24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru Ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  330 Kez Okundu

1) Mezhep ne demektir?Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.Kavli, Fiili ,Takriri sünnet
11) Takriri sünnet nedir?
Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir
12)Sünneti zevaid nedir?
Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir
13)Sünneti hüda nedir?
Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14)Hangi iman üstündür?
Tafsili iman
15)İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
16)İmanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir
17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?
ZATİ: Vucüd,kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ: Hayat ,ilim ,semi,basar,irade,kudret, kelam ,tekvin
18) İlk inen ayetler? Hangi surededir
Alak suresi ilk 5 ayet

19) Mekki ve Medeni sürelerin sayıları kaçtır?
86 tanesi mekki, 28 taneside medenidir

20) Kur’an ın vahiy katipleri kimlerdir?
4 halife , Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Ka’b, Halid bin Ebu Sufyan

21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu ?
Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında

22) Kur’an-ı kerim kim zamanında çoğaltılmaya başlandı
Hz. Osman(r.a.) zamanında
23) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Uzeyr, Lokman ,Zülkarneyn
24) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir
25) Rasül ve nebi ne demektir?
Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler

26) Kader ve kaza ne demektir?
Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir
27) Kur’an-ı Krim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması ne şekildedir?
Tevrat-Zebur-İncil
28) Kader nedir?
Allah ü Teala’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi,zamanını,yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir.Alın yazısıdır.
29) Kaza nedir?
Kaderin zamanı gelince Allah tarafından tahakkuk etmesidir.

30) Kader değişir mi?
Kader değişmez, kaza değişebilir. Şöyleki; Kaza-i Mübrem (kesin) değişmez, kaza-i muallak ise Allah’ın izni ile değişebilir.

31. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir? Kıdem

32. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır? Maturidiye Ekolü

33. İman, İslam ve itaat ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
İman: Gönülden bağlanma
İslam: Teslim olma
İtaat: Boyun eğme

34. Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?Vahdaniyet

35. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya getiren Allah’ın şanı yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?Mirac Kandili

36. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?Eşariyye ekolü

37. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?Cüzi İrade

38. Din ve mezhep arasındaki farkı, en doğru şekilde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla oluşan kurumsallaşmış söylemleridir.

39. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?Tevrat-Zebur-İncil

40. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıktaki Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışına
ters düşer?Allah’ın özü İsa ile aynı değildir.

41. Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemiştir?Hz Muhammed

42. “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması”
anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?Vahdaniyet

43. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?Vucud

44. Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir? Rızık vermek

45. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?Melekler gaybi haberleri bilirler

46. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?Mukarrebun

47. Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine benzememesi” sıfatı hangi kavramla ifade edilir?Muhalefetün-li’l havadis

48. Allah’ın yasakladığı en büyük günah nedir?Şirk’tir.

49- Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?Mükellef denir.

50- Haram iki kısımdır. Haram li aynihi Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal verirmisiniz?
a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap zina vb.) b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

51- Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz?
a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.

52- Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
Ergenlik çağına ulaşmak

53. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?Selefiyye Mezhebi

54. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?Zarûrât-ı diniyye

55. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Haberî sıfatlar

56. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır? Kıdem
57. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?İrtidat

58. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?Cennet bekçiliği
59. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Şit Peygambere
60. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?Beytü’l-izze

61. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?Berzah

62. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
Matüridiyye
63. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
Matüridiyye

64. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir? Eş’ariyye

65. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?Eş’ariyye

66. Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir.Tasdik

67. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.

68. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?Ehl-i Kıble

69. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn

70. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?Tekfir

71. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?Kıdem

72. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn

73. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

74. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?Basar

75. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?Mezheb

76. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Berzah

77. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biridir?Fetanet

78. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

79. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
İcma-i Ümmet denir.

80. İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

81. Büyük günahlar nelerdir?
a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

82. Cennetteki en büyük nimet nedir?
Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.

83. Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?
İcma denir.

84. Elfaz-ı Küfür ne demektir?
İnsanı küfre götüren sözler demektir.

85. Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Kalü Bela

86. Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Haiye, Münafıklar girecek.

87. Kendisine suhuf (sayfalar) geldiği halde Kur’an’da ismi geçmeyen peygamber kimdir?
Hz.Şit (a.s)

88. Hz. İsa (a.s) göğe ruhen mi yoksa hem ruhen hem bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

89. Ehl-i Sünnet kime denir?
Peygamber Efendimizin (a.s) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyene denir

90. İblis (şeytan) cinlerden midir yoksa meleklerden midir?
Cinlerdendir

91. Haşir ruhani midir, cismani midir?
Hem ruhani hem de cismanidir

92. Seyyid, şerif kimlere denir?
Hz. Peygamber Efendimiz’in (a.s) soyundan gelenlere hem seyyid hem şerif denildiği gibi, özellikle Hz.Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere “seyyid” Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlere “şerif” denir.

93. Peygamber Efendimiz (a.s.) miraca ruhen mi, bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

94. Kabirde azap var mıdır?
Evet kabirde azap da vardır, nimetlenme de vardır.

95. İnsan ölünce ruhu başka bir bedene girer mi?
Hayır girmez

96. Peygamberlerden başkasına vahiy gelir mi?
Hayır gelmez. (Kur’an da geçen Hz.Musa’nın annesine yapılan vahiy , ilham anlamındadır)

97. İman kaç kısma ayrılır?
İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır

98. İcmali iman nedir?
İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.

99. Tafsili iman nedir?
İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.

100. İman artar eksilir mi?

İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez.
İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir.

101. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi nedir?
Kur’an-ı Kerim’dir

102. İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi itikadi mezhebe aittir?Maturidiyye

103. Rü’yetullah ne demektir?
Müminlerin Ahirette Allahı görmeleridir.

104. Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Küfre götürür

105. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolünin adını söyleyiniz.Cebriyye
106. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir?Mu’tezile

107. Kabir azabının çoğu ne sebeple olmaktadır?Gıybet ve sidik sıçrantısından dolayı

108. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?Mu’tezile.

109. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?Mu’tezile.

110. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?Mevzû hadis.

111. Kâlû Belâ ne demektir?
Ruhların Yüce Allah ile anlaşmasıdır. Manası; “Evet, kabul ettik, sen bizim rabbimizsin” demektir.

112. Gılman nedir?
Cennet hizmetçileridir.

113. Cennet ve cehennem hakkında kısa bilgi veriniz?
Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış olup mevcutturlar. Cennet ve cehennem devamlı ve ebedidir, son bulmazlar. Cehennem yedi tabakadır. Cennetin sekiz kapısı mevcuttur. Cennetdeki en büyük nimet cemalullah yani Allah’ın cemalini görmektir.

114.Haşir ve mahşer ne demektir?
Toplanmak demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve hesap için Allah’ın huzurunda toplanmaya haşir denir.
Mahşer ise haşir olayının olacağı geniş mekandır. Yani toplanma yeridir.

115. Kabrinden ilk kalkan, mahşere ilk gelen, kendisine ilk olarak konuşma ve şefaat yetkisi verilen, cennete ilk giren kim olacaktır?
Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) olacaktır.

116. Bazı büyük zatların Kur’ân-ı Kerim de ismi geçtiği halde kendilerinin peygamber olup olmadığı şüphelidir. Seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir? Zekeriyya

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.