28

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  476 Kez Okundu


1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?Maturudiyye
2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?Maturudiyye
3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?)Eşariyye
4)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?)Cebriyye
5)Mutezilenin kurucusu kimdir?Vasıl b.Ata
6)Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adıdır?Azrail
7)Münker-Nekir meleklerinin görevi nedir?Sorgu melekleri
8)Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?İrhas
9)Allah(c.c)nun kıyamet günü hesaba çekmek üzere insanları toplayacağı yere ne denir?Mahşer
10)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
11)15 günden az kalmak için gidilen yere ne denir?Vatanı sükna
12)Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca ne denir?Eyyamı bid
13)Yemini lağv=Yanlışlıkla yapılan yemin
14)Yemini gamus=Yalan yere yapılan yemin
15)Yemini munakıd=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin
16)Güneşin tam tepede olduğu zamana ne denir?İstiva vakti
17)Kurban kesme günleri olan eyyam-ı mina günleri hangileridir?Zilhiccenin 10,11 ve 12.günleri
18)Arafat vakfesine yetişememeyi aşağıdakilerden hangisiifade eder?)Fevat
19)Mazeretsiz olarak müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?Dem
20)Kıraat ilminde kıraatı seb-a(yedi kıraat)meşhır olmuştur.Bu kıraat imamlarından medine de şöhret olan zaat kimdir?)Nafi
21)Ayetlerde durulması veya geçilmesi gerektiğini belirten işaretlere ne ad verilir?)Secavent
22)Bir defasında Hz.Peygamber secdedeyken deve işkembesi getirip iki omuzuna koyan bir defasındada onu boğmaya çalışan müşrik kimdir?Ukbe b.ebi muayt
23)Hz.Peygamber taif yolculuğu dönüşünde kimin himayesinde mekkeye girmiştir?Mutim b.adiy
24)Mescidül-kıbledeyn(iki kıbleli mescid)olarak bilinen mescid hangi kabileye aittir?Selimoğulları
25)Uhud savaşı öncesi müşriklerin hazırlık yaptığını Peygamber efendimize kim bildirmiştir?Hz.abbas
26)İdam edilen müslümanların infazdan önce namaz kılmaları adeti kiminle başlamıştır?Hubeyb b.adiy
27)Rıdvan biatında Hz.Peygambere ilk biad eden sahabi kimdir?Ebu sinan el esedi
28)Hz.Peygamber(s.a.v)mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak kime verdi?Zeyd b.harise
29)Peygamberimiz süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen şakk-ı sadır olayı nedir?Göğsünün yarılması
30)Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğu İlk Anlayan kimdir?Varaka
31)Peygamberimizn son seferi nereye olmuştur?Tebuk
32)Hendek savaşının diğer adı nedir?Ahzab
33)Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?Emeviler Döneminde
34)Hangi devirde hadisçiler, hadisleri, kendilerinden daha kolay bir şekilde faydalanılmasını sağlamak için konularına göre sınıflandırmışlardır.)Etbau’t-tabiin devrinde
35)Hadislerde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelimelere ne denir?Fıkhu’l-hadis
36) Hz. Peygamberin ya da sahabe veya tabiinin söz ve uygulamalarını rivayet eden, yani başkalarına aktaran kişiye ne ad verilir?Ravi
37)”Medyen ve Eyke ” halkına hangi Peygamber gönderildi?Hz. Şuayb
38)Uhud Savaşının sebebi nedir?Müşriklerin intikam alma isteği .
39) Hendek savaşında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikri kime aittir?Selman-ı Farisi
40) Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar ne olarak ifade edilir?Revâtib
41)Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan nafile namazlar ne olarak ifade edilir?Regaib
42) Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretlerinin mucidi kimdir?Türkistanılı olan Muhammed b. Tayfur es- Secavendi isimli Bir Türk
43) Ulumü’l-Kur’an:Kur’an ilimleri anlamına gelen bir ifadedir.
44) Tedric(Tedricen):Kur’ân-ı Kerim, 23 sene gibi bir zaman diliminde, Hz. Peygamber’e parçalar halinde indirilmesine denir. Kur’an-ı Kerim’in parça, parça indirilişinin asıl amacı ayetleri insanların kalplerine iyice yerleştirmektir. Buna Tencimü’l-Kur’an da denir
45) İ’cazül Kur’an:Kur’an’ın dil bakımından üstünlüğü demektir. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması demektir. I’caz, zaâ’f manasına gelen a’cz kökünden türemiştir. Kur’an’ın benzerinin yapılamaması demektir.
46) Te’vil:Bir lâfzîn anlamını gayesine uygun şekilde yorumlamak, muhtemel manalarından en uygun olanı görmektir
47) 112-Kur’an tefsirinde Israilî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle söhret bulan sahâbî kimdir?Kâ’bu’l-Ahbâr
48) 113-İsrailiyyat konusunda bilgi alınan kişiler kimlerdir?Abdullah bin Selam, Vehb bin Münebbih ve Ka’b el-Ahbar (Ehli kitanın önde gelenlerinden sonradan Müslüman olmuş kişilerdir)
49) Medine’de ilk inen sûre hangisidir?Bakara süresi
50) İstibra:Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde istibra denir.
51) Cem-i Takdim:Kelime olarak, öne alıp birleştirmek anlamına gelen Cem-i Takdim; terim olarak, Arafat’ta öğle namazı ile ikindi namazını, öğle vaktinde peşpeşe kılmak demektir.
52) Hülle:Sözlükte “helâl kılma” anlamına gelen halle fiilinden türetilen hülle kavramı, üç talakla boşanan bir kadının ayrıldığı kocasına dönebilmesi amacıyla bir başka erkekle evlenmesi anlamına gelmektedir.
53) Celse:İki secde arasında bir süre (“sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar) oturarak beklemeye denir.
54) Cem’-i takdîm sünnet, Cem’i tehîr ise vaciptir.
55) 48-Hz. Peygamber döneminde, kısmen de olsa, başlayan tedvin (yazım-toplama) faaliyeti kimin zamanında resmi bir hüviyet kazanmıştır?Ömer bin Abdülaziz
56)Tedvin faaliyetini devlet eliyle ilk başlatan?Halife Ömer b. Abdülaziz
57) Nihal:Sözlükte inanç akide ve felsefi görüş anlamındadır. İslâmî kaynaklarında vahye dayanmayan batıl dinlere denir.
58) 126-‘’Tekvin’’ hakkında Eşarilerin ve Maturidilerin görüşleri nasıldır?Eş’arilere göre tekvin, hakki bir sıfat değil, itibari bir sıfattır Maturidilere göre tekvin, kudret ve irade gibi gerçek bir sıfat olduğu görüşündedirler
59) 106-“Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez”, ‘’İnsanın yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir.’’ görüşü hangi mezhebe aittir?Eş’ariyye
60) 662-Uhud gazvesinden dört ay sonra Amir bin Sasa kabilesi başkanı Ebu Bera, Medine’ye gelerek kabilesine islamı anlatacak kimseler göndermesini Peygamberimiz’den istedi. Ebu Bera’nın onların emniyetini garanti etmesi üzerine Hz. Peygamber ehli suffeden 70 kadar kurrayı o kabileye gönderdi. Ebu Bera‘nın ölmesi ve yerine geçen Amir bin Tufeyl, Süleym kabilesinden topladığı askerlerle, Amr bin Ümeyye ve Kaab bin Zeyd hariç bütün kurraları öldürdüler. Bu olay tarihe ne olarak geçer?Bi’r-i Maune faciası(Sefer- 4, Temmuz- 625)
61) 127-Muhtesib olmanın şartından biri erkek olmaktır; ancak Peygamberimiz Medine çarşısı üzerine hangi kadını görevlendirmiştir?Şifa binti Abdullah
62) 399-Peygamber Efendimizin Taif dönüşü müşrik olmasına rağmen “Sen hakk-ı himayesi muteber olup küçük görülmeyen bir kimsesin” diyerek himayesine girdiği kişi kimdir?Mut’im bin Adiyy
63) 129-Kur’an-ı Kerim’de iyiyi ifade eden tabirler nelerdir?Birr, Hasene ve Maruf

64)Hisbe/İhtisab Kurumunun dayanağı olan “iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak” Kur’an’da nasıl geçer ve bu terim nasıl anlaşılmalıdır?Emr-i bi’l- ma’ruf ve nehy-i ani’l- münker” diye geçer. Maruf; iyi, güzel, doğru olan hususlar; Münker kötü, çirkin, yanlış konular
64)1630-1711 yılları arasında yaşamış olup, asıl adı Buhurizade Mustafa’dır. Türk musikisinin en büyük bestekârı olup, 10’u dini tarzda olmak üzere 1000’in üzerinde eser bestelemiştir. ‘’Bayram(teşrik) tekbiri’’ ve ‘Salât-i Ümmiye’’ dini musikimizin nadide eserlerindendir. Bu bestekârımızın mahlası nedir?İtri
65) 52-Haremde bulunanlar ihrama nerede girerler?Hac için ihrama bulundukları yerde, umre için de harem dışına çıkarak ihrama girerler.
66) Hervele:Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaparken erkeklerin yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla koşarak, (hızlı yürüyerek) canlı ve çalımlı yürümesi demektir.
67) Mescid-i Nebevi:Arabistanın Medine şehrindedir. Peygamberimizin yaptırdığı mescittir. Peygamberimizin Kabri de bu mescidin içindeki Ravzayı Mutahhara denen yerdedir.
68) Ravza-i Mudahhara:Tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi anlamına gelir. Peygamberimizin kabri ile mimberi arasındaki yere denir. Mescid-i Nebevi’de peygamberimizden başka Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri vardır.
69) 306-Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslüma-nın ömründe bir defa UMRE yapmasının hükmü nedir?Müekked sünnet
70) 307-Şâfiî ve Hanbelîler’e göre müslüma-nın ömründe bir defa UMRE yapmasının hükmü nedir?Farz
71) Mültezem:Hacer-ül Esved ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma “Mültezem” denir. Hacılar tavaftan sonra Mültezem’e giderek bol bol dua eder ve gözyaşı dökerler.
72) Fevat:Kelime olarak; yitirmek, zamanını kaçırmak anlamına gelen “fevat”, süresi içinde Arafat vakfesine yetişememek, vakfenin zamanını kaçırmak demektir.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.