23

Mayıs
2013

SİYER KİTAPLARINDAN NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  338 Kez Okundu


BİRİNCİ BÖLÜM
1-Arap yarımadası nerededir?
Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.Doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir.Güneyde Babül-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılırken, kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir.
2-Hicaz neresidir?Şam’dan Necran’a kadar uzanan dağları yer yer kesen vadilerden meydana gelir.
3-Hicazın önemli şehirlerinin isimleri nelerdir?Mekke, Medine ve Taif
4-Hadramut neresidir?Yemen’in doğusunda, dağlık olan ve dağlık olduğu kadar da vadilerle yarılmış bölgeye Hadramut adı verilir
5-İslamın doğuşunda Arabistan’ın meşhur şehirleri hangileridir?
Mekke, Medine ve Taif
6-Tubba kime denir?Himyer krallarından bazıları, kuvvetli ve kudretli anlamına gelen “tubba” lakabıyla anılırlar.
7-Ebrehe’nin Sana’da yaptırdığı tapınağın ismi nedir?Kulleys tapınağı
8-Sasanilerin son, İslamın ilk valisi kimdir?Bazen
9-Mekkeye ilk yerleşenler kimlerdir?Amelika Kabilesi
10-Kabeyi kim inşa etmiştir?Hz.İbrahim,hanımı Hacer ve oğlu Hz.İsmail
11-Arabül müstaribe ne demektir?Hz.İsmailin neslinden olanlar, yani Araplaşmış Araplar denilen Kuzey Arapları türemiştir.
12-Putu veya puta tapıcılığı Mekke’ye kim getirmiştir?Amr.b.Luhay
13-Mekke’de Kureyş hakimiyeti ne zaman başladı?Huzalılar yenilgiye uğradıktan sonra Kureyş hakimiyeti başladı.
14-Darun Nedve’yi kim kurdu?Kusay
15-Rifade ne demektir?Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi.
16-Sikaye ne demektir?Hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması
17-Hicabe veya Sidane ne demektir?Kabenin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır.
18-Liva ne demektir?Kureyşin bayrağını taşıma görevi
19-Rifade görevini kim yürütüyordu?Haşimoğulları
20-Sikayeyi kim yürütüyordu?Haşimoğulları
21-Nedveyi kim yürütüyordu?Abduddaroğulları
22-Hicabeyi kim yürütüyordu?Abdüddaroğulları
23-Livayı kim yürütüyordu?Abdüddaroğulları
24-Ukab nedir?Kimdedir?Kartal veya Karakuş manasına gelen Ukab, Kureyş’in sancağı idi.
25-Eşnak nedir?Kim yürütüyordu?Diyetlerin ödenmesi ve zarar tesbit görevidir.Teymoğullarının elindedir.
26-Kubbe ve E’inne nedir?Kim yürütüyordu?Kubbe:Savaş zamanında bir çadırın kurulması ve Kureyşlilerin orduyu techiz için getirdikleri savaş malzemeleri ve paraları burada toplama görevidir.E’inne:Savaşta Kureyş ordusundaki süvari birliğine kumandanlık yapmaktır.Masumoğullarından Halid b.Velid’in uhdesinde idi.
27-Sifaret nedir kim yürütüyordu?Kureyşin yabancıların nezdinde temsil edilmesi
28-Eysar ve Ezlam nedir?kim yürütüyordu?
Bir işe başlamadan önce “ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Safvan b.Ümeyye yürütüyordu.
29-Meşura ve meşveret nedir?Kim yürütüyordu?Kureyş kabile reislerinin bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle istişare etmeleridir.Esed’den Yezid b.Zem’a bu görevi yürütüyordu.
30-Hukume veya emvalimuhaccere nedir?Kim yürütüyordu?Putlara sunulmuş olan malların saklanmasıdır.Sehmollularından Haris b.Kays buna bakıyordu.
31-Arabistanın asıl sakinleri kimlerdi?Araplardır.
32-Tarihi bakımdan Araplar kaça ayrılır?2’ye ayrılır.Arab-ı baide ve Arab-i bakiye
33-Arab-ı baide ne demektir?Eski devirlerde yaşamış, ancak daha sonra yok olmuş Araplardır.Ad, Semud, Meyden ve Amalika vs.
34-Arab-ı bakiye ne demektir?Soyları devam eden Araplardır.
35-Arab-ı mustaribe ne demektir?Aslen arap olmayan ama sonradan Araplaşan kabilelerdir.
36-Arabı mustaceme ne demektir?İslam’ın ortaya çıkışından sonra çeşitli ülkeleri fetheden Arap ordularının bu memleketlerin asıl sakinleriyle karışması sonucun ortaya çıkan Araplara Arab-ı Müsta’ceme(Acemleşmiş Araplar) denilmektedir.
37-Bedevi ne demektir?Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara bedevi denir.
38-Hadari ne demektir?Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara da hadari denir.
39-Kabile ne demektir?Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fetlerinin birbirine kan, neseb yoluyla bağlandıkları topluluktur.
40-Hilf ve Vela ne demektir?Hilf(antlaşma,ittifak), Civar(resmi koruma tezminatı), Vela(dost kılma)
41-Car ne demektir?Resmi koruma altındaki kimseye car denir.
42-Arap yarımadasının kanunu nedir?Örf ve adet
43-Mele ne demektir?Kabile meclisi
44-Darun nedve neresidir?Melenin toplantı yeri
45-Nadi nedir?Kureyş’in alt kollarının toplantı yeri
47-Kabile neye dayanır?Kabile nizamının esası “asabiyet”’dir.
48-Eyyamul arap ne demektir?Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara denir.
49-Araplar arasındaki meşhur savaşlar hangileridir?Yevmu Buas, Yevmu Zü-kar, Yevmü Ficar
50-Ficar savaşları ne demektir?Haram aylarda yapılan savaşlar.(Zilkade,Zilhicce,Muh arrem ve Recep)
51-Araplarda kabile bireyleri kimlerden oluşuyordu?Hürler, Mevlalar ve Köleler
52-Mevla veya mevali ne demektir?Azad edilen köle
53-Aile ne demektir?Kabilede en küçük birim
54-Al ve Iyal ne demektir?Al:Geniş Aile, Iyal:Çekirdek Aile
55-Nikah’ı mut’a ne demektir?Süreli Nikah
56-Nikah’ı bedel ne demektir?Eşleri karşılıklı değiştirme
57-Nikah-ı istibda ne demektir?Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma
58-Nikah-ı makt ne demektir?Büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenebilmesi
59-Nikah-ı şıgar ne demektir?Başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi
60-Cahiliyye Araplarının takvimi nedir?Ay takvimi
61-Kameri ayların isimleri nelerdir?Muharrem,Safer,Rebiulevvel,Reb iulahir,Cemaziyelevvel,Cemaziy elahir,Receb,Şaban,Ramazan,Ram azan,Şevval,Zilkade ve Zilhicce
62-Nesi ne demektir?Bir ay eklenir 13 olurdu onuda helal sayarlardı.Başlangıçta hac mevsimini ılımlı bir aya getirmekti daha sonra değiştirtiilmiştir.İslam nesi uygulamasını yasaklamıştır.
63-Zatü envat nedemektir?Büyük yeşil ağaç, bayram yeri..
64-Mesalibul arap ne demektir?Arapların çirkin davranışları “Arapların Ayıpları” denilir.
65-Fezailul arab ne demektir?Arapların güzel davranışları
66-Cahiliyye dönemi şiirlerin konusu neydi?
Övgü(medih), övünme(fahr), yergi(hica), mersiye söylemi(risa), kahramanlık(hamase)
67-Muallakat-i seb’a ne demektir?Meşhur 7 kaside, yedi askı
68-Cahiliye döneminin meşhur şairleri kimlerdir?İmrul kays, Nabiğa Ez-Zübyani, Lebid b. Rebia, Ümeyye b.Ebü’s-Salt, Züheyre b.Ebi Sülma, A’şa(Meymun b.Kays)
69-Cahiliyye döneminin önemli hatipleri kimlerdir?Kus b.Saide, Eksem b.Sayfiy, Süheyl b.Amr, Ka’b b.Lüey, Haş,im b.Abdümenaf ve Abdülmuttalib b. Haşim
70-Araplar hangi yazıyı kullanıyorlardı?Müsned adlı yazıyı kullanıyorlardı.
71-El-arzul hadra nereye denir?Yemen toprakları verimli olduğundan dolayı Yemen’e Yeşil toprak (El-Arzul Hadra) denirdi.
72-Arap yarım adasının tahıl ambarı neresidir?Yemame bölgesi
73-Araplar hangi parayı kullanıyorlardı?Dinar ile dirhem
74-Arapların meşhur panayırlarının isimleri nelerdir?
Dumatulcendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre, Aden, San’a, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hecer, Rabiye, Ezriat ve Busra
75-Arabistanda hangi semavi din önemlidir?
76-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?)Arab-ı Müsta’ribe
77-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?Adnan
78-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?Fatıma bint Amr
79-Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?Berre bint Abduluzza
80- İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?Abdullah b.Cübeyr
81- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?Ebu Dücane
82-Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?Nuaym b. Abdullah
83-Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?Amr bin Luhay
84-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?Hilfül Fudül Antlasmasi
85-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?27
86- Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?Zeyd b. Sabit
87- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir? Kureyza oğulları
88-Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?Ravza-i Mudahhara
89- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?Uhut
90-İfk hadisesinde Hz Aişe için iftira atılan kişi kimdir?Safvan b.Muattal
91-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?Ümeyye b. Halef
92-Hicabe : Sözlükte örtmek,engel olmak anlamına gelirken Kabenin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevi demektir.
93-Rifade : Sözlükte yardım etmek,desteklemek manasına gelir.İslamdan önce Kabeye gelenlerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve ağırlanması anlamına gelir.
94-Sikaye :Sözlükte sulamak anlamına gelir.Kabeyi ziyaret edenlerin su ihtiyaclarının karşılanması anlamına gelir.
95- İslamın ilk şehiti kimdir? Sümeyye ve eşi Yasir
96-Muhacir : Mekkeden Medineye göç eden müslümanlar
97-Ensar :Medineli müslümanlar
98-Peygamberimiz ve Hz Ebubekir hangi mağarada gizlendi?Sevr mağarası
99-Hz. Ömer müslüman oluncaya kadar İslama tebliğ kimin evinde yapıldı? Erkam b. Ebül Erkam
100-Peygamberimizin (sav) annesi nerede vefat etti? Ebva
İKİNCİ BÖLÜM
1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, Ficar denilmiştir.
2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah İbrahim ve , kızlarının adları ise zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.
3.-Arabı mustaribe (veya mütearibe.): Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.
4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri fil olayı (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin ölümü. (622).
5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir? Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak’ dır
6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?Rifade.’dir.
7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir? Sikaye’ dir.
8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?sidane ve hicabe……’ dir.
9.-Kureyş’in bayrağının adı liva….’dır. Kureyş’in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir
10.-Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı sifaret ’dir.
11.-Kaynaklarda Hanîf olarak adlandırılan bir kaç kişinin isminden bahsedilmektedir.Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris ve Zeyd b. Amr bu dönemin önde gelen Haniflerindendir.
12.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in …atike beyza erva berre ümeyme . ve safiyye adlarında halaları vardır.
13.-Hangi süre okunurken Sözde Garanik hadisesi cerayan etmiştir…Necm……… suresi.
14.-Müşriklerin Ebu Talibe gelerek Hz. Peygamberimizi kendilerine teslim etmelerine karşılık genç ve yakışıklı olan Velid b Mugirenin oğlu Umare’yivermeyi teklif etmişleridir.
15.-Hz.Ömer peygamberimizi öldürmeye giderken onu yolundan alıkoymak için kardeşin Fatma da Müslüman oldu diyen: …Nuaym bin Abdullah…
16.-Hz. Ömer Taha Suresini dinledikten sonra Müslüman oldu.
17.-Hz. Ömer’e Taha suresini Habbab b Eret Okudu.
18.-Hz. Ömer bi’setin 6.yılında miladi …615…….. Yılında müslüman oldu.
19.-Habeşistana hicret bi’setin 5…… yılında miladi …615…..’ te oldu.
20.-Habeşistana 2. hicret miladi …616….. yılında 82. erkek ve 18. kadın ile gerçekleşmiştir.
21.-Allahı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet etme ferdi arınmaya Tehannüs denir.
22.-Peygamberimizi ilk vahiyden sonra belli bir sure vahiy gelmemesineFetreti Vahy…denir.
23.-Peygamberimizin süt kardeşleri şunlardır: …Abdullah Şeyma Üneyse…
24.-1.akabe görüşmesi …621.. yılında ……Zilkade… ayında 6.. kişiyle yapıldı.1.akabe görüşmesinde bulunanlar şunlardır:
Es’ad b. Zürâre, Avf b. Hâris, Râfi’ b. Mâlik, Kutbe b. Âmir, Ukbe b.amir. cabir bin abdillah
25.-Ebu Talip ile Hz. Haticenin öldüğü yıla …Senetül Hüzün… denir.
26.-Peygamberimiz Taif’ten gelince Mekke’ye Mutim bin Adiyy himayesinde girmiştir.
27.- Hicret esnasında peygamberimize kılavuzluğu Abdullah bin Uraykıtyapmıştır. Hicret esnasında Peygamberimizin izlerini koyunlarla kaybettiren Amir bin Fuheyra dir.
28.-Hicrette peygamberimize yaklaşınca atının ayakları kuma batıp iman eden Peygamberimizden emanname alan: SÜRAKA
29.-Peygamberimizin hicret esnasında çadırına uğradığı kadın: Ümmü Mabed
30.-Peygamberimizin Medine de 7 ay misafir olduğu Ebu Eyub el Ensarinindiğer adı Halid bin Zeyd’dir.
31.-Hicret. Ömer. zamanında H. 17 Miladi 638. yılında takvim başlangıcı sayıldı.
32.-Cuma namazı hicri 1. yılında farz oldu ilk Cuma Ranuna vadisinde’de kılındı.
33.-Ezanı rüyasında ilk gören Abdullah bin Zeyd bin Salebe el Ensari adlı sahabidir.
34.-Oruç hicretin 2.yılında şaban ayında farz kılındı Bayram namazı, fıtır sadakası ve zekat hicretin 2. yılında yürürlüğe girdi.
35.-Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara Gazve denir.
36.-Bedir savaşında müşrik ordusunu teçhiz etmek için yardım edenler şunlardır: Süheyl b. Amr ve Huveytıb b. Abdüluzzâ …
37.-Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere seriyye adı verilir.
38.-Bedir savaşında kuyuların yakınına yerleşme fikrini veren sahabe:
Hübbab bin Münzir
39.-Bedir savaşında yakalanan ve peygamberimizin öldürülmelerine müsaade ettiği kişiler şunlardı: Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris’i
40.-Uhud savaşında peygamberimizin miğferini ikiye bölen ve miğferin halkaları peygamberimizin yanağına batıran kişi:İbn Kamie,.
41.-Uhud savaşında taşla peygamberimizin alt dudağını yaran ve dişlerini kıran: Utbe b. Ebû Vakkas
42.-Hz. Peygamber’in isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için dokuzu Evs’den ve üçü Hazrec.’ten olmak üzere on iki temsilci (nakîb) seçtiler.
43.-Yesrib adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber hicretten sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen Tabbe. veya Taybe . unvanlarını vermiştir.
44.Suffa , Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.
45.-Bedir savaşında 70 müşrik öldü. Müslümanlardan 14. kişi şehit oldu.
46.-Kur’an-ı Kerim’de bu savaştan ayırdetme günü yevmel furkan) ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün (…yevmel tekal ceman.) diye bahsedilmektedir.
47.-Yahudiler, Bedir Gazvesi’nden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır. Kab bin eşref. üzüntüsünden “Yerin altı üstünden iyidir” demiştir.
48.-Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hz. Peygamber’i koruyan Talhakolu kesildi ve çolak kaldı. Bu arada İbn Kamie, ” Musab r.a’i şehit etti. Onu Hz. Peygamber’e benzeterek, öldürdüğünü sandı.
49.-Hz. Peygamber yaralı olduğu için Uhud savaşından sonra öğle namazını oturarak kıldı. Müslümanlar da arkasında ayakta. kıldılar.
50.-Uhud’ tan daha şiddetli dediği olay Taif.
51.-Peygamberimizin uhud savaşında atının üzerinde yaraladığı ve daha sonra o yarayla ölen kişi: Übeyy bin Halef52.-Uhud savaşında kolu kesilen ve çolak kalan sahabe: …Talha…
53.-Uhud savaşında peygamberimizin ölmediğini haykıran sahabi: …Kab bin Malik…
54.-Harp hiledir prensibiyle harekete geçen yahudi ve müşrik ittifakını bozan sahabe:
Nuaym ibni Mes’ûd
55.-İfk olayında hz. Aişe ile anılan sahabe: Safvan bin Muattal
56.-Mekkeye yapılacak fethi kureyş eşrafına mektupla haber veren: Hatip bin Ebu Beltea
57.-Mekke fethinde Peygamberimiz Kabenin anahtarını Osman bin Talha’yaverdi.
58.-Hayber hicri 7. miladi: 628 yılında fethedildi
59.-Tebük seferine gitmek için binek bulamayan ve savaşa katılamadıkları için ağlayan yedi kişi için müslümanların kullandıkları tabir: Bekkain
60.-Tebük seferi zamanının zor olması, havaların sıcak olması, gölgede oturmanın hoşlanıldığı zamanda olmasından dolayı ona: …Gazvetül Üsre…denir.
61.-Tebuk seferine katılmadıkları için haklarında ayet inen sahabeler şunlardır:
Kab bin Malik , Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye
62.-Heyetlerin karşılandığı yıla Senetül Vüfud denir. hicri 9. yıldır.
63.-Hz.Peygamberin eşlerinin isimleri:Hatice 2.Sevde 3.Aişe 4.Hafsa 5.Zeynep binti huzeyme, 6.Reyhane,7.Safiyye.8.Ümmü Seleme 9.Cüveyriye.10.Mariye 11.Zeynep binti cahş 12.Ümmü habibe 13.Meymune
64.-Peygamberimiz hz. Hatice’ den sonra hz.Sevde. ile evlendi
65.-Hz. Aişe peygamberimizden 2260. hadis rivayet etmiştir.
66.-Hz.peygamberin kızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir:
Zeynep, Rukiyye, Ü.gülsüm ,Fatıma
67.-Kaside-i bürde (banet suad) eseri Kab bin Züheyr adlı sahabiye aittir.
68.-İçkiliyken akşam namazını kıldırırken kafirun suresini yanlış okuyan sahabe (içki yasaklanmadan önce) Abdurrahman bin Avf
69.-Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için hz Ali yıkadı. Yıkarken yardım edenler ,Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.
70.-Ganimet mallarında başkumandan payına Safiyy denir.
71.-Bir işe başlamadan önce fal okları atmaya Ezlam denir.
72-Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara: Hadari. denir.
73-Hılfıl fudul antlaşmasına zemin hazırlayan zulmü yapan As bin Vail. dir.
74-Cahiliye devrinde Safa ve Merve’de dikili olan putlar hangileridir; İsaf ve Naile
75-Eysar: Bir işe başlamadan önce “Ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumah’tan Safvan bin Ümeyye bu işe bakıyordu.
76-Hendek kuşatması 23 gün sürdü.
77-Cahiliyye döneminde azad edilen kölelere:Mevali denir.
78-Çöl ve vahalarda develeriyle konar-göçer olarak çadırlarda yaşayanlara: Bedevi denir.
79-Hac emirliği Mekkenin.’nin fethinden sonra İhdas edilmiştir.
80-Hac emirliğini ilk yapan: Hz Ebubekir.’ dir.
81-Azat edilen kölelere mevâlî (tekili: mevlâ) denirdi
82-Mesâlibü’l-Arab : Arapların Câhiliye dönemindeki çirkin davranışlarına kaynaklarda “Arapların ayıpları” (Mesâlibü’l-Arab) denilir ,
83-Fezâilü’l-Arab : Bunların yanında Arapların güzel davranışları da vardı. Bunlara “Arapların faziletleri” (Fezâilü’l-Arab) denilir.
84-Câhiliye döneminin meşhur şairleri : İmriü’l-Kays, Nâbiğa ez-Zübyânî, Lebîd b. Rebîa, Ümeyye b. Ebü’s-Salt, Züheyr b. Ebû Sülmâ, A’şâ (Meymûn b. Kays).
85-Peygamberimizin Soyu, Fihr (Kureyş) b. Mâlik yoluyla Hz. İbrahim’in torunlarından Adnân’a kadar uzanır.
86-Babası : Abdullah b. Abdülmuttalib
87-Dedesi : Abdülmuttalib b. Hâşim
88-Büyük dedesi : Hâşim b. Abdümenâf
89-Babaannesi : Fatıma bint Amr’dır.
90-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in halaları : Âtike, Beyzâ, Ervâ, Berre, Safiye ve Ümeyme
91-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in süt ailesi: Süt aile olarak verildiği kabile’nin adı: Sa’d b. Bekir kabilesi fasîh Arapçasıyla ünlüydü. Sütannesi : Halime bint .Sütbabası : Hâris b. Abdüluzzâ .Sütkardeşleri : Abdullah, Üneyse ve Şeymâ
92-Şakkı sadır : Hz. Peygamber’in göğsün yarılması hadisesi
93-Hz. Muhammed (s.a.s.), Ficâr Savaşlarından kısa süre sonra Hâşim, Muttalib, Esed, Zühre ve Teymoğullarının ittifakı ile kurulan Hilfü’l-Fudûl Antlaşması’na katılmıştır.
94-Fetretü’l-Vahiy : İlk vahyden sonra Cebrâil (a.s)’ın uzunca bir süre Peygamber efendimize görünmemiş olması.
95-Ailesinden ilk Müslüman olanlar : Eşi Hz. Hatice, kızları Zeyneb, Rukıye ve Ümmü Gülsüm, Amcasının oğlu Ali b. Ebû Tâlib (Hz. Ali) azatlısı Zeyd b. Hârise.
96-Dostlarından ilk Müslüman olanlar : Ebû Bekir ve onu davet ettiği arkadaşları Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebû Vakkâs ve Talha b. Ubeydullah, Ebû Bekir’in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır.
97-Hz. Peygamberin hem amcası hemde süt kardeşi: Hz. Hamza
98-Mus’ab b. Umeyr : Birinci Akabe Bîatı denilen bu olaydan sonra Hz. Peygamber Yesrib halkına Kur’an’ı öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslâm’a davet için Mus’ab b. Umeyr’i gönderdi. Mus’ab, Es’ad b. Zürâre’nin evinde misafir oldu.
99-Abdullah b. Üreykıt : Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir ‘e medineye hicret ederken klavuzluk yapmıştır
100-Ebû Eyyûb el-Ensârî : Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra evi tamamlanıncaya kadar yedi ay boyunca Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde kaldı.
101- Gazve : Asker sayısı az veya çok olsun, savaş için, yahut başka maksatla hareket edilsin, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin Hz. Peygamber’in katıldığı bütün seferlere gazve (çoğulu. gazavât) denir.
102-Seriyye : Onun bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise seriyye adı verilir.
103-Mübareze : Teke tek vuruşma. Arap geleneğine göre savaş mübareze (teke tek vuruşma) şeklinde başlar.
104-İfk olayı : Mustalikoğulları Gazvesi sonunda Hz. Âişe’ye ve ordunun ardçısı olan Safvan b. Muattal ‘a yapılan iftira.
105-Beytü’l-Midras : Yahudi kabilesi olan Kaynukâ’oğullarının hem okul, hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları yer. “Hz. Peygamber Beytü’l-Midras’ın önünde onları İslâm’a davet etti.
106- Kur’an-ı Kerim’in Haşr Sûresi Nadîroğulları Gazvesi dolayısıyla nâzil olmuştur. Hatta bundan dolayı bu sûreye “Benî Nadîr Sûresi” de denilmiştir.
107- Seyfullah : Allah’ın kılıcı demektir. Hz. Peygamber bu savaşta Halid b. Velid’e “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabını vermiştir.
108-Zeyd b. Hârise : Hz. Peygamber’in yakın dostu.
109-Cafer b. Ebû Tâlib : Amcasının oğlu.
110-Abdullah b. Revâha : Ensarın büyük şairi.
111-Tebük Seferi (9/630) : Bu seferin tesadüf ettiği zamana Kur’an dilinde güçlük zamanı (Sâatü’l-Usre), o nedenle de bu sefere güçlük Gazvesi’ (Gazvetü’l-Usre), orduya da güçlük ordusu (Ceyşü’l-Usre) denilmiştir. Sâatü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük zamanı. Gazvetü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük Gazvesi. Ceyşü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük ordusu.
112-Senetü’l-Vüfûd : Heyetler yılı. İslam dinini kabul etmek için Medineye heyetlerin yoğun bir şekilde geldiği Hicretin 9. Yılı (630-631).
113-Mübahele : Dinî bir konunun karşılıklı konuşmak suretiyle halledilmesi imkansız hale gelince, meseleyi çözümlemek için her iki tarafın haksız olanın Allah’ın lanetine uğraması için Allah’a dua ve niyazda bulunmalarıdır.
114- İslâm’a Davet Mektupları
Dihye b. Halîfe el-Kelbî : Bizans hükümdarına
Amr b. Ümeyye ed-Damrî : Habeşistan hükümdarına
Abdullah b. Huzafe es-Sehmî : İran Kisrasına
Hâtıb b. Ebû Beltaa : İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a
Şücâ’ b. Vehb : Gassan Kralı Hâris b. Ebû Şemir’e
Selît b. Amr : Yemame hakimi Hevze b. Ali’ye
115-Hz. Osman, Hz. Ali, Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit, Halid b. Saîd, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in en meşhur kâtipleridir
116-Bayrak (livâ) ve sancak (râye) kullanmıştır. Râye :Sancak Livâ :Bayrak Şiâr : Parola
117-Müsle : Öldürülen bir kimsenin bir organının kesilmesi (Hz. Peygamber buna asla izin vermemiştir)
118-Mübadele : Esir alınan Düşman askerine karşılık Müslüman esirlerin serbest bırakılması.
119-Sa’d b Âiz : Kuba mescidinde ve Bilâl-i Habeşî’den sonra Mescid-i Nebevî’de müezzinlik yapan sahâbî.
120-İbn Mâce : “Kitâbü’l-Edeb”
121-İbn Tallâ el-Endelüsî : Kitâbu Akdiyeti’r-Resûl
122-Hz. Peygamber’in cenazesini Hz. Ali yıkadı. Hz. Abbas, onun oğulları Fazl ve Kusem ile Üsâme b. Zeyd, Hz. Ali’ye yardımcı oldular. Mezarı Kazanlar : Ebû Talha el-Ensârî (Zeyd b. Sehl). Kabrine indirenler : Hz. Ali, Fazl b. Abbas, Kusem b. Abbas ve Üsâme b. Zeyd’in indikleri rivayet edilir.
Kaynak:
– Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı (DİB)
-Hatemül Enbiya(DİB)
-Siyer-i Nebi(DİB)

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.