15

Nisan
2013

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.845 Kez Okundu

Fotoğraf: siyeri sorularla eğlenceli bir şekilde öğrenmek isteyen kardeşlerimzi bekliyoruz....
1) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki yahudi Kabilelerinden değildir?
A) Kaynuka
B) Hazrec x
C) Nadir
D) Kurayza
2) Aşağıdaki sahabelerden hangisi Bedir Savaşında alınan esirlerden okuma) yazma öğrenmiştir ve daha sonra vahiy katibi olmuştur?
A) Ali b. Ebu Talib
B) Ebu Zer
C) Abdullah b. Mes’ud
D) Zeyd b. Sabit x
3) Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki baş münafıktır?
A) Abdullah b. Übey b. Selül x
B) Ebu Cehil
C) Ubeyde b. Haris
D) Ebu Sufyan
4) ”Mescidi Dırar” kim tarafından yapılmıştır?
A) Ensar
B) Muhacir
C) Münafık x
D) Bedevi
5) Bedir Savaşından sonra Medine Yahudilerinden antlaşmayı bozan ilk kabile hangisidir?
A) Kurayza
B) Nadir
C) Hazrec
D) Kaynuka x
6) Hicri 4.senede içki haram kılınmıştır. İçkinin haram oluşu kaç aşamada olmuştur?
A) 1
B) 2 x
C) 3
D) 4
7) ”İfk olayı” Hz. Peygamber (S.A.V) ’in hangi eşine karşı olmustur?
A) Hz. Hafsa
B) Hz. Zeyneb
C) Hz. Ayşe x
D) Hz. Hatice
8) Hendek Savaşında, hendek kazma fikri hangi sahabeye aittir?
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Ömer b. Hattab
D) Selmani Farisi x
9) Uhud Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A) 623
B) 624
C) 625 x
D) 626
10) Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biridir?
I) Yemen ticaret yolunun kontrol altına alınması
II) Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması
III) Habeşistan ticaret yolunun kontrol altına alınması
A) yalnız I
B) yalnız II x
C) I ve II
D) yalnız III
11) Hz. Peygamber vefat ettiğinde onu kim yıkadı?
A) Hz.Ali x B) Hz.Ömer C) Hz.Osman D) Hz.Ebubekir
12) Uhud Savaşında müşriklerin komutanı olup, daha sonra müslüman olan komutan kimdir?
A) Ubeyde b. Haris
B) Halid b. Velid x
C) Cafer b. Ebu Talib
D) Abdullah b. Revaha
13) Hangi savaş sonrasında ve hangi sahabenin fikriyle,alınan esirler fidye-i necat vermeleri şartıyla serbest bırakılmıştır?
A) Bedir,Hz. Ebubekir x
B) Bedir, Hz. Ömer
C) Hendek, Hz. Ebubekir
D) Hendek, Hz. Ömer
14) Uhud Savaşı sırasıyla hangi aşamalardan olusur?
A) Başarı Yenilgi Savunma
B) Başarı Savunma Yenilgi x
C) Yenilgi savunma Başarı
D) Savnma Başarı yenilgi
15) Muhakkak bu bir mescittir ki onun tenmeli ….. … onun temeli takva üzere atılmıştır? Aytte sözü edilen bu mescit hangisidir?
A) Mescid-i Kuba x
B) Mescid-i Takva
C) Mescid-i Haram
D) Mescid-i Aksa
16) Ali İmran Suresi 123) 124. Ayetlerde anlatılan meleklerin mücahidlere yardım etmesi hangi savaşta gerçekleşmektedir?
A) Huneyn
B) Uhud x
C) Bedir
D) Hendek
17) ”Zülfikar” Aşağıdakilerden hangisine verilen addır?
A) Deve
B) Mağara
C) Bölge
D) Kılıc x
18) Hendek savaşında müslümanları arkadan vurmaya çalışan, ama daha sonra etkisiz hale getirilip,cezalandırılan Yahudi kabilesinin adı nedir?
A) Kurayza
B) Nadir x
C) Hazrec
D) Kaynuka
19) Uhud savaşında, şehid edilen ve Hz.Peygamber (S.A.V.) ’e çok benzediğinden müşrikler arasında “Muhammed öldürüldü” yaygarasının kopmasına sebep olan sahabe kimdir?
A) Hamza
B) Musab b Umeyr x
C) Abdullah b. Revaha
D) Abdullah b.Cubeyr
20) I) Kuyuların olması
II) Hendeklerin olması
III) Şam ticaret yolu üzerinde olması
IV) Mekkeye yakın olması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bedir Savaşının o bölgede yapılma nedeni/nedenlerindendir?
A) yalnız I
B) II ve IV x
C) III ve IV
D) I ve III

21) Hz. Peygamberin şehid edilen ilk ve son elçisi kimdir? A) Hz.Zeyd B) Hz.Cafer xC) Hz. Haris D) Hz.Abdullah
22) Hicretin 8. Yılında 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin kişi ile yapılan savaş hangisidir? A) Tebük Seferi B) Mute Savaşı xC) Hayber Savaşı D) Huneyn Savaşı
23) Mekke kapılarının Müslümanlara açılmasına ve fethedilmesine sebeb olan zahiri sebeb nedir? A) Peygamberimizi hicveden şiirlerin söylenmesi B) Kureyşlilerin Beni Bekirlere yardım etmesi xC) Huzaalılardan birkaç kişinin öldürülmesi D) Antlaşmanın bozulması
24) Hz. Peygamberin Mekkeyi fethe giderken yolda karşılaştığı ve” sen muhacirlerin sonuncususun” dediği kişi kimdir? A) Hz.Abdullah B) Hz.Abbas x C) Hz.Abdurrahman D) Hz.Addas
25) Hz. Peygamber Mekkeye girerken Müslümanlardan kimin komuta ettiği askeri kola saldırı gerçekleşirildi? A) Zübeyr bin Avvam B) Cafer bin Ebi Talib x C) Halid bin Velid D) Sad bin Ebi Vakkas
26) Hacılara su dağıtma işine ne ad verilir? A) Hicabe B) Sikaye xC) Riyade D) Diraye
27) Peygamberimiz Huneyn savaşında dua ederek, hangi mucizesi neticesinde düşmanı yendi? A) Yağmur yağması B) Rüzgar esmesi xC) Bir avuç kum atması D) Gürültü
28) Peygamberimizin oğlu İbrahim hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
A) Hz.Ayşe
B) HZ.Meymune
C) Hz.Hafza
D) Hz.Mariye x
29) Kaside- i Bürde kim tarafından peygamberimize yazılmıştır?
A) Kab bin Züheyr x
B) Hassan bin Sabit
C) Amr bin As
D) Kab bin Malik
30) Hicretin 9.yılı başlarında civar kabileler Müslüman olmak için Medine’ye geldiler. Bu seneye ne ad verilir?
A) Hüzün Yılı
B) Fetret Yılı x
C) Heyetler Yılı
D) Boykot Senesi

31) Peygamberimizin ‘Yalnız başına yaşar ,yalnız başına ölür ve yalnız başına haşrolur’dediği sahabe kimdir?
A) Abdullah ibni Mesut
B) Ebu Zer x
C) Selman) ı Farisi
D) Zeyd bin Sabit
32) Hz. Peygamberin vefat senesi hazırlanan ordunun başındaki kumandan kimdir?
A) Hz,Ömer
B) Hz.Ali
C) Hz. Üsame x
D) Hz.Zeyd
33) Kab bin Malik Tebük seferine niçin katılamadı?
A) Yaşlı olduğu için
B) Bineği olmadığı için x
C) Silahı olmadığı için
D) İhmal ettiği için
34) ‘Münafıklardan ölen.hiçbir kimse üzerine hiçbir zaman namaz kılma,kabri başında(gömülürken veya ziyaret için ) durma.Çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler’(Tevbe) 84) Kim hakkında nazil olmuştur?
A) Abdullah bin Sebe
B) Ebu Süfyan x
C) Abdullah bin Übey
D) Hilal b. Ekberi Münafık
35) Tebük Seferi nasıl sonuçlanmıştır?
A) Müslümanlar yenmiştir
B) Bizanslılar yenmiştir x
C) Peygamberimize ait bir mucize sonucu kilometrelerce uzaktaki düşmanların kalbine korku salınmış ve kaçmışlardır
D) Antlaşma yapılmıştır
36) Hac ne zaman farz kılındı?
A) Hicretin 2. senesinde
B) Hicretin 5. Senesinde
C) Hicretin 7. sensinde
D) Hicretin 9. Senesi x
37) Peygamberimiz niyetlendiği haccı niçin tehir etti?
A) Kabenin İçinde putlar olduğu için
B) Mekkeliler yasakladığı için
C) Müşrikler Kabeyi çıplak tavaf ettiği için
D) Hac emirliğine Hz. Ebubekiri tayin ettiği içinx
38) Hz. Peygamber hayatında kaç defa haccetti?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 1x
39) Peygamberimizin dedesi Abdul’Müttalib’in asıl ismidir. Doğuştan ak saçlı olduğu için bu isim verilmiştir. Bu ismin verildiği şık hangisidir.
A) Haşim
B) Kusay
C) Vehb
D) Şeybe x
40) Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi tam doğrudur.
A) 11 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
B) 12 Rebiulevvel Pazartesi gecesi
C) 20 Nisan Salı günü Sabaha karşı seher vaktinde
D) 20 Nisan Pazartesi gecesi 1571 tarihindex

41)Peygamberimize Muhammed ismini kim vermiştir?
A) Babası vefat etiği için annesi
B) Dedesi Abdu’l Müttalip x
C) Amcası Ebu Talip
D) Melekler adını Muhammet koydu.
42) Peygamberimizin şairi olarak tanınan sahabe kimdir?
A) Hasan b. Şuara
B) Sultan-ı Şuara Şairu’n-Nebi
C) Hasan b. Sabit x
D) İbni Sa’d
43) Peygamberimize süt emziren isimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sırlama ile verilmiştir?
A) Amine- Süveybe-Halime x
B) Amine -Halime- Süveybe
C) Amine- Fatıma- Halime
D) Annesi Amine- Süt annesi Halime
44) Peygambwerimizin süt annesinin kabilesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Haris oğulları
B) Halim oğulları
C) Halim’e oğulları
D) Sa’d oğulları x
45)Mekke’de vuku bulan haksızlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan ve peygamberimizin de üye olduğu erdemliler topluluğu olarak tanınan bu sivil toplum örgütünün ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Daru’l-Erkam
B) Cemiyetu’l-Erdemin
C) Hılfu’l-Fudul x
D) Daru’n-Nedve
46) Hz. Peygamber “Üzülme Allah bizimle beraberdir” ayetini nerede söylemiştir.
A) Hira’da
B) Taif’de
C) Sevr’de x
D) Kuba’da
47) İnkıta-i Vahy’in ardından gelen surede nazil olan ilk üç ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İnsanları uyarma görevi hatırlatılmıştır.x
B) Allah’ı yüceltme görevi hatırlatılmıştır.
C) Elbiseyi temiz tutmanın gereği hatırlatılmıştır.
D) İnanmayanların ahiret azabıyla karşılaşacağı hatırlatılmıştır.
48) İlk yıllar gizli tebliğ vardı. Açıktan davetin akrabalarla başlamasını emreden ayet hangi surede geçmektedir?
A) Bakara
B) Ali İmranx
C) Şuara
D) Müddessir
49) Kabe’de çok sayıda put vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Kureyş en büyük put olarak hangisini tercih ederdi.
A) Lat
B) Menatx
C) Hubel
D) Uzza
50) Kübra (En Büyük) sıfatını peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vermiştir.
A) Hz. Fatıma
B) Hz. Aişe
C) Hz. Hatice x
D) Büyük annesine (Baba tarafından ninesine)

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.