3

Nisan
2012

SİYER BİLGİLERİ ÖZET

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  4.089 Kez Okundu

-Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da “Ensar” denir.
-İslam tarihinde yapılan ilk mescid “Kuba Mescidi”dir.
-Peygamber Efendimizi gören ve onun sohbetine katılanlara “sahabe ashab” denir.
-Peygamberimiz, 23 yıllık peygamberlik görevinden sonra, 632’de Medine’de vefat etmiştir.
Yapılan Savaşlar
-Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olmuştur. Kabri, İstanbul’da olan ve Eyub Sultan olarak bilinen sahabedir.
-İslamın ilk şehitleri Hz. Sümeyye ve eşi Hz.Yasir’dir.
-Peygamberimiz tarafından cennetle müjdelenen 10 sahabeye “aşere-i mübeşşere” adı verilir
Aşere-i Mübeşşere
1) Hz. Ebu Bekir
2) Hz. Ömer
3) Hz. Osman
4) Hz. Ali
5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf
7) Hz. Sad b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd
9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah
-Peygamberimizden sonra gelen 4 halife sırayla : 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl 2) Hz. Ömer : 10 yıl 3) Hz. Osman : 12 yıl 4) Hz. Ali : 5 yıl
-İlk cuma namazı Peygamber Efendimizin Mekke;den Medine.;ye hicreti esnasında ;Ranuna, denilen yerde kılınmıştır.
- Sahabe Hz. Peygamber;i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
-Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan SUFFE;dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.
- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine;ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır. En önemlileri şunlardır:
1) Bedir Savaşı (624) 2) Uhud Savaşı (625) 3) Hendek Savaşı (626)
- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı Allah;ın adını yüceltmek, Düşman saldırılarını önlemek, Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır .
-Muhammedin sözlük anlamı tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş anlamındadır.
-Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin dört adı vardır: a-Ahmet, b-Muhammed, c-Mustafa, d-Mahmut.
-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medineye hicret etmek zorunda kaldı.
-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh) ın evinde misafir oldu.
-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
-Ganîmet beşte biri Allahâ ve Resulüne , beşte dördü ise mücahitler aitti. Fakat bu beşte biri de beşe ayrılıyor; Peygamberin akrabası, yetimler, kafirler ve aciz yolcularda hisse alıyorlardı.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde ,Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nesli Hz. Ali ve Hz. Fatımadan doğan çocuklar, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nes-lini devam ettirmişlerdir.
-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-lk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
-İslâmda ilk tayin edilen vali Yemende vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra Sanaya vali olarak atanmıştır.
-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Medinede, hicretin 17. ayında, Bakara Sûresinin 144. Ayetiyle, Ben-i Seleme M
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
-Hulefa-i Raşidin dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.
-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
- Muhammed (s.a.s.) ismi Kur’ân-ı Kerîm’de Muhammed (s.a.s.) ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde (Âl-i İmrân Sûresi 144, Ahzâb Sûresi 40, Muhammed Sûresi 2 ve Fetih Sûresi 19);
-Ahmed ismi Ahmed ismi ise 1 yerde (Saf Sûresi, 6) geçmektedir.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara Sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara Muhadramun adı verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
-Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe Ebu Seleme (Abdullah)
- İslamın ilk şehidi ve şehidesi Yasir ve eşi Sümeyye hatun.
-Ebu Hureyre(r.a)en çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
-Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe Ebu Zer Gifari (r.a.)
- Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife) Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi.
-Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu?
- Kus Bin Saide Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs
-Kab Bin Eşref İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
-Esad Bin Zürare (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır. Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe
-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibinin ismi Hz. Huzeyfe (r.a.)
- Peygamberimiz ilk kez bir tepenin üzerine çıkarak kavmini İslam’a davet etmişti. Hitap ettiği kalabalık duydukları karşısında donakalmış ve düşünmeye başlamışlardı ve çıt çıkmıyordu. O sessizliği, ‘Kahrolası! Bizi bunun için mi topladın buraya’ diye bozan Rahmet-i Hak’tan nasibi olmayan amcası Ebu Leheb olmuştu.. Peygamberimizin elçiliğini açıkça ilan ettiği o tepe Safa Tepesi..
-Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
-Hubeyb Bin Adiyy (r.a.) Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” yüce sahabe?
-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi Hz.Ömer başlatmıştır.
- Mekke fethedildiğinde Kabe’nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) Osman Bin Talha (r.a.)’a vermişti.
- Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)
- Tarık Bin Ziyad Endülüs’ün fethini
-Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe Saat Bin Muaz (r.a.)
-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe Muaz Bin Cebel (r.a.)
-Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
-Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine Mutim Bin Adiyy almıştı.
-Peygamberimiz, Müşriklere, sadece Kabe’yi tavaf edip geri döneceklerini bildirmek için Hz.Osmanı ikinci kez elçi olarak gönderdi.
-Peygamber efendimiz Mekke’yi fethetmek için geldiğinde Mekke’de ilk olarak Genel af ilan etti.
- Hz Peygambere Suikast girişiminde bulunan Yahudi kabilesi Beni Nadir.
-Peygamberimizin hicret esnasında ve sonra devesinin adı Kusva.
-Peygamberimiz veda hutbesini Arafatta okudu.
-Hz.Ebubekir:“Ey inananlar! Muhammed’e tapınan kimse bilsin ki gerçekten o ölmüştür. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse, bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez” diye söylemiştir.
-Hz Peygamberi Hz Ali yıkadı.
-Peygamber efendimizin ilk müezzini Bilal-i Habeşi.
-Peygamberimiz “Seni görünce amcam Hamza’yı hatırlıyorum, içim sızlıyor. Bari gözüme gözükme de ne yaparsan yap” ifadesini Vahşi için kullanmıştır.
-Peygamberimizin babası Peygamberimiz doğmadan önce vefat etmiştir.
-“Muhammed’ül Emin” Güvenilir Muhammed demektir?
-Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde Hz. Ali’yi yerine bırakmasının sebebi Mekke’lilerin peygamberimize bıraktıkları emanetleri yerlerine vermek için.
- Medineli Müslümanlara İslam tarihinde verilen isim Muhacir.
-Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye göç ederken sığındığı mağranın ismi Sevr Mağarası.
-Peygamberimizi hayatındayken görüp müslüman olanlara Ashab denir.
-Peygamberimiz, ölümüne yakın hastalandığında namaz kıldırması için Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
-Peygamberimizin hayatını anlatan kitapların genel ismine Siyer denir.
-Münafıkların müslümanları birbirine düşürmek ve Kuba Mescidinin cemaatını bölmek için yaptıkları ancak ilahi vahiy ile Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından yıktırılan Mescid-i Dırar
-622 yılında Mekkeden Medineye yapılan göç olayına Hicret denir.
-Peygamber Efendimiz(SAV) sağlığında Hz.Ebubekir arkasında namaz kılmıştır.
-Sahabeyi görenlere Tabiin denir
-Tabiini görenlere Tebe-i Tabiin ad verilir?
- Peygamberimizden en cok hadis rivayet edern kişi kimdir Ebu Hureyre
-Peygamberimizn kayın pederi olan iki halife, Hz. Ebu Bekir ( Kızı Aişe) ve HZ Ömer ( Kızı Hafsa)
-Peygamberimizin damatları olan halifeler Hz. Osman ve Hz Ali
-Peygamberimizn İlk Eşininde Defnedildiği yer Mekkede bulunan kabristanlığın Mualla kabristanlığı
-Kur’anı Keimin kadir gecesinde indiğini bildiren süre Kadir Süresi
-En son inen ayet ;Maide 3. ayet ‘ Bu gün size dininizi ikmal ettim, nimetlerimi tamaladım.Ve sizin için din olarak islamı seçtim’
-Ramazan ayında peygamberimizle Cebrail (a.s.) ın karşılıklı olarak Kur’an okumalarına Mukabele denir.
-Peygamberimize vahiy gelmeden önceki caga”Cahiliye cagi” denir.
-Islam‘in ilk emri”OKU” ‘dur.
-Kanlari Harem-i Serife (Kabe`ye) dökülen ilk Islam sehidi Haris Ibn-i Ebi Hale.
-Ilk müslümanlarin , maruz kaldiklari sikintilardam kurtulmak icin hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etopya(Habeşistan)
-Müslümanlarin ilk kiblesi, Mescid-i Aksa‚dir.
-Peygamberimizi hicret sirasinda yakalamak isterken ati cöle batan Suraka idi.
-Süraka ,Süraka, Huneyn muharebesinden Hz.Peygamber dönüsünde eman-nameyi ile gelip müslüman oldu.
-Kudüs`ün Romalilar tarafindan tahrip edilmesi üzerine Medine`ye gelen yahudi kabileleri,Nadr, Kureyza, Kaynuka.
-Medine‚ye ilk hicret eden ve Ebu Selemeb. Abdül-Esad, en son hicret eden sahabe Peygamberimizin amcasi Hz.Abbas‚tir.
Peygamberimizin hz.Ali‘ye hediye ettigi binegin adi Düldül
- Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir? D) Hz. Ebu Bekir
-Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?A) Hz. Zeyd b. Sâbit
- Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresi kaç ayetten oluşmaktadır?286
- Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir? Mufassal
- Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler icra etmişlerdir?Nasr b. Asım ve
Yahya b. Yamer
-En son nazil olan sure hangisidir? Nasr suresi.
-Savaş ganimetleri anlamına gelen sure hangisidir? Enfal
- “Ridde” hareketleri hangi halife zamanında meydana gelmiştir?A) Hz. Ebu Bekir
-İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali
-İslam’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabile ye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabenin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir? B) Bi’r-i Maûne
-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir? Hz. Osman
-Kabe-i Muazzamayı yıkmaya çalışan kimdi ?Habeş valisi Ebrehe’dir
- Ebrehenin ordusunu helak eden şey nedir?Ebabil kuşlarıdır
- Kabe’ye saldıran Ebrehenin vakasını,Kur’anı Kerimin hangi suresi izah eder ?Kur’anı Kerim de bu olayı FİL suresi izah eder.
-FİL vakası kaç tarihinde vuku bulmuştur FİL vakası(miladi 571)yılın da yani Peygamberimizin doğumundan 50 gün önce olmuştur.
- Hz. ömer kaç yaşında müslüman oldu?33 yaşında müslüman oldu.
-Zeyd bin Harise nerede şehid oldu?-zeyd bin harise komutanlığını yaptığı Mute savaşında şehid oldu.
-Zeyd bin Sabit ne zaman vefat etti?-Medine de 665 yılında vefat etti.
-Zeyd bib Sabitin özellikleri nelerdir?-Çocuk yaşta İslami kabul etti.Hendek savaşından itibaren Peygamberimizle bütün savaşlara katıldı.ir süre Peygamberimizin vahiy kaitpliğini yaptı.Bir ara Hz.Ömerin halife vekilliğinde bulundu.Hz.Osman döneminde bir süre devlet hazinesini yönetti.Hz.Ebubekir tarafından Kuranın toplanması için görevlendirildi.Hz.Osman döneminde de Kuranın toplanıp kitaplaştırılmasına büyük katgıda bulundu.
-Kuranı yazıya ilk kez hangi sahabe geçirdi?-Zeyd bin Sabit.
-Hz.Hamza`yi kabre,Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Ali ve Zübeyr b. Avvam indirdiler

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.