7

Temmuz
2012

Peygamber Efendimizin Çocukları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  683 Kez Okundu

1- Peygamber Efendimizin Çocukları:
“Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına de ki…” buyruğunda sözü geçen zevcelerinin faziletine dair tek tek açıklama¬lar daha önceden (el-Ahzab, 33/28-29- âyetler, 2. başlıkta) geçmiş bulunmak¬tadır.
Katade dedi ki: Rasûlullah (sav) vefat ettiğinde nikâhı altında dokuz ha¬nımı vardı. Bunların beş tanesi Kureyşli idi: Âişe, Hafsa, Um Habibe, Şevde ve Um Seleme. Üç tanesi ise, diğer Arab kabilelerindendi: Meymune, Cahş kızı Zeyneb ve Cüveyriye. Bunlardan bir tanesi de Harunoğullarındandi: Sa¬fiye.
Peygamber Efendimiz’in çocuklarına gelince, onun erkek ve kız çocuk¬ları vardı: Erkek çocuklarından birisinin adı el-Kasım’dı. Annesi Hadice (r.anha)’dır. Peygamber (sav) onun adı ile künyelenmiştir (Ebu’l-Kasım di¬ye). Çocuklarından ilk vefat eden odur, iki yaşında ölmüştür. Urve dedi ki:
Hadice’nin, Peygamber (sav)’dan Kasım, Tahir, Abdullah ve Tayyib adında çocukları olmuştur.
Ebubekr el-Burakî şöyle demiştir: Tahir ile Tayyib’in ve Abdullah’ın ay¬nı kişi olduğu da söylenmiştir. İbrahim’in annesi ise, Kıptî Mariye’dir. Hic¬retin sekizinci yılı zülhicce ayında dünyaya gelmiştir. Onaltı aylıkken vefat etmiştir, onsekiz aylıkken öldüğü de söylenmiştir. Bunu ed-Darakutnî belirt¬miştir. Bakî’de gömülmüştür. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun bir süt annesi vardır. Cennette onun süt emmesini tamamlayacaktır[2] Peygam¬ber (sav)’ın İbrahim dışındaki bütün çocukları Hadice (r.anha)’dandır. Fâtı-ma dışında bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. [3]
Peygamber Efendimiz’in Kız Çocukları
1- Hadice’nin kızı Fatımatu’z-Zehra: Kureyşliler Kabe’yi (yeniden) bina et¬tikleri sırada Peygamber Efendimiz’e, peygamberliğin verilişinden beş yıl ön¬ce dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz’in kızlarının en küçüğüdür. Ali (r.a) onunla hicretin ikinci yılında ramazan ayında evlenmiş ve zülhicce ayın¬da da onunla gerdeğe girmiştir.
Onunla receb ayında evlendiği de söylenmiştir. Rasûlullah (sav)’tan kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz’e aile halkından ilk ka¬vuşan o olmuştur. Allah ondan razı olsun.
2- Zeyneb: Annesi Hadice (r.anha)’dir. Teyzesinin oğlu Ebu’1-Asî b. er-Ra-bi onunla evlenmiştir. Annesi Huveylid kızı Hale, Hadice’nin kızkardeşi idi. Ebu’l-Asî’nin adı Lakît’tir. Haşim olduğu da söylenmiştir. Huşeym’dir, denil¬diği gibi Miksem olduğu da söylenmiştir.
Zeyneb, Rasûlullah (sav)’ın en büyük kızıdır. Hicretin sekizinci yılında ve¬fat etmiştir. Onu (kabrine koymak üzere) Rasullah (sav) kabrine inmiştir.
3- Rukayye: Annesi Hadice’dir. Peygamberlikten önce Ebu Leheb’in oğ¬lu Utbe onunla evlenmiştir. Rasûlullah (sav) peygamber olarak gönderilip üze¬rine: “Ebu Leheb’in iki eli kurusun” (Tebbet, 111/1) âyeti nazil olunca, Ebu Leheb oğluna şöyle demişti: Eğer sen onun kızını boşamayacak olursan, be¬nimle senin aranda hiçbir ilişki kalmayacaktır. Bunun üzerine Ebu Leheb’in oğlu ondan ayrıldı. Henüz onunla gerdeğe girmemişti. Annesi Hadice müs-lüman olunca, o da müslüman olmuştu. Kadınlar Peygamber Efendimiz’e bey’at ettikleri sırada diğer kızkardeşleriyle birlikte Rasûlullah (sav)’a bey’at etmiş idi. Onunla Osman b. Affan evlenmiştir. Osman (r.a) onunla evlendi¬ği sırada Kureyş hanımları şöyle diyorlardı:
Bir insanın (ya da gözbebeğinin) gördüğü en güzel iki şahıs, Rukayye ile onun kocası Osman’dır.”
Rukayye, Osman ile birlikte Habeşistan’a iki defa hicrette bulunmuştur. Osman’dan bir düşük yapmış, ondan sonra da Abdullah adındaki oğlunu do¬ğurmuştu. Osman (r.a) da İslâm’dan sonra onun adı ile künyelenmişti. Altı yaşında iken bir horoz onun yüzünü gagalamış ve bu sebebten ölmüştü. Ru-kayye’nin bundan sonra da bir çocuğu olmamıştı. Medine’ye hicret etmiş, Ra-sûlullah (sav) Bedir’e gitmek üzere hazırlandığı sırada hastalanmıştı. Peygam¬ber de ona bakmak üzere Osman (r.a)’ı bırakmıştı. Rasûlullah (sav) Bedir’de iken hicretin onyedinci ayında vefat etmişti. Zeyd b. el-Harise, zaferi müjde¬lemek üzere Bedir’den gelmiş, Medine’ye girdiğinde Rukayye’nin üzeri top¬rakla örtülüyordu. Rasûlullah (sav) defnedilişinde hazır bulunamadı.
4- Ümmü Külsum: Annesi Hadice’dir. Peygamberlikten önce Utbe’nin karde¬şi, Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe onunla evlenmişti. Daha önce Rukayye hakkında belirtilen sebep dolayısı ile babası ondan boşanmasını emretmiş¬ti. Uteybe, Um Külsum ile henüz gerdeğe girmemişti. Um Külsum, Rasûlul¬lah (sav) ile birlikte Mekke’de kalmaya devam etti. Annesi müslüman olun¬ca o da İslâm’a girdi ve hanımlar Peygamber Efendimiz’e bey’at ettikleri sı-rada diğer kızkardeşleriyle birlikte o da Rasûlullah (sav)’a bey’at etmişti. Ra¬sûlullah (sav) Medine’ye hicret edince, o da Medine’ye hicret etti. Rukayye vefat ettikten sonra Osman (r.a) onunla evlendi, böylelikle ona (iki nur sa¬hibi anlamına): Zünnureyn adı verilmişti. Peygamber (sav) hayatta iken hic¬retin dokuzuncu yılı Şa’ban ayında vefat etti. Rasûlullah (sav) kabri başında oturmuş, kabrine indirmek üzere Ali, el-Fadl ve Üsame inmişti. ez-Zübeyr b. Bekkar’ın naklettiğine göre; Peygamber (sav)’ın çocuklarının yaşça en büyük¬leri el-Kasım’dı. Sonra Zeyneb, sonra Abdullah’tır. Ona et-Tayyib ve et-Ta-hir de denilirdi. Peygamberlikten sonra dünyaya gelmiş ve küçük yaşta öl¬müştü. Daha sonra Um Külsum, sonra Fatıma, sonra da Rukayye gelir. el-Ka-sım Mekke’de iken vefat etmişti, ondan sonra da Abdullah ölmüştü. [4]
[2] Hadisle beraber, onaltı aylıkken vefat edip Bakî’de defnedildiğine dair bilgi: Abdurrez-zak. Musannaf, VII, 494.
[3] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 14/184-185
[4] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 14/185-186

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.