14

Eylül
2012

İslami Bilgiler Soru-Cevaplar 50

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
İslami Bilgiler Soru-Cevaplar 50

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?

a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)

c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?

A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?

a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?

a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?

a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?

a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?

a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?

a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?

a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade

c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade

11- Peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için Yüce Allah’ın yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağan üstü olaylar “mucize” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın mucize sayılabilmesi için taşıması gerekli özellikler arasında yer almaz?

a) Tabiat kanunlarına aykırı olmak

b) Peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunmak

c) Dinin ana kaynaklarında zikredilmiş olmak

d) Peygamberin isteğine uygun olmak

12- “Kader” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

a) Kader, ölçü ve miktar; kaza ise hüküm ve yaratma anlamını taşımaktadır.

b) Kader ve kazaya inanmak iman esasları arasında yer almaktadır.

c) Kader, Allah’ın zati sıfatlarıyla; kaza ise sübuti sıfatlarıyla ilgilidir.

d) Kader, Allah’ın takdiri; kaza ise o takdirin yaratılmasıdır.

13- Hz. Muhammed (a.s.)’ın ümmetinden olan müçtehitlerin O’nun vefatından sonraki her hangi bir devirde şer’î bir meselenin hükmü yönünde fikir birliği etmelerine ne denir?

a) Kıyas b) İstihsan c) İstislah d) İcma

14- Aşağıdaki şıklardan hangisi ‘Erkân’ül Kıyas’tan değildir?

a) İllet b) Fer’ c) Aslın hükmü d) Mûsa leh.

15- Aşağıdaki şıklardan hangisi İstishaba girmez?

a) Vasıf İstishabı b) İbâha-i Asliye İstishabı c) Sahabe İstishabı d)Beraet-i Zimmet İstishabı.

16- Sabah namazının ortalık ağarıncaya kadar bekletilmesinin hükmü nedir?

a) Sünnet b) Mendup c) Mubah d) Müstehap

17- İlmihal ıstılahında görünür kir ve pisliklerin giderilmesine ne ad verilir?

a) Necasetten Taharet b) Hadesten Taharet

c) Setr-i Avret d) Vaktü-s Salah

18- Fıkıh Literatüründe “hükmü kirlilik” hangi terimle ifade edilir?

a) Necaset b) Galize c) Hafife d) Hades

19- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre beklemeye fıkıh dilinde ne denir?

a) İstinca b) İstibra c) İstikra d) Tahliye

20- Hanefi mezhebine göre Hayızın (âdetin) en kısa ve en uzun süresi kaç gündür?

a) En kısa 5, en uzun 15 gündür b) En kısa 3, en uzun 15 gündür

c) En kısa 3, en uzun 10 gündür d) En kısa 3, en uzun 7 gündür

21- Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden değildir?

a) Bayram namazlarından önce, ne evde ne de camide

b) Farz namazın vaktinin daralması durumunda

c) Bayram namazlarından sonra camide

d) Arafat ve müzdelife’de vakfeden önce

22- Müstehap vakitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde öğle namazının geciktirilerek kılınması (ibrad)

b) Uyanacağına güvenmeyen kişinin vitir namazını vakit namazından sonra kılması

c) Vakit namazlarını vaktin ilk girdiği anda kılmak

d) Yatsı namazının gecenin ilk üçte birine kadar geciktirilerek kılınması,

23- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a) Farz olan kıratı ilk iki rekatta yerine getirmek

b) Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek

c) Rekatı ikiden fazla olan farzların ilk iki rekatının dışında fatiha okumak

d) Tadili erkana riayet etmek

24- Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından değildir?

a) Namazı özürsüz yere, namazın sünnet ve adabına uymaksızın kılmak

b) Kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri sonraya bırakmak

c) Farz namazlarda ilk iki rekatta fatihadan sonra aynı sureyi okumak

d) Namazda özürsüz olarak boğaz hırıldatmak, öksürmeye çalışmak

25- Aşağıdaki fiillerden hangisi başlanmış bir namazı bozmaz?

a) Göze ilişen bir yazıya bakmak b) Ameli kesirde bulunmak

c) Gülmek d) Güneşin doğması

26- Mezheplerde cemaatle namazın hükmü hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hanbeli: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı ayndır

b) Şafii: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı kifayedir

c) Hanefi: Cemaatle namaz kılmak erkekler için sünneti müekkettir

d) Maliki: Cemaatle namaz kılmak erkekler için mübahtır

27- Hz Peygamber (sas) ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?

a) Kabe’de b) Küba Mescidinde c) Rauna Vadisinde d) Mescidi Nebevi’de

28- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sahih olmasının şartlarından değildir?

a) Vakit b) Cemaat c) Hutbe d) İkamet

29- Aşağıdaki hallerden hangisi için sehiv secdesi yapılsa dahi namaz tamam olmaz?

a) Vacibin terk edilmesi

b) Vacibin geciktirilmesi

c) Farzın terk edilmesi

d) Farzın geciktirilmesi

30- İmam olan zat, namazda iken Fatiha’dan sonra son okuduğu ayet secde ayeti olursa ne yapması gerekir?

a) Önce tilavet secdesini yapar, sonra da namazın rüku ve secdelerini tamamlar.

b) Rüku ve secdeden sonra, ayrıca tilavet secdesi yapar.

c) Namazın sonunda tilavet secdesi yapar.

d) Namazın rüku ve secdeleri ile birlikte tilavet secdesini de yapmış olur.

31- Aşağıdakilerden hangisi yasaklanan satım çeşitlerinden biri değildir?

a) Bey’ul- mülamese b) Telakki’r- rükban c) Neceş d) Teati

32- Bir kimseye “yaşadığı sürece onun olması, öldükten sonra da geri dönmesi” şartıyla bir malın verilmesine ne denir?

a) Hibe b) Umra c) Sukna d)Rukna

33- “Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, satılan fiyattan daha düşük bir fiyata geri satın alınması” şeklinde yapılan satış akdine ne denir?

a) İkale b) Murabaha c) İne d) Ribe’l Fadl

34- Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun altın ve gümüş nisabında esas aldığı ölçüyü belirtir?

a) Altın 80.18 gram, Gümüş 591.2 gram

b) Altın 85.3 gram, Gümüş 600 gram

c) Altın 81.52 gram, Gümüş 590.5 gram

d) Altın 82 gram Gümüş 585 gram

35- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekâta tâbidir

b) İmam Şafiî’ye kadın süs eşyası zekâta tâbi değildir

c) Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekâta tâbidir

d) Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mamulü bütün süs eşyası zekâta tâbidir

36- Hayvan zekâtı konusunda kullanılan ‘Sâime’ deyimi neyi ifade eder?

a) Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmektedir

b) Zekât nisabını dolduran küçükbaş hayvanları ifade eder

c) Zekât nisabını dolduran büyükbaş hayvanları ifade eder,

d) Sütü için beslenen hayvanları ifade eder.

37- Aşağıdakilerden hangisi Haccın eda şartlarından birisi değildir?

a) Sağlıklı olmak b)Yol güvenliği

c) Bedeni ve mali imkânların yeterli olması d)Arızi bir engelin bulunmaması

38- Aşağıdakilerden hangisi ihramın rükünlerinden birisidir?

a) Telbiye b) 2 rekât namaz kılmak

c) Hill bölgesinde olmak d) İzar ve Rida

39- Aşağıdakilerden hangisi giyim ve giyim eşyasıyla ilgili ihram yasaklarından biri değildir?

a) Dikişli elbise giymek

b) İhram elbiselerini değiştirmek ve yıkamak

c) Başa takke ve benzeri şeyler giymek

d) Eldiven veya çorap giymek

40- Aşağıdakilerden hangisi Tavafın vaciplerinden biridir?

a) Tavaf namazı kılmak

b) Necasetten taharet yapmış olmak

c) Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer’ül-Esved’i istilam etmek

d) Muvalat, yani tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak

41- Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumlarında genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmî kuruluşu ifade eder?

a) Vakıf b) Hisbe c) Rakabe d) Gurre

42- Muâyede kavramı ne ifade etmektedir?

a)Karşılıklı alış veriş b) Ziyaretleşme

c)Bayram tebrikleşmesi d) Tokalaşma ve kucaklaşma

43- Ahlâk çalışmalarının ilk örnekleri arasında yer alan “Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâik” adlı eser kime aittir?

a) Abdullah b. Mübârek b) Buhâri c) Ahmed b. Hanbel d) Mâverdî

44- Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

a) Yemin-i gamûs b) Yemin-i lağv c) Yemin-i mün’akit d) Yemin-i hata

45- Aşağıdakilerden hangisi yemin kefâreti seçenekleri içerisinde bulunmamaktadır?

a) On fakiri doyurmak b) On fakiri giydirmek

c) On gün oruç tutmak d) Köle azat etmek

46- Aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Adanan husus, yapılması gereken farz veya vacip bir ibadet olmamalıdır

b) Adanan şeyin yapılması maddeten ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır

c) Adanan mal ise, adayan şahsın mülkiyetinde bulunması gerekir

d) Şart gerçekleşmeden yerine getirilmiş olsa da adak geçerlidir

47- İslam hukukunda, tıbbi bir zaruret bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesi veya alınması cinayet (suç) olarak adlandırılmış ve haram sayılmıştır. Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde, ödenmesi gereken maddi tazminatın adı nedir?

a) Diyet b) Kasame c)Gurre d)Hidane

48- Rasulullah (a.s)’ın Medine’ye hicretini takip eden günlerde kaleme alınan Medine sözleşmesi kimlerle yapılmıştır?

a) Evs ve Hazrec kabileleriyle b) Müşriklerle c) Yahudilerle d) Hepsiyle

49- İslam bilginleri, dinin amacının “zarurat-ı hamse” ilkesini yerleştirmek ve korumak olduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

a) Canın ve aklın korunması b) Devletin korunması

c) Namus ve haysiyetin korunması d) Dinin ve malın korunması

50- “Ecr-i misl” nedir?

a) Tarafsız bilirkişilerin işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir

b) İşçinin aldığı aylık ücrettir

c) İşçinin alacağı günlük ücretin tesbitidir

d) İşçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesidir

CEVAPLAR:

1- C 2- B 3- C 4- D 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10-  11- C 12- C 13- D 14- D 15- C 16- D17- A 18- D 19- B 20- C 21- D 22- B 23- C 24- D 25- A 26- D

27- C 28- D 29- C 30- D 31- D 32- B 33- C  34- A 35- C 36- A 37- C38- A 39- B40- A 41- B42- C 43- A 44- C 45- C 46- D 47- C 48- D 49- B 50- A

 

Diyanet Mbst-Yeterlilik Sınavları İçin Önemli Terimler

ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi (Bkz. Hûd Aleyhisselâm). Bu kavim Nûh aleyhisselâmın torunlarından Âd’ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı almışlardır. Bu kabile, Yemen’de Hadramûd bölgesinde, Umman ile Aden arasında Ahkâf denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm arasında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir.
AFOROZ:Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.
AHZÂB GAZVESİ (Harbi):Hendek gazvesinin diğer adı.Hendek gazvesinde, müslümanlara karşı Kureyş, Gatafan ve yahûdîlerden meydana gelen birkaç düşman kuvveti birleşip savaştığı için bu harbe Ahzâb gazvesi denmiştir.
AKÎKA:Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.
A’RÂF:Cennet ile Cehennem arasında yer alan ve birinin te’sirinin diğerine geçmesine mâni olan sûrun (engelin) yüksek kısımları.
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE:Peygamber efendimiz tarafından Cennet’e girecekleri dünyâda iken müjdelenen on sahâbî.Ebû Bekr Cennet’tedir. Ömer Cennet’tedir. Osman Cennet’tedir. Ali Cennet’tedir. Talhâ Cennet’tedir. Zübeyr Cennet’tedir. Abdurrahmân ibni Avf Cennet’tedir. Sa’d ibni Ebî Vakkâs Cennet’tedir. Saîd ibni Zeyd Cennet’tedir. Ebû Ubeyde ibni Cerrah Cennet’tedir.
ÂYİSE:Âdet yâni hayz görmekten ümidini kesmiş yaşlı kadın.
AZRÂİL:Dört büyük melekten biri. Rûhları almakla vazîfeli melek, melek’ül-mevt, ölüm meleği de denir.
BARNABAS İNCÎLİ:Hazret-i Îsâ’nın havârîlerinden biri olan Barnabas’ın, Îsâ aleyhisselâmdan görüp işittiklerini doğru şekilde yazıp derlediği İncil.
BA’S:Dirilme, diriltme, diriltilme. Kıyâmet koptuktan sonra Allahü teâlâ tarafından ölülerin diriltilmesi.Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Allahü teâlâ kabirlerde olanları elbette ba’s eder. (Hac sûresi: 7)
BEDR GAZVESİ:Peygamber efendimizin Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş. Bu muhârebede müslümanlar üç yüz on üç, müşrikler bin kişiydi.
BEHÂÎLİK:Müslüman görünüp İslâmiyet’i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah’ın, kurduğu bozuk yol.
BELKIS:Süleymân aleyhisselâm zamânında Yemen’de Sebe’ şehrinde hüküm süren Himyerîlerden bir kadın sultan.
BERZÂH ÂLEMİ:Dünyâ ile âhiret arasındaki âlem; kabir âlemi.
Bİ’SET:Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
BRAHMA DÎNİ (Brahmanizm):Hindistan’da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.
BUHÂRÎ-İŞERÎF:İslâm dîninde Kur’ân-ı kerîmden sonra en kıymetli, en üstün kitap. Kütüb-i sitte adı verilen meşhur altı hadîs kitabının birincisi.
CÂHİLİYE DEVRİ:İslâmiyet’ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.
CEBRİYYE:Hicrî birinci asrın sonlarında ve ikinci asrın başlarında Cehm bin Safvân tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Buna mürcie fırkası da denir.Cebriyye fırkası; “İnsan aslâ bir iş yapmaz, cansızlar gibi hareket eder. İnsanın kudreti, kastı, ihtiyârı (isteği) yoktur. İnsanlar iyi iş yapınca sevâb kazanmaz, kötü işlerine azâb yapılmaz. Kâfirler günâh işleyenler mâzûrdur, mes’ûl olmazlar. Çünkü insanın her işini yalnız Allah yapıyor. İnsan istese de istemese de günah yaratıyor ve insan günâh yapmaya mecbûrdur. Günah insana zarar vermez. Âsî, fâsık kimseler azâb görmeyecektir.” diyorlar.
CEHMİYYE:Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.
CELSE:Namazda iki secde arasında hareketsiz bir miktâr oturma.
CERH VE TA’DÎL:Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta’dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açıklaması.
CİZYE:İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.
DELK:Oğmak.Abdestte ve gusülde, yıkanan yerleri oğmak.Delk, Hanefî mezhebinde abdestin sünnetlerindendir.
Dirâyet Tefsîri:Resûlullah’tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kul, re’y tefsîri ve te’vîl de denir.
DİRHEM:İslâmiyet’ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.
EBÛ HANÎFE:Ehl-i Sünnetin reisi, Hanefî mezhebinin İmâmı. İmâm-ı A’zam.
EMVÂL-İBÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.
EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
ESBÂB-I NÜZÛL:Kur’ân-ı kerîm âyetlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize indiriliş sebebleri.
EŞ’ARÎ:1. Ehl-i sünnet vel-cemâat yolunun iki büyük imâmından biri. Ebü’l-Hasen Ali bin İsmâil Eş’arî. 879 (H. 266) yılında Basra’da doğdu. 941 (H. 330) yılında Bağdâd’da vefât etti.
2. Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını Ebü’l-Hasen Eş’arî hazretlerinin açıkladığı şekilde öğrenip inanan.
ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
Tebe-i tâbiînin asrı hicrî 220 (m.835)’de son bulur. Hanbelî mezhebinin imâmı Ahmed bin Hanbel, İmâm-ı Buhârî, İmâm-ı Müslim ve İmâm-ı Tirmizî, Etba-u Tebe-i tâbiîn neslindendir.
EVÂMİR-İAŞERE:Allahü teâlânın Tûr dağında Mûsâ aleyhisselâma bildirdiği on emir. Yahûdîlikte uyulması şart olan on kâide.
EYYÂM-I BİYD:Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.
EZVÂC-I TÂHİRÂT:Peygamber efendimizin temiz ve çok mübârek hanımları, mü’minlerin anneleri.
FÂİTE:Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.
FÂRÛK:”Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran” mânâsına hazret-i Ömer’in lakabı.
FÂTIMÎLER:Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah’ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa’îd’in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma’nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye’de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân Ubeydîler.
FERÂİZ: Bir kimse vefât edince, bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilim, mîrâs hukûku.
FERSAH:5760 metre. Bir saatte gidilen yol.
GAMÂRÂ:Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd’un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.
GAMÛS YEMÎNİ:Geçmişteki bir hâdise için, bile bile yalan söyleyerek, yemîn etmek.
HÂRİCÎLER:Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali’nin ordusundan ayrılarak “Hâkim ancak Allah’tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye’ye bırakmakla büyük günah işledi” diyen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm ile diğer müslümanlara kafir diyen sapık fırka.
HAYÂ:Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.
HIRKA-İ SEÂDET:Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ’b bin Züheyr’e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.
HUSÛF NAMAZI:Ay tutulduğunda kılınan namaz.
HÜCRE-İ SEÂDET:Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı. Peygamberimiz burada vefât etti. “Peygamberler vefât ettikleri yere defnolunurlar” hadîs-i şerîfi gereğince, buraya defnedildi.

Kaynak

-Y.Rehber Ans.

-Hatemül enbiya

-Dib İlmihali

-B.İslam İlmihali (Ö.N.B)

Diyanet Mbst ve Yeterlilik  Sınavları için Önemli Terimler

1-ADVENTİZM :Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.
2-AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
3-AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
4-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
5-AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
6-AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
7-ANGLİKANİZM :”Anglo-Saksonlar” olarak bilinen İngilizlerin mensubu bulunduğu Hristiyanlık mezhebidir. Yeni Çağ’ın başlarında İngiliz Kraliyet Hânedanı’nın desteğiyle gelişen bu yeni mezheb, sadece bu ülkeye özgü bir mezhep olarak kalmıştır. Kral, bu mezhebin en yetkili kişisidir. Abdülaziz Çâviş’in “Anglikan Kilisesine Cevap” isimli eseri meşhurdur.
8-ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
9-BÂBÎLİK :12 imamın nurunu ve Hz. Muhammed’in hakîkatini aksettirecek kâmil bir şiînin var olması gerektiğini ve kendisinin kâmil şiî olduğunu iddia eden Şeyh Ahmed el-Ahsâ’nın kurduğu Şeyhîlik adlı Şiî tarîkatından etkilenen Şirazlı Mirza Ali Muhammed’in (ö.1892) kurduğu batıl bir dinî ekoldür.
10-BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
11–BURHAN-I İNNÎ :Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi.
12-BURHAN-I LİMMÎ :Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir.
13-BURHAN-I TEMÂNU’ :Temânu’ sözlükte “bir şeyi birinden men etmek ya da onun yapmaması için mücadele etmek” demektir. Kelam ilminde, Yüce Allâh’ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan burhan-ı temânu’, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir.
14-BUVAT GAZVESİ:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
15–CEBRİYYE : İnsanların kendilerine has bir iradeye sahip olmadıklarını, zihnî ve amelî bütün fiillerinin ilâhî gücün zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan grupların ortak adıdır. İnsanın bütün davranışlarını Allah’ın iradesine bağlayan ve beşerî iradeyi inkâr eden bu ekolün ilk kurucusu Cehm ibn Safvân’dır. Kurucusuna nispetle bu fırkaya Cehmiyye de denilmiştir.
16-CEM’U'S-SALÂTEYN :Fıkıh dilinde “iki namazı birleştirmek” anlamına gelen bu tâbir; öğle ile ikindi namazlarının öğle veya ikinde vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmasını ifâde eder.
17-CİZVİTLER :Onaltıncı asırda reform ve felsefî reaksiyon hareketlerini yaşayan Avrupa’da Katolik mezhebi içinde; Hristiyanlığa (aslında Katolikliğe) yeni bir dinamizm kazandırmak için oluşturulan yeni bir Hristiyan tarikatıdır. Cizvitler, özellikle dışa dönük bir çalışma yöntemi izlemişler; yeni ülkelere yönelerek başka toplumları Hristiyanlığa dâvet için örgütlenmişlerdir.
18-DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
19-DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
20-DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
21-DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
22-DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE:Delâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
23-DENDAN-İ SEAADET:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
24-DEHRİYYE Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyen kimselere verilen bir isimdir. Bu ekolün mensupları Allah’ı ve ahiret gününü inkâr etmektedirler.

25-DİHYETÜL KELBİ:Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe. Dıhye-i Kelbî Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerindendir. İsmi; Dıhye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meşhûr olmuştur.
26-DÜRZÎLİK:Şiiliğin İsmâiliyye kolundan doğan Dürzîlik, Fâtimî halifelerinden el-Hâkim Biemrillah’ın
27-EİMME-İ HAMSE: “Beş imam” demek olup el-kutubu’s-Sitte sahiplerinden Buhari ve Müslim ile Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nese’i olmak üzere beşine denir.
28-EİMME-İ SİTTE:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir
29-EHL-İ BEYT:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
30-EHL-İ HİBRE :Ehl-i Vukuf, bilirkişi, eksper, hakimin, kendi ihtisası dışında kalan alanlarda bilgisine başvurduğu, konunun uzmanı kişi veya kişiler.
31-EHL-İ KIBLE:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabull eden kimselerdir.
32-EHL-İ KİTAP:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
33-EHL-İ SÜNNET: Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur.
34-EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
35-EİMME-İ ERBAA:Dört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
36-EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
37-EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
38-EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
39-EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
40-FEZAİLÜ’L-KUR’AN: Kur’an’ın bazı sûre ve âyetlerinin faziletinden bahseden rivayetleri bir araya getiren ilme fezâilü’l-Kur’ân denilmiştir.
41-FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
42-FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
43-GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
44-GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
45-GASVETULUR:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
46-GAZVE VE SERİYYE:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
47-GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
48-HABER-ÜS SAHİFE(AMBARGO-BOYKOT): Bi’setin 7. senesi (Milâdi: 617.Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayı.

49-HABEŞİSTANA HİCRET :Habesistana ilk hicret;11 erkek 4 kadin, ikinci hicrette 77 erkek 13 kadin olmak üzere 90 kisi.
50-HARAM AYLAR:haram aylar”ın, “Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep”
51-HAREM BÖLGESİ:Harem bölgesinin Mekke`ye en uzak olan siniri Cidde istikametindeki Hudeybiye, en yakin siniri ise Medine istikametindeki “tenim” dir. Harem sinirlari disinda kalan yerlere “HILL” denir.
52-HAREM-İ ŞERÎF :Şerefli harem anlamına gelen “harem-i şerîf”, Mescid-i Haram için kullanılan bir tabirdir.
53-HASEN HADİS: Terim olarak hasen, sahih ile zayıf arasında yer alan, ancak sahihe daha yakın olan bir hadis çeşididir.
54-HATENEYN:İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.
55-HAVASSU’L-KUR’AN:Kur’an’ı Kerim’in bazı ayet ve surelerinin özelliklerinden bahseden ilimdir.
56-HAVAİC-İ ASLİYE:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.
57-HAVELAN-İ HAVL:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.
58- HİDANE:Kücük cocuklarin bakimi, gözetimi ve terbiyesi anlaminda bir fikih terimi.alin sahibinin elinde bir yil kalmasi.
59-HURUÇ BİSUN’İHİ (= Kendi isteği ile çıkmak): Namazlardan kendi iradesi ile çıkmak
60-HURÛF-I MUKATTAA(BAŞLANGIÇ HARFLERİ):Kur’ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler.
61-HÜZÜN YILI:Resulullah`a Peygamberlik gelisinin 10.ci yilinda;Peygamberimizi himaye eden amcasi Ebu Talib vefat etmis, üc gün sonrada Hz.Hatice`de vefat etmistir.Hrr ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeler Resul-i Ekrem cok kederlendirmis bu yüzden bu seneye Hüzün Yili denmistir.
62-İBADİYYE:Haricîlerin günümüzde yaşayan bir kolu olup, kurucusu Abdullah ibn İbâd el-Murri et-Temîmî`ye nispetle İbâdiyye adını almıştır. Bu fırkanın mensupları, sahip oldukları görüşlerinden dolayı kendilerine “ehli’l-adl ve’l-istikâmet” ile “ehlu’l-istikâmet ve’l-îmân” unvanları ile anılmışlardır.
63-İHTİLAF-İ METALİ:Kameri ayların tesbiti hususunda, hilalin bir yerde görülürken bir başka yerde görülmemesi ifade etmek kullanılan kavram.
64-İHVE-İ SELASE (Üç Kardeş Meselesi’):Eş’arî’nin mensup olduğu Mu’tezile mezhebini eleştirel bir tarzda incelemesini sağlayan ve deyim yerinde ise tetikleyen olay, Ihve-i Selâse diye meşhur olan Üç Kardeş Meselesi’dir
65-İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
66-İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
67-İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
68-İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”

69-İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
70-İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
71-İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
72-İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
73-İFK OLAYI:Beni Mustalik savasi dönüsünde Hz.Aise`nin iftiraya ugramasi.Ifk hadisesini aciga cikaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
74-İRHAS:Hz,Peygamberin Peygamberliginden önce, ondan sadir olan olaganüstü durumlardir.
75-İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
76-İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
77-İTİKAF: cemaatle namaz kılınan bir mescitte oruçlu olarak ve itikafa niyet ederek beklemektir
78-İ‘’RABUL-KUR’AN:Kur’an’ın diliyle ilgili ilimlerin başında Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılmasından ve farklı vecihlerin ne gibi anlam kaymaları ve zenginliği ortaya çıkardığından bahseden i‘râbü’l-Kur’ân gelir
79-İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. .
80-KADİYÂNÎLİK:Kadiyânîlik XIX. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan’da Mirza Gulam Ahmed 14-öncülüğünde kurulmuş bir mezhep veya belli konuları içeren fikrî bir harekettir.
81-KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
82-KUR’ÂN:Yüce Allah tarafından (Hakka, 69/43) vahiy yolu ile (Yûnus, 10/12) Arapça olarak (Yûsuf, 12/2) peyder pey (Furkân, 25/32) Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’a indirilen (Şûarâ, 26/192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, mushaflarda yazılı, Fatiha sûresi ile başlayıp Nas sûresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden oluşan muciz bir kelamdır. Allah sözü olduğunda hiç şüphe yoktur (lâ raybe) (Bakara, 2/2). Kendisinde hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir (Kehf, 18/1). Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet, 41/42). Dosdoğru (kayyim) (Kehf, 18/1), aziz (Fussilet, 41/41), kerim (Vakıa, 56/77), hakîm (çok hikmetli) (Yâsîn, 36/1), mecîd (çok şerefli) (Hâkka, 50/2), mübarek (Sâd, 38/29), mübîn (apaçık) (Yusuf, 12/1) ve Allah’tan gelen hak bir kitaptır. Allah’ın basairi (gönül gözlerini açan) (Â’raf, 7/203), apaçık nuru (Nisâ, 4/174) ve burhanıdır (En’âm, 6/155). Allah’ın emrinden bir ruhtur (Şûrâ, 42/52). Âyetleri insanların muhtaç oldukları şeyleri beyan edicidir (mübeyyinat) (Nur, 24/34, 46). Öğüt alanlar, anlayanlar (En’âm 6/98, 126), bilenler (Â’raf, 7/32), düşünenler (Yûnus, 10/24) ve aklını kullananlar (Rûm, 30/28) için âyetleri tafsîl edilmiştir (En’am, 6/55).
İcaz, sağlamlık ve güzellikte birbirine benzeme bakımından âyetlerinin tamamı, muhkem (Hud, 11/1), mufassal (En’am, 6/114) ve müteşabih (Zümer, 39/23), hüküm ifade etme ve uygulama itibariyle bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir (Âl-i İmran, 3/7).
Kur’ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitaptır (İsra, 17/88). Kendinden önceki kitapları doğrulayıcı (musaddık) ve gözeticidir (müheymin) (Mâide, 5/48). Müjdeleyici ve uyarıcıdır (beşîr ve nezîr), özellikle zalimleri (Ahkâf, 46/12), inkâr edip isyân edenleri, ilahî azap ile uyarır. Muhsinleri (Ahkaf, 46/12), îmân edip sâlih amel işleyenleri cennetle müjdeler (Kehf, 18/1-4). İnsanlara bir açıklama (beyan) ve bir duyurudur (belâğ) (Âl-i İmran, 3/138). Genelde bütün insanlar (Bakara, 2/185), özelde mü’minler (Yûnus, 10/57), muttakiler (Bakara, 2/2) ve muhsinler için yol göstericidir (hüdâ) (Lokman, 31/2-3) Allah’ın, insanlara (Yâsîn, 36/69) özellikle mü’minlere (Yûnus, 10/57), Allah’tan korkanlara (Taha, 20/3) ve muttakilere (Âl-i İmran, 3/138) bir öğütüdür (zikir, tezkire ve mev’ıze) (Sad, 38/87). Öğüt almak isteyenler için kolaylaştırılmıştır (Kamer, 54/17). Mü’minler (Yûnus, 10/57), müslümanlar (Nahl, 16/89) ve muhsinler (Lokman, 31/2) için bir rahmet, müjde (büşra) (Neml, 27/2) ve göğüslerdeki sıkıntılara şifadır (Yûnus, 10/57). İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır (İbrâhim, 14/1) ve en doğru yola iletir (İsra, 17/9). İnsanlar için gerekli olan her şeyi açıklayıcı (Nahl, 16/8), tafsîl edici (Yûsuf, 12/111) ve apaçıktır (mübîn) (Hıcr, 15/1). Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helalı haramdan ayıran fürkândır (Bakara, 2/185). İnsanlar için gerekli her türlü misal / örnek anlatılmıştır (İsra, 17/89). Kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır (Yûsuf, 12/111). İnsanları hakka, dosdoğru yola (sırat-ı müstakîme) götürür (Ahkâf, 46/30).
Kur’ân, tamamen Allah sözüdür. Kelimelerinin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, âyetlerinin tertibi, lafızları ve manası ile tamamen Allah’a aittir. Bu konuda, vahiy meleği ve Peygamberimiz (a.s.) sadece birer vasıtadır.
Kur’ân, sadece Hz. Peygamber dönemine ait bir kitap değil, varlığını ve rehberliğini dünya durdukça sürdürecek olan, çağları aşan ve kucaklayan bir kitaptır. Sadece ilk indiği Arap toplumunun değil bütün insanların kitabıdır.
Kur’ân, zamanın geçmesiyle eskiyen değil daima tazeliğini ve güncelliğini koruyan, insanları geriye değil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve gelişmelerle çatışan değil örtüşen ve kucaklaşan bir kitaptır. Emir ve yasakları, helal ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri, öğüt ve ilkeleri, misal ve kıssaları, va’d ve vaidleri, geçmişe, geleceğe, Allah’a, insana ve diğer varlıklara dair bildirdiği gerçekler, bilgiler ve tanımlar, zamanın geçmesiyle değişmez ve değerini yitirmez (Kehf, 18/27; En’am, 6/115).
Kur’ân’ın Amacı: Kur’ân, insanın dünya ve âhiret saadetini sağlamasını amaç edinmiştir. Kur’ân, insanlığın rehberi ve mutluluk kaynağıdır.
Kur’ân’ın amacı; hangi milletten olursa olsun bütün insanları aydınlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapık inançlara kapılarak karanlıklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiğini bilemeyen bütün insanları sapıklık ve dalaletten, sefahat ve rezaletten kurtarıp îmân nuru ile doğru yola sevk etmektir.
İnsana Allah ve kâinat hakkında bilgi veren, manevî ve maddî ihtiyaçlarını bildiren Kur’ân’dır. Kur’ân bu amaçla cüz’î ve küllî kurallar, emir ve yasaklar getirmiştir. Bu kuralların, emir ve yasakların amacı; aklı, canı, malı, nesli ve dini korumak, böylece insanın huzur ve mutluluğunu; kişisel, ailevî ve sosyal nizamını sağlamak; iyi insan ve iyi bir toplum oluşturmaktır.
İnsanları en doğru yola ileten Kur’ân’dır (İsra, 17/9). Peygamberimiz (a.s.), “Size sımsıkı sarıl(ıp ahkamını uygula)dığınızda asla sapıtmayacağınız (iki şey) bıraktım. Allah’ın Kitabı ve Peygamberinizin Sünneti.” buyurmuştur. (el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, I, 80).
Kur’ân’ın ana konusu Allah ve insandır. Kur’ân Allah’ı ve insanı tanıtır. Allah’ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini hüküm ve sınırlarını, va’d ve vaidini, îmân, ahlâk ve ibadet kurallarını, îmân edip sâlih amel işleyenlerin mükâfatlarını, inkar ve isyân edenlerin âhiretteki cezalarını, ibret alınması için geçmiş kavimlerin kıssalarını ve âhiret ahvalini anlatır. İnsanın kendisine, Yaratıcısına, insanlara, çevreye ve diğer varlıklara karşı görevlerini bildirir.
Kur’ân; insanın işlerini ve görevlerini, dinî ve dünyevî diye ayırmaz. İnsanın her inanç, söz, fiil ve davranışının hem bu dünya hem de âhiret ile ilgili boyutu vardır. Allah’a, fertlere, topluma, canlılara ve çevreye karşı görevleri insanın hem dünya hem de âhiret mutluluğu içindir. Ferdî görevlerin, topluma, toplumsal görevlerin de ferde etkisi vardır.
Kur’ân’ın bildirdiği Hak Din; sadece ferdin özel ve aile hayatı ile ilgili değildir. Çünkü insan, tek başına veya sadece ailesi ile birlikte değil, toplum içinde yaşar. İnsan, sosyal bir varlıktır. Bunun için Kur’ân ve Sünnet; toplu olarak yaşamak durumunda olan insanların; sosyal, ekonomik, ahlâkî, idarî ve hukukî ilişki ve görevleri; inanç, amel, iş, söz, fiil ve davranışları ile ilgili temel kurallar getirmiştir. (İ.K.)
83-KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
84-KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
85-KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üçüne denilmiştir.

86-KÜTÜB-İ SİTTE:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
87-KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
88-MASLAHAT-I ZARÛRİYYE: Bütün semavî dinlerin müşterek hedefi olan: 1-) Nefsi, 2-) Dîni, 3-) Aklı, 4-) Nesli ve 5-) Malı korumaya lıızmet eden şey demektir.Meselâ: Nikahlanma, nesli koruma; cihâd, dini koruma maslahatından dolayı meşru kılınmıştır. Sarhoşluk veren şeylerin haram kılınması, aklı, malı ve şerefi muhafaza gibi maslahatlara müstenittir.
89-MAZMAZA:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
90-MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
91-MELÂİKE-İ KERİBİYYÛN:Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir.
92-MELÂİKE-İ KERİBİYYÛN:Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir.
93-MELÂİKE-İ MU’AKKIB: Takipçi melekler demektir. İnsanları, önlerinden ve arkalarından izleyen meleklere denir. Kur’ân’da bu melekler hakkında; “O insanın önünden ve arkasından onu izleyen (mu’akkıb) melekler vardır. Onu Allah’ın emriyle korurlar.” buyurulmuştur (Ra’d, 13/11). Bu meleklerin kirâmen kâtibîn (hafaza) melekleri ile aynı melekler olduğunu söyleyen âlimler vardır. Bu meleklere, gece ve gündüz nöbet değiştirmek üzere birbirlerinin peşine geldikleri, insanların işlerini dikkatle takip edip yazdıkları için bu isim verilmiştir. Bu melekler gece ve gündüz nöbeti tutarlar. Gece görevli melekler, gündüz vakti olunca göğe çekilirler, onların yerine gündüz melekleri gelir. Gece olunca gündüz melekleri gider, yerine gece melekleri gelir. Böylece sürekli birbirlerini takip ederler.
94-MELAİKE-İ MUKARRABÛN:Yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış melekler demektir. Mukarreb melekler, şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allah’a yakın olan meleklerdir. Kur’ân’da, “Ne Mesih ne de mukarreb melekler Allah’ın kulu olmaktan asla yüksünmezler.” (Nisâ, 4/172) denilerek bu melekler övülmüştür. Allah’ın arşını taşıyan ve arşın etrafında bulunan melekler, Cebrail, Mikail ve İsrafil mukarreb meleklerdir. Bunlara mele-i a’la (en yüce topluluk) refîk-ı a’lâ (yüce dostlar) da denir.
95-MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
96-MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
97-MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
98-MUVALAT:Tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak.
99-MUVATTA:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseridir.
100-MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işleyen kimse):Kebîre (çoğulu kebâir) büyük günah, mürtekib-i kebîre ise büyük günah işleyen kişi anlamına gelmektedir.
101-MÜSNED HADİS:İlk râvîden sonuncu râvîye kadar, senedi muttasıl olarak Rasulüllah sallallahu aleyhi ve selleme ref ‘ edilen hadîstir.
102-MÜTEŞABİH AYETLER:Birden fazla manaya gelen , manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere müteşabih ayetler
103-MÜTÛNU ERBA’A:Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır.
104-NAKD-İ RİCAL: Hadis rivayet eden kişilerin rivayete ehil olup olmadıklarini araştıran ilim dalı (cerh ve ta’dil de denir).
105-PANTEİZM:Allah ile âlemi bir ve aynı, hatta Allah’ı âlemin yegane cevheri sayan düşünce akımına verilen bir isimdir. Panteizm düşüncesinde madde ve ruh bağımsız varlığa sahip değildir. Ancak bütün varlıkların tek sebebi olan üstün bir cevherin sıfatları ve görünüşleridir. Bu kavram ilk kez 18. asırda İrlandalı J. Tolanda tarafından kullanılmıştır. O’na göre Allah’ın âlemden ayrı ve müstakil bir varlığı yoktur. O, bir kanundur, bir kuvvettir.
106-PAPALIK:Hristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolikliğin başkanlığı ve bu ruhânî devletin merkezi olan Vatikan’ın devlet başkanlığı görevine tekabül eden ve Katolik Hristiyanların en büyük dinî-ruhânî liderliğini ifade eden bir terimdir. Papa, havarilerden Saint Petros’un vekili sayılır. En üst düzeydeki Kardinallerce bu göreve seçilir.
107-PATRİKLİK:Hristiyanlıkta, Doğu Kiliselerinde o mezhebe bağlı din adamlarının en yüksek rütbesi ve temsil makamıdır. Rum Ortodoks Patriği, Ermeni Patriği, Yakubî Patriği, Türk-Ortodoks Patriği Doğu Kilisesinin belli başlı liderleridir.
108-SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
109-SİLSİLETU’Z-ZEHEB:Altın zincir anlamına gelen bu terim, hadiste, içerisindeki râvîlerin güvenilirliğinin en üstün düzeyde olduğu senedi ifade eder. Bu senet, “esahhu’l-esânid” içerisinde de en sahih olandır. Bazı hadis âlimlerince “silsiletu’z-zeheb”; Ahmed ibn Hanbel, İmam Şâfiî, İmam Mâlik, Nâfî, İbn Ömer’den oluşan isnad olarak kabul edilmiştir.
110-SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.

111-ŞER’U MEN KABLENA:Kelime anlamı itibariyle “bizden öncekilerin dinleri/şerîatları” anlamına gelen şer’u men kablenâ, fıkıh usulünde, fer’î delillerden biridir.
“Öncekilerin dinî hükümlerinin, bizim için de geçerli” olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısım bilginler, eski dinlerin hükümlerinin İslâm ile ortadan kaldırıldığını, bunlardan sadece İslâm’da da devam ettiğine dair delil bulunanların geçerli olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım bilginler ise, açıkça hükmünün ortadan kaldırıldığına dair bir delil bulunmayan konulurda İslâm’dan önceki ilahi vahye dayalı dinlerin hükümleriyle amel edilmesi gerektiğini kabul etmişlerdir.
Semâvî dinlerin hepsi bir bütündür. Nitekim Kur’ân’da, “`Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!’ diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya emrettiğini size de din kıldı?” buyrulmaktadır (Şûrâ 2/13). Semâvî dinlerin aslı bir olduğuna göre, hükümleri de herkese şâmil olmalıdır. Ancak belirli bir millet veya zamana ait olduğuna veya neshedildiğine dair bir delil varsa, o zaman bizim için delil teşkil etmez.
112-TALAK- BAIN:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
113-TALAK-İ RİCİ:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
114-TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
115-TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
116-TERESSÜL-İRSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.Bana teressül veya İrsal denir.Kamette ise ,duraklama yapılmaksızın seri olarak okunur.Buna da Haedr denir.
117-TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma
118-TEVRAT:Sözlükte “kanun, talim ve şeriat” anlamına gelen Tevrât, ıstılahta, Yüce Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Musa’ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur’ân-ı Kerim toplam 17 yerde bu kitaba atıfta bulunmakta, ancak onun Yahûdîler tarafından tahrif edildiğini de bildirmektedir (Bakara, 2/75; Âl-i İmrân, 3/3, 48,50,56, 93; Mâide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110; A’râf, 7/157; Tevbe, 9/111; Fetih, 48/29; Sâf, 61/6; Cum’a, 62/5).
Yahûdîler Tevrat’ın birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inandıkları beş kitaptan oluştuğunu kabul etmektedirler. Bunlar; Tekvin, Huruç, Tevrat, Sayılar ve Tesniye’dir. Tarihî kayıtlara göre ilk kez Asur Kralı Buhtunnasr Kudüs’ü işgal edince Tevrat nüshalarını yakmıştır. Yahûdîlere göre Azra isimli biri yüz sene sonra Tevrat’ı ezberinden tekrar yazmıştır. Bu nedenle Yahûdîler Azra’yı da peygamber olarak kabul ederler. Bu zatın Kur’ân’da zikrolunan Hz. Üzeyr olabileceğini düşünenler de vardır. Yine Yahûdî kaynaklarına göre Roma Kralı Artiokus da Filistin’i işgal ettikten sonra Tevrat nüshalarını ikinci kez yaktırmıştır. Böylece Tevrat’ın nasıl yazıldığı hususunda net bilgi yoktur. Ancak Müslümanlar, Allah’ın Hz. Musa’ya bir kitap verdiğine ve bunun Tevrat olduğuna inanırlar. Fakat o Tevrat’ın bugünkü Tevrat olmadığı da bir gerçektir.
119-ÜSLÛBÜ’L-KUR’ÂN :Üslûp; tarz, yol, biçim, metot, usul; uslûbü’l-Kur’ân ise, Kur’ân üslûbu demektir. Bununla maksat; Kur’ân’ın hem içerik ve anlam hem de şekil ve lafız yönünden kendine özgü bir metodunun olmasıdır. Kur’ân ne şiirdir ne de nesir. Secili ifadeleriyle şiire benzer, ancak şiir kalıplarına uyan bir vezni yoktur. Nesir yazılarına benzer ancak tam bir nesir yazı da değildir. Kur’ân’ın kendine özgü bir ifade tarzı vardır. Mümini müjdelerken kâfiri inzâr eder, helâla teşvik ederken haramdan sakındırır. Konu içinde konu anlatır. Kıssa anlatırken hüküm ortaya koyar, geçmişi anlatırken geleceğe yöneltir. Hasılı Kur’ân, her yönüyle bir şaheserdir.
120-VAHY-İ GAYRİ METLÜV :Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahiydir. Hz. Muhammed (a.s.)’in Kur’ân dışı vahiy aldığının, âyet ve hadislerden bir çok delili vardır. Bakara sûresinin 144, Tahrîm sûresinin 3, Necm sûresinin 3-4, Nisâ sûresinin 113, Ahzâb sûresinin 34. âyetleri; Cibrîl hadisi diye meşhur olan hadis (Ebû Dâvûd, Kader, 17) buna delildir. Cibril, Kur’ân için indiği gibi sünnet için de iniyordu (Tecrid, II/460-464). Hz. Muhammed (a.s.), “Bana Kur’ân ve onun gibi bir misli verildi.” demiştir (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Ahmed, IV/131). Hz. Peygamber Kur’ân dışı vahiy almakla birlikte, bütün hadislerin vahiy ürünü olduğunu söylemek de mümkün değildir. Çünkü Peygamberimiz, Kur’ân âyetlerini tefsîr ve teyit sadedinde, öğüt vermek amacıyla, kendi re’yini beyan sadedinde sözler de sarf etmiştir. Bunlar dinde delil olmakla birlikte, vahiy ürünü olarak kabul etmemek gerekir; ancak, vahyin kontrolünde söylenmişlerdir.
121-VAHY-İ METLÜV: Okunan vahiy demektir. Bundan maksat Kur’ân’dır. “?Bu Kur’ân bana sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu?” (En’âm, 6/19); “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur’ân-ı acele okuma…” (Tâ-hâ, 20/114) vb. âyetler, Kur’ân’ın vahiy ürünü olduğunu ifade etmektedir.
122-YAHÛDÎLİK:Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adıdır. Bu kavim Kur’ân’ın en çok kendisinden bahsettiği İsrâiloğullarıdır. Hz. Musa’nın tebliğine muhatap oldukları için kendilerine “Musevî” de denmiştir. Kutsal kitaplarında yer alan ifadelere göre Yahûdîler kendilerini; dünya milletleri arasından seçilmiş bir kavim olarak görmektedirler. Yüce Tanrı bu kavmi Tûr-i Sina’da kendine muhatap kılarak onlarla ahid ve akidde bulunmak suretiyle emirlerine uyacakları hususunda söz almış, sonra da Hz. Musa’nın şahsında onlara Tevrat’ı göndermiştir. Yahûdî dininin odak noktası olarak Kudüs’teki mabed gösterilmektedir. Sembolleri yedi kollu Şam’dan (menara) ve içiçe girmiş iki üçgenin meydana getirdiği altı köşeli yıldızlardır. Bugün İsrâil bu sembolleri devlet arması olarak kullanmaktadır.İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderilen İshak’ın oğlu Yakub’un on iki oğlu vardı. Dördüncü oğlunun adı Yuda veya Yahuda idi. Dolayısıyla onun adına izafeten İsrâiloğullarına Yahûdî denilmiştir. Yahûdîlerin kutsal kitaplarının başında, kutsal yazılar mecmuası niteliğinde olan Eski Ahid gelmektedir. Yahûdîler bu kutsal mecmuayı Tevrat, Nebiler ve Katipler olmak üzere üç bölümde toplamışlardır. Yahûdîler Hz. Musa başta olmak üzere kendilerine gelen elçileri yalanlama, haksız yere karşı koyarak canlarına kıyma (Âl-i İmrân, 3/21) dahil bir çok sapma, isyân ve taşkınlıklarda bulunmuşlardır (Bakara, 2/60,61).
123-YEZİDLİK:Yezid ismi, Yezid b. Muaviye’den (Ö. 64/683) gelir. Kurucusu Emevî soyundan gelen Adî b. Musafir (Ö. 555/1160)’dır. Adî, Sûriye’de Baalbek civarında doğmuştur. Hakkari’ye irşat için gelmiş, Laleş’de bir zaviye kurmuş ve ehl-i sünneti savunmuştur. “İtikadü Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ’a” adında bir eseri vardır. 90 yaşında Lâleş’te ölmüştür. “Kitâbü’l-Cilve” ve “Mushaf-ı Reş” adlı eserler, Yezîdîlerce kutsal kabul edilir.
124-ZÂHİRÎ MEZHEBİ:Ebû Sülaymân ez-Zâhirî diye bilinen Dâvûd bin Ali el-İsfehânî’ye nispet edilen bir mezheptir. Bu mezhepte; Kur’ân ve sünnetin zahiri esas alındığı için bu isimle tanınmıştır. Dâvûd ez-Zâhirî, ümmetin bütün âlimlerinden sadır olanlar dışında icma’ı, âyet ve hadise dayananların dışında da kıyası delil olarak kabul etmemiş, bunun dışında kalan, içtihat, istihsan ve benzeri delillerle amel etmekten kaçınmıştır. Zâhirî mezhebi özellikle Endülüs’te yayılmış ve beşinci asra kadar da varlığı sürdürmüştür. Daha sonra yavaş yavaş çözülmeye başlamış ve nihayet hicrî sekizinci asırda mensubu kalmadığından sona ermiştir. İbn Hazm diye meşhur olan, Ebû Muhammed Ali bin Hazm el-Endelûsî bu mezhep imamlarından biridir. Bu mezhep, âyet ve hadislerin zahirine sarılarak, içtihat ve kıyastan şiddetli bir şekilde kaçınmasına rağmen, bazen teorilerinde tek başına kalmıştır. Bazı görüşleri diğer İslâm mezheplerinden intikal eden görüşlere uymamakla birlikte, çağdaş batıda kabul edilen görüşlere yakındır. Meselâ, bu mezhepte zengin kadının fakir kocasına nafaka vermesi gerektiği kabul edilmiştir.
125-ZÂHİRU’R-RİVÂYE:Rivâyetin açık olanı anlamına gelen zâhiru’r-rivâye, Hanefîlerden İmam Muhammed ibn Hasen eş-Şeybânî’nin yazdığı eserlerden bir bölümüne verilen özel bir isimdir. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin talebelerinden biri olan İmam Muhammed, Hanefî mezhebinde çok sayıda eser veren biridir. Bu nedenle kendisine, Hanefî mezhebinin nâkili denilmiştir. İmam Muhammed, el-Asl (el-Mebsût), el-Câmiu’s-Sağîr, el-Câmiu’l-Kebîr, es-Siyerü’s-Sağîr, es-Siyerü’l-Kebîr, ez-Ziyâdât ve Ziyâdâtü’z-Ziyâdât adlı eserleriyle, Hanefî fıkhının görüşlerini nakletmiştir. Hanefî fıkhının temelini teşkil eden bu kitaplar tevâtür veya şöhret derecesinde nakledildiğinden, bunlara zâhiru’r-rivâye denilmiştir. İmam Muhammed’in yazmış olduğu bu altı kitabı, Hâkim-i Şehîd Ebû Fazl Muhammed Mervezî, Kâfî isimli kitapta toplamıştır. Hanefî fakihlerinden Şemsüleimme Serahsî, bu kitabı Mebsût ismiyle şerh etmiştir. Bunun dışında İmam Muhammed’in yazmış olduğu kitaplardan Asl veya diğer ismiyle Mebsût, Şeyhülislam Hâherzâde, Şemsüleimme Hulvânî, Şeyhülislâm İsbîcâbî, Fahrulislâm Ali Pezdevî ve Sadrulislâm Muhammed Pezdevî tarafından şerh edilmiştir. Bu şerhler yazarlarının isimlerine nispetle Mebsût-ı Hâherzâde, Mebsût-ı Hulvânî, Mebsût-ı Pezdevî şeklinde anılırlar. İmam Muhammed, bu kitaplarıyla Irak fıkhını toplamış ve bunları ilim ehline nakletmiştir. Bu kitaplar Hanefî fıkhının ana kaynaklarıdır.
126-ZARÛRÂT-I DİNİYYE :”Dini zarûretler” anlamına gelen “zarûrât-ı dîniye” Hz. Peygamberin Allah’tan alıp tebliğ ettiği ve haber verdiği kesin olarak belli olan dinî esaslara, hükümlere ve haberlere denir. Mesela Kur’ân, Allah sözüdür ve son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmiştir, beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac ve zekat farzdır; içki, kumar, hırsızlık, zina ve yalan söylemek haramdır. Bunlar, tevatür ile sabittir. Dolayısıyla her Müslümanın bütün bunları bilmesi ve kabul etmesi gerekir, bunları kabul etmeyen veya şüphe eden kimse mümin olamaz.
127-ZEBÛR:Zebr veya Zebûr sözlükte; kitap, cüz, kitap yaprağı, yazı yazma, söz, yazı, akıl, mektub, kuvvetli ve sağlam gibi manalara gelmektedir. Dinî literatürde ise Zebûr, Yüce Allah’tan Hz. Dâvûd’a vahy ile gelen mukaddes kitabın adıdır. Peygamberlere gönderilen dört büyük kitaptan biri olan Zebûr’un da asıl nüshası yoktur. Ancak eski Ahid’de yer alan Mezamir’in Zebûr olabileceği söylenmektedir. Bunlar şiir şeklinde, manzum ahlâkî öğütler ve nasihatlardan ibarettir.Kur’ân’da üç ayrı yerde “Zebûr” dan söz edilmektedir. “?Dâvûd’a Zebûr’u verdik…” (Nisâ, 4/163), “Andolsun zikirden sonra Zebûr’da da “yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır.” diye yazmıştık.” (Enbiyâ, 21/105), “…Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.” (İsrâ, 17/55). Görüldüğü gibi her üç âyette de Hz. Dâvûd ve O’na gönderilen ilâhî kitap Zebûr’dan söz edilmektedir.
128-ZEHREVAN:Bakara ve Âli îmrân sûrelerine verilen isimdir.
129-ZELLE:”Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü’l-Karî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar “İsmet” sıfatına sahiptirler.
130-ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
131-ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
132-ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)

Kaynak:

-DİB Dini Kavramlar Sözlüğü

-TDV İslam Ansiklopedisi

-Dini Bilgiler  Ansiklopedisi

12

Eylül
2012

SADRÂZAM -VEZİRİ AZAM Ve OSMANLI DEVLETİ

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
SADRÂZAM -VEZİRİ AZAM Ve OSMANLI DEVLETİ

1-Osmanlı devlet teşkilâtında pâdişâhtan sonra devletin en yüksek rütbeli idarecisi. Sadrâzamlara vezîriâzam da denilir ve pâdişâhın mutlak vekîli olarak devlet işlerini idâre ederdi
2-Osmanlı Devleti’nin kuruluş devresinde sadrâzama sâdece vezir denirdi. Devletin ilk vezirleri, hep ilmiye sınıfına mensup devlet adamları arasından seçilirdi. Orhan Gâzi devrindeki vezir Alâaddîn Paşa ile Ahmed Paşa bin Mahmûd, Hacı Paşa ve Sinâneddîn Yûsuf Paşa ilmiye sınıfından vezirliğe getirilmişler, aynı şekilde Çandarlı Kara Halîl ile oğulları da kazaskerlikten vezir olmuşlardır.
3-Vezir-i Azam, padişahın mutlak vekilidir. Başlangıçta bir vezir vardı, devletin genişlemesiyle beraber vezir sayısı artırıldı. Bu nedenle 1. vezire Vezir-i Azam denildi. 19. yüzyıldan itibaren sadrazam denilecektir.Vezir ünvanı ilk defa Abbasi Devletinde, daha sonraları da çeşitli İslam devletlerinde kullanılmaya başlandı. Büyük Selçuklu, İlhanlı, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar da bu ünvanı kullandılar.Orhan Gazi zamanında tek vezir olup, divan; vezir, kadı ve hükümdar olmak üzere üç kişiden teşekkül ediyordu. Devletin büyümesi ve işlerin artması üzerine, vezirleri de arttırmak icab etti. Böylece sayıları artan vezirlerden biri veziriazam ismiyle baş vezir tayin edildi. Kanûni Sultan Süleyman Han (1520-1566) zamanından itibaren veziriazam yerine sadrazam ünvanı kullanılmaya başlandı.
3-Abdurrahmân Paşa kanunnâmesinde belirtildiğine göre, ilmiye sınıfı da dâhil olmak üzere bütün tâyin ve aziller, terfîler; vezîriâzamın selâhiyetinde idi. Bununla beraber sefer hârici zamanlarda; vezir, kazasker ve şeyhülislâm gibi yüksek devlet adamlarının tâyin ve azillerinde pâdişâhın iznini alırdı.
4-Pâdişâhların sefere çıkmadığı durumlarda, sadrâzamlar serdâr-ı ekrem, (başkumandan) ünvânıyla orduya kumanda ederlerdi.
5-Sultan İkinci Mahmûd Han 1838’de devlet teşkilâtında yaptığı değişiklikler sırasında, sadrâzam yerine başvekilin kullanılmasını emretti. Ancak bir sene sonra tekrar sadrâzam ünvânı kullanılmaya başlandı. 1878 yılında tekrar başvekil ünvânı konuldu. 1882 yılında ise, sadrâzam kelimesine dönüldü ve 1922 senesinde Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar kullanıldı. Osmanlı Devleti’nde iki yüz on beş kişi sadrâzamlık makamına getirildi ve tekrarlarla iki yüz doksan iki defa sadrâzam tâyini yapıldı.
6-On beşinci asır sonlarına kadar, vezir adedi üçü geçmedi. Vezirler; Dîvân-ı hümâyûn’da, Kubbealtı’nda toplanıp kendilerine verilen işlere baktıkları için, “kubbe vezîri” veya “kubbenişîn” adını da almışlardır.
Kaynak
1) Râşid Târihi; cild-2, sh. 558
2) Hammer Târihi (Atâ Bey Trc.); cild-7,
3) Silâhdâr Târihi; cild-2
4) Büyük Türkiye Târihi; cild-8
5) Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı

12

Eylül
2012

diyanet mbstlarına hazırlık sınav

Yazar: arafat  | Kategori: MSTS | Yorum: Yok
diyanet mbstlarına hazırlık sınav

itikat-1

1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi B-Maturidiyye C-Şafii D-Caferi
2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki B-Hanefi C-Şafii D-Eş’ari
3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi D-Muhammed Raşit El Maturidi
4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud B-Beka C-İrade D-Vahdaniyet
5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka B-Selkisolf C-Markas D-Matta
7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere
8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk B-Koku C-Mavi D-Tat
9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye B-Buruna üç kez su çkmeye C-Kulakları meshetmeye D-Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest B-Vacip olan abdest C-Mendup olan abdest D-Sünnet olan abdest
11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması
12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır
13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak
14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak B) Niyet etmek C) Banyoda yıkanmak D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak
16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar
17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet B) Necasetten taharet C) İftitah tekbiri D) İstikbali kıble
18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek
20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek
21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi
23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar
24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek
25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması
26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek
27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2 B) 1 C) 3 D) Hiçbiri
28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır B) sünnettir C) Müstehaptır D) Mekruhtur
29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir
30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat B) Müdrik C) Mesbuk D) Lahık
31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri
32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde
33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması
36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri
37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli B) Anavatan C) Vatan-ı İkame D) Vatan-ı sükna
38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli B) Vatan-ı İkame C) Vatan-ı sükna D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi B) Sehiv secdesi C) Tilavet Secdesi D) Bir şey gerekmez
40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 2
41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz D) Gözle, baş ile kılınan namazdır
43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır
44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis B) izar C) lifafe D) Etek örtüsü
45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması
46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi B) Mescid-i Nebevi C) Mescid-i Aksa D) Mescid-i Haram
47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3
48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır B) Vaciptir C) Sünnettir D) Hiçbiri
49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek
50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr B) 1460 gr C) 2800 gr D) 2700 gr
51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak B) Akıllı olmak C) Yol güvenliği olmak D) İhrama girmek
52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak B) Haccı belirli zamanda yapmak C) Akıllı olmak D) Yol Güvenliği olmak
53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak B) Arafatta vakfeye durmak C) Kabeyi tavaf etmek D) İhrama girmek (şarttır)
54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe B) Mina C) Cuhfe D) Cidde
55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak
56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde
57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı B) Kadim tavafı C) Veda tavafıD) Ziyaret tavafı
58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün) B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak
60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz B) Sünnet C) Vacip D) Mendup
61-Say’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet B) Mendup C) Müstehap D) Vacip
62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü
63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak
64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup B) farz C) Vacip D) Sünnet
65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma B) Pazartesi C) Kurban kesme günü D) Arefe günü
66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek
67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad B) Haccı Kıran C) Haccı Temettu D) Umre Haccı
68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek B) Bir sığır kurban etmek C) Bir deve Kurban etmek D) İki koyun kurban etmek
69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene B) Beden C) Cemre D) Dem
70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana
71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus B) Yemini Mün’akide C) Yemini Lağv D) Yemini Kefaret
72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus B) Yemini Mün’akide C) Yemini Keffaret D) Yemini Lağv
73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya B) Buluntu eşyaya C) Cepteki paraya D) Kaybolan eşyaya
Yanıtlar:
1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b
İTİKAD SORULARI-1

1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak

2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?
a- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları

3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?
a- İhlas Suresi b- Nas suresi c- Kevser suresi d- Felak suresi

4. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a-Allah’ın her şeyi görmesi b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi d- Allah’ın var olması

5. “Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İrade b- Basar c- Kelam d- Kudret

6. “Her şey Allah’ın dilemesiyle olur” Bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Hayat b- İlim c- Tekvin d- İrade

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zati” sıfatlarındandır?
a- Vücut b- Hayat c- Kudret d- Semi

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?
a- Emanet b- Fetanet c- Beka d- Tebliğ

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- Kur’an d- Alim

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rezzak” isminin anlamıdır?
a- Zengin b- Rızık veren c- Affedici d- Hayat veren

11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- İslam d- Şahid

12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerindendir?
a- İlim b- Hayat c- Basar d- Aziz

13. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri yer alır?
a- Adem-Muhammed (A.S.) b- İsa- Musa (A.S.)
c- Harun-Yahya (A.S.) d- Nuh-Hud (A.S.)

14. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
a- Sıdk b- Emanet c- İsmet d- Sefa

15. “Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler” cümlesi aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İsmet b- Sıdk c- Mü’min d-Müslüman

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anda ismi geçen peygamberlerden değildir?
a- Hz. İdris b- Hz. Musa c- Hz. Süleyman d- Hz. Şit

17. Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?
a- Abdullah b- İsrafil c- Halis d- Harun

18. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

a- Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara bildirmek
b- İnsanlara iyi, doğru ve güzel olan her şeyi anlatmak ve örnek olmak
c- Her alanda kendilerine tabi olanlara örnek olmak, güzel ahlakı anlatmak
d- İnsanların işledikleri günahları bağışlamak

19. Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?

a- Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
b- Sihir yaparak insanları şaşkına çevirmek
c- İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak
d- Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?

a- Son peygamber olması b- Bütün insanlığa gönderilmiş olması
c- Kendisine kitap verilmesi d- Son din olan İslam dinini temsil etmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (A.S.)’in özelliklerinden değildir?

a- İlk peygamber olması b- Medine’ye hicret etmesi
c- 40 yaşında peygamber olması d- Miraca Yükselmesi

22. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?
a- Hz.Musa b- Hz.İsa c- Hz.Muhammed d- Hz.Yunus

23. “Ahiret Gününe İman” Aşağıdakilerden hangisinin şartıdır?
a- İslamın b- İmanın c- Namazın d- Abdestin

24. “İnsanların yeniden dirilmesi” imanın şartlarından hangisine işaret eder?

a- Allah’a iman b- Ahirete iman c- Kitaplara İman d- Melekler iman

25. Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cebrail b- Mikail c- İsrafil d- Azrail

26. Aşağıdakilerden hangisi insan öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?

a- Hesap verme b- Cehennem c- Cennet d- Sırat

27. “Kabir” Sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

a- Doğum b- Yaşam c- Evlilik d- Ölüm

28. Hz.İsa günümüzde hangi dinin peygamberi olarak görülmektedir?

a- İslamın b- Hristiyanlığın c- Yahudiliğin d- Hinduizm

29. “Peygamberler Allah’dan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

a- İsmet b-Emanet c- Tebliğ d- Fetanet

30. Dünya hayatı ahirete göre neye benzetilmiştir?

a- Beşik b- Tarla c- Ev d- Terazi

31. “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a- Hadis b- Ayet c- Kelam d- Atasözü

32. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?

a- İman b- İslam c- Esma-ül Hüsna d- Din

33. “Allah’ın her şeyi bilmesi” aşağıdakilerden hangisinin anlamını ifade eder?

a- Büyük b- Bağışlayan c- Kahhar d- Alim

34. Evrenin ve insanlığın son bulup yok olmasına ne ad verilir?

a- Kıyamet b- Mahşer c- Sur d- Dirilme

35. Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?

a- Vücud b- Kıdem c- Vahdaniyet d- Beka

36. Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hayat b- İlim c- Basar d- Tekvin

37. Allah’ın “Esmaü-l hüsna” olarak ifade edilen kaç tane ismi vardır?

a- 99 b- 89 c- 199 d- 24

38. Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Katibin” meleklerinin görevidir?

a- Cennet bekçisi b- Cehennem bekçisi c- Sorgu melekleri d- Sevap ve günah yazan

39. Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cennet hayatı b- Kabir hayatı c- Cehennem hayatı d- Mahşer hayatı

40. İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere ne ad verilir?

a- Berzah b- Kabir c- Mahşer d- Hesap

41. “Her peygambere bir kitap verilmiştir” buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Tevrat-Hz. Musa (as) b) İncil-Hz. İsa (as)
c) Kuran-Hz. Muhammed (as) d) Zebur-Hz. Musa (as)

42. Kelime-i Tevhid in türkçe anlamı hangisidir?

A-Şahidlik etmek
B-Allah tan başka ilah olmadığına inanmak
C-Allah tan başka ilah yoktur,Muhammed Allah ın elçisidir.
D-Allah ın dışında hiç bir varlığa boyun eğilmeyeceğine inanmak.

43. Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?

A-Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
B-Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
C-Veeşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
D-Eşhedü ellailahe illellah veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.

44. Kelime-i Şehadet in tam anlamı hangisidir?

A-Ben kabul ederim ki Allaht an başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kulu ve elçisidir.
B-Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.Ve yine kabul eder ve şahitlik ederim ki Muhammed, Allah ın kulu ve elçisidir.
C-Allah tan başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kuludur.
D-Ben şahitlik ederim ki Allah birdir.Muhammed Allah ın Peygamberidir.

45. Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

A-Lailahe illellah , Muhammedürrasülüllah.
B-Eşhedü ellailahe illellah,veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
C-Sübhanellahi velhamdülillah
D-Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

46. İnsanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran, onları dine çağıran kimseye ne ad verilir?
A-Hoca B-Resül C- Tevhid D-İlah

47. Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
A-Mümin B- İslam C-İnsan D- Müslüman
48. Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah, la, ilahe

A-Kelime-i Tevhid B- Kelime-i Şehadet C-Kelime-i sözcük D-İlahi ibadet

49. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur.
B-Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu.
C-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri, onları iyi, güzel ve doğru olan şeylere yönlendiren ilahi öğütler bütünüdür.
D-Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür.

50. Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı nedir?

A-Hristiyanlık B-Yahudilik C-Hanif D-İslam

51. ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?

A-Hadis B-Ayet C-Kutsi hadis D-Farz

52. Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma,s elam verme, neyin tarifidir?

A-Barış B-Özgürluk C- Din D- İslam

53. Hangisi peygamberler tarafından insanlara bidirilen temel ilkelerden değildir?

A-Allahın varlığına ve birliğine inanmak. B- Ondan başkasına kulluk etmemek
C-Ölümden sonra dirilişe inanmak D-Namaz kılmak

54. Hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

A-İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir.
B-İlahi bir dindir.
C-İnsan yaratılışına uygundur.
D-Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.

55. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?

A-Namaz kılmak B- Allah’tan başkasına kulluk etmemek
C-Zekat vermek D-Hacca gitmek

56. Hangisi imanın şartlarından değildir?

A-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak B- Peygamberlere inanmak
C-Ahlak kurallarına inanmak D- Ölümden sonra dirilişe inanmak

57. Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya benzetmiştir?
A-Peygamber Efendimiz B-Allah(cc) C-Mevlana D-Yunus Emre

58. Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
A- Peyğamber B-Oruc C-Müslüman D- İlaah

59. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış değildir?

A-İslam, eksikleri olan bir dindir. B-İslam, zor anlaşılır bir dindir.
C-İslam, ilahi bir dindir. D-İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.

60. İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
A-Hacca giderek B-Kur’an okuyarak
C-Namaz kılarak D-Kelime-i şehadet söyleyerek

61. Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
A-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
B-Güvenerek onaylamak
C-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak, güven duyarak onaylamak.
D-Allah a inanmak

62. Yaratılan varlıklar içerisinde insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?

A-Akıl sahibi bir varlık olması B-Yiyen ve içen bir varlık olması
C-Çoğalan varlık olması D-Doğup, büyüyüp ve ölmesi.

63. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?

A-İnanç B-Zenginlik C-Çok okumak D- İyi bir işte çalışmak

64. Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye ne denir?

A-Müslüman B-Muhacir C-Mücahit D- Mümin

65. Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını yaşamaya çalışan kişiye ne denir?

A-Müslüman B-Mümin C- Muhlis D-Muhacir

66. İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?

A-Sübhaneke B- Salli- barik C- Amentü D-Kunut duası

67. Hangisi meklerin özelliklerinden değildir?

A-Müminler için dua ederler B-Gece gündüz Allah ı zikrederler
C-Oruç tutarlar D-Nurdan yaratılmışlardır

68. Hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

A-Allah tarafından bildirilen mesajları insanlara ulaştırmaktır.
B- Peygamberler, gaybı(geleceği) bilirler.
C-Peygamberler, dini insanlara öğretirler.
D-Peygamberler, örnek şahsiyetlerdir.

69. Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz ?

A-İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir.
B-Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir.
C-Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez.
D-İyi bir kul olmak için öldükten sonra da ibadet etmesi gerektiğine inanır.

70. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?

a) Oruç tutarlar.
b) Evlenir çoğalırlar
c) Ateşten yaratılmışlardır.
d) Allah`ı tesbih ederler.

71. Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı değildir?
a) Elçilik b) İdarecilik c) İyilik d) Kuvvet

72. Aşağıdakilerden hangisi İsrafil meleğinin görevidir?
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.
b) Tabiat olaylarını düzenlemek
c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.
73. Asağıdaki meleklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
a) Cebrail
b) Mikail
c) Kiramen Katibin
d) Münker-Nekir
74. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Bol bol tevbe ederler.
b) Bol bol tesbih ederler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.

75. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden değildir?

a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.

76. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?

a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.
b) Nurdan yaratılmıslardır.
c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.

77. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?

a) Cinlerden de, insanlardan da olabilirler.
b) İnsanı kötülükten menederler.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır.
d)Nurdan yaratılmışlardır.

78. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

a) Allah’ın emri ve izniyle çeşitli sekil ve kılıklara bürünebilirler.
b) Günah islediklerinde meleklikten çıkarlar.
c)İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır.
d)Kanatları vardır.

79. Meleklere iman insana aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?

a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı Meleklerin kendisinin yaptığı iyi ve kötü davranışları kaydettiğini bilir daha dikkatli davranır.
c) Meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde meleklerin kendisi için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye gerek kalmaz.

80. Aşağıdakilerden hangisi Cebrail meleğinin görevidir?

a) Tabiat olaylarını düzenlemek b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek d) Can almak

81. Tabiat olaylariyla ilgilenen meleğin adı nedir?
a) Kiramen Katibin b) Münker-Nekir c) İsrafil d) Mikail
82. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden degildir?

a) Vahiy getirmek. b) Sorgu sual sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek. d) Kıyamet günü sura üflemek

83. Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin görevleri arasında sayılamaz?

a) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü tüm fiillerini kaydetmek.
c) İnsanlara zor anlarında yardım etmek.
d) İnsanların kalplerine ferahlık vermek.

84. Aşağıdakilerden hangisi kitaplara imanın faydalarından değildir?

a) Allahın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu bilmek.
b) Allahın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilmek.
c) Milyarlarca insanin ayni kitabi okuduğunu bilmek ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.
d) Sadece bir yakinini kaybettiğinde okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmek.

85. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan degildir?

a) Tevrat b) Zebur c) İncil d) Mesnevi

86- Aşağıdakilerden hangisi Musa AS.peygambere gönderilmistir.

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

87. Aşağıdakilerden hangisi Davut A.S.Peygambere gönderilmiştir.

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

88. Aşağidaki kitaplardan hangisi orjinalligini korumaktadır?

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

89. Günümüzde Mezmurlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer alan Kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahd-I Atik b) İncil c) Kur’an d) Zebur

90. Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid (Yeni Ahid) ismiyle bilinir?

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

91. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerimin diğer isimlerinden değildir?

a) Furkan b) Zikir c) Hüda d) Ahd-i Cedid

92. Aşağıdaki Kitaplardan hangisi bütün insanlığa gönderilmiştir?

a)Tevrat b)Zebur c)İncil d)Kur’an

93. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?

a) Yahudiler b) Hristiyanlar c) Müslümanlar d) Müşrikler

94. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?

a) Hz. İbrahim b) Hz. Adem c) Hz. Musa d) Hz. İdris

95. Hz. Sit (a.s)’a kaç suhuf gönderilmiştir?

a) 50 b)20 c)10 d)30

96. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar suhuf gönderilmiştir?

a) Hz. Sit-Hz. Adem b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c)Hz. Sit- Hz. İbrahim d) Hz. Adem-Hz.İbrahim
97. Allahin ilim, irade ve kudretiyle ezelden ebede kadar olmuş ve olacak herşeyi bilmesine ne denir?

a) Kaza b) Kader c) Hayır d) Şerr

98. Yapılması gereken herseyi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temayül b) Tevekkül c) Tefekkür d) Tekebbür

99. Yenilen içilen türden, Allahın kullarına vermiş olduğu şeylere ne denir?

a) Rızık b) Nimet c) Yemek d) Hediye

100. Aşağıdakilerden hangisi son kutsal kitaptır?
a)Kur’an-ı Kerim b)İncil c)Zebur d)Tevrat

101. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir.
a)Din b)Şahadet c)Amel d)İtaat

102. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?

a)Müşrik b)Münafık c)Kafir d)Mecusi

Almanca Eğitim-Öğretim ile İlgili Kelimeler

WORTSCHATZ – SCHULE
A. Verben:
zur Schule gehen: okula gitmek
besuchen: okula gitmek (burada)
arbeiten für….. : …. için çalışmak
eine Strafe bekommen: ceza almak
lernen: öğrenmek
lehren: öğretmek
auswendig lernen: ezberlemek
Hausaufgaben machen: ödev yapmak
fragen: soru sormak
antworten: yanıt vermek
wiederholen: tekrarlamak
prüfen: imtihan etmek
sich melden: parmak kaldırmak
wissen (Ich weiß): bilmek
Prüfung bestehen: sınavı kazanmak
bei einer Prüfung durchfallen: sınavda başarısız olmak
sitzen bleiben: sınıfta kalmak
Schule schwänzen: okulu asmak B. Die Schulen:
der Kinderharten: çocuk yuvası
die Grundschule: ilkokul
die Hauptschule: oratokul (10-14)
das Gymnasium: lise (10-18)
die Realschule: lise (10-16)
die Handelsschule: ticaret okulu
die Universität (die Uni): üniversite
die technische Hochschule: teknik üniversite
C. Teile der Schule:
die Klasse: sınıf
das Klassenzimmer: sınıf
das Lehrerzimmer: öğretmenler odası
die Bibliothek: kütüphane
die Bücherei: kütüphane
das Labor: Laboratuvar
der Schulhof: okul bahçesi
die Turnhalle: spor salonu
der Gang: koridor
die Raucherecke: sigara içme köşesi
der Schulgarten: okul bahçesi
D. Die Schulsachen:
der Lehrertisch: öğretmen masası
das Klassenbuch: sınıfdefteri
die Tafel: tahta
der Schwamm: silgi
das Pult: kürsü / sıra
die Kreide: tebeşir
der Kugelschreiber (Kuli) tükenmez kalem
das Heft: defter
die Schultasche: okul çantası
der Füller: dolma kalem
das Wörterbuch: sözlük
die Mappe: dosya
der Bleistift: kurşun kalem
das Mäppchen: kalem kutusu
die Schere: makas
der Spitzer: kalemtraş
das Buch: kitap
die Brille: gözlük
der Buntstift/Farbstift: keçeli kalem
das Lineal: cetvel
die Brotdose: beslenme çantası
der Radiergummi: silgi
das Blatt-Papier: kağıt
die Patrone: kartuş
der Block: blok not
das Klebebant: yapıştırıcı bant
die Landkarte: harita
der Malkasten: boya kutusu
das Turnzeug: eşofman
die Turnhose: alt eşofman
der Pinsel: boya fırçası
das Comicheft: karikatür kitapçığı
E. Personen in der Schule: der (männlich) die (weiblich)
der Direktor: müdür die Direktorin: müdire
Lehrer: öğretmen Lehrerin: bayan öğretmen
Klassenlehrer: sınıf öğretmeni Klassenlehrerin
Klassensprecher: sınıf başkanı Klassensprecherin
Deutschlehrer: Almanca öğrt. Deutschlehrerin
Englischlehrer: İngilizce öğrt. Englischlehrerin
Mathelehrer: matematik öğrt. Mathelehrerin
Inspektor: müfettiş Inspektorin
Schulrat: müfettiş Schulratin
Schüler: erkek öğrenci Schülerin
Gymnasiast: lise öğrencisi Gymnasiastin
Student: yüksekokul öğrencisi Studentin
F. Der Unterricht: (Die Fächer)
Mathematik
(Mathe) matematik
Erdkunde: coğrafya
Englisch: İngilizce
Deutsch: Almanca
Geschichte: tarih
Biologie
(Bio): biyoloji
Chemie: kimya
Physik: fizik
Musik: müzik dersi
Sport: Beden eğitimi
Kunst: resim dersi
Naturwissenschaft: fen bilgisi
Religion: din dersi
Literatur: edebiyat
Linguistik: Dil bilim
Philosophie: felsefe
Werken: elişi dersi
G. Noten: in der Türkei: in Deutschland:

sehr gut: pekiyi (85-100) ……… 1
gut: iyi (70-84) ……….2
befriedigend: orta (55-69) ……….3
ausreichend: geçer 45-54) ……….4
mangelhaft: kötü /
yetersiz (25-44) ……….5
ungenügend: zayıf (0-24) ……….6
H. Adjektive:
interessant: ilginç
langweilig: sıkıcı
Klasse: harika
prima: mükemmel
schwer: zor
leicht: kolay
doof: saçma sapan
blöd: aptalca
toll: harika
Spitze: harika, mükemmel
streng: sert, otoriter
tolerant: hoşgörülü

11

Eylül
2012

İslami Bilgiler Soru Cevap/Testler

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
İslami Bilgiler Soru Cevap/Testler

1 Kabe’nin etrafını yedi defa dönmeye ne denir? Tavaf

2 Su bulunmadığı zaman temiz toprakla abdest almaya ne denir? Teyemmüm

3 Bir başkasını yaptığı bir davranışla suçlamaya ne denir? İftira

4 Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap halide bir araya toplanmıştır? Hz  Ebubekir

5 Mekke’den Medine’ye hicret eden Mekke’li müslümanlara ne denir? Muhacir

6 Kur’an hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir Gecesi

7 Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir? Kiramen Katibin

8 Tevrat hangi peygambere indirilen kutsal kitaptır? Hz Musa

9 İçinde Kabe’nin bulunduğu Mekke’deki mescide ne denir? Mescid-i Haram

10 Akşam namazının farzı kaç rekattır? Üç

11 Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmadan yapılan temizliğe ne denir? Boy (Gusül) abdesti

12 Ezanla kamet arasındaki fark ifadesi nedir? Kad kametis salah

13 Toprak ürünleri için zekat zamanı ne zamandır? Hasat zamanı (dönemi)

14 Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye gitmeye ne ad verilir? Hicret

15 Kur’an-ı Kerimin ilk suresinin ismi nedir? Fatiha Suresi

16 Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş-gelişe ne ad verilir? Say

17 Kurban Bayramı arefesinde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre arafatta bulunmaya ne denir? Vakfe

18 Medinede Hazreti Muhammedin yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa ne ad verilir? Cennetülbaki

19 Hinduizm de Hintlilerin kahramanlık öykülerinin anlatıldığı en önemli destanlarınınadı nedir? Muhabbarata Destanı

20 Budizm de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu saf ve temiz bir duruma kavuşmaya ne denir? Nirvana

21 Namazda bir kaç ayet yada kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Kıyam

22 Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi yada onu doyurmasına ne denir? Fidye

23 Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allaha havale etmeye ne denir? Tevekkül

24 Allahın varlığına ve birliğine, eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kuran-ı Kerim süresi hangisidir? İhlas

25 Kuran-ı Kerimde peygamberlerin yada eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere ne denir? Kıssa

26 İnsanların istediği dine, inanca yada felsefi düşünceye inanma inancının gereklerini yerine getirme hürriyetine ne denir? Din ve Vicdan Hürriyeti

27 Müslümünların ilk hicret ettikleri yer neresidir? Habeşistan

28 İlk islam savaşı hangisidir? Bedir

29 Peygamberlerin Allahtan aldıkları buyrukyarı insanlara bildirmelerine ne denir? Tebliğ

30 Haccın farzlarından biri olan beyaz elbise giymeye ne denir? İhram

31 Belirli bir vakti ve belirli bir zamanı olmayan,yoksullara yardım etmek,insanlara güleryüzlü davranmak,yoldaki insanlara zarar veren bir nesneyi kaldırmak gibi geniş bir çerçevesi olan yardım şekline ne denir? Sadaka

32 Kur’an’da,kötülüğün simgesi ve insanların düşmanı olarak tanıtılan,şeytana tapıcılık anlamına gelen akıma ne denir? Satanizm

33 ’10 EMİR’ hangi peygambere vahyedilmiştir?  Hz Musa

34 Hz Muhammed,son hutbesi olan Veda Hutbesini,kaç tarihinde yapmıştır?  632

35 Dini sorumluluğun ön şartı nedir?  Akıl

36 Eserlerinde tasavvufa yer veren,Mesnevi ve Divan adlı eserleri ile insanlığa ışık saçan,”Ne olursan ol,yine gel!  “sözü ile insan sevgisini dile getiren,tasavvufi edebiyatımızın temsilcisi kimdir?  Mevlana

37 Su bulunmadığında veya suyun kullanılmasında sakınca olduğunda temiz toprak cinsiyle yapılan abdest ve boyabdesti yerine geçen temizlik şekline ne denir?  Teyemmüm

38 Bir kişinin arkasından onda bulunan özellikleri onun hoşlanmayacağı tarzda söylemeye ne denir?  Gıybet

39 Her biri 20 sayfadan oluşan Kur’an’ın bölümlerine ne denir?  Cüz

40 Hacıların ihram giymeleri için belirlenen Mekke şehrine yakın yerlere ne denir?  Mi’kat

41 Yağmur ve kar yağması, rüzgar esmesi gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir? Mikail

42 Temiz suyun bulunmadığı veya bulunup da hastalık gibi nedenlerle kullanma olanağı olmadığı zamanlarda alınan abdeste ne ad verilir? Teyemmüm

43 Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir? Bakara

44 Allah’ın isteklerini, yasaklarını ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir? Vahiy

45 İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenip sonucu beklemesine ne denir? Tevekkül

46 Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? Halime

47 Allah tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi olayına ne ad verilir? Kaza

48 Hac zamanı dışında Kabe’yi ziyaret etmek için yapılan ibadete ne ad verilir? Umre

49 Peygamberimizin söylediği sözlere ne denir? Hadis

50 Rüku ve secdesi olmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze namazı

51 İlk ezanı kim okumuştur? Bilal-ı habeşi

52 Bir insanın kendi isteğiyleyalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir? Sadaka

53 H z Muhammet (s a v) kaç yılında doğmuştur? 571 yılında

54 İlk islam devleti kaç nerede kurulmuştur? Medine’de

55 Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? 6666 Ayet vardır

56 Hz Muhamme’de ilk vahiy nerede gelmiştir? Mekkede hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir

57 Kabenin etrafında hacerül esvet taşından başlayarak yedi defa dönmeye ne denir  Tavaf

58 Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurani varlıklara ne denir Melek

59 Vahiy getiren meleğin adı nedir? Cebrail

60 Hz Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur? 40

61 Allah tarafından gelen vahiyleri peygamberlere bildiren meleğin ismi nedir? Cebrail

62 Secde yapılmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze Namazı

63 Namaz kılmak için su ile abdest alınması gerekir Su bulunmadığı zaman ne yapılır? Teyemmüm

64 Ramazan Ayında yatsı namazı ile beraber 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Teravih

65 Allah tarafından görevlendirilen, kıyametin kopma zamanında Sur’u üfleyen meleğin ismi nedir? İsrafil

66 Ramazan orucunu tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların oruca karşılık verdikleri sadakanın adı nedir? Fidye

67 Hacca gidenlerin Kabenin etrafında dönerek yapmış olduğu davranışa ne denir? Tavaf

68 Hz Muhammed’in kendisinden sonra vefat eden kızının ismi nedir? Hz  Fatma

69 Hz  Muhammed’in hanımları, çocuklar ve torunlarından oluşan aile halkına ne isim verilir? Ehl-i Beyt

70 Hz  Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan ve bir tarih başlangıcı kabul edilen olayın adı nedir? Hicret

71 Kur’an insanın öncelikle neyini kullanmasını ister aklını

72 Hz Muhammed’in hizmetinde bulunan Enes “Peygamberimiz bana hiçbir gün öf bile demedi  Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir şey için de bunu niye yapmadın diye beni azarlamadı”demesiyle o peygamberimizin hangi yönünü belirtiyor  hoşgörüsünü

73 Kabenin köşesinde bulunan kutsal taşın adı nedir hacerül esvet

74 “Allahu Ekber” ne anlama gelir Allah en büyüktür

75 Hz  Muhammed’in hicret esnasında konakladığı köyde yaptırdığı mesci(cami)din adı nedir Kuba

76 Kabenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir  Bir defa dönmeye ne denir şavt

77 Kuran-ı Kerim’de kaç sure vardır 114

78 Abdest alırken ağıza su vermek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir sünnettir

79 Namaz kılarken yere paralel olarak eğilmeye ne denir rukü

80 Alkollü içkiden çok içmek haramdır  Az içmek nedir haramdır

81 Hz  Muhammed (s a v)Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmiştir? 622

82 Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış olan mevlid-i Şerifin yazarı kimdir? Süleyman Çelebi

83 Kâbe’yi yıkmak üzere fil ordusuyla Mekke’ye gelerek Ebabil Kuşlarının üzerlerine taş atmaları sonucu ordusu helak olan Yemen Valisi kimdir? Ebrehe

84 Bütün ibadetlerde ortak olan esas nedir? NİYET ETMEK

85 Peygamberlerde bulunan “EMANET” sıfatının anlamı nedir? GÜVENİLİR OLMAK

86 Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin ( günah ve sevapların) yazıldığı deftere ne ad verilir? AMEL DEFTERİ

87 Kendisine yeni bir kitap verilmeyip daha önce daha önce gelen bir kitabı tebliğ eden peygambere ne ad verilir? NEBİ

88 Hz Muhammed (S A V)’in kendisinden 6 ay sonra vefat eden çocuğunun adı nedir? Hz FATIMA(r a)

89 Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve insanlara en iyi biçimde aktarırlar Problemlere uygun çözümler getirirler Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir? FETANET

90 Dinimize göre hangi mal ve gelirlerden zekat verileceği belirlenmiştir Buna göre sığır ve mandanın zekat miktarı ne kadardır? OTUZDA BİR

91 İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? KUBA (köyünde)

92 Kur’anın bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı ve vahiy katibi olan sahabe kimdir? ZEYD BİN SABİT

93 Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında Hac İbadeti esnasında gidip gelmeye ne ad verilir? SAY

94 Su bulunmadığı zaman toprak ile alınan abdest de ne ad verilir? Teyemmüm

95 Son kutsal kitabımız nedir? Kur’an-ı Kerim

96 Allah ile Peygamberimiz arasında elçilik görevi yapan hangi melektir? Cebrail

97 Kur’an-ı Kerim’deki ilk süre hangisidir? Fatiha Süresidir

98 Hıristiyanlık dininin kitabı nedir? İncil

99 5 namazın vakitlerinin başladığını haber veren çağrının adı nedir? Ezan

100 Başkalarındaki iyi özellikleri kıskanmayıp, bizim de bu iyi özelliklere sahip olmaya çalışmalıyız  Örneğin, sınıfımızdaki başarılı ve terbiyeli bir arkadaşamızı örnek almamız, onun gibi başarılı ve dürüst olmayı istemeye ne denir? Gıbta etmek (İmrenmek)

101 Haftada bir kere cemaatle kılınması zorunlu olan namaz hangisidir? Cuma

102 Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göçe ne denir? Hicret

103 Dini sorumluluğun ön şartı nedir? Akıl

104 Peygamberimiz nerde doğmuştur? Mekke

105 Hacıların, haçta giydiği dikişsiz elbiseye ne denir? İhram

106 Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir? Fatiha

107 Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? Hz  Osman

108 Zengin müslümanlara farz olan, yılda bir kez sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir? Zekat

109 Kuranı Kerim’in en uzun süresi hangisidir? Bakara Süresi

110 Sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınan namaz hangidir? Teravih Namazı

111 İnsanlara sorumluluk yükleyen idare hangisidir? Cüz-i İdare

112 İnsanların günah ve sevaplarını yazan melekler hangileridir? Kiramen Melekleri

113 İslam Tarihinde ilk savaş hangisidir? Bedir

114 “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ” sözü kime aittir? Hz  Muhammed

115 Peygamberimizin hal ,haraket söylem ve davranışlarını ifade eden sözcük nedir? Sünnet

116) Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce meydana gelmiştir.

A-Miraç olayı B-Rasulullah(SAV)’in hükümdarları İslam’a daveti

C-Mescidi Nebevinin inşası D-Hz.Hamza’nın şehit edilmesi

117) Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir.

A-Beş vakit namazın farz kılınması B-Hz.Hatice’nin vefatı

C-Akabe Biatları D-Ezanın meşru kılınması

118) Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir.

A-Yahudilerle sulh B-Ebu Talibin vefatı C-Habeşistan’a hicret D-Hz.Hatice’nin vefatı

119) Müslümanların Hıristiyanlarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir.

A-Yermuk Savaşı B-Yemame Savaşı C-Mute Savaşı D-Hendek Savaşı

120) Şam ticaret yolunun güven altına alındığı olay hangisidir.

A-Bedir Savaşı B-Uhud Savaşı C-Taif Seferi D-Hayberin Fethi

121) Hz.Peygamber(SAV) aşağıdakilerden hangisinin bağışlanması için dua etmiş ve gıyabi cenaze namazı kılmıştır.

A-Mukavkıs B-Necaşi C-Ebu Talip D-Herakliyus

122) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(SAV)’ in peygamberliğinden önceki döneme aittir.

A-Kabe’nin putlardan temizlenmesi B-Hz.Hatice ile evlenmesi

C-Amcası Ebu Talibin vefatı D-Medine’ye hicret edilmesi

123) Hz.Peygamber(SAV): “Ben üzülmeyi yasaklamış değilim.Bağıra ,çağıra ,feryat ederek,dövünerek ağlamayı yasakladım. Bende gördüğünüz gözyaşları kalpteki sevgi ve merhametin eseridir.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Bedir Savaşı sonunda B-Hz.Hamza’nın şehit edilmesi üzerine

C-Oğlu İbrahim’in ölümü üzerine D-Hz.Hatice’nin vefatı üzerine

124) Hz.Peygamber(SAV) hangi seferde ordusuyla beraber Semud kavminin helak olduğu Hicr Vadisinden geçmiştir

A-Taif Seferi B-Tebuk Seferi C-Hayberin Fethi D-Mute Savaşı

125) Hz.Peygamber(SAV) sırtından çıkardığı bürdesini(abasını) aşağıdakilerden hangisine vermiştir.

A-Kab b.Züheyr B-Hasan b.Sabit C-Veysel Karani D-Hz.Ali

126) Zeynep isimli bir Yahudi kadını Hz.Peygamber(SAV)’i ne zaman zehirlemeye kalktı.

A-Hayberin fethinden sonra B-Hendek Savaşından sonra

C-Miraç olayından sonra D-Medine’ye hicret edince

127) Hz.Peygamber(SAV)’e yaptıkları kötülükler sebebiyle haklarında sure nazil olan akrabaları kimdir.

A-Ebu Cehil ve hanımı B-Ebu Süfyan ve hanımı C-Ebu Leheb ve hanımı D-Vahşi ve hanımı

128) “Hak Teala beni yaratırken babama hiç sormadı.Ben ibadet için neden ona sorayım” diyerek çocuk denecek yaşta Müslüman olan kimdir.

A-Musab b. Umeyr B-Hz.Ali C-Zeyd b. Harise D-Hz Ammar

129) Müşriklerin işkenceleri neticesinde İslam’ın ilk şehitleri olma şerefine kavuşanlar aşağıdakilerden hangisidir.

A-Yasir ve Sümeyye B-Ammar C-Zeyd b. Harise D-Bilali Habeşi

130) Hz.Peygamber(SAV): “….. güneşi sağ elime,ayıda sol elime verseler bil ki Allah Teala bu dini aziz kılıncaya veya ben bu uğurda ölünceye kadar vazgeçmiyorum” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Miraç olayından sonra B-Medine’ye hicret etmeden önce

C-İlk Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine D-Müşriklerin kendini Ebu Talibe şikayetleri üzerine

131) Hz. Peygamber(SAV) “Hayır. Bunların böyle helak olmalarını istemem.Yalnız Allah’a ibadet eden ve zatına ortak koşmayan bir topluluk onların sulplerinden belki çıkar” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Taif ten dönerken B-Bedir savaşından sonra

C-Medine’ye hicretten sonra D-Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine

132) “Kardeşimin oğluna hakaret eden sen misin” diyerek elindeki yayla Ebu Cehilin kafasına vurarak başını yaran ve daha sonra gidip Müslüman olan kimdir.

A-Hz.Ömer B-Hz.Abbas C-Hz.Hamza D-Hz.Ebu Bekir

133) Hz.Peygamber(SAV)’ i öldürmek üzere yola çıkıp,sonrada Müslüman olan kimdir.

A-Hz.Hamza B-Hz.Ömer C-Halit B. Velit D-Hz.Abbas

134) Müşriklere”Eğer bunu söyleyen Muhammed ise muhakkak ki doğrudur.Ben onun getirdiği daha büyük haberlere inanmışım, inanırımda” diye cevap veren Hz.Ebu Bekir’e hangi lakap verilmiştir.

A-Emin B-Zinnureyn C-Seyfullah D-Sıddık

135) Hz.Ebu Bekir Müşriklerin sorusuna “Eğer bunu söyleyen Muhammed ise muhakkak ki doğrudur.Ben onun getirdiği daha büyük haberlere inanmışım,inanırımda” cevabını hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Miraç olayı B-İlk vahyin gelişi C-Kabe Hakemliği D-Ayı ikiye bölmesi

136) Rasulullah(SAV) “Korkma ey Ebu Bekir,Allah bizimle beraberdir” diye ne zaman söylemiştir.

A-Uhud Savaşında B-Mescidi Nebeviyi inşa ederken

C-Hicret esnasında Sevr mağarasında D-Müslümanlara yapılan işkenceler üzerine

137) Hz.Osman’a Zinnureyn lakabı niçin verilmiştir.

A-Hz.Peygamber(SAV)’in iki kızıyla evlenmesinden dolayı B-Yumuşak huylu olmasından dolayı

C-Miraçtan sonra Hz.Peygamber(SAV)’i tasdik ettiği için D-Kuranı Kerim nüshalarını çoğalttığı için

138) Hz.Peygamber(SAV)’in iki kızıyla evlenmesinden dolayı Hz.Osman’a hangi lakap verilmiştir.

A-Seyfullah B-Esedullah C-Sıddık D-Zinnureyn

139) Hz.Ali,Zeyd,Hatice ve Hz.Ebu Bekir’in en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir.

A-İlk Müslümanlar olmaları B-Medine’ye hicret etmeleri

C-Bedir Savaşına katılmaları D-Hz.Peygamber(SAV)’den sonra vefat etmeleri

140) Halit b. Velide Seyfullah lakabı aşağıdaki olaylardan hangisi üzerine verilmiştir.

A-Hayberin fethi B-Uhud Savaşı C-Mekke’nin Fethi D-Mute Savaşı

141) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(SAV)’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir.

A-Hz.Hatice ile evlenmesi B-Ebu Talibin vefatı C-Haccın farz kılınması D-Habeşistan’a hicret

142) “Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku,Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O’dur”(Alak S-1,4)ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir B) İslamın Tevhid akidesini işler.

C)Hz. Muhammed’e ilk gelen ayetlerdir. D) İslamın ilme verdiği önemi gösterir.

144) Hz. Muhammed’e ” Emin” lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güler yüzlü,tatlı dilli olması B) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması

C) Her zaman doğru ve dürüst olması D) Mahzun ve takva sahibi olması

145) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e”Emin” lakabı verilmesinin nedeni hangisidir?

A) Güvenilir olması B) Zeki ve akıllı olması C) Güzel konuşması D) Günah işlememesi

146) İslamiyetten önce Mekke’de Hz. İbrahim dinine uyanlara ne ad verilir ?

A) Ümmi B) Hanif C) Müşrik D) Sahabe

147) İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah’a ibadet eden ve Hz. İbrahim’in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?

A) Mecusiler B) Bektaşiler C) Museviler D) Hanifler

l- Hz. Muhammedin Hicreti

ll-Hz. Muhammedin mekkelileri islam Dini’ne ilk daveti

lll-Bedir Savaşı

lV-Mekke ‘nin Müslümanlar tarafından alınması

148) Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

A) ll-l-lll-lV B) ll-lll-lV-l C) l-ll-lV-lll D) l-lll-ll-lV

149) Aşağıdakilerden hanğisi, Hz. Muhammedin katıldığı savaşlardan birisi değildir?

A) Bedir B) Uhud C) Hendek D) Mute

150) Hz. Peygamberi gören ve sohbetinde bulunup müslüman olan kişilere aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A) Sahabe B) Ensar C) Muhacir D) Tabiin

AÖF TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜTÜNLEME TAHMİNİ BAZI CEVAPLAR

aile planlaması kavramı:birinci beş yıllık kalkınma planında
çalışma yaşı:15
gelirin en adil dagıtıldı ülke Lüksemburg
en adaletsiz :brezilya
gini kat sayısı 0-1
en fazla ithalat ihracaat almanya
merkez bankası organları genel müdürlük
merkez bankası sermaye yapısı A sınıfı DEVLET
az gelişmiş ülkelerde kişi başı gelir 975
ilk ve son yüzde 20 lik dilim 8.1 fark gelir dağılımındaki nisbi düzelme
geliri yüksek lüksemburg
1.beş yıllık plan
en yüksek büyüme oranı vardı hatırlayan var mı o soruyu
nakit-tahakkuk

9

Eylül
2012

ÖNEMLİDİNLER TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  | Kategori: DiNLER TARiHi | Yorum: Yok
ÖNEMLİDİNLER TARİHİ NOTLARI

1-Dinin tanımı, kaynağı ve dinlerin tarihi anlatılıyor. İlkel kabile dinleri, milli dinler Konfiçyusizm, Taoizm, Şintoizm eski Türk inançları Hinduizm, Cayinizm Sihizm, Zerdüştlük Budizm İlahi dinler, Yahudilik ve bunların prensipleri hakkında detaylı bilgiler veriyor.
Dinin Lügat AnlamıCezâ, mükâfat, ibâret, âdet, hâl vb. hüküm hesap, itâat boyun eğme şerîat kânun, yol mezhep, millet
Din’in Târifinîn, kuralları Yüce Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen akıl sâhibi insanları kendi istekleri ile hayırlı olan şeylere sevk ederek dünyâ ve âhirette mutluluğa ulaştıran ilâhî bir kânundur.
Gerçek Dîn şu Özellikleri Taşır
l.Allah tarafından ortaya konmuş olmak
2.Bir peygamber aracılığı ile bildirilmiş olmak
3.Akıl sâhibi insanların kendi hür irâdeleri ile seçilmek
4.İnsanları hayırlı işlere sevk etmek
5.İlâhî bir kânun olmak
Dinler Tarihininleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştır.
Kutsal kitaplar dînin kaynağını ilk insana ve dolayısıyla onu yaratan Allah’a bağlamaktadır İlkel kabîlelerde dahi insanların ahlâkî âdâba uyup-uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir Tanrı kavramına inandıkları görülmüştür.
Darvin insanın maymundan geldiğini açıkça söylememiş, akıllı hayvan olduğunu ileri sürmüştür Evrimin ana gâyesi bir yaratıcıya ihtiyaç duymaksızın kâinâtın varlığını açıklayabilmektir
İslâm’a göre dînin kaynağı vahiy ve nübüvvettir Mâtürîdî’ye göre insan vahiy ve nübüvvet olmasa bile, insanların akıllarıyla Allah’ın varlığını bulabilir.
İslâm’a göre ilk dîn Tevhîd Dîni”dir ve kurucusu Yüce Allah’dır
İlkel Kanile Dinleri
Özellikleri
l.Bir kabîleye mahsûsdur
2.Bu dînler mahallî özellik taşırlar
3.Kutsal kitapları yoktur
4.Genellikle bir Yüce Tanrı inanışı göze çarpar
5.Büyü ve büyücüye çok ilgi gösterirler
Milli Dinler
Konfiçyüsçülük Konfüçyanizm
Çin’deki üç dînden biridir. Bir Çin atasözü: “Her şeyin kökü göklerdedir İnsanın kökü ise atalarındadır” şeklindedir. M.Ö. 551-479 yılları arasında yaşamış Konfiçyüs, kendini ilme vermiştir. Eski Çin kültürünü canlandırmaya çalışmıştır Dînî meseleler üzerinde fazla konuşmamıştır Onun ana gâyesi, ülkenin karışık olan siyâsî düzenini düzeltmekti
Konfiçyanizmin Bâzı Temel Özellikleri
l.Atalara hürmet erdemlerin en büyüğüdür
2.Tien adı verilen yüce varlık tabiat düzeninin idârecisidir
3.Kapalı yapılan günahların cezâsız kalmayacağı, âhiret inancı.
4.Tanrı huzûru sağlamak için öğretmenler göndermiştir Tanrı her şeyi görür ve bilir
5.Dünyâda beş şeyi her şeye uygulayabilmek yeteneğine Mükemmel erdem denir Bunlar Ağırbaşlılık cömertlik samîmiyet doğruluk ve nezâket dir
6.Üstün insanlar doğruluğu alçak insanlar ise menfaatlerini düşünürler
Taoizm
Bu dîn, “Tao” kavramı üzerinde durmuştur. Büyücüleri, râhipleri râhibeleri ve dînî şefleri vardır. İlkbahar bayramında ateş yakılır Taoist râhipler yarı çıplak durumda, ateşe Pirinç ve Tuz atıp koşarak üzerinden geçerler. Taoizmin kurucusu, Lao Tse’dir. M.Ö. 604 veyâ 570 yılları arası
Taoizm’in Prensipleri
Tao, âlemden önceki yaratıcı prensiptir. O görülemez işitilemez ve kavranamaz O ezelî ve ebedîdir Kendiliişinden vardır Her yerde hâzır ve nâzırdır. Bütün varlıkları Tao meydana getirir. Tao kendini yormaz ve aslâ heyecanlanmaz. Taoizm’deki esas; kötülüğe karış iyilikle mukâbele etmektir. Ölüm sonrası hayat hakkında açıklık yoktur.
ŞintoizmŞinto Tanrılar Yolu demektir. Japonya’da görülür. Şintoizm’de rûh ve tanrıyı kutsal acayip sırlı korkulan, güçlü gibi varlıkları ifâde için Rami kelimesi kullanılır. Rûhun ölümden sonra da yaşadığına inanılır. Ölen herkes Rami olur. Ancak her kami, Tanrı olmayabilir. 8 Milyon Tanrı olduğuna inanılır. En büyüğü Güneş tanrıçasıdır. Şintoizm, bilinen anlamda put kullanmaz. Tanrılara, tapınaklarda, sembollerden nesneler vâsıtasıyla tapılır. İbâdet, duâ ve kurbanlardan ibarettir. Kamilere tapınma, duâ okumak, pirinç ve pirinç şarabı sunmakla yapılır.
Eski türk İnançları
Türkler, Budizm Hıristiyanlık, Yahûdîlik gibi dinlerin örf ve âdetlerine ters buldukları için devamlı olarak içlerine girmemişlerdir. Türklerin İslâmiyet’i kabûldeki en önemli noktası, onların daha önce tek tanrılı inanışı devâm ettirmesidir. Kaynaklarda Türk boylarının hemen hepsinde tek Tanrı (Gök Tanrı) inanışının olduğunu göstermektedir. Gök Tanrı, hayat veren, yaratan, cezâlandıran, yol gösteren millî bir tanrı kabûl edilmiştir
Eski Türkler Öbür dünyâda ikinci bir hayâtın varlığına burada iyilik ve kötülüğün karşılığının verileceğine inanıyorlardı. Ahlâk anlayışı, özde-sözde ve davranışlarda doğruluktu. Yalan yere yemin etmek, başkalarını aldatmak, yermek hoş görülmezdi.
Hinduizm
Hint dinlerinin en yaygını Hinduizmdir. M.Ö. 1500′lü yıllarda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Hinduizmin tanrı anlayışında çeşitlilik göze çarpar. Çok tanrıcılık; yaratıcı Brahma, koruyucu Vişnu ve yokedici Şiva’dan oluşan bir üçleme vardır. Hinduizmde hulûl (Tanrı’nın insan Şekline girmesi); tenâsüh (rûhun bir bedenden ötekine geçmesi) gibi inançlar bulunur.
Hinduizmin en belirgin özelliği, insanlar arasında bir sınıf farkının gözetilmesidir. Din adamı ve bilginler en üst sınıfı oluştururlar. Hinduizmde İnek ve Gana Nehri, kutsal kabûl edilen varlıklardandır. İnek, yer, gök ve Hava âleminin anası kabûl edilir. İnekler yola yatarlarsa, yol ona göre düzenlenir. Onlar kesilmezler.
1981′de Müslümanlar Hindistan’da dört kutsal ineği kestikleri için büyük olaylar çıkmıştır. Müslüman Mahalleleri ateşe verilmiştir İbâdet sembolü Om’dur. İbâdet her yerde yapılabilir İbâdet ferdîdir. Hint’li , sabah Şafaktan önce kalkar evde veyâ nehir kıyısında yapabileceği sabah ibâdetine hazırlanır. Tanrı’sının adını zikreder ve yıkanır
Hindistan’da bitkilerle beslenenlerin vejetaryenlerin) sayısı 1/4′dür. Domuz eti yemezler. Tapınaksız köy yoktur. Yüzyıl öncesine kadar kadın, ölen kocasıyla birlikte yakılırken, Şimdi bu âdet kaldırılmıştır.
Cayinizm
Hindistan’daki dinlerdendir. Kökü M.Ö. VIII. yüzyıla dayanır. Brahmanizm’deki şiddetli sınıf ayrılıklarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu dîne inananlar genellikle sebze ve meyve yerler. Öldürme, yalan, hırsızlık, Şehvete ve dünyâ nimetlerine düşkünlük kötülenir. Tanrı anlayışı yoktur.
Sihizm
Hindistan’daki bazı gelişmeler sonucu XVI. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İslâm ve Hinduizm karışımı bir harekettir. Kurucusu Nanak’tır. Günümüzde 6-7 milyon civârında mensûbu vardır. Dünyânın çeşitli yerlerinde de mensupları vardır. Sihizm, Tanrı’nın birliği, ibâdette adının çokça tekrâr edilmesi, değişik kastlardaki (sınıflardaki) insanların eşitliği, putlara tapınmanın kötülüğü, kardeşçe sevginin önemi, ölenin rûhunun Ameline göre yeni bir bedende dünyâya geleceği gibi bâzı prensiplere dayanır. Ölüleri yakma âdetleri vardır. Sih’ler sigara ve içki içmezler, eğitime önem verirler. çocuklarını, çocukluk çağından itibaren sıkıntılı, yorucu bir hayâta alıştırırlar.
Zerdüşlük
Zerdüştîlik, İran dinleri içerisinde tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisidir. Zerdüşt’ün ölümünden sonra insanlar onun karşı çıktığı Mitra ve Anahita gibi tanrılara tapınmaya başlamışlardır. Zerdüşt, eski İran’a tevhîd inancını getirmiştir. Zerdüşt, İslâm kaynaklarında Hürmüz olarak anılır. Ahlâkî prensipler üç Maddede özetlenebilir:
l.İyi düşünce, 2.İyi söz, 3. İyi iş.
Bugün Hindistan’da sayıları bir kaç yüz bin kadardır.
Budizm
Budizm’in kurucusu Budha (Buda), Gotama adında bir prenstir. Gotama, Nepal’in güneyinde, ufak bir kasabada mîlâttan önce 560 yılında dünyâya gelmiştir. Babası bir kasabanın prensiydi
Budizm, varlığın sırlarını çözmeye çalışan, hayâtın acı ve zevklerinden el çekerek, kâmil ve olgun insan olmak yollarını araştıran bir ahlâk felsefesi güder Budizm, VII. yüzyılda, İslâmiyet’in etkisi ile Hindistan’da sâdece Himalaya Dağı’nın eteklerinde kalırken Sri Lanka, Siyam, Kamboçya, Çin Hindi ve Tibet’de varlığını sürdürdü. Dört temel gerçek, Buda’nın kurtuluş reçetesinin özünü oluşturmaktadır:
l.İnsan varlığının mâhiyeti, acı, ızdırap, kötülük ve doyumsuzluklarla doludur.
2.Bu acı ve ızdırâbın sebebi, arzu ve ihtiraslardır.
3.Onların yok edilmesi insanlığın asıl amacı olmalıdır.
4.İnsan, kalbinde yaşamaya olan susamayı yok ederek vâr olmaktan, dolayısıyla acı çekmekten kurtulabilir Bencilliği ile berâber bireysel varlığı da kaybolur ve Nirvana’ya ulaşır Buna göre Nirvana bireysel varlığın yok oluşu ve bunun ayrılmaz parçası olan acı ve ızdırâbın dinmesidir Nirvana’ya ***üren yol sekiz kola ayrılmaktadır
İnanç, İrâde Söz, Fiil Geçim Vâsıtaları Çalışmak Hâfıza ve Düşünce’dir
Budizm’de Yasaklananlar
Öldürmek Çalmak Zinâ Yalan Sarhoşluk Veren şeyler
Budizm’de Emredilenler
l.Acılara tevekkülle katlanmak
2.Yaşayanların acılarını dindirmek
3.Hayır yapmak
4.Merhametli olmak
Buda’nın Yaratıcı Tanrı” hakkında ne söylediği açık değildir. Âhiret konusunda kutsal metinlerin ortaya koyduğu net bir görüşü yoktur.
Buda, dînini tamamlayamadığını ve kendisinden 1000 yıl kadar sonra gelecek olan Metteyya (Maitreya) ile tamamlayacağını ifâde etmiştir.
İlahi Dinler
İlahi Din:Allah tarafından, peygamberler vâsıtasıyla insanlık âlemine gönderilen, vahiy mahsûlü olan dînlere denir.
Yahudilik
Yahûdîlik, yaşayan ilâhî kaynaklı dînlerden en eskisi, fakat mensûbu en az olanıdır. Bugün yeryüzünde 15-20 milyon civârında Yahûdî vardır. Bunların dört buçuk milyonu İsrâil’de, 6 milyonu ise Yahûdî nüfûsunun en yoğun oludğu, A.B.D.’de yaşamaktadır. Yahûdîlik, Bâbil Sürgünü’nden sonra millî bir dîn hâline getirilmiştir Aslında bugünkü Yahûdîlik’in bir dîn mi, yoksa bir millet mi olduğu pek açık değildir. Yahûdîliğin Kutsal Kitâbı Tevrât’ın Balam Hikâyesi’nde şöyle bir târif geçmektedir:
İşte, ayrıca oturan bir kavimdir ve milletler arası sayılmayacaktır
Yahûdîliğin sembolü, Yedi kollu şamdan ve Altı köşeli Yıldız’dır
Yahûdî:İshâk oğlu Ya’kûb’un on iki oğlu vardı. Dördüncü oğlunun adı Yuda veyâ Yahuda idi. Dolayısıyla onun adına izâfeten İsrâîloğulları’na Yahûdî denilmiştir.
a-Tevrât’a Göre Yahûdîlik
b-Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Yahûdîlik
Hz.Mûsâ ve On Emir
l.Seni Mısır diyârından, esirlik evinden çıkaran Allah, Ben’im
2.Benden başka tanrın olmayacak
3.Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın
4.Cumartesi’yi kutsal kılacaksın
5.Anne ve babana hürmet edeceksin
6.Öldürmeyeceksin
7.Zinâ yapmayacaksın
8.Çalmayacaksın
9.Yalan yere şâhidlik yapmayacaksın
lO.Hiçkimsenin evine-barkına göz dikmeyeceksin
Tevrât
Yahûdîlerin kutsal kitap külliyâtı: Tanah ve Talmut şeklinde ikiye ayrılır.
Tanah üç böyümden oluşur
Tora, Neviim ve Retuvim
Kur’ân-ı Kerîm’e göre Tevrât
Tevrât kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 18 yerde geçer. Fakat Yahûdî’lerin Tevrât’ın hükümlerini ve verdiği bilgileri gizlediklerini, değiştirdiklerini, bile bile hasîs menfaatleri uğruna bu yola gittiklerini bildirir. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm, Tevrât’ın aslını (hiç bozulmamış şeklini) kabûl eder.
Talmut
Talmut, öğrenim mânâsına gelir. Yazılı olmayan ikinci Metine denir. Daha sonra yazılı hâle getirilmiştir. Talmut, Yahûdî’ler indinde Tevrât kadar önemlidir. Onun da ilhâm ve vahiy kaynağı olduğu kabûl edilir. Talmut iki bölüme ayrılır: Mişna ve Gemara. Mişna, ahlâkî kuralların açıklanmasıdır. Gemora da, Mişna’nın açıklanmasıdır.
Yahûdî Kutsal Kitâbında Tahrîf Belirtileri
En eski nüshalar M.S. VII ve X. yüzyıla âittir. Tevrât tek nüshaydı, ezberleme yeteneği yoktu, çoğaltılmamıştı. Bugün Yahûdî’lere âit İbrânîce Hristiyan’lara âit Yunanca ve Sâmirî’lere âit Sâmirî dilinde metinler birbirini tutmamaktadır. Misâl
l.Hz.Mûsâ’ya nisbet edilen Tevrât’ın son bölümünde onun ölümü ve gömülmesi anlatılır
2.Hz.Lût’u kızlarının şarap içirerek sarhoş etmeleri ve onunla zinâ etmeleri yeralır
Çağdaş Yahûdî Mezhepleri
Yahûdî’ler, Yâhûdîliği değişen şartlara uydurmuşlardır
a.Ortodoks Yahûdîlik Diğer mezheblerin ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır Bu mezhep, Ferisilik’le başlayan ve Rabbânî Yahûdîlik’le gelişen ana akımın günümüzdeki yansımasıdır Ortodoks inançta, Yahûdî’lerin Tevrât’ın kânunlarına uymadıkları için sürgüne gönderildikleri yer alır
b.Reformist Yahûdîlik XIX. yüzyılın başlarında Alman Yahûdî’leri arasında çıkmıştır Amerika Yahûdîleri arasında meşhurdur Bugün Reformist Yahûdîlik lâikleşmiş Yahûdîlik şeklini almış durumdadır
c.Muhâfazakâr Yahûdîlik Reformist Yahûdîlik’e tepki olarak doğmuştur. Yapı itibârıyla Ortodoks Yahûdîlik’in Amerikan versiyonudur en belirgin özelliği, Siyonist olmasıdır
d.Yeniden Yapılaşmacı Yahûdîlik.1983′de 102 yaşında ölen bir Amerikan Yahûdî’si olan Kaplan isimli bir şahıs kurmuştur Kaplan, Yahûdîliği Yahûdî halkının kültür değeri olarak görür Ölümden sonra dirilmeyi âhireti reddeder Mesîhçilik’i kabûl etmez.
Yahûdîlikte İnanç Esasları
Yahûdîliğin İnanç EsaslarıTevrât’da iki yerde geçen On Emir’de, inanç konularından sâdece Allah’a îmân meselesi üzerinde durulur Diğer îman esasları açık değildir
Yahûdîliğin İnanç EsaslarıAyrıca Yahûdî’ler Tanrı’nın kendilerini seçtiğine ve Hz.Mûsâ’nın şahsında onlarla ahitleştiğine inanırlar Allah’ı Millî Tanrı olarak görürler Allah’a yorulmak ve dinlenmek gibi sıfatlar verirler Mûsevî’likde âhiret inancı kapalı olup melek ve kader inancı da çoğunlukla kabûl edilir
Yahûdîlikte İbâdet şekilleri
Yahûdî’ler ibâdetlerini Sinagog adı verilen mabetlerinde yaparlar Günde üç vakit ibâdet yapılır. En önemli ibâdetleri Tevrât levhalarını okumaktır Erkekler kipa ile başlarını örterler Cenâzeler yıkanıp kefene sarılır ve toprağa gömülür Erkek çocuklar doğumdan sekiz Gün sonra sünnet edilir İbâdet Günleri Cumartesi’dir Domuz, tek tırnaklı vahşî ve kanları akmamış hayvanları midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanlarını yemek yasaktır.
DİNLER TARİHİ İLE SORULAR- CEVAPLAR
1- Dinler arasında en yaygın ve ortak ibadet biçimi nedir? Dua
2- İnsanlar niçin ibadet ederler? Sıkıntılı ve çaresiz anlarında bir güce ihtiyaç duyduklarından ibadet ederler. .
3- Duanın kabul edilmesi için gerekli olan unsurlar nelerdir? İhlas ve samimiyet gerekir.
4- İslam’da Allah’a dua etmek için aracıya ihtiyaç var mıdır? Niçin? Çünkü insana Allah’tan daha yakın olan başka hiçbir varlık yoktur.
5- Hristiyanlıktaki ibadetin özünü ne oluşturur? Mesih (İsa) vasıtasıyla Allaha yaklaşma vesilesi kabul edilen dua oluşturur.
6- Hangi Hristiyan mezhebinde secdeli ibadet vardır?Süryani Ortodoks mezhebinde secdeli ibadet vardır.
7- Pazar ibadeti Hristiyanlarca niçin önemlidir?Pazar ibadeti, Hz İsa’nın diriliş günü ve havarileriyle yediği son yemek olmasından dolayı en önemli ibadettir.
8- Yahudilikte ibadet kaç yolla nasıl yapılır?üç yolla yapılır. 1- Dua 2- Tora (Tevrat) çalışması 3- Tora’nın emirlerini yerine getirmek.
9- Yahudilikte ibadetteki en önemli unsur nedir? Yahve’nin adını anmaktır.
10- Yahudilerin haftalık ve yıllık ibadetleri nelerdir?Haftalık ibadetleri Cumartesi günü Şabat ibadeti, yıllık olarak Yom Kipur (Tevbe ve kefaret günü) ibadetini yaparlar.
11-Tevila nedir?Yahudilikte ibadet öncesi yapılan temizliktir.
12-Kipa nedir? Yahudilerin ibadet ederken başlarına taktıkları takkeye benzer örtü.
13- Yom Kipur’u Nedir?Yahudilerin tevbe ve kefaret amacıyla yaptıkları yıllık ibadettir.
14- Hinduizm’de ibadet hangi şekillerde yapılırı? Dilekte bulunma, aracı kılma, övgü ve tapınma şeklinde yapılır.
15- Hinduizm’de “Om” kelimesinin önemi Nedir?“Om” kelimesi Hinduizm’in besmelesidir. İbadete bu kelimeyle başlarlar.
16- Yoga nedir? Hinduizm’de kişinin zihinsel, bedensel ve manevi gücünü bir araya getirerek yaptığı bir ibadet biçimidir.
17- Budistler tanrı konusunda nasıl bir anlayışa sahiptir?Agnostik, yani Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceği anlayışına sahiptirler.
18- Sihlerin ayin ve ibadetleri nelerden ibarettir? Dua ve yıkanmaktan ibarettir.
19- Şintoist’ler ibadet öncesi nasıl bir hazırlık yaparlar?Ağzını su ile temizlemesi ve özel ayin temizliği yapmış olmalıdır.
20- Konfüçyüsçülükte günahlara bakış açısı nedir?Günah işleyenlerin duasının kabul edilmeyeceğine inanılır.
21- Oruç Hangi surenin kaçıncı ayetiyle farz kılınmıştır? Bakara suresinin 183’cü ayetiyle farz kılınmıştır.
22- Orucu Nedir? İnsanın yeme, içme gibi bazı bedensel isteklerini karşılamaktan dini nedenlerden dolayı bir süre vazgeçmesidir.
23- Hrıistiyanlıkta oruç niçin tutulur? İşlenmiş bazı günahların cezasını çekmek amacıyla tutulur.
24- Hristıyanlıkta kaç çeşit oruç vardır, nelerdir?İki çeşit oruç vardır 1-Kilise orucu 2- Şükran orucu
25- Carem orucu nedir?paskalya öncesinde perhiz niteliğinde kırk gün tutulan oruçtur.
26- Yom Kipur orucu nedir?Allah’ın İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı güne şükür amacıyla tutulan oruçtur.
27- Taoizm’de oruç niçin tutulur? Sağlığı koruma ve yaşlanmayı geciktirmek için tutulur.
28- Budizm’e göre arzulardan kurtulmanın birinci yolu nedir? Oruç tutmaktır.
29- Budizm’de Nirvanaya engel olan tek şey nedir?Arzulardır.
30- Haccın Önemi? Aynı inanç mensubu olan kimselerin dini anlam yükledikleri belirli yerleri belirli dönemlerde ziyaret etmeleridir.
31- haccın farzlarından olan Vakfe nedir?Arafat’ta bir süre beklemektir.
32- ihrama giren kimseye neler haramdır?Dikişli elbise giymek, traş olmak, tırnak kesmek, hayvan öldürmek, bitkiyi koparmak, cinsel ilişkide bulunmak.
33- Yahudiler Kudüsteki mebedi hangi bayramlarda ziyaret ederler.mayasız ekmek b aryamı, Haftalar bayramı, çardaklar bayramı.
34- Hinduizm2in en meşhur hac yerleri nerelerdir? ganj nehri, Himalayalar, Altın tapınak, Bodhgaya
35- Sadaka Nedir? Bir karşılık beklemeden muhtaçlara yapılan yardımlar ve bağışlardır.
36- Hrıistiyanlar hangi gün niçin daha çok sadaka verirler? Hz İsa’nın ölüm günü olan Cuma günü tövbelerinin kabul edileceğine inanarak daha çok sadaka verirler.
37- Yahudiler mallarının ne kadarını sadaka olarak verirler?Her Yahudi sahip olduğu malın onda birini zekat olarak verir.
38- İslama göre Sadakanın amacı nedir?Toplumsal dayanışmayı sağlamak, paylaşmayı teşvik, haksız kazancın ve dilenciliğin önüne geçmektir.
39- İslamda kurban yılda kaç defa ve ne zaman kesilir? Yılda bir defa hac döneminde Zilhicce ayının 10. günü kesilir.
40- İlahi dinlere göre ilk kurban kimler tarafından gerçekleşmiştir?Hz Adem’in iki oğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.
41- Adak kurbanı nedir?Kişinin istediği işinin olması durumunda kesmeye söz verdiği kurbandır.
42- Hinduizm’de kurban niçin sunulur?tanrının öfkesini gidermek için sunulur.
43- Kabe hangi peygamberler tarafından yapılmıştır? Hz İbrahim ve Hz İsmail
44- Yahudilikte yerleşik anlamda ilk mabet hangisidir?Süleyman mabedidir.
45- Budizm’in ibadet yerlerine ne denir?Vihara ve Pagoda
46- Noel’in Hristiyanlarca önemini Nedir? Hz İsa’nın doğumunun ve vaftiz oluşunun ve dünyada ilk görünüşünün hatırına kutlanan bayramdır.
47- Roş Haşana nedir?Yahudilerin yılbaşısıdır.
49- Budistler Vesak bayramını niçin kutlar?Buda’nın doğumu, aydınlanması ve Nirvana’ya ulaşması anısına kutlanır.

İLİTAM İSLAM TARİHİ-İSLAM AHLAK FELSEFESİ-İSLAM HUKUKU  BÜTÜNLEMEYE HAZIRLIK TESTLER


1) Aşağıdaki isimlerden hangisi Raşid halifelerin sonuncusudur?
A) Osman
B) Ali
C) Abdurrahman b. Avf
D) Ebubekir
E) Ömer
2) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Bizans’la yapılmıştır?
A) Celula
B) Kadisiye
C) Yermuk
D) Nihavend
E) Hıttin
3) Sa’d b. EbiVakkas aşağıdaki savaşlardan hangisinde İslam ordusuna kumandanlık yapmıştır?
A) AynCalut
B) Kadisiye
C) Nehravan
D) Mute
E) Yermuk
4) Aşağıdaki isimlerden hangisi Kerbela’nın intikamı için savaşmıştır?
A) Abdullah b. Zübeyr
B) Muhtar es-Sakafi
C) Hasan Sabbah
D) İbn Rüstem
E) Cevher es-Sıkılli
5) Aşağıdaki isimlerden hangisi Emevi halifesi değildir?
A) Abdülmelik b. Mervan
B) Muaviye b. Yezid
C) Ömer b. Abdülaziz
D) Muaviye b. EbiSüfyan
E) Ebu Süfyan
6) Aşağıdakilerden hangisi Gayrı Müslimlerden alınan kelle vergisinin adıdır?
A) Öşür
B) Uşur
C) Harac
D) Cizye
E) Fey
7) Muaviye b. EbiSüfyan, kendisinden sonra kimi veliahd tayin etmiştir?
A) Ziyad b. Ebihi
B) Yezid b. Muaviye
C) II. Muaviye
D) II. Yezid
E) Mervan
8) Aşağıdakilerden hangisi son Abbasi halifesidir?
A) Mansur
B) Harun er-Reşid
C) Musta’sımBilllah
D) Nasır lidinillah
E) Mehdi
9) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler zamanında Horasan’da kurulan mahalli devletlerden değildir?
A) Samaniler
B) Tahiriler
C) Murabıtlar
D) Gazneliler
E) Saffariler
10) Aşağıdaki devlet-başkent eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Abbasiler-Bağdad
B) Emeviler-Dımaşk
C) Fatımiler-Kahire
D) Mervaniler-Meyyafarikin
E) Memlükler-Nişabur
11) Hıttin Savaşı sonucunda Kudüs’ü Haçlılar’dan alan hükümdar hangisidir?
A) Nureddin Zengi
B) İmadüddinZengi
C) II. Kılıçarslan
D) Alaeddin Keykubat
E) Selahaddin Eyyubi
12) Aşağıdakilerden hangisi Memlüklerin Moğolları yendiği savaşın adıdır?
A) AynCalut
B) Yermuk
C) Kadisiye
D) Tebük
E) Dumetü’l-Cendel
13) Aşağıdakilerden hangisi bir Şii devleti dir?
A) Eyyubiler
B) Memlükler
C) Murabıtlar
D) Büveyhiler
E) Selçuklular
14) Büveyhiler hangi bölgelerde hüküm sürmüşlerdir?
A) Mısır-Suriye
B) Suriye-Yemen
C) Irak-İran
D) Kafkasya-Orta Asya
E) Hicaz-Yemen
15) Aşağıdaki devletlerden hangisi Diyarbekir bölgesinde hüküm sürmüştür?
A) İdrisiler
B) Ağlebiler
C) Tahiriler
D) Mervaniler
E) Muvahhidler
16) Ezher Camii hangi devlet tarafından ve nerede yaptırılmıştır
A) Fatımiler-Şam
B) Fatımiler-Kahire
C) Eyyubiler-Kahire
D) Abbasiler-Bağdad
E) İdrisiler-Kayrevan
17) Aşağıdakilerden hangisi Kafkasya’da hüküm sürmüş Müslüman hanedanlardan biridir?
A) Zengiler
B) İdrisiler
C) Müsafiriler
D) Memlükler
E) Eyyubiler
18) Aşağıdakilerden hangisi Abbasi halifelerinden biri değildir?
A) Me’mun
B) Harun er-Reşid
C) Nasrüddevle
D) Nasır lidinillah
E) Mu’tasım
19) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler zamanında Irak’ta hüküm süren devletlerden biridir?
A) Gazneliler
B) Memlükler
C) Muvahhidler
D) Ukayliler
E) Tahiriler
20) Benu Ahmer Devletinin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
A) Kordoba
B) Dımaşk
C) Gırnata
D) Valencia
E) Toledo
21) 1258 senesi aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılış tarihidir?
A) Emeviler
B) Selçuklular
C) Abbasiler
D) Büveyhiler
E) Mervaniler
22) Endülüs Emevi Devleti hangi tarihte yıkılmıştır?
A) 1031
B) 1171
C) 1260
D) 1308
E) 1492
23) Aşağıdakilerden hangisi Murabıtlar Devleti hükümdarıdır?
A) Ubeydullah el-Mehdi
B) III. Abdurrahman
C) Mustansır
D) Yusuf b. Taşfin
E) İbrahim b. Ağleb
24) 1492 senesi Endülüs tarihinde hangi olaya işaret etmektedir?
A) Müluk-ı Tavaif adı verilen emirliklerin ortaya çıkması
B) Muvvahidlerin Endülüs’e hakim olması
C) Murabıtların Endülüs’e hakim olması
D) Müslümanların İspanya’daki siyasi hakimiyetlerinin sona ermesi
E) Müslümanların Avrupa’daki ilerlemelerinin durması
25) İspanya’da hüküm süren son Müslüman devleti hangisidir?
A) Muvahhidler
B) Murabıtlar
C) BenuAhmer (Nasriler) Emirliği
D) Fatımiler
E) İdrisiler
26) Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Endülüs’lü değildir?
A) İbnHazm
B) İbnBacce
C) İbnRüşd
D) İbn Arabi
E) İbn Sina
27) Elhamra Sarayı hangi devlet tarafından ve hangi şehirde yaptırılmıştır?
A) Abbasiler-Bağdad
B) Büveyhiler-Şiraz
C) Emeviler-Şam
D) Beni Ahmer (Nasriler) -Gırnata
E) Murabıtlar-İşbiliye
28) Aşağıdaki camilerden hangisi Endülüs Emevilerin mimari eserlerindendir?
A) Ümeyye Camii
B) Samerra Camii
C) Kurtuba Ulu Camii
D) Tolunoğlu Camii
E) Sultan Hasan Camii
29) Aşağıdaki devletlerin kuruluş tarihleri sıralamalarından hangisi doğrudur?
A) Emeviler-Fatımiler-Abbasiler
B) Fatımiler-Abbasiler-Murabıtlar
C) Emeviler-Abbasiler-Fatımiler
D) Samaniler-Abbasiler-Eyyubiler
E) Muvahhidler-Abbasiler-Tahiriler
30) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler zamanında İslam ülkesinin bir eyaleti/vilayeti değildir?
A) Horasan
B) Hicaz
C) İfrikiyye
D) İrminiyye
E) Moğolistan
İSLAM AHLAK FELSEFESİ
1. Terim olarak ………… “insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki eylem ve fiiller hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar” diye tarif edilir.
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyi
B) Değer
C) Ahlak
D) Felsefe
E) Meleke
2. Ahlak ilminin …….. “iyi ve kötü huyların sahibi olarak insan” şeklinde yapılır.
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moral
B) Gayesi
C) Konusu
D) Değeri
E) İlkesi
3. Ahlak ilmi, klasik ilim tasnifinde hangi kapsamda değerlendirilir?
A) Teorik ilimler
B) Hukuk
C) Metafizik
D) Pratik ilimler
E) Fizik
4. Aşağıdakilerden hangisi ayet ve hadislerde geçen olumlu ahlaki özelliklerdendir?
A) Tayyib
B) Şer
C) Kubuh
D) Ahlat-ı Erbaa
E) Asabiyet
5. “………. ahlaki değerleri, fiillerin değişmez niteliği olarak kabul eder. Değerlerin kaynağı ontik olarak kendilerinde bulunmaktadır.”
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşari
B) Cebriye
C) Mutezile
D) Maturidi
E) Kaderiye
6. I. Fesad anlamına gelen ve “kabih” terimiyle ifade ettikleri ahlaki şer ile hastalık, felaket, sakatlık gibi zarar ve musibetleri ifade eden tabii ve metafizik şer arasında ayrım yapılır.
II. İrade hürriyeti sadece ahlaki kötülük için söz konusudur.
III. İyi, kötü gibi ahlaki nitelikler, Allah’ın emir ve yasaklarıyla ortaya çıkar.
IV. Metafizik şer kapsamındaki hususlar insan güç ve kudretini aşan olaylar olduğu için insan sorumluluğu dışında değerlendirilir. Bunlar sadece Allah’ın takdirine bağlıdır.
Mutezile düşüncesini ifade eden doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III, IV
B) I,II, IV
C) II, III, IV
D) III, IV
E) I, IV
7. “Allah, dilediğini dilediği gibi yapan, her şeye gücü yeten mutlak kudret ve irade sahibi bir varlık olarak tarif edilir. Buna bağlı olarak, iyi, kötü, doğruluk, adalet, zulüm gibi ahlaki değerlerin Allah’ın kudret ve iradesinden bağımsız objektif değerleri yoktur. İyi, kötü gibi ahlaki nitelikler, Allah’ın emir ve yasaklarıyla ortaya çıkar.” Aktarılan cümleler hangi düşünürün fikrini yansıtmaktadır?
A) İmam Maturidi
B) Hasan Eşari
C) Kindi
D) Ebubekir Razi
E) Kadı Abdülcebbar
8. Şeyler, tabiatlarında iyilik, kötülük gibi nitelikleri barındırır. Ona göre bu niteliklerin eşyaya nispetleri aklen ya zorunlu, ya mümkün ya da imkansız olmak üzere üç çeşittir.
Maturidi’nin ahlak düşüncesini yansıtan bu ifadelerle uyuşmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklen zorunlu olan bir şeyi vahiy başka türlü değerlendirmez.
B) İmkansız olan hususlarda akıl-nakil çelişmez.
C) Zorunlu ve imkansız kategorileri hakkında aklın hükmü nakle uygundur.
D) Mümkün kategorisine giren hususlarda aklın verdiği hükmü nakil başka türlü veremez.
E) Akılla nakil arasındaki değerlere dair farklılaşma mümkün kategorisine giren hususlardadır.
9. I. Güç sahibi olmayan birinin yükümlü tutulması görüşüne (teklif-i ma la yutak) karşı çıkar.
II. Küfür ve şirk dışındaki büyük ve küçük günahların cezalarının devamlı olmayacağı hatta Allah isterse bu günahları affeder.
III. İnsan fiil ve davranışlarında seçme özgürlüğü ve onu gerçekleştirme kudretine sahip değildir.
IV. İnsan sahip olduğu kudretle, birbirine aykırı ahlaki değer taşıyan fiillerden birini seçme ve yapma hürriyetine sahiptir.
Maturidi düşüncesini ifade eden doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, IV
D) II, IV
E) II, III, IV
10. Hüsun- Kubuh veya Euthyphron Problemini ifade eden seçenek hangisidir?
A) X, Tanrı istediği için mi iyidir; yoksa iyi olduğu için mi Tanrı onu istemektedir.
B) Kötülük, metafizikten mi yoksa insandan mı kaynaklanır.
C) Adalet, ahlakın mı yoksa hukukun mu kapsamına girer.
D) Değerler, objektif midir yoksa sübjektif midir.
E) Ahlaki nitelikler öğrenilir mi öğrenilemez mi.
11. Aşağıdakilerden hangisi Kuran ahlakı için ifade edilemez?
A) Bireyi kuşatan bir ahlaktır.
B) Toplumu gözeten bir ahlaktır.
C) Dinamik bir ahlaktır.
D) Hem bireyi hem de toplumu dikkate alan bir ahlaktır.
E) Birey ve topluma dair herhangi bir ahlaki yargısı olmayan bir ahlaktır.
12. Aşağıdakilerden hangisinin İslam ahlak felsefesine etkisinden söz edebiliriz?
A) Hoseiodos
B) Homeros
C) Thales D) Aristoteles
E) Phaidon
13. Platon’a göre ruh üç kısma ayrılır. Bunlar idealara yönelmiş olan akıl tarafı ile iki tane isteyen güçten müteşekkildir. Ruhun üç bölümünden biri ya da diğerinin ağır basmasına göre Platon insanları bilgiyi seven, şerefi seven ve zenginliği seven şeklinde üçe ayırır. Toplumsal açıdan bakarsak bu üç sınıf, işçiler, savaşçılar ve yöneticiler olarak karşımıza çıkar. Platon’un bu ruh anlayışından doğan erdemler hangileridir?
A) Bilgelik/ yiğitlik / kendine egemen olma
B) Akıl / hikmet / cesaret
C) Hikmet / öfke / yiğitlik
D) Öfke / sadakat / iffet
E) İffet / izzet/ yiğitlik
14. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak filozoflarından biri değildir?
A) Kindi
B) Farabi
C) Nasıreddin Tusi
D) İbn Sina
E) İbn Meymun
15. Risale fi’l-hîle li-defi’l-ahzan adlı eserin yazarı kimdir?
A) Farabi
B) Ebubekir Razi
C) Kindi
D) İbn Sina
E) Kınalızade Ali
16. Felsefe ölümü önemsemektir ifadesini Kindi, biri tabii, diğeri iradî olmak üzere iki çeşit ölüm olarak yorumlar. Kindi’nin iradi ölümle kastettiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedeni zevklerle doymak.
B) Ruhani zevklerden yüz çevirmek
C) Arzu, istek, öfke ve şehvet kuvvelerinin tefrit derecesinde bulunması.
D) Nefsin istek ve arzularının tasfiye veya pasifize edilmesidir.
E) Sosyal hayattan bütün ilgi ve alakayı kesmek.
17. Ahlak felsefesinde, insan düşünce ve davranışlarının nihai hedefi olarak mutluluğu gören düşüncelere genel olarak ……………………….denir.
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eudaimonizm
B) Hikmet
C) Erdem
D) İyilik
E) Cesaret
18. et-Tıbbu’r-Ruhani adlı eserin yazarı kimdir?
A) Kindi
B) Ebubekir Razi
C) Farabi
D) İbn Sina
E) Nasıreddin Tusi
19. İhvân-ı Safa’ya göre insanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olabilmesi için yapması gereken şey nedir?
A) Münzevi bir şekilde yaşaması.
B) Bedeni hazları tatmin etmesi
C) Dünyevi ve maddi lezzetleri tatması.
D) Nefsini temizlemesi, huylarını güzelleştirmesi; aklın, gazabi ve şehvani güçleri yönetmesi.
E) Sadece teorik çalışmalara yönelmesi.
20. Mutluluk konusunu ilk defa sistemli bir şekilde ele alan İslam filozofu Farabi’dir. O, mutluluğu şu şekilde açıklar:
A) İnsan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki eylem ve fiiller hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.
B) Her insanın arzuladığı bir amaçtır. Ona kendi çabasıyla yönelen herkes ancak bir “yetkinlik (kemal)” olmasından dolayı yönelir; çünkü o en nihai yetkinliktir.
C) Nefsin, bedenin beslenme ve büyüme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.
D) Bütün canlıları ve insanları hâkimiyeti altına alarak yenme duygusudur.
E) Ölüm korkusunun sebep olduğu hastalıkların giderilmesidir.
21. Farabi erdemleri dört gruba ayırarak inceler. Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin taksiminde bulunan erdemlerden biridir?
A) Bedeni erdemler
B) Cismani erdemler
C) Nazarî erdemler
D) Geleneksel erdemler
E) Sanatsal erdemler
22. İnsan göz önüne alındığında en büyük hayır, en son kemal ancak şehir hayatı ile elde edilir. Farabi’nin ideal şehri, dolayısıyla ideal yönetim ve toplumu ……………………… adını alır.
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) et-Tıbbu’r-Ruhani
B) Şifa
C) İhya
D) el-Kanun fi’t-Tıb
E) el-Medînetü’l-fâzıla (Erdemli Şehir)
23. İbn Sina, teorik ve pratik akıl bakımından yetkinleşen ve mutlu olan nefisleri de kendi içinde dereceleri olduğunu söyleyerek beş gruba ayırır.
Seçeneklerden hangisinde bu beş grup doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Yetkin nefisler / Eksik nefisler / Eksik ve arınmış nefisler/ Yetkinleşmeyen nefisler / Yetkinleşmemiş ve arınmamış nefisler
B) Eksik ve arınmış nefisler/ Yetkinleşmeyen nefisler / Yetkinleşmemiş ve arınmamış nefisler / Yetkin ve kötü nefisler / Eksik ve kötü nefisler
C) Yetkin ve arınmış nefisler/ Yetkin olup arınmamış nefisler/ Eksik ve arınmış nefisler/ Yetkin ve kötü nefisler / Eksik ve kötü nefisler
D) Yetkin ve arınmış nefisler/ Yetkin olup arınmamış nefisler/ Eksik ve arınmış nefisler/ Yetkinleşmeyen nefisler / Yetkinleşmemiş ve arınmamış nefisler
E) Yetkin ve kötü nefisler / Eksik ve kötü nefisler / Yetkin ve eksik nefisler / Eksik ve arınmış nefisler/ Yetkinleşmeyen nefisler
24. I. İbn Sina, insanın ahlaki yetkinleşmesini ve nihai amacı olan mutluluğu elde etmesini nefis teorisi ile temellendirir.
II. İnsan, aklını müstefad seviyeye çıkarırsa ve sahip olduğu diğer kuvveler de ona itaat ederse yetkinlik ve mutluluk gerçekleşir.
III. İbn Sina’ya göre ahlaki fiillerin iyi ya da kötü olarak ortaya çıkmasında istek (şehvet), nefret (öfke) ve akıl olmak üzere üç temel güç vardır.
IV. İnsan eylem ve davranışlarının ahlaki niteliği kazanabilmesi, ödev ahlakına uymasıyla meydana gelir.
İbn Sina düşüncesini yansıtmayan cümle hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) III, IV
E) IV
25. Aklın rehberliğinde ortaya çıkan davranışlar ………., aksi durumda yani şehvet ve öfke gücü etkisindeki fiil ve hareketlerden de ………….. doğar. Boş yere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutluluk / erdem
B) Kötülük / erdem
C) Erdem / kötülük (rezilet)
D) Hikmet / cesaret
E) Cesaret / iffet
26. İnsan, akıl, öfke, istek(şehvet) güçlerine sahip bir varlıktır. İnsanda bulunan güçlerden hikmet, cesaret, iffet ve adalet diye bilinen dört ana erdem çıkar. Üç güçten bu erdemlerin çıkması nasıl mümkün olur?
A) Bu güçlerin itidalli olmasıyla
B) Bu güçlerin ifrat derecesinde olmasıyla
C) Bu güçlerin tefrit derecesinde olmasıyla
D) Bu güçlerin tamamen pasifize edilmesiyle
E) Bu güçlerin emrine girmekle
27. Kınalızade erdemleri kazanıp bil-fiil insan derecesine ulaşmak kadar önem verdiği diğer bir husus da meleke haline gelen bu erdemlerin korunması ve devamlı olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Kınalızade’nin erdemlerin koruması için önerdiği hususlardan biri değildir?
A) İnsan arkadaşlık yaptığı kimselerin ya kendisi gibi ya da kendisinden daha faziletli olmasına dikkat etmelidir.
B) Büyüklerle, nefisleri rezillikten arınmış faziletli kimselerle dostluk kurmayı, onların sohbetinde bulunmayı, bunlardan olmayan kişilerden uzak durmayı önerir.
C) İnsan ahlakını sürdürebilmesi için fiziksel hareketlerle bedenini geliştirmesi gerekir.
D) İnsan güzel fiil ve hareketleri yapmalı, onlara devam etmeli ve nefsini bu eylemlere karşı tembelliğe alıştırmamalıdır.
E) Körü körüne şehvet ve öfke güçlerine kapılmaması gerekir. Bu, zorluklara katlanmak ve gece gündüz çalışmakla mümkün olur.
28. Tasavvuf erbabına göre hem dinin hem de aklın reddettiği bütün kötü huyların ve çirkin davranışların kaynağı ……….
Boş yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maneviyattır
B) Nefistir
C) Duyulardır
D) Nakildir
E) Gelenektir
29. Gazali’nin ahlakla ilgili olmayan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhya’ü ‘ulûmi’d-dîn
B) Mîzânü’l-amel
C) Kimyâyı Saâdet
D) Mişkâtü’l-envâr
E) Şifa
30. Aşağıdakilerden hangisi modern ahlak teorilerinden biri değildir?
A) Faydacılık
B) Ödev ahlakı
C) Epikürcülük D) Özgeci” (alturist)
E) Metaetik

İSLAM HUKUKU
1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İstizan emri Hicretin altıncı yılında getirilmiştir
B) Ezan-ı Muhammedî Hicretin ikinci yılında okunmaya başlanmıştır
C) Daha önceden Kudüs’teki Beyt-i Makdise yönelerek namaz kılan Müslümanlara Hicretin üçüncü yılında kıble olarak Kâbe’ye yönelmeleri emredilmiştir
D) Kısas cezasıyla ilgili hükümler Hicretin sekizinci yılında gelmiştir
E) Mulâane uygulaması ile ilgili hükümHicretin dördüncü yılında gelmiştir
2. Bir taraftan mezhebin diğer mezheplere karşı üstünlüğünü savunan diğer taraftan da mukayeseli hukuk olarak ifade edebilecek mezhepler arasındaki görüş farklılıklarını ele alan Hilâf ilmi aşağıdaki dönemlerden hangisinin karakteristik özelliğidir?
A) İslâm Hukukunun Gelişme Dönemi
B) İslâm Hukukunun Olgunluk Dönemi
C) İslâm Hukukunun Duraklama Dönemi
D) İslâm Hukukunun Gerileme Dönemi
E) Hz. Peygamber Dönemi
3.Kufe Ekolünün fıkhî birikimi genel olarak Ebu Hanife’ye kim tarafından aktarılmıştır?
A) İbrahim en-Nehâî’nin
B) Hammâd b. Ebu Süleyman
C) Urve b. Zübeyr b. Avvâm
D) Zührî
E) Rebîatürrey
4.Mâlikî mezhebinin el-Muvattâ’dan sonraki en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Müdevvenetü’l-kübrâ
B) Câmiü’l-Ümmehât
C) Bidayetü’l-müctehid
D) Mecmau’l-Bahreyn
E) Kenzü’d-dekâik
5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin yarı resmi önemli hukuk kodudur?
A) Vikayetü’r-rivâye
B) Kenzü’d-dekâik
C) Minhâcü’t-tâlibîn
D) Mülteka’l-ebhur
E) el-Muğnî
6. Aşağıda verilen müellif ve eser isimlerinden hangisi yanlıştır?
A) Abdülganî el-Meydanî = el-Lübâb fî şerhi’l-kitâb
B) Ebu Bekir el-Haddâd = el-Cevheretü’n-neyyire
C) es-Semerkandî = Tuhfetü’l-fukahâ
D) Hatîb eş-Şirbinî = el-Hidâyefi’l-fıkh
E) Tâçü’ş-şerîa’ = Vikayetü’r-rivâye
7. Aşağıdaki kanun çalışmalarından hangisi hazırlanmasında ağırlıklı olarak Batı Hukukundan etkilenerek meydana getirilmemiştir?
A) 3 Mayıs 1840 tarihli Ceza Kanunu
B) 1851 tarihli Ceza Kanunu
C) 1858 tarihli Ceza Kanunu
D) 3 Şubat 1855 tarihli Men-i İrtikâb Nizamnâmesi
E) Tarik-i İlmiyeye Dair Ceza Kanunnâmesi
8.Nişanın bozulmasından sonra nişanlılık sürecinde tarafların birbirlerine verdikleri hediyeler konusunda Şâfiî mezhebinin görüşü nedir?
A) Hediyeler geri alınamaz.
B) Hediyeler hibe (bağış) hükmündedir. Bu yüzden prensip olarak, verilen hediyeler geri alınmamalıdır.
C) Eğer nişanı erkek bozmuşsa hiçbir hediyeyi geri alamaz.
D)Eğer nişanı kız bozmuşsa erkek hediyeleri geri alabilir.
E) Hediyeler karşı tarafın elinde bulunuyorsa aynen, zayi olmuş veya tüketilmişse misli veya kıymeti ile talep edilebilir.
9.OsmanlıDevleti’nde nikâha resmî bir devlet memurunun katılması ve nikâhı tescil etmesi esası hangi kararname ile getirilmiştir?
A) Hukuk-ı Âile Kararnâmesi
B) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
C) Nafaka Kanunu
D) Nüfus ve Sicillât Nizamnâmesi
E) MeşîhatKararnamesi
10.Hac’da iken ihramlı olmayı evlenme engeli saymayan mezhep hangisidir?
A)Şâfiî
B) Mâlikî
C) Hanefî
D) Hanbelî
E) Yukarıdaki dört mezhebin hepsi
11. Aşağıdakilerden hangisi kadının kocasından izinsiz olarak evden çıkabileceği durumlardan değildir?
A) Başkalarında olan hak ve alacaklarını almaya gitmesi
B) Yanında mahrem bir hısımı olmadan farz hacca gitmesi
C) Kocanın, dinî meseleleri öğrenme konusunda kendisine yardımcı olmaması durumunda arasıra ilim meclislerine gitmesi
D) En az haftada bir kere ana-babasını görmeye gitmesi
E) Yılda bir kere kardeş, dayı gibi mahrem hısımlarını ziyaretegitmesi
12.Talâkın mendup /müstehap olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşini boşayanın zinaya düşme korkusu olması durumunda boşaması
B)Hiçbir sebep yokken boşamak
C) Evli kaldığı takdirde harama düşeceğini veya bir takım farzları terketmek zorunda kalacağını kesin olarak biliyor olduğu halde boşamak
D) Kadının küfür ve hakaret sözlerinden kendisini kurtaramaması ve kocanın bu yüzden harama düşmekten korkması durumunda boşaması
E)İçinde cinsel temas olan temizlik günlerinde boşamak
13. “Kocanın eşiyle cinsel teması yemin, adak veya bir şarta bağlayarak, belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan menetmesine …..…..denir”. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?
A) Liân
B) Zıhâr
C) Tefrîk
D) Talâk
E) Îlâ
14. Adetten kesilmiş )menopoza girmiş) kadının iddet süresi ne kadardır?
A) Üç ay
B) Dört ay
C) Dört ay on gün
D) Üç kurû’
E) İddet beklemesi gerekmez
15. “……………, uygulanamayan ağır cezanın yerine tatbik edilen hafif cezadır”. Cümledeki boşluğu uygun biçimde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
A) Hırsıza verilen ceza
B) Kazif cezası
C) Bedelî ceza
D) Kısas
E) İdam cezası
16.Kazif cezasında zina ile suçlanan şahsın muhsan olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi muhsan olmanın şartlarından değildir?
A) Akıllı olmak
B) Baliğ olmak
C) Hür olmak
D) Müslüman olmak
E) Evli olmak
17.Sirkat cezasının )el kesme cezasının) uygulanması için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A) Hırsızlığı yapan kişinin akıl, baliğ olması
B) Çalınan malın nisab miktarında olması
C) Çalınan malın mülkiyetinin başkasına ait olması
D) Malın başkasına aidiyetinin kuşkusuz olması
E) Çalınan malın temel ihtiyaç maddelerinden olması
18.“Bir yoruma dayanarak meşru bir yönetime karşı güç kullanmak suretiyle karşı çıkmak”. Burada tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağy
B) Hirâbe
C) İrtidat
D) İfsad
E) İlâ
19.Aşağıdakilerden hangisi ikrahın unsurlarından değildir?
A) Mükrehün aleyh
B) Mükrih
C) İkrah-ı mülcî
D) Mükreh
E) Mükrehinbih
20.Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebi dışındaki mezheplerin “öldürme” taksimatı içinde müstakil olarak ele alınmaz?
A) Kasten öldürmek
B) Tesebbüben öldürmek
C) Şibh-i amd şeklinde öldürmek
D) Taksîrle öldürmek
E) Taksirin benzeri şeklinde öldürmek
21.Başkasının mülkünde, izin almadan, kuyu kazarak birinin içine düşüp ölmesine sebep olmak şeklinde meydana gelen öldürme fiili, İslam ceza hukukunda hangi kavramla ifade edilir?
A) Tesebbüben öldürme
B) Taksîrle öldürme
C) Şibh-i amd şeklinde öldürme
D) Kasten öldürme
E) Mubaşarat
22.Ölümle sonuçlanmayan suçlarda, kısası talep etme hakkı kime aittir?
A) Mağdurun mirasçı olan erkek akrabalarına
B) Mağdurun mirasçı olan erkek ve kadın akrabalarına
C) Mağdurun kendisine
D) Mağdurun sadece babasına
E) Mağdurun sadece babasına ve dedesine
23. “Erkek ile kadın arasında, öldürmenin dışındaki cinayetlerde kısasın uygulanmayacağı” görüşü kime aittir?
A) İmam Malik’e
B) Hanefîlere
C) İmam Şafiî’ye
D) Ahmed b. Hanbel’e
E)İbnEbî Leyla’ya
24.“Öldürmeye veya bedenin bir organına zarar vermeye karşı, suçun faili ya da âkilesi tarafından ödenmek üzere belirlenen mal miktarına ………denir”. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?
A) Kısas
B)Yarım diyet
C) Eksik diyet
D) Diyet
E) Erş
25.Kesirsiz olarak üçüncü bir sayıya bölünebilen iki sayı arasındaki ilişki aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Temâsül
B) Tebâyün
C) Tevâfuk
D) Tedâhül
E) Tesâdüf
26.Babanın varisliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Baba ölenin oğluyla birlikte varis olursa 1/6 hisse alır.
B) Ölenin erkek evladı bulunmaz ve baba ölenin kızıyla varis olursa hem hisse alır hem de asabe olur.
C) Baba ölenin zevcesiyle birlikte varis olursa sadece asabe olarak kalanı alır.
D) Baba ölenin kızıyla birlikte varis olursa 1/3 alır.
E) Baba dedeyle birlikte varis olursa dedeyi hacb eder
27.“…………, belli pay sahipleri ve asabe dışında kalan diğer akrabalardır”.Cümledeki boşluğu uygun biçimde tamamlayan ifadeyi bulunuz..
A) Zevi’l-erhâm
B) Asabemea’l-gayr
C) Mahrum
D) Ashâbu’l-ferâiz
E) Mahcub
28.Mirası engelleyen sebeplere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kölelik mirasçılığa engel değildir.
B) Bazı müçtehitlere göre murisini kasıtlı olarak öldüren kişi varislik vasfını kaybetmez.
C) Cumhura göre din ayrılığı mirasın intikaline engeldir.
D) Bütün sahabe ve tabiûn, din ayrılığının mirası engellediği konusunda müttefiktir.
E) İslam ülkesiyle savaş halinde olan bir ülkenin gayri Müslim vatandaşı İslam ülkesinde yaşayan gayri Müslim akrabasına mirasçı olabilir__

AÖF Maliye Ekonomisi Bütünleme tahmini cevaplar

1. Dalgalı döviz kuru
2. Vergi Birikimi
3. Atıl fonları bankalar aracılığı ile yatırıma yöneltmek
4. Vergi Kapasitesi (bu soru finalde de vardı)
5. Eğitim Harcamaları
6. Sınırsız borçlanma yetkisine sahiptirler
7. Uyumlu beklentiler geçmeişe yönelik,rasyonel ise geleceğe
8. Denk bütçe çarpanı
9. iç maliyetler
10. yatırım indirimi
11. bölgesel dengesizlik
12. merkezi yönetim
13. enflasyon – işsizlik
14. Klasik alan
15. monetarist görüş (cevap bu mu emin değilim)
16. otofinansman
17. sermaye hasıla oranı
18. keynes
19. hızlı nüfüs artışı
20. emisyon vergisi (cevap bu mu emin değilim)
21-gider vergisi
22-ruhsat uygulamaları
23-ıs-lm sağa kayar
24-Harrod ve Domar Ekonomik Büyüme Modeli
25-sektorel yaıtırım indirimi
26-philips- enflasyon-işsizlik oranları
27-Tanzi etkisi
28-uyumlularda geçmiş tecrübeleri; rasyonelelrde gelecek durumu
29-işciliğin veriminin azaltılması
30-düşük gelirli sosyal sınıflaran lehine gelir dağılımı – keynes

8

Eylül
2012

ÖĞRENCİLERE İTİKAD TESTLERİ(1-2)

Yazar: arafat  | Kategori: iTiKAT | Yorum: Yok
ÖĞRENCİLERE İTİKAD TESTLERİ(1-2)

İTİKAT TEST-1

1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak

2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?
a- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları

3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?
a- İhlas Suresi b- Nas suresi c- Kevser suresi d- Felak suresi

4. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a-Allah’ın her şeyi görmesi b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi d- Allah’ın var olması

5. “Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İrade b- Basar c- Kelam d- Kudret

6. “Her şey Allah’ın dilemesiyle olur” Bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Hayat b- İlim c- Tekvin d- İrade

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zati” sıfatlarındandır?
a- Vücut b- Hayat c- Kudret d- Semi

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?
a- Emanet b- Fetanet c- Beka d- Tebliğ

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- Kur’an d- Alim

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rezzak” isminin anlamıdır?
a- Zengin b- Rızık veren c- Affedici d- Hayat veren

11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- İslam d- Şahid

12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerindendir?
a- İlim b- Hayat c- Basar d- Aziz

13. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri yer alır?
a- Adem-Muhammed (A.S.) b- İsa- Musa (A.S.)
c- Harun-Yahya (A.S.) d- Nuh-Hud (A.S.)

14. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
a- Sıdk b- Emanet c- İsmet d- Sefa

15. “Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler” cümlesi aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İsmet b- Sıdk c- Mü’min d-Müslüman

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anda ismi geçen peygamberlerden değildir?
a- Hz. İdris b- Hz. Musa c- Hz. Süleyman d- Hz. Şit

17. Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?
a- Abdullah b- İsrafil c- Halis d- Harun

18. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

a- Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara bildirmek
b- İnsanlara iyi, doğru ve güzel olan her şeyi anlatmak ve örnek olmak
c- Her alanda kendilerine tabi olanlara örnek olmak, güzel ahlakı anlatmak
d- İnsanların işledikleri günahları bağışlamak

19. Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?

a- Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
b- Sihir yaparak insanları şaşkına çevirmek
c- İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak
d- Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?

a- Son peygamber olması b- Bütün insanlığa gönderilmiş olması
c- Kendisine kitap verilmesi d- Son din olan İslam dinini temsil etmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (A.S.)’in özelliklerinden değildir?

a- İlk peygamber olması b- Medine’ye hicret etmesi
c- 40 yaşında peygamber olması d- Miraca Yükselmesi

22. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?
a- Hz.Musa b- Hz.İsa c- Hz.Muhammed d- Hz.Yunus

23. “Ahiret Gününe İman” Aşağıdakilerden hangisinin şartıdır?
a- İslamın b- İmanın c- Namazın d- Abdestin

24. “İnsanların yeniden dirilmesi” imanın şartlarından hangisine işaret eder?

a- Allah’a iman b- Ahirete iman c- Kitaplara İman d- Melekler iman

25. Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cebrail b- Mikail c- İsrafil d- Azrail

26. Aşağıdakilerden hangisi insan öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?

a- Hesap verme b- Cehennem c- Cennet d- Sırat

27. “Kabir” Sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

a- Doğum b- Yaşam c- Evlilik d- Ölüm

28. Hz.İsa günümüzde hangi dinin peygamberi olarak görülmektedir?

a- İslamın b- Hristiyanlığın c- Yahudiliğin d- Hinduizm

29. “Peygamberler Allah’dan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

a- İsmet b-Emanet c- Tebliğ d- Fetanet

30. Dünya hayatı ahirete göre neye benzetilmiştir?

a- Beşik b- Tarla c- Ev d- Terazi

31. “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a- Hadis b- Ayet c- Kelam d- Atasözü

32. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?

a- İman b- İslam c- Esma-ül Hüsna d- Din

33. “Allah’ın her şeyi bilmesi” aşağıdakilerden hangisinin anlamını ifade eder?

a- Büyük b- Bağışlayan c- Kahhar d- Alim

34. Evrenin ve insanlığın son bulup yok olmasına ne ad verilir?

a- Kıyamet b- Mahşer c- Sur d- Dirilme

35. Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?

a- Vücud b- Kıdem c- Vahdaniyet d- Beka

36. Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hayat b- İlim c- Basar d- Tekvin

37. Allah’ın “Esmaü-l hüsna” olarak ifade edilen kaç tane ismi vardır?

a- 99 b- 89 c- 199 d- 24

38. Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Katibin” meleklerinin görevidir?

a- Cennet bekçisi b- Cehennem bekçisi c- Sorgu melekleri d- Sevap ve günah yazan

39. Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cennet hayatı b- Kabir hayatı c- Cehennem hayatı d- Mahşer hayatı

40. İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere ne ad verilir?

a- Berzah b- Kabir c- Mahşer d- Hesap

41. “Her peygambere bir kitap verilmiştir” buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Tevrat-Hz. Musa (as) b) İncil-Hz. İsa (as)
c) Kuran-Hz. Muhammed (as) d) Zebur-Hz. Musa (as)

42. Kelime-i Tevhid in türkçe anlamı hangisidir?

A-Şahidlik etmek
B-Allah tan başka ilah olmadığına inanmak
C-Allah tan başka ilah yoktur,Muhammed Allah ın elçisidir.
D-Allah ın dışında hiç bir varlığa boyun eğilmeyeceğine inanmak.

43. Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?

A-Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
B-Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
C-Veeşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
D-Eşhedü ellailahe illellah veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.

44. Kelime-i Şehadet in tam anlamı hangisidir?

A-Ben kabul ederim ki Allaht an başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kulu ve elçisidir.
B-Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.Ve yine kabul eder ve şahitlik ederim ki Muhammed, Allah ın kulu ve elçisidir.
C-Allah tan başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kuludur.
D-Ben şahitlik ederim ki Allah birdir.Muhammed Allah ın Peygamberidir.

45. Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

A-Lailahe illellah , Muhammedürrasülüllah.
B-Eşhedü ellailahe illellah,veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
C-Sübhanellahi velhamdülillah
D-Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

46. İnsanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran, onları dine çağıran kimseye ne ad verilir?
A-Hoca B-Resül C- Tevhid D-İlah

47. Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
A-Mümin B- İslam C-İnsan D- Müslüman
48. Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah, la, ilahe

A-Kelime-i Tevhid B- Kelime-i Şehadet C-Kelime-i sözcük D-İlahi ibadet

49. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur.
B-Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu.
C-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri, onları iyi, güzel ve doğru olan şeylere yönlendiren ilahi öğütler bütünüdür.
D-Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür.

50. Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı nedir?

A-Hristiyanlık B-Yahudilik C-Hanif D-İslam

51. ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?

A-Hadis B-Ayet C-Kutsi hadis D-Farz

52. Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma,s elam verme, neyin tarifidir?

A-Barış B-Özgürluk C- Din D- İslam

53. Hangisi peygamberler tarafından insanlara bidirilen temel ilkelerden değildir?

A-Allahın varlığına ve birliğine inanmak. B- Ondan başkasına kulluk etmemek
C-Ölümden sonra dirilişe inanmak D-Namaz kılmak

54. Hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

A-İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir.
B-İlahi bir dindir.
C-İnsan yaratılışına uygundur.
D-Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.

55. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?

A-Namaz kılmak B- Allah’tan başkasına kulluk etmemek
C-Zekat vermek D-Hacca gitmek

56. Hangisi imanın şartlarından değildir?

A-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak B- Peygamberlere inanmak
C-Ahlak kurallarına inanmak D- Ölümden sonra dirilişe inanmak

57. Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya benzetmiştir?
A-Peygamber Efendimiz B-Allah(cc) C-Mevlana D-Yunus Emre

58. Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
A- Peyğamber B-Oruc C-Müslüman D- İlaah

59. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış değildir?

A-İslam, eksikleri olan bir dindir. B-İslam, zor anlaşılır bir dindir.
C-İslam, ilahi bir dindir. D-İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.

60. İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
A-Hacca giderek B-Kur’an okuyarak
C-Namaz kılarak D-Kelime-i şehadet söyleyerek

61. Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
A-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
B-Güvenerek onaylamak
C-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak, güven duyarak onaylamak.
D-Allah a inanmak

62. Yaratılan varlıklar içerisinde insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?

A-Akıl sahibi bir varlık olması B-Yiyen ve içen bir varlık olması
C-Çoğalan varlık olması D-Doğup, büyüyüp ve ölmesi.

63. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?

A-İnanç B-Zenginlik C-Çok okumak D- İyi bir işte çalışmak

64. Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye ne denir?

A-Müslüman B-Muhacir C-Mücahit D- Mümin

65. Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını yaşamaya çalışan kişiye ne denir?

A-Müslüman B-Mümin C- Muhlis D-Muhacir

66. İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?

A-Sübhaneke B- Salli- barik C- Amentü D-Kunut duası

67. Hangisi meklerin özelliklerinden değildir?

A-Müminler için dua ederler B-Gece gündüz Allah ı zikrederler
C-Oruç tutarlar D-Nurdan yaratılmışlardır

68. Hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

A-Allah tarafından bildirilen mesajları insanlara ulaştırmaktır.
B- Peygamberler, gaybı(geleceği) bilirler.
C-Peygamberler, dini insanlara öğretirler.
D-Peygamberler, örnek şahsiyetlerdir.

69. Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz ?

A-İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir.
B-Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir.
C-Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez.
D-İyi bir kul olmak için öldükten sonra da ibadet etmesi gerektiğine inanır.

70. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?

a) Oruç tutarlar.
b) Evlenir çoğalırlar
c) Ateşten yaratılmışlardır.
d) Allah`ı tesbih ederler.

71. Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı değildir?
a) Elçilik b) İdarecilik c) İyilik d) Kuvvet

72. Aşağıdakilerden hangisi İsrafil meleğinin görevidir?
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.
b) Tabiat olaylarını düzenlemek
c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.
73. Asağıdaki meleklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
a) Cebrail
b) Mikail
c) Kiramen Katibin
d) Münker-Nekir
74. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Bol bol tevbe ederler.
b) Bol bol tesbih ederler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.

75. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden değildir?

a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.

76. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?

a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.
b) Nurdan yaratılmıslardır.
c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.

77. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?

a) Cinlerden de, insanlardan da olabilirler.
b) İnsanı kötülükten menederler.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır.
d)Nurdan yaratılmışlardır.

78. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

a) Allah’ın emri ve izniyle çeşitli sekil ve kılıklara bürünebilirler.
b) Günah islediklerinde meleklikten çıkarlar.
c)İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır.
d)Kanatları vardır.

79. Meleklere iman insana aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?

a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı Meleklerin kendisinin yaptığı iyi ve kötü davranışları kaydettiğini bilir daha dikkatli davranır.
c) Meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde meleklerin kendisi için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye gerek kalmaz.

80. Aşağıdakilerden hangisi Cebrail meleğinin görevidir?

a) Tabiat olaylarını düzenlemek b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek d) Can almak

81. Tabiat olaylariyla ilgilenen meleğin adı nedir?
a) Kiramen Katibin b) Münker-Nekir c) İsrafil d) Mikail
82. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden degildir?

a) Vahiy getirmek. b) Sorgu sual sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek. d) Kıyamet günü sura üflemek

83. Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin görevleri arasında sayılamaz?

a) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü tüm fiillerini kaydetmek.
c) İnsanlara zor anlarında yardım etmek.
d) İnsanların kalplerine ferahlık vermek.

84. Aşağıdakilerden hangisi kitaplara imanın faydalarından değildir?

a) Allahın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu bilmek.
b) Allahın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilmek.
c) Milyarlarca insanin ayni kitabi okuduğunu bilmek ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.
d) Sadece bir yakinini kaybettiğinde okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmek.

85. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan degildir?

a) Tevrat b) Zebur c) İncil d) Mesnevi

86- Aşağıdakilerden hangisi Musa AS.peygambere gönderilmistir.

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

87. Aşağıdakilerden hangisi Davut A.S.Peygambere gönderilmiştir.

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

88. Aşağidaki kitaplardan hangisi orjinalligini korumaktadır?

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

89. Günümüzde Mezmurlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer alan Kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahd-I Atik b) İncil c) Kur’an d) Zebur

90. Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid (Yeni Ahid) ismiyle bilinir?

a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur

91. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerimin diğer isimlerinden değildir?

a) Furkan b) Zikir c) Hüda d) Ahd-i Cedid

92. Aşağıdaki Kitaplardan hangisi bütün insanlığa gönderilmiştir?

a)Tevrat b)Zebur c)İncil d)Kur’an

93. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?

a) Yahudiler b) Hristiyanlar c) Müslümanlar d) Müşrikler

94. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?

a) Hz. İbrahim b) Hz. Adem c) Hz. Musa d) Hz. İdris

95. Hz. Sit (a.s)’a kaç suhuf gönderilmiştir?

a) 50 b)20 c)10 d)30

96. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar suhuf gönderilmiştir?

a) Hz. Sit-Hz. Adem b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c)Hz. Sit- Hz. İbrahim d) Hz. Adem-Hz.İbrahim
97. Allahin ilim, irade ve kudretiyle ezelden ebede kadar olmuş ve olacak herşeyi bilmesine ne denir?

a) Kaza b) Kader c) Hayır d) Şerr

98. Yapılması gereken herseyi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temayül b) Tevekkül c) Tefekkür d) Tekebbür

99. Yenilen içilen türden, Allahın kullarına vermiş olduğu şeylere ne denir?

a) Rızık b) Nimet c) Yemek d) Hediye

100. Aşağıdakilerden hangisi son kutsal kitaptır?
a)Kur’an-ı Kerim b)İncil c)Zebur d)Tevrat

101. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir.
a)Din b)Şahadet c)Amel d)İtaat

102. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?

a)Müşrik b)Münafık c)Kafir d)Mecusi

CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. A
4. D
5. C
6. D
7. A
8. C
9. C
10. B
11. C
12. D
13. A
14. D
15. B
16. D
17. D
18. D
19. A
20. C
21. A
22. D
23. B
24. B
25. C
26. A
27. D
28. B
29. C
30. B
31. A
32. C
33. D
34. A
35. C
36. D
37. A
38. D
39. B
40. C
41. D
42. C
43. D
44. B
45. A
46. B
47. D
48. A
49. C
50. D
51. B
52. D
53. D
54. A
55. B
56. C
57. A
58. C
59. C
60. D
61. C
62. A
63. A
64. D
65. A
66. C
67. C
68. B
69. D
70. D
71. C
72. A
73. C
74. A
75. D
76. A
77. A
78. B
79. D
80. C
81. D
82. B
83. C
84. D
85. A
86. D
87. C
88. D
89. B
90. D
91. D
92. D
93. C
94. D
95. A
96. B
97. B
98. A
99. A
100.C
101.B

TEST-2 İTİKAD KONUSUNDA TEST

1. İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal.
b) Milel.*
c) Mezâhib.
d) Enva’.

2. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrhâs.
b) Meûnet.
c) İstidrâc. *
d) İhânet.

3. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal. *
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Butlân.

4. Kıyâmet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haşr. *
b) Mîzân.
c) Berzâh.
d) Ba’s.

5. İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş şekilde ayrıntılı olarak inanmaya ne ad verilir?
a) Taklîdî îmân.
b) İcmâlî îmân.
c) Tahkîkî îmân. *
d) Tafsîlî îmân.

6. Allah’ın eli yüzü gözü ve görmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar. *
b) Haberî sıfatlar.
c) Selbî sıfatlar.
d) Tekvînî sıfatlar.

7. Allah’ın sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen irâdesi hangi tür irâdedir?
a) Tekvînî irâde.
b) Teşrîî irâde.*
c) Meşîî irâde.
d) Yaratma ile ilgili irâde.

8. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına ne denir?
a) Reenkarnasyon. *
b) Düalizm.
c) Ahura Mazda.
d) Teslîs.

9. İslâm’da fiilî ibâdet hükümleri dışında kalan insanların birbiriyle toplumla yahut da toplumların birbiriyle olan hukûkî idârî mâlî iktisâdî ve beşerî münâsebetlerini düzenleyen hükümlerine fıkıh ilminde ne ad verilir?
a) Ukubât
b) Muâmelât*
c) Va’d ve Vaîd
d) Ferâiz

10. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nasîhat.
b) İrşâd.
c) Ta’lîm.
d) Tezkîr. *

11. Tekvînî irâde ile teşrîî irâde arasındaki ayrım aşağıdaki ifâdelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Teşrîî irâde tekvînî irâdeden daha kapsamlıdır.
b) Teşrîî irâde sadece hayra yönelik olarak gerçekleşir. *
c) Tekvînî irâde sadece şerre yönelik gerçekleşir.
d) Allah şerri irâde edip yaratmaz.

12. İman İslâm ve itaat kavaramlarının anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Boyun eğme – Teslim olma – Gönülden bağlanma.
b) Gönülden bağlanma – Teslim olma – Boyun eğme. *
c) Teslim olma – Gönülden bağlanma – Boyun eğme.
d) Gönülden bağlanma – Boyun eğme – Teslim olma.

13. “Akıl ve naklin ifâde ettiği gerçeği yansıtan içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifâde edilir?
a) Ayne’l-yakîn. *
b) Hakka’l-yakîn.
c) İlme’l-yakîn.
d) Kitâbü’n-ma’lûm.

14. Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?
a) Mu’tezile – Cebriyye.
b) Mu’tezile – Eş’ariyye.
c) Mu’tezile – Mâtürîdiyye.*
d) Mu’tezile – Hâriciyye.

15. Kâinatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aklî delil.
b) Burhân-ı limni.
c) Burhân-ı inni.
d) Burhân-ı temânu’.*

16. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hâricîlik.
b) Şia.
c) Cebriyye. *
d) Kaderiye.

17. Çile çekerek ve nefse karşı savaşarak mücâhede ve riyâzet yoluyla hakka ve kurtuluşa ulaşmayı amaçlayan tarîkat çeşidine ne ad verilir?
a) Tarîk-i ebrâr. *
b) Tarîk-i şuttâr.
c) Tarîk-i ahyâr.
d) Tarîk-i settâr.

18. Metod yönünden Aristo’yu takip eden mantık ve matematiğe dayanan Gazâlî’nin temsilciliğini yaptığı akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bâtınîlik.
b) Meşşâîlik.*
c) Hâricîlik.
d) Eşarîlik.

19. Meşşâîlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mantık ve matematiğe dayanır.
b) En büyük temsilcisi Gazâlî’dir.
c) Metod yönünden Aristo takip edilmiştir.
d) Meşşâîlikte ahlâkî meselelerle ilgili olarak Yunus Emre ün yapmıştır.*

20. Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî bilginlerinden değildir?
a) Gazzâlî.
b) Fahreddîn er-Râzî.
c) Kâdı Beydâvî.
d) Şevkânî. *

21. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir.
a) Hâriciye.
b) Cebriyye.
c) Mu’tezile. *
d) Mâtürîdiyye.

22. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biri değildir?
a) Mâtürîdiye.
b) Eş’ariyye.
c) Zeydiyye. *
d) Selefiyye.

23. Büyük günah işleyen kişinin ne mü’min ne de kâfir olduğunu ancak ikisinin arasında bir yerde olduğunu iddia eden tevhîd adâlet Va’d ve Vaîd el-Menziletü Beyne’l-Menzileteyn Emri bil ma’rûf ve’n-nehyi anil münker gibi esasları benimseyen ehli bid’at mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şiâ.
b) Mutezile. *
c) Cebriyye.
d) Selefiyye.

24. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?
a) Şiâ.
b) Havâric.
c) Zeydiyye.
d) Mu’tezile.*

25. “İyi ve kötü akıl ile bilinemez” diyen İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam Mâtürîdî.
b) İmam Hanbelî. *
c) Ebû Hanife.
d) Eş’arî.

26. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?
a) Şiâ.
b) Matürîdîlik.
c) Mu’tezile. *
d) Vehhâbîlik.

27. “Kendilerine din tebliğ edilmemiş insanlar akılları ile Allah’ın varlığını ve birliğini bulmakla yükümlüdür” diyen mezhep hangisidir?
a) Eş’arîlik.
b) Hanbelîlik.
c) Hanefîlik.
d) Mâtürîdîlik. *

28. Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı aşağıdaki tartışma konularından hangisinin sonucudur?
a) Tevhîd.
b) Kıraatın insan sesi olması.
c) Allah’ın sıfatlarının mahiyeti.*
d) Hz. Îsâ’nın Allah’ın kelimesi olması.

29. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda zorlama sonucu dili ile ifâde edeceği imana aykırı sözler hiç bir değer taşımaz.” ifâdesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Mâtürîdiyye ekolü. *
b) Eş’ariyye ekolü.
c) Cebriyye ekolü.
d) Mûtezile ekolü.

30. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim irâde ve kudret sahibi olmasına rağmen yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan irâdesi Allah tarafından yaratılmıştır.” Bu görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mâtürîdiyye ekolü.
b) Eş’ariyye ekolü. *
c) Mûtezile ekolü.
d) Mürcie ekolü.

31. İnanç konularındaki âyet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Hâl.
b) Mürcie.
c) Selefiyye. *
d) Ehl-i Sünnet.

32. Hangisi Eş’ariyye ile Mâtürîdiyye arasındaki görüş ayrılıklarından biri değildir?
a) İrâde-i cüz’iyye.
b) Allah’ın akılla bilinmesi.
c) Hüsün ve kubuhun akılla bilinmesi.
d) Allah’ın ahirette görülmesi.*

33. Abbâsîler döneminde Hanefî mezhebinin devletin başlıca mezhebi olmasında etkisi olan ve kâdı’l-kudât lakabıyla bilinen ünlü müctehîd kimdir?
a) Züfer.
b) Ebû Yûsuf. *
c) İmam Muhammed.
d) Ebû Hanîfe.

34. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
a) İman –İtikat.
b) Habîs-Necîs.
c) İsrâf-Tebzîr.
d) Sıhhat –Butlân.*

35. Hüsün ve kubuh ne demektir?
a) İbâdetler.
b) İyilikler.
c) Kötülükler.
d) İyi ve hayırlı olanlarla kötü ve şerli olanlar.*

36. Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen Mugayyebât-ı hamse ne demektir?
a) Allah’ın beş nimeti.
b) Beş bilinmeyen şey.*
c) İlâhî beş emir.
d) Gayba inanmak.

37. “Allah’ın eli” (yedu’llâh) ifâdesi Mâtürîdî ve Eş’arî âlimlere göre hangi anlama gelir?
a) Allah’ın mükâfâtı.
b) Allah’ın cömertliği.*
c) Allah’ın ikrâmı.
d) Allah’ın kudreti.

38. Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmelere ne ad verilir?
a) Sağîre.
b) Zelle.
c) Kebîre.
d) Suğayre.*

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkârına delâlet eden sözler” anlamındadır?
a) Elfâz-ı küfür.
b) Ahkâm-ı küfür.*
c) Ahlâk-ı kâfir.
d) Redd-i elfâz.

40. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Irak merkezli oluşan fıkıh ekolüne ‘ehl-i rey’ denir. *
b) Şirk küfürden daha kapsamlı bir kavramdır.
c) Şeytan cinlerden değildir.
d) İcmânın edille-i şer’iyyeden bir delil olduğu konusunda müctehidler icmâ etmemişlerdir.

41. Usûl-u hamse ne demektir?
a) Mu’tezilenin esas görüşleri. *
b) Ehl-i sünnetin esas görüşleri.
c) Kelâm usûlü.
d) Ehl-i bid’at.

42. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
a) Muhâlefetün li’l-havâdîs.
b) Kıdem.*
c) Kıyâm bi-nefsihî.
d) Bekâ.

43. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zâtında sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması eşi benzeri ve ortağının bulunmaması anlamındadır?
a) Kıdem.
b) Bekâ.
c) Vahdâniyyet. *
d) Kıyâm bi-nefsihî.

44. İmamın(halîfenin) ancak Ehlibeyt’ten birinin olabileceğini iddia eden Hz. Ali’nin âyet ve hadislerle halîfe tayin edildiğini imamların mâsûm (günahsız) olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cebriyye.
b) Şiâ. *
c) Hâricîlik.
d) Eş’ariye.

45. Şiâ mezhebinin kolları arasında hangisi yer almaz?
a) Gâliye.
b) Zeydiyye.
c) İsmâiliyye.
d) İbâdiyye.*

46. Özellikle kader konusundaki uç görüşleriyle dikkat çeken insanın hiç bir irâdesinin olmadığını insanın rüzgârın önünde savrulan bir yaprak misâli kaderinde ne yazıyorsa onları yapmak zorunda olduğunu ileri süren mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Selefiyye.
b) Cebriyye. *
c) Mûtezile.
d) Şiâ.

47. Hz. Ali’yi; “Ali’den başka ilah olmadığına şehâdet ederim..” diyerek Tanrı kabul eden namazı; “Ali’yi Muhammed’i ve Selmân’ı yüceltiriz.” demekten ibâret sayan ve dinin bir çok emrini keyfî olarak değiştiren günümüzde Sûriye’nin de yönetimini elinde tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zeydiyye.
b) İsmâiliyye.
c) Nusayrîlik. *
d) İmâmiyye.

48. Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i sünnete en yakın olan tek Hâricî kolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbâdiyye. *
b) Keysâniyye.
c) Ezarika.
d) Zeydiyye.

49. Aşağıdakilerden hangisi bid’at mezheplerden biri değildir?
a) Zeydiyye.
b) Selefiyye. *
c) Mürcie.
d) Mûtezile.

50. Yerine getirilişleri açısından dînî hükümleri üç gruba ayırsak aşağıdakilerden hangisi bu grubun dışında kalır?
a) Îtikâdî hükümler.
b) Amelî hükümler.
c) İlmî hükümler. *
d) Ahlâkî hükümler.

51. Ezelde takdir edilmiş kader anlayışını insanın irâde hürriyetini ortadan kaldırdığı iddiâsına dayanarak reddeden ve kulların kaderlerini kendilerin yazdığını savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaderiyye.*
b) Şiâ.
c) Selefiyye.
d) Cebriyye.

52. İlk tasavvufî kurum hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Irak’ta Âsitâne adıyla kuruldu.
b) Sûriye-Şam’da Dergâh adıyla kuruldu.
c) Adıyaman-Menzil’de Tekke adıyla kuruldu.
d) Suriye-Remle’de Hankâh adıyla kuruldu. *

53. Hangisi tasavvufî düşüncenin temel ilkelerinden değildir?
a) Doğruluk.
b) Tevbe.
c) Zenginlik. *
d) Cömertlik.

ÖĞRENCİLERE TEMEL DİNİ BİLGİLER SAYFASI

S-1)- Şamanizm, Hinduizm veya Budizm gibi inançlar hangi din çeşidine örnekdir?
a)- Batıl Din b)- Semavi Din c)- Hak Din d)- İlahi Din

S-2)- Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin kabul ettiği ilkelerden değildir?
a)- Islamda üstünlük ancak takva (Allah’a bağlılık) iledir
b)- Allah’a ibadet için mutlaka mescitlere gitmek gerekir
c)- Hiç kimse müslüman olmaya zorlanamaz
d)- İslam akla ve mantığa cok önem vermiştir

S-3)- Peygamberimizin vefatından sonra tüm müslüman alimlerin bir konu üzerinde fikir birliğine varmalarına ………….. denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)- Kitap b)- Kıyas c)- Sünnet d)- İcma

S-4)- Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:” Allahu Teala’nin 99 ismi şerifi vardır. Onları kim ezberlerse Cennet’e girer.” Allah’in 99 güzel ismine ne ad verilir?
a)- Cemalullah b)- Seyfullah
c)- Esma-ul Husna d)- Hilye-i Şerif

S-5)- Allahın bazı sıfatları (özellikleri) vardır. Bunlardan biri de Allahın varlığının sonu olmamasıdır. Allah’ın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Kudret b)- Muhalefetün Lil-havadis c)- Hayat d)- Beka

S-6)- Allahu Tealanın herhangi bir yaratıcısı yoktur. Varlığı kendisindendir. Allahın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Vahdaniyet b)- Kiyam Bi-nefsihi c)- Vucud d)- Ilim

S-7)- Allahu Tealanın herşeye gücü yeter. Biz müslümanlar böylece inanırız. Allahın Bu özelliğini, hangi sıfatı anlatır?
a)- İrade b)- Tekvin c)- Kudret d)- Basar

S-8)- Allahu teala ne ölüdür, ne de insan ve diğer canlılar gibi ölme özelliği vardır. Allahu Teala canlıdır ve hep öyle kalacaktır. Bu özellik aşağidaki hangi sıfatta anlatılır?
a)- Vucud b)- Hayat c)- Ilim d)- Beka
S-9)- Insanoğlunu korumakla görevli melekler vardır. Aşağıdaki melek guruplarından hangisi insanoğlunu korumakla vazifelidir?
a)- Hamele-i Ars b)-Hafaza Melekleri
c)- Kiramen Katibin d)- Mikail

S-10)- Cennet ve Cehennemde görevlendirilmiş meleklere ne ad verilir?
a)- Hazene b)- Hamele-i Arş
c)- İsrafil d)- Hafaza Melekleri

S-11)- Yeryüzünde sadece Allah’a ibadet etmek için yarattığı iki tür MAHLUK vardır. Bunlardan birincisi ve en üstünü INSAN’dir. Diğer ibadetle vazifeli yaratık hangisidir?
a)- Ademoğlu b)- Hayvanlar c)- Bitkiler d)- Cinler

S-12)- İlk insan yaratılınca Allah-u Teala tüm meleklere Hz.Adem’e secde etmelerini emretti. Hepsi secde ettiler fakat birisi isyan etti. Üstünlük tasladi ve secde etmedi. Allah onu kendisine isyan ettiği için lanetledi ve huzurundan kovdu. Sonra kıyamete kadar insanoğlunun duşmanı oldu. Kimdir bu mahluk?
a)- Deccal b)- Cin c)- Iblis d)- Yılan

S-13)- Aşağıdaki isimlerden hangisi peygamber değildir?
a)- Hz. Hızır b)- Hz. Şit c)- Hz. İdris d)- Hz. İsmail

S-14)- Aşağıdaki hangi peygambere Kitap-Suhuf gönderilmemiştir?
a)- Hz. Adem b)- Hz. Ibrahim c)- Hz. Davud d)- Hz. Salih

S-15)- Kendisine vahiyle yeni bir ilahi kitap ve kanun verilen peygamberlere ne ad verilir?
a)- Rasul b)- Nebi c)- Hikmet ehli d)- Hakim

S-16)- Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlere ait vasıflardan değildir?
a)- Fetanet b)- Teblig c)- Ismet d)- Kismet

S-17)- Peygamberler kendilerinin hakiki peygamber olduklarını isbat etmek için Allah’ın izniyle bazı mucizeler gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin en büyük mucizesidir?
a)- Parmağıyla ayı ortadan ikiye bölmesi
b)- Kur’an-ı Kerimin bizzat kendisi
c)- Peygamberimizin Allahın huzuruna çıktığı Mirac mucizesi
d)- Hicret ederken saklandığı mağranın kapısına örümceğin ağ örmesi

S-18)- Kıyametten sonra bütün insanların amellerinin tartılması için kurulacak olan ilahi düzene ne ad verilir?
a)- Mizan b)- Sırat Koprüsü c)- Araf d)-Şefaat

S-19)- Cenab-ı Hakkın yarattığı herşeyin geleceğini ezelden bilmesi ve taktir etmesine ne ad verilir?
a)- Kaza b)- Kader c)- Semi d)- Haset

S-20)- Görünürde müslüman olup içten içe muslumanlara düşmanlık besleyen ve aleyhlerine çalısan insanlara ne denir?
a)- Mü’min b)- Müşrik c)- Münafik d)- Zalim

21.inci sorudan 41.inci soruya kadar İBADET- MUAMELAT konuları sorulmaktadır:

S-21)- Dinimizin emir ve yasaklarına uymak mecburiyetinde olan kisilere ne denir?
a)- Mükellef b)- Farz c)- Akıllı d)- Büluğ çağina ermiş

S-22)- Allah tarafından doğrudan doğruya namaz gibi değil de: bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi dolaylı olarak verilen emirlere ne denir?
a)- Farz b)- Vacip c)- Sünnet d)- Mübah

S-23)- Yapılması çirkin kabul edilen, terkedilmesi iyi görülen manasındaki hüküm nedir?
a)- Haram b)- Yasak c)- Mekruh d)- Mustehab

S-24)- Aşağıdaki durumlardan hangisi abdestsiz yapılabilir?
a)- Kabe tavaf edilebilir b)- Kurani Kerim açınıp okunabilir
c)- Namaz Kılınabilir d)- Zemzem suyu içilebilir

S-25)- Aşağıdaki davranişlardan hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a)- Kulakları meshetmek b)- Abdeste sağ taraftan başlamak
c)- Abdesti kendi kendine almak d)- Abdestte sıralamayı takip etmek

S-26)- ”İstinşak” neye denir?
a)- Ağiza bol su alıp iyice çalkalamak demektir
b)- Vucudumuzda kuru yer kalmayıncaya kadar her yerimizi yıkamak demektir
c)- Buruna bolca su verip temizlemek demektir
d)- Banyo yapmadan önce namaz abdesti almak demektir

S-27)- Teyemmüm abdesti aşağıdaki tariflerden hangisinde doğrudur?
a)- Kirlenince banyoya girip suyla güzelce yıkanmaktır
b)- Namaz kılmak veya Kuran-ı Kerim okumak için suyla alınan abdesttir
c)- Su bulamadığımız zaman toprak veya toprak cinsinden olan şeylele alınan abdesttir
d)- Su faturasını yatırmadığımızda su kesilince camiye gidip suyla aldığımız abdesttir

S-28)- Yatsı namazının hemen arkasından kıldığımız 3 rekatlık vitir namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Vacip b)- Farz c)- Sünnet d)- Mekruh

S-29)- Vakit namazlarının (Sabah, Öğle, Ikindi, Akşam, Yatsı) farzlarından önce ve sonra kılınan namazlar, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazları aşağıdakı hangi çeşit namaz gurubuna girerler?
a)- Farz Namazlar b)- Vacip Namazlar
c)- Mekruh Namazlar d)- Nafile Namazlar

S-30)- ”Bakılması haram olan yerlerin kapatılması demektir.” Giyilen dar veya içini gösterecek kadar ince elbiselerle bu görev yapılmamış olacağindan namaz caiz olmaz.
Yukarıda tarifi yapılan namazın farzı hangisidir?
a)- Necasetten Taharet b)- Istikbali Kıble
c)- Setri Avret d)- Kaide-i Ahire

S-31)- Aşağıdakilerden hangisi ”Kuran’dan bir parça okumak” manasındaki namazın farzlarındandir?
a)- Kıyam b)- Kıraat c)- Rukuu d)- Kade-i Ahire

S-32)- Namaz esnasında namazı bozmayacak şekilde yanıldığımızda (Vaciblerden birini terkettiğimizde) yanılma secdesi yaparız. Yanılma secdesinin asıl adı aşa-gıdakilerden hangisidir?
a)- Tilavet Secdesi b)- Sehiv Secdesi
c)- Şükür Secdesi d)- Sabır Secdesi

S-33)- Aşagıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz?
a)- İğne yaptırmak b)- Ağız dolusu kusmak
c)- Sigara içmek d)- Yaraya merhem sürmek

S-34)- Orucun başlama vakti ne zamandır?
a)- İmsak b)- İftar c)- Güneşin doğdugu vakit d)- Güneşin battığı an

S-35)- Orucu bilerek ve kasten bozan kişi ceza olarak iki ay aralıksız oruç tutmalıdır. Bu cezaya ne ad verilir?
a)- Kaza b)- Keffaret c)- Eda d)- Nafile

S-36)- Hacca giden müslümanlar hacca başlamadan evvel beyaz ve iki parçadan oluşan bir elbise giyerler. Bu elbisenin özel adı nedir?
a)- Örtü b)- Cilbab c)- İhram d)- Smokin

S-37)- Hacılar Kabe etrafında 7 kez dolaşmak zorundadırlar. Kabenin çevresinde 7 defa dolanmaya ne denir?
a)- Şavt b)- Tavaf c)- Tur d)- Gezinti

S-38)- Zengin müslümanlar her sene fakir müslümanlara mallarının bir miktarını verirler. Bu ibadete zekat ibadeti denir. Zenginler mallarının kaçta kaçını zekat olarak vemelidirler?
a)- Yüzde beşini b)- Yüzde kırkını
c)- Hepsini d)- Yüzde Ikibuçuğunu

S-39)- Ramazan aylarında zengin müslümanlar fakirlere sadaka verir. Bir günlük yiyecek miktarı kadardır. Ailedeki kişi başına verilen bu özel sadaka ibadetinin adı nedir?
a)- Sadaka-i Cariye b)- Sadaka-i Fitr
c)- Sadaka-i Nafile d)- Sanduka-i Hazine

S-40)- Kuranı Kerimde EROİIN’in haram olduğu yazmamaktadır. Ama insanı uyuşturan, sarhoş eden ve sağlığına zarar veren ŞARAB’ın haram oldugu yazmak-tadır. Eroin şarabdan daha tehlikeli bir madde olduğu için Şarab gibi haram kılınmışdır. Böyle bir hüküm çıkartmada islamın hangi kaynağı kullanılmıştır?
a)- İcma b)- Sünnet c)- Kıyas d)- Kitap

41.inci sorudan 50.inci soruya kadar SİYER dersinin soruları sorulmaktadır:

S-41)-Müslumanların Mekkeli müşriklerin zulümlerine dayanamayarak Peygamberimizin de isteği doğrultusunda ilk hicret ettikleri yer neresidir?
a)- Medine b)- Istanbul c)- Mısır d)- Habeşistan

S-42)- Mekkede iken müslümanlar işkence gördükleri yetmiyormuş gibi müşrikler tarafından 3 yıl süreyle aç ve susuz bırakılmışlardır. Bu sürede Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve cok sevdiği eşi Hz.Hatice peygamberimizin ve müslümanların en büyük destekçileri olmuşlardır. Bu acı dolu yıllardan sonra Ebu Talip ve Hz.Hatice vefat etmişlerdir. Peygamberimizi ve tüm müslümanları çok üzen bu iki olayın olduğu seneye ne ad verilir?
a)- Huzun yılı b)- Hicret yılı c)- Savas yılı d)- Kırk yıl

S-43)- Peygamberimiz Medineden bazı kişilerle hac mevsimlerinde görüşüyor ve onlara islamı anlatıyordu. Müslüman olan Medineliler peygamberimize Mekkeye 1-2km uzaklıktakı bir yerde bazı konularda söz vermişlerdir. Bu önemli söz verme olayının adı nedir?
a)- Yemin Keffareti b)- Akabe Biatları
c)- Kankardeşliği d)- Savaş antlaşması

S-44)- Hicretten sonra Mekkeli ve Medineli müslümanları peygamberimiz kardeş ilan etmiştir. Mekkeli müslümanlara hicret ettikleri için muhacir denmiştir. Medineli müslümanlara da hicret edenlere yardım edenler manasında isim verilmiştir. Bu isim nedir?
a)- Evs b)- Hazrec c)- Ensar d)- Pinti

S-45)- Hicretin 2.inci yılında Allah-u Teala ayet göndererek namaz kılarken Kabe’ye dönmemizi istedi. Müslümanlar bu ayet gelmeden önce namazlarını nereye dönerek kılıyorlardı?
a)- Yemene b)- İstanbula c)- Mescidi Aksaya d)- Mescidi Nebeviye

S-46)- Peygamberimizin başında bulunduğu savaşlara GAZVE denir. Başında bulunmadığı savaşlara ne denir?
a)- Seriyye b)- Gaza c)- Siyer d)- Mücahit

S-47)- Müslümanların cok kayıp verdikleri, Hz.Hamza’nın şehit olduğu, Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı, müslümanların ikinci savaşının adı nedir?
a)- Bedir Savaşı b)- Uhud Savaşı
c)- Hendek Savaşı d)- İstanbul Kuşatması

S-48)- Peygamberimiz hayatında kaç kez hac yapmıştır?
a)- 1 kez b)- 3 kez
c)- 5 kez d)- Her yıl hac yapmıştır

S-49)- Kur’an-i Kerim’in indirilmeye başlandığı, 1000 aydan daha hayırlı olan, Ramazan ayının 27. inci gecesi idrak ettiğimiz mübarek gecenin adı nedir?
a)- Mevlid Kandili b)- Mirac Gecesi
c)- Kadir Gecesi d)- Beraat Gecesi

S-50)- Kuranı Kerim kaç senede tamamlanmıştır?
a)- 23 sene b)- 63 sene c)- 10 sene d)- 7 sene

CEVAP ANAHTARI

Itikad Ibadet Siyer
1-A 11-D 21-A 31-B -
2-B 12-C 22-B 32-B 41-D
3-D 13-A – - 42-A
– - 23-C 33-D 43-B
4-C 14-D 24-D 34-A 44-C
5-D 15-A 25-C 35-B 45-C
6-B 16-D 26-C 36-C 46-A
7-C 17-B 27-C 37-B 47-B
8-B 18-A 28-C 38-D 48-A
9-B 19-B 29-D 39-B 49-C
10-A 20-C 30-C 40-C 50-A

8

Eylül
2012

ÖĞRENCİLERE SİYER-İ NEBİ TESTLERİ

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
ÖĞRENCİLERE SİYER-İ NEBİ TESTLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi bir Hanif değildir?
A) Varaka b. Nevfel
B) Ubeydullah b. Cahş
C) Ümeyye b. Ebu Salt
D) Kuss b. Saide
E) Amr b. Zeyd
2. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder?
A) Arab-ı Aribe
B) Arab-ı Müsta’ribe
C) Arab-ı Bakiye
D) Kahtaniler
E) Keldaniler
3. Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
A) Abbas
B) Hamza
C) Zübeyr
D) Ebu Talib
E) Ebu Leheb
4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara işkence yapan Kureyş müşriklerinden değildir?
A) Ebu Cehil
B) Ubeyde b. Haris
C) Ukbe b. Ebi Muayd
D) Ebu Leheb
E) Ümeyye b. Halef
5. Açıktan davet aşağıdaki hangi ayet ile başlamıştır?
A) Hicr Sûresi, 94. ayet
B) Bakara Sûresi, 88. ayet
C) Nisa Sûresi, 32. ayet
D) Fetih Sûresi, 36. ayet
E) Kalem Sûresi, 5. ayet
6. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
A) Alay safhası
B) Hakaret safhası
C) İşkence safhası
D) Uzlaşma safhası
E) Şiddet kullanma safhası
7. Amcalarının hepsi Rasullullah’ı korumaya karar vermişlerdi. Aşağıdaki amcalarından hangisi diğerleri gibi onu korumaya karar vermemiştir?
A) Abbas
B) Zübeyr
C) Ebu Talib
D) Ebu Leheb
E) Hamza
8. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafileden değildir?
A) Abdurrahman b. Avf
B) Zübeyr b. Avvam
C) Cafer b. Ebu Talib
D) Hz.Osman
E) Mus’ab b. Umeyr
9. Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A) Utbe b. Rebia
B) Nuaym b. Abdullah
C) Selam-ı Farisi
D) Es’ad b. Zürare
E) Zeyd b. Harise
10. Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
A) Hz.Hamza
B) Hz.Ömer
C) Zeyd b. Harise
D) Abdurrahman b. Avf
E) Bilal-i Habeşi
11. Efendimiz’e ve Hz.Ebubekir’e hicret esnasında yetişen ancak atının ayakları kuma gömülen kişi kimdir?
A) Utbe b. Rebia
B) Amr ibnül As
C) Meysere
D) Süraka
E) Mecdiyy b. Amr
12. Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde b. Cerrah
B) Sad b. Ubade
C) Abdullah b. Zeyd
D) Bera b. Marur
E) Tufeyl b. Amr
13. Oruç, zekat ve kurbanın meşru kılınması kaçıncı hicri asırda gerçekleşmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
14. Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A) el-Vadi Gazvesi
B) Ayneyn Gazvesi
C) Batn-ı Nahle Gazvesi
D) Benî Mustalîk Gazvesi
E) Hamrâü’l-esed Gazvesi
15. Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
A) Hz. Zeynep binti Huzeyme
B) Hz. Zeyneb binti Cahş
C) Hz. Ümmü Seleme
D) Hz. Ümmü Habîbe
E) Hz. Cüveyriye binti Hâris
16. Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
A) Hz. Nuaym b. Mesud
B) Hz. Huzâî
C) Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas
D) Selman-ı Farisî
E) Hz. Sad b. Muaz
17. Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen ayetler hangileridir?
A) Enfal Sûresi, 58. ayet
B) Al-i İmran Sûresi, 81. ayet
C) Sâf Sûresi, 3-7. ayetler
D) Nûr Sûresi, 11-14. ayetler
E) Fil Sûresi, 1-5. ayetler
18. Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dıhye b. Halife – Herakliyus
B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz
D) Amr b. Ümeyye – Necaşi
E) Hatip b. Ebu Beltea- Mukavkıs
19. Hicretin VIII. yılı gerçekleşen Mekke’nin Fethi, Mekke’ye hangi gün girilmesiyle başlamıştır?
A) 12 Rebiülevvel Pazartesi
B) 9 Şevval Salı
C) 23 Cemaziyelevvel Cuma
D) 20 Ramazan Cuma
E) 23 Şaban Salı
20. Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de hangi isimle anılmaktadır?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Aksa
C) Cuma Mescidi
D) Mescid-i Yesrib
E) Mescid-i Dırâr
21. Hicretin X. yılı Veda Haccı sonunda “Veda Hutbesi”ni okuyan Peygamberimiz (sas) kendisini dinleyen 124 bin Müslümana nerede seslenmiştir?
A) Müzdelife
B) Arafat
C) Kuba
D) Bedir
E) Zülhuleyfe
22. Hicretin XI. yılında vefat eden Hz. Peygamber(sas)’in vefatı hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
B) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
C) Peygamberimiz (sas) hastalığı sebebiyle camiye çıkamadığında yerine vekil olarak Hz. Osman’ı imam tayin etmiştir.
D) Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
E) Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.
23. Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
A) 50 dirhem altın
B) Birkaç silah
C) Beyaz bir katır
D) Vakfettiği Fedek hurmalıkları
E) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi
24. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sas)’in “Veda Hutbesi”nde geçen cümlelerinden biri değildir?
A) “Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın.”
B) “Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.”
C) “Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
D) “Başınıza, kafası siyah üzüm tanesi gibi Habeşli bir köle dahi yönetici olarak tayin edilse yine de itaat edin.”
E) “Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler.”
25. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayber’in Fethi – Hicri IV. yıl
B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
C) Uhud Gazvesi – Hicri III. yıl
D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. yıl
E) Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. yıl
TESTİN CEVAP ANAHTARI:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E B C B A D D C B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B E C A D B D E
21 22 23 24 25
B C A D A

Siyer-i Nebi’yi Neslimize Öğretmek Bir Görev ve Sorumluluktur

Siyer-i Nebi, sevgili Peygamberimizin hayatına ve O’nun hayatını anlatan eserlere verilen isimdir. Siyer kitapları, bize O’nun hayatının tüm inceliklerini anlatır. Bu eserleri okumak, bizim fikriyatımızı belirler. Yüce Kur’ân’ın bize en güzel örnek[1] olarak takdim ettiği Peygamberimizin hayatını öğrenmenin bizlere daha birçok faydası vardır.
1) Resûlullah’ın hayatını ne kadar güzel öğrenirsek, Allah’ı da o kadar güzel tanırız. Allah’ı sevmek için önce Peygamber’ini sevmek; Allah’a itaat edebilmek için önce Peygamber’ine itaat etmek gerekir.[2]
2) Siyer-i Nebi’yi öğrenmek, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve aynı şekilde anlatabilmek demektir. Sevgili Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir.”[3]buyuruyor. Allah’ın Kitabı’nı anlamanın en iyi yolu da Hz. Âişe (r.anha) annemizin “Yaşayan Kur’ân”[4] olarak tavsif ettiği Peygamberimizin hayatını öğrenmekle mümkündür
3) İmanın altı esasından biri olan “Peygamberlere İman” konusunu da Kur’ân-ı Kerim’den sonra Resûlullah’tan öğrenebiliriz. Çünkü Peygamberler hakkında, bize en sağlıklı bilgiyi O aktarmaktadır.
4) Siyer-i Nebi’yi öğrenmek, İslâm’ı iyi öğrenmek demektir. Resûlullah “Namazı benim kıldığım gibi kılın.”
Bunun için Siyer-i Nebi, ne kadar doğru okunursa, İslâm’ın anlaşılması ve yaşanması da o kadar kolay ve sağlıklı olacaktır.
5) Kâmil insan olabilmek için doğru örneği bulmak çok önemlidir. Yaşadığı hayat, Allah tarafından vahiyle kontrol altına alınmış bir kimsenin, model olarak benimsenmesi, insanlık için ortaya atılan bin teoriden daha hayırlıdır. “Beni Rabbim en güzel şekilde terbiye etti.” buyuran bu kusursuz örnek, insanlık için ne kadar değerlidir
6) Siyer-i Nebi, ibret alınması gereken bir zaman dilimidir.
7) Toplumların ilerleyebilmesi için ahlaki ilkelerin esas alınması gerekir. Bütün insanlığa ölçü olacak prensipleri, Peygamberimizin hayatında bulabiliriz. Bir kısmını sıralayacak olursak:
a) O, bir araya gelmesi mümkün olmayan kişilikleri, etrafında toplayabilmiştir. Örnek olarak: Ebû Bekir, Hâlid b. Velid, Ebû Zer, Bilâl (ra)…
b) Devletin ve hukukun temelini atmıştır. İnsanlık bu konuda henüz O’nun ulaştığı seviyeye varamamıştır. Mesela Resûlullah, savaşlarda ekili alanların tahrip edilmesine; çocuk, kadın, yaşlı ve din adamlarının öldürülmesine müsaade etmemiştir. “Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz.”buyruğuyla insanları kardeşliğe çağırmıştır.
c) O, aile hukukunun esaslarını göstermiş, ailenin önemine vurgu yapmış, evlenmeyi teşvik etmiş, ana babaya hürmeti öğütlemiştir. O’nun hayatını okursak şunu çok iyi görürüz ki, sütanneye bile büyük bir sevgiyle bağlanmış; ona iyilikte kusur etmemiştir. Altmış yaşlarında bile, annesinin mezarı başında ağlamıştır.
d) Evrensel İslâm kardeşliğinin temellerini atarak ırk ayrımını ortadan kaldırmış, sevgiyi ön plana çıkarmıştır. Cennete gitmenin bu sevgiden geçtiğini buyurmuştur: “Siz iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman edemezsiniz. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi: Selamı aranızda yayınız.”[6] .‘’Ölürken Rabbime mal ile gitmek istemiyorum.’’ diyerek dünyaya dalmayı değil; ahirete bakmayı öğretti.
8) Ümitleri tükenmiş, ataları uyarılmamış[7] insanları, tarih sahnesine çıkaran Sevgili Peygamberimizin Sîre’si ne kadar önemlidir.
Özetle şunları söyleyebiliriz ki, Siyer-i Nebi, daha iyi bir kul olmak, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak, Rabbini tanımak, iman esaslarını kavramak, İslâm’ın uygulamalarını tam olarak yerine getirmek ve toplumsal yapıların en iyisini modellemek için mutlaka öğrenilmelidir. Bunun için de Siyer öğrenimini derslere dönüştürmek gerekir. Hiç olmazsa her sene, bu alanda yazılmış üç eser bitirilmelidir. Çünkü kim olursak olalım ne işle meşgul bulunursak bulunalım, bizler için Resûlullah’ın hayatında hidayet, hayatımızın sıkıntılarını gideren ve umutsuzluklarımızı umuda dönüştüren, karanlıkları aydınlatan bir rahmet vardır. Böylece işlerimiz düzelir; sıkıntılarımız sona erer.
Unutmayalım ki, doğru bir yolda yürümek istediğimiz sürece Peygamber Efendimiz, bizim aramızdadır. Ve tek rehberimizdir.
Siyer kitapları Peygamber Efendimizin Hayatı ile ilgili konuları en ince detaylarına kadar ele almışlardır. Peygamberimiz’in (S.A.V.) bu dünyaya teşriflerinde hazır bulunan ebesinden, süt annesine ve onun eşine ve onların neseplerine kadar yer vermişlerdir. Peygamberimiz’in (S.A.V.) en mahrem noktalarına kadar gün ışığı kadar berrak bir şekilde rivayet edilmiştir. Beşer tarihinde bu kadar detaylı bir şekilde hayatı gözler önüne serilen başka bir insan yoktur.
Peygamberimiz’in (S.A.V.) Süt Annesi Halime’ye teslimiyle birlikte, onun yaşadığı yörede meydana gelen bereket ve bolluk, hemen gözlerin Peygamberimiz’in (S.A.V.) üzerine çevrilmesine sebep olmuş ve O’nun (S.A.V.) gelecekte çok önemli misyonlar üsteleneceğinin de işareti sayılmıştır. Nitekim Süt Annesi Amine ve Dedesi O’ndan (S.A.V.) bahsederken O’nun (S.A.V.) gelecekte önemli bir konuma sahip olacağından sözetmişlerdir.
Hz. Amine, Medine’deki Neccar oğullarından olan dayılarını ziyaret ettirdikten sonra Peygamberimiz (a.s.)ı Mekke’ye getirirken, yolda hastalanıp Ebva köyündedurakladı.Başucunda duran ciğerparesinin yüzüne baktı.
Sonra da, ona şöyle hitap etti:
“Ey çekilen dehşetli ölüm okundan, Allah’ın lutfu ve yardımı ile yüz deve karşılığında kurtulan zâtın oğlu!
Allah, seni mübarek ve devamlı kılsın!
Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celâl ve ikram Sahibi tarafından Âdem oğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin!
Allah, seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, alıkoya¬caktır!
Her canlı varlık ölür.
Her yeni eskir.
Her yaşlanan, kocayan, zeval bulur, yok olur.
Ben de öleceğim.
Fakat, temelli anılacağım.
Çünkü temiz bir oğul doğurmuş, arkamda hayırlı bir andaç bırakmış bulunuyorum .”
Hz. Âmine, Ebva’da vefat etti. Oraya da gömüldü.
Hz. Âmine vefat ettiği zaman otuz yaşında idi.
Ebv’a; Mekke ile Medine arasında bir köy olup Medine’ye Mekke’den daha yakındır. Medine’ye 23 mil, yani beş günlük uzaklıktadır.Hz. Âmine’nin Ebva’da vefatı üzerine, Peygamberimiz (a.s.)ı, dadısı Ümmü Eymen (Bereke) bağrına bastı. Mekke’den binip gelmiş oldukları iki deveden birisine bindi. Ötekini yedeği ne alarak, beş günde, Peygamberimiz (a.s.)ı Mekke’ye getirip dedesine kavuşturdu. Dünyada böylece babasız ve annesiz kalan Peygamberimiz (a.s.)ı, Yüce Allah hamisiz bırakmadı. Önce dedesinin, sonra da amcası Ebu Talib’in bağrına bastırdı.
Duhâ sûresinin 6. âyetinde: “Rabbin, seni yetim bulup da barındırmadı mı?” buyurularak bu gerçek hatırlatılır.
Halime’nin Mekke’ye geldiği gün Âmine’nin bayram günüydü. O gün hasretin sona erdiği, Âmine’nin acılarının dindiği ve nihayet yüzünün güldüğü gündü
Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan Âmine onu en güzel şekilde terbiye etti. O’na Mekke’yi, İbrahim’i, Kâbe’yi ve ailesini anlattı. Bir sabah evinden ayrılan ve bir daha dönemeyen babası Abdullah’ı her anlattığında gözünden sel misali yaşlar akıttı. Muhammed aleyhisselam, babasını annesinin gözyaşlarında tanıdı.
Âmine yıllar önce kaybettiği ve hâlâ yasını tuttuğu Abdullah’ın mezarını sık sık ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında kim bilir nice gözyaşı döktü. Efendimiz aleyhisselam da babasının mezarı başında ağladı. Belki de yetimliğin acısını, babasının yokluğunu bu mezarın başında anladı.
Efendimiz aleyhisselam ile Medine arasında ne kadar güçlü bir bağ var. O henüz doğmadan önce babası bu topraklarda vefat etmişti. Annesi Âmine, Mekke’den çok uzaklarda, Medine’ye daha yakın olan Ebva’da ruhunu teslim etti. Allah Resûlü yıllar sonra Medine’ye göç etti. O, Mekke’de eza ve cefa çekerken Medine O’na kucak açtı. Efendimiz gurbete değil âdeta ailesinin yurduna hicret etti. Ve yine anne babasının yanında dünyaya veda etti.
Âlemlerin Rabbi, Sevgili Peygamberimizin, anne-babasından yoksun bir halde büyümesini murad etti. Belki de Resûlü’nü sadece kendi terbiyesinde yetiştirmeyi, ana babaları dahi olsa kimsenin minneti altında kalmamasını istedi.
Anne babanın vefatı herkes için zor ve hüzün veren bir durumdur. Hele anne babaya en çok ihtiyaç duyulan çocukluk döneminde onları kaybetmek tarifsiz bir sıkıntı, dayanılmaz bir acıdır. Allah Resûlü bu acılara katlanmış, risalet görevi sırasında yaşayacağı zorluklarla başa çıkmayı, sabırlı olmayı henüz çocukluğunda öğrenmiştir.
Allah Resûlü, ben ve yetime arka çıkan kimse cennette şu iki parmağım gibi yan yana olacağız, buyurmaktadır.Efendimiz yetim ve öksüz kalan çocukları himaye etmiş, onları yalnız bırakmamış, yeri geldiğinde onlarla birlikte ağlamış, onları kendi çocuklarından ayırmamıştır. Allah ve Resûlü’nü seven müminler de her fırsatta bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamış, sokaklarındaki yetimlerin başlarını okşamış, onları aç ve açıkta bırakmamışlardır.
Resûlullah’ı sevenler sokağın köşesindeki yetim çocuğu ziyaret edip ona tebessüm ederler. O çocuğun yüzünde Efendimizi görürler. Yetimin yüzü güldüğünde Resûl’ün güldüğünü bilirler ve Resûl’ün gülümsemesi için dünyadaki her şeyden vazgeçerler.
Küçük yaşta pek çok sıkıntıya maruz kalan Efendimiz yaşı ilerlediğinde içinde bulunduğu toplumun sorunlarıyla ilgilenmiş, insanların acılarını kendisine dert edinmiştir. Uhud’da Mus’ab’ın cesedinin başında ağlayan, Zeyd’in şehadet haberi geldiğinde yetim kalan yavrularına sarılıp gözyaşı döken, zulme uğrayan bir mazlumun feryadına yetişen; Ebva köyünde annesinin mezarı başında gözyaşı döken Efendimizdir. Gözyaşı, merhametin ve sevginin işaretidir. Gözü yaşlı olanların yüreği sevgi doludur. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı çekmeyen, yüreği yanmayan kimseler yetimlere, kimsesiz ve çaresiz insanlara nasıl merhamet edebilir, onları nasıl anlayabilir? Mazlumların sesini ancak kendilerinden birisi olan yetim ve öksüz bir peygamber duyabilir.
Allah Resûlü, annesinin vefatından uzun yıllar sonra kaza umresi için Mekke’ye giderken Ebva kasabasına uğramış, annesinin mezarını ziyaret etmiş, mezarı düzeltmiş ve ağlamıştır. Sahâbîler Efendimize niçin ağladığını sorduklarında ise şöyle buyurmuştur: “Annemin sevgisini ve merhametini hatırladım.”
Rabbimiz Resûlü’nü seven ve ona şefkat gösteren Âmine Hanım’a merhamet buyursun. Yarım asır sonra annesinin mezarı başında ağlayan Nebi’nin anne sevgisini, bütün Müslümanlara nasip eylesin. Yan odada ilgi bekleyen annesine selam vermeyen, annelerini hayatta iken ziyaret etmeyi angarya gibi gören, düne kadar kendisine bakan annesini şimdi bir yük olarak düşünen Müslümanlar! Unutmayalım ki cennet Âminelerin, cennet annelerin ayakları altındadır.
Ümmü Eymen, Âmine’nin emanetini Abdülmuttalib’e teslim etti. Abdülmuttalib hiçbir oğluna ve torununa göstermediği şefkati Muhammed aleyhisselam’a gösterdi. Onu sevgili oğlu Abdullah’ın aziz bir hatırası olarak gördü. O olmadan sofraya oturmuyor, yemeklerin en güzelini ona yediriyordu.
Kâbe’nin yanında Hicr denilen yerde Abdülmuttalib’e ait bir minder vardı. O minderde ondan başka kimse oturamazdı. Peygamberimiz gelip o mindere oturduğunda amcaları ona kızar, onu kaldırmak ister, Abdülmuttalib ise oğullarına müdahale ederek şöyle derdi: “Oğlumu rahat bırakınız. Onun şanı çok yüce olacaktır.”
Mekke lideri Abdülmuttalib, yaptığı toplantılara torununu da götürür, O’nun terbiyesi ile yakından ilgilenirdi. Torununu yanından ayırmaz, sürekli takip ederdi. Bir defasında Ümmü Eymen dalgınlık sonucu Efendimizi kaybetmiş, Abdülmuttalib Ümmü Eymen’i azarlayarak Efendimiz hususunda dikkatli olmasını zira onun ileride çok önemli bir kimse olacağını ümid ettiğini söylemişti.
Mekke’de kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü bir mevsimde Kureyşliler yağmur duası için Ebû Kubeys dağına çıkmış, Abdülmuttalib de torunu Muhammed’i omzuna alarak buraya gelmişti. Abdülmuttalib’in samimi bir dille yaptığı duaya Mekkeliler “âmin” demiş ve onlar daha yerlerinden ayrılmadan yağmur yağmaya başlamıştı.
Zemzem kuyusunu bulan, Fil ordusunun komutanı Ebrehe’nin karşısında cesaretle duran, kavmini adaletle yöneten Abdülmuttalib, seksen iki yaşında vefat etti. O, vefatı öncesi oğullarını toplamış ve torunu Muhammed’e çok iyi bakmalarını vasiyet etmişti. Efendimiz’in babası Abdullah ile aynı anneden olan Ebû Talib ve Zübeyr, Efendimiz’in bakımını üstlenmek için kura çekti ve Peygamberimiz amcası Ebû Talib’in yanında kaldı. Zaten amcaları arasında Efendimiz’i en çok Ebû Talib seviyordu
Abdülmuttalib vefat ettiğinde torunu Muhammed, dedesinin divanı yanında içini çeke çeke ağlamış,dedesinin cenazesi ardında yürümüş ve yıllar sonra dedesinin vefatını soranlara o günü hatırladığını ve o zaman sekiz yaşında olduğunu söylemiştir.
Abdülmuttalib, Hacun mezarlığına defnedilmiş; onu çok seven Mekkeliler günlerce yas tutmuşlardır.
Annesinin vefatından sonra sevgili dedesine sığınan Efendimiz iki yıl sonra onu da kaybetmiştir. Allah Resûlü şimdi, öz oğullarından çok yeğenini seven, yeğenini korumak için tüm dünyayı karşısına alan fedakar amcası Ebû Talib’in ve onun muhterem hanımı Fatıma bint Esed’in yanındadır.
[1] Ahzab sûresi, 21.
[2] Âl-i İmran sûresi, 31.
[3] Buhari, Fezailü’l-Kur’an, 21.
[4] Müslim, Müsafirin: 139.
[5] Beyyine sûresi, 1.
[6] Müslim; İman 93-94.
[7] Yasin sûresi, 6.

Toplam 192 sayfa, 99. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030979899100101110120130...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.