15

Eylül
2012

Gül Medine Merak Ettiğiniz Dini Konular

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
Gül Medine Merak Ettiğiniz Dini Konular

1- Küllî ve Cüz’î irade ne demektir, açıklar mısınız?
2- Ecel nedir? Ömür kısalır ya da uzar mı?
3- Tecdidi iman ve nikah ne zaman lazımdır?
4- Mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bunlarsız olmaz mı?
5- Sünnet namazlar terkedilir mi?
6- Kaza namazını emreden ayet ve hadisler var mıdır?
7- Cuma namazı misafire farz mıdır? Misafir kişi cuma namazı kıldırabilir mi?
8- Cenazenin tabutla defnedilmesi doğru mudur?
9- Cuma günü oruç tutmak caiz midir?
10- Kadının kocasından habersiz hayır yapması veya sadaka vermesi caiz midir?
11- Akika nedir?

15

Eylül
2012

Gül Medine Merak ettiğiniz dini konular

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
Gül Medine Merak ettiğiniz dini konular

1 Hz İbrahim (a s )’in ilk hanımı kimdir?
2- Hz Meryem’in anne ve babasının isimleri?
3. Peygamberimiz (s a v ) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur Kimdir bu kadınlar?
4. Hz Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?
5. Hz Sevde (r anha) annemiz, Rasülullah (s a v ) ile kaç sene evli kaldı?

15

Eylül
2012

Gül Medine Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
Gül Medine Merak Edilen Dini Konular

1- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?
2- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır?
3- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
4- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?

15

Eylül
2012

Gül Medine Merak edilen dini konular

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
Gül Medine Merak edilen dini konular

1-Zelle ne demektir?
2-Zelletül Kari ne demektir?
3-Ümmü zer hadisi neden bahsetmektedir?
4-Peygamber Efendimiz Kuba da kime misafir oldu?
5-Kütüb-i Sitte ne demektir?
6-Lukata ne demektir?
7-Eimme-i Erbaa ne demektir?

15

Eylül
2012

Gül Medine Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
Gül Medine Merak Edilen Dini Konular

1-Peygamber efendimiz hayatta iken vefat eden çocuklarını  isimleri nelerdir?

2- 7 hamimler ne için okunur?

3-Kadın kaynanasına bakmak zorunda mıdır?

4-Peygamber Efendimizi  vefat ettiğnde  hangi  duayı  yaptı?

 5-Kına gecesi duası nasıl yapılır?

 6-Tebük seferi sonuçları nelerdir?

 7-Cennet bahçesi mescidi nebevinin öenemi nedir?

 

Kütüb-i Münzele -Kütüb-ü Semâviyye- Kütüb-i Sitte- Kütüb-i Ehadis Ne Demektir

1-Kütüb-i Ehadis: İlâhî kitaplar : Tevrat, Zebur, İncil, Kur’ân-ı Kerim.
2-Kütüb-i Münzele :Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar
3-Kütüb-ü Semâviyye :Mukaddes kitaplar. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an.
4-Kütüb-i Sitte :Altı hadis kitabı : Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî. Buharî ile Müslim Hadis Kitablarına: “Sahihân”; diğer dört Hadis kitabına da: “Sünen” tabir edilir.
1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî’dir.
2- Sahih-i Müslim. Müellifi: İmam-ı Müslim bin El-Haccac. (Hi: 204-261)
3- İbn-u Mâce (Sünen-i İbn-i Mâce). 4- Müellifi : Ebu Davud Süleyman Es-Sicistânî’dir.Câmi-üs-Sünen isimli kitabı meşhurdur.
5- Tirmizî: (Sünen-i Tirmizî). Müellifi: Hâfız Ebu İsa et-Tirmizî olup, hicri 275 de vefat etmiştir.
6- Nesaî: (Sünen-i Nesaî) Müctebâ da denir. Müellifi Hâfız Ebu Nesaî olup Hicri 303 tarihine kadar yaşamıştır.

15

Eylül
2012

ÜMMÜ ZER’ HADİSİ

Yazar: arafat  | Kategori: HADİS | Yorum: Yok
ÜMMÜ ZER’ HADİSİ

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Onbir kadın oturup, kocalarının ahvalini haber vermede ve hiçbir şeyi gizlemiyecekleri hususunda birbirlerine kesin söz verip anlaştılar:

Birincisi (zemmederek): “Benim kocam (yalçın) blr dağın başındaki zayıf bir devenin eti gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün ” dedi. (Yani kocasının sert mizaçlı, huysuz, gururlu oluşuna, ailenin kendisinden istifade etmediğine işaret etti.)

İkincisi (de zemmederek): “Ben kocamın haberini fâş etmek istemem, çünkü korkarım. Eğer zikretmeye başlarsam büyük-küçük herşeyini söyleyip bırakmamam gerekir, (bu ise kolay değil) ” dedi.. (Bu sözüyle kocasının çok kötü olduğuna işaret etti).

Üçüncüsü (zemmederek): “Benim kocam uzun boyludur, konuşursam, boşanırım, konuşmazsam muallakta bırakılırım ” dedi. (Bu da kocasının akılca kıt olduğunu belirtmek istedi).

Dördüncüsü (överek): “Kocam Tihâme gecesi gibidir. Ne sıcaktır, ne soğuktur. Ne korkulur, ne usanılır ” dedi.

Beşincisi: “Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gididir. Bana bıraktığı (ev işlerinden hesap) sormaz” dedi.

Altıncısı: “Kocam, yedi mi (üst üste katlayıp) çokyer, içti mi sömürür, yattı mı sarınır. Benim kederimi anlamak için (elbiseme) elini sokmaz.” (Bu da kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, yiyip içmekten başka birşey düşünmediğini söylemek ister.)

Yedincisi: “Kocam tohumsuzdur (erlik yapmaktan acizdir). Her dert onundur (vücudunda çeşitli hastalıklar var). Başımı yarar, vücudumu yaralar, (bunları yapmak için) herşeyi toplar, (her eline geçeni kullanır, vurur) ” dedi.

Sekizincisi: “Onun (vücuduna) dokunmak tavşana dokunmak gibi (yumuşak)tır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar” dedi.

Dokuzuncusu: “Kocamın direği yüksektir (evi rahattır), kılıcının kını uzundur (boylu posludur), ocağının külü çoktur, evi meclise yakın (misafırperver) bir adamdır” dedi.

Onuncusu: “Kocam maliktir, hem de ne mâlik! Artık akıl ve hayalinizden geçen her hayra mâliktir. Onun çok devesi vardır. Develerin çökecek yerleri çok, yaylakları azdır. Çalgı sesini duydular mı helâk olacaklarını anlarlar. (Yani develer yayılmaya salınmaz, kesilmek üzere bekletilir, çalgı ve eğlence sesi duyunca kesileceklerini anlarlar demektir.)

Onbirincisi: “Kocam Ebu Zerr’dir. Amma ne Ebu Zerr’dir! Anlatayım: Kulaklarımı zinetlerle doldurdu, bazularımı yağla tombullaştırdı. Beni hoşnut kıldı, kendimi bahtiyar ve yüce bildim. O beni Şıkk denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir âilenin kızı olarak buldu. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesud bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiyim, hiç azarlanmam. (Akşam) yatar sabaha kadar uyurum. Doya doya süt içerim. Ebü Zerr’in annesi de var: Ümmü Ebü Zerr. Ama o ne annedir! Onun zahire anbarları büyük, hararları iri, evi geniştir.

Ebü Zerr ‘in oğlu da var. Ama ne nezaketli gençtir o. Onun yattığı yer, kılıcı çekilmiş kın gibidir. Onu dört aylık bir kuzunun tek budu doyurur, (az yer). Ebu Zerr’in bir de kızı var. Ama o ne terbiyelidir. Babasına itaatkârdır. Anasına da itaatkârdır. Vücudu elbisesini doldurur. Endamıyla (kuma ve akranlarını) çatlatır.

Ebu Zerr’in bir de câriyesi var. O ne sadakatli, ne iyi câriyedir. Aile sırrımızı kimseye söylemez, evimizin azığını asla ifsad ve israf etmez, evimizde çer çöp bırakmaz, temiz tutar. Nâmusludur, eve kir getirmez.

Bir gün Ebu Zerr evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmakta idi. Yolda, bir kadına rastladı. Kadının, beraberinde, pars gibi çevik iki çocuğu vardı, koltuğunun altından kadının memeleriyle oynuyorlardı. (Kocam bu kadını sevmiş olacak ki) beni bıraktı, onunla evlendi. Ondan sonra ben de şeref sâhibi bir adamla evlendim. O da güzel ata binerdi. Hattî mızrağını alır ve akşam üzeri deve ve sığır nev’inden birçok hayvan sürer, bana getirirdi. Getirdiği her çeşit hayvandan bana bir çift verirdi. (Bu kocam da bana:)

“Ey Ümmü Zerr! Ye, iç ve akrabalarına ihsanda bulun! ” derdi. Ümmü Zerr der ki: “Buna rağmen, ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam, Ebu Zerr’in en küçük kabını dolduramaz.”

Bu hadisi rivayet eden Hz. Aişe der ki: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) (gönlümü almak için):

“Ey Aişe, buyurdular, ben sana Ebu Zerr’in Ümmü Zerr’e nisbeti gibiyim. (Şu farkla ki Ebu Zerr Ümmü Zerr’i boşamıştır, ben seni boşamadım. Biz beraber yaşayacağız).”

Buhari, Nikâh 82 ; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 92, (2448).

AÖF Türkiye Ekonomisi ve Maliye Polikası Bütünleme

AÖF TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜTÜNLEME

1. Dalgalı döviz kuru
2. Vergi Birikimi
3. Atıl fonları bankalar aracılığı ile yatırıma yöneltmek
4. Vergi Kapasitesi (bu soru finalde de vardı)
5. Eğitim Harcamaları
6. Sınırsız borçlanma yetkisine sahiptirler
7. Uyumlu beklentiler geçmeişe yönelik,rasyonel ise geleceğe
8. Denk bütçe çarpanı
9. iç maliyetler
10. yatırım indirimi
11. bölgesel dengesizlik
12. merkezi yönetim
13. enflasyon – işsizlik
14. Klasik alan
15. monetarist görüş (cevap bu mu emin değilim)
16. otofinansman
17. sermaye hasıla oranı
18. keynes
19. hızlı nüfüs artışı
20. emisyon vergisi (cevap bu mu emin değilim)

AÖF MALİYET POLİTİKASI BÜTÜNLEME
1 – yatırım indirimi

2- ıs-lm sağa kayar

3- otofinansman

4- monateristler

5- uyumlularda geçmiş tecrübeleri; rasyonelelrde gelecek durumu

6- dışsallığı fazla olanlarda merkezi yonetim yapmalı

7- vergi birikimi

8- denk bütçe çarpanı

9- iç maliyetler

10- işciliğin veriminin azaltılması

11- gider vergisi

12- ruhsat uygulamaları

13- bölgese dengesizlik

14- sermaye hasıla oranı

15- eğitim harcamaları

16- hızlı nufus artışı ve kentleşme

17- Harrod ve Domar Ekonomik Büyüme Modeli

18- sektorel yaıtırım indirimi

19- philips- enflasyon-işsizlik oranları

20- Tanzi etkisi

21- Klasik alan

22- bankaları aracılığıyla atıl fonalrı yatırıma yoneltme

23- vergi kapasitesi

24- düşük gelirli sosyal sınıflaran lehine gelir dağılımı – keynes

25-otomatik istikrar sağlayıcı

26- bütçe yansıması

27- sınırsız borçlanma hakkına sahiptirler

28- Dalgalı döviz kuru

Diyanet Mbst Sınavları İçin Önemli Kuran ve Tefsir Notları:200

1-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
2-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? Hz. Ebu Bekir (r.a.).
3-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
4-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir? Hz. Zeyd bin Sabit.
5-Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? Ceza, mükafat, hüküm, hesap.
6- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.
7-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve 12.
8-Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide suresi 5 ve 6.
9-Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır. Bu İslam alimi kimdir? Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.
10-Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. Fizilali Kur’an.
11-Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz. Hak Dini Kur’an Dili.
12-Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
13-Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir? Levh-i Mahfuz.
14-Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır? Kıraatı Asım.
15-Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
16-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Vahy denir.
17-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? Sure ismi verilir.
18- Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir? Ayet denir.
19-Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir? Mushaf adı verilir.
20-Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir? Tefsir denir.
21-Tefsir yapan alime ne ad verilir? Müfessir adı verilir.
22-Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir? Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
23-Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir? Meal adı verilir.
23-Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
25-Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir? Kur’an’ı Kerim denir.
26-Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir? Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.
27- Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? İsrail oğulları.
28-Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?Fatiha suresi.
29-Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir? Hz. Zeyd (r.a.).
30-Hurf’u Seb’a nedir? Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
31- Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır? Mücadele suresi.
32-Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? 2697 defa.
33-Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir? Hz. Meryem.
34- Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? Maide suresinin 3. Ayetidir.
35-Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? Tecvit.
36-Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize ,Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
37-ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.
38-Kur’an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.
39-Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline ”Mushaf” denir. “ Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir
40–Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir.
41-Kuran, “ sûre” adı verilen bazı ana bölümden oluşur. Kur’an 114 sûreden müteşekkildir. Bu surelerin 86′sı Mekke’de, 28′i Medine’de gelmiştir.
42-Her bir sure de “ ayet” adı verilen parçalardan müteşekkildir. Ayetler bir kelime ila bir sayfa arasındadır.
43-İslam’a göre vahiyler peygambere Cebrail meleği aracılığıyla gönderilmiştir. Kuran metninin tamamlanması, 610 – 632 yılları arasında, yaklaşık 23 yılda gerçekleşmiştir. Kur’an peygamber hayatta iken yazılı hale getirilmemiştir.
44-Vahiy katipleri: Zeyd ibn Sabit başkanlığında Ömer, Osman, Ali, Talha, Sad, Ebu Derda, Mikdad, Übey ibn Kab, Ebu Musa el-Eşari ve Abdullah ibn Mesud’dur.
-Hafız :Kur’an’ın bütün metnini ezberleyen ve uygun şekilde ( tecvid) okuyabilen kişiye ” hafız” denir.
45-Kur’an’ı uygun bir şekilde ve güzel bir tutum ve sesle okumaya ” tilavet” denir.
46-Kur’an sureleri bazen bir bütün olarak bazen de bölümler halinde indirildi. Bazı sûreleri Mekke’de inmesi dolayısıyla “Mekkî”, bazıları Medine’de indirildiklerinden “Medenî” diye nitelendirilmiş ve 22 yılda tamamlanmıştır. –
47-Osman tarafından değişik vilâyet merkezlerine gönderilen nüshalar asırların geçmesiyle kayboldu. Günümüzde halen onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı müzesinde; bir diğer tam olmayan nüshası Taşkent’te bulunmaktadır.
48-Ebû Bekr’in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur’an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652) “Habeşistan’da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi” demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur
49-Medine’de inen âyet ve sûrelerde daha çok hukuk kuralları yer almıştır. Aile ve devletin tanzimi, insanların birbiriyle veya devletle olan ilişkileri, anlaşmalar, barış ve savaş durumları bu âyetlerde açıklanır.
50-Kuran, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır. “Kuran Tarihi”, Prof. M. Hamidullah, s. 59
51-İslam’a göre Kur’an abdestsiz okunmaz.Kur’an’da bu hususla ilgili olarak şöyle denir: ” Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” ( Vakıa Suresi, 77-79)
52- Rivayet tefsiri: Buna me’sur veya nakli tefsir de denir. Kur’an’ı açıklamak mübhem noktalarını açıklığa kavuşturmak için Kur’an, sünnet, sahabe, tabiilerin sözlerine göre tefsir etmektir. Rivayet tefsirinin önde gelenlerinden olan İbn-i Kesir
53-Dirayet tefsiri: buna rey ile ma’kul tefsir de denir. Rivayetle sınırlı kalmayıp dil, edebiyat, din, tarih, ve diğer ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Bu tefsirde akıl hüccet olarak ele alınır ve vahyi, akıl açıklar.Bu iki tefsirden sonra zamanla başka tür tefsir hareketleri de cerayan etmiştir.
54-İşari tefsir: Tarikat ve tasavvuf ehlinin ayetlerin zahirini bunun dışında anlama, tev’il etmek maksadıyla ve işaret yoluyla geldiğini söyledikleri tefsirdir.
55-Mezhebi tefsir: Kişilerin kendi mezheplerini ve ekollerini desteklemek amacıyla Kur’anın tefsir edilmesidir. İslami pratikliği açısından fazlaca önemli olmayan konularda ve bunların şartlarıyla uğraşılan tefsir çeşididir.
56- Kelami tefsir: Hilafetten saltanata geçilişi de tefsir anlayışının değişmesine sebep olan amillerden birisidir.
57-İlhadi tefsir: Bu tefsir, kişinin heva ve hevesine göre yapmış olduğu tefsirdir. Kişi kendi haraketlerinin doğru olduğu için veya başka bir sebepten dolayı Kur’andaki ayeti kendine göre tefsir eder.
58-İcazi tefsir: Kurandaki edebi üstünlüğü insanlara göstermek için yapılan tefsirlerdir. Bu tefsirler;Batı topluna karşı aşağılık duygusunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.
59-“Kur’an’ın resminde tamamen Peygamber’den olup tevkifidr.” Diyen ,Abdulaziz ed-Debbağ-
60-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi ,Ziyad b. Sümeyye
61- “Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz Ahmed b. Hanbel aittir.
62- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
63- Mushaf : Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.
64-Peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla ;Erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
65-Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü İbn Abbas aittir.
66- Vahiy katipleri :Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
67-En son nazil olan ayetler; Nisa, 4/176
68- “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler ;Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
69- Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tefsire ilhadi lefsir
70-Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
71-Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adıdır.
72- Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin baskanı Zeyd’b. Sabit
73-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
74-İlk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
75-Sektenin lügat manası: Sekte kelimesi sözlükte susmak, durmak, sözü kesmek, iki nağme arasını soluk almaksızın ayırmak gibi manalara gelir. Istılah Manası: Tecvîd ilminde Kur’an okurken belirli kelimeler üzerinde nefes almadan bir müddet sesin kesil¬mesine “Sekte” adı verilir.
76- Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir
77-Hz. Muhammed’e (sav) ilk vahiy Mekke’de ki Hira Mağarasında gelmiştir. İlk vahiy “İkra” ayetleridir. Vahyi getiren melek ise Cebrail (as) dir. Hz. Aişe validemizin belirttiğine göre Peygamber Efendimiz altı ay sadık rüyalarla nübüvvete hazırlanmış daha sonra kendisine yalnızlık sevdirilmiş ve Hira Mağarasına çekilmiştir.
78-Vahiy Peygamber Efendimize kırk yaşında Ramazan ayında bir pazartesi günü gelmiştir. 24, 27. veya 17. günü olduğu konusunda ihtilaf vardır. İlk vahiyden sonra bazılarına göre üç yıl bazılarına göre 2.5 yıl, diğer bir görüşe göre ise 40 gün vahiy kesilmiştir. Daha sonra Müddessir Süresinin ilk ayetlerinin nazil olmasıyla bu dönem bitmiştir.
79-Hz. Osman (ra) zamanında Azerbaycan ve Ermenistan fethi sırasında Irak’lı Müslümanlarla Şam’lı Müslümanlar kıraat farklılığı sebebiyle ihtilaf edince Huzeyfe b. Yaman imam olacak bir KUR’AN’ı Kerim’in yazılmasını talep etmiştir. Bu konuda yine Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Sait b. As, Abdullah b. Haris’in de içinde bulunduğu 12 kişilik bir heyet Hz. Osman tarafından görevlendirilmiştir. İstinsah yapılırken Kureyş lügatı esas alınmış ve çoğaltılan Mushaflar Basra, Küfe, Şam,Mekke, Yemen’e gönderilmiştir.
79-Süre ve ayetler tevkifidir. Yani vahye Müsteniddir Hz. Peygamber zamanında vahiy geldikçe ayetler” Bu sürenin şurasına koyun!” diye vahiy katiplerine bildirilmek suretiyle tertip edilmiştir.
80- Sürelerin isimleri de İhlas, Fatiha diye O’nun zamanında konulmuştur.
81-Ayet…:Alamet, nişan, ibret manasına gelir. Mekki, Medeni: Muhkem, mütaşabih diye sınıflandırılır. Süre,Yüksek makam, derece, şeref, alamet manasına gelir. 114 süre 30 cüz vardır. Bakara, en uzun; Kevser ise en kısa süredir. Tuval, miun, mesani ve mufassal olarak 4′e ayrılır.
82-İlk yazıldığında nokta’sız ve harekesiz olan KUR’AN ayetleri Arap olmayan insanların Müslüman olmasıyla yanlış okununca Muaviye zamanında Ebul Esved Eddüeli’ye emredilir. O da üstüne içine ve yanına ve altına nokta koyar. Daha sonra daire konmuş, harekeler renkli yapılmıştır. Haccac-ı Zalim zamanında birbirine benzeyen harfler noktalanmış ve Halil b. Ahmet (M. 718-786) tarafından bugünkü harekeler konulmuştur.
82-Kıraat; okumak demektir. Kurra; KUR’AN’ı Kerim’i ezberleyen ve başkasına öğretendir. Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra), Ubey b. Ka’b (ra) sahabeden olan kurralardandır. Mütevatir olan 7 kıraat vardır. Bunlar İbni Kesir, Nafi, İbni Amir, Ebu Amr, Hamza, Kisai ve Asım kıraatleridir.
83-Surelerin başındaki besmele konusunda Hanefiler ” Müstakil bir ayettir. Sürenin cüz’ü değildir. Ayırmak için teberrüken yazılmıştır. Hanbeliler “Fatihanın başından bir ayettir.” derler.
84-KUR’AN ilmi tefsir ve kıraat olarak ikiye ayrılır. Tefsir, müfredat ve el fazı şerh ve izaha denir; mana ve cümlelere Müteallik olanlara da te’vil denir.
85-Kur’ân Bilgileri (Ulûmu’l-Kur’ân):Kur’ân‟ın nüzûlu, tertibi, toplanılıp-yazılması, okunup tefsir edilmesi, i‟câzı, nâsih-mensûhu ve Kur’ân hakkındaki bazı Şüphelerin cevaplandırılması gibi Kur’ân-ı Kerim‟le ilgili konulardan bahseden ilimler, Ulûmu’l-Kur’ân olarak adlandırılmıştır.
87-NÜZÛL SEBEPLERİ:Kur’ân-ı Kerim, 23 sene gibi bir zaman diliminde, Hz. Peygamber‟e parçalar halinde indiriliyordu. İndirilen her âyetin bir gâye ve hikmeti vardı. Bu hikmet ve gâyelerin tamamı ise, insanın dünya ve âhiretteki mutluluk ve sâadetiydi.
88-Neshin Lügat ve Istılâhi Anlamı:Nesh kelimesi lügatte, izâle etmek, silmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve nakletmek anlamlarına gelmektedir.Nesh kelimesinin Istılâhi anlamına gelince: “Şer’î bir hükmün, zaman bakımından sonra gelen şer’î bir delil ile kaldırılmasıdır.”
89-Muhkem-Müteşâbih Kelimelerinin Anlamı:Muhkem ıstılahta kolaylıkla anlaşılabilen, tefsire fazla ihtiyaç göstermeyen ve tek anlamı olan âyetlere denilir.Müteşâbih ise lügatte ortak olmak, benzeşmek, ve genellikle karışıklığa sebep olan benzerlik gibi anlamlara gelmekte olup, ıstılahta ise, birden fazla anlamlara gelebilen, açıklamaya ihtiyaç duyulan veyahut da anlamı akıl ve nakille bilinemeyecek olan âyetlere denilir.
90-Sûrelerin Başlanğıçları:Kur’ân-ı Kerim de bulunan sûrelerin başlangıç cümle ve kelimelerine sûre başlangıçları denir.
91-Hurûf-u Mukatta:Kur‟ân-ı Kerîm‟deki bazı sûrelerin başlangıçlarında bulunan ve bir veya birkaç harften meydana gelen harflere hurûf-u mukattaa (kesik harfler) denilir. Kur‟ân‟ın 29 sûresinde bulunan hurûf-u mukattaalarda, 14 ayrı harf kullanılmış olup bunlar 13 ayrı şekilde bulunmaktadır. Bunlar 1 ila 5 harf arasında değişen sayılardan meydana gelmiştir.
92- GARîBU’L-KUR’ÂN:Yüce Yaratıcı, görevlendirdiği her peygambere, kavmi kendisini daha iyi bir Şekilde anlasın diye, o kavmin diliyle vahiy gönderiyordu:
Ancak Kur’ân-ı Kerim‟de, o zamanki Arapçaya girmiş bulunan yabancı kelimelere nadiren de olsa rastlamak mümkündür. İşte Kur’ân-ı Kerim‟de bulunan bu yabancı kelimelere garib ismi verilmiştir.
93-ÜSLÛBU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın sözlü yapısında, sûrelerde, âyetlerinde, kıssalarında, öğüt ve telkinlerinde, delil ve tartışmalarında göz kamaştırıcı, duyanları hayrette bırakıcı bir ifade tarzı kullanılmıştır. Bu, Kur’ân’ı önceki semâvî kitaplar arasında eşsiz bir konuma getiren, insanların normal konuşma, ifade ve hitap Şekilleri içinde benzersiz kılan bir ayırıcı özelliktir, kendine özgü ve kalıcı bir meziyettir. Bu nedenle, herhangi bir sözle, yazım üslûbuyla ve telif yöntemiyle mukayese edilmesi doğru olmaz. Doğru olanı, Kur’ân’a kendine özgü bir üslup gözüyle bakmaktır.
94-Kur’an-ı Kerim’in tarifini: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
95-Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları :Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide
96-Ehli Kitap kavramı :Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.
97-Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı :Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)
98-Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı :Tövbe (Berea) suresi
99-Allah’ın Kelamı” kavramının anlamı Allah’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.
100-K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır
101- İlahi kitapların gönderiliş amacı Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
102-K. Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek.
103- Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere Huruf-u Mukatta
104-K. Kerim’de ismi geçen sahabi Zeyd Bin Harise
105-Sure: Ayetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölüme denir.
Başka bir tarifte ise: Hicretten evvel nazil olan surelere “Mekki” denir. Hicretten sonra inen surelere ise “Medeni” denir. Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.
106-Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.
107-Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır.
108-Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD
109-Medine’de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB
110-Cebrail kimin kılığında insan şekline bürünürdü: DIHYE EL KELBİ
111-Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ
112-Kuranın en uzun suresi: BAKARA Kuranın en kısa suresi: KEVSER
113-Kurandaki en uzun yedi surenin adı: ES SEBUT TUVEL
114-Kur’an’ın lügat mânâsı :Kur’an, lügat itibariyle “Toplamak ve okumak” anlamına gelmektedir
114-Tefsir-i Celâlleyn:Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebinden.
116-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
117-Kur’an-ı Kerim’de mukaddes Mekke şehri ,Sure-i Al-i İmran’ın 96 ayetinde “Bekke”, Sure-i Şûra’nın 7 ayetinde “Ümmü’l-kurâ” ve Tin Suresi’nin 3 ayetinde “Beledü’l-Emin” olarak geçmektedir
118-Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi ne için Besmele ile başlamama sebebi;Bu surenin “Enfal” suresinin devamı olduğunu ve bu sebeple de “Besmele” yazılmadığını söyleyenler vardır Bir de bu surenin indirildiği sırada Peygamber Efendimiz “Besmele” yazılmasını emretmiş değildir
119-Kur’an-ı Kerim Harf Sayısı:Bu hususta iki ayrı rivayet vardır: Birincisi 325 bin, 345′tir Diğer rivayette ise, 325 bin 743′tür Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin sayısının ise 77 bin 439 olduğunda ittifak vardır
120-Kur’an-ı Kerim’de 66 tane nâsih ve mensuh ayet bulunmaktadır Bu hususta yazılmış müstakil eserler bulunmaktadır.
121-Kur’an-ı Kerim’in ayet sayıları üzerinde ilim adamlarının değişik beyanları vardır Şöyle ki: Nafi’a göre: 6217, Şeybe’ye göre: 6214, Küfe alimlerine göre: 6236, Mısırlılara göre: 6219, Şamlılara göre: 6226, Zemahşeri’ye göre: 6666 ayettir
122-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
123-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
124-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir.
125-Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişiyaklaşık 23 yıl sürmüştür.
126-Kuran 610 yılı Ramazan Ayının 27. Gecesi (Kadir Gecesi) HİRA MAĞARASINDA vahiy olarak gelmeye başlamıştır.
127-İlk Gelen Ayet:“Yaratan Rabb’inin Adıyla OKU…”Alak sûresi, 1. ayet
128-Son Gelen Ayet:“…Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İSLAM’ı seçtim..”Mâide Sûresi, 3.ayet
129-Mekke Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İnaçla ilgili ayetler geliyordu
2. Allahın varlığı ve birliği, Tevhid inancı
3. Ahiret hayatı hakkında
4.Ahlak ilkeleri
5. Geçmiş peygamberlerin kıssaları (hikayeleri) -Medine Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İbadetler ile ilgili ayetler geliyordu
2. Haramlar ve Helaller
3. Toplumsal kurallar ile ilgili ayetler
4. Günlük hayatı düzenleyen kurallar
5. İnsanlar arası ilişkiler
130-Mukabele:Karşılıklı olarak Kur’an okumak (Bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesine mukabele denir.)
131-Hatim :Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmek
132-Mushaf :Kur’an ayetlerinin iki kapak arasında toplanmış haline MUSHAF denir
133-Hafız :Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye HÂFIZ denir.
134-Vahiy Kâtibi Peygamberimize gelen vahiyleri yazmakla görevli olan sahâbelere VAHİY KÂTİBİ denir.
135-Kur’an ilk defa Hz. Ebubekir’in Halifeliği Zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir
136-Kur’an hangi halife Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı.
137-Ayet ve surelerin Kurandaki sıralaması Yüce Allah’ın bildirmesiyle olmuştur.
138-Kur’an ,Allah tarafın’dan Hz. Muhammed’e (SAS) gönderilmiştir.
139-Kur’an’ın özellikleri:Son ilâhî kitaptır. Evrenseldir. İndirildiği günden itibaren yazılmıştır
140-Kur’an –ı Kerim,İnsanları doğru yola ulaştırmak için gönderilmiştir.
141-KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ:Kur’an-ı Kerim Ayet, Sure ve Cüz’lerden Oluşur
142-Ayet :Kur’an-ı Kerimin her bir cümlesine AYET denir.
143-Sure :Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bir bölümüne SÛRE denir
144-Cüz : Kur’an-ı Kerimin 20 sayfadan oluşan herbir bölümüne CÜZ denir.
145-HİZİB: Bir Cüz’ün 5 sayfadan oluşan dört bölümünden biridir
146-Kuranın ilk gelen Ayeti; Alâk suresinin 1. Ayeti (OKU! Yaratan Rabb’inin adıyla oku
147-Kur’an’ın son gelen Ayeti: Mâide suresi’nin 3. Ayeti (Bugün sizin için Dininizi tamamladım)
148-Kuranın en kısa Suresi; KEVSER (3 Ayettir) En uzun suresi; BAKARA (286 ayettir)
149-Kuranda yaklaşık; 6.666 Ayet, 114 Sûre, 30 Cüz Vardır.
150-Mekkede vahy’edilen ayetlere MEKKÎ, Medinede inen ayetlere MEDENİ denir.
151-Sahâbeden, Kur’ân tefsirine dair en çok rivâyette bulunan ve tefsir alanında ün kazanan kişiler:
a. Ali b. Ebî Tâlib (40/660).
b. Abdullah b. Mes’ûd (32/652).
c. Ubeyy b. Ka’b (30/650).
d. Abdullah b. Abbâs (68/687).
e. Ebû Musa’l-Es’arî (44/664).
f. Zeyd b. Sâbit (45/665).
g. Abdullah b. Zübeyr (73/692)
152-Sahâbe içerisinde tefsirle ilgili yapılan nakil ve dirâyet açısından ilk sırayı Abdullah b. Abbâs almaktadır.İbn Mes’ûd O’nun hakkında: “ İbn Abbâs Kur’ân’ın tercümanıdır.” demistir.İbn Abbâs’tan sonra tefsirde adından en çok söz ettiren sahâbi, İbn Mes’ûd ve Ubeyy b. Ka’b’tır.
153-Tefsir Tarihi:Baslangıçtan zamanımıza kadar, lügat, belâgat, edebiyat, nahiv, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok açıdan tefsirler meydana getirilmis, bu çesitli alanlardaki tefsirlerde farklı usuller ortaya çıkmıstır. Sözü edilen bu faaliyetler, tefsire yönelik bir târih süreci olusturmaktadır ki, buna da “Tefsir Târihi” denilmektedir.
154-Tefsir :“Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını arastıran bir ilimdir”.
155-Te`vil :Mâturîdî “Tefsir: Ayetten murat olunan mânânın öyle olduğunu kesin olarak söylemek ve o mânânın kastedildiğine Allah’ı sahit tutmaktır. Bu sekilde yapılan tefsir, sayet kesin bir delile dayanıyorsa sahihtir; dayanmıyorsa, yasaklanmıs olan re’y tefsiridir. Te’vil ise: Kesin kaydıyla söylemeden ve Yüce Allah’ı sahit tutmadan, ayetin muhtemel olduğu mânâlardan birini tercih etmektir.”
156-Tercüme Sözlükte; “bir kelâmı, bir dilden baska bir dile çevirmek”, “bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyân etmek”, “bir lafzı, kendisinin yerini tutacak bir lafızla değistirmek” gibi mânâlara gelirse de, bu kelimenin bundan baska mânâları da vardır.
157-Meâl Kur’ân-ı Kerim’in lafzî olarak tam bir tercümesi yapılamayacağına göre, O’nu sadece aslına yakın bir sekilde ifâde etmeye çalısılmıs ve buna Kur’ân’ın tercümesi denmekten kaçınılmıs, tercüme yerine meâl lafzı kullanılmıstır. Istılahta, bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. iste Kur’ân-ı Kerim tercümesi için kullanılan meâl kelimesi, O’nu, aynen tercümeye imkân olmadığına, daha doğrusu yapılan iste bir eksikliğin mevcut olduğunu belirtmek içindir.
158-“Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını arastıran bir ilimdir
159-Dirâyet tefsiri ise; Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çesitli müspet ilimlere dayanan tefsirdir. Bu usûl ile yapılan tefsire de “dirâyet tefsiri”veya “rey ile tefsir” ya da “ma’kûl tefsir” denir
160- Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi Seyyit Kutup
161-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet Nur suresi ayet 11 ve 12.
162- Tıvâl-ı mufassal , Evsât-ı mufassal ,Kısâr-ı mufassal :Tıvâl-ı mufassal; uzun sûrelerdir. “Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler bu grupta yer alır. Evsât-ı mufassal; orta uzunluktaki sûrelerdir. Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûrelerbu grupta yer alır.Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır.
163- Medine’de son inen sure Nasr
164- Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit

165-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline Hadr denir.
166- Okuyuş şekilleri:
a) Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı düşünerek, bütün tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ düşünülür.
167- Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini :
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)
168.-Mekkî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.
169- Medenî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder
170-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Vahy denir.
171–Kuran, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır. “Kuran Tarihi”, Prof. M. Hamidullah, s. 59
172- Rivayet tefsiri: Buna me’sur veya nakli tefsir de denir. Kur’an’ı açıklamak mübhem noktalarını açıklığa kavuşturmak için Kur’an, sünnet, sahabe, tabiilerin sözlerine göre tefsir etmektir. Rivayet tefsirinin önde gelenlerinden olan İbn-i Kesir
173-Dirayet tefsiri: buna rey ile ma’kul tefsir de denir. Rivayetle sınırlı kalmayıp dil, edebiyat, din, tarih, ve diğer ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Bu tefsirde akıl hüccet olarak ele alınır ve vahyi, akıl açıklar.Bu iki tefsirden sonra zamanla başka tür tefsir hareketleri de cerayan etmiştir.
174-İşari tefsir: Tarikat ve tasavvuf ehlinin ayetlerin zahirini bunun dışında anlama, tev’il etmek maksadıyla ve işaret yoluyla geldiğini söyledikleri tefsirdir.
175-Mezhebi tefsir: Kişilerin kendi mezheplerini ve ekollerini desteklemek amacıyla Kur’anın tefsir edilmesidir. İslami pratikliği açısından fazlaca önemli olmayan konularda ve bunların şartlarıyla uğraşılan tefsir çeşididir.
176- Kelami tefsir: Hilafetten saltanata geçilişi de tefsir anlayışının değişmesine sebep olan amillerden birisidir.
177-İlhadi tefsir: Bu tefsir, kişinin heva ve hevesine göre yapmış olduğu tefsirdir. Kişi kendi haraketlerinin doğru olduğu için veya başka bir sebepten dolayı Kur’andaki ayeti kendine göre tefsir eder.
178-İcazi tefsir: Kurandaki edebi üstünlüğü insanlara göstermek için yapılan tefsirlerdir. Bu tefsirler;Batı topluna karşı aşağılık duygusunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.
179- Vahiy katipleri :Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
180- “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler ;Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
181-Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
182-Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adıdır.
183–Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
184- Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir
185-Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları :Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide
186-Ehli Kitap kavramı :Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.
187-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
188-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
189-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
190-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir.
191-Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişiyaklaşık 23 yıl sürmüştür.
192-Kur’an hangi halife Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı.
193-Ayet ve surelerin Kurandaki sıralaması Yüce Allah’ın bildirmesiyle olmuştur.
194-Ayet :Kur’an-ı Kerimin her bir cümlesine AYET denir.
195-Sure :Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bir bölümüne SÛRE denir
196-Cüz : Kur’an-ı Kerimin 20 sayfadan oluşan herbir bölümüne CÜZ denir.
197-HİZİB: Bir Cüz’ün 5 sayfadan oluşan dört bölümünden biridir
198-Kur’an’ın son gelen Ayeti: Mâide suresi’nin 3. Ayeti (Bugün sizin için Dininizi tamamladım)
199-Kuranın en kısa Suresi; KEVSER (3 Ayettir) En uzun suresi; BAKARA (286 ayettir)
200-Mekkede vahy’edilen ayetlere MEKKÎ, Medinede inen ayetlere MEDENİ denir.

Kaynak:

1-Kuran Tarihi, Prof. M. Hamidullah, s. 59
2-Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
3-Kuran Tarihi, Prof. M. Hamidullah, s. 59
4-Tefsir Tarihi, c 1, s 32

5-İslam Ans.(T.D.V)

6-K.Kerim Meali (Diyanet)

 

 

 

14

Eylül
2012

Diyanet Mbst-Yeterlilik İtikat Önemli Notlar

Yazar: arafat  | Kategori: MSTS | Yorum: Yok
Diyanet Mbst-Yeterlilik İtikat Önemli Notlar

1-İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle “milel”, bâtıl dinler için “nihal” kelimeleri de kullanılır.
2-Mecûsîlik: En eski dinlerden biriydi ve Zerdüşt’ün getirdiği dinin bozulmuş şekline verilen addır.
3- Yehova Şâhitleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde Ch. Şarl Russel tarafından 1872’de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan mezhep ve misyoner teşkilâtına verilen ad.
4-Reenkarnasyon: “Eskiyen elbiselerimizi değiştirmemiz gibi eskiyen bedeni değiştiren” bir ruhun yani “ruh göçü” inancı.
5-Tenâsüh: Ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancı, ruh göçü de denilir. Musevi; Mû sâ’ya inanan, Mûsâ’nın izinden giden anlamındadır.
6-Yahûdîlik’teki Önemli Semboller: Kudü s’teki Mabed, Yahû dîliğ in odak noktasını teşkil etmektedir. Yahû dîliğ in sembolleri arasında en önemli yeri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Kö şeli Yıldız (Davud’un Yıldızı) tutar.
7-Hristiyanlık inancı 3 büyü k mezhebe (Katolik, O rtodoks ve Protestanlık) ve her mezhep de bir çok kola ayrılmıştır
8-Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”,Mâtürîdiyye ve Eş’ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” de denilir.
9- Zeydiyye: Mest üzerine meshi, gayr-i müslimin kestiğini yemeyi ve Ehl-i kitap’tan bir kadınla evlenmeyi câiz görmezler.
10-Dİ N:Din, akıl sahibi insanları, kendi istekleri ile, dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilâhi bir kanundur.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık gibi.
11-► Dört büyük melek şunlardır:
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir..
3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
12-► Dört büyük kitap şunlardır:
1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise Hıristiyanlar’ın kitabıdır. Günümüzde üçü bir
arada; ‘Kitâb-ı Mukaddes’ (Kutsal Kitap) adıyla toplanmıştır.
14-► Suhuf (sayfalar) ise şu peygamberlere
gönderilmiştir :
Hz.Âdem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa, Hz.İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
15-► Kabir:İnsanın ölümünden kıyâmet günü yeniden dirilmesine kadar geçen zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı yere de ‘kabir’ denir.
“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)
16-► Cennet:Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
yeridir
17-► Cehennem:İnanmayanlar ve inandığı halde günahişleyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacakları yerdir.
18-► Rızık:Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere ‘rızık’ denir
19-► Ecel:Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana‘ömür’ denir.
20-► Tevekkül:Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.
21-Akaid ilminin tanımı,Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
22- Din kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir? b) Din
23-Vahdâniyyet” sıfatının tanımı:Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
24- Tabiat olaylarını düzenleyen melek,Mikail Aleyhisselam.
25-Kiramen Katibin:İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
26-Vahiy:Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere denir.
27-Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren Hz. Ebû Bekir
28-Din Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçiminedir.
29-İmanın sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir?
30-Suhuf birkaç sayfadan oluşan kitaplara verilen isimdir.
31- Malik Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismidir.
32- Fetanet:Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” diye tarif edilen sıfata verilen isimdir.
33-Allah (c.c) insanlara 25 tane peygamber göndermiştir
34- Şefaat:Âhiret günü, günahı sevâbından fazla olduğu için cehenneme girme durumundaki günahkâr müslümanlar için Allah’ın râzı olduğu ve izin verdiği kimseler tarafından ve yine Allah’ın izin verdiği kişilere yönelik Allah’a yalvarmak ve onların affedilip Allah’ın izniyle cennete girmelerini sağlamaya denir
35-Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), â lemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.
36-Zâtî Sıfatlar: Bu sıfatlara tenzîhî sıfatlar ve selbî sıfatlar da denilmiştir
37-Tekvînî İrâde: Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütü n yaratıkları kapsamaktadır.
38-Teşrîî İrâde: Tekvînî irâde hayra da şerre de, iyiliğe de kötülü ğe de yönelik olarak gerçekleştiği halde teşrîî irâde, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşir.
39- Cebrâîl: er-Rûhu’l-emîn. Rûhu’l-kuds. Meleklerin efendisi” anlamında seyyidü’l-melâike denilmiştir.
40-Azrâîl: Melekül-mevt.
41-Kirâmen Kâtibîn: Hafaza melekleri.
42-Münker ve Nekir: Kabirde sorgu ile görevli iki melektir.
43-Hamele-i Arş: Arşı taşıyan melekler.
44-Mukarrebûn ve İlliyyûn: Allah’a çok yakın ve O ’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
45-Rıdvân: Cennet bekçisi.
46-Mâlik: Cehennem bekçi
47-İlâhî kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle “kütü b-i münzele” veya “semâvî kitaplar” da denilir.
48-Suhuf: Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhim’e 10 sayfa gönderilmiştir.
49-Tevrat: Kanun, şeriat ve öğreti. Tevrat’a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de(Eski Ahit) denilir.
50-Zebur: Yazılı şey ve kitap. Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir.
51-İncil: Müjde, tâlim ve öğretici. İncil’e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.
52- Kur’ân: Toplamak, okumak, bir araya getirmek.
53-Peygamberlerin küçük hatalarına “zelle” denilir.
54-Ulü’l-Azm: Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed(a.s) ulü’l-azm peygamberlerdir, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren peygamberler demektir.
55-Mûcize: İnsanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay.Kur’ân’da mû cize terimi yerine âyet, beyyine ve bürhân kavramları kullanılır.
56-İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlardır. Hz. Îsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.
57-Kerâmet: Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağanüstü hallerdir.
58-Meûnet: Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.
59-İstidrâc: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaydır.
60-İhânet: Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Meselâ, peygamberlik taslayan inkârcılardan Mü seylime,tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye duâ etmiş, bunun ü zerine adamın öbür gözüde kör olmuştur.
61-Haşir ve Mahşer: Haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmekü zere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denilir.
62-A’râf: Cennetle cehennemin arasında bulunan surun ve yüksek kısmın adıdır.
63-Allah’ın Âhirette Görülmesi: Rü ’yetullah.
64-Kader: Allah’ın ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, evreni,evrendeki tü m varlık ve olayları belli bir nizâm ve ölçü ye göre düzenleyen ilâhîkânunu ifâde eder.
65-Kazâ: Cenâb-ı Hakk’ın ezelde irâde ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezelî ilim, irâde ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır.
66-Küllî irâde, Allah tarafından kula verilmiş olan, yapma veya yapmamayı tercihte aracı kabul edilen seçme yeteneğidir.
67-Cüz’î irâde ise küllî irâdenin, iki taraftan birine aktif biçimde yönelmesinden ibârettir. Mâtürîdiler bu sebeple cüz’îirâdeye, azm-i musammem (kesinleşmiş karar), ihtiyâr (seçim) ve kasıt (yönelme) adını da verirler.
68-İTİKADÎ FIRKALAR :Temel konularda dahi fikir birliği içinde olmayan, bazan birbirleriyle çelişen görüşler ileri süren bid‘atçı mezhepleri, Mu‘tezile, Hâriciyye, Şîa, Mürcie, Müşebbihe ve Cebriyye olmak üzere genelde altı gruba ayırmak mümkündür.
69-EHL-İ SÜNNET : Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır. Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” denildiği de olur
70-FIKIH MEZHEPLER:İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada “dört mezhep” adıyla şöhret bulmuş Sünnî fıkıh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile diğer fıkıh ekolleri hakkında özet bilgi verilmekle yetinilecektir.
71-TASDİK ve İNKÂR BAKIMINDAN İNSANLAR :İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler.Mümin,Münafık,Kafir(Diyanet İlmihali c.1)
72-Büyük günah işleyenlereMürtekibi Kebire denir.

74-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlerdir.
75-Hak Dinlerin gayesi:Aklı muhafaza, dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza ve malı muhafaza.
76-İslam Dininin kaynakları(Edille-i Şeriyye):Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
77-İman iki kısma ayrılır:İcmali iman, tafsılı iman.
78-Zahirurrivaye kitaplar:Hanafi mezhebi imamı azamın talebesi İmamı Muhammedin 6 kitabıdır.Bunlar; Mebsud Ziyadet,camiussağır,siyerrussağır, camiulkebir, siyerulkebir.Bu eserleriyle; hanefi fıkhının görüşlerini nakletmiştir.
79.Mutezile: “Kul kendi fiilinin yaraticisidir.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu
yapan itikadî mezhep.
80. Ilk fikih usûlü kitabi olarak bilinen Imam Safiî’ye ait eser,er-Risale.
81- Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi
Gazali ile sona erer.
82- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan Hariciler mezhebidir
81-Tevhid:İmamı maturidinin eseri.
82-Amel defteri:Insanlarin dünyada iken yaptiklarinin yazildigi defter.
83–Firak-i Dalle dogru yoldan ayrilmis, hak yoldan sapmis guruplar, topluluklar demektir.Hariciye,Mutezile,Cebriyye, Murcie, Müsebbihe,Sia.
84-Havz-i Kevser:Ahirette Hz.Muhammed`in ümmetiyle yaninda bulusacagi bildirilen havuz ve nehir.
85-Icma:Ashab-i Kiram`in ittifaklari üzere akaid hükmüne gecmis dini emirlerin tamami.?
86-Icma-i ümmet:Ayni asirda yasamis olan Islam alimlerinden müctehid olanlarin , Islam`in bir konusu hakkinda verilen hüküm üzerinde birlesmesidir.Islam müctehidlerinin, ser`i bir meselenin hükmüne dair görüslerini ayni yönde olmak üzere tek tek aciklamalari yoluyla meydana gelen icma türüne Sarih denir.
87-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
88-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
89-Nüzul-i Kur`an Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
90-Vahiy-i Gayri Metlüv okunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
91-Vahy-i hafi(Gizli vahiy):Bir insanin kalbine bir anlamin ansizin telkin edilmesine denir.Buna vahy-i deruni de denir.
92-Vahy-i Metlüv okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
93-Vahy-i münzel:Kur`an.
94-Usûlü’d-Dîn,Kelam ilmi ile es anlamda kullanilir.
95-Tahaddi ayetleri: Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere denir.
96-Eşariye Ekolu:“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından – -
97-Zarurati diniyye: peygamberimizin Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen hüküm ve esaslara denir.
98-Haberi sıfatlar: Allahın eli,yüzü,gelmesi gibi sıfatları için kullanılır.
99-Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata
100-Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.
101-Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.
102-Maturidiyye. İnsan özgür bir cüzi iradeye sahiptir der.
102-Maturidiye göre husn ve kubh( iyilik ve kötüllük) akılla bilinebilir.Eşariye göre ise din bildirmedikçe bilinemez sonra başka bir şeyle uğraşmadan hemen diğer organı yıkamak veya mesh etmek gerekir.

14

Eylül
2012

İNSANLIK

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
İNSANLIK

Yemeğin Adı: İnsanlık
Kullanılacak Malzeme:
1 ölçü Selamün aleyküm
2 ölçü iyi günler
Birazcık ilgi
Bir tutam anlayış
Biraz nezaket
Bir tatlı kaşığı hoşgörü
Hazırlanışı:
-Malzemeyi iç dünyanızdan alın.
-Yıkamanıza gerek yok, tertemizdir.
-Gönül teknenizde yavaşça karıştırın.
-Kokusu her yanınıza sinince.
-İçine duygu şerbeti karıştırın.
-Karışımı yaşam tabağının üzerine yavaşça boşaltın.
-Üzerini sevgi marmelatıyla süsleyin.
-Bir kaç parça gökkuşağının renginden serpiştirin.
-Gün boyunca afiyetle yiyin.
-Sadece kendiniz yemeyin.
HERKESE VERİN…
YEMEK TARİFİ
Bir bardak dolusu gülümseme ile başlayın,
Bir kap dolusu dostluk ilave edin,
Bir tutam yumuşaklık ve biraz da nezaket tozu ile kabartın,
Bir kaşık ümit,
Bir büyük porsiyon yardımlaşma,
Çok miktarda ılım ve bir tutam alçakgönüllülük ile çırpın. Kuvvetlendirmek için de bir çorba kaşığı güvene ihtiyacınız olacak.
Bir sadakat kasesi içinde bir ölçü inanç, iki ölçü aklı selim ve birkaç damla hoşgörüyü azar azar ilave ederek sevgi ile karıştırın. iki kaşık gülücük, bir kaşık sabır ve bir tutam övgü ilave edin. Şevk ile hiç durmadan karıştırın ve şükran ile tatlandırın.
Yemeğin adı mı? İNSANLIK !!!

İtikat-İbadet-Siyer-Tefsir-Genel Kültür Testleri

İSLAMİ BİLGİLER TEST-1
1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebinin metodu değildir?
A)İstinbat B)İz’an C)Haberler D)Akli istidlal

7-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari ekolünün savunduğu ilkelerden değildir?
A)Marifetullah B)Vaad ve vaid C)Nübüvvet D)Cüz’i irade

8-Hanefi Mezhebinin en çok kullandığı fer i delil hangisidir?
A)İstihsan B)İstishab C)Kıyas D)Maslahat

9-Sükûtî icmâ yı reddeden fıkıh ekolü hangisidir?
A)Maliki B)Zahiriyye C)Hanbeli D)Şafii

10-Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günümüze ulaşan üç büyük fırkasından biri değildir?
A)Zeydiyye B) İsmailiyye C)İsnâ-aşeriyye D)İbâzıyye

11-İnsanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber sayıldığına veya geçersiz olduğuna dair bir delil bulunmayan maslahatlara ne ad verilir?
A) Mesâlih-i mülgâ B) Mesâlih-i mu’tebere
C) Celbü’l-maslaha D) Mesâlih-i mürsele

12- Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşuna ne ad verilir?
A) Vücûb ehliyeti B) Ehliyyetü’l-hitâb C) Edâ ehliyeti D) Akıl ve temyiz

13-Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?
A)Vacip B)Sebep C)Şart D)Mani

14- İnsanın dış dünyasını yansıtan ameli hükümlere ne ad verilir.
A)Ahkamı Şeriyye B)Ahkamı ilahiyye C)Ahkamı diniyye D)Ahkamı feriyye

15- Hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)Asıl B)İcma C)Fer D)Hüküm

16-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Dualar D)Fenni ilimler

17-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

18-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

19-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A) Tefsîru’l-menâr B) Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri.
C) Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân D) Tefsîru’l Merâğî.

20- Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A) Abdullah b. Abbas B) Ubeyy b. Ka’b C) İbn Mes’ûd D) Zeyd b. Sabit

21-Aşağıdakilerden hangis Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mev’ıze B)Mübeşşir C)Mesani D)Beyan

22-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

23-Adeten yalan söylemek üzere birbirleriyle anlaşmaları imkânsız bir topluluğun rivayet ettiği ve maddi bir şeye isnad ettikleri rivayetlere ne ad verilir?
A)Mütevatir B)Sahih C)Hasen D)Urvat’ul Vüska

24-Hadis ıstılahında, râvinin âdil ve zâbıt olduğuna karar verilerek, rivâyetlerinin sahih olduğunu bildirilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Sika C)Zabt D)Ta’dil

25-Hadisleri belli usullere göre kitaplaştırma faaliyetine ne ad verilir?
A)Kitabet B)Tedvin C)Tasnif D)Sahih

26-Aşağıdakilerden hangisi senedinde kopukluk olmayan hadis çeşididir?
A)Muallak Hadis B)Hasen Hadis C)Mu’dal Hadis D)Müdelles Hadis

27-Aşağıdakilerden hangisi Hadis tasnif kitaplarından değildir?
A)Ale’l Ma’na B)Ale’l Ahruf C)Ale’r Rical D)Ale’l Ebvab

28-Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
A)Annesi B)Babası C)Amcası D)Dedesi

29-Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
A)Uhud B)Hendek C)Bedir D)Mekke’nin Fethi

30-M 616 yılında hangi olay olamamıştır?
A)Boykot kararı B)Taif ziyareti C)2.Habeşistan göçü D)Hz Ömerin İslama girişi

31-Hendek savaşı kaç yılında olmuştur?
A)625 B)626 C)627 D)628

32-Biatü’r Rıdvan hangi olay esnasında olmuştur?
A)Mekke fethi B)Hudeybiye anlaşması C)Akabede D)Hayberde

33-Aşağıdakilerden hangisi Şam kıraat hocasıdır?
A)Ali b.Hamza el-Kasâ’î B)Hamza b.Habîb
C)Abdullah b.Âmir D)Halef b. Hişâm

34-Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz harekeye ne denir?
A)İşmam B)Mazmum C)Revm D)Hafi

35- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكيمِ f{}يس
Hafs kıratına göre 1.ayetin sonu ile 2. Ayetin başlangıcını hangi şekilde okumak caiz değildir?
A)Vasl ile ihfa B)Vakf ile C)Vasl ile izhar D)İdğam mealğunne ile

36- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir
A)Cerh B)Hems C)Rihvet D)Hafi

37-Aşağıdakilerden hangisi mahreç mahalli değildir?
A)Şefev B)Sin’nü C)Hayşum D)Cevf

38-Aşağıdakilerden hangisi, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda olduklar davranış biçimleri
ve kurallar olarak tanımlanır?
A) Âdet ve gelenekler B) Sorumluluk C) Ahlâk D) İçgüdü

39-Aşağıdakilerden hangisi, davranışlarımızı yönlendiren, hayatımıza yön veren ya da nasıl yaşamamızı gerektiğini bize bildiren ilkelerdir?
A) Bilimsel veriler B) Ahlâkî değerler.
C) Hurafeler D) İçgüdüsel davranışlar

40-Aşağdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
A) Sorumluluk B) Cinsiyet C) Yapı D) Karakter

41-Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının temel kaynaklarındandır?
A) Hurafeler. B) Hikaye ve efsaneler.
C) Âdet ve gelenekler. D) Hz. Peygamberin hayat ve sözleri.

42-“İncinsende incitme” sözü kime aittir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

43-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik İncildir?
A)Tomas incili B)Yuhanna incili C)Barnabal incili D)Rasüllerin incili

44-Aşağıdakilerin hangisi Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Neviim C)Tekvin D)Ketuvim

45-Hinduizmdeki Rahip ve Alimlere ne ad verilir?
A)Brahman B)Sangha C)Yehova D)Lao Tzu

46-Japonların milli dininin adı nedir?
A)Budizm B)Taoizm C)Şintoizm D)Konfüçyüzim

47-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?
A)Çalmayacaksın. B)Sebt gününü kutsallayacaksın
C) Yalan şehadette bulunmayacaksın. D)İftira atmayacaksın

48-Şehvetle veya şehvetsiz meninin gelmesi guslü gerektirir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
49-Namaz vakti girmeden Teyemmüm yapılamaz görüşünü savunan hangisidir?
A)Eimme-i Selase B)İmameyn C)Ebu Hanife D)Caferi

50-Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse, abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, hangi mezhebe göre abdesti bozulmuş olur?
A)Mâlikiler B)Hanefiler C)Şâfiiler D)Hanbeliler

51-Satril avret için galiz avret,hafif avret ayırımı yapan hangi mezhepdir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Caferi

52-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

53- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

54– Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

55-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

56-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

57-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

58-Orucun vücup sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Niyet B)Akıl C)Büluğ D)Vakit

59-Kur’anda oruç tutmamayı mübah kılan haller belirtilirken hangisi yoktur?
A)Zor işler B)Güç yetirememe C)Yolculuk D)Hastalık

60- Hz peygamberin orucda kefaret uygulaması hangi olayla ilişkilidir?
A)Kasdenlik B)Tatminlik C)Cinsel ilişki D)Gıda olması

61-Hanefi mezhebinde altın zekatında nisab belirlenirken alınan temel ölçü nedir?
A)200 Dirhem B)20 Dirhem C)20 Miskal D)200 Miskal

62-Kur’anda zekat verilecek yerler sayılırken hangisi yoktur?
A)Rikaz B)Rikab C)İbnüssebil D)Ğarimin

63-Aşağıdakilerden hangisinde zekat gerekmez?
A)Anberde B)Atlarda C)Mâlü’l-müstefâdda D)Yaş sebzede

64-Aşağıdakilerden hangisi İhramın vacibidir?
A)Niyyet B)Telbiye C)İhraam yasaklarına uymak D)İhram Namazı

65-Aşağıdakilerden hangisi metaf alanında yapılır?
A)Remel B)Hervele C)Vakfe D)Tehallül

66-Aşağıdaki mescidlerden hangisi müzdelifede olanıdır?
A)Mescidi Nemire B)Mescidi Hayf C)Cin mescidi D)Meşaril haram mescidi

67-Maliki mezhebinin en önemli fıkıh kitabı hangisidir?
A)Er Risale B)Et Müdevvene C)Fıkhul Ekber D)Ez Ziyadat

68-Zahiru’r Rivayede aşağıdakilerden hangisinin görüşleri yoktur?
A)Ebu Hanife B)İmamı Şerahsi C)Ebu Yusuf D)İmamı Muhammed

69-Fetava-i Hindiyye Hanefi kitaplarından hangi gruba girer?
A)Nevadir kitapları B)Nevazil kitapları C)Mutunu Erbaa D)Asıl kitapları

70- Hz. Peygamber’in dış görünüşünü, güzel vasıf ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere ne denir.?
A)Şemail B)Siyer C)Hilye D)Hüsnü’l Hulk

71-Aşağıdakilerden hangisi ilk siyer alimlerinden değildir?
A)Taberi B)Hamidullah C)İbni Hişam D)İbni İshak

72-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirûn dönemi selef âlimlerinden değildir?
A)İbn Kayyim el-Cevziyye B)Şevkânî C) Mahmûd Şükrî el-Âlûsî D)Zemahşerî

73-IV Din Şurasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an ve Peygamber B)Din ve toplum
C)Din ve Aile D)Peygamber ve ahlakı

74- Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıdır?
A)4 B) 5 C) 7 D)10

75-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının hizmet birimi değildir?
A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Din İşleri Yüksek Kurulu
C) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

76-Son Diyanet işleri başkanı kaçıncı başkandır?
A) 10 B)12 C)14 D)17

77-Son Hacc yönetmenliği hangi yılda yayınlanmıştır?
A)1984 B)1988 C)2004 D)2007

78-En geniş anlamda kurulan uluslar arası teşkilat hangisidir?
A)AİHM B)AB C)IMF D)UN

79-İ.K.Ö(İslam konferansı örgütü)genel merkezi nerededir?
A)Kahire B)İstanbul C)Riyad D)İslamabad

80-Aşağıdaki ülkelerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Mozambik B)Mali C)Burma D)Brunei

81-T.C.Anayasasının değişmez ilkelerinde hangi konu yoktur?
A)Başkent B)Resmi dil C)Egemenlik D)Milli Marş

82-Aşağıdakilerden hangisi Cumhur başkanının yasama ile ilgili görevlerinin arasında yer almaz?
A) Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Yasaları yayımlamak
D) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

83-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi hangi mercii ce yapılır?
A)T.B.M.M. B)Valiliklerce C)Bakanlar kurulunca D)Kanunca

84-Dünyanın en büyük gölü ve yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baykal gölü:Uzak doğu B)Aral gölü:Afrika
C)Hazar gölü:Ortadoğu D)Hazar gölü:Orta asya

85-Aşağıdaki nehirlerle döküldükleri denizler eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Karadeniz:Çoruh B)Ege denizi:Meriç C)Ege denizi : Dalaman D)Akdeniz:Göksu

86-Aşağıdakilerden hangisi estetik ameliyatın caiz olmasının sebeplerinden değildir?
A) Fıtratı bozma kastı olmamak
B) Yapılmasında bir yarar, yapılmamasında bir zarar bulunmak
C) Hile aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak
D) Güzel görünme isteği ile yapılmış olmak

87-Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin mahkemeye başvurarak hâkim kararıyla
boşanmalarına ne ad verilir?
A) Bain B) Tefrik C) Fesih D) Tefviz

88- Tanrının insanda bedenleşmesi inancına ne denir?
A) Tenasüh B) Düalizm C) Ahura Mazda D) Hulül

89-İmamın tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?
A) Münadi B) Fatih C) Mübelliğ D) Müezzin

90-Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
A) Diyalog B) Açık oturum C) Münazaa D) Panel

91-Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?
A) Şifahi B) Rezalet C) Keramet D) İrticalî

92-İki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Münazara C) Sohbet D) Hitabe

93.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A)Milliyetçilik B)Lâiklik C)Devletçilik D)Halkçılık

94-Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dinî danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerlerden değildir?
A)Model gösterme B)Yorumlama C)Yüzleştirme D)Onaylama

95-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an Kurslarında öğrenme alanlarından değildir?
A)Ahlak B)Hadis C)K.Kerim D)İdadet

96-Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A) Farkındalık ilkesi B)Fırsat ilkesi C)Kolaylık ilkesi D)Tedricilik ilkesi

97-Ayetel Kürsi hangi suretin kaçıncı ayetidir?
A)Bakara-253 B)Ali İmran-252 C)Bakara-256 D)Bakara-255

98-Aşağıdakilerden hangi sure Kıyametten bahseder?
A)Tekasür B)Adiyat C)Hümeze D)Karia

99-Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kazakistan C)Tacikistan D)Kırgızistan

100-Diyanetişleri başkanlığı tarafından yayınlanan İmamı Maturidinin Kitabü’t Tevhidinin iyi anlaşılması için Nesefi tarafından yazılan eserin adı nedir?
A)Medariku’t-Tenzil B)Hakaiku’t Te’vil C)Tabsiratül-Edille D)Tevilatü’l-Kur’an

Cevaplar:

1-C 11-D 21-B 31-C 41-D 51-C 61-C 71-B 81-C 91-D
2-B 12-C 22-B 32-B 42-D 52-B 62-A 72-D 82-D 92-B
3-C 13-A 23-A 33-C 43-B 53-B 63-B 73-B 83-C 93-C
4-D 14-D 24-D 34-C 44-C 54-C 64-C 74-B 84-D 94-A
5-C 15-A 25-C 35-A 45-A 55-C 65-A 75-B 85-C 95-B
6-A 16-D 26-B 36-B 46-C 56-A 66-D 76-D 86-D 96-C
7-B 17-B 27-A 37-B 47-D 57-B 67-B 77-C 87-B 97-D
8-A 18-A 28-D 38-C 48-B 58-D 68-B 78-D 88-D 98-D
9-D 19-C 29-C 39-B 49-A 59-A 69-B 79-C 89-A 99-C
10-D 20-A 30-B 40-D 50-A 60-C 70-C 80-C 90-C 100-C
İSLAMİ BİLGİLER TEST -2
1- Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

2- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

4-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

5- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

6-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

7-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

8- “El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Maslahat D)Kanun

9-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A) Mefâtîhu’l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B) Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl: Kâdî Beydâvî
C) El-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz : Alusi
D) Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl: Hâzin

10-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Şam Ekolü

11- Kur’an’da hareke yerini tutan noktaların konmasını aşağıdakilerden kim yapmıştır?
A)Zeyd b.Sabit B) Ebu’l-Esved ed-Düelt C)Muaz b.Cebel D)İbni Mücahid

12- Sözlükte “gizli konuşma, emir, işaret, ilham”gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

13-Aşağıdaki hadis kaynaklarının hangisi ilk önce yazılan eserdir?
A)Sahih-i Buhari B)Tirmizi C)Muvatta D)Nesei

14-Yazının şekli değişmeksizin, kelimelerindeki harflerin noktaları değiştirilen hadise ne ad verilir?
A)Muharref hadis B)Musahhaf hadis C)Melalim hadis D)Muhtelefü’l hadis

15-Aşağıdakilerden hangisi sıhhat ve hüküm açısından hadis çeşitlerinden değildir?
A)Muhkem B)Mevzu C)Zayıf D)Hasen

16-Aşağıdakilerden hangisi hadis tedvininde meşhur değildir?
A)Şatibi B)Süfyan-ı Servi C)Malik b. Enes D)Evzai

17-Hadislerin günümüze intikal aşamalarından Hıfz hangi yolla olmamıştır?
A)Müşafehe B)Müşahede C)Sema D)Merak

18- Aşağıdakilerden hangisi vücub ehliyetine örnek olamaz?
A)Miras B)Namaz C)Neseb D)Veraset

19-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Nedb:mendup B)Tahrîm: mekruh C)İbâha :mübah D)İcab:vacip

20-Fer’i delillerden Mendup aşağıdakilerden hangi anlama gelmez?
A)Kesb B)Müstehap C)Adab D)Sünnet

21-Aşağıdakilerden hangisi Kıyasın Rükunlardan değildir?
A)Fer B)Aslın hükmü C)İllet D)İstidlal

22-Aşağıdakilerin hangisi Vacib’i li aynihi cinsindendir?
A)Nezir B)Bayram namazı C)Kaza namazı D)Sehiv secdesi

23-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arinin savunduğu görüşlerden değildir?
A)Husun ve Kubuh B)Sebep ve Hikmet C)Adalet D)İrtidat

24-Maturidiyye mezhebinde sağlam duyu organları ve bunlarla yapılan deney ve gözleme ne denir?
A)Haber B)Meleke C)İlham D)İz’an

25-Aşağıdakilerden hangisi selefilikle alakalı doğru değildir?
A)Genellikle fıkıhta Hanbelî olanlar akaidde Selefî’dirler.
B) En yoğun oldukları ülkeler uzak doğu ülkeleridir.
C) Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife’nin Fıkh-ı Ekber’idir.
D) Selefiyye mezhebi, Selefin akidesini canlandırmayı hedef edinir.

26-Aşağıdakilerden hangisi Haricilikle alakalı doğru değildir?
A) Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyasî ve itikadî mezheptir
B) Büyük günâhlar işleyen (mürtekîbü’l-kebâir) herkesi kâfir ilân ettiler
C) Yemame savaşında, sorunun çözümü için tarafların birer hakem atamaları üzerine ortaya çıktılar.
D) Kendilerinin ençok hoşlanarak kullandıkları isim ise Şürât’tır.

27-Aşağıdakilerden hangisi Zeydiyye ile alakalı doğru değildir
A) Hz. Ali’nin torunu Zeyd b. Ali Zeynelâbidîn’e nisbet edildiği için bu ismi alır
B) Şîa içindeki en aşırı fırkadır.
C) İtikadî konularda Mu’tezile mezhebine,fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahiptir
D) Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfetini meşru görürler

28-Hz. Peygamberimiz,Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde’nin 60 yaşındaki dul hanımıyla evlendi.Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu.”Yoksulların annesi” lakabıyla da anılan bu validemiz kimdir?
A) Huzeyme kızı Zeyneb B) Cahş kızı Zeyneb C) Ümmü Seleme D)Hafsa

29-Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanların yandaşı olan kabile hangisidir?
A)Huzaa B)Beni Bekr C)Seleme D)Kaynuka

30-Müslümanlar sırasıyle Bedir,Uhud ve Hendek de kaç şehit vermişlerdir?
A)14,70,12 B)14,22,6 C)70,14,3 D)14,70,6

31-Aşağıdakilerin hangisi M.620 yılına denk gelmeyen bir olaydır?
A)1.Akabe görüşmesi B)Taif yolculuğu
C)Miraç hadisesi D)2.Habeşistan

32-Medine’de genç, fakir, mescidde hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
A)Ensar B)Sahabe C)Ashab-ı Suffa D)Muhacirun

33-Aşağıdakilerden kangisi Kıraat-ı Seb’adan değildir?
A)Ya’kub B)El Kisai C)Hamze D)İbnü Amir

34-Sırasıyla Boğaz,Dil,Dudak harfleri sayıları kaç tanedir?
A)6,16,4 B)4,18,4 C)6,18,4 D)5,18,5

35-İbnü’l Cezeri-nin et Tahbir’i ile ed Dürre isimli eserlerinin münderecatına ne denir?
A)Seb’a Tariki B)Aşera Tariki C)Teysir Tariki D)Şatibiyye Tariki

36-Kıraat ilminde ağız boşluğuna ne denir?
A)Lahn B)Cevf C)Hayşum D)Teysir

37-Sakin olan “ra”harfinden sonra huruf’u istila harflerinden biri gelir harekesi de üstün veya ötre olursa nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Yumuşak

38-Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir?
A) Himmet B) İzzet C) Hikmet D) İffet

39- İnsanda doğuştan var olan nefsanî melekelerin, yaşam süresince değişik vesilelerle terbiye, telkin ve tabiatla çabasından dolayı meydana gelen huylara ne denir?
A)Ahlak-ı Fıtri B)Ahlâk-ı Müktesebe C)Hulk D)Hüsnü’l Hulk

40-Aşağıdakilerin hangisi Ahlak tanımı yapmamıştır?
A) İmam Gazzâlî’ B)îbn Sînâ C)İbn Miskeveyh D)Kurtubi

41-Hz peygamberin Üsve-i Hasene oluşu ile ters düşen bir davranıştır?
A)Kanaatkar B)İstişare C)Buhl D)İnsicam

42- Kindî, Ebû Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî gibi alimler ahlak ilmine ne ad vermişlerdir?
A)Ruhanî tıp ilmi B)Ahlâk-ı hamide C)Hikmet-i ameliye D)Hikmet

43-Toplumsal Ülfetin gerçekleşmesi yollarından birisi değildir?
A)Müdara B)Musafaha C)Mürai D)Müsalaha

44-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın ibadet bölümlerinden değildir?
A)Günlük ibadet B)Haftalık ibadet C)Yıllık ibadet D)Vaftiz

45-Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan sonraki Yahudi mezheplerinden değildir?
A)İshakiyye B)Sadukiler C)Yudganiyye D)Karaim

46-Katolik mezhebinin kurucusu hangisidir?
A)Petrus B)Pavlus C)Luther D)Arius

47-Kofüçyüyanizm bu gün han ülkede yaygın olarak bulunmaz?
A)Hindistan B)Çin C)Japonya D)Moğalistan

48-Hinduizimde İnsan ektiğini biçer. Bugün ekilen yarın alınacaktır. İyiliklerin karşılığı iyilik,kötülüklerin karşılığı kötülük olacaktır görüşüne ne ad verilir?
A)Om B)Karma C)Parya D)Brahma

49- Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.Bu mezhebe na ad verilir?
A)Tanasuh B)Adventizm C)Meşşailik D)İbaziye

50-Teyemmüm hakkında hangisi söylenemez?
A)Hükmii temizliktir B)Bedel abdestir C)Farzlar içindir D)Kolaylıktır

51-Aşağıdakilerden hangisi Abdestin sünnetidir?
A)Delk B)Başa mesh C)İstikbali kıble D)Bedel

52-Aşağıdakilerden hangisi gusül ile alakalı değildir?
A)İnzal B)Cenabet C)Manevi kirlilik D)Hades-i ekber

53-Hanefi mezhebinde Hayızda en az,en fazla,temizlikte en az süre ne kadardır?
A)3-7-20 B)2-10-21 C)3-10-15 D)3-15-40

54-Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır
B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir.
C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir
D)Vitir namazı ka¬zaya kaldığında kaza edilmesi gerekir

55-Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
A)Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi farz dır
B)Nafile namazlarda isme göre niyet şarttır.
C)Nafile Namazlardada Kıyam şarttır
D)Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir.

56-Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
A)Zammı sure B)Tuma’nine C)Kadei ula D)Celse

57-Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
A)Celse B)Tahrime C)Tuma’nine D)Tahmid

58- Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)Şafii C)Ebu Hanife D)İmamı züfer

59-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Erkek olmak B)Camii olması C)Cemaat olması D)İzin olması

60-Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
A)Ölü doğan çocuk B)Cinsiyet değiştiren C)Hünsa-i Müşkile D)Travest

61-Aşağıdakilerden hangisi mekruh oruç değildir?
A)Şek günü B)Visal orucu C)Cumartesi D)Şaban orucu

62-Ramazan ayında en az bir tam gün veya daha fazla delirme,bayılma olduğu günlerde bunun iadesi için Ramazan sonrası için hangisi doğrudur?
A)Muafdır B)Kaza gerekir C)Fidye gerekir D)Kaza+Fidye

63-Aşağıdakilerin hangisi oruca niyetle alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nafile oruç için mutlak niyet yeterlidir.
B)Oruç tutup tutmayacağında tereddüt olması durumunda veya niyetin bir şarta bağlanması durumunda niyet gerçekleşmiş olmaz.
C)Hem kefarete hem de nafileye niyet edilerek tutulan oruç, kefaret oru¬cu yerine geçer
D)Hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilerek tutulan oruç,kaza yerine geçer

64-Zekatı verirken niyet etmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

65-Aşağıdaki malların hangisinden zekat gerekir?
A) Devletin zekât, vergi ve başka gelir¬lerinden
B) Cami, mescid, yol, köprü yapımı gibi amaçlarla hayır kuruluşlarına vakfedilen mallardan.
C) Kendisinden âdete uygun olarak yararlandığı her şeyden.
D) Hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz gibi haram yollarla kazanılan haram mallardan.

66-İmamı Azama göre aşağıdaki mallardan zekat veya vergi verilirken hangisinden nisap aranır?
A)Kira geliri B)Rikaz C)Bal D)Maden

67-Aşağıdakilerden hangisi Adakla alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Adak adayanın Müslüman olması gerekir
B)Adak her neviden olabilir.
C)Adanan şeyin dinen mümkün bir şey olması gerekir.
D)Adayanın akıl ve büluğa ermiş olması gerekir.

68-Aşağıdakilerden hangisi hacla alakalı bir kavram değildir?
A)Teyamün B)Hedy C)Telfik D)Taksir

69- İhsar ve fevat hedyini kimler yiyebilir?
A)Kendisi B)Zenginler C)Usul ve füru D)Fakirler

70- Bayramın 2. ve 3. günü şeytan taşlamanın vakti aralığı ne kadardır?
A)Şüruk ile gurup B)Zeval ile gece yarısı
C)Zeval ile gurup D)Zeval ile fecri sadık

71–Aşağıdakilerden hangisi Sahih-i Buharinin Şerhlerinden değildir?
A) Aynî’nin Umdetu’l-Kari si B) Askalani’nin Fethu’l-Barî si
C) Nasru’l Mervezî nin Ayni si D) Kirmâni’nin Kevâkibü’d-Derârî

72-El Hidaye kimin eseridir?
A)Kuduri B)Merginani C)Mevsili D)İbni Nüceym

73-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhının Mutun’u Erbaa dan değildir?
A)Kenzü’d Dekaik B)El Vikaye C)El Muhtar D)El Hidaye

74-“Bedâyiu’s-Sanayi’ fi Tertîbi’ş-Şerâyî” Eseri kime aittir?
A)Şerahsi B)Merginani C)Kasani D)Nesefi

75-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an kurslarında temel değerlerden değildir?
A) Adil olma B)Etkileşim C)Bağımsızlık D)Cömertlik

76-Hz peygamberin Mekke dönemi eğitimi eğitim çalışmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?
A)Mali gücün öne çıkması B)Vahye dayalı olması
C)Yaygın eğitim olması D)Yetişkin eğitimi olması

77-Vahiy Rehberlik ilişkisinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A)Vahyin hedefi toplumdur B)Vahiy insana dönüktür
C)Vahih yardımdır D)Vahiyda süreç vardır

78-Din hizmetlerinde sorun çözmede hangi aşama kullanılmaz?
A)Sorunu dillendirme B)Sorunu fark etme
C)Sorunu tanımlama D)Alternatif çözümler üretme

79- Rasûlullah (s.a.)’ın konuşmasını incelediğimizde konuşmasın hangi özellikleri göremeyiz?
A)Konuşma Edebî Ve Ahlakîdir B)Sözlerini dikkatle seçerdi
C)Konuşmalarında önceden hazırlı yapardı D)Konuşmasında sanat kaygısı yoktu

80-Aşağıdakilerden hangisi kadınlara da ders verdiği için zamanın sultanına şikayet edilmiştir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Yunus Emre D) Hacı Bektaş-i Velî

81-İlimleri ile verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abadil ünvanını almış dört Abdullah tan değildir?
A)Abdullah b. Cübeyr B)Abdullah b.Abbas
C)Abdullah b.Ömer D)Abdullah b.Zübeyr

82-Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
A)Ebussuud efendi B)İbni Kemal C)Molla Fenari D)Şahı Nakşibendi

83-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerden hangi yer almaz?
A)Başkan,aday tesbit kurulunca seçilen 24 adaydan 12 tanesini atar.
B)Başkan ilahiyat fakültelerinden 4 aday seçer.
C)Aday tesbit kurulu lisans düzeyinde 4 aday seçer
D)Adaylar en az lisans düzeyinde olmalıdır.

84-Suudi Arabistan hacı sayısını o ülkenin nüfusunun kaçta kaçına göre ayarlar?
A)1/100 B)1/1000 C)1/10000 D)1/100000

85-Diyanet işleri teşkilatında sürekli kurullar kaç tanedir?
A)4 B)3 C)2 D)1

86-2010 yılı Avrupa başkenti neresidir?
A)Atina B)İstanbul C)Paris D)Zürih

87-Türkiye Birleşmiş milletler teşkilatında hangi yıllar için geçici üye seçilmiştir?
A)2010-2011 B)2009-2010 C)2011-2012 D)2010

88-T.C Anayasasının ilk maddesinin konusu nedir?
A)Laiklik B)Bayrak C)Cumhuriyet D)Demokrasi

89-Dünyanın en derin gölü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hazar gölü B)Viktoria gölü C)Baykal gölü D)Aral gölü

90-Aşağıdaki nehirlerden hangisi ege denizine dökülür?
A)Göksu B)Seyhan C)Meriç D)Asi

91-Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hakkı kapsamında değildir?
A) Bedenine istediği gibi davranmak B) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak
C) Hekim seçebilmek D) Ruh sağlığını korumak

92-Aşağıdakilerden hangisi, insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirmesine yönelik olan her türlü faaliyeti ifade eden haktır?
A)Özel hayatın gizliliği hakkı B) Eğitim hakkı
C) Ekonomik haklar D) İletişim hakkı

93-Aşağıdakilerden hangisi, inanma ve ibadet hakkına kaynaklık etmez?
A) Allah, insanların dayatmalarla değil, kendi arzu ve istekleri sonucunda inanmalarını ister.
B) İnsanın hesaba çekilebileceği bir inanç, ancak özgür iradesi ile tercih ettiği inançtır.
C) İnsanları zor ve baskı kullanarak tek bir dine inandırmaya kalkışmak gereklidir.
D) İlahi irade, inanç ve ibadet hususunda zor ve baskı kurmamızı istemez.

94-Kızıl Deniz sahilleri ile Medyen arasında yaşıyordu. Bozgunculuk, ölçü ve tartıda hile yapıyorlar, insanların haklarını eksik veren zalim bir toplum idi .Şuayb (a.s.), bunları ıslaha çalıştı, “Allah’a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin” dedi. Onlar Şuayb’ı (a.s.) yalanladı. Ona “sen iyice büyülenmişsin, sen de bizim gibi bir insansın, senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz, doğrulardan isen üzerimize gökten parçalar indir” dediler (Şu’arâ, 26/176-190). Allah, üzerlerine şiddetli bir sıcak musallat etti. Bu sıcak yedi gün sürdü. Bütün ırmakların suyu kesildi. Sonra üzerlerine bir bulut geldi. Sıcaktan hepsi bulutun altına toplandılar. Buluttan ateş yağdı, hepsi helâk oldu. Kur’ân’da buna, “azâbü yevmi’z-zıll” (gölge gününün azabı),denilir.Bu kavmin adı nedir?
A)Ashab-ı Ress B)Ashab-ı sebt C)Ashab-ı Nar D)Ashabı Eyke

95-Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri aşağdakilerden hangisi ile düzenlenir.
A)Kararname B)Tüzük C)Kanun D)Yönetmenlik

96–İlâhi kitapların insanlara gönderilişinin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah hakkında bilgilendirmek B) Nasıl dua edileceğini öğretmek
C) Yaratılış hakında bilgi vermek D) İnsanlara doğru yolu göstermek

97-Haşr suresinin son üç ayetinde hangi konu işlenmiştir?
A)İman esasları B)Allah’ın İsim ve sıfatları C)Müslümanların özellikleri D)Ahiret

98-Şu andaki Cumhurbaşkanı kaçıncı Cumhurbaşkanıdır?
A)10 B)11 C)12 D)13

99-Türkiye aşağıdakilerden hangisine tam üye değildir?
A)G20 B)FİFA C)AB D)İMF

100-Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
A)Hz. Hud B)Hz. Yusuf C)Hz. Yahya D)Hz. Davud

Cevaplar:

1-A 11-B 21-D 31-D 41-C 51-A 61-D 71-C 81-A 91-A
2-C 12-B 22-B 32-C 42-A 52-C 62-A 72-B 82-B 92-B
3-B 13-C 23-C 33-A 43-C 53-C 63-D 73-D 83-C 93-C
4-D 14-B 24-D 34-C 44-D 54-B 64-A 74-C 84-B 94-D
5-D 15-A 25-B 35-B 45-B 55-D 65-C 75-B 85-C 95-C
6-D 16-A 26-C 36-B 46-A 56-C 66-A 76-A 86-B 96-D
7-A 17-D 27-B 37-C 47-D 57-D 67-B 77-A 87-B 97-B
8-B 18-B 28-A 38-C 48-B 58-C 68-C 78-A 88-C 98-B
9-C 19-B 29-A 39-B 49-B 59-A 69-D 79-C 89-C 99-C
10-D 20-A 30-D 40-D 50-C 60-C 70-D 80-A 90-C 100-D

İSLAMİ BİLGİLER TEST-3
1-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

2-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

3-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

4-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

5-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail’in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

6-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler

7-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.

8-En eski Matbu tefsir aşağıdakilerden kime aittir?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani

9-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Menar B)Kur’an Yolu C)Kurtubi D)Celaleyn

10- Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl Adlı tefsir kimindir?
A)Alusi B)Merağı C)Hazin D)Begavi

11-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

12-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:7

13-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel

14- Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Müstedrek D)Mücmel

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A) Siyak-sibak B) Hakîkat-mecaz C) Ta’n ve Şaz D) Umum-husus

16- Müdevven hadis malzemesini belli usullere göre bab ve bölümlerde toplama faaliyetine ne denir?
A)Tasnif B)Tedvin C)Camii D)Tenkit

17-Aşağıdakilerin hangisi Sahih-i Buharinin şerhlerindendir?
A)Riyazü’s Salihin B)El Mücteba C)Umdetu’l-Kari D)El Camiu’s Sahih

18-“Er-Rihle fi talebil hadis” kelimesi ne anlama gelmektedir?
A) Sahabe’nin Fetihlerle yeryüzüne dağılımı
B) Kendi bölgesindeki sahabinin yanı sıra başka diyarlara giden tabiun
C) Hadis uğruna yapılan kutlu seyahatler
D) Medine, Mekke, Mısır, Şam, Kufe ve Horasan’da yetişen genç tabiun alimleri

19-Hadislerin sahabi ravilerine göre tasnifine ne ad verilir?
A)Ale’r-Rical B)Ale’l Ebvab C)Ale’l Ahruf D) Ehadis’ür-Rasûl

20- Hadis râvisinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla tenkid edilip reddedilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’dil C)Su-i Hıfz D)Sika

21- Kâfirler iman etmekle mükellef oldukları gibi, ibadet etmekle de mükelleftirler. İbadet etmedikleri için ayrıca ceza göreceklerdir görüşü Eş’arinin hangi temel görüşünü yansıtmaktadır?
A)İbadet ve Mükellefiyet B)Tekvin C)İrtidat D)Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif

22-Selefiyyenin “Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak” görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aczini itiraf B)Takdis C)Keff D)İmsak

23-Şafii mezhebinin yeni görüşleri hangi eserinde toplanmıştır?
A)Risale B)Ümm C)Hucce D) Kitâbü’l-Bürhân

24-Zahiriyye mezhebini sistemleştirerek geliştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evaz-i B)İbni Haldun C)İbni Hazm D)Kindi

25-Maturidiyye mezhebi ilk doğduğu yıllarda hangi bölgede gelişmiştir?
A)Mezapotamya B)Endülüs C)Hicaz D)Mavera ünnehir

26- Fıkhî terminolojinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit Dönemi B) Dört Halife Dönemi
C) Tâbiîn Dönemi D) Müctehid İmamlar Dönemi

27-Hanefi ler âhâd hadislerle sabit veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
A) Haram B) Mekruh C) Tenzihen Mekruh D) Tahrimen Mekruh

28-İslam müctehidlerinin, şer‘î bir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere
tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelen icma türüne ne ad verilir?
A) Sarih B) Sükuti C) Kat’i D) Zanni

29-Eda ehliyetinin aşağıdakilerden hangisi ile alakası yoktur?
A)Akıl B)Rüşd C)Sağ olma D)Müslümanlık

30-Mübah kelimesinin yerine hangi kelime kullanılamaz?
A)Mutlak B)Helal C)Halel D)Caiz

31- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi
32- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
A)Kab b.malik B)Abdullah b.cahş C)Muaz b. Cebel D)Zeyd

33-Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak bırakıp vücudunun bir
parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
A)Sad b. Ebi vakkas B)Sad b. Ubade C)Talha b Ubeydullah D)Musab

34- Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesine ad verilir?
A)Maslahat B)Vedud C)Muahat D)İhvan

35-Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70

36-Aşağıdakilerden hangisi Kufe de yetişen Kıraat alimidir?
A)Abdullah b.Âmir B)Asım C)Nafi D)Ebu Amr

37-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazıme dendir?
A)Vakıf B)Sükun C)İklab D)Kalkale

38-Aşağdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Bir harfi , başka bir harfle değiştirdiğimizde B) Medd-i tabiîleri terk ettiğimizde
C) İhfayı izhar yaptığımızda D) Üstün yerine ötre okuduğumuzda

39-( لا ) durağı ayet sonunda olduğunda hangi anlama gelmez?
A)Okuyuşu bitir B)Durabilirsin,geçebilirsin
C)Geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et D)Mananın tamam olduğu bir yere kadar git

40- Kur’ân okurken, terennüm ve tegannîde bulunarak, med gerekmiyen yerde med yapmak, med yapılacak yerde fazlaca uzatmaya ne denir?
A) Telhîn B) Tatrîb C) Tahzîn D) Terkîs

41-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uzlaşma anlamına gelir?
A)Medeniyet B)Ülfet C)Islahat D)Asabiyet

42-A’raf suresinin 26.ayetindeki “takva elbisesi” nde aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir?
A)Cömertlik B)Terbiye C)Hilm D)Haya

43-Kur’an ve hadislerde İslâm ahlâkını kesin ve çarpıcı biçimde yansıtan en geniş anlamdaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarikat B)Tebliğ C)Takva D)Tedebbür

44-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesi anlamında kullanılmaktadır?
A)Kardeşlik sevgisi B)Ahlak sevgisi C)Hikmet sevgisi D)Din sevgisi

45-”O Kitab ‘dan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allah ‘ı anmak, en büyük ibadettir. “(Ankebut 29/45) ayetnde hangi ilişkiden bahseder?
A)Kur’an-İbadet B)İman-Amel C)İbadet -Ahlak D)İman-Namaz

46-Aşağıdakilerin hangisi Sinoptik İncillerden değildir?
A)Yuhanna B)Luka C)Markos D)Matta
47- Yahudiler’ce Tanah de¬nilen kutsal kitap, tahminen kaçıncı Yüzyılda Yavne’de (Jamnia) topla¬nan bir meclis tarafından nihaî hale kavuşturulmuştur
A)M.Ö:1000 B)M.Ö:800 C)M.S:2YY D)MS:4YY

48-Derlenişi milattan sonra ikinci yüz¬yılda olan en eski toplu Budist dini metinlerine ne ad verilir?
A)Aranyakalar B)Mahayana C)Vipassana D)Dharma-Chakra-Pravattana

49-Hinduizm’in en eski en temel yazılı kaynağının adı nedir?
A)Mezmurlar B)Tanah C)Vedalar D)Neviim

50-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden değildir?
A)Nikah B)Epifani C)Paskalya D)Meryemana günü

51-Hanefiler de durgu sular büyük havuz,küçük havuz diye ikiye ayrılmıştır.Buna göre büyük
havuzlarda en az ölçü ne kdardır?
A)206 Litre B)Abdest için yeterli su C)İki külle D)50 metre kare

52-Namaz abdestinde tertibi farz görenler aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmameyn B)Maliki-Hanefi C)Şafii-Hanefi D)Hanbeli-Şafii

53-Gusül abdestinde Niyetin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Farz D)Hanbeli:Farz

54-Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm abdesti konusunda doğru değildir?
A)Hanefilerde Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi caizdir
B)Şafii,Maliki,Hanbeli ye göre teyemmümün geçerliliği için namaz vaktinin girmiş olması gerekir.
C)Hanbelîler birden fazla kaza namazı kılınabileceği görüşündedir.
D)Cünüp olan kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, abdesti bozulmuş olur, cünüplük hali geri gelir.

55-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn

56-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde

57-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için

58-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.

59-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı

60-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik

61-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet

62-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer’î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır

63-On yaşından itibaren Namaz,Oruçla mükellef olduğunu savunan kimdir?
A)Ebu hanife B)Ahmet b.Hanbel C)İmamı şafii D)Mutezile

64-Ramazan ayında orucun kasden bozulmasında kefaret gerektiği halde diğer oruçların kasden bozulmasında kefaret gerekmediğinin sebebi nedir?
A)Ramazanın bütünlüğünü bozması B)Kur’an da sadece Ramazan orucundan bahsetmesi
C)Ramazan ayına saygısızlık yapması. D)Sünnet de tek delilin bu olması

65-Yaygın görüşe göre “ve ale’llezîne yutikünehû” (oruca güç yetiremeyenler) ifadesi kimleri kapsar?
A)Miskinleri B)Delirmişleri C)Hastaları D)Şeyh-i fanileri

66-Rikaz için hangisi söylenemez?
A)Rikazın vergilendirilmesi için cumhura göre nisab da aranır.
B)Rikazda bulun¬duktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart değildir.
C)Rikaz Mevât topraklarda veya sahibi bilinmeyen top¬raklarda bulunmuş ise 4/5′i bulanındır
D)Rikaz,sahipli arazide bulunmuş ise Hanefîler’e göre 4/5′i mülk sahibi veya vârisleri¬ne aittir.

67-Aşağıdakilerden hangisi hakiki nemaya girer?
A)Toprak ürünü B)Altın C)Gümüş D)Para

68-Aşağıdakilerden hangisi zekat için malda aranan şartlardan değildir?
A)El-milkü’t-tâm B)Mâlü’d-dımâr C)Havelânü’1-havl D)Namilik

69- Aşağıdakilerden hangisi Sayin farzlarından değildir?
A)Muteber bir tavaftan sonra yapmak B)Abdestli yapmak
C)Sayin dört şavtını bitirmek D)Hacc sayini hacc aylarında yapmak

70- Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Hacc tehari üzere farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

71-Aşağdakilerden hangisi tavafın vacibi değildir?
A)Teyamün B)İsti’lam C)Abdest D)Hatmin dışından yapmak

72-Aşağıdakilerin hangisi Ebu Hanfeye ait bir kitap değildir?
A) Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B) El-Haşiyye C) Kitâbü’r-Risâle D) Kitabü’l-Harâc

73-Hanefii fıkhına göre hazırlanmış 1851 maddelik Mecelle kimin başkanlığında hazırlanmıştır?
A)Ebu’s suud B)Ahmet Cevdet paşa C)İbni Abidin D)Mesud efendi

74-Hanefi lerin en eski kitalarından Zahiru’r-Rivaye eserlerinin müellifi kimdir?
A)Şerahsi B)İmamı Muhammed C)Ebu Yusuf D) El-Mervezî

75- Yakköp’ün yapısı ve temel yaklaşımında hangisi birlikte değerlendirilen konu değildir?
A)Mekan B)Hedef C)Öğrenci D)Konu

76-Ders planlamada sürecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Amaçların belirlenmesi B)İçeriğin seçimi
C)Konuyu tekrarlama D)Öğretim sürecine ilişkin kararlar

77-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A)Rehberlik ilkesi B)Toplumsallık ilkesi C)Bireysellik ilkesi D)Görsellik ilkesi

78-“Allah hiç bir insana bir şey indirmedi diyerek Allah ‘ı gereği gibi değerlendiremediler”(En’am, 6/91).ayeti vahiy-rehberlik ilişkisinde hangi ilkeyi ortaya koymaktadır?
A)Vahyin insana dönük olmasını B)Vahyin yardım oluşudur
C)Vahyin süreç içinde oluşunu D)Vahyin uzman oluşunu

79-Dini hizmetlerde oluşan bir sorunu çözerken hangisi kendimizden kaynaklanan engellerden değildir?
A)Algılama B)İfade etme C)Duygular D)Zaman

80-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Temel Değerlerinden değildir?
A)Tutarlılık B)Yetkinlik C)Eşitlik D)Etkililik

81-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının görevleri arasında yer almaz?
A) İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
B) Din konusunda toplumu aydınlatmak
C) İbadet yerlerini yönetmek
D)Eğitimdeki dini aksaklıkları düzeltmek.

82-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerin hangisinin temsilcisi yoktur?
A)İmamlar B)Müezzinler C)Vaizler D)İlahiyatlar

83-T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir?
A) Başbakanlar kurulu B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı D) Millî İsthbarat Genel Sekreteri

84-Anayasa ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi çekilir?
A) Bayındırlık ve İskân Bakanı B) Ulaştırma Bakanı
C) Sağlık bakanı D) Kültür Bakanı

85- -Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez.
-Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Verilen özellikler Cumhuriyetin hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik

86-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden değildir?
A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Rusya

87- Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kırgızistan C)Tacikistan D)Kazakistan

88-BM Güvenlik konseyinde kaç asıl kaç yedek üye vardır?
A)5/8 B)5/9 C)5/10 D)5/12

89-Aşağıdakilerden hangisi Akdenize dökülmez?
A)Seyhan B)Asi C)Gediz D)Göksu

90-Türkiyede kaç ilçe vardır?
A)892 B)898 C)912 D)976

91-Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?
A) Vekâlet B) Velayet C) Vesayet D) Kefalet

92-Vasiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vasiyet, yapan açısından bağlayıcı olduğu için, kişi sağlığında yaptığı vasiyetini değiştiremez veya bundan vazgeçemez.
B)Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından öncedir.
C)Terekeden ölenin borçları, cenaze ve defin masrafları karşılandıktan sonra kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir.
D)Vasiyet, terekenin üçte birini aşıyorsa, İslam Hukukçularının çoğunluğuna göre vasiyet muteberdir, ancak bu fazla kısmın yerine getirilmesi mirasçıların onaylamasına bağlıdır

93- Tasavvufta nefsin yedi tavırın dan en yüksek olanı hangisidir?
A)Mutmainne B)Râziye C)Marziyye D)Kâmile

94- Gabn-i yesîr ne demektir?
A) Zorluğa karşı kolaylığın gözetilmesi B) Borcunu ödemede zorluk çekmeyen kimse
C) Zorluğun kolaylaştırılması D) Şaşılmayan, muhtemel bir aldanma

95- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
A) Açlık B) Zaruret C) Zorlama D) Sarhoşluk

96- Hayvanın kesilmesi esnasında Allah’ın adının anılmasına ne ad verilir?
A) Telbiye B) Tesmiye C) Tahrime D) Tezkiye

97- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
A) Akıl sahibi olması B) Erkek olması
C) Müslüman veya ehl-i kitap olması D) Allah adına kesmesi

98- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
A) Neceş B) Garar C) Gabn-ı Yesir D) Tağrir

99- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
A) Murabaha B) Tevliye C) Müsaveme D) Vedia

100- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mufâvada B) Müsâkat C) Mudârebe D) Müzâraa

Cevaplar:

1-C 11-D 21-A 31-C 41-B 51-D 61-C 71-B 81-D 91-B
2-B 12-D 22-C 32-A 42-D 52-D 62-A 72-D 82-B 92-A
3-A 13-A 23-B 33-C 43-C 53-B 63-B 73-B 83-B 93-D
4-A 14-B 24-C 34-C 44-C 54-D 64-C 74-B 84-B 94-D
5-B 15-C 25-D 35-D 45-C 55-A 65-D 75-A 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-B 46-A 56-D 66-A 76-C 86-D 96-B
7-B 17-C 27-D 37-D 47-C 57-C 67-A 77-D 87-C 97-B
8-A 18-C 28-A 38-C 48-D 58-C 68-B 78-A 88-C 98-A
9-D 19-A 29-C 39-A 49-C 59-B 69-B 79-D 89-C 99-C
10-C 20-A 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-A 100-D
İSLAMİ BİLGİLER TEST -4

1-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü’1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü’1-celâli ve’1-ikrâm

2-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

3- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

4- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

5- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

6-Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline ne ad verilir?
A)Seci B)Lahn C)İtnab D)Terdid

7- Aşağıdakilerden hangisinde secde ayeti yoktur?
A)Secde B)Neml C)İsra D)Rum

8-Aşağıdakilerden hangisi Resmii mushafın cem inde görev almamıştır?
A)Sâid ibn As B)Abdullah ibn Zübeyr
C)Abdullah ibni Mesud D)Abdurrahman ibn Hâris

9-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
A)Tefsiru Ebi’l- Leys. B)Ed-Dürrü’l- Mensur fi’t-Tefsir bi’l- Me’sûr
C)Meâlimu’t- Tenzil. D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l

10-Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
B)Tefsrü’l Kur’ani’l Azim: Süfyan Es Sevri
C)Camiu’l Beyan an Tefsirü’l Kur’an Taberi
D)Tevilatü’l Kur’an Maturidi

11-Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması B)Nüshalarının çoğaltılmış olması
C)Mushaf haline getirilmiş olması D)İndiği kavmin diliyle gelmiş olması

12-Tefsir ilminde Mekke medresesini kim kurmuştur?
A)Abdullah b.Abbas B)Abdullah b.Mesud C)Ubey b. Kab D)İkrime

13-Aşağıdakilerden hangisi Haberi vahid için doğru değildir?
A)Haber-i Vahid Mütevatir olmayan haberlere denir
B)Haber-i Vahid Sahih,Hasen,Zayıf olabilir
C)Haberi Vahid Meşhur,Aziz,Garib olabilir
D)Haberi Vahid inanç hükümlerine delil olabilir.

14- Râvînin zanna dayalı olarak hataya düşmesine ne ad verilir?
A)Sika B)Gaflet C)Vehim D)Fısk

15- Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîflere ne ad verilir?
A)Amm Hadis B)Mübhem Hadis C)Has Hadis D)Şaz Hadis

16-Aşağıdakilerden hangisi sıhhat açısından hadis çeşidine girmez?
A)Mevzu B)Zayıf C)Hasen D)Maktu

17-Aşağıdakilerden hangisi sahabe ravilerine göre tasnif edilmiş kitaptır?
A)Mu’cemler B)Müstedrekler C)Müstahreçler D)Zevaidler

18-”Ehl-i sünnet-i hâssa” da denilen mezhep hangisidir?
A)Selefiyye B)Maturidiyye C)Eşariyye D)Mutezile

19-Eş’arilik hangi mezhebe karşı bir tez olarak ortaya çıkmıştır?
A)Cebriye B)Mutezile C)Şia D)Haricilik

20-Aşağıdakilerden hangisi Mutezilenin beş temel esasından değildir?
A)Adalet B)Vaad ve Vaid C)Siyaset D)Emir bi’1-ma’ruf nehiy ani’l-münker

21-Aşağıdakilerin hangisi Eş’ari ekolünü alimlerinden değildir?
A)Bakıllani B)Cüveyni C)Şerhistani D)Semarkandi

22-“Allah’ı bilmenin vacip olduğunu akıl idrak eder” görüşünü aşağıdakilerden kime aittir?
A)Maturidiyye B)Eş’ariyye C)Mutezile D)Şia

23-Akli ve bedeni ne durumda olursa olsun kişinin sahip olduğu hak ve ehliyete ne denir?
A)Eda ehliyeti B)Vücub ehliyeti C)Mükellef D)Ehliyet’ül hitab

24- Büluğ yaşı ile alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Dokuz yaşından öncede büluğa erilebilir.
B)Çoğunluğa göre hükmen büluğ yaşı 15 dir.
C)Ebu Hanefiye göre hükmen büluğ yaşı erkeklerde 18,kızlarda 17 dir.
D)Çoğunluğa göre erkeklerin büluğ yaşı 12-15,kızların 9-15 dir

25- Fıkhı¬nın en belirgin özelliği, Medine halkının uygulaması olan mezhep hangisidir?
A)Selefiyye B)Hanbeli C)Maliki D)Şafii

26- Bir ibadetin veya hukukî işlemin rüknü ve unsurları tamam olduğu halde şartlarının eksik olmasına ne ad verilir?
A)Sıhhat B)Butlan C)Fasid D)Mani

27-Müekked sünnet ve gayr-i müekked sünnet tanımlarına ne ad verilir?
A)Sünneti Zevaid B)Sünneti Hüda C)Sünneti Revatib D)Sünneti Regaib

28-Aşağıdakilerden hangisi Hevazin kabilelerine karşı aynı günde yapılan savaş değildir?
A)Huneyn gazvesi B)Evtas seriyyesi C)Taif gazvesi D)Necid seriyyesi

29-İkinci Akabe biatına Hz Peygamber hangi yakını ile gitmiştir?
A)Amcası Abbas B)Amcası Hamza C)Zübeyr b.Avvam D)Zeyd b.Harise

30-Hudeybiye anlaşmasında müşrikleri temsilen anlaşmayı imzalayan kimdir?
A)Halid b.Velid B)Ebu Süfyan C)Naciye b. Umeyr D)Süheyl b.Amr

31- Mute savaşı kimlerle kaç tarihinde yapılmıştır?
A)Müşrikler-629 B)Bizanslılar-629 C)Bizanslılar-628 D)Yahudiler-629
32-Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat etti ve kendisine; “istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin” demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber’e eş olmayı seçen validemiz kimdir.?
A)Hz Meymune B)Hz Safiyye C)Hz Cüveyriye D)Hz Ümmü seleme

33-Sıfatı arızada meydana gelen hatalara ne denir?
A)Lahn B)Lahn-ı Celi C)Lahn-ı Hafi D)Fasit

34-Ebu Amr’ın Et Teysir ile Şatibi’nin Hızrü’l Emani sini ihtiva eden kıraat vecihlerine ne denir?
A)Seb’a tariki B)Aşera tariki C)Teysir tariki D)Şatibiyye tariki

35-“Ze” durağına ne ad verilir?
A)Vakfı Mücevvez B)Vakfı Murahhas C)Vakfı Mu’aneka D)Vakfı Caiz

36-Aşağıdakilerden hangisi takdiri mahreç mahallidir?
A)Ağız boşluğu B)Diş C)Dil D)Boğaz

37- “ Ra “ sakin olup önceki harf “ Sad” ve” Tı “harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften
önceki harfte esre’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek o zaman “ Ra “harfi nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Sert D)Hem kalın hem ince

38-Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkın bireysel kazanımlarından değildir?
A) Bireyin insanca yaşamasını sağlar.
B) Bireye sosyal planda değer kazandırır ve bireyi yüceltir.
C) Bireyi bencillik duygusuna yöneltir.
D) Yüce Allah’ın sevgisini kazandırır.

39-Kendini beğenmişliğin ahlâkî bir kötülük olmasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar arasındaki güveni sarsması,
B) İnsanları kızdırması,
C) İnsana verilmiş bir takım yetki ve nimetleri yanlış değerlendirip bunları kendinden bilmesi,
D) İnsanların ilişkilerini bozması.

40-Aşağıdakilerden hangisi, yaşama hakkının korunması ve saygı gösterilmesiyle ilgili değildir?
A)İnsanın insan olarak varlığını sürdürebilmesi, onun hayati faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmesiyle mümkündür.
B) En doğal hak olan yaşam hakkına sahip olmayanların sorumlulukları ve görevleri de bulunamaz.
C)Yaşama hakkına sahip olmayan bir kimse diğer haklara da sahip olamaz.
D)Yaşama hakkı, insana her türlü özgürlüğü sağlar.

41-”Bir tek gönül yıktın ise,Bu kıldığın namaz değil.” diyen düşünürümüz kimdir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

80-Aşağıda “özgürlük” kavramı ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A)İnsanın seçme ve eylem hakkının bulunması özgürlüğün temel şartlarındandır.
B)Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesi insanın özgürlüğünü sınırlar.
C)İnsan özgürlüğü oranında davranışlarından sorumludur.
D)Özgürlük bilinçsizce bağlılığın önündeki en önemli engellerden birisidir.

43-Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabı Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Mezmurlar C)Neviim D)Ketuvim

44-Aşağıdakilerin hangisi Hritiyanlığın sakramentleri arasında değildir?
A)Vaftiz B)Ekmek-Şarap ayini C)Kuvvetlendirme D)Noel
45-Hindistan’da Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan âhiret ile ilgili haber ve yorumlar yapmak suretiyle tanınan hareket hangisidir?
A)Kaderiyye B)Kadiyanilik C)Sabiilik D)İbadiyye

46-Protestan mezhebinin kurucusu kimdir?
A)Pavlus B)Henry C)Martin Luther D)John A. Mackay

47- “Lao Tzu” hangi dinin kurucusudur?
A)Taoizm B)Maniizm C)Sihizm D)Hinduizm

48-Yahve(Yehova) Musevilikte neyi temsil eder?
A)Tanrı B)Mezheb C)Toranın bölümü D)Din adamı

49-Abdeste başlarken besmele çekmek hangi mezhebe göre farzdır?
A)Şafii B)Maliki C)Hanbeli D)İmameyn

50-Gusül abdestinde ağız ve burnu vücudun dış kısmından sayanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefi-Şafii B)Şafii-Maliki C)Maliki-Hanbeli D)Hanefi-Hanbeli

51-Mezheplere göre Nifasın en uzun müdeti kaç gündür?
A)Hanefi-45 B)Şafii-60 C)Maliki-40 D)Hanbeli-60

52-Teyemmüm abdesti Hicretin kaçıncı yılında nazil olmuştur?
A)3 B)4 C)5 D)6

53-Aşağıdakilerden hangisi temizlik hususunda hoşgörü kapsamında sayılmamıştır?
A)Sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pis¬likler.
B)Necis maddelerin buhar ve tozu gibi nesneler.
C)Ağız dolusu kusmuk.
D)Vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri.

54-Kadınlarla erkeklerin aynı hizada olması cemaatle Namaz kılmaya mani değildir görüşünü savunan kimdir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

55-Aşağıdakilerin hangisi Regaib namazlardandır?
A)Cumanın sünneti B)Teravih C)Duhan D)İkindinin sünneti

56-Hanefii,Şafii,Maliki Hanbeli mezhep sıralamasına göre bir kişinin gideceği yerde en az kaç tam gün kalırsa Namazları tam kılar?
A)15/4/4/5 B)14/4/5/5 C)15/4/5/5 D)15/5/4/4

57-Aşağıdakilerden hangisi Kunut duaları ile doğru değildir?
A) Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre Kunut duası okumak sünnettir
B) Şâfıî ve Mâlik’e göre,sabah namazının farzında rükûdan sonra Kunut duası okunabilir
C) Şâfıîler’e göre Vaciptir.
D) Ebu Hanifeye göre terkinde sehiv secdesi gerekir

58-Aşağıdakilerden hangisi kıraatle ilgili mekruhlardan değildir?
A) Nafile Namazlarda Fatihadan sonra aynı zammı surenin peş peşe iki rekatta okunması.
B) İkinci rek’atta birinci rek’attan daha uzun okumak.
C) İki sure arasında bir sure atlamak.
D) Fatihayı sureden sonra okumak.

59-Cuma Namazında Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli sıralamasında İmam dışında cemaat sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
A)3/40/40/10 B)3/10/40/40 C)3/39/10/39 D)4/40/10/10

60-Cenaze namazının rükunları nelerdir?
A)Kıyam ve dua B)Kıyam ve 4 tekbir C)Kıyam ve selam D)4 Tekbir ve selam

61-En geniş anlamda en geç imsak vaktine kadar niyeti yapılması gereken oruçlara ne ad verilir?
A)Zimmette sübut B)Keffaret C)Nezir D) Kaza

62-Başlanmış nafile orucun bozulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şafiilere göre hiçbir şey gerekmez.
B)Malikilerde kasden bozmuşsa kaza gerekir.
C)Nafilenin kaza niyeti imsaktan önce olmalıdır.
D)Nafile orucuda bozmamak için ramazan orucu gibi direnmek gerekir.

63-Normal günlerde oruç tutulması müstehap olduğu halde, hangi orucu özel nedenle terk etmek daha efdaldir?
A)Muharremin 11.günü cumaya gelmesi halinde
B)Hacıların tevriye ve arefe gününde
C)Kameri ayın 14.günü misafirimiz gelmesi halinde
D)Şevval orucunu davete çağrıldığımız zamanda

64-Hanefi mezhebinde hangisi 1/40 oranında zekata tabiidir?
A)Rikaz B)Madenler C)Hisse senetleri D)Bal

65- Bulunan altın-gümüş ve kıymetli eşyanın islâmî alâmet (mühür, yazı gibi) taşıması halinde hangi hükümler uygulanır?
A)Rikaz B)Mevat C)Lukata D)Mali müstefed

66-Aşağıdakilerden hangisi zekat hakkında doğru değildir?
A)Toprak ürünlerinin zekâtı toprağın sulama tekniğine göre be¬lirlenmektedir.
B) Ziraî mahsullerin zekâtı sahipleri bu araziyi vakfederse öşrü sakıt olur.
C) Sulama dışında kalan giderlerin zekât matrahından düşülmesi gerekir.
D) Fakihlerin çoğunluğu toprak mahsulleri zekâtında da nisab beş vesk tir.

67-İhsar ve fevat hedyini kimler yiyebilir?
A)Kendisi B)Zenginler C)Usul ve füru D)Fakirler

68- Aşağıdakilerden hangisi Iztıba için kesin doğrudur?
A)Tavaflarda ilk üç şavtta yapılır B)Ardından say yapılan tavaflarda yapılır
C)Hükmü vaciptir D)Sadece umre tavafında yapılır

69-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Müzdelife vakfesi bütün mezheplerde müstakil vaciptir.
B)Müzdelife vakfesi olmazsa hac kabul omaz.
C)Müzdelife vakfasi mutlaka fecri sadıktan sonra yapılmalıdır
D)Müzdelife vakfesini özürsüz yapmayan bedene kesmelidir

70-Aşağıdakilerden hangisi Usulü Fıkıh erseri yazmamıştır?
A)El Mervezi B)Nesefi C)Pezdevi D)Cassas

71- Kastallani nin “İrşadü’s-Sari” kitabı nın konusu nedir?
A)Sünen dir B)Buharinin şerhidir C)Usulü Fıkıhtır D)Usulü hadistir

72–Et Tahbir ve Ed Dürre adlı kıraat eserleri kime aittir?
A)Ebu Amr B)Şatibi C)İbnü’l Cezeri D)Nafi

73-Geniş halk kitleleri önünde bir başkasının idaresiyle,alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla
konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?
A) Hitabet B) Açık oturum C) Tele konferans D) Video konferansı

74-Sözlü iletişimde sorunlu kişinin duygu ve düşünce yüklü olduğu anlaşılırsa yapılacak işlem nedir?
A)Sakinleştirmek B)Başını okşamak C)Kuralları hatırlatmak D)Dinlemek

75-Aşağıdakilerden hangisi Yaz Kur’an kurslarında öğrenciye kazandırılması geren becerilerden değildir?
A)Araştırma B)Sorun çözme C)Doğruluk D)Karar verme

76-Aşağıdakilerden hangisi Öğretimin planlanmasının yararlarından değildir?
A)Öğreticiyi bilinçlendirir ve onun kendine güven duymasına yardım eder.
B)Öğreticiyi ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır.
C)Konuların zamanından önce işletilmesini sağlar
D)Öğreticiyi endişeye kapılmaktan kurtarır.

77- “Eğer yüz çevirirlerse ey Muhammed sana düşenin açıkça bir tebliğ olduğunu bil” (Nahl:8) ayeti Hz peygambere hangi misyonu vermiştir?
A)İdarecilik A)Akılı ve zekilik C)Uzlaşmacılık D)Rehberlik

78-Yaşayarak elde edilen bilgidir. Kalp ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle müşahade olunarak yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesine ne ad verilir?
A)Hakkal yakın B)İlmel yakın C)Tecrübe D)Zühd

79-Diyanet işler başkanlığı bünyesinde kaç kurul vardır?
A)2 B)3 C)4 D)1

80-Diyanet işleri başkanlığı kanununun yürütmesi kime aittir?
A)İlgili Bakan B)Diyanet Başkanı C)Din işleri kurulu D)Bakanlar Kurulu

81-Diyanet işleri başkanlığı ilk kanunu kaç numaralı kanundur?
A)136 B)416 C)1965 D)633

82-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı teşkilatları arasında yer almaz?
A)Eğitim teşkilatı B)Merkez teşkilatı
C)Taşra teşkilatı C)Yurt dışı teşkilatı

83-Aşağıdakilerden hangisi T.C.Anayasaya göre Devletin temel amaçlarından değildir?
A) Türk Milletinin bağımsızlığını B) Ülkenin bölünmezliğini
C) Kişinin temel hak ve hürriyetlerini D)Seçme ve seçilme hakkını koruma

84-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai durumlar hariç) kaçıncı dereceden göreve başlar.
A)11 B)10 C)9 D)8

85-5.Cumhurbaşkanımız kimdir?
A)Celal Bayar B)Cemal gürsel C)Cevdet Sunay D)Fahri Korutürk

86-Meclis dışından bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için kaç milletvekilinin aday göstermesi gerekir?
A)10 B)20 C)30 D)40

87-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ekonomik kuruluş değildir?
A)WTO B)İKÖ C)ECO D)OECD

88-Bern şehri hangi ülkenin başkentidir?
A)Sırbistan B)Çek cum C)İsviçre D)Letonya

89- Türkçeyi ilk kez devletin resmi dili haline getiren beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklular B) Osmanoğulları C) Germiyanoğulları D) Karamanoğulları

90-Hazar gölü hangi bölgemizdedir?
A)İç Anadolu B)Doğu Anadolu C)Ege D)Güney doğu Anadolu

91-Aşağıdaki göller büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.Hangisi doğrudur?
A)Van gölü,Manyas gölü,Beyşehir gölü,Eğirdir gölü,Tuz gölü
B)Van gölü,Tuz gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü,Beyşehir gölü
C)Van gölü,Tuz gölü,Beyşehir gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü
D)Van gölü,Beyşehir gölü,Tuz gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü

92-Aşağıdaki nehirlerden hangisi Karadenize dökülmez?
A)Aras B)Kızılırmak C)Yeşilırmak D)Sakarya

93-Can hükmündeki uzuvlara karşı işlenen cinâyet dolayısıyla ödenen mal veya paraya ne ad verilir?
A)Diyet B)Keffaret C)Cizye D)Erş

94-Emsalü’l Mesel nedir?
A)Kur’an daki kıssalardır. B)Kur’an daki düşündürücü misallerdir.
C)Kur’an daki yer isimleridir. D)Kur’an da övülen güzel davranışlardır.

95-Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
A)Lian B)İla C)Kasem D)Talak

96-Aşağıdakilerden hangisi tefsirde çağdaş olguyu önceleyip akılcı yaklaşımı benimseyen müfessirler
arasında yer almaz?
A) Muhammed İzzet Derveze B) Cemalettin Afgani
C) Muhammed Abduh D) Ebu’l Ala el-Mevdudi

97-İslam bilimlerinden hangisi tanımlayıcı bir ilim dalıdır?
A) Hadis B) Fıkıh C) Kelam D) Hukuk

98-İslam hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine ne denir?
A)Vasi B)Velayet C)Hidane D)Razı

99-İslâm hukukunda kısırlaştırmanın caiz olmadığı yönündeki görüşün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefî ictihadı B) İcmâ C) Kur’ân nassı D) Hz. Peygamberin sünneti
100-Aşağıdakilerden hangisi nevâzil fıkhının özelliklerinden biridir?
A) Fıkıh dışındaki ilim dalları ile de ilgili olabilmesi
B) Fıkıh ilminin günümüzde ortaya çıkan bir dalı olması
C) Fıkhın, konuları ayetlerin indiği bağlamlara göre çözmeye çalışan bir dalı olması
D) Tamamen re’ye dayanarak çözülen konuları içermesi

Cevaplar:

1-C 11-A 21-D 31-B 41-B 51-B 61-A 71-B 81-D 91-C
2-A 12-A 22-A 32-B 42-B 52-C 62-D 72-C 82-A 92-A
3-B 13-D 23-B 33-C 43-B 53-C 63-B 73-B 83-D 93-D
4-B 14-C 24-A 34-A 44-D 54-B 64-C 74-D 84-C 94-B
5-C 15-C 25-C 35-A 45-B 55-C 65-C 75-C 85-C 95-B
6-A 16-D 26-C 36-A 46-C 56-A 66-B 76-C 86-B 96-D
7-D 17-A 27-B 37-D 47-A 57-C 67-D 77-D 87-B 97-A
8-C 18-A 28-D 38-C 48-A 58-A 68-B 78-A 88-C 98-C
9-D 19-B 29-A 39-C 49-C 59-C 69-A 79-A 89-D 99-D
10-A 20-C 30-D 40-D 50-D 60-B 70-A 80-D 90-B 100-A
1-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

2-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

3-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu’1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü’1-melâike

4-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü’l-hasre C)Yevmü’t-telâk D)Yevmü’l-hisâb

5-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

6-Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de kıraat hoca¬ lığı yapan isimlerden biri değildir?
A) Abdullah b. Kesir B) İbn Muhaysin
C) Yahya b. Ya’mer D) Hamid b. Kays

7- Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
A)Kumaş B) Hurma dalları C) İnce beyaz taşlar D) İşlenmemiş ince deri parçaları

8-Peygamberimizden sonra Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
A) Saîd b. Cübeyr B) Ubeyy b. Ka’b C) İkrime D) Abdullah b. Abbas

9-Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
A)Konulu Tefsir B) İcmâlî Tefsir C) Mukâren Tefsir D) Tahlîlî Tefsir

10-Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
A) Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B) Rûhu’l-me’âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm Âlûsî
C) El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân Begavi
D) İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi

11- “Kur’an’ın zahirine, şer’a ve akla aykırı olmaması gerekir”sözü hangi tefsir tarzıdır?
A)Fıkhî tefsir B)İşâri tefsir C)Ahkâm tefsiri D)Kelamî tefsir

12-Kur’an da birbirine benzeyen harfleri ayırt edebilmek için üzerlerine noktalamaya ne denir?
A)Telmih B)Tetmim C)Tenkit D)Terviye

13- Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Garibu’l Kur’an C)Fedail’l Kur’an D)Uslübü’l Kur’an

14-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Hucurat B)Beyyine C)Hacc D)Nur

15-Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
A)Sorumluluk alanı B)Yapılan iş karşılıksız kalmaz
C)İman esasları D)Dua şekilleri

16-Ravilerin rivayet eden ve rivayet ile ilgili aynı husus üzerinde ittifak etmelerine ad verilir?
A)Müselsel B)Muhtelit C)Munkatı D)Melalim

17-Hadisler söyleyen açısından ayırıma tabii tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Merfu B)Matlub C)Mevkuf D)Maktu

18-Konularına(Alel-Ebvab) göre hadis tasnifi yapıldığında hangisi bu tasnifin içinde yer almaz?
A)Müsned B)Musannef C)Camii D)Sünen

19-Sünnet ve hadislerin sahabelerden tabiilere intikal ve rivayetinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A)Sahabe-Tabiun arasında iletişim B)Er-Rihle fi talebil hadis
C)Sünen-i Mütevârise D)Tasnif hareketi

20-Ricalü’l Hadis kitaplarının konusu nedir?
A)Ravilerine göre yazılan hadis kitapları B)Ravilerin sika,zayıf ve hayatlarını yazan kitaplar.
C)Hadislerle uğraşan alimler D)Hadisleri tedvin ve tasnif edenler.

21-Selefiilerde Müteşabih ifadeler üzerinde yorum ve te’vilden kendini alıkoyma ya ne ad verilir?
A)Keff B)Sükut C)İmsak D)Ma’rifet ehline teslim

22- Dinden çıkmış olan, yeniden iman ederse amelleri de geriye döner,görüşü kime aittir?
A)Selefiyye B)Maturidiyye C)Eş’ariyye D)Kemaliyye

23- Fıkhı “Kişinin leh ve aleyhte olanı, yani iyi ve kötüyü tanımak”olarak tanımlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefiler B)Mutezile C)Malikiler D)Selefiye

24- Aşağıdakilerden hangisi duyularla elde edilen bilgiyi kabul etmez?
A) Tabiatçılar B) Mecusiler C) Sofistler D) Dehri filozoflar

25-“Kulda başlı başına bir cüz’î irade vardır. Kul iradesiyle seçimini yapar, Allah da kulun seçimine göre fiili yaratır” görüşü kime aittir?
A)Eş’ariyye B)Maturidiyye C)Mutezile D)Selefiyye

26- Meşşailik ile tasavvuf arasında bir yer tutan, manevi sezgi bu görüşün esasını teşkil eder ve hakikat sadece içteki pırıltı ve kalp yoluyla elde edilebilir diyerek bilgi meselesinde mantık ve akıl yürütme metoduna karşı çıkan akımın adı nedir?
A)Dehriyyun B)İşrakiyyun C)Muattıla D)Doğmatizm

27-Vücub ehliyetinin temelini aşağıdakilerden hangisi teşkil eder?
A)Akılve Yaş B)Zimmet ve hukukî kişilik C)Akıl ve Rüşd D)Din

28-Eşyada kural olan mubah olmasıdır kaidesi teklifi hükümlerden hangisine girer?
A)Nebd B)İcap C)Mendup D)İbaha

29-İstihsan kavramının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Hüsnüniyet B)Kolaylık C)Hakkaniyet D)İstishâb

30-Bilginin kaynağı açısından delil aşağıdakilerden hangisini içermektedir?
A)Kat’i-Zanni B)Kat’i-Nakli C)Akli-Nakli D)Nakli-Zanni

31-Aksine bir delil bulunmadığı surece serbestlik ve yükümsüzlüğe yahut daha önce varlığı bilinen bir duru-
mun devam ettiğine hükmetme yöntemi aşağıdaki terimlerden hangisidir?
A)İstishab B)İstislah C)Zeria D)İstinbat

32-Hz. Ömer (r.a.) tarafından kurulan,halkın sorularını ve meselelerini ücretsiz olarak cevabını veren devlet kuruluşudur. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti.Bunun adı nedir?
A)İfta mahkemeleri B)Füdul cemiyeti C)Ensaru’l Müslim D)Divanu’l Hukuk

33-Aşağıdakilerden hangisi Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabeden değildir?
A)Ka’b b.Malik B)Murare b.nebi C)Hilal b Umeyye D)Ka’b b.Züheyr

34-Hudeybiye anlaşmasından sonra is bölgesinde kureşin ticaret kervanlarına gerilla hareketi kurarak onlara zarar veren ve böylecede kureyşi almış olduğu karardan vaçgeçiren kişinin adı nedir?
A)Habib b. Zeyd B)Abdullah b. Selam C)Ebu Basir D)Ubeyde

35-Muallakat-ı Seba neye denir?
A)Kur’an-ın yedi harf üzerine gelişi
B)Müşrikler tarafından düzenlenen şiir yarışmasında birinci gelen yedi şiir
C)İman edip etmemekte tereddüt eden yedi kişi
D)İslamın zor ilk yedi senesi

36-Asım b.Sabit komutasında İslama davet için Benî Lihyân, Adel ve Kâre Kabilelerine gidildiğinde şiddetle karşılanıp bu davetçilerin şehit edildiği olaya ne denir?
A)Bir’i Maune B)Reci’ C)Beni Müstalik D)Katan

37- İbnu’l-Cezerî nin Kıraat alanında yazdığı eserinin adı nedir?
A)Teysir B)Tahbir C)Hırzu’l Emani D)Şatibiyye

38-Aşağıdakilerden hangisi Kıraat-ı Seb’a dan değildir?
A) Nafi b. Ebi Nuaym B) Abdullah İbn Kesir C) Ebu Amr el-Basri D) Amr ibn el-As

39-Tefeşşi harfi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sad B)Sin C)Şın D)Ye

40-Kendisinden önce hangi secavent (durak) gelmişse, bu da böyle demektir olan secavent hangisidir?
A)Üç nokta B)Ze C)Sin D)Kef

41-Mim harfi hangi tecvide kullanılmaz?
A)İdğam mütekaribeyn B)İdğam mütecaniseyn
C)İdğam meal ğunne D)İdğam misleyn

42-Aşağıdan hangisi Hukukullah’dan değildir?
A)İhlas B)İman C)Gıybet etmeme D)Vera

43-“Akıl ve kültürle kazanılan, insan ilişkilerinde sabırlı, hoş¬görülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlâkî erdem” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Vera B)Hilm C)Medenilik D)Takva

44-İslam kavramının anlamlarından hangisi doğrudan Ahlakla alakalıdır?
A)Teslim olma B)Kurtuluşa erme C)İtaat etme D)Müsaleme

45-Peygamberimize verilen isimlerden hangisi onun Ahlaki yönünü belirtir?
A)Ebul Kasım B)Üsve-i Hasene C)Hatemül enbiya D)Şefiu’l Müznibin

46-Aşağıdakilerden hangisi insanın ruhsal ve manevî varlığı ile ilgili görevlerinden değildir?
A)Hikmet B)Tevazu C)Tedavi D)Sıdk

47-Yahudiliğin kutsal metinlerinde ilk ve son peygamberlerin anlatıldığı bölüme ne ad verilir?
A)Yeşu B)Nevim C)Tora D)Sayılar

48-Hristiyanlığın kutsal kitabı toplam kaç kitaptan oluşmaktadır?
A)4 B)27 C)39 D)66

49-İnanç ve ibadetten ziyade Ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran dinin adı nedir?
A)Konfüçyüsizim B)Hinduizm C)Budizm D)Şintoizim

50-On emirde hangi günahlar yasaklanmamıştır?
A)Adam öldürme B)Rüşvet verme C)Yalan şahitlik D)Zina

51- Sihizm ve Konfüçyanizm’e reaksiyondan doğan ve başlıca öğretisi,ebedi, gayri-şahsi mistik bir üstün varlık olan dinin adı nedir?
A)Şintoizm B)Maniheizm C)Taoizm D)Budizm

52-Aşağıdakilerin hangisi necis değildir?
A) Meytenin, içine kan nüfuz etmeyen boynuz, kemik, tüy, diş gibi katı cüzleri
B) Tavuk, kaz gibi kümes hayvanla¬rının dışkıları
C) Atmaca, kartal, güvercin gibi kuşların dışkıları
D) Sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanların necaseti

53-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
A)Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise
B)Erkek ve kadının aşırı derecede şehevî teması
C)Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi
D)Mazeret halinin sona ermesi

54-Gusül abdesti hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şafii ve Malikilere Ağız ve burun vücudun içindendir.
B)Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre niyet farzdır.
C)Malikilerde vücudu ovalamak farzdır.
D)Gusül en kısa zamanda alınması farzdır.

55- Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm için doğru değildir?
A)Teyemmüm abdesti hicretin 2.yılında farz kılındı.
B) Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre teyemmümün geçerli olabilmesi için namaz vaktinin girmiş olması gerekir
C) Mazeret hali kalkmadığı sürece bir kimse yaptığı teyemmümle dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir
D)Şafii ve Malikilerde bir teyemmümle birden fazla farz namaz kılınamaz

56-Aşağıdakilerden hangisi hayızlı bir kadın için doğru değildir?
A)Hayızlı bir kadın hac ibadetini eda ederken Kabe’yi tavaf hariç hacla ilgili bütün işlemleri ve ibadetleri (menâsik) yapabilir
B)Kur’andan hiçbir ayet ve sure okuyamazlar.
C)Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir
D)Hanefi’ler göre hayız kanının alışılmış, belirli âdet süresinin sonunda kesilmesinden itibaren bir namaz vakti geçtikten sonra gusül yapılmasa da cinsel ilişki caizdir.

57-Aşağıdakilerden hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)Teşehhüd B)Tuma’nine C)Zevaid tekbiri D)İtimat

58-Aşağıdakilerin hangisi Namazı bozmaz?
A)Yanlışla konuşmak
B)Özürsüz tanahhuh etmek
C)Bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek
D)İnsanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar

59-Namazın rükunlarından hangisi terk edilirse namaz içinde telafisi mümkün değildir?
A)İftitah tekbiri B)Kıraat C)Rüku D)Kade-i ahire

60- Bir kimse birinci veya ikinci rek’atta bir secdeyi yapmadığını namazı ta¬mamladığı sırada hatırlasa bu kimse için hangi davranış yanlış olur?
A)Namazı bozmaz B)Hatırladığında yapar C)Sehiv secdesi yapar D)Namazı bitirir

61-Hangi mezhepde cemaatle Namaz; erkeklere Farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

62-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Hürrüyet C)İkamet D)Erkek olmak

63-Aşağıdakilerden hangisi kadın cenazesine ait bir parçadır?
A)Hımar B)Kamis C)İzar D)Lifafe

64-Ezanı yavaş yavaş okumaya ne denir?
A)Tertil B)Segıl C)Teressül D)Müvalat

65-Orucun geçerlilik şartı nedir?
A)İmsak B)Niyyet C)Sağlık D)Şuur

66-Aşağıdakilerden hangisi oruçda kaza gerektirir?
A)Anestezi B)Fitil kullanmak C)Serum D)Anjiyo

67- Ramazanda; bir şey yiyor veya içiyorken imsak vaktinin girdiğini anlayan bile bile yemeye veya içmeye devam etmesi halinde bu kişiye ne gerekir?
A)Kaza B)Kefaret C) Tevbe D)Kaza+Keffaret

68-Aşağıdakilerden hangisi zekat yerine geçer?
A)Çağımızda yoksul¬lara ve âcizlere bakmak için kurulan kurumlara verilen zekat.
B)Bir fakirin karnını doyurma işlemi.
C)Niyyetsiz verile zekat
D)Zengin çocuklarına verilen zekat.

69-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerde zekat niyyeti sayılmaz?
A)Malından zekatı ayrırdığında niyet etmesi.
B)Zekat mükellefi ihtiyac sahibine verdiği anda niyet etmesi
C)Devlet Zekat mükellefinin gizli mallarından zorla zekat niyet ile aldığında
D)Zekat mükellefi zekatını kendi adına ödenmesi için bir vekile verdiği andaki niyeti.

70-Mehir ve Diyet gibi alacaklara ne ad verilir?
A)Deyn-i Kavi B)Deyn-i Mutavassıf C)Deyn-i Zaif D)Rikaz

71- Peygamberimizin Haccına Müslümanlara hac ibadetinin bütün hükümlerini hem nazarî olarak bildirdiği, hem de pratik olarak gösterdiği için ne ad verilir?
A)Veda haccı B)Belağ haccı C)İslam haccı D)İlk haccı

72- Aşağıdakilerin hangisi Temettü haccı yapabilir?
A)Mekkeliler B)Harem de oturanlar C)Medineliler D)Hıllıler

73- Hangi mezhepte niyet te belirsizlik halinde umre ve haccı da kabul olmaz?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

74-Aşağıdaki kitapların hangisi Hanefi ekolüne ait değildir?
A)Mahsul B)Nevadir C)Vakıat D)Mutunu erba

75-Aşağıdaki Kitap eser eşleşmesinde hangisi doğru değildir?
A)Nesefi nin Kenzü’d Dekaik B)Tacü’ş Şeria nın El Vikaye
C)Mevsıli nin El İnaye D)El-Merginânî’nin El Hidaye

76-İmamı Şafiî nin ıraktaki görüşlerini yansıtan kitabının adı nedir?
A)El Ümm B)Et-Tahsîl C)El Hasıl D)El Hücce

77-Aşağıdaki eser müellif karşılaştımasında hangisi yanlıştır?
A) El-Merginânî’nin:El-Hidaye B) İbnü’l-Hümâm’ın :Fethu’l-Kadîr,
C) En-Nesefi’nin :En-Nihâye, D) Molla Hürsev’in :Ed-Dürer’i

78-Zahiru’r Rivaye olarak bilinen altı esere ne ad verilir?
A)Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B)Kitabü’l-Harâc
C)Mesâil-i usûl D)El-Hidaye

79-El Mahsal adlı fıkıh usulü kitabının yazarı kimdir?
A)Cüveyni B)Gazali C)Amidi D)Razi

80-Aşağıdakilerden hangisi Hitabet çeşidi değildir?
A)Akademik B)Diplomatik C)Hukuki D)Resmi

81-Sahne,Kürsü,Minber gibi topluluk karşısında duyulan korkuya ne ad verilir?
A)Trac B)Disk C)Nutk D)Sükt

82- İlk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade etmeye başlayan mutasavvıf kimdir?
A) Mevlânâ B) Yunus Emre C) Ahmed Yesevî D) Eşrefoğlu Rûmî

83-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının Ana teşkilatlarından değildir?
A)Eğitim teşkilatı B)Taşra teşkilatı C)Yurd dışı teşkilatı D)Merkez teşkilatı

84-Diyanet işleri başkanlığı bünyesinde kaç tane ihtisas eğitim merkezi bulunur?
A)3 B)5 C)15 D)17

85-Diyanet 2007 genelgesine göre fıtır sadakalarını belirleme yetkisi kime aittir?
A)İlçe müftülüğü B)İl müftülüğü C)Diyanet işl başk D)İlahiyatlar

86-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır?
A)Hasan Hüsnü Erdem B)Mehmet Tevfik Gerçeker
C)Eyüp Sabri Hayırlıoğlu D)Kemal Necati Erdem

87-1982 Anayasasının birinci kısmın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Temel Hak ve Ödevler B)Cumhuriyetin Temel organları
C)Genel Esaslar D)Mali ve ekonomik Haklar

88-Aşağıdaki baraj göllerinin büyükten küçüğe sıralanışında doğru olan hangisidir?
A)Atatürk barajı,Keban barajı,Karakaya barajı,Hirfanlı barajı
B)Atatürk barajı,Karakaya barajı,Keban barajı,Hirfanlı barajı
C)Keban barajı,Atatürk barajı,Karakaya barajı,Hirfanlı barajı
D)Atatürk barajı,Hirfanlı barajı,Keban barajı,Karakaya barajı

89-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dışından doğup, ülkemizin sınırları içinde denize dökülür?
A)Asi B)Dicle C)Fırat D)Aras

90-Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yedi harikasından değildir?
A)Keops Pramidi B)Artemis Tapınağı C)Rodos Heykeli D)Çin Seddi

91-Atatürk ilkelerinin, yeni Türk devletinin temel ilkeleri olarak Anayasa’ya girmesi hangi yılda gerçekleşmiştir?
A) 1921 B) 1923 C) 1924 D) 1937

92- Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerşekleştirilmemiştir?
A)Nüfus sayımı B)Yeni bir ordunun kurulması
C)İlk resmi gazetenin çıkartılması D)Anayasa çıkartılması

93-Aşağıdakilerin hangisi bir İslam ülkesi başkenti değildir?
A)Magadişu B)Zambi C)Rabat D)Maskat

94-Avrupa Futbol Federasyonu birliği (UEFA) merkezi hangi şehirdedir?
A)Lozan B)Zürih C)Lyon D)Nyon

95-Kuzey Atlantik anlaşması örgütünün simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)AGİT B)NATO C)OECD D)ASEM

96- İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam B) Dirlik C) Vakıf D) Devşirme

97-Aşağıdakilerden hangisi “Beyu’l-İne”nin tarifi dir?
A) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp daha sonra satılan fiyattan düşük bir fiyatla geri satın alınmasıdır.
B) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, ardından satılan fi yattan daha yüksek bir fiyatla geri satın alınmasıdır.
C) Akitten cayması hâlinde satıcıya kalmak üzere müşterinin satıcıya ekonomik değeri olan bir şey vermesidir.
D) Altın ve gümüşün diğer para cinsleriyle değişimidir

98-“ Bid’î talâk hiç geçerli değildir.” diyen zahir müçtehit kimdir?
A) Davut ez-Zahiri B) Kasani C) İbn Hazm D) İbn Teymiyye

99- Aşağıdakilerden hangisi örfün delil olabilmesinin şartlarından biri değildir?
A) Örf halkın tamamı ya da büyük çoğunluğu tarafından uygulanıyor olmalı
B) Örfe rağmen taraflar farklı karar aldıklarında, örf burada geçerli olmamalı
C) Örf, kesin bir delile aykırı olmamalı
D) Örfe göre karar vermede konuyla ilgili mutlaka bir hadis olmalı

100- Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?
A) Ehliyetin olması B) İkrahın olmaması
C) Evliliğin gizlenmemesi D) Şahitlerin olması

Cevaplar:

1-C 11-B 21-C 31-A 41-A 51-C 61-D 71-B 81-A 91-D
2-C 12-C 22-C 32-A 42-C 52-A 62-A 72-C 82-C 92-D
3-C 13-D 23-A 33-D 43-B 53-C 63-A 73-B 83-A 93-B
4-A 14-C 24-C 34-C 44-D 54-D 64-C 74-A 84-B 94-D
5-D 15-C 25-B 35-B 45-B 55-A 65-B 75-C 85-C 95-B
6-C 16-A 26-B 36-B 46-C 56-B 66-C 76-C 86-D 96-C
7-A 17-B 27-B 37-B 47-B 57-D 67-D 77-C 87-C 97-A
8-B 18-A 28-D 38-D 48-D 58-D 68-A 78-C 88-A 98-C
9-A 19-D 29-D 39-C 49-A 59-A 69-C 79-D 89-A 99-D
10-C 20-B 30-C 40-D 50-B 60-D 70-C 80-D 90-D 100-A
İSLAMİ BİLGİLER TEST-6
1-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

2- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C) Zebani D) Melaike-i Mukarrebun

3-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

4-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

5-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

6-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada öndedir?
A)Şuara B)Neml C)İsra D)Taha

7-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Bakara B)Ra’d C)Fetih D)Zilzal

8-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
A)Zeyd b. Harise B)Muaviye B)Halid b. Velid D) Şurahbil b. Hasene

9-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
A)Arza B)Kitabet C)Hıfz D)İbadette uygulama

10-Muhammed İzzet Derveze’nin “Et-Tefsiru’l- Hadîs” adlı tefsiri ne tür tefsirdir?
A)Fıkhı tefsir B)Tarihi tefsir C)Lugavi tefsir D)Edebi tefsir

11-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
A)Te’vil ayetin muhtemel manalarından birine hamletmek demektir
B)Te’vil Tefsir den daha geneldir
C)Tefsirin sahası daha çok rivayet üzerinedir
D)Te’vilin sahası dirayet üzerinedir

12-Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
A)Lafzın az olmasıyla birlikte manasının zengin olması. B) Hem icmali hem de beyâni olması.
C) Hitabın hem avam hem de havassa yönelik olabilirliği. D)Tarihselliği öne alması

13- “İster hakikat, ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Tenkit B)Teşbih C)Tıbak D)Tetmim

14-Irak Rey ekolünü aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
A)Abdullah b. Mesud B)Ahmet b. Hanbel
C)Tavus b. Keysan D)Ubeyy b. Ka’b

15-Peygamberimizin Mekkede bunalımlı bir dönemde kendisini rahatlatmak için gelen sure hangisidir?
A)Kadir B)İnşirah C)Nasr D)Hümeze
16-Hadislerin toplanması hangi dönemde olmuştur?
A)Sahabe dönemi B)Tabiun dönemi C)Tebe-i Tabiun dönemi D)Abbasiler

17-Aşağıdakilerin hangisi Buharinin şerhlerinden değildir?
A)Edebü’l Müfred B)Et Tecridü’s Sarih li ehadisi’l Camiu’s Sahih
C)Kevâkibü’d-Derârî D)Umdetu’l-Kari

18-Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis âlimlerine ne ad verilir
A)Hadis İmamı B)Muhaddis C)Hadis Alimi D)Mütedevvin

19-Hadis ilminde aşağıdakilerin hangisi aynı anlama gelmez?
A)İsnad B)Sika C)Senet D)Ravi

20-Raviinin adalet ve zabtı ile alakalı kusurlarına ne ad verilir?
A)Ta’dil B)Ta’n C)Kizb D)Şaz

21-Aşağıdakilerden hangisi Selefi metodunun ilkelerinden değildir?
A)Takdis B)Mecaz C)Tasdik D)Susmak

22-Maturidiyye Mezhebinin yetiştirdiği en büyük Kelamcı kimdir?
A)Bakıllani B)Semerkandi C)Nesefi D)Cürcani

23-Mezhepler döneminde Selefiyenin karşısındaki Allah’ın sıfatlarının bir kısmını kabul etmeyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haricilik B)Meşşailik C)Muattıla D)Sıfatıyye

24-Akıl hiç bir şeyi vâcip kılamaz. Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa, Allah’ı bilmek şer’an vaciptir. Aklen bir vucûbiyyet yoktur. Şeriattan, dinden haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir görüşünü savunan Eş’ariliğin temel prensibi nedir?
A)Marifetullah B)Cüz-i İrade C)Husun ve Kubuh D)Kesb

25-Ahmed b.Hanbelin yaşadığı dönemde hangi görüşü reddederek Halife Me’mun tarafından yargılanarak zindana atılmıştır?
A)Rü’yetullah B) Siyaset-i şer’iyye C)Hulukul Kur’an D) Kamu yararı

26-Hükmü nas tarafından belirlenmemiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)İllet B)Fer’ C)Asıl D)Aslın Hükmü

27- İnsanın dinin hitabına ehil olması akıl denilen anlama, düşünme ve ona göre davranma kabiliyetine sahip bulunması sebebiyle bu anlamdaki ehliyet ve sorumluluğuna İslâm âlimleri ne ad vermektedir?
A)Eda Ehliyeti B)Vücup ehliyeti C)Rüşd Ehliyeti D) Ehliyyetü’l-hitâb

28-Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması için oluşturulan maslahatlara ne ad verilir?
A)MesalihiMürsele B)Mesalihi Mülga C)Mesalihi Mu’tebere D)İstishab

29-Aşağıdakilerden hangisi Vacip hakkında doğru değildir?
A)Vacip kat-i delillere dayanır B)Vacibi inkar eden küfre düşmez
C)Vacib i terk eden isaat etmiş olur D)Hanefilerin dışında Vacip farz anlamında kullanılır

30-Hz. Ebubekir’in, Hz. Ömer’in teklifi üzerine çeşitli malzemeler üzerine yazılı bulunan Kur’an’ı bir mushafta toplama kararı alması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)İstihsan B)Kıyas C)Mesalih-i Mürsele D)İcma

31-Habeşistana göç ettikten sonra kocası Hıristiyan olan ondan boşanıp nikahı Necaşi tarafından kıyılan peygamberimizin eşinin adı nedir?
A)Ümmü Seleme B)Meymune C)Hafsa D)Ümmü Habibe

32-Hudeybiye antlaşması kaç tarihinde olmuştur?
A)M.627-H.7 B)M.628-H.7 C)M.629-H.7 D)M.628-H.6

33-Rebiul Evvel ayı peygamberimizin başından geçen önemli olayların olduğu aydır. Aşağıdakilerden hangisi bu aya denk gelmez?
A)Doğumu B)Ölümü C)Risaleti D)Hicreti

34-Aşağıdakilerden hangisi Medine anlaşmasının hükümlerinden değildir?
A)Bu sahifenin gösterdiği kimse lehine Yesrib vadisi dahili haram bir yerdir.
B)Bu sahifede gösterilen kimseler arasında zuhu¬rundan korkulan bütün öldürme yahut münazaa vak’aları taraflardan oluşan komisyona götürülmeleri gerekir.
C)Her bir zümre, kendilerine ait mıntıkadan mes’uldür
D)Müslümanlar ve Yahudiler arasında, Yesrib’e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır

35-Peygamberimiz(s.a.v.)Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde
onu himayesine alan kişinin adı nedir?
A)Mutim b. Adiyy B)Tarık b.Z iyad C)Saad b. Muaz D)Habib b.Zeyd

36-İstanbul tariki denilen kıraat okuyuşuna ne ad verilir?
A)Seb’a Tariki B)Teysir Tariki C)Aşere Tariki D)Şatibiyye Tariki

37-Üst azı dişler ve dilin yan tarafına yani “dad” harfinin çıktığı yere ne adı verilir?
A)Cevf B)Hayşum C)Adras D)Lahn

38-Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatı lazımadır?
A)Sükun B)Hareke C)Ğunne D)Tefhim

39-(Ayn) secavendinde hangi uygulama doğru değildir?
A)Namazda iken konuyu tamamlayıp sonra rukûya gitmek
B)Hatim ve aşır okurken, başlayış ve bitiriş yeri tayininde.
C)Herhangi bir yeri ezberlerken, ders başı ve sonu olarak da bu işareti esas almak uygun olur.
D)Ayetlerin ne zaman indiğini anlamada yardımcı olur.

40-Aşağıdakilerden hangisinde gizli ğunne vardır?
A)İzhar B)İhfa C)İdğam meal ğunne D)İdğam misleyn

41-Ahlâkın en yaygın kullanılan tanımının oluşmasına katkı sağlayan üç önemli düşünür kimdir?
A)Farabî, İbn Sînâ, İmam Gazâlî B)İmam Gazâlî, Farabî, İbn Arabî
C)İmam Gazâlî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh D)İmam Gazâlî, Farabî, Bâyezid-i Bistamî

42-”Allah ve Resulü bir şeye hükmedince, artık mümin erkek ve kadınlara işlerinde bir seçme hakkı kalmaz. Her kim Allah ve Resulü’ne isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur” (el-Ahzâb 33/36).ayeti Ahlakla ilişkilendirildiğinde Ahlakın kaynağını hangi temelde zorunlu hale getirmiştir?
A)Din B)Tarih C)Felsefe D)İrade

43-İslam Ahlakının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)Cennet ümidi ve cehennem korkusu. B)Allah rızası gayesi.
C)Kadere boyun eğme arzusu D)Allah sevgisiyle yaşama gayesi

44-Kur’an daki hangi benzetme insanın üstünlüğünü göstermez?
A)Yeryüzünün halifesi B)İnsanın mükerremliği
C)Eşref-i mahluk oluşu D)İnsanın aciz bir varlık oluşu

45-Kur’an’ın deyimiyle Hz Muhammedin”insan peygamber” oluşu insanlık için hangini önemli kılmaktadır?
A)Hz Muhammedin risaletine inanmanın gereğini
B)Hz Muhammedin hayatını öğrenmeninin gereğini
C)Hz Muhammedin büyük bir kişi olduğuna inanmanın gerini
D)Hz Muhammedin bizim için örnek birisi olduğunun gereğini

46-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki on emirden birisi değildir?
A)Asla kumar oynamayacaksın. B)Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim
C)Benden başka tanrın olmayacak D)Anne ve babana hürmet edeceksin

47-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik (sahih)olmayan Hristiyan yazılarından değildir?
A)Rasüllerin işleri B)Mektuplar C)Vahiyler D)Metinler

48-Hristiyanlığın reform hareketi’nden sonra (XVI. yüzyıl) İngiltere’de doğmuş bir ekoldür. Protestanlığın İngiltere’ye has şekli olan,Katolik-Protestan çatışmasında uzlaşmacı bir yol izleyen mezhebin adı nedir?
A)Protestanlık B)Anglikanlık C)Hümanistlik D)Evangeliklik

49-Aşağıdaki ülkelerin hangisi Protestan değildir?
A)Norveç B)İspanya C)İsveç D)Danimarka

50-Hinduizimde en büyük tanrı hangisidir?
A)Buda B)Vişnu C)Brahma D)Şiva

51- İddetle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Bazı durumlarda erkek de iddet bekler.
B)Adet gören kadınlar üç adet süresi kur bekler.
C)Hamile kadın doğum yaptığında iddeti sona erer.
D)Adet görmeyen ya da adetten kesilmiş kadınla¬rın iddeti yoktur.

52-Hafif necasetin Namaza engel olması için uvzun veya onu örten elbisenin en az ne kadarı necasetli okması gerekir?
A)Vücutun yarısı veya fazlası B)Uvzun tamamı
C)Uvzun yarısı veya fazlası D)Uvzun dörtte biri veya fazlası

53-Hanefilerde Kadınlarda Hayız ın başlama yaşı en az ve en fazla kaç yaştır?
A)9-45 B)12-55 C)15-55 D)9-55

54-Tertib sahibinin tertibi aşağıdakilerden hangi hangi halde düşmez?
A)Kazaya kalan namazların sayısının vitir dı¬şında altı vakit ve daha fazla olması
B)Tertib sahibi birisine hayız veya nifas halinin girmesi.
C)Vaktin hem kaza hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması
D)Vakit namazının kılınışı sırasında kazaya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması

55-Her halukarda kadınların camiye cemaatle namaza gitmelerini mekruh gören hangisidir?
A)İbni Hazm B)Şafii C)Maliki D)Ebu Yusuf

56-Aşağıdakilerden hangisi imamlık konusunda doğru değildir?
A)Özürlü olan kimse, özürsüze imam olur.
B)Necasetten taharet şartını yerine getirmesi şarttır.
C)Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmemiş kişiye imam olur
D)Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmamak da şarttır

57-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlar için doğrudur?
A)Nafile namazlarda mutlaka niyet ismi söylenerek yapılmalıdır.
B)Gündüz kılınan nafilelerde dört rekattan fazla kılarak selam vermek mekruhtur.
C)Nafile namazlarda kısa kıraat yapmak menduptur.
D)Kıyamı kasden terk edene sehiv secdesi gerekir.

58-Aşağıdakilerden hangisi seferilikle alakalı bir kavram değildir?
A)Üç konak üç merhale B)Kasr C)Med D)Cem

59-Aşağıdakilerden hangisi bir birine zıt kavramlardan değildir?
A)Hür-Muksir B)Mesbuk-Lahik
C)Şüruk-Gurub D)Tertîbü’l-makam-muhâzâtü’n-nisâ

60-İzn-i Am ne demektir?
A)İmamın bir başkasına Cuma namazı kıldırması için izin vermesi.
B)Cuma kılınan yerin herkese açık olması
C)Ev sahibinin misafire namaz kıldırması için izin vermesi.
D)Cenaze kıldıracak kişinin cenaze sahibinden izin alması

61-Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?
A)Kefeni vacip B)Kefeni sünnet C)Kefeni kifaye D)Kefeni zaruret

62-Aşağıdakilerden hangisine oruç farz değildir?
A)Yolculara B)Hastalara C)Mümeyyizlere D)Gebelere

63-Aşağıdakilerden hangi oruçta mutlak niyet yeterli değildir?
A)Kaza B)Nafile C)Ramazan D)Belirli adak

64-Şafiilere göre ramazan kazasını aynı yıl içinde yapmayanlara ne gerekir?
A)Fidye B)Kaza+Fidye C)Kaza+Tevbe D)Kaza+Kaza

65-Ev kirası gibi zekât mevzuu olmayan bir malın alacaklısına geçen senelerin zekât borcu gerçekleşir.Ancak zekât borcunun ödenme mecburiyeti için alacaklının en az nisab miktarı kadar tahsil etmesi gereken bu alacaklıya ne ad verilir?
A)Deyn-i kavi B)Deyn-i Mutavassıt C)Deyn-i Zaif D)Gerçek nema

66-Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen mallara ne ad verilir?
A)Emvâlü’1-bâtma B)Emvâlü’z-zâhire C)Mâl-i müstefâd D)Deyn-i mutavassıt

67- Borç hangi neviden olursa olsun, hangi mallar zekâtın vücûbuna mani değildir?
A)Hayvanlar B)Ticaret malları C)Kira gelirleri D)Toprak ürünleri

68-Aşağıdakilerden hangisi haccın geçerlilik şartlarından biri değildir?
A) Özel vakit B) Sağlık C) Özel mekan D) İhram

69-Aşağıdakilerden hangisi bir mîkat ismi değildir?
A) Cuhfe B) Yelemlem C)Ten’im D) Zülhuleyfe

70-Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vâciplerinden biridir?
A) Hac hutbeleri B) Arefe gecesini Mina’da geçirmek
C) Bayram günlerinde Mina’da kalmak D) Saçları traş etmek veya kısaltmak.

71-Aşağıdakilerin hangisi İmamı Maturidinin eseri değildir?
A) Te’vilâtu’l-Kur’an B)Kitâbü’t-Tevhîd C) Te’vilatü Ehli’s-Sünne D) Tabsiratül-Edille

72-Kurtubinin Kaleme aldığı El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân adlı tefsiri nasıl bir tefsirdir?
A)Rivayet B)Fıkhı C)İctimai D)Ameli

73-Aşağıdakilerden hangisi Mesail-i Usul den değildir?
A)Asl B)Camiu’s Sağır C)El Hidaye D)Ziyadat

74- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dini danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerden değildir?
A)Zamanlama B)Yüzleştirme C)Yorumlama D)Destekleme

75- Camide cemaatin, vaazları daha iyi duyup ve görsel olarak takip edebilmesi için imamın yeni bir araç geliştirmesi hangi tür bilgiye girer?
A)Gündelik B)Dinsel C)Bilimsel D)Teknik

76-Aşağıdaki Kur’anda verilen olaylardan hangisi rehberlik anlamını taşımaz?
A)Hz Lokmanın oğluna vasiyeti
B)Hz Musanın kardeşi Harunu kavminin başına bırakması.
C)Hz Yunusun balığın karnındaki duası
D)Hz Yusufu zındanda rüya yorumlaması

77-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğreticide olması gereken vasıflardan değildir?
A)Genel kültür bilgisine sahip olmak B)Çok kitap okumak
C)Öğretim yöntemlerini bilmek D)Öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmak

78-“Emri bi’-l maruf ve nehyi ani’l-münker” kavramı aşağıdaki hangi kavramları kapsamaz?
A)Hitabet B)İrşad C)Davet D)Tebliğ

79- İlk dönemlerde Şam ekolunün temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nafi B)Süleyman b.Yesar C)Evzai D)Rabiatu’r Rey

80-İnsani konularda doğaüstü inanışları açıkça reddeden fakat bunun yanında inançların kendisini hedef almayan,doğruyu bulmak insanın bir yetisidir diyerek gerçeğe duyulan bu arzu, gözü kapalı kabullenimlerle değil, bilimsel şüphecilik ve bilimsel yöntemle olmalıdır görüşüne ne ad verilir?
A)Pozivitizm B)Hümanizm C)Doğmatizm D)Ateizm

81-Diyanet işleri başkanlığı mevcut anayasanın kaçıncı maddesinde düzenleşmiştir?
A)64 B)103 C)136 D)163

82-Diyanet işleri merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü hangi birim içinde yer alır?
A)Ana hizmetler B)Danışma ve denetim C)Yardımcı hizmetler D)Genel hizmetler

83-Camiiler haftası ilk kez kaç yılında düzenlenmiştir?
A)1979 B)1986 C)1989 D)1991

84-Hacc da Seyahat acentalarına tahsis edilecek kontenjan oranını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A)Bakanlar kurulu B)Bakanlıklar arası hac kurulu
C)Diyanet işleri başkanlığı D)Hac ve umre işleri genel müdürlüğü

85-Anayasanın beşinci kısmının konusu nedir?
A)Yargı B)İnklap kanunlarının korunması C)Geçici Hükümler D)Mali Hükümler

86-Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun sonuçları arasında yer almaz?
A)Eğitimde eşitlik gerçekleştirilmiştir B)İlkokul kız ve erkek çocuklarına zorunlu tutulmuştur
C)Latin harfleri kabûl edilmiştir D)Maarif Bakanlığı (MEB) kurulmuştur

87-Anayasaya göre Özel hayatın gizliliği ve korunması nda hangi başlıklar yoktur?
A) Konut dokunulmazlığı B) Haberleşme hürriyeti
C) Özel hayatın gizliliği D) Düzeltme ve cevap hakkı

88-Aşağıdakilerin hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?
A) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
B) Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
C) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak.
D) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

89-Aşağıdakilerin hangisi T.B.M.M başkanlığın da yer almaz?
A)Başkan vekilleri B)Komisyon üyeleri C)İdare amirleri D)Katip üyeler

90-Aşağıdaki göllerden bölgelere göre doğru olanı hangisidir?
A)İznik: Ege B)Acı göl: Marmara C)Hazar oğu Anadolu D)Eğirdir:İç Anadolu

91-Aşağıdakilerden hangisi baraj gölü değildir?
A)Sarıyar B)Ulubat C)Altın kaya D)Kılıç kaya

92-Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?
A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması B)Âşâr vergisinin kaldırılması
C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi D)Medenî Kanun

93-Ottowa nerenin başkentidir?
A)Arjantin B)Kanada C)Brezilya D)Kore

94-Aşağıdakilerin hangisi itilaf devletlerinden değildir?
A) İngiltere B)Almanya C)Fransa D)Rusya

95-Osmanlıda adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakan,kadıları tayin edene ne ad verilir?
A)Şeyhülislam B)Kazasker C)Nişancı D)Sadrazam

96-Osmanlılarda kağıt para ilk defa hangi padişah zamanında basılmıştır?
A) Sultan Abdülhamid B) Osman Bey
C) Yıldırım Beyazıd D) Sultan Abdülmecid

97-Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır?
A) Artukoğulları B) Germiyanoğulları
C) Karamanoğulları D) Candaroğulları

98- Aşağıdakilerden hangisi “Beytülmal”in başlıca gelir kaynakları arasında yer almaz?
A) Sadaka B) Haraç C) Öşür D) Zekat

99- Aşağıdaki kavramlardan hangisi “vade karşılı¬ğında alacağın miktarının arttırılması” anlamı¬na gelmektedir?
A)Ribe’l-fadl B) Bey‘u’l-müzâbene C) Ribe’n-nesîe D) Selem

100-Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Akdin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması” anlamına gelmektedir?
A) Gabn-ı fahiş B) Galat C) Garar D) Zarar

Cevaplar:
1-A 11-B 21-B 31-D 41-C 51-D 61-A 71-D 81-C 91-B
2-B 12-D 22-C 32-B 42-A 52-D 62-C 72-B 82-C 92-A
3-C 13-C 23-C 33-C 43-C 53-D 63-A 73-C 83-B 93-B
4-D 14-A 24-A 34-B 44-D 54-B 64-B 74-A 84-A 94-B
5-B 15-B 25-C 35-A 45-D 55-C 65-B 75-D 85-B 95-B
6-C 16-B 26-B 36-B 46-A 56-A 66-C 76-C 86-C 96-D
7-B 17-A 27-D 37-C 47-D 57-B 67-D 77-B 87-D 97-A
8-A 18-A 28-C 38-C 48-B 58-C 68-B 78-A 88-C 98-D
9-D 19-B 29-A 39-D 49-B 59-B 69-C 79-C 89-B 99-C
10-B 20-B 30-C 40-B 50-C 60-B 70-D 80-B 90-C 100-C
İSLAMİ BİLGİLER TES-7
1-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzememektedir.
B)Allah’ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah’a verilemez.

2-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

3-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz’î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah’tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

4-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

5- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

6-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın Cem’i aşamasında olmamıştır?
A)Kur’an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi
B)Surelerin isimlerini komisyon koymuştur.
C)Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanmıştır.
D)Süre ve ayetler tevkifidir.

7- Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahye ne denir?
A)Vahy-i Hüda B)Vahy-i Mevlüt C)Vahy-i Gayri Mevlüt D)Beyan

8-Hz Peygamber döneminde Kur’an-ın korunmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?
A)Tebliğ B)Kitabet C)Hıfz D)Arza

9-Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
A)Nasr B)İhlas C)Felag D)Nas

10-Aşağıdakilerden hangisi fıkhı bir tefsirdir?
A) Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B) İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi
C) El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân El-Kurtubî
D) Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri Süleyman Ateş.

11-Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
A)Fırka tefsirleri B)Lügavi tefsirler C)Tarihi tefsirler D)Rasyonel tefsirler

12-Aşağıdakilerden hangisi 1.tabaka müfessirlerdendir?
A)Ebu Muse’l Eş’ari B)Ata b.Ebi Rabah C)İkrime D)Hasan el Basri

13-Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
A)Ashabı Tubba B)Ashabı Eyke C)Ashabı Resse D)Ashabı Karye

14-Aşağıdaki küffar isimlerinden hangisi Kur’an da geçmez?
A)Ebu cehil B)Ebu Leheb C)Calut D)Haman

15-Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taif hadisesi B)İfk hadisesi C)Bey’at hadisesi D)Garanik hadisesi

16-Aşağıdakilerden hangisi İmamı Buharinin hocasıdır
A)Tirmizi B)Müslim C)Ahmed b.Hanbel D)Nevevi

17-Metaini Aşera dan birisi ile tenkit edilen hadis Ravisine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’n C)Mecruh D)Muhalefetu’s-sîkât

18- İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan daha, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîflere ne ad verilir?
A)Sahih hadis B)Hasen hadis C)Meşhur hadis D)Muttasıl hadis

19-Aşağıdakilerden hangisi söyleyen açısından sınıflandılmış bir hadistir?
A)Ali İsnad B)Mevkuf C)Mütevatir D)Hasen

20-Aşağıdakilerden hangisinin Süneni yoktur?
A)Müslim B)Darimi C)Nesai D)Beyhaki

21-Aşağıdakilerden hangisi Selefiye hakkında doğru değildir?
A)Teşbih ve tecsîme baş vururlar.
B)Tâbiûn, mezhep imamları, büyük müctehidler ve hadisçiler Selefiyye’dendirler
C)Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” an¬lamı taşır
D)Günümüzde dünya müslümanlarının % 12′si Selefî’dirler.

22- “Yüce Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir” görüşü kime aittir?
A)Maturidiyye B)Eşariyye C)Mutezile C)Selefiyye

23-Aşağıdakilerden hangisi Şia hakkında doğru değildir?
A)İtikadî, Fıkhî ve siyasî mezheptir B)Taraftar, yardımcı anlamına gelir
C)Hz. Ali’yi halifeliğe en lâyık kişi olarak görür D)Hz Ali’nin görüşlerinden oluşur.

24- “Davud bin Ali bin Halef el-İsbahanî” hangi mezhebin kurucusu olarak kabul edilir?
A)İmamiyye B)Zahiriyye C)Hariciyye D)Cebriyye

25-Haricilik hangi savaşla ortaya çıkmıştır?
A)Cemel B)Kasidiyye C)Sıffın D)Mute

26-İslam düşüncesi tarihinde felsefe veya islam felsefesi denince ilk akla gelen düşünce akımı hangisidir?
A)İbadiyye B)Meşşailik C)Eşarilik D)İşrakilik

27-“Delil kat’î ise bunu farz, zannî ise bunu vacip” gören mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

28-Müstehab teklifi hükümlerden hangisine girer?
A)Vacip B)Sahih C)Mendup D)Ruhsat

29- İslâm dünyasında hicri IV. yüzyıldan sonra ictihad faaliyetinin gerileyip zayıfladığı ve içtihadın yerini taklidin almaya başladığı nedenlerinden değildir?
A)Siyasî baskı ve çekişmeler B)İctihad kültür ve telakkisinin değişmesi
C)Sorunlara cevap ihtiyacının artması D)Mezhepler etrafında meydana gelen kümeleşme

30-İslam hukukundaki Beraat-ı zimmet asıldır kaidesinin anlamı nedir?
A)Zararın defi, faydanın celbinden evladır.
B)Borçlu olmamak asıldır. Borç ileri süren, ispatla mükelleftir.
C)Zaman değişince hükümler de değişir.
D)Alması hukuka aykırı olanın vermesi de hukuka aykırıdır.

31-Ferdin diğer fertlerle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen, bunları belli kurallara ve sonuçlara bağlayan kurallara ne ad verilir?
A)Ukubat B)Muamelat C)Ahlak D)Hukuk

32-Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin içinde yer almaz?
A)Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm îka edemez
B)Her bir zümre, sadece kendilerine ait mıntıkadan başka mıntıkalardanda mes’uldür
C)Himaye altındaki kimse (carr), bizzat himaye eden kimse gibidir.
D)Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar, hi¬maye altına alınmayacaklardır.

33-Peygamberimizin Medineden çıkardığı ilk yahudi kabilesi hangisidir?
A)Gatafan B)Nadir C)Kureyza D)Kaynuka

34-Aşağıdakilerin hangisi Hayber savaşının nedenleri arasındadır?
A)Müslümanlara karşı savaş açma B)Müslüman ticaret kervanlarının önünü kesme
C)Müslümanlardan bazılarını katletme D)Düşmana yardım ve yataklık etme

35-Aşağıdaki savaşların hangisi Hevazin kabilesine karşı yapılmamıştır?
A)Yelemlem B)Huneyn C)Evtas D)Taif

36-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi akrabalık sayılmazdı?
A)Hılf(Antlaşma) B)Civar(Resmi koruma) C)Sıhriyyet D)Vela(Himaye)

37-Aşağıdakilerden hangisi Fer’i harflerden değildir?
A) Teshil ile Okunan Hemze B) İmâle ile Okunan Elif
C) İşmam ile Okunan Sad D) İhfâ ile Okunan Nûn

38-Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarının faydalarından değildir?
A)Harflerin yazılışının birbirinden ayrılmasını sağlarlar.
B)Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar
C)Harflerin kuvvetlisini zayıfından ayırma imkanı verirler.
D)Mahreçleri ayrı olan harflerin telâffuzunda güzellik ve zenginlik sağlarlar.

39-Aşağıdakilerden hangisi secavend değildir?
A)Cim B)İşmam C)Kıf D)Kef

40- Kırâat’ın aşere imamlarının ravileri ile o ravilerin tariklerı arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan bir kırâat sistemidir?
A)Talim B)Tarık C)Takrib D)Tağlis

41-Hurufu Mukattada aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Kelime-i muhaffefe B)Harfi Musakkale C)Meddi arız D)Revm

42-Aşağıdakilerden hangisi Ahlakla alakalı değildir?
A) Ahlâk anlayışı çok kez örfe bağlıdır.
B) Ahlâk insan cemiyetine ait bir olaydır.
C) Ahlâki tavırlar ile örf ve adetlerin temelinde de farklılık vardır.
D) Ahlâk sosyolojiye göre bir cemiyet olayıdır.

43-Aşağıdaki hadislerden hangisi Ana Baba nın evladına karşı sorumluluğunu bildirmez?
A) İnsanın aile bireylerini sefil bırakması günah olarak kendisine yeter
B) Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yaparım
C) Bütün fazi¬letlerin en üstünü, senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi yaşatmandır
D) Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz

44-Aşağıdakilerden hangisi İnsanın ruhsal ve manevî varlığı ile ilgili görevleri arasında değildir?
A)Hilm B)Hikmet C)Tevazu D)Fıtrat

45-Aşağıdakilerden hangisi Asabiyeti körükleyen davranıştır?
A)Fahr ve tefâhur B)Hürriyet bilinci C)Eşrefi mahluk bilinci D)Vakar

46-Hz Peygamberin özelliklerinden hangisi onun Ahlakını örnek almada bize ışık tutmaz?
A)İnsan-peygamber oluşu B)Üsve-i hasene oluşu
C)Onun zelleleri D)İnsanların işlerini zorlaştırmaması

47-Hıristiyan olmanın ilk şartı olan ve bir Kilise’den diğerine geçmek için yapılan ayine ne ad verilir?
A)Günah itirafı B)Vaftiz C)Ekmek şarap ayini D)Nikah

48-Hıristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İnançlarına göre bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur. O aynı zamanda İsa’nın vekilidir.Petrus’tan sonra gelen papalar da Petrus’un vekili sayılırlar.
Görüşü Hristiyanlığın hangi mezhebidir?
A)Ortadoks B)Katolik C)Protestan D)Avengelik

49-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik hakkında doğru değildir?
A)Toplu dualar 13 yaşına girmiş en az 10 kişinin iştirakiyle yapılır.
B)Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olmak üzere ikiye ayrılır.
C)Kadınlarda ibadete katılırlar
D)Yahudiler sinagog dışında evlerde de ibadet ederler.

50-Reformist Yahudiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Moses Mendelshon B)Isaac Bermays C)Mordecai Keptan D)Martin Luther

51-Budizmde Rahipler Cemaati,dünyanın en eski bekar rahipler topluluğu na ne ad verilir?
A)Vihara B)Buda C)Sangha D)Stupa

52-Aşağıdakilerden hangisi Şii düşünceli ekollerden değildir?
A)Batıniyye B)Dürzilik C)Kerramiye D)Bahailik

53-Aşağıdakilerden hangisi meshi bozmaz?
A)Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması.
B)Ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti olduğu sürece mestleri çıkarmak
C)Mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması
D)Mesh süresinin sona ermesi

54-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerde Nifas için doğrudur?
A)Nifasta azami süre 60 gündür.
B)El, ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle nifas hali meydana gelir.
C)Uzuvları belirlenmemiş düşük için nifas gerekir.
D)Kur’an okuyabilir.

55-Aşağıdakilerden hangisi necaset değildir?
A)Tabaklanmış deri B)Boğazlanmadan ölen hayvanın eti
C)Sarhoşluk veren maddeler D)Kusmuk

56-Aşağıdaki vakitlerin hangisinde sabah namazı kılınamaz?
A)İsfar B)Tağlis C)Beyâz-ı müsta’razî D)Beyâz-ı müstetîl

57-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namazlar için kerahat vakti değildir?
A)Akşam namazının farzından önce B)Farz namazın vaktinin daralması durumunda
C)Cuma namazından önce D)Arafat ve Müzdelife cemleri arasında

58-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıratla alakalı mekruh değildir?
A)İkinci rek’atta birinci rek’attan daha uzun B)Nafilede zammı surenin tekrar okunması
C)Zammı surelerde bir atlamak D)Sureyi 2.rekatta 1.rekattan yukarıdan okumak

59-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
A)İmam teravih namazında gizli okusa
B)İmamın cerhi okunacak yerde hafi okuması
C)Gece namazının kazasını gündüz imamla kılarken sehven cerhi okumak
D)Gündüz namazının kazasını gece imamla kılarken sehven hafi okumak

60-Aşağıdakilerden hangisi cemaata gitmemek için mazeret değildir?
A)Bedenî arızalar B)Camiinin sıkışık olması
C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet D)Abdestin sıkışık durumda olması

61-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı için doğru değildir?
A)Cuma namazını kaçıran kimseler de öğle namazını ezansız, kâmetsiz ve cemaatsiz kılarlar.
B)Cuma ile mükellef olanların, cuma kılınan bir beldede cuma kılmayıp, cumadan önce veya cuma namazı esna¬sında öğle namazını kılmaları haramdır.
C)Cuma günü öğle (zeval) vaktinden sonra cumayı kılmadan yolculuğa çıkmakta bir sakınca yoktur.
D)Cuma namazını kılmakla yükümlü olmayan yolcunun ve mazeret sahibi kimselerin, cuma günü cuma namazı kılınan bir yerde öğle namazını cema¬atle kılmaları mekruhtur.

62-Teşrik tekbirlerini cemaatle kılındığı zaman vacip,münferiden kıldığı zaman gerekli görmeyen İslam alimi kimdir?
A)Ebu Hanife B)Ebu Yusuf C)İmamı Muhammed D)Şafii

63-Cenaze namazında Tekbir,Dua,Selam,Fatihanın kıraat niyeti ile okunmasının sırası ile hükümleri nelerdir?
A)Farz,Vacip,Sünnet,Mekruh B) Vacip,Farz, Sünnet,Mekruh
C)Farz, Mekruh,Vacip,Sünnet D)Farz, Sünnet, Vacip,Mekruh

64-Aşağıdakilerden hangisi orucun mekruhlarından değildir?
A)Bir şey çiğnemek B)Diş fırçalamak C)Kan aldırmak D)Eşini öpmek

65-Niyet etme vakti gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eden oruçlar hangisidir?
A)Nafile oruçlar B)Ramazanın kazası C)Adak orucu D)Keffaret oruçları

66-Aşağıdakilerden hangisi oruçta kefareti gerektirir?
A)Çiğ hamur yemek B)Ağza giren yağmur, kar veya doluyu isteyerek yutmak
C)Fındığı kabuğu ile yutmak D)Zeytin çekirdek yutmak

67-Altın ve gümüş az ise nisabı tamamlamak için biri diğerine ilâ¬ve edilir,görüşü kime aittir?
A)Hanifiler B)Şafiiler C)Malikiler D)Zahiriler

68-Aşağıdakilerden hangisi zekatın geçerlilik şartlarındandır?
A)Yıllık olması B)Namii olması C)Nisaba ulaşması D)Temlik

69-Aşağıdakilerden hangisinde tam mülkiyet hakkı vardır?
A)Satın alınıp da teslim alınmamış mallar B)Vadeli Mehir
C)Rehin alınan mal D)Gasbedilen,düşman tarafından alınan mal

70-Arafat sınırındaki harem noktası yani umre için ihrama girilen yerin adı neresidir?
A)Edatü libn B)Batn-ı Nemire C)Aşair D)Seniyyetü’l Cebel

71- الْعَت بِالْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا Hac 29.Ayetindeki emredilen haccın nüsukundan hangisidir?
A)Hacc yapmayı B)Evi ziyaret etmeyi C)Tavaf yapmayı D)Beyt-i Atik i görmeyi

72-İkinci Tehallül ne zaman gerçekleşmiş olur?
A)Tıraştan sonra B)Remyi cimardan sonra
C)Ziyaret tavafından sonra D)Hedy den sonra

73-Aşağıdaki Hanefi kitapları kronolojik olarak sıralandığında hangisi en sonra yazılandır?
A)Kitabü’l Harac B)Bedâyiu’s-Sanayi C)El-Hidaye D)Reddü’l-Muhtâr

74-Aşağıdakilerden hangisi Vakiat (Nevazil)Kitapları ındandır?
A)Kenzü’d Dekaik B)Fetava-i Kadihan C)Kafi D)El Mebsut

75-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak üzere yazılmış bir kitaptır?
A)Kitab-ı Bahriye B)Mekârimi’ş-şerî’a C)Er Risale D)Ed Dürre

76- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)in Mekke dönemi eğitim çalışmasının ana çizgilerinden değildir?
A)Örgün eğitimdir B)Vahye dayalıdır C)Yetişkin eğitimidir D)Yaygın eğitimidir

77-Aşağıdakilerden hangisi planlama ve değerlendirme ilkelerinden değildir?
A)Bireye görelik ilkesi B) Hayatilik ilkesi C) Açıklık ilkesi D)Konuşturma ilkesi

78-Aşağıdakilerden hangisi problemin unsurlarından değildir?
A)Birey B)Çevre C)Engel D)Hedef

79-15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir.Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.Fethiye adında bir asronomi kitabı ve Muhammediye adındada matematik kitabı olan bu bilginin adı nedir?
A)Farabi B)İbni Rüşd C)Ali Kuşcu D)Biruni

80-Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane müdürlük mevcuttur?
A)5 B)6 C)7 D)9

81-Diyanet İşleri Başkanlığı protokol sırası kaçtır?
A)51 B)41 C)31 D)21

82-Diyanet işleri başkanlığı personelini aşağıdaki birimlerden hangisi denetler,inceler ve soruşturma yapar?
A) İç Denetim Birimi Başkanlığı B) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

83- Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak aşağıdaki hangi birimin görevleri arasındadır?
A)Din işleri yüksek kurulu B)Eğitim işleri genel müdürlüğü
C)Din hizmetleri genel müdürlüğü D)İl müftülerinin

84-Son anayasa düzenlemesine göre Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
A)17 B)19 C)21 D)22

85-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,illerde günlük çalışmanın başlama ve bitişsaatleri ile öğle dinlenme süresi kim tarafından tespit olunur?
A)Bakanlar kurulu B)Çalışma bakanı C)Vali D)İl koordinasyon kurulu

86-Amaçları, Müslümanları bağnazlıktan kurtarmak, bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayanan felsefeyi egemen yapmak, toplumu düzeltecek bir aydınlar ahlâkı yaratmaktı. Ortaya çıkardıkları kolektif bir eser olan, bir tür ansiklopedi ile amaçlarına bir dereceye kadar ulaşmaya çalışan kendilerine”İslâm Ansiklopedistleri”
de denen bu akımın adı nedir?
A)İhvan-ı Safa B)İşrakiyye C)Yeni selefilik D)Meşşailik

87-2011 yılı Ocak ayı diyanet dergisinin kapak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevre B)Sadakat C)Tefekkür D)Tevekkül

88-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın rumuzu hangisidir?
A) OECD B)ECO C) WTO D) BSEC

89-Aşağıdakilerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Togo B)Senegal C)Moğalistan D)Komorlar

90-İslam konferansı örgütü(İKÖ) kaç yılında kurulmuştur?
A)1969 B)1970 C)1974 D)1978

91- Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mecelle B)Tevhid-i Tedrisat kanunu
C)Medenî Kanun D)Kanunnâme-i Âli Osman

92-Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz?
A)Medenî kanun’un kabûlü B)Yeni ölçü sistemlerinin kabûlü
C)Şapka Kanunu D)Aşar vergisinin kaldırılması

93-Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
A) III.Selim B) Lale Devri C) Tanzimat Devri D) I.Meşrutiyet

94-İlk Anayasa kimler tarafından yazılmıştır?
A)Sümerler B)Babiller C)Hititler D)Artuklular

95-Aşağıdakilerden hangisi Avrupada başkent değildir?
A)Lizbon B)Riga C)Zagreb D)Strasbourg

96- Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?
A) Eğirdir B) Burdur C) Acıgöl D) Çıldır

97-Aşağıdakilerden hangisi destek ünitesine bağlı birisinin destek ünitesinin sonlandırılmasının sebebidir?
A)Yaşama ümidi kalmamışların
B)Şiddetli acılar hisseden bir insanın
C)Beynin kesin olarak bütün fonksiyonlarını yitirenin
D)Geri dönüşün artık imkansız olduğu sanılanın

98-Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma hangisidir?
A)Sünni Talak B)Ric’i Talak C)Bâin Talak D)Bid’i Talak
99-Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından vazgeçmesiyle tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine ne denir?
A)Tefrik B)Muhâlea C)Talak D)Feragat

100- Erkek ve kadının her ikisinin yahut onlardan birinin evliği haram kılan süt emmeyi itiraf etmelerine ne denilir?
A)Beyyine B) İkrar C) Karine D) Şahadet( Pozantı Müftülüğü)

Cevaplar:
1-D 11-D 21-A 31-B 41-B 51-C 61-C 71-C 81-B 91-B
2-A 12-A 22-A 32-B 42-A 52-C 62-A 72-C 82-D 92-C
3-A 13-D 23-D 33-D 43-C 53-B 63-D 73-D 83-C 93-C
4-C 14-A 24-B 34-D 44-D 54-B 64-B 74-B 84-D 94-B
5-C 15-B 25-C 35-A 45-A 55-A 65-A 75-B 85-C 95-D
6-B 16-C 26-B 36-C 46-C 56-D 66-D 76-A 86-A 96-D
7-C 17-C 27-A 37-C 47-B 57-C 67-A 77-D 87-C 97-C
8-A 18-C 28-C 38-A 48-B 58-B 68-D 78-B 88-B 98-C
9-B 19-B 29-C 39-B 49-C 59-D 69-A 79-C 89-C 99-B
10-C 20-A 30-B 40-C 50-A 60-B 70-B 80-D 90-A 100-B

14

Eylül
2012

İslami Bilgiler Soru-Cevaplar 50

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
İslami Bilgiler Soru-Cevaplar 50

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?

a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)

c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?

A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?

a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?

a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?

a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?

a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?

a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?

a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?

a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade

c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade

11- Peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için Yüce Allah’ın yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağan üstü olaylar “mucize” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın mucize sayılabilmesi için taşıması gerekli özellikler arasında yer almaz?

a) Tabiat kanunlarına aykırı olmak

b) Peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunmak

c) Dinin ana kaynaklarında zikredilmiş olmak

d) Peygamberin isteğine uygun olmak

12- “Kader” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

a) Kader, ölçü ve miktar; kaza ise hüküm ve yaratma anlamını taşımaktadır.

b) Kader ve kazaya inanmak iman esasları arasında yer almaktadır.

c) Kader, Allah’ın zati sıfatlarıyla; kaza ise sübuti sıfatlarıyla ilgilidir.

d) Kader, Allah’ın takdiri; kaza ise o takdirin yaratılmasıdır.

13- Hz. Muhammed (a.s.)’ın ümmetinden olan müçtehitlerin O’nun vefatından sonraki her hangi bir devirde şer’î bir meselenin hükmü yönünde fikir birliği etmelerine ne denir?

a) Kıyas b) İstihsan c) İstislah d) İcma

14- Aşağıdaki şıklardan hangisi ‘Erkân’ül Kıyas’tan değildir?

a) İllet b) Fer’ c) Aslın hükmü d) Mûsa leh.

15- Aşağıdaki şıklardan hangisi İstishaba girmez?

a) Vasıf İstishabı b) İbâha-i Asliye İstishabı c) Sahabe İstishabı d)Beraet-i Zimmet İstishabı.

16- Sabah namazının ortalık ağarıncaya kadar bekletilmesinin hükmü nedir?

a) Sünnet b) Mendup c) Mubah d) Müstehap

17- İlmihal ıstılahında görünür kir ve pisliklerin giderilmesine ne ad verilir?

a) Necasetten Taharet b) Hadesten Taharet

c) Setr-i Avret d) Vaktü-s Salah

18- Fıkıh Literatüründe “hükmü kirlilik” hangi terimle ifade edilir?

a) Necaset b) Galize c) Hafife d) Hades

19- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre beklemeye fıkıh dilinde ne denir?

a) İstinca b) İstibra c) İstikra d) Tahliye

20- Hanefi mezhebine göre Hayızın (âdetin) en kısa ve en uzun süresi kaç gündür?

a) En kısa 5, en uzun 15 gündür b) En kısa 3, en uzun 15 gündür

c) En kısa 3, en uzun 10 gündür d) En kısa 3, en uzun 7 gündür

21- Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden değildir?

a) Bayram namazlarından önce, ne evde ne de camide

b) Farz namazın vaktinin daralması durumunda

c) Bayram namazlarından sonra camide

d) Arafat ve müzdelife’de vakfeden önce

22- Müstehap vakitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde öğle namazının geciktirilerek kılınması (ibrad)

b) Uyanacağına güvenmeyen kişinin vitir namazını vakit namazından sonra kılması

c) Vakit namazlarını vaktin ilk girdiği anda kılmak

d) Yatsı namazının gecenin ilk üçte birine kadar geciktirilerek kılınması,

23- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a) Farz olan kıratı ilk iki rekatta yerine getirmek

b) Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek

c) Rekatı ikiden fazla olan farzların ilk iki rekatının dışında fatiha okumak

d) Tadili erkana riayet etmek

24- Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından değildir?

a) Namazı özürsüz yere, namazın sünnet ve adabına uymaksızın kılmak

b) Kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri sonraya bırakmak

c) Farz namazlarda ilk iki rekatta fatihadan sonra aynı sureyi okumak

d) Namazda özürsüz olarak boğaz hırıldatmak, öksürmeye çalışmak

25- Aşağıdaki fiillerden hangisi başlanmış bir namazı bozmaz?

a) Göze ilişen bir yazıya bakmak b) Ameli kesirde bulunmak

c) Gülmek d) Güneşin doğması

26- Mezheplerde cemaatle namazın hükmü hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hanbeli: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı ayndır

b) Şafii: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı kifayedir

c) Hanefi: Cemaatle namaz kılmak erkekler için sünneti müekkettir

d) Maliki: Cemaatle namaz kılmak erkekler için mübahtır

27- Hz Peygamber (sas) ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?

a) Kabe’de b) Küba Mescidinde c) Rauna Vadisinde d) Mescidi Nebevi’de

28- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sahih olmasının şartlarından değildir?

a) Vakit b) Cemaat c) Hutbe d) İkamet

29- Aşağıdaki hallerden hangisi için sehiv secdesi yapılsa dahi namaz tamam olmaz?

a) Vacibin terk edilmesi

b) Vacibin geciktirilmesi

c) Farzın terk edilmesi

d) Farzın geciktirilmesi

30- İmam olan zat, namazda iken Fatiha’dan sonra son okuduğu ayet secde ayeti olursa ne yapması gerekir?

a) Önce tilavet secdesini yapar, sonra da namazın rüku ve secdelerini tamamlar.

b) Rüku ve secdeden sonra, ayrıca tilavet secdesi yapar.

c) Namazın sonunda tilavet secdesi yapar.

d) Namazın rüku ve secdeleri ile birlikte tilavet secdesini de yapmış olur.

31- Aşağıdakilerden hangisi yasaklanan satım çeşitlerinden biri değildir?

a) Bey’ul- mülamese b) Telakki’r- rükban c) Neceş d) Teati

32- Bir kimseye “yaşadığı sürece onun olması, öldükten sonra da geri dönmesi” şartıyla bir malın verilmesine ne denir?

a) Hibe b) Umra c) Sukna d)Rukna

33- “Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, satılan fiyattan daha düşük bir fiyata geri satın alınması” şeklinde yapılan satış akdine ne denir?

a) İkale b) Murabaha c) İne d) Ribe’l Fadl

34- Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun altın ve gümüş nisabında esas aldığı ölçüyü belirtir?

a) Altın 80.18 gram, Gümüş 591.2 gram

b) Altın 85.3 gram, Gümüş 600 gram

c) Altın 81.52 gram, Gümüş 590.5 gram

d) Altın 82 gram Gümüş 585 gram

35- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekâta tâbidir

b) İmam Şafiî’ye kadın süs eşyası zekâta tâbi değildir

c) Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekâta tâbidir

d) Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mamulü bütün süs eşyası zekâta tâbidir

36- Hayvan zekâtı konusunda kullanılan ‘Sâime’ deyimi neyi ifade eder?

a) Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmektedir

b) Zekât nisabını dolduran küçükbaş hayvanları ifade eder

c) Zekât nisabını dolduran büyükbaş hayvanları ifade eder,

d) Sütü için beslenen hayvanları ifade eder.

37- Aşağıdakilerden hangisi Haccın eda şartlarından birisi değildir?

a) Sağlıklı olmak b)Yol güvenliği

c) Bedeni ve mali imkânların yeterli olması d)Arızi bir engelin bulunmaması

38- Aşağıdakilerden hangisi ihramın rükünlerinden birisidir?

a) Telbiye b) 2 rekât namaz kılmak

c) Hill bölgesinde olmak d) İzar ve Rida

39- Aşağıdakilerden hangisi giyim ve giyim eşyasıyla ilgili ihram yasaklarından biri değildir?

a) Dikişli elbise giymek

b) İhram elbiselerini değiştirmek ve yıkamak

c) Başa takke ve benzeri şeyler giymek

d) Eldiven veya çorap giymek

40- Aşağıdakilerden hangisi Tavafın vaciplerinden biridir?

a) Tavaf namazı kılmak

b) Necasetten taharet yapmış olmak

c) Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer’ül-Esved’i istilam etmek

d) Muvalat, yani tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak

41- Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumlarında genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmî kuruluşu ifade eder?

a) Vakıf b) Hisbe c) Rakabe d) Gurre

42- Muâyede kavramı ne ifade etmektedir?

a)Karşılıklı alış veriş b) Ziyaretleşme

c)Bayram tebrikleşmesi d) Tokalaşma ve kucaklaşma

43- Ahlâk çalışmalarının ilk örnekleri arasında yer alan “Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâik” adlı eser kime aittir?

a) Abdullah b. Mübârek b) Buhâri c) Ahmed b. Hanbel d) Mâverdî

44- Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

a) Yemin-i gamûs b) Yemin-i lağv c) Yemin-i mün’akit d) Yemin-i hata

45- Aşağıdakilerden hangisi yemin kefâreti seçenekleri içerisinde bulunmamaktadır?

a) On fakiri doyurmak b) On fakiri giydirmek

c) On gün oruç tutmak d) Köle azat etmek

46- Aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Adanan husus, yapılması gereken farz veya vacip bir ibadet olmamalıdır

b) Adanan şeyin yapılması maddeten ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır

c) Adanan mal ise, adayan şahsın mülkiyetinde bulunması gerekir

d) Şart gerçekleşmeden yerine getirilmiş olsa da adak geçerlidir

47- İslam hukukunda, tıbbi bir zaruret bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesi veya alınması cinayet (suç) olarak adlandırılmış ve haram sayılmıştır. Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde, ödenmesi gereken maddi tazminatın adı nedir?

a) Diyet b) Kasame c)Gurre d)Hidane

48- Rasulullah (a.s)’ın Medine’ye hicretini takip eden günlerde kaleme alınan Medine sözleşmesi kimlerle yapılmıştır?

a) Evs ve Hazrec kabileleriyle b) Müşriklerle c) Yahudilerle d) Hepsiyle

49- İslam bilginleri, dinin amacının “zarurat-ı hamse” ilkesini yerleştirmek ve korumak olduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

a) Canın ve aklın korunması b) Devletin korunması

c) Namus ve haysiyetin korunması d) Dinin ve malın korunması

50- “Ecr-i misl” nedir?

a) Tarafsız bilirkişilerin işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir

b) İşçinin aldığı aylık ücrettir

c) İşçinin alacağı günlük ücretin tesbitidir

d) İşçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesidir

CEVAPLAR:

1- C 2- B 3- C 4- D 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10-  11- C 12- C 13- D 14- D 15- C 16- D17- A 18- D 19- B 20- C 21- D 22- B 23- C 24- D 25- A 26- D

27- C 28- D 29- C 30- D 31- D 32- B 33- C  34- A 35- C 36- A 37- C38- A 39- B40- A 41- B42- C 43- A 44- C 45- C 46- D 47- C 48- D 49- B 50- A

 

Diyanet Mbst-Yeterlilik Sınavları İçin Önemli Terimler

ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi (Bkz. Hûd Aleyhisselâm). Bu kavim Nûh aleyhisselâmın torunlarından Âd’ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı almışlardır. Bu kabile, Yemen’de Hadramûd bölgesinde, Umman ile Aden arasında Ahkâf denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm arasında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir.
AFOROZ:Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.
AHZÂB GAZVESİ (Harbi):Hendek gazvesinin diğer adı.Hendek gazvesinde, müslümanlara karşı Kureyş, Gatafan ve yahûdîlerden meydana gelen birkaç düşman kuvveti birleşip savaştığı için bu harbe Ahzâb gazvesi denmiştir.
AKÎKA:Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.
A’RÂF:Cennet ile Cehennem arasında yer alan ve birinin te’sirinin diğerine geçmesine mâni olan sûrun (engelin) yüksek kısımları.
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE:Peygamber efendimiz tarafından Cennet’e girecekleri dünyâda iken müjdelenen on sahâbî.Ebû Bekr Cennet’tedir. Ömer Cennet’tedir. Osman Cennet’tedir. Ali Cennet’tedir. Talhâ Cennet’tedir. Zübeyr Cennet’tedir. Abdurrahmân ibni Avf Cennet’tedir. Sa’d ibni Ebî Vakkâs Cennet’tedir. Saîd ibni Zeyd Cennet’tedir. Ebû Ubeyde ibni Cerrah Cennet’tedir.
ÂYİSE:Âdet yâni hayz görmekten ümidini kesmiş yaşlı kadın.
AZRÂİL:Dört büyük melekten biri. Rûhları almakla vazîfeli melek, melek’ül-mevt, ölüm meleği de denir.
BARNABAS İNCÎLİ:Hazret-i Îsâ’nın havârîlerinden biri olan Barnabas’ın, Îsâ aleyhisselâmdan görüp işittiklerini doğru şekilde yazıp derlediği İncil.
BA’S:Dirilme, diriltme, diriltilme. Kıyâmet koptuktan sonra Allahü teâlâ tarafından ölülerin diriltilmesi.Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Allahü teâlâ kabirlerde olanları elbette ba’s eder. (Hac sûresi: 7)
BEDR GAZVESİ:Peygamber efendimizin Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş. Bu muhârebede müslümanlar üç yüz on üç, müşrikler bin kişiydi.
BEHÂÎLİK:Müslüman görünüp İslâmiyet’i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah’ın, kurduğu bozuk yol.
BELKIS:Süleymân aleyhisselâm zamânında Yemen’de Sebe’ şehrinde hüküm süren Himyerîlerden bir kadın sultan.
BERZÂH ÂLEMİ:Dünyâ ile âhiret arasındaki âlem; kabir âlemi.
Bİ’SET:Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
BRAHMA DÎNİ (Brahmanizm):Hindistan’da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.
BUHÂRÎ-İŞERÎF:İslâm dîninde Kur’ân-ı kerîmden sonra en kıymetli, en üstün kitap. Kütüb-i sitte adı verilen meşhur altı hadîs kitabının birincisi.
CÂHİLİYE DEVRİ:İslâmiyet’ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.
CEBRİYYE:Hicrî birinci asrın sonlarında ve ikinci asrın başlarında Cehm bin Safvân tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Buna mürcie fırkası da denir.Cebriyye fırkası; “İnsan aslâ bir iş yapmaz, cansızlar gibi hareket eder. İnsanın kudreti, kastı, ihtiyârı (isteği) yoktur. İnsanlar iyi iş yapınca sevâb kazanmaz, kötü işlerine azâb yapılmaz. Kâfirler günâh işleyenler mâzûrdur, mes’ûl olmazlar. Çünkü insanın her işini yalnız Allah yapıyor. İnsan istese de istemese de günah yaratıyor ve insan günâh yapmaya mecbûrdur. Günah insana zarar vermez. Âsî, fâsık kimseler azâb görmeyecektir.” diyorlar.
CEHMİYYE:Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.
CELSE:Namazda iki secde arasında hareketsiz bir miktâr oturma.
CERH VE TA’DÎL:Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta’dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açıklaması.
CİZYE:İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.
DELK:Oğmak.Abdestte ve gusülde, yıkanan yerleri oğmak.Delk, Hanefî mezhebinde abdestin sünnetlerindendir.
Dirâyet Tefsîri:Resûlullah’tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kul, re’y tefsîri ve te’vîl de denir.
DİRHEM:İslâmiyet’ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.
EBÛ HANÎFE:Ehl-i Sünnetin reisi, Hanefî mezhebinin İmâmı. İmâm-ı A’zam.
EMVÂL-İBÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.
EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
ESBÂB-I NÜZÛL:Kur’ân-ı kerîm âyetlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize indiriliş sebebleri.
EŞ’ARÎ:1. Ehl-i sünnet vel-cemâat yolunun iki büyük imâmından biri. Ebü’l-Hasen Ali bin İsmâil Eş’arî. 879 (H. 266) yılında Basra’da doğdu. 941 (H. 330) yılında Bağdâd’da vefât etti.
2. Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını Ebü’l-Hasen Eş’arî hazretlerinin açıkladığı şekilde öğrenip inanan.
ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
Tebe-i tâbiînin asrı hicrî 220 (m.835)’de son bulur. Hanbelî mezhebinin imâmı Ahmed bin Hanbel, İmâm-ı Buhârî, İmâm-ı Müslim ve İmâm-ı Tirmizî, Etba-u Tebe-i tâbiîn neslindendir.
EVÂMİR-İAŞERE:Allahü teâlânın Tûr dağında Mûsâ aleyhisselâma bildirdiği on emir. Yahûdîlikte uyulması şart olan on kâide.
EYYÂM-I BİYD:Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.
EZVÂC-I TÂHİRÂT:Peygamber efendimizin temiz ve çok mübârek hanımları, mü’minlerin anneleri.
FÂİTE:Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.
FÂRÛK:”Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran” mânâsına hazret-i Ömer’in lakabı.
FÂTIMÎLER:Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah’ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa’îd’in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma’nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye’de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân Ubeydîler.
FERÂİZ: Bir kimse vefât edince, bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilim, mîrâs hukûku.
FERSAH:5760 metre. Bir saatte gidilen yol.
GAMÂRÂ:Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd’un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.
GAMÛS YEMÎNİ:Geçmişteki bir hâdise için, bile bile yalan söyleyerek, yemîn etmek.
HÂRİCÎLER:Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali’nin ordusundan ayrılarak “Hâkim ancak Allah’tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye’ye bırakmakla büyük günah işledi” diyen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm ile diğer müslümanlara kafir diyen sapık fırka.
HAYÂ:Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.
HIRKA-İ SEÂDET:Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ’b bin Züheyr’e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.
HUSÛF NAMAZI:Ay tutulduğunda kılınan namaz.
HÜCRE-İ SEÂDET:Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı. Peygamberimiz burada vefât etti. “Peygamberler vefât ettikleri yere defnolunurlar” hadîs-i şerîfi gereğince, buraya defnedildi.

Kaynak

-Y.Rehber Ans.

-Hatemül enbiya

-Dib İlmihali

-B.İslam İlmihali (Ö.N.B)

Diyanet Mbst ve Yeterlilik  Sınavları için Önemli Terimler

1-ADVENTİZM :Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.
2-AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
3-AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
4-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
5-AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
6-AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
7-ANGLİKANİZM :”Anglo-Saksonlar” olarak bilinen İngilizlerin mensubu bulunduğu Hristiyanlık mezhebidir. Yeni Çağ’ın başlarında İngiliz Kraliyet Hânedanı’nın desteğiyle gelişen bu yeni mezheb, sadece bu ülkeye özgü bir mezhep olarak kalmıştır. Kral, bu mezhebin en yetkili kişisidir. Abdülaziz Çâviş’in “Anglikan Kilisesine Cevap” isimli eseri meşhurdur.
8-ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
9-BÂBÎLİK :12 imamın nurunu ve Hz. Muhammed’in hakîkatini aksettirecek kâmil bir şiînin var olması gerektiğini ve kendisinin kâmil şiî olduğunu iddia eden Şeyh Ahmed el-Ahsâ’nın kurduğu Şeyhîlik adlı Şiî tarîkatından etkilenen Şirazlı Mirza Ali Muhammed’in (ö.1892) kurduğu batıl bir dinî ekoldür.
10-BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
11–BURHAN-I İNNÎ :Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi.
12-BURHAN-I LİMMÎ :Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir.
13-BURHAN-I TEMÂNU’ :Temânu’ sözlükte “bir şeyi birinden men etmek ya da onun yapmaması için mücadele etmek” demektir. Kelam ilminde, Yüce Allâh’ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan burhan-ı temânu’, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir.
14-BUVAT GAZVESİ:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
15–CEBRİYYE : İnsanların kendilerine has bir iradeye sahip olmadıklarını, zihnî ve amelî bütün fiillerinin ilâhî gücün zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan grupların ortak adıdır. İnsanın bütün davranışlarını Allah’ın iradesine bağlayan ve beşerî iradeyi inkâr eden bu ekolün ilk kurucusu Cehm ibn Safvân’dır. Kurucusuna nispetle bu fırkaya Cehmiyye de denilmiştir.
16-CEM’U'S-SALÂTEYN :Fıkıh dilinde “iki namazı birleştirmek” anlamına gelen bu tâbir; öğle ile ikindi namazlarının öğle veya ikinde vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmasını ifâde eder.
17-CİZVİTLER :Onaltıncı asırda reform ve felsefî reaksiyon hareketlerini yaşayan Avrupa’da Katolik mezhebi içinde; Hristiyanlığa (aslında Katolikliğe) yeni bir dinamizm kazandırmak için oluşturulan yeni bir Hristiyan tarikatıdır. Cizvitler, özellikle dışa dönük bir çalışma yöntemi izlemişler; yeni ülkelere yönelerek başka toplumları Hristiyanlığa dâvet için örgütlenmişlerdir.
18-DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
19-DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
20-DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
21-DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
22-DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE:Delâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
23-DENDAN-İ SEAADET:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
24-DEHRİYYE Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyen kimselere verilen bir isimdir. Bu ekolün mensupları Allah’ı ve ahiret gününü inkâr etmektedirler.

25-DİHYETÜL KELBİ:Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe. Dıhye-i Kelbî Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerindendir. İsmi; Dıhye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meşhûr olmuştur.
26-DÜRZÎLİK:Şiiliğin İsmâiliyye kolundan doğan Dürzîlik, Fâtimî halifelerinden el-Hâkim Biemrillah’ın
27-EİMME-İ HAMSE: “Beş imam” demek olup el-kutubu’s-Sitte sahiplerinden Buhari ve Müslim ile Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nese’i olmak üzere beşine denir.
28-EİMME-İ SİTTE:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir
29-EHL-İ BEYT:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
30-EHL-İ HİBRE :Ehl-i Vukuf, bilirkişi, eksper, hakimin, kendi ihtisası dışında kalan alanlarda bilgisine başvurduğu, konunun uzmanı kişi veya kişiler.
31-EHL-İ KIBLE:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabull eden kimselerdir.
32-EHL-İ KİTAP:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
33-EHL-İ SÜNNET: Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur.
34-EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
35-EİMME-İ ERBAA:Dört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
36-EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
37-EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
38-EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
39-EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
40-FEZAİLÜ’L-KUR’AN: Kur’an’ın bazı sûre ve âyetlerinin faziletinden bahseden rivayetleri bir araya getiren ilme fezâilü’l-Kur’ân denilmiştir.
41-FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
42-FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
43-GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
44-GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
45-GASVETULUR:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
46-GAZVE VE SERİYYE:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
47-GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
48-HABER-ÜS SAHİFE(AMBARGO-BOYKOT): Bi’setin 7. senesi (Milâdi: 617.Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayı.

49-HABEŞİSTANA HİCRET :Habesistana ilk hicret;11 erkek 4 kadin, ikinci hicrette 77 erkek 13 kadin olmak üzere 90 kisi.
50-HARAM AYLAR:haram aylar”ın, “Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep”
51-HAREM BÖLGESİ:Harem bölgesinin Mekke`ye en uzak olan siniri Cidde istikametindeki Hudeybiye, en yakin siniri ise Medine istikametindeki “tenim” dir. Harem sinirlari disinda kalan yerlere “HILL” denir.
52-HAREM-İ ŞERÎF :Şerefli harem anlamına gelen “harem-i şerîf”, Mescid-i Haram için kullanılan bir tabirdir.
53-HASEN HADİS: Terim olarak hasen, sahih ile zayıf arasında yer alan, ancak sahihe daha yakın olan bir hadis çeşididir.
54-HATENEYN:İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.
55-HAVASSU’L-KUR’AN:Kur’an’ı Kerim’in bazı ayet ve surelerinin özelliklerinden bahseden ilimdir.
56-HAVAİC-İ ASLİYE:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.
57-HAVELAN-İ HAVL:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.
58- HİDANE:Kücük cocuklarin bakimi, gözetimi ve terbiyesi anlaminda bir fikih terimi.alin sahibinin elinde bir yil kalmasi.
59-HURUÇ BİSUN’İHİ (= Kendi isteği ile çıkmak): Namazlardan kendi iradesi ile çıkmak
60-HURÛF-I MUKATTAA(BAŞLANGIÇ HARFLERİ):Kur’ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler.
61-HÜZÜN YILI:Resulullah`a Peygamberlik gelisinin 10.ci yilinda;Peygamberimizi himaye eden amcasi Ebu Talib vefat etmis, üc gün sonrada Hz.Hatice`de vefat etmistir.Hrr ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeler Resul-i Ekrem cok kederlendirmis bu yüzden bu seneye Hüzün Yili denmistir.
62-İBADİYYE:Haricîlerin günümüzde yaşayan bir kolu olup, kurucusu Abdullah ibn İbâd el-Murri et-Temîmî`ye nispetle İbâdiyye adını almıştır. Bu fırkanın mensupları, sahip oldukları görüşlerinden dolayı kendilerine “ehli’l-adl ve’l-istikâmet” ile “ehlu’l-istikâmet ve’l-îmân” unvanları ile anılmışlardır.
63-İHTİLAF-İ METALİ:Kameri ayların tesbiti hususunda, hilalin bir yerde görülürken bir başka yerde görülmemesi ifade etmek kullanılan kavram.
64-İHVE-İ SELASE (Üç Kardeş Meselesi’):Eş’arî’nin mensup olduğu Mu’tezile mezhebini eleştirel bir tarzda incelemesini sağlayan ve deyim yerinde ise tetikleyen olay, Ihve-i Selâse diye meşhur olan Üç Kardeş Meselesi’dir
65-İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
66-İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
67-İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
68-İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”

69-İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
70-İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
71-İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
72-İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
73-İFK OLAYI:Beni Mustalik savasi dönüsünde Hz.Aise`nin iftiraya ugramasi.Ifk hadisesini aciga cikaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
74-İRHAS:Hz,Peygamberin Peygamberliginden önce, ondan sadir olan olaganüstü durumlardir.
75-İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
76-İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
77-İTİKAF: cemaatle namaz kılınan bir mescitte oruçlu olarak ve itikafa niyet ederek beklemektir
78-İ‘’RABUL-KUR’AN:Kur’an’ın diliyle ilgili ilimlerin başında Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılmasından ve farklı vecihlerin ne gibi anlam kaymaları ve zenginliği ortaya çıkardığından bahseden i‘râbü’l-Kur’ân gelir
79-İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. .
80-KADİYÂNÎLİK:Kadiyânîlik XIX. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan’da Mirza Gulam Ahmed 14-öncülüğünde kurulmuş bir mezhep veya belli konuları içeren fikrî bir harekettir.
81-KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
82-KUR’ÂN:Yüce Allah tarafından (Hakka, 69/43) vahiy yolu ile (Yûnus, 10/12) Arapça olarak (Yûsuf, 12/2) peyder pey (Furkân, 25/32) Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’a indirilen (Şûarâ, 26/192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, mushaflarda yazılı, Fatiha sûresi ile başlayıp Nas sûresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden oluşan muciz bir kelamdır. Allah sözü olduğunda hiç şüphe yoktur (lâ raybe) (Bakara, 2/2). Kendisinde hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir (Kehf, 18/1). Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet, 41/42). Dosdoğru (kayyim) (Kehf, 18/1), aziz (Fussilet, 41/41), kerim (Vakıa, 56/77), hakîm (çok hikmetli) (Yâsîn, 36/1), mecîd (çok şerefli) (Hâkka, 50/2), mübarek (Sâd, 38/29), mübîn (apaçık) (Yusuf, 12/1) ve Allah’tan gelen hak bir kitaptır. Allah’ın basairi (gönül gözlerini açan) (Â’raf, 7/203), apaçık nuru (Nisâ, 4/174) ve burhanıdır (En’âm, 6/155). Allah’ın emrinden bir ruhtur (Şûrâ, 42/52). Âyetleri insanların muhtaç oldukları şeyleri beyan edicidir (mübeyyinat) (Nur, 24/34, 46). Öğüt alanlar, anlayanlar (En’âm 6/98, 126), bilenler (Â’raf, 7/32), düşünenler (Yûnus, 10/24) ve aklını kullananlar (Rûm, 30/28) için âyetleri tafsîl edilmiştir (En’am, 6/55).
İcaz, sağlamlık ve güzellikte birbirine benzeme bakımından âyetlerinin tamamı, muhkem (Hud, 11/1), mufassal (En’am, 6/114) ve müteşabih (Zümer, 39/23), hüküm ifade etme ve uygulama itibariyle bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir (Âl-i İmran, 3/7).
Kur’ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitaptır (İsra, 17/88). Kendinden önceki kitapları doğrulayıcı (musaddık) ve gözeticidir (müheymin) (Mâide, 5/48). Müjdeleyici ve uyarıcıdır (beşîr ve nezîr), özellikle zalimleri (Ahkâf, 46/12), inkâr edip isyân edenleri, ilahî azap ile uyarır. Muhsinleri (Ahkaf, 46/12), îmân edip sâlih amel işleyenleri cennetle müjdeler (Kehf, 18/1-4). İnsanlara bir açıklama (beyan) ve bir duyurudur (belâğ) (Âl-i İmran, 3/138). Genelde bütün insanlar (Bakara, 2/185), özelde mü’minler (Yûnus, 10/57), muttakiler (Bakara, 2/2) ve muhsinler için yol göstericidir (hüdâ) (Lokman, 31/2-3) Allah’ın, insanlara (Yâsîn, 36/69) özellikle mü’minlere (Yûnus, 10/57), Allah’tan korkanlara (Taha, 20/3) ve muttakilere (Âl-i İmran, 3/138) bir öğütüdür (zikir, tezkire ve mev’ıze) (Sad, 38/87). Öğüt almak isteyenler için kolaylaştırılmıştır (Kamer, 54/17). Mü’minler (Yûnus, 10/57), müslümanlar (Nahl, 16/89) ve muhsinler (Lokman, 31/2) için bir rahmet, müjde (büşra) (Neml, 27/2) ve göğüslerdeki sıkıntılara şifadır (Yûnus, 10/57). İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır (İbrâhim, 14/1) ve en doğru yola iletir (İsra, 17/9). İnsanlar için gerekli olan her şeyi açıklayıcı (Nahl, 16/8), tafsîl edici (Yûsuf, 12/111) ve apaçıktır (mübîn) (Hıcr, 15/1). Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helalı haramdan ayıran fürkândır (Bakara, 2/185). İnsanlar için gerekli her türlü misal / örnek anlatılmıştır (İsra, 17/89). Kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır (Yûsuf, 12/111). İnsanları hakka, dosdoğru yola (sırat-ı müstakîme) götürür (Ahkâf, 46/30).
Kur’ân, tamamen Allah sözüdür. Kelimelerinin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, âyetlerinin tertibi, lafızları ve manası ile tamamen Allah’a aittir. Bu konuda, vahiy meleği ve Peygamberimiz (a.s.) sadece birer vasıtadır.
Kur’ân, sadece Hz. Peygamber dönemine ait bir kitap değil, varlığını ve rehberliğini dünya durdukça sürdürecek olan, çağları aşan ve kucaklayan bir kitaptır. Sadece ilk indiği Arap toplumunun değil bütün insanların kitabıdır.
Kur’ân, zamanın geçmesiyle eskiyen değil daima tazeliğini ve güncelliğini koruyan, insanları geriye değil daima ileriye götüren, ilim, teknik ve gelişmelerle çatışan değil örtüşen ve kucaklaşan bir kitaptır. Emir ve yasakları, helal ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri, öğüt ve ilkeleri, misal ve kıssaları, va’d ve vaidleri, geçmişe, geleceğe, Allah’a, insana ve diğer varlıklara dair bildirdiği gerçekler, bilgiler ve tanımlar, zamanın geçmesiyle değişmez ve değerini yitirmez (Kehf, 18/27; En’am, 6/115).
Kur’ân’ın Amacı: Kur’ân, insanın dünya ve âhiret saadetini sağlamasını amaç edinmiştir. Kur’ân, insanlığın rehberi ve mutluluk kaynağıdır.
Kur’ân’ın amacı; hangi milletten olursa olsun bütün insanları aydınlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapık inançlara kapılarak karanlıklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiğini bilemeyen bütün insanları sapıklık ve dalaletten, sefahat ve rezaletten kurtarıp îmân nuru ile doğru yola sevk etmektir.
İnsana Allah ve kâinat hakkında bilgi veren, manevî ve maddî ihtiyaçlarını bildiren Kur’ân’dır. Kur’ân bu amaçla cüz’î ve küllî kurallar, emir ve yasaklar getirmiştir. Bu kuralların, emir ve yasakların amacı; aklı, canı, malı, nesli ve dini korumak, böylece insanın huzur ve mutluluğunu; kişisel, ailevî ve sosyal nizamını sağlamak; iyi insan ve iyi bir toplum oluşturmaktır.
İnsanları en doğru yola ileten Kur’ân’dır (İsra, 17/9). Peygamberimiz (a.s.), “Size sımsıkı sarıl(ıp ahkamını uygula)dığınızda asla sapıtmayacağınız (iki şey) bıraktım. Allah’ın Kitabı ve Peygamberinizin Sünneti.” buyurmuştur. (el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, I, 80).
Kur’ân’ın ana konusu Allah ve insandır. Kur’ân Allah’ı ve insanı tanıtır. Allah’ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini hüküm ve sınırlarını, va’d ve vaidini, îmân, ahlâk ve ibadet kurallarını, îmân edip sâlih amel işleyenlerin mükâfatlarını, inkar ve isyân edenlerin âhiretteki cezalarını, ibret alınması için geçmiş kavimlerin kıssalarını ve âhiret ahvalini anlatır. İnsanın kendisine, Yaratıcısına, insanlara, çevreye ve diğer varlıklara karşı görevlerini bildirir.
Kur’ân; insanın işlerini ve görevlerini, dinî ve dünyevî diye ayırmaz. İnsanın her inanç, söz, fiil ve davranışının hem bu dünya hem de âhiret ile ilgili boyutu vardır. Allah’a, fertlere, topluma, canlılara ve çevreye karşı görevleri insanın hem dünya hem de âhiret mutluluğu içindir. Ferdî görevlerin, topluma, toplumsal görevlerin de ferde etkisi vardır.
Kur’ân’ın bildirdiği Hak Din; sadece ferdin özel ve aile hayatı ile ilgili değildir. Çünkü insan, tek başına veya sadece ailesi ile birlikte değil, toplum içinde yaşar. İnsan, sosyal bir varlıktır. Bunun için Kur’ân ve Sünnet; toplu olarak yaşamak durumunda olan insanların; sosyal, ekonomik, ahlâkî, idarî ve hukukî ilişki ve görevleri; inanç, amel, iş, söz, fiil ve davranışları ile ilgili temel kurallar getirmiştir. (İ.K.)
83-KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
84-KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
85-KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üçüne denilmiştir.

86-KÜTÜB-İ SİTTE:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
87-KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
88-MASLAHAT-I ZARÛRİYYE: Bütün semavî dinlerin müşterek hedefi olan: 1-) Nefsi, 2-) Dîni, 3-) Aklı, 4-) Nesli ve 5-) Malı korumaya lıızmet eden şey demektir.Meselâ: Nikahlanma, nesli koruma; cihâd, dini koruma maslahatından dolayı meşru kılınmıştır. Sarhoşluk veren şeylerin haram kılınması, aklı, malı ve şerefi muhafaza gibi maslahatlara müstenittir.
89-MAZMAZA:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
90-MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
91-MELÂİKE-İ KERİBİYYÛN:Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir.
92-MELÂİKE-İ KERİBİYYÛN:Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir.
93-MELÂİKE-İ MU’AKKIB: Takipçi melekler demektir. İnsanları, önlerinden ve arkalarından izleyen meleklere denir. Kur’ân’da bu melekler hakkında; “O insanın önünden ve arkasından onu izleyen (mu’akkıb) melekler vardır. Onu Allah’ın emriyle korurlar.” buyurulmuştur (Ra’d, 13/11). Bu meleklerin kirâmen kâtibîn (hafaza) melekleri ile aynı melekler olduğunu söyleyen âlimler vardır. Bu meleklere, gece ve gündüz nöbet değiştirmek üzere birbirlerinin peşine geldikleri, insanların işlerini dikkatle takip edip yazdıkları için bu isim verilmiştir. Bu melekler gece ve gündüz nöbeti tutarlar. Gece görevli melekler, gündüz vakti olunca göğe çekilirler, onların yerine gündüz melekleri gelir. Gece olunca gündüz melekleri gider, yerine gece melekleri gelir. Böylece sürekli birbirlerini takip ederler.
94-MELAİKE-İ MUKARRABÛN:Yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış melekler demektir. Mukarreb melekler, şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allah’a yakın olan meleklerdir. Kur’ân’da, “Ne Mesih ne de mukarreb melekler Allah’ın kulu olmaktan asla yüksünmezler.” (Nisâ, 4/172) denilerek bu melekler övülmüştür. Allah’ın arşını taşıyan ve arşın etrafında bulunan melekler, Cebrail, Mikail ve İsrafil mukarreb meleklerdir. Bunlara mele-i a’la (en yüce topluluk) refîk-ı a’lâ (yüce dostlar) da denir.
95-MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
96-MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
97-MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
98-MUVALAT:Tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak.
99-MUVATTA:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseridir.
100-MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işleyen kimse):Kebîre (çoğulu kebâir) büyük günah, mürtekib-i kebîre ise büyük günah işleyen kişi anlamına gelmektedir.
101-MÜSNED HADİS:İlk râvîden sonuncu râvîye kadar, senedi muttasıl olarak Rasulüllah sallallahu aleyhi ve selleme ref ‘ edilen hadîstir.
102-MÜTEŞABİH AYETLER:Birden fazla manaya gelen , manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere müteşabih ayetler
103-MÜTÛNU ERBA’A:Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır.
104-NAKD-İ RİCAL: Hadis rivayet eden kişilerin rivayete ehil olup olmadıklarini araştıran ilim dalı (cerh ve ta’dil de denir).
105-PANTEİZM:Allah ile âlemi bir ve aynı, hatta Allah’ı âlemin yegane cevheri sayan düşünce akımına verilen bir isimdir. Panteizm düşüncesinde madde ve ruh bağımsız varlığa sahip değildir. Ancak bütün varlıkların tek sebebi olan üstün bir cevherin sıfatları ve görünüşleridir. Bu kavram ilk kez 18. asırda İrlandalı J. Tolanda tarafından kullanılmıştır. O’na göre Allah’ın âlemden ayrı ve müstakil bir varlığı yoktur. O, bir kanundur, bir kuvvettir.
106-PAPALIK:Hristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolikliğin başkanlığı ve bu ruhânî devletin merkezi olan Vatikan’ın devlet başkanlığı görevine tekabül eden ve Katolik Hristiyanların en büyük dinî-ruhânî liderliğini ifade eden bir terimdir. Papa, havarilerden Saint Petros’un vekili sayılır. En üst düzeydeki Kardinallerce bu göreve seçilir.
107-PATRİKLİK:Hristiyanlıkta, Doğu Kiliselerinde o mezhebe bağlı din adamlarının en yüksek rütbesi ve temsil makamıdır. Rum Ortodoks Patriği, Ermeni Patriği, Yakubî Patriği, Türk-Ortodoks Patriği Doğu Kilisesinin belli başlı liderleridir.
108-SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
109-SİLSİLETU’Z-ZEHEB:Altın zincir anlamına gelen bu terim, hadiste, içerisindeki râvîlerin güvenilirliğinin en üstün düzeyde olduğu senedi ifade eder. Bu senet, “esahhu’l-esânid” içerisinde de en sahih olandır. Bazı hadis âlimlerince “silsiletu’z-zeheb”; Ahmed ibn Hanbel, İmam Şâfiî, İmam Mâlik, Nâfî, İbn Ömer’den oluşan isnad olarak kabul edilmiştir.
110-SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.

111-ŞER’U MEN KABLENA:Kelime anlamı itibariyle “bizden öncekilerin dinleri/şerîatları” anlamına gelen şer’u men kablenâ, fıkıh usulünde, fer’î delillerden biridir.
“Öncekilerin dinî hükümlerinin, bizim için de geçerli” olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısım bilginler, eski dinlerin hükümlerinin İslâm ile ortadan kaldırıldığını, bunlardan sadece İslâm’da da devam ettiğine dair delil bulunanların geçerli olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım bilginler ise, açıkça hükmünün ortadan kaldırıldığına dair bir delil bulunmayan konulurda İslâm’dan önceki ilahi vahye dayalı dinlerin hükümleriyle amel edilmesi gerektiğini kabul etmişlerdir.
Semâvî dinlerin hepsi bir bütündür. Nitekim Kur’ân’da, “`Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!’ diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya emrettiğini size de din kıldı?” buyrulmaktadır (Şûrâ 2/13). Semâvî dinlerin aslı bir olduğuna göre, hükümleri de herkese şâmil olmalıdır. Ancak belirli bir millet veya zamana ait olduğuna veya neshedildiğine dair bir delil varsa, o zaman bizim için delil teşkil etmez.
112-TALAK- BAIN:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
113-TALAK-İ RİCİ:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
114-TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
115-TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
116-TERESSÜL-İRSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.Bana teressül veya İrsal denir.Kamette ise ,duraklama yapılmaksızın seri olarak okunur.Buna da Haedr denir.
117-TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma
118-TEVRAT:Sözlükte “kanun, talim ve şeriat” anlamına gelen Tevrât, ıstılahta, Yüce Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Musa’ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur’ân-ı Kerim toplam 17 yerde bu kitaba atıfta bulunmakta, ancak onun Yahûdîler tarafından tahrif edildiğini de bildirmektedir (Bakara, 2/75; Âl-i İmrân, 3/3, 48,50,56, 93; Mâide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110; A’râf, 7/157; Tevbe, 9/111; Fetih, 48/29; Sâf, 61/6; Cum’a, 62/5).
Yahûdîler Tevrat’ın birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inandıkları beş kitaptan oluştuğunu kabul etmektedirler. Bunlar; Tekvin, Huruç, Tevrat, Sayılar ve Tesniye’dir. Tarihî kayıtlara göre ilk kez Asur Kralı Buhtunnasr Kudüs’ü işgal edince Tevrat nüshalarını yakmıştır. Yahûdîlere göre Azra isimli biri yüz sene sonra Tevrat’ı ezberinden tekrar yazmıştır. Bu nedenle Yahûdîler Azra’yı da peygamber olarak kabul ederler. Bu zatın Kur’ân’da zikrolunan Hz. Üzeyr olabileceğini düşünenler de vardır. Yine Yahûdî kaynaklarına göre Roma Kralı Artiokus da Filistin’i işgal ettikten sonra Tevrat nüshalarını ikinci kez yaktırmıştır. Böylece Tevrat’ın nasıl yazıldığı hususunda net bilgi yoktur. Ancak Müslümanlar, Allah’ın Hz. Musa’ya bir kitap verdiğine ve bunun Tevrat olduğuna inanırlar. Fakat o Tevrat’ın bugünkü Tevrat olmadığı da bir gerçektir.
119-ÜSLÛBÜ’L-KUR’ÂN :Üslûp; tarz, yol, biçim, metot, usul; uslûbü’l-Kur’ân ise, Kur’ân üslûbu demektir. Bununla maksat; Kur’ân’ın hem içerik ve anlam hem de şekil ve lafız yönünden kendine özgü bir metodunun olmasıdır. Kur’ân ne şiirdir ne de nesir. Secili ifadeleriyle şiire benzer, ancak şiir kalıplarına uyan bir vezni yoktur. Nesir yazılarına benzer ancak tam bir nesir yazı da değildir. Kur’ân’ın kendine özgü bir ifade tarzı vardır. Mümini müjdelerken kâfiri inzâr eder, helâla teşvik ederken haramdan sakındırır. Konu içinde konu anlatır. Kıssa anlatırken hüküm ortaya koyar, geçmişi anlatırken geleceğe yöneltir. Hasılı Kur’ân, her yönüyle bir şaheserdir.
120-VAHY-İ GAYRİ METLÜV :Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahiydir. Hz. Muhammed (a.s.)’in Kur’ân dışı vahiy aldığının, âyet ve hadislerden bir çok delili vardır. Bakara sûresinin 144, Tahrîm sûresinin 3, Necm sûresinin 3-4, Nisâ sûresinin 113, Ahzâb sûresinin 34. âyetleri; Cibrîl hadisi diye meşhur olan hadis (Ebû Dâvûd, Kader, 17) buna delildir. Cibril, Kur’ân için indiği gibi sünnet için de iniyordu (Tecrid, II/460-464). Hz. Muhammed (a.s.), “Bana Kur’ân ve onun gibi bir misli verildi.” demiştir (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Ahmed, IV/131). Hz. Peygamber Kur’ân dışı vahiy almakla birlikte, bütün hadislerin vahiy ürünü olduğunu söylemek de mümkün değildir. Çünkü Peygamberimiz, Kur’ân âyetlerini tefsîr ve teyit sadedinde, öğüt vermek amacıyla, kendi re’yini beyan sadedinde sözler de sarf etmiştir. Bunlar dinde delil olmakla birlikte, vahiy ürünü olarak kabul etmemek gerekir; ancak, vahyin kontrolünde söylenmişlerdir.
121-VAHY-İ METLÜV: Okunan vahiy demektir. Bundan maksat Kur’ân’dır. “?Bu Kur’ân bana sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu?” (En’âm, 6/19); “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur’ân-ı acele okuma…” (Tâ-hâ, 20/114) vb. âyetler, Kur’ân’ın vahiy ürünü olduğunu ifade etmektedir.
122-YAHÛDÎLİK:Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adıdır. Bu kavim Kur’ân’ın en çok kendisinden bahsettiği İsrâiloğullarıdır. Hz. Musa’nın tebliğine muhatap oldukları için kendilerine “Musevî” de denmiştir. Kutsal kitaplarında yer alan ifadelere göre Yahûdîler kendilerini; dünya milletleri arasından seçilmiş bir kavim olarak görmektedirler. Yüce Tanrı bu kavmi Tûr-i Sina’da kendine muhatap kılarak onlarla ahid ve akidde bulunmak suretiyle emirlerine uyacakları hususunda söz almış, sonra da Hz. Musa’nın şahsında onlara Tevrat’ı göndermiştir. Yahûdî dininin odak noktası olarak Kudüs’teki mabed gösterilmektedir. Sembolleri yedi kollu Şam’dan (menara) ve içiçe girmiş iki üçgenin meydana getirdiği altı köşeli yıldızlardır. Bugün İsrâil bu sembolleri devlet arması olarak kullanmaktadır.İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderilen İshak’ın oğlu Yakub’un on iki oğlu vardı. Dördüncü oğlunun adı Yuda veya Yahuda idi. Dolayısıyla onun adına izafeten İsrâiloğullarına Yahûdî denilmiştir. Yahûdîlerin kutsal kitaplarının başında, kutsal yazılar mecmuası niteliğinde olan Eski Ahid gelmektedir. Yahûdîler bu kutsal mecmuayı Tevrat, Nebiler ve Katipler olmak üzere üç bölümde toplamışlardır. Yahûdîler Hz. Musa başta olmak üzere kendilerine gelen elçileri yalanlama, haksız yere karşı koyarak canlarına kıyma (Âl-i İmrân, 3/21) dahil bir çok sapma, isyân ve taşkınlıklarda bulunmuşlardır (Bakara, 2/60,61).
123-YEZİDLİK:Yezid ismi, Yezid b. Muaviye’den (Ö. 64/683) gelir. Kurucusu Emevî soyundan gelen Adî b. Musafir (Ö. 555/1160)’dır. Adî, Sûriye’de Baalbek civarında doğmuştur. Hakkari’ye irşat için gelmiş, Laleş’de bir zaviye kurmuş ve ehl-i sünneti savunmuştur. “İtikadü Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ’a” adında bir eseri vardır. 90 yaşında Lâleş’te ölmüştür. “Kitâbü’l-Cilve” ve “Mushaf-ı Reş” adlı eserler, Yezîdîlerce kutsal kabul edilir.
124-ZÂHİRÎ MEZHEBİ:Ebû Sülaymân ez-Zâhirî diye bilinen Dâvûd bin Ali el-İsfehânî’ye nispet edilen bir mezheptir. Bu mezhepte; Kur’ân ve sünnetin zahiri esas alındığı için bu isimle tanınmıştır. Dâvûd ez-Zâhirî, ümmetin bütün âlimlerinden sadır olanlar dışında icma’ı, âyet ve hadise dayananların dışında da kıyası delil olarak kabul etmemiş, bunun dışında kalan, içtihat, istihsan ve benzeri delillerle amel etmekten kaçınmıştır. Zâhirî mezhebi özellikle Endülüs’te yayılmış ve beşinci asra kadar da varlığı sürdürmüştür. Daha sonra yavaş yavaş çözülmeye başlamış ve nihayet hicrî sekizinci asırda mensubu kalmadığından sona ermiştir. İbn Hazm diye meşhur olan, Ebû Muhammed Ali bin Hazm el-Endelûsî bu mezhep imamlarından biridir. Bu mezhep, âyet ve hadislerin zahirine sarılarak, içtihat ve kıyastan şiddetli bir şekilde kaçınmasına rağmen, bazen teorilerinde tek başına kalmıştır. Bazı görüşleri diğer İslâm mezheplerinden intikal eden görüşlere uymamakla birlikte, çağdaş batıda kabul edilen görüşlere yakındır. Meselâ, bu mezhepte zengin kadının fakir kocasına nafaka vermesi gerektiği kabul edilmiştir.
125-ZÂHİRU’R-RİVÂYE:Rivâyetin açık olanı anlamına gelen zâhiru’r-rivâye, Hanefîlerden İmam Muhammed ibn Hasen eş-Şeybânî’nin yazdığı eserlerden bir bölümüne verilen özel bir isimdir. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin talebelerinden biri olan İmam Muhammed, Hanefî mezhebinde çok sayıda eser veren biridir. Bu nedenle kendisine, Hanefî mezhebinin nâkili denilmiştir. İmam Muhammed, el-Asl (el-Mebsût), el-Câmiu’s-Sağîr, el-Câmiu’l-Kebîr, es-Siyerü’s-Sağîr, es-Siyerü’l-Kebîr, ez-Ziyâdât ve Ziyâdâtü’z-Ziyâdât adlı eserleriyle, Hanefî fıkhının görüşlerini nakletmiştir. Hanefî fıkhının temelini teşkil eden bu kitaplar tevâtür veya şöhret derecesinde nakledildiğinden, bunlara zâhiru’r-rivâye denilmiştir. İmam Muhammed’in yazmış olduğu bu altı kitabı, Hâkim-i Şehîd Ebû Fazl Muhammed Mervezî, Kâfî isimli kitapta toplamıştır. Hanefî fakihlerinden Şemsüleimme Serahsî, bu kitabı Mebsût ismiyle şerh etmiştir. Bunun dışında İmam Muhammed’in yazmış olduğu kitaplardan Asl veya diğer ismiyle Mebsût, Şeyhülislam Hâherzâde, Şemsüleimme Hulvânî, Şeyhülislâm İsbîcâbî, Fahrulislâm Ali Pezdevî ve Sadrulislâm Muhammed Pezdevî tarafından şerh edilmiştir. Bu şerhler yazarlarının isimlerine nispetle Mebsût-ı Hâherzâde, Mebsût-ı Hulvânî, Mebsût-ı Pezdevî şeklinde anılırlar. İmam Muhammed, bu kitaplarıyla Irak fıkhını toplamış ve bunları ilim ehline nakletmiştir. Bu kitaplar Hanefî fıkhının ana kaynaklarıdır.
126-ZARÛRÂT-I DİNİYYE :”Dini zarûretler” anlamına gelen “zarûrât-ı dîniye” Hz. Peygamberin Allah’tan alıp tebliğ ettiği ve haber verdiği kesin olarak belli olan dinî esaslara, hükümlere ve haberlere denir. Mesela Kur’ân, Allah sözüdür ve son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmiştir, beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac ve zekat farzdır; içki, kumar, hırsızlık, zina ve yalan söylemek haramdır. Bunlar, tevatür ile sabittir. Dolayısıyla her Müslümanın bütün bunları bilmesi ve kabul etmesi gerekir, bunları kabul etmeyen veya şüphe eden kimse mümin olamaz.
127-ZEBÛR:Zebr veya Zebûr sözlükte; kitap, cüz, kitap yaprağı, yazı yazma, söz, yazı, akıl, mektub, kuvvetli ve sağlam gibi manalara gelmektedir. Dinî literatürde ise Zebûr, Yüce Allah’tan Hz. Dâvûd’a vahy ile gelen mukaddes kitabın adıdır. Peygamberlere gönderilen dört büyük kitaptan biri olan Zebûr’un da asıl nüshası yoktur. Ancak eski Ahid’de yer alan Mezamir’in Zebûr olabileceği söylenmektedir. Bunlar şiir şeklinde, manzum ahlâkî öğütler ve nasihatlardan ibarettir.Kur’ân’da üç ayrı yerde “Zebûr” dan söz edilmektedir. “?Dâvûd’a Zebûr’u verdik…” (Nisâ, 4/163), “Andolsun zikirden sonra Zebûr’da da “yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır.” diye yazmıştık.” (Enbiyâ, 21/105), “…Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.” (İsrâ, 17/55). Görüldüğü gibi her üç âyette de Hz. Dâvûd ve O’na gönderilen ilâhî kitap Zebûr’dan söz edilmektedir.
128-ZEHREVAN:Bakara ve Âli îmrân sûrelerine verilen isimdir.
129-ZELLE:”Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü’l-Karî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar “İsmet” sıfatına sahiptirler.
130-ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
131-ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
132-ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)

Kaynak:

-DİB Dini Kavramlar Sözlüğü

-TDV İslam Ansiklopedisi

-Dini Bilgiler  Ansiklopedisi

Toplam 193 sayfa, 99. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030979899100101110120130...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.