16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  284 Kez Okundu

1-Kur’ân-ı Kerîm:Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir tarzda son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, Mushaflarda yazılı olan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha suresinden başlayıp Nâs suresinde son bulan Arapça mu’ciz bir kelamdır
2-Kur’ân-ı Kerîm’i Okuma Şekilleri:
Kur’ân-ı Kerîm’i okuma şekilleri hızlarına göre Tahkîk, Tedvir ve Hadr olmak üzere üç gruba ayrılır:
a)Tahkîk:Hakkını tam olarak vermek, araştırmak, gerçekleştirmek gibi anlamlara gelir. Artırma ve eksiltme yapmaksızın bir şeyde mübalağa yapmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i ağır ağır okumanın adıdır. Medlere hakkını vermek, hemzeyi hakkıyla okumak, harekeyi tam yapmak, harfleri birbirine katıp karıştırmadan tane tane çıkarmak ve dura dura okumaktır. Bu okuyuşta medler son hadlerine kadar yani 4-5 elif miktarı çekilir, hemzeler belirtilir, tecvid kuralları bütün yönleriyle ve hakkıyla uygulanır. Kur’ân’da işaret edilen tertil ile okumanın bu olduğu da ifade edilir.
b)Tedvîr:Döndürme ve çevirme anlamına gelir. Tahkîk ile hadr arasında orta bir okuyuştur. Tahkike göre medler ve diğer kurallardaki ölçüler biraz azaltılır. Medler 3 elif miktarı çekilir. Harfler yine tane tane ve açık bir biçimde telaffuz edilir.
c)Hadr:Dolmak, şişmek ve hızlı söylemek anlamına gelir. Kıraat ilminde Kur’ân-ı Kerim’in tecvîd kaidelerine uygun olarak okunduğu üç tarzdan hızlı olanına denir. Hadr, Kur’an’ı hızlı okumak için kullanılır. Med harflerini ve ğunne sesini yutmadan, harekeleri birbirine karıştırmadan, sahih olmayan bir kıraatteki aşırılıklara kaçmadan, medleri ve idğamları kısa tutarak biraz süratli bir okuyuşla okumaktır. Bu okuyuşta kıraatlerde yer alan bütün kaideler asgari hadlerinde uygulanır. Ancak gerek harflerin mahreçleri gerekse sıfatları konusunda taviz verilmez.
Bu metotlardan hangisinin daha uygun olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Kimisi, Kur’ân’ın tertil ile okunmasını emreden âyetleri delil getirerek yavaş okumayı önerirken kimisi de bu konuda Resûl-i Ekrem’in çok Kur’ân okumayı tavsiye eden ve okunan her harfe ayrı ayrı sevap verildiğini bildiren hadislerini delil getirmişlerdir. Bu âyet ve hadisleri değerlendiren İbnü’l-Cezeri, Kur’ân’ı okumaktan maksadın onu anlamak ve ona göre amel etmek olduğunu söyleyerek, yavaş okumanın daha önemli olduğunu ve güçlü delillerin bunu teyid ettiğini bildirir.
2. Medd-i Tabîi:Bir elif miktarı çekilir. Bir eliften eksik veya fazla çekmek lahn-ı celi olur. Bir elif miktarı, iki hareke miktarına eşittir. Bu da bir parmak kaldıracak kadar zaman miktarı olarak kabul edilir.
Medd-i Lâzım: Bir kelimede, harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûnu lâzım bulunursa, o kelime medd-i lâzım olur. Bu şekilde meydana gelen meddi, bütün kıraat imamları medd ile okudukları için, bu isim verilmiştir. Medd-i Lâzım 4 çeşittir:
• a) Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime).
• Örnek: (اَلْحَاقَّةُ ). Burada sükûn, şeddenin içinde bulunan harftir.
• b) Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime).
• Örnek: (آلْآنَ ). Burada sükûn, cezmin içinde bulunan harftir. (أَاَلْأَانَ)
• c) Harf-i Musakkal (şeddeli harf).
• Örnek: (الم ) deki lâm gibi. (لاَمْ مِيمْ) Burada sükûn, şeddenin içinde bulunan harftir.
• d) Harf-i Muhaffef (cezimli harf).
• Örnek: (الم ) deki mim gibi. (مِيمْ)
Medd-i Lâzım’ın hükmü vaciptir.
 

3-Tefsir Çeşitleri:
• Rivayet Tefsiri: Kur’ân’a, Hz. Peygamber’in sünnetine, seleften nakledilen haberlere, Arap dili ve câhiliye Arap şiirine dayanan tefsirdir.
Bazı Rivayet Tefsirleri:
• 1. İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/922), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân. (Bu tefsir her ne kadar rivayet tefsirinin özelliklerini taşıdığı için söz konusu tefsirler arasında sayılıyorsa da, şunu kabul etmek lazım ki Câmi’u'l-Beyân ayrıca dirayet tarafı da ağır basan birkaç önemli tefsirden biridir.)
• 2. Ebu’l-Leys es-Semerkandî (ö. 383/993), Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm.
• 3. Ebû İshâk es-Sa’lebî (ö. 427/1036), el-Keşf ve’l-Beyân.
• 4. el-Bağavî (ö. 516/1122), Me’âlimu’t-Tenzîl.
• 5. İbn Atiyye el-Endülüsî (ö. 546/1151), el-Muharreru’l-Vecîz fi Tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz.
• 6. İbn Kesîr (ö. 774/1372), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm.
• 7. es-Se’âlibî (ö. 875/1470), el-Cevâhiru’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân.
• 8. es-Suyûtî (ö. 911/1505), ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr.
• 9. el-Kâsımî (ö. 1332/1914), Mehâsinu’t-Te’vîl. (Tefsîru’l-Kâsımî).
4-Hadis: Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelir. Çoğulu ehâdis’tir. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine denir. Hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Haber ve eser anlamın da gelir. Sahabe ve tabiûn sözlerine de hadis denilmektedir.
– Delil değeri açısından: Sahih, Hasen ve Zayıf;
-Kaynağı açısından: Merfû, Mevkuf ve Maktû; -Senedi açısından: Mütevâtir, Meşhûr ve Âhâd;
-Senedinin muttasıl olup olmaması açısından: Müsned, Muttasıl, Munkatı, Mu’dal, Mürsel, Muallak, Muanan, Müdelles kısımlarına ayrılır.
5-Mevkuf Hadis: Sahabelerden rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. Mevkuf hadislerde isnad Rasûlullah’a ulaşmaz, sahabede son bulur.
6-Münker Hadis: Adalet ve zabt yönünden zayıf bir ravinin güvenilir raviye aykırı olarak rivayet ettiği ve bu rivayetinde tek kaldığı hadistir.
7-Mürsel Hadis: Tabiînin Sahabeyi atlayarak Hz. Peygamber’den direkt söylediği hadislerdir.
8-SİYER
♦ Hz. İbrahim’in ilk hanımı Hz. Sâre’dir. O, yaşlılık döneminde Hz. İshak’ı doğurmuştur. Hz. İbrahim, ondan sonra Hâcer validemizle evlenmiştir. Hz. Hâcer, Hz. İsmail’in annesidir
♦ Hz. Asiye, Fir’avun’un hanımıdır.
♦ Hz. Nuh ve Hz. Lut’un hanımları kendilerine iman etmemiştir.
♦ Peygamberimiz (a.s.) “Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır” buyurmuştur. Bu kadınlar: Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma’dır.
9-Cuma Namazı: Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında, Kubâ köyündeki Rânûna vadisinden geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılınmıştır. Peygamberimiz de ilk Cuma namazını Rânûna vadisinde kıldırmıştır.
Cuma’nın Şartları:
a) Vücûb Şartları:
1. Erkek Olmak,
2. Mazeretsiz olmak yani bedeni özrü olmamak,
3. Hürriyet,
4. İkamet,
5. Âkil-bâliğ olmak.
b) Sıhhat Şartları:
1. Vakit,
2. Cemaat,
3. Şehir,
4. Cami,
5. İzin,
6. Hutbe.


 10- Hac: Hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır: 1. İfrat haccı, 2. Kıran haccı, 3. Temettu’ haccı.
İfrat Haccı: İçinde umre olmadan yapılan hactır.
Kıran Haccı: Bir ihramla hem umre hem de hac yapmaktır.
Temettu’haccı: Bir yıl içinde iki ihramla umre ve haccı birlikte yapmaktır.
11-Akâid İlmi: Akâid “akîde” kelimesinin çoğuludur. Sözlükte düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle inanılan şey anlamlarına gelir. “İslâm akâidi” İslâm dininde inanılan hususlar mânâsına gelir. Bunlara “îmân esasları” denir. Îmân esaslarını ihtiva eden ilme de “akâid ilmi” denir. Akâid ilmi, Allah’ın varlığından, sıfatlarından, fiillerinden bahseden bir ilimdir.
10-Bazı Yazarlar ve Eserler
Evliya Çelebi: Seyahatname.
İmam-ı Rabbani: Mektubat.
Serrâc: el-Luma.
Sülemî: Hakâiku’’t-Tefsîr.
İmam-ı Şafii: er-Risale.
İmam Malik: el-Muvatta.
İmam Âzam: el-Fıkhu’l-Ekber.
Şatıbî: el-Muvafakât fî Usûli’Şerî’a.
Serahsi (II. Şemsü’l-Eimme): el-Mebsût (30 cilttir)
Ferra: Ma’ani’l-Kur’an.
İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an.
Zemahşeri: Keşşâf.
Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb.
Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an.
İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan.
Seyyid Kutup: Fî Zilali’l-Kur’an.
ez-Zerkânî: Menâhilu’l-İrfân fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
Subhi es-Sâlih: Mebâhis fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
Zebîdî: Tâcu’l-‘Arûs.
İbn Fâris: Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa.
el-Fîrûzâbâdî: el-Kâmûsu’l-Muhît.
er-Râğıb el-Esfahânî: el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân.
İbn Manzûr: Lisânu’l-‘Arab.
Abdulkahir el-Cürcânî: Esrâru’l-Belağa.
İbn Kesîr: el-Bidâye ve’n-Nihâye.
Muhammed Hüseyin ez-Zehebî: et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn.
Kâtip Çelebi: Keşfü’z-Zunûn.
Ömer Nasuhi Bilmen: Büyük Tefsîr Tarihi.
Süleyman Ateş: İşârî Tefsir Okulu.
 

11. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB):
Türkiye’de İslâm diniyle ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kamu kuruluşunun adıdır.
3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şer’iyye ve Evkaf ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun ile Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü kuruldu.
Not: Genel Kurmay Başkanlığı da aynı tarihte yani 3 Mart 1924’te kuruldu.
Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine getirildi.
Başkanlık, kuruluşundan 11 yıl sonra, 14 Haziran 1935’de Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ilk teşkilât kanununa kavuştu.
5 Temmuz 1939’da ilk defa bir reis muavinliği kadrosu ihdas edildi.
1950 genel seçimlerinden önce DİB yeniden düzenlendi.
2 Temmuz 1951’de Dinî Yayınlar Döner Sermayesi kuruldu.
1961 Anayasası, 154. Maddesiyle DİB’nı bir Anayasa kurumu olarak düzenledi.
 

12-Âmile: Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara denir.
*Zekâtın vücûb sebebi zenginliktir.
*Zekât; müslüman, hür, akıllı, bâliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik oluşunun üzerinden bir senesi geçen kimselere farzdır.
13-Zekâtın Yükümlülük Şartları
a. Mükellef ile İlgili Şartlar
Namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, zekâtta da aranır.
Ebû Hanîfe akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir.
b. Mal ile İlgili Şartlar
1. Tam Mülkiyet
2. Nemâ: Artmak, çoğalmak, gelişmek anlamlarına gelir. Bu iki kısma ayrılır:
a. Hakikî (gerçek) nemâ: Bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir.
b. Takdirî (hükmî) nemâ: Bir malın kendisinde nemâ imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve parada olduğu gibi.
3. İhtiyaç Fazlası Olma
4. Nisab: Sınır, işaret, asıl ve kök anlamlarına gelir. Zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tespit edilen belirli bir miktardır.
5. Yıllanma: Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartıdır ki buna “havelânü’l-havl” denir.
6. Borç Karşılığı Olmama
Zekâtın Geçerlilik Şartları
1. Niyet
2. Temlik
* Zekâta tâbi hayvanların
1. Senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmaları, besi hayvanı olmamaları. 2. Ziraat, nakliyat vb. işlerde kullanılan (âmile) hayvanlardan olmamaları gerekmektedir.
Kaynak:
1-Davut Kaya, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2- Dini Kavramlar Sözlüğü, Ed. İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
3- Diyanet Hac Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
4-Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
5-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (Sadeleştiren: A. Fikri Yavuz).

16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  556 Kez Okundu

hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-727e003f.gif

103- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun
D-Zammı sure
104-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
105- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
106-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16 B-20 C-14 D-50
107-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe B-Hud C-Yunus D-Neml
108-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae B-Bakara C-Duha D-Kehf
109-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk B-Haşr C-Hacc D-Fatiha
110-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa D-Bakara-Al-i İmran
111-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin D-Nebe-Naziat-Fecr
112-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an D-Fatihatul Kur’an
113-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur D-Yasin-Hucurat
114-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları D-Kur’an’ın her sayfası
115-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları C-Kur’an’ın her 5 sayfası D-Kur’an’ın her 2o sayfası
116-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95 B-86-28 C-100-150 D-87-29
117-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum D-Hukuk ve muamelat
118-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder B-Cihada izin verir C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
 hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

119-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20 D-Kehf 19-Al-i İmran 154
120-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali B-Hz.Osman C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
121-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
122-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
123-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
124-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri D-Kûşe kâğıdı
125-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
126-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
127-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr D-Zeyd b.Sabit
128-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
129-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
130-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
131-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
 hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

132-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml B-Kehf C-Hacc D-Mücadele
133-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6 B-Muhammed,1 C-Abese,2
D-Nur,30
134-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
135-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
136- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arz D-Tedvir
137- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
138- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
139-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
140- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
141. Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali b. Ebî Talib b) Abdurrahman b. Avf
c) Zeyd b. Sabit d) Abdullah b. Ömer
142. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın
isimlerinden biri değildir?
a) Ümmü’l-kitap b) Mesânî
c) Kitap d) Ümmü’l-kurrâ
143. Aşağıdakilerden hangisi vahiy
kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene b) Cabir b. Abdullah
c) Abdullah b. Revâha d) Muaviye b. Ebî Süfyân
144. Aşağıdakilerden hangisi en son
nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) الْكَلَالَة فِي يُفْت۪يكُمْ اللّٰهُ لِ قُيَسْتَفْتُونَكَۜ (Nisa, 4/176)
b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)
c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)
hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)

 

145. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,En’âm, Mâide, Enfâl b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,Mâide, Enfâl d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,Enfâl, A’râf
146. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî
surelerden değildir?
a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis
kıssasını anlatan sureler
d) Cihad hükümleri içeren sureler
147. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan
ayetleri demektir.
b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu
zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu
zannedilen ayetlere denir.
d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
148. Aşağıdaki kelimelerden hangisi“Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
a) Müteşabih b) Vücuh c) Nezâir d) Müteradif
149. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
a) İşârî tefsir b) Hermonatik
c) İlhâdî tefsir d) Semantik
150. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin
özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
d) Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
151. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu’ b) Burhân-ı innî
c) Burhân-ı limmî d) Burhân-ı fıtrî
152. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
a) Tevrat b) İncil c) Zebur d) Matta
153. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mûr b) Beytü’l-izze
c) Levh-ı mahfuz d) Beytü’l-kelâ
154. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve
cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması
aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz b) Îcâz c) Veciz d) Mu’ciz
155. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Mekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran

156. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi d) Nasr suresi
157. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
158. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği
yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve
haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin d) Kitabü’n-ma’lûm

159. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap, b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm,Azîm d) Azîz, Hakîm, Muhît

160. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip,
delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı
hangisidir?
a) Ayet b) Sure c) Mucize d) Burhan

161. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en
uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs d) Bakara, Kevser

162. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe
göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet
sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
tanedir?
hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

a) 6666 b) 6616 c) 6316 d) 6236

163. Yemâme savaşında pek çok Kur’an
hafızı şehit düştüğünde Hz. Ömer’in Halife
Ebû Bekir’e önerisi ile başlayan faaliyete
ne ad verilir?
a-Kur’an’ın hıfzı b-Kur’an’ın istinsahı
c-Kur’an’ın cem’i d-Kur’an’ın teksiri

164. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki
ayetlerin tertibine ilişkin bir terimdir?
a-Tesbitî b-Tenzilî c-Tevkifî d-Temsilî

165. Kur’ân-ı Kerim’in besmele ile başlamayan
suresi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tevbe b-Enfal c-Buruc d-Zümer

166. Kur’an’ın taklit edilemez dil ve üslup
özelliklerini ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?
a-İtnâb c-İcâz b-İsar d-Secî

167. Muavvizeteyn olarak anılan sureler
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Bakara-Nisa b-Enfal-Tevbe
c-Yusuf-Yunus d-Felak-Nas

168. Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini
ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere ne ad verilir?
a- Tahaddi ayetleri b-Hadari ayetler
c-Medeni ayetler d- Muhkem ayetler

169. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın
Mekke döneminde inen surelerinin genel
özelliklerinden biri değildir?
a-Mekke döneminde inen sureler daha çok
vezinlidir. b-Tartışma, hikâye, vaat, tehdit gibi hususlar üslûbu belirler c-Kasemle başlayanları vardır. d-Miras hükümlerinden bahseder

170. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın tanımı
içinde yer alan anahtar kavramlardan
biri değildir?
a-Tilâvetiyle teabbüd olunması
b-Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş
olması c-Cebrâil vasıtasıyla inmiş olması
d- İ‘câz özelliği

hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

171. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraatleri
arasındaki farklardan değildir?
a-Harflerin mahreçleri b-Noktalama ve hareke farkları c- Surelerin uzunluk ve kısalığı
d- Med, kasr, vasl gibi hususlar

172. Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatin
doğru kabul edilmesi için ileri sürülen şartlardan biri değildir?
a-Arapçaya uygun olma b-Tevatür
c-Osman mushafının hattına uygun olma
d-Buhari’nin Sahih’inde zikredilmesi

173. “Kur’an’ın zahirine, şer’a ve akla aykırı
olmaması gerekir” sözüyle anlatılmak
istenen tefsir tarzı hangisi olabilir?
a-Fıkhî tefsir b-İşâri tefsir
c-Ahkâm tefsiri d-Kelamî tefsir

174. Aşağıdaki surelerden hangisi
Kur’andaki tertibe göre daha öndedir?
a-Hicr b-Meryem c-Tevbe d-Sâd

175. Birden fazla manaya gelen, manası
açık olmayıp manasında kapalılık bulunan,
açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad
verilir?
a-Muhkem b-Nâsih c-Zâhir d-Müteşâbih

176. Aşağıda bazı tefsirler ve yazarları verilmiştir.Buna göre hangisi doğru bir eşleştirme değildir?
a-“Câmiü’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân”-
Taberî b-“ Medârikü’t-Tenzîl”- Zemahşerî
c-“Mefâtihü’l-Gayb”-Fahreddîn Râzî
d-“Rûhu’l-Beyân”-Alûsî

177. İslâm tarihinde mihne olayları olarak
anılan Kur’anla ilgili tartışmaların odak
noktasındaki sorun nedir?
a-Hangi surelerin Mekkî ve Medenî olduğu
b-Surelerin tertibi meselesi
c-Kur’an’ın yazıya geçirilip geçirilemeyeceği
d-Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı

178. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin son ilahi kitap olarak vahyediliş sebeplerinden biridir?
a) Önceki kitapların anlaşılmasındaki güçlükler
b) Önceki kitaplara inananların sayıca yeterli olmayışı
c) Önceki kitaplara ulaşılması ve okunmasındaki güçlükler
d) Önceki kitapların taşıdığı mesajın yeterince yayılamamış olması
e) Önceki peygamberlerine vahyettiği mesaja ulaşmanın imkânının kalmamış olması

179-Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ile çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir.
a) Zilzal Suresi b) Beyyine Suresi c) İnşirah Suresi d) Tekasür Suresi e) Karia Suresi

180. Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nusayrî b) İsevî c) Keşiş d) Nasranî
e) Ruhu’l-Kudüs

hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

181. Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dini yalanlar b) Yetimi itip kakar
c) Savurganlıktan kaçınmaz
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
e) Namazlarında gösteriş yapar

182. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbabu’n-nüzul b) Kur’an’ın Müteşabihleri
c) Cerh ve Ta’dil d) Huruf-u Mukatta
e) Garibu’l-Kur’an

183. Kur’an-ı Kerim’in toplanmasının ve bir kitap haline getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) İslam’ın sınırlarının genişlemesi
b) Farklı milletlerden olanların İslam’a girmeleri
c) Yemame savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
d) Sıffın savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
e) Yazı bilenlerin çoğalması

184. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mü’min Suresi b) Mü’minün Suresi
c) Furkan Suresi d) Araf Suresi e) Enbiya Suresi

185. Mekke döneminde nazil olmuştur ve
9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Hümeze Suresi b) Adiyat Suresi
c) Tin Suresi d) Karia Suresi e) Münafikun Suresi

186. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların
indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil
c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat-Zebur-İncil
e) Zebur-İncil-Tevrat

187.“Mahreçleri bir sıfatları ayrı olan
harfler birbirine uğrarsa ……… denilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme
aşağıdaki terimlerden hangisi yazılmalıdır?
a-İdğam-ı mütekaribeyn
b-İdğamı-ı mütecaniseyn
c-İdğamı-ı misleyn
d-İdğamı-ı bilağunne

188. لِمَنِ ارْتَضٰى , اِرْجِع۪يٓ
Âyetlerinde (Ra) harfi nasıl okunur?
a-Kalın b-İnce c-Hem ince hem kalın
d-İnce okumak evladır

189. Âyetlerde durulması veya geçilmesi
gerektiğini belirten işaretlere ne ad verilir?
a-Vakıf b-Secâvend c-İmâle d-Kati

hareketli dini gifler, DİNİ GİFLER, dini giftler, dini gifler, gifler fotolar,-din.gif

190. “Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile
idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve
keyfiyettir”. Bu tarif aşağıdakilerden hangi
tecvid kuralını ifade etmektedir?
a- İşmâm b- İdğam c- İhfa d- İklâb

191. Âdiyât Sûresi’nin “لَخَب۪يرٌ يَوْمَئِذٍ بِهِمْ رَبَّهُمْ اِنَّ
” âyetinde altı çizili olan kısma tecvitte
ne ad verilir?
a-İdğam-ı mealğunne b-İdğam-ı bilağunne
c-İdğam-ı mütekaribeyn d-İhfa-i şefevi
CEVAP  ANAHTARI
103c 104b 105a 106c 107d 108a 109d 110b 111b 112d 113b 114c 115a 116b 117a 118d 119a 120c 121d 122b 123a 124d 125a 126b 127d 128c 129b

 130d 131c 132d 133a 134c 135a 136c 137d 138b 139d 140b 141. C 142. D 143. B 144. A 145. A 146. D 147. B 148. B 149. C 150. B 151.C 152.A

153.B 154.B 155.C 156.D 157.B 158.C 159.D 160.A 161.D 162.D 163.C 164.C 165.A 166.C 167.D 168.A 169.D 170.B 171.C 172.D 173.B

174.C 175.D 176.B 177.D 178.E 179. D 180. D 181. C 182 -C 183. D 184-B 58-A 186. D 187. B 188.A 189.B 190.C 191.D

16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  417 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM
1- Diyanet, “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerini hangi yıldan beri gerçekleştiriyor?
a) 1984
b) 1989
c) 1992
d) 1997
2- Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a) İçişleri Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
3- Hac için Suudî Arabistan makamlarınca kota uygulanması hâlinde, hacı adaylarının hangi usûlle belirleneceğine hangi organ karar verir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c)Hac Dairesi Başkanlığı.
d) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
4- Seyahat acenteleri hangi yıldan îtibâren Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a) 1981
b) 1988
c) 1985
d) 1990
5- Hac ve umre işlerinin genel gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli kararları almak; hac ve umre ücretlerinin miktârını ve sarf yerlerini belirlemek hangi organın görevidir?
a) Ulaştırma Bakanlığı.
b) Bakanlar Kurulu.
c) Hac Ve Umre Komisyonu.
d) Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu.
6-Hac İdâre Merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a) Hac Dairesi Başkanı.
b) Diyanet İşleri Başkanı.
c) Hacdan sorumlu DİB. Bşk. Yrd.
d) T.C. Cidde Başkonsolosu Din Hizmetleri Ateşesi.
7- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da.
b) 2006 yılında İstanbul’da.
c) 2005 yılında İstanbul’da.
d) 2004 yılında Ankara’da.
8- Suudî Arabistan Krallığı ve İslâm ülkeleri dışişleri bakanları tarafından hac kotası uygulama kararını nerede ve ne zaman yaptıkları toplantıda almışlardır?
a) İstanbul, 1979.
b) Mekke, 1984.
c) Ammân, 1987.
d) Kâhire, 1994.
9- Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Mâliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı.
c) Milli Savunma Bakanlığı.
d) İçişleri Bakanlığı.
10-Hac seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
11- Umre seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 2000
12- Belli şartları taşıyan (A) grubu Seyahat Acentelerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında hac seyahati düzenleyebilecekleri düzenlemesi hangi yıl yapılmıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1988
d) 2000
13-Aşağıdaki acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi.
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente.
c) Uluslararası IATA belgesi olan acente.
d) Hiç biri.
14- Suudî Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan Hac İdâre Merkezi Başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı.
b) T.C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi.
c) Hac Dairesi Başkanı.
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
15- Uluslararası ilk hac kongresi nerede ve hangi tarihte toplanmıştır?
a) Mina/Akabe’de 1923.
b) Mekke’de 1923.
c) İstanbul’da 2005.
d) Hicâz’da 2010.
16- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisinden müsteşâr veya müsteşâr yardımcısı yer almaz?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Mâliye Bakanlığı.
c) Sağlık Bakanlığı.
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı.
17-Hac ve umreye hangi yoldan gidileceği, hac ve umreye gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve bu seyahatlerin yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dâir kararları hangi organ alır?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
d)Hac Dairesi Başkanlığı.
18- Din İşleri Yüksek Kuruluna kim başkanlık eder, kurul kaç üyeden oluşur?
a) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 18 üyeden oluşur.
b) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 20 üyeden oluşur.
c) Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir – 16 üyeden oluşur.
d) Başkanı üçlü kararnâmeyle atanır – 15 üyeden oluşur..
19-Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur? Görev süreleri kaç yıldır?
a) 8 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
b) 9 üyeden oluşur, görev süresi 6 yıldır.
c) 16 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
d) 12 üyeden oluşur, görev süresi 8 yıldır.

İKİNCİ BÖLÜM
1- Başkanlığın ilk teşkilat kanunu kaç yılında çıkmıştır?1935 yılında
2-Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?Din İşleri Yüksek Kurulu, en yüksek karar ve danışma organı olup, 16 üyeden oluşur .
3- Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup, Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır .
4-Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, kaç üyeden oluşur?
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden oluşur, görev süresi beş yıldır.
5-İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
İlk Diyanet işleri Başkanı Börekçizâde Mehmet Rıfat Efendi’dir.
6- Kuruluşundan bugüne Diyanet İşleri Başkanlarımız:
Diyanet İşleri Başkanları:
Rıfat Börekçi (1924-41) yılları arasında
Şerafettin Yaltkaya (1941-1947) yılları arasında
Ahmet Hamdi Akseki (1947-1951) yılları arasında
Eyüp Sabri Hayırlıoğlu (1951-1960) yılları arasında
Ömer Nasuhi Bilmen (1960-1961) yılları arasında
Hasan Hüsnü Erdem (1961-1964 ) yılları arasında
Tevfik Gerçeker (1964-66 yılları arasında
İbrâhîm Bedreddin Elmalılı (1965-1966) yılları arasında
Ali Rıza Hakses (1968-1972) yılları arasında
Lütfi Doğan (1972-1976) yılları arasında
Süleyman Ateş (1976-1978) yılları arasında
Tayyar Altıkulaç (1978-1986) yılları arasında
Mustafa Sait Yazıcıoğlu (1987-1992) yılları arasında
Mehmet Nuri Yılmaz (1992-2003) yılları arasında
Ali Bardakoğlu (2003- 2010) yılları arasında
Mehmet Görmez 2010 – halen devam etmektedir.
7- Ülkemizde Kutlu Doğum Haftası kaç yılından beri kutlanmaktadır?
1989
8-Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kuruldu?3 Mart 1924
9- Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı ne zaman kabul edildi?01 temmuz 2010’da kabul edildi.
10- Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane müdürlük mevcuttur?
7 tane Müdürlük vardır.
11-Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi kaç yıldır?
5 yıldır.
12- Kaç tane Başkan yardımcısı bulunur?
3 tane
13- Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevlerinde ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı kaç tır?67
14- Ülkemizde “Camiler ve Din görevlileri haftası” hangi ay kutlanmaktadır?Ekim ayında
15- Ülkemizde “Kutlu Doğum Haftası ” hangi ay kutlanmaktadır?Nisan ayında
16-Diyanet işleri başkanlığı ilk defa kaç yılında Hac organizasyonunu düzenlemiştir?1979 yılında

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-Diyanet İleri Başkanlığı Tarihçesi :D iyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı, kuruluşunun ilk yıllarında Heyeti Müşavere, Memurin ve Sicil Müdüriyeti, Müessesatı Diniye Müdüriyeti, Evrak Müdüriyeti ve Levazım Müdüriyeti birimlerinden oluşturulmuştur. 1927 yılında Tetkiki Mesahif Reisliği ile Teberrukât Heyeti Reisliği birimleri kurulmuştur. 5 Temmuz 1939 tarihinde kabul edilen 3665 sayılı kanunla da Reis Muavini kadrosu ihdas edilmiştir.
-Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunları:1961 Anayasasının öngördüğü doğrultuda 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur. 30.04.1979 tarihinde yürürlüğe giren 26.04.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da geniş çapta değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır. Ancak 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 18.02.1979 tarih ve E.1979/25,K.1979/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonucu, 633 sayılı Kanunun 1982 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri yürürlükten kalkmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler, 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini hükümsüz kılmıştır. Ancak 1/7/2010 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile; öncelikle iptalden doğan boşluğun giderilmesi sağlanırken aynı zamanda, toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi sağlanmaktadır.
-Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Şeması:
A)Merkez Teşkilatı:1 Başkan,3 Başkan Yardımcısı,4Başkanlık,1Hukuk Müşavirliği,Özel Kalem Müdürlüğü,Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,7 Genel Müdürlük,19 Daire Başkanı,Stratejil GeliştirmeBaşkanlığı,Döner Sermaye Müdürlüğü
B)Taşra tekilatı:İl Müftülüğü(İl Müftülüklerine Bağlı İlçe Müftülükleri),Dini Yüksek İhtisas Merkez iMüdürlüğü,Eğitim Merkezi Müdürlüğü.
C)Yurtdışı Teşkilatı:Din Hizmetleri Müşavirliği,Din Hizmetleri Ataşeliği.

16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  364 Kez Okundu

Bazı Yazarlar ve Eserleri:

76-Evliya Çelebi: Seyahatname.
77-İmam-ı Rabbani: Mektubat.
78-Serrâc: el-Luma.
79-Sülemî: Hakâiku’’t-Tefsîr.
80-İmam-ı Şafii: er-Risale.
81-İmam Malik: el-Muvatta.
82-İmam Âzam: el-Fıkhu’l-Ekber.
83-Şatıbî: el-Muvafakât fî Usûli’Şerî’a.
84-Serahsi (II. Şemsü’l-Eimme): el-Mebsût (30 cilttir)
85-Ferra: Ma’ani’l-Kur’an.
86-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an.
87-Zemahşeri: Keşşâf.
88-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb.
89-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an.
90-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan.
91-Seyyid Kutup: Fî Zilali’l-Kur’an.
ez-Zerkânî: Menâhilu’l-İrfân fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
92-Subhi es-Sâlih: Mebâhis fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
Zebîdî: Tâcu’l-‘Arûs.
93-İbn Fâris: Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa.
94-el-Fîrûzâbâdî: el-Kâmûsu’l-Muhît.
95-er-Râğıb el-Esfahânî: el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân.
96-İbn Manzûr: Lisânu’l-‘Arab.
97-Abdulkahir el-Cürcânî: Esrâru’l-Belağa.
98-İbn Kesîr: el-Bidâye ve’n-Nihâye.
99-Muhammed Hüseyin ez-Zehebî: et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn.
100-Kâtip Çelebi: Keşfü’z-Zunûn.
101-Ömer Nasuhi Bilmen: Büyük Tefsîr Tarihi.
102-Süleyman Ateş: İşârî Tefsir Okulu.

Kaynak:Diyanet İlmihali,c:1

16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  368 Kez Okundu

41. Hanefi mezhebine göre kinayeli lafızlarla meydana gelen boşama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bain
B. Ric’i
C. Muhalaa
D. Tefrik
42. Zekatta Gümüşün nisabı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 200 miskal
B. 200 dirhem
C. 200 dinar
D. 200 rıtıl
43. Hacerü’l esved ile Kabe’nin kapısı arasında kalan bölüme ne ad verilir?
A. Metaf
B. Mültezem
C. Makamı İbrahim
D. Safa
44. Umresiz ve kurban kesmenin de vacip olmadığı hac çeşidine verilen ad nedir?
A. Hacc-ı İfrad
B. Hacc-ı Kıran
C. Hacc-ı Temettu
D. Hacc-ı İlmam
45. Eşin, nikah akdi esnasında veya sonrasında hanımına boşama yetkisini vermesine ne ad verilir?
A. Tefrik-i Talak.
B. Tercih-i Talak.
C. Takdir-i Talak
D. Tevfiz-i Talak
46. Âfâkî hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken son tavafa ne denir?
A. Kudum Tavafı.
B. Sader Tavafı.
C. İfaza Tavafı.
D. Ziyaret Tavafı.
47. “Şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasıdır.” Bu ifade hangi usulü fıkıh teriminin tanımıdır?
A. Hüküm
B. Vaz’i Hüküm
C. Azimet
D. Teklifi Hüküm
48. Aşağılardan hangisi Zahiru’r-Rivâye kitaplarından biri değildir?
A. el-Asl
B. ez-Ziyâdât
C. Camiu’l-Mutavassıt
D. es-Siyeru’l-Kebîr
49. Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasına fıkıh dilinde ne isim verilir?
A. Talak
B. Muhalaa
C. Fesh
D. İftirak
50. – Hanefilere göre aşağıdaki yemin çeşitlerinin hangisi için kefaret ödenir?
A. Yemini Lağv
B. Yemini Münakide
C. Yemini Gamûs
D. Hepsi
51. Satıcı ve müşterinin yapmış oldukları akdi karşılıklı rızaları ile bozmalarına ne denir?
A. Musaveme
B. Tevliye
C. İkale
D. Tefrik

52. Nikah akdinde mehrin belirlenmemesi akde hangi yönde bir etki yapar?
A. Akit batıl olur
B. Akde hiçbir etkisi olmaz, mihri misle dönüşür
C. Mehir düşer, akde etkisi olmaz
D. Akit fasit olur yenilenmesi gerekir
53. Bir müellifin, şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadislerin başka bir müellif tarafından toplanmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir?
A. Müstedrek
B. Zevaid
C. Müstahrec
D. Cevami
54. Hadis edebiyatı tarihinde “hafızalarda veya değişik yazılı kaynaklarda tesbit edilen rivayetleri bir araya toplama” faaliyetine ne ad verilir?
A. Tesbit dönemi
B. Tedvin dönemi
C. Tehzib dönemi
D. Tasnif dönemi
55. İmam Nevevi tarafından iman, ibadet ve ahlak gibi konulara dair hadislerin derlendiği eser hangisidir?
A. Et-Terğib ve’t-Terhib
B. Camiu’l-Usul
C. Riyazu’s-Salihin
D. Dürretü’l-Vaizin
56. Hadis ravilerinin güvenirliğini tespit etmeğe çalışan ilim dalı hangisidir?
A. Dirayetü’l-Hadis İlmi
B. Cerh ve’t-Ta’dil İlmi
C. Rivayetü’l-Hadis İlmi
D. Tahammülü’l-Hadis İlmi

57. Aşağıdaki tasnif türlerinden hangisi hadis edebiyatında ale’l-ebvâb sistem içerisinde yer alır?
A. Etrâf
B. Sünen
C. Müsned
D. Mu’cem
58. Aşağıdaki eserlerden hangisi musannef sistemle te’lif edilmiştir?
A. el-Muvatta
B. Sahîhu Müslim
C. Fethu’l-Bâri
D. Umdetu’l-Kâri

59. Aşağıdakilerden hangisi hadis tahammül yollarından değildir?
A. İcâzet
B. Sema’
C. İ’lâm
D. Adl
60. Buhari ile Müslim’in her ikisinin de rivayet ettiği hadise ne ad verilir?
A. Sahih li zatihî
B. Hasen li gayrihî
C. Müttefekun aleyh
D. Manevî Mütevatir

61. İmâmet konusunda, bu makama Hz. Ali’nin daha layık olmasına rağmen Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerini de meşru olarak kabul eden Şia mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Seb’iyye
B. Zeydiyye
C. İsmailiyye
D. Nusayriyye
62. Büyük günah işleyen kimselerin, kâfir olduğunu ileri süren mezhep hangisidir?
A. Mu’tezile
B. Zâhiriyye
C. Hariciyye
D. Selefiyye
63. İslam filozoflarının üç konuda küfre düştüklerini ileri süren ve bu tezini anlatmak amacıyla da ‘Tehâfütü’l-felâsife’ adlı bir eser kaleme alan kelamcı kimdir?
A. Cüveynî
B. Gazzâlî
C. İbn Rüşd
D. İbn Teymiyye

64. İlm-i Kelâm’ın eski halini yetersiz olduğunu belirterek, günümüz şartlarına göre yeniden ele alınması gerektiğini ileri süren ve aynı adla bir de eser kaleme alan son dönem Osmanlı bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ziya Gökalp
B. M. Şemsettin Günaltay
C. İzmirli İsmail Hakkı
D. Sırrı Girîdî

65. Sıfatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Varlığı zorunlu ve Allah’ın kendisiyle nitelenmesi vacip olan sıfatlara “sübutî sıfatlar” denir.
B. İlim, Allah’ın selbî sıfatlarındandır.
C. Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kılan sıfatlara “selbî sıfatlar” denir.
D. İstivâ, Allah’ın haberî sıfatlarındandır.
66. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiyâ, 21/22) âyeti, Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delilin temelini oluşturur?
A. Hudüs
B. İmkân
C. Burhânu Temânu’
D. İhtira
67. Aşağıdaki eser ve müellif eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Şerhu’l-Mekâsıd Bâkıllânî
B. Kitâbu’t-Tevhîd Mâtürîdî
C. Şerhu’l-Akâid Teftâzânî
D. Makalatu’l-İslamiyyîn Eşarî
68. Âyet ve hadislerde geçmekle birlikte hakikî manalarının idrak edilmesi mümkün olmayan “yed, vech, istivâ” gibi sıfatlara ne denir?
A. Sıfat-ı Fi’liyye
B. Sıfat-ı Subûtiyye
C. Sıfat-ı Haberiyye
D. Sıfat-ı Selbiyye
69. Aşağıdakilerden hangisi Selefin benimsediği prensiplerden birisi değildir?
A. Tasdik
B. Aczi itiraf
C. Sükût
D. Te’vîl
70. Aşağıdaki müfessir sahabilerden hangisi Mekke medresesinin kurucusudur?
A. İbni Mesud,
B. İbni Abbas,
C. Zübeyr İbni Avvam,
D. Übey b. Ka’b.
71. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz?
A. Kur’an
B. Sünnet
C. İctihad
D. Sahabe kavli
72. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî/işârî tefsir özelliği ile tanınmıştır?
A. Rûhu’l-Beyân
B. İrşâdu Akli’s-Selîm
C. Hak Dini Kur’an Dili
D. Medâriku’t-Tenzîl

73. Ayetleri kısa ve besmeleli fâsılaları çok olan sûrelere ne ad verilmektedir?
A. Tuvel
B. Miûn
C. Mesânî
D. Mufassal
74. Aşağıdaki parçada Kur’ân-ı Kerîm’in hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
99. Ülkemizde ve İslam dünyasında yaygın bir şekilde kıraatı takip edilen kıraat imamı ve râvileri kimdir?
A. Nâfi’ , Kâlûn, Verş
B. İbn-i Kesir, Bezzî, Kunbül
C. Âsım, Ebû Bekir Şu’be, Hafs
D. Kisâî, Ebu’l-Hâris, ed-Dûrî
75. Büyük Türk Müfessiri Ebussuûd’un tefsirinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl
B. Lübâbu’t-te’vîl fî meâni’t-tenzîl
C. İrşâdü’l-aklis-selîm ilâ mezâye’l-Kur’âni’l-kerîm
D. Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl

CEVAP ANAHTARI

41 –A 42-B 43-B 44-A 45-D 46-B 47-D 48-C 49-C 50-B 51-C 52-B 53-A 54-B 55-C

56-B 57-B 58-A 59-D 60-C 61-B 62-63-B 64-C 65-B 66-C 67-A 68-C 69-D 70-B

71-C 72-A  73-D 74-C 75-C

15

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  540 Kez Okundu

1-Hz. Peygamberin (sav) fizikî özelliklerini anlatan eserlere ne ad verilir?
A. Hilye
B. Meğazi
C. Mi‟raciye
D. Kaside
2- Siyer ilmiyle alakalı klasik eserlerden “el-Meğaziyü’n-Nebeviyye” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. ibn Hişâm
B. Vâkidî
C. Kâdî İyâz
D. Taberi
3- Ahlak ilmiyle alakalı klasik eserlerden “Tezhîbu’l-Ahlâk” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. Kindî
B. Ġbn Miskeveyh
C. Gazzalî
D. Farabî
4- Kelam ilminde Mütekaddimun ve müteahhirun dönemlerinin sınırları hangi şahısla belirlenmiştir?
A. Razî
B. Taftazanî
C. Nesefî
D. Gazzalî
5- İsagoci diye anılan mantık eserini Arapça olarak kaleme alan kimdir?
A. Aristo
B. Farabi
C. Ebheri
D. ibn Hazm

6-” 0- 7” yaĢ arasındaki çocuk hangi tür ehliyete sahiptir?
A. Tam vucüb ehliyeti
B. Nakıs vucüb ehliyeti
C. Nakıs eda ehliyeti
D. Tam eda ehliyeti
7-Aşağıdakilerden hangisi geçici evlilik engeli değildir?
A. Başkasının eşi olmak
B. Süt hısımlığı
C. Din farkı
D. Üç kere boşanma
 

8-Aşağıdakilerden hangisi yanlış tanımlanmıştır?
A. Mudârebe: Bir taraftan emek, diğer taraftan sermaye ortaklığı
B. Müzâraa: Bir taraftan arazi, diğer taraftan emek ortaklığı
C. Müsâkat: Bir taraftan bahçe, diğer taraftan emek ortaklığı
D. Mufâvada: Bir taraftan iĢyeri, diğer taraftan emek ortaklığı
9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi liân ile ilgili yanlış bir hükümdür?
A. Liân sonunda hâkim tarafların arasını tefrik eder.
B. Liân namuslu bir kadına zina isnadı sonucu yapılır.
C. Liân sonunda Ebû Yûsuf‟a göre beynunet-i kübra olur.
D. Liân sonunda Ebû Hanife‟ye göre bir bain talak olur.
10- Bir kimsenin, bahçesine gömdüğü ve yerini hatırlamadığı mala ne ad verilir?
A. Mal-i dımâr
B. Emvâl-i bâtine
C. Emvâl-i zâhire
D. Lukata
11- istihsân metodunu en çok hangi mezhepler kullanmıştır?
A. Hanefiler – ġafiiler
B. Hanefiler- Hanbelîler
C. Malikiler – Hanefiler
D. Malikiler – Hanbelîler

12- Lafızların manaya delaletlerinin açık olması açısından zayıftan kuvvetliye doğru sıralaması aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Zahir-muhkem-müfesser-nass
B. Nass-zahir-müfesser-muhkem
C. Zahir-nass-müfesser-muhkem
D. Müfesser-muhkem-nass-zahir
13-”Bir şeyin aksi sabit olmadığı müddetçe olduğu hal üzere kalmasına” ne denir?
A. istihsan
B. Istıslah
C. Istıshab
D. Mesalihi mürsele
 

14- Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hanefî ve Şafi mezheplerine aittir?
A. Muğnî – Muhallâ
B. Muhallâ – Hidaye
C. Beyân – Bidayetü‟l Müctehid
D. Kenz – Minhac
15-“Bir hukukî sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan, ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan” vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hikmet
B. Rükün
C. Şart
D. İllet
16-“Yüce Allâh’ın, mükelleflerin hepsi için bütün durumlarda bağlayıı genel bir kanun olmak üzere ilkten koyduğu hükümlerdir.’’ cümlesinde verilen tarif aşağıdaki kavramlardan hangisine âittir?
A. İbâha
B. Azîmet
C. Makâsıdü‟Ş-Şâri‟
D. Ruhsat
17-Hz. Peygamber’in bir insan olması itibariyle yaptığı ve dini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine ne ad verilir?
A. Revâtib sünnet
B. Müekked sünnet
C. Gayr-i müekked sünnet
D. Zevâid sünnet
18- Aşağıdakilerden hangisi Burhaneddin el-Merğınanî’nin el-Hidaye adlı kitabının şerhi değildir?
A. Binaye
B. İnaye
C. Kifaye
D. Nasbur-Raye
19- Aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitenin şerhlerinden değildir?
A. Avnu‟l-Ma„bûd
B. Tuhfetu‟l-Ahvezî
C. el-Hallu’l-Müdelleh
D. İkmâlü’l-Mu’lim
 

20-Asr-ı saadette yazılan hadis sahifelerinin en meşhuru olan ve “Sahîfe-i Sâdıka” diye adlandırılan eser kime aittir?
A. Sa‟d b. Ubade
B. Hemmam b. Münebbih
C. Semure b. Cündeb
D. Abdullah b. Amr b. As
21- Zayıf ravinin sika raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadise ne ad verilir?
A. Şaz
B. Maruf
C. Münker
D. Müşkilü‟l-hadis
22- Sahabenin “bu bize emrolundu” , “bu bize yasaklandı” gibi sözleri, hadis çeşitlerinden hangisine girer?
A. Müselsel
B. Hükmen merfu
C. Mürsel
D. Maktu
23- Hadis ilminde şeyhin öğrenciye rivayet etmesi için yazıyı veya sahifeyi vermesine ne ad verilir?
A. Münavele
B. Mükatebe
C. Vicade
D. Arz
24- Hangisi Buhari’nin şerhlerinden değildir?
A. İlâmu‟s-Sünen
B. Umdetü‟l-Kari
C. Edebu‟l-Müfred
D. İrşadü‟s-Sâri
 

25- İbn-i Hacer’in Bülûğu’l-Meram isimli eseri başlıca hangi konuları içerir?
A. Siyer
B. Ahkâm
C. Fiten
D. Melâhım
26- Aşağıdaki sahabîlerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
A. Halid b. Velid
B. Muaviye
C. Süfyân-i Sevri
D. Sabit b. Kays
27- Aşağıdaki müfessirlerin doğru kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
A. ZemahĢerî – Kâdî el-Beydâvî – Fahruddin er-Razî
B. Fahruddin er-Razî – ZemahĢerî – Kâdî el-Beydâvî
C. Kâdî el-Beydâvî – ZemahĢerî – Fahruddin er-Razî
D. ZemahĢerî – Fahruddin er-Razî – Kâdî el-Beydâvî
28- Zerkeşî’nin Kur’ân ilimlerine dair yazdığı eserin adı nedir?
A. el-Burhan fi Ulumi‟l-Kur‟an
B. el-Akl ve Fehmu‟l-Kur‟an
C. el-İtkan fi Ulumi‟l-Kur‟an
D. Menâhilu‟l-Ġrfan
29- Aşağıdakilerden hangisi bu gün elimizde bulunan en eski tarihli tefsirin müellifidir?
A. ibn Kesir
B. Taberi
C. Mukâtil b. Süleymân
D. Maturidi
 

30-Ebu’l-Berekât en-Nesefi’nin tefsirinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Lübâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl
B. Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
C. Evdâu‟l-Beyân fî Îzâhi‟l-Kur‟ân
D. Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
31-Aşağıdakilerden hangisi Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kur’ân Yolu Tefsiri’ni hazırlayan müelliflerden değildir?
A. Mustafa Çağırıcı
B. İsmail Cerrahoğlu
C. Hayreddin Karaman
D. Sadrettin GümüĢ
32-Aşağıdakilerden hangisi Celâleyn Tefsiri’nin müellifleridir?
A. Mahallî-Suyutî
B. Suyutî-Nesefî
C. Mahallî-Tüsterî
D. Suyutî-Alusî
33-”İstivâ malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak ise bid’attir.”görüşü hangi kelam ekolüne nispet edilir?
A. Mürcie
B. Cebriye
C. Selefiye
D. Kaderiye
34-Şia düşüncesinde, “hilafet ve sahabe arasındaki mücadelelerde Hz. Ali’nin yanında yer alanları sevmek, O’nun karĢısında yer alanlardan uzak durmak” şeklinde anlatılan ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Ülfet – Tekfîr
B. Tevellî – Teberrî
C. Velâ – Verâ
D. Velâyet – Adâvet
35- İlahi sıfatların kıdemini kabul etmeyen Kelam ekolünün gerekçesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A. Kâinatın ebedileĢmesi
B. İnsanın ilaha benzemesi
C. İlahın inkârı
D. İlahların çoğalması
 

36- “Büyük günah sahiplerinin durumunun Allah’a bırakılarak cennetlik veya cehennemlik olduklarına şahadette bulunulmaması” fikri hangi itikadi mezhebin görüşünü yansıtır?
A. Mutezile
B. Kaderiye
C. Mürcie
D. Cehmiye
37- “Delilin batıl olmasından bunun gerektirdiği medlülün de batıl olması gerekir” ifadesini aĢağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
A. Cüz-ü lâ yetecezzâ
B. İn‟ıkas-ı edille
C. Teceddüdü edille
D. Havâdisu‟l-edille
39-Tehafüt geleneğinde eser yazanlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin tehafütü yoktur?
A. Gazzali
B. İbn Rüşd
C. İbn Sina
D. Hocazade
40- Kelam ilminde “Mevâkif” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. el-Ûşî
B. Bakillâni
C. el-Îcî
D. Cürcanî
 

Cevap Anahtarı
1-a 2-c 3-b 4-d 5-c 6-a 7-b 8-d 9-c 10-a 11-c 12-c 13-c 14-d 15-c 16-b
17-d 18-d 19-c 20-d 21-c 22-b 23-a 24-c 25-b 26-c 27-d 28-a 29-c 30-d
31-b 32-a 33-c 34-b 35-d 36-c 37-b 39- 40-c

15

Kasım
2012

Murakıplık Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  882 Kez Okundu

TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

A-5237 sayılı T.C.K.nunda sayılanlar :

a)T.C.K.md.86/2 -Basit tıbbi müdahaleyi gerektirecek yaralama,

(T.C.K.nun md.88/1 gereğince)

b)T.C.K.md.89 -Taksirle yaralama (Bilinçli taksir hali hariç ),

(T.C.K.nun md.89/5 gereğince)

c)T.C.K.md.102/1 -Cinsel davranışla vücut dokunulmazlığını ihlal,

ç)T.C.K.md.102/2

ikinci cümlesi -Eşe karşı cinsel saldırı,

d)T.C.K.md.104/1 -15 yaşını bitirmiş çocuğun rızasıyla cinsel ilişki,

e)T.C.K.md.105/1 -Cinsel taciz,

f)T.C.K.md.106/1

ikinci cümlesi -Malvarlığı veya sair kötülük yapacağı iddiasıyla tehdit,

g)T.C.K.md.116/1 -Konut dokunulmazlığını ihlal,

h)T.C.K.md.117/1 -İş ve çalışma hürriyetini ihlal,

ı)T.C.K.md.123 -Kişilerin huzur ve sükutunu bozma,

i)T.C.K.md.125 -Hakaret(3/a #8216;daki kamu görevlisine hakaret hariç),

(T.C.K.nun md.131/1 gereğince)

j)T.C.K.md.130 -Kişinin hatırasına hakaret,

(T.C.K.nun md.131/1 gereğince)

k)T.C.K.md.132 -Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

l)T.C.K.md.133 -Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi veya kayda alınması,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

m)T.C.K.md.134 -Özel hayatın gizliliğini ihlal,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

n)T.C.K.md.144/1a-Paydaş malda hırsızlık,

o)T.C.K.md.144/1b-Alacağın tahsili amacıyla hırsızlık,

ö)T.C.K.md.146 -Kullanma hırsızlığı,

p)T.C.K.md.151/1 -Mala zarar vermek,

r)T.C.K.md.151/2 -Hayvan öldürmek,

s)T.C.K.md.155 -Güveni kötüye kullanmak,

ş)T.C.K.md.156 -Bedelsiz kalmış senedi kullanma,

t)T.C.K.md.159 -Hukuki ilişkiye dayalı alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık,

u)T.C.K.md.160 -Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,

ü)T.C.K.md.167/2 -Mala karşı suçların(yağma hariç) fıkrada belirtilen akrabalar

tarafından işlenmesi,

v)T.C.K.md.209/1 -Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması,

y)T.C.K.md.233/1 -Aile hukukundan doğan hükümlülüğü ihlal ,

z)T.C.K.md.239/1 -Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrını ihlal

14

Kasım
2012

Diyanet Murakıplık Mevzuat Konuları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  556 Kez Okundu

1-T.C Anayasası Bilgileri
2- Başkanlık Mevzuatı
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
5-4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
6-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
7-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

14

Kasım
2012

Din Görevlileri Sınavları Tefsir Notları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  546 Kez Okundu

1-Kuranın Özellikleri
1) Peygamber (s.a.s)’e uyanıkken Cebrail vasıtasıyla veya uykuda ve diğer vahy yollarıyla inzâl edilmiştir.
2) Lafız ve manaları Allah tarafındandır,
3) Lafzı arapçadır,
4) Gerek namazda, gerekse namaz dışında okunarak ibadet edilir,
5) Şekil ve manası Allah tarafından konmuştur,
6) Abdestsiz ve guslü gerektiren bir halde bulunan kimsenin Ona dokunması haramdır,
7) Boy abdest alması gereken kimse O’nu okuyamaz,
8) Her harfini (ibadet kasdıyla) okumanın on sevabı vardır,
9) Belli kısımlarına âyet ve sûre adı verilir,
10) Mushafta yazılıdır,
11) Fâtiha suresi ile başlayıp, Nâs sresi ile sona ermiştir,
12) Zamanınıza kadar kitap halinde tevatür yoluyla gelmiştir,
13) Nesilden nesile intikalinden, her türlü değiştirilmeden Allah’ın koruması ile korunmuştur,
14) Beşer, bir benzerini meydana getirmede acizdir,
15) Lafzı olmaksızın yalnız manasıyla nakli (rivayeti) caiz değildir.
Kur’ân bu özellikleriyle, vahyi metluvü (okunan vahyi) meydana getirmektedir. Kurbet niyetiyle namaz ve namaz dışında okunmakla ibadet edilir.

2-Vahiy Katipleri:Bunlardan bazıları şunlardır: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir b. Avvam, Amir b. Füheyre, Amr b. As, Abdullah b. Erkam, Sabit b. Kays, Hanzala b. er-Rebi, Muğire b. Şube, Abdullah b. Revaha, Halid b. Velid, Huzeyfe b. Yeman, Muaviye b. Ebi Süfyan, Abdullah ibn Sad ibn Sarh, Ubeyy b. Kab, Zeyd b. Sabit, Şurahbil ibn Hasene, Muaz b. Cebel, Cehm ibn es-Salt, Hüseyin en-Nemri, Eban İbn Said, Abdullah b. Zeyd, el-Alâ ibn el-Hadremî, Muhammed ibn Mesleme.
3-Mekkede ilk vahiy katibi Abdullah ibn Sad ibn Sarh idi. Bu şahıs irtidat edip sonradan yine müslüman olmuştur. Medinede ise ilk vahiy katibi Ubeyy b. Kab idi. Ondan sonra da devamlı olarak Zeyd b. Sabit yapmıştır.
4-Rasulullah, gelen vahiyleri sadece vahy katiplerine yazdırmakla yetinmemiş, nazil olan ayetleri her sene Ramazanda Cebraile arzederek, ezberindekilerin kontrolünü yapmıştır. Son Ramazanda ise bu arzediş ve tekrarlayış iki kez gerçekleşmiştir
5-Vahye Ait Bazı Terimler:
1) Hadarî: Rasulullaha yolculuk ve misafirlikte olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahydir. Vahyin çoğunluğu bu şekilde gelmiştir.
2) Seferî: Rasulullaha yolculuk veya savaşta iken inen vahiylerdir. Buna örnek: Enfal suresinin baş kısmı, Tevbe: 9/34, Hac suresinin başı, Fetih suresi.
3) Neharî:Gündüz inen ayetlerdir. Kuranın büyük bölümü gündüz inmiştir.
4) Leylî: Geceleyin vahyedilen ayetlerdir. Buna örnek: Al-i imran suresinin son kısımları, Tebük seferinden geri kalan üç kişi hakkında inen ayetler (Tevbe: 9/117-118), Fetih suresinin baş kısmı.
5) Sayfî: Yaz mevsiminde nazil olan ayetler. Buna örnek: Nisa suresinin son ayeti olan Kelale ayeti, Tebük gazvesi hakkında inen ayetler.
6) Şitaî: Kış mevsiminde nazil olan ayetler. Buna örnek: İfk olayı ile ilgili ayetler (Nur: 24/11-26), Hendek savaşı ile ilgili ayetler (Ahzab: 33/9).
7) Firaşî: Rasulullah yatağında iken nazil olan ayetler.
8) Nevmî: Rasulullah uykuda iken nazil olan ayetler.
9) Ardî: Rasulullah yeryüzünde iken nazil olan ayetler. Kuranın hemen hemen hepsi bu şekilde indirilmiştir.
10) Semaî: Rasulullah semada iken nazil olan ayetler. Bakara suresinin son iki ayeti Miracta iken nazil olmuştur.
6-Sureler, isimlerini ihtiva ettikleri garip bir kelimeden veya ifade ettikleri manadan alırlar. Bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. Mesela Fatiha suresine yirmiden fazla isim verilmiştir. Fatihatul-Kitab, Fatihatul-Kuran, Ummul-Kitab, Ummul-Kuran, Kuranul-Azim, es-Sebul-Mesani, el-Vafiye, el-Kafiye, el-Kenz, el-Esas, en-Nur, Suretüş-Şükr, Suretul-Hamd, Suretud-Dua, Suretun-Necat, er-Rukye, eş-Şifa, eş-Şafiye, es-Salat gibi. Enfal suresinin diğer bir ismi Bedir, Tevbe suresinin ki Berae, İsra suresinin ki Subhan, Neml suresinin ki Süleyman, Fatır suresinin ki Melaike, Mümin suresinin ki Ğafir, Muhammed suresinin ki Kıtal, Saff suresinin ki Havariyyun, Mülk suresinin ki Tebareke, Mearic suresinin ki Seele, Nebe suresinin ki Amme, Tebbet suresinin ki Leheb veya Meseddir.
Bazan da iki veya daha çok sureye ortak bir isim verilmiştir. Mesela: Bakara ve Al-i İmran surelerine Zehraveyn, Felak ve Nas surelerine de Muavvizeteyn adı verilmiştir.

7- Kuranın Harekelenme Ve Noktalanması:Osman (r.a.) zamanında çoğaltılan Mushaflar, harekesiz ve noktasız olarak yazılmıştı. Bunun gerekçesi de Kuranın çeşitli kıraat vecihlerine göre harekesiz ve noktasız metinde okunabilmesini sağlamaktı.
Kuranı ilk defa harekeleme yoluna giden Ebul-Esved ed-Düeli (69/688)dir. Harekeleme işinden hemen sonra da harflerin noktalanması işi gerçekleştirilmiştir. Bu işi de Irak valisi Haccac b. Yusuf (95/713)un emriyle Düelinin talebesi Nasr b. Asım (89/708) yapmıştır. Bazı rivayetlerde de bu noktalama işini Yahya b. Yamer (129/746)in gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Şu var ki Basrada bu iki zatın başlattıkları noktalama hareketi, daha sonra Medineye ve diğer İslam beldelerine yayılmıştır.
İlk dönemlerde uygulanan ve noktalarla gösterilen hareketlerle, benzer harfler için uygulanan noktalar Mushaflarda farklı renklerle işaretlenmiştir. Bir süre devam eden bu uygulama Halil b. Ahmed (175/791)in bildiğimiz hemz, teşdid, sıla, revm ve işmam gibi diğer noktalama işaretlerini tamamlamasıyla son şeklini almıştır.
8-Mütevatir sayılan on kıraatın imamları ise şunlardır:
1) Ebu Abdurrahman Nafi (169/785) Nafinin ravileri, Kalun ve Verştir.
2) Abdullah b. Kesir (120/738)
3) Ebu Amr (154/771)
4) Abdullah b. Amir (118/736)
5) Asım b. Ebin-Necud (127/745) Asımın ravisi Hafsdır.
6) Hamza b. Habib (156/773)
7) Ali b. Hamza el-Kisai (189/805)
8) Halef b. Hişam (229/844)
9) Ebu Cafer el-Kaka (130/748)
10) Ebu Muhammed Yakub b. İshak
9-Sayılan on mütevatir kıraatin bugün üç tanesi fiilen kullanılmakta olup diğerleri bir ilim olarak tetkik edilmektedir. Pratik olarak uygulanan üç kıraat şunlardır:
1) Ebû Amr kıraatı, sadece Sudanın bir kısmında kullanılan bu kıraat yaygın değildir.
2) Nafi kıraatı, Mısır hariç Kuzey Afrikada tutunmuş bir kıraattir.
3) Asım kıraatı, yeryüzündeki müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıraatını ve Hafs rivayetini kullanmaktadır. Mushaflar da bu kıraata göre basılmaktadır.[226]
10-Kurana Ait Bilgiler:
1) Kurandaki kelime sayısı: 77.934 veya 77.437dir.
2) Kurandaki harf sayısı: 326.048 veya 323.671dir. Kelime ve harf sayısındaki farklılık, imla ve kıraattaki ihtilaftan ileri gelmektedir.
3) Cüz: Mushaflar 30 cüze ayrılmıştır. Her cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Mushafların sol tarafındaki sayfa kenarına konan işaretlerle gösterilmiş, içine cüz yazısı ve sayısı yazılmıştır.
4) Hizib: Cüzün dörtte birini oluşturan beş sayfalık bölümün adıdır. Toplam hizib sayısı 120dir. Bunlar sayfa kenarlarına konulan ve içine hizib yazılan işaretlerle gösterilir.
11- Secavendler: Secavendler, işaretlerin büyük bölümünü ilk defa uygulayan Muhammed b. Tayfur Secavendi (560/1165)nin ismiyle anılmışlardır. Her bir vakf ve vaslın çeşitli durumlarıyla, konulan ifade eden bu işaretler “Mim, Tı, Cim, Sad, Kaf” gibi harfler, “Kıf” ve “Sıl” gibi kelimeler veya üçlü noktalarla gösterilmiştir.
12-Tahmis ve Taşir: Surenin her beş ayetinin sonuna “Hams” kelimesinin yazılmasına “Tahmis”, her on ayetin sonuna da “Aşr” kelimesinin yazılmasına “Taşir” denilir. Bunların “Ha” ve “Ayn” harfleriyle işaretlendiği de görülmektedir.
13-Mushaf, ilk defa Avrupada basılmıştır. Elde en eski baskı, 1694 yılında tab edilen Hamburg nüshasıdır. Muhtelif vilayetlerde ve değişik tarihlerde tab edilen Mushaflarla birlikte İstanbulda ilk basım (1288/1871) ile (1291/1874) tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kahire basımı ise (1281/1864)dür.
14-BAŞLANGIÇ HARFLERİ (EL-HURUFUL-MUKATTAA):Bazı surelerin başında bir veya başka harfin birleşmesinden meydana gelen kesikli harflere “El-Huruful-Mukattaa” denir. Surelerin bazısının bu şekilde başlayışı İslamın başlangıcından beri müslüman alimleri meşgul ettiği gibi, sonraki dönemde şark ve garb alimlerinin çalışma ve araştırmalarına konu olmuştur. Bütün alimler bu harflerin müteşabih lafızlardan olduğunda ittifak halindedirler.
Bu harfler Kuran-ı Kerimin 27si Mekki 2si (Bakara, Al-i İmran) Medeni olmak üzere 29 suresinin başında bulunmaktadır. Tamamı 14 çeşit harften meydana gelmiştir. Sure başlarında tek, iki, üç, dört ve beş harfli olmak üzere 13 değişik halde görülürler. Harf sayılarına göre şu örnekleri verelim:
1) Tek harfli: Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem)
2) İki harfli:Tâ-Sîn. (Neml) Yâ-Sîn (Yasin) Hâ-Mîm (Mümin, Fussilet, Casiye, Ahkaf, Zuhruf, Duhan) Tâ-Hâ (Taha)
3) Üç harfli:Elif-Lâm-Mîm. (Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde) Elif-Lâm-Ra. (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas, Şuara)
4) Dört harfli:Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (Araf) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Rad)
5) Beş harfli: Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf (Şura)
15- VÜCUH VE NEZAİR:Kuran-ı Kerimde, çeşitli manalarda kullanılan müşterek lafızların mevcut olduğu müşahade edilir. Bir kelimenin bir ayette ifade ettiği mana ile, yine aynı kelimenin diğer ayetlerde anlamlar aynı olmamaktadır. İşte biz buna tefsir ilminde “Vücuh” diyoruz. Bunun

aksine de, yani çeşitli birçok kelimenin aynı manayı ifade etmesine “Nezair” denir.

16-Değerleri Açısından Kıraatler

1. Sahih Kıraatler

2. Şaz Kıraatler

3. Mevzu Kıraatler

17-Kıraatle İlgili Temel Terimler (Kıraat, rivayet, tarik vb.)

 

 

14

Kasım
2012

Din Görevlileri Sınavlarına Hazırlık Notlar-3

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  423 Kez Okundu

hareketli dini gifler, hareketli çiçek resimleri, motfiler, kenar süsleri, forum.vatan.tc

1-Tertîl:Kıraatte, acele etmeden, harfleri ve harekeleri açık bir şekilde, mana ve hikmeti düşünerek, metni tane tane okumak anlamında kullanılan terim .
2- el-Fetâvâ el-Velvâlicîyye adlı fetva kitabının yazarı Abdurreşîd b. Ebû Hanife .
3-İslam alimleri içerisinde sigorta konusunu ilk defa ele alan İbn Abidin
4- Kur’ân’ın bazı ayetleri arasında ihtilaf veya te¬zat gibi görünen hususlar Kur’ân ilimlerinden Müşkilü’l- Kur’ân konusudur.
5- Celaleddin Suyûtî’nin el-Muvatta üzerine yazdığı şerhin adı Tenvîru’l-Havâlik

 6-Beş vakit namaz ne zaman farz olmuştur?Miraç gecesinde
7-Namazda ayakta durmaya ne ad verilir? Kıyam
8-Namazların her bir bölümüne ne ad verilir?Rekat
9-Namazda tadil-i erkâna uymak hangi imama göre farz değildir?imam Azam Ebu Hanife
10-”Namaz kılacak yerin temiz olmasına” ne denir?. Necasetten taharet
11-Vakti çıktıktan sonra kılınan bir namaz nasıl adlandırılır? Kaza
12- “Sabah namazını ortalık açılıp ağardığı zaman kılmak müstahabdır ve daha faziletlidir.” Bu vakte ne denir? Fecr-i sadık
13- “Namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatları imamla beraber kılan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?Müdrik
14- ” Namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?Lahik
15- “Bir rekat kılındıktan sonra imama uyan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır? Mesbuk
hareketli dini gifler, hareketli çiçek resimleri, motfiler, kenar süsleri, forum.vatan.tc

16-Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin hükmü vacip değildir?Teheccüd namazı
17- Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?Cenaze namazı
18-“Vatanında veya vatan hükmünde olan bir yerde oturan kimseye” ne denir? Mukim
19- “Bir namazın vaciblerinden birini yanılarak terk etmekten veya geciktirmekten dolayı, o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile teşehhüdden, salâvat ve duaları okumaktan ibaret” olan ibadet hangisidir? Sehiv secdesi
20-“Kur’an okunurken bir hata yapılmasına veya okuyucunun sürçmesine” fıkıh literatüründe ne ad verilir? Zelletü’l-Karî
21-Her müslümanın, namazı caiz olacak kadar Kur’an-ı Kerim’den ezberlemesinin dinen hükmü nedir?Farz-ı ayn 22-”Geceleyin orucu bozmayıp iki gün birbirine bitişik olarak oruç tutulması” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır? Savm-i visal
23-Aşağıdakilerden hangisi kefaret çeşitlerinden biri değildir? Keffaret-i zekat

14

Kasım
2012

Din Görevlileri Sınavlarına Hazırlık Notlar-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER, GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  344 Kez Okundu

111-Mu`tezile:Akli ön plana alan ve “kul kendi fiilerinin yaraticisidir diyerek, ehl-i sünnetten ayrilan firka.Bunlara Kaderiyeciler de denir.Önderleri Vasil b. Ata`dir.
112-Musevi:hz.Musa`nin mensub olan , Yahudi.
113-Muvatta:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseri.
114-Müderris:Medrese de ders veren yüksek rütbeli hoca.
115-Mülukü`t-Tavaif: Endülüs`te 1031-1090 yillari arasinda hüküm süren emirlikler.
116-Nesturilik:Hz.Isa`nin insan ve ilah olarak iki ayri unsurdan meydana geldigini iddia eden bir Hiristiyan mezhebi.
117-Nusayrilik:Hz.Ali`nin ilah oldugunu ileri süren asiri Sii bir mezhep.
118-Ortodokslar :Basindaki kisiye Patrik enir.Merkezi Istanbul`dur.
119-Panislamizm:Bütün müslümanlari tek bir siyasi teskilat ,tek bir devlet haline getirmek ülküsü, Islam birligi.
120-Panslavizm(Slavcilik):Ruslarin Balkanlardaki slavlari bir bayrak altinda toplama cabasi.
121-Paskalya:Hiristiyanlarin, Hz.Isa`nin dirileceklerine inandiklari gün yaptiklari bayram.
122-Patrik:Ortadokslarin ruhani lideri.
123-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
124-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
125-Peygamberlerin sifatlari:Sidk, emanet, fetanet, ismet, teblig.
126-Pozitivizm:Hakikatin deneme ve gözlemle elde edilebilecegi görüsünde olan felsefi görüs.
127-Rada:Cocugun süt emmesi. Süt emme.
128-Ravza-i mudahhara:Hz.Peygamberin kabri ile minberi arasindaki bosluga verilen isimdir.
129-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
130-Salat:Tebrik, tezkiye,saygi,dua, istigfar ve rahmet manalarina gelir.
131-Secavend:Mushaflarda görülen gecici durak isaretleri.Bu isaretleri ortaya koyan ise Muhammed b.Tayfür es-Secavendi(560/1165) isimli ünlü bir kiraat bilginidir.
132-Sedd-i Zerayi:Vesileleri kaldirmak, sebebi tikamaktir.Bu durum da harama vesile olan sey haram,vacibe vesile olan sey vaciptir.Cuma namazi farz, Cuma namazina gitmek icin alis-verisi birakmak farzdir.Fuhus, haramdir.Fuhusa yol actigi icin yabanci kadinin avret yerine bakmak da ayni haramliktadir.
133-Sekine:Sükun bulmak, itminana kavusmak,telaslanmamak, kalbin huzura ermesi, yüregin oturmasi, gönlün rahata kavusmasi, anlamlarini icerir.(Elmali, Hak Dini Kur`an Dili,4,4408)
134-Selef-i Salihin:Ashab-i güzin tabiine denir.
135-Seyyidü`l-istigfar duasi:tevbe ve istigfar dualarini basi ve en faziletlisi Peygamber Efendimizin bildirdigi“seyyidü`l –istigfar“ dir.“Her kim sevap ve fatiletine inanarak bu dayi gündüz okurda o gün aksam olmadan önce ölürse o kimse cennet ehlindendir.“
(Sahih-i Buhari, Tecrrid-i sarih Ter.C:12,Sh.332)
136-Sika:Hadis rivayetine göre tam ehil kisi.
137-Sikke :Osmanli devletinde genel kullanimdaki madeni paraya denir.
138-Sifatu`s-salat:Namazin farz ve vaciplerine, sünnet ve adabina uygun sekilde kilinisina ilmihal dilinde “sifatu`s-salar” denir.(Diyanet ilmühali sh.262)
139-Siyer:Peygamberimizin hayatini, yasayis tarzini, niteliklerini anlatan eserler.
140-Ser`i Men Kablena:Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
141-Tevbe :Günahlara pismanlik, Allah`a dönüstür.Halis tevbe; Allah ile bulusmadir.
142-Te`vil:Bir lavzin anlami gayesine uygun sekilde yorumlamak, muhtemel manalarindan en uygun olani görmektir.
143-Tevekkül:Yaptigimiz herhangi bir is icin gücümüzle calisip elimizden geleni yaptiktan sonra sonucu Allah`a birakmaktir.
144-Tevhid:Allah`in bir oldugunu, O`ndan baska bir ilah olmadigini kabul etmektir.
145-Teyemmüm:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savasinda sabah namazi teyemmum ile ilk defa namaz kilindi.(Nisa 43,Maide 6)
146-Ümmet-i Kaime:Kiyam duran bir topluluk yani hakblir, dogru, dogrulan , Allah icin kalkan, müstakim, istikamet üzere bulunan , adil ümmet anlamina gelir.(Hak Dini Kur`an Dili,2,1159)
147-Ulu peygamberler:Hz.Nuh.Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).Kur`an-i Kerim, peygamberlerin bazisini, sabir ve tahammüllerin coklugu ve buna devam etmesleri sebebiyle, onlari“Ülü`l azm-karar sahibi“ diye vasiflandirmistir.
148-Yeni Ilmi Kelam:Yeni ilmi kelam, Izmirli Ismail Hakki `nin kelama dair eseri.
149-Vahiy-i Gayri Metlüv:Okunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
150-Vahy-i Metlüv:Okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
152-CEBRİYE:Cüz’i irâdeyi inkâr edenlerin bâtıl mezhebi.
153-HÂTEM-ÜL ENBİYA:Peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed (A.S.M.)
154-HÂTEM-ÜL HÂTEM: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat’taki ismi.
155 -EHL-İ KIBLE:Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan bir kavramdır.
155-İNZAL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
156-KÜTÜB-Ü TİSA:Kütüb-i Sitte’ye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis mecmuasına verilen isimdir. İlave edilen eserler; Dârimî (ö. 255/868)’nin es-Sünen’i, İmam Mâlik (ö. 179/795)’in Muvatta’ı, Ahmed ibn Hanbel (ö. 241/855)’in el-Müsnedi’dir.
157-ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
158-ZELLE:”Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü’l-Karî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar “İsmet” sıfatına sahiptirler.
159-İhsan:Allah`a onu görür gibi ibadet etmesidir.
160-İfk hadisesi:Hz.Aise´ye zina isnadi atilmasi olayi.
161-İhvan-i Safa:Ansiklopedik risalesiyle taninan felsefe toplulugu.
162-İla:Islam hukukunda bir erkegin bir müddet hanimina yaklasmayacagina dair yemin etmesi demektir.
163-İlk Türkce Ezan:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
164-İlk Türkce Hutbe:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
165-Ismail Hakki Bursevi(ö.1137/1725):Celceti seyhi, müfessir, sair.
166-İsrail:hz.Yakub(as)`un lakabi olup sonradan bütün o soydan gelenlere”Beni Israil” denilmistir.
162-Istidrac:Bir kul günahini yeniledikce Allah`´n , onun sagligini, mevkiini, sanini, söhretini, nimetini artirmasi, ona sükrünü, tevbesini, istigfarini unutturmasi, böylece onu asama asama azabina yaklastirmasi ve sonunda kendisini ansizin yakalamasi anlamina gelir.(Hasan Basri Cantay Meali, 3,1078)
163-İstibra:Kücük abdesten sonra temizlenme.
164-İstihlaf:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
165-İstinaf:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
166-İstinca:Büyük abdesten sonra temizlenmek.

167-Ka`b b.Esref(ö.3/624):Islam`a düsmanligi ile taninan yahudi sairi
168-Ka`b b.Malik(ö.50/670):Hz.Peygamberin meshur üc sairinden biri.
169-Kaderiyye:Sorumlluluk doguran fiillerin sadece insan iradesiyle gerceklestirdigini ileri süren itikadi mezhep.
170-Kavame:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
171-Kaynuka(beni Kaynuka):Hz.Peygamberin Medine`den sürdügü yahudi kabilesi.
172-Kazf:Iffetli bir kimseye zina iftirasinda bulunma anlaminda fikih terimi.
173-Kelam ekolleri:Mu`tezile, Esaeiyye, Maturidiyye ve Sia.
174-Kebire:Büyük günahlar.
175-Kitabü`l-harac:Ebu Yusuf`un(ö.182/798):Mali konular yaninda, muamelat, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamina giren cesitli meseleleri ele alan eseri.
176_Kitabü`lMegazi:vakidi`nin(ö.207/823):Hz.Peygamberin gazve ve seriyyelerine dair eseri.
177-Kitabü`t-Tevhid:Ebu Mansur el Maturidi`nin(ö.333/944) Kelama dair eseri-
178-Külli irade:Kul da bi`l-kuvve mevcut olan iradegücüne „külli irade“ denir.Bu irade kullanilmaya hazir olan, ancak henüz kullanilmayan 2potansiyel irade“ demektir.
179-Küsuf namazi:Günes tutuldugunda iki rekat cemala kilinan, cemaat yoksa kendi basina kilinan namaza küsuf namazi denir.
180-Kütüb-ü Ehadis.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
181-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
182-Kütüb-ü sitte:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
183-Mazmaza:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
184-Mecelle-i Ahkam-i Adliyye:Osmanli devletinde 1868-1876 yillari arasinda hazirlanan ve daha cok borclar, esya ve yargilama hukuku esaslarini iceren kanun-Mecelle:Islam hukukunun muamelet kisminin tedvininden meydana gelen kanun kitabi.Tanzimat döneminde hazirlanan medeni kanunun adi.
185-Mecusilik:Atese tapanlara verilen ad.Islami kayanaklarda zerdüstlige verilen ad.Zerdüstiligin eski Iran inanc ve gelenekleriyle karismasindan olusan din.
186-Mezahib-i Erbaa(Dört mezhep):Hanefi, safii, maliki, hanbeli.
187-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, Islam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Rasidin döneminin bassehri.Eski adi Yesrib .
188-Medyen:Hz.Suayb(as) Peygamberin yasayip halkini tevhid inancina davet ettigi sehrin adi.Inanmayanlar korkunc bir sesle birlikte gelen zelzele ile evleri yurtlari yerle bir oldu.
189- Mehmet Nuri Efendi(1859-1927):Osmanli devletinin son Seyhülislami.
190-Mehmet Vehbi Efendi(1862-1949):Hulasatü`l-Beyan adli tefsiriyle taninan son devir din alimi ve siyaset adami.
191-Mehmet Zihni Efendi(1846-1913):Son devir Osmanli alimi, müderris.
192-Menakibname:Velilerin daha cok kerametlerinin anlatildigi eserlerin genel adi.
193-Menasik:Hac ve umre sirasinda yerine getirilen belirli davranislar anlaminda fikih terimi.
194-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
195-Merkez Efendi(ö.959/1552:Halveti –SünbüliSeyhi, alim.
196-Emr-i bi`l –ma`ruf, Nehy-i ani`l-müker:Iyiligi emretmek, kötülükten alikoymaktir.
197-Irsad:Akli ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi dogru yola iletmektir.
198-Sosyal hizmet:bireylerin ve toplumun ihtiyaci olan ve yararli olacak bir isin yapilmasina sosyal hizmet denir.
199-Kur`an-i Kerim`de, teblig(dinin diger insanlara ulastirilmasi),inanan bütün insanlara dini bir sorumluluk olarak yüklemistir.
200-Muktedi:Namazda imama uyan kimseye muktedi denir.
201-Istiva vakti:Günesin tam tepe noktasinda oldugu va namaz kilmanin mekruh oldugu vakte istiva vakti denir.
202-Allah`in zati sifatlari;Vücud, kidem,beka ,vahdaniyet, muhalefetü`n li`l-havadis,kiyam binefsihi.
203-Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartildigi ilahi adalet ölcüsüne Mizan denir.
204-Yüce Allah`in insanlari hesaba cekmek üzere tekrar dirilisten sonra bir araya toplamasina Hasir denir.
205-Keramet:Peygamberine gönülden bagli olan ve ona titizlikle uyan veli kullarin gösterdikleri olaganüstü olaylara keramet denir.
206-İstidrac:Kafir ve günahkar kisilerin arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
207-Peygamberlerin sifatlari;Sidk , emanet ,fetanet, ismet , teblig.
208-Suhuf verilen peygamberler;Hz.Adem(10 suhuf),Hz.Ibrahim(10 suhuf),Hz.Idris(30 suhuf) ve Hz.Sit(50 suhuf`)`e verilmistir.
209-Vahdaniyyet:Allah Teala`nin zatinda, siftlarinda ve fiillerinde bir ve tek olmasi, esi, benzeri ve ortaginin bulunmamasidir.
210-Kidem:Allah Teala`nin ezeli oldugu, baslangicinin olmadigi anlamina gelmektedir.
211-Savas ganimetleri anlamina gelen sur; Enfal suresidir.
212-En son nazil olan sure ;Nasr suresidir.
213-Orucun farz oldugunu beyan eden Bakara suresi , 183. ayeti.
214-Kur`an-i Kerim`in noktalanmasini,Nasr b. Asim ve Yahya b. Yamer icra etmistir.
215-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
216-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
217-Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Tenasüb denir.
218-Kur`an`in Isimleri;el-Kitab,el-Furkan, ez-Zikr……
219-Mevdudi(1913-1979):Pakistanli alim ve düsünür.Cemaat-i islami teskilatinin lideri.
220-Mevlana Celaleddin-i Rumi(ö.672/1273):Mevleviyye teskilatini kurucusu, mutasavvuf, alim ve sair.

13

Kasım
2012

Din Görevlileri Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  355 Kez Okundu

1) Hanefi mezhebi; İmam-ı Azam Ebu Hanefi tarafından kurulmuştur.
2) Şafii mezhebi; İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.
3) Hanbeli mezhebi; İmam-ı Hanbeli tarafından kurulmuştur.
4) Maliki mezhebi; İmam-ı Malik tarafından kurulmuştur.
5-İmam-ı Azam’ın günümüze ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır:
Risale-i Reddi Havariç, Reddi Kaderiyye, El Fıkıhu’l Ekber, El Fıkıhu’l Ebsat.
6-Eşarilik;Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ’ira” gelir.
7-Mürcie ;İslamiyet’te, eyleme pek önem ver¬meyen, inancın her bakımdan yeterli olduğunu savunan görüş. Mürcie mezhebi ilk olarak üçüncü halife Osman zamanındaki kargaşalı dönemde ortaya çıkmıştır
8-Mutezile;İslâm’da ilk ortaya çıkan ve akideleri aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük kelam ekolünün adi. Lügat ta, “uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek” gibi anlamlara gelen “i’tizal” kelimesinin ism-i fail sığasından meydana gelen çoğul bir isimdir. Müfredi, “mu’tezilî”dir.
9-Maturidilik;İslâm akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen mezhep. İmam Ebu Mansur el-Mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir.
10-Selefilik:Daha çok bir Kelam ilmi terimi olarak kullanilan bu kelime, Selef’in mezhebi ve görüsü anlamina gelir.Akaid konu ve meselelerinde nass (Kur’an-i Kerim ve Hadis) da varid olan hususlari mütesabih olanlar da dahil olmak üzere, oldugu gibi kabul edip, tesbih ve tecsime (benzetme ve cisimlendirme) düsmemekle birlikte, te’vile (yoruma) de basvurmayan Ehl-i Sünnet-i Hassa’ya selefiyye denmistir.
11-BİR CİNAYETE MEZHEPLER NASIL BAKIYOR?
Mutezile:Katil ateş edince ölen, ateş edilmeseydi kesinlikle ölmeyecekti.
Cebriye:Ateş etse de etmese de o kesinlikle ölecekti. Ateş edenin ne günahı olabilir ki. Maktul zaten ölecekti. Çünkü Allah böyle istedi, eceli gelmişti.
Ehli Sünnet:Ateş ettiğinde öldüyse, ölüme yol açtığı için katil cezaya çarptırılır. Maktulün ateş edilmemesi halinde ölüp ölmeyeceğini ise sadece Allah bilir. Kullar olarak biz bir yorumda bulunamayız.
12-Hak dinlerin gayesi :Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
13-İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
14-Cennetteki meleklerin başkanının ismi Rıdvan
15-Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi Malik.
16- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri İlliyyun melekleri.
17-Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere Rasül
18-“Rab” kelimesinin manası : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
19- “İlah” kelimesinin manası : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.
20-Küfrün çeşitleri :
a- Cehli küfür
b- İnadi küfür
c- Hükmi küfür
21- Elfaz-ı Küfür İnsanı küfre götüren sözler demektir.
22-İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasına Mahşer.
23- İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana Berzah alemi.
24-Dört büyük melek:Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (a.s.).
25-Dört büyük kitap : Tevrat; Mûsa aleyhisselâm’a, Zebur; Dâvud aleyhisselâm’a, İncil; İsa aleyhisselâm’a, Kur’ân-ı Kerîm; Peygamberimiz Hz. MUHAMMED Aleyhisselâm’a.
26-İtikatta mezhebimiz:Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebidir.
26-Amelde mezhepler Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli’dir.

28-İlmin yolları üçtür.Hâvass-ı selîm, Haber-i sâdık, Akıl. Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu.
29-İrade-i Cüz’iyye :İrâde-i cüz’iyye: Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır.
30-İstinca, bir kimsenin def-i hâcetten sonra pisliğin çıktığı yeri temizlemesidir. İstinka, istincada mubâlağa yapmaktır ki, bu da önce münasip kuru bir şeyle silmek, sonra su ile yıkamak sonra da kurulamakla olur. İstibra, erkeklerin idrar yaptıktan sonra erkeklik uzvundaki akıntıyı tamamen kesip gidermeleridir.
31-Peygamberimizin en son vefat eden eşi Hz. Âişe (radıyallâhü anhâ)’dir
32-Tevekkül, maksada erişmek için, maddî ve mânevî sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allâh’dan beklemektir.
33-lk vahiy Hira mağrasında, 610 yılında geldi. “OKU”dur
34- Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir.
35-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
36-Buharinin serhleri:Askalani-fethul bari, Kastallani-irsadüs-sari,ayni-umdetü`l Kari.
37-Burak: Mi`rac gecesinde Hz.peygamber`i tasidigi
38-Cebrail: Ilahi emirleri meleklere ve peygamberlere ulastiran vahiy melegi.Dört büyük melekten birinin ismi olup,Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.Kur`an`da bu melegin ismi Cibril,Ruhu`l-Kudüs, Ruhu`l-Emin, Ruh ve Rasul seklinde gecmektedir.cebrail, Peygamberimize asli seklinde iki kere görünmüstür.Biri Hira magarasinda ilk vahyi getirdigi zaman, digeri de Mirac`da“Sidretü`l-Münteha“ da gercejklesmistir. Bazen de Rasulullah`a insan sekilinde ashabtan yüzü nurlu olan Dihye el-Kelbi suresinde görünmüstür.(Dini Kavramlar Söz.DiB.Sh.85)-39-Ebü`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair.
40-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
41-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
42-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
43-Eda:Bir namazi vaktinde kilmaya eda denir.
44-Ed-Din ve`d- devle:Hiristiyan iken ihtida eden Ali b.Rabben et-Taberi`nin (ö.247/861`den sonra)Hz.Muhammed`in Peygamberligini ispat icin yazdigi eser.
45-Edebu`d-Dünya ve`d-Din:Bu eserin yazari Maver`di.
46-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
47-Ehl-i Kitap:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
48-Ehl-i Sünnet:Hz.peygamber ile ashabin dinin temel konularinda takip ettikleri yolu benimseyenler anlaminda bir tabir.
49-Egzotizm: Baska ülkelerin sanatlarina olan hayranlik.
50-Ehl-i kible:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabul eden kimseler icin kullanilan bir kavramdir.
51-Ehl-i sünnet:Peygamberimizin yolunda gidenler.
52-Eimme-i sitte:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir.
53-Elmalili Muhammed Hamdi(1878-1942):Hak Dini Kur“ an Dili adli tefsiriyla taninan son devir din adamlarindan.
54-Emir Buhara(ö.922/1516):Islam`da ilk naksibendi tekkesini kuran mutasavvauf.
55-Emir Sultan(ö.833/1429):Bursali meshur sufi,Yildirim Beyazid`in damadi.
56-Emirü`l-Müminin:Islam tarihinde Hz.Ömer`den itibaren devlet baskanlarina verilen unvan..
57-Emsalü`l-hadis:Icerisinde darbi mesel yada mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara”emsalü´l-hadis” denir.
58-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
59-Enfal: Genel olarak ganimet, fey veya selep anlamina gelen terim.Kur`an.-Kerim, surelerinden birinin ismidir.Enfal suresinin ilk ayetinde Enfal; Allah`in ihsanlari, lutuflari anlaminda savas ganimetleri demektir.

60-Erbaun:Hadis literatüründe kirk hadis toplayan eserlere denir.
61-Eshab-i Hicr:Salih peygamberin gönderildigi kavim.
62-Esmaü-Hüsna:Allah`in güzel isimleri ve sifatlari.
63-Eshuru`l_hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
64-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
65-Esma-i Hüsna:Allah`in isimleri icin kullanilan bir tabir.
66-Etiyopya:Dogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
67-Eyke halki:Hz.Suayb`in kavmi idi.Eyke, birbirine girmis sik agaclar demktir.Suayb kavmi agaclik bir bölgede yasadigi icin onlara eyke halki denilmistir.
68-Feraiz:Islam miras hukukunu inceleyen ilim dali.
69-Fersah :Bir uzunluk ölcü birimi.5685 metre uzunluk.
70-Fetret:Peygamberimize gelen vahyin bir süre kesilmesi ile ilgili olarak fetret denilmistir.
71-Fey:Islam devletinin gayri müslim tebaadan aldigi cizye, harac, ve ticaret mallari vergilerinin ortak adi.
72-Ficar savaslari:Islam`dan önce cahiliye devrinde bazi arap kabileleri arasinda haram aylarda meydana gelen ic savas, 4 defa yapilmistir.Peygamberimiz, amcasi Zübeyr ile katildi.Utbe b. Rebia`nin girisimi ile taraflar arasinda baris gerceklestirildi.Bu savas Fil olayindan 25 yil sonra(591) meydana geldi.
73-Fikhu`l Ekber:Ebu Hanife`ye nisbet edilen risalesi.
74-Fizilali`l-Kur`an:Seyyid Kutub`un(ö.1966):Kur`an-i Kerim tefsiri.
75-Fukaha-i Seb`a:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
76-Ganimet:Gayri müslimlerden savas yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
77-Garibü`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
78-Gazve ve seriyye:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
79-Hayrü`l- Beser:Insanlarin en hayirlisi Hz.muhammed.
80-Hulasatü`l-Beyan:mehmet Vehbi Efendinin(ö.1949)Türkce Kur`an tefsiri.
81-Hadikatü-s Suada:Fuzuli`nin Kerbela vak`asini isledigi meshur eseri.
82-Hafiz Osman(ö.111=/1698):Aklam-i sitte de devir acan Türk hattati.
83-Hanefi Mezhebi:Hanefi mezhebi su yedi esas üzere kurulmustur:Kitap, sünnet, sahabenin sözleri, kiyas, istihsan, icma ve örf.
84-Hanefi Mezhebine dair imam Muhammed`in yazdigi meshur 6 kitabi sunlardir:Mebsut, ziyadat, cami-us Sagir, cami-ul kebir, siyer-i sagir, siye-i kebir.
85-Haram aylar:Islami literatürde savasin haram kabul edildigi 4 kutsal ay.Zilkade,zilhicce,muharrem, recep.
86-Harbi:Gayri müslim devletin vatandasi anlaminda fikhi terimi.
87-Harura:Siffin savasinda Hz.Ali`nin saflarindan ayrilan Haricilerin toplandigi yer.
88-Hasan el –Benna(1906/1949):Ihvan-i müslimin teskilatinin kurucusu, Misirli fikir ve mücadele adami.
89-Havaic-i Asliye:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.Zekat matrahi disinda tutulan temel ihtiyac mallari disinda tutulan temel ihtiyac mallari anlaminda fikih terim.
90-Hariciler:Hz.ali ile Hz.Muaviye arasinda meydana gelenen Siffin savasindaki hakem olayindan sonra meydana cikmistir.”Hüküm Allah`indir diyerek hakem olayina karsi ciktilar.Hakem olayini küfür, taraflarini da kafir ilan ettiler.
91-Havelan-i havl:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.
92-Hicret:Peygamberimizin Mekke`den Medine`ye göcü. Hicret, 12 Rebiulevvel/23 Eylül 622`de olmustur.Bu tarih Peygamberimizin 53`üncü dogum yil dönümüdür.
93-Hicr:Kayalik böge demek olup Medine`in Kuzeyeinde bir yerin adidir.Salih peygamberin kavmi semud burada yasardi.
94-Hidane:Kücük cocuklarin bakimi, gözetimi ve terbiyesi anlaminda bir fikih terimi.
95-Hirka-i Saadet:Peygamberimizin Topkapi Sarayinda mukaddes emanetler dairesinde korunan hirka.
96-Hitan:Sünnet, sünnet ameliyesi.Sünnet olmak , erkekler icin sünnettir.Ilk sünnet olan Ibrahim Aleyhisselam`dir,Sünnet olmak hem dinin ve hem dindarligin siaridir.Usaym b. Kelb`in babasindan naklettigine göre, dedesi demiski;“Peygamberimize geldim ve Islamiyeti kabul ettim Bunun üzerine Efendimiz(sas) söyle buyurdular:“Kendinden küfrün killari temizle, tiras et ve sünnet ol.“(Ahmet b. Hanbel,3,41;Ebu davud, Taharet,129)
97-Hüzün yili:Hz.Peygamberimizin amcasi ile zevcesi Hz.Hatice`nin (Bisetin 10.yili) vefat ettigi yila denir.(Bi`setin 10.yili)
98-Huneyn:Taif yakinlarinda Mekke`ye 10 mil bir yer.
99-Ibn Mülcem(Abdurrahman b. Amr b.Mülcem ö.40/661):Hz.Ali`nin katili.
100-Ibn Rüst(ö.595/1198):Messai okulunun son temsilcisi, filozof, fakih, hekim.
101-Ibn Sina(ö.595/1037):islam messai okulunun en büyük temsilcisi, filozofu, Ortacag tibbinin önde gelen temsilcisi.
102-Ibn Teymiye Takiyyüddin(ö.728/1328):Görüs ve elestirileriyle Islam düsüncesinin gelismesine tesir eden Selefi alimi, müctehid.
103-Ibnü`l-Cezeri(ö.833/1429):Kitaat ve hadis alimi.
104-Milel ve Nihal:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
105-Minare:Ilk defa Emeviler zamaninda yapilan minare, ilk defa bir sahabe olan Surahbil b.Amr ezan okumustur.
106-Minber:Camilerde hatiplerin Cuma ve bayram hutbesi okuduklari yüksekce merdiven kürsü.
107-Mu`cemler:Aler-Rical üzerine tasnif edilen kitaplardir.Ravilerin adlarina göre alfebetik olarak düzenlenen eserlerin genel adi.
108-Muhaddis:Hadis alimi, hadis nakil ve rivayet eden.Hadisleri ögrenip rivayet etmekle mesgul olan kimse.
109-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
110-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
111-Muhazati Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinannamazda ekegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.

Kaynak:Diyanet İslam Ansiklopedilerinden  A-M  özet

13

Kasım
2012

İmam Hatip Liseleri Fıkıh dersi müfredâtına göre Hazırlanmış özet ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  931 Kez Okundu

1- Kur’an’ın Tarifi:Kitap ya da Kur’an : “Yüce Allah tarafından vahiy yoluyla Hz. Muhammed (a.s)’a Arapça olarak indirilen, bize kadar tevatür yoluyla nakledilen, mushaflarda yazılı olan, Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresi ile sona eren ilahi kelamdır”
2- Sünnetin Tarifi:Sünnet sözlükte; âdet, tarz, yol, sîret gibi anlamlara gelir.
Fıkıh usulünde sünnet; Hz. Peygamber’den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir.
A- Sünnetin Nevileri:
a- Yapısı bakımından sünnetin nevileri:Kavli Sünnet, Fiili sünnet Takrirî Sünnet:
b- Rivayet bakımından sünnetin nevileri:Mütevatir Sünnet, Meşhur Sünnet, Âhâd Sünnet:
B- Hz. Peygamberin Fillerinin Kısımları:
Rasülüllah’ın fiilleri üç kısma ayrılır:
1-Hz. Peygamberin tabii, beşeri, alalâde işleri: Yeme, içme, giyinme, uyuma
2- Hz. Peygamber’in kendine mahsus fiileri: Teheccüt namazını farz olarak kılması, savm-i visal denilen birden fazla gün, arasında yemeden-içmeden oruç tutması ve dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Bu konular ona mahsustur. Başkaları ona uyamaz.
3- Hz. Peygamber’in teşriî (dini hüküm koyma ) nitelikteki fiilleri
3- İcma
a- Sarih İcma: Görüş birliğinin açıklanan görüşler ile bilinmesi
b- Sükûtî İcma: Bazı müçtehitlerin açıkladığı bir görüşe diğerlerinin hiç bir itiraz etmemesi .
4- Kıyas:Tarifi: Kitap, Sünnet veya İcma’da hükmü bulunmayan bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle, bu kaynakların birinde yer alan bir meselenin hükmünü vermeye kıyas denir.
b- Rükünleri:
a- Asl: b- Fer’ c- Aslın Hükmü: d-İllet:
5- İstihsanİstihsan, güzel bulma, güzel görme anlamına gelen bir kelimedir.
6- Maslahat-ı Mürsele (mesalih-i mürsele, istıslah):Maslahat fayda-zarar esaslarına göre hüküm vermek demektir. Maslahatlar üç çeşittir.
1-Muteber maslahatlar (Mesalih-i mutebere)
2- Mülğa maslahatlar (mesalih-i mülğa)
3- Mürsel maslahatlar (mesalih-i mürsele)
7- Sedd-i ZeraîDinin kötü kabul ettiği kotülüklere veya zararlara giden yolları kapatmak ve vesileleri ortadan kaldırmak demektir. Buna göre harama götüren şeyler haramdır.
8- Örf ve Âdetler:İnsanların çoğunluğunun benimseyip alışkanlık haline getirdiği fiiller veya belli bir anlam için kullandığı kelimelerdir. Birincisine amelî örf, ikincisine kavlî örf denir.
9- İstıshab:Geçmişte sabit olan bir durumun –değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça-halihazırda varlığını koruduğuna hükmetmek demektir.
Teklîfî Hükümler
10- Vâcip
a- Aynî vâcip(farz-ı ayn):Şari’in, mükelleflerin herbiri tarafından yerine getirilmesini istediği vâciptir. Beş vakit namaz gibi.
bb- Kifâî vâcip(farz-ı kifaye):Emri bil ma’ruf ve nehyi anilmünker, tıp tahsili yapma, insanların ihityaç duydukları sanatları öğrenme gibi.
11- Haram
a- Lizâtihî (liaynihî) haram:İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek ve hırsızlık yapmak
b- Liğayrihî haram:Bayram günü oruç tutmak, Cuma ezanı okunurken alışveriş yapmak, çalınmış ekmek yemek gibi.
12- Mendup:Hanefiler Sünnet, Müstehab ve Âdâb şeklinde bir sınıflandırma yapmışlar ve mendubu müstebab manasında kullanmışlardır.
a-Sünnet-i müekkede (sünnetü’l-hüdâ):
b-Sünnet-i gayri müekkede (Nafile), (Müstehab):
İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, pazartesi ve perşembe oruçları gibi. Bunları yapan sevabını alır terkeden ise kınanmaz.
c- Sünnetü’z-zevâid:Beyaz elbise giymesi, saçını sakalını boyaması, yeme içme ile ilgili alışkanlıkları gibi. Hz. Peygambere olan sevgi ve bağlılığı sebebiyle bu davranışları yapanın sevab kazanacağı umulur. Terkeden kötü bir davranış yapmış sayılmaz ve kınanmaz.
13-Müstehab: Farz ve sünnetlerin dışında yapılması dinen güzel görülen davranışlardır.
14- Mekruh:Hanefilerin anlayışında ise mekruh iki kısma ayrılır.
a- Tahrimen mekruh: Vâciplerin terki, veya başkasının evlenme teklif ettiği kadına evlenme teklif etmek gibi.
b- Tenzihen mekruh: Güneşin batmasından az önce nafile namaz kılmak, soğan ve sarmısak yiyerek camiye gitmek gibi.
15- Mubah:
a-Câiz:
Dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiil anlamında kullanılır.
b-Helâl
16-Azimet ve Ruhsat:
Azimet: İlkten konmuş ve normal durumlarda her mükellefin uyması gereken aslî hükümdür. Farz, vâcip, sünnet, mubah, haram ve mekruh gibi her mükellefin normal durumlarda uyması gereken hükümlere azimet denir.
Ruhsat: meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi arızî bir sebeple azimet hükmünü terketme imkanı veren hafifletilmiş ve geçici hükme denir. Üç çeşit ruhsat vardır.
17-Ehliyet:Ehliyet, kişinin dini ve hukuki hükme muhatap olmaya elverişli oluşu demektir.
a- Vücûb Ehliyeti:Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir.
b-Edâ Ehliyeti:Edâ ehliyeti kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşu demektir.
18-Makasıdu’ş-şeria (islam hukukunun ana gayeleri)Dinin korumayı hedeflediği beş temel değer, din, can , akıl, nesil ve mal olarak, bu değerlerin korunması için gerekli olan hükümler, önem ve kuvvet derecesine göre, zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât olarak sıralanır.
A-*Zarûriyyâtın korunması:Zarûriyyât toplumun varlığını koruyabilmesi için kaçınılmaz olan değerler demektir. Bu zaruri değerler şunlardır:
1- Din, 2- Nefis, 3-Akıl, 4-Nesil, 5- Mal
b-Haciyyâtın sağlanması:Hâciyyât, insanların yaşantılarını kolaylık içinde ve sıkıntıya düşmeden sürdürebilmeleri için muhtaç oldukları düzenlemeler demektir:*İbadetler alanında su bulamayanın teyemmüm etmesi, yolcunun orucunu kazaya bırakması, namazını kısaltması,
C- Tahsiniyyatın gerçekleştirilmeisi
Tahsiniyyat, kâmil insan, üstün ahlak ve güzel davranış vasıflarına uygun düşen durumlar demektir. *İbadetlerde temizlik, setri avret,
Kaynak:
1- İslam Hukuk İlminin Esasları, Prof. Dr. Zekiyyuddin Şaban (ter. Prof. İ.Kafi Dönmez), T.D.V.yayını.
2- Fıkıh Usulü, Prof. Dr. Fahrettin Atar, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı yayını.
3- İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, Dr. Mehmet Erdogan, İFAV yayını.
4- Sünnet ve Hadisin Anlaşılmasında Metodoloji Sorunu, Doç. Dr. Mehmet Görmez. T.D.V. yayını.
5- Sahabenin Sünnet Anlayışı, Doç Dr. Bünyamin Erul, T.D.V.Yayını
6- Hadisi Yeniden Düşünmek, Doç M. Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayını.
7- İslam Hukukunda İctihad, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İFAV yayını.

12

Kasım
2012

Güncel ! Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  307 Kez Okundu

1-MÜTÛNU ERBA’A :Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır.

2-Abdest Ayeti:Maide suresi ayet:6

3-Kahkaha :Yanındakilerin işiteceği kadar gülmektir.

4-Dahk:Bir insanın kendi işitebileceği kadar gülmesi.

5-Teymmümün caiz olmasının delili:Maide suresi ayet:6

6-Kan çeşitleri:Hayız, Nifas, İstihaze

7-TA’DÎL-İ ERKÂN: Namazda rükûda, secdelerde, kavmede (rükûdan kalktıktan sonra ayakta durmada) ve celsede (iki secde arasında oturmada) her âzâ hareketsiz olduktan sonra bir miktar durmak.

8-TAFSÎLÎ ÎMÂN: Îmân edilecek hususlara genişçe, delîlerini bilerek ve ayrı ayrı inanmak

9-TAHMÎD: “Elhamdülillah” demek. “Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur” mânâsına “Elhamdülillah” sözü ve benzerleri.

10-TAKDÎM VE TE’HÎR: İkindi namazını öğle namazı ile veya öğleyi ikindi ile ve yatsı namazını akşam namazı ile veya akşamı yatsı ile birleştirerek kılmak.

Takdîm ve te’hir, Hanefî mezhebinde hac sırasında Arafât’ta ve Müzdelife’de; Mâlikî’de ve Şâfiî mezhebinde seferde (yolculukta); Hanbelî mezhebinde ise, özür sebebiyle yapılabilir. (Abdurrahmân Cezîrî)

11-TALÂK: Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer’î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu kişiyi boşaması.

12-Talâk-ı Bâin: Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama

13-TALMÛD: Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap.

14-TARAFEYN: İki taraf; İmâm-ı a’zam ile talebelerinden İmâm-ı Muhammed’in bir mes’elede reylerinin (ictihâdlarının) aynı olması sebebiyle ikisine birden verilen isim.

15-TAVÂF: Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

16-TEBE-İ TÂBİÎN: Peygamber efendimizin Eshâbını gören ve sohbetinde bulunmakla Tâbiîn denen büyükleri görmekle şereflenenler.

17-TEBESSÜM: Gülümseme, kendinin işitmeyeceği şekilde sessiz gülme.

18-TECESSÜS: İnsanların gizli hallerini, ayb ve kusûrunu merâk edip, iç yüzünü araştırıp öğrenmeye çalışmak.

19-TECVÎD: Güzel yapmak, Kur’ân-ı kerîmi harflerin mahreclerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak okumak ve bunu anlatan ilim.

20-TEFSÎR: Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur’ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın murâdını) anlamak. Bu işi yapabilen âlime müfessir denir

21-TEGANNÎ: Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

22-TEHİYYÂT (Tahiyyât): Namazın ka’delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

23-TELFİK: Helâl ve harâm, emir ve yasak, ibâdet ve tâatte, belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, mezheblerin hükümlerinden kolay olanı yapma ve karıştırma.

24-TEŞEHHÜD: Namazın her ka’desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak

25-TUMÂNÎNET: Namaz kılarken rükû’ ve secdelerde ve kavmede (rükû’dan kalktıktan sonra ayakta durmakta) ve celsede (iki secde arasında oturmada) bütün âzânın (uzuvların) hareketsiz kalması. Sübhânallah diyecek kadar bir miktar durması ise, ta’dîl-i erkândır.

26-CELSE:Namazda iki secde arasında hareketsiz bir miktâr oturma.

27-CERH VE TA’DÎL:Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi.

28-AKÂİD:Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu. İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri.

29-Akâid İlmi:Îmân esaslarını anlatan ilim dalı.

30-KÜSUF VE HUSÛF NAMAZIKüsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Bu iki terim, birbirinin yerine de kullanılabildiği için, bunlara “iki küsûf” veya “iki husûf” da denilmiştir. Küsûf ve husûf namazı İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Yalnız Hanefî ve Mâlikîler husûf namazım mendûb görürler. Kur’ân’da şöyle buyurulur: “Gece, gündüz güneş ve ay, O’nun varlığını gösteren âyetlerdendir. Güneşe veya ay’a secde etmeyiniz. Bütün bunları yoktan var eden Allah’a secde ediniz” (Fussilet, 41/37). Bu âyet-i kerîme, ay ve güneş tutulması sırasında, bunları yaratan Allah için namaz kılmaya işaret etmektedir.

31-Hill Bölgesi:Dışarıdan Mekke’ye gelen kişilerin ihrama girmek zorunda oldukları sınırlar içinde (mîkat) olduğu halde, harem bölgesi dışında kalan yerlere verilen isimdir.

32-MİKAT:Harem bölgesine dışarıdan gelenlerin, ihrama girmesi gereken yerlerdir.

33-MESANİ: Kur’ân’ın âyet sayısı yüzden az olan sûrelerine denir. Ahzâb Suresi (73 âyet), Hac Suresi (78 âyet), Neml Suresi (93 âyet), Kasas Suresi (88 âyet) gibi.

34-METAF: Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, tavaf etmek için tahsis edilen yeri ifade eder.

35- TERVİHA:Teravih, Arapça’daki “tervîha” kelimesinin cem’i (çoğulu) olup “teneffüs etmek, ruhu rahatlatmak, bedeni dinlendirmek” gibi manalara gelmektedir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekâtının sonundaki oturuş, “tervîha” olarak adlandırılmış; sonradan bu kelimenin çoğulu olan “teravih” sözü, Ramazan gecelerinde kılınan bu nafile namazın ismi olmuştur. Teravih namazı, sünnet-i müekkededir; orucun değil Ramazan ayının ve vaktin sünnetidir. Onun için, hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de teravih namazını kılmak sünnettir.

36-SAİME: Ehli hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda, deve ve at olmak üzere altı cinstir. Bunlardan, senenin yarısından çoğunu kırlarda ve mer’alarda otlayıp geçinmek şartı ile sütlerini almak, üretmek ve semizletmek için beslenen hayvanlara “Saime” denir. Bunun çoğulu “Sevaim”dir.

37- ALUFE:Senenin yarıdan çoğunu kırlarda otlamayıp, ahırlarda veya paralı otlaklarda beslenen hayvanlara; alûfe denilir. Alûfeler ticaret için tutulmadıkları takdirde kendilerine zekât gerekmez.

38-MAL-I DİMAR: Sözlükte bu kelimenin idmâr kökünden türetildiği ve kay¬bolma, gizlilik gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir.Deyim olarak fıkıh dilinde kullanılan mâl-i dımâr ifa¬desi, “sahibi tarafından değerlendirme ve faydalanma im¬kânı kalmamış olan mal” demektir. Çünkü sahibinin malı üzerindeki hakimiyeti kaybolmuş ve onun kendine dönece¬ğinden de ümidi kesilmiştir.

39- Emval- bâtme, yani gizli mallar onların deyimiyle sahi¬binden başka kimsenin bilmesi ve sayması mümkün olma¬yan mallardır. Para ve benzeri kıymetlerle, ticaret malları bu tür malların başlıcalarıdır.

40- el-Emvâlü’z-Zâhire

(bilinen, açık mallar)

Zahir sözlükte, bilinen ve aşikâr olan şey anlamlarına gelir.

Terim olarak zahir (açık) mallar, sahibinin dışında, bilmen ve sayılabilen mallardır. Ziraî ürünler, meyveler, hayvanı kaynaklar ile benzeri eşya, bu tür mallardan birkaçıdır.

Çoğu fıkıhçilara göre, bu malların vergilerini toplama ve hak sahiplerine dağıtma görevi devlet reisine ait olup bi-reylerin işi değildir. Kişilerin ellerine, vicdanlarına ve tak¬dirlerine bırakılmaz. Bu konudaki rivayetlere göre Nebî (s.a.v.), memurlarını. vergi toplamak için gönderiyordu. Müslümanlar bu vergilerini ödemeye mecbur ediliyor ve vermeyenlere karşı savaş açılıyordu.[99]

41- Ganimet :Sözlükte, kâr ve artış demektir. Fıkıhçılar aynı anlama gel¬mek üzere “el-ğurmu biğunmi” şeklinde genel fıkıh kaidesini benimsemişlerdir.

Deyim olarak harb ehlinden, harp devam etmekte iken mücadele esnasında alman mallara denir. Çoğulu ğarıâim

42- İhtikâr (karaborsa) :Sözlükte, bazı eşyayı fiyatının yükselmesini beklemek ama¬cıyla toplamak ve saklamak demektir. Hukre, bu deyimden türemiş bir isimdir.

Terim olarak, yiyecek gibi insanların ihtiyaç duyduğu bazı eşyayı satın alarak, fiyatının yükselmesini beklemek üzere saklamaktır.

43- Usûl ve Fürû’:Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû’, çocuklar ve torunlar. Usûl ve furû’a ve zevceye (hanıma) zekât verilmez. (Mehmed Zihni)

44- Usûl-i Fıkıh:Fıkıh (ibâdet ve amel) bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.

45- Usûl-i Kelâm:Îmân bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.

46- ÂSTÂNE: Farsca olan bu kelime, kapı eşiği demektir. Vaktile büyük tekkelere âstâne (âsitâne) denirdi. Bir zamanlar, hükümet merkezi olan İstanbul’a da, Âstâne-i saltanat, Âstâne-i Devleti Aliyye denilmiş ise de sonraları terk olunmuştur.

47-DÂRU’L-HARB: Ehl-i İslam’la aralarında sulh ve salâh olmayan gayr-i müslimlerin memleketleridir.

48-DÂRU’L-KURRÂ’: Hâfızların kırâat ilmi öğrendikleri dershânedir. Dâru’l-kurrâ’, dâru’l-huffâz dershânesinin üstünde bir öğretim yeri idi.

49-DÂRU’S-SAÂDE: Osmanlı padişahlarının sarayına Dâru’s-saâde denirdi. Ancak bu anlamda daha fazla Saray-ı Hümâyûn tabiri kullanılmakta idi.

50-HADEME-İ HAYRAT: Hayır müesseselerinde vazifesi olanlardır.

51-HALİFE: İslamî hükümler veçhile hüküm süren Devlet Reisidir. Çoğulu “hulefâ”dır.

52-HARAMEYN : Harem’in tesniyesidir (ikil). Harem, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverede hudutları belli kudsi mahaller ve Haremeyn Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere demektir. 53HAREMEYN VAKFI: Halen veya ilerde yani meşrutunlehleri münkariz olduktan sonra hasılatı tamamen veya kısmen Haremeyne (Mekke-Medine) fukarasına meşrut olan vakıflardır.

54-HAVÂŞİ: Amûdü’n-neseb yani asıl ve fer’ olmıyan akrabadır. Baba ve oğul amidü’n-neseptir. Kardeşler, amca, halalar, dayı ve teyzeler amidu’n-neseb olmayıp havâşidir.

55-KARZ-I HASEN: Faizsiz para vermek demektir. Bazı vakfiyelerde sağlam kefil ve kuvvetli rehin ile ihtiyacı olanlara faizsiz ödünç verilmek üzere paralar vakfedilmiştir.

56-MÜZÂRAA: Bir taraftan arâzî diğer tarafdan amel yâni ziraat olmak ve hasılât aralarında kararlaştırdıkları vechile taksim ohınmak üzere yapılan mukaveledir ki bir nevi’ şirkettir. Meselâ; tarla ve tohum bir taraftan, amel ve makine ve öküz diğer taraftan veya tarla bir taraftan, tohum ve amel diğer taraftan veya tarla ve tohum ve öküz ve makine bir taraftan, ve yalnız amel diğer taraftan olmak üzere mukavele yapmak birer şirket-i müzâraadır ve bu her üç nevi’ sahihdir.

57-SİKAYE – SÜKAYE: İnsan ve hayvanların su içmeleri için vakf olunan kuyu, çeşme, havuz gibi yer demektir. Mekke-i Mükerreme’de hacılara zemzem dağıtılmasına sikâyet hizmeti ve bu hizmeti gören kimseye de Ka’be Sakası denir.

58-TİLÂVET: Kur’an-ı Kerim okumak demektir. Bir kavle göre her kelamı okumağa tilâvet denir.

59-VATAN-I SÜKNÂ :Bir kimsenin on beş günden daha az kalmaya niyetlendiği memleket.

60-CEM-İ TAKDİM: -İkincisinin vakti henüz gir¬mediği hâlde,— İki vakit namazı, —birincisinin vaktinde— birlikte kılmak demektir.

Hac’da Arafe (9 Zilhicce) günü, Arafat’ta öğle ile ikindi namazlarını, öğle namazının vaktinde birlikte kılmak sünnettir.

61-CEM-I TEHİR: -Birincisinin vakti çıktıktan sonra— iki vaktin namazını birlikte kılmak demektir. Hac esnasında, bayram gecesinde, akşam ve yatsı na¬mazlarım, Müzdelife’de, yatsı namazının vakti gir¬dikten sonra, birlikte kılmak vaciptir.

62-CEMRE: Mina’da birbirine birer ok atımı mesa¬fede bulunan üç taş kümesinden her birine CEMRE denilir.

1-) AKABE CEMRESİ: (= CEMRE-İ AKABE) Buna, halk arasında Büyük Şeytan denir.

2-) ORTA CEMRE (= CEMRE-İ VÜSTÂ) Buna.da, halk arasında Orta Şeytan denir.

3-) KÜÇÜK CEMRE (= CEMRE-İ ÛLÂ) Halk arasında, buna da Küçük Şeytan denir.

63-CENÎN: Henüz anasının rahminde bulunan ço¬cuktur’

64-EDİLLE: Delîl’in çoğuludur; yani: Deliller: İşâretler, kılavuzlar, rehberler; herhangi birda’vâyı isbat etmeye yarayan şeyler demektir.DELÂİL de, deliller demektir.

65-EDİLLE-İ ŞER’İYYE: Şer’î deliller.

66-EDÎLLE-İ ASLİYYE: Şer’î hükümlerin çıkani-masmda İlk baş vurulan (kitap, sünnet, icmâ ve kı-yâs gibi) delillerdir.

67-EDİLLE-İ TALÎYE: Örf, âdet, teamül, istishâb, asıl ve ameİ, maslahat-ı mürsele, kâide-i külliye, âsâr-ı sahabe, âsâr-i kibâr-ı tabiîn gibi delillerdir.

68-EDİLLE-İ ERBA: Şer’î hükümlerin çıkarılmasında baş vurulan ve kitap, sünnet, icma ve kıyâs-ı fuka-hâ’dan ibaret olan, dört delil demektir.

69-EMVÂL-İ BÂTINA: Sahiplerinin ikâmetgâhlaruı-da veya ticarethanelerinde bulunan ve bundan dola¬yı saklanması mümkün olan altın, gümüş ve ticâret mallandır.

70-EMVÂL-İ ZAHİRE = ZAHİRİ MALLAR: Giz¬lenmesi mümkün olmayan mallar demektir. Ekinler, meyveler ve otlak hayvanlan gibi…

Bir memleketten, Diğer bir memlekete, bir beldenen diğer bir beldeye, ticaret için giden tüccarların elle¬rinde bulunan altın, gömüş ve ticâret eşyaları (= uruz) da emvâl-i zahirden sayılır.

71-FERÂİZ İLMİ: İslâm Hukukunun mühim bir kıs¬mını teşkil eden mîrasla ilgili bir takım mes’ele ve kaidelerin bütünüdür.

72-GAZA = GAZVE : Harb maksadiyle düşmana doğru yönelmek; sefere çıkmak; gayr-i müslimlerle savaşmak demektir.GAZEVÂT, gazve’nin çoğuludur.

73-GURRE: İskat edilen bir ceninden dolayı veril¬mesi îcâbeden mâlî bir tazminattır. Gurre’nin miktarı, hanefîlere göre beş yüz, safîlere göre ise altı yüz dirhemdir. Gurre, aslında: Bir şeyin ilki, başlangıcı demektir. Bundan dolayı kamerî ayların ilk günlerine gurre-i şehr denir. Gurre-i Şa’ban: Şa’ban ayının İlk günü ve gecesi demektir.Köle’ye, cariyeye,ve malların en seçkinine gurretü’l-emvâl denir.

74-HACCIN EDÂ ŞEKİLLERİ:Edâ edilişi bakımından üç çeşit hac vardır:

1-) HACC-I İFRÂD: Umresiz olarak yapılan haçtır. Hac mevsimi içinde, hacdan önce umre yapmadan, yalnızca hac menâsikini yerine getirmiş olanlar D7-RAD HACCI yapmış olurlar.

2-) TEMETTÜ4 HACCI: Bir hac mevsiminde um¬re ve haccı ayn ihramlarla edâ etmek demektir. Hac aylan girdikten sonra umre yapıp ihramdan çı¬kan ve daha sonra hac günlerinde yeniden ihrama gi¬rerek hac menâsikini de edâ eden kimseler HACC-I TEMETTÜ’ yapmış olurlar.

3-) HACC-I KIRAN; Hac ve umreyi, —ikisine bir¬den niyet ederek— bir ihramda birleştirmek demektir. Bir kimse, bir hac mevsiminde önce umre yapıp, — ihramdan çıkmadan— hac günlerinde, hac menâsi¬kini de yerine getiren kimseler KIRAN HACCI yap¬mış olurlar.

75-HAC AYLARI: Hac menâsikinin başladığı ve de¬vam ettiği aylardır ki, bunlar da Seval ve Zilkade ayları ile Zilhicce’ nin ilk on günüdür.

76-HAC GÜNLERİ

1-) EYYÂM-I MA’LÛMÂT: Zilhicce ayının ilk on günüdür.

2-) YEVM-İ TERVİYE: Zilhicce ayının 8. günü¬dür. Yani, arafe gününden bir gün önceki gündür.

3-) YEVM-İ ARAFE: Zilhicce’nin dokuzuncu günüdür.

3-) YEVM-İ NAHR (= KURBAN KESME GÜNÜ): Zilhicce ayının onuncu (yani: Kurban bayra¬mının ilk) günüdür,

5-) EYYÂM-I NAHR: (= KURBAN KESME GÜNLER): Zilhicce ayının 10,11 ve 12. günleridir. Hacılar, bu günlerde MİNA’da bulunduklarından, bu günlere EYYÂM-I MİNA (= Mina Günleri) da denir.

6-) EYYÂM-I TEŞRIYK: Arafe günü ile, kurban bayramının dört günüdür. Arafe sabahından başlayıp, kurban bayramının dör¬düncü gününü akşamına kadar, farz namazların so¬nunda teşnyk tekbiri getirilir.

7-) EYYÂM-I MİNA: Mina’da şeytan taşlama me¬nâsikinin yapıldığı, bayram günleridir.

flUL; Mekke’de, Harem Bölgesi ile, Mîkad sı¬nırlan arasında kalan yerlere HTLL denilmektedir.

77-HADD-İ SİRKAT: Şartlan mevcut ve usûlü dâi¬resinde sabit olan bir hırsızlıktan dolayı, sârik(= hır¬sız) hakkında kat’-i uzuvf (= uzuv kesme)t suretiyle yerine getirilecek bir ukubettir. (= cezadır.)

78-HADD-İ SEKR: Hamr’den (= şaraptan başka müskir (= sarhoşluk veren) içilecek şeylerden biri- j

nin, ihtiyarla (= istenilerek) içilmesinden meydana gelmiş olan sekr (= sarhoşluk) hâlinden dolayı îcâ-beden ukubettir. (= cezadır.) Ve bunun miktarı da 1 hadd-i hamr (= şarap haddi) kadardır.

79-HADD-İ HAMR; Hamr (şarap) denilen mâyiin az veya çok miktarda istenilerek içilmesinden dolayı tat¬bik edilmesi îcâbeden ukubettir. (= cezadır) Hadd-i Hamr’in miktarı hür olan erkek ve kadın hak¬kında seksen; köle hakkında ise kırk celde (= değ¬nek veya kırbaç) dır.

80-HADD-İ KAZF: Bir muhsan veya muhsane’ye ya¬ni: Mükellef, hür, müslüman, zinadan afif (nefsini zinadan korumakla tanınan bir kimseye) dâr-ı adil’-de, ta’yîr (= utandırma) ve şetm (= sövüp sayma) kasdiyle, zina isnâd eden, mükellef bir şahıs hakkında tatbik edilecek bir ukubet (= ceza) dır.

Bunun miktarı ise, hür erkek ve kadın hakkında sek¬sen, köle hakkında kırk değnek vurulmasıdır.

81-HADD-İ ZİNA: Şartlan dâhilinde vâki ve sabit olan zina edepsizliğinden dolayı, bu fiili işleyen hakkın¬da tatbik edilecek bir ukubet (= ceza) demektir. Bu ukubet, muhsan ve muhsane olanlar hakkında re¬cim, ihsan sıfatını hâiz olmayanlar hakkında ise cel¬de yoluyla uygulanır.

Bu celdelerin sayısı, hür olan erkek ve kadın hak¬kında yüz, rakîk (= köle) hakkında ise elli vuruştur.

82-HAREM BÖLGESİ: Mekke ve etrafında, bitki¬lerinin koparılması ve hayvanlarının avlanılması ya¬saklanılmış bulunan ve sınırları belirlenmiş olan bölgeye HAREM denir.

83-HAREM BÖLGESİNİN SINIRI: Harem Bölge-si’nin sının, Cebrail (A.S.)’in göstermesiyle, Hz. İb¬rahim (A.S) tarafından belirlenmiş ve bu sınırlan gösteren işaretler, Peygamber (S.A.V.) Efendimiz tarafından yeniden belirlenmiştir.

Harem Bölgesi’nin Mekke’ye en uzak sınırı, Cidde istikâmetinde HUDEYBİYE; en yalan sının ise, Me-dîne istikametindeki TEN’ÎM’dir. Harem Bölgesi’nde ikâmet edenler, Umre için ihra¬ma girmek üzere, genellikle TEN’ÎM’e gittikleri için, buraya UMRE de denilmektedir.

84-HIZÂNE = İHTİZAN: Lügatte: Kucağa almak; besleyip büyütmek üzere, yanında bulundurmak; bir kuşun, yumurtalarını kanatlarının altına alarak, ora¬da sıkıp tutması gibi mânâları ifade eder. Istılahta HIZÂNE: Bir çocuğu, seiâhiyet sahibi olan bir şahsın, belirli müddeti içinde yanında tutması v. terbiye etmesi demektir.

Mecnun ve bunak gibi, çocuk hükmünde bulunan âciz kimseleri, seiâhiyet sahibi şahısların koruyup terbi¬ye etmeleri; bunların yiyeceklerine, içeceklerine bak¬maları ve temizliklerini, istirahatlerini temine

çalışmaları; kendilerini zararlı şeylerden korumaya gayret etmeleri de HIZANE demektir.

85-ILA: Lügatte: Yemin etmek anlamına gelir. Istılahta ÎLÂ: Bir kimsenin, “karısına tekarrüp et¬memek (= yaklaşmamak = cinsî münâsebette bu¬lunmamak üzere” yemin etmes idemektir.

86-KA’DE; (Namazda:) Teşehhüt (yani: Ettehiyyâtü lülahL.’yi okumak) için oturmak demektir.Bir namazda iki defa oturuluyorsa, birinci oturuşa KA’DE-I ULA (= ilk oturuş) ikinci oturuşa ise, KA’DE-İ AHİRE (= Son oturuş) denir.

87-KASÂME: —Kasem gibi— yemin mânâsında da kul¬lanılır.

88-KISMET; Taksim etmek; bir şeyi bölmek, bölüş¬mek, bölüştürmek demektir.

89-Kitabet (= Mükâtebe): Bir köle ile efendisi arasın¬da, bir bedel karşılığında, yapılan akiddir.

90-LAKİT: Lügatte: Melkûd (= gâib) mânâsına ola¬rak, yerden kaldırılmış şey demektir. Bu kelimenin, —daha sonra— MELBUZ (yani atıl¬mış, terkedilmiş) ÇOCUK anlamında kullanılması yaygınlaşmıştır.

91-MUHARREMÂT: Nikâh edilmeleri muvakkaten ve¬ya müebbeden haram olan kadınlara Muharremât denir.

92-MASLAHAT-I ZARÛRİYYE: Bütün semavî dinlerin müşterek hedefi olan:

1-) Nefsi,

2-) Dîni,

3-) Aklı,

4-) Nesli ve

5-) Malı korumaya lıızmet eden şey demektir.

93-MEGÂZI: Gazve (= savaş) anlamına gelen mağ-zâ veyamagzatkelimesininçoğuludur; yani; savaş¬lar, gazveler demektir.

MEGAZI: tabiri, —siyer ve şehname gibi— umu¬miyetle gazilerin menkibeleri anlamında kullanılır.

94-MÜDÂYENE: Karşılıklı borç edinmek; bir biri¬ne borç para vermek anlamına gelir.

95-MUSÂKÂT: Bir taraftan ağaçlar, diğer taraftan da, onların bakımı ve sulanması olmak şartıyle ve meydana gelecek semerelerin (= meyvelerin) de, be¬lirlenen nisbetier dâhilinde taksim edilmesi üzere ya¬pılan bir nevi ortaklıktır, şirkettir.

96-ÜMMÜ VELED: Efendisinin (= mevlâsmm) fi-raşından çocuk doğurmuş bulunan ve bu çocuğun ne¬sebi, efendisinden, —kendi ikran ile— sabit olan câriye demektir.

97-MÜZÂREA: Arazi bir taraftan, çalışma da (yani zirâat de) diğer taraftan olmak üzere ve meydana ge¬lecek mahsûlün aralarında müşâen taksim edilmesi şartıyle yapılan bir nevi şirkettir. Müzârea’ya MUHABERE ve MUHÂKALE de denir.Müzârea, ZERİ keimesinden alınmıştır.

98-NİSÂB: Zekât gibi bazı vecibelerle, hadd-i sirkat gibi bazı cezaların vücûbuna alâmet olmak bazı ce¬zaların vûcubuna alâmet olmak üzere Şâri-î Hakim tarafından nasbedilen ve bilerlenen muayyen bir mik¬tardır.

Meselâ: Zekâtta iki yüz dirhem gümüş’ün veya yir¬mi müskâl altının nisâb olması gibi…

99-RAKABE: Köle ve câriye demektir.

100-Salât: Namaz demektir. Salât: (Lügatte) duâ mânâsına gelir.

101-TALÂK: Lügatte boşanmak, hissî veya manevî bir bağdan, kayıttan kurtulmak mânâsına gelir.Bu kelime hem mastar, hem de -tatlîk mânâsında— isim olarak kullanılır.Istılahta TALÂK: Nikâh akdini, özel lafzı İle, o an¬da veya fi’I-meâl ref ve izâle etmek demektir. Bu tariften anlaşıldığı gibi talâklar

1-) Talâk-ı Ric’î

2-) Talâk-ı Baîn kısımlanna ayrılır.

102-HÜNSÂ :Hünsâ, erkek veya kadın olduğu belli olmayan kimseye veya kendisinde hem erkeklik, hem de dişilik organları bulunan kimseye verilen addır.

103-MİHNE OLAYI:Sözlükte “sınamak, denemek, işkence etmek, zorluğa düşmek, şiddet, sıkıntı, belâ, eziyet, zahmet ve dert” gibi manalara gelen mihne, İslâm tarihinde, daha çok hadis, fıkıh ve kelâm bilginleri arasında “Halku’l-Kur’ân” (Kur’ân’ın mahluk olması) iddiası etrafında çıkan tartışmalar sonucunda uygulanan tehdit, belâ, sıkıntı, işkence ve cezalandırmaya kadar varan imtihana çekilme olayıdır.

104-İSTİSKA: Yağmurun uzun zaman yağmadığı kuraklık zamanlarında, bir belde ahâlîsinin topluca dua etmeleri. Fıkıh dilinde yağmur duasına “istiskâ” denilir. “İstiskâ”, yağmur talebinde bulunmak anlamına gelir.

105-Nifas: Lohusalık halidir ki, en az müddeti yoktur. Çocuk doğuran kadın hiç kan görmeyebilir veya bir gün de görebilir. Nifas halinde en çok kan görme müddeti ise, kırk gündür. Bundan sonra gelen kan, nifas kanı değildir. Bununla beraber bazı kadınlar çocuk doğurduktan sonra, on beş, yirmi veya yirmi beş gün kan görürler. Ondan sonra temizlenmiş olurlar. Bu bakımdan onların nifas müddeti, kanların kesildiği günler kadar olur. Kan kesilince yıkanır ve namaz kılar, oruçlarını tutarlar.

106-Gusülde Kullanılacak Su Miktarı: Gusülde kullanılacak asgari su miktarı bir sa’dır. Abdestte ise, bir müddür. Bir sa’ 8 rıtıldır. Bir müd ise 2 rıtıldır (bir şer’î sa’ 2 kilo 917 gr. Bir örfî sa’ 3 kilo 333 gr.dır) Rivayete göre Peygamber (sas) bir sa’ suyla gusleder, bir müd suyla da abdest alırdı.

107-Hedyin Mahiyeti:Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir.

108-KASÂME :Kasâme kelimesi yemin manasına gelir. Dilimizdeki kasem kelimesi de aynı manada olmak üzere bu kötken gelir. Fıkıh ıstılahı olarak, daha hususi bir yeminin adıdır.

Istılahat-ı Fıkhiye’deki tarifi şöyledir: “Kâtili meçhul olan ve üzerinde katil eseri bulunan bir ölünün bulunduğu mahal ahalisinden elli kimsenin veçh-i mahsus üzere yemin etmelerine kasâme denir.

109-HÂRİCÎLİK (HÂRİCİYE, HAVÂRİC) :Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyasî ve itikadî mezhep. Mezhebe Hâricı”lik adının verilmesi konusunda çok çeşitli yorumlar yapılır. Mezhepler tarihçilerince en çok kabul gören yoruma göre, mezhep üyeleri, ümmetin başındaki hak imam olan Hz. Ali`ye karşı çıkarak itâattan ayrıldıkları için Havâric (Hâriciler) olarak anılmış, mezheblerine de Hâricilik adı verilmiştir. Kendi ifadelerine göre ise, Allah yolunda huruc etmelerinden dolayı hâricîler adını almışlardır

110-İstiâze”: Arapça bir isimdir; sığınma, bağlanma, güvenme manalarına gelir. Eûzü çekmek, herhangi bir işe başlarken ve herhangi bir münasebetle “Eûzü billâhi mine’ş-Şeytani’r-racîm”, yani; “Kovulmuş (ilahi rahmetten uzaklaştırılarak, lânetlenmiş) olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” cümlesini söylemektir.

111-Nikâhın rüknü, îcab ve kabul denilen sözlerdir.

112-Lukata: Yolda bulunan ve bizzat sahibi bilinmeyen maldır.

113-Hıdâne, bir fıkıh terimi olarak, küçük çocukları yanında bulundurma, bakım, gözetim ve terbiye etme hak ve vazifesi demektir.

114-İDDET:Sözlükte “saymak, miktar, adet” anlamlarına gelen iddet, bir fıkıh kavramı olarak, herhangi bir sebeple evliliğin sona ermesi halinde, kadının yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek zorunda olduğu süreyi ifade eder.

115-Î’CÂZÜ’L-KUR’ÂN:İ’caz; âciz bırakma, acze düşürme, şaşırtma demektir. İ’câzü’l-Kur’ân; Kur’ân’ın, insanları bir benzerini getirmekten âciz bırakması, eşsiz ve mucize oluşu anlamına gelir.

116-İSTİTÂAT :Sözlükte “güç, kudret, gücü yetmek ve yapabilmek” anlamlarına gelen istitâat, bir kelâm terimi olarak, kulun irâdî fiillerini gerçekleştirmesini sağlayan yetenek ve güç anlamında kullanılır

117-İSTİNŞÂK :Sözlükte “su ve benzeri şeyleri burna çekmek” anlamına gelen istinşâk, dinî bir kavram olarak, abdest veya gusülde burna su çekmek demektir.

118-HUTBE:Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan konuşma” anlamına gelen hutbe, dinî bir kavram olarak, Cuma ve bayram namazlarında, genel olarak, Allâh’a hamd, Rasûlüne salât ve Müslümanlar’a nasihatten oluşan konuşmayı ifade eder.

119-HURMET-İ MUSAHERE :Evlilik sebebiyle meydana gelen hısımlıktan dolayı doğan haramlığı ifade eder.

120-KIRAAT:Okumak Namazda kıraat; namaz kılanın kendisi işitecek şekilde, diliyle harflerini çıkararak Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinden bir miktar okuması. Kıraat, namazın bir rüknü olarak farzdır. Okuyanın kendisinin bile işitemeyeceği okuma, kıraat sayılmaz. Ancak imama uyan kimse bundan müstesnadır.

Nâfile ve vitir namazının bütün rekatlarında, farz namazların ise herhangi iki rek’atinde kıraat farzdır. Kur’ân-ı Kerîmde şöyle buyurulur: “O halde Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun” (el-Müzemmil, 73/20). Buradaki emir vücub içindir. Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: “Kıraatsiz namaz olmaz” (Müslim, Salât, 42; Ebû Dâvud, Salât, 132, 167).

10

Kasım
2012

657 sayılıDMK ve GENEL KONULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  620 Kez Okundu

1-Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne ad verilir ?
a-Sözleşmeli personel b-Memur c-işçi d-Geçici personel
2-Bir yıldan az süreli veya mevsimlik işlerin görülmesi amacıyla Devlet personel başkanlığının ve Maliye bakanlığının görüşü alınarak yapılan istihdam şekline ne denir?
a-Sözleşmeli personel b-Geçici personel c-Memur d-işçi
3-Kalkınma planı,yıllık programlar gibi önemli projelerin hazırlanması için özel bir meslek bilgisine sahip personel istihdam şekline ne ad verilir?
a-Sözleşmeli personel b-Geçici personel c-Memur d-işçi
4-Kurumlarda her türlü yazı dağıtma,ısıtma,aydınlatma,karşılama ve yol gösterme işlerini yapmak aşağıdakilerden hangi sınıf kamu görevlilerinin görevlerinin tanımıdır?
a-memur b-çaycı c-yardımcı hizmetli d-evrak memuru
5-Valiler,kaymakamlar ve içişleri Bakanlığı maiyet memurları hangi sınıfa girer ?
a-Memur Sınıfı b-Mülki idare amiri sınıfı c-Genel idare Sınıfı d-Milli İstihbarat sınıfı
6-Ortaokul mezunu bir memurun başlangıç ve en son yükselebileceği derece/kademe hangisi?
a-14/2-6/9 b-15/2-5/9 c-13/2-5/9 d-14/2-5/9
7-İki yıllık Yüksek okul mezunu bir memurun başlangıç ve en son yükselebileceği derece/kademe hangisi?
a-10/2-1/4 b-9/1-1/4 c-9/2-1/4 d-10/2/1/3
8-6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitiren bir memur kaçıncı derece ve kademeden başlar?
a-9/1 b-9/3 c-9/2 d-8/3
9-Yükselebileceği azami derecelerin 4.kademesinden maaş alan bir memur 6 yıllık sicil not ortalaması 90 olumlu bulunanlara kadro şartı aranmaksızın bir derece yükselmesi yapılır.
10-Özel okullarda öğretmenlik yapanların bu hizmetleri ne kadarı kademe ilerlemesinde değerlendirilir ?
a-1/4 ü b-1/2 si c-1/3 ü d-2/3 ü
11-Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler kaç yaşını tamamlarsa kaza-i rüşt belgesi ile memur olarak atanabilirler ?
a-14 yaş b-15 yaş c-16 yaş d-17 yaş
12-Memur olabilmenin yaşı aşağıdakilerden hangisidir ?
a-20 yaş b-15 yaş c-18 yaş d-19 yaş
13-Kamu görevlilerinin Cumhuriyete,Milli demokratik,laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olmaları aşağıdakilerden hangi ödevleri arasında yer alır ?
A-Tarafsızlık B-Uygun davranışta bulunma C-Sadakat D-Emirlere uyma
14-Mal bildiriminde bulunma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A-Değişikliği takip eden bir ay içinde B-Göreve başlanıldığı an verilir C-sonu(0)ve (5)ile biten yıllarda verilir D-Hepsi
15-Memurların görevini din.dil,ırk gözetmeksizin yerine getirmeleri aşağıdakilerden hangi ödevlerine girer ?
A-Yönetime karşı sorumluluk B-Tarafsızlık C-Uygun davranışta bulunma D-Uygulamayı isteme
16-Memurun kamu görevleri hakkında izinsiz basına bilgi ve demeç vermesinin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A-Uyarma B-kınama C-Kademe durdurma D-Memuriyete son verme
17-Aşağıdakilerden hangisi memur mesleğinin temel ilkelerinden değildir ?
A-Yarışma sınavı B-Kariyer C-Liyakat D-Sınıflandırma
18-Kamu görevleri istihdam çeşitlerine göre kaş guruba ayrılırlar ?
A-8 B-10 C-4 D-3
19-Anayasaya göre memurların atanmaları ,nitelik ,ücret ve maaşları ne ile düzenlenir ?
A-Genelge B-Yönetmelik C-Kanunla D-Yönerge
20-Memurların görev içinde en yüksek derecelere yükselme imkanına sahip olmalarına ne ad verilir?
A-Yarışma sınavı B-Kariyer C-Liyakat D-Sınıflandırma
21-Aşağıdakilerden hangisi istihdam çeşitlerinden biri değildir ?
A-Memur B-Geçici Personel C-Genel İdare D-İşçiler
22-Devlet memurlarının görevlerinin gerektirdiği nitelik ve mesleklere göre ayırmaya ne ad verilir?
A-Liyakat B-Kariyer C-Sınıflandırma D-Yeterlilik
23-Aşağıdakilerden hangisi memurların müsbet ödevlerinden değildir?
A-Gizli bilgileri açıklamama B-Emirlere uyma C-Görev yerinde oturma D-Uyumlu giyinme
24- Aşağıdakilerden hangisi memurların yükümlülüklerinden biri değildir?
a-Başka görev almamak b-hediye almamak c-grev yasağı d-iş başında bulunma
25- Aşağıdakilerden hangisi memurlara sağlanan haklardan biri değildir?
a-dava hakkı b-sosyal haklar c-emeklilik hakkı d-tarafsızlık
26-Memur olmamın kişinin kendi isteğine bağlı olması hangi ilkenin tanımıdır?
a-Eşitlik b-serbestlik c-görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması d-T.C vatandaşı olmak
27-18 Yaşını bitirmiş olma,öğrenim durumu,kamu haklarından mahrumiyet,askerlik şartı,TC vatandaşı olma, mahkum olmamış olma ve sağlıklı olma hangi genel şarlardan ?
a-Mem.olma özel şartı b-Mem.olma genel şartı c-Yükümlülük d-müsbet ödevler
28-Bazı suçlardan 6 aydan fazla hapis cezası alan bir kişi memur olabilir mi?
a-cezasını çekerse olur b-hiç olamaz c-idarenin takdirinde d-sağlıklı olursa olabilir
29-Aynı belediye sınırları içinde göreve başlama süresi ile belediye sınırları dışında göreve başlama süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a-2-20 gün b-aynı gün-15 gün c-3-12 gün d-1-25 gün içinde başlaması gerekir.
30-Aday memurların adaylık süresi en az ve en fazla ne kadar dır?
a-1-3 yıl b-2-3 yıl c-1-2 yıl d-1-1,5 yıl
31-Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru alımında sınav çeşididir?
a-Eleme sınavı b-Yükselme sınavı c-seçilme sınavı d-Yeterlilik sınavı
32-Aşağıdakilerden hangileri 657 DMK da sıralanan hizmet sınıflarından biri değildir?
a-Emniyet hizmetleri b-Ulaşım hizmetleri c-Teknik hizmetler d-Sağlık hizmetleri
33-Aşağıdakilerden hangisi memur olmanın genel şartlarından biri değildir?
a-Vatandaşlık b-Yaş c-öğrenim d-Kişilik
34-Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?
a-Şartlarda eksiklik b-yabancı uyruklu birisi ile evli olma c-Müstafi sayılma d-İstifa etme
35-Adaylık devresi içinde görevine son verilenler kaç yıl geçmedikçe göreve tekrar dönemez?
a-1 yıl b-6 ay c-2 yıl d-3 yıl
36-Muvazzaf askere giden memurlar terhis tarihinden itibaren istemeleri halinde kaç gün içinde kurumlarına başvurarak görevine dönebilirler ?
a-30 gün b-15 gün c-60 gün d-45 gün
37-Kurumlar kendilerine başvuruda bulunan askerliğini tamamlayan memurları ne kadar süre içinde görevine başlatmak zorundadırlar ?
a-40 gün b-15 gün c-60 gün d-30 gün
38-Çalışma gücünün en az ne kadarını kaybeden bir kişi sakat olmuş sayılır?
a-%30 b-%20 c-%40 d-%35
39- Çalışma gücünün yüzde kaçını kaybederse İkinci derece sakat sayılır?
a-%60-79 b-%80-100 c-%40-59 d-%20-39
40-Sakatların devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacaklarını aşağıdakilerden hangileri müşterek hazırlanacak yönetmelikle düzenler ?
a-maliye bakanlığı b-sağlık bakanlığı c-çalışma bakanlığı d-Devlet personel başkanlığı e-bunları hepsi
41-Kamu kurum ve kuruluşları çalıştıkları personele ait kadrolarda taşra teşkilatları da dahil toplam dolu kadroların hangi oranında sakat personel çalıştırmak zorundadırlar ?
a-%1 b-%2 c-%3 d-%4 e-%5
42-Kurum ve kuruluşlar işten ayrılan özürlü personel sayısını kaç ayda bir Devlet personel başkanlığına bildirmek zorundadırlar ?
a-1 ay b-2 ay c-3 ay d-4 ay e-6 ay
43-Aday memurların adaylıklarının kalkabilmesi için önce hangi tür eğitimde başarılı olmaları gerekir?
a-Görevde yükselme eğitimi b-Temel-hazırlayıcı eğitim c-Staj eğitimi e-verimliliğini artırma eğitimi
44-Adaylık eğitiminden en az kaç puan alan başarılı sayılır?
a-60 b-100 c-70 d-90
45-Aday memurun görevi ile ilgili hususlar ve kurumların uygun göreceği diğer bilgilerin yer verildiği eğitime ne ad verilir?
a-Temel eğitim b-staj eğitimi c-hazırlayıcı eğitim d-işe alıştırma eğitimi
46- Adaylık devresi içinde veya sonunda devlet memurluğundan çıkartılarak ilişkileri kesilenler sağlık nedenleri hariç ne kadar süre geçmedikçe bir daha memurluğa alınmazlar ?
a-3 yıl b-1 yıl c-2 yıl d-4 yıl e-6 ay
47-İlkokul mezunu bir memur kaçıncı derece/kademeden işe başlatılır en son yükseleceği derece/kademe nedir?
a-14/1 ile 8/9 b-15/1-7/9 c/15/2-7/9 d-15/3-6/4
48-Aşağıdakilerden hangisi 4 yılık Meslek Lisesi mezunlarının başlangıç derece/kademesidir?
a-12/3 b-13/3 c-11/1 d-10/3
49-1-Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesi şartlarından biri değildir?
a-Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak b-O yıl içinde olumlu sicil almış olmak
c-Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması d-Üst derecede boş bir kadronun bulunması
50-Memurun askerlik borçlanması,görevde öğrenim değişikliği,SSK ve Bağ-Kur hizmetlerinin birleştirilmesi işlemlerinin tümüne ne ad verilir?
a-Kademe ilerlemesi b-derece yükselmesi c-intibak işlemleri d-yatay ve dikey yükselme
51-Memurların tek ücret,ücrette açıklık,denklik,ücretlerin gösterge tablosu, değişen katsayıya ve kıdemlerine göre hesaplanmasına ne ad verilir?
a-ücret rejmi b-eşitlik c-ilkeli olmak d-özendirme
52-İlköğretim okulunda çalışan bir öğretmenin sicil amirleri (1.2.3 sicil amiri) sırayla hangisinde doğru verilmiştir?
a-Okul müdürü-İlköğretim müfettişi- Mil.Eğit.Müdürü b-İlköğretim müfettişi-Okul Müdürü-Kaymakam
c-Okul Müdürü-Milli eğitim müdürü-Müfettiş d-Okul Müdürü-Milli eğitim müdürü-Kaymakam
53-Sicil raporlarının doldurulma ve ilgili birime gönderilme zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a-kasım ayının ikinci yarısı-Aralık ayının son günü b-Aralık ayının ikinci yarısı- Aralık ayının son günü
c- kasım ayının birinci yarısı-Aralık ayının son günü d- Aralık ayının birinci haftası- Aralık ayının son günü
54-75 puan alan memurun sicil notu derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-yetersiz b-çok iyi c-iyi d-orta
55-Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesi durumu değildir?
a-Çekilme b-çıkarılma c-Ölüm d-Yabancı uyruklu biri ile evlilik e-Şartlarda eksiklik
56-Yapılan bir adli soruşturma sonucunda düzenlenen rapora ne ad verilir?
a-Mucip b-istinabe c-fezleke d-dizi pusulası e-tezkiye
57-Aşağıdakilerden hangisi memurun yargılanmasına gerek olmadığına karar verebilecek kurul değildir?
a-İlçe idare kurulu b-il milli eğitim disiplin kurulu c-il idare kurulu d-Bakanlıkta oluşturulan kurul e-Danıştay ikinci dairesi
58-Aşağıdakilerden hangisi memurun görevinden uzaklaştırma kararı veremez?
a-Atamaya yetkili üstler b-Bakanlık müfettişleri c-Vali d-Milli eğitim müdürü e-Kaymakam
59-Görevinden uzaklaştırılan bir memur için kaç gün içinde soruşturmaya başlanması gerekir?
a-5 gün b-7 gün c-60 gün d-10 gün e-20 gün
60-Bir disiplin kovuşturması nedeniyle verilen görevden uzaklaştırma en fazla kaş aydır?
a-1 ay b-45 gün c-6 ay d-4 ay e-3 ay
61-Memurlar hakkındaki ceza kovuşturması adli soruşturma işlemindeki ilk aşamaya ne ad verilir?
a-Yargılama b-ön soruşturma c-ilk soruşturma d-son soruşturma e-hiç biri
62-Milli eğitim,eğitim ve öğretimin düzenlenmesi anayasanın hangi maddesi ile düzenlenmiştir?
a-40 b-41 c-42 d-43
63-Aşağıdakilerden hangisi 14 Haziran 1973 de kabul edilen milli eğitim temel kanunudur?
a-3797 b-657 c-625 d-1050
64-Özel öğretim kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
a-3797 b-657 c-625 d-1050
65-Türk eğitim sisteminin genel yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Örgün b- Yaygın eğitim c- Yüksek öğretim d-hepsi
66-Eğitimin 0-36 ay dan başlayarak yetişkinleri de içine alacak şekilde düzenlenmesi eğitimin hangi ilkesidir?
a-Eşitlik b-Genellik c-karma eğitim d-süreklilik
67-Çocukların beden zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını ,onların temel eğitime hazırlanmasını,türkçeyi güzel ve düzgün konuşmalarını sağlamak,çocuklara ortak bir yetiştirme ortamı sağlamak hangi örgün eğitimin amaç ve görevidir?
a-okul öncesi b-ilköğretim c-orta öğretim d-yüksek öğretim.
68-Aşağıdakilerden hangisi bir örgün öğretim kurumu değildir ?
a- Halk eğitim merkezi b-Fevzi çakmak Lisesi c-Atatürk İÖO d-Özel atlas lisesi
69-Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim kapsamına girmez?
a-Özel bilgisayar kursu b-okuma yazma kursu c-dikiş-nakış kursu d-bakıcı annelik kursu e-Gazi paşa i.ö.okulu
70-Zihinsel engelli çocuğunu okula yazdırmak isteyen veli eğitimin hangi genel ilkesini kullanmaktadır?
a-Genellik b-eğitim hakkı c-fırsat eşitliği d-demokratik eğitim
71-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan MEB Bakanlık makamına bağlı değildir?
a-APK kurulu başkanlığı b-müsteşar c-milli eğitim şurası d-YÖK
-Aşağıdakilerden hangisi danışma ve denetim birimi içerisinde yer almaz?
a-T.Terbiye Kurulu b-Teftiş kurulu c-Bakanlık müşaviri d-müdürler kurulu
72-Aşağıdakilerden hangisi MEB ana hizmet birimleri içerisinde yer almaz?
a-İlköğretim genel müdürlüğü b-Personel genel müdürlüğü c-Din öğretimi genel müdürlüğü e-Dış ilişkiler genel müdürlüğü
73-Aşağıdakilerden hangisi MEB yardımcı hizmet birimleri içerisinde yer almaz?
a-Yayımlar dairesi başkanlığı b-İşletmeler dairesi başkanlığı
c-spor izcilik dairesi başkanlığı d-hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı
74-30 Ağustos zafer bayramı kimin koordinatörlüğünde yapılır?
a-Genel kurmay b-Milli Eğitim c-İçişleri bakanlığı d-Adalet Bakanlığı
75-29 Ekim bayramı kimin koordinatörlüğünde yapılır?
a-Başkentte dışişleri,diğer illerde iç işleri bakanlının b-Genel kurmay c-Milli Eğitim
76-23 Nisan ve 19 Mayıs bayramı kimin koordinatörlüğünde yapılır?
a-Genel kurmay b-Milli Eğitim c-İçişleri bakanlığı d-Adalet Bakanlığı
77-Bayramlar ilde vali ve ilçelerde kaymakamlar ve köylerde okul müdürünün başkanlığında ne şekilde kutlanır?
a-Kutlama Komisyonları b-Kutlama Komiteleri c-Tertip heyeti
78-30 Ağustos bayramı başkentte genel kurmay başkent dışında ?
a-Garnizon Komutanlığınca b-Alay komutanlığınca c-Tümen komutanlığınca
79-Memurların genel olarak haftalık çalışma süreleri kaç satir ?
a-40 saat b-45 saat c-36 saat d-42 saat
80-Günlük çalışma saatlerini merkezde Bakanlıklar ve illerde vali belirleme yetkisine sahiptir
81-Aşağıdakilerden hangisi amirin takdirine bağlı mazeret izinlerdendir ?
a-doğum öncesi izn b-mazeret izni c-evlenme izni d-cenaze izinleri
82-10 hizmet yılını (10 yıl dahil) dolduran memura kaç gün izin verilir ?
a-20 gün b-30 gün c-40 gün d-10 gün
83-10 yıldan fazla hizmeti bulunan memura kaç gün izin verilir ?
a-20 gün b-30 gün c-40 gün d-10 gün
84-10 yıl hizmeti bulunan bir öğretmene kaç gün yıllık izin verilir ?
a-20 gün b-30 gün c-40 gün d-Hiç biri
85-Gidiş ve dönüş için en çok kaç gün yol süresi verilir ?
a-2 şer gün b-1 er gün c-3 er gün d-gidiş 2 gün-dönüş için verilmez
86-Gelecek yılın izninden düşülmek üzere kaç güne kadar yıllık izin verilebilir ?
a-20 gün b-30 gün c-40 gün d-Hiç verilmez
87-İl Milli Eğitim müdürüne yıllık izni kim verir ?
a-Vali b-Müsteşar c-Personel Genel Müdürünün bilgisinde valiler d-Bakan
88-Doğum öncesi ve sonrası izinlerle ilgili hangisi doğrudur ?
a-önce 8-sonra 5 hafta b-önce8-sonra 8 hafta c-önce 7 sonra 8 d-önce 6 sonra 8
89-Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye kaç hafta ilave edilebilir ?
a-2 hafta b-1 hafta c-3 hafta d-4 hafta
90-Süt izni çocuk kaç aylık/yaşına kadar ve günde kaç saat verilir ?
a-1 yaşına kadar 1,5 saat b-9 aylığa kadar 1 saat c-1 yaşına kadar 2,5 saat
91-Hastalık nedeniyle verilen aylıksız izin 2-Doğum sonrası 3-Askerlik4-Dış ülkelere görevlendirilecek memurlara 5-Memurun istemesi halinde 6-Yurtdışı öğrenimi için
92-Takdirnameleri aşağıdaki amirlerden hangileri vermeye yetkilidir ?
a-Merkezde atamaya yetkili amirler b-İllerde Valiler c-İlçelerde Kaymakamlar d-Hepsi
93-Memurun görevinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı bildirilmesi ne tür cezadır?
a-Kınama b-Uyarma c-Aylıktan kesme d-Kademe ilerlemesinin durdurulması
94- Memurun görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı bildirilmesi ne tür cezadır?
a-Kınama b-Uyarma c-Aylıktan kesme d-Kademe ilerlemesinin durdurulması
95-Memurun kamu görevleri hakkında izinsiz basına bilgi ve demeç vermesinin cezası aşağıdakilerden hangisidir
A-Uyarma B-kınama C-Kademe durdurma D-Memuriyete son verme
96-Bir memura disiplin cezası vermede zamanaşımı ne kadardır?
a-6 ay b-12 ay c-24 ay d-18 ay
97-Aşağıdaki cezalardan hangisi 5 yıl sonra sicilden silinir ?
a-Kınama b-derece indirme c-aylıktan kesme d-kademe ilerlemesi
98-Aşağıdakilerden hangisi il disiplin kurulu üyesi değildir ?
a-Vali veya vali yardımcısının başkanlığında, b-Hukuk işleri müdürü
c-Defterdard-İl milli eğitim müdürü e-İl Teftiş kurulu başkanı
99-Aşağıdakilerden hangisi il milli eğitim disiplin kurulu üyesi değildir ?
a- İl yazı işleri müdürü
b-İl Milli eğitim müdürü
c-İl Hukuk işleri müdürü
d-İlköğretim Müfettişleri Başkanı
e-Bir ilköğretim okulu müdürü ve
100-Uyarma ve kınama cezaları dışındaki disiplin cezalarında zaman aşımı ne kadar ?
a-5 yıl b-10 yıl c-8 yıl d-12 yıl
101-Aşağıdaki cezalardan hangisine karşı idare mahkemesine itirazda bulunulamaz ?
a-Uyarma-Kınama b-Aylıktan kesme c-kademe ilerlemesi d-Memurluktan çıkarma
102-Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kararın tebliğinden itibaren kaç gündür ?
a-7 gün b-15 gün c-90 gün d-60 gün
103-Verilen bir cezaya itiraz halinde üst itiraz mercileri kararlarını kaç gün içinde vermek durumundadır ?
a-7 gün b-15 gün c-30 gün d-60 gün
104-İdari yargılama usulü kanununa göre memurlar kaç gün içinde idari yargıya başvurarak kararın iptalini isteyebilir ?
a-7 gün b-15 gün c-30 gün d-60 gün
105-Devlet memurları sicil ve disiplin amirleri yönetmeliğine göre kaç sicil,kaç disiplin amiri vardır ?
a-1 sicil ve 1disiplin amiri b-2 sicil ve 2 disiplin amiri
c-3 sicil ve 2disiplin amiri d-2 sicil ve 3disiplin amiri
106-Bir okul müdürü astlarına aşağıdaki cezalardan hangisini doğrudan verebilir ?
a-Uyarma-kınama-aylıktan kesme b-Kusurlu sayılma c-ihtar-tevbih-kademe d-aylıktan kesme-maaş kesilmesi
107-Bir memur yada olay hakkında soruşturmaya başlama zaman aşımı ne kadar ?
a-1 ay b-7 gün c-3 ay d-6 ay
108-Bir soruşturma sonucunda ceza verme zamanaşımı süresi ne kadar ?
a-3 ay b-2 yıl c-1 yıl d-2 ay
109-Özel Erciyes Lisesinde çalışan bir personele hangi kanuna göre disiplin cezası verilir ?
a-625 b-1702 c-657 d-4357
110-Kıdem indirme cezası hangi kanunda yer almaktadır ?
a-625 b-1702 c-657 d-4357
———————————————CEVAP ANAHTARI——————————————
1-B 30-C 60-E 89-A 2-B 31-D 61-B 90-A 32-B 3-A 33-D 62-C 91-4-C 34-B 63-A 92-D
5-B 35-D 64-C 93-B6-D 36-A 65-D 94-A7-A 37-D 66-D 95-C8-B 38-C 67-A 96-C
9- 39-A 68-A 97-A10-D 40-E 69-E 98-E11-B 41-C 70-B 99-A12-C 42-C 71-A 100-B
13-C 43-B 72-B 101-A14-D 44-A 73-C 102-C15-B 45-C 74-A 103-C16-C 46-A 75-A 104-D
17-A 47-B 76-B 105-C18-C 48-A 77-B 106-A19-C 49-D 78-A 107-A20-B 50-C 79-A 108-B
21-C 51-A 80- 109-A22-C 52-D 81-B 110-D23-A 53-B 82-A24-D 54-D 83-B25-D 55-D 84-D
26-B 56-C 85-A27-B 57-B 86-D28-B 58-D 87-C29-B 59-D 88-B

Toplam 194 sayfa, 93. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020309192939495100110120...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.