8

Mayıs
2014

Mezhepler Tarihi Ders Notları

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Mezhepler  Tarihi Ders  Notları

Ünite 1 – Mezhepler Tarihine Giriş

>Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelîlik Fıkhi/Hukuki, Sünnilik, Şiilik ise itikadi/siyasi mezhep dalıdır.

>İslam mezhepleri tarihinin orijinal ismi ilmu makalatil fıraktır.(müspet=olumlu/Menfi=Olumsuz anlamda)

>Siyasi dini fıkhi ayrılık Hz Peygamberin vefatından sonra hicri 30. yılda ortaya çıkmıştır. Mezhepler ise 400 yıl sonra ortaya çıkmıştır.

>Kanlı mezhep kavgaları mezhepleri önde tutup özellikle dindar insanlara zarar vermiştir.

>Bahailik, kendi başına mezhep olmaktan çıkmış, adeta bir din olmuştur.

>İslam mezhepleri tarihini ilk yazan kelamda ilerlemiş mutezile âlimleridir. Bunlar (Kelam alimleri) ;Ehli sünnetin Eş’ari,Abdulkahir Bağdadi ve şehristanidir.

>Taşköprü zade ilmu mekalatil fırak adını verdiği eserde sadece hak mezhepleri değil batıl mezhepleride ele almıştır.

>Şehristani’nin el milel Ven Nihal adlı eserinde dinler tarihi ile mezhepler tarihi birleşir.

>Din psikolojisi mezhepler tarihine yardımcı olan bir bilim dalıdır.

>Makale=Fikir, inanç, söz, kanaat demektir. Çoğulu ise makalattır.

7

Mayıs
2014

ihtilaf-ı metali

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
ihtilaf-ı metali


Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahman, 55/5) bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En’am, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yunus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara 2/189) ifade edilmektedir.

7

Mayıs
2014

Havaic-i Asliyye

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Havaic-i Asliyye

Havaic-i asliyye, temel ihtiyaçları karşılayan, bu yüzden de zekata tabi olmayan maddi varlıklar demektir. İslam’da diğer bedeni ve mali yükümlülüklerde olduğu gibi, zekatta da mükellefin durumu göz önünde bulundurularak, ona makul ve taşınabilir bir sorumluluk yüklenmiştir.

7

Mayıs
2014

İhtilâf-ı metal

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
İhtilâf-ı metal

1- Günümüzde müslümanların gerek Ramazan orucuna birlikte başlamama gerekse dini bayramları ortak yapamamalarının nedenlerinden biri de “ihtilâf-ı metali” meselesidir.
2-Zarurat-ı hamse”nin va’z olunuş amacı : Din, can, nesil, akıl ve mal gibi insanlık için vazgeçilemez temel değerleri korumaktır.

3-İsna Aşeriyye’nin kabul ettiği on iki imam:  Oniki imam sırasıyla şunlardır. 1. Ali el-Murtaza, 2. Hasan el-Müctebâ, 3. Hüseyn eş-Şehid, 4. Ali Zeynü’l-Abidîn es-Seccâd, 5. Muhammed el-Bâkir, 6. Cafer es-Sâdık, 7. Musa el-Kâzım, 8. Ali er-Rıza, 9. Muhammed et-Takî, 10. Ali en-Nakî, 11. Hasan el-Askerî, 12. Muhammed el-Mehdî el-Hucce.

3

Mayıs
2014

KUTLU DOĞUM SINAV SORULARI

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
KUTLU DOĞUM SINAV SORULARI

KUTLU DOĞUM SINAV SORULARI
1. Peygamber efendimiz hangi kabileye mensuptur?
A) Kureyş kabilesi B) Sakif kabilesi
C) Evs kabilesi D) Hazrec kabilesi
2) Aşağıdakilerden hangisi Araplarda savaşılması haram olan aylardandır?
A) Ramazan B)Recep
C) Şevval D)Safer
3) Kâbe duvarına asılan yedi ünlü kasideye ne denir?
A)Mecenne B)Himyeri
C)Muallekatü’s-seb’a D)Ridafe
4) Kâbe’nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevine nedenir?
A)Kıyade B)Nedve
C )Rifade D)Hicâbe
5) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin süt annesinin ismidir?

Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görev ve Sorumlulukları

Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görev ve Sorumlulukları
Diyanete bağlı kurumlarda görev yapan Kuran Kursu Öğreticilerinin Görevleri “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinde” belirlenmiştir.
Bu yönergede İl ve İlçe Müftülüklerinin Görevleri 106. maddede düzenlenmiştir.
Madde 106- Kur’an kursu öğreticilerinin görevleri şunlardır:
a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek,
b) Yüzünden okumayı öğrenenlere tecvit ve tashih-i huruf konularında bilgiler vermek ve Kur’an-ı Kerimi bu kurallara uygun okumayı öğretmek,
c) Hafızlık yapmak isteyenlere, Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre ezberletmek,
d) Namaz sureleri ile dualarının aslına uygun okunuşlarını sağlamak, ezberletmek ve meallerini öğretmek,
e) Müfredat programına göre öğrencilere itikat, ibadet ve ahlak konularında bilgiler vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek,
f) Ders kitabı olarak Başkanlıkça yayınlanan kitapları okutmak; Başkanlık yayınları bulunmadığı takdirde Başkanlıkça tavsiye edilip gönderilen kitapları okutmak,

Kuran Kursu Öğreticilerinin Görevleri ve Yeterlilikler

Kur’an Kursu Öğreticiliği Yeterlikleri

A. TEMEL YETERLİKLER

a.
Alan Yeterlikleri
1. 1. Kur’an’ ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
2. Kur’an’dan bazı bölümleri ezbere okur.
3. Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
4. Kur’an mealini kullanır.
5. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
6. Kur’an’ın ana konularını sıralar.
7. Kur’an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
8. Temel tefsir kaynaklarını sayar.
9. Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
10. Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
11. Temel hadis kaynaklarını sayar.

1

Mayıs
2014

Regaib Kandilinde Yapılacak Dua

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Regaib Kandilinde  Yapılacak Dua

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

1

Mayıs
2014

Regaib Kandili

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Regaib Kandili

Üç Aylar ve Regaib Kandili
01 Mayıs 2014 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, üç ayların başladığının habercisi mübarek Regaib Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Aslında müminler için tüm zamanlar, günler, geceler, haftalar, aylar ve seneler, Allah’a kulluk şuuruyla ve Rabbimizin rızasına ermek amacıyla yaşanır. Ancak her yıl gelen Regaib gecesi, üç aylar olarak bilinen ve manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Kur’an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaib gecesi, geleceğe ve istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı verir, rağbetlerimizin yalnızca Rabbimize yönelik olması gerektiğini hatırlatır.

Din büyükleri buyurdu ki: “Yıl, ağaç gibidir. Receb ayı, ağacın yapraklı olduğu, şaban meyveli, ramazan ise, meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb, Allahü teâlâdan magfiret, şaban şefaat, ramazan sevapların kat kat olduğu aydır.”

28

Nisan
2014

CAMİ VE CEMAAT ADABI

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
CAMİ VE CEMAAT ADABI

“Şüphesiz mescitler, Allah’ındır, onun için Allah’ın yanında başka birine dua ve ibadet etmeyin.” (Cin, 18)
Peygamberimiz, “Küre-i arz bana bir mescid ve temiz kılındı. Ümmetimden her kim bir namaz vaktine ulaştımı nerede olursa namazını kılsın.”.” (Müslim, Mesacid, 1); “Yeryüzü benim için temiz ve mescit kılındı. Bu itibarla bir insan nerede namaz vakti olursa orada namazı kılar.” (Müslim, Mesacid, 3) buyurmuştur.

28

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Sınavları Kur’an Bilgileri

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Mbsts Sınavları Kur’an  Bilgileri

Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır.  (Âl-i İmrân / 85)

1-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve dalda yazılan eserlerin ortak adı.
2-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
3- AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
4-Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir
5-Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
6- Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın olan surelere “el-Mi’ün”,Ayetleri yüzden az olan surelere “el-Mesânî”Daha sonra kısa ve besmeleli fasılalar çok olan sureler vardır ki bunlara “el-Mufassal” denir.“el-Mufassal da, et-Tıval(uzun), el-Avsat(orta), el-kısar (kısa) diye üç bölüme ayrılır.
7-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
8-Bedir gazvesini anlatan süre Enfal süresi
9-Uhud gazvesini anlatan süre Ali imran 121-190
10-Sure kelimesiyle başlayan sure Nur Süresi

28

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Fıkıh Terimler-4

Yazar: arafat  | Kategori: DİYANET MEVZUATI | Yorum: Yok
Dhbt Mbsts Fıkıh Terimler-4

1-Hâciyyât: Zaruri ve hayatî şeyler.
2-Hacr: Delilik, çocukluk ve benzeri sebeblerden ötürü kişinin akid ve sözleşme gibi kavli tasarruflarından mahrum edilmesi.
3-Hades: Manevi pislik.
4-Hadis-i munkatı’: Senedi kesik hadis.
5-Havelân-ı havl: Zekât konusu malın/gelirin üzerinden bir yıl geçmesi.
6-Hedy: Hicaz’da Hac mevsiminde Allah için kesilen kurban.
Hervele: Safa ile Merve arasında yapılan sa’y’de «Meyleyn Ahdarayn» denilen iki yeşil direk arasını sür’atle geçmek.
Hıll: Harem dışında kalan bölge,
7-Hıyar satışı: Seçme hakkı bulunan satış.
8-Hibe: Bağış, bir malı karşılıksız olarak başkasına temlik etme, verme, bağışlama.
9-Hülle nikahı: Üç boşamadan sonraki nikah.

27

Nisan
2014

Diyanet Meb Mesleki ve Kültürel Terimler

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Diyanet Meb Mesleki ve Kültürel Terimler

MBSTS_DHBT_DİKAB AÖBT  VAİZLİK GÖREVDE  YÜKSELME SINAVLARI
ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH:Hz.Peygamberimizin babasi(ö.570)Hz.Peygamberimizin eşi Hz.Hatice`den olan çocugu.Peygamberimizin babası.Abdullah`ın annesi Fatima bint-i Amr.Abdullah evlendiginde 24, esi Amine Hatun 14 yasinda idi.Dügün kiz evinde yapildi.Arap adeti üzere 3 gün güvey kizin evinde kaldiktan sonra hayat arkadasini alarak evine geldi, yerlesti
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.

27

Nisan
2014

Dhbt Dikab Mbsts Sınavı Fıkıh-5

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Dikab Mbsts Sınavı Fıkıh-5

1- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır.
2- Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.
3-”Namaz” diye tercüme ettiğimiz “salât” kelimesi, Arapçada” dua etmek, övmek, tazim etmek” gibi anlamlara gelir.
4- Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü namazdır.

5- Namaz kadın erkek tüm Müslümanlar üzerine farzdır.
6-Hanefîler’e göre namazlar: a) farz, b) vâcip, c) nâfile olmak üzere üç çeşittir.
7-Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayin) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere ikiye ayrılır.

27

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Dikab Siyer Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Mbsts Dikab Siyer Hazırlık Notlar

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib

1-İslâmiyet’ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle başkanına “Şeyh” deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı.
3-Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif’ti.
3-Mekke’de Kureyş Kabîlesi, Tâifte Sakîf Kabîlesi, Yesrib (Medine) de Evs ve Hazreç adlı Arap kabîleleri ile Kaynukaoğulları, Nadîroğulları ve Kurayzaoğulları olmak üzere üç yahûdi kabîlesi bulunuyordu. Diğer kabîleler genellikle göçebe idiler.
4-Tâif’le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe’nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kâbe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye “el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı) denilmiştir.Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı.

Toplam 193 sayfa, 8. sayfa gösteriliyor.« İlk...678910203040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.