27

Nisan
2014

Dhbt Dikab Mbsts Sınavı Fıkıh-5

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Dikab Mbsts Sınavı Fıkıh-5

1- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır.
2- Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.
3-”Namaz” diye tercüme ettiğimiz “salât” kelimesi, Arapçada” dua etmek, övmek, tazim etmek” gibi anlamlara gelir.
4- Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü namazdır.

5- Namaz kadın erkek tüm Müslümanlar üzerine farzdır.
6-Hanefîler’e göre namazlar: a) farz, b) vâcip, c) nâfile olmak üzere üç çeşittir.
7-Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayin) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere ikiye ayrılır.

27

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Dikab Siyer Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Mbsts Dikab Siyer Hazırlık Notlar

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib

1-İslâmiyet’ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle başkanına “Şeyh” deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı.
3-Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif’ti.
3-Mekke’de Kureyş Kabîlesi, Tâifte Sakîf Kabîlesi, Yesrib (Medine) de Evs ve Hazreç adlı Arap kabîleleri ile Kaynukaoğulları, Nadîroğulları ve Kurayzaoğulları olmak üzere üç yahûdi kabîlesi bulunuyordu. Diğer kabîleler genellikle göçebe idiler.
4-Tâif’le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe’nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kâbe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye “el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı) denilmiştir.Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı.

26

Nisan
2014

Dhbt Sınavı Hazırlık Testleri

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Dhbt Sınavı Hazırlık Testleri

Dikab Mbsts Dhbt Sınavlarına Hazırlık Testleri

BİRİNCİ BÖLÜM
1. Herhangi bir geçerliliği olmayan ve sadece okuyana nisbet edilen kıraat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahad kıraat
b) Şaz kıraat
c) Mevzu kıraat
d) Müdrec kıraat
2. Sahih kıraat için ileri sürülen üç şarttan birini taşımayan kıraatlere ne ad verilr?
a) Şaz kıraat
b) Mevzu kıraat
c) Müdrec kıraat
d) Ahad kıraat
3. Kıraat alanında yazılmış ″Kitabu’t-Teysir ″adlı eserin müellifi kimdir?
a) İbnü’l-Cezeri
b) Dani
c) Şatıbi
d) İbn-i Mücahit
4. Buruc suresi ile Beyyine suresi arasındaki surelere ne ad verilir?
a) Mesani
b) Tıval-ı mufassal
c) Kısar-ı mufassal
d) Avsat-ı mufassal
5.الظُّنُونا″ ″Kelimesindeki vasıl halinde nasıl okunur?
a) İmale yapılarak
b) Uzatılarak
c) Uazatılmadan
d) Sekte yaparak

26

Nisan
2014

Diyanet Mbsts Sınavı Rehber Notlar

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Diyanet Mbsts Sınavı Rehber Notlar

1-SIFATU`S-SALAT:Namazin farz ve vaciplerine, sünnet ve adabina uygun sekilde kilinisina ilmihal dilinde “sifatu`s-salat” denir.(Diyanet ilmühali sh.262)
2-SİYER-İ NEBİ:Hz.Peygamberimizin hayatini konu alan kitaba verilen isimdir.
3-SIRAT:Cehennemin üzerine uzatilmis manevi bir köprüdür
4-SÜLEHA:Günah islemeyen kimseler.Salih kelimesinin cogulu.Iyi, salih.
5-SÜNNET: Sözlükte yol, usul, adet, iyi ve kötü bir kimsenin gidişatı, alışkanlık hahine getirdiği davranışları manasınadır.
6-SURE: Sözlükte yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısmı veya katları manasına gelir.
7-SURNAME:Sûrnâme Osmanlı dönemi Türk edebiyatında sünnet, evlenme ve tahta çıkma münasebetleriyle yapılan şenlikleri anlatan eserlere verilen ortak addır.
8-ŞAKK-I KAMER:Ayın yarılması, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ayı ikiye ayırması mûcizesi.

9-SABİKUN-I EVVELUN: İslamiyeti kabul eden ilk sekiz kişi
10-SAFİYULLAH:Allah`ın seckin kildigi, sectigi, temiz kildigi Hz.Adem(as) peygamber hakkinda kullanilir.
11-SAİME:Yılın yarıdan fazlasını dışarıda otlamak suretiyle geçiren küçük ve büyük baş hayvan

25

Nisan
2014

Kur’ an Kursu Öğreticileri El Kitabı

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Kur’ an Kursu Öğreticileri El Kitabı

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SÖZLÜĞÜ
Abadile: İlimleri ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abdullah isimli 4 sahabi için kullanılır. bunlardan Abdullah b.abbas, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. Zübeyr abadiledendir.4. kişide şüphe var. Ahmed b. hanbel ve bazı alimlere göre 4. isim Abdullah b. Amr ibn as; Hanefilere göre Abdullah b. mesuddur.
Adventizm: Hz. İsanın birkez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir hristiyan mezhebin adıdır.
Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.

Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.

25

Nisan
2014

Din Görevlileri Mesleki Alan Terimleri

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Din Görevlileri Mesleki Alan Terimleri

Hazırlayan:Nizamettin YILDIZ -Şube   Müdürü
ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi.

Diaynet Mbsts Sınavı Hazırlık İtikat Bilgiler,

ÎTİKÂDÎ FIRKALAR

Akâid mezhepleri, Şîa, Mu’tezile, Havâric gibi belli topluluklara nisbet edildiği gibi kurucusuna izâfetle de anılmıştır: Mâtürîdî, Eş’arî gibi… Ana akâid mezheplerinin ayrıldığı kollar da fıkıh mezhepleri gibi daha çok bir şahsa nisbet edilmiştir. Akâid mezhepleri için daha çok “grup” anlamına gelen “fırka” (çoğulu fırak), “görüş” anlamına gelen “makâle” (çoğulu makalât) ve “anlayış tarzı” manasına gelen “nihle” (çoğulu nihal) kelimeleri kullanılır. Akâid mezhepleri, ehl-i sünnet (fırka-i nâciye) ve ehl-i bid’at olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir.

25

Nisan
2014

DİYANET MBSTS DİNLER TARİHİ

Yazar: arafat  | Kategori: AİLE | Yorum: Yok
DİYANET MBSTS DİNLER TARİHİ

Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.

DİNLERİN TASNİFİ

1. Tek tanrılı (ilâhî) dinler.
2. Düalist (iki tanrılı) dinler (Mecûsîlik).
3. Çok tanrılı dinler (Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi).
4. Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar (Budizm, Şintoizm gibi).

Sosyolojik-tarihî açıdan yapılan din tasniflerinden birisi şu şekildedir:

a) Kurucusu olan dinler (Yahûdîlik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm gibi).
b) Geleneksel dinler (kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dini gibi).

İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle “milel”, bâtıl dinler için “nihal” kelimeleri de kullanılır. Nihle (çoğulu nihal) kelimesi, din içinde oluşan fırka anlamında da kullanılır.

Bir diğer tasnif ise şöyledir:
1. İlkel dinler. Bundan maksat, bazılarının dinî gelişmenin ilk basamağı olarak düşündükleri animizm, natürizm, totemizm, fetişizm gibi aslında sadece bir kült olarak dikkate alınabilecek nazariyeler değil, ilkel kabîle dinleridir (Nuer, Dinka, Ga dinleri gibi).

25

Nisan
2014

Diyanet Mbsts Tecvid Dersi Notları

Yazar: arafat  | Kategori: GENEL KÜLTÜR | Yorum: Yok
Diyanet Mbsts Tecvid Dersi Notları

Sözlük anlamı: Bir şeyi güzel ve hoşça yapmak.

Terim Anlamı: “harflerin lâzımı ve arızî sıfatlarını vererek okumaktır.”

Tecvidin Gayesi: Cenabı Hakkınورتل القرأن ترتيلا) ) “Kur’an-ı Kerimi açık açık tane tane tertil ile oku” emrinin yerine getirilmesidir.
Tecvidin Hükmü:Tecvid ilmini bilmek farzı kifayedir. Kur’an-ı Kerimi tecvid üzere okumak ise her Müslüman kadın ve erkeğe farzı ayndır.

Bu konuda İmam cezeri hazretleri;( والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم) “Kuranı tecvitli okumak vaciptir.Kim kuranı tecvitli okumazsa günahkar olur.”Buyuruyor.

Harfi Med:( و- ى- ا)
Med harfi, bazen zamir ve asarlı hemzelerde olduğu gibi mukadder olur.(إنه – آمن ) gibi
Bazen de med harfi olan Elif, vav ile((الزكوة yada ya ile(موسي)yazılır.Bunu anlamak için ma kabline bakılır.Eğer ma kabli üstün ise o vav ile ya elif kabul edilir.

Sebebi Med: Meddi aslînin 1 elif miktarından ziyade çekilmesine sebep olan amillere denir. Bunlar; hemze ve sukundur.

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:56

SİYER BİLGİSİ
1- AHMED : Peygamberimizin (a.s.) Kur’ân’da zikredilen isimleri “Ahmed” (Sâf, 61/6) diğeri de “Muhammed”dir (Fetih, 48/29; Muhammed, 47/2, 3/144). Her iki isim de “övülmüş” demektir. Peygamberimiz (a.s.); fiilleri, sözleri, ahlâkı ve davranışlarıyla övüldüğü için “Muhammed”, kendisinden önceki Peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için “Ahmed” ismi ile nitelenmiştir.
2-Hazreti Muhammedin süt annesi Halime,Sad Oğulları Kabilesindendir.
3- Hz. Abdullahın kabri Medinededir.
4- Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer Ebva Köyü.
5-Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik Mansur b. İkrime.
6- Boykot kararı 3 Yıl sürdürdüler.
7-Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı Darunnedve
8-Peygamber Efendimizin vahiy kâtiplerini :4 Büyük Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan .
9-Kays Bin Şemmaz ismindeki kimseye “güzel olarak yaşarsın ve şehit olarak ölürsün” dedi. Hazreti Ebu Bekir halife iken Yemame’de Müseylemetül Kezzap ile yapılan muharebede şehit oldu. Hazreti Ömer ve Ali’nin şehit olacaklarını dahi haber verdi.
10- Nabiga ismindeki meşhur şair şiirleinden bir kaçını okuyunca, araplar arasında meşhur olan “Allahü Teala dişlerini dökmesin” duasını söyledi. Nabiga yüz yaşına gelmişti. Dişleri ak ve berrak, inci gibi dizilmiştir dururdu.
11- Peygamber Efendimizin 2. eşinin ismi Hz.Sevde
12- Cebrail (a.s.) Peygamberimize vahiy getirdiginde bazen yüzünün güzelligi ile meşhur bir sahabinin suretinde geldigi olurdu. Bu sahabenin ismi Dıhye-i Kelbi
13- Hendek savaşının diğer adı Ahzap

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:104

SİYER BİLGİLERİ
1-Peygamberimiz(sav) ile Hz. Ebubekir(ra)’e, Medine’ye hicret esnasında kılavuzluk gorevinde bulunan kisi Abdullah bin Uraykıt
2- Hicreti baslangıc olarak kabul eden Hicri takvim Hz.Ömer halife zamanında Oluşturulmuştur.
3-Seriye: Hz. Muhammed(sav)’in bizzat katılmadığı savaslardır.
4-Gazve:Resulullah’ın katıldığı savaslar.
5-Abdullah b: revaha _ mute savasında şehit oldu.
6- Beni Mustalik Gazvesi donusunde kaybettiği gerdanlığını ararken fark edilmeyen Hz. Aise validemizi,ordudan geride kalan levazımatı kontrolle gorevli Saffan b.Muattal, fark edip orduya yetistirir. Munafıklar bu olayı kotuye yorarlar ve Validemize iftira atarlar. Basta peygamber ailesi olmak uzere tum muslumanları bir ay boyunca derinden etkileyen ve Hz.
Aise Validemizin masumiyetine dair ayetlerin inmesiyle son bulan hadisenin ismi ifk olayı

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:155

SİYER BİLGİLERİ
1-Sasanilerin son, İslamın ilk valisi Bazen
2-Mekkeye ilk yerleşenler Amelika Kabilesi
3-Arabül müstaribe Hz.İsmailin neslinden olanlar, yani Araplaşmış Araplar denilen Kuzey Arapları türemiştir.
4-Rifade:Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi.
5-Sikaye :Hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması
6-Hicabe veya Sidane:Kabenin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır.
7-Liva :Kureyşin bayrağını taşıma görevi
8-Eşnak : Diyetlerin ödenmesi ve zarar tesbit görevidir.Teymoğullarının elindedir.

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:46


1-Hedy:Hac da kesilecek kurbanlar.
2-Alufe:Ahırda yemle beslenen hayvanlar
3-Saime:Kırda yayılan hayvanlar.
4-Seyahatname:Evliya Çelebi
5-Cihannuma :Katip Çelebi
6-Hak Dini Kur’ an Dili:Elmalılı Mehmet Hamdi Yazır
7-Evs-Hazrec anlaşmazlığı : Sümeyr savaşı ile başlamıştır.
8-Bedir savaşında 14, uhut savaşında 70, hendek savaşında 6 şehit verildi.
9-Mütün-i Erbaa :Muhtar, Kenz, vikaye, Mecmail –Bahreyn
10-Süt emme yaşı: Hanefilere göre 30 ay, şafii ve hanbeliye göre 2 yıl
11-Mehrin alt sınırı Hanefilere göre 10 dirhemdir= 4 gram altın=28.05 gr.gümüş

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:159

1-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
2- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
3-Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
4-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
5- En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Suresinin 282. Ayetidir.
6-“Tertil”: Kur’an dura dura acele etmeden anlaya anlaya okumaya denir
7- Hadr:Tecvidli hızlı okuma.
8- Tedvir:Tahkik ile hadr arasındaki okuma tarzı.
9-Kur’an’ın çoğaltılması(istinsahı) hicretin 25.yılında başladığı istinsah işi 5 yılda bitmiştir.
10-114 sure vardır.Ubey b.Kab’a göre 87 ‘si Mekki 27’si ise Meddenidir.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise “Kevser Suresidir”.
11-Ahzâb kelimesinin anlamını Müttefik güçler.
12-Mekke’de son nâzil olan sûre : Mü’minûn’dur. Medine’de ilk inen sûre: Bakara süresidir
13-Mekke’de ilk ilân olunan sûre : Vennecm’dir.
14-Medine’de ilk inen sûre : Bakara süresidir.
15- “Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilen temel hadis kaynakları :Buhârî – Müslim – Ebu Dâvud – Tirmizi – İbn Mâce – Nesâî

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:204

1. “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Vahdaniyet
2. “Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. Peygamber’in bazen yaptığı, bazen yapmadığı, ashabının da yapılmasını güzel gördüğü işlerdir.” Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir? ) Müstehab
3. Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla
reddedilmesi, hadis ıstılahında hangi kavramla ifade edilir? Cerh
4. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Cem-i Takdim
5. Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam Müslim’in Camiu’s Sahih adlı eserlerinin her ikisinde de yer alan hadisler, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Müttefakun Aleyh

Toplam 193 sayfa, 8. sayfa gösteriliyor.« İlk...678910203040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.