24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  925 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?2005 HAC
A) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
B) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
C) Ergenlik çağına ulaşmak
D) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

2-Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 2005 HAC
A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır? 2005 HAC
A) Kıdem B) Kudret C) Hayat D) Tekvin

4-Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2005 HAC
A)Cehennem bekçiliği B)Cennet bekçiliği C)Arşı taşımak D)Amel defterlerinin tevzii

5- Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur? 2005 HAC
A) Mekke’den bahseden sûreler B) Mekke’de inen sûreler
C) Hicretten önce inen sureler D) Mekkelilere hitap eden sûreler

6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir? 2005 HAC
A) Emanet B) Fetanet C) Adalet D) İsmet

7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2005 HAC
A)Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir B)Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
C)İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir D)İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?2006 HACC
A)Kıdem B)Muhalefetün lil havadis C)Tekvin D)Beka

9-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından değildir? 2006 HACC
A)Tekvin B)Hayat C)Kıdem D)İlim

10-Malik adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2006 HACC
A)Amel defterlerini tevzi etmek B)Cehennem bekçiliğini yapmak
C)Arşı taşımak D)Cennet bekçiliğini yapmak Devamını Oku »

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  348 Kez Okundu


1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet Devamını Oku »

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru Ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  305 Kez Okundu

1) Mezhep ne demektir?Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.Kavli, Fiili ,Takriri sünnet Devamını Oku »

23

Temmuz
2013

Kuran-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  391 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İstila : ض , ظ, ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin,Mutaffifin,Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir. Devamını Oku »

23

Temmuz
2013

KURAN-I KERİM BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  379 Kez Okundu


-Kur’anı Hangi kıraat ve rivayetle okuyoruz?İmam Asım kıraati, Hafs Rivayeti.Kur’an da114 Sure, 6236 Ayet vardır. -Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlere Sure ismi verilir.
-Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır.K.Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme Mushaf adı verilir.
-Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi Fatiha suresi. Kur’an’ı Kerim’deki son Nas suresi.-
-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun Bakara suresi.
-Kur’an’ı Kerim’deki en kısa Kevser suresidir.
-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir. Devamını Oku »

23

Temmuz
2013

Yeterlilik Kuran-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  417 Kez Okundu

1-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
2-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
3-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet; Nur suresinin 11,12 ve 13. ayetleridir.
4-Neml suresinde Besmele iki defa zikredilmiştir.
5-Kuran-ı Kerim de zikredilen kadın Hz.İsanın annesi Hz.Meryem.
6-İcazın sözlük anlamı bir düşünmeyi çok az bir szöcükle özlü bir şekilde anlatmak.
7-Besmele Kuran-ı Kerim de 114 defa zikredilmiştir.
8-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
9-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
10-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
11-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
12-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
13-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
14-Hak Dini Kuran Dili adlı eserin müellifi Elmalılı Ahmet Hamdi yazır.
15-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet. Devamını Oku »

22

Temmuz
2013

Güncel Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  253 Kez Okundu

1-Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.
2-Ahlâk-ı Zemîme:Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
3-Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.
4-Akika-Nesike Kurbanı : Yeni doğan çocuk sebebiyle Allah’a bir şükür ifadesi olarak kesilen kurban
5-Âraf : Cennetle cehennem arasındaki bölge
6-Aşereyi Mübeşşere : Peygamber (sav) Efendimizin kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği on sahabe, Hz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr b. Avvam, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah, Sad b. Ebi Vakkas, Said b. Zeyd
Aşûre Günü : Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Nuh (as)’ın
6-Burhân-ı İnnî:İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san’attan san’atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.
7-Burhân-ı Limmî:Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.
8-Burhân-ı Tatbîk:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri.
9-Burhân-ı Temânü:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl. Devamını Oku »

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Kelam Bilgileri Özet (İM)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  237 Kez Okundu

1-Kelamın doğmasına zemin hazırlayan bu dönemin inançla ilgili konuları ele alan en önemli eseri İmam-ı Azam Ebu Hanife (öl. 150/767)’ye nispet edilen ‘‘Fıkh-ı Ekber’’ adlı risaledir
2-Hicri dördüncü asırda Ehl-i Sünnet düşüncesi Ebu’l-Hasan el-Eşarî (öl. 324/935) ve İmam Maturidî (öl. 333/944) tarafından sistemleştirilmiştir
3- el-Mustasfa, Gazalînin eseridir.
4-Hikmet (felsefe), şeriatın (dinin) yoldaşı ve sütkardeşidir. Bunlar tabiatları itibariyle yoldaş, cevher ve karakterleri itibariyle candan dostturlar.”İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, s. 115.
5- İnsanlar için bilgi edinme yolları (esbab-ı ilim) üçtür: Sağlam du¬yular, doğru haber ve aklın tefekkürü.
6- İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
a) Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
B) İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler(Sosyal sebepler,Kültürel SebeplerCoğrafî Sebepler)
7-Mezhep:Kolaylıktır,Din değil dinin yorumlarıdır,,sorumlara çözüm arayışıdır,değişime açıktır,insan ürünüdür,düşünce zenginliğidir.
8- Havariç:Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk itikadî fırka haricîliktir. Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup savaşın sonlarında gündeme gelen Hakem Olayı ile birlikte desteğini çekerek ayrılmıştır. Haricîler, “Lâ hükme illâ lillah” (Hüküm yalnızca Allah’a aittir.) sloganıyla ortaya çıkmış, Hakem Olayını kabul ettiği için Hz. Ali’yi de reddetmiş ve belli bir süre sonra da itikadî boyut kazanmış bir gruptur Haricîlere göre İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde gerçekleşmiştir. Hz. Osman hilafetinin son altı yılındaki uygulamalarıyla, Hz. Ali de Muaviye karşısındaki haklı davasını hakeme götürmeyi kabul ettiği için küfre düşmüşlerdir Devamını Oku »

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  284 Kez Okundu

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?
a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)
c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?
A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?
a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?
a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?
a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?
a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?
a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?
a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?
a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade
c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade Devamını Oku »

21

Temmuz
2013

İmkan,Fıtrat,Hudus ve Temanu Delili

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.246 Kez Okundu

1)Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil hangisidir?İmkan
2)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
3)Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil hangisidir?Hudus
4)Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan delile ne denir?Temanu

21

Temmuz
2013

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  249 Kez Okundu

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.): CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).

5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir? CEVAP:Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak…..’ dır

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?
CEVAP:Rifade.’dir.

7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir?
CEVAP: Sikaye’ dir.

8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?
CEVAP:sidane ve hicabe……’ dir.

9.-Kureyş’in bayrağının adı liva….’dır. Kureyş’in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir

10.-Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı sifaret…….’dir. Devamını Oku »

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Temel Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  213 Kez Okundu

1-Ümmül Kura:Kasabaların anası demektir. Mekke kast edilir. Kâbe’den dolayı Mekke’nin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
2-İ’cazül Kur’an:Kur’an’ın dil bakımından üstünlüğü de-mektir. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması demektir. I’caz, zaâ’f manasına gelen a’cz kökünden
3-Hareke noktaları ikinci asrın ortalarında bugünkü şekilde harekelere çevrilmiştir. Ebü’l-Esved’in koyduğu hareke noktaları yerine 751 yılında bugünkü harekeleri koyan kimdir?Halil ibni Ahmet (H. 100-170/M. 718-786) olmuştur.
4-Tasavvufî tefsirler hangileridir?
Tusterî (283/896)Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azûn
Sülemî (412/1021) Hakâiku’t'Tefsîr
5-İşari tefsirin kurumsallaştığı dönemde (2. dönem) yazı-lan eserler nelerdir?
Sehl et-Tüsteri : (Tefsiru’l-Kur’ani’l Azim)
Sülemi : (Hakaikü’t-Tefsir)
Kuşeyri : (Letaifü’l-İşarat)
6-Kur’an’da kesik yani mukataa harflerle ile başlayan kaç sure vardır?29
7-Kur’ân’ın sûrelerinde bulunan Hurûf-u Mukattaalarda kaç ayrı harf kullanılmıştır?14
8-Beğavi tefsiri ‘Mealimü’t-Tenzil’in önemli özellikleri nelerdir?Müteşabih ayetlerden olan huruf-ı mukatta hakkında tercihte bulunmamış sadece konuyla ilgili görüşleri aktar-mış.
9-Cuma namazında hutbe verilirken okunan ayet hangi-sidir?”Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım et-meyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl Sûresi, 90. Ayet) “Allah Katında Din İslam’dır(Ali İmran 19 )
10-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?Muhammed İzzet Derveze’nin ‘’Et-Tefsiru’l Hadis’’ adlı eseridir. Nüzûl sırasına göre hazırlanmış tefsirdir. Devamını Oku »

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  239 Kez Okundu

1-Kur’an’da bugün kullanılmakta olan hareke ve noktaları aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?B) Halil b. Ahmed
2-Hurûf-u Mukattaa için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu harflerin hepsi de başında bulundukları surenin ilk ayetini oluştururlar.
3- Usulu fıkıhta Mütekellimîn metoduna göre te’lif edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mustasfâ – Gazali

4- Hükmî kirliliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?Hades

5-Hanefi mezhebine göre özürlü sayılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.
6-Hanefilere göre ağır necasette namaza engel olan sıvı ve katı necaset miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Bir avuç içi – 1 dirhem
7-Hanefi mezhebine göre “bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yer” için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı süknâ
8-Bayram namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?Hanbeliler’e göre farz-ı ayındır.
8- Namazın sonunda kişinin kendi istek ve iradesiyle yapacağı bir fiil ile namazdan çıkması işlemi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade olunur? Hurûc bi sun’ıhî
9-Kırk iki sığırı olan bir mükellef, aşağıdakilerden hangisini zekât olarak vermelidir? Üç yaşına girmiş bir sığır
10- Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası” ile yükümlü olmanın şartlarından biri değildir?Malın nâmî olması Devamını Oku »

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Önemli Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  262 Kez Okundu

(2012 Yılından Notlar)Akaid, “Muhalefetün Lil-Havadis” ,“Fıtrat delili” ,Ba’s,A’raf ,-İrade-Kesb- sunulmuştur.Necaset-i hafife ,4 mezhebe göre abdestte niyet etmenin hükmü,kefenlemenin hükmü ,Şafii mezhebinde kunut okunan yerler ,cenaze terimleri,teflik, orucun farziyetini bildiren sure ve ayet sorulmuştur,Ramazan orucunda niyetin başlama ve bitiş vakti, (zekatla ilgili) “yolda kalmış kimseler”in Tevbe suresinin 60. Ayetinde geçen zekatın verileceği yerler olarak: Yolcular (İbnüssebîl) 160 koyuna 2 koyun zekat düşeceği sorulmuştur.havaic-i asliye ,zekatın geçerlilik şartları Niyet ve temlik ,zekata tabi olan malın üzerinden 1 yılın geçmiş olması (Havelânü‘l-havl) Şâfiî mezhebinde umrenin rükünleri ,sader tavafı ,ihramın tanımı , Hedy,Remy-i cimar,Seriyye,Hicri 9. Yıl Elçiler (heyetler) yılı (Senetü’l-vüfûd) ,Peygamberimizin Yesrib’e Mus’ab b. Umeyri gönderdi.Peygamberimizi vefatından sonra Hz.Ali (r.a.) nin yıkadı, “saatü‘l-usre”, “Gazvetü‘l- Usre””ceyş’ul-usre” ifadeleri sorulmuştur.(Tebük seferi) ”Hamrâü‘l-Esed” seferi, “Üsve-i hasene” ,Edebü‟l-Müfred “ isimli eserin müellifi sorulmuştur. “Hilm” kavramı ,
(2013 Yılından Notlar) Devamını Oku »

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  306 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İsti-la yeditanedir : خ غ ص ض ط ظ ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin, Mutaffifin, Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.
15-Harflerin sıfatları:”Hems,Safir ve Kalkale” dir.
16-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere “Kat’ hemzesi” denir.
17-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
18-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.
19-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
20-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
21-Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye “Es-Seb’u’t-tıval” denir.
22-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır. Devamını Oku »

Toplam 194 sayfa, 38. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303637383940506070...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.