24

Mayıs
2013

Vaazlık Sınavına Hazırlık İçin Özetle

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  210 Kez Okundu

-Kuran-ı Kerim deki kıssaların geçtiği sureler.
-Fıkıh kitaplarındaki terimler.
-İslam Kaynaklı akımlar ve Mezhepler
-Diyanet Merkez ve Taşra Teşkilatı mevzuatı,
-Devlet Memurları Kanunu,
-K.Kerim Meali,
-Kutlu Doğum ,camiler haftası ana temalarını, Devamını Oku »

24

Mayıs
2013

Fıkıh Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  240 Kez Okundu

Afakî: Mekke dışında başka yerlerde oturanlara verilen isim.
Akika: Çocuk için kesilen kurban.
Arafat: Mekke’nin güney doğusunda altı saatlik mesafede bir dağın adıdır (Mekke’ye 25 km).
Ariyet: Ödünç/iğreti verme.
Asabe: Baba tarafından akrabalar, erkek tarafı hısımlar, uzak akraba.
Baîn talak: Nikâh tazelenmeden dönülmeyen boşama. Devamını Oku »

24

Mayıs
2013

Hac Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  236 Kez Okundu

HAC, kasdetmek ,yönelmek manasına gelir. Kabe ve civarında bulunan kutsal yerleri, özel vakitler içerisinde usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken görevleri yerine getirmeye denir. Hicretin 9. Yılı Medine’ de farz kılınan Hac,Farziyyeti;Kitap,Sünnet ve icma ile sabittir. Ali İmran Suresi’nin 97.Ayetinde:Yoluna gücü yetenlerin evi(Kabe) Hac ve ziyaret etmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.
MEŞAİR:Hac menasikinin diğer bir adıdır meşair.
NÜSÜK:Tavaf,Say,Vakfe,Şeytan taşlama,Kurbam kesme,İhram gibi olan Hac fiillerine denir.
KABE: Mescidi Haram denilen Camii Şerif’in ortasında,yaklaşık 13m. yüksekliğinde 12m. boyunda ve 11m genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.
HATİM:Kabe’nin Kuzeybatı duvarının (Rükn-i Iraki ile Rükn-i Şami arası) karşısında,zeminden 1m. Kadar yüksek 1,5m. Kalınlığında yarım daire şeklinde duvardır.
HİCRİ İSMAİL:Hatim duvarı ile Beytullah arasındaki boşluğa denir.(Hicri Kabe veya Hatıra da denir).
KABE KAPISI:Kabe’nin Kuzeydoğu duvarında (Rükn-i Haceri Esved ile Rükn-i Iraki arasında) zeminden 2m. Kadar yükseklikte Kabe kapısı vardır.
MÜLTEZEM:Haceri Esved ile Kabe kapısı arasında ki bölüme denir.
HACERİ ESVED:18-19cm kutrunda,kırmızımsı esmer,parlak bir taştır.Hz.İsmail(a.s) tarafından Ebu Kubeys dağından getirilen bu taş,tavafa başlama noktasıdır.Bu taşı istilam ederek Hacca başlamak sünnettir.
MAKAMI İBRAHİM:Hz.İbrahim(a.s) Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı Hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yere denir. Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

Dini Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  165 Kez Okundu

23

Mayıs
2013

SİYER KİTAPLARINDAN NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  213 Kez Okundu


BİRİNCİ BÖLÜM
1-Arap yarımadası nerededir?
Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.Doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir.Güneyde Babül-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılırken, kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir.
2-Hicaz neresidir?Şam’dan Necran’a kadar uzanan dağları yer yer kesen vadilerden meydana gelir.
3-Hicazın önemli şehirlerinin isimleri nelerdir?Mekke, Medine ve Taif
4-Hadramut neresidir?Yemen’in doğusunda, dağlık olan ve dağlık olduğu kadar da vadilerle yarılmış bölgeye Hadramut adı verilir
5-İslamın doğuşunda Arabistan’ın meşhur şehirleri hangileridir?
Mekke, Medine ve Taif Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

SİYER-İ NEBİ TERİMLERİ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

Ashab-ı Suffe:Ashab-ı Suffe, Arapça “sahipler, arkadaşlar” manalarına gelen “ashab” kelimesiyle, “eyvan, sed, sofa” gibi manalara gelen “suffe” kelimesinden oluşmuş bir tabirdir. Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber’in Medine’deki mescidine bitişik gölgelikte barınan ve ilim tahsili ile uğraşan sahabilere verilen genel isimdir.
Aile :Kabilede en küçük birim.Al ve Iyal:Al:Geniş Aile, Iyal:Çekirdek Aile
ARAP YARIMADASI :Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.Doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir.Güneyde Babül-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılırken, kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir. İslamın doğuşunda Arabistan’ın meşhur şehirleri Mekke, Medine ve Taif. Arabistanın asıl sakinleri Araplardır. Arap yarım adasının tahıl ambarı Yemame bölgesi.Araplar Dinar ile dirhem parayı kullanıyorlardı.Arapların meşhur panayırlarının isimleri Dumatulcendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre, Aden, San’a, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hecer, Rabiye, Ezriat ve Busra.Arabistanda Yahudilik semavi din önemlidir.Hristiyanlık Arap yarım adası’nın kuzey bölgesinde özellikle Gassaniler ve Hireliler arasında yayılmıştı.
Araplar Müsned adlı yazıyı kullanıyorlardı Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  345 Kez Okundu

1-’Mezhep:Bir dinin görüş , yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından herbiridir.
2-İslam Mezhepleri Tarihi’nin orjinal ismi:
-İlmu Makalati’l-Fırak(Taşköprüzade bu ismi vermiştir)
3-Mezhepler tarihi yazıcılığını ilk başlatanlar :Mu’tezile alimlerdir(Kelam usulünüde ilk ortaya koymuşlar)
4-Mezhepler Tarihi ve Dinler Tarihini muhtevasında birleştiren eser ve yazarı:Şehristani’nin el-Milel ne’n-Nihal adlı eseri.
5-’Makalat’:Her grup mensubunun kendi görüşlerini savunması ve diğer görüşleri eleştirmek için yazılan ve türünün ilk örnekleri olan küçük hacimli eserlerdir.
6-Ebu’l Hasan el-Eş’ari İslam Mezheplerini ve onların görüşlerini tanıttığı eserine hangi adı vermiştir?İslam a mensubiyeti olanların fikirleri anlamında Makalatü’l-İslamiyyin adını vermiş.
7-Şehristani’nin fırkalaşmış gruplar için yazdığı kitap:El-Milel ve’Nihal
8-Milel ve nihal neyi ifade eder?Milel:Dinlerin görüşleri Nihal(tekili:nıhle): Fırkaların görüşleri
8-Mezhepler Tarihi araştırmacıları? Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

İSLAM MEZHEPLER TARİHİ SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  251 Kez Okundu


1) Fırka sözlükte :Ayrılık,farklılık,değişme,bölünme ve sapma
2) Fığlalı ya göre mezhebin tanımı :Bir takım siyasi,ictimai,iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin mezhep kurucusu sayılan insan ile ,ona uyanlardaki fikri,dini ve siyasi tezahürüdür.
3) Makale :Yazı,görüş,düşünce ve inanç
4) Mezhepler tarihinin temel kaynakları :Makale,makalat,fırak ve milel-nihal
5) Milel :ALLAHın peygamberler yoluyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı din anlamındadır.
6) Nihal sözlükte:İnanç akide ve felsefi görüş
7) Hariciler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmışlardır? 37/657-8 yılında sıffin savaşında
8) Muhakkime i ula kimlere denir? Ali den ayrılan ilk gruba
9) Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?Nafi b.el-ezrak
10) Mürcie ne demektir?Bir hükmü geriye bırakan ,erteleyen kimse
11)Mürcilerin emevi döneminde destekledikleri isyanlar nelerdir?Abdurrahman b. Muhammed el eşas isyanı yezid b.mühelleb zeyd b ali haris b süreyc
12) mürcieye en büyük desteği veren emevi halifesi kimdir?Ömer b. Abdilaziz Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

Mekke Şehri ve Yüce Kâbe

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  179 Kez Okundu


İslâm Tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde yüce Kâbe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe’nin, müslümanların kıblesi olması, İslamda hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehire tahsis edilmesi, daimi olarak Mekkeye, dinî bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alış-verişlerle mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kâbe ile de manevî merkez sıfatını hiç kaybetmemiştir.
Kabe’yi , Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail inşa etmişlerdi.. Daha sonraları insanların ortak çalışmalarıyla zaman zaman yeniden yapılmış, tamir ve değişiklikler görmüştür.
Kâbede Mübarek Vazifeler Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

Temizlik Bölümü/Fıkıh

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  979 Kez Okundu

TEMİZLİK
Kuran-ı Kerimin bir çok ayetinde, Hz Peygamber’in ve örnek hayatında temizliğin önemi gerekliliği üzerinde dikkatle durulmuş, genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili bir takım ilke ve ölçüler getirilmiş ve temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır. Bu İslam dininin dünya hayatına hem ahirete uzanan bir köprü olması hem de insanın yaratılışından beklenen ulvi gaye ve hikmetlerin gerçekleşme alanı olması cihetleri ile önem vermesinin, insan hayatının maddi ve manevi yönleri ile bir bütün halinde ele almasının ve neticede bu hayatı düzene koymada ferde yardımcı olmasının tabii bir sonucudur çünkü din, özü itibari ile manevi kirlerden arınma Allah’ı tanıma , o’na itaat ve ibadet etmede ibaret gibi görünse de ruhun yücelişi ve insanın böyle manevi bir bağlantı ortamına geçebilmesi için insanı çevreleyen fizik şartlarının da buna uygun olması gerekir.
İslam kültüründe genel anlamda ki temizlik ile ibadet amaçlı temizlik bir birini tamamlar ve birlikte bir anlam ifade eder bu sebeple İslam bilginleri temizliği maddi temizlik, manevi temizlik birde hükmi temizlik şeklinde üç safhalı bir faaliyet olarak görmüşlerdir. Beden elbise ve çevre maddi temizliği ifade eder. Abdest ve gusülde hükmi temizlik kademesidir üçüncü kademede iste kişinin uzuvlarını gıybet, yalan , haram yemek , mala hıyanet etmek gibi günahlardan kalbine haset kibir gösteriş hırs vb kötü huy ve hastalıklardan benlik ve bilincini Allah’ın gayrısından (masiva)’dan temizlemesi gelir Müslümanın kademe kademe arınması ve temizlenmesi Allah’ın huzuruna böyle bir safiyet ve arınlıkla çıkması öğütlenir bu pisliklerin giderilmesinde “necasetten taharet”abdest durumunun kaldırılması ise hadesten taharet olarak adlandırılır. Fıkı bir terim olarak taharet hem maddi pislikten ve kirlerden hem de hükmi kirlilik halinden temizlenmeyi kapsar. Maddi temizliğin tabi usulü su ile temizliktir suyun bulunmadığı veya temizleyici nitelikte olmadığı durumlarda diğer temizlenme araç usullerine başvurulur öte yandan temizliğin gerektiği şekilde yapılması için hükmi kirlilik hallerinin yanı sıra dinin kir ve pis sayılan şeylerin ve bunların temizlenme usullerinin bilinmesi gerekir Devamını Oku »

23

Mayıs
2013

İTİKADİ FIRKALAR/FIKHI MEZHEPLER

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  242 Kez Okundu

İTİKADİ FIRKALAR
İslam tevhid dinidir. Tevhid, Allah’ı bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık olarak tanımlamaktır. Dinimizde müslümanların birlik ve bütünlüğünü bozan her türü sosyal parçlanmalar ve bu sonuca götürecek fikir ayrılıkları yasaklanmıştır. Fikir ayrılıkları her ne kadar tabii ve kaçınılmaz ise de, bu serbesti, müslümanların bölünmesine yol açmama şartı ile sınırlıdır.
Hz. Peygamber bir hadislerinde kendi ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin kurtuluşta, diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiş, kurtuluşa erenlerin kimler olacağı sorusuna “Benim ve ashabımın yolunu izleyenler” (Ebu Davud, “Sünnet”, 1; İbn Mace, “Fiten”, 17) cevabını vermiştir. Bu hadis ışığında bütün mezhepler kendilerinin ‘kurtuluşa eren grup’ yani ‘fırka-i naciye’ olduğunu iddia etmiş, muhaliflerinin ise sonradan ortaya çıkan bid’at grupları olduğunu savunmuştur. Bu çerçevede Ehl-i sünnet alimleri de mezhepleri Ehl-i sünnet ve Ehl-i bid‘at olmak üzere ikiye ayırarak incelemiştir.
Ehl-i sünnet dini literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet anlamında kullanılır. Ehl-i sünnet de, hadiste geçen “kurtuluşa erenler” ifadesinden hareketle kendisini “fırka-i naciye” olarak nitelendirmiştir. Bugün dünya müslümanlarının % 90′dan fazlası Ehl-i sünnet anlayışına bağlıdır.
Ehl-i bid‘at, Ehl-i sünnet alimlerince dini literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber’in ve ashabının sünnetini terkederek, onların izledikleri yoldan ayrılan, İslam ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan Ehl-i sünnet’e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamında kullanılmıştır.
Bir kısım itikadi görüş ve mezheplerin tarihte kalması ve zamanla mezhep kimliğinin zayıflaması sebebiyle günümüzde İslam dünyası Ehl-i sünnet (Sünni) ve Şia (Şii) şeklinde iki ana grupta algılanmakta ise de tarihte ortaya çıkan başlıca mezhepler şu şekilde sıralanabilir:
Selefiyye: İman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleterek ayet ve hadislerdeki ifadelerin zahiri ile yetinip bunları aynen kabuleden, teşbih ve tecsime düşmeyen, bunları başka bir anlama çekme yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu belirmek için kullanılır. Hz. Peygamber ve sahabilerin inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. İlk dönem Selefiyye anlayışının en belirgin özelliği akaid sahasında akla rol vermemek, ayet ve hadisle yetinmek, manası apaçık olmayan, başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan, bunları bilmeyi Allah’a havale etmektir. Selefiyye, müteşabih ayet ve hadisleri aklın ışığında yorumlayan kelamcılarla filozofları da, sufileri de ağır biçimde eleştirmiş, onları bid’atçı ve sapık olmakla suçlamıştır. Günümüzde dünya müslümanlarının %12’si Selefi’dir. Devamını Oku »

22

Mayıs
2013

Kpss Dikab Alan Sınavına Hazırlık(07)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  197 Kez Okundu

1-Esmâü’l-Hüsnâ’dan hangi ikisi, “adaletle hükmeden, adalet sahibi” anlamını taşımaktadır? el-Adl, el-Muksit
2-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem Allah’ın bir ismi, hem de Kur’an’ın ve Kur’an’da bir sûrenin adı olarak kullanılmaktadır? Nûr
3- Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin Kur’an’ın noktalanması ve harekelenmesinde katkısı olmamıştır? Ali b. Hamza el-Kisâî
4-Hangi sürenin başında besmele yoktur? Tevbe
5- Âyete’l-Kürsî hangi surede yer almaktadır? Bakara Devamını Oku »

20

Mayıs
2013

KPSS DİKAB ALAN SINAVINA HAZIRLIK MESLEKİ BİLGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  200 Kez Okundu


1-Hanefi Mezhebi:Kurucusu, İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. En yaygın olan mezheptir.
2-Şafi Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Şafidir.
3- Maliki Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Maliktir.
4-Hanbeli Mezhebi:Kurucusu, Ahmet b. Hanbel’dir.
5-Maturidi Mezhebi:Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir.
6-Eş’ari Mezhebi:Kurucusu Ali b. İsmail Eş’ari’dir.
7-İbaziyyenin kurucusu kimdir? Abdullah b. İbaz el-mürri et-temimi
8-Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?Nafi b.el-ezrak
9-Kadıyaniliğin kurucusu kimdir? Mirza gulam Ahmet kadıyani
10- Babilik-bahailik nedir? 19 asrın başlarında iranda ortaya çıkmış dini hareket
11- Bahailiğin kurucusu kimdir? Mirza ali Muhammed
12-Babilik kimin liderliğinde Bahailik olmuştur? Mirza Hüseyin ali
13-Milel nedir?ALLAHın peygamberler yoluyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı din anlamındadır
14- Nihal sözlükte ne anlama gelir?
İnanç akide ve felsefi görüş
15-CEBRiYE İnsanın, hareketlerinde cebir altında olduğunu kabul ettiklerinden, bu görüş mensuplarına Cebriye denilmiştir. Kurucusu Cehm bin Safvan’dır. (ö – 746)
16-Kaderi düşünceyi ilk olarak savunan kişilerin Ma’bed el-Cüheni (80/699) ve Gaylan ed Dımaşkî (83/702) olduğu söylenir
17-Cehmiyye,Cehm bin Safvan” isimli bir adamın kurduğu bir fırkadır.
18-Mutezile Mezhebi Hicri ikinci yüzyılın başlarında Vasıl bin Ata (80–131) tarafından kuruldu.
19-Kur’ân-ı Kerim’de Cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nâr (ateş), cahîm, (alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin çoğunun bir daha geri dönemediği uçurum, yer), saîr (çılgın ateş), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş). Bunlardan Kur’ân’da en çok geçeni cehennem kavramıdır.
20-Kur’ân-ı Kerim’de cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır: adn cenneti, firdevs cenneti, naim cenneti, dâru’l-huld (ebedilik yurdu), dâru’s-selâm (esenlik yurdu), dâru’l-mukame (ebedî durulacak yer) ve makâm-ı emîn (güvenilir makam).
21-Kuds-i Hadis:Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’ya nispet ettiği hadislerdir. Bu hadislerin manası Allah’tan, sözleri Hz. Peygamber’dendir. Hz. Peygamber bunları, “Allah Teâlâ şöyle buyuruyor” diye rivâyet eder. Kudsî hadislerde, çoğunlukla Allah’ın rahmetinden ve sıfatlarından söz edilmektedir. Kudsî hadisleri toplayan eserler yazılmıştır. Ali İbn Balaban el Makdîsî’nin (ö. 611/1214) “el-Makasıdu’s-Seniyye fi’l-Ehâdisi’l-İlâhîyye”; Abdurrauf el-Münavî’nin (ö.1031/1621); “İthâfu’s-Seniyye bi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye”; Muhyiddin Arabî’nin (ö. 638/1240) “Mişkâtu’l-Envâr” adlı eserleri bunlardandır.
22-MAKALAT: Hacı Bektaşi Velitarafından yazılan Arapça eserdir Eserin manzum ve mensur birçok tercümesi yapılmıştır Makalatta tasavvufi gerçekleri dile getiren yazar, tasavvufa girenlere yol gösterici bilgiler verir
23-MÜBAREK GECELER:Mevlid kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamberimizin doğduğu gecededir.Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili,Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaib, 27. gecessi Mi’rac Kandili,Şaban ayının 15. gecesi Beraat Kandili,Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecessi,
24-KUR’AN-I KERİM’İN ORTASI Devamını Oku »

17

Mayıs
2013

Diyanet İlmihali 1. ve 2. cilt Önemli Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  288 Kez Okundu

islamic27uu2kr0

Diyanet İlmihali Önemli Bazı Terimler
Milel: Vahye dayanan dinler
Nihal: Bâtıl dinler
Religion: Batı dillerinde din kelimesinin karşılığı. Bir şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak anlamına gelir.
Dharma: Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de din kelimesinin karşılığı.
Dhamma: Budizm’in kutsal metinlerinin yazıldığı Pali dilinde din kelimesinin karşılığı.
Din Kelimesi: Kur’ân-ı Kerîm’de 92 yerde geçmektedir.
Fıtratullah: Allah’ın dini demektir ki o da İslâm ve tevhiddir.
Tek tanrı inancını savunanlar: Andrew Lang, Wilhelm Schmidt
Monoteizm: Tek tanrı inancı
İlâhî dinler: Tek tanrılı dinler
Mecûsîlik : Düalist (iki tanrılı) dinler( düalizm=seneviyye)iyilik ve kötülük tanrısı ateş kültü.
Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri : Çok tanrılı dinler.
Budizm, Şintoizm : Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar.
Kurucusu olan dinler : Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm.
Geleneksel dinler : Kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dinleri.
Millî dinler : Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi).
Hindistan’da yaygın dinler : Hinduizm, Budizm, Jainizm),
Çin ve Japonyada yaygın dinler: Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm.
Marifetullah: Allah’ı tanıma ve bilme
Mâhabbetullah: Allah’ı sevme
Tekfir : Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir.
İrtidad : Müslüman kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslâm’dan ayrılması dinden çıkması anlamına gelir.
Mürted : Dinden çıkana denilir.
Fıtrat Delili : Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu.
Hudûs Delili : Âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu.
İmkân Delili : Mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu.
Nizam Delili : Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği.
El-yevmü’l-âhir : Son gün, âhiret ünü
Yevmü’l-ba‘s : Diriliş günü
Yevmü’l-kıyâme : Kıyamet günü
Yevmü’d-dîn : Ceza ve mükâfat günü
Yevmü’l-hisâb : Hesap günü
Yevmü’t-telâk :Kavuşma günü
Yevmü’l-hasre : Hasret ve pişmanlık günü
Âhiretin Varlığının İspatı : Bu konuda tek bilgi kaynağı vahiydir. Kur’an’da ve sahih hadislerde ne haber verilmişse onunla yetinilir.
Vâkıa : Kesin olarak meydana gelecek olan
Et-tâmmetü’l-kübrâ : En büyük felâket ve belâ
Hâk : Gerçek olan
Gaşiye : Şiddetiyle birden bire halkı saran
Karia : Kapıyı çalacak gerçek
Eşrâtü’s-sâat : Kıyamet Alâmetleri
Berzah : Kabir hayatı
Ba‘s : Öldükten sonra tekrar dirilmek
Haşir ve Mahşer(Arasât): Toplanmak, bir araya gelmek
Ashâb-ı yemîn : Amel defteri sağdan verilenler manasına gelir, cennettekileri ifade eder.
Ashâb-ı şimâl : Amel defteri soldan veya arkadan verilenler manasına gelir, cehenneme gidecek olanları ifade eder.
Mîzan : Sözlükte “terazi” anlamına gelir
Sırat : Cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur.
Havuz : Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacaktır. Müminler bunların tatlı ve berrak suyundan içerek susuzluklarını gidereceklerdir.
Şefâat-i uzmâ : En büyük şefaat demektir, Peygamberimiz (sav)’in şefâat-i.
Makam-ı mahmûd : Övülen makam. Peygamberimiz’in bu şefaati, Kur’an’da (övülen makam) adıyla anılır
A‘râf : “Dağ ve tepenin yüksek kısımları” anlamına gelen a‘râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır.
Rü’yetullah : Allah’ın Âhirette Görülmesi

 

islamic27uu2kr0

 

 

FIKIH TERİMLERİ Devamını Oku »

16

Mayıs
2013

Diyanet İlmihali Birinci Cilt(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  1.817 Kez Okundu


DİN VE MAHİYETİ

Din insanın Tanrı, diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar bütününe verilen addır.
I. DİN KELİMESİ
Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hâkimiyet ve galibiyet, saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, makbul ibadet, millet, şeriat” gibi çeşitli anlamlara gelir.
Bugün Batı dillerinde din karşılığı kullanılan religion kelimesinin aslı Latince’dir.
Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de dharma
Budizm’in kutsal metinlerinin yazıldığı Pali dilinde ise dhamma din karşılığıdır ve “gerçek, doktrin, doğruluk, kanun, düstur” gibi mânalara gelmektedir.
Kur’ân-ı Kerîm’de din kelimesi doksan iki yerde geçmekte, ayrıca üç âyette de değişik türevleri yer almaktadır.
Kur’an’da bu kelimenin başlıca şu anlamlarda kullanıldığı görülür: “Yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslâm, şeriat, hudud, âdet, ceza, hesap, millet”.
Kur’ân-ı Kerîm’de din teriminin, sûrelerin nâzil oluş sırasına göre kazandığı değişik anlamları şu şekilde sıralamak mümkündür: İlk dönem Mekkî âyetlerde bu kelime “yevmü’d-dîn” (din günü, hesap, ceza-mükâfat günü) şeklinde geçmektedir ve insanın, iman ve ameline göre hesaba çekileceği âhiret gününü ifade etmektedir (el-Fâtiha 1/4; ez-Zâriyât 51/6). Devamını Oku »

Toplam 186 sayfa, 38. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303637383940506070...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.