26

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  291 Kez Okundu

Hanefi Mezhebi,Abbâsîler devrinde Ebû Yûsuf’un “kâdi’l-kudât” (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebi hâline gelmiştir.
İmam Mâlik’in ve yakın öğrencilerinin görüşlerini toplayan el-Müdevvene isimli hacimli eser, Muvatta’ ile birlikte Mâlikî mezhebinin temel iki kitabı sayılır.
İstihsân: Müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi, ya da iki farklı kıyâs imkânı bulunduğunda, ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyâsı (kapalı kıyâsı) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyâsa tercih etmesidir.
Istıslâh (Mesâlih-i Mürsele): İslâm hukuk terminolojisinde maslaha terimi geniş anlamda kullanıldığında, hem “yarar sağlama”yı hem “zararı savma”yı ifâde eder
İbâha-i Asliyye Istıshâbı: Buna göre bir şeyden yararlanma veya bir davranışta bulunma hakkında naslarda özel bir hüküm yoksa veya kıyâs yahut ıstıslâh yoluyla naslardan bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa, “Eşyada aslolan mübâhlıktır”.
İslâm Öncesi Şerîatler: Hz. Muhammed’den önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer’ü men kablenâ) Kur’ân-ı Kerîm’de veya Hz. Peygamber’in sünnetinde yer almayanların müslümanlar için bağlayıcı olmadığında âlimler fikir birliği içindedir. .
Sedd-i Zerâî’: Harama, kötü ve zararlı bir sonuca vâsıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir. “Kötülüklerin önlenmesi, menfaatların elde edilmesinden daha önceliklidir.” Devamını Oku »

26

Temmuz
2013

Bazı Önemli Terim

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  257 Kez Okundu

TENKİHU’L-MENÂT :Kelime anlamı itibariyle “nitelik seçme” anlamına gelen tenkîhu’l-menât, bir fıkıh usulü terimi olarak, kıyasta illet belirleme yollarından biri olup, hüküm için illet olmaya elverişli olan vasfı, hükümle ilgili bulunan ve fakat illet olmaya elverişli olmayan diğer vasıflar arasından seçip ortaya koymaktır.
TAHKÎKU’L-MENÂT :Kelime anlamı itibariyle,”sebebi tahkik etme” anlamına gelen tahkîku’l-menât, bir fıkıh usulü terimi olarak, herhangi bir yolla illet tespit edildikten sonra, o illetin kapsamına giren uygun nitelikleri belirlemektir. Örneğin, şarabın yasak oluşunun illeti sarhoş etmesidir; diğer içeceklerde bu niteliğin bulunup bulunmadığını araştırarak ortaya koymak, tahkîku’l-menâttır.
TAHRÎCU’L-MENÂT:Kelime anlamı itibariyle “sebebi çıkarma” anlamına gelen tahricu’l-menât, bir fıkıh usulü terimi olarak, kıyasta illet belirleme yollarından biri olup, nassla veya icma’ ile belirtilmeyen ve hüküm için illet olmaya elverişli olan niteliği tespit etmektir.

TURUKU’L-HADİS :Hadisin senetleri manasına gelen turuku’l-hadis, hadis edebiyatında, herhangi bir hadisin rivâyet edildiği değişik isnadları sıralayan hadis kitaplarına denir.
T EVELLÎ :Sözlükte “dost edinmek ve dost olmak” demektir. Bir mezhepler tarihi ıstılahı olarak daha çok Şiîler ve Haricîler tarafından kullanılmıştır. Bu durumda tâbi olduğu lideri sevmek, onu seveni sevmek ve ona dost olmak demektir. Şiîlere göre bu önderlik, Hz. Muhammed başta olmak üzere kızı Fatıma ve damadı Hz. Ali vasıtasıyla devam eden soy ve nesle aittir. İşte bu soydan gelenleri sevmek “tevellî”dir. Türkçemizde ise bu terim daha çok tevellâ şeklinde kullanılmaktadır.
TELHIS :Manasında eksiklik olmadan, hadisin metninin özetlenmesine “telhıs” denir. TARAFEYN :Sözlükte “iki taraf” anlamına gelen tarafeyn, bir fıkıh kavramı olarak, Hanefî mezhebinin kurucusu İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ile talebelerinden İmam Muhammed’e verilen unvandır. Herhangi bir meselede bu ikisinin görüşlerinin ittifak etmesi halinde, ikisinin görüşünü ifade etmek için tarafeyn tabiri kullanılmıştır.
TAHAMMÜL VE EDÂ :Hocadan hadisi almaya tahammül, öğrenciye rivâyet etmeye edâ denir. Edâ ve tahammül yöntemleri aynıdır. Çünkü her ikisi de birer rivâyet olayıdır. Hadis tahammül yolları şunlardır: Semâ, kıraat (arz), icâzet, münâvele, kitâbe, i’lâm, vasiyye, vicâde.

Kaynak:DİB-Kavramlar Sözlüğü

26

Temmuz
2013

Yeterlilik-Mbst-Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  441 Kez Okundu

1-Hanefi Mezhebi:Kurucusu, İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. En yaygın olan mezheptir.
2-Şafi Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Şafidir.
3- Maliki Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Maliktir.
4-Hanbeli Mezhebi:Kurucusu, Ahmet b. Hanbel’dir.
5-Maturidi Mezhebi:Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir.
6-Eş’ari Mezhebi:Kurucusu Ali b. İsmail Eş’ari’dir.
7-İbaziyyenin kurucusu kimdir? Abdullah b. İbaz el-mürri et-temimi
8-Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?Nafi b.el-ezrak
9-Kadıyaniliğin kurucusu kimdir? Mirza gulam Ahmet kadıyani
10- Babilik-bahailik nedir? 19 asrın başlarında iranda ortaya çıkmış dini hareket
11- Bahailiğin kurucusu kimdir? Mirza ali Muhammed
12-Babilik kimin liderliğinde Bahailik olmuştur? Mirza Hüseyin ali
13-Milel nedir?ALLAHın peygamberler yoluyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı din anlamındadır
14- Nihal sözlükte ne anlama gelir?
İnanç akide ve felsefi görüş Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavı Genel Konular Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  449 Kez Okundu

İTİKAD KONUSUNDA TEST

1. İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal.
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Enva’.

2. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrhâs.
b) Meûnet.
c) İstidrâc.
d) İhânet.

3. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal.
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Butlân.

4. Kıyâmet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haşr.
b) Mîzân.
c) Berzâh.
d) Ba’s.

5. İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya ne ad verilir?
a) Taklîdî îmân.
b) İcmâlî îmân.
c) Tahkîkî îmân.
d) Tafsîlî îmân.

6. Allah’ın eli, yüzü, gözü ve görmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar.
b) Haberî sıfatlar.
c) Selbî sıfatlar.
d) Tekvînî sıfatlar.

7. Allah’ın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen irâdesi hangi tür irâdedir?
a) Tekvînî irâde.
b) Teşrîî irâde.
c) Meşîî irâde.
d) Yaratma ile ilgili irâde.

8. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına ne denir?
a) Reenkarnasyon.
b) Düalizm.
c) Ahura Mazda.
d) Teslîs.

9. İslâm’da fiilî ibâdet hükümleri dışında kalan, insanların birbiriyle, toplumla yahut da toplumların birbiriyle olan hukûkî, idârî, mâlî, iktisâdî ve beşerî münâsebetlerini düzenleyen hükümlerine fıkıh ilminde ne ad verilir?
a) Ukubât
b) Muâmelât
c) Va’d ve Vaîd
d) Ferâiz

10. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen, vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nasîhat.
b) İrşâd.
c) Ta’lîm.
d) Tezkîr. Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık İtikat Bilgisi Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  298 Kez Okundu

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü’1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü’1-celâli ve’1-ikrâm Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık İtikat Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  275 Kez Okundu

1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.
8-Zelle eygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmesine zelle denir.
9-İstidrac:İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
10-Mizan:Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüne mizan denir.
11-İrhas:P eygamber olacak kimslerin Peygamber olmadan önce göterdikleri olağnüstü durumlara irhas denir.
12-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlerdir.
13-İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır:Mümin, münafık, kafir.
14-Dört büyük melek:cebrail, mikail, israfil ve azrail.
15-Dört büyük kitap:Tevrat(Hz.Musa),Zebur(Hz.Davud), İncil(Hz.İsa), Kuranı Kerim Peygamberimize gönderildi.
15-Rıdvan:Cennetteki meleklerin başknı.
16-Malik:Cehennemdeki meleklerin başkanı.
17-Kiramen katibin:Sevap ve günahlarımızı yazan melekler.
18-Hak Dinlerin gayesi:Aklı muhafaza, dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza ve malı muhafaza.
19-İslam Dininin kaynakları(Edille-i Şeriyye):Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
20-Ehl-i Kıble:Kabeye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimselerdir.
21-Dehriyyun:zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenler.
22-Mukarrebun ve İlliyyun Melekler daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve Onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
23-Mezhep:Bir din bilginleri arasındaki yorum farkından meydana gelen görüşlri brnimseme.
24-Berzah Alemi:Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayat.
25-İtikatı Mezhepler:Ehl-i sünnet, Ehl-i bidat.
26-Ehl-i Sünnet mezhepler:Selefiyye,maturidi mezhebi, Eşari Mezhebi.
27-Ameli mezhepler:Hanefi mezhebi,maliki mezhebi, şafii mezhebi, hanbeli mezhebi.
28-İman iki kısma ayrılır:İcmali iman, tafsılı iman.
29-Zahirurrivaye kitaplar:Hanafi mezhebi imamı azamın talebesi İmamı Muhammedin 6 kitabıdır.Bunlar; Mebsud Ziyadet,camiussağır,siyerrussağır, camiulkebir, siyerulkebir.
30-Mutezile: “Kul kendi fiilinin yaraticisidir.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu
yapan itikadî mezhep.
31-Ilk fikih usûlü kitabi olarak bilinen Imam Safiî’ye ait eser,er-Risale.
32-Kur’an’in cem’i ile görevlendirilen sahâbi : Zeyd b.Sabit.
33-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu
savunan Hariciler mezhebidir
34-İRHAS eygamber olacak şahsın, henüz peygamber
olmadan önce gösterdiği olağan üstü fi illere
irhas denir.
35-Tevhid:İmamı maturidinin eseri.
36-Dört büyük melek:Cebrail , Mikail,İsrafil, Azral.
37-Kiramen Katibin:İnsanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adı.
38-Münker ve Nekir:Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melek.
38-Hamele-i Arş:Arşı taşıyan meleklerin adıdır.
39-Mucize dışında diğer olağan üstü haller:İrhas,Keramet,Meunet,İstidrac, İhanet.
40-Cüzi irade:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
41-Ecel:her canlinin hayatinin sona erecegi zaman.
42-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
43-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel. 44–Kebire:Büyük günahlar
45-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
46-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
47-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
48-Vahiy-i Gayri Metlüv kunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
49-Vahy-i hafi(Gizli vahiy):Bir insanin kalbine bir anlamin ansizin telkin edilmesine denir.Buna vahy-i deruni de denir.
50-Vahy-i Metlüv kunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
51- el-Vikaye,Hanefî fikhinda “mütûn-i erba’a” ismiyle meshur olan eserlerdendir.
52-Vahy-i münzel:Kur`an.
53-Tahaddi ayetleri: Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere denir.
54-İncil’in kelime anlamı Müjde

25

Temmuz
2013

Yeterlilik- Mbst Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  449 Kez Okundu


1-”Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder” (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

2-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail’in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

3-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

4-”Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir” (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

5-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

6- Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

7-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

8-Resulullah’ın; “Kur’an’ı dört kişiden almaya gayret ediniz” dediği kişilerden değildir?
A)Abdullah b.Abbas B)Huzeyfe’nin mevlası Salim C)Ubey İbn Ka’b D)Muaz İbn Cebel

9- Kur’an-ı Kerim’in faziletleri hakkında Kur’an-ı Kerim’in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

10-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Yeterlilik ve Mbsts Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  214 Kez Okundu

1- Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

2- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

4-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

5- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

6-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

7-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

8- “El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Maslahat D)Kanun

9-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A) Mefâtîhu’l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B) Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl: Kâdî Beydâvî
C) El-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz : Alusi
D) Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl: Hâzin

10-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Şam Ekolü Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavları Siyer-i Nebi Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  295 Kez Okundu

1-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  330 Kez Okundu

1- Hadis usulü açısından aşağıdakilerden hangisi ‘sema’ lafızları arasında yer almaz?
حّدثنا .A
أنبأنا .B
لَين .C
َ
ناو
ذكر لنا .D
2- Sadece merfu hadisleri fıkıh konularına göre tasnif eden eserlere ne ad verilir?
A. Musannef
B. Câmî
C. Müsned
D. Sünen
3- Cerh sebepleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Fısk
B. Vehm
C. Bid’at
D. Cehalet
4- Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A. Mürsel hadis; tabiinin sahabeyi atlayarak direkt Hz. Peygamber’e izafe ettiği hadistir.
B. Merfû hadis; Hz. Peygamber’e izafe edilen söz, fiil ve takrirlerdir.
C. Maktu hadis; rivayetin tabiine izafe edilmesidir.
D. Mevkuf hadis; senedinde sahabe bulunmayan hadistir.
5- Hadisler, kaynak gösterilirken kullanılan metotlara yönelik aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A. Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası verilir.
B. Buhari, Ebu Davut, Tirmizi’de kitap adı ve bab numarası verilir.
C. İbn Mâce’de bab ismi ve hadis numarası verilir.
D. Ahmet b. Hanbel’in Müsnedi’nde cilt ve sayfa numarası verilir Devamını Oku »

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  269 Kez Okundu

MÜTÛNU ERBA’A :Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır

1. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

A. Evzaî Mezhebi
B. Hanefî Mezhebi
C. Selefiyye Mezhebi
D. Zâhiriyye Mezhebi
2. Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya da birkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hasen Hadis
B. Zayıf Hadis
C. Maklub Hadis
D. Aziz Hadis
3. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz.
A. Kur’an
B. Sünnet
C. Akıl
D. Lügat
4. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Tis’a eserlerinden değildir?
A. Sünen-i Tirmizi
B. Sünen-i Dârekutnî
C. Muvattâ
D. Sünen-i Darimî A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
5. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
A. Rical
B. Etrâf
C. Fevâid
D. Şemâil Devamını Oku »

24

Temmuz
2013

ALLAH’IN DELİL VE SIFATLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  878 Kez Okundu

1-Âyet ve hadislerde geçmekle birlikte hakikî manalarının idrak edilmesi mümkün olmayan “yed, vech, istivâ” gibi sıfatlara ne denir?Sıfat-ı Haberiyye
2-Sıfatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlim, Allah’ın selbî sıfatlarındandır.
3-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiyâ, 21/22) âyeti, Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delilin temelini oluşturur? Burhânu Temânu’

4-Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir? İmkân
5- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir? Mu’tezile – Matüridiyye

6- Allah’ın isimleri, ahiret ahvali, kıssalar;Kuran’da bir tasnif yapılırsa aşağıdakilerden hangisine girer? Tebliğ

7- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?Burhân-ı limmî

8-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden nangisidir?Burhan-ı temanü

9-Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlaryla doğrudan ilgilidir?) Vucûd-ilim-Basar
10-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delile işaret etmektedir?Burhân-ı temânu’
ALLAH’IN VARLIĞININ DELİLLERİ
FITRAT DELİLİ :Allah’ın varlığını ispat¬lamak için fıtraten Allah inancına sahip oluşudur.
TEMANU DELİLİ: Allah’ın birliğini isbatlamaya yönelik delilidir.
İBDA DELİLİ: Âlemin sonradan yaratılmış olması
HUDÛS DELİLİ: Alemin ve âlemdeki varlıkların bir yaratıcıya muhtaç olduğu delilidir.
İMKÂN DELİLİ:Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delilidir.
GAYE VE NİZAM DELİLİ: Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği delilidir.
BURHAN-İ İNNİ: Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi
BURHAN-I LİMNİ: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir.
BURHAN-I TECRÜBÎ:Tecrübî verilere dayanan burhanlara denir
BURHAN-I MAHLUT :Hem akıl hem tecrübî verilere dayanan burhana denir
BURHAN-I VİCDÂNİ :Zarûrî ve bedihî öncüllere dayanan burhana denir.
BURHAN-I NAZARÎ:Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan burhana denir.
KEMAL DELİLİ:Her cemal ve kemal sahibi, kendi güzelliğini ve kemalini göstermek istediği gibi, kendisi de bizzat görmek ister. Bir ressamın resmine bakması, bir âlimin kitabını okuması ve sanatkârın sanatını seyretmesi hep bu sırdandır. O hâlde elbette Allah-u Teâlâ da kendi cemal ve kemalini görmek isteyecektir. Madem cemali ve kemali bakidir, elbette onları baki bir şekilde görmek isteyecektir. Bunun için de baki bir memleket lazımdır. Orası da ancak ahirettir.
ADALET DELİLİ:Hiç mümkün müdür ki, her işinde nihayet derecede adalet ile iş gören bir Âdil-i Hakîm, mahlukatının hukukunu muhafaza etmeyerek, mazlumun hakkını zalimden almasın ve adaletini hiçe indirsin? Bu adalet burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mahkeme-i kübra ve adalet diyarı vardır ve olmalıdır.
MERHAMET DELİLİ: Hiç mümkün müdür ki, şu göz önündeki icraatının şehadetiyle, nihayetsiz bir merhametin ve nihayetsiz bir şefkatin sahibi olan şu âlemin Rabbi, kendi merhametine ve şefkatine layık bir tarzda mükâfatta bulunmasın ve has kullarına ihsan etmesin? Burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mükâfat yeri vardır ve olmalıdır. Ta ki o rahmet orada hakkıyla tecelli edebilsin.
Tanrı’nın varlığını kanıtlayan ve ateistlerin iddialarını boşa çıkaran deliller sırasıyla şunlardır:
a. Varlık Delili (Ontolojik Kanıt)
b. Âlem Delili (Kozmolojik Kanıt)
c. Nizam ve Gâye Delili (Teleolojik Kanıt)
d. Psikolojik Delil (Dinî Tecrübe Kanıtı)
e. Ahlâk Delili

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  955 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?2005 HAC
A) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
B) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
C) Ergenlik çağına ulaşmak
D) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

2-Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 2005 HAC
A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır? 2005 HAC
A) Kıdem B) Kudret C) Hayat D) Tekvin

4-Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2005 HAC
A)Cehennem bekçiliği B)Cennet bekçiliği C)Arşı taşımak D)Amel defterlerinin tevzii

5- Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur? 2005 HAC
A) Mekke’den bahseden sûreler B) Mekke’de inen sûreler
C) Hicretten önce inen sureler D) Mekkelilere hitap eden sûreler

6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir? 2005 HAC
A) Emanet B) Fetanet C) Adalet D) İsmet

7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2005 HAC
A)Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir B)Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
C)İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir D)İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?2006 HACC
A)Kıdem B)Muhalefetün lil havadis C)Tekvin D)Beka

9-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından değildir? 2006 HACC
A)Tekvin B)Hayat C)Kıdem D)İlim

10-Malik adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2006 HACC
A)Amel defterlerini tevzi etmek B)Cehennem bekçiliğini yapmak
C)Arşı taşımak D)Cennet bekçiliğini yapmak Devamını Oku »

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  383 Kez Okundu


1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet Devamını Oku »

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru Ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  332 Kez Okundu

1) Mezhep ne demektir?Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.Kavli, Fiili ,Takriri sünnet Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 38. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303637383940506070...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.