24

Nisan
2013

KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DiNLER TARiHi  |  Yorum: Yok   |  447 Kez Okundu


- Seyyit Şerif Cürcani dini şöyle tarif etmiştir: “Din, akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî bir kanundur.”
– Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ise, “Din, zevilukulü hüsni ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vaz’ı ilahîdir.” demiştir. Yani din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kabul ettikleri hayra götüren ilahî kanundur.
-Bu tanımlara biraz daha açıklık getiren Ömer Nasuhi Bilmen de dini şu şekilde tarif etmiştir: “Din, Allah’ın bir kanunudur ve birtakım hükümlerin, hakikatlerin mukaddes bir mecmuasıdır ki bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayra götürür; insanlar, bu ilahî kanun hükümlerine kendi güzel ihtiyarlarıyla riayet ettikçe doğru yolu bulmuş, hidayet üzere bulunmuş olurlar, dünyada da ahrette de selamete, saadete kavuşurlar.”
-Dini ifade etmek için İbranicede kanun ve hüküm, anlamına gelen “dat”, Sanskritçede ezelî ve ebedî hakikat anlamında “sanatana dharma”, İslam’dan önce Türkçede ”darm” veya “nom”, Batı dillerinin çoğunda Latincede saygı ve titizlik anlamına gelen “religion” kelimeleri kullanılmıştır.
-Edward Tylor (Edvırd Teylır), dinin başlangıcının “animizm”, Frazer (Freyzır) “büyü”, Marett (Maret) “mana”, Spencer ( Spensır) “atalar kültü”, Durkheim (Durkaym) ise “totemizm” olduğunu ileri sürdü. Devamını Oku »

23

Nisan
2013

Dinler Tarihi Soru ve Cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: DiNLER TARiHi  |  Yorum: Yok   |  469 Kez Okundu


1- Dinler arasında en yaygın ve ortak ibadet biçimi nedir? Dua
2- İnsanlar niçin ibadet ederler?
Sıkıntılı ve çaresiz anlarında bir güce ihtiyaç duyduklarından ibadet ederler. .
3- Duanın kabul edilmesi için gerekli olan unsurlar nelerdir?
İhlas ve samimiyet gerekir.
4- İslam’da Allah’a dua etmek için aracıya ihtiyaç var mıdır? Niçin?
Çünkü insana Allah’tan daha yakın olan başka hiçbir varlık yoktur.
5- Hristiyanlıktaki ibadetin özünü ne oluşturur?
Mesih (İsa) vasıtasıyla Allaha yaklaşma vesilesi kabul edilen dua oluşturur. Devamını Oku »

23

Nisan
2013

Yaşayan Dünya Dinleri Ünite özetleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DiNLER TARiHi  |  Yorum: Yok   |  596 Kez Okundu


(1. ÜNİTE).
Din Batı dillerinde religio ve religion kelimeleriyle ifade edilir.
Dinler tarihi çalışmaları için çok önemli eserler olan Milel ve Nihal kitapları 11. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlandı.
Dinler tarihi 19. Yüzyıldan itibaren eğitimde yer almaya başlamıştır. İlmu esatiril evvelin ve tarih-i edyan adlı isimlerle müfredatta yer almıştır. En eski Türkçe eser, Şemseddin Sami’nin “Esatir” adlı eseridir. (1878). Ahmet Mithat, Mahmut Esat, Esad Bey, Mehmet Şemseddin’in Tarih-i edyan adlı eserleri vardır.
Senkretizm, farklı inançların bir arada yaşaması ve bilinçli bilinçsiz etkileşimleri sonucu ortaya çıkan yeni dinsel yorum. Örnek: Sihizm. (İslam-Hinduizm), Yehova Şahitleri (Yahudi-Hristiyan) Devamını Oku »

23

Nisan
2013

SİSTEMATİK KELAM NOTLARI:Ünite 1-12

Yazar: arafat  |  Kategori: KELAM  |  Yorum: Yok   |  297 Kez Okundu


Ünite 1
Kelam : İslam dininin iman ve eyleme ilişkin esaslarını, Kur’an’dan hareketle belirleyen, bunları alken temellendiren ve karşıt fikirlere karşı savunan bir disiplindir. Kelime olarak akıl ve delil anlamlarına gelir.
Kelam ilminin akli ve uygulamalı bir yöntem kullanmasının temel gerekçesi; inanç konularının iman ve eylem olarak iki temele dayanmasındandır.
Kelamın konusu; Allah, nübüvvet ve ahiret konularıdır.
Kelamın ilk ortaya çıkışı: Hasan Basri’nin halife Abdülmelik’e yazdığı Kader Risalesi ve Ebu Hanife’nin Fıkhu’l Ekber adlı kelami eserler kabul edilmektedir.
Kelam’ın en yakın durduğu İslami disiplin Fıkıh’tır. Kıyas bu iki bilimin hem iç içe geçtiği hem de ayrıldığı konudur. Kelamın yorumlarında ve inançla ilgili hüküm çıkarmalarında, dilin mecazi kullanımını ve te’vili dikkate alması onu daha da farklılaştırmaktadır.
√ Verili kaynak olarak Kur’an’ı temel alması Kelamı din bilimleri sınıfına, iman ilkelerini sonucunda insanları eyleme yönlendirecek bir şekilde yorumlaması, başka bir ifadeyle iman-amel ilişkisi tutumundan dolayı sosyal bilimler sınıfına, verili kaynağın insanın deruni yapısını dikkate alan rasyonel bir tutumla yorumlayıp yeniden üretmesi sebebiyle kültür bilimleri sınıfına yerleştirmektedir. Devamını Oku »

22

Nisan
2013

ASR-I SAADET VE EMEVÎLER

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  270 Kez Okundu


Hz.Hatice: İsim ve Lakapları: Et-Tâhire, Haticetü’l-Kübrâ, Ümmü Hind
FÂTIMA binti RESULULLAH:İsim ve Lakapları: Ümmü Ebîha.Annesi: Hz. Hatice
ÜMMÜ EYMEN:Diğer İsim ve Lakapları: Ümmü Ziba’a .Künyesi: Bereke binti Sa’lebe b. Amr b. Hısn b. Mâlik b. Seleme b. Amr b. Nûman.Çocukları: Eymen ve Üsâme Medine’deki Hayatı
“Ebu Hureyre” (kedicik babası), “
Ğasîlü’l-Melâike: Hanzale b. Ebi Âmir b. Amr el-Evsî’nin lakabıdır
Havâriyyü’n-Nebiyy: ez-Zübeyr b. el-Avvâm’ın lakabıdır Devamını Oku »

22

Nisan
2013

Sahabelerden Kısa Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  214 Kez Okundu

-Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS
-Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
-Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA
-Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
ABDULLAH BİN MES’ÛD
-En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER
-Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA
-Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM
-Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD Devamını Oku »

22

Nisan
2013

Sahabelerden Kısa Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  387 Kez Okundu

-Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe Ebu Seleme (Abdullah)
-İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı kocadır. İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri Yasir ve eşi Sümeyye hatun.
-Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.) Devamını Oku »

21

Nisan
2013

Hz. Ali Dönemi (656-661)

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  262 Kez Okundu

Kimlik bilgisi Adı : ALİ(RA)
Künyesi: Ebul Hasan ve Ebu Turab
Lakabı: Emir ul Muminin
Baba adı : Ebu Talib
Anne adı:Fatıma Bint Esed
Doğum yeri:Mekke (Kabe)
Doğum tarihi: Amul filden 30 yıl sonra yani bisetten 10 yıl önce
Peygambere (saa) olan yakınlığı: Amcasının oğlu, Damadı, Kardeşi,Vasisi, Halifesi
Şehadet yılı : Hicretin 40.yılı Ramazan ayının 19.günü
Şehadet yeri :Kufe (cami mihrabında)
Şehadet sebebi :İbn Mülcemin secde esnasında zehirli kılıçla darbesi Devamını Oku »

21

Nisan
2013

Hz.Ali’nin Şehadeti ve Hariciler

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  342 Kez Okundu

Hz. Ali, Hicretin kırkıncı yılı Ramazanının on dokuzuncu çarşamba günü vurulmuş (27.1.661), yirmi birinci cuma gecesi Şehid olmuştur. (29.1.661)
Şehid edilişinin safahatına gelince; Haricilerden (Abdurrahman b. Mülcem), Temim kabilesinden Berk b. Abdullah ve Amr b. Bekr bir araya gelerek, Nehrevan’da ölenler için dua edip ardından “Eğer biz canlarımızı hak yolunda vererek de olsa, hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek, memleket onlardan kurtulur, biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz.” diyerek Hz. Ali (ra), Hz. Muaviye (ra) ve Amr b. Âs (ra)’ın öldürülmesine karar verirler. Hz. Ali’yi İbn Mülcem, Hz. Muaviye’yi Berk, Amr b. Âs’ı da Amr b. Bekr öldürecektir. Devamını Oku »

21

Nisan
2013

Mezhepler Tarihi(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  457 Kez Okundu

HARİCİLER
– Haricilere verilen isimler nelerdir? * muhakkime*muhakkime-i ula*haruriyye*vehbiyye*rasibiyye marika*şurat
– Haricilerin sloganları nedir? La hükme illa lillah
-Haricilerin,kendilerini Allaha adayan veya nefislerini cennet karşılığında Allaha satanlar anlamında kullandıkları isim nedir? ŞURAT
-Haricilere dinden ve imandan çıkanlar anlamında verilen isim nedir? Marika
-Hariciler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmışlardır? 37/657-8 yılında sıffin savaşında
– Haricilerin alt grupları nelerdir? 1:muhakkime-i ula 2:ezarika 3: necadat 4: sufriyye 5: acaride 6:salabiyye Devamını Oku »

21

Nisan
2013

Alfabetik Siyer Terimleri ve Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  307 Kez Okundu


Âmü’l-Hüzn : Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı (Hüzün yılı). Amcası Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620′de vefat etti.
Asabiyet : Kabile nizamının esası; bir kimsenin asabesini, yani baba tarafından akrabalarını veya genelde kabilesini, ister haklı, ister haksız olsun her zaman savunmaya hazır olmasıdır; dış tehlikelere karşı koymak veya saldırı yapmak gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruh, kabilenin bütün fertlerini birbirine bağlayan unsurdur. Devamını Oku »

20

Nisan
2013

Siyer-i Nebi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  231 Kez Okundu

HZ.MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJİ

26-Hicretten önce Yesrib’de Kurayza, Kaynukâ’ ve Nadîr kabilelerinden oluāan Yahudiler, Güney Arabistan kökenli Evs ve Hazrec Arap kabileleri, Kudâa kabilelerinin ve hatta Amâlika’nın bakiyyelerinden oluāan kabileler ve bunların yanında sayıları az da olsa, daha ziyade köle olan, baāka etnik kökenli, meselâ İranlı insanlar bulunuyordu.(Sh.129) Devamını Oku »

20

Nisan
2013

PEYGAMBERLERİN ÖMÜRLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  393 Kez Okundu

Hz. Adem 930-936 yıl,Hz. Şit:912,Hz. İdris:165,Hz. Nuh:950,Hz. Hud:464,Hz. Salih:258,Hz.İbrahim :175-200 yaşlarına kadar yaşadı, İsmail :137,Hz.İshak: 160 ile 185 yıl yaşadığı ,Hz. Yakub:147,Hz. Yusuf:120,Eyyûb Aleyhisselâmın:93,Hz. Zülkifl :75,Hz.Musa:120,Hz Yuşa: 120-127 ,Dâvûd Aleyhisselâm,:100, Hz. Süleyman:Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı,Hz. Yahya:Rivayete göre:33,Hz. İsa:Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.“İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”
Hz. Muhammed:“Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, 63 yaşında idi.”
RİVAYETE GÖRE PEYGAMBERLERİN ÖMÜRLERİ Devamını Oku »

20

Nisan
2013

Siyer-i Nebi Kısa Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  314 Kez Okundu

Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajinden Notlar(Sh.1-126)
1. Aslen İbrânî olan Hz. İsmail, Yemen asıllı Cürhümlülerden Arapça öğrenmiştir. Onun neslinden, el-Arabü’l-Müsta’ribe, yani Araplaşmış Araplar denilen kuzey Arapları türemiştir.sh.28
2. Kureyş el-Bitâh, İslâmiyetin ortaya çıktığı sıralarda başlıca şu kabilelerden oluşuyordu: Hâşim, Ümeyye, Nevfel, Muttalib, Zühre, Abdüddâr, Esed, Teym, Mahzûm, Adiy ve Sehm.sh.29 Devamını Oku »

20

Nisan
2013

Kpps Dikab Alan Sınavına Hazırlık Hadis Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  229 Kez Okundu

1-Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?Sünnet
2-Hadis-i Şerif ne demektir?Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.
3-Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan çok sağlam hadislere ne ad verilir?Kutsi Hadis. (veya Hadis-i Kudsi) Devamını Oku »

Toplam 183 sayfa, 38. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303637383940506070...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.