7

Mayıs
2013

DİYANET SINAVLARI TEMEL BİLGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  397 Kez Okundu

SINAVLARA HAZIRLIK TEMEL BİLGİLER

(İtikat-İbadet-Hadis-Siyer-Tefsir-Mezhepler Tarihi-Dinler Tarihi ve Genel Bilgiler)
1-Vahiy Katipleri:Bunlardan bazıları şunlardır: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir b. Avvam, Amir b. Füheyre, Amr b. As, Abdullah b. Erkam, Sabit b. Kays, Hanzala b. er-Rebi, Muğire b. Şube, Abdullah b. Revaha, Halid b. Velid, Huzeyfe b. Yeman, Muaviye b. Ebi Süfyan, Abdullah ibn Sad ibn Sarh, Ubeyy b. Kab, Zeyd b. Sabit, Şurahbil ibn Hasene, Muaz b. Cebel, Cehm ibn es-Salt, Hüseyin en-Nemri, Eban İbn Said, Abdullah b. Zeyd, el-Alâ ibn el-Hadremî, Muhammed ibn Mesleme.
2-Mekkede ilk vahiy katibi Abdullah ibn Sad ibn Sarh idi. Bu şahıs irtidat edip sonradan yine müslüman olmuştur. Medinede ise ilk vahiy katibi Ubeyy b. Kab idi. Ondan sonra da devamlı olarak Zeyd b. Sabit yapmıştır.
3-Sureler, isimlerini ihtiva ettikleri garip bir kelimeden veya ifade ettikleri manadan alırlar. Bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. Mesela Fatiha suresine yirmiden fazla isim verilmiştir. Fatihatul-Kitab, Fatihatul-Kuran, Ummul-Kitab, Ummul-Kuran, Kuranul-Azim, es-Sebul-Mesani, el-Vafiye, el-Kafiye, el-Kenz, el-Esas, en-Nur, Suretüş-Şükr, Suretul-Hamd, Suretud-Dua, Suretun-Necat, er-Rukye, eş-Şifa, eş-Şafiye, es-Salat gibi. Enfal suresinin diğer bir ismi Bedir, Tevbe suresinin ki Berae, İsra suresinin ki Subhan, Neml suresinin ki Süleyman, Fatır suresinin ki Melaike, Mümin suresinin ki Ğafir, Muhammed suresinin ki Kıtal, Saff suresinin ki Havariyyun, Mülk suresinin ki Tebareke, Mearic suresinin ki Seele, Nebe suresinin ki Amme, Tebbet suresinin ki Leheb veya Meseddir.
Bazan da iki veya daha çok sureye ortak bir isim verilmiştir. Mesela: Bakara ve Al-i İmran surelerine Zehraveyn, Felak ve Nas surelerine de Muavvizeteyn adı verilmiştir.

4- Kuranın Harekelenme Ve Noktalanması:Osman (r.a.) Devamını Oku »

6

Mayıs
2013

KUTLU DOĞUM SİYER ÖRNEK SORULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  313 Kez Okundu


1. Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı nedir?
a) Kâbe
b) Yesrib
c) Kuba
d) Medine
e) Ranuna
2. Müslümanların ilk kıblesi neresidir?
a) Mescid-i Haram
b) Ravza-i Mutahhara
c) Mescid-i Nebi
d) Mescid-i Takva
e) Mescid-i Aksa
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer neresidir?
a) Kuba
b) Ukaz
c) Taif
d) Ebva
e) Hudeybiye Devamını Oku »

5

Mayıs
2013

Kur’an-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  306 Kez Okundu


1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül
2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl
3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ
4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat Devamını Oku »

3

Mayıs
2013

DİNLER TARİHİ SORULARI:106

Yazar: arafat  |  Kategori: DiNLER TARiHi  |  Yorum: Yok   |  538 Kez Okundu

 

 1- Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

I. Dinleri tarafsız olarak inceler.
II. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
III. Dinleri oldukları gibi inceler.
IV.Karşılaştırmalı bir bilim dalı değildir.
a) I ve II b) Yalnız II c)I ve III d) Yalnız IV
2. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petrus b) Nestoryus c) Martin Luther d) Pavlus
3. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının dörde indirildiği ve İsa’nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül hangisidir?
a) Efes Konsülü b) Vatikan Konsülü c) İznik Konsülü d) Trabzon Konsülü
4. İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müjde b) Öğüt c) Ahit d) Kutsal Bilgi Devamını Oku »

30

Nisan
2013

Çocuklarla Şaka Örneği

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  273 Kez Okundu


Enes bin Mâlik (ra) bildirmiştir: Resûlullah (asm) insanların en güzel ahlâklısı idi. Benim Ebû Umeyr adında bir erkek kardeşim vardı. Resûlullah (asm) bize geldiği zamanlarda kardeşimi gördükçe, “Yâ Ebâ Umeyr! Nerede Nugayr?” diye latîfe yapardı. Çünkü kardeşim Ebû Umeyr’in, Nugayr adında bir kuşu vardı, onunla oynardı. Fakat kuş ölmüştü.(Müslim, Âdâb, 30.)
Enes b. Malık`in rivayetine göre: “Rasulüllah (sav) onun Ebu Umeyr denilen kardeşini gördüğünde: Ebu Umeyr! ne yaptı Nugayr?, diye latife ederdi”.(Buharî, Edep 81,112; Müslim Terceme ve Serhi, IX/545) Nugayr, serçe büyüklüğünde bir kuşun adıdır.
Enes bin Mâlik anlatıyor:
‘Peygamber efendimiz insanların en güzel ahlâklısı idi. Benim Ebû Umeyr adında küçük bir kardeşim vardı. Peygamberimiz (s.a.v.) bizim eve gelerek onu gördüğünde,
“Ebû Umeyr’i üzgün görüyorum, sebebi nedir?” diye sordu.
– ‘Babam, Ya Resûlallah, oynadığı Nugayr kuşu öldü’ dedi.
Bundan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ebû Umeyr’i ne zaman görse;
“Ebû Umeyr ne oldu senin Nugayr ?” (Buhari, Edeb; Müslim, Adab; Tirmizi, Birr.)

28

Nisan
2013

DİNLER TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: DiNLER TARiHi  |  Yorum: Yok   |  401 Kez Okundu


Tarihi incelemelere göre Dinler Tarihi: Tarih ve filoloji metotlarını kullanarak Bir dini doğuşundan günümüzdeki haline kadar geçirdiği değişiklikleri, tarihi akışa göre inceleyen bilimdir.
Karşılaştırmalı incelemelere göre Karşılaştırmalı Dinler Tarihi:Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini ,benzer ve farklı ve ortak hususlarını karşılaştırmalı olarak ele alıp inceleyen bilim dalıdır.
İslam Dininin Adı:Yeryüzündeki dinler içinde kendi adını Kutsal kitabından alan tek din İslam dinidir. Bu konuda Allah Maide Suresi Ayet; 3 de mealen: “Bugün size dininizi ikmal ettim,üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslam’a razı oldum.”buyurmaktadır. Devamını Oku »

28

Nisan
2013

FIKIH USULU DERS NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  1.237 Kez Okundu


S.1: İCMALİ DELİLER NELERDIR.
C.1: Kıtap sünnet ıcma kıyas
S.2: İSTİFADE TARZI NEDIR?
C.2: Kastedılen şeyın lafızların şekıl açıklılık kapalılık kullanım tarzı mananın lafızlarından elde edılme biçimi delılleri anlatan usulü terimlerin sözlük ve istilahı anlamları usülde alınan delıllerın katılık ve zannilik açısından incelenmesidir.
S.3: USULÜ FIKIH HANGİ İLİMLERDEN FAYDALANMAKTA?
C.3: Tefsir, hadis, makasıdus şeria, akli prensiplerden daha çok lisani ilimlerden faydalanır.
S.4: İSTİNBAT NEDİR?
C.4: Müçtehıdın gizli bir manayı içtihadı ile meydana çıkarması gizli manayı ortaya koymak Devamını Oku »

28

Nisan
2013

TEFSİR ÖZETLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: TEFSİR  |  Yorum: Yok   |  353 Kez Okundu

Tefsir Bilgileri Özet

ÜNİTE: 1
KURAN İLMİYLE İLGİLİ TANIMLAR
HARF, lügatte uç, keskin kıyı, işaret gibi anlamlara gelir. Ayrıca vecih, üslup, kırâat, lehçe gibi anlamlara da gelir. Harf kelimesinin lugatte hangi anlamlara geldiği önemlidir.
Ahrafu Seb’a ise:
“ Kur’ân yedi harf üzerine indi, onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyun.” Bu hadisten anlaşılacağı üzere yedi harf, Kur’ân’ın inmiş olduğu dönemde değişik lehçelere sahip olan Arapların alışkanlıklarını gözetmek üzere bir kolaylıktır
AKSÂMU’L-KUR’ÂN : Kur’ân’ın bazı âyetlerinde dikkat çekmek, âyetlerin taşıdığı hakikatleri teyit, üzerine yemin edilen şeyin önemine işaret vb. hikmetler sebebiyle Allah’ın kendi ismi, Kur’ân, peygamberler, melekler ve bazı özel varlıklar üzerine edilen yeminleri ifade eder. Aksamul kuran ibaresi kuranın kısımları gibi algılanmamalıdır. Zira belirtilmek istenen aksêmul kurandır. Kur’ân’da 17 sûrenin başında yemin bulunmaktadır. Bu yeminlerin, şu üç alana ait olduğu görülür: Devamını Oku »

28

Nisan
2013

Peygamberimizin mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  154 Kez Okundu

632: Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
Peygamberimizin Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.
Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fadl’a dayanarak mescide gelip cemaate namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması. Devamını Oku »

27

Nisan
2013

Siyer Testleri-4

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  497 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Medine dönemindeki hadiselerinden birisi değildir?
a) Hudeybiye anlaşmasş b) Bedir savaşı c) Mekke’ nin fethi
d) Hz. Hamza’ nın şehit edilmesi e) Hz. Hatice’ nin vefat etmesi
2. Hz. Peygamberimizin yakın aile çevresine ne ad verilir?
a) Ashab-1 Suffa b) Ehl-i Beyt c) Sahabeyi Kiram d) Ensar e) Muhacirin
3. İslamla ikinci olarak müşerref olan sahabe kimdir ?
a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Zeyd c) Hz.Hatice d) Hz. Ali e) Hz. Osman
4. Müslüman erkeklerden ilk ?şehid olan sahabe efendimiz kimdir ?
a) Hz. Zeyd b) Hz. Üsame c) Hz. Ammar d) Hz. Yasin e) Hz. Hamza Devamını Oku »

27

Nisan
2013

Din Görevlileri Mesleki Alan Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  233 Kez Okundu

ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular. Devamını Oku »

27

Nisan
2013

Milli Kültürümüzde Ayranın ve Faydaları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  180 Kez Okundu

Ayranın sayılamayacak kadar faydaları vardır.Her şeyden önce aslı süttür.Süt ürünlerindedir.Yazın Anadolu da misafire engüzel ikramdır.İnsan sağlığı açısından sayılamayacak kadar pek çok faydaları vardır.Ayran yoğurt bazlı olduğu için içinde bakteri üremez, ayrandan zehirlenme olmaz. İçinde katkı maddesi yoktur. Antibakteriyel, bakterilerin içeride üremesine engel olur, mide ve bağırsaktaki zararlı bakterilerin üremesini engeller ve bakterileri temizler. Besleyicidir, kalsiyum ve magnezyumdan zengindir. Devamını Oku »

27

Nisan
2013

Kuran-ı Kerim Bilgileri(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  341 Kez Okundu

-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.
– Kuran-ı Kerimde 114 tane sure vardır. Devamını Oku »

26

Nisan
2013

DİYANET YETERLİLİK SINAV İSTATİSTİKLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  556 Kez Okundu

2013 YETERLİK YAZILI SINAVI İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Yeterlilik Sınavına Katılan:144 bin imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi adayı katıldı. 

Kazananların Rakamsal Sayısı: 12.661 aday yazılı sınavı geçebildi.

Başarı Durumu:Yeterlilik sınavında başarı oranı  yüzde 8.7 oldu.

a)İlahiyat Fakültesi mezunlarının yüzde 13’ü sınavda başarılı oldu.

b)imam-hatip lisesi mezunlarının ise yüzde 5’i başarılı oldu.

c)Kayıt olduğu halde sınava giremeyen adaylar 7000 civarında

11 Mart 2012′de yapılan Yeterlik sınavına 128.880 aday başvurdu. Bunlardan 125.974′ü sınava girmişlerdir. Devamını Oku »

26

Nisan
2013

KUR’ÂN-I KERÎM BİLGİLERİ ve SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  583 Kez Okundu


-Kur’an’ın inzâli, 23 senede tamamlanmıştır.
-İlk vahiy, 610 yılında Nur Dağı Hıra mağarasında indirilen “Seni yaratan Rabb’in adıyla oku” âyetiyle başlayan Alâk sûresinin ilk 5 âyetidir.
-Peygamber (s.a.v)’e inen âyetler ilk zamanlardan itibaren vahiy katipleri tarafından yazılmıştır. Resûl, nâzil olan Kur’an âyetlerini ezberliyor, sonra da vahiy katiplerinden birine gelen âyeti, âyetin ait olduğu yeri de belirterek yazdırıyordu. Ayrıca hafızası kuvvetli sahabeler tarafından Kur’an ezberleniyordu. Devamını Oku »

Toplam 183 sayfa, 37. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303536373839405060...Son »



© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.