1

Ağustos
2013

Yeterlilik -Mbst-Vaizlik Sınavına Hazırlık -5

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  309 Kez Okundu

1-Kur’an’ı ilk defa harekeleme yoluna giden Ebu’l-Esved ed-Düeli (69/688)’dir. Bu zat başlangıçta Basra valisi Ziyad b. Ebih’den gelen teklifi kabul etmemiş, daha sonra bir şahsın Tevbe suresinin 3. ayetinde yer alan “Ve rasuluhu” kelimesini “Ve rasulihi” şeklinde okuduğunu duymuş, hemen vali Ziyad’a başvurarak harekeleme işine girişmiştir. Çünkü geçen ayetin “Allah ve Rasulü müşriklerden beridir.” şeklindeki anlamı, duyduğu okuyuşa göre “Allah müşriklerden de Rasulünden de beridir.” şekline dönüşmüştü. Bu yüzden Mushaf yazısındaki renkten farklı bir mürekkeple fetha hareke için harfin üstüne bir nokta, kesre için altına bir nokta, zamme için önüne bir nokta koymak suretiyle bu işi tamamladı. Tenvin için de iki nokta kullanılmıştı.

2-Harekeleme işinden hemen sonra da harflerin noktalanması işi gerçekleştirilmiştir. Bu işi de Irak valisi Haccac b. Yusuf (95/713)’un emriyle Düeli’nin talebesi Nasr b. Asım (89/708) yapmıştır. Bazı rivayetlerde de bu noktalama işini Yahya b. Ya’mer (129/746)’in gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Şu var ki Basra’da bu iki zatın başlattıkları noktalama hareketi, daha sonra Medine’ye ve diğer İslam beldelerine yayılmıştır.
3-İlk dönemlerde uygulanan ve noktalarla gösterilen hareketlerle, benzer harfler için uygulanan noktalar Mushaflarda farklı renklerle işaretlenmiştir. Bir süre devam eden bu uygulama Halil b. Ahmed (175/791)’in bildiğimiz hemz, teşdid, sıla, revm ve işmam gibi diğer noktalama işaretlerini tamamlamasıyla son şeklini almıştır.
4-Kıraat Çeşitleri:Kırâatları, senedleri açısından sahih ve gayr-i sahih (şazz) olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Sahih olarak kabul edilenler “mütevâtir” ve “meşhur”,gayr-i sahihler (şazz) ise “âhâd”, “müdrec” ve “mevzu” gibi başlıklar altında ele alınabilir.
5-Kur’an’ın istinsah ve çoğaltılmasında görevlendirilen heyet : Zeyd b. Sabit başkanlığında Abdullah b. Zübeyr, Said b. el-As ve Haris b. Hişam Devamını Oku »

30

Temmuz
2013

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ /TEST-1,TEST-2,TEST-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  460 Kez Okundu

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST-1

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül
2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl
3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ
4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

5- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
A) El-Mesâni B) El-Miun C)El-Mufassal D) Es-Seb’u’t-Tıvâl.

6-Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
A) Es-Seb’u’t-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal, El-Mesâni
B) El-Mesâni, Es-Seb’u’t-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal
C) El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb’u’t-Tıvâl
D) El-Miun, El-Mesâni, El-Mufassal, Es-Seb’u’t-Tıvâl

7-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

8-Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
A)Fısıltılar B)Zaman C)Aylar D)Bölümler

9-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

10-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf Devamını Oku »

30

Temmuz
2013

Bazı Tefsir Tarihi ve Usulü Eserlerin Özetleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.259 Kez Okundu

1-Arap Yarımadası’nda putperest Araplar dışında, Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabii ve Hanifler vardı.
2-Mekke’de ilk vahiy kâtibinin Abdullah b. Said, Medine’de ise Ubey b. Ka’b olduğunu, daha sonra da bu işi devamlı olarak Zeyd b. Sabit’in yaptı.
3- Hz. Ebu Bekir (r.a.) döneminde yalancı peygamber Müseyleme’ye karşı 633 yılında yapılan “Yemame Savaşı’’nda birçok hafız sahabenin şehit düşmesi diğerleri gibi Hz. Ömer’i de kaygılandırmış ve halife makamında olan Hz. Ebu Bekir’e durumun önemini anlatarak Kur’an’ın bir araya toplanmasının gerekliliği hususunda onu ikna etmişti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir de vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sabit’i Kur’an’ın toplanması işinde görevlendirmişti.
4-H 25 (646) yılında Azerbaycan ve Ermenistan seferlerine katılan ashap arasındaki kıraat ihtilaflarına şahit olan ordunun komutanı Hz. Hüzeyfe b.Yeman endişelendi. Halife Hz. Osman’ın yanına gelerek, “Ey mü’minlerin Emiri! Kur’an hakkında Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ihtilafa düşmeden, bu ümmetin imdadına yetiş.”, diyerek bu konuya bir çözüm bulmasını teklif etti.Hz. Osman, kıraattaki farklılıkları göz önünde bulundurdu ve Hz. Hafsa’nın elindeki “Mushaf”ı çoğaltarak belli başlı merkezlere göndermeye karar verdi. Çoğaltma işi için yine başkanlığını Hz. Zeyd b.Sabit’in yaptığı Hz. Abdullah b. Zübeyr, Hz. Saîd b. As, Hz. Abdurrahman b. Haris b. Hişam’dan oluşan bir heyeti görevlendirip yazımda ihtilafa düştüklerinde Kur’an’ın nazil olduğu Kureyş lehçesini esas almalarını emretti. Heyet çalışmalarını başarıyla tamamladı ve orijinal nüsha Hz. Hafsa’ya teslim edildi.
5-Ebu’l-Esved ed-Düelî, mushafı baştan sona kadar harekelemiş, kırmızı mürekkeple fetha için harfin üstüne, esre için altına, ötre için önüne bir nokta koymuş, tenvin için de iki nokta kullanmıştır
6- Halil b. Ahmed (öl. 175/791) ise günümüzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bu çalışmaların son şeklini vermiştir.(751)
7-Ziyad b. Sümeyye (675)’nin Ebu’lEsved ed-Düelî (688)’ye Kur’an’a nokta şeklinde hareke
Koydurması.
8-Haccac b.Yusuf (714)’un Yahya b. Ya’mer (746) ve Nasr b. Asım (707)’a Kur’an’a noktalama İşaretleri koydurması
9-be tefsirinin bazı özellikleri:
- Sahabe döneminde Kur’an baştan sona tefsir edilmemiştir.
- Sahabeler, ayetlerin genel manasını vermekle yetinmişlerdir.
- Sahabe döneminde ahkâm ayetlerinden az sayıda fıkhî hükümler
çıkarılmıştır.
- Sahabe döneminde yapılan tefsirler kendi dönemlerinde tedvin edilmemiştir.
10-Kur’an-ı Kerim’i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap, Mukâtil b. Süleyman (öl. 150/767)’ın “Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir”idir Devamını Oku »

29

Temmuz
2013

Vaizlik Sınavlarına Hazırlık Bazı Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  401 Kez Okundu

S.1. MÜTEVATİR HADİS:(1) Yalan üzerinde birleşmeleri âdeten mümkün olmayan râvîler topluluğunun (“cemm-i ğafir”), her nesilde, kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettiği, (2) işitme veya görmeye (“mahsûsat”) dayanan hadistir. Kesin bilgi ifade eder, amel vaciptir, reddi küfrü gerektirir, tetkik ve tenkid dışıdır.
A-1- Lafzen Mütevatir: Bütün rivayetlerinde lafızları aynı olan hadistir ki “yok denecek kadar” azdır. “Men kezebe aleyye…” misalidir. Kayıt konmadan “mütevatir hadis” denince “lafzen mütevatir” anlaşılır.
A-2- Ma`nen Mütevatir: Aralarında ortak bir nokta bulunan değişik lafızlı hükümlerin, tevatür şartlarını taşıyan râvîlerce rivayet edilmesiyle ortaya çıkan “ortak manaya” denir. Mesela, 100 kadar değişik lafızlı hadisten çıkan bir mütevatir mana Resûlullah Aleyhissalatü ves`selâm`ın “ellerini kaldırarak dua ettiğidir.”
S.2.KİTÂBETÜ’L-HADÎS: İlm-i Hadîs’te “Kitâbetü’l-Hadîs” tabiri ile, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Sahabe-i Kirâm devrinde hadis-i şeriflerin mücerred yazılması ve cemedilmesi kasdedilir. Asr-ı Saadet’te Sahabe-i Kirâm’ın bazıları Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadis-i şeriflerini yazarak “sahîfe” adını verdikleri küçük risaleler vücuda getirmişlerdir. Abdullah İbn-i Amr İbni’l-Âs (r.a) Hz.’nin “Sâdıka” ismini verdikleri sahifesi ile; Hemmam İbn-i Münebbih (r.a.) Hz.’nin, Ebû Hureyre (r.a.) Hz.’nden yazmış oldukları “Sahîha” isimli sahifesi bunların arasında en meşhur olanlarıdır.
S.3.TEDVÎN: Hadîs İlmi Istılâhı’nda ise Tedvîn, Sahâbe-i Kirâm tarafından yazılmış olan yahut hafızalarda tutulan hadîs-i şerîfleri toplayarak bir kitap meydana getirmek manasına gelir. Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Peygamber Efendimizin Kıssaları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  234 Kez Okundu

-Hz. Muhammed’in Gülümsemesi-
Bir gün Resulullah (s.a.v) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hz. Muhammed’in gülmesinin sebebini sorunca Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: Evet göğe bakıyordum, iki melek, kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik, fakat onu orada bulamadık, hasta yatağına düşmüştü.
ALLAH-u Teala, o meleklerin cevabında şöyle buyurdu: O mümin kul, hasta yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın. Hasta yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir; onun mükafatını ben vereceğim. Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavı Temel Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  306 Kez Okundu

1-Namazın Farzları (Şurûtü’s-salât)
2- Erkânü’s-Salât: (Rukunları)
3-Kabe’nin bulundugu noktadan 45 derece saga ve sola sapmalar kıbleden (Kabe yönündennden) sapma sayılmaz.
4-Tuma’nîne:Ruku duruşunda bir müddet beklemek.
5-Evst-i mufassal: Örta uzunluktaki surelere de denir
6-Kısâr-ı mufassal:Kısa sureler diye anılır
7-Müfsidât-ı salât:Namazı bozan şeyler.
8- Namazı yalnız kılana münferid, imama uyarak kılana muktedî denilir.
9-Revâtib sünnetler dışındaki nafilenamazlar ise sünen-i regâibadını alır.
10-Kasr: Namazın kısaltılması,
11- Cem’: İki namazın bir vakitte kılınması Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Temel Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  265 Kez Okundu

İTİKAT BİLGİSİ

S.1-Hak Dinin Tarifi Nedir?
C.1- Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.(İlmihal I,T.D.V
yay.,İst.1998, s.4)
S.2-Dinin Kurucusu Kimdir?
C.2-Dinin kurucusu Allahtır. Allahtan başka kimsenin din kurma yetkisi yoktur.( İlmihal I, s.9)
S.3-Dinin Muhatabı Kimdir?
C.3-Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak akıl sahibi kimseler mükelleftir. (İlmihal I s.9)
S.4-Dinin Gayesi Nedir?
C.4-Dinin gayesi; İnsanları dünya ve ahrette mutlu kılmaktır.(a.g.e. s.9)
S.5-İslam Dininin Özellikleri Nelerdir?
C.5-1) İslam Dini son dindir.
2)İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlakla ilgili değişmeyen esasları vardır.
3)İslam evrensel bir dindir. (a.g.e, s.13-15) Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Hac Terimleri ve Hac Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  357 Kez Okundu

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAJlG6EnXhRgiKddLXRMnPEJJmAFGXU5dJHF_JAv-Yg2-KLytw

AFAKİ: Mikât sınırlarının dışından gelen hacılar.
ARAFAT: Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda vakfenin yapıldığı yer.
BAB-I CİBRİL: Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere’de inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı.
BAB’ÜR RAHME: Rahmet Kapısı. Medine’de Peygamber Efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı.
BAB’ÜS SELAM:
1. Mescid-i Haram’ın doğu tarafına açılan, Bab-ı Şeybe de denilen kapı.
2. Mescid-i Nebi’nin batı duvarında kıbleye yakın olan Bab-ı Mervan olarak da bilinen kapı. Mescid-i Nebi’nin kapılarının en büyüğü ve en süslüsüdür.
BAB’ÜT TEVESSÜL:
1. Mescid-i Nebi’nin kuzeye açılan kapısı.
2. Hicretin ikinci senesi Receb ayında, kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye dönmesi emrolunca, mescidin Mekke’ye karşı olan kapısı kapatılıp, karşısına, Şam tarafına yeni bir kapı açıldı. Şimdi bu kapıya Babüt-Tevessül deniyor.
BEDEL: Başkası adına hac yapan vekil kişi.
CEBEL-İ RAHME: Arafat ovasının ortasındaki tepe. Rahmet Dağı demektir.
CEBEL-İ SEVR: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken ilk sığındığı yer.Sevr Dağı demektir.
CEM-İ TAKDİM: Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi Mezhebinde yalnız Hac mevsiminde arefe günü Arafat’ta, öğle ve ikindi, öğle vaktinde kılınır.Başka hiçbir zaman Cem’i Takdim caiz değildir.
CEM-İ TEHİR: Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır.Hacda Arafat dönüşü akşam namazı , bilerek geciktirilip yatsı namzaı ile yatsı vaktinde ve Müzdelifede kılınır. Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

İslami İlimlere Dair Eserler ve Müellifleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.026 Kez Okundu

Fıkıh-Tefsir-Hadis-Tasavvuf Dair Eserler ve Müellifleri
Fıkıh Usûlü
Fıkıh usülu kitablarının yazımında “Fukaha metodu” ve “Mütekellimun metodu” olmak üzere belli başlı iki metod takip edilmiştir. Fukaha metodu özellikle Hanefilerin takip ettiği bir metod olup, temel özelliği fıkhi örneklerden kurallara gitmesidir.
Fukaha metoduna göre yazılan eserler:
1- Ebu Bekr b. Ahmed b. Ali er-Razi el-Cessas(370/980), el-Fusûl fi’l-Usûl
2- Ebu Zeyd Ubeydullah b. Ömer ed-Debûsî(432/1040), Takvimu’l-Edille
3- Fahru’l-İslam Ali b. Muhammed el-Pezdevî(483/1090), Kenzu’l-Vüsul ile’l-Usul
4- Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed es-Serahsî(490/1097), el-Usul
Mütekellimun metodu ise genelde Hanefiler dışındakilerin yazım metodu olup, temel özelliği kuralların öncelikle tespit edilip, meselelere uygulanmasıdır.
Mütekellimun metoduna göre yazılan eserler:
1- Kadı Abdulcebbar(415), el-Umed fi Usuli’l-Fıkh ve en-Nihaye fi Usuli’l-Fıkh
2- Ebu’l-Hüseyn Muhammed b. Ali el-Basrî el-Mu’tezilî(436/1044), el-Mu’temed fi Usuli’l-Fıkh
3- İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî(478/1085), el-Burhan fi Usuli’l-Fıkh
4- İmam Ebu Hamid Muhammed Gazzalî(505/1111), el-Mustasfa min İlmi’l-Usul
Bu iki metodu meczederek yeni bir metod ortaya koyan eserler:
Bu gruptakiler bir taraftan, usûl kaidelerinin sağlam temellere dayandığını isbat ederken, diğer taraftan fıkıh kurallarını
usûl kaidelere bağlayarak fıkha hizmet etmişlerdir. Bu metotla te’lif edilen belli başlı eserler de şunlardır:
1- Muzafferuddin Ahmed b. Ali el-Bağdâdî İbnu’s-Saatî(694/1294), Bedîu’n-Nizam el-Câmî Beyne Kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l İhkâm
2-Sadru’ş-Şerîa Ubeydullah b. Mes’ûd(747/1346), et-Tenkîh. Bu eseri bizzat kendisi et-Tavzih adıyla şerhetmiştir. Bu eserde, Pezdevî’nin Usûl’ü, Râzî’nin Mahsûl’ü ve İbn Hâcib’in Muhtasar’ı cem edilmiştir.
3-Tâcuddîn Abdülvehhab es-Sübkî(771/1369), Cem’ul-Cevâmî.
4-Muhammed b. Abdülvahid İbnu’l-Hümâm(861/1456), et-Tahrîr. Bu eseri ise öğrencisi Muhammed b. Emiri’l-Hacc el-Hâlebî(879/1474) et-Takrir ve’t-Tahbir adıyla şerhetmiştir.
Bu eserlerin yanında eş-Şatıbî’nin(790/1388) el-Muvafâkat ve el-İ’tisam, Şevkânî’nin(1250/1834)İrşadü’l Fühûl adındaki eserlerini anmak gerekir.
Muasır Eserler
Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1988
Seyyid Bey, Usul-i Fıkıh, İstanbul, 1333, 1338.
Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1969
Zekiyyuddin Şa’ban, İslam Hukuk İlminin Esasları(Usulü’l-Fıkh), TDV Yay.
Muhammed Ebu Zehra, Abdulvahhab Hallaf, Şâkir’ul-Hanbelî, Muhammed Hudarî bey, Abdulkerim Zeydan, Muhammed Ma’rûf ed-Devâlibî’nin fıkıh usulune dair yazdıkları eserler Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Ders Notları(Ahlak,ibadet,itikat,siyer,Kuran)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.032 Kez Okundu

AHLÂK
1-Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi : 0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.-’e çocuğunu ilim öğretmek için getiren sahabeye çocuğun yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca Allah’ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç
2- Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale, güzel huylarla vasıflanmaya ve güzel huylu olmaya Edep denir.
3- İhlas :Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka
bir şey karıştırmamaktır.
4- Riya:Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi yarar maksadıyla yapmaktır.
5-Tevazu : Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymak.
6-Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe
aykırı bir işin ortaya çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya Haya denir.“Haya imandandır, insanlardan utanmayan Allah (c.c.)’dan da utanmaz.(hadis)
7-Şecaat :Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğidir.
HADİS
8-Sünnet:Üç çeşittir.
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.
9- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte”
olarak bilinen altı hadis kitabındadır.
a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari
b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim
c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut
d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace
e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi
f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei
10- “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.
11- En çok hadis rivayet eden sahabe Ebu Hureyre (r.a.)
12- Müttefekun Aleyh Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).
13- Mevzu hadis : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.
14- Senet :Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.
14- Metin : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
15-Ebu Hureyre’nin asıl adı Abdurrahman Bin Sahr’dır.
16-Hadis ilminde molla 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.
17- Sünnet (hadis) : 3, (kavli, fiili ve takriri) Devamını Oku »

28

Temmuz
2013

Yeterlilik 1.ve 2. Cilt Diyanet İlmihali Önemli Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  397 Kez Okundu

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0pOjMj-kx8IFMGwR7fuUaOGcTj9VcE6ckGuyOlclMDTrJcQok

Yeterlilik 1.ve 2. Cilt Diyanet İlmihali Önemli Terimler
Milel: Vahye dayanan dinler
Nihal: Bâtıl dinler
Religion: Batı dillerinde din kelimesinin karşılığı. Bir şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak anlamına gelir.
Dharma: Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de din kelimesinin karşılığı.
Dhamma: Budizm’in kutsal metinlerinin yazıldığı Pali dilinde din kelimesinin karşılığı.
Din Kelimesi: Kur’ân-ı Kerîm’de 92 yerde geçmektedir.
Fıtratullah: Allah’ın dini demektir ki o da İslâm ve tevhiddir.
Tek tanrı inancını savunanlar: Andrew Lang, Wilhelm Schmidt
Monoteizm: Tek tanrı inancı
İlâhî dinler: Tek tanrılı dinler
Mecûsîlik : Düalist (iki tanrılı) dinler( düalizm=seneviyye)iyilik ve kötülük tanrısı ateş kültü.
Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri : Çok tanrılı dinler.
Budizm, Şintoizm : Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar.
Kurucusu olan dinler : Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm.
Geleneksel dinler : Kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dinleri.
Millî dinler : Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi).
Hindistan’da yaygın dinler : Hinduizm, Budizm, Jainizm),
Çin ve Japonyada yaygın dinler: Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm.
Marifetullah: Allah’ı tanıma ve bilme
Mâhabbetullah: Allah’ı sevme
Tekfir : Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir.
İrtidad : Müslüman kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslâm’dan ayrılması dinden çıkması anlamına gelir.
Mürted : Dinden çıkana denilir.
Fıtrat Delili : Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu.
Hudûs Delili : Âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu.
İmkân Delili : Mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu.
Nizam Delili : Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği.
El-yevmü’l-âhir : Son gün, âhiret ünü Devamını Oku »

27

Temmuz
2013

yeterlilik siyer testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  277 Kez Okundu

1-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza Devamını Oku »

27

Temmuz
2013

4 MEZHEP HAKKINDA KISA NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  230 Kez Okundu


HANEFİ MEZHEBİ

Irak’ta doğmuş ve Abbâsîler devrinde Ebû Yûsuf’un “kadılkudât” (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebi haline gelmiştir. Hanefî mezhebi bilhassa doğuya doğru yayılarak Horasan ve Mâverâünnehir’de büyük bir gelişme göstermiştir. Pek çok Hanefî fakihi de buralardan yetişmiştir.
*İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 40 yaşına geldiğinde fetva vermeye başladı.*
Doğum Tarihi ve Yeri:
80 (699) yılında Kûfe’de dünyaya geldi.
Hocası:
Hammâd b. Ebû Süleyman
Meşhur Talebeleri:
1-Ebû Yusuf
2-İmam Muhammed b. Hasan es-Şeybânî
En büyük eseri:
el-Fıkhu’l Ekber
Metodu:
1-Kitap
2-Sünnet
3-İcma
4-Sahâbe kavli (sözleri)
5-Örf
6-Kıyas
7-İstihsan Devamını Oku »

27

Temmuz
2013

Siyer Çalışma Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  467 Kez Okundu

1.Siyer nedir?
•Hz. Peygamberin hayatını doğumundan vefatına kadar inceleyen ilme siyer denir

2.İlk siyer yazarları kimlerdir?
•İbni İshak: Es-Sire
•Vakidi: Kitabül Meğazi
•İbni Hişam. Es-siretün-Nebeviye
•İbni Sad: Kitabut-tabakat
3.Siyer ilminin temel kaynakları nelerdir?
•Kur’an-ı Kerim
•Hz. Peygamberin hadisleri
•Sonradan yazılan siyer kitaplar

4.Peygamberimizden önce Arap yarım adasında yaygın olan dini inançlar nelerdi?
•Yahudilik
•Hıristiyanlık
•Haniflik
•Mecusilik
•Sabiilik
•Putperestlik/ Müşriklik Devamını Oku »

26

Temmuz
2013

Vaizlik Sınavına Hazırlık Fıkhı Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  317 Kez Okundu

Afakî: Mekke dışında başka yerlerde oturanlara verilen isim..

Akd (akid): İki kişi veya iki taraf arasında yapılacak bir işin karşılıklı rıza ile kararlaştırılması. Bağıt.
Akika: Çocuk için kesilen kurban.
Arafat: Mekke’nin güney doğusunda altı saatlik mesafede bir dağın adıdır (Mekke’ye 25 km).
Ariyet: Ödünç/iğreti verme.
Asabe: Baba tarafından akrabalar, erkek tarafı hısımlar, uzak akraba.
Azimet: Kesin karar ve niyet. Fıkıh terimi olarak: Kulların özürleri gözönü-ne alınmaksızın önceden farz kılman fiil.

B
Berâet-î asliyye: Bir şeyde asıl olan, o şeyin herhangi bir hükümden vareste olması prensibi. Yani kişi, bir delil bulunmadıkça hiçbir şeyle yükümlü tutulamaz. Buna göre bir şeyin haram kılınışı, belli bir nassa dayanmak zorundadır. Hakkında bir hüküm bulunmayan şeyler mubah (serbest) demektir, bkz. İbâhat-ı asliyye.
Bid’î talâk: Sünnete aykırı boşama.
Büyük tahallül: Tıraş olup ihramdan çıkma. bkz. Tahallul.

C
Cem’u's-salât: Dört rekâtlı namazlar; aynı vakitte kılmak. Namazları birleştirmek.
Cemratü’l-akabe: bkz. Remyi Cimâr.
Cizye: Vergi, Gayri müslim vatandaşlardan alınan baş vergisi.
Cumhûr-u fukaha (Cumhûr-u ulema): Fakihlerin büyük çoğunluğu.
Cumhur: (Hanefi, Şafiî, Maliki, Hanbeli’nin de aralarında bulunduğu) Fu-kahanın çoğunluğu. Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 37. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303536373839405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.