26

Eylül
2013

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  1.427 Kez Okundu

657 sayılı devlet memurları kanunundan müdür yardımcılığı sınavında çıkabilecek sorular. 657 sayılı devlet memurları kanunu konusundan eğitim denetmenliğinde, müdürlük sınavında ve idarecilik sınavlarında çıkabilecek sorular.657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kapsamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi özel kanunlara tabi olanlardandır?
A) Öğretmenler
B) Okul Müdürleri
C) Emniyet Teşkilatı Mensupları
D) Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
SORU 2- Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
A) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri
B) Spor-Toto Teşkilatında çalışan memurlar
C) Subaylar
D) Öğretmenler
SORU 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?
A) Cumhurbaşkanlık
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) İlgili Bakanlık
SORU 4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel ilkeler arasında yer almaz?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme
SORU 5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu hizmetleri,
1- Memurlar 2- Sözleşmeli Personel 3- Geçici Personel 4- İşçiler
Yukarıdakilerden hangileri eliyle yürütülür?
A) 1,2
B) 1,3
C) 1,2,3
D) 1,2,3,4
SORU 6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne denir?
A) Memur
B) İşçi
C) Geçici Personel
D) Sözleşmeli Personel
SORU 7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?
A) İçişleri Bakanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakan
D) Devlet Personel Başkanlığı
SORU 8- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?
A) Memur
B) İşçi
C) Geçici Personel
D) Sözleşmeli Personel
SORU 9- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme
SORU 10- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme Devamını Oku »

26

Eylül
2013

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  452 Kez Okundu

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Temel Eğitim Programı
Temel eğitim programı aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.
1) Atatürk ilkeleri,
2) T.C. Anayasası,
3) Genel olarak Devlet teşkilatı,
4) Devlet Memurları Kanunu,
5) Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri,
6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
7) Halkla ilişkiler,
8) Gizlilik ve gizliliğin önemi,
9) İnkılap Tarihi,
10) Millî güvenlik bilgileri.
11) Türkçe Dil bilgisi kuralları. Devamını Oku »

5

Eylül
2013

Siyer-i Nebi Soru cevap

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  499 Kez Okundu

1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?
a- Hadis b-Siyer c- Fıkıh d- Tefsir

2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit

3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye

4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?
a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe
5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?
a- Ebu Fükeyhe b- Habbab b. Eret c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi

6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?
a- İsra Gecesi b- Mirac Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi

7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?
a- Muhadram b-Hanif c- Sabii d- Müşrik

8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?
a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet

9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?
a- Haris b-Ebu Talip c- Zübeyr d- Ebu Lehep
10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?
a-Daru’l-Erkam b- Daru’n-Nedve c- Kubbe d- Suffe Devamını Oku »

2

Eylül
2013

Peygamberlerin Yaşları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  277 Kez Okundu

Hz Adem:Rivayetlere göre toplam ömrü 1000 yıl civarında olan Hz. Adem 930-936 yıl kadar yaşamış Ömründen bir kısmı (60 yıl kadar)ise Kendi isteği üzere Hz. Davud’a verilmiştir
“Âdem Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cuma günü idi. Ömrü de, bin yıldı
Hz. Şit:“Şis Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, dokuz yüz on iki yaşında idi. idris Aleyhisselâm da, o zaman yirmi yaşında bulunuyordu.”
Hz. İdris:“Yüce Allah, İdris Aleyhisselâmı, pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. O zaman, kendisi, yüz altmış beş yaşında idi”
Hz. Nuh:Kuranda:“Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.
Hz. Hud:“Hud Aleyhisselâmın Hadramevt’te vefat ettiği ve kabrinin, orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatında dört yüz altmış dört yaşında olduğu da, rivayet edilir.”
Hz. Salih:“Rivayete göre: Salih Aleyhisselâm vefat ettiği zaman iki yüz elli sekiz veya iki yüz seksen yaşında idi. “
Hz.İbrahim :Rivayetlere göre Hz.İbrahim 175-200 yaşlarına kadar yaşadı.
“İbrahim Aleyhisselâm, Ken’an ilinde hastalanıp yüzyetmişbeş veya ikiyüz yaşında bulunduğu sırada vefat etti.”
“Hz. İbrahim (A.s.) iki yüz (200)yaşında iken vefat etti.
Hz. İsmail:“Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra, İsmail Aleyhisselâm da, vefat etti. Hicr’de gömülü bulunan annesi Hz.Hâcer’in yanına gömüldü. İsmail Aleyhisselâmvefat ettiği zaman, yüz otuz yedi yaşındaidi.” “İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunuverdi. Ölüp halkına kavuştu.”
Hz.İshak: Hz. İshak’ın yaşı hakkında bir kaç rivayetin geneline göre 160 ile 185 yıl yaşadığı anlaşılıyor. “İshak Aleyhisselâm; Ken’an ilinde , yüz seksen beş veya yüz seksen veya yüz yetmiş’, ya da, yüz altmış yaşında vefat etti.”“Hz, İshâk yüz altmış (160)yaşında iken Şam’da vefat etti ve babası İbrahim (A.s.)’in yanına defnedildi.”
Hz. Yakub:“Yâkub Aleyhisselâm, yüz kırk yedi yaşında vefat etti. “
Hz. Yusuf:“Yûsuf Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”
“Hz. Yûsuf’un vaktiyle gördüğü rüya ile babası Yâkub (A.s.)’un Mısır’a gelmesi arasından kırk yıl, bir rivayette göre ise seksen yıl geçmiştir. Hz. Yûsuf kuyuya atıldığı zaman on yedi yaşındaydı ve babası Yâkub (A.s.) ile buluştuğunda doksan yedi yaşında bulunuyordu. Hz. Yûsuf ailesini Mısır’a getirdikten sonra yirmi üç yıl daha yaşadı ve yüz yirmi (120)yaşında iken vefat etti. Vefatından sonra ise yerine kardeşi Yahûda’yi vasî tayin etti.”
Hz.Eyyub:“Eyyûb Aleyhisselâm; ibtilâdan kurtulduktan sonra, yetmiş yıl daha, İbrahim Aleyhisselâmın Hanîf olan Tevhid dini üzere yaşayıp vefat etti.
İbrahim Aleyhisselâmın Tevhid dinini, Eyyûb Aleyhisselâmdan sonra değiştirdiler.
Eyyûb Aleyhisselâmın, vefat ettiği zaman, doksan üç yaşında bulunduğu’ bildirilmekte ise de; kendilerinin, karı koca olarak, yetmiş veya seksen yıl’, nimet bolluğu içinde ibtilâsız yaşadıklarını, ibtilâya uğradıklarının yedinci yılında ifâde ettikleri’, ve ibtilânın on sekiz yıl sürdüğü”, Eyyûb Aleyhisselâmın da, ibtilâdan kurtulduktan sonra yetmiş yıl daha yaşadığı’, gözönünde tutulacak olursa, yaşının, doksan üç değil, hattâ, yüzelliden de, bir hayli yukarılarda bulunduğunu kabul etmek gerekir.Nitekim, yaşının, iki yüz’, ikiyüz on yıl olduğu da, söylenmiştir.’
Hz. Zülkifl :“Zülkifl Aleyhisselâm, Şam’da vefat etti. Vefat ettiği zaman, yetmiş beş yaşında idi. “
Hz.Musa:“Mûsâ Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”
Hz, Musa (A.s.) yüz yirmi yıl (120)yaşamış, bunun yirmi yılını hükümdar Efridûn’un zamanında, geri kalan yüz yılını ise hükümdar Minûçihr’in döneminde geçirmiştir. Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderilmesinden ruhunun kabzedilmesine kadar geçen süre ise Minûçihr’in dönemine rastlamaktadır.
Hz. Davud:“Dâvûd Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cumartesi günü idi. Dâvûd Aleyhisselâm, o zaman, yüz yaşında idi.”
“Vefat ettiği zaman Dâvûd (A.s.) yüz(100) yaşındaydı. Bu hususta Hz. Peygamber (A.s.)’den rivayet edilen sahih bir hadîs vardır(29). Hz. Davud’un hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”
Hz. Süleyman:Rivayetlere göre Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı “Ölüm Meleği; Süleyman Aleyhisselâmın ruhunu, kendisi ayakta, Asasına dayanmış olduğu halde, kabz etti. O zaman,Süleyman Aleyhisselâm, elli küsur yaşında, elli iki yaşında veya elli üç yaşında idi.”“O, vefat ettiğinde elli üç (53)yaşında bulunuyordu. Hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”
Hz. Yahya:Rivayete göre: Yahya Aleyhisselâm Şehid edilişi, İsâ Aleyhisselâmın otuz üç yaşında semâya kaldırılışından bir buçuk bir yıl önce olduğuna, o zaman, İsâ Aleyhisselâm, otuz bir bucuk yaşında olup Yahya Aleyhisselâm da, ondan, altı ay büyük olduğuna göre otuz iki yaşında şehid edilmişti.
Hz. İsa:Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.
“İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”
“Hristiyanların iddialarına göre, Hz. îsâ göğe kaldırılıncaya kadar otuz iki (32)yıl birkaç gün yaşamış, Hz. İsa’dan sonra annesi Hz. Meryem de altı yıl daha hayatta kalmıştır. Böylece Hz. Meryem toplam olarak elli bir yıl yaşamış oluyor. Onlara göre, Hz. Yahya, îsâ (A.s.)’mın göğe kaldırılmasından önce öldürülmüş, Hz. îsâ’ ya peygamberlik ve risalet otuz yaşında iken gelmiştir.”
Hz. Muhammed:“Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, altmışüç yaşında idi.”
Kaynak:
1.M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
2.İbnü’l Esir, El Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, Bahar Yayınları

2

Eylül
2013

Öğretmen Atamalarında İstenen Belgeler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  261 Kez Okundu

1- Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği
2- Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği,
3- Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
4- İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
5- Askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
6- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
7- Mal bildirimi,
8- Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
9- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir.

Kaynak:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Madde:23

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  285 Kez Okundu

1-Fıkıh literatüründe “tahâret” her iki tür temizliği de içine alan geniş bir kapsama sahipken maddî kirlilik genelde “necâset”, hükmî kirlilik de “hades” terimleriyle ifade edilir.
2-Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Hades, büyük hades ve küçük hades şeklinde ikiye ayrılır
3-ABDEST :Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen “vudû”durAbdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (el-Mâide 5/6) buyurulur
4-GUSÜL :Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder.
5-TEYEMMÜM :Sözlükte “bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek” anlamına gelen teyemmüm dinî literatürde, suyu temin etme veya kullanma imkânının bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir
6-HAYIZ :Fıkıh ilminde hayız, ergenlik çağına giren sağlıklı kadının rahminden dü- zenli aralıklarla akan kanı ifade eder. Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür
7- NİFAS :Fıkıh dilinde nifas yani loğusalık, doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebep olduğu hükmî kirlilik (hades) halinin adıdır. Böyle kadına da loğusa (nüfesâ) tabir edilir. Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Şafiîler ise 60 gün olduğu görüşündedir.
8-İSTİHÂZE :Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana istihâze (özür kanı) denilir. Devamını Oku »

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  346 Kez Okundu

1-Abdest almayı gerktiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.
2- Mezheplere göre guslün farzları:Hanefi mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak. Hanbelilere göre; bunlara- ilaveten
niyet. Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak. Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu o-valamak ve gusül
işlemlerinin arasını açmamaktır.
3-Mezhepler göre namaz çeşitleri:Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar.Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.
4- Nafile namazlar :Sünen-i revatip ve sünen-i regaip olmak üzere ikiye ayrılır.Revatip, belli bir düzen ve tertip içinde ,beş vakit-farz
namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılınan sünnetlerdir. Revatip sünnetler dışındaki nafile namazlar-ise regaip
sünnetlerdir.
5- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimleri: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz
karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müd-det beklemeye
tuma’nine, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.
6- Evsat-ı mufassal : Orta uzunlukluktaki surelere denir.Büruc suresi ile beyyine suresi arasındaki sureler bu gurupta yer alır.
7- Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü :Hanbelilere göre cemaatla namaz kılmak, erkekler için farzı ayn, Şafiler için farzı kifaye. Hanefi ve Malikile-lere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.
8- Farz namaz kılana müfteriz, nafile namaz kılana müteneffil, namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye muktedi denir.
9- Namazın şartlarına Şurûtü’s-salât , namazın rükünlerine de Erkânü’s-salât denir
10 – Hurûc bi sun‘ih : Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasıdır Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür. Devamını Oku »

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  345 Kez Okundu


1- Vila nedir? Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
2-Fecr-i Sadık? Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
3- Fecr-i Kazib? Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
4-Fey-i Zeval? Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
5-Cenaze yıkamak nedir? Farz-ı Kifayedir.
6-Mesbuk nedir? Namaza sonradan yetişen kişidir.
7-Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir.
8-Cenaze namazının rükünleri? 4 tekbir ve kıyamdır.
9- Cenaze namazının vacipleri? Selamdır.
10- Cenaze namazının sünnetleri? Okunan dualar sünnettir. Devamını Oku »

28

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  488 Kez Okundu


1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?Maturudiyye
2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?Maturudiyye
3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?)Eşariyye
4)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?)Cebriyye
5)Mutezilenin kurucusu kimdir?Vasıl b.Ata
6)Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adıdır?Azrail
7)Münker-Nekir meleklerinin görevi nedir?Sorgu melekleri
8)Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?İrhas
9)Allah(c.c)nun kıyamet günü hesaba çekmek üzere insanları toplayacağı yere ne denir?Mahşer
10)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
11)15 günden az kalmak için gidilen yere ne denir?Vatanı sükna
12)Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca ne denir?Eyyamı bid
13)Yemini lağv=Yanlışlıkla yapılan yemin
14)Yemini gamus=Yalan yere yapılan yemin
15)Yemini munakıd=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin
16)Güneşin tam tepede olduğu zamana ne denir?İstiva vakti Devamını Oku »

26

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  310 Kez Okundu

1. Vaizin halkı aydınlatma görevi  633  sayılı Kanuna dayalı.

2. En uzun ayet Bakara   suresi 182. Ayet(Müdayene  Ayeti)

3. Muğeyyabat-ı hamse: Kıyametin kopması, yağmurun inişi, rahimlerde olan ceninin durumu, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin nerede öleceği. (Lokman, 34)

4. İstiaze ile Kur’ana başlamanın hükmü : İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu

(16/98) ayetinde geçen emrin vücûb değil, nedb ifade ettiğini söylerler. Buna göre Kur’an okumaya başlamadan önce istiâze okumak sünnettir. Namazda istiâzenin okunmasına gelince, bu konuda ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre vacib olup her rekâtta Besmele ve Fatiha suresinden önce istiâze de okunur. Ebû Hanife ve Şafiî’ye görüşe okunması sünnet olup sadece birinci rekâtte Besmele ve Fatiha suresinden önce okunur. Çünkü onlara göre namazdaki kıraatin hepsi bir tek kıraat sayılır.(Kurtubî, el-Câmi’li Ahkâmi’l  Kur’ân, Beyrut, ty., I, 86; M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/212.

5.  Strateji Geliştirme Başkanlığı,Başkanlık   birimlerindendir.

6. Yurtdışı Teşkilat  Birimleri : Din Hizmetleri  Müşavirliği,Din Hizmetleri  Ataşeliği.

7. Velicetun kelimesinin manası :Sırdaş

8. Elem yecidke yetimen fe ava, ve vecedeke ailen fe ağna, …fe la tekhar… ayetindeki koyu yazılan kelimelerin manası :Barındırdı – Fakir – Ezme

9. Le in besatte ayetindeki idğam Nakıs idgam

10. Velleyli iza Yesr kelimesindeki ‘R’ harfinin okunuşu :Hem ince, Hem kalın

11.Edille-i Şeriyye:Kitap,Sünnet,İcma,Kıyas

12. Alerrical türü hadis kitabı Ahmet b. Hanbel’in Müsned’i

13.Adalet Sıfatıyla ilgili kusurlar:1) Yalancılık (Kızbu’r-râvi,2) Yalancılıkla itham (İttihamu’r-râvi bi’l-kızb,3) Fisk (Fisku’r-râvi,4) Bid’at (Bidatu’r-raâi,5) Cehalet (Cehaletu’r-râvi

14. Hanefi Mezhebinde abdest  adak olarak adanmaz.

15.Kelam İlmi: İslam’ın inanç esaslarını inceleyen ilim. Tarih boyunca hem adı, hem de muhtevası çeşitli değişikliklere uğradı. Sözgelimi iman temellerini (akide) incelediği için Akaid ve Usuli’d-Din; konularının ağırlığımı Allah’a iman, Allah’ın birlenmesi (tevhid) ve sıfatları oluşturduğu için İlm-i Tevhid ve Sıfât; fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için Fıkhu’l-Ekber (Büyük Fıkıh); temel yöntem olarak düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için İlm-i İstidlal ve Nazar gibi adlarla anıldı.

16.Kelami konularda ön plana çıkan mezhepler:Selefiyye – Eşariye – Mürcie

17. HALKU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın yaratılmış olması meselesi.Halk sözlükte; Allah’ın mümkini yaratması, aslı ve modeli olmadan ve bir âlet kullanmadan var etmesi demektir. Halku’l- Kur’ân; Kur’ân’ın yaratılmış olması anlamında bir terkip olup, terim olarak, Kur’ân-ı Kerîm’in Cenâb-ı Hakk’ın ezelî ilmine mi dayandığı, yoksa sonradan mı yaratıldığı konusunda Hicrî 1. asırda çıkan fikir cereyanını ifade eder. Konu Allah’ın kelâm sıfatıyla yakından ilgilidir.

18. Kur’an’ın oldukça kapalı olan ve yalnız şarinin açıklaması ile bilinen ayetlerine  Mücmel denir.

19. Kariyer basamaklarına göre vaizlerin sıralaması :Vaiz – Uzman Vaiz – Baş Vaiz

20. MÜRCİE  İSMİ:İrca kelimesinden türemiş olup te’hir etmek ve geriye bırakmak anlamına gelen mürcie, mezhepler tarihinde, büyük günah işleyen müminlerin azaba maruz kalmayacağını, onların durumlarının olduğu şekliyle, Allah’a irca edilmesi gerektiği yolundaki düşünceyi savunan ekolün adıdır. Bunlar Haricilerden sonra ortaya çıkmıştır. Mürcie’ye göre, bir kişi mümin olduktan sonra işlediği günahlar ona zarar vermez. Zira imanın bulunduğu yerde günahın bir değeri yoktur. Günah işlemekle iman eksilmez. Böylece Mürcie, günah işleyenler için daha toleranslı bir tavır sergilemekte ve âhirette de onların bağışlanacağı hususunda ümitli bulunmaktadır. Mürcie’ye göre iman kalp ile Allah’ı ve Hz. Peygamber’in haber verdiklerini bilmekten ibarettir. Ebû Hanife, mürcie’nin bu görüşünü kabul etmemiştir. Ona göre iman sadece bilme değil, dil ile de ikrar edilmesi gerekir. Mürcie kendi içinde beş fırkaya ayrılmıştır. Bunlar, Yûnusiyye, Gassâniyye, Tûmaniyye Sevbâniyye ve Merîsiyye’dir.

21.VÜCÛH VE NEZÂİR :Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.

22. Hadr :En hızlı okunuş

23.ENFAL: Mallar, ganimetler manasına gelen sure 42. Sure adlarından hangisi doğrudur?

24.Tekasür: Mal çokluğu ile övünen

25. Hutbeden sonra okunan ayet Emevi  halifelerinden  Ömer b. Abdülaziz  ile başladı.

26. Süt akrabalığı mirascılık nedeni olmaz.

27. Hanefi Mezhebinde  Yemin’i Gamus için keffaret yoktur.

28-İhtilaflı hadisler. Te’vîl-i muhtelefil-hadîs.

29.Kelâmi tartışlara sebep olmamıştır. Yemâme Savaşı,Kelâmi tartışmalara sebep olmamıştır

30.Revatib:Farz namazlarla birlikte kılınan.

31. Nimet-i İslâm:Vaaz hazırlamak için baş vurulmaz.

23

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık (Özel)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  536 Kez Okundu

SİYER BİLGİLERİ-1
1- Siyer”, lügatte “siyret” kelimesinin çoğuludur. “Siyret” ise, yol gidiş, hal tercemesi ve insanın mânen tuttuğu yol manalarına gelir. “Siyer-i Nebî” ise Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatını anlatan tarih ilmidir. Siyer-i Nebî, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, İbâdet ve Ahlâk’la alakalıdır.
2-Siyer-i Nebi, Rabbini en iyi tanıyan ve insanlara en güzel şekilde tanıtan Efendimizin mübarek hayatıdır. Allah’ın terbiye ettiği yüce ahlak sahibinin, canımızdan ziyade sevdiğimiz ve O’nu sevmekle Rabbimizin sevgisini kazanabileceğimiz Sevgili’nin, hayat hikâyesidir.
Efendimiz aleyhisselam, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Rabbini çokça zikreden müminlerin en güzel örneği, önderi ve rehberidir. (Ahzab Sûresi 33/21
3- Rasûlullah (s.a.s.) hicret esnasında Kuba ‘ da Amr b. Avf Oğulları’nda 14 gece misâfir kaldı.(el-Buhârî, 1/11; Tecrid Tercemesi, 2/306 (Hadis No: 270)
4- Kur’ân-ı Kerîm’de “takvâ üzere yapıldığı” bildirilen Kuba Mescidi
5- İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe: Hicret esnasında “Sâlim b. Avf oğulları”na âit “Rânûnâ Vâdisi”nde öğle vakti oldu. Rasûlullah (s.a.s.) burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk Cuma Namazını kıldırdı.
6-Peygamberimiz Medine ‘ de Halid b. Zeyd’ e misafir oldu.Bu misâfirlik “Mescidü’n-Nebî”nin inşâatı tamamlanıncaya kadar 7 ay devam etti.
7-Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el- Ensâri, Neccâr oğullarından ve Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hatun’un âilesindendir. Müslüman Araplar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasında bulunmuş ve şehit düşmüştür. Fâtih, İstanbul’u fethedince Hz. Hâlid’in kabrini buldurmuş, hâlen ziyâret edilmekte olan türbesini yaptırmıştır. İstanbul’da türbenin bulunduğu semt (Eyyüb), adını onun isminden almıştır.
8- AHKÂM-I HAMSE :Beş hüküm anlamına gelen “ahkâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram’dan oluşan teklifi hükümlere denir.
9- AHMED : Peygamberimizin (a.s.) Kur’ân’da zikredilen isimleri “Ahmed” (Sâf, 61/6) diğeri de “Muhammed”dir (Fetih, 48/29; Muhammed, 47/2, 3/144). Her iki isim de “övülmüş” demektir. Peygamberimiz (a.s.); fiilleri, sözleri, ahlâkı ve davranışlarıyla övüldüğü için “Muhammed”, kendisinden önceki Peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için “Ahmed” ismi ile nitelenmiştir.
10-Hazreti Muhammedin süt annesi Halime,Sad Oğulları Kabilesindendir.
11- Hz. Abdullahın kabri Medinededir.
12- Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer Ebva Köyü.
13- Ümmü Eymen Hz.Aminenin hizmetçisidir
14- Peygamber efendimizin ilk eşi Hz.Hatice Devamını Oku »

23

Ağustos
2013

Diayenet yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  290 Kez Okundu

1-Cebriyye:İnsan fiillerinde hür değildir.
2-“İnsan, özgür bir cüz ‘î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir.
3-Eşariyye:Dinî tebligat olmazsa akıl ile Allah bilinemez
4-Maturidiyye:Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir.
5-Selefiyye:İnanç konularında ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı
6-Mutezile:“Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep
7- Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri ile Muhammed b. İdris eş-Şafiî şöhret kazanmıştır.
8-İslam filozoflarının üç konuda küfre düştüklerini ileri süren ve bu tezini anlatmak amacıyla da ‘Tehâfütü’l-felâsife’ adlı bir eser kaleme alan kelamcı Gazzali.
9- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep Mu’tezile – Hariciyye
10-“ Kelam” kelimesini kelam ilmi için ilk kullanan mezhep Mu’tezile
11-Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi Gazzali ile sona erer.
12-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep Kerramiyye
13-“Medine halkının imamı” diye anılan müçtehit imam İmam Mâlik
14-“İbn Fûrek, Bâkıllâni, Fahreddin er-Râzi” itikadi konularda Eşariyye mezhebinin görüşlerini benimsemiştir.
15-İslâm tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi fırka Hariciler
16-Haricilerin mürtekib-i kebire hakkındaki görüşü Kafir olur
17-Haram’ın rızık olmadığı görüşünü ileri süren mezhep Kaderiyye.

23

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  332 Kez Okundu

1-Vakf-ı Murahhas ص harfi.
2-Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler dönemde gerçekleşmiştir.
3-”Medyen ve Eyke ” halkına Hz.Şuayb Peygambere gönderildi.
4- Efendimizin gençliğinde Mekke’de katıldığı hayır cemiyetinin ismi Hılf –ül Fudul
5- Hendek savaşında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikri Salman-ı Farisi aittir.
6- Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar Revatib olarak ifade edilir.
7- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan nafile namazlar Regaib olarak ifade edilir.
8-Kum yığını anlamına gelen süre Ahkaf suresi
9-Kur’anı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune tedvir denir.
10-Kur’an okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir
11-Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve kabilelere ayrılmasının sebebi Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için olarak açıklanmıştır.(49/13)
12-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi Abdullah bin Mesud
13-Şiilik ilk olarak Hz.Osman zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır
14-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil Hudûs delili
15-Mutezilenin kurucusu Vasıl bin ata
16-Muğayyebati hamse aşagıdakı surelerın Lokman suresinde zikredilmektedir
17-İmama 1. rekatin rukusundan sonra uymaya Müdrik denir ?
18-Nisab miktarina ulasmis bir malin üzerinden 1 kameri yilin gecmesine havelenül havl denir ?
19-Sabah namazının vaktın son kısmında kılınması İsfar tabiri ile ifade edilir.
20-Zekat verene Müzekki denir.
21-Peygamber efendimizin hicretini anlatan sure Tevbe suresi.
22-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiîye aittir.
23-Kur’an’ı Kerim’de İsrail Hz. Yakup için kullanılan isimdir?
24-ilk olarak Kur’an eğitimi için aşagıdakı sahabelerden Musab b.Umeyr Medineye gönderilmiştir
25-ifk hadisesine vesile olan kişi Safvan b.Muattal
26-Efendimiz (s.a.v)çok benzeyen sahabe Hz Musab bin Umeyr(r.a)
27-Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancagı taşıma görevine Liva denir.

22

Ağustos
2013

Yeterlilik Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  324 Kez Okundu

1-İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Maturudiyye
2-Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Maturudiyye
3-Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Eşariyye
4-İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb Cebriyye
5-Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda,zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.Maturidiyye
6-Mutezilenin kurucusu Vasıl b.Ata
7-Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adı Azrail
8-Kerrubiyyun kelimesinin anlamı Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır
9-Ulul-Azm olarak nitelendirilen peygamberler:Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.İsa,
Hz.Muhammet(s.a.v)
10-Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil İmkan
11-Nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere Makasıd denir.
12-Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil Fıtrat delili
13-Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil Hudus
14-Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan
delile Temanu denir.
15-15 günden az kalmak için gidilen yere Vatanı Sükna denir.
16-Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca Eyyamı bid denir.
17-Remel :Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18-Kıraat ilminde kıraatı seb-a(yedi kıraat)meşhır olmuştur.Bu kıraat imamlarından medine de şöhret olan zat Nafi
19-Hz.Peygamber taif yolculuğu dönüşünde Mutim b.adiy
himayesinde mekkeye girmiştir.
20-Mescidül-kıbledeyn(iki kıbleli mescid)olarak bilinen mescid Selimoğulları kabileye aittir.
21-İdam edilen müslümanların infazdan önce namaz kılmaları adeti Hubeyb b.adiy başlamıştır.
22-Hz.Peygamber(s.a.v)mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak Zeyd b.harise verdi.
23-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğu İlk Anlayan Varaka
24-Peygamberimizn son seferi Tebük olmuştur.
25-Hendek savaşının diğer adı Ahzab
26-Hz Hatice annemiz Nefise bint-i ümeyye aracılığı ile peygamber efendimize evlilik teklifinde bulundu.

22

Ağustos
2013

Kur’an Bilgileri Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  256 Kez Okundu

Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “Başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır
Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi Bakara 286 âyettir.
Hz. Yusuf suresi Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. (Kuran bu sureyi Ahsenül-Kasas = En Güzel Kıssa, Kıssaların En Güzeli olarak nitelendirmiştir.)
Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.
en-Nahl: bal arısı demektir.
İsrâ :Geceleyin yürütmek”
Kehf, mağara demektir.
“Enbiya”, peygamberler demektir.
Neml, karınca demektir.
Ahzâb, gruplar demektir. Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 34. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303233343536405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.