28

Mayıs
2013

Kpss Dikap Dinler Tarihi Alan Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  295 Kez Okundu

1-İmam Gazali (ö.1111) Din kul l ile Allah arasındaki muamele olarak tarif etmektedir.
2-İlk Dinler tarihi kürsüsü 1873 de Cenevre Üniversitesinde kurulmuş, bunu 1876 yılında Hollanda da kurulan 4 yeni Dinler Tarihi kürsüsü takip etmiştir.
3-Sintoizmin kutsal kitabı KOKJİKİ denilen eski nesneler kitabıdır.
4-Hinduizm Kutsal kitapları Vedalardır bu kitapların dili Sanskritçedir.Ölülerini yakarak, Ganj Nehrine atarlar. Yakmalarındaki sebep ruhun ölümsüzlüğüne olan inançlarıdır.
5- Budizm’de İman kararına “ tri-ranta ” ( üç cevher ) denir. “ Buda’ya sığınırım, dhammaya sığınırım ve sanghaya sığınırım “ şeklinde ifade edilir.Budizmin kitabı yoktur.
6-Sihizm: Hindistan ‘da ortaya çıkan İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir.Sihizmin kurucusu Guru Nanak’tır.
7-Caynizm:Buda ile aynı dönemde yaşamış olan Cina(Mahavire)’ya dayanır. Buduizme yakındırlar fakat züht hayatını daha çok önem verirler. Devamını Oku »

27

Mayıs
2013

Cennet-Cehennemin İsimleri ve Anlamları

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  297 Kez Okundu

a)Cennetin isimleri ve Anlamları:Kur’ân-ı Kerim’de cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır: adn cenneti, firdevs cenneti, naim cenneti, dâru’l-huld (ebedilik yurdu), dâru’s-selâm (esenlik yurdu), dâru’l-mukame (ebedî durulacak yer) ve makâm-ı emîn (güvenilir makam). Cennette; bakanlara hoş görünen, içenlere zevk veren nehirler ve sular, süzme baldan ırmaklar (Muhammed, 47/15), tatlı su pınarları (insan, 76/18), sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan içkiler (sâffât, 37/45-47), çeşitli meyveler, hurmalar, nar ağaçları (Rahmân, 55/60), bağlar (Nebe, 78/32), sedir ağaçları ve salkımlı muz ağaçları (Vâkı’a, 56/28-29), ince ve kalın ipek elbiseler (Kehf, 18/31; İnsan, 76/21), altın süsler (Kehf, 18/21, Hac, 22/23; Fâtır, 35/33), güzel meskenler, hiçbir yorgunluk ve zahmet vermeyen (Hicr, 15/47-48), boş ve yalan söz işitilmeyen sonsuz nimet ve güzellikler (Nebe, 78/35) bulunduğu Kur’ân’da bildirilmektedir.

b)Cehennemin İsimleri ve Anlamları:Sözlükte “derin kuyu” anlamına gelen cehennem, dinî literatürde dünya hayatında îmân etmeyenlerin sürekli olarak, îmân ettiği halde sâlih amel işlemeyen kimselerin de günahları ölçüsünde, cezalandırılmak üzere kalacakları ceza ve azap yeridir. Kur’ân-ı Kerim’de Cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nâr (ateş), cahîm, (alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin çoğunun bir daha geri dönemediği uçurum, yer), saîr (çılgın ateş), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş). Bunlardan Kur’ân’da en çok geçeni cehennem kavramıdır. Âlimlere göre, Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyette cehennem hayatıyla alakalı olarak geçen acı, ıstırap, azap, ateş vb. şeyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunların içyüzünü insanların bilmesi mümkün değildir. Ehl-i Sünnet inancına göre Kur’-ân-ı Kerim’de geçmiş zaman kipiyle ifâde edilen “cehennem kâfirler için hazırlandı” (Bakara, 2/24; Âl-i İmrân, 3/131) cümlesi, cehennemin şu anda var ve yaratılmış olduğunu gösterir. Haşrin ve cehennemdeki azabın cismanî değil de ruhanî olacağını iddia eden İslâm filozoflarına karşı, Ehl-i Sünnet âlimleri, bazı Kur’ân âyetlerine dayanarak (Nisâ, 4/56) Cehennem azabının hem ruhanî hem de cismanî olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca Ehl-i Sünnet kelâmcıları “…Orada ebedî kalıcıdırlar.” (Nisâ, 4/169; Ahzâb, 33/65) mealindeki âyetlere dayanarak, cehennem hayatının sonsuz olduğu fikrini benimsemiş, bunun aksini savunan Cehmiyyeyi bid’atçı olarak nitelendirmişlerdir.

Kaynak:DİB,Kavramlar Sözlüğü

27

Mayıs
2013

HADİS EDEBİYATI

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

Rivayet’ul-hadis kapsamında tasnif edilmiş kitap türleri şu başlıklar altında sıralanır:
Sahifeler: Muhtelif vesilelerle Peygamber (s) tarafından yazdırılan mektuplar, musalahanameler ve ahitnamelerle bazı sahabeler tarafından kaleme alınan sahifeler, asr-ı saadet devrinin ilk yazılı belgeleridir. Bu sahifelerden bilinenleri, Abdullah b. Amr, Sa’d b. Ubade, Muaz b. Cebel, Ali b. Ebu Talib, Amr b. Hazm el-Ensari, Semure b. Cündeb, Abdullah b. Abbas ve Enes b. Malik’e ait olanlardır. Devamını Oku »

27

Mayıs
2013

Önemli Hadis Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  179 Kez Okundu

Hadîs Âlimi (Muhaddis): Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse. Çok sayıda hadîs toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta’dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîn’dir.
Hadîs İmâmı: Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis âlimi. Buna, hadîs müctehidi de denir.
Hadîs-i Âhâd: Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan) hadîs-i şerîfler.
Hadîs-i Âmm: Herkes için söylenmiş hadîs-i şerîfler.
Hadîs-i Cibrîl: Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm’ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.
Hadîs-i Garîb: Yalnız bir kişinin bildirdiği sahîh hadîs. Yahut, aradaki râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs âliminin muhâlefet ettiği hadîs. Devamını Oku »

27

Mayıs
2013

KUR’AN TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  209 Kez Okundu

1) Yüce yaratıcının , genel olarak varlıklara hareket tarzlarını bildirmesi , özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği ilahi emir, yasak ve haberlerin tümünü vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli ve süratli bir yolla peygamberlerine iletmesine vahiy denir. (Demirci, Muhsin,Vahiy Gerçeği,İstanbul 1996, s.27)

2) Peygamberlerin cebrailden vahiy telakki etmeleri bir anda, bir kere göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir müddet içinde meydana geliyordu çünkü onların kalpleri gayb alemine yönelmiştir ; dolayısıyla tanrısal bilgiler kalplerine çarçabuk aks etmektedir. Bu yüzdendir ki söz konusu mesele sürat manasına gelen “vahy” sözüyle ifade edilmiştir. Bunun sebebi, peygamberi bilgilerin bizimki gibi çalışıp çabalayarak öğrenilmiş,dercedilmiş ve belirli vakitlerin geçmesiyle elde edilmeyip, bir defada telkin edilmiş bilgiler olmasındandır.
(İbn Haldun,Mukaddime(trc. Zakir Kadiri Ugan),İstanbul 1986, I ,239.) Devamını Oku »

26

Mayıs
2013

Önemli Fıkıh Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  216 Kez Okundu

ZIHÂR:Sözlükte “iki elbise birbirine uyup, birini diğeri üzerine giymek, yardım etmek” anlamlarına gelen zıhâr, ıstılahta erkeğin eşine, onu kendisine haram kılmak maksadıyla “sen bana anamın sırtı gibisin” demesidir.

HIDÂNE:Sözlükte “göğüs, kanat; çocuğu kucağına almak, beslemek; bir şeyi yanına almak” anlamlarına gelen hıdâne, bir fıkıh terimi olarak, küçük çocukları yanında bulundurma, bakım, gözetim ve terbiye etme hak ve vazifesi demektir.
SELEM:Selem, bir fıkıh kavramı olarak, peşin para ile veresiye mal almak demektir.
İÂNE:Yardım etmek, desteklemek, korumak, mâlî-parasal katkı sağlamak vb. anlamlara gelen iâne, terim olarak; hayrat, tasadduk ve himâye gibi koruma faaliyetlerini kapsayan ve “genel yardım” hizmetlerini ifade eden bir kavramdır. Îâne ve iâşe terimleri çoğu zaman birlikte kullanılır.
EMANET:Fıkıh literatüründe emanet, tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanıyla kurulan ve bağlayıcı olmayan bir akittir. Devamını Oku »

26

Mayıs
2013

İlahiyat Onlisans İslam İbadet Esasları 1-10 Ünite Özeti

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  169 Kez Okundu


1.Ünite
*ibadet bedenle ve malla yapılmasına göre 3e ayrılır
-bedeni ibadet
-mali ibadet
-mali ve bedeni ibadet
*ibadet herkesin sorumlu ve yükümlü olup olmamasına göre 2 ye ayrılır.
-ayni ibadet
-kifai ibadet
*vakte bağlı olan ibadetlere MUKAYYED İBADET denir
*vakitten bağımsız ibadetlere MUHADDED İBADET denir
*miktarı belli ibadete MUHADDED İBADET DENİR
*miktarı belirsiz ibadet GAYRI MUHADDED İBADET denir
*beliri olan ibadetlere MUAYYEN İBADET denir.
*seçimlik ibadetlere MUHAYYER İBADET denir. Devamını Oku »

25

Mayıs
2013

HADİS DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  445 Kez Okundu

1-‘Kütüb-i Sitte’ olarak bilinen altı hadis kitabının isimlerini yazarak genel özelliklerini belirtiniz.
1- 1-Buhari, 2-Müslim, 3-Tirmizi, 4-Ebu Davud, 5-Nesai, 6-İbn Mace
Buhari ve Müslim, dini hayatın hemen her alanıyla ilgili rivayetleri konularına göre bir araya getirdikleri için CAMİ olarak isimlendirilmişlerdir.
Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace ise, fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkam hadislerinden (Fıkıhla ilgili hadislerden) oluştukları için SÜNEN olarak adlandırılmışlardır.
Sünenlerde genellikle Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan ve merfu denilen hadislerine yer verildiğinden bu kitaplarda sahabe ve tabiunun mevkuf ve maktu sözlerine raslanmaz.
Alimlerce en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen bu 6 eser, günümüze kadar İslami ilimlerin Kur’an’dan sonraki temel kaynakları olmuştur. Devamını Oku »

25

Mayıs
2013

İLMİHAL-1

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

1) Eksiği olmayan, her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Allah’ın ismi nedir?
a) Rab b) Samet x c) El-Mücib d) El-Gafur e) Rahman
2) Aşağıdakilerden hangisi Ahiretle alakalı bir kavram değildir?
a) Mahşer b) Amel Defteri c) Mizan d) Halık x e) Ölüm
3) Allah, evrende yarattığı bitki, hayvan, insan gibi bütün varlıklara kendi özelliğine göre bir hayat vermiştir. Her yaratılana varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu her şey Allah tarafından verilmiştir. Bundan hiç b i r v a r l ı k istisna e d i l m e m i ş t i r. Verilen bilgiler Esmaü’l-Hüsna’da bulunan Allah’ın isimlerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
a) El-Hayy-El-Rezzakx b) El-Kadir-Es-Sabur c) El-Hayy-El-Ğafur d) El-Rezzak-El-Kadir e) El-Hayy-El-Mecid Devamını Oku »

25

Mayıs
2013

İlitam Hadis Tarihi ve Usulü

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  522 Kez Okundu


Hadis ilmi, geçmişte şer?i ilimler veya Nakli ilimler diye isimlendirilen, günümüzde ise ıslami ilimler denilen ilim grubunun bir alt dalıdır. ıslam Dini? ni konu edinen Nakli/ şer?i ilimler , Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuftur.Müslümanlar ın dini açıdan sorumluluklarını ortaya koyan, kural koyucu(normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dalıdır. ıslam tarihi, ıslam mezhepleri tarihi ve ıslami ilimler tarihi ise ıslam dinini konu edinmeleri bakımından ilk bakışta ıslami ilimler içinde yer alıyor gibi görünseler de aslında Tarih bilimi? nin alt dalıdırlar.

SÜNNET KAVRAMI: Devamını Oku »

25

Mayıs
2013

kpss Dikap Alan Ders Notları:109 Sh.

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  471 Kez Okundu

GENEL KONULAR
1- Kur’an ilimlerinden Nezâir ilminin konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kur’an-ı Kerim’deki aynı anlama gelen farklı kelimeler
2- Kur’an-ı Kerim’de borçlanma ile ilgili hususları ele alan ve Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti olan Bakara Suresinin 282. ayeti müfessirlerce hangi kavramla ifade edilmiştir? Müdâyene ayeti
3- Kur’an’da geçen ve bir sûrenin de adı olan “teğâbün” kelimesi hangi anlama gelmektedir?Aldanma
4- Hz. Musa ile birlikte kendisine Allah’ın katından rahmet ve ilim verildiği belirtilen kişinin yaptığı seyahat ve bu esnada yaşadıkları üç olay ile bu olayların hikmetlerine dair kıssa Kur’an-ı Kerim’in hangi sûresinde anlatılmaktadır?Kehf
5- Mutezile mezhebinin salah/aslah konusundaki yaklaşımı hangi temel prensibine dayanmaktadır? Adalet
6- Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilgi elde etme yollarından değildir?Keşf Devamını Oku »

25

Mayıs
2013

İslam Tarihinden Dersler

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  177 Kez Okundu

Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza (r.a) ile Ebû Tâlib amcasının oğlu Hz. Cafer (r.a), bacanaktılar. İki kız kardeşten Selmâ bint Umeys ile Hz. Hamza evli, Esmâ bint Umeys ile de Hz. Cafer evliydi.
Hz. Cafer, Hz. Hamza’nın Müslüman olmasından sonra hanımı Esmâ ile birlikte ikinci kafile ile Habeşistan’a hicret etti. Bu ayrılıktan sonra iki bacanak Hz. Cafer ile amcası Hz. Hamza, dünya gözü ile bir daha görüşemediler. Çünkü Hz. Cafer, Habeşistan’da on iki sene kaldı. O, Habeşistan’da iken Uhud savaşı olmuş ve Hz. Hamza bu savaşta şehid düşmüştü. Hz. Cafer, Habeşistan’dan Medine’ye geldiğinde Hz. Hamza, şehid olalı üç yıl olmuştu. Devamını Oku »

24

Mayıs
2013

Vaazlık Sınavına Hazırlık İçin Özetle

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  200 Kez Okundu

-Kuran-ı Kerim deki kıssaların geçtiği sureler.
-Fıkıh kitaplarındaki terimler.
-İslam Kaynaklı akımlar ve Mezhepler
-Diyanet Merkez ve Taşra Teşkilatı mevzuatı,
-Devlet Memurları Kanunu,
-K.Kerim Meali,
-Kutlu Doğum ,camiler haftası ana temalarını, Devamını Oku »

24

Mayıs
2013

Fıkıh Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

Afakî: Mekke dışında başka yerlerde oturanlara verilen isim.
Akika: Çocuk için kesilen kurban.
Arafat: Mekke’nin güney doğusunda altı saatlik mesafede bir dağın adıdır (Mekke’ye 25 km).
Ariyet: Ödünç/iğreti verme.
Asabe: Baba tarafından akrabalar, erkek tarafı hısımlar, uzak akraba.
Baîn talak: Nikâh tazelenmeden dönülmeyen boşama. Devamını Oku »

24

Mayıs
2013

Hac Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  231 Kez Okundu

HAC, kasdetmek ,yönelmek manasına gelir. Kabe ve civarında bulunan kutsal yerleri, özel vakitler içerisinde usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken görevleri yerine getirmeye denir. Hicretin 9. Yılı Medine’ de farz kılınan Hac,Farziyyeti;Kitap,Sünnet ve icma ile sabittir. Ali İmran Suresi’nin 97.Ayetinde:Yoluna gücü yetenlerin evi(Kabe) Hac ve ziyaret etmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.
MEŞAİR:Hac menasikinin diğer bir adıdır meşair.
NÜSÜK:Tavaf,Say,Vakfe,Şeytan taşlama,Kurbam kesme,İhram gibi olan Hac fiillerine denir.
KABE: Mescidi Haram denilen Camii Şerif’in ortasında,yaklaşık 13m. yüksekliğinde 12m. boyunda ve 11m genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.
HATİM:Kabe’nin Kuzeybatı duvarının (Rükn-i Iraki ile Rükn-i Şami arası) karşısında,zeminden 1m. Kadar yüksek 1,5m. Kalınlığında yarım daire şeklinde duvardır.
HİCRİ İSMAİL:Hatim duvarı ile Beytullah arasındaki boşluğa denir.(Hicri Kabe veya Hatıra da denir).
KABE KAPISI:Kabe’nin Kuzeydoğu duvarında (Rükn-i Haceri Esved ile Rükn-i Iraki arasında) zeminden 2m. Kadar yükseklikte Kabe kapısı vardır.
MÜLTEZEM:Haceri Esved ile Kabe kapısı arasında ki bölüme denir.
HACERİ ESVED:18-19cm kutrunda,kırmızımsı esmer,parlak bir taştır.Hz.İsmail(a.s) tarafından Ebu Kubeys dağından getirilen bu taş,tavafa başlama noktasıdır.Bu taşı istilam ederek Hacca başlamak sünnettir.
MAKAMI İBRAHİM:Hz.İbrahim(a.s) Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı Hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yere denir. Devamını Oku »

Toplam 183 sayfa, 34. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303233343536405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.