23

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  312 Kez Okundu

1-Vakf-ı Murahhas ص harfi.
2-Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler dönemde gerçekleşmiştir.
3-”Medyen ve Eyke ” halkına Hz.Şuayb Peygambere gönderildi.
4- Efendimizin gençliğinde Mekke’de katıldığı hayır cemiyetinin ismi Hılf –ül Fudul
5- Hendek savaşında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikri Salman-ı Farisi aittir.
6- Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar Revatib olarak ifade edilir.
7- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan nafile namazlar Regaib olarak ifade edilir.
8-Kum yığını anlamına gelen süre Ahkaf suresi
9-Kur’anı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune tedvir denir.
10-Kur’an okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir
11-Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve kabilelere ayrılmasının sebebi Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için olarak açıklanmıştır.(49/13)
12-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi Abdullah bin Mesud
13-Şiilik ilk olarak Hz.Osman zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır
14-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil Hudûs delili
15-Mutezilenin kurucusu Vasıl bin ata
16-Muğayyebati hamse aşagıdakı surelerın Lokman suresinde zikredilmektedir
17-İmama 1. rekatin rukusundan sonra uymaya Müdrik denir ?
18-Nisab miktarina ulasmis bir malin üzerinden 1 kameri yilin gecmesine havelenül havl denir ?
19-Sabah namazının vaktın son kısmında kılınması İsfar tabiri ile ifade edilir.
20-Zekat verene Müzekki denir.
21-Peygamber efendimizin hicretini anlatan sure Tevbe suresi.
22-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiîye aittir.
23-Kur’an’ı Kerim’de İsrail Hz. Yakup için kullanılan isimdir?
24-ilk olarak Kur’an eğitimi için aşagıdakı sahabelerden Musab b.Umeyr Medineye gönderilmiştir
25-ifk hadisesine vesile olan kişi Safvan b.Muattal
26-Efendimiz (s.a.v)çok benzeyen sahabe Hz Musab bin Umeyr(r.a)
27-Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancagı taşıma görevine Liva denir.

22

Ağustos
2013

Yeterlilik Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  308 Kez Okundu

1-İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Maturudiyye
2-Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Maturudiyye
3-Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Eşariyye
4-İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb Cebriyye
5-Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda,zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.Maturidiyye
6-Mutezilenin kurucusu Vasıl b.Ata
7-Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adı Azrail
8-Kerrubiyyun kelimesinin anlamı Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır
9-Ulul-Azm olarak nitelendirilen peygamberler:Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.İsa,
Hz.Muhammet(s.a.v)
10-Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil İmkan
11-Nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere Makasıd denir.
12-Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil Fıtrat delili
13-Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil Hudus
14-Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan
delile Temanu denir.
15-15 günden az kalmak için gidilen yere Vatanı Sükna denir.
16-Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca Eyyamı bid denir.
17-Remel :Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18-Kıraat ilminde kıraatı seb-a(yedi kıraat)meşhır olmuştur.Bu kıraat imamlarından medine de şöhret olan zat Nafi
19-Hz.Peygamber taif yolculuğu dönüşünde Mutim b.adiy
himayesinde mekkeye girmiştir.
20-Mescidül-kıbledeyn(iki kıbleli mescid)olarak bilinen mescid Selimoğulları kabileye aittir.
21-İdam edilen müslümanların infazdan önce namaz kılmaları adeti Hubeyb b.adiy başlamıştır.
22-Hz.Peygamber(s.a.v)mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak Zeyd b.harise verdi.
23-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğu İlk Anlayan Varaka
24-Peygamberimizn son seferi Tebük olmuştur.
25-Hendek savaşının diğer adı Ahzab
26-Hz Hatice annemiz Nefise bint-i ümeyye aracılığı ile peygamber efendimize evlilik teklifinde bulundu.

22

Ağustos
2013

Kur’an Bilgileri Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  244 Kez Okundu

Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “Başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır
Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi Bakara 286 âyettir.
Hz. Yusuf suresi Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. (Kuran bu sureyi Ahsenül-Kasas = En Güzel Kıssa, Kıssaların En Güzeli olarak nitelendirmiştir.)
Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.
en-Nahl: bal arısı demektir.
İsrâ :Geceleyin yürütmek”
Kehf, mağara demektir.
“Enbiya”, peygamberler demektir.
Neml, karınca demektir.
Ahzâb, gruplar demektir. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Hadis Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  647 Kez Okundu

1-Hadis: Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) nisbet edilen söz, fiil ve takrirler (onay) dir.
2-İslam’ın ilk yıllarında sünnet genellikle bir fiile, uygulamaya; hadis ise bir sözü, bir fiil ve davranışı aktaran söze (rivayet) deniliyordu.
3-Kavli Sünnet (sözlü):Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözleri (hadisleri).
4-Fiili Sünnet (eylemsel): Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) davranış ve uygulamaları
5-Takriri Sünnet (onaysal): Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda yapılan, söylenen veya kendisine iletilen söz ve davranışları reddetmeyip sessiz kalması ya da onayladığını gösteren bir davranışta bulunmasıdır.
6-Eser; Sahabe ve tabiuna nisbet edilen söz ve fiillere denir.
7-Medine vesikası: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret edince Mekke’den gelen Müslümanlarla, Medineli Müslümanlar, orada yaşayan Yahudiler ve diğer unsurlar arasında geçerli olacak bir antlaşma metni hazırlattı.
8-Nüfus sayımı: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicretten sonra Müslümanların sayısını öğrenmek için bir nüfus sayımı yaptırmış ve bu sayımda 1500 kişinin isimleri yazılmıştır.
9-Dine davet mektupları: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicretinin 6. yılında komşu ülkelerin yöneticilerine mektup göndermiş ve onları dine davet etmiştir.
10-Yahudilerle mektuplaşma: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) zaman zaman Yahudilere mektup göndermiş, onlardan da mektup almıştır. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Engelli Sahabeler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  216 Kez Okundu

ENGELLİ SAHABELER
A)Ortapedik Engelli Sahabeler
1-Abdurrahman bin Avf
2-Amr bin Cemuh
3-Amr bin Tufeyl
4-Bera bin Amr
5-Zahir bin Haram
6-Ummu Ammara
7-Nesine
b)Ama(Görme) Engelliler
1)Abbas bin Abdulmuttalib
2-Abdullah bin Cahş
3-Abdullah bin Ebi Evfa
4-Abdullah bin Ummu Mektum
5-Ebu Kuhafe
6-Harise bin Numan
7-İtban bin Malik
8-Kab bin Malik
9-Ebu Sufyan
c)Zihinsel Enfelliler
1-Habban bin Munkız

20

Ağustos
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  343 Kez Okundu

Müekked sünnet : Hz. Peygamberin devamlı yaptığı, sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere denir.

Gayr-ı müekked sünnet : Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen de terk ettiği veya çoğu zaman yaptığı bazen de terk ettiği fiil ve davranışlardır.

Zevaid (adet)sünnet : Hz. Peygamberin, Allah katından bir tebliğ veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara denir.

Revatip sünnet : Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlar, şevvalde tutulan altı gün oruç gibi ibadetlere denir.
Selem akdi : İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satın alınmasıdır.
Karz-ı Hasen : Faiz vb. her hangi bir maddi çıkar beklentisi olmadan borç vermeye denir.
Akile : Vaktiyle kişinin erkek akrabaları (asabe) iken sonraları divan üyeleri, meslek grupları gibi kendileri ile dayanışma içinde olduğu kimseler olmuştur.

İtlaf : Başkasının canına, malına haksız olarak ve tazmin sorumluluğu doğuracak şekilde zarar vermektir.

Telfik : Kumaşın iki tarafını birleştirmek. Farklı hükümlerin bir araya getirilmesi demektir.

Tekfir : Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkar özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışından ötürü kafir saymaktır.
İrtidat (mürted) : Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir.
Tefrik : Mahkeme kararıyla boşanma demektir.
Müdrik : Namazı tamamen imamla kılan kişi.
Lahik : Namaza imamla başlayıp fakat imamla bitiremeyen kişi
Mesbuk : İmama birinci rekatın rukusundan sonra uyan kişi
Taklidi iman : Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana denir.
Tahkiki iman : Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana tahkiki iman denir.
Hamele-i Arş : Arşı taşıyan melekler.
Mukarrebun ve illiyyun : Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
Tevrat : İbranice bir kelimedir. Kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına gelir.Ahd-i Atik ve Ahd-i Kadim de denir.

Zebur : Yazılı şey demektir. İlahi kitapların en küçüğüdür.

İncil : Müjde, talim ve öğreti anlamına gelir.

Kur’an : Toplamak, okumak ve bir araya getirmek demektir.

Rasul : Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye (kitap gönderilene) denir.

Nebi : Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren fakat yeni bir kitap ve şeriatla gönderilmeyip önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını bildiren kişiye denir.

İrhas : Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü olaylar. Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması gibi…

Meunet : Allah’ın veli olmayan bir Müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.

İstidraç : Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü oaylardır.

İhanet : Kafir ve günahkar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylar.
Hayız (aybaşı) nifas (loğusalık) istihaze de özür kanıdır.
Hanefilere göre adetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki adet kanı arasında kalan en az temizlik süresi 15 gündür.
Hanefi ve Hanbeli lere göre nisafın en uzun süresinin 40 gündür.
İtimat : İftidah tekbirinden sonra el bağlamak.
Teavvüz : Tek başına namaz kılanın sadece ilk rekatta ve Sübhaneke den sonra Euzü çekmek Tahmid : Rukudan doğrulduktan sonra hamd etmek.
Tahrime : Birici rekatta iftidah tekbirinden sonra hemen subhaneke okumak.
Tesm’i : Rukudan doğrulurken Semi Allah’ü limenhadimeh demek.
Tenahnuh : namazda özürsüz olarak boğazı hıldatmak, öksürmeye çalışmak.
Kaveme : Namazda rukudan kıyama kalkma
Celse : İki secde arasındaki, oturuş.
İsfar : Sabah namazının geç kılınması
Tağlis : Vakit girince namazı hemen kılmak
Surutus Salat : Namazın Şartları.
Erkanüs Salat : Namazın Rukunları.
Sıfatü’s-Salat : İlmihal dilinde namazların adabına uygun şekilde kılınması.
Teressül veya irtisal : Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme ve ikinci cümlelerde sesi biraz yükseltme
İktida : İmama uyma Muktedi : imama uyan kişi.
Müfteriz : Farz namaz kılan muktedi
Müteneffil : Nafile namaz kılan imam
Muhazatü’n-Nisa : Kadının aynı imama uymuş olan erkeğin önünde veya hizasında bulunması.
Tıval-i Mufassal : Uzun sureler. Hucurat ile Büruc sureleri arasındaki sureler.
Evsat-ı Mufassal : Orta uzunluktaki sureler. Büruc ile Beyine sureleri arasındaki sureler.
Kısar-ı Mufassal : Kısa sureler. Beyine ile Nas arasındaki surelerdir.
Seb’ut-Tıval : Bakara, Araf, Nisa, Ali İmran, En’am,Maide ve Enfal sureleri.
Temlik : Zekatı ehil olanlara vermek
Rikaz : Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşya.

Kefaretler :
Kefarat-i Savm : Ramazan orucunu eda ederken her hangi bir mazereti bulunmaksızın oruçlu olduğunu bilerek ve kasten bozan. Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Yemin kefareti : bilerek yapılan yemin köle azat etmek, 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak, 10 fakiri orta seviyede giydirmek, 3 gün oruç…
Zıhar kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Adam öldürmenin kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak.
Hacda tıraş olmanın kefareti : 3 gün oruç, 6 fakiri doyurmak, bir koyun kesmek.
Hayızlı kadınla cinsi münasebet kefareti : Ebu Hanife’ye göre sade tövbe etmesi gerekir.

Tesmiye : Allah’tan başkasının adının anılması veya hayvanın Allah’tan başkası adına kurban olarak kesilmesinin ve bu şekilde kesilen hayvanın etinin yenmesinin yasaklanmış olmasıdır.
Gurre : Cenine karşı işlenen suçun cezası. 5 deve, 212,5 gr altın, 1785 gr gümüş
İlm-i Nücum : Astroloji ve astronomiyi kapsayan ilim
Tenasüh : Ölüm sonrasında ruhun başka bir bedene girerek yaşadığına inanılan şey.
İtlaf : Başkasının malını hukuka aykırı şekilde tahrip etmek.
Haksız iktisap : Hukuki bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası adına çoğalmasıdır.
İkrah : Cebir ve zorlama.
Velayeti İcbar : Zorlayıcı velayet
Velayeti İhtiyar veya İstihbab : Zorlayıcı olmayan velayet
Asabe : Bir kimsenin araya bir kadın girmeyen bütün erkek akrabalarıdır.
Mehr-i Müsemma : Nikah anında belirlenmiş mehir. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Abdullah b.Ümmü Mektûm ve Hayatı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  274 Kez Okundu

Abdullah b.Ümmü Mektûm
Adı: Abdullah ya da Amr
Künyesi: İbn Ümmü Mektûm diye anılmakta
Doğum yeri: Mekke
Baba adı: Kays b. Zâide el-Kureşî
Anne adı: Âtike bint Abdullah el-Mahzûmiyye
Akrabaları: Hz. Hatice’nin dayısının oğlu, kocası tarafından üç talakla boşanan ve iddet süresince evinde ağırladığı Fatıma bint Kays’ın ise amcasının oğludur.
Oğulları: Raddâd,
Kabilesi: Kureyş’in Âmir kolundan
İslâm’a girişi: İslâm’ın ilk yıllarında
Sohbet süresi : 20 yıldan fazla
Rivayeti: 2
Yaşadığı yer: Mekke, Medine
Mesleği: Müezzin, Kur’an öğreticisi
Hicreti: Medine
Savaşları: Kâdisiyye
Görevleri: Mus’ab b. Umeyr ile beraber Medine’ye öğretmen olarak gönderilmiştir. Hz. Peygamber’in yerine on üç defa vekalet etmiş, namaz kıldırmış, müezzinlik yapmıştır. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  202 Kez Okundu

1- Vahyin kesilme dönemine Fetretü’l-Vahiy denir.
2 – Açıkça kuranda zikredilen kadın ismi Meryem
3 – Kurayza kabilesi hakkında Tevrata göre hüküm verildi.
4 -Odalar hakkındaki süre Hucurat suresi.
5-Türkçede odalar anlamına gelen surenin adı Hucurat Süresi
6 -Peygamberimizin vefatından sonra halife seçmek için Benı Saide de toplanmışlardır.
7 – Faite :Vaktinde kılınmamış namaz demektir
8- Kiblenin en fazla sapma derecesi 46 dır
9 -Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz sözü Hz.Yakuba aittir.
10 – Müzdelifede gecelemenin hükmü Sünnettir.
11-Senetü’l-hüzün:Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
12-Birinci Akabe Biatı:Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
13- Hayber’in fethi Hicri 7 / Miladi 628 tarihte gerçekleşmiştir?
14- İslam tarihinde ilk yapılan mescid ,Mescid-i Kuba
15-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kılmıştır.
16-Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere Tergib ve terhib hadisleri denir.
17- Kütüb-ü Sitte :Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
18- Peygamberimizin anneannesinin adı Berre
19-Habeşistan’a yapılan ilk hicret Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615 tarihte yapıldı.
20- Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot 3 yıl sürdü.
21-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
22-Uhut savaşı Hicrî 3/ miladî 625 tarihte yapıldı.
23-Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren Hz. Aişe.
24-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
25-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan Abdullah bin Mesut (r.a.).
26-Kur’an’ı Kerim Hz. Ebu Bekir (r.a.).halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı.

19

Ağustos
2013

İbadet Bilgisi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  210 Kez Okundu

1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı .
2-İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır.
4- Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.
5- Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü namazdır.
6- Namaz kadın erkek tüm Müslümanlar üzerine farzdır.
7-Namazda imama uyan kişiye muktedî denir.
8-iftitah tekbirine tahrîme denir.
9-Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde “sıfâtü’s-salât” denilir.
10-İki secde arası oturuşa (celse) denir.
11-Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
12- Müdrik “idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş” gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir.
13- İmama namazın başında değil, birinci rek`atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek`atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Devamını Oku »

19

Ağustos
2013

itikat Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  218 Kez Okundu

1-Hak Dinin Tarifi :  Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.4)
2-Dinin gayesi; İnsanları dünya ve ahrette mutlu kılmaktır.
3-İslam’daki mezhepler itikadi ve ameli(Fıkhı) olmak üzere ikiye ayrılır.
4- Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri şunlardır: Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye.
5-Fıkhı mezhepler:Hanefî mezhebi,Mâlikî mezhebi,Şâfiî mezhebi, Hanbelî mezhebi.
6-Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir.İmam-ı A’zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu’man olan İmam-ı A’zam’ın, künyesi Ebû Hanife’dir. Hicretin 80′inci yılında Kûfe’de doğmuş, Hicrî 150′de Bağdat’ta vefat etmiştir.
7-Mâtüridiyye Mezhebinin kurucusu Kurucusu Ebu Mansur Muhammed Hazretleri’dir. Semerkand köylerinden Mâtürid’de doğmuştur. H. 333′te vefat etmiştir.Genellikle Hanefîler, Mâtüridî mezhebindedirler.
8- Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür.
9- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:1-Mümin 2- Kafir 3-Münafık .
10-Sıfatı Nefsiyye :Vücud sıfatı sfat-ı nefsiyyedir. Devamını Oku »

19

Ağustos
2013

Kur’ an Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  251 Kez Okundu

1-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
2-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
3-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
4-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.
5-Kuran-ı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirildi.
6-Kuran-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.
7- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.
8-Kuran-ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
9-İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
10-Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
11-Ey Nebi hitabı, 5 defa zikredilen sure Ahzab suresidir.
12-Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure Yusuf suresidir. Devamını Oku »

19

Ağustos
2013

Peygamberimizin Hayatı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  285 Kez Okundu


Ruhum sana , varlık sana hayrandır, Efendim
Bir ben değil âlem sana kurban’dır Efendim (A.Ulvi Kurucu)
1-Peygamberimiz 571 yılında Rebi-ül evvel ayının 12. Gecesi dünyaya geldi.
2-Peygamber Efendimizin annesi Âmine, babası Abdullah
3-Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir.
4- Muhammed adının anlamı Yerde ve gökte övülen.
5-Hz.Peygamber Efendimizin süt annesi Hz.Halime
6- Peygamber efendimizin süt kardeşleri: Şeyma,Abdullah,Üneyse
7- Hz. Halime peygamber efendimize 6 yaşına kadar süt anneliği yapmıştır.
8-Hz. Abdullahın kabri Medinededir.
9-Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer Ebva Köyü.
10-Ümmü Eymen Hz.Aminenin hizmetçisidir. Devamını Oku »

16

Ağustos
2013

Gönlümüz Sizinle Yolcu Kardeşler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  168 Kez Okundu

Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanında katliam,
Bir mübarek Cuma günü derdimi kime yanam,
Ölen masum insanların hesabını kimden soram,
Bir Cuma günü şehitler diyarına yürüyen Mısır.
Nedir bu çile yıllardır bitmez süren kara yazınız,
Kış bitti derken beklerken mutlu mevsim yazınız,
Yazınız üstüne döküldü yazıldı katliam yazınız
Bir Cuma günü şehitler diyarına yürüdü Mısır.
Kadın erkek çoluk çocuk tabutlara serildi.
Yapılan zulüm ,akan kan dünyada görüldü.
Dünya sessiz merhamet yürekleri olmuş ıssız,
Alkanlar içinde şehitler diyarına yürüdü Mısır.
Selam şehidim selam sana inanın yaz gelecek,
Bunların yaptığı zulme uçan  kuşlar da gülecek,
Zulmün mimarları tarih önünde hesap verecek,
Alkanlar içinde şehitler diyarına yürüdü Mısır.
Bir Cuma günü halk şehadet şerbeti içti,
Zalimler ,reva gördü böyle bir kefen biçti.
Fravun zihniyet zulmü yaptı,seyredip geçti,
Zulme bir Musa çıkar,al kanlar içinde şüheda.

N.YILDIZ

16

Ağustos
2013

Seyyid kutub’un ”Kardeşim Sen Özgürsün”şiiri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  308 Kez Okundu


Kardeşim sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün
Kardeşim sen prangalara vurulsan da özgürsün
Sen Allah’a bağlandığın zaman
Sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki
Kardeşim karanlığın(küfrün) ordularını kökten sileceksin
Ve bununla yeryüzünde bir fecr doğacak
Sen ruhunu fecrin doğuşuna teslim et Devamını Oku »

15

Ağustos
2013

Siyer Evrensel Mesajı Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  291 Kez Okundu

Mesâlibü’l-Arab : “Arapların ayıpları” Câhiliye dönemindeki çirkin davranışları olan Araplara denilir.
Fezâilü’l-Arab : “Arapların faziletleri” Câhiliye döneminde güzel davranışları olan Araplara denilir.
Muallakât-ı Seb’a : Yedi Askı manâsına gelir. Şiir yarışmalarında derece kazanmış meşhur kasideler Kâbe duvarına asılırdı.
Bedevîler : Konar göçer ve çadırlarda yaşayan Araplar
Hadarîler : Yerleşik hayata geçen şehirde yaşayan Araplar
el-Arzu’l-Hadrâ : Yeşil toprak demek. Çok yağış aldığı ve yeşillik olduğu için Yemen’e verilen isim.
Mele : Her oymaktan önde gelen bir veya iki kişinin katılımını oluşturduğu meclis. Mele’nin yaptırım gücünden çok ahlâki otoritesi vardır. Peygamberliğin Mekke döneminde mele’in üyeleri Hz. Muhammed (s.a.s.)’in baş muhalifleriydi.
Dârünnedve : Mele’in toplantı yeri
Nâdî : Kureyş’in alt kollarının eşrâfının toplantı yerleri
Âl : Aynı ev veya çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bunların çocuklarından oluşan geniş aile.
Eyyâmü’l-Arab : Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlar
Yevmü Buâs, Yevmü Zû-Kâr ve Yevmü Ficâr : Savaşın geçtiği yere, sebebe veya sonuca göre bu savaşların her birine verilen isim.
Yevmü Zû-Kâr : Hz. Peygamber kırk yaşında iken Araplarla İranlılar arasında geçen savaş.
Yevmü Buâs : Evs ile Hazrec arasında geçen savaş.
Yevmü Ficâr : Kureyş ve Kinâne ile Kays-Aylan arasında geçen savaş.
Ficâr : Haram aylar denilen, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında yapılan savaş.
Mevâlî : Azat edilen köle (tekili: mevlâ) sahibi tarafından azat edilirse, azat edenin mevlâsı (azatlısı) olur.
Âmü’l-Hüzn : Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı (Hüzün yılı). Amcası Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620′de vefat etti.
Bâbü’s-Selâm : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının birincisidir. Kıble, Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilince güney yönünde bulunan kapı kapatılarak kuzey yönünde açıldı.
Bâbü-Cibrîl : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının ikincisidir. İkinci kapı doğu tarafında idi. Hz. Peygamber bu kapıyı kullanırdı
Bâbü-Âtike : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının üçüncüsüdür. Üçüncü kapı ise batı yönünde bulunuyordu.
Muâhât : Kardeşleştirme. İslam kadeşliği Devamını Oku »

Toplam 194 sayfa, 34. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303233343536405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.