16

Ağustos
2013

Seyyid kutub’un ”Kardeşim Sen Özgürsün”şiiri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  267 Kez Okundu


Kardeşim sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün
Kardeşim sen prangalara vurulsan da özgürsün
Sen Allah’a bağlandığın zaman
Sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki
Kardeşim karanlığın(küfrün) ordularını kökten sileceksin
Ve bununla yeryüzünde bir fecr doğacak
Sen ruhunu fecrin doğuşuna teslim et Devamını Oku »

15

Ağustos
2013

Siyer Evrensel Mesajı Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  272 Kez Okundu

Mesâlibü’l-Arab : “Arapların ayıpları” Câhiliye dönemindeki çirkin davranışları olan Araplara denilir.
Fezâilü’l-Arab : “Arapların faziletleri” Câhiliye döneminde güzel davranışları olan Araplara denilir.
Muallakât-ı Seb’a : Yedi Askı manâsına gelir. Şiir yarışmalarında derece kazanmış meşhur kasideler Kâbe duvarına asılırdı.
Bedevîler : Konar göçer ve çadırlarda yaşayan Araplar
Hadarîler : Yerleşik hayata geçen şehirde yaşayan Araplar
el-Arzu’l-Hadrâ : Yeşil toprak demek. Çok yağış aldığı ve yeşillik olduğu için Yemen’e verilen isim.
Mele : Her oymaktan önde gelen bir veya iki kişinin katılımını oluşturduğu meclis. Mele’nin yaptırım gücünden çok ahlâki otoritesi vardır. Peygamberliğin Mekke döneminde mele’in üyeleri Hz. Muhammed (s.a.s.)’in baş muhalifleriydi.
Dârünnedve : Mele’in toplantı yeri
Nâdî : Kureyş’in alt kollarının eşrâfının toplantı yerleri
Âl : Aynı ev veya çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bunların çocuklarından oluşan geniş aile.
Eyyâmü’l-Arab : Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlar
Yevmü Buâs, Yevmü Zû-Kâr ve Yevmü Ficâr : Savaşın geçtiği yere, sebebe veya sonuca göre bu savaşların her birine verilen isim.
Yevmü Zû-Kâr : Hz. Peygamber kırk yaşında iken Araplarla İranlılar arasında geçen savaş.
Yevmü Buâs : Evs ile Hazrec arasında geçen savaş.
Yevmü Ficâr : Kureyş ve Kinâne ile Kays-Aylan arasında geçen savaş.
Ficâr : Haram aylar denilen, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında yapılan savaş.
Mevâlî : Azat edilen köle (tekili: mevlâ) sahibi tarafından azat edilirse, azat edenin mevlâsı (azatlısı) olur.
Âmü’l-Hüzn : Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı (Hüzün yılı). Amcası Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620′de vefat etti.
Bâbü’s-Selâm : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının birincisidir. Kıble, Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilince güney yönünde bulunan kapı kapatılarak kuzey yönünde açıldı.
Bâbü-Cibrîl : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının ikincisidir. İkinci kapı doğu tarafında idi. Hz. Peygamber bu kapıyı kullanırdı
Bâbü-Âtike : Mescid-i Nebevî’nin üç kapısının üçüncüsüdür. Üçüncü kapı ise batı yönünde bulunuyordu.
Muâhât : Kardeşleştirme. İslam kadeşliği Devamını Oku »

15

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Siyer Notları:104

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  255 Kez Okundu

Merhabâ ey uşşâka sâkî merhabâ
Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ
Merhabâ ey şefî’-i rûz-i cezâ
Merhabâ sen rahmetenli’l-âlemîn.
(Süleymân Çelebi)
1- Siyer”, lügatte “siyret” kelimesinin çoğuludur. “Siyret” ise, yol gidiş, hal tercemesi ve insanın mânen tuttuğu yol manalarına gelir. “Siyer-i Nebî” ise Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatını anlatan tarih ilmidir. Siyer-i Nebî, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, İbâdet ve Ahlâk’la alakalıdır.
2-Siyer-i Nebi, Rabbini en iyi tanıyan ve insanlara en güzel şekilde tanıtan Efendimizin mübarek hayatıdır. Allah’ın terbiye ettiği yüce ahlak sahibinin, canımızdan ziyade sevdiğimiz ve O’nu sevmekle Rabbimizin sevgisini kazanabileceğimiz Sevgili’nin, hayat hikâyesidir.
Efendimiz aleyhisselam, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Rabbini çokça zikreden müminlerin en güzel örneği, önderi ve rehberidir. (Ahzab Sûresi 33/21
3- Rasûlullah (s.a.s.) hicret esnasında Kuba ‘ da Amr b. Avf Oğulları’nda 14 gece misâfir kaldı.(el-Buhârî, 1/11; Tecrid Tercemesi, 2/306 (Hadis No: 270)
4- Kur’ân-ı Kerîm’de “takvâ üzere yapıldığı” bildirilen Kuba Mescidi
5- İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe: Hicret esnasında “Sâlim b. Avf oğulları”na âit “Rânûnâ Vâdisi”nde öğle vakti oldu. Rasûlullah (s.a.s.) burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk Cuma Namazını kıldırdı.
6-Peygamberimiz Medine ‘ de Halid b. Zeyd’ e misafir oldu.Bu misâfirlik “Mescidü’n-Nebî”nin inşâatı tamamlanıncaya kadar 7 ay devam etti.
7-Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el- Ensâri, Neccâr oğullarından ve Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hatun’un âilesindendir. Müslüman Araplar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasında bulunmuş ve şehit düşmüştür. Fâtih, İstanbul’u fethedince Hz. Hâlid’in kabrini buldurmuş, hâlen ziyâret edilmekte olan türbesini yaptırmıştır. İstanbul’da türbenin bulunduğu semt (Eyyüb), adını onun isminden almıştır.
8- AHKÂM-I HAMSE :Beş hüküm anlamına gelen “ahkâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram’dan oluşan teklifi hükümlere denir.
9- AHMED : Peygamberimizin (a.s.) Kur’ân’da zikredilen isimleri “Ahmed” (Sâf, 61/6) diğeri de “Muhammed”dir (Fetih, 48/29; Muhammed, 47/2, 3/144). Her iki isim de “övülmüş” demektir. Peygamberimiz (a.s.); fiilleri, sözleri, ahlâkı ve davranışlarıyla övüldüğü için “Muhammed”, kendisinden önceki Peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için “Ahmed” ismi ile nitelenmiştir.
10-Hazreti Muhammedin süt annesi Halime,Sad Oğulları Kabilesindendir.
11- Hz. Abdullahın kabri Medinededir.
12- Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer Ebva Köyü.
13- Ümmü Eymen Hz.Aminenin hizmetçisidir
14- Peygamber efendimizin ilk eşi Hz.Hatice
15-Hz. Peygamber’in insanları ilk defa İslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer Mekke’de bulunan Safa tepesidir.
16-Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik Mansur b. İkrime.
17- Boykot kararı 3 Yıl sürdürdüler.
18-Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı Darunnedve
19- Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada Müslüman olan kişi : Abdullah b. Selam.
20- Mekke 630 yılında fethedildi. Devamını Oku »

14

Ağustos
2013

TEFSİR VE KUR’AN BİLGİLERİ VE TESTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  328 Kez Okundu

TEFSİR VE KUR’AN BİLGİLERİ
1-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
2-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? Hz. Ebu Bekir (r.a.).
3-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
4-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir? Hz. Zeyd bin Sabit.
5-Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? Ceza, mükafat, hüküm, hesap.
6- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.
7-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve 12.
8-Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide suresi 5 ve 6.
9-Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır. Bu İslam alimi kimdir? Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.
10-Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. Fizilali Kur’an. Devamını Oku »

13

Ağustos
2013

DİP NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  218 Kez Okundu

1-FATİHA :Bu sûreye, Kur’ân-ı Hakîm’in başlangıç sûresi olması cihetiyle, açan veya açıcı ma‘nâsında “Fâtiha” ismi verilmiştir. Ayrıca, namazın her rek‘atında tekrarlanan yedi âyet olması cihetiyle سَبْعَ الْمَثاَن۪ي denir. Ve Kur’ân’ın bir nevi‘ fihristi, özü, esâsı ve bütün ma‘nâ ve hükümlerine şâmil olması cihetiyle de اُمُّ الْكِتاَبِ[Kitâbın anası] gibi ünvanları olan bu sûrenin daha başka isimleri de vardır. (İbn-i Kesîr, c. 1, 15; Nesefî, c. 1, 29)
2-Sûrelerin başlarındaki hurûf-ı mukatta‘a (Elif, Lâm, Mîm gibi tek tek yazılan harfler) İlâhî bir şifredir. 3-Yehûda, Hz. Ya‘kūb (as)’ın on iki evlâdından en büyüğünün ismi iken zamanla umum İsrâiloğulları için de kullanılmıştır. Sâbiî, İslâmiyet, hristiyanlık ve yahudiliğin dışında bulunan bütün din mensublarına denir. Husûsî ma‘nâda ise, meleklere, yıldızlara veya putlara tapanlara denilmiştir. (İbn-i Kesîr, c. 1, 72)
Kur’an sûrelerinden bazılarının başında «el-hurûfu’l-mukattaa» denilen birtakım harfler vardır ve bunlar bulunduğu sûreden bir âyettir. Böyle manası açık olmayan âyetlere «müteşâbih» denir. Müteşâbih olan âyetin gerçek manasını ancak Allah bilir. Bazı âlimler ise onları «tevil» ederler. Buna göre Elif, Lâm, Mîm harflerine şu manalar verilmiştir:
4-Hristiyanlar Îsâ (as)’a, yahudiler ise Uzeyr (as)’a “Allah’ın oğlu”, Arab müşrikleri de meleklere “Allah’ın kızları” diyorlardı. (Celâleyn Şerhi, c. 1, 147)
5-Hanîf, İslâmiyet’ten evvel, Allah’ın bir olduğuna îmân edip İbrâhîm (as)’ın dînine tâbi‘ olanlara verilen bir isim ve sıfattır. Eğriliği bırakıp doğrusuna giden demektir. Örfte, İbrâhîm (as) milletine isim olmuştur ki, bâtıl ma‘budlardan çekinip, yalnız Allah’a ibâdet eden muvahhid demektir. İlmiyle amel edip İslâmî hükümlere sımsıkı bağlanan kişiler hakkında da kullanılır. (Râzî, c. 2/4, 90-91)
5- “Ma‘lûm aylar”, Şevvâl, Zilka‘de ve Zilhıccenin ilk on günüdür.
6-“Sayılı günler” Zilhıcce’nin on bir, on iki ve on üçüne denk gelen Kurban bayramının ilk üç günüdür.
7-Haram aylar, İslâm’dan evvel Arab kabîleleri arasında savaşın yasaklandığı Zilka‘de, Zilhıcce, Muharrem ve Receb aylarıdır. (Bilmen, c. 2, 217)
8-Her kadın, ric‘î talâkla boşanma hâlinde, iddet müddetinin sonunda nikâhını sona erdirme hakkına sâhibdir. Ancak kocası, o süre bitmeden dönme hakkını kullanırsa, karısının o hakkı sona erer. (Râzî, c. 3/6, 101)
9-Kur’ân’ın en uzun âyeti olan bu âyet-i kerîme “borçlanma” ile alâkalı hükümleri beyân ettiğinden “Müdâyene Âyeti” nâmıyla bilinir. Kur’ân yazılması husûsunda çığır açan hattatlarımızdan Kayışzâde Hâfız Osman Nûri Efendi, kendi Kur’ân nüshasının sahîfelerinin tanzim ve tertîbinde “satır ölçüsü” olarak İhlâs Sûresini, “sahîfe ölçüsü” olarak ise bu âyet-i kerîmeyi esas almıştır. Bütün sahîfelerin on beş satır olmasını ve hârika bir şekilde âyetle başlayıp âyetle bitmesini netîce veren bu tarz “âyet berkenar” nâmıyla meşhur olup, âlem-i İslâm’ın umûmî kabûlüne mazhar olmuştur.
10-Resûl-i Ekrem (asm), Bedir’de müşriklerin mağlûbiyetinden sonra Medîne’ye döndüğünde yahudileri topladı ve onlara: “Kureyş’in başına gelen bu musîbet sizin de başınıza gelmeden evvel İslâm’a girin!” dedi. Onlar ise: “Yâ Muhammed! Harb etmeyi bilmeyen ve tecrübesi olmayan birkaç Kureyşliyi katletmek seni aldatmasın! Eğer sen bizimle muhârebe etseydin, nasıl insanlar olduğumuzu ve başkalarına benzemediğimizi anlardın!” demeleri üzerine bu âyet-i celîle nâzil oldu. (Râzî, c. 4/7, 203) Devamını Oku »

13

Ağustos
2013

Hac İbadeti İle İlgili Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  433 Kez Okundu

1-Hac kelimesi sözlükte; Saygı duyulan büyük ve önemli bir yere yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek.
Bir fıkıh terimi olarak hac; İmkânı olan Müslümanların Belirlenmiş zaman içinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dini görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.
2-Hac ibadeti; Hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma-ı ümmet ile sabittir. Haccın farz oluşunun Kur’an’daki delili şu ayetlerdir:
“Gücü yetenlerin Haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” (Al-i İmran; 97)
“İnsanlar arasında Haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler” (Hac; 27)
3-Hac ayları: Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür.
Şafii: Zilhiccenin 10. Günü Hac aylarına dâhil değildir.
Maliki: Zilhicce ayının tamamı Hac aylarına dâhildir.
4-Hac menasikinin yapıldığı mekânlar; Metaf, Mes’a, Arafat, Müzdelife ve Mina’dır.
Hac Günleri:
5-Eyyam-ı malumat (Belirli günler): Zilhicce’nin ilk 10 günüdür. Tervife, Arafe ve Kurban günleri bunlardandır.
6-Eyyam-ı Teşrik (Teşrik tekbirlerinin alındığı günler): Arefe günü (9 Zilhicce) sabahından Bayramın dördüncü (13 Zilhicce) gününe kadar 5 gündür. Beş vakit namazın farzlarından sonra tekbir alınan günlerdir.
7-Yevm-i Teriye (Terviye günü): Zilhicce’nin 8. Günüdür. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke’de kılıp güneş doğduktan sonra Mina’ya çıkmaları ve geceyi Mina’da geçirmeleri sünnettir.
8-Yevm-i Arefe (Arefe günü): Zilhicce’nin 9. Günüdür. Haccın en önemli rüknü olan Vakfe Arafat denilen bölgede bu gün yapılır.
9-Yevm-i Nahr (Kurban kesme günü): Zilhicce’nin 10. Günüdür.
10-Eyyam-ı Nahr (Kurban kesme günleri): Zilhicce’nin 10. 11. ve 12. Günleridir. Hacılar bu günlerde Mina’da bulunduğundan bunlara “Eyyam-ı Mina” (Mina günleri) de denir. Devamını Oku »

12

Ağustos
2013

Yeterlilik Kur’an Bilgileri :153

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  287 Kez Okundu


1-Kur’an’ın tanımı:Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamı:Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3-Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere Miun denir.
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere Mesani denir.
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre Nur Suresidir.
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı 14
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûre Berae
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure Hacc
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler:Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?-A’raf-Necm-Alak
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimleri:El-Hamd,Seb’ul Mesani,Ümmül –Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi :Bakara-Kevser
14-AYET:Kur’an’ın en küçük parçaları
15-SURE: Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı :86-28
17- Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti :Bakara 282-Fecr suresi 1
34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b
18-Kur’an’ın toplanması Halife Hz.Ebubekir döneminde olmuştur.
19-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureler:Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,
Yunus ve kehf
20-Esbab-ı Nüzul :Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir Devamını Oku »

6

Ağustos
2013

SİYER-İ NEBİ BAZI ALFABETİK TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  275 Kez Okundu

                                  

1-Abdulmuttalib, insanların en zarifi ve en yakışıklısı, konum bakımından da en büyüğü idi.Onun zamanında hiç kimse onun makam ve şerefine ulaşamadı.O, Kureyş kabilesinin efendisi,  Mekke ticaret kervanın sahibi, Mekke’nin en şereflisi, sözüne itaat  edileni ve en cömerdi idi.Cömertliğinden dolayı da kendisine  cömert,eli açık anlamına gelen, “Feyyaz” denilmiştir. Sofrasından  yoksullara, vahşi hayvanlara ve kuşlara yemek ayırırdı.Bu sebeple  ovalarda insanları, dağ başlarında ise vahşi hayvanları ve kuşları  doyuran kimse lakabını almıştır.

2-Abdulmuttalib’in devrinde Fîl Olayı vuku bulmuştur. Yemen valisi Habeşistanlı Ebrehe el-Eşram, Habeşistanlı atmış bin asker ve beraberindeki fillerle birlikte Kâbe’yi yıkmak için yola çıktı.Mina ile Müzdelife arasındaki Muhassir vadisine gelince, Mekke’ye hücum  etmek için hazırlık yapmaya başlayınca, Allah Teâlâ, Ebrehe’nin  askerlerinin üzerine “Ebabil Kuşları”nı gönderdi.Kuşlar, askerlerin üzerine pişmiş tuğladan taşlar atmış ve onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirmişti.

3-ABDULLAH BİN SELAM:Yahudi âlim Abdullah bin Selam Hz. Muhammed’in Medine’ye  hicret etmesinden kısa süre sonra  Müslüman oldu.

4-AKABE  SÖZLEŞMELERİ: Sözleşmeleri, Mekke’de ezilen ve bunalan Müslümanların sığınacakları yeni ve güvenli bir yurdun kapısını açtı. Akabe’de Medinelilerle yapılan görüşmeler ve onların İslam’ı kabul etmeleri hicretin zeminini hazırladı. Böylece İslam, Mekke dışına çıkarak Arap Yarımadası’nda yayılmaya başladı.

5-ANNECİĞİM: Hz. Peygamber (s.a.) annesi Âmine’ye, sütannesi Halime’ye ve kendisine annelik yapan Ümmü  Eymen ile yengesi Fatma’ya “Annem! Anneciğim!”  diye sesleniyordu.

6-BABA  HAKKI: Bir adam Peygamber Hz. Peygamber’in  (s.a.) yanına gelerek, “Ey Allah’ın Resulü! ‘Benim malım var ama bakmam gereken çocuğum da var. Babam ise malımı yiyip bitirecek” diye yakındı. Hz. Peygamber (s.a.) de ona, “Sen ve malın babana aitsiniz.” dedi Sonra da oradakilere, “Şüphesiz çocuklarınız, kazancınızın en temizlerindendir. Çocuklarınızın kazancından yiyiniz” buyurdu. (Ebu Davud, Büyu’ (icare), 77) Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu  cennet olsun! Aziz ve celil olan Allah onun  ömrünü artırsın!”   (Buhari, Edebü’l-Müfred, 22)

Mekke fethedildiğinde, Hz. Ebu Bekir, yaşlı ve görme engelli olan babası Ebû Kuhafe’yi  sırtına alarak Hz. Peygamber’in huzuruna  getirmişti. Bu durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, “Bu ihtiyarı evde koysaydın da onun yanına biz gitseydik ya!” buyurmuştur.(İbn Hanbel, III. 160, VI. 349-350

7-BOYKOT YILLARI: 616-619) yılları arasında Müslümanlara uygulanan boykot, onların açlık ve hastalık gibi sıkıntılara düşmesine sebep oldu.

-Müslümanlar boykot sebebiyle dinlerinden dönmediler, aksine dinlerine daha  sıkı sarıldılar.

-Boykot, kabilecilik sebebiyle müşrikler arasında görüş ayrılığının ortaya çıkmasına sebep oldu.

-Müslümanlar, Hz. Peygamberin etrafında birleştiler.

-Müşrikler, boykot kararı ile istedikleri hedefe ulaşamadılar.

-Boykot, müşrikler açısından başarısızlıkla sonuçlandı.

8-DARUL ERKAM:Peygamberimiz İslam’a  davetin ilk yıllarında tebliğ için genç bir Müslüman olan  Erkam’ın evini kullandı. Bu  evde Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatıyor, Mekke dışından gelenlerle burada görüşüyor ve Müslümanlara dinlerini öğretiyordu. Ayrıca Müslümanlar burada topluca ibadet yapıyorlardı. Burası, İslam tarihinde “Darü’l  Erkam” (Erkam’ın evi) diye meşhur olmuş-tur.(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 8, s. 520.)

9-EBU LEHEB: Ebu Lehep, her fırsatta Peygamberimizin İslam’ı tebliğine engel olmaya  çalışmıştı. O, eşi Ümmü Cemil ile birlikte Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler, pislikler atıyordu. Peygamberimize karşı bu amansız düşmanlıkları sebebiyle onlar hakkında Leheb suresi nazil olmuştur:“Ebu Lehep’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu hâlde karısı da (ateşe girecek).”( Leheb suresi, 1-5. Ayetler)

10-EBU  TALİB: Hz. Peygamber (s.a.), amcası Ebu Talip’in yanında kaldığı yıllarda, sofrada büyüklerinden önce yemeğe başlamaz, büyüklerini ve yemeğin yenme zamanını beklerdi. Bu yüzden amcası Ebu Talip’in ona ayrı sofra kurdurduğu da olurdu.(İbn Sa’d, I, 75; İbn Kesir, el-Bidaye, II, 283) Hz. Peygamber’in (s.a.) amcası Ebu Talip  kalaba lık bir aileye sahipti. Hz. Peygamber  (s.a.) de bu kalabalık ailenin bir üyesi idi. Ebu Talip, maddi sıkıntılar çekiyor, bu yüzden de ailesine bakmakta zorlanıyordu. Bu zor dönemlerinde, çocuk olmasına rağmen Hz. Peygamber’in (s.a.), ücretli çobanlık yaparak amcasına destek olmaya çalışıyordu. Devamını Oku »

6

Ağustos
2013

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK DERS NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  493 Kez Okundu

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK DERS NOTLARI
1-Asr-ı sânî :Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir
2-Berzah hayatı :Kabir hayatı demektir.
3-Ba’s :Öldükten sonra dirilmektir.
4-Haşr :Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
5-İncil’in kelime anlamı :Müjde
6-Kade-i ûlâ ne :Namazda ilk oturuştur. (vaciptir)
7-Kade-i ahire :Namazda son oturuştur (Farzdır)
8-Kavme :Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.
9-Teharri :Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
10-Teverruk :Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
11-Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir:Nasranî
12-Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmanın tanımı:Müvalat
13-Hurûc-i Bi sun’ıhi :Namazdan kişinin kendi iradesiyle ayrılması demektir.
14-Muhtazar kelimesinin anlamını :Ölmek üzere olan kimsedir.
15-Sahib-i tertip:6 vakit veya daha fazla namazı kalmamış kimsedir.
16- Eyyam-ı Bîd :Her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutmaktır.
17- İstiska namazı :Yağmur duası namazıdır
18- Zelletü’l Kari nin anlamını ,Okuyucunun yanılması
19-İstiaze” :“Euzübesmele” okuyarak Allah’a sığınmaktır.
20-Tehallül” :İhram yasaklarının sona ermesidir
21- Metaf :Kabe’de tavaf yapılan mekandır.
22-İstidrac, Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır
23-İsfar :Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
24-Taglis :Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasıdır.
25- Muhâzâtü’n-nisâ” :Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
26- Havaici asliye :Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir
27-Fey-i zeval :Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir.
28- Zeval vakti :Güneşin tam tepe noktasındaki anına zeval vakti denir
29-Asr-ı evvel :Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana “asr-ı evvel” denir.
30-İstinca :Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği yapmaktır
31-Rakk : Kur’ân’ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.
32-Sikâye .Kâbe’yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
33- Hicâbe :Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
34-Rifâde: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
35-Sidâne :Kâbe’nin muhafızlığını yapma görevidir.
36- Ferâiz İlmi:Mîrâs hukûkunun klâsik İslâm hukûk literatüründeki adıdır.
37-Lukata :Buluntu maldır
38-Şakkul kamer :Ayın ikiye ayrılma mucizesidir
39-Selem:Peşin para ile veresiye mal satın almaya denir.
40-Musahere :Evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalığa denir.
41-Hürmet-i musahere :Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına denir.
42-Öşür :Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.
43-Ru’yet-i Hilâl :Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir.
44-Esbab-ı Nüzul :Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler
45- Kasr-ı Salat :Seferde, yolculuk hâlinde dört rek’atli farzları iki rek’at kılmak
46- Hitan:Erkek çocukların sünnet ettirilmesidir.
47- Meâl :Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
48-Tefsir :Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
49-Mushaf :Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir..
50-Tefsir çeşitleri:Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
51-Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
52– Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir. Devamını Oku »

5

Ağustos
2013

Yeterlilik-mbst- Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  291 Kez Okundu

1- Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.
2- Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri şunlardır: Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye.
3- Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür
4-Sünnet üç kısımdır. Bunlar:
1-Kavli Sünnet: Peygamberimizin sözleri demektir.
2-Fiili Sünnet: Peygamberimizin davranışları demektir.
3-Takriri Sünnet: Peygamberimizin, bir müslümanın yapmış olduğu bir iş veya söylemiş olduğu bir sözden haberdar olduğu halde buna karşı çıkmaması ve onu sükûtla karşılamasıdır.
4- Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle ikiye ayırmışlardır:
a)Sünen-i Hüda (Sünnet-i Hüda)
b)Sünen-i Zevaid(Sünnet-i Zavaid
5-İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır.
6- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:1-Mümin 2- Kafir 3-Münafık S.22-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
7-Vücud sıfatı ,sıfat-ı nefsiyyedir.
8-Sıfat-ı Selbiyye: “Vahdaniyet, Bekâ, Kıyam bi nefsihi, Kıdem ve Muhalefetü’n li’l havadis” olmak üzere beştir.
9-Zebur: Kelime olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir. Hz. Davud’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır.
10- İncil kelime olarak müjde, tâlim ve öğretici anlamına gelir. Hz. İsa’ya indirilmiştir.
11-Kur’an: Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir:Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır.
12-Resül :Terim olarak resul , yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir.
13- İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır. Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.
14- Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.
15- İstidrac: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır.
16- Haşir ve mahşer :Sözlükte ?toplanmak, bir araya gelmek demek olan haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denir.
17- A’râf ne :D ağ ve tepenin yüksek kısımları? anlamına gelen a’râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır.
18-Hamele-i arş :Sözlükte “arşın taşıyıcıları” anlamına gelen “hamele-i arş”, Allah’ın arşını taşıyan meleklerin adıdır
19-Husun ve Kubuh :Sözlükte “güzel ve çirkin, iyi ve kötü” anlamlarına gelen, husun ve kubuh tabiri, dünyada övgü ve yergiyi, âhirette de mükafaat ve cezayı gerektiren şey demektir.
20-İstitâat:Sözlükte “güç, kudret, gücü yetmek ve yapabilmek” anlamlarına gelen istitâat, bir kelâm terimi olarak, kulun irâdî fiillerini gerçekleştirmesini sağlayan yetenek ve güç anlamında kullanılır. Devamını Oku »

5

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst-Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  251 Kez Okundu

1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrat
2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?Süneni Hüda, Süneni Zevaid
3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?Muhammed B. İshak
4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrad
5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir? İcma
7-İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK
8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?Kıyas
10-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?Şemail
12-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
13-Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?Berat Kandili
14-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
15-Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?Sünnet
16-Revatib nedir?Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler
17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? Hüda Sünneti
18-Sıfatı Nefsiyye Nedir?Vücud
19- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir? İrhas
20.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?Vacip Devamını Oku »

4

Ağustos
2013

Din Görevlisinin Güncel Sınav Terimleri ( Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  290 Kez Okundu

ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULLAH B.AMR HARAM:Uhut savaşında ilk şehit düşen sahabi.
ABDULLLAH B. EBU EVFA:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
ABDULLLAH B. ERKAM:Hz.Peygamberin harici yazısmalarını idare eden sahabi.
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ABDULLAH B. ZÜBEYR:Hicretin 1.ci senesinde Medine`de ilk doğan çocuk Abdullah
ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi. Ad kavmine Hud Aleyhisselam peygamber gönderildi.Ad kavmı 7 gece 8 gün devam eden şiddetli bir kasırga ile helak olup insanlar ağaç gövdeleri gibi yerlere yıkılıp kaldılar.(K.Kerim Meali,Sh.275(TDV).
ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle. Devamını Oku »

4

Ağustos
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Alfabetik Anahtar Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  256 Kez Okundu


A-Abdeste niyetin hükmü,Abdullah b.Zeyd el-Ensari,Ahlak terimleri,Ahmed ismi geçen sure,Amile,A’raf,Arasat,Arafat,Asım Kıraatı/İmam-i Asım,Arz/Arza,Ayetel kürsi,Ariyet,Azimet,Aziz Hadis, Amile,Saime,sarime,daribe,Akabe biatları
B-Bas,Bedir Savaşı,Besmele/Berae suresi,Berzah,Bilgi Kaynakları,boykot,Beni saide sakife,
C-Camii,Cebrail,Cebr-i Mutavassıd,Celse,Cem-i Takdim,Cem-i Tehir,Cenazenin Rükünleri,Cuma namazının şartları,cuma namazında cemaat.
D-Darul Erkam,Darun Nedve,Dış Ezan,Dört Büyük Kitaplar, Dinin Sözlük anlanı.,Dinlerin taksimi
E-Eski tefsir,Eyyam-ı Bıyd,Ezan ve Kametin Hükmü,Evvabın namazı,Ebva.
F-Faite,Fetretül Vahiy,Fevat,Fıkhul Ekber,Fıtır Sadakası,Fidye,Fıtrat delilik,Fatiha suresi.
G-Gaye delili,Gurre,Huneyn,Hudeybiye,Gazve/Seriyye
H-Habeşistana Hicret,Hades,Hac Çeşitleri,Haciyyat,Hanifler,Hasen Hadis,Haşr,Haram Aylar,HavalenulHavl,Hervele,Hicri Takvim,Hitabet terimleri,Hizb,Hucurat suresi,Hudus delili,Hükmür Ra,Hulfulfudul,Huruf-i Halk,Hutbe sonu ayet:Nahl.90,Hüzün Yılı,hutbenin sıhhat şartları.Hac ayları,Haccın vacipleri.
İ-İbdal,İbrad,İfk Olayı,İhtilaf-i Metali,İla,İlk Türkçe Kur’ an Meali,İmale,İmanın çeşitleri,İnayet delili,İrade-i Külliye/Cüziyye,İrhas,İskat- ı savm/Salat,İrsal,İsra,İstibra,İstilam,İstinca,İsfar,İsar,İstihaze,İstihsan,İstitaat,İşmam ,İtikaf,Kabede aşikere ibadet,İhram yasakları,
K-Kaside-i Bürde,Kasr-i Salat,Kur’an-ı Kerimin Çoğaltılması ve İstinsahı,Kur’anda ilk inen ayetler,Kur’anın isimleri,K.Kerimin Nuzülü,Kur’anın,Kalbi,Kavme,Kebire,Kebair,Kurra,Kur’an Okuyuş şekilleri,Kütüb-i Sitte,Kabdeki görevler,Kab b.Malik,Kaside-i Bürde(Kaside-i Benat),Kefen çeşitleri,Kesb,Kuba Mescidi,Koyunların Zekatı,Kur’an-ı Kerimin Noktalanması,Kur’an-ı Kerimin gönderildiği şehirler,Kaplamamesh,Kronolojik siyer,kıraat imamları, ,Kurban çeşitleri,Kurban Bilgileri,Keffaret çeşitleri,Kuran Bilgileri
L-Lahik,Leyyunu’l Hadis,Lian,Lahn ve çeşitleri,lohusalık
M-Mahşer,Mekasidüşşeria,Maktu Hadis,Malufe,Maturidinin eserleri,Mehasinul Ahlak,Mekkenin Fethi,Mekki-Medeni Sureler,Melek Çeşitleri,Mesalih-i Mürsele,Mesa/Metaf,Mesbuk,Meşhur Hadis,Mevkuf hadis,Mikat mahalleri,Milel,Mucize,Müdrik,Mudayene ayeti//Mubahale ayeti,Mugayyibatı Hamse,Muksirun ,Mukillun,Muğcemül Müfehres,Muhalea,Muhazatün Nisa,Murtekib-i Kebire,Münadi,Mübelliğ,Musannef,Musab b.Umeyr,Mushaf,Müsle,Müsned,Mute Savaşı,Mütevatir,Muvalat,muhadramun,Fıkhı ve itikatı mezhepler,mest üzerinemest müddeti.,müzdelife vakfesi.
N- Nasr suresi,Necaset,Necaset-i Galize,Nihal,namaz kılınmayacak vakitler,Namazın sünnetleri
R-Ranuna Vadisi,Rü’yetihilal
0-Oruç Çeşitleri,oruca niyet,mekruk oruç,orucu bozan hususlar
Ö-Öşür,özür
P-Peltek harfler,Peygamberimizin süt kardeşleri,Peygamberlerin Sıfatları,Peygamber Hatibi
R-Ravinin Tenkit Noktaları,Remel,Rıhlet,Ruhsat
S-Sahib-i Tertib,Safiyy,Saime,Sebeb-i Nüzul,Secavend,Secde ayetleri,Sekte,Selman-i Farisi,Siyak-Sibak,Suraka,Sümeyye Hatun,Sünen,Sünen-i Erbaa,Surelerin Tasnifi,Sehiv secdesi
T-Tahsiniyyet,Tağliz,Talak çeşitleri,Tasavvufi/İşari tefsir,Tebük Seferi,Tefeşşi,Telfik,Teshil,Teşyi,Tevil,Tumanine,Tilavet secdesi,tecvid bilgileri
U-Usul-ü Hamse,
V-Vahiy katipleri,Veda haccı ve veda hutbesi.
Y-Yahudi Kabileleri,Yedi İmamın Kıraatı,Yemin Keffareti,Yağmur duası.

Z-Zelletül Kari,Zaruriyyet ,Zekatta malda aranan şartlar,Zekatın sarf yerleri,Zeyd b.Sabit
Zülkarneyn,Zayıf alacakların zekatı

4

Ağustos
2013

Senetleri Açısından Kırâat Çeşitleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  405 Kez Okundu

a-) Mütevâtir Kırâat :Bu kırâat çeşidi, yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri, Hazreti Peygamber’e muttasıl/kesintisiz bir senetle ulaşan, bir yönden de olsa İmam Mushaf’ın hattına ve Arap dil kurallarına uyan kırâat anlamına gelir. (1 )Bu kırâat şekli, Hadis’in mütevatir şekline benzer. Devamını Oku »

3

Ağustos
2013

Güncel Yeterlilik Sınavı Genel Bilgleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  281 Kez Okundu

1.BÖLÜM
1-Hanefi Mezhebi:Kurucusu, İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. En yaygın olan mezheptir.
2-Şafi Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Şafidir.
3- Maliki Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Maliktir.
4-Hanbeli Mezhebi:Kurucusu, Ahmet b. Hanbel’dir.
5-Maturidi Mezhebi:Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir.
6-Eş’ari Mezhebi:Kurucusu Ali b. İsmail Eş’ari’dir.
7-İbaziyyenin kurucusu kimdir? Abdullah b. İbaz el-mürri et-temimi
8-Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?Nafi b.el-ezrak
9-Kadıyaniliğin kurucusu kimdir? Mirza gulam Ahmet kadıyani
10- Babilik-bahailik nedir? 19 asrın başlarında iranda ortaya çıkmış dini hareket Devamını Oku »

Toplam 193 sayfa, 34. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303233343536405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.