30

Aralık
2013

Kur’ an ve Hadislerde Bazı Dua Örnekleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  261 Kez Okundu

 

Biz,kısık sesleriz…minareleri,

Sen,ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
………………………………….
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;
Ve vatansız bırakma Allah’ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allah’ım!
(Arif Nihat Asya’nın Dua Şiiri)
1-Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru!
2- Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.
3- “Ey Rabbimiz; senin indirdiğine iman ettik, elçi(n)e de uyduk. O halde bizi şahitlerle beraber yaz.”
4- Ey Rabbimiz; iman ettik. O halde bizi bağışla ve acı bize. Zaten sen merhametlilerin en iyisisin.
5- Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir, gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır.)
6- Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et!
7- Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.
8- Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne-babamı ve müminleri bağışla!
9- Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bizi zafere ulaştır (bize yardım et).
10- Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.
11- Rabbimiz, azabı üstümüzden aç-gider; (çünkü) biz sana inanıyoruz (iman ediyoruz) !
12- Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen (merhamet etmezsen), gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz!
13- Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, canı gönülden sana yöneldik ve dönüş(ümüz) sanadır.
14- Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin” diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al.
15-Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vaadinden dönmezsin.
16- Rabbimiz, bizi kâfirlerin işkencesine maruz bırakma ve bizi bağışla. Rabbimiz, şüphesiz sen, üstün vegüçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
17- Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
18- Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!
19- Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla bir kılma!
20-Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
21- Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.

Ben lânetçi olarak gönderilmedim
“Duanın efdali, kulun: “Ey Rabbim, Muhammed ümmetinin cümlesine umûmî bir rahmet ile rahmet eyle!” demesidir.

“Duanın efdali dünyâ ve âhirette Rabbinden afv ve afiyet istemendir. Çünkü bu ikisi dünyâda sana verilir, sonra âhirette de verilirse muhakkak felah bulursun.”(22)

“Kulun “Ey Rabbim, Ümmet-i Muhammed’in cümlesine umûmî bir rahmetle merhamet et” diye dua etmesinden daha sevimli bir dua yoktur Allah katında” (23)

“Beni, bütün mü’minleri ve mü’mineleri mağfiret et ey Rabbim” diyen kimseye her bir mü’minin hasenesinden nasîb verilir.” (24)

” Kişinin, kardeşine onun gıyabında ettiği dua müstecâbdır. Kulun başucunda vazîfeli melek bekler ve duasına âmin der. Kul kardeşine her bir hayır dua ettiğinde: Âmin, sana da aynısı olsun der.” (25)
Rasûlüllah Efendimiz (asm): “Ben lânetçi olarak gönderilmedim.”(26) (Müslim, birr 87) buyurur. Bir mü’mine lânet (beddua) etmenin, onu öldürmek gibi olduğunu bildirir. (27)(Buhârî, edep 44)

Yine Efendimiz (asm) “Yapılan bir lânetin (bedduanın) yerine vardığında haksız yere yapıldığını görünce sahibine döneceğini” haber verir.(28) (Tirmizî, birr 48; Ebû Dâvûd, edep 45)

1-Bakara, 201
2-Kehf, 10
3-Âl-i İmran, 53
4-Müminun, 109
5-Furkan, 65
6-Âl-i İmran, 147
7-Haşr, 10
8-İbrahim, 41
9-Bakara, 250
10-Âraf, 126
11-Duhan, 12
12-Âraf, 23
13-Mümtehine, 4
14-Âl-i İmran, 193
15-Âl-i İmran, 194
16-Mümtehine, 5
17-Âl-i İmran, 8
18-Furkan, 74
19-Âraf, 47
20-Bakara, 286
21-Bakara, 128
22- Ramûzü’l-ehâdls, 77.
23- A. e.
24- el-Ezkâr, 356 vd.
25- a.e. göst. yet. (
26-Müslim, birr 87)
27-Buhârî, edep 44) T
28- (Tirmizî, birr 48; Ebû Dâvûd, edep 45

30

Aralık
2013

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  164 Kez Okundu

Cümle yaratılmışı bir gözle bakmayan ,
Halka müderris ise de ,hakikatte asidir.
Yunus Emre

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü
Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.
Yunus Emre

Dört Halife Devri için Bir Benzetme:
Hz. Ebubekir dönemi bir ilkbahar,
Hz.Ömer dönemi devam eden yaz,
Hz.Osman dönemi fırtınalar baş göstermiş,
Hz.Ali dönemi yarı kış tam kış dönemi.

30

Aralık
2013

İLAHİ DİNLERDE HİCRET (Kitap Özeti),

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  423 Kez Okundu

İlâhî dinlerde yaşanan hicretler yaşanmasaydı, ilâhi dinler hiçbir zaman sosyal yapılaşmayı başaramayacak, belki de kısa bir süre belirip kaybolan, farklı bir inanç akimi gibi kalacaklardı.
Hz. Musa’dan önceki toplumlar, genelde klan toplumlardır. Ferdî düşünce ve kararların önü, bilhassa yöneticiler tarafından tıkanmış durumdadır. Bu yüzden peygamber gönderilen ilkel toplumların bir çoğu peygamberlerini kollektif olarak reddetmiş ve aralarından atma yoluna gitmiştir.
Hz. Musa’nın hicreti bir dönüm noktasıdır. Hz. Musa, tevhit inancı ışığında ordu kuran ve sosyal yapılaşmayı başaran ilk peygamberdir. ‘İlâhi dinlerin temel kaynaklarında, Hz. Musa’dan sonra kavmi helak edilen bir peygambere de rastlanmamaktadır. Devamını Oku »

30

Aralık
2013

1702 Sayılı Kanun ile İlgili Soru ve cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  327 Kez Okundu

1- 1702 sayılı kanuna göre, iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerler hakkında yapılacak işlem nedir? A) Vazifesine nihayet verilir B) Stajyerliği 1 yıl uzatılır C) Stajyerliği kalkar D) Derece ilerlemesi durdurulur SORU 2- 1702 sayılı kanuna göre, meslekte kıdem hangi tarihten başlayarak hesap edilir?
A) Vazifeye başladığı tarihten itibaren B) Muallim unvanı aldığı tarihten itibaren C) Meslekte 10. yılı bitirdiği tarihten D) Meslekte 5. yılı bitirdiği tarihten
SORU 3- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?
A) Derecede bir ilerleme ödülü yapılır B) Bir sene derece zammı alırlar C) Bir sene kıdem zammı alırlar D) 30 gün izin verilir
SORU 4- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?
A) İhtar B) Tevbih C) Maaş kesilmesi D) Derece indirilmesi
SORU 5- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?
A) İhtar B) Kıdem ilerlemesinin durdurulması C) Maaş kesilmesi D) Derece indirilmesi
SORU 6- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, maaş kesilme cezası en fazla kaç güne kadar verilir?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 30
SORU 7- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi durumlarda ders ücretlerinin kesilmesi cezası uygulanır?
1-Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak 2-İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak iki defa devam etmemek 3-Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek
A) Yalnız 1 B) 1-2 C) 1-3 D) 1-2-3
SORU 8- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, mazeret sebebi ile derse girmeyen muallim aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?
A) Mazeretini idareye 10 gün içinde ispat eder B) Mazeretini 3 gün içinde bildirir 15 gün içinde ispat eder C) Mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar, bir hafta içindede ispat eder D) Mazeretini en çok beş gün zarfında ihbar, bir hafta içindede ispat eder
SORU 9- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki fiillerden hangisinin ikinci defa yapılması tevbih cezasını gerektirir?
A) Arkadaşları ve iş için gelenlere fena muamele etmek B) Sarhoş olarak mektebe gelmek C) Okulda kumar oynamak D) Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek
SORU 10- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek hangi cezayı gerektirir?
A) Ders ücretinin kesilmesi B) Maaş kesilmesi C) Derece ilerlemesinin durdurulması D) Kademe indirilmesi
SORU 11- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip fiili yapmış olanlara inzibat komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır ceza verebilir B) Arkadaşlarına iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırılırlar C) İlk mektebe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk mektep mualimi tekaüde sevkedilir D) Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için bir defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat mualimi en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunur
SORU 12- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, ihtar cezası aşağıdaki hangi makamlar tarafından verilir?
1-Maarif vekili 2-Vali 3-Maarif müdürü 4-Lise orta mektep müdürleri
A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) Hepsi
SORU 13- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, tevbih cezası aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından verilmez?
A) Maarif vekili B) Lise orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri C) Vali D) Maarif müdürü
SORU 14- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, imtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak fiilini işleyene hangi ceza uygulanır?
A) Derece indirilmesi B) Kıdem indirilmesi C) İhtar D) Tevbih
SORU 15- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi fiilin işlenmesi istifa etmiş sayılır?
A) Sarhoş olarak mektebe gelmek B) Kumar oynamayı itiyat etmek C) Bir tarafı korumak veya mağdur etmek D) Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim, muallim veya ilk tedrisat müfettişi
SORU 16- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi derece indirilmesi cezasını gerektirir?
A) Amirine karşı hakarette bulunmak B) İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak C) Sarhoş olarak mektebe gelmek D) Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamamak
SORU 17- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, hangi durumun gerçekleşmesi maaş kesilmesi cezasını gerektirir?
1-Arkadaşlarına fena muamele etmek 2-Talebeyi dövmek 3-Verilen görevi kasten yapmamak 4-Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek
A) 1-2 B) 2-3 C) 1-2-4 D) 1-2-3-4
SORU 18- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi fiilin gerçekleşmesi ders ücreti kesilmesi cezasını gerektirir?
A) Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek B) Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek C) Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak D) Bir ay zarfında bir defa derse geç gelmek
SORU 19- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, maarif vekaleti inzibat komisyonunda hangisi yoktur?
A) Maarif vekili B) Teftiş heyeti reisi C) Zat işleri müdürü D) İlk, orta, yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri
SORU 20- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, Vilayet Maarif İnzibat meclisleri kararlarına, alakadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren kaç gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar ikinci derecede olarak Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.
A) 7 B) 10 C) 15 D) 30
CEVAPLAR 1 A 11 D 2 B 12 D 3 C 13 B 4 A 14 B 5 A 15 D 6 B 16 C 7 D 17 D 8 C 18 C 9 D 19 A 10 A 20 C

30

Aralık
2013

Meb Hazırlayıcı Eğitim Programı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  268 Kez Okundu

30

Aralık
2013

ADAY ÖĞRETMENLER MESLEKİ VE HAZIRLAYICI EĞİTİM KURSU SINAV SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  553 Kez Okundu

1.Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Bakanlık Makamı, b)Talim ve Terbiye Kurulu, c)Ana hizmet birimleri, d) Taşra birimi.

2.Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı hizmet birimidir?
a) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü b)Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı c) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü d) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

3.Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullardan değildir?
a)Milli Eğitim Şurası b)Müdürler Kurulu
c)Eğitim Programı Kurulu d)Öğrenci Disiplin Kurulları

4.Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?
a)Genellik ve Eşitlik b)Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
c)Yönelme d)Örgün ve Yaygın Eğitim

5. Kimlerin BEP’e ihtiyacı vardır?
a) Rehber öğretmenin seçtiği öğrencilerin. b) Okul Müdürünün seçtiği öğrencilerin. c) Bütün öğrencilerin d) Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş
destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  323 Kez Okundu

 

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Hangisi Türk Milli Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?c. Disiplin

2. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?Halk Eğitim

3. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır? İlköğretim
4. Hangisi Okulöncesi Eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir? Okuryazar olmalarını sağlamak
a. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak.
5. Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar? Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  241 Kez Okundu

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Hangisi Türk Milli Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?c. Disiplin

2. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?Halk Eğitim

3. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır? İlköğretim
4. Hangisi Okulöncesi Eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir? Okuryazar olmalarını sağlamak
a. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak.
5. Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?

6. Hangisi temel eğitimin amaç ve görevleri arasında değildir? Meslek sahibi olmalarını sağlamak
7. Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?
Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek
8. Aşağıdakilerde hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerindendir?
Personel Genel Müdürlüğü

9. Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç gereçlerini hazırlamak ve Talim Terbiye Kurulu’na sunmak hangi ana hizmetin biriminin görevidir?. İlköğretim Genel Müdürlüğü
10. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim Birimlerinden değildir?Hukuk Müşavirliği

11. Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?Yayımlar Dairesi Başkanlığı

12. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürekli Kurul olmayan birimi hangisidir?
Özel İhtisas Komisyonları

13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı Kuruluşlarından değildir?
Personel Genel Müdürlüğü

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin, eğitim sürecine uyarlanan; dört ana unsurdan biri değildir?. Öğretim Süreçleri
15. Bakanlık personelinin ve bunların yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevidir?Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
16. İlköğretimin 1. sınıfında okuma yazma öğretiminin başlangıcında kullanılan öğretim yöntemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?Önce Tümdengelim – Sonra Tümevarım
17. Öğretimde kullanılan en eski, en sık ve en etkisiz kalan yöntem hangisidir?
Anlatım
18. Hangisi öğretimde öğretmenlerin işbirliği ile yapılan en çağdaş ve en etkili öğretim yöntemidir? Ekiple öğretim
19. Hangisi eğitim öğretimde en çok ve en eski kullanım araç gereci olarak bilinendir?Yazı tahtası
20. Hangisi eğitim öğretimde kullanılan araç gereçlerden en gözde ve en işitsel-görsel olanıdır.Tepegöz(Projeksiyon) b
21. Hangisi hem göze hem kulağa hem de düşünceye hitap eden ve özellikle sosyal bilgiler alanının derslerinde sıklıkla kullanılabilen çağdaş bir araçtır?Slaytlar
22. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlardan biri değildir?Ailesine katkıda bulunması
23. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik – öğretim ilişkisini doğru olarak ifade etmez?Öğretimde değerlendirme vardır, rehberlikte değerlendirme yoktur.
24. aşağıdaki cezalardan hangisinde memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi gerekir?Kınama
25. Devlet memurunun mezuniyetsiz veya kurumlarca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması halinde görevinden çekilmiş sayılır?10 26. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin verilir? 5
27. İlkokul öğretmenlerinin terfi, taltif ve cezalarına dair kanun, aşağıdakilerden hangisidir?4357
28. Disiplin amirleri ve disiplin kurumları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?7
29. İlk defa öğretmen olarak atanacakların kaç yaşından gün almamış olması gerekir?40
30. İlk atama suretiyle atamalarda tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde göreve başlanmış olması gerekir?15
31. Devlet memurunun kademe ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir
a. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olmak
b. O yıl içinde olumlu sicil almış olması
c. Çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin olması Bunların hepsi(x)

32. 657 sayılı Kanunun 12. maddesine göre aşağıdaki cezaların hangisi, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından verilir?Kademe ilerlemesinin durdurulması
33. Tek hekim tarafından memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak en çok kaç güne kadar rapor alabilir?20
34. Memurun olumlu sicil alabilmesi için, sicil notu ortalaması hangisini kapsar?59
35. 1. sicil amiri ve 2. sicil amirinin, sicil notu arasında 10 puan veya daha fazla fark olması halinde, sicil raporu ne gibi bir işlem görür?3. sicil amirine gönderilir.
46. “İlköğretim, ilköğretim kurumlarında verilir, öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.” Hükmü hangi kanunda yer alır?
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
47. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, birleştirilmiş sınıflar dahil bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaçtır?45
48. İlköğretim okulları 1. kademe öğretmenlerinin özlük haklarını ilgilendiren kanun aşağıdakilerden hangisidir?4357 sayılı İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi- taltif ve cezalandırılmasına dair kanun.
49. Aşağıdakilerden hangisi 1702 sayılı kanunun 17. maddesinde belirtilen cezalardan değildir?. İhtarTevbih
50. “Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde KUSURLU sayılırlar, bu cezaya itiraz olunmaz” hükmü aşağıdaki kanunların hangisinde yer alır?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  225 Kez Okundu

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Türk Milli Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 625 sayılı kanun b. 222 sayılı kanun
c. 3739 sayılı kanun d. 1739 sayılı kanun

2. “Türk Milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek”
Yukarıdaki paragrafın anlattığı amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk Milli Eğitiminin özel amacıdır.
b. Türk Milli Eğitiminin genel amacıdır.
c. Türk Milli Eğitiminin temel ilkesidir.
d. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “planlılık” ilkesidir.

3. “Eğitim kurumları dilleri, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinde hangisidir?
a.Karma eğitim ilkesi b. Genellik ve eşitlik ilkesi
c. Bilimsellik ilkesi d. Laiklik ilkesi

4. “Fertleri eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilere yetiştirilirler” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Genellik ve eşitlik ilkesi b. Laiklik ilkesi
c. Yöneltme ilkesi d. Süreklilik ilkesi Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  168 Kez Okundu

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  138 Kez Okundu

azırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1. Hangisi ödüllendirme çeşitlerinden biri değildir?
a. Teşekkür b. Takdir
c. Aylıkla ödül d. Aylıktan kesme

2. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışma ile başarı sağlayan memurlara merkezde hangi yetkili amirler tarafından takdirname verilir?
a. Vali b. Kaymakam
c. Müdür d. Vali – Kaymakam

3. İlk defa ve yeniden başka yerde görevlere atananlar, atama amirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde o yere hareket ederek göreve başlamak zorundadır?
a. 10 b. 20 c. 15 d. 30

4. Hangisi Emekli Sandığı Kanunu ile tanınan haklardan değildir?
a. Emekli aylığı
b. Harp Malullüğü Zammı
c. Vazife Malullüğü Aylığı
d. Konut Edindirme Yardımı Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  283 Kez Okundu

1. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri hangi kanunda belirtilmiştir?
a. 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
c. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
d. 4357 Sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Terfi ve Tecziyelerine Ait Kanun

2. Yaygın eğitim kurumlarının amacı olarak hangi seçenek doğrudur?
a. Örgün eğitim sistemine hiç girmeyen vatandaşların yararlandığı kurumlardır.
b. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde bulunanlarında yararlandığı bir kurumdur.
c. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde veya bu kademeden çıkmış vatandaşların yararlandığı kurumdur.
d. Yukarıdakilerden hepsi de doğrudur.

3. Aşağıdaki öğretim kurumlarından hangisi yaygın eğitim kurumudur?
a. İlköğretim Okulu
b. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kursları
c. Çok Amaçlı Lise d. Güzel Sanatlar Lisesi
4. Hangisi Yaygın Eğitimin amaçlarından değildir?
a. Boş zamanlarını değerlendirme ve kullanma alışkanlığını kazandırmak
b. Bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan yayınlar yapmak
c. Çağın bilimsel – teknolojik gelişmelerine uymalarını sağlayıcı imkan hazırlamak
d. Milli Kültür değerlerimizi geliştirici nitelikte eğitim yapmak

5. Hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda bakandan sonra gelen en üst yöneticidir?
a. Müsteşar b. Genel Müdür
c. Daire Başkanı d. Şube Müdürü Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soru ları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  201 Kez Okundu

1. MEB nın Teşkilat ve görevleriyle ilgili kanun aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
a. 4357 b. 5434 c. 3797 d. 6245

2. MEB nın görevleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altına almak
b. Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, çalışmasına izin vermek.
c. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek
d. Hepsi

3. Bakana bağlı Talim Terbiye Kurulunun görevleri hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
a. Bağlı okul ve kurumların eğitim ve yönetimiyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek
b. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek
c. Eğitim öğretimi geliştirmek ve değerlendirmek, ilgili görev ve hizmetler yürütmek
d. Eğitim hizmetini plan ve programların bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek, uygulama kararlarını onaylamak üzere Bakana sunmak Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  244 Kez Okundu

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. “Türk Milli Eğitim Sistemi”ni hangi yasa düzenler?
a. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b. 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
c. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu
d. 179 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde Kararname

2. “Eğitim Kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ilkesi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve eşitlik d. Fırsat ve imkan eşitliği

3. “Temel Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel Eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilirler.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve Eşitlik d. Bilimsellik

4. “Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır, din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Demokrasi Eğitimi b. Laiklik
c. Bilimsellik d. Karma Eğitim Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  337 Kez Okundu

15. Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulunun görevlerinden biri değildir?
a. MEB tarihçesini hazırlar
b. Milli Eğitim Şurasının sekreterliğini yapar.
c. Eğitim öğretimi pekiştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetleri yapar.
d. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetlerini temin eder.

16. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerinden değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
c. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
d. Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü

17. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerindendir?
a. Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
b. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
c. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
d. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü

18. Hangisi İlçe MEM örgütünde bulunmaz?
a. Personel hizmetleri
b. Eğitim öğretim hizmetleri
c. Eğitim araç ve donanım işleri
d. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

19. Hangisi danışma ve denetim birimi değildir?
a. Milli Eğitim Müdürlüğü
b. Teftiş Kurulu Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Bakanlık Müşavirliği

20. Hangisi danışma ve denetim birimlerindendir?
a. Talim Terbiye Kurulu
b. Müsteşar yardımcıları
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

21. Hangisi “Sürekli Kurullar” dan değildir?
a. Yüksek Denetleme Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Öğrenci Disiplin Kurulu
d. Özel İhtisas Komisyonları

22. Hangisi bir taşra teşkilatıdır?
a. Özel Kalem Müdürlüğü
b. Hukuk Müşavirliği
c. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
d. Savunma Sekreterliği

23. MEB’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun tarihi hangisidir?
a. 30.04.1990
b. 30.04.1991
c. 30.04.1992
d. 30.04.1993

24. Hangisi merkez teşkilatı yardımcı birimlerindendir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. Yayınlar Dairesi Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

25. MEB’nın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
a. Talim ve Terbiye Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Özel İhtisas Komisyonları
d. Milli Eğitim Şurası

26. Ana hizmet birimleri tarafından hazırlanan bir program nereye sunularak işlerlik kazanır?
a. Ait olduğu genel müdürlüğü
b. Ait olduğu daire başkanlığına
c. Doğrudan Bakanlık Makamına
d. Talim terbiye Kuruluna

27. Diğer birimlerden Bakanlığımıza intikal eden hukuki, mali, cezai sorunlar doğuracak işler hakkında hangi birim görüş bildirir?
a. Basın ve Halkla İlişkiler
b. Bakanlık Müşavirliği
c. Hukuk Müşavirliği
d. Teftiş Kurulu Başkanlığı

28. Hangisi devlet memurunun özlük haklarına ait tabi olduğu mevzuattır?
a. 4357 Sayılı Kanun
b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
c. TC Emekli Sandığı Kanunu
d. 1702 Sayılı Kanun

29. Sicil notu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. 0-59 Yetersiz
b. 60-76 Orta
c. 76-89 İyi
d. 90-200 Çok İyi

30. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memura hangi ceza verilir?
a. Kınama
b. Uyarma
c. Aylıktan Kesme
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

31. Tek hekimden bir defada en çok kaç güne kadar rapor alınabilir?
a. 20 b. 7 c. 15 d. 40

32. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinden ayrıldıktan kaç gün sonra yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7 b. 20 c. 15 d. 3

33. 3 gün maaş kesim cezası alan memur, bu cezanın kaldırılması için hangi makama başvurur?
a. Valilik Makamına
b. İdare Mahkemesine
c. İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna
d. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

34. 2 yıl üst üste olumsuz sicil alan memurun durumu ne olur?
a. 3. yıl başka bir amirin yanına verilir, o yılda olumsuz sicil aldığında görevine son verilir.
b. 2 yıl olumsuz sicil aldığından o yıl görevine son verilir.
c. Görev yeri değiştirilmez, uyarılır.
d. Ceza verilir.

35. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 7 b. 15 c. 30 d. 3

36. Bir ay yıllık izin kullandığı sırada, izinin 16. gününde hastalanarak rapor alan memurun yıllık izninin akıbeti ne olur?
a. Yıllık iznini kullanmış olur.
b. Yıllık izninin kalan 15 günü gelecek yıla eklenir.
c. Sağlık raporu aldığı 15 gün dikkate alınır, memura istediğinde 15 gün daha yıllık izin verilir.
d. Yukarıdakilerden hiçbirisi değildir.

37. Günlük planlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre b. Dersin amacı
c. Değerlendirme d. Hepsi

38. Eğitim araç ve gereçlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler hangisidir?
a. Öğrenci özellikleri
b. Konu alan özellikleri
c. Fiziki şartlar
d. Hepsi

39. Ölçme sonuçlarının bir ölümle kıyaslanarak, olay ve olguların hakkında bir karar ulaşma işlemidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ölçme b. Ölçüm
c. Değerlendirme d. Not verme
40. Kitap, dergi gazete ve benzer ders araçları ne tür araçlardır?
a. Görsel b. Dokunsal
c. Basılı materyal d. İşitsel

41. Değerlendirme hangi aşamada yapılmalıdır?
a. Her dersin sonunda
b. her konu ve ünitenin sonunda
c. Dönem sonunda
d. Yukarıdaki her aşamada

42. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği aşağıdaki sayıları bulunan hangi tebliğler dergisinde yayınlanmıştır?
a. 2365 b. 2433 c. 2212 d. 2354

43. Aşağıdaki ders isimlerinden hangi grup miğfer(sanırım bu yazmıyor) dersler grubudur?
a. Türkçe-Mat-Resim-İş
b. Hayat Bil-Sosyal Bil-Fen Bilgisi
c. Beden Eğitimi-Müzik
d. Çevre-Sağlık

44. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ilkokulun eğitim öğretim ilkesi değildir?
a. her sınıfta toplu öğretim kullanılmaz.
b. İlkokul gerçek bir topluluktur.
c. Çocuk bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d. Her çocuk birbirinden farklıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik çeşitlerinden değildir?
a. Bilgi toplamaya göre rehberlik
b. Fert sayısına göre rehberlik
c. Fonksiyonuna göre rehberlik
d. Alanına göre rehberlik

46. Günlük planda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre b. Dersin Amacı
c. Değerlendirme d. Hepsi

47. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servislerinden değildir?
a. Ferdi tanıma servisi
b. Mesleki rehberlik
c. Danışma servisi
d. Yerleştirme servisi

48. Seviye grupları aşağıda isimleri bulunan ders gruplarından hangilerinde oluşturulur?
a. Miğfer dersler
b. Laboratuar çalışmaları
c. Tarım eğitimi çalışmaları
d. İfade ve beceri dersleri

49. İlköğretim ve eğitim kanununun maddesi hangisidir?
a. 222 b. 1739 c. 4357 d. 1702

50. Hangisi laboratuar uygulama tekniği değildir?
a. Deney b. Soru-Cevap
c. Gözlem d. Yaparak, yaşayarak öğr.

Toplam 195 sayfa, 26. sayfa gösteriliyor.« İlk...10202425262728304050...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.