30

Aralık
2013

DİNLER TARİHİ(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  117 Kez Okundu

DÎN:Lügat Anlamı: Cezâ, mükâfat, ibâret, âdet, hâl, vb. hüküm, hesap, itâat, boyun eğme, şerîat, kânun, yol, mezhep, millet
Dîn’in Târifi: Dîn, kuralları Yüce Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, akıl sâhibi insanları kendi istekleri ile hayırlı olan şeylere sevk ederek dünyâ ve âhirette mutluluğa ulaştıran ilâhî bir kânundur.
Dinler Târihi; dînleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi, geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştır.
Taoizm:Bu dîn, “Tao” kavramı üzerinde durmuştur. Büyücüleri, râhipleri, râhibeleri ve dînî şefleri vardır. İlkbahar bayramında ateş yakılır. Taoist râhipler yarı çıplak durumda, ateşe pirinç ve tuz atıp` koşarak üzerinden geçerler. Taoizmin kurucusu, Lao Tse’dir. M.Ö. 604 veyâ 570 yılları arası. Devamını Oku »

27

Aralık
2013

Peygamber Efendimizden Dua Örnekleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  262 Kez Okundu

Allah’ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık. Senin inâyetinle yaşar .Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır. (Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, hadis no: 18010 )
Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur. (İbn Mace, Dua, 14)
Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl! (Buhari,Tevhid, 58 )
Allahım! Hayırların başlarını, sonlarını, hepsini, başını, sonunu, açığını ve gizlisini istiyorum. Sen’den Cennet’in en yüksek derecelerini istiyorum.
(Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)
Allahım! Bela ve fakirlikten, şekavetin gelip çatmasından, takdirin kötüsünden ve düşmanların başıma gelen şeylere sevinmesinden Sana sığınırız. (Buhâri, Kader, 13)
Allahım! Ümmetime rıfkla muamele edene sen de rıfkla muamele et yâ Rabbi! (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/62)
“Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım.” (Ebu Davud, Edeb, 109 )
Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur. (İbn Mace, Dua, 14 )
Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Beni kendi gözümde küçük; fakat insanların gözünde büyük yap. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/110 )
Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl! (Buhari,Tevhid, 58)

27

Aralık
2013

Yeterlilik ve Mbsts Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  176 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

A. Evzaî Mezhebi
B. Hanefî Mezhebi
C. Selefiyye Mezhebi
D. Zâhiriyye Mezhebi
2. Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya da birkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hasen Hadis
B. Zayıf Hadis
C. Maklub Hadis
D. Aziz Hadis
3. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz.
A. Kur’an
B. Sünnet
C. Akıl
D. Lügat
4. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Tis’a eserlerinden değildir?
A. Sünen-i Tirmizi
B. Sünen-i Dârekutnî
C. Muvattâ
D. Sünen-i Darimî A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
5. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
A. Rical
B. Etrâf
C. Fevâid
D. Şemâil
6. Tâbiûndan rivayet edilen söz ve fiiller hangi hadis türü içerisinde yer almaktadır?
A. Müsned
B. Maktû
C. Mevkûf
D. Merfû
7. Kocanın dört ay veya daha fazla eşine yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına ne ad verilir?
A. Liân
B. Zıhar
C. Îlâ
D. Yemin-i münakide
8. Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara ne ad verilir?
A. Sünen
B. Câmi
C. Musannef
D. Müsned A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
9. Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A. Abdullah b. Mesud
B. Zeyd b. Sabit
C. Abdullah b. Ömer
D. Ali b. Ebî Tâlip
10. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî/işârî tefsir özelliği ile tanınmıştır?
A. Rûhu’l-Beyân
B. İrşâdu Akli’s-Selîm
C. Hak Dini Kur’an Dili
D. Medâriku’t-Tenzîl Devamını Oku »

27

Aralık
2013

ZEHREVAN,MUAVVİZAT,MUAVVİZETEYN,MÜSEBBİHAT

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  200 Kez Okundu

ZEHREVAN: Kur’an’daki sure-i Bakara ile Al-i İmran
MUAVVİZAT :İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerinin üçüne birden “sığındırıcı sûreler” anlamında Muavvizât denir. Peygamber Efendimizin her gece yatağa girmeden önce ve ayrıca mübârek vücudunda bir rahatsızlık hissettiğinde bu üç sûreyi okuyup avuçlarına üflediği, sonra da başından ve yüzünden başlayarak elleriyle bütün vücudunu meshettiği sahih hadis-i şeriflerde rivayet edilmektedir. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 14; Müslim, Selâm 51; Ebû Dâvûd, Tıbb 19).
MUAVVİZETEYN :Ukbe İbnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eûzu birabbi’l felak ve Kul eûzu birabbi’nnâs sûreleri”. [Müslim, Misâfirin 264, (814); Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Dâvud, Salât 354, (1462, 1463); Nesâî, İstiâze 1, (8, 251-254).]
MÜSEBBİHAT :Bunlar; İsrâ, Hadîd, Haşr, Saf, Cutm´a, Tegâbün, A´lâ 5Ûreleridir.
Seb’u't-tıvâl:Elimizdeki mevcut mushafta ilk sırada Fâtiha suresi yer almakta, bunu es-Seb’u't-tıvâl adı verilen yedi uzun sure takip etmektedir. Bu yedi sureden sonrakilere yüzden fazla âyet ihtiva edenler manâsına “el-Miün” adı verilmektedir. Miün’dan sonra âyetleri sayısı yüzden az olan sureler gelir ki bunlara da “el-Mesâni” adı verilmektedir. Mesânî’den sonra gelen sureler sık sık Besmele ile birbirlerinden ayrıldıkları için “el-Mufassal” diye adlandırılırlar. Bunlar da kendi aralarında tıvâl, evsat ve kısâr olarak üç gruba ayrılmıştır. el-Mufassal surelerin ilkinin hangisi olduğu hususu ihtilâflıdır. 37. sure olan es-Sâffât ile 93. sure olan ed-Duhâ’ya kadar olan surelerden on ikisi el-Mufassal surelerin ilk suresi olarak gösterilmektedir. Genellikle kabul edilen görüşe göre tıvâl-i mufassal grubundaki sureler, Nebe’ suresine kadar olan surelerdir. Nebe’ suresi ile Duhâ suresi arasındakiler evsat; Duhâ’dan sonrakiler ise kısâr grubunu teşkil etmektedir.
“Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-i Mufassal´dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekün” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal´dır. Bundan sonra ki sûreler de, Kısarı Mufassal´dır.
Bu sûrelere “mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya”besmele” ile ayrılmış bulunmalarıdır. Tıval uzun olanlar, evsat orta olanlar, kısar ise kısa olanlar anlamına gelmektedir.

27

Aralık
2013

Seb’u'l-mesani

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  177 Kez Okundu

Seb’u'l-mesani:”Tekrarlanan yedi” anlamında Kur’ani bir kavram.

Hz. Ömer, Ebul-Aliye, İbn Ebi Muleyke, Ubeyd İbn Umeyr ve kalabalık bir cemaat bu yedi şey (seb’ul mesanî), fatiha süresi ayetleridir demişlerdir. Seb’ul mesanî ile Fatiha sûresinin kasdolunduğuna dair delil Buharî’de geçen Ebu Said hadisidir. Rasûlüllah (s.a.s), Ebu Said (r.a)’e Kur’an’daki sürelerin en büyüğünü açıklarken, “O sure el hamdu lillahi Rabbil Alemin’dir ki tekrar olunan yedi ayet (seb’ul-mesani) ve bana verilen Kur’an’dır” buyurdu (Buhari, Tefsir, 1; Fedailil-Kur’an, 9; Tirmizi, Sevabul-Kur’an, 1; Nesai, İftitah, 26; Muvatta, Nida, 37, 45; Ahmed b. Hanbel, IV, 211, V, 114).

25

Aralık
2013

Büyük Dualar

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  226 Kez Okundu

-Peygamberimiz şöyle dua etmişlerdir:
Allahım, beni yargıla, beni esirge, bana hidayet et, bana afiyet ve rızık ihsan et.(1)
Allahım , senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik(ihsan etmeni) dilerim.(2)
Allahım, dünyada ve ahirette senden sağlık ve afiyet dilerim.(a.g.e.c.2, s.1266)
Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet, günahlarımı bağışla. (a.g.e , c.2,s.1288)
Allahım , ayrılıktan ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.(3)
Allahım , dört şeyden; faydasız ilimden, korkusuz kalpden, kötü ahlaktan sana sığınıyorum.(A.g. e.C.2,s.92)
.Allahım, işlediğim ve (henüz) işlemediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.(a.g.e.C.2,s.92
Allahım, kalbimde nur, göümde nur, kulağımda nur, sağımda nur,solumda nur, üstümde nur,altımda nur, önümde nur, arkamda nur kıl, beni nur eyle.(4)
İstiğfarın,tövbenin büyüğü şöyle dua;
Allahım, sen benim Rabbimsin.Senden başka ibadete layık hiçbir şey yoktur.Sen beniyoktan varettin.ben senin kulunum.Sana verdiğim sözde gücümün yettiği kadar duruyorum. yaptığım günahların kötülüğünden sana sığınırım.Bana verdiğin nimetleri ikrar ederim, kusur ve kabahatlarimi de itiraf ederim.benim suçlarımı ört(bağışla), senden başka günahları bağışlayacak yoktur.(ancak sen varsın).Kim, bunu -iyice inanarak- gündüz okurda ölürse cennete gider.Kim geleleyin böyle yalvarıp da ölürse cennete gider.(A.g.e. S.977)

-Peygamber Efendimizin Son Duası: Devamını Oku »

25

Aralık
2013

Ashâb-ı Kehf ’in Duası

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  205 Kez Okundu

Mağara halkı, mağara sahipleri anlamına gelen Ashâb-ı Kehf; Kur’ân’ın 18. sûresi, adını bu kıssadan almıştır. Kur’ân’da mağaraya sığınanların gençler olduğu, mağarada yıllarca uyudukları, belli bir süre sonra uyandıkları, aralarında mağarada ne kadar kaldıklarını konuştukları, içlerinden birinin şehre gümüş para ile yiyecek almaya gittiği, mağarada 309 yıl kaldıklarının söylendiği, ancak ne kadar kaldıklarını Allah’ın bildiği ifâde edilmiştir.
Tefsîr kitaplarına göre uykudan uyanıp şehre giden genç, çarşıda alışveriş yaparken, zulmünden kaçtıkları Kral Dakyanus’un adı bulunan paraları verince halk, bunu hazine bulmuş sanarak kralın huzuruna götürmüştür. Bu zaman içerisinde, halk ve kral Hıristiyan olmuştu. Genç, krala kaçış olayını anlatınca kral ve şehir halkı mağaraya gitmiş, mağaradaki gençlerle konuşmuştur. Gençler tekrar uykuya dalmışlar. Kur’ân’da gençlerin uykudan uyandıktan sonra insanlarla konuştukları beyan edilmiş, ancak mağaranın nerede ve gençlerin sayısının kaç olduğu bildirilmemiştir. İşte Kur’ân’da bu gençlerin şöyle dua ettikleri bildirilmektedir:
Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!” (Kehf, 18/10)

25

Aralık
2013

Peygamberlerin Duaları

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  190 Kez Okundu

Peygamberlerin Duaları
Hz. Adem (A.S) Ve Hz. Havva’nın Duası (ARAF-23)
Ey bizim Rabbimiz,kendimize yazık ettik.Şayet sen kusurumuzu örtüp,bize merhamet buyurmazsan,en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.
Hz. Yunus (A.S)’ın Duası (ENBİYA-87) :Ya Rabbi sensin ilah,senden başka yoktur ilah.Sübhansın,bütün noksanlardan münezzehsin.Yücesin.Doğrusu kendime zulmettim,yazık ettim.Affını bekliyorum Rabbim.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-143) :Sübhansın Ya Rabbi,tevbe ettim.Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi,dünyada seni görmemizden de münezzehsin.Ben iman edenlerin ilkiyim.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-151) :Ya Rabbi beni ve kardeşimi affet.Rahmetine bizi de dahil et çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-155) :Sensin bizim mevlamız,affet bizi,merhamet eyle.Sen mağrifet edenlerin en hayırlısısın.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-156) :Bize bu dünyada da,ahirettede iyilik nasip et.Biz sana yöneldik,senin yolunu tuttuk.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (TAHA-25-27) :Ya Rabbi,göğsümü genişlet,işimi kolaylaştır,dilimin bağını çöz.Ta ki sözümü anlasınlar.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (KASAS-16) :Ya Rabbi ben kendime yazık ettim.Affeyle beni.
Hz. Musa (A.S)’ın Duası (MÜ’MİN-27) :Ben,ahirete,hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım.
Hz. Süleyman (A.S)’ın Duası (NEML-19) :Ya Rabbi,beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim.Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim.Bir de lutfedip beni salih kulların arasına dahil eyle.
Hz. Süleyman (A.S)’ın Duası (SAD-35) :Ya Rabbi affet beni ve bana,benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lutfet.Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhabsın.
Hz. Zekeriya (A.S)’ın Duası (AL-İ İMRAN-38 :Ya Rabbi,bana senin tarafından tertemiz,hayırlı zürriyet ihsan eyle.Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edensin.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (İSRA-80) :Ya Rabbi,gireceğim yere dürüst olarak girmemi,çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (TEVBE-129) :Allah bana yeter.Ondan başka tanrı yoktur.Ben yalnız ona dayanırım.Çünkü O,büyük Arşın,muazzam hükümranlığın sahibidir.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (ZÜMER-46) :Allah’ım,ey yerleri ve gökleri yaratan!Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen.Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin.Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (ENBİYA-112) :Ya Rabbi adaletle hükmünü ver.Rabbimiz rahmandır.Sizin bunca isnat ve ifratlarınıza karşı Müsteandır.(Yardım istenilecek olan yine O’dur.)
Meleklerin Mü’minlere Duası(MÜ’MİN-7 :Ey Ulu Rabbimiz,senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır!O halde tevbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağrifet eyle ve onları o cehennem azabından koru!
Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (NUH-28 :Ya Rabbi,beni,anamı,babamı ve evime mü’min olarak girenleri,erkek ve kadın olarak bütün mü’minleri affeyle.
Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (HUD-47) :Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.Eğer beni affetmez,bana merhamet etmezsen,her şeyi kaybendenlerden olurum.
Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (KAMER-10) :Ya Rabbi ben mağlubum.Artık sen bana yardım eyle.
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (İBRAHİM-40) :Ya Rabbi,neslimden çoğunu namazı devamlı olarak gereğince kılan kullarından eyle.Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (İBRAHİM-41) :Ey Rabbimiz,beni,anamı,babamı ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle.
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (ŞUARA-83) :Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil eyle.
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (SAFFAT-100) :Ya Rabbi salih evlatlar lütfet bana.
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (MÜMTEHINE-4) :Ey Yüce Rabbimiz,yalnız sana güvenip dayandık,sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.
Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (MÜMTEHINE-5) :Ey Yüce Rabbimiz,bizi kafirlere deneme konusu kılma,affet bizi.Çünkü sen Aziz ve Hakimsin;mutlak galib,tam hüküm ve hikmet sahibisin.
Hz. Lut (A.S)’ın Duası (ANKEBUT-30) :Ya Rabbi,bu müfsitler,bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle.
Hz. İbrahim (A.S) Ve Hz. İsmail (A.S)’ın Duası (BAKARA-127) :EY bizim Kerim Rabbimiz!Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden.Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Devamını Oku »

25

Aralık
2013

Peygamberimizin Duâlarından Örnekler

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  156 Kez Okundu

“Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku¬lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs¬tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (1)
“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru,” meâlindeki duâ idi. (2)
“Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” İdi.. (3)

________________________________________
(1) Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;
(2) Bakara Sûresi, 201.
(3) Tirmizî, Deavât, 85.

25

Aralık
2013

Reci Vakası ve Bir’i Mauna Faciası

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  255 Kez Okundu

Reci Vakası ve Bir’i Mauna Faciası

a)Hicretin 4. yılında Adal ve Karel kabilelerinden altı-yedi kişilik bir heyet Medine’ye gelmiş, Müslüman olduklarını bildirip Hz. Peygamberden kavimleri için İslam davetçisi istemişlerdi. Bu istek üzerine Peygamberimiz 10 kişilik bir davetçi grubunu görevlendirip onlara gönderir. Davetçiler Reci’ denilen yerde yüze yakın okçu tarafından pusuya düşürülür, altısı şehid edilir, dördü de esir edilir. Esirlerden ikisi yolda şehid edilir, ikisi de Mekke müşriklerine satılır. Onlar da hunharca Mekke’de şehid edilir.
Onlardan Hz. Hubeyb şehid edilirken şöyle beddua ettmiştir: “Allahım, o müşriklerin hepsini kahret, onların topluluklarını dağıt perişan et! Onların birer birer canlarını al ve onlardan hiç birini sağ bırakma!”(Asım Köksal, İslam Tarihi, XI, 14-30)
b)Yine aynı yıl Âmir oğullarından Ebû Berâ’nın isteği üzere Peygamberimiz ashabından kırk seçkin kişiyi davetçi olarak gönderir. Davetçiler, Bi’r-i Maûne denilen yerde kuşatılır ve hunharca şehid edilirler.
Bu iki olay üzerine son derece üzülen ve acılara garkolan Peygamberimiz, sabah namazının birinci rekatında rukudan doğrulduktan sonra şöyle beddua etmiş ve bu uygulamasını bir ay kadar sürdürmüş, cemaat de âmin demiştir:
“Ey Allah! Mudar kabilelerini şiddetle tepele!
Ey Allah! Onların yıllarını, Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap, dünyayı başlarına dar et!
Ey Allah! Onları sana havale ediyorum. Allahım, onlara lanet et! Çünkü onlar, Allah ve Rasülüne karşı geldiler!” ( Asım Köksal, İslam Tarihi, XI, 33-52)

25

Aralık
2013

Hendek Savaşı ve İkindi Namazı

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  181 Kez Okundu

Hendek Savaşı ve İkindi Namazı
Medine’nin kuzeyinde 627 yılında yaşanmıştır.Hicret’in beşinci yılında kervanlarının müslümanlar tarafından rahatsız edilmesi ve Hayber’deki musevilerin kışkırtmasıyla Mekkeliler 10000 kişilik bir kuvvetle Medine’nin kuzeyine doğru harekete geçtiler. Hz. Peygamber, Medine’de savunma hazırlıkları ve önlemleriyle meşgul olmaya başladı. Selman-ı Farisi adlı müslüman bir İranlı’nın tavsiyesi ile Medine’nin kuzeyine kazılan derin hendek, Mekkeliler’in çaresiz kalıp gitmesini sağladı. Bundan dolayı bu savaşa “Hendek Savaşı” denildi.

Ayrıca, kuşatma sırasında düşmanla işbirliği yapan yahudi kabilesi Beni Kurayza üzerine yüründü ve ağır biçimde cezalandırıldı, tutsakların çoğu öldürüldü; ancak müslümanlığı kabul edenler bağışlandı.
Müşrikler, bir gün, Peygamberimiz Aleyhisselamın bulunduğu yere olanca güçleriyle hücuma geçtil¬er.
O gün ne Peygamberimiz Aleyhisselam, ne de sahabilerinden hiçbiri, ikindi namazını kılmak fır¬satını bulabildi.[1]
Fakat, Allah hendeği geçmek fırsatını müşriklere vermedi. Kahraman sahabiler yetişip yağdırdıkları oklar ve taşlarla onları geri püskürttüler. [2]
Peygamberimiz Aleyhisselam, Hendek günü, müşrikler hakkında:
“Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi orta (ikindi) namazından alıkoydularsa (üzdülerse), Allah da onların evlerine, karınlarına, kabirlerine ateş doldursun (kendilerine azab etsin)!” diyerek beddua etti, [3]
Kaynak:

[1] Musa b. Ukbe´den naklen Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 109.
[2] Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 484.
[3] Vâkıdî.Megâzî, c. 2, s. 474, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 69, 72, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.1, s. 126, Buhârî, Sahih, c. 5, s. 48, Müslim, Sahih, c. 1, 736, 737, Beyhakî, Sünen, c. 1, s. 460.

25

Aralık
2013

Mekke’ nin Fethi ve Peygamberimizin Musamahası

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  149 Kez Okundu

Hicretin 8. yılı 630 Ramazan ayı, Cuma günü Mekke fethedilmiştir. Fethin tek sebebi, Hudeybiye muahede ve musalahasının Kureyş müşriklerince ihlal edilişi, bozu¬luşu idi.
Mekke’nin fethi’nin gerçekleşmesiyle İslam dünyasında yeni bir sayfa açıldı. Kur’an’da, ümmül-kura (şehirlerin anası) diye zikredilen, (1) her türlü tecavüzden korunmuş saygın ve güvenli bir yer (harem) (2) ve insanların manen temizlenip arındığı bir mahal (4) olarak işaret edilen Mekkeden ayrılmadan Allah’ın Resulü (sas) en son hicret ederken Kabe’yi tavaf etti ve Ebu Kubeys tepesine çıkarak Mekke’ye döndü üzgündü “Vallallahi Ey Mekke! Sen beldelerin en hayırlısı ve en şereflisisin. Kavmim beni senden çıkarmasaydı, seni asla terk etmezdim.”(3) Hicretin sekizinci yılında Mekke fethedilmişti. Mekkeliler Hz. Muhammed (sav) komutasında Mekke’ye giren on bin kişilik orduya beyaz bayrak kaldırıp teslim olmuşlardı. Tüm Mekke’lilerin biraz heyecan ve biraz da korkuyla bekledikleri bir sırada Hz. Muhammed(SAV) onlara karşı, barış adamı bir kardeş olarak ‘Size bugün hiçbir şekilde başa kakma ve kınama yok. Allah sizi yarlıgasın. O, esirgeyicilerin en esirgeyicisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!’ demiştir.
Bu merhametin sonunda müşrikler peygamber (s.a.v) biat ederek müslüman oldular.
Peygamberimizin (s.a.v)’in Mekke’nin fethinden sonraki hutbesinde Îmânlı gönüllerde sevinç ve canlılık, îmânsız gönüllerde ise üzüntü ve yıkılış vardı. “Peygamberimiz, kendisine ve ashabına yapılan eziyetlere öç ve intikam duygusuyla değil, onların kalbini merhamet ve şefkatiyle esir almıştır. En iyi fetih kalplerin fethidir.
Mekke’nin fethi insanların gönüllerinin İslam’a açılmasına vesile olmuş, şehir kılıçla değil kalplerin kazanılmasıyla fethedilmiştir. Kilitli gönüller İslâm’a açılmıştır.

Kaynak:
1 – Âl-i İmrân, 96.
2 – Ankebut S. 67
3 – ibn-i Mace 2/1037

25

Aralık
2013

Peygamberimizin Uhud Savaşında Duası

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  159 Kez Okundu

Uhud savaşında yaralanıp dişi kırılınca, o müşriklere beddua etsenize! diyenlere; “Ben lanetçi olarak gönderilmedim. (Müslim, birr 87) Ya Rab! Kavmime hidayet nasip et, çünkü onlar bilmiyorlar” buyurmuştur.

20

Aralık
2013

Siyer Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  230 Kez Okundu
  1. 1-Âkib, Uskuf, Seyyid : Necranlı hristiyanlar, bu mektup üzerine ondördü ileri gelenlerinden ve idarecilerinden olmak üzere altmış kişilik bir heyeti Medine’ye gönderdiler. Bunlar arasında âkibleri Abdulmesîh, uskufları Ebû Hârise b. Alkame, seyyidleri el-Eyhem de vardı. Âkib, Necranlıların emîri ve halk meclisinin başkanı; Uskuf, dini liderleri, papaz ve bilginlerin başı; Seyyid ise ticaret ve seyahat işleri başkanıdır.

2-Ay Takvimi : Cahiliye Araplarının takvimi “Ay Takvimi” idi. Kamerî aylar; Muharrem, Safer, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce’dir. Haram aylar da Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Haram aylarda yağma yapılmaz, kan dökülmez, serbestçe panayırlarda alışveriş yapılır ve hac görevi yerine getirilirdi.
3-Kusay : Mekke’nin idaresi ve hac hizmetlerinde bazı yenilikler yaptı; Kâbe’nin yanına, Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü Dârünnedve’yi inşâ etti. Kureyş kabilesinden her sene para toplayarak yemek hazırlamaya, hac mevsiminde hacılara, fakirlere ve yiyeceği olmayanlara Mekke’de, Mina’da ve Arafat’ta ikram etmeye başladı.
4-Rifâde: Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek vermek; bu görev Hâşimoğullarının elinde idi.
5-Sikâye: Hacıların su ihtiyacının karşılanması; bu görev de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu.
6-Nedve: Mekke’nin ve Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü Dârunnedve’deki başkanlık görevidir. Bu, Abdüddâroğullarının elinde idi ve Nedve adı verilen kurul burada toplanırdı. Nikah merasimleri burada yapılır, erkek çocuklar burada sünnet edilirdi. Ordu komutanları savaşa çıkarken sancağı buradan alırlardı. Barış zamanında sancak meclis salonunda muhafaza edilirdi.
7-Hicâbe (Sidâne): Ka’be’nin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b. Talha’da idi.
8-Livâ: Kureyş’in bayrağını taşıma imtiyazıdır. Abdüddâroğullarında idi.
9-Ukâb: Kartal veya karakuş manasına gelen Ukâb, Kureyş’in sancağı idi. Savaş sırasında ortaya çıkarılır ve onu ordu komutanı taşırdı.
Eşnak: Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu.
10-Kubbe ve E’inne: Kubbe, savaş zamanında bir çadırın kurulması ve Kureyşlilerin orduyu techiz için getirdikleri savaş malzemelerini ve paraları burada toplama görevidir. Devamını Oku »

20

Aralık
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  174 Kez Okundu

1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?

A)Eşariyye

B)Mutezile

C)Maturudiyye

D)Cehriyye

2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?

A)Maturudiyye

B)Cebriyye

C)Mutezile

D)Eşariyye

3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?

A)Cebriyye

B)Mutezile

C)Eşariyye

D)Şia

4)Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheblerdendir?

A)Evzai

B)Maliki

C)Hanefi

D)Selefiyye

5)Aşağıdakilerden hangisi selef metodunun esaslerından değildir?

A)Marifet

B)Takdis

C)Tasdik

D)Suküd

6)Aşağıdakilerden hangisi ehli sünnet mezheblerinden biri değildir?

A)Maturudiyye

B)Eşariyye

C)Zeydiyye

D)Selefiyye

7)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?

A)Selefiyye

B)Cebriyye

C)Mutezile

D)Şia

8)Tehafütül-felasife ve tehafütüt-tehafüt eserlerinin yazarları kimlerdir?

A)İbn Tüfeyli-Farabi

B)İbn Badce-Ercan

C)Gazali-İbn Rüşt

D)İbn Hazm-Gazali

9)Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda,zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.Bunu aşağıdaki ekollerden hangisi savunur?

A)Maturidiyye

B)Haricilik

C)Cebriyye

D)Mutezile

10)Mutezilenin kurucusu kimdir?

A)Vasıl b.Ata

B)Hasan el basri

C)Beyazıd

D)Adalet Devamını Oku »

Toplam 193 sayfa, 26. sayfa gösteriliyor.« İlk...10202425262728304050...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.