30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  162 Kez Okundu

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  131 Kez Okundu

azırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1. Hangisi ödüllendirme çeşitlerinden biri değildir?
a. Teşekkür b. Takdir
c. Aylıkla ödül d. Aylıktan kesme

2. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışma ile başarı sağlayan memurlara merkezde hangi yetkili amirler tarafından takdirname verilir?
a. Vali b. Kaymakam
c. Müdür d. Vali – Kaymakam

3. İlk defa ve yeniden başka yerde görevlere atananlar, atama amirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde o yere hareket ederek göreve başlamak zorundadır?
a. 10 b. 20 c. 15 d. 30

4. Hangisi Emekli Sandığı Kanunu ile tanınan haklardan değildir?
a. Emekli aylığı
b. Harp Malullüğü Zammı
c. Vazife Malullüğü Aylığı
d. Konut Edindirme Yardımı Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  275 Kez Okundu

1. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri hangi kanunda belirtilmiştir?
a. 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
c. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
d. 4357 Sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Terfi ve Tecziyelerine Ait Kanun

2. Yaygın eğitim kurumlarının amacı olarak hangi seçenek doğrudur?
a. Örgün eğitim sistemine hiç girmeyen vatandaşların yararlandığı kurumlardır.
b. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde bulunanlarında yararlandığı bir kurumdur.
c. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde veya bu kademeden çıkmış vatandaşların yararlandığı kurumdur.
d. Yukarıdakilerden hepsi de doğrudur.

3. Aşağıdaki öğretim kurumlarından hangisi yaygın eğitim kurumudur?
a. İlköğretim Okulu
b. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kursları
c. Çok Amaçlı Lise d. Güzel Sanatlar Lisesi
4. Hangisi Yaygın Eğitimin amaçlarından değildir?
a. Boş zamanlarını değerlendirme ve kullanma alışkanlığını kazandırmak
b. Bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan yayınlar yapmak
c. Çağın bilimsel – teknolojik gelişmelerine uymalarını sağlayıcı imkan hazırlamak
d. Milli Kültür değerlerimizi geliştirici nitelikte eğitim yapmak

5. Hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda bakandan sonra gelen en üst yöneticidir?
a. Müsteşar b. Genel Müdür
c. Daire Başkanı d. Şube Müdürü Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soru ları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  192 Kez Okundu

1. MEB nın Teşkilat ve görevleriyle ilgili kanun aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
a. 4357 b. 5434 c. 3797 d. 6245

2. MEB nın görevleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altına almak
b. Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, çalışmasına izin vermek.
c. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek
d. Hepsi

3. Bakana bağlı Talim Terbiye Kurulunun görevleri hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
a. Bağlı okul ve kurumların eğitim ve yönetimiyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek
b. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek
c. Eğitim öğretimi geliştirmek ve değerlendirmek, ilgili görev ve hizmetler yürütmek
d. Eğitim hizmetini plan ve programların bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek, uygulama kararlarını onaylamak üzere Bakana sunmak Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  237 Kez Okundu

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. “Türk Milli Eğitim Sistemi”ni hangi yasa düzenler?
a. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b. 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
c. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu
d. 179 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde Kararname

2. “Eğitim Kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ilkesi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve eşitlik d. Fırsat ve imkan eşitliği

3. “Temel Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel Eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilirler.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve Eşitlik d. Bilimsellik

4. “Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır, din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Demokrasi Eğitimi b. Laiklik
c. Bilimsellik d. Karma Eğitim Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  327 Kez Okundu

15. Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulunun görevlerinden biri değildir?
a. MEB tarihçesini hazırlar
b. Milli Eğitim Şurasının sekreterliğini yapar.
c. Eğitim öğretimi pekiştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetleri yapar.
d. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetlerini temin eder.

16. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerinden değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
c. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
d. Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü

17. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerindendir?
a. Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
b. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
c. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
d. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü

18. Hangisi İlçe MEM örgütünde bulunmaz?
a. Personel hizmetleri
b. Eğitim öğretim hizmetleri
c. Eğitim araç ve donanım işleri
d. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

19. Hangisi danışma ve denetim birimi değildir?
a. Milli Eğitim Müdürlüğü
b. Teftiş Kurulu Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Bakanlık Müşavirliği

20. Hangisi danışma ve denetim birimlerindendir?
a. Talim Terbiye Kurulu
b. Müsteşar yardımcıları
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

21. Hangisi “Sürekli Kurullar” dan değildir?
a. Yüksek Denetleme Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Öğrenci Disiplin Kurulu
d. Özel İhtisas Komisyonları

22. Hangisi bir taşra teşkilatıdır?
a. Özel Kalem Müdürlüğü
b. Hukuk Müşavirliği
c. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
d. Savunma Sekreterliği

23. MEB’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun tarihi hangisidir?
a. 30.04.1990
b. 30.04.1991
c. 30.04.1992
d. 30.04.1993

24. Hangisi merkez teşkilatı yardımcı birimlerindendir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. Yayınlar Dairesi Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

25. MEB’nın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
a. Talim ve Terbiye Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Özel İhtisas Komisyonları
d. Milli Eğitim Şurası

26. Ana hizmet birimleri tarafından hazırlanan bir program nereye sunularak işlerlik kazanır?
a. Ait olduğu genel müdürlüğü
b. Ait olduğu daire başkanlığına
c. Doğrudan Bakanlık Makamına
d. Talim terbiye Kuruluna

27. Diğer birimlerden Bakanlığımıza intikal eden hukuki, mali, cezai sorunlar doğuracak işler hakkında hangi birim görüş bildirir?
a. Basın ve Halkla İlişkiler
b. Bakanlık Müşavirliği
c. Hukuk Müşavirliği
d. Teftiş Kurulu Başkanlığı

28. Hangisi devlet memurunun özlük haklarına ait tabi olduğu mevzuattır?
a. 4357 Sayılı Kanun
b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
c. TC Emekli Sandığı Kanunu
d. 1702 Sayılı Kanun

29. Sicil notu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. 0-59 Yetersiz
b. 60-76 Orta
c. 76-89 İyi
d. 90-200 Çok İyi

30. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memura hangi ceza verilir?
a. Kınama
b. Uyarma
c. Aylıktan Kesme
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

31. Tek hekimden bir defada en çok kaç güne kadar rapor alınabilir?
a. 20 b. 7 c. 15 d. 40

32. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinden ayrıldıktan kaç gün sonra yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7 b. 20 c. 15 d. 3

33. 3 gün maaş kesim cezası alan memur, bu cezanın kaldırılması için hangi makama başvurur?
a. Valilik Makamına
b. İdare Mahkemesine
c. İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna
d. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

34. 2 yıl üst üste olumsuz sicil alan memurun durumu ne olur?
a. 3. yıl başka bir amirin yanına verilir, o yılda olumsuz sicil aldığında görevine son verilir.
b. 2 yıl olumsuz sicil aldığından o yıl görevine son verilir.
c. Görev yeri değiştirilmez, uyarılır.
d. Ceza verilir.

35. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 7 b. 15 c. 30 d. 3

36. Bir ay yıllık izin kullandığı sırada, izinin 16. gününde hastalanarak rapor alan memurun yıllık izninin akıbeti ne olur?
a. Yıllık iznini kullanmış olur.
b. Yıllık izninin kalan 15 günü gelecek yıla eklenir.
c. Sağlık raporu aldığı 15 gün dikkate alınır, memura istediğinde 15 gün daha yıllık izin verilir.
d. Yukarıdakilerden hiçbirisi değildir.

37. Günlük planlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre b. Dersin amacı
c. Değerlendirme d. Hepsi

38. Eğitim araç ve gereçlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler hangisidir?
a. Öğrenci özellikleri
b. Konu alan özellikleri
c. Fiziki şartlar
d. Hepsi

39. Ölçme sonuçlarının bir ölümle kıyaslanarak, olay ve olguların hakkında bir karar ulaşma işlemidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ölçme b. Ölçüm
c. Değerlendirme d. Not verme
40. Kitap, dergi gazete ve benzer ders araçları ne tür araçlardır?
a. Görsel b. Dokunsal
c. Basılı materyal d. İşitsel

41. Değerlendirme hangi aşamada yapılmalıdır?
a. Her dersin sonunda
b. her konu ve ünitenin sonunda
c. Dönem sonunda
d. Yukarıdaki her aşamada

42. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği aşağıdaki sayıları bulunan hangi tebliğler dergisinde yayınlanmıştır?
a. 2365 b. 2433 c. 2212 d. 2354

43. Aşağıdaki ders isimlerinden hangi grup miğfer(sanırım bu yazmıyor) dersler grubudur?
a. Türkçe-Mat-Resim-İş
b. Hayat Bil-Sosyal Bil-Fen Bilgisi
c. Beden Eğitimi-Müzik
d. Çevre-Sağlık

44. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ilkokulun eğitim öğretim ilkesi değildir?
a. her sınıfta toplu öğretim kullanılmaz.
b. İlkokul gerçek bir topluluktur.
c. Çocuk bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d. Her çocuk birbirinden farklıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik çeşitlerinden değildir?
a. Bilgi toplamaya göre rehberlik
b. Fert sayısına göre rehberlik
c. Fonksiyonuna göre rehberlik
d. Alanına göre rehberlik

46. Günlük planda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre b. Dersin Amacı
c. Değerlendirme d. Hepsi

47. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servislerinden değildir?
a. Ferdi tanıma servisi
b. Mesleki rehberlik
c. Danışma servisi
d. Yerleştirme servisi

48. Seviye grupları aşağıda isimleri bulunan ders gruplarından hangilerinde oluşturulur?
a. Miğfer dersler
b. Laboratuar çalışmaları
c. Tarım eğitimi çalışmaları
d. İfade ve beceri dersleri

49. İlköğretim ve eğitim kanununun maddesi hangisidir?
a. 222 b. 1739 c. 4357 d. 1702

50. Hangisi laboratuar uygulama tekniği değildir?
a. Deney b. Soru-Cevap
c. Gözlem d. Yaparak, yaşayarak öğr.

30

Aralık
2013

Hazırlayıcı Eğitim Kursu Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  326 Kez Okundu

 

13. Atamalarda aşağıdakilerden hangisi özür grubu içersinde yer almaz?
a. Hizmet yılı b. Eş durumu
c. Sağlık raporu d. Can güvenliği

14. Cezai sorumluluğu olan bir emre muhatap olan öğretmenin yapması gereken seçeneklerden hangisidir?
a. Emri yazılı olarak istemek
b. (bir şey) olarak İtiraz etmek
c. Emrin gereğini hiçbir şekilde yapmamak
d. Emrin gereğini yapıp sonradan şikayet dilekçesi vermek

15. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun sorumlulukları içerisinde yer almaz?
a. Sadakat
b. Davranış ve işbirliği
c. Tarafsızlık ve devlete bağımlılık
d. Müracaat ve şikayet Devamını Oku »

30

Aralık
2013

HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  320 Kez Okundu

HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Türk Millî Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 625 sayılı kanun
b. 222 sayılı kanun
c. 3739 sayılı kanun
d. 1739 sayılı kanun

2. Hangisi Aday memurların yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?
a. Temel Eğitim Programı
b. Rehberlik Eğitim Programı
c. Uygulamalı Eğitim Programı
d. Hazırlayıcı Eğitim Programı

3. “Eğitim kurumları dilleri, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Karma Eğitim ilkesi
b. Bilimsellik İlkesi
c. Laiklik ilkesi
d. Süreklilik ilkesi

4. “Fertler eğitim süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilirler” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Genellik ve Eşitlik ilkesi
b. Laiklik ilkesi
c. Yöneltme ilkesi
d. Süreklilik ilkesi

5. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi “Örgün Eğitim Kurumu”dur?
a. İlköğretim
b. Okulöncesi
c. Lise
d. Hepsi Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Aday Öğretmenler Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  654 Kez Okundu

 

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Hangisi Türk Milli Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?
a. Yöneltme b. Fırsat ve İmkan Eşitliği
c. Disiplin d. Bilimsellik

2. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?
a. İlköğretim b. Halk Eğitim
c. Ortaöğretim d. Yükseköğretim

3. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?
a. İlköğretim b. Okul öncesi eğitim
c. Ortaöğretim d. Yükseköğretim

4. Hangisi Okulöncesi Eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir?
a. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak.
b. Çocukları temel eğitime hazırlamak.
c. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.
d. Okuryazar olmalarını sağlamak.

5. Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?
a. Türk Milleti’nin bütün fertlerini
b. Sadece çocukları
c. Sadece gençleri
d. Sadece yetişkinleri Devamını Oku »

30

Aralık
2013

İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ KİTAP ÖZETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  187 Kez Okundu

İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ ARASINAV KİTAP ÖZETİ
ÜNİTE 1
-Kuzey Arabistanda kurulan devletler ; Nebatiler, Tedürler, Hireliiler
-Güney Arabistanda kurulan devletler; Sebatiler, ainler, Himyeriler
-Arapların kullandığı Müsned adı verilen yazının Arap Yarımadasında ilk defa gelişip yayıldığı bölge Hire’ dir.
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir.
-Hz. İbrahim Cümhürlüler döneminde Kabe’yi inşa etmiştir.
-Kabeyi putaları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan Huzaa kabilesidir.
-Kabenin yanıbaşına Kueryş’in önemli meselelerinin görüşüldüğü Darun_Nedve’ yi Kusayb. Kittab inşa etmiştir.
-Kusayb. Kittab Riva denilen Kureyş’ in bayrağını taşıma görevinide üstlendi.
-İslamiyetin kabulunden sonra Evs ve Hazrec kabileleri Ensar adını aldılar ve aralarındaki muhalefette sona erdi.
ÜNİTE 2
-Kureyş kervanlarının düzenini sağlayan Hz. Muhammed’ in dedesi Haşim b. Abdülmenaf idi.
-Araplarda bedeviler hayvancılıkla, hadariler ise tarım ve ticaretle uğraşırlardı.
-Para birimi olarak Bizans’a ait olan Dinar ve İran’ a ait olan Dirhem kullanılıyordu.
-Araplarda panayır geleneği mevcuttu. Bu sayede Araplar kabilelerin örf ve adetleri hakkında bu sayede bilgi edinilirdi.
-Tarihi açıdan araplar iki gruba ayrılırlar. Bunlar, arab_ı Baide ve Arab-ı Bakiye ‘ dir.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi , yerleşik hayat süren araplara ise Hadari denilir.
-islam Öncesi Arap Toplumunda kabilekler ,Hürler, Mevlalar, ve kölelerden oluşuyordu.
-Azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba Mevlalar denir.
-Araplarda kabiledeki dayanışma ruhuna Asabiyet denilirdi.
-islam Öncesi Arap Toplumunda ; sürekli nakah (Nikah_ ı Mut) ‘a , bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşini ona sunma ( Nikah_ı İstibda) , eşleri karşılıklı değiştirme (Nikah_ı Bedel) ,büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesini alması (Nikah_ı Makt) , başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi (Nikah_ı Şigar) gibi nikah çeşitleri mevcuttu.
-Araplar yıldızlarla yol bulurlardı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda Zat_ü Envat adı verilen bayram kutlanılırdı. Bu büyük ve yeşil bir ağaçtı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda güneşe tapanlar vardı. Lat Menat ve Uzza putları güneşi temsil eden Tanrılar kabul edilirdi.
-Kabedeki en önemli put Hubel dir, bu put Amr b.Lufan tarafından Suriye’den getirilmiştir. Devamını Oku »

30

Aralık
2013

Din Eğitiminde Mükafat Ve Ceza

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  131 Kez Okundu

Günümüz dünyasında büyük bir hızla gelişen bilim ve teknik, dinin insan hayatındaki önemini daha da arttırmıştır. Hızlı sanayileşme ve hayat standardının ekonomik yönden yükselmesiyle insanların sür’ate kavuştuğu refah ve mutluluk ma’nevi alandaki boşluğu gideremeyince, özellikle Batı’lı toplumlar psiko-sosyal yönden çeşitli krizler yaşamaya başlamışlardır. Bu gün bu toplumlar ihmal edilen manevi gelişime yeniden canlılık kazandırabilmek için dinin gücünden faydalanma yollarını aramaya koyulmuşlardır.
Ülkemizde den geçmiş dönemdeki baskı ve ihmale rağmen gündemdeki yerini hiçbir zaman kaybetmemiştir denilebilir. Ancak baskı ve ihmal döneminde gayr-ı resmi olarak yapılan din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin, ‘Din’i farklı şekillerde anlayan ve yaşayan insanların varlığına yol açtığını söyleyebiliriz. Zira geçmişte yapılan hatalar ve ihmaller sebebiyle, bugün insanların bir kısmının ya dinden habersiz ya da dindar ama kendi görüşünün doğruluğunu savunan kişiler haline geldiğini görmekteyiz.
Bu noktada hem aile, hem de yaygın-örgün her eğitim kurumunda gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminin önemi ortaya çıkıyor. Zira din eğitimi adına görünen olumsuzlukların giderilmesinde en önemli vazife bu müesseselere düşmektedir.
Dinin özünden kaynaklanan sevgi hoşgörü ve müsamaha prensipleriyle oluşturulacak bir din eğitimi anlayışının aileden başlayarak, diğer din eğitimi kurumlarında devam ettirilmesi hem inancın ma’nevi desteğini hisseden insanların, hem de toplumun her kesimine kucak açan din eğitimcileri ve görevlilerinin yetişmesine zemin hazırlayacaktır. Devamını Oku »

30

Aralık
2013

DİNLER TARİHİ(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  164 Kez Okundu

DÎN:Lügat Anlamı: Cezâ, mükâfat, ibâret, âdet, hâl, vb. hüküm, hesap, itâat, boyun eğme, şerîat, kânun, yol, mezhep, millet
Dîn’in Târifi: Dîn, kuralları Yüce Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, akıl sâhibi insanları kendi istekleri ile hayırlı olan şeylere sevk ederek dünyâ ve âhirette mutluluğa ulaştıran ilâhî bir kânundur.
Dinler Târihi; dînleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi, geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştır.
Taoizm:Bu dîn, “Tao” kavramı üzerinde durmuştur. Büyücüleri, râhipleri, râhibeleri ve dînî şefleri vardır. İlkbahar bayramında ateş yakılır. Taoist râhipler yarı çıplak durumda, ateşe pirinç ve tuz atıp` koşarak üzerinden geçerler. Taoizmin kurucusu, Lao Tse’dir. M.Ö. 604 veyâ 570 yılları arası. Devamını Oku »

27

Aralık
2013

Peygamber Efendimizden Dua Örnekleri

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  326 Kez Okundu

Allah’ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık. Senin inâyetinle yaşar .Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır. (Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, hadis no: 18010 )
Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur. (İbn Mace, Dua, 14)
Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl! (Buhari,Tevhid, 58 )
Allahım! Hayırların başlarını, sonlarını, hepsini, başını, sonunu, açığını ve gizlisini istiyorum. Sen’den Cennet’in en yüksek derecelerini istiyorum.
(Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)
Allahım! Bela ve fakirlikten, şekavetin gelip çatmasından, takdirin kötüsünden ve düşmanların başıma gelen şeylere sevinmesinden Sana sığınırız. (Buhâri, Kader, 13)
Allahım! Ümmetime rıfkla muamele edene sen de rıfkla muamele et yâ Rabbi! (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/62)
“Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım.” (Ebu Davud, Edeb, 109 )
Allah’ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen’dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur. (İbn Mace, Dua, 14 )
Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Beni kendi gözümde küçük; fakat insanların gözünde büyük yap. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/110 )
Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl! (Buhari,Tevhid, 58)

27

Aralık
2013

Yeterlilik ve Mbsts Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  220 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

A. Evzaî Mezhebi
B. Hanefî Mezhebi
C. Selefiyye Mezhebi
D. Zâhiriyye Mezhebi
2. Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya da birkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hasen Hadis
B. Zayıf Hadis
C. Maklub Hadis
D. Aziz Hadis
3. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz.
A. Kur’an
B. Sünnet
C. Akıl
D. Lügat
4. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Tis’a eserlerinden değildir?
A. Sünen-i Tirmizi
B. Sünen-i Dârekutnî
C. Muvattâ
D. Sünen-i Darimî A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
5. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
A. Rical
B. Etrâf
C. Fevâid
D. Şemâil
6. Tâbiûndan rivayet edilen söz ve fiiller hangi hadis türü içerisinde yer almaktadır?
A. Müsned
B. Maktû
C. Mevkûf
D. Merfû
7. Kocanın dört ay veya daha fazla eşine yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına ne ad verilir?
A. Liân
B. Zıhar
C. Îlâ
D. Yemin-i münakide
8. Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara ne ad verilir?
A. Sünen
B. Câmi
C. Musannef
D. Müsned A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
9. Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A. Abdullah b. Mesud
B. Zeyd b. Sabit
C. Abdullah b. Ömer
D. Ali b. Ebî Tâlip
10. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî/işârî tefsir özelliği ile tanınmıştır?
A. Rûhu’l-Beyân
B. İrşâdu Akli’s-Selîm
C. Hak Dini Kur’an Dili
D. Medâriku’t-Tenzîl Devamını Oku »

27

Aralık
2013

ZEHREVAN,MUAVVİZAT,MUAVVİZETEYN,MÜSEBBİHAT

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  241 Kez Okundu

ZEHREVAN: Kur’an’daki sure-i Bakara ile Al-i İmran
MUAVVİZAT :İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerinin üçüne birden “sığındırıcı sûreler” anlamında Muavvizât denir. Peygamber Efendimizin her gece yatağa girmeden önce ve ayrıca mübârek vücudunda bir rahatsızlık hissettiğinde bu üç sûreyi okuyup avuçlarına üflediği, sonra da başından ve yüzünden başlayarak elleriyle bütün vücudunu meshettiği sahih hadis-i şeriflerde rivayet edilmektedir. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 14; Müslim, Selâm 51; Ebû Dâvûd, Tıbb 19).
MUAVVİZETEYN :Ukbe İbnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eûzu birabbi’l felak ve Kul eûzu birabbi’nnâs sûreleri”. [Müslim, Misâfirin 264, (814); Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Dâvud, Salât 354, (1462, 1463); Nesâî, İstiâze 1, (8, 251-254).]
MÜSEBBİHAT :Bunlar; İsrâ, Hadîd, Haşr, Saf, Cutm´a, Tegâbün, A´lâ 5Ûreleridir.
Seb’u't-tıvâl:Elimizdeki mevcut mushafta ilk sırada Fâtiha suresi yer almakta, bunu es-Seb’u't-tıvâl adı verilen yedi uzun sure takip etmektedir. Bu yedi sureden sonrakilere yüzden fazla âyet ihtiva edenler manâsına “el-Miün” adı verilmektedir. Miün’dan sonra âyetleri sayısı yüzden az olan sureler gelir ki bunlara da “el-Mesâni” adı verilmektedir. Mesânî’den sonra gelen sureler sık sık Besmele ile birbirlerinden ayrıldıkları için “el-Mufassal” diye adlandırılırlar. Bunlar da kendi aralarında tıvâl, evsat ve kısâr olarak üç gruba ayrılmıştır. el-Mufassal surelerin ilkinin hangisi olduğu hususu ihtilâflıdır. 37. sure olan es-Sâffât ile 93. sure olan ed-Duhâ’ya kadar olan surelerden on ikisi el-Mufassal surelerin ilk suresi olarak gösterilmektedir. Genellikle kabul edilen görüşe göre tıvâl-i mufassal grubundaki sureler, Nebe’ suresine kadar olan surelerdir. Nebe’ suresi ile Duhâ suresi arasındakiler evsat; Duhâ’dan sonrakiler ise kısâr grubunu teşkil etmektedir.
“Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-i Mufassal´dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekün” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal´dır. Bundan sonra ki sûreler de, Kısarı Mufassal´dır.
Bu sûrelere “mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya”besmele” ile ayrılmış bulunmalarıdır. Tıval uzun olanlar, evsat orta olanlar, kısar ise kısa olanlar anlamına gelmektedir.

Toplam 194 sayfa, 26. sayfa gösteriliyor.« İlk...10202425262728304050...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.