17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-1

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-1

1- DİN : Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Yüce Allah tarafından Peygamber aracılığı ile gönderilen esaslar bütünüdür.
2-DİNLER BAŞLICA ÜÇ KISMA AYRILIR:
A)Hak Din:Allah tarafından Peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Örnek : İslâm Dinidir.
B)Muharref Dinler:Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile bildirildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
Örnek : Hristiyanlık – Yahudilik
C)Batıl Dinler : İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir.Örnek : Puta tapıcılık, Satanizm
3-İSLAM: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e ( S.A.V ) Allah tarafından gönderilip Peygamberimizin insanlara bildirdiği esasların bütünüdür.
“Allah katında (geçerli) din şüphesiz İslâm’dır.” ( Ali İmran – 19 )
“Kim İslâm’dan başka dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de zarara uğrayanlardandır.” ( Ali İmran – 85 )
5-İSLAM DİNİN GAYESİ:Getirdiği hükümlerle insanları, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır.
6-İSLAM DİNİ ÜÇ ANA BÖLÜME AYRILIR:
1)İnanmak ( İnanç )
2)Allah’ın emir ve yasaklarına uymak ( Amel )
3)İnsanın kendisi ve Rabbi ile,canlı-cansız bütün varlıklarla iyi ilişkilerde olmaktır.( Ahlak )
7-İSLAM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ:
1) İslâm son dindir ve evrenseldir.
2) İslâm’ın hükümleri bütün insanlığa gönderilmiştir.
3) İslâm Allah tarafından gönderilen daha evvelki Peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder.
4) Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
8-KELİME-İ TEVHİD VE ANLAMI:Lâilâhe İllallah Muhammedürrasülullah :Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’ın elçisidir.
9-KELİME-İ ŞEHADET VE ANLAMI:Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü .Anlamı: Ben şahitlik ederim ki, Allah’ tan başka ilah yoktur . Yine şahitlik ederim ki,Hz.Muhammed (S.A.V) onun kulu ve elçisidir.
10-İMAN:Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz ( S.A.V) aracılığı ile göndermiş olduğu bütün esaslara kalben inanmak ve bunu dili ile söylemektir.
11-AMENTÜ(İMANIN ESASLARI)
-Allah’ın varlığına birliğine
-Meleklerine
-Kitaplarına
-Peygamberlerine
-Ahiret Gününe ( öldükten sonra dirilme )
-Kadere ( iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratmasıyla olduğuna ) inanmak.
12-İNANNÇ YÖNÜNDEN İNSANLAR DÖRT KISMA AYRILIR:
-Mümin :Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamberliğine kalbi ile inanan ve inancını dili ile söyleyen kimselere denir.
-Münafık :Allah’ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed (S.A.V)’in peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığın söyleyen kims denir.
-Müşrik :Allah’a ortak koşan, birden fazla tanrı olduğuna inanan kimsedir.
-Kafir: Allah’ın varlığı ve birliğine, Hz. Muhammed ( S.A.V)’in Peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalbi ile inanmayan ve inanmadığını dili ile söyleyen kimseye denir.
13-ALLAH’IN SIFATLARI:Allah’ın 14 sıfatı vardır.
Bunlardan altı tanesine “zati” sıfatlar. Sekiz tanesine de “subuti” sıfatlar denir.
A-Zati Sıfatlar:
1) Vücud:Allah’ü Teala’nın var olması demektir.
2)Kıdem :Allah’ü Teala’nın varlığının evvelinin olmaması demektir.
3)Beka :Allah’ü Teala’nın varlığının sonunun olmaması demektir.
4)Vahdaniyet:Allah’ü Teala’nın bir olması demektir.
5)Muhalefetün li’l-havadis:Yarattığı varlıkların hiç birine benzememesi demektir.
6)Kıyam binefsihi:Varlığı için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir.
B– Sübüti Sıfatları:
1)Hayat :Allah’ü Teala’nın diri olması demektir.
2)İlim :Allah’ü Teala’nın her şeyi bilmesi demektir.
3 ) Sem’i:Allah’ü Teala’nın her şey i işitmesi demektir.
4)Basar :Allah’ü Teala’nın her şeyi görmesi demektir.
5)İrade :Allah’ü Teala’nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir.
6) Kudret:Allah’ü Teala’nın her şeye gücü yetmesi demektir.
7)Kelam:Allah’ü Teala’nın konuşması demektir.
8)Tekvin:Allah’ü Teala’nın yaratması demektir.

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-2

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-2

4-MELEKLERİN ÖZELLLİKLERİ:
-Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
-Yemezler, içmezler.
-Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
-Hiç günah işlemezler.
-Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler.
-Hızlı ve süratli varlıklardır.
-Sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez.
-Daima Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldürler.
15-BÜYÜK MELEKLER:
1)Cebrâil:Vahiy meleğidir.Allah’tan aldığı mesajları Peygamberlerine ulaştıran melektir.
2)Mikâil:Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir (Yağmurun yağması – Rüzgarın esmesi gibi)
3)İsrâfil:Kıyametin kopması ve insanların tekrar dirilmesinin işareti olan, mahiyeti bizce bilinmeyen sura üfler.
4)Azrail:Ömrü sona eren insanların canlarını Allah’ın izni ile almakla görevli melektir.
16-DİĞER MELEKLER: Dört büyük melekten başka Kur’an’ı Kerim’de isimleri geçen meleklerinve görevleri:
1)Kirâmen Kâtibin : İki melektir. Biri insanların sağında iyilikleri, diğeri de solunda kötülükleri yazar.
2)Münker ve Nekir: Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.
3)Rıdvan :Cennetteki meleklerin başkanıdır.
4)Malik :Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.
5)Hafaza ( Koruyucu ):İnsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden, kaza ve belalardan koruyan meleklerdir.
17-CİN:Allah’ın ateşten yarattığı, yemesi, içmesi ve üremesi insanlar gibi olan, gözle görülmeyen, iman ve ibadetle sorumlu olan varlıklardır.
18-ŞEYTAN:
1) Şeytan ateşten yaratılmıştır.
2) Gurur ve kibiri nedeniyle Allah’a isyan etmiştir.
3) Cennetten kovulmuş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.
4) Kıyamete kadar yaşayacaktır.
5) Hem kendi cinsinden hem de insanlar ve cinlerden yardımcıları vardır.
6) Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan etmeleri için kışkırt
( İnsan topraktan, melek nurdan, cin ve şeytan ateşten yaratılmıştır. )
29- PEYGAMBER : Allah’ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah’tan vahy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere denir.
30- İLK İNSAN –İLK PEYGAMBER:İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (A.S) Son Peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir. Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup, artık bir daha Peygamber gönderilmeyecektir.
31-PEYGAMBERLERDE BULUNMASI GEREKLİ OLAN SIFATLAR:
1)Doğru sözlü olmak(SIDK)
2)Güvenilir olmak( Emanet)
3)Akıllı ve zeki olmak(Fetanet)
4)Günah işlememek(İsmet)
5) Allah’tan aldığı mesajları aynen insanlara bildirmek.(Tebliğ)
32-PEYGAMBERİMİZİ DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYIRAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
1) Son Peygamber olması,
2) Getirdiği kitabın ve dini hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması,
3) Diğer Peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluluğa değil, bütün İnsanlara Peygamber olarak gönderilmesi,
4) Kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilâhî dini tamamlaması ( İslâm )
5) Yaratılmışların en faziletlisi Allah’ın en sevgili kulu olması,6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
33-MUCİZE: Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
Keramet : Allahü Teâlâ’nın sevgili kullarında meydana getirdiği olağanüstü olaylardır.
34BÜTÜN PEYGAMBERLERİN TEBLİĞ ETTİĞİ ESASLAR1 ) Dini koruma
2 )Aklı koruma
3 ) Nesli koruma
4 ) Malı koruma
5 ) Canı koruma

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-3

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-3

29- PEYGAMBER : Allah’ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah’tan vahy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere denir.
30- İLK İNSAN –İLK PEYGAMBER:İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (A.S) Son Peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir. Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup, artık bir daha Peygamber gönderilmeyecektir.
31-PEYGAMBERLERDE BULUNMASI GEREKLİ OLAN SIFATLAR:
1)Doğru sözlü olmak(SIDK)
2)Güvenilir olmak( Emanet)
3)Akıllı ve zeki olmak(Fetanet)
4)Günah işlememek(İsmet)
5) Allah’tan aldığı mesajları aynen insanlara bildirmek.(Tebliğ)
32-PEYGAMBERİMİZİ DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYIRAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
1) Son Peygamber olması,
2) Getirdiği kitabın ve dini hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması,
3) Diğer Peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluluğa değil, bütün İnsanlara Peygamber olarak gönderilmesi,
4) Kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilâhî dini tamamlaması ( İslâm )
5) Yaratılmışların en faziletlisi Allah’ın en sevgili kulu olması,6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
33-MUCİZE: Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
Keramet : Allahü Teâlâ’nın sevgili kullarında meydana getirdiği olağanüstü olaylardır.
34BÜTÜN PEYGAMBERLERİN TEBLİĞ ETTİĞİ ESASLAR1 ) Dini koruma
2 )Aklı koruma
3 ) Nesli koruma
4 ) Malı koruma
5 ) Canı koruma

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-4

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-4

29- PEYGAMBER : Allah’ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah’tan vahy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere denir.
30- İLK İNSAN –İLK PEYGAMBER:İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (A.S) Son Peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir. Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup, artık bir daha Peygamber gönderilmeyecektir.
31-PEYGAMBERLERDE BULUNMASI GEREKLİ OLAN SIFATLAR:
1)Doğru sözlü olmak(SIDK)
2)Güvenilir olmak( Emanet)
3)Akıllı ve zeki olmak(Fetanet)
4)Günah işlememek(İsmet)
5) Allah’tan aldığı mesajları aynen insanlara bildirmek.(Tebliğ)
32-PEYGAMBERİMİZİ DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYIRAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
1) Son Peygamber olması,
2) Getirdiği kitabın ve dini hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması,
3) Diğer Peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluluğa değil, bütün İnsanlara Peygamber olarak gönderilmesi,
4) Kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilâhî dini tamamlaması ( İslâm )
5) Yaratılmışların en faziletlisi Allah’ın en sevgili kulu olması,6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
33-MUCİZE: Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
Keramet : Allahü Teâlâ’nın sevgili kullarında meydana getirdiği olağanüstü olaylardır.
34BÜTÜN PEYGAMBERLERİN TEBLİĞ ETTİĞİ ESASLAR1 ) Dini koruma
2 )Aklı koruma
3 ) Nesli koruma
4 ) Malı koruma
5 ) Canı koruma

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-5

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-5

35- KABİR HAYATI VE KABİR:İnsanın ölümünden kıyamet günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan
zamana kabir hayatı; ve bu zaman içinde bulunduğu yere de kabir denir.
36-KIYAMET: Sözlükte “kalkmak, dirilmek” anlamlarına gelir.
37-AHİRET :Kıyamet kopup bütün canlılar öldükten sonra yeniden diriliş ile başlayan sonsuz bir hayattır.
38-MİZAN:Sözlükte : Tartı anlamına gelir. Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin(iyilik ve kötülüklerinin) tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüdür.
Tartıda iyilikleri kötülüklerden ağır gelenler kurtuluşa erecek ve cennete gidecek,
kötülükleri iyiliklerinden ağır gelenler ise cehenneme gidecektir.
39-SIRAT: Cehennemin üzerine uzatılmış manevi bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü’minler bu köprüden geçip cennete gidecekler, kafirler geçemeyip cehenneme gidecektir.
40-CENNET: Kelime olarak “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelir.Çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve mü’minlerin içinde ebedi kalacakları
ahiret yurdudur.
41- CEHENNEM: Kelime olarak “derin kuyu “ anlamınagelir. Ahirette kafirlerin sürekli olarak , günahkar mü’minlerin de günahları ölçüsünde geçici olarak cezalandırılacağı
azap yeridir.
42- TEVEKKÜL: Yaptığımız herhangi bir iş için gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmaktır.
43-HAYIR VE ŞER:Sözlükte “iyilik ve faydalı iş” anlamlarına gelir; hayır Allah’ın emrettiği, sevdiği, hoşnut olduğu davranışlar demektir.Şer : Sözlükte,”kötülük, fenalık ve kötü iş” anlamlarına gelir; Allah’ın yasakladığı ,
hoşnut olmadığı ve beğenmediği davranışlar demektir.
44-Mezhep: Gidilecek yol demektir. İki kısımda incelenir:
45-EHL-İ SÜNNET : Peygamber efendimizin yolundan gidenler, O’nun sünnetine uyanlar demektir.
46-EHL-İ BİDAT: Peygamber efendimizin yolundan gitmeyip kendi keyfi arzularına göre kural dışı bir yol seçerek yanlış yola gidenlerdir.
47-AMELİ MEZHEPLER: 1) Hanefi Mezhebi,2) Şafii Mezhebi,3) Maliki Mezhebi
4) Hanbeli Mezhebi

 

 

 

17

Nisan
2012

DİNİ BİLGİLER(YSS)

Yazar: arafat  | Kategori: MSTS | Yorum: Yok
DİNİ BİLGİLER(YSS)

 -Peygamber Efendimizin hicret esnasında Sevr Dağına sığındı.
-İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
-İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
-İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
-İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
-Habeşiştan hicreti esnasında krala muhatap olan, müslümanların sözcüsü Cafer b.Ebitalib.
-Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Hatice den olmayan çocuğu İbrahim.
-Oruca başlama vakti ;İmsak.
-Dört büyük kitap:Tevrat, zebur, incil,Kuran-ı Kerim.
-Dört büyük melek:Cebrail, mikail, israfil , azrail.
-Ameli Mezhepler:hanefi, şafii, hanbeli ve maliki.
-Mekke 630 tarihinde fethedildi.
-Sikaye:Tarihde Kabedeki vazifelerden sikayenin anlamı;Kabeyi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.
-Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
-Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
-Hicret esnasında Hz.peygamberi yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi Süraka adında birisi.
-Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
-İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
-Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
-Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
-Hiful-Fudul Peygamberimizin de katıldığı erdemliler Cemiyetinin adı.
-İmam-ı Hafs ,Asım kıraat imamının raviidir.
-Kuran-ı Kerimde yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere Hizb denir.

 

 

17

Nisan
2012

DİNİ BİLGİLER(2009 MYS)

Yazar: arafat  | Kategori: MSTS | Yorum: Yok
DİNİ BİLGİLER(2009 MYS)

-İmam Şafinin bizzat kaleme aldığıusule dair yazdığı eser Er-Risale.
-Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak saba makamında okunmaktadır.
-Sahb-i tertib:Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazların toplam syısı beş vakit geçmeyen kişiye sahib-i tertib denir.
-Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatanilk sahabe Abdullah b Zeyd el- Ensari.
-Kamet gerirmenin hükmü sünnettir.
-Münadi:İmamın tekbirlerini geri saflaradaki cemaata duyuran kimseye münadı denir.
-Kefen-i Zaruret:İzar ve lifafe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze kefen-i zaruret denir.
-Cenazenin arkasında mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramına teşyi denir.
-Şerefe:Şerefe , müezzinlerin minare de ezan okuduğu yerin adıdır.
-Menasikül- Hac:Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden menasikül – hac denir.
-İstitaat:Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan birisi istitaattır.İstitaat;Sağlık ve mali imkanların yeterli olması demektir.
-Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
-Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
-Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
-İtikaf:Bir mescidde ibadet niyetiyle be belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye itikaf denir.
-Fidye oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa fidye denir.
-Bir oruç fidyesinin miktarı;Bir fakiri bir gün doyurmaktır.
-Savm-ı Davud:Gün aşırı tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmmaya savm-ı davud denir.
-Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır.
-Zekat:Hiretten bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda farz kılınmıştır.
-Allaha ortak koşan kişiye müşrik denir.
-Sura üflemekle görevli melek ;İsrafil Aleyhisselamdır.
-İncil;Hz.İsa Aleyhisselama verilmiştir.
-Zelle Peygamberlerde sadır olan küçük hata ve sürçlere zelle denir.
-Rüyatullah:Müminlerin ahirette Allahı görmeleridir.
-Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler anlamına gelir.
-Mugayyebat-ı hamse:Beş bilinmeyen şey.
-Taklidi iman:Araştırma ev akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen imana taklidi iman denir.
-Kebire:Büyük günah işleyenlere denir.
-Nüzul Sebebi:herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara denir.

17

Nisan
2012

HADİS BİLGİLERİ

Yazar: arafat  | Kategori: HADİS | Yorum: Yok
HADİS BİLGİLERİ

-Hz.Peygamber adına uydurulmuş sözlere Mevzu Hadis denir.
-Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya bir kaçını taşımamakla birlikte,uydurma(mevzu) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak Zayıf hadis denir.
-Kudsi Hadis:manası Allaha , lafzı Pygambere ait olan hadis.
-Merfu Hadis:söz, fiil veya takririn doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis:
-Mevkuf Hadis:Söz, fiil veya takririn sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis.
-Şazz Hadis:sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahihe daha yakın olan hadis.
-Sahih Hadis:Resulullaha ait olduğunda usul bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatına hükmedilmiş olan hadis.
-Muharref Hadis:Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadis muharref hadis denir.
-Garib Hadis:Hadis terimi olarak, senedinde herhangi bir yerinde bir tek ravisi olan Ahad hadis çeşididir.
-Meşhur Hadis:Bir çok kişi tarafından rivayet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Ahad hadis çeşidi.
-Tedvin:Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine tedvin denir.
-Tasnif:Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi.
-Şeyh:Kendisinden hadis rivayet edilen ravinin hadis aldığı hocasını ifade eden hadis terimi.
-İttihamur –ravi bil –kizb:Diğer konularda yalan söyleyen bir ravinin hadis rivayetinde de yalan söyleyebileceği düşünülerek, ravinin itham edilmesini ifade eder.
-Kütüb-ü Sitte:Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi,İbn Mace, Nesai.
-el-Camius-Sahih (Buhari):Üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslam dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri .
-Tergib ve Terhib Hadisleri:Hz.Peygamberin kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere Tergib ve Terhib denir.
-Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri Ahmed b.Hanbele aittir.

17

Nisan
2012

ÜSVE-İ HASENE / EN GÜZEL ÖRNEK

Yazar: arafat  | Kategori: iSLAM TARiHi | Yorum: Yok
ÜSVE-İ HASENE / EN GÜZEL ÖRNEK

“En güzel örnek” anlamındadır. Peygamberimiz iki cihan güneşi Hz. Muhammed ayette de buyrulduğu gibi insanlık için Üsve-i Hasene dir.
Allâh Rasûlü’nün hayâtı, kıyâmete kadar gelecek bütün nesillere örnektir. Kur’ân-ı Kerîm’de O’nun hakkında:
“(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki Sen’in için tükenmeyen bir mükâfât vardır. Şüphesiz Sen büyük bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 3-4) buyrulmuştur.
Allâh -celle celâlühû-, O mübârek varlığı -Kur’ânî tâbiriyle- “üsve-i hasene”, yani en mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa takdîm etmiştir.
Âyet-i kerîmede buyrulur:
“Andolsun ki, sizden Allâh’a ve âhiret gününe kavuşacağını uman ve Allâh’ı çok zikreden (mü’min)ler için Rasûlullâh’ta üsve-i hasene (en mükemmel bir örnek) vardır.” (el-Ahzâb, 21)
O, Kur’ân’ı yalnız lafzen öğreten bir muallim değil, aynı zamanda Kur’ân’ı yaşayan canlı bir örnek idi.

1400 küsur seneden beri te’lîf edilen bütün İslâmî eserler, bir kitâbı, yâni Kur’ân-ı Kerîm’i ve bir insanı, yâni Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’i îzâh etmek içindir.
Bezm-i Âlem Vâlide Sultân ise:

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,

Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl?buyurarak, rûhun gıdâsının ancak Rasûlullâh muhabbetinden olduğunu ne güzel terennüm eder.
Beşîr b. Akrebe adlı sahâbî, henüz çocuk iken, babası Uhud Savaşı’nda şehit düşer. Bunun üzerine Hz. Peygamber Beşîr’i ziyaret eder; onun ağladığını görür ve “Ağlama, ben, baban, Aişe de annen olsa istemez misin?” diyerek onu teselli eder. Beşîr de “Evet” cevabını verir. Üzüntüsü kaybolur ve ağlaması sona erer. (Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, Haydarâbâd 1941, II, 78.)
Gençliğinde artık Muhammedül Emin lakabını almış, gençlere örnek olmuş, otuzbeş yaşlarında iken Kâbe’nin tamiri sırasında hakemlik yapmış, büyük bir faciayı, kabileler arasında savaş çıkmasını ve kan davasını önlemiş, özelde Mekke’ye, genelde ise bütün dünyaya örnek bir genç olduğunu göstermiştir.(İslam Tarihi M. Zeki CANAN İstanbul 1977)
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta’, Hüsnü’l-huluk, 8) buyurmuştur.
Şüphesiz Sen yüce bir ahlâk üzeresin!” (el-Kalem 4)
Geçen asrın ortalarında Hollanda’nın Lahey şehrinde toplanan bir ilim ve fikir adamları konseyi, dünyânın yüz büyük adamını tesbît etmiş ve hepsi Hristiyan olan seçiciler, bir numara olarak Hazret-i Peygamber’i tercîh etmek zorunda kalmışlardır.
Âşık Yûnus da Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e olan muhabbetle yanışını şöyle dile getirir:
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasîb eylese görsem yüzünü
Yâ Muhammed canım arzular Seni…
İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için uygun örnek ve rehberler edinirler, bunların yollarını izleyerek, tavsiyelerine uyarak hareket edip istediklerini elde etmeye çalışırlar Allah’a iman edip O’nun rızâsını isteyen, âhirette lutfedeceği emsalsiz nimetlere mazhar olmayı uman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi bulunmaz örnek, O’nun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, davetçisi, ışığı olan Muhammed Mustafa’dır (bk Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: IV/344
-Üsve (a.i.); imtisal numûnesi, örnek olacak insan.
-Hasene (a.i.c:hasenât); 1-iyilik, iyi hâl, iyi iş, hayırlı iş. Zıddı ‘seyyie’.
-Hasen; mutluluk, sevinç veren ve istenen, arzulanan ya da beğenilen her şey. (Râgıb el-İsfehâni)
-“Üsve, teessi edilecek yani iktida olunacak, arkasından gidilecek uyulacak, örnek, meşk, numûne-i imtisal. Allâh’a ve âhiret gününe ümitvar olup da Allâh’ı çok zikretmekte olan kimseler için. Yoksa sadece dünya hayatı ve ziynetini arayanlar ve Allâh’ı ve âhireti düşünmeyenler için değil. (Elmalılı Tefsiri)
Allahü Teâlâ onu Üsve-i Hasene (En Güzel Örnek) olarak yarattı. Ne mutlu onu örnek alabilenlere! Rabbim bizleri de onu örnek alanlardan eylesin.

Peygamber Efendimizin annesinin kabri başında ağladı.

Sevgili Peygamberimiz’in vefâkâr bir evlat olduğunu gösteren diğer bir hâdise de Hudeybiye Umresi için Mekke’ye giderken vukû bulmuştur. Yolculuk esnâsında Ebvâ’ya uğramışlardı. Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- Cenâb-ı Allâh’tan izin isteyerek annesinin kabrini ziyaret etti. Ziyâret esnâsında kabrini eliyle düzeltti ve teessüründen ağladı. O’nun ağladığını gören Müslümanlar da ağladılar. Daha sonra niçin böyle yaptığını soranlara Sevgili Peygamberimiz; “Annemin bana olan şefkât ve merhametini hatırladım da onun için ağladım.” buyurdu. (İbn-i Sa’d, I, 116-117)

17

Nisan
2012

MUHAMMED DÜNYAYA GELDİ

Yazar: arafat  | Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ | Yorum: Yok
MUHAMMED DÜNYAYA GELDİ

Muhammed dünyaya geldi
Melekler tebliğe indi
Cihan muradına erdi
Can Muhammed nurdan ahmed

Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş
Nurdan kundağa sarılmış
Can Muhammed nurdan Ahmet

Gördüm melekler dizinde
Kudret sürmesi gözünde
Nurdan nikabı yüzünde
Can Muhammed nurdan ahmed

Abdulmuttalip dedesi
Hem abdullahtır babası
Amina hatun annesi
Can Muhammed nurdan Ahmet

17

Nisan
2012

YA MUHAMMED EY CAN AHMET

Yazar: arafat  | Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ | Yorum: Yok
YA MUHAMMED EY CAN AHMET

Kara yüzüm sürebilsem
Sana canım verebilsem
Nur cemalin görebilsem
Ya Muhammed ey can ahmed

Senin ravzan güzel kokar
Hasretin bağrımı yakar
Göz yaşlarım çağlar akar
Ya Muhammed ey can Ahmet

Peygambersin ahir zaman
Mahşer günü eyle eman
Senei bilen bulur iman
Ya Muhammed ey can ahmed

NAKARAT

Eşiğine yüzüm sürsem
Arzu halim diyebilsem
Nur elimden öpebilsem
Ya Muhammed ey can ahmed

NAKARAT

17

Nisan
2012

BENİM KUTLU REHBERİM

Yazar: arafat  | Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ | Yorum: Yok
BENİM KUTLU REHBERİM

Benim kutlu rehberim
Sensin ya Rasülellah
Sevgili Peygamberim
Sensin ya Rasülellah

Düşkünlerin ümidi
Alemlerin serveri
İki cihan seyyidi
Sensin ya Rasülellah
 

Nebilerin baş tacı
Dertlilerin ilacı
Salavatın amacı
Sensin ya Rasülellah
Efendisi cihanın
Gelip geçen zamanın
Hak elçisi Allah’ın
Sensin ya Rasülellah

Adaletin rehberi
Barıştıran kalpleri
İki cihan güneşi
Sensin ya Rasülellah

İdraki nurlandıran
Kalbi onurlandıran
Gönüllerde taht kuran
Sensin ya Rasülellah

Açan Çiçeklere  Meyve Verilmiyor  Muhammedsiz

Açan çiçeklere meyve,
Verilmiyor Muhammedsiz,
Hakk’dan gelen derde derman,
Verilmiyor Muhammedsiz,

Çok meşgul ol Kur’an ile,
Seherlerde figan ile,
Son nefeste iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz,

Aciz kulun sana asi,
Silinmiyor kalpten pası,
Gönüllere Allah aşkı,
Verilmiyor Muhammedsiz.
“sallallahü aleyhi ve sellem”

17

Nisan
2012

MBSTS-YETERLİLİK SİYER ÇALIŞMA NOTLARI

Yazar: arafat  | Kategori: iSLAM TARiHi | Yorum: Yok
MBSTS-YETERLİLİK SİYER ÇALIŞMA NOTLARI

1-Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir? Ensar.
2-Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir? Ebu Seleme (Abdullah)
3-Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp
cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir? Hz. Hanzala (r.a.)
4-Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir? Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha).
5-Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir? Abdullah Bin Ubey Bin Selul
6-Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir? Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
7-Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti”
kimlerden ibaretti?
a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
c- Hz. Ali (r.a.)
d- Hz. Osman (r.a.)
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.)
8-Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir? Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)
9- Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı? Musab Bin Umeyr (r.a.)
10-Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için
görevlendirdiği sahabe kimdir? Huzeyfe (r.a.)
11- Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe kimdir? Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
12-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibinin ismi nedir? Hz. Huzeyfe (r.a.
13- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir? Abdullah Bin Zeyd
14-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir? Hassan Bin Sabit.
15- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? Tebuk savaşı.
16-Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücane
17-İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde.
18- Hz. Muhammed Medine’ye hangi tarihte ulaşmıştır?12 Rebiülevvel ( 24 Eylül 622)
19-Hz. Muhammed’in hicretinden evvel Medine-i Münevvere’nin adı nedir?Yesrib
20-Hendek Savaşında sadece Mekkeliler değil bir çok Arap kabilesi müslümanları yok etmek amacıyla Medine’ye saldırmıştır. Bu sebeple bu savaşa verilen diğer isim hangisidir?Ahzab Savaşı
21-Mute Savaşında Abdullah bin Revaha’nın şehit edilmesinden sonra ordunun başına geçen ve Peygamberimiz tarafından “Seyfullah-Allah’ın Kılıcı” olarak tavsif edilen sahabinin adı nedir? Hz.Halid bin Velid
22-Hicretin dokuzuncu yılında Arap yarımadasının dört bir tarafından kabileler Medine’ye gelerek Hz. Peygambere bağlılıklarını bildirdiler. Medine’ye gelen kabile sayısının yetmişi aştığı bu yıla ne ad verilir? Senetü’l Vüfud ( Heyetler Yılı )
23-Hz. Peygamber kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?63 yaşında Medine-i Münevvere’de
24-Hz. Peygamberin hayatını inceleyen ilim dalına ne ad verilir? Siyer-i Nebi
25-Peygamberimiz kimle beraber hicret etmiştir? Hz.Ebubekir
26- Hicret;Peygamberimizin Mekke’den Medineye göç etmesidir. (622)
27- Peygamberimiz Medine’de kimde misafir oldu? Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin evinde misafir oldu.
28- Ashab-ı Suffa kimdir? – Mescid-i Nebevî’nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere “Suffa”, burada barınanlara da “Ashab-ı Suffa” denir.
29- Uhud savaşının sebebi nedir? Müşrikler Bedir’de aldıkları ağır yenilginin intikamını almak istemeleri.
30- Müslümanların ve müşriklerin sayısı kaçtı? Müslümanlar 700, Müşrikler 3000
31 – Uhud savaşı kaç yılında oldu?-625 yılında oldu.
32- Uhud’da şehid edilen peygamberimizin hangi amcasıdır? 2- Hz. Hamza
33- Hendek kazılma fikrini kim ortaya attı? Selman-i Farisi (r.a.)
34- Hayberin fethi ne zaman olmuştur? Hicri 6; Miladi 628 yılında.
35- Hayber fethinin sebebi nedir? Medine’den sürülen yahudilerin bir kısmı Hayber’e yerleşerek, burada İslâm’ın ve müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan peygamberimiz derhal harekete geçti ve Hayber’i fethetti.
36-Peygamberimiz, ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra hac yapamayacağını anladığı için burada müslümanlara veda etti. Dolayısıyla bu hacca “Veda Haccı” denilmiştir.
37-Veda Hutbesinin ana konuları nelerdir?
a. Cahiliye adetleri kaldırıldı.
b. İnsanlar eşittir, renk ve ırk ayrımı yasaklanmıştır.
c. Can, namus, mal kutsaldır, her türlü saldırıdan korunmuştur.
d. Faizin her türlüsü yasaklanmlıştır.
e. Kan davaları kaldırılmıştır.
f. Müslümanlar kardeştir.
g. Erkekler kadınların hakkına, kadınlarda erkeklerin hakkına saygı duyacaktır.
h. Müslümanlar hayat ölçüsü olarak
38- Peygamberimiz kaç yaşında ve yılında vefat etti? 63 yaşında H. 10 (8 Haziran 632) yılında
39- Peygamberimiz vefat ettiği yere defnedildi. Bugün peygamberimizin kabri Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içindedir. Buraya “Ravza-i Mutaharra” denilmektedir.
40- Dünyada iken cennette müjdelenen on kişidir.
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Abdurrahman b. Avf. Hz. Sa’d b.Ebi Vakkas, Hz. Said B. zeyd, Hz.Ebu Ubeyde bin. Cerrah.
41- Peygamberimizden sonra kim halife seçildi? Hz. Ebubekir.
42-Hz. Peygamber mal olarak hiç bir miras bırakmadı. Onun mirası İslam dini, Rasulullah’ın ahlak ve fazilet ilkeleri idi.
43-Mekke’den Medine’ye hicret edenlere Muhacir (veya Muhacirun) denir.
44- Medine’ye hicret edenlere yardım edenlere “Ensar” denir.
45-Peygamberimizin bizzat katılıp yönettiği savaşlara “Gazve” denir.
46- Peygamberimizin arkadaşlarına “Sahabi” denir.
47- Peygamberimizin sütannesi Halime’dir.
48- Peygamberimizin ilk hanımı Hz. Hatice’dir.
49- Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib’tir.
50- Peygamberimizin amcası Hz. Ebu Talib’tir.
51-Peygamberimizin damatları Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.
Peygamberimiz Medine’ye hicret edince Hz.Eyyübe’l- Ensâri’nin evinde misafir kaldı.
Peygamberimizin katıldığı savaşlara Gazve, katılmadıklarına Seriyye denir.
52-Peygamberimize ilk olarak Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd iman etmiştir.
53-Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret edenken evinde yatağında Hz. Ali ‘yi bırakmıştır.
54-Peygamberimizin soyu Hz. Ali ile evlenen kızı Hz. Fatıma ile devam etmiştir.
55-İbrahim, Abdullah ve Kasım Peygamberimizin oğullarıdır.
56-Ebu Cehil, Hz. Abbas ve Ebu Talip peygamberimizin amcalarıdır.
57- Rukiyye, Ümmü Gülsüm , Zeynep ve Fatıma Peygamberimizin kızlarıdır.
58-İslam tarihinde 40. olarak müslüman olan sahabe kimdir ? Hz. Ömer
59- Uhud’da Seyidü’ş-Şüheda (Şehitlerin Efendisi) unvanına mazhar olan sahabe efendimiz kimdir ?Hz. Hamza
60-Abdullah bin Amr:Uhut savasindaki ilk sehittir.

Toplam 193 sayfa, 170. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030168169170171172180190...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.