29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK KURAN-TECVİD BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  705 Kez Okundu

KUR’ÂN-I KERÎM
İstiâze: Sözlükte, sığınmak, korunmak anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’e istiâzede bulunması (Allah’a sığınması) emredilmiştir, Hz. Peygamber de Allah’a sığınmış, bu amaçla daha çok ihlâs, felak ve nâs sûrelerini okumuş, bunu sahâbe-i kirâm’a da tavsiye etmiştir.
Âlimlerin çoğunluğu istiâzenin müstehâb olduğu ve Kur’ân okumaya başlamadan önce istiâzede bulunulmasının daha uygun olacağı görüşünü benimsemişlerdir. Namazda istiâze, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek’atta, Şâfiîlere göre her rek’atta sünnettir. Namaz dışında Kur’ân okurken dinleyicinin bulunması hâlinde istiâzenin âşikâre yapılması gerekir. Çünkü kıraatin sesli olacağının îlânı için buna ihtiyaç vardır.
Neml Sûresi’nin 30. âyetinde geçen besmelenin Kur’ân’dan bir âyet olduğu konusunda İslâm âlimleri arasında herhangi bir ihtilâf yoktur; başta sahâbîler olmak üzere âlimler bu hususta sözbirliği etmişlerdir (icmâ). Ancak Tevbe Sûresi dışında, Kur’ân-ı Kerîm’deki sûrelerin başlarında bulunan 113 besmelenin her birinin tek başlarına birer âyet olup olmadığı konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Kıraat imâmları, Tevbe Sûresi hâriç diğer sûrelere besmele ile başlanacağı husûsunda görüş birliğine varmışlar, bir sûreden diğerine geçişte besmelenin okunup okunmayacağı konusunda ise farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Mushaf yazarken Tevbe Sûresi dışındaki sûrelerin başına besmele yazmak da farz hükmündedir. Çünkü üzerinde ashâbın icmâı bulunan Mushaf’ta bu şekilde yazılmıştır.
Namaz dışında Kur’ân okumaya başlarken eûzü besmele çekmek; âlimlerin çoğunluğuna göre sünnet, sûrenin başından değil de herhangi bir yerinden başlanması hâlinde ise mendûptur.
Kur’ân’ın Toplanması ve Çoğaltılması: Kur’ân, Peygamberimizin devrinde bizzat Vahiy Meleği ve Nebî’nin birbirlerine karşılıklı okumaları ve sahâbîlerin ezberlemesiyle korunmuştur.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümünü takip eden Yemâme savaşlarında 70 kadar hâfızın ölmesi müslümanları telâşa düşürmüştü. Ashâptan Hz. Ömer de hâfızların toplanması için dönemin halîfesi Ebu Bekir’e başvurarak konunun görüşülmesini istemişti. Bunun üzerine Ebu Bekir, Zeyd bin Sâbit başkanlığında toplanan Abdullah bin Zübeyr, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Abdurrahman bin Hâris bin Hişâm’ın da bulunduğu büyük bir komisyon tarafından Kur’ân sâhifeleri bir araya getirilmiştir. Bu aslî nüshaya “İmâm Mushaf” adı verilmiştir. Abdullah bin Mes’ûd’un teklifiyle iki kapak arasında “İmâm Mushaf” üzerinde yapılan danışma ve görüşmeler sonucunda bunun üzerinde her hangi bir noksanlık görülmemiş ve güvenirliği konusunda ittifâk sağlanmıştır.
M.648′de Ermenistan ve Azerbaycan fethinde Şamlı ve Iraklı askerlerin yan yana gelmesi ile farklı okuyuşlar ortaya çıktı ve tartışma başladı. Bu tartışma ortamının daha fazla büyümesine engel olmak için Huzeyfe bin Yemân, Halîfe Osman’a başvurarak bu durumun düzeltilmesini, ihtilâfın ortadan kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Halîfe Osman, diğer ashâb ile de istişâre ederek, İslâm dünyasında yalnızca Hz. Ebu Bekr’in emriyle derlenmiş olan onaylı Kur’ân mushaflarının kullanılmasını ve bir başka lehçe yâhut ağız ile yazılmış tüm diğer nüshaların kullanılmasının yasaklanmasını kararlaştırdı. Hz. Osman, bir önlem olarak da gelecekte herhangi bir kargaşa yâhut yanlış anlamaya meydan vermemek için başka tüm yazılı nesneleri yaktırarak ortadan kaldırma yoluna gitti. Hz. Ebû Bekir zamanında yazılan İmâm Mushaf, Hz. Ömer’in ölümünden sonra kızı ve Hz. Muhammed’in hanımlarından olan Hafsa’ya geçmişti. Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, yedi nüshadır. Bunlar Medîne, Mekke, Şam, Kûfe ve Basra’ya gönderildi. Hz. Osman tarafından değişik vilâyet merkezlerine gönderilen nüshalar zamanla kayboldu. Günümüzde hâlen onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı Müzesi’nde; bir diğer tam olmayan nüshası Taşkent’te bulunmaktadır. Çarlık Rus hükümeti onun faksimile ile reprodüksiyonunu (fotoğraf veya fotokopi ile tam kopyasını) yayınlamıştır.
Vahiy Kâtipleri: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer b. el-Hattab, Hz. Ali b. Ebi Talib, Hz. Osman b. Affân, Hz. Amr b. el-Âs, Hz. Muâviye, Hz. Şurahbil b. Hasene, Hz. Muğîre b. Şu’be, Hz. Muâz b. Cebel, Hz. Hanzele b. er-Rebî’, Hz. Cehm b. es-Salt, Hz. Huseyn en-Nemerî, Hz. Zubeyr b. el-Avvâm, Hz. Âmir b. Fuheyre, Hz. Ebân b. Saîd, Hz. Abdullah b. Erkâm, Hz. Saîd b. Kays, Hz. Abdullah b. Zeyd, Hz. Hâlid b. Velîd, Hz. A’lâ b. el-Hadremî, Hz. Abdullah b. Revâha, Hz. Huzeyfe b. el-Yemân, Hz. Muhammed b. el-Mesmele vs.
Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh, Medîne de ise, Ubey b. Ka’b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sâbit bu görevi devamlı sürdürmüştür.
Kur’ân’ın Muhtevâsı:
1) Îtikâd.
2) İbâdetler.
3) Muâmelât.
3) Ukubât.
4) Ahlâk.
5) Nasîhat ve Tavsiyeler.
6) Va’d ve Vaîd.
7) İlmî Gerçekler.
8) Kıssalar ve Duâlar.
Suhuf: Dört büyük ilâhî kitâb dışında gönderilen kitapçıklar, formalar. Peygamberlere Allah tarafından gelen yüz dört kitaptan ilk yüz tânesi. 10 suhuf Hz. Âdem (a.s.)’a, 50 suhûf Şît (a.s.)’a, 30 suhuf İdrîs (a.s.)’a, 10 suhûf İbrâhim (a.s.)’a inmiştir.
Sûre: Kur’ân-ı Kerîmin en az üç âyetten meydana gelen bölümlerinden her biri. Çoğul şekli “suver”dir. Kur’ân-ı Kerîm’de 114 sûre olup, bâzı sûrelerin birkaç ismi vardır. Sûreler uzunluk kısalık bakımından dörde ayrılır:
1-Tıvâl,
2-Miûn,
3-Mesânî,
4- Mufassal.
Bakara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb’u’t-tıvâl (uzun sûreler) denir. Bunlar: Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’am, A’râf, Yûnus veya Kehf Sûresidir.
Miûn; yani yüzlükler, âyetleri yüz dolayında olanlardır ki, Tevbe’den sonra gelenlerdir. (Tevbe, Nahl, Hûd, Yûsuf, Kehf, İsrâ, Enbiyâ, Tâhâ, Mü’minûn, Şuarâ, Sâffât).
Mesânî; âyetleri yüzden az olanlardır. Miûndan sonra gelirler. Hâmîm’ler, Elif Lâm’lar, Tâsîn’ler böyledir. (Ahzâb, Hac, Kasas, Tâsîn, Neml, Nûr, Enfâl, Meryem, Ankebût, Rûm, Yâsîn, Furkân, Hicr, Ra’d, Sebe’, Melâike, İbrâhîm, Sâd, Muhammed, Lokmân, Zümer, Hâmîm’ler, Mümtehine, Fetih, Haşr, Tenzîl, Secde, Talâk, Nûn, Hucurât).
Mufassal, Kur’ân’ın sonundaki sûrelerdir. Nevevî’ye göre Hucurât’tan başlar. Onlar da Tıvâl, Evsat, Kısâr olmak üzere üçe bölünür.
Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
Mekkî Sûreler: Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.
Medenî Sûreler: Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder.
Mekkî ve Medenî Sûrelerin Sayıları: 87 tânesi Mekkî, 27 tânesi de Medenî’dir.
Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
Kur’ân’ın Vahiy Kâtipleri: Dört halife, Zeyd b. Sâbit, Ubeyy b. Ka’b, Hâlid b. Ebî Süfyân.
Mehâric-i Hurûf: Kur’ân-ı Kerîm harflerinin herbirinin ağızdan ses olarak çıktığı yer. Kur’ân-ı Kerîm’i tecvîd üzere okumasını bilmek farzdır.
Kıraat-i Seb’a: Yedi kıraat imâmının okuyuş şekilleri. Yedi kıraat imâmının yâni İmâm-ı Nâfi’, Abdullah bin Kesîr, Ebû Amr, İbn-i Âmir, Âsım, Hamza, İmâm-ı Kisâî’nin okuyuşları kıraat-i seb’a adıyla meşhur olmuştur.
Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîleri:
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)
Kur’ân-ı Kerîm’in Harekelenmesi: Irak vâlîsi Ziyâd b. Sümeyye isteğiyle Ebû’l Esved ed-Düelî tarafından h.69/688 yılında kırmızı mürekkeple harekeleri nokta şeklinde işaretlenmiştir. Irak vâlîsi Haccâc b. Yûsuf’un isteğiyle Yahyâ b. Ya’mer ve Nasr b. Âsım h.89-/707 kelimelere farklı renklerde nokta koymuşlardır. Halîl b. Ahmet 751 yılında hareke ve noktalamaya son şeklini vermiştir.
Secâvend: (Durak İşâretleri) Kur’ân-ı Kerîm’in, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler. Kur’ân-ı Kerîm’in secâvendleri şunlardır:
ج: Durmak evlâdır.
ز : Geçmek evlâdır.
ط: Durmak evlâdır.
ص : Nefes yetmediğinde durulabilir.
م: Durmak vâciptir. Durulmayıp geçilirse anlam bozulur.
قف : Durmak evlâdır. Hafif bir duruşla (bir nefeslik) durulmalıdır.
ق : Geçmek evlâdır.
ك : Bir evvelki durağın aynısı demektir.
لا : Durmak câiz değildir. Eğer durulursa bir önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Âyet sonunda durunca ise, tekrar edilmez çünkü durak sonlarında durmak câiz, hattâ efdâldir. :. Yakın aralıklarla rastlanan bu üç noktanın birisinde durulur, diğerinde durulmaz. Her ikisinde durmak veya her ikisinde geçmek câiz değildir (üç noktanın birincisi âyet ortasında, ikincisi ise âyet sonunda olsa veya üç noktanın birincisi âyet sonunda olsa bile hüküm aynıdır. Yâni bu durumda, birincisinde durmuş isek, diğerinde durmamalıyız).
ع: Konu bütünlüğünü gösteren işârettir. Okuyan namazda ise ve rükû yapmak istiyorsa, bu işâretin olduğu yerde rükû etmesinin münâsip olduğunu gösterir. Kur’ân’da birkaç yerde, kıraat imâmlarının oradaki durak işâreti konusunda ihtilâf etmelerinden, iki durak işâreti birden kullanılmıştır. Meselâ, Duhân 44/49, s. 499’un başındaki (ذُقْ) kelimesinin sonunda “lâ” ve “cim” durak işâreti beraber yazılmıştır. Biz bu iki durak işâretinden birisine uyabiliriz.
Secde Âyetleri: Okunduklarında veya işitildiğinde secde yapılan, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyet-i kerîmesi. Bunlar: A’râf: 206, Ra’d: 15, Nahl: 50, İsrâ: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Furkân: 60, Neml: 25, Secde: 15, Sa’d: 24, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikâk: 21, Alak: 19. âyet-i kerîmeleridir.
Sehv Secdesi: Yanılma secdesi; namazda bir farzın veya vâcibin, vaktinden önce veya sonra yapılması yâhut vâcibin terkinde yapılması lâzım gelen secde. Birkaç kere secde-i sehv îcâb etse, bir kere yapmak yetişir.
Tilâvet Secdesi: Kur’ân-ı Kerîm’in on dört yerindeki secde âyetinden birini okuyan veya duyanın yapması vâcib olan secde.
Zellet-ül Kârî: Kıraat hatâsı. Namazın içindeki farzlardan kıraati yerine getirirken (Fâtihâ ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma. Zellet-ül kârî dört şekilde olabilir: Birincisi i’râpta hatâdır. Yâni harekelerde ve sükûnda olabilir. Meselâ şeddeyi hafif okur veya medleri (uzunları) kısa okur veya bunların aksini yapar. İkinci şekil hatâ, harflerde olur. Harfin yerini değiştirir veya harf ilâve eder yahut azaltır veya harfi ileri geri alır. Üçüncü şekil hatâ, kelimelerde ve cümlelerde olur. Dördüncüsü ise, vakıf ve vasılda hatâ olur. Yâni duracak yerde durmaz geçer. Geçecek yerde durur. Bu dördüncü şekil hatâda mânâ değişse de bozulmaz. İlk üç şekilde zellet-ül kârî mânâyı değiştirip, küfre sebeb olacak mânâ hâsıl olursa veya âyet-i kerîmede kastedilen mânâ tamâmen değişirse, namazı bozar.
Nâsih – Mensûh: Nesh, bir şeyi iptâl etmek ve onun yerine başka bir şeyi ikâme etmek, yer değiştirmek, izâle etmek. Şer’î bir hükmün yürürlüğe konmasından sonra, gelen diğer bir şer’î hükümle kaldırılması, iptâl edilmesi demektir. Hükmü kaldıran âyete “nâsih”, hükmü kaldırılan âyete de “mensûh” denir. Mensûh âyet ile amel edilemez.
Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden âyetlere mücmel, mücmel âyetleri açıklayan âyetlere de mübeyyen âyet denir.
Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
Garîbu’l-Kur’ân: Farklı lehçelerde kullanılan kelimeler.
Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğü.
İ’câzu’l-Kur’ân: Âciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çürütmek.
Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
Tashîh, düzeltme; tasnîf, sıralama; tedvîn, derleme; te’vîl, yorum ve açıklama demektir.
En Uzun Âyet: Borçlanmadan (müdâyene) bahseden âyet: Bakara 282. âyet.
İlk İnen Sûreler: Fâtihâ, Müddessir, Alak, Kalem, Müzzemmil. Medîne döneminde inen ilk sûre, Bakara sûresidir.
Son İnen Âyet: Tevbe sûresinin 128-129. âyetleri.
Rivâyet Tefsiri: Kur’ân-ı Kerîm’deki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamberimizin sünneti veya Ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sûr veya naklî tefsir de denir. En meşhurları:
Taberî: Câmiu’l Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân;
Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’ân;
Beyzâvî: Medînetü’l-Menzil;
İbn-i Kesîr: Tefsîru’l Kur’ânü’l Azîm;
Süyûtî: ed-Dürru’l Mensûr;
Fîruzâbâdî: Tenvîru’l Mikbâs min Tefsîri İbn Abbas.
Dirâyet Tefsîri: Akla ve yoruma dayalı tefsir. Rasûlüllah’tan gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı Kerîm’in lisân bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kûl, re’y tefsîri ve te’vîl de denir. Başlıcaları:
Zemahşerî: el-Keşşâf;
İbn Kuteybe: Te’vilü’l Müşkilü’l-Kur’ân;
Şevkânî: Fethu’l Kadîr.
Arapça Tefsirler: Taberî, Zemahşerî, Beyzâvî, Râzî, Kurtubî, Celâleyn.

TECVÎD
“Tecvîd, sıfatları yönünden harflerin hakkını ve müstehakkını vermektir.” Tanımda geçen “hakkını” kelimesinden maksat harfleri cehr, hems, şiddet, rihvet gibi sıfat-ı lâzımelerine uygun okumak, “müstehak” kelimesinden maksat ise harfleri lîn, kalkale vb. sıfat-ı ârızelerine uygun, güzel bir şekilde ne eksik ne fazla okumak demektir. Tecvîdin konusu, Kur’ân harfleridir. Tecvîdin gâyesi, Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığı şekliyle muhâfaza etmek ve Kur’ân tilâvetinde hatâ yapılmasını önlemektir. Tecvîd, ilim olarak farz-ı kifâye, uygulama olarak Kur’ân okuyan kişilere farz-ı ayndır.
Mahrecin Tanımı: Mahrec, tecvîd kavramı olarak harfin çıkış yeri anlamında kullanılmaktadır. Mahreç, hakîkî ve takdîrî olarak ikiye ayrılır.
1. Hakîkî Mahrec: Harf, bir mahrece temas ederek çıkıyorsa, o yere “hakîkî mahrec” denir. Yirmi sekiz harfin tamamının da çıkış yeri olan boğaz, dil ve dudak hakîkî mahrec bölgeleridir.
2. Takdîrî Mahrec: Harf herhangi bir mahrece temas etmeden çıkıyorsa, buna “takdîrî mahrec” denir. Takdîrî mahrec bölgelerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
a) Geniz, ihfâ hâlinde veya ğunneli idğâm hâlinde olan sâkin م ve ن harflerine ait ğunnenin mahrecidir.
b) Ağız ve boğaz boşluğu: Med harfleri olan ا، و، ي çıkar.
Lahn-ı Celî: Harflerin sıfat-ı lâzilemelerine riâyet etmemek. Hükmü haramdır.
Lahn-ı Hafî: Harflerin sıfat-ı ârizelerinde olan hatâlardır. Hükmü vâciptir.

HARFLERİN SIFATLARI
Sıfat, harfin, mahrecinden telaffuzu esnasında aldığı keyfiyete denir.
Zıddı Bulunan Sıfatlar: Cehr-Hems, Şiddet-Rihvet, İstila-İstifal, İtbak-İnfitâh, İsmat-İzlak.
Zıddı Bulunmayan Sıfatlar: İstitâle, İnhirâf, Kalkale, Lîn, Safir, Tefeşşî, Tekrîr.
HARFLERİN UZATILMASI (MED)

Med harflerinden biriyle sesin uzatılmasına med denir. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe “med harfi” denir. Med harfleri üç tanedir; ا، و، ي
Med Sebepleri:
Hemze: Boğazın en dibindeki hakîkî mahreçten çıkar ve أ şeklinde yazılır.
Hemze-i Katı’: Yazıda ve okunuşta bulunan dolayısıyla da med sebebi olan hemzedir.
Hemze-i Vasıl: Vasıl hâlinde okunmayan dolayısıyla da med sebebi de olamayan hemzedir.
Sükûn: Harekesizliktir, alâmeti cezmdir.
Sükûn-u Lâzım: Vakıf hâlinde de vasıl hâlinde de değişmeyen, mevcut sükûndur. Yâni “vakfen ve vaslen sâbit olan sükûn”dur.
Sükûn-u Ârız: Kelimenin aslında olmayıp vakıf sebebiyle ortaya çıkan, vasıl hâlinde ise düşen sükûna denir. Yâni bu sükûn, “vakfen sâbit, vaslen sâkıt olan sükûn”dur.
Med Çeşitleri: Aslî ve fer’î med olmak üzere iki çeşit med vardır. Harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde “aslî med” denir. Hemze veya sükûn sebebiyle aslî med üzerine ziyâdeden doğan medde “fer’î med” denir. Bu med, “medd-i mezîd” veya “medd-i medîd” diye de isimlendirilir.

MEDD-İ TABİÎ
Harf-i med bulunur, sebeb-i med bulunmazsa medd-i tabiî olur. اوتِينَا Tabiî meddi, bir elif miktarı uzatmak vâciptir.

MEDD-İ MUTTASIL
(Bitişik-aynı kelimede) Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin aynı kelimede bulunmasından meydana gelen medde “medd-i muttasıl” denir. جَاءَ , سُوءَ , وَجِيءَ Medd-i muttasılın en az iki elif miktârı uzatılması vâciptir, efdali ise dört elif uzatmaktır.

MEDD-İ MUNFASIL
(Ayrı kelimelerde) Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin ayrı ayrı kelimelerde yan yana bulunmasından meydana gelen medde “medd-i munfasıl” denir. يَا اَيهَا، تُوبُوا إلىَ اللهِ، إِني اَخَافُ
Medd-i munfasıldaki med harfi bazen takdîrî olur ve yazıda gözükmez. Bu durum genellikle takdîrî bir “و” veya takdîrî bir “ي” ile uzatılan zamirde veya ism-i işârette ortaya çıkar ki buna “sıla-i kübrâ” da denir. Medd-i munfasılın meddi câizdir.
MEDD-İ LÂZIM
Med harflerinden biri ve sebeb-i medden sükûn-u lâzım aynı kelimede yan yana bulunursa medd-i lâzım olur. وَلاَ الضَّالِّينَ، الحَاقَّةُ، تَأمُرُونَ
Meddi Lâzım 4 çeşittir:
1.Meddi Lâzım Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime): مُدْهَامَّتَانِ – حَادٌّ
2.Meddi Lâzım Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime):آلانَ
3.Meddi Lâzım Harf-i Musakkale (şeddeli harf): اَلَم طَسَمَ،
4.Meddi Lâzım Harf-i Muhaffefe (cezimli harf): ص، صَادٌ، اَلَم

MEDD-İ ÂRIZ
Med harflerinin birinden sonra, sebeb-i med olan ârız sükûn gelirse medd-i ârız olur: يَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ، . Bir eliften fazla uzatılması câizdir.
ÜSTÜN:3 vecih: 1. Tûl: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif.
KESRA:4 vecih: 1. Tûl: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Kasr ile revm.
ÖTRE: 7vecih: 1. Tûl: 4 elif, 2. Tevassut: 2–3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Tûl ile işmâm, 5.Tevassut ile işmâm, 6. Kasr ile işmâm, 7. Kasr ile revm.
Medd-i ârızdaki vecihler Medd-i Lîn için de geçerlidir. Kıraat imâmımız Âsım hazretleri, medd-i ârızı tevassut vechi ile okumayı tercih etmişlerdir.
Revm: Hafif bir sesle harekeyi belirtmektir. Göremeyenlere harekeyi duyurmak maksadına yönelik yapılan revm; vakıf hâlinde ötre ve esrede yapılır, üstünde yapılmaz.
İşmâm: Sükûndan sonra ötreye işâret etmek üzere dudakları önde yummaktır. Dolayısıyla işmâm sadece ötrede yapılır. İşmâmda ses yoktur. Harekeyi duyma imkânına sahip olamayanlar, işmâmdaki dudak hareketi sayesinde harekeyi anlama imkânı elde ederler.
Revm ve İşmâm Yapılmayan Yerler:
a) Sonu tenvînli kelimelerde,
b) Ârızî harekelerde,
c) Müenneslik tâ’larında,
d) Cemî’ mîmlerinde.

MEDD-İ LÎN
Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa “medd-i lîn” olur. خَوْفٍ
Lîn harfleri, öncesi üstün olan cezimli وْ ve يْ dir.

İDGÂM MEA’L-GUNNE
Gunneli idgâm demektir. İdgâm mea’l-gunne harfleri: (ي م ن و :نُوَيْم ) olup, dört tanedir. Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra bu harflerden birisi gelirse idgâm mea’l-gunne olur. Misâl: يَرَهُ خَيْرًاسِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، وَمِنْ مَاءٍ، نُقَاتِلْ، مَلِكًا Eğer sâkin ن ile idgâm mea’l-gunne harflerinden “و” veya “ي” aynı kelimede bulunurlarsa, bütün kıraat imâmlarının ittifâkı ile izhâr olur. İdgâm mea’l-gunne olmaz. Kur’ân-ı Kerîm’de bu türlü kelime dört tanedir: الدُّنْيَا -صِنْوَانٌ -قِنْوَانٌ -بُنْيَانٌ Hükmü vâciptir. İdgâm mea’l-gunnenin müddeti bir elif miktârıdır.
(ن) ve (يس) kelimelerinden sonra gelen و harfi İmam Âsım ve Hafs rivâyetine göre hem izhâr hem de idgâmla okunabilir: الحَكِيمِ وَالقَرْآنِ يَسَ وَالقَلَمِ،

İDGÂM-I BİLÂ GUNNE
(Gunnesiz İdgâm) Tenvîn veya sâkin “ن” dan sonra “ر” ve “ل” harflerinden biri gelirse idgam-ı bilâ gunne olur. Sesi genizden getirmeden şeddeli olarak okunur: غَفُورٌ رَحِيمٌ، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، مِنْ رَبِّهِمْ

İDGÂM-I MÜTECÂNİSEYN
Mahreçleri bir olan, sıfatları (vasıf, nitelik; kalınlık, incelik, yumuşaklık, vurgulu okunma gibi) farklı olan iki harfin, birincisi sâkin, ikincisi harekeli olarak gelirse, birincisini ikincisine katıp/çevrilip (birinci harfi okumayıp), ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idgâm-ı mütecâniseyn denir.
Hükmü vâciptir. Cinsleri aynı olan harfler sekiz tânedir ve şu üç gruba ayrılırlar: a) د ط، ت، b) ث ذ، ظ، c) م ب،
İDGÂM-I MÜTEGÂRİBEYN
Mahrecinde veya sıfatında birbirlerine yakınlığı olan iki harften birincisi sâkin, ikicisi harekeli olarak gelirse, birincisinin ikincisine katılıp ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idgâm-ı mütegâribeyn denir. Hükmü vâciptir.
Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir ve iki gruba ayrılırlar:
a) ر ل،(ل önce gelmelidir): (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ، قُلْ رَبِّ)
b) ق ك (ق önce gelmelidir ve ق, kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur): اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ İdgamın olduğu yer de kalkale yapılmaz.

İDGÂM-I MİSLEYN
Aynı harfin, aynı veya ayrı kelimede, birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak ikincisinin şeddeli bir harf gibi okunmasına idgâm-ı misleyn denir. İdgâm-ı misleynde, “م” harfinin م’e, “ن” harfinin de ن’a uğraması hâriç gunne yapılmaz. Hükmü vâciptir. İdgâm-ı misleyn; mealgunne ve bilâgunne olarak ikiye ayrılır.
I- İdgâm-ı misleyn mea’l-gunne: Bu da iki durumda meydana gelir:
a- Sâkin نْ’dan sonra harekeli ن geldiği zaman. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ، مَنْ نَشَاءُ، مِنْ نَارٍ
b-Sâkin مْ’den sonra harekeli م geldiği zaman: قَصَصْنَا مَنْ مِنْهُمْ مُؤصَدَةٌ، عَلَيْهِمْ جُوعٍ، مِنْ اَطْعَمَهُمْ
SAKİN MÎM’İN ÜÇ HÂLİ
1- Sâkin مْ, kendisinden sonra gelen harekeli م harfine uğrarsa, idgâm-ı misleyn mea’l-gunne olur.
2- Sâkin م’den sonra ب harfi geldiği zaman ihfâ olur. Buna ihfâ-ı şefevî (dudak ihfâsı) denir. (بِهِ اَمْ مَا لَهُمْ بِهِ -) gibi. م, dudaklara bastırmadan ve kısmen gizlenerek okunur. Gunnede de hafif tutma yapılır.
3- Sâkin م’den sonra ب ve م ‘den başka harflerden biri geldiği zaman izhâr olur. Buna izhâr-ı şefevî denir. فِيهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ، هُمْ دِينُكُمْ، لَكُمْ الْحَمْدُ، gibi. Bu durumda م tutma yapılmadan, tabiî olarak okunur. م’in gunne sıfatı da normalden fazla uzatılmadan okunur.
II- İdgâm-ı misleyn bilâ gunne: ن ve م harflerinin dışında kalan harfler, birbirlerine uğradığı zaman olur. قَدْ دَخَلُوا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ gibi. Hükmü vâciptir.

İKLÂB
Tenvîn veya sâkin nûn’dan sonra ب gelirse, ب’den önce gelen tenvînin nûn’u veya sâkin nûn’u, hâlis sâkin م’e çevirerek, hâsıl olan م’i gunneli okumaya iklâb denir. Bir buçuk elif uzatmak vâciptir. (سَمِيعٌ بَصِيرٌ مِنْ بَعْدِ، )

İZHÂR
İzhâr, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak, idgâmsız, ihfâsız ve iklâpsız olarak açıkça ve kuvvetlice okumaya denir. Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra izhâr harflerinden (ا ح خ ع غ ه) biri gelirse, izhâr olur. Hükmü vâciptir. مَنْ آمَنَ، غَفُورٌ حَلِيمٌ، مِنْ خَوْفٍ

İHFÂ
Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra ihfâ harflerinden (ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص ض، ط، ظ، ف، ق، ك) biri gelirse ihfâ olur. Miktârı, bir buçuk eliftir. عَنْ صَلاَتِهِ، مِنْ طَيِّبَاتِ، مِنْ دُونِ، اَنْتُمْ

TENVÎN VE SÂKİN NÛN’UN BEŞ HÂLİ
Tenvîn veya sâkin ن’den sonra;
1) (ر – ل ) harfi gelirse, idgâm-ı bilâ gunne olur.
2) ( وي م ن ) harflerinden biri gelirse, idgâm-ı mea’l gunne olur.
3) ب harfi gelirse, iklâb olur.
4) Şu on beş harften birisi gelirse ihfâ olur: (ت ,ث ,ج , د , ذ , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ف, ق, ك )
5) (ا ح خ ع غ ه ) harflerinden biri gelirse izhâr olur.

KALKALE
Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir. ب، ج، د، ط ق harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirlerse kalkaleli okunurlar: قَدْ قَامَ، لَمْ يَلِدْ Şedde ve idgâm kalkaleye mânîdir.

RÂ HARFİNİN (İNCE VEYA KALIN) OKUNUŞU
a)ر Harfinin Kalın Okunduğu Yerler:
- ر’nın harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur: نَصْرٌ لِيُنْذِرَ، تَمُرَّ،
- ر cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise yine kalın okunur: وَاْمُرْ بِالعُرْفِ، وَاِنْحَرْ، بِالنَّذُرْ
- ر ve ondan önceki harf sâkin, bir önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur: بِالصَّبْرْ، مِنْ كُلِّ اَمْرْ، فِي الصُّدُورْ
- Vasıl hemzesinden (okunmadan geçilen hemzeden) sonra gelen ر, kalın okunur (Kur’ân’da vasıl hemzelerinin başında ص yazılıdır): اِرْجِعِي، لِمَنِ اِرْتَضَى، اِرْكَبْ
- ر sâkin, kendinden önceki harf esreli, ر’dan sonraki harf ise kalın okunan harflerden olup harekesi üstün ve ötre olursa, ر yine kalın okunur: فِرْقَةٌ، مِرْصَادًا، قِرْطَاسٌ
b) ر Harfinin İnce Okunduğu Yerler:
- ر’nın harekesi esre ise ince okunur: يُرِيدُ بِالبِرِّ، اَبْصَارِهِمْ،
- ر cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi esre ise ince okunur: وَاصْطَبِرْ، مُذَكِّرْ
-ر ve ondan önceki harf sâkin, bir önceki harfin harekesi esre ise ince okunur: قَدِيرْ، بَصِيرْ
- ر sâkin ve bir önceki lîn harfi ise, ر harfi ince okunur: سَدِيرْ

ALLAH LÂFZININ OKUNUŞU
a. Allah Lâfzının Kalın Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise Allah isminin lâm’ı kalın okunur: نَصْرُ اللهِ، هُوَ اللهُ
b. Allah Lâfzının İnce Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi esre olursa Allah isminin lâm’ı ince okunur: اَعُوذُ بِاللهِ

SEKTE
Sekte, nefes almadan bir elif miktârı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kur’ân’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır.
1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde: قَيِّمًا — عِوَجًا
2- Yâsîn Sûresi’nin 52. âyetinde: هَذَا — مَرْقَدِنَا مِنْ
3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde: رَاقْ — وَقِيلَ مَنْ
4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde: رَانَ — كَلاَّ بَلْ
OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)
a) Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı düşünerek, bütün tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ düşünülür.

29

Nisan
2012

SİYER İSLÂMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN VE DÜNYA

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  422 Kez Okundu

Arabistan; Asya’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Kuzeyinde Sûriye, doğusunda Basra Körfezi, batısında Kızıldeniz, güneyinde Umman Denizi ile çevrilidir. Arabistan’ın üç önemli bölgesi vardır: Hicâz, Yemen, Necd.
Arabistan’da Kurulmuş Devletler: Main, Sebe, Himyeri, Gassânîler, Nebâtîler, Hire Krallığı, Tedmürlüler, Kindeliler.
Hicâz Bölgesi: İklim, toprak yapısı ve madenler bakımından Arabistan’ın en fakir bölgesidir. Ancak İslâm’ın iki kutsal şehri Mekke ve Medîne, Hicâz Bölgesindedir.
Mekke: Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşaası, oğlu Hz. İsmâil ile ilgili kurbân hâdisesi, zemzem kuyusu, Hacerü’l-esved taşı Mekke’nin kutsallarıdır. Hz. İsmâil soyundan gelen Adnânîler, Mekke’de uzun süre yönetime hâkim olmuşlardır. Kureyş kabîlesi, Adnânîlerin bir koludur. Mekke’yi idâre eden Kureyş kabîlesi 10 aileden oluşuyordu. Bunlardan Hâşimoğulları dînî ve sosyal meselelerle, Ümeyyeoğulları askerî ve ticârî konularda hak sahibiydiler. Araplarda kabîlelerin başında şeyh ya da emir denilen başkanlar bulunurdu. Arap toplumu göçebe (bedevî) ve yerleşik (medenî-hadarî) olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Medîne: Medîne’nin en önemli özelliği Peygamberimizin mezarının orada olmasıdır.
Arabistan’da İslâmiyet Öncesi Dinler:
1-Putperestlik: Arapların en önemli putları; Hubel, Lât, Menât ve Uzza’dır.
2-Sâbiîlik: Yıldız ve gök cisimlerine tapma.
3-Mecûsîlik: Zerdüşt inancı. Ateşe tapma.
4-Hristiyanlık.
5-Yahûdîlik.
6-Hanîf: Hz. İbrâhim’in tek tanrı inancı.
Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından sonra merkezi İstanbul olan doğu kısmına Bizans adı verilir. Bizans’ın gerçek ismi Doğu Roma İmparatorluğu’dur. Bizans 1453’te Fâtih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır.
Sâsânî İmparatorluğu: Sâsânîler, Îran’da 226’da kuruldular. İslâm ordularının saldırıları sonucu yıkıldılar.
Hristiyanlık: Vahiyli dinlerin ikincisidir. Peygamberleri Hz. Îsâ, kitapları İncil’dir. Hristiyanların lideri papa’dır. Papa, Vatikan’da oturur. Râhiplerin (Papazların) önemli görevleri şunlardır: Vaftiz, evlendirme, ölü gömme, günah çıkarma, aforoz, enterdi (bir milletin aforoz edilmesi), Endülüjans (Cennet tapusu dağıtma), Engizisyon (yargılama).
Hindistan: M.Ö. 1200’lerde Hindistan’a gelen Ârîler sosyal yapıda büyük değişikliğe sebep oldular. Kast sitemini ortaya çıkardılar.
Bu sistemde halk:
1-Brahmanlar (Din adamları)
2-Kşatriyalar (İdârî ve askerî gücü elinde tutan halk)
3-Vaysiyalar (Ticâret ve tarımı elinde tutan halk)
4-Südralar (Köleler), olmak üzere dörde ayrılırdı.
Kast sistemi Hindistan’ı perişan hâle getirmiştir. Dört bölüme ayrılan halk birbirinden ayrı yaşamıştır. Kast sistemi Budizm’in doğmasına sebep olmuştur. Hindistan’da Hinduizm ve Budizm dinleri yaygın olarak kullanılır. Hinduizm Veda adı verilen dört kitaptan oluşur. Budizm, Buda’nın temel felsefesini anlatır. Bu felsefeye göre hiç bir canlı diğer bir canlıya zarar veremez. Bu sebeple Budistler et yemezler. Hindistan’da beyaz inek Hindûlar tarafından kutsal sayılır. Müslümanlarla Hindûlar arasında kurbân bayramında her zaman problem çıkar.
Çin: Dünyanın en kalabalık nüfûsuna sâhip olan Çin, en eski medeniyetlerden biridir. Toplum, geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Çin’de;
1- Taoizm: Lao Tzu, bu dînin kurucusudur. Tao, Çin’e göre Allah demektir. Taocular, insanın iç huzurunun olmasına büyük önem vermişlerdir.
2-Budizm
3-Konfiçyüsçülük (Konfüçyüs, devlet, siyâset, ahlâk, sosyal meselelerle ilgili önemli gelenekler ortaya koymuştur)
4-Çin, günümüzde ateist akımın etkisindedir.
Japonya: Büyük Okyanus’ta adalardan oluşan Japonya’da halk geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Japonlar, Şinto dînine bağlıdırlar. Şintoizm’de güneşe ve Fuji Yama yanardağına tapınılır. Güneş doğarken ve batarken ibâdet ederler.
Orta Asya: Orta Asya’da yaşayan Türkler şu dinlere inanmışlardır:
1-Gök Tanrı Dîni
2-Atalar kültü (Atalara âit olan eşyalara, fikirlere saygı duymak)
3-Şamanizm (Bir totem ve bir büyücüden (şaman) oluşan dînî sistem. Şaman, totemin etrafında dans ederek kötü ruhları kovar. Şaman aynı zamanda doktordur)
4-Budizm
5-Maniheizm
6-Yahûdîlik
7-Hristiyanlık
8-İslâmiyet (Türkler 10. yüzyıldan îtibâren Müslüman olmuşlardır.)

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK SİYER BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  360 Kez Okundu

HZ. MUHAMMED (s.a.s.)’İN HAYÂTI
Soyu: Kusay-Nizar-Maad ve Adnanoğulları – Hz. İsmâil – Hz. İbrâhim – Hz. Muhammed (s.a.s.).
Kureyş: Adnanoğulları’ndan Fihr, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 10. dedesi olup kendisine Kureyş dendiği için Fihr’in neslinden gelenler bu adla anılmışlardır. Kureyş kabîlesi 12 kola ayrılır. Bunlardan Abd-i Menâf’ın oğullarından Hâşim’in oğlu Abdülmuttalib (asıl adı Şeybe) Peygamberimizin (babasının babası) dedesi, babaannesi Fâtıma, anneannesi Berre, annesinin babası Veheb’dir.
Abdülmuttalib: Mekke’nin ileri gelenlerinden olup Peygamberimizin (s.a.s.) dedesidir. Onun zamanında dört önemli olay meydana gelmiştir.
1-Zemzem kuyusunun yeniden açılması.
2-Oğlu Abdullah’ı Allah’a kurbân adaması (100 deve kurbân ederek oğlunu kurtarmıştır)
3-Fil Olayı.
4-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumu.
Abdullah: Peygamberimiz(s.a.s.)’in babası olup Abdülmuttalib’in oğludur. Âmine ile evlenmiştir. 25 yaşındayken, evlendikten birkaç ay sonra vefât etmiştir.
Doğumu: Fil Olayı’ndan 50-55 gün sonra Rebîü’l-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi (m. 20 Nisan 571) doğmuştur.
Babası o doğmadan vefât ettiği için bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.), Halîme adında bir sütanneye verilmiştir.
Sütanneye veriliş nedeni: Bedevîlerin yaşadığı vahâların serin olması, vahâlarda yaşayan bedevîlerin güzel Arapça konuşmalarıdır.
Sütanneleri: Âmine binti Vehb, Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe, Halîme binti Ebî Züeyb ve Ümmü Eymen’dir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sütkardeşinin ismi Şeymâ’dır. Dadıları: Annesi Âmine, Süveybe, Halîme, Halîmenin kızı Şeymâ (Aynı zamanda sütkardeşidir. Annesi ile birlikte dadılık yapardı), Habeşli saygın ve fazîletli hanım Ümmü Eymen Bereke. Hz. Muhammed (s.a.v.) daha sonra onu Zeyd b.Hârise ile evlendirdi.
Hz. Muhammed (s.a.s.), 6 yaşında iken annesine teslim edildi. Aynı sene annesi vefât etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), dedesi Abdülmuttalib ile kalmaya başladı. Ancak 8 yaşında iken dedesi vefât etti. Bunun üzerine amcası Ebû Tâlib onu yanına aldı.
Çocukları: İlk çocuğu Kâsım’dır, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah, İbrâhim (Mısırlı Mâriye’den)
Amcaları: Hz. Hamza, Hz. Abbas, Ebû Tâlib (Abdümenaf), Ebû Leheb, gerçek adı (Abdüluzza), Zübeyr, Abdülkabe, Mukavvim, Dırâr, Kusem, Muğîre, (lakâbı Hacel), Gaydak, (Mus’ab). Bunlardan yalnızca Hz. Hamza ve H.z. Abbas Müslüman olmuştur.
Halaları: Altı tanedir. Safiyye, (Zübeyr b. Avvâm’ın annesi), Atîke, Berre, Ervâ, Ümeyme, Ümmü Hâkim el-Beyzâ. Bunlardan sadece Safiyye hakkında Müslüman olduğu kesin bilinmektedir. Diğerleri hakkında net bilgi yoktur.
Teyzeleri: Ferîda ve Fâhita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefât etmiştir.
Hanımları:
1- Kureyş’li Esed kabîlesinden Huveylid kızı Hz. Hatîce. Onunla peygamberlik gelmeden önce evlenmiş, İbrâhim dışında bütün çocukları ondan dünyaya gelmiştir. Peygamberlik geldikten sonra peygamberimize en çok yardım eden Hz. Hatîce’dir ve Peygamberimiz (s.a.s.) o hayattayken başka bir kadınla evlenmemiştir. Hicretten üç sene önce vefât etmiştir.
2- Hz. Hatîce’nin vefâtından sonra Kureyşli Sevde ile evlendi.
3- Daha sonra Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Âişe ile evlendi. O’ndan başka hiç bir hanımı bâkire değildi. H.z. Âişe Rasûlüllâh’ın en âlim hanımıydı.
4- Sonra H.z. Ömer’in kızı Hafsa ile evlendi.
5- Daha sonra Kays kabîlesinden Hilâl b. Âmir oğullarından Huzeyme b. Hâris’in kızı Zeyneb ile evlendi. Bu hanımı evlendikten iki ay sonra vefât etti.
6- Kureyşli Ümmü Seleme Hind ile evlendi. Rasûlüllâh (s.a.s.)’in en son ölen hanımıydı.
7- Daha sonra Esed b. Huzeyme oğullarından Cahş’ın kızı Zeyneb ile evlendi. Zeyneb halası Ümeyye’nin kızıdır. Zeyneb ilk olarak Zeyd b. Hârise ile evliydi. Allah Rasûlü, Zeyd’i evlat edinmişti. Zeyd, Zeyneb’i boşayınca Allah Teâlâ, evlat edinenlerin onların hanımları ile evlenebilecekleri konusunda ümmeti için uyulacak bir nümûne olmak üzere Peygamberini onunla evlendirdi.
8- Mustalik oğullarından Hâris b. Ebî Dırâr’ın kızı Cüveyriye ile evlendi. Bu hanım Mustalîk oğullarından alınan esirler arasında idi. Rasûlüllâh (s.a.s.)’e gelerek kölelik sözleşmesine yardım etmesini istedi. Bunun üzerine Rasûlüllâh (s.a.v.) onun kölelikten kurtulması için vaat edilen parayı ödedi ve onunla evlendi.
9- Kureyş’in Emevîler kolundan Ebû Süfyân kızı Ümmü Habîbe ile evlendi.
Gençliği: Hz. Muhammed (s.a.s.) gençliğinde Muhammedü’l-Emîn ünvânı ile anılırdı. Bu ünvân, ona hiç yalan söylemediği için verilmişti. Muhammedü’l-Emîn, 25 yaşında iken 40 yaşındaki Hz. Hatîce ile evlendi.
Hz. Hatîce, Peygamberimiz (s.a.s.)’in ilk eşi, çocuklarının annesi ve ilk Müslümanlardan olması sebebiyle İslâm târihinde özel bir yere sahiptir.
Hz. Muhammed (s.a.s.) bu dönemde amcası Ebû Tâlib’i kaybedince, yeğeni Hz. Ali’yi yanına aldı. Ayrıca Hz. Hatîce’nin ona hediye ettiği Zeyd b. Hârise’yi kölelikten azad ederek evlat edindi.
Hz. Muhammed (s.a.s.) 35 yaşındayken Kâbe’nin tamiri sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konması için Mekkelilere yardım etti. Hz. Peygamber, hırkasının içine koyduğu taşı kabîle temsilcilerine taşıttı. Bu durum onun saygınlığını daha da arttırmıştır.
Peygamber Oluşu: Hz. Muhammed (s.a.s.), putperest değildi. Hanîfliği benimsemiştir. Tevhîd inancına bağlıydı. 40 yaşına geldiği zaman Nûr dağındaki Hirâ mağarasında uzlete çekilmeye başladı. Ramazan ayının 27. Pazartesi gecesi Hirâ’da Cebrâîl’den ilk vahyi aldı. Cebrâîl ona “Oku” demişti. “Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku…” Bu olayı ilk önce eşi Hz. Hatîce’ye anlattı ve ona inanan Hz. Hatice, ilk Müslüman oldu. Ertesi gün din bilgini Varaka ile görüştüler ve Varaka ona peygamber olduğunu müjdeledi. İlk vahiyden sonra 3 yıl vahiy gelmedi. 3. yılın sonunda Müddessir sûresi nâzil oldu.
İlk Müslümanlar: Hz. Hatîce, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Hârise, Hz. Ebû Bekir. (Bu dört kişi hayattayken cennetle müjdelenmişlerdir.)
İlk Hicret: İlk Hicret 617 yılında Habeşistan’a yapılmıştır. 617-618 yılları arasında Mekkeliler, Müslümanların bulunduğu mahalleyi kuşattılar. Bu üç yıl, Müslümanlar için çok zor geçmiştir.
Hüzün Yılı: 619 yılı hüzün yılıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Hatîce’yi ve amcası Ebû Tâlib’i bu yılda kaybetmiştir.
Mîrâc: Recep ayının 26/27 gecesi Hz. Muhammed (s.a.s.), Mescid-i Haram’dan Kudüs yakınındaki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Allah katına çıkarılmıştır. Mîrâc sonunda Müslümanlara namaz hediye edilmiştir.
Akabe Biâtları: 621 yılında Medîneli 12 kişi Peygamberimiz (s.a.s.) ile Akabe’de görüşürler. Burada Peygamber (s.a.s.)’e bağlı kalacaklarına yemin ederler. 622’de 75 Medîneli yeniden Peygamberimiz(s.a.s.)’le Akabe’de görüştüler. Burada İslâmiyet’i kabul ettiklerini bildirdiler ve Peygamberimiz (s.a.s.)’i koruyacaklarına dâir yemin ettiler. II. Akabe biâtında Peygamberimiz (s.a.s.)’i Medîne’ye davet ettiler. Bu biâtlar Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mekke’den Medîne’ye hicretine sebep olmuştur.
Hicret: Hicret, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye göç etmesidir. Medîne’ye yerleşen Peygamberimiz (s.a.s.), Mekkeliler ile Medîneliler arasında Muâhât (Kardeşlik) anlaşmasını yaptı. Mekkelilere muhâcir (göçmen), Medînelilere ensâr (yardım edenler) adı verildi. Hicret, İslâm tarihinin başlangıcıdır. Hicret ile İslâm devleti kurulmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.) yeni kurulan İslâm devletinin ilk başkanı olmuştur.
Bedir Savaşı: 624. Mekkeli müşrikler ve Medîneli Müslümanlar arasında olmuştur. Müslümanlar Mekke’den göç ederken bütün mallarını bırakmışlardı. Bunlara karşılık Mekke kervanını vurmaya karar verdiler. Sonucunda zafer Müslümanların oldu. Esirler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirlerse serbest kalacaklardı. Önemi: Mekke ile Medînelilerin ilk savaşıdır. Savaşın diğer bir ismi de Akrabalar savaşıdır. Savaş sonunda Hz. Muhammed (s.a.s.)’in esirler ile ilgili aldığı karar eğitime ne kadar önem verdiğini göstermektedir.
Uhud Savaşı: 625. Mekkeli müşrikler ile Medîneli Müslümanlar arasında olmuştur. Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemeleri sebebiyle yapıldı ve sonuçta Hz. Muhammed (s.a.s.) yaralandı. Hz. Hamza şehît oldu. Müslümanlar, Hz. Peygamber’in sözünün dinlememenin cezâsını ilk kez çektiler.
Hendek Savaşı: (627) Mekkeli müşrikler ile Medîneli müslümanlar arasında olmuştur. Mekkeliler İslâmiyet’in yayılmasını istemiyorlardı. Selmân-ı Fârisî adlı bir Îranlının tavsiyesi ile Medîne’nin etrafında hendekler kazıldığı için Mekkeliler geri dönmek zorunda kaldılar. Hendek Savaşı, Mekkelilerin müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler. Hendek gazvesinde, müslümanlara karşı Kureyş, Gatafan ve Yahûdîlerden meydana gelen birkaç düşman kuvveti birleşip savaştığı için bu harbe Ahzâb Gazvesi de denmiştir.
Hudeybiye Antlaşması: (628) Mekkeli müşrikler ile Medîneli müslümanlar arasında imzâlanmıştır.
1-Her iki taraf birbiri ile 10 yıl boyunca savaşmayacak.
2-Müslüman olup Medîne’ye giden kişiler Medîne’ye alınmayacak, Medîne’den Mekke’ye gelenler ise geri verilmeyecek. (Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medîne’ye alınmayan müslümanlar Mekke’ye dönmediler ve Mekke ile Medîne arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar) Önemi; Mekkeliler, Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.
Hayber’in Fethi: (629) Müslümanlar ile Yahûdîler arasında olmuştur. Yahûdîler, Mekkeliler ile birleşip Müslümanlara zarar veriyorlardı. Sonucunda Medine-Şam yolu güvenlik altına alındı.
Mûte Savaşı: (629) Arap olmayan uluslarla Müslümanların ilk mücâdelesi Mûte Savaşı’yla başlamıştır. Müslümanlar bu savaşta Bizans ordusuna karşı kesin bir başarı sağlayamamıştır. Bizans ile Müslümanlar arasında ilk savaş yapılmıştır.
Mekke’nin Fethi: (630) Mekkeliler ile Müslümanlar arasında olmuştur. Mekkeliler, Müslümanlara karşı kuvvet toplamaya başlamışlardı. Sonucunda;
1-Hz. Muhammed (s.a.s.), Kâbe’yi ziyâret ederek putları kırmıştır.
2-Bütün Mekkeliler İslâmiyet’i kabul ettiler.
3-Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu. 4-Mekke’nin fethi ile İslâm Devleti kuruldu.
Huneyn Savaşı: (630) Mekke’nin fethinden sonra Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılmış ve Tâif kuşatılmıştır.
Tebük Seferi: Bizans Ordusu’na karşı yapılmış, Gassânî Arapları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Tebük seferi Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin önemli ölçüde kurulduğunu göstermektedir. Tebük, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in son seferi olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.), Tebük Seferi’nden Medîne’ye döndükten bir yıl sonra hac yapmak amacıyla Mekke’ye gitmiştir. Vedâ Haccı’ndan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) rahatsızlanarak 8 Haziran 632’de 63 yaşındayken vefât etmiştir, vefât ettiği odaya defnedilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in mezarına Ravza-i Mutahhara (Cennet bahçesi) adı verilir. (Peygamberin mezarı Medîne şehrindedir.)
Âl: Âile, akrabâ, tâbî.
Bi’ât-ı Rıdvân: Hudeybiye’de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.
Bid’at-i Hasene: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan ortaya çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.
Bid’at-i Seyyie: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in ve ashâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.
Bi’set: Gönderme, gönderilme. Peygamberimiz (s.a.s.) kırk yaşında iken mîlâdî 610 senesi Ramazan ayının on yedinci Pazartesi günü Cebrâil ismindeki melek tarafından Peygamber olduğu kendisine bildirildi. Bu seneye Bi’set senesi denir.
Çıhâr Yâr-i Güzîn: Peygamberimiz (s.a.s.)’in dört seçkin ve büyük halîfesi: Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.
Fey’: Dönmek. Muharebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.
Gadîr-i Hum Hadîsi: Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye giden yol üzerindeki Gadîr-i Hum denilen vâdîde buyurduğu hadîs-i şerîf. “Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır..”
Dendân-ı Saâdet: Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası. Dendân-ı saâdet, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan Mehmed Reşâd tarafından yaptırılan kıymetli taşlarla süslü altın bir mahfazada Topkapı Sarayı’nda saklanmaktadır.
Kasîde-i Bürde: İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi. Bu kasîdeyi rüyâsında Peygamberimiz (s.a.s.)’e okuduğu ve Peygamberimiz (s.a.s.) de ona bürdesini yâni hırkasını hediye ettiği için bu kasîdeye, Kasîde-i Bürde denilmiştir.
Kusvâ: Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adı.
Mescid-i Dırâr: Rasûlüllâh Efendimiz (s.a.s.) zamânında münâfıkların fitne, fesâd yuvası ve silah deposu olarak Kuba’da yaptırdıkları mescid.
Mescid-i Hîf: Yetmiş peygamberin namaz kıldığı bildirilen Minâ’daki mescid.
Mescid-i Kıbleteyn: Peygamberimiz (s.a.s.); Medîne-i Münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.
Mescid-i Nebî: Peygamberimiz (s.a.s.)’in, hicretten sonra ashâb-ı kirâm ile birlikte Medîne-i Münevvere’de inşâ ettiği mescid, câmi. Mescid-i Rasûl, Mescid-i Saâdet ve Mescid-i Şerîf de denilmektedir.
Mescid-i Harâm: Ka’be-i Muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi.
Muhasser Vâdîsi: Hicâz’da, Minâ ile Müzdelife’yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ’ya giderken durmamaları gereken yer. Hacılar, Muhasser vâdîsinin başına ulaşınca, bir taş atımı yeri hızla geçer. Çünkü burası Kâbe-i Muazzama’yı yıkmak için gelen Ebrehe’nin ordusunun durak yeridir.
Zevcât-ı Tâhirât: Peygamberimiz (s.a.s.)’in iffetli, pâk, muhterem zevceleri. Mü’minlerin anneleri. Peygamberimiz (s.a.s.) ikinci defâ olarak elli beş yaşında iken Hz. Ebû Bekr’in kızı Hz. Âişe ile evlendi. Diğer Zevcât-ı Tâhirâtı bundan sonra dînî, siyâsî sebeplerle ve merhâmet ve ihsân ederek nikâh etti.
Şecere-i Rıdvân: 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye Antlaşmasından önce Medîneli Müslümanların, altında Peygamberimiz (s.a.s.)’e ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.
Zinnûreyn: İki nûr sâhibi. Peygamberimiz (s.a.s.)’in iki kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen lakab.
Muhadramûn: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in sağlığında Müslüman olan ancak Peygamber (s.a.s.)’le görüşemeyen kişidir. (Veysel Karânî)
En Son Vefât Eden Sahabe: Âmir ibn-u Vâsile el Cüheynî (Leys).
Arza-i Âhire: Peygamberimiz son ramazanda Kur’ân’ı, Cebrâîl (a.s)’a iki kez arz etmesidir.
Rakk: Kur’ân’ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.
Sikâye: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
Hicâbe: Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
Rifâde: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
Sidâne: Kâbe’nin muhafızlığını yapma görevidir.
Darü’n-Nedve: Danışmak ve karar almak için toplanılan yer.
Medîne (Yesrib)’in Yerleşik Kabîleleri: Evs ve Hazreç ile Benî Kaynuka, Benî Nadr ve Benî Kureyza Yahûdîleri. İlk sürülen Yahûdî kabîlesi de Benî Kaynuka’dır.
Haram Aylar: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep.
Ehl-i Suffa: Medîne-i Münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamberimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan ashâb-ı kirâm.
Tasavvûf: Hicrî ilk iki yüzyılda kişinin kendi iç dünyasındaki derinlik ve zenginliği, coşkulu dindarlığını ifâde için genelde zühd, rikâk-rekâik, takvâ, ibâdet gibi kelimeler kullanılıyor, böyle kimselere de zâhid ve âbid deniliyordu. Hicrî III. yüzyıldan sonra daha kapsamlı olarak tasavvûf, sûfî, sûfiyye gibi terimler kullanılmaya başlandı. Dünyayı âhiretle bir ve eşit tutmak veya ondan üstün tutmamak zühddür. Zühd ilkesine bağlı olarak yaşayan kişilere de zâhid denir. Zühd tasavvûfun temelidir. Zühd ile tasavvûf arasındaki en önemli fark zühdde korku, tasavvûfta sevgi unsurunun ağır basmasıdır. Allah’ın yakınlığını kazanan insanlara mukarreb denir.
Tasavvûfta Kurumlaşma Dönemi: İlk tasavvufî kurum Suriye’de Remle’de Hankâh adıyla kuruldu, bu kurumlara ribât, tekke, zâviye, dergâh, âsitâne gibi isimler verildi. İbn Arabî, vahdet-i vücûd terimi ile ifâde edilen bir görüş ortaya attı. El-Fütûhâtü’l-Mekkiyye ve Füsûsu’l-Hikem gibi eserlerinde bu konudaki düşüncelerini genişçe açıkladı.
Tasavvûfta Sapmalar: Hulûl inancı. Bunlara göre Allah, insan bedenine girer. Bedene girince ondaki insanlık nitelikleri kalkar, yerini tanrılık nitelikleri alır.

İlme’l Yakîn: Sağlam biliştir. O bilginin doğruluğundan hiç şüphe edilemez oluş şeklidir.
Ayne’l Yakîn: Göz ile görür derecesinde, müşâhede ederek bilmektir.
Hakka’l Yakîn: Tadarak, yaşayarak bilmektir.

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS – YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK HADİS BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  640 Kez Okundu

Hadîs-i Nâsih: Rasûlüllâh Efendimiz (s.a.s.)’in, son zamanlarında söyleyip, önceki hükümleri değiştiren hadîs-i şerîfleri.
Hadîs-i Cibrîl: Peygamberimiz (s.a.s.)’, ashâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil (a.s.)’ın insan sûretinde gelip; İslâm’ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Rasûlüllâh (s.a.s.)’in verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.
Cerh ve Ta’dîl: Hadîs ilmine âit iki ıstılâh (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta’dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açıklaması.
Cevâmi’u’l-Kelim: Az kelime (söz) ile çok şey anlatma özelliği.
İhtisâr: Hadîsi özetlemek, rivâyet ederken bir kısım kelimeleri kısmaktır.
Takti’: Kısımlara bölmektir. Bir hadîsi ihtivâ ettiği hükümlere göre parçalamaktır.
Telfîk-i Rivâyet: Hadîsin değişik rivâyetlerini birleştirmektir.
Tedvîn: Cem etmek. Hadîslerin yazılarak kitap hâline getirilmesi safhasıdır. Zührî, hadîsi ilk kez tedvîn eden kişidir.
Tasnîf: Sınıflara ayırmak. Hadîsleri belli guruplara ayırmaktır.
İsnâd: Rivâyetin ilk kaynağına yakınlığı, yani râvî sayısı azlığı.
Tebvîb: Hadîsin bablara ayrılmasıdır, tasnîfin içinde yer alır.
Müksirûn: Çok hadîs rivâyet eden sahâbelere verilen sıfattır. Bu kişiler;
1) Ebû Hureyre: 5375 hadîs.
2) Abdullah İbn Ömer: 2630 hadîs.
3) Enes b. Mâlik: 2286 hadîs.
4) Hz. Âişe: 2210 hadîs.
5) İbn Abbâs: 1660 hadîs.
6)Câbir b. Abdullah: 1540 hadîs.
7) Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadîs.
8) Abdullah b. Amr ibnu’l Âs hadîs.
İlk Hadîs Usûlü Eserini Veren Kişi: Abdurrahman ibn-u Hallâd er-Râmehurmuzî’dir.
Kütüb-i Sitte: Kur’ân-ı Kerîmden sonra, İslâm dîninin ikinci kaynağı olan hadîs-i şerîfleri ihtivâ eden ve doğruluğu İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilen altı hadîs kitâbının hepsine birden verilen ad. Buhârî (Sahîh-i Buhârî) ve Müslim’in (Câmi’us-Sahîh) Câmî’leri ile Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce’nin Sünenleridir.
Kütüb-i Tis’a: Kütüb-i Sitte’ye ilâve olarak toplam dokuz kitaptır. Dârimî’nin Sünen’i, İmâm Mâlik’in Muvatta’ı, Ahmet İbn-i Hanbel’in Müsned’i.

KAYNAĞINA GÖRE HADÎSLER
Kudsî Hadîs: Anlamı Allah’a, lâfzı Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ait olan hadîslerdir.
Merfû Hadîs: Hz. Peygamber’e isnâd edilen hadîsler.
Mevkûf Hadîs: Sahâbelerden rivâyet edilen hadîsler.
Maktû Hadîs: Tâbiinden rivâyet edilen hadîsler.

RÂVÎLERİN SAYISINA GÖRE HADÎSLER
Mütevâtir Hadîs: Yalan üzerinde birleşmeleri aklen mümkün olmayan râvîler topluluğunun, her nesilde, kendileri gibi bir topluluktan rivâyet ettiği, işitme veya görmeye dayanan hadîslerdir. İki türü vardır:
Lafzî mütevâtir, senedin başından sonuna kadar her tabakada bütün râvîlerin aynı lafızlarla rivâyet ettikleri hadîs.
Mânevî mütevâtir, lafızları değişik olduğu halde aynı anlamı ifâde eden rivâyetlerdir.
Âhad Hadîs: Mütevâtir hadîs şartlarını taşımayan hadîstir. Râvî sayısı bazen çok, bazen bire düşen hadîsler. Meşhûr, Azîz ve Garip şeklinde türleri vardır.
Meşhûr Hadîs: Herhangi bir tabakada en az üç râvîsi olan hadîsler.
Azîz Hadîs: Râvî sayısı ikiye düşmüş olan hadîsler.
Garîp Hadîs: Bir tek râvîsi bulunan hadîsler.

SIHHAT DERECESİNE GÖRE HADÎSLER
Sahîh Hadîs: Rasûlüllâh (s.a.s.)’a ait olduğunda usûl bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatine hükmedilmiş olan hadîstir.
Hasen Hadîs: Sahîh ile zayıf arasında yer alan, ancak sahîhe daha yakın olan hadîslerdir.
Zayıf Hadîs: Zayıf hadîs, sahîh ve hasen hadîste bulunması gereken şartları taşımayan fakat uydurma olarak da isimlendirilemeyen hadîstir.

SENETTEKİ KOPUKLUKTAN DOĞAN ZAYIF HADÎSLER
Mürsel Hadîs: Tâbiînin sahâbeyi atlayarak doğrudan Hz. Peygamber (s.a.s.)’e isnâtla rivâyet ettikleri hadîslerdir.
Munkatı’ Hadîs: Senedin herhangi bir yerinden bir râvînin veya farklı yerlerinden “peş peşe olmamak şartıyla” birden fazla râvînin düştüğü hadîstir.
Mu’dâl Hadîs: Senedin herhangi bir yerinden peş peşe iki veya daha çok râvînin düştüğü hadîstir.
Muallâk Hadîs: Senedin baş tarafından bir veya birkaç râvî ya da tamamının ismini kaldırarak rivâyet edilen hadîstir.
Müdelles Hadîs: Hadîs terimi olarak râvînin çağdaşı olup görüştüğü fakat hadîs almadığı veya çağdaşı olduğu halde görüşmediği bir şeyhten işittiğini zannettirecek şekilde rivâyet ettiği hadîs türüdür.

RÂVÎYE YAPILAN İTHAMLARDAN DOĞAN ZAYIF HADÎSLER
Münker Hadîs: Zayıf bir râvînin güvenilir bir râvîye veya râvîlere aykırı olarak rivâyet ettiği ve bu rivâyetiyle tek kaldığı hadîslerdir.
Metrûk Hadîs: Yalancılıkla ithâm olunan; çok yanılma, fısk, gaflet gibi kusurlardan birini taşıyan râvînin tek başına rivâyet ettiği hadîslerdir.
Muallel Hadîs: Dış görünüşü bakımından sahîh olmakla birlikte bu sıhhati yok edebilecek bir illete sâhip olan hadîslerdir.
Müdrec Hadîs: Hadîsten olmayan bir sözün, hadîse bitişik olarak zikredilmesine “idrac”, bu durumdaki hadîse de müdrec denir. Rasûlüllâh (s.a.s.)’ın sözüne herhangi bir râvînin sözünün karışmasıdır.
Mevzû Hadîs: Hz. Peygamber (s.a.s.) adına yalan uydurmakla cerh edilmiş bir râvînin rivâyetleridir.
Maklûb Hadîs: Senedindeki bazı râvî isimleri ya da metnindeki bazı kelimeler takdîm veya tehire uğramış hadîstir.
Muztarib Hadîs: Birden çok rivâyeti bulunduğu halde rivâyetlerinin birini diğerine tercih edecek sebep bulunmayan hadîslerdir.
Şâz Hadîs: Râvînin rivâyet ettiği hadîsle aynı hadîsi rivâyet eden diğer râvîlere aykırı düşmesi, rivâyette tek kalmasıdır.
Musahhaf Hadîs: Kelimesi nokta değişikliğine uğramış hadîstir. Bu duruma da tashîf denir. Sitten kelimesi yerine şey`en denmesi gibi.
Muharref Hadîs: Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadîstir. Bu duruma da tahrîf denir. Remâ ebî yerine Remâ Übey denmesi gibi. Beşîr kelimesinin Büşeyr diye rivâyet edilmesi hem tashîf hem tahrîftir.

TEMEL HADîS KİTAPLARI
Ale’r-Ricâl (Şahıs Merkezli) Kitaplar:
a) Müsnedler: Sahâbî râvîler muhtelif kriterlere göre sıralanır ve her birinden rivâyet edilen hadîsler, konularına bakılmaksızın isimleri altında dercedilir. Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’leri, bu türün en önde gelen örnekleridir.
b) Mu’cemler: Hadîslerin ya ilk sahâbî râvîleri veya son râvîleri olan müellifin hocaları, alfabetik veya kabîlelerine göre bir sıralamaya tâbî tutulur. et-Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-kebîr, el-Mu‘cemu’l-evsat ve el-Mu‘cemu’s-sağîr’i bu grubun en meşhur örneklerini teşkil eder. el-Mu’cemü’l-kebîr ise müsnedler gibi sahâbî râvîlerini esas alır.
Ale’l-Ebvâb (konu merkezli) Kitaplar: Hadîsler, râvîlerine bakılmaksızın konularına göre tasnif edilir, birer bab/alt başlık tahsîs edilir. Câmî’ler, Sünenler, Musannefler gibi türleri vardır.

ÖNDE GELEN MUHADDİSLER
Ahmed b. Hanbel: H. 164’te Bağdat’ta doğmuş, H. 241′de vefât etmiştir. 700’den fazla sahâbî’den nakledilen 30.000’e yakın hadîsi ihtivâ eden Müsned’i, müsned türünün de en meşhurudur. 750.000 hadîsten seçerek meydana getirmiştir.
İmâm Mâlik: H. 93 yılında Medîne’de doğmuş, H. 179/795’da Medîne’de vefât etmiştir. Etbau’t-Tâbiîn’dendir. el-Muvatta‘ı, 10.000 hadîs ve 1720 rivâyeti ihtivâ etmektedir.
Buhârî: H. 194/810 yılında Buhâra’da doğmuş, H. 256/870 yılında vefât etmiştir. Daha on yaşlarında iken hadîs ezberlemeye başlamıştır. Bini aşkın hocadan ders almıştır. Bütün ömrünü ve her şeyini hadîse adayan Buhârî’, yüz bini sahîh, toplam üç yüz bin hadîs ezberlemiştir. el-Câmiu’s-sahîh adlı eserini 600.000 hadîs arasından seçmiştir. Mükerrerler dâhil 7275, mükerrerler dışında dört bine yakın hadîs ihtivâ eder.
Müslim: H. 202, 204 veya 206 tari¬hinde Nişabur’da doğmuş, 874’de vefât etmiştir. Bütün hayatını hadîse adamıştır. “Sahîh-i Müslim” diye şöhret bulmuş olan el-Müsnedü’s-Sahîh, Kütüb-i Sitte’nin ikinci kitabıdır. İmâm Müslim onu, 300.000 hadîs içinden seçe¬rek meydana getirmiştir.
Tirmizî: H. 209/827 yılında doğmuş, H. 279/892’da Tirmiz’de vefât etmiştir. Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd gibi öteki Kütüb-i Sitte müellifleriyle görüşmüştür. En meşhur eseri Sünenü’t-Tirmizî, Kütüb-i Sitte’nin üçüncü kitabıdır.
Ebû Dâvûd: Sünenler, fıkıh konularına göre tasnîf edilmiş, ahkâm hadîslerini ihtivâ eden kitaplardır. Ebû Dâvûd, H. 202’de Sicistan’da doğmuş, H. 275/888’de Basra’da vefât etmiştir. Sünen’i 4800 hadîs ihtivâ etmektedir.
Nesâî: H. 214/829 yılında Nesâ’da doğmuş, Remle’de veya Mekke’de H. 303/915 yılında vefât etmiştir. Nesâî bu kitabını sadece sahîh hadîsleri almak üzere ihtisâr etmiş, eserine el-Müctenâ veya meşhur olduğu şekliyle el-Müctebâ adını vermiştir. Sünenler içinde en az zayıf hadîs ve cerh edilmiş râvîsi bulunan bir kitab olarak bilinir.
İbn Mâce: H. 209’da Kazvin’de doğmuş, H. 273’te vefât etmiştir. İbn Mâce’nin Sünen’i, mukaddime hâriç 37 kitâb, 1515 bâb ve 4341 hadîsten oluşmaktadır.
Dârimî: H. 181/797’de Semerkand’da doğmuş, H. 255/868’de Merv’de vefât etmiştir. Sünen’i, kendisine özgü ve gerçekten kıymetli mukaddimesi dışında tahâretten vasiyyete kadar uzanan fıkhî bölümleri, fıkıh kitaplarındaki sıralanışlarına uygun biçimde ihtivâ etmektedir.
Sahîhayn: Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim.

 

 

29

Nisan
2012

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  1.026 Kez Okundu

 Kuruluşu: Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı yasayla, Başvekâlet bütçesine dâhil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği adıyla kuruldu. 14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 ‘te yürürlüğe giren 2800 Sayılı “Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun”, Başkanlığın ilk teşkilat kanunu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda 1965 senesinde düzenleme yapıldı. 1976 senesinde yapılan değişiklikler ise 1979’da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yeni bir düzenleme de yapılmadı. Bugünkü durumu 18 Temmuz 1984’te kadro kararnamelerine göre çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Talimatları gereğince düzenlenmiştir. 13 Temmuz 2010 yılında yürürlüğe giren 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile son şeklini almış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup, Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bir kimse en fazla iki kez başkan olabilir, görev süresi 5 yıldır. Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan vekili atanabilir ve bunların görev süreleri başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekillerinden biri veya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, başkana vekâlet eder. Din İşleri Yüksek Kurulu, en yüksek karar ve danışma organı olup, 16 üyeden oluşur. Diyanet İşleri Başkanı; belirlenen 24 aday arasından 12’sini, ayrıca İlahiyat fakülteleri öğretim üyeleri arasından 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tesbît eder. Kurul üyelerinin görev süreleri 5 yıldır. Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden oluşur, görev süresi beş yıldır, tekrar atanabilir. Başkanlığın Hizmet Birimleri: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dînî Yayınlar Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığ, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. İlk Başkan: Ankara Müftülüğü görevinde bulunan Börekçizâde Mehmet Rıfat Efendi 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine getirildi. Diyanet İşleri Başkanları: Rıfat Börekçi 1924-41 arası. Şerafettin Yaltkaya 1941-47 arası. Ahmet Hamdi Akseki 1947-51. Eyüp Sabri Hayırlıoğlu 1951-60. Ömer Nasuhi Bilmen 1960-61. Hasan Hüsnü Erdem 1961-64. Tevfik Gerçeker 1964-66. İbrâhîm Bedreddin Elmalılı 1965-1966. Ali Rıza Hakses 1968-72. Lütfi Doğan 1972-76. Süleyman Ateş 1976-78. Tayyar Altıkulaç 1978-86. Mustafa Sait Yazıcıoğlu 1987-92. Mehmet Nuri Yılmaz 1992-2003. Ali Bardakoğlu 2003- 2010. Mehmet Görmez 2010 – halen devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı; il ve ilçe müftülükleriyle eğitim merkezlerinden meydana gelmektedir. İl ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eden müftülükler, bölgelerindeki dînî hizmetleri yöneten din görevlileri bulunmaktadır. İl müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkanlarına, İlçe Müftüleri ise İl Müftülüklerine bağlıdır. İl ve İlçe Müftüleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dînî kuruluşları yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlerler. Diyanet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, teşkilatın her kademesinde görev yapan personelin kendi görev dalında eğitilmesini ve mesleğe uyumlarını sağlamak, görev verimliliğini artırarak daha üst görevlere hazırlamak amacıyla kurulan Eğitim Merkezleri Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Samsun, Rize’de bulunmaktadır. Eğitim merkezleri doğrudan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlıdırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatı, vatandaş ve soydaşlarımızın bulunduğu ülkelerde büyükelçiliklerimiz nezdinde Din Hizmetleri Müşavirlikleri, başkonsolosluklarımız nezdinde de Din Hizmetleri Ataşelikleri olarak teşkilatlanmıştır. Din Hizmetleri Müşâvirlikleri: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır. Din Hizmetleri Ataşelikleri: Almanya (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Karlsruhe, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Münster, Mainz), Avustralya (Sidney, Melburn), Hollanda (Deventer), Fransa (Lyon), Amerika Birleşik Devletleri (New-York), Suudi Arabistan (Cidde), Nahcivan, Romanya (Köstence)’da bulunmaktadır. Müşâvirlik ve Ataşelik birimleri bulunmayan (Arnavutluk, Gürcistan, Kanada, Kosova, Litvanya, Moğolistan, Norveç ve Ukrayna) çeşitli ülkelerde de geçici din görevlileri bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, merkez ve taşra teşkilatları dışında Türk işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ülkelerde Yurtdışı Din Hizmetleri Müşâvirlikleri bulunmaktadır. Bu müşâvirlikler bulundukları bölgelerde din hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadırlar.

KUTLU DOĞUM HAFTASI İlk defa Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında Kamerî Takvim, 1994 yılından itibaren de, Peygamberimizin mîlâdî doğum günü olan 20 Nisan tarihi esas alınarak Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede bütün il ve ilçelerde değişik konularda panel ve konferanslar düzenlenmiş, 1994 yılından itibaren de hafta içerisinde sempozyum düzenlenmeye başlamıştır.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI HAFTASI 1986 yılından itibaren her yıl Ekim ayının ilk haftası “Câmiler Haftası” olarak, 2003 yılından itibaren de “Câmiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmıştır.

DİYANET AYLIK DERGİSİ KAPAK KONULARI TARİHİ KONUSUOCAK 2009 DİNDARLIĞIMIZI GÜZELLEŞTİRELİM ŞUBAT 2009 TOPLUMSAL EMANET: YETİMLERİMİZ MART 2009 AYDIN KİMLİĞİ NİSAN 2009 RAHMET PEYGAMBERİ ve AİLE MAYIS 2009 DİN GÖRÜNTÜLÜ YENİ AKIMLAR HAZİRAN 2009 KUR’ÂN’I KALPLERE YAZMAN: HAFIZLIK TEMMUZ 2009 İSLAMLA YENİLENME AĞUSTOS 2009 RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR EYLÜL 2009 HAYATIN NEVBAHARI, GENÇLİK ve SORU NLARI EKİM 2009 AKL-I SELÎM ve KALB-İ SELÎM OLABİLMEK KASIM 2009 VİCDAN EĞİTİMİ ARALIK 2009 GÖĞE UZANAN ŞEHADET PARMAĞI: MİNARE OCAK 2010 UZUN ÖMÜR, GÜZEL HAYAT ŞUBAT 2010 ÇOKLUKTA BİRLİK, BİRLİKTE ÇOKLUK MART 2010 RUHUN MİRACI: NAMAZ NİSAN 2010 OKUMAK, ANLAMAK ve YAŞAMAK İÇİN MAYIS 2010 GENÇLİK ve KİMLİK HAZİRAN 2010 İSLAM MEDENİYETİNDE AZINLIKLAR TEMMUZ 2010 ÇAĞDAŞ DÜNYANIN YETİMLERİ: MÜSLÜMAN AZINLIKLAR AĞUSTOS 2010 ÇEVRİMİÇİ TEHLİKE: İNTERNET BAĞIMLILIĞI EYLÜL 2010 RUHUN İSTİKRARI EDEP EKİM 2010 HELAL DUYARLILIĞI KASIM 2010 YÖNELİŞLER HEP O’NA ARALIK 2010 GELENEKTEN GELECEĞE OCAK 2011 AKLIN İBADETİ: TEFEKKÜR

29

Nisan
2012

İTİKAT-DİNLER TARİHİ-HADİS-KURAN-I KERİM-TEFSİR-MEZHEPLER TARİHİ KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  665 Kez Okundu

İTİKAT KONUSUNDA TEST

1. İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal.
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Enva’.

2. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrhâs.
b) Meûnet.
c) İstidrâc.
d) İhânet.

3. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?
a) Nihal.
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Butlân.

4. Kıyâmet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haşr.
b) Mîzân.
c) Berzâh.
d) Ba’s.

5. İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya ne ad verilir?
a) Taklîdî îmân.
b) İcmâlî îmân.
c) Tahkîkî îmân.
d) Tafsîlî îmân.

6. Allah’ın eli, yüzü, gözü ve görmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar.
b) Haberî sıfatlar.
c) Selbî sıfatlar.
d) Tekvînî sıfatlar.

7. Allah’ın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen irâdesi hangi tür irâdedir?
a) Tekvînî irâde.
b) Teşrîî irâde.
c) Meşîî irâde.
d) Yaratma ile ilgili irâde.

8. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına ne denir?
a) Reenkarnasyon.
b) Düalizm.
c) Ahura Mazda.
d) Teslîs.

9. İslâm’da fiilî ibâdet hükümleri dışında kalan, insanların birbiriyle, toplumla yahut da toplumların birbiriyle olan hukûkî, idârî, mâlî, iktisâdî ve beşerî münâsebetlerini düzenleyen hükümlerine fıkıh ilminde ne ad verilir?
a) Ukubât
b) Muâmelât
c) Va’d ve Vaîd
d) Ferâiz

10. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen, vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nasîhat.
b) İrşâd.
c) Ta’lîm.
d) Tezkîr.

11. Tekvînî irâde ile teşrîî irâde arasındaki ayrım aşağıdaki ifâdelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Teşrîî irâde tekvînî irâdeden daha kapsamlıdır.
b) Teşrîî irâde sadece hayra yönelik olarak gerçekleşir.
c) Tekvînî irâde sadece şerre yönelik gerçekleşir.
d) Allah şerri irâde edip yaratmaz.

12. İman, İslâm ve itaat kavaramlarının anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Boyun eğme – Teslim olma – Gönülden bağlanma.
b) Gönülden bağlanma – Teslim olma – Boyun eğme.
c) Teslim olma – Gönülden bağlanma – Boyun eğme.
d) Gönülden bağlanma – Boyun eğme – Teslim olma.

13. “Akıl ve naklin ifâde ettiği gerçeği yansıtan, içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber, hangi Kur’ân kavramı ile ifâde edilir?
a) Ayne’l-yakîn.
b) Hakka’l-yakîn.
c) İlme’l-yakîn.
d) Kitâbü’n-ma’lûm.

14. Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?
a) Mu’tezile – Cebriyye.
b) Mu’tezile – Eş’ariyye.
c) Mu’tezile – Mâtürîdiyye.
d) Mu’tezile – Hâriciyye.

15. Kâinatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aklî delil.
b) Burhân-ı limni.
c) Burhân-ı inni.
d) Burhân-ı temânu’.

16. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hâricîlik.
b) Şia.
c) Cebriyye.
d) Kaderiye.

17. Çile çekerek ve nefse karşı savaşarak, mücâhede ve riyâzet yoluyla hakka ve kurtuluşa ulaşmayı amaçlayan tarîkat çeşidine ne ad verilir?
a) Tarîk-i ebrâr.
b) Tarîk-i şuttâr.
c) Tarîk-i ahyâr.
d) Tarîk-i settâr.

18. Metod yönünden Aristo’yu takip eden, mantık ve matematiğe dayanan, Gazâlî’nin temsilciliğini yaptığı akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bâtınîlik.
b) Meşşâîlik.
c) Hâricîlik.
d) Eşarîlik.

19. Meşşâîlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mantık ve matematiğe dayanır.
b) En büyük temsilcisi Gazâlî’dir.
c) Metod yönünden Aristo takip edilmiştir.
d) Meşşâîlikte ahlâkî meselelerle ilgili olarak Yunus Emre ün yapmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî bilginlerinden değildir?
a) Gazzâlî.
b) Fahreddîn er-Râzî.
c) Kâdı Beydâvî.
d) Şevkânî.

21. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir.
a) Hâriciye.
b) Cebriyye.
c) Mu’tezile.
d) Mâtürîdiyye.

22. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biri değildir?
a) Mâtürîdiye.
b) Eş’ariyye.
c) Zeydiyye.
d) Selefiyye.

23. Büyük günah işleyen kişinin ne mü’min ne de kâfir olduğunu, ancak ikisinin arasında bir yerde olduğunu iddia eden, tevhîd, adâlet, Va’d ve Vaîd, el-Menziletü Beyne’l-Menzileteyn, Emri bil ma’rûf ve’n-nehyi anil münker, gibi esasları benimseyen ehli bid’at mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şiâ.
b) Mutezile.
c) Cebriyye.
d) Selefiyye.

24. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?
a) Şiâ.
b) Havâric.
c) Zeydiyye.
d) Mu’tezile.

25. “İyi ve kötü akıl ile bilinemez” diyen İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam Mâtürîdî.
b) İmam Hanbelî.
c) Ebû Hanife.
d) Eş’arî.

26. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?
a) Şiâ.
b) Matürîdîlik.
c) Mu’tezile.
d) Vehhâbîlik.

27. “Kendilerine din tebliğ edilmemiş insanlar akılları ile Allah’ın varlığını ve birliğini bulmakla yükümlüdür” diyen mezhep hangisidir?
a) Eş’arîlik.
b) Hanbelîlik.
c) Hanefîlik.
d) Mâtürîdîlik.

28. Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı, aşağıdaki tartışma konularından hangisinin sonucudur?
a) Tevhîd.
b) Kıraatın insan sesi olması.
c) Allah’ın sıfatlarının mahiyeti.
d) Hz. Îsâ’nın Allah’ın kelimesi olması.

29. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifâde edeceği imana aykırı sözler hiç bir değer taşımaz.” ifâdesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Mâtürîdiyye ekolü.
b) Eş’ariyye ekolü.
c) Cebriyye ekolü.
d) Mûtezile ekolü.

30. “İnsan fiilleri konusunda, insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irâde ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan irâdesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” Bu görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mâtürîdiyye ekolü.
b) Eş’ariyye ekolü.
c) Mûtezile ekolü.
d) Mürcie ekolü.

31. İnanç konularındaki âyet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Hâl.
b) Mürcie.
c) Selefiyye.
d) Ehl-i Sünnet.

32. Hangisi, Eş’ariyye ile Mâtürîdiyye arasındaki görüş ayrılıklarından biri değildir?
a) İrâde-i cüz’iyye.
b) Allah’ın akılla bilinmesi.
c) Hüsün ve kubuhun akılla bilinmesi.
d) Allah’ın ahirette görülmesi.

33. Abbâsîler döneminde Hanefî mezhebinin devletin başlıca mezhebi olmasında etkisi olan ve kâdı’l-kudât lakabıyla bilinen ünlü müctehîd kimdir?
a) Züfer.
b) Ebû Yûsuf.
c) İmam Muhammed.
d) Ebû Hanîfe.

34. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
a) İman –İtikat.
b) Habîs-Necîs.
c) İsrâf-Tebzîr.
d) Sıhhat –Butlân.

35. Hüsün ve kubuh ne demektir?
a) İbâdetler.
b) İyilikler.
c) Kötülükler.
d) İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.

36. Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen, Mugayyebât-ı hamse ne demektir?
a) Allah’ın beş nimeti.
b) Beş bilinmeyen şey.
c) İlâhî beş emir.
d) Gayba inanmak.

37. “Allah’ın eli” (yedu’llâh) ifâdesi Mâtürîdî ve Eş’arî âlimlere göre hangi anlama gelir?
a) Allah’ın mükâfâtı.
b) Allah’ın cömertliği.
c) Allah’ın ikrâmı.
d) Allah’ın kudreti.

38. Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmelere ne ad verilir?
a) Sağîre.
b) Zelle.
c) Kebîre.
d) Suğayre.

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkârına delâlet eden sözler” anlamındadır?
a) Elfâz-ı küfür.
b) Ahkâm-ı küfür.
c) Ahlâk-ı kâfir.
d) Redd-i elfâz.

40. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Irak merkezli oluşan fıkıh ekolüne ‘ehl-i rey’ denir.
b) Şirk, küfürden daha kapsamlı bir kavramdır.
c) Şeytan cinlerden değildir.
d) İcmânın edille-i şer’iyyeden bir delil olduğu konusunda müctehidler icmâ etmemişlerdir.

41. Usûl-u hamse ne demektir?
a) Mu’tezilenin esas görüşleri.
b) Ehl-i sünnetin esas görüşleri.
c) Kelâm usûlü.
d) Ehl-i bid’at.

42. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
a) Muhâlefetün li’l-havâdîs.
b) Kıdem.
c) Kıyâm bi-nefsihî.
d) Bekâ.

43. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamındadır?
a) Kıdem.
b) Bekâ.
c) Vahdâniyyet.
d) Kıyâm bi-nefsihî.

44. İmamın(halîfenin) ancak Ehlibeyt’ten birinin olabileceğini iddia eden, Hz. Ali’nin âyet ve hadislerle halîfe tayin edildiğini, imamların mâsûm (günahsız) olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cebriyye.
b) Şiâ.
c) Hâricîlik.
d) Eş’ariye.

45. Şiâ mezhebinin kolları arasında hangisi yer almaz?
a) Gâliye.
b) Zeydiyye.
c) İsmâiliyye.
d) İbâdiyye.

46. Özellikle kader konusundaki uç görüşleriyle dikkat çeken, insanın hiç bir irâdesinin olmadığını, insanın rüzgârın önünde savrulan bir yaprak misâli, kaderinde ne yazıyorsa onları yapmak zorunda olduğunu ileri süren mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Selefiyye.
b) Cebriyye.
c) Mûtezile.
d) Şiâ.

47. Hz. Ali’yi; “Ali’den başka ilah olmadığına şehâdet ederim..” diyerek Tanrı kabul eden, namazı; “Ali’yi, Muhammed’i ve Selmân’ı yüceltiriz.” demekten ibâret sayan ve dinin bir çok emrini keyfî olarak değiştiren, günümüzde Sûriye’nin de yönetimini elinde tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zeydiyye.
b) İsmâiliyye.
c) Nusayrîlik.
d) İmâmiyye.

48. Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i sünnete en yakın olan tek Hâricî kolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbâdiyye.
b) Keysâniyye.
c) Ezarika.
d) Zeydiyye.

49. Aşağıdakilerden hangisi bid’at mezheplerden biri değildir?
a) Zeydiyye.
b) Selefiyye.
c) Mürcie.
d) Mûtezile.

50. Yerine getirilişleri açısından dînî hükümleri üç gruba ayırsak, aşağıdakilerden hangisi bu grubun dışında kalır?
a) Îtikâdî hükümler.
b) Amelî hükümler.
c) İlmî hükümler.
d) Ahlâkî hükümler.

51. Ezelde takdir edilmiş kader anlayışını, insanın irâde hürriyetini ortadan kaldırdığı iddiâsına dayanarak reddeden ve kulların kaderlerini kendilerin yazdığını savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaderiyye.
b) Şiâ.
c) Selefiyye.
d) Cebriyye.

52. İlk tasavvufî kurum hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Irak’ta Âsitâne adıyla kuruldu.
b) Sûriye-Şam’da Dergâh adıyla kuruldu.
c) Adıyaman-Menzil’de Tekke adıyla kuruldu.
d) Suriye-Remle’de Hankâh adıyla kuruldu.

53. Hangisi tasavvufî düşüncenin temel ilkelerinden değildir?
a) Doğruluk.
b) Tevbe.
c) Zenginlik.
d) Cömertlik.

DİNLER TARİHİ KONUSUNDA TEST

1. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?
a) Şabat.
b) Sukkot.
c) Yom Kippur.
d) Şavuot.

2. Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları, en önemli yılbaşı bayramı hangisidir?
a) Sittur.
b) Roşaşana.
c) Yom Kippur.
d) Şavuot.

3. Mûsevîlerde, Roşaşana sonrasındaki on gün boyunca, o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışların gözden geçirildiği, insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenip helalleşildiği, keffâret günü anlamına gelen oruç gününe ne ad verilir?
a) Sittur.
b) Roşaşana.
c) Yom Kippur.
d) Simha Tora.

4. Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahûdîlere verilişini (emirin alınışı) kutlama bayramı hangisidir?
a) Sukkot.
b) Roşaşana.
c) Yom Kippur.
d) Şavuot.

5. Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın adı nedir?
a) Sukkot (Çardaklar).
b) Roşaşana.
c) Hanuka.
d) Fısıh.

6. Tevrat’ta yılda üç defa hac ibâdeti emredilmektedir. Hangisi, Yahûdîlikteki hac zamanlarındandır?
a) Sukkot.
b) Şavuot.
c) Fısıh.
d) Hepsi.

7. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdî mezheplerinden birisi değildir?
a) Karailik.
b) İshakiyeler.
c) Protestanlık.
d) Ferisiler.

8. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîlikte ibâdette kullanılan dînî objelerden değildir?
a) Siddur-Kipa.
b) Tefilin-Tallit.
c) Şofar.
d) Fısıh

9. Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan, günümüzde klasik Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortodoks.
b) Hasidilik.
c) Reformist Yahûdîlik.
d) Samiriler.

10. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inanç esaslarından biri değildir?
a) Teslis inancı.
b) Tanrının Îsâ şeklinde zuhur etmesi.
c) Tanrının, bütün insanların günahlarına keffâret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi.
d) Hanuka.

11. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan sakramentlerinden (gizemlerinden) biri değildir?
a) Günah itirafı – Evharist.
b) Tefilin-Tallit.
c) Hastayı son yağlama – Rahip Takdisi.
d) Vaftiz –Konfirmasyon.

12. Hangisi, Hristiyanların kutladıkları önemli dînî festivallerden biri değildir?
a) Kristmas /Noel.
b) Easter /Paskalya.
c) Pentakost /Beyaz Pazar.
d) Matsa /Mayasız Ekmek.

13. Aşağıdakilerden hangisi Hristanlığın öncü reformcularından biri değildir?
a) Moses Mendelssohn.
b) Martin Luther.
c) Ulrich Zwingli.
d) John Calvin.

14. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîliğin öncü reformcularından biri değildir?
a) Moses Mendelssohn.
b) Abraham Geiger.
c) Ludwig Philipson.
d) John Calvin.

15. Ermeni Kilisesi hiyerarşisinde bulunan makamlardan, gerekli eğitimi almış, evlenmemiş papazlara verilen rütbe nedir?
a) Başpapaz.
b) Vertabetlik.
c) Katolikos.
d) Piskopos.

16. Aşağıdakilerden hangisi batıda yaygın olan Protestanlık çerçevesindeki mezheplerdendir?
a) Evanjelizm – Anglikan.
b) Baptistler – Adventistler.
c) Presbiteryenler – Pentekostalistler.
d) Hepsi.

17. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın temel akımları arasında yer almaz?
a) Katolik.
b) Ortodoks.
c) Protestan.
d) Karailik.

18. Aşağıdakilerden hangisi Budizmin temel inançları arasında sayılamaz?
a) Aşrama-Dıharma.
b) Sekiz dilimli yol.
c) Karma öğretisi.
d) Nirvana.

19. Aşağıdakilerden hangisi batıda ortaya çıkan yeni dînî akımlardan biri değildir?
a) Yahova şahitleri.
b) Mormonlar ve Mounculuk.
c) Hümanizm ve Postmodernizm.
d) Taoizm ve Konfüçyanizm.

20. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında ortaya çıkan dînî akımlardan değildir?
a) Hasidilik.
b) Babailik.
c) Bahailik.
d) Kadiyanilik.

21. Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hristiyan grup hangisidir?
a) Ortodoks.
b) Protestan.
c) Doğu Kilisesi.
d) Katolik.

22. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Îsâ dönemi Yahûdîliğinin üç önemli mezhebinden biri değildir?
a) Sadukîlik.
b) Ferisîlik.
c) Karailik.
d) Essenîlik.

23. Hinduizm ve İslâm’dan etkilenerek Hindistan’da ortaya çıkan dînî inanç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şintoizm.
b) Sihizm.
c) Konfüçyanizm.
d) Taoizm.

24. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîlik kutsal metinlerinden Tanah’ın bölümleri arasında sayılamaz?
a) Tora.
b) Nevim.
c) Ketuvim.
d) Talet.

25. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili müjde içeren İncil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Matta.
b) Markos.
c) Yuhanna.
d) Barnaba.

26. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad verilir?
a) Kast sistemi.
b) Tenâsüh.
c) Tenâsüp.
d) Bahagavat.

27. İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?
a) Budizm.
b) Hinduizm.
c) Şintoizm.
d) Taoizm.

28. Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi bâtıl inançlar yetkisine sahiptir?
a) İslâmiyet
b) Hrıstiyanlık
c) Hinduizm
d) Yahûdîlik

29. Hac yortusu, Noel, Katedral gibi kavramlar hangi dine aittir?
a) Hrıstiyanlık.
b) İslâmiyet.
c) Mûsevîlik.
d) Budizm.

30. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?
a) Patrikhane.
b) Katedral.
c) Haham.
d) Havra (Sinagog).

31. Haham, Sinagog, Ağlama duvarı gibi kavramlar hangi dine aittir?
a) Hristiyanlık.
b) İslâmiyet.
c) Mûsevîlik.
d) Budizm.

32. Mensupları tarafından millî bir din haline getirilen, vahiy kaynaklı din aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hristiyanlık.
b) Mûsevîlik.
c) İslâm Dini.
d) Hinduizim.

33. Hangi dinde insanlar günahkâr olarak doğarlar?
a) Budizm.
b) İslâm.
c) Îsevîlik.
d) Mûsevîlik.

34. Üç büyük ilâhî din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke.
b) Medine.
c) Kudüs.
d) İstanbul.

HADİS KONUSUNDA TEST

1. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
a) Mevzû hadis.
b) Müdrec hadis.
c) Münker hadis.
d) Metrûk hadis

2. Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurmanın sebeplerinden biri değildir?
a) Allah’ın rızasını kazanma amacı.
b) Bazı kimselerin İslâm dinine zarar verme isteği.
c) Siyasi çekişmeler neticesinde kendi gurubunu haklı gösterme ihtiyacı.
d) İnsanları dinin buyruklarını yerine getirmeye teşvik ederek onların daha dindar olmalarını sağlama gayreti.

3. Aşağıdakilerden hangisi hadîsin fonksiyonlarından değildir?
a) Te’kîd.
b) Tefsîr.
c) Tenkîd.
d) Teşrî’.

4. Sahîh ve hasen hadîsin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla birlikte, uydurma (mevzû) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak ne ad verilir?
a) Zayıf Hadis.
b) Maktû’ Hadis.
c) Metrûk Hadis.
d) Mürsel Hadis.

5. Aşağıdakilerden hangisi, râvî zincirinin kendisinde son bulduğu kısmı ifade eden ve hadisin aslını oluşturan bölümün adıdır?
a) İsnâd.
b) Metin.
c) Tabaka.
d) Tarîk.

6. Aşağıdakilerden hangisi; mânâsı Allah’a, lafzı Peygambere ait olan hadis çeşididir?
a) Maktû’ hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Metrûk hadis.
d) Kutsî hadis.

7. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?
a) Maktû’ hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Merfû’ hadis.
d) Mevzû’ hadis.

8. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis çeşidini ifade eder?
a) Mevkûf hadis.
b) Maktu’ hadis.
c) Merfû’ hadis.
d) Metrûk hadis.

9. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Hasen hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Maktû’ hadis.
d) Merfû’ hadis.

10. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Müdelles hadis.
b) Kutsî hadis.
c) Muallak hadis.
d) Mu’dâl hadis.

11. Sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahîhe daha yakın olan hadise ne denir?
a) Şâzz hadis.
b) Hasen hadis.
c) Garîp hadis.
d) Muallel (illetli) hadis.

12. Aşağıdakilerden hangisi râvîye yapılan ithamdan dolayı ortaya çıkan zayıf hadis çeşitlerinden biri değildir?
a) Mürsel hadis.
b) Metrûk hadis.
c) Muallel hadis.
d) Mevzû’ hadis.

13. Rasûlüllaha ait olduğunda usûl bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatine hükmedilmiş olan hadis çeşidi hangisidir?
a) Hasen hadis.
b) Sahîh hadis.
c) Zayıf hadis.
d) Mevzû’ hadis.

14. Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise ne denir?
a) Munkatı’ hadis.
b) Garîb hadis.
c) Muallel (illetli) hadis.
d) Muharref hadis.

15. Hadis terimi olarak, senedin herhangi bir yerinde bir tek râvîsi olan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşhûr hadis.
b) Azîz hadis.
c) Garîb hadis.
d) Mütevâtir hadis.

16. Aşağıdakilerden hangisi Âhad hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Meşhûr hadis.
b) Mütevâtir hadis.
c) Garîb hadis.
d) Azîz hadis.

17. Tabiîn râvînin, sahâbî râvîyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mürsel hadis.
b) Muallâk hadis.
c) Hasen hadis.
d) Mütevâtir hadis.

18. Bir çok kişi tarafından rivâyet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Garîb hadis.
b) Azîz hadis.
c) Meşhûr hadis.
d) Mütevâtir hadis.

19. Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?
a) Tedvîn.
b) Sünen.
c) Müsned.
d) Tasnîf.

20. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi hangisidir?
a) Tedvîn.
b) Bâb.
c) Taktî’.
d) Tasnîf.

21. Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden hadis rivâyet edilen râvînin hadis aldığı hocasını ifâde eden hadis terimidir?
a) Şeyh.
b) Mervî.
c) Hüccet.
d) Mecrûh.

22. Hadis tasnifi faaliyetlerinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve hadis kaynaklarının son şeklini aldığı dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Peygamber dönemi.
b) Sahâbe dönemi.
c) Tabiûn dönemi.
d) Osmanlılar dönemi.

23. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, ana senedin tâlî (ikinci) bir kolunu, dağılışını veya ana senedin bir râvîden sonraki dağılışını, kollara ayrılışını ifade eder?
a) Metin.
b) Tarîk.
c) Şeyh.
d) Mervî.

24. Aşağıdakilerden hangisi, diğer konularda yalan söyleyen bir râvînin hadis rivâyetinde de yalan söyleyebileceği düşünülerek, râvînin yalanla itham edilmesini ifade eder?
a) Kizbu’r-râvî.
b) Fısku’r-râvî.
c) İttihamu’r-râvî bi’l- kizb.
d) Bid’atü’r-râvî.

25. Kütüb-ü sitte hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a) Ahmed-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce.
b) Ahmed-Buhârî- Dârimî- Müslim- Ebû Dâvûd- Beyhakî.
c) Ebû Dâvûd-Tirmizî-Nesaî-İbn Hibbân-Darakutnî.
d) Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce- Nesaî.

26. Aşağıdakilerden hangisi Ale’r-ricâl (şahıs merkezli) tasnîf edilen kitaplardandır?
a) Müsned.
b) Musannef.
c) Câmî’ler.
d) Sünenler.

27. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler.
b) Darb-ı meseller.
c) Tergîb ve terhîb hadisleri.
d) Ahkâm hadisleri.

28. Aşağıdakilerden hangisinde, üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslâm dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri ve yazarı birlikte verilmiştir?
a) es-Sünen: Tirmizî
b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim
c) el-Câmiu’s-Sahîh: Buhârî
d) el-Câmiu’s-Sahîh: Ebû Dâvûd

29. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı ve müellifleri aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?
a) es-Sünen: Ahmet b. Hanbel.
b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim.
c) es-Sünen: Ebû Dâvûd.
d) es- Sünen: İbn Mâce.

30. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?
a) Mâlik b. Enes.
b) Ahmed b. Hanbel.
c) İbn Şihâb.
d) Ebû Dâvûd et-Tayâlisî.

MEZHEPLER TARİHİ

1. İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır?

a) Nihal.

b) Milel.

c) Mezâhib.

d) Enva’.

2. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) İrhâs.

b) Meûnet.

c) İstidrâc.

d) İhânet.

3. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?

a) Nihal.

b) Milel.

c) Mezâhib.

d) Butlân.

4. Kıyâmet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haşr.

b) Mîzân.

c) Berzâh.

d) Ba’s.

5. İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya ne ad verilir?

a) Taklîdî îmân.

b) İcmâlî îmân.

c) Tahkîkî îmân.

d) Tafsîlî îmân.

6. Allah’ın eli, yüzü, gözü ve görmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

a) Sübûtî sıfatlar.

b) Haberî sıfatlar.

c) Selbî sıfatlar.

d) Tekvînî sıfatlar.

7. Allah’ın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen irâdesi hangi tür irâdedir?

a) Tekvînî irâde.

b) Teşrîî irâde.

c) Meşîî irâde.

d) Yaratma ile ilgili irâde.

8. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına ne denir?

a) Reenkarnasyon.

b) Düalizm.

c) Ahura Mazda.

d) Teslîs.

9. İslâm’da fiilî ibâdet hükümleri dışında kalan, insanların birbiriyle, toplumla yahut da toplumların birbiriyle olan hukûkî, idârî, mâlî, iktisâdî ve beşerî münâsebetlerini düzenleyen hükümlerine fıkıh ilminde ne ad verilir?

a) Ukubât

b) Muâmelât

c) Va’d ve Vaîd

d) Ferâiz

10. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen, vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nasîhat.

b) İrşâd.

c) Ta’lîm.

d) Tezkîr.

11. Tekvînî irâde ile teşrîî irâde arasındaki ayrım aşağıdaki ifâdelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Teşrîî irâde tekvînî irâdeden daha kapsamlıdır.

b) Teşrîî irâde sadece hayra yönelik olarak gerçekleşir.

c) Tekvînî irâde sadece şerre yönelik gerçekleşir.

d) Allah şerri irâde edip yaratmaz.

12. İman, İslâm ve itaat kavaramlarının anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

a) Boyun eğme – Teslim olma – Gönülden bağlanma.

b) Gönülden bağlanma – Teslim olma – Boyun eğme.

c) Teslim olma – Gönülden bağlanma – Boyun eğme.

d) Gönülden bağlanma – Boyun eğme – Teslim olma.

13. “Akıl ve naklin ifâde ettiği gerçeği yansıtan, içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber, hangi Kur’ân kavramı ile ifâde edilir?

a) Ayne’l-yakîn.

b) Hakka’l-yakîn.

c) İlme’l-yakîn.

d) Kitâbü’n-ma’lûm.

14. Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?

a) Mu’tezile – Cebriyye.

b) Mu’tezile – Eş’ariyye.

c) Mu’tezile – Mâtürîdiyye.

d) Mu’tezile – Hâriciyye.

15. Kâinatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aklî delil.

b) Burhân-ı limni.

c) Burhân-ı inni.

d) Burhân-ı temânu’.

16. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hâricîlik.

b) Şia.

c) Cebriyye.

d) Kaderiye.

17. Çile çekerek ve nefse karşı savaşarak, mücâhede ve riyâzet yoluyla hakka ve kurtuluşa ulaşmayı amaçlayan tarîkat çeşidine ne ad verilir?

a) Tarîk-i ebrâr.

b) Tarîk-i şuttâr.

c) Tarîk-i ahyâr.

d) Tarîk-i settâr.

18. Metod yönünden Aristo’yu takip eden, mantık ve matematiğe dayanan, Gazâlî’nin temsilciliğini yaptığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bâtınîlik.

b) Meşşâîlik.

c) Hâricîlik.

d) Eşarîlik.

19. Meşşâîlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mantık ve matematiğe dayanır.

b) En büyük temsilcisi Gazâlî’dir.

c) Metod yönünden Aristo takip edilmiştir.

d) Meşşâîlikte ahlâkî meselelerle ilgili olarak Yunus Emre ün yapmıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî bilginlerinden değildir?

a) Gazzâlî.

b) Fahreddîn er-Râzî.

c) Kâdı Beydâvî.

d) Şevkânî.

21. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir.

a) Hâriciye.

b) Cebriyye.

c) Mu’tezile.

d) Mâtürîdiyye.

22. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biri değildir?

a) Mâtürîdiye.

b) Eş’ariyye.

c) Zeydiyye.

d) Selefiyye.

23. Büyük günah işleyen kişinin ne mü’min ne de kâfir olduğunu, ancak ikisinin arasında bir yerde olduğunu iddia eden, tevhîd, adâlet, Va’d ve Vaîd, el-Menziletü Beyne’l-Menzileteyn, Emri bil ma’rûf ve’n-nehyi anil münker, gibi esasları benimseyen ehli bid’at mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şiâ.

b) Mutezile.

c) Cebriyye.

d) Selefiyye.

24. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?

a) Şiâ.

b) Havâric.

c) Zeydiyye.

d) Mu’tezile.

25. “İyi ve kötü akıl ile bilinemez” diyen İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İmam Mâtürîdî.

b) İmam Hanbelî.

c) Ebû Hanife.

d) Eş’arî.

26. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?

a) Şiâ.

b) Matürîdîlik.

c) Mu’tezile.

d) Vehhâbîlik.

27. “Kendilerine din tebliğ edilmemiş insanlar akılları ile Allah’ın varlığını ve birliğini bulmakla yükümlüdür” diyen mezhep hangisidir?

a) Eş’arîlik.

b) Hanbelîlik.

c) Hanefîlik.

d) Mâtürîdîlik.

 

28. Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı, aşağıdaki tartışma konularından hangisinin sonucudur?

a) Tevhîd.

b) Kıraatın insan sesi olması.

c) Allah’ın sıfatlarının mahiyeti.

d) Hz. Îsâ’nın Allah’ın kelimesi olması.

 

29. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifâde edeceği imana aykırı sözler hiç bir değer taşımaz.” ifâdesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?

a) Mâtürîdiyye ekolü.

b) Eş’ariyye ekolü.

c) Cebriyye ekolü.

d) Mûtezile ekolü.

 

30. “İnsan fiilleri konusunda, insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irâde ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan irâdesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” Bu görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mâtürîdiyye ekolü.

b) Eş’ariyye ekolü.

c) Mûtezile ekolü.

d) Mürcie ekolü.

 

31. İnanç konularındaki âyet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ehl-i Hâl.

b) Mürcie.

c) Selefiyye.

d) Ehl-i Sünnet.

 

32. Hangisi, Eş’ariyye ile Mâtürîdiyye arasındaki görüş ayrılıklarından biri değildir?

a) İrâde-i cüz’iyye.

b) Allah’ın akılla bilinmesi.

c) Hüsün ve kubuhun akılla bilinmesi.

d) Allah’ın ahirette görülmesi.

 

33. Abbâsîler döneminde Hanefî mezhebinin devletin başlıca mezhebi olmasında etkisi olan ve kâdı’l-kudât lakabıyla bilinen ünlü müctehîd kimdir?

a) Züfer.

b) Ebû Yûsuf.

c) İmam Muhammed.

d) Ebû Hanîfe.

 

34. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?

a) İman –İtikat.

b) Habîs-Necîs.

c) İsrâf-Tebzîr.

d) Sıhhat –Butlân.

 

35. Hüsün ve kubuh ne demektir?

a) İbâdetler.

b) İyilikler.

c) Kötülükler.

d) İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.

 

36. Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen, Mugayyebât-ı hamse ne demektir?

a) Allah’ın beş nimeti.

b) Beş bilinmeyen şey.

c) İlâhî beş emir.

d) Gayba inanmak.

 

37. “Allah’ın eli” (yedu’llâh) ifâdesi Mâtürîdî ve Eş’arî âlimlere göre hangi anlama gelir?

a) Allah’ın mükâfâtı.

b) Allah’ın cömertliği.

c) Allah’ın ikrâmı.

d) Allah’ın kudreti.

 

38. Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmelere ne ad verilir?

a) Sağîre.

b) Zelle.

c) Kebîre.

d) Suğayre.

 

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkârına delâlet eden sözler” anlamındadır?

a) Elfâz-ı küfür.

b) Ahkâm-ı küfür.

c) Ahlâk-ı kâfir.

d) Redd-i elfâz.

 

40. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Irak merkezli oluşan fıkıh ekolüne ‘ehl-i rey’ denir.

b) Şirk, küfürden daha kapsamlı bir kavramdır.

c) Şeytan cinlerden değildir.

d) İcmânın edille-i şer’iyyeden bir delil olduğu konusunda müctehidler icmâ etmemişlerdir.

 

41. Usûl-u hamse ne demektir?

a) Mu’tezilenin esas görüşleri.

b) Ehl-i sünnetin esas görüşleri.

c) Kelâm usûlü.

d) Ehl-i bid’at.

 

42. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?

a) Muhâlefetün li’l-havâdîs.

b) Kıdem.

c) Kıyâm bi-nefsihî.

d) Bekâ.

 

43. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamındadır?

a) Kıdem.

b) Bekâ.

c) Vahdâniyyet.

d) Kıyâm bi-nefsihî.

 

44. İmamın(halîfenin) ancak Ehlibeyt’ten birinin olabileceğini iddia eden, Hz. Ali’nin âyet ve hadislerle halîfe tayin edildiğini, imamların mâsûm (günahsız) olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cebriyye.

b) Şiâ.

c) Hâricîlik.

d) Eş’ariye.

 

45. Şiâ mezhebinin kolları arasında hangisi yer almaz?

a) Gâliye.

b) Zeydiyye.

c) İsmâiliyye.

d) İbâdiyye.

 

46. Özellikle kader konusundaki uç görüşleriyle dikkat çeken, insanın hiç bir irâdesinin olmadığını, insanın rüzgârın önünde savrulan bir yaprak misâli, kaderinde ne yazıyorsa onları yapmak zorunda olduğunu ileri süren mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Selefiyye.

b) Cebriyye.

c) Mûtezile.

d) Şiâ.

 

47. Hz. Ali’yi; “Ali’den başka ilah olmadığına şehâdet ederim..” diyerek Tanrı kabul eden, namazı; “Ali’yi, Muhammed’i ve Selmân’ı yüceltiriz.” demekten ibâret sayan ve dinin bir çok emrini keyfî olarak değiştiren, günümüzde Sûriye’nin de yönetimini elinde tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zeydiyye.

b) İsmâiliyye.

c) Nusayrîlik.

d) İmâmiyye.

 

48. Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i sünnete en yakın olan tek Hâricî kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbâdiyye.

b) Keysâniyye.

c) Ezarika.

d) Zeydiyye.

 

49. Aşağıdakilerden hangisi bid’at mezheplerden biri değildir?

a) Zeydiyye.

b) Selefiyye.

c) Mürcie.

d) Mûtezile.

 

50. Yerine getirilişleri açısından dînî hükümleri üç gruba ayırsak, aşağıdakilerden hangisi bu grubun dışında kalır?

a) Îtikâdî hükümler.

b) Amelî hükümler.

c) İlmî hükümler.

d) Ahlâkî hükümler.

 

51. Ezelde takdir edilmiş kader anlayışını, insanın irâde hürriyetini ortadan kaldırdığı iddiâsına dayanarak reddeden ve kulların kaderlerini kendilerin yazdığını savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaderiyye.

b) Şiâ.

c) Selefiyye.

d) Cebriyye.

 

52. İlk tasavvufî kurum hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Irak’ta Âsitâne adıyla kuruldu.

b) Sûriye-Şam’da Dergâh adıyla kuruldu.

c) Adıyaman-Menzil’de Tekke adıyla kuruldu.

d) Suriye-Remle’de Hankâh adıyla kuruldu.

 

53. Hangisi tasavvufî düşüncenin temel ilkelerinden değildir?

a) Doğruluk.

b) Tevbe.

c) Zenginlik.

d) Cömertlik.

DİNLER TARİHİ KONUSUNDA TEST

1. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?

a) Şabat.

b) Sukkot.

c) Yom Kippur.

d) Şavuot.

 

2. Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları, en önemli yılbaşı bayramı hangisidir?

a) Sittur.

b) Roşaşana.

c) Yom Kippur.

d) Şavuot.

 

3. Mûsevîlerde, Roşaşana sonrasındaki on gün boyunca, o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışların gözden geçirildiği, insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenip helalleşildiği, keffâret günü anlamına gelen oruç gününe ne ad verilir?

a) Sittur.

b) Roşaşana.

c) Yom Kippur.

d) Simha Tora.

 

4. Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahûdîlere verilişini (emirin alınışı) kutlama bayramı hangisidir?

a) Sukkot.

b) Roşaşana.

c) Yom Kippur.

d) Şavuot.

 

5. Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın adı nedir?

a) Sukkot (Çardaklar).

b) Roşaşana.

c) Hanuka.

d) Fısıh.

 

6. Tevrat’ta yılda üç defa hac ibâdeti emredilmektedir. Hangisi, Yahûdîlikteki hac zamanlarındandır?

a) Sukkot.

b) Şavuot.

c) Fısıh.

d) Hepsi.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdî mezheplerinden birisi değildir?

a) Karailik.

b) İshakiyeler.

c) Protestanlık.

d) Ferisiler.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîlikte ibâdette kullanılan dînî objelerden değildir?

a) Siddur-Kipa.

b) Tefilin-Tallit.

c) Şofar.

d) Fısıh

 

9. Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan, günümüzde klasik Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ortodoks.

b) Hasidilik.

c) Reformist Yahûdîlik.

d) Samiriler.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inanç esaslarından biri değildir?

a) Teslis inancı.

b) Tanrının Îsâ şeklinde zuhur etmesi.

c) Tanrının, bütün insanların günahlarına keffâret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi.

d) Hanuka.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan sakramentlerinden (gizemlerinden) biri değildir?

a) Günah itirafı – Evharist.

b) Tefilin-Tallit.

c) Hastayı son yağlama – Rahip Takdisi.

d) Vaftiz –Konfirmasyon.

 

12. Hangisi, Hristiyanların kutladıkları önemli dînî festivallerden biri değildir?

a) Kristmas /Noel.

b) Easter /Paskalya.

c) Pentakost /Beyaz Pazar.

d) Matsa /Mayasız Ekmek.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Hristanlığın öncü reformcularından biri değildir?

a) Moses Mendelssohn.

b) Martin Luther.

c) Ulrich Zwingli.

d) John Calvin.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîliğin öncü reformcularından biri değildir?

a) Moses Mendelssohn.

b) Abraham Geiger.

c) Ludwig Philipson.

d) John Calvin.

 

15. Ermeni Kilisesi hiyerarşisinde bulunan makamlardan, gerekli eğitimi almış, evlenmemiş papazlara verilen rütbe nedir?

a) Başpapaz.

b) Vertabetlik.

c) Katolikos.

d) Piskopos.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi batıda yaygın olan Protestanlık çerçevesindeki mezheplerdendir?

a) Evanjelizm – Anglikan.

b) Baptistler – Adventistler.

c) Presbiteryenler – Pentekostalistler.

d) Hepsi.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın temel akımları arasında yer almaz?

a) Katolik.

b) Ortodoks.

c) Protestan.

d) Karailik.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Budizmin temel inançları arasında sayılamaz?

a) Aşrama-Dıharma.

b) Sekiz dilimli yol.

c) Karma öğretisi.

d) Nirvana.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi batıda ortaya çıkan yeni dînî akımlardan biri değildir?

a) Yahova şahitleri.

b) Mormonlar ve Mounculuk.

c) Hümanizm ve Postmodernizm.

d) Taoizm ve Konfüçyanizm.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında ortaya çıkan dînî akımlardan değildir?

a) Hasidilik.

b) Babailik.

c) Bahailik.

d) Kadiyanilik.

 

21. Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hristiyan grup hangisidir?

a) Ortodoks.

b) Protestan.

c) Doğu Kilisesi.

d) Katolik.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Îsâ dönemi Yahûdîliğinin üç önemli mezhebinden biri değildir?

a) Sadukîlik.

b) Ferisîlik.

c) Karailik.

d) Essenîlik.

 

23. Hinduizm ve İslâm’dan etkilenerek Hindistan’da ortaya çıkan dînî inanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şintoizm.

b) Sihizm.

c) Konfüçyanizm.

d) Taoizm.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîlik kutsal metinlerinden Tanah’ın bölümleri arasında sayılamaz?

a) Tora.

b) Nevim.

c) Ketuvim.

d) Talet.

 

25. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili müjde içeren İncil aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matta.

b) Markos.

c) Yuhanna.

d) Barnaba.

 

26. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad verilir?

a) Kast sistemi.

b) Tenâsüh.

c) Tenâsüp.

d) Bahagavat.

 

27. İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?

a) Budizm.

b) Hinduizm.

c) Şintoizm.

d) Taoizm.

 

28. Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi bâtıl inançlar yetkisine sahiptir?

a) İslâmiyet

b) Hrıstiyanlık

c) Hinduizm

d) Yahûdîlik

 

29. Hac yortusu, Noel, Katedral gibi kavramlar hangi dine aittir?

a) Hrıstiyanlık.

b) İslâmiyet.

c) Mûsevîlik.

d) Budizm.

 

30. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?

a) Patrikhane.

b) Katedral.

c) Haham.

d) Havra (Sinagog).

 

31. Haham, Sinagog, Ağlama duvarı gibi kavramlar hangi dine aittir?

a) Hristiyanlık.

b) İslâmiyet.

c) Mûsevîlik.

d) Budizm.

 

32. Mensupları tarafından millî bir din haline getirilen, vahiy kaynaklı din aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hristiyanlık.

b) Mûsevîlik.

c) İslâm Dini.

d) Hinduizim.

 

33. Hangi dinde insanlar günahkâr olarak doğarlar?

a) Budizm.

b) İslâm.

c) Îsevîlik.

d) Mûsevîlik.

 

34. Üç büyük ilâhî din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mekke.

b) Medine.

c) Kudüs.

d) İstanbul.

 

HADİS KONUSUNDA TEST

1. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?

a) Mevzû hadis.

b) Müdrec hadis.

c) Münker hadis.

d) Metrûk hadis

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurmanın sebeplerinden biri değildir?

a) Allah’ın rızasını kazanma amacı.

b) Bazı kimselerin İslâm dinine zarar verme isteği.

c) Siyasi çekişmeler neticesinde kendi gurubunu haklı gösterme ihtiyacı.

d) İnsanları dinin buyruklarını yerine getirmeye teşvik ederek onların daha dindar olmalarını sağlama gayreti.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hadîsin fonksiyonlarından değildir?

a) Te’kîd.

b) Tefsîr.

c) Tenkîd.

d) Teşrî’.

 

4. Sahîh ve hasen hadîsin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla birlikte, uydurma (mevzû) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak ne ad verilir?

a) Zayıf Hadis.

b) Maktû’ Hadis.

c) Metrûk Hadis.

d) Mürsel Hadis.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, râvî zincirinin kendisinde son bulduğu kısmı ifade eden ve hadisin aslını oluşturan bölümün adıdır?

a) İsnâd.

b) Metin.

c) Tabaka.

d) Tarîk.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi; mânâsı Allah’a, lafzı Peygambere ait olan hadis çeşididir?

a) Maktû’ hadis.

b) Mevkûf hadis.

c) Metrûk hadis.

d) Kutsî hadis.

 

7. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?

a) Maktû’ hadis.

b) Mevkûf hadis.

c) Merfû’ hadis.

d) Mevzû’ hadis.

 

8. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis çeşidini ifade eder?

a) Mevkûf hadis.

b) Maktu’ hadis.

c) Merfû’ hadis.

d) Metrûk hadis.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?

a) Hasen hadis.

b) Mevkûf hadis.

c) Maktû’ hadis.

d) Merfû’ hadis.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir?

a) Müdelles hadis.

b) Kutsî hadis.

c) Muallak hadis.

d) Mu’dâl hadis.

 

11. Sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahîhe daha yakın olan hadise ne denir?

a) Şâzz hadis.

b) Hasen hadis.

c) Garîp hadis.

d) Muallel (illetli) hadis.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi râvîye yapılan ithamdan dolayı ortaya çıkan zayıf hadis çeşitlerinden biri değildir?

a) Mürsel hadis.

b) Metrûk hadis.

c) Muallel hadis.

d) Mevzû’ hadis.

 

13. Rasûlüllaha ait olduğunda usûl bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatine hükmedilmiş olan hadis çeşidi hangisidir?

a) Hasen hadis.

b) Sahîh hadis.

c) Zayıf hadis.

d) Mevzû’ hadis.

 

14. Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise ne denir?

a) Munkatı’ hadis.

b) Garîb hadis.

c) Muallel (illetli) hadis.

d) Muharref hadis.

 

15. Hadis terimi olarak, senedin herhangi bir yerinde bir tek râvîsi olan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşhûr hadis.

b) Azîz hadis.

c) Garîb hadis.

d) Mütevâtir hadis.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Âhad hadis çeşitlerinden birisi değildir?

a) Meşhûr hadis.

b) Mütevâtir hadis.

c) Garîb hadis.

d) Azîz hadis.

 

17. Tabiîn râvînin, sahâbî râvîyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mürsel hadis.

b) Muallâk hadis.

c) Hasen hadis.

d) Mütevâtir hadis.

 

18. Bir çok kişi tarafından rivâyet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Garîb hadis.

b) Azîz hadis.

c) Meşhûr hadis.

d) Mütevâtir hadis.

 

19. Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?

a) Tedvîn.

b) Sünen.

c) Müsned.

d) Tasnîf.

 

20. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi hangisidir?

a) Tedvîn.

b) Bâb.

c) Taktî’.

d) Tasnîf.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden hadis rivâyet edilen râvînin hadis aldığı hocasını ifâde eden hadis terimidir?

a) Şeyh.

b) Mervî.

c) Hüccet.

d) Mecrûh.

 

22. Hadis tasnifi faaliyetlerinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve hadis kaynaklarının son şeklini aldığı dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Hz. Peygamber dönemi.

b) Sahâbe dönemi.

c) Tabiûn dönemi.

d) Osmanlılar dönemi.

 

23. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, ana senedin tâlî (ikinci) bir kolunu, dağılışını veya ana senedin bir râvîden sonraki dağılışını, kollara ayrılışını ifade eder?

a) Metin.

b) Tarîk.

c) Şeyh.

d) Mervî.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, diğer konularda yalan söyleyen bir râvînin hadis rivâyetinde de yalan söyleyebileceği düşünülerek, râvînin yalanla itham edilmesini ifade eder?

a) Kizbu’r-râvî.

b) Fısku’r-râvî.

c) İttihamu’r-râvî bi’l- kizb.

d) Bid’atü’r-râvî.

 

25. Kütüb-ü sitte hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

a) Ahmed-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce.

b) Ahmed-Buhârî- Dârimî- Müslim- Ebû Dâvûd- Beyhakî.

c) Ebû Dâvûd-Tirmizî-Nesaî-İbn Hibbân-Darakutnî.

d) Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce- Nesaî.

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Ale’r-ricâl (şahıs merkezli) tasnîf edilen kitaplardandır?

a) Müsned.

b) Musannef.

c) Câmî’ler.

d) Sünenler.

 

27. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler.

b) Darb-ı meseller.

c) Tergîb ve terhîb hadisleri.

d) Ahkâm hadisleri.

 

28. Aşağıdakilerden hangisinde, üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslâm dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri ve yazarı birlikte verilmiştir?

a) es-Sünen: Tirmizî

b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim

c) el-Câmiu’s-Sahîh: Buhârî

d) el-Câmiu’s-Sahîh: Ebû Dâvûd

 

29. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı ve müellifleri aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

a) es-Sünen: Ahmet b. Hanbel.

b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim.

c) es-Sünen: Ebû Dâvûd.

d) es- Sünen: İbn Mâce.

 

30. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?

a) Mâlik b. Enes.

b) Ahmed b. Hanbel.

c) İbn Şihâb.

d) Ebû Dâvûd et-Tayâlisî.

 

KUR’ÂN-I KERîM KONUSUNDA TEST

 

1. Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Furkân.

b) Mesânî.

c) Müstedrek.

d) Zikir.

 

2. Âyet ve sûreler arasındaki uyum ve ahengi inceleyen ilme ne ad verilir?

a) Tenâsüb.

b) Tevâfuk.

c) Terâdüf.

d) Tesânüd.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Fâtihâ sûresinin isimlerinden biri değildir?

a) El-Hamd.

b) Seb’u’l-Mesânî.

c) Ümmü’l-Kur’ân.

d) Hepsi.

 

4. Kur’ân’ın isimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) el-Kitâb.

b) el-Furkân.

c) el-Kırtâs.

d) ez-Zikr.

 

5. “Yavaş yavaş, acele etmeden, harfleri ve harekeleri dizilmiş inci taneleri gibi açık bir şekilde, mânâ ve hikmeti düşünerek metni tane tane okumak” şeklinde tanımı yapılan okuyuş şekli hangisidir?

a) Tekrîr.

b) Tertîl.

c) Tedvîr.

d) Hadr.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerden değildir?

a) İçinde secde âyeti bulunan sûreler.

b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sûreler.

c) Bakara sûresi hâriç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sûreler.

d) Cihad hükümleri içeren sureler.

 

7. Seb’u't-Tıvâl, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.

b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.

c) Bakara, Nisâ, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl.

d) Bakara, Nisâ, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf.

 

8. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifâdesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın anlamı kapalı olan âyetleri.

b) Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.

c) Kur’ân’ın sahîh hadislerle çelişkili olduğu zannedilen âyetleri.

d) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan âyetleri.

 

9. Lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir?

a) Müteşâbih.

b) Nezâir.

c) Müterâdif.

d) Vücûh.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?

a) Esbâbü’n-nüzûl.

b) Sebeb-i vürûd.

c) Hurûf-u mukattaa.

d) Garîbu’l-Kur’ân.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsirine bir örnektir?

a) İbn Kesîr Tefsiri.

b) Zemahşerî Tefsiri.

c) Beyzâvî Tefsiri.

d) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri.

 

12. Kur’ân’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın çok anılması.

b) Kur’ân’ın rehber oluşu.

c) Kur’ân’ın hak ile batılı ayırması.

d) Kur’ân’ın nasîhat ve öğüt vermesi.

 

13. Yaklaşık yüz âyetten oluşan sûrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mufassal.

b) Mesânî.

c) Miûn.

d) Zamm-ı sûre.

 

14. Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 9 âyettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sûre ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hümeze suresi.

b) ‘Âdiyât sûresi.

c) Kâria sûresi.

d) Münafikûn sûresi.

 

15. Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 8 âyettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyân eden ve mal, mülk ve çoluk-çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zilzâl sûresi.

b) Beyyine sûresi.

c) Tekâsür sûresi.

d) Kâria sûresi.

 

16. Kur’ân-ı Kerîm edîp ve şairlere meydan okuyor, bir sûre veya âyetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur’ân’ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?

a) Tahakküm.

b) Tehaddî.

c) Tesaddî.

d) Nezâir.

 

17. Kur’ân’ın sonunda yer alan sûrelere ne ad verilir?

a) Miûn.

b) Mesânî.

c) Mufassal.

d) Tıvâl.

 

18. Ku’ân’ın tamamını yazan sahabeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Übeyy b. Ka’b.

b) Abdullah b. Revâha.

c) Ebû Süfyân.

d) Muaz b. Cebel.

 

19. Kur’ân-ı Kerîm’in noktalanmasını hangi âlimler icrâ etmişlerdir?

a) Ebu’l-Esved ed-Düelî.

b) Ma’mer b. Raşîd.

c) Nasr b.Âsım ve Yahya b. Ya’mer.

d) Ebu’l-Esved ed-Düelî ve Nasr b. Âsım.

 

20. “Sûre” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?

a) Nûr.

b) Mücâdile.

c) Bakara.

d) Nisâ.

 

21. Peygamberimizin Zehverân olarak adlandırdığı sûreler hangileridir?

a) En’am-Nûr.

b) Bakara-Fâtihâ.

c) Âl-i İmrân-Nisâ.

d) Bakara-Âl-i İmrân.

 

22. Tilâvet secdesi ile biten sûreler hangileridir?

a) A’râf-Mülk-Cuma.

b) A’râf-Necm-Alak.

c) Nisâ-Kehf-Alak.

d) Nebe-Nâziât-Fecr.

 

23. Mekkî ve Medenî sûrelerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 88-95.

b) 86-28.

c) 100-150.

d) 87-29.

 

24. Kur’ân’da yazıldığı için Kur’ân-ı Kerîm’in en hızlı okunduğu tilâvet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tertîl.

b) Tedvîr.

c) Tahkîk.

d) Hadr.

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerin konuları arasında yer alır?

a) Tevhîd ve ahlâk.

b) Ukubât ve cihâd.

c) Ehl-i Kitâp ve toplum.

d) Hukuk ve muâmelât.

 

26. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivâyet tefsirleri arasındadır?

a) el-Ferra: Me’âni’l-Kur’ân.

b) İmam Şâfiî: Ahkâmu’l Kur’ân.

c) Taberî: Camiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân.

d) Zemahşerî: Keşşâf.

 

27. Her âyetinde “Allah” lafzı olan sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Neml.

b) Kehf.

c) Hacc.

d) Mücâdile.

 

28. İçerisinde “Ahmed” isminin geçtiği sûre ve âyet hangisidir?

a) Saff sûresi 6. âyet.

b) Muhammed sûresi 1. âyet.

c) Abese sûresi 2. âyet.

d) Nûr sûresi 30. âyet.

 

29. “Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı hangisidir?

a) Tertîl.

b) Hadr.

c) Arz.

d) Tedvîr.

 

30. Siyâk-sibâkın kısa tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acze düşmek, âciz bırakmak.

b) Kur’ân’ın âyetlerinin kronolojik sıralanması.

c) Kur’ân’daki yabancı kelimelerin açıklanması.

d) Kur’ân âyetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması.

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın anlatım biçimlerinden biri değildir?

a) Edebî üslûp.

b) Bilimsel ve felsefi bir dil kullanması.

c) Zihinlere yaklaştırıcı ve düşündürücü özelliği.

d) Kur’ân’ın ifâdelerinin insanın zihin, his ve ruh dünyasına birlikte hitâbı.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsiri değildir?

a) el-Merâğî – Tefsîrü’l Merâğ.

b) Taberî – Câmi’u’l-Beyân.

c) el-Beğavî-Meâlimu’t-Tenzîl.

d) İbn-i Kesîr – Tefsîru’l Kur’âni’l Azîm.

 

33. Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Elmalılı Hamdi Yazır.

b) Celal Yıldırım.

c) Süleyman Ateş.

d) Mehmet Vehbi Efendi.

 

34. İ’câzu’l-Kur’ân tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın hükümleri.

b) Kur’ân’ın benzerinin yapılamaması.

c) Kur’ân’da ihtilâf olmaması.

d) Kur’ân’ın toplanması.

 

35. Sözlük anlamı “mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Münâsebetü’l-Kur’ân.

b) Emsâlü’l-Kur’ân.

c) Garîbü’l-Kur’ân.

d) Mubhemâtü’l-Kur’ân.

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?

a) Cerh ve ta’dil.

b) Esbâbü’n-nüzûl.

c) Hurûf-u mukattaa.

d) Garîbu’l-Kur’ân.

 

37. Kur’ân-ı Kerîm’in uzmanlık gerektirmeyen, herkesçe anlaşılabilecek olan âyetlerine ne denir?

a) Muhkem.

b) Müteşâbih.

c) Sebeb-i nüzûl.

d) Meâl.

 

38. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan yeminler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?

a) Ahkâmü’l Kur’ân.

b) Aksâmü’l Kur’ân.

c) İnzâlü’l Kur’ân.

d) Garîbü’l Kur’ân.

 

39. Kur’ân’ın en büyük şairleri ve ünlü hatipleri dahî hayrete düşürmesi, hiç kimsenin ona benzer veya ona yakın bir eser meydana getirememesi, eşsiz olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?

a) Ahkâmü’l Kur’ân.

b) Aksâmü’l Kur’ân.

c) Garîbü’l Kur’ân.

d) İ’câzü’l Kur’ân.

 

40. Kur’ân- ı Kerîm’de farklı lehçelerde kullanılan kelimelere ne ad verilir?

a) Müşkilü’l Kur’ân.

b) Aksâmü’l Kur’ân.

c) Garîbü’l Kur’ân.

d) İ’câzü’l Kur’ân.

 

41. Kur’ân’ın son inen sûresi hangisidir?

a) Nâs sûresi.

b) Nasr sûresi.

c) Fâtihâ sûresi.

d) İhlâs sûresi.

 

42. Îcâz’ın sözlük anlamı nedir?

a) Bir sözü aydınlatmak.

b) Kur’ân âyetleri arasında ilişki kurmak.

c) Kur’ân’da yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak.

d) Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmak.

 

43. Kur’ân’ın, ilk nâzil olan âyetlerin bulunduğu sûresi hangisidir?

a) Nâs sûresi.

b) Bakara sûresi.

c) Fâtihâ sûresi.

d) ‘Alak sûresi.

 

44. Allah’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve kısaca “tevhîd sûresi” de denilen sûre hangisidir?

a) İhlâs sûresi.

b) Fâtihâ sûresi.

c) Asr sûresi.

d) Âyetel Kürsî.

 

45. Besmele; Kur’ân’ı Kerîm’de kaç defa zikredilmiştir?

a) 114 defa.

b) 117 defa.

c) 113 defa.

d) 115 defa.

 

46. Kur’ân’ı Kerîm’de ismi zikredilmiş kadın kimdir?

a) Hz. Hatîce.

b) Hz. Meryem.

c) Hz. Havvâ.

d) Hz. Hâcer.

 

47. Hangi sûrede besmele iki defa zikredilmiştir?

a) Mâide sûresinde.

b) Tevbe sûresinde.

c) Neml sûresinde.

d) Nahl sûresinde.

 

48. Kur’ân’ı Kerîm’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?

a) Karınca.

b) Arı.

c) Hüdhüd.

d) Çekirge.

 

49. Kur’ân’ı Kerîm’in geneline bakıldığında ahkâm âyetleri nerede nâzil olmuştur?

a) Mekke.

b) Medîne.

c) Tâif.

d) Hicâz.

 

50. Münafıkların tesirinde kalarak Tebük seferine katılmadığı için Peygamberimizin ve ashâbın, kendisiyle hakkında âyet nâzil oluncaya kadar konuşmadığı sahâbe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enes b. Mâlik.

b) Ka’b b. Mâlik.

c) Zeyt b. Sâbit.

d) Utbe b. Ubeydullah.

 

51. İfk hâdisesini açığa çıkaran âyet-i kerîme hangisidir?

a) Nisâ sûresinin 15. âyeti.

b) Muhammed sûresinin 11.ve 12. âyetleri.

c) Tevbe sûresinin 27. âyeti.

d) Nûr sûresinin 11, 12 ve 13. âyetleri.

 

52. Kur’ân’ı Kerîm; İslâm dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Biz Kur’ân’ı hangi kıraat ve rivâyetle okuyoruz?

a) İmâm Âsım kıraati, Hafs rivâyeti.

b) İmâm Nâfî kıraati, Kâlûn rivâyeti.

c) İmâm Âsım kıraati, Şu’be rivâyeti.

d) İmâm Nâfî kıraati, Şu’be rivâyeti.

 

53. Peygamberimizin (s.a.v.) en büyük destekçileri olan hanımı ve amcası aynı yıl içinde vefât etmişlerdi. Bu sebeple Peygamberimiz ve müslümanlar çok üzülmüşlerdi. Bu yıl, siyer kitaplarında hüzün yılı olarak yer alır. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sûre indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sûrelerden biri değildir?

a) Hûd Sûresi.

b) Yûnus Sûresi.

c) Muhammed Sûresi.

d) Yûsuf Sûresi.

 

54. Cebrâîl (a.s.) ve Peygamberimizin (s.a.v) karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden Kur’ân-ı Kerîm’i karşılıklı okuma geleneğine ne ad verilir?

a) Murâkabe.

b) Mukârebe.

c) Mukâbele.

d) Münâzara.

 

55. Âyet kelimesi sözlükte hangi anlama gelmez?

a) Alâmet.

b) İbret.

c) Delil.

d) Rütbe.

 

56. Rasûlüllâh’ın (s.a.v) kendilerinden Kur’ân öğrenilmesini tavsiye ettiği ve Efendimiz’in kurrâsı diye de bilinen sahabîler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Abdullah ibn-i Mes’ûd.

b) Muâz bin Cebel.

c) Ubeyy bin Ka’b.

d) Ebû Hureyre.

 

57. Seb’u-l mesânî de denilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fâtihâ.

b) Kevser.

c) Nasr.

d) Âl-i İmrân.

 

58. Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı âyetlerin başka âyetlerle, Peygamberimiz’in sünneti ile veya ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması olan, aynı zamanda me’sûr veya naklî tefsir de denilen tefsir çeşidi hangisidir?

a) Dirâyet Tefsiri.

b) Rivâyet Tefsiri.

c) İşâret Tefsiri.

d) Re’y Tefsiri.

59. Kur’ân’da kaç sûre ve âyet vardır?

a) 114 sûre, 6666 âyet vardır.

b) 114 sûre, 6236 âyet vardır.

c) 114 sûre, 6326 âyet vardır.

d) 114 sûre, 6239 âyet vardır.

60. Kur’ân’ın ilk 6 sûresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, A’râf.

b) Fâtihâ, Bakara, Nisâ, Mâide, En’am, Tevbe.

c) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’am.

d) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Enfâl, En’am.

KURAN-I KERİM

1. Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Furkân.
b) Mesânî.
c) Müstedrek.
d) Zikir.

2. Âyet ve sûreler arasındaki uyum ve ahengi inceleyen ilme ne ad verilir?
a) Tenâsüb.
b) Tevâfuk.
c) Terâdüf.
d) Tesânüd.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fâtihâ sûresinin isimlerinden biri değildir?
a) El-Hamd.
b) Seb’u’l-Mesânî.
c) Ümmü’l-Kur’ân.
d) Hepsi.

4. Kur’ân’ın isimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) el-Kitâb.
b) el-Furkân.
c) el-Kırtâs.
d) ez-Zikr.

5. “Yavaş yavaş, acele etmeden, harfleri ve harekeleri dizilmiş inci taneleri gibi açık bir şekilde, mânâ ve hikmeti düşünerek metni tane tane okumak” şeklinde tanımı yapılan okuyuş şekli hangisidir?
a) Tekrîr.
b) Tertîl.
c) Tedvîr.
d) Hadr.

6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerden değildir?
a) İçinde secde âyeti bulunan sûreler.
b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sûreler.
c) Bakara sûresi hâriç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sûreler.
d) Cihad hükümleri içeren sureler.

7. Seb’u't-Tıvâl, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
c) Bakara, Nisâ, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl.
d) Bakara, Nisâ, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf.

8. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifâdesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlamı kapalı olan âyetleri.
b) Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.
c) Kur’ân’ın sahîh hadislerle çelişkili olduğu zannedilen âyetleri.
d) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan âyetleri.

9. Lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir?
a) Müteşâbih.
b) Nezâir.
c) Müterâdif.
d) Vücûh.

10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbâbü’n-nüzûl.
b) Sebeb-i vürûd.
c) Hurûf-u mukattaa.
d) Garîbu’l-Kur’ân.

11. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsirine bir örnektir?
a) İbn Kesîr Tefsiri.
b) Zemahşerî Tefsiri.
c) Beyzâvî Tefsiri.
d) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri.

12. Kur’ân’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın çok anılması.
b) Kur’ân’ın rehber oluşu.
c) Kur’ân’ın hak ile batılı ayırması.
d) Kur’ân’ın nasîhat ve öğüt vermesi.

13. Yaklaşık yüz âyetten oluşan sûrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mufassal.
b) Mesânî.
c) Miûn.
d) Zamm-ı sûre.

14. Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 9 âyettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sûre ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hümeze suresi.
b) ‘Âdiyât sûresi.
c) Kâria sûresi.
d) Münafikûn sûresi.

15. Mekke döneminde nâzil olmuştur ve 8 âyettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyân eden ve mal, mülk ve çoluk-çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sûre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zilzâl sûresi.
b) Beyyine sûresi.
c) Tekâsür sûresi.
d) Kâria sûresi.

16. Kur’ân-ı Kerîm edîp ve şairlere meydan okuyor, bir sûre veya âyetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur’ân’ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?
a) Tahakküm.
b) Tehaddî.
c) Tesaddî.
d) Nezâir.

17. Kur’ân’ın sonunda yer alan sûrelere ne ad verilir?
a) Miûn.
b) Mesânî.
c) Mufassal.
d) Tıvâl.

18. Ku’ân’ın tamamını yazan sahabeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Übeyy b. Ka’b.
b) Abdullah b. Revâha.
c) Ebû Süfyân.
d) Muaz b. Cebel.

19. Kur’ân-ı Kerîm’in noktalanmasını hangi âlimler icrâ etmişlerdir?
a) Ebu’l-Esved ed-Düelî.
b) Ma’mer b. Raşîd.
c) Nasr b.Âsım ve Yahya b. Ya’mer.
d) Ebu’l-Esved ed-Düelî ve Nasr b. Âsım.

20. “Sûre” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
a) Nûr.
b) Mücâdile.
c) Bakara.
d) Nisâ.

21. Peygamberimizin Zehverân olarak adlandırdığı sûreler hangileridir?
a) En’am-Nûr.
b) Bakara-Fâtihâ.
c) Âl-i İmrân-Nisâ.
d) Bakara-Âl-i İmrân.

22. Tilâvet secdesi ile biten sûreler hangileridir?
a) A’râf-Mülk-Cuma.
b) A’râf-Necm-Alak.
c) Nisâ-Kehf-Alak.
d) Nebe-Nâziât-Fecr.

23. Mekkî ve Medenî sûrelerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 88-95.
b) 86-28.
c) 100-150.
d) 87-29.

24. Kur’ân’da yazıldığı için Kur’ân-ı Kerîm’in en hızlı okunduğu tilâvet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tertîl.
b) Tedvîr.
c) Tahkîk.
d) Hadr.

25. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerin konuları arasında yer alır?
a) Tevhîd ve ahlâk.
b) Ukubât ve cihâd.
c) Ehl-i Kitâp ve toplum.
d) Hukuk ve muâmelât.

26. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivâyet tefsirleri arasındadır?
a) el-Ferra: Me’âni’l-Kur’ân.
b) İmam Şâfiî: Ahkâmu’l Kur’ân.
c) Taberî: Camiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân.
d) Zemahşerî: Keşşâf.

27. Her âyetinde “Allah” lafzı olan sûre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Neml.
b) Kehf.
c) Hacc.
d) Mücâdile.

28. İçerisinde “Ahmed” isminin geçtiği sûre ve âyet hangisidir?
a) Saff sûresi 6. âyet.
b) Muhammed sûresi 1. âyet.
c) Abese sûresi 2. âyet.
d) Nûr sûresi 30. âyet.

29. “Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı hangisidir?
a) Tertîl.
b) Hadr.
c) Arz.
d) Tedvîr.

30. Siyâk-sibâkın kısa tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Acze düşmek, âciz bırakmak.
b) Kur’ân’ın âyetlerinin kronolojik sıralanması.
c) Kur’ân’daki yabancı kelimelerin açıklanması.
d) Kur’ân âyetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması.

31. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın anlatım biçimlerinden biri değildir?
a) Edebî üslûp.
b) Bilimsel ve felsefi bir dil kullanması.
c) Zihinlere yaklaştırıcı ve düşündürücü özelliği.
d) Kur’ân’ın ifâdelerinin insanın zihin, his ve ruh dünyasına birlikte hitâbı.

32. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsiri değildir?
a) el-Merâğî – Tefsîrü’l Merâğ.
b) Taberî – Câmi’u’l-Beyân.
c) el-Beğavî-Meâlimu’t-Tenzîl.
d) İbn-i Kesîr – Tefsîru’l Kur’âni’l Azîm.

33. Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elmalılı Hamdi Yazır.
b) Celal Yıldırım.
c) Süleyman Ateş.
d) Mehmet Vehbi Efendi.

34. İ’câzu’l-Kur’ân tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın hükümleri.
b) Kur’ân’ın benzerinin yapılamaması.
c) Kur’ân’da ihtilâf olmaması.
d) Kur’ân’ın toplanması.

35. Sözlük anlamı “mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Münâsebetü’l-Kur’ân.
b) Emsâlü’l-Kur’ân.
c) Garîbü’l-Kur’ân.
d) Mubhemâtü’l-Kur’ân.

36. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?
a) Cerh ve ta’dil.
b) Esbâbü’n-nüzûl.
c) Hurûf-u mukattaa.
d) Garîbu’l-Kur’ân.

37. Kur’ân-ı Kerîm’in uzmanlık gerektirmeyen, herkesçe anlaşılabilecek olan âyetlerine ne denir?
a) Muhkem.
b) Müteşâbih.
c) Sebeb-i nüzûl.
d) Meâl.

38. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan yeminler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?
a) Ahkâmü’l Kur’ân.
b) Aksâmü’l Kur’ân.
c) İnzâlü’l Kur’ân.
d) Garîbü’l Kur’ân.

39. Kur’ân’ın en büyük şairleri ve ünlü hatipleri dahî hayrete düşürmesi, hiç kimsenin ona benzer veya ona yakın bir eser meydana getirememesi, eşsiz olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?
a) Ahkâmü’l Kur’ân.
b) Aksâmü’l Kur’ân.
c) Garîbü’l Kur’ân.
d) İ’câzü’l Kur’ân.

40. Kur’ân- ı Kerîm’de farklı lehçelerde kullanılan kelimelere ne ad verilir?
a) Müşkilü’l Kur’ân.
b) Aksâmü’l Kur’ân.
c) Garîbü’l Kur’ân.
d) İ’câzü’l Kur’ân.

41. Kur’ân’ın son inen sûresi hangisidir?
a) Nâs sûresi.
b) Nasr sûresi.
c) Fâtihâ sûresi.
d) İhlâs sûresi.

42. Îcâz’ın sözlük anlamı nedir?
a) Bir sözü aydınlatmak.
b) Kur’ân âyetleri arasında ilişki kurmak.
c) Kur’ân’da yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak.
d) Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmak.

43. Kur’ân’ın, ilk nâzil olan âyetlerin bulunduğu sûresi hangisidir?
a) Nâs sûresi.
b) Bakara sûresi.
c) Fâtihâ sûresi.
d) ‘Alak sûresi.

44. Allah’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve kısaca “tevhîd sûresi” de denilen sûre hangisidir?
a) İhlâs sûresi.
b) Fâtihâ sûresi.
c) Asr sûresi.
d) Âyetel Kürsî.

45. Besmele; Kur’ân’ı Kerîm’de kaç defa zikredilmiştir?
a) 114 defa.
b) 117 defa.
c) 113 defa.
d) 115 defa.

46. Kur’ân’ı Kerîm’de ismi zikredilmiş kadın kimdir?
a) Hz. Hatîce.
b) Hz. Meryem.
c) Hz. Havvâ.
d) Hz. Hâcer.

47. Hangi sûrede besmele iki defa zikredilmiştir?
a) Mâide sûresinde.
b) Tevbe sûresinde.
c) Neml sûresinde.
d) Nahl sûresinde.

48. Kur’ân’ı Kerîm’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
a) Karınca.
b) Arı.
c) Hüdhüd.
d) Çekirge.

49. Kur’ân’ı Kerîm’in geneline bakıldığında ahkâm âyetleri nerede nâzil olmuştur?
a) Mekke.
b) Medîne.
c) Tâif.
d) Hicâz.

50. Münafıkların tesirinde kalarak Tebük seferine katılmadığı için Peygamberimizin ve ashâbın, kendisiyle hakkında âyet nâzil oluncaya kadar konuşmadığı sahâbe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enes b. Mâlik.
b) Ka’b b. Mâlik.
c) Zeyt b. Sâbit.
d) Utbe b. Ubeydullah.

51. İfk hâdisesini açığa çıkaran âyet-i kerîme hangisidir?
a) Nisâ sûresinin 15. âyeti.
b) Muhammed sûresinin 11.ve 12. âyetleri.
c) Tevbe sûresinin 27. âyeti.
d) Nûr sûresinin 11, 12 ve 13. âyetleri.

52. Kur’ân’ı Kerîm; İslâm dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Biz Kur’ân’ı hangi kıraat ve rivâyetle okuyoruz?
a) İmâm Âsım kıraati, Hafs rivâyeti.
b) İmâm Nâfî kıraati, Kâlûn rivâyeti.
c) İmâm Âsım kıraati, Şu’be rivâyeti.
d) İmâm Nâfî kıraati, Şu’be rivâyeti.

53. Peygamberimizin (s.a.v.) en büyük destekçileri olan hanımı ve amcası aynı yıl içinde vefât etmişlerdi. Bu sebeple Peygamberimiz ve müslümanlar çok üzülmüşlerdi. Bu yıl, siyer kitaplarında hüzün yılı olarak yer alır. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sûre indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sûrelerden biri değildir?
a) Hûd Sûresi.
b) Yûnus Sûresi.
c) Muhammed Sûresi.
d) Yûsuf Sûresi.

54. Cebrâîl (a.s.) ve Peygamberimizin (s.a.v) karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden Kur’ân-ı Kerîm’i karşılıklı okuma geleneğine ne ad verilir?
a) Murâkabe.
b) Mukârebe.
c) Mukâbele.
d) Münâzara.

55. Âyet kelimesi sözlükte hangi anlama gelmez?
a) Alâmet.
b) İbret.
c) Delil.
d) Rütbe.

56. Rasûlüllâh’ın (s.a.v) kendilerinden Kur’ân öğrenilmesini tavsiye ettiği ve Efendimiz’in kurrâsı diye de bilinen sahabîler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Abdullah ibn-i Mes’ûd.
b) Muâz bin Cebel.
c) Ubeyy bin Ka’b.
d) Ebû Hureyre.

57. Seb’u-l mesânî de denilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fâtihâ.
b) Kevser.
c) Nasr.
d) Âl-i İmrân.

58. Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı âyetlerin başka âyetlerle, Peygamberimiz’in sünneti ile veya ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması olan, aynı zamanda me’sûr veya naklî tefsir de denilen tefsir çeşidi hangisidir?
a) Dirâyet Tefsiri.
b) Rivâyet Tefsiri.
c) İşâret Tefsiri.
d) Re’y Tefsiri.

59. Kur’ân’da kaç sûre ve âyet vardır?
a) 114 sûre, 6666 âyet vardır.
b) 114 sûre, 6236 âyet vardır.
c) 114 sûre, 6326 âyet vardır.
d) 114 sûre, 6239 âyet vardır.

60. Kur’ân’ın ilk 6 sûresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, A’râf.
b) Fâtihâ, Bakara, Nisâ, Mâide, En’am, Tevbe.
c) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’am.
d) Fâtihâ, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Enfâl, En’am.

29

Nisan
2012

ZEKAT KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  461 Kez Okundu

1. Zekâtın mal ile ilgili şartlarıyla alakalı olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Havâic-i asliye: Zekâta tâbî malların ihtiyaç fazlası olmasıdır.
b) Nisâb: Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır.
c) Havalenü’l-havl: Zekâta tâbî malların üzerinden bir kamerî yıl geçmiş olma şartıdır.
d) Tam mülkiyet: Zekâta tâbî olacak malın, hem kendisinin, hem de menfaatlerinin, malın sahibinin tasarruf, kudret ve salâhiyeti altında olmasıdır.
2. Aşağıdaki zekât örneklerinden hangisi ile zekât borcu edâ edilmiş olmaz?
a) Zekât vermekle sorumlu kişinin niyet etmeden zekât borcunu vermesi ve henüz mal fakirin elindeyken niyet etmesi durumu.
b) Mükellef kişinin zekâtını, yoksul ve âcizlere bakmak için oluşturulan kurumlara vermesi durumu.
c) Zekâtla mükellef kişi, niyet ederek fakir kimseyi yedirmesi durumu.
d)Zekât borcunu parça parça ödeyecek kimsenin sadece bir kez niyet etmesi durumu.
3. Bir çiftçinin, sütünü satmak amacıyla mandırada beslediği ve senenin ancak beş ayında meralarda otlattığı otuz ineği var. Bu çiftçi, zekât konusunda aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Otuz ineğine karşılık iki yaşında bir buzağıyı zekât olarak vermesi.
b) Otuz ineğin parasal toplam değerini hesaplayıp bu değerin 1/40’ını zekât olarak vermesi.
c) Otuz ineğin her yıl bir tanesini zekât olarak vermesi.
d) Bu ineklerden zekât gerekmeyeceğinden sattığı süt nisâba ulaşıyorsa 1/40’ını zekât olarak vermesi.
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Kadınların altın ve gümüşten yapılan zînet eşyaları zekâta tâbî mallar arasında iken erkeklerinki zekâta tâbî değildir.
b) Mâdenî ve kâğıt paralar, altın ve gümüş hükmünde olup, değer olarak bunların nisâplarına ulaştığında bile kendilerinden zekât gerekmez.
c) Kâğıt paraların zekâtı, kendileri hakîkî para olmamakla birlikte üzerlerinden bir yıl geçmesi halinde % 2,5’tur.
d) Ticaret mallarından zekât verilirken, demirbaşlara varıncaya kadar, ticarethanede bulunan bütün urûz, zekât matrahına dâhildir.
5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Altın, gümüş ve parada, ticaret malları ve hayvanlarda zekât, bir kamerî yılın tamamlanması ile farz olurken, toprak ürünlerinin zekâtı malın üzerinden geçecek süre önemli olmaksızın arazide bir senede kaç kere ürün alındığına bakılarak ödenir.
b) Zekât borcu, zekâta tâbî malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra ancak ramazan ayından sonra ödenmelidir.
c) Bir malda zekât borcu doğduktan sonra, bu borç ödenmeden önce o mal çalınmak, kaybolmak, gasbedilmek gibi yollarla helâk olsa Hanefîlere göre zekât borcu düşmektedir.
d) Hanefîlere göre mükellefin ölmesiyle zekât borcu da düşmektedir.
6. Aşağıda verilen nisâb ölçülerinden hangisi doğru değildir?
a) Büyükbaş hayvanlarda 30 adet sığır.
b) Küçükbaş hayvanlarda 40 adet koyun.
c) Altında 20 miskâl.
d) Gümüşte 200 miskâl.
7. Fıtır sadakasının miktarı buğdaydan kaç gramdır?
a) 2920 gr.
b) 1460 gr.
c) 2800 gr.
d) 2700 gr.

8. • Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ………… denir.
• Yemle beslenen hayvanlara …………… denir.
• Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara…………denir.
Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
a) Sâime – Ma’lûfe – Âmile
b) Ma’lûfe – Âmile – Sâime
c) Âmile – Sâime – Ma’lûfe
d) Âmile – Ma’lûfe – Sâime
9. Zekâtla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Altın, gümüş ve ticaret mallarındaki zekât % 2,5 oranındadır.
b) Rikazda 1/5 oranında zekât verilir.
c) Balda zekât 1/10 oranında zekât verilir.
d) Balık türlerinde 1/40 oranında zekât verilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların zekâtı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) 9 devede 1 koyun zekât verilir.
b) 100 koyunda 1 koyun zekât verilir.
c) 10 devede 1 koyun zekât verilir.
d) 40 koyunda 1 koyun zekât verilir.
11. Hangisi zekât olarak verilecek malda aranan şartlardan değildir?
a) Nemâ.
b) Nisâb.
c) Temlîk.
d) Yıllanma.

.

29

Nisan
2012

HAC KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  273 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın rükünlerinden biri değildir?
a) Safâ ile Merve arasında yürümek.
b ) Arafatta vakte yapmak.
c) Ziyaret tavâfı yapmak.
d) Mîkâtlarda ihrâma girmek.
2. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, bayram’ın birinci günü şeytan taşlamanın vakti ne zaman başlar?
a) Fecr-i Sâdık’tan îtibâren.
b) Gece yarısından îtibâren.
c) Güneşin doğmasından îtibâren.
d) Tan yerinin ağarmasından îtibâren.
3. Mâlikî mezhebine göre, Müzdelife vakfesinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gece yarısından îtibâren bayram sabahı fecr-i sâdıka kadar.
b) Bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar.
c) Arefe günü akşamı güneşin batışından bayram sabahı fecr-i sâdıka kadar.
d) Arefe günü akşamı güneşin batışından bayram birinci günü zevâl vaktine kadar.
4. Aşağıdakilerden hangisi haccın sahîh (geçerli) olmasının şartlarından biridir?
a) Hac yapmak niyetiyle ihrâma girmek.
b) Özel vakit.
c) Özel me¬kân.
d) Hepsi.
5. Aşağıdakilerden hangisi haccın edâsının şartlarından biridir?
a) Müslüman olmak.
b) Haccı belirli zamanda yapmak.
c) Yol güvenliğinin bulunması.
d) Akıllı olmak.
6. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın vâciplerinden biri değildir?
a) Abdestli olmak.
b) Setr-i avrete dikkat etmek.
c) Tavâf esnasında Kâbe’yi sağ tarafına alarak yürümek.
d) Tavâfa, Hacer-i esved hizasından başlamak.
7. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerinden biri değildir?
a) Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek (teyâmün).
b) Iztıbâ yapmak.
c) Hacer-i esved’i istîlâm etmek.
d) Erkekler mümkün olduğu kadar Kabe’ye yaklaşmak.

8. Sa’y’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
a) Vâcip.
b) Mendûp.
c) Müstehâp.
d) Sünnet.
9. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vâciplerindendir?
a) Telbiye getirmek.
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek.
c) Müzdelife vakfesini yapmak.
d) Tavâf namazı kılmak.
10. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Âfâkî olanların hemen Mescid-i Harâm’a giderek tavâf-ı kudûm yapmaları.
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması.
c) Tavâfa hacer-i esved veya hizâsından başlamak.
d) Arafe gecesi Mina’da gecelemek.
11.Aşağıdakilerden hangisi tavâfın geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Teyâmün.
b) Belirli vakitte yapmak.
c) Niyet.
d) Mescid-i Harâm’ın içinden yapmak.
12. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerindendir?
a) Tavâfı Mescid-i Harâm içinde yapmak.
b) Hervele yapmak.
c) Muvâlât.
d) Teyâmün.

13. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak.
b) Vakfeyi arefe günü zevâl vaktinden sonra yapmak.
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak.
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem’i takdîm ile kılmak.
14. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak.
b) Hac için ihrâmlı olmak.
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak.
d) Arafat vakfesini yapmış olmak.
15. İlk tahallülden sonra aşağıdaki ihrâm yasaklarından hangisi sona ermez?
a) Koku sürünme yasağı.
b) Dikişli elbise giyme yasağı.
c) Cinsel ilişki yasağı.
d) Tırnak kesme yasağı.
16. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması.
b) Vekile haccın farz olması.
c) Vekilin zengin olması.
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması.
17. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır.
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır.
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır.
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır.
18. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin rükünlerinden değildir?
a) Rükn-ü Yemânî.
b) Rükn-ü Irâkî.
c) Rükn-ü Şâmî.
d) Rükn-ü İbrâhim.
19. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Hacca gidenin ergen olması şarttır.
b) Hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c) Hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d) Hacca gidecek kimsenin zengin olması şarttır.
20. Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a) Cemrelere taş atmak.
b) Vedâ tavâfı yapmak.
c) Arefe günü Mina’da gecelemek.
d) Müzdelife’de vakfe yapmak.
21. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından îtibâren.
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından îtibâren.
c) Bayramın birinci günü fecr-i sâdıktan itibaren.
d) Yatsı vaktinin girmesinden îtibâren.
22. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin, Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre hükmünü sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz-Vâcip.
b) Vâcip-Farz.
c) Vâcip-Sünnet.
d) Sünnet-Vâcip.
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Tahallül-ü evvel.
b) Nefr-i evvel.
c) Tahallül-ü sânî.
d) Nefr-i sânî.
24. Aşağıdakilerden hangisi ziyâret tavâfının başlama vakti konusunda Hanefî ve Mâlikî’nin görüşüdür?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden îtibâren.
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından îtibâren.
c) Kurban bayramının ilk günü fecr-i sâdıktan îtibâren.
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından îtibâren.
25. Arafat vakfesi; Arefe günü fecr-i sâdıktan îtibâren hangi mezhebe göre başlar?
a) Hanefî.
b) Şâfiî.
c) Hanbelî.
d) Mâlikî.
26. Ziyâret tavâfının son üç şavtını âdetli olarak yapmak hangi cezâyı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır.
b) Dem.
c) Bedene.
d) Tavâfı geçerli olmaz.
27. Sa’y’in son üç şavtının âdetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem.
b) Herhangi bir ceza gerekmez.
c) Üç sadaka-i fıtır.
d) Sa’y’i geçerli olmaz.
28. İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Şâfiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem’ ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-vâcip.
b) Sünnet-sünnet.
c) Vâcip-vâcip.
d) Vâcip-sünnet.

29. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet.
b) Vâcip-sünnet.
c) Sünnet-vâcip.
d) Vâcip-vâcip.
30. İmâm Ebû Hanîfe’ye göre temettû’ haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene.
b) Dem.
c) İki dem gerekir.
d) Her hangi bir cezası yoktur.
31. Sırasıyla İmâm Ebû Hanîfe ile İmâm Şâfiî’ye göre ihrâmdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) Vâcip-vâcip.
b) Sünnet-vâcip.
c) Sünnet-sünnet.
d) Vâcip-sünnet.
32. Ebû Hanîfe ve İmâmeyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menâsiki arasındaki tertîbe uymanın hükmü nedir?
a) Vâcip-vâcip.
b) Sünnet-sünnet.
c) Vâcip-sünnet.
d) Sünnet-vâcip.
33. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre ihsâr kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
a) Şart-şart değil.
b) Sünnet-vâcip.
c) Müstehâp-şart.
d) Şart-şart.
34. Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil.
b) Şart-şart.
c) Şart değil-şart.
d) Şart-müstehâp.
35. Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkât mahallinden ihrâmlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vâcip-farz.
b) Sünnet-sünnet.
c) Sünnet-vâcip.
d) Vâcip-sünnet.
36. Hac ve umrede işlenen cinâyetlerin ödenmesi ile ilgili aşağıdailerden hangisi doğrudur?
a) Bütün keffâretler, gecikmeli olarak (terâhî üzere) yapılabilecek vâcip türünden olduğu için cinâyetin cezası, işlenişinden ömrün sonuna kadar, her zaman ödenebilir.
b) Cinâyetlerin cezasını, vefâtına kadar ödemeyen ve ödenmesini vasiyet de etmeyen kimse günahkâr olur.
c) Vasiyet olmadığı halde, mîrasçıların, teberrû olarak ödemeleriyle de borç edâ edilmiş sayılır.
d) Hepsi doğrudur.
37. “Umre tavâfının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
a) Ebû Hanîfe.
b) Ebû Yusuf.
c) İmâm Züfer.
d) İbn Nüceym.
38. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlâl eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?
a) Zâhirî.
b) Şâfiî ve Hanbelî.
c) Mâlikî ve Zâhirî.
d) Hanefî.
39.“İhrâmlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Mâlikî
b) Hanefî
c) Hanbelî
d) Hiçbiri
40. İhrâma girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde, kurban kesmeksizin ihrâmdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
a) Hanefî.
b) Mâlikî.
c) Hanbelî.
d) Zahirî.
41. Ziyaret tavâfını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir.
b) Dem kesmelidir.
c) Birine vekâlet vererek bu tavâfı yaptırmalıdır.
d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavâfı yapmalıdır.
42. Hangi mezheplere göre, ömürde bir defa umre yapmak farzdır?
a) Şâfiî ve Mâlikî.
b) Mâlikî ve Hanbelî.
c) Şâfiî ve Hanbelî.
d) Hanefî ve Mâlikî.
43. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
a) Şâfiî ve Hanbelî
b) Hanefî
c) Mâlikî
d) Zâhirî
44. Nâfile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerektiği şartını öne süren imâm hangisidir?
a) Ebû Hanîfe.
b) İmâm Şâfiî.
c) İmâm Mâlik.
d) İmâmeyn.
45. “Hac aylarından önce ihrâma girilemez” görüşü kime aittir?
a) İmâm Şâfiî.
b) İmâm Ahmed ibn Hanbel.
c) Ebû Hanîfe ve Mâlikî.
d) Dâvûd ez-Zâhirî.
46. Ziyaret tavâfının son iki şavtını âdetli olarak yapan kimsenin hangi cezayı ödemesi gerekir?
a) Dem.
b) Bedene.
c) Son üç şavtın kazâsı ve üç gün oruç.
d) İki sadaka-i fıtır.
47. Mekkîler kudûm tavâfını ne zaman yaparlar?
a) İhrâma girdiklerinde.
b) Arafat vakfesinden önce.
c) Hiç biri.
d) Hac sa’y’inden önce.
48. Cemrelerin Mina’dan Mekke-i Mükerreme istikâmetine doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cemre-i ûlâ, Cemre-i akabe, cemre-i vustâ.
b) Cemre-i vustâ, Cemre-i akabe, cemre-i ûlâ.
c) Cemre-i akabe, cemre-i vustâ, cemre-i suğrâ.
d) Cemre-i ûlâ, cemre-i vustâ, Cemre-i akabe.
49. İmâm Muhammed ve Ebû Yûsuf’a göre Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem’i te’hîr ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vâcip-sünnet.
b) Sünnet-vâcip.
c) Sünnet-sünnet.
d) Vâcip-vâcip.
50. En faziletli hac türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefîlere göre Kırân; Şâfiî ve Mâlikîlere göre İfrâd; Hanbelîlere göre Temettû’dur.
b) Hanefîlere göre Kırân; Hanbelîlere göre İfrâd; Şâfiî ve Mâlikîlere göre Kırân’dır.
c) Hanefîlere göre İfrâd, Hanbelîlere göre Temettû’, Şâfiî ve Mâlikîlere göre Temettû’dur.
d) Şâfiî ve Mâlikîlere Kırân, Hanefîlere göre Temettû’, Hanbelîlere göre Temettû’dur.
51. İhrâmlı kimsenin evlenmesinde veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı görüşü kime aittir?
a) İmâm Şâfiî.
b) İmâm Malik.
c) İmam Ebû Hanîfe ve İmâmeyn.
d) İmâm Ahmed b. Hanbel.
52. “Hanefî mezhebine göre Hacc-ı Kırân’a niyet etmiş muhrim hacdan engellenmiş olduğu takdirde ihrâmdan çıkabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Harem sınırları içinde bir bedene keser.
b) Mekke-i Mükerreme’nin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir.
c) Hill bölgesinde 3 gün bayramdan önce, 7 gün bayramdan sonra oruç tutar.
d) Bir kurban bedeli sadaka verir.
53. Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?
a) Cidâl: Hac esnasında başkalarıyla tartışmak, hakâret ve kavga etmek.
b) Menâsik: Hac ibâdeti içinde yer alan ve bir kısmı sembolik davranışlardan ibâret olan fiiller.
c) Mes’a: Safâ ile Merve arasındaki sa’y alanı.
d) Mevât: Mîkât sınırları içerisinde izdihâm vb. sebeplerle vefât etmiş kişiye denir.
54. Kurban bayramının ilk üç günü Mina’da gecelemenin hükmü sırasıyla Mâlikî ve Hanefî mezheplerine göre nedir?
a) Sünnet-vâcip.
b) Vâcip-vâcip.
c) Farz-vâcip.
d) Vâcip-sünnet.
55. Şeytan taşlama, kurban kesme ve traş olma arasındaki tertîbe uymama ile ilgili doğru hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebû Hanîfe’ye göre dem gerekir. Diğer müctehîdlere göre ise bir şey gerekmez.
b) 6 adet fıtr sadakası vermek gerekir.
c) Ebû Hanîfe’ye göre dem, İmâm Mâlik’e göre 3 gün oruç tutmak gerekir.
d) Hiç biri.
56. Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası kadar bağışta bulunmayı gerektiren cinâyetlerden değildir?
a) Saç ve sakalın dörtte birinden az bir kısmını tıraş etmek.
b) Kudûm veya vedâ tavâfını abdestsiz yapmak.
c) Herhangi bir uzvun tamamına değil bir kısmına güzel koku sürmek.
d) Erkekler için bir tam gündüz veya gece süresince giyim eşyası giymek.
57. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?
a) Zilhicce
b) Şâbân
c) Zilkâde
d) Muharrem
58. Mîkâti ihrâmsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir koyun kurban etmek.
b) Bir sığır kurban etmek.
c) Bir deve kurban etmek.
d) İki koyun kurban etmek.
59. Hedy ne demektir?
a) Sadaka vermektir.
b) Hac ve umrede kesilen kurbandır.
c) Hediyeleşmektir.
d) Rüşvet vermektir.
60. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?
a) İhrâma girmek.
b) Arafat’ta vakfeye durmak.
c) Kâbe’yi tavâf etmek.
d) Şeytan taşlamak.
61. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın vâciplerinden biri değildir?
a) Abdestli olmak.
b) Setr-i avrete dikkat etmek.
c) Tavâfı huşû ile yapmak.
d) Tavâfa, Hacer-i esved veya hizâsından başlamak.
62. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerinden biri değildir?
a) Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek.
b) Iztıbâ ve remel yapmak.
c) Hacer-i Esved’i istîlâm etmek.
d) Tavâf esnasında zikir, tekbîr, tehlîl ve duâ ile meşgûl olmak.
63. Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
a) Bayramdan sonraki ilk cuma günü.
b) Arafe günü.
c) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü.
d) Perşembe günü.

64. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir?
a) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak.
b) Yedi taşı peş peşe atmak.
c) Tertîbe uymak.
d) Atılan taşlar nohut büyüklüğünde olmak.
65. Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür?
a) Cuma.
b) Pazartesi.
c) Kurban kesme günü.
d) Arafe günü.
66. Hac aylarında ve bir yıl içinde bir ihrâmla umre ve haccı birlikte îfâ etmek, hangi hac türüdür?
a) Hacc-ı Kırân.
b) Hacc-ı İfrât.
c) Hacc-ı Temettû’.
d) Hacc-ı Ekber.
67. Hac aylarında ve bir yıl içinde iki ihrâmla umre ve haccı birlikte îfâ etmek hangi hac türüdür?
a) Hacc-ı Kırân.
b) Hacc-ı İfrât.
c) Hacc-ı Temettû’.
d) Hacc-ı Ekber.
68. Harem bölgesi ile mîkât yerleri (sınırları) arasında kalan alana ne denir?
a) Hill Bölgesi.
b) Arafât Bölgesi.
c) Âfâkî.
d) Âfâk Bölgesi.
69. Aşağıdakilerden hangisi hac için Medîne yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?
a) Zü’lhuleyfe.
b) Karn.
c) Cuhfe.
d) Zât’ü Irk.
70. Aşağıdakilerden hangisi hac için Mısır ve Sûriye yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?
a) Yelemlem.
b) Karn.
c) Cuhfe.
d) Zât’ü Irk.
71. Aşağıdakilerden hangisi hac için Irak yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?
a) Yelemlem.
b) Karn.
c) Cuhfe.
d) Zât’ü Irk.
72. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz tavâfıdır?
a) Kudûm tavâfı.
b) Sader tavâfı.
c) Vedâ tavâfı.
d) İfâda tavâfı.
73. “Eyyâm-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri.
b) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri.
c) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri.
d) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri.
74. Bedene cezasını gerektiren cinâyet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunmak.
b) İkinci tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunmak.
c) Ziyâret tavâfını abdestsiz olarak yapmak.
d) Ziyâret tavâfından sonra cinsel ilişkide bulunmak.
75. Aşağıdakilerden hangisi dem cezasını gerektirmez?
a) Mîkâtı ihrâmsız geçmek.
b) Bir elin beş tırnağını kesmek.
c) Kudûm tavâfını abdestsiz yapmak.
d) Vedâ tavâfını cünüp olarak yapmak.
76. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mîkât yeri değildir?
a) Ci’râne.
b) Yelemlem.
c) Aşâir.
d)Ten’îm.
77. Kırân ve temettû’ hedy için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir.
b) Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar.
c) Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar.
d) Kurban bayramından önce üç gün, memleketine dönünce yedi gün oruç tutar.
78. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) İhsâr: hac veya umre yapmak üzere ihrâma girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavâf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir.
b) Mizâb: Ziyâret ve umre tavâflarını abdestsiz; kudûm, vedâ ve umre tavâflarını cünüp olarak yapmaktır.
c) Tahallül-ü evvel: Cinsel ilişki dışındaki ihrâm yasaklarının kalkması.
d) Tahallül-ü sânî: Cinsel ilişki dâhil bütün ihrâm yasaklarının kalkması demektir.

29

Nisan
2012

AİLE VE TİCÂRET HUKÛKU TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  348 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi mehr-i mislin tarifidir?
a) Nikâh anında belirlenen mehirdir.
b) Ödenmesi sonraya bırakılan mehirdir.
c) Evlilik anında peşin olarak ödenen mehirdir.
d) Nikâh anında belirlenmeyip, nikâhtan sonra kadının, akrabaları arasında kendi konumundaki kızlara verilen mehir kadar verilmesi kararlaştırılan mehirdir.
2. İslâm öncesinde Araplarda “başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesine dayalı gerçekleştirilen nikâha” ne ad verilir?
a) Nikâh-ı şığar.
b) Normal nikâh.
c) Nikâh-ı bedel.
d) Mut’a nikâhı.
3. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?
a) Ehliyetin olması.
b) İkrâhın olmaması.
c) Evliliğin gizlenmemesi.
d) Şahitlerin olması.
4. Karısının herhangi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebediyyen haram olan bir kadının uzvuna benzeterek yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?
a) İddet.
b) Zıhâr.
c) Îlâ.
d) Liân
5. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin in’ikâd (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
a) Evliliğin şartsız olması.
b) Meclis birliği.
c) Evlenme engelinin olmayışı.
d) İrâde beyânı.
6. Aşağıdakilerden hangisi zifâfın gerçekleştiği fâsid nikâhın sonuçlarından değildir?
a) Kadın mehre hak kazanır.
b) Doğan çocuğun nesebi baba adına sahihtir.
c) Artık bu nikâh feshedilemez.
d) Bu ilişki hurmet-i müsâhere oluşturur.
7. Fesih, muhâlea ve tefrîk kavramları aşağıdakilerin hangisinde doğru anlamlarıyla verilmiştir?
a) Eksiklik sebebiyle nikâhın bozulması; kadının kocasına boşanma tazminatı vererek boşanmaya razı etmesi; hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi.
b) Hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi; kadının kocasına boşanma tazminatı vererek boşanmaya razı etmesi; eksiklik sebebiyle nikâhın bozulması.
c) Kadının kocasına boşanma tazminatı vererek boşanmaya razı etmesi; eksiklik sebebiyle nikâhın bozulması; hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi.
d) Eksiklik sebebiyle nikâhın bozulması; hâkim kararıyla evliliğin sona ermesi; kadının kocasına boşanma tazminatı vererek boşanmaya razı etmesi.
8. Sahih nikâhla evliyken boşanan ya da kocası ölen her kadın iddet beklemek zorundadır. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Ric’î talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının talâk iddeti sona erer, ölüm iddeti bekler.
b) Kocası ölen ve hamile olmayan kadın dört ay on gün iddet bekler.
c) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının talâk iddeti sona ermez.
d) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının iddeti sona ermezse de kalan kısmını ölüm iddetini tamamlayacak süre kadar bekler.
9. Çocuğun babası ile nesep bağının kurulabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gereksizdir?
a) Çocuğun sahih evlilikten en az altı ay sonra doğmuş olması.
b) Karı koca arasında en az evlilik şüphesinin bulunması.
c) Çocuğun doğumu esnasında babanın yaşıyor olması.
d) Baba ile çocuk arasında baba-oğul ilişkisinin kurulabilecek yaş farkının bulunması.
10. Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?
a) Liân.
b) Zıhâr.
c) Îlâ.
d)İddet.
11. Bir akdin kurulabilmesi ve hükümlerini meydana getirebilmesi için her akitte bulunması gerekli unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Şâhit.
b) Taraflar.
c) Konu.
d) İrâde beyânı.
12. Aşağıdakilerden hangisi İslâm borçlar hukûkunda borcun kaynakları arasında yer almaz?
a) Haksız fiil.
b) Kanun.
c) Haksız iktisâp
d) Garâr.
13. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre fâizin illetidir?
a) Gıda maddesi ve para olması.
b) Cins ve ölçü-tartı birliğinin olmaması.
c) Depolanabilen gıda ve para olması.
d) Sadece gıda olması.
14. Umra, rukba ve sukna terimleri aşağıda verilen konulardan hangisiyle ilgilidir?
a) Havale.
b) Hibe.
c) Şüf’a.
d) Karz.
15. İnsanları kandıracak bir şekilde, piyasa fiyatlarının üstünde alınan kâra İslâm hukûkunda ne isim verilir?
a) Urbûn
b) Garâr
c) Gabn-ı fâhiş
d) Îne satışı
16. Aşağıdakilerden hangisi ticârî sigortaların câiz olmadığını savunan âlimlerin bu tür sigortaları eleştirdikleri noktalardan birisi değildir?
a) Garar.
b) Kumar.
c) Haksız tazmîn.
d) Âkile.
17. Aşağıdakilerden hangisi lukatanın tanımıdır?
a) Aranan eşyadır.
b) Buluntu eşyadır.
c) Cepteki paradır.
d) Kaybolan eşyadır.

29

Nisan
2012

SİYER KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  481 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
2. Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlerle yapılmıştır?
a) Tebük seferi sonrasında Bizanslılarla.
b) Hayber fethi sonrasında Yahûdîlerle.
c) Mekke Fethi öncesi Kureyşli müşriklerle.
d) Medîne’ye hicret ettiğinde Medîne’deki Yahûdî kabîleleriyle.
3. Müslümanlar ilk kez hangi olaydan sonra Kâbe’de açık ve toplu ibâdet yapmaya başlamışlardır?
a) Vahyin fetret döneminin bitmesiyle.
b) Açık davetin başlamasıyla.
c) Hz. Ebû Bekir’in müslüman olmasıyla.
d) Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olmasıyla.
4. Habeşistan’a hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
a) Mekke döneminin 5. yılında, ilk seferinde 16, ikinci seferinde 90 kişi ile gerçekleşmiştir.
b) Mekke döneminin 10. yılında, bir defada 90 kişinin hicretiyle gerçekleşmiştir.
c) Mekke döneminin 8. yılında, ilk seferinde 10, ikincide 55 kişi ile 2 grup halinde gerçekleşmiştir.
d) Mekke döneminin 4. yılında 40 kişiyle gerçekleşmiştir.
5. Medîneli müslümanların Hz. Peygamber’den istedikleri öğretmen kimdir?
a) Es’ad bin Zürâre.
b) Enes bin Mâlik.
c) Ukbe bin Âmir.
d) Mus’ab bin Umeyr.
6. Yaptıkları anlaşmayı ilk bozan, daha sonra ihanetleri ve Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medîne’den çıkartılarark sürülen Yahûdî kabilesi hangisidir?
a) Benî Kaynuka.
b) Benî Kureyza.
c) Benî Nadir.
d) Benî Mustalik.
7. Hudeybiye anlaşmasında, müslümanların aleyhine olan fakat daha sonra müşrikler tarafından kaldırılması istenen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müslümanların, bu yıl geri dönüp, umre için gelecek yıl Mekke’ye girebilmeleri.
b) Müslümanların, kılıçtan başka bir silah taşıyamayacakları.
c) Arap kabilelerinin, iki taraftan biri ile ittifak kurabilecekleri.
d) Mekke’ye sığınan hiç bir Medînelinin iâde edilmeyeceği; Medîne’ye sığınanların ise geri verileceği.
8. Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte savaşı kimlerle yapılmıştır?
a) Mekkeli müşriklerle.
b) Benî Nadr Yahûdîleriyle.
c) Rumlarla (Bizans).
d) Mekke dışındaki müşrik kabîlelerle.
9. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emzirmemiştir?
a) Âmine binti Vehb.
b) Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe.
c) Halîme binti Ebî Züeyb.
d) Ebû Tâlib’in eşi Fâtıma binti Esed.
10. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında.
b) Mekke’de M. 623 tarihinde Zilkâde ayında.
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Recep ayında.
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Ramazan ayında.
11. Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
12. “İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.
13. Bedir harbinde Hz. Peygamberin, ordunun konaklamasıyla ilgili olarak görüşünü kabul ettiği sahâbe hangisidir?
a) Sa’d b. Muâz.
b) Mus’ab b. Umeyr.
c) Hz. Ömer.
d) Habbâb b. Münzir.
14. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene.
b) Câbir b. Abdullah.
c) Abdullah b. Revâha.
d) Muâviye b. Ebî Süfyân.
15. Ezânı ilk rüyasında gören ve rüyasını Peygamberimize (s.a.v) anlatan sahâbe kimdir?
a) Selmân-ı Fârisî.
b) Hz. Osman.
c) Abdullah b. Zeyd el Ensârî.
d) Bilâl-i Habeşî.
16. Kâbe’deki vazifelerden biri olan hicâbenin anlamı nedir?
a) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
b) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
c) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
d) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.
17. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların içeceklerini temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
18. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmak görevidir?
a) Rifâde.
b) Sikâye.
c) Hicâbe.
d) Sidâne.
19. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların yiyecek temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
20. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?
a) Hicâbe.
b) Sidâne.
c) Sikâye.
d) Rifâde.
21. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emziren kadınlardan biri değildir?
a) Hz. Âmine.
b) Hz. Süveybe.
c) Hz. Halîme.
d) Hz. Sevde.
22. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.
23. Ridde hareketleri hangi halîfe zamanında ortaya çıkmıştır?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Ömer.
c) Hz. Osman.
d) Hârûn Reşîd.
24. İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabîleye İslâm dinini öğretmek için gönderilen çok sayıdaki hâfız sahâbenin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin adı nedir?
a) Hayber.
b) Bi’r-i Mâûne.
c) Batn-ı Rabiğ.
d) Batn-ı Nahle.
25. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, hicretten sonra Medîne’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
a) Kervan ticaretini sürdürmeleri.
b) Medînelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmaları.
c) Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları.
d) Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları.
26. İslâmiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mîmârîleri yokken, giderek mîmârîde belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eski Arap uygarlığı.
b) Arap-Çin ilişkileri.
c) Fethedilen ülkelerin kültürleri.
d) Hellen uygarlığı.
27. Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
28. Müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür ve boykotun delinmesine öncülük edenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) 3 yıl –Hişâm b. Amr, Züheyl b. Ebû Ümeyye.
b) 2 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.
c) 1 yıl, Ebû Leheb, Ebû Cehil.
d) 3 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.
29. Aşağıdakilerden hangisi Tâif ile Nahle arasında kurulan, her yöreden insanın geldiği en ünlü panayırdır?
a) Zülmecâz.
b) Ukkâz.
c) San’a.
d) Dûmetu’l-cendel.
30. Peygamberimiz yirmili yaşlarında iken amcaları ile birlikte hangi savaşa katılmıştır?
a) Buas savaşı.
b) Ficâr savaşı.
c) Gabra savaşı.
d) Dahis savaşı.
31. Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.
32. Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
33. Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylardan biri değildir?
a) Muharrem.
b) Recep.
c) Zilhicce.
d) Ramazan.
34. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in asıl adıdır?
a) Abdullah.
b) Hâşim.
c) Şeybe.
d) Abd-i Menâf.
35. Peygamberimizin babaannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âişe.
b) Fâtıma.
c) Şifâ.
d) Ümm-ü Rummân.
36. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nesîbe.
b) Hanne.
c) Atîke.
d) Berre.
37. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.
38. Peygamber Efendimizin, Hz. Hatîce dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur?
a) Hz. Safiyye.
b) Hz. Zeynep.
c) Hz. Mâriye.
d) Hz. Hafsa.
39. Efendimizin, Hz. İbrâhîm’in Hanîf dînine uygun olarak Hira mağarasında yaptığı tefekkürî ibâdete ne denir?
a) Tehannüs.
b) İrhâsât.
c) İnzivâ.
d) Îtikâf.40. Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
41. Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.
42. Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
a) Evs Kabîlesi.
b) Kureyş Kabîlesi.
c) Hazrec Kabîlesi.
d) Benî Nadr.
43. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslâm’a davet etmek için mektup gönderdiği yerlerden değildir?
a) Yelemlem.
b) Bizans.
c) Şam.
d) Yemen.
44. Medîne’ye gelerek Peygamberimiz ile görüşen, mescitte ibâdet yapmak isteyen, Peygamberimize Hz. Îsâ ile ilgili sorular soran ve İslâm’ı kabul etmemekle birlikte cizye vergisi vermeyi kabul eden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayber Yahûdîleri.
b) Ezruh Hristiyanları.
c) Gassânî Hristiyanları.
d) Necrân Hristiyanları.
45. Aşağıdakilerden hangisi Hicret esnasında Medîne’de Yaşayan Yahûdî kabîlelerinden birisi değildir?
a) Benî Kureyza.
b) Benî Nadr.
c) Benî Sakîf.
d) Benî Kaynuka.
46. Hz. Muhammed’in Bizans’ın Busra Valisine Gönderdiği elçinin, yine Bizans’ın Gassânî Valisi tarafından öldürülmesi üzerine 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin Müslüman’ın kahramanca çarpıştıkları savaş ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huneyn Savaşı–630.
b) Mûte Savaşı–629.
c) Hayber Savaşı–629.
d) Tebük Seferi–631.
47. İslâm’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
a) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması.
b) Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlâli.
c) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması.
d) Havanın çok sıcak olması.
48. Yahûdîler, Hz. Peygambere yaptıkları suikast girişiminden sonra Medîne’den sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebû Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle h 5/m. 24 Ocak 627 tarihinde Medîne’ye hücûm ettiler.. Yukarıda hangi savaş anlatılmaktadır?
a) Uhud.
b) Hendek.
c) Bedir.
d) Mûte.
49. Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Rasûlü, Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğüne dair yanlış haber gelince Peygamberimiz elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biât etmeye davet etti. Sahâbeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biât ettiler. Semûre ağacının altında yapılan bu biâte ne ad verilir?
a) Biat-ı Rıdvân.
b) I. Akabe Biâtı.
c) Biât-ı Kazâ.
d) II. Akabe Biâtı.
50. Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
51. Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
52. Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
53. Sûriye’den gelen tüccarların Bizans’ın Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduğunu haber vermeleri üzerine, Hz. Muhammed bir ordu hazırlayarak Bizans ordusuna karşı sefere çıkmış, Sûriye yakınlarına kadar gelmişlerdi. Fakat karşılarına düşman ordusunun çıkmaması üzerine Medîne’ye geri dönmüşlerdi. Bahsedilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tâif Kuşatması.
b) Hayber Savaşı.
c) Tebük Seferi.
d) Mûte Savaşı.
54. Peygamberimizin elçiler göndererek İslâm’a davet ettiği devletlerin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bizans imparatorluğu.
b) Îrân kisrâsı.
c) İskenderiye krallığı.
d) Roma İmparatorluğu.
55. Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
56. Hendek savaşında müşriklerle ittifak yapan Benî Kureyza Yahûdîlerini arasını yeniden açan yeni Müslüman kimdir?
a) Nuaym b. Mes’ûd.
b) Benî Nadr
c) Benî Kaynuka.
d) Ebû Süfyân.

29

Nisan
2012

GENEL KÜLTÜR KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  467 Kez Okundu

1. Diyanet, “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerini hangi yıldan beri gerçekleştiriyor?
a) 1984
b) 1989
c) 1992
d) 1997
2. Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a) İçişleri Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
3. Hac için Suudî Arabistan makamlarınca kota uygulanması hâlinde, hacı adaylarının hangi usûlle belirleneceğine hangi organ karar verir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c) Hac Dairesi Başkanlığı.
d) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
4. Seyahat acenteleri hangi yıldan îtibâren Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a) 1981
b) 1988
c) 1985
d) 1990
5. Hac ve umre işlerinin genel gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli kararları almak; hac ve umre ücretlerinin miktârını ve sarf yerlerini belirlemek hangi organın görevidir?
a) Ulaştırma Bakanlığı.
b) Bakanlar Kurulu.
c) Hac Ve Umre Komisyonu.
d) Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu.
6. Hac İdâre Merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a) Hac Dairesi Başkanı.
b) Diyanet İşleri Başkanı.
c) Hacdan sorumlu DİB. Bşk. Yrd.
d) T.C. Cidde Başkonsolosu Din Hizmetleri Ateşesi.
7. Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da.
b) 2006 yılında İstanbul’da.
c) 2005 yılında İstanbul’da.
d) 2004 yılında Ankara’da.
8. Suudî Arabistan Krallığı ve İslâm ülkeleri dışişleri bakanları tarafından hac kotası uygulama kararını nerede ve ne zaman yaptıkları toplantıda almışlardır?
a) İstanbul, 1979.
b) Mekke, 1984.
c) Ammân, 1987.
d) Kâhire, 1994.
9. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Mâliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı.
c) Milli Savunma Bakanlığı.
d) İçişleri Bakanlığı.
10. Hac seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
11. Umre seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 2000
12. Belli şartları taşıyan (A) grubu Seyahat Acentelerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında hac seyahati düzenleyebilecekleri düzenlemesi hangi yıl yapılmıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1988
d) 2000
13. Aşağıdaki acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi.
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente.
c) Uluslararası IATA belgesi olan acente.
d) Hiç biri.
14. Suudî Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan Hac İdâre Merkezi Başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı.
b) T.C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi.
c) Hac Dairesi Başkanı.
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenlenebilir.
b) Suudî Arabistan Hac Bakanlığı’nca 2001 yılından îtibâren ferdî olarak umreye gidişler yasaklanmıştır.
c) 1979 yılında çıkarılan kararnâme ile hac seyahati düzenleme görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.
d) 1984 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile umre seferlerinin sadece Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması kararlaştırılmıştır.
16. Uluslararası ilk hac kongresi nerede ve hangi tarihte toplanmıştır?
a) Mina/Akabe’de 1923.
b) Mekke’de 1923.
c) İstanbul’da 2005.
d) Hicâz’da 2010.
17. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisinden müsteşâr veya müsteşâr yardımcısı yer almaz?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Mâliye Bakanlığı.
c) Sağlık Bakanlığı.
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı.
18. Hac ve umreye hangi yoldan gidileceği, hac ve umreye gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve bu seyahatlerin yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dâir kararları hangi organ alır?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
d) Hac Dairesi Başkanlığı.
19. Allah’a mücâhede ve riyâzetle ulaşmak isteyen iyilerin yolu anlamına gelen ve bu yola girenlerin iyi huylar edinmeye, gönlünü arındırmaya, kalbini temizlemeye, iç dünyalarını îmâr etmeye önem verdikleri tarîkât yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarîk-i Ahyâr.
b) Tarîk-i Şuttâr.
c) Tarîk-i Settâr.
d) Tarîk-i Ebrâr.
20. Yardımlaşma kavramı, dînî kullanımda aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifâde edilir?
a) Müsâmaha.
b) Teâvün.
c) İkrâh.
d) Müsâlaha.
21. Hangisi lukatanın anlamıdır?
a) Aranan eşyâdır.
b) Buluntu eşyâdır.
c) Cepteki eşyâdır.
d) Kaybolan eşyâdır.
22. İslâm’ın emr-i bilma’rûf ve nehy-i ani’l-münker ilkesinin kamu hukûkuyla ilgili kısmını temsil eden kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakıf.
b) Muhtesip.
c) Hisbe.
d) Âmil.
23. Câhiliye Arapları’nın anlayışında başta hilim olmak üzere sabır, bağışlanma, misâfirperverlik, yoksullara yardım, iyi komşuluk ve zayıfları koruma gibi erdemleri kapsayan ve İslâmi dönemde de takdirle karşılanan ahlâkî özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asabiyet.
b) Adâlet.
c) Mürüvvet.
d) Îsâr.
24. “Bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgiler” şeklinde târifi yapılabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hilm.
b) Hikmet.
c) İffet.
d) Edep.
25. Yahûdîlikten, Hristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslâmiyet’e giren rivâyetlere ne denmektedir?
a) Garîbu’l Kur’ân.
b) Kıssa.
c) İsrâiliyyât.
d) Emsâlu’l Kur’ân.
26. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı kimdir?
a) Yargıtay Başkanı.
b) Adalet Bakanı.
c) Anayasa Mahkemesi Başkanı.
d) Danıştay Başkanı.
27. Aşağıdaki devletlerinden hangisinin başkenti yanlıştır?
a) Kazakistan: Astana.
b) Türkmenistan: Aşkabad.
c) Özbekistan: Taşkent.
d) Kırgızistan: İslâmâbad.
28. T.C. Anayasası’na göre TBMM genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlıklardan hangisine yeni bir bakan atanmaz?
a) Maliye Bakanı.
b) Ulaştırma Bakanı.
c) İçişleri Bakanı.
d) Adalet Bakanı.
29. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Tenâsüh: Ölümden sonra canlı varlıkların ruhlarının bir bedenden diğer bedene göçmesidir, ruh göçü.
b) Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dînî mâhiyeti olmayan.
c) Oryantalizm: Doğu’ya hâkim olmak, doğuyu yeniden kurmak ve onun âmiri olmak için İslâm ülkelerinin geliştirdiği düşünce akımıdır.
d) Brahmanizm: Hinduizm de denilen Hindistan’da yaygın olan çok tanrılı din.
30. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin başkentidir?
a) Rotterdam.
b) Bern.
c) Moskova
d) Kopenhag.
31. Buhâra’da 980 yılında dünyaya gelen ve dünyanın en büyük hekimlerden olan, bir çok hastalığın tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfeden, mikropların farkına varan ve önlenebileceğini söyleyen, “Kânûn” adlı kitabıyla ünlenen âlim kimdir?
a) Fârâbî.
b) İbn-i Sînâ.
c) İbn-i Rüşd.
d) Bîrûnî.
32. Fıkıh, tıp, ahlak, tasavvuf, matematik, uzay bilimleri, biyoloji, sosyoloji, akâid ve kelâma dâir konuları içine alan meşhur “Mârifetnâme” isimli eserin müellifi olan âlim kimdir?
a) Ebus-Suûd Efendi.
b) Yûnus Emre.
c) Erzurumlu İbrâhim Hakkı.
d) Mevlânâ Celâleddin Rûmî.
33. Osmanlı Devleti’nde şer’î ve örfî davalara bakan askerî hâkim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadrâzam.
b) Vezîr-i âzam.
c) Kazasker.
d) Kâdî’l-kudât.
34. Osmanlı döneminde dîvânda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvânı hangisidir?
a) Sadrazam.
b) Kazasker.
c) Vezîr-i âzam.
d) Şeyhülislâm.
35. Devlet Denetleme Kurumu kime bağlıdır ve hangi alanları denetleyemez?
a) Başbakana – Askerî ve adlî kurumları.
b) Cumhurbaşkanına – Askerî ve adlî kurumları.
c) Adalet Bakanlığına – Askerî ve adlî kurumları.
d) TBMM’ye – Askerî ve adlî kurumları.
36. “Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
a) Soru.
b) Gensoru.
c) Güvenoyu.
d) Meclis Araştırması.
37. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönünceye kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makâmının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar kim vekâlet eder?
a) Başbakan.
b) Adalet Başkanı.
c) Genel Kurmay Başanı.
d) TBMM Başkanı.
38. Din İşleri Yüksek Kuruluna kim başkanlık eder, kurul kaç üyeden oluşur?
a) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 18 üyeden oluşur.
b) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 20 üyeden oluşur.
c) Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir – 16 üyeden oluşur.
d) Başkanı üçlü kararnâmeyle atanır – 15 üyeden oluşur..
39. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur? Görev süreleri kaç yıldır?
a) 8 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
b) 9 üyeden oluşur, görev süresi 6 yıldır.
c) 16 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
d) 12 üyeden oluşur, görev süresi 8 yıldır.
40. Aşağıdakilerden hangisi günümüz Müslüman nüfûsunun en kalabalık olduğu ülkedir?
a) Suudî Arabistan.
b) Malezya.
c) Sûdân.
d) Endonezya
41. Genel nüfûsuna oranla en fazla müslüman nüfûs oranına sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suudî Arabistan.
d) Somali.
b) Endonezya.
c) Türkiye.
42. Aşağıdakilerin hangisinde Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez anayasal kurum olarak yer almıştır?
a) 1982 Anayasası.
b) 1950 Anayasası.
c) 1961 Anayasası.
d) 1924 Anayasası.
43. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en geniş topraklara sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızistan.
b) Kazakistan.
c) Türkmenistan.
d) Özbekistan.
44. İslâm kültür ve medeniyeti açısından önem taşıyan Taşkent, Semerkant, Buhâra şehirlerinin bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkmenistan.
b) Özbekistan.
c) Kazakistan.
d) Azerbaycan.
45. I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III
46. I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirlerine yaklaştırmak,
II. Üye devletler arasında siyâsî birliği sağlanmış bir avrupa devleti meydana getirmek,
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş birliği sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II ve III
47. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları dönemine ait bir mîmârî eser türü değildir?
a) Kurganlar.
b) Kümbetler.
c) Külliyeler.
d) Kervansaraylar.
48. Anadolu’da Türkçe’yi resmî dil îlân eden ilk beylik/devlet ve devlet adamı hangisidir?
a) Germiyanlılar – Germiyan Bey.
b) Anadolu Selçuklu Devleti – Süleyman Şâh.
c) Karamanoğulları – Karaman Bey.
d) Çaka Devleti – Çaka Bey.
I. Medreselerin kapatılması,
II. İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi,
III. Eğitim-öğretim birliğinin sağlanması.
Yukarıdaki düzenlemelerin hangileri, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhîd-i Tedrisât kanunun uygulamalarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I, II ve III
d) II ve III
50. Atatürk’ün, halkın dinini kaynağından öğrenmesi için Türkçe çevirisini yaptırdığı ve devlet imkânları ile bastırıp dağıttırdığı hadîs eseri ve mütercimi hangisidir?
a) Sahîh-i Buhârî : Ahmet Naîm – Kâmil Miras.
b) Sahîh-i Müslim : Mehmet Âkif – Hamdi Yazır.
c) Tirmizî : Ahmet Hanbel – Sâîd NursÎ.
d) Ebû Dâvûd : Hilmi Tunahan – Muallim Nâci.
51. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâm toplumuna katıldıktan sonra yaptığı uygulamalardan biri değildir?
a) Âhîlik Teşkilatı.
b) Kümbet mîmârîsi.
c) Verâset sistemi.
d) Vakıf sistemi.
52. Bugün İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kurum hangisidir?
a) İslâm Ülkeleri Örgütü.
b) İslâm Konferansı Örgütü.
c) Müslüman Devletler Birliği.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü
53. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, aşağıdaki kurumlardan hangisinin genel sekreteridir?
a) Müslüman Devletler Birliği.
b) İslâm Ülkeleri Birliği.
c) İslâm Konferansı Örgütü.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü.
54. Karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere.
b) Belçika.
c) Danimarka.
d) Hollanda.
55. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?
a) Başbakanlık.
b) TBMM.
c) Cumhurbaşkanlığı.
d) Bağımsız.
56. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir?
a) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi.
b) Millî kuvvetlerin etkin, millî irâdenin hâkim kılınması.
c) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu.
d) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi.
57. Millî mücadelenin çekirdeğini oluşturan ve daha sonra T.B.M.M. hükümetine dönüşen, Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Heyet-i Temsiliye.
b) Sivas Kongresi.
c) Erzurum Kongresi.
d) Amasya Kongresi.
58.
I. Anadolu Ajansı
II. İrâde-i Milliye
III. Hâkimiyet-i Milliye
Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında millî birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I, II, III
59. Mustafa Kemal “Hattı müdâfaa yoktur, sathı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terkolunamaz” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir?
a) I. İnönü.
b) Sakarya.
c) II. İnönü.
d) Başkomutanlık.
60. Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
a) 4 Kasım 1920.
b) 1 Kasım 1922.
c) 3 Kasım 1923.
d) 24 Kasım 1924.
61. İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ömer Nasûhî Bilmen.
b) Ahmet Hamdi Akseki
c) Mehmet Rıfat Börekçi
d) Elmalı Hamdi Yazır.
62. Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır?
a) Hollanda – Rotterdam.
b) Danimarka – Kopenhang.
c) Avusturya – Strazburg.
d) Hollanda – Lahey.
63. Hangisi Osmanlı Devletinde resmî tarih yazarlarına verilen addır?
a) Vakanüvîs.
b) Mütevellî.
c) Nişancı.
d) ReÎsül’küttâb.
64. “Laiklik” ilkesi ne zaman anayasaya eklenmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1935
d) 1937
65. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İsveç: Ermeni yasa tasarısı.
b) İsviçre: Minare krizi.
c) Belçika: Başörtüsü krizi
d) Danimarka: Karikatür krizi.
66. Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bilgiler içeren harita-klavuz niteliğindeki Kitâb-ı Bahriye adlı eserin müellifi kimdir?
a) Pîrî Reis.
b) Çaka Bey.
c) Seydi Ali Reis.
d) Barbaros Hayrettin Paşa.
67. Devlete karşı işlenen suçlara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi.
b) Ağır Ceza Mahkemesi.
c) Yüce Divan.
d) Terörle Mücadele Mahkemesi.
68. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgisini belgeleyen Mondros Mütârekesi hangi tarihte imzalanmış ve Osmanlı Devleti adına kim katılmıştır?
a) 30 Eylül 1919 – Hâriciye Nâzırı Mustafa Reşit Paşa.
b) 30 Ekim 1920 – Dâhiliye Nâzırı Ali Fethi Okyar.
c) 30 Ekim 1918 – Hâriciye Nâzırı Damat Ferit Paşa.
d) 30 Ekim 1918 – Bahriye Nâzırı Rauf Bey.
69. Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
a) 30 Eylül 1918.
b) 23 Temmuz 1919.
c) 4-11 Eylül 1919.
d) 4-11 Ekim 1920.
70. Büyük Selçuklular zamanında kurulan, vezir Nizâmülmülk’ün adıyla anılan Nizâmiye Medreseleri, ilk olarak hangi Selçuklu Sultanı tarafından ve nerede kurulmuştur?
a) Melik Şâh tarafından Bağdat’ta.
b) Sultan Sencer tarafından Nişâbûr’da.
c) Alp Arslan tarafından Musul’da.
d) Tuğrul Bey tarafından Nişâbûr’da.
71. 2010 yılında görevde olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir?
a) Ban Ki-moon.
b) Butros Gali.
c) Kofi Anan.
d) Collin Powell.
72. Hukukta; devletin, bir kişinin mal varlığına el koymasına ne denir?
a) Kabz.
b) İstimlâk.
c) Musâdere.
d) İpotek.
73. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış yazılmıştır?
a) er-Risâle: İmâm Şâfiî.
b) Muvatta’: İmâm Dârimî.
c) Fıkh-ı Ekber: İmâm A’zam.
d) Mektûbât: İmâm Rabbânî.
74. el-Mebsût isimli eser aşağıdaki fıkıh âlimlerinden hangisine aittir?
a) Şâtıbî.
b) Serahsî.
c) Bakıllânî.
d) Ebû Hanîfe.
75. İslâm Hukûku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvâfakât” isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
a) Ebû Hanîfe.
b) Ahmet b. Hanbel.
c) İmâm-ı Mâlik.
d) İmâm-ı Şâtıbî.
76. “İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mehmet Vehbi Efendi.
b) Elmalılı Hamdi Yazır.
c) Süleyman Ateş.
d) Bayraktar Bayraklı.
77. Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Hanefî mezhebine göre İslâm ibâdet ve muâmelât hükümlerinin özeti niteliğinde el-Muhtâr li’l-fetvâ adlı eseri yazmış; gelen ısrarlar sonucunda el-İhtiyâr adıyla şerhetmiştir. el-Muhtâr’ı ve el-İhtiyâr’ı kimler ilk kez Türkçeye çevirmişlerdir?
a) el-Muhtâr’ı Celal Yeniçeri; el-İhtiyâr’ı Mehmet Keskin tercüme etmiştir.
b) el-Muhtâr’ı Hayrettin Karaman; el-İhtiyâr’ı Mehmet Görmez tercüme etmiştir.
c) el-Muhtâr’ı Ali Bardakoğlu; el-İhtiyâr’ı Bayraktar Bayraklı tercüme etmiştir.
d) el-Muhtâr’ı Elmalılı Hamdi Yazır; el-İhtiyâr’ı Süleyman Uludağ tercüme etmiştir.

78. “Edebu’d-Dünyâ ve’d-Dîn” adlı eserin müellifi kimdir?
a) Süyûtî.
b) Mâverdî.
c) Mevdûdî.
d) Gazâlî
79. “Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l Kur’ân” isimli eserin müellifi kimdir?
a) Eş’arî.
b) Mâtürîdî.
c) Cürcânî.
d) İmâm Rabbânî.
80. “Türkiye Devleti’nin dini, dîn-i İslâmdır.” maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1924 Anayasa’sında yer alır, Adnan Menderes tarafından 1954’te Anayasaya eklendi.
b) 1924 Anayasa’sında yer alır, 1961’de Anayasa’dan çıkartıldı.
c) 1924 Anayasa’sında yer alır, 1937’de Anayasa’dan çıkartıldı.
d) 1924 Anayasa’sında yer alır, 1928’de Anayasa’dan çıkartıldı.
81. Diyanet İşleri Başkanı Cumhuriyetin ilk yıllarında protokolde kaçıncı sırada idi?
a) İkinci sırada.
b) On ikinci sırada.
c) Üçüncü sırada.
d) On üçüncü sırada.
82. Mezhep imâmlarının isimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hanefî: Ğilmân b. Zâbit b. Zevta
b) Şâfiî: Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî
c) Mâlikî: Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî
d) Hanbelî: Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî
83. İlk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifâde etmeye başlayan, tasavvuf şiirlerini bir eserde toplayan, Türkistan’da yaşayan ünlü tasarvvufçumuz ve meşhur eseri hangisidir?
a) Eşrefoğlu Rûmî’- Dîvân.
b) Ahmed Yesevî – Dîvân-ı Hikmet.
c) Mevlânâ Celâleddîn Rûmî – Mesnevî.
d) Yûnus Emre – Risâletü’n-Nushiye.

ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH:Hz.Peygamberimizin babasi(ö.570)Hz.Peygamberimizin eşi Hz.Hatice`den olan çocugu.Peygamberimizin babası.Abdullah`ın annesi Fatima bint-i Amr.Abdullah evlendiginde 24, esi Amine Hatun 14 yasinda idi.Dügün kiz evinde yapildi.Arap adeti üzere 3 gün güvey kizin evinde kaldiktan sonra hayat arkadasini alarak evine geldi, yerlesti
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULMUTTALİB:Peygamberimizin dedesi . (ö.577). Abdulmuttalib`in asıl adı, Şeybe`dir
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ACBÜZZEHEB( Kuyruk sokumu kemiği)::İnsanın ilk yaratılışında ve öldükten sonraki dirilişinde bedenin özünü oluşturduğu kabul edilen madde. Peygamber Efendimiz (asm): “Bütün Âdemoğullarını toprak yiyecektir, acbüzzeneb müstesnâ. Her Âdemoğlu bundan yaratılmıştır ve bundan terkib olunacaktır” buyurmuştur.( İbni Mace, Zühd, 32
ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi.
ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
ADEM: İlk insan ve ilk peygamber.Bütün insanlarin atasi oldugu icin „ Ebu`l beser „(beserin babasi ) diye anilir.
ADN:Cennetin en yüksek mevkiine veya degisik yerlerinin tamamina verilen ad.
AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
AHİRET HAYATI:Dünyadaki canlilarin ölümü ve dünyanin baska bir dünyaya dönüsümünün ardindan canlilarin tekrar diriltlmesi ile baslayan yeni hayat.
AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
AHKAMÜ`S-SULTANİYE:Klasik İslam hukuk literatüründe devlet idaresiyle ilgili hükümler” manasinda kullanilan bir terim.
AHVAL-İ ŞAHSİYEDar anlamda aile hukuku, genis anlamda kisiler, aile ve miras hukuku iliskilerini ifade eder.
AHKAM :Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir. Surre alaylarinda görevli olan kisilere verilen unvan
AHLAK :Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür. Ruhumuza yerlesip aliskanlik haline gelen davranislarimiza ahlak denir.
AHMET YESEVİ: Orta Asya Türklerinin dini, tasavvufi hayatında geniş tesirler icra eden ve « pir-i Türkistan » diye anılan mutasavvif- sair,Yeseviyye tarikatının kurucusu.1993 yilinda hükümetimiz tarafindan Yesevi yili ilan edildi.Divan-i Hikmet, ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak hece vezniyle ve halkın anlayacağı seviyede yazılan eser.
AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
AİŞE:Hz.Ebubekir`in kizi, peygamberimizin hanimidir.
AFAKİ:Mikat sinirlari disinda gelen hacilar.
ÂFAK BÖLGESİ:Harem ve Hil Bölgeleri dışında kalan yerlere Âfâk, bu bölgede yaşayanlara “Âfâki” denir.
AHD-İ MİSAK:Allahü teâlânın ezelde rûhlara; ”Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye suâl edince, onlarda; ”Evet, sen bizim Rabbimizsin” diyerek verdikleri söz, yemin, anlaşma, sözleşme.
AKABE:Akabe antlasmalrinin yapildigi yer.
AKAİD:Islam dininin inanc esaslarindan inancla ilgili bölümlerinden bahsedilen bir ilim dalidir.Islam dininde inanilmasi gereken esaslarin bütünü ve bunlari konu edinen ilmin dalidir.Seyyid Serif Cürcani de Akaid`i tanimlarken “Islam dinin ameli degil, itikadi hükümlerini ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak tarif etmistir
AKÎKA:Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça’da akîka denir. Istılahta ise, yeni doğan çocuk için kesilen şükür kurbanına verilen isimdir.
AKIL:Insanim diger canlilardan ayiran ve onu sorumlu kilan temyiz gücü, düsünme ve anlama melekesi.
AKL-İ SELİM:Hüküm ve kararlarinda dogruyu yanlistan , iyiyi kötüden ayiran, sag duyu.
AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
ALEYHİSSELAM:Selam üzerine olsun anlamina gelen bir dua ve dilek cümlesidir.Bu dua , peygamberlerin adi anilinca saygi ifadesi olarak kullanilir.Peygamberlerden biri anildiginda söylebnmesi gereken”Allah`in selami üzerine olsun” anlaminda bir tazim ifadesi.
ALEYHİSSALÂTÜ VES-SELÂM:Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir. Peygamber efendimiz aleyhissalâtü ves-selâm buyurdu ki: “Cehennem’e girmesi haram olan ve Cehennem’in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü’mindir.” (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
AL-İ NEBEVİ:Peygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
ÂLÎ İSNÂD: Herhangi bir hadîsin râvîsi ile kaynağı olan Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya o hadîsi rivâyet etmiş bulunan meşhur hadîs imamlarından birisi arasında en az sayıda râvînin bulunduğu veyahut da tanınmış hadîs kitaplarından birinin musannefine arada en az râvî ile ulaşabilen isnaddır.
ALİ ŞİR NEVAİ(ö.906/1501):Klasik Cagatay edebiyatinin , Osmanli edebiyati sahasinda da tesirleri devam etmis eb büyük sairi; devlet adami.
ALİM VE`L –MÜTEALLİM:Imam-i Azam Ebu Hanife`nin akaid dair risalelerinden biri.
ALIN YAZISI :Türkce bir ifadedir.Kaza ve kader teriminin bir karsiligi olarak kullanilmaktadir.
A’MÂL-İ ŞER’İYYE:İslâm dîninde yapılması emredilen ibâdetler ve işler.
AMEL:Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan her türlü is ve davranisi ifade eden bir terim.Amelin imandan bir cüz oldugunu söyleyen, muzezile ve hariciye mezhepleridir.
AMEL DEFTERİ:Insanlarin dünyada iken yaptiklarinin yazildigi defter.
AMEL-İ KALİL:Namaz kilarken bir rükünde bir uzuvla yapilan ve namazdan sayilmayan bir veya iki hareket.Namazda ameli kalil mekruhtur.Zararli haserat-i namazda iken amel-i kalil ile öldürmek caiz, isirmayani tutmak veya öldürmek mekruhtur.(Ibn-i Abidin)

AMEL-İ SÂLİH :İyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah’ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar .
“Amel”, iş manasına gelir. “salih” ise, elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya, Allah’ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır
AMENERRASULÜ:Peygamber iman etti anlamina gelir.Bütün buyruklara ve Yüce Allah`dan gelen her vahye, Hz.Peygamberve mü`minlerin iman ettikleri bildirilir.Bakar suresinin son iki ayetini olusturan ve Amenerresulu diye anilan , mirac gecesinde peygamberimize vasitasiz sekilde vahyolunan bu ayetler, Resulullahin hadislerinde övülmüs, her zaman ve özelllikle yatmadan önce okunmasi tavsiye edilmistir.Bir hadisde.”Bu ayetlerin gece yatmadan önce okunmasi kisiye yeter” denilmistir.(K.Kerim meali, sh.49 T.Diyanet Vakfi)
AMENTÜ:Islam dininde inanilmasi lazim olan alti temel esas. Imanin sartlari.Arapca da inandim anlamina gelir .Iman esaslarini kisa ve özet olarak ihtiva eden metin.Amentü, İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terimdir.
AMİLE:Sâime, senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmektedir. Bunun karşılığı olarak yemle beslenen hayvanlara “ma’lûfe”, ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara da “âmile” adı verilmektedir.
AMİN: Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir
AMİNE HATUN:Peygamber Efendimizin annesi Amine Hatun,Ebva Medine`ye yaklasik 190 km.
ARABÎ AYLAR:Hicrî senenin on iki ayı (Bkz. Kamerî Aylar). Hicrî takvimde kullanılan Arabî ayların adları sırasıyla şunlardır: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî’ul-evvel, 4. Rebî’ul-âhir, 5. Cemâzil-evvel, 6. Cemâzil-âhir, 7. Receb, 8. Şa’bân, 9. Ramazan, 10. Şevvâl , 11. Zilka’de, 12. Zilhicce.
A`RAF:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi
ARAFAT:Mekke`nin dogusunda, haccin en önemli rüknü olan vakfenin yapildigi yer.
ARASÂT:”Arsa” kelimesinin çoðulu olan “arasât”, sözlükte, üzerinde bina bulunmayan boş arazi anlamındadır.. Din dilinde, kıyametin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil vedavranışlarındansorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Bu mekâna mahþer ve mevkif de denir. Kur’ân’da geçmeyen bu kelime, hadislerde sözlük anlamında kullanılmaktadırr. (Buhârî, Megâzî,.:Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir.
AŞURA GÜNÜ:Âşura Günü ise Muharrem’in 10. günüdür.
ASHABU`L- FERAİZ:Islam miras hukukunda belirli pay sahibi mirascilar icin kullanilan terim.İslâm miras hukukunda belirli pay sahibi mirasçılar. Ferâiz’in tekili olan farîza, belirli pay demektir. Mirastaki payları tek tek belirlenen mirasçılara, belirli pay sahibi mirasçılar anlamında bu isim verilmiştir. Bu gruba giren mirasçılar onbir olup, değişik durumlara göre bunlar için kırk pay durumu (hâl) söz konusudur. Kitap, sünnet ve icma ile belirlenen bu onbir mirasçı .
ASHABU`L- EYKE:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
ASHAB-İ FİL:Fillerle bbebaraber Kabe`yi yikmaya gelen Yemen Krali Ebrehe`nin ordusu icin kullanilan bir isimdir.Konu ile ilgili Fil Suresi nazil olmustur.Ebrehe, Habes hükümdarinin Yemen valisi idi.
ASABE :Asabe, baba tarafından akraba olan kimseler demektir. Şeran, miras alamayan yakınlardır. Oğullar, oğulların oğulları, baba dede, kardeşler, amcalar, dedenin kardeşleridir.
ASHAB:Mümin olarak Hz.Peygamber(sas)`i görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.En son vefat eden sahabe, Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi`dir.

ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
ASİM B.ADİ:hz.PeygamberEfendimizin (s.a.v) Mescid-i Dirar`i ortadan kaldirmak icin görevlendirdigi sahabe.
ASİYE:Islam`a göre Fravun`un Hz.Musa`ya iman etmis olan esi
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE:Hz.Peygamber tarafindan cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabi.
ASR-İ EVVEL:Imameyn´e (imam-i ebu yusuf ve imami muhammed) `e göre ikindi vaktinin basladigi zaman.
ASR-İ SAADET:Peygamberimizin, peygamber olarak gönderildigi tarih ile vefat ettigi tarih arasinda gecen zaman icin kullanilir.Hz.Peygamber ve dönemi hakkinda yazilan bazi eserlerin ortak adi.
ASR-İ SANİ:Imam-i azama göre ikindi namazinin baslama zamani.Islam memeleketlerinde ikindi ezanlari, asr-i evvele göre okunmaktadir.Ikindi namazi 161-Asr-i sanide yani yani bu ezandan kisin 36 dakika, yazin ise 72 dakika sonra kilinirsa, imamai azama göre uyulmus olur.
AŞURE GÜNÜ:Muharremin 10.günü.Adem`in tevbesinin kabul edildigi,Ibrahim (as)`in dogdugu, Musa(as) `in Kizil denizi gecip kurtuldigu, Fravunun boguldugu, Isa(as) `in dogdugu, Nuh(as)`in gemisinin Cudi dagina oturdugu gün.
ÂYET:Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına delâlet eden şeylere ve Peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir
AYETÜ`L KÜRSİ :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adı..
AYİN:Dinler tarihi, tasavvuf ve Türk dini musikisinde kullanilan bir terim.
ÂYİSE:Âdet yâni hayz görmekten ümidini kesmiş yaşlı kadın.
AYNE`L –YAKIN:Gözlem yoluyla elde edilen ve dogrulugu apacik olan bilgi manasinda bir terim.
AZRAİL:Azrail, ibranice bir kelimedir.Ayet ve hadislerde “Melekü`l-mevt(Ölüm melegi)“ gecmektedirDört büyük melekten can almakla görevli olani. Eceli gelen insanlarin ruhlarini alir.Ölüm melegi bir tane degildir.O`nun emrinde baska meleklerde vardir.”De ki, size vekil kilinan ölüm melegi caninizi alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.(Secde Suresi, ayet:11)
BAHİRE:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
Resulullah (s.a.s.)’ın amcası Ebû Talib ile birlikte gittiği Suriye seyahati sırasında Busra şehri civarında karşılaştığı hristiyan din adamı.
BAKİ MEZARLIĞI:Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medine İslâm devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan bir mezarlıktır. Buna el-Bakî’, Cennetü’l-Bakî, Bakî’u'l-Garkad isimleri de verilmiştir.
BEDEL (NÂİB):Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlar›na gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer’î bir mazeret sebebiyle bizzat yapamayan kimsenin yerine hac yapan kimse demektir.
BEDENE:Sözlükte büyükbaş hayvan anlam›na gelen “bedene”, bir hac terimi olarak hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban olarak kesilen deve veya s›ğ›r demektir
BENİ KAYNUKA GAZVESİ(Sevval-H.2):Beni Kaynuka carsisinda alis veris yapan bir kadini alaya alatrak onun iffetiyle oynadilar.Oradan gecen bir müslüman kadinin feryadina kostu.Yahudiyi öldürdü.Orada bulunan yahudiler de hücum ederek sehit ettiler.Beni Kaynukalilar, kale icine girdiler. 15 gün muhasara sonrasi teslim oldular.700 kadar yahudi esir alindi.Bu savasta, yahudilerinin mallarinin tamami ganimet alindi. Kendileri de Medine`yi terk etmeleri istendi.Sevval ayinda Medine`yi terk ettiler.Suriye taraflarina gittiler.
BERAET-İ ASLİYYE: Bir şeyde asıl olan, o şeyin herhangi bir hükümden vareste olması prensibi. Yani, kişi, bir delil bulunmadıkça hiç bir şeyle yükümlü tutulmaz. Buna göre bir şeyin haram kılınışı, belli bir nassa dayanmak zorundadır. Hakkında bir hüküm bulunmayan şeyler mubah (serbest) demektir.
Bİ`SET:Allah tarafindan Peygamber gönderilmesi.
BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
BUVAT GAZVESİ:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
BURAK:Burak:Mirac sirasinda peygamberimizin bineginin ismi; Burak idi.
BA`S:Kiyametin kopmasindan sonra Allah tarafindan ölülerin diriltilmesi hadisesi.
BEDİR-UHUD-HENDEK SAVAŞLAR:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.İslam`da ilk savas burada yapilmistir.Bedir savasinda(624) 14 sehit,70 düsman kayip 70 de esir alinmistir.Uhut savasinda 70 sehit, 22 düsman ölmüstür. Hendek savasinda 6 sehit, 8 düsman ölmüstür.Uhut sehitlerinin cenaze namazlari kilinamamisti.Veda haccindan döndükten sonra Uhud sehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarini kildi.(Tecrid Tercemesi, c.11,sh.4)
BEYTÜ’L-MAL:İslâm devletinin hazinesi, devletin malîye işleriyle ilgilenen kurum.Beyt, BURHAN-I TEMANÜ:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, âlemdeki nizâm bozulur karma karışık olurdu. (Enbiyâ sûresi: 22) Bu âyet-i kerîmede Burhân-ı temânü’ye işâret edilmektedir. Yâni âlemin yaratıcısının iki olduğu farz edilse, bu iki yaratıcının fiill eri (işleri), birbirinden, ya farklı veya aynı olur.
BÜYÜK MELEKLER: Cebrâil, Azrail, İsrafil ve Mikâil’dir.Cebrâil:
BELKİS: Kur`an`da tevhid dinini kabul ettigi bildirilen Sebe meliki.
terketmis ve tek Allah inancina kavusmustur.

BERAET-İ ZİMMET:Zimmetin temiz ve borcusu ve suçsuz olduðu ilkesi, insanın borçtan ve suçtan uzak. براءة الذّمة : تصفية ما في ذمته ومبدأ إبتعاده عن الدّيون والذّنوب.
BERZAH: البرزخ : الحاجز بين شيئين، ما بين موت الإنسان وبعثهُSözlükte“engel“ anlamina gelen „Berzah“, ölüm ile baslayip, yeniden dirilmeye kadar gecen sureyi ifade eden dini bir terimdir.Insanlarin ölüm anindan itibaren ruhlarin gittigi ve kiyamete kadar gecici olarak bulundugu yer.
BEYTÜ`L-HARAMl:Mekke`de Kabe`nin bulundugu sahadaki caminin adidir.Bu haram denilmesini o sahaya saygi ve tazim göstermek vacip oldugu icindir.Kendisine karsi saygisizlik caiz olmadigindan dolayi Mekke`de Belde-i haram denilmistir.
BEYTÜLİZZE:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.Beytülizze, İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis
İslâm’da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescid.
BEZM-İ ELEST:Allah`la yaratilislari sirasinda insanlar arasinda yapildigi kabul edilen sözlesme icin kullanilan bir tabir.
BURAK: Sevgili Peygamberimizin (sas)Mirac gecesinde binmesi icin tahsis edilen bir binek atidir.

CAİZ:Yapilmasindan dini bakimdan bir sakinca olmayan seydir.
CAMİ:Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, fitneler, menakib konularindaki hadisleri toplayan eserlere denir.Mesela;Buhari`nin sahihi.
CAMİİ:Toplayici, toplayan, kaplayan, müslümamlain ibadet gayesiyle toplandiklari yer, ma´bet.Kur`an`da, haadislerde ve ilk tarihi kaynaklarda cami yerine mescid kelimesi gecmektedir.Mescid, secde edilen yer anlaminda bir mekan ismidir
CEBEL-İ NUR:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
CEBEL-TUR(Tur-i Sina):Hz.Musa`nin Allah ile bir nevi mulakatta bulundugu mahaldir.
CEBEL-İ RAHME:Arafat ovasinin ortasindaki tepe.Rahmet dagi demektir.
CEBEL-İ SEVR:Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
CELSE:Iki secde arasi oturmaktir.Namazda iki secde arasinda bir defa „sübhane rabbiyel-azim“ diyecek kadar oturmaya denir.Bu oturus, namazin tadil erkenindandir.
CENNETÜ`L MUALLA :Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
CEHENNEM:İnkarcilarin ve günahkarlarin ahirette cezalandirilacaklari yer.
muharebesi.
CEVAMİU`L-KELİM:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM:Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek.
CENNET:Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
CİN: Terim olarak ise, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir guruplardan oluşan bir varlık türü anlamına gelmektedir.( TDV. İslam Ansiklopedisi, VIII, “Cin” Maddesi, s. 5.)
CİN MESCİDİ(Mescid-i Cin):Cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
Cİ`RANE:Huneyn Gazvesinde elde edilen ganimetlerin dagitildigi yer. Mekke ile Taif arasında, Mekke’ye 29 km. Uzaklıkta.
CÜZİ İRADE:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
CUHFE:Medine Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabığ kasabasının yanındadır. Mekke’ye 187 km. uzakta olup, Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler.
CİZYE: Cizye,Islam devletindeki gayri müslim tebaanin erkeklerinden alinan bas vergi.
ÇIHÂR YÂR-I GÜZÎN:Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali.
-DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE:Delâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
DENDAN-İ SEAADET:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
DİHYETÜL KELBİ:Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe. Dıhye-i Kelbî Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerindendir. İsmi; Dıhye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meşhûr olmuştur.
DİN:Din, akil sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiyye, en dogruya ve en güzele ulastiran ilahi bir kanundur.
DİNLER TARİHİ:Dinler tarihi; tarih ve dil metodlarini kullanarak, dinleri, dogus, ve gelismesinden , inanc, ibadet ve ahlak konularina kadar, tarihi seyir icinde inceleyen bir disiplindir.
DİYET: Öldürmek veya aza kesmek gibi bir cinayet sebebiyle o cinayeti yapandan veya onunla beraber âkılesi denilen aşiretinden vesaireden alınıp hakkında cinayet yapılan şahsa veya onun vârislerine verilen maldır ki, bu bir nevî tazminat demektir.Hür bir erkeğin diyeti bin dinar veya on bin şer’î dirhem gümüş veya yüz de ve veya iki yüz sığır veya iki bin koyun veya her biri iki parçadan ibaret olmak üzere iki yüz kat elbisedir. Hür bir kadının diyeti ise bunların yarısıdır.
DÜLDÜL:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.
-EBU HANİFE (80/150 – 700/767):İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı.
EBUUSSUUD EFENDİ:Osmanlilarda en uzun süre görev yapan Ebussuud Efendi`dir.
EBU’L-KASIM: Peygamberimize (a.s.) Araplar arasında ilk doğan çocuğun adına nisbetle künye verme adeti olduğundan ilk oğlu Kasıma Ebu’l-Kasım (Kasım’ın Babası) künyesini almıştır.
EBU YÛSUF (113/731-183/798):Hanefî mezhebinin imamı Ebû Hanife’den sonra gelen büyük Hanefi fâkihi .
EBVA:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
ECEL:Belli vakit. Hayâtın sonu. Hayat sâhibinin, canlının ölümü için Allahü teâlânın takdir ve tâyin ettiği vakit.
ECEL-İ KAZA:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
(İmâm-ı Rabbânî) Ecel-i müsemmâ değişmez. (İmâm-ı Gazâlî)
ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
EDA:Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir.
EDEB:Edeb, güzel ahlak ve terbiyedir.Utanma ve kaide anlamlarina gelir.Edeb kelimesinin cogulu , adab`tir.
EDİLLE-İ ERBAA (EDİLLE-İ ŞER`İYYE): (ört delil: )Kur’ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas.
EF`AL-İ MÜKELLEFİN:Hayatta her mükellefin yapmak veya yapmamakla sorumlu tutuldugu dini islere “Ef`al-i Mükellefin” mükellef kimselerin isleri denir ki, bunlar sekiz dir;Farz,vacip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, müfsid ve haram.
EİMME-İ HAMSE: “Beş imam” demek olup el-kutubu’s-Sitte sahiplerinden Buhari ve Müslim ile Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nese’i olmak üzere beşine denir.
EİMME-İ SİTTE:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir
EHL-İ BEYT:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
EHL-İ HİBRE :Ehl-i Vukuf, bilirkişi, eksper, hakimin, kendi ihtisası dışında kalan alanlarda bilgisine başvurduğu, konunun uzmanı kişi veya kişiler.
EHL-İ KIBLE:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabull eden kimselerdir.
EHL-İ KİTAP:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
EHL-İ SÜNNET: Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur.
EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
EİMME-İ ERBAA:Dört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
-EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
ENBİYA:”Nebi” kelimesinin coguludur.Nebi ise Peygamber demektir.
ENSAB:Hadis ravilerinin ve muhaddislerin kimliklerini aciklayan ilim dalina ensab” denir.
ENSAR:Peygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.

Toplam 195 sayfa, 163. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030161162163164165170180190...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.