22

Nisan
2012

DİN GÖREVLİLERİ SINAVLARA HAZIRLIK NOTLARI-2

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  247 Kez Okundu

10-Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), â lemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.
11-Zâtî Sıfatlar: Bu sıfatlara tenzîhî sıfatlar ve selbî sıfatlar da denilmiştir
12-Tekvînî İrâde: Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütü n yaratıkları kapsamaktadır.
13-Teşrîî İrâde: Tekvînî irâde hayra da şerre de, iyiliğe de kötülü ğe de yönelik olarak gerçekleştiği halde teşrîî irâde, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşir.
14- Cebrâîl: er-Rûhu’l-emîn. Rûhu’l-kuds. Meleklerin efendisi” anlamında seyyidü’l-melâike denilmiştir.
15-Azrâîl: Melekül-mevt.
16-Kirâmen Kâtibîn: Hafaza melekleri.
17-Münker ve Nekir: Kabirde sorgu ile görevli iki melektir.
18-Hamele-i Arş: Arşı taşıyan melekler.
19-Mukarrebûn ve İlliyyûn: Allah’a çok yakın ve O ’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
20-Rıdvân: Cennet bekçisi.
21-Mâlik: Cehennem bekçi

22

Nisan
2012

DİN GÖREVLİLERİ SINAVLARA HAZIRLIK NOTLARI-3

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  277 Kez Okundu

22-İlâhî kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle “kütü b-i münzele” veya “semâvî kitaplar” da denilir.
23-Suhuf: Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhim’e 10 sayfa gönderilmiştir.
24-Tevrat: Kanun, şeriat ve öğreti. Tevrat’a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de(Eski Ahit) denilir.
25-Zebur: Yazılı şey ve kitap. Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir.
26-İncil: Müjde, tâlim ve öğretici. İncil’e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.
27- Kur’ân: Toplamak, okumak, bir araya getirmek.
27-Peygamberlerin küçük hatalarına “zelle” denilir.
28-Ulü’l-Azm: Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed(a.s) ulü’l-azm peygamberlerdir, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren peygamberler demektir.
29-Mûcize: İnsanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay.Kur’ân’da mû cize terimi yerine âyet, beyyine ve bürhân kavramları kullanılır.
30-İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlardır. Hz. Îsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.
31-Kerâmet: Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağanüstü hallerdir.
32-Meûnet: Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.
33-İstidrâc: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaydır.
34-İhânet: Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Meselâ, peygamberlik taslayan inkârcılardan Mü seylime,tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye duâ etmiş, bunun ü zerine adamın öbür gözüde kör olmuştur.

22

Nisan
2012

DİN GÖREVLİLERİ SINAVLARA HAZIRLIK NOTLARI-4

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  356 Kez Okundu

35-Yevmü’l-âhir: Son gün, âhiret günü.
36-Yevmü’l-ba’s: Diriliş günü .
37-Yevmü’l-kıyâme: Kıyâmet günü .
38-Yevmü’d-dîn: Cezâ ve mükâfat günü .
39-Yevmü’l-hisâb: Hesap günü.
40-Yevmü’t-telâk: Kavuşma günü .
41-Yevmü’l-hasre: Hasret ve pişmanlık günü .
42-Din günü: Cezâ ve mükâfat günü .
43-Kabir (berzah) hayatı, kıyâmet; ba’s (yeniden
dirilme).
44-İsrafil aleyhisselam, “ihya” fiilinde görevlidir. Rabbimizin “hayat verme” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Özellikle bahar aylarında görülen dirilişte “muhyi” ismine vesile olur. Ölümden sonraki dirilişimizde de yine bu melek vazifelidir.
45-Ba’s: Yeniden dirilme, öldükten sonra tekrar dirilmek

22

Nisan
2012

DİN GÖREVLİLER MBSTS-YETERLİLİK İ SINAVLARA HAZIRLIK -5

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  251 Kez Okundu

46-Haşir ve Mahşer: Haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmekü zere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denilir.
47-Şefâat: Allah’a duâ ederek hesap ve sorgunun bir an önce yapılmasını ister.Buna “şefâat-i uzmâ” (en büyük şefâat) denilir.
48-A’râf: Cennetle cehennemin arasında bulunan surun ve yüksek kısmın adıdır.
49-Allah’ın Âhirette Görülmesi: Rü ’yetullah.
50-Kader: Allah’ın ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, evreni,evrendeki tü m varlık ve olayları belli bir nizâm ve ölçü ye göre düzenleyen ilâhîkânunu ifâde eder.
51-Kazâ: Cenâb-ı Hakk’ın ezelde irâde ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezelî ilim, irâde ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır.
52-Küllî irâde, Allah tarafından kula verilmiş olan, yapma veya yapmamayı tercihte aracı kabul edilen seçme yeteneğidir.
53-Cüz’î irâde ise küllî irâdenin, iki taraftan birine aktif biçimde yönelmesinden ibârettir. Mâtürîdiler bu sebeple cüz’îirâdeye, azm-i musammem (kesinleşmiş karar), ihtiyâr (seçim) ve kasıt
(yönelme) adını da verirler.
54-Ecel: Ehl-i sü nnet bilginlerine göre, öldürülen şahıs da (maktûl) bütün insanlar
gibi eceliyle ölmüştür.

22

Nisan
2012

MBSTS -YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK İTİKAT BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  288 Kez Okundu

İtikadi mezheplerimiz ve imamları:
a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

Dİ N:Din, akıl sahibi insanları, kendi istekleri ile, dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilâhi bir kanundur.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık gibi.
İ M A N
İman ‘herhangi bir şeye inanmak’ demektir.
Daha geniş bir ifadeyle; ‘Peygamberimiz’in
Allah’tan getirdiği şeylerin doğru olduğuna; ‘kalp’
ile inanmak ve bu inancı ‘dil’ ile söylemektir.’
► Kelime-i Tevhîd:
Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür Rasülullâh.
“Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi’dir.”
► Kelime-i Şehâdet:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed
Allah’ın kulu ve Peygamberi’dir.”
► İman Esasları
Bunlara ‘İmanın Şartları’ denir.
1- Allah’a inanmak,
2- Meleklere inanmak,
3- Kitaplara inanmak,
4- Peygamberlere inanmak,
5- Âhiret gününe inanmak,
6- Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah’ın
yaratması ile olduğuna inanmak.
► İnsanlar inanç (inanma) bakımından üç kısma
ayrılır:
● Kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile
söyleyen kimselere ‘mü’min’,
● Kalbi ile inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimselere ‘münâfık’,
● Kalbi ile inanmayan ve inanmadığını açıkça
dili ile söyleyen kimselere ‘kâfir’ denir.
1- ALLAH’A İMAN
► Allah’ın Sıfatları
a. Zâtî Sıfatları (Allah’ın zâtının ne olduğu)
1- Vücûd: Var olmak.
2- Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı
yoktur.
3- Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4- Vahdâniyet: Allah’ın bir olması.
5-Muhâlefetün lil havâdîs: Allah’ın
sonradan olan şeylere benzememesi.
6-Kıyam binefsihî: Allah’ın varlığı
kendindendir.
b. Sübûtî Sıfatları (Allah’ın neler yaptığı)
1- Hayat: Diri olmak
2- İlim: Bilmek
3- Semi’: İşitmek
4- Basar: Görmek
5 – İrâde: Dilemek
6- Kudret: Gücü yetmek
7- Kelâm: Söylemek
8- Tekvin: Yaratmak
2- MELEKLERE İMAN
► Melekler;
•Nurdan yaratılmış,
•Yemeyen-içmeyen,
•Erkeklik ve dişilikleri
olmayan,
•Allah’ın emirlerini kusursuz yerine
getiren,
•Hiç günah işlemeyen,
•Allah’ın sevgili kullarıdır.
•Nurdan yaratıldıkları için melekleri
göremeyiz.
► Dört büyük melek şunlardır:
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir..
3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
3- KİTAPLARA İMAN
Allah, insanlara peygamberleri aracılığı ile
kitaplar ve sayfalar göndermiştir.
► Dört büyük kitap şunlardır:
1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise Hıristiyanlar’ın kitabıdır

► Suhuf (sayfalar) ise şu peygamberlere
gönderilmiştir :
Hz.Âdem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa, Hz.İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
4- PEYGAMBERLERE İMAN:Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçilik yapan ve insanlara doğru gösteren kimselere denir.
►Peygamberlerde bulunması vâcip olan
(gereken) sıfatlar:
1- Sıdk: Doğruluk,
2- Emânet: Güvenilir olmak,
3- Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak,
4- İsmet: Günah işlememek,
5- Tebliğ: Bildirmek.
5- AHİRET GÜNÜNE İMAN:Âhiret günü; içinde yaşadığımız dünya ömrünün sona ermesiyle başlayacak olan. insanların ikinci defa dirileceği ve herkesin; iman-küfiir amel ve amelsizlige göre hesaba kitaba çekileceği, ödül ya da ceza görecegi gün demektir. Bu dünyanın sonu, yani âhiri ile başlayacağı, ya da en son zaman olduğu için ona “son gün” anlamında “Ahiret Günü” denmiştir.
Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiği
b- Gençliğini nasıl geçirdiği
c- Malını nereden kazandığı
d- Malını nereye harcadığını
e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

► Kabir:İnsanın ölümünden kıyâmet günü yeniden dirilmesine kadar geçen zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı yere de ‘kabir’ denir.
“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)
► Cennet:Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
Yeridir
Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri :
a- Adn b-Meva cenneti
c- Firdevs cenneti
d- Mukame cenneti
e- Naim cenneti
f- Darul Huld
g- Darus-Selam
i- Makamul Emin
► Cehennem:İnanmayanlar ve inandığı halde günahişleyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacakları yerdir.
6- KADER ve KAZAYA İMAN:Kâinatta olacak şeylerin,yerini, zamanını, özelliklerini
ve nasıl olacaklarını Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesi (karar vermesi)’ne ‘kader’, bu şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine de ‘kaza’ denir
► Rızık:Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere ‘rızık’ denir
► Ecel:Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana‘ömür’ denir.
► Tevekkül:Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.

22

Nisan
2012

DİYANET MBSTS HAC SINAVLARINA DESTEK ÇALIŞMA NOTLARI-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  476 Kez Okundu

“ELVEDA EY ALLAH-IN EVİ,
ELVEDA EY ALLAH-IN KABESİ,
ELVEDA EY HACER-İ ESVED,
ELVEDA EY MAKAM-I İBRAHİM,
ELVEDA EY OL ZEMZEM KUYUSU,
ELVEDA EY MESCİD-İ HAREM”
  1-Hükmü itibariyle haccın çeşitleri:a) İfrad hacc b) Kıran haccıc) Temettu haccı
2-Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye Kıran Haccı denir”
3-Afaki:Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
4-Teyamün” kavramının tanımı:Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
5-Ziyaret tavafı”nın tanımı:Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
6-Remel’in” tanımı:Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
7-Eyyam-ı Mina” : Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13 günleri
8-ihsar’ın tanımı:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
9 -Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası :Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
10-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası Sadaka
11-Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası Dem
12-Ravza-i Mutahhara”nın tanımı: Minber ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
13-“Eyya-ı Teşrik “ Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13 günleridir
14-İkinci tahallülün tanımı: Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
15-Hıll” kavramının tanımı: Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
16-Fevat”ın tanımı:Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
17-Izdıba”nın tanımı:Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
18-“Cuhfe”, mekke’ye Şam cihetinden gelenlerin cihetten gelenlerin mikat mahallidir.
19- Mekkeliler için hac mikat yeri Harem bölgesi
20-İfaza (ziyaret) Tavafı
21-hram, hac veya umre yapmaya Niyet eden kişinin, Diger zamanlarda helal Olan Bazi fiil ve davranışları, hac veya umrenin rükünleri tamamlanıncaya Kadar kendine haram kılmasıdır.
22-TAVAF: Kabe’nin çeversinde Hacer’ül esvedden başlayarak Yedi kez dönmektir.Her Bir dönüşe ŞAVT denir.
23-SA ‘Y: Kabe’nin yanındaki Safa ve Merve tepeleri arasında Yedi kez gidip gelmektir.Bu tepeleri Arası Yaklasık 350 metredir.
24-VAKFE: Arefe GÜNÜ Öğle vaktinden, bayram sabahi tan yerini ağarmaya başladığı vakte Kadar Arafatta durmak Demektir.
25-İHRAM: Hac ve umre yapana kişinin Diger zamanlarda Mübah Olan Bazi fiilleri kendine Haran kılması Demektir.
26-MİKAT: Hac niyetiyle Mekke veya bölgesine gelenlerin ihramsız geçemeyecekleri sınırlara verilen isimdir Harem.
27-ŞEYTAN Taşlama (REMY-İ CİMAR): Hacıların, bayram Günleri, Mina’da, UC Cemreye Ufak Taşlar atmasıdır.
28-Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir.
“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin… Senin hiçbir ortağın yoktur.”
29-HACC-I KIRAN:Umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir.
30-Fıtır sadakası gerektiren haller:
Uzvun bir kısmına koku sürmek
Dikişli bir elbiseyi bir günden az giymek
Saçın sakalın alt kısmını traş etmek
Yerden yeşil ot yolmak ağaç kesmek
Av avlamak

22

Nisan
2012

DİYANET MBSTS-YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TERİMLER-1

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  330 Kez Okundu

1)İrhas nedir?Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir.
2) istidrac nedir?Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhuretmesidir.Allah Teala böylece onları daha fazla küfre düçar kılar
3) ihanet nedir?Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydanagelmesidir.
4) Berzah hayatı nedir?Kabir hayatı demektir.
5) Haşr nedir?Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
6) Ba’s nedir?Öldükten sonra dirilmektir.
7) Teharri nedir?Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
8) Teverruk nedir?Kadınların teşehhüd oturuş halidir
9)Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme almış olduğu tefsirin adı nedir?Hakk Dini Kur’an Dili
10)Hacıların Sayda Sefa ile Merve arasında yeşil ışıkla işaretli sütunlar arasındaerkeklerin süratli çalımlı yürümelerinin tanımı?Hervele
11)Hac da, hastalık, düşman tarafından engelleme gibi mazetle ihrama sonverilmesinin tanımı?İhsar
12)Arafat vakfesini herhangi bir nedenle kaçırmanın, yetişememenin tanımı?Fevat
13)Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmanın tanımı?Müvalat
14) Sütre nedir?Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir. Sütrenin hükmü Sünnettir.
15) HEDY: hac ve umre sırasında Harem’de kesilen kurbanlık hayvanlar, Kâ’be’ye veHarem bölgesinde hediye olmak üzere kesilen kurban demektir
16)HERVELE: Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısaadımlarla koşarak, canlı ve çalımlı yürümek demektir.
17) HICR-İ KA’BE (HATÎRA, HICR-İ İSMAİL): Kâ’be’nin kuzey-batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir.
18) İFRAD HACCI: Hac aylarında sadece hac yapmak üzere ihrama girilip umresizolarak yapılan hacdır.
19) İHRAM: bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile,sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir
20) İHSAR: Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, hac ve umrenintamamlanmasının engellenmesi; herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir.
21) İSTİLAM: Kâ’be’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle Hacer-i Esved’i öpmenin mümkün olmaması durumunda el işareti ile selamlamak demektir.
22)IZTIBÂ: Sözlükte bir şeyi koltuğun altına sokmak anlamına gelen ıztıbâ, peşindensa’y yapılacak tavafta erkeklerin omuzlarına aldıkları “rida”nın bir ucunu sağ koltukaltından geçirip sol omuzları üzerine atıp sağ omuzuı ve sağ kolu açık bırakmak demektir. Ardından sa’y yapılmayan tavaflarda ıztıbâ yapılmaz.
23-)MAKAM-I İBRAHİM: Hz. İbrâhim (a.s)’ın Kâ’be’yi inşâ ederken iskele olarakkullandığı veya halkı hacca da’vet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Bu yer,Kâ’be’nin doğu tarafında, zemzem kuyusu ile Kâbenin kapısı arasındadır.
24)MES’A Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa’y ettikleri yere verilen isimdir.
25) MESCİD-İ AKSÂ:En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs’dedir. İlkkıblemizdir.

22

Nisan
2012

DİYANET MBSTS-YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TERİMLER-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  324 Kez Okundu

26)MESCİD-İ NEMÎRE: Mekke’de Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelifeistikametinde Urene vadisi sınırları içinde bulunan mescidîn adıdır. Hacda arefe günüarefe hutbesi bu mescitte okunur.
27) MEŞ’AR-İ HARÂM: Mekke’de, Arafat ile Mina arasında, Müzdelife’nin sonundaKuzeh tepesinin civarına verilen isimdir.
28)METAF: Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ’be’ninetrafında tavaf etmek için tahsis edilen yeri ifade eder.
29) MÎKAT: Harem Bölgesine veya Mekke’ye gelmek isteyen “Âfâkîlerin” ihramagirmeden geçemeyecekleri sınırları belirleyen noktalara denir.1
30)MİNA: Mekke ile Müzdelife bölgesi arasında bulunan Harem sınırları içinde kalanbölgenin adıdır.
31)-MUHRİM: Hac veya umre ibadetini yapmak için “ihram”a giren kimseye ihramdabulunduğu sürede verilen isimdir1
32)MÜLTEZEM: Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâ’be kapısı arasında kalan kısma denir.
33)MÜZDELİFE: Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır.Mina ile Müzdelife arasında “Muhassır Vadisi”, Müzdelife sınırları içerisinde Kuzeh dağıüzerinde “Meşar-i Harem” adında bir tepe vardır. Akşam ile yatsı namazı cem edilerekkılındığı için Müzdelife bölgesine ‘cem’ ismi de verilmişti
34)RAVZA-İ MUTAHHARA: Temiz bahçe demektir. Bu tâbir; Medîne’de Mescid-iNebevî’de Peygamberimiz (a.s.)’in kabri ile minberi arasındaki bölüme denir. 10×20 =200 metrekarelik bir alandır.
35)REMEL: Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı bir şekildeyürümek demektir.
36)REMY-İ CİMAR Taş atmak demektir. Dînî bir kavram olarak, haccedenlerin kurbanbayramı günleri Mina’da, halk arasında şeytan diye isimlendirilen yerlere, usulüne uygunolarak, küçük taşlar atmalarını ifade etmektedir.
37)RİDA: Umre veya hac yapmak isteyen kimsenin ihrama girmek için mutat elbiseleriniçıkararak büründükleri iki parça havlu türü örtüden baş hariç vücudun belden yukarısınıörten kısma denir. Belden aşağısını örten kısma da “izâr” denir.
38)SAFA- MERVE: Kâ’be’nin doğusunda bulunan iki tepenin isimleridir. Bugün Mescid-iHaramın duvarı ile bitişik haldedirler. Hac menasikinden olan sa’y, bu iki tepe arasındayapılır.
39)SA’Y: Hac ve umre esnasında Kâ’be’nin doğusundaki Safâ ve Merve denilen ikitepeciğin arasında, Safâ’dan başlayıp Merve’de tamamlanmak üzere, yedi defa gidipgelmeyi ifade eder.
40)ŞAVT: Tavafta Hacer-i Esved’den başlayıp Hatîmin dışından Kâ’be’nin etrafında birdefa dolaşmayı; sa’yde ise, Safa ile Merve arasındaki her bir gidiş veya gelişi ifade eder.
41)TAHALLÜL: ihram yasaklarının sona ermesi, ihram’dan çıkma demektir. İki tahallülvardır. Kurban bayramının birinci günü tıraş olduktan sonra birinci tahallül gerçekleşir. Budurumda cinsel ilişki dışında bütün ihram yasakları sona erer. Ziyaret tavafından sonraikinci tehallül gerçekleşir. Bununla cinsel ilişki yasağı da kalkar.
42)TAKSİR: Umre veya hac yapmak için ihram giren kimsenin belli menasiki yaptıktansonra ihramdan çıkması için saçlarını kısaltmasına denir.
43)TAVAF: Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kâ’be’yi sola almak suretiyle, yedidefa Kâ’be etrafında dönmek demektir.
44)TEHLİL: Dîn ıstılahında, (Allah’tan başka ilah yoktur) anlamındaki “lâilâhe illâllah”tevhit cümlesini söylemeye denir.
45)TELBİYE: Sözlükte emre icabet etmek anlamına gelen “telbiye”, bir hac terimi olarak“lebbeyk” diye başlayan cümleleri söylemeye denir.
46)TEŞRÎK TEKBİRİ: Zilhiccenin 9-13. günlerinde farz namazlardan sonra cümlesini söylemeye denir.
47)TEMETTU: Sözlükte yararlanmak anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında önce umreyapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden ihrama girip hac yapmaya temettu denir.
48)TERVİYE: Sözlükte suya kandırmak anlamına gelen terviye Zilhicce ayının 8. günü,yani Kurban Bayramı arafesinden bir önceki güne denir.
49)UDHIYYE: Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen kurban demektir.128-UMRE: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip tavaf ve sa‘y yaptıktan sonratıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete denir.

22

Nisan
2012

DİYANET MBSTS-YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TERİMLER-3

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  479 Kez Okundu

50)VAKFE: Hac yapma niyetiyle ihrama girmiş olan kimsenin Zîlhicce ayının 9. günüöğleden sonra Arafat’ta ve aynı gece Müzdelife’de bir müddet kalmasıdır.
51)6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?Sahib-i Tertip.
52)Celse nedir?Namazda iki secde arası kısa oturuştur.
53)Hurûc-i Bi sun’ıhi ne demektir?Namazdan kişinin kendi iradesiyle ayrılması demektir.
54) İstinşak ne demektir?Burna su çekmektir.
54)Kade-i ûlâ ne demektir?Namazda ilk oturuştur. (vaciptir)
55) Kade-i ahire ne demektir?Namazda son oturuştur (Farzdır)
56)Kavme ne demektir?Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.
57)Muhtazar kelimesinin anlamını söyleyiniz.Ölmek üzere olan kimsedir.
58)Eyyam-ı Bîd orucu nedir?Her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutmaktır.
59) İstiska namazı nedir?Yağmur duası namazıdır169. Zelletü’l Kari nin anlamını söyleyinOkuyucunun yanılması
60)“Zebh” kelime anlamı nedir?Boğazlamak demektir.
61) “Arasat meydanı” ne demektir?Kıyamet günü toplanılacak mekan
62)“Ashab-ı Suffe” ne demektir?Rasul-i Ekrem (s.a.v)’in mescidinde devamlı oturanlar.
63)“İhsan” ne demektir?Allah’ı görür gibi ibadet etmektir.
64)“İstiaze” ne demektir?“Euzübesmele” okuyarak Allah’a sığınmaktır.
65) “Fırka-i Naciye”ne demektir?Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılmayan Müslümanlar
66)“Fırka-i dâlle”ne demektir?Sapık inançta olanlardır.
67)“Tehallül” nedir?İhram yasaklarının sona ermesidir
68) Metaf nedir?Kabe’de tavaf yapılan mekandır.
69) Muvâlât nedir?Yapılacak fiili ara vermeden peş peşe yapmakdır.
70) İsfar nedir?Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
71) Taglis nedir?Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasıdır.
72) Revatip sünnet ne demektir?Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamber’insünnetine uyularak vakit namazlarından önce veya sonra yahut kimisinde hem önce hemsonra kılınan namazlardır.
73) Muhâzâtü’n-nisâ” ne anlama gelmektedir?Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması,ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
74) Havaici asliye nedir?Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaçmaddelerine denir

22

Nisan
2012

DİYANET MBSTS-YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TERİMLER-4

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  508 Kez Okundu

75) Fey-i zeval nedir?Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâldenir.
76) Zeval vakti nedir?Güneşin tam tepe noktasındaki anına zeval vakti denir
77) Asr-ı evvel nedir?Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyingölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana “asr-ı evvel” denir
78) Asr-ı sânî nedir?Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânîdenir
79) İstinca nedir?Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb.temizliği yapmaktır
80) Rakk nedir?Kur’ân’ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.
81) Sikâye nedir?Kâbe’yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
82)Hicâbe nedir?Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
83) Rifâde nedir?Kâbe’yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
84) Sidâne nedir?Kâbe’nin muhafızlığını yapma görevidir.
85) Lukata nedir?Buluntu maldır
86) Şakkul kamer nedir?Ayın ikiye ayrılması olayı.
87) Musahere nedir?Evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalığa denir.
88) Hürmet-i musahere nedir?Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına denir. Örneğin; bir kimsebir kadınla evlenince o kadının kızı ile annesi kendisine haram olur.
89)Hatemü’n-Nebiyyin ne demektir?Peygamberlerin sonuncusu demektir.
90)Adak Nedir?Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağınadair Allah’a söz vermesidir.
91)Arafat nedir?Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’ningüneydoğusunda bulunan bir bölgedir.
94)Berzah nedir?Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.
95) Ecel Ne Demektir?Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.
96) Fitre Nedir?Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri vebakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal yada paradır.
97) Haşr Nedir?Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.
98) Hilye-i Şerif Nedir?Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır.“Hilye-i Saâdet” de denir.
99) İcmâ Nedir?Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînîbir konuda ortak hüküm vermeleridir.
100) İsrâ Nedir?Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-iHaram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
101) Mi’rac Nedir?Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, manevî huzurunayaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarakbilinir.
102) Kıyas Nedir?Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.
103)Mîzan Ne Demektir?Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adaletterazisidir.
104) Mucize Ne Demektir?Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbirinsanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.2
105)Müfsid Ne Demektir?Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi birdavranıştır.
106) Münker Nekir Nedir?Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soranmeleklerin adlarıdır.
107) Nisap miktarı ne demektir?Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.266. Öşür Nedir?Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.
108) Regâib Nedir?Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesiolarak bilinmektedir.
109)Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir.
110) AKÎKA me demektir?Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükür niyeti ile kesilen hayvan
111) Çıhar Yâr-ı Guzin ne d emektir?Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer,Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (r.anhüm)
112) Edille-i Şer’iyye nedir?Şer’i hükümleri çıkarma yollarıdır. Edille-i şer’iyye dörttür: Kitâb (Kur’ân-ı kerîm), Sünnet(Peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirleri, bir iş yapılırken görüp de ona mân iolmadıkları şeyler), İcmâ (müctehid âlimlerin dînî bir işin hükmünde söz birliği etmeleri)Kıyâs (hükmü bili nmeyen bir şeyi hükmü bilinene benzeterek anlamak)
113)Ehli beyt ne demektir?Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleridir
114)Elfaz-ı Küfür nedir?Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözlerdir
115) Esbab-ı Nüzul ne demektir?Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin iniş nedenleridir.
116)Kasr-ı Salat ne demektir?Seferde, yolculuk hâlinde dört rek’atli farzları iki rek’at

22

Nisan
2012

MBSTS SINAVI HAC GÖREVLİSİ SINAVINA HAZIRLIK ÇALIŞMA NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  440 Kez Okundu

MAKAM-I İBRAHİM VE HACER-İ ESVED
Hz. İsmail taş taşıdı, Hz. İbrahim de duvarları ördü. Duvarlar yükselip yerden erişilemez olunca, Hz. İsmail “Makam-ı İbrahim” adı ile ziyaretgah olan taşı getirdi. Hz. İbrahim bu taşı, iskele olarak kullandı. Hz. İsmaiİ’in Ebu Kubeys dağından getirdiği “Hacer-i esved” denilen siyah taşı da Hz. İbrahim, tavafa başlanacak yere işaret olarak, halen bulunduğu köşeye yerleştirdi. Bina tamamlanınca ilk tavafı yapan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail:

“- Ey Rabbımız, bizden bu hizmeti kabul buyur, şüphesiz ki sen, duamızı duyuyor, niyyetimizi biliyorsun” diye niyaz ettiler.2/127
Kabe’nin inşası bittikten sonra Cenab-ı Hak Hz. İbrahim’e, bütün insanları haccetmek üzere davet etmesini emretti. (Hac, 27-29)

KABE-İ MUAZZAMA
Allah’a ibadet olunmak üzere, yeryüzündeki ilk yapılan bina Kabe’dir. Kabe, Mescid-i Haram’ın ortasında duvar uzunlukları 11-12 m. arasında değişen yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, taştan yapılmış dört köşe bir binadır. Üzeri, her sene hac mevsiminde yenilenen siyah bir örtü ile örtülüdür.
Bu köşelerden herbirinin ayrı ismi vardır:
Doğu köşesine “Riikn-i Hacer-i Esved” veya “Rükn-i Şarkî”, güney köşesine “Rükn-i Yemanî”, batı köşesine “Rükn-i Şamî”, Kuzey köşesine de “Rükn-i Irakî” denir.
Rükn-i Şamî arası)’nın karşısında, zeminden 1 m. kadar yüksek 1,5 m. kalınlığında yarım daire şeklinde bir duvar vardır ki, buna “Hatîm” ; bu duvar ile Beytullah arasındaki boşluğa “Hıcr” (Hıcr-i Kabe, Hıcr-i İsmail veya Hatîra)” denir.
Hıcr-i Kabe’de namaz kılınır, dua edilir, fakat kıble olarak buraya karşı namaz kılınmaz.
Hz. İbrahim’in yaptığı Kabe binasına bu kısım da dahildi. Peygamberimizin nübüvvetinden 5 yıl kadar önce Kabe’nin Kureyş kabilesi tarafından yapılan tamiri sırasında inşaat malzemesi yetmediği için, bu kısım binanın dışında bırakılmıştır.( Kabe, Hz. İbrahim’in inşasından itibaren muhtelif tarihlerde tamir edilmiştir. Kureyşlilerin bu tamiri, Kabe’nin beşinci tamiridir.) Hz. İsmail ile annesi Hacer’in buraya defnedilmiş oldukları rivayet edilir. Kabe’ye dahil olduğu için, tavafın, bu duvarın dışından yapılması vaciptir. Kabe üzerine yağan yağmur sularının aktığı “Altın Oluk” (Mizab-ı Kabe), Beytullah’ın bu kısma bakan duvarının üst kenarının ortasında bulunur.

Mültezem :Rükn-i Hacer-i Esved ile kapı arasında kalan kısmına “Mültezem” denir.

Hacer-i Esved :18-19 cm. kutrunda, kırmızımsı esmer, parlak bir taştır
Tavafa başlarken, her şavtın sonunda ve sa’ye başlarken bu taşı istilam etmek sünnettir. (Sahîh-i Buhari, 2/160, Ist. 1315;,Tecrid Tercemesi, 6/136, (Hadis No-,791)
Hz. Ömer: “Çok iyi biliyorum ki sen, faydası da zararı da olmayan bir taş parçasısın. Eğer Rasülüllah (s.a)’ın öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim” demiştir.

Makam-ı İbrahim :Hz. İbrahim’in Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbahim’in arkasında) kılınması efdaldir.

HAREM BÖLGESİ
Mekke ve etrafında, bitkileri koparılmamak ve hayvanları avlanmamak üzere sınırları belirlenmiş bölgeye “Harem” denir. Bu sınırların dışında kalan yerlere ise “Hıll” denir

HILL:Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan yerlere “Hıll” denir.

MEŞ’AR-İ HARAM:Müzdelife’de Kuzeh dağı üzerinde bir tepedir

MESCİD-İ NEBEVİDE NAMAZIN FAZİLETİ
Bir hadis-i şerifte: “Benim şu (Medîne’deki) mescidimde kılınan bir namaz, (Mekke’deki) Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerde kılınan bin namazdan (sevab cihetinden ) daha hayırlıdır.” buyurulmuştur. (Sahih-i Buhari, 2/57, İst. 1315; Tecrid Tercümesi, 4/249 (Hadis No:605))

RAVZA-İ MÜTAHHARE :Mescid-i Nebî’nin Rasülüllah (s.a) Efendimizin kabr-i seadetleriyle minber-i şerif arasında kalan kısmıdır. 10 m. genişlik ve 20 m. uzunlukta 200 metrekarelik pek mübarek bir mahaldir. Bir hadis-i şerifte:
“Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” buyrulmuştur. (Sahih-i Buhari, 2/57, İst. 1315; Tecrid Tercümesi, 4/268 (Hadis No:607))
Halk arasında, Rasülüllah (s.a)’in kabr-i saadetlerine de “Ravza-i mütahhare” denilmektedir.

MESCİD-İ NEMİRE:Arafat bölgesinde, kuzey-batı tarafı Urene vadisi sınırları içinde bulunan camidir. Urene vadisi sınırları içinde kalan kısmında vakfe caiz değildir.

MESCİD-İ HAYF:Mina’da Cemre-i Üla’nın güneyinde bulunan camidir.

TAVAF NAMAZI:İster farz, iste vacib, ister sünnet veya nafile olsun, bütün tavaflardan sonra iki rek’at namaz kılmak vaciptir. Ancak, haccın veya tavafın vacibi değil, -vitir namazı gibi- müstakil bir vaciptirTavaf namazının “Makam-ı İbrahim”in arkasından kılınması müstehaptır. Orada mümkün olmazsa, sırası ile Hıcr’de Altınoluk’un altında, veya Hıcr’ın herhangi bir yerinde, yahut Harem-i Şerif’in uygun bir yerinde kılınır. Bu yerlerden hiçbirinde kılınamamışsa, İhram namazında olduğu gibi bu namazın da ilk rek’atında Fatiha’dan sonra “Kafirun”, ikinci rek’atında “ihlas” sürelerinin okunması efdaldir.

IZTIBA:Rida’nın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak, böylece sağ omuz ve kolu ihram’ın dışında bırakmaktır. Remel yapılması gereken tavafların bütün savtlarında “ıztıba” sünnettir. Tavaf bitince omuz örtülür; tavaf namazı, omuz örtülü olarak kılınır.Remel yapılan tavaflar dışında hiçbir zaman ıztıba yapılmaz.

REMEL:Erkeklerin, tavafın ilk üç şavt’ında; kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve sür’atli yürümeleridir. Müteakiben sa’y yapılacak tavaflarda “remel” sünnettir. Sonunda sa’y yapılmayacak tavaflarda remel yapılmaz.

İSTİ’LAM:Hacer-i esved’i selamlamak demektir. Tavafa başlarken, tavaf esnasında her bir şavtı tamamlayıp hizasına geldikçe ve sa’ye başlanacağı zaman, Hacer-i esved’i istilam sünnettir. Bunun için, Hacer-i esved’e dönüp, namaza durur gibi tekbir ve tehlil ile eller kulak hizasına kadar kaldırılır. “Bismillah, Allah-ü Ekber” denilerek, üzerine konulur ve eller arasından Hacer-i esved öpülür.
İzdiham sebebiyle yaklaşılamazsa, avuçların içi Kabe’ye çevrilmiş halde, eller aynı şekilde kaldırılıp, üzerine konuluyormuş gibi karşıdan işaret edilerek Hacer-i esved selamlanır ve sağ elin içi öpülür.

SAFA VE MERVE:Mescid-i Haram’ın doğusunda yaklaşık 350.m. aralıklı iki tepedir. Güneydeki Safa, kuzeydeki ise Merve’dir. Sa’y, bu iki tepe arasında yapılır.

MES’A:Safa ile Merve arasında sa’y yapılan yere “Mes’a” denir.

SA’Y:Safa ile Merve arasında gidip gelmektir.
HERVELE:Sa’yın her şavtında Safa ve Merve adlı tepeler arasındaki vadî tabanına inildiğinde, yeşil ışıkla işaretli sütunlar arasında, erkeklerin sür’atli, çalımlı ve canlı yürümeleridir.

İlk tehallülü sağlayan menasik mezheplere göre nedir?
İlk tehallülü sağlayan menasik; Hanefilere göre “traş”; Maliki ve Hanbelilere göre “Akabe cemresine taş atma” Şafiilere göre ise, “taş atma”, “traş ve ziyaret tavafından ikisi”dir.

Veda tavafı yapmadan Mekke’den ayrılan hayızlı kadın
Veda tavafını yapmadan, ay halini gören ve temizlenmeden Mekke’den ayrılan kadınlardan veda tavafı sakıt olur. Bundan dolayı ceza da gerekmez.
Ancak, yola çıkmak üzere hazırlanmış bile olsalar, henüz Mekke’den ayrılmadan temizlenen kadınların, gusledip veda tavafını yapmaları vacip olur.

Veda tavafı, -veda tavafına niyet etmediği nafile tavaf da olsa- ziyaret tavafından sonraki ilk tavaftır.

Hac hutbeleri Zilhicce’nin 7. günü Kabe’de öğle namazından sonra başlar
1. Hutbe , Zilhicce’nin 7. günü Mekke Haremi Şerif’te öğle namazından sonra
2. Hutbe , Arefe günü Zilhicce’nin 9. günü Nemire Mescidinde Cemi takdimle kılınan öğle ve ikindi namazından önce okunur.
3. Hutbe ,Bayramın ikinci günü Zilhicce’nin 11. günü öğle namazından sonra Mina’da Mescid-i Hayf’da okunur.
Cemarat günlerinde Mina’da gecelemenin hükmü sünnet, üç mezhepte vaciptir

Kıran haccında, umre ile hac arasında, Mekke’den ayrılıp sonra geri dönerse
Kıran haccında, umre ile hac arasında, Mekke’den ayrılıp, gerek memleketine, gerek başka bir yere gidilmekle kıran haccı değişmez.

Mezleplere Göre En Faziletli Hac Şekli
Bu üç nevi hacdan hangisi yapılırsa yapılsın, hac farîzası eda edilmiş olur.
Ancak Hanefî mezhebinde bunların en fazîletlisinin “kıran haccı” olduğu kabul edilmiştir. Sonra temettu, daha sonra ifrad fazîletlidir. Ebu Hanîfe’den, ifrad haccının, temettudan efdal olduğu da rivayet edilmiştir. (Hidaye ve Fethu’l-kadîr, 2/210)
Şafiî ve Malikîlere göre en fazîletli hac, “ifrad haccı”dır. Sonra kıran, sonra temettudur.
Hanbelîlere göre ise en fazîletli hac “temettu haccı”dır.

22

Nisan
2012

DİYANET MSTS -YETERLİLİK HAC KONULARI VE HAC SINAVINA HAZIRLIK NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  546 Kez Okundu

1-Hac kelimesi, lügatte kasd ve teveccüh mânasına gelmektedir. Dinî mânası ise, belli bir yeri, muayyen bir zamanda, belli hareketlerle ziyaret etmektir.
-Belli bir yer, Kâbe-i Muazama ve Arafat’tır.
-Muayyen zaman; Şevval, Zilka’de ve Zilhicce ayının ilk 10 günüdür.
-Belli hareketler ise; Kâ’be’yi tavaf, Arafatta vakfe, sa’y gibi hacca mahsus hareketlerdir.
2-Hac ibâdeti, İslâmın 5 temel esasından biridir. Hem beden, hem de mal ile yapılan bir ibadettir.
3-Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Farziyeti Kitab, Sünnet ve İcma’ ile sabit olmuştur.
Ona (Kâ’beye) bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyaret) etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. (Âl-i İmrân, 97).
4-Haccın şartları üçe ayrılır:
1 – Vücubunun şartları,
2 – Edâsının şartları,
3 – Sıhhatının şartları.
5-Haccın Vücubunun Şartları :Haccın bir kimseye vâcib, yani, farz olması için o kimsede şu şartların bulunması gereklidir:
1 – Müslüman olmak.
2 – Âkıl ve bâliğ olmak.
3 – Hür olmak.
4 – Yol masraflarını karşılayacak ve gidip gelinceye kadar başkalarına muhtaç olmayacak şekilde ailesinin, çoluk çocuklarının ve kendisinin geçimini te’min edecek maddî imkâna sahip olmak.
5 – Haccın farz olduğunu bilmek.
6-Haccın Edâsının Şartları :
1 – Sıhhat.

2 – Yol emniyeti
3 – Kadının yanında kocasının veya bir mahreminin bulunması.

4 – Kadınlar için iddet hâli olmamak.

7-Haccın Sahih Olmasının Şartları
1 – Zaman (vakt-i mahsus
2 – Mekân (Mekân-ı mahsus):
3 – İhram
8-Haccın Rükünleri Nelerdir?
9-İHRAM :İhram haccın ve ömrenin sıhhat şartıdır. İhrama girmeden hac ve ömre yapılamaz.
İhram, hac ve ömre yapmak niyetiyle, serbest olduğu zaman kendisine helâl olan bâzı şeyleri haram kılmak demektir. İhramın şartı, hacca veya ömreye niyet edip telbiye getirmektir. İkisi birlikte yapılmalıdır.
10-Mikatlar :İhramsız geçilmesi câiz olmayan 5 mîkat şunlardır:
1. Zü’l Huleyfe  2. Zâtü Irk  3. Cuhfe  4. Karn veya Karnü’l Menâzil  5. Yelemlem
11-Tavaf, lügatte, bir şey’in etrafında dolanmak demektir. Dinî mânası ise, Kâbe’nin etrafında 7 kere dolanmak demektir. Kâbe’nin etrafında her bir devire şavt denir. 7 şavt bir tavaf olur.
12-Tavafın Vâcibleri 
1. Tavafa Hacer-i Esved’den başlamak.
2. Tavafı Kâbe’yi sol tarafına alıp rükn-ü Irakî yönüne ilerleyerek yapmak.
3. Özürlü değilse tavafı yürüyerek yapmak.

4. Tavafı Hatîm denen Kâbe etrafındaki duvarın dışından yapmak.
5. Tavafta bulunurken abdestli olmak.
6. Tavaf bitince iki rek’at namaz kılmak.
13-5 çeşit tavaf vardır:
1 – Ziyaret tavafı 2 – Kudüm tavafı 3 – Vedâ tavafı 4 – Umre tavafı 5 – Tatavvu tavaf
15-Sa’y, Kâbe’nin doğusundaki Safâ ile Merve denilen iki tepe arasında koşarak yürümek demektir.
16-ARAFATTA VAKFE
Mekke civarındaki Arafat dağının bulunduğu yerde bir miktar durmaya vakfe denir ki haccın rükünlerindendir. Bu rükün yerine getirilmeden hac bozulur, sahih olmaz. Bu sebeble Peygamberimiz: “Hac, Arafat’tır” buyurmuştur.
Vakfenin şartı vakittir. Vakitten kasıd ise, Zilhicce’nin 9. günü yani arefe günü öğleden itibaren Kurban bayramının 1. günü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde Arafat’da bir müddet bile olsa bulunmaktır. Bu süre içinde Arafat’a ulaşamayanların haccı bâtıl olur, bozulur. Arafat’da vakfe için niyet şart olmadığı gibi, vakfede bulunduğu yerin Arafat olduğunu bilmek de gerekmez. Yeter ki vakit içinde orada bulunsun.
17-Vakfenin Vâcibleri
Arafat’a gündüzden gelenler için, orada güneş batıncaya kadar kalmak, güneş batmadan bir tarafa ayrılmamak vâcibdir. Gece gelenler için bu vâcib düşer.
18-Vakfenin Sünnetleri
Vakfenin başlıca sünnetleri şunlardır:
1 – Vakfe için gusletmek.
2 – Hacıların o günkü öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde birleştirerek kılmaları (cem’-i takdim). 3 – Vakfeyi bu namazın akabinde yapmaya başlamak.
4 – Oruçlu olmamak.
5 – Abdestli bulunmak.
6 – Kalb ve ruhu dünyevî meşgale ve düşüncelerden uzak bulundurmak.
7 – Elleri açık olarak havaya kaldırıp bol bol tekbir, tesbih ve salâvatta bulunmak. Kendisi, ana-babası, yakınları ve bütün mü’minler için bol bol dua etmek.
8 – Vakfe esnasında kıble istikametine yönelmek.
Arafat vâdisinin Urene vadisi dışında her yerinde vakfe yapılabilir. Urene vadisi, Arafat bölgesinden değildir. Burada bulunan Nemire mescidinin güney kısmı da vakfe dışında kalmaktadır. Vakfenin Cebel-i Rahme denilen tepenin eteklerinde yapılması ise sünnettir.
19-ŞEYTAN TAŞLAMA (REMY-İ CİMAR)
Cemre adı verilen yerlere ufak taşlar atmak demektir. Buna dilimizde Şeytan Taşlama denir.
20-Mina’da taş atılacak üç yer vardır.
1. Cemre-i suğra (Küçük şeytan).
2. Cemre-i vusta (Ortanca şeytan).
3. Cemre-i akabe (Büyük şeytan).
Kurban bayramının 4 günü boyunca buralara taş atmak, haccın vâcibleri arasında gelmektedir.
21-Şeytan Taşlama
Birinci gün, yani, Kurban bayramı günü sadece Cemre-i Akabe’ye taş atılır. Sünnet olan güneşin doğuşundan öğleye kadar olan süre içinde taşları atmaktır. Öğleden sonra akşam güneş batıncaya kadarki süre içinde de atılması câizdir.
İkinci, üçüncü ve dördüncü günler ise, bütün cemreler taşlanır. Önce Cemre-i Suğrâ’dan başlanır. Sonra vusta, sonra akabe taşlanır. Böylece atılan toplam taş sayısı 70 olur. Ancak bayramın 4. günü şafak sökmeden Mina’dan ayrılanlara, 4. günün taşlarını atmak, vâcib olmaktan çıkar. Bu durumda onların attıkları taş sayısı, 49 olmuş olur.
22-Haccın Çeşitleri: Üç çeşit hac vardır:
1 – Hacc-ı ifrad,
2 – Hacc-ı kıran,
3 – Hacc-ı temettü.
Hacc-ı ifrad, yalnız hac için ihrama girilerek yapılan hacca denir. Hacc-ı kıran, hac ile ömreyi tek ihram içinde yapmaya denir. Hacc-ı temettü ise, ömre ve hac için ayrı ayrı ihrama girerek ikisini birlikte yapmak demektir. En faziletli hac şekli, Kıran, sonra Temettü, sonra da İfraddır.
23-Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah’ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır.
24-İhsar (Hacdan Geri Kalmak)
İhrama girdikten sonra, hastalık, hapis, düşman korkusu gibi sebeblerle ihramın gerektirdiği hac vazifelerini yerine getirmekten alıkonulmaya ihsar adı verilir. Böyle bir duruma düşen kimseye de muhsar adı verilir.
25-Bedel Haccı
Üzerine hac farz olan bir müslüman, hac yapamayacak kadar özürlü olur ve bu özrünün düzelmesi de ömrünün sonuna kadar mümkün görülmezse, vekâletle bir başkasını kendi yerine gönderip haccettirebilir. Buna bedel haccı denir.
25-Hedy’in Kesilme Zamanı Nedir? Kıran ve Temettü kurbanlarını kesme vakti, Kurban bayramı günleridir.

-inançta ayet ve hadisi olduğu gibi kakul eden.SELEFİYE

-Küfür ehlinden olağanüstü hal meydana gelmesi.İSTİDRAC

-Yeniden dirilişle sonsuza kadar devam eden.KIYAMET GÜNÜ

-Zelletülkari…KIRAAT HATASI

-Sebul mesani..FATİHA

-Hicrette yardım eden..Abdullah b.UREYKIT

-Ruhul kudus..CEBRAİL

-Kuran-ı .Kerimi toplayan Hz.EBUBEKR

-Ridanın omuza alınmasına…IZTIBA

-Vahiy katipleri başkanı .ZEY B SABİT

-Taçmahal…..HİNDİNDİSTAN

-İlk haritayı ..PİRİ REİS

-Tavaf alanı..METAF

-Mute..H8 629

-Küfrü ve günahı açık olan kimselerin gösterdiği olağanüstü hallere İSTİDRAC

 Hacer-i esved ile kabe kapısı arasındaki yere  Mültezem

-Besmele ile başlamayan sureTevbe suresi

-Bayramın 3 günü minadan ayrılmaya Nefr-i evvel denir

-Zaman ve maddenin ebediliğini savunan fikir akımı, Dehriyyun

-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil

 Burhan-ı temanu

-Tecrübeyi dışlayan düşünceyi sınırlayan düşünce akımı ,Doğmatizm

-Zulhuleyfe karn, Yelemlemçevreleyen yerleşim yerlerine HILL bölgesi denir

-Kur’an-ı Kerim Hz.Ebubekir  döneminde toplanıp mushaf haline getirildi

-Muhammed Hamdi Yazırın Tefsirinin adı, Hak dini kur’an dili

-Kabenin dört rüknü:Rüknü hacer-i esved, rüknü yemani, riknü İraki, Rükn-ü Şami

-Afakiler, Kendilerine en yakın Mikad mahallinde

-Ziyaret tavafının son vakti,Ömrün sonuna kadar

-Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna DİB kurum başkanlık eder

-Teyamün” kavramının tanımı: Tavafı Kabe’nin sağından yapmak

- “Eyyam-ı Mina” hangi günleri:Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13  günleri

-Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası ,Dem

-“Ravza-i Mutahhara”nın tanımı : Minber ile Peygamberimiz (a s )’in kabri arasındaki kısımdır

-Eyyam-ı teşrik” hangi günler,: Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13  günleridir

-Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır

-İkinci tahallülün tanımı: Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır

-Hıll” kavramının tanımı:Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adı.

-Ka’be’nin rükünleri:

a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî

c) Rükn-ü şâmî       d)Rükn-ü Hacerül Esved

-Fevat”ın tanımı: Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi

-Izdıba”nın tanımı: Tavafta sağ omuzu açık bırakmak

 

 

 

 

22

Nisan
2012

Ebu Eyyub el- Ensar-Eyüp Sultan Türbesi-Eyüp Sultan Cami

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  315 Kez Okundu

Ebu Eyyub el- Ensar

Resûl-I Ekrem (S.A.V.) Medine’ye hicret edince Medineli müslümanlardan her birisi O’nu evinde misafir etmek istedi. Ancak Hz. Peygamber (S.A.V.) bir tercih yaparak onları gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi. Kendisini taşıyan devenin nihayet Ebû Eyyûb’un evine yakın bir yere çökmesinden dolayı yedi ay onun misafiri oldu. Bundan dolayı Ebû Eyyûb ‘Mihmandâr-ı Nebi’ ünvanı ile anılır. Bu ev İslamiyet’in öğretildiği bir mektep durumundaydı. Resûl-I Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da sık sık Ebû Eyyûb’un evine misafir olurdu.
Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el- Ensari’nin kabrinin Akşemseddin tarafından bulunmasından sonra, Fatih Sultan Mehmed tarafından mezar üzerine bir türbe yaptırılmıştır.Türbenin tam ortasında etrafı gümüş şebeke ile çevrili olan Hz. Halid bin Zeyd’in sandukası yer almaktadır. Üzerine siyah atlastan yapılmış ve sarı renkte işlenmiş güzel yazı örnekleriyle süslü “Kisve-i Şerife” çekilmiştir.
Eyüp Sultan Türbesi
1458 de yapılan türbede, Mekke’ye gelerek Islamiyet’i ilk kabul eden ve Hz. Muhammed’in bayraktarlığını yapan Halit Bin Zeyd (Hz. Eyüp) yatmaktadır. Eyüp, Arapların Istanbul’u yedinci defa kuşatması sırasında Emevi hükümdarlarından Ebu Süfyan emrindeki orduda savaşa katılmış ve şehit düşmüştür. Surların dışındaki Eyüp’ün mezarı, Fatih’in Istanbul’u fethinden sonra hocası Akşemsettin tarafından bulunmuştur. Fatih, bu mezarın üzerine türbe, yanına da cami yaptırmıştır
Eyüp Sultan Cami
Fetihten sonra Istanbul’da yapılan ilk camidir. 1458 yılında fatih Sultan Mehmet tarafından türbe ile birlikte yaptırılmıştır. Şimdiki cami ise, 1800 yılında eski caminin minareleri dışında temeline kadar yıktırılarak Hüseyin Efendi gözetiminde yapılandır.
fından bulunmuştur. Fatih, bu mezarın üzerine türbe, yanına da cami yaptırmıştır

22

Nisan
2012

HUCURÂT SURESİ NUZÜL SEBEBİ

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  681 Kez Okundu

Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine’de inmiştir. 18 (onsekiz) âyettir. Adını, dördüncü âyetteki “odalar” anlamına gelen “hucurât” kelimesinden alır.

21

Nisan
2012

HUCURAT SURESİ AYET:1-10 MEALİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  374 Kez Okundu

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
 1. Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir

2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.
 3. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
4. (Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

6. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
7. Hem bilin ki, içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
8. Bu, Allah’tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.
9. Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.
10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.

Toplam 186 sayfa, 159. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030157158159160161170180...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.