2

Mayıs
2012

CEBRAİL=CİBRİL/RUHUL KUDÜS/RUHUL EMİN/NAMUSUL EKBER

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  1.019 Kez Okundu

85-RUHUL KUDÜS:Kutsal ruh anlamında  Cebrailin  bir ismi. Mukaddes ruh, vahiy meleği Ruhul-Kudüs, “ruh” ve “kudüs” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu kelimelerin ikisi de Arapçadır.         Cebrail (a.s): Meleklerin reisidir. Sidre-i Münteha’da bulunur. Melekler içinde Allahu Taala’ya en yakın melektir. Meleklere ve insanlara ulaştırılacak ilahi emir, hüküm ve haberleri ulaştırır. Vahiy meleğidir. Kur’an’da ismi Cibril olarak geçmektedir. (Bakara, 97, 98; Tahrim, 4.)

Kendisine Kur’an-ı Hakim’de “Ruh”, “Ruhu’l-Emin”, “Ruhu’l-Kudüs” isimleri verilmiştir.(Kadir Suresi, 4; Şura, 193-194; Bakara, 87.)Onun “en-Namusu’l-Ekber”, “Ruhullah”gibi isimleri de mevcuttur. Peygamberlere Allahu Teala’dan aldığı ilahi emir, hüküm ve ayetleri getirir, tebliğ eder. Ayrıca gökte ve yerdeki mühim işlerde görevi vardır. Melekler meclisinin reisidir. Bu meclise “Mele-i A’la” denir. Hz Cebrail (a.s) büyük bir kuvvet ve kudret sahibdir. Güvenilir, şerefli bir elçidir. Mümin ve muttakilerin dostudur. Mü’minlere gönderilen ilahi yardımlarda meleklerin başında bulunur.

CİBRİL HADÎSİ:Cebrail aleyhisselâm, Hz. Peygamber’in de aralarında bulunduğu bir sahabe’ topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslâm, ihsan ve kıyamet alâmetleri gibi bazı soruları Allah Rasûlüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail (a.s.)’in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise “Cibril hadîsi” adı verilmiştir. Namaz vakitlerinin başlangıç ve sonları, Cibril hadîsi ile belirlenmiştir

Cebrâil, dört büyük melekten biridir. Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir. Cebrâil’e (a.s.) güvenilir ruh anlamına gelen “er-Rûhu’l-emîn” de denilmiştir: “O (Kur’an’ı) korkutuculardan olasın diye Rûhulemîn senin kalbine indirmiştir” (eş-Şuarâ 26/193-194). Bir başka âyette de ona Rûhulkudüs adı verilmiştir: “…Kur’an’ı Rabbinden hak olarak Rûhulkudüs indirmiştir” (en-Nahl 16/102). Cebrâil, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında seyyidü’l-melâike denilmiştir.

Bir gün Hz. Peygamber, eşi Aişe ile birlikte bulunurlarken yanlarına Cebrail (a.s) gelmişti. Hz. Peygamber, eşine; “Bu Cebrail (a.s)’dır, Sana selam veriyor” buyurunca Hz. Aişe, “Ve aleyhi’s-selam (ona da selam olsun)” diyerek selamı almıştır. (Buharî, Bed’u'l-Halk, 6, isti’zan, 16, 19; Müslim, Fazailu’s-Sahabe, 90, 91; Tirmizî Menakıb, 62, isti’zan, 5.)

Cebrâil kelimesi lügatta Allahü teâlânın kulu mânâsındadır.

Hz. Dihye Bin Halife el-Kelbi (r.h) ,Ashabın büyüklerindendir. Kuzey Arabistan’daki Kelp kabilesine mensuptur. Kızkardeşi Şeraf binti Halifetülkelbi, meşhur kadın sahabelerdendir.Hz. Dihye b. Halife el-Kelbi (r.a) yüzünün ve endamının güzelliği bakımından o devirde yaşayan insanların en güzeli idi. Dihye’nin İslamı kabul etmeye karar vermesi üzerine Hz. Allah (c.c) vahyiyle durumu bildirdi. Ashabına “Dihye’ye teenni ile davranın” buyuran Rasulüllah (s.a.v) O içeri girince de ridasını sırtından çıkarıp Dihye’nin önüne serdi, “Şu ridanın üzerine otur!” diye işaret ettiler. Dihye bu kereme tahammül edemeyip ağladı. Ridayı alıp başına koydu. Yüzüne gözüne sürdü.Cebrail (a.s) insan suretinde vahiy getirdiği zaman çoğu kez Hz. Dihye’nin suretinde gelirdi. Bu vahiy şekli Hz. Peygamber’e en kolay olanı idi. Dihyetül Kelbi hane-i saadete geldiğinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e de hediye getirirdi. Hatta onlar Dihye’nin ceplerini ararlardı. Bir defasında Hz. Cebrail’i Dihye sanıp ceplerini aradılar, bir şey bulamadılar. İşin nedenini Hz. Peygamber (s.a.v) açıklayınca, Cebrail (a.s)’ın Cennet’e uzanıp taze üzüm ve narı Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e ikram ettiği de rivayet edilmiştir.Peygamberimiz (s.a.v) “Gördüğüm kimselerden Cibril’e en fazla benzeyeni Dihyetül Kelbi’dir” buyurmuşlardır.

Cebrâil aleyhisselâm çok defâ Resûlullah’ın huzûruna, Eshâb-ı kirâmdan Dıhye-i Kelbî sûretinde gelirdi. Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Benî Ümeyye’den üç kişiyi üç kişiye benzetti ve şöyle buyurdu: “Dıhye-i Kelbî, Cebrâil’e; Urve bin Mes’ûd Sekafî, Îsâ’ya; Abdül-üzza ise Deccâl’e benzer.” (Hadîs-i şerîf-İhyâu Ulûmiddîn)
Dıhye-i Kelbî Rumca’yı iyi bilirdi. Resûlullah efendimiz, onu Bizans’a sefîr olarak gönderdi. Resûlullah efendimiz Bizans Kayseri Heraklius’u İslâma da’vet için bir mektup yazdırdı. Bu mektubu yazdırdığı zaman Ashâb-ı kirâmdan ba’zıları dediler ki:

Yâ Resûlallah! Rum tâifesi mührü olmayan bir mektubu okumazlar.

Bunun üzerine Resûlullah efendimiz emretti; gümüşten bir mühür kazdırıldı. Mührün üzerinde birinci satırda Muhammed, ikincide Resûl, üçüncü satırda Allah yazılı idi. Mektubu bu mühürle mühürledi ve Dıhye’ye verdi.

İSLÂMDA İLK İBÂDET :İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cibril’den gördüğü şekilde Rasûlullah (s.a.s.) de abdest almıştır. Sonra Cibril (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir.(58) Eve dönünce Rasûlullah (s.a.s.) abdest almayı ve namaz kılmayı eşi Hz. Hatice’ye öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi birlikte cemâatle namaz kılmışlardır. (Peygamberimizin Hayatı,Diyanet web Kütüphanesi)

Mescid-i Nebi de,Hz.Peygamberin sürekli girdiği kapı olması sebebiyle “Nebi Kapısı”" denir. Resulullahın zamanında doğu kısmında başka bir kapı yoktur.Hz. Osman’ın evinin karşısında olmasından dolayı “Osman Kapısı” da denir. “Cibril Kapısı” ismi ile de meşhurdur. Resulullah Hendek savaşından döndükten sonra mescidin kapısının yanında Cebrail bir atın üzerinde gelip durdu ve Beni Kureyza Yahudilerinin olduğu yere seferi işaret etti. Bu kapının yanında durması sebebiyle “Cibril Kapısı” adıyla anılmıştır

 

 

 

2

Mayıs
2012

DİN GÖREVLİLERİ MESLEKİ ALAN TERİMLERİ-10

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  404 Kez Okundu

86-TERAVİH NAMAZI:”Teravih, Ramazan ayına mahsus bir gece namazıdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Kadın erkek her Müslüman için sünnet-i müekkede (peygamberin nadiren terk ettiği) bir namazdır. Kılınmadığı takdirde kazası gerekmez. Tek başına kılınabildiği gibi cemaatla kılınması kifai sünnettir. Peygamberimiz cemaatle namaz kılmaya olan iştiyakına rağmen farz namazları dışında sadece teravih namazını cemaatla kılmışlardır. Birkaç gece de olsa bizzat Resulullah (s.a.v.) tarafından cemaatla kılınmıştı. Hz.Peygamber farz sayılacağı endişesiyle teravihin cemaatla kılınmasını bırakmıştı. ‘Hanefiler ve İmam Şafii vitirden başka yirmi kılınır’ demişlerdir. Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Osman dönemlerinden başlıyarak günümüze kadar uygulandığı biçimiyle teravih namazı yirmi rekattır. Bütün fıkıh kaynaklarımızda da teravih yirmi rekat olarak ele alınmış ve işlenmiştir.

87-Tertil:Kuran-ı Kerimi  yavaş yavaş,anlayarak düşünerek okumak.

88-Abâdile-i Erbaa: İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, İbn-i Zübeyr ve İbn-i Amr’dır.

Fukahâ-i Seb’a: Hz. Ömer, Hz. ali, İbn-i Mes’ud, Hz. Âişe, Zeyd b. Sâbit, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer’dir.

Kütüb’i Sitte: Sâhibleri Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî, İbn-i Mâce’dir.

Zâhir-i Rivâye Kitapları: İmam Muhammed’in: Mebsût, Câmi-üs Sağîr, Câmi-ül Kebîr, Sîyer-i Sağîr, Siyer-i Kebir ve Ziyâdât adlı kitablarıdır.

Nevâdir İse: Keysâniyyât, Hâruniyyât, Curcaniyyât ve Rakıyyât adıl eserledir.

Vâkıât ve Nevâzil İse: Zâhir-ür Rivâye ve nevâdirde bulunmayan mes’eleler hakkında sonraki fukahânın verdikleri hükümleri ihtiva edenlerdir.

Dört Metin: Kenz’üd-Dekâik, Muhtâr, Vikâye ve Mecmua’ kitabları Hanefîlerce en mûteber tutulur.

Erkân-ı Erbaa: Şâfiîlerin Usûl-ıFıkıhta esas tuttukları dört usûl kitabıdır ki: Bürhân, Müstasfâ, Umed ve Mutemed adlı eserlerdir.

Usûl-i Hamse: Hanefîlerin usûlde esas tuttukları ise şu beş kitabdır: Debûsi’nin El Esrar’ı, Pezdevî’nin Usûl’ü, Serahsî’nin Usûl’ü, Sadru’l-İslâm Pezdevî’nin Usûl-ü, Alâüddin Semerkandî’nin Mîzan’ı.

Hadîsde Usûl-i Hamse: Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Neseî ve Tirmizînin Hadîs kitablarıdır.

Mutezileye Göre Usûl-i Hamse: Tevhid, Adl, Mürtekib-Kebirenin hali Marufu emir, Va’d ve Vaîd’dir.

89-Şemsü’l-Eimme: Abdülâziz Halvâni, Muhammed Serahsî, Muhammed b. Abdü’l-Settâr Kerderî, Mahmud Özkendî gibi ulemânın lâkabıdır. Mutlak denince Serahsî anlaşılır.

90-Şeyhu’l-İslâm: Fetvâ ve kâdılık makamına yükselen büyük fakihlere verilen bir unvandır. Resmî vazifesi olmasa da bâzı ulemâ bu unvanı taşır: Bürhanüddin Mergînânî, İbn-i Teymiye gibi. Beşinci asırdan sonra çok kullanılmıştır. Osmanlılarda resmî makam olmuştur. İlk Şeyhu’l-İslâm M. Şemseddin Fenârî’dir. (751-834) H.) Müfti’s-Sakaleyn: Ebû Hafs Ömer Nesefî ile İbn-i Kemâl Paşa’ya verilen bir unvandır.

91-ŞEYHAYN:Şeyhayn: Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf, Şeyhayn: Usûlde: Pezdevî ile Serahsî, Şeyhayn: Hadîste: Buhârî ile Müslim, Şeyhayn: Târihte: Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer’dir.

92-Sütre:Namaz kılan  kimsenin ,önünden  geçilmesini önlemek  amacıyla  önüne  koyduğu  engele  sütre denir.

93-Taif Savaşı:Huneyn Savaşının  devamında  Müslümanlarla Taiflilr  arasında  meydana gelen  savaş.(8/630)

94-TARAFEYN:Hanefi mezhebinde  Ebu Hanife  ve öğrencisi  Muhammed b. Hasab.b. eş-Şeybanı kastedilir.

95-TAVASİN:Bakara ve Al-i İmran Surelerine “Zehrevân”, Felak ve Nas Surelerine “Muavvizateyn”, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğâbün ve A’lâ Surelerine “Müsebbihât” denilmiştir. Yine “Hâ-Mîm” ile başlayan yedi sureye “Havâmîm” denildiği gibi “Tâ-Sin” ile başlayan Surelere “Tavâsîn” ve “Elif-Lâm-Râ” ile başlayan Surelere de “Zevâtu’r-Râ” isimleri verilmiştir. Sureler uzunluklarına göre Bakara Suresi ile beraber ilk yedi sureye “Seb’ul-Tıvâl” denir. Ayet sayısı 100 den fazla olan ve 10 ile 35 sırada olan surelere “El-Mesânî” adı verilir. Ayet sayısı 100’den az olan surelere ise “El-Mufassal” denilmektedir.

96-Tefsir:Kuranın anlam ve hükümlerini inceleyip  yorumlayan  bir ilim dalı.

97-Veda Haccı:Hz.Peygamberin  yüz bini aşkın  ashabı ile  yaptığı hacc.

98-Veda Hutbesi:Hz.Peygamberin,veda haccı esnasında  Arafatta irad etiği  meşhur hutbesi

99-Zebur:Hz.Davuda verilen ilahi kitabın adı.

100-Zekeriya Aleyhisselam:İsrail oğullarına  gönderilmiş son peygamberlerden biri ve Hz.Yahyanın  babası.

 

1

Mayıs
2012

MESCİD-İ HARAM-BEYTULLAH VE HAC İBADETİ –OSMANLIDA HAC

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  530 Kez Okundu

MESCİDİ HARAM
Hicaz bölgesinde, Hz. İbrâhîm tarafından yapılan ilk ma’bed, Ka’be’nin etrafı, Mescid-i Haram ile çevrilidir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve müslümanların kıblesidir. Buraya Mescid-i Haram denildiği gibi, Harem-i Şerif de denir. Açık bir alan üzerinde bulunan Kâbe, Makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu bu mescidin birer parçasıdır . Mescid-i Haram’ın, kuzey-batı duvarı 164 m., güney-doğu duvarı 166 m., kuzey-doğu duvarı 108 m., güneybatı duvarı 109 m. dir. Mescid-i Haram’ın bu dört duvarında 19 kapı, çevresinde 92 kubbe ve 7 minare vardır. Hz. Ömer zamanına kadar ihata duvarı yoktu. Ondan sonra duvar örüldü ve tarih boyunca bir takım tamir, yenileme, genişletme çalışmaları yapıldı.
Mescid’in içinde minberi, Zemzem Kuyusu ve Hz. İbrâhîm’in Makamı vardır.
Mescid-i Haram’a asıl kutsallığını veren, Hz. İbrâhîm ile oğlu İsmâîl tarafından, Hicaz bölgesinde ilk tevhîd ma’bedi olarak yapılan Ka’be’dir. 607-608 yıllarında da sel veya yangın ile harâb olan Ka’be, Kureyş Kabîlesi tarafından yıkılıp yeniden yapılmıştır.Kureyş, çeştili nedenlerle harâblığı yanında üstü açık bulunduğu için, içindeki kıymetli eşyası çalınmış olan Ka’be’nin yenilenmesine karar verdi. O sırada Hz. Muhammed, 35 yaşlarında idi. Yıkım ve inşa işi on yıl kadar sürdü.Ka’be’nin üstüne Mısır’da yapılan bir kumaş örtülürdü. Sonra Yemen’de yapılan kumaş giydirilmeğe başladı. Ka’be’ye dîbâc örtü takan, önce Abdullah ibn Zübeyr, sonra Haccâc ibn Yûsuf’tur.
Mescid-i Haram’da onlarla savaşmayın ki, onlar da sizinle orada savaşmasınlar. Fakat onlar sizinle savaşırlarsa, hemen onları öldürün; kâfirlerin cezası böyledir. Eğer onlar (saldırılarına) son verirlerse, Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Bakara: 92/191-192)
Mescid-i Haram ‘da kan dökmek haramdır. Saldırıya uğramadıkça bu¬rada kimse ile savaşılmaz. Fakat Müslümanlar, burada saldırıya uğradıkları takdirde buna karşılık verip kendilerini savunur, saldırganları cezalan¬dırırlar. Ama saldırganlar saldırıdan vazgeçerlerse Allah, esirgeyen, bağış¬layandır. Allah esirgeyen, acıyan ve bağışlayan olduğuna göre müslümanların da O’nun kullarına acımalı, saldırıdan vazgeçen hatalıları bağışlama¬lıdırlar. Ka’be’yi çevreleyen bu Mescid, dünyadaki bütün mescidlerin en üstünüdür. Peygamber (s.a.v.), çocukluğundan beri Mescid-i Harâm’ı kutsal bilmiş ve içinde yetiştiği bu mescidde ibâdet etmiş, buraya saygılı olmuştur.Ka’be’yi tavafa ve Hacer-i Esved’i öpmeğe devam etmişlerdir. Hadîslere göre Hz. Peygamber, Ka’be’de Yemen köşesiyle Hacer-i Esved arasında namaz kılardı.
Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanların, rahatsız edil¬meden namaz kılmalarını sağlamıştır. Peygamber (s .a.v.) hicretlerinin 2. yılında Salime Oğulları namaz¬gahında bizzat kurban kesmiştir.Ka’be’yi çevreleyen alana Mescid-i Haram denilirdi, fakat Mescid-i Haram, açık alandan ibaret idi, etrafında çevre duvarı yoktu. Çevre duvarı, ilk defa Hz. Ömer tarafından yapılmıştır. Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir zamanında Ka’be’nin etrafında çevre duvarı olmadığı için zamanla halk, evlerini gittikçe Ka’be’nin yakınına yapmağa başlamışlar ve Ka’be’nin alanı daralmıştı. Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında civardaki evler satın alınıp yıktırıldı. Böylece genişletilen Mescid alanının etrafına çevre duvarı yaptırıldı. Ka’be, surla çevrilen bu alanın ortasında kaldı.Abdullah ibn Zübeyr ile Emevî ve Abbasî halîfeleri zamanında burası sürekli biçimde genişletilerek güzelleştirildi. Abdullah ibn Zübeyr, duvarın üstüne çok basit bir çatı yaptırdı. Halîfe Mehdî, her tarafına bir çeşit meşe ağacıyla kaplı, sütunlu açık odalar inşâ ettirdi. Minarelerin sayısı 7′yi buluyordu. Aydınlatmak için Ka’be’nin etrafına küçük direkler dikildi. Ayrıca dört sünnî mezhebe mensup imamlardan her birinin, ya-rarlandıkları küçük binalar, yahut da ağaçtan küçük çatılar yapıldı. Bu makamlardan herhangibirine daha fazla özen gösterilmesi, zaman zaman Hanefî ve Şâfi’îler arasında kıskançlıklara sebeboldu. Nihayet sütunlu odaların çakıl taşlarıyla kaplı zemini Ka’be’nin etrafındaki tavaf yeri ve buraya varan çeşitli yollar mermer ile döşendi.
Bölgeye hükümran olan krallar, sultanlar, zaman zaman Mescid-i Harâm’ı onardılar, alanını genişlettiler. Mescid, kesin biçimini Sultan II. Selîm devrinde (1572-1577) yılları arasında almıştı. Binada talî birçok düzeltmeden başka, eski düz çatı yerine, beyaz badanalı birçok mahrûtî (konik) kubbelerden oluşan çepeçevre galeri yapılmıştı.

KIBLENİN DEĞİŞMESİ
İslâm’ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksâ iken, Hicretten sonra onaltıncı ayda, kıble Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu değişiklik şöyle açıklanır: “Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir” (el-Bakara, 2/149, kış. 2/150); “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin” (el-Bakara, 2/144).
Mescid-i Haram, önceleri Kâbe’nin çevresinde tavaf edenlere ayrılmış bir alandan ibaretti. Asr-ı Saadette ve Ebu Bekir (r.a)’ın halifeliği döneminde mescidin çevresinde duvar yoktu. Etrafı evlerle çevrili idi. Zamanla hacıların kalabalıklaşması ve sıkışıklık meydana gelmesi üzerine kenardaki evler satın alınıp yıktırılmış ve çevresine duvar çekilmiştir. Mescid, Emevîler, Abbasîler, Osmanlılar, Suudlular zamanında çeşitli tamirler görmüş ve değişikliklere uğramıştır. Şimdiki haliyle Kâbe’ye yakın olan kısmın üzeri açık, dış kısımların üzeri kapalıdır. Kapalı bölüm sa’y mahallini de içine alacak şekilde genişletilmiştir (Kamil Miras, Tecrîd-i Sarih Tercemesi, X, 57, VI, 50).
Yeryüzünde yaratılan kıta kabenin yeri, ondan da yeryüzü büyütülüp yaratılmıştır. İlk olarak yaratılan dağ, Ebu kubeys dağıdır. Diğer bütün dağlar bu dağdan türetilmiştir.

Kâbe’nin kuzey-batı duvarının karşısında mermerden yapılmış yarım daire şeklinde bir duvar vardır. Hilâl’i de andıran bu duvarla çevrili alana “el-Hatim” veya “el-Hicr” denmiştir.
Tavafın yerine getirildiği mermer döşemeye “metaf” denilmektedir.”Metaf”: Tavaf edilen yer, tavaf edilirken dönülen alan demektir .Zemzem’in çıktığı yer, Hâceru’l-Esved’in karşısında Kâbe’nin 20 m. kadar doğusundadır. Zemzem, İbranice bir kelime olup, “dur-dur” anlamına gelir.
Mescid-i Harâm, Arabistan’daki Mekke-i mükerreme şehrinde olup, etrâfında üç sıra kubbe vardır. Kubbeleri beş yüz adettir. Kubbelerinin altında 462 direk vardır. Mescid-i Harâm dikdörtgen gibi olup, kuzey duvarı 164, güneyi 146, doğu duvarı 106, batısı 124 metre uzunluğundadır. Mescid-i Harâmın 19 kapısı olup, doğu duvarında dört, batıda üç, kuzeyde beş, güneyde yedidir. Yedi minâresi vardır.

İBRAHİM ALEYHİSSELAMIN HACCA DAVETİ
İbrahim ve İsmail (a.s.), Kâbe’yi yaptıkları zaman Allah’a niyazda bulunmuşlar, hac menasikini nasıl yapacaklarını bildirmesini istemişlerdi.Allah (c.c) da onlara vahiy meleği ile hac ibadetinin nasıl yapılacağını bildirmişti (Bakara, 127-128). Dolayısıyla evrensel bir ibadet olan hac ibadeti (DİA, XIV, 382-386), Hicaz bölgesinde biliniyor ve uygulanıyordu, ancak aslından sapmalar ve bozulmalar olmuştu. Yüce Allah, hac ibadeti ile ilgili birçok ayet indirmiş (Bakara, 158, 186, 196-203; Âl-i İmrân, 96-97; Hac, 25-30, 33-37), bu ayetlerde haccın kimlere farz olduğunu, bir kısım menasikin nasıl uygulanacağını ve hacda hangi davranışların yapılmayacağını bildirmiş, Peygamberimiz (s.a.s.) de hicretin 10. yılında yaptığı hac ile bu ibadetin uygulamasını ümmetine bizzat göstermiş ve öğretmiştir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 57-67, II,455-482).
Hicaz diyarında hac ibadetinin zamanı ve şekli öteden beri biliniyor ve uygulanıyordu. Ancak birtakım aslından sapmalar ve bozulmalar olmuştu (DİA, XIV, 387). Meselâ Kâbe’de ıslık çalarak ve el çırparak dua ediyorlardı (Enfâl, 35),ihramlı iken iyi bir davranış inancıyla evlere, evinarka duvarından açtıkları bir delikten giriyorlardı(Bakara, 189), bahar mevsimine denk gelsin diye hac aylarını değiştiriyorlardı, Kureyş ve müttefikleri (hums) Arafat’a çıkıp vakfe yapmıyorlardı (Bakara, 199), Arafat’a Kureyş ve müttefiki olmayanlar (hılleli olanlar) çıkıyordu. Bunlar Kureyş ve müttefiklerinden birinin elbisesini borç veya satın alamazlarsa Kâbe’yi çıplak tavaf ediyorlar (A’raf, 87, 31-32; Buhârî, Hac, 67), Sa-fa ile Merve arasında sa’y yapmıyorlardı (Bakara) 158). Arafat ve Mina’da ticareti yasaklamışlardı(Bakara, 198; DİA, XIV, 387).

«Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.» (Riyazü’s-Salihin, c.II, s. 521)
HAC İBADETİ VE ÖNEMİ
Hacc, kelime olarak, “kasdetmek, yöneltmek, ziyaret etmek” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak Hacc, genel anlamda, dinen mukaddes sayılan yerlere, sevap kazanmak gâyesiyle yapılan ziyarettir. İslâm terminolojisinde Hacc; Zilhicce Ayında, usûlüne uygun olarak, Kâbeyi ziyaret ve Arafat’ta vakfe (durmak) yapılarak İslâm’ın beş şartından biri olan bir ibadeti yerine getirmektir.
Tarihin her döneminde; insanların belirli yerlere kutsallık atfettiklerinin ve oralara doğru yolculuk yaptıklarının izine rastlanmaktadır. İnsanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi olan Hacc; bir “kurtuluş” vasıtası ve “temizlenme” vesilesidir.
Hacc, bütün dinlerde, diğer ibadetlerden farklı bir özellik taşımaktadır.Günümüzde yaşayan hemen bütün dinlerde “kutsal” kabul edilen yerlere “hacc günümüzde Müslümanlar için “Mekke ne ifade ediyorsa, Yahudiler için “Kudüs; ” Hıristiyanlar için “Kudüs, ” “Betlehem” ve “Roma”; Hindular için “Benares”; Budistler için “Bodh Gaya” ve Şintoistler için “Ise” aynı şeyi ifade etmektedir
Bütün bunlar göz önünde bulundurularak “kutsal yerler”i ziyaret etme duygusunun fıtrî ve ilahî olduğu söylenebilir. Yaşayan dinlerin hepsinin aslında ve ibadet esasları arasında “Hacc” vardır. Çünkü Allah, diğer ibadetler gibi Hacc’ı da bir ibadet olarak her ümmete/millete emretmiştir. Ancak Haccın asıl ve orijinal özelliği korunamamış; Haccın aslında da tahrifler olmuş ve “putperest” unsurlar karıştırılmıştır.Hacc, aslî yapısından uzaklaştırılmış, beşerî hayatın kültürel ve tarihî değerleri ile değiştirilmiştir.
İslâm; diğer esaslarda olduğu gibi, Hacc’ı da asıl ve orijinal şekline kavuşturmuş; putperest ve hurâfe teşkil eden tatbikatlardan temizleyerek Allah’ın razı olduğu bir ibadet haline dönüştürmek istemiştir. İslâm’da Hacc yapılacak yer ve şartlar Kurân’da açıklanmış ve Hz. Muhammed’in Sünneti ile belirli bir disipline kavuşmuştur.
İslâm’da Hacc, Mekke’ye yapılmakta ve Hacc edilmeye lâyık yer olarak da Beytulalh /Kâbe gösterilmektedir. Orada açık “âyet”ler vardır ve üç ilâhî dinde de kabul edilen Hz. İbrahim’in hatırası vardır. Bunun dışında Müslümanlarca mukaddes kabul edilip ziyaret edilen Medine ve Kudüs gibi yerler de bulunmaktadır.
İslâm’da Hac hem bedenî hem de malî bir ibadettir. Bu ibâdet, “Allah’ın evi” Kâbe’yi, -Şartlarını taşıyan- Müslüman’ın hayatında bir defa ziyaret etmesiyle gerçekleşir.İslâm’ın doğup geliştiği ve Peygamberimizin yaşadığı yerleri görmekte, ondört asır gerilere gitmekte, Allah’ın nimetlerine şükrü yerine getirmekte ve İslâm’ın kardeşlik şuûrunu yeniden yaşamaktadır. Allah’ın rızasını kazanmak, günahlarından arınmayı ümit etmek, kul olduğunu hatırlamak gâyesiyle yapılan Hacc; İslâm’da makbul olan Hacdır.(Prof.Dr.Abdurahman KÜÇÜK)
PEYGAMBERİMİZİN HACCI
Hac, hicretin 9. yılında farz kılındı (bk. el-Hac 22/26-29). O yıl Hz. Ebû Bekir hac emîri tayin edilerek haccın esaslarını uygulamalı olarak insanlara gösterdi. Hz. Peygamber ise farz olan ilk ve son haccını hicretin 10. yılında gerçekleştirdi. Hac günlerinde Arafat’ta Zilhiccenin 9. günü irad edilen hutbenin başlangıcında, ashabı ile bir daha görüşememe ihtimalinden bahisle ebediyete intikalinden önce vedalaştığı için bu hacca “Vedâ haccı” denilmiştir. Yine dinin kemale ve tamama erdiğini bildiren âyet (bk. el-Mâide 5/3) o günlerde nâzil olduğu için bu hacca “haccetü’l-kemâl ve’t-temâm” haccın hükümlerini sözle tebliğ edip amelî olarak gösterdiği için “haccetü’l-belâğ”, farz olan haccın ifası olduğu için “haccetü’l-İslâm” gibi isimler de verilmiştir.
Farklı rivayetler olmakla birlikte Hz. Peygamber’in hicretin 7. yılında Hudeybiye umresi, 8. yılında Mekke fethi günü ifa edilen umre, aynı yıl Huneyn ve Tâif seferini müteakip gerçekleştirilen umre ve 10. yılda Vedâ haccı sırasında ifa edilen umre olmak üzere dört umre yaptığı bilinmektedir.(Diyanet İlmihali,c.1)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete,göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) cemaate hitab ederek, şöyle buyurdu: “Allah size haccı farz kıldı.” Bir adam kalkarak: “Her sene mi?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) sustu. Adam sorusunu üçüncü defa tekrar edince Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer evet deseydim her sene hac yapmanız farz olurdu, her yıl için farz olsaydı siz de bunu yapamazdınız. Söylediğim gibi bırakın çünkü sizden öncekiler Peygamberlerine çok soru sordukları ve onlar üzerinde de ayrılığa düştükleri yüzünden helak olup gitmişlerdir. Size bir şeyi emrettiğimde gücünüz yettiği nispetle onu yapınız. Yasakladığım şeyden de mutlaka kaçınınız” (Dârimi, Hac: 4; İbn Mâce, Mukaddime: 1)
OSMANLIDA HAC VE SURRE ALAYI
Osmanlılar, 1517′de Hicaz’ın yönetimini Memlükler’den devralmakla bütün İslam dünyasını ilgilendiren hac organizasyonunun sorumluluğunu da yüklenmiş oldular. İstanbul-Kahire hattında denizyolu önem kazanırken Şam’dan itibaren güneye yönelen İstanbul-Mekke kervan yolu uzun olmakla birlikte elverişli bir güzergâhı takip ederek Hicaz’a ulaşıyordu.
İstanbul, Şam ve özellikle Kahire’de hacca gidiş ve dönüş sırasında halkın da seyredebildiği çeşitli törenler yapılırdı.Yavuz Sultan Selim’den itibaren “Hadimü’I-Haremeyn” unvanını alan Osmanlı padişahlarının önemli görev ve sorumluluklarından biri, Suriye ve Arabistan çöllerini aşarak yaptıkları uzun yolculukta hacıların güvenliğini sağlamaktı.Hac kervanlarına ya bir yeniçeri bölüğü veya tımarlı sipahi birliği eşlik ederdi. Hac kervanının güvenliği için güzergâhta bulunan bedevilerden de faydalanılır ve onlara yaptıkları yardımlar, kafileye getirdikleri su ve yiyecekler için resmi ödeme (surre) yapılırdı.
Hem dini hem de siyasi bakımdan böylesine hayati önem taşıyan hac güvenliği konusu. 1683-1699 Osmanlı-Avusturya savaşlarının dağdağasında bile ihmal edilmemiş, Haremeyn’e yapılan harcamalarda kesintiye gidilmemiştir.Hac organizasyonunun bir uzantısı olarak Osmanlı döneminde Kâbe de zaman zaman onarılmış, IV. Murad döneminde (1623-1640) duvarları taş taş sökülerek orijinalitesine dokunulmadan yeniden inşa edilmiştir. Aynı şekilde Osmanlılar Medine’de de özellikle Mescid-i Nebevide imar faaliyetlerinde bulunmuşlar, Osmanlı padişahları, devlet merkezinden ve savaşlar sırasında Avusturya ile İran sınırlarından uzaklaşmamak için hacca gidememişlerdir; fakat hanedanın kadın üyeleri arasındaki hacıların sayısı oldukça fazladır.(Abdülkadir ÖZCAN, “Hac”, DİA., XIV, 400-408′den özet)
OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAC
Osmanlı padişahlarının her işlerini Şeyh-ül-İslam’a sordukları, bütün tarih kitaplarında da yazmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Hanın, bir sandıkla gömülmesini vasiyet ettiği meşhurdur. Vefatında bahsettiği sandığı açtıklarında, yaptığı her işinde, Şeyh-ül-İslam’dan fetva aldığı, sandıktaki kağıtların bu fetvalar olduğu görülmüştür.(Meşhur fıkıh âlimi İbni Âbidin ,Lubab Şerhi’nde sultan ve sultan vazifesi gören emirler, padişahlar, sultanlık halleri devam ettiği müddetçe, hacca gitmezler, yerlerine bedel gönderirler. (Redd-ül-Muhtar Hac bahsi)
Osmanlı Padişahlarına dinen bizzat hacca gitmeleri farz olmamıştır. Ancak kendi yerlerine bedel olarak baskalarini mutlaka göndermişlerdir. Ayrıca Sultân Abdülaziz’in gizlice tebdil-i kiyafet ederek hacca gittiği söylenmektedir. Ancak elimizde bunu dogrulayacak bir vesika bulunmamaktadir. (Prof. A. Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı)
HAC İBADETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
“Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe’yi tavaf etmesi ise Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnidir. Kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur.”(Âl-i İmran Suresi 97.)
“İnsanlara haccı ilân et ki yaya olarak yahut uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üzerinden sana gelsinler. Tâ ki orada dünyalarına ve ahiretlerine ait faydaları bulsunlar.(Hacc Suresi 27-28.)
“Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın.”(Bakara Suresi 196.)
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek namaz kılmak zekât vermek Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir.(Buharî İman: 1)
“Her kim Kâbe’ye gelir kötü söz söylemez büyük günahlardan çekinir küçük günahları işlemekte ısrar etmezse günahlarından arınarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner.”(Buharî Hacc: 4)
“Allah’ım hacca gideni ve hacca gidenin kendisi için dua ettiği kişiyi bağışla.”(Müslim İman: 192)
“Hacca ve Umreye gidenler Müslümanları temsilen Allah’ın huzuruna giden hey’etlerdir. Allah’a dua ederlerse kabul eder günahların bağışlanmasını isterlerse bağışlar.”(Camiü’s-Sağir 2:101)
“Sevabını Allah’tan bekleyerek Medine’de beni ziyaret eden kimse Cennette yanımda olur. Kıyamet gününde ben ona şefaatçi olurum.”(Şifâ-i Şerit 2:74)
“Kabrimi ziyaret eden herkese şefaatim vacip olur.”(Keşfü’l Hafa 2:50)
Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet alemlere hidayet rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir.(Al-i İmran / 96)
Orada apaçık nice alametler Makam-ı İbrahim vardır. Oraya giren emniyet içinde olur. Gücü yeten imkan ve yol bulan insanlar üzerinde Beytullah’ı haccetmeleri Allah’a bir kulluk borcudur.Kim bunu inkar eder bu hakkı bu farzı tanımazsa Allah’ın ne ona ne ameline ne de kainatta bulunan herhangi bir şeye ihtiyacı vardır. O bütün alemlerden müstağnidir.(Al-i İmran / 97)
MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ
Medine sınırlarında yer alan başlıca ziyaret mekânları :Ravza-i Mutahhara (Hz. Peygamber’in Kabri) ve Mescid-i Nebevi ,Kuba Mescidi ,Cuma Mescidi ,Cennetü’l Bakî’ ,Kıbleteyn Mescidi ,Uhut Şehitliği.
Hz. Peygamber bir hadisinde Mescid-i Nebevi’nin fazileti hakkında şu şekilde buyurmuştur: “Benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınacak bin vakit namaza denktir” (Nesâî, Mesâcid, 4; II, 33.)

1

Mayıs
2012

HAC İBADETİ VE HAC MEKANLARI İLE İLGİLİ HADİSİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  326 Kez Okundu

Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı mutlaka Cennettir. Yapılan bir umre diğer umreye kadar ki günahların silinmesine sebeptir.” (İbn Mâce, Menasik: 45)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah tarafından kabul edilmiş haccın sevabı ancak Cennettir. İkinci olarak yapılacak nafile hac ta aynıdır. Ancak ikinci hac iki hac arasındaki günahlara keffaret olur.” (İbn Mâce, Menasik: 45)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ın elçileri üç çeşittir; gaziler, hac yapanlar ve umre yapanlar.” (Tirmizî, Cihad: 26; İbn Mâce, Cihad: 32)
Ebu Hüreyre (r.a) Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “İki umre, aralarında işlenen günahlara keffarettir. Allah tarafından kabul görmüş haccın mükafatı da Cennettir.” (Dârimi, Menasik: 8; İbn Mâce, Menasik: 3)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, “Rasûlullah (s.a.v) ifrad haccı yapmıştı.” (İbn Mâce, Menasik: 37; Muvatta’, Hac: 11)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Zilhicce hilalinde beş gün kala (yani zilkadenin yirmibeşinde) yola çıktık. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Hac yapmak isteyen hac için umre yapmak isteyende umre için ihrama girsin” buyurdu. (İbn Mâce, Menasik: 41; Ebû Davud, Menasik: 23)
Misver b. Mahreme (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Hudeybiye olayı günü binden fazla kişiyle Mekke’ye doğru yola çıkmıştı. Zülhuleyfe’ye geldiklerinde yanlarında getirdikleri kurbanları işaretleyip boyunlarına gerdanlık taktılar ve umre için ihrama girdiler. (Buhârî, Hac: 107)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) bir defasında kurbanlık olarak koyun göndermiş ve boynuna da işaret olarak bükülmüş ipten gerdanlık takmıştı. (İbn Mâce, Menasik: 94; Buhârî, Hac: 108)
İbn Abbas (r.a) anlatıyor, Rasûlullah (s.a.v), Mekke fethi günü şöyle buyurdu: “Bu belde (yani Mekke) Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri kutsal bir yerdir. Bu belde kıyamete kadar Allah’ın emriyle mukaddes (haram) bir yerdir. Bu sebeple dikenleri koparılmaz, av hayvanları ürkütülmez, buluntu eşyaları sadece sahibini bulmak ve vermek için alınabilir. Bitkileri de koparılmaz.” Abbas diyor ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Izhır otunu bu yasaklara dahil etme dedim. O da ızhır otunun toplanıp koparılmasına müsaade etti. (Müslim, Hac: 82; Ebû Davud, Mesacid: 90)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Mekke fethi günü şöyle buyurdu: “Bu belde kutsaldır, burayı; Allah kutsal kılmıştır. Orada savaş benden önce kimseye helâl olmadı, bana günün bir kısmında izin verildi. Bu belde Aziz ve Celil olan Allah tarafından haram kılınmıştır.” (Müslim, Hac: 82; Ebû Davud, Mesacid: 90)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kâbe’ye bir ordu saldıracak fakat Beyda denilen yerde helak olacaklar.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kâbe’yi ele geçirmek için pek çok ordular harekete geçecektir onlardan bir ordu yerin dibine batırılacaktır.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Beş çeşit zararlı hayvan her yerde ve harem sınırları içerisinde öldürülür: Karga, çaylak, akreb, fare ve kuduz köpek.” (İbn Mâce, Menasik: 91; Müslim, Hac: 3)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Beş zararlı hayvan vardır ki her yerde ve harem sınırları içersinde öldürülebilir. Yılan, karga, çaylak, akreb, fare ve kuduz köpek.” (İbn Mâce, Menasik: 91; Müslim, Hac: 3)
Abdullah (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Mina’da Hayf mescidinde bulunuyorduk. Bu arada Mürselat sûresi nazil oldu. Hemen bir yılan çıkıverdi. Rasûlullah (s.a.v): “Öldürün onu” buyurdu. Koşuştuk fakat yılan deliğine giriverdi. (Buhârî, Tefsir: 77; Müslim, Selâm: 37)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Burası (Mekke), Allah’ın yerleri ve gökleri yarattığı günden beri mukaddestir. Benden önce ve benden sonra hiç kimseye konan yasaklar helâl olmamıştır. Bana da sadece günün belli bir miktarında izin verilmiştir. İşte şu içinde bulunduğumuz saatten itibaren kıyamete kadar burası kutsaldır, harem’dir. Buranın bitkileri koparılmaz, ağaçları kesilmez, av hayvanları ürkütülmez, kaybolan bir eşya ancak sahibi bulunup verilmek için alınabilir.” Abbas ayağa kalktı, kendisi cesur bir kimseydi şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! İzhir otunu dışarıda bırak çünkü onu evlerimizde ve mezarlarımızda kullanıyoruz.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “İzhir müstesnadır” buyurdu. (Müslim, Hac: 82; Ebû Davud, Menasik: 90)
KÂ’BE GÖRÜNÜNCE : Muhacir el Mekki (r.a)’den rivâyete göre, Câbir b. Abdullah’a Kâbe’yi gören birinin ellerini yukarı kaldırıp kaldırmayacağı soruldu: O da şöyle cevap verdi: Bunu ancak Yahudiler yapar. Biz Rasûlullah (s.a.v) ile beraber hac yaptık fakat öyle yapmadık. (Ebû Davud, Menasik: 46; Tirmizî, Hac: 32)
Abdullah b. Ömer (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’den şöyle duyduğunu haber vermiştir: “Benim şu mescidimde kılınan (Medine) kılınan bir namaz Mescidi Haram (Kâbe) hariç diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha değerli ve kıymetlidir.” (Müslim, Hac: 94; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 195)
Rasûlullah (s.a.v)’in hanımı Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Benim şu mescidim (Medine)’de kılınan bir namaz Kâbe mescidi hariç diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha değerlidir.” (Müslim, Hac: 94; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 195)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasalardı, Kâbe’yi yıkıp, İbrahim (r.a)’ın temelleri üzerinde tekrar yapardım ve arka tarafına da bir kapı daha ilave ederdim. Çünkü Kureyş Kâbe’yi yaparken eski temellerden daha dar yapmışlardır.” (Müslim, Hac: 94; İbn Mâce, Menasik: 104)
Esved (r.a)’ten naklettiğine göre, Mü’minlerin annesi Aişe şöyle anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer kavmim cahiliyye devri inançlarından yeni kurtulmuş olmasalardı Kâbe’yi yıkıp ona iki kapı daha ilave ederek tekrar yapardım. İbn Zübeyr kendini halife ilân ettiğinde iki kapı daha ilave etmişti.” (Müslim, Hac: 94; İbn Mâce, Menasik: 104)
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ey Âişe! Eğer kavmin cahiliyye devri alışkanlıklarından yeni kurtulmuş olmasaydı Kâbe’yi yıktırır dışarıda bırakılan yerleri de içine alarak tekrar yaptırırdım, doğu ve batıya olmak üzere iki kapı daha ilave ederdim çünkü onların bunu yapmaya güçleri yetmedi. Bana kalsaydı İbrahim (r.a)’in temellerine kadar inşaatı geniş tutardım.” İbn Zübeyr, Peygamber (s.a.v)’in bu sözüne dayanarak Kâbe’yi yıktırdı. Yezid diyor ki: İbn Zübeyr’in Kâbe’yi yıktırışına bende şahit oldum, temellerdeki İbrahim (r.a)’in koyduğu taşları gördüm, birbirine girmiş deve hörgücü gibiydi. Hıcrın bir kısmını böylelikle Kâbe’nin içersine almış oldu. (Müslim, Hac: 94; İbn Mâce, Menasik: 104)
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kâbe’yi kıyamate yakın zamanlarda Habeşlilerden bir takım bacaksızlar yıkacaklardır.” (Buhârî, Hac: 49; Müslim, Fiten: 18)
Üsâme (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Kâbe’den çıktı, Kâbe’nin önünde iki rekat namaz kıldı ve: “İşte bu kıbledir” buyurdu. (Müslim, Hac: 67)
Üsâme b. Zeyd (r.a)’den rivâyete göre, “Peygamber (s.a.v) Kâbe’ye girdi, tüm köşelerinde dua etti. İçerde namaz kılmadı, dışarı çıkınca Kâbe’nin önünde iki rekat namaz kıldı.” (Müslim, Hac: 68)
Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr (r.a)’den rivâyete göre, bir adam bana: “Ey Ebu Abdurrahman, sadece bu köşeyi istilâm etmenin sebebi nedir?” O da şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Bu iki köşeyi istilâm etmek, elleriyle dokunmak hata ve günahları silip süpürür.” Yine Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Kim, Kâbe’yi yedi defa tavaf ederse bir köle azâd etmiş gibi sevap kazanır.” (İbn Mâce, Menasik: 32; Tirmizî, Hac: 109)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v), Kâbe’yi tavaf ederken bir adamın diğerinin burnuna bir şey bağlıyarak çekip tavaf ettirdiğini gördü, onu eliyle çekip kopardı ve o gözleri görmeyen kimseyi elinden tutarak çekip tavaf ettirmesini emretti.” (Buhârî, Hac: 66; Ebû Davud, Eyman ve Nüzür: 23)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyet ederek şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), bir adamın, diğerini burnundan bağlattırarak Kâbe’yi tavaf ettirdiğini gördü. O kimse böyle yaptırmayı nezr (adak) yapmıştı. Peygamber (s.a.v) yaklaştı ve onu kopardı; “İşte nezr” (adak) buyurdu. (Buhârî, Hac: 66; Ebû Davud, Eyman ve Nüzür: 23)

Tavus (r.a) Peygamber (s.a.v)’i gören bir adamdan naklediyor: “Beytullah (Kâbe’yi) tavaf etmek namaz kılmak gibidir onun için tavaf esnasında az konuşun.” (Müsned: 16017)
Abdullah b. Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Tavafta iken az konuşun çünkü siz namazda sayılırsınız.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
Cubeyr b. Mut’ım (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey Abdi Menaf oğulları, gece gündüz hangi saatte olursa olsun beyti tavaf eden ve burada namaz kılan hiç kimseye engel olmayınız.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 149)
Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben: “Haccın tavafını yapamamıştım” dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Namaz kılınınca devenin üzerinde insanların arkasında tavafını yapıver.” (Tirmizî, Hac: 40; İbn Mâce, Menasik: 34)
Ümmü Seleme (r.anha) anlatıyor: “Hasta olduğum halde Mekke’ye gelmiştim. Durumum Rasûlullah (s.a.v)’e arz edildiğinde şöyle buyurdu: “Namaz kılanların arkasından binitli olarak tavafını yapıver.” Ümmü Seleme diyor ki: “Rasûlullah (s.a.v) namaz kılıyordu ve Tûr sûresini okuyordu.” (Tirmizî, Hac: 40; İbn Mâce, Menasik: 34)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hacer’ül-Esved, Cennetten’dir.” (Tirmizî, Hac: 49; Müsned: 2659)
Süveyd b. Gafele (r.a)’den rivâyete göre: Ömer, Hacer’ül-Esved’i öptü ve ona ellerini sürerek: “Ebul Kasım, Rasûlullah (s.a.v)’in sana hürmet göstererek öptüğünü gördüm (ben de ondan dolayı) öpüyorum” dedi. (Buhârî, Hac: 60; İbn Mâce, Menasik: 27)
Âbis b. Rabia (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer Hacer’ül-Esved’in yanına gelerek şöyle dedi: “Biliyorum ki sen bir taşsın, eğer Rasûlullah (s.a.v)’in seni öptüğünü görmeseydim; ben de öpmezdim. Sonra yaklaşıp onu öptü.” (Buhârî, Hac: 60; İbn Mâce, Menasik: 27)
Hanzala (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Tavus’u Hacer’ül-Esved’i ziyaret ederken gördüm, kalabalıksa geçer gider tenha ise üç sefer öperdi. Ve şöyle derdi: “İbn Abbas’ı gördüm aynen böyle yapıyordu. İbn Abbas’ta Ömer’in böyle yaptığını gördüğünü ve şöyle dediğini nakleder: “Sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Rasûlullah (s.a.v)’in seni öptüğünü görmüş olmasaydım seni asla öpmezdim.” Sonra, Ömer şöyle dedi: “Rasûlullah
Ubeyd b. Cüreyc (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Ömer’e: “Sen sadece Yemen tarafındaki bu iki köşeyi istilâm ediyorsun” dedim. O da: “Rasûlullah (s.a.v)’in bu iki köşeden başka yeri istilâm ettiğini görmedim de ondan” dedi. (Buhârî, Hac: 59; Müslim, Hac: 40)
İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), Mekke’ye geldi ve Kâbe’yi yedi Şafttan oluşan tavafını yaptı. Makamı İbrahim’in ardında iki rekat tavaf namazı kıldı. Daha sonra da, Safa ile Merve arasında sa’y etmeye çıktı ve şöyle buyurdu: “Allah’ın Rasûlünde sizin için güzel örneklik vardır.” (Dârimi, Hac: 33; İbn Mâce, Menasik: 33)
Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) tavafı bitirip Makam’ı İbrahim’e gelince (Bakara 125. ayetini) okur ve iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta Fatiha ve Kafirûn sûresini; ikinci rekatta ise Fatiha ve İhlâs sûresini okurdu. Sonra Hacer’ül-Esved köşesini istilâm ederek Safa tepesine çıkardı. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) zemzem suyunu ayakta iken içerdi. (İbn Mâce, Eşribe: 19; Tirmizî, Eşribe: 12)
Câbir (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Safa tepesine tırmandı. Kâbe’yi görebilecek bir yerine gelince tekbir getirdi. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) Safa ile Merve arasında sa’y ederken müşriklere kuvvetini göstermek için yapmıştı.” (Buhârî, Hac: 57; Tirmizî, Hac: 39)
Ukbe b. Amir (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Arefe ve Kurban bayramı günleri biz Müslümanların bayram günleridir, o günler yeme içme günüdür.” (Müslim, Sıyam: 22; Tirmizî, Savm: 59)
Seleme b. Nubeyt (r.a), babasından naklediyor ve şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’i Arefe günü kırmızı bir deve üzerinde namazdan önce hutbe okurken gördüm. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 178; Ebû Davud, Menasik: 62)
Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) hiçbir vaktin namazını vakti dışında kılmazdı ancak vakti içersinde kılardı. Müzdelife’de Akşam’la yatsıyı bir vakitte kıldı, sabah namazını ise her zamanki vaktinden biraz önce kıldı. (Buhârî, Hac: 99; Ebû Davud, Menasik: 65)
Amr b. Meymune (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer’i Müzdelife’de gördüm şöyle diyordu: Cahiliye döneminde insanlar güneş doğuncaya kadar Müzdelife’den ayrılmazlar ve şöyle derlerdi: Ey Sebir dağı! Güneşin ışıklarıyla aydınlan da buradan ayrılalım. Rasûlullah (s.a.v) onlara aykırı davranarak güneş doğmadan Müzdelife’den ayrılırdı. (Buhârî, Hac: 100; Tirmizî, Hac: 60)
Cafer b. Muhammed (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Câbir b. Abdullah’ın yanına girdik. Ben: “Rasûlullah (s.a.v)’in yaptığı hacdan bahset” dedim. O da şöyle dedi: “Rasûlullah (s.a.v) güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrıldı. Fadl b. Abası da binitinin arkasına aldı, Muhassir vadisine gelince biraz hızlandı. Büyük cemreye çıkan orta yola girerek ağacın yanındaki cemreye giderek yedi taş attı, her taş atışında tekbir getiriyordu. Taşları Batnı vadiden atıyordu.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bayram günü cemreyi kuşluk vakti, ondan sonraki günlerde ise öğleden sonra attı. (Buhârî, Hac: 97; Tirmizî, Hac: 63)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e Mina günlerinde yapılacak şeylerden soruluyordu da: “Güçlük yok” diyordu. Adamın biri: “Kurban kesmeden traş oldum” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) ona: “Zararı yok” buyurdu. Başka biride: “Akşamdan sonra cemreyi taşladım” diye sordu. Ona da: “Zararı yok” buyurdular. (Buhârî, Hac: 126; İbn Mâce, Menasik: 74)
Fadl b. Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in binitinin arkasında idim, Akabe cemresini taşlayıncaya kadar telbiye getirmeyi bırakmadı. Yedi taş attı ve taş atışında da tekbir getiriyordu. (Müslim, Hac: 45; İbn Mâce, Menasik: 69)
Fadl b. Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, bizzat kendisi Peygamber (s.a.v)’in binitinin arkasında oturuyordu. Rasûlullah (s.a.v) cemreyi taşlayıncaya kadar telbiye getirmeye devam etti. (Müslim, Hac: 45; İbn Mâce, Menasik: 69)
İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Cemreler taşlandıktan sonra kadınlarla cinsel ilişki dışında her şey helaldir. “Güzel kokuda helâl midir?” diye soruldu. O da şöyle karşılık verdi: “Rasûlullah (s.a.v)’i misk kokusunu süründüğünü gördüm. Acaba o koku sayılır mı?” (İbn Mâce, Menasik: 69; Müsned: 1986)

1

Mayıs
2012

HAC İBADETİ VE BAZI TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  377 Kez Okundu

-Haccın farzı, ihram ki bu şarttır, Arafat’ta vakfe ve tavafı ziyarettir. Bu ikisi rükunlarıdır.

-Haccın vacibleri, Müzdelifede vakfe, Safa ve Merve arasında sa’y (koşmak), taşları atmak, dışardan gelenler için tavafı sader, saçı tıraş etmek veya kısaltmak ve terk edilmesiyle kurban kesmek vacib olan fiillerdir. Bu ikisi (farz ve vacibi)nden gayrısı sünnet ve edepleridir.

-Hac ayları Şevval, Zilka’de ve Zilhicce’nin ilk on günüdür. Bu aylardan evvel ihrama girmek mekruhtur.

-Umre sünnettir.

-MÎKATLAR (İhrama girilen Yerler)

Medineliler için mîkat Zulhuleyfe’dir, Şamlılar için Cuhfe’dir, Iraklılar için Zatu-ırk’tır, Necidliler için Karn’dır, Yemenliler için Yelemlem’dir. Bu mikatlar, orada oturanlar ve oralardan geçenler için de mikattır.

-Mekke’de oturanlar için mikat, hacta Harem bölgesidir, Ümrede Hıll bölgesidir.

-Husussi mekan: Kabe, Arafat, Mina.

-Hususi Zaman: ilhiccenin on günü.

-Hususi fiil: Tavaf, ihram, vakfe gibi.

-Sader Tavafı: Dışardan gelen hacıların Mekke’den ayrılınca yaptıkları veda tavafı.

-Hıll bölgesi, Harem ile mikatlar arasında bir sınırdır. Umre için ordan ihrama girilir. Mescid-i Ten’im yakınlarıdır.

-Harem bölgesi, kâbe’nin doğusundan 6 mil, kuzeyden 3,4 mil, batıdan 18 mil, güneyden 14 mil uzaklığında Kâbe’yi çevreleyen bölgedir.

-İhram elbiseleridir. Üst kısmına rida, alt kısmına izar denir.

Mescid-i Haram: Mekke’deki Kâbe’nin bulunduğu mescid.

Tekbir: Allahu Ekber.

Tehlil: La ilahe illallah.

Tahmid: El- hamdu lillah.

Haceri Esved: Kâbe’nin bir köşesine yerleştirilmiş siyah taş, tavafa oradan başlanır.

Tavaf: Kâbe etrafında yedi kere dönmek.

Şavt: Kâbe etrafında bir kere dönmek.

Veda, Sader Tavafı: Mekke’den ayrılırken yapılan son tavaf.

Ziyaret Tavafı: Bayram günlerinde yapılan farz tavaf.

Hatim: Kâbe’nin önünde altınoluk tarafındaki Kâbe’nin içinden sayılan yarım dairelik kısım.

İzdıbağ: İhramda sağ omuzu açık bırakıp tavaf yapmak.

Remil: İlk üç şavtı yaparken sert ve hareketli /süratli yürümek.

Rüknü Yemani: Kâbe’nin Haceri esved’e gelmeden evvelki köşesi

Makamı İbrahim: İbrahim aleyhisselam’ın ayak izinin bulunduğu camekân içindeki taşın bulunduğu yer ve arka tarafı.

Tavafı Kudüm: Mekkeli olmayanların, ilk defa oraya gelince yaptıkları tavaf olup Kâbe’yi selamlamak manasındadır.

Batn-ı Vadi: Safa ile Merve arasında say’ yapılırken koşulan düz kısım.

Sa’y: Safa ile Merve arasında yedi kere gidip gelmek.

Tevriye günü: Zilhiccenin sekizinci günü.

Temettu’: Hac ile umrenin birleştirildiği hac.

Kıran: İhrama girerken hac ve umreye birlikte niyet edilen hac.

İfrad: Sadece hac için ihrama girilen hac şekli.

Hedy kurbanı: Haremde kesilmek için gönderilen kurban.

İş’ar: Büyük baş hayvanı sol tarafından yaralayıp nişanlamak.

Telbiye: İhrama girilince okunan “Lebbeyk…” lafızları.

Mina: Mekke yakınlarında bir bölge olup orda şeytan taşlanır.

Müzdelife: Arafat’tan inilince bayram akşamı toplanılan yerdir.

Meş’aril Haram: Müzdelife yakınlarında bir bölge olup orda bayram sabahı vakfe yapılır.

Cemre-i Akabe: Büyük şeytan.

Cemre-i Vusta: Orta şeytan.

Cemre-i Ula: Küçük şeytan.

Mültezem: Haceri Esved ile Kâbe kapısı arasındaki yer.

Bedene: Büyük baş hayvan. (Deve-inek)

Dem: Küçükbaş hayvan. (Koyun-keçi)

İhsar: Haccı yapmaktan men olmak.

 

 

1

Mayıs
2012

HAC BİLGİLERİ VE TESTLERİ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  285 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ehl-i Hak b) Ehl-i Kıble c) Ehl-i Hibre d) Ehl-i Takva

2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşşâiyyun b) İşrâkıyyun c) Dehriyyûn d) Muattıla

3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Münafık b) Fasık c) Müşrik d) Tekfir

4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?

a) Hayat b) Kıdem c) İlim d) Tekvin

5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?

a) Hamel-i arş b) Mukarrebun ve İlliyyûn c) Münker ve Nekir d) Kiramen Katibîn

6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?

a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris

7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?

a) Vücud b) Basar c) Beka d) Kıdem

8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Tarikat b) İhtilaf c) Mezheb d) İcma

9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

a) Ebedi hayat b) Berzah c) Beyt-i Mamur d) A’raf

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?

a) İsmet b) Metanet c) Fetanet d) Tebliğ

11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

a) İ’câz b) Îcâz c) Veciz d) Mu’ciz

13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?

a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne, c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran

14. Medine’de son inen sure hangisidir?

a) Kadr suresi b) Mümtehıne suresi c) Nâs suresi d) Nasr suresi

15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?

a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir

16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı il e ifade edilir?

a) Ayne’l-yakîn b) Hakka’l-yakîn c) Ilme’l-yakin d) Kitabü’n-ma’lûm

17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?

a) Mecîd, Ruh, Kitap, b) Mübarek, Furkan, Zikr c) Mübîn, Kerîm, Azîm d) Azîz, Hakîm, Muhît

18. “Alamet, nişan, ibret, emr -i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?

a) Ayet b) Sure c) Mucize d) Burhan

19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangilerid ir?

a) Al-i İmran, Kevser b) Bakara, İhlâs c) Al-i İmran, İhlâs d) Bakara, Kevser

20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?

a) 6666 b) 6616 c) 6316 d) 6236

21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?

a) Bir koyun b) İki koyun c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu

22. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?

a) Habis b) Hades c) Necis d) Habes

23. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?

a) Kıyam b) Setr-i avret c) Rükû d) Kıraat

24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?

“Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan sünnet namazlara …… sünnetler denir.” a) Regaib b) Zevaid c) Revatip d) Fevait

25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?

“Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı kazaya kalmamış olan kimseye sahib -i tertip denir. a) beş b) altı c) on d) on iki

26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

a) Vatan-ı asli b) Vatan-ı ikame c) Vatan-ı sükna d) Vatan-ı sefer

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır. b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir . c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir. d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.

28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?

a) Üç kişi b) On beş kişi c) Bir kişi d) İki kişi

29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?

a) Namaz b) Hac c) Abdest d) Sadaka

30. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?

a) Az miktarda tuz yemek b) Çok miktarda kil yemek c) Vitamin iğnesi yaptırmak d) Buruna ilaç çekmek

31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.

a) Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Malik d) İmam Ahmed b. Hanbel

32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Âşûrâ b) Eyyam-ı bîd c) Reyyan d) Visal

33. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?

a) Hastalık ve yolculuk b) Hamilelik ve emzikli olmak c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak

34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde ka za ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?

a) İmam Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) İmam Ebu Yusuf

35. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucu n kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?

a) İmam Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) İmam Ebu Yusuf

36. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……” cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) Farzdır b) Müstehaptır c) Sünnettir d) Vaciptir

37. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?

a) Mâlikî b) Şafiî c) Hanefi d) Hanbelî

38. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller için söz konusudur?

a) Mikat mahallini ihramsız geçmek b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olma k, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek

39. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?

a) Ebu Hanife b) Ebu Yusuf c) İmam Züfer d) İbn Nüceym

40. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?

a) Şafiî ve Hanbelî b) Zahirî c) Mâlikî ve Zahirî d) Hanefî

41. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?

a) Mâlikî b) Hanefî c) Hanbelî d) Hiçbiri

42. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?

a) Hanefî b) Malikî c) Hanbelî d) Zahirî

43. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?

a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

44. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?

a) Kudum-u evvel b) Tahallül-ü evvel c) Nefr-i evvel d) Tahallül-ü sânî

45. “…… mezheplerine göre ömürde bi r defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

a) Şafiî ve Mâlikî b) Mâlikî ve Hanbelî c) Şafiî ve Hanbelî d) Hanefî ve Mâlikî

46. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….” Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Farzdır b) Farz değildir c) Maddî gücü varsa farzdır d) Şarttır

47. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?

a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur. b) Hac görevi yerine gelmiş olur. c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz. d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.

48. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?

a) Şafiî ve Hanbelî b) Hanefî c) Malikî d) Zahirî

49. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Ebu Yusuf b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) Ebu Hanife

50. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî b) Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmameyn

51. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî b) İmam Malik c) İmam Ahmed b. Hanbel d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn

52. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?

a) Kokusuz sabun kullanmak b) Tavşan avı yapmak c) Balık tutmak d) Kümes hayvanlarını kesmek

53. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?

a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir

54. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?

a) Mizab b) Mikat c) Mis’ât d) Metaf

55. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?

a) İmam Şafiî b) İmam Ahmed ibn Hanbel c) Ebu Hanife ve İmameyn d) Davud ez-Zahirî

56. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?

a) Manihaizm b) Hıristiyanlık c) Putperestlik d) Haniflik

57. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir ?

a) Amine binti Vehb b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe c) Halime binti Ebi Züeyb d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed

58. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi. b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi. c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi. d) Hz. Peygamber Kâbe hakemli ği yaptığında otuz beş yaşında idi
.
59. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?

a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm

60. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622 b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622 c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622 d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622

61. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilh icce ayında d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında

62. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?

a) Cihad b) Seriye c) Gazve d) Kıta

63. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?

a) Abdullah b. Zeyd b) Abdullah ibn Ümmi Mektum c) Abdullah b. Zübeyr d) Abullah b. Ziyad

64. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nadîroğulları b) Kaynukaoğulları c) Kureyzaoğulları d) Evs Kabilesi

65. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

a) İranlılara karşı b)Yahudilere karşı c) Bizanslılara karşı d) Müşriklere karşı

66. Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğruluk b) Vefa c) Cömertlik d) Hüsn-ü zan

67. Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nifak b) Haset c) Kin d) Dedikodu

68. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade etmektedir?

a) Vakar b) Barış c) Şükür d) Emanet

69. Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?

a) Hırs b) Haset c) Nifak d) Husumet

70. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?

a) Savaş b) barış c) Fesat d) Zulüm

71. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde … yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstanbul, 1979 b) Mekke, 1984 c) Amman, 1987 d) Kahire, 1994

72. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?

a) Maliye Bakanlığı b) Sağlık Bakanlığı c) Adalet Bakanlığı d) İçişleri Bakanlığı

73. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?

a) 1984 b) 1979 c) 1987 d) 1994

74. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?

a) A grubu seyahat acentesi b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente d) Hiç biri

75. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?

a) Diyanet İşleri Başkanı b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi c) Hac Dairesi Başkanı d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

76. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?

a) 8 b) 9 c) 10 d) 11

77. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?

a) 7 yıl b) 5 yıl c) Ömür boyu d) Emeklilik yaşına kadar

78. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?

a) Van gölü – Eğirdir gölü – Beyşehir gölü b) Tuz gölü – Van gölü – Beyşehir gölü c) İznik gölü – Beyşehir gölü -Van gölü d) Van gölü – Eğirdir gölü – Akşehir gölü

79. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?

a) Sadrazam b) Vezir-i azam c) Kazasker d) Kâdî’l-kudat

80. Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?

a) 25 b) 24 c) 22 d) 23

81. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır ?

a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının te klifi ve bakanlar kurulu kararı ile b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve başbakanın imzası ile c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan ve başbakanın imzası ile

82. Milli mücadelenin çekirdeğini oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuvay-ı Milliye b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Heyet-i Temsiliye

83. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangis idir?

a) Bozkır/Step b) İğne yapraklı ormanlar c) Yayvan yapraklı ormanlar d) Maki

84. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?

a) Karabük ilindedir. b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir. c) Sivas ili Divriği ilçesindedir. d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.

85. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?

a) Yaz Poyrazı – Samyeli b) Keşişleme – Kıble c) Lodos – Samyeli d) Poyraz – Karayel

86. ھل یمكن ان نتصل بمكتب البعثة التركیة في المنطقة Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin doğru çevirisidir?

a) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna ulaşabilir miyiz? b) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna telefon edebilir miyiz? c) Bölgedeki Türk Okuluna ulaşmamız mümkün müdür? d) Bölgedeki Türk Okuluna telefon edebilir miyiz?

87. Aşağıdakilerden hangisi, “Burada hangi işlemleri yapacağız?” cümlesinin doğru çevirisidir?

a) ؟ سنكمل أیة إجرااٰت ھنا b) ؟ أیة إجرا اٰت سنكمل ھنا c) ؟ أیة إجر ا اٰت ھنا سنكمل d) ؟ سنكمل
ھنا أیة إجر ا
88 اٰإن النبي صلى الله علیھ وسلم وقت لأھل المدینة ذا الحلیفة ولأھل الشام الجحفة ولأھل نجد قرن المنازل ولأھل الیمن یلملم ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیرھن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ حتى أھل مكة من مكة Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisin doğru çevirisidir?

a) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, Karnü’l – Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” b) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş ola nların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” c) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların ye rlisi olmayıp da hac veya umre yapmak için gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” d) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, K arnü’l- Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu sayılan yerler, buralardan geçenler ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.”

89. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu adrese nasıl giderim?” cümlesinin doğru çevirisidir?

a) كیف اذھب الي ھذا العنوان b) كیف نذھب ھذا العنوان c) كیف نصل ھذا المحل d) كیف أغادر ھذا ال
90. نسیت بطاقة التطعیم في الحقیبة Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlenin doğru çevirisidir? a) Yemek kartımı çantamda unuttum. b) Aşı kartını çantamda unuttum. c) Aşı kartını çantada unuttum. d) Yemek kartımı çantada unuttum.

91. Aşağıdakilerden hangisi, “Bana alerji tedavisi için bir ilaç verir misin? ” cümlesinin doğru çevirisidir?

a) أعطني دواء من فضلك ضد الحرقان b) أعطنا دواء من فضلك ضد الحساسیة c) أعطني دواء من فضلك ضد الح أعطني دواء من فضلك ضد الصداع 92. Aşağıdakilerden hangisi, “Hasta yoğun bakımdadır” cümlesinin doğru çevirisidir? a) المریض في قسم العنایة المركزیة b) المریض في قسم العیادة المركزة c) المریض في قسم الفحص المركزیة d) المریض في قسم العنایة المركزة رئة . محشي . لحم مسلوق . شاحنة . بنّي
93Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir? a) Akciğer, haşlama et, dolma, kamyon, kahverengi. b) Akciğer, kahverengi, kamyon, dolma, haşlama et. c) Akciğer, dolma, haşlama et, kamyon , kahverengi. d) Akciğer, dolma, haşlama et, otobüs, küçük oğul
.
94. Aşağıdakilerden hangisi “Bu odanın anahtarını istiyorum” cümlesinin doğru çevirisidir?

a) أرید مفتاح ھذه الشقة b) أرید مفاتیح ھذه الغرفة c) أرید مفتاح ھذه الغرفة d) أرید مكنسة ھذه الغرفة 95. Aşağıdakilerden hangisi “Odamızın kliması bozuktur, tamiri gerekiyor” cümlesinin doğru çevirisidir?
a) مكیف غرفتنا عطلان یجب تصلیحھ b) مكیف شقتنا یتعطل یجب تشغیلھ c) مكیف غرفتنا خربان یجب تسكینھ d)
مكیف شقتنا عطلان یلزم تسكینھ 96. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı almalıdır?

a) Makam ve mevki b) Saygı ve güler yüz c) Uzaklık ve yakınlık d) Zenginlik ve fakirlik

97. Öfke ve problemle gelen bir hacıya karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?

a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı olunmalı b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı

98. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun olur?

a) Kutsal mekânlarda oldukları hatırlatılarak araları düzeltilmeli b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar etmemesi söylenmeli c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde ikaz edilmeli d) Müdahale edilmemeli

99.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşma lı b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etme li c) Muhatabı ikna etmek için örnekler vererek uzun uzun konuşma lı d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı

100. Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı d) Kimsenin işine karışmamalı.

CEVAP ANAHTARI 1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. B 33. D 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. D 40. A 41. D 42. C 43. D 44. C 45. C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. A 51. D 52. B 53. C 54. C 55. C 56. A 57. D 58. B 59. A 60. C 61. C 62. C 63. B 64. A 65. C 66. B 67. C 68. A 69. B 70. C 71. C 72. C 73. A 74. D 75. C 76. B 77. D 78. B 79. C 80. B 81. A 82. D 83. A 84. C 85. D 86. B 87. B 88. C 89. A 90. C 91. C 92. D 93. C 94. C 95. A 96. B 97. A 98. A 99. D 100. B

1

Mayıs
2012

HAC BİLGİLERİ VE TESTLERİ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  409 Kez Okundu

1. Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetinbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali b. Ebî Talib b) Abdurrahman b. Avf c) Zeyd b. Sabit d) Abdullah b. Ömer
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
a) Ümmü’l-kitap b) Mesânî c) Kitap d) Ümmü’l-kurrâ
3. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene b) Cabir b. Abdullah c) Abdullah b. Revâha d) Muaviye b. Ebî Süfyân
4. Aşağıdakilerden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176) b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)
c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222) d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)
5. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl
d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf
6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?
a) İçinde secde ayeti bulunan sureler b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sureler d) Cihad hükümleri içeren sureler
7. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir.
b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu zannedilen ayetlere denir.
d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
a) Müteşabih b) Vücuh c) Nezâir d) Müteradif
9. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
a) İşârî tefsir b) Hermonatik c) İlhâdî tefsir d) Semantik
10. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân, d) Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
11. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu’ b) Burhân-ı innî c) Burhân-ı limmî d) Burhân-ı fıtrî
12. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
a) Tevrat b) İncil c) Zebur d) Matta
13. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerinadı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mûr b) Beytü’l-izze c) Levh-ı mahfuz d) Beytü’l-kelâm
14. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Berzah b) A’râf c) Bezm-i elest d) Beyt-i ma’mur
15. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye b) Mutezile c) Matüridiyye d) Cehmiyye
16. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
a) Matüridiyye b) Cebriyye c) Mutezile d) Eş’ariyye 17. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye b) Mutezile c) Şi’a d) Cebriyye
18. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Cebriyye b) Matüridiyye c) Eş’ariyye d) Mutezile
19. Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir.
a) Marifet b) Takdis c) Tasdik d) Sükût
20. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden meleklerin adıdır. b) Arşın etrafında bulunan meleklerinadıdır.
c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli meleklerin adıdır. d) Bir cin taifesinin adıdır.
21. Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
a) 2–3 gün b) 3–1 gün c) 3–5 gün d) 2–2 gün
22. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık halinin azami müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
a) 20–35 gün b) 25–60 gün c) 40–35 gün d) 40–60 gün
23. Mest üzerine meshin müddeti konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün iki gece
b) Mukim için iki gün iki gece, misafir için üç gün üç gece
c) Mukim için bir gün iki gece, misafir için iki gün iki gece
d) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece
24. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?
a) Tergib b) İsfâr c) Tekbir d) Celse
25. Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir.
a) Tevkil b) Tebdil c) İstihlaf d) İstibdal
26. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır?
a) İmam dâhil 4–40 b) İmam hariç 3–30 c) İmam dâhil 5–12 d) İmam hariç 3–40
27. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Birinci rekâtta 3, 7 b) İkinci rekâtta 4, 6 c) Birinci rekâtta 4, 5 d) İkinci rekâtta 3, 7
28. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?
a) Yüzü kıbleden çevirmek b) Namazda iken verilen selamı almak c) Amel-i kesir d) Hiç biri
29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin sözlük anlamıdır?
a) Ortak kılmak b) Şirkten kaçınmak c) Et kurutmak d) Şirketleşmek
30. Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
a) İşrâk b) İstiska c) Küsuf d) Husuf
31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan ibarettir. b) Hımar ve izar erkek cenazenin kefeninin parçalarındandır.
c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan ibarettir.
d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın cenazenin kefeninin parçalarındandır.
32. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i fıtır miktarıdır.
b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.
c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret gerektirmez.
d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek sadece kaza gerektirir.
33. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
a) Hür olmak b) Niyet etmek c) Nisaba malik olmak d) Akıllı olmak
34. Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili değildir?
a) Rikaz b) Mevat c) Rikab d) İnân
35. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
a) Nema b) Nisap c) Hürriyet d) Ayniyet
36. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman b) İhram c) Belirli mekân d) Yol güvenliği
37. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz b) Vacip – Vacip c) Vacip – Farz d) Farz – Sünnet
38. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz b) Vacip c) Sünnet d) Müstehap
39. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
40. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz b) Vacip c) Sünnet d) Faz değil
41. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip b) Vacip-Farz c) Vacip-Sünnet d) Sünnet-Vacip
42. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda b) Temettu-kudûm c) İfrad- kudûm d) Kıran-ziyaret
43. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda b) Afâkî-veda c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm d) Afâkî-Kudûm
44. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz b) Sünnet c) Müstehap d) Hiç biri
45 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet b) Vacip-Şart c) Farz-farz d) Farz-sünnet
46. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi b) Harem bölgesi c) Arafat bölgesi d) Afak bölgesi
47. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır b) Müstehaptır c) Vaciptir d) Mekruhtur
48. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî b) Hanbelî c) Şafiî d) Malikî
49. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş b) Altı c) Sekiz d) Yedi
50. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin
doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü
güneşin batmasından itibaren
51. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî b) Şafiî c) Hanbelî d) Malikî
52. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
53. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
54. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
55. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
56. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
57. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
58. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
59. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
60. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
61. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
62. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
63. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
64. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac
görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
65. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
66. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zühre
b) Berre
c) Atike
d) Ümeyme
67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
68. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
a) Üç yıl
b) Bir yıl
c) İki yol
d) Dört yıl
69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abbas
b) Attas
c) Addas
d) Vakkas
70. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
a) Sakîfetü beni Selîme
b) Sakîfetü beni Sâide
c) Sakîfetü beni Adiy
d) Sakîfetü beni Züreyk
71. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve
Sa’d b. Muaz
c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve
Abdullah b. Ömer
d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve
Zeyd b. Sabit
72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
a) Hicrî 3/ miladî 625
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 626
d) Hicrî 3/ miladî 624
73. Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?
a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
b) Babertî
c) Maverdî
d) Gazzalî
74. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Aişe
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ümmü Seleme
75. “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
a) Îsâr
b) Birr
c) Fütüvvet
d) İhsan
76. Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?
a) Ahlak kuralları
b) Din kuralları
c) Hukuk kuralları
d) Örf ve adetler
77. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını en kapsamlı bir şekilde tanımlar?
a) “Özel olarak konuşanların arasına
girmemek.”
b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde
teşekkür etmek.”
c) “Dış görünüşte itinalı olmaya
çalışmak.”
d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için
tutulması gereken yollara tevessül etmek.”
78. Bir başkasının evine girerken sergilenmeniz gereken en iyi davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
eve girmeye izin verilince içeri girerim.
b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri
girer ve selam veririm.
c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve
girmeye izin verilince içeri girerim.
d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır,
selam verip içeri girerim.
79. Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili değildir?
a) Kısa ve öz konuşmak
b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
c) Konuşmada şahsiyet yapmamak
d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her
şeyi yapmak
80. Hacıların yemek sırasında tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekir?
a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına
geçmesini söylerim.
b) Münakaşanın doğru olmadığını
söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu
hatırlatırım.
c) Münakaşanın doğru olmadığını
söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği
konusunda uyarırım.
d) Münakaşanın doğru olmadığını
söyler, mümin kardeşini kendisine tercih
etmesi gerektiğini telkin ederim
81
من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج و من
فاته عرفات بليل فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisin doğru çevirisidir?
a) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama bağlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe yapmayı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın. Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yapıp ihramdan çıkar. Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
c) “Kim geceleyin Arafat dağında vakfe yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu
kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
المريض يشكو من الم في الكلية . 82
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
metnin doğru çevirisidir?
a) Hasta böbrek ağrısından şikâyet
ediyor”
b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten
şikâyet ediyor.”
c) “Hasta vücudunun tamamındaki
ağrılardan şikâyet ediyor.”
d) Hasta dalak ağrısından şikâyet
ediyor.”
83. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu apartmanın telefon numarasını istiyorum” cümlesinin doğru çevirisidir?
a) اريد رقم هاتف هذه البيت
b) اريد ارقام هاتف هذا البيت
c) اطلب ارقام هاتف هذه العمارة
d) اريد رقم هاتف هذه العمارة
84. Aşağıdakilerden hangisi, “Bagajımızı iki numaralı durakta indireceksin” cümlesinin doğru çevirisidir?
a) تنزلنا و عفشنا في الموقف رقم اثنين
b) تنزلنا مع عفشنا في الموقف رقم اثنين
c) تنزل عفشنا في الموقف رقم اثنين
d) نزل عفشنا في الموقف رقم اثنين
المرارة – زائدة دودية – فلفل حار – لحم . 85
اوصال – مخ
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
a) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
haşlama et – beyin
b) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
kuşbaşı – beyin
c) Pankreas – apandisit –acı biber –
kuşbaşı – beyin
d) Safra kesesi – ince bağırsak –acı
biber – kuşbaşı – beyin
86. Diz – kiraz – salatalık – koltuk – otobüs
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
a) رآبة – آرز – خيار – اريكة – شاحنة
b) رآبة – آرز – اريكة– خيار– حافلة
c) رآبة – آرز – خيار – اريكة – حافلة
d) رآبة – آراس – غيار – اريكة – حافلة
من اي طريق نذهب الى المدينة . 87
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun doğru cevabıdır?
a) تذهبون الى المدينة على طريق الهجرة
b) تذهبون الى المدينة من طريق الهجرة
c) تذهب المدينة من طريق الهجرة
d) تذهبون الى المدينة في طريق الهجرة
متى يخرج المريض عن المستشفى . 88
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun doğru cevabıdır?
a) يخرج المريض عن مستشفى غدا بعد الظهر
b) يخرج المريض من المستشفى غدا بعد الظهر
c) يخرج المريض عن المستشفى غدا بعد الظهر
d) يخرج المريض عن المستشفى امس بعد الظهر
89. Aşağıdakilerden hangisi “Bu hacı, otobüs bileti aldı mı?” sorusunun doğru cevabıdır?
a) هل استلم هذا الحاج تذآرة الاريكة للحافلة
b) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للشاحنة
c) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارتكاب للحافلة
d) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للحافلة
90. Anayasamıza göre milletvekili seçilme hakkından kimler yararlanamaz?
a) Türk vatandaşı olan yabancılar
b) Otuz yaşından küçük olanlar
c) Hamile kadınlar
d) Orta öğretim diploması olmayanlar
91. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde değildir?
a) Bafa gölü
b) Marmara gölü
c) Manyas gölü
d) Çamici gölü
92. “Bütün toplum fertlerinin birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içersinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan, tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir” tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a) Hükümet
b) Meclis
c) Millet
d) Devlet
93. Demokrasiyi diğer siyasal rejimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir meclisin bulunması
b) Yönetici bir grubun bulunması
c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması
d) Bağımsız mahkemelerin bulunması
94. Milletvekilleri öncelikle kime karşı sorumludur?
a) Hükümete
b) Meclise
c) Seçim bölgesine
d) Millete
95. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?
a) Eğitim-öğretim görmek
b) Seçimlere katılmak
c) Yasalara saygılı olmak
d) Vergi vermek
96. Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanıdır?
a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
b) Diyanet İşleri Başkanı
c) Hac Dairesi Başkanı
d) T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ataşesi
97. 2007 yılı hac kayıtları hangi tarihler arasında yapılmıştır?
a) 15–31 Mart 2007
b) 10–25 Mart 2007
c) 12–30 Mart 2007
d) 05–30 Mart 2007
98. Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da
b) 2006 yılında İstanbul’da
c) 2005 yılında İstanbul’da
d) 2004 yılında Ankara’da
99. Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç müdürlük vardır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
100. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2006 yılında kurulan yeni birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim Kurulu
b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı
c) İç Denetim Birimi Başkanlığı
d) Denetim Birimi Başkanlığı
CEV APLAR (A)
1. C 51. C
2. D 52. D
3. B 53. C
4. A 54. A
5. A 55. B
6. D 56. D
7. B 57. D
8. B 58. A
9. C 59. C
10. B 60. B
11. C 61. D
12. A 62. C
13. B 63. A
14. A 64. C
15. C 65. D
16. A 66. B
17. A 67. D
18. C 68. A
19. A 69. C
20. B 70. B
21. B 71. B
22. D 72. A
23. D 73. C
24. A 74. B
25. C 75. A
26. A 76. C
27. A 77. D
28. A 78. B
29. C 79. D
30. C 80. D
31. B 81. A
32. B 82. A
33. B 83. D
34. D 84. C
35. D 85. B
36. D 86. C
37. C 87. B
38. B 88. C
39. D 89. D
40. B 90. B
41. D 91. C
42. C 92. D
43. B 93. C
44. �� 94. D
45. D 95. A
46. A 96. B
47. B 97. C
48. B 98. B
49. D 99. C
50. B 100. C

1

Mayıs
2012

HAC BİLGİLERİ VE TESTLERİ-3

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  287 Kez Okundu

I. KUR’ÂN BİLGİLERİ
1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
karşılığıdır?

a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması

2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları ara-
sında yoktur?

a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler

3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna”
göre yazılmıştır?

a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl”
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”

II. İTİKAD

4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şart-
larından değildir?

a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?

a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi

6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip
haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
lere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?

a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye

7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için
aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?

a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin

9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlan-
tısı yoktur?

a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp

10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında va-
cip olan sıfatlardan değildir?

a) Emanet
b) Fetanet
c) Adalet
d) İsmet

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçların-
dan biri değildir?

a) Nefsi koruma b) Nesli koruma
c) Aklı koruma d) Ahlakı koruma

III. İBADET

14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartla-
rından biri değildir?

a) İman
b) Mükellef olmak
c) Niyet
d) İhlas

15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
arasında zıtlık ilişkisi vardır?

a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir

16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının
şartlarından değildir?

a) Su bulunmaması
b) Suyu kullanma imkanının olmaması
c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
d) Seferî olunması

17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı
vakittir?

a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
c) Yatsı vakti
d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit

18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılı-
nabilir?

a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
c) Vacip namazlar d) Adak namazlar

19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?

a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı,

20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olma-
sının şartlarından biri değildir?

a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması

21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının
şartlarındadır?

a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
c) Mukim olmak d) Seferî olmamak

22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şart-
larından değildir?

a) Havelan-i havl
b) Malın nâmi olması
c) Malın nisap miktarına ulaşması
d) Zekat vermeye niyet edilmesi

23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden
biridir?

a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek

IV. HAC

24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının
şartlarından değildir?

a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak

25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşit-
lerinden biridir?

a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı d) Temettu haccı

26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşit-
lerindendir?

a) Farz hac b) Vacip hac
c) Nafile hac d) Temettu haccı

27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden
biridir?

a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak

28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerin-
den değildir?

a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak

29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartların-
dandır?

a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek

30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek
ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıda-
kilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Temettu haccı b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber

31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?

a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse

32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değil-
dir?

a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk

33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat
mahallidir?

a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin

34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak

35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı d) Adak tavafı

36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanı-
mıdır?

a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.

37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımı-
dır?

a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf

38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

a) Kabe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak

39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?

a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün

40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?

a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek

41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?

a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden
yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak

42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli ol-
masının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli
olmasının şartlarından değildir?

a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak

44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sün-
netlerinden biridir?

a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?

a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri

46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer
taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam
21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır

47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik
şartlarından biri değildir?

a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruh-
larından biri değildir?

a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak

49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?

a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı

50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin
şartlarından biridir?

a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması

52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez

53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez

54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek

55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın
cezası nedir?

a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez

56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bu-
lunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene ce-
zası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası
gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bede-
ne cezası gerekir

57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne za-
man îfa edilir?

a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir

58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çı-
kılmaz?

a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî

59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kı-
sımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım

60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?

a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir

61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
hangisi doğrudur?

a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?

a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak

63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?

a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır

64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli
elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?

a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre
giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez

65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının ta-
nımıdır?

a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır

66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden de-
ğildir?

a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim

67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişeme-
mesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?

a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak

V. SİYER VE AHLAK

69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Ham-
za’nın öldüğü yıldır
c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü
yıldır
d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cüm
lelerden hangisi doğrudur?

a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz
(a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden
değildir?

a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu
sulhu tanıyacak
d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak

72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşması-
nın maddelerinden değildir?

a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayele-
rine alabilecekler
c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek

73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628

74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn

75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kıl-
mıştır?

a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da

76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamla-
rından değildir?

a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül gös-
termek

77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamla-
mak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır

78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis”
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alkollü içkiler b) Faiz
c) Zina
d) Namuslu kadınlara zina isnadı

VI. BEŞERİ İLİŞKİLER

79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi
sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davra-
nışlardan biri değildir?

a) Temkinli ve ölçülü olmak b) Güven telkin etmek
c) Kul haklarına riayet etmek d) Sigara içmemek

80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin
hac görevisırasında duygu ve düşüncelerini
iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?

a) Az ve öz konuşmak
b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
d) Anlaşılır ve sade konuşmak

81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde
yüklenilen sorumluluklardan değildir?

a) Mâlî sorumluluk b) Vicdani sorumluluk
c) Dini sorumluluk d) Hukukî sorumluluk

82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?

a) Yakın çevre b) Doğal çevre
c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri

83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen
kurallar değildir?

a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar

VII. GENEL KÜLTÜR

84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerin-
dendir?

a) EU
b) İLO
c) UN
d) NL

85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci
hangi tarihte başlayacaktır?

a) 3 Ekim 2006 b) 3 Ekim 2005
c) 13 Ekim 2005 d) 13 Ekim 2006

86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mekke
b) Medine
c) Cidde
d) Riyad

87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924
c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924

88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur

89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?

a) 450
b) 550
c) 500
d) 400

90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?

a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı
c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı

CEVAP ANAHTARI (A)

1. c
2. a
3. b
4. c
5. d
6. b
7. d
8. a
9. d
10. b
11. c
12. a
13. d
14. b
15. a
16. d
17. b
18. a
19. b
20. d
21. a
22. d
23. d
24. c
25. b
26. d
27. c
28. d
29. a
30. b
31. c
32. a
33. d
34. b
35. c
36. a
37. c
38. c
39. b
40. d
41. c
42. b
43. a
44. d
45. a
46. d
47. c
48. b
49. c
50. b
51. d
52. c
53. b
54. c
55. b
56. a
57. d
58. c
59. b
60. a
61. b
62. a
63. b
64. a
65. c
66. d
67. a
68. b
69. c
70. a
71. d
72. c
73. a
74. c
75. a
76. d
77. c
78. a
79. d
80. c
81. a
82. b
83. d
84. a
85. b
86. d
87. b
88. c
89. b
90. c
91. a
92. b
93. c
94. a
95. d
96. c
97. b
98. a
99. c
100.b

1

Mayıs
2012

HAC BİLGİLERİ -4

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  344 Kez Okundu

1- Arafatta vakfeye durmanın hükmü Farz
2- Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz? Urene vadisinde
3- Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?Vacip
4- Say’ı dört şafttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir? Vacip

5- Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
6- Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata
7- Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.
8- Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.
9- tüm dinlerde değişmeyen ilke itikattır.
10- Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac
11- Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı
12- Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
13- Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.
14- Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
15- Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
16- Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
17- Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.
18- Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
19- Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
20- İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
21- Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
22- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?Sünnet
23- Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ? Kurban kesme günü
24-Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.
25-Fıkh usulü:Müçtehidin Şer’i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine denir.
26-Kurandan önceki kitapların geliş sıralaması:Tevrat-Zebur-İncil-Kuran
27-Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
28-Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannaf’ denir.
29-Müstehab: yapılması güzel olan şey demektir.hz. peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı,ashabında yapılmasını güzel gördüğü şey demektir.
30-Müttefekün aleyh: Buhari ve müslimdeki ortak hadisler için kullanılır.
31-Cerh:Hadiste ravinin adalet ve zabt yönünden kusurlu vasıfları sebebiyle reddedilmesidir, ta’dil ise tam tersidir.
32-Emsalul kuran: Kuranın meselleri.
33-Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.
34-Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.
35-Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. Abbastır.

30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER İTİKAD SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  1.270 Kez Okundu

1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak
2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?
a- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları
3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?
a- İhlas Suresi b- Nas suresi c- Kevser suresi d- Felak suresi
4. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a-Allah’ın her şeyi görmesi b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi d- Allah’ın var olması
5. “Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a-İrade b- Basar c- Kelam d- Kudret
6. “Her şey Allah’ın dilemesiyle olur” Bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Hayat b- İlim c- Tekvin d- İrade
7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zati” sıfatlarındandır?
a- Vücut b- Hayat c- Kudret d- Semi
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?
a- Emanet b- Fetanet c- Beka d- Tebliğ
9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- Kur’an d- Alim
10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rezzak” isminin anlamıdır?
a- Zengin b- Rızık veren c- Affedici d- Hayat veren
11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a- Rahman b- Samed c- İslam d- Şahid
12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerindendir?
a- İlim b- Hayat c- Basar d- Aziz
13. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberin isimleri yer alır?
a- Adem-Muhammed (A.S.) b- İsa- Musa (A.S.)
c- Harun-Yahya (A.S.) d- Nuh-Hud (A.S.)
14. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
a- Sıdk b- Emanet c- İsmet d- Sefa
15. “Peygamberler her zaman doğru sözlüdürler” cümlesi aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?
a- İsmet b- Sıdk c- Mü’min d-Müslüman
16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anda ismi geçen peygamberlerden değildir?
a- Hz. İdris b- Hz. Musa c- Hz. Süleyman d- Hz. Şit
17. Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?
a- Abdullah b- İsrafil c- Halis d- Harun
18. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
a- Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara bildirmek
b- İnsanlara iyi, doğru ve güzel olan her şeyi anlatmak ve örnek olmak
c- Her alanda kendilerine tabi olanlara örnek olmak, güzel ahlakı anlatmak
d- İnsanların işledikleri günahları bağışlamak
19. Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?
a- Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
b- Sihir yaparak insanları şaşkına çevirmek
c- İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak
d- Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?
a-Son peygamber olması b- Bütün insanlığa gönderilmiş olması
c-Kendisine kitap verilmesi d- Son din olan İslam dinini temsil etmesi
21. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (A.S.)’in özelliklerinden değildir?
a- İlk peygamber olması b- Medine’ye hicret . .etmesi
c- 40 yaşında peygamber olması d- Miraca Yükselmesi
22. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?
a- Hz.Musa b- Hz.İsa c- Hz.Muhammed d- Hz.Yunus
23. “Ahiret Gününe İman” Aşağıdakilerden hangisinin şartıdır?
a- İslamın b- İmanın c- Namazın d- Abdestin
24. “İnsanların yeniden dirilmesi” imanın şartlarından hangisine işaret eder?
a- Allah’a iman b- Ahirete iman c- Kitaplara İman d- Melekler iman
25. Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
a- Cebrail b- Mikail c- İsrafil d- Azrail
26. Aşağıdakilerden hangisi insan öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?
a- Hesap verme b- Cehennem c- Cennet d- Sırat
27. “Kabir” Sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a- Doğum b- Yaşam c- Evlilik d- Ölüm
28. Hz.İsa günümüzde hangi dinin peygamberi olarak görülmektedir?
a- İslamın b- Hristiyanlığın c- Yahudiliğin d- Hinduizm
29. “Peygamberler Allah’dan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden
hangisini açıklamaktadır?
a- İsmet b-Emanet c- Tebliğ d- Fetanet
30. Dünya hayatı ahirete göre neye benzetilmiştir?
a- Beşik b- Tarla c- Ev d- Terazi
31. “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a- Hadis b- Ayet c- Kelam d- Atasözü
32. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?
a- İman b- İslam c- Esma-ül Hüsna d- Din
33. “Allah’ın her şeyi bilmesi” aşağıdakilerden hangisinin anlamını ifade eder?
a- Büyük b- Bağışlayan c- Kahhar d- Alim
34. Evrenin ve insanlığın son bulup yok olmasına ne ad verilir?
a- Kıyamet b- Mahşer c- Sur d- Dirilme
35. Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?
a- Vücud b- Kıdem c- Vahdaniyet d- Beka
36. Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
. a- Hayat b- İlim c- Basar d- Tekvin
37. Allah’ın “Esmaü-l husna” olarak ifade edilen kaç tane ismi vardır?
a- 99 b- 89 c- 199 d- 24
38. Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Katibin” meleklerinin görevidir?
a- Cennet bekçisi b- Cehennem bekçisi c- Sorgu melekleri d- Sevap ve günah yazan
39. Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?
a- Cennet hayatı b- Kabir hayatı c- Cehennem hayatı d- Mahşer hayatı
40. İnsanların Allah’ın huzurunda toplanacakları yere ne ad verilir?
a- Berzah b- Kabir c- Mahşer d- Hesap
41. “Her peygambere bir kitap verilmiştir” buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tevrat-Hz. Musa(as) b) İncil-Hz. İsa (as) c) Kuran-Hz. Muhammed (as) d) Zebur-Hz. Musa (as)
42. Kelime-i Tevhid in türkçe anlamı hangisidir?
A-Şahidlik etmek
B-Allah tan başka ilah olmadığına inanmak
. C-Allah tan başka ilah yoktur,Muhammed Allah ın elçisidir.
. D-Allah ın dışında hiç bir varlığa boyun eğilmeyeceğine inanmak.
43. Kelime-i Şehadet aşağıdakilerden hangisidir?
A-Lailahe illellah ,Muhammedürrasülüllah
B-Eşhedü ellailahe illellah, Muhammedürrasülüllah
C-Veeşhedü enne ,Muhammeden abdühü verasülüh.
D-Eşhedü ellailahe illellah veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
44. Kelime-i Şehadet in tam anlamı hangisidir?
A-Ben kabul ederim ki Allaht an başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kulu ve elçisidir.
B-Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.Ve yine kabul eder ve şahitlik
ederim ki Muhammed, Allah ın kulu ve elçisidir.
C-Allah tan başka ilah yoktur.Muhammed Allah ın kuludur.
D-Ben şahitlik ederim ki Allah birdir.Muhammed Allah ın Peygamberidir.
45. Kelime-i Tevhid hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
A -Lailahe illellah , Muhammedürrasülüllah.
B-Eşhedü ellailahe illellah,veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
C-Sübhanellahi velhamdülillah
D-Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
46. İnsanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran, onları dine çağıran kimseye ne ad verilir?
A-Hoca B-Resül C- Tevhid D-İlah
47. Kelime-i şehadeti söyleyen ve İslam’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
A-Mümin B- İslam C-İnsan D- Müslüman
48. Aşağıdaki karışık kelime ve hecelerin doğru yazılışı hangi kavramı ifade eder?
İllallah, Muhammedün, resülüllah, la, ilahe
A-Kelime-i Tevhid B- Kelime-i Şehadet C-Kelime-i sözcük D-İlahi ibadet
49. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur.
B-Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu.
C-Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri, onları iyi, güzel ve doğru olan şeylere
yönlendiren ilahi öğütler bütünüdür.
D-Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür.
50. Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı nedir?
A-Hristiyanlık B-Yahudilik C-Hanif D-İslam
51. ‘’Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.’’sözü nedir?
A-Hadis B-Ayet C-Kutsi hadis D-Farz
52. Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma,s elam verme, neyin tarifidir?
A-Barış B-Özgürluk C- Din D- İslam
53. Hangisi peygamberler tarafından insanlara bidirilen temel ilkelerden değildir?
A-Allahın varlığına ve birliğine inanmak. B- Ondan başkasına kulluk etmemek
C-Ölümden sonra dirilişe inanmak D-Namaz kılmak
54. Hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?
A-İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir.
B-İlahi bir dindir.
C-İnsan yaratılışına uygundur.
D-Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.
55. Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?
A-Namaz kılmak B- Allah’tan başkasına kulluk etmemek
C-Zekat vermek D-Hacca gitmek
56. Hangisi imanın şartlarından değildir?
A-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak B- Peygamberlere inanmak
C-Ahlak kurallarına inanmak D- Ölümden sonra dirilişe inanmak
57. Kim İslam’ı beş temel üzere kurulmuş bir binaya benzetmiştir?
A-Peygamber Efendimiz B-Allah(cc) C-Mevlana D-Yunus Emre
58. Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
A- Peygamber B-Oruc C-Müslüman D- İlaah
59. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış değildir?
A-İslam, eksikleri olan bir dindir. B-İslam, zor anlaşılır bir dindir.
C-İslam, ilahi bir dindir. D-İslam, kolayca uygulanamayan bir dindir.
60. İman en özlü biçimiyle nasıl ifade edilir?
A-Hacca giderek B-Kur’an okuyarak
C-Namaz kılarak D-Kelime-i şehadet söyleyerek
61. Aşağıdakilerden hangisi, imanın tam tarifidir?
A-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek
B-Güvenerek onaylamak
C-Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak, güven duyarak onaylamak.
D-Allah a inanmak
62. Yaratılan varlıklar içerisinde insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?
A-Akıl sahibi bir varlık olması B-Yiyen ve içen bir varlık olması
C-Çoğalan varlık olması D-Doğup, büyüyüp ve ölmesi.
63. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?
A-İnanç B-Zenginlik C-Çok okumak D- İyi bir işte çalışmak
64. Allah’a, Hz.Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye
ne denir?
A-Müslüman B-Muhacir C-Mücahit D- Mümin
65. Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını
yaşamaya çalışan kişiye ne denir?
A-Müslüman B-Mümin C- Muhlis D-Muhacir
66. İman esasları hangi metinde anlatılmaktadır?
A-Sübhaneke B- Salli- barik C- Amentü D-Kunut duası
67. Hangisi meklerin özelliklerinden değildir?
A-Müminler için dua ederler B-Gece gündüz Allah ı zikrederler
C-Oruç tutarlar D-Nurdan yaratılmışlardır
68. Hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?
A-Allah tarafından bildirilen mesajları insanlara ulaştırmaktır.
B- Peygamberler, gaybı(geleceği) bilirler.
C-Peygamberler, dini insanlara öğretirler.
D-Peygamberler, örnek şahsiyetlerdir.
69. Ahiret hayatına inanmak müminlere ne kazandırmaz ?
A-İnsanların hayatının şekillenmesinde rol üstlenir.
B-Dünyayı bir sınav yeri olarak değerlendirir.
C-Ölümü bir son ve yok oluş olarak görmez.
D-İyi bir kul olmak için öldükten sonra da ibadet etmesi gerektiğine inanır.
70. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?
a) Oruç tutarlar.
b) Evlenir çoğalırlar
c) Ateşten yaratılmışlardır.
d) Allah`ı tesbih ederler.
71. Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin anlamı değildir?
a) Elçilik b) İdarecilik c) İyilik d) Kuvvet
72. Aşağıdakilerden hangisi İsrafil meleğinin görevidir?
a) Kıyametin haberi olan sura üfürmek.
b) Tabiat olaylarını düzenlemek
c) Can almak.
d) Vahiy getirmek.
73. Asağıdaki meleklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
a) Cebrail b) Mikail
c) Kiramen Katibin d) Münker-Nekir
74. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Bol bol tevbe ederler.
b) Bol bol tesbih ederler.
c) Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar.
75. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden değildir?
a) Peygamberlere vahiy getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü davranışlarını kaydetmek.
c) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
d) Kıyamet günü insanları sorgulamak.
76. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?
a) Allah`a kulluk ve ibadetle mükelleftirler.
b) Nurdan yaratılmıslardır.
c) İnsanları korumakla görevlidirler.
d) Dişilikleri erkeklikleri yoktur.
77. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?
a) Cinlerden de, insanlardan da olabilirler.
b) İnsanı kötülükten menederler.
c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır.
d)Nurdan yaratılmışlardır.
78. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın emri ve izniyle çeşitli sekil ve kılıklara bürünebilirler.
b) Günah islediklerinde meleklikten çıkarlar.
c) İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır.
d) Kanatları vardır.
79. Meleklere iman insana aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
a) Kendisini çevreleyen varlıkların çokluğunu düşünür ve Allah’ın kudretine hayranlığı artar.
b) Yazıcı Meleklerin kendisinin yaptığı iyi ve kötü davranışları kaydettiğini bilir daha dikkatli
davranır.
c) Meleklerin kendisi için dua ettiğini bilir ve bundan manevi güç alır.
d) Herhangi bir günah işlediğinde meleklerin kendisi için zaten af dilediğini bilir ve tövbe etmeye
gerek kalmaz.
80. Aşağıdakilerden hangisi Cebrail meleğinin görevidir?
a) Tabiat olaylarını düzenlemek b) Sur’a üfürmek
c) Vahiy getirmek d) Can almak
81. Tabiat olaylariyla ilgilenen meleğin adı nedir?
a) Kiramen Katibin b) Münker-Nekir c) İsrafil d) Mikail
82. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden degildir?
a) Vahiy getirmek. b) Sorgu sual sormak.
c) Tabiat olaylarıyla ilgilenmek. d) Kıyamet günü sura üflemek
83. Aşağıdakilerden hangisi Meleklerin görevleri arasında sayılamaz?
a) Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) İnsanların iyi ve kötü tüm fiillerini kaydetmek.
c) İnsanlara zor anlarında yardım etmek.
d) İnsanların kalplerine ferahlık vermek.
84. Aşağıdakilerden hangisi kitaplara imanın faydalarından değildir?
a) Allahın vahyinin kullarıyla konuşmak olduğunu bilmek.
b) Allahın kitabını okumak ve okunulanların gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilmek.
c) Milyarlarca insanin ayni kitabi okuduğunu bilmek ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek.
d) Sadece bir yakinini kaybettiğinde okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmek.
85. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kitaplardan degildir?
a) Mesnevi b) Zebur c) İncil d) Tevrat
85. Aşağıdakilerden hangisi Musa AS.peygambere gönderilmistir.
a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur
86. Aşağıdakilerden hangisi Davut A.S.Peygambere gönderilmiştir.
a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur
87. Aşağidaki kitaplardan hangisi orjinalligini korumaktadır?
a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur
88. Günümüzde Mezmurlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer alan Kutsal kitap
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahd-i Atik b) İncil c) Kur’an d) Zebur
89. Aşağıdaki Kutsal Kitaplardan hangisi Ahd-i Cedid (Yeni Ahid) ismiyle bilinir?
a) Tevrat b) İncil c) Kur’an d) Zebur
90. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-i Kerimin diğer isimlerinden değildir?
a) Furkan b) Zikir c) Hüda d) Ahd-i Cedid
91. Aşağıdaki Kitaplardan hangisi bütün insanlığa gönderilmiştir?
a)Tevrat b)Zebur c)İncil d)Kur’an
92. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Kitap değildir?
a) Yahudiler b) Hristiyanlar c) Müslümanlar d) Müşrikler
93. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. Adem c) Hz. Musa d) Hz. İdris
94. Hz. Sit (a.s)’a kaç suhuf gönderilmiştir?
a) 50 b)20 c)10 d)30
95. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisine 10`ar suhuf gönderilmiştir?
a) Hz. Sit-Hz. Adem b) Hz. İdris- Hz. İbrahim
c)Hz. Sit- Hz. İbrahim d) Hz. Adem-Hz.İbrahim
96. Allahin ilim, irade ve kudretiyle ezelden ebede kadar olmuş ve olacak herşeyi bilmesine ne
denir?
a) Kaza b) Kader c) Hayır d) Şerr
97. Yapılması gereken herseyi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temayül b) Tevekkül c) Tefekkür d) Tekebbür
98. Yenilen içilen türden, Allahın kullarına vermiş olduğu şeylere ne denir?
a) Rızık b) Nimet c) Yemek d) Hediye
99. Aşağıdakilerden hangisi son kutsal kitaptır?
a)Kur’an-ı Kerim b)İncil c)Zebur d)Tevrat
100. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı iş, eylem ve ibadete ne ad verilir.
a)Din b)Şahadet c)Amel d)İtaat
101. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?
a)Müşrik b)Münafık c)Kafir d)Mecusi
CEVAP ANAHTARI İTİKAD
1. A 21. A 41. D 61. C 81. D
2. B 22. D 42. C 62. A 82. B
3. A 23. B 43. D 63. A 83. C
4. D 24. B 44. B 64. D 84. D
5. C 25. C 45. A 65. A 85. A
6. D 26. A 46. B 66. C 86. D
7. A 27. D 47. D 67. C 87. C
8. C 28. B 48. A 68. B 88. D
9. C 29. C 49. C 69. D 89. B
10. B 30. B 50. D 70. D 90. D
11. C 31. A 51. B 71. C 91. D
12. D 32. C 52. D 72. A 92. D
13. A 33. D 53. D 73. C 93. C
14. D 34. A 54. A 74. A 94. D
15. B 35. C 55. B 75. D 95. D
16. D 36. D 56. C 76. A 96. B
17. D 37. A 57. A 77. A 97. B
18. D 38. D 58. C 78. B 98. A
19. A 39. B 59. C 79. D 99. A
20. C 40. C 60. D 80. C 100.C
101.B

30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  851 Kez Okundu

1. “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever” ayeti aşağıdaki ibadetlerden
hangisine dikkat çekmektedir?
a) Namaz b) Oruç c) Zekat d) Abdest
2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördügü temizlik çeşitlerinden biri degildir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Suri Temizlik d) Hükmi Temizlik
3. Müslümanın ibadetlerinde ve günlük yasantısında necaset adı verilen gözle görülen
pisliklerden, elbisesini ve çevresini temizlemesine ne ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Dini Temizlik
4. Kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı temizliğe ne ad verilir?
a) Manevi Temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Necasetten Temizlik
5. Kişinin abdest almak veya gusületmesini gerektiren kirlilikten temizlenmesine ne ad verilir?
a) Hadesten Taharet b) Necasetten Taharet c) Tahareti Kübra d) Tahareti Suğra
6. Aşağıdakilerden hangisi hadesten temizlenme yolu değildir?
a) Abdest almak ) Gusül yapmak c) Teyemmüm yapmak d) Elbiseleri temizlemek
7. Kişinin kalbini ve benliğini, yalan, kibir, haset, gıybet ve benzeri bütün kötülük, günah ve
çirkinliklerden arındırması hangi temizlik çeşidine girer?
a) Manevi temizlik b) Maddi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Çevre Temizliği
8. “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir” ayeti hangi temizliğe vurgu yapar?
a) Maddi Temizlik b) Manevi Temizlik c) Hükmi Temizlik d) Çevre Temizliği
9. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle dinimizce insanda meydana geldiği kabul edilen hükmi
kirliliğe ne ad verilir?
a) Taharet b) Necaset c) Hades d) Haset
10. Gözle görülebilen pisliklere ne ad verilir?
a) Taharet b) Necaset c) Haset d) Hades
11. Aşağıdakilerden hangisi necaset değildir?
a) Kan, insan idrari ve dışkısı b) Ağız dolusu olmayan kusmuk
c) Domuz eti d) Yenmesi helal olmayan hayvanların idrar ve dışkısı
12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Hades — Hükmi temizlik b) Necaset — Maddi temizlik
c) Tövbe — Manevi temizlik d) Abdest — Manevi Temizlik
13. Temizlik anlamına gelen kelime hangisidir?
a) Necaset b) Taharet c) Hades d) Kehanet
14. Necaset denilen maddi pisliklerden ve hades denilen hükmi pisliklerden temizlenmeye ne ad
verilir?
a) Kehanet b) Hades c) Taharet d) Necaset
15. “Temizlik imandandır” hadisiyle hangi temizliğin önemine vurgu yapılmıştır?
a) Maddi temizlik b) Manevi Temizlik c) Hükmi temizlik d) Hepsi
16. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Yüzü yıkamak b) Kolları dirseklere kadar yıkamak
c) Başı meshetmek d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
17. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili eksik bir bilgidir?
a) Ayaklan topuklara kadar yıkamak b) Başı meshetmek
c) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak d) Yüzü yıkamak
18. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Yüzü yıkamak b) KolIarı dirseklerle birlikte yıkamak
c) Başın tamamını meshetmek d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
19. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Namaz için abdest farzdır b) Camiye girmek için abdest vaciptir
c) Tavaf için abdest vaciptir d) Yatmadan önce abdest almak sünnettir
20. Abdestle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Niyeti unutursak yeniden abdest almamız ğerekir
b) Abdeste Eüzü Besmele ile başlamak sünnettir
c) Kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarken sağ kol ve sağ ayaktan başlarız
d) Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarını da yıkarız
21. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştir?
a) Abdeste niyet edilir
b) Eüzü Besmele çekilir
c) Tüm uzuvlarımızı üç kez yıkarız
d) Burnumuza sağ avucumuzla su verir, sol elimizle temizleriz
22. Kıyamet günü insanların uzuvlarını pırıl pırıl parlatacak olan amel hangisidir?
a) Namaz kımak b) Oruç tutmak c) Zekat vermek d) Abdest Almak
23. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Küçük veya büyük tuvalet yapmak b) Yellenmek
c) Namazda yanımızdaki duyacak kadar gülmek d) Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak
24. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) Ağız dolusu kusmak b) Bayılmak c) Uyumak
d)Namazda yanımızdaki kişinin duymayacağı kadar gülmek
25. Hadesten temizlenmek için bütün bedenin temiz su ile yıkanmasına dini anlamda ne ad
verilir?
a) Necasetten taharet b) Banyo yapmak c) Boy abdesti almak d) Duş almak
26. Bir şeyi su ile yıkamak anlamına gelen kelime hangisidir?
a) Taharet b) Temizlik c) Necaset d) Gusül
27. Aşağidakilerden hanğisi guslün farzlarından değildir?
a) Ağza su almak b) Burna su almak c) Niyet etmek d) Bütün vücudu yıkamak
28. Aşağıdaki guslün alınışıyla ilgili bilgilerden hangisi yanıştır?
a) Ellerimizi bileklere kadar üç defa yıkarız
b) Hiçbir yer kuru kahnamasına dikkat ederiz
c) Besmele ve niyeti unutursak yeniden gusül alırız
d) Banyodan ayaklarımızı yıkayarak çıkarız.
29. Bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek anlamma gelen kelime hangisidir?
a) Gusül b) Teheccüd c) Temayül d) Teyemmüm
30. Abdest ve gusül yerine geçen temizlik hangisidir?
a) Teemmül b) Temayül c) Teyemmüm d) Tefehhüm
31. Hangi durumlarda teyemmüm almak gereksizdir?
a) Abdest alacak kadar su bulunmadığında
b) Gusül yapacak kadar su bulunmadığında
c) Suyun bulunup kullanılması mümkün olmadığında
d) Abdest azalarından birinin yarıdan azının yara olması durumunda
32. Hangisi teyemmümün farzlarmdan değildir?
a) Baş meshetmek b) Niyet etmek c) Yüzü meshetmek d) Kolları meshetmek
33. Bir şeyi elle sivazlama anlamma gelen, abdest alırken islak eli başa, enseye; teyemmüm
alırken de toprağa vurulan eli, kol ve yüze sürmeye ne ad verilir?
a) Medh b) Merih c) Melih d) Mesh
34. Aşağıdakilerden hanğisi abdest için alınan teyemmümü bozmaz?
a) Su bulunduğunda b) Vücudumuz kanayıp kanı dağıldığında
c) Namazda sadece kendimiz duyacak kadar güldüğümüzde
d) Ağız dolusu kustuğumuzda
35. Aşağıdaki durumlardan hangisi gusül abdesti almayı gerektirir?
a) Uyumak b) Bayılmak c) Yellenmek d) Cünüplük
36. Abdestle ilgili aşağidaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Yüz-Baş-Kol-Ayak b) Kol-Baş-Yüz-Ayak
c) Yüz-Kol-Baş-Ayak d) Yüz-Kol-Ayak-Baş
37. Namaz aşağidaki kimselerden hangisine farz değildir?
a) Müslümana b) Akıllı olanlara
c) Erğenlik çağına gelmemiş çocuklara d) Hastalara
38. Aağıdakilerden hangisi namazın şartlarından değildir?
a) Vakit b) Niyet c) Taharet d) Sücüd
39. Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasnı; kadınlarm el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını
namazda iken örtmesine ne ad verilir?
a) İstikbali Kıble b) Setri avret c) Kade-i ahire d) Kıyam
40. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak namazın hangi rüknüdür?
a) İftitah tekbiri b) Kade-i ahire c) Kıyam d) Kıraat
41. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
a) Kıyam b) Kıraat c) Kade-i ahire d) Niyet
42. Kıraat ne demektir?
a) Ayakta durmak b) Eğilmek c) Yere kapanmak d) Kuran okumak
43. Cenaze namazini kılmanın hükmü nedir?
a) Farz b) Vacip c) Nafile d) Sünnet
44. Vitir namazını, kılmanın hükmü nedir?
a) Farz b) Vacip c) Nafile d) Sünnet
45. Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
a) Vacip b) Farz c) Nafile d) Sünnet
46. Namazın rekatlarıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 17 ilk sünnet, 14 farz, 6 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
b) 17 ilk sünnet, 14 farz, 3 son sünnet, 6 vacip, toplam 40 rekat
c) 14 ilk sünnet, 17 farz, 6 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
d) 6 ilk sünnet, 17 farz, 14 son sünnet, 3 vacip, toplam 40 rekat
47 .Namazın hükümleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Cuma namazı, beş vakit namaz, cenaze namazı— farz
b) Vitir namazı, teravih namazı, teheccüd namazı — vacip
c) Ramazan ve kurban bayramı namazları— vacip
d) Beş vakit namazla ve Cuma günleri kılınan sünnet namazları — nafile
48. 4 rekatlı hangi namazın ilk oturuşunda Salli – Barik ve 3. rekatında da Sübhaneke okunur?
a) Öğle ve ikindinin i1k sünnetleri b) Öğle ve yatsının ilk sünnetleri
c) Cuma ve yatsının ilk sünnetleri d) İkindi ve yatsının ilk sünnetleri
49. Vacip olan, kunut tekbiriyle kunut duası okunan sabah namazı vaktine kadar kılınabilen
namaz hangisidir?
a) Teheccüd namazı b) Yatsi namazı
c) Vitir namazı d) Teravih namazı
50. Aşağıdaki hangi durumda namaz bozulmaz?
a) Namazın farzlarını bilerek terk etmek b) Konuşmak, selam alşp vermek
c) Bir şey yiyip içmek d) Gözün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi
51. Aşağıdaki hangi durumlarda namaz bozulmaz?
a) Bayılmak b) Gusül veya abdestin bozulması
c) İmamın hizasından öne geçmek d) Bir yere dayanmadan uyumak
52. Aşağıdaki hangi durumda sadece namaz bozulur, abdest bozulmaz?
a) Teyemmümlünün suyu bulması b) Ağız dolusu kusmak
c) Yanımızdaki duymayacak kadar gülmek d) Bir yere dayanarak uyumak
53. Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve öğüte ne ad verilir?
a) Hutbe b) Sohbet c) Vaaz d) Salavat
54. Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
a) Mihrap b) Minber c) Kürsü d) Rahle
55. Hz. Peygamber, namazi dinin neyi olarak kabul etmiştir?
a) Namaz dinin direğidir b) Namaz dinin şartıdır
c) Namaz dinin kalbidir d)Namaz dinin beynidir.
56. “Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” Sözü nedir?
a) Ayettir. b) Hadistir. c) Kutsi hadisdir. d) Sünnettir.
57.Oruç vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
a) Güneşin doğuşundan batışına kadar. b) Sabahtan akşam vaktine kadar
c) İmsak vaktinden iftar vaktine kadar. d) İftitah vaktinde başlar akşam vaktinde biter
58. Hac ibadetinin zamanı için aşağıda yazılı ifadelerden hanğisi doğrudur?
a) Her zaman b) Belirli zamanda c) Ramazan da d) Kabeyi gördüğünde
59. Hac ibadeti esnasında aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmaz?
a) Tavaf b) Namaz c) Kurban d) Teravih
60. Hangisi zekatın faydalarından değildir?
a) Dilenmeye alıştırır b) Sosyal dayanışmayı sağlar
c) Barışı sağlar d) Yokluğu giderir.
61. Dinen zengin sayılsalar da aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle mükellef değildir?
a) Akıllı olmayanlar b) MüsIümanlar c) Akıllı olanlar d) Buluğ çağına erenler
62- Aşağıdakilerin hangisini söyleyen kişi, Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini
kabul etmiş olur?
a) Salat-ü Selam b) Kelime-i Sahadet c) Ezan d) Hiçbiri
63- İbadet niyetiyle ve kendine özel kurallarına uymak sureti ile inzivaya çekilmeye ne denir?
a) İtikaf b) İtikad c) İhlas d) İbadet
64- Yapildığında mükafat verilen, fakat terk edildiğinde ceza gerektirmeyen ibadete ne denir?
a) Farz b) Vacib c) Farzı Ayın d) Nafile ibadet
65-Peygamber efendimizin ” Gözümün nuru “diye tabir ettiği ibadet hangisidir?
a) Oruç b) Namaz c) Hac d) Zekat
66-Peygamberimizin ashabına imamlık yaptığı ve şuan kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?
a) Kabe-i Muazzama b) Mescid-i Nebevi c) Mescid-i Aksa d) Arafat
67-Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayında kılınan namazdır.
a) Teravih Namazı b) Yatsi Namazı
c) Bayram Namazı d) Cuma Namazı
68- Aşağidakilerden hangisi hicri takvime göre yılda iki kez kılınan namazdır?
a) Cuma Namazı b) Teravih Namazı
c) Bayram Namazı d) Cenaze Namazı
69- İslamın beş şartından olup Ramazan ayında yapılması zorunlu ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Oruç b) Teravih c) Fitre d) Zekat
70- İslamın temel ilkelerinden olan oruç, ne ile yapılan ibadetlerdendir?
a) Malla b) Bedenle c) Hem mal hem bedenle d) Hirbiri
71- Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle yapilan ibadetlerdendir?
a) Oruç b) Teravih c) Hac d) Zekat
72-Akıllı ve erginlik çağına gelmiş her müslümanın Ramazan aymda oruç tutmasını hükmü
nedir?
a) Müstehab b)Sünnet c)Farz d) Vacib
73- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere. farz
kılındığı gibi size de farz kılındı ” ifadesi nedir?
a) Ayeti Kerime b)Hadis-i Şerif c) Kelam-i Kibar d) Atasözü
74- Oruca başlama zamanı aşağıdakilerden hanğisidir?
a) İftar b) İmsak c) Sahur d)Hiçbiri
75- Güneşin batmasıyla birlikte orucun sona erdiği ve akşam namazını vaktinin girdiği zamanın
özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmsak b) Sahur c) İftar d) Hiçbiri
76- Yolculuk ve hastalık durumlardan dolayı oruç tutulamadığında, kişinin Ramazan ayı dışında
istediği bir zamanda tutmadığı ğün sayısınca oruç tutmasına denir?
a) Kaza b) Kader c)Nafile d) Namaz
77- Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden ötürü zamanında oruç tutamayan, ama daha sonra
da kaza edilemeyen ve her bir gün oruç için kişinin yediği bir günlük yemek miktarı para olarak
bir fakire vermeyi ya da bir fakiri bir gün doyurmasına ne denir?
a) İftar b) Fidye c)Zekat d) Fitre
78- Ertesi günkü oruca bir hazırlık ve niyet olarak imsaktan önceki vaktin ve bu vakitte yenilen
yemeğin adi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftar b) Sahur c) İmsak d) Akşam yemeği
79- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
a) Bilerek bir şey yemek ve içmek
b) Güneş battı sanarak iftar etmek
c) Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak
d) Unutarak bir şey yiyip içmek
80- Namaza başlarken ellerimizi kaldirıp kulaklarımıza götürdüğümüzde hangi kelimeyi söyleriz?
a) Sübhanallah b) Elhamdülillah c) Allahu Ekber d) Bismillah
81- Namazlarda besmeleden sonra her rekatta okunan sure hangisidir?
a) İhlas b) Kevser c) Fatiha d) Nas
82- Cuma ve bayram namazlarında imamın çıkıp hutbe okuduğu yerin adi nedir?
a) Minber b) Mihrap c)Kürsü d) Şadırvan
83- Yatsı Namazından sonra üç rekat olarak kılınan namazm adı nedir?
a) Teravih Namazı b) Gece Namazı c) Vitir Namazı d) Kuşluk Namazı
84- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına mahsus bir ibadet değildir?
a) Namaz b) Oruç c) Teravih d) Sadaka-i Fıtır
85- Aşağıdakilerden hangisi islam’ın 5 temel şartlarından biri değildir?
a) Zekat vermek b) Umreye gitmek
c) Kelime-i şahadet getirmek d) Hacca gitmek
86- Camilerde ezan okunan ince ve yüksek yapıya ne denir?
a) Şerefe b) Mahya c) Minare d) Avlu
87-Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir?
a) Şerefe b) Alem c) Minare d) Mahya
88- Minarelerin ucuna takılan hilale ne denir?
a) Alem b) Şerefe c) Minare d) Mahya
89- Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde iki minare arasına asılan işiklı yazıya ne denir?
a) Mahya b) Minare c) Şerefe d) Alem
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI
6
90-Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını okuyacak kadar oturup beklemeye ne denir?
a) Ka’de-i ahire b) Ka’de-i ula c) Ka’de-i vüsta d) İlk oturuş
91-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan değildir?
a) Teheccüd b) Cenaze namazı
c) Cuma namazının son sünneti d) Tereavih
92- Aşağıdakı namazlardan hangisi 20 rekat olarak kılınır?
a) Cuma Namazı b) Bayram Namazı c) Teravih Namazı d) Cenaze namazı
93- Ramazan ayında kılınan Teravih namazının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c) Vacip d) Mübah
94- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz tarafından hoş karşılanmayan davranışa ne
denir?
a) Mekruh b) Müfsid c) Mübah d) Müstehab
95- Cuma Namazı kaç rekattır?
a) 20 b) 8 c)10 d)16
96- Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece ayakta kılınarak tamamlanan namazdır?
a) Sabah Namazı b) Cuma Namazı c) Cenaze Namazı d) Bayram Namazı
97-Müslümanların tek tek değil topluca sorumlu oldukları, ama içlerinden bir veya birkaç kişin
yapmasıyla diğerleri üzerinden sorumluluğun kalktığı yükümlülüğün adı nedir?
a) Farz-ı Ayın b) Farz-ı Kifaye c) Vacip d) Farz
98- Ergenlik çaına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan, dinin belirlediği hükümlerle yükümlü ve
sorum olan kişiye ne denir?
a) Mükellef b) Mü’min c) Müslüman d) Mükemmel
99-Aşağıdakilerden hangisi müslüman olmanın ilk şartıdır?
a) Namaz b) Zekat c) Kelime-i Şahadet d) Oruç
100- “İyi ya da barışık davranış” anlamına gelen kavramın karşınğı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlak b) Farz c) Sünnet d) Ameli salih
101- Aşağıdakilerden hangisi müstehap değildir?
a) Nafile namaz kılmak b) Nafile oruç tutmak
c) Akşam namazını vakti girer girmez kılmak d) Cumaı namazının ilk sünneti
102-Allah’a yaklaşma ve O’nun rızasını kazanma amacıyla yapılan şeye ne denir?
a) İbadet b) Müstehap c) Sünnet d) Hadis
103- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birbirine zıt kavramlar bulunmaktadır?
a) Farz – Vacib b) Haram-Helal c) Sünnet -Müstehab d) Mekruh-Haram
104. İbadet çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Namaz bedenle yapılan bir ibadettir b) Zekat malla yapdan bir ibadettir
c-Hac bedenle ve malla yapılan bir ibadettir d) Oruç malla yapılan bir ibadettir
105. Hangisi ibadet kelimesinin anlamı değildir?
a) Hoşgörü b) İtaat etmek c) Boyun eğmek d) Saygı göstermek
106. Namaz kimlere farz değildir?
a) Hastalara b) Ergenlik çağına gelmeyenlere c) Akıllılara d) Seferi Olanlara
107. Oruç kimlere farz değildir?
a) Ergenlik çağına gelmiş olanlara b) Akıl sağlığı yerinde olmayanlara
c) Hasta olanlara d) Yolcu olanlara
108. Hac kimlere farzdır?
A-Günah işleyenlere B-Parası olanlara
C-Dinin zengin saydiğı sağlıklı kişilere D-Ergenliğe girmeyenlere
109. Hangisi farz değildir?
A- Zekat vermek B-Oruç tutmak C-Hacca gitmek D- Sadaka vermek
110. Aşağıdakilerden hangisi Mükellef kelimesinin anlamı değildir?
A-Sorumlu olmayan B-Yükümlü olan
C-Ergenlik çağına gelen D-Sorumlu olan
111. Hanğisi “Efal-i Mükellefin”den değildir?
A-Müflis B-Müfsit C-Müstehap D-Mekruh
112. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yapılmaması dinimiz tarafından kesinlikle yasaklanan şeylere HARAM denir
B- Yapılması dinimiz tarafindan kesin olarak emredilen şeylere FARZ denir.
C- Hz. Peygamberin farz ve vacip dışındaki söz ve davranışlarına SÜNNET denir.
D- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz tarafından hoş karşılanmayana MÜFSİD denir.
113- Kişinin sırf Allah rızası için muhtaç kimselere malından zekat dışında yapılan yardıma ne ad
verilir?
a) Öğüt b) Ödünç c) Sadaka d) Kurban
114- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) İhram b) Kabeyi tavaf c) Şeytan taşlama d) Arafatta vakfe
115) Bir kimseye haccın farz olmasi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a) Maddi gücün olması c) Yaşlı olması
b) Hür olması d) Müslüman olması
116) Hac ibadeti esnasında kişiye bazı şeylerin yasaklanması durumuna ne ad verilir?
a) Say b) İhram c) Şavt d) Vakfe
117) Kurban Bayramından bir gün önce Arafat adı verilen yere gelerek burada bir müddet
beklemeye ne ad verilir?
a) Tavaf b) Hacerü’1 Esved c) Say d) Vakfe
118) Hacerül Esvedin bulunduğu köşeden başlayarak Kabe’nin etrafında sadece bir tur
dolaşmanın adı nedir?
a) Say b) Şavt c) Vakfe d) Tavaf
119) Hacda şeytan taşlanılan ve kurban kesilen yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mina b) Müzdelife c) Safa-Merve d) Mescidi Haram
120) Mescid-i Nebevi nerededir?
a) Mekke b) Medine c) Şam d) Bağdat
121) Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac arasındaki farklardan değildir?
a) Hac farz, umre sünnettir
b) Hacda Safa ile Merve arasında say yapmak gerekmez
c) Hac yılın belli zamanında yapılır umre hac günleri dışında yapılır.
d) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.
122) Hangi ikisi umrenin farzlarındır?
a) Vakfe -Şeytan taşlama b) Say – Tavaf
c) Vakfe – Kurban kesme d) İhram – Tavaf
123) Safa ile Merve arasinda gidip-gelmek suretiyle yapılan yürüyüşe ne ad verilir?
a) Say b) Şavt c) Tavaf d) Vakfe
124) Hacda Kabenin etrafını yedi kez dolanmaya ne ad verilir?
a) Say b) Savt c) Tavaf d) Vakfe
125) Hacda Arafat’ta hangi gün vakfe yapılır?
a) Kurban bayramından bir gün önce b) Kurban bayramının birinci günü
c) Kurban bayramı içinde herhangi bir gün d) Kurban bayramından sonra
126) Kebenin yakınlarmda kaynağı olan mübarek suyun adı nedir?
a) Makam-ı İbrahim b) Zemzem c) Merve d) Mültezem
127) Hacda ihrama girilen yerin adı nedir?
a) Mültezem b) Mikat c) Mescidi haram d) Kabe
128) Mekkeye varınca yapılması gereken ilk ibadet hangisidir?
a) Namaz kılmak b) Say yapmak
c) Zemzem suyu içmek d) Tavaf yapmak
129) İhramdan nasıl çıkılır?
a) İhram elbisesi çıkarılarak b) Tras olunarak
c) Tavaf yapılarak d) Say yapılınca
130) Mekke’den aynlırken yapılan son tavafın adı nedir?
a) Ziyaret tavafı b) Umre tavafı c) Veda tavafı d) Nafile tavavaf
131) İhrama niyetten sonra lebbeyk şeklinde okunan duaya ne denir?
a) Telbiye b) Tekbir c) İhram duası d) Tavaf duası
132) Peygamberimiz (sav)’in kabri şerifleri nerededir?
a) Mekke’de- Cennetü’l-muallada
b) Medine’de – Mescidi Nebevi’nin içinde
c) Mekke’de- Mescid-i Haramin içinde
d) Medine’de — Cennetü’l- bakide
133) Arafat ile Mina arasında bulunan ve hacıların Arefe günü güneş batımından sonra bayram
günü güneşin doğuşuna kadar vakfe yaptıkları yerin adı nedir?
a) Cebel-i Rahme b) Müzdelife c) Cennetü’l Baki d) Harem bölgesi
134) Hac ibadeti dışında yılın herhangi bir zamanında ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra
tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne denir?
a) Hac b) Umre c) Hacc-ı Kıran d) Hacc-ı Temettu
135) Aşağıdakilerden hangileri umre ibadetinin vaciplerindendir?
a) Vakfe b) Tavaf c) İhram d) Sa’y
136) Aşağıdakilerden hangisi Mina’da yapılan işlerden değildir?
a) Vakfe b) Kurban kesme c) Şeytan taşlama d) Traş olma
137) Aşağıdakilerden hangisi umrenin kelime anlamlarından değildir?
a) Ziyaret etmek b) Uzun ömürlü olmak
c) Vakfe yapmak d) Allah’a kul olmak.
138) Kurban kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakınlaşmak b) Uzaklaşmak c) Cömertlik d) Cimrilik
139) Yılın belirli günlerinde, belirli vasıfları olan bir hayvanı Allah’a manen yakın olmak ve O’nu
rızasını kazanmak için kesmek, olarak tarif edilen ibadetin adı nedir?
a) Adak b) Nezir c) Kurban d) Akika
140) Kurban edilecek hayvan Kurban Bayramının hangi günlerinde kesilebilir?
a) Sadece birinci gününde b) Birinci ve ikinci gününde
c) İlk üç gününde d) Bütün günlerinde
141) Aşağıdakilerden hangisi Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken özelliklerden biri
değildir.
a) Kurban edilecek hayvan koyun, keçi, deve veya sığır cinsinden olmalıdır
b) Sığır cinsi hayvanlar iki yaşını doldurmuş olmalıdır
c) Kesilecek hayvanın sağlıklı ve semiz olması
d) Kesilecek hayvanın güzel olması
142) Kurban ibadeti ile ilğili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Kurban kesen kişi, Allah’a itaat sınavna hazir olduğunu simgesel bir davranışla gösterir.
b) Kurban etinin paylaşılması toplumda dayanışma ve yardımlaşma rahunu diri ve taze tutar.
c) Kurban ibadeti zavallı hayvanların acımasızca öldürülmesine sebep olur.
d) Bize verilmiş olan sahip olduğumuz nimetlerin birer emanet olduğu duygusunu geliştirir.
143) Kurban ibadeti hanği iki Peygamber arasında yaşanmıştır?
a) Hz. İbrahim — Hz. İshak b) Hz. Musa — Hz. Harun
c) Hz. İbrahim — Hz. İsmail d) Hz. Yakup — Hz. Yusuf
144) Teşrik tekbirleri hangi günlerde getirilir?
a) Arefe günü sabah namazı başlar, birinci gün ikindi namazına kadar devam eder.
b) Arefe günü sabah namaza başlar, ikinci gün ikindi namazma kadar devam eder.
c) Arefe günü sabab namazı başlar, üçüncü gün ikindi namazına kadar devam eder.
d) Arefe günü sabah namazı başlar, dördüncü gün ikindi namazına kadar devam eder.
145) Aşağidakilerden hangisi Kurban kesme ibadetini yerine getirecek kişinin taşıması gereken
şartlardan değildir?
a) Müslüman olmak b) Akıl sağlığı yerinde olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olnak d) Erkek olmak
146) Dinimizce zengin kabul edilen müslümanların, mallarının belli bir oranını ibadet niyetiyle
Kur’an- Kerim’de belirtilen yerlere vermeleri, olarak tanımlanan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir.
a) Zekat b) Fitre c) Kurban d) Sadaka
147) Toprak Ürünlerinin nisap ve zekat miktarları ile ilgili olarak aşağıda verilen değerlerden
hangisi doğrudur?
a) Nisap Miktarı: 653 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10—Masraf Yapılmadıysa 1/20
b) Nisap Miktarı: 653 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 2/10 — Masraf Yapdmadıysa 1/20
c) Nisap Miktarı: 633 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 — Masraf Yapılmadıysa 1/20
d) Nisap Miktarı: 753 Kğ./Zekat Miktarı: Masraf yapıldıysa 1/10 — Masraf Yapılmadıysa 1/30
148) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “zekat” kelimesi ile bazen aynı anlamlarda
kullanılan kelimelerden birisidir?
a) Hayır b) İyilik c) İnfak d) Cömertlik
149) Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından biri değildir.
a) Temizlenmek b) Armmak c) Çoğalmak d) Yükselmek
150) Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Zekat malı temizler b) Zekat mala bereket kazandırır.
c) Zekat toplumsal barışa olumlu katkıda bulunur d) Zekat malı azaltır
151) “Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak yardım etme, iyilik ve ihsanda
bulunma anlamına gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teberru b) Zekat c) Hasene d) Hayır
152) Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin sahip olduğu
şeylerden harcamada bulunmasi” şeklinde tarif edilen ibadettir?
a) İnfak b) Sadaka c) Zekat d) Hayır
153) Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
a) Müslüman olmak b) Akıllı olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak d) Erkek olmak
154) Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallarda bulunması gereken şartlardan biri
değildir?
a) Nisap b) Tam mülkiyet c) Artıcı olmama d) Yıllanma
155) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve “Zekat verilecek malın hem kendisinin hem
sağlayacağı kazancın, sahibinin yetkisinde olması” şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Tam mülkiyet b) Nisap c) Artıcı olma d) Yıllanma
156) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve “Dinimizin mallar için koyduğu bir ölçü ve
zengin olmanın en alt ssınırı” şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak yazılmıştır?
a) Tam mülkiyet b) Nisap c) Artıcı olma d) Yıllanma
157) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve “Malın, sahibine kar veya gelir getirmesi ya
da kendiliğinden çoğalması” şeklinde tanımlanan şart aşeağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak yazılmıştır?
a) Tam Mülkiyet b) Nisap c) Artıcı olma d) Yıllanma
158) Zekat verilecek malda bulunması gereken ve “Zekat verilecek malın üzerinden bir yılın
geçmesi gerekir” şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
yazılmıştır?
a) Tam Mülkiyet b) Nisap c) Artıcı olma d) Yıllanma
159) Aşağıda yazılan iş ve davranışlardan hangisi sadaka olarak tanımlanamaz?
a) Helal şeyleri yapmak b) Oruç tutmak
c) Güzel söz söylemek d) Yolda insanlara rahatsızlık veren bir şeyi kaldırmak.
160) “Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı
içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler.”
Bu ayet hangi surede yer almaktadır?
a) İhlas b) Mü’minun Suresi c) Fatiha d) Bakara
161) Aşağidaki mallardan hangisinden zekat verilmez?
a) Altın b) Gümüş c) Ticari mal d) Asli ihtiyaçlardan olan mal
162) Aşağıda zekat verilecek malların nisap ve zekat miktarlan eşleştirilmiştir. Yapılan bu
eşleşmelerden hanğisi yanlıştır?
a) Altın= Nisap miktan: 80,18 ğr./ Zekat miktari: 1/40
b) Koyun ve Keçi = Nisap Miktari: 40 Koyun veya Keçi / Zekat Miktarı 1 Koyun veya Keçi
c) Deve = Nisap Miktarı: 5 Deve / Zekat Miktarı: 1 Koyun
d) Gümüş= Nisap Miktarş: 561,2 gr. / Zekat Miktari: 1/50
163) Aşağidakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde bildirilen zekat verilecek kişilerden değildir?
a) Yoksullar b) İhtiyaç sahibi insanlar c) Çocuklar d) Esirler
164) Allah’a yalvarma, yakarma, O’ndan maddi ya da manevi bir şeyler istemeye ne denir?
a) Dua etmek b) Zekat vermek c) Oruç tutmak d) Hacca gitmek
165) “Dua”nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vermek b) Almak c) Götürmek d) İstemek
166) Aşağıdakilerden hangisi dilimizde dua kelimesi ile eş anlamlı olarak kullandan kelimelerden
değildir?
a) Niyazda bulunmak b) Yakarmak c) Münacaat d) Münazara
167) Dua ederken uyulması gereken temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samimiyet b) Camide olmak
c) Dua ederken hadis okumak d) Dua ederken ayet okumak
168) Hangi zamanlarda dua edilebilir?
a) Sabahlan b) Akşamları c) Geceleyin d) Her zaman
169) “Bizi yedirip doyuran, bizim susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslümanlardan eyleyen
Allah’a hamd olsun” şeklinde yapılan duanm adı nedir?
a) Namaz duası b) Yemek duası c) Ezan duası d) Cenaze duası
170) “Rabbim! İlmimi arttır” anlammdaki dua ayeti aşağıdaki surelerin hanğisinde
bulunmaktadır?
a) Bakara Suresi b) Enfal Suresi c) Yasin Suresi d)Ta-Ha Suresi
171) “Rabbimiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahrette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru”
anlamındaki dua ayeti aşağıdaki surelerin hangisinde bulunmaktadır?
a) Bakara Suresi b) Yasin Suresi c) Mülk Suresi d) Nisa Suresi
172) “Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bütün insanlan affet” duası kime aittir?
a) Hz. Muhammed (A.S.) c) Hz. Ömer (R.A.)
b) Hz. Ebu Bekr (R.A.) d) Hz. Osman (R.A.)
173) “Bilerek veya bilmeyerek açıktan veya gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan ve
kusurlardan pişmanlık duymak, onlan bir daha yapmamaya niyet etmek ve yeniden aynı
yanlışlara düşmemek için çaba göstermeye” ne denir?
a) İtiraf b) Tövbe c) Günah çıkartma d) Yalvarma
174) Dua etmek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ancak helal ve temiz şeyler icin Allah’a dua edilir.
b) Duanın kabulü hususunda tereddüt edilmemelidir.
c) Haram, yasak ve kötü şeyler icin de dua edilebilir.
d) Dua ederken bağırıp çağırmamak gerekir.
175) Kur’an’da tövbeyle yakın anlama sahip bir kelime daha kullanılır. Bu kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstiğfar b) İstifra c) Tevekkül d) Tevazu
176) Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tövbe eden kişi ruhen rahata ve huzura erer.
b) Tövbe, hata ve kusur karanlığında önümüzü aydınlatan bir lambadır.
c) Tövbe, hata ve kusur kirlerini temizleyen tertemiz bir sudur.
d) Tövbe etmek için hiç günah işlenmemiş olması gerekir.
177) Aşağıdakilerden hangisi tövbe eden kişinin özen göstermesi gereken hususlarladan
değildir?
a) Bir hata yaptıktan sonra hemen tövbe edilmelidir.
b) Yapılan hatayı bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek gerekir.
c) Aynı hata veya kusuru işlememek için elden geldiğince çaba göstermek gerekir.
d) Tövbe ederken gelişigüzel sözler kullanılabilir
178) “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede
kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” tövbesi hangi
Peygambere aittir?
a) Yusuf A.S. b) NuhA.S. c) Musa A.S. d) Yunus A.S.
179) “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin.” Tövbesi hangi Peygambere aittir?
a)Yusuf A.S. b) Nuh A.S. c) Musa A.S. d) Yunus A.S.
180) “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve
iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır” Tövbesi hangi Peygambere
aittir?
a) Yusuf A.S. b) Nuh A.S. c) Musa A.S. d) Yunus A.S.
181) “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine
zulmedenlerden oldum” Tövbesi hangi Peygambere aittir?
a) Yusuf A.S. b) Nuh A.S. c) Musa A.S. d) Yunus
TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI
CEVAP ANAHTARI İBADET
1. D 21. C 41. D 61. A 81. C 101. D 121.B 141.D 161.D
2. C 22. D 42. D 62. B 82. A 102. A 122.D 142.C 162.D
3. B 23. D 43. A 63. A 83. C 103.B 123.A 143.C 163.C
4. C 24. D 44. B 64. D 84. A 104.D 124.C 144.D 164.A
5. A 25. C 45. A 65. B 85. B 105.A 125.A 145.D 165.D
6. D 26. D 46. C 66. B 86. C 106.B 126.B 146.A 166.D
7. A 27. C 47. B 67. A 87. A 107.B 127.B 147.A 167.A
8. B 28. C 48. D 68. C 88. A 108. C 128.D 148.C 168.D
9. C 29. D 49. C 69. A 89. A 109.D 129.B 149.D 169.B
10. B 30. C 50. D 70. B 90. A 110.A 130.C 150.D 170.D
11. B 31. D 51. D 71. C 91. B 111.A 131.A 151.B 171.A
12. D 32. A 52. C 72. C 92. C 112.D 132.B 152.A 172.A
13. B 33. D 53. A 73. A 93. B 113.C 133.B 153.D 173.B
14. C 34. C 54. B 74. B 94. A 114.C 134.B 154.C 174.C
15. D 35. D 55. A 75. C 95. C 115.C 135.D 155.A 175.A
16. B 36. C 56. A 76. A 96. C 116.B 136.A 156.B 176.D
17. A 37. C 57. C 77. B 97. B 117.D 137.C 157.C 177.D
18. C 38. D 58. B 78. B 98. A 118.B 138.A 158.D 178.A
19. B 39. B 59. D 79. D 99. C 119.A 139.C 159.B 179.C
20. A 40. A 60. A 80. C 100. D 120.B 140.C 160.B 180.B
181.D

30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  793 Kez Okundu

1. Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Musa d) Hz. Muhammed
2. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed d) Değerli Muhammed
3. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Musa d) Hz. Adem
4. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine
teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir
ifadesidir?
a) Alçakgönüllülüğünün b) Hoşgörüsünün
c) Güvenilirliğinin d) Adaletinin
5. Peygamberimiz, Mekke’den hicret ederken, korunması için kendisine bırakılmış
emanetleri neden Hz. Ali’ye teslim etmiştir?
a) İhtiyaçlarını karşılaması için b) Malları sahiplerine geri vermesi için
c) Daha sonra kendisine getirmesi için d) Hz. Ali istediği için
6. Peygamberimiz’in insanlarla ilişkilerinde din ve akrabalık farkı gözetmemesi O’nun
daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
a) Adaletinin b) Güvenilirliğinin c) Cömertliğinin d) Hoşgörüsünün
7. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz
şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben
Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı
makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı
ile ilgilidir?
a) Alçakgönüllülük b) Cömertlik c) Adalet d) Sabır
8. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine
uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
a) Doğruluk b) Sabır c) Hoşgörü d) Cömertlik
9. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
a) Ocak b) Muharrem c) Ramazan d) Nisan
10.“Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in
daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
a) Adaletini b) Alçakgönüllülüğünü c) Sabrını d) Cesaretini
11. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini
söylemiştir:
a) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
b) “Korkma! Ben bir peygamberim”
c) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
d) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
12. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü hangi olay için
söylenmiştir?
a) Kızı hırsızlık yaptığı zaman
b) Saygın bir kadının cezalandırılmasının uygun olmayacağı söylendiği zaman,
c) Hırsızlığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlatmak için
d) Fatıma’yı uyarmak için
13. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
14. Peygamberimiz eşiyle zaman zaman spor müsabakaları yapardı. Aşağıdaki şıklardan
hangisinde eşi ve yaptığı müsabaka doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice – Atıcılık
b) Hz. Aişe – Koşu
c) Hz. Zeynep – Koşu
d) Hz. Aişe – Atıcılık
15. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz aile fertlerine karşı nazik ve yumuşaktı.
b) Peygamberimiz, çok işi olduğu için, ailesine uğrayacak zaman bulamıyordu.
c) Peygamberimiz aile fertlerine yardımcı olmaktan geri durmazdı.
d) Peygamberimiz Allah’ın emirlerini ilk olarak aile fertlerine aktarırdı.
16. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim”
diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Enes d) Hz. Hüseyin
17. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz”
sözü niçin söylenmiştir?
a) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
b) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
c) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
d) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
18. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir babaydı.
b) Peygamberimiz çocuklarının sorunları ve ihtiyaçlarıyla daima ilgilenirdi.
c) Peygamberimiz yaramaz çocukları bazen dövmenin iyi olacağını söylemiştir.
d) Peygamberimiz, namazda babalarının sırtına çıkan çocuklara kötü davranılmamasını
istemiştir.
19. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine
oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep b) Hz. Ümmü Gülsüm
c) Hz. İbrahim d) Hz. Fatıma
20. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet b) Hasan – Hüseyin
c) Ayşe – Fatma d) Zeynep – Hatice
21. Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü
hangi olay üzerine söylenmiştir?
a) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini
kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
b) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
c) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
d) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI
22
22. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne
Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
23. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
a) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin b) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
c) Torunları : Ümame ve Üsame d) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
24. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed b) Hatice – Muhammed
c) Fatıma – Hüseyin d) Fatıma – Ali
25. Bir komşu olarak Peygamberimiz’i tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz komşularına saygı gösterir ve onlara kibar davranırdı.
b) Peygamberimiz komşularına selam verir ve güler yüz gösterirdi.
c) Peygamberimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur.
d) Peygamberimiz komşularına bazen saygı gösterir ve kibar davranırdı.
26.“….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
a) Komşusu b) Arkadaşı c) Annesi d) Kardeşi
27. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye
Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
a) En sevdiğin arkadaşına b) En yakın akrabana
c) En yakın komşuna d) En sevdiğin komşuna
28. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve
“neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
a) Komşular b) Arkadaşlar c) Dostlar d) Akrabalar
29. Bir arkadaş olarak Peygamberimiz’i tanımlayan en uygun şık hangisidir?
a) Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı.
b) Peygamberimiz arkadaşlarına karşı çok şakaçıydı.
c) Peygamberimiz arkadaşlarını her şeyden çok severdi.
d) Peygamberimiz arkadaşlarıyla zaman geçirmekten çok hoşlanırdı.
30. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
31. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için
onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi
özelliğini anlatır?
a) Cömertlik b) Merhamet c)Vefa ve yardımseverlik d) Sabır ve tevekkül
32.Peygamberimiz’in faiz ve kan davasını ilk olarak akrabaları arasında kaldırmasının
anlamı nedir?
a) Akrabalık ilişkilerine önem vermesi
b) Önce yakınlarından başlayarak Allah’ın emirlerinin uygulanmasında adil olduğunu
göstermesi
c) Akrabalarını çok sevmesi
d) Gerekirse yakınlarını cezalandırmaktan geri durmayacağı
33. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
a) Amcası Abbas’ın kan davası
b) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
c) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
d) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
34. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
a) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
b) Amcası Abbas’ın faizi
c) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
d) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
35. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde
temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay
hangisidir?
a) Veda Hutbesi b)Akabe Biatları c) Medine Vesikası d) Veda Haccı
36. Akabe biatlarında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) İbadet etmenin önemi b) Hırsızlık yapmamak
c) Zina yapmamak d) Allah’a ortak koşmamak
37. Aşağıdakilerden hangisi Akabe biatlarında yer almaktadır?
a) İftira etmekten sakınmak b) İbadet etmenin önemi
c) Namaz kılmanın fazileti d) Oruç tutmanın önemi
38. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı
nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c)Veda Hutbesi d) Veda Haccı
39. Veda Hutbesi’nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Emanetleri sahiplerine vermek b) Kadınlara iyi davranmak
c) Hırsızlık ve zinadan uzak durmak d) Selam vermek
40. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer almaktadır?
a) Selam vermenin önemi b) Eğitim ve öğretimin önemi
c) İnsanların eşit olduğu fikri d) Kurban kesmenin fazileti
41. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet b) Sünnet – İcma
c) Kitap – İcma d) Kur’an-ı Kerim – Siyer
42. Veda Hutbesi’nde en çok hangi konular üzerinde durulmuştur?
a) Sosyal konular b) Siyasal konular c) İbadet konuları d) İtikad konuları
43. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi
özelliğini en iyi anlatır?
a) Sabır ve Hoşgörüsünü b) Tevekkülünü c) Adaletini d) Güvenilirliğini
44. Peygamberimiz’in Hz. Aişe’yle yaptığı iki koşu yarışması nasıl neticelenmiştir?
a) İlkinde Peygamberimiz, ikincisinde Hz. Aişe kazanmıştı.
b) İlkinde Hz. Aişe, ikincisinde Peygamberimiz kazanmıştı.
c) Her iki yarışmada da Peygamberimiz kazanmıştır.
d) Her iki yarışmada da Hz. Aişe kazanmıştır.
45. Peygamberimiz’in, kızı Fatıma’nın kendisine hizmetçi isteğini reddetmesi O’nun daha
çok hangi özelliğiyle ilgilidir?
a) Cömertliği b) Sade yaşama isteği c) Alçakgönüllülüğü d) Adaleti
46. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz sabahları çocuklarının kapılarının önüne giderek onları namaza kaldırırdı.
b) Peygamberimiz çocuklarına her istediklerini verirdi.
c) Peygamberimiz kızlarını daha çok severdi.
d) Peygamberimiz erkek çocuklarını daha çok severdi.
47. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz ev süpürmenin, elbise dikmenin erkek işi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, eşine danışma gereği duymazdı.
c) Peygamberimiz eşine danışmaktan çekinmezdi.
d) Peygamberimiz, eşiyle oynamayı ayıp sayardı.
48. Bir komşu olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz evde pişen yemekte komşunun da hakkı olduğunu söylerdi.
b) Peygamberimiz kötü komşuyu azarlamanın gerekli olduğunu düşünürdü.
c) Peygamberimiz komşularına miras bırakmıştır.
d) Peygamberimiz sevdiği komşularına öncelik verirdi.
49.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in doğruluk sıfatı ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz asla yalan söylemezdi.
b) Peygamberimiz kendisine eziyet edenlerin mallarını korumanın gerekli olmadığını
düşünürdü.
c) Peygamberimiz, doğru olmayan şakalar yapmazdı.
d) Peygamberimiz emanete ihanet etmezdi.
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in adaleti ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz, Yahudilerin haklarını korumanın kendi görevi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, başka dinden olanların haklarını aramaktan geri durmazdı.
c) Peygamberimiz zorluklarla karşılaştığında dahi adaletten ayrılmazdı.
d) Peygamberimiz, kendi aleyhine de olsa adil davranmaktan çekinmezdi.
51. Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine B-Kudüs C-Cidde D-Mekke
52. Peygamber Efendimiz’in doğduğu dönemde Mekke´de ki insanların en önemli geçim
kaynağı ne idi?
A-Tarım B-Hayvancılık C-Madencilik D-Ticaret
53. Peygamberimiz Mekke yönetiminde söz sahibi olan ve hacıların ağırlanması gibi
görevleri de üstlenen bir soya mensuptur. Geldiği soyun adı nedir?
A-Kureyşin Haşimoğulları kolundan B-Kureyşin Hanif soyunda
C-Kureyşin Aşıroğulları kolundan D-Kureyşin Abbasoğulları
kolundan
54. Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A-Abdulmuttalip B-Abdullah C-Abbas D-Hamza
55. Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma B-Aişe C-Ümmü Gülsüm D-Hatice
56. Pegamber Efendimiz hangi tarihte dünyaya geldi?
A-18 Mart 571 B-20 Nisan 571 C-20 Nisan 570 D-18 Mart 570
57. Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed
ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah C-Amcası Abbas
B-Annesi Amine D-Dedesi Abdulmuttalip
58. Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt
annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime B-Amine C-Aişe D-Hatice
59. Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime B-Aişe C-Şeyma D-Rukiyye
60. Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını, daha çocuk yaşlarda annesini kaybetti.
Annesi Hz. Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?
A-5 B-6 C-7 D-8
61. Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarını akrabalarından kimin yanında geçirdi?
A-Amcası Abbas B-Amcası Ebu Talip
C-Amcası Hamza D-Amcası Ebu Leheb
62. Peygamberimiz’in ilk ticaret yolculuğuna çıktığında Rahib Bahira ile karşılaştığı yer
hangisidir?
A-Yemen B-Şam C- Bursa D-Busra
63.Peygamberimiz’e Mekke´liler “Muhammed’ül-Emin“ diyorlardı. Peygamber
Efendimiz’in daha çok hangi özelliğinden dolayı bu ismi vermişlerdi?
A-Cömert ve iyiliksever olmasından C-Büyüklere karşı hürmetli olmasından
B-Dürüst ve güvenilir olmasından D-Güler yüzlü ve tatli dilli olmasından
64. Mekke´nin ileri gelenlerince kötülüklerin arttığı, zayıf ve güçsüzlerin haklarının yendiği
bir sırada kurulan ve Peygamberimiz’in de katıldığı “Hilful Fudul“ teşkilatının amacı ne idi?
A-İnsanlara iş bulmak
B-Suçlunun karşısında birlik olup haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak.
C-Mazlumların maddi ihtiyaclarını karşılamak
D-İnsanların eğitimine yardımcı olmak
65. Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok
kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
66. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in çocuklarından biri değildir?
A-Rukiye B-Zeyneb C-Kasım D-Zeyd
67. Efendimiz’e ilk vahyi getiren meleğin adı nedir?
A-Azrail B-Cebrail C-Mikail D-İsrafil
68. İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz B-Oruc C-Hac D-Oku
69. İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610 B- 623 C- 571 D- 632
70. Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
A-Fatiha Suresi B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Yasin Suresi
71. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince başından geçenleri kime anlattı? Kim kendisini teselli
etmişti?
A-Amcası Ebu Talip B-Dedesi Abdulmuttalib
C-Amcası Hamza D-Eşi Hz. Hatice
72. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın
Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
73. Allah Teala, Peygamberimiz’e ilk vahiyden sonra yakın çevreye İslam´ın duyrulmasını
emreden ayetler indirdi. Bunlar hangi ayetler idi?
A-Müddesir Suresi’nin ilk 5 ayet B-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti
C-Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Müzzemmil Suresi’nin ilk 5 ayeti
74. Peygamberimiz’e ve getirdiği yüce hakikatlere ilk inanan hanım kim idi?
A-Hz. Aişe B-Hz. Amine C-Hz. Hatice D- Hz. Fatıma
75. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e ilk iman edenlerden biri değildir?
A-Hz. Ali B-Hz. Hatice C-Hz. Ebubekir D-Hz. Ömer
76. Müslümanlar Mekke´de daha çok gizlice nerede bir araya gelerek Allah´ın emirlerini
öğrenip, ibadet ediyorlardı?
A-Peygamberimiz’in evinde B-Erkam´ın evinde
C-Ebu Bekir´ in evinde D-Hz. Ali´nin evinde
77. Aşağıdakilerden hangisi müslümanlara baskı ve işkence yapanlardan biridir?
A-Varaka B-Bahira C-Ümmü Eymen D-Ebu Cehil
78. Kur´an’da, hakkında hususi bir süre olan, Peygamber Efendimiz’in yakınlarına başlattığı
davete ilk itirazı yapan, kızları ve oğulları nişanlı iken baskı yaparak oğullarını ayıran şahıs
kimdir?
A-Ebu Cehil B-Ebu Leheb C-Ebu Süfyan D-Ebu İshak
79. Aşağıdaki şahısların hangisi şehit olan ilk müslümanlardan biridir?
A-Yasin B-Yasir C-Usame D-Zeyd
80. Hz. Ömer´in müslüman olmasına etki eden en önemli hadise nedir?
A-Tüm akrabalarının müslüman olması B-Mekke´nin ileri gelenlerinin müslüman olması
C- Dinlediği Kur´an ayetleri D-Dinlediği güzel sözler
81. “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir C-Hz. Ömer D-Hz. Muhammed
82. İslam´dan önce Arabistan´da putlara tapmayan, kötülükten uzak duran, bir olan Allah’a
inanan kimseler de vardı. Bunlara ne isim veriliyordu?
A-Müslüman B-Hanif C-Hrıstiyan D-Yahudi
83. Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret
ettiler?
A-Medine B-Taife C-Habeşistan D-Şam
84. Habeşistan’a hicret eden müslümanların arasında bulunan ve Peygamberimiz’in de
damadı olan sahabi kimdir?
A-Hz. Osman B-Hz. Ali C-Hz. Ebubekir D-Hz. Ömer
85. Müslümanların ilk hicret yurdu olan Habeşistan’da Müslümanları iyi bir şekilde
ağırlayan ve onlara iyilikte bulunan hükümdarın ismi nedir?
A-Habeşi B-Necaşi C-Harisi D-Haşimi
86. Habeşistan kralı Necaşi, Müslümanları şikayet eden müşriklere nasıl davrandı?
A-Müslümanları iade etti.
B-Müslümanları haksız buldu.
C-Himayesinde istedikleri kadar kalabileceklerini söyledi.
D-Mekke’li müşrikler istediklerini aldılar.
87. Mekkeliler, müslümanları dinlerinden döndürmek için, boykot kararı aldılar ve
müslümanlara üç yıl boykot uyguladılar. Alınan boykot kararını nereye asarak ilan ettiler?
A-Evlere B-Okullara C-Caddelere D-Kabe’ye
88. Mekkelilerin müslümanlara uyguladakları ve büyük sıkıntı yaşattıkları boykot kaç yıl
sürdü?
A- 1 Yıl B- 2 Yıl C- 3 Yıl D- 4 Yıl
89. Peygamberimiz (sav) çok sevdiği iki değerli varlığını kaybedince bu yıla “Hüzün Yılı”
dendi. Kimler vefat edince o yıla hüzün yılı dendi ?
A-Hz. Hatice ve Ebu Talip C-Hz. Aişe ve Ebu Bekir
B-Hz. Hatice ve Abdulmuttalip D-Hz. Fatıma ve Hz. Hamza
90. Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip vefat edince Peygamberimiz’in ve Müslümanların
sıkıntıları ve üzüntüleri nedeniyle bu yıla ne dendi ?
A-Hazan Yılı B-Hüzün Yılı C-Ölüm Yılı D-Ölüm Dönemi
91.Mekkeliler Peygamber Efendimize “Hasta isen tedavi ettirelim, amacın kral olmaksa
seni başımıza kral yapalım, para istiyorsan Mekke’nin en zengini yapalım, niyetin
evlenmekse Mekke’nin en güzel kızıyla evlendirelim… » diye teklifte bulunuyorlardı. Bunun
karşılığında ne istiyorlardı ?
A-Mekke’yi terk etmesini B-İslam’ı anlatmaktan vazgeçmesini
C-Medine’ye göç etmesini D-Kabe’ye girmemesini
92. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Mekke dışında İslam’ı anlatmaya
karar verince yardımcısı Zeyd’le beraber hangi şehre giderek insanları İslam’a davet etti?
A-Medine B-Yemen C-Şam D-Taif
93. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için
gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd B-Hz. Ali C-Hz Ömer D-Hz. Hasan
94. Peygamberimiz’in İslam’ı tebliğ için gittigi Taif dönüşü dinlenmek için bir müddet
kaldığı bahçede duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimiz’in telkini ile müslüman olan
şahsın adı nedir?
A-Varaka B-Addas C-Necaşi D-Ümmü Eymen
95. Peygamberimiz’in Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan Cenab-ı
Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir?
A-Mevlid B-Kadir C-İsra ve Mirac D-Berat
96. Peygamberimiz’in Mirac gecesinde Allah’ın katına yükseldiği Kudüs’deki mescidin adı
nedir?
A-Mescid-i Haram B-Mescid-i Nebevi C-Mescid-i İsra D-Mescid-i Aksa
97. Peygamberimiz’in İsra ve Mirac mucizesini duyan müşrikler, doğruca O’nun en sadık
dostuna koştular. Ama ondan da “o söylemişse doğrudur” cevabını aldılar. Bu cevabı veren
Peygamberimiz’in en sadık dostu kimdi?
A-Hz. Ebu Bekir C-Hz. Ali B-Hz. Ömer D-Hz. Osman
98. Peygamberimiz’in Allah’ın bir armağanı olarak meydana gelen gece yolculuğu yaptığı
Mescid-i Aksa’nın da bulundugu şehir hangisidir?
A-Mekke B-Kudüs C-Medine D-Şam
99. “Yesrib“ aşağıdaki sehirlerden hangisinin eski ismidir?
A-Mekke B-Medine C-Kudüs D-Taif
100. Peygamberimiz, kendisi hicret etmeden önce İslam’ı anlatmak ve öğretmek üzere
hangi sahabi’yi Medine’ye gönderdi?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Osman D-Musab b. Umeyr
101. Peygamberimiz (sav) Akabe görüşmeleri neticesinde yanında Hz. Ebu Bekir ile birlikte
hangi şehre göç etti?
A-Medine B-Mekke C-Kudüs D-Taif
102. Peygamber Efendimiz’in hicret için yola çıkacağında kendi yatağında kalmasını
istediği, sahipleri müşrik de olsa yanında bulunan emanetleri sahiplerine iade ederek
arkasından Medine’ye gelmesini istediği sahabi kimdir?
A-Hz. Ebu Bekir B-Hz. Ali C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
103. Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay
kadar misafir kaldı?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
104. Mekke’den Medine’ye bütün mallarını bırakarak göç eden müslümanlara ne denir?
A-Sahabe B-Suffa C-Ensar D-Muhacir
105.Aşağıdaki mescidlerden hangisi bütün müslümanlar için en önemli ve kutsal sayılan üç
mescidden biri değildir?
A-Mescid-i Kuba B-Mescid-i Haram
C-Mescid-i Nebevi D-Mescid- Aksa
106. Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan
büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
107.Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiklerinde diğer dinlere mensup insanlar da
vardı. Şehirde birliği sağlamak için onlarla iş birliği Antlaşması da yaptı. Aşağıdakilerden
hangisi o dönemde Medine’de yaşayan diğer din mensuplarından biridir?
A-Mecusiler B-Hrıstiyanlar C-Budistler D-Yahudiler
108. Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah,
müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Tebük
109. Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin
yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir C-Hendek B-Uhud D-Hudeybiye
110. Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin
günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş
hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
111. Müslümanlar Mekke’den ayrılalı altı yıl olmuştu. Mekkeliler Medineli müslümanlarla
bir antlaşma yaptılar. Antlaşma şartlarından bazıları: “Müslümanlar gelecek yıl Kabe’yi
ziyaret edebilecekler, müslümanlardan biri dininden dönerse onu iade etmeyecekler”
… Yapılan bu tarihi antlaşmaya ne denir?
A-Barış Antlaşması B-Akabe Antlaşması C-Hac Antlaşması D-Hudeybiye Antlaşması
112. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra komşu devletlerin hükümdarlarına
İslam’a davet mektupları gönderdi. Aşağıdakilerden hangi ülkeye davet mektubu
gitmemiştir?
A-Irak’a B-Habeşistan’a C-Mısır’a D-İran’a
113. Peygamberimiz’in Mekke’nin fethinden sonra onbinlerce sahabesi ile yaptığı hac
ibadeti esnasında, Arafat’ta okuduğu hutbeye ne ad verilir?
A-Namaz Hutbesi B-Veda Hutbesi C-İslam Hutbesi D-Hac Hutbesi
114. Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz
duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
115. Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622 C-631 B-623 D-632
116. Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63 B-60 C-53 D-61
117. İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılındı?
A-Mekke’de B-Medine’de C-Kuba’da D-Taif’te
118. Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara
ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap
119. Peygamber Efendimize 10 yıl hizmette bulunmuş ve kendisinden birçok hadis rivayet
etmiş olan sahibi kimdir?
a) Enes b. Malik b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Ebu Bekir
120. Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve
Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb b) Tebei Tabiin c) Sahabi d) Tabiin
121. Peygamberimiz’in ashabına imamlık yaptığı ve şu an kabrinin bulunduğu yerin adı
nedir?
a) Kabe-i Muazzama b) Mescid-i Nebevi c) Mescid-i Aksa d) Mescid-i Kuba
122. Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda
kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
a) Ehl-i Kitap b) Ehl-i Sünnet c) Ehl-i Beyt d) Ehl-i Kabe
123. Aşağıdakilerden hangi hanım Peygamberimiz’in eşidir?
a) Hz. Fatıma b) Hz. Aişe c) Meryem d) Rukiye
124. Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e hangi ayda inmeye başlamıştır?
a) Recep b) Şaban c) Ramazan d) Muharrem
CEVAP ANAHTARI SİYER
1- D 21- A 41- A 61- B 81- D 101- A 121-B
2- C 22- A 42- A 62- D 82- D 102-B 122- C
3- B 23- A 43- A 63- B 83- C 103-C 123-B
4- C 24- D 44- B 64- B 84- A 104-D
5- B 25- D 45- B 65- A 85- B 105-A
6- A 26- A 46- A 66- D 86- C 106- C
7- A 27- C 47- C 67- B 87- D 107-D
8- D 28- A 48- A 68- D 88- C 108- A
9- C 29- A 49- B 69- A 89- A 109- B
10- A 30- B 50- A 70- C 90- B 110- C
11- A 31- C 51- D 71- D 91- B 111-D
12- B 32- B 52- D 72- B 92- D 112- A
13- B 33- D 53- A 73- A 93- A 113- B
14- B 34- B 54- B 74- C 94- B 114-C
15- B 35- B 55- D 75- D 95- C 115-D
16- C 36- A 56- B 76- B 96- D 116- A
17- D 37- A 57- D 77- D 97- A 117-C
18- C 38- C 58- A 78- B 98- B 118- A
19- D 39- D 59- C 79- B 99- B 119-A
20- B 40- C 60- B 80- C 100-D 120- D

30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  1.027 Kez Okundu

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram degildir?
A) Namaz B) Dogru C) İyi D) Çirkin
2. Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?
A) Holgörü B) Aldatmak C) Kibir D) Zulüm
3. Aşağıdakilerden hangisi çirkin görülen davranışlardan biridir?
A) Adalet B) Saygı C) İftira D) Sabır
4. Hangi kelime, yapılan hataları affetmek, anlayışla karşılamak manasına gelir?
A) Cömertlik B) Hoşgörü C) Cesaret D) Güven
5. Hangi kelime; başkalarını küçük görmek, onlara tepeden bakmak anlamına gelir?
A) İsraf B) Bencillik C) Aldatmak D) Kibir.
6. “Mü’minlerin iman bakımmndan en üstün olanı ………….. olandır”. Hadisindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Malı en çok B) Zekası en üstün C) Cesaretli D) Ahlakı en güzel
7. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir temizlik degildir?
A) Kalp temizligi B) Beden temizligi C) Giyecek temizliği D) Çevre temizliği
8. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizligin kapsamı içine girer?
A) Ev temizliği B) Aklımızın temizliği C) Beden temizliği D) Elbise temizliği
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi „İslam’ın dürüstlük” ilkesine uymaz?
A) Sözünde durmak B) Güvenilir olmak C) Aldatmak D) Dogruluk
10. Aşağıdakilerden hangisi müslümanm temel özelliklerinden biri degildir?
A) Sözünde durmamak B) İyilik yapmak C) Yardım etmek D) Saygılı olmak
11.Aşağıdakilerden hangisi, “adalet”. kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Cahillik B) Hırsızlık C) Tembellik D) Zulüm
12. Aşağıdakilerden hangisi “cimrilik” kavrammm karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Doğruluk B) Nezaket C) Cömertlik D) Çalışkanlık
13. Hangi kelime “kibar olmak, incitmeden ve tatli dille konuşmak” anlamına gelir?
A) Nezaket B) Sabır C) Şefkat D) Adalet
14. Hangi kelime “sadece kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek” anlamma gelir?
A) İsraf B) Bencillik C) İkiyüzlülük D) Kin
15. Aşağıdaki hangi iki kelime birbirinin zıddı değildir?
A) Adalet-Zulüm B) Nezaket-Kabalık C) Doğruluk-Yalan D) Hoşgörü-İyilik
16. Aşağıdaki hangi iki kelime birbiriyle aynı anlamdadır?
A) Korkaklık- Cesaret B)Şefkat-Merhamet C) Hakaret-Saygı D) Dostluk-Düşmanlık
17. Peygamber efendimiz, “Bizi aldatan bizden degildir” sözüyle neyi vurgulamıştır?
A) Dürüstlük B) Temizlik C) Çalışkanlık D) Sabırlı olmak
18. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir iyiliktir?
A) Zekat vermek B) Sadaka vermek C) Bir fakiri doyurmak D) İnsanlara ögüt vermek
19. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir iyiliktir?
A) Fitre vermek C) Büyüklere saygı B) Küçüklere sevgi D) Güleryüzlü olmak
20. Allah’ın verdigi nimetlere karşı yapmamamzz gereken şey nedir?
A) Nankörlük B) Dua C) Şükür D) Tövbe
21. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın tanımı içerisine girmez?
A) İyilik yapmak B) Kötülükten uzak durmak C) Güzel huylu olmak D) Bilgili olmak
22.”Kişinin sabip oldugu şeylerle yetinmesi, şükretmesi, gönül zenginliği” anlamına gelen
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanaat B) Sorumluluk C) Ağırbaşlılık D) Şefkat
23. “Allah’ın verdigi nimetleri saçıp savurmak, boşa harcamak, gereksiz yere tüketmek”
anlamlarına gelen ve İslamın da yasakladığı bu kötü davranışın adı nedir?
A) İftira B) Riya C) Öfke D) İsraf
24. Bize iyilik yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmamiz doğru degildir?
A) Teşekkür etmek B) Dua etmek C) Nankörlük etmek D) İyilik etmek
25. Bize kötülük yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hagisini yapmak dogru degildir?
A) Affetmek B) Sabretmek C) İftira etmek D)Fedakarlık etmek
26. Aşağıdakilerden hangisi “Sevgi” ile uyumlu degildir?
A) Muhabbet B) Şefkat C) Merhamet D) Nefret
27. Aşağıdakilerden hangisi müslümanların birbirlerini sevme sebebi olamaz?
A) Maddi bir menfaat B) Allah rızası C) Kardeşlik duygusu D) Birlik beraberlik ruhu
28. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları sevmez?
A) İyilik edenleri B) Temizlenenleri C) Tevekkül edenleri D) Kibirlenenleri
29. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları çok sever?
A) Bozgunculuk yapanları B) İsraf edenleri C) Sabredenleri D) Haddi aşanları
30. Aşağıdaki ikili gruplardan hangisi birbiriyle uyumlu degildir?
A) Tövbe etmek-Tevekkül etmek B) Zulmetmek-Sabretmek
C) Temiz olmak İyilik yapmak D) İnkar etmek Günah işlemek
31. Allah Teâlâ’nın kesinlikle affetmeyecegi günah aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki içmek B) Oruç tutmamak C) Yalan söylemek D) Kul hakkı yemek
32. Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkı”na girer?
A) Hırsızlık B) Namaz kılmamak C) Oruç tutmamak D) Tembellik
33. Aşağıdaki1erden hangisi “Kul Hakkı”na girmez?
A) Gıybet-Dedikodu B) İftira etmek C) Aldatmak D) Namazı terketmek
34. Aşağıdakilerden hangisi günahlardan arınmak için şart değildir?
A)Pişman olmak B) Sabretmek C)Tövbe etmek D) Hak sahibinden helallik almak
35.Kul Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi maddi
olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A)Alay etmek B) Gıybet etmek C) Hakaret etmek D) Adam öldürmek
36. Ku1 Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur: Aşagıdakilerden hangisi
manevi olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A) Lakap takma B) Hırsızlık C) Tefecilik D) Rüşvet
37. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın konuları içine girmez?
A) Dürüstlük B) Doğru Sözlülük C) Affetmek D) Kitaplara İnanmak
38. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın konuları içine girer?
A) Ahirete İman B) Güvenilir Olmak C) Hacca Gitmek D) Kadere İman
39. Bir kişinin yapmadığı bir şeyi, yalan söyleyerek; “Falan kişi şöyle şöyle yaptı”
demek dinimizce büyük günahtır. Bu kötü davranışın adı nedir?
A) Kibir B) Kabalık C) İftira D) Riya
40.Başkaları için bir şeyler yapmak, zor da olsa onlara yardım etmek için gayret göstermek
güzel bir davranıştır. Bu davranışın adı nedir?
A) Cesaret B) Saygı C) Kanaat D) Fedakarlık
41. “Güzel Ahlak” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık B) Merhametsizlik C) Sevimlilik D) Kötü Ahlak
42. “Temizlik” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kirlilik B) Düzensizlik C) Merhamet D) Kincilik
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI
32
43. “Dogruluk” kavramının Karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saygısızlık B) Merhametsizlik C) Yalancılık D) Duyarsızlık
44. “İyilik” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acımasızlık B) Kötülük C) Yardımseverlik D) Yalancılık
45. “Sevgi” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefret B) Saygı C) Kötü Ahlak D) Sevimlilik
46. “Hoşgörü” kavrammm karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bencillik B) Düzensizlik C) Merhamet D) Müsamahasızlık Kincilik
47. “Bağışlama” kavramını karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık B) İkiyüzlülük C) Cezalandırma D) Sevimlilik
48. “Cömertlik” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eli Açık B) Cimrilik C) Duyarsızlık D) Kincilik
49. “Adalet” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zulüm B) Kuralcılık C) Yalancılık D) Duyarsızlık
50. “Özveri” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Acımasızlık B) Bağışlama C) Bencillik D) Fedakarlık
51. Hz. Ebu Bekir’in malının tamamını Müslümanlar için vermesi onun hangi yönünü
göstermektedir?
A) Bağımsızlık B) Bağışlama C) Dostluk D) Cömertlik
52. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumlu bir kavramdır?
A) Beddua Etmek B) Hoşgörü C) Kin D) Nefret
53. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz bir kavramdır?
A) Özveri B) Hoşgörü C) Kin D) Saygı
54. Aşağıdaki kavramlardan hangisi müslümanda bulunmaması gereken bir özelliktir?
A) Sevgi B) Özveri C) Cimrilik D) Cömertlik
55. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ” Şefkat, Acıma, Bağışlama” anlamında
kullanılmaktadır?
A) Merhamet B) Özveri C) Cana Yakın D) Kahraman
56. Hz. Ömer’in en çok bilinen özelligi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması B) Adaletli Olması C) Mekkeli Olması D) Müsamahakar Olması
57. Hz. Osman’ın en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması B) Peygamberimizin Damadı Olması
C) Mekkeli Olması D) Yumuşak huylu Olması
58. Hz. Ali’nin en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecrübe Sahibi Olması B) Merhametli Olması
C) Ilim Sahibi Olması D) Müsamahakar Olması
59. “İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten
insanlar arasi ilişkide çok önemli yeri olan bir duygu. ” Tanımı aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
A) Sevgi B) Hased C) Cimrilik D) Tevekkül
60. “Kişinin kendisinin onaylamadığı bir şeyi gerektiğinde anlayışla karşılaması.” Tanımı
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sorumluluk B) Hoşgörü C) Selamet D) Yardımlaşma
61. “Kişisel menfaatleri bir kenara bırakabilmek, toplumun faydasına ve özeIlikle
kutsal değerler için fedakarlık yapabilmek. ” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine
aittir?
A) Sabır B) Çalışmak C) Kul Hakkı D) Özveri
62.”Dürüstlüğün, doğrulugun ve güvenirliligin gereğidir. Onun yerine getirilmemesini
Peygamberimiz (as) münafıklığın alametlerinden saymıştır. ” Aşağıdaki kavramlardan
hangisi münafıklık alametidir?
A) Sorumluluk B) Oruç Tutmak C) Sözünde Durmamak, D) Cana Kıymak
63. “Dürüstlük, sıdk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve işinde emin olmak, istikamet
üzere olmak, özü sözü bir olmak gibi anlamları içerir. ” Bu kavramın tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk B) Maharetli OImak C) Cana Yakın D) Sevecen
64. “Tutarlı ve dengeli davranmak, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, bir şeyi yerli
yerine koymak, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek anlamlarına gelir.” Bu kavramın
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakin B) Hoşgörü C) Tecrübeli D) Adalet
65. “İnsanda var olan ve onun davranışlarına yön veren yaratılış ve ruh özelliklerinin
bütünü, mizaç, tabiat, kalıplaşmış davranış tarzıdır.” Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anlayış B) Huy C) Adalet D) Akıl
66. “Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı veya kendi yetki alanına giren herhangi bir işin
sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.” Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz tutmak B) Özveri C) Sorumluluk D) İsteklilik
67. “Bireyin malından, mülkünden, rahatından, gerektiğinde sahip oldugu imkanlardan
Allah rızası için vazgeçebilmesi. ” Bu kavramm tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fedakarlik B) Sadakat C) Saadet D) Huzur
68. “Hayatın tüm alanlarında insanlarin birbirleri ile olan ilişkiIerinden doğan karşılıklı
haklara” ne denir?
A) Adalet B) Töre C) Örf D) Kul Hakkı
69. “İnsanin, Allah’a, Peygambere ve diğer yaratılmışlara karşı söz ve davranışlarında,
taşıması gereken ölçülülük durumudur.”
A) Örf B) Saygılı Olmak C) Adet D) Sadakat
70. “Sahip olunan imkanlardan israfa kaçmadan fedakarca harcamada bulunmaya ne
denir?
A) Cömertlik B) Mükafat C) Saçıp Savurmak D) Sadakat
71. “İnsanın güzel ve doğru davranışları yaparak; kötü olan davranışlardan da kaçınarak
ulaştığı ahlaki nitelik.” Aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) Diğergamlılık B) Hasislik C) Güzel Ahlak D) Hoşgörü
72.”Kişinin sahip oldugu imkanları başkalarının istifadesine sunmasi. İnsanlara, sıkıntılarını
gidermede destek olmak üzere gönülden kopup geien iyilik duygusu ve davranışı.” nedir?
A) Saadet B) Yardımlaşma C) Örf D) Doğruluk
73.”Affetme, bağışlama, insanlara ve diger canlılara karşı acıma duygusu taşıma, bir
kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü”.
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Temizlik B) Saygı C) Çıkarcılık D) Merhamet
74. “Kendisinin ihtiyaci olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu,
özgecilik.” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Doğruluk B) Sevgi C) Saygı D) Diğergamlılık
75. “Yapılan bir hata ya da kusuru bağışlamak.” Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik B) Saygılı OImak C) Affetmek D) Dürüstlük
76. “Peygamberimizin (as) “Eger mü’minlere güç1ük verecek olmasaydı, onlara her namaz
için ………….. kullanmayı emrederdim.” dediği, belli ağaçların dal ve köklerinden yapılan ve
diş fırçalanmasında kullanzlan temizlik aracı.
A) Misvak B) Besmele C) Abdest D) Temizlik
77. “Ahlaki tüm güzel prensiplerin özü ve dayanak noktası olan duygu, karşılık bekmeden
yapılan yardım, lütuf, ihsan.” Tanımı aşağıdakilerden hangisidir? .
A) Cömertlik B) İyilik C) Sabır D) Zekat
78. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Adalet-Cehalet B) Kin-Din C) Örf -Adet D) Kul Hakkı-Hoş Görü
79. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Merhamet-Şefkat B) Sevgi-Sükunet C) Cimrilik-Cana Yakınlık D) Adalet-Sabır
80. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Duyarsızlık-Düşmanlık B) Kötülük-Sorumsuzluk
C) Menfaatçilik-Zulüm D) Münafıklık-İki Yüzlülük
81. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Zulüm-İyilik B) Gösteriş- Hasislik C) Aldatma-Acımasızlık D) Adalet-Doğruluk
82. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Adam Kayırma-Çikarcılık B) Merhametsizlik-Haksızlık
C) Bağışlama-Affetme D) Dostluk-Düşmanlık
83. “Müslüman küçüklerine karşı sevgi besleyen, büyüklerine karşı …….. duyan
kimsedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) Hasetlik B) Merhamet C) Saygı D) Bağışlama
84. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zrt kavramlardır?
A) Menfaatçilik-Çıkarcılık B) Affetmek Cezalandırmak,
C) Dostluk-Arkadaşlık D) Dedikodu yapmak Gıybet Etmek
85. “Aşağıdaki kavramlardan hangisi münafıkların özelliklerindendir?
A) Ahde vefa B) Cesurluk C) Fedakarlık D) İki Yüzlülük
86. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Mü’min-Kafir B) Sevgi-Sükunet C) Haksızlık-Bencillik D) Yardımlaşma-Dayanışma
87. “Komşusu açken tok yatan bizden degildir” sözü nedir?
a) Ayet b) Hadis c) Atasözü d) Kelami Kibar
88. Peygamberimizin (as) Özellikle “Emrolunduğun gibi dost dogru ol” ayetinden dolayı
kendisini ihtiyarlattığını söylediği sure hangisidir?
a) Alak suresi b) Hud Suresi c)Maide Suresi d) A’raf Suresi
89.”Ben ………tamamlamak için gönderildim ” hadisi şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi uygundur?
a) Kurban b) Sünnet c) Güzel ahlak d) İbadet
90. “Bağışlamak” sözcüğünün bir diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntikam b) Sözde durmak c) İyilik d) Affetmek
91. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bakımdan iyi davranışlardan degildir?
a) Yardım Etmek b) Cezalandırmak c) Şükretmek d) Dua etmek
92. “Anlayışlı olmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Hoşgörülü olmak b) Sinirli olmak c) Teşekkür etmek d) Gıybet etmek
93. “İnsan sahip oldugu imkanlari başkalanna da sunmalı” ne demektir?
a) Cimrilik b) Menfeatcilik c) Bencillik d) Yardım etmek
94. İslam’ın 5 şartından hangisi yardımlaşmak anlamındadir?
a) Namaz kılmak b) Zekat vermek c) Hacca gitmek d) Oruç tutmak
95. Aşağıdakilerden hangisi müslümana yakışmayan dasvranışlardandır?
a) Yardım etmek b) İçki içmek c) Selam vermek d) Sözünde durmak
96. Aşağıdakilerden hangisi “münafıklığın alametlerinden” degildir?
a) Yalan söylemek b) Sözünde durmamak
c) Emanete hiyanet etmek d) Güzel söz söylemek
97. “Adaletli olmak” ne demektir?
a) İnsanlar arasında ayrım yapmak b) İnsanlara zulmetmek
c) Her şeyin ve herkesin hakkını vermek d) Haksızlık yapmak
98. “Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanın sahip olması gereken özelliklerden degildir?
a) Fedakarlık b) Yardım etmek c) Hased etmek d) Doğru söylemek
CEVAP ANAHTARI AHLAK
1) A 16) B 31) D 46) D 61) D 76) A 91) B
2) A 17) A 32) A 47) C 62) C 77) A 92) A
3) C 18) D 33) D 48) B 63) A 78) C 93) D
4) B 19) A 34) B 49) A 64) D 79) A 94) B
5) D 20) A 35) D 50) C 65) B 80) D 95) B
6) D 21) D 36) A 51) D 66) C 81) A 96) D
7) A 22) A 37) D 52) B 67) A 82) D 97) C
8) B 23) D 38) B 53) C 68) D 83) C 98) C
9) C 24) C 39) C 54) C 69) B 84) B
10) A 25) C 40) D 55) A 70) A 85) D
11) D 26) D 41) D 56) B 71) C 86) D
12) C 27) A 42) A 57) D 72) B 87) B
13) A 28) D 43) C 58) C 73) D 88) B
14) B 29) C 44) B 59) A 74) D 89) C
15) D 30) B 45) A 60) B 75) C 90) D

30

Nisan
2012

Dini Bilgiler: Fıkıh-İlmihal, Akâid, İslam Tarihi, Siyer, Tasavvuf, Hadîs ..

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  742 Kez Okundu

1-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi.
2- Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.
3- Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir, Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
4- İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.
5-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
6-Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
7- İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.
8-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
9-Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
10- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
11- Ganimet : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
12-İslam’da ilk ganimet ve esir Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
13- Ehli Beyt :P eygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
14- Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.
15-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 müşrik öldürüldü.
16- Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
17-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi Hassan Bin Sabit.
18-Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
19-Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane
20-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
21-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
22-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
23-İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz Osman ve ailesi Rukiye’nin de
bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır
24- Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir

30

Nisan
2012

DİYANET MBST-YETERLİLİK SINAVLARI PRATİK SİYER KONULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  840 Kez Okundu

1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptığı sırada müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlaşmalarının yapıldığı yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmış olduklari iki anlaşma ve sözleşmelere”Akabe Biatlari” adı verilmiştir.
4.Akabe biati(M.621):12 kişi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kişi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
7-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
8-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
9-Ashab- Suffe:Peygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
10-Ashabü`ş-Şecere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
11-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
12-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
13-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
14-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
15-Bi`set-i Muhammediye Peygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
16-Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
17-Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
18-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.
19-Cahiliye:Islam`dan önce Arap yarimadasindaki döneme verilen isimdir.
20-Cemel olayi:Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Talha ve Zübeyr 30 bin , Hz.Ali 20 bin kisi.Netice de her iki taraftan 10 bin sehit ediliyor.
21-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
22-Cebel-iSevr:Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
23-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
24-CESSAME:Hz.Hatice (R.Anha) nin arkadaşı.Cessame adlı yaşlı bir kadın idi.Peygamberimizin yanına geldi tanıdığı halde ismini sordu.Cessame dedi.Cessame, çirkin şey anlamına geliyordu.Peygamberimizde ; sen Cessame değil Hassene(Güzel şey) sin, dedi.Bir anda kadın güzelleşti.Bu yaşlı kadına oldukça iltifat etti.Ayrılıp gittikten sonra Hz.Aişe bu ilginin sebebini sordu.Peygamber Efendimiz de, Haticenin arkadaşı idi.Onunla evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi.
25-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
26-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
27-Daru`l Erkam:Peygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
28-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
29-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
30-Dendan-i Seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
31-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
32-Delailu`n-Nübüvve:Peygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
33-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
34-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(İslam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
35-Ebu Leheb:Peygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
36-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Haram`in müezzini.
37-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
38-Ebu Türab:Hz.Ali`nin lakabi.
39-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
40-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
41-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
42-Ebu Zeri –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
43-Ebutalib`in ogullari:Peygamberimizin amcasi Ebu Talib`in ogullari:Hz.Ali, Hz.Cafer,Akil,Talib.
44-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
45-Ensar:Mekke`den Medine`ye göc etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardim eden Medineli müslümanlara denir.
46-Ensar`in üc büyük sairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.Ensar `dan ilk sehiz olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
47-Elçiler:Arap yari adasinin cesitli yörelerinden gelen elciler( 70`i asiyordu).Peygamberimiz, bu heyetlere karsi son derece misafirperver davranmis ve onlarla bizzat ilgilenmisti.Kalacak yer olarak da sahabenin evleri, Suffe ve mescidin yaninda bir cadir misafirhane olarak kullaniyordu.
48-Enes:Hz.Enes sahabe.Enes(r.a) diyorki:10 yil peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacik olsun(Of) dedigini isitmedim.(H.Enbiya Sh.436-437)
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
49-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
50-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
51-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
52-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
53-ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
54-Etiyopya:Dogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
55-Ezvac-i Tahirat:P eygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep,
56-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
57-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe
58-Hamza:Uhut`ta , Hz.Hamza Peygamberimizin amcasi Ebu Sufyan`nin esi Hind`in tuttugu Vahsi tarafindan Hz.Hamza seyyidüsüheda sehit oldu.Vahsi, Cübeyr b. Mutin`in kölesi. Hz.Hamza 55 yasinda idi.Hz.Hamza kabre abdullah bin Cahs ile defnedildi.Musab b.Umeyr ve Enes b. malik´in amcasi, Enes b. Nadir bunlar arasindadir.
58-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
59-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
60-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
61-Haris İbn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
62-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.
63-Muhammed-ül Emin:P ogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
64-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
65-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
66-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
67-Mariye(ö.16/637)P eygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
68-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
69-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
70-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
71-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
72-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
73-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
74-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
75-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
76-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
77-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
78-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
79-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
80-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
81-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas)P eygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
82-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
83-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
84-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
85-Peygamberimizin cocuklari:Peygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
Bin sene evvel¸ iğne ucuyle delindi zar;
Resûlden haber geldi¸ mezarsız öldü Sezar!.. (1947)

Kaynak:

1-Siyer-i Nebi(DİB)

2-Peygamberim(DİB)

3-Hatemül Enbiya (DİB)

4-İslam Ansiklopedisi(TDV)

5-K.Kerim Meali(DİB)

 

Toplam 194 sayfa, 159. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030157158159160161170180190...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.