19

Mayıs
2012

DİB Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Karışık Özet Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  850 Kez Okundu

ışıltılı hareketli gül gifleri

1- Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin tanımıdır?
a) İnsanın yararına ve zararına olan şeyleri bilmesine Akaid denir.
b) İnsanın nasıl namaz kılacağını açıklayan ilim dalına Akaid denir.
c) Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
d) Peygamber Efendimizin hayatını anlatan ilim dalına Akaid denir.
2- Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?
a) Akaid b) Din c) İman d) Vahiy
3- İnsanların kendi kafalarından uydurmuş oldukları dinlere ne ad verilir?
a) Hak din b) Muharref dinler
c) Bâtıl dinler d) Dinsizlik dini
4) Seçeneklerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarındandır?
a) Kıdem b) Basar c) İlim d) Tekvin
5- Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın “Vahdâniyyet” sıfatının tanımıdır?
a) Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiç bir şeye benzemez.
b) Allah Teâlâ’nın bilmesi demektir.
c) Allah Teâlâ’nın dile ihtiyaç duymadan konuşması demektir.
d) Allah Teâlâ’nın bir olması demektir.
6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meleklerin özelliklerindendir?
a) Yemezler ve içmezler b) Erkeklik ve dişilikleri vardır
c) Evlenip çoğalırlar d) Ateşten yaratılmışlardır
7- Tabiat olaylarını düzenleyen melek, seçeneklerden hangisidir?
a) Azrâil b) İsrâfil c)Mîkâil d) Cebrâil
8- Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkamayan varlıklar, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Melekler b) Cinler c) İnsanlar d) Hayvanlar
9- İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan melekler hangisidir?
a) Münker Nekir b) Kirâmen Kâtibîn
c) Cebrâil d) Mîkâil
10- 16/Nahl sûresi 36. âyete göre, peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir?
a) Allah’a ibâdet/kulluk edilmesi ve tâğutlardan kaçınılmasını tebliğ etmek
b) İnsanlara güzel ahlâk örneklerini göstermek
c) Allah’ın varlığını kabul ettirip tek yaratıcı olarak Allah’ı tanıtmak
d) Yeryüzünde halife olarak yaratıldıklarını insanlara öğretmek
11- Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere ne denir?
a) Kitap b) Vahiy c) Suhuf d) Şeriat
12- Allah’ın dilediği şeyleri, vâsıtasız olarak peygamberlerin kalbine koyması, vahyin hangi çeşididir?
a) Sâdık rüya ile b) Perde arkasından
c) Melek aracılığı ile d) İlham yolu ile
13- Allah Teâlâ, Kitapları insanlara niçin göndermiştir?
a) Okusunlar diye b) Okuyup amel etsinler diye
c) Diğer insanlara aktarsınlar diye d) Ölülere okusunlar diye
14- Seçeneklerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
a) Kur’ân-ı Kerim hiçbir bozulmaya uğramamış ve uğramayacaktır.
b) Kur’ân-ı Kerim toplu olarak değil; parça parça indirilmiştir.
c) Kur’ân-ı Kerim bütün insanlara gelmiştir.
d) Kur’ân-ı Kerim’den sonra yine kitap gelecektir.
15- Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren kimsedir?
a) Peygamber Efendimiz b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebû Bekir d) Hz. Osman
16- Seçeneklerden hangisi Akaid ilminin amaçlarındandır?
a) Peygamber Efendimiz’in hayatını doğru şekilde öğretmek.
b) Müslümanların ibâdetlerini nasıl yapacaklarını öğretmek.
c) Kur’ân-ı Kerim’in tefsirini doğru olarak öğretmek.
d) Müslümanların İmanlarını yanlış ve bâtıl inançlardan korumak.
17- Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin konusudur?
a) Ahlâkî esaslar b) Amelî esaslar
c) İtikadî esaslar d) Hukukî esaslar
18- Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçimine ne ad verilir?
a) Akaid b) Din c) Fıkıh d) Devlet
19- Seçeneklerden hangisi İslâm dininin hükümlerinden değildir?
a) Din b) İman c) Amel d) Hukuk
20- Aşağıkilerden hangisi İslâm’ın özelliklerinden değildir?
a) Rabbânîdir b) Evrenseldir
c) Tevhid dinidir d) Arapların dinidir
21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sözlük karşılığı olarak; “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek” anlamlarına gelir?
a) İman b) İslâm c) İtikat d) Din
22) Aşağıdakilerden hangisi, sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir?
a) Din b) Rasûl c) Mûcize d) İman
23) Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın subûti sıfatlarındandır?
a) Tekvin b) Kıdem c) Beka d) Vücud
24) Allah’ın “sonradan yaratılmış olan şeylere benzememesi” demek olan sıfatına ne denir?
a) Kıyam binefsihi b) Muhâlefetün lilhavâdis
c) Tekvin d) Vahdâniyet
25) Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kirâmen Kâtibin b) Rıdvan meleği
c) Münker Nekir d) Azrâil
26) Aşağıdakilerden hangisi birkaç sahifeden oluşan kitaplara verilen isimdir?
a) Suhuf b) Fasikül c) Vahiy d) Kitap
27) Seçeneklerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan biri değildir?
a) Kıdem b) Tebliğ c) Fetânet d) Sıdk
28) Peygamberlerde bulunması gereken ismet sıfatının anlamı nedir?
a) Güvenilir olmak b) Büyük günah işlememek
c) Akıllı ve zeki olmak d) Doğru olmak
29)Peygamber olan kimselerin peygamber olmadan önce ellerinden ortaya çıkan hârikulâde şeylere ne ad verilir?
a) Mûcize b) İrhâsât c) Kerâmet d) İstidrac
30) Bazı büyük zatların Kur’ân-ı Kerim de ismi geçtiği halde kendilerinin peygamber olup olmadığı şüphelidir. Seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Zekeriyya b) Lokman c) Üzeyr d) Zülkarneyn
31) Âhirette amellerin tartılması için kurulacak olan teraziye ne ad verilir?
a) Sırat b) Şefaat c) Mîzan d) Amel defteri
32) Aşağıdakilerden hangisi vahiy çeşitlerinden değildir?
a) Sâdık rüya ile vahiy b) Perde arkasından gelen vahiy
c) İsrâfil (a.s.) aracılığı ile vahiy d) İlham yoluyla vahiy
33) İslâm’ın tüm hükümlerini kabul edip, nefsine ağır geldiği için bazılarını yerine getirmekte ihmali olan kimseye ne denir?
a) Münâfık b) Günahkâr Müslüman c) Müşrik d) Kâfir
34) Bâtıl dinlerin gerçek mimarı kimdir?
a) Firavun b) Nemrut c) Ebû cehil d) Şeytan
35) Aşağıdakilerden hangisi bâtıl dinlerden değildir?
a) Komünizm b) Yahûdilik c) Laiklik d) Sosyalizm
36) İslâm dininin vahye dayalı olması, onun hangi özelliğindendir?
a) İnsanî oluşu b) Rabbânî oluşu
c) Evrensel oluşu d) Kolay oluşu
37) Allah’ın varlığının sonu olmaması demek olan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beka b) Kıdem c) Vücud d) Vahdâniyyet
38) Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismi nedir?
a) Zebâni b) Rıdvan c) Mâlik d) Mîkâil
39) Bir müslümanın yaptığı herhangi bir davranışın Allah’a ibâdet sayılabilmesi için gerekli üç şart vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Meşrûiyet: Yapılan davranışın Allah’ın müsâade ettiği veya emrettiği bir şey olması
b) Usûl/Metod: Allah’ın emrettiği ve Rasûlullah’ın yaptığı şekilde yapılması
c) Hizmet: Yapılan eylemin Allah’ın dinine hizmet ve yardım özelliği taşıması
d) Niyet: Allah rızâsı için yapılması; başka bir çıkar veya riyâ gibi sebeplerle yapılmaması
40) Aşağıdakilerden hangisi hak dinin özelliklerinden değildir?
a) Tüm peygamberlerin şeriatini kabul b) Meleklere inanmak
c) Âhirete inanç d) İtikatta değişmezlik vardır
41) Sözlükte gayret göstermek, tüm gücünü kullanmak anlamına gelen, terim olarak İslâm âlimlerinin Kur’an ve Sünnetteki hükümlerinden yola çıkarak zamanının ve toplumunun sorunlarına çözüm getirmek için vermiş oldukları fetvâlara ad olan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlim b) Fetvâ c) Mezhep d) İctihad
42) Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” diye tarif edilen sıfata ne ad verilir?
a) İsmet b) Sıdk c) Emânet d) Fetânet
43) Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması aşağıdaki hârikalardan hangisine bir örnektir?
a) İrhâsat b) Mûcize c) Kerâmet d) İstidrac
44) Aşağıdakilerden hangisi istidraca bir örnek olabilir?
a) Peygamber efendimizin şehâdet parmağı ile ayı ikiye ayırması
b) Hz. Mûsâ’nın asası ile denizi ikiye ayırması
c)Uzun yıllar yaşayan Firavunun başının bile ağrımaması
d) Taşların ve ağaçların Peygamber Efendimiz’e selâm vermesi
45) “Yoksa siz Kitaptan bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanların cezâsı, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Onlar kıyâmet gününde de azâbın en şiddetlisine itilirler” (2/Bakara, 85) âyeti aşağıdakilerden hangisine delil olabilecek bir âyettir?
a) İtikad esasları değişmez
b) İtikad esasları bölünme kabul etmez bir bütündür
c) İtikad esasları evrenseldir
d) İtikad esasları, insana mutluluk verir

46) Cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüye ne ad verilir?
a) Mizan b) Kevser c) Sırat d) Mahşer
47) İrhâsat ile mûcize arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mûcizeyi Nebî olanlar, irhâsatı Rasûl olanlar gösterir.
b) Mûcizenin benzerini kimse getiremez ama irhâsatın benzerini başka insanlar da getirebilir.
c) Mûcizeyi, peygamber olacak olan kimseler peygamber olmadan önce gösterirler, irhâsatı ise peygamber olduktan sonra gösterirler.
d) Mûcizeyi, peygamber olacak olan kimseler peygamber olduktan sonra gösterirler, irhâsatı ise peygamber olmadan önce gösterirler.
48) Allah (c.c) insanlara kaç tane peygamber göndermiştir?
a) 25 peygamber b) 28 peygamber
c) 124 000 peygamber d) Sayısını ancak Allah bilir
49) Aşağıdakilerden hangisi insanı küfre düşürmez?
a) İslâm’daki emir ve yasakların gereksiz olduğuna inanmak.
b) Tâğutlara gönülden itaat etmek.
c) İslâm’ın emir ve yasaklarını kabul ettiği halde bir kısmını yerine getirmemek .
d) Allah’tan başkasına ilâh derecesinde aşırı sevgi saygı göstermek.
50) “Varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç olmaması”, Allah Teâlâ’nın hangi sıfatının açıklamasıdır?
a) Vücud b) Kıyam bi-nefsihi
c) Muhâfetün-lil havâdis d) Vahdâniyyet
51) Seçeneklerden hangisi Akaid ilminin amacı değildir?
a) Hangi inançta olursa olsun, insanın ahlâklı olmasını sağlamak.
b) İnsanın hayata bakışını, dünya görüşünü İslâm’a uygun hale getirmek.
c) İnsanı zararlı inançlardan ve fikirlerden korumak.
d) İnsanın dünya ve âhiret saâdetine ermesini sağlamak.
52) Aşağıdakilerden hangisi “şirk”in çeşitlerinden biri değildir?
a) Allah’ın emirlerini ve yasaklarını kabul ettiği halde, bir kısmını yerine getirmemek.
b) Allah’a inanmakla birlikte, Allah’a yaklaştıracağı inancıyla başka varlıklara tapmak.
c) Allah’la beraber başka bir tanrının varlığını kabul etmek.
d) Kâinattaki her olayın, Allah’ın dilemesiyle değil; kendi kendi kendine meydana geldiğine inanmak.
53) İnsanın yüce ve hâkimiyet sahibi birine boyun eğmesi, itaat etmesi, ona isyan etmeden kulluk etmesine ne denir?
a) İbâdet b) İsyan c) Küfür d) Şükür
54) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “tevhid” kelimesinin tanımıdır?
a) Allah’a zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde ortak güçler tanımak.
b) Allah’ın, insanlara, yapmalarını kesin bir şekilde emrettiği fiillere tevhid denir.
c) Kişinin leh ve aleyhinde olan hükümleri, fıkıh kurallarını öğreten ilmin adıdır.
d) Allah’ın zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde bir tek olduğuna inanmak.
55) İslâm’ın hükümleri; 1- İman 2- Amel 3- Ahlâk 4- Hukuk olmak üzere dört kısma ayrılır. Buna göre, “devlet yönetimi, toplum idaresi, evlenme, boşanma, ticaret, cezâlar, dâvâlar ve miras ile ilgili hükümler” yukarıdaki hükümlerden hangisine girer?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
56) “Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlullah” ifâdesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed (s.a.s.)’den başka peygamber yoktur.
b) Ben şâhitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben yine şâhitlik ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kuludur.
c) Allah’tan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun Rasûlüdür (peygamberidir).
d) Allah birdir, O’ndan başka tanrı yoktur. Muhammed bir tek peygamberdir.
57) “Kanun ve hüküm koyan, otorite ve güç sahibi, kendisinden yardım istenilen, ibâdet edilen, güvenilen, sevilen ve korkulan, itaat edilen ve emirlerine uyulan ihtiyaçları gideren, duâya karşılık veren, belâları gideren” gibi anlamlara gelen kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rab b) İlâh c) Tâğut d) Bel’am
58) “İster kulluk maksadıyla olsun, isterse başka sebeple herhangi bir varlığa duyulan bağlılık, göste-rilen tevâzu, saygı, yapılan itaat, o varlığa …………….. demektir.” Bu ifâdedeki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) ibâdet etmek b) isyan etmek
c) küfretmek d) şükretmek
59) Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancını bozmaz?
a) Allah’dan başkasına ibâdet ve itaat etmek.
b) Allah’dan başkasına duâ ve tevekkül etmek.
c) Mü’min olduğu halde bazı günahlar işlemek.
d) İslâm’ı hafife almak, İslâm Diniyle alay etmek.
60) Aşağıdakilerden hangisi bir adı İslâm olan Hak dinin bozulmuş (tahrif edilmiş) şeklidir?
a) Yahûdilik b) Budizm c) Laiklik d) Mecusilik
61) Aşağıdakilerden hangisi tevhidi bozan fiillerden değildir?
a) Allah’tan başkasına helâl ve haram kılma yetkisi vermek.
b) Allah’a tevekkül etmek.
c) İbâdeti Allah’tan başkası adına yapmak.
d) Kur’an’daki hükümlerden bazısının günümüzde geçersiz olduğunu söylemek.
61-Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?Vacip

62-Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?Hz. Musa

63- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?Vacip

64-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
65-Hangi dinde misyonerlik karakteri görülmez?Yahudilik
66-Hz. Peygamberin a.s yanına izinsiz girebilme müsaadesi olan tek sahâbidir. Irak tefsir ekolünün temelini atmıştır. Bu sahabi kimdir?Abdullah ibn Mesud
67-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
68-Bir kimsenin üstünlüklerini güzelliklerini çekememek bunların yok olmasını istemeğe ne denir?Haset
69-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
70-Her ayetinde Allah c.c lafzı olan sure hangisidir?Mücadele
71- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?2006 İstanbul
72-Bedir gazvesini anlatan sure hangisidir?Enfal
73- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?2006 İstanbul
74-Uhud Gazvesini anlatan sure hangisidir?Al-i İmran
75- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?ızdıba
76-Malik adlı meleğin görevi nedir?Cehennem bekçiliği
77- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?ızdıba
78- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
79-Hendek Gazvesini anlatan sure hangisidir?Ahzab
80-Vasıl b. Ata hangi mezhebin kurucusudur?Mutezile
81- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
82- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
83-Habeşistan’a yapılan birinci hicret hangi tarihte gerçekleşmiştir?Peygamberliğin 5 yılında
84-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir? Her şavt için bir sadaka
85-Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?Tevbe
86-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir? Her şavt için bir sadaka
87- Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? Hilye
88-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?ihsar
89- Hz. Peygamberin beşeri yönü yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türünün adı nedir?Şemail
90- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?Abdullah b. Ebubekir
91-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?İhsar
92-İlk tehallülden sonra henüz ziyeret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?Dem
ışıltılı hareketli gül gifleri

94- Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
95- Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlerle yapılmıştır?
a) Tebük seferi sonrasında Bizanslılarla.
b) Hayber fethi sonrasında Yahûdîlerle.
c) Mekke Fethi öncesi Kureyşli müşriklerle.
d) Medîne’ye hicret ettiğinde Medîne’deki Yahûdî kabîleleriyle.
96- Müslümanlar ilk kez hangi olaydan sonra Kâbe’de açık ve toplu ibâdet yapmaya başlamışlardır?
a) Vahyin fetret döneminin bitmesiyle.
b) Açık davetin başlamasıyla.
c) Hz. Ebû Bekir’in müslüman olmasıyla.
d) Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olmasıyla.
96- Habeşistan’a hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
a) Mekke döneminin 5. yılında, ilk seferinde 16, ikinci seferinde 90 kişi ile gerçekleşmiştir.
b) Mekke döneminin 10. yılında, bir defada 90 kişinin hicretiyle gerçekleşmiştir.
c) Mekke döneminin 8. yılında, ilk seferinde 10, ikincide 55 kişi ile 2 grup halinde gerçekleşmiştir.
d) Mekke döneminin 4. yılında 40 kişiyle gerçekleşmiştir.
97- Medîneli müslümanların Hz. Peygamber’den istedikleri öğretmen kimdir?
a) Es’ad bin Zürâre.
b) Enes bin Mâlik.
c) Ukbe bin Âmir.
d) Mus’ab bin Umeyr.
98-Yaptıkları anlaşmayı ilk bozan, daha sonra ihanetleri ve Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medîne’den çıkartılarark sürülen Yahûdî kabilesi hangisidir?
a) Benî Kaynuka.
b) Benî Kureyza.
c) Benî Nadir.
d) Benî Mustalik.
99- Hudeybiye anlaşmasında, müslümanların aleyhine olan fakat daha sonra müşrikler tarafından kaldırılması istenen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müslümanların, bu yıl geri dönüp, umre için gelecek yıl Mekke’ye girebilmeleri.
b) Müslümanların, kılıçtan başka bir silah taşıyamayacakları.
c) Arap kabilelerinin, iki taraftan biri ile ittifak kurabilecekleri.
d) Mekke’ye sığınan hiç bir Medînelinin iâde edilmeyeceği; Medîne’ye sığınanların ise geri verileceği.

100-Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte savaşı kimlerle yapılmıştır?
a) Mekkeli müşriklerle.
b) Benî Nadr Yahûdîleriyle.
c) Rumlarla (Bizans).
d) Mekke dışındaki müşrik kabîlelerle.
101- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emzirmemiştir?
a) Âmine binti Vehb.
b) Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe.
c) Halîme binti Ebî Züeyb.
d) Ebû Tâlib’in eşi Fâtıma binti Esed.
103-Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında.
b) Mekke’de M. 623 tarihinde Zilkâde ayında.
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Recep ayında.
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Ramazan ayında.
104- Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
105-“İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.

106- Bedir harbinde Hz. Peygamberin, ordunun konaklamasıyla ilgili olarak görüşünü kabul ettiği sahâbe hangisidir?
a) Sa’d b. Muâz.
b) Mus’ab b. Umeyr.
c) Hz. Ömer.
d) Habbâb b. Münzir.
107- Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene.
b) Câbir b. Abdullah.
c) Abdullah b. Revâha.
d) Muâviye b. Ebî Süfyân.
108- Ezânı ilk rüyasında gören ve rüyasını Peygamberimize (s.a.v) anlatan sahâbe kimdir?
a) Selmân-ı Fârisî.
b) Hz. Osman.
c) Abdullah b. Zeyd el Ensârî.
d) Bilâl-i Habeşî.
109- Kâbe’deki vazifelerden biri olan hicâbenin anlamı nedir?
a) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
b) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
c) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
d) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.
110- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların içeceklerini temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
111- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmak görevidir?
a) Rifâde.
b) Sikâye.
c) Hicâbe.
d) Sidâne.
112-Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların yiyecek temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
113- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?
a) Hicâbe.
b) Sidâne.
c) Sikâye.
d) Rifâde.
114- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emziren kadınlardan biri değildir?
a) Hz. Âmine.
b) Hz. Süveybe.
c) Hz. Halîme.
d) Hz. Sevde.
115-Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.
116-Ridde hareketleri hangi halîfe zamanında ortaya çıkmıştır?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Ömer.
c) Hz. Osman.
d) Hârûn Reşîd.
117-İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabîleye İslâm dinini öğretmek için gönderilen çok sayıdaki hâfız sahâbenin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin adı nedir?
a) Hayber.
b) Bi’r-i Mâûne.
c) Batn-ı Rabiğ.
d) Batn-ı Nahle.
118- Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, hicretten sonra Medîne’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
a) Kervan ticaretini sürdürmeleri.
b) Medînelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmaları.
c) Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları.
d) Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları.
119- İslâmiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mîmârîleri yokken, giderek mîmârîde belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eski Arap uygarlığı.
b) Arap-Çin ilişkileri.
c) Fethedilen ülkelerin kültürleri.
d) Hellen uygarlığı.
120- Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
121- Müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür ve boykotun delinmesine öncülük edenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) 3 yıl –Hişâm b. Amr, Züheyl b. Ebû Ümeyye.
b) 2 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.
c) 1 yıl, Ebû Leheb, Ebû Cehil.
d) 3 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.

29. Aşağıdakilerden hangisi Tâif ile Nahle arasında kurulan, her yöreden insanın geldiği en ünlü panayırdır?
a) Zülmecâz.
b) Ukkâz.
c) San’a.
d) Dûmetu’l-cendel.
122-Peygamberimiz yirmili yaşlarında iken amcaları ile birlikte hangi savaşa katılmıştır?
a) Buas savaşı.
b) Ficâr savaşı.
c) Gabra savaşı.
d) Dahis savaşı.
123- Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.

124-Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
125- Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylardan biri değildir?
a) Muharrem.
b) Recep.
c) Zilhicce.
d) Ramazan.
126-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in asıl adıdır?
a) Abdullah.
b) Hâşim.
c) Şeybe.
d) Abd-i Menâf.
127- Peygamberimizin babaannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âişe.
b) Fâtıma.
c) Şifâ.
d) Ümm-ü Rummân.
128-Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nesîbe.
b) Hanne.
c) Atîke.
d) Berre.
129- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.
130- Peygamber Efendimizin, Hz. Hatîce dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur?
a) Hz. Safiyye.
b) Hz. Zeynep.
c) Hz. Mâriye.
d) Hz. Hafsa.
131- Efendimizin, Hz. İbrâhîm’in Hanîf dînine uygun olarak Hira mağarasında yaptığı tefekkürî ibâdete ne denir?
a) Tehannüs.
b) İrhâsât.
c) İnzivâ.
d) Îtikâf.
132- Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
133- Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.
134- Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
a) Evs Kabîlesi.
b) Kureyş Kabîlesi.
c) Hazrec Kabîlesi.
d) Benî Nadr.
135-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslâm’a davet etmek için mektup gönderdiği yerlerden değildir?
a) Yelemlem.
b) Bizans.
c) Şam.
d) Yemen.
136- Medîne’ye gelerek Peygamberimiz ile görüşen, mescitte ibâdet yapmak isteyen, Peygamberimize Hz. Îsâ ile ilgili sorular soran ve İslâm’ı kabul etmemekle birlikte cizye vergisi vermeyi kabul eden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayber Yahûdîleri.
b) Ezruh Hristiyanları.
c) Gassânî Hristiyanları.
d) Necrân Hristiyanları.
137- Aşağıdakilerden hangisi Hicret esnasında Medîne’de Yaşayan Yahûdî kabîlelerinden birisi değildir?
a) Benî Kureyza.
b) Benî Nadr.
c) Benî Sakîf.
d) Benî Kaynuka.
138-Hz. Muhammed’in Bizans’ın Busra Valisine Gönderdiği elçinin, yine Bizans’ın Gassânî Valisi tarafından öldürülmesi üzerine 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin Müslüman’ın kahramanca çarpıştıkları savaş ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huneyn Savaşı–630.
b) Mûte Savaşı–629.
c) Hayber Savaşı–629.
d) Tebük Seferi–631.
139- İslâm’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
a) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması.
b) Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlâli.
c) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması.
d) Havanın çok sıcak olması.
140- Yahûdîler, Hz. Peygambere yaptıkları suikast girişiminden sonra Medîne’den sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebû Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle h 5/m. 24 Ocak 627 tarihinde Medîne’ye hücûm ettiler.. Yukarıda hangi savaş anlatılmaktadır?
a) Uhud.
b) Hendek.
c) Bedir.
d) Mûte.
141-Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Rasûlü, Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğüne dair yanlış haber gelince Peygamberimiz elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biât etmeye davet etti. Sahâbeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biât ettiler. Semûre ağacının altında yapılan bu biâte ne ad verilir?
a) Biat-ı Rıdvân.
b) I. Akabe Biâtı.
c) Biât-ı Kazâ.
d) II. Akabe Biâtı.
142- Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
143- Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
144- Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
145- Sûriye’den gelen tüccarların Bizans’ın Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduğunu haber vermeleri üzerine, Hz. Muhammed bir ordu hazırlayarak Bizans ordusuna karşı sefere çıkmış, Sûriye yakınlarına kadar gelmişlerdi. Fakat karşılarına düşman ordusunun çıkmaması üzerine Medîne’ye geri dönmüşlerdi. Bahsedilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tâif Kuşatması.
b) Hayber Savaşı.
c) Tebük Seferi.
d) Mûte Savaşı.
146- Peygamberimizin elçiler göndererek İslâm’a davet ettiği devletlerin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bizans imparatorluğu.
b) Îrân kisrâsı.
c) İskenderiye krallığı.
d) Roma İmparatorluğu.
147-Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
148-Hendek savaşında müşriklerle ittifak yapan Benî Kureyza Yahûdîlerini arasını yeniden açan yeni Müslüman kimdir?
a) Nuaym b. Mes’ûd.
b) Benî Nadr
c) Benî Kaynuka.
d) Ebû Süfyân.

19

Mayıs
2012

MEDİNE GÜLÜ

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  852 Kez Okundu

Gül Gifleri

Ne kadar da çok sevmişiz seni
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Sen bu ümmetin solmayan gülü
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

Yusuf güzelliğin senden almıştır
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Senden daha güzel üstünü yoktur
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

Biz ümmetin seni görmeden sevdik
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Senin için gözden yaşları döktük
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

18

Mayıs
2012

Bir Annenin Kızına Yaptığı Nasihat

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  382 Kez Okundu

Yavrum, şimdi sana kırk yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatlerde bulunacağım.Bu nasihatlerime uyarsan dünyada mutlu bir evlilik gecirdiğin gibi,ahirette de ebedi saadete ulaşır.

1 – Kanaatkâr ol ! Yâni, kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek herşeyi memnuniyetle kabul et ! Çünkü, kanaat, kalbi huzûra kavuşturur.
2 – Söylenenleri dâima iyi dinle ve kocanıin meşrû (islama uygun) emirlerine itaat et !
3 – Evin ve her şeyin her zaman, temiz, muntazam ve düzenli olsun !
4 – Eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin ! Açlık insanıi huysuz eder, uykusuzluk ise, öfkelendirir.
5 – Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru ! Yaptığın işleri, iyilikleri başa kakma ! iyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz.
6 – Eşinin yakınlarına güzel muâmelede bulun ! Kocanın hatâlarını, yalnız iken, yumuşak bir şekilde söyle !
7 – Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme ! Karı-koca arasındaki sırlar kabre berâberlerinde gömülmelidir.
8 – Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş ! Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı ol ! Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur.
9 – Aranızdaki problemleri kendiniz hâlledin ! Sakın bunları, bize ve başkasına taşıma ! Kimseden medet umma !
10-Kocandan, almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme !
11-Kadının güzel huylusu, eşine Cennet nîmetidir. Sen kocana Cennet nîmeti ol ! Azap çektirme !

18

Mayıs
2012

BAZI TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  402 Kez Okundu

AVRET:Vücudun açılması, gösterilmesi ve bakılması dinen haram olan yerlerine
ve organlarına dinî literatürde avret tabir edilir. Setr-i avret tabiri erkek ve
kadının namaz dışındaki örtünme vecîbesini de belirtmekle birlikte daha çok namaz esnasında belli uzuvların örtülmesini ifadede kullanılır.

“Hz. Peygamber’e ipek bir ferace hediye edilmişti. Hz. Peygamber
bunu giydi ve namaz kıldı. Sonra ondan pek hoşlanmamış bir biçimde üzerinden çıkararak ‘Bu müttakilere yakışmaz’ buyurdu” (Buhârî, “Libâs”, 12).

Atletizm (koşu): Günümüzde en yaygın uygulama imkânı olan spor
dallarından biridir. Koşu yarışmaları, bu sporu yapanların sağlığı açısından yararlı olduğu gibi, bunu izleyenler açısından da heyacan verici, dinlendirici ve hoş vakit geçirici özelliktedir. Hz. Peygamber’in, eşi Hz. Âişe ile zaman zaman koşu yarışı yaptığı, bu şekildeki yarışları teşvik ettiği ve sahâbenin de bu tür yarışmalar yaptığı kaynaklarda zikredilmektedir (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 68).
Güreş: Hz. Peygamber’in, kuvveti ile tanınan Rükâne adındaki birisiyle
güreştiği ve onu yendiği rivayet edilmiştir (İbn Hişâm, Siyer, I, 390-391).
Tam anlamıyla ata sporu olarak adlandırılmaya lâyık olan güreş, hem amatörhem profesyonel olarak teşvik edilmesi gereken bir spor dalıdır.
Okçuluk: Okçuluk ve atıcılık sporuna gelince Hz. Peygamber, “Onlara
karşı elinizden geldiğince kuvvet hazırlayın” (el-Enfâl 8/60) âyetindeki kuvveti,ok atma (remy) olarak açıklamıştır. Bunun yanında, Hz. Peygamber’in ok atmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı teşvik ettiğine dair birçok rivayet vardır(Buhârî, “Cihâd”, 78; Müslim, “İmâre”, 169). Ancak, Hz. Peygamber, tâlimve uygulama yaparken hedef tahtası olarak canlı hayvanların kullanılmasını yasaklamıştır (Buhârî, “Zebâih”, 25).

Binicilik de Hz. Peygamber’in devamlı teşvik ettiği, kazananlara zaman
zaman maddî ödül verdiği, çoğu kere bizzat iştirak ettiği sportif
faaliyetlerdendir(Nesâî, “Hayl”, 16; Tirmizî, “Cihâd”, 22). Çocukluğunda yüzmeyi de öğrenen Resûl-i Ekrem atıcılık, binicilik ve koşunun yanı sıra yüzmenin de öğrenilmesi ve öğretilmesini teşvik etmiş, hatta bir babanın evlâdına karşı vazifelerinden söz ederken onları helâl rızıkla besleme, yazıyı öğretme yanında atıcılık ve yüzme öğretmeyi de zikretmiştir. Bu teşvikler sonucudur ki sahâbîler arasında bu tür faaliyetlerin oldukça yaygın olduğu, Hz. Ömer’in de gerek hutbelerinde Medine halkına, gerek mektup ve tâlimatlarında diğer bölge halklarına ve ordu kumandanlarına atıcılık, binicilik, yüzme, koşu gibi eğitici ve yetiştirici sportif faaliyetlere önem verilmesini, bunların çocuklara öğretilmesini istediği rivayet edilir (Serahsî, Siyerü’l-kebîr,I, 112-113

Halife , “bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse”demektir.

1789 yılında Fransa’da yayımlanan İnsanHakları Bildirisi, Batı’da insan haklarının kazanılmasında en önemli adımlardanbiridir. Fransız Devrimi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini dünyaya ilân etmiştir.
1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilân edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi insan hakları konusunda dünyada atılan en ileri ve en kapsamlı adımdır.
Akid:Sözlükte, “bir şeyin kenarlarını toparlamak, ipin iki ucunu birbirine bağlamak”gibi anlamlara gelen akid, hukuk terimi olarak genelde “hukukî birsonucu meydana getirmek üzere karşılıklı iki iradenin birbirine uygun olarakaçıklanması” anlamını ifade eder.

Hileli artırma (neceş). Hz. Peygamber neceşi yasaklamıştır. Neceş,
satın almak niyeti olmadığı halde, başkalarını kandırmak maksadıyla, satışa arzedilmiş bir malı överek veya benzeri şeyler yaparak fiyatını yükseltmeye çalışmak şeklinde açıklanmaktadır. Diğer bir anlatımla neceş, müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamaktır.

İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı:Böyle bir yasak, sadece cuma günü cuma namazı vakti hakkında vârit
olmuştur. Âyette, “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda)alışverişi terkederek Allah’ı anmaya koşun” (el-Cum‘a 62/9)buyurulmaktadır.Bu âyetten hareketle İslâm hukukçuları, cuma namazı için bugün iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım satımların yasaklandığı konusunda görüş birliği etmişlerdir. Hanefîler, bu yasak hükmünü tahrîmen mekruh, çoğunluk ise haram terimi ile ifade ederler.

Şüf‘a:Fıkhî bir terim olarak şüf‘a, “sahibine, satım akdine konu olan bir akarı,müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi verenbir hakkı” ifade eder.
Takas:Borç ilişkilerinin özel bir türü olan takas (Arapça’da mukassa) hukuk dilinde,“iki kişi arasındaki karşılıklı borçların birbirine mahsup edilmesi”ni ifade eden bir terimdir.
Satım Çeşitleri:İslâm hukukunda satım akdi, satış bedelinin (semen) belirlenme tarzına göre murâbaha, tevliye, vedîa ve müsâveme şeklinde dört kısma ayrılarak incelenir.

18

Mayıs
2012

CUMA NAMAZI ve FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  502 Kez Okundu

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kur’ân-ı Kerîm’in 62. sûresi, cuma namazından bahsettiği için Cuma sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sûrede yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah’ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah’ın lutfunu arayın ve Allah’ı çok çok anın ki felah bulasınız” (el-Cum`a 62/9-10).
Hadis kitaplarında gerek cuma namazının fazileti, gerekse kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terketmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. “Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204; İbn Mâce, “İkametü’s-salât”, 93; Tirmizî, “Cum`a”, 7; Nesâî, “Cum`a”, 2) ve “Birtakım kimseler, ya cuma namazını terketmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar” (Müslim, “Cum`a”, 12; Nesâî, “Cum`a”, 2).
Hz. Peygamber’in cuma namazını ilk defa hicret esnasında, Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesini ziyaretleri sırasında oradaki namazgâhta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. Öte yandan, kaynaklarda daha hicretten önce Es`ad b. Zürâre’nin Medine’de cuma namazı kıldırdığı kaydedilmektedir. Bu durum karşısında cuma namazının ne zaman farz kılındığı hususunda iki farklı rivayet ve görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisine göre cuma namazı Mekke’de farz kılınmış olmakla birlikte müşriklerin baskıları yüzünden orada kılınamamıştır. Diğer rivayete göre, cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır ve ilk cumayı Hz. Peygamber Rânûnâ vadisinde kıldırmıştır. Bu rivayeti benimseyenlere göre, Es`ad b. Zürâre’nin cuma namazı kıldırması uygulaması farz değil, nâfile hükmü kapsamındadır.
Bütün müctehidlere göre cuma namazı farz-ı ayın olup, Resûlullah zamanından itibaren farklı görüş açıklanmadığı için, bu hususta icmâ meydana gelmiştir.
Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan ve farzı iki rek`at olan bir namazdır. Bu namazdan önce hatibin hutbe okuması namazın sıhhat (geçerlilik) şartlarındandır. Cuma namazı o günkü öğle namazının yerini tutar.(DİB İlmihali)

17

Mayıs
2012

KASVA(KUSVA) ON YIL GÜL NEBİ İLE KUTSAL YOLCULUKLARDA BİNEK OLDU

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.482 Kez Okundu

Hz. Ebu Bekir (ra) Kasva isimli deveyi dört yüz dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize (asm) devir etmişti. Hz. Ebubekir (ra)’in bu deveyi hediye ettiği de rivayet edilir. Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatındaki önemli hadiselerde Kasva’nın adı geçmiştir. Bunlardan bazıları: Maide Suresi Rasulüllah (asm)’a bu devenin üzerindeyken nazil olmustur. Peygamber Efendimiz (asm), Medine’ye onun sırtında hicret etmiştir. Mescid-i Nebevi onun çöktüğü yere yapılmıştır. Peygamber Efendimiz (asm), Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sefere yine Kasva ile çıkmıştır. Veda hutbesini de onun sırtında irad etmiştir. Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye Zeyd bin Harise onunla götürmüştü. Kasva Bedir Şehitliğine girebilen tek hayvandır.Bedir Kabristanlığı yapıldıktan sonra hiçbir hayvan oraya girememişken sadece Kasva’nın oraya girilmesine izin verilmiştir
.Kasva, Hz. Ebu Bekir (ra)’in halifeliği zamanında otlağa bırakıldı ve orada kendi halinde yayıla yayıla öldü.
-Peygamberi Zişan efendimizin hicret sırasında Hz. Ebubekir’den (ra) satın aldığı devenin ismi Kasva(Kusva) (diğer ismi Adba’dır. Kasva” diye de ifade edilir. Peygamber Efendimiz (sav)’in devesinin adı “Adbâ” . Bundan başka “Kasvâ” (Kusva olduğunu söyleyenler de vardır) adlı devesi ile “Cedâ” isminde başka bir devesi vardır. (1).KASVA: Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.4 Rebîulevvel pazartesi günü Rasûlüllah ve Hz.Ebû Bekir (R.A.) mağaradan çıkarak mağaranın yanında bekleyen kılavuz Abdullah ibn-i Üreykıt’ın yanına geldiler. Hz.Ebû Bekir, iki devesini de Rasûlü Ekrem’in yanına getirdi ve üstün olanını Rasûlüllah’a arz ederek; “Anam babam sana fedâ olsun! Buyur ya Rasulallah!” dedi. Peygamber Efendimiz; “Ben, bana âit olmayan bir deveye binemem!” deyince, Hz.Ebû Bekir; “O, senindir! Babam anam sana fedâ olsun! Bin!” dedi. Peygamberimiz; “Hayır! Satın aldığın bedeli ne ise bana bildirmedikçe ona binemem!” dedi. (Hz.Ebû Bekir, onu, Harisoğullarının hayvanları arasından seçip başka bir deve ile birlikte 800 dirheme satın almıştı.) Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Onu şu kadara fîlâncalardan satın aldım!” dedi. Peygamber Efendimiz Kusvâ’yı Hz.Ebû Bekr’in satın aldığı 400 dirhem ile kabul edince, Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Yâ Rasûlellah! Artık bu sizindir! Binebilirsiniz!” dedi. Rasûlüllah da, Hz.Ebû Bekir de develerine bindiler. Hz.Ebû Bekir (R.A.), yolda kendilerine hizmet etmek üzere azadlı kölesi Amir ibn-i Füheyre’yi yanına aldı. Yol göstermesinde çok maharetli olan Abdullah ibn-i Üreykıt önlerine düştü. Sevir dağından ayrıldılar.
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret etmek istediği sırada Kusvâ adlı devesine bindi. Allahü teâlânın medhettiği beldelerin en kıymetlisi olan Mekke-i mükerremeden ayrılırken, Kusvâ’yı, harem-i şerîfe (Kâbe-i Muazzama nın etrafındaki mescid) doğru döndürüp, mahzûn bir hâlde; “Vallâhi! Sen Allahü Teâlâ nın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Rabbim katında en sevgili olanısın. Senden çıkarılmamış olsaydım, çıkmazdım. Bana senden daha güzel daha sevgili yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı, çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım” buyurdu.
Peygamber efendimiz Medîne-i münevvereye hicret edip gelince, Medîne’nin ileri gelenleri Kusvâ’nın yularını tutup, Peygamber efendimizin kendi evlerine misâfir olmasını istediler. Onlara; “Devemin (Kusvânın) yularını bırakınız. O me’mûrdur. Kimin evinin önünde çökerse, orada misâfir olurum” buyurdular. Kusvâ Medîne sokaklarından geçerek ilerledi ve bugünkü Mescid-i Nebî’nin (Peygamber efendimizin mescidi) kapısının bulunduğu yere çöktü. Resûlullah efendimiz Kusvâ’nın üzerinden inmedi. Hayvan tekrar ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Eski yere dönüp çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, Kusvâ’nın üzerinden inip; “İnşâallah menzilimiz (ineceğimiz yer) burasıdır?” buyurdu.
Peygamberimiz (sav) devesi Kasvâ’nın üzerindeydi. Mübarek başında yemen işi siyah bir sarık vardı. Sarığın bir ucunu iki omuzu arasına salmıştı. Arkasında dört koldan ve Mekke’nin dört tarafından ordusu ile Mekke’ye doğru yaklaşıyordu. Yanında güzide sahabelerden bir atlı bölüğü vardı. Günlerden mübarek Cuma günü kuşluk vaktiydi. Bir taraftan Fetih Suresini okuyor, diğer taraftan Allah’a hamt ederek şehre yaklaşıyordu. Başarısını ancak Allah’tan biliyor ve kendisine hiçbir pay ayırmadığı için tevazusundan başını önüne eğmişti. Muzaffer bir kumandan gibi değil, Allah’ın nimetlerine layıkıyla hamt ve şükür edememenin verdiği eziklik içinde bir kul gibi Mekke’ye giriyordu. Tevazusundan omuzlarını eğdiği için neredeyse mübarek sakalı devesinin semerine değiverecek gibiydi.Yuları boynuna dolanmış Kasvâ, ilerleyerek Mâlik b. Neccaroğullarına âit evlerin yanına kadar gitti ve oradaki boş bir arsaya çöktü.Peygamber Efendimiz, üzerinden hemen inmedi. Deve, az sonra ayağa kalktı, biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye döndü ve ilk çöktüğü yere geldi. Oraya tekrar çöktü ve artık kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola deprenmeye başladı.Dikkatler Kasvâ’nın üzerine çevrilmişti: Resûl-i Ekrem, onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı, yoksa başka bir yere mi? Henüz kimsenin bu hususta bilgisi yoktu.O sırada Neccaroğullarının mini mini masum kız çocukları, defler çalarak ,“Biz, Neccaroğulları kızlarıyız..Muhammed’in akrabalığı, komşuluğu ne hoştur(2)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kusvâ adındeki devesinin üzerinde bulunduğu ve devenin yulalı Hazret-i Abdullah bin Revâha (r.a.) nın elinde olduğu halde ve sadık arkadaşları da çevrelerinde, kılıçlarını kuşanmış bir şekilde, yürüyerek Mekke’ye girdiler.
Müşriklerin ileri gelenleri; kin, hınç ve kıskançlıkla dolu olarak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) i gözetlemek için Handeme, Kuaykıan dağına çıkmışlardı.
Mekke’li erkek, kadın, çoluk çocuklar da, Peygamber efendimiz (s.a.v.) le Eshabını seyretmek için Darünnedve’de sıralanmıştı.
Abdullah nin Revâha (r.a.), Kusva’nın yularlını çekerek Peygamberimiz (s.a.v.) in önlerinde yürümekte ve;
-“Ey Kafirler çekilin, Peygamber yolundan,
Ki Allah-u Teâlâ, O’NA GÖNDERDİ Kur’an.
Her hayır ve iyilik vardır O’nun dininde,
Bu din için ölmektir, en hayırlı ölüm de.
Gerçek Resulullah’dır, kabul ettim yürekten,
Her sözüne inandım, kabul ettim şimdi ben.
Ey Kafirler! Kur’anın, Allah-u Teâlâ’dan,
İndiğini siz inkar eyleniğiniz zaman.
Nasıl indirdik ise, darbeleri aniden,
Ve nasıl ayırdıksa, başınızı gövdeden.
O’nun mânâsına da, inanmazsanız eğer,
İner aynı şekilde başınıza darbeler.”
Diyerek Kafirleri kötüleyici şiirler söylemekte
Ve devamla;
-“Başlarım O Allah’ın, mübarek ismiyle ki,
Yoktur O’nun dininden, başka din-i hakiki.
Ve yine başlarım ki, ismiyle O Allah’ın,
Muhammed hem kulu ve hem Resulüdür O’nun.”(3)
Kasvâ´nın Çöküşündeki Hikmet

İlerlemeye devam edilip Mekke´ye zorla girilseydi, muhakkak, Müslümanlarla müşrikler arasında çarpışmalar olacak, kanlar dökülecek, mallar yağmalanacaktı.(4)
Bundan başka, Mekke´de, Müslümanların henüz tanımadıkları, Müslümanlıklarını gizli tutan, erkek kadın birçok Müslüman da vardı. Onlardan birçokları, çarpışma sırasında, bilinmeden öldürülelecekler di.(5)Bunun için, Yüce ALLAH, vaktiyle Fil´i çöktürüp Kabe üzerine yürütmediği gibi, Kasvâyı da Mekke´ye girmekten alıkoymuştu.(6)
PEYGAMBERİMİZ, KÂBEİ MUAZZAMA’DA
On bini aşkın İslâm Ordusu, Mekke’ye girmişti. Fakat, Mekke sakin ve âsûde bir gün yaşıyordu. Herkes bir emniyet içinde idi.
Resûli Ekrem Efendimiz, Kasva’nın üzerinde, terkisinde Üsame b. Zeyd, sağında Hz. Ebû Bekir, etrafında Muhacir ve Ensâr topluluğu olduğu hâlde Kâbei Muazzama’ya doğru ilerliyordu. Dâvasını ilâna başladığı ilk günden bu güne kadar ve muzafferiyet sonunda hiçbir değişiklik yoktu. Tek başına İslâm ve îmanı tebliğ ederken de mütevazi, mahviyetkâr, affedici ve merhametli idi, o gün de… Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken nasıl âlicenab, şefkatli, mütevazi ve afüvkâr idiyse, şimdi on binlerin gönlünde taht kurmuşken de yine bu vasıflarından zerre kaybetmemişti.
İşte, Efendimiz, bu tevazu, mahviyet ve Allah’a minnet ve şükran hisleriyle dolu bir manzara içinde Haremi Şerife girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mabede doğru akıyorlardı. Resûli Kibriya tekbir getirince, Müslümanlar da hep bir ağızdan “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek Mekke ufuklarını bu kutsî sadâ ile çınlattılar. Bu ulvî sadâya, bu mübarek beldenin dağı, taşı “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek karşılık veriyordu.
Kabe ‘yi Tavaf
Resûli Kibriya, binlerce sahabî arasında devesi Kasva’nın üzerinde Kabe’yi tavafa başladı. Peşini Ashabı Kiram takib etti. Tavafın her devresinde ellerindeki değnekle Hacerü’lEsved’e işaret ederek onu istîlâm ediyordu. (7)Tavafın yedinci devresinden sonra Kasva’dan indi. Makamı İbrahim’e varıp orada iki rekât namaz kıldı. Sonra da Zemzem Kuyusuna vararak ondan hem su içti, hem de abdest aldı. Bunu Safa Tepesine çıkışları takib etti. Oradan etrafa baktı ve kendisine bu muazzam günü gösteren Yüce Allah’a bir kere daha minnet ve şükranlarını takdim etti.
Bu sırada Medineli Mlüslümanlardan bazılarının iç âleminde bir endişe uyandı. Bu endişeyi, “Cenâbı Hakk, Resulüne yurdunun fethini nasîb etti. Artık burada oturur kalırlar mı dersiniz?” diyerek izhar ettiler.
-Veda haccını ifa eylemişti zaten. Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vadisi’nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz Zilka’de ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kâfile ile öğle namazından sonra Medîne’den hareket etti. 100 kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra Zilhicce ayının 4. günü Mekke’ye vardılar. Yemen’den ve diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla Müslümanların sayısı 124 bine ulaştı. Peygamberimiz zilhiccenin 8. günü Mina’ya, 9. günü (arefe günü) Arafat’a gitti. Arafat Vâdisinin ortasında öğleden sonra Kusvâ adlı devesinin üstünde Vedâ Hutbesi’ni okudu.
-Kasva,Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sıra¬sında Baki’ Mezarlığı’na veya daha kuv¬vetli bir ihtimalle Medine yakınlarında Hz. Peygamber’in atları için otlak olarak ayrılan Nakî” çayırlığına salıverilmiş ve orada kendi halinde otlayarak ölmüştür. Rasûlü Ekrem’in «Kusvâ» diye anılan bu devesi Hz.Ebû Bekr’in hâlifeliği zamanına kadar yaşadı. Medîne’nin Bakî Kabristanlığı’na salınmıştı. Kendisine hiç dokunulmazdı. Orada kendi hâlinde yayıla yayılarak öldü.
Kaynak:
1- Tabakat-i İbni Sa’d, c. 1, s. 402)
2-( İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 612.)
3- İslam âlimleri ansiklopedisi
4- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.)
5-.Feth: 25.
6- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.((M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 5/271-272.)
7-(İbn-i Hişam, A.g.e., c. 4, s. 54.)

15

Mayıs
2012

“Beni seven cennette benimle beraber olur”

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  419 Kez Okundu

Güzel Dini Gifler

Şahidim arzu semâdır bütün ecrâmiyle,Âşıkım sıdk ile ben Hazret-i Şâh-ı Rusule.
Yaksa da âh-ı derûnum beni bu hasret ile,Tâkatı yok dilimin hâlini takrîre bile.
Ey bâd-ı sabâ uğrarsa yolun semt-i Harameyne,Ta’zîmimi arzeyle Rasûlüs-sekaleyne…

Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.

15

Mayıs
2012

“RABBİM BENİ VE ÇOCUKLARIMI NAMAZ KILANLARDAN EYLE!”

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET, NAMAZ  |  Yorum: Yok   |  612 Kez Okundu

Ebu Hureyre (R.A.)’den Resûlüllah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:  “Biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturmaya devam etteği müddetçe melekler; “Allahım! Onu affeyle! Allahım! Ona rahmet eyle! Diye duâ ederler.  (  R. Salihin, H.No: 1066.)

 

15

Mayıs
2012

”Çocuk kokusu, cennet kokularındandır.”Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.”

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  626 Kez Okundu

15

Mayıs
2012

GURBETTE BAHAR GELDİ(2009)

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  483 Kez Okundu

Açtı çiçek, yeşerdi ağaçlar,
Kurumuş iken canlandı dallar,
Yakın oldu bizim yollar,
Gurbette bir bahar geldi.

Hep bekledim bahar gelsin,
Dualarım kabul bulsun,
Ağlayanlar hele gülsün,
Gurbette bir bahar geldi.

Bahar geldi mutlu oldum,
Bu baharı bekliyordum,
Rabbime şükür ediyorum,
Gurbette bir bahar geldi.

Her gecenin sonu sabah,
Sabredene verir Allah,
Alma hiç kimseden ah,
Gurbette bir bahar geldi.

Palandökende kar çiçegi,
Zemzem olur içecegi,
İlahiyat yolu gidecegi,
Gurbette bir bahar geldi

Nizamttin YILDIZ

15

Mayıs
2012

YA RESULALLAH ŞEFAAT EYLE

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  623 Kez Okundu

Son Nebi son Peygamber oldun cihana,
Feda olsun yoluna ana babamız sana,
Ümmetine hep titredi olmustu hep kanat
Senden ümmetin kıyamette bekler şefaat,
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Ashabı etrafinda döndü pervane gibi,
Bizlerde dolaşıyoruz deli divane gibi.
Mescid-i Nebi de Ravzanı göreyim,
Senin bastığın toğrağa yüz süreyim
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa

Sana aşık olan deve derdini döktü,
Mesciddeki bir kütük boynunu büktü,
Senin doğumunla şafak yeniden söktü,
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa!..

Gönüllere sevgiler seninle doldu,
Sana düşman olanlar mümin oldu.
Senden ayrı hayatın manasi yoktur
Seni seven dünyada ümmetin çoktur
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Ağlar gönül ahu figan der kalbim,
Senin aşkınla tutuldu benim dilim.
Ayrılığına dayanamadı Bilal-i Habeş,
Senden başka doğmadı hiçbir güneş,
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa

Sevr dağında ayak bastığın,
Bir taşındada ben olsaydım ,
Ayağına giydiğin nalının,
Ağacıda ben olsaydım.
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Nizamettin YILDIZ

15

Mayıs
2012

DÜNYADA İNSANLIK

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  811 Kez Okundu

Kimsenin gönlünü asla kırmazsın,
Yeri gelince başkalarına yardım edersin,
Her zaman dik durmayı bilirsin.
Budur cihanda insanlık kuzum

Herkese el ver yardımına koş,
Bu dünya yalan gerisi boş,
İnsanlara rehberlik gayet hoş,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Toplumda kendini taşırsın,
Yerinde sözlerini bilirsin,
İsteyene nasihatı verirsin,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Nemalazimclık nedir bilmezsin,
Toplumun dertlerine ortak olursun,
Hayır dualarını alır ömür sürersin,
Budur dünyada insanlık kuzum.

Küskünü barıştırır neşelenirsin.
Dargınlık olunca hep üzülürsün,
Sevgi ve saygıda önde yürürsün,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Evinde baba toplumda lider,
Cemiyette olursun bir önder,
Seninle yaşamak olmaz bir keder,
İnsanlık budur dünyada kuzum.

Bir gün olur sana sala verile,
Mezarına bir Fatiha verile,
Hatırlayan Allah razı olsun denile,
Budur cihanda insanlik kuzum.

Nizamettin YILDIZ

15

Mayıs
2012

TECVİD KURALLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  7.830 Kez Okundu

1. TECVÎD’İN ANLAMI VE HÜKMÜ

Tecvit; Kuran’ı hatasız okumayı öğreten ilimin adıdır.

Tecvit kuralları; Hz. Cebrail’in, Hz. Peygambere Kuran’ı nazil buyurduğu okuyuş şekline dayanır.

Hükmü: Kuran’ı hatasız okuyacak kadar tecvit bilmek her Müslüman için vaciptir. Çünkü her Müslüman’a namaz kılması ve namazda ayet veya sure okuması farzdır. Bir harfin telaffuzunu yanlış yapmak veya tecvit yapmadan okumak manayı bozarsa, namazın bozulmasına sebep olur. Allah Teala Kuran’ı tecvitle okumayı emretmektedir: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا “… Kuran’ı (sıfat ve mahreçlerine dikkat ederek) açık açık, tane tane (tertil üzere) oku” (Müzemmil 73/4). وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا “…Biz, Kuran’ı ‘belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup’ okuduk” (Furkan 25/32). Hz. Ali’ye ayetlerde geçen tertilin ne olduğu sorulduğunda “Tertil, harflerin tecvidini, sıfatlarını, okuyuş biçimlerini, mahreç özelliklerini ve vakıfları bilmek demektir” cevabını vermiştir. Hz. Peygamber, Kuran’ın tecvitle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

Ancak Allah hiç kimseye güç yetiremediği bir teklif yüklememiştir. Kişi, gerek dilindeki bir konuşma arızasından dolayı, gerekse kendisine öğretecek bir kimse veya imkân bulamadığından dolayı tecvidi öğrenmemişse Allah katında mesul değildir. Aksi takdirde ise mesul olur.
2. HARFLERİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

ا ء : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar. İnce bir harftir.

ب : İki dudağı birbirine vurarak/kapatarak kuvvetli bir ses ile çıkarılır. İnce bir harftir.

ت : Dil ucunu üst ön dişlerin içten ortasına vurarak çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

ث : Dilin ucunu üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltek bir harftir.

ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.

ح : Boğazın tam ortası sıkılarak, hırıltı yapılmadan çıkarılır. İnce bir harftir.

خ : Boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Kalın bir harftir.

د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasından biraz yukarısına vurularak çıkarılır. İnce bir harftir.

ذ : Dilin ucunu, peltek se’ye göre daha az olmak üzere üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltektir.

ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokundurup üstündeki damağa doğru hareket ettirmek suretiyle çıkarılır. Tecvit kaidesine göre bazen kalın, bazen ise ince okunur.

ز : Dil ucunu/yanını alt ön dişlerin başlarına/ iç kısmına değdirmek suretiyle çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

س : Dil ucu ön alt dişlerin içine/uçlarından biraz aşağısına değdirilerek çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

ش : Dilin ortasının üst damağa dayanmasıyla çıkar. İnce (ve yumuşak okunan) bir harftir.

ص : Dilin ucu ön alt dişlerin yarısına/ortasına bastırılarak çıkar. Kalın bir harftir.

ض : Dilin yan tarafını (sağdan veya soldan) üst azı dişlere vurarak/sürterek çıkarılır. Kalın bir harftir.

ط : Dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerine yakın olan kısımlarına vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın (ve şiddetli) bir harftir. Tı, te’nin değil, dal’ın kalınıdır.

ظ : Dilin ucunu ön dişlerin arkasından çok az çıkarır gibi yapıp ön dişlerin ucuyla dil uçlarına hafifçe dokunup ön dişlerin biraz yanına doğru kayması suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.

ع : Boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir ses olup ağız bir miktar açılıp ses akıtılarak okunur. İnce bir harftir.

غ : Boğazın ağza yakın olan üst kısmından çıkarılır. Kalın bir harftir.

ف : Üst ön dişlerin uç kısmı ile alt dudağın iç kısmına bastırıp üfürmek suretiyle okunur. Üst diş, alt dudağı ortalar. İnce bir harftir.

ق : Büyük dilin dip kısmı (yani küçük dilin ön kısmı) ile karşısındaki üst damağa vurarak çıkarılır. Kalın (ve şiddetli okunan) bir harftir.

ك : Qaf’ın çıktığı yerden biraz önde, dil ortasına doğru (karşısındaki üst damağa vurarak) çıkarılır. İnce bir harftir. Harekesi ötre iken ne “ku” şeklinde kalın, ne de “kü” şeklinde çok ince okunmalı, orta bir yok tutturulmalıdır.

ل : Dil ucunu damağa (üst ön dişlerin etlerine) vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.

م : Dudakların iç kısımlarını yavaşça birbirine kapamak suretiyle okunur. İnce bir harftir.

ن : Dilin ucunu üst dişlerin dibine yakın olan damağa (üst ön dişlerin etlerine vurarak) çıkarılır. İnce bir harftir.

و : Dudakların kapamadan büzülüp öne doğru uzatılması suretiyle çıkarılır. İnce bir harftir.

ه : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan (boğazın dibinden/ akciğerden) çıkar. Kendini yormadan/sıkmadan çıkarırsın. İnce bir harftir.

لا : Müstakil bir harf olmayıp lam ile elif’in birleşmesinden meydana gelmiştir.

ى : Dilin ortasının öne yakın kısmı üst damağa vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.
3. HAREKE, KALIN HARFLER, CEZİM (SÜKÛN), SÂKİN NÛN, SÂKİN MÎM VE ŞEDDE

a. Hareke: Harflerde bulunan sesleri göstermek için onların alt veya üstlerine konulan işaretlerdir. Bu işaretler, üstün (-َ), esre (-ِ) ve ötre (-ُ) olmak üzere üç tanedir. Üstün; ince harfleri “e” (ince harflerden ha, ra, ayn da üstünlü olduğu zaman “a” sesiyle okunur), kalın harfleri ise “a” sesiyle okutur. Esre; ince harfleri “i”, kalın harfleri ise “ı” sesiyle okutur. Ötre; ince harfleri “ü”, kalın harfleri ise “u” sesiyle okutur.

Not: Aslında burada Arapçada, Türkçedeki gibi, tam olarak “a” ve “e” ayırımı olmadığından en doğrusu, “a’ya meyilli / a tonunda” veya “e’ye meyilli / e tonunda” … okumak gerekir şeklinde söylemektir.

b. Kalın okunan harfler: خُصَّ ضَغْطٍ قِِظْْ (خ , ص , ض , ط , ظ , غ , ق)

Ra, harekesi üstün olduğunda kalın olarak okunur. Ha ve ayn ince harflerden olmasına rağmen üstünlü iken “a” ile telaffuz edilir: “harace (حَرَجٌ)”, “alime (عَلِمَ)”

c. Cezim (Sükûn): Cezim, iki harfi birbirine tutturmaya yarar. Harf bağlanırken sakin olarak bağlanır: مَرْ, حَرْ, اَرْ . Sükun iki çeşittir:

i. Lâzımî Sükun: Aslından cezimli yahut şeddeli olup durulduğunda da, geçildiğinde de sakinliği bozulmayan sükuna denir: (Yasin 36/1, s. 439) لَمْ يَلِدْ , اَلضَّالِّينَ , يس

(“Yâsîn” deki “ye” üzerinde dik üstün, “sin” üzerinde ise dalga işareti vardır)

ii. Ârizî Sükun: Durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükûndur:

يَعْلَمُونْ ← يَعْلَمُونَ , بَصِيرْ ← بَصِيرٌ

d. Sâkin Nûn: Cezimli nûn’a (نْ) denir.

e. Sâkin Mîm: Cezimli mim’e (مْ) denir.

f. Şedde: Bir harfi iki defa okutmaya yarar. Harf, birinci okuyuşta sakin olarak, ikinci okuyuşta ise harekesine göre okunur. İkinci okuyuşa geçmeden evvel, harfin mahreci üzerinde bir elif miktarı beklenir. Eğer şedde mim veya nun üzerinde ise, bu bekleme halinde ses genize verilir (gunneli okunur), ikinci okuyuş ise harfin mahrecinden olur. Şeddede en az bir eliflik vurgu yapılmalıdır, efdali 1,5 / 2 elif miktarı vurgu yapmaktır: اَنَّ, اَمَّا, بَثَّ
4. TENVÎN VE KASR

a. Tenvin: Tenvin, “nun” sesiyle okumak demektir ve üç tanedir: İki üstün (ً-), iki esre (-ٍ) ve iki ötre (-ٌ): اَبَدًا , عِلْمٌ , بِكِتَابٍ

b. Kasr: Kısaltmak, uzatmadan okumak demektir. Kuran’da bazı kelimelerin altında “kasr” (قصر) yazar. Bu kelimeleri uzatmadan okumak gerekir.
5. MED (UZATMA) HARFLERİ

Med harfleri; (harekesiz) elif (ا), (harekesiz) vav (و), (harekesiz) ye (ي) olmak üzere üç tane olup kendilerinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır (Bir elif miktarı: Parmak kaldırana kadar (indirme yok) / ağzımızdan elif kelimesi çıkana kadar geçen süre / hareke uzunluğunun iki katı (= ha → haa) demektir):

a. Elif: Üstünlü harfi uzatır ve uzatılan harf, kalın harflerden ise kalın (“â” şeklinde), ince harflerden ise ince (“ê” şeklinde ancak imalede olduğu gibi çok ince yapmadan, % 45’lik a’ya doğru meylederek) okunur (peltek ve keskin ze’nin zı’ya, sin’in sad’a, he’nin ha’ya karışmaması için, bu harflerin ince tonda uzatılmasına daha çok itina göstermek gerekir): فَا , بَا , طَا

Not: Aslında burada Arapçada, Türkçedeki gibi, tam olarak “a” ve “e” ayırımı yoktur. Onun için en doğrusu, “a’ya meyilli / a tonunda” veya “e’ye meyilli / e tonunda” okumak gerekir şeklinde söylemektir. İnce harfler, elif ile uzatıldıkları zaman; bir kısmı “â” şeklinde, bir kısmı ise, % 45’lik a’ya doğru meyillendirilerek okunur. Hangi harflerin “â” şeklinde, hangi harflerin ise % 45’lik a’ya doğru meyillendirilerek okunacağını, hocalardan dinleyerek, en doğrusu da Arapların Kuran okuyuşunu dinleyerek öğrenmeliyiz.

b. Vav: Ötreli harfi uzatır ve uzatılan harf, kalın harflerden ise kalın (“u” şeklinde), ince harflerden ise ince (“ü” şeklinde) uzatılarak okunur: كَانُوا , كَفَرُوا , مُوتُوا

c. Ye: Esreli harfi uzatır ve uzatılan harf her zaman ince okunur: فِى , لِى , مِى , قِيلَ

Not:

i) Med harfinden sonra sakin (yani cezimli yahut şeddeli) bir harf gelip de ikisi aynı kelimede bulunursa, bu harf yine çekilerek okunur (uzatma yapıldıktan sonra tenvinli harfe tutturulur): بِضَارِّينَ . Fakat bu sakin harf, med harfi ile aynı kelimede değilse o zaman uzatılmaz: وَلَا الضَّالِّينَ , أُوتُوا الْكِتَابَ

ii) Bazen, med harfi elif veya ye olmadığı halde hareke dik yazılarak, çekilir: لَكِنَّ , لَه ُ, بِهِ

iii) Bazen, üstünlü harf, elif yerine vay veya ye ile uzatılır: زَكَوةٌ , سَعَى
6. MED ÇEŞİTLERİ: TABİÎ (ASLÎ) MED VE FER’î MED
a. Medd-i Tabiî (Tabiî Med / Aslî Med)

Bir harften sonra med harflerinden (elif, vav, ye) birisi gelir de sebeb-i medden bir şey bulunmazsa tabii med olur ve bir elif miktarı uzatılması vacip olur: قَالَ , اَعُوذُ , نَعِيمٌ

Medd-i tabiîden sonra cezimli veya şeddeli harf gelip ayrı kelimelerde bulunurlarsa, medd-i tabiînin hükmü kalkar ve uzatılmadan okunur:بَيَّنَّا الْآيَاتِ , اَطِيعُوا الَّلهَ
b. Medd-i Fer’î (Fer’î Med)

Med harfinden sonra sebeb-i medden birisi gelirse medd-i fer’i olur ve bir elif miktarından fazla (2, 3 veya 4 elif miktarı) uzatılır. Bu uzatma bazen vacip, bazen ise caiz olur. Kuran’da bir eliften fazla uzatılan yerlerin üstüne dalgalı çizgi işareti vardır.

Sebeb-i Med: Tabii meddi, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebi olup hemze (ا ء) ve sükûn (-ْ) olmak üzere iki tanedir.
Fer’i Med Çeşitleri
i. Medd-i Muttasıl

Med harfinden sonra aynı kelimede sebeb-i medden küçük hemzenin bitişik olarak gelmesine denir: جَاءَ , سُوءَ , جِيئَ . Hükmü: En az iki elif miktarı uzatılması vaciptir, efdali ise dört elif uzatmaktır. Not: Medd-i muttasıl üzerinde durulduğunda son kelime olan küçük hemze cezimli olarak okunduğundan medd-i arız gibi olmaktadır. Ancak medd-i muttasıl, medd-i arızdan daha kuvvetli olduğu için, burası yine medd-i muttasıl olur: عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
ii. Medd-i Munfasıl

Med harfinden sonra ayrı kelimede sebeb-i medden büyük hemzenin gelmesine denir:

, اِنِّى اَخَافُ , تُوبُوا اِلَى الَّلهِ يَآ اَيُّها . Med harfleri bazen takdiri olurlar: , بِهِ اِلَّا عِنْدَهُ اِلَّاُ . Hükmü: Bir eliften fazla uzatılması caizdir.
iii. Medd-i Lâzım

Med harfinden sonra aynı kelimede, sebeb-i medden lâzimî sükunun gelmesine denir:

وَلَا الضَّاْلِلينَ وَلَا الضَّالِّينَ ← ,يس ← يَاسِينْ . Hükmü: 4 elif miktarı uzatılması vaciptir.
iv. Medd-i Ârız

Med harfinden sonra aynı kelimede ârızî sükun gelemsine denir:

يَعْلَمُونَ ← يَعْلَمُونْ نَسْتَعِينُ ← نَسْتَعِينْ , . Hükmü: Bir eliften fazla uzatılması caizdir.
v. Medd-i Lîn

Bir kelimede lîn harfinden sonra sebeb-i medden arizi veya lazimi sükûnun bulunmasına denir. Lîn harfleri: Kendinden öncesi üstünlü olan cezimli vav ile ye’dir: خَوْفْ , صَيْفْ. Hükmü: Lîn harfinden sonra ârızî sükûn gelirse, bir eliften fazla uzatılması caiz olur. Lîn harfinden sonra lâzım sükûn gelirse, dört elif miktarı uzatılması vaciptir ve bunun Kuran’daki tek örneği, Meryem 19/1, s. 306’de geçer: كهيعص (“ayn” kelimesinde).
vi. Manevi Sebeplere Göre Olan Medler

Allah’a tazim (hürmet) kastıyla fazla uzatma: Dua, istiğâse (yardım isteme) ve kelime-i tevhitteki “Allâh” lafzını 1 elif miktarından fazla uzatmak caizdir, efdali 3 elif miktarı uzatmaktır:

اَلَّلهُ , بِالَّلهِ , لَا اِلَهَ اِلَّا الَّلهُ

Allah’ı, noksanlık, çirkin ve kötü şeylerden tenzih (uzak ve beri saymak) kastıyla fazla uzatma: La-i tebriye (Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kılma) ile bir şey nefyedildiğinde bir elif miktarından fazla uzatmak caizdir, efdali üç elif miktarı uzatmaktır:

لَا اِلَهَ اِلَّا الَّلهُ لَا رَيْبَ فِيهِ , لَا شَرِيكَ لَهُ ,
7. İDĞÂM VE ÇEŞİTLERİ
a. İdğam

Birbirinin aynı olan veya aynı cinsten olan (birbirlerine yakınlığı olan) harflerden sakin, ikincisi harekeli olarak geldiğinde, birincisini ikincisine katmaya (birinci harfi ikinci harfe çevirerek ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya) idğam denir.

Gunne: Ağız ve burun boşluğundan gelen sese denir. Gunneye en uygun harf, nun, sonra da mim’dir. Onun için bu iki harf şeddeli olduklarında gunneli okunurlar.
b. İdğâm Çeşitleri:
i. İdğâm-ı Bilâ Gunne (Gunnesiz İdgam)

Tenvin veya sakin nun’dan sonra idğam-i bila ğunne harfleri olan lam veya ra gelirse gunnesiz idgam yapılır. Tenvin’in idgamında; tenvin tek harekeye düşer ve ikinci harf şeddeli imiş gibi okunur: خَيٍْرٌ لَكُمْ ← خَيْرُ لَّكُمْ , غَفُورٌ رَحِيمٌ ← غَفُورُ رََّحِيمٌ . Sakin nun’un idğamında ise; sakin nun okunmaz ve ikinci harf şeddeli imiş gibi okunur:

مِنْ لَدُنْكَ ← مِلَّدُنْكَ , مِنْ رَبِّهِمْ ← مِرَّبِّهِمْ
ii. İdğâm-ı Meal Gunne (Gunneli İdgam)

Tenvin veya sâkin nun’dan sonra ayrı kelimede, idğam-i mea’l-ğunne harfleri olan يَمْنُو (م , ن , و , ي) harflerinden biri gelirse gunneli idgam yapılır. Gunnenin hakkını harfte veririz, harekede değil. Miktarı: Bir buçuk eliftir:

وَمَنْ يَعْمَلْ ← وَمَيَّعْمَلْ , حَمِيدٌ مَجِيدٌ ← حَمِيدُ مَّجِيدٌ, مِنْ نَارٍ ← مِنَّارٍ , مِنْ وَرَائِهِمْ ← مِوَّ رَائِهِمْ , مِنْ مِثْلِهِ ← مِمِّثْلِهِ

Not: Sâkin nun’dan sonra vav veya ye harfleri aynı kelime içinde gelirse idğam-ı meal ğunne olmaz: قِنْوَانٌ , صِنْوَانٌ , بُنْيَانٌ , اَلدُّنْيَا
iii. İdğâm-ı Mütecaniseyn

Mahreçleri (çıkış yerleri) bir olan, sıfatları (vasıf, nitelik; kalınlık, incelik, yumuşaklık, vurgulu okunma gibi) farklı olan iki harfin, birincisi sakin ikincisi harekeli olarak gelirse, birincisini ikincisine katıp/çevrilip (birinci harfi okunmayıp), ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idğâm-ı mütecaniseyn denir. Hükmü: vaciptir. Cinsleri aynı olan harfler sekiz tanedir ve şu üç gruba ayrılırlar:

1) ط , د , ت : قَدْ تَبَيَّنَ ← قَتَّبَيَّنَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ← وَقَالَطَّائِفَةٌ . Tı’nin sakin gelmesi durumunda nakıs (eksik) idğam olur (tı kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur, tersi durumda yani te’nin önce tı’nın sonra gelmesi durumunda ise te, tı’ya tam olarak katılır). Çünkü tı, kalın okunan harflerden, te ile dal ise ince okunan harflerdendir:

اَحَطْتَ , فَرَّطْتُ , بَسَطْتُ

2) ظ , ذ , ث : يَلْهَثْ ذَلِكَ ← يَلْهَذَّلِكَ

Not: Bu üç harften, zı kalındır ancak Kuran’da zı cezimli, diğer iki harften birisinin harekeli geldiği hiç bir örneği yoktur. Eğer olsaydı, bu durumda da yine nakıs idğam olurdu.

3) ب , م . Kuran’daki sadece Hûd 11/42, s. 227’de vardır:

يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا← يَابُنَيَّ ارْكَمَّعَنَا
iv. İdğâm-ı Mütegaribeyn

Mahrecinde (çıkış yerinde) veya sıfatında birbirlerine yakınlığı olan iki harften birincisi sakin, ikicisi harekeli olarak gelirse, birincisinin ikincisine katılıp (okunmayıp) ikinci harfi şeddeli imiş gibi okunmaya idğâm-ı mütegaribeyn denir. Hükmü: vaciptir. Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir ve iki gruba ayrılırlar:

1) ل , ر . Lam önce gelmelidir:

قُلْ رَبِّ ← قُرَّبِّ , بَلْ رَفَعَهُ الَّلهُ ← بَرَّفَعَهُ الَّلهُ

2) ق , ك . Qaf önce gelmelidir. Qaf, kalın harfleden, kef ise ince harflerden olduğu için burada nakıs idğam olur (qaf kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur). Çünkü qaf, kalın okunan harflerden, kef ise ince okunan harflerdendir. Kuran’daki sadece Murselat 77/20, s. 582’de vardır:

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

Not: İdğamın olduğu yerde kalkale yapılmaz (kalkale aşağıda anlatılacak).
v. İdğâm-ı Misleyn

Aynı harfin, aynı veya ayrı kelimede, birincisi cezzimli, ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak (okunmayarak) ikincisinin şeddeli bir harf gibi okunmasına idğam-ı misleyn denir. İdğam-ı misleynde, mim’in mim’e, nun’un nun’a uğraması hariç ğunne yapılmaz. Hükmü: vaciptir:

اِضْرِبْ بِعَصَِاكَ ← اِضْرِ بِّعَصَاكَ , فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ← فَمَا رِبِحَ تِّجَارَتُهُمْ

Sakin mim, harekeli mim’e veya sakin nun, harekeli nun’a uğrarsa idğam-i misleyn meal ğunne (idğam + gunne) olur: لَنْ نُؤْْمِنَ ← لَنُّؤْمِنَ , عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ← عَلَيْهِمُّؤْصَدَةٌ
Sâkin mim’in (Mîm-i sâkin’in / Cezzimli mim’in) üç hali:

1) Sakin mim’den sonra harekeli mim gelirse, idğam-ı misleyn meal gunne olur:

مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ ← مِنْهُمَّغْفِرَةٌ , وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ← وَلَهُمَّا يّدَّعُونَ

Mim’in şeddeli olması durumda da idğam-ı misleyn meal gunne olur: وَمِمَّا

2) Sakin mim’den sonra harekeli be gelirse, mim harfi okunurken be harfine hemen geçilmeyip bir buçuk elif miktarı tutulduktan/durulduktan (bu esnada dudaklar önde tutulur) sonra okumaya devam edilir: رَبِّهُمْ بِهِمْ , اَمْ بِهِ

3) Sakin mim’den sonra be ve mim dışında başka bir harf gelirse hiç beklemeden okumaya devam edilir (tutma veya gunne yapılmaz): هُمْ فِيهِ , وَلَهُمْ عَذَابٌ , لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينَ
vi. İdğâm-ı Şemsiye

El takısı (elif+lam), 14 tane olan şemsî harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, el takısı (lam) okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime şeddeli olarak okunur. Buna idğam-ı şemsiyye denir. Şemsî harfler, şu beytin ilk harflerinden oluşan on dört harftir:

تُبْ ثُمَّ دَعْ ذَنْبًا رَمَا زِدْ سُمْعَةً شِمْ صَدْرَ ضَيْفٍ طَابَ ظَنٌّ لَهُ نَعَمْ

ت , ث , د , ذ , ر , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ل , ن

Örnek: اَلتَّوِّابُ , اّلدِّينُ , اَلذِّكْرُ

El takısı, şemsi harflerden nun ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, idğam-ı şemsiyye maal ğunne olur ve (şeddeli) nun bir elif miktarı tutularak (ğunne yapılarak) okunur:

اَلنَّاسِ , اَلنَّجْمِ

El takısı, nun harfinin dışındaki şemsi harflerden biriyle başlayan bir kelimenin başına gelirse, idğam-ı şemsiyye bila ğunne olur (ğunne ve tutulma yapılmadan seri bir şekilde okunur):

اَلرَّحْمَانُ , اَلشَّمْسُ
vii. İzhâr-ı Kameriye

El takısı (elif+lam), 14 tane olan kameri harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse idğam olunmayıp, el takısı (lam) okunur. Buna izhâr-ı kameriye denir. Kameri harfler, şu beytin tüm harflerinden oluşan on dört harftir: اَبْغِ حَجِّكَ وَخَِفْ عَقِيمَهُ

ا , ب , ج , ح , خ , ع , غ , ف , ق , ك , م , و , ه , ي

Örnek: وَالْعَصْرِ , وَالْفَجْرِ , وَالْقَمَرِ

Not: Duraktan sonra başında “el” takısı olan bir kameri harf gelir ve durakta durulmadan geçilirse; “el” takısındaki “elif” okunmaz direk cezimli olan “lam” a tutturulur. Mesela Ayetelkürsi (Bakara 2/255, s. 43)’nin başındaki “huve” nin üzerinde “cim durak işareti” vardır. Eğer burada durursak; “… hû * el-hayyu’l- …” diye devam ederiz. Eğer burada durmazsak; “huve’l-hayyu’l- …” diye devam ederiz: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ
8. İGLÂB

Tenvin veya sakin nun’dan sonra be gelirse, be’den önce gelen tenvinin nun’u veya sakin nun’u, halis sakin mim’e çevirerek, hasıl olan mim’i gunneli okumaya iglâb denir. Hükmü: vaciptir. Miktarı: Bir buçuk eliftir:

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ← سَمِيعُمْ بَصِيرٌ , مِنْ بَعْدِ ← مِمْ بَعْدِ

Sakin nun’un iglâbı; sakin nun’un tamamen kaybolup sakin mim’e çevrilmesi şeklinde, tenvinin iğlâbı ise; tenvinin tek harekeye düşüp ondan bedel sakin bir mim’in gelmesi şeklinde olur.
9. İHFÂ

Tenvin veya sakin nun’dan sonra ihfâ harflerinden biri gelirse, tenvin’in veya sakin nun’un gunnesinin bir miktar tutularak (nun üzerinde yoğunlaşarak) okunmasına ihfâ denir. İhfa yaparken; dil, asla bir yere değdirilmeyip başta olmalı ve dil ile asla amel edilmemeli, gunneyi genizden sıkmayarak ve dağıtmayarak çıkarmalıdır. İhfa; izhar ile idğam arası bir haldır. Nun sesi hafif gunne ile genizden ağza verilir. Fakat ne gunnede olduğu gibi ses genizde tutulur, ne de izharda olduğu gibi harfler ayrı ayrı okunur. Miktarı: Bir buçuk eliftir. Hükmü: Tahrimen (harama yakın) mekruhtur. İhfâ harfleri, şu beytin ilk harflerinden oluşan on beş harftir:

صِفْ ذَا ثًنَا جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَمَا كَرَمَا ضَعْ ظَالِمًا زِِدْ تُقَا دُمْ طَالِبًا فَتَرَى

ت , ث , ج , د , ذ , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ف , ق , ك

Örnek: أًنْتُمْ , مِنْ دُونِ , مِنْ طَيِّبَاتِ , عَنْ صَلَاتِهِم , مِنْ جُوعٍ ,

فَتْحٌ قَرِيبٌ , غَنِىٌّ كَرِيمٌ
10. İZHÂR

İzhar, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak, idgamsız, ihfasız, ve iklabsız olarak açıkça ve kuvvetlice okumaya denir. Tenvin veya sakin nun’dan sonra izhar harflerinden biri gelirse, izhar olur. Hükmü: vaciptir. İzhar harfleri, şu beytin ilk harflerinden oluşan altı harftir:

اَلَّلهُ حَىٌّ خَالِقٌ عَدْلٌ غَنِىٌّ هَادِيًا ) ا , ح , خ , ع , غ , ه(

Örnek: مَنْ آمَنَ , غَفُورٌ حَلِيمٌ , مِنْ خَوْفٍ
11. TENVÎN VE SÂKİN NÛN’UN BEŞ HALİ

Buraya kadar gördüğümüz gibi, tenvin veya sakin nun’un şu beş hali vardır:

Tenvin veya sakin nunden sonra;

1) Lam veya ra harfi gelirse, idgâm-ı bilâ gunne olur.

2) Mim, nun, vav, ye harflerinden biri gelirse, idgâm-ı meal gunne olur.

3) Be harfi gelirse, iglab olur.

4) Şu on beş harften birisi gelirse ihfâ olur: Te, se, cim, dal, zel, ze, sin, şın, sat, dat, tı, zı, fe, kaf, kef.

5) Elif, ha, hı, ayn, ğayn, he harflerinden biri gelirse izhar olur.
12. KALKALE (VURGULU OKUYUŞ)

Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir. Kalkalede, sesin geri tepmesi az olmalıdır. Aksi durumda harfi, şeddeli olarak okumuş oluruz. Kalkale harfleri olan şu beş harf, kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirlerse kalkaleli okunurlar (kelime sonundaki sükunun, arizi sükun olması durumunda da kalkale olur):

قُطْبُ جَدٍ ( ب , ج , د , ط , ق)

سُبْحَانَك , اَطْعَمَهُمْ , اَلَمْ يَجْعَلْ , حَمِيدٌ مَجِيدْ , مُلْحِقْ

Not 1: Şedde ve idğam kalkaleye manidir (bu ikisinde kalkale yapılmaz):

… َنَجَّيْنَاهُ … (Yunus 10/73, s. 218),

اِذْهَبْ بِكِتَابِي … (Neml 27/28, s. 380)

Not 2: Durak yerlerinde kalkaleyi yaparken, dozunu iyi ayarlamalıyız. Ne ne şeddeli harflerdeki (özellikle de kalkale harflerindeki) gibi vurgulu, ne de kalkale harflerinin dışındaki şeddesiz harflerdeki gibi normal (vurgusuz) okumalıyız. İkisinin arasında bir yol tutturmalıyız.
13. RA HARFİNİN (İNCE VEYA KALIN) OKUNUŞU

a. Ra Harfinin Kalın Okunduğu Yerler

i. Ra’nın harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur: , نَصْرٌ لِيُنْذِرَ , تَمُرُّ

ii. Ra cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise yine kalın okunur:

وَاْمُرْ بِاْلعُرْفِ , وَانْحَرْ , بِالنُّذُرْ

iii. Ra ve ondan önceki harf sakin, bir önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur:

بِالصَّبْرْ , مِنْ كُلِّ اَمْرْ , فِى الصُّدُورْ

iv. Vasıl hemzesinden (okunmadan geçilen hemzeden) sonra gelen ra, kalın okunur (Kuran’da vasıl hemzelerinin başında ص yazılıdır): اِرْجِعِى , لِمَنِ ارْتَضَى , اِرْكَبْ

v. Ra sakin, kendinden önceki harf esreli, ra’dan sonraki harf ise kalın okunan harflerden olup harekesi üstün ve ötre olursa, ra yine kalın okunur: فِرْقَةٌ , مِرْصَادًا , قِرْطَاسٌ

b. Ra Harfinin İnce Okunduğu Yerler

i. Ra’nın harekesi esre ise ince okunur: اَبْصَارِهِمْ , يُرِيدُ , بِاْلبِرِّ

ii. Ra cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi esre ise ince okunur:

وَاصْطَبِرْ , مُذَكِّرْ

iii. Ra ve ondan önceki harf sakin, bir önceki harfin harekesi esre ise ince okunur:

بَصِيرْ , قَدِيرْ

iv. Ra sakin ve bir önceki lîn harfi ise, ra harfi ince okunur:

فَوْرْ , خَيْرْ , سَيْرْ ,
14. ALLAH LAFZININ (İSMİNİN) (KALIN VEYA İNCE) OKUNUŞU

a. Allah Lafzının Kalın Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise Allah isminin lam’ı kalın okunur: هُوَ الَّلهُ , نَصْرُ الَّلهِ

b. Allah Lafzının İnce Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi esre olursa Allah isminin lam’ı ince okunur:, بِسْمِ اللَّهِ ,أَعُوذُ بِاللَّه للَّهِِ
15. HE ZAMİRİNİN (UZATILARAK VEYA UZATILMAYARAK) OKUNUŞU

He zamiri, her zaman kelimenin sonunda gelir.

a. He Zamirinin Uzatılarak Okunduğu Yerler:

i. He zamirinin harekesi ötre, kendinden önceki harfin harekesi ise üstün yahut ötre olursa, bir elif miktarı çekilerek okunur: اِنَّهُ , وَلَهُ , شَرُّهُ , رَبُّهُ

ii. He zamirinin harekesi esre, kendinden önceki harfin harekesi de esere olursa, bir elif miktarı çekilerek okunur: بِهِ , رَبِّهِ , وَبِهِ

b. He Zamirinin Uzatılmayarak Okunduğu Yerler:

i. He zamirinin harekesi ötre, kendinden önceki harfin harekesi ise esre olursa, he zamiri çekilmez: (Muminun 23/19, s. 344; Saffat 37/42, s. 448) فَوَاكِهُ

ii. Harekesi esre olup kendinden önceki harfin harekesi de üstün olursa çekilmez:

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ (Meryem 19/46, s. 309),

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ (Şurara 26/116, s. 373; Şurara 26/167, s. 375. Kuran’da bu iki yerde kelimenin altında “kasr” yazıyor),

ِلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (Ahzap 33/60, s. 427. Bu kelime kendisinden sonra gelen cezimli lam’a tutturuluyor) ve (Alak 96/15, s. 599. Kuran’da bu kelimenin altında “kasr” yazıyor)

iii. He zamirinin harekesi üstün olursa çekilmez (çünkü kelimenin aslındandır):

سَفِهَ (Bakara 2/130, s. 21), كَرِهَ (Enfal 8/8, s. 178), فَوَاكِهَ (Murselat 77/42, s. 582)

iv. He zamirinden önceki harf cezimli veya medd-i tabiî ise, he zamiri çekilmez:

عَلَيْهِ , اِلَيْهِ , فِيهِ , خُذُوهُ , هُدَاهُ

v. Çekilen he zamiri, durakta gelirse, çekilmeden okunur: لِقَوْمِهِ , شَرُّهُ , مَالَهُ

vi. He zamirinden sonra cezimli yahut şeddeli bir harf gelirse, he zamiri çekilmeden kendinden sonraki cezimli yahut şeddeli harfe bağlanır:

اَنََهُ الْحَقُّ , رَبِّهِ الْاَعْلَى , كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
16. SEKTE

Sekte, nefes almadan bir elif miktarı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kuran’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır:

a. Kehf 18/1, s. 294’un sonundaki عِوَجًا kelimesinde: … وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا Burada sekte yapılmasaydı عِوَجًا derken ihfa yapılması gerekirdi. Buradaki sekte, “ıvecâ” denilerek yapılır. Burası ayet sonu olduğu ve “tı” durak işareti bulunduğu için burada durmak (ve sekte yapmamak), sekte yapmaktan efadaldir. Eğer durmayacak isek sekteli okumalıyız.

b. Yâsin 36/52, s. 444’deki مَرْقَدِنَا kelimesinde: … مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا …

Buradaki sekte, “merkadinâ” denilerek yapılır. Bu ayette vakıf işareti bulunması sebebiyle durulabilir de (Kuran’da “merkadinâ” nın sonunda mim durak işareti var). Durulursa sekte yapılmaz.

c. Kıyame 75/27, s. 579’daki مَنْ kelimesinde: وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

Burada sekte yapılmasaydı idğâm-ı bilâ gunne olacaktı ve anlam değişecekti. Şöyle ki: Burada iki ayrı kelime vardır ve “doktor kimdir?” anlamındadır. Eğer idğam yapılırsa, iki ayrı kelime, مَرَّاقٍ şeklinde tek kelime haline getirilmiş olur ve anlamı “çorbacı” olur.

d. Mutaffifîn 83/14, s. 589’daki بَلْ kelimesinde: … كَلَّا بَلْ رَانَ

Burada sekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı ve anlam değişecekti. Şöyle ki: Burada iki ayrı kelime vardır ve “bilakis paslanmıştır” anlamındadır. Eğer idğam yapılırsa, iki ayrı kelime, بَرَّانَ şeklinde tek kelime haline getirilmiş olur ve anlamı “küpçü” olur.
17. VAKIF (DURMAK)

Vakıf, herhangi bir kelime üzerinde bir müddet sesi kesip, nefes alarak dinlenme haline denir. Vakıfta esas olan, sükûn üzere durmaktır ancak bunun istisnaları vardır.

a. Durulan kelimenin sonunda, iki üstün dışında bir hareke varsa, cezim üzere durulur:

نَسْتَعِينُ ←نَسْتَعِينْ , رَحِيمٌ ← رَحِيمْ , إِلَى حِينٍ ← إِلَى حِينْ

b. Durulan kelimenin sonu iki üstün’de ise, tek üstünlü ve uzatarak durulur: نَارًا , سَمَاءً Ancak iki üstünlü harf yuvarlak te (ة) ise, “heh” şeklinde cezimli ve he (ه) olarak durulur: حَفَظَةً

c. Durulan kelimenin sonunda med harfi varsa durunca da uzatılarak durulur:

عَلَى نَفْسِى , عَلَى عَبْدِنَا , آمَنُوا

Not: Med harfinin altında kasr yazıyorsa, bu durumda uzatmandan cezim üzere durulur. Meseala: نَشَؤا (Hud 11/87, s. 232, vav’ın altında kasr yazıdığı için neşâ’ şeklinde durulur).

d. Son kelime harekeli vav veya ye olur ve bu ikisinden önceki harf da harekeli olursa, durulunca med harfi hasıl olduğundan, son harf olan vav veya ye okunmaz ancak onlardan önceki harf uzatılarak durulur (Burada anlatılan durumun benzeri, elif harfinde olmaz. Çünkü harekeli elif’e elif denmez, hemze denir). Mesela:

هُوَ (hû) , هِىَ (hî) , مَثَانِيَ (Zümer 39/23, s. 460, ayet ortası, mesânî) ,

Not 1: Son kelime olan harekeli vav veya ye’den önceki harf harekesiz olursa, vav veya ye üzerinde cezim üzere durulur (uzatılmaz): مَثْوَايَ (Yusuf 12/23, s. 239, ayet ortası, mesvây).

Not 2: Son kelime olan harekeli vav veya ye şeddeli olursa, cezim üzere durulur (uzatılmaz): يَا سَامِرِيُّ (Taha 20/95, s. 319, ayet sonu, yâ sêmiriyy).

e. Durulan kelimenin sonu şeddeli ise, sükun üzere fakat bastırılarak (vurgulu durularak) şeddeli olduğu belirtilir: فِى اليَمِّ , مُسْتَقَرٌّ , تَبَّ

f. Yuvarlak te’lerde (ة), he üzerinde durulur (harekesi iki üstün bile olsa): خِيفَةً (hîfeh)

g. He zamirlerinde de he üzere durulur: تِلَاوَتِهِ (tilavetih), هذِهِ (hezih)
18. VASIL (GEÇMEK)

Tenvinli bir harften sonra sakin bir harf gelirse; tenvin tek harekeye düşülür ve kesreli bir nun eklenerek okunur (Kuranda bu gibi yerlerde tenvin ile sonraki gelen kelimenin altında esreli nun yazılıdır):

بِغُلَامٍ ا سْمُهُ (Meryem 19/7, s. 306), سَوَاءً الْعَاكِفِ (Hac 22/25, s. 336)
19. KURAN’DA BULUNAN İŞARETLER
a. Durak işaretleri

Kuran’daki vakıflar şu beş mertebeye ayırırlar:

م : Durmak vaciptir. Durulmayıp geçilirse anlam bozulur.

ط : Durmak evlâdır (daha iyidir).

ج : Durmak evlâdır.

قف : Durmak evlâdır. Hafif bir duruşla (bir nefeslik) durulmalıdır.

ز : Geçmek evlâdır.

ق : Geçmek evlâdır.

ص : Nefes yetmediğinde durulabilir.

لا : Durmak caiz değildir. Eğer durulursa bir önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Ayet sonunda durunca ise, tekrar edilmez çünkü durak sonlarında durmak caiz, hatta efdaldir.

ك : Bir evvelki durağın aynısı demektir.

: Yakın aralıklarla rastlanan bu üç noktanın birisinde durulur, diğerinde durulmaz. Her ikisinde durmak veya her ikisinde geçmek caiz değildir (üç noktanın birincisi ayet ortasında, ikincisi ise ayet sonunda olsa veya üç noktanın birincisi ayet sonunda olsa bile hüküm aynıdır. Yani bu durmda, birincisinde durmuş isek, diğerinde durmamalıyız):

… قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) (Furkan 25/4, s. 361. “kavmun” ile “zûrâ” kelimelerinin sonunda).

… مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ … (Kadir 97/4-5, s. 600. “emrin” ile “selâmun” kelimelerinin sonunda).

ع: Okuyan namazda ise ve rüku yapmak istiyorsa, bu işaretin olduğu yerde rüku etmesinin münasip olduğunu gösterir.

Not: Kuran’da birkaç yerde, kıraat imamlarının oradaki durak işareti konusunda ihtilaf etmelerinden, iki durak işareti birden kullanılmıştır. Mesela, Duhân 44/49, s. 499’un başındaki “zuq (ذُقْ)” kelimesinin sonunda “lâ” ve “cim” durak işareti beraber yazılmıştır. Biz bu iki durak işaretinden birisine uyabiliriz.
b. Diğerleri

الجزؤ : Cüz başlarını belirtmek için yazılmıştır. 20 sayfaya bir cüz denir (son cüz olan 30. cüz, 26 sayfadır).

حزب : Her cüz 4 hizbe ayrılır, her cüzün ¼’ini gösterir (26 sayfa olan 30. cüzde de 4 hizb vardır).

سجده : Secde ayetlerini gösterir ve o ayet hizasına konur. Kuran’da şu 14 yerde secde âyeti vardır: Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Furkân 25/60, s. 366; Neml 27/25, s. 380; Secde 32/15, s. 417; Sâd 38/24, s. 455; Fussilet 41/37, s. 481; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599. Bunlardan 7’si farz (Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Sâd 38/24, s. 455); 3’ü vacip (Furkân 25/60, s. 366; Secde 32/15, s. 417; Fussilet 41/37, s. 481); 4’ü ise sünnettir (Neml 27/25, s. 380; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599).

مد : Hangi harfin altında bulunuyorsa o harf bir elif miktarı uzatılır: Mesela:

مُسْتَهْزَِؤُنَ (Bakara 2/14, s. 4 “u” nun altında)

قصر : Hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf uzatılmadan okunur: Mesela:

أُولَئِكَ (Bakara 2/5, s. 2)

ص : Vasl hemzeleri (okunmadan geçilen hemzeler) üzerine konur. Mesela:

فِى الْاَرْضِ (Bakara 2/11, s. 4)

قطع : Katı hemzeleri (muhakkak okunması gereken hemzeler) altına konur. Mesela:

اَ طَّلِعُ , (Kasas 28/38, s. 391) اَ تَّخِذُ (Enam 6/14, s. 130)

نِ : Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar (Bu durumda tenvin tek harekeye düşer ve vasıl nun’u esreli olarak okunur). Mesela:

سَوَاءً الْعَاكِفِ (Hac 22/25, s. 336), بِغُلَامٍ ا سْمُهُ (Meryem 19/7, s. 306)

س : Kuran’da ص harfiyle yazıldığı halde س gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır. Sad harfinin altına yazıldığı yerlerde “sad” harfi,“sin” gibi okunur:

اَلْمُصَيْطِرُونَ (Tûr 52/37, s. 526) , وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (Bakara 2/245, s. 40)

اماله (İmâle): Yalnızca Hud 11/41 s. 227’deki مَجْرَاهَا kelimesindeki ra’nın altında bulunur. Burada ra harfi, üstünden esreye doğru meyillendirilerek okunur.

ادغام (İdgam): Altına yazıldığı kelime, yazıldığı gibi değil de, idgam ile okunur. Yalnızca Hud 11/42 s. 227’de vardır: اِرْكَمَّعَنَا ← اِرْكَبْ مَعَنَا

تسهيل (Teshîl): Kolaylaştırmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzenin altına yazılır. Bu iki hemzeden birincisi yerinden, ikincisi ise, he sesi karıştırılmadan, hemze tam yerine verilmeden, hemze ile elif arasında yumuşak olarak (hafifce hemzeden medde kayar gibi) okunur. Asım kıraatına göre sadece Fussilet 41/44, s. 482’de teshîl vardır ve Kuran’da bu kelimenin altında “teshîl” yazılıdır: ءَأَعْجَمِيٌّ (Fussilet 41/44, s. 482). Burada ne “ê” diyeceğiz, ne de “ee”, ikisinin arasında yumuşak bir sesle okuyacağız.

اشمام (İşmâm): Sükûndan sonra kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine işaret etmek için dudakların ileriye doğru toplamasına işmam denir. İşmam sadece ötrede ve aslı ötre olanda olur. Hükmü: Asım kıraatına göre Yusuf 12/11, s. 237 dışında, vacip değildir ve esas olarak sağırlar için yapılır:

لَا تَأْمَنَّا (Yusuf 12/11, s. 237). Bu kelimenin aslı: لَا تَأْمَنُنَا . Kuran’da bu kelimenin altında “işmâm” yazar. Burada işmam yapmak herkes için gerekir (aslında “bize güvenmiyorsun” anlamında olan bu ifadenin, idğamlı/gunelli oluyuştan dolayı “bize güvenme” şeklinde anlaşılmaması için).

نَسْتَعِينُ (Fâtiha 1/5). Buradaki zorunlu değildir.

تفخيم : Altına yazıldığı harfin kalın okunması gerektiğini gösterir. Özellikle yanılınılabilecek yerlerde kullanılır. Mesela Enbiya 21/28, s. 325’deki “irtedâ” kelimesindeki “ra” nın altında vardır: لِمَنِ ارْتَضَى
20. OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)

A. Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.

B. Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.

C. Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür.

15

Mayıs
2012

DİB SINAVLARINA HAZIRLIK KARIŞIK SORU-CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  555 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arz D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an D-Mubhemetu’l-Kur’an
Yanıtlar:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

Soru Cevap (İlmihal Bilgileri)

Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir.
Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
g- Mekruh h- Müfsit
Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın
işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
Cevap : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)
Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın
ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır.
(Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)
Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını
istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet.
Soru 7 : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki
sünneti tarif edip misaller veriniz.
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını
teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,
namazları cemaatla kılmak vb.) b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in
ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye
dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)
Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre
yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten
yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.
Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden
olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?
(Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap
Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu
dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
Cevap : Mübah
Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri
hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır.
İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
Cevap : Haram
Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram
olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz.
(Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)
Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki
manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve
işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad
verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve
ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.)
Cevap : Mekruh
Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten
yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit
Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir.
Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye
imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap
Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır.
Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden
meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani
yıkanmamış olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)
Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere
Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,
talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü
Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,
gamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin
Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye
adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza
başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır.
Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme
B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.
Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması
haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret
yerlerini tarif ediniz.
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri
kapatmaları gereklidir.
Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin
bölümleri üçtür. Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
Cevap : a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır
b- Kavli Sünnet : Sözleridir
c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.
Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak
veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için
hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber
Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz,
ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz
bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar
abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün
ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin
yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak
üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir.
Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz
b- Camiye mescide giremez
c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
d- Kabe’yi tavaf edemez.
Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun
(organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam
yedidir.
Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son
oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı
tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,
vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak
yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.
Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu
yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,
harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa
“sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi.
Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)
Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap : a-Erkek olmak b-Hür olmak c-Misafir olmamak d-Sıhhatli olmak (Camiye
yürüyerek gidecek kudrette olmak) e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak
(Ayakları kesilmiş olmamak)
Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü’minler Allah
(c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi
dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı
vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır.
Ama Cuma 10 rekattır.)
Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır.
Cemaatla veya tek başına kılınabilir. İki yada dört rekatta bir selam
verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl
bir namazdır?
Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.
Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.
Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın,
her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek
müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman
fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Zekat.
Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik
(mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir
ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap : Sadaka-i Fıtır
Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve
Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir
kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Hac.
Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı
ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Umre ziyareti.
Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir.
Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu
takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
kameri aylarını sayınız.
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap : 1 Muharrem.
Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de
Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan
beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda
Mevlit kandili hangi gündür?
Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.
Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap : 1 Recep ile başlar.
Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz.
Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün
olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine
yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen,
hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
söyleyiniz.
Cevap : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.
Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil
olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.)
tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
tarihini söyleyiniz.
Cevap : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.
Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden
başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve
Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap : Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.
Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya
mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son
bulan ibadetin adı nedir?
Cevap : İtikaf.
Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.
Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Haccı Temettü b- Haccı İfrat c- Haccı Kıran
Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Arafat’ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafı yapmak.
Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap : a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması
b- En büyük ibadettir
c- Zamana bağlı değildir
d- İlk eda edilecek farzdır
e- Miktarla sınırlı değildir.
Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze
namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere
dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
söyleyiniz?
Cevap : a- Güneş doğarken b- Güneş tam tepede iken c- Güneş batarken
 Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde
kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti
geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kılınan namaza ise;
“Kaza” denir
Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın
ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler
abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar
alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan
meshetme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu meshetmenin müddeti (süresi)
yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)
Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya
olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik
yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış
olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece
olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve
seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.
Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita
(büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen
isim nedir?
Cevap : İstinca.
Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir.
Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı
imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar. Namazın
başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)
Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde
imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından
sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap : Mesbuk (sabıkalı)
Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık,
cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir
kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Lahik.
Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin
idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest
aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın
kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi
hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap : İstibra.
Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla
kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz
namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır
ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti
ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,
Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
vb… Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya
öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap : Tahiyyetül Mescit.
Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,
dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
Cevap : Duha (kuşluk) namazı.
Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete
kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını
okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap : İstihare namazı.
Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat
kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan
bu namazın adı nedir?
Cevap : Teheccüt (gece) namazı.
Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar
demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96 gramdır ve buna sahip olan
kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun
zekatını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda
nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
Cevap : 39’a kadar zekat düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e
kadar iki koyun. 201’den 399’a kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve
sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.
Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap : 29’a kadar zekat düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı. 40’dan
59’a kadar üç yaşında bir dana. 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve
sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.
Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların
b- Ticaret mallarının
c- Koyun, keçi, sığır ve devenin
d- Altın ve gümüşlerin
e- Arazi ürünlerinin
f- Madenlerin ve definelerin.
Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap : a- Ana ve babaya
b- Dede ve ninelere
c- Evlatlara
d- Karı veya kocaya
e- Zenginlere
f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.
Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu
olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet
maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et
yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur.
Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
Cevap : Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.
Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap : Tavaf.
Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar
Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü
kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
kurbana ne ad verilir?
Cevap : Akika kurbanı.
Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap : 1- Müslüman fakirlere
2- Miskinlere
3- Borçlulara
4- Yolculara
5- Azat olacak köle, cariyeye
6- Zekat memurlarına
7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere)
8- Xslam yolunda qaliäanlara
Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır.
Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir.
Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
ekber denilerek ayağa kalkılır.
Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap : Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.
Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.
Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların
b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin
c- Yol kesicilerin
d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz.
Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.
Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte
kılmaya denir.
Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla
sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.
Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi
yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap : Yedi yaşında.
Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve
dua yapılır.
Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve
dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır.
Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak,
bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından
sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap : Teşrik tekbirleri.
Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin
evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
Cevap : “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan
Allah’ın adıyla.)
Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni
ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması
gereken söz nedir?
Cevap : “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek
Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap : “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)
Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
Cevap : a- Selamına karşılık vermek
b- Hasta ise ziyaretine gitmek
c- Aksırınca dua etmek
d- Meşru olan davetine gitmek
e- Vefatında cenazesinde bulunmak.
Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan
müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
Cevap : “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)
Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.
Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında
anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap : Ona salat ve selam getirir.
Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
Cevap : a- Malı temizler
b- Malı çoğaltır
c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır
d- Müslümanı mal fitnesinden korur
e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür
f- Kalbin katılaşmasını önler
g- İhtiras (hırs) zincirini kırar
h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar
i- Şefkat anahtarıdır
j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir
Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap : Vatan-ı Asli
Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap : En az üç kişi ile kılınır.
Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap : a- Sigar nikahı
b- Hulle nikahı
c- Mute nikahı
d- İhramlının nikahı
e- Zinakar kadınla nikah
f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah
g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.
Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını
diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir.
Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek.
b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.
Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
hanımları olamazlar.)
e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
anaya haramdır.)
f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
bulundurmak.
h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.
Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin
kızları.
Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.
Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer
mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap
çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.
Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı
b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.
Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği
cevap ne olmuştur?
Cevap : “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.
Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam
halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.
Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane
rabbiyel ala”nın manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.
Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel
azim”in manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.
Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar
kimlerdir?
Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının
zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).
Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri.
Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap : Abdestin vacibi yoktur.
Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa
çıkana denir.
Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
ilme ne denir?
Cevap : Fıkıh denir.
Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya
İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere
Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve
canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap : Beyat (Biat) denir.
Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması
e- Adaletli olması
f- Hür ve erkek olması
g- Akil baliğ ve müçtehit olması.
Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer
b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
c- Namazdan önce hutbe okunması
d- Cemaatla kılınması
e- Vakti geçmeden kılınması
Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet.)
Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.
Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap : Cem’us-Salat
Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap : Mekruh olur.
Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap : Melun.
Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap : Mina’da.
Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap : Hicretin 2.ci yılında.
Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap : a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahibi kavli f-İstishap
Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap : İhtikar denir.
Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap : Feraiz ilmi.
Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve
gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap : Hervele.
Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır”
buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir.
6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Sahib-i Tertip.
Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar
arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin
müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere
verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi
mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız.
Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.
Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan
itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin
yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip
terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva
ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap : Tasavvuf.
Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana
hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme
olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde
7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam
hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir.
Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para
verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen
muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman
sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah
çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap : Muvakkat nikahı.
Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap : Vacip.
Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap : Musalli denir.
Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve
Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe
arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere
gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap : Say
Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne
yapması gerekir?
Cevap : Kudüm tavafı.
Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı
şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan
sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap : İhram.
Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen
uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap : İtikaf
Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap : Cuma namazı
Soru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş
şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap : Hac
Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne
ne isim verilir?
Cevap : Ukubat
Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.
Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap : Nafile namazın.
Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden
bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve
haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk
edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
Cevap : İhram
Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah’tan başka ilah olmadığına
inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir. Bunlardan üç tanesi
şunlardır: a-Ben Allah’ın kuluyum b-Ben yardımı ancak Allah’tan beklerim
c-Ancak Allah’ın rızasını gözetirim demektir. Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)‘dır.
Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi
Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kabe’yi tavaf
için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve
Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe’nin
hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar
tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve
Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
Cevap : Hicri İsmail
Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeyeve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadilierkan denir. Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve sükunet bulmalı. Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü imam-ı Azama göre nedir?
Cevap : Vaciptir

Toplam 194 sayfa, 148. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030146147148149150160170180...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.