21

Mayıs
2012

Güncel Hazırlanmış Diyanet Sınavlarına Hazırlık Çalışma Notları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  394 Kez Okundu

Hareketli Gül Resimleri 2

1-Mikat yerleri
1-ZÜLHULEYFE : Medine-i Münevvere yakınlarındadır. Mekke-i Mükerreme’ye en uzak mesafede olan mikat budur. ( 450 km.)
2-CUHFE : Harem-i Şerif’e göre kuzey bölgesinde, Kızıldeniz sahilinde,” Rabiğ” yakınlarındadır. Rabiğ’de ihrama giren bir kimse Cuhfe’den biraz önce ihrama girmiş olur. Mekke’den uzaklığı 283 km.dir. Günümüzde, Türkiye, Avrupa ülkeleri gibi kuzey ve batı ülkelerinden Cidde’ye gelip Harem-i Şerife yönelecek uçak ve gemi ile sefer eden hacı adayları, Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmiş olmalıdır. Cidde şehri Mikat sınırları içindedir.
3- KARN : Taif yakınlarında olan mikattır ki, mikatlar arasında Mekke Mükerreme’ye en yakın olanıdır. Aradaki mesafe yaklaşık 75 km.dir.
4- YELEMLEM : Güneyde, Yemen cihetinde olan mikattır. Mekke’den uzaklığı 92 km.dir.
5- ZAT’Ü IRK : Kuzeydoğu, Irak istikametine doğru düşen mikattır. Mekke’den uzaklığı 94 km.civarındadır. Bu mevkiler, Rasulullah (s.a.v) Efendimiz tarafından tesbit edilmiş noktalardır
2-Tavaf Çeşitleri :Ziyaret tavafından başka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sünnet ve nâfile başka tavaflar da vardır Ancak hepsinin sıhhat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli aynıdır
a)Hacla ilgili olarak “kudüm tavafı”, “ziyaret tavafı” ve “vedâ tavafı” olmak üzere üç tavaf vardır Umrede yapılan tavafa ise umre tavafı denir
b) Hac ve umre ile ilgili olmayan diğer tavaflar ise şunlardır:Nezir Tavafı, Tahiyyetü’l-mescid Tavafı,Tatavvu Tavafı.
3-VEDA HACCI:H.10/m 632 tarihinde yapılan ve Hz. Peygamber’in vefatından önce son olarak bulunduğu büyük hac
4-LUKATA:Lukata, kelime olarak lakit’den gelir; yerden kaldırılmış şey manasına “buluntu” yerine kullanılır. Lakit, alıp kaldırmak demektir. Istılah olarak lukata “canlı ve cansız yitik mal”, “mâliki bilinmeyen düşmüş mal”, “yolunu şaşırmış hayvan”, “ziyana maruz herhangi masum bir mal” gibi netice itibariyle aynı manada birleşen tabirlerle tarif edilmiştir.
Gerek mal ve gerekse çocuk olsun, bulunan şeyler, İslâm dininde birçok teferruat gerektiren hukuka tabidir. Fıkıh kitaplarında bunlarla ilgili meseleler Kitâbu’l-Lukata adını taşıyan müstakil bölümlerde inceleme konusu yapılmıştır.
5-Zekatın verileceği yerler:Fakirler, miskinler, borçlular,Yolcular,mükateb,mücahid , amil.
6-Allah yolunda canını veren bir müslümana şehit denir.Çoğulu Şühedadır.
7-Kefen üç çeşittir:
a)Sünnet üzere olan kefen,
b)Kefen-i Kifaye
c)Kefen-i Zaruret
8-Ölmek üzere bulunan kimseyeb Muhtazar denir.
9-Zelletül Kari:Kuran okunurken bir hata yapılmasına veya okuyucunun sürçmesine denir.
10-Tival-i MufassaL:Hücurat suresinden Buruc suresinin sonuna kadar olan surelerdir.
11-Evsat-ı Mufassal:Tarık suresinden lem yekün suresinin sonuna kadar olan surelkerdir.
12-Kısar-ı Mufassal:Lemyekünden sonraki surelerdir.
13-37- Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne (Akîka) denir. Böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk’a şükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana da “Akîka” adı verilmiştir. Bunun Müslümanlarca asıl adı “Nesîke”dir.
Akîka, bizce mubah ve güzeldir. Üç İmama göre ise sünnettir. Zahiriyye meshebinde vaciptir.
14-Hac yapan kimseye Hacc(haci) çoğulu Hüccacdır.
15-Umre yapan kimseye, mutemir denir.
16-Zekat verene Müzekki denir.
17- İlim alanında “Mira Mücadele” denilen söz söyleme şekli asla caiz değildir. “Mira”başkasının sözlerinde veya anlamında görülen bir noksandan dolayı hemen ona itiraz edivermektir. Bu itiraz, kendini büyük görmekten ve göstermekten ileri gelir. Onun için söylenilen bir sözü hemen düzeltmeye kalkışmamalıdır. Ancak din yönünden bir yarar varsa, o zaman yumuşaklıkla ve kibarca hareket etmelidir.
18-EYYAM-I TEŞRÎK :Teşrîk günleri demektir. Zilhiccenin 9-13. günleridir. Eyyam-ı ma’dûdât da denir. Bu günlerde teşrîk tekbirleri alınır.
19-Bir malı maliyet fiaatına satmaya Tevliye denir.
20-Udhiye kurbanı :Eyyam-ı Nahir’de (kurban bayramının ilk üç gününde) Allah’a yaklaşmak için, ibadet niyetiyle kesilen özel hayvanlara udhiye denir
21-Kuran-ı Kerimi toplama komisyon başkanı Zeyd bin Sabit
22-Kuran-ı Kerim Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.
23-Kuran-ı Kerim Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirilmiştir.
24-Ey Nebi hitabı, 5 defa zikredilen sure Ahzab suresidir.
25-Kuran-ı Kerim de hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
26-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetleridir.
27-Medine de en son inen sure Nasr suresidir.
28-Kuarndaki surelerin genel kabuliyle 86 tanesi Mekki, 28 sure de Medenidir.
29-Resmül Kuran (Mushafın Yazısı), Kuranın yazısı ile ilgilki olarak doğan ilme Resmül Kuran denir.
30-İmam-ı Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:Ebu Bekir Şube,Hafs b.Süleyman.
31-Müşebbihat olark isimlendirilen sureler:Hadid,haşr,saff,Cuma,tegabun
32-Kuran-ı Kerim noktalamasını gerçekleştiren şahıslar:Nasr b.Asım-Hayy b.Yamer
33-Nessih:Bir nassın hükmünü daha sonra gelen bir nass ile kaldırmaktır.
34-Garibul Kuran:Kuran da herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.
35-Kendisine Tercümanul Kuran ve Bahrul –İlmn sıfatları verilen müfessir sahabi Abdullah b.Abbas
36-Başında Besmele bulunmayan sure Tevbe suresidir.
37-Baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan sure Yusuf suresidir.
38-Cuma suersinin diğer bir adı Gafir suresidir.
39-Kuranı Kerimin harekelenmesi işine en son şeklini veren alim Halil b.Ahmet.
40-Kuran-ı Kerime ilk defa harekerini göstermek için noktalar koyan Ebul Esved ed- Dueli.
41-Abdullah b.Mesud , tefsir alanında ün kazanmış bir sahabidi.
42-Ayetel Kürsi, Bakara suresinde yer almaktadır.
43-Tefsir alanında tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana çıkaran olaylara İşari Tefsir denir.
44-İfk olayı Nur suresinde konu edilmiştir.
45-Hudeybiye Antlaşmasının gerçekleştiği olay Fetih suresinde konu edilmiştir.
46-Kuran-ı Kerimin en uzun suresi Bakara 282.ayeti.Konusu Borçların yazılması.
47-Kuran-ı Kerim de 25 Peygamber ismi geçmektedir.
48-Müfessir:Açıklayan yorumlayan, izah eden anlamlarına gelmektedir.Kuranı tefsir eden , yorumlayan ilim adamlarına müfessir denir.
49-Besmelenin iki defa zikredildiği sure Neml suresidir.
50-Abdestin farz olduğunu belirten ayet ve sure Maide suresi 5 ve 6. Ayetleridir.

21

Mayıs
2012

Güncel Hazırlanmış Diyanet Sınavlarına Hazırlık Çalışma Notları -5

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  388 Kez Okundu

1-Dinler üç kısma ayrılır.
a-Hak din: Allah (c.c.) tarafından Peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bu din İslam dinidir.
b-Muharref Din: Allah tarafından Peygamberler vasıtasıyla bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından değişikliğe uğrayan dindir. Hiristiyanlık ve Yahudilik gibi.
c-Batıl Din:İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Putperestlik gibi.
2-Kitap, sözlükte “yazmak ve yazılı belge” anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah Teala’nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denir. Çoğulu “kütüb”dür. Hıristiyan ve yahudilere ilahî kitap olarak İncil ve Tevrat verildiğinden onlara “Ehl-i kitap” denilmiştir. İlahî kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle “kütüb-i münzele” veya “semavî kitaplar” da denilir.
3-Ashab, Peygamber Efendimize iman ederek O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler. Lügat itibariyle ashab, arkadaş manasına gelen “sâhib” kelimesinin çoğuludur.
4-İslâm ıstılâhında “Hz. Peygamber’in arkadaşları” için, daha geniş kapsamıyla Resulullah’ı gören müminler için kullanılmıştır. Sahabî ve çoğulu olan sahabe terimleri de aynı manayı ifade eder.
5-Selef-i Salihin:Ashab-i Güzin ile Tabiine denir.
6-Müsned:İmam Ahmed ibni Muhammed İbni Hanzeleye aittir.
7-Edille-i Erbaa:(Usul-i Erbaa, 4 delil, dört esas)Kitap, sünnet,icma ve kıyas.
8-Fıkıh:İslam hukukuna ait ilme Fıkıh denir.
9-Eimme-i Erbaa(Dört imam):Dört ameli mezhep imamlarımızdır.
10-Eimme-i Selase:İmam-ı Azam dan başka üç imama eimme-i selase denir.
11-Müstehab olan şeylere;mendup,fazilet,nafile ,tatavvu, edeb adı da denir.
12-Mazmaza ağza su vermek,inşikak burna su çekmektir.
13-Başın tamamını bir su ile meshetmeye Kaplama Mesih denir.
14-Salat; Namaz demektir.Namaz kılana musalli denir.
15-Tebrik, tezkiye, duâ, Peygamberimiz (s.a.s)’e yapılan duâ, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelen bir terim, salavât. “Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamberin tarif ettiği şekilde yapılan ibadettir. Salât’ın çoğulu salavât gelir. Türkçede daha çok Hz. Peygamber’e yapılan duâ mânâsında kullanılır.
16-Namazlarda tadil-i erkana riayet,İmam Ebu Yusuf a göre bir rükün olduğundan farz,imam-i azam ile imam-i muhammede göre vaciptir.

17-Ezan ile Kamet , namazların sünnetidir.
18-Tesvib:Beş vakit namazlar için ezan okunduktan sonra , ayrıca cemaatı çağırma maksadıyla vakti sala gibi birifade kullanılmasına tesvib, tekrar bildirme demektir.
19-Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya da kaza dendir.
20-Küsuf namazı güneş tutulduğunda cemaatla,Hüsuf namazı ay tutulduğunda tek başına kılanan(ikişer) namazdır.
21-KASÎDE-İ BÜRDE:İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi.

22-GASÎL-ÜL MELÂİKE:Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
23-EHL-İ SÜNNET:Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O’nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan müslümanlar, sünnîler.
24–Mihca:Bedir savasindaki ilk sehittir.

25-ÜSTÜVANETÜ`L-VUFUD:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
26-KÜTÜB-Ü TİSA:Kütüb-i Sitte’ye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis mecmuasına verilen isimdir. İlave edilen eserler; Dârimî (ö. 255/868)’nin es-Sünen’i, İmam Mâlik (ö. 179/795)’in Muvatta’ı, Ahmed ibn Hanbel (ö. 241/855)’in el-Müsnedi’dir.
27-İNZAL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
28-HÂTEM-ÜL ENBİYA:Peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed (A.S.M.)
29-HÂTEM-ÜL HÂTEM: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat’taki ismi.
-30HÜCRE-İ SAÂDET Saâdetli oda. Fahr-i Kâinat Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) odası.
31-HAREM-İ ŞERİF: Kâfir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men’edilen Mukaddes Kâbe ve civârı.
32-HAREMEYN:İki mukaddes harem. Müşrik ve kâfirlere yasak olan mukaddes Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.
33-HAREMEYN-İ ŞERİFEYN:Mekke’deki Kâbe ile Medine’deki Ravza-i Mutahhara.
FIKH-I EKBER:Yüksek fıkıh. Dinî bilgilerin en mühim olanı. İmana dair ilim. * İmam-ı Azam hazretlerinin meşhur eserinin ismi.
34-EYVAN-I KİSRA:Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.
35-ÂL-İ ABBAS : Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi.
36-ANGLİKAN:İngiliz kilisesine bağlı kimse.
37–Zebur:Sözlüte, kitap manasina gelir.zebur , Davud Aleyhisselama gönderilmistir.zebura, Mizmarlar da denir.Zebur, Ibranucedir.Tamami 150 suredir. Bu surelerin ellisi kral Bühtü Nasr`dan bahseder.Geri kalan ellisi de va`z,nasihat ve hikmetlerden ibarettir.
38-Bed-i Besmele cemiyeti(Amin alayi):Osmanli toplumunda egitim- ögretimin ilk kademesini olusturan (sibyan) bu kurumlarin cok önemli yerleri vardi.Bu okullara Yüksek tabaka“Bed-i Besmele cemiyeti“ halk arasinda amin denilen, dikkat cekici bir törenle baslanirdi.Amin alayinda, ilahiye baslayana Amincibasi, bu merasimlerde Yunus Emre , Niyazi Misri´nin ilahileri okunurdu. Amin alayinda en son okunan „Mektepliler“ Gülbank`i“ söylenirdi.
39–Enderun-i Hümayin:Saray icinde Sehzadelerin yetistirilmelerine gösterilen itina ile birlikte; mülki, idari ve diger bazi elemanlarin yetistirildigi yer.
40-Danismend-Softa:Sahn medreselerinin talebelerine danismend, Tetimme medreselerinin talebelerine Sohta(Softa) deniyordu
41–Nizamiye Medreseleri:Mizamiye medreselerinin kurulmasi ve yayginlasmasi Selcuklu Sultani Alp Arslan zamanida olmustur.
42-Telfiku`l-Mezahib:Islam hukukunda, bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farkli görüslerini birlestirerek ayni anda tatbik etmek anlamindadir ki b, Islam kukukculari tarafindan kabul edilmistir.
43-Talak-i Bayin:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
44-Talak-i Rici:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
45-Talmud:yahudi inancina göre Tevratin biri yazili digeri sözlü olmak üzere iki sekli vardir. Iste bu sözlü Tevrat`in yaziya gecirilmis sekli daha sonra Misna olarak ifade edilmis, onun üzerine yapilan tefsir ve yorumlara da Talmud denilmistir.
46-Tebük Seferi:Tebük seferine istirak etmedikleri icin pismanlik duyan ve dünya kendilerine zindan olan Kab b. Malik, Mürare b. Rabi,ve Halid b.Ümeyye`dir.Bunlar Tebük seferine katilmayip geride kalmislardi.Hz.Peygambder Tebük`en dönünce bunlRL konusmamis, ashab da onlardan yüz cevirmisti.Bunlarin tövbelerinin kabul edildigi hükmü 50 gün sonra gerceklesmisti.(Diyanet Meali, sh.203.)
47-Salvele:Hz.peygamber(sas)`e, O`nun ev halkina, ashabina salat ve selam cümlelerini ifade etmek üzere kullanilan bir tabirdir.
48-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
49-Mülukü`t-Tavaif: Endülüs`te 1031-1090 yillari arasinda hüküm süren emirlikler.
50-Mühr-i Süleyman:Hz.Süleyman`a isnad edilen mucizevi yüzük, bu yüzügün üzerine hakkedilmis 6 köseli yildiz.Yahudi ve Hiristiyanlarca“davud Yildizi“ diye anilir.Müslümanklar arasinda ise“hatem-i süleyman“ diye anilir
51-Muhazati Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinannamazda ekegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
51-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
53-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
54-Muallakat-i Seb`a: 7 aski..Islam`dan önce Kabe duvarina asilmis olan yedi kaside.Cahiliye döneminde yedi ( veya on) saire ait seckin kaside kolleksiyonuna verilen ad
55-Mu`cemler:Aler-Rical üzerine tasnif edilen kitaplardir.Ravilerin adlarina göre alfebetik olarak düzenlenen eserlerin genel adi.
56-Emr-i bi`l –ma`ruf, Nehy-i ani`l-müker:Iyiligi emretmek, kötülükten alikoymaktir.
57-Teblig:Peygamberlein , Allah`tan aldigi vahyi insanlara ulastirmaktir.
58-İrsad:Akli ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi dogru yola iletmektir.
59-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
60-İslamiyet`in ilk yillarda Araplarin özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanati ve üslubu dogmustur.Bu kültürel gelismeyi saglayan baslica etken, fethedilen ülkelerin kültürleri.
61-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
62-İslam`in en önemli savaslarindan biri olan Uhud savasinin tam olarak kazanilmamasinin sebebi;Hz.Peygamber Efendimiz(sas) `in emrinin ihlali.
63-Ridde hareketleri Hz.Ebubekir`in halife oldugu dönemde meydana geldi.
64-Seriyye:Peygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
65-Sevr Magarasi:Peygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
66-İsra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
67-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
68-Fitir Sadakasi verebilmenin sartlari:Müslüman olmak, nisap miktarina ulasmak, vakit.
69-Adak orucu, vacip oruclardandir.
70-Cuma namazinin farz olmasinin sartlari:Erkek olmak, hür olmak, mukim olmak, saglikli olmak, kör olmamak, ayaklari saglam olmak.
71-Muktedi:Namazda imama uyan kimseye muktedi denir.
72-İstiva vakti:Günesin tam tepe noktasinda oldugu va namaz kilmanin mekruh oldugu vakte istiva vakti denir.
73-İmamda Aranan Sartlar:Müslüman olmak, erginlik cagina girmis olmak,akilli olmak, erkek olmak, Namaz sahih olacak kadar Kur`an ezberlemis olmak, kendisinde bir özür olmamak,namazin sartlarindan birinin ortadan kalkmamasi.
75-Namazda esnemek, gerinmek; namazin mekruhlarindan biridir.
76-Allah`in zati sifatlari;Vücud, kidem,beka ,vahdaniyet, muhalefetü`n li`l-havadis,kiyam binefsihi.
77-Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartildigi ilahi adalet ölcüsüne Mizan denir.
78-Yüce Allah`in insanlari hesaba cekmek üzere tekrar dirilisten sonra bir araya toplamasina Hasir denir.
79-Keramet:Peygamberine gönülden bagli olan ve ona titizlikle uyan veli kullarin gösterdikleri olaganüstü olaylara keramet denir.
80-Istidrac:Kafir ve günahkar kisilerin arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
18-Peygamberlerin sifatlari;Sidk , emanet ,fetanet, ismet , teblig.
82-Suhuf verilen peygamberler;Hz.Adem(10 suhuf),Hz.Ibrahim(10 suhuf),Hz.Idris(30 suhuf) ve Hz.Sit(50 suhuf`)`e verilmistir.
83-Vahdaniyyet:Allah Teala`nin zatinda, siftlarinda ve fiillerinde bir ve tek olmasi, esi, benzeri ve ortaginin bulunmamasidir.
84-Kidem:Allah Teala`nin ezeli oldugu, baslangicinin olmadigi anlamina gelmektedir.
85-Savas ganimetleri anlamina gelen sur; Enfal suresidir.
86-En son nazil olan sure ;Nasr suresidir.
87-Sirk :Tövbe etmelmedikce Allah`in asla bagislamayacagini bildirdigi günahtir.
88-Orucun farz oldugunu beyan eden Bakara suresi , 183. ayeti.
89-Kur`an-i Kerim`in noktalanmasini,Nasr b. Asim ve Yahya b. Yamer icra etmistir.
90-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
91-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
92-Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Tenasüb denir.
93-Kutsal kitaplarin kronolojik siralanisi:Tevrat, zebur, incil, Kur`an.
94-Kutsal mescidler:Islam`da kutsal sayilan 3 mescid;Mescid-i Haram,Mescid-i Nebi,Mescid-i Aksa.
95-Kütüb-ü Ehadis.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
96-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
97-Kütüb-ü sitte:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
98-Kasr-i Salat(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir
99-İlk sehitler:Kuresy kafirleri, Ammar ile babasi Yasir ve anasi Sümeyye`yi , zorla dinlerinden döndürmeye kalkistilar.Onlar bunu kabullenmeyince, Sümeyye`nin iki ayagini iki deveye baglayip ters istikamette cekerek parcaladilar.Yasir`i de sehit ettiler.
100-Havelan-i Havl:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.
101-Havkale:La havle ve la kuvvete illa bi`llahil-aliyyi`l –azim cümlesini söylemeye denir.
102-Hayber:Hicaz`da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
103-Havaic-i Asliye:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.Zekat matrahi disinda tutulan temel ihtiyac mallari disinda tutulan temel ihtiyac mallari anlaminda fikih terim.
104-Garibü`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
105-Ebu`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair.

20

Mayıs
2012

Terimler: Ebabil kuşları,eimme-i selase

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  455 Kez Okundu

EBABİL KUŞLARI:Kâbe’yi yıkmak üzere büyük bir orduyla gelen Yemen valisi Ebrehe’nin ordusuna saldıran kuşlar.Ebâbil, Arapça’da “bölükler, sürü, sürüler” demektir. Kelime, Kur’ân-ı Kerim’de Fil sûresinin üçüncü âyetinde geçmektedir. Fil sûresinde olay şöyle anlatılmaktadır: “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üstlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihâyet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.” (el-Fil, 105/1-5).Bu olay Hz. Peygamber’in doğduğu yıl olmuş ve orduda bulunan fil/fillerden dolayı Araplar arasında “Fil Vak’ası”, geçtiği yıl ise “Fil Yılı” olarak meşhur olmuştur. Olay kaynaklarda şöyle zikredilmektedir:

EBU DÂVUD(202/817-275/888):Kütüb-i Sitte adı verilen büyük hadis mecmuâlarının Buhâri ve Müslim’den sonra gelen Sünen’in müellifi olan büyük muhaddis.”İmam”, “Şeyhu’s-Sünne”, “Mukaddemu’l-Huffâz” ve “Muhaddisu’l-Basra” gibi ünvanlara sahip olan Ebû Dâvûd, 817′de Sicistan’da doğdu. Tam adı, Ebû Dâvûd Süleyman b. El-Eş’as b. İshak b. Beşir b. Şeddad b. Amr b. İmrân el-Ezdı es-Sicistânı’dir. Büyük dedelerinden İmrân, Sıffin’de Hz. Ali’nin yanında şehid düşmüştür. Oğlu Ebû Bekr Abdullah da meşhur bir muhaddistir.

EBU HANİFE:(80/150 – 700/767)İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı.

EBÛ TURÂB:“Toprak babası -veya- sahibi” anlamında Hz. Ali’ye Rasûlullah (s.a.s.) tarafından verilmiş bir künye.

EBU YÛSUF(113/731-183/798)Hanefî mezhebinin imamı Ebû Hanife’den sonra gelen büyük Hanefi fâkihi .

ECEL:Belli bir zaman parçası ve bu parçanın sonu; vakit ve son.Birşey için belirlenmiş zaman dilimine ecel denir. İnsanın veya herhangi bir canlının eceli, kendisine tâyin edilen ömürdür. “Ecelin gelmesi” ise, tâyin edilmiş bulunan ömrün son bulması, yani ölümdür.Allah indinde her canlı için tâyin edilmiş bir ecel vardır. Eceli geldiğinde dünya hayatı son bulur.

ECR-İ MÜSEMMA:Belirlenmiş ücret, bedel.Ecr; bedel, ücret, ödül, sâlih amele verilen sevap; ecr-i müsemmâ ise; tef’il bâbında ismi mef’ul bir kelime olup konuşulan, belirlenen, tesbit edilen demektir. Terim olarak iş veya kira akdinde işe girerken veya akdi yaparken tarafların miktarını belirledikleri ücrete “ecr-i müsemmâ” denir. Akit sırasında miktarı belirlenmeyip iş yapıldıktan sonra veya kiralananda oturulduktan sonra emsal ücrete göre bilirkişi tarafından belirlenen ücrete ecr-i misil denir.

ECR-İ MÜSEMMA:Belirlenmiş ücret, bedel.Ecr; bedel, ücret, ödül, sâlih amele verilen sevap; ecr-i müsemmâ ise; tef’il bâbında ismi mef’ul bir kelime olup konuşulan, belirlenen, tesbit edilen demektir. Terim olarak iş veya kira akdinde işe girerken veya akdi yaparken tarafların miktarını belirledikleri ücrete “ecr-i müsemmâ” denir. Akit sırasında miktarı belirlenmeyip iş yapıldıktan sonra veya kiralananda oturulduktan sonra emsal ücrete göre bilirkişi tarafından belirlenen ücrete ecr-i misil denir.

EDİLLE-İ ERBAA:Dört delil: Kur’ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas.

EHL-İ BEYT:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ev halkı. Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan aile fertleri, aile demektir. İslâm fıkıh terminolojisinde bir terim olarak Hz. Peygamber (s.a.s)’in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu anlamda ehl-i beyt; Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ailesi, Ca’fer, Âkil, Abbâs ve aileleridir. Şia’ya göre ise; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ailesi, eşleri ve çocuklarıyla Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir (Sahih-i Müslim, II . 751-752; .IV, 1873).Rasûlullah (s.a.s.) ile ehl-i beyt’e de salât ve selâm getirmek müslümanların bir görevidir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323).

EHL-İ HİBRE:Ehl-i Vukuf, bilirkişi, eksper, hakimin, kendi ihtisası dışında kalan alanlarda bilgisine başvurduğu, konunun uzmanı kişi veya kişiler.

EHL-İ KIBLE:Kıbleye dönüp namaz kılan müslümanlar, Ehl-i İslâm.

EHL-İ KİTAP:İslâm literatüründe yahudiler ve hristiyanlar için kullanılan bir tâbir, kitab ehli.

EHL-İ SÂLİB:Ehl-i Kitâb’tan hristiyanlar, Haçlılar.Arapça Sâlib kelimesi “haç” (istavroz, çarmıh) demektir. Ehl-i sâlîb, Haçlılar için kullanılır. Haç, Hristiyanlığın sembolü olan ve Hz. İsa (a.s.)’ın gerildiğine inandıkları birbirini dikey kesen iki çizgidir.

EİMME:İmamlar, İmam kelimesinin çoğulu. Kur’an’da misal, rehber, lider, önder, örnek, manalarında kullanılmıştır.

EİMME-İ ERBAA:Dört imam, ehl-i sünnet ekolünde tedvin edilmiş olan dört büyük mezhebin imamları hakkında kullanılan bir terim.

EİMME-İ SELÂSE:Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.

ELFÂZ-I KÜFÜR:Elfâz’ın tekili olan lâfız; söz, sözcük ve ifade demektir. Küfür ve küfr ise “kefera” fiilinden mastar olup, sözlükte; bir şeyi örtmek anlamına gelir. Kalbindeki imanını örten kimseye de bu yüzden “münkir” veya “kâfir” * denilmiştir. Bir terim olarak, kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkmasına sebep olan sözlere “elfaz-ı küfür” adı verilir.

EMÎRU’L MÜMİNÎN:Müminlerin emîri, halife, İslâm ümmetinin lideri, idarecisi anlamında kullanılan bu tabir, Hz. Peygamber (s.a.s.) in vefâtından sonra ilk olarak ikinci halife Hz. Ömer (582-644 M.) için kullanılmıştır. Yalnızca emîrlik unvânı ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’ın önemli işleri idare etmek üzere tâyin ettiği kişiler için de kullanılmıştır. Harplerde kumandan olarak tayin ettiği kişiye emîr ifadesini kullandığı gibi, Hz. Ebû Bekir’i de hicretin dokuzuncu yılında hacca gidecek kafilenin başına hac emîri olarak tayin buyurmuştur.

ENBİYÂ:Peygamberler, Nebî kelimesinin çoğulu. Nebî, peygamber demektir. Farsça bir kelime olan ‘peygamber”in kelime anlamı; “haber getiren”dir. “Resul” kelimesi de peygamber demektir. Ancak nebî ile rasûl arasında şu fark vardır: Resul yeni dinî hükümler (şerîat) getiren peygamberdir. Nebî ise kendinden önce gönderilen peygamberin getirdiği hükümlerle amel ederek insanları Allah’ın birliğe ve yalnız O’na kulluğa çağıran peygamberdir. Kur’an’ın yirmi birinci sûresinin adı “Enbiya sûresi”dir. Sûrede peygamberlerin kıssalarından söz edildiği için bu adı almıştır.

ENSÂR:Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri zaman (M. 622) Peygamber efendimiz (s.a.s.) ve muhâcirlere kucak açıp tüm imkânlarıyla yardım eden Medineli müslümanlar.

ESÂTÎRU’L-EVVELİN:Öncekilerin Masalları. “Esâtîr”, “setara” kelimesinden türemiş çoğul bir kelime olup, tekili, “ustûr, ustûre veya estîr, estıra” dır. Bâtıl olan, aslı olmayan uydurma hikâyeler ve “evvelîm” kelimesi ile birlikte, “İslâm öncesi milletlerin yazdıkları hikâyeler, masallar” manasına gelir.

ESBÂBU’N-NÜZÛL:Kur’an-ı Kerîm ayetlerinin iniş nedenleri.Bazı ayetler, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yöneltilen bir soru yada vukûbulan belli bir olay üzerine inerdi. Ayetlerin inişinde etken olan soru ya da olaya ‘nüzûl sebebi’ denir.

EŞ’ARİYYE:Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ’ira” gelir.

EŞHURU’L-HURUM:Haram aylar, hürmete lâyık aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb). Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır.

EVS:Medineli bir kabile olup, İslâm döneminde ensârın bir bölümünü oluşturmuştur.

EVTAS OLAYI:Hicretin sekizinci yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay.

EYYÂM-I MA’DÛDE:Sayılı günler. Kur’an’da bilhassa Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda teşrik tekbirlerinin alındığı günler için kullanılan bir tabir

 

20

Mayıs
2012

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tesbit Sınavlarına Hazırlık Hadis Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  535 Kez Okundu

1. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
a) Mevzû hadis.
b) Müdrec hadis.
c) Münker hadis.
d) Metrûk hadis
2. Aşağıdakilerden hangisi hadis uydurmanın sebeplerinden biri değildir?
a) Allah’ın rızasını kazanma amacı.
b) Bazı kimselerin İslâm dinine zarar verme isteği.
c) Siyasi çekişmeler neticesinde kendi gurubunu haklı gösterme ihtiyacı.
d) İnsanları dinin buyruklarını yerine getirmeye teşvik ederek onların daha dindar olmalarını sağlama gayreti.
3. Aşağıdakilerden hangisi hadîsin fonksiyonlarından değildir?
a) Te’kîd.
b) Tefsîr.
c) Tenkîd.
d) Teşrî’.
4. Sahîh ve hasen hadîsin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla birlikte, uydurma (mevzû) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak ne ad verilir?
a) Zayıf Hadis.
b) Maktû’ Hadis.
c) Metrûk Hadis.
d) Mürsel Hadis.
5. Aşağıdakilerden hangisi, râvî zincirinin kendisinde son bulduğu kısmı ifade eden ve hadisin aslını oluşturan bölümün adıdır?
a) İsnâd.
b) Metin.
c) Tabaka.
d) Tarîk.
6. Aşağıdakilerden hangisi; mânâsı Allah’a, lafzı Peygambere ait olan hadis çeşididir?
a) Maktû’ hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Metrûk hadis.
d) Kutsî hadis.
7. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?
a) Maktû’ hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Merfû’ hadis.
d) Mevzû’ hadis.
8. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis çeşidini ifade eder?
a) Mevkûf hadis.
b) Maktu’ hadis.
c) Merfû’ hadis.
d) Metrûk hadis.
9. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Hasen hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Maktû’ hadis.
d) Merfû’ hadis.
10. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Müdelles hadis.
b) Kutsî hadis.
c) Muallak hadis.
d) Mu’dâl hadis.
11. Sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahîhe daha yakın olan hadise ne denir?
a) Şâzz hadis.
b) Hasen hadis.
c) Garîp hadis.
d) Muallel (illetli) hadis.
12. Aşağıdakilerden hangisi râvîye yapılan ithamdan dolayı ortaya çıkan zayıf hadis çeşitlerinden biri değildir?
a) Mürsel hadis.
b) Metrûk hadis.
c) Muallel hadis.
d) Mevzû’ hadis.
13. Rasûlüllaha ait olduğunda usûl bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatine hükmedilmiş olan hadis çeşidi hangisidir?
a) Hasen hadis.
b) Sahîh hadis.
c) Zayıf hadis.
d) Mevzû’ hadis.
14. Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise ne denir?
a) Munkatı’ hadis.
b) Garîb hadis.
c) Muallel (illetli) hadis.
d) Muharref hadis.
15. Hadis terimi olarak, senedin herhangi bir yerinde bir tek râvîsi olan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşhûr hadis.
b) Azîz hadis.
c) Garîb hadis.
d) Mütevâtir hadis.
16. Aşağıdakilerden hangisi Âhad hadis çeşitlerinden birisi değildir?
a) Meşhûr hadis.
b) Mütevâtir hadis.
c) Garîb hadis.
d) Azîz hadis.
17. Tabiîn râvînin, sahâbî râvîyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mürsel hadis.
b) Muallâk hadis.
c) Hasen hadis.
d) Mütevâtir hadis.
18. Bir çok kişi tarafından rivâyet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Âhad hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Garîb hadis.
b) Azîz hadis.
c) Meşhûr hadis.
d) Mütevâtir hadis.
19. Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?
a) Tedvîn.
b) Sünen.
c) Müsned.
d) Tasnîf.
20. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi hangisidir?
a) Tedvîn.
b) Bâb.
c) Taktî’.
d) Tasnîf.
21. Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden hadis rivâyet edilen râvînin hadis aldığı hocasını ifâde eden hadis terimidir?
a) Şeyh.
b) Mervî.
c) Hüccet.
d) Mecrûh.
22. Hadis tasnifi faaliyetlerinin çok yoğun bir şekilde yapıldığı ve hadis kaynaklarının son şeklini aldığı dönem aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Peygamber dönemi.
b) Sahâbe dönemi.
c) Tabiûn dönemi.
d) Osmanlılar dönemi.
23. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, ana senedin tâlî (ikinci) bir kolunu, dağılışını veya ana senedin bir râvîden sonraki dağılışını, kollara ayrılışını ifade eder?
a) Metin.
b) Tarîk.
c) Şeyh.
d) Mervî.
24. Aşağıdakilerden hangisi, diğer konularda yalan söyleyen bir râvînin hadis rivâyetinde de yalan söyleyebileceği düşünülerek, râvînin yalanla itham edilmesini ifade eder?
a) Kizbu’r-râvî.
b) Fısku’r-râvî.
c) İttihamu’r-râvî bi’l- kizb.
d) Bid’atü’r-râvî.
25. Kütüb-ü sitte hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a) Ahmed-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce.
b) Ahmed-Buhârî- Dârimî- Müslim- Ebû Dâvûd- Beyhakî.
c) Ebû Dâvûd-Tirmizî-Nesaî-İbn Hibbân-Darakutnî.
d) Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbn Mâce- Nesaî.

26. Aşağıdakilerden hangisi Ale’r-ricâl (şahıs merkezli) tasnîf edilen kitaplardandır?
a) Müsned.
b) Musannef.
c) Câmî’ler.
d) Sünenler.

27. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler.
b) Darb-ı meseller.
c) Tergîb ve terhîb hadisleri.
d) Ahkâm hadisleri.

28. Aşağıdakilerden hangisinde, üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslâm dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri ve yazarı birlikte verilmiştir?
a) es-Sünen: Tirmizî
b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim
c) el-Câmiu’s-Sahîh: Buhârî
d) el-Câmiu’s-Sahîh: Ebû Dâvûd

29. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı ve müellifleri aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?
a) es-Sünen: Ahmet b. Hanbel.
b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim.
c) es-Sünen: Ebû Dâvûd.
d) es- Sünen: İbn Mâce.

30. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?
a) Mâlik b. Enes.
b) Ahmed b. Hanbel.
c) İbn Şihâb.
d) Ebû Dâvûd et-Tayâlisî.

20

Mayıs
2012

mbst sınavlarına hazırlık soru-cevaplı çalışma notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  525 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi
B-Maturidiyye
C-Şafii
D-Caferi
2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki
B-Hanefi
C-Şafii
D-Eş’ari
3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi
B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi
D-Muhammed Raşit El Maturidi
4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud
B-Beka
C-İrade
D-Vahdaniyet
5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka
B-Selkisolf
C-Markas
D-Matta
7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere
8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk
B-Koku
C-Mavi
D-Tat
9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye
B-Buruna üç kez su çkmeye
C-Kulakları meshetmeye
D-Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest
B-Vacip olan abdest
C-Mendup olan abdest
D-Sünnet olan abdest
11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması
12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır
13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak
14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak
B) Niyet etmek
C) Banyoda yıkanmak
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak
16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar
17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble
18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek
20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek
21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi
23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar
24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek
25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması
26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek
27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2
B) 1
C) 3
D) Hiçbiri
28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır
B) sünnettir
C) Müstehaptır
D) Mekruhtur
29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir
30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat
B) Müdrik
C) Mesbuk
D) Lahık
31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri
32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde
33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması
36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri
37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli
B) Anavatan
C) Vatan-ı İkame
D) Vatan-ı sükna
38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli
B) Vatan-ı İkame
C) Vatan-ı sükna
D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi
B) Sehiv secdesi
C) Tilavet Secdesi
D) Bir şey gerekmez
40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır
B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır
43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır
44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis
B) izar
C) lifafe
D) Etek örtüsü
45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması
46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram
47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır
B) Vaciptir
C) Sünnettir
D) Hiçbiri
49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek
50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr
B) 1460 gr
C) 2800 gr
D) 2700 gr
51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Yol güvenliği olmak
D) İhrama girmek
52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak
B) Haccı belirli zamanda yapmak
C) Akıllı olmak
D) Yol Güvenliği olmak
53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) Arafatta vakfeye durmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek (şarttır)
54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe
B) Mina
C) Cuhfe
D) Cidde
55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak
56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde
57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Kadim tavafı
C) Veda tavafı
D) Ziyaret tavafı
58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)
B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak
60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Mendup
61-Say’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Mendup
C) Müstehap
D) Vacip
62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü
63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak
64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup
B) farz
C) Vacip
D) Sünnet
65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma
B) Pazartesi
C) Kurban kesme günü
D) Arefe günü
66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek
67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad
B) Haccı Kıran
C) Haccı Temettu
D) Umre Haccı
68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek
B) Bir sığır kurban etmek
C) Bir deve Kurban etmek
D) İki koyun kurban etmek
69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene
B) Beden
C) Cemre
D) Dem
70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana
71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Lağv
D) Yemini Kefaret
72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Keffaret
D) Yemini Lağv
73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya
B) Buluntu eşyaya
C) Cepteki paraya
D) Kaybolan eşyaya
 CEVAP ANAHTARI
1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c

18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b

 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d

48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a

64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b

20

Mayıs
2012

HAC SINAVLARINA HAZIRLIK SORU VE CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  426 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc
b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı
d) Temettu haccı
3. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
a) Farz hac
b) Vacip hac
c) Nafile hac
d) Temettu haccı
4. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
5. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
6. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a) Niyet etmek
b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak
d) Mikattan önce ihrama girmek
7. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı
b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı
d) Hacc-ı ekber
8. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
9. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk

10. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) Şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
12. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf
b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı
d) Adak tavafı
13. Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
14. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
15. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
16. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün
17. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
19. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak
21. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
22. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
23. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
24. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
26. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
a) Koku sürünme yasağı
b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı
d) Tırnak kesme yasağı
27. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

28. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
29. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez
30. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez
31. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
32. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez
33. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
34. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
35. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf
d) Mescid-i Nebevî
36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
38. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
39. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
41. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
42. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
43. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
a) Rükn-ü Yemânî
b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî
d)Rükn-ü İbrahim
44. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
45. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
Cevap anahtarı
1c 2.b 3.d 4.c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16.b

17.d 18.c 19.b 20a 21.d 22.a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c

30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b

20

Mayıs
2012

AÇIKLAMALI İSLAMIN 5 ŞARTI

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  774 Kez Okundu

Dini Gif Ve Imzalar(dev Arsiv)

1-KELİME-İ ŞEHADET VE ANLAMI:

اشهد ان لا إله إلا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

Okunuşu: “Eşhedü en la ilaheillallahve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü.” cümlesine kelimei şahadet denir.
Anlamı: Ben şahitlikederimki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisdidir.

2-NAMAZ KAKKINDA BİLGİLER: Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah’a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.
Namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce Allah’a karşı bir kulluk görevimizdir.
Namaz kılanlar, Allah’ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.
NAMAZIN ÇEŞİTLERİ
Namazın Farz, Vacib ve Nafile çeşitleri vardır.
1. Farz Namazlar: Beş vakit namaz ve cuma namazıdır.
2. Vacip Namazlar: Vitir ve bayram namazları, adanan na-mazlar, bozulan nafile namazların kazasıdır.
3. Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazlardan başka kılınan diğer namazlardır.
NAMAZ VAKİTLERİ
Her işin belirli bir zamanı vardır. Günde beş defa kılınan farz namazların kılınması için yüce Allah belli vakitler tesbit etmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı günde beş defa kılınan namazların vakitleridir.
Sabah Namazının Vakti: Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından, güneşin doğmasına kadar olan zamandır.
Öğle Namazının vakti : Güneş tam tepemize gelip, gölge, doğu tarafına uzanmaya başladığı vakitten itibaren -güneş tepe noktasında iken var olan gölge müstesna- herşeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.
İkindi Namazının Vakti: Öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.
Akşam Namazının Vakti: Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.
Yatsı Namazının Vakti: Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır.
Vitir Namazının Vakti: Vitir namazının vakti de yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı kılındıktan sonra kılınır.
Cuma Namazının Vakti: Öğle namazının vaktidir.
Teravih Namazının Vakti: Yatsı namazının vaktidir.
Bayram Namazının Vakti: Bayram günleri sabahleyin güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp güneşin tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.

Her namaz, kendi vakti girdikten sonra kılınır. Vakti girmeyen namaz kılınmaz. Her namazın kılınma vakti, kendi vakti girdikten sonra başlar, bir sonraki namazın giriş vaktine kadar devam eder. En iyisi her namazı vaktin ilk giriş zamanında kılmaktır.
Güneş doğarken, tepe noktasında iken, batarken hiç bir namaz kılınmaz.
Beş vakit namazın fazları ile sünnetlerinin kaçar rekat olduğu aşağıda gösterilmiştir.

NAMAZIN FARZLARI
Namazın farzları 12′dir. Bunlardan altısı namazın dışındadır, bunlara “Namazın Şartları” denir. Altısı da namazın içindedir. Bunlara da “Namazın Rükünleri” denir.
Namazın sahih olabilmesi için oniki farzın eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.
Namazın Şartları:
1) Hadesten Taharet: Hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır.
2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.
3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil),
Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.
4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.
5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.
6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.
Namazın Rukünleri:
1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir.
2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.
3) Kıraat: Namazda ayakta iken biraz Kur’an okumaktır.
4) Rükû’: Namazda eller diz kapağına erişecek kadar eğilmektir.
5) Sücûd: Rükû’dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.
6) Ka’de-i Ahîre: Namazın sonunda “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak demektir.
Namazın Vacibleri
1) Namaza “Allahu Ekber”sözü ile başlamak.
2) Farz namazların ilk iki rek’atında, nafile namazların her rek’atında Fatiha suresini okumak.
3) Farz namazlarının ilk iki rek’atında, vitir ve nafile namazların her rek’atında Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
4) Fatihayı sureden önce okumak.
5) Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak.
6) Üç ve dört rek’atlı namazların ikinci rek’atında oturmak (Buna ka’de-i ûlâ=birinci oturuş
7) Namazlardaki birinci oturuş ile son oturuşlarda ettehiyyatü’yü okumak.
8) Cemaatle kılındığı zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının her rek’atında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek’atında imamın fatiha ve sureyi açıktan, öğle ve ikindi namazlarında ise, gizlice okuması.
9) İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.
10) Vitir namazında kunut tekbiri almak ve kunut dualarını okumak.
11) Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.
12) Ta’dili erkân, yâni ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak (Kadınlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca iyice doğrulmak, iki secde arasında tam oturmak.
13) Namazın sonunda sağa ve sola selâm vermek.
14) Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.
Namazın Sünnetleri
1) Beş vakit namaz ile Cuma Namazı için ezan ve kamet getirmek
2) İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak
3) Sübhaneke ve Eûzu-Besmele’yi sessizce okumak
4) Sağ eli sol el üzerine koymak
5) Fatiha’dan sonra gizlice ‘amin’ demek
6) Rükû ve secdeye eğilip kalkarken alınan tekbirler
7) Rüku ve secde tesbihleri. ( Rukû’da üç defa “SÜBHANE RABBİYE’L AZÎM” ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBİYE’L ÂL” demek.)
8) Rukü’dan doğrulunca “SEMİALLAHU LİMEN HAMİDEH” ve hemen arkasından “RABBENA LEKE’L HAMD” demek.
9) Kıyamda bir özür bulunmadığı takdirde iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.
10) Rukü’da parmaklar açıK olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sırtı baş ile dümdüz halde bulundurmak.
11) Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak. Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldırmak.
12) Tahiyyatı sessizce okumak
13) Selama sağdan başlamak
14) Sütre edinmek (Önü açık yerde namaz kılarken önüne sütre koymak)
Namazı Bozan Şeyler
1) Namazda konuşmak.
2) Birşey yemek veya içmek.
3) Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındakilerin işiteceği kadar gülerse abdesti de bozulur.)
4) Birine selâm vermek veya verilen selâmı almak.
5) Göğsünü kıbleden çevirmek.
6) Dünyaya âit bir şeyden veya bir ağrıdan dolayı ağlamak “ah” demek. (Allah korkusundan dolayı ağlamak namazı bozmaz.)
7) Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazı bozmaz.)8) Namazda bir iş yapmaya çalışmak.
9) Bir şeye üflemek.
10) Kur’an’ı, manası bozulacak şekilde yanlış okumak.
11) Ayeti mushaf’a bakarak (yüzünden) okumak.
12) Namazda abdesti bozulmak.
13) Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi
14) Sabah namazını kılarken güneşin doğması.
15) Cemaatle namazda kadınlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana bir safta kılması.
16) Namazda örtünmesi gereken yerlerin açılması ve bu açılmanın bir rükûn yapacak kadar süre devam etmesi.
17) Bayılmak, çıldırmak…

Namazın Mekruhları
1) Sıkışık abdestle namaz kılmak
2) Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak
3) Namazda bir yere dayanmak
4) Gerinmek veya esnemek
5) Parmakları çıtlatmak
6) Özürsüz bağdaş kurmak
7) İnsan yüzüne karşı kılmak
8) Başı açık kılmak
9) Kıraatta, Kur’an-ı Kerimdeki sıraya uyulmaması. Bir sure atlamak
10) Erkeklerin secde ederken kollarını tamamıyla yere döşemeleri
11) Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak
12) Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmuş olan toprakları silmek
13) Namaz içinde, verilen selamı el veya baş işaretleriyle almak
14) İkinci rekatta birinci rekata göre daha uzun okumak
15) Yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak….

3-ORUÇ HAKKINDA BİLGİLER
Ramazan ayında oruç tutmak İslam’ın beş şartından biridir. Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmasından itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkide bulunmamak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.
Peygamberimiz oruç tutanlar için şu müjdeyi veriyor: “Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”(El-Buhari, Savm:7)
Oruç,ancak Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için tutulur. Oruç, iyi bir irade terbiyesidir: İnsanlara iyi huylar ve ahlak güzelliği sağlar, insanı olgunlaştırır. Oruç, aynı zamanda müslümanı günah işlemekten ve cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Acıma duygusunu geliştirir, sağlığımızın korunmasına yardımcıdır, nimetlerin değerini bildirir, olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir.
Yüce Allah bir hadisi kudsîde “Oruç benim içindir, o’nun mükafatını da ben veririm” buyurmuştur (Müslim, Siyam;30).
RAMAZAN ORUCU VE ORUÇ ÇEŞİTLERİ
Ramazan orucu müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş kimselere farzdır. Ramazan orucu, kameri aylardan Ramazan ayının bazen 29, bazen 30 gün sürmesine göre 29 veya 30 gün olarak tutulur.
Oruçlarda niyet önemlidir. Niyet kalp ile olur. Geceleyin imsaktan önce veya imsak vaktinde ertesi gün oruç tutacağını kalbinden geçiren bir müslüman o günün orucuna niyet etmiş olur. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimse de oruca , niyet etmiş sayılır. Ancak oruç tutan kimsenin hem içinden niyet etmesi, hem de dili ile “Niyet ettim Ramazan’ın yarınki orucuna” diye söylemesi daha iyi olur.
Beş çeşit oruç vardır:
1. FARZ ORUÇ: Ramazan orucunun edası ve kazası farzdır. Keffaret oruçlarının tutulması da farzdır.
2. VACİP ORUÇ: Adak oruçları ile bozulan nafile orucun kaza edilmesi vaciptir.
3. SÜNNET ORUÇ: Kamerî aylardan Muharrem ayının 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir.
4. MÜSTEHAP ORUÇ: Kameri ayların 13. 14. 15. günleri ile her haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri, Şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır.
5. MEKRUH ORUÇ: İki türlü mekruh oruç vardır:
a) Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma veya Cumartesi günleri oruç tutmak, iki orucu iftar etmeksizin birbirine eklemek veya senenin tamamını oruçlu geçirmek “TENZÎHEN MEKRUH”tur.
b) Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban Bayramının 4 günü oruç tutmak “TAHRÎMEN MEKRUH”tur.
RAMAZAN’DA ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPARLAR?
Oruç tutmayacak kadar hasta olanlar, hastaya bakanlar, Ramazan ayında yolculuk yapanlar, gebe veya emzikli olanlar, aşırı yaşlılar ve düşkünler, aybaşı hali veya loğusalık halinde bulunan kadınlar Ramazan ayında oruç tutmazlar. Bunlardan:
a) Aybaşı hali veya loğusalık halinde olan kadınlar ile emzikli ve gebe olan kadınlar, bu özürleri sona erdikten sonra ve Ramazan ayı dışında oruçlarını kaza ederler.
b) Yolcular, yolculukları bitince oruçlarına başlarlar. Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını Ramazan ayından sonra tutarlar.
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR
Orucun sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyetsiz oruç makbul değildir.
Ramazan orucuna, akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki:
Normal olarak oruca, sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.
Sahura kalkmak istemeyen bir kimse, akşamdan sonra yarının orucuna niyet edebilir, geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi gerekmez. Ramazan ayında tutulamayan orucu, başka günlerde kaza ederken niyetin geceleyin «tan yeri ağarmadan önce» yapılması gerekir. Keffaret oruçları da böyledir. Bu oruçlara imsaktan sonra niyet edilmez.
Niyet esasen kalp ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalp ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalp ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple, oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli, hem de dili ile: “Niyet ettim Ramazan-ı şerifin yarınki orucuna” diye söylemelidir.
ORUÇ NASIL TUTULUR
Oruç, imsâk vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder. Güneş battıktan sonra yiyip içmek sûretiyle orucunu açar. İşte niyet ederek, imsâk vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç tutulmuş olur.
ORUCU BOZUP KAZA VE KEFFARET GEREKTİREN HALLER
Oruçlu olduğunu bildiği halde kasden;
1- Yemek, içmek, (ister gıda maddesi, isterse ilaç olsun)
2- Cinsi ilişkide bulunmak.
3- Sigara içmek
Orucu bozar, kaza ve keffareti gerektirir.
Kaza: Bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.
Keffaret: Bozulan bir gün orucun yerine iki ay veya altmış gün peşpeşe oruç tutmaktır.
Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan bir kimse özürsüz olarak bile bile yiyip içse veya cinsi ilişkide bulunsa orucu bozulur. Bozulan bu orucun gününe gün kaza edilmesi, ayrıca oruç özürsüz olarak ve bile bile bozulduğu için de keffaret tutması gerekir.
Başlanan bir orucu bilerek bozmanın dünyadaki cezası keffarettir. Yani altmış gün birbiri ardınca oruç tutmaktır. Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp altmış günü kesintisiz tamamlamak lazımdır. Kadınlar keffaret orucu tutarken araya giren âdet günlerini tutmazlar, âdet halleri bitince ara vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek altmış günü tamamlarlar.

ORUCU BOZUP YALNIZ KAZAYI GEREKTİREN ŞEYLER
1) Yenmesi mutad olmayan ve ilaç olarak da kulanılmayan şeyleri yutmak, (toprak, kağıt, pamuk gibi)
2) Buruna ilaç çekmek,
3) Kulağın içine yağ damlatmak,
4) Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak,
5) Ağzına aldığı renkli ipliğin boyası tükrüğe geçip, boyanan bu tükrüğü yutmak,
6) Zorla orucu bozulmak,
7) Ağız dolusu kusmak, (Kendi isteği ile)
8) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu zannederek iftar etmek,
9) İmsak vakti geçtiği halde, İmsak’a daha vardır zannederek yemek.
10) Kendi iradesi olmaksızın ağzına kar ve yağmur tanesi kaçan ve bunu yutmak
11) Meşru bir özür sebebiyle; makadından şırınga (iğne) yaptırmak
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER
1) Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, (unutarak yiyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzını yıkayıp oruca devam eder, oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.)
2) Kulağına su kaçmak,
3) Göze ilaç damlatmak,
4) Gece yıkanması gerekirken sabahleyin yıkanmak,
5) Kendi isteği olmayarak kusmak,
6) İhtilâm olmak, (yani uyurken cünüplük hali meydana gelmek)
7) Kan aldırmak,
8) Kendi isteği olmayarak boğazına toz, duman girmek,
9) Ağzındaki tükrüğü yutmak.
10) Yemeksizin herhangi bir maddenin tadını boğazında hissetmesi
11) Nohut tanesinden daha küçük olan ve dişler arasında bulunan yiyeceği yutmak.

ORUÇLUYA MEKRUH OLAN HUSUSLAR
1- Bir şeyi dilinin ucuyla gereksiz yere tatmak
2- Lüzumsuz yere bir şey çiğnemek
3- Sakız çiğnemek
4- Kendisinden emin olmayan bir kişinin hanımını öpmesi, boynuna sarılması, kucağına alması.
5- Tükrüğü ağızda biriktirip yutmak
6- Kan aldırmak
7- Kendini zayıf düşüreceğini tahmin ettiği yorucu bir işte çalışmak.
8- Ağzına su alıp çalkalamak
Fıtır Sadakası
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı malı (80.18 gr. altın) veya onun değerinde parası olan müslümanın fıtır sadakası vermesi vacipdir. Buna kısaca “Fitre” denilir. Fıtır sadakasının vacip olması için zekâtta olduğu gibi malın üzerinden bir yıl geçmesi ve artıcı nitelikte olması şart değildir.
Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyidir. Bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Dini ölçülere göre zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir.
Fitre Şu Dört Cins Yiyecek Maddesinden Aşağıdaki Miktarlarda Verilir:
Cinsi: Miktarı:
1– Buğday 1460 Gram
2– Arpa 2920 Gram
3– Kuru üzüm 2920 Gram
4– Hurma 2920 Gram
Bu gıda maddelerinin kendileri verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir. Hangisi fakirin yararına ise onu vermek daha uygundur. Bir fitre yalnız bir fakire verilir, ikiye bölünmez. Bir fakire birden fazla fitre verilebilir. Fitre niyet edilerek verilir. Ancak bunun fitre olduğunu fakire söylemek gerekmez. İçinden niyet etmesi yeterlidir.
Zekât hangi fakirlere verilirse fitre de onlara verilir. Bir özürden dolayı ramazanda oruç tutmayanlar da, nisap miktarı mal veya paraya sahip iseler fitrelerini vermekle yükümlüdürler.
Varlıklı müslümanlar fitre vermek suretiyle fakirlere bayram sevincini tattırırlar. Böylece, hem borcunu ödemiş, hem de sevap kazanmış olurlar. Fitre vermek, orucun kabul edilmesine, ölümün şiddetinden ve kabir azabından kurtulmaya vesile olur.
4-ZEKAT HAKKINDA BİLGİLER
İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir.
Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir.
Zekâtın Faydaları
Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur.
İslâm Dini, toplumun dertlerini tedâvi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir. Allah’ın emri olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Mallarınızı zekât ile koruyunuz.” (et-Terğib ve’t-Terhib, c.I, s.520)
Zekat Kimlere Farzdır?
Zekat, Müslüman, erginlik çağına gelmiş, akıllı, hür ve dinen zengin sayılan kimselere farzdır.
Dinen zengin sayılanlar, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka “NİSAP MİKTARI” malı olan kimselerdir.
ASLÎ İHTİYAÇ: Oturulan ev, giyim eşyası, binek arabası, ticaret için olmayan kitaplar, sanatın icrası için gerekli aletler ve ailenin bir yıllık nafakasıdır.
NİSAP: Dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Aslî ihtiyacından başka 81 gram altını, 561 gram gümüşü veya bu miktarlar karşılığı parası veya ticaret malı bulunan, kırk koyun veya keçiye, otuz sığıra veya beş deveye sahip olan müslümanlar “NİSAP MİKTARI” mala sahip olmuş sayılırlar.
Asli ihtiyaçtan başka bu miktarlarda mala sahip olduktan sona tam bir yıl geçince zekat farz olur.
Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler şunlardır:
1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Zekatın öncelikle fakir olan yakın akrabaya, komşulara, hemşehrilere verilmesi daha sevaplıdır.
Zekât Kimlere Verilmez?
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Karı-koca birbirlerine.

Zekatın Ödenmesi
Paranın her 40 liradan bir lirası zekat olarak fakire verilecektir. Canlı hayvanların zekatı nev’ine göre değişir. Koyunda: kırkta bir; devede: beş devede bir koyun, sığırda: otuzda bir danadır.

5-HAC HAKKINDA BİLGİLER
Hac ve Önemi
İslâm şartlarının beşincisi hac’dır. Hac,belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir.
Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah’ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır.
Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiri ile tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.
Zengin-fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır.
Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dini’nin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah’a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir. Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) birçok günahı bağışlanır. Bu konuda peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
«Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.» (Riyazü’s-Salihin, c.II, s. 521)
Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:
1) Akıllı olmak,
2) Erginlik çağına gelmiş olmak,
3) Müslüman olmak,
4) Hür olmak,
5) Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart müslüman olmayan ülkelerde müslümanlığı kabul edenler içindir. İslâm ülkelerinde yaşayan müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)
6) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.
7) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.
Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için şu şartların da bulunması gerekir. Bunlara haccın edasının şartları denir.
Haccın Edasının Şartları:
1) Vücutça sağlıklı olmak, (Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hasta ve yaşlı olmamak.)
2) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, (Hapiste olmak gibi)
3) Yol güvenliği olmak,
4) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.
5) Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak.
Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.
Haccın Vacipleri (*)
1 – Müzdelife’de vakfe.
2 – Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y etmek
3 – Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak)
4 – Saçları traş etmek veya kısaltmak
5 – Sader (veda) tavafını edâ etmek
Haccın Sünnetleri ()
Kudûm tavafı yapmak, erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt’ında yapılır), Safa ile Merve arasında sa’y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, Bayram gecelerinde Mina’da yatmak, arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina’dan Arafat’a gitmek, Müzdelife’den Mina’ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, Müzdelife’de gecelemek ve cemreler arasında (Şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir.
Umre
Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa’y yapmak ve traş olmaktan ibarettir.
Umre sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılabilir.

19

Mayıs
2012

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Özet Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  329 Kez Okundu

 

1.inci sorudan 5.inci soruya kadar       TECVİD soruları sorulmaktadır:
S-1)-
Hem ince hemde kalın okunabilen harf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kaf (ق )                b-Ra ( ر  )     c-Lam ( ل  )             d-Dal (  د )

S-2)-  Asagidakilerden hangisi Meddi Lazım çeşitlerinden değildir?
a- Kelime-i muhaffefe
b- Harfi musakkale
c- Kelime-i musakkale
d- Tul-Tavassut-Kasr


S-3)-
Mahrec (çıkıs yerleri) ve sıfatları bakımından birbirine yakın olan harflerin         birincisi sâkin ikincisi harekeli gelirse  ……………………olur.  Harfleri:
ق , ك  — ل , ر

Bu tecvid kaidesinin adı nedir?
a)- Idgam-i Şemsiyye                      b)- Idgam-i Mutecaniseyn
c)- Idgam-i Misleyn                          d)- Idgamı Mütegaribeyn


S-4)-
Aşağıdaki durumlardan hangisinde Izhar-ı Kameriyye olur?
a)- Elif Lam (ال) okunduğu zaman
b)- Elif Lam (ال) okunmadığı zaman
c)- Elif Lam (ال)’dan önceki harf esre olduğu zaman
d)- Elif Lam ( ال)’dan sonra lafzatullah geldiği zaman
S-5)- Aşağıdaki duraklardan hangisinde MUTLAKA durmamız gerekir?
a)- LamElif (Vakfı La)          (لا)     b)- Cim (Vakfı Caiz)             (ج)
c)- Tı (Vakfı Mutlak)              (ط)     d)- Mim (Vakfı Lazım )         (م)


ncı sorudan 10.uncu soruya kadar ITIKAD dersinin sualleri sorulmaktadır.


S-6)-
   Insanı korumakla gorevli olan melekler hangisidir?
a- Hafaza melekleri              b- Azrail         c- Cebrail       d- Israfil
S-7)-   Peygamberlerin doğru sıfatlarını aşağıdaki guruplardan seçiniz?
a- Ismet          b- Sıdıka        c- Sıdk            d- Tesbit
Felaket           Tesbih            Emanet           Temel
Tebliğ             Fetanet          Ismet               Seyyit
Sıdk                İsmet              Fetanet           Fıtnat
S-8)-   Cennet ile Cehennem arasındaki mekana ne denir?
a- Araf            b- Gözetleme kulesi             d- Mizan                     d- Bilet gişesi
S-9)-   Doğuştan kör olan bir müslüman ” Bu Allahın bana takdiridir, beni de böyle imtihan ediyor, sabretmeliyim ve daha kötüsü olmadığı için şükretmeliyim”      diye düşünürse hangi inanç esasını yaşamış olur?
a- Meleklere iman
b- Kader ve Kazaya iman
c- Şehadet getirmek
d- Kitaplara iman


S-10)-
Aşağıdakilerden hangisi itikadda mezhebimizin kurucusudur?
a)- Ibn-i Teymiyye     b)- Imam-i Maturidi   c)- Imam-i Ahmed bin Hambel  d)- Ibn-i Rüsd


11.i
nci sorudan 15.inci soruya kadar TEFSİR konuları sorulmaktadır:


S-11)-
Tefsir ilmi ile uğraşan alimlere ne denir?
a-Müfessir                 b-Tarihçi                    c-Ravi                        d-Evliya


S-12)-
Kuranı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
            a-Hz.Peygamber (sa)          b-Hz.Ömer
c-Hz.Osman                          d-Yavuz Sultan Selim Han


S-13)-
Kur’an-i Kerim’in en uzun ve en kısa süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru       eşleştirilmiştir?
a-Fatiha-Ihlas            b-Bakara-Kevser      c-Bakara-Ihlas                      d-Yasin-Alak


S-14)-
Kur’an-i Kerimde kaç Ayeti Kerime vardır?
a-6666                       b-114                         c-30                            d-Hiçbiri


S-15)-
Kur’an-ı Kerim’de anlamı ilk okumada anlaşılmayan, manasını sadece Allah’ın ve dinde derinlemesine ilim sahibi olanların bilebildegi ayetlere ne denir?
a)- Muhkem Ayetler   b)- Müteşabih Ayetler    c)- Nesh Ayetler d)- Uzun Ayetler


16ı
ncı sorudan 20.inci soruya kadar HADIS konuları sorulmaktadır:
S-16)-
Sünnetin Kaynağı aşağidakilerden hangisidir?
a- Kuranı Kerim                    b- Gelenek                c- Hadis                     c- Icma


S-17)-
Peygamberimizin Sahabenin bazı davranışları karşısında susmasına (susarak onaylamasına) ne ad verilir?
a- Fiili sünnet            b- Kavli sünnet          c- Takriri Sünnet       d- Siyer


S-18)-
Peygamberimizden hadisleri bizlere aktaran kişilerden oluşmuş Ravi Zincirine ne ad verilir?
a)- Metin                                b)- Senet                   c)- Çek                       d)- Muhadramun
S-19)- Hadislerin sağlamlığına göre alimlerimiz bazı sınıflandırmalar yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a)- Hasen Hadis                   b)- Sahih Hadis        c)- Zayıf Hadis           d)- Kudsi Hadis
S-20)- Peygamberimiz döneminden sonraki nesillere doğru sıralama yaparsak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)- Sahabe- Muhadramun- Tebei Tabiin
b)- Tabiin- Muhadramuun- Sahabe
c)- Ashabus
Suffe- Sahabe- Tabiin
d)- Sahabe- Tabiin- Tebei Tabiin


21.i
nci sorudan 35.inci soruya kadar FIKIH konuları sorulmaktadır:


S-21)-
Bir suyun hem temiz, hem de temizleyici olup olmadığını anlamak için hangi özelliğine BAKMAYIZ?
a-Kokusuna                          b-Markasına              c-Tadına                                d-Rengine
S-22)- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Domuzun kıllari haram değildir.
b-Içine az da olsa alkol veya haram ürün karışmış çikolatalar yenilebilir.
c-Öldükten sonra kesilen hayvanın eti helaldir.
d-Denizdeki tüm canlılar helaldir.


S-23)-
Cuma namazı kimlere farz degildir?
a- Erkeklere  b- Hasta olanlara      c- Seferi olmayanlara d- Akıllı ve Baliğ olanlara
S-24)- Cünüp olarak sabahlayan bir gencin orucunun hükmü ne olur?
a- Orucuna bir zarar gelmez
b- Orucu bozulur sadece kaza gerekir
c- Oruc bozulur, kaza ve keffaret gerekir
d- Oruc bozulur ceza olarak bir daha oruc tutmaz
S-25)- Kurban bayramının arefe günü (bir gün öncesi) sabah namazının farzından sonra başlayarak, bayramın 4.üncü günü ikindi vaktinin farzına kadar hervakitte tekrar edilmesi vacip olan tekbirler vardir. Bu tekbirlerin adı nedir?
a)- Hamdele ve Salvele                   b)- Salaten Tefriciyye
c)- Teşrik Tekbirleri                         d)- Tesbihat
S-26)- Bir müslüman genç: ”Eger bu sene sınıf atlarsam Allah rızası için 3 gün oruç tutacağım” diye oruç adağında bulunsa (Allaha söz verse), genç müslümanın sınıf atladığı taktirde tutması gereken orucunun hükmü ne olur?
a)- Vacip olan oruc                          b)-Farz olan oruc
c)- Haram olan oruc                         d)- Sünnet olan oruc
S-27)- Peygamberimiz (S.A.V.) söyle buyuruyor:”Her kim Ramazan ayından sonraki gelen ayda 6 gün oruç tutarsa tam bir sene oruç tutmus gibi mukafat alır.” Ramazan ayından sonraki hicri ayımızın ismi nedir?
a)- Muharrem            b)- Ağustos               c)- Recep                  d)- Şevval
S-28)- Bir müslümanın dinen zengin sayılabilmesi için altın yahut gümüşü ölçü olarak kullanmaktayız. Aşağıdaki miktarların hangisi en asgari (en az) miktarı doğru ölçü olarak verilmiştir?
a)- Altin 90gr. veya Gümüş 700gr. b)- Altın 500gr. veya Gümüş 80gr.
c)- Altın 640gr. veya Gümüş 90gr.  d)- Altın 90gr. veya Gümüş 640gr.
S-29)- Bir müslüman çiftçi tarlasını yağmur suyuyla sulayıp tatlı ve sulu domatesler yetiştirmiştir. Yetiştirdiği bu domateslerden bol miktarda para kazanan çiftci amcamiz kazandığı paranın kaçta kaçını zekat olarak vermelidir?
a)- Onda birini                                  b)- Kırkta birini
c)- Yirmide birini                               d)- Yuzde ikibuçuğunu
S-30)- Aşagidaki guruplardan hangisine Zekat verilmez?
a)- Miskinler                                      b)- Kalbleri Islama ısınabilecekler
c)- Borclular                                      d)- Dede, Nine veya Torular
S-31)- Ahmet dede Ramazan ayı içerisinde fakir komşusuna bir miktar para vermiştir. Para hem Fatma nine hemde Ahmet dedenin adına verilmiştir. Zengin müslümanların sadece Ramazan ayında vermeleri vacip olan bu sadaka ibadetinin adı nedir?
a)-Sadaka-i Fitr                    b)- Kurban Yardımı               c)- Hibe          d)- Vergi
S-32)- Hac görevi kimlere farz değildir?
a)- Zengin çocuklara
b)- Özgür olanlara
c)- Deli olmayanlara
d)- Hacca gidecek kadar ve gerideki ailesine yetecek kadar parası olanlara
S-33)- Haccın Farzları aşağıdakilerden hangisinde yanlışdır?
a)- Arafatta vakfeye durmak,
b)- İhrama girmek ve niyet etmek
c)- Kabeyi tavaf etmek
d)- Safa ile Merve arasında Sa’y etmek


S-34)-
Aşağıdakilerden hangisi Haccın yapılış itibariyle çeşitlerinden değildir?
a)- İfrad Haccı                                   b)- Temettü Haccı
c)- Veda Haccı                                 d)- Kiran Haccı

 


S-35)-
Bir Hacı adayı Mescidi Harama yaklaştığında belirli noktalarda ihrama girip hacca niyet etmelidir. Bu noktaları ihramsız geçerse ya tekrar bu noktaya gidip ihrama girmeli yahut da Kabede ihrama girip ceza olarak kurban kesmelidir. Ihrama girilmesi gereken bu özel yerlere ne ad verilir?
a)- Haremeyn                        b)- Hamam                c)- Tavaf         d)- Mikat
36.ıncı sorudan 45.inci soruya kadar ISLAM TARIHI konuları sorulmaktadır
:
S-36)-
Peygamberimiz (a.s.) soy itibariyle hangi büyük peygamberin torunudur?
a)- Hz.Isa                   b)- Hz.Ibrahim           c)- Hz.Süleyman       d)- Hz.Musa


S-37)-
Aşağıdaklerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir?
a)- Abdullah               b)- Kasım                   c)- Zeyneb                 d)- Zeyd
S-38)- Ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
a)- Kabede                                       b)- Mescidi Nebevide
c)- Ranuna Vadisinde                     d)- Iki kıbleli mescidde
S-39)- Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Ensar’ı oluşturan gurupların       isimlerindendir?
a)- Evs ve Hazreç                            b)- Beni Kaynuka
c)- Kureyş                                         d)- Abbasiler
S-40)- Hicretin 6.cı yılında meydana gelen, Mekkeli müşriklerin Medinedeki             müslümanları resmen kabul ettikleri, ilk bakışta müslümanların zararına gibi    görünmesine rağmen, sonradan faydasına olduğu anlaşılan ilk antlaşma           aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Bir’i Maune olayı             b)- Rıdvan Bey’atı
c)- Akabe Bey’atı                              d)- Hudeybiye Musalahası


S-41)-
Peygamberimiz (a.s.)’in, kendisine göndermiş olduğu elçiyi Busra valisi şehid etmişti. Tepki olarak hazırlanan  3.000 kişilik müslümana karşı 200.000 kişilik düşman askeri vardı. Çetin bir savaştan sonra müslümanlar savaştan galip çıkan taraf olmuştu. Bu önemli savaşın adı nedir?
a)- Tebük Seferi                              b)- Mute Savaşı
c)- Hayberin Fethi                           d)- Mekkenin Fethi
S-42)- Müslümanların Bizansa karşı yapmış olduğu sefer olan, fakat savaş          yapılmadan geri dönülen olay hangisidir?
a)- Tebük Seferi                              b)- Mute Savaşı
c)- Yemame Olayı                           d)- Rec’i Olayı
S-43)- Mekkenin fethinden sonra Kabenin anahtarı müşrik olmasına rağmen işini          çok iyi yaptığı için Kabenin bakıcısı olarak atanmıştır. Bizzat Allahın emriyle      anahtar kendisine teslim edilmiş, bu durum karşısında da kendisi müslüman             olmuştur. Kimdir bu ünlü sahabi?
a)- Abdullah bin Mes’ud                 b)- Osman bin Talha
c)- Hz.Ali                                           d)- Ebu Hureyre

 


S-44)-
Peygamberimizin mübarek naaşini (bedenini) aşağidaki sahabilerden     hangisi yıkamıştır?
a)- Hz.Ali                   b)- Hz.Ömer              c)- Hz.Osman                       d)- Hz.Hamza
S-45)- Aşağıdaki Halifelerden hangisi şehid edilmemişdir?
a)- Hz.Ömer                                     b)- Hz.Ali
c)- Hz.Ebu Bekr                               d)- Hz.Osman
46.ıncı sorudan 50.inci soruya kadar TASAVVUF dersinin sualleri sorulmaktadır:
S-46)- Şeyh kime denir?
a)- Yaşlı ve beyaz sakallı insanlara verilen addır
b)- Tarikata giren kişilere denir
c)- Tarikatın başında bulunan lidere denir
d)- Diyar diyar gezen seyyahlara denir


S-47)-
Mürşid-i Kamil’de aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
            a)- İslami bilgileri çok iyi bilmek
b)- Şişman olmamak
c)- İlmiyle amel etmek
d)- İnsanları küçük görmemek
S-48)- Tarikata girmenin hükmü nedir?
a)- Farzdır                  b)- Vaciptir                c)- Haramdır                          d)- Hiçbiri
S-49)- ”Biat” ne demektir?
a)- Devlet başkanına (emire) veya mürşidi kamile bağli olduğuna dair söz    vermek
b)- Dinde olmadığı halde sonradan dine sokulan ve dindenmiş gibi sayılan   şeyler
c)- Tarikatten Şeyh efendinin izni olmadan çıkmaktır
d)- Şeytan taşlamaktır
S-50)- Aşağidakilerden hangisi ”Bidat”e misal değildir?
a)- Cenazelerde siyah elbise giymek
b)- Cenazeleri alkış ve ıslıkla kaldırmak
c)- Ağaçlara bez bağlayıp dilekte bulunmak
d)- Ölülerin ruhuna Kuran okuyup sevabını hediye etmek

CEVAP ANAHTARI
Tecvid                       Tefsir             Fıkıh                                     
           
1 -B                11-A               21-B               32-A               42-A
2 -D                12-C               22-D               33-D               43-B
3 -D                13-B               23-B               34-C               44-A
4 -A                14-D               24-A               35-D               45-C              
5 -D                15-B               25-C               Islam Tarihi  Tasavvuf                 
Itikad
             Hadis
            26-A               36-B               46-C
6 -A                16-A               27-D               37-D               47-B
7 -C                17-C               28-D               38-C               48-D
8 -A                18-B               29-A               39-A               49-A
9 -B                19-D               30-D               40-D               50-D
10-B               20-D               31-A               41-B

 

 

19

Mayıs
2012

DİB Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Karışık Özet Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  827 Kez Okundu

ışıltılı hareketli gül gifleri

1- Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin tanımıdır?
a) İnsanın yararına ve zararına olan şeyleri bilmesine Akaid denir.
b) İnsanın nasıl namaz kılacağını açıklayan ilim dalına Akaid denir.
c) Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
d) Peygamber Efendimizin hayatını anlatan ilim dalına Akaid denir.
2- Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?
a) Akaid b) Din c) İman d) Vahiy
3- İnsanların kendi kafalarından uydurmuş oldukları dinlere ne ad verilir?
a) Hak din b) Muharref dinler
c) Bâtıl dinler d) Dinsizlik dini
4) Seçeneklerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarındandır?
a) Kıdem b) Basar c) İlim d) Tekvin
5- Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın “Vahdâniyyet” sıfatının tanımıdır?
a) Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiç bir şeye benzemez.
b) Allah Teâlâ’nın bilmesi demektir.
c) Allah Teâlâ’nın dile ihtiyaç duymadan konuşması demektir.
d) Allah Teâlâ’nın bir olması demektir.
6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meleklerin özelliklerindendir?
a) Yemezler ve içmezler b) Erkeklik ve dişilikleri vardır
c) Evlenip çoğalırlar d) Ateşten yaratılmışlardır
7- Tabiat olaylarını düzenleyen melek, seçeneklerden hangisidir?
a) Azrâil b) İsrâfil c)Mîkâil d) Cebrâil
8- Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkamayan varlıklar, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Melekler b) Cinler c) İnsanlar d) Hayvanlar
9- İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan melekler hangisidir?
a) Münker Nekir b) Kirâmen Kâtibîn
c) Cebrâil d) Mîkâil
10- 16/Nahl sûresi 36. âyete göre, peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir?
a) Allah’a ibâdet/kulluk edilmesi ve tâğutlardan kaçınılmasını tebliğ etmek
b) İnsanlara güzel ahlâk örneklerini göstermek
c) Allah’ın varlığını kabul ettirip tek yaratıcı olarak Allah’ı tanıtmak
d) Yeryüzünde halife olarak yaratıldıklarını insanlara öğretmek
11- Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere ne denir?
a) Kitap b) Vahiy c) Suhuf d) Şeriat
12- Allah’ın dilediği şeyleri, vâsıtasız olarak peygamberlerin kalbine koyması, vahyin hangi çeşididir?
a) Sâdık rüya ile b) Perde arkasından
c) Melek aracılığı ile d) İlham yolu ile
13- Allah Teâlâ, Kitapları insanlara niçin göndermiştir?
a) Okusunlar diye b) Okuyup amel etsinler diye
c) Diğer insanlara aktarsınlar diye d) Ölülere okusunlar diye
14- Seçeneklerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
a) Kur’ân-ı Kerim hiçbir bozulmaya uğramamış ve uğramayacaktır.
b) Kur’ân-ı Kerim toplu olarak değil; parça parça indirilmiştir.
c) Kur’ân-ı Kerim bütün insanlara gelmiştir.
d) Kur’ân-ı Kerim’den sonra yine kitap gelecektir.
15- Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren kimsedir?
a) Peygamber Efendimiz b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebû Bekir d) Hz. Osman
16- Seçeneklerden hangisi Akaid ilminin amaçlarındandır?
a) Peygamber Efendimiz’in hayatını doğru şekilde öğretmek.
b) Müslümanların ibâdetlerini nasıl yapacaklarını öğretmek.
c) Kur’ân-ı Kerim’in tefsirini doğru olarak öğretmek.
d) Müslümanların İmanlarını yanlış ve bâtıl inançlardan korumak.
17- Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin konusudur?
a) Ahlâkî esaslar b) Amelî esaslar
c) İtikadî esaslar d) Hukukî esaslar
18- Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçimine ne ad verilir?
a) Akaid b) Din c) Fıkıh d) Devlet
19- Seçeneklerden hangisi İslâm dininin hükümlerinden değildir?
a) Din b) İman c) Amel d) Hukuk
20- Aşağıkilerden hangisi İslâm’ın özelliklerinden değildir?
a) Rabbânîdir b) Evrenseldir
c) Tevhid dinidir d) Arapların dinidir
21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sözlük karşılığı olarak; “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek” anlamlarına gelir?
a) İman b) İslâm c) İtikat d) Din
22) Aşağıdakilerden hangisi, sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir?
a) Din b) Rasûl c) Mûcize d) İman
23) Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın subûti sıfatlarındandır?
a) Tekvin b) Kıdem c) Beka d) Vücud
24) Allah’ın “sonradan yaratılmış olan şeylere benzememesi” demek olan sıfatına ne denir?
a) Kıyam binefsihi b) Muhâlefetün lilhavâdis
c) Tekvin d) Vahdâniyet
25) Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kirâmen Kâtibin b) Rıdvan meleği
c) Münker Nekir d) Azrâil
26) Aşağıdakilerden hangisi birkaç sahifeden oluşan kitaplara verilen isimdir?
a) Suhuf b) Fasikül c) Vahiy d) Kitap
27) Seçeneklerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan biri değildir?
a) Kıdem b) Tebliğ c) Fetânet d) Sıdk
28) Peygamberlerde bulunması gereken ismet sıfatının anlamı nedir?
a) Güvenilir olmak b) Büyük günah işlememek
c) Akıllı ve zeki olmak d) Doğru olmak
29)Peygamber olan kimselerin peygamber olmadan önce ellerinden ortaya çıkan hârikulâde şeylere ne ad verilir?
a) Mûcize b) İrhâsât c) Kerâmet d) İstidrac
30) Bazı büyük zatların Kur’ân-ı Kerim de ismi geçtiği halde kendilerinin peygamber olup olmadığı şüphelidir. Seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Zekeriyya b) Lokman c) Üzeyr d) Zülkarneyn
31) Âhirette amellerin tartılması için kurulacak olan teraziye ne ad verilir?
a) Sırat b) Şefaat c) Mîzan d) Amel defteri
32) Aşağıdakilerden hangisi vahiy çeşitlerinden değildir?
a) Sâdık rüya ile vahiy b) Perde arkasından gelen vahiy
c) İsrâfil (a.s.) aracılığı ile vahiy d) İlham yoluyla vahiy
33) İslâm’ın tüm hükümlerini kabul edip, nefsine ağır geldiği için bazılarını yerine getirmekte ihmali olan kimseye ne denir?
a) Münâfık b) Günahkâr Müslüman c) Müşrik d) Kâfir
34) Bâtıl dinlerin gerçek mimarı kimdir?
a) Firavun b) Nemrut c) Ebû cehil d) Şeytan
35) Aşağıdakilerden hangisi bâtıl dinlerden değildir?
a) Komünizm b) Yahûdilik c) Laiklik d) Sosyalizm
36) İslâm dininin vahye dayalı olması, onun hangi özelliğindendir?
a) İnsanî oluşu b) Rabbânî oluşu
c) Evrensel oluşu d) Kolay oluşu
37) Allah’ın varlığının sonu olmaması demek olan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beka b) Kıdem c) Vücud d) Vahdâniyyet
38) Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismi nedir?
a) Zebâni b) Rıdvan c) Mâlik d) Mîkâil
39) Bir müslümanın yaptığı herhangi bir davranışın Allah’a ibâdet sayılabilmesi için gerekli üç şart vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Meşrûiyet: Yapılan davranışın Allah’ın müsâade ettiği veya emrettiği bir şey olması
b) Usûl/Metod: Allah’ın emrettiği ve Rasûlullah’ın yaptığı şekilde yapılması
c) Hizmet: Yapılan eylemin Allah’ın dinine hizmet ve yardım özelliği taşıması
d) Niyet: Allah rızâsı için yapılması; başka bir çıkar veya riyâ gibi sebeplerle yapılmaması
40) Aşağıdakilerden hangisi hak dinin özelliklerinden değildir?
a) Tüm peygamberlerin şeriatini kabul b) Meleklere inanmak
c) Âhirete inanç d) İtikatta değişmezlik vardır
41) Sözlükte gayret göstermek, tüm gücünü kullanmak anlamına gelen, terim olarak İslâm âlimlerinin Kur’an ve Sünnetteki hükümlerinden yola çıkarak zamanının ve toplumunun sorunlarına çözüm getirmek için vermiş oldukları fetvâlara ad olan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlim b) Fetvâ c) Mezhep d) İctihad
42) Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” diye tarif edilen sıfata ne ad verilir?
a) İsmet b) Sıdk c) Emânet d) Fetânet
43) Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması aşağıdaki hârikalardan hangisine bir örnektir?
a) İrhâsat b) Mûcize c) Kerâmet d) İstidrac
44) Aşağıdakilerden hangisi istidraca bir örnek olabilir?
a) Peygamber efendimizin şehâdet parmağı ile ayı ikiye ayırması
b) Hz. Mûsâ’nın asası ile denizi ikiye ayırması
c)Uzun yıllar yaşayan Firavunun başının bile ağrımaması
d) Taşların ve ağaçların Peygamber Efendimiz’e selâm vermesi
45) “Yoksa siz Kitaptan bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanların cezâsı, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Onlar kıyâmet gününde de azâbın en şiddetlisine itilirler” (2/Bakara, 85) âyeti aşağıdakilerden hangisine delil olabilecek bir âyettir?
a) İtikad esasları değişmez
b) İtikad esasları bölünme kabul etmez bir bütündür
c) İtikad esasları evrenseldir
d) İtikad esasları, insana mutluluk verir

46) Cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüye ne ad verilir?
a) Mizan b) Kevser c) Sırat d) Mahşer
47) İrhâsat ile mûcize arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mûcizeyi Nebî olanlar, irhâsatı Rasûl olanlar gösterir.
b) Mûcizenin benzerini kimse getiremez ama irhâsatın benzerini başka insanlar da getirebilir.
c) Mûcizeyi, peygamber olacak olan kimseler peygamber olmadan önce gösterirler, irhâsatı ise peygamber olduktan sonra gösterirler.
d) Mûcizeyi, peygamber olacak olan kimseler peygamber olduktan sonra gösterirler, irhâsatı ise peygamber olmadan önce gösterirler.
48) Allah (c.c) insanlara kaç tane peygamber göndermiştir?
a) 25 peygamber b) 28 peygamber
c) 124 000 peygamber d) Sayısını ancak Allah bilir
49) Aşağıdakilerden hangisi insanı küfre düşürmez?
a) İslâm’daki emir ve yasakların gereksiz olduğuna inanmak.
b) Tâğutlara gönülden itaat etmek.
c) İslâm’ın emir ve yasaklarını kabul ettiği halde bir kısmını yerine getirmemek .
d) Allah’tan başkasına ilâh derecesinde aşırı sevgi saygı göstermek.
50) “Varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç olmaması”, Allah Teâlâ’nın hangi sıfatının açıklamasıdır?
a) Vücud b) Kıyam bi-nefsihi
c) Muhâfetün-lil havâdis d) Vahdâniyyet
51) Seçeneklerden hangisi Akaid ilminin amacı değildir?
a) Hangi inançta olursa olsun, insanın ahlâklı olmasını sağlamak.
b) İnsanın hayata bakışını, dünya görüşünü İslâm’a uygun hale getirmek.
c) İnsanı zararlı inançlardan ve fikirlerden korumak.
d) İnsanın dünya ve âhiret saâdetine ermesini sağlamak.
52) Aşağıdakilerden hangisi “şirk”in çeşitlerinden biri değildir?
a) Allah’ın emirlerini ve yasaklarını kabul ettiği halde, bir kısmını yerine getirmemek.
b) Allah’a inanmakla birlikte, Allah’a yaklaştıracağı inancıyla başka varlıklara tapmak.
c) Allah’la beraber başka bir tanrının varlığını kabul etmek.
d) Kâinattaki her olayın, Allah’ın dilemesiyle değil; kendi kendi kendine meydana geldiğine inanmak.
53) İnsanın yüce ve hâkimiyet sahibi birine boyun eğmesi, itaat etmesi, ona isyan etmeden kulluk etmesine ne denir?
a) İbâdet b) İsyan c) Küfür d) Şükür
54) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “tevhid” kelimesinin tanımıdır?
a) Allah’a zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde ortak güçler tanımak.
b) Allah’ın, insanlara, yapmalarını kesin bir şekilde emrettiği fiillere tevhid denir.
c) Kişinin leh ve aleyhinde olan hükümleri, fıkıh kurallarını öğreten ilmin adıdır.
d) Allah’ın zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde bir tek olduğuna inanmak.
55) İslâm’ın hükümleri; 1- İman 2- Amel 3- Ahlâk 4- Hukuk olmak üzere dört kısma ayrılır. Buna göre, “devlet yönetimi, toplum idaresi, evlenme, boşanma, ticaret, cezâlar, dâvâlar ve miras ile ilgili hükümler” yukarıdaki hükümlerden hangisine girer?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
56) “Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlullah” ifâdesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed (s.a.s.)’den başka peygamber yoktur.
b) Ben şâhitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben yine şâhitlik ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kuludur.
c) Allah’tan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun Rasûlüdür (peygamberidir).
d) Allah birdir, O’ndan başka tanrı yoktur. Muhammed bir tek peygamberdir.
57) “Kanun ve hüküm koyan, otorite ve güç sahibi, kendisinden yardım istenilen, ibâdet edilen, güvenilen, sevilen ve korkulan, itaat edilen ve emirlerine uyulan ihtiyaçları gideren, duâya karşılık veren, belâları gideren” gibi anlamlara gelen kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rab b) İlâh c) Tâğut d) Bel’am
58) “İster kulluk maksadıyla olsun, isterse başka sebeple herhangi bir varlığa duyulan bağlılık, göste-rilen tevâzu, saygı, yapılan itaat, o varlığa …………….. demektir.” Bu ifâdedeki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) ibâdet etmek b) isyan etmek
c) küfretmek d) şükretmek
59) Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancını bozmaz?
a) Allah’dan başkasına ibâdet ve itaat etmek.
b) Allah’dan başkasına duâ ve tevekkül etmek.
c) Mü’min olduğu halde bazı günahlar işlemek.
d) İslâm’ı hafife almak, İslâm Diniyle alay etmek.
60) Aşağıdakilerden hangisi bir adı İslâm olan Hak dinin bozulmuş (tahrif edilmiş) şeklidir?
a) Yahûdilik b) Budizm c) Laiklik d) Mecusilik
61) Aşağıdakilerden hangisi tevhidi bozan fiillerden değildir?
a) Allah’tan başkasına helâl ve haram kılma yetkisi vermek.
b) Allah’a tevekkül etmek.
c) İbâdeti Allah’tan başkası adına yapmak.
d) Kur’an’daki hükümlerden bazısının günümüzde geçersiz olduğunu söylemek.
61-Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?Vacip

62-Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?Hz. Musa

63- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?Vacip

64-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
65-Hangi dinde misyonerlik karakteri görülmez?Yahudilik
66-Hz. Peygamberin a.s yanına izinsiz girebilme müsaadesi olan tek sahâbidir. Irak tefsir ekolünün temelini atmıştır. Bu sahabi kimdir?Abdullah ibn Mesud
67-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
68-Bir kimsenin üstünlüklerini güzelliklerini çekememek bunların yok olmasını istemeğe ne denir?Haset
69-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?Vacip
70-Her ayetinde Allah c.c lafzı olan sure hangisidir?Mücadele
71- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?2006 İstanbul
72-Bedir gazvesini anlatan sure hangisidir?Enfal
73- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?2006 İstanbul
74-Uhud Gazvesini anlatan sure hangisidir?Al-i İmran
75- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?ızdıba
76-Malik adlı meleğin görevi nedir?Cehennem bekçiliği
77- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?ızdıba
78- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
79-Hendek Gazvesini anlatan sure hangisidir?Ahzab
80-Vasıl b. Ata hangi mezhebin kurucusudur?Mutezile
81- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
82- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?İstilam
83-Habeşistan’a yapılan birinci hicret hangi tarihte gerçekleşmiştir?Peygamberliğin 5 yılında
84-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir? Her şavt için bir sadaka
85-Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?Tevbe
86-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir? Her şavt için bir sadaka
87- Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? Hilye
88-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?ihsar
89- Hz. Peygamberin beşeri yönü yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türünün adı nedir?Şemail
90- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?Abdullah b. Ebubekir
91-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?İhsar
92-İlk tehallülden sonra henüz ziyeret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?Dem
ışıltılı hareketli gül gifleri

94- Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
95- Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlerle yapılmıştır?
a) Tebük seferi sonrasında Bizanslılarla.
b) Hayber fethi sonrasında Yahûdîlerle.
c) Mekke Fethi öncesi Kureyşli müşriklerle.
d) Medîne’ye hicret ettiğinde Medîne’deki Yahûdî kabîleleriyle.
96- Müslümanlar ilk kez hangi olaydan sonra Kâbe’de açık ve toplu ibâdet yapmaya başlamışlardır?
a) Vahyin fetret döneminin bitmesiyle.
b) Açık davetin başlamasıyla.
c) Hz. Ebû Bekir’in müslüman olmasıyla.
d) Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olmasıyla.
96- Habeşistan’a hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
a) Mekke döneminin 5. yılında, ilk seferinde 16, ikinci seferinde 90 kişi ile gerçekleşmiştir.
b) Mekke döneminin 10. yılında, bir defada 90 kişinin hicretiyle gerçekleşmiştir.
c) Mekke döneminin 8. yılında, ilk seferinde 10, ikincide 55 kişi ile 2 grup halinde gerçekleşmiştir.
d) Mekke döneminin 4. yılında 40 kişiyle gerçekleşmiştir.
97- Medîneli müslümanların Hz. Peygamber’den istedikleri öğretmen kimdir?
a) Es’ad bin Zürâre.
b) Enes bin Mâlik.
c) Ukbe bin Âmir.
d) Mus’ab bin Umeyr.
98-Yaptıkları anlaşmayı ilk bozan, daha sonra ihanetleri ve Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medîne’den çıkartılarark sürülen Yahûdî kabilesi hangisidir?
a) Benî Kaynuka.
b) Benî Kureyza.
c) Benî Nadir.
d) Benî Mustalik.
99- Hudeybiye anlaşmasında, müslümanların aleyhine olan fakat daha sonra müşrikler tarafından kaldırılması istenen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müslümanların, bu yıl geri dönüp, umre için gelecek yıl Mekke’ye girebilmeleri.
b) Müslümanların, kılıçtan başka bir silah taşıyamayacakları.
c) Arap kabilelerinin, iki taraftan biri ile ittifak kurabilecekleri.
d) Mekke’ye sığınan hiç bir Medînelinin iâde edilmeyeceği; Medîne’ye sığınanların ise geri verileceği.

100-Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte savaşı kimlerle yapılmıştır?
a) Mekkeli müşriklerle.
b) Benî Nadr Yahûdîleriyle.
c) Rumlarla (Bizans).
d) Mekke dışındaki müşrik kabîlelerle.
101- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emzirmemiştir?
a) Âmine binti Vehb.
b) Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe.
c) Halîme binti Ebî Züeyb.
d) Ebû Tâlib’in eşi Fâtıma binti Esed.
103-Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında.
b) Mekke’de M. 623 tarihinde Zilkâde ayında.
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Recep ayında.
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Ramazan ayında.
104- Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
105-“İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.

106- Bedir harbinde Hz. Peygamberin, ordunun konaklamasıyla ilgili olarak görüşünü kabul ettiği sahâbe hangisidir?
a) Sa’d b. Muâz.
b) Mus’ab b. Umeyr.
c) Hz. Ömer.
d) Habbâb b. Münzir.
107- Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene.
b) Câbir b. Abdullah.
c) Abdullah b. Revâha.
d) Muâviye b. Ebî Süfyân.
108- Ezânı ilk rüyasında gören ve rüyasını Peygamberimize (s.a.v) anlatan sahâbe kimdir?
a) Selmân-ı Fârisî.
b) Hz. Osman.
c) Abdullah b. Zeyd el Ensârî.
d) Bilâl-i Habeşî.
109- Kâbe’deki vazifelerden biri olan hicâbenin anlamı nedir?
a) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
b) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
c) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
d) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.
110- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların içeceklerini temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
111- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmak görevidir?
a) Rifâde.
b) Sikâye.
c) Hicâbe.
d) Sidâne.
112-Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların yiyecek temin etme görevidir?
a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.
113- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?
a) Hicâbe.
b) Sidâne.
c) Sikâye.
d) Rifâde.
114- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi emziren kadınlardan biri değildir?
a) Hz. Âmine.
b) Hz. Süveybe.
c) Hz. Halîme.
d) Hz. Sevde.
115-Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.
116-Ridde hareketleri hangi halîfe zamanında ortaya çıkmıştır?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Ömer.
c) Hz. Osman.
d) Hârûn Reşîd.
117-İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabîleye İslâm dinini öğretmek için gönderilen çok sayıdaki hâfız sahâbenin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin adı nedir?
a) Hayber.
b) Bi’r-i Mâûne.
c) Batn-ı Rabiğ.
d) Batn-ı Nahle.
118- Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, hicretten sonra Medîne’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
a) Kervan ticaretini sürdürmeleri.
b) Medînelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmaları.
c) Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları.
d) Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları.
119- İslâmiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mîmârîleri yokken, giderek mîmârîde belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eski Arap uygarlığı.
b) Arap-Çin ilişkileri.
c) Fethedilen ülkelerin kültürleri.
d) Hellen uygarlığı.
120- Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
121- Müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür ve boykotun delinmesine öncülük edenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) 3 yıl –Hişâm b. Amr, Züheyl b. Ebû Ümeyye.
b) 2 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.
c) 1 yıl, Ebû Leheb, Ebû Cehil.
d) 3 yıl, Mut’im b. Adiyy, Ebu’l Buhterî.

29. Aşağıdakilerden hangisi Tâif ile Nahle arasında kurulan, her yöreden insanın geldiği en ünlü panayırdır?
a) Zülmecâz.
b) Ukkâz.
c) San’a.
d) Dûmetu’l-cendel.
122-Peygamberimiz yirmili yaşlarında iken amcaları ile birlikte hangi savaşa katılmıştır?
a) Buas savaşı.
b) Ficâr savaşı.
c) Gabra savaşı.
d) Dahis savaşı.
123- Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.

124-Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
125- Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylardan biri değildir?
a) Muharrem.
b) Recep.
c) Zilhicce.
d) Ramazan.
126-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in asıl adıdır?
a) Abdullah.
b) Hâşim.
c) Şeybe.
d) Abd-i Menâf.
127- Peygamberimizin babaannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âişe.
b) Fâtıma.
c) Şifâ.
d) Ümm-ü Rummân.
128-Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nesîbe.
b) Hanne.
c) Atîke.
d) Berre.
129- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.
130- Peygamber Efendimizin, Hz. Hatîce dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur?
a) Hz. Safiyye.
b) Hz. Zeynep.
c) Hz. Mâriye.
d) Hz. Hafsa.
131- Efendimizin, Hz. İbrâhîm’in Hanîf dînine uygun olarak Hira mağarasında yaptığı tefekkürî ibâdete ne denir?
a) Tehannüs.
b) İrhâsât.
c) İnzivâ.
d) Îtikâf.
132- Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
133- Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.
134- Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
a) Evs Kabîlesi.
b) Kureyş Kabîlesi.
c) Hazrec Kabîlesi.
d) Benî Nadr.
135-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslâm’a davet etmek için mektup gönderdiği yerlerden değildir?
a) Yelemlem.
b) Bizans.
c) Şam.
d) Yemen.
136- Medîne’ye gelerek Peygamberimiz ile görüşen, mescitte ibâdet yapmak isteyen, Peygamberimize Hz. Îsâ ile ilgili sorular soran ve İslâm’ı kabul etmemekle birlikte cizye vergisi vermeyi kabul eden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayber Yahûdîleri.
b) Ezruh Hristiyanları.
c) Gassânî Hristiyanları.
d) Necrân Hristiyanları.
137- Aşağıdakilerden hangisi Hicret esnasında Medîne’de Yaşayan Yahûdî kabîlelerinden birisi değildir?
a) Benî Kureyza.
b) Benî Nadr.
c) Benî Sakîf.
d) Benî Kaynuka.
138-Hz. Muhammed’in Bizans’ın Busra Valisine Gönderdiği elçinin, yine Bizans’ın Gassânî Valisi tarafından öldürülmesi üzerine 100 bin Bizans askerine karşı 3 bin Müslüman’ın kahramanca çarpıştıkları savaş ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huneyn Savaşı–630.
b) Mûte Savaşı–629.
c) Hayber Savaşı–629.
d) Tebük Seferi–631.
139- İslâm’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
a) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması.
b) Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlâli.
c) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması.
d) Havanın çok sıcak olması.
140- Yahûdîler, Hz. Peygambere yaptıkları suikast girişiminden sonra Medîne’den sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebû Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle h 5/m. 24 Ocak 627 tarihinde Medîne’ye hücûm ettiler.. Yukarıda hangi savaş anlatılmaktadır?
a) Uhud.
b) Hendek.
c) Bedir.
d) Mûte.
141-Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Rasûlü, Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğüne dair yanlış haber gelince Peygamberimiz elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biât etmeye davet etti. Sahâbeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biât ettiler. Semûre ağacının altında yapılan bu biâte ne ad verilir?
a) Biat-ı Rıdvân.
b) I. Akabe Biâtı.
c) Biât-ı Kazâ.
d) II. Akabe Biâtı.
142- Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
143- Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
144- Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
145- Sûriye’den gelen tüccarların Bizans’ın Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduğunu haber vermeleri üzerine, Hz. Muhammed bir ordu hazırlayarak Bizans ordusuna karşı sefere çıkmış, Sûriye yakınlarına kadar gelmişlerdi. Fakat karşılarına düşman ordusunun çıkmaması üzerine Medîne’ye geri dönmüşlerdi. Bahsedilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tâif Kuşatması.
b) Hayber Savaşı.
c) Tebük Seferi.
d) Mûte Savaşı.
146- Peygamberimizin elçiler göndererek İslâm’a davet ettiği devletlerin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bizans imparatorluğu.
b) Îrân kisrâsı.
c) İskenderiye krallığı.
d) Roma İmparatorluğu.
147-Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
148-Hendek savaşında müşriklerle ittifak yapan Benî Kureyza Yahûdîlerini arasını yeniden açan yeni Müslüman kimdir?
a) Nuaym b. Mes’ûd.
b) Benî Nadr
c) Benî Kaynuka.
d) Ebû Süfyân.

19

Mayıs
2012

MEDİNE GÜLÜ

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  777 Kez Okundu

Gül Gifleri

Ne kadar da çok sevmişiz seni
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Sen bu ümmetin solmayan gülü
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

Yusuf güzelliğin senden almıştır
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Senden daha güzel üstünü yoktur
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

Biz ümmetin seni görmeden sevdik
Medine gülü MUHAMMED Nebi
Senin için gözden yaşları döktük
Medine gülü MUHAMMED Nebi

Medine gülü Medine gülü
Ümmetin solmayan gülü
Salat selam olsun sana
Ey peygamber Ey yüce Resul

18

Mayıs
2012

Bir Annenin Kızına Yaptığı Nasihat

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  365 Kez Okundu

Yavrum, şimdi sana kırk yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatlerde bulunacağım.Bu nasihatlerime uyarsan dünyada mutlu bir evlilik gecirdiğin gibi,ahirette de ebedi saadete ulaşır.

1 – Kanaatkâr ol ! Yâni, kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek herşeyi memnuniyetle kabul et ! Çünkü, kanaat, kalbi huzûra kavuşturur.
2 – Söylenenleri dâima iyi dinle ve kocanıin meşrû (islama uygun) emirlerine itaat et !
3 – Evin ve her şeyin her zaman, temiz, muntazam ve düzenli olsun !
4 – Eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin ! Açlık insanıi huysuz eder, uykusuzluk ise, öfkelendirir.
5 – Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru ! Yaptığın işleri, iyilikleri başa kakma ! iyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz.
6 – Eşinin yakınlarına güzel muâmelede bulun ! Kocanın hatâlarını, yalnız iken, yumuşak bir şekilde söyle !
7 – Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme ! Karı-koca arasındaki sırlar kabre berâberlerinde gömülmelidir.
8 – Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş ! Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı ol ! Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur.
9 – Aranızdaki problemleri kendiniz hâlledin ! Sakın bunları, bize ve başkasına taşıma ! Kimseden medet umma !
10-Kocandan, almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme !
11-Kadının güzel huylusu, eşine Cennet nîmetidir. Sen kocana Cennet nîmeti ol ! Azap çektirme !

18

Mayıs
2012

BAZI TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  385 Kez Okundu

AVRET:Vücudun açılması, gösterilmesi ve bakılması dinen haram olan yerlerine
ve organlarına dinî literatürde avret tabir edilir. Setr-i avret tabiri erkek ve
kadının namaz dışındaki örtünme vecîbesini de belirtmekle birlikte daha çok namaz esnasında belli uzuvların örtülmesini ifadede kullanılır.

“Hz. Peygamber’e ipek bir ferace hediye edilmişti. Hz. Peygamber
bunu giydi ve namaz kıldı. Sonra ondan pek hoşlanmamış bir biçimde üzerinden çıkararak ‘Bu müttakilere yakışmaz’ buyurdu” (Buhârî, “Libâs”, 12).

Atletizm (koşu): Günümüzde en yaygın uygulama imkânı olan spor
dallarından biridir. Koşu yarışmaları, bu sporu yapanların sağlığı açısından yararlı olduğu gibi, bunu izleyenler açısından da heyacan verici, dinlendirici ve hoş vakit geçirici özelliktedir. Hz. Peygamber’in, eşi Hz. Âişe ile zaman zaman koşu yarışı yaptığı, bu şekildeki yarışları teşvik ettiği ve sahâbenin de bu tür yarışmalar yaptığı kaynaklarda zikredilmektedir (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 68).
Güreş: Hz. Peygamber’in, kuvveti ile tanınan Rükâne adındaki birisiyle
güreştiği ve onu yendiği rivayet edilmiştir (İbn Hişâm, Siyer, I, 390-391).
Tam anlamıyla ata sporu olarak adlandırılmaya lâyık olan güreş, hem amatörhem profesyonel olarak teşvik edilmesi gereken bir spor dalıdır.
Okçuluk: Okçuluk ve atıcılık sporuna gelince Hz. Peygamber, “Onlara
karşı elinizden geldiğince kuvvet hazırlayın” (el-Enfâl 8/60) âyetindeki kuvveti,ok atma (remy) olarak açıklamıştır. Bunun yanında, Hz. Peygamber’in ok atmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı teşvik ettiğine dair birçok rivayet vardır(Buhârî, “Cihâd”, 78; Müslim, “İmâre”, 169). Ancak, Hz. Peygamber, tâlimve uygulama yaparken hedef tahtası olarak canlı hayvanların kullanılmasını yasaklamıştır (Buhârî, “Zebâih”, 25).

Binicilik de Hz. Peygamber’in devamlı teşvik ettiği, kazananlara zaman
zaman maddî ödül verdiği, çoğu kere bizzat iştirak ettiği sportif
faaliyetlerdendir(Nesâî, “Hayl”, 16; Tirmizî, “Cihâd”, 22). Çocukluğunda yüzmeyi de öğrenen Resûl-i Ekrem atıcılık, binicilik ve koşunun yanı sıra yüzmenin de öğrenilmesi ve öğretilmesini teşvik etmiş, hatta bir babanın evlâdına karşı vazifelerinden söz ederken onları helâl rızıkla besleme, yazıyı öğretme yanında atıcılık ve yüzme öğretmeyi de zikretmiştir. Bu teşvikler sonucudur ki sahâbîler arasında bu tür faaliyetlerin oldukça yaygın olduğu, Hz. Ömer’in de gerek hutbelerinde Medine halkına, gerek mektup ve tâlimatlarında diğer bölge halklarına ve ordu kumandanlarına atıcılık, binicilik, yüzme, koşu gibi eğitici ve yetiştirici sportif faaliyetlere önem verilmesini, bunların çocuklara öğretilmesini istediği rivayet edilir (Serahsî, Siyerü’l-kebîr,I, 112-113

Halife , “bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse”demektir.

1789 yılında Fransa’da yayımlanan İnsanHakları Bildirisi, Batı’da insan haklarının kazanılmasında en önemli adımlardanbiridir. Fransız Devrimi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini dünyaya ilân etmiştir.
1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilân edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi insan hakları konusunda dünyada atılan en ileri ve en kapsamlı adımdır.
Akid:Sözlükte, “bir şeyin kenarlarını toparlamak, ipin iki ucunu birbirine bağlamak”gibi anlamlara gelen akid, hukuk terimi olarak genelde “hukukî birsonucu meydana getirmek üzere karşılıklı iki iradenin birbirine uygun olarakaçıklanması” anlamını ifade eder.

Hileli artırma (neceş). Hz. Peygamber neceşi yasaklamıştır. Neceş,
satın almak niyeti olmadığı halde, başkalarını kandırmak maksadıyla, satışa arzedilmiş bir malı överek veya benzeri şeyler yaparak fiyatını yükseltmeye çalışmak şeklinde açıklanmaktadır. Diğer bir anlatımla neceş, müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamaktır.

İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı:Böyle bir yasak, sadece cuma günü cuma namazı vakti hakkında vârit
olmuştur. Âyette, “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda)alışverişi terkederek Allah’ı anmaya koşun” (el-Cum‘a 62/9)buyurulmaktadır.Bu âyetten hareketle İslâm hukukçuları, cuma namazı için bugün iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım satımların yasaklandığı konusunda görüş birliği etmişlerdir. Hanefîler, bu yasak hükmünü tahrîmen mekruh, çoğunluk ise haram terimi ile ifade ederler.

Şüf‘a:Fıkhî bir terim olarak şüf‘a, “sahibine, satım akdine konu olan bir akarı,müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi verenbir hakkı” ifade eder.
Takas:Borç ilişkilerinin özel bir türü olan takas (Arapça’da mukassa) hukuk dilinde,“iki kişi arasındaki karşılıklı borçların birbirine mahsup edilmesi”ni ifade eden bir terimdir.
Satım Çeşitleri:İslâm hukukunda satım akdi, satış bedelinin (semen) belirlenme tarzına göre murâbaha, tevliye, vedîa ve müsâveme şeklinde dört kısma ayrılarak incelenir.

18

Mayıs
2012

CUMA NAMAZI ve FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  490 Kez Okundu

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kur’ân-ı Kerîm’in 62. sûresi, cuma namazından bahsettiği için Cuma sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sûrede yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah’ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah’ın lutfunu arayın ve Allah’ı çok çok anın ki felah bulasınız” (el-Cum`a 62/9-10).
Hadis kitaplarında gerek cuma namazının fazileti, gerekse kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terketmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. “Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204; İbn Mâce, “İkametü’s-salât”, 93; Tirmizî, “Cum`a”, 7; Nesâî, “Cum`a”, 2) ve “Birtakım kimseler, ya cuma namazını terketmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar” (Müslim, “Cum`a”, 12; Nesâî, “Cum`a”, 2).
Hz. Peygamber’in cuma namazını ilk defa hicret esnasında, Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesini ziyaretleri sırasında oradaki namazgâhta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. Öte yandan, kaynaklarda daha hicretten önce Es`ad b. Zürâre’nin Medine’de cuma namazı kıldırdığı kaydedilmektedir. Bu durum karşısında cuma namazının ne zaman farz kılındığı hususunda iki farklı rivayet ve görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisine göre cuma namazı Mekke’de farz kılınmış olmakla birlikte müşriklerin baskıları yüzünden orada kılınamamıştır. Diğer rivayete göre, cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır ve ilk cumayı Hz. Peygamber Rânûnâ vadisinde kıldırmıştır. Bu rivayeti benimseyenlere göre, Es`ad b. Zürâre’nin cuma namazı kıldırması uygulaması farz değil, nâfile hükmü kapsamındadır.
Bütün müctehidlere göre cuma namazı farz-ı ayın olup, Resûlullah zamanından itibaren farklı görüş açıklanmadığı için, bu hususta icmâ meydana gelmiştir.
Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan ve farzı iki rek`at olan bir namazdır. Bu namazdan önce hatibin hutbe okuması namazın sıhhat (geçerlilik) şartlarındandır. Cuma namazı o günkü öğle namazının yerini tutar.(DİB İlmihali)

17

Mayıs
2012

KASVA(KUSVA) ON YIL GÜL NEBİ İLE KUTSAL YOLCULUKLARDA BİNEK OLDU

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.448 Kez Okundu

Hz. Ebu Bekir (ra) Kasva isimli deveyi dört yüz dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize (asm) devir etmişti. Hz. Ebubekir (ra)’in bu deveyi hediye ettiği de rivayet edilir. Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatındaki önemli hadiselerde Kasva’nın adı geçmiştir. Bunlardan bazıları: Maide Suresi Rasulüllah (asm)’a bu devenin üzerindeyken nazil olmustur. Peygamber Efendimiz (asm), Medine’ye onun sırtında hicret etmiştir. Mescid-i Nebevi onun çöktüğü yere yapılmıştır. Peygamber Efendimiz (asm), Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sefere yine Kasva ile çıkmıştır. Veda hutbesini de onun sırtında irad etmiştir. Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye Zeyd bin Harise onunla götürmüştü. Kasva Bedir Şehitliğine girebilen tek hayvandır.Bedir Kabristanlığı yapıldıktan sonra hiçbir hayvan oraya girememişken sadece Kasva’nın oraya girilmesine izin verilmiştir
.Kasva, Hz. Ebu Bekir (ra)’in halifeliği zamanında otlağa bırakıldı ve orada kendi halinde yayıla yayıla öldü.
-Peygamberi Zişan efendimizin hicret sırasında Hz. Ebubekir’den (ra) satın aldığı devenin ismi Kasva(Kusva) (diğer ismi Adba’dır. Kasva” diye de ifade edilir. Peygamber Efendimiz (sav)’in devesinin adı “Adbâ” . Bundan başka “Kasvâ” (Kusva olduğunu söyleyenler de vardır) adlı devesi ile “Cedâ” isminde başka bir devesi vardır. (1).KASVA: Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.4 Rebîulevvel pazartesi günü Rasûlüllah ve Hz.Ebû Bekir (R.A.) mağaradan çıkarak mağaranın yanında bekleyen kılavuz Abdullah ibn-i Üreykıt’ın yanına geldiler. Hz.Ebû Bekir, iki devesini de Rasûlü Ekrem’in yanına getirdi ve üstün olanını Rasûlüllah’a arz ederek; “Anam babam sana fedâ olsun! Buyur ya Rasulallah!” dedi. Peygamber Efendimiz; “Ben, bana âit olmayan bir deveye binemem!” deyince, Hz.Ebû Bekir; “O, senindir! Babam anam sana fedâ olsun! Bin!” dedi. Peygamberimiz; “Hayır! Satın aldığın bedeli ne ise bana bildirmedikçe ona binemem!” dedi. (Hz.Ebû Bekir, onu, Harisoğullarının hayvanları arasından seçip başka bir deve ile birlikte 800 dirheme satın almıştı.) Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Onu şu kadara fîlâncalardan satın aldım!” dedi. Peygamber Efendimiz Kusvâ’yı Hz.Ebû Bekr’in satın aldığı 400 dirhem ile kabul edince, Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Yâ Rasûlellah! Artık bu sizindir! Binebilirsiniz!” dedi. Rasûlüllah da, Hz.Ebû Bekir de develerine bindiler. Hz.Ebû Bekir (R.A.), yolda kendilerine hizmet etmek üzere azadlı kölesi Amir ibn-i Füheyre’yi yanına aldı. Yol göstermesinde çok maharetli olan Abdullah ibn-i Üreykıt önlerine düştü. Sevir dağından ayrıldılar.
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret etmek istediği sırada Kusvâ adlı devesine bindi. Allahü teâlânın medhettiği beldelerin en kıymetlisi olan Mekke-i mükerremeden ayrılırken, Kusvâ’yı, harem-i şerîfe (Kâbe-i Muazzama nın etrafındaki mescid) doğru döndürüp, mahzûn bir hâlde; “Vallâhi! Sen Allahü Teâlâ nın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Rabbim katında en sevgili olanısın. Senden çıkarılmamış olsaydım, çıkmazdım. Bana senden daha güzel daha sevgili yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı, çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım” buyurdu.
Peygamber efendimiz Medîne-i münevvereye hicret edip gelince, Medîne’nin ileri gelenleri Kusvâ’nın yularını tutup, Peygamber efendimizin kendi evlerine misâfir olmasını istediler. Onlara; “Devemin (Kusvânın) yularını bırakınız. O me’mûrdur. Kimin evinin önünde çökerse, orada misâfir olurum” buyurdular. Kusvâ Medîne sokaklarından geçerek ilerledi ve bugünkü Mescid-i Nebî’nin (Peygamber efendimizin mescidi) kapısının bulunduğu yere çöktü. Resûlullah efendimiz Kusvâ’nın üzerinden inmedi. Hayvan tekrar ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Eski yere dönüp çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, Kusvâ’nın üzerinden inip; “İnşâallah menzilimiz (ineceğimiz yer) burasıdır?” buyurdu.
Peygamberimiz (sav) devesi Kasvâ’nın üzerindeydi. Mübarek başında yemen işi siyah bir sarık vardı. Sarığın bir ucunu iki omuzu arasına salmıştı. Arkasında dört koldan ve Mekke’nin dört tarafından ordusu ile Mekke’ye doğru yaklaşıyordu. Yanında güzide sahabelerden bir atlı bölüğü vardı. Günlerden mübarek Cuma günü kuşluk vaktiydi. Bir taraftan Fetih Suresini okuyor, diğer taraftan Allah’a hamt ederek şehre yaklaşıyordu. Başarısını ancak Allah’tan biliyor ve kendisine hiçbir pay ayırmadığı için tevazusundan başını önüne eğmişti. Muzaffer bir kumandan gibi değil, Allah’ın nimetlerine layıkıyla hamt ve şükür edememenin verdiği eziklik içinde bir kul gibi Mekke’ye giriyordu. Tevazusundan omuzlarını eğdiği için neredeyse mübarek sakalı devesinin semerine değiverecek gibiydi.Yuları boynuna dolanmış Kasvâ, ilerleyerek Mâlik b. Neccaroğullarına âit evlerin yanına kadar gitti ve oradaki boş bir arsaya çöktü.Peygamber Efendimiz, üzerinden hemen inmedi. Deve, az sonra ayağa kalktı, biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye döndü ve ilk çöktüğü yere geldi. Oraya tekrar çöktü ve artık kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola deprenmeye başladı.Dikkatler Kasvâ’nın üzerine çevrilmişti: Resûl-i Ekrem, onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı, yoksa başka bir yere mi? Henüz kimsenin bu hususta bilgisi yoktu.O sırada Neccaroğullarının mini mini masum kız çocukları, defler çalarak ,“Biz, Neccaroğulları kızlarıyız..Muhammed’in akrabalığı, komşuluğu ne hoştur(2)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kusvâ adındeki devesinin üzerinde bulunduğu ve devenin yulalı Hazret-i Abdullah bin Revâha (r.a.) nın elinde olduğu halde ve sadık arkadaşları da çevrelerinde, kılıçlarını kuşanmış bir şekilde, yürüyerek Mekke’ye girdiler.
Müşriklerin ileri gelenleri; kin, hınç ve kıskançlıkla dolu olarak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) i gözetlemek için Handeme, Kuaykıan dağına çıkmışlardı.
Mekke’li erkek, kadın, çoluk çocuklar da, Peygamber efendimiz (s.a.v.) le Eshabını seyretmek için Darünnedve’de sıralanmıştı.
Abdullah nin Revâha (r.a.), Kusva’nın yularlını çekerek Peygamberimiz (s.a.v.) in önlerinde yürümekte ve;
-“Ey Kafirler çekilin, Peygamber yolundan,
Ki Allah-u Teâlâ, O’NA GÖNDERDİ Kur’an.
Her hayır ve iyilik vardır O’nun dininde,
Bu din için ölmektir, en hayırlı ölüm de.
Gerçek Resulullah’dır, kabul ettim yürekten,
Her sözüne inandım, kabul ettim şimdi ben.
Ey Kafirler! Kur’anın, Allah-u Teâlâ’dan,
İndiğini siz inkar eyleniğiniz zaman.
Nasıl indirdik ise, darbeleri aniden,
Ve nasıl ayırdıksa, başınızı gövdeden.
O’nun mânâsına da, inanmazsanız eğer,
İner aynı şekilde başınıza darbeler.”
Diyerek Kafirleri kötüleyici şiirler söylemekte
Ve devamla;
-“Başlarım O Allah’ın, mübarek ismiyle ki,
Yoktur O’nun dininden, başka din-i hakiki.
Ve yine başlarım ki, ismiyle O Allah’ın,
Muhammed hem kulu ve hem Resulüdür O’nun.”(3)
Kasvâ´nın Çöküşündeki Hikmet

İlerlemeye devam edilip Mekke´ye zorla girilseydi, muhakkak, Müslümanlarla müşrikler arasında çarpışmalar olacak, kanlar dökülecek, mallar yağmalanacaktı.(4)
Bundan başka, Mekke´de, Müslümanların henüz tanımadıkları, Müslümanlıklarını gizli tutan, erkek kadın birçok Müslüman da vardı. Onlardan birçokları, çarpışma sırasında, bilinmeden öldürülelecekler di.(5)Bunun için, Yüce ALLAH, vaktiyle Fil´i çöktürüp Kabe üzerine yürütmediği gibi, Kasvâyı da Mekke´ye girmekten alıkoymuştu.(6)
PEYGAMBERİMİZ, KÂBEİ MUAZZAMA’DA
On bini aşkın İslâm Ordusu, Mekke’ye girmişti. Fakat, Mekke sakin ve âsûde bir gün yaşıyordu. Herkes bir emniyet içinde idi.
Resûli Ekrem Efendimiz, Kasva’nın üzerinde, terkisinde Üsame b. Zeyd, sağında Hz. Ebû Bekir, etrafında Muhacir ve Ensâr topluluğu olduğu hâlde Kâbei Muazzama’ya doğru ilerliyordu. Dâvasını ilâna başladığı ilk günden bu güne kadar ve muzafferiyet sonunda hiçbir değişiklik yoktu. Tek başına İslâm ve îmanı tebliğ ederken de mütevazi, mahviyetkâr, affedici ve merhametli idi, o gün de… Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken nasıl âlicenab, şefkatli, mütevazi ve afüvkâr idiyse, şimdi on binlerin gönlünde taht kurmuşken de yine bu vasıflarından zerre kaybetmemişti.
İşte, Efendimiz, bu tevazu, mahviyet ve Allah’a minnet ve şükran hisleriyle dolu bir manzara içinde Haremi Şerife girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mabede doğru akıyorlardı. Resûli Kibriya tekbir getirince, Müslümanlar da hep bir ağızdan “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek Mekke ufuklarını bu kutsî sadâ ile çınlattılar. Bu ulvî sadâya, bu mübarek beldenin dağı, taşı “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek karşılık veriyordu.
Kabe ‘yi Tavaf
Resûli Kibriya, binlerce sahabî arasında devesi Kasva’nın üzerinde Kabe’yi tavafa başladı. Peşini Ashabı Kiram takib etti. Tavafın her devresinde ellerindeki değnekle Hacerü’lEsved’e işaret ederek onu istîlâm ediyordu. (7)Tavafın yedinci devresinden sonra Kasva’dan indi. Makamı İbrahim’e varıp orada iki rekât namaz kıldı. Sonra da Zemzem Kuyusuna vararak ondan hem su içti, hem de abdest aldı. Bunu Safa Tepesine çıkışları takib etti. Oradan etrafa baktı ve kendisine bu muazzam günü gösteren Yüce Allah’a bir kere daha minnet ve şükranlarını takdim etti.
Bu sırada Medineli Mlüslümanlardan bazılarının iç âleminde bir endişe uyandı. Bu endişeyi, “Cenâbı Hakk, Resulüne yurdunun fethini nasîb etti. Artık burada oturur kalırlar mı dersiniz?” diyerek izhar ettiler.
-Veda haccını ifa eylemişti zaten. Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vadisi’nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz Zilka’de ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kâfile ile öğle namazından sonra Medîne’den hareket etti. 100 kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra Zilhicce ayının 4. günü Mekke’ye vardılar. Yemen’den ve diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla Müslümanların sayısı 124 bine ulaştı. Peygamberimiz zilhiccenin 8. günü Mina’ya, 9. günü (arefe günü) Arafat’a gitti. Arafat Vâdisinin ortasında öğleden sonra Kusvâ adlı devesinin üstünde Vedâ Hutbesi’ni okudu.
-Kasva,Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sıra¬sında Baki’ Mezarlığı’na veya daha kuv¬vetli bir ihtimalle Medine yakınlarında Hz. Peygamber’in atları için otlak olarak ayrılan Nakî” çayırlığına salıverilmiş ve orada kendi halinde otlayarak ölmüştür. Rasûlü Ekrem’in «Kusvâ» diye anılan bu devesi Hz.Ebû Bekr’in hâlifeliği zamanına kadar yaşadı. Medîne’nin Bakî Kabristanlığı’na salınmıştı. Kendisine hiç dokunulmazdı. Orada kendi hâlinde yayıla yayılarak öldü.
Kaynak:
1- Tabakat-i İbni Sa’d, c. 1, s. 402)
2-( İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 612.)
3- İslam âlimleri ansiklopedisi
4- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.)
5-.Feth: 25.
6- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.((M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 5/271-272.)
7-(İbn-i Hişam, A.g.e., c. 4, s. 54.)

15

Mayıs
2012

“Beni seven cennette benimle beraber olur”

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  395 Kez Okundu

Güzel Dini Gifler

Şahidim arzu semâdır bütün ecrâmiyle,Âşıkım sıdk ile ben Hazret-i Şâh-ı Rusule.
Yaksa da âh-ı derûnum beni bu hasret ile,Tâkatı yok dilimin hâlini takrîre bile.
Ey bâd-ı sabâ uğrarsa yolun semt-i Harameyne,Ta’zîmimi arzeyle Rasûlüs-sekaleyne…

Toplam 194 sayfa, 147. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030145146147148149150160170...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.