8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARIŞIK SORU CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  356 Kez Okundu

S.40-İspanya’da kurulan Müslüman Devletin ismi ne idi?
C.40-Endülüs Emevi Devleti.
S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir, nerede ve ne zaman kurulmuştur ?
C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Türkistan’da kurulmuştur.
S.42-Rasululah [s.a.] şairi ve müezzini kimdir ?
C.42-Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.
S.43-Hz. Ebubekir [r.a.] kaç yıl Halifelik yaptı ?
C.43-2 sene 3 ay 8 gün.
S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?
C.44-Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.
S.45-Medinede ilk inşa edilen mescid hangisidir?
C.45-Kuba Mescidi.
S.46-Kur’án-ı Kerim kaç senede Nazil oldu ,Kuránı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?
C.46-23 Senede Nazil oldu, Kur’án-ı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardır.
S.47-Kur’án-daen fazla geçen kelime hangisidir, bu kelime hangi sure’nin her Ayetínde geçiyor ve bu kelime Kur’án-ı Kerimde kaç defa zikredilir?
C.47-ALLAH Kelimesidir, Mucadele suresinin her Ayetinde geçiyor ve 2697 defa zikredilir.
S.48-Kur’án-i Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardır?
C.48-14 yerde vardır.
S.49-Mekkede Kur’án-ı Kerim’i ilk kez açıkça okuyan kimdir ?
C.49-Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.
S.50-Hangi Ayetlere Mekki, hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm AyetleriMekki midir yoksa Medenimidir ?
C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki, Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir. Hüküm Ayetleri Medinede Nazil olduğu için Medeni Ayetlerdir.
S.51-Kur’án-ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve insanın yer yüzündeki konumu nedir ?
C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldı ve insan Yer yüzünde Allah’ın halifesidir.
S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?
C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.
S.53-Sened ve Metinneye denir?
C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened’den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.
S.54-Ravi nedir?
C.54-Peygamberimizin [s.a.] sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.
S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?
C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre ra.’dır.
S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?
C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.
S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?
C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.
S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?
C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında Peygamber oldu.
S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?
C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.
S.60-Hz. Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?
C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kişiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.
S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?
C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.
S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?
C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.’dır.
S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret ettisaklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?
C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre‘dir ve kafirlerin durumu hakkında
Hz. Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.
S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?
C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu ve buradayedi aya yakın kaldı.
S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?
C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.
S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?
C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü gülsüm,
Fatıma ve Abdullah’tır.
S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?
C.67-Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.
S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?
C.68-10 kisi mujdelendi, bu kimselere Aşereí Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Osman r.a., Hz. Ali r.a., Zubeyr b.el Avam r.a., Abdurrahman b. Avf r.a., Sád b. ebi Vakkas r.a., Sa’d bin Zeyd r.a., Ebu ubeydebin Cerrah r.a., Talha bin ubeydullah r.a.’dır.
S.69-Akabe biatınedir, 1.ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?
C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır,
1.inde 12 kisi, 2′sinde 75 kişi bulunuyordu.
S70-Gazve ve Seriyye nedir?
C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah s.a.’ín emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.
S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz s.a.’e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?
C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.
S.72-EhliSuffe kimdir?
C.72-Hicretten sonra Rasulullahıns.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  360 Kez Okundu

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?
C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.
S.74-Asrı Saadet ne demektir?
C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .
S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?
C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.
S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?
C.76-Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.
S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı 4 kadın kimlerdir ?
C.77-Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma.
S.78-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid hangileridir?
C.78-Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.
S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?
C.79-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alive hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.
S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?
C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu, Hicri132 yılında yıkıldı. Emevi Halifesi; Ömer bin Abdul Aziz’dir.
S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?
C.81-Sapanlar; Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.
S.82-Hz. Lut a.s.’ín gönderildiği şehir hangisidir?
C.82-Sedum’dur.
S.83-Kaç kandil gecesi vardır ve nelerdir?
C.83-5 Tanedir; Kadir gecesi, Mevlid kandili, Regaib kandili, Mirac kandili, Beraat kandili.
S.84-Kadir gecesinde ne olmuştur?
C.84-Kur’an-ı kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
S.85-Mevlid kandili nedir?
C.85-Rasulullah s.a.’ın Doğum gecesidir.
S.86-Regaib kandili nedir ve nezamandır ?
C.86-Hz. Amine’nin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir,
Recep ayının ilk cuma gecesidir .
S.87-Mirac nedir ve Mirac gecesi ne zamandır ?
C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksaya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının27. gecesidir.
S.88-Beraat nedir ve bu gece ne zamandır ?
C.88-Kur’an-i Kerim’in Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının 14′ünü15′íne bağlayan gecedir.
S.89-Mükellef ne demektir?
C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir. Yani İslamın emir ve yasaklarına uymaklayükümlüdür.
S.90-Ef’ali Mükellefin kaçtır ve nelerdir ?
C.90- 8 dir, Farz, Vacip, Sünnet, Mustehap, Mubah, Haram, Mekruh, Mufsid.
S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?
C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir,
Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır .
S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?
C.92-Farzı ayın; her akıl ve baliğ olan Müslümanın işlemesi Farz olan şeylerdir. Bunlar; 5 vakit Namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, Zenginlerin zekatlarını vermesi, kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir. Farzı kifaye; bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir. Cenaze Namazı, selam vermek ve almak gibi.
S.93-Vacip ne demektir ?
C.93-Allahu Tealanın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettigi hususlardır. Hanefilerce; şüpheli delil ile sabit olan şey demektir. Bunlar; Vitir namazı kılmak, Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek, Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.
S.94-Sünnet nedir ?
C.94-Farz ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselamın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terkettikleri şeylerdir. Misvak kullanmak, Teravih namazını kılmak, cemaatle namaz kılmak, çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.
S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?
C.91-Sünnet iki kısımdır. 1. Sunneti Müekkede, 2. Sünneti gayri Müekkede’dir. Sünneti Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.’in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir.Sabah, Ögle, Aksam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sünnetleri gibi şeylerdir. Sünneti Gayri Muekkede; Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v. in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir. İkindi namazının sünnetini kilmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.
S.96-Müstehap neye derler?
C.96-Peygamber efendimiz s.a.v.’in ömründe bir kaç kere işlediği veyahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir, bunlar; nafile sadaka vermek, nafile namaz kılmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibidir.
S.97-Mubah ne demektir?
C.97-İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan işe derler.
Bunlar; oturmak, kalkmak, yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.
S.98-Haram ne demektir ?
C.98-Subut ve delaleti kati olan ve mukellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür. Haram olan şeyler; İnsan öldürmek, rakı, şarap içmek, hırsızlık yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, namusa tecavüz etmek, Ana Babaya karşı gelmek, yer yüzünde fesat çıkarmak.
S.99-Mekruh nedir ?
C.99-İşlenmesi fena olan seylerdir ki, işlediği amelin sevabını giderir. Bunlar;Güneş doğarken ve zevalde iken ,batarken namaz kılmak, Camide sadaka vermek, At etini yemek, namazda gözünü yummak gibi şeylerdir. Güneş batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz, ogünkü ikindi kılınır, kaza namazlarıda kılınır, fakat mekruhtur.
S.100-Kaç çeşit mekruh vardır ? Her birini tarif ediniz?
C.100-Mekruh iki çeşittir; a-Tahrimen mekruh; Harama daha yakın olan mekruha denir [Güneş batarken namaz kılmak gibi] b- Tenzihen mekruh; helale daha yakın olan mekruhtur. [sağ elle burnun temizlenmesi] gibi.
S.101-Rasulullah s.a’í diğer Peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özelliği vardır, bunlar nelerdir?
C.101- 1.Son Peygamber oluşudur, 2. insanların olduğu gibi ,gözle görülmeyen cinlerede Peygamberoluşudur. 3.Şeriat’ının ve getirdiği ilkelerinDünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.
S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?
C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.
S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud’da ilk şehit olan Sahabi kimdir?
C.103-Hz. Mihca r.a. Bedir savaşındaki ilk şehittir, Uhud savaşındaki ilk şehit
Abdullah bin Amr r.a.’dır.
S.104-Annesi, Babası, dedesi, anne annesi, amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?
C.104-Hz. Hasan ve Hz. Huseyindir. Babaları Hz. Ali r.a. Anneleri Hz. Fatıma r.a. Dedeleri Rasulullah s.a. Anne anneleri Hz. Hatice r.a.,Teyzeleri Hz. Peygamber s.a. kızı Zeynep r.a. .
S.105-İslamı tebliğ için Rasulullah s.a. hangi ülkelere elçi göndermiştir ?
C.105-Habeşistan, Mısır, Doğu Roma imparatorluğu, İran.
S.106-Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?
C.106-İlkkılıcı Ebu Zerr-el Gifari r.a., ilk oku Sa’ d bin ebi Vakkas r.a.
S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve ensardan ilk Şehit kimdir ?
C.107-İslam dinini destekleyip, Muhacirlere evlerinive yüreklerini açanMedineli MüslümanlaraEnsar denir. İnancları yüzünden zulme uğrayıp, Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir. Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka r.a.‘dır.
S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?
C.108-Müslüman olmayıp, kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimselerdir.
S.109-Rasulullah s.a.’ın buyurduğuna göre, kıyamet günü Allahın gölgelendireceği [himaya edip koruyacağı] yedi sınıf İnsan hangileridir ?
C.109-Adil yöneticiler, Allaha ibadet yolunda yetişen gençler, Camilere kalben bağlı kimseler, Allah için birbirini seven, onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler, Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah’dan korkarım diyerek red edenler, sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler, yanlızken Allahı anıp,göz yaşı dökenler.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  313 Kez Okundu

S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir,
bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?
C.110-Hz. Adem a.s. 10 sahife, Hz. Şita.s. 50 sahife, Hz. İdris a.s. 30 sahife,
Hz. Ibrahim a.s. 10 sahife .
S.111-Fasık kime denir?
C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir. .
S.112-Keramet nedir ?
C.112-Allah Tealanın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .
S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nufusu ne kadardır?
C.113- 46 Ülke vardır. Müslümanların nüfusu yaklaşık1.5milyardır.
S.114-Babası, dedesi ve büyük dedesi Peygamber olan Peygamber kimdir ?
C.114-Hz. Yusuf a.s.’dır. Babası Hz. Yakub a.s., dedesi İshak a.s.,
büyük dedesi İbrahim a.s.’dır
S.115-Zekat nedir?
C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın, seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.
S.116-Zekat ne zaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?
C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce ) farz kılındı. Zekat; Ana, baba, dede ve ninelere, oğul, kız ve torunlara, karı veya kocadan her biri diğerine, zekat vermekle yükümlü olanlara, müslüman olmayan fakirlere, cami, mescid, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.
S.117-Kaç gram altına ve kaç gram gümüşe zekat düşer?
C.117-80,18 gram altına ve 561 gram gümüşe zekat düşer.
S.118-Dinimize göre misafir (yolcu) kime denir ve yolculukta farz namazları nasıl kılınır?
C.118-15 günden daha az oturmak niyeti ile90 km. lik veya daha uzak yolculuğa çıkan kimseye denir. Yolculukta farz namazları;dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.
S.119-Kaza namazı nedemektir, hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz?
C.119-Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka bir vakitte kılmaktır. Güneş doğarken, güneş tam tepemizde iken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz.
S.120-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
C.120-Düşük ve ölü doğan çocukların, bilerek anne veya babasını öldüren katillerin, yol kesicilerin, Allaha, Hz. Peygambere a.s., Kur’ana, kısacası İslama karşı çıkanların namazı kılınmaz.
S.121-Tevekkül ne demektır?
C.121-Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsine yapıştıktan sonra Allaha güvenip, ondan sonrasını Allaha bırakmaktır.
S.122-Karz-ı hasen nedir ?
C.122-Çıkar gözetmeksizin Allah rızası için ödünç para vermek.
S.123-Belli bir zaman içinde sünnetide kaza edilebilen namaz hangisidir?
C.123-Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilebilir.
S.124-Mekke ile Medinenin bulunduğu bölgeye ne ad verilir, Yesrib hangi şehrin diğer adıdır?
C.124-Bu bölgeye Hicaz adı verilir. Yesrib Medinenin diğer adıdır.
S.125-Teyemmüm nedir? Ve teyemmüm ne zaman bozulur?
C.125-Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda, abdest veya gusül yerine vücudun belli yerlerini Hz. Peygamber s.a.v.’in öğrettiği şekilde temiz bir toprakla meshetmeye teyemmüm denir. Abdesti bozan hallerde, su bulununca veya su kullanma mahzuru ortadan kalkınca, teyemmüm bozulur.
S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?
C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz r.a.’dır.
Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensarir.a.’dır.
S.127-Rasülüllah s.a.v. ve Ashabı Mekkede kimin evinde gizlice toplanıyordu?
C.127-Erkam r.a.’ın evinde toplanıyorlardı.
S.128-Kur’an-ıı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
C.128-Hz. Ebubekir r.a. zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.
S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı nezaman başlar,
kaç gündür?
C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar,
hicri 354 gündür.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-5

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  442 Kez Okundu

S.130-Peygamber efendimiz s.a. hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?

C.130-Hz Ebubekir r.a., Hz. Abdurrahman ibn Avf r.a.‘ın .

S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?

C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur’andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.

S.132-Amel’i salih ne demektir?

C.132-Allah’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.

S.133-Cihad nedir?

C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.

S.134-Mekke’de ortasında Kabe’nin bulunduğu Camii Şerif’in adı nedir? Ve Medinede,içinde Rasülüllah’ın kabri saadeti’nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?

C.134-Ortasında Kabe’nin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Haram’dır. Bu camiye Haremi Şerif te denir. İçinde Rasülüllah’ın kabri saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi saadet de denir.

S.135-Kuba mescidinin Kur’an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?

C.135-Mescidi takva, Takva mescididir. Tevbe süresinde bahsedilir.

S.136-Hz. Peygamberin s.a. ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?

C.136-Kuba mescididir.

S.137-Meleklerin Allah’a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?

C.137-Cebrail a.s., Azrail a.s., Mikail a.s., İsrafil a.s.’dır.

S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?

C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olanMeleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.

S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?

C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz,

emanete hıyanet eder.

S.140-Peygamberimiz s.a.v. hangi Sahabiye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medinede münafıkların başı kimdi?

C.140-Hz. Huzeyfe r.a. ye bildirmiştir. Münafıkların başı: Abdullah b. Ubeyy b. Selül.

S.141-İslam ve şeriat ne demektir?

C.141-İslam, Allahın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat, hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.

S.142-Peygamberimiz a.s. Medineye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı, kaç ay kaldı?

C.142-Ebu Eyyub el–ensarinin evinde yedi aya yakın kalmıştı .

S.143-Rasülüllaha s.a.v. Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?

C.143-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice r.a. Ahirete göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasüli Ekremi çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.

S.144-Fıkıh ne demektir?

C.144-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir.

S.145-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?

C.145-Hz. Ömer r.a., Hz.Ali r.a., İbn Mesud r.a., Hz. Aişe r.a., Zeyd b. Sabit r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., Abdullah ibn Ömer r.a.

S.146-Başlangıçta Rasulullah s.a.v. aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medineye af olunmak ümidi ile gitti. Rasülullah s.a.v.’ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber s.a.v.’i öven meşhur “BÜRDE” Kasidesini okudu. Rasülullah s.a.v. çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?

C.146-Kab b. Züheyr r.a.’dır.

S.147-Rasülullah s.a.v.’ın Kab b. Züheyr r.a.’e hediye ettiği hırka bugün nerede

muhafaza edilmektedir ?

C.147-İstanbul TopkapıSarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.

S.148-Hasta Annesinin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber s.a.v.’i göremedi isede Rasülullah s.a.v. gıyabında ona hırkai saadetlerini vasıyyet etti. Daha sonra

Hz. Ömer r.a. ve Hz Ali r.a. bu vasıyyeti yerine getirmiştir. Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?

C.148-Veysel Karani’dir.

S.149-Rasülullah s.a.v.’ın Veysel Karaniye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?

C.149-İstanbul’da Hırkai şerif camiinde .

S.150-Kabe’nin etrafında usülüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?

C.150-Tavaf denir.

S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?

C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.

S.152-İstilam ne demektir?

C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.

S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?

C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .

S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?

C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).

S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.

C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,

meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..

S.156-Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?

C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).

S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?

C.157-Arafatta Rahmet dağı.

S.158-Yakub Peygamber a.s.’ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?

C.158-Yakub a.s.’ın lakabı ”İsrail“ idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail ”(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.

S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak,

bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?

C.159-Hud a.s. “Ad” kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri “İrem” geride bir rüya olarak kaldı .

S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?

C.160-Sam, Ham, Yafes.

S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?

C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.

S.162-”Medyen ve Eyke” halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?

C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.

S.163-Hz. Şit a.s.’dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?

C.163-Hz. İdris a.s.’dır.

S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.’ın kızıyla evlenmiştir?

C.164-Hz. Musa a.s.

S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?

C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa’d bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.

S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?

C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 –1193)

S.167-Nevton’2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir”igeometri’yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?

C.167-Sabit b. Kurra dır.

S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri’nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?

C.168-Battani (858-929)

S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?

C.169-Beyruni(973-1051)

S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?

C.170-İbnün –Nefis (1210-1288)

S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?

C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .

S.172-Sadaka’i Fıtırnedir ?

C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.

S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?

C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.

S.174-Bid’at nedir? Kaç çeşittir?

C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.

S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?

C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.

S.176Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?

C.176 Çünkü İslamın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.

S.177″Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor” sözü kimindir?

C.177 Bediüzzaman’ın .

S.178 Peygamber efendimiz a.s. doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?

C.178 Rasüli ekrem s.a.v. doğduğu gece, kisra’nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü ve sava gölü kurudu.

S.179 Kameri ayları sayınız ?

C.179 Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

S.180 “Hasbunallah ve niğmel vekil” ne demektir?

C.180 Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

S.181Rasülullah s.a.v.’ınbuyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?

 

 

8

Mayıs
2012

DİYANET MBST-YETERLİLİK İTİKAT-İBADET-SİYER-AHLAK-KURAN-PEYGAMBERLER-6

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  452 Kez Okundu

C.181 Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah katında geri çevrilmez.
S.182 Sırat’ı Müstakim nedemektir?
C.182 En doğru yol İslamiyet yolu.
S.183 Hasenat ve seyyiat ne demektir?
C.183 Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.
S.184 Ganimet ne demektir? İslamda ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
C.184 Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.
S.185 “Adalet Mülkün temelidir” sözü kimindir?
C.185 Hz. Ömer r.a. ın.
S.186 Kuranı Kerimin diğer isimleri nelerdir?
C.186 Kitap, Furkan, Mushafı Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa
S.187 Hadisi Kudsi neye denir?
C.187 Rasulullah s.a.v.’ın Kur’an dışında Allah’tan rivayet ettiği sözlere denir.
Manası Allaha, söz ve ifade Rasulullaha aittir.
S.188 Hz. Adem’in üçüncü oğluve ikinci Peygamber kimdir?
C.188 Şit a.s.’dır.
S.189 Allah için buğz ne demektir?
C.189 Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allahın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.
S.190 Hangi sünneti yerine getirmek ,hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?
C.190 Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.
S.191 Rasulullah s.a.v.’ın ve dört Halife r.a.’ın gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?
C.191 Peygamberimiz s.a.v. ın yüzüğünde üç satır halinde “Allah, Rasul, Muhammed”, H.z. Ebubekir r.a.’ın “Allah ne güzel kudret sahibidir”, H.z. Ömer r.a.’ın “Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir”, H.z. Osman r.a.’ın “Ya, bela ve musibetlere sabredersin, yada nedamet edersin”, Hz. Ali r.a.’ın “Mülk Allahındır” yazılı idi .
S.192 İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve nezaman vefat etmiştir?
C.192 Semarkandın Maturid köyündendir, Türk’tür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.
S.193 Ebul Hasenil Eşari hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?
C.193 Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .
S.194 Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?
C.194 Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.
S.195 Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslama girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
C.195Hicretin 9. yılıdır.
S.196 Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?
C.196 Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.
S.197 Bedir savaşına Ensardan kaç kişi katıldı?
C.197 231 kişi katıldı.
S.198 Peygamberimizin s.a.v. emri ile Medineyi 10 gün içerisinde terk etmelerini emir ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?
C.198 Nadiroğulları.
S.199 Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medineye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar.
Bu orduyu kim komuta ediyordu?
C.199 Ebu Sufyan.
S.200 Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistanda put perestlik başladı?
C.200 Hubel.
S.201-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır.
Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu
C.201-Hicretin 5. yılında.
S.202-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?
C.202-Dar’unnedve .
S.203-Kudüsün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medineye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?
C.203-Nadr, Kureyza, Kaynuka.
S.204-Kıblemizin mescidi Aksadan Kabeye değiştirilmesini emreden Ayet Kuranı Kerimin hangi suresindedir?
C.204-Bakara 244. Ayet.
S.205-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?
C.205-Medineli.
S.206-Medinede kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?
C.206-Medine site devleti.
S.207-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?
C.207-Kuba Mescidi.
S.208-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?
C.208-Sabit oğlu Zeyd.
S.209-Peygamberimiz Medineye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı.
Bu iki büyük kabilenin adları nedir?
C.209-Evs ve Hazrec kabileleri.
S.210-Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?
C.210-Es-Sabikunelevvelun.
S.211-Ensar ve Muhacir kimlerdir?
C.211-Ensar; Medinenin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekkeden Medineye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.
S.212-Gaza ve Seriyye nedir?
C.212-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.
S.213-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?
C.213-Mureysi gazasında olmuştur.
S.214-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
C.214-Müreysi gazası.
S.215-Mekkenin Fethinin sebebi nedir?
C.215-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.
S.216-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?
C.216-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah cc.ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelimei tevhid veya kelimei Şehadetle ifade edilir.
Tafsili İman; a)Allah cc. Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed s.a.v. Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek. b)İmanın 6 şartını sayıp iman etmek.
c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah cc. İstediği gibi iman etmeye denir.
S.217-Allah cc. sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?
C.217-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Zati Sıfatları; a)Vucud: Allah cc. var olması demektir. O, ezeldede var idi gelecektede var olacaktır. b) Kıdem: Allah cc. varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c)Beka: Allah cc. varlığının sonu olmaması.
O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d)Vahdaniyyet: Allah cc. varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e)Muhalefetün lil Havadis: Allah cc. sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. F)Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.
2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah cc. diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah cc.’tur. b) İlim:Allah cc. her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah cc.’ın dilemesidemektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar.
d)Kudret: Allah cc. güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur.
O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah cc.’ın işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur.
f) Besar: Allah cc.’ın görmesi. O,her şeyi görür. g)Kelam: Allah cc. konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h)Tekvin: Allah cc. Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.
S.218-Meleklerin özellikleri nelerdir?
C.218- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah cc. isyan etmezler,
ne ile emrolunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.
S.219-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?
C.219-Cebrail: Vahiy Meleğidir.Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabzetmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar.
Hazin: Cennet kapıcısı.Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları
koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.
S.220-Suhuflar halinde vahıy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
C.220-Adem a.s.(10) suhuf, Şit as. (50) suhuf, İdris as. (30) suhuf, İbrahim as. (10) suhuf.
S.221-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?
C.221-Tevrat: (Musa as.), Zebur: (Davud a.s.), İncil: (İsa a.s.),Kuranı Kerim: (Muhammed s.a.v. ) indirildi.
S.222-İslamdan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?
C.222-Ali İmran suresi 85. Ayetle: “Kim İslamdan başka din ararsa, o aradığı din kendisindenkabul edilmeyecektir ve o Ahirette sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır.
S.223-Ezelde Ruhların Allaha verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?
C.223-“Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi.”(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü, bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada “bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı,
biz ise onlardansonra gelen kuşağız. İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helakmı edeceksin, dememeniz içindir. El-A”raf –172-173.
S.224-İslam, hangi kaynaklara başvurularaköğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?
C.224-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir:
1) Kitap (Kuranı Kerim), 2)Sünnet (Peygamberimizin sözleri ve işleri),
3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).
S.225-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. ”Büyük patlama”,
orjinal adıyla “Big Bang” teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?
C.225-“O gökleri ve yeri yoktan var edendir…”(En’am Suresi,101)
S.226-“Geceyi, gündüzü, Güneş’i veAy’ı yaratan o’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” (Enbiya Suresi, 33) “Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir”. (Yasin Suresi, 38) Kuran’da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?
C.226-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyuncaVega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.’lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş’in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.
S.227-“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.” (Enbiya Suresi,32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?
C.227-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder.
Atmosfer, bunun yanısıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.
S.228-“Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…”(Enbiya Suresi,31)
“Biz ,yeryüzünü bir döşek kılmadıkmı? Dağları da birer kazık?.” (Nebe Suresi,6-7)
“…Arzdada, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı…”(Lokman Surasi ,10)
Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?
C.228-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir.
İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz.
S.229-“…Ve kendisindeçetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli )yararlar bulunan demiri de indirdik…” (Hadid Suresi,25). Bu Ayet bize ne bildiriyor?
C.229-“İndirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin ,”Gökten fiziksel olarak indirme “şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğiniortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.
S.230-“Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti(ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)çıkarılacaksınız” (Zuhruf Suresi,11) Bu ayet bize neler bildiriyor?
C.230-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya’ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde,
”bir ölçüye göre “dönüp durmaktadır.
S.231-“Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.”(Rahman Suresi,19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?
C.231-Akdeniz’de ve Atlas Okyanusu’nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz’in suyu, Cebelitarık Boğazı’nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır.
Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez.
Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.
S.232-“Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere)dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?” (Vakıa Suresi, 57-59) “Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak’ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah,ne yücedir.”(Müminun Suresi,14).Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?
C.232-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır.
Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların
asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları;1-İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır. 2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. 4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır.Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir.Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kur’an’da,”asılıp tutunan”anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan “alak” kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemiklerkas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu gelişimi, “….daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik…..”ifadesiyleen açık şekilde tarif etmiştir.
S.233-“Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu,zorluk üstüne zorlukla(karnında ) Taşımıştır. Onun(sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.”Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.”(Lokman Suresi, 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?
C.233-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.( KAYNAK:www.islamiyet.gen.tr(islami sorular)

8

Mayıs
2012

BESMELENİN FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  394 Kez Okundu

 وَقَالَ ارْكَبُوا فيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْريهَا وَمُرْسيهَا اِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحي

 Hud / 41. (Nuh) dedi ki: “Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Neml / 30. “Mektup Süleyman’dandır, rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır.”

يَسَْلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوااسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوااللّهَ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسَابِ

Maide / 4. Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun. Allah’ın hesabı pek çabuktur.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِايَاتِه مُؤْمِنينَ

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثيرًا لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ

En’am / 118-119. Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yeyin. Üzerine Allah’ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir

8

Mayıs
2012

BESMELE-İ ŞERİFLER

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  181 Kez Okundu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhNJbDVawEjFJgO9dHlS2JjEPzKXus32r_UsVgASIhB2b3VD6http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhNJbDVawEjFJgO9dHlS2JjEPzKXus32r_UsVgASIhB2b3VD6

8

Mayıs
2012

BESMELE-İ ŞERİF

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  771 Kez Okundu

8

Mayıs
2012

SENETÜL HÜZÜN

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR, SiYER  |  Yorum: Yok   |  484 Kez Okundu

Peygamberimizin amcası Ebu Talib, Peygamberliğin 10. Yılında vefat etti. Aynı yıl içerisinde Hz. Hatice vefat etti. Bu sebeple bu yıla “senetü’l hazen” yani “hüzün yılı” adı verildi.

 

 

8

Mayıs
2012

SENETÜL HÜZÜN-Senetü’l-vüfûd -Senetü’s-Sürur-Senetül İbtihace)

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.650 Kez Okundu

SENETÜL HÜZÜN „ Boykut`un kalkmasıyla peygamberimiz (sav.) ve müslümanlar rahat bir nefes aldılar fakat çok geçmeden peygamberimizin amcası Ebu Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki vefat peygamberimzi ve müslümanları çok üzdüğü için bu yıla üzüntülü yıl anlamına gelen „ SENTÜL HÜZÜN „ adı verilmiştir.
(M. 621) Sevinç Yılı manasında “Senetü’s-Sürur” denildi.(Senetül İbtihace)
ELÇILER YILI (Senetü’l-vüfûd), sefâret hey’etlerinin çoğu, hicretin 9′uncu yılında gelmiştir. Bu yüzden hicretin 9′uncu yılına “Senetü’l-vüfûd” (Elçiler yılı) denilmiştir

8

Mayıs
2012

PEYGAMBERİZİN ( s.a.v.)´in KISA HAYATI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  412 Kez Okundu

Peygamberimiz Hz. Muhammed ( s.a.v.) Miladi 571 yılı Nisan ayının 20`sine rastlayan Rebiul evel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekkede doğdu. Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğullarından Abdülmuttalib oğlu Abdullah`tır. Annesi, Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından Vehb`in kızı Amine`dir. Peygamberimiz doğduğu gece, dünyada olağanüstü bir çok olaylar meydana geldi. 1) O gece Iranda Hükümdar (Kisra) Sarayının ondört sütunu yıkılmış. 2 ) Sava gölü kurumuş. 3 ) Bin yıldan beri yanan mecusilerin tapındıkları ateşler birdenbire sönmüştür. Bu olaylar gelecekte Iran saltanatının yıkılacağına, Bizans Imparatorluğunun çökeceğine ve putperestliğin ortadan kalkacağına işaret ediyordu.
Hz. MUHAMMED´in COCUKLUGU : Mekke`nin havası ağır ve sıcak olduĝundan Mekke eşrafları çocuklarını daha serin olan Badiye denilen yere süt Annelere verip emzirirlerdi. Hz. Peygamberimiz de Sa´d kabilesinden HALIME adında bir süt Anneye verildi Süt Anneye verilinceye kadar Suveybe adında bir cariye emzirmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) süt Annesi Halimenin yanında beş yaşına kadar kaldı. Sonra annesine teslim edildi. Daha sonra Peygamberimiz 6 yaşına geldiĝinde annesi ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte akrabalarını görmek hem de babasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla Medineye gitti bir ay kaldıktan sonra Mekkeye dönmek üzere yola çıktılar. Ebva denilen köyde annesi vefat etti. Böylece doğmadan 2 ay önce babasını kaybeden Peygamberimiz 6 yaşında da annesini kaybetti. Hizmetçileri Ümmü Eymen tarafından Mekke´ ye getirilerek dedesi Abdülmuttalibe teslim edildi. Dedesinin vefatından sonra 8 yaşında olan Peygamberimiz amcası Ebu Talibin yanında kaldı. Amcası elinden geldiği kadar ona öksüzlüğü hissettirmemeye çalışıyordu. Onu öz evlatlarından daha çok seviyordu. Ebu Talib ticaretle uğraşırdı. Peygamberimiz 12 yaşında iken amcasıyla Şam yakınındaki Busra kasabasına gitti. Orada BAHIRA adında bir Rahib Hz. Muhammedi görünce onu simasından son Peygamber olacağını sezdi ve amcasına Mekkeye geri dönmesini söyledi. Cünkü yahudilerin ona kötülük yapacaklarından korkuyordu Ebu Talib`de malını hemen orada satarak Mekkeye döndü.
Cocukları: Hz. Muhammed 25 yaşına gelince asil ve zengin olan Hz. Hatice`nin ticaretini yapmak üzere Şam`a gitti. Ticaret dönüşünde 40 yaşında olan Hz. Hatice ile evlendi. Bu evlilik´ten, Kasım, Abdullah, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatime adında çocukları olup, Ibrahim ismindeki çocuğu ise mısırlı Mariye`den doğmuşdur.
KABE HAKEMLIGI
Bazı yerleri sellerden yıkılan Kâbe`yi tamir etmeye başlayan Mekkeliler, sıra “HACERÜLESVED” i yerine koymaya gelince her kabile bu şerefi kazanmak için adeta birbiryle yarışa girdiler hatta bu yüzden kavga çıktı. Sonra güvenilir ve doĝru olduĝuna inandıkları Hz. Muhammed (s.a.v)´i hakem yapmaya ve vereceĝi hükme razı olmaya karar verdiler. O zaman 35 yaşında bulunan peygamberimiz “HACERÜLESVED” i bir yaygı üzerine koydu ve yaygının uçlarından kabile başkanlarına tutturarak hep birlikte yukarı kaldırdılar. Peygammberimiz de mübarek elleriyle ” hacerülesved ” taşını yerine koydu. Böylece büyük bir anlaşmazlık ortadan kalkmış oldu.
ILK VAHIY
Hz. Muhammed 40 yaşında iken miladi 610 yılının Ramazan ayında pazartesi günü Mekke yakınında bulunan Hira dağındaki mağaraya çekilmiş bütün varlığı ile Allaha yönelmişti. Bu sırada Cebrâil (a.s) kendisine görünerek (OKU) emriyle başlayan (ALAK) süresinin ilk 5 âyeti okuyarak ilk Vahiy gerçekleşmiş oldu. Peygamberimiz hemen eve gelip Hz. Hatice´ye beni örtün çok üşüyorum diye ifade ederek durumu anlattı. Hz. Hatice`de Hanif dininden olan amcasının oğlu VARAKA BIN NEVFEL`e durumu anlattı . VARAKA; yemin ederimki sen Peygamber olacaksın keşke ihtiyar olmasyadım ve halkın seni Mekkeden sürecekleri zaman senin yanında olup yardımcı olsaydım, dedi.
Ilk Müslümanlar
Ilk Vahyin gelmesiyle Peygamber olan Hz.Muhammed (s.a.v) Peygamberliğini ilk önce güvendiği kişilere söylüyor ve onları Islama dávet ediyordu. Peygamberimiz (s.a.v)`e ilk önce sadık eşi Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd bini Harise, büyüklerden Hz. Ebubekir iman ederek müslüman oldular.
Habeşistan`a ilk Hicret : Müşriklerin müslümanlara yaptıkları eziyet her geçen gün artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bu nedenle peygamberimizin izniyle 11 erkek ve 4 kadından oluşan ilk kafile, peygamberliğin 5.ci yılında Hz. Osman başkanlığında Mekke`den gizlice Habeşistan`a gittilr. Bu ilk kafilenin iyi karşılandığını duyan müslümanlardan, 80 kişilik ikinci bir grub daha Hz. Ali`nin kardeşi Càfer – i Tayyar başkanlığında Habeşistan`a hicret ettiler.
BOYKUT
Hz. Hamza ve Hz. Ömer in müslüman olması ve Islamın günden güne yayılması müşrikleri iyice korkuttu. Bunun üzerine müslümalara karşı şu Boykut kararını aldılar: „Müslümanlarla ve onları himaye edenlere hertürlü alakayı kesecekler, onlarla hiç kimse görüşmeyecek, alışveriş etmeyecek, kız alıp vermeyecektir.“Mansur bini Ikrime bu anlaşmayı yazdı ve kábenin duvarına astılar. Müslümanlar Islam uğruna her türlü sıkıntıya katlandılar. Bu boykut üç yıl devam etti. Sonunda müşriklerden bir kaç kişi insafa gelerek bu zàlim anlaşmayı yırttılar ve böylece boykut sona ermiş oldu.
„ SENETÜL HÜZÜN „ Boykut`un kalkmasıyla peygamberimiz (sav.) ve müslümanlar rahat bir nefes aldılar fakat çok geçmeden peygamberimizin amcası Ebu Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki vefat peygamberimzi ve müslümanları çok üzdüğü için bu yıla üzüntülü yıl anlamına gelen „ SENTÜL HÜZÜN „ adı verilmiştir.
AKABE BiÀTLARI : Peygamberimiz, peygamberliğn 11.ci yılı hac mevsiminde Mekke dışına çıkarak Medineden gelen 6 kişiyle görüştü ve onları Islama dàvet etti. onlar da müslüman oldular ve Medinede Islamın yayılmasına çalıştılar. Ertesi yıl, peygamberliğin 12. yılında Mekkeye gelen Medinelilerden 12 kişilik bir grub Akabe denilen yerde peygamberimizle görüştüler. Bunlar Allah`a şirk koşmamak, Hırsızlık yapmamak, Zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak ve peygamberimize karşı gelmemek hususunda peygamberimize biàt ettiler, söz verdiler. Buna 1. Akabe biàtı denir. Medineliler kendilerine Islamiyeti öğretecek bir kimse istediler. Peygamberimiz de Müsàb bini Umeyr`i gönderdi. Musàb, Medinede Islamın öğretilmesi ve yayılmasında büyük hizmetler gördü. Peygamberliğin 13. yılında Medineli müslümanlar`dan 75 kişilik bir grub Mekke`ye geldi. Bunların ikisi kadındı. Akabe denilen yerde peygamberimizle görüştüler ve 2. Akabe Biàtı gerçekleşmiş oldu. „Kadınlarını, kızlarını nasıl koruyorlarsa peygamberimizide öyle koruyacaklarına, darlık ve genişlik zamanında, her hal ve durumda itaate, sözün daima doğrusunu söylemeye ve Allah yolunda herhangi bir şeyden korkmamaya „ Peygamberimiz (s.a.v.)´e söz verdiler. Peygamberimiz (s.a.v. )`i de Medine`ye dàvet ettiler .
MI`RAC : Peygamberimiz (sav.) , Hicret`ten bir buçuk yıl önce Receb ayının 27. gecesi Mekkedeki Mescid – i Haram`dan Kudüsteki Mescid – i Aksa`ya götürülmüş, oradan da göklere yükselerek Sidretül münteha`ya ulaşmış ve melekut alemini seyretmiştir. Peygamberimiz Mi`raç`tan, Ümmetine şu hediyelerle dönmüştür. 1 ) Bakara süresinin son iki àyeti; “Amenerresulü. 2 ) Ümmetinden Allaha şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi. 3 ) Beş vakit namazlar da Mi`raç gecesinde farz kılınmıştır.
HICIRET
Peygamberimiz (sav.)`in Mekkden Medineye göç etmesine „Hicret ” denir. Müşriklerin baskı ve zulümlerinine devam etmesi üzerine peygamberimiz (sav.) müslümanların Mekkeden Medineye hicret etmelerine izin verdi. Müslümanlar grublar halinde Medineye göç ettiler. Müşrikler, Medinelilerin müslüman olması ve Mekke`deki müslümanların da Medineye göç etmesiyle kuvvetli bir Islam topluluğunun oluşmasından korktular. Islàmiyeti kökünden yöketmek için, Ebu Cehlin teklifi üzerine peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Müşriklerin gizlice aldığı bu ölüm kararı, Allah tarafından peygamberimize bildirildi ve hicret etmesine izin verildi. Evet Hz. Muhammed (sav.), Miladi 622 yılında Hz. Ebu Bekir`le birlikte Mekkeden Medine` ye hicret ettiler ve Sevr dağındaki mağarada 3 gün gizlendiler. Müşrikler izlerini takib ederek mağaranın önüne kadar geldiler. Fakat mağaranın girişine bir örümceğin ağ germesi ve güvercinin yuva yapması, müşriklerin içeri girmeden geri dönmelerini sağlamıştır. Ayrıca Suraka adında bir pehlivan izlerini bulup iyice yaklaştı. Tam bu sırada atının ayakları dizlerine kadar kuma battı. Bu durumu gören Suraka korktu ve peygamberimizden àf diliyerek geri döndü. Arkadan gelenlere de „ ben buraları aradım kimse yoktur.“ diyerek onları geri çevirdi. „ SURAKA „ daha sonra müslüman olmuştur. Peygamberimiz (sav.) hicret yolculuğunda bir pazartesi günü Medine yakınında`ki „KUBA” köyüne ulaşarak burda on günden fazla kaldı ve burada Kuba Mescidini yaptırdı. Mescid yapılırken peygamberimiz de bir işçi gibi çalıştı. Islam tarihinde yapılan ilk Mescid „ KUBA „ Mescididir. Medine`de büyük bir sevgi ile karşılanan peygamberimiz (sav.), Ebü Eyyüb Ensari hazretlerinin evinde, yedi ay kadar misafir kaldı. Ebü Eyyüb Ensari`nin evinin önünde bulunan boş arsayı, peygamberimiz satın alarak, MESCID – i NEBEVI ve etrafında da kendisinin oturması için odalar yaptırdı.
ENSAR VE MUHACIR: Mekkeden Medineye göç eden müslümanlara „Muhacir „ Mekke´ den gelen müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli müslümanlara da „ Ensar „ denir. SUFFA : Mescid – i Nebevi`nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere „Suffa „ burada barınanlara da „Ashab – ı Suffa „ denilmiştir.
BEDIR Savaşı: Mekkeli müşrikler Islam` a ve Hz. Muhammed`e düşmanlıklarını devam ettiriyorlardı. Bunun üzerine Medine yakınında Sam`dan dönen Ebü Süfyan kervanının basılacağı haberi Mekke`ye ulaşınca, mekkeli Müşrikler „Bin „ kişilik bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Hicretin 2. miladi 624 yılında peygamberimiz (sav.) 305 kişilik bir ordu ile yola çıktı ve Bedir denilen yerde düşman`la karşılaştılar. Bedir savaşı müslümanların zaferiyle sonuçlanmış, düşman 70 ölü 70 `de esir bırakarak kaçtılar. Müslümanlar ise 14 şehit verdi.
UHUD Savaşı : Müşrikler Bedir Savaşının intikamını almak için Hicretin 3. Miladi 625. yılında Üç bin kişilik büyük bir ordu ile Medine`ye doğru hareket ettiler. Peygamberimiz de 700 kişilik bir kuvvet`le yola çıktı. Medine yakınında „UHUD „ mevkiinde karşı karşıya gelerek savaştılar. Ilk etap`ta gàlip gelen Islam ordusu, Özellikle Okçu birliğinde`ki bazı müslümanların yerlerini terk etmelerini gören müşrikler, bir manevra ile savaştan gàlip çıktılar. Ancak bekledikleri sonucu elde edemeden Uhut`an çekildiler. Bu savaşta müslümanlar 70 şehit verdiler. Müşrikler`den 22 kişi öldürüldü. Hz. Hamza bu savaş`ta şehit olmuştur.
HENDEK Savaşı : Müşrikler Hicretin 5. miladi 626 yılında müslümanları tamamen yoketmek üzere 10 bin kişilik orduyla Medine`ye hareket etmişlerdir. Peygamberimiz (sav.) Selman – i Farisi`nin önerisi üzerine Medine etrafında Hendekler kazılarak şehri savunmaya çalışmışlardır. Hendek savaşında, Medine ve müslümanlar 30 gün kuşatma altında kalmış, Allah`ın yardımıyla bir Fırtına kopmuş, müşrikler bozguna oğradı. Korku ve dehşet içinde bir çok yiyecek ve mal bırakarak kaçtılar. Böylece bu savaş müslümanların gàlibiyetiyle sona ermiştir.
HUDEYBIYE Antlaşması : Hicretin 6 Miladi 628 yılında Hz. peygamber`le Mekke müşrikleri arasında Hudeybiye antlaşması yapılarak müslümanlar eskiye oran`la rahat nefes aldılar. Bu arada Hz. peygamber (sav.), Bizans imparatoruna, Iran, Mısır, Habeşistan, Umman ve Bahreyn Devlet başkanlarına elçiler yolladı. Islam`a dàvet mektupları gönderdi.
MEKKE`nin FETHI : Hicretin 8. Miladi 630 yılında peygamberimiz (sav.) 10 bin kişilik bir orduyla Mekke üzerine yürüdü. Peygamberimiz (sav.) Mekke`nin kan dökülmeden alınmasını istiyordu. Dediği gibi de oldu. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Kutsal Kàbe ve etrafı Putlardan temizlendi ve orada toplanan insanlara peygamberimiz ; Allahın birliğini, insanların eşit olduğunu, geçmişteki kan dàvalarının kaldırıldığını anlattıktan sonra şu anlamdaki ayeti okudu : „Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye milletlere, kabilelere ayırdık. Sizin Allah katında en şerefliniz, O`ndan en çok sakınanızdır. Süphesiz Allah bilir ve işitir. „ Bu süreç içerisinde daha birçok savaş ve seriyeler yapılmıştır.
VEDA HACCI : Peygamberimiz (sav.) Hicri 10. Miladi 632 yılında yüzbinden fazla müslümanla birlikte Hacca gitti. Peygamberimiz (sav.) Arafat`ta yaklaşık 124 bin müslümana, meşhur „VEDA HUTBE „` sini okudu. Bu hutbede, eşitlik ilkeleri bildirilmiş, gerçek anlamda huzur ve mutluluğun temelleri atılmışır. Bu hutbe, insan hakları evrensel beyannamesinden çok önce, insan haklarını koruyucu önemli hükümler getirmiştir. Peygamberimiz Veda Haccını yapıp Medineye döndü ve bir süre sonra hastalanan peygamberimiz (sav.) rahatsızlığının 18. Günü ve 8 Haziran`a rastlayan Rebiul – Evvel ayının Pazartesi gününde vefat ederek Refik – i A`la`ya ( Allah huzuruna ) çıkmışlardır. Binlerce salat ve selam ona olsun.

8

Mayıs
2012

KARDEŞLİK HUKUKU VE ÖNEMİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  436 Kez Okundu

Kardeşlik kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumluluktur da.. Aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluk. Kardeşler arasındaki ilişkilerin nasıl olması lazım geldiği konusunda hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de Peygamberimiz’in hadis-i şeriflerinde çok ciddi tavsiye ve uyarılar bulunmaktadır.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: Müminlerin, birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada, birbirlerini korumada misali, bir cesede, bir vücuda benzer ki, cesedin herhangi bir uzvu rahatsız olsa, hastalansa, cesedin diğer uzuvları da bundan muzdarib olurlar ve uykusuz kalır, ateşler içinde yanarlar.
Vücudun bir uzvuna ufacık bir diken batsa, beyin ondan hemen haberdar olur ve beyin vasıtasıyla diğer azalarımıza sirayet eder. İşte müminler de birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini korumakta aynı vücudun uzuvları gibi olmalıdır, diye buyuruyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Bir başka hadis-i şerifte Müslümanların yekdiğerleri üzerindeki hakları şöylece sıralanmıştır: “Karşılaştığında selâm ver. Davet edince icabet et. Nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp ‘elhamdülilah’ deyince ‘yerhamükellah’ diye dua et. Hastalanınca ziyaretine git. Öldüğünde de mezara kadar cenazesini teşyi et!(Müslim, Selâm 4-6.)
Müslüman, öteki din kardeşlerini kendisinden asla aşağı görmeyecek hatta onları kendi nefsine tercih edecektir. Dualarıyla da din kardeşlerine iyilikler dileyecektir. Zira müminin, din kardeşinin gıyabında yaptığı dua makbuldür.
Müslüman, öteki Müslüman kardeşlerine buğzedemez, kin tutamaz, sırt çeviremez. Araya bir takım suni üstünlük ölçüleri koyamaz. Çünkü İslam’da üstünlük sadece ve sadece takva iledir.
Şairin dediği gibi evet ‘Hz. Muhammed, bir insandır ama sıradan bir insan değildir.’ Taşların arasında bir yakut parçası nasıl faklıysa bir kıymetli, bir değerli taş olarak; Efendimiz de işte öylesine farklıdır.”
“O’nun aile hayatına baktığınız zaman salih bir evlat olarak görürsünüz; iyiliksever bir akraba; eşine karşı nezaketli ve şefkatli bir hayat arkadaşı. Çocuklarının yine aynı şefkat dolu yüreğiyle babası, torunlarının merhametli ve sevecen dedesidir. Her yönüyle mükemmel bir aile ferdi ve aile reisidir. Ticari hayatında daha peygamberlik gelmeden önce Mekke piyasası onu el-emin olarak vasıflandırmıştı. Kendisine güvenebileceğiniz,özü sözü doğru bir tacir olarak bilinmişti. Medine’de devletini kurunca adaletli bir idareci oldu. Onun yönetiminde olan Müslüman, gayrımüslim bütün insanlar huzur içinde yaşadı. ve ordusunun başında yine şefkat ve merhamet dolu yüreğiyle bir dirayetli komutan. Sıradan bir insanın da kendisinde çok şeyler bulabileceği müstesna bir insan.
Ayet ve hadislerle “İslam’da Kardeşlik” konusu “Hucurat Suresi 13′üncü ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor; ‘Ey insanlar. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp anlaşasınız diye de sizi kabilelere ve soylara böldük. Bilin ki Allah katında enüstün olanınız en çok takva sahibi olanınızdır’ O halde ırk, renk, dil gibi farklılıklar üstünlük aracı olamazlar,üstünlük takva sahibi olmaktadır.”
“Bu da İslam dininin kardeşliğe verdiği değeri ortaya koymaktadır. Cennet ehlinden bahseden ayetlerde onlar ‘kardeşler’ olarak zikredilir. Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor; ‘Ne Arapların, Arap olmayanlar üzerinde bir üstünlüğü vardır Ne de Arap olmayanların Araplar üzerinde bir üstünlüğü. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Sizler Adem’in evlatlarısınız, Adem de topraktan yaratılmıştır.”
Müminler birbirinin derdine ortak olarak, kötülük yapmalarına ve batıla meyletmelerine engel olarak hayırda, yardımlaşarak, selamlaşarak, ziyaretleşerek birbirini koruyarak, Allah yolunda yürüyerek İslam düşmanlarına karşı birlik olarak kardeştirler, aralarında ki üstünlük, ancak takva ile Allah’ın emrine uygun yaşamakladır. Bunun dışında ne kan bağları ne de beşeri tedbir ve usuller hiç biri dinin getirdiği bu kardeşliği tesis edemez.
Dünyada 7.5 milyar insanın 1.5 milyarı Müslüman. Kalan 6 milyarın Müslüman olmayışından bizler sorumluyuz. Peygamberimiz senede bir defa anılan biri değil her zamanın peygamberidir. Peygamberimizi her anımızda analım berabermişiz gibi yaşayalım. Allah’u taala bizlere peygamberle yaşamayı nasip etsin . Onu tanıyalım , tanıdıkça sevelim, sevdikçe de onu anıp onun peşinden gidelim”
Bizi kardeş kılan o kadar çok haslet var ki. İslam kardeşliği menfaat temelli değil iman ve takvada birleştiren kardeşliktir. Zaman zaman bu kardeşliğimizi ihmal ediyoruz”
Sizden biriniz kendisi icin arzu ettigini kardesi icin de arzu etmedikce iman etmis olamaz (Riyazü-s Salihin 1/1829
Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek mecliste yer vermek sevdiği isimle onu çağırmak Hz Ömer
Senetü’l-vüfûd yani heyetler yılı denilen bu senede, Arap yarımadasının her tarafından kabile ve topluluk temsilcileri oluk oluk Medine’ye akmış ve Hz. Peygamber, onların hepsini kendi mescidinde karşılamıştır,Hz. Peygamber’in gelen heyetlerle nasıl yakından ilgilendiği, sıcak, samimi, sevecen ve şefkat dolu yüreğiyle onları karşıladığı, onlara çoğu zaman Remle bint el-Haris’in evinde ikramlarda bulunduğu, daha sonra mescitte huzuruna kabul ettiği, onlarla sohbet edip, kendilerini İslâm’ın temel inanç, ibadet ve ahlâk prensipleri konusunda bilgilendirdiği, hak ve yükümlülüklerini hatırlattığı; daha sonra, onlara çeşitli hediyeler verdiği, içlerinden bazılarını topluluklarına önder tayin ederek memleketlerine uğurladı.
Hediyeleşmek güzel ahlaktır Hediye sevgiyi arttırır, aradaki bağları güçlendirir Hediye; İslam’ın güzel ahlakındandır, insanlar arasında ki sevgiyi ve muhabbeti arttırır. Yakınlığa vesile olup, karşılık beklemeden, gönül arzusuyla verilen bir ikramdır. Hediye; kalpleri yumuşatır ve sevginin sembolüdür. İnsan sevgisini kalpte duyar. Hediyeleşmek ise bu sevginin sembolü olur. Hediyenin azı sevgiye daha çok delil olur“Hediyenin azı sevgiye daha çok delil olur, yükü daha hafifletici olur, hediye edene de daha kolay olur, çünkü külfet azdır. Çünkü çok olan hediyeye her zaman muktedir olunamaz. Azla devamlı yapılan da çok hükmüne geçer.” (Kütüb-i Sitte) nes İbni Malik (ra) şöyle derdi;
‘‘Yavrularım! Aranızda harcama yapın, (hediyeleşin); çünkü bu aranızdaki ilgilerin en sıcağıdır’’. (Buhari)
Dostları kaybetmemek için cömert olmalı ve hediye verilmelidir.
Dostluğun devamı için, hal ve hareketlerle onu sevdiğini bildirmeli, dil ile de bunu söylemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
-“Arkadaşını seven sevdiğini ona bildirsin”(Hakîm)
Sevgiyi hediye ile bildirmek dili ile bildirmekten daha kolay ve daha önemlidir.
“Orada ‘ne saçma ve boş bir söz’ işitirler, ne günaha sokma. Yalnızca bir söz (işitirler): “Selam, selam” (Vakıa Suresi, 25-26) hükmü dünya hayatındayken de boş sözden kaçınmanın önemini gösterir.
Günah ve sevapları eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin bekletildikleri yer olarak bilinen Araf’dekilerin selamı: K.Kerimde ;
“- İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A’raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere: ‘Selam size’ derler, ki bunlar, henüz girmeyen fakat (girmeyi) ‘şiddetle arzu edip umanlardır.’ Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: ‘Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma’ derler.
İslam kardeşliği selam,ziyaret, cenazeye katılma, davetine icabet , ihtiyacı halinde yardımına koşmak ve yanında olmak, sevinç ve kederini paylaşmaktır.Peygamber Efendimiz gerek Mekke döneminde gerekse Medine döneminde sahabe arasında kardeşlik hukukunu geliştirmiş, onları birbiri ile kardeş etmiştir.Medine de Ensar –Muhacir arasında atılan kardeşlik temelleri, Arafatta Veda haccında veda hutbesinde üzerinde durulmuş, kardeşliğin önemi vurgulanmıştır.Sevdiğini söylemesi, hediyeleşme, hal hatır sorma, selamlaşmayı yaygınlaştırmak kardeşlik bağlarını güçlendirir, sevgi ve muhabbet duygunlarını olgunlaşmasına vesile olur.İnsan hayatında yaptığı duaların makbulu umumi olanı, kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.Esasında mümin birbirini düşünen kardeşini kendisine tercih edendir.Her zaman namaz da müminler birbirine dua ederler.Dünya ve ahiret saadetlerini temenni ve arzu ederler.İnsan öldüğünde kabir başında yapılan telkin duasındaki cümlerden biri de dünyada müminleri kardeş edindim ifadesi bulunmaktadır.

8

Mayıs
2012

SİYER MEDİNE TERİMLERİ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  225 Kez Okundu

ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH:Hz.Peygamberimizin babasi(ö.570)Hz.Peygamberimizin eşi Hz.Hatice`den olan çocugu.Peygamberimizin babası.Abdullah`ın annesi Fatima bint-i Amr.Abdullah evlendiginde 24, esi Amine Hatun 14 yasinda idi.Dügün kiz evinde yapildi.Arap adeti üzere 3 gün güvey kizin evinde kaldiktan sonra hayat arkadasini alarak evine geldi, yerlesti
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULMUTTALİB:Peygamberimizin dedesi . (ö.577):Peygamberimizin dedesi. Abdulmuttalib`in asıl adı, Şeybe`dir
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
NEBEVİ:Peygamberimizin , müslüman olan akrabalari.AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
AİŞE:Hz.Ebubekir`in kizi, peygamberimizin hanimidir.
ALEYHİSSALÂTÜ VES-SELÂM:Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir. Peygamber efendimiz aleyhissalâtü ves-selâm buyurdu ki: “Cehennem’e girmesi haram olan ve Cehennem’in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü’mindir.” (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
AMİNE HATUN:Peygamber Efendimizin annesi Amine Hatun,Ebva Medine`ye yaklasik 190 km.
AŞURA GÜNÜ:Âşura Günü ise Muharrem’in 10. Günüdür

8

Mayıs
2012

SİYER MEDİNE TERİMLERİ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  274 Kez Okundu

ASHAB:Mümin olarak Hz.Peygamber(sas)`i görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.En son vefat eden sahabe, Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi`dir.
ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
ASİM B.ADİ:hz.PeygamberEfendimizin (s.a.v) Mescid-i Dirar`i ortadan kaldirmak icin görevlendirdigi sahabe.
AŞURE GÜNÜ:Muharremin 10.günü.Adem`in tevbesinin kabul edildigi,Ibrahim (as)`in dogdugu, Musa(as) `in Kizil denizi gecip kurtuldigu, Fravunun boguldugu, Isa(as) `in dogdugu, Nuh(as)`in gemisinin Cudi dagina oturdugu gün.
BAKİ MEZARLIĞI:Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medine İslâm devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan bir mezarlıktır. Buna el-Bakî’, Cennetü’l-Bakî, Bakî’u'l-Garkad isimleri de verilmiştir.

8

Mayıs
2012

SİYER MEDİNE TERİMLERİ-3

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  277 Kez Okundu

BENİ KAYNUKA GAZVESİ(Sevval-H.2):Beni Kaynuka carsisinda alis veris yapan bir kadini alaya alatrak onun iffetiyle oynadilar.Oradan gecen bir müslüman kadinin feryadina kostu.Yahudiyi öldürdü.Orada bulunan yahudiler de hücum ederek sehit ettiler.Beni Kaynukalilar, kale icine girdiler. 15 gün muhasara sonrasi teslim oldular.700 kadar yahudi esir alindi.Bu savasta, yahudilerinin mallarinin tamami ganimet alindi. Kendileri de Medine`yi terk etmeleri istendi.Sevval ayinda Medine`yi terk ettiler.Suriye taraflarina gittiler.
BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
BEDİR-UHUD-HENDEK SAVAŞLAR:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.İslam`da ilk savas burada yapilmistir.Bedir savasinda(624) 14 sehit,70 düsman kayip 70 de esir alinmistir.Uhut savasinda 70 sehit, 22 düsman ölmüstür. Hendek savasinda 6 sehit, 8 düsman ölmüstür.Uhut sehitlerinin cenaze namazlari kilinamamisti.Veda haccindan döndükten sonra Uhud sehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarini kildi.(Tecrid CEBEL-İ SEVR:Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
CEVAMİU`L-KELİM:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
Cİ`RANE:Huneyn Gazvesinde elde edilen ganimetlerin dagitildigi yer. Mekke ile Taif arasında, Mekke’ye 29 km. Uzaklıkta.
CUHFE:Medine Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabığ kasabasının yanındadır. Mekke’ye 187 km. uzakta olup, Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler.
ÇIHÂR YÂR-I GÜZÎN:Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali.
DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE:Delâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
DENDAN-İ SEAADET:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
DİHYETÜL KELBİ:Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe. Dıhye-i Kelbî Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerindendir. İsmi; Dıhye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meşhûr olmuştur.
DÜLDÜL:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.
EBVA:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
EİMME-İ HAMSE: “Beş imam” demek olup el-kutubu’s-Sitte sahiplerinden Buhari ve Müslim ile Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nese’i olmak üzere beşine denir.
EİMME-İ SİTTE:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir
EHL-İ BEYT:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
EHL-İ SÜNNET: Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur.
EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
ENSAR:Peygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
ERBAİN:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
ESBAB-I NÜZUL:ilmi âyet ve sûrelerin nerede ne zaman ve hangi olay hakkında nâzil olduğu konularıyla ilgilenmektedir.
EŞHURU`L -HURUM:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.
ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
EVSAD-I MUFASSAL:Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır.
FEDÂİLÜ’L-KUR’ÂN:Kur’ân ilimlerinden birisi de Fedâilü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın faziletleri) ilmidir.
FEDEK:Hayber`in fethinden sonra barış yoluyla alınan ve yarısı Hz.Peygamber`e tahsis edilen köy.
FEY:Islam devletinin gayri müslim tebaadan aldigi cizye, harac, ve ticaret mallari vergilerinin ortak adi.
FUKAHA-İ SEB`A:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
GARÎB HADİS:Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir. Hadis çeşitlerinden garîb hadis, herhangi bir tabakada, bir râvînin yalnız başına rivâyet ettiği ve başka râvîler tarafından rivâyet edilmeyen hadise verilen isimdir
GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
GASVETULUR:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
GAZVE VE SERİYYE:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
HADİS :P eygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
HADİS KİTAPLARININ TÜRLERİ:Hadis kitaplarının türlerinden bir kısmı şunlardır: Cami: Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, siyer, fitneler, menakib konularındaki hadisleri toplayan eserlere denir. Mesela Buhari’nin sahihi bir “cami” dir. Sünen: Yalnızca namaz, oruç, taharet vb. ahkam hadislerini havi kitaplardır. Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai gibi. Tirmizi’nin sünenine cami de denilir. Müsned: Hadislerin onları rivayet eden sahabe adları altında gruplandığı kitaplardır.

Toplam 186 sayfa, 145. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030143144145146147150160170...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.