9

Mayıs
2012

TERİMLER-9

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  220 Kez Okundu

AKABE BİATI: Nübüvvetin 11. senesinde Mekke’nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber’le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm’ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.
AKSAM-I SEB’A:Yedi kısım. * Gr: Kelimelerin (sahih, misâl, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef) bölümleri.
AKSAM-I SELASE : Üç kısım. * Gr: İsim, fiil, harf bölümleri.
ÂL-İ ABBAS : Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi.
ANGLİKAN:İngiliz kilisesine bağlı kimse.
ARZ-I MUKADDES : Kudsi, mübarek yer. Eski peygamberlerin çok eseri bulunan Kudüs, Filistin. (Arz-ı mukaddes: Temiz yer (arz-ı mutahher) ve mübarek yer demektir ki, Beyt-i Makdis’in bulunduğu yerdir. Vaktiyle birçok enbiyanın makarrı olduğundan böyle tesmiye olunmuştur. Bir rivayete göre İbrahim (A.S.) Lübnan Dağına çıktığı zaman, Allah Teâlâ: “Bak, gözün nereye kadar yetişirse orası mukaddestir ve zürriyetine mirastır.” buyurmuştur. Bunun tâyin ve tahdidinde tur yani cebel ve havalisi denilmiş. Dimeşk, Filistin ve Ürdün’ün bir kısmı denilmiş, Arz-ı Şam da denilmiştir. Hz. Musa, Mısır’dan çıktıktan sonra Şamda iskân vadedildiği ve Beni İsrâil’in buna Arz-ı Mevaid dedikleri de söylenmiştir.
BAHÎRA:Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey’et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret-i İsâ’nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem’in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân ettiğinden, bulunduğu manastırın reisi tarafından kovulmuş ve Şam yolu üzerinde Busra civârında bir manastır edinmişti.İbn-i Hişam’ın siretinde İbn-i İshak’tan rivâyet olunarak: “Bahîra, kilise âleminde büyükten büyüğe intikal edip gelen bir kitaba malik bulunuyordu. Resül-i Ekremin bütün ahvâl ve evsafı bu kitabda yazılıydı.” deniliyor ki, bu kitab “El-Enbâ” ünvânıyla bıraktığı rivâyet olunan bir kitab olacaktır. Kitabın başlıca bahisleri, yakında Arabistanda bir Nebi-i Zişân çıkacağı, tevhid itikadına dâvet edeceği ve putlara ibâdetten nehyedeceği mevzuu etrafında toplanıyordu.(Meşhur Bahîra-yı Rahib’in meşhur kıssasıdır ki: Nübüvvetten evvel, Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amcası Ebu Tâlib ve bir kısım Kureyşî ile beraber, Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Bahira-yı Râhib’in Kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilât etmiyen münzevi Bahira-yı Râhib birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammed-ül Emin’i (A.S.M.) gördü. Kafileye dedi: “Şu Seyyid-ül-Alemîndir ve Peygamber olacaktır.” Kureyşîler dediler: “Neden biliyorsun?” Mübarek Râhib dedi ki: Siz gelirken baktım ki, havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammed-ül-Emin (A.S.M.) tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise, nebilere yapılır.
BEDR MUHAREBESİ:Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 13 zâtın türbeleri mevcuttur. Bedir harbi, Ramazanda Cuma günü vuku bulup Peygamber Efendimizin (A.S.M.) maiyetinde 320 kişi vardı. Bunların sekseni muhacirînden, gerisi ensardandı. Kureyş kervanı ile Şam’dan dönen Ebû Süfyan’ın önüne çıkılmış iken, Ebû Süfyan haber alarak Mekke’den yardım istemiş, Ebû Cehil’in maiyetinde Mekke’den gelenlerle beraber Kureyşliler 1000 kişi kadar olmuşlardı.
Beytu’l-mal: (Eskiden) İslâm Devletinin maliye hazinesi, (sonraları) ve¬resesi bilinmeyen veya vârisleri başında bulunmayan ölülere ait malların muhafaza edildiği sandık ve bunun idaresi.
Câferîler: Hz. Ali’nin Hz. Hüseyn neslinden gelen torunu İmam Ca’fer-i Sâdık’ımezheb İmamı tanıyan şiîler; bunlara «isnâ-aşeriyye» ve «imâmiyye» de denilir.
CEBRİYE:Cüz’i irâdeyi inkâr edenlerin bâtıl mezhebi.
CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ: (Hi: 849 – 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır’da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman’dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısrî’nin, İsrâ Sûresine kadar yaptığı (Hi: 864′de vefat edince yarıda bıraktığı) tefsiri tamamlamıştır ve Celaleyn Tefsiri denmiştir.
Cumhûr-ı fukahâ : Fakîhlerin büyük çoğunluğu.
DÂR-ÜN NEDVE: Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed’e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)
Dehriler: Dünyada olup biten her şeyi tabiata maleden ve zamanının ka¬dim (ezelî) olduğuna inanan ve âhireti tanımayan kimselerdir.
EBU BEKİR-İ SIDDIK (R.A.):Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz almış, nübüvvet sırlarının en samimi mahremi. Her şeyini, bütün malını İslâmiyet uğruna, Peygamberimize (A.S.M.) sadakati ile feda etmiş, sırf lillâh için çalışmış, hiç bir maaş kabul etmeden hilâfet makamında bulunmuş, İslâmın ilk Reis-i Cumhuru olmuştu. Seçimle başa geçmiş, zekât vermeği kabul etmemek ve irtidad etmek gibi hareketlere karşı mücadele etmişti. Kur’ân-ı Kerimin Sure ve Ayetlerini ilk def’a cem’ edip bir cilt halinde toplamıştı. Hilâfeti zamanında Hz. Halid kumandasında İslâm Ordusu Suriye ve Şamı fethetmişti.

9

Mayıs
2012

TERİMLER-10

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  217 Kez Okundu

EBU-D DERDA: Uveymir adı ile de meşhurdur. Ashab-ı kirâmın âlim ve hakîmlerindendi. Peygamberimiz: “Uveymir, Ümmetimin hakimlerindendir” buyurmuştur. Uhud’dan itibaren bütün muharebelerde bulunmuştur. 179 hadis rivâyet etmiştir. Hikmetli sözlerinden birisi şudur: “Âlim olmayınca insan müttaki olamaz, bir âlim âmil olmadığı halde ilim sâhibi sayılamaz.”
EBU HÜREYRE (R.A.): Peygamberimize (A.S.M.) bütün gücüyle hizmette bulunmuş ve İ’lâ-yı kelimetullâh yolunda Peygamber (A.S.M.) ile bütün muharebelere iştirak etmiş, 5374 aded Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicri 75 yılında, Medine-i Münevvere’de, 78 yaşında iken dâr-ı bekaya irtihâl etmiştir. (R.A.)
Ehl-i hadîs: Hadîs bilgini. Fıkıhta hadîs taraftarları, fıkhî meseleleri daha çok hadislere dayanarak inceleyen ve çözümleyen fakîhler.
Ehl-i re’y: Fıkıhta re’y taraftarları, fıkhî meseleleri daha çok ictihad ve kıyasa dayanarak açıklayanlar.
EİMME-İ SELÂSE Üç imâm. Fıkıh kitablarında ekseriyetle İmâm-ı A’zam, İmâm-ı Şâfi’i, İmâm-ı Malik için söylenir. Hanefi Mezhebine dâir mes’elelerin bahsolduğu kitablarda “Eimme-i Selâse”den maksad; İmâm-ı A’zam ile iki talebesi olan İmâm-ı Muhammed ve İmâm-ı Ebu Yusuf’dur.
EMEVİ DEVLETİ: Dört halife devrinden sonra devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete “Emevi Devleti” adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan’dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Mervan (2. Mervan) dır. Bu devirde kavmiyetçilik İslâmiyete çok zararlar vermiştir. Yine bu devirde Din-i Mübinin aktar-ı İslâmda yayıldığını unutmamak icab eder. Doğuda Türkistan ve Endonezya, kuzeyde Kafkasya, batıda Anadolunun yarısı, İspanya ve Kuzey Afrika Emevi topraklarına katıldı. Emevi hükümdarlarının Ehl-i Beyt’e ettikleri zulüm ve akıttıkları kan sebebiyle çıkan isyanlar devleti zayıflattı. Abbâsi taraftarları ile kavi bir ekseriyet Abbasi tarafına geçti. Horasan’lı Ebu Müslim, Emevi Devletini bir muharebede Abbasilere devretti. Böylece Emeviler tarihe karışmış oldu
ENDÜLÜS:(Mi: 756-1031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa’ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya’da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İspanyaya geçerek Emevilerin orada devamı sayılabilecek Endülüs Emevi devletini kurdu. El-Dahil (muhacir) lakabiyle maruf Abdurrahmandan itibaren lll. Hişamla sona ermek üzere 16 halife gelip geçmiştir. lll. Abdurrahman’a kadar Kurtuba emirliği diye adlandırılan bu devlete bu hükümdar zamanında Emdülüs Emevi Hilâfeti nâmı verildi. Hükümdar, Emir-ül Mü’minîn ünvanını aldı. Bu devir; ilim ve irfanın zirveye ulaştığı, Avrupalıların ilim tahsili için Endülüs’e akın ettikleri devirdir. Bundan sonra Emevilerin inhitat ve sukut devri başlar. Ne kadar çalışırlarsa da kaderin fetvasıyla icraatı sona erer
EVLİYA ÇELEBİ:Kütahya’lı olup, Mi: 25 Mart 1611′de doğmuştur. Meşhur eseri; Seyahatnâme’sidir.
EYVAN-I KİSRA:Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.
EZVAC-I TÂHİRAT : Hz. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) ismetli ve iffetli, pâk zevce-i muhteremeleri (R.A.) “Mü’minlerin anneleri” diye bilinen ve Peygamberimize (A.S.M.) âilelik etmek şerefine ermiş mübârek hanımlar.(Zât-ı Risaletin akvâli gibi, ef’al ve ahvâli ve etvâr ve harekâtı dahi menabi-i din ve şeriattır ve ahkâmın mehazleridir. Şıkk-ı zâhirîsine Sahabeler hamele oldukları gibi, hususi dairesindeki mahfî ahvalâtından tezâhür eden esrar-ı din ve ahkâm-ı şeriatın hameleleri ve râvileri de Ezvac-ı Tâhirat’tır ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkâm-ı dinin hemen yarısı, belki onlardan geliyor. Demek bu azîm vazifeye, bir çok ve meşrebce muhtelif Ezvac-ı Tâhirat lâzımdır.
FECR-İ ÂTÎ:Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.
FECR-İ SÂDIK:Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.
Fer’î fıkıh: Usûl-i fıkıh karşılığı olup fıkhın ana hükümlerinin tatbik edil¬diği meselelerle uğraşan fıkıh dalı.
FIKH-I EKBER:Yüksek fıkıh. Dinî bilgilerin en mühim olanı. İmana dair ilim. * İmam-ı Azam hazretlerinin meşhur eserinin ismi.
Fıkıh (Fıkh) : Bilme, anlama söz veya işin gayesini iyice kavrayacak şekil¬de derin ve ince anlayış. Terim olarak: Tafsîlî (ayrı ayrı) delille¬rine dayanarak amelî olan şer’î hükümleri çıkarma, diye tarif edi¬lebilir. Dar manâsıyla; İslâm hukuku.
Fidye: Esir veya bir kimsenin kendisini kurtarması için verdiği mal.
Firâset: Derhal anlama, ileriyi kavrama; bir nevi sezgi.
Gulât-ı şîa: Şiîlerden son derecede sapıtmış olanlar, sapık şiîler.
HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, hiç birinde vefat etmeyip akıbet yatakta öldüğüme kederleniyorum.” meâlinde konuşmuş, atını ve silâhlarını fisebilillah vakfetmiştir. (R.A.)
HENDEK GAZVESİ Peygamberimizin (A.S.M.) büyük muharebelerinden birisi olup, hicretin beşinci senesinde Şevval ayında vuku bulmuştur. Asıl muharebeyi uyandıranlar Beni Nadir kabilesi olup bunlar Kureyş ve Gatfan kabilelerini de davet etmekle hepsi birden Medine-i Münevvere’ye hücuma geçtikleri vakit, Hz. Resullulah Efendimiz Selman-ı Fârisî’nin (R.A.) reyiyle Medine’nin etrafına hendek kazılmasını emretti. Bu münasebetle Gazve-i Handek denmekle meşhur oldu. Muharebe bir ay kadar devam edip, nihayet Yahudilerle Kureyş arasına nifak düşmüş ve kâfirler şiddetli bir fırtınaya tutulup perişan bir halde dönmüşlerdir.
HAREM-İ ŞERİF: Kâfir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men’edilen Mukaddes Kâbe ve civârı.
HAREMEYN:İki mukaddes harem. Müşrik ve kâfirlere yasak olan mukaddes Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere.
HAREMEYN-İ ŞERİFEYN:Mekke’deki Kâbe ile Medine’deki Ravza-i Mutahhara.
HASAN-I BASRİ:(Hi: 21-110) En ileri Tâbiînden olup hadis ve fıkıhta büyük âlimlerdendir. Basra’da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram’dan 130 zat ile görüşmüş, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir.
HÂTEM-ÜL ENBİYA:Peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed (A.S.M.)
HÂTEM-ÜL HÂTEM: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat’taki ismi.
 HÜCRE-İ SAÂDET Saâdetli oda. Fahr-i Kâinat Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) odası.
 BEYTUL-İZZE:İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
 BEYTUL-MAMUR: Sözlükte “îmâr edilmiş ev” anlamına gelen el-beytü’l-ma’mûr; yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibâdet ettiği bir mabeddir (Buhârî, Bed’ül-Hak, 6; Müslim, Îmân, 259; Nesâî, Salat, 1; Ahmed, III,149).
 CEBEL-İ NUR: Nûr dağı demektir. Mekke yakınında yüksek bir dağın adıdır. Hz. Muhammed (a.s.), Peygamberlikle görevlendirilmeden önce dağın adı Hira idi.
 EHL-İ KIBLE:Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan bir kavramdır.
 İNZAL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
-KÜTÜB-Ü TİSA:Kütüb-i Sitte’ye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis mecmuasına verilen isimdir. İlave edilen eserler; Dârimî (ö. 255/868)’nin es-Sünen’i, İmam Mâlik (ö. 179/795)’in Muvatta’ı, Ahmed ibn Hanbel (ö. 241/855)’in el-Müsnedi’dir.
-ULÜ`L AZM (Ulu Peygamberler):Hz.Nuh.Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).
-ULUMU’L-KUR’AN :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’1-Kur’ân denir
-ÜMMEHÂTU’L-MÜ’MİNÎN :Müminlerin anneleri, Hz. Peygamber’in hanımları.
-ÜMMÜ EYMEN:Ümmü Eymen Üsame`nin annesidir.
-ÜSTÜVANETÜ`L-VUFUD:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
-VEDA HACCI: :P eygamberimizin ilk ve tek haccidir.
-VEDA HUTBESİ :Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe.
-VEDA YOKUŞU:Medine`ye inen dik bir yolun tepesidir.Eskiden itibarli kimseler bu tepeye kadar uğurlanırdı.
-ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
-ZELLE:”Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü’l-Karî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar “İsmet” sıfatına sahiptirler.
-Arafat:Mekke Şehri’nin 25 km. güney doğusunda bir bölge. Bölgedeki Arafat dağı (Rahmet dağı) yaklaşık 450 metre yüksekliğinde bir tepedir. Rivayete göre Hz. Adem ile eşi Hz. Havva cennetten indiridikten sonra ilk burada buluşmuşlar. Buraya Arafat adının veriliş sebebi ise: Cebrail (a.s.)’in, Hz. İbrahim (a.s.)’e haccın nasıl ve nerelerde yapılacağını öğretirken Arafat’a geldiklerinde ona, “Arefte?” (anladın mı, tanıdın mı?) diye sorması, onun da “Areftü” (anladım, tanıdım) demesinden dolayıdır. Hacılar Arafat’ta vakfeye dururlar. Vakfe için 10 numaralı terime bakınız.
-Makamı İbrahim:Hz.İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken ve insanları hacca davet ederken üstüne çıktığı taşın bulunduğu yer. Kabe kapısının karşısında 10 metre kadar mesafede Makam-ı İbrahim olarak bilinen cam fanusun içinde İbrahim Aleyhisselam’ın Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı rivayet edilen taş üzerinde bulunan İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izleri beş ila altı bin yıldan fazla bir zamandan beri muhafaza edilmektedir.
– Merve ile Safa :Safa, Mekke’nin doğusundaki Ebu kubeys dağının eteğinde Mescid-i Haram’ın kuzeydoğusunda, Merve’den biraz daha daha yüksek ve Kabe’ye daha yakın bir tepedir. Safa’nın tam karşısındaki Merve ise Mekke’nin batısındaki Kuaykıan dağının eteğinde, Harem-i Şerif’in kuzeybatısında ve Kabe’nin Rüknü ırak) köşesinin karşısında yer alır.Kur’an-ı Kerim’de Safa ve Merve’nin Allah’ın koyduğu sembollerden olduğu belirtilmekte, bu iki tepe arasında sa’y etmenin hac ve umre ibadetinin parçası olduğu vurgulanmaktadır (el-Bakara 2/158).
-Mescid-i Haram: Beytullahın (yani Kübik şeklindeki Kabe yapısının) etrafındaki bögleye denir.Kabede namaz kılınan her yer Mescid-i Haram’a dahildir ve buraya giren emindir.
-Mihca:Bedir savasindaki ilk sehittir.
-Muhammed-ül Emin:Dogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
-Makam-i Ibrahim:Kabe`de bulunan ve Hz.Ibrahim`in ayak izi oldugu söylenen tas.Ibrahim Aleyhisselamin Kabe`yi yaparken veya insanlari hacca cagirirken üzerine ciktigi tasin bulundugu yerdir.
-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, Islam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Rasidin döneminin bassehri.Eski adi Yesrib .
-Meryem:Büyük peygamberlerden Hz.Isa`nin annesi.Davud(as) peygamberin soyundan gelen Imran`in kizidir.Islamiyet onu, Hz.Asiye, Hz.Hatice ve Hz.fatma ile birlikte 4 büyük kadindan biri olarak tanir.
-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
-Mesacid-i Seb`a:Medine`nin kuzeyindeki 7 mescide verilen isim.
-Mescid-i Aksa:Müslümanlarin ilk kiblesi, en kutsak sayilan üc mescid`den biri.Mesci-i Aksa,Hz.süleyman tarafindaan Allah`a kulluk vazifesini yerine getirmek amaciyla Kudüs`te insa edilmis mabedin adidir.Beyti Makdis , yani günahlardan temizlenme yer adi da verilen bu yere Mescid-i Aksa ismi Isra Suresi ile verilmistir:”Kendisine ayetlerimizden bir kismini gösterelim diye kulunu (Muhammed`i) bir gece Mescid-i Haram`dan, cevresini bereketlendirdigimiz Mescid-i Aksa`ya götüren Allah`in sani yücedir.Hic süphesizO, hakkiyla isitendir, hakkiyla görendir.”(Isra, 17/1).Aksa kelimesi “ en uzak” anlamindadir
-BETÛL,Peygamber efendimizin mübârek kızı hazret-i Fâtımâ’nın lakabı.
-BEYT-İ MA’MÛR:Meleklerin kıblesi. Göklerde meleklerin devâmlı tavâf ettikleri yer, makam.
-BEYTÜ’L-MUKADDES (Beyt-ül-Makdis):Kudüs’deki Mescid-i Aksâ.
-BEYTULLAH: Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; BEYTÜLMÂL:İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
-Bİ’SET:Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
Burhân-ı İnnî:İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san’attan san’atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.
-CEBEL-İ RAHMET:”Rahmet dağı” mânâsına, Arafat ovasındaki tepe.
-CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM:Dört büyük melekten biri.
-DENDÂN-I SEÂDET:Peygamber efendimizin Uhud muhârebesinde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası.
-EHL-İ BİD’AT:Bid’at sâhipleri. Peygamber efendimizin ve eshâbının bildirdiği doğru îtikâddan (inanıştan) ayrılanlar.
-EHL-İ KIBLE:Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler.
-EHL-İ SUFFA:Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm
-EHL-İ SÜNNET:Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O’nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan müslümanlar, sünnîler.
-EMÂNÂT-I MUKADDESE:İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf, Teyemmüm taşı.
-FÂRÛK:”Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran” mânâsına hazret-i Ömer’in lakabı.
-GASÎL-ÜL MELÂİKE:Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
-KÂBE KAVSEYN,Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâya yakınlığından kinâye olan bir tâbir.
-Kabr-i Seâdet,Peygamber efendimizin mübârek kabr-i şerîfleri. Hücre-i seâdet de denir.
-KASÎDE-İ BÜRDE:İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi.
-NA’T-I ŞERÎF,Peygamberleri ve din büyüklerini öven şiirler. Daha çok Peygamber efendimiz
-SAHÎHAYN:Kur’ân-ı kerîmden sonra, doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan altı hadîs kitâbından Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim’in ikisine birden verilen isim.
-SALVELE:Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâ.
-VAHY (Vahiy):Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi.
-Vahy-i Gayri Metlûv:Allahü teâlâ tarafından peygamberlerin kalblerine bildirilen vahyi, peygamberlerin kendilerine âit kelimelerle yanındakilere bildirmesi. Hadîs-i kudsî.
-Vahy-i Metlûv:Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.
-Vahy-i metlûvun kelimeleri de, mânâları da Allahü teâlâdan gelmiştir. Kur’ân-ı kerîm vahy-i metlûvdur.
-VEDÂ HUTBESİ ,Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem hicretin onuncu senesinde yaptığı Vedâ haccı sırasında îrâd buyurduğu (okuduğu) hutbe.
-ZİNNÛREYN:İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab.(sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona -ÜLÜ’L-AZM:Şerîat sâhibi, yeni din getiren peygamberlerden altı tânesine ve en büyüklerine verilen ad. Bunlar; Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır.

9

Mayıs
2012

YEMEK YEMEĞE BAŞLAMADAN ELLERİMİZİ YIKAR,BESMELE OKUR,SONUNDA DUA

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  272 Kez Okundu

9

Mayıs
2012

YEMEK DUASI

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  416 Kez Okundu

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillâhillezi et amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimin. Verahmetullahi ve berâkâtühü âlâ sâhibittaami vel âkilin.
Yarabbel alemin bize verdiğin çeşitli nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetini daim, vatanımızı kaim, nesillerimizi âlim eyle yarabbi. Bu ziyafeti hazırlayanların vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet, rızıklarına bereket ihsan eyle yarabbi.
Dinimize selâmet, imanımıza kuvvet ve bizlere iki cihan saâdeti ihsan eyle yarabbi. Nimetlerine karşı lâyıkıyla şükredemediğimiz için dert verip, derman aratma, kıtlık verip açlıkla kutsal vatanımızı, asil milletimizi ve biz aciz kullarını terbiye eyleme yarabbi. Ahirette kevser şarabından içmek, sırat köprüsünden geçmek, cennet ve cemalini görmek nasib eyle yarabbi.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin velhamdülillahirabbil alemin. EL FÂTİHA

9

Mayıs
2012

KAİNATIN EFENDİSİNE SEVGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  373 Kez Okundu

Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su
Anlamı:“Eğer yârin elini öpme arzusuyla ölürsem dostlarım; kabristan toprağımdan bir testi yapıp onunla yâre(Hz Peygamber’e) su verin. – Böylece arzuma kavuşmuş olayım. ” FUZULİ
Enes b. Mâlik (r.a)’dan rivayet ettikleri bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birinize Ben, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe tam iman etmiş olamaz.”(1)
“Sizden birinize ben, kendi nefsinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetce tam iman etmiş sayılmaz.” Bu sevgi bir insanda gerçekleşmezse, o insan gerçek mü’min olamaz.
“Ey Allah’ın Rasülü sen bana, nefsim hâriç her şeyden daha fazla sevimlisin”.
Hz. Peygamber (s.a.v) ise O’na “Hayır ey Ömer, nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki; sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsın” demiştir.
Hz. Ömer (r.a)’da O’na; “vallâhi şimdi sen bana nefsimden de daha fazla sevimlisin” dediğinde, Hz. Peygamber (s.a.v); “şimdi imanının kemâle ermiştir ey Ömer” demiştir.(2)
Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünnet-i seniyyesine ittibâ etmek; O’nun hayat tarzına hayatımızı uydurmak. Cenab-ı Allah: “Hayır; Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükme karşı, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar.”(3)
“Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne çıkarmayın, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın, yoksa siz farkında olmadan, amelleriniz boşa gider”(4) buyurmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.v)’e dâima salat ve selamda bulunmak. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır:“Allah ve melekleri, Peygamber’e salât etmekte (O’nun şerefini gözetmeye, şânınını yüceltmeye özen göstermekte) dir. Ey inananlar! Siz de O’na salât edin, (O’nun şânını yüceltmeye özen gösterin) içtenlikle selam edin (O’na esenlik dileyin)”(5)
Resûl-i Ekrem’e en büyük sevgiyi ve saygıyı Ashâb-ı Kirâm göstermiştir.
Onlar, Allah’ın Elçisini rahatsız etmemek için yanında alçak sesle konuşur; başlarının üzerinde birer kuş varmış gibi onu sükûnetle dinler; Allah’ın Elçisi tıraş olurken saçının bir telini yere düşürmezlerdi.
Daha sonra gelen nesiller de aynı muhabbeti ve hürmeti devam ettirdiler.
Abîde es-Selmânî Tâbiîn neslinin önde gelen fakih ve muhaddislerinden biriydi. Peygamber Efendimizin vefatından iki yıl önce Müslüman oldu, fakat onu görme bahtiyarlığına eremedi. Abîde’nin şu sözü ilk Müslümanların ona duyduğu sevgiyi pek güzel anlatır:
“Yanımda Resûlullah’ın bir tel saçının bulunması, benim için dünyanın bütün servetinden daha değerlidir.”
Onu sevmenin kazandırdığı
Peygamber sevgisi bir mü’mini Cennete götürecek büyük bir sermayedir. Şu olay bunu göstermektedir:
Bir adam Resûl-i Ekrem’e gelerek, kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek istedi. Efendimiz ona cevap vermek yerine kıyamet için ne hazırladığını sordu. Adam, pek bir hazırlığı bulunmadığını, yalnızca Allah’ı ve Resûlünü sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm ona:
“Öyleyse sen sevdiklerinle beraber olacaksın” buyurdu. Ashâb-ı Kirâm bu müjdeye derecesiz sevindi.

(1) Buhârî, İman: 8; Müslim, İman: 69,70
(2) Buhârî, Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terc, I,31
(3) Nisâ, 4/65. (6) Ahzab, 33/36.
(4) Hucurât, 49/2.
(5)Ahzâb, 33/56.

9

Mayıs
2012

SİYER-İ NEBİ ÖĞRENME MEKANI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  668 Kez Okundu

1-Arab-ı Müsta’ribe Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder.
2-. Ficar Savaşları’na Rasullullah’ın amcalarından Zübeyr komuta etmiştir
3- Ubeyde b. Haris Müslümanlara işkence yapan Kureyş
müşriklerinden değildir.
4. Açıktan davet Hicr Suresi, 94.ayet ile başlamıştır.
5. Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe Nuaym b. Abdullah
6. Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete Zeyd b. Harise beraber gitmiştir.
7. Efendimiz’e ve Hz.Ebubekir’e hicret esnasında yetişen ancak atının ayakları kuma gömülen kişi Süraka
8. Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi Abdullah b. Zeyd
9. Oruç, zekat ve kurbanın meşru kılınması 2. hicri asırda gerçekleşmiştir?
10. Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı Hamrâü’l-esed Gazvesi
11. Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan Hz. Ümmü Seleme
12. Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi Hz. Nuaym b. Mesud
13. Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen Nûr Sûresi, 11-14. ayetler
14. Hicretin VIII. yılı gerçekleşen Mekke’nin Fethi, Mekke’ye 20 Ramazan gün girilmesiyle başlamıştır.
15. Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de Mescid-i Dırâr ismi ile anılmaktadır.
16. Hicretin XI. yılında vefat eden Hz. Peygamber(sas)’in vefatı
– Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
– Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
-Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
17-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osman
18- Peygamberimizin ,Hz Ömer Kayın babasıdır
19- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe Selman’ı Farisi
20- Annesinin sütü yetmediği için ona ilk süt anneliğini Süveybe yapmıştır.
21- Peygamberimizi ilk himayesine alan Dedesi
22- Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar Savaşları denir
23- Peygamberimizin soyu kızı Hz.Fatma ile devam etmiştir.
24- İlk vahiy Alak suresindedir.
25- Peygamberimizi himayesine alan amcası Ebu Talip
26- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak Habeşistana hicret etmişlerdir.
27- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak ilk olarak Taife gitmiştir.
28- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden Adiyy oğlu Mutim olmuştur.
29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap bÜmeyr
30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir” Ayetinde İsra ve Miraç olayı anlatılmıştır.
31- Peygamberimiz 622 yılında Medine ye hicret etmiştir.
32- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ENSAR denir.
33- Peygamberimiz hicret ederken yerine Hz.Ali yi yatağında bırakmıştır.
34- Peygamberimiz ilk mescidi Kuba da yaptırmıştır
35- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
36- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara Ashab-ı Suffe denir.
37-Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk sahabe Abdullah bin Zeyd
38- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan Hicret takvim başlangıcı kabul edilmiştir.
39- Peygamberimizin son seferi Tebük olmuştur.
40- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı Ravzai Mutahhara
41- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul =Erdemliler
42- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı
Hz Ebubekir
43- Peygamberimiz hicret esnasında Sevr mağarasına saklanmıştı.
44- Peygamberimiz Mute savaşında Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha isimli sahabeleri komutan tayin etti.
45- Mekkeden Medineye hicret edenlere Muhacir denir.
46-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
47- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize Kuran-ı Kerim
48- Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesi
49- İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı Darul Erkam
50- İfk hadisesi ,Hz Ayşe’nin iftiraya uğraması
51- Peygamberimiz açıktan ilk tebliği Safa tepesinde yapmıştır.

Divan-ı Kebir“Gönül ile aşk, Ahmed (a.) ile Hz. Ebû Bekir gibi mağara dostu olmuşlardır. İki mağara dostunun adları iki, canları bir olursa bundan ne çıkar.”

8

Mayıs
2012

MBST-YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK NOTLAR-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  305 Kez Okundu

S.1-Cenaze Namazı kaç rekattır?
C.1-Cenaze Namazı ayakta kılınır, 4 Tekbirlidir.
S.2-İslamın şartları kaçtır?
C.2-Beştir, bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.
S.3-Abdesttin Farzları nelerdir ?
C.3-Dörttür, bunlar; Ellerini ve kollarını dirseklere kadar yıkamak, Yüzünu yıkamak,
Başın dörtte birini meshetmek, Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.
S.4-Guslün Farzları nelerdir ?
C.4-Üçtür, Mazmaza [Ağıza su alıp çalkalamak] İstinşak [Buruna su çekip sümkürmek]
Tüm bedeni yıkamak.
S.5-Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlenen kimdir ?
C.5-Hz. Osman [r.a.]‘dir.
S.6-Rasulullah’ı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?
C.6-Suraka’dır.
S.7-Mirac nedir ve Mirac sırasında Peygamberimizin bineği ne idi?
C.7-Mirac; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, bineği ise Buraktır.
S.8-Ezanı ruyasında öğrenen sahabi kimdir ?
C.8-Abdullah bin Zeyd’dir.
S.9-Bedir savaşında müslümanların sayısı kaçtı ve kaç kişi şehit oldu?
C.9-Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.
S.10-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?
C10-Müşriklerin sayısı1000 idi ve 70 Kafir öldürüldü.
S.11-Kaç mezhep vardır ve nelerdir ?
C.11-İtikatta Mezhep ve Amelde Mezhep olmak üzere 2 Mezhep vardır.
S12-İtikatta Mezhep İmamlari kimlerdir?
C.12-İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi ve imam ebu’l Hasani’l Eşaridir.
S.13-Amelde Mezhep kaçtır ve nelerdir?
C.13-4’tür; Bunlar; Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli Mezhepleridir.
S.14-Itikatta Mezhebin nedir?
C.14-Ehli sünnet velcemaat mezhepleridir .
S.15-Amelde mezhep imamların adları nelerdir?
C.15-İmami Azam ebu Hanife, imam Malik, imam Şafii, imam Ahmed bin hanbel’dir.
S.16-İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
C.16-Raruna vadisinde kılınmıştır.
S.17-Yolculuk halinde ve yolculuk hali dışında Meshin muddeti ne kadardır?
C.17-Yolculuk halinde 3 Gündür, yolculuk hali dışında 1 Gündür.
S.18-İmamı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?
C.18-Numan bin Sabittir.
S.19-Sahabi ve Tabiin kimlerdir ?
C.19-Sahabi Rasulullahı [s.a.v. görüp sohbetinde bulunan Muminlere denir.
Tabiin ise Sahabilerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.
S.20-Rasulullah'ın [s.a.v.] zamanında ortaya çıkan yalancı Peygamber kimdir ?
C.20-Museylemetül Kezzap’tır.
S21-Edilleí Şeriyye [şerí deliller ] kaçtır?
C.21-4’tür; Kitap, Sünnet, İcma ve Kiyas’tır.
S.22-Rasul kime denir?
C.22-Allah tarafından kendisine kitap verilen Peygamber demektir.
S.23-Peygamberlerin vasıfları nelerdir?
C.23-Sidk [doğruluk], Emanet [güvenirlik], Fetanet [zeka ve yüksek anlayış], İsmet [masumiyyet], Tebliğ.
S.24-Hangi Kitaplar hangi Peygamberlere indirilmiştir?
C.24-Tevrat; Musa[a.s.], Zebur; Davut [a.s.], İncil; İsa [a.s.],
Kuran’ı Kerim; Hz. Muhammed [s.a.v.] indirilmiştir.
S.25-Hz. Asiyye kimin hanımı idi ?
C.25-Kafir Firavunun hanımı idi.
S.26-Kendisi ilk Rasul olan ve oğullarından biri iman etmeyen Peygamber kimdir,
bu Peygamber kavmini kaç yıl hakka davet etmiştir?
C.26-Nuh [a.s.] ‘dır, Kavmini 950 sene hakka davet etmiştir.
S.27-Hangi Peygamberlerin Hanımları iman etmeyerek helak oldular ?
C.27-Lut [a.s.] ve Nuh [a.s.]‘ın hanımları.
S.28-Doğduğunda konuşan ve körlerin gözünü açma mucizesi verilen kimdir ?
C.28-Hz. İsa [a.s.] ‘dır.
S.29-Topukları altından zemzem çıkan ve kendisini bıçak kesmeyen çocuk kimdir?
C.29-Hz. İsmail [a.s.]’dır.
S.30-Firavunun sarayında büyüyen Peygamber kimdir ve kiminle yolculuk yapmıştır ?
C.30-Hz. Musa [a.s.]’dır ve Hızır [a.s.] ile beraber yolculuk yapmıştır.
S.31-Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden Peygamber kimdir ve bu Peygamber geçimini nasıl sağlardı ?
C.31-Hz. Davut [a.s.]’dır ve geçimini demircilikle sağlardı.
S.32-Nuh [a.s.]‘ín kavmi nasıl helak oldu?
C.32-Tufan sonunda boğularak helak oldu.
S.33-Cennetten gelen taşın adı nedir ?
C.33-Haceru’l esved ‘dir.
S.34-Yer yüzündeki ilk Mescid hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?
C.34-Kabe’dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah’ın emri ile yapmışlardır.
S.35-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid hangisidir, kim yapmıştır ve nerededir?
C.35-Mescidi Aksad’ır,Yakup [a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.
S.36-Hangi tepeler arasında Sa’y yapılır ve bu tepeler arasında su bulmak için koşan kadın kimdir ?
C.36-Safa ile Merve arasında Sa’y yapılır ve koşan kadın Hz. Hacer ‘dir.
S.37-Ulu’l –Azmdenilen Peygamberler hangileridir?
C.37-Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.],
Hz. Muhammed [a.s.]’dır.
S.38-Ashabi Kehf kaç yıl uyudu?
C.38- 309 Sene uyudular.
S.39-Abbasi Devleti ne zaman kuruldu veyıkıldı, bu devleti kimler yıktı ?
C.39-Hicri 132 Yılında kuruldu, Hicri 656 yılında yıkıldı. Bu Devleti Moğollar yıktı.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARIŞIK SORU CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  350 Kez Okundu

S.40-İspanya’da kurulan Müslüman Devletin ismi ne idi?
C.40-Endülüs Emevi Devleti.
S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir, nerede ve ne zaman kurulmuştur ?
C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Türkistan’da kurulmuştur.
S.42-Rasululah [s.a.] şairi ve müezzini kimdir ?
C.42-Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.
S.43-Hz. Ebubekir [r.a.] kaç yıl Halifelik yaptı ?
C.43-2 sene 3 ay 8 gün.
S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?
C.44-Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.
S.45-Medinede ilk inşa edilen mescid hangisidir?
C.45-Kuba Mescidi.
S.46-Kur’án-ı Kerim kaç senede Nazil oldu ,Kuránı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?
C.46-23 Senede Nazil oldu, Kur’án-ı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardır.
S.47-Kur’án-daen fazla geçen kelime hangisidir, bu kelime hangi sure’nin her Ayetínde geçiyor ve bu kelime Kur’án-ı Kerimde kaç defa zikredilir?
C.47-ALLAH Kelimesidir, Mucadele suresinin her Ayetinde geçiyor ve 2697 defa zikredilir.
S.48-Kur’án-i Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardır?
C.48-14 yerde vardır.
S.49-Mekkede Kur’án-ı Kerim’i ilk kez açıkça okuyan kimdir ?
C.49-Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.
S.50-Hangi Ayetlere Mekki, hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm AyetleriMekki midir yoksa Medenimidir ?
C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki, Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir. Hüküm Ayetleri Medinede Nazil olduğu için Medeni Ayetlerdir.
S.51-Kur’án-ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve insanın yer yüzündeki konumu nedir ?
C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldı ve insan Yer yüzünde Allah’ın halifesidir.
S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?
C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.
S.53-Sened ve Metinneye denir?
C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened’den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.
S.54-Ravi nedir?
C.54-Peygamberimizin [s.a.] sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.
S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?
C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre ra.’dır.
S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?
C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.
S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?
C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.
S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?
C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında Peygamber oldu.
S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?
C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.
S.60-Hz. Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?
C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kişiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.
S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?
C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.
S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?
C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.’dır.
S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret ettisaklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?
C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre‘dir ve kafirlerin durumu hakkında
Hz. Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.
S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?
C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu ve buradayedi aya yakın kaldı.
S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?
C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.
S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?
C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü gülsüm,
Fatıma ve Abdullah’tır.
S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?
C.67-Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.
S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?
C.68-10 kisi mujdelendi, bu kimselere Aşereí Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Osman r.a., Hz. Ali r.a., Zubeyr b.el Avam r.a., Abdurrahman b. Avf r.a., Sád b. ebi Vakkas r.a., Sa’d bin Zeyd r.a., Ebu ubeydebin Cerrah r.a., Talha bin ubeydullah r.a.’dır.
S.69-Akabe biatınedir, 1.ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?
C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır,
1.inde 12 kisi, 2′sinde 75 kişi bulunuyordu.
S70-Gazve ve Seriyye nedir?
C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah s.a.’ín emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.
S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz s.a.’e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?
C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.
S.72-EhliSuffe kimdir?
C.72-Hicretten sonra Rasulullahıns.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  357 Kez Okundu

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?
C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.
S.74-Asrı Saadet ne demektir?
C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .
S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?
C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.
S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?
C.76-Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.
S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı 4 kadın kimlerdir ?
C.77-Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma.
S.78-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid hangileridir?
C.78-Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.
S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?
C.79-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alive hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.
S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?
C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu, Hicri132 yılında yıkıldı. Emevi Halifesi; Ömer bin Abdul Aziz’dir.
S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?
C.81-Sapanlar; Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.
S.82-Hz. Lut a.s.’ín gönderildiği şehir hangisidir?
C.82-Sedum’dur.
S.83-Kaç kandil gecesi vardır ve nelerdir?
C.83-5 Tanedir; Kadir gecesi, Mevlid kandili, Regaib kandili, Mirac kandili, Beraat kandili.
S.84-Kadir gecesinde ne olmuştur?
C.84-Kur’an-ı kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
S.85-Mevlid kandili nedir?
C.85-Rasulullah s.a.’ın Doğum gecesidir.
S.86-Regaib kandili nedir ve nezamandır ?
C.86-Hz. Amine’nin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir,
Recep ayının ilk cuma gecesidir .
S.87-Mirac nedir ve Mirac gecesi ne zamandır ?
C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksaya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının27. gecesidir.
S.88-Beraat nedir ve bu gece ne zamandır ?
C.88-Kur’an-i Kerim’in Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının 14′ünü15′íne bağlayan gecedir.
S.89-Mükellef ne demektir?
C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir. Yani İslamın emir ve yasaklarına uymaklayükümlüdür.
S.90-Ef’ali Mükellefin kaçtır ve nelerdir ?
C.90- 8 dir, Farz, Vacip, Sünnet, Mustehap, Mubah, Haram, Mekruh, Mufsid.
S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?
C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir,
Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır .
S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?
C.92-Farzı ayın; her akıl ve baliğ olan Müslümanın işlemesi Farz olan şeylerdir. Bunlar; 5 vakit Namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, Zenginlerin zekatlarını vermesi, kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir. Farzı kifaye; bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir. Cenaze Namazı, selam vermek ve almak gibi.
S.93-Vacip ne demektir ?
C.93-Allahu Tealanın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettigi hususlardır. Hanefilerce; şüpheli delil ile sabit olan şey demektir. Bunlar; Vitir namazı kılmak, Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek, Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.
S.94-Sünnet nedir ?
C.94-Farz ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselamın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terkettikleri şeylerdir. Misvak kullanmak, Teravih namazını kılmak, cemaatle namaz kılmak, çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.
S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?
C.91-Sünnet iki kısımdır. 1. Sunneti Müekkede, 2. Sünneti gayri Müekkede’dir. Sünneti Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.’in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir.Sabah, Ögle, Aksam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sünnetleri gibi şeylerdir. Sünneti Gayri Muekkede; Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v. in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir. İkindi namazının sünnetini kilmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.
S.96-Müstehap neye derler?
C.96-Peygamber efendimiz s.a.v.’in ömründe bir kaç kere işlediği veyahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir, bunlar; nafile sadaka vermek, nafile namaz kılmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibidir.
S.97-Mubah ne demektir?
C.97-İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan işe derler.
Bunlar; oturmak, kalkmak, yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.
S.98-Haram ne demektir ?
C.98-Subut ve delaleti kati olan ve mukellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür. Haram olan şeyler; İnsan öldürmek, rakı, şarap içmek, hırsızlık yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, namusa tecavüz etmek, Ana Babaya karşı gelmek, yer yüzünde fesat çıkarmak.
S.99-Mekruh nedir ?
C.99-İşlenmesi fena olan seylerdir ki, işlediği amelin sevabını giderir. Bunlar;Güneş doğarken ve zevalde iken ,batarken namaz kılmak, Camide sadaka vermek, At etini yemek, namazda gözünü yummak gibi şeylerdir. Güneş batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz, ogünkü ikindi kılınır, kaza namazlarıda kılınır, fakat mekruhtur.
S.100-Kaç çeşit mekruh vardır ? Her birini tarif ediniz?
C.100-Mekruh iki çeşittir; a-Tahrimen mekruh; Harama daha yakın olan mekruha denir [Güneş batarken namaz kılmak gibi] b- Tenzihen mekruh; helale daha yakın olan mekruhtur. [sağ elle burnun temizlenmesi] gibi.
S.101-Rasulullah s.a’í diğer Peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özelliği vardır, bunlar nelerdir?
C.101- 1.Son Peygamber oluşudur, 2. insanların olduğu gibi ,gözle görülmeyen cinlerede Peygamberoluşudur. 3.Şeriat’ının ve getirdiği ilkelerinDünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.
S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?
C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.
S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud’da ilk şehit olan Sahabi kimdir?
C.103-Hz. Mihca r.a. Bedir savaşındaki ilk şehittir, Uhud savaşındaki ilk şehit
Abdullah bin Amr r.a.’dır.
S.104-Annesi, Babası, dedesi, anne annesi, amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?
C.104-Hz. Hasan ve Hz. Huseyindir. Babaları Hz. Ali r.a. Anneleri Hz. Fatıma r.a. Dedeleri Rasulullah s.a. Anne anneleri Hz. Hatice r.a.,Teyzeleri Hz. Peygamber s.a. kızı Zeynep r.a. .
S.105-İslamı tebliğ için Rasulullah s.a. hangi ülkelere elçi göndermiştir ?
C.105-Habeşistan, Mısır, Doğu Roma imparatorluğu, İran.
S.106-Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?
C.106-İlkkılıcı Ebu Zerr-el Gifari r.a., ilk oku Sa’ d bin ebi Vakkas r.a.
S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve ensardan ilk Şehit kimdir ?
C.107-İslam dinini destekleyip, Muhacirlere evlerinive yüreklerini açanMedineli MüslümanlaraEnsar denir. İnancları yüzünden zulme uğrayıp, Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir. Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka r.a.‘dır.
S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?
C.108-Müslüman olmayıp, kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimselerdir.
S.109-Rasulullah s.a.’ın buyurduğuna göre, kıyamet günü Allahın gölgelendireceği [himaya edip koruyacağı] yedi sınıf İnsan hangileridir ?
C.109-Adil yöneticiler, Allaha ibadet yolunda yetişen gençler, Camilere kalben bağlı kimseler, Allah için birbirini seven, onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler, Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah’dan korkarım diyerek red edenler, sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler, yanlızken Allahı anıp,göz yaşı dökenler.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  311 Kez Okundu

S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir,
bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?
C.110-Hz. Adem a.s. 10 sahife, Hz. Şita.s. 50 sahife, Hz. İdris a.s. 30 sahife,
Hz. Ibrahim a.s. 10 sahife .
S.111-Fasık kime denir?
C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir. .
S.112-Keramet nedir ?
C.112-Allah Tealanın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .
S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nufusu ne kadardır?
C.113- 46 Ülke vardır. Müslümanların nüfusu yaklaşık1.5milyardır.
S.114-Babası, dedesi ve büyük dedesi Peygamber olan Peygamber kimdir ?
C.114-Hz. Yusuf a.s.’dır. Babası Hz. Yakub a.s., dedesi İshak a.s.,
büyük dedesi İbrahim a.s.’dır
S.115-Zekat nedir?
C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın, seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.
S.116-Zekat ne zaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?
C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce ) farz kılındı. Zekat; Ana, baba, dede ve ninelere, oğul, kız ve torunlara, karı veya kocadan her biri diğerine, zekat vermekle yükümlü olanlara, müslüman olmayan fakirlere, cami, mescid, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.
S.117-Kaç gram altına ve kaç gram gümüşe zekat düşer?
C.117-80,18 gram altına ve 561 gram gümüşe zekat düşer.
S.118-Dinimize göre misafir (yolcu) kime denir ve yolculukta farz namazları nasıl kılınır?
C.118-15 günden daha az oturmak niyeti ile90 km. lik veya daha uzak yolculuğa çıkan kimseye denir. Yolculukta farz namazları;dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.
S.119-Kaza namazı nedemektir, hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz?
C.119-Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka bir vakitte kılmaktır. Güneş doğarken, güneş tam tepemizde iken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz.
S.120-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
C.120-Düşük ve ölü doğan çocukların, bilerek anne veya babasını öldüren katillerin, yol kesicilerin, Allaha, Hz. Peygambere a.s., Kur’ana, kısacası İslama karşı çıkanların namazı kılınmaz.
S.121-Tevekkül ne demektır?
C.121-Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsine yapıştıktan sonra Allaha güvenip, ondan sonrasını Allaha bırakmaktır.
S.122-Karz-ı hasen nedir ?
C.122-Çıkar gözetmeksizin Allah rızası için ödünç para vermek.
S.123-Belli bir zaman içinde sünnetide kaza edilebilen namaz hangisidir?
C.123-Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilebilir.
S.124-Mekke ile Medinenin bulunduğu bölgeye ne ad verilir, Yesrib hangi şehrin diğer adıdır?
C.124-Bu bölgeye Hicaz adı verilir. Yesrib Medinenin diğer adıdır.
S.125-Teyemmüm nedir? Ve teyemmüm ne zaman bozulur?
C.125-Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda, abdest veya gusül yerine vücudun belli yerlerini Hz. Peygamber s.a.v.’in öğrettiği şekilde temiz bir toprakla meshetmeye teyemmüm denir. Abdesti bozan hallerde, su bulununca veya su kullanma mahzuru ortadan kalkınca, teyemmüm bozulur.
S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?
C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz r.a.’dır.
Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensarir.a.’dır.
S.127-Rasülüllah s.a.v. ve Ashabı Mekkede kimin evinde gizlice toplanıyordu?
C.127-Erkam r.a.’ın evinde toplanıyorlardı.
S.128-Kur’an-ıı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
C.128-Hz. Ebubekir r.a. zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.
S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı nezaman başlar,
kaç gündür?
C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar,
hicri 354 gündür.

8

Mayıs
2012

MBSTS-YETERLİLİK KARŞIK SORU VE CEVAPLAR-5

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  438 Kez Okundu

S.130-Peygamber efendimiz s.a. hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?

C.130-Hz Ebubekir r.a., Hz. Abdurrahman ibn Avf r.a.‘ın .

S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?

C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur’andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.

S.132-Amel’i salih ne demektir?

C.132-Allah’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.

S.133-Cihad nedir?

C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.

S.134-Mekke’de ortasında Kabe’nin bulunduğu Camii Şerif’in adı nedir? Ve Medinede,içinde Rasülüllah’ın kabri saadeti’nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?

C.134-Ortasında Kabe’nin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Haram’dır. Bu camiye Haremi Şerif te denir. İçinde Rasülüllah’ın kabri saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi saadet de denir.

S.135-Kuba mescidinin Kur’an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?

C.135-Mescidi takva, Takva mescididir. Tevbe süresinde bahsedilir.

S.136-Hz. Peygamberin s.a. ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?

C.136-Kuba mescididir.

S.137-Meleklerin Allah’a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?

C.137-Cebrail a.s., Azrail a.s., Mikail a.s., İsrafil a.s.’dır.

S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?

C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olanMeleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.

S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?

C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz,

emanete hıyanet eder.

S.140-Peygamberimiz s.a.v. hangi Sahabiye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medinede münafıkların başı kimdi?

C.140-Hz. Huzeyfe r.a. ye bildirmiştir. Münafıkların başı: Abdullah b. Ubeyy b. Selül.

S.141-İslam ve şeriat ne demektir?

C.141-İslam, Allahın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat, hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.

S.142-Peygamberimiz a.s. Medineye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı, kaç ay kaldı?

C.142-Ebu Eyyub el–ensarinin evinde yedi aya yakın kalmıştı .

S.143-Rasülüllaha s.a.v. Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?

C.143-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice r.a. Ahirete göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasüli Ekremi çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.

S.144-Fıkıh ne demektir?

C.144-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir.

S.145-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?

C.145-Hz. Ömer r.a., Hz.Ali r.a., İbn Mesud r.a., Hz. Aişe r.a., Zeyd b. Sabit r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., Abdullah ibn Ömer r.a.

S.146-Başlangıçta Rasulullah s.a.v. aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medineye af olunmak ümidi ile gitti. Rasülullah s.a.v.’ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber s.a.v.’i öven meşhur “BÜRDE” Kasidesini okudu. Rasülullah s.a.v. çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?

C.146-Kab b. Züheyr r.a.’dır.

S.147-Rasülullah s.a.v.’ın Kab b. Züheyr r.a.’e hediye ettiği hırka bugün nerede

muhafaza edilmektedir ?

C.147-İstanbul TopkapıSarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.

S.148-Hasta Annesinin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber s.a.v.’i göremedi isede Rasülullah s.a.v. gıyabında ona hırkai saadetlerini vasıyyet etti. Daha sonra

Hz. Ömer r.a. ve Hz Ali r.a. bu vasıyyeti yerine getirmiştir. Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?

C.148-Veysel Karani’dir.

S.149-Rasülullah s.a.v.’ın Veysel Karaniye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?

C.149-İstanbul’da Hırkai şerif camiinde .

S.150-Kabe’nin etrafında usülüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?

C.150-Tavaf denir.

S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?

C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.

S.152-İstilam ne demektir?

C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.

S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?

C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .

S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?

C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).

S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.

C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,

meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..

S.156-Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?

C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).

S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?

C.157-Arafatta Rahmet dağı.

S.158-Yakub Peygamber a.s.’ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?

C.158-Yakub a.s.’ın lakabı ”İsrail“ idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail ”(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.

S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak,

bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?

C.159-Hud a.s. “Ad” kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri “İrem” geride bir rüya olarak kaldı .

S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?

C.160-Sam, Ham, Yafes.

S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?

C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.

S.162-”Medyen ve Eyke” halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?

C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.

S.163-Hz. Şit a.s.’dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?

C.163-Hz. İdris a.s.’dır.

S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.’ın kızıyla evlenmiştir?

C.164-Hz. Musa a.s.

S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?

C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa’d bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.

S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?

C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 –1193)

S.167-Nevton’2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir”igeometri’yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?

C.167-Sabit b. Kurra dır.

S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri’nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?

C.168-Battani (858-929)

S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?

C.169-Beyruni(973-1051)

S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?

C.170-İbnün –Nefis (1210-1288)

S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?

C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .

S.172-Sadaka’i Fıtırnedir ?

C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.

S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?

C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.

S.174-Bid’at nedir? Kaç çeşittir?

C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.

S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?

C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.

S.176Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?

C.176 Çünkü İslamın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.

S.177″Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor” sözü kimindir?

C.177 Bediüzzaman’ın .

S.178 Peygamber efendimiz a.s. doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?

C.178 Rasüli ekrem s.a.v. doğduğu gece, kisra’nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü ve sava gölü kurudu.

S.179 Kameri ayları sayınız ?

C.179 Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

S.180 “Hasbunallah ve niğmel vekil” ne demektir?

C.180 Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

S.181Rasülullah s.a.v.’ınbuyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?

 

 

8

Mayıs
2012

DİYANET MBST-YETERLİLİK İTİKAT-İBADET-SİYER-AHLAK-KURAN-PEYGAMBERLER-6

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  451 Kez Okundu

C.181 Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah katında geri çevrilmez.
S.182 Sırat’ı Müstakim nedemektir?
C.182 En doğru yol İslamiyet yolu.
S.183 Hasenat ve seyyiat ne demektir?
C.183 Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.
S.184 Ganimet ne demektir? İslamda ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
C.184 Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.
S.185 “Adalet Mülkün temelidir” sözü kimindir?
C.185 Hz. Ömer r.a. ın.
S.186 Kuranı Kerimin diğer isimleri nelerdir?
C.186 Kitap, Furkan, Mushafı Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa
S.187 Hadisi Kudsi neye denir?
C.187 Rasulullah s.a.v.’ın Kur’an dışında Allah’tan rivayet ettiği sözlere denir.
Manası Allaha, söz ve ifade Rasulullaha aittir.
S.188 Hz. Adem’in üçüncü oğluve ikinci Peygamber kimdir?
C.188 Şit a.s.’dır.
S.189 Allah için buğz ne demektir?
C.189 Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allahın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.
S.190 Hangi sünneti yerine getirmek ,hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?
C.190 Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.
S.191 Rasulullah s.a.v.’ın ve dört Halife r.a.’ın gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?
C.191 Peygamberimiz s.a.v. ın yüzüğünde üç satır halinde “Allah, Rasul, Muhammed”, H.z. Ebubekir r.a.’ın “Allah ne güzel kudret sahibidir”, H.z. Ömer r.a.’ın “Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir”, H.z. Osman r.a.’ın “Ya, bela ve musibetlere sabredersin, yada nedamet edersin”, Hz. Ali r.a.’ın “Mülk Allahındır” yazılı idi .
S.192 İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve nezaman vefat etmiştir?
C.192 Semarkandın Maturid köyündendir, Türk’tür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.
S.193 Ebul Hasenil Eşari hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?
C.193 Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .
S.194 Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?
C.194 Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.
S.195 Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslama girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
C.195Hicretin 9. yılıdır.
S.196 Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?
C.196 Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.
S.197 Bedir savaşına Ensardan kaç kişi katıldı?
C.197 231 kişi katıldı.
S.198 Peygamberimizin s.a.v. emri ile Medineyi 10 gün içerisinde terk etmelerini emir ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?
C.198 Nadiroğulları.
S.199 Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medineye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar.
Bu orduyu kim komuta ediyordu?
C.199 Ebu Sufyan.
S.200 Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistanda put perestlik başladı?
C.200 Hubel.
S.201-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır.
Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu
C.201-Hicretin 5. yılında.
S.202-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?
C.202-Dar’unnedve .
S.203-Kudüsün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medineye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?
C.203-Nadr, Kureyza, Kaynuka.
S.204-Kıblemizin mescidi Aksadan Kabeye değiştirilmesini emreden Ayet Kuranı Kerimin hangi suresindedir?
C.204-Bakara 244. Ayet.
S.205-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?
C.205-Medineli.
S.206-Medinede kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?
C.206-Medine site devleti.
S.207-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?
C.207-Kuba Mescidi.
S.208-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?
C.208-Sabit oğlu Zeyd.
S.209-Peygamberimiz Medineye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı.
Bu iki büyük kabilenin adları nedir?
C.209-Evs ve Hazrec kabileleri.
S.210-Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?
C.210-Es-Sabikunelevvelun.
S.211-Ensar ve Muhacir kimlerdir?
C.211-Ensar; Medinenin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekkeden Medineye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.
S.212-Gaza ve Seriyye nedir?
C.212-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.
S.213-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?
C.213-Mureysi gazasında olmuştur.
S.214-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
C.214-Müreysi gazası.
S.215-Mekkenin Fethinin sebebi nedir?
C.215-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.
S.216-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?
C.216-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah cc.ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelimei tevhid veya kelimei Şehadetle ifade edilir.
Tafsili İman; a)Allah cc. Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed s.a.v. Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek. b)İmanın 6 şartını sayıp iman etmek.
c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah cc. İstediği gibi iman etmeye denir.
S.217-Allah cc. sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?
C.217-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Zati Sıfatları; a)Vucud: Allah cc. var olması demektir. O, ezeldede var idi gelecektede var olacaktır. b) Kıdem: Allah cc. varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c)Beka: Allah cc. varlığının sonu olmaması.
O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d)Vahdaniyyet: Allah cc. varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e)Muhalefetün lil Havadis: Allah cc. sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. F)Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.
2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah cc. diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah cc.’tur. b) İlim:Allah cc. her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah cc.’ın dilemesidemektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar.
d)Kudret: Allah cc. güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur.
O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah cc.’ın işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur.
f) Besar: Allah cc.’ın görmesi. O,her şeyi görür. g)Kelam: Allah cc. konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h)Tekvin: Allah cc. Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.
S.218-Meleklerin özellikleri nelerdir?
C.218- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah cc. isyan etmezler,
ne ile emrolunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.
S.219-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?
C.219-Cebrail: Vahiy Meleğidir.Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabzetmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar.
Hazin: Cennet kapıcısı.Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları
koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.
S.220-Suhuflar halinde vahıy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
C.220-Adem a.s.(10) suhuf, Şit as. (50) suhuf, İdris as. (30) suhuf, İbrahim as. (10) suhuf.
S.221-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?
C.221-Tevrat: (Musa as.), Zebur: (Davud a.s.), İncil: (İsa a.s.),Kuranı Kerim: (Muhammed s.a.v. ) indirildi.
S.222-İslamdan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?
C.222-Ali İmran suresi 85. Ayetle: “Kim İslamdan başka din ararsa, o aradığı din kendisindenkabul edilmeyecektir ve o Ahirette sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır.
S.223-Ezelde Ruhların Allaha verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?
C.223-“Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi.”(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü, bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada “bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı,
biz ise onlardansonra gelen kuşağız. İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helakmı edeceksin, dememeniz içindir. El-A”raf –172-173.
S.224-İslam, hangi kaynaklara başvurularaköğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?
C.224-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir:
1) Kitap (Kuranı Kerim), 2)Sünnet (Peygamberimizin sözleri ve işleri),
3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).
S.225-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. ”Büyük patlama”,
orjinal adıyla “Big Bang” teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?
C.225-“O gökleri ve yeri yoktan var edendir…”(En’am Suresi,101)
S.226-“Geceyi, gündüzü, Güneş’i veAy’ı yaratan o’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” (Enbiya Suresi, 33) “Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir”. (Yasin Suresi, 38) Kuran’da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?
C.226-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyuncaVega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.’lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş’in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.
S.227-“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.” (Enbiya Suresi,32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?
C.227-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder.
Atmosfer, bunun yanısıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.
S.228-“Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…”(Enbiya Suresi,31)
“Biz ,yeryüzünü bir döşek kılmadıkmı? Dağları da birer kazık?.” (Nebe Suresi,6-7)
“…Arzdada, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı…”(Lokman Surasi ,10)
Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?
C.228-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir.
İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz.
S.229-“…Ve kendisindeçetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli )yararlar bulunan demiri de indirdik…” (Hadid Suresi,25). Bu Ayet bize ne bildiriyor?
C.229-“İndirme” kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin ,”Gökten fiziksel olarak indirme “şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğiniortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.
S.230-“Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti(ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)çıkarılacaksınız” (Zuhruf Suresi,11) Bu ayet bize neler bildiriyor?
C.230-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya’ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde,
”bir ölçüye göre “dönüp durmaktadır.
S.231-“Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.”(Rahman Suresi,19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?
C.231-Akdeniz’de ve Atlas Okyanusu’nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz’in suyu, Cebelitarık Boğazı’nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır.
Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez.
Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.
S.232-“Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere)dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?” (Vakıa Suresi, 57-59) “Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak’ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah,ne yücedir.”(Müminun Suresi,14).Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?
C.232-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır.
Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların
asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları;1-İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır. 2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. 4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır.Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir.Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kur’an’da,”asılıp tutunan”anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan “alak” kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemiklerkas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu gelişimi, “….daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik…..”ifadesiyleen açık şekilde tarif etmiştir.
S.233-“Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu,zorluk üstüne zorlukla(karnında ) Taşımıştır. Onun(sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.”Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.”(Lokman Suresi, 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?
C.233-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.( KAYNAK:www.islamiyet.gen.tr(islami sorular)

8

Mayıs
2012

BESMELENİN FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  392 Kez Okundu

 وَقَالَ ارْكَبُوا فيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْريهَا وَمُرْسيهَا اِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحي

 Hud / 41. (Nuh) dedi ki: “Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Neml / 30. “Mektup Süleyman’dandır, rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır.”

يَسَْلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوااسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوااللّهَ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسَابِ

Maide / 4. Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun. Allah’ın hesabı pek çabuktur.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِايَاتِه مُؤْمِنينَ

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثيرًا لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ

En’am / 118-119. Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yeyin. Üzerine Allah’ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir

8

Mayıs
2012

BESMELE-İ ŞERİFLER

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  180 Kez Okundu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhNJbDVawEjFJgO9dHlS2JjEPzKXus32r_UsVgASIhB2b3VD6http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhNJbDVawEjFJgO9dHlS2JjEPzKXus32r_UsVgASIhB2b3VD6

8

Mayıs
2012

BESMELE-İ ŞERİF

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  764 Kez Okundu

Toplam 183 sayfa, 142. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030140141142143144150160170...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.