30

Temmuz
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  555 Kez Okundu

-İlk diyanet işleri başkanımız kimdi?
-Diyanet İşleri Başkanlığı kaç yılında kuruldu?
-T.Diyanet Vakfı ne zaman kuruldu?
-1984 yılında diyanet işleri başkanı kimdi?
-Medine de yedi mescidlerin bulunduğu yer bize neyi hatırlatıyor?
-Peygamber Efendimiz vefat edince kim yıkadı?
-Peygamber Efendimizin kabrini hangi sahabe kazdı?
-Peygamberimizi kabri saadetlerine kimler koydu?
-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
-Adadile diye anılan sahabeler kimlerdir?
-Peygamber Efendimizin vahiy baş katibi kimdir?
-Zeyd bin Harise hagi savaşta şehit oldu?
-Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdi?

30

Temmuz
2012

DİYANET MBST HAZIRLIK DERS NOTLARI KILAVUZU(1-20)

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  1.201 Kez Okundu

DİYANET  MESLEKİ BİLGİLER  SEVİYE  TESBİT  SINAVI   İLE İL-İL DIŞI  NAKİL  TALEBİNDE BULUNABİLMEK HACCA  VE  YURTDIŞINA DİN GÖREVLİSİ OLARAK  GÖREVLİ GİDEBİLMEK İÇİN  MBSTS  ÖNEMLİDİR.MBSTS   YÖNELİK  NOTLAR,GEREKEN TERİMLER VE  GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ SINAVA KATILACAK DİN GÖREVLİLERİMİZE FAYDALI OLACAĞI ÜMİDİ İLE  20 BÖLÜM HALİNDE  HAZIRLANARAK SİTEDE DE YAYINLANMIŞTIR.  SELAM VE DUA İLE 

NAKİL  SINAVLARINA – HACCA GÖREVLİ -  YURTDIŞINA DİN GÖREVLİSİ 

30

Temmuz
2012

DİB mbsts Hazırlık Teknik Terimler Bilgisi-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  420 Kez Okundu


-Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.
-Mudal hadis: senedinde birbiri ardınca iki ravi düşen hadise denir.
-Mutezilenin 5 temel prensibi: 1) Tevhid 2) adalet 3) Vad vaid 4) elmenzile beynelmenzileteyn 5) emri bil maruf ve nehyi anil münker
-Muavvizateyn:felak-nas sureleri; muavvizat ise:ihlas,felak ve nas sureleri.
-Muhadram: hem cahiliye hem de peygamber zamanında yaşamış ancak peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen müslümanlara verilen isimdir.

-hucurat suresinden buruç suresine kadar olan surelere tıvalı mufassal, buruçtan leyl suresine kadar evsatı mufassal, leyl den nas suresine kadar kısarı mufassal denir.
-Müşkilul hadis.hadislerde anlaşılması zor olan ya da birbirine çelişkili gibi görünen ifadeleri konu edinen hadis dalıdır.
-Mutunu erbaa:hanefi fıkhında 4 ana kaynak eser.1) nesefinin kenzüd dekaiki, 2) Mevsılinin muhtar, 39 tacuşşeria mahmudun vikayesi ve 4 ) Saatinin Mecma adlı eserleridir.
-İmam muhammedin tevatür veya şöhret derecesinde nakledilen eserlerine zahirur rivaye denir.bunlar kadar sağlam olmayan bir rivayet yoluyla nakledilen eserlerine ise nadirur rivaye denir.
-Zahirur rivaye:1) el asl(mebsut) 2) camiussağir 3) camiulkebir 4) siyerus sağir 5) siyerül kebir 6) ziyadat ve ziyadatüz ziyadat,
-Nadirur rivaye: 1)rakiyyat 2) keysaniyyat 3) cürcaniyyat 4) haruniyyat 5) el hiyel vel mearic .
-Panteizm: allah ile alemi bir ve aynı gören düşünce akımı.
-rivayet tefsirleri:1) taberi: camiul beyan an tevili ayıl kuran 2) ibn kesir: tefsirul kuranil azim.
-sahihan: buhari ve üslimin iki hadis kitabına birden bu ad verilir.
-selbi sıfat: Allahın ne olmadığını ve neler yapmadığını ifade eden sıfatlar.
-selefiyenin temel prensipleri: 1) takdis: Allahı şanına layık olmayan şeylerden tenzih etmek 2) tasdik: kitab ve sünnetin verdiği şekilde Allahı vasıflandırmak 3) aczi itiraf: Müteşabih ayetler bilinemez. 4)sukut: müteşabih ayette susmak 5) keff:müteşabih ile kalben dahi meşgul olmamak 6) marifet ehline teslim: müteşabibi bazıları bilebilir. 7) imsak: müteşabihi tevil ve tefsir etmekten kaçınmak.
-Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.
-işari tefsir:tasavvufi tefsir.
-Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.
-tevratın bölümleri. tekvin,huruç,tevrat,sayılar ve tesniyedir.

-ulul azm peygamberler: Hz. nuh,ibrahim,musa,isa ve muhammed.
-ilk vahiy katipliğini mekkede abdullah b. sad, medine de zeyd b. sabit yaptı. başlıca vahiy katipleri: 4 halife, muaviye, amr b. el As, muaz b. cebel, übey b. kab, muğire b. şube, şurahbil b. hasene,halid b. velid….
-yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.
-yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.
-yemini münakid. mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.
-zelle.peygamber hataları.
-Zıhar: erkeğin eşine onu kendine haram kılmak için sen bana anamın sırtı gibisin demesidir.keffareti: köle azat etmesi, buna gücü yetmezse 60 gün peşpeşe oruç tutması, buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmaktır.
-Zati sıfatlar: 1) Vücud:Var olmak 2) Kıdem:Başlangıcı olmamak 3) beka:Sonu olmamak 4) Muhalefetün lil havadis: Sonradan olanlara benzememek 5) vahdaniyyet: Bir olması, eşi ve benzeri olmaması 6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendinden olmak
-Subuti sıfatlar: 1) Hayat 2)semi 3)Basar 4)İrade 5)ilim 6)kudret, 7)kelam 8)tekvin:yaratmak.
-Zebur: yazılı şey ve kitap manasına gelir.
-İrhas:peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü şeyler.
-meunet: yüce allahın veli olmayan bir kulunu içinde bulunduğu sıkıntıdan olağanüstü bir şekilde kurtarmasıdır.
-istidrac:kafir ve günahkarların isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü şeyler.
-İhanet: kafir ve günahkar kişiden isteğine aykırı bir şekilde meydana gelen olağanüstü hadiseler.
-Hissi mucize: duyu organıyla algılanabilen olağanüstü hadiseler.ayın yarılması gibi.
-mizan:ilahi terazi.
-araf: cennetle cehennem arasında bulunan yüksek kısımdır.
-Kader:Allahın ezelden ebede kadar olacak şeyleri bilip takdir etmesi, kaza ise bunların yeri ve zamanı gelince yaratılmasıdır.
-İcma: Hz.peygamberin vefatından sonraki herhangi bir devirde şeri bir meselenin hükmü konusunda müctehidlerin fikir birliği etmesidir. her müctehid aynı yönde kararlarını tek tek açıklarsa sarih icma olur; bazıları görüşlerini açıklar diğerleri sessiz kalır aksi bir görüş belirtmezse bu sukuti icma olur.
-Kıyas: Kitap ve sünnette hükmü bulunmayan fıkhi meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek.
-Kıyasın rukunleri: 1)Asl:hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhi olay, 2) Fer: hükmü belirlenmemiş olay, 3) Aslın hükmü; asl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer e uygulanacak hüküm. 4) İllet: Asla ait olan hükmün konmasına esas teşkil eden özellik
-istihsan: müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi. genelde hanefi ve malikiler kullanır.
-İstislah(Mesalihi mürsele) : daha çok malikiler kullanır.
-istishab: daha önce varlığı bilinen durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmedir.
-seddi zerai: kötülüğe giden yolların kapatılması. maliki ve hanbeliler sık kullanır.
-rey: sözlükte şahsi görüş, kanaat. ıstılahta ise, hakkında açık bir nas bulunmayan fıkhi bir meselede müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüştür.
-İctihad sözlükte,zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi, ıstılahta fakihin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarmak için olanca gayreti sarfetmesidir.
-Vazi hüküm:İki durum arasında Şariin kurduğu bağ. sebeb, şart ve mani şeklinde üçe ayrılır. 1) Sebeb:Şariin varlığını hükmün varlığı yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı durumdur. (Rukun: birşeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden şey.) 2) –
-Şart: Bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir parça teşkil etmeyen fiil veya vasıftır. 3) Mani: Varlığı sebebe hüküm bağlanamaması veya sebebin gerçekleşememesi sonucunu doğuran durumdur.
-Müfsid: Başlanmış bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan eksikliktir.
-Teklifi Hüküm: Şariin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmamada serbest bırakmasıdır. Farz,vacip,mendup,mubah,tenzihen mekruh,tahrimen mekruh,haram şeklinde yediye ayrılır.
-Farz:Allahın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiil; vacip ise kati değil zanni bir delille yapılmasınıkesin olarak istediği fiildir. Mendup, Yapılması teşvik edilen yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen fiildir. Mendubun içine sünnet ve müstehab girer. ( Sünneti müeeked: peygamberin devamlı yaptığı nadiren terkettiğ;Sünneti ğayrı müekked: bazen yapıp bazen terkettiği sünnettir. Zevaid: İnsan olması sebebiyle yaptığı, dini anlamı olmayan sünnetlerdir.) ( Müstehab: Peygamberin bazen yapıp bazen terkettiği, alimlerin ve salih kulların öteden beri yaptıkları ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.)
-Mübah: Yapıp yapmamakta serbest bırakılan fiiller./ Mekruh: Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.
-Tahrimen Mekruh: Bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istemekle beraber bu talep haberi vahid gibi zanni bir delille gerçekleşmişse buna tahrimen mekruh denir.Yukarıdaki mekru tanımı aslında tenzihen mekruh için kullanılır. Haram ise Şariin bir fiilin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yasakladığı fiildir.
-Haram iki türlüdür.1) Haram liaynihi: Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle baştan haram olan fiildir. 2) Haram liğayrihi: Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiildir.

-Azimet: herhangi bir zarurete bağlı polmaksızın ilkten konmuş olan ve her mükellefe normal durumlarda ayrı ayrı hitab eden asli hükümdür. Ruhsat ise, herhangi bir zaruret sebebiyle azimetin hükmünün terkedilebilmesi durumudur.
-Mai müstamel: abdest,gusul gibi hükmi temizlikte kullanılmış sudur.
Diğer üç mezhepte abdeste başlarken niyet farzdır.hanbelide besmele farzdır.tertib yani farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması şafi ve hanbelide farzdır. muvalat yani abdest işlemlerinin ara verilmeden yapılması maliki ve hanbelide farzdır. Caferiler ayağın yıkanması değil meshedilmesi farzdır der.
Mestle 6 km yürünebilmeli ve topuktan aşağı kısmında üç ayak parmağı girecek delik yırtık bulunmamalıdır.
Şafiler cünüpluk için şehvetle gelmeyi şart koşmaz.
Gusulde delk yani ovalama ve muvalat yani ara vermeden yapma maikilere göre farzdır.
-teyemmümde niyet farzdır.
Farzlara bağlı olmaksızın Allah rasulunun değişik zamanlarda nafile olarak kıldığı regaib namazlar gönüllü olarak kılındığı için tatavvu namazlar olarak da adlandırılır. Farzlara bağlı kıldıkları ise revatib adını alır.
-Hanefide isfar yani sabah namazını oralık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır. sadece kurban bayramının ilk günü müzdelifede bulunan hacıların o günün sabah namazını tağliste yani fecri sadık doğar doğmaz karanlıkta kımak faziletlidir. diğerlerine göre her zaman tağliste kılmak daha iyidir.
-namazda tadili erkan vaciptir.ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.
-ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.
-Muhazatün nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.
-Tek başına namaz kılana münferid, imama uyarak kılana muktedi denir.
-Müdrik: Namazın tamamını imamla kılan kişi./ lahik: namaza imamla başlamış ama namaza ara vermek zorunda kalmış kişi./ Mesbuk ise imama namazın 1. rekatinin rukusundan sonra yetişen kişidir.
-Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs
-kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.
kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.
-ramazan bayramı 1. gün ve kurban bayramı günleri oruç tutmak haramdır.
-Nema: Zekatın şarlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. havelanül havl ise malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.
-Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.
-Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.
-zekat için hayvan saime olmalı yani senenin çoğunu meralarda otlayarak geçirmelidir.yemle beslenen hayvana ise malufe, ziraat nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvana ise amile denir.
-Fıtr sadakası ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kişiler için verdiği bir sadakadır.
-haccın geçerlik şartları: 1) Hac niyetiyle ihrama girmek 2)özel mekan 3) özel zaman
-İhramın rukunleri: Niyet ve telbiyedir.
-Mikat yerleri: 1) Zulhuleyfe: Medine tarafından gelenlerin ihram yeri.mekkeye en uzak burasıdır.hz. peygamber veda haccında halen Ahbarı Ali denen bu yerde ihrama girmiştir.
2) Cuhfe: Mısır ve Suriyeden
3) zatuırk. ırak , 4) Karnulmenazil. necid ve kuveyt
5) yelemlem: yemen ve hindistan yönünden gelenlerin mikat yeridir.mekkeye en yakın mikat da budur.
-Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.
-haccın asli vacipleri. say, müzdelife vakfesi,şeytan taşlama, halk veya taksir(saçları kısaltma) ve veda (sader) tavafı olmak üzere 5tir.
-Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.
-ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar. ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar. ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.
-Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyye denir.
-Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.
-Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.
-Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.
-mahkemeye boşnma için başvurmaya tefrik denir.
-Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.
-İla: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.
-diyanet dergisi 1962 de çıkmaya başladı.
–Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.istilam:haceri esvedi selamlamak.

 

30

Temmuz
2012

DİB mbst Hazırlık Kırk Hadis-2

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  422 Kez Okundu


1-Insanda bir organ vardir.Eger ve saglikli ise bütün vücut saglikli olur; eger o bozulursa bütün vücut bozulur.(Buhari)
2-Ben , güzel huylari tamamlamak icin gönderildim(el-muvatta)
3-Allah`im ! Yaradilisimi güzel yaptigin gibi, ahlakimida güzellestir.(Ahmet b.hanbel, 1,403)
4-Ey Muaz b.Cebel! Insanlara karsi ahlakini güzellestir.(Malik, Hüsnü`l-Huluk,2,902)
5-En hayirlilariniz, ahlakca en güzel olanlarinizdir.(Müslim,Fedail, 68,2/1820)
6-Hayirliniz, ailesine hayirli olanlarinizdir.(Ibn Mace,Nikah, 50,1,636)
7-Hayirliniz, kadinlari icin hayirli olaninizdir.(a.g.e)
8-Müslüman , güzel ahlaki sayesinde Allah`in emirlerini yerine getirip devamli oruc tutanlar derecesine yükselir.(Taberani)
9-Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi?Susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktir.(Secme hadisler DiB Sh.21)
 

10-Tehlikeyi dogrulukta görseniz de dogrulugu arastiriniz, zira kurtulus ancak ondadir.a,g.Sh.31)
11-Bir kimse bir cocuga , gel sana sunu verecegim der ve sonra fa vermezse bu ( sözü) bir yalandir.(Ahmet b. Hanbel, 2, 452)
12-Her iyi olan sey sadakadir. Kardesini güzel yüzle karsilaman ve kendi kovandan kardesiniin kabina bosaltman iyi olan seylerdir.(Tirmizi)
13-Dört sey sende olduktan sonra dünyadaki kaybindan sana bir zarar gelmez:Emaneti korumak, dogru söylemek, güzel ahlak ve helal lokma.(Ibn hanbel, 2,177)
14-Haya imandandir.(Buhari)
15-her dinin bir ahlaki vardir.Islam`in ahlaki da hayadir.(Malik, Hüsnü`l-Huluk, 2, 905)
16-Allah`in rizasi , (anne) ve babanin rizasindadir.Allah`in gazabi da (anne ve ) babanin gazabindadir.(Tirmizi)
17-Rizkininin cogalmasini ve ömrünün uzamasini isteyen, anne ve babasina ihsan ve ikramda bulunsun ve akrabalarini ziyaret etsin.(ahmed b. Hanbel, 3,156)
18-Üc sey vardirk ki, bunlar ile yapilan amelin faydasi yoktur:Allah`a sirk kosmak, anne ve babaya asi olmak, Muharebe meydanindan kacmak.(Taberani)
19-Iyi huyluluk ve yumusakliktan mahrum olanlar, hayirdan da mahrum olurlar.(Müslim)
20-Bir ev halkina rifk nasip olursa,mutlaka onlara fayda saglar.(Taberani)
21-Insanlari dine(tatli sözle) davet edin.Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.Kolaylastirin , zorlastirmayin.Uyumlu olun, gecimsiz olmayin.(Buhari)
 

22-Kibir ve gururdan sakininiz.Zira kibir, süslü elbise giyen adamda bulunur.(Taberani)
23-Biriniz malda, yaratilista ve evlatta kendisinden üstün olana (degil), kendisinden asagi olana baksin.(Buhari,Rikak, 30,7,187)
24-Bir koyun agilina giren iki ac kurdun onlara zarari, hased ve mala düskünlügün Müslümanin dinine verdigi zarardan daha cok degildir.(Tirmizi,Zühdm43,4,588)
25-(Enes`e hitaben)Evladim, gücün yettigi kadar kalbinde kimseye karsi kötü bir sey olmaksizin sabahlamaya, aksamlamaya calis.(Tirmizi, Ilim, 16,5,46)
26-Zenginlik , mal coklugu degildir. asil zenginlik, gönül zenginligidir.(Tirmizi)
27-Allah katinda een sevimli ev, icinde yetime ikram olunan evdir.(Taberani)Bir kimse kardesini bir kusur ile ayiplarsa, o kusuru islemseden , o kimse ölmez.(Tirmizi)
28-Kul, kardesinin ihtiyacini gidermeye devam ettikce, Allahu Teala da onu ihtiyacini giderir.(Taberani)
29-Sünnetimi ihya eden beni sevmis demektir.Beni seven ise Cennette benimle beraberdir.”(Tirmizi,ilm,16)
30-Allah`im ! iki zayif kimsenin, yetimle kadinin hakkini yemekten herkesi siddetle sakindiriyorum.(secme Hadisler , Sh.188, Diyanet yayinlari)
31-Beni gören veya beni göreni gören kimseye ates dokunmaz.(Tirmizi)
32-Dilini muhafaza et, lüzumsuz sözleri söyleme.
33-Zekat vermek , günahlardan temizlenmeye bir vesiledir.
34-bir kimsenin sac ve sakalinin agarmis olmasi, kendisi icin vaiz, olmaya kafidir.
 

35-Her marazin (hastaligin) bir ilaci vardir.Günahlarin ilacida istigfardir.(500Hadis, Ö.Nasuhi Bilmen)
36.Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur`an okumaktir.
37-Kabir, ahiret yolunun ilk konak yeridir. Insan orada kurtulursa ondan sonrasi kolaydir…
38-Kuvvetli kimse demek, güreste baskalarini yenen degil, ancak hiddet aninda kendine hakim olandir.(Buhari)
39-Biriniz malda , yaratilista ve evlatta kendisinden üstün olana(degil9 , kendisinden asagi olana baksin.(Buhari)
40-Ademoglu ihtiyarladikca onda iki sey genclesir:Mala karsi hirs ve hayata karsi hirs.(Tirmizi)

30

Temmuz
2012

DİB YETERLİLİK –MBST SINAVLARINA HAZIRLIK PRATİK ÇALIŞMA KILAVUZ NOTLARI-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  601 Kez Okundu

S1: Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği
peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Âdem (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Đslam Đlmihali, Sayfa 507)
S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını
sırasıyla yazınız?
C2: Âmine, Abdullah, Hz. Đbrahim. (a.g.e.S:507)
S3: Peygamber efendimiz kaç yılında ve hangi ayda dünyaya gelmiştir?
C3: 571 yılında Rebi-ül evvel ayının 12. gecesi(a.g.e.S:507)
S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip. (a.g.e.S:507)
S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gökte övülen. (a.g.e.S:508)
S6: Hazreti Muhammedin süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi (a.g.e.S:508)
S7: Peygamber efendimizin süt bacısının adı nedir?
C7: Şeyma. (a.g.e.S:508)
S8: Hz. Halime peygamber efendimize kaç yasına kadar süt anneliği yapmıstır?
C8: 5 yaşına kadar (a.g.e.S:508)
S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir. (a.g.e.S:508)
S10: Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken
hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Köyü. (a.g.e.S:509)
S11: Ümmü Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetçisidir(a.g.e.S:509)
S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kaç yasında idi?
C12: 6 Yasında (a.g.e.S:509)
S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıştır?
C13: Ebu Talip (a.g.e.S:509) S14: Peygamber efendimize güvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ül emin (a.g.e.S:509)
S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı taşın adı nedir?
C15: Hacer-ül Esved(a.g.e.S:509)
S16: Peygamber efendimizin ilk eşi kimdir?
C16: Hz.Hatice(a.g.e.S:510)
S17: Peygamber efendimize peygamberlik kaç yılında ve nerede gelmiştir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında. (a.g.e.S:510)
S18: Đlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Süresinin ilk 5 ayeti. (a.g.e.S:510)

S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kişi kimdir?
C19: Hz. Hatice. (a.g.e.S:511)
S20: Đlk Müslümanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:511)
S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa Đslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer
neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir. (a.g.e.S:511)
S22: Vahyin gelişinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil
tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı.
Olaya çok kızan amcası da henüz Müslüman değildi ve Ebu Cehil’in bu sözlerine
karşılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen şu cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını
paylaşıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza (a.g.e.S:513)
S23: Peygamber efendimizi öldürmekle görevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla
karşılaşınca Müslüman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Ömer.(a.g.e.S:514)
S24: Bilal-i habeşi”yi hürriyetine kavuşturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir(a.g.e.S:515) S25: Müslümanlara karşı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıştır?
C25: Müslümanlar ile alış veriş edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir.(a.g.e.S:515)
S26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik kimdir?
C26: Mansur b. Đkrime.(a.g.e.S:515)
S27: Boykot kararını müşrikler kaç yıl sürdürdüler?
C27: 3 Yıl sürdürdüler.(a.g.e.S:515)
S28: Boykot yıllarında ve daha öncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahümme.(a.g.e.S:515)
S29: Đslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçüne ne ad verilir?
C29: Hicret.(a.g.e.S:515)
S30: Müşriklerin Đslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve(a.g.e.S:516)
S31: Peygamberimizi öldürme kararı alan müşrikler Peygamberimizin evini
kuşattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.(a.g.e.S:516)
S32: Peygamber Efendimizin müşriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası.(a.g.e.S:516)
S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadaşı kimdir?
C33: Hz. Ebubekir.(a.g.e.S:510)

S34: Đslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de işçilik yaptığı mescidin
adı nedir?
C34: Kuba Mescidi(a.g.e.S:517)
S35: Đlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.(a.g.e.S:517)
S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyüb el- Ensari(a.g.e.S:517)
S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada
Müslüman olan kişi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam.(a.g.e.S:518) S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugün kabrinin bulunduğu mescidin adı
nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi). (a.g.e.S:518)
S.49: Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir. (a.g.e.Sa:519)
S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Müslümanlara ne ad verilir?
C40: Ensar. (a.g.e.S:519)
S41: Mekke kaç yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (a.g.e.S:521)
S42: Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Şerif. (a.g.e.S:522)
S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık için kimi
görevlendirmiştir?
C43: Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:524)
S44: Peygamber Efendimiz kaç yılında vefat etmiştir?
C44: 632 (8 Haziran). (a.g.e.S:525)
S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara. (a.g.e.Sayfa:525)
S46: Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 çocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, Đbrahim, Zeynep, Ümmügülsüm, Rukiye
ve Fatma”dır. (a.g.e.S:525)
 

S47: Peygamber Efendimizin hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
C47: Hz. Fakıma. (a.g.e.Sayfa:526)
S48: Sahabeler Hz. Aişe annemize gelerek “Alah Resulünün ahlakı nasıldı?” diye
sordular. Hz. Aişe annemiz cevaben ne demiştir?
C48: “O’nun ahlakı Kur’an idi…(a.g.e.S:527)
S49:”Ey Muhammed! Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin, fakat biz sana uyarsak
yerimizden olacağız, bundan dolayı iman etmiyoruz.”diye itirafta bulunan kişinin adı nedir?
C49: Haris b. Amir (a.g.e.S:528)
S50:Hudeybiye barış antlaşmasının şartlarından biri de; Mekkelilerden biri Müslüman
olsa bile eğer müslümanlara sığınırsa geri verilecek, Mekkelilere sığınan olursa geri
verilmeyecekti. Bu antlaşma maddesi henüz imza altına dahi alınmamış fakat söz olarak
geçilmişti. Ebu Cendel ise Mekkelilerden kaçmış Müslümanlardandı. Antlaşma
imzalanmamasına rağmen Peygamber Efendimizin Ebu Cendel’e ;”Sen sabırlı ol. Allah
sana kurtuluş yolu açacaktır” demiş, ve onu iade etmenin işaretini vermiştir. Burada
Peygamber efendimizin hangi özelliği öne çıkmaktadır?
C50: Efendimizin doğruluğu. (a.g.e.S:530)
S51: Peygamber Efendimiz Đslam’ın yayılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Hz.
Hatice anamız ve amcası Ebu Talip de ölünce müşriklerin eziyetleri daha da
artmıştı.Efendimiz yanına Zeyd b. Harise’yi de alarak bir yere gitmiş ve orada
taşlanmış ve Allah, Cebrail a.s.’ı emrine vermiş; “sen iste dağları üstüne yıkayım” diyen
Cebrail a.s.’a Efendimiz ;”Ben onu istemem, isterim ki onların soylarından da Allah’a
iman eden nesiller gelsin” demiş.Buna göre ;
a)Burada meydana gelen olayın gerçekleştiği yerin adı nedir?
b)Bu olay Efendimizin hangi Ahlakını yansıtmaktadır?
C51:
a)Taif
b)Efendimizin merhametini. (a.g.e.S:530/531)
S52: Peygamber Efendimiz hayatı boyunca insanlığa ışık tutacak rehberliği bize
yaşayarak göstermiştir. Çalışmayı övmüş rızık için helal yollardan nasip aramayı ibadet
olarak bize söylemiş, tembellik ve miskinlikten dualarda Allah’a sığınmamızı bize
öğretmiştir. Çalışmamanın sonucu olarak insan muhakkak muhtaç hale gelecek ve
istemeye başlayacaktır. Böyle durumlardan Efendimiz hiç hoşnut olmamıştır. Bu durum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Zekat talep etme
b)Sadaka talep etme
c)Yardım talep etme
d)Dilenme
C52: “d” (a.g.e.S:533)
S53: Bir gün Hz. Hasan Efendimiz mübarek ağzına zekat hurmalarından bir hurma
atarak tam yerken Efendimiz; “ Tükür,tükür” diyerek Hz. Hasan Efendimizin bu
hurmayı yemesine engel olmuştur.Bu hurmanın yenmesine engel olan durum nedir?
C53: Sadakayı kabul etmedikleri içindir. (a.g.e.S:534)
S54: Bir gün Peygamberimizin huzuruna biri gelir ve Allah’ın Peygamberinin
karşısında olduğu hissi ile titremeye başlayınca, Peygamberimiz; “Sakin ol! Ben bir
hükümdar değilim. Ben Kureyş Kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” der. Bu hadis Peygamberimizin Güzel ahlakının hangi boyutunu dile getirmekedir?
C54: Peygamberimizin alçak gönüllü oluşunu ifade eder. (a.g.e.S:536)

S55: Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunan ve bu süre içerisinde “Bana bir gün
bile “öf” demedi. Yapmadığımı neden yapmadın, yaptıklarıma da neden yaptın” demedi
diyen sahabe kimdir?
C55: Hz. Enes (a.g.e.S:536)
S56: Müslüman olmamış Arap toplumu birkaç günü birbirine ekleyerek oruç
tutalardı.Onların bu tuttukları orucun adı nedir? Peygamber efendimiz böyle tutulan
orucu tasvip etmiş midir? Müslümanların Ramazan ayı dışında tuttukları oruçları nasıl
tutmalarını istemiştir?
C56: Arapların tuttukları bu oruca “savm-ı visal” denilirdi. Peygamber efendimiz peş peşe
oruç tutmak değil, Hz. Davut Peygamber gibi oruç tutmayı tavsiye etmiştir. (a.g.e.S:543)
S57: Hz. Ebu Bekir Peygamberimize; “Ey Allah’ın Resulü görüyorum ki saçlarınız
ağarmış” dedi ve Allah Resulü de dört süre sayarak bu sürelerin saçlarını ağarttığını
söylemiştir.Bu saydığı dört süre hangileridir?
C57: Hud, Vâkıa, Mürselât, Amme.(a.g.e.S:544)
S58: Allah Resulünü yaşlandıran, saçını ağartan bu sürelerdeki en hassas nokta ve en
zor olan yaşam tarzı hangisidir?
C58: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Diyanet Đlmihali cilt:2 S:555)
S59: Peygamberimiz hayatı örnektir tüm insanlık için. Bunu da kendisi; insanlarda
eksik olan bir yönü bir güzelliği tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir.
Peygamberimiz kendisinin neyi tamamlamak üzere gönderildiğini yazınız.
C59: Güzel Ahlakı. (a.g.e. c:2 ,S:555)
S60: Üsve-i Hasene ne demektir?
C60: Güzel örnek (a.g.e. c:2 ,S:555)
S61: Hz. Peygamber Efendimizin söylediklerinin tersi bir hareketi yaşam boyunca asla
görülmüş değildir. Yapmadığı bir şeyi asla söylemez,O tam bir canlı Kur’an idi.Bu
bağlamda kişi doğruluğu ile cenneti yakalama fırsatı olur.Zıt olarak ise münafıkların
Cehennemin en dibinde olmalarının (Nisa:145) sebebi nedir? Kur’undan ayet ile örnek
veriniz.
C61: Saf süresi 3. ayet “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye
sebep olur”. (a.g.e. c:2 ,S:556)
S62: Kur’an-ı Kerim’de bir kaç ayette Peygamberimiz ikaz edilmiş, Allah Resulü bu
ayetleri en ufak bir komplekse kapılmadan halka bildirmiş ve namazlarda dahi okunmasına müsaade etmiştir.Tarihte kendine ikaz olan sözlerin okunmasını ibadet
sayan başka bir örnek yoktur. Bu ikaz ayetlerinin olmasının en büyük hikmeti nedir?
C62: Allah Resulünün de kul olduğu, hata edebileceği ve en önemlisi onun ilah olmadığını
gösterir. (Diyanet Đlmihali cilt:2 S:556)
S63: “Biz vaktiyle Câhiliye halkı olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü
edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik.
Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. Đşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki
halimiz bu idi… O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı,
akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve
hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı
yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, II,
202) Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında
Habeşistan’a sığınan Müslümanların sözcüsü olarak konuşan sahabe kimdir?
C63: Ca’fer b. Ebu Talip (a.g.e. c:2 ,S:556)

S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber götüren manasındadır. (Ömer Nasuhi Bilmen B.Đ. Đlmihali Sayfa 46)
S65: Resul kelimesinin manasını açıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir. (a.g.e.S:46)
S66: Nebi kelimesinin manasını açıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan
peygamberdir. (a.g.e.Sayfa:46)
S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, Đsmet. (a.g.e.S:47)
S68: Đsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Günahlardan korunmuş demektir. (a.g.e.S:47)
S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Çok)Akıllı ve zeki demektir. (a.g.e.S:47)
S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, içer, uyur v.s . (a.g.e.S:47)
S71: Kur’an-ı Kerim’de kaç tane peygamber adı geçmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ ü ihtilaflıdır)(a.g.e.S:47)S72: Kur’an’da adı geçipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kaç isim vardır, adları
nelerdir?
C72: 3 kişi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr. (a.g.e.S:48)
S73: Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar tüm Peygamberler Tevhit dinini
getirmişlerdir. Tevhit dininin kaç esası vardır ve nelerdir?
C73: Tevhidin 6 esası vardır. Bunlar; Allah’a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Meleklerine,
Ahiret gününe iman etmek, Kaza ve Kadere iman etmektir. (a.g.e.S:48)
S74: Allah Peygamberlerine mucize göstermelerine izin vermiştir. Mucize’nin gerçek
olup olmadığı neyle anlaşılır?
C74: Peygamberden toplum bir mucize istediğinde o Peygamberin istenileni göstermesidir.
(a.g.e.S:48)
S75: Đstidrac ne demektir?
C75: Đnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesidir. (a.g.e.S:48)
S76: Peygamber Efendimizin en büyük mucizesini söyleyiniz.
C76: Kur’an-ı Kerim. (a.g.e.S:48)

S77: Peygamber Efendimize bir fetih sonrası kızarmış et ikram edilmiş fakat ikram
eden kadın eti zehirlemiş, Efendimiz mucize olarak olayı öğrenmiş, Kadın’a neden
zehirlediğini sormuş, o da; eğer Peygamberse zarar vermez yok değilse ölür biz de
kurtuluruz demişti.Bu olay hangi fetih sonrasında yaşanmıştır?
C77: Hayberin fethinden sonra Hayber halkından bir kadın yapmıştır. (a.g.e.S:49)
S78: Hz Peygamber Efendimiz diğer Peygamberlerden farklı olarak bir takım özellikleri
mevcuttur. Bu özellikleri söyleyiniz.
C78: Efendimiz Âlemlere Rahmet olarak gönderilmiştir, Peygamberimizin getirdiği din son
dindir, Kendisi de son peygamberdir, ümmeti en kalabalık olandır. (a.g.e.S:49)
S79: Müseylemet-ül Kezzap ne demektir?
C79: (Müslümancık)Yalancı Peygamber demektir. (a.g.e.S:48)
S80: Vahiy sözlükte ne demektir?
C80: Süratli söz, işaret ve ilham. (a.g.e.S:38)
S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine
vahyi yerleştirmesidir. (a.g.e.S:48) S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. (a.g.e.S:38)
S83: Đlham ne demektir? Vahiyle karşılaştırınız.
C83: Đlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. Đlhamda bağlayıcılık
yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. Đlham veli içinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin
duyurulmak zorunluluğu vardır çünkü geneli ilgilendirir. (a.g.e.S:39)
S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Şit a.s.
30 sayfa Đdris a.s.
10 sayfa Đbrahim a.s. (a.g.e.S:38)
S85: Büyük Kitap verilen Peygamberleri söyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
Đncil;Đsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmiştir. (a.g.e.S:39)
S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat . (a.g.e.Sayfa:40)
S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: Đncil. (a.g.e.S:38)
S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıştır. Ve Kur’an 114
süredir. Bir bölümü Mekke’de bir bölümü Medine’de inmiştir. Mekke’de kaç sure
Medine’de kaç sure inmiştir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmiştir. (a.g.e.S:41)
S89: Peygamber Efendimizin vahiy kâtiplerini söyleyiniz.
C89: 4 Büyük Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan . (a.g.e.S:42)
S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?
C90: M. 632 Yılında (a.g.e.S:522)

S91: Peygamber Efendimiz 124000 müslümana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer
olarak Mekke’nin hangi bölgesinde yapmıştır?C91: Arafat’ta (a.g.e.S:523)
S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmuştur?
C92: “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din
olarak Đslam’ı seçtim.(Maide.3) (a.g.e.S:523)
S93: Veda Hutbesi kardeşlik noktasında bizlere büyük mesajlar vermektedir. Buradan
yola çıkarak kardeşlik ilkesinin en önemli noktası neresidir ve insanları Allah katında
nasıl değerlendirmektedir?
C93: Veda Hutbesi’nde en önemli kardeşlik vurgusu “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız”
ifadesidir. Bunun yanında Allah katında üstünlük ırk, kabile, millette değil sadece Allah’a
karşı sorumluluk hissi ile iyi davrananların derece bakımından üstün olduğunu söylemektedir.
(a.g.e.S:523)
S94: Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca bir süre mescide gidememişti. Bu süre ne
kadardır ve yerine namazları kim kıldırmıştır?
C94: Peygamberimiz hastalandığında mescide 3 gün gidememiş ve namazları Hz. Ebu Bekir
efendimiz kıldırmışlardır. (a.g.e.S:524)
S95: Peygamber Efendimiz hastalandığında ashabına şöyle dedi; “ Biliniz ki, sizler bana
yine kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Kevser Havuzunun kenarıdır.Her kim orada
benimle kavuşmak isterse…” diyerek devam ettikleri sözlerinde kavuşmanın şartı
olarak bazı şeyler söylemişti.O sözleri söyleyiniz.
C96: Hadis’in devamı şöyledir; “… elini ve dilini lüzumsuz iş ve sözden korusun.”
(a.g.e.S:525)
S97: Allah Resulü vefatının vakti yaklaştığında ashabına “Ben haberini aldım Allah’a
gidiyorum” demiş fakat, bir şey için üzüldüğünü ve bir şey için de sevindiğini
söylemişti.Sevindiği ve üzüldüğü şeyleri söyleyiniz.
C97: Sevgili Peygamberimiz ; “Ümmetinden ayrılacağı için üzüldüğünü, Allah’a kavuşacağı
için de sevindiğini” söylemişlerdir. (a.g.e.S:525)
S98: Peygamberimizin cemaatle namaz kıldığı son vakit hangisidir?
C98: Sabah namazı. (a.g.e.S:525)
S99: Peygamberimiz vefat etmeden önce duası nasıl olmuştur?
C99: “Ya Rabb! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver, canımı tatlılıkla al” diye dua
etmişlerdi. (a.g.e.S:525)
S100: Peygamber Efendimiz vefatı esnasında şahadet parmağını yukarı doğru
kaldırarak son olarak ne demişti?
C100: Refik-i Â’lâ’ya ((ile) “er Rafiku-l E’la” Yüce Dost’a) (a.g.e.S:525) Siyer Đle Đlgili Soru ve Cevaplar KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Đslam Đlmihali

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Hazırlık Derslerine Kılavuz Terimler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  403 Kez Okundu

1-Abdullah:Hz.Peygamberimizin babasi(ö.570)
2-Abdullah:Hz.Peygamberimizin eşi Hz.Hatice`den olan çocugu.
3-Abdullah b.Amr b.As:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
4-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savaşında ilk şehit düşen sahabi.
5-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
6-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazısmalarını idare eden sahabi.
7-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsı Medine halkının biat ettigi sahabi.
8-Abdullah İbn Ümmi Mektum:Hz.Peygamber Hicretin 6.yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke`ye dogru yola çıkarken Medine´de yerine abdullah İbn Ümmi Mektum`u vekil bıraktığı ve Peygamberimizin müezzinlerinden olan sahabe.
9-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.Peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
10-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):Şair sahabe.Mute savaşında sehid düşen üçüncü komutan.
11-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasında ilk fitnenin ve Şiiligin ortaya cıkışında önemli rol oynadiği ileri sürülen kimse.
12-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan münafıkların reisi(ö.9/631).
13-Abdullah b. Zeyd b.Asim:Sahte Peygamber Müseyleme`yi Vahşi ile birlikte öldüren sahabi.
14-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meşhur olan sahabi.
15-Abdullah Zühdi Efendi(ö.1879):Mescid-i Nebi`nin yazılarını yazan Osmanlı hattatı.
16-Abdülahad Davud(1866-1930): Rahip iken müslüman olan ve Hırıstıyanlığa reddiye yazan ilahiyatçı.Iran`da Urmiye`de dogdu.
 

17-Abdulhamid b.Vasi b.Türk:Cebir ilminin kurucularından kabul edilen İslam matematikçisi.
18-Abdulkadir-i Geylani:Kadiriyye tarikatının kurucusu(ö.561/1165-66).
19-Abdullah bin Ebubekir:Hz.Ebuker`in oğlu olup hicret esnasında Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi Abdullah bin Ebubekir getiriyordu.
20-Abdullah b. Cübeyr:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
21-Abdullah bin Zübeyr:Hicretin 1.ci senesinde Medine`de ilk dogan cocuk Abdullah bin Zübeyr`dir.Abdullah`in annesi Hz.Ebubekir`in kizi Esma`dir.Medine`de muhacirlerden ilk dogan cocuk oldugundan dogumu sevincle karsilanmistir.Abdullah , Islam tarihinde söhret almis bir zatti.
22-Aişe:Hz.Ebubekir`in kizi, peygamberimizin hanimidir.Peygamberimizin hanimlarinlarindan en son vefat eden esi Hz.aise`dir.Kadin sahabelerden en cok hadis rivayet edendir.Hz.Aise`nin cenazesi vasiyeti üzerine Ebu Hureyre kildirmisti.66 yasinda iken vefat etti.
23-Akabe:Akabe antlasmalrinin yapildigi yer.
24-Akabe Anlaşmasi eygamberimiz ile Medinelilerin hicretten önce yaptiklari anlasmadir.621 yilinda bir grup Medinelilerin Peygamber Efendimize bagli kalacajklarina dair verdikleri söze İslam tarihinde Akabe biati denir
25-Amine Hatun eygamber Efendimizin annesi Amine Hatun, Medine`ye yaklasik 190 km. uzaklikta bulunan Ebva`da hastalanarak orada vefat etti.Amine Hatun`un annesi Berre.Hz.amine`nin yüce peygamberimize hamile oldugunu farkina vardigi gece recep ayinin ilk cuma gecesidir.
26-Aşere-i Mübeşşere:Cennetle müjdelenen 10 sahabeye“Aser-i Mübessere“ denir.El-Aseret`ül-mübessere, el Mübesserunbi`l Cenne, El-Aseret`ül-meshudü lehum bi`l –cenne.Asere-i Mübessere`nin isimleri;Hz.EbuBekir(v.634),Hz.Ömer(v.644),Hz.Osman(v.656),Hz.Ali(v.661),Hz.Talha bin Ubeydullah(v.656),Hz.Zübeyr bin Avvam(v.656),Hz.Abdurrahman bin Avf(v.652).Hz.Sad bin Ebi Vakkas(v.674),Hz.Sad bin Zeyd(v.671),Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah(Radiyallahü Anhüm=Allah onlardan razi olsun.)
27-Ashab-i Suffe:Mescid-i Nebi`nin etrafinda fakir sahabelerin barinacaklari sofalar yapildi.Bu sofalarda kalan ve Hz.peygamber`den ilim tahsil eden bu zatlara “Ashab-i Suffa” denmistir.
28-Asr-i Saadet:Mutluluk cagi demektir.Istilah olarak iki anlami vardir:1)Hz.Peygamberin yasadigi devir hakkinda kullanilan bir terim.2)Hz.Peygamber ve dönemi hakkinda yazilan bazi eserlerin ortak adidir.
29-Abdulmuttalib(ö.577) eygamberimizin dedesi.
30-Abdül Kadri Ceylani(H.470-560):Yillari arasinda yasamis Kadiri tarikatinin müessisi.
 

31-Ad kavmi:Ad kavmine Hud Aleyhisselam peygamber göderildi.Ad kavmi 7 gece 8 gün devam eden siddetli bir kasirga ile helak olup insanlar agac gövdeleri gibi yerlere yikilip kaldilar.(K.Kerim Meali,Sh.275(TDV)
32-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
33-Ad kavmi :Hz.Hud Aleyhisselamin , Peygamber olarak gönderildigi kavim.
34-Adn:Cennetin en yüksek mevkiine veya degisik yerlerinin tamamina verilen ad.
35-Ahi-Ahilik:Bir tür esnaf, ciftci yardimlasma dernegi.13. yüzyilda Anadolu`da görülmeye baslayan bir sure sonra Osmanli devletinin kurulmasinda önemli rol oynayan dini-ictimai teskilat.
36-Ahmet Yesevi :1993 yilinda hükümetimiz tarafindan Yesevi yili ilan edildi.Divan-i Hikmet, ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak hece vezniyle ve halkın anlayacağı seviyede yazılan eser.
37-Ahlak :Ruhumuza yerlesip aliskanlik haline gelen davranislarimiza ahlak denir.
38-Ahmed b. Hanbel :Hanbeli mezhebinin imami, muhaddis, fakih.
39-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
40-Akika :Yeni dogan cocugun basindaki tüye akika denir.Bir cocugun dogmasi üzerine,Cenab-i Hakk`a sükür niyeti ile Allah rizasi icin kesilen kurbanada,”NESIKE” veya”Akika” kurbani denir.Bir sükran ifadesi olarak kesilen kurbandir.
41-Aleyhisselam:Selam üzerine olsun anlamina gelen bir dua ve dilek cümlesidir.Bu dua , peygamberlerin adi anilinca saygi ifadesi olarak kullanilir.Peygamberlerden biri anildiginda söylebnmesi gereken”Allah`in selami üzerine olsun” anlaminda bir tazim ifadesi.
42-Ahmet b. Hanbel:Hanbeli mezhebinin kurucusudur.
43-Avni:Fatih Sultan Mehmed`in siirlerinde kullanilan mahlasi.
44-Avret:Vücutta dinen örtülmesi gereken ve baskasinin bakmasi haram olan yerleri ifade eden bir fikih terimi.Kadin ve erkekte örtünmesi gereken yerlere avret denir.Dört cesit avret vardir;Erkegin erkege nisbetle avreti,kadinin kadina nisbetle avreti,erkegin kadina nisbetle avreti, kadininn erkege nisbetle avreti.
 

45-Ayet:Alamet, nisan, ibret, emr-i acip, delil anlamlarina gelir.Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir.Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
46-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
47-Azrail:Azrail, ibranice bir kelimedir.Ayet ve hadislerde “Melekü`l-mevt(Ölüm melegi)“ gecmektedirDört büyük melekten can almakla görevli olani. Eceligelen insanlarin ruhlarini alir.Ölüm melegi bir tane degildir.O`nun emrinde baska meleklerde vardir.”De ki, size vekil kilinan ölüm melegi caninizi alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.(Secde Suresi, ayet:11)
48-Bab-i Mesihat smanli devletind özellikle Yeniceri Ocaginin kaldirilmasindan sonra seyhülislamlarin resmi dairelerine verilen ad.
49-Beytülmal:Islam devleti hazinesi, maliye teskilati.
50-Bilal-i Habeş:Ümeyye bin halef`in kölesi idi.Aslen Habesli olup, annesi hamame , babasi ise Rebah ti.Künyesi Ebu Abdillah veya Ebu Abdulkerim. Bilal-i Habes , Ümeyye bin halef`i Bedir savasinda katletmisti.
51-Bi`set:Allah tarafindan Peygamber gönderilmesi.
52-Boykot yillari:Müşrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
53-Burak:Burak:Mirac sirasinda peygamberimizin bineginin ismi; Burak idi.
54-Beddua ve Lanet:Bir kimsenin basina kötü seyler gelmesi icin yapilan duaya beddua denir.Allah belani versin, tepe tepe üstüne gidesin, gidisin olur, dönüsün olmaz gibi sözler söylemek.Resulullah(sas) Efendimiz:“ben lanetci gönderilmedim“(Müslim, Birr,87)Yapilan bir lanetin(bedduanin) yerine vardiginda haksiz yere yapildigini görünce sahibine dönecegini haber verir.(Tirmizi, Birr,48;Ebu Davud, Edeb,45)
55-Bedir-Uhud-Hendek savaslari:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.Islam`da ilk savas burada yapilmistir.Bedir savasinda(624) 14 sehit,70 düsman kayip 70 de esir alinmistir.Uhut savasinda 70 sehit, 22 düsman ölmüstür. Hendek savasinda 6 sehit, 8 düsman ölmüstür.Uhut sehitlerinin cenaze namazlari kilinamamisti.Veda haccindan döndükten sonra Uhud sehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarini kildi
56-Belkis: Kur`an`da tevhid dinini kabul ettigi bildirilen Sebe meliki.Sebe hükümdarindan olan bir kadindir.Süleyman aleyhisselam zamaninda yasamis, onunla mektuplasmis, Hz.Süleyman aleyhisselamin davetini kabul edip putperestligi(günese tapmayi terketmis ve tek Allah inancina kavusmustur.
 

57-Bedir:Mekke ve Medine arasinda es-Safra vadisinin tarafinda bir subasi.Islam`da ilk savas burada cereyan etmistir.Bedir medine`ye 60 km. mesafededir.Hz.Peygamber ile 273-Beni İsrail:Hazreti Yakub Peygamberin lakabı israil idi. Oğullarına ve onun neslinden gelenlere de Beni İsrail veya İsrail Oğulları denilmektedir.On iki oğlu bulunmaktadır. En küçüğü Bünyamin ve Yusuf’tur. İsrail oğulları bu on iki oğlunun soyundan gelmektedir. İsrail oğullarına Kur’an-da önemli bir yer verilmektedir.
58-Berzah:Sözlükte“engel“ anlamina gelen „Berzah“, ölüm ile baslayip, yeniden dirilmeye kadar gecen sureyi ifade eden dini bir terimdir.Insanlarin ölüm anindan itibaren ruhlarin gittigi ve kiyamete kadar gecici olarak bulundugu yer.
59-Besmele:Rahman ve rahim olan Allah`in adiyla anlamina gelen „Bismillahirrahmanirrahim“ cümlesinin adidir.
 

60-Beytullah:Allah`in evi demektir.Kabe icin kullanilmaktadir.Kabe`ye Beytullah(allah`in evi) denilmesi, onun sirf Allah´a ibadet icin yapilmasindan , orada sadece Allah´a ibadet edilmesinden dolayidir.
61-Beytü`l-haram:Mekke`de Kabe`nin bulundugu sahadaki caminin adidir.Bu haram denilmesini o sahaya saygi ve tazim göstermek vacip oldugu icindir.Kendisine karsi saygisizlik caiz olmadigindan dolayi Mekke`de Belde-i haram denilmistir.
62-Beytülizze:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.
285-Beytül-Mamur:ssemada, icinde meleklerin ibadette bulundugu rivayet edilen mabed.Peygamberimizin , mirac hdisesinde 7.kat semada, mescid-i haram ve mescid-i Aksa`dan sonra ugradigi, meleklerin kiyamete kadar hayatlarinda bir defa sira gelerek tavaf ettikleri 7.kattaki mescidin adi.
63-Beytülmal evlet hazinesi, devlete ait mal varliginin bütününü ve bununla ilgili idari-mali kurum.
64-Bezm-i Elest:Allah`la yaratilislari sirasinda insanlar arasinda yapildigi kabul edilen sözlesme icin kullanilan bir tabir.Cenab-i Hak, ruhlari yarattigi zaman „Ben sizin Rabbiniz degilmiyim?“ diye sormustur.Bu soruya ruhlar, “Evet, sen bizim Rabbimizsin” diye cevap vermistir.Iste bu sahit tutma olayina”Bezm-i Elest” adi verilmistir.
65-Bi`dat:Resulullah`in sünnetine, dini hükümlerine, sahabe ve tabiinin hepsinin görüslerine muhalif olarak sonradan meydana gelen görüs ve amel anlamina gelinr.
66-Bi`set-i Muhammediye eygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
67-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
68-Cin Mescidi(Mescid-i Cin):cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
69-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
70-Caiz:Yapilmasindan dini bakimdan bir sakinca olmayan seydir.
 

71-Calut:Hz.Davud tarafindan öldürülen ünlü bir savasci.
72-Cebrail: Ilahi emirleri meleklere ve peygamberlere ulastiran vahiy melegi.Dört büyük melekten birinin ismi olup,Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.Kur`an`da bu melegin ismi Cibril,Ruhu`l-Kudüs, Ruhu`l-Emin, Ruh ve Rasul seklinde gecmektedir.cebrail, Peygamberimize asli seklinde iki kere görünmüstür.Biri Hira magarasinda ilk vahyi getirdigi zaman, digeri de Mirac`da“Sidretü`l-Münteha“ da gercejklesmistir. Bazen de Rasulullah`a insan sekilinde ashabtan yüzü nurlu olan Dihye el-Kelbi suresinde görünmüstür.(Dini Kavramlar Söz.DiB.Sh.85)
73-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
74-Cebel-i Tur(Tur-i Sina):Hz.Musa`nin Allah ile bir nevi mulakatta bulundugu mahaldir.
75-Cebel-i Sevr eygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
76-Cehennem:İnkarcilarin ve günahkarlarin ahirette cezalandirilacaklari yer.
77-Celle celalühü `nun sani yücedir.Allah Teala hakkinda kullanilan bir saygi ifadesi.
78-Celle Şanuh:”Sani yüce olsun.” Manasinda Allah fafzinin gectigi yerde zikredilen bir saygi ifadesi.
79-Celse:Iki secde arasi oturmaktir.Namazda iki secde arasinda bir defa „sübhane rabbiyel-azim“ diyecek kadar oturmaya denir.Bu oturus, namazin tadil erkenindandir.
80-Cenaze namazi:Cenaze namazi farz-i kifayedir.Rükünleri;4 tekbir, kiyamdir.Vacipleri; Namazin sonunda iki tarafa selam vermekten ibarettir.Cenaze namazinin sünnetleri;Cenaze namazi kildiracak imamin cenazenin gügsü hizasinda durmasi, sübhane duasini okumasi,Allahümme salli ve barik dualarini okumasi,ölü icin dua etmesi.Cenaze ve tilavet secdesinde gülmekle abdest bozulmaz, cenaze namazi ve tilavet secdesi bozulur.Cenaze namazinda cemaat sart degildir.YALNIZ BIR KADIN BILE KILSA NAMAZ SAHIHTIR:
81-Cehennem:Kelime olarak“ derin kuyu“ anlamina gelir.Ahirette kafirlerin sürekli olarak, günahkar mü`minlerinde

günahlari ölcüsünde gecici olarak cezalandirilacagi azap yeridir.

82-Cem-i takdim:Vakti girmemis bir namzi, vakti giren bir namazla beraber kilmaktir.Hanefi Mezhebinde yalniz hac mevsiminde arefe günü Arafat`ta, ögle vaktinde kilinir.
83-Cem-i Tehir:Vakti cikan namazi, vakti giren namazla birlikte kilmaktir.Hacda Arafat dönüsü aksam namazi, bilerek geciktirilip yatsi namazi ile yatsi vaktinde ve Müzdelifede kilinir.
81-Cehennem:Kelime olarak“ derin kuyu“ anlamina gelir.Ahirette kafirlerin sürekli olarak, günahkar mü`minlerinde günahlari ölcüsünde gecici olarak cezalandirilacagi azap yeridir.
82-Cem-i takdim:Vakti girmemiş bir namazi, vakti giren bir namazla beraber kilmaktir.Hanefi Mezhebinde yalniz hac mevsiminde arefe günü Arafat`ta, ögle vaktinde kilinir.
83-Cem-i Tehir:Vakti cikan namazi, vakti giren namazla birlikte kilmaktir.Hacda Arafat dönüsü aksam namazi, bilerek geciktirilip yatsi namazi ile yatsi vaktinde ve Müzdelifede kilinir.
84-Cennet: Müminlerin ölümden veya kiyametin kopmasindan sonra sonsuz mutluluk icinde yasayacaklari yer.Kelime olarak „bahce, bitki ve sik agaclarla örtülü yer“ anlamina gelir.Cesitli nemetlerle bezenmis olan mü`minlerin icinde ebedi kalabilecekleri ahiret yurdudur.
85-Cihar-i Yar-i Güzin:Farsca 4 anlamina gelen cihar,dost dost anlamina gelen güzin kelimelerinin birlesmesinden meydana gelmistir.4 seckin dost, 4 halife, Hülefa-i Raşidin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali (radiyallahu anhum).
86-Cizye.Islam devletindeki gayri müslim tebaanin erkeklerinden alinan bas vergi.
87-Cudi dagi:Kur`an-i Kerim`e göre Hz.Nuh`un gemisinin tufandan sonra üzerine oturdugu dag.
88-Cüneydi Bagdadi:Ilk devir sufiligin en güclü temsilcilerinden olan meshur sufi.
89-Cüz:Kur`an-i Kerim`in yirmi sayfadan olusan otuz bölümünden her biri.
 

90-CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM:
Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Buna Cibrîl, Rûh-ul-emîn, Rûh-ul-kuds, Nâmûs-ı ekber de denir.
91-Çilehane:Tekkkelerde cile doldurulan yer, çile çekilen yer.
92-Dabbetü`l-arz:Kiyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen yaratik.
93-Daru`l-Erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
94-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
95-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
96-Dendan-i Seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
97-Düldül:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.
98-Darülhadis :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
99-Darülhikme:Fatimilerin propaganda amaciyla Kahire´de kurdugu kütüphane.
 

100-Daru`n –Nedve:Mekke sehri meclisi.
101-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
102-Ebu Hanife:Hanefi mezhebinin imami, büyük müctehid.
103-EBU HANİFE (80/150 – 700/767):İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı.
104-EBU YÛSUF (113/731-183/798):
Hanefî mezhebinin imamı Ebû Hanife’den sonra gelen büyük Hanefi fâkihi .
Adı Ya’kub b. İbrahim el-Ensârî’dir. Irak bölgesinin fâkihi kabul edilen Ya’kub 113/731 yılında Kûfe’de doğdu. Yûsuf adlı bir oğlu bulunduğu için Ebû Yûsuf (Yûsuf’un babası) lakabıyla meşhur oldu
105-EDİLLE-İ ERBAA Dört delil: Kur’ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas.
Edille, delil kelimesinin çoğuludur. Erbaa dört demektir. “Dört delil” anlamına gelir. Bu tâbir İslam hukukunda fıkhın dayandığı dört ana kaynağı ifade eder. Bunlar; Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas
106-EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
İmâm-ı Â’zam ve bu iki büyük öğrencisi mezhebin tedvin edilmesi ve içtihadlarını ihtiva eden temel eserler kaleme alarak sonradan gelen öğrencileri ve mezhep mukallidlerine büyük çapta bir ilmî miras bırakmalarından dolayı onlar hakkında bu tâbir kullanılmış ve “mezhebin üç büyük imamı” ünvanı verilmiştir.
106-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
107-Ecel:her canlinin hayatinin sona erecegi zaman.
108-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
109-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
110-Eda:Bir namazi vaktinde kilmaya eda denir.
111-Ehl-i Kible:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabull eden kimselerdir.
 

112-Ehl-i Sünnet:Hz.peygamber ile ashabin dinin temel konularinda takip ettikleri yolu benimseyenler anlaminda bir tabir.Inanc konularinda Kur`an ve Sünneti esas alan ekol.Ehl-i Sünne495-Elhamdülillah:Allah`a hamd olsun.
113-Emin:Islamiyetten önce Hz.Peygambere verilen sifatlardan biri
114.Emir Buhara(ö.922/1516):Islam`da ilk naksibendi tekkesini kuran mutasavvauf.
115-Emir Sultan(ö.833/1429):Bursali meshur sufi,Yildirim Beyazid`in damadi.
116-Emirü`l-Müminin:Islam tarihinde Hz.Ömer`den itibaren devlet baskanlarina verilen unvan..
117-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
118-Enbiya:”Nebi” kelimesinin coguludur.Nebi ise Peygamber demektir.
119-Ensar eygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
 

120-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
121-Eshab-i Hicr:Salih peygamberin gönderildigi kavim.
122-Esmaü-Hüsna:Allah`in güzel isimleri ve sifatlari.Allah`a ait olan en güzel isimler.bunlar 99 tanedir.
123-Eshuru`l-hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
124-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
125-Estahfirullah:Hamd Allah`a aittir, Allah`a hamd olsun.
126-Fikhu`l Ekber:Ebu Hanife`ye nisbet edilen risalesi.
127-Fikih:Islam ibadet ve hukuk ilmi.
128 -Fukaha-i Seb`a:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
129-Fütüvvetname:Ahilerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki ve psikolojik öğretiler içeren eserlere Fütüvvetname adı verilmektedir.
130-Ganimet:Gayri müslimlerden savas yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
131-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
132-Hacer-i Esved:Kabe`nin kapisinin yanindaki duvarda, yerden 1,5 metre yükseklikte bulunan mübarek tas. Bu tas Kabe`nin ilk yapildigi zamandan, yani Hz.Ibrahim(as) zamanindan kalmistir.
133-HADİCE, HATİCE (r.a) :Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki.
134-Sünnetullah: Allah’ın hükmü ve yasaları
135-Halime:Hz.Peygamberin süt annesi.
136-Hamdele:el-Hamdülillahi Rabil alemin cümlesinin kisaltilmisidir.Anlami, hamd alemlerin Rabbine mahsustur
137-HANNÂNE:Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili bulunan hurma kütüğü.
138-Havaici asliye:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.
139-Harem:Mekke ve Medine sehirleriyle cevrelerindeki belirli bölgeler icin kullanilan terim.
 

140-Haremeyn:Mekke ve Medine sehirleri birlikte ifade eden tabir.
141-Hasan:Hz.Peygamberin torunu.Hz.Fatima ile Hz.Ali`nin büyük oglu.
142-Haset:Baskalarinin sahip oldugu imkanlari kiskanma anlaminda bir terim.
143-HÂTEMÜ’L-ENBİYÂ :”Peygamberlerin sonuncusu” anlamında Rasûl-ü Ekrem Efendimizin vasıflarından biri.
144-Humeyra eygamber Efendimizin, Hz.Aise validemize verdigi lakab.
145-Hutbe:Cuma ve bayram namazlari basta olmak üzere bazi ibadet ve merasimlerin icrasi esnasinda topluluga hitaben yapilan konusma.Hutbenin vacipleri:Hatibin taharet üzere bulunmasi, avret sayilan yerlerini örtülü olmasi ve hutbeyi ayakta okumasi.
146-İbadet:Ibadet, Allah`a kulluk etmek, saygi göstermek ve O `nun bize verdigi nimetlere sükretmektir.Dini mana da ise, namaz, oruc, zekat ve hac gibi dini görevlerimizi kapsamakla beraber Allah`in bizden yapmamaizi istedigi her türlü güzel is ve davranis, bütün dini ve
a hlaki görevleri yerine getirmektir.
147-İcmal-i iman:Inanilmasi gereken dinsel esaslara toplu olarak inanmaya denir.
148- Ihsan:Allah`a onu görür gibi ibadet etmesidir.
149-İftar rucu acmak anlaminda fikhi terimi.
150-İlham:feyiz yoluyla insanin kalbine ulasan bilği.
151-İrhas:Hz,Peygamberin Peygamberliginden önce, ondan sadir olan olaganüstü durumlardir.
152-Islam`in ilk emri:Islam`in ilk emri „Oku“ emridir.
153-KÂBE-İ MUAZZAMA:Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi
 

154-Kadir Gecesi:Kur`an-i Kerim`in indirildigi gece
155-İftira:bir kimseye işlemdigi bir suçu isnat etme anlamında ahlak terimi.
156-Kameri aylar:Hicri senenin 12 ayi(arabi aylar) hicri takvim de kullanilan kameri aylarin adlari sirasiyla sunlardir:Muharrem,safer, rebiulevvel, rebiul ahir,cemaziyel evvel , cemaziyel ahir, recep, şaban , ramazan , şevval, zilkade, zilhicce.
157-Kanaat:Elindekine razi olma, azla yetinme ahlak terimi.
158-Kandil:Müslümanlarca mübarek sayilip kutlanan özel geceler
 

159-Kasva:Hz.Peygamberin devesi.
160-Kasr-i Salat(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir.
161-Kavame:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
162-Kader:Cenab-i Hakk`in kainatta mevcut her seyin bütün özelliklerini ezelden bilip takdir etmesidir.
163-Kaza:Ilahi takdirin zamani gelince gerceklestirilmesi anlaminda bir terim.Ezelde takdir ve tayin edilen seylerin zamani gelince ve ne sekilde olacagini ezelde takdir edildigi sekilde, Allah tarafindan meydana getirilmesi.
164-Kelime-i tevhid:İman esaslarinin özünü ifade eden cümle icin kullanilan bir tabir.La ilahe illallah Muhammedün resülüllah:Allah`tan baska hicbir ilah yoktur, Hz.Muhammed Allah`in elcisidir.
165-Kelime-i şehadet: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed`en abdühü ve Resülüh sözleridir.
166-Keramet:Velilerden zuhur eden olaganüstü hal.
167-Kerbela:Irak`in Bagdat sehrine 100 km. Mesafede bulunan Kerbela,Hz.Hüseyin`in türbesinin bulunmasindan dolayi Siilerce kutsal sayilan sehir.
168-Kerremallahu Vecheh:Hz.ali icin kullanilan“Allah yüzünü ak etsin“ anlaminda bir dua ve saygi sözü.
169–Lafzi Celal:Allah ismi icin kullanilan bir tabir.
170-Lihye-i Serif eygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim.
271-Livaü`l hamd:Insanlarin kiyamet günü altinda toplayacaklari Hz.Peygamber`e ait sancaginin adi.
172-Lihye-i serif :Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
174-Livaü´l-Hamd eygamberimizin ahiretteki sancagi.
175-Lut(as):Ibrahim Aleyhisselamin yegeni, Harran oglu, Kur`an`da ismi gecen peygamberlerden biri.
176-Magfiret:Günahlarin Allah tarafindan bagislanmasi anlaminda bir terim.
 

177-Mahşer:Kiyamet gününd insanlarin ve bütün canlilarin toplanacaklari ve dünyada yaptiklari iyi ve kötü davranislarinin hesaplarini verecekleri yer.
178-MEDRESE:İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.
179-MESBÛK:Cemâatle namaz kılınırken imâma birinci rek’atte yetişemeyen yâni ilk
180-MESNEVÎ:Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (kuddise sirruh) yirmi altı bin beytten meydana gelen ve altı defter olan meşhûr eseri.
181-Mezahib-i Erbaa ört mezhep;Hanefi,Şafii,Maliki ve Hanbeli.
182-Mevlid-i Nebi:Hz.Muhammed`in dogumu.
183-Mihca:Bedir savasindaki ilk sehittir.
147-Mina.Hz.Peygamber ile Medineliler arasinda gerceklesen 1. ve 2.ci Akabe biatlarina sahne oldu.
184-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
185-Muhammed-ül Emin ogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
186-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
187-Mahya:Hz.Peygambere salatü selam getirilen meclis;zikir meclisi.
188-Makam-i Mahmud eygamberimizin cennetteki makami., sefaat makami
189-Makam-i Mahmud:Hz.Peygamberin kiyamet gününde sahip olacagi manevi konumu ifade eden bir terim.
190-Ma`rifet-i Nefs:Kisinin kendini bilmesi anlaminda bir tasavvuf, ahlak ve felsefe terimi.
191-Marifetname:Ibrahim Hakki Erzurumi`nin(ö.1194/1780) basta ahlak ve tasavvuf konularina yer veren cok yönlü eseri.
192-Mazmaza:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
193-Mes`ar-i-Haram:Müzdelide de simdi üzerinde mescid bulunan yer.
 

194-Mezahib-i Erbaa(Dört mezhep):Hanefi, safii, maliki, hanbeli.
195-Medrese:Islam tarihinde egitim ve ögretim kurumlarinin genel adi.
196-Mendup:Hz.Peygamber`in ara sira yapip, bazen de yapmadigi seye denir.Mendub`a müstehap da denir.
197-Merhaba:Bolluk, rahatlik, huzur ve afiyet temennisi iceren bir selamlasma sözü.
198-Metaf:Tavaf edilen yer demektir.
199-Minare:Ezan okunan yere minare denirMinâre ilk defâ Mısır vâlisi Mesleme bin Mahled tarafından hazret-i Muâviye’nin emri ile yaptırılmıştır. (İbn-i Âbidîn)
200-MİNBER:Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.
200-Müezzin:Ezan okuyan kimseye müezzin denir.
201-Mevsim:haccin eda edildigi zamana “Mevsim” denir.Zilhiccenin ilk 10 günü kastedilir.
202-Meyyit:Ölü demektir.Gasl-i meyyit; ölüyü yikamak.
203-Mihrab:Islam sanatinda cami, mescid ve namazgahlarda kibleyi ve imamin namaz kildirirken duracagi yeri gösteren mimari eleman.
204-Mikail:Kur`an`da adi gecen 4 büyük melekten biri.
205-Milel ve Nihal:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
206-Mina:Mekke yakininda bazi hac menasikinin icra edildigi yer.
207-Mubah:Mükellefin yapip yapmamakta serbest oldugu seye denir.
 

208-Mültezim:Hacer-i Esved ile Kabe kapisi arasindaki yer.
209-Mü`min:Islam dinine gönülden inanan, bu inancini acikca söyleyen ve Islam dininin kurallarina göre yasamaya calisan kisilere mü´min denir.
210-Müdrik:Imama birinci rekatta yetisip imamla beraber selam vererek namazi tamamlayan kimseye denir.
211-Müsned:Hadislerin onlari rivayet eden sahabe adlari altinda gruplandigi kitaplar
212-Müteşabih:Kur`an-i Kerim de mana ve lafiz bakimindan tevile elvirisli olan ayetler.Birbirine benzeyen cesitli manalara alinabileck, yoruma acik benzesik ayetlerdir.
213-Mu`cemler:Aler-Rical üzerine tasnif edilen kitaplardir.Ravilerin adlarina göre alfebetik olarak düzenlenen eserlerin genel adi.
214-Mucize:Allah`in izniyle peygamberler tarafindan gösterilen olaganüstü sey.
215-Muhaddis:Hadis alimi, hadis nakil ve rivayet eden.Hadisleri ögrenip rivayet etmekle mesgul olan kimse.
216-Muhadramun:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.Cahiliye döneminde ve Islam döneminde yasadigi halde Hz.Peygamberi müslüman olarak göremeyen kimselere verilen ad.
217-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
218-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
219-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan ayetler.
119-Muharremat:evlenmesi haram olan kadinlar anlaminda fikih terimi.
220-Müktedi: 3 cesittir,Müdrik, lahik, mesbuk.
221-Mukarrebun ve Illiyyun aima Allah`i tesbih eden ve anan Allah`a cok yakin ve O`nun katinda serefli mevkii bulunan meleklerdir
222-Muhrim:Ihrama giren kimse.
223-Muhsar:Hac yapmaktan mennedilen kimseye denir.
224-Mutasavvuf:Tasavvuf bilgisine , ilmine sahip olan, vakif bulunan kimse;tasavvuf görüsünü, yolunu benimseyen kimse,ve yolla Hakk`in yakinligini kazanmaya calisan kisi
 

225-Na`t:Hz.Peygamberin sefaatina kavusmayi ümit ederek O`nu övmek , yüce özelliklerini anlamak amaciyla yazilan siirlere na`t denir.
226-Nakibül-Esraf smanlida Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayitlarini tutan kisilere“Nakibül-Esraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Esraflik deniliyordu.Bu amacla osmanli devletinde ilk tayin edilen Emir Buharinin talabelerinden olan Seyyid Ali bin Muhammed`dir.Yildirim Beyazit zamaninda tayin edilmistir.(Islami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
227–Nass ini bir terim olarak – genis anlamiyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
228-Naziat Süresi:Kiyamet gününü , ahiret alemini, öldükten sonra tekrar dirilmeyi, inkar edenlerin akibetini;Hz:Musa(as)`yi yalanlayan Firavunun acikli akibeti ile ahirette ugrayacagi mücazati haber verilmektedir.
229-Nebe süresi:Insanlari ahiret ahvalini düsünmeye tesvik eder.
230-Nebi:Kendine kitap indirilmeyen ve kendilerinden önce gönderilen peygamberlerin yolundan giden peygamberlere nebi denir.
231-Neticetü`l-Fetava:Seyhülislam Dürrizade Mehmet Arif Efendi`nin(ö.1215/1800) fetvalarini toplayan eseri.
232-Nevadir ve`z –Ziyadat:Ibn Ebu Zeyd el –Kayrevani`nin (ö.386/996) Maliki fikhina dair ansiklopedik eseri.
233-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
234-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin ahabe.
235-Nihal:Islami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler icin genel olarak Nihal terimi kullalir.
236-Nikahin rüknu:Nikahin rüknu icab ve kabuldur.
 

237-Nikab: Kuli le Hak arasina giren, asiki masuktan ayiran engel; ilahi hakikatlerin salikin kalbinde tecelli etmesini önleyen maddi suretlerin izi anlaminda tasavvuf terimi.
238-Nisab:Zekat yükümlülügünde esas alinan zenginlik ölcüsü anlaminda fikih terimi.Zenginlik icin en düsük ekonomik varliga denir.Nisap miktari mallarin cinsine göre degisir.
239-Niyaz:Allah`a yalvarip yakarma , dua etme anlaminda bir tasavvuf terimi.
240-Niyet:Kesinlik kazanmis ve bir fiilin islenmesine yönelmis irade anlaminda fikih terim.
241-Nizam:Kainatin yapisinda bir düzen ve bilincli tasariminin bulundugunu ifade eden terim.
242-Nizamiye medresesi:Nizamülmül tarafindan basta Bagdat olmak üzere Büyük Selcuklu hakimiyetindeki cesitli s ehirlerde kurulan medreseler.
243-Nizamülmülk:Büyük selcuklu veziri, Ortacag islam dünyasinin en basarili devlet adamlarindan.
244-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
245-Peygamberimizin annem dediği kadınlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
246-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, teblig.
247-Peygamberimizin defni:Hz.ise diyorki;Hz.Peygamber acik bir yere defnolunmadi.Çünkü acçk yere defnedilmis olsaydi, halkı, O`nun mezarini tazim etmekten men`etmek çok müskül olurdu.
2488-Peygamberimizin doğum gününün kutlanmasi eygamberimizin doğum gününün h.4. asirdan beri kutlandigi bilinmektedir.Fatimiler bunun yaninda Hz.Ali,Fatima,Hasan,Hüseyin ve halifeleri icinde mevlid(dogum yil dönümü) merasimleri yapilirdi.
249-Peygamberimize düsmanlik edenler eygamberimize en cok düsmanlik yapanlar; Ebu Leheb:Ismi Abduü`l –Uzza`dir. Peygamberimizin öz amcasi. Ebu Cehil:Ismi Amr b.Hisam`dir.Ammar b. Yasir`in annesini öldüren budur.Bedir harbinde öldürülmütür.Velid b. Mugire´nin yegenidir.Velid b.Mugire;Meshur islam komutani Halid b. Velid`in babasi.Künyesi Ebu Abd-i Sems`dir.Ümeyye Ibni Halef ile kardesi Übey;Ümeyye, Bedir savasinda öldürüldü.As b. Vail;Amr b.As`in babasidir.Ölümü ise, bir defa esegine binmis gidiyordu.Mekke civarinda bir dag gecidinden gecerken esegi onu yere düsürdü ve babacigini isirdi. Bu yaradan bacagi sisti ve ondan öldü.Nadr b.Haris, Esved b. Abd-i yagus, Haris b,.Kays,Züheyr Ibn-i Ebi Ümeyye, Ukbe Ibn-i Ebi Muayt, Esved Ibn-i Muttalib, Mu`tim b. Adiy.
 

250-Peygamberimizi bize tanitan kitaplar:Kur`an-i Kerim,Megazi kitaplari, delail Kitaplari,Islam tarihi,Semail kitaplari.
251-Peygamerimizin Kuba`da misafir kaldigi ev:Hicret esnasinda Peygamberimiz Kuba `da Külsüm b.Hidmi`nin misafiri oldu.Peygamberimiz Medine`ye hicret edince;Halid b. Zeyd`e misafir oldu.
252-Peygamberimizin soyu eygamberimizin soyu Hz.Ismail`in torunlarindan Adnan`a kadar uzanir.
 

253-Peygamberimizin egitim ve ögretimde kullandigi yöntemler;Anlatim yöntemi, soru-cevap yöntemi,Örnek olay yöntemi, tartisma yöntemi,yaparak, yasayark ögrenme-ögretme metodu.
254-Peygamberimizin Harpleri:Rasul-i Ekrem devrinde Islam harplerini 3 bölümde mütaala edelir:
a)Müsriklerle yapilan İslam harpleri.
b)Yahudilerle yapilan İslam harpleri.
c)Hiristiyanlarla yapilan İslam harpleri(Mute, Tebük)

30

Temmuz
2012

Diyanet mbst Hazırlık İlmihal Bilgileri-5

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  295 Kez Okundu

1. Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulştıran ilahi bir kanundur.
2. Dinler 2 kısma ayrılır.
3. İslam dininin özellikleri:İslam dini son dindir.İslam dininin değişmeyen esasları vardır.İslam dini evrensel bir dindir.
4. Genel olarak mezhepler 2 kısma ayrılır.
5. Maturidiyye itikadi mezheplerden biridir.
6.Ehl-i sünnet, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” denildiği de olur.
7. Hanefi Mezhebi ameli mezheplerden biridir.
8. Maturidiyye mezhebinin kurucusu ;Ebu Mansur Maturidi (Muhammed)
9.Dinin asıl kaynakları:Kitap Sünnet .
10. Sünnetin bölümleri:Kavli Sünnet, Fiili Sünnet ,Takriri Sünnet
 

11. İman, ümitsizlik halinde olmmalı,imanın sahih ve makbul olmasının şartlarından birisidir.
12. İman yönünden insanlar kaça ayrılır ? 3 kısma ayrılır.
13.Amentü: “Ben Allah’a Allah’ın Meleklerine, Allah’ın Kitaplarına, Allah’ın Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere inandım”.
14. Allah’ın zati sıfatları:Vücud,Kidem,Beka,Vahdaniyet, Muhalefün Lil Havadis, Kıyam Binefsihi.
15.Allah’ın subuti sıfatları:Hayat,ilim,semi,basar ,irade,kudret,kelam ,tekvin.
16. Muhalefetün Lil Havadis “Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesi”
17. Dört büyük melek:Cebrail,mikail,israfil,azrail.
18. Mikail:Tabiat olayları ile ilgili görevleri bulunan melek
19. Kur’anı Kerimde ismi geçen 25 Peygamber bulunmaktadır.
20. Münkereyn:Öldükten sonra insanlara soru soran melekler
 

21.Rıdvan:Cennette görevli olan melek.
22. Malik:cehennemde görevli olan melek.
23. Dört büyük kitap: Tevrat,zebur, incil, Kuran.
24.Sahifelerinin verildiği Peygamberler:10 sahife adem aleyhisselama, 10 sahife İbrahim Aleyhisselama,30 sahife İdris aleyhisselama,50 sahife Şit Aleyhisselama.
25. Kur’anı Kerim miladi ,Hira Mağarasında, 610 Ramazan ayında indirilmiştir.
26. Kur’anı Kerim ,Hz.Ebubekir zamanında bir kitap haline getirilmiştir.
27. Kur’anı Kerim , Hz.Osmanın Halifeliği zamanında ve Zeyd bin Sabid’in Başkanlığında çoğaltılmıştır.
28. Kur’anı Kerim,22 yıl 2 ay 22 günde tamamlanmıştır

 29. Resul:Kendisine kitap indirilen Peygambere denir.
30.Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlar:Sıdk,emanet, fetanet, ismet ,tebliğ.
31. Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri olağan üstü olaylar, keramet ise velilerin istenmeden gösterdikleri harikulade olaylar.
32. Kıyamet ne zaman kopacağını,Allah’tan başka kimse bilemez
33. Mahşer :Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir
34. Sırat nedir :Cehennem üzerine kurulmuş kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür.
 

35. Tevekkül: İnsanın Allah’a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır.
36. İbadet çeşitleri;Bedeni ibadet, malı ibadet,hem bedeni ve mali ibadet.
37. Aşağıdakilerden hangisi islam’ın esaslarından biri değildir.?Ahirete inanmak
38. Necaset 2 ayrılır .
39. FarzDinen yapılması kesin delillerle emredilen şeyler
40. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir ? Ağzı ve burnu bir yıkamak
41. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerindendir.?Hiçbiri
42. İbadet : Allaha saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek
43. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerinden biridir?Hiçbiri
 

44. İstinşak : Buruna üç kez su çekmeye
45. Meshin müddeti misafirler için 72 saattır.
46. Mukimler için meshin müddeti 24 saattır.
47. Adet halinin en azı 72sattır.
48. kadınlar en erken 9yaşında adet görmeye başlar ve en geç 55yaşında adetten kesilebilir
49. Nifasoğumdan sonra kadının rahminden gelen kandır
50. Lohusalığın en çoğu 40gündür .
51. Sehiv secdesi :Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
53. Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz ?Tesbih namazı
54. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ? Sübhanekeyi okumayı terketmek
55. Müdrik :namazın her rekatında imam ile kılana denir
56.Lâhik:İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik denir.
57.Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
 

58.Hanefî mezhebi eserlerinde rükûda “tuma’nîne”nin, rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta beklemenin (kavme) ve iki secde arasında bir süre (“sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar) oturarak beklemenin (celse) sünnet olduğu kaydedilmekle beraber kuvvetli görüşe göre bunlar ta`dîl-i erkânın birer boyutu olmak bakımından vâciptir.
59.İstibrâ ve İstincâ:Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde “istibrâ” denilir.literatürde “istincâ” terimiyle ifade edilen temizlik yani büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği de müslümanın hayatında ayrı bir önem taşır.
60.Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder.
 

61.Necâset, hakiki ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye “necis” tabir edilir.
62.Fıkıh literatüründe “tahâret” her iki tür temizliği de içine alan geniş bir kapsama sahipken maddî kirlilik genelde “necâset”, hükmî kirlilik de “hades” terimleriyle ifade edilir. Beden, elbise ve namaz kılınacak yerde bulunan, namaz ve benzeri ibadetlerin sıhhatine de engel olan hakiki yani maddî pisliklerden temizlenmeye “necâsetten tahâret”, abdestsizlik ve cünüplük gibi hükmî kirlilikten temizlenmeye de “hadesten tahâret” denilir. Her iki tür temizlik de namaz ve benzeri ibadetlerin ön şartı konumundadır.
63. Kur’anı kerimde 14 surede secde ayeti vardır .
64. Mesbuk:İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir .
65. Cuma namazının hükmü Farz
 

66. Her iki hutbeyide fazla uzatmamanın hükmü Sünnet
67. Bayram namazında okunan hutbenin hükmü Sünnet
68. Her iki hutbeyi fazla uzatmamanın hükmü Sünnet
69. Kurban bayramındaki farz namazların arkasından getirilen teşrik tekbirlerinin hükmü Vaciptir
70. Sehiv secdesi nedir?Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
72. İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü Mekruhtur
73. Kur’anı kerimde kaç surede secde ayeti vardır ?14
74. Secde ayetinden sonra kaç defa secde yapılır?1
 

75. Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması :Vatan-ı asli,Vatan-ı İkame
Vatan-ı sükna
76.Vatani Sükna: İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere denir .
77. Teravih namazının kadınlar açısından hükmü Sünnet
78. Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekat kaç rekat kılmış sayılır.
79. İma ile namaz kılmak demek,namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
80. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?Böyle namaz namaz olmaz
81. Kaza Namazı:Vaktinde kılınmayıp vakit dışında kılınan namaza ne namazı denir.
82. Seferde kazaya kalmış namazlar daha sonra mukim iken Dört rekatli farzlar iki rekat olarak kaza edilir.
83. Teheccüd namazının hükmü Menduptur
 

84. Tahıyyatül Mescid namazı Her cami ve mescidlere girildiğinde Allah’ı ta’zim için kılınır
85. Tesbih namazının bir rekatında 75 tesbih vardır.
86. İstihare namazının hükmü Mendup
87. Iskat-ı Salatın hükmü; Hiçbir geçerliliği yoktur
88. Husüf namazı :Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
89. Şehit :Allah yolunda öldürülen müslümana
90. Kabir ziyaretinin hükmü kadınlar Menduptur
 

91.Rikâz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eder.
92.Zekât usul (baba, anne, dede, nine) ve fürûa (çocuk ve torun) verilemez.
93.”el-emvâlü’l-bâtına” (gizli mallar),”el-emvâlü’z-zâhire” (açık mallar)
94.Mescid:Camiden küçük, içinde Allah’a edilen kutsal mekan
95.Kuba Mescidi,Peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir
96. Aşağıdakilerden hangisi mescidlerin en faziletlilerinden değildir? Mescid-i Dirar
97. Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü Vaciptir
99. Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Fidye verirler
100.Iskat-ı savm, birinin sağlığında iken yerine getirmediği oruç borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesi, düşürülmesi anlamına gelmektedir.
101.Fıkıh terimi olarak itikâf, bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir.
102. Rü’yet-i hilâl (hilâlin görülmesi)ünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesi mümkündür. Buna “ihtilâf-ı metâli`” yani ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi denilir.
 

103.REVÂTİB SÜNNETLER:Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler (Farzlara Tâbi Olan Nâfile
104.Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vâciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir.
105.Revâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar ise sünen-i regaib adını alır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır
105.Keffaret: Kasten bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya 60 gün peş peşine tutulan oruca denir.
106. Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan 1460 gr
107. Altının nisap miktarı 80,18 gr.
108. Altın, gümüş ve ticaret mallarındaki zekat %(yüzde) kaçtır? % 2,5
109. Miskin:Hiçbir şeyi olmayan kimseye denir .
110. Arafatta vakfeye durmanın hükmü Farz
111.Telbiye; “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni`mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek” sözlerini söylemekten ibarettir (Anlamı: Davetine sözüm ve özümle geldim ım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın).
 

112.Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; a) Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, b) Özel vakit, c) Özel mekândır.
113. Say etmenin hükmü Vacip
114. Say’ı dört şafttan sonra yediye tamamlamanın hükmü Vacip
115. Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
116. Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü Sünnet
 

117. Mikat-ı ihramsız geçmein cezası :Bir koyun kurban etmek
118. Hedy :Hac ve umrede kesilen kurban
119. İhsar :Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına ihsar denir.
120.Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır.
121. Kurban kesmenin hükmü Vacip
122. Akika kurbanı Doğan çocuk için kesilen kurban.
123.Yemini amus:Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek .
124. Bir şeyin helal veya haram olduğunu tespit eden Allah’u Teala
125. Leş :Kendiğinden ölmüş hayvana denir.
126. Lukata : Buluntu eşyaya denir.
127. Kulun hatasından dönüp Allaha yalvarmasına tevbe denir

30

Temmuz
2012

Diyanet mbst Hazırlık Dersleri Kılavuz Terimleri-6

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  375 Kez Okundu

ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH:Hz.Peygamberimizin babasi(ö.570)Hz.Peygamberimizin eşi Hz.Hatice`den olan çocugu.Peygamberimizin babası.Abdullah`ın annesi Fatima bint-i Amr.Abdullah evlendiginde 24, esi Amine Hatun 14 yasinda idi.Dügün kiz evinde yapildi.Arap adeti üzere 3 gün güvey kizin evinde kaldiktan sonra hayat arkadasini alarak evine geldi, yerlesti
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULMUTTALİB Peygamberimizin dedesi . (ö.577) P eygamberimizin dedesi. Abdulmuttalib`in asıl adı, Şeybe`dir
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ACBÜZZEHEB( Kuyruk sokumu kemiği)::İnsanın ilk yaratılışında ve öldükten sonraki dirilişinde bedenin özünü oluşturduğu kabul edilen madde. Peygamber Efendimiz (asm): “Bütün Âdemoğullarını toprak yiyecektir, acbüzzeneb müstesnâ. Her Âdemoğlu bundan yaratılmıştır ve bundan terkib olunacaktır” buyurmuştur.( İbni Mace, Zühd, 32
ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi.
ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
ADEM: İlk insan ve ilk peygamber.Bütün insanlarin atasi oldugu icin „ Ebu`l beser „(beserin babasi ) diye anilir.
ADN:Cennetin en yüksek mevkiine veya degisik yerlerinin tamamina verilen ad.
AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
AHİRET HAYATI :D ünyadaki canlilarin ölümü ve dünyanin baska bir dünyaya dönüsümünün ardindan canlilarin tekrar diriltlmesi ile baslayan yeni hayat.
AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
AHKAMÜ`S-SULTANİYE:Klasik İslam hukuk literatüründe devlet idaresiyle ilgili hükümler” manasinda kullanilan bir terim.
AHVAL-İ ŞAHSİYE dar anlamda aile hukuku, genis anlamda kisiler, aile ve miras hukuku iliskilerini ifade eder.
AHKAM :Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir. Surre alaylarinda görevli olan kisilere verilen unvan
AHLAK :Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür. Ruhumuza yerlesip aliskanlik haline gelen davranislarimiza ahlak denir.
AHMET YESEVİ Orta Asya Türklerinin dini, tasavvufi hayatında geniş tesirler icra eden ve « pir-i Türkistan » diye anılan mutasavvif- sair,Yeseviyye tarikatının kurucusu.1993 yilinda hükümetimiz tarafindan Yesevi yili ilan edildi.Divan-i Hikmet, ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak hece vezniyle ve halkın anlayacağı seviyede yazılan eser.
AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
AİŞE:Hz.Ebubekir`in kizi, peygamberimizin hanimidir.
AFAKİ:Mikat sinirlari disinda gelen hacilar.
ÂFAK BÖLGESİ:Harem ve Hil Bölgeleri dışında kalan yerlere Âfâk, bu bölgede yaşayanlara “Âfâki” denir.
AHD-İ MİSAK:Allahü teâlânın ezelde rûhlara; ”Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye suâl edince, onlarda; ”Evet, sen bizim Rabbimizsin” diyerek verdikleri söz, yemin, anlaşma, sözleşme.
AKABE:Akabe antlasmalrinin yapildigi yer.
AKAİD:Islam dininin inanc esaslarindan inancla ilgili bölümlerinden bahsedilen bir ilim dalidir.Islam dininde inanilmasi gereken esaslarin bütünü ve bunlari konu edinen ilmin dalidir.Seyyid Serif Cürcani de Akaid`i tanimlarken “Islam dinin ameli degil, itikadi hükümlerini ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak tarif etmistir
AKÎKA:Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça’da akîka denir. Istılahta ise, yeni doğan çocuk için kesilen şükür kurbanına verilen isimdir.
AKIL:Insanim diger canlilardan ayiran ve onu sorumlu kilan temyiz gücü, düsünme ve anlama melekesi.
AKL-İ SELİM:Hüküm ve kararlarinda dogruyu yanlistan , iyiyi kötüden ayiran, sag duyu.

AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
ALEYHİSSELAM:Selam üzerine olsun anlamina gelen bir dua ve dilek cümlesidir.Bu dua , peygamberlerin adi anilinca saygi ifadesi olarak kullanilir.Peygamberlerden biri anildiginda söylebnmesi gereken”Allah`in selami üzerine olsun” anlaminda bir tazim ifadesi. ALEYHİSSALÂTÜ VES-SELÂM Peygamberler bilhassa Peygamber efendimizin ism-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince söylenen ve yazılan salât ve selâm (hayr duâlar) onun üzerine olsun mânâsına duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi. İki kişi için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imüssalâtü ves selâm denir. Peygamber efendimiz aleyhissalâtü ves-selâm buyurdu ki: “Cehennem’e girmesi haram olan ve Cehennem’in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü’mindir.” (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
AL-İ NEBEVİ Peygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
ÂLÎ İSNÂD: Herhangi bir hadîsin râvîsi ile kaynağı olan Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya o hadîsi rivâyet etmiş bulunan meşhur hadîs imamlarından birisi arasında en az sayıda râvînin bulunduğu veyahut da tanınmış hadîs kitaplarından birinin musannefine arada en az râvî ile ulaşabilen isnaddır.
ALİ ŞİR NEVAİ(ö.906/1501):Klasik Cagatay edebiyatinin , Osmanli edebiyati sahasinda da tesirleri devam etmis eb büyük sairi; devlet adami.
ALİM VE`L –MÜTEALLİM:Imam-i Azam Ebu Hanife`nin akaid dair risalelerinden biri.
ALIN YAZISI :Türkce bir ifadedir.Kaza ve kader teriminin bir karsiligi olarak kullanilmaktadir.
A’MÂL-İ ŞER’İYYE:İslâm dîninde yapılması emredilen ibâdetler ve işler.
AMEL : Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan her türlü is ve davranisi ifade eden bir terim.Amelin imandan bir cüz oldugunu söyleyen, muzezile ve hariciye mezhepleridir.
AMEL DEFTERİ:Insanlarin dünyada iken yaptiklarinin yazildigi defter.
AMEL-İ KALİL:Namaz kilarken bir rükünde bir uzuvla yapilan ve namazdan sayilmayan bir veya iki hareket.Namazda ameli kalil mekruhtur.Zararli haserat-i namazda iken amel-i kalil ile öldürmek caiz, isirmayani tutmak veya öldürmek mekruhtur.(Ibn-i Abidin)
AMEL-İ SÂLİH :İyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah’ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar .
“Amel”, iş manasına gelir. “salih” ise, elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya, Allah’ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır

AMENERRASULÜ Peygamber iman etti anlamina gelir.Bütün buyruklara ve Yüce Allah`dan gelen her vahye, Hz.Peygamberve mü`minlerin iman ettikleri bildirilir.Bakar suresinin son iki ayetini olusturan ve Amenerresulu diye anilan , mirac gecesinde peygamberimize vasitasiz sekilde vahyolunan bu ayetler, Resulullahin hadislerinde övülmüs, her zaman ve özelllikle yatmadan önce okunmasi tavsiye edilmistir.Bir hadisde.”Bu ayetlerin gece yatmadan önce okunmasi kisiye yeter” denilmistir.(K.Kerim meali, sh.49 T.Diyanet Vakfi)
AMENTÜ:Islam dininde inanilmasi lazim olan alti temel esas. Imanin sartlari.Arapca da inandim anlamina gelir .Iman esaslarini kisa ve özet olarak ihtiva eden metin.Amentü, İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terimdir.
AMİLE:Sâime, senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmektedir. Bunun karşılığı olarak yemle beslenen hayvanlara “ma’lûfe”, ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara da “âmile” adı verilmektedir.
AMİN: Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir
AMİNE HATUN :P eygamber Efendimizin annesi Amine Hatun,Ebva Medine`ye yaklasik 190 km.
ARABÎ AYLAR:Hicrî senenin on iki ayı (Bkz. Kamerî Aylar). Hicrî takvimde kullanılan Arabî ayların adları sırasıyla şunlardır: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî’ul-evvel, 4. Rebî’ul-âhir, 5. Cemâzil-evvel, 6. Cemâzil-âhir, 7. Receb, 8. Şa’bân, 9. Ramazan, 10. Şevvâl , 11. Zilka’de, 12. Zilhicce.
A`RAF:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi
ARAFAT:Mekke`nin dogusunda, haccin en önemli rüknü olan vakfenin yapildigi yer.
ARASÂT:”Arsa” kelimesinin çoðulu olan “arasât”, sözlükte, üzerinde bina bulunmayan boş arazi anlamındadır.. Din dilinde, kıyametin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil vedavranışlarındansorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Bu mekâna mahþer ve mevkif de denir. Kur’ân’da geçmeyen bu kelime, hadislerde sözlük anlamında kullanılmaktadırr. (Buhârî, Megâzî, :Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir.
AŞURA GÜNÜ:Âşura Günü ise Muharrem’in 10. günüdür.
ASHABU`L- FERAİZ:Islam miras hukukunda belirli pay sahibi mirascilar icin kullanilan terim.İslâm miras hukukunda belirli pay sahibi mirasçılar. Ferâiz’in tekili olan farîza, belirli pay demektir. Mirastaki payları tek tek belirlenen mirasçılara, belirli pay sahibi mirasçılar anlamında bu isim verilmiştir. Bu gruba giren mirasçılar onbir olup, değişik durumlara göre bunlar için kırk pay durumu (hâl) söz konusudur. Kitap, sünnet ve icma ile belirlenen bu onbir mirasçı .
ASHABU`L- EYKE:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
 

ASHAB-İ FİL:Fillerle bbebaraber Kabe`yi yikmaya gelen Yemen Krali Ebrehe`nin ordusu icin kullanilan bir isimdir.Konu ile ilgili Fil Suresi nazil olmustur.Ebrehe, Habes hükümdarinin Yemen valisi idi.
ASABE :Asabe, baba tarafından akraba olan kimseler demektir. Şeran, miras alamayan yakınlardır. Oğullar, oğulların oğulları, baba dede, kardeşler, amcalar, dedenin kardeşleridir.
ASHAB:Mümin olarak Hz.Peygamber(sas)`i görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.En son vefat eden sahabe, Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi`dir.
ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
ASİM B.ADİ:hz.PeygamberEfendimizin (s.a.v) Mescid-i Dirar`i ortadan kaldirmak icin görevlendirdigi sahabe.
ASİYE:Islam`a göre Fravun`un Hz.Musa`ya iman etmis olan esi
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE:Hz.Peygamber tarafindan cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabi.
ASR-İ EVVEL:Imameyn´e (imam-i ebu yusuf ve imami muhammed) `e göre ikindi vaktinin basladigi zaman.
ASR-İ SAADET Peygamberimizin, peygamber olarak gönderildigi tarih ile vefat ettigi tarih arasinda gecen zaman icin kullanilir.Hz.Peygamber ve dönemi hakkinda yazilan bazi eserlerin ortak adi.
ASR-İ SANİ:Imam-i azama göre ikindi namazinin baslama zamani.Islam memeleketlerinde ikindi ezanlari, asr-i evvele göre okunmaktadir.Ikindi namazi 161-Asr-i sanide yani yani bu ezandan kisin 36 dakika, yazin ise 72 dakika sonra kilinirsa, imamai azama göre uyulmus olur.
AŞURE GÜNÜ:Muharremin 10.günü.Adem`in tevbesinin kabul edildigi,Ibrahim (as)`in dogdugu, Musa(as) `in Kizil denizi gecip kurtuldigu, Fravunun boguldugu, Isa(as) `in dogdugu, Nuh(as)`in gemisinin Cudi dagina oturdugu gün.
ÂYET:Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına delâlet eden şeylere ve Peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir
AYETÜ`L KÜRSİ :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adı..
AYİN :D inler tarihi, tasavvuf ve Türk dini musikisinde kullanilan bir terim.
ÂYİSE:Âdet yâni hayz görmekten ümidini kesmiş yaşlı kadın.
AYNE`L –YAKIN:Gözlem yoluyla elde edilen ve dogrulugu apacik olan bilgi manasinda bir terim.
AZRAİL:Azrail, ibranice bir kelimedir.Ayet ve hadislerde “Melekü`l-mevt(Ölüm melegi)“ gecmektedirDört büyük melekten can almakla görevli olani. Eceli gelen insanlarin ruhlarini alir.Ölüm melegi bir tane degildir.O`nun emrinde baska meleklerde vardir.”De ki, size vekil kilinan ölüm melegi caninizi alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.(Secde Suresi, ayet:11)
BAHİRE:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
Resulullah (s.a.s.)’ın amcası Ebû Talib ile birlikte gittiği Suriye seyahati sırasında Busra şehri civarında karşılaştığı hristiyan din adamı.
BAKİ MEZARLIĞI:Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medine İslâm devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan bir mezarlıktır. Buna el-Bakî’, Cennetü’l-Bakî, Bakî’u'l-Garkad isimleri de verilmiştir.
BEDEL (NÂİB):Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlar›na gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer’î bir mazeret sebebiyle bizzat yapamayan kimsenin yerine hac yapan kimse demektir.
BEDENE:Sözlükte büyükbaş hayvan anlam›na gelen “bedene”, bir hac terimi olarak hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban olarak kesilen deve veya s›ğ›r demektir

BENİ KAYNUKA GAZVESİ(Sevval-H.2):Beni Kaynuka carsisinda alis veris yapan bir kadini alaya alatrak onun iffetiyle oynadilar.Oradan gecen bir müslüman kadinin feryadina kostu.Yahudiyi öldürdü.Orada bulunan yahudiler de hücum ederek sehit ettiler.Beni Kaynukalilar, kale icine girdiler. 15 gün muhasara sonrasi teslim oldular.700 kadar yahudi esir alindi.Bu savasta, yahudilerinin mallarinin tamami ganimet alindi. Kendileri de Medine`yi terk etmeleri istendi.Sevval ayinda Medine`yi terk ettiler.Suriye taraflarina gittiler.
BERAET-İ ASLİYYE: Bir şeyde asıl olan, o şeyin herhangi bir hükümden vareste olması prensibi. Yani, kişi, bir delil bulunmadıkça hiç bir şeyle yükümlü tutulmaz. Buna göre bir şeyin haram kılınışı, belli bir nassa dayanmak zorundadır. Hakkında bir hüküm bulunmayan şeyler mubah (serbest) demektir.
Bİ`SET:Allah tarafindan Peygamber gönderilmesi.
BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
BUVAT GAZVESİ:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
BURAK:Burak:Mirac sirasinda peygamberimizin bineginin ismi; Burak idi.
BA`S:Kiyametin kopmasindan sonra Allah tarafindan ölülerin diriltilmesi hadisesi.

BEDİR-UHUD-HENDEK SAVAŞLAR:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.İslam`da ilk savas burada yapilmistir.Bedir savasinda(624) 14 sehit,70 düsman kayip 70 de esir alinmistir.Uhut savasinda 70 sehit, 22 düsman ölmüstür. Hendek savasinda 6 sehit, 8 düsman ölmüstür.Uhut sehitlerinin cenaze namazlari kilinamamisti.Veda haccindan döndükten sonra Uhud sehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarini kildi.(Tecrid Tercemesi, c.11,sh.4)
BEYTÜ’L-MAL:İslâm devletinin hazinesi, devletin malîye işleriyle ilgilenen kurum.Beyt, BURHAN-I TEMANÜ:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, âlemdeki nizâm bozulur karma karışık olurdu. (Enbiyâ sûresi: 22) Bu âyet-i kerîmede Burhân-ı temânü’ye işâret edilmektedir. Yâni âlemin yaratıcısının iki olduğu farz edilse, bu iki yaratıcının fiill eri (işleri), birbirinden, ya farklı veya aynı olur.
BÜYÜK MELEKLER: Cebrâil, Azrail, İsrafil ve Mikâil’dir.Cebrâil:
BELKİS: Kur`an`da tevhid dinini kabul ettigi bildirilen Sebe meliki.
terketmis ve tek Allah inancina kavusmustur.

BERAET-İ ZİMMET:Zimmetin temiz ve borcusu ve suçsuz olduðu ilkesi, insanın borçtan ve suçtan uzak. براءة الذّمة : تصفية ما في ذمته ومبدأ إبتعاده عن الدّيون والذّنوب.
BERZAH: البرزخ : الحاجز بين شيئين، ما بين موت الإنسان وبعثهُSözlükte“engel“ anlamina gelen „Berzah“, ölüm ile baslayip, yeniden dirilmeye kadar gecen sureyi ifade eden dini bir terimdir.Insanlarin ölüm anindan itibaren ruhlarin gittigi ve kiyamete kadar gecici olarak bulundugu yer.
BEYTÜ`L-HARAMl:Mekke`de Kabe`nin bulundugu sahadaki caminin adidir.Bu haram denilmesini o sahaya saygi ve tazim göstermek vacip oldugu icindir.Kendisine karsi saygisizlik caiz olmadigindan dolayi Mekke`de Belde-i haram denilmistir.
BEYTÜLİZZE:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.Beytülizze, İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis
İslâm’da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescid.
BEZM-İ ELEST:Allah`la yaratilislari sirasinda insanlar arasinda yapildigi kabul edilen sözlesme icin kullanilan bir tabir.
BURAK: Sevgili Peygamberimizin (sas)Mirac gecesinde binmesi icin tahsis edilen bir binek atidir.

CAİZ:Yapilmasindan dini bakimdan bir sakinca olmayan seydir.
CAMİ:Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, fitneler, menakib konularindaki hadisleri toplayan eserlere denir.Mesela;Buhari`nin sahihi.
CAMİİ:Toplayici, toplayan, kaplayan, müslümamlain ibadet gayesiyle toplandiklari yer, ma´bet.Kur`an`da, haadislerde ve ilk tarihi kaynaklarda cami yerine mescid kelimesi gecmektedir.Mescid, secde edilen yer anlaminda bir mekan ismidir
CEBEL-İ NUR:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
CEBEL-TUR(Tur-i Sina):Hz.Musa`nin Allah ile bir nevi mulakatta bulundugu mahaldir.
CEBEL-İ RAHME:Arafat ovasinin ortasindaki tepe.Rahmet dagi demektir.

CEBEL-İ SEVR:Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
CELSE:Iki secde arasi oturmaktir.Namazda iki secde arasinda bir defa „sübhane rabbiyel-azim“ diyecek kadar oturmaya denir.Bu oturus, namazin tadil erkenindandir.
CENNETÜ`L MUALLA :Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
CEHENNEM:İnkarcilarin ve günahkarlarin ahirette cezalandirilacaklari yer.
muharebesi.
CEVAMİU`L-KELİM:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM ört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek.
CENNET:Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
CİN: Terim olarak ise, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir guruplardan oluşan bir varlık türü anlamına gelmektedir.( TDV. İslam Ansiklopedisi, VIII, “Cin” Maddesi, s. 5.)

CİN MESCİDİ(Mescid-i Cin):Cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
Cİ`RANE:Huneyn Gazvesinde elde edilen ganimetlerin dagitildigi yer. Mekke ile Taif arasında, Mekke’ye 29 km. Uzaklıkta.
CÜZİ İRADE:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
CUHFE:Medine Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabığ kasabasının yanındadır. Mekke’ye 187 km. uzakta olup, Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler.
CİZYE: Cizye,Islam devletindeki gayri müslim tebaanin erkeklerinden alinan bas vergi.
ÇIHÂR YÂR-I GÜZÎN:Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali.
DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
 

DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE:Delâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
DENDAN-İ SEAADET:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
DİHYETÜL KELBİ:Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe. Dıhye-i Kelbî Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve simâ olarak en güzellerindendir. İsmi; Dıhye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meşhûr olmuştur.
DİNin, akil sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiyye, en dogruya ve en güzele ulastiran ilahi bir kanundur.
DİNLER TARİHİ:Dinler tarihi; tarih ve dil metodlarini kullanarak, dinleri, dogus, ve gelismesinden , inanc, ibadet ve ahlak konularina kadar, tarihi seyir icinde inceleyen bir disiplindir.
DİYET: Öldürmek veya aza kesmek gibi bir cinayet sebebiyle o cinayeti yapandan veya onunla beraber âkılesi denilen aşiretinden vesaireden alınıp hakkında cinayet yapılan şahsa veya onun vârislerine verilen maldır ki, bu bir nevî tazminat demektir.Hür bir erkeğin diyeti bin dinar veya on bin şer’î dirhem gümüş veya yüz de ve veya iki yüz sığır veya iki bin koyun veya her biri iki parçadan ibaret olmak üzere iki yüz kat elbisedir. Hür bir kadının diyeti ise bunların yarısıdır.
DÜLDÜL:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.

EBU HANİFE (80/150 – 700/767):İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı.
EBUUSSUUD EFENDİ:Osmanlilarda en uzun süre görev yapan Ebussuud Efendi`dir.
EBU’L-KASIM: Peygamberimize (a.s.) Araplar arasında ilk doğan çocuğun adına nisbetle künye verme adeti olduğundan ilk oğlu Kasıma Ebu’l-Kasım (Kasım’ın Babası) künyesini almıştır.
EBU YÛSUF (113/731-183/798):Hanefî mezhebinin imamı Ebû Hanife’den sonra gelen büyük Hanefi fâkihi .
EBVA:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
ECEL:Belli vakit. Hayâtın sonu. Hayat sâhibinin, canlının ölümü için Allahü teâlânın takdir ve tâyin ettiği vakit.
ECEL-İ KAZA:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
(İmâm-ı Rabbânî) Ecel-i müsemmâ değişmez. (İmâm-ı Gazâlî)
ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
EDA:Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir.
EDEB:Edeb, güzel ahlak ve terbiyedir.Utanma ve kaide anlamlarina gelir.Edeb kelimesinin cogulu , adab`tir.
EDİLLE-İ ERBAA (EDİLLE-İ ŞER`İYYE):D ört delil: Kur’ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas.
EF`AL-İ MÜKELLEFİN:Hayatta her mükellefin yapmak veya yapmamakla sorumlu tutuldugu dini islere “Ef`al-i Mükellefin” mükellef kimselerin isleri denir ki, bunlar sekiz dir;Farz,vacip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, müfsid ve haram.
EİMME-İ HAMSE: “Beş imam” demek olup el-kutubu’s-Sitte sahiplerinden Buhari ve Müslim ile Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nese’i olmak üzere beşine denir.

EİMME-İ SİTTE:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir
EHL-İ BEYT:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
EHL-İ HİBRE :Ehl-i Vukuf, bilirkişi, eksper, hakimin, kendi ihtisası dışında kalan alanlarda bilgisine başvurduğu, konunun uzmanı kişi veya kişiler.
EHL-İ KIBLE:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabull eden kimselerdir.
EHL-İ KİTAP:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
EHL-İ SÜNNET: Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur.
EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.

EİMME-İ ERBAA:Dört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
ENBİYA:”Nebi” kelimesinin coguludur.Nebi ise Peygamber demektir.
ENSAB:Hadis ravilerinin ve muhaddislerin kimliklerini aciklayan ilim dalina ensab” denir.
ENSAR eygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
ERBAİN:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
ESBAB-I NÜZUL:ilmi âyet ve sûrelerin nerede ne zaman ve hangi olay hakkında nâzil olduğu konularıyla ilgilenmektedir.
ESBAB-İ NÜZUL:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
ESMAÜ-HÜSNA:Allah`in güzel isimleri ve sifatlari.Allah`a ait olan en güzel isimler.bunlar 99 tanedir.
EŞHURU`L -HURUM:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.

ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
EVSAD-I MUFASSAL:Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır.
EY EYYÂM-I BİYD:Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.
EYYAM-İ MADUDAT_(Sayili günler):Bes vakit namazin farzlarindan sonra tekbir alinan günlerdir.9 Zilhicce- 13 Zilhicce ikindi vakti.
EYYAM-İ MALUMAT belirli günler):Zilhiccenin ilk on günüdür
EYYÂM-I MİNA :Mina günleri demektir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Bu günlerde hacılar Mina’da bulunurlar ve şeytan taşlama görevini yaparlar. Hacılar Mina da bulunduklarından dolayı, bu üç günleri de denir (İbn Mace, Menasik 57)
EYYAM-I NAHR Kurban kesme günleri demektir. Zilhicce ay›n›n 10., 11. ve 12. günleridir.
EYYÂM-I TEŞRÎK:Kurban bayramının 2, 3 ve 4. günleri.
EVVABİN NAMAZI:Aksam namazindan sonra veya kusluk vaktinde kilinan nafile namaz.
EYKE HALKI:Hz.Suayb`in kavmi idi.Eyke, birbirine girmis sik agaclar demktir.Suayb kavmi agaclik bir bölgede yasadigi icin onlara eyke halki denilmistir.
EZAN:Ezanın lügat mânası, îlân = bildirmek demektir. Dinî mânada ezan, Müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için okunan bâzı mübârek sözlerden ibarettir.Ezan okuyan kimseye müezzin denir.Ezan-Kamet:Vakitlerin degil, namazlarin sünnetidir.

EZAN-I CAVK:Bir kaç müezzinin bir ezânı birlikte okumaları.
FAİTE(Fevait):Vaktinde kılınmamış bir namaza da faite
FAKİH:Fikih ilminde uzman olan kimselere fakih , cogulu fukahadir.Din bilgini, fikih alimi.
FARZ inen yapilmasi kesin olarak emredilmis is veya ibadetlerdir.
FARZ-I AYIN:Her mükellefin yapmasi gereken farz.
FARZ-I KİFAYE:bazi mükelleflerin yapmasi ile diger mükelleflerin üzerinden farz olusu düsen dinsel islerdir.
FECR-İ KAZİP:Tan yerinde güne dogmadan önce görülen ve kısa bi süre sonra kaybolan geçici karanlık. Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır. (birinci fecir)
FECR-İ SADIK:Tan yerinde günes doguncaya kadar devam eden sürekli aydinlik.Gercek aydinlik.
FEDÂİLÜ’L-KUR’ÂN:Kur’ân ilimlerinden birisi de Fedâilü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın faziletleri) ilmidir.
FEDEK:Hayber`in fethinden sonra barış yoluyla alınan ve yarısı Hz.Peygamber`e tahsis edilen köy.
FERAİZ:Islam miras hukukunu inceleyen ilim dali. İslâm Hukukunun mühim bir kısmını teşkil eden mîrasla ilgili bir takım mes’ele ve kaidelerin bütünüdür.
FERSAH :Bir uzunluk ölcü birimi.5685 metre uzunluk
FETİH:Cemaatla kilinan namazlarda imamin yanlis okuyusunu düzeltme veya unuttugu ayeti hatirlatma anlaminda fikih terimi.

FETRET:Peygamberimize gelen vahyin bir süre kesilmesi ile ilgili olarak fetret denilmistir.
FEVAT:Haccin iki farzindan biri olan Arafat`taki vakfe`ye yetisememek.
FEY:Islam devletinin gayri müslim tebaadan aldigi cizye, harac, ve ticaret mallari vergilerinin ortak adi.
FEYZ-İ ZEVAL:Öğle namazının vakti, güneşin tam tepe noktasına geldikten sonra batıya doğru meyletmesi ile başlar. Güneşin tam tepeden batıya meyletmesi anına “Fey-i Zeval” denir.
FEZAİLÜ’L-KUR’AN: Kur’an’ın bazı sûre ve âyetlerinin faziletinden bahseden rivayetleri bir araya getiren ilme fezâilü’l-Kur’ân denilmiştir.
FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
FİTRE:Ramazan ayinin sonunda gücü yeten müslümanin ödemekle yükümlü oldugu sadaka
FIKIH:İslam ibadet ve hukuk ilmi.
FÜRU-İ FIKIH:Fıkhın,şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda ele alan dalına Füru-i fıkıh denir
FÜSUK: Taatten ayrılıp mâsiyet sayılan şeyleri yapmak.
FUKAHA-İ SEB`A:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
FÜRU:Islam hukukunun ameli-tatbiki bölümünü ve miras hakkinda alt soy hisimlari ifade eden fikih terimi.
GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.

GARÎB HADİS:Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir. Hadis çeşitlerinden garîb hadis, herhangi bir tabakada, bir râvînin yalnız başına rivâyet ettiği ve başka râvîler tarafından rivâyet edilmeyen hadise verilen isimdir
GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
GASVETULUR:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
GASİL :Sözlükte “yıkama” anlamına gelen gasil, ilmihalde daha çok cenâze yıkanması için kullanılmaktadır
GAYE-İ HİLKAT:Yaratılış gayesi.
GAZAVATNAME:Gazaname olarak da bilinir. Ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatılan düz yazı ya da şiir biçimindeki edebi türdür. Arap edebiyatında “magazi” diye bilinir. Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Kaşifi’nin Gazaname-i Rum’u bu türün örnekleri arasındadır.
GÂZİ:Allahü teâlânın dînini yaymak, din, nâmus ve vatanına saldıran düşmanı kovmak için savaştıktan sonra geri dönen müslüman.
GAZVE VE SERİYYE:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
GIYBET:Gıybet; Çekiştirmek, bir kimseyi arkasından hoşuna gitmeyecek birşey ile gereksiz yere anmaktır.
GÜLBANK: Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad.
HABER-ÜS SAHİFE(AMBARGO-BOYKOT): Bi’setin 7. senesi (Milâdi: 617.Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayı.
HABEŞİSTANA HİCRET :Habesistana ilk hicret;11 erkek 4 kadin, ikinci hicrette 77 erkek 13 kadin olmak üzere 90 kisi.

HACER-İ ESVED:Kabe`nin kapisinin yanindaki duvarda, yerden 1,5 metre yükseklikte bulunan mübarek tas
HADESTEN TAHARET:Bazı ibadetlerin yapılmasına mani olan hükmî pisliğe “Hades”, bundan temizlenmeye de “Hadesten Tahâret” denir.
HADİS :P eygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
HADİS KİTAPLARININ TÜRLERİ:Hadis kitaplarının türlerinden bir kısmı şunlardır: Cami: Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, siyer, fitneler, menakib konularındaki hadisleri toplayan eserlere denir. Mesela Buhari’nin sahihi bir “cami” dir. Sünen: Yalnızca namaz, oruç, taharet vb. ahkam hadislerini havi kitaplardır. Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai gibi. Tirmizi’nin sünenine cami de denilir. Müsned: Hadislerin onları rivayet eden sahabe adları altında gruplandığı kitaplardır.
HAFAZA MELEKLERİ :İnsanın sağ ve sol yanında bulunup bütün söz, fiil ve davranışlarını kaydeden meleklere denir.
HANNANE:Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili bulunan hurma kütüğü
HANE-İ SAADET:Peygamberimizin hanimlarina ait bu odalar mescide bitisik oldugundan
HANZALA:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.
HANÎF:Sapıklıktan, yanlış inanışlardan Hakk’a, doğruya meyleden, dönen, müslüman. İslâmiyet’ten önce Arabistan’da putlara tapmayıp, hazret-i İbrâhim’in dîni üzerine bulunanlara verilen isim. Çoğulu hunefâ’dır.
HARAM AYLAR:haram aylar”ın, “Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep”
HAREM BÖLGESİ:Harem bölgesinin Mekke`ye en uzak olan siniri Cidde istikametindeki Hudeybiye, en yakin siniri ise Medine istikametindeki “tenim” dir. Harem sinirlari disinda kalan yerlere “HILL” denir.
HAREM-İ ŞERÎF :Şerefli harem anlamına gelen “harem-i şerîf”, Mescid-i Haram için kullanılan bir tabirdir.

HASEN HADİS: Terim olarak hasen, sahih ile zayıf arasında yer alan, ancak sahihe daha yakın olan bir hadis çeşididir.
HATENEYN:İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.
HAVASSU’L-KUR’AN:Kur’an’ı Kerim’in bazı ayet ve surelerinin özelliklerinden bahseden ilimdir.
HAYRÜ`L BEŞER:Insanlarin en hayirlisi Hz.muhammed.
HEDY:Hac ve Umrede kesilen kurbanlara denir.Koyun ve keci kurban etmeye”dem”,deve ve sigir kurban etmeye de” beden” denir.
HERVELE:Hizli, canli ve kosarcasina yürüyüs.Safa ve Merve arasinda kosarcasina heybetli bir sekilde yürüme.
HİCR-İ KABE:Hatim ve Kabe arasinda yer alan kisim.
HİLYE :Bilhassa Hz.Peygamber`in fiziki özellikleri, bunlari anlatan edebi eserler ve ayni konuda hüs-i hatla yazilmis levhalar icin kullanilan terim.
HARAM AYLAR:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
HAVZ-I KEVSER:Kiyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacak.Bu sebeple Hz.Peygamber`in kiyametteki havuzu icin“Havz-i Kevser denilmistir.
HAYBER SAVAŞI:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
HENDEK SAVAŞI:Hendek savasi, hicretin 5.yilinda oldu.Hendek savasina adi verilen hendeklerin uzunligu; 5,5 km, drinligi 5 m., eni 9 m.dir.

HİCAZ:mekke ile Medine`nin bulundugu bölgeye Hicaz denir.
HİCRET:Peygamberimiz Mekke`den Medine´ye 622 yilinda hicret
i.HİCR-İ İSMAİL : Hatim, Kabe’nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara denir. Hicri İsmail ise bu duvarla Kabe arasındaki boşluğa denir. Hicri İsmail Kabe’nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.
HİDANE: Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesidir.
HUBBÜ’N-NEBÎ :P eygamber sevgisi demektir.
HİLFU`L FUDUL:Hasim,Muttalib b.Esed, Zühre ve Teym ogullarinin ittifakiyla Abdullah b. Cuda`nin evinde toplanarak karar alindi.Peygamberimiz 20 yasinda idi.
HÜCRE-İ SAADET:Hz.Peygamberimizin medfun oldugu yer.
HÜLAFA-İ RAŞİD`İN dört büyük halife; Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
HÜSN-İ HATİME:Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme.
HÜZÜN YILI:Resulullah`a Peygamberlik gelisinin 10.ci yilinda;Peygamberimizi himaye eden amcasi Ebu Talib vefat etmis, üc gün sonrada Hz.Hatice`de vefat etmistir.Hrr ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeler Resul-i Ekrem cok kederlendirmis bu yüzden bu seneye Hüzün Yili denmistir.
HİRA:Hz.Muhammed`e ilk vahyin geldigi magaranin bulundugu dag.
HİSBE:Islam devletlerinde genel ahlaki, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teskilat.
HABER-İ VAHİD:Mütevatir derecesine ulasmayan haber.
 

HAC AYLARI :Sevval ve Zilkade aylari Zilhiccenin ilk on günüdür.
HADES:Abdest , gusül ve teyemmümle giderilen kirlik halidir.
HADİKATÜ-S SUADA:Fuzuli`nin Kerbela vak`asini isledigi meshur eseri.
HAFSA(ö.45/665):hz.Ömer`in kizi ve Hz.Peygamber`in hanimi.
HANEFİ MEZHEBİ’ NİN FIKIH KİTAPLARI:Hanefi mezhebinin görüşlerini ortaya koymak için yazılan eserler ;
“1.Zâhirü’r-rivâye: 1. el-Asi (el-Mebsût,2. el-Câmiu’s-Sağîr3. el-Câmiu’l-Kebîr
4. es-Siyerü’s-Sağîr,5. es-Siyerü’1-Kebîr,6. ez-Ziyâdât ve Ziyâdâtu’z-Ziyâdât
İmam Muhammed’in altı kitabı zahiru’r-rivaye olarak bilinir
Bu altı kitaba, hanefi mezhebinin temelleri olması hasebiyle Mesâil-i Usuûl denmektedir.
HANNÂNE:Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili bulunan hurma kütüğü.Resûlullah efendimiz, Medîne’de Mescid-i Nebevî’de, hutbeyi, Hannâne’ye dayanarak okurlardı. Minber yapılınca, Hannâne’nin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini, bütün cemâat işitti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz minberden inip, Hannâne’ye sarılınca, sesi kesildi; “Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyâmete kadar
HAVAİC-İ ASLİYE:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.
HAREM:Mekke ve Medine sehirleriyle cevrelerindeki belirli bölgeler icin kullanilan terim.
HAREMEYN:Mekke ve Medine sehirleri birlikte ifade eden tabir.
HAREM BÖLGESİ:Mekke-i Mükerreme’yi çevreleyen, bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgelerdir.
HÂTEMÜ’L-ENBİYÂ :”Peygamberlerin sonuncusu” anlamında Rasûl-ü Ekrem Efendimizin vasıflarından biri.
HÂTEMÜ’L-MÜRSELÎN :Arapça bir isim tamlaması olan bu terim sözlükte, “peygamberlerin sonu ve mührü” anlamına gelmektedir.
HATENEYN:İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.

HATUN:Türkler de ve Mogallarda hükümdar ailesine mensup kadinlar icin kullanilan bir unvan.
HAVAİC-İ ASLİYE:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.Zekat matrahi disinda tutulan temel ihtiyac mallari disinda tutulan temel ihtiyac mallari anlaminda fikih terim.
HAVELAN-İ HAVL:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.Nisap miktarina ulasan bir malin sahibinin elinde bir yil kalmasi.
HAVKALE:Lâ havle ve lâ kuvvete illa bi’l-ilâhî’l-alîyyi’l-azîm = (güç ve kuvvet ancak Yüce ve büyük olan Allah ile vardır) cümlesini söylemeye denir.
HAYBER:Hicaz`da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
HARUN (as):Hz.Musa Aleyhisselamin kardesi.
HATEMÜ´L ENBİYA:Peygamberlerin sonuncusu;Hz.Muhammed(sas).
HATEM-İ NÜBÜVVET:Hz.Muhammed(sas)` in Peygamberligine denir.

HAVZ-İ KEVSER:Ahirette Hz.Muhammed`in ümmetiyle yaninda bulusacagi bildirilen havuz ve nehir.
HAYBER FETHİ: (7/628):Mute savaşı (8/629), Bizans ile müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başladı. kumandan Zeyd b. Harise; o şehit oluca Cafer b.ebi Talib; o da şehid olunca Abdullah b. Revaha komutan olacaktı. Hepsi şehit olunca halid b. Velid komutran oldu.Seyfullah( Allahın kılıcı ) lakabını aldı.
HAYIZ:Kadinlarda ay basi.Kadin ergenlik cagina gelince hayiz görmeye baslar.
HEDY:Hac ve umre yapan kimselerin harem sinirlari icinde kestikleri kurban.
HELAL:Yapilmasi dinen serbest olan fiil.
HENDEK GAZVESİ:Müslümanlarla Mekkeli müsrikler ve müttefikleri arasinda yapilan savas(5/627)
HİLYE-İ SEAADET:Hz.Peygamber(sas)Efendimizin yüce sifatlarini anlatan manzum veya nesir halindeki yazilara hilye-i seaadet veya hilye-i serif denir.
HİRA:Cebel- Nur(Nur Dagi):Mekke`nin Kuzey dogusunda Kabe`ye yaklasik 5 km. Mesafe de bulunan ve zirvenin 20 km. Altindaki magara.Hz.Peygambere ilk vahyin geldigi dagdir.
HİDANE:Kücük cocuklarin bakimi, gözetimi ve terbiyesi anlaminda bir fikih terimi.
HIRKA-İ SAADET:Peygamberimizin Topkapi Sarayinda mukaddes emanetler dairesinde korunan hirka.
HÜLAFA-İ RAŞİDİN ört halife.Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
HÜRMET-İ MUSAHARE: Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına verilen ad
HÜSUF NAMAZI :Ay tutulduğu zaman iki veya dört rek’at kılınan bir namazdır. Bu namaz cemaatle değil, evde tek başına kılınır. Şiddetli rüzgar, deprem ve salgın hastalık gibi korkunç olaylar sırasında da güneş ve ay tutulmalarında olduğu gibi namaz kılınır.
HÜSN-Ü AŞK(ö.1213/1799):Seyh Galib`in kaleme aldigi divan edebiyatinin son büyük tasavvufi mesnevi
HÜSN-İ HATİME:Son nefeste, ruhunu iman ile teslim etme.Su-i hatime ise imansiz gitme demektir-
HÜSUF NAMAZI:Ay tutuldugu zaman iki rekat kendi basina kilinan namaza da Hüsuf namazi denir.
HÜSEYİN(R.A):P eygamberimizin torunu,hicretten 5 yil sonra saban ayinin besinde Medine´de dünyaya geldi.Hz.Peygamber`in torunu,Hz.Fatima ile Hz.Ali`nin kücük oglu, Kerbela sehidi.
HÜVEL BAKİ:Allah`in edediligini ifade eden ve Osmanlilarda mezar taslarina yazilmasi adet olan Arapca ifade.
HÜZÜN YILI:Hz.Peygamberimizin amcasi ile zevcesi Hz.Hatice`nin (Bisetin 10.yili) vefat ettigi yila denir.(Bi`setin 10.yili)
HUDEYBİYE:Mekke`nin kuzey batisinda bir yer adi.

HUD ALEYHİSSELAM:Ad kavmine gönderilen peygamber.
HURUÇ BİSUN’İHİ (= Kendi isteği ile çıkmak): Namazlardan kendi iradesi ile çıkmak
HURÛF-I MUKATTAA(BAŞLANGIÇ HARFLERİ):Kur’ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler.
BADET:Ibadet, Allah`a kulluk etmek, saygi göstermek ve O `nun bize verdigi nimetlere sükretmektir.
İBAHAT: Bir şeyin dince veya hukukça yapılıp yapılmamasının serbest olması, kişinin yapıp yapmamakta muhayyer bırakılması.
İBRÂNÎ:Eski yahûdî sülâlesi veya o soydan olan. Yahûdî topluluklarından birine mensûb kimse.
İCAZ:Kur`an`in özlü olusu, kelime ve cümlelerinin derin ve essiz anlamlar tasimasina icaz denir.
İ’CÂZU’L-KUR’ÂN :Kur’an-ı Kerîm’in muciz olması. Benzerini getirmek isteyenleri aciz bırakması Peygamberliğin ilanı ile birlikte muhataplara meydana okunarak ortaya konan ve insanları acze düşüren olağanüstü şeye mucize denir.
İCMA:Hz.Muhammed (sa)ümmetinden olan Müctehidlerin Hz.Peygamberin vefatından sonraki herhangi bir devirde şer’i bir meselenin üzerinde fikir birliği etmelerine icma denir.
İCTİHAD:Ictihad; dini hükümleri delillerden cikarmak icin müctehidin bütün gücünü sarfedebilmesidir.Ictihad yapabilecek bir yetenege sahip olan zata müctehid denir.
İDDET:Islam hukukunda kocasindan bosanan bir kadinin 100 gün,kocasi ölen kadinin 130 gün bekleme müddeti.Henüz adet görmeyenlerin iddet müddeti ise 3 aydir.Hamile kadinlarin bekleme sureleri, dogum yapincaya kadar, yaslilik sebebiyle hayizdan kesilen kadinlarin bekleme suresi 3 ay iddet beklemek.(Islami Bilgiler Ansiklopedisi,c.2,sh.22)
İDRİS ALEYHİSSELAM:Adem Aleyhisselamdan sonra, kalem ile ilk kez yazi yazan, ilk kez yildizlar ve hesap ilmini gözden geciren bir zatti.
İHLAS:Her şeyi sadece Allah rızasını gözeterek yapmak, o yapılan amellere riya kokusu karıştırmamaktır.
İHDÂD :Yas tutmak, kadının kocasının ölümünden sonra belli bir sure sevinmeyi, süslenmeyi ve zevki bırakması.
İHTİKAR:Ihtiyac maddelerini toplayarak, darlik aninda pahali satma, vurgunculuk.
İFFET:Insanin bedeni ve maddi hazlara asiri düskünlükten korunmasini saglayan erdem icin kullanilan ahlak terimi.
İFK HADİSESİ::Hz.Aise´ye zina isnadi atilmasi olayi.
İHTİLAF-İ METALİ:Kameri ayların tesbiti hususunda, hilalin bir yerde görülürken bir başka yerde görülmemesi ifade etmek kullanılan kavram.

İHVE-İ SELASE (Üç Kardeş Meselesi’):Eş’arî’nin mensup olduğu Mu’tezile mezhebini eleştirel bir tarzda incelemesini sağlayan ve deyim yerinde ise tetikleyen olay, Ihve-i Selâse diye meşhur olan Üç Kardeş Meselesi’dir
İKALE :İkale, alışverişi feshetmek demektir. Az veya çok olamaz. Ödenen bedel ne kadarsa o kadardır.
İKRAR :Baliğ ve Akil olan bir hür, bir hakkı itiraf ederse gerek malum gerek meçhul olsun kendisini ilzam etmesine denir.
İKTİDA:Namazda imama uyma anlaminda fihih terim.
İLA:Islam hukukunda bir erkegin bir müddet hanimina yaklasmayacagina dair yemin etmesi demektir. Ila süresi 4 aydir.
İLLİYYİN:İyilerin amel defterinin bulundugu yer anlaminda Kur`an terimi.
İLK CUMA NAMAZI::Hicret esnasinda Salim ogullari yurdunda Ranuna mevkiine geldiginde Cuma vakti olmustu.Bura da ilk Cuma namazi kilindi.Peygamberimiz(sas9:“Günesin dogdugu günlerin en hayirlisi Cuma günüdür.“(Sünen-i Tirmizi Terc.c.1,sh.487)
İLK EZAN:Ilk ezan 623 yilinda Medine`de sabah namazinda okundu.Bilal-i Habes okudu.
İLK ŞEHİD:Ensardan ilk sehit;Haris bin Süraka`dir.
İLK DAVET:Peygamber Efendimiz(sas) peygamberligini Safa tepesinde ilan etti.peygamberimiz peygamberligini ilan ettiginde ilk ona karsi cikan amcasi Ebu Leheb oldu.
İSLAM`IN ÜÇ NESLİ:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
İLK CUMA DIŞ EZANI:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.
İLK MİNBER:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
İLK MÜSLÜMANLAR:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.
Hz.Hatice,Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.

İLK MESCİD:Peygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
İLK SERİYYE:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
İLK ŞEHİD:Islam tarihinde ilk sehit olan Hz.Sümeyye ve esi Hz.Ammar`dir.
İLK TÜRKÇE EZAN:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
İLK TÜRKÇE HUTBE:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
İLME`L YAKIN:Akil ve naklin ifade ettigi gercegi yansitan ve cinde yalan bulunmayan bilgi ve haber.
İMAM-İ AZAM EBU HANİFE H.80/ 150):Imam-i azam(büyük imam) lakabiyla bilinen, Ebu Hanife künyesi ile meshur Numan b. sabit b.Zevta(Zuta), mutlak müctehid ve fikihta hanefi mezhebinin imami.
İMAM MATURİDİ:Imam Maturidi, hicretiin 280. yilinda Semerkand`in Maturid köyünde dogmus ve yine hicri 333 tarihinde Semerkand`ta vefat etmistir.Kendisi büyük bir Türk alimdir.Imam-i A`zam Ebu Hanife hazretlerinin mezhebine tabi bulundugundan itikadada Hanefilerin imami olmustur.
İNŞİKAKU`L-KAMER:Ayin yarilmasini ifade eden bir Kur`an terimi.
İRADE:İstemek, dilemek, meyletmek, arzulamak; bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya karar vermek.İrade-i cüziyye:İnsanda bulunan sınırlı irade.İrade-i İlahiyye:İlahi irade.Allahın iradesi.
İRHAS:Peygamber olacak sahsin, henüz peygamber olmadan önce gösterdigi olagan üstü fiillere Irhas denir. Hz. Îsâ’nın beşikte iken konuşması gibi (el-Mâide 5/110-115).
İRTİSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
 

İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
İSHAK ALEYHİSSELAM:Ishak Aleyhisselâm, Hz. İbrahim’in ikinci oğludur.
ISKAT:Bir hak veya mükellefiyeti düsürme anlaminda fikhi bir terimi.
ISKAT-I SALATI(Namazin zimmetten düsürülmesi):Kilinmayan namazlarin bir tek ödeme yolu vardir
İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”
İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
İFK OLAYI:Beni Mustalik savasi dönüsünde Hz.Aise`nin iftiraya ugramasi.Ifk hadisesini aciga cikaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
İRHAS:Hz,Peygamberin Peygamberliginden önce, ondan sadir olan olaganüstü durumlardir.
İSMAİL ALEYHİSSELAM:İsmail Aleyhisselâm, Hz. İbrahim’in oğludur.
İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
İTİKAF: cemaatle namaz kılınan bir mescitte oruçlu olarak ve itikafa niyet ederek beklemektir
İ‘’RABUL-KUR’AN:Kur’an’ın diliyle ilgili ilimlerin başında Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılmasından ve farklı vecihlerin ne gibi anlam kaymaları ve zenginliği ortaya çıkardığından bahseden i‘râbü’l-Kur’ân gelir
İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. .
İSTİKAMET:İtaat,Allah ve Resulünün emirlerine canla, başla boyun eğmektir.

KADER:Allah`ın olacak her seyin ne zaman ve nekilde olacağını ezelde tesbit ve tayin etmesi.
KA’DE-İ AHİRE :Son oturuş. Namazın rükünlerinden birisi.
KA’DE-İ ÛLÂ :İlk oturuş. Namazın vaciplerinden birisi.
KAMERİ AYLAR:Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir( Hicrî Sene).
KAMİS:Cenazenin kefenlenmesinde boyundan ayaklara kadar uzanan örtü.
KARZ-I HASEN :Güzel ödünç. Dinin emirlerine uygun ödünç verme.
KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
KAVAME:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
KAYNUKA(beni Kaynuka):Hz.Peygamberin Medine`den sürdügü yahudi kabilesi.
KAZÂ:Allahü teâlânın ezelde irâde ve taktir buyurduğu şeyleri, zamânı gelince, ilim ve irâdesine muvâfık (uygun) olarak yaratması.
KEFFARET: Keffaret, lûgat deyiminde gidermek ve örtmek manasındadır. Allah, bazı kusurları ve günahları birtakım vesilelerle bağışlayıp örttüğünden bu vesilelerden her birine “Keffaret” denilmiştir.
KELİME-İ TEVHÎD:”Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü. Mânâsı şöyledir: Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun resûlüdür, peygamberidir.
KELİME-İ ŞEHADET: Eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne Muhammed`en abdühü ve Resülüh sözleridir. Anlami:Bn gönülden inaniyorum ki Allah`tan basak hic bir ilah yoktur.Ve yine gönülden inniyorum ki Hz.Muhammed O`nun kulu ve elcisidir.
KELİME-İ TEHLÎL:”Lâ ilâhe illallah” sözü.
KELİME-İ TEMCÎD:”Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” sözü.ÊMânâsı; “Güç ve kuvvet ancak Allahü teâlâdandır” demektir.
KERAMET: Allah’ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağanüstü olaylardır. Böyle olağanüstü olaylar, Allah’ın veli kulları için birer keramet, tâbi oldukları peygamber için birer mûcize sayılır.
KEBİRE:Büyük günahlar.
KEFEN:Cenazenin yikanip kurulandiktan sonra gömülmek üzere sarildigi bez.
KELAM İLMİ: Din ilimlerinden îmân ve îtikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilim.
KETEBETU’L –VAHY:Vahiy katipleri demektir
KİRAMEN KATİBİN:Insanlarin söz ve davranislarini kaydeden melekler.
KİTAB-İ MUKADDES:Ahd-i Atik ile Ahd-i Cedid`den olusan hiristiyan kutsal kitabi.
KISAS-I ENBİYA:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan eselerin genel adi.
KIYAM: Namazda ayakta durmaktir.
KISAS-I ENBİYA:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan kitaplara verilen ad.
 

KİSVE-İ ŞERİFE:Resûlullah efendimizin medfûn bulundukları hücre-i seâdet üstündeki kubbe üzerine serilen örtü. Hücre-i seâdetin beş köşeli duvarları yapılırken üzerlerine bir de küçük kubbe yapılmıştı. Bu kubbeye, Kubbet-ün-nûr denir. Osmanlı pâdişâhlarının gönderdikleri kisve-i şerîfe bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbet-ün-nûr üzerine gelen, mescid-i seâdetin büyük yeşil kubbesine Kubbet-ül-hadrâ denir
KİTAB-I MUKADDES:Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.
KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır
KISAS-I ENBİYA:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan kitaplara verilen ad.
KUS BİN SAİDE : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında
içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu
bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs.
KUTSAL ÜÇ MESCİD:Islam`da kutsal sayilan üc mescid;Mescid-i haram Mekke`de, Mescid-i Nebevi Medine `de,Mescid-i Aksa Küdus`de.
KÜLLİ İRADE:Kul da bi`l-kuvve mevcut olan iradegücüne „külli irade“ denir.Bu irade kullanilmaya hazir olan, ancak henüz kullanilmayan 2potansiyel irade“ demektir.
KÜSUF NAMAZI:Günes tutuldugunda iki rekat cemala kilinan, cemaat yoksa kendi basina kilinan namaza küsuf namazi denir.
KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üçüne denilmiştir.
KÜTÜB-İ SİTTE:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.

KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
KUBA MESCİDİ:İslamda ilk bina edilen mescid Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretlerinde Medine-i münevvereye gelmeden önce Kuba denilen yerde konakladılarında ilk bina ettikleri mesciddir
KUDSİ HADİS: Kudsî, mukaddes bir yüce varlığa (Allah’a) nisbet edilen anlamına gelir. Kudsî hadîs ise Hz. Peygamber (s.a.s)’in Rabbine izafe ettiği veya Hz. Peygamberden Rabbine izafe edilerek rivayet edilmiş olan hadîslerdir
LAHD:Kıble tarafındaki duvarın altını, cesedin sığabileceği kadar oymaktır
LAHİK:Namaza imam ile basladigi halde belirli mazeretler sebebiyle ara vermek zorunda kalarak namazin bir kismini imamla birlikte kilamayan kimse.
LEVH-ÜL-MAHFÛZ:Arapça’da korunmuş levha demektir. İslâm’da olmuş ve olacak her şeyin yazılmış olduğu manevî levhayı dile getirir.
LEYL SURESİ :Allah`in lütfettigi serveti yine Allah yolunda sarfa tesvik, cimrilikten de nehiy vardir.Kur’an-ı Kerim’in doksan ikinci suresi. Mekke’de nazil olmuştur. Medenî olduğu da rivayet edilmektedir. Yirmi bir ayet, yetmiş bir kelime ve üç yüz on harften ibarettir. Fasılâsı “elif” harfidir. İsmini birinci ayette üzerine yemin edilen “leyl” kelimesinden almıştır. A’la suresinden sonra nazil olmuştur (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut, t.y, IV, 761).İnsanın yapacağı ameller ve buna mukabil göreceği karşılıklar konusu, birbirinden kesin çizgilerle ayrılan zıtlıklar halinde vurgulanarak, insanoğlu uyarılmak isteniyor.
 

LİÂN :Sözlükte “lânetleşme, birbirine lânet etme” gibi anlamlara gelen liân, bir fıkıh terimi olarak, karısının zina ettiğini veya çocuğunun kendine ait olmadığını iddia eden ve bu iddiasını gerektiği şekilde ispat edemeyen koca ile karısının, mahkeme huzurunda özel bir şekilde yemin ve lânetleşmeleri üzerine hakim tarafından evliliklerine son verilmesini ifade eder.
LİHYE-İ ŞERİF:Peygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim. Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
LİVAÜ`L HAMD:Insanlarin kiyamet günü altinda toplayacaklari Hz.Peygamber`e ait sancaginin adi
LİFAFE:Cenazenin kefenlenmesinde bastan ayaga kadar uzanan ve izardan biraz daha uzun olan örtü.
LUKATA:Bir yerde bulunan ve sahibi bilimeyen yitik bir mala lukata denir.
LUT ALEYHİSSELAM:Lut aLeyhisselam, Ibrahim Aleyhisselamin kardesi Hara`nin ogludur.Sedum kavmine peygamber gönderildi.
MAHREM:Kişinin kendisiyle evlenmeleri dinen yasaklanmış bulunan belli derece hısımlarını ifade eden bir terimdir.
MAHŞER:Kiyamet gününd insanlarin ve bütün canlilarin toplanacaklari ve dünyada yaptiklari iyi ve kötü davranislarinin hesaplarini verecekleri yer.
MAHYA:Ramazan-ı şerîf ayında, geceleri çift minâre bulunan câmilerde iki minâre arasına gerilen ve halata (kalın ipe) asılarak kandillerle (lambalarla) yazılan yazı ve şekiller.
MAKAM-I MAHMUD:Hz.Peygamberin kiyamet gününde sahip olacagi manevi konumu ifade eden bir terim. Makam-i Mahmud Peygamberimizin cennetteki makami., sefaat makami
MAKLÛB HADÎS: Râvîlerden birinin metindeki bir lafzı veya isnaddaki bir şahsın ismini yahut nesebini alt-üst etmesiyle; tehir edilmesi (geriye bırakılması) gerekeni takdim (öne almasıyla) veya takdim edilmesi gerekeni tehir etmesiyle veyahut bir şeyin diğerinin yerine konması suretiyle rivâyet edilen hadîse denir.
MAKTU’ HADÎS: Tabiinden rivâyet edilen söz, fiil ve takrirlerdir.

MASLAHAT-I ZARÛRİYYE: Bütün semavî dinlerin müşterek hedefi olan: 1-) Nefsi, 2-) Dîni, 3-) Aklı, 4-) Nesli ve 5-) Malı korumaya lıızmet eden şey demektir.Meselâ: Nikahlanma, nesli koruma; cihâd, dini koruma maslahatından dolayı meşru kılınmıştır. Sarhoşluk veren şeylerin haram kılınması, aklı, malı ve şerefi muhafaza gibi maslahatlara müstenittir. MAZMAZA:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
MEDRESE:İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.

MECELLE-İ AHKAM-İ ADLİYYE smanli devletinde 1868-1876 yillari arasinda hazirlanan ve daha cok borclar, esya ve yargilama hukuku esaslarini iceren kanun.
MESBÛK:Cemâatle namaz kılınırken imâma birinci rek’atte yetişemeyen yâni ilk rek’atin rükûundan sonra imâma uyan kimse.
MESCİD-İ DIRAR:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid
MEVKUF HADÎS: Söz veya fiilin sahabiye ait olduğu hadîsdir.
MUFASSAL:Kur’ân’ın sonundaki kısa sûrelere denir Hucurât sûresinden Bürûc sûresine kadar 36 sûreye tıval-ı mufassal, Bürûç’tan Leyl sûresine kadar olan 7 sûreye evsat-ı mufassal, Leyl’den Nâs sûresine kadar olan 22 sûreye de kısar-ı mufassal denir
MUHACİR:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.
MUKİLLUN: Sözlük manasıyle azaltan, azaltıcı demektir. Hadis tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’den nisbeten az sayıda hadis rivayet etmiş olan sahabiler için kullanılan bir tabirdir.
MUKSİRUN:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir.

MÜNKER HADÎS: Zayıf bir râvînin, sika râvîye muhâlif olarak rivâyet ettiği hadîstir.
MÜTEVATİR HADİS:Aklen, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun, yine kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettikleri hadise mütevatir hadis denir.
MUTUN-İ ERBAA:Hanefî mezhebinin VIII. Asırdan sonra gelen âlimleri metin kitaplardan dört tanesine çokça itibar etmişler ve bunları “Mutûn-i Erbaa” diye isimlendirmişlerdir. Bu metinler, Muhtar, Kenz, Vikaye ve Mecmau’l-Bahreyn isimli eserlerdir.
MEKKE:Kabe`nin bulundugu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal sehir.
MEKRUH:Hos görülmeyen, kötü görülen is demektir.Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla birlikte, yapilmamasi istenen istir.
MENASİK:Hac ve umre sirasinda yerine getirilen belirli davranislar anlaminda fikih terimi.
MERFÛ HADÎS: Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olan hadîsdir.
MESCİD-İ DIRAR:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
MESALİH-İ MÜRSELE:Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya geçersiz bir zarari gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığınna dair belirli bir delil bulunmayan olarak fıkıh usulü terimi.
MESCİD-İ HARAM:Kabe`yi kusatan mescid.Mekke`ye belde-i Haram denir.Mescid-i Haram `da kilinan bir namaz diger mescidlerde kilinan yüzbin namazdan efdaldir.

MESBUK:Birinci rekattan sonra imama yetisip namazdan geri kalan kismi imamla kilana denir ki, bu kisi eksik kalan diger kisimlari imamin selamindan sonra tek basina kilarak tamamlar.
MESCİD-İ AKSA: Kudüs’te eski Süleyman (a.s.) mâbedinin bulunduğu yerde inşâ edilmiş olan câmiye Mescid-i Aksâ denilir.
MESCİD-İ NEBİ: Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye,Mescid-i Seadet de denir.
MEVKUF HADÎS: Söz veya fiilin sahabiye ait olduğu hadîsdir.
MEVZU HADÎS: Uydurulmuş ve hadîs diye ortaya atılmış sözdür. Kimi alimlere göre mevzu hadîs, zayıf hadîslerin en düşük derecesidir. Bir başka görüşe göre de mütevâtir ve mevzu hadîsler, ilki kesin olduğundan, ikincisi de uydurma olduğundan hadîs araştırmalarına dahil edilmezler
MİÛN NEDİR:Kur’ân’ın âyet sayısı yüzden fazla olan sûrelerine denir.
 
MİKAİL:Kur`an`da adi gecen 4 büyük melekten biri.
MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
MİZAN:Kiyamet gününde günah ve sevaplarin tartilacagi terazi.
MUAHAT( Ensâr ile Muhâcirler Arasında Kardeşlik):“Muâhât”, Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edildiklerini ifade eden bir siyer ve İslâm tarihi kavramıdır.
MUBAH:Mükellefin yapip yapmamakta serbest oldugu seye denir.
MU’CEM: Hocaların veya şehirlerin yahut kabilelerin adlarına göre hadîslerin alfabetik olarak sıralandığı kitaplardır.
MÜCMEL : Mânâsı anlaşılmayacak derecede Özet halde ve îzâha muhtaç söz, kısa ifade.
MÜ`MİN:Islam dinine gönülden inanan, bu inancini acikca söyleyen ve Islam dininin kurallarina göre yasamaya calisan kisilere mü´min denir.
MÜDRİK:Imama birinci rekatta yetisip imamla beraber selam vererek namazi tamamlayan kimseye denir.
MÜRSEL HADİS : Tabiînin sahâbîyi atlayarak Peygamber (S.A.V.)’den rivayet ettiği hadîs.
MÜTEŞABİH : Birbirine benzeyen. Usûl-i fıkha göre, Kur’ân-ı Ker’îm ve hâdîs-i şerifte geçen ve ne kasdedildiği kesin olarak bilinemeyen söz. Çoğulu: Müteşâbihât.
MÜTEVATİR: Yalan üzerinde toptan birleşmeleri akılca imkânsız olan bir topluluğun, aynı şekilde başka bir topluluktan rivayet etmiş olduğu haber veya hadîs
MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
MÜFSİD:Bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan fiil ve eksikliğe Müfsid denir.
MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
MUHAREMAT:evlenmesi haram olan kadinlar anlaminda fikih terimi.
MÜNKER HADÎS: Zayıf bir râvînin, sika râvîye muhâlif olarak rivâyet ettiği hadîstir.
MUVALAT:Tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak.

MUVATTA:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseridir.
MÜFSİD:Baslanmis olan bir ibadeti bozan sey.
MÜHR-İ NÜBÜVVET:Peygamberlik mührü; Peygamber efendimizin mübârek sırtı ortasında, sol küreğine yakın kalbi hizâsında bulunan nübüvvet mührü.
MÜRSEL HADİS:Senedinden bir sahabi düşen hadîstir.
MÜRTEKİB-İ KEBİRE Büyük günah işleyen kimse):Kebîre (çoğulu kebâir) büyük günah, mürtekib-i kebîre ise büyük günah işleyen kişi anlamına gelmektedir.
MÜSNED HADİS:İlk râvîden sonuncu râvîye kadar, senedi muttasıl olarak Rasulüllah sallallahu aleyhi ve selleme ref ‘ edilen hadîstir.
MÜTEŞABİH AYETLER:Birden fazla manaya gelen , manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere müteşabih ayetler
NADİROĞULLARI:Müslümanlarin yaptıkları antlaşmayı ilk bozduklari için Medine´den H.4/M.625 yılında çıkarılan Yahudi kabile.
NAHR:Boğazlama, kesme , keserek öldürme, Allah adıyla kurban kesme.
NAKD-İ RİCAL: Hadis rivayet eden kişilerin rivayete ehil olup olmadıklarini araştıran ilim dalı (cerh ve ta’dil de denir).
NAKİBÜL EŞRAF:Osmanlı da Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayıtlarini tutan kisilere“Nakibül-Eşraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Eşraflık deniliyordu.(İslami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)

NAMAZI BİNA ETMEK:Namazı kendi isteği olmayarak abdesti bozulan kimse , hiç konuşmadan hemen en yakın bit yerde abdest alır ve bıraktığı yerden namazını istediği yerde tamamlar. Buna namazi bina etmek denir.
NASS:Dini bir terim olarak – geniş anlamıyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
NA`T:Hz.Peygamberin şefaatına kavuşmayi ümit ederek O`nu övmek , yüce özelliklerini anlamak amacıyla yazılan şiirlere na`t denir.
NAZİL İSNAD:Âlî İsnad’ın zıddıdır ve hadîsi rivâyet eden son râvî ile ilk kaynağı olan Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya bir hadîs alimi arasında normalin üstünde bir sayıda râvî bulunan isnaddır.
NEBİ-RESÜL:Resul; kendisine vahiyle şeriat verilen ve onu tebliğ ile görevlendirilen peygamberdir. Nebi; kendisine şeriat verilmeyip, bir önceki şeriatla amel etmesi ve onunla toplumu, yani gönderildiği kavim veya milleti eğitmesi emredilen peygamberdir
NESİH:Dini bir hükmün , daha sonra gelen dini bir hükümle kaldirilmasi.
NESİKE:Cocugun dogumunun ilk günlerinde Allah`a bir sükür ifadesi olarak kesilen kurban.
NİHAL:İslami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler için genel olarak Nihal terimi kullanılır.
NİSAB:Zekat yükümlülügünde esas alinan zenginlik ölcüsü anlaminda fikih terimi.Zenginlik icin en düsük ekonomik varliga denir.Nisap miktari mallarin cinsine göre degisir.
NİZAMİYE MEDRESESİ:Nizamülmül tarafindan basta Bagdat olmak üzere Büyük Selcuklu hakimiyetindeki cesitli sehirlerde kurulan medreseler.
NÜBÜVVET:Allah ile insanlar arasinda dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaclarinin giderilmesi amaciyla yapilan elcilik görevi.
NÜBÜVVET MÜHRÜ:Hz.Muhammed`in iki kürek kemigi arasinda bulunan ve nübüvvetinin alametlerinden biri sayilan ben.
NÜZUL-İ KUR`AN:Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
NUR DAĞI:Mekke`nin kuzey dogusunda Hz.Peygamber`e ilk vahyin geldigi Hira magarasinin bulundugu Hira daginin diger adi.
NURİYYE MEDRESESİ:İslam tarihinde hadis öğretimi ve tetkiki amacıyla kurulmuş olan ilk mederese.
ÖMER NASUHİ BİLMEN:1882 de Erzurum`da dogdu.1943-1960 yillari arasinda Istanbul müftülügü yapti.
ÖRF:Toplumda genel kabul gören, sürekli veya baskin tatbikati bulunan sosyal davranis bicimleri ve dildeki yelesik kullanilan anlaminda bir terim.
ÖŞÜR:Toprak ürünlerinden alınan zekat.Toprak mahsullerinden elde edilen ürünler için verilen zekata fıkıh dilinde öşür.Onda bir. Topraktan alınan mahsûlün zekâtı.

ON HÜKÜM(ON EMİR): İşbu (Enam:151 ve 152) inci âyetler şöylece on dinî hükmü kapsamaktadır: Bunlara on hüküm adı verilmektedir. Bunlar ümmetlerin, asırların değişmesiyle değişmeyecek dinî, medenî; insanî hükümlerdir. Ibni Abbas Hazretlerinden rivayet olunduğu üzere bunlar ile amel edenler hidâyete ulaşır, cennete girerler. Bunları terkedenler de cehenneme gönderilirler. Binaenaleyh selâmet ve saadete kavuşmayı temenni eden bir cemiyyet için bu yüce esaslara riâyet etmek çok lüzumludur.(1) Cenâb-ı Hak’ka ortak koşmamak.(2) Ana babaya iyilik etmek.(3) Çocukları fakirlik korkusuyle öldürmemek.
(4) Kötü şeylere yaklaşmamak.(5) Öldürülmeleri haram olan kimseleri öldürmemek.(6) Yetimlerin mallarına yaklaşmamak.(7) Ölçüleri adaletle yapmak.(8) Tartılan adaletle yapmak.(9) Söylerken adaletten ayrılmamak.(10) Hak Teâlâ’ya verilen sözü tutmak.

ORHUN KİTABELERİ:Türk tarihinin ilk yazılı eseri.Türk dilinin en ski metinlerinin yazili oldugu taslar.
ORTADOĞU:En eski uygarliklarin ve üc semavi dinin dogdugu, Asya, Afrika ve Avrupa kitalarini birbirine baglayan stratejik bölge.
OTLUKBELİ SAVAŞI smanlilarla Akkoyunlular arasinda 1473 yilinda yapilan meydan savasi. Fatih ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında oldu. U. Hasan’ın Karaman oğullarını desteklemesi, Venedikle iş birliği yapması, Fatih’ten Sinop ve Trabzon’u istemesi ve Anadolu Üzerinde ki egemenlik nedeniyle başlayan savaşı Osmanlılar kazandı. Akkoyunlu devleti yıkılırken yerine Safevi devleti kuruldu.
RA`Cİ VE BİR-İ MAUNA VAKASI: Hicri 4/ M.626 yilinda müslümanlari cok üzen 2 olay, Islam mürsidlerinin pusuya düsürülerek öldürülmesiyle sonuclanan Ra`ci ve Bi`r-i Mauna facialaridir. Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine İslam`i ögretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast(4/625)
RAKİKA:Müsrilerin toplantida alinan suikast karari, Hz.peygamberin halalarindan Rakika tarafindan duyulmus ce durum ona haber verilmisti.Peyganberimiz hic vakit kayip etmeden Hz.Ebubekir`e durumu bildirerek hicrete basladi.
RAVZA-İ MUDAHHARA:Peygamberimizin kabri ile minberi arasina Ravza-i Mudahhara denir.
RAVİ:Ögrendiği hadis rivayet eden kimse anlamında kullanılan terim.
RECA:Kulun Allah`in rahmetine güvenerek ümit icinde olmasi anlaminda tasavvuf terimi.
REFREF:Mi`rac gecesinde Hz.Peygamber`i tasidigi kabul edilen binek.
REGAİB SÜNNETLERİ:Bes vakit namaza bagli olmaksizin kilinan namazlara regaib sünnetler denir.
RESMÜ’L-MUSHAF( MUSHAF’IN YAZISI):Kur’an’ın yazısıyla ilgili olarak doğan ilme “Resmü’l-Mushaf” ismi verilmiştir. Kur’an’ın kendine mahsus bir yazı şekli vardır ki, buna “Resmü’l-Osmani” denir
RESÜL:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
RESUL-i SEKALEYN:Insanlarin ve cinlerin peygamberi Hz.Muhammed(sas).
REVATİP NAMAZLAR:Farz namazlarla birlikte kilinan sünnetlere denir.

RASULÜS-SAKALEYN:Peygamberimize Rasulüs-Sakaleyn denmesinin sebebi;Insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildigi icin.
RE’Y:Hakkında açık bir nass bulunmayan fıkhi bir konuda müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüşe Re’y denir.
RİC’İ TALAK: Kocanın boşadığı hanımını iddeti içinde yeni bir nikah akdi yapmaksızın tekrar aile hayatına kabul etme hakkına sahip olduğu talaktır.
RİDDE SAVAŞLARI:Ridde savaslari,Hz.Ebubekir halife olduğu yıl yaptığı ilk gazveler.
Rasûlüllah (s.a.s)’in vefatından sonra dinden dönüp İslâm devletine savaş açanların isyanlarının bastırılması için yapılan askerî harekâtlar.
RİHLE:Hadis ravilerinin, bildikleri hadisleri tekid etmek veya bilmedikleri hadisleri öğrenmek için uzak mesafelere yolculuk etmelerine rihle denir.
RİYAZU’S-SALİHİN:Riyazu’s-Salihin (رياض الصالحين) İmam Nevevi tarafından kaleme alınmış hadis kitabı
RIDVAN BİATI: RIDVAN BİATI:Hudeybiye` de 1400 civarinda müslümanin Hz.Peygambere verdigi and(8/628)
RÛME KUYUSU (Hz. OSMAN KUYUSU) :Mescidi Şerife 5 km. uzaklıkta olup Kıbleteyn camisinin kuzeyinde kuzeyinde bi’ri Osman çiftliğinin içinde olan kuyusudur.Efendimiz (s.a.v.)’in bu kuyuyu satın alıp suyunu parasız olarak halka dağıtan kişiye Allah cennette misli ile bir kuyu vereceğini müjdeleyince Hz. Osman bu kuyuyu satın almış ve Müslümanlar için vakfetmiştir.
RU`YET-İ HİLAL:Hilal halindeki ayın, yeryüzünden ilk defa görülmesi.
SABİKUN-I EVVELUN: İslamiyeti kabul eden ilk sekiz kişi
SAFİYULLAH:Allah`ın seckin kildigi, sectigi, temiz kildigi Hz.Adem(as) peygamber hakkinda kullanilir.
SAİME:Yılın yarıdan fazlasını dışarıda otlamak suretiyle geçiren küçük ve büyük baş hayvan
SAKAL-I ŞERÎF :Şerefli, mübarek sakal anlamında Hz. Peygamberin sakalı için kullanılan bir tabir.

SALVELE :Hz. Peygamber (s.a.s)’e salavât okuma;
SECAVEND:Vakıf alametinin bir adıda secavent alametleridir.
SELEF: Hz. Peygamber s.a.v.’in “En hayirli nesil benim dönemimde yasayanlardir. Sonra onlari izleyenler sonra onlarin ardindan gelenlerdir.
SELEFİYYE : Selef mezhebinde olan kimseler; Allah’ın isim ve sıfatlarını nass’larda vârid olduğu gibi kabul eden ve bunları te’vil cihetine gitmeyen müslümanlar. Sahâbî ve tabiîler böyle idiler
SELEF-İ SALİH`İN:Ashab-i Güzin ileTabiine denir.
SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
SENETÜ`LHÜZÜN (620):P eygamberimizin amcasi Ebu Talib ve Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yıl.
SERİYYE:Seriyye, Hz.Peygamberin bulunmadigi askeri hareket icin kullanilan terimdir.Seriyye birlikleri 5 kisiden 400 kisiye kadardir.Seriyye komutanlarindan bazilari;Sa`d b.Ebi Vakkas,Ubeyde b.Haris,
Abdullah b.Revaha,Zeyd b.Sabit, ebuUbeyde b.Cerrah, Amr b.As,halid b. Velid
SEYYİDÜ`L-BEŞER:InsanlarinEfendis Hz.Muhammed (sav).
SEYYİDÜ’L-MÜRSELİN :P eygamberlerin efendisi, önderi, ulusu, Rasûlüllah (s.a.s)’in mübarek isimlerinden biri.
SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
SIKA:Hadis rivayetine göre tam ehil kisi.
SIFATU`S-SALAT:Namazin farz ve vaciplerine, sünnet ve adabina uygun sekilde kilinisina ilmihal dilinde “sifatu`s-salat” denir.(Diyanet ilmühali sh.262)
SİYER-İ NEBİ:Hz.Peygamberimizin hayatini konu alan kitaba verilen isimdir.
SIRAT:Cehennemin üzerine uzatilmis manevi bir köprüdür
SÜLEHA:Günah islemeyen kimseler.Salih kelimesinin cogulu.Iyi, salih.
SÜNNET: Sözlükte yol, usul, adet, iyi ve kötü bir kimsenin gidişatı, alışkanlık hahine getirdiği davranışları manasınadır.
SURE: Sözlükte yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısmı veya katları manasına gelir.

SURNAME:Sûrnâme Osmanlı dönemi Türk edebiyatında sünnet, evlenme ve tahta çıkma münasebetleriyle yapılan şenlikleri anlatan eserlere verilen ortak addır.
ŞAKK-I KAMER:Ayın yarılması, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ayı ikiye ayırması mûcizesi.
ŞAKK-I SADR:Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek göğsünün yarılması hâdisesi.
ŞAVT:Kabe`nin etrafini her bir dönüse denir.Bir tavaf yedi savttir.
ŞEF:Namazlarin her rekaatina sef denir
ŞEB-İ ARÛS :Mevlânâ’nın ölüm gününün hatırası olarak yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir
ŞECERE-İ PÂK-İ MUHAMMEDÎ:Muhammed aleyhisselâmın mübârek, temiz soy kütüğü, soy ağacı
ŞEHR-İ HARAM:Şehr-i Haram,Zilka’de ayı. Bu ayda savaş haram kılınmıştır. Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları da savaş haram olan aylardır. Bu aylrın dördüne birden «Eşhür Hurum» denir.
ŞEMAİL-İ ŞERİF:Hz.Peygamberin, bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabirdir.
ŞER`İ MEN KABLENA :Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
ŞİFA HATUN:Peygamberimizin ebesinin adı.
ŞİRK:Allah’ın ortağı kabul etmek ve yaptığı ibadetine başkalarını da ortak yapmak demektir.
TAFSİLİ İMAN:Inanilmasi gereken dinsel esaslara detayli ve ayrintili bir sekilde inanmaya denir.
TAĞLİS:hanefi mezhebine göre, müfdelifede sabah namazını fecirden hemen sonra kılınmasına denir.
TAHASSÜS:Göz ve kulak ile bir başkasını murakabe etmek.
TAHMÎD (HAMD) : El- Hamdü lillah demektir.
TAHSİB:Hac sonunda , Mina`dan Mekke`ye dönüste, Muhassab veya Ebtah denilen vadide bir müddet dinlenmek sünnet-i kifayedir.

TAHALLÜL:Ihramdan cikmak demektir. 1.Tahallül:Kücük tahallül de denir.Cinsi iliski haric ihram yasaklarinin kalkmasi. 2.Tahallül:Bütün ihram yasaklarinin kalkmasi.
TAHRİME:Namaza baslama tekbirine(iftitah tekbiri), tahrime denir.Bu tekbirle namaza girilip, namazi bozan seyler yasaklanmis oldugundan bu isim verilmistir.
TAHRİMEN MEKRUH:Harama yakin olan mekruh.
TALAK- BAYIN:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
TALAK-İ RİCİ:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
TASLİYE: Asıl itibariyle salat (dua) ve selam okumak anlamını veren “salla” dört harfli mezid fiilinin mastarı olup Hz. Peygamber üzerine salavat getirmek demektir.
TAVAİF-İ MÜLUK:Endülüs Emevi devleti çöktükten sonra orada meydana çıkan küçük emirler.
TEBE-İ TABİÎN Resulullah (s.a.s)’e iman etmiş olarak tabiînden bir veya birkaçıyla karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimseler
TEBÜK SEFERİ:Tebük seferi, hicri 9, miladi 630 yılında yapılmıştır.Tebük seferi,Bizanlilara karşı tertiplendi.
TECESSÜS:Başkasının haberlerini düşünmek ve araştırmak demektir.
TECVİD: Tecvid:Kur`an- Kerim`i okuma kaidelerini(kurallarini) ögreten bilim.Güzelleştirmek, daha iyi bir hale getirmek anlamına gelir.
TEFRİK:Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin mahkemeye başvurarak hakim kararıyla boşanmalarına tefrik denir.
TEFSİR:Kur`an-i Kerim`in anlamini aciklayan bilim
TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettirKıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
TEKKE: Tekke, Farsça’da dayanacak yer demektir. Tasavvuf erbabının, oturup kalkmalarına, sülük çıkarmalarına, âyin yapmalarına mahsus yere, tekke denir.
TEKLİFİ HÜKÜM :Teklîfî hüküm, fıkıh usulü kitaplarında, “Şâri’in iktizâ ve tahyir bakımından mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.
TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.

TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
TERESSÜL-İRSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.Bana teressül veya İrsal denir.Kamette ise ,duraklama yapılmaksızın seri olarak okunur.Buna da Haedr denir.
TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma.
TERVİHA:Teravih namazının her dört rekatı sonunda bir mikdar oturup istirahat edildiği için bu dört rekata bir “Terviha” denilmiştir.
TESBİH :Sübhanallah demektir.
TESLİS(EKÂNİM-İ SELÂSE ):Uknum kelimesinin çoğulu olup, sözlükte “asıl, esas ve temel” anlamına gelmektedir. Dînî ıstılahta ise, Hristiyanlarca Allah anlayışının teşekkül ettiği üç sıfatın birbiriyle olan ilişkisini sağlayan baba, oğul ve Ruhu’l-Kudüs demektir.
TEŞEHHÜD MİKTARI:Farz olan( namazda) oturuşun miktari“Ettehiyyatüyü“ okuyacak kadar geçen bir müddettir.
TEŞMİT:Aksırdığı zaman Elhamdülillah diyen kimseye “Yerhamükellah: Allahü teâlâ sana merhâmet etsin” demek.
TEŞRİK TEKBİRLERİ:Kurban bayramı Arefe gününün sabah namazından itibaren Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın arkasından bir defa şöyle tekbir alınır ki, bunlara Teşrîk Tekbirleri denir
TEVERRÜK:Gerek celsede ka`dede erkekler sol ayaklarini yerde yayip üzerine oturur ve sag ayaklarini parmaklar kibleye gelecek sekilde dikerler.Kadinlar ise ayaklarini sag yanlarina yatik bir sekilde cikarip, otururlar.Iste bu oturma sekline teverrük denir.
TEVRAT:Allah tarafindanHz.Musa`ya indirilen ilahi kitap.
TEYEMMÜM:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savaşında sabah namazı teyemmum ile ilk defa namaz kılındı
UHUD SAVAŞI:Uhut savaı 625 senesin de oldu.Uhud savaşına katılan sahabelerin alfebetik olarak isim listesi M.Asim Köksal`in Hz.Muhammed(sas) ve İslamiyet adlı eserinin 3 ve 4 cildinin sahife 89`da zikredilmektedir.
ULÜ`L AZM (Ulu Peygamberler):Hz.Nuh.Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).
ULUMU’L-KUR’AN :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’1-Kur’ân denir
UMRETÜ`L KAZA:Hudeybiye antlasmasi geregi Hz.Peygamberin ashabi ile yerine getirdigi umre.7 Zilkade/629 mart.
USULÜ’L-HADİS :Kabul ve red yönünden hadisin sened ve metnini inceleyen ilim dalı.
ÜLÜ`L –EMİR:Emir sahipleri,devlet reisi ve onun adina hükmeden vali,kadi.
ÜMMEHÂTU’L-MÜ’MİNÎN :Müminlerin anneleri, Hz. Peygamber’in hanımları.
ÜMMÜ EYMEN:Ümmü Eymen Üsame`nin annesidir.
ÜSTÜVANETÜ`L-VUFUD:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
VAHY:Vahy; İlham etmek, bildirmek, süratle işaret etmek, gizlice ihbar etmek, bir şeyi gerek uyanık iken ve gerek uyku hâlinde kalbe atmak demektir.
VAHİY KÂTİPLERİ :Rasûlüllah (s.a.s)’e vahyedilen âyetleri yazanlar, kaydedenler.
 

VAKF VE İBTİDA urmak anlamına gelen vakf, okumaya tekrar başlamak niyetiyle nefes alacak kadar bir süre için sesi kesmekten ibarettir. Başlama anlamına gelen İbtida ise, ilk defa okumaya başlamak veya vakftan sonra tekrar başlamak demektir.
VEDA HACCI: Peygamberimizin ilk ve tek haccidir.
VEDA HUTBESİ :Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe.
VEDA YOKUŞU:Medine`ye inen dik bir yolun tepesidir.Eskiden itibarli kimseler bu tepeye kadar uğurlanırdı.
VELİME:Her türlü mutluluk veren hadise sebebiyle verilen ziyafet anlamına gelen velime, terim olarak, düğün yemeginin özel ismi haline gelmiştir.
VİCDAN :Bulma, bir şeyi bir halde görme; kalple hissetme, duygu; kendinden geçme, dalma; iyiyi kötüden ayıran ve seçen bir yapıya sahip olan kalpteki gizli his.
VÜCUH VE’N-NEZAİR :Kur’ân-i Kerîm’de bir lafzın bir kaç mânâda kullanılmasına “vucûh” denir. Birden fazla kelimenin aynı mânâda kullanılmasına da “nezâir” denir
YALANCI PEYGAMBERLER:Tuleyha b.Huveylid, Malik b. Nüveyre,Seccah(bir kadin müslüman oldu),Müseylimetü`l-Kezzab.
YE’CÜC ve ME’CÜC :İslâm inancına göre eşrâtu’ssaat’tan (Kıyametin büyük alâmetlerinden) biri olmak üzere, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah’ın bildiği iki topluluk.
YESRİB:Peygamberimiz, Medine´ye Yesrib denilmemesini hoş görmemeiş“O , Medine`dir“
demiştir.Medine`nin eski adı.
ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
ZAYIF HADÎS: Râvîleri, sahih ve hasen hadîs râvîlerinin vasıflarını taşımayan hadîslerdir.
ZEBUR:Sözlükte, kitap manasına gelir.Zebur , Davud Aleyhisselama gönderilmiştir.Zebura, Mizmarlar da denir.
ZEHREVAN:Bakara ve Âli îmrân sûrelerine verilen isimdir.
ZELLE:”Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü’l-Karî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar “İsmet” sıfatına sahiptirler.
ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.

ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)
ZİMMİ:İslam Devletinde yaşayan gayr-i müslimlere zimmi denir.(H. i.Kur`an Dili,c.10)
ZİNNUREYN:İki nûr sâhibi. Peygamber Efendimizin(sallallahü aleyhi ve sellem ) Ümmü Gülsüm ve Rukiye isimli iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab.Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem ona birbiri ardınca iki kızını vermiştir. İki kızı da vefât edince; “Bir kızım daha olsaydı verirdim” buyurmuştur. (Mir’ât-ı Kâinât-Taftâzânî)
ZÜNNUN:Kur`an`da adı geçen Yunus Peygamberin lakab.

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Sınavlarına Hazırlık Kılavuz ders Notları-7

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  657 Kez Okundu

 

                                          İSLAM BÜYÜKLERİ

Dini Gifler, Hareketli İslami Resimler

1-İlk İslam halifesi kimdir? –Hz.Ebubekir(R.A.)(632-634)
2-Cehennemden özgürlüğünü kazanmış anlamına gelen Hz.Ebubekirin unvanı nedir?-Atik
3-Hz.Ebubekirin pek doğru, sözünün eri anlamına gelen unvanı nedir?- Sıddık
4-Hz.Ebubekirin, O diyorsa doğrudur, diyerek Peygamberimizi tasdik ettiği olayın adı nedir?-Mirac Olayı.
5-Hz.Ebubekirin mesleği nedir?-Tüccar
6-Hz.Ebubekir Peygamberimizle Mekkeden medineye hicret ederken birlikte kaldıkları mağaranın adı nedir? Sevr Mağarası.
7-Hz.Ebubekirin bilgin olduğu bilim dalı nedir?-Neseb(nesil,soy) bilginiydi.
8-Hz.Ebubekirin peygamberimizle evli olduğu kızının adı nedir?-Hz.Aişe.
9-Hz.Ebubekirin Hz.Ömer ile birlikte katıldıkları savaşı kim komuta ediyordu?-
10-Hz.Ebubekirin sancak taşıdığı seferin adı nedir?-Tebük seferi
11-Peygamberimiz hastalanınca Hz.Ebubekire ne görevi verildi?-İmamlık yapıp namaz kıldırma görevini verdi.
12-Yalancı Peygamberlerden Müseyleme ve Tuleyha üzerine , Hz.Ebubekir hangi komutanı gönderdi?-Halid bin Velid.
13-Yalancı Peygamberlerden Müseylemeyi kim öldürdü?-Hz.hamzanın katili, sonradan müslüman olan Vahşi öldürdü.
14-Bzans ordusuyla yapılan savaşta İslam ordusu kaç bin şehit verdi?-3000 şehid verdiler.
15-İslam ordusu,Bizanslılara kaç kayıp verdirdi?-100.000 Bizanslı öldü.
16-Hz.Ebubekir 23 Ağustos 634 yılında nerede vefat etti?-Medine de vefat ettti.Vasiyeti gereği peygamberimizim tabutuna kondu ve cenaze namazını HzçÖmer kıldırdı.Peygamberimizin yanında toprağa verildi.

17-Hz.Ömer nerede doğdu nerede vefat etti? Mekke de 571 yılında doğdu 644 yılında Medine vefat etti.
18-Hz.Ömer ne zaman müslüman oldu? 618 yılında müslüman oldu. İslam dinine girenlerin 40. oldu.
19-Hz.Ömerin uhud savaşında dul kalan kızı Hz.Hafsa kiminle evlendi?-Peygamberimiz Efendimizle.
20-Hz.Ebubekirden sonra kim halife oldu?-Hz.Ebubekir vefat etmeden önce, sahabeninde görüşünü alarak , halifeliğe Hz.Ömerin getirilmesini vasiyet etti. Sahabe bu vasiyete uygun davrandı.Hz.Ömer halife seçildi.(634)
21-Teravih namazının toplu kılınması ne zaman başladı?-Teravih namazı toplu kılınması Hz.Ömerin emriyle başladı.

22-Hicri takvim kimin zamanında düzenlendi?-Hz.Muhammed(sas) in Medine ye göçüyle başlayan ve ay yılı temeline dayanan hicri takvimi Hz.Ömer düzenledi.(643)
23-İlk kez valilerden ayrı olarak, bağımsız hakimler atayan kimdir? Hz.Ömer (r.a)
24-Hz.Ömer kim tarafından mescidde hançerlendi?-Hz.Ömer,644 yılında İranlı bir köle tarafından mescidde hançerlendi.Üç gün sonrada şehit oldu.
25-Hz.Ömerin haklıyı haksızdan ayıran anlamına gelen unvanı nedir?-Hz.Ömer, müslümanlar arasında adaletin simgesi olarak anılır.Haklıyı haksızdan ayıran anlamında Faruk diye adlandırılır.
26-Mehmet Akif Ersoy, Kocakarı ile Ömer adlı şiirinde kimi adaletli bir yönetici kimliği ile canlandırır?-Hz.Ömerin adaleti hikayelere, şiirlere konu olmuştur.Bu şiirinde Hz.Ömer kimsesizlerin, yetimlerin yardımına koşan; Dicle kıyısında bir kurdun, bir koyunu kapmasının hesabını vermeye bile hazır, adaletli bir yönetici kimliğiyle canlandırır.
27-Devlet hazinesi anlamına gelen , Hz.Ömer döneminde temelinde attığı kurumun adı nedir?Beytülmal.
28-Hz.Ömerin babasını adı nedir? –Hattab.
29-Devlet yönetimindeki adil davranışları nedeniyle Hz.Ömer denilince aklımıza gelen kelime nedir?-Adalet.

30-Hz.Osman , nerede doğdu nerede vefat etti?-Hz.Osman, 574 yılında Mekke de doğdu, 656 yılında medine de vefat etti.
31–Hz.Osmanın tam adı nedir?-Osman bin Affan Zinnureyn(İki nur sahibi Affan oğlu Osman).
32-Hz.Osman Peygamberimizin hangi kızları ile evlendi)-Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile evlendi.Bundan dolayı kendisine iki nur sahibi anlamına gelen Zinnureyn adı verilmiştir.
33-Hz.Osman nerede şehit oldu? –Medine de evinde Kuran okurken şehit oldu.
34-Hz.Osman , İslamın kaçıncı halifesidir? Hz.Osman , İslamın 3. halifesidir.
35-Hz.Ömer, devlet yönetiminde otoriter ve adil olan tutumına karşı, Hz.Osmanın geliştirdiği tutum nasıldı?-Hoşgürürlük.
36-Hz.Ali nerede doğdu nerede vefat etti?-Mekke de 598 yılında doğdu, Kufe de 661 yılında vefat etti.
37-İslamın dördüncü halifesi kimdir?-Hz.Ali(r.a)
38-Hz.Alinin babasının adı nedir?-Ebu Talip
39-Murteza unvanı kime verilmiştir?-Hz.Ali(r.a)
40-Murteza ne anlama gelmektedir?-Murtaza:Hoşnut kılınmış, beğenilmiş, seçkin demektir.
41-Hz.Ali kiminle evlendi?-Peygamberimizin kız Hz.Fatıma (r.Anha) ile evlendi.

42-Hz.Alinin , Hz.Fatımadan doğma büyük oğlunun adı nedir?Hz.Hasan.
43-Hz.Alinin,Hz.Fatımadan doğma, Kerbelada şehid edilen küçük oğlununadı nedir?-Hz.Hüseyin.
44-Hz.Aliye Peygamberimiz tarafından hediye edilen ucu çatal olan kılıcın adı nedir?Zülfikar.
45-Hz.alinin halifelik yaptığı ve şehid olduğu kentin adı nedir?-Kufe.
46-Hz.Ömer , Filistin ve Suriyeye gittiğinde vekil bıraktığı kişi kimdir?-Hz.Ali.
47-Hz.Ali nerede ve ne zaman şehid edildi?-Hz.Ali ,Kufe Camiinin kapısı önünde etkisi üç gün süren zehirli bir kılıçla 22 Ocak 661 yılında şehid edildi.

48- Hz.Ali , İslam dinine zaman girdi?-Hz.Ali ,küçük yaşta İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir.
49-Hz. Hamza nerede ve zaman doğdu?-Mekke de 569yılında.
50-Hz.Hamzanın Peygamberimizle akrabalık bağı nasıldır?-Peygamberimizin amcası ve süt kardeşi.
51-Hz.Hamza ne zaman şehid edildi?-625 yılında Uhud savaşında.
52-Hz.Hamza yı Uhud savaşında kim şehid etti?-Habeşli bir zenci olan vahşi tarafından şehid edildi.
53-Hz.Hamzanın kahramanlıklıkları hakkında yazılan destanlara ne ad verilir?-Hamzaname adı verilir.
54-Ihud savaşında şehid edilen, müslümanlar arasında pehlivanların piri olarak anılan İslam kahramanı kimdir?-Hz.Hamza (R.a)
55-Peygamber Efendimiz ilk defa kiminle evlendi?-Hz.Hatice(r.Anha) ile evlendi.Hz.haticenin babasının adı Huveylid.Cahiliye döneminde kendisine temiz anlamına gelen Tahira lakabı takılmıştı.
56-Peygamber Efendimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?-Peygamber Efendimiz 25 , Hz.Hatice ise 40 yaşında idi.
57-Hz.Haticenin Peygamberimizle olan evliillerinden Kaç çocuk dünyaya geldi?- 6 çocuk dünyaya geldi.Zeynep,Ümmü Gülsüm,Fatma , Rukiye adında kızları;Kasım ve Abdulllah adında iki oğlu dünyaya geldi.
58-İslam dinine giren ilk kadın kimdir?-Hz.Hatice(r.anha)
59-Hz.Hatice hangi unvanla anılmaktadır?-Haticetül Kübra(Ulu Hatice) unvanıyla anılmaktadır.
60-Müslümanlar Hz.haticeden söz ederken saygılarını nasıl belirtirler?-Hatice Validemiz,Hatice anamız diyerek saygılarını belirtirler.

61-Hz.Aişe nerede ve zaman doğdu?- 613 veya 614 yılında Mekke de.
62-Hz.Aişe neredeve zaman vefat etti?-Medine de 678 yılında.
63-Hz.Aişe kimin kızıdır?-Hz.Ebubekir(r.a) in kızı, Peygamberimizin ikin eşidir.
64-Hz.Aişe hangi lakplarla Müslümanlar arasında anılmaktadır?-Sıddıka, Ümmül-Müminin (Müminerin anası), gibi lakaplarla anılır.
65-Peygamberimiz hangi hanımının odasında vefat etti?-Hz.Aişenin odasınca vefat etti.Vefat edince de bu odaya gömüldü.
66-Hz.Aişe vefat edince nereye defnedildi?-Cennetül Baki.
67-Hz.Zeynep binti Cahş ne zaman doğdu?-592 yılında doğdu 643 yılında vefat etti.
68-Zeynep binti Cahş Peygamberimizin hanımlarındandır.Annesi Peygamberimizin nesi oluyordu?-Halası.
69-Zeynep binti Cahş Peygamberimizle evliliğini nasıl söz ederdi?-Beni bizzat Allah evlendirdi diyerek bu olaydan övünçle söz ederdi.
70-Hz.Aişe validemiz , Zeynep binti Cahşdan nasıl söz edersi?-…zeynepten daha dindar, ondan daha doğru, akrabasıyla ondan daha çok ilgilenen , ondan daha fazla sadaka veren kadın görmedim diye söz ederdi.

70-Bilal-i Habeş ne zaman vefat etti? 641 yılında vefat etti.
71-Babasının adı nedir?-Rebah.
72-İslamın ilk müezzini kimdir?-Bilal-i Habeş.
73-İslama ne zaman girdi?-Bilal-i Habeş, İlk müslümanlardandır.
74-Hz.Bilal-i Habeşi kim özgürlüğüne kavuşturdu?-Hz.Bilal-i habeş, Müslümanlığı kabul ettiğinde bir köleydi.Hz.Ebubekir satın alarak özgürlüğüne kavuşturdu.
75- Medine de ilk ezanı kim okudu?-Bilal-i Habeş.İlk ezanı sabah namazında okudu.
76-Mekke fethedilince Kabe de ezanı kim okudu?-Bilal-i Habeş, Mekke fethedilince Kabenin çatısında ezanı okudu.
77-Bilal-i Habeş, Müslümanların gönlüne nasıl taht kurmuştur?-İslam dünyasında eziyet gören müslüman denilince , Müslümanların aklına ilk gelen isim Hz.Bilal-i Habeş dir.O, samimiliğin, masumiyetin bir sembolü olarak , Müslümanların gönüllerine taht kurmuştur.Müslümanlar arasında, örnek bir kadın olarak anılır.
78-Hz.Abbas bin Abdulmuttalp, Peygamberimizin nesidir?-Amcası.
79-Hz.Abbasın , Uhud savaşındaki rolü nedir?-savaş öncesi, müşrik ordusnun Medineye doğru yola çıktığı haberini bir mektupla Hz.Peygambere Hz.Abbas bildirdi.Mekkeden Mediye göç etmedi.Müslümanlığını gizleyerek Mekke de kalmasını Hz.peygamberin özellikle istediği söylenir.

80-Mekkenin fethi sırasında ve sonrasında ne gibi görevler üstlendi?-Mekkenin fethi sırasında önemli görevler üstlendi.Mekkenin fethinden sonra, Hz.Abbasa Hacılara Su Dağıtma görevi verildi.
81-Abbasilerin soyu kime dayanır?-Abbasilerin soyu Hz.Abbasa dayanır.
82-Hz.Abbasın savaşlardaki rolü nasıldı?-Hz.Abbas gür bir sese sahipti.Savaşlarda bu gür ses bir tür hoparlör görevi görüyordu.savaşçıları bir yere yönlendirmek ya da toplamak istediğinde Hz.Peygamber onun sesinden yararlanıyordu.
83-Hz.Abbas ne zaman vefat etti?- 652 yılında.
84-Talha bin Ubeydullah ne zaman vefat etti?- Basra da 656 yılında veaft etti.
85-Talha bin ubeydullah ne zaman müslüman oldu? –İlk müslümanlardandır.Müslümanlığı kabul ttiği için kabilesi Kureyşten çok ağır baskılar gördü.Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.
86-Talha bin Ubeydullahın kolu hangi savaşta çolak kaldı?-Uhud savaşında Hz.peygamberi korumak isterken yaralanarak, ömür boyu çolak kaldı.
87-Talha bin Ubeydullah nerede şhit oldu?-Basra yakınlarındaki Hureybe denilen yerde savaşırken şehit oldu.(656)
88-Zübeyr bin Avvam nerede doğdu?-Mekke de 586 yılında.
89-Zübeyr bin Avvamın annesi Peygamber Efendimizin nesi oluyor?-Halası.
90-Zübeyr bin Avvam kimin çağrısına uyarak müslüman oldu.?-Hz.Ebebekir(r.a)
91-Zübeyr bin Avvam ,Uhud savaşında ne yaptı?-Uhud savaşında zırhlı birlikleri komuta etti.
92-Zübeyr bin Avvam, kimler tarafından şehid edildi?-Hz.Ali döneminde, bozguncu, sözde müslüman olan bir grup tarafından , başı kesilerek sehid edildi.

92-Abdurahman bin Avf , ne zaman vefat etti?- 652 yılında.
93-Abdurahman bin Avf , hangi savaşta topal kaldı?-Uhud savaşında Hz.Abdurahman bin Avf kahramanca savaştı.Hz.peygamberi korumak için yağmur gibi yağan oklara hedef oldu.Savaş sonunda üzerinde yirmi ok tanesi olduğu görüldü.Ayağına isabet eden bir ok yarası yüzünden ömür boyu topal kaldı.
94-Abdurahman bin Avfa halifelik önerildi de kabul etmedi?-Hz.Osman halife seçilirken , önce kendisine halifelik önerildi.Fakat Hz.Abdurahman bin Avf bu öneriyi kabul etmedi.
95-Ebu Ubeyde bin Cerrah nerede doğdu nerede vefat etti?-571 yılında Küdus de doğdu, 639 yılında Amvas da 639 yılında veaft etti.Kendisi il müslümanlardan ve cennetle müjdelenen sahabelerdendir.
96-Ebu Ubeyde bin Cerrah Peygamber Efendimiz tarafından kimlere İslamiyeti öğretmek için gönderildi?-Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah, Yemenlilere İslamı öğretmek için , Hz.peygamber tarafından Necrana gönderildi.Ebu Ubeyde bu tarihten itibaren ümmetin emini olarak anıldı.
97-Ebu Ubeyde bin Cerrah hangi görevlerde bulundu?-Suriyenin fethi sırasında Hz.Ömer halife seçilince ordu komutanı görevinde bulundu. Suriyenin tamamını ele geçiren Ebu Ubeyde , Şam valisi oldu.
98- Ebu Ubeyde bin cerrah,Uhud savaşında nasıl yararlılıklar gösterdi?-Uhud savaşında Hz.hz.Peygamberi korumak için , bir daire oluşturarak vücudlarını kalkan eden grubun içinde o da vardı.Hz.Peygamber bir çukura düşmüş, miğferinin halkaları yüzüne batmıştı.Hz.Ebu Ubeyde bu kalkaları dişleriyle koparmak için tüm gücünü kullanmış, iki ön dişini kaybetmişti.
99-Said bin Zeyd ne zaman doğdu ve vefat etti?-600 yılında doğdu , 671 yılında vefat etti.
100-Hz.Ömerin kız kardeşi Fatıma kiminle evliydi) Said bin Zeyd ile evliydi.Said bin Zeyd Cennetle müjdelenen sahabelerden birisidir.
101-Saad bin Ebi Vakkas nerede doğdu?-Mekke de 574 yılında doğdu,674 yılında vefat etti?
102-peygamber Efendimizle akrabalık durumu nasıldır?-İlk müslümanlardan olan Saad bin Ebi Vakkasın annesinin yakını olduğu için Peygamber onu, dayısı kabul ederdi.

103-Saad bin Ebi vakkas kaç yaşında müslüman oldu?- 17 yaşında müslüman oldu.
104-Allah yolunda ilk ok atan sahabe kimdir?-Saad bin Ebi Vakkas.
105-Kufe şehrini kim kurdu?-Saad bin Ebi Vakkaskurdu.Hz.Ömerin Kufe valis oldu.
106-Mekke den Medineye en son göç eden sahabe kimdir?-Saad bin Ebi Vakaks.
107-Saad bin Ebi Vakkas , Bedir savaşında giydiği elbiseyi ne yaptı?-Bedir savaşında giydiği elbiseyi saklıyordu.Vefat edice vasiyet gereği, o elbiseyle birlikte mezarına konuldu.
108-Abdulalh bin Ümmü Mektum ne zaman vefat etti? -636 yılında.
109-Abdullah bin Ümmü Mektum hakkında nazil olan ayetler hangi sürenin ayetleridir?-Abese süresi 1-10. ayetlerdir.
110-Abdullah ibni Ümmü Mektum nasıl bir sahabe idi?-Gözleri görmeyen bir sahabe idi.
111-Peygamber efendimiz Abdullah ibni Ümmü Mektuma nasıl davranırdı?-Peygamber Efendimiz kendi yerine 13 kez vekil olarak bıraktı.Hep gönlünü almaya çalıştığı sahabedir.

112-Zeyd bin Harise nerede ve ne zaman doğdu?-Suriye de 574 yılında.
113-Zeyd bin harise nerede ve ne zaman vefat etti?-Ürdün de 630 yılında.
114-Mekke pazarında esir iken satışa sunulan zeyd bin hariseyi kim satın alarak Peygamberimize hediye etti?-Hz.Hatice (R.Anha?
115-Peygamber Efendimiz Zeyd binhariseyi kimi kardeş seçti?-Hz.Hamzayı.
116-Zeyd bin harise kiminle evliydi ve neden boşandı?-Hz.zenep ile evli idi sonra geçimsiz nedeni ile Hz.Zeynep boşandı.
117-Peygamber Efendimiz Medine den ayrıldığı zamanlarda yerine vekil olarak bıraktığı sahabelerden biride kimdir?-Zeyd bin Harise.
118-Zeyd bin Harise nerede şehid oldu?-zeyd bin harise komutanlığını yaptığı Mute savaşında şehid oldu.

119-Zeyd bin Sabit ne zaman vefat etti?-Medine de 665 yılında vefat etti.
120-Zeyd bib Sabitin özellikleri nelerdir?-Çocuk yaşta İslami kabul etti.Hendek savaşından itibaren Peygamberimizle bütün savaşlara katıldı.ir süre Peygamberimizin vahiy kaitpliğini yaptı.Bir ara Hz.Ömerin halife vekilliğinde bulundu.Hz.Osman döneminde bir süre devlet hazinesini yönetti.Hz.Ebubekir tarafından Kuranın toplanması için görevlendirildi.Hz.Osman döneminde de Kuranın toplanıp kitaplaştırılmasına büyük katgıda bulundu.

120-Kuranı yazıya ilk kez hangi sahabe geçirdi?-Zeyd bin Sabit.
121-Abdullah bin Ababs ne zaman doğdu ve vefat etti?- 619 yılında doğdu 688 yılında vefat etti.
122-Abdullah bin Abban Peygamber Efendimizin akrabalık yönünden neyi oluyor?-Amcasının oğlu.
123-İlk müfessir sahabe kimdir?-Abdullah bin abbas.
124-Abdullah bin Abbas hangi unvanla anılır?-Hibrül –Ümmet(Ümmet bilgini) diye anılır.
125-Abdullah bin Abbas,Hz.Osman ve Hz.Ali dönemlerindee hangi görevlerde bulundu?-Valilik.
126-Abdullah bin Ömer ne zaman doğdu?-609 yılında doğdu.
127-Abdullah Bin Ömer ne zaman müslüman oldu?- 13 yaşında müslüman oldu.Hz.Ömerin oğludur.
128-Abdullah bin ömerin özelliği nedir?-Ünlü tefsir ve fıkıh bilgini sahabedir.Hadis nakletme konusundaki titizliği takdir toplayan bir özelliğidir.Kendisine üç kez halifelik verildiydiyse de , kabul etmedi.
130-İmam-ı Azam Ebu hanifenin asıl adı nedir?-Numan bin Sabit.
131-İmam-ı Azam Ebu hanife nerede doğdu, nerede vefat etti?-699 yılında Kufe de doğdu,767 yılında bağdatta vefat etti.
132-İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf kimin öğrencileridir?İmam-ı Azam.

133-Fıkhı konularda İmam-ı Azamın yolunu izleyenlere ne denir?-hanefi.
134-Hanefi mezhebinin kurucusu kimdir?-İmam-ı Azam.
135-İmam-ı Azamın fıkha dair eserinin adı nedir?el-Fıkhul-Ekber
136-İmam-ı Şafii nerede doğdu?-Gazze de 767 yılında doğdu.
137-İmam-ı Şafii nerede vefat etti?-Mısırda 820 yılında veaft etti.
138-İamm-ı Şafiinin asıl adı nedir?-Ebu Abdullah Muhammed bin İdris.
139-Şafii mezhebinin kurucu kimdir?-İmam-i Şafii.
140-İmam-ı Şafii hangi kabileddendir?-Kureyş kabilesinin haşimi kolundan.
141-Kaç yaşında fetva vermesine izin verildi?-Henüz 20 yaşında iken fetva vermesine izin verildi.

142-İmam-ı Şafii Tefsir ve fıkıh derslerini kimden aldı?-Medine de İmam Malik bin Enes.
143-İmam-ı Şafii nerede fıkıh okuttu?-Bağdat ve Mısır da fıkıh dersi okuttu.
144-İmam-ı Şafiinin ünlü olan kitapları hangileridir?-Aynı zamanda bir şair olan İmam Şafiinin, er-Risale ve el-Ümm adlı kitapları ünlüdür.
145-İmam Malik bin Enes nerede doğdu?-Medine de 710 yılında doğdu.
146-İmam Malik bin Enes nerede vefat etti?-795 yılında Medine de vefat etti.
147-Maliki mezhebinin kurucusu kimdir?İmam Malik bin Enes.
148-İmam Malik bin Enesin asıl adı nedir?Ebu Abdullah.
149-İmam Malik bin Enes bilmediği konularda nasıl cevap verirdi?-Bilmiyorum.
150-İmam Malik bin Enesin fıkıh kitabının adı nedir?-Kitabül Muvatta.
151-Ahmet bin Hanbel nerede doğdu?Bağdat da 780 yılında.

152-Ahmet bin Hanbel nerde vefat eti?-Bağdat da 855 yılında.
153-Hanbeli mezhebinin kurucu kimdir?-Ahmet bin Hanbel.
154-Ahmet bin Hanbelin hadiste ve fıkıhta hocası kimdir?-İmam-ı azamın öğrencisi İmam Ebu Yusuf.
155-İmam-ı Şafii , Ahmet Bin Hanbel hakkında ne diyor?-Bağdatta ondan daha faziletli, ondan daha fakih, daha alim kimse görmedim , demiştir.
156- Ahmed bin hanbelin ünlü kitabının adı nedir?-İmam ahmed bin Hanbel büyük müçtehidlerdendir.Kitaplarından Müsned adlı eseri çok ünlüdür

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Hazırlık Kılavuz Ders Notları-8

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  462 Kez Okundu

İTİKAD BÖLÜMÜ
1)AMELİ MEZHEP İSİMLERİ:İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik,Ahmed İbni Hanbel
2)İTİKADI MEZHEPLER: İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
3)AMELİ MEZHEP İMAMLARININ İSİMLERİ: Numan bin Sabit,Muhammed İdris eş-Şafiî,Ahmed ibn-i Hanbel,Enes bin Malik
4)MEZHEP: İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
5)EDİLLE-İ ŞERİYYE Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap Sünnet İcma Kıyas
6) İCTİHAD VE MÜCTEHİD: Dini ilimleri tahsil etmiş,konusunda uzman ilmi ile amil,ihlaslı alimlerin şer’î delillerden ,şer’î hükümler çıkarmasıdır.Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)SÜNNET: Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir
10)SÜNNETİN KISIMLARI:Kavli, Fiili ,Takriri sünnet
11)TAKRİRİ SÜNNET: Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir
12)SÜNNETİ ZEVAİD Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir
13)SÜNNETİ HÜDA: Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14)İCMALİ İMAN-TAFSILI İMAN:İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
15)İMANIN RÜKNÜ:Kalb ile tasdikdir
16)ALLAHIN SIFATLARI:
ZATI SIFATLARI:vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ SIFATLARI:Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin
17)İLK İNEN AYETLER:Alak suresi ilk 5 ayet
18)MEKKİ VE MEDENİ SURELERİN SAYISI:87 tanesi mekki, 27 taneside medenidir
19)KUR’ANIN VAHİY KATİPLERİ:4 halife ,Zeyd bin Sabit,Ubeyy bin Ka’b,Halid bin ebi Sufyan
20)KUR’ANIN MUSHAF HALİNE GETİRİLİŞİ:Hz. Ebu Bekir(r.a.) devrinde oldu.
21) PEYGAMBERLİĞİNDE İHTİLAF OLUNAN ÜÇ KİŞİ:Uzeyr,Lokman ,Zülkarneyn
22)KURANDA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER: 25 tanedir
23)RESÜL:Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,NEBİ :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler
24)KADER VE KAZA:Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir
İBADET BÖLÜMÜ
25)İBADETİN ÇEŞİTLERİ:1:Bedenî,2: Malî,3: Hem bedeni hem mali
26)MÜKELLEF: İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselerdir
27)EFAL-İ MÜKELLEF: Farz,vacip,sünnet,müstehap(mendub), mübah,haram ,mekruh,müfsid
30)HADES: Bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir
31)TAHARETİ SUĞRA: Tahreti suğra:abdestsizlik halinden temizlenmektir
32)TAHARET-İ KÜBRA:Tahareti Kübra :cünüplük ten temizlenmektir.
33)Necaseti galiza ve hafife nedir: Necaseti galiza:ağır necasetler:idrar,kan, dışkı ,irin, kusuntu,leşler ,şarap… Nnecaseti hafife:atın dışkı ve idrarı,ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.
34)MUTLAK VE MUKAYYED SULAR: Mutlak su:tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su:kavun karpuz vb.gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır
35)HAK DİN-BATIL DİN:Allah’dan indirilen, peygamber ve kitabı olan dinlerdir.şu anda geçerli olan tek hak din İSLAM’dır
36)MUAMELET HÜKÜMLERİ: İbadetin dışında kalan hukiki tasarruflar suç ceza vb.hükümlerdir
37)FER’î DELİLLER: İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdirbunlar: İstihsan,Mesalihi Mürsele ,Şer’u ma Kablena,Sahabe kavli,Maslahat,Örf, İstishab
38)HAVZI KEBİR-HAVZI SAĞIR: Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havzı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olanada havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,
39) VİLA:Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
40)İRHAS Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa’nın konuşması buna örnektir.
41)MEUNET:Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.
42)İSTİDRAC:Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir.Allah Teala böylece onları daha fazla küfre düçar kılar.
43)İHANET: Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir.Buna Hızlan da denir.Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir.
44)BERZAH: Kabir hayatı demektir.
45)HAŞR:Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
46)BA’S :Öldükten sonra dirilmektir.
47)Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim,Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
48)TAHRİME TEKBİRİ:İftitah tekbiridir.
49)NAMAZ KILARKEN KIBLEYİ ARAŞTIRMAK: Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.
50)MEST MÜDDETİ:Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
51)FECR-İ SADIK:Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir.Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
52) FECR-İ KAZİP:Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.51)FEY-İ ZEVAL:Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir
53)KUTUPLARDA NAMAZ VAKİTLERİ: Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.
54)TEHARRİ: Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
55)MESBUK:Namaza sonradan yetişen kişidir.
56)TESMİ:Semiallahülimenhamideh demektir.
57)TAHMİD:Rabbena lekel hamd demektir.
58)TEVERRUK:Kadınların teşehhüd oturuş halidir.her namaz için ayrı abdest alması lazım.
59)KAZA: Kaderin zamanı gelince Allah tarafından tahakkuk etmesidir.
60)MAZMAZA ve İŞTİNŞAK:Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak,istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır
TEYEMMÜM BÖLÜMÜ
61)TEYEMMÜM ne zaman meşru kılındı:Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
62)TEYEMMÜM de suyu araştırma mesafesi ne kadardır: 1 mil(1660 metre)
CENAZE BÖLÜMÜ
63)CENAZEYE GUSUL abdesti aldırmanın hükmü nedir: Farz-ı kifayedir.
64)CENAZE NAMAZININ VAKTİ:: 3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.
65)CENAZE NAMAZININ RÜKÜNLERİ:4 tekbir ve kıyamdır.
66)CENAZE NAMAZININ VACİPLERİ: Selamdır.
67)CENAZE NAMAZINDA CEMAAT: Cenaze namazında cemaat şart değil.
68)CENAZE NAMAZININ SÜNNETLERİ kunan dualar sünnettir.
EZAN BÖLÜMÜ

69)EZANIN HÜKMÜ: Sünnet-i müekkededir.
70)EZAN OKUYANDAKİ ŞARTLAR: Müslüman,akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.
NAMAZ BÖLÜMÜ
71)İMA NEDİR:Ayakta duramayanın,oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır.Secde için başını rükudan biraz daha fazla eğer.
72) TADİL-İ ERKAN:Namazda rüku,secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükunet bulmasıdır.Vaciptir.
73)KAMET getirmenin hükmü nedir:Sünnettir.
74)MÜDRİK:İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.
75)MESBUK: İmama birinci rekattan sonra yetişen kişidir.
76)LAHİK:Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.
77)MUHAZAT: Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükun eda edecek kadar yan yana durmasıdır.Kadının yanında ki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.
78)MÜKTEDİ: İmama uyan kişidir.
79)SÜTRENİN HÜKMÜ: Sünnettir.
80)KASR-I SALAT: Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.
81)Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar nasıl yapar? Ezansız kametsiz öğlen namazı kılar.
82)AMEL-İ KESİR VE AMEL-İ KALİL: Ameli kesir:namazı bozan davranışlardır. Bir rükunda peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir.Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir.
83)Emzirmek annenin abdestini bozar mı?Bozmaz.
84)Secde ayetinin tercümesi okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu? Evet olur.
85)Tilavet secdesi namaz dışında cemaatle yapılabilir mi?Hayır yapılmaz.
86)Bir kişi namaz dışında tilavet secdesini nasıl yapar? Abdestli kıbleye döner niyet eder ellerini kaldırmadan tekbir getirip direk secdeye yatar.Bir kere secde yapar tekbir getirerek ayağa kalkar ayakta semiğna ve etağna ğufranake Rabbena ve ileykel masîr der.. Bunu okuması müstehaptır.
87)Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır? 14 yerde vardır.
88 -Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara revatib denir.Aşure orucu, muharrem ayı-
89)İtikaf:Bir mescide ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye denir nda tutulur.
90-İslamda ilk Cuma hutbesi hicret esnasında okundu.
91-Akşam- yatsı namazlarını birleştirerek kılmaya cem-i tehir denir -Hutbenin sonunda okunan Nahl suresinin 93. ayeti ilk defa Ömer b. Abdül Aziz zamanında okundu
94-İstiva vakti:Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte denir.
95-Hanefi mezhebine göre, namazda fatiha süresini zamm-ı süreden önce okumanın hükmü vacip. Ramazan ve kurban bayramlarında hutbe , namazdan sonra okunur.Cuma hutbesi ise namazdan önce okunur.
96-Hades:Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmi kirlilik
CENAZE BÖLÜMÜ
97)Cenaze namazının hükmü nedir? Farzı kifayedir.
98)Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?Evet kılabilir.Cemaatle de tek başına da kılabilir.Farzı kifaye de ifa edilmiş olur.
99)Erkeklerin kefeni kaç kısımdır?3 kısımdır: Gamis,İzar ve Lifafe dir.
100)Kefen çeşitleri:
1-Sünnet olan kefen:Erkekler için gömlek,izar ve lifafe.Kadınlar için birde baş ve göğüs örtüsü.
2-Kefen-i Kifaye:Erkekler için İzar ve lifafe.Kadınlar için bir de başörtüsü ilave edilir.
3-Kefen-i Zaruret:Erkek ve kadınlar için bir kefen yeterli olup, ona sarılır.
101)Cenazeyi yıkamak için su yoksa ne yapılır?Teyemmüm yaptırılır.
102)Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar? İmamın selamından sonra o selam vermez yetişemediği kaç tekbir varsa dualarını okumadan peş peşe o tekbirleri getirir selam verir.
103)Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?Sübhaneke,salli barik ve cenaze duası ve imamın cenazenin göğsü hizasında durmasıdır.
104)Cenaze namazını şartı nedir? Niyettir.
105)Cenaze namazı bütün vakitlerde kılınabilir mi? 3 mekruh vakit dışında tüm gün kılınabilir.
106)Tekfin:Cenazenin yıkandıktan sonra kefenlenmesine tekfin denir.
107)Gasil:Öilünün yıkanmasına gasil denir.
108)Techiz:Ölü için yapılması gereken işlerin tümüne techiz denir.
109)Teşyi:Ölünün yıkandıktan sonra tabutu konulup musallaya, musalladan da kabritantana götürülmesine teşyi denir.
110)Defin:Ölünün kabre konulmasına defin denir.
ORUC BÖLÜMÜ
111-Savm- Davud:Gün aşırı tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya denir.-Münadi:İmamın tekbirlerini geri saftaki cemaate duyuran kimseye denir.
112-İmsak ruca başlama vakti.
113)Orucun kurandaki adı nedir? Savm dır.
114)Oruç kimlere farzdır.Müslüman,akıllı,ergenlik çağında olan oruç tutmaya gücü yeten,mukim olan herkese farzdır.
115)Ru’yet-i Hilal nedir?Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir.
116)Oruç çeşitleri nelerdir?
Farz Olan Oruçlar:Ramazan orucu,ramazan orucunun kazası,kefaret oruçları..
Vacip Olan Oruçlar:Adak ve bozulan nafile oruçların kazası
Sünnet Olan Oruçlar: Muharrem ayının 9-10-11. günleri oruç tutmak.
Müstehap Olan Oruçlar: Kameri ayların 13-14-15. günleri,pazartesi Perşembe günleri, 6 şevval orucu
Mekruh Olan Oruçlar:
a-Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü,yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek
b-Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.
117)Ramazan orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilebilir?
Akşam namazından sonra öğlen öncesine kadar niyet edilebilir. Dil ile niyeti unutan bir kişinin kalbinde ki niyeti veyahut sahura kalkması niyet yerine geçer.
118)İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir? Kefaret oruçları,nafilenin kazası,adak oruçları ve ramazan orucunun kazasıdır.Bunların imsaktan sonra ki niyetleri geçerli değildir.Tutulursa nafile olur.
119)Oruca niyet eden ve sahur yemeği yiyen ama imsaktan önce niyetinden dönene ne gerekir? Dönebilir bir şey gerekmez
120)Kimler oruç tutmayabilir?Hasta,seferi,gebe,yaşlı,cihada gidenler ve özürlüler tutmayabilir.
121)Ramazan orucunu bozmakla sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?Tedavi amaçlı orucu bozmak,Mu’tad dışı ikrah edilerek çiğ et,hamur,toprak,bir avuç tuz,ham meyve ve yanlışlıkla bir şey yemek kazayı gerektirir.
122)Oruçta kefaret nedir? Ramazan orucunda bile bile bir şeyin yenilip içilerek orucun taammüden bozulmasıdır.Bu kişi iki kameri ay ara vermeden oruç tutacak bir günde kazasını tutacaktır.Kameri ayı takip edemeyen kefaret borçlusu 60 gün ceza olarak bir günde kaza olarak peş peşe oruç tutar.
123) Ramazan orucunun kazasını tutarken bile bile bu orucu bozana ne gerekir? Sadece bozduğu orucun kazası gerekir.
124)Kefaret orucunda özürlü kadın ne yapar?Özründen temizlendiğinde kaldığı yerden ara vermeden devam eder.
125)Orucun fidyesi nedir?Orucun kazasını tutmaya gücü yetmeyen sürekli hasta ve ihtiyarların tutamadığı her bir gün oruç için sabah akşam bir fakiri doyurmasıdır veya bu yemeğin bedelinin para olarak fakire verilmesidir.
126)Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder?
A-60 fakiri sabah akşam doyurması B-120 fakiri bir öğün doyurması C-Bir fakiri atmış gün doyurması D-Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez.
127)Oruç kefaretini düşüren sebepler nelerdir?Bile bile ramazan orucunu bozan kefaret sahibi eğer aynı günde hastalandı ise veya kefaret sahibi kadınsa ve ay haline rastlarsa kefaret düşer.
128)Oruçlu abdest alırken elinde olmadan boğazına su kaçırdı ise ne gerekir? Kaza gerekir.
129)Hastaların kullandığı nefes açıcı spreyler orucu bozar mı? Bozmaz.
130)Göz,burun ve kulak damlaları,dil altı hapları orucu bozar mı?Hayır bozmaz.
131)Tedavi amaçlı ağrıyı dindirici enjeksiyonlar orucu bozar mı? Hayır bozmaz.
132)Kan vermek orucu bozar mı?Hayır bozmaz.
133)Hastaya serum vermek orucu bozar mı?Evet bozar.
134)Ramazan ayında 3 gün baygın olan kişi ayıldığında ne yapar? Bayıldığı günü kaza etmez zira o günün orucuna zaten niyet etmiştir.Diğer iki günü kaza eder.
135)İtikaf nedir? Ramazanın son 10 gününde Allah rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır.Sünneti müekkededir
FITIR SADAKASI
136)Fıtır sadakası nedir Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.
137)Fıtır sadakası için kişinin malından bir yıl geçmesi zorunluluğu var mıdır Hayır yoktur.
138)Fitre kimlere verilebilir.Zekat verilen herkese fitre verilebilir.
139)Fitrenin miktarı ne kadardır?Sabah akşam bir fakiri doyuracak kadar para miktarıdır.
140)Bir kişi kimlere fitre veremez? Bakmakla yükümlü olduğu anne baba,kendi çocukları torunlarına fitre veremez.
ZEKAT BÖLÜMÜ
141)Zekat kimlere farzdır? Müslüman,âkil baliğ,hür ve zengin olanlara farzdır.
142)Nisap miktarı ne demektir? Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır.Servetin zekatı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.
143)Altının zekat miktarı ne kadardır? 20 miskal yani 80,18 gramdır.
144)Gümüşün nisap miktarı ne kadardır? 200 dirhem yani 561 gramdır.
145)Havaic-i Asliye nedir? Kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri,ev,araba,giyim eşyası,ticaret için olmayan ev aletleri,bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekat düşmez.
146)İnci zümrüt elmas gibi ticaret malı olarak kullanılmayan süs eşyalarından zekat alınır mı?Hayır alınmaz.
147)Nisap miktarı parası veya malı olan bir kişini o kadarda borcu olsa zekat düşer mi?Hayır düşmez.
148)Ev,dükkan aletleri nakil vasıtalarına zekat düşer mi?Hayır düşmez.
149)Alacağı olan kişi henüz parasını tahsil edememiş ise zekat düşer mi? Hayır düşmez.
150)Koyunların nisabı:Bir yıl üzerinden geçince : 40 dan 120 ye kadar 1 tane koyun, 121 den 201 e kadar 2 koyun……
151)Büyükbaş hayvanların nisabı: 30 da 1 dir. 2 yaşına giren bir erkek veya dişi dana verilir.
152)Nisap miktarı malda aranan özellikler nelerdir?-Büyüyen,artan bir mal olacak. Örn:Malın ticaret,ziraat veya doğumla artması gibi…
153)Zilyet nedir?Malın mülkiyetine fiilen sahip harcama yetkisi olan kişidir.
154)Havl-i Havelan nedir? Zekat verilecek nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesidir.
155)Altın,gümüş,para,ticari mallar ve saime hayvanlarda havl-i havelan uygulanır mı?Evet uygulanır.
156)Saime nedir? Yılın yarısından fazlasını merada otlayarak geçiren hayvanlardır.
157)Öşür nedir Toprak mahsüllerinin zekatıdır.Masraflar çıkınca hasatın 10 da birinin verilmesidir.
158)Madenlerin zekatı nasıldır? 5 de birdir.
159)Ödünç verilen paraların zekatı nasıldır? Bunlar tahsil edildikten sonra geçmiş yılların zekatı verilir.
160)Zekatta niyet şartmıdır? Evet şarttır.
161)Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekatım olsun dese olur mu?Hayır olmaz.Her verdiğinde zekat niyeti ile vermesi lazımdır.
162)Malının tamamını sadece sadaka niyeti ile verenin zekat borcu düşer mi?Evet düşer.
163)Zekatın sahih olması için gereken şartlar nelerdir?Niyet,-temlik.
164)Temlik nedir?Zekatın bizzat fakirin eline ulaşmasıdır.
164)Zengin, kiracısından ücret almayıp bunu zekatıma sayıyorum dese olur mu?Hayır olmaz zira fakirin eline geçmiyor.
166)Ev parası biriktiren kişi bir yıl geçince nisap miktarı paradan zekatını verir mi? Evet verir.

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbsts Hazırlık Kılavuz Ders Notları-9

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  922 Kez Okundu

ALLAHIN SIFATLARI:14
a)Zatı Sıfatlar:6
1- Vücut (Var olması)
2- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
3- Beka (Varlığının sonu olmaması)
4- Vahdaniyet (Bir olması)
5- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
6- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)
b)Subuti Sıfatlar:8
1- Hayat (Diri olması)
2- İlim (Her şeyi bilmesi)
3- Semi (İşitmesi)
4- Basar (Görmesi)
5- İrade (Dilemesi)
6- Kudret (Gücünün yetmesi)
7- Kelam (Konuşması)
8- Tekvin (Yaratması)
13- DÖRT BÜYÜK MELEK:
a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alan melek.
15-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
16-Mümin:Allaha,Hz.peygambere ve onun haber verdiği tüm şeylere inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye denir.
17-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
18-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
19-Kuranı Kerimde ismi geçtiği halde peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunan Zülkarneyn.
20-Kuranı Kerimde ismi açık olarak zikredilmeyip melekül mevt olarak anılan Azrail Aleyhisselam.
21-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
22-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
23-Peygamnerimizin en büyük mucicesi Kuran-ı kerim.
24-İncil, Hz.İsa Aleyhisselama verilmiştir.
25-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
26-Büyük günah işleyenlereMürtekibi Kebire denir.
27-Zelle Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmesine zelle denir.
28-Allahın eli(yedullah) ifadesi Maturidi ve Eşariye alimlere göre Allahın kudreti anlamına gelir.
29-Zebur, Davud Aleyhiiselama verilmiştir.
40-İstidrac:İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
41-İhlas suresinde geçen Samed;Her şey Ona mutaçtır.O hiçbir şeye muhtaç değildir.
42-Mizan:Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüne mizan denir.
43-İrhas Peygamber olacak kimslerin Peygamber olmadan önce göterdikleri olağnüstü durumlara irhas denir.
44-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlerdir.
45-Salvele Peygamberimize salatü selam getirerek yapılan dua.
46-İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır:Mümin, münafık, kafir.
47-Dört büyük melek:cebrail, mikail, israfil ve azrail.
48-Dört büyük kitap:Tevrat(Hz.Musa),Zebur(Hz.Davud), İncil(Hz.İsa), Kuranı Kerim Peygamberimize gönderildi.
49-Rıdvan:Cennetteki meleklerin başknı.
50-Malik:Cehennemdeki meleklerin başkanı.
51-Kiramen katibin:Sevap ve günahlarımızı yazan melekler.
52-Hak Dinlerin gayesi:Aklı muhafaza, dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza ve malı muhafaza.
53-İslam Dininin kaynakları(Edille-i Şeriyye):Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
54-Keramet Peygamberlerine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan veli kulların göterdikleri olağanüstü hallare keramet denir.
55-Ehl-i Kıble:Kabeye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimselerdir.
56-Dehriyyun:zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenler.
57-Mukarrebun ve İlliyyun Melekler aima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve Onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
58-Kuranda ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar;Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn.
59-Mezhep:Bir din bilginleri arasındaki yorum farkından meydana gelen görüşlri brnimseme.
60-Berzah Alemi:Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayat.
61-İtikatı Mezhepler:Ehl-i sünnet, Ehl-i bidat.
62-Ehl-i Sünnet mezhepler:Selefiyye,maturidi mezhebi, Eşari Mezhebi.
62-İslam dininin özellkleri:İslam dini son dindir,İslam dininin değişmeyen esasları vardir,İslam dini evrensel bir dindir.
64-Ameli mezhepler:Hanefi mezhebi,maliki mezhebi, şafii mezhebi, hanbeli mezhebi.
65-İman iki kısma ayrılır:İcmali iman, tafsılı iman.
66-Peygamberimizin özellkleri:Alemlere rahmet olarak gönderilmştir.Peygamberimiz son peygamberdir.Getirdiği din son dindir.Ümmeti en çok olan peygamberdir.
67-Kader:Allahın kanunları, ölçüleri.
68-Zahirurrivaye kitaplar:Hanafi mezhebi imamı azamın talebesi İmamı Muhammedin 6 kitabıdır.Bunlar; Mebsud Ziyadet,camiussağır,siyerrussağır, camiulkebir, siyerulkebir.Bu eserleriyle; hanefi fıkhının görüşlerini nakletmiştir.hanefi fıkhının temelini teşkil eden bu kitaplar tevatür veya şöhret
derecesinde nakledildiğinden bunlara Zahirur-Rivaye denir.
70.Mutezile: “Kul kendi fiilinin yaraticisidir.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu
yapan itikadî mezhep.
71. Ilk fikih usûlü kitabi olarak bilinen Imam Safiî’ye ait eser,er-Risale.
72. “Allah’in sifatlari zatinin ne ayni ne de gayridir” kabulü ,Ehl-i Sünnete aittir.asagidaki ekollerden
73. Fitrat:Insanin dogustan askin bir varliga inanma duygusuyla yaratilmis olmasi.
74. Kur’an’in cem’i ile görevlendirilen sahâbi : Zeyd b.Sabit.
17. Yemâme savaşında pek çok Kur’an
hafızı şehit düştüğünde Hz. Ömer’in Halife
Ebû Bekir’e önerisi ile başlayan faaliyete
ne ad verilir?
c-Kur’an’ın cem’i
75. Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi
Gazali ile sona erer.
76. İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu
savunan Hariciler mezhebidir
77. “ Kelam” kelimesini kelam ilmi için ilk kullanan
mezhep hangisidir? B) Mu’tezile
78. Ebu Bekir Zekeriya er-Razi’nin de temsilciliğini
yaptığı ve ruhun ölmezliğine inanan ekolün
adı nedir?A) Tabiiyyun
79. İslam tarihinde “şemail” ismini ilk kullanan ve
bir eseri olan,Tirmizi
80-İRHAS Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber
olmadan önce gösterdiği olağan üstü fi illere
irhas denir.
81-Tevhid:İmamı maturidinin eseri.
82. Hanefi fıkıh literatüründe zâhiru’r-rivaye niteliğindeki
eserlerin diğer adı nedir?A) Mesailü’l-Usul
.83 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni
bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah
onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”
(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile
ilgili hangi delile işaret etmektedir?
b-Burhân-ı temânu’
eserlerin diğer adı nedir?A) Mesailü’l-Usul
84-MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ:
a -Dört büyük melek:Cebrail , Mikail,İsrafil, Azral.
b-Kiramen Katibin:İnsanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adı.
c-Münker ve Nekir:Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melek.
d-Hamele-i Arş:Arşı taşıyan meleklerin adıdır.
e -Mukarrebun ve İlluyyun :Allahı tesbih ve anmakla görevli olup, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
f -Ridvan ve Malik:Ridvan cennette görevli meleklerin, malik cehennemde görevli meleklerin başı olan meleklerdir.
85-Mucize dışında diğer olağan üstü haller:İrhas,Keramet,Meunet,İstidrac, İhanet.
86-Cüzi irade:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
87-Ehl-i Kible:Kibleye yönelen kisilere kible ehli veya ehl-i kible denir.
88-Ecel:her canlinin hayatinin sona erecegi zaman.
89-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
90-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
91-Cehennem:Inkarcilarin ve günahkarlarin ahirette cezalandirilacaklari yer.
92-Amel defteri:Insanlarin dünyada iken yaptiklarinin yazildigi defter.
93-Cennet:Bütün dini inanilara göre müminlerin ölümden veya kiyametin 515-Firak-i Dalle ogru yoldan ayrilmis, hak yoldan sapmis guruplar, topluluklar demektir.Hariciye,Mutezile,Cebriyye, Murcie, Müsebbihe,Sia.
kopmasindan sonra sonsuz mutluluk icinde yasayacaklari yer
94-Ehl-i Kitap:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanılan bir tabir.
95-Havz-i Kevser:Ahirette Hz.Muhammed`in ümmetiyle yaninda bulusacagi bildirilen havuz ve nehir.
96-Icma:Ashab-i Kiram`in ittifaklari üzere akaid hükmüne gecmis dini emirlerin tamami.?
97-Icma-i ümmet:Ayni asirda yasamis olan Islam alimlerinden müctehid olanlarin , Islam`in bir konusu hakkinda verilen hüküm üzerinde birlesmesidir.Islam müctehidlerinin, ser`i bir meselenin hükmüne dair görüslerini ayni yönde olmak üzere tek tek aciklamalari yoluyla meydana gelen icma türüne Sarih denir.
98-Icmal-i iman:Inanilmasi gereken dinsel esaslara toplu olarak inanmaya denir.
99-Ictihad:Ictihad; dini hükümleri delillerden cikarmak icin müctehidin bütün gücünü sarfedebilmesidir.Ictihad yapabilecek bir yetenege sahip olan zata müctehid denir.
100-Istidrac:Bir kul günahini yeniledikce Allah`´n , onun sagligini, mevkiini, sanini, söhretini, nimetini artirmasi, ona sükrünü, tevbesini, istigfarini unutturmasi, böylece onu asama asama azabina yaklastirmasi ve sonunda kendisini ansizin yakalamasi anlamina gelir.(Hasan Basri Cantay Meali, 3,1078.
101-Kaza:Ilahi takdirin zamani gelince gerceklestirilmesi anlaminda bir terim.Ezelde takdir ve tayin edilen seylerin zamani gelince ve ne sekilde olacagini ezelde takdir edildigi sekilde, Allah tarafindan meydana getirilmesi
102-Kelime-i tevhid:Iman esaslarinin özünü ifade eden cümle icin kullanilan bir tabir.La ilahe illallah Muhammedün resülüllah:Allah`tan baska hicbir ilah yoktur, Hz.Muhammed Allah`in elcisidir.
103-Kelime-i sehadet: Eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne Muhammed`en abdühü ve Resülüh sözleridir. Anlami:Bn gönülden inaniyorum ki Allah`tan basak hic bir ilah yoktur.Ve yine gönülden inniyorum ki Hz.Muhammed O`nun kulu ve elcisidir.
104-Kebire:Büyük günahlar
105-Küfür:din adina teblig ettigi konularda peygamberi tasdik etmemek , onaylamamak anlaminda bir terim.
106-Mahser:Kiyamet gününd insanlarin ve bütün canlilarin toplanacaklari ve 107-Mezahib-i Erbaa dört mezhep;Hanefi,Şafii,Maliki ve Hanbeli.
dünyada yaptiklari iyi ve kötü davranislarinin hesaplarini verecekleri yer.
Sirk :Tövbe etmelmedikce Allah`in asla bagislamayacagini bildirdigi günahtir.
108-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
1159-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
109-Nüzul-i Kur`an Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
110-Mizan:Kiyamet gününde günah ve sevaplarin tartilacagi terazi.
111-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
112-Vahiy-i Gayri Metlüv kunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
113-Vahy-i hafi(Gizli vahiy):Bir insanin kalbine bir anlamin ansizin telkin edilmesine denir.Buna vahy-i deruni de denir.
114-Vahy-i Metlüv okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
129. el-Vikaye,Hanefî fikhinda “mütûn-i erba’a” ismiyle meshur olan
eserlerdendir.
115-Vahy-i münzel:Kur`an.
116-Usûlü’d-Dîn,Kelam ilmi ile es anlamda kullanilir.
117Mutezile: “Kul kendi fiilinin yaraticisidir.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadı mezhep
118-Tahaddi ayetleri: Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini
ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere denir.
119- Mu’tezile mezhebine göre “mürtekib-i
kebîre” nin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
c-İmandan çıkar fakat kafir olmaz
120- Haram’ın rızık olmadığı görüşünü ileri
süren mezhep hangisidir?
d-Mutezile
121-İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?a) Müjde
122-Eşariye Ekolu:“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” görüşleri benimseyen düşünce ekolü
124-Kendisine sahife verilen Peygamberler:Hz.İdris 30, Şit 50, İbrahim 10, Adem 10 sahife.
MBST SİYER-İ NEBİ NOTLARI
SAHABE: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında müslüman olarak görüp ve
müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir.
TABİİN: Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.
TEBEUT TABİİN:: Tabiini gören kimselerdir.
MUHADRAMUN: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
şerefine nail olmayan insanlardır. (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
HÜLAFAİ RAŞİDİN : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali (r.a.)
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE: Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali
e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas f- Hz. Zeyd Bin Sabit
g- Hz. Talha Bin Ubeydullah h-Hz. Zübeyr Bin Avvam
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah j- Hz. Abdurrahman B. Avf
MUHACİR:İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden
Mekkeli müslümanlara muhacir denir.
ENSAR : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden ellerindeki mallarının yarısını veren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlardır.
MEDİNEYE İLK HİCRET EDEN SAHABE: Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe
Ebu Seleme (Abdullah)
İSLAMIN İLK ŞEHİTLERİ: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek, Yasir ve eşi Sümeyye hatun.
KERBELA ŞEHİDİ:Hz.Hüseyin(r.a), Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu .
EBU HUREYRE: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe .
ABDULLAH BİN MESUD: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı,Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe
EBUBEKİR: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in“Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin” denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine“Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve“Kabre hazırlıksız giden denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
Hz. Ebu Bekir ;Iki sene üç ay sekiz gün halifelik yaptı.
Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek
istediğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe .
Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: “Bugün sizden
kim oruçlu olarak sabahladı? Sizden kim bugün bir hastayı sordu?
Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir yoksulu
doyurdu?” sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi “Ben ya Rasulüllah”
diye cevap veriyordu
MELEKLERİN YIKADIĞI SAHABE HANZALA: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit
EBU EYYÜB EL-ENSARİ: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette
onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm
savaşlarına katılmış Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almış
93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş seneler sonra mezarı Akşemseddin
tarafından bulunmuş adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi
ile anılan bu büyük sahabe
HZ.HAMZA: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli
bir kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe
HZ:HATİCE: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım Tahir Tayyip
Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesi.
İLK KAN DÖKEN SAHABE: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına
ibadet etmek için giden ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve
kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe
olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını taşıyan ve
cennetle müjdelenen Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

HZ.OSMAN: Kureyş’in en asil ailesine mensup haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu gibi yaşarken cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı

zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı
verilmiş Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş İslam’ın üçüncü halifesi olmuş
vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen
kendisinden meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe
HZ:ÖMER: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş halifelik döneminde dünyada bir daha
benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi
bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”
yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi
“Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu
uyarıları güzel karşılamadıkça biz de hayır yoktur”
HZ:ALİ: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi
sordu ki ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden
Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu İslam’a ilk giren çocuk cennetle
müjdelenenlerden dört halifenin dördüncüsü Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası
Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe
EBU ZER GİFARİ(R.A): Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe
İFTA MAHKEMELERİ: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz
olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu
halka hizmet fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın
tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere İfta Mahkemeleri denir.
TALHA BİN UBEYDULLAH: Cömertliği ile tanınan elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe
ABDURAHMAN BİN AVF: Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe
RABİ BİN AMR: Kadisiye savaşında Rüstem’e gidip “Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarıp yalnız Allah (c.c.)’a kul yapmaya insanları batıl düzenlerin zulmünden kurtarıp
İslam’ın adaletine koymak için gönderildik” diyen elçi.
ZEYDİBNİ HARİSE: 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk müslüman olanlardan
olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla Allah Resulü (s.a.v.)
arasında “Kimi tercih ediyorsun” sorusuna “Ya Rasulüllah sizin üzerinize hiç bir
kimseyi tercih edemem benim annem de babam da sensin” diyerek peygamber
sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında vücudunu taşlara
karşı tutarak liderini korumaya çalışmıştır. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen yegane
sahabe olup “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bir çok defasında gazvelere çıktığında yerine onu
vekil bırakırdı. Bedir savaşından itibaren şehit düştüğü Mute savaşına kadar
yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli
ve becerikliydi. Mute’de şehit olduğunu duyduğunda gözleri yaşaran peygamber
Efendimiz (s.a.v.): “Bu göz yaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı” dediği sahabe
CAFEİ TAYYAR: İlk müslümanlardan olup Hz. Ali (r.a.)’ın abisidir. Kendisinin tanındığı
meşhur ismi vefatı esnasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği
bir söz üzerine söylene gelmiş ve o isimle meşhur olmuştur. Habeşistan’a
hicret eden müslümanların içinde bulunmuş ve Habeş kralı Necaşi’ye
karşı müslümanların sözcülüğünü yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in:
“Zeyd şehit olursa o o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha O da şehit
düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın” dediği savaşta şehit düşen
ikinci sıradaki komutandır. İsmini de bu savaşta şehit oluş şekliyle almıştır.
Mute savaşında şehid oldu.
SIR KATİBİ HUZEYFE: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibi.
MUTİM BİN ADİYY: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu himayesine almıştı.
RÜMEYSA: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan işte o benim mehrim olsun evlenelim başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe
HUBEYB BİN ADİYY: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu:
“Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla
birlikte rahat olmak istemem” sahabe
OSMAN İBNİ MAZUN: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir.
Bedir savaşında yararlıklar göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde
Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş ağlamış ve tabuta
konulduğu sırada: “Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir.
Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi ne de sen dünyaya bir kıymet verdin.
” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen sahabe .
ABDULLAH İBNİ SELAM: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)’ın soyundandır. Kur’an ile Tevrat arasındaki benzeyişliğe dikkat çekerek kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı inkar etmek zulümdür”
diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
olan sahabe
HİCRİ TAKVİM: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç
olarak alan hicri takvimi Hz.Ömer (r.a) başlatmıştır.
İKİNCİ MÜSLÜMAN KADIN SAHABE: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan
Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha) kadın sahabe.
ENDÜLÜS FETHİ: Tarık Bin Ziyad , Endülüsü fethetti.
SAAD BİN MUAZ: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe
MUAZ BİN CEBEL: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe
KAB BİN EŞREF: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs .
İLK CUMA NAMAZI: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe ,Esad Bin Zürare (r.a.)
HENDEK SAVAŞINDA DÜŞMANI GÖZETLEYEN SAHABE: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği sahabe
ABDULLAH BİN ÖMER: “Ömrüm boyunca oruç tutsam hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem fakat gönlümde
Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi isyan edenlere karşı da bir nefret
duygusu taşımazsam bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem” diyen sahabe
HİCRET: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda
kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin isimleri: Habeşistan ve Medine.
PEYGAMBERİMİZİ YIKAYAN SAHABE: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali(r.a) yıkadı.
HABEŞİSTANA HİCRET: Habeşistan’a ilk hicret edenler; 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
KUS BİN SAİDE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu
bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs
ÖMER BİN ABDUAZİZ: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi olan Emevi halifesi
OSMAN BİN TALHA: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını verdiği sahabe.
MEDİNE DE İLK CEMAATLA NAMAZ: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
KUDÜS FETHİ: Kudüs Hz.Ömer (r.a) zamanında fethedildi.
EBU UBEYDE BİN CERRAH: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine dişleriyle halkaları çıkartan bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe
ABDULLAH İBNİ ABBAS: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi.
Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında
Afrika fütuhatına 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan sahabe
UMEYR BİN EL HUMAM: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet”sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar”
diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi.
Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi bir an önce oraya kavuşmalıyım dedi.
Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip yediği her hurma bir
öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır bu çok uzun bir
süre dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri
söylüyordu: “Cihatta sabırla Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık
tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.” Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün
duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan yürüyün ince beton yoldan.
İşte küçük boş bir havuz hayır havuz değil vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden
biridir.
SAFİYYE BİNTİ ABDULMUTTALİB: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır.Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’isavunan kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında “Vallahi sabredeceğim bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe .
DIHYETÜL KELBİ: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe . Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
KASİDİYE SAVAŞI: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la Rüstem’i öldürerek kazanılan
CERCE(CORCİ): Bizans ordu komutanı olarak Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduyav karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül şahadet iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan
ŞURA HEYETİ: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti”
a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
c- Hz. Ali (r.a.)
d- Hz. Osman (r.a.)
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.) ibaretti.
SIFFIN OLAYI: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise
Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi
HAKİM İBNİ HAZAM: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içindedoğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş uzun süre ağlamış Darun Nedve adı verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslam’a yönelmiş bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe
HZ.ALİNİN OĞLU HZ.HASANA NASİHATI: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek
sekiz tane tavsiyede bulundu.
a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır
b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır
c- Vahşetin en büyüğü kibirdir
d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır
e- Ahmaklarla arkadaş olma
f- Yalancılarla dost olma
g- Cimrilerle arkadaşlık kurma
h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.
HZ:BİLAL-İ HABEŞİN ÖZGÜRLÜĞÜ: Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.
ÜSAME BİN ZEYD(R.A): Yaşı yirmiyi geçmediği halde aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
komutan atanan sahabe
HZ:NESİBE: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe . Hz. Nesibe lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)
SÜFYAN İBNİ AVF(R.A): Hicretin 49. Senesinde içlerinde İbni Abbas İbni Ömer İbni Zübeyr ve Ebu
Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı.
Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe
SAVAŞA KATILMADIKLARI İÇİN HAKLARINDA AYET İNEN SAHABELER: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış selamlarını almamış ve
selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul
ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.
Haklarında ayet inen bu üç sahabe : Kab Bin Malik Murare Bin Nebi Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)
BİLAL-İ HABEŞ: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu.Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.
HABİB İBNİ ZEYD(R.A): Annesi Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın babası akabede
biat eden yetmiş kişiden biri kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda
edenlerden Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit
edilen sahabe
KAB BİN ZÜHEYR(R.A): Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul
etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan sahabe
EBU BASİR(R.A): İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe
EBU HUZAYFE (R.A): Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye bir sır olarak münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım” diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe
ABDULLAH BİN UBEY BİN SELUL: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs
PEYGAMBERİMİZİN ARKALARINDA NAMAZ KILDIĞI SAHABELER: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.Bu iki sahabe : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)
MUSAB BİN ÜMEYR: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.)
tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı
o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir
ailenin çocuğu iken müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek
kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe
Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kıldırdı
ERKAM BİNERKAM(R.A): İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyleanılan bu misafirperver sahabe
ABDURAHMAN BİN AVF: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri cennetle müjdelenen on kişiden biri
Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri
cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday un ve yiyecek yüklü 700 deveden
oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe
AMİR BİN FÜHEYRE(R.A): Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardım ediyordu. Bu sahabe
HZ:SELMAN-I FARİSİ(R.A): Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu
olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup
yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu.
İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir
Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini
hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu
müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye
vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o
kölelikten yahudi dininden hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan
büyük sahabe.
HZ.ZEYD BİN SABİT(R:A): Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy
katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir
döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan
bu sahabe
ABDULLAH BİN CÜBEYR(R.A): İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Hazırlık Kılavuz Ders Notları-10

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  410 Kez Okundu

MBST SİYER BİLGİLERİ
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygaamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3-Peygamberimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları : Annesi: AMİNE,Babası: ABDULLAH,Dedesi: ABDÜLMUTTALİP,Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini
1) Muhammed 2) Mustafa
3) Ahmet 4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri:
Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik ,M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir,Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12-Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Ebû Leheh,Ebû Cehil,Velid b. Muğire,Ümeyye b. Halef,Utbe b. Rebia,As b. Vail
13- İslamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır .
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı :Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin
Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine
İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz.Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü ), Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe:1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye
göç etmesine denir.
KARMA MBST BİLGİLERİ
1-Rivayet Tefsir:Öncekilerin rivayetlerini aktararak yapılan tefsire rivayet tefsiri denir. Bu tefsirler, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarının rivayet zinciriyle günümüze ulaşması şeklinde olmuştur.
2-Dirayet Tefsir: Müfessirin kendi görüşlerine yer vererek yapılan tefsir çeşididir, -îşarî Tefsir, Tasavvufi anlamda yapılan tefsirdir.
3-Lügavi Tefsir. Kelimelerin manaları üzerinden hareket edilerek yapılan tefsirdir.
4-İsrailiyet:İslam’a diğer kültürlerden giren rivayetlere İsrailiyyat denir.
5-Garibu’l-Kur’an; Kur”an’da bulunan ve anlamı zor bilinen kelimelerdir. Emsâlu’l-Kur’an; Kur’an’da bulunan misal yani örneklerdir. Kıssa ise daha önce yaşamış kavimler hakkında Kur’an’da yer alan bilgilerdir.
6-El-Mebsud:Hanefî fıkıhçılarınm en büyüklerinden olan Serahsi, ikinci Şemsü’l-Eimme unvanı ile tanınır. İmam Serahsî’nin en hacimli ve en meşhur eseri olan el-Mebsût, 30 cilt, iki cilt bir arada olmak üzere 15 mücelled halinde matbudur.
7-Telfîk: İslâm hukukçuları Telfik kelimesini farklı şeyleri birleştirmek anlamında kullanırlarken, Usul bilginleri kelimeyi ictihad ve taklit alanlarında ayrı anlamlarda kullanırlar. Buna göre taklidde telfık, taklit yoluyla bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farklı hükümlerini birleştirerek tatbik etmektir. İctihad da telfık ise, bir mesele üzerinde birbirine muhalif iki görüş varken, daha sonra gelen bir müçtehidin bu ikisine uymayan üçüncü bir görüş onaya atmasıdır.
8-Telkin; Cenaze kabre konduktan ve başında Kur’an okuma tamamlandıktan sonra, kalabalığın orayı terkedip geride kalan bir kimsenin kahirin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatması işlemine denir.
9-Teşyi’. Cenazeye karşı yapılan görevlerden birisi olan teşyi’, cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden sonra, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasına denir.
10-Muhıazar Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye denir.
11-Ebû Talib’in vefatından 3 gün sonra, Efendimiz’in zevcesi Hz. Hatice de 65 yaşında iken bi’setîn 10. yılında, Ramazan ayında vefat etmiştir. Bu yıla hüzün senesi anlamında “Senetü’l Hüzün” adı verilmiştir.
12-Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm, anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olmuşlardır.
13- Bütün bunların tamamının içerisinde olduğu hadis mecmualarına Cami denir. Cami, akaid, ibadet, muamelat, siyer, menâkıb, rikâk ve flten gibi bütün alanlarla ilgili hadisleri içeren hadis mecmualarıdır. Buharı ve Müslim’in Sahih’leri birer cami’dir.
14-Cami’ türü hadis kitaplarının yalnızca ahkâm hadislerine ayrılmış olanlarına ise musannef denir.
15-Beraat Gecesi; Kur’an-ı Kerim*in dünya semasına indirildiği gecedir. Regaib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
Miraç Kandili: Efendimizin miraca çıktığı gecedir.
Mevlid Kandili: Efendimizin dünyaya teşrif ettiği yani doğduğu gecedir.
16-Hz Peygamber Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında, O ve beraberindekiler Cuma günü Küba köyündeki Rânûna vadisinde Salimoğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılınmıştır. Peygamberimiz de bu emri oradakilere bildirerek ilk Cuma namazını Rânûna vadisinde kıidırmıştır.
17-İslam’ı ilk kabul eden erkeklerden Hz. Ebu Bekir, kadınlardan Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden ise Hz. Zeyd’dir.
18-Recep, Muharrem ve Zilkade aylan haram aylardandır.
19-Müstedrek; bir hadis terimidir, önceki bir muhaddis musannifin şartlarına uygun olmasına rağmen, herhangi bir sebeple eserinde yer alamamış olan hadislerin bir başkası tarafından toplanması neticesinde meydana gelen yeni esere denir.
20-Tertil Kur’ân-ı Kerim’i tecvitle yani usu! ve kaidelerine uyarak, açık açık, tane tane, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırarak okumadır. Yani Kur’an’ın tecvid usullerini tam uygulayarak onu ağır ağır okunmasıdır. Aşır okumasında “tertil” denilen usul uygulanır. Kur’an’ı diğer okuma usulleri şunlardır: Tedvir. Hatim ve namazda “tedvir” -hızlı okuma- yapılır. Hadr: Çok hızlı okumaya “hadr” denir. Fakat hızlı okuma veya yavaş okuma, tecvid kurallarını kusursuz yerine getirmekle yapılır. Hızlı okunduğunda tecvid kurallarında eksiklik olmamalıdır.
21-Vahiy kâtibi Kur’an ayetlerini yazan kişilere denir.
22- Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri :Bakara ve Kevser
23-Sebeb-i Vürûd, bir hadis terimidir. Hadîs-i şeriflerin söylenme sebebi anlamına gelir. Âyetleri tefsir etmek için nüzul sebeblerini bilmek gerektiği gibi bunun da bilinmesi gerekir.
24-Başında Besmele bulunmayan sure Tevbe süresidir.
25-Te vkifi, Peygamber Efendimiz tarafından yapılan sıralamadır
26-”Beytü’l-izze”: Kur’an’ı Kerim’ in Levh-i Mahfuz’dan alınıp dünya semasına indirildiği yerdir.
27-Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden kimselere Ehl-i Kıble yani Kabe’ye yönelen kişiler denir
28-Bayramın İlk günü fecr-i sadıktan sonra tıraş olmakla ilk tahallül gerçekleşir. İkinci tahallül ise ilk tahallülden sonra ziyaret tavafının da yapılmasıyla gerçekleşir.
29-Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememeğine denir. Çoğulu fevâit’tir.
30-Kıyasın rükünleri dörttür; Asıl, fer, hüküm ve illet.
31-Teşrik Tekbiri: Kurban Bayramında arefe günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü, ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirdir. Hükmü vaciptir. Teşrik kelimesinin anlamlan içerisinde et kurutmak yoktur
32-Ay tutulması halinde kılınan namaz Husuf, güneş tutulmasında kılınan namaz ise Küsuftur. Evvabin, akşam namazından sonra kılınan nafile namazdır. -Teheccüd ise gece kılınan nafile namazdır.
33-Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca Eyyam-ı Bîd denir
34-Nifas (loğusalık) kanı, hamile kadının çocuğunun doğumu sonrası gelen kandır.–Adet-hayız kanı, buluğ çağına erdikten sonra gelen kandır. Özür kanı ise rahatsızlıktan dolayı damardan gelen kanın tenasül uzvu yoluyla bedenden atılmasıdır.
35-Hz. Peygamber’in hicreti 2. Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşmiştir.
36-Hayber, Hz. Peygamber’in hicretinin 7. yılında fethettiği bir yerdir. Şam-Medine yolu üzerindedir. Medine’nin 150 km. ku-zeyindedir, Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezidir. Hayber aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Burası 628′de fethedilmiştir.
37-M. 624 yılında Bedir savaşı, M. 625 yılında da Unut Savaşı yapılmıştır.
38-Peygamberimizin anneannesinin adı Berre’dir. CEVAP: D
39-Habeşistan’a yapılan ilk hicret, Nübüvvetin 5. Yılında 615′de gerçekleşmiştir. Müslümanlar, — -Mekke müşriklerinin zulmünden kurtularak İslâm’ın öngördüğü biçimde özgürce yaşayabilmek amacıyla Habeşistan’a göç etmişlerdir.
40-Sözlükte “anlaşma, akid ve yemin” manalarına gelen hilf, terim olarak cahiliye Arapları’nda kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma ve ittifakları ifade eder. Hilf yapan kişilere halif denir. Fudul ise fadl kelimesinin çoğuludur. Fadl, şerefli ve üstün demektir. Fudul da şerefliler ve üstünler anlamına gelir. Hilfu’l FuduL fazilet sahiplerinin ve eşrafın yemini, üstün olanların sözleşmesi demektir. Bu Kureyşin bazı ileri gelenlerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de katıldığı antlaşmayı ifade eder. Özetle, Hılfu’l-Fudül, Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğine denir
41-Dünya haritasını ilk defa Piri Reis çizmiştir.
42-Merkezi Cidde’de bulunan İslam Konferansı Org ütü’nün Başkanı, Ekmeleddin İhsanoğlu’dur.
43-Seyahat acenteleri 1988 yıldan itibaren Diyanet işleri Başkanlığının gözetim ve denetim altında hac organizasyo nu düzenlemektedir.
44-İnanılacak şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaya “Tafsili İman”
denir.
45-Tekfir. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir.
46-Cehennemin bekçiliğini yapmak Mâlik adlı meleğin görevidir.
47-Mukarrebûn Melekleri: Her an Cenâb-ı Hakk’ı zikirle, O’nu noksan .sıfatlardan tenzihle ve her türlü kemâl vasıflarıyla takdisle meşguldürler. Allah’ın marifeti ve muhabbeti içinde kendilerinden geçmiş haldedirler.
48-Harem ile Mikat arasındaki bölgeye Hıll denir.
49-Mesbuk. cemaatle namaz kılınırken imama birinci rek’atte yetişe-pıeyen yani ilk rek’atin rükûundan sonra imama uyan kimsedir.
50-Erkekler için kefen: Kamis, izar, tifafe; kadınlar için ise: Kamis izar, lifafe, başörtüsü ve göğüslerin üzerine bağlanan bezden ibarettir. Yeteri kadar be/, bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifafe, kadınlar için de izar, lifafe ve başörtüsü kâfi görülür. Bu kadar da bulunamazsa, cenaze bir beze sarılıp gömülür. Buna göre hımar adında bir kefen çeşidi yoktur.
51-Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi
namazlarının öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdim denir.
52-İşar, Senin kardeşini kendi nefsine tercih etmendir. Birr: İyilik demektir. Fütüvvet: Gençlik anlamına gelir, îhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
53- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları:
Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’db. Muaz
54-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakifetü Beni Saide de biat etmiştir.
55-Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dinlenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi ü/erine Müslüman olan kişi Addas.
56-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykotu 3 yıl sürmüştür?
57-Tecessüs: Herhangi bir şeyin iç yüzünü ve gizli tarafını, birinin
kusurunu araştırmaktır. Bu, ahlâkî bir kavramdır.
58-Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler :Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
59-S ebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adidir.
60-Rasulullah’m vefaından sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin baskani Zeyd’b. Sabit
61-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme
alman tefsirin tam adı:Hak Dini Kur’an Dili
62-ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, -Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
63-İslama göre cinler,Peygamberlerin tebliğe muhatap varlıklardır.
-Onlarda İslamın emir ve yasaklarına uyma zorunluluğu vardır.Yani Cinler de insanlar gibi sorumludur.
-İnsanlar gibi inananı inanmayanı vardır.İnanların insanlar gibi cennete inenmayanların da cehenneme girecekleri.
-Cinler akıl ve irade sahibi varlıklardır.
-Cinler, insanlar gibi yeryüzü sakinleridir.
-Cinler, gaybi bilmezler.
-Cinler, insanlar gibi evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar, yaşarlar ve ölürler.Onlarında gençleri ve yaşlı olanları vardır.
-Kuran-ı Kerim Zariyat suresi ayet 56 da:İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yaratttım buyuurmaktadır, Yüce Mevlamız.
-Cinler, insanlara göre daha uzun ömürlüdürler.
-Cinlerin varlığı inkar edilemez.
-Kuran-ı Kerim 114 suredir, bir suresnin adıda Cin suresidir.
-Cinlerin müslüman olanları ve kafir olanları vardır.
-Mümin olan cinler , mümin insanlarla cennete gireceklerdir.
-Cinler, Süleyman Aleyhisselamın emrine verildi.Sileyman Peygamber onları çalıştırmıştır.
-Cinlerden gelecek zararlara karşınPeygamber efendimiz,Ayetel Kürsi- felak- Nas sürelerini okduğu(Buhari,Vekale 10)
-Melekler nurdan, insanlar topraktan,cinler de ateşden yaratılmışlardır.(Müsli,Zühd 60)
-Cinler çeşitli şekillere girerler.
-Hz.Süleyman Aleyhisselam, Sebe melikesinin tahtını getirmek istediğinde cinlerden birinin , o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi(Neml:27/39)
-Şeytan cinlerdendendir.Şeytan kişininn boş bulduğu kalbine oturur, her türlü günahları hatırına getirir.
-Hasan- Basri: Onalr iki şeytandır.Cin şeytanı insanların göğsüne vesvese verir, insan şeytanı ise
alenen insana gelir, şifahen vesvese yapar.
-Peygamberimiz, her insanın kendine ait bir cini(şeytanı) olduğunu bildirmiştir.(Darimi,Rikak,25).
-İbn Abbas:Kul Allahı andığı vakit şeytan onun kalbinden siner ve çekilip gider.Kul gaflete düşecek olursa onun kalbini ağzına alır, ona vesvese verir ve bir takım uzak emellerle oyalar.
-Peygamber Efendimiz insanları helak eden 7 günahın:Allaha ortak koşmak,sihir(büyü) yapmak,haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ,namauslu ve masum kadınlara zina isnad etmek.(Buhari, vasaya,23; Müslim, imam,145)
-Yine Peygamberimiz, kim bir düğüm atar, sonrada ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer.(Nesai, Tahrim 19)
MBST HAZIRLIK GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed’in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla patişah ismi Mehmet’tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat’tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke’de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
Atatürk’e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
Parayı ilk kez Lidyalı’lar bulmuştur.
Mısırlı’lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
Miladi takvimi Mısırlı’lar oluşturtu,Romalı’lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı’lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı’nın eski adı Ararat’tır. Yüksekliği ise 5135km’dir.
T.C.’de ilk general Fevzi Çakmak’tır.
Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar’dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya “Cülüs” denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını “Daumier” sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan millet Arnavutlar’dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk’lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler’in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
Halifelik Osmanlı’ya ilk kez Ridaniye Savaşı’ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
İlk bireysel zeka testi 1905′te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan “Babailik”tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey’dir.(13Mayıs1277)
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin Trakya’da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul’dur.
İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır.
Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid’dir.
İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer’ler kullanmıştır.
Aşıkzade Tarihi’ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği’nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu’dur.
İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul’dur.
Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak’tır.(1808)
Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk başarısı Ermeniler’e karşı kazanıldı.
Gümrü Ant. TBMM’nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı’dır.
TBMM’nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya’dır.
İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir.

30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Sınavlarına Hazırlık Kılavuz Ders Notları-11

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  982 Kez Okundu

HADİS BİLGİLERİ
1-Hz.Peygamber adına uydurulmuş sözlere Mevzu Hadis denir.
2-Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya bir kaçını taşımamakla birlikte,uydurma(mevzu) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak Zayıf hadis denir.
3-Kudsi Hadis:manası Allaha , lafzı Pygambere ait olan hadis.
4-Merfu Hadis:söz, fiil veya takririn doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis:
5-Mevkuf Hadis:Söz, fiil veya takririn sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis.
6-Şazz Hadis:sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahihe daha yakın olan hadis.
7-Sahih Hadis:Resulullaha ait olduğunda usul bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatına hükmedilmiş olan hadis.
8-Muharref Hadis:Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadis muharref hadis denir.
9-Garib Hadis:Hadis terimi olarak, senedinde herhangi bir yerinde bir tek ravisi olan Ahad hadis çeşididir.
10-Meşhur Hadis:Bir çok kişi tarafından rivayet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Ahad hadis çeşidi.
11-Tedvindaha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine tedvin denir.
12-Tasnif:Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi.
13-Şeyh:Kendisinden hadis rivayet edilen ravinin hadis aldığı hocasını ifade eden hadis terimi.
14-Kütüb-ü Sitte:Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi,İbn Mace, Nesai.
15-el-Camius-Sahih (Buhari):Üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslam dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri .
16-Tergib ve Terhib Hadisleri:Hz.Peygamberin kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere Tergib ve Terhib denir.
17-Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri Ahmed b.Hanbele aittir.
FIKIH BİLGİLERİ
1-Ebu Hanifenin öğrencisi olan, hükmü hadisten çıkaran ve müsned sahibi olan imam Ahmed bin Hanbel.
2-İmam Şafinin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk fıkıh usulu kitabı el- Risale.
3-İslam hukukuna göre , kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine Vücup ehliyeti denir.
4-Dört mezhep imamı vefat tarihlerine göre kronolojik sıralaması;İmam Ebu Hanife-İmam Malik-İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel.
5-Kuran-ı Kerim, İslam Hukukunun nassa dayalı kaynaklarındandır.
6-Kamu yetkisini kullanan devlet görevlilerinin kendilerine ihtiyaç duyacak kimselerden hediye kabul etmeleri dini delillerden Sedd-i Zeraiye göre hoş karşılanamaz.
7-Hanefi mezhebine göre delalet ve sübutu, Kuran ve mütevatir sünnetle kesin olan delillere Farz adı verilir.
8-İslam fıkhına göre15 yaşına ulaşan çocuklar, erginlik belirtileri göstermezse bile ergen sayılırlar.
9-Hanefi mezhebine göre, seferi olan bir kimsenin 4 rekat farz olan namazları 2 rekat olarak kılmaları Azimet kavramına örnek olarak verilebilir.
10-İslam fıkhında kötüye giden yolun kapatılaması Sedd-i Zerai kavramı ile ifade edilir.
11-Kuran da şarap haram kılınmıştır.Şarabın haram kılınma nedeni sarhoşluk vermesidir.O halde adı ne olursa olsun bütün sarhoşluk veren şeyler haramdır. Verilen bu hüküm dini delillerden Kıyas örneğidir.
12-Hz.Ömer, fethedilen toprakları mücahidler arasında ganimet olarak dağıtmayıp eski sahiplerinin elinde bırakmış ve haraç vergisi koymuştur.Bu durum dini delillerden Mesalih-i Mürsele örnektir.
13-Geçerli bir nikahla evlenen çiftlerin nikahlarının ortdan kalktığına dair bir delilin bulunmaması halinde nikah geçerlidir. Verilen bu hüküm dini delillerden İstishab a örnektir.
14-Suçlanan suçu ispat edilmedikçe suçlanan kişi suçsuzdur.Bu durum dini delillerden İstishab a örnektir.
15-Murisi öldüren varis mirastan hak alamaz hükmü dini delillerden Kıyasa
örnektir.
16-Ahvâl-i Şahsiyye: Şahsın hukûku.
17-Hidâyet-i Mürşîde: Yol gösterici hidâyet.
18-İcmâ: İcmâ müctehidlerin şer’îbir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelebileceği
gibi (sarîh icmâ), şer’îbir mesele hakkında bir veya birkaç mü ctehid görüş belirttikten sonra, bu görüşten haberdâr olan o devirdeki diğer müctehidlerin açıkça aynı yönde kanaât belirtmemekle birlikte îtirâz beyânında da bulunmayıp sükût etmeleri sûretiyle de (sükûtî icmâ) oluşabilir.
19-Istıslâh (Mesâlih-i Mürsele)
20-İslâm Öncesi Şerîatler: Hz. Muhammed’den ö nceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer’ü men kablenâ)
21-İmâmeyn: İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed için kullanılır.
22-Tarafeyn. İmâm-ı A’zam ile İmam Muhammed için kullanılır.
23-Şeyhayn: İki şeyh, iki reis, iki büyük imâm demektir. İmâm-ı A’zam ile İmam Ebû Yusuf için kullanılır. En büyük iki halîfe anlamında Hazret-i EbûBekr ile Hazret-i ö mer için de kullanılır.
24-Sekaleyn: İnsanlar ve cinler için kullanılır. Bu iki topluluğa da peygamber olarak gönderildiği için Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Rasûlü’s-Sekaleyn denir. Cin ve insanlara fetvâ verene de, Mü ftiyü ’s-sekaleyn denir. (Şeyhü ’lİslâm İbni Kemalpaşa).
25-Temizlik: Görünür kir ve pisliklerin giderilmesi “necâsetten tahâret”, abdestsizlik
durumunun kaldırılması ise “hadesten tahâret” olarak adlandırılır.
26-Mâsivâ: Allah’ın gayrısından temizlenme.
27-Hades: Hükmî kirlilik.
28-Necîs: Dînen kir ve pis.
28-Ağız ve burun temizliği (mazmaza ve istinşâk).Suile iyice ovmak (delk).
Allah’ın farz kıldığ ı (mektûbe) namazlar,
30-Hz. Peygamber’in sünnetiyle sâbit olan (mesnûn) namazlar,
31-Sünnet Namazlar; Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetleri (revâtib) ifâde etmekte,
32-Nâfile Namazlarise düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazları (reğaib) ifâde etmektedir.
33-Namazın Farzları (Şurûtü’s-salât)
34-Erkânü’s-Salât: (Rükunları)
35-Kişininkendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da(hurûc bi sun’ih)
36-İsfâr: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
37-Taglîs: İkinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken sabah namazını kılmak.
38-Fey-i zevâl: Güneşin tam tepe noktada iken cismin yere düşen gölge uzunluğu.
39-Şürûk zamanı: Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman(40-45 dakika).
40-Vakt-i istivâ: Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman.
41-Tahmîd: Semia’llahülimen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’lhamd”demek.
42-Müfsidât-ı salât: Namazı bozan şeyler.
43-Ezân okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir.
44-Teheccüt namazı, kuşluk namazı, evvâbîn namazı, tahiyyetü ’l-mescid, küsûf
ve hüsûf namazları (Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz) gibi.
45-Kasr: Namazın kısaltılması,
46-Cem’: İki namazın bir vakitte kılınması.
47-Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir.
48-Vitir Arapça’da çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır
49-Her Ay Üç Gün O ruç. “eyyâm-ı bîd” Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde olmak üzere her ay üç gün oruç tutmak.
50-Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbî olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi (havl)
51-Rikâz: Rikaz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifâde eder.
52-Mevât (işlenmemiş, sahipsiz) topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklar.
53-Yemle beslenen hayvanlara “ma’lûfe”, ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan
hayvanlara da “âmile” adı verilmektedir.
54-Bedel: Hac için bedel (nâib) tutmaya “ihcâc”; bedel tutan kimseye “âmir”,
“menûb” veya “mahcûcun anh” denir. Ayrıca bedel gönderilen kimseye
“me’mûr”, yol masrafı olarak verilen mal veya paraya “nafaka” ve haccı ifsâd etmesi hâlinde nafakayı geri ödemesine “tazmîn” adı verilmektedir.
55-İhrâma giren kişiye “muhrim” (ihrâmlı) denir.
56-Füsûk: Tâatten ayrılıp mâsiyet sayılan şeyleri yapmak.
57-Cidâl: Başkalarıyla tartışmak, hakâret ve kavga etmek.
58-Kâbe’nin etrafında tavâf yapılan yere “metâf” (tavâf alanı) denir.
59-Sa’y yerine “Mes’a” denir.
60-“Eyyâm-ı nahr” ve “eyyâm-ı Mina” denilen Zilhiccenin 10-11 ve 12. günleridir.
61-İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrâma girdikten sonra, herhangi bir
62-Akîka Kurbanı: Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğ un başındaki saçın adıdır.
63-Keffâret kelimesi sö zlü kte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dînî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve gü nahtan dolayı Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, cezâ özelliği de bulunan bir tür mâlî ve bedenî ibâdet”tir.
64-ADAK:Arapça’da nezir (nezr) diye ifâde edilen adak fıkıh dilinde, “bir kimsenin
dînen yükümlü olmadığ ı ibâdet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması”nı ifâde eder
65-Behîmetü ’l-en’âm: En çok yenmesi mutat olan koyun, deve ve sığır gibi türlerdir.
66-Dövme (veşm) yaptırma, başta
67-Dişlerin güzellik için törpülenerek seyrekleştirilmesi (teflîc) de hadîste yasaklanmıştır.
68-Muharremât: Evlenilmesi haram olan kadınlar
69-Hürmet-i Musâhere: Fâsid nikâhla bir araya gelen eşler arasında sıhrî hısımlıktan doğan evlilik engelinin teşekkülü dür.
70-Nikâh anında belirlenmişse buna mehr-i
müsemmâ, belirlenmemişse
buna da mehr-i misil denir.
71-Ric’î Talâk: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme
imkânı veren boşama türüne, dö nülebilir boşama anlamında “ric’î talâk”denir.
72-Bâîn Talâk: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma
73-Sünnî Talâk: Boşama, Kur’ân’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu
yö ndeki açıklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre
74-Sü nnî talâk, bid’î talâk şeklinde de tasnîf edilmektedir.
75-Bid’î Talâk: Bid’at tâbiri, Sünnet’in mukâbili ve zıddı olarak da kullanılmakta olduğundan burada bid’î talâk, Sü nnet’e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamayı ifâde etmektedir.
76-Îlâ: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dâir yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına îlâ denilir.
77-Hidâne: İslâm hukûkunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine denilir.
78-Ferâiz İlmi: Mîrâs hukû kunun klâsik İslâm hukû k literatüründeki adıdır.
79-Ecîr-i Hâs: Yapılan iş sözleşmesi;işçinin belli bir süre zarfında işveren içinçalışmasını konu alıyorsa, yani işçinin belli bir zaman biriminde hâsıl edeceği emeğini işverenin emrine tahsîs etmesi gerekiyorsa, bu işçi ecîr-i hâs olarak adlandırılır.
80-Ecr-i Misl; tarafsız bilirkişilerin, işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir.
81-Tağrir ise, akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı
kasten aldatmasını ifâde eder.
82-Gabn-i Fâhiş: Aldanmanın aşırı ve belirgin olması.
83-Gabn-i Yesîr: Aldanmanın basit ve önemsiz olması.
84-Rehin verene râhin, rehin alana mürtehin, teslim alınan mala da merhûn
veya rehin denilir. İ
85-İstiâze: Sözlükte, sığ ınmak, korunmak anlamındadır
KURAN BİLGİLERİ
1-Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
2-Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
3-Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
4-Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
5-Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
6-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden â yetlere mücmel,
mücmel â yetleri açıklayan â yetlere de mübeyyen â yet denir.
7-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
8-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
9-Garîbu’l-Kur’ân: Farklı lehçelerde kullanılan kelimeler.
10-Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
11-İ’câzu’l-Kur’ân: Â ciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çü rütmek.
12-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
13-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
14-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
15-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
16-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet; Nur suresinin 11,12 ve 13. ayetleridir.
17-Neml suresinde Besmele iki defa zikredilmiştir.
18-Kuran-ı Kerim de zikredilen kadın Hz.İsanın annesi Hz.meryem.
19-İcazın sözlük anlamı bir düşünmeyi çok az bir szöcükle özlü bir şekilde anlatmak.
20-Besmele Kuran-ı Kerim de 114 defa zikredilmiştir.
21-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
22-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
23-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
24-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
25-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
26-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
27-Hak Dini Kuran Dili adlı eserin müellifi Elmalılı Ahmet Hamdi yazır.
28-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet.
29-Siyak/Sibak :Kuran ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması.
30-Her ayetinde Allah yazılı sure Mücadele sueresidir.
31-Tilavet secdesi ile biten sureelr;Araf,Necm ve Alak sureleri.
32-Zehveran:Bakara, Al-i İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehveran adını vermiştir.
33-Mekke surelerinin sayısı 86, Medeni surelerin sayısı 28 suredir.
34-Kuran-ı Kerimin harekeleme ve noktalamasını icra eden alimler:Ebul Esved ed –Düveli ve Nasr b. Asım.
35-Miun:Yaklaşık 100 ayetten oluşan surelere verilen isim.
36-Meviza:Kuranın isimlerinden biri olup, mevizanın anlamı; Kuranın nasihat ve öğüt vermesi.
37-Vücuh:lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimeler.
38-Müşk,lül Kuran:Kuranın aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetler.
39-Sebul-Tıval.Bakara, araf, Nisa, al-i İmran, Enam, Maide ve Enfal sureleri.
40-Fatiha suresini diğer isimleri;el-hamd,Sebul Mesani, Ümmül Kitap.
41-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe Hz. Zeyd bin Sabit.
42-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan sahabe Abdullah bin Mesut (r.a.).
43-Kur’an’ı Kerim’de “Cennet” kelimesi 66 defa“cehennem” kelimesi kaç 126 defa zikredilmiştir.
44-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
45-Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti Maide suresinin 3. Ayetidir.
46-Hurf’u Seb’a ; Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
47-İlk inen ayetler, alak sürenin ilk beş ayetleridir.
48-Kuran-ı Kerim 610 yılında nazil olmaya başlandı.
49-Kuran-ı Kerim, Nur Dağında(Mekke de) nazil olmaya başladı.
50-Kuran-ıKerim.hz.Ebubekir zamanında bir araya getirildi.
51-Kuran-ı Kerim,Hz.Osman zamanında çoğaltıldı.
52-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat ,İmamı Asım kıraatı.
53-Kıraat İlmi:Bütün kıraat imamlarının Kuran-ı Kerim tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme Kıraat İlmi denir.
54-Başında Besmele bulunmayan süre Tevbe süresidir.
55-Kuranın kalbi diye anılan süre, Yasin süresidir.
56-Kuran-ı Kerim ,Ramazan ayında inmeye başlandı.
57-Kuran-ı Kerim , takriben 23 yılda nazil oldu.
58-Kuran-ı Kerim, harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir.
59-Ayet:Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden küçük büyük hebir bölümüne ayet denir.
60-İstiaze:Kuran okumaya başlarken;Euzubillahimineşşeytanırracim demektir.
61-Ref-i Savt:Kuran okumada sesi yükseltmeye Ref-i Savt denir.
62-Tertil:Kuran-ı Kerimi yavaş yavaş, anlamını düşünerek okumaktır.
63-Lahn-ı Celi:Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan, açık ve belirgin hatalı okuyuşlara denir.
64-Es -Sebut-Tıval:Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi süreye denir.
65-Ayetel Kürsi, Kuran- Kerim de bakara süresindedir.
66-Ayet sözlükte Rütbe anlamındadır.
İTİKAD BİLGİLERİ
1-İslami kaynaklarda batıl dinler için genellikle Nihal terimi kullanılır.
2-Kıyamet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim Haşr.
3-Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay İstidrac.
4-İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş şekilde , ayrıntılı olarak inanmaya Tafsili iman denir.
5-Allahın , sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi Teşrii irade.
6-İnsan öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına Reenkarnasyon denir.
8-Akıl ve naklın ifade ettiği gerçeği yansıtan , içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber , Ku Aynel yakın Kuran kavramı ile ifade edilir.
9-Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen Mutezile- Hariciyye mezhepleridir.
10-Kainatın birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil Burhan-ı temanu.
11-Ehli sünnet mezhepleri:Maturidiyye, Eşariyye ve Selefiyye mezhepleri.
12-Hasan Basrının ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Ata tarafından kurulan Mutezile mezhebi.
13-İyi ve kötü akıl ile bilinemez diyen İslam alimi İmam Hanbeli
14-Abbasilerde devletin resmi mezhebi olarak Mutezile mezhebi kabul edilmiştir.
15-Abbasiler döneminde Hanefi mezhebinin devletin başlıca mezhebi olmasında etkisi olan ve Kadıl –kudat lakabıyla bilinen ünlü müctehid Ebu Yusuf.
16-Kendilerine din tebliği edilmemiş insanlar Allahın varlığını ve birliğini bulmakla yükümlüdür diyen mezhep Maturidilik.
17-Hüsün ve kubuh;İyi ve hayırlı olanlarlai kötü ve şerli olanlar.
18-Kuran-ı Kerimde de geçen , Mugayyebat-ı hamse; beş bilinmeyen şey demektir.
Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmelere Zelle denir.
19-Usul-u hamse; Mutezilenin esas görüşler.
20-Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i sünnete en yakın olan tek harici kolu ;İbadiyye.
21-İlk Tasavvufi kurum ;Suriye-Remle de Hankah adıyla kuruldu.
22-Allahın eli(yedullah) ifadesi Maturidi ve Eşarı alimlere göre;Allahın kudreti anlama gelir.
23-İnanç konularındaki ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı Selefiyyedir.

KARMA MBST BİLGİLERİ
1-Peygamber Efendimizin hicret esnasında Sevr Dağına sığındı.
2-İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
3-İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
4-İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
5-İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
6-Habeşiştan hicreti esnasında krala muhatap olan, müslümanların sözcüsü Cafer b.Ebitalib.
7-Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Hatice den olmayan çocuğu İbrahim.
8-Oruca başlama vakti ;İmsak.
9-Dört büyük kitap:Tevrat, zebur, incil,Kuran-ı Kerim.
10-Dört büyük melek:Cebrail, mikail, israfil , azrail.
11-Ameli Mezhepler:hanefi, şafii, hanbeli ve maliki.
12-Mekke 630 tarihinde fethedildi.
13-Sikaye:Tarihde Kabedeki vazifelerden sikayenin anlamı;Kabeyi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.
14-Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
15-Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
16-Hicret esnasında Hz.peygamberi yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi Süraka adında birisi.
17-Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
18-İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
19-Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
20-Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
21-Hiful-Fudul deygamberimizin de katıldığı erdemliler Cemiyetinin adı.
22-İmam-ı Hafs ,Asım kıraat imamının raviidir.
23-Kuran-ı Kerimde yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere Hizb denir.
24-Zeyd bin Sabit,Kuran- Kerimin belgeye dayalı olark toplanması için kurulan komisyonun başkanı
25-İmam Şafinin bizzat kaleme aldığıusule dair yazdığı eser Er-Risale.
26-Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak saba makamında okunmaktadır.
27-Sahb-i tertib:Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazların toplam syısı beş vakit geçmeyen kişiye sahib-i tertib denir.
28-Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatanilk sahabe Abdullah b Zeyd el- Ensari.
29-Kamet gerirmenin hükmü sünnettir.
30-Münadi:İmamın tekbirlerini geri saflaradaki cemaata duyuran kimseye münadı denir.
31-Kefen-i Zaruret:İzar ve lifafe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze kefen-i zaruret denir.
32-Cenazenin arkasında mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramına teşyi denir.
33-Şerefe:Şerefe , müezzinlerin minare de ezan okuduğu yerin adıdır.
34-Menasikül- Hac:Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden menasikül – hac denir.
35-İstitaat:Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan birisi istitaattır.İstitaat;Sağlık ve mali imkanların yeterli olması demektir.
36-Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
37-Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
38-Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
39-İtikaf:Bir mescidde ibadet niyetiyle be belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye itikaf denir.
40-Fidye ruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa fidye denir.
41-Bir oruç fidyesinin miktarı;Bir fakiri bir gün doyurmaktır.
42-Savm-ı Davud:Gün aşırı tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmmaya savm-ı davud denir.
43-Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır.
44-Zekat:Hiretten bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda farz kılınmıştır.
45-Allaha ortak koşan kişiye müşrik denir.
46-Sura üflemekle görevli melek ;İsrafil Aleyhisselamdır.
47-İncil;Hz.İsa Aleyhisselama verilmiştir.
48-Zelle eygamberlerde sadır olan küçük hata ve sürçlere zelle denir.
49-Rüyatullah:Müminlerin ahirette Allahı görmeleridir.
50-Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
51-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
52-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler anlamına gelir.
53-Mugayyebat-ı hamse:Beş bilinmeyen şey.
54-Taklidi iman:Araştırma ev akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen imana taklidi iman denir.
55-Kebire:Büyük günah işleyenlere denir.
56-Nüzul Sebebi:herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara denir.
AKAİD İLMİ
1-AKAİD İLMİ: Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
2-AKAİD İLMİNİN AMAÇLARI: Müslümanların İmanlarını yanlış ve bâtıl inançlardan korumak.
3-DİN “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
4-VAHDANİYYET: Allah Teâlâ’nın bir olması demektir.
5-MİKAİL ALEYHİSSELAM: Tabiat olaylarını düzenleyen melektir.
6-KİRAMEN KATİBİN MELEKLER:: İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
7-VAHİY: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilerevahiy denir.
8- DİN:Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçimine din denir.
9-İSLAM: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sözlük karşılığı olarak; “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek” anlamlarına gelir.
10-İMAN: Aşağıdakilerden hangisi, sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
11-MÜNKER NEKİR: Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
12-SUHUF:Aşağıdakilerden hangisi birkaç sahifeden oluşan kitaplara verilen isimdir.
13-İRHAS: Peygamber olan kimselerin peygamber olmadan önce ellerinden ortaya çıkan hârikulâde şeylerdir.
14-MİZAN: Âhirette amellerin tartılması için kurulacak olan teraziye m,zan denir.
15-BEKA: Allah’ın varlığının sonu olmaması demektir.
16-ZEBANİ:Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismine Zebani denir.
17-FETANET: Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” demektir.
18-SIRAT: Cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüye sırad denir.
19-KIYAM BİNEFSİHİ: “Varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç olmaması” demektir.
20-CEBRAİL: Cebrâil (a.s.) Allah’ın emir ve yasaklarını Peygamberlere ulaştırmaktır.
21-KUDRET: Allah Teâlâ’nın dilediğini yapma gücüne sahip olması demektir.
22-İSRAFİL:Allah emrettiği zaman kıyâmetin kopması ve ikinci olarak da ölülerin dirilmesi için “Sûr”a üfürecek olan melek.
23-İLİM: Bir şeyin hakikatini idrâk etmeye ve mâlum olanın, olduğu hal üzere bilinmesine ilim denir.
24-AKIL: İnsanın düşünme, bilme ve davranışlarını belirlemesi, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt etmesiyle ilgili kabiliyetine akıl denir? (Kendisinde bu yetenek olduğu için insan, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumludur. Ona sahip olmayanın dini de yoktur.)
25-BİLGİ YOLLARI:İslâm inancına göre insan, gerçeğin bilgisini üç yoldan elde eder. Yani bilginin kaynağı üçtür.Bu bilgi kaynakları:a) Doğru haber (vahy ve mütevâtir haber) – Selim hisler – Akıl
26-DÖRT KİTAP:Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerim; Bu dört büyük kitap, sırasıyla: Hz. Mûsâ, Hz. Dâvud, Hz. İsa, Hz. Muhammed
27-DİNLER ÜÇE AYRILIR inler üçe ayrılır: Hak din – Muharref dinler – Bâtıl dinler
KARMA MBST BİLGİLERİ
1-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime -İşaret etme, imada bulunma
2-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
3-Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
4-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi Maslahat .
5-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?-Usulcüler
6-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef isim verilir.
7-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere Müsned
8-Uydurma hadisleri anlatan eserlere Mevduat ad verilir.
9-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise Merfu denir.
10-Hadisleri kaynaklarda bulma işine -İlmu Tahricil Hadis denir.
11-Siyak-Sibak -Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü demektir.
12-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” İstishâb ad verilir.
13-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır-İctihad
14-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiî ilim adamına aittir
15-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup,Hariciler dir.
16-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil ,Hudûs delili
17-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi Yunanca dilde kaleme alınmıştır
18-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavrama Mushaf
verilmiştir.
19-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan Barna İncili
20-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine Ahd-i Atik denir.
21-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen vahiy, Vahy-i metlüv ismi verilmiştir.
22-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına Kıyamet denir
23-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı Mahşer.
24-Kesb,Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavramdır.
25-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı Mâturidyye
26-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü Eş’ariler
27-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol,Cebriye
28-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara Mâ-i müsta’mel denir.
29-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler Revatip Sünnet sünnet grubuna girer
30-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halife Hz.Osman
31-Cenaze namazının rüknü Tekbirler ve kıyamdır.
32-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya Cem’i Sûrî denir.
33-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” Visal orucu adı verilir
34-İtikafın hükmü ,Sünnet-i kifayedir.
35-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı Havli havelân
36-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere Mikât denir.
37-Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı Arafat ve Müzdelife
38-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya İhsar denir
39-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye remel denir.
40-Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya Gıpta etmek denir. 41-Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir :Hîre
42-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha Nikah-ı şıgar denir.
43-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
44-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı :Muâhât
45-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir? E-Beni Mustalik Gazvesi
46-Hicri 9.yıl(630-631) :Heyetler yılı
47-Hayber’in fethi 7/628 yılı gerçekleşmiştir.
48-Ridde hareketleri Hz.Ebu Bekir halife döneminde gerçekleşmiştir
49-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine Mahv denir.
50-Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf İbnül Arabi
51-Kur’an’ın mahluk olduğu fikri Mutezile kelâm akımının bir düşüncesidir
52-Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?-Vaaz
53-Din işleri yüksek kurulu 1 Başkan 15 üyeen oluşur
54-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi Lozan
55-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke İngiltere
MBST SİYER BİLGİLERİ
1-Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
2- Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
3-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
4-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
5-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
6-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
7-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
8-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
9- İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
10-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
11- Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
12-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
13-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
14-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
15-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
16-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
17-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
18- Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
19-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
20-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
21-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
22-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
23-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
24-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
25-Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denir.
26-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
27-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
28- Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
29-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
30- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.
MBST SİYER BİLGİLERİ
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygamber efendimiz, 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3- Peygamber efendimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice : Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. Peygamber Efendimize ilk iman edendir. Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice Büyüklerden Hz. Ebubekir Çocuklardan Hz. Ali Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar :Ebû Leheb ,Ebû Cehil,Velid b. Muğire Ümeyye b. Halef ,Utbe b. Rebia ,As b. Vail
13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı: Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz, Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü), Ümmetinden Allah’a şirk oşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe: Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
Hz.Ebubekir’in kızıdır. İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18-Hicret eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.
19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanların hicret sebebi; Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ınizin vermesiyle Mekke’deki Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.
20- Peygamber Efendimiz Medine’de , Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan Eyüp semtin de bulunmaktadır.
21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid : Kuba Mescidi
22- İlk cuma namazı: Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.
24- Sahabe: Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu eygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.
26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar: Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:
1) Bedir Savaşı (624)
2) Uhud Savaşı (625)
3) Hendek Savaşı (626)
27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı
Allah’ın adını yüceltmek, Düşman saldırılarını önlemek, Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır
28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi), Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.
30- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.
31- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
32- Aşere-i Mübeşşere ünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir. İsimleri:
1) Hz. Ebu Bekir 2) Hz. Ömer 3) Hz. Osman
4) Hz. Ali 5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf 7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd 9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah
33- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife:
1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl 2) Hz. Ömer : 10 yıl
34-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medineye hicret etmek zorunda kaldı.
35-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
36-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
37-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
38-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
39-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
40-Ganîmet beşte biri Allahâ ve Resulüne , beşte dördü ise mücahitler aitti. Fakat bu beşte biri de beşe ayrılıyor; Peygamberin akrabası, yetimler, kafirler ve aciz yolcularda hisse alıyorlardı.
41-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
42-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
43-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
44-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
45-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
46-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
47-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
48-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
49-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
50-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde ,Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.3) Hz. Osman : 12 yıl a4) Hz. Ali : 5
51-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nesli Hz. Ali ve Hz. Fatımadan doğan çocuklar, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nes-lini devam ettirmişlerdir.
52-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
53-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
54-İlk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
55-Rıdvan Biatı:Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekkeye sokulma-yıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman (Radiyallahu Anh)ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekkeye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de, netice müslümanlara zafer hazırlayan anlaşmanın adı .56-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
57-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
58-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
59-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
60-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
61-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
62-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
63-İslâmda ilk tayin edilen vali Yemende vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra San aya vali olarak atanmıştır.
64-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
65-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
66-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
67-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
68-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
69-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
70-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
71-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
72-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
73-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
74-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
75-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
76-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
77-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
78-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
79-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
80-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
81-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
82-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
83-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
84-İlk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
85-Reci Vakıası ;Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
86-Biri Maûne faciası;Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
87-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
88-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
89-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
90-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
91-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
92-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
93-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
94-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
95-Hicri 5, miladi 626 yılında Medinede bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
96-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
97-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
98-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
99-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
100-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
101-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
102-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
103-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
104-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
105-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashamenin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
106-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
107-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
108-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
109-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
110-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
111-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
112-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
113-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
114-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
114-Hulefa-i Raşidin ört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
116-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
117-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
118-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
119- Aşere-i Mübeşşere ünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
120-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
121-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
121-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
122-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
123-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
124-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
125-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
126-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
127-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
127-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
128-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
129- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
130- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
131-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
132-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
133-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.

30

Temmuz
2012

DİYANET MBST SINAVINA HAZIRLIK KILAVUZ DERS NOTLARI-12

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  1.143 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM
1-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
2-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
3-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
4-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
5-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
6-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
7-Her ayetinde Allah yazılı sure Mücadele sueresidir.
8-Tilavet secdesi ile biten sureelr;Araf,Necm ve Alak sureleri.
9-Zehveran:Bakara, Al-i İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehveran adını vermiştir.
10-Mekke surelerinin sayısı 86, Medeni surelerin sayısı 28 suredir.
11-Kuran-ı Kerimin harekeleme ve noktalamasını icra eden alimler:Ebul Esved ed –Düveli ve Nasr b. Asım.
12-Miun:Yaklaşık 100 ayetten oluşan surelere verilen isim.
13-Kirâmen Kâtibin : İki melektir. Biri insanların sağında iyilikleri, diğeri de solunda kötülükleri yazar.
14-Münker ve Nekir: Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.
15-Rıdvan :Cennetteki meleklerin başkanıdır.
16-Malik :Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.
17-Hafaza ( Koruyucu ):İnsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden, kaza ve belalardan koruyan meleklerdir.
18-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
19-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı :Muâhât
20-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
21-Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
22- İlk cuma namazı: Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
23-Ric’î Talâk: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme
imkânı veren boşama türüne, dö nülebilir boşama anlamında “ric’î talâk”denir.
24-Bâîn Talâk: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma
25-Sünnî Talâk: Boşama, Kur’ân’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu
yö ndeki açıklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre
26-Sünnî talâk, bid’î talâk şeklinde de tasnîf edilmektedir.
27-Bid’î Talâk: Bid’at tâbiri, Sünnet’in mukâbili ve zıddı olarak da kullanılmakta olduğundan burada bid’î talâk, Sü nnet’e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamayı ifâde etmektedir.
28-Îlâ: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dâir yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına îlâ denilir.
29-Hidâne: İslâm hukûkunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine denilir.
30-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir.
İKİNCİ BÖLKÜM
l- Nisa,4/176 ;en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir.
2. “Sebu’t-Tıvâl” olarak isimlendirilen sureler; Bakara, A’râf, Nisa, ÂI-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfal
3. “Lafızları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” Vücuh denir
4. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapı¬lan tefsir ,İlhadi tefsir denir.
5-îşari Tefsir: Bir nevi Tasavvufi tefsirdir. Hermonatik ve Seman¬tik Tefsir: Kelime anlamlarının taşıdığı manalar üzerine yapılan tefsirdir, îlhadi Tefsir: Kur’an’ın hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirdir.
6. Taberî’nin yazdığı tefsirin tam adı ; Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’I-Kur’ân.Taberi ,hicri 310 yılında vefat etmiştir.
7. Fatiha suresinin diğer adı “Sebu’l-Mesâni” dir.
8. Rasulullah’ın vefatından sonra Kur’an-ı Kerim’i cem eden heyetin başkanı ; Zeyd b. Sabit
9-el-Keşşaf, dirayet tefsiridir.
10. Elmahlı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı ; Hak Dini Kur’an Dili.
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk vahiy M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
12-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapıl¬mıştır.
13- Müşriklerin Hâşimoğuilanna uyguladıkları boykot 3 yıl sürmüştür?
14-Addas Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dilenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişi kimdir.
15-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir.
16. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları ;Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
17-İşar: Senin kardeşini kendi nefsine tercih etmendir. Birr. İyilikdemektir. Fütüvveî: Gençlik anlamına gelir. İhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
18. Cem-i Takdim:Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken Öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasıdır.Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdîm denir
19.”Mesbuk”:Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye mesbuk denir.
20. Yemin ettikten sonra yeminini bozan kimseye kefaret olarak ayetteki sırasına göre ilk önce On fakiri doyururması gerekir.
21.İslam Hukuku’nun temel eserlerinden olan, “el-Muvafakaf İmam-i Şatibi(ö.790/1388), ye aittir.
22.Kutsal metinlerin en Önemli üç mesajı vardır; Tevhid, Nübüvvet ve Ahiret. Muamelat ise, ibadetin dışında kalan hukuki tasarruf¬lar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar, ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle olan ilişkileri¬ni düzenleyen kaidelerdir.
23.Başlanmış bir ibadeti veya yapılan bir akdi bozan şeye fâsid denir. Bunlar kendi başına sahih iken bozuldukları için fâsid olmuşlardır. Bâtıl ise; Rükünleri ve şartları tamamen veya kıs¬men eksik olan ibadetler ile gerekli şartları taşımayan akitlerdir.
24-Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatleri imamla beraber kılan kimsedir.
25.İmam Şafinin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk fıkıh usulu kitabı el- Risale.
26-İslam hukukuna göre , kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine Vücup ehliyeti denir.
27.Dört mezhep imamı vefat tarihlerine göre kronolojik sıralaması;İmam Ebu Hanife-İmam Malik-İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel.
28.İslami kaynaklarda batıl dinler için genellikle Nihal terimi kullanılır.
29.Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen Mutezile- Hariciyye mezhepleridir.
30.Kainatın birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil Burhan-ı temanu.
31.Ehli sünnet mezhepleri:Maturidiyye, Eşariyye ve Selefiyye mezhepleri.
32.Hüsün ve kubuh;İyi ve hayırlı olanlarlai kötü ve şerli olanlar.
33.Kuran-ı Kerimde de geçen , Mugayyebat-ı hamse; beş bilinmeyen şey demektir.
Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmelere Zelle denir.
34.İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
35.İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
36.İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
37.İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
38.Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
39.Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
40.Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
41.İlk Habeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
42.Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
43.Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
44.Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
45.Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
46.Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
47.Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
48.Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
49. Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
50.Hz Peygamber’in emir ve komutasında 27 gazve gerçekleşti
51.BURHAN-I LİMMİ:Müessirden eser yada da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhan-ı limmi denir.
52.TEŞRİİ İRADE: Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesine Teşrii irade denir.
a53.MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işkeyenlere mürtekib-i kebire denir.
54.ECEL:Her canlının hayatının sona ereceği zaman.
55.ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
56.ECEL-İ KAZA:Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.
57. Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
58.Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
59.Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir.
60.AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
61.ASHABU`L- EYKE:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
62.ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
63.Arabi ayların adları sırasıyla şunlardır: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî’ul-evvel, 4. Rebî’ul-âhir, 5. Cemâzil-evvel, 6. Cemâzil-âhir, 7. Receb, 8. Şa’bân, 9. Ramazan, 10. Şevvâl , 11. Zilka’de, 12. Zilhicce.
64.KUTSAL KİTAPLARIN KRONOLOJİK SIRALANIŞI:Tevrat, Zebur, İncil,Kuran
65.Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
66.Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir
67.CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
68.CÜZİ İRADE:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
69.DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
70.DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
71.DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
72.DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
73.DELAİLÜ’N-NÜBÜVVEelâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
75.EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
76.EİMME-İ ERBAAört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
77.EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
78.EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
79.EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
80.EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
81.FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
82.FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
83.GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
84.GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
85.GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
86.GARÎB HADİS:Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir. Hadis çeşitlerinden garîb hadis, herhangi bir tabakada, bir râvînin yalnız başına rivâyet ettiği ve başka râvîler tarafından rivâyet edilmeyen hadise verilen isimdir
87.GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
88.GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
89.GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
90.BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
91.BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
92.BEYTÜLİZZE:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.Beytülizze, İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
93.BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis
İslâm’da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescid.
100.İSLAM`IN ÜÇ NESLİ:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
101.İLK CUMA DIŞ EZANI:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.
102.İLK MİNBER:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
103.İLK MÜSLÜMANLAR:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.
Hz.Hatice,Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.
104.İLK MESCİDeygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
105.İLK SERİYYE:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
106.LK ŞEHİD:Islam tarihinde ilk sehit olan Hz.Sümeyye ve esi Hz.Ammar`dir.
107.İLK TÜRKÇE EZAN:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
108.İLK TÜRKÇE HUTBE:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
109.İRTİSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
110.İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
111.İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
112.İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
113.İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”
114.İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
115.İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
116.İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
117.İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
118.İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
119.İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
120.KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
121.KAVAME:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
122.KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
123.KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
124- Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
125.KÜTÜB-İ SİTTEeygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
126.KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
127.LİHYE-İ ŞERİFeygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim. Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
128.LİVAÜ`L HAMD:Insanlarin kiyamet günü altinda toplayacaklari Hz.Peygamber`e ait sancaginin adi
129.MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
130.MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
131.MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.
132.MUKİLLUN: Sözlük manasıyle azaltan, azaltıcı demektir. Hadis tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’den nisbeten az sayıda hadis rivayet etmiş olan sahabiler için kullanılan bir tabirdir.
133.MUKSİRUN:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir.
134.MUTUN-İ ERBAA:Hanefî mezhebinin VIII. Asırdan sonra gelen âlimleri metin kitaplardan dört tanesine çokça itibar etmişler ve bunları “Mutûn-i Erbaa” diye isimlendirmişlerdir. Bu metinler, Muhtar, Kenz, Vikaye ve Mecmau’l-Bahreyn isimli eserlerdir.
135.MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
136.MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
137.MÜFSİD:Bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan fiil ve eksikliğe Müfsid denir.
138.MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
139.MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
140.NAKİBÜL EŞRAFsmanlı da Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayıtlarini tutan kisilere“Nakibül-Eşraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Eşraflık deniliyordu.(İslami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
MSTS SINAVINA HAZIRLIK DİNİ KONULAR(10)
141.NİZAMİYE MEDRESESİ:Nizamülmül tarafindan basta Bagdat olmak üzere Büyük Selcuklu hakimiyetindeki cesitli sehirlerde kurulan medreseler.
142.RA`Cİ VE BİR-İ MAUNA VAKASI: Hicri 4/ M.626 yilinda müslümanlari cok üzen 2 olay, Islam mürsidlerinin pusuya düsürülerek öldürülmesiyle sonuclanan Ra`ci ve Bi`r-i Mauna facialaridir. Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine İslam`i ögretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast(4/625)
143.SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
144.SENETÜ`LHÜZÜN (620)eygamberimizin amcasi Ebu Talib ve Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yıl.
145.SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
146.ŞEMAİL-İ ŞERİF:Hz.Peygamberin, bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabirdir.
146.ŞER`İ MEN KABLENA :Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
147.TAĞLİS:hanefi mezhebine göre, müfdelifede sabah namazını fecirden hemen sonra kılınmasına denir.
148.TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettirKıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
149.VEDA HUTBESİ :Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe.
150.ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
151.ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
152.ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
153.KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır
154.Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir
155-MUTEZİLE:İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep .Ahirette Allahın görülemeyeceğini iddia eden mezhep.
157-MEZHEPLER, Abbasler i dönemde teşekkül etmiştir.
157-el-MUVATTA adlı eser hangi mezhep alimi İmam Malike aittir.
158-TELFİK eğişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir
159-DİVAN-I HİKMET adlı eser Ahmet Yeseviye aittir.
160-HARİCİLER:Hariciler,Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup.
161-El-FIKHU EKBER adlı eser İmam Ebu Hanife ye aittir.
162-İCMALİ İMAN:- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya icmaili iman denir.
163-TAHKİKİ İMAN:Kişinin inancını araştırarak elde etmesine tahkiki ima denir.
164-TEKFİR:Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması tekfir denir.
165-HUDUS DELİLİ:Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil .
166-MİKAİL:Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek
167-“ZEBUR’ UN ANLAMI: Yazılı şey ve kitap
168-AHD-İ ATİK :Tevrat.
169-PEYGAMBERLERİN SIFATLARI:5 tanedir.a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ
170-İRHAS eygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara denir.
171-ASHAB-I YEMİN:Hesap defteri sağ taraftan verilenlere Ashab-ı Yemin adı verilmektedir.
1172-KUTSAL KİTAPLARIN KRONOLOJİK SIRALANIŞI:Tevrat, Zebur, İncil,Kuran
173-İNCİL İN ANLAMI :Müjde demektir.
174-MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ:Allaha isyan etmezler,nuranı varlıklardır,yemezler, içmezler, gaybi haberleri bilmezler.
175-RIDVAN MELEĞİ:Cennettee görevli melektir.
176-HAK DİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ:Aklı , dini, malı, canı, nesli ve nefsi muhafaza etmek.
177-BURHAN-I LİMMİ:Müessirden eser yada da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhan-ı limmi denir.
178-TEŞRİİ İRADE: Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesine Teşrii irade denir.
179-BERZAH:Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayat.
180-AZRAİL ALEYHİSSELAM:Kuranı Kerimde ismi açık olarak zikredilmeyip melekül mevt olarak anılan Azrail Aleyhisselam.
181-RÜYETULLAH:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
182-İSLAM DİNİN KAYNAKLARI:1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
183-MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işkeyenlere mürtekib-i kebire denir.
184-MÜNKER VE NEKİR:İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
Kıblen neresidir? şeklindedir.
185-ZELLE eygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmesine zelle denir.
186-ELFAZ-İ KÜFÜR:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlerdir.
187-MALİK:Cehennemdeki meleklerin başkanı.
188-İSLAM DİNİNİN KAYNAKLARI Edille-i Şeriyye):Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
189-KERAMET eygamberlerine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan veli kulların göterdikleri olağanüstü hallare keramet denir.
190-EHL-İ KIBLE:Kabeye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimselerdir.
191- Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi Gazali ile sona erer.
192-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan Hariciler mezhebidir
193-TEVHİD:Tevhid,İmamı maturidinin eseri.
194-BURHAN-I TEMANU“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah
onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile
ilgili Burhan-ı Temanu delile işaret etmektedir.
195-ECEL:Her canlının hayatının sona ereceği zaman.
196-ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
198-ECEL-İ KAZA:Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.
CAMİ İLE İLGİLİ TERİMLER
198-Cami : Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yere cami veya mescid denir. Camiler, Kâbe’nin şubeleri ve Allah’ın evidirler.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Her kim Allahu Teala’nın rızasını umarak küçük veya büyük bir mescid yaparsa, Allahu Teala da ona cennette köşk yapar.” (Tirmizi)
199-Caminin Bölümleri :
Mihrab : Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yerdir.
Minber : Mihrabın sağında, merdivenle çıkılan yüksekçe yerdir. Cuma ve bayramlarda imam buraya çıkarak cemaate hutbe okur.
Kürsü : Mihrabın solunda ve yerden yüksekte bulunan, Cuma ve bayram günleri cemaate dinî konularda öğütlerin verildiği yerdir.
Müezzin Mahfili : Müezzinler için ayrılmış yüksek ve özel yere denir.
Hünkâr Mahfili : Tarihî camilerde padişahlar için ayrılmış yere denir.
Son Cemaat Yeri : Cemaatle namaza geç kalanların namaz kılmaları için, camilerin arka duvarlarına bitişik olarak yapılan bölümdür.
Şadırvan : Cami avlularında, abdest almak için yapılan yerlere denir.
Minare : Müezzinlerin çıkıp ezan okuduğu yüksek yapılara denir.
Şerefe : Minarede müezzinlerin ezan okumaları için, yuvarlak balkon tarzında yapılmış olan çıkıntılı yere denir.
Alem : Minarenin tepesine yerleştirilen hilâl (ay) şeklindeki tepeliktir.
Mahya : Kandillerde iki minare arasına gerilen ışıklı yazılara denir.
Cami Görevlileri :

29

Temmuz
2012

MBSTS Sınavına Hazırlık RESULULLAHIN HAYATI (571-632)-13

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  576 Kez Okundu


BİRİNCİ BÖLÜM

1-Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.
2- Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı, “Peygamberlikten (Bi’setten) öncesi” ve “Peygamberlik devri” diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.
3-Peygamber olduktan sonra, “Mekke Devri”nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; “Medine devri” olaylarında ise,-Hicretin, 1. 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)’in Hicret olayını esâs almışlardır.
4- Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.
5-Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

6-Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.
6-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.
7-Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi. Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.
8-Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.
9-Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.
10-Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.
11-Kureyşin Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyşin ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve âli-cenâblığı sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce “Tâhire” denildiği gibi, sonra da “Haticetü’l-Kübra” denilmiştir. Hz. Hatice bir ticâret kafilesiyle Peygamberimiz (s.a.s.)’i Şam’a gönderdi. Kölesi Meysere’yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam’a kadar gitmedi; malları Busra’da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra’nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Şam’a gitmesini uygun bulmamıştı.Üç ay kadar sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) beklenilenin çok üzerinde kazanç elde ederek döndü. Hz. Hatice, bu büyük insanın emniyet, dürüstlük ve gayretine hayran oldu. Daha sonra araya vasıtalar girdi; evlenmeleri kararlaştırıldı. Bu esnâda Hz.Muhammed (s.a.s.) 25, Hz Hatice ise 40 yaşlarındaydı.

12-Peygamberimizle Hz.Haticenin Nikâhı, Hatice’nin amcazâdesi, Varaka oğlu Nevfel tarafından Hz. Hatice’nin evinde kıyıldı. Ebû Tâlib ile Varaka birer hitâbede bulunarak, her iki âilenin üstünlük ve meziyetlerini dile getirdiler. Esâsen, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Hatice’nin nesebleri Kusayy’da birleşir.
13-Hz.Haticenin Mehiri:Hz. Hatice’ye 20 dişi deve mehir verildi. Nikâhtan sonra develer kesilerek dâvetlilere ziyâfet çekildi.
14-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Arablarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet olduğundan Hz.Peygamber (s.a.s.)’e de “Ebü’l-Kasım” denildi. Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler. Kızları büyüdüler. Fakat Fâtıma’dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler. Yalnız Fâtıma, Peygamber (s.a.s.)’in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı.
15-Hz. Ali ile evlendirdi. Hasan ve Hüseyin, Hz. Fâtıma’nın çocuklarıdır. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in nesli, Hz. Fâtıma ile devâm etmiştir.
16-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mısırlı eşi Mâriye’den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10′uncu yılında henüz iki yaşına girmeden ölmüştür.
16-Hz. Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin:
a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (610- 622);
b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de “Medine Devri” (622-632) denir.
17-Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke’nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Hira (Nûr) dağında bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı.

18-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra;Hatice daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’i amcazâdesi Nevfel oğlu Varaka’ya götürdü. Varaka hanîflerdendi. Tevrât ve İncil’i okumuş, İbrânî dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Peygamberimiz (s.a.s.)i dinledikten sonra: -”Müjde sana yâ Muhammed, Allah’a yemin ederim ki sen Hz. İsâ’nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Cenâb-ı Hakk’ın Musâ’ya göndermiş olduğu Cibril’dir. Keşki genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim… Hiç bir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin…” dedi. Aradan çok geçmeden Varaka öldü.
19-İslamda ilk İbadet:İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cibril’den gördüğü şekilde Rasûlullah (s.a.s.) de abdest almıştır. Sonra Cibril (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir.Eve dönünce Rasûlullah (s.a.s.) abdest almayı ve namaz kılmayı eşi Hz. Hatice’ye öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi birlikte cemâatle namaz kılmışlardır.
20-İlk Müslümanlar:”İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.” (Vâkıa Sûresi, 10) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd. ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.
21-Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.
22-İlk vahiy ile ikinci vahiy arasında geçen “fetret-i vahy” süresinin ne kadar devâm ettiğine dâir rivâyetler 15 gün ile 3 yıl arasında değişmektedir.
Olayların seyrine göre, 1-2 aydan daha çok olmaması gerekir. 2-3 yıl gibi uzun süre olduğunu söyleyenler, “gizli dâvet” süresi ile “fetret-i vahy”i ayıramamış olmalıdırlar.

23-Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı. Bu üç yıl içinde Müslümanların sayısı ancak 30′a çıkabildi. Bunlar ibâdetlerini evlerinde gizlice yapıyorlardı.
Peygamberliğin dördüncü yılında (614 M.) inen: “Sana emrolunan şeyi açıkca ortaya koy, müşriklere aldırma”. (el-Hicr Sûresi, 94) anlamındaki âyet-i celile ile İslâm’ı açıktan tebliğ etmesi emrolundu. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) halkı açıktan İslâm’a dâvete başladı.
Açık dâvetin başlamasından sonra, halkla daha kolay temas edebilmek için Rasûlullah (s.a.s.), kendi evinden, Safâ ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan “Erkam”ın evine taşındı. Bir çok kimse bu evde İslâm’la şereflendiği için bu eve “Dâr-ı İslâm” denildi.
24-Alay ve hakaret Dönemi :Kureyşliler başlangıçta Hz. Muhammed (s.a.s)’in Peygamberliğini önemsememiş göründüler. İmân etmemekle beraber, putlar aleyhine söz söylemedikçe, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dâvetine ses çıkarmadılar. Yalnızca, Rasûlullah (s.a.s.)’i gördüklerinde, “İşte gökten kendisine haber geldiğini iddia eden…” diyerek eğlendiler. Müslümanları alaya alıp küçümsediler. Böylece “alay devri” başlamış oldu.
25- İşkence Dönemi Başladı:
a) Kureyş’in Ebû Tâlib’e Başvurması:
b) Kureyş’in Hz.Peygamber (s.a.s)’e Başvurması
c) İlk Müslümanların Gördükleri Eza ve Cefalar
26-HABEŞİSTANA HİCRET :”Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41)
a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.)
b) İkinci Habeşistan Hicreti (616 M.)
27- Hz. Hamza’nın Müslüman Olması :Hamza, Peygamberimizin amcalarındandır. Süveybe’den O da emdiği için, Rasûlullah (s.a.s.) ile süt kardeştir. Mekke Devri’nin 6′ıncı (616 M.) yılında Müslüman olmuştur.
28-Hz. Ömer’in Müslüman Olması :Hz. Peygamber (s.a.s.) Safâ semtinde Erkâm’ın evindeydi.
Ömer’in silahlı olarak geldiğini gören Müslümanlar telaşlandılar. Yalnızca, Hz. Hamza:
-İyilik için gelirse ne âlâ, aksi halde geleceği varsa, göreceği de var, telâşa gerek yok… dedi. Sağından ve solundan iki kişi tutarak Rasûlullah (s.a.s.)’in huzuruna götürdüler. Ömer, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in önünde diz çökerek şehâdet getirdi. Orada bulunanlar sevinçlerinden hep birden tekbir getirdiler. Safâ tepesinde yükselen “Allâhü Ekber” sadâsı ile Mekke ufuklarını çınlattılar.
Ömer:
-”Kaç kişiyiz”? diye sordu.
-”Seninle 40 olduk,” dediler. Ömer:
-”O halde ne duruyoruz”? Hemen çıkalım, Harem-i Şerîf’e gidelim, dedi. Bütün Müslümanlar toplu halde Kâbe’ye gittiler.

29-Hz.Hamze ve Hz.Ömerin Müslüman Olmalarının Önemi:Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.
30-Mekke Devri’nin 7′nci yılı (616 M.) Muharrem ayında Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Hâşim oğullarıyla alış-veriş yapmamağa, kız alıp-vermemeğe, görüşüp buluşmamağa, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeğe karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamberin kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiç bir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamağa başladılar. Bu karardan sonra, şurada-burada dağınık halde olan bütün Müslümanlar Ebû Tâlib mahallesi’nde Hâşimî’lerle birleştiler. Ebû Leheb, Hâşimî’lerden olduğu halde, müşriklerle beraber oldu ve mahalleden çıktı. Ebû Tâlib, Müslüman olmadığı halde, Müslümanların başına geçti. Hz. Peygamber de üç yıldan beri ikamet etmekte olduğu Erkâm’ın evinden, Ebû Tâlib Mahallesine taşındı. Müslümanlar burada üç yıl (616-619 M.) abluka altında kaldılar.
31- Acıklı Günler :Müslümanlar abluka altında kaldıkları bu üç yıl içinde çok sıkıntı çektiler. Yeteri kadar erzâk temin edemedikleri için, açlıktan ağaç yapraklarını yediler. Bazı küçük çocuklar, gıdasızlıktan öldü. Ebû Cehil gece-gündüz Ebû Tâlib Mahallesi’ne girip çıkanları kontrol ediyor, mahalleye gizlice yiyecek maddesi sokulmasına imkân vermiyordu. Hamza ve Ömer gibi cesûr olanların dışında kimse çarşıya çıkıp alış-veriş yapamıyordu. Sa’d İbn Ebî Vakkas, bir defa bulduğu bir deri parçasını ıslatmış, ateşte kavurarak yemişti. Kadınların ve çocukların açlıktan feryatları mahalle dışından duyuluyordu. Müslümanlar yıllık yiyecek ve diğer ihtiyâçlarını ancak “eşhür-i hurum” denilen kan dökülmesi yasak dört ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) temin etmeğe çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz de dâvet ve tebliğ vazifesini, özellikle Mekke’ye dışarıdan gelenlere ancak bu aylarda yapabiliyordu.
32-Müslümanlar üç yıl süren bu boykot esnâsında dayanılmaz sıkıntılara katlandılar. Fakat Kureyş bundan da hiç bir netice alamadı.

33-Ebu Talib ve Hz.Haticenin vefatları:Müslümanlar ablukadan kurtuldukları için sevindiler. Çektikleri sıkıntıları unutmağa başladılar. Fakat sevinçleri uzun sürmedi. Boykotun kalkmasından 8 ay kadar sonra, iki büyük acı ile karşılaştılar. Mekke Devri’nin 10′uncu yılı Şevvâl ayında önce Ebû Tâlib, üç gün sonra da Hz. Hatice vefât etti. En büyük desteği olan, sevdiği iki insanı peşpeşe kaybettiği için Rasûlullah (s.a.s.) çok üzüldü. Bu sebeple Mekke Devri’nin 10′uncu yılına “Senetü’l-huzn” (Hüzün yılı ) denildi.
34- İkinci Akabe görüşmesinden sonra, Mekke Devri’nin 11′inci yılı Recep ayının 27′inci gecesi (Hicretten 19 ay önce) Peygamber Efendimizin “İsrâ ve Mîrâc” mûcizesi gerçekleşti. İsrâ, gece yolculuğu ve gece yürüyüşü; Mîrâc ise, yükseğe çıkmak ve yükselme âleti demektir. Bu büyük mûcize, gecenin bir bölümünde cereyân ettiği ve Rasûlullah (s.a.s.) bu gece semâlara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mûcizeye “İsrâ ve Mîrâc” denilmiştir.
35-Hicrî yılbaşı Muharrem ayı ile başlar.
36-Halk arasında üç aylar olarak bilinen aylar ,Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır.
37-Hicrî takvim, Peygamber Efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ay hesabına dayanan takvimdir. Hz.Ömer tarafından başlatılmıştır. Milâdî takvim ise Hz. İsa’nın doğumuyla başlar ve güneş yılı esa¬sına göre düzenlenmiştir.
38-Hicret,Peygamberimizin Mekke’den Medineye göç etmesidir. (622)
39-Peygamberimiz Mekke’de emanetleri dağıtmak için kimi yerine Hz.aliyi bırakmıştı
40–Peygamberimiz Hz.Ebubekirle beraber hicret etmiştir.
41- Peygamberimiz Medine’de Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin evinde misafir oldu.
42- Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen müslümanlara “Muhacir” denir.
43- Medine’nin yerli halkına da, muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı “Ensar” denildi
44-Bedir Savaşında,14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
45- Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur.
46- Ezanı rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
47- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
48-Ebu Dücane,Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in kılıcıyla savaşan sahabe
49-Mekke ,Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde. fethedildi.
50-Hudeybiye savaşı Hicretin 6. Yılında oldu.
51-Hayber savaşı Hicretin 7. Yılında oldu.
52Hendek savaşı Hicretin 5. Yılında oldu.
53- Ravza-i Mudahhara ,Peygamberimiz (s.a.v.)in kabri ile minberi arasına denir.
54-Rasulüllah (s.a.v.)in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
55- Hz. Muhammed (s.a.v.)e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle Fakirleri
koruma ve kalkındırma adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya Hif-ul Fudul
56- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)i vefatından sonra Hz. Ali yıkadı.

İKİNCİ  BÖLÜM
1-Peygamberimiz Hz:Muhammed (a.s.) ın hayatını konu alan kitaplara “Siyer” denir.
2-Peygamberimiz, Mekke’de 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
3- Peygamberimizin babası Abdullah, annesi Âmine, süt annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalip’tir.
4-Peygamberimiz (a.s.) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundandır. Ve zincirleme olarak Hz. İbrahim (a.s.) a dayanır.
5- Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
6-Dedesinin vefatından sonra, Peygamberimizin koruyuculuğunu Amcası Ebu Talip üstlenmiştir.
7-Peygamberimizin meşhur isimleri: 1- Ahmed 2- Mahmud 3- Mustafa 4- Muhammed 5- El-Emin
8- Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na doğru sözlü, güvenilir anlamına Muhammed-ül Emin ismi verilmiştir.
9- Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşında iken, Hz.Hatice validemizle olmuştur.
10-Peygamberimize vahiy gelmeden önceki çağa “Cahiliye Çağı” denir.
(Bu çağa cahiliye çağı denmesinin sebebi, insanlar çok kötülük yapıyor ve elleri ile yaptıkları resim heykel gibi putlara tapıyorlardı”)
11 Kur’an da ismi geçen en büyük üç put .
1-Lat : Taifte bulunurdu ve Sakif Kabilesi buna tapardı.
2-Menat : Medinelilerin putu idi. Evs, Hazrec ve Gassan kabileleri bu puta tapardı.
3- Uzza : Mekke’de bulunurdu. Kureyş ve Kinane kabileleri bu puta taparlardı.
12-Peygamberimize İlk vahiy, Mekke yakınlarındaki Hira daginda, Miladi 610 yılında gelmiştir.
13-Hz. Muhammed (a.s.) 40 Yaşında iken Peygamber gönderildi.
14- İslamın ilk emri “Oku” dur.
15- İlk Müslümanlar;
1- Hanımlardan Peygamberimizin eşi Hz. Hatice
2- Büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
3- Çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali,
4- Kölelerden Hz. Zeyd b. Harise (Radıyallâhü anhüm)
16: En çok işkence gören ilk Müslümanlar . 1- Bilal-ı Habeşi ,2- Ammar bin Yasir ,3- Habbab bin Erer, 4- Hz.Sümeyye

17: Peygamberimize ve ilk Müslümanlara en çok eziyet eden müşriklerin ele başıları
1- Ebu Leheb 2- Ebucehil 3- Velid bin Muğire 4- As bin Vail 5- Ümeyye bin Halef
18- Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, peygamberliğinin 5. yılında 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere, toplam 15 kişilik ilk grup Habeşistana göç etmiştir. Bu grup; adaleti ile ünlü “Necaşi” isimli kralın yönettiği Habeşistan’da iyi karşılanıp, huzura kavuşunca, bir yıl sonra 80 kişilik 2. grup da aynı ülkeye göç etmişti
19-Hz.Ömer, Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında, 33 yaşında Müslüman olmuştur.
20- Peygamberliğinin 10. yılında, önce, Müslüman olmadığı halde O’nun en büyük koruyucusu ve destekçisi olan amcası Ebu Talip 80 yaşında iken vefat etti. Bundan birkaç gün sonra da hayat arkadaşı, en büyük teselli kaynağı Hz. Hatice validemiz ebedi âleme göç etti.
Peygamberimiz çok üzüldüğü için bu yıla senetül hüzün (hüzün yılı) denmiştir.
21- Tâif yolculuğu İslâm Tarihi’nin en acıklı olaylarından biridir. Peygamberimiz amcası vefat edince, Kureyşlilerin çok âdi saldırılarına uğramaya başlamıştı. Bunun üzerine Mekke yakınındaki Tâif’e gitmeye karar verdi. Amacı; Tâiflileri Hak Dine davet etmek ve onların desteğini sağlamak idi. Fakat Tâifliler İslam’ı kabul etmek şöyle dursun, ayak takımını toplayarak Peygamberimizi ve yanındaki Zeyd bin Harise’yi taşa tutmuşlar ve çok iğrenç bir eylem sergilemişlerdir.
22-“Akabe Görüşmeleri” : Hz. Peygamber 13 sene Mekke’de Arapları İslâm’a davet etti.
Fakat müşriklerin engellemeleri sebebiyle, arzu edildiği ölçüde başarılı olunamadı. Bunun üzerine Peygamberimiz, çeşitli yollarla Medinelilerle ilişki kurmaya ve onlara yeni dini anlatmaya başladı. Medinelilerden ilk Müslüman olan Sâmit oğlu Süveyd’dir. Milâdi 621 yılında, Hac mevsiminde Mekke’ye giden Medinelilerden 12 kiŞilik bir gurup, Mekke yakınlarında “Akabe” denilen yerde Hz. Peygamber ile gizlice görüştüler ve O’na destek olma sözü verdiler. İşte bu olaya “1. Akabe Biatı” (sözleşmesi) denir. Bundan bir yıl sonra yine aynı yerde, bu defa 75 kişilik bir gurup Müslüman olarak, Peygamberimizi ziyaret etmişler, yeni bir anlaşma yaparak O’na destek sözü vermişler ve Peygamberimizi Medine’ye davet etmişlerdir. İşte bu olaya da “2. Akabe Biatı” denilmektedir.

23- Hicretten 1,5 yıl önce, Peygamberimiz Yüce Allah’ın katına yükselmiştir. Bu olaya Mi’rac denir.
24-Hicret; Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Mîlâdi 622 yılında olmuştur.
25- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; Peygamberimize ve İslâm’a giren ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkence yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı anlatma ve yayma İmkânı kalmadığından, Medineli ilk Müslümanların davet etmesi ve Yüce Allah’ın izin vermesiyle, Peygamberimiz ve Mekke’deki müslümanlar Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.
26- Peygamberimiz Hicret esnasında Medine yakınlarında Kuba köyünde 10 gün konaklamışlar ve burada kendisi de bizzat çalışarak İslâm’ın ilk mescidi olan (Kuba Mescidi) ni yapmışlardır.
27- Peygamberimiz, Kuba köyünden Medine’ye büyük bir kalabalıkla hareket etmişler ve “Beni Salim” yurduna vardıklarında, öğle namazı vakti olmuştu. Öğle namazını kılmak üzere mola verdikleri bu yerde, Cuma namazının farz kılındığına dair âyetler nâzil olmuş ve burada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
28-Peygamberimiz medine’ye vardığında ilk yaptığı en önemli işler şunlardır:
C-28: 1- Yeri belirlenerek Mescid-i Nebevi’nin yapımına başlanılmıştır.
2- Mekke’li “Muhacir” (göç eden) diye adlandırılan Müslümanlarla Medine’li “Ensâr” (yardım edenler) diye isimlendirilen Müslümanlar arasında “Kardeşlik Anlaşması” yapılmıştır.
3- Yahûdilerle anlaşma imzalanmıştır.
31- Kıblenin değişmesi :Önceleri Müslümanlar namazlarını Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılıyorlardı. Yahudiler bu konuyu Müslümanlara karşı kullanıyor, dedi kodu yapıyor ve kendileri için gurur kaynağı kabul ediyorlardı. Bu duruma hem Peygamberimiz hemde ilk Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Sonunda Medine’de, hicretin 2. yılında, Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiğini emreden âyetler nazil oldu. Bundan sonra Müslümanlar namazlarını Mescid-i Haram’a, dolayısıyla O’nun içinde bulunan Kâbe’ye yönelerek kılmışlardır.
32-Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.
33-Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara denir.

34-Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
35-Peygamberimiz (s.a.v.) in yaptığı en önemli savaşlar:
1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı
3- Hendek Savaşı 4- Mekke’nin Fethi
35- Bedir savaşı 824 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır.
36- Uhud savaşı 625 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır
37-Hendek savaşı 627 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır. Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmişlerdir.
38- Hicretin 6. yılında (m. 628) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe gurubu ile Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu duyunca telaşa düştüler ve Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Buna karşılık Müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan” adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere karşı koymak üzere Hz. Peygambere söz verdiler.Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir. Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihi bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.
38-Hicretin 6. yılında (m.628 yılı), Medine –Suriye yolu üzerinde bulunan, Yahudilere ait, ama Müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan Hayber Kalesi, 1600 kişilik Müslüman ordusu ile fethedilmiştir. Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.
39-Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.
40-Peygamberimiz 63 yaşında iken, 632 yılında, Medine-i Münevver’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kbrinin bulunduğu yere “Cennet Bahçesi” veya “Tertemiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.
41-Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.Kız çocukları : Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatımadır.İbrahim dışında kalan diğer çocukları, Hz. Hatice validemizden olmuştur.
42-Peygamberimizin ev halkına “Ehl-i Beyt” denir.
43-Peygamberimizin dünyada iken Cennete gireceklerini müjdelediği 10 sahabeye “Aşere-i Mübeşşere” “müjdelenen 10 kişi” denir. Aşere-i Mübeşşere” (Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabe )şunlardır.
1- Hz.Ebu Bekir
2- Hz.Ömer
3- Hz.Osman
4- Hz.Ali
5- Hz.Talha bin Ubeydullah
6- Hz.Zübeyr bin Avam
7- Hz.Abdurrahman bin Avf
8- Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas
9- Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah
10- Hz.Said bin Zeyd (r.anhüm)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1-Mekke deVaraka b. Nevfel,Ubeydullah b. Cahş,Ümeyye b. Ebu Salt, Kuss b. Saide Hanif dinine mensuptu.
2-Arab-ı Müsta’ribe, Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder.
3-Ficar Savaşları’na Rasullullah’ın amcalarından Zübeyr komuta etmiştir.
4-Açıktan davet Bakara Sûresi, 88. ayet ile başlamıştır.
5-Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafile: Abdurrahman b. Avf, Zübeyr b. Avam, Hz.Osman, Mus’ab b. Umeyr
6-Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber Zeyd b. Harise gitmiştir.
7-Hamrâü’l-esed Gazvesi
eygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvesi.
8-Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi Hz. Nuaym b. Mesud
9- Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen Nûr Sûresi, 11-14. ayetleri
10-Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de Mescid-i Dırâr isimle anılmaktadır.
11-Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
12- Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
13-Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
14- Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.

15-Hz.Osman,Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlenendi.
-Suraka ,Rasulullah’ı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle battı.
16-Mirac; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, bineği ise Buraktır.
17-Ezanı ruyasında öğrenen sahabi ,Abdullah bin Zeyd’dir.
18-Bedir savaşında müslümanların ,Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.
19-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?
20-İlk Cuma Namazı ,Raruna vadisinde kılınmıştır.
21-Peygamberlerin vasıfları ;Sıdk [doğruluk], Emanet [güvenirlik], Fetanet [zeka ve yüksek anlayış], İsmet [masumiyyet], Tebliğ.
22-Yer yüzündeki ilk Mescid ,Kabe’dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah’ın emri ile yapmışlardır.
23-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid ,Mescidi Aksad’ır,Yakup [a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.
24-Ulu’l –Azmdenilen Peygamberler ;Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.], Hz. Muhammed [a.s.]’dır.
25-Rasululah [s.a.] Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.
26-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi ,Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.
27-Medinede ilk inşa edilen mescid Kuba Mescidi.
28-Mekkede Kur’án-ı Kerim’i ilk kez açıkça okuyan sahabi, Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.
29-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede ,Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu
30-Peygamberimizin son savaşı ,Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.
31-Peygamberimizin ,Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.
32-Ravza-i Mutahhara ,Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.
33-Asrı Saadet ,Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .
34-Yahudilerle yapılan en büyük savaş ,Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.
35-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid;Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.

36- Hz İbrahim (as)’in ilk hanımı Hz Sâre
37-Hz Hâcer , Hz İsmail’in annesidir.
38- Hz Nuh veHz Lüt’un peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir.
39-Hz.Meryem, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın
40- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın Hz Meryem
41-Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir
42-Hz Peygamber (sav) 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
43-Hz Peygamber (sav)’in Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
44-Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları, Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
45-Hz Ali (ra)’nin annesidir(Esed kızı Fatıma (ranha) Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
46-Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha) ,Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım
47-Enes b Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)’nın diğer adı, Ümmü Süleym (ranha)
48-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır” diye cevap vermişti.
49-Zeynep, Peygamberimiz (sav)’in en büyük kızı idi.
50-Peygamberimiz (sav)’in kızı Zeyneb ,Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As Bin Rebi ile evliydi.
51-Hz Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb Mekke de Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü bekliyordu.
52-Ebu’l-As, müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın Zeyneb’i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
53-Ebu’l-As, Hicretin 7 yılında Müslüman oldu.Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti
54- Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi : Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi
55-Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman“Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem” karşılık almıştı
56-93 İsmi Hind olan kadın , Ebu Süfyan’ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
57-Hz Ebubekir (ra)’in hanımının adı ,Ümmü Rumman (ranha)

58KUTLU DOĞUM,Peygamberimiz Fil vakasindan 50 gün sonra ,Rebiullevvel ayının 12.Pazartesi günü,Mekke’de dogdu.
59-PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E :Muhammed (A.S), 40yaşına gelince, Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangici,uykuda Sadik rü`yalar görmekle olmustur.
60-MİRAÇ HADİSESİ: Islam’da Hz. Peygamber (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’in huzuruna kabul edilmesi olayi. Mirac olayi hicretten bir yil ya da onyedi ay önce Receb ayinin yirmi yedinci gecesi gerçeklesir.
61AY’IN YARILMA MUCİZESİ ,Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizelerinden biri, Sâkk-i Kamer adiyla bilinen “Ay’in ikiye ayrilmasi”‘dir.
62HABEŞİSTAN’A HİCRET :Müslümanlarin Mekke müsriklerinin zulmünden kurtularak Islâm’in öngördügü biçimde özgürce yasayabilmek amaciyla Habesistan’a yaptiklari göç
63HİCRET :Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabinin Islâm devletini kurmak üzere Mekke’den Medine’ye göç etmeleri.
64-BEDİR GAZVESİ :Islâm devletinin Medine’de kurulmasindan sonra müslümanlarla müsrikler arasinda meydana gelen ilk savas.
65-HZ. AİŞE’YE İFTİRA (İfk Hadisesi) :fk olayi; Islâm tarihinde Resulullah (s.a.s)’in zevcesi ve müminlerin annesi (el-Ahzâb, 33/6). Hz. Âîse hakkinda münâfiklar tarafindan uydurulan Iftira olayinin adi.
66-UHUT SAVAŞI (H. 3/M. 625):Hicret’in üçüncü yilinda Uhud dagi civarinda müsriklerle yapilan savas.
67-RECÎ OLAYI ,On kisilik bir müslüman ögretici grubunun müsrikler tarafindan hile ile pusuya düsürülerek sehit edildikleri olay.
68-HENDEK SAVAŞI :Hz. Peygamber (s.a.s)’in müsriklerle yaptigi büyük ve en önemli savaslarindan birisi. Uhud savasindan iki yil sonra, Hicret’in besinci yilinin sevval ayinda (23 subat 627) Medine’nin kuzeyinde cereyan etmistir.
69-HUDEYBİYE ANTLAŞMASI :Hz. Peygamber ve ashabinin Kabe’yi ziyaret maksadiyla Mekke’ye gitmek istemeleri ve bunun müsrikler tarafinda engellenmesi üzerine çikan olaylardan sonra müslümanlarla müsrikler arasinda yapilan anlasma.
70-MUTE SAVAŞI :Mute, Kudüs’e yakin bir mahal’dir. Efendimiz (sav)’in Busra (simdiki Havran) emirine gönderdigi elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareket etmek zarureti dogmustur.
71-MEKKENİN FETHİ :Hudeybiye andlasmasina göre Huzaa kabilesi, Resulullaha,Bekirogullari kabileside Kureys kabilesi himayesine girmisdi.
72-HUNEYN SAVAŞI (Sevval, 8. H/630 M.):Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla Havazin Müsrikleri arasinda meydana gelen savas.
73-EVTAS OLAYI :Hicretin 8.yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay.
74-CİRÂNE OLAYI ,Peygamber Efendimiz’in Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri dagitimi sirasinda ortaya çikan hâdise.
75-TEBÜK SEFERİ :Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yilinda, Sam’da toplanan kirkbin kisilik Bizans ordusuna karsi çarpismak üzere Medine’den Tebük’e kadar sevkettigi en son ve en güçlü askerî hareket.
76-VEDÂ HUTBESİ Hz. Peygamber’in, hicri 10. yilda yaptigi Veda Hacci’nda sayilari yüz on dört bini bulan haciya hitaben irad ettigi hutbe.

77-Peygamberimiz Aleyhisselâm Medineye hicretinde 53 yaşında bulunuyordu.Peygamberimiz Aleyhisselâmın gelişiyle o zamana kadar Yesrib diye anılan bu şehir, Medine (Medinetünnebî = Peygamberin Şehri) olarak isim değiştirdi.
78-Müslümanlar Arasında Kardeşlik Kurulması
eygamberimiz Aleyhisselâm düşmanlara karşı iyice kuvvetlendirmek ve aralarında daha çok kaynaştırmak için müminleri, bir muhacir ve bir ensâr mümin, ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece vatanlarını bırakıp mallarını, mülklerini Allah yolunda terkedenlere, yine Allah için diğer kardeşleri ellerini uzatıyor, malını paylaşıyor, derdine ortak oluyordu.
79-Mescid-i Nebevî’nin Yapılması – Suffa EshâbıPeygamberimiz Aleyhisselâm Medine’ye gelince, Medineye girişinde devesinin çöktüğü arsa satın alındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm ve bütün sahabiler canla başla çalışarak büyük bir Mescid yapıldı. Bu mescide,”Mescid-i Nebevî = Peygamber Mescidi” .adı verildi. O zaman kıble, Mescid-i Aksa üzere olduğu için, mihrabı Kudüs’e doğru yapıldı.
80-Peygamberimiz Aleyhisselâm mescidinin hemen yanıbaşına Suffa denilen gölgelik bir yer yaptırdı. Kimsesiz, ilim öğrenen ve öğreten müminleri yerleştirdi. Böylece bugünkü Kur’ân mekteblerinin temeli atılmış, ilim tahsili başlamış oldu. Suffa Ashâbı adıyla anılan bu müminler, devamlı olarak Peygamberimiz Aleyhisselâmın yanında bulunurlar, ilim öğrenirlerdi. Sahabilerin zenginleri ise, onların geçimini sağlarlardı. Islama yeni girenlere öğretici olarak burada yetişen âlimler gönderilirdi.
81-İlk Ezan, Namaz Rekatleri Ve Aşûrâ Orucu (H.-2)Mescid’in bitmesinden sonra, müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için bir alâmete ihtiyaç oldu. Peygamberimiz Aleyhisselâm sahabileriyle çeşitli çareler konuştu. Çan çalmak, boru çalmak, ateş yakmak gibi fikirler, başka dinlerin alâmetlerine benzediği için kabul edilmedi. Sonra, görülen bir rüya üzerine bugünkü şekliyle Ezan sünnet kılındı. Aynı zamanda ilahî vahiy ile de bildirilen Ezan, çok kuvvetli bir sünnet oldu. Hazreti Bilal i Habeşî, gür sesiyle ezan okumaya başladı.
82-Seriyye ve Gazalar
Peygamberimiz Aleyhisselâmın hazır bulunduğu savaşlara “Gazâ” veya “Gazve”, bulunmadıklarına ise “Seriyye” adı verilir.
83-Kıble’nin Kudüs’den Kabe’ye Çevrilmesi (M. 623- H.2):Hicretin ikinci senesine kadar müminler Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlardı. Bu senede ise kıble Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a, Kabe’ye çevrildi. Bu husustaki vahiy geldiği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselâm Seleme Oğulları yurdundaki mescidde öğle namazını kıldırıyordu. Farzın ikinci rekatinin rükûsunda vahyin gelmesiyle, Kudüs’den Kabe’ye doğru döndüler. Namazlarını bu halde tamamladılar. Onun için bu mescid, “İki Kıbleli Mescid” adını aldı.

84-1. Habeşistan Hicret ne zaman oldu ?(M. 615 İslamın 6. Yılı)Habeş hicretine ilk katılan muhacirler 12 erkek ve 4 kadından ibaretti. Bunların içinde Hazreti Osman b. Affan ve zevcesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın kızı Hazreti Rukayye, Hazreti Zübeyr b. Avvam, Hazreti Abdurrahman b. Avf ve Hazreti Abdullah b. Mesud gibi sahabiler bulunuyordu
85-2.Habeşistan Hicreti ne zaman oldu?İslâm’ın altıncı yılı, Mîlâdî 616 senesinde Ebû Tâlib’in oğlu Hazreti Cafer Tayyar başkanlığında 83 erkek, 21 kadından meydana gelen 104 kişilik bir mümin topluluğu daha Habeşistan’a hicret etmişlerdi
15-Hüzün yılı ne demektir?Hüzün Yılı (M.619):80 yaşında ölen Ebû Talib’den üç gün sonra da, müminlerin validesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın en büyük ve yakın desteği Hazreti Hatice, 65 yaşında vefat etti. Peygamberimizin ve sahabilerinrin acısı bir kat daha arttı. Onların üstüste uğradığı bu acı sebebiyle, miladın 620′nci, İslâm’ın ise 11. senesine rastlayan bu yıla “Hüzün Yılı” adı verildi.
87-Birinci Akabe Biati ne zaman oldu? (M.620 – İslamın 11. Yılı)
P eygamberimiz Aleyhisselâm İslâm’ın 11′inci yılı hac mevsiminde, etraftan gelen ziyaretçileri hak yola çağırmaya çıkmıştı. Mekke ile Mina arasında, Akabe denilen tepede Medine’li altı kişiye rastladı.Böylece geleceğini duydukları peygambere îman ederek Medine’den islâm kervanına katılan ilk müslümanlar ve Ensâr oldular.Hazreti Esad b. Zürâre, Hazreti Rafi’ b. Mâlik, Hazreti Avf b. Haris, Hazreti Kutbe b. Amir, Hazreti Utbe b. Amir ve Hazreti Haris b. Abdullah’dan meydana gelen bu ilk Ensâr topluluğu, Medine’ye dönünce, duyduklarını anlattılar. Böylece hak din orada da yayılmaya, kuvvet bulmaya başladı.
88-İkinci Akabe Biati ne zaman oldu? Peygamberliğin 13′üncü, milâdın 622′nci yılında yine hac mevsiminde Peygamberimiz Aleyhisseiâm ile buluşan ve bîat eden Medine’li müslümanların sayısı 75′e ulaşmıştı. Bu müminler içerisinde Hazreti Halid b. Zeyd Ebû Eyyub Ensarî ve iki de kadın bulunuyordu. Bu üçüncü buluşmaya “İkinci Akabe Bîatı” adı verildi.
89-Hicret nedir? Muhacir ve Ensar kimlerdir?Müslümanların dinleri uğruna her şeylerini bırakıp vatanları olan Mekke’den ayrılmalarına “Hicret”, kendilerine “Muhacirler”, onları Medine’de karşılayıp Allah için her türlü maddî ve manevî yardımda bulunan müminlere de “Ensâr” adı verildi.
90-İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede farz kılındı?Rânûna vadisindeki Salim Oğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm bu emri bildirerek ilk Cuma namazını kıldırdı ve güzel bir hutbe okudu.

91-Kabeyi kim inşa etti?Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail
92-Kâbede Mübarek Vazifeler nelerdir?Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.
93-Peygamberimizin Yüce Soyu
eygamberimiz Aleyhisselâmın yüce soyu kime dayanır? İbrahim Aleyhisselâmın oğlu Hazreti İsmail’e dayanır
94-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
95-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
96-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
97-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
98-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596)
eygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
99-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
100-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
101-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
102-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
2. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
5. Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
7. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
10. Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
8. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
9. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
10. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
11. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
12. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
13. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
14. Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
15 Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
16. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
17. Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
18. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd

19- Hz İbrahim (as)’in ilk hanımı Hz Sâre
20-Hz Hâcer , Hz İsmail’in annesidir.
21- Hz Nuh veHz Lüt’un peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir.
22-Hz.Meryem, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın
23- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın Hz Meryem
24-Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir
25-Hz Peygamber (sav) 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
26-Hz Peygamber (sav)’in Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
27-Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları, Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
28-Hz Ali (ra)’nin annesidir(Esed kızı Fatıma (ranha) Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
29-Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha) ,Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım
30-Enes b Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)’nın diğer adı, Ümmü Süleym (ranha)
-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır” diye cevap vermişti.
31-Zeynep, Peygamberimiz (sav)’in en büyük kızı idi.
32-Peygamberimiz (sav)’in kızı Zeyneb ,Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As Bin Rebi ile evliydi.
33-Hz Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb Mekke de Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü bekliyordu.
34-Ebu’l-As, müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın Zeyneb’i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
35-Ebu’l-As, Hicretin 7 yılında Müslüman oldu.Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti
36- Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi : Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi
37-Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman“Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem” karşılık almıştı
38-İsmi Hind olan kadın , Ebu Süfyan’ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
39-Hz Ebubekir (ra)’in hanımının adı ,Ümmü Rumman (ranha)

40-Peygamberimiz Aleyhisselâm Medineye hicretinde 53 yaşında bulunuyordu.Peygamberimiz Aleyhisselâmın gelişiyle o zamana kadar Yesrib diye anılan bu şehir, Medine (Medinetünnebî = Peygamberin Şehri) olarak isim değiştirdi.

41-Müslümanlar Arasında Kardeşlik Kurulmasıeygamberimiz Aleyhisselâm düşmanlara karşı iyice kuvvetlendirmek ve aralarında daha çok kaynaştırmak için müminleri, bir muhacir ve bir ensâr mümin, ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece vatanlarını bırakıp mallarını, mülklerini Allah yolunda terkedenlere, yine Allah için diğer kardeşleri ellerini uzatıyor, malını paylaşıyor, derdine ortak oluyordu.
42-Mescid-i Nebevî’nin Yapılması – Suffa EshâbıPeygamberimiz Aleyhisselâm Medine’ye gelince, Medineye girişinde devesinin çöktüğü arsa satın alındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm ve bütün sahabiler canla başla çalışarak büyük bir Mescid yapıldı. Bu mescide,”Mescid-i Nebevî = Peygamber Mescidi” .adı verildi. O zaman kıble, Mescid-i Aksa üzere olduğu için, mihrabı Kudüs’e doğru yapıldı.
43-Peygamberimiz Aleyhisselâm mescidinin hemen yanıbaşına Suffa denilen gölgelik bir yer yaptırdı. Kimsesiz, ilim öğrenen ve öğreten müminleri yerleştirdi. Böylece bugünkü Kur’ân mekteblerinin temeli atılmış, ilim tahsili başlamış oldu. Suffa Ashâbı adıyla anılan bu müminler, devamlı olarak Peygamberimiz Aleyhisselâmın yanında bulunurlar, ilim öğrenirlerdi. Sahabilerin zenginleri ise, onların geçimini sağlarlardı. Islama yeni girenlere öğretici olarak burada yetişen âlimler gönderilirdi.
44-İlk Ezan, Namaz Rekatleri Ve Aşûrâ Orucu (H.-2)Mescid’in bitmesinden sonra, müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için bir alâmete ihtiyaç oldu. Peygamberimiz Aleyhisselâm sahabileriyle çeşitli çareler konuştu. Çan çalmak, boru çalmak, ateş yakmak gibi fikirler, başka dinlerin alâmetlerine benzediği için kabul edilmedi. Sonra, görülen bir rüya üzerine bugünkü şekliyle Ezan sünnet kılındı. Aynı zamanda ilahî vahiy ile de bildirilen Ezan, çok kuvvetli bir sünnet oldu. Hazreti Bilal i Habeşî, gür sesiyle ezan okumaya başladı.
45-Seriyye ve Gazalar
Peygamberimiz Aleyhisselâmın hazır bulunduğu savaşlara “Gazâ” veya “Gazve”, bulunmadıklarına ise “Seriyye” adı verilir.
46-Kıble’nin Kudüs’den Kabe’ye Çevrilmesi (M. 623- H.2):Hicretin ikinci senesine kadar müminler Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlardı. Bu senede ise kıble Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a, Kabe’ye çevrildi. Bu husustaki vahiy geldiği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselâm Seleme Oğulları yurdundaki mescidde öğle namazını kıldırıyordu. Farzın ikinci rekatinin rükûsunda vahyin gelmesiyle, Kudüs’den Kabe’ye doğru döndüler. Namazlarını bu halde tamamladılar. Onun için bu mescid, “İki Kıbleli Mescid” adını aldı.

47-1. Habeşistan Hicret ne zaman oldu ?(M. 615 İslamın 6. Yılı)Habeş hicretine ilk katılan muhacirler 12 erkek ve 4 kadından ibaretti. Bunların içinde Hazreti Osman b. Affan ve zevcesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın kızı Hazreti Rukayye, Hazreti Zübeyr b. Avvam, Hazreti Abdurrahman b. Avf ve Hazreti Abdullah b. Mesud gibi sahabiler bulunuyordu
48-2.Habeşistan Hicreti ne zaman oldu?İslâm’ın altıncı yılı, Mîlâdî 616 senesinde Ebû Tâlib’in oğlu Hazreti Cafer Tayyar başkanlığında 83 erkek, 21 kadından meydana gelen 104 kişilik bir mümin topluluğu daha Habeşistan’a hicret etmişlerdi
49-Hüzün yılı ne demektir?Hüzün Yılı (M.619):80 yaşında ölen Ebû Talib’den üç gün sonra da, müminlerin validesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın en büyük ve yakın desteği Hazreti Hatice, 65 yaşında vefat etti. Peygamberimizin ve sahabilerinrin acısı bir kat daha arttı. Onların üstüste uğradığı bu acı sebebiyle, miladın 620′nci, İslâm’ın ise 11. senesine rastlayan bu yıla “Hüzün Yılı” adı verildi.
50-Birinci Akabe Biati ne zaman oldu? (M.620 – İslamın 11. Yılı)
P eygamberimiz Aleyhisselâm İslâm’ın 11′inci yılı hac mevsiminde, etraftan gelen ziyaretçileri hak yola çağırmaya çıkmıştı. Mekke ile Mina arasında, Akabe denilen tepede Medine’li altı kişiye rastladı.Böylece geleceğini duydukları peygambere îman ederek Medine’den islâm kervanına katılan ilk müslümanlar ve Ensâr oldular.Hazreti Esad b. Zürâre, Hazreti Rafi’ b. Mâlik, Hazreti Avf b. Haris, Hazreti Kutbe b. Amir, Hazreti Utbe b. Amir ve Hazreti Haris b. Abdullah’dan meydana gelen bu ilk Ensâr topluluğu, Medine’ye dönünce, duyduklarını anlattılar. Böylece hak din orada da yayılmaya, kuvvet bulmaya başladı.
51-İkinci Akabe Biati ne zaman oldu? Peygamberliğin 13′üncü, milâdın 622′nci yılında yine hac mevsiminde Peygamberimiz Aleyhisseiâm ile buluşan ve bîat eden Medine’li müslümanların sayısı 75′e ulaşmıştı. Bu müminler içerisinde Hazreti Halid b. Zeyd Ebû Eyyub Ensarî ve iki de kadın bulunuyordu. Bu üçüncü buluşmaya “İkinci Akabe Bîatı” adı verildi.
52-Hicret nedir? Muhacir ve Ensar kimlerdir?Müslümanların dinleri uğruna her şeylerini bırakıp vatanları olan Mekke’den ayrılmalarına “Hicret”, kendilerine “Muhacirler”, onları Medine’de karşılayıp Allah için her türlü maddî ve manevî yardımda bulunan müminlere de “Ensâr” adı verildi.
53-İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede farz kılındı?Rânûna vadisindeki Salim Oğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm bu emri bildirerek ilk Cuma namazını kıldırdı ve güzel bir hutbe okudu.

ALTINCI BÖLÜM
1-Kabeyi kim inşa etti?Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail
2-Kâbede Mübarek Vazifeler nelerdir?Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.
3-Peygamberimizin Yüce Soyu
eygamberimiz Aleyhisselâmın yüce soyu kime dayanır? İbrahim Aleyhisselâmın oğlu Hazreti İsmail’e dayanır
4-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
5-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
6-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
7-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
8-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596)
eygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
9-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
10-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
11-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
12-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye

YEDİNCİ BÖLÜM

1.Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
2. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
5. Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
7. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
10. Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
8. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
9. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
10. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
11. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
12. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
13. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
14. Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
15 Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
16. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
17. Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
18. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd
SEKİZİNCİ BÖLÜM

1)Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize il vahiy 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmiştiri
2)Hz. Peygamber’e süt emzirenler,Amine binti Vehb,
Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe,Halime binti Ebi Züeyb
3)Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
4.) “Hz. Peygamber’in hicreti Birinci Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşti”
5. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatı Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında yapmıştır.
6) Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine Abdullah ibn Ümmi Mektum vekil bıraktı.
7.) Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadiroğulları
8. H. 8, M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmıştır.
9) Sa’d b. Muâz (r.a),Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı, ihanet ederek bozan Kureyza Yahudileri hakkında bir sahabi şu şekilde karar vermiştir: “Savaşacak gücü bulunanların tamamı öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, malları da ganimet sayılacak” Bu isabetli kararı sebebiyle Peygamberimiz de bu sahabiyi şu ifadeleriyle tebrik etmiştir: “Onlar hakkında Allah ve Rasûlü’nün vereceği hükmün aynısını verdin”
10. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etiyopya
11. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşmiştir?
12. İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisinde kılındı.
13 Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
14) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır.
15. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs Necaşi
16. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi İbrahim
17 .Peygamber Efendimizin soyu Hz.Fatıma evladı ile devam etmiştir?
18. “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” iHz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplardır.
19. Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur
20. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbe Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
21. Asker sayısı az olsun çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamberin bizzat katıldığı seferlere Gazve adı verilir.
22. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi Kâsım-Abdullah
23) İslâm’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ; Hz. Ebu Bekir-Hz. Hatice-Hz. Ali-Hz. Zeyd

DOKUZUNCU BÖLÜM

1. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
2. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
3. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
4. Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
5. Annesinin adı nedir? Amine’dir.
6. Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
7. Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
8. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
9. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
10. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
11. Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
15. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
16. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş
Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir
17. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
18. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
19. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
20. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
21. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde 1
22. Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka
23. Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir
24. Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam
25. Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer
26. Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk
27. Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma
28. Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel
29. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır? Hz. Maria

30. Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun
31. Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9
32. Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer
33. Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu? Abdullah b. EbuBekir
34. Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm
35-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire ne ad verilir? Cevap : Natı Şerif
36. Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir ? ) Hz. Osman (r.a)
37. Hendek Savaşında, hendek kazılarak savunma savaşı yapılması fikri hangi sahabiye aittir? Selman-ı Farisi
38. Peygamber Efendimiz, Medineye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldığı ve kabrinin şu anda İstanbul da bulunduğu sahabi kimdir? Ebu Eyyüb el-Ensari
39. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ in son savaşı hangisidir ? Tebük Savaşı
40. Peygamber Efendimiz’in Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir İbrahim
41. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir? Fatıma
41. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? Ranuna Vadisi
42. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine İlk gıyabi cenaze namazı kıdırılan şahıs kimdir? Necaşi
43. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden kimlerdir?
A) Ka’b b. Malik
B) Mürare b. Rebi
C) Hilal b. Ümeyye
44. Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? Ebu Hureyre
45. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? Ebu Leheb
46. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberler kimlerdir?
Müseylimetül Kezzab, Esved el-Ensi, Tuleyha b. Huveylid
46. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ? Abdullah bin Mesud (r.a.)
47-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir? Ümeyye b. Halef
48. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? Süveybe Hatun
49. Hz. Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanmaktadır? Hz.İbrahim
50. Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?Süraka
51. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?
Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
52. Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı? Ümmü Eymen

ONUNCU BÖLÜM

1-SEVR MAĞARASI ,Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
kaldıkları mağaradır.
2-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
3-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:
a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).
4-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı Hz. Halime.
5-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabenin adı Kab Bin Malik.
6-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
7-Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
8-Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
9-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin adı Hassan Bin Sabit.
10-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır.
11- Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
12-Haram aylar adı verilen aylar ,Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
13-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
14-Uhud Savaşından birkaç ay sonra Adal ve Kare Kabilelerinden bir grup Hz. Peygamber’e gelerek kendilerine İslamı öğretecek muallimler göndermesini istediler. Peygamberimiz’in gönderdiği on kişilik heyet yolda Lihyanoğullarından yüz kişilik bir birlik tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında sekiz sahabi şehit düşerken iki tanesi de esir alındı. Bu olaya Reci’ Hadisesi denir.
15-Hz. Hubeyb b. Adiyy,Reci’ Hadisesi sırasında esir alınan Müslümanlar, Mekke’ye götürülerek Kureyş kabilesine satıldı. Bunlardan bir tanesi, öldürülmek üzere Tenim Vadisine götürülmüş ve kendisi için bir darağacı hazırlanmıştı. Şehit edilmeden önce iki rekât namaz kılan sahabi darağacında asılmış ve yüzlerce müşrik tarafından atılan taşlar ve mızraklarla şehit edilmiştir

17-Zeyd b. Desine,Reci’ Hadisesinde esir alınan sahabilerden bir tanesine Kureyş lideri Ebu Sufyan şu Soruyu sordu: “Şu an senin yerinde Muhammed’in olmasını, buna karşılık senin de ailenin yanında güven içinde olmayı istemez miydin?” Sahabi şu cevabı verdi: “Benim ailemin yanında sağ salim oturmam karşılığında, Muhammed(sav)’in ayağına bir diken dahi batmasına razı olamam.” Müşrikler tarafından birçok işkenceye maruz kaldıktan sonra şehit edilen sahabi.
18-Amine binti Vehb,Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan olup, Haşimoğullarından Abdullah b. Abdulmuttalib’le evlenen, kocasının vefatından sonra yetim doğan çocuğuna Muhammed ismini veren, oğluyla birlikte kocasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla gittiği Medine’den dönüşünde Ebva kasabasında vefat eden, Allah Rasûlünün sevgili annesidir.
19-Süveybe,Annesi Âmine, Hz. Muhammed’i bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden birisi Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir.
20-Hz.Halime,Mekkeliler, çocuklarını; çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve Arapça’yı güzel konuşabilmeleri için sütanneye verirlerdi. Abdulmuttalib, torunu Hz. Muhammed’i, Hevazin kabilesinin Sa’d b. Bekiroğulları kolundan bir kadına vermiştir. Peygamberimizin yıllarca yanında kaldığı, evine bolluk ve neşe kattığı Peygamber efendimizin süt annesidir.
21-Kaynuka savaşının sebebi Tesettür.
22-Peygamber Efendimiz bir defa Hicri10. yılda hac yapmıştır.
23-Peygamberimizin annesi Ebva köyünde vefat etti.
24-İslam Tarihinde ilk şehit;Yasir ve eşi Sümeyye Hatun.
25- Muhadramun,Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görmeşerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
26-Hz.Hüseyin(r.a),Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu
27-Hz.Ebu Bekir(ra.), İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in”Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine”Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve”Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
28-Gasilül Melaike, Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan,
sahabedir.

29-Hz.Hasaan(r.a) Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip buzamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır.
30-Ebu Ze Gifari(r.a),Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabedir.
31-Erkam Bin Erkam(r.a), İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe
31-Zeyd Bin Sabit(r.a), Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başkanı olan sahabi.
32-Hz.Huzeyfe(r.a), Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe.
33-Peygamber Efendimiz(sav); Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf sahabelerin arkasında cemaat olarak namaz kılmıştır.
34- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
35-: Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.
36- Medine’ye ilk hicret eden Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.) isimli sahabedir.
37-Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
38- Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
Mekke’ye döndüğünde Peygamberimizi Mutim Bin Adiyy himayesine aldı.
39-Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)
40-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe Muaz Bin Cebel (r.a.)
41- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı Esad Bin Zürare (r.a.) kıldırdı.
42-Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
42-Hz.Ebu Bekir(ra),Efendimizin vefatından sonra halife olan ünlü sahabi
43- Hz.Osman(r.a),Sevgili Peygamberimizin damadı, yumuşak huylu ve cömertliği ile tanınan üçüncü halife
44- Mekke’den Medine’ye hicret edeceği zaman Sevgili Peygamberimizin yatağına yatarak Efendimizin ko¬laylıkla evden ayrılmasını sağlayan sahabi Hz. Ali

ONBİRİNCİ BÖLÜM

1.Siyer-i Nebi Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hayatını konu alan ilim dalıdır.
2.Resülullahın anlamı:Allahın elçisi demektir.
3.Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yaşadığı çağa Asr-ı Saâdet (mutluluk çağı) denir.
4.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in baba tarafından soyu :Baba tarafı, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesindendir.
5.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in anne tarafından soyu ; Kureyş kabilesinin Zühre Oğulları sülalesindendir.
6.Peygamberimizin soyu ,Hz. İbrahim (A.S) ve oğlu ismail (Aleyhisselâm)a dayanır.
7.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in,Dedesinin adı Abdülmuttaliptir.
8.Resûlullahin babasının adı Abdullah,Annesinin adı Âminedir.
9.Resûlullah,Rebiülevvel ayının 12. gecesi, miladi 20 Nisan 571 tarihinde Mekke de dünyaya geldi.
10.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin ,Dört adı vardır: a-Ahmet, b-Muhammed, c-Mustafa, d-Mahmut.
11.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Doğmadan iki ay önce babasını kaybederek yetim, 6 yaşında iken annesini kaybederek öksüz kalmıştır.
12.Hz. Muhammede, peygamberlik gelmeden önce, Ukaz Panayırında, Peygamber ve Ebu Bekirın de bulunduğu bir topluluk içinde, yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs Kuss b.Saide
13.Muallakat-ı Seba,Cahiliye döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiîr, Kabenin duvarına asılırdı. Bu yedi şiîre verilen ad .
14.Resûlullah,25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi.Hz. Haticenin vefatına kadar 25 yıl evli kaldılar.
15.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in üçü erkek, dördü kız çocuk olmak üzere toplam yedi çocuk ; Zeynep, Rukiye, Ümmu Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim.
16.Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma (Radiyallahu Anha)dır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Hz. Fatıma Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti.
17.İlk vahy ,Nur dağındaki Hira mağarasında.Ramazan ayının 27si, Miladi 610 tarihinde, peygamberimiz kırk yaşındayken geldi.
18.İlk müslümanlar ,Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara 19.Sabikuni İslâm (İlk Müslümanlar) denir
20.İlk vahiy geldikten sonra vahiy bir müddet kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra Müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. İşte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme Vahiy de Fetret devri denir.
21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.

21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
23.Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslümanlar ;Ammar bin Yâsirin annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)dır.
24.Habeşistana yapılan birinci hicret ,Bisetin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
25-Habeşistana ilk hicret eden Hz. Osman ve hanımıdır.
16.Habeşistana yapılan 2 inci hicrette kafile ,Bisetin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Alinin abisi Cafer-i Tayyardır.
17.Habeşistana hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler , Habeş kralına Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebiayı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
18.Habeşistan kralı,Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
19.Hz Ömer (Radiyallahu Anh) Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
20.Bu durum, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin hangi buyruklarını teyid etmek-tedir?
21.Medinelilere İslâmı öğretmek için Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ,Musab bin Umeyr (Radiyallahu Anh)ı gönderdi.
22.Hicret ,Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekkeden Medineye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
23.Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
24.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)beraber hicret etti.
25.İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
26.KUBA mescidi;Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid
27.Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
28.Kameri ayları ,Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
29.Hicri takvimi ,Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
30.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medinede Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.

31.Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in Medinelilere ilk tavsiyeleri,Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız!Yemek yediriniz,Akrabalık haklarını gözetiniz,Halk uyurken, siz namaz kılınız.Selâmetle Cennete girersiniz!
32.Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi ,Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
33.Muhacir ,Mekkeden göç ederek Medineye gelen müslümanlara muhacir denir.
34.Ensar,İlk defa Medinenin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında Ensar denildi.
35.Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere Suffa, burada bulunanlara da Ashab-ı Suffa denir.
36.Medine Vesikası ;İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
37.İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ;Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
38.Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
39.Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
40.Gazve,.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir..Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
41.Hz. Fatıma ile Hz. Ali ,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
42..Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
43.İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
44.Reci Vakıası ,Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldü-rülmesi olayına denir.
45.Biri Maûne faciası,Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu

46.İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
47.Yağmur duası ilk defa,Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
48.Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
49.İlk Çevre koruması ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekkeyi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
50.Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ,Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullaha hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
51.Veda Haccı ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; Veda Haccı denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk ve son haccıdır.
52.Veda Haccı,Hicri 10, Miladi 632 yılında oldu.
53.Sahabe ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
54.Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
55.Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
56..Hulefa-i Raşidin : Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
57..Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ;Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran, ve Benim Sünnetim.buyurmuştur.

 ONİKİNCİ BÖLÜM

SAHABE-TABİUN-ETBAUTTABİUN
1. Sahâbînin Tanımı:Bazı alimler sahabi olmak için Hz. Peygamber’den bir iki hadis rivayet etmeyi, diğer bazıları Hz. Peygamber’le bir iki sene beraber bulunmayı veya bir iki savaşa katılmayı gerekli görmüşlerdir. Alimlerin cumhuruna göre ise sahabilik için Hz. Peygamber’i mümin olarak görmek veya onunla mümin olarak karşılaşmak yeterlidir.
2. Sahabenin Sayısı:Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir. Hicretten sonraki ilk yıllarda yapıldığı tahmin edilen bir nüfus sayımında, kadın-erkek, büyük-küçük 1500 müslümanın varlığı tespit edilmişti. Hz. Ömer’in halifeliği zamanında hazırlanan ordu ve maaş defterlerinde ise 12 bin civarında sahabinin isminin kaydedildiği bildirilmektedir.İmam Şafii 30 bin Medine’de 30 bin Medine dışında olmak üzere 60 bin,Ebû Mûsa el-Medînî 100 binden fazla, Ebu Zur’a er-Râzî 114 bin sahabi bulunduğunu söylemişlerdir.Mevcut kitaplara ismi geçen sahabilerin sayısı bu kadar fazla değildir. Bu konudaki en kapsamlı kitap olan el-İsâbe’de 12 bin kadar sahabiden bahsedilmektedir.
3.Mekke’de müslümanlığı ilk önce kabul edenler. Bu ilk müslümanlardan on tanesi Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenmişlerdir.Aşere-i mubeşşere denilen bu sahabiler şunlardır:Hz. Ebû Bekr , Hz. Ömer , Hz. Osman , Hz. Ali , Hz. Ebû Ubeyde, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Talha b. Ubeydillah , Hz. ez-Zübeyr ibnu’l-Avvâm , Hz. Saîd b. Zeyd , Hz. Sa’d b. Ebî Vakkâs
4.Tabiun dönemi Hz. Peygamber’in vefatından (h. 11), h. 180 yılına kadar devam eder. Bu nesilden ilk vefat eden Ma’mer b. Yezid (ö. 30/651), son vefat eden Halef b. Halife’dir (ö. 180/796).Tabiun neslinin en faziletlisi genelde Said b. el-Müseyyeb kabul edilmekle birlikte Üveys el- Karani olduğunu söyleyenler de vardır.
5.Etbau’t-tabiin tabakası, en son vefat eden sahabinin vefat tarihi olan h. 110 yılından başlayıp h. 220 yılında sona ermektedir.

Toplam 193 sayfa, 115. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030113114115116117120130140...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.