15

Ağustos
2012

İslam Tarihinde,Türk-İslam Tarihinde ilkler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  418 Kez Okundu

İSLAM TARİHİ
1. Müslümanlar arasında fetih politikasını İLK defa Hz. MUHAMMED (S.A.V.)başlatmıştır.
2. Hz. MUHAMMED’(S.A.V.) e inan İLK Müslüman Hz. HATİCE dir.
3. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) in kazandığı İLK SAVAŞ BEDİR savaşıdır.(624)
4. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) İLK diplomatik başarısını HUDEYBİYE barışı ile kazanmıştır.
5. Tarihte İLK İslam Site Devleti MEDİNE de kurulmuştur.
6. Müslümanların İLK yenilgi aldığı savaş UHUD SAVAŞI dır.(625)
7. İslam tarihinde İLK HİCRET Habeşistan’a yapılmıştır.(615)
8. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca İLK kez güvence altına alınması HAYBER fethiyle gerçekleşmiştir.(629)
9. İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme İLK defa DÖRT HALİFE devrinde olmuştur.
10. İLK halife Hz. EBUBEKİR dir .(632-634)
11. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. EBUBEHİR zamanında kitap haline getirildi.
12. Müslümanların Arap yarımadasının dışında İLK fetih hareketleri Suriye üzerine Hz. EBUBEKİR zamanında yapıldı.
13. Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı İLK savaş MUTE savaşı dır.(Arap-Bizans-629)
14. Yalancı peygamberler İLK feda Hz. EBUBEKİR döneminde ortya çıkmıştır.
15. İLK defa Devlet hazinesini Hz. ÖMER kurdu.(Beytül Mal)
16. İLK Divan Teşkilatı Hz. ÖMER zamanında kuruldu.
17. Feth edilen yerler İLK defa Hz.ÖMER zamanında yönetim birimlerine Ayrıldı.(Eyaletlere)
18. Ordugah şehirleri İLK defa Hz.ÖMER devrinde kuruldu.
19. Düzenli ordular İLK defa Hz.ÖMER devrinde kuruldu.
20. İkta Sisteminin İLK örneğini Hz. ÖMER uygulamıştır.
21. Hicret (622)İLK defa Hz. ÖMER zamanında TAKVİM başlangıcı olarak kabul edildi.
22. İLK defa Adli Teşkilat Hz. ÖMER tarafından kuruldu.
23. Adalet işlerine bakan kadılar İLK kez Hz. ÖMER zamanında görevlendirildi.
24. İLK DONANMA Hz. OSMAN zamanında oluşturuldu.
25. Müslümanlar Kıbrıs Adasının fethini İLK Kez Hz. OSMAN zamanında gerçekleştirdiler.
26. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. OSMAN zamanında çoğaltıldı.
27. Araplarla Türkler İLK kez Hz. OSMAN zamanında ilişkide bulundular.
28. Siyasi sebeple öldürülen İLK halife Hz. OSMAN dır.
29. CEMEL VAKASI(Deve Olayı656) Müslümanlar arsındaki İLK çatışmadır.
30. İslam Dünyasındaki İLK AYRILIKLAR Hz. ALİ zamanında olmuştur.
31. İslam Dünyasında KESİN AYRILIKLAR Kerbela Olayı İle başlamış ve İLK defa Mezhepler ortaya çıkmıştır.
32. İLK EMEVİ HALİFESİ Hz. Muaviye dir.(661-680)
33. Halifelik İLK defa MUAVİYEDEN OĞLU YEZİD’ geçerek saltanata dönüşmüştür.
34. İLK İslam parası EMEVİ halifesi ABDÜLMELİK zamanında basılmıştır.(694)
35. İLK defa HELLENİSTİK(Eski Yunan) Medeniyeti eserleri ENDÜLÜS EMEVİLERİ tarafından tanıtılmıştır.
36. Müslümanlar İLK defa VELİT zamanında TARIK BİN ZİYAD’ ın İspanya yı fethi (711)ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.
37. Müslümanların Avrupa da ki ilerleyişi İLK defa PUVATYA SAVAŞI ile (732)durdurulmuştur.
38. İslam Mimarisi Avrupa Mimarisi ile yarışabilecek seviyeye İLK defa EMEVİLER zamında gelmiştir.
39. Tarihte İLK defa orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri 8Arap-Çin)TALAS SAVAŞINDA (751)karşı karşıya gelmişlerdir.
40. İslam Tarihinde yabancı eserler İLK defa ABBASİLER zamanında Arapça’ya çevrilmiştir.
41. İslam Tarihinde RASATHANELER İLK defa ABBASİLER zamanında kuruldu.
42. İslam Tahinde Türkler İLK defa Devlet yönetiminde ABBASİLER zamanında etkili olmaya başladılar.

TÜRK-İSLAM TARİHİ
1. Türkleri kurduğu İLK İmparatorluğu HUN İmparatorluğu dur..
2. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.
3. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.
4. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir.
5. Türk Tarihiyle ilgili İLK YAZILI belgeler ORHUN ABİDELERİ dir.
6. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK devlet UYGURLAR dır.
7. İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR dır.
8. Türkçe’yi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR dır.
9. Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.
10. Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.
11. SULTAN ünvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.
12. Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.
13. Türkler İLK defa İslamiyet’e TALAS SAVAŞINDAN sonra topluca girmeye başlamışlardır.
14. Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK,YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.
15. Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLAR devletidir.
16. Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beylikleri DANİŞMENTLİLER,SALTUKOĞULLARI,MENGÜCEKLER ve ARTUKOĞULLARI dır.
17. Anadolu da İLK MEDRSE DANİŞMENTLİLER tarafından kuruldu.
18. İLK Türk denici beyliği ÇAKA BEY dir.(Çaka Beyliği)
19. Anadolu da Türkçe’yi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY dir.(1277)
20. Büyük Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı İLK önemli savaş PASİNLER SAVAŞI dır.(1048)
21. Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa Tuğrul Bey TARAFINDAN KURULMUŞTUR.
22. Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.
23. İLK defa İKTA SİSTEMİNİ Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.
24. Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.
25. Anadolu’nun kapısı İLK defa MALAZGİRT SAVAŞI sonunda Türklere açıldı.
26. Anadolu Selçuklu devletinin İLK başkenti İZNİK şehridir.
27. Anadolu İLK kez MİRYAKEFALON SAVAŞI sonunda kesin YURT oldu.
28. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.
29. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK DONANMA ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.
30. Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur.
31. İstanbul’u İLK defa Kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR dır.

15

Ağustos
2012

CUMHURİYET TARİHİNDE İLKLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  344 Kez Okundu

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’dür

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır (9 Ağustos 1923)

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım 1924)

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır

8. Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile gerçekleşmiştir

9. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

10. Eğitimde ikiliğe son verilerek eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir

11. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir

12. Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart 1923)

13. Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür

14. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur

15. Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)

16. Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir

17. Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır

18. Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır

19. Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır

20. Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir

21. Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir

22. 1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir

23. Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata girmişlerdir

24. Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır

25. Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan 1931)

26. Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır

27. Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır

28. Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul meselesidir”

29. Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)

30. Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi milletler cemiyetine üye olmaktır

31. Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır

32. Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait isyanıdır

33. Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile gerçekleşmiştir

34. Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf İnkılabıdır

35. Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet Mekteplerinin açılmasıdır

36. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk Dil Kurumun açılmasıdır

37. Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)

38. Türkiye – Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir

39. II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad Paktını imzalamıştır

40. Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır

41. Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasıdır

42. Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır

43. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez başarısız olmuştur

44. 1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır

45. Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

46. En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır

47. Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır

48. Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli farkı egemenliğin halka ait olmasıdır

49. II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)

50. II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir

15

Ağustos
2012

Osmanlı da İlkler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  342 Kez Okundu

1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir.
2.Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.
3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur.
4.İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA dır.
5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu.
7.İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327
8.İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kuruldu.
9.Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.
10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.
12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.
13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.
15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.
17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.
18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘ında karşılaşıldı.(1364)
19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.
20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı.
21. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.
22. Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)
23. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)
24. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.
25. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.
26. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.
27. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.
28. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI ‘ından sonra anladılar.
29. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.
30. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.
31. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.
32. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.
33. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir.
34. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.
35. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.
36. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.
37. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir.
38. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.
39. dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır
40. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.

41. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)
42. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur.
43. Osmanlıların Kuzey Afrika daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİYLE başlamıştır.
44. YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı feth etmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.
45. KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.
46. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)
47. Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)
48. Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.
49. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)
50. İLK defa sefere çıkmayan Padişah II.SELİM dir.
51. İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
52. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUN-U KADİM(yeniçeri Ocağına asker alma kanunu)III.MURAT zamanında bozuldu.
53. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.
54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)
55. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dır.
56. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.
57. İLK Türk İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)
58. Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.
59. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.
60. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI dır.
61. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.
62. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldığını anlamıştır.
63. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
64. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.
65. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır.(15 yy)
66. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)
67. İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.
68. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu.
69. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.
70. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

71. İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yıllında Sürekli hale getirildi.
72. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774)
73. Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
74. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi.
75. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.
76. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAM-I CEDİD ordusu dur.
77. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.
78. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)
79. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.
80. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.
81. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır.
82. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.
83. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
84. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833)
85. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)
86. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)
87. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831)
88. Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.
89. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.
90. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.
91. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.
92. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu.
93. İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.
94. İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.
95. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.
96. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır.
97. Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.
98. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866)
99. Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854)
100. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı.
101. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMENI ile olmuştur.(1856)
102. Osmanlı Devleti Kırım savaşında onra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.
103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.
104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.
105. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II.ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi.
106. Osmanlı devletinde ,halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı.
107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.
108. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
109. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.
110. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Babı Ali Baskını)
111. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
112. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.
113. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.

15

Ağustos
2012

Edebiyatımız da İlkler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  801 Kez Okundu

1.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat – Ahmet Mithat Efendi -1870
2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi – Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai – 1892
3. İlk Naturalist Eser – Zehra – Nabizade Nazım
4. İlk Yerli Roman Denemesi – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
5. İlk Tarihî Roman Denemesi – Yeniçeriler – Ahmet Mithat Efendi
6- İlk Tarihî Roman Örneği – Cezmi – Namık Kemal
7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği – Harname – Şeyhî
8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği – Eşek İle Tilki Hikâyesi – Şinasi
9. İlk Makale Örneği – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi – 1860
10. İlk Eleştiri Örneği – Namık Kemal – 1866
11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname – Evliya Çelebi
12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay
13. İlk tezkire – Mecalisü’n-Nefais – Ali Şir Nevaî
14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire – Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey
15. İlk Söylev (Nutuk) – Orhun Abideleri
16. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği – Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi – Şinasi
21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı – Şinasi
22. Fransızca’dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı – Şinasi
23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye – Şinasi
24. İlk Köy Romanı Denemesi – Karabibik – Nabizade Nazım
25. İlk Çeviri Roman – Tercüme-i Telemak (Fenelon) – Yusuf Kâmil Paşa
26. İlk Psikolojik Roman Denemesi – Zehra – Nabizade Nazım
27. İlk Psikolojik Roman – Eylül – Mehmet Rauf
28. İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman – Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
30. İlk Tiyatro Eseri – Şair Evlenmesi – Şinasi
31. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdulhak Hamit Tarhan
32. İlk Bibliyografya – Keşfu’z-Zünun – Kâtip Çelebi
33. İlk Hamse Sahibi – Ali Şir Nevaî
34. İlk Resmî Türkçe Gazete – Takvim-i Vakayi – 1831
35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete – Ceride-i Havadis -1832
36. İlk Özel Türkçe Gazete – Tercüman-ı Ahval – 1860
37. İlk Hatıra Kitabı – Babürnâme – Babürşah – 16.yy.
38. İlk Mizah Dergisi – Diyojen – Teodor Kasap
39. İlk Şiir Antolojisi – Harabat – Ziya Paşa
40. İlk Mensur Şiir Örnekleri – Mensur Şiirler – Halit Ziya Uşaklıgil
41. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk – Fecr-i Ati Topluluğu
42. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin – Göktürk Yazıtları
43. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri – Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal
44. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati’t-Türk – Kâşgarlı Mahmut
45. İlk Türkçe Sözlük – Kamus-ı Türkî – Şemsettin Sami
46. İlk Edebiyat Tarihçimiz – Abdulhalim Memduh Efendi
47. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz – Mehmet Fuat Köprülü
48. Türkçe’nin İlk Dilbilgisi Kitabı – Sarf-ı Türkî – Süleyman Paşa
49. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı – Ahmet Vefik Paşa
50. İlk Alfabemiz – Göktürk Alfabesi
51. İlk Kadın Romancımız – Fatma Aliye Hanım
52. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
53. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem – Abdulhak Hamit Tarhan
54. İlk Türk Destanı – Alp Er Tunga Destanı
55. Süslü Nesrin İlk Temsildsi – Sinan Paşa
56. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
57. İlk Divan Şairimiz – Hoca Dehhanî
58. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı – Genç Kalemler
59. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu – Haldun Taner
60. İlk Köy Şiiri Örneği – Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci
61. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri – Şermin -Tevfik Fikret
62. İlk Didaktik Eser Örneği – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
63. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk – Yedi Meşaleciler
64. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği – Binnaz – Yusuf Ziya Ortaç
65. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap – Yedi Meşale
66. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap – Garip
67. İlk Pastoral Şiir Örneği – Sahra – Abdulhak Hamit Tahran
68. Aruzu Türkçe’ye Uyarlayan İlk Şair – Tevfik Fikret
69. İlk Röportaj örneği – Rüya – Ziya Paşa
70. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair – Hoca Ahmet Yesevi
71. Bilinen İlk Türk Şair – Aprınçur Tigin
72. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin
74. İlk Epik Tiyatro örneği – Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner
75. İlk Dergi örneği – Mecmua-ı Fünun – Münif Paşa-1861
76. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey
77. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü – Aydınlı Visali -15.y.y.
78. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri – Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
79. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi – Şeyh Galip-18.yy.
80. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

15

Ağustos
2012

Hamse Sahibi Şairler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  10.437 Kez Okundu

Hamse, Bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. Hamse geleneğini başlatan kişi büyük Farisi şair Genceli Nizami’dir.
Nizami Gencevi bütün Doğu edebiyatını yakından etkilemiş bir şairdir. Nitekim kendisi ilk Hamse yani Beşlik yazarı olarak bilinmektedir. Bu beş eseri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Mahzanü’l-Esrar (Sırlar Hazinesi, 1178/79);
2. Hüsrev ve Şirin (1180/81);
3. Leyli ve Mecnun (24 Eylül 1188);
4. Heft Peyker (Yedi Güzel, 31 Temmuz 1197);
5. İskender-name (1196-1200). Bu eser kendisi iki kısımdan oluşmaktadır: İkbal-name ve Şeref-name.
Hamse yazarı şairler hamse şairi ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şairi Ali Şir Nevai yazmıştır. Anadolu’da, yani Divan edebiyatında ilk hamseyi yazan şair de Hamdullah Hamdi’dir. Hamse türüne düzyazının girişi ise 17. yüzyılda gerçekleşti. Çoğunlukla hüzünlü aşkların konu edinildiği hamselerde soyut kavramları işleyen mesnevilere de yer verilir. Hamse sahibi divan yazarları edebi çevrelerde büyük saygı görürdü.Diğer hamse sahibi şairler şunlardır: Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Nev’i-zâde Atâi
Nergisi hamseye düzyazıyı sokan ilk yazardır.

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  329 Kez Okundu

- İslam dininde seferi ne demektir?
-Peygamber Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü öpen sahabe kimdir?
-Diş macununun ağızda bıraktığı tad orucu bozarmı?
– Fetret i vahiy kaç yıl sürdü?
– Hangi surede abdest farz kılınmıştır?
-Zarurat ı hamse ne demektir?
-Fıkhı mezheplerin isimleri nelerdir?
-Akika kurbanı ne zaman kesilir?
-Berzah alemi ne demektir?
-Arza-i Ahire ne demektir?
-Kuran-ı Kerim kaç sure , kaç ayet ve kaç hizbdir?
-Haccın rükünleri nelerdir?
-Temlik ne demektir?
-İhsar ve Fevat demektir?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Mbst Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  491 Kez Okundu

1-Kaç türlü oruç vardır?
2-Nelerin zekatı verilir?
3-Teverrük denir?
4-Peygamber Efendimiz zamanında 81 gram altının değeri kaç deve idi?
5-K.Kerim kaç cüz,kaç ayet, kaç sure ve kaç sahifedir?
6-Veda hutbesi nerelerde okundu?
7-Hz Ebubekir hangi sene doğdu?
8-Fitre ile ve fidye arasında miktar farkı var mı dır?
9-Peygamber Efendimize indirilen ayetleri yazmakla görevli kişilere ne denir?
10-İbadet çeşitleri kaç kısma ayrılır?
11-Haccın yapılış yönünden çeşitleri nelerdir?
12-Haccın rükünleri nelerdir?
13-Oruç nedir?
14-Oruç çeşitleri nelerdir?
15-Fıkıh ne demektir?
16-Fidye- Fitre arasındaki fark nedir?
17-Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
18-Keffaret çeşitleri nelerdir?
19-Sadaka nedir?
20-Temlik ne demektir?
21-Sehiv secdesinin hükmü nedir?
22-Nisap ne demektir?
23-Teyemmümün farzları nelerdir?
24-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
25-Temizlik kaç kısma ayrılır?
26-Mükellefin ve görevleri?
27-İhsar, fevat ne demektir?
28-Yemin nedir kaç kısma ayrılır?
29-Kurban nedir? Kaç çeşit kurban vardır?
30-Orucun çeşitleri nelerdir?
31-Tilavet secdesi ne demektir?
32- “Aksâmü’l-Kur’ân”: Kur’ân’daki yeminler 2. itikâdî mezhepler:Maturidiyye,Eşariyye ve Selefiyye.
33- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere Zarurat-i Diniyye denir”
34- a) şit Peygambere 50 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir
35-Hak dinlerin ortak amaçları:
a) Nefsi koruma b) Nesli koruma c) Aklı koruma d) Malı koruma e)Dini Koruma
36- “Senetü’l-hüzün”: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
37-Hayber’in fethi Hicri 7 / Miladi 628
38- İslam tarihinde ilk yapılan mescid Mescid-i Kuba
39-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kıldırmıştır.
40- Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” Alkollü içkiler
41-Peygamber efendimizin katıldığı savaşlara ne ad verilir ?
42-Hz.Aişe validemizin kabri nerededir?
43-4 Halifenin isimleri nelerdir?
44-Tashih-i huruf nedir?
45-Seriyye ne demektir?
46-Muhadramun ne demektir?
47-Selef-i Salihin ne demektir?
48-Hz.Ali efendimizi kim şehit etti?
49-Ehl-i Beyt ne demektir?
50-Zinnureyn ne demktir?
51-Hateneyn kimler için kullanılır?
52-Zelletül Kari ne demktir?
53-İstiaze ne demektir?
54-İstihaze ne demktir?
55-Kuran-ı Kerim ne zaman nazil oldu?
56-Mekki surelerin sayısı kaçtır?
57-Medeni surelerin sayısı kaçtır?
58-Huruf-u Mukatta ne demektir?
59-Zeyd bin Sabit kimdir?
60-Kuran hatmi yapıldığında hangi sureden itibaren tekbir getirilir?
61-Peygamberimizle taife yolculuk yapan kisi kimdi?
62-Peygamber efendimiz rumlarla hangi savaslari yapmistır?
63-Hamile biri oruç tutmazsa verecek oldugu para miktarı ne kadardır ?
64-Peygambrimizin yüzünü anlatan yaziya ne ad verilir ?
65-Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun anlamı nedir?
66-Buharıde kac hadıs vardır?
67-Hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe kimdir ?
68-Ranuna vadisi ismini nerden alır ?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  360 Kez Okundu

1- Sebul mesani hangi surenin adıdır?
2-Kaç çeşit kurban vardır?
3-Usve-i Hasene ne demektir?
4-İlk ve son nazil olan ayetler?
5-En son nazil olan sure hangi suredir?
6-En uzun sure hangi suredir?
7-İslama açıktan davet hangi surenin kaçıncı ayeti ile başlamıştır?
8-Gelmis gecmis peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
9-Anne kızına oruç fidyesi verebilir mi?
10-Tecvidsiz kuranı kerim okunur mu?
11-Oruc fityesi nedir?
12-Orucluyken yuze krem sürülür mü?
13-Burna çekilen su orucu bozar mı?
14-Sahur da Ezan bitene kadar su içilebilir mi?
15-Vitr namazının üçüncü rekatında, fatiha ve zammı sureden sonra, tekbir alırken ellerimizi yana bırakıp sonra kaldırmamız mı gerekir, yoksa doğrudan ellerimiz bağlıyken mi kaldırmalıyız ?
16-Teravih namazı kılmazsa orucunun sahih olup mu?

15

Ağustos
2012

Çocuklar için Dini Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  499 Kez Okundu

113 Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir?  Hz. Havva annemiz..

114-Hz. İbrahim (a.s.)’in ilk hanımı kimdir? Hz. Sâre.

115-Hz. İbrahim (a.s.) Sâre’den sonra kimi nikâhına almıştır? Hâcer validemizi.

116- Hz. Hâcer kimin annesidir? Hz. İsmail’in.

117- Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?  Hz. İshak’ı.

118-Hz. Asiye kimin hanımıydı? Fir’avun’un.

119- Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?  Hz. Meryem.

120-Meryem’in teyzesi kimdi?  Hz. Zekerriya’nın hanımı, Hz. Yahya’nın annesi İşa.

121- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir? Hz. Meryem.

122- Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar? Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.

123-Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz  Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?  Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.

124- Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır. Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın

görülmemiştir. Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında, Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz? Hz. Aişe (r.anha) validemiz.

125-Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı? 53 yaşındaydı.

126-Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)’den sonra kiminle, ne zaman evlendi?

127-Edille-i Şeriyye  ne  demektir?

Edille- i Erbaa=4 Temel Delil.Kitap , sünnet,icma ve Kıyas.

128-Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kaç halası vardı?  Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva,

129-Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?Habeşiştan’da kral NECAŞİ tarafından.

130- Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler? Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler.İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.

131- Peygamberimiz (s.a.v.)’in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber’e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)’a benziyordu ki ona “Ümmü Ebiha” yani “Babasının annesi” denmiştir.“Eşrefünnisa” yani “kadınların hanımefendisi”; “Zehra” yani “saf ve parlak yüzlü”; “Betül” yani “İffetli” ifadeleriyle de anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı.Peygamberimiz (s.a.v.)’in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)’dan başkası değildi.

132-Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
Onsekiz aylıkken.

133-Hz. Ali (r.a.)’nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır. Kimdir?Esed kızı Fatıma (r.anha).

134- Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir? “Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninleevlenem!”

135-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
“Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır.”

136- Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
“Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!”

137- Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)’nin annesidir. Yürüyerek hicret etti.Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve “Artık bize gökten haber gelmeyecek!” derdi. Kimdi, tanıyor musunuz? Ümmü Eymen (r.anha).

138- Peygamberimiz (s.a.v.)’in en büyük kızı kimdi? Zeyneb (r.anha).

139- Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?   0-6 yaş dönemi.

140-Gerçek yetim kimdir?  Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur. 

141-Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır?  Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir. 

142 Tahnik nedir?  Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır.

143-Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir? Babanındır.

144-Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi? Bir elbise, bir  gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan  öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan  dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,  bir su tulumu, bir ibrik, bir  küp ve  bir testi. 

145-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?  Hz. Fatıma  18, Hz Ali ise 21  yaşında  idi. 

146- Ammar b. Yasir’in annesidir ve İslam’ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz? Sümeyye (r.anha).

147-Hz. Ebubekir (r.a.)’in hanımının adı nedir?Ümmü Rumman (r.anha).

-Telbiye ne demektir?  Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,  lebbeyle là şerike leke lebbeyk.
İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine  içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.  Asla şerikin 148yoktur.” 

- Paranın zekatı nasıl hesaplanır?  Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl  geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir. 

149-İnfak nedir? Allah’ın ihsan ettiği maldan O’nun rızası için ve O’nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır.

150-Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızı Zeyneb kiminle evliydi?Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As B. Rebi ile.

15

Ağustos
2012

Çocuklar İçin Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  455 Kez Okundu

1. Müslümanmısın?Elhamdülillah Müslümanım.
2. Müslümanım demenin manası nedir?Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.
3. Ne zamandan beri Müslümansın?“Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
4. “Bela” zamanı neye derler?Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü birabbiküm” yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da “Bela” (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
5. Rabbin kimdir?Allah
6. Seni kim yarattı?Allah
7. Sen kimin kulusun ?Allah’ın kuluyum.
8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?Allah birdir derim.
9. Allah’ın bir olduğuna delilin nedir?Sure-i İhlas’ın ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manası nedir?Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.
11. Allah’ın varlığına akli delilin nedir?Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
12. Allah’ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah’ın zatını anlamaktan acizdir. Allah’ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
13. İman-ı yeis nedir?Firavun gibi ölürken iman etmektir.
14. Bu iman muteber midir?Değildir.
15. Tevbei yeis nedir?İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
16. Bu tevbe muteber midir?Muteberdir.
17. Dinin hangi dindir?İslam dinidir.
18. Kitabın hangi kitaptır?Kur’an’dır.
19. Kıblen neresidir?Kabe-i Muazzamadır.
20. Kimin zürriyetindensin?Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.
21. Kimin milletindensin?İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim.
22. Kimin ümmetindensin?Muhammed Aleyhisselamın.
23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
24. Peygamberimizin kaç adı vardır?Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
26. Peygamberimizin babasının adı nedir?Abdullah’tır.
27. Annesinin adı nedir?Amine’dir.
28. Süt annesinin adı nedir?Halîme Hatun’dur.
29. Dedesinin adı nedir?Abdülmüttaliptir.
30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?40 yaşında.
31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?23 sene peygamberlik yaptı.
32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?63 yaşında sona erdi.
33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.
38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
40. Bunlar kimin çocuklarıdır?Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.
41. Peygamber kime denir?Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.
42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
43. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?Yirmisekiz.
44. İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.
46. Melek nedir?Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
47. Dört büyük melek hangileridir?Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
50. Mezhep kaçtır?İkidir.
51. Nelerdir?İtikatta mezhep, amelde mezhep.
52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.
53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
54. İtikatta mezhebin nedir?Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
55. Amelde mezhebin nedir?Hanefi mezhebidir.
56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.
58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?Semerkand’ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
59. İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra’lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.
60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.
61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?Beş tane kandil vardır.
62-Allah’ın sıfatları nelerdir?
Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır.
1) Zati sıfatları, altıdır.
2) Subuti sıfatları, sekizdir.
63-Allah’ın zati sıfatları nelerdir?
Vücüd : Var olmak,
Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
Beka : Varlığının sonu olmamak,
Vahdaniyet : Bir olmak,
Muhâlefetun-lil – Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
Allah’ın sübütü sıfatları nelerdir?
Hayat : Diri olmak,
İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah’ın dilemesiyle olur.)
Kudret: Herşeye gücü yetmek,
Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O’ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.
64-Nereden geldin, niçin geldin, nereye gideceksin?
Allah’dan geldim,
Allah’a kulluk için geldim,
Allah’a gideceğim.
 65-Farz Nedir? Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
66-Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
67-Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
68-Hadis Nedir?
Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.
69-Mübah Nedir?
Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
70-Haram Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
71-Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
72-Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
73-Müstehab Nedir?
(Mendup) Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
74-Sûre Nedir?
Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
75-Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
76-Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
571′de doğdu Mekke’de doğdu, 632′de Medine’de vefat etti.
77-Şimdi nerde bulunuyor?
Şimdi Medine’de “Ravza-i Mutaharra” sındadır.
78-Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
40 yaşında.
79-Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.
80-Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
81-Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
82-Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud
83-Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır? İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
84-Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
85-Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
86-Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
87-Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.
88-Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
89-Ashâb Ne Demektir?
Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
90-Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
91-En büyük peygamberler kaçtır?
5′dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
92-İmanın şartları kaçtır, nelerdir? Altı’dır.
-Allah Teala’ya inanmak,
-Meleklerine inanmak,
-Kitaplarına inanmak,
-Peygamberlerine inanmak,
-Ahiret gününe inanmak,
-Kader ve kazaya inanmak.
93-İslamın şartı kaçtır, nelerdir? Beş’dir.
-Kelime-i şehadet getirmek,
-Namaz kılmak,
-Oruç tutmak,
-Zekat vermek,
-Hacca gitmek.
94-Abdestin farzı kaçtır, nelerdir? Dört’dür.
-Yüzü yıkamak
-Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
-Başının dörtte birini meshetmek
-Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
-Guslün farzı kaçtır, nelerdir?
-Üç’dür.
-Ağıza dolu dolu su vermek
-Buruna dolu dolu su vermek
-Bütün bedeni yıkamak
95-Teyemmüm’ün farzı kaçtır, nelerdir? İkidir.
-Niyet etmek
-Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.
96-Namazın farzı kaçtır, nelerdir?
-Altı’sı dışarıda altısı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.
97-Dışındakiler nelerdir?
-Hadesten taharet
-Necasetten taharet
-Setr-i avret
-İstikbal-i kıble
-Vakit
-Niyet
98-İçindekiler nelerdir?
-İftitah tekbiri
-Kıyam
-Kıraat
-Rukü
-Sücud
-Kade-i ahire
99-Günde kaç vakit namaz vardır, nelerdir?
-Günde beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi akşam ve yatsı.
  Her vakit namazda kaç rekat vardır?
-Sabah Namazı dört rekattır; iki rekat sünnet ve sonra iki rekat farz ile eda edilir.

-Öğle Namazı on rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet

-İkindi Namazı sekiz rekattır, dört rekat sünnet ve dört rekat farz

-Akşam Namazı beş rekattır, üç rekat farz ve iki rekat sünnet

-Yatsı Namazı onüç rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet veen sonunda üç rekat vitir namazı
100- İlk nebi kimdir?Adem (as) dır
101- İlk resul kimdir?Nuh (as) dır
102- İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler
103- Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler
104-Melek nedir?
Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır
105-Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (AS)
106-Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah’a hamd etmek, O’nu tesbih etmek, O’nu zikr etmek O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
107-Cebrail’in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir
108Mikail’in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir
109-İsrafil’in görevi nedir?
Kıyamette Sur’a üflemek
110-Azrail’in görevi nedir?
Allah’ın emriyle can almak
111-Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (AS), Zebur Davud (AS), İncil İsa (AS), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir
112- Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (AS) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir Adem (AS) 10, Şit (AS) 50, İdris (AS) 30, İbrahim (AS) ise 10 suhuf verilmiştir

15

Ağustos
2012

mbst notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  355 Kez Okundu

-Hz. Peygamber (s.a.s.) Mekke’de doğdu.
- 40 yaşında Peygamber oldu.
- 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.
-Ezvâc-ı tâhirât içinde en son vefât eden, Ümmü Seleme olmuştur. Hicretin 59′uncu yılı 84 yaşında vefat etmiş, Baki kabristanına defnedilmiştir.
- BENÎ MUSTALIK GAZÂSI (MÜREYSİ’ SAVAŞI):(2 Şabân 5 H./17 Aralık 626 M.)
- TEYEMMÜMÜN MEŞRÛ KILINMASI:Benî Mustalık Gazâsında, Müslümanlar böyle bir sıkıntı içindeyken, su bulunmadığında temiz toprakla teyemmüm yapılacağını bildiren âyet indi.(222/2) Müslümanlar son derece sevindiler, hemen teyemmüm yaparak namazlarını kıldılar.
- HENDEK SAVAŞI (Şevval 5 H./ Şubat 627 M.):Bir taraftan karşı tarafa geçmeyi engelleyen derin ve uzun çukara”hendek” denir. Medine’yi savunmak üzere, çevresine hendek kazıldığı için bu savaşa, “Hendek Gazvesi” denildiği gibi, bir çok müşrik ve Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için” Ahzâb Harbi” de denilmiştir.”Ahzâb”, “hızb” kelimesinin çoğuludur. Hizb, aynı düşünce, inanç ve kanaatı paylaşan insan topluluğu demektir.
- KURAYZAOĞULLARI GAZVESİ (Zilkade 5 H,/Mart 627 M.)
Rasûlullah (s.a.s.) Medine’deki Yahûdî kabîleleriyle ayrı ayrı anlaşmalar yapmıştı. Bunlardan Kaynuka ve Nadîroğullarının, anlaşma hükümlerine uymadıkları için Medine’den çıkarıldılar.Kurayza oğulları ise, Uhud Savaş’ından sonra anlaşmayı yeniledikleri için yerlerinde kalmışlardı.Hendek Savaşında, Benî Kurayza Yahûdîleri önce anlaşmaya bağlı kaldılar. Hendek kazılırken, kazma, kürek gibi âletler vererek Müslümanlara yardımcı oldular. Ancak, savaşın en tehlikeli bir ânında, Benî Nadîr Reisi Huyey b. Ahtab’ın teşvikiyle anlaşmayı bozdular. Müslümanlarla birlikte Medine’yi savunmaları gerekirken, müşriklerle birlikte, Müslümanlara karşı savaşa girdiler.(236) Böylece vatana ihânet suçu işlediler. Rasûlullah (s.a.s.)’in nasihat için gönderdiği Evs Kabilesi Reisi Sa’d b. Muâz’ın sözlerine de kulak asmadılar. Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkında çirkin sözler söyleyerek düşmanlıklarını açıkça ilân ettiler. Ancak, Benî Kurayza’dan yaptıklarının hesâbı sorulacaktı. Bu sebeple, Hendek Savaşından Medine’ye döner dönmez, Benî Kurayza üzerine sefer emri verildi.
- HUDEYBİYE BARIŞI (Zilkade 6 H./Mart 628 M.)
- RIDVÂN BÎATI::”Allah, mü’minlerden ağacın altında sana bîat ederlerken hoşnud olmuştur.Gönüllerindekini bilerek onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir.”(el-Fetih Sûresi, 18-19)
Müslümanları Allah yolunda yapacakları savaşta, canlarını fedâ etmekten çekinmeyeceklerine dâir, kendisine bîat etmeğe çağırdı. “Artık bunlarla vuruşmadan buradan ayrılamayız,” buyurdu.
İlk biat eden Ebû Sinan el-Esedî oldu. “Rasûlullah (s.a.s.)’in gönlündeki muradı ne ise, onun gerçekleşmesi üzerine biat ediyorum.” dedi.
Hudeybiye’de bodur bir ağacın aldında, bütün Müslümanlar sırayla Rasûlullah (s.a.s.)in ellerini tutarak bîat ettiler. Allah yolunda ölünceye kadar savaşmağa, düşmandan kaçmamaya söz verdiler. Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Osman adına da bir elini diğeriyle tuttu, onu da böylece bîata kattı. Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerîm’de, Hudeybiye’de Rasûlullah (s.a.s.)’e bîat eden mü’minlerden hoşnud olduğunubildirmiştir.Bu sebeple, İslâm Târihinde bu bîata “Rıdvân Bîatı” adı verilmiştir.
- İSLÂMA DAVET İÇİN ELÇİLER GÖNDERİLMESİ: Bizans Kayser’i Hirakliyus’a, Halîfe oğlu Dihyetü’l-Kelbî; İran Kisrâ’sı Hüsrev Perviz’e, Huzâfe oğlu Abdullah; Habeşistan Necâşisi Ashame’ye, Ümeyye oğlu Amr; Mısır (İskenderiyye) Mukavkısı Çüreyc’e, Ebû Beltea oğlu Hâtıb; Gassan Emîri Hâris b. Ebî Şemmer’e, Vehb oğlu Şuca’; Yemâme Emîri Hevze b.Ali’ye de Amr oğlu Salît elçi olarak mektup götürdüler.

12

Ağustos
2012

HACILARI UĞURLAMA DUASI

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  676 Kez Okundu

Ya Rabbi! Sana hamd-ü sena,aas
Habine selat-ü selam gönderiyoruz,
Kabul eyle Ya rabbi!

Hacılarımızı hac ibadetinde güldür,
Ailelerine sağ ve salim döndür,
Günahlarını mağfiret eyle,
Bu kardeşlerimize merhamet eyle.
Yapacakları hac ibadetini kabul,
Dualarını makbul eyle.

Bütün dilek ve temennilerine nail,
Kendilerine güzel geçimler ikram eyle,
Minarelerimizden ezan sedalarını,
Gönüllerimizden imanımızı,
Semalardan ay yıldızlı bayrağımızı,
Eksik eyleme Ya Rabbi!

Hacı kardeşlerimize lutfunla mağfiret,
Bütün geçmişlerine merhamet eyle Ya Rabbi!

Bu kardeşlerimizin Mekkeye varmalarını,
Aman Kabem,canım Kabem diyerek coşmalarını,
Allahın evi Beytullahı tavaf etmeyi,
Makamı İbrahimi ziyaret etmeyi,
Zemzem suyundan kana kana içmeyi,
Kabedeki ilahi rahmetten hisslerini almalarını,
İkram eyle Ya Rabbi!

Arafatta, müzdelife de vakfelerini yapmalarını,
Mukaddes mekanları ziyaret etmeyi,
Göz yaşlarını elleri ile silmelerini,
Günahlardan arınmış,tertemiz duygularla,
Kabul olunmuş bir hac ile dönmelerini,
Mukaddes hac yolcusu bu kardeşlerimize,
İkram eyle Ya Rabbi!

Canımıza aşk-ı ilahinin kokusunu,
Kalbimize Muhammed Musatafa
(Sallallahu Aleyhi ve sellemin) muhabbetini,
Cennetini, Cemalini, rıdvanını, Tuba gölgelerini ve
Firdevs-i alayı ikram buyur Ya Rabbi!

Ümmetini şefaat kanatları altına alan,
İnsanlığa gerçeklerin ufkunu açan,
Son ilahi rahmet,
Ahır zaman nebisi Hz.Muhammed (A.S) a arz ediyor,
Kendisinden şefaat bekliyoruz kabul eyle Ya Rabbi!

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz’in
Livâül Hamd’i altında haşreyle yâ Rabbi!..
Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle,
salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah’ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden
Etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından
Cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A’lâ’nın gölgesinde,
Nurdan minberlerde gölgelenen,
İstirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..
Kur’ân-ı kerîm’in sevgisini gönüllerimize
Yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi
Diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi.
Şükründe dâim eyle yâ Rabbi…

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!
Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!..
Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!…
Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!..
Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi,
Namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi,
Tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!..
Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..
Habibin haber veriyor;

Mümin sırat üzerinden geçerken,
Cehennem seslenecek:
Ey mümin çabuk geç! Sendeki iman nuru,
Alevimi söndürüyor, diyecek buyurur,
İlahi! Bizi be sedayı duyan kullarından eyle.

Ömürlerimizi hayırlı,
Amellerimizi yararlı eyle Ya Rabbi!
Ahiret ihtiyaçlarımızı temin, Cümlemizi korktuklarımızdan emin eyle

12

Ağustos
2012

otuz iki farz

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  345 Kez Okundu

Hüda otuz iki farzı ibadına buyurmuştur,
Kamusun farzı bildim boynuma aldım bi-tav’illah
Şurut beştir İslamın, ki tevhid ü salat ü savm
Zekat ve hac ganiler hakkına farz eylemiş Allah
Namazın şartı haricde altı farz olmuş
Ve erkanı içinde oldular hem altı farz olmuş
Dışındaki taharet setr-i avret vakti bilmektir
Ve abdest almak ü niyyet hem istikbal-i beytullah
Namaz içinde tekbir ü kıyam ile kıraattir
Rüku’ ve ka’de-i uhra ikişer secdedir lillah
Vuzunun farzı yüz yumak yedini mirfakıyle hem
Başa mesheyleyip ayakları gaslet dedi Allah
Guslün farzı üçdür kim temazmuzdur hem istinşak
Üçüncü cümle azasın yumaktır tevbeten lillah
Teyemmüm eylemek vacibdir abdest ile gusl için
Su bulunmazsa ya kudret yoğisedir bu şer’ullah
Onun rüknü iki urmak şurutu beş biri niyyet
Said ü tahir ü mesh ü biri acz-i ibadullah
Ve savmın farzı üç niyyetle ekl ü şürbi terk etmek
Fecr doğudukta gün batınca imsak oldu emrullah
Dahi haccın furuzu üç biri ihrama girmektir
Biri vakfe cebel üzre ziyaret oldu beytullah.

LÜGATÇE; Ibad: Kullar: Hepsi. Bü-Tav’illah: İsteyerek kabul etmek. Tevhid: Allahü Teala’nın biriğini ve Muhammed Mustafa’nın peygamberliğini kabul etmek. Salat: Namaz. Savm: Oruç. Erkan: Rükunlar. Farzullah: Allah’ın farz kıldığı şeyler. Taharet: Temizlik. Setr-i avret: Avret mahallini örtmek. İstikbal-i beytullah: Beytullaha (Ka’be’ye) dönmek. Kıyam: Namazda ayakta durmak. Kıraet: Namazda sure veya ayet okumak. Kade-i uhra: Namazın sonunda selamdan önce oturmak. Vuzu: Abdest. Yed: El. Mirfak: Dirsek. Temazmuz: Ağzı bol su ile yıkamak. İstinşak: Burnu bol su ile yıkamak. A’za: Bedenin her bir cüz’ü, uzuv. Şer’ullah: Allah’ın koyduğu din. Urmak: Vurmak. Said: Temiz Toprak. Tahir: Temiz. Ekl: Yemek. Şurb: İçmek. Acz-i ıbadullah: Kulların aciz kalması. Fecr: Sabah namazı vakti. Emrullah: Allah’ın emri. Cebel üzere vakfe: Arafatta durmak.
Kaynak:Marifetname:Erzurumlu İsmail Hakkı Hazretleri

12

Ağustos
2012

CUMANIN FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  561 Kez Okundu

Allahü teâlâ Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde, Cuma namazını kılmak, Allahü teâlânın emridir.
Dinimize göre Cuma haftanın en önemli günüdür. Şartlarını taşıyan Müslümanların bu günde bir araya gelerek Cuma namazı kılmaları farzdır.
Cuma suresinin 9. ayeti kerimesinde Yüce Allah (c.c.) mealen “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman, hemen Allah’ın zikrine (namaza) koşun. Alış verişi bırakın, böyle hareket ederseniz sizin için daha hayırlıdır” buyurur.
Peygamberimiz, Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken, Ranuna denilen mevkiye geldiğinde, ilk Cuma namazını kıldırmıştır. Peygamberimizin bu tutumu, Cuma namazının önemini ortaya koymaktadır.
Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır: “Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.” (Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)
Cuma günlerinde her Müslüman; mümkünse boy abdesti almalı temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmeli ve camiye erken gitmelidir. Hutbeyi dikkatle dinlemeli ve huşu içerisinde Cuma namazını kılmalıdır.
-Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmalarını sağlamak açısından, büyük önem arz etmektedir.
Bu namaz sayesinde, zengin-fakir, amir-memur, işçi-işveren, güçlü-güçsüz, genç-ihtiyar aynı safta yer alırlar. Böylece Yüce Allah’ın huzurunda; herkesin eşit olduğu gerçeği tezahür etmiş olur.
O halde kılınan Cuma namazı ile, duaların kabul edileceği mübarek saatiyle; çeşitli konuların Müslümanlara duyurulduğu hutbesiyle; ve daha nice maddi ve manevi güzellikleri ile, Müslümanlar için bugün müstesna bir gündür. Müslümanlar olarak bu mübarek Cuma gününe özel önem vermeliyiz. Bunca özellik ve güzelliğin kendisinde toplandığı Cuma namazına iştirak etmek için, azami gayret sarfetmeli, büyük bir titizlik göstermeliyiz.
Hutbemi; Peygamberimiz (s.a.s.)’in, bu konudaki bir hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum.
“Cuma gününde öyle bir zaman dilimi vardır ki, ona denk gelen Müslüman’a, Allah istediğini verir.” (Buhari, Tecrid Terc. C.3, S. 105.)

12

Ağustos
2012

GÜNEYDOĞUDA İLK ŞEHİDİMİZ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  415 Kez Okundu

GÜNEYDOĞUDA İLK ŞEHİDİMİZ
Adı soyadı :…………………….J.Er SÜLEYMAN AYDIN
Doğum tarihi ve yeri:…………1962, Erzincan/ Mertekli
Son görevi : …………………………Karakol nöbetçisi
Vefatı: ……………………………..15.Ağustos.1984
Eruh baskınında, vatan toprağını savunurken şehit oldu

Şehit Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Köyü’nde 1964’te doğdu. Hıdır ve Hanife Aydın çiftinin 7 çocuğunun en küçüğü olan Süleyman Aydın, Çağlayan Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1964-1 Tertip olarak askere gitti.
Ruhu şad , makamı cennet olsun.

Toplam 195 sayfa, 111. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030109110111112113120130140...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.