15

Haziran
2012

Mbst Diyanet İlmihali 1.-2.cild özet bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  1.526 Kez Okundu

DİN VE MAHİYETİ&İSLAM DİNİ

1-Tanrı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir?

a) Reenkarnasyon b) Tenasüh c) Enkarnasyon d) Monoteizm e) Dualizm

2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir?

a) Hanefi b) Maliki c) Eşari d) Hanbeli e) Şafii

3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

a) Cebriye b) Maturidi c) Şia d) Mutezile e) Zeydiye

4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?

a) Hz. Peygamber dönemi b) 4 Halife c) Emeviler d) Abbasiler e) Selçuklular

5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir?

a) İmam Malik b) İmam Şafii c) İmam Ebu Hanife d) İmam Ahmed Hanbel e) İmam Yusuf

6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir?

a) Caferiyye b) İsna Aşeriyye c) Zeydiyye d) Rafiziyye e) Nusayriye

7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?

a) Teflik b) Telfik C) Tevfik d) Tergip e) Tesbih

8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

a) Şeyh Galip b) Kaşgarlı Mahmud c) Yusuf Has Hacip d) H.Ahmet Yesefi e)Mevlana

9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hariciler b) Şia c) Nusayriler d) Yezidiler e) Mutezile

10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir?

a) İmam Şafii b) İmam Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmam Ebu Yusuf e) İmam A.Hanbel

AKAİD

11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir?

a) Taklidi İman b) Tahkiki İman c) İcmali İman d) Tafsili İman e) Hidayet

12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir?

a) Taklidi İman b) İcmali İman c) Tafsili İman d) Hidayet e) Tahkiki İman

13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir?

a) Tekbir b) Tekfir c) Tekvin d) Tekfin e) Telkin

14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir?

a) Fıtrat delili b) İmkan delili c) Hudus Delili d) Nizam delili e) İspat Delili

15-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?

a) Hadi b) Mübdi c) Rezzak d) Kerim e) Basar

16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?

a) Vücud b) Kıdem c) Beka d) Semi e) Vahdaniyyet

17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir?

a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail e) Münker-Nekir

18-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?

a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup

19-“Zebur’un manası nedir?

a) Yazılı şey ve kitap b) Şeriat c) Müjde d) Talim e) Öğretici

20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?

a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf

21-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kuran-ı Kerim ile alakalı değildir?

a) Ayet b) Sure c) Esbab-ı Vürud d) Esbab-ı Nüzul e) Müteşabih

22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir?

a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ

23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?

a) Mucize b) İhanet c) Meunet d) İrhas e) Keramet

24-Aşağıdaki alametlerden hangisi büyük alametlerden değildir?

a) Duman b) Deccal c) Dünya malının bollaşması d) Dabbetü’l-Arz e)Ateş çıkması

25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir?

a) Ashab-ı Kehf b) Ashab-ı Uhdud c) Ashab-ı Yemin d) Ashab-ı Şimal e) Ashab-ı Kiram

26-Aşağıdaki isimlerden hangisi cennete aittir?

a) Nar b) Leza c) Sakar d) Hutame e) Firdevs

27-Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader ile alakalı olan sıfatlardan değildir?

a) İlim b) Semi c) İrade d) Kudret e) Tekvin

28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir?

a) Mutezile b) Rafiziye c) Cebriye d) Şia e) Galiye

29- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir?

a) Cebriye b) Maturidiye c) Hanefi d) Mutezile e) Şafi

30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir?

a) Mutezile b) Cebriye c) Maturidid) Dehriyye e) Eşari

FIKIH

31-Aşağıdaki delillerden hangisi “Edile-i Erbea” arasında yer almaz?

a) Kuran b) Sünnet c) İstihsan d) İcma e) Kıyas

32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir?

a)İstihsan b) İstishlah c) İcma d) Kıyas e) Örf ve Adet

33-Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?

a) Sünnet b) Örf ve Adet c) İstihsan d) İstishlah e) Sahabe Kavli

34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?

a) Örf ve Adet b) İstihsan c) İstishlahd) Sahabe Kavli e) Seddi Zerai

35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir?

a) Helal b) Mübah c) Mekruh d) Vacip e) Mendub

36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?

a) Mekruh b) Ruhsat c) Azimet d) Tenzihen Mekruh e) Sünnet

37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir?

a) Müfti b) Kadı c) Fakih d) Müctehid e) Hafız

38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir?

a) Lizatihi haram b) Ligayrihi haram c) Mendup d) Müstehap e) Vacip

39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir?

a) Vacip b) Sünnet c) Tenzihen Mekruh d) Tahrimen Mekruh e) Farz

40-Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?

a) Asıl b) Fer c) İllet d) Aslın hükmü e) Seddi Zerai

TEMİZLİK

41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir?

a) Necaseti galiza b) Necaseti Hafife c) Taharet d) Hades e) Tahir

42-Cünüb olama, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir?

a) Küçük hades b) Büyük hades c) Necaset d)Taharet e) Necis

43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir?

a) Necaset b) Necis c) İstinca d) İstibra e) İstisna

44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Bakara 222 b) Nisa 48 c) Maide 6 d) Furkan 25 e) Meryem 56

45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?

a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet

46-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

a) İdrar b) Kan c) Bayılma d) Gözyaşı e) Yellenmek

47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?

a) 1 Vakit b) 2 Vakit c) 3 Vakit d) 4 Vakit e) 5 Vakit

48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?

a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90

49-Cünüp bir kimse aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?

a) Namaz kılmak b) Mushafı eline almak c) Dua etmek d) Kabeyi tavaf etmek e) Camiye girmek

50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnfilak b) İştiyak c) Mazmaza d) İstinşak e) İhtilaf

51-Hanefiler göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı hangisinde doğru verilmiştir?

a) 2-10 gün b) 3- 10 gün c) 5-10 gün d) 6- 12 gün e) 7-14 gün

52-Hayızlı bir kadın aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?

a) Camiye girebilir b) Mezara gidebilir c) Namaz kılabilir d) Kabeyi tavaf edebilir e) Mushafı alabilir

53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir?

a) Cenabet b) Nifas c) Hayız d) Loğusa e) İstihaze

NAMAZ

54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

a) Miraçta b) Hicret sırasında c) Hicretten 1 yıl sonra d) Bedir savaşında e) Uhud savaşında

55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir?

a) Farzı ayın b) Farzı kifaye c) Sünnet d) Müstehap e) Mendup

56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?

a) Küsuf b) Hüsuf c) Vitr d) Şükür e) İstihare

57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?

a) Regaip b) Vitr c) Revatib(Süneni revatib) d) Kuşluk e) Şükür

58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz?

a) Hacet b) Tahiyyetül mescid c) Tövbe namazı d) Öğle namazının ilk sünneti e) Kuşluk namazı

59-“Müvazebe” sözcüğü ne manaya gelir?

a) farz olan b) terk edilen c) Düzenli olarak yapılan d) Kötü olan e) Mübah

60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz?

a) Kıyam b) Kıraat c) Rükuu d) Vakit e) Secde

61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir?

a) Hadesten taharet b) Necasetten Taharet c) İstikbali kıble d) Vakit e) Niyet

62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?

a) 45 b) 60 c) 75 d9 90 e) 120

63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?

a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü’l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar

64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangiside doğru olarak verilmiştir?

a) Tuma’nine-Kavme b) Tuma’nine-Secde c) Kıyam- Kavme d) Kıyam-Rukuu e) Secde-Rukuu

65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır?

a) Namazı iade etmeli b) 2 rekat ilave kılmalı c) Sehiv secdesi d) Tilavet secdesi e) Şükür secdesi

66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir?

a) Muvalat b) Adab c) Edeb d) Tadili Erkan e) Kade-i Ahire

67-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?

a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d) Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak

68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?

a) Rükuda üç kere “Sübhane Rabbiye’l-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisir?

a) İrsal b) İtimad c) İtikad d) İftitah e) İştiyak

70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Kısarı Mufassal-Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal b) Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal Kısarı- Mufassal c) Tıvalı Mufassal- Kısarı Mufassal- Evsatı-Mufassal d) Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal

Kısarı Mufassal e) Hiçbiri

71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c)Gülmek d)İnlemek e)Sıkışık abdest ile namaz kılmak

72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir?

a)Teressül(İrtisal) b) Celse c) Zelle d) Sekte e) Kade-i ahire

73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir?

a) Muhalefü’n-Nisa b) Muhazatü’n-Nisa c)Muhtelifu’n-Nisa d) Celse e) Zelletü’l-Kari

74-İmama uyan kişiye ne ad verilir?

a) Muhtedi b) Mürteci c) Mülteci d) Muktedi e) Münferid

75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?

a) İmam-müşteki b) Muhtedi-Muktedi c) Mülteci-Muhtedi d) Mürteci-Müntefi e) Müfteriz-Müteneffi

76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir?

a) Müdrik b) Mesbuk c) Lahik d) Muktedi e) Münferid

77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?

a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat

78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?

a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin

79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır?

a) Hanefi(3)-Şafii(40)-Hanbeli(40)-Maliki(12) b) Hanefi(6)-Şafii(49)-Hanbeli(50)-Maliki(22)

c) Hanefi(10)-Şafii(60)-Hanbeli(45)-Maliki(19)d) Hanefi(15)-Şafii(75)-Hanbeli(80)-Maliki(30)

80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir?

a) Müekked Sünnet b) Gayrı Müekked Sünnet c) Hüda sünnet d) Zayıf sünnet e) Mütevatir Sünnet

81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?

a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti

82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir?

a) Vitr b) Kuşluk c) Küsuf d) Hüsuf e) Evvabin

83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir?

a) Mevlid gecesi b) Regaip gecesi c) Miraç gecesi d) Kadir gecesi e) Berat gecesi

84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara 180 b) Nisa 101 c) Maide 3 d) Fetih 5 e) Nur 20.

85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?

a) Cemi takdim b) Cemi Tehir c) Kasr d) Kaza e) Hiçbiri

86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?

a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib

87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim’de kaç yerde mevcuttur?

a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?

a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin

89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?

a) Kefeni Sünnet b) Kefeni Zaruret c) Kefeni Has d) Kefeni Tam e) Kefeni Kifayet

90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?

a) 3-3 b) 3-5 c)4-4 d) 5-5 e) 5-3

ORUÇ

91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır?

a) Hicretten 2 yıl önce b) Hicretten 1,5 yıl önce c) Hicretten 1.5 yıl sonra d) Hicretten 2 yıl sonra e) Hicretten 5 yıl sonra

92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir?

a) İftar b) İmsak c) Uzlet d) Hürmet e) Edep

93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir?

a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Fidye e) İnfak

94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir?

a)Bakara 184 b) Ali İmran 144 c) Nisa 48 d) Nur 20 e) Ahzab 69

95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?

a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik

96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?

a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat

97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?

a) Annesine b)Evladına c) Büyük annesine d) Kardeşine e) Torununa

ZEKAT

98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?

a)Hicret esnasında b) Hicertin 1.yılı c) Hicretin 2. yılı d) Hicretin 3. yılı e) Hicretin 5.yılı

99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?

a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45

100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?

a) Tam Mülkiyet b) İhtiyaçtan fazla olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma

101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir?

a) Haraç b) Cizye c) Fidye d) Öşür e) İnfak

102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?

a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre

103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir?

a) 3 b) 4 c) 16 d) 18 e) 20

104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?

a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar(İbnü’s-Sebil) d)Anne-babalar e) Miskinler

HAC VE UMRE

105-Hac ne zaman farz kılınmıştır?

a)H. 5.yıl b) H.7.yıl c) H.9.yıl d) H. 10. yıl e) H. 11. yıl

106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?

a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram

107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve’de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

a) Vakfe b) Tavaf c) Say d) İhram e) Telbiye

108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Vacip-Vacip b) Farz-Farz c) Sünnet-Sünnet d) Farz-Vacip e) Vacip-Farz

109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?

a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Mina’da kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.

110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?

a) İfrad haccı b) Temettü Haccı c) Kıran Haccı d) Haccı lazım e) Haccı Kifaye

111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?

a)Bedene b) Dem c) Hedy d) İhsar e) İhram

112-küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isin hangisidir?

a) Bedene-Bedene b) Dem-Dem c) Bedene-Dem d) Dem-Bedene e) Hiçbiri

113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkanının kalmamasına ne ad verilir?

a) Fevat b) İhsar c) İhtar d) İftar e) İmsak

114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememsine n edenir?

a) Telbiye b) İhsar c) Fevat d) İhtar e) İhram

KURBAN&KEFFARETLER& DİĞER KONULAR

115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?

a) Adak b) Nezir c) Hedy d) Akika e) Nahr

116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada kişinin ilk yapması gereken şey nedir?

a) 10 fakiri giydirmek b) Köle azadı c) Üç gün peş peşe oruç tutma d) 10 fakiri yedirme e) 10 gün oruç

117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?

a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur

118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?

a) Üç gün oruç tutmalı b) 6 gün oruç tutmalı c) 6 fakiri doyurmalı d) Bir koyun kesmeli e) Hiçbiri

119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?

a) Yemini Münakide b) Yemini Gamus c) Yemini Lağv d) Ağır Yemin e) Bağlayıcı Yemin

120-Cenine karşı işlen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?

a)Nafaka b) Tazminat c) Haciz d) Gurre e) Cizye

121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?

a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.

122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir?

a) Mehri müsemma b) Mehri misil c) Mehri lazım d) Cizye e) Haraç

123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?

a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle

124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir?

a) Lian b) İla c) Zıhar d) Hülle e) Bain talak

125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir?

a) Tefrik b) Muhalea c) Lian d İla e) Hiçbiri

126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır?

a) 3 temizlik süresi b) Üç ay c) 4 ay 10 gün d) 5 ay e) 6 ay
1-Enkarnasyon

2-Eşari

3-Mutezile

4-Abbasiler

5-İmam Malik

6-Zeydiyye

7-Telfik

8-H.Ahmet yesevi

9-Hariciler

10-İmam Ebu Hanife
Pokemonpreacher

22 Şubat 2011 13:21 Düzenle Sil
Hocam güzel sorular sana zahmat güzelde bide cevaplarını yazsan süper olur be hocam.Şimdiden eline sağlık.
mert iven55

22 Şubat 2011 15:26 Düzenle Sil
hocam çok güzel kaliteli sorular Allah razı olsun.ama size zahmet hemen altına doğru cevapları yazarsanız iyi olur
tanerr22

22 Şubat 2011 16:12 Düzenle Sil
11-İcmali İman

12-Tahkiki İman

13-Tekfir

14-Hudus Delili

15-Basar

16-Semi

17-Mikail

18-Hz. Yakup

19-Yazılı şey ve Kitap

20-Tevrat
Pokemonpreacher

22 Şubat 2011 16:18 Düzenle Sil
21-Esbab-ı Vürud

22-Fetanet

23-İrhas

24-Dünya malının bollaşması

25-Ashab-ı Yemin

26-Firdevs (Bu kelime ingilizceye Paradise olarak geçmiştir.)

27-Semi

28-Cebriyye

29-Mutezile

30-Dehriyye
Pokemonpreacher

22 Şubat 2011 16:23 Düzenle Sil
31-İstihsan

32-İcma

33-Sünnet

34-Sedd-i Zerai

35-Mekruh

36-Ruhsat

37-Müctehid

38-Ligayrihi Haram

39-Tenzihen Mekruh

40-Sedd-i Zerai
Pokemonpreacher

23 Şubat 2011 17:09 Düzenle Sil
41-Necaseti hafife

42-Büyük Hades

43-İstinca

44-Maide- 6

45-Muvalat

46-Gözyaşı

47- 1 Vakit

48-72 saat

49-Dua Etmek

50-İstinşak
Pokemonpreacher

23 Şubat 2011 17:12 Düzenle Sil
51-3- 10 gün arası

52-Mezara gider

53-İstihaze

54-Miraçta

55- Farz-ı Kifaye

56-Küsuf

57-Revatib

58-Öğle namazının ilk sünneti

59-Düzenli olarak yapılan

60-Vakit
Pokemonpreacher

23 Şubat 2011 22:07 Düzenle Sil
pokemon preacher hocam Allah razı olsun çok güzel olmuş yalnız cevaplarınıda yazarsan çok daha güzel olacak
gaytan

24 Şubat 2011 08:36 Düzenle Sil
61-Hadesten Taharet

62-45 derece

63-Zelletü’l-Kari

64-Tuma’nine-Kavme

65-Sehiv Secdesi

66-Tadil-i Erkan

67-Sübhaneke Okumak

68-Secdede alnı ile birlikte burnu da yere koymak

69-İtimad

70-Tıval-Evsat-Kısar-ı Mufassal

71-Sıkışık abdest ile namaz kılmak

72-Teressül(irtisal)

73-Muhazatü’n-Nisa

74-Muktedi

75-Müfteriz-Müteneffi

76-Lahik

77-Cemaat

78-Erkek Olmak

79-Hanefi(3) Şafii(40) Hanbeli(40) Maliki(12)

80-Gayri Müekked Sünnet

81-Kuşluk Namazı

82-Hüsuf

83-Berat Gecesi

84-Nisa-101

85-Cemi Takdim

86-Faite(Fevait)

87-14

88-Tedvin

89-Kefen-i Zaruret

90-5/3
Pokemonpreacher

24 Şubat 2011 09:01 Düzenle Sil
91-Hicretten 1.5 yıl sonra

92-İmsak

93-Fidye

94-Bakara 184

95-Fakirlik

96-İtikaf

97-Kardeşine

98-Hicretin 2.yılı

99-Tevbe 60

100-Nakit Para Olması

101-Öşür

102-Rikaz

103-4 koyun

104-Anne-Baba

105-Hicretin 9. yılı

106-İhram

107-Say

108-Farz-Vacip

109-Ziyaret Tavafı

110-İfrad Haccı

111-Hedy

112-Dem-Bedene

113-İhsar

114-Fevat

115-Akika

116-10 fakiri yedirme

117-Zıhar

118-3 gün oruç tutmak

119-Yemin-i Lağv

120-Gurre

121-Kan Hısımlığı

122-Mehr-i Müsemma

123-Muhalea

124-Lian

125-İla

126- 4 ay 10 gün

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.