15

Nisan
2013

Kutlu Doğum Haftası Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  766 Kez Okundu

1-Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

a-Tefsir b-Siyer c- Hadis d- Fıkıh

2-Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

a-Hadari b-Göçebe c-Bedevi d- Ensar

3-Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?

a-Müşrik b-Hanif c-Muhadram d- Sabii

4-Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

a-Beyit b-Divan c-Muallaka-i Seba d-İnşa

5-Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?

a-20 Haziran 571 b-20 Nisan 570 c-24 Haziran 568 d-20 Nisan 571

6-Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?

a-Ebu Lehep b-Ebu Talip c-Haris d- Zübeyr

7-Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

a-Gazve b- Seriyye c- Ficar d-Fiten

8-Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

a-Ümeyye b. Ebi Salt b-Bahira c-Varaka b. Nevfel d-Belam

9-İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

a-Mirac Gecesi b-İsra Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi

10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

a-Daru’l-Erkam b-Suffe c-Daru’n-Nedve d-Kubbe

11-Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?

a-Vakıa b-Nasr c- Zuhruf d-Tebbet

12-Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

a-Habbab b. Eret b-Ebu Fükeyhe c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi

13-Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?

a-Ebu Cehil b-Ebu Lehep c-Velid b. Muğire d-As b. Vail

14-İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

a-Taif b-Yemen c-Suriye d-Habeşistan

15-Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?

a-Hz. Hamza b-Hz. Abbas c-Ebu Talip d-Haris b. Abdülmuttalip

16-Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?

a-Daru’n-Nedve b-Daru’l-Meşvere c-Daru’l-Erkam d-Daru’l-Mütref

17-Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?

a-Ebu Zerr b-Mikdad b. Esved c-Amir b. Füheyre d-Zeyd b. Harise

18-Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?

a-İhya b-Hicret c-İsra d-Burak

19-Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?

a-Hz. Ömer b-Hz. Osman c-Hz. Ebu Bekir d-Zübeyr b. Avvam

20-Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

a-Birinci Akabe Biatı b-Rıdvan Biatı c- Ölüm Biatı d-Cihad Biatı

21-Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir?

a-Muaz b. Cebel b-Ebu Ubeyde b. Cerrah c-Musab b. Umeyr d-Zeyd b. Sabit

22-Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

a-Mescid-i Aksa b-Kabe c-Mescid-i Nebevi d-Kuba Mescidi

23-Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

a-Fatiha Suresi b-Müddessir Suresi 1-5 c-Alak Suresi 1-5 d-Kalem Suresi 1-4

24-Muhammed isminin anlamı nedir?

a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü b-İnsanların sevdiği c-Güvenilen d-Doğru Sözlü

25-Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

a-Hz. Ebu Bekir b-Hz. Ali c-Hz. Zeyd b. Harise d-Hz. Halid b. Velid

26-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır?

a-Mekke b- Medine c- Riyad d- Taif

27-Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?

a-Kevser b- Tin c-Leyl d-Kureyş

28-Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

a-Lat b-Uzza c-Hübel d-Eşnak

29-Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?

a-Ebrehe b-Eryat c-Nemrut d- Haman

30-Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

a-Fatıma Binti Esed b-Şifa Hatun

c-Halime d- Fatıma binti Abdullah

31-Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir?

a-Fatıma b-Ümmü Gülsüm c-Zeynep d-Nesibe

32-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

a-Hılfu’l-Fudul b-Daru’n-Nedve

c-Daru’l-Erkam d- Mele

33-Kabe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir?

a-Haceru’l-Esved b-Makam-ı İbrahim c-Hicr-i İsmail d- Rükni Yemani

34-Fetretu’l-Vahiy ne demektir?

a-Vahyin azalması b-Vahyin başlaması c-Vahyin Bir süre Kesilmesi d-Vahyin Sona Ermesi

35-İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hz. Aişe b-Esma binti Ebi Bekir

c-Ümmü Seleme d-Hz. Hatice

37-Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

a-Safa b-Merve c-Ebu Kubeys d-Hira

38-Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

a-Sümeyye b-Lübeyne

c-Ümmü Ubeys d-Nehdiyye

39-İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir?

a-Hz. Osman b-Talha b. Ubeydullah

c-Hz. Ebu Bekir d-Halid b. Said

40-Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?

a-Maide Suresi b-İhlas Suresi

c-Kevser Suresi d-İnfitar Suresi

41-Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

a-Ubeyde b. Haris b-Cafer b. Ebi Talip

c-Üsame b. Zeyd d-Osman b. Mazun

42-Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir?

a-Ebu Dücane b-Ebu Seleme

c-Sa’d b. Muaz d-Hz. Ömer

43-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?

a-Ayrılık Yılı b-Hüzün Yılı c-Hicran yılı d-Zorluk Yılı

44-Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?

a-Addas b-Esved c-Sevban d-Abdullah

45-Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir?

a-Kalem Suresi b-Bakara Suresi son iki ayet c-Kevser Suresi d-Hicr Suresi 94-95

46-Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?

a-Şakku’s-Sadr b-Şakku’l-Kamer c-İnşirah d-İnşikak

47-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?

a-Rifade b-Sidane c-Einne d-Sikaye

48-Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?

a-Hicretin 1. Yılı b-Akabe Gecesi

c-Mirac Gecesi d-Bisetin 5. Yılı

49-Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?

a-Ümeyyeoğulları b-Mahzumoğuları

c-Haşimoğulları d-Teymoğulları

50-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

a-21 b-25 c- 28 d-30

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.