10

Ocak
2013

Kutlu Doğum Haftası Yarışma Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  2.903 Kez Okundu

 

14-20 NİSAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK OLAN KUTLU DOĞUM HAFTASI MÜNASEBETİYLE ÇAYELİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KURAN KURSLARI ARASI SİYER-İ NEBİ (SAV) BİLGİ YARIŞMASI SORU TESTİ

 

MEKKE DÖNEMİ

SORU-1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap toplumu için söylenemez?
a-İnsanlar putlara taparlardı b-Kabileler halinde yaşarlardı
c-Köle ve kadınlara değeri vermezlerdi d-Okuma-yazma yaygındı

SORU-2- Peygamber Efendimizin miladi takvime göre doğum ve vefat tarihleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-20 Nisan 571-27 Mayıs 632 b-20 Nisan 571-27-Ramazan 632
c-14 Nisan 570-20 Nisan 632 d-01.Ocak 571-20 Nisan 632

SORU-3- Cahiliye devrinde Mekke’de yabancılara yapılan zülme karşı gelmek için bazı insaf sahibi kişiler tarafından “Mekke’de zulmü önlemek, yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemek” için kurulan, Peygamber Eefendimizin yirmi yaşlarında katıldığı ve peygamberlikten sonra da “İslâm’da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine icâbet ederim” diye buyurduğu ittifakın adı nedir?
a-Hudeybiye Anlaşması
b-Hilfu’l-Fudul
c-İttifaku’l-Ebrar
d-Daru’n-Nedve

SORU-4-Hz. Peygamber’in ilk sütannesi kimdir?
a-Hz. Halime b-Süveybe c-Şifa Hatun d-Meryem

SORU-5- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık besleyip karşı çıkan ve hakkında bir süre inen amcası kimdir?
a-Abbas b-Ebu Cehil c-Ebu Leheb d-Ebu Talip

SORU-6- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir.
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-İbrahim d-Hafsa

SORU-7-Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinin hangi kolundandır?
a-Zühreoğulların b-Haşimoğulları c-Sa’doğulları d-Adiyoğulları

SORU-8-Rasulullah (sav)’in nesli (soyu) çocuklarından hangisi ile devam etmiştir?
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-Kasım d- Fatima

SORU-9- İslam’dan önce Kâbe’yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevine ne ad verilirdi?
a-Sikaye b-Rifade c-Hicabe d-Kiyade

SORU-10-Peygamber Efendimiz (sav) gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke’liler O’na “……………… “ diyorlardı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelir?
a-El-Emin
b-Muhammed (sav)
c-Ahmed
d-Nebiyyu’l-Kerim

SORU-11- Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce çocukların belli bir süre çölde yaşayan sütanneye verilmesinin sebeplerinden biri değildir?
a-Mekke havasının ağır olması
b-Çöl havasının çocukların gürbüz yetişmesine sebep olması
c-Fakirlikten dolayı anne-babanın çocuklarına bakamaması
d-Bozulmamış (fasih) Arapça öğrenmeleri.

SORU-12-aşağıdaki şıklardan hangisinde vahyin ilk indiği yıl ve ilk inen süre ayetleri doğru olarak verilmiştir.
a-611-Bakara-15 b-610-Alak-1-5 c-620-Alak 1-5 d-610-İhlas Süresi

SORU-13-Müslümanlar ilk defa hangi olay üzerine Harem-i Şerifte (Kâbe’de) saf olup topluca namaz kıldılar?
a-İlk vahyin inmesinden sonra
b-Hudeybiye Barış Anlaşmasından sonra
c-İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanmasından sonra
d-Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra

SORU-14- Mekke döneminin 10. senesine “Hüzün Yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Müslümanların Mekke’den Habeşistan’a hicret etmeleri.
b- Müslümanların boykot edilmeleri
c-Ebu Talip ile Hz. Hatice anamızın vefat etmeleri
d-Vahyin kesilmesi

SORU-15-Hz. Peygamber’in, biri dışında bütün çocukları Hatice anamızın çocuklarıdır. Mısır Meliki Mukavkıs tarafından Peygamber efendimize hediye olarak gönderilen Mariye anamızdan olma çucuğunun ismi nedir?
a-Zeyneb b-Rukiyye c-Kasım d-İbrahim

SORU-16-Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde Hz. Peygamber’e verilen hediyelerden biri değildir?
a-Beş vakit namaz farz kılındı
b-Bakara süresinin son iki ayeti vahyedildi
c-Ayete’l-Kürsi vahyedildi.
d-Ümmetinden şirk koşmayanların Cennet’e girecekleri müjdesi verildi.

SORU-17-Peygamber Efendimiz (sav)’e vahiy indikten ve insanlara tebliğ etmekle görevlendirildikten sonra ilk önce gizli olarak kendisine en yakın kişileri İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ilk iman edenlerden değildir?
a-Hz. Hatice b-Halit Bin Velid c-Zeyd Bin Harise d-Hz. Ali

SORU-18-Yeryüzünde Allah’a ibadet etmek için kurulan ilk mabed (ibadet yeri) aşağıdakilerden hangisidir?
a-Süleyman Mabedi b-Kabe c-Mescid-i Aksa d-Mescid-i Nebevi

SORU-19- “Kulu Muhammed (s.a.s.)’i, bir gece Mescid-i Harâm’dan, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve görür.”
Yukarıdaki ayet-i kerime hangi olaydan bahsetmektedir?
a-İsra ve Miraç b-Hicret
c-Peygamberimiz (sav)’in Şam yoluculuğu d-Kudüs’ün fethi

SORU-20- İslam’da Allah’a imandan sonra ilk farz kılınan ibadet hangisidir?
a-Abdest b-Zekat c-Oruç d-Namaz

SORU-21-Mekke müşriklerinin işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların hicret etmelerine izin verdi. Müslümanların ilk hicret ettiği yer ve yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?
a-615-Habeşistan b-620-Yemen c-623-Medine d-620-Habeşistan

SORU-22-Rasûlullah (s.a.s.) Hac mevsiminde Mekke yakınlarında kurulan Ukaz, Mecenne, Zülmecâz.. gibi panayırlara gidiyor, oralarda toplanan diğer Arap kabîleleriyle görüşüyor, onlara Kur’ân-ı Kerîm okuyor, Hak Dini tebliğe çalışıyordu. Kureyş’in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışındaki diğer kabileler arasında yayılmasından endişeye düştüler. Müşrikler, gayretlerini boşa çıkarmak, Hz. Muhammed’in sözlerine diğer kabîlelerin değer vermelerini önlemek için efendimize hangi iftirayı attılar?
a-Şairlik b-Sihirbazlık c-Delilik d-Falcılık

SORU-23- “Senetü’l-İbtihac” (sevinç yılı) aşağıdaki olayların hangisinin yaşandığı yıla denir?
a-Vahyin kesilmesinden sonra tekrar başladığı sene
b-Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman oldukları sene
c-Müslümanlara uygulanan boykotun kaldırıldığı sene
d-Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri ile birlikte İslam Dinini kabul ettikleri sene

SORU-24-Hz. Peygamber (sav); “Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin şu emânetleri sâhiplerine ver. Ondan sonra sen de hemen gel” diye emir buyurduğu sahabi kimdir?
a-Hz. Ebubekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Zeyd Bin Harise

SORU-25-Mekke’de Müslümanlar her türlü işkenceye maruz kaldılar. Müşriklerin zulüm ve baskıları dayanılmaz bir hal alınca Müslümanlar, hem İslam’ı rahat yaşamak, hem de insanları daha serbest bir şekilde İslam’a davet etmek için mallarını, çocuklarını ve doğup büyüdükleri Mekke’yi terk ederek Medine’ye göç ettiler. İslam tarihinin en büyük olaylarından biri olan ve Müslümanlar tarafından takvimin başlangıcı olarak esas alınan bu olaya ne ad verilir.?
a-Seferilik b-İsra c-Hicret d-Taif yolculuğu

MEDİNE DÖNEMİ

 

SORU-1- Peygamberimiz (sav) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır.?
a-610-Mekke b-622-Ranuna Vadisi c-620-Mekke d-630-Medine

SORU-2-Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde, dini uğruna, evini-barkını, malını-mülkünü, âilesini, kabîlesini, akrabasını, bütün varlığını Mekke’de bırakarak Rasûlullah (s.a.s.)’in müsâdesiyle Medine’ye göç eden Mekke’li Müslümanlara “……………..” adı verilmiştir. Medine’de Muhâcirleri misâfir eden, onlara bütün imkânları ile yardımcı olan Medine’li Müslümanlara da “……………” denilmiştir.
Yukarı parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Ensar-Muhacirun
b-Hanif-Ensar
c-Muhacir-Müslüman
d-Muhacirun-Ensar

SORU-3-Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra onlar için tehlikeli olan bir çok düşmana karşı mücadele etmek zorunda kaldılar. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Medine’de Mücadele ettiği düşman gruplarından biri değildir.?
a-Hristiyanlar b-Yahudiler c-Münafıklar d-Müşrikler

SORU-4-Rasulullah (sav)’in kendisinin bulunmadığı küçük harp müfrezesine “………………….”, Rasulullah (sav)’in bizzat idare ettiği harekata ise “……………….” denir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Harp-Seriyye b-Seriyye- Savaş c-Seriyye-Gazve d-Gazve-Seriyye

SORU-5- Allah Teâlâ, namazda Kâbe’ye yönelmelerini emretmeden önce Müslümanlar nereye yönelerek namaz kılarlardı?
a-Mescid-i Nebevi b-Arafat dağı c-Mekke d-Beyt-i Makdis (Kudüs)

SORU-6-Aşağıdakilerden hangisi Hicretin ikinci yılında meydana gelen olaylardan biri değildir?
a-Bedir savaşı b-Ramazan orucunun farz kılınması
c-Kıblenin değiştirilmesi d-İçki ve kumarın haram kılınması

SORU-7-Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşrikleri ile yapılan bir savaş değildir?
a-Bedir Savaşı b-Tebük Savaşı c-Uhud Savaşı d-Hendek Savaşı

SORU-8-Müşrikler, Uhud Savaşında elde ettikleri üstünlükten yararlanıp Müslümanları imhâ etmeden savaş alanından ayrıldıklarına pişmân oldular. Aralarında, geri dönüp Medine’yi basmayı konuştular. Rasûlullah (s.a.s.) bu durumdan haberdar olunca, Medine’ye dönüşünden bir gün sonra, Uhud Savaşı’na katılmış olan ashâbını toplayarak Medine’den 16 km. uzaklığa kadar müşrikleri takibetti. Gece olunca, burada 500 kadar ateş yaktırdı. Müşrikler, takib edildiklerini öğrenince, korktular; Medine’yi basma düşüncesinden vazgeçerek, süratle Mekke’ye döndüler.
Peygamber Efendimizin gerçekleştirdiği bu gazveye ne ad verilir?
a-Hamra’ül-Esed b-Bi’r-i Maun olayı c-Sevük Gazvesi Tebük Seferi

SORU-9- Raci olayında Müslüman mürşitlere kurulan tuzak esnasında müşrikler tarafından yakalanmıştı. Mekke’de öldürülmek üzere insanların toplandığı meydana getirildiğinde Ebu Süfyan kendisine yaklaşarak;
-Doğru söyle, hayâtının kurtarılması için, senin yerine Muhammed (s.a.s.)’in öldürülmesini istemez miydin? Demişti.
O hiç tereddüt göstermeden;
-Asla, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı yanında, benim hayâtım hiçtir. Benim kurtulmam için değil O’nun öldürülmesini, Medine’de ayağına bir diken batmasını bile istemem, diye cevap verdi. Bu kuvvetli iman karşısında Ebû Süfyân:
-Gerçek şu ki, hiç kimse, arkadaşları tarafından Muhammed (s.a.s.) kadar sevilmemiştir, demekten kendini alamadı.
Yukarıdaki olayda bahsi geçen sahabi kimdir?
a-asım Bin Sabit b-Hubeyb Bin Adiy c-Zeyd Bin Desine d-Ammar Bin Yasir

SORU-10- Hendek Gazvesi’ne bir çok müşrik ve Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için bu savaşa başka hangi isim verilmiştir.?
a-Ahzap Harbi b-İttifak Harbi c-Kabileler savaşı d-Münafıklar ordusu

SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşmasının bir maddesi değildir.?
a-Müslümanlar bu sene Kâbe’yi ziyâret etmeden dönecekler, ancak bir yıl sonra ziyâret edebilecekler.
b-Mekkelilerden Müslüman olmak isteyenlere Medine’ye göç etme izni verilecek.
c-Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar.
d-Bu anlaşma on yıl geçerli olacak, bu müddet içinde iki taraf arasında savaş olmayacak.

SORU-12-Rasulullah (sav) Hicretin 7. yılında komşu ülke hükümdarlarına elçilerle mektuplar göndererek onları İslam’a davet ettiğinde, bu davete icabet edip Müslüman olan hükümdar kimdir?
a-Gassan Emiri Haris b-Yemame Emiri Hevze
c-Habeşistan Necaşisi Ashame d-Bizans Kisrası Hirakl

SORU-13-Müslümanların Medine’ye hicret etmelerinden sonra topluca Kâbe’yi ilk defa ziyaret ettikleri umreye ne ad verilir ve bu umre kaç tarihinde yapılmıştır.
a-Umretu’l-Kaza-629 b-Ziyaret tavafı-629
c-Vacip Umre-630 d-Farz Umre-632

SORU-14-Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
a-Huneyn Savaşı b-Uhud Savaşı c-Mute Savaşı d-Hendek Savaşı

SORU-15-Huneyn Savaşı’nda elde edilen ganimetlerin çoğunun Mekkelilere verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Peygamber efendimizin kavmi ve akrabaları olmaları.
b-Yeni Müslüman olduklarından dolayı kalblerinin İslam’a ısındırılmak istenmesi.
c-Savaşta üstün başarı göstermeleri.
d-Kısa süre önce fethedilmiş olan Mekke’nin kalkındırılmaya daha fazla ihtiyaç duyması.

SORU-16- İslam Tarihinde Senetu’l-Vufud (Elçiler Yılı), aşağıdaki olaylardan hangisinin vuku bulduğu yıla denir?
a-Peygamber Efendimizin komşu devlet hükümdarlarını İslam’a davet etmek için elçiler gönderdiği yıl.
b-Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerinin Müslüman olmak istediklerini, İslam’ı kabul ettiklerini bildirmek veya İslam esaslarını öğrenmek istediklerine dair Hz. Peygamber’e heyetler gönderdikleri yıl.
c-Huneyn Savaşı’ndan sonra Müslüman olan Havazin Kabilesi üyelerinin, esir edilen ailelerini geri almak için elçiler gönderdiği yıl.
d- Hudeybiye Barış Anlaşması için Mekkeli müşriklerin Medine’ye elçiler gönderdiği yıl.

SORU-17- Mekke fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Bir iki küçük çaptaki çatışma dışında Mekke savaşsız fethedilmiştir.
b-Peygamber Efendimize onca zulüm yapan insanlar Fetih sırasında affedilip serbest bırakılmışlardır.
c-Fetih esnasında İslam’ı kabul etmeyenler öldürülmüşlerdir.
d-Kabe putlardan temizlenmiştir.

SORU-18- Mekkeli Müşriklerdendi. Kuvvetli bir şair olduğundan Peygamber Efendimiz ve İslam’ı karalayıcı şiirler yazardı. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olarak Hz. Muhammed (sav)’i öven ve günümüzde Kaside-i Bürde diye meşhur olmuş nat-ı şerifi yazan sahabi şair kimdir?
a-Ka’b Bin Züheyr b-Amr Bin As c-Ka’b Bin Eşref d-Talha Bin Zübeyr

SORU-19-Münafıkların Kuba Mescidi cemaatini bölmek, Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak amacıyla inşa ettikleri ve Peygamber Efendimizin emri üzerine yıkılan mescidin (caminin) İslam Tarihi’ndeki ismi nedir?
a-Kubbetu’S-Sahra b-Daru’n-Nedve Mescidi c-Mescid-i İfsad d-Mescid-i Dirar

SORU-20-Ezan müminleri namaza ve kurtuluşa davet eden bir çağrıdır. Bu itibarla Peygamber Efendimiz Medine döneminin ilk yıllarından itibaren ezanı okutmaya başlamış ve kıyamete kadar da bu ilahi çağrı okunmaya devam edecektir.
İslam Tarihi’nde ezanı ilk okuyan sahabi kimdir?
a-Abdullah İbn-i Mektum b-Zeyd Bin Harise c-Bilal-i Habeşi d-Hz. Ebubekir.

SORU-21-
Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep,
Medyûn O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi
Medyûndur O Masum’a bütün bir beşeriyet
Yarab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret
Peygamberimiz hakkında yazılan yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir?
a- Necip Fazıl KISAKÜREK b- Mehmet Akif ERSOY
c- Süleyman ÇELEBİ d-Arif Nihat ASYA

SORU-22- ”Meşhur peygamberler, fatihler arasında tarih-i hayatı; Hz. Muhammmed’in tarihi gibi en ince teferruatına kadar, en mevsuk şekilde kayd ve zabt olunan bir kimse gösterilemez”
Yukarıdaki sözlerin sahibi İngiliz bilgini kimdir?
a-Thomas Cariyle b-Walter Scott c-John Davenport d-Prens Bismark

SORU-23-Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce söylediği son söz hangisidir?
a-Ey İnsanlar! Kur’an ve sünnetten ayrılmayınız.
b- Allh’ım! Beni Rafik-i Ala’ya (en yüce dosta) ulaştır
c-. Ya Rabbi! Beni cennetine koy!
d-Benden sonra sakın ayrılığa düşmeyiniz.

SORU-24-Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (sav)’in vefatı üzerine şaşkına dönen ve Peygamber Efendimizin öldüğüne bir türlü inanamayan sahabeyi sakinleştirmek için minbere çıkıp;
-Sizden her kim Muhammed (s.a.s.)’e tapıyorsa, iyi bilsin ki, Muhammed (s.a.s.) öldü. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa, iyi bilsin ki, Allah bâkîdir, asla ölmez,” diye hitap eden sahabi kimdir.
a-Hz. EbuBekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Osman

SORU-25- Rasulullah (sav)’in eşi Hz. Aişe anamıza Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda, O’nun ahlakını nasıl tarif etmiştir?
a-O, üstün bir ahlaka sahipti.
b-O’nun ahlakı Kur’an’dı
c-Ahlakta O’nun eşi ve benzeri yoktu.
d-O’nun ahlakı sünnetti.
Cevap Anahtarı:

 

MEKKE DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI
1-d2- a3-b4-b5-c6-d7-b 8-d 9-a10-a 11-c 12-b 13-d14- c
15- d16- c17-b18-b19-a20-d21-a22-b23-d24-c25-c
MEDİNE DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI.
1-b2-d3-a4-c5-d6-d7-b8- a9-c10-a11-b12-c13-a14-c15-b
16-b17-c 18-a19-d20-c21-b22-C23-b24-a25-b-

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.