1

Nisan
2012

KURBAN-ADAK KURBANI-AKİKA KURBANI

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  945 Kez Okundu

- Kurban kesmek kimlere vaciptir?
Kurbanın sözlük anlamı yakınlık demektir. Dinî kavram olarak kurban; Allah’a yaklaşmak için, belirli günlerde (Kurban bayramının ilk üç günü) ve belirli nitelikleri taşıyan kimseler tarafından kesilen belli hayvandır.
Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, büluğ çağına gelmiş, mukim (yolcu olma-yan) ve dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir. Zenginlikten maksat kurban bayramında temel ihtiyaçlarından başka 80.18 gr. altını veya bu mikdar altın karşılığı parası yahut temel ihtiyaçları dışında mal varlığının bulunmasıdır. Bu durumda olan kimse kurban kesme hususunda dinen zengin sayılır.
- Kurban kesmeden, parasını kurban niyetiyle vermek caiz midir?
Kurbanın rüknü, kurbanlık hayvanın kesilip kanının akıtılmasıdır. Kurbanlık hayvan bizzat veya vekalet yolu ile kesilmedikçe, parasını tasadduk etmekle, kurban vecibesi eda edilmiş olmaz.
121- Kadın kurban kesebilir mi ve kestiği yenilir mi?
Bir Müslümanın, erkek olsun kadın olsun usülüne uygun olarak kestiği hayvanların etleri yenir.
Bu itibarla, Müslüman bir kadının kurban kesmesi caizdir.
- Karı koca bir yıl biri, diğer yıl öbürü şeklinde nöbetleşe kurban kesebilir mi?
Kurban bayramında, akıllı, büluğ çağına gelmiş,
dinen zengin, hür ve mukîm Müslümanlar üzerine kurban kesmek vaciptir. Dinî hükümlere göre, bir aile içinde herkesin malı kendisine aittir, müşterek bir aile malı yoktur. Bu itibarla, yukarıdaki niteliklere göre kurban kesmekle kim mükellef ise, kurbanı o keser. Karı-koca her ikisi de kurbanla mükellef ise, her ikisi de keser. Sadece birisi mükellef ise, mükellef olan keser. Her ikisi de mükellef değiller ise, hiçbiri kesmeyebilir. Mükellef olmadıkları halde imkanlarını zorlayarak kurban kesmek isteyenlere de engel olunmaz.
- Adak kurbanını kesmek için kadının kocasından izin alması şart mıdır?
Adak’ın kelime manası, herhangi bir şeyi yapmaya söz vermektir. Dinî kavram olarak adak;
Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak ve O’na tazimde bulunmak için, yapılması mecbur olmayan namaz, oruç ve kurban gibi farz ve vacip ibadet cinsinden bir şeyi yapmayı nezretmek suretiyle o ibadeti kişinin kendisine vacip kılmasıdır.
Farz veya vacip ibadet cinsinden adanmış olan bir şeyi yerine getirmek vaciptir. Çünkü adak yapan kimse bu hususta Allah’a söz vermiş demektir. (Hac, 29) Bu gibi hükümlerin uygulanmasında ise, kadın ve erkek arasında fark yoktur.
Adakta bulunan kadının, harcama yapmayı gerektiren bir adağını yerine getirmek için kocasından izin alıp almamasına gelince:
İslamî hükümlere göre her fert kendi malı üzerinde, bir başka kişinin iznini almadan dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Bu sebeple evli bir kadın kendi malından kocasının izni olmadan adağını yerine getirir. fakat kendi malı adak kurbanını kesmeye yetmeyecek kadar az olduğu için kocasının malından adak kurbanı kesecek olursa, kocasının iznini alması gerekir.
124- Bir Müslüman kestiği kurban etinden gayri müslimlere verebilir mi?
Kurban kesmek imam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre vacip; diğer müctehidlere göre sünnettir. Bunda esas olan kurbanlık hayvanın ibadet ve kulluk maksadı ile kesilmek suretiyie kanının akıtılmasıdır.
Kurban etinin dağıtılması hususu ise kurban kesmenin rükünlerinden değildir. Kurban etinin zenginlere, fakirlere ve ehl-i kitaptan birisine verilmesi caizdir.
- Akika nedir?
Yeni doğan çocuğun başındaki tüye akika adı verilir. Bir çocuğun doğması üzerine, Cenab-ı
Hakk’a şükür niyeti ile ve Allah rızası için kesilen kurbana da, “Nesike” veya “Akika” kurbanı denir.
Akika kurbanı kesmek mübah ve menduptur.
Akika kurbanı hususunda şu konulara dikkat edilmelidir.
a)Akika kurbanı, çocuğun doğumundan itiba-ren büluğ çağına erinceye kadar olan süre içinde kesilebilir. Ancak, doğumun yedinci gününde kesilmesi daha güzeldir.
b) Kurban olma niteliğine uygun her hayvan, akika kurbanı olarak kesilebilir.
c)Akika kurbanı için çocuğun erkek veya kız olması arasında fark yoktur.
d)Akika kurbanının kesileceği yedinci günde, çocuğun saçlarının kesilmesi ve ağırlığınca altın veya gümüş bedelinin fakirlere dağıtılması da müstehaptır.
e)Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dahil herkes yiyebilir.
AKİKA KURBANI
- Amr b. Şuayb (r.a) babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’e: “Akika nedir?” diye sorulduğunda: “Allah, anne babaya itaatsizliği (ukuk’u) sevmez” buyurdular. -Rasûlullah (s.a.v), ukuk kelimesine benzeyen akika kelimesini kullanmalarından hoşlanmamış olacak ki böyle dediler- Oradakiler senden çocuğumuz olunca kesilecek kurbanı soruyoruz dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Doğan çocuğu için kurban kesmek isteyen kessin, erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun kız için ise tek koyun kessin” buyurdular. (Ebû Davud, Dahaya: 21; Müsned: 6530)
- Abdullah b. Büreyde (r.a) babasından naklederek şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmişti. (Müsned: 21980)
- ERKEK ÇOCUĞU İÇİN AKİKA KURBANI NASIL OLMALI ?
- Selman b. Âmir ed Dabbî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Erkek çocuğu olduğunda kan akıtın, kurban kesin ve ona eziyet verecek şeyleri ondan giderip temizleyin.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Erkek çocuğu doğduğunda birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğunda ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- KIZ ÇOCUĞUNDA AKİKA KURBANI NASIL OLMALI?
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Doğan erkek çocuğu için birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğu için ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- AKİKA KURBANI ERKEK Mİ DİŞİ Mİ OLMALIDIR?
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hudeybiye’de Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım. Kâbe’ye gönderilen kurban etlerinin durumundan soracaktım o esnada şöyle dediğini duydum: “Doğan erkek çocuğuna iki koyun, kız çocuğuna ise bir koyun kesilmelidir. Kesilen koyunun erkek ve dişi olması fark etmez.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Doğan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise tek koyun kesilmelidir koyunların erkek ve dişi olması farksızdır.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Hasan ve Hüseyin için ikişer ikişer koç kesmişti.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
- AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?
- Semure b. Cündüp (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her doğan çocuk kesilen kurbanına rehindir. Doğumun yedinci günü bu akika kurbanı kesilir, başı traş edilir ve ismi konulur.” (Tirmizî, Edahî: 20; Ebû Davud, Dahaya: 18)
AKİKA KURBANI
- Amr b. Şuayb (r.a) babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’e: “Akika nedir?” diye sorulduğunda: “Allah, anne babaya itaatsizliği (ukuk’u) sevmez” buyurdular. -Rasûlullah (s.a.v), ukuk kelimesine benzeyen akika kelimesini kullanmalarından hoşlanmamış olacak ki böyle dediler- Oradakiler senden çocuğumuz olunca kesilecek kurbanı soruyoruz dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Doğan çocuğu için kurban kesmek isteyen kessin, erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun kız için ise tek koyun kessin” buyurdular. (Ebû Davud, Dahaya: 21; Müsned: 6530)
- Abdullah b. Büreyde (r.a) babasından naklederek şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmişti. (Müsned: 21980)
- ERKEK ÇOCUĞU İÇİN AKİKA KURBANI NASIL OLMALI ?
- Selman b. Âmir ed Dabbî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Erkek çocuğu olduğunda kan akıtın, kurban kesin ve ona eziyet verecek şeyleri ondan giderip temizleyin.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Erkek çocuğu doğduğunda birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğunda ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- KIZ ÇOCUĞUNDA AKİKA KURBANI NASIL OLMALI?
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Doğan erkek çocuğu için birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğu için ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- AKİKA KURBANI ERKEK Mİ DİŞİ Mİ OLMALIDIR?
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hudeybiye’de Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım. Kâbe’ye gönderilen kurban etlerinin durumundan soracaktım o esnada şöyle dediğini duydum: “Doğan erkek çocuğuna iki koyun, kız çocuğuna ise bir koyun kesilmelidir. Kesilen koyunun erkek ve dişi olması fark etmez.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Doğan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise tek koyun kesilmelidir koyunların erkek ve dişi olması farksızdır.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)
- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Hasan ve Hüseyin için ikişer ikişer koç kesmişti.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
- AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?
- Semure b. Cündüp (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her doğan çocuk kesilen kurbanına rehindir. Doğumun yedinci günü bu akika kurbanı kesilir, başı traş edilir ve ismi konulur.” (Tirmizî, Edahî: 20; Ebû Davud, Dahaya: 18)

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.