27

Mart
2012

İSLAMİ TEMEL DİNİ BİLGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  523 Kez Okundu

İTİKAD SORU  VE CEVAPLARI

1 – Din nedir ? Dinler kaça ayrılır ?
1- Din : Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak
amacıyla Yüce Allah tarafından Peygamber aracılığı ile gönderilen esaslar bütünüdür.
Dinler başlıca üç kısma ayrılır :
A ) Hak Din : Allah tarafından Peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe
uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelen dindir.
Örnek : İslâm Dinidir.

B ) Muharref Dinler : Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile bildirildiği halde sonradan
insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
Örnek : Hristiyanlık – Yahudilik

C ) Batıl Dinler : İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir.

Örnek : Puta tapıcılık, Satanizm

2- Dinimizin adı nedir ?
2 – İslâm
3 – İslam ne demektir ?
3- İslâm : Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e ( S.A.V ) Allah tarafından gönderilip Peygamberimizin insanlara bildirdiği esasların bütünüdür.

4- Allah katında (geçerli) din hangi dindir? Bu konudaki âyetin mealini söyleyiniz .
4- “Allah katında (geçerli) din şüphesiz İslâm’dır.” ( Ali İmran – 19 )

“Kim İslâm’dan başka dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de
zarara uğrayanlardandır.” ( Ali İmran – 85 )

5- İslam dininin gayesi nedir ?
5 – Getirdiği hükümlerle insanları, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır.
6- İslam dini kaç ana bölüme ayrılır ?
6 – Üç ana bölüme ayrılır:
1) İnanmak ( İnanç )
2) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak ( Amel )
3) İnsanın kendisi ve Rabbi ile,canlı-cansız bütün varlıklarla iyi ilişkilerde olmaktır. ( Ahlak )

7- İslam dininin özellikleri nelerdir ?
7- 1) İslâm son dindir ve evrenseldir.
2) İslâm’ın hükümleri bütün insanlığa gönderilmiştir.
3) İslâm Allah tarafından gönderilen daha evvelki Peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik
eder.
4) Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

8 – Kelime-i Tevhidi okuyup anlamını söyler misiniz ?
8 – Lâilâhe İllallah Muhammedürrasülullah
Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’ın elçisidir.

9 – Kelime-i Şahadeti okuyup anlamını söyler misiniz ?
9 – Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü
Meali: Ben şahitlik ederim ki, Allah’ tan başka ilah yoktur . Yine şahitlik ederim ki,
Hz.Muhammed (S.A.V) onun kulu ve elçisidir.

10 – İman Nedir ?
10 – İman; Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz ( S.A.V) aracılığı ile göndermiş
olduğu bütün esaslara kalben inanmak ve bunu dili ile söylemektir.

11- Âmentü ile bize öğretilen imanın şartları nelerdir ?
11 – 1) Allah’ın varlığına birliğine
2) Meleklerine
3) Kitaplarına
4) Peygamberlerine
5) Ahiret Gününe ( öldükten sonra dirilme )
6) Kadere ( iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratmasıyla olduğuna ) inanmak.
12 – İnanç yönünden insanlar kaç kısma ayrılır ? Açıklayınız.
12 – Dört kısma ayrılır.
1) Mümin : Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in
peygamberliğine kalbi ile inanan ve inancını dili ile söyleyen kimselere denir.

2) Münafık : Allah’ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed (S.A.V)’in
peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığını söyleyen kimseye
denir.

3) Müşrik : Allah’a ortak koşan, birden fazla tanrı olduğuna inanan kimsedir.

4) Kafir: Allah’ın varlığı ve birliğine, Hz. Muhammed ( S.A.V)’in Peygamberliğine
ve getirdiği esaslara kalbi ile inanmayan ve inanmadığını dili ile söyleyen kimseye
denir
13 – Allah’ı nasıl tanıyabiliriz ?
13 – Biz Allah’ı ancak Kitabında ve Peygamber Efendimizin sözlerinde kendisini tanıttığı
gibi tanıyabiliriz. Allah; en yüce varlıktır. O hep vardı ve daima olacaktır.
Birdir ve Benzersizdir. Hiç bir varlık ona benzemez, O hiçbir şeye muhtaç değildir.
Herkes ve Her şey ona muhtaçtır. Evrende ne varsa hepsinin gerçek sahibidir.
Her şeyi görür, bilir ve işitir.
14 – Allah’ın sıfatları kaça ayrılır.
14 – Allah’ın 14 sıfatı vardır.
Bunlardan altı tanesine “zati” sıfatlar. Sekiz tanesine de “subuti” sıfatlar denir.
15- Zati Sıfatlar nelerdir ?
15- 1 ) Vücud : Allah’ü Teala’nın var olması demektir.
2 ) Kıdem : Allah’ü Teala’nın varlığının evvelinin olmaması demektir.
3 ) Beka : Allah’ü Teala’nın varlığının sonunun olmaması demektir.
4 ) Vahdaniyet : Allah’ü Teala’nın bir olması demektir.
5 ) Muhalefetün li’l-havadis : Yarattığı varlıkların hiç birine benzememesi demektir.
6 ) Kıyam binefsihi : Varlığı için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir.
16 – Sübüti Sıfatları nelerdir ?
16 – 1 ) Hayat : Allah’ü Teala’nın diri olması demektir.
2 ) İlim : Allah’ü Teala’nın her şeyi bilmesi demektir.
3 ) Sem’i : Allah’ü Teala’nın her şey i işitmesi demektir.
4 ) Basar : Allah’ü Teala’nın her şeyi görmesi demektir.
5 ) İrade : Allah’ü Teala’nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir.
6 ) Kudret : Allah’ü Teala’nın her şeye gücü yetmesi demektir.
7 ) Kelam : Allah’ü Teala’nın konuşması demektir.
8 ) Tekvin : Allah’ü Teala’nın yaratması demektir.
17 – Allah’ü Teala’nın varlığına ve birliğine Kur’an’ı Kerim’den deliller söyleyiniz ?
17 – İhlas süresi
De ki : “Allah birdir.” Allah samet’dir. ( Herkes ona muhtaç dır ; O,kimseye muhtaç
değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır.Hiç kimse O’na denk değildir ( eşi ve benzeri yoktur. )
18 – Meleklerin özellikleri nelerdir ?
18 – 1) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
2) Yemezler, içmezler.
3) Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
4) Hiç günah işlemezler.
5) Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler.
6) Hızlı ve süratli varlıklardır.
7) Sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez.
8) Daima Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldürler.

19 – Büyük melekler hangileridir? Görevleri nelerdir ?
19 – 1) Cebrâil : Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı mesajları Peygamberlerine ulaştıran melektir.
2) Mikâil : Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir ( Yağmurun yağması – Rüzgarın esmesi
3) İsrâfil : Kıyametin kopması ve insanların tekrar dirilmesinin işareti olan,
mahiyeti bizce bilinmeyen sura üfler.
4) Azrail : Ömrü sona eren insanların canlarını Allah’ın izni ile almakla görevli melektir.

20 – Dört büyük melekten başka Kur’an’ı Kerim’de isimleri geçen meleklerin görevleri
nelerdir?
20 – 1) Kirâmen Kâtibin : İki melektir. Biri insanların sağında iyilikleri, diğeri de solunda
kötülükleri yazar.
2) Münker ve Nekir: Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.
3) Rıdvan : Cennetteki meleklerin başkanıdır.
4) Malik : Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.
5) Hafaza( Koruyucu ) : İnsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden,
kazave belalardan koruyan meleklerdir.

21 – Cin nedir ?
21 – Cin : Allah’ın ateşten yarattığı, yemesi, içmesi ve üremesi insanlar gibi olan, gözle
görülmeyen, iman ve ibadetle sorumlu olan varlıklardır.
22 – Şeytan nedir ?
22 – 1) Şeytan ateşten yaratılmıştır.
2) Gurur ve kibiri nedeniyle Allah’a isyan etmiştir.
3) Cennetten kovulmuş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.
4) Kıyamete kadar yaşayacaktır.
5) Hem kendi cinsinden hem de insanlar ve cinlerden yardımcıları vardır.
6) Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan etmeleri için kışkırtır.
( İnsan topraktan, melek nurdan, cin ve şeytan ateşten yaratılmıştır. )
23 – Vahiy nedir ?
23 – Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla Peygamberlere bildirilen ve
kesinlik ifade eden bilgilerdir.
24- Büyük kitaplar nelerdir ve hangi peygamberlere indirilmiştir ?
24 – 1) Tevrat : Hz. Musa ( A.S )
2) Zebur : Hz. Davut ( A.S )
3) İncil : Hz. İsa ( A.S )
4) Kur’an’ı Kerim: Hz. Muhammed ( S.A.V)’e indirilmiştir.
25 – En son indirilen ve kıyamete kadar değiştirilmeyecek esasları barındıran kutsal
kitabımızın adı nedir ?
25 – Kur’an’ı Kerim
26 – Kur’an’ı Kerim nasıl bir kitaptır?
26 – Kur’an’ı Kerim : Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize 23 yıllık süre
içerisinde, Allah tarafından gönderilen 114 sure, 30 cüzdür.
Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelen,
okunuşu ile ibadet edilen ve mucize olan Allah’ın sözleridir.
27 – Kur’an’ı Kerim nerede ve ne zaman nâzil olmaya (gönderilmeye) başlamıştır?
27 – Kur’an’ı Kerim milâdî 610 yılında Mekke yakınlarındaki Nur dağında Ramazan
ayının 27. gecesi “Oku” emriyle nâzil olmaya başlamış ve 23 senede tamamlanmıştır.
28 – İlk nâzil olan âyetler hangileridir ?
28 – İlk nazil olan âyetler ALAK Suresinin ilk beş âyetidir.
1 – Yaratan rabbinin adıyla oku!
2 – O insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3 – Oku! Rabbin sonsuz ikram sahibidir.
4 – Kalem ile ( yazmayı ) öğreten O’dur.
5 – İnsana bilmediğini O öğretti.

29 – Kur’an’ı Kerim’in gönderilme sebebi nedir?
29 – İnsanların dünya ve ahiret hayatlarını düzene koymak ve onların dünya ve
ahiret mutluluğunu temin etmektir.
30 – Kur’an’ı Kerim’i okumanın fazileti hakkında 3 hadisi Şerifin mealini söyler misiniz ?
30 – 1) Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.
2) Kur’an okuyun, çünkü Kur’an Kıyamet gününde şefaatçi olacaktır.
3) Ümmetimin en şereflisi Kur’an’ı ezberleyip ona hizmet edendir.
31 – Sûre ne demektir? Kur’an’ı Kerim’deki ilk ve son sûre hangileridir ?
31 – Sûre : Kur’an’ı Kerim’in, en az üç âyetten oluşan ve özel isimleri bulunan
bölümleridir. İlk sûre Fatiha, son sûre Nas Suresidir.
32 – Âyet-i Kerime ve Hadisi Şerifi tarif ediniz ?
32 – Âyet: Sûreleri oluşturan bir veya birkaç kelime yada cümleden oluşan Allah sözüdür.
Hadis: Peygamber Efendimizin sözleridir.

33 – Meal nedir? Tefsir nedir?
33 – Meal : Kur’an’ı Kerim’in Arapça’dan başka bir dile çevrilmesidir.
Tefsir: Kur’an’ı Kerim’in mana bakımından geniş izahıdır.
34 – Tilavet Secdesi nedir ?
34 – Kur’an’ı Kerim’de secde âyetleri okunduğu zaman yapılması gereken secdeye
denir. Kur’an’ı Kerim’de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu âyetler özel işaretlerle
belirtilmiştir.
35 – Mushaf ne demektir ?
35 – Kur’an sayfalarının bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline denir.
36 – Kur’an’ı Kerim’in âyetleri, sûreleri ne zaman toplatılmış ve ne zaman çoğaltılmıştır?
36 – Hz. Peygamber’in emaneti olarak bıraktığı yazılı Kur’an sayfaları
Halife Hz. Ebubekir zamanında toplanarak Mushaf haline getirilmiştir.
Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
37 – Peygamber kime denir ?
37 – Allah’ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah’tan vahy yoluyla aldığı emir ve
yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere denir.
38 – İlk ve son peygamber kimlerdir ?
38 – İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (A.S)
Son peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir.
Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup,
artık bir daha Peygamber gönderilmeyecektir.
39 – Peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatlar (özellikler) nelerdir ?
39 – 1) Doğru sözlü olmak ( Sıdk )
2) Güvenilir olmak ( Emanet)
3) Akıllı ve zeki olmak ( Fetanet )
4) Günah işlememek ( İsmet )
5) Allah’tan aldığı mesajları aynen insanlara bildirmek. ( Tebliğ)

40 – Peygamberimizi diğer Peygamberlerden ayıran önemli özellikler nelerdir ?
40- 1) Son Peygamber olması,
2) Getirdiği kitabın ve dini hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması,
3) Diğer Peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluluğa değil, bütün İnsanlara
Peygamber olarak gönderilmesi,
4) Kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilâhî dini tamamlaması ( İslâm )
5) Yaratılmışların en faziletlisi Allah’ın en sevgili kulu olması,
6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
7) Bütün insanlık için en güzel örnek olması.
41 – İnsanlığın yaratılışından bu zamana kadar kaç peygamber gelmiştir?
41 – Kur’an’ı Kerim’in bize bildirdiğine göre, insanlığın yaratılışından bu zamana kadar
Peygamber gönderilmeyen hiçbir toplum yoktur. Yüce Allah emir ve yasaklarını
kullarına iletmeleri için her millete farklı zamanlarda Peygamber göndermiştir.
Fakat bunların sayısını Allah’tan başka kimse bilmemektedir.
Kur’an’ı Kerim’de 25 Peygamberin ismi geçmektedir.
42 – Mucize ve keramet ne demektir ?
42 – Mucize: Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın izni ile
gösterdikleri olağanüstü olaylardır.

Keramet : Allahü Teâlâ’nın sevgili kullarında meydana getirdiği olağanüstü olaylardır.
43 – Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden dört tanesini söyler misiniz?
43 – 1) Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an’ı Kerim’dir.

2) Hicretten 1,5 yıl önce Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi
Aksa’ya yürüyüp (İsrâ) , oradan da göklere yükselmesi ( Miraç ).

3) Eli ile ayı ikiye ayırması.

4) Bir kap su içerisine elini koyup parmakları arasından fışkıran su ile sahabenin abdest
almasını sağlaması,
44 – Bütün Peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar kaç tanedir ve nelerdir?
44 – 1 ) Dini koruma 2 ) Aklı koruma 3 ) Nesli koruma
4 ) Malı koruma 5 ) Canı koruma
45 – Kabir Hayatı ve Kabir nedir?
45 – İnsanın ölümünden kıyamet günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan zamana kabir
hayatı; ve bu zaman içinde bulunduğu yere de kabir denir.
46 – Kıyamet ne demektir?
46 – Sözlükte “kalkmak, dirilmek” anlamlarına gelir.
Dini anlamı ise;
1) Evrenin düzeninin bozulması,
2) Her şeyin alt üst edilerek yok olması,
3) Yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması,
4) Mahşere doğru yönelme.
47 – Kıyamet ne zaman kopacaktır?
47 – Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Müslüman için önemli olan
kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopması ile başlayacak olan sonsuz hayata
gerektiği şekilde hazırlıklı olmaktır.

48 – Ahiret ne demektir?
48 – Kıyamet kopup bütün canlılar öldükten sonra yeniden diriliş ile başlayan sonsuz bir hayattır.
49 – Mîzan ne demektir?
49 – Sözlükte : Tartı anlamına gelir. Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin
(iyilik ve kötülüklerinin) tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüdür.
Tartıda iyilikleri kötülüklerden ağır gelenler kurtuluşa erecek ve cennete gidecek,
kötülükleri iyiliklerinden ağır gelenler ise cehenneme gidecektir.
50 – Sırat ne demektir?
50 – Sırat: Cehennemin üzerine uzatılmış manevi bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden
geçecektir. Mü’minler bu köprüden geçip cennete gidecekler, kafirler geçemeyip
cehenneme gidecektir.
51 – Cennet ne demektir?
51 – Kelime olarak “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelir.
Çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve mü’minlerin içinde ebedi kalacakları ahiret yurdudur.

52 – Cehennem ne demektir?
52 – Kelime olarak “derin kuyu “ anlamına gelir. Ahirette kafirlerin sürekli olarak ,
günahkar mü’minlerin de günahları ölçüsünde geçici olarak cezalandırılacağı azap yeridir.
53 – Tevekkül ne demektir?
53 – Yaptığımız herhangi bir iş için gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra
sonucu Allah’a bırakmaktır.
54 – Hayır ve şer ne demektir?
54 – Hayır: Sözlükte “iyilik ve faydalı iş” anlamlarına gelir; hayır Allah’ın emrettiği, sevdiği,
hoşnut olduğu davranışlar demektir.
Şer : Sözlükte,”kötülük, fenalık ve kötü iş” anlamlarına gelir; Allah’ın yasakladığı ,
hoşnut olmadığı ve beğenmediği davranışlar demektir.
55 – Mezhep ne demektir? Kaç kısımdır?
55 – Mezhep: Gidilecek yol demektir. İki kısımda incelenir:
1) İtikadî mezhepler : Dinî İnanışla ilgili farklı yorumlar.
2) Amelî mezhepler : Dinî uygulama ve davranışlarla ilgili yorumlar.
56 – Ehli sünnet ve Ehli bidat ne demektir?
56 – Ehli sünnet : Peygamber efendimizin yolundan gidenler, O’nun sünnetine uyanlar demektir.
Ehli Bidat : Peygamber efendimizin yolundan gitmeyip kendi keyfi arzularına
göre kural dışı bir yol seçerek yanlış yola gidenlerdir.
57 – Amelî mezhepler kaç tanedir? Söyler misiniz.
57 – 1) Hanefi Mezhebi
2) Şafii Mezhebi
3) Maliki Mezhebi
4) Hanbeli Mezhebi
58 – Mezhepler arasındaki farklılığın amacı nedir?
58 – Hz. Peygamberin sünnetinin farklı şekillerde uygulanmasıdır. Uygulamalar arasındaki
farklılık durumlarında, bazı Müslümanların Peygamberimizin bir sünnetini diğer
bazılarının ise başka bir sünnetini devam ettirme ihtiyacından başka bir şey değildir.
O halde mezhepler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü sahibi olmak gerekir.

Amaç, İslam’da ayrılık değil, zenginlik ve kolaylığın olmasıdır
İBADET SORU ve CEVAPLARI

1- İnsanın dünyaya geliş gayesi nedir?
1- Allah’ı tanımak ve ona ibadet etmektir.

2- İbadet ne demektir?
2- İbadet, Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek ve O’nun bize verdiği nimetlere şükretmektir.

Dinî manada ise; Namaz, oruç, zekat ve hac gibi dinî görevlerimizi kapsamakla beraber Allah’ın
bizden yapmamızı istediği her türlü güzel iş ve davranışı bütün dinî ve ahlâkî görevleri yerine
getirmemizdir.
3- Kaç çeşit ibadet vardır?
3- Üç çeşit ibadet vardır:
1) Beden ile yapılan ibadet ( Namaz kılmak, Oruç tutmak gibi )
2) Mal ile yapılan ibadet ( Zekat vermek gibi )
3) Hem beden hem mal ile yapılan ibadet ( Hacca gitmek gibi )

4- İslâm’ın şartları nelerdir?
4- İslâm’ın şartı beştir:
1- Kelime-i şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek
Bunlar birer ibadet olarak emredilmekle beraber İslâm dininde yapılması istenenler bu ibadetlerle sınırlı olmayıp Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde mevcut olan emir ve yasakların tamamının uygulanması Müslümanlar üzerine bir görevdir.

5- Allah( c.c ) insanları ve cinleri niçin yaratmıştır?
5- Allah( c.c. ) insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler, kendi varlığını, birliğini tanısınlar
ve kulluk vazifelerini yerine getirsinler diye yaratmıştır. Bkz. ( Zariyat Sûresi- 56.ayet)
6- Mükellef kime denir?
6- Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir.

7- Erkek ve kız çocuklarında sorumluluk zamanı ne zaman başlar?
7- 1) Erkeklerde 12-15
2) Kızlarda 9- 15 yaşlarında başlar.

8 – Mükellefin sorumlu olan kişinin bilmesi ve yapması gereken işler nelerdir?
8 – 1) Farz 2) Vâcip 3) Sünnet 4) Müstehâb 5) Mübah 6 ) Haram 7) Mekruh 8) Müfsit

9 – Farz ne demektir?
9 – Dinimizce kesinlikle yapılması emredilen görevlerdir.

10- Farz kaça ayrılır? Açıklayınız?
10- 1) Faz-ı ayın: her mükellefin yapması gereken ibadetlerdir
(Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak gibi)
2) Farz-ı kifâye: Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen farzlardır
(Cenaze namazı gibi).

11- Vacip ne demektir? Açıklayınız?
11- Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen ibadetlerdir.
(Vitir namazı, bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi)

12- Sünnet ne demektir?
12- Peygamber Efendimizin farz ve vacipten başka yaptığı işlerdir
( Farz namazlardan önce ve sonra kıldığımız namazlar gibi).

13- Sünnet kaça ayrılır? Açıklayın?
13- İkiye ayrılır:
1) Sünneti Müekkede: Peygamber Efendimizin sıklıkla yaptığı, pek az terk ettiği ibadetlerdir.
(Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti ve teravih namazı gibi).
2) Sünneti Gayr-i Müekkede: Peygamber Efendimizin bazen yaptığı bazen de terk ettiği sünnetlerdir. (İkindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti gibi).
14- Müstehap ne demektir?
14- İşlenmesinde sevap olan terk edilmesinde günah olmayan şeylerdir
(Nafile namazlar ve nafile oruçlar gibi).
15- Mubah ne demektir?
15 Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeylerdir
(Günlük yaşantımızda oturmak, kalkmak, konuşmak, yürümek gibi).

16- Haram ne demektir?
16- Dinimizde yapılması kesinlikle yasaklanmış işlerdir
( İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek,anne ve babaya karşı gelmek, vb. )
Dinimizce haram olan bir şeyi helal kabul etmek ve savunmak kişiyi dinden çıkarır.

17- Mekruh ne demektir?
17- Yapılması hoş görülmeyen , terk edilmesi istenen şeylerdir.
Sigara içmek gibi
18- Müfsit ne demektir?
18- Başlanmış ibadeti bozan şeylerdir. (Namazda yemek, içmek, konuşmak, gülmek, başkalarıyla
ilgilenmek, oruçlu iken bile bile yemek içmek gibi).
19- İslamın temizliğe verdiği önem hakkında bir ayet-i kerime meali söyler misiniz?
19- “Şüphesiz ki Allah,çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever” ( Bakara Suresi- 222)
20- Abdestin tarifi nedir? Açıklar mısınız.
20- Belirli uzuvları usûlüne göre yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir.

21- Abdestin farzları nelerdir?
21- 1- Yüzü bir kere yıkamak,
2- Dirseklerle beraber kolları bir kere yıkamak,
3- Başın dörtte birini meshetmek,
4- Ayakları topuklarıyla beraber bir kere yıkamak.
22- Abdesti bozan şeyler nelerdir?
22- 1- Vücudun her hangi bir yerinden kan ve irin gibi bir şeyin çıkması,
2- Ağız dolusu kusmak,
3- Küçük veya büyük tuvalet yapmak ve yellenmek,
4- Bayılmak, sarhoş olmak,
5- Namazda yanındaki kişinin işiteceği kadar gülmek,
6- Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak,
7- Tükürdüğü zaman tükürüğünün yarısı veya fazlasının kan olması.
23- Neleri yapabilmek için abdestli olmak gerekir?
23- 1- Namaz kılmak,
2- Kabeyi tavaf etmek,
3- Tilavet secdesi yapmak.

24- Guslün (Boy abdesti) tarifini yapar mısınız?
24- Gusül (Boy abdesti) bedenin her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.
25- Guslün farzları kaçtır?
25- Guslün farzları üçtür:
1- Ağzı yıkamak.
2- Burnu yıkamak.
3- Bütün vücudu yıkamak.
26- Gusül yapmayı gerektiren haller nelerdir? 26 1- Cünüplük hali,
2- Kadınların adet hallerinin sona ermesi,
3- Doğum yapan kadınların lohusalık hallerinin bitmesi.
27-Gusül yapmadan neler yapılamaz?
27- 1- Namaz kılınamaz,
2- Kur’an’ı Kerim okunamaz,
3- Kâbe tavaf edilemez.

28- Teyemmümün tarifini yapar mısınız?
28- Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ,niyetle elleri vurup, yüzü ve kolları mesh etmeye
teyemmüm denir.
29- Teyemmümün farzları kaçtır?
29- Teyemmümün farzları ikidir:
1) Niyet etmek,
2) Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup,
birincisinde yüzü, ikincisinde ise kolları meshetmektir (sıvazlamaktır).

30- Teyemmümü gerektiren haller nelerdir?
30- 1) Abdest alacak veya gusül yapacak kadar su bulunmadığı hallerde,
2) Su bulunduğu halde suyun kullanılması mümkün olmadığı durumlarda,
3) Bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı olduğu hallerde.
31- Namaz ne demektir ?
31- Sözlükte: Dua etmek, övmek ve Allah’ü Tealayı yüceltmek demektir.
Dinde: Tekbir ile başlayıp selam ile tamamlanan ibadet olup, Allah’a karşı saygı ve teşekkür ifadesidir.
32- Namazın önemi ve faydaları nelerdir?
32- 1) İslam’ın şartlarından biridir.
2) Kulu Allah’a yaklaştırır.
3) Cemaatle kılınması ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirir.
4) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.
5) İnsanı tembellikten korur.
6) Hayatı disipline eder.
7) Namaz kılanın bedenen sağlıklı olmasını sağlar.
33 – Kaç çeşit namaz vardır?
33- 1) Farz namazlar (Beş vakit namazın farzları)
2) Vacip namazlar (Bayram namazı ve vitir namazı)
3) Sünnet namazlar (Farz namazların önünde ve sonunda kılınan namazlar)

34- Beş vakit namaz hangileridir?
34- 1) Sabah namazı : İkisi sünnet, ikisi farz olmak üzere dört rekâttır.
2) Öğle namazı : Dördü ilk sünnet, dördü farz ikisi son sünnet olmak üzere on rekâttır.
3) İkindi namazı : Dördü sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekâttır.
4) Akşam namazı : Üçü farz ikisi sünnet olmak üzere beş rekâttır.
5) Yatsı namazı : Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Yatsı namazının arkasından üç rekât vitir namazı kılınır.
Vitir namazı, vacip namazlardandır.

35- Namazın farzları nelerdir?
35- Altısı namaza başlamadan önce, altısı namaz içerisinde yapılması gereken kurallar olmak üzere
12 tanedir.
A – Namaza başlamadan evvel namaz kılanda bulunması gereken kurallar (Namazın Şartları):
1) Hadesten taharet : Abdest almak, gerekiyorsa gusül yapmak,
2) Necâsetten taharet : Namaz kılacak kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı
yerde pislik varsa bunları temizlemesi.
3) Setr-i avret : Örtülmesi gereken yerleri örtmek (Erkeklerde göbek ve diz kapağı ile
beraber örtmek ; kadınlarda el, yüz ve ayak hariç her tarafı örtmek).
4) İstikbal-i kıble : Namazı kıbleye (kâbeye) yönelerek kılmak.
5) Vakit : Her namazı kendi vakti içinde kılmak.
6) Niyet : Namaza başlarken kılacağı namaza niyet etmek

B – Namaza başlanmasından itibaren namaz kılanın uyması gereken kurallar (Namazın Rükünleri):
1) İftitah tekbiri : Namaza başlarken tekbir almak.
2) Kıyam : Ayakta durmak.
3) Kıraat : Namazda Kur’an-ı Kerim okumak
4) Rükû : Namazda eller diz kapağına erişecek şekilde eğilmek.
5) Sucûd : Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak.
6) Kade-i âhire : Namazın sonunda Ettehıyyâtü duasını okuyacak kadar oturmak.

36- Namazı bozan şeyler nelerdir?
36- 1) Namazda konuşmak.
2) Namazda bir şey yemek veya içmek
3) Namazda birine selâm vermek veya birinden selâm almak.
4) Namazda göğsünü kıbleden çevirmek.
5) Namazda abdestin bozulması.
6) Namazda Kuran’ı mânası bozulacak şekilde yanlış okumak
7) Namazda kendi işitecek kadar gülmek.

37- Sehiv Secdesi nedir?
37- Namaz içerisinde yanılma secdesidir.
38- Sehiv Secdesini gerektiren haller nelerdir?
38- Namaz içinde : Namazın Farzlarından birini unutarak geciktirmek
NamazınVaciplerden birini unutarak geciktirmek veya unutarak terk etmek.
39- Sehiv Secdesi nasıl yapılır?
39- Namazın son oturuşunda yalnız Ettehiyatü okunarak sağ tarafa selâm verildikten sonra :
“ Allah’ü Ekber ” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “ Sübhâne Rabbiye’l – âlâ ” denilir. Sonra “Allah’ü Ekber ” denilerek oturulur,tekrar “ Allah’ü Ekber ” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “ Sübhâne Rabbiye’l – âlâ ” söylenir ve “ Allah’ü Ekber ” diyerek oturulur. Bu oturuşta, “ Ettehiyatü, Allahümme salli,Allahümme bârik ve Rabbenâ Âtinâ …” duaları okunarak önce sağa,sonra sola selâm verilir.Buna Sehiv Secdesi denir.
40- Hasta olan kişi namazı nasıl kılar?
40- Ayakta duramayacak kadar gücü olmayan kişi namazı oturarak kılar. Buna gücü yetmiyorsa
yatıp ima ( baş işareti) ile namazını kılar. Başı ile işaret ederek namazı kılmaya gücü yetmeyenler
namazını sonraya bırakır.
41- Yolcu Namazı nedir ve nasıl kılınır?
41- Orta yürüyüşle 18 saatlik ( yaklaşık 90 km ) bir yere gitmek için köyünden kasabasından çıkan
kimselere misafir ( yolcu ) denir. Yolcu,dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar.
Sabah namazının iki rekat farzı ile akşam namazının üç rekat farzını ve vitir namazını tam olarak
kılar.Yolculuk sırasında vakit müsait ise,isteyen sünnetleri kılabilir.

42- Cuma namazı ne zaman kılınır ve kimlere farzdır?
42- Cuma namazı Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.
Erkek olanlara, kör, kötürüm ve yatalak hasta olmayanlara, hür ve serbest olanlara,
yolcu olmayanlara farzdır.
Kadınlar Cuma namazı kılabilirler. Kıldıkları takdirde öğle namazını kılmaları gerekmez.
43- Cuma namazı kaç rekâttır?
43- Cuma namazı 10 rekâttır:
4’ü ilk sünnet,
2’si farz,
4’ü son sünnet.

44- Teravih namazı nedir?
44- Ramazan ayında ve yatsı namazından sonra vitir namazından önce 20 rekât olarak
kılınan sünnet bir namazdır.

45- Müslümanların yılda kaç dini bayramı vardır?
45- İki dini bayramı vardır.
1) Ramazan Bayramı
2) Kurban Bayramı

46- Bayram Namazı kimlere vaciptir ve kaç rekattır?
46- Cuma namazı farz olan kimselere,bayram namazını kılmak vaciptir.Bayram namazı iki rekattır.
Cemaatle kılınır.Bayram namazlarında ezan okumak, kamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi
sünnettir ve namazdan sonra okunur.
47- Camilerimize girerken nelere dikkat etmeliyiz?
47- 1) Soğan sarımsak gibi kötü kokulu şeyler yememeliyiz.
2) Temiz elbise ve çoraplarımızla girmeliyiz.
3) Yüksek sesle konuşarak başkalarını rahatsız etmemeliyiz
4) Cep telefonlarımızı kapatmalıyız.

48- Teşrik tekbirini okuyunuz.
48- Allâhü Ekber Allahü Ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber Allâhü Ekber ve lillahil hamd.

49- Teşrik tekbiri ne zaman okunur?
49- Kurban bayramının bir gün öncesi olan Arefe gününün sabah namazından başlayarak,
bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakitte farz namazların hemen
arkasından okunması vaciptir.

50- Oruç ne demektir?
50- Tan yerinin ağarmasından akşam namazına kadar geçen süre içerisinde ibadet niyetiyle
Allah rızası için yeme, içme ve karı koca ilişkilerinden uzak durmak demektir.

51- Oruç kimlere farzdır?
51- Oruç; Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır.

52- Oruç tutmanın faydaları nelerdir ?
52- 1) İnsanın ahlâkını güzelleştirir.
2) Merhamet ve yardım duygularını geliştirir.
3) Nimetlerin kıymetini öğretir.
4) Sabırlı olmayı öğretir.
5) İnsana, duygularına ve iradesine hakim olmayı öğretir.

Öğrenilecek kelimeler: Mukabele, Kadir gecesi, İftar, İftar duası İmsak, Teravih namazı,Ramazan Bayramı

53- Oruç çeşitleri nelerdir?
53- A-Farz olan oruçlar:
1) Ramazan ayında tutulan oruçlar,
2) Zamanında tutulamayan Ramazan ayı oruçlarının kazası,
3) Keffaret orucu ( Ramazan ayında bilerek bozulan orucun cezası).
B-Vâcip olan oruçlar:
1) Adak orucu,
2) Başlanmış nâfile orucun bozulması durumunda tutulması gereken oruç.
C – Nâfile oruçlar: Pazartesi, Perşembe ve aşûre günleri tutulan oruçları gibi.

54- Kimler oruç tutmayabilir ?
54- 1) Yolcular,
2) Hamile veya küçük çocuğunu emziren hanımlar,
3) Oruç tutmaya gücü yetmeyecek kadar yaşlanmış kimseler,
4) Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar,
5) Açlık veya susuzluktan dolayı öleceğinden,beden ve ruh sağlığının bozulacağından endişe
edenler.
55- Orucu bozan şeyler nelerdir ?
55- 1- Bilerek yemek içmek,
2- Bilerek cinsi ilişkide bulunmak,
3- Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak,
4- İftar vakti girmediği halde iftar oldu zannederek orucunu bozmak,
5- İmsak vakti geçtiği halde daha vakit var zannederek yemeye içmeye devam etmek.
56- Orucu bozmayan şeyler?
56- 1) Unutarak yemek içmek, (Hatırladığı anda bırakır)
2) Ağıza gelen balgamı yutmak,
3) İstemeyerek kusmak,
4) Kulağına su kaçmak,
5) Kan aldırmak,
6) Dişlerin arasında kalan nohut tanesinden küçük şeyleri yutmak,
7) Başkasına kötü söz söylemek, gıybet etmek gibi yanlış davranışlar orucu bozmamakla
beraber orucun sevabını azaltır.
57- Zekât ne demektir, kimler verir?
57– Zekat ; Dini ölçülere göre zengin olan Müslümanların yılda bir defa malının ve parasının kırkta
birini fakir olan Müslümanlara vermesidir.
Zekât, dinî ölçülere göre zengin olan Müslümanlar tarafından her sene verilir.

58- Din yönünden kimler zengin sayılır?
58- Asli ihtiyaçlarından ve borçlarından başka dinimizin belirttiği zenginlik ölçüsünde mal veya
paraya sahip olan kimseler zengin sayılır.
59- Zekat kimlere verilir?
59- 1) Dinen zengin sayılmayan kişilere,
2) Malı mülkü hiç olmayanlara,
3) Borçlulara,
4) Parası olmayan yolculara,
5) Allah rızası için; dinî, ülkesi, milleti uğruna savaşanlara.
60- Zekât kimlere verilmez?
60- 1) Ana babaya, büyük anne ve büyük babaya,
2) Çocuklara ve torunlara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Karı koca birbirlerine zekât veremez.
61- Sadaka nedir, açıklayın?
61- Sadaka; İmkanı olanların, Allah’ın rızasını kazanmak maksadı ile başkalarına yardım da
bulunmalarıdır.
62- Fıtır sadakası (Fitre) nedir, açıklayın?

62- Fitre ise; Ramazan ayında , bayram namazına kadar fakirlere verilmesi gerekli olan para veya
maldır.
63- Hac ne demektir?
63 – Mekke şehrindeki Kabe’ yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri hac zamanında
usulüne uygun olarak ziyaret etmeye denir.
64- Hac kimlere farzdır?
64- 1) Müslüman olanlara,
2) Akıl sağlığı yerinde olanlara,
3) Ergenlik çağına gelenlere,
4) Hür olanlara,
5) Hacca gidiş ve dönüş masraflarını karşılayacak kadar varlıklı olanlara farzdır.
65- Kurban nedir? Kimler kurban keser?
65- Kurban: İbadet niyetiyle belli bir vakitte, şartlarını taşıyan bir hayvanı (koyun, keçi, sığır,
manda, deve) Allah rızası için kesmektir. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir,
vâciptir. Müslüman olanlar, akıl sağlığı yerinde olanlar, ergenlik çağına erenler, hür
olanlar, yolcu olmayanlar, zenginlik ölçüsünde paraya veya mala sahip olanlar
kurban keserler.
66- Yemin nedir? Yemin etmek neyi gerektirir?
66- Yemin: Söze kuvvet kazandırmak amacıyla Allah’ın adını anmaktır (Vallâhi, billâhi gibi).

1) Yanlışlıkla söylenen yemine keffaret gerekmez
2) Bile bile yalan yere yapılan yemin tövbe etmeyi gerektirir.
3) Gelecekte bir işi yapacağına veya yapmayacağına dair yapılan yemin, yerine
getirilmezse keffareti gerektirir.
Keffaret:
Böyle yemini bozanlara on fakiri giydirmek veya on fakire birer fitre miktarı para vermektir. Bunları yapacak kadar parası olmayanların arka arkaya üç gün oruç tutması gerekmektedir.

SİYER SORU ve CEVAPLARI

1- Siyer-i Nebî ne demektir?
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?
2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde
dünyaya gelmiştir.

3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?
3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.

4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir?
4- Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME

5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?

5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud
6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?

6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.

7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ?
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice kimdir ?
8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.
2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.
4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir?
9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma

10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?

10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar kimlerdir?
11- Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir
Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise

12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?

12- Ebû Leheb
Ebû Cehil
Velid b. Muğire
Ümeyye b. Halef
Utbe b. Rebia
As b. Vail

13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?
13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla
14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ?
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla
hüzün yılı denir.

15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S)
vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına
yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir.
16- 1) Beş vakit namaz.
2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )
3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe Kimdir ?
17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?
18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine
denir.

19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?
19- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok
zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı
kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki
Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.
20- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır?
20- Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan
Eyüp semtin de bulunmaktadır.
21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
21- Kuba Mescidi

22- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?
22- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde
kılınmıştır.
23- Muhacir ve Ensar kime denir?
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.

24- Sahabe Kime denir?
24- Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.

25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir?
25- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan
SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.

26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar hangileridir?
26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat
bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:

1) Bedir Savaşı (624)
2) Uhud Savaşı (625)
3) Hendek Savaşı (626)

27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir?
27- Allah’ın adını yüceltmek,
Düşman saldırılarını önlemek,
Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır

28- Mekke kaç yılında fethedildi? Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu?

28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.

29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi) nerededir?
29- Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.

30- Veda haccı ve Veda hutbesi hakkında bilgi veriniz ?
30- Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır.
Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini
okumuşlardır.

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER
1) İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır.

2) Bütün insanlar eşittir.

3) İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır.

4) Emanetler sahibine verilmelidir.

5) Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır.

6) Kan davaları kaldırılmıştır.

7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir.

8) Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.

9) Bütün Müslümanlar kardeştir.

10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır.

31- Peygamber Efendimiz kaç yılında, nerede ve kaç yaşında vefat etti ?
31- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.
32- Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir?
32- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya
gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
33- Aşere-i Mübeşşere kime denir ?
33- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.
34- Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır.
34- 1) Hz. Ebu Bekir 2) Hz. Ömer 3) Hz. Osman 4) Hz. Ali
5) Hz. Zübeyr b. Avvam 6) Hz. Abdurahman b. Avf 7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
8) Hz.Said b. Zeyd 9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah 10) Hz.Talha b. Übeydullah
35- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sırayla söyler misiniz?
35- 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl
2) Hz. Ömer : 10 yıl
3) Hz. Osman : 12 yıl
4) Hz. Ali : 5 yıl

AHLÂK SORU ve CEVAPLAR

1- Ahlâk nedir ?
1- Ahlâk: İnsanın ruhuna, kişiliğinde yerleşen alışkınlıklardır.
2 Kısma ayrılır:
1) Güzel ahlâk
2) Kötü ahlâk

2- Güzel ahlâk nasıl tanımlanır ?
2- Allah’ın ve Hz. Peygamber’in emir ve tavsiye ettiği, diğer insanların da yapılmasından hoşnut
olduğu iyi, güzel, hareket ve sözlere denir. (Büyüklere saygı göstermek, güler yüzlü, doğru sözlü
olmak, canlılara merhamet etmek gibi).
3- Kötü ahlâk nasıl tanımlanır ?
3- Allah’ın yasak ettiği, Peygamberimizin razı olmadığı, insanların zarar gördüğü kötü işlere, çirkin
söz ve davranışlara kötü ahlâk denir (yalan söylemek, hırsızlık yapmak gibi).

4- En güzel ahlâk örneğimiz kimdir?
4- Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’dir.
Ahzab sûresinin 21. âyetinde:
“Allah Resûlünde sizin için ( uyulması gereken ) en güzel örnek vardır” buyrulmaktadır.

Hz. Aişe’ye Peygamberimizin güzel ahlâkı sorulduğunda şöyle cevap verdi:
“O’nun ahlâkı Kur’an idi.”
5- Ahlâkî görevlerimiz kaça ayrılır?
5- İslâm dininde ahlâkî görevlerimiz başlıca altı kısma ayrılır:
1) Allah’a, Peygamberimize ve Kuran’a karşı görevlerimiz
2) Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz
3) Ailemize karşı görevlerimiz
4) Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz
5) Bütün insanlara karşı görevlerimiz
6) Canlı ve cansız çevremize, doğaya karşı görevlerimiz
6- Allah’a karşı görevlerimiz nelerdir?
6- 1) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
2) İbadet vazifelerimizi yerine getirmek.
3) Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak.
4) Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak.
5) O’nun adını saygı ile anmak.
6) Verdiği nimetlere şükretmek.
7- Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?
7- 1) O’nun en son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak.
2) O’nu çok sevmek, ismi anıldığında salavât-ı şerife okumak.
3) Sünnetlerini uygulamak.
4) Güzel ahlâkını kendimize örnek almak.

8- Kuran’a karşı görevlerimiz nelerdir?
8- 1) Kur’an’ı Kerim’in en son kitap olduğuna inanmak.
2) Usulüne uygun olarak okumak.
3) Manasını anlamaya çalışmak.
4) Okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
5) Yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak.
9- Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
9- İkiye ayrılır:
A) Bedenimize karşı görevlerimiz:
1) Dengeli ve helalinden beslenmek.
2)Sağlıklı beslenmek.
3)-Temiz olmak.
B) Ruhumuza karşı görevlerimiz:
1) Ruhumuzu yanlış inançlardan temizlemek.
2) Faydalı bilgilerle donatmak.
3) Kötü düşünce ve huylardan arındırmak.
4) Güzel huylarla süslemek.
10- Ana babamıza karşı görevlerimiz nelerdir?
10- 1) Onlara iyilikte bulunmak.
2) Onları söz ve davranışlarımızla incitmemek (Öf bile dememek)
3) Geçim sıkıntısı içerisinde iseler yardımda bulunmak.
4) Bir yere giderken izin almak.
5) Onlara karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak.
6) Yaşlandıklarında bakımlarını üstlenmek.
7) Öldüklerinde onları rahmetle anmak.
8) Öldüklerinde dostlarını ziyaret etmek.
11- Anne ve babaların çocuklara karşı görevleri nelerdir?
11- 1) Doğduklarında güzel isim vermek.
2) Ruh ve beden yönünden sağlıklı yetiştirmek.
3) Haram lokma yedirmemek.
4) Onları sevmek ve her zaman yakın ilgi göstermek.
5) Güzel örnek olmak.
6) İyi bir eğitim vermek.
7) Dinin ve ahlâkın kurallarını öğretmek.
8) Bu kurallara uygun yaşamalarını sağlamak.
9) İyi bir meslek kazandırmak.
10) Evlenme çağına gelince evlendirmek.
12 – Eşlerin birbirine karşı görevleri nelerdir?
12 – 1) Din ve ahlâk ölçülerine göre yaşamaları için birbirlerine yardımcı olmalılar,
2) Birbirlerinin kazançlarını tutumlu kullanmalı, israf etmemeliler,
3) Çocukların eğitim ve öğretimiyle birlikte ilgilenmeliler,
4) Birbirlerine karşı saygı ve sevgi ile hareket etmeli, tavırlarında nazik ve yumuşak olmalılar,
5) Birbirlerinin huzur ve mutluluğuna katkı sağlamalılar.

13 – Hısım ve akrabalara karşı görevlerimiz nelerdir ?
13 – 1) Onlara sevgi ve saygı göstermek,
2) Zaman zaman ziyaretlerine gitmek,
3) Uzakta olanların mektup ve telefonla, hal ve hatırlarını sormak,
4) Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
5) Sıkıntılı anlarında yanlarında olmak.

14- Komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
14- 1) Selamlaşmak,
2) İyi geçinmek,
3) Haklarını gözetmek,
4) İyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak,
5) Davetlerine katılma
6) Hastalandıklarında ziyaret etmek,
7) Cenazelerine gitmek.
Gıybet, dedikodu ve alay etmemek
9) Dargınları barıştırmak.

15- Bir Müslüman, diğer bir Müslüman’ın öldüğünü (Hakkın Rahmetine kavuştuğunu) duyduğu
zaman ne demesi gerekir.

15- “İnnâ Lillahi ve İnnâ İleyhi Râciun”( Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz ), Allah Rahmet etsin
demesi gerekir.

16-Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın hapşırdığını duyduğu zaman ne demelidir?
16-Hapşıran, Elhamdülillah
Duyan, Yerhamükümüllah (Allah merhamet etsin)
Hapşıran, Yehdina ve Yehdikümullah (Allah size ve bize doğru yolu göstersin)
17- Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
17- 1) Vatanımızı sevmek,
2) İç ve dış düşmanlarımıza karşı vatanımızı korumak, savunmak,
3) Vatanımızın gelişmesi için eğitim ve iş alanlarında daha çok çalışıp daha verimli olmak,
4) Yıkıcı ve bölücü davranışlardan uzak durmak, böyle davrananları uyarmak,
5) Kamu mallarını korumak.
18- Şehitlik ve gazilik nedir? Şehitlikle ilgili bir âyet meali söyleyiniz.
18- Allah yolunda din,vatan ve millet uğrunda savaşırken ölenlere ŞEHİT,
sağ kalanlara GAZİ denir. “Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz; aksine onlar
diridirler ama siz farkında değilsiniz” ( Bakara Suresi – 154 )

19- Müslüman olmayanlara karşı görevlerimiz nelerdir?
19- 1) Onlarla insani ilişkiler içerisinde bulunmak,
2) Mallarına, canlarına ve ırzlarına dokunmamak,
3) Dinimizi ve kültürümüzü tanıtmak, fakat onların inançlarına ve değerlerine saygılı olmak,
4) Hak ve özgürlüklerine zarar vermemek.

20- Topluma karşı görevlerimiz nelerdir?
20- 1) Başkalarının can, mal, ırz ve namusunu mukaddes bilip korumak,
2) Büyüklere saygı küçüklere merhamet göstermek
3) Kendisi için istediğini başkası için de istemek,
4) İnsanların kusurlarını araştırmamak ve alay etmemek ,
5) Başkalarına yardım etmek,
6) Kamu mallarını korumak,
(Toplu taşıma araçlarına zarar vermemek ,
Cami ,okul ,park ve bahçe gibi ortak kullanım araçlarını kirletmemek)
7) Hiç kimseye zarar vermemek,
21- Hayvanlara, bitkilere ve doğal çevreye karşı görevlerimiz nelerdir ?
21- 1) Hayvanlara eziyet etmemek, onları korumak,
2) Doğal güzellikleri korumak, onlara zarar verecek davranışlardan sakınmak,
3) Denizleri, gölleri ve ırmakları kirletmemek,
4) Yolda ve çevrede insanlara zarar ve eziyet veren, kötü görünüm sergileyen şeyleri
ortadan kaldırmak,
5) Çöpleri sokaklara, rast gele yerlere atmamak ve tükürmemek
6) Bu kurallara uymayanları uyarmak ve eğitmek.

22- İslâm ahlâkına uygun şekilde yaşayan Müslümanlarda hangi özellikler bulunur?
22- 1) İman esaslarına şüphesiz olarak kalbiyle inanır, diliyle söyler.
2) İbadetlerini Allah’ın emrettiği, Peygamberimizin gösterdiği şekliyle yapar.
3) Anne babasına saygı gösterir.
4) Bütün Müslümanları kardeş olarak bilir.
5) Yalan söylemez. yalancı şahitliği yapmaz.
6) Sözünde durur, emanete hıyanet etmez.
7) Eliyle diliyle kimseyi incitmez.
8) Görevlerini yerine getirmekten kaçınmaz.
9) Dargınları barıştırır, koğuculuk yapmaz.
10) İyi insanlarla arkadaşlık yapar.
11) Büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterir.
12) Dinimizin yasakladığı faiz içki, kumar, hırsızlık ve dolandırıcılıktan kaçınır.
13) Kendisine kötülük edenlere kin beslemez.
14) İhtiyaç sahiplerine yardım eder.
15) Hiç kimseye karşı küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmaz.
16) Ümitsizliğe düşmez, sabırlı olur.
17) Sigara alkol ve uyuşturucu madde kullanmaz.
23- İslâm dininde yasak olan şeyler nelerdir?
23- 1) Allah’a ortak koşmak, 2) Ana babaya itaatsizlik etmek,
3) Haksız yere insan öldürmek, 4) Emaneti korumamak.
5) Başkalarının malına el uzatmak, ırz ve namusuna saygısızlık yapmak,
6) Alkollü ve uyuşturucu madde kullanmak7) Kumar oynamak, tefecilik ve faizcilik yapmak,
Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek 9) İftira etmek, 10) Yalan şahitliği yapmak,
11) Hırsızlık, dolandırıcılık ve kapkaççılık yapmak12) Başkalarıyla alay etmek, kötü lakap takmak 13) Verdiği sözde durmamak, 14) İki yüzlü olmak,15) Kendini büyük görüp başkalarını hiçe saymak, 16) Malını ve parasını israf etmek 17) İbadetlerini veya başka işlerini gösteriş için yapmak,
18) Başkalarının kusur ve eksiklerini araştırmak, onları toplum arasında küçük düşürmek,
19) Haksızlığa ve kötülüğe yardım etmek,

GENEL KÜLTÜR
SORU ve CEVAPLARI
1 – Vatan nedir ?
1 – Üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşanılan uğrunda can verilen ve kan dökülen toprağa vatan
denir. Vatan sevgisi kutsaldır ve imandandır.
2 – Bayrak nedir ?
2 – Bir ülkenin, bir milletin, özgürlük ve bağımsızlığının sembolüdür.
3 – Ülkemizde din hizmetlerini yürüten kurum hangisidir ?
3 – Diyanet İşleri Başkanlığı.
4 – Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman kim tarafından kurulmuştur?
4 – 3 MART 1924’te Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.
5 – İlk Diyanet İşleri başkanı kimdir ?
5 – M . Rıfat BÖREKÇİ
6 – Şu anki Diyanet İşleri Başkanı kimdir ?
6 – Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
7 – Diyanet İşleri Başkanının görevleri nelerdir ?
7 – 1) İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
2) Din konusunda toplumu aydınlatmak,
3) İbadet yerlerini yönetmektir.
8- Müftü kimdir ve görevi nedir ?
8- İl ve ilçelerde din işlerine bakan yöneticidir. Cami ve Kur’an Kursları’ndaki faaliyetlerin
yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar. Halkı din konularında bilgilendiren makamdır.
9-Vaiz ve Vaize kimdir ? Görevleri nelerdir.
9- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen, daha çok camilerde halkı din konularında
aydınlatmak için konuşmalar yapan görevlilerdir.
10- Kur’an Kursu öğreticisi kimdir ve görevi nedir ?
10- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an Kurslarında görevlendirilen öğreticilerdir.
Görevleri:Kur’an-ı Kerimi ve dini bilgileri usulüne uygun olarak uygulamalı öğretmektir.
11- İmam kimdir ve görevi nedir ?
11- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde görevlendirilen, namaz kıldırmak ve halkı
din konularında aydınlatmak üzere çalışan görevlilerdir
12- Müezzin kimdir ve görevi nedir ?
12- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde görevlendirilen, ezan okumak ve diğer
vazifeleri yapmakla sorumlu olan kimsedir.
13- Cami ne demektir. Bölümleri nelerdir?
13- Cami “toplayan” anlamına gelir. Müslümanların öncelikle namaz kılmak, ayrıca başka sosyal
faaliyetler de yapmak için bir araya geldikleri mekandır.
Bölümleri Minare, Mihrap, Minber, Kürsü ve Müezzin Mahfelidir.
1) Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı, kıble duvarındaki girintili yer.
2) Minber: İmamın Cuma ve bayram namazlarında hutbe okuduğu merdivenli yer.
3) Mahfel: Caminin giriş ve yan bölümlerinde bulunan asma kat.
4) Kürsü: Vâizin üzerine oturup vaaz verdiği yüksek yer.
5) Minare: Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için,camilerde ,müezzinin ezan okuduğu bir veya
birkaç şerefesi olan yüksek ve ince yapı.
6) Alem : Türk –İslam sanatında cami,medrese,türbe gibi kubbeli yapıların,minare Külahlarının ve
sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler.
14- Dinimizde mübarek sayılan günler hangileridir ?
14- Ramazan bayramı, Kurban Bayramı, Cuma Günü ve Arefe günleri.
15- Kutsal gecelerimiz hangileridir ?
15- 1) Mevlit Kandili (Peygamber Efendimizin doğum gecesi;
Hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan gece)
2) Regaip Kandili (Recep ayının ilk Cuma gecesi)
3) Miraç Kandili (Peygamberimizin ( s.a.v ) miraca çıktığı gecedir; Recep ayının 27. gecesi).
4) Beraat Kandili ( Şaban ayının 15. gecesi)
5) Kadir Gecesi (Kur’an’ı Kerim’in Peygamberimize gönderilmeye başlandığı gece;
Ramazan ayının 27.gecesi)
6) Perşembeyi Cumaya bağlayan gece
7) Ramazan ve Kurban bayramı geceleri.
16-Na’t-ı Şerif nedir ?
16- Hz.Muhammed (s.a.v) i övmek üzere yazılan şiirlere denir.
17- Mevlit nedir ve kim tarafından yazılmıştır?
17- Büyük Türk âlim ve şairi Süleyman ÇELEBİ tarafından yazılan, Peygamber efendimize
duyduğu engin muhabbetten dolayı doğumunu üstünlüğünü ve mucizelerini dile getiren değerli
esere denir.Mevlit okumak, okutmak, dinlemek Türk Milleti’nin Peygamber Efendimize olan
engin sevgi ve bağlılığının ifadesidir.

18- Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki fark nedir ve hicri takvimi kim başlatmıştır ?
18- Hicri takvim; Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç
kabul eden ve aya göre hesap edilen takvimdir.Hz.Ömer ( r.a. ) başlatmıştır.
Miladi takvim ; Hz.İsa’nın (a.s.) doğumuyla başlar,güneşe göre ayarlanmıştır.
19- Hicri yılbaşı hangi ay ile başlar.
19- Muharrem ayı ile başlar.
20- İslâm’da ruh çağırma var mıdır ?
20- İslâm’da ruh çağırma yoktur. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra dünya hayatına geri geleceği
inancı İslâm dinine aykırıdır. Ruh çağırma seansları dinde yeri olmayan ve insan psikolojisine
zarar veren eylemlerdir. Müslüman bu tür şeylere itibar etmez.

21- Hûrafe nedir? Halk arasında yaygın olan hûrafeler nelerdir ?
21- Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve
davranışlardır. Halk arasında yaygın olan bazı hûrafeler şunlardır:
1) Falcılık,
2) Yıldız, burç falı,
3) Kabirlere ip, bez bağlamak, mum yakmak,
4) Nazar boncuğu takmak,
5) Bazı eşya ve hayvanları uğursuz saymak,
6) Akşam tırnak kesmeyi kötü görmek,
7) Bazı günlerde başlayan işlerin sonu gelmeyeceğine, zararlı olacağına inanmak.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.