13

Ağustos
2013

Hac İbadeti İle İlgili Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  488 Kez Okundu

1-Hac kelimesi sözlükte; Saygı duyulan büyük ve önemli bir yere yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek.
Bir fıkıh terimi olarak hac; İmkânı olan Müslümanların Belirlenmiş zaman içinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dini görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.
2-Hac ibadeti; Hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma-ı ümmet ile sabittir. Haccın farz oluşunun Kur’an’daki delili şu ayetlerdir:
“Gücü yetenlerin Haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” (Al-i İmran; 97)
“İnsanlar arasında Haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler” (Hac; 27)
3-Hac ayları: Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür.
Şafii: Zilhiccenin 10. Günü Hac aylarına dâhil değildir.
Maliki: Zilhicce ayının tamamı Hac aylarına dâhildir.
4-Hac menasikinin yapıldığı mekânlar; Metaf, Mes’a, Arafat, Müzdelife ve Mina’dır.
Hac Günleri:
5-Eyyam-ı malumat (Belirli günler): Zilhicce’nin ilk 10 günüdür. Tervife, Arafe ve Kurban günleri bunlardandır.
6-Eyyam-ı Teşrik (Teşrik tekbirlerinin alındığı günler): Arefe günü (9 Zilhicce) sabahından Bayramın dördüncü (13 Zilhicce) gününe kadar 5 gündür. Beş vakit namazın farzlarından sonra tekbir alınan günlerdir.
7-Yevm-i Teriye (Terviye günü): Zilhicce’nin 8. Günüdür. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke’de kılıp güneş doğduktan sonra Mina’ya çıkmaları ve geceyi Mina’da geçirmeleri sünnettir.
8-Yevm-i Arefe (Arefe günü): Zilhicce’nin 9. Günüdür. Haccın en önemli rüknü olan Vakfe Arafat denilen bölgede bu gün yapılır.
9-Yevm-i Nahr (Kurban kesme günü): Zilhicce’nin 10. Günüdür.
10-Eyyam-ı Nahr (Kurban kesme günleri): Zilhicce’nin 10. 11. ve 12. Günleridir. Hacılar bu günlerde Mina’da bulunduğundan bunlara “Eyyam-ı Mina” (Mina günleri) de denir.
11-Hükmü itibarıyla Haccın çeşitleri:Farz Hac,Vacip Hac,Nafile Hac
12-Edası itibarıyla Haccın çeşitleri:İfrad Hac,Temettu Hac,Kıran Hac
13-Haccın Müstakil Farzları:
-Hanefi:İhrama girmek – Şart,Arafat’ta vakfe yapmak –Rükün,Kâbe’yi tavaf etmek -Rükün
Şafii:İhrama girmek,Arafat’ta vakfe yapmak
Kâbe’yi tavaf etmek,Say yapmak,Saçları tıraş etmek veya kısaltmak,Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymak.
MALİKİ-HANBELÎ:İhrama girmek,Arafat’ta vakfe yapmak,Kâbe’yi tavaf etmek,Say yapmak.
14-Haccın Müstakil Vacipleri,
-Hanefi:Say yapmak,Müzdelife’de vakfe yapmak,Şeytan taşlamak,Saçları tıraş etmek veya kısaltmak,Veda tavafı yapmak
-Şafii-Hanbeli:İhrama mikattan girmek,Cemrelere taş atmak,Müzdelifede vakfe yapmak,Bayramın 1, 2 ve 3.Günlerinde Mina’da gecelemek,Veda tavafı yapmak
-Maliki:Telbiye,Müzdelife’de gecelemek,Tıraş olmak veya saçları kısaltmak,Eyyam-ı teşrikte Mina’da gecelemek
15-Haccın Müstakil Sünnetleri:Kudüm tavafı
Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
Arefe gecesi Mina’da gecelemek,Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek,Bayram günlerinde Mina’da kalmak (Diğer mezheplere göre vaciptir)

16-İhramın Farzları:Niyet,Telbiye
17- Hac için afaktan (Mikat dışından) gelenler için ihrama girecekleri belli yerler vardır ki, bunlar beş yerdir. Bunların her birine “Mikat” denir. Çoğulu “Mevakıt” dır. Bunlar: “Zülhuleyfe, Zati Irk, Cuhfe, Karn, Yelemlem” denilen yerlerdir. Bu yerlere gelmeden önce ihrama girebilirler. Öyle ki, Süveyş yolu ile hacca gidenler
18- Mekke şehri çevresinde belli bir sahaya “Mekke Haremi, Harem Bölgesi” denir. Bu bölgenin dışında olup mikatlara kadar uzayan sahaya da “Hill” adı verilir.
Hill Bölgesinin Mekke’ye en yakın yeri, batı tarafından üç-dört mil uzaklıkta bulunan “Ten’îm” adındaki yerdir.Hill sözü, ihrama son vermek manasına da kullanılır.

19-Hac için bir bedel tutmaya, “İhcac” denir. Böyle kendi yerine başkasını gönderen kimseye de, “Âmir”; “Menûb, Mahcücün anh” denir.
20-İhsar, lûgatta, bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasınadır. Din deyiminde: “Hac için ihrama girmiş bir kimsenin, Arafat’da vakfe ile Ziyaret tavafından alıkonması, Umre için ihrama girmiş olanın da tavafdan engellenmesi” demektir. Bu şekilde engellenen kimseye “Muhsar” denir.
21-Haccın Farz Olmasının Şartları:Müslüman olmak,,Ergenlik çağına ulaşmış olmak,,Akıllı olmak,,Hür olmak,
Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak.
İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.
22-Haccın Edasının Farz Olma Şartları:Vücudun sıhatte olması,,Yol emniyetinin bulunması,Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması.Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması,Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.
23-Haccın Sıhhatinin Şartları
İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek) Zaman (Zilhicce ayı) Mekân (Kâbe ve Arafat)
İslâm. (Yani müslüman olmak)
24-İhram, kişinin kendini geçici kaygı ve bağımlılıklardan kurtarışının sembolüdür
25-Arafat vakfesi, insanın dünyaya ayak basışını ve kıyamette Allah’ın huzurunda bekleyişini hatırlatır.
26-İhram sözlükte “haram etmek, kendini mahrum bırakmak” anlamına geldiği gibi, “tâzim edilmesi gereken zamana veya mekâna girmek ve bunlara saygı duymak” anlamına da gelir.
27-Harem Bölgesi. Mekke ile etrafında, bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgedir.
28-Hil Bölgesi. Hil bölgesi, Harem bölgesi ile Mîkat yerleri arasındaki yerlerdir. Bu bölgede ikamet edenlere Mîkatî veya Hillî denir. Hillî, Hil bölgesinde yaşayan kişi anlamındadır. Mîkatîler gerek hac gerek umre için Harem bölgesine girmeden bulundukları Hil bölgesinde ihrama girerler.

29-Âfâk Bölgesi. Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere Âfâk denir. Hil bölgesi dışından doğrudan Mekke’ye veya Harem bölgesine gelenlerin ihramsız geçmemeleri gereken beş nokta, Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bunlardan her birine “mîkat”, bu noktaların sınırladığı ve Hil bölgesi dışında kalan yerlere de “Âfâk” ve bu yerlerde yaşayan insanlara da Âfâký denir ki uzaklardan gelen anlamındadır.
30-Arafat Vakfenin Yeri. Vakfenin yeri, Arafat bölgesidir. Arafat bölgesinin Mekke tarafındaki sınırı, “Urene vadisi”dir. Urene vadisi dışında Arafat bölgesinin her yerinde vakfe yapılabilir. Bu vadi Arafat bölgesinden değildir. Burada bulunan “Nemîre Mescidi”nin kıble (kuzeybatı) tarafından bir kısmı da vakfe yerinin dışında kalmaktadır.

31-Arafat Vakfenin Zamanı. Zilhiccenin 9. arefe günü zeval vaktinden yani güneşin tepe meridyeni üzerine geliş vaktinden bayramın ilk günü “fecr-i sâdık” denilen tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar geçen süredir.
32-Cem`-i takdîm: Arefe günü Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması sünnettir. Buna cem`-i takdîm denir.
33-Tavaf Çeşitleri:Ziyaret tavafından başka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sünnet ve nâfile başka tavaflar da vardır. Ancak hepsinin sıhhat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli aynıdır.
Hacla ilgili olarak “kudüm tavafı”, “ziyaret tavafı” ve “vedâ tavafı” olmak üzere üç tavaf vardır. Umrede yapılan tavafa ise umre tavafı denir. Bunlar ilgili yerlerde açıklanmıştır. Hac ve umre ile ilgili olmayan diğer tavaflar ise şunlardır:
1. Nezir Tavafı. Tavaf etmeyi adayan kişinin, nezrini yerine getirmesi vâciptir. Bunun için zaman belirlenmişse, belirlenen zamanda, zaman tayini yapılmamışsa uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilir.
2. Tahiyyetü’l-mescid Tavafı. Bir mescide girildiğinde kılınması sünnet olan tahiyyetü’l-mescid yerine, Mescid-i Harâm’a her girildiğinde hürmeten ve mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak müstehaptır. Buna selâmlama tavafı anlamında tahiyyetü’l-mescid tavafı denir. Hac veya umre gereği yapılacak olan tavaf bunun yerini tutar.
3. Tatavvu Tavafı. Mekke’de bulunulan süre içinde hac ve umre ile ilgili olarak yapılan tavaflar dışında, fırsat buldukça yapılan nâfile tavaflardır. Diğer ibadetler gibi, başlanılmış olan nâfile bir tafavın bitirilmesi de vâcip olur. Uzak yerlerden gelmiş olan kimselerin nâfile tavaf yapmaları, Mescid-i Harâm’da nâfile namaz kılmalarından efdaldir. Hac mevsimi dışında Mekkeliler için de hüküm aynıdır.
34-İlk Tehallül. Hanefî mezhebinde, cinsel ilişki dışındaki ihram yasaklarının kalkmasını sağlayan ilk tehallül ancak saçların tıraş edilmesi veya kısaltılması ile olur. İlk tehallülün gerçekleşmesi için tertibe uymak gerekmediği gibi daha önce taş atma ve kurban kesme nüsüklerini yapmış olmak da gerekmez. Bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan sonra tıraş olmakla ilk tehallül gerçekleşir ve cinsel ilişki dışındaki bütün ihram yasakları kalkar. Fakat Akabe Cemresi’ne taş atmak, kurban kesmek, hatta ziyaret tavafını yapmakla -tıraş olmadıkça- ne ilk ne de ikinci tehallül gerçekleşir. Şâfiîler’e göre ilk tehallül taş atma, tıraş olma veya ziyaret tavafından herhangi ikisini yapmakla; Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise Akabe Cemresi’ne ilk günkü taşları atmakla gerçekleşir.
35- İkinci Tehallül. İkinci tehallül cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkması demektir. İlk tehallülden sonra ziyaret tavafının da yapılmasıyle olur. Şayet henüz tıraş olmadan ziyaret tavafı yapılmışsa, tıraş olmakla ilk ve ikinci tehallül her ikisi birden gerçekleşir. Hanefîler dışındaki diğer üç mezhepte, ikinci tehallül için ziyaret tavafından başka sa`yin de yapılmış olması gerekir. Çünkü onlara göre sa`y vâcip bir nüsük değil, haccın rükünlerindendir.

36-Umre, ihrama girerek tavaf ve sa`y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır.
37-Umrenin Farz ve Vâcipleri:Hanefîler’e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa`y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptirHac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir.
38-MENASİK: Hac ve Umre’nin edasıyla ilgili farz ,vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir. 39-TEHLİL:”La ilahe illallah…”lafzıyla başlayan Allah’a olan tevhid inancının ifade edilişidir. 40-TEKBİR:”Allahüekber…”lafzıyla başlayan ve Allah’ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.. 41-TAVAF:Hacer-i Esved köşesi hizasından niyetle başlayarak, Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşe yürüyerek güç yetiremeyenler, diğer imkanları kullanarak da yapabilirler. 42-ŞAVT:Tavaf’daki bu dönüşlerden her birine şavt denir.
43-IZTIBA:Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurmalarıdır.
44-İSTİLAM:Tavaf’a başlarken ve Tavaf esnasında her bir şavt’ta Hacer-i Esved’i selamlamaya verilen isimdir.
45-TAVAF NAMAZI: Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her Tavaf’tan sonra kılınan iki rekat vacip namazdır.
46-SAY: Safa’dan başlayıp Merve’de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile de yapabilirler.
47-MİKAT: Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınıra verilen isimdir.Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya müslümanları Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelirken bu sınırlarda ihrama girerler.
48-HERVELE: Erkeklerin say yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.
49-HALK ve TAKSİR: Umre’nin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine “Halk” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan az miktarda kestirmeleri ihramdan çıkmaları için yeterlidir.
50-KABE: Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah ( cc) katında dünyanın en kıymetli yeridir.
51-HACER İ ESVED: Kabe’nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz.Muhammed (S.A.V) tarafından cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.
52-MÜLTEZEM KAPISI:Kabe’nin kapısına verilen isimdir. Hacer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da Mültezem denmektedir.
53-RÜKN-Ü YEMANİ:Kabe’nin güney köşesi olup tavaf esnasında Hacer-i Esved?e gelmeden önce istilam edilen yerdir.
54-KİSVE:Saf ipekten dokunan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kabe örtüsüdür.
55-HATİM / HİCRİ İSMAİL:Kabe’nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara “Hatim” denir. Bu duvarla Kabe arasındaki boşluğa ise “Hicri İsmail” denir. Burası Kabe’nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.
56-MAKAM-I İBRAHİM:Hz. İbrahim(A.S)’ın Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir.
57-ZEMZEM: Allah ( cc)’ın, Hz. Hacer ve oğlu Hz.İsmail’e ihsan ettiği ve kaynağı Kabe’nin yanında bulunan suyun adıdır.
58-SAFA VE MERVE: Kabe’nin doğu tarafında yaklaşık 350m mesafeli, Sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.
59- CEM-İ TEHÎR Birincisinin vakti çıktıktan sonra, iki vaktin namazını birlikte kılmaktır. Hac’da, bayram gecesi Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vakti girdikten sonra birlikte kılmak vâciptir.
60- CEMRELER Mina’da birbirine birer ok atımı uzaklıkta “3″ taş kümesi (cemre) vardır. Bunlar:
• Akabe Cemresi (Cemre-i Akabe veya Cemre-i Kübrâ): Halk arasında “Büyük Şeytan” denir.
• Orta Cemre (Cemre-i Vüstâ): Halk arasında “Orta Şeytan” denir.
• Küçük Cemre (Cemre-i Ûla): Halk arasında “Küçük Şeytan” denir.

Şeytan taşlama, (remy-i cimâr) bu üç cemre’ye yapılır.
61- CİNÂYET Hac’da cezâyı gerektiren fiil ve davranışlara “cinâyet” denir.
62- DEM Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana “dem” adı verilir.
63- FEVÂT Süresi içinde Arafat vakfesine yetişememek, vakfenin vaktini kaçırmak demektir.
64- FİDYE İbadette yapılan kusur ve noksanların tamamlanması için ödenen cezâlara “fidye” denir.
65-MUHRİM İhrâma giren kimseye ihramlı olduğu sürede “muhrim” denir.
66-İZÂR Belden aşağıya dolanan peştemal gibi örtüye “izâr” denir.
67-RİDÂ Belden yukarıya örtülen havlu ve benzeri örtüye “ridâ” denir.
HAC TERİMLERİ

HAC, kasdetmek ,yönelmek manasına gelir. Kabe ve civarında bulunan kutsal yerleri, özel vakitler içerisinde usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken görevleri yerine getirmeye denir. Hicretin 9. Yılı Medine’ de farz kılınan Hac,Farziyyeti;Kitap,Sünnet ve icma ile sabittir. Ali İmran Suresi’nin 97.Ayetinde:Yoluna gücü yetenlerin evi(Kabe) Hac ve ziyaret etmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.
MEŞAİR:Hac menasikinin diğer bir adıdır meşair.
NÜSÜK:Tavaf,Say,Vakfe,Şeytan taşlama,Kurbam kesme,İhram gibi olan Hac fiillerine denir.
KABE: Mescidi Haram denilen Camii Şerif’in ortasında,yaklaşık 13m. yüksekliğinde 12m. boyunda ve 11m genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.
HATİM:Kabe’nin Kuzeybatı duvarının (Rükn-i Iraki ile Rükn-i Şami arası) karşısında,zeminden 1m. Kadar yüksek 1,5m. Kalınlığında yarım daire şeklinde duvardır.
HİCRİ İSMAİL:Hatim duvarı ile Beytullah arasındaki boşluğa denir.(Hicri Kabe veya Hatıra da denir).
KABE KAPISI:Kabe’nin Kuzeydoğu duvarında (Rükn-i Haceri Esved ile Rükn-i Iraki arasında) zeminden 2m. Kadar yükseklikte Kabe kapısı vardır.
MÜLTEZEM:Haceri Esved ile Kabe kapısı arasında ki bölüme denir.
HACERİ ESVED:18-19cm kutrunda,kırmızımsı esmer,parlak bir taştır.Hz.İsmail(a.s) tarafından Ebu Kubeys dağından getirilen bu taş,tavafa başlama noktasıdır.Bu taşı istilam ederek Hacca başlamak sünnettir.
MAKAMI İBRAHİM:Hz.İbrahim(a.s) Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı Hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yere denir.
KABE’NİN KÖŞELERİ; 1).Rükni Haceri Esved(Doğu köşesinde) 2).Rükni Yemani(Güney köşesinde)3).Rükni Şami(Batı köşesinde) 4).Rükni Irak(Kuzey köşesinde)
NOT: Harem bölgesinin sınırlarını Cebralin rehberliğiyle Hz.İbrahim belirlemiş,sınırları daha sonra Hz peygamber tarafından belirlenmiştir. Belirlenen yerler ise kabeye en yakın olan Tenim ve Ci’rane dir.
HACCIN KISIMLARI;
1).Farz Hac 2).Vacip H ac 3).Nafile Hac
HACCIN EDA ŞEKİLLERİ;
1).İfrad 2)Temettü 3)Kıran
HAC AYLARI;
1)Şevval Ayı 2)Zilkade 3) Zilhicenin ilk 10 günü
EYYAMI MALUMAT:Zilhiccenin ilk 10 günüdür.Terviye,Arefe ve Kurban günleri bunlardandır.
EYYAMU MADUDAT:Sayılı günler demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp Bayramın 4.gününü ikindi namazına kadardır.
TERVİYE GÜNÜ:Zilhicenin 8.günüdür.Arefe gününün bir önce ki günüdür.
AREFE GÜNÜ:Zilhiccenin 9.günüdür..
EYYAMI MİNA:Mina’da şeytan taşlama günüdür.
AFAKİ:Mekke’nin etrafında ki Mikat denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikamet eden kimselerdir.
MEKKİ:Mekke ve Mikat sınırları içerisinde ikamet eden kişilere denir.
MİKAT:Mekkeye gelenlerin ihramsız geçemeyecrkleri bölgeye denir.
HAREM BÖLGESİ: Mekke etrafında,bitkileri koparılmamak ve hayvanları avlanmamak üzere sınırları belirlenmiş bölgeye denir.
HARAMEYN:İki harem anlamına gelen kelime Mekke ve Medine anlamına gelir.
HİLL BÖLGESİ:Harem bölgesi ile mikat sınırları arasında kalan yerdir.” İHRAM:Hac veya Umre niyetiyle,diğer zamanlarda helal olan bir kısım fiil ve davranışları,kişinin kendisine belirli bir süre için kendisine haram kılmasıdır.Bu esnada erkekleri büründükleri Rida ve İzar denilen iki parça örtüye de halk arasında ihram denilmektedir.İhram Niyet ve Telbiye ile olur.
MUHRİM: İhrama giren kimseye ihramlı olduğu sürece muhrim denir.
TEHALLÜL:Belirli görevleri yaptıktan sonra ihramdan çıkmaya denir.
MÜZDELİFE:Arafat ile mina arasında kalan bölgedir.
Hükmü VACİPTİR.
MEŞAR-İ HARAM:Müzdelifede kuzeh dağı üzerinde olan bir tepedir.
MİNA:Müzdelife ile Mekke arasında harem sınırları içinde bir bölgedir.
CEMRELER:Minada şeytan taşlama yerleridir. Buna Remy-i cimar da denir.
BÜYÜK CEMRE:Cemre-i akabe
ORTA CEMRE:Cemre-i vusta
KÜÇÜK CEMRE:Cemre-i ula
MESCİDİ HARAM:Mekke’de ortasında kabe bulunan camidir.
MESCİDİ AKSA(Beyti Maktis):Kudüs’te bulunan camidir.
Mescidi Aksay’ı Davut oğlu Sülayman inşa etmiştir.Diğer adı bet hamük taştır.
MESCİDİ NEBEVİ:Medine’de bulunan içinde Efendimiz( S.A.V) bulunduğu camidir.
RAVZA-İ MUTAHHARA:Mescidi Nebevi’nin içinde peygamberimizin mübarek kabri ile mimberi arasında ki yerdir.
MESCİD-İ KUBA:Medine’de kuba’da bulunan camidir.
İHSAR:Hac ve Umre için ihrama girmiş kimsenin,Hac ve Umreyi tamamlamadan ihramdan çıkmasıdır.
FEVAT:Arafat vakvesine belirli zamanda yetişememek,vakfenin vaktini kaçırmak demektir.
HACCI MEBRUR:Makbul olan Hac demektir.
İHCAC:Hac için bedel tutmaya denir.
KUBBE-İ HADRA:Mescidi Nebevi’deki Efendimiz (s.a.v)’in üzerindeki yeşil kübbedir.
İSTİTAAT:Hac ibadetini yapabilmek için beden ve mali imkanın yeterli düzeyde bulunmasına literatürde,yapabilme,güç yetirebilme anlamına gelir.
MES’A:Safa ile Merve arasında say yapılan yere denir.
TAVAF:Kabenin etrafında yedi defa dönmektir.
TAVAF NAMAZINI TERKETMENİN CEZASI; Tavaf namazını terk eden kişi , her rekat için ayrı ayrı sadaka-i fıtır verir.L
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ:1).Nezir Tavafı 2).Tahiyatü’l-ül Mescid Tavafı 3)Tatavvu
ŞAVT:Kabe tavaf edilirken her bir dönmeye denir.
Yedi şavt bir tavaftır.
SA’Y:Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelmektir.
VAKFE:Arafat ve Müzdelifede durmaktır. Hükmü vaciptir.
IZDIBA:İhramın örtünülen parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp,sol omuz üzerine atmaktır.
REMEL:Tavafın ilk üç dönüşünde süratli ve dik yürümektir.
TEYAMÜN:Tavafı Kabe’nin sağından yapmak demektir.
EBTAH:Hacıların, veda tavafından önceki gün,Mekke ile mina(muhassab)arasında konaklayarak burada ,ögle,ikindi,akşam ve yatsı namazlarını kıldıkları biraz istirahat edip, sabaha karşı veda tavafı için Mekke’ye hareket ettikleri düzlüktür.Buraya bahta veya hasba denir.
HERVELE:Sa’y’da iki yeşil direk arasını süratle yürümektir.
EYYAMI MİNA:Mina günleri demektir. Mina günleri zilhicce ayının 10,11,12. günlerdir.
CİNAYETÜL HAC:Hac yasakları demektir.
CİDAL:Başkalarıyla tartışmak ,hakaret ve kavga etmek anlamına gelir.İhram yasaklarından biridir.
YEVMİ NAHR:Kurban kesme günüdür.
HEDY:Allah’u Teala’nın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir yasağa kefaret olmak için Harem Bölgesinde kesilmek üzere götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurbana denir.
UHDİYE:Kurban bayramı dolayısıyla kwsilen kurbanlara denir.
TEŞRİK: Et kurutmak ,suya kandırmak , gördüğü rüya üzerine düşünmek demektir.
DEM:Koyun cinsinden olan kurbana denir.
BEDENE:Deve,sığır cinsinden olan kurbana denir.
DEM-İ ŞÜKRAN:Şükür kurbanı demektir.
DEM-İ CÜBRAN:Ceza kurbanı demektir.
İLK TEHALLÜL:Hanefi mezhebinde,cinsel ilişki dışında ki ihram yasaklarının kalkmasını sağlayan ilk tehallül ancak sacların traş edilmesi veya kısaltılması ile olur.Bayramın ilk günü fecr-i sadıktan sonra traş olmakla ilk tehallül gerçekleşir.
İKİNCİ TEHALLÜL: İlk tehallülden sonra ziyaret tavafının da yapılmasıyla olur.
NOT: Peygamber efendimiz ömründe sadece bir kez hac yapmıştır.
UMRE
Umre,ihrama girerek tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Hanefi ve Maliki mezhebine göre ömürde bir kez umre yapmak sünnettir.Niyet ve telbiye ile yapılır.
UMRENİN ZAMANI: Umre için herhangi bir belirli zaman yoktur.Ramazan da yapılması daha uygundur ve menduptur. Ancak,arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.
NOT: Türkiyeden gidenler Ten’im de ihrama girerler.Bugün burada Hz. Aişe mescidi bulunmaktadır.
UMREDE NELER YAPILMAZ;
1).Arafatta vakfe yapılmaz,
2).Müzdelifede vakfe tapılamaz,
3).Remy-i cimar yapılamaz,
4). Kurban kesilmez,
MUTEMİR:Umre yapan kimseye yarı hacı anlamında mutemir denir.

KAYNAKLAR:

-Diyanet Hac Rehberi ,

-Diyanet Yeterlilk ve Seviye Tespit
Sınavları kaynak kitabı,

-Diyanet İLMİHAL 1.Cilt,
-Din Görevlisi MBST Yeterlilik Sınavı Başucu Kitabı
HAC SINAVINA HAZIRLIK
1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrat
2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?Süneni Hüda, Süneni Zevaid
3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?Muhammed B. İshak
4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrad
5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir? İcma
7.İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK
8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?Kıyas
10.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?Şemail
12.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
13.Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?Berat Kandili
14.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
15-Zilhisabahı ccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?Cezası yoktur. Sünnettir.
16.Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?Sünnet
17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? Hüda Sünneti
18-Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?Cezası yoktur.Sünnettir.
19-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
20-Sıfatı Nefsiyye Nedir?Vücud
21- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir? İrhas
22-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
23.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?Vacip
24-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
25-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?Peygamberliğin 5.yılında
26.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Arefe günü gece yarısından itibaren
27-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?Adab-ı Müaşeret
28.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Arefe günü gece yarısından itibaren
29-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?Peygamberliğin 5.yılında
30.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Arefe günü gece yarısından itibaren
31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?Hicri 7 Miladi 628
33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?Vacip
35-Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?Teyamün
36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?Yazılı şey ve kitap37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?ezan
38. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?Teyamün
39. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?Teyamün
40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?Addas
41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?Tavafın vaciplerinden
42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?Müjde, talim, öğretici
43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?Tavafın vacipleri
44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?Berre
45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?Neml
46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?Tavafın vacipleri
47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?Muvâlat
48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik ifade eden sıfatları hangisidir?Sübuti sıfatlar
49- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?Sakıfetü beni saide
50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?Muvalat
51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?Sigar nikahı
52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?muvalat
53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?Teşrii irade
54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?iztıba
55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz
56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?Birincisi vacip, ikincisi farz
57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?Birincisi vacip, ikincisi farz
58.Remel hangi tavaflarda yapılır?Sonunda say yapılacak tavaflarda
59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?Kerramiyye
60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?Hicri 3/ miladi 625
61.Remel hangi tavaflarda yapılır?Sonunda say yapılacak tavaflarda
62-Abdestin vacipleri nelerdir?yoktur
63.Remel hangi tavaflarda yapılır?Sonunda say yapılacak tavaflarda
64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?Harici
66- Hazreti Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi
67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?Eyyamı bid
69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
70.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?İlk şavt olmaz
71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?meunet
72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
Şeyma
73.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?İlk şavt olmaz
74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?Mün’akit
75.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?İlk şavt olmaz
76.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?Va’d, Vaid
78.Revatib nedir?Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler
79.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?Tekvin
82- Mekke kaç yılında fethedildi?630
83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?Huruc bi sunihi
85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?tabiiyyun
87.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir? Sünnet
88.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir? Sünnet
89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?Harem i şerif
90.Galiz avret neyi ifade eder?Cinsel organ , makat
91.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir? sünnet
92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?Haber götüren
93. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?Veda tavafı, sader de denir
94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?Umum u belva
95. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?Veda tavafı, sader de denir
96. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?Veda tavafı, sader de denir
97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile adlandırılmıştır?Katolik
98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?İfrad
99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?Kerramiyye
100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?Farz
101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?ifrad
102- Vahy-i hafi ne demektir?Gizli vahiy
103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?ifrad
104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?Temettu
105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur nedir?bidat
106- Ahd-i atik hangi kitaptır?Tevrat
107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?Temettu
108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?Sıfatussalat,tadili erkan
109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?temettu
110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?Kıran
111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?istidrac
112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?İnci
l113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?Kıran
114.Bedene nedir?Sığır ve Deve cinsinden olan kurbana denir
115- Havkale ne demektir?La havle vela kuvvete illa billah demektir
116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?M.632
117.Bedene nedir?sığır ve deve cinsi kurbana
118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?iktida
119.Dem nedir?Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir
120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?Koyun veya keçi (dem)
121-Dem ne demektir?Sığır ve deve cinsi olan kurbanlara
122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?Hicabet
123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?Koyun veya keçi (dem)
124.Müfteriz nedir?Farz namaz kılan
125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?Koyun veya keçi (dem)
126.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? Dem
127- Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?Mu’tezile
128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilirRıfada
129.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? Dem
130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad verilir?Regaib
131.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? Dem
132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?Dem
133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi hangisidir?telfık
134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücane
135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?Dem
136.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?Dem gerekir
137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?Eş’ariyye
138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir? Tebuk
139.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?Dem gerekir
140.İbrad neyi ifade eder?Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma
141.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?Dem gerekir
142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?Dem
143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?Maturidiyye
144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?Dem
145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi? Osman b. Talha
146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?İstinca
147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?Dem
148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?Dem
149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?Maturidiyye
150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?Nat-ı şerif
151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?Dem
152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?Teressül
153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?Dem
154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?Bir şey gerekmez
155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?Azimet
156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?Dem
157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?İlhadi tefsir
158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?Amr b. As
159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?Dem
160- itikafin hükmü nedir?Sünnet-i kifaye
161.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?Dem
162.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?Teyamün
163- Fıkhul ekber kimin eseridir?Numan b. Sabit
164- Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?Birinci ayıdır
165.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?Teyamun
166- Hanefiler ahad hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?Tahrimen mekruh
167.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?Teyamun
168.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?ihsar
169-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?Kerramiyye
170- Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?9.ayı
171.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?İhsar
172- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?Abdullah b.Ebubekir
173. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?fevât
174- Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep hangisidir?Hanefiler
175. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?Fevât
176.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?Şam cihetinden
178- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü hangisidir?Cebriye
179-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?Ka’b b. Malik
180.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?Şam cihetinden
181.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?Şam cihetinden
182- Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı ayrı abdest amanın hükmü nedir?Müstehap
183. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?Harem bölgesi
184- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü hangisidir?Selefiyye
185. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?Harem bölgesi
186- Peygamberimizin a.s bizzat orduya komutan olarak katıldığı ilk savaşın, başka bir ifade ile gazvenin adı nedir?El ebva ( veddan)
187. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?Harem bölgesi
188- Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?Hanefi, Hanbeli
189.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verilir?Hervele
190-Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?İ’caz
191-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş hangisidir?Tebük
192.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?Izdıba
193-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ ne ad verilir?Saime
194.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?Hervele
195.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?Hıll
196- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?Tam eda ehliyeti
197.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?Hıll
198- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?Ebu Dücane
199- Medine’de son inen sure hangisidir?Nasr
200.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?Hıll
201.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?Remel
202-’’Fakihin şer’i-ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi’’neyi ifade eder?İctihad
203- Mektube ne demektir?Allahın farz kıldığı namazlar
204.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?Remel
205.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
206- Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiile ne denir?Haram li gayrihi
207- Mesnun ne demektir?Peygamber sünnetiyle sabit olan
208.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
209.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
210-Peygamberimiz’e a.s Rasulüs-sekaleyn denmesinin sebebi nedir?İnsanlara ve cinlere gönderildiğinden
211- Resulullahın a.s şairinin adı nedir?Hassan b. Sabit
212.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?Tahallül
213-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?Endonezya
214.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?Tahallül
215- Resulullah’ın dayısı kimdir?Sa’d .bn ebi Vakkas
216.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?ihsar
217-Tahrime neyi ifade eder?İftitah tekbiri
218.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?ihsar
219- Riyazus salihin kitabının yazarı kimdir?İmam Muhyiddin en Nevevi
220. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?Kudum tavafı
221- Kadınların namazda ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp oturmalarına ne ad verilir?Teverrük
222. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?Kudum tavafı
223- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?senet
224. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?Her şavt için bir sadaka
225- Cenaze, namazı kılınıp, kabre konup, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa ne yapılmalıdır?haramdır
226. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?Her şavt için bir sadaka
227.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?Dem
228- Meşakket, zaruret ve ihtiyaç gibi ârizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme ne denir?Azimet
229- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?Ka’b b. Eşref
230.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?Dem
231-Para ve altın-gümüş değerlerini cinsleriyle değiştirmeye ne denir?Sarf
232.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?Dem
233. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?Bir şey gerekmez
234- Peygamberimiz a.s hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştır?Mutim b. Adiyy
235. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?Bir şey gerekmez
236-Kadının bir bedel vererek evliliği bitirmesine ne ad verilir?muhalaa
237- Yeni bir mehre ihtiyaç olmadan kocaya iddet içinde tekrar dönme imkanı veren boşamaya ne ad verilir?Ric’i Talak
238. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?Ravza-ı Mutahhara
239. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?Ravza-ı Mutahhara
240- Hülasatü’l Beyan fi Tefsiru’l Kuran adlı eserin müellifi kimdir?Mehmet Vehbi Efendi
241. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?Vacip- Farz
242- Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil edebiyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan tefsir türüne ne ad verilir?Dirayet tefsiri
243. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?Vacip- Farz
244- Habeşistan’a yapılan ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?Peygamberliğin 5. Yılı/ m. 615
245- Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?îlâ
246. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?Vacip- Farz
247. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?Vacip
248- yüce Allahın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?Meunet249- H.8.M.629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?Bizanslılara250. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?Vacip
251. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?Vacip
252- Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan ortay çıkan bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?Fesih
253- Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?Endonezya
254. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?Vacip255. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? Hanbeli
256- İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?Piri Reis
257- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?Sakifetü beni saide
258. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? Hanbeli
259. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? Hanbeli
260- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birinin uygulanmasını ifade eden fıkıh terimi hangisidir?teflik
261- Başkent Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?Ankara Esenboğa
262. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?Hanbeli
263-Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? Hilye
264. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?Vacip-Sünnet
265- Bulunduğumuz çağda İslam dini en fazla hangi kıtalarda daha fazla yaygındır?Asya ve Afrika
266. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?Vacip Sünnet
267. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?Bir ceza gerekmez
268-İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?İstidrac
269. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?Bir ceza gerekmez
270- Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? Hüda sünneti
271. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?Dem
272- Havkale ne demektir?La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
273- Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştirh.7/m.628
274. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?Dem
275. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?3 gün oruç tutmak
276- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?Eşariyye
277- Endonezya devleti hangi kıtadadır?Asya
278. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?3 gün oruç tutmak
279- Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir?Nil
280. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?Sünnet- vacip
281. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?Sünnet—Vacip
282. Kaza Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?Tekvin
283- Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?Özbekistan
284. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?Sünnet- vacip
285- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir?Süveyş
286.İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?Dem
287. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?Vacip-sünnet
288- Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?icaz
289- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?Yıldırım Beyazıt
290. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?Vacip-sünnet

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.