GENEL KÜLTÜR EDEBİYAT
1.Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır.
2 Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir.
3 Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır.
4.Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir.
5 Kutadgu Bilig, siyasetname olup, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan, didaktik özellikler taşıyan alegorik bir eserdir.
6 Atabetü’l-Hakayık (Edip Ahmet), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi) tasavvufî eserlerdir-
7Atabetü’l-Hakayık (Edip Ahmet), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi) tasavvufî eserlerdir35. Tahrib-i Harabat ve Takib, Namık Kemal’in Ziya Paşa için yazdığı eleştirilerdir.
8. AHMET VEFİK PAŞA, Moliere’den Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası gibi tiyatroları çevirmiştir.
9. Ahmet Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılama düşüncesini Hüseyin Rahmi ve Halide Edep de sürdürmüştür.
10. Edebiyatımızın ünlü sözlükleri; Divan-ü Lugati’t-Türk, Muhakemetü’l-Lugateyn, Lehçe-i Osman ve Kamus-ı Türkî’dir.
11. Tanzimat edebiyatı ikinci döneminde “sanat sanat için” anlayışına dönülerek, Servet-i Fünun edebiyatına hazırlık yapılır.
12. R. Mahmut Ekrem “Güzel olan her şey şiire girebilir.” diyerek Muallim Naci ile kafiye tartışmasını başlatır.
13. A. Hamit Tarhan, Namık Kemal’in tiyatro anlayışının tersini savunur. Tiyatro tekniği iyi olmadığı için yazdığı tiyatrolar sahnelenemez.
14. Edebiyatımızda ölüm temasıyla meşhur şairler; Abdülhak Hamit, Cahit Sıtkı, Yahya Kemal’dir.
15. Servet-i Fünuncular beyit anlayışını kırarak nazımı nesre yaklaştırırlar.
16. Servet-i Fünun’da romanlar realizm ve natüralizmden; şiirler ise sembolizm ve parnasizmden etkilenir.
17. Servet-i Fünun romanı, çevre olarak İstanbul’u, karakter olarak aydınları seçer.
18. Tevfik Fikret, sanatının ikinci döneminde sanatı toplumun hizmetine sunar, hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının ismi Şermin’dir.
19. “Sis”, Tevfik Fikret’in İstanbul’a hakaretlerle dolu şiiridir.
20. Cenab Şahabettin, parnasizm ve sembolizmden etkilenmiş, bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanmıştır.
21. H. Ziya Uşaklıgil, Balzac, Stendhal, flaubert gibi realist yazarlardan etkilenmiş; Batılı anlamda ilk realist roman Mai ve Siyah’ı yazmıştır.
22. H. Ziya’nın anı türündeki eserleri Kırk Yıl, Saray ve Ötesi’dir.
23. Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına neden olmuştur.
24. Sürgüne gönderilen başlıca sanatçılar; Namık Kemal, H. Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, şair Eşref, Refik Halit Karay’dır.
25. Süleyman Nazif ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu dil yönüyle –sırasıyla- Tanzimat ve Milli Edebiyata bağlıdırlar.
26. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Metres, Kaynanam Nasıl Kudurdu Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarıdır.
27. Ahmet Rasim, İstanbul’un günlük yaşantısını sade bir dille anlatan bağımsız yazarlardandır.
28. Fecr-i Ati, Servet-i Fünun’u eleştirmesine rağmen onun “Sanat kişiseldir.” anlayışını devam ettirmiştir.
29-Milli Edebiyat, “Genç Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” adlı makaleyle 1911 yılında başlar.
30. Milli Edebiyat bir yönüyle halk edebiyatına dönüşür.
31. Ömer Seyfettin, mili ve tarihî konulu öyküleriyle tanınan yazardır.
32. Edebiyatımızdaki ünlü öykücüler; H. Cahit Yalçın, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner’dir.
33. Ziya Gökalp, Türkçülüğün felsefesini yapmış, Milli Edebiyata düşünce yönüyle katkıda bulunmuştur.
34. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık Ziya Gökalp’in şiir kitaplarıdır.
35. Özel isimle anılan şairler; Sultanü’ş-Şuara (Şairler Sultanı)-Baki, Vatan Şairi- Namık Kemal, Şairi-i Azam-Abdülhak Hamit Tarhan, Bayrak Şairi-Arif Nihat Asya, Türk Şairi-Mehmet Emin Yurdakul…
36. Türk edebiyatının tarihini bilimsel açıdan işleyen Mehmet Fuat Köprülüdür.
37. Edebiyat tarihi yazarları; M. Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Canip Yöntem’dir.
38. Halide Edip Adıvar, İngiliz edebiyatından etkilenir. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye ( Kuruluş Şavaşı’nı işler); Sinekli Bakkal, Tatarcık (toplumsal konuları işler), Mor Salkımlı Sokak (hatıra) bazı eserleridir.
39. Y. Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat’la Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişiklikleri ve bunalımları işler. Tezli roman türünün ustasıdır. Kiralı Konak ( kuşak çatısması), Sodom ve Gomore (işgal altındaki İstanbul’un olumsuz yanları), Yaban (Kurtuluş Savaşı ve köylü aydın uçurumunu işler), Ankara ( Cumhuriyet’ten sonraki Ankara’nın üç dönemi) Nur Baba ( Bektaşi tekkeleri) belli başlı eserleridir.
40. Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Dili sade, karakterleri halktandır.
41. Refik Halit Karay, sürgünde yazdığı Anadolu konulu eserleriyle tanınır. Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı (roman), Kirpinin Dedikleri, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri bazı eserleridir.
42. Beş Hececiler Milli Edebiyatın devamı sayılır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç bu akımın şairleridir.
43. Faruk nafiz Çamlıbel, aruzla da yazmıştır. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları adlı şiirleri ünlüdür.
44. Mehmet Akif Ersoy lirik-didaktik özellikteki şiirleriyle tanınır. Manzum hikayecilikte ustadır. Safahat (yedi bölüm) ünlü eseridir.
45. Ahmet Haşim sembolist şairdir. Şeiirlerinde anlam kapalı, düzyazılarında dili yalındır. Bütün şiirlerini aruzla yazmış, Fecr-i Ati’den sonra bağımsız olarak sanat anlayışını devam ettirmiştir. Bazı eserleri; Piraye, Göl Saatleri, Gurabhane-i Laklakan…
46. Yahya Kemal Beyatlı divan şiirine yeni yorum getirmiş, eski nazım biçimleriyle Batılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sonsuzluğa erişme düşüncesi vardır. “Ok” şiirinin dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Eserleri; Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Aziz İstanbul…
47. Yedi Meşaleciler, Beş Hececileri duygusallıkla suçlamışlar; ancak kendileri de sembolizmden etkilenmişlerdir. Z. Osman Saba, Yaşar Nabi, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulisi Koray sanatçılarıdır.
48. Garip Akımı (I. Yeniciler) sanatsal anlatımdan, ölçü ve uyaktan kaçınmış sıradan insanların hayatlarını işlemiştir.
49. II. Yeniciler, I. Yeni Hareketine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde anlam kapalılığı savunmuşlar ve sürrealizmden etkilenmişlerdir. İlhan Berk, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan bazı temsilcileridir.
zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir bazı eserleridir.
50. Ahmet Kutsi Tecer, Anadolu motiflerini işler. Dergah ve Milli Mecmua’da eserleri yayınlanır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı bazı eserleridir.
51. Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur.
52. Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm, yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri Otuz Beş Yaş’tır.
53. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın en ünlü eserlerinden biri “Üç Şehitler Destanı”dır. Eser yapay bir destandır.
54. Cahit Külebi: Birçok şiirinde noktalama işareti yoktur. Çocuk şiirleriyle tanınır. “Türk Mavisi” eserlerinden bir tanesidir.
55. Nurullah Ataç: Deneme ve eleştirileriyle anılır.Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Günlerin getirdiği, Karalama Defteri” bazı eserleridir.
56. Gezi Yazısı Yazanlar: Evliya Çelebi (Seyahatname), Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi), Falih Rıfkı Atay (Yolcu Defteri), Cenap Şahabettin ( Hac Yolunda)…
57. Psikolojik roman: Zehra (Nabizade Nazım), Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
58. Sait faik Abasıyanık: Öykülerinde Adalar’ı, İstanbul’u ve sıradan insanı işler. Durum hikayecisidir. Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar bazı eserleridir.
59. Necip Fazıl Kısakürek: metafizik problemleri hecenin gücüyle çok güzel anlatır. Şiir dışında tiyatro, öykü, araştırma gibi alanlarda da eserler vermiştir. Çile, Bir Adam Yaratmak bazı eserleridir.
60. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı): Balıkçıları ve denizi işler. Bodrum’un antik çağlarındaki ismini mahlas olarak kullanır.
61. Kemal Tahir: Roman ve hikayelerinin konusunu sistemin aksayan yönlerinden alır. Bozkırdaki Çiçek, Devlet Ana, Karılar Koğuşu, Esir Şehrin İnsanları bazı eserleridir.
62. Bedri Rahmi Eyüboğlu; şair ve yazarlık dışında ressamdır. Karadut, Canım Anadolu bazı eserleridir.
63. Tarık Buğra: istiklal Savaşı’nın bilinmeyen yönlerine yeni yorumlar getirdi. Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, yarın Diye Bir Şey Yok bazı eserleridir.
64. Yaşar Kemal: Çukurova ve Toroslardaki efsanelere dayalı, toprak kavgalarını işleyen roman ve hikayeler yazmıştır. İnce Memed, Orta Direk, Sarı Sıcak, Teneke bazı eserleridir.
65. Orhan Kemal: Köyden kente göç ve bu göçün son uçlarını işler. 72. Koğuş, Hanımın Çitliği bazı eserleridir.
66. Necati Cumalı: Ege Bölgesi’ndeki köylüyü işler. Tütün Zamanı, Boş Beşik, Susuz Yaz bazı eserleridir.
67. Cemil Meriç: Makale, deneme, eleştiri ustasıdır. Bu Ülke,Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar bazı eserleridir.
68. Cengiz Aytmatov: Kırgız yazardır. Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım bazı eserleridir.
69. Klasisizm, akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı, yüksek zümre edebiyatıdır. Moliere, Racine, La Fontaine klasik yazarlardandır.
70. Romantizm, Klasisizm’e tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar, ak-kara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo, Goethe bazı yazarlarıdır.
71. Realizm, Romantizm’e tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski ünlü temsilcileridir.
72. Parnasizm, realizm’in şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir.
73. Sembolizm, kapalı şiir anlayışını savunan edebi akımdır.
74. Natüralizm: Aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi deneylenerek anlatılır.
75 zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir bazı eserleridir.
76. Ahmet Kutsi Tecer, Anadolu motiflerini işler. Dergah ve Milli Mecmua’da eserleri yayınlanır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı bazı eserleridir.
77. Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur.
78. Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm, yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri Otuz Beş Yaş’tır.
79. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın en ünlü eserlerinden biri “Üç Şehitler Destanı”dır. Eser yapay bir destandır.
80. Cahit Külebi: Birçok şiirinde noktalama işareti yoktur. Çocuk şiirleriyle tanınır. “Türk Mavisi” eserlerinden bir tanesidir.
81. Nurullah Ataç: Deneme ve eleştirileriyle anılır.Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Günlerin getirdiği, Karalama Defteri” bazı eserleridir.
82. Gezi Yazısı Yazanlar: Evliya Çelebi (Seyahatname), Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi), Falih Rıfkı Atay (Yolcu Defteri), Cenap Şahabettin ( Hac Yolunda)…
83. Psikolojik roman: Zehra (Nabizade Nazım), Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
83. Sait faik Abasıyanık: Öykülerinde Adalar’ı, İstanbul’u ve sıradan insanı işler. Durum hikayecisidir. Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar bazı eserleridir.
84. Necip Fazıl Kısakürek: metafizik problemleri hecenin gücüyle çok güzel anlatır. Şiir dışında tiyatro, öykü, araştırma gibi alanlarda da eserler vermiştir. Çile, Bir Adam Yaratmak bazı eserleridir.
85. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı): Balıkçıları ve denizi işler. Bodrum’un antik çağlarındaki ismini mahlas olarak kullanır.
86. Kemal Tahir: Roman ve hikayelerinin konusunu sistemin aksayan yönlerinden alır. Bozkırdaki Çiçek, Devlet Ana, Karılar Koğuşu, Esir Şehrin İnsanları bazı eserleridir.
87. Bedri Rahmi Eyüboğlu; şair ve yazarlık dışında ressamdır. Karadut, Canım Anadolu bazı eserleridir.
88. Tarık Buğra: istiklal Savaşı’nın bilinmeyen yönlerine yeni yorumlar getirdi. Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, yarın Diye Bir Şey Yok bazı eserleridir.
89. Yaşar Kemal: Çukurova ve Toroslardaki efsanelere dayalı, toprak kavgalarını işleyen roman ve hikayeler yazmıştır. İnce Memed, Orta Direk, Sarı Sıcak, Teneke bazı eserleridir.
90. Orhan Kemal: Köyden kente göç ve bu göçün son uçlarını işler. 72. Koğuş, Hanımın Çitliği bazı eserleridir.
91. Necati Cumalı: Ege Bölgesi’ndeki köylüyü işler. Tütün Zamanı, Boş Beşik, Susuz Yaz bazı eserleridir.
92. Cemil Meriç: Makale, deneme, eleştiri ustasıdır. Bu Ülke,Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar bazı eserleridir.
93. Cengiz Aytmatov: Kırgız yazardır. Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım bazı eserleridir.
94. Klasisizm, akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı, yüksek zümre edebiyatıdır. Moliere, Racine, La Fontaine klasik yazarlardandır.
95. Romantizm, Klasisizm’e tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar, ak-kara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo, Goethe bazı yazarlarıdır.
96. Realizm, Romantizm’e tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski ünlü temsilcileridir.
97. Parnasizm, realizm’in şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir.
98. Sembolizm, kapalı şiir anlayışını savunan edebi akımdır.
99. Natüralizm: Aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi deneylenerek anlatılır.
GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi ,1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası ,1924 Anayasası
3. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge ,1808 Sened-i Ittifak
4. Kanunlar cumhurbaşkanınca 15 gün içinde yayımlanır.
5. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere Yönetmelik denir.
6. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü Nizamiye Mahkemeleri
7. Devletin dini İslam’dır, hükmü 1928 yılında anayasadan çıkarılmıştır.
8. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme Anayasa Mahkemesi
9. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme TBMM içtüzüğü denir.
10. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi TBMM aittir.
11. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına aittir.
12.Atlas okyanusunu Büyük okyanusa bağlayan kanal PANAMA.
13.Akdenizle Kızıldenizi birbirine bağlayan kanal SÜVEYŞ KANALI
14• Türkiye’nin AB’ye girmesi için uyması gereken kriterler KOPENANG
15 • İlk resmi gazete TAKVİM-İ VAKAYI
16 • Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi 1958’da yapılmıştır.
17 • Gap’ta 27 baraj vardır.
18 • Ülkemizde özel televizyon yayınları 1990 yılında başladı.
19 • Mevlana 17 Aralık ( Şeb-i Arus) 734.
20 • Türkiye yüzölçümü bakımından dünyada 33. sıradadır.
21 • Dünyanın en uzun tüneline sahip ülke İSVİÇRE
22• Kahramanmaraş’ta bulunan termik santraller AFŞİN, ELBİSTAN
23 • Dünya sağlık örgütü WHO
24 • Birleşmiş milletler örgütü UNO
25 • Uluslar arası para fonu IMF
26 • Uluslar arası çalışma örgütü ILO
27 • Türkiye Bilimler ve Teknik Araştırma kurulu TÜBİTAK
28 • Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO
29 • Akdeniz’in en büyük adası GİRİT
30 • İstanbul’a ilk Türk Bayrağını diken ULUBATLI HASAN
31 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı UN
32 • Tarihte iki devlet arasında yapılan ilk yazılı antlaşma KADEŞ ANTLAŞMASI
33• Dört coğrafi bölgeye komşu olan il BİLECİK
34 • Nemrut Krater Gölü BİTLİS
35 • Dünyanın en uzun ırmağı NİL
36 • Dünyanın en büyük gölü HAZAR
37 • Dünyanın en büyük kıtası ASYA
38 • Türkiye’nin uç noktaları: Kuzey-Sinop inceburun
• Güney-Hatay
• Batı-İmroz
• Doğu-Küçük Ağrı
39 • Şahname adlı eserin sahibi FİRDEVSİ
40 • Mevlana anma törenlerine ŞEB-İ ARUZ
41• G-7 olarak bilinen ülkeler; JAPONYA, KANADA, AMERİKA, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, RUSYA
42• Tarihi Hattuşaş kalıntıları ÇORUM
43• Halifeğin kaldırılması 1924
44 • Basra Körfezi ile Umman Körfezini bağlayan boğaz HÜRMÜZ BOĞAZI
45 • Osmanlılarda Müslüman olmayanlardan alınan vergi CİZYE
46• Son Osmanlı padişahı VAHDETTİN
47 • Son Osmanlı padişahının mezarı SURİYE-ŞAM
48 • Keban-Atatürk ve Karakaya barajları FIRAT NEHRİ üzerindedir.
49 • Rüzgarın hızını ölçen cihaz ANEMOMETRE
50 • Natoya 1952 yılında üye olduk.
51 • Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan geçit ZİGANA
52 • Birleşmiş milletler güvenlik konseyinin beş daimi üyesi: ABD, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA, ÇİN
53 • Türkiye Birleşmiş Milletler Örgütüne 15 AĞUSTOS 1945 ‘te girdi.
54 • Camilerin çevresinde yapılmış, medrese, kütüphane, hamam, sebil, hastane gibi kurumların tümüne KÜLLİYE denir.
55• Arap yarımadasında Mekke ve Medine’den oluşan bölge HİCAZ
56• Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günde yapılan bayrama PASKALYA
57 • Kutlsal kitabımız Kuran Hz. EBUBEKİR zamanında kitap haline getirildi. HZ. ÖMER zamanında ise çoğaltıldı.
58 – İlk kule saati 1404 yılında Moskova’da yapılmıştır.
59 – Sipahi Örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
60 – Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
61- Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.(1699)
62 – Dört işlemi ilk kez Sümerler bulmuştur.
63 – Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlar’dır.
64- T.C’de ilk General Fevzi Çakmak’tır.
65 – Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşında İngiltere’den almıştır.(1853)
66 – Osmanlı Devleti uçağı ilk kez 1. Cihan Harbinde kullanmıştır.
67 – Osmanlı Devleti’nin Afrika’da ilk kaybettiği toprak parçası Cezayir’dir.
68 – Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak ise Trablusgarp’tır.
69 – İllere vali gönderme işi ilk kez 2. Mahmut döneminde başlamıştır.
70 – İlk Medrese, Orhan Bey tarafından İznik’te açılmıştır.(1327)
71 – Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Anıtlarıdır
72.Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
73.Osmanlı Devleti’nde en fazla patişah ismi Mehmet’tir.
74.Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
75.İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
76.İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
77.Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
78.Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
79.Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
80.Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
81.Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
82.İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
83.İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
84.İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
85.İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
86.Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
87.Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
88.Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
89.Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
90.Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya Cülüs denir.
91.Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
92.Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
93.İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
94.İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
95.Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
96.Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
97.İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
98.(1872) İlk Anneler Günü resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlandı.
99.İslâm tarihinde yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrildi. (İlk tercüme).
100. İslâm tarihinde devlet işlerinin görüldüğü Divan Teşkilâtı’nı ilk defa Abbasiler kurdu.
GENEL KÜLTÜR SORULARI VE CEVAPLARI
1. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan antlaşma , Ankara Antlaşması.
2.İslam Dini Belçika da resmen kabul edilmiştir.
3.AB ülkeleri arasında en fazla Müslüman nüfusun yaşamakta olduğu ülke Fransa.
4. Karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke Danimarka.
5. Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 tarihte kurulmuştur.
6. Saltanat 1 Kasım 1922 de kaldırıldı.
7. Semerkant Özbekistan ülkenin sınırları içinde yer almaktadır.
8. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Rıfat Börekçi
9. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan İmarethaneler fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur.
10. 980 yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. Kendisi ortaçağda yetişmiş en büyük hekimlerdendir. Bir çok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve önlenebileceğini söylemiştir. “Kanun” adlı kitabı, hekimliğin bütün konularını içine almıştır. Bu alimimiz İbni Sina.
11.Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır.
12. Günümüz dünya dinleri arasında nüfus bakımından en fazla müntesibi olan din Hıristiyanlık
13. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 imzalanmıştır.
14. Sivas Kongresi 04-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
15. Nüfusu en kalabalık 5 şehrimizi sırayla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana
16. İsviçre’nin başkenti Bern
17.Entegrasyon:Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve Uyum anlamına gelen kavram
18.İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya
19. Finlandiya’nın başkenti Helsinki
20.Türkiye IMF’ye 1947 de yıında katılmıştır.
21. Yasama yetkisi Türk ulusu adına TBMM aittir.
TBMM ne aittir
22. Türkiye Nato ya 1952 yılında girmiştir?
23. Dünya haritasını ilk defa Piri Reis çizmiştir.
24.Müslümanların dünyadaki nüfusu Yaklaşık 1.5 milyar Yani dünya nüfüsunun 4 te 1 i kadar.
25.Günümüzde nüfusu en fazla olan islam ülkesi Endonezya
26. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire Natı Şerif adı verilir.
27.Keçeli Halil adında bir zat, yemeği canı istediği bir şeyin parasını bir kenara ayırarak sonunda biriktirdiği bu paralarla bir mescit inşa ettirmiştir. Bu mescidin adı Sanki yedim Camii. Fatih camii doğusunda.
28.Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne katılımı 1995 tarihte gerçekleşmiştir.
29. TBMM’ni ilk tanıyan ilk devlet Afganistan
30.Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 kurulmuştur.
31. Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
32.Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanı Diyanet İşleri Başkanı
33.Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa 2006 yılında İstanbul’da yapıldı.
34. Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye
Başlamıştır.
35.Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan
devlet görevlisinin unvanı Kazasker
36. 2010 dünya kültür başkenti İstanbul
37. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan
38.Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri
39. Ekinoks :21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır.
40. İshak Pasa Sarayi Ağrı sehirdedir
41. Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet
42 Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı Hasan Çelebi
43.İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini İbrahim Efendi
rdu. (Vezirlik Makamı).
 GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ

1. Diyanet “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerini hangi yıldan beri gerçekleştiriyor?
a) 1984
b) 1989
c) 1992
d) 1997
2. Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a) İçişleri Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
3. Hac için Suudî Arabistan makamlarınca kota uygulanması hâlinde hacı adaylarının hangi usûlle belirleneceğine hangi organ karar verir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c)Hac Dairesi Başkanlığı.
d) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
4. Seyahat acenteleri hangi yıldan îtibâren Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a) 1981
b) 1988
c) 1985
d) 1990
5. Hac ve umre işlerinin genel gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli kararları almak; hac ve umre ücretlerinin miktârını ve sarf yerlerini belirlemek hangi organın görevidir?
a) Ulaştırma Bakanlığı.
b) Bakanlar Kurulu.
c) Hac Ve Umre Komisyonu.
d) Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu.
6. Hac İdâre Merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a) Hac Dairesi Başkanı.
b) Diyanet İşleri Başkanı.
c) Hacdan sorumlu DİB. Bşk. Yrd.
d) T.C. Cidde Başkonsolosu Din Hizmetleri Ateşesi.
7. Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da.
b) 2006 yılında İstanbul’da.
c) 2005 yılında İstanbul’da.
d) 2004 yılında Ankara’da.
8. Suudî Arabistan Krallığı ve İslâm ülkeleri dışişleri bakanları tarafından hac kotası uygulama kararını nerede ve ne zaman yaptıkları toplantıda almışlardır?
a) İstanbul 1979.
b) Mekke 1984.
c) Ammân 1987.
d) Kâhire 1994.
9. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Mâliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı.
c) Milli Savunma Bakanlığı.
d) İçişleri Bakanlığı.
10. Hac seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
11. Umre seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 2000
12. Belli şartları taşıyan (A) grubu Seyahat Acentelerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında hac seyahati düzenleyebilecekleri düzenlemesi hangi yıl yapılmıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1988
d) 2000
13. Aşağıdaki acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi.
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente.
c) Uluslararası IATA belgesi olan acente.
d) Hiç biri.
14. Suudî Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan Hac İdâre Merkezi Başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı.
b) T.C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi.
c) Hac Dairesi Başkanı.
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenlenebilir.
b) Suudî Arabistan Hac Bakanlığı’nca 2001 yılından îtibâren ferdî olarak umreye gidişler yasaklanmıştır.
c) 1979 yılında çıkarılan kararnâme ile hac seyahati düzenleme görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.
d) 1984 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile umre seferlerinin sadece Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması kararlaştırılmıştır.
16. Uluslararası ilk hac kongresi nerede ve hangi tarihte toplanmıştır?
a) Mina/Akabe’de 1923.
b) Mekke’de1923.
c) İstanbul’da2005.
d) Hicâz’da 2010.
17. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisinden müsteşâr veya müsteşâr yardımcısı yer almaz?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Mâliye Bakanlığı.
c) Sağlık Bakanlığı.
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı.
18. Hac ve umreye hangi yoldan gidileceği hac ve umreye gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve bu seyahatlerin yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dâir kararları hangi organ alır?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
d)Hac Dairesi Başkanlığı.
19. Allah’a mücâhede ve riyâzetle ulaşmak isteyen iyilerin yolu anlamına gelen ve bu yola girenlerin iyi huylar edinmeye gönlünü arındırmaya kalbini temizlemeye iç dünyalarını îmâr etmeye önem verdikleri tarîkât yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarîk-i Ahyâr.
b) Tarîk-i Şuttâr.
c) Tarîk-i Settâr.
d) Tarîk-i Ebrâr.
20. Yardımlaşma kavramı dînî kullanımda aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifâde edilir?
a) Müsâmaha.
b) Teâvün.
c) İkrâh.
d) Müsâlaha.
21. Hangisi lukatanın anlamıdır?
a) Aranan eşyâdır.
b) Buluntu eşyâdır.
c) Cepteki eşyâdır.
d) Kaybolan eşyâdır.
22. İslâm’ın emr-i bilma’rûf ve nehy-i ani’l-münker ilkesinin kamu hukûkuyla ilgili kısmını temsil eden kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakıf.
b) Muhtesip.
c) Hisbe.
d) Âmil.
23. Câhiliye Arapları’nın anlayışında başta hilim olmak üzere sabır bağışlanma misâfirperverlik yoksullara yardım iyi komşuluk ve zayıfları koruma gibi erdemleri kapsayan ve İslâmi dönemde de takdirle karşılanan ahlâkî özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asabiyet.
b) Adâlet.
c) Mürüvvet.
d) Îsâr.
24. “Bir toplumda örf âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgiler” şeklinde târifi yapılabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hilm.
b) Hikmet.
c) İffet.
d) Edep.
25. Yahûdîlikten Hristiyanlıktan ve diğer kültürlerden İslâmiyet’e giren rivâyetlere ne denmektedir?
a) Garîbu’l Kur’ân.
b) Kıssa.
c) İsrâiliyyât.
d) Emsâlu’l Kur’ân.
26. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı kimdir?
a) Yargıtay Başkanı.
b) Adalet Bakanı.
c) Anayasa Mahkemesi Başkanı.
d) Danıştay Başkanı.
27. Aşağıdaki devletlerinden hangisinin başkenti yanlıştır?
a) Kazakistan: Astana.
b) Türkmenistan: Aşkabad.
c) Özbekistan: Taşkent.
d) Kırgızistan: İslâmâbad.
28. T.C. Anayasası’na göre TBMM genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlıklardan hangisine yeni bir bakan atanmaz?
a) Maliye Bakanı.
b) Ulaştırma Bakanı.
c) İçişleri Bakanı.
d) Adalet Bakanı.
29. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Tenâsüh:Ölümden sonra canlı varlıkların ruhlarının bir bedenden diğer bedene göçmesidir ruh göçü.
b) Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dînî mâhiyeti olmayan.
c) Oryantalizm: Doğu’ya hâkim olmak doğuyu yeniden kurmak ve onun âmiri olmak için İslâm ülkelerinin geliştirdiği düşünce akımıdır.
d) Brahmanizm: Hinduizm de denilen Hindistan’da yaygın olan çok tanrılı din.
30. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin başkentidir?
a) Rotterdam.
b) Bern.
c) Moskova
d) Kopenhag.
31. Buhâra’da 980 yılında dünyaya gelen ve dünyanın en büyük hekimlerden olan bir çok hastalığın tedavi metotlarını ilaçlarını keşfeden mikropların farkına varan ve önlenebileceğini söyleyen “Kânûn” adlı kitabıyla ünlenen âlim kimdir?
a) Fârâbî.
b) İbn-i Sînâ.
c) İbn-i Rüşd.
d) Bîrûnî.
32. Fıkıh tıp ahlak tasavvuf matematik uzay bilimleri biyoloji sosyoloji akâid ve kelâma dâir konuları içine alan meşhur “Mârifetnâme” isimli eserin müellifi olan âlim kimdir?
a) Ebus-Suûd Efendi.
b) Yûnus Emre.
c) Erzurumlu İbrâhim Hakkı.
d) Mevlânâ Celâleddin Rûmî.
33. Osmanlı Devleti’nde şer’î ve örfî davalara bakan askerî hâkim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadrâzam.
b) Vezîr-i âzam.
c) Kazasker.
d) Kâdî’l-kudât.
34. Osmanlı döneminde dîvânda büyük davalara bakan kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvânı hangisidir?
a) Sadrazam.
b) Kazasker.
c) Vezîr-i âzam.
d) Şeyhülislâm.
35. Devlet Denetleme Kurumu kime bağlıdır ve hangi alanları denetleyemez?
a) Başbakana – Askerî ve adlî kurumları.
b) Cumhurbaşkanına – Askerî ve adlî kurumları.
c) Adalet Bakanlığına – Askerî ve adlî kurumları.
d) TBMM’ye – Askerî ve adlî kurumları.
36. “Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
a) Soru.
b) Gensoru.
c) Güvenoyu.
d) Meclis Araştırması.
37. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde görevine dönünceye kadar; ölüm çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makâmının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar kim vekâlet eder?
a) Başbakan.
b) Adalet Başkanı.
c) Genel Kurmay Başanı.
d) TBMM Başkanı.
38. Din İşleri Yüksek Kuruluna kim başkanlık eder kurul kaç üyeden oluşur?
a) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 18 üyeden oluşur.
b) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 20 üyeden oluşur.
c) Başkanı Kurul üyeleri arasından seçilir – 16 üyeden oluşur.
d) Başkanı üçlü kararnâmeyle atanır – 15 üyeden oluşur..
39. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur? Görev süreleri kaç yıldır?
a) 8 üyeden oluşur görev süresi 5 yıldır.
b) 9 üyeden oluşur görev süresi 6 yıldır.
c) 16 üyeden oluşur görev süresi 5 yıldır.
d) 12 üyeden oluşur görev süresi 8 yıldır.
40. Aşağıdakilerden hangisi günümüz Müslüman nüfûsunun en kalabalık olduğu ülkedir?
a) Suudî Arabistan.
b) Malezya.
c) Sûdân.
d) Endonezya
41. Genel nüfûsuna oranla en fazla müslüman nüfûs oranına sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suudî Arabistan.
d) Somali.
b) Endonezya.
c) Türkiye.
42. Aşağıdakilerin hangisinde Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez anayasal kurum olarak yer almıştır?
a) 1982 Anayasası.
b) 1950 Anayasası.
c) 1961 Anayasası.
d) 1924 Anayasası.
43. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en geniş topraklara sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızistan.
b) Kazakistan.
c) Türkmenistan.
d) Özbekistan.
44. İslâm kültür ve medeniyeti açısından önem taşıyan Taşkent Semerkant Buhâra şehirlerinin bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkmenistan.
b) Özbekistan.
c) Kazakistan.
d) Azerbaycan.
45. I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I II ve III
46. I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında siyâsî birliği sağlanmış bir avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş birliği sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I II ve III
d) II ve III
47. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları dönemine ait bir mîmârî eser türü değildir?
a) Kurganlar.
b) Kümbetler.
c) Külliyeler.
d) Kervansaraylar.
48. Anadolu’da Türkçe’yi resmî dil îlân eden ilk beylik/devlet ve devlet adamı hangisidir?
a) Germiyanlılar – Germiyan Bey.
b) Anadolu Selçuklu Devleti – Süleyman Şâh.
c) Karamanoğulları – Karaman Bey.
d) Çaka Devleti – Çaka Bey.
49. I. Medreselerin kapatılması
II. İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
III. Eğitim-öğretim birliğinin sağlanması.
Yukarıdaki düzenlemelerin hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhîd-i Tedrisât kanunun uygulamalarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I II ve III
d) II ve III
50. Atatürk’ün halkın dinini kaynağından öğrenmesi için Türkçe çevirisini yaptırdığı ve devlet imkânları ile bastırıp dağıttırdığı hadîs eseri ve mütercimi hangisidir?
a) Sahîh-i Buhârî : Ahmet Naîm – Kâmil Miras.
b) Sahîh-i Müslim : Mehmet Âkif – Hamdi Yazır.
c) Tirmizî : Ahmet Hanbel – Sâîd NursÎ.
d) Ebû Dâvûd : Hilmi Tunahan – Muallim Nâci.
51. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâm toplumuna katıldıktan sonra yaptığı uygulamalardan biri değildir?
a) Âhîlik Teşkilatı.
b) Kümbet mîmârîsi.
c) Verâset sistemi.
d) Vakıf sistemi.
52. Bugün İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kurum hangisidir?
a) İslâm Ülkeleri Örgütü.
b) İslâm Konferansı Örgütü.
c) Müslüman Devletler Birliği.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü
53. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu aşağıdaki kurumlardan hangisinin genel sekreteridir?
a) Müslüman Devletler Birliği.
b) İslâm Ülkeleri Birliği.
c) İslâm Konferansı Örgütü.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü.
54. Karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere.
b) Belçika.
c) Danimarka.
d) Hollanda.
55. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?
a) Başbakanlık.
b) TBMM.
c) Cumhurbaşkanlığı.
d) Bağımsız.
56. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir?
a) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi.
b) Millî kuvvetlerin etkin millî irâdenin hâkim kılınması.
c) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu.
d) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi.
57. Millî mücadelenin çekirdeğini oluşturan ve daha sonra T.B.M.M. hükümetine dönüşen Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Heyet-i Temsiliye.
b) Sivas Kongresi.
c) Erzurum Kongresi.
d) Amasya Kongresi.
58. I. Anadolu Ajansı
II. İrâde-i Milliye
III. Hâkimiyet-i Milliye
Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında millî birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I II III
59. Mustafa Kemal “Hattı müdâfaa yoktur sathı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terkolunamaz” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir?
a) I. İnönü.
b) Sakarya.
c) II. İnönü.
d) Başkomutanlık.
60. Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
a) 4 Kasım 1920.
b) 1 Kasım 1922.
c) 3 Kasım 1923.
d) 24 Kasım 1924.
61. İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ömer Nasûhî Bilmen.
b) Ahmet Hamdi Akseki
c) Mehmet Rıfat Börekçi
d) Elmalı Hamdi Yazır.
62. Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır?
a) Hollanda – Rotterdam.
b) Danimarka – Kopenhang.
c) Avusturya – Strazburg.
d) Hollanda – Lahey.
63. Hangisi Osmanlı Devletinde resmî tarih yazarlarına verilen addır?
a) Vakanüvîs.
b) Mütevellî.
c) Nişancı.
d) ReÎsül’küttâb.
64. “Laiklik” ilkesi ne zaman anayasaya eklenmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1935
d) 1937
65. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İsveç: Ermeni yasa tasarısı.
b) İsviçre: Minare krizi.
c) Belçika: Başörtüsü krizi
d) Danimarka: Karikatür krizi.
66. Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bilgiler içeren harita-klavuz niteliğindeki Kitâb-ı Bahriye adlı eserin müellifi kimdir?
a) Pîrî Reis.
b) Çaka Bey.
c) Seydi Ali Reis.
d) Barbaros Hayrettin Paşa.
67. Devlete karşı işlenen suçlara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi.
b) Ağır Ceza Mahkemesi.
c) Yüce Divan.
d) Terörle Mücadele Mahkemesi.
68. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgisini belgeleyen Mondros Mütârekesi hangi tarihte imzalanmış ve Osmanlı Devleti adına kim katılmıştır?
a) 30 Eylül 1919 – Hâriciye Nâzırı Mustafa Reşit Paşa.
b) 30 Ekim 1920 – Dâhiliye Nâzırı Ali Fethi Okyar.
c) 30 Ekim 1918 – Hâriciye Nâzırı Damat Ferit Paşa.
d) 30 Ekim 1918 – Bahriye Nâzırı Rauf Bey.
69. Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
a) 30 Eylül 1918.
b) 23 Temmuz 1919.
c) 4-11 Eylül 1919.
d) 4-11 Ekim 1920.
70. Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizâmülmülk’ün adıyla anılan Nizâmiye Medreseleri ilk olarak hangi Selçuklu Sultanı tarafından ve nerede kurulmuştur?
a) Melik Şâh tarafından Bağdat’ta.
b) Sultan Sencer tarafından Nişâbûr’da.
c) Alp Arslan tarafından Musul’da.
d) Tuğrul Bey tarafından Nişâbûr’da.
71. 2010 yılında görevde olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir?
a) Ban Ki-moon.
b) Butros Gali.
c) Kofi Anan.
d) Collin Powell.
72. Hukukta; devletin bir kişinin mal varlığına el koymasına ne denir?
a) Kabz.
b) İstimlâk.
c) Musâdere.
d) İpotek.
73. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış yazılmıştır?
a) er-Risâle: İmâm Şâfiî.
b) Muvatta’: İmâm Dârimî.
c) Fıkh-ı Ekber: İmâm A’zam.
d) Mektûbât: İmâm Rabbânî.
74. el-Mebsût isimli eser aşağıdaki fıkıh âlimlerinden hangisine aittir?
a) Şâtıbî.
b) Serahsî.
c) Bakıllânî.
d) Ebû Hanîfe.
75. İslâm Hukûku’nun temel kaynaklarından olan “el-Muvâfakât” isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
a) Ebû Hanîfe.
b) Ahmet b. Hanbel.
c) İmâm-ı Mâlik.
d) İmâm-ı Şâtıbî.
76. “İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mehmet Vehbi Efendi.
b) Elmalılı Hamdi Yazır.
c) Süleyman Ateş.
d) Bayraktar Bayraklı.
77. Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî Hanefî mezhebine göre İslâm ibâdet ve muâmelât hükümlerinin özeti niteliğinde el-Muhtâr li’l-fetvâ adlı eseri yazmış; gelen ısrarlar sonucunda el-İhtiyâr adıyla şerhetmiştir. el-Muhtâr’ı ve el-İhtiyâr’ı kimler ilk kez Türkçeye çevirmişlerdir?
a) el-Muhtâr’ı Celal Yeniçeri; el-İhtiyâr’ı Mehmet Keskin tercüme etmiştir.
b) el-Muhtâr’ı Hayrettin Karaman; el-İhtiyâr’ı Mehmet Görmez tercüme etmiştir.
c) el-Muhtâr’ı Ali Bardakoğlu; el-İhtiyâr’ı Bayraktar Bayraklı tercüme etmiştir.
d) el-Muhtâr’ı Elmalılı Hamdi Yazır; el-İhtiyâr’ı Süleyman Uludağ tercüme etmiştir.
78. “Edebu’d-Dünyâ ve’d-Dîn” adlı eserin müellifi kimdir?
a) Süyûtî.
b) Mâverdî.
c) Mevdûdî.
d) Gazâlî
79. “Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l Kur’ân” isimli eserin müellifi kimdir?
a) Eş’arî.
b) Mâtürîdî.
c) Cürcânî.
d) İmâm Rabbânî.
80. “Türkiye Devleti’nin dini dîn-i İslâmdır.” maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1924 Anayasa’sında yer alır Adnan Menderes tarafından 1954’te Anayasaya eklendi.
b) 1924 Anayasa’sında yer alır 1961’de Anayasa’dan çıkartıldı.
c) 1924 Anayasa’sında yer alır 1937’de Anayasa’dan çıkartıldı.
d) 1924 Anayasa’sında yer alır 1928’de Anayasa’dan çıkartıldı.
81. Diyanet İşleri Başkanı Cumhuriyetin ilk yıllarında protokolde kaçıncı sırada idi?
a) İkinci sırada.
b) On ikinci sırada.
c) Üçüncü sırada.
d) On üçüncü sırada.
82. Mezhep imâmlarının isimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hanefî:Ğilmân b. Zâbit b. Zevta
b) Şâfiî: Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî
c) Mâlikî: Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî
d) Hanbelî: Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî
83. İlk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifâde etmeye başlayan tasavvuf şiirlerini bir eserde toplayan Türkistan’da yaşayan ünlü tasarvvufçumuz ve meşhur eseri hangisidir?
a) Eşrefoğlu Rûmî’- Dîvân.
b) Ahmed Yesevî – Dîvân-ı Hikmet.
c) Mevlânâ Celâleddîn Rûmî – Mesnevî.
d) Yûnus Emre – Risâletü’n-Nushiye.
GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
-Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe Hz. Mihca
- Özbekistan’ın başkenti Taşkent
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı Musab Bin Umeyr
-İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy
-Azerbaycan’ın başkenti Bakü
-İlk Cuma namazı Ranuna vadisinde kılındı.
-Ensardan ilk şehit Haris Bin Süreka
-Türkiye’nin Irak ile sınır kapısı Habur
- Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak
- Bulgaristan’ın para birimi Leva
- Afganistan’ın başkenti Kabil
- Türkiye’nin en büyük gölü neresidir? Van Gölü
- Allah (c.c.)’ın bir olma sıfatı nedir? Vahdaniyet
- İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim
-Hz. Ömer’in lakabı Ömer-ül Faruk
-Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi Şeyma
-Türkiye’nin ikinci büyük gölü Tuz gölü
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit Kuba mescidi
- Günümüzde nüfusu en fazla İslam ülkesi Endonezya
-Kızıl denizi Akdeniz’e bağlayan kanal Süveyş kanalı
- Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murat
- Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan Hz. Nesibe Hatun
- Makedonya’nın başkenti Üsküp
- Endonezya’nın başkenti nedir? Jakarta
- Mevlana’nın meşhur eserinin adı Mesnevi
- Felak ve Nas surelerinin ortak adı Muavizeteyn
- Dünyanın en uzun nehri Amazon
- Türkiye NATO’ya kaç yılında girmiştir? 1951
- Dünyanın en büyük havaalanı Cidde’de
- Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan Talha Bin Ubeydullah
-İmam-ı Azamın iki talebesine İmameyn denir.
- Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı Mevdudi
- Kırgızistan’ın başkentinin adı Bişkek
- 405 yıl hiç durmadan Kur’an okunan yer Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet dairesi
- Hz. Musa (a.s.)’ın kayınpederi Hz. Şuayb (a.s.)
- İmam-ı Azamın tam adı Numan Bin Sabit
- Hadimül Haremeyn lakabını kullanan halife Yavuz Sultan Selim
-Pakistan’ın milli şairinin adı Muhammed İkbal
-Celaleddin Rumi’nin halk dilindeki adı Mevlana
-Ağaç kovuğunda şehit edilen peygamber Hz. Zekeriyya (a.s.)
- Fas’tan İspanya’ya geçerek gemileri yakan Tarık Bin Ziyad
-Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal Süveyş kanalı
-Mısır’ı fetheden komutan sahabe Amr Bin As
-İran’ı fetheden komutan sahabe Sad Bin Ebi Vakkas
-Lübnan’ın başkenti Beyrut
- Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı Akika
- Pakistan’ın resmi dili Urduca
-İspanya’nın başkenti Madrid
- Portekiz’in başkenti Lizbon
- Miracın en büyük hediyesi 5 vakit namaz
- Makedonya’nın başkenti Üsküp
-Romanya’nın başkenti Bükreş
- Macaristan’ın başkenti Budapeşte
- Bosna-Hersek’in başkenti Saray Bosna
-Polonya’nın başkenti Varşova
-Finlandiya’nın başkenti Helsinki
- Amerika ile Asya arasındaki okyanus Büyük okyanus
-Afrika, Asya ve Avustralya arasındaki okyanus Hint okyanusu
- Avrupa ile Kuzey kutbu arasındaki deniz Kuzey Buz Denizi
- Ad kavmine hangi peygamber gönderilmiştir? Hud (a.s.)
- Panama kanalı hangi okyanusları birbirine Büyük ve Atlantik
- Müzdelife’de gecelemenin hükmü Sünnet
- Kazakistan’ın başkenti Alma ata
- Orhan Bey zamanında Osmanlının başkenti Bursa
- Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat
-Şehit olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe Hanzala (r.a.)
- Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerinde ittifak etmesine Müttefekun Aleyh dnir.
- Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansının kısa adı AGİK
- Allah (c.c.)’ın her şeyi yaratması sıfatı Tekvin
- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki yalancı peygamber Müseylemetül Kezzap
-İstanbul’da metfun meşhur sahabe Eyyub El Ensari
- Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi Seyyit Kutup
- Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal
- Kaynuka savaşının sebebi Tesettür
- Son Osmanlı halifesi Abdül Mecit
- Tacikistan’ın başkenti Duşanbe
- Mehmet Akif Ersoy’un meşhur eserinin adı Safahat
-Yağmur isteme namazının İslam Istılahındaki adı İstiska namazı
- Ezanı rüyasında ilk gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
-Abbasi devletini Moğollar yıktı.
- İspanya’ya ilk çıkan ve gemileri yakan komutan Tarık Bin Ziyad
GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
1)I.Dünya savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?
Cevap : 1914-1918
2) Amerika kıtasının en büyük adası neresidir?
Cevap:GRÖNLAND
3)Hılafet kaç yıldır?
Cevap:30
4) Haremeyn diye tabir edilen şehirler neresidir?
Cevap:Mekke-i mükerreme – Medine-i münevvere
5)II.Abdülhamitin selanike sürgüne gönderildiği köşkün adı nedir?
Cevap:Alatini
6)Türkiye`de ilk mahalle mektebi kim tarafından yaptırılmıştır?
Cevap:Fatih sultan Mehmed
7)İslamiyette ilk hastane ne zaman kurulmuş ve ilk hastabakıcı kimdir?
Cevap:Medine-i münevverede mescidi nebevi`nin içerisinde
kurulmuştur.Hastabakıcı(hemşire) Rüfeyde hatundur.
8)Ünlü “Peri bacaları” hangi ilimizdedir?
Cevap:Nevşehir
9)İtalyadaki ünlü eğik kulenin adı nedir?
Cevap:Pisa
10)”Yüzyıl savaşları” hangi iki ülke arasında olmuştur?
Cevap:İNGİLTERE-FRANSA
11)İnsan vücudunda kaç tane kaburga kemiği vardır?
Cevap:24
12)Osmanlılarda deniz kuvvetlerinin en yüksek amirine Kaptan-ı Derya
denirdi.Osmanlı devletinin ilk Kaptan-ı Derya´sı kimdir?
Cevap:Karamürsel Bey
13)Türkiyenin en doğusu ile batısı arasında kaç meridyen vardır?
Cevap:19
14)Depremlerin yerini süresini Şiddetini tesbit eden cihaza ne denir?
Cevap:Sismograf
15)Maraton yarışı kaç kilometredir?
Cevap:42.195 km
16)Aya ilk ayak basan astronot kimdir?
Cevap: Neil Armstrong
17)Buharlı lokomotifi kim bulmuştur?
Cevap: George Stephenson
18)Bursa`daki ”Ulu Cami” hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?
Cevap:Yıldırım Beyazıd
19)“ Hüdavendigar“ adıyla anılan padişah kimdir?
Cevap:1.Murad
20)Fatih Sultan Mehmed istanbulu fethettiğinde kaç yaşındaydı ?
Cevap:21
21)Para basılan yere ne denir?
Cevap:Darphane
22)Küsuf ne demektir?
Cevap:Güneş tutulması
23)Otomobil hangi iki alman uzmanın çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir?
Cevap: Daimler- Benz
24)Osmanlılar zamanında yangınları söndürmekle görevli memurlara ne denirdi?
Cevap:Tulumbacı
25)Dünyamız kaç kıtadan(kontinent) oluşmaktadır?
Cevap:Antarktika,Asya,Avrupa,Afrika,Avusturalya,Nord Amerika,Süd Amerika
olmak üzere 7 kıtadan oluşmaktadır.
26)H.z Alinin iki çatallı kılıcına ne ad verilir?
Cevap: Zülfikar
27)Ölen bir kimsenin ardından bıraktığı malların taksimi ile ilgili İslami ilme ne
ad verilir?
Cevap: feraiz.
28)Dünyanın en yüksek dağı hangisidir?
Cevap: Everest Dağı(8848 m)
29)Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
Cevap: Nil Nehri(6671 km)
30)Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
Cevap: Pasifik Okyanusu
31)Gemilerin yapıldığı ve tamir edildiği yerin adı nedir?
Cevap:Tersane
32)Fransa ve İngiltereyi deniz altından bağlayan tünelin adı nedir?
Cevap:Manş tüneli.
33)Osmanlılarda Müslüman olmayanlardan alınan verginin adı nedir?
Cevap: Cizye
34)Sahte para basan veya piyasaya süren kişiye ne ad verilir?
Cevap: Kalpazan
35)Osmanlı devletinin ilk başkenti neresidir?
Cevap: Söğüt
36)Dünyada en fazla göl bulunan ülke hangisidir?
Cevap: Finlandiya.
37)2.Dünya savaşı ne zaman başlamış ve ne zaman sona ermiştir?
Cevap: 1939 yılında başlamış,1945 yılında sona ermiştir.
38)Kaç tane ay 31 çeker?
Cevap: 7 tane ay.
39)Almanya’da kaç eyalet(Bundesland) vardır?
Cevap:Almanya’da 16 eyalet vardır.Bunlar;
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin,
Rheinland Pfalz,Brandenburg, Saarland, Bremen, Sachsen, Hamburg, Sachsen
Anhalt, Hessen, Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen.
40)Ramazan-ı Şerifin son on gününde Camide veya başka bir ıbadet mahallinde
devamlı ıbadetle meşgul olmaya ne denir?
Cevap: İtikaf
41)Ölüm nedeninin araştırılması için cesedin açılmasına ne denir?
Cevap:Otopsi
42)Mimar Sinan`ın 1568-1575 yılları arasında II.Selim adına Edirnede yaptırdığı
Ve Mimar Sinanın” Ustalık eserim” dediği caminin adı nedir?
Cevap:Selimiye Camii.
43)Osmanlılarda medreselerde ders veren müderrislerin ünvanı nedir ?
Cevap:Dersiam
44)At yarışı yapılan alana ne denir?
Cevap:Hipodrom
45)Devenin ve bazı hayvanların sırtındaki çıkıntıya ne ad verilir?
Cevap:Högrüç
46)Eski Mısır hükümdarlarına verilen ad nedir?
Cevap: Firavun
47)Babasının oğlu olmayan çocuk, onun nesi olur?
Cevap: Kızı
48)Dünyanın en büyük mağarasının adı nedir?
Cevap: Mammoth mağarası(Amerika 52 km)
49)Kenyanın başkenti neresidir?
Cevap:Nairobi
50)1930 daki dünya futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılmış ve Şampiyon kim
olmuştur?
Cevap: Uruguay-Uruguay
51)Dünyanın Yedi harikası nelerdir?
Cevap:1-Mısır Piramitleri 2-Babil Asma Bahçeleri 3-Olimposlu Zeus Heykeli
4-Efes Artemis Tapınağı 5-İskenderiye Feneri 6-Rodos Sütunu 7-Halikarnasus
Mozolesi
52)Günümüzde kullanılan ve en bilinen kaç takvim çeşidi vardır?
Cevap:3 çeşit takvim vardır.Hicri,Rumi,Miladi Takvim
53)Bugüne kadar yaşamış en ağır kişi kimdir?
Cevap: 1983 yılında ölen 635 kg ağırlığındaki Washingtonlu Jon Brower Minnoch
`tur.
54)El tırnaklarımız ayak tırnaklarımıza göre kaç kat daha hızlı büyür?
Cevap:4 kat
55)Süleyman Hilmi tunahan h.z lerinin kabri nerededir?
Cevap: İstanbul`da Karacaahmet Kabristanlığındadır.
56)2.Dünya Savaşının sonunda(1945)Amerika’nın Atom Bombası attığı 2 Japon
şehri nedir?
Cevap:Hiroshima ve Nagasaki
57)Türkiyede ilk türk futbolcusu kimdir?
Cevap: Fuat Hüsnü Kayacan
58)Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara nedir?
Cevap:Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları
59)Canlı varlıkların ürettiği elektriğe ne denir?
Cevap: BiyoElektrik
60)Müslümanların dünyada ki nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?
Cevap: Yaklaşık 1,5 Milyar, dünya nüfusunun dörtte biri kadar
61)Peygamberler Şehri olarak bilinen ilimiz hangisidir?
Cevap:ŞanlıUrfa.
62)Tarihimizdeki ilk Hekimbaşı kimdir?
Cevap:Kutubüttin Efendi
63)Çöllerde çadırlarda yaşayan arab göçmenlere ne ad verilir?
Cevap:Bedevi
64) Bir müslüman diğer bir müslümanın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu
duyduğu zaman ne demesi gerekir??
Cevap:İnna Lillahi ve İnna ileyhi Raciun(Allahtan geldik yine ona döneceğiz)
65)Yeni bir buluş ortaya koyan kimseye ne denir?
Cevap: Mucit
66)Güneş ışınları ile yapılan tedaviye ne denir?
Cevap: HelyoTerapi
67)Zarar karşılığı ödenen Paraya ne denir?
Cevap: Tazminat
68)Mısırın başşehri neresidir?
Cevap:Kahire
69)’H’hangi ülkenin plaka İşaretidir?
Cevap: Macaristan
70)Zehirin etkisini ortadan kaldıran maddeye ne denir?
Cevap: Panzehir
71) Peygamberimizin iki kerimesi ile evlendiği için (h.z) Osmana ne denilmiştir?
Cevap: Osman-ı Zinnureyn
72) Eski dilde ‘Payitaht’ ne demektir?
Cevap: Başkent
73) 16 Eylül 1959da ne olmuştur?
Cevap: Süleyman Hilmi Tunahan h.z leri vefat etmiştir.
-OSMANLI TARİHİ BİLGİLERİ
Acemi oğlanı : Acemi ocağına yeni alınmış,henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yeniçeri adayı.
-Arz odası : Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri oda.
-Askeri Rüşdiye : Askeri ortaokul.
-Babıâli : ( Yüksek kapı anlamında) Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina.
-Berberbaşı : Saray berberlerinin başı,yöneticisi.
-Beylerbeyi : Genel vali,Sancak beylerinin başı.Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına “Anadolu Beylerbeyi”,Avrupa kıtasındaki sancak beylerinin genel valisinide “Rumeli Beylerbeyi” denirdi.
-Çelebi : Efendi,kibar,görgülü ve ince kişi.Eskiden “bay”yerine kullanılan bir ünvan.
-Darül kurra : Cami,mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.
-Darüşşafaka : Eski “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye”(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kurulmuş olan yetimler okulu.
-Defterdar : Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler.
-Defter Emini : Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli.
-Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan,giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi.
-Devşirme : Yeniçeri ocağına alınan gayri müslim çocuklar.
-Divan : Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüşmek üzere yaptıkları toplantı.
-Divanı Hümayun : Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam,şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarının görüşüldüğü meclis.
-Ebced hesabı : Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı belirtme yolu.
-Enderun : Saray teşkilatı.
-Erkânı harb : Kurmay sınıfından olan yüksek rütbeli asker.
–Hafız : Kur’an’ı ezberlemiş olan kişi.
-Harbiye Nezareti : Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret.
-Harem-i Hümayun : Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı,Harem dairesi.
-Hattat : Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.
-Hazine-i Hassa : Padişahın şahsi gelir ve malları.
-İmaret : Çoğunlukla bir cami bünyesinde yapılan, bazen bir camiden ayrı olarakta oluşturulan ve fakirlere özellikle yemek yardımı yapmak amacı ile kurulan ve vakıf niteliğinde olan kuruluş.
-Kadı : İslam hukuku olan şeriat’a göre hüküm veren yargıç.Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır.Tanzimattan sonra ise yalnızca evlenme,boşanma,nafaka ve miras davalarına bakmışlardır.Kadılık müessesesi medeni kanunla kaldırılmıştır.
-Kapıkulu : Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler.
-Kaptan-ı Derya : Donanmanın başı,deniz kuvvetleri baş kumandanı.-Kaside : Onbeş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.
-Kazasker : En yüksek ilmi rütbe,günümüzün adalet bakanı.İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri,Anadolu Kazaskeri.)Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordu mensupları ile ilgili davalara ve devleti ilgilendiren davalara bakmaktan sorumlu olan kişi.
-Kıble taşı : Açık alanlarda oluşturulan namazgahlarda kıblenin yönünü belirtmek için dikilen taş.
-Külliye : Medrese,hamam,imaret,şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami.
-Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan,şairlerin kullandığı takma ad.
-Medrese : Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren ve genellikle külliye şeklindeki camilerin bünyesinde yer alan ve bir avlu etrafına dizilmiş çok sayıda odadan oluşan okul.
-Mescit : İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami.
-Mevlevihane : Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina.
-Mihrap : Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.
-Molla : Büyük kadı, kadı’nın bir üst derecesi,eyalet kadısı.
-Mutasarrıf : Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) en büyük mülki ve idari amiri. Derece olarak kaymakamdan büyük validen küçüktürler.
-Muvakkithane : Saat imali ve tamiri yapılan yer.
-Müderris : Eskiden medresede öğretmen,sonraları profesör anşamında kullanılmıştır.
-Müşir : Osmanlılarda askerlikte en yüksek rütbe,mareşal.
-Reis-ül küttap : Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad.Sonraları Divanı hümayun’da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katiplerin şefi..
-Sadrazam : Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam,en yetkili devlet görevlisi.Günümüz başbakanı.
-Serasker : Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı..
-Sıbyan mektebi : Osmanlılarda ilköğretim okulu.
-Sipahi : Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan askeri ocak.
-Solak : Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi.
-Su nazırı : Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlarından
-Şehzade : Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri.
-Şehremini : Şehremaneti teşkilatının (Belediye) başında olan kişi.
-Şeyh : Tekke başkanı,tarikat lideri.
-Şeyhülislam : Osmanlılarda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işleri ile birlikte dünya işlerinede dini bakımdan karışan kimse..
-Tarikat : Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad.
-Tekke : Belli bir tarikata üye olan kişilerin toplanıp ayin yaptıkları yer.
-Tuğra : Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan sembol.
-Türbe : İçinde çoğunlukla ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal mezar.
-Türbedar : Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimse.
-Vakıf : Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para.İlgili hizmet bu mülk yada paranın getirisi ile halka bedelsiz sunulur ve vakfın idaresi mütevelli denen bir kişi tarafından yürütülür.
-Valide Sultan : Padişah annesi.Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan bir tören ile Topkapı sarayındaki özel dairesine taşınırdı.
-Yeniçeri : Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri.Başlangıçta çok başarılı hizmetler gören yeniçeri ocağı zamanla dejenere olmuş ve defalarca baş kaldırarak devletin başına dert olmuştur. Yeniçeri ocağı 1826 yılında II.Mahmud tarafından başka bir askeri ocak kurularak ( Nizami cedid) ortadan kaldırılmıştır.
-Zaviye :Küçük tekke.
-OSMANLI TARİHİ NOTLARI (1)
-İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu. II.Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi sona erdi.Yükselme dönemi başladı.
-.Fatih döneminde Balkanlarda fethedilen yerler ´:Sırbistan(1459), Mora yarımadası(1460), Eflak(1462), Boğdan(1476),Bosna(1463),Hersek(1465), Arnavutluk (1479)
-Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler :Fatih zamanında; Amasra’nın fethi(1459), Sinop’un alınması(1460), Trabzon’un alınması (1461), Kırım’ın alınması (1477) gerçekleşmiştir.II.Bayezıt zamanında ise Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Karadeniz tamamen Türk egemenliğine girdi.Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla Kırım ile karadan sınırımız oluşmuştur.
-Kırım’ın fethinin sonuçları nelerdir.? Karadeniz Türk gölü haline geldi. Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlıya geçti.
-Fatih döneminde Ege Denizinde fethedilen adalar:İmroz,Taşoz,Bozcaada,Limni,Midilli,Eğriboz,Gökçeada,Sisam,Semadirek adaları alınmıştır.
-Preveze Deniz Savaşı’nın önemi nedir.?(1538)
Haçlı donanması Osmanlı donanmasına yenilmiştir.Osmanlı devleti büyük zafer kazanmıştır. Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.Akdenizde Türk üstünlüğü kesinleşti.
-.Kıbrıs’ın fethinin önemi nedir.?(1571)
Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanmıştır.İnebahtı deniz savaşına neden olmuştur.
-.İnebahtı Deniz Savaşının önemi nedir.?(1571)
Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir .Preveze deniz zaferiyle elde edilen üstünlük gitmiştir.Ancak herhangi bir yeri kaybetmedik.Donanmamız yakıldı ama kısa zamanda yenisi yapılmıştır.
OSMANLI TARİHİ NOTLARI (2)
-.Mohaç Meydan Savaşının Önemi Nedir.?(1526)
Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.Kanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş’u getirdi.
-. Kanuni Dönemi Bazı Fetihleri
Belgrad’ın fethi(1521)
Rodos’un fethi(1522): Bu fetihle Anadolu,Mısır ve Suriye ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.
Sakız adasının fethi(1566)
-Otlukbeli Savaşının(1473) önemi nedir.?
Fatih ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılmıştır.Akkoyunlu devleti yenilerek çok zayıflamıştır.1501 yılında da yıkılmıştır.Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.
-Karamanoğullarına ne zaman kesin olarak son verilmiştir.?
II.Bayezıt zamanında
.Çaldıran Savaşının(1514) önemi nedir.?
1. Doğuda en büyük tehlike olan Safevi devletini Osmanlı Devleti bu savaşla yenerek etkisiz hale getirmiştir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlıya geçmiştir.Sefer dönüşü Dulkadiroğulları Beyliği alınmıştır.Bu beyliğin alınmasıyla Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
-Mercidabık Savaşının (1516) önemi nedir?
Memlüklerle Osmanlılar arasında yapılmıştır.Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır.Böylece Suriye ve Filistin
Osmanlı Devletine katılmıştır.
-Ridaniye Savaşının (1517) önemi nedir.?
Memlüklerle Osmanlılar arasında olmuştur.
Memlük Devleti yıkıldı ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.
Hicaz Emirliği (Mekke ve Medine ) Osmanlı yönetimine katıldı.
Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
Halifelik Osmanlılara geçti.
Baharat yolu Osmanlıya geçti.
-.Amasya Antlaşmasının (1555) önemi nedir.?
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk siyasi antlaşmadır.
-.Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşmasının (1590) önemi nedir.?
Osmanlılarla İran arasında yapılmıştır.
OSMANLI TARİHİ NOTLARI (3)
-Kasr-ı Şirin Antlaşmasının (1639) önemi nedir?
Bu antlaşma ile Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiş ve günümüze kadar fazla değişmeden gelmiştir.
-Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir?
Osmanlı Devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya’ya karşı elde ettiği üstünlüğünü kaybetti.Böylece Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk oldu.Ayrıca Kanije,Estergon,Eğri kaleleri Osmanlılara geçti.
-.Hotin Antlaşmasının (1621) önemi nedir?
Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.Hotin kalesinin kuşatılması sırasında Yeniçeriler gevşek davranmışlar ve kale alınamamıştır.II.Osman(Genç) bu yüzden Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür ve Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
-.Bucaş Antlaşmasının (1672) önemi nedir?
Lehistanla Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.
Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır .
-Karlofça Antlaşmasının (1699) önemi nedir?
Osmanlı Devleti ile Lehistan,Venedik ve Avusturya arasında yapılmıştır.
Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetti.
Sakarya savaşına kadar sürecek geri çekilme başladı.
Osmanlı Devletinde Duraklama devri bitti.Gerileme dönemi başladı .
-İstanbul Antlaşmasının (1700) önemi nedir?
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.
Rusya’nın azak kalesini almasıyla tarihinde ilk kez Karadenizde kıyısı olmuştur.
Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek
28.Osmanlı Tarihinde İlk Defa Devlet Bütçesini Hazırlayarak Mali Düzenlemeler Yapan Sadrazam Kimdir?
Tarhuncu Ahmet Paşadır.
-17.Yüzyılda Bazı Şartlar İleri Sürerek İş Başına Gelen Ünlü Sadrazam Kimdir?
Köprülü Mehmet Paşadır .
-Koçi Bey Kimdir?
17.Yüzyılda 1V.Murat zamanında yaşamış ünlü bilgindir.1V.Murat tarafından duraklamanın nedenlerini ve çarelerini araştırması için görev verilmiştir.Koçi Bey duraklamanın nedenlerini anlatan risaleleriyle(raporlarıyla) ünlü bilim adamıdır.
-Prut Antlaşmasının(1711) önemi nedir?
Osmanlı Devleti 1700 Yılındaki İstanbul antlaşmasıyla kaybettiği yerleri Ruslardan geri aldı.
Ruslar İstanbulda sürekli elçi bulunduramayacaktı.
- Pasorofça Antlaşmasının(1718) önemi nedir?
Osmanlılarla-Venedik ve Avusturya arasında olan bir antlaşmadır.
Osmanlı Devleti Karlofça ile Venediklilere kaptırdığı yerleri geri almak için başladığı savaştan yenilgiyle ayrıldı ve yeni yerleride kaybetti.
Çelebi Mehmet zamanında başlayan Osmanlı-Venedik savaşları kesin olarak sona erdi.
Osmanlı Devletinde bu antlaşmayla Lale devri (1718-1730) başlamıştır.
-OSMANLI TARİHİ (4)
- Belgrat Antlaşmasının (1739) önemi nedir?
Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur.
İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.
Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.
Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa’nın ordudaki reformları etkili olmuştur.
Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa’nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535′de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir
- Küçük Kaynarca Antlaşmasının(1774) önemi nedir?
Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.
Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı en ağır antlaşmadır.
Kırım bağımsız olmuştur. Not:Halkı müslüman olan bir ülke ilk defa devletten ayrılmıştır.
Karadeniz Türk gölü olmaktan kesin olarak çıkmıştır.İstanbul ve boğazlar Rus tehdidi altına girdi.
Rusya Osmanlı Devletindeki Ortadoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlının iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.
Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmaya başladılar.
Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı vermiştir.
- Ziştovi Antlaşmasının (1791) önemi nedir?
Osmanlı-Avusturya arasında olmuştur.
Bu antlaşma ile Kanuni devrinden beri devam eden Osmanlı -Avusturya savaşları kesin olarak sona erdi.
36. Yaş Antlaşmasının (1792) önemi nedir?
Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.
Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etti.
Yaş antlaşması ile Osmanlı Devletinin yıkılış dönemi başladı.
-İstanbul Antlaşması(1724) önemi nedir?
Ruslar’ın İran’daki taht kavgalarından faydalanarak Kafkasya’ya girmesi , Osmanlı Devletini harekete geçirmiştir. Rusya’nın İran’ı işgal etmesini istemeyen Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Kafkasya’da iki ordu karşı karşıya gelmiştir..Fransa’nın araya girmesiyle İstanbul antlaşması imzalanmıştır.Böylece İran’ın Kuzeyi ve batısı Osmanlılarla Ruslar arasında paylaşılmıştır.
İran yapılan bu antlaşmayı tanımadığını bildirmiştir.Ve Osmanlı Devletine savaş açmıştır. Osmanlı -İran savaşları 1746 yılına kadar devam etmiştir. 1746 Yılındaki bu antlaşmayla Osmanlı -İran savaşları kesin olarak sona ermiş ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması şartları aynen kabul edilmiştir.Günümüze kadar sürecek barış dönemi başlamıştır.
OSMANL TARİHİ(5)
- Lale Devri Islahatları(1718-1730):
1718 Pasarofça antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona eren devire Lale Devri denir.
Padişah III.Ahmet , sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
Bu dönemde Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir.
İlk kez matbaa kuruldu.(1727). İlmi eserlerin basımına izin verildi.Ancak dini eserler elle yazılmaya devam etti.
İlk kez Yalova’da kağıt fabrikası açıldı.
İlk kez itfaiye bölüğü kuruldu.
İlk kez İstanbul’da kumaş fabrikası ve çini atölyesi açıldı.
Sivil mimari gelişmiştir. Bir çok saray, köşk,kasır, çeşme , kütüphane yaptırılmıştır.
Pek çok doğu klasiği Türkçe’ye çevrilmiştir.
Resim ve minyatür de gelişmiştir.
III.Mustafa Devri Islahatları(1757-1774 )
Baron dö Tott Avrupa’dan getirtilerek yeni bir topçu ocağı kuruldu. Sürat topçuları adı verilen ocak kuruldu.
Deniz Mühendishanesi açıldı.
Hendesehane açıldı.Denizcilik ve topçuluk dersleri verildi.
I.Abdülhamit Devri Islahatları (1774-1789)
Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açıldı.
İngiltere ve Fransa’dan gemi yapım ustaları getirildi.
Haliç, Karadeniz ve Ege Denizinde tersaneler yapıldı.
III.Selim Dönemi Islahatları(1789-1807)
Nizam-ı Cedit adıyla bir ordu kuruldu.
Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla bir hazine kuruldu.
Avrupa’nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu.
Fransızca ilk kez okullarda yabancı dil olarak okutulmaya başladı.
Yeniliklere karşı olan Yeniçeriler ile bazı halk kitlesi Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandı.(1807) III.Selim tahttan indirildi. Yerine IV.Mustafa getirildi. Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı.
GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
1- Ceza mahkemelerinin temyizi YARGITAY dır.
2- Osmanlıda ilk kağıt paranın adı KAİME dir.
3- 1. Dünya savaşı 1914 te başladı.
4- Yeniçeri Ocağını II. Mahmut kaldırmıştır.
5- Kanuni Sultan Süleyman ZİGETVAR savaşında ölmüştür.
6- Padişahların imzasına TUĞRA denir.
7- 20 YTL arkasında Efes Antik Kentin resmi vardır.
8- Osmanlı İmparatorluğu 1299 da kurulmuştur.
9- II. Meşrutiyet 1908 de başlamıştır.
10- KIBRIS 1571 de Osmanlı Egemenliğine girmiştir.
11- Osmanlı İmparatorluğunda toplam 36 Padişah tahta geçmiştir.
12- Akdeniz’i Atlas Okyanusuna bağlayan boğaz CEBELİ TARIK tır.
13- Dünyada Toplam 180 Paralel vardır.
14- Dünyada en fazla heykeli yapılan hayvan AT tır.
15- Deniz ticaretinde yük taşıma bedeline NAVLUM denir.
16- Moğolistan’ın başkenti ULAN BATUR dur.
17- Farmakoloji İLAÇ bilimidir.
18- KATARAKT Göz merceğinin saydamlığını yitirme hastalığıdır.
19- 1937 yılında , yaklaşan II.Dünya Savaşı tehlikesi karşısında kurulan,Türkiye,İran,Irak ve Afganistan’ın oluşturduğu birliğin adı SADABAT PAKTI dır.
20- Hicri Takvim AY’a dayalı bir takvimdir.
21- Dicle, Basra Körfezine dökülür
22- En büyük gezegen Jüpiter dir.
23- Gediz Egeye dökülür.
24- Türk Edebiyatının bilinen ilk eseri ORHUN YAZITLARI dır.
25-Peyami SAFA Server BEDİ lakabıyla kitap yazmıştır.
26-İlk trafik ışıkları LONDRA kullanılmıştır.
27- Azerbaycan’ın para birimi MANAT ‘tır.
28- Venüs gezegeninin diğer adı Zühre ‘dir.
29- Kur’anı Kerim 23 yılda inmiştir.
30-Musevilerin taktığı başlığa KİPPA denir.
31- Atilla İLHAN nın ilk romanının ismi SOKAKTAKİ ADAM dır..
32-Dünyanın en yüksek yeri Everest tir.
33-Köy enstitülerinin kuruluşuna önayak olan zamanın tanınmış milli eğitim bakanı Hasan Ali YÜCEL ‘dir.
34-Gösterilmesinden sonra, yazarı olan Namık Kemal’in Malta adasına sürülmesine neden olan tiyatro oyununun adı Vatan yahut Silistre dir.
35-Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak nitelenen I. Mehmet’in takma adı Çelebi’dir.
36- Kanser hastalığı ile ilgilenen bilim onkoloji dir.
37- TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
38-Deniz seviyesinden 300 metreden fazla daha aşağı konumda bulunan dünyanın en alçak gölü LUT dur.
39- İshak PAŞA sarayı Ağrı ilinin sınırları içindedir.
40- Sümela Manastırı Trabzon ili sınırları arasındadır.
41- İstanbul’u ilk kuşatan Yıldırım Beyazıt TIR.
42- Fırat ile Diclenin birleştiği yere Şattül arap denir
43- i pek böceğinin anavatanı ÇİN dir.
44- Noterler Adalet bakanlığına bağlı çalışırlar.
45- Türk devletinin kapitülasyonlardan kurtulmasını sağlayan antlaşma Lozan dır.
46-Osmanlı İmparatorluğu’nda en uzun süre tahtta kalmış padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl hükümdarlık yapmıştır
47- Meriç nehri ege denize dökülür.
48- Güneş sisteminde 9 gezegen vardır.
49- Güzel yazı yazma sanatı ya da hat sanatı KALİĞRAFİ
50- Karain mağarası Antalya’dadır.
52- Tarihi KULA EVLERİ MANİSADADIR.
53-Türkiye ve Yunanistan’ı ayıran nehrin adı Meriç tir.
54-Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezi ne dökülür.
55-Kanada’nın başkenti OTTAVA dır.
56-Devlet adamı yetiştiren okullara ENDERUN denir
57–100 YTL’nin arka yüzünde İshak Paşa Sarayı vardır.
58- Tanzimat Fermanı 1839 tarihte ilan edilmiştir
59-1938′de kurulan bağımsız Hatay Devleti’nin cumhurbaşkanı Tayfun SÖKMEN dır.
60- Lale Devri Patrona Halil İsyanı ile bitmiştir.
61- Dünyanın en büyük gölü HAZAR gölüdür.
62- Türkiye’deki en uzun akarsu KIZILIRMAK tır.
63-Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk beyliği Karamanoğullarıdır.
64-Uluslar arası adalet divanı LAHEY dedir.
65- Dicle ile Fırat arsındaki bölgeye Mezopotamya denir.
66- Osmanlı devletine ilk matbaa Lale Devri döneminde gelmiştir.
67- Türkiye sınırlarındaki en uzun ırmak Kızılırmak tır.
68- Bir yazarın bütün eserlerini içeren diziye Külliyat denir.
69- Kişinin kendine hayran olmasına Narsizm denir.
70- İkinci Müslüman Türk Devleti Gaznelileler dir. Adını Kurulduğu şehirden almıştır. Kurucusu Alp Tekindir.
71- Karain, Beldibi, Belbaşı mağaraları Antalya ilimizdedir
72- Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı Kaçkar Dağıdır.
73-Osmanlı devletinde donanma komutanına Kaptan_ı Derya denirdi.
74-M.S.79 yılında patlayan Vezüv yanardağının yok ettiği ünlü antik şehir Pompei dir.
75-Fatih Sultan Mehmet Avni lakabıyla şiirler yazmıştır.
75-Mercidabık bugünkü Gazianteptir.
76-Tebriz Bağdat’ın eski adıdır.
77- Zargana balığını kılçığı yeşildir
78- THK ilk kurulduğunda adı Türk Teyyare Cemiyeti idi.
79- Piri Reis ilk dünya haritasını 1513 yılında yapmıştır
80- Damlataş mağarası Alanya dadır
81-Darulfinun Üniversite demektir.
82- Hiyeroglif yazıyı ilk Mısırlılar kullanmıştır.
GENEL KÜLTÜR TARİH COĞRAFYA
-Keban-Atatürk ve Karakaya barajları FIRAT NEHRİ üzerindedir.
• Rüzgarın hızını ölçen cihaz ANEMOMETRE
• Yurtdışı yolculuklarda kullanılan belge PASAPORT
• Osmanlı devletinin ilk başkenti SÖĞÜT
• Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan geçit ZİGANA
• Dünya sağlık örgütü WHO
• Birleşmiş milletler örgütü UNO
• Uluslar arası para fonu IMF
• Uluslar arası çalışma örgütü ILO.
• Akdenizin en büyük adası GİRİT
• İstanbula ilk Türk Bayrağını diken ULUBATLI HASAN
• Taştan yapılmış tabut şeklinde olan sanduka, kabir veya mezara LAHİD
• Birleşmiş Milletler Teşkilatı UN
• Doktorların hastalarının vücutlarını dinlediği cihaz STETESKOP
• Ramazan ayında cami minareleri arasına çekilen ışıklı ve şekilli yazılar MAHYA
• Tarihte ilk yazıyı SÜMERLER
• Nemrut Krater Gölü BİTLİS
• Dünyanın en yüksek dağı EVEREST
• Dünyanın en uzun ırmağı NİL
• Dünyanın en büyük gölü HAZAR
• Dünyanın en büyük mağarası MAMMOTH
• Dünyanın en büyük okyanusu BÜYÜK OKYANUSU (PASİFİK)
• Dünyanın en büyük kıtası ASYA
• Türkiyenin uç noktaları: Kuzey-Sinop inceburun
• Güney-Hatay
• Batı-İmroz
• Doğu-Küçük Ağrı
• Şahname adlı eserin sahibi FİRDEVSİ
• Eskişehirde çıkarılan taş LÜLETAŞI
• Ney üfleyen kişiye NEYZEN
• Mevlana anma törenlerine ŞEB-İ ARUZ
• G-7 olarak bilinen ülkeler; JAPONYA, KANADA, AMERİKA, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, RUSYA
• Tarihi Hattuşaş kalıntıları ÇORUM
• Basra Körfezi ile Umman Körfezini bağlayan boğaz HÜRMÜZ BOĞAZI
• Osmanlılarda Müslüman olmayanlardan alınan vergi CİZYE
• Son Osmanlı padişahı VAHDETTİN
• Son Osmanlı padişahının mezarı SURİYE-ŞAM
• Eski Mısır kralları FİRAVUN
• Kutlsal kitabımız Kuran Hz. EBUBEKİR zamanında kitap haline getirildi. HZ. ÖMER zamanında ise çoğaltıldı.
• Sevgili peygamberimizi görmüş, onun sohbetlerinde bulunmuş şahıslara SAHABE-ASHAB denir.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire Natı Şerif denir.
-Keçeli Halil adında bir zat, yemeği canı istediği bir şeyin parasını bir kenara ayırarak sonunda
biriktirdiği bu paralarla bir mescit inşa ettirmiştir. Bu mescid, Sanki Yedim Mescidi. Fatih Camisinin Doğusunda
- Fransa ile İngiltere’yi bir birine bağlayan tünelin adı , Manch Tüneli
- Almanya’da bulunan minareli en büyük cami, Mannheim’de (2500 kişilik)
-Türkiye’nin en büyük gölü ,Van Gölü
-Türkiye’nin yüzölçümü ,779.452 kilometre karedir.
-Türkiye’de bulunan iki akarsuyun adı, Dicle ve Fırat
-Dünyanın en uzun nehrinin adı ,Nil nehri (Afrika kıtasında)
- İspanya’da geçmişte kurulmuş olan İslam devletinin adı ,Endülüs Emevi Devleti
-İslami yılbaşı Muharrem ayı ile başlar.
• Birleşmiş milletler güvenlik konseyinin beş daimi üyesi: ABD, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA, ÇİN
• Camilerin çevresinde yapılmış, medrese, kütüphane, hamam, sebil, hastane gibi kurumların tümüne KÜLLİYE denir.
• Karadeniz Bölgesinin doğusunda bulunan sıradağlar KOP
• Türk ceza kanunu İTALYAdan örnek almıştır.
• Arap yarımadasında Mekke ve Medineden oluşan bölge HİCAZ
• Hristiyan inancına göre Hz. İsanın yeniden dirildiğine inanılan günde yapılan bayrama PASKALYA
- Müslümanların dünyadaki nüfusu ,Yaklaşık 1,5 milyar kadar, dünya nüfusunun dörtte biri kadar
-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi , Endonezya
-Ravza-i Mudahhara ,Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek kabirleri ile minberi arasındaki yerin adı
-Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark ; Hicri Takvim; Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicretiyle başlar, hesaplamalar aya göredir.Miladi takvim; Hz. İsa (a.s.)’ın doğumuyla başlar, güneşe göre ayarlanmıştır.
-Aya ilk defa ,1969 yılında Neil Armstrong ayak bastı.
-Uluslararası Adalet Divanını bulunduğu şehrin adı , Lahey (Den Haag)
-Osmanlı İmparatorluğunda Tazminat fermanının ilan edilmesinden sonra, Ahmet Cevdet Paşanın başkanlığında
oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan, yurttaşlık haklarıyla ilgili İslami esaslara dayalı kanunlara Mecelle denir.
-Adaletiyle ün salmış II. İslam halifesi HZ. ÖMER
• Atlas okyanusunu Büyük okyanusa bağlayan kanal PANAMA.
• İlk dünya haritasını çizen denizci PİRİ REİS,
• Akdenizle Kızıldenizi birbirine bağlayan kanal SÜVEYŞ KANALI
• Özbekistanın başkenti TAŞKENT,
• İlk resmi gazete TAKVİM-İ VAKAYI
• Gap ta 27 baraj vardır.
• Ülkemizde özel televizyon yayınları 1990 yılında başladı.
• Hicret, HZ. ÖMER zamanında olmuştur.
• Divan şiirinin ölçüsü ARUZ
• Mevlananın hocası ve en yakın arkadaşı ŞEMS-İ TEBRİZİ
• Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden bilim adamı ARŞİMED
• Dünyanın en uzun tüneline sahip ülke İSVİÇRE
GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.
Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000′de köy mevcuttur.
Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.
Dünyanın en uzun akarsuyu,Missisippi’dir.
Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.
Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz’dir.
Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.
Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını Siyami Ersek yapmıştır.
En tehlikeli kanama atardamar kanamasıdır.
Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak’ın kurduğu Babailik Tarikatı’dır.
İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir:Çince,Hintçe,İngilizce,İspanyolca ve Türkçe’dir.
İstanbul’daki ilk büyük Osmanlı yapısı Eyüp Sultan Camii’dir.
İlk Osmanlı sarayı Bursa’da yapılmıştır.
İlk Müslüman müzikolog El-Kindi’dir.
İlk uçan insan Hazerfen Ahmet Çelebi’dir.
Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’de yapıldı.
İlk insan hakları beyannamesi 15 Temmuz 1789′da Fransa’da yayılanmıştır.
Aya ilk ayak basan insan Neil Amstrong’tur.
Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.
Everest Tepesi’ne tırmanan ilk dağcı Edmunt Hillary’dir.
Türkiye’de ilk İngilizce gazete Billur Çelik tarafından çıkarılmıştır.
Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.
Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.
Ay yılı esaslı tek takvim Hicri takvimdir.
Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe’dir.
İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mustafa Fakih’dir.
Türkiye’nin ilk diyanet işleri başkanı Rıfat Börekçi’dir.
Müslümanlar’ın müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş,Bedir Savaşı’dır.
İlk cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakası’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
Kur-an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha,en kısa suresi ise,Kevser Suresi’idir.
İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi’idir.
İSLAM VE OSMANLI TARİHİ
Soru 1: Mekke’li Müşriklerin Müslümanlar üzerine yapmış oldukları son sefer hangisidir?
Cevap : Hendek Savaşıdır .
Soru 2: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz
(s.a.v.) e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek
cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.).
Soru 3: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından komutan atanan sahabe
kimdir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.).
Soru 4: Hz. Ömer (r.a.) in Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) komutasında 8.000 müslümanı 60.000
kafire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus‘la, Rüstem‘i öldürerek kazanılan savaş
hangisidir?
Cevap : Kadisiye savaşı.
Soru 5: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velid (r.a.) komutasındaki İslam ordusunun
karşısına gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı
yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
Cevap : Cerce (Corci).
Soru 6: Hicretin 23. Senesinde 63 yasindayken Ebu Lü’lü adindaki bir mecusi köle tarafindan
şehid edilen İslam halifesi kimdir ve ne zaman şehid edilmiştir ?
Cevap: H.z Ömer (r.a.) M. 644 yılında.
Soru 7: Hulefa-i Raşidin den hemen sonra Müslümanları idare eden halifelere genel olarak ne
ad verilir ve hangi tarihler arasında hilafette kalmışlardır.
Cevap : Emeviler M 622 – 750 tariheri arasında.
Soru 8: Emeviler döneminde Türkistan’a karşı yapılacak fetihleri kolaylaştırsın diye Basra ve
Kûfe den götürülen 50,000 kişi ile kurulan şehirin adı nedir ve ne zaman kurulmuştur.
Cevap: Horasan şehridir M. 671 yılında kurulmuştur.
Soru 9: Endülüs Emevi Devleti ne zaman kim tarafindan kurulmuştur ?
Cevap : Abdurrahman bin Muaviye tarafindan M 756 tarihinde kurulmuştur .
Soru 10 : Son Emevi halifesi II. Memlük’ün öldürülmesi ile sona eren Emevi Hanedanlığından
sonra Devleti idare eden Islam Halifelerine genel anlamda ne ad verilir?
Cevap : Abbasiler. M.749 – 1258 tarihleri arasında hilafette kalmışlardır.
Soru 11. Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna gönderdiği çalar saat
hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu
Emin Bin Abbas halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir ?
Cevap: Harun Reşid
Soru 12: ilk Müslüman Türk Devleti kimdir ve ne zaman islamı kabul etmişlerdir?
Cevap : idil (Volga) Bulgar Türk‘leridir ve M 920 yılında Islamı kabul etmişlerdir.
Soru 13: Peygamberimiz (SAV) ve Eshabına büyük hürmet gösteren, Vezirinin Muhammed
ismindeki oğlunu, abdesti yokken ismiyle cağırmayan, Gazneliler Devletinin Sultanı olan 17 defa
Hindistana sefer düzenleyip Hindistan’ın çoğunun müslüman olmasına sebep olan Hükümdar kimdir
ve ne zaman vefat etmiştir ?
Cevap : Sultan Gazneli Mahmud. M 1030 senesinde vefat etmiştir.
Soru 14: En parlak dönemini, Sultan Alparslanın 26 Agustos 1071 tarihinde Malazgirt meydan
savaşinda Bizans Imparatoru Roman Diogenes i yenmesiyle yaşayan ve tarihteki Türk -Islam
devletlerinin en büyüklerinden olan devletin adi nedir ?
Cevap : Selçuklular ( M 1040 – 1157)
Soru 15: Bütün hayatı harp meydanlarinda geçen, Orta doğudaki haçlı hakimiyetinin belini
kıran, Islam dünyasının gücünü bütün avrupaya gösteren, Islami ilimlere cok önem veren ve 4 Mart
1193 günü vefat eden Sultan kimdir ?
Cevap : Selahattin Eyyubi.
Soru 16: Abbasi halifesi Mansurun kadılık teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence
çekmiş olan Hanefi mezhebinin kurucusu mezhep imamımızın adı nedir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife.
Soru 17 : Islam alimlerinin en büyüklerindendir. Miladi 1059 yılında İranın Tus yani Meşhed
şehrinin bir köyünde dünyaya geldi.İhyayı Ulumid-Din adlı eserin de yazarı olan alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Gazali.
Soru 18: Osmanli Devleti ne zaman ve kim tarafindan kurulmuştur ?
Cevap: 1299 tarihinde Osman Gazi tarafından kurulmuştur.
Soru 19: İlk Osmanlı gümüş parasını bastıran ve Osmanlılarda ilk camii ve medreseyi yaptıran
Padişah kimdir ve ne zaman yaptırmıstır ?
Cevap: Orhan Gazi M- 1333, 1334
Soru 20: Hangi şehirler Osmanlı Devleti’nin başkentleri olmuştur ?
Cevap: Bursa ( Orhan Bey) , Edirne (Birinci Murad), istanbul (F. Sultan Mehmet)
Soru 21: Osmanlılar ilk olarak hangi Padişah zamanında Avrupa’ya yerleştiler?
Cevap: Sultan Birinci Murad (Hüdâvendigâr)
Soru 22: Yıldırım Beyazid Han’ın M.1402 yılında, Ankara yakınlarındaki çubuk ovasinda Timur
Han’la savaşıp esir olması, sonrasında da vefat etmesiye başlayan Devletin zor bir döneme girdiği
zamana ne ad verilir ve ne kadar sürmüstür ?
Cevap: Fetret Devri M.1402 – 1413 arasında 11 yıl sürmüştür.
Soru 23: Fetret Devri nden sonra Osmanli Birliğini yeniden sağlayan ve bundan dolayı
kendisine Osmanli Devletinin ikinci kurucusu gözüyle bakilan Padişah kimdir ?
Cevap: Sultan Çelebi Mehmet
Soru 24: Sultan ikinci Murad‘ ın padişahlığı zamanında haçlı ordularına karşı kazanılan iki
büyük zafer nelerdir ?
Cevap: Varna ve II. Kosova Zaferleri
Soru 25: Istanbul’un Fethine kolaylık olsun için Sultan I. (Yildirim) Beyazid tarafından yaptırılan
hisarin adı nedir ?
Cevap: Anadolu Hisarı
Soru 26: İstanbul kaç tarihinde, kim tarafından Feth olunmuştur ?
Cevap: 29 Mayis 1453 yılında H.z Fatih tarafından feth olunmuştur.
Soru 27: Yapimindan itibaren 1127 sene boyunca kilise olarak kullanılan, Istanbul’un fethinden
sonra 481 sene boyunca camii olarak kullanilan, simdi ise bir müze olan mabedin adi nedir ve ne
zaman camiilikten cikarilip müze haline getirilmistir ?
Cevap: Ayasofya. 1934 senesinde camiilikten cikarilip müzeye cevrilmistir.
Soru 28 : Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi Padisah zamaninda ve hangi olayla
olmustur ?
Cevap : F. Sultan Mehmed Han zamaninda, Kirim in Fethedilmesiyle
Soru 29: Dinine cok bagli oldugu icin kendisine veli denilen ve Fatih Sultan Mehmet Han‘in oglu
olan Padisah kimdir ?
Cevap: Sultan ikinci Beyazid-i Velî
Soru 30: Osmanli Padisahlari hangi padisahdan itibaren hem Sultan hemde Halife‘dirler?
Cevap: Yavuz Sultan Selim‘ den itibaren.
Soru 31: Tarihte kendi zamanina gelinceye kadar hicbir hükümdarin cesaret edip gecemedigi
Büyük Sina Cölünü, Peygamber Efendimiz (SAV)‘in manevi rehberliginde gecen Osmanli padisahi
kimdir ve kac günde gecmistir ?
Cevap : Yavuz Sultah Selim Han. 13 günde gecmistir.
Soru 32: Osmanli Devleti’nin iktisadi olarak cok güclü hale gelmesini saglayan Kanuni Sultan
Süleyman Han, bizzat kac kez orudunun basinda avrupaya sefere cikmis ve ne zaman vefat etmistir ?
Cevap: 13 kez avrupaya sefere cikmis ve 13 . seferinde Zigetvar kusatmasinda 6-7 Eylül
1566 gecesi vefat etmistir.
Soru 33: Osmanli Devleti’nde en uzun sure tahtta kalan Padisah kimdir ?
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman. 46 yil.
Soru 34: Osmanli Devleti’nin tarihte duraklamasina baslica sebeplerinden biri cok uzun süren
savaslardir.Bunlardan biri olan iran savaslari ne kadar sürmüstür ?
Cevap: 1578 yilinda baslayip 1639 yilina kadar 61 sene sürmüstür.
Soru 35: Osmanli Devleti’nin doguda, hangi padisah zamaninda en genis sinirlara ulasmistir ?
Cevap: Sultan Ücüncü Murad zamaninda 20 milyon km² ye yaklasmisti
Soru 36: Kanuni Sultan Süleyman zamaninda baslayip Osmanli Tarihi icinde en uzun süreyle
Sadrazamlik yapan kisi ünvanina sahip devlet adami kimdir?
Cevap: Sokullu Mehmed Pasa.
Soru 37: Barbaros Hayreddin Pasa’ nin emrindeki Osmanli Donanmasi ile Andrea Doria’ nin
idaresindeki hacli donanmasi arasinda , yunan denizinde yapilmis olan ve Osmanli donanmasinin
galibiyeti ile sonuclanan deniz savasinin adi nedir ve hangi tarihte yapilmistir?
Cevap: Preveze Deniz Savasi. 28 Eylül 1538
Soru 38: Kabe-i Muazzama’ nin örtüleri hangi padisah zamaninda Istanbul’dan gönderilmeye
baslandi?
Cevap: Sultan Birinci Ahmet zamaninda
Soru 39: Zamaninda Istanbul bogazinin donmasiyla Üsküdara yaya olarak gecilen, yenicerilerin
isyaniyla yedikule zindanlarinda bogularak sehid edilen cesur ve gözüpek padisah kimdir ?
Cevap : Sultan ikinci Osman (Genc Osman)
Soru 40. Hint imparatoru’nun gönderdigi, “ok islemez, kilic kesmez” diye övülen son derece
saglam kalkani, getiren elcinin gözü önünde, bir ok atisiyla delen, ayrica icki ve sigara icilmesini
yasaklayan padisah kimdir?
Cevap: Sultan Dördüncü Murad’ dir
Soru 41: 1545-1574 yılları arasında yaklaşık otuz sene Osmanli Devleti’nde Şeyhülislamlık
makamında bulunmuş, Kanuni Sultan Süleyman Han’in cenazi namazini kildirmis olan büyük İslam
alimi kimdir?
Cevap : Ebus-Suud Efendi.
Soru 42: Osmanli Devleti’nde en uzun süren deniz kusatmasi hangisidir ?
Cevap: Girit adasinin kusatmasi, 25 yil sürmüstür
Soru 43: Osmanli Devleti’nde gerilemenin basladigi ve ilk kez toprak kaybedilen antlasma nedir
ve ne zaman yapilmistir ?
Cevap: Karlofca Antlasmasi, 1699 yilinda yapilmistir.
Soru 44. “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..”Bu söz, Fransızlar’ın
ünlü başkomutanı ve tarihin en önemli şahsiyetlerinden bir kabul edilen Napolyan’a ait.Cünkü
Napolyon’un Doğu hakimiyeti hayali küçük bir Osmanlı kasabası önünde yok olup gitti. Bugün İsrail
sınırları içinde bulunan Akka kasabası önünde bir Türk Osmanli komutani vardi. Kasabayi savunan bu
yetmislik ihtiyar komutan kim idi?
Cevap: Cezzar Ahmet Pasa.
Soru 45. Cezzar Ahmet Pasanin Napolyonu maglup etmesi hangi tarihde olmustur?
Cevap: 10 Mayis 1799 yilinda.
Soru 46: 1208 yılında Sivrihisarda doğduğu,Fıkraları 700 yıldan bu güne anlatılır. Dinleyenlere
görgü, bilgi, hikmet dersi verir. Osmanlının mizah ustası bu büyük şahsiyet kimdir?
Cevap : Nasrettin Hoca.
Soru 47: Amerika ve Japonyanın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir?
Cevap : Biruni.
Soru 48: Bir çok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, yazdigi eserler batida
yüzyillarca ders kitabi olarak okutulmustur. Bu Islam alimi kimdir?
Cevap : İbni Sina.
Soru 49: Hilafet ne zaman kaldirildi, ilk halife ve son halife kimdir?
Cevap: 3 Mart 1924 de kaldirildi. Ilk halife Hz Ebu Bekir (r.a.) , son ve 102. Halife de
Sultan Abdül Meciddir.
Soru 50: Gazi Osman pasanin Plevne müdafaasi ne zaman olmustur?
Cevap: 12 Kasim 1877
Soru 51: İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın hangi eseri Batılılar tarafından on
beş defa Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Cevap “El Kanun Fi- Tibbi“ isimli eseri
Soru 52: Dünya’da ilk robotlari yapan bilim adami kimdir ?
Cevap: Islam alimlarinden Ebul- Izze el- Cezeri‘ dir.
Soru 53: 18. asirda Emperyalist Rusların islam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere
doğru inme hayaline karşı cikan bu ugurda büyük mücadele veren “ Kafkas Kartali“ diye
meshur olan mücahit zat kimdir?
Cevap : Şeyh Şamil.
Soru 54: Sultan Abdülhamid Han tarafindan Cin’e gönderilen Serezli Ali Riz efendi ve Bursali
Hafiz Hasan Efendi tarafindan Pekin sehrinde 1907-1908 yillari arasinda kurulan ve 100 den fazla
yerli islam alimi yetistirilen ve günümüzde varligini sürdüren üniversitenin adi nedir ?
Cevap: Darü’l Ulûmi-l Hamidiyye
Soru 55: 25 Mart 1611′de İstanbul’da doğan ve egitimini tamamladiktan sonra tam elli yıl
boyunca o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerleri
gezen, yazmis oldugu seyahatnamesi bugün bile önemini koruyan ünlü gezgin kimdir ve ne zaman
vefat etmistir ?
Cevap: Evliya Celebi, 1683 yılından sonra vefat etti.
Soru 56: Medine I Münevvere’den ne zaman bir mektup gelse, abdest tazeleyip
”Bunlarda Medine i Münevvere nin tozu var “ diyerek öpüp alnina koyan sonra baskâtibe
okutan padisah kimdir?
Cevap: Sultan Abdülaziz Han
Soru 57: İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
Cevap : İbrahim Efendi
Soru 58: Arap Yarımadası’nda Osmanlı’nın hakimiyetini pekiştirmek ve mukaddes
toprakları ziyaret etmek isteyen Müslüman hacilari tehlikelerden korumak için hazırlattığı
Hicaz Demiryolu’yla bir rüya gerçekleştiren, demiryolunun inşasında Medine-i Münevvere’nin
20 km’lik yakınına gelindiğinde Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye Medine’nin
merkezine kadar raylara keçe döşeterek trenin raylar üzerinden geçmesi ile çıkacak sesleri
engelleten büyük Osmanli Padisahi kimdir?
Cevap: Sultan ikinci Abdülhamid Han.
Soru 59: Tarihte mikroorganizmalardan bahseden ilk kisi olup Mikrobiyolojinin babası
sayılan , Türkçe yazdığı “Maddet-ül Hayat”isimli eserde, “Hastalıkların insanlarda teker teker
peyda olduğunu zann etmek yanlıştır.Hastalıklar insandan insana gözle görülmeyecek kadar
küçük tohumlar vasıtasıyla geçer.” cümlesiyle ilk mikrop teorilerinden birini ortaya atan ve
Fatih Sultan Mehmet Han’in hocasi olan zat kimdir ?
Cevap: Aksemseddin Hazretleri. ( Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza)
Soru 60 : Emrindeki az sayıda askerle, Arşidük Ferdinand komutasindaki büyük düsman
ordusuna karsi Kanije kalesini iki aydan fazla koruyan, yiyecek içecek malzemesi ve
cephanesi tükenmeye başlayan askerleri ile beklenmedik bir çıkışla kendisinden kat kat
üstün düşman ordusunu Kanije kalesi önünde 18 Kasım 1601 tarihinde yenen osmanli
pasasi kimdir ?
Cevap: Tiryaki Hasan Pasa
GENEL KÜLTÜR YURTTAŞLIK BİLGİLERİ
1. Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
1924 Anayasası
3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
1787 ABD anayasası
4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?
1808 Sened-i Ittifak
5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?
1982 Anayasası
6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
Normlar Hiyerarşisi
7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
4 yıl
9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
15 gün
10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
Bütçe Kanunu11. Kanunlar nerede yayınlanır?
Resmi Gazete
12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri
13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?
Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.
14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?
Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?
Bakanlar Kurulu
16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
Yönetmelik
17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?
Abdülmecid Sultan
18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?
1839 Tanzimat Fermanı
19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
Nizamiye Mahkemeleri
20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?
1856 Islahat Fermanı
21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
1928
23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
1937
24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
1946)
25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
Milli Birlik Komitesi
26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
1971 – 1973 ara rejimi
27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?
1924 Anayasası
28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
Anayasa Mahkemesi
29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
1961 Anayasası
31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller
32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
Meclis üye tamsayısının 1/3′ü
33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
TBMM üye tamsayısının 2/3′ünün kabul etmesi
34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
Yasama sorumsuzluğu
35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
Ekim ayı – Yasama yılı
36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3′üdür.
37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.
38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
Diğer bir bakana
39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
TBMM içtüzüğü
40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?
Anayasa Mahkemesi
41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
TBMM
42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
Meclis Başkanı
44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru
45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensupları
46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
Yüksek Seçim Kurulu
47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM
49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?
TBMM seçimleri yeniler
50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
- Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri
52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak – 40 yaşını doldurmuş olmak – Yüksek öğrenim yapmış olmak – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak
53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak – 25 yaşını doldurmuş olmak – İlköğretim mezunu olmak – Mahcur olmamak – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak
54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı
55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
Bakanlığı düşer.
56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.
57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
Karşı imza ilkesi
58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?
Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.
59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması
2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
4) Başbakanın istifa etmesi
5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
20 milletvekilinin imzası gerekir.
61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
Yargıtay Genel Kurulu
62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
- Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
- Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
- İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.
63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?
- Kanun
- Kanun Hükmünde Kararname
- TBMM içtüzüğü
64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
– Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki
66.Para basılmasına kim karar verir?
TBMM
67. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
Hükümet kendiliğinden düşer.
68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
– Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı
69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
TBMM’ye karşı
70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.
71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
Başbakan
72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna
73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
– Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?
Mali kaynakların yeterliliği
75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
– Temsilde adalet – İdarede istikrar
76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
18 yaş
77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.
78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
Danıştay
79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi
80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
Adalet Bakanı
81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
İnkılab kanunları
82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?
1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.
85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil değildir.
86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.
87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
Soru
88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
367
89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
YÖK
90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.
91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.
93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?
60 gün
94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?
10 gün
95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.
96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?
60 gün
97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
7 (3/5 çoğunluk)
98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?
Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.
99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.
102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.
103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
Milleti
104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
18
105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığı
106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
15 Günde
107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
TBMM
108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?
UNICEF
109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?
Eğitim
110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
1961 Anayasası
111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.
112) TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur?
550
113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
Milli Güvenlik Kurulu
114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
Cumhurbaşkanı
115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
Genel Kurmay Başkanı
116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.
117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?
UNICEF
118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
Dünya Bankası
119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
7 Yılda
120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
5 Yılda
121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?
Sened-i İttifak
122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?
Kanun-u Esasi
123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.
124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
II. Abdülhamit
125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
1876
126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
İktidar Partisi
127) Basın Araçları Nelerdir?
1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete
128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
1982
129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
Belediye
131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi
132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma
133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
TBMM
134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?
Rekabet Kurumu
135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
Cumhurbaşkanı
136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
G-8 Ülkeleri
137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri
138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,
140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
Seçimle
141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
Meşru müdafaa
142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı
143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanı**** cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.
144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
Resmi Gazetede
145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
Özerk bir yapıdadır.
146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
Yargı Organlarını
147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?
UNESCO
148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer?
Yerel Yönetim
149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?
IMF
150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
IMF
151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.
152)Temel Haklar Nelerdir?
Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.
153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.
154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.
155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.
156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.
157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.
158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.
159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.
160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.
161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?
Salya
163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
İMECE
164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.
165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler
166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
Seçimle
167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
Teokrasi
168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?
Demokrasi
169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
Partiler
170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
Cumhuriyet’in ilk partisi, Mustafa Kemal’in 9 Eylül 1923′te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.
171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler
172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması
173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
Aile,
174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.
175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak
176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.
178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?
Seçme ve Seçilme Hakkı
179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek
180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?
30
181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.
182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır
183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler
184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği
185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik
186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
20
187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?
Lokavt
188) Demokrasinin tanımları?
a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.
189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler
190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
Grev
191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
Mahkemeler
192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?
Kamuoyu’nu
193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM
194) Kamuoyu nedir?
Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.
195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
Vatan, ulus, egemenlik
196) Sosyal devlet nedir?
Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.
197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.
198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar
199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
Birleşmiş Milletler tarafından
İSLAM ÜLKELERİ
İslam Ülkeleri; nüfusunun tamâmı veya büyük çoğunluğunu Müslüman olan ülkeler. Allah-u Teâlâ, Hz. Muhammed (S.A.V)’e 610 yılında Mekke’de ilâhî vahiyle İslam dinini göndermeye başladı. Sevgili Peygamberimiz Mekke halkini Allah’in birligine ve kendisinin de Onun elçisi olduguna inanmaya çagirdi. Çesitli sıkıntılar ve zulümler içerisinde bu çagri 13 yil devam etti. Mekkeli müsrikler yayilan Islâm dininin kendileri için tehlikeli oldugunu sezerek, Müslümanlara karsi baski, iskence ve katliama basladilar. Bu sebeple ilk Müslümanlardan bir bölümü Habesistan (bugünki Etiyopya) a hicret ettiler. Bu arada Peygamberimiz 620′de hacc için Mekke’ye gelen Medinelilerle görüstü. Onlara Islâm dinini anlatti. Bunun üzerine islam dinini kabul eden Medineliler, Hz. Muhammed’i Medin’ye davet ettiler. Hz. Muhammed’in izniyle önce Mekkeli Müslümanlar, ardindanda Peygamberimizle birlikte Hz. Ebu Bekir (r.a.) 622′de Medineye hicret ettiler.
Hz. Muhammed Medine’de ilk Islâm Devletinin temellerini atti. Yahûdî ve Medine’deki diger kabilelerle anlasmalar imzaladi. Islâm dini Medine ve disindaki kabileler arasinda hizla yayilmaya basladi. Mekkeli müsrikler, Islâm dininin bu sekilde hizli yayilmasindan çok korktular. Hz. Muhammed ve Müslümanlari ortadan kaldirarak, Islâm dininin yayilmasini durdurmak istediler. Bunun için Bedir (624), Uhud (625), Hendek (627) savaslari oldu. Fakat müsrikler amaçlarina ulasamadilar. Bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldilar. Bu arada müsrikler, Hz. Muhammed’in Hacc ibâdetine engel oldularsa da 10 yil süreli Hudeybiye Antlasmasini (628) imzaladilar ve Medine’deki Islâm Devletini resmen tanimis oldular. Bu anlasmadan sonra Islâm dininin yayilmasi daha çok hizlandi. Mekkeli müsriklerin anlasmayi bozmalari üzerine 10000 kisilik bir ordu ile Mekke üzerine yüründü. Bir damla bile kan dökülmeden Mekke sehri Feth edildi. 630 yilinda Huneyn Savasi yapildi. Kazanilan bu savastan sonra artik önünde bir engel kalmyan Islâm dini bütün Arabistan’a yayildi. Hz. Muhammed Vedâ haccindan kisa bir süre sonra 632′de Medine’de vefat etti.
Hz. Muhammed’in vefatindan sonra, Hz. Ebu Bekir Halife seçilmesiyle 632-661 yillari arasinda Hulefâ-i Rasîdîn (Dört Halife), 661-750 Emevîler, 750-1258 Abbâsiler, Müslümanlari idâre ettiler. Abbâsiler döneminde bilhassa Merkeze uzak bölgelerde yeni yeni İslâm devletleri kuruldu. Gazneliler, Selcuklular, Delhi Sultanligi, Timurlar, Altinordu ve Özbek hanliklari ve Babürler doguda, Endülüs Emevîleri, Murabitlar, Eyyubîler, Memlûkiler ve Osmanlilar batida kurduklari devletler ve yaptiklari fetihlerle Islâmiyetin yayilmasina hizmet ettiler. On sekizince asrin sonlarina kadar doguda Babürler, batida Osmanlilar Müslümalarin hâmiligini yaptilar. Ancak Islâm düsmani Ingilizler, sinsi planlariyla önce Babürleri ortadan kaldirarak doguyu, daha sonra da Osmanli Devletini yandaslarinin isbirligiyle yikarak bati Müslümanlarini hâmisiz biraktilar. Osmanli Devleti yikilmadan önce sâdece 3 bagimsiz Islam Ülkesi kalmisti: Türkiye, Iran ve Afganistan. Geri kalan Müslüman ülkeler sömürgelestirilmisti.
Birinci Dünya Harbi ve sonrasinda bagimsiz Islâm ülkeleri 8′e yükselmisti:
Arnavutluk (1914), Yemen (1918), Misir (1922), Suudi Arabistan (1924), Irak (1927).
20. asrin ilk yarisi biterken Lübnan (1944), Suriye (1944), Ürdün (1946), Pakistan (1947), Endonzeya (1949) gibi ülkelerin ilâvesiyle 13′ü; 50′li yilarda, Libya (1951), Umman (1951), Sudan (1956), Fas (1956), Tunus (1956), Maldiv (1957), Malezya (1957), Gine (1958), Somali (1959) eklenerek sayi 37′yi buldu. Bunlar: 1960′ta Fransa’dan ayrilan Kamerun, Mali, Senegal, Nijer, Burkina Faso, Çad, Orta Afrika, Gabon, Moritanya; Ingiltere’den ayrilan Nijerya ve sonra Sierra Leone (1961), Kuveyt (1961), Cezayir (1962), Uganda (1962), Gambiya (1965) dir.
70′li yilarda 8 ülke daha dogarak sayi 45′e çikti: Bahreyn (1971), Katar (1971), Banglades (1971), Emirlikler (1972), Gine-Bissau (1974), Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti (1974), Komor (1976), Cibuti (1977).
Son dönemde bagimsiz olanlar ise: Brunei (1983), Tacikistan (1991), Kirgizistan (1991), Türkmenistan (1991), Kazakistan (1991), Özbekistan (1991), Azerbeycan (1991), Bosna-Hersek (1992) ve Eritre (1993) dir. Henüz topraksiz, fakat bagimsiz devlet statüsündedeki Filistin ve halen bagimsizlik icin Rus’larla savasan Çeçenistan’da sayilirlarsa 56 Islâm ülkesine yükselir. 56 devletin 26′i Asya, 24′ü Afrika, 2′si Avrupa, 2′si Asya-Afrika, 1′i Asya-Avrupa, 1′i Asya Okyanusu kitalari üzerindedir.Müslüman ülkelerdeki halkin büyük çogunlugu sunnî îtikâdindadir (90%).
Günümüzde Islâm dini, 1,5 Milyara yaklasan inanan kisileriyle, dünyanin en yaygin dinlerinden biri durumundadir. Yeryüzündeki devletlerden dörtte birinden fazlasinda yasayan halk Müslümanlardir. Bu devletlerden 23′ü Arap, 7′si Türk hüviyetindedir (1993).
Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi, 10. cild.
-İSLAM ÖNCESİ
1-Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? -Asya Hun devleti
2-Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir? -Teoman
3-Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? -Mete
4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? – kavimler göçü
5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? – Göktürk
6-Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri
7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II.Göktürk (Kutluk)
8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi
9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? -Göktanrı dini
10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar
11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti
12-Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti
13-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? -Avarlar
14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -kurultay
15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy
16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? –Yuğ
TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Ergenekon Destanı
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgızlar-Manas Destanı
17-Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir
18-Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir? -Asya Hun hükümdarı Mete Han
19-İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir? -Ordu Millet
20-Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir? -Hilal (Bozkurt, Turan, Sahte ricat) Taktiği
21-Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir? -Çin TÜRK
İSLAM TARİHİ
22-Türkler İslamiyet’i hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?) -Talas Savaşı
23-Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? -Karahanlılar
TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER
*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.
24-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
25-Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir? -Hunlar
26-Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir? -Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey
27-Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? –Pasinler
28-Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir? -Malazgirt Meydan Muharebesi
29-Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir? -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk
30-Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir? -Siyasetname
31-Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir? -Katvan Savaşı
32-Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi? -Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)
33-Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi? -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
34-Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir? -Subaşı
35-İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? -Çaka Bey- Çaka beyliği
36-Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir? -Süleyman Şah
37-Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Miryakefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar
38-Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır. -I.Alaaddin Keykubat
39-Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir? -Kösedağ savaşı
40-Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir? -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey
41-Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir? -Karesioğulları
42-Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir? -Dulkadiroğulları
43-Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? -Lonca teşkilatı
44-Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir? -Ahilik teşkilatı
45-Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır? -Babür Hükümdarı Babür Şah
46-Kimin Adına yaptırılmıştır? -Karısı Mümtaz Mahal Adına
47-Hangi ülkede bulunmaktadır? -Hindistan (Agra şehri)
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? -Koyun Hisar Savaşı
50-Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir? -Bursa-Orhan Bey
51-Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir? -Ahi Evran
52-İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -Osman Bey
53-Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile? -Orhan Bey-Karesi oğullarının
54-Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? -Çimpe Kalesi-Orhan Bey
55-Osmanlıda Yaya ve müsellemden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? – Orhan Bey
56-İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur? – Orhan Bey- İznik.
57-Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir? -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)
58-Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? -Sırpsındığı Savaşı
59-Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir? -Edirne ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)
60-Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -I. Murat
61-Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -Tımar Sistemi-I.Murat
62-Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir? -I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir? -Yıldırım Bayezid
64-İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmed’in tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir? -Fetret Dönemi
65-Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir? -Timur İmparatorluğu
66-Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir? -Şehzade Mustafa
67-Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? Çelebi Mehmet (I. Mehmet)
68-Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir? -Edirne Segedin Antlaşması
69-Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir? -II. Kosova savaşı
70-Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir? – I. Murat (I.Kosova Savaşı)
71-İstanbul’un Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir? -Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-İstanbul’un Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir? -Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)
73-Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmiştir? -F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi
74-F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir? -Otronto( İtalya) Seferi
75-Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir) -Kanun Name-i Ali Osman
76-Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -F.Sultan Mehmet
77-Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir? -Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
78-İlk Osmanlı Halifesi kimdir? -Yavuz Sultan Selim
79-Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir? – Yavuz Sultan Selim
80-Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir? -Mohaç Meydan Savaşı
81-Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir? -Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
82-Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir? -Preveze Deniz Savaşı
83-Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir? -Zigetvar Seferi
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır? -Ferhat Paşa Anlaşması
85-Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? -Kasr-ı Şirin
86-Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir? -Zitvatorok Ant.
87-Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır? -Bucaş Ant.
88-Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir? -Bucaş ant.
89-Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir? -Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)
90-Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir? -Karlofça Ant.
91-Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur? -Karlofça Ant.
92-Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir? -Karlofça Ant.
93-17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir? -Merkez (İstanbul)isyanları
94-17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir? -Celali İsyanları
95-Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir? -Tarhuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ
96-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir? -Lale Devri
97-Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer? -Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer
98-Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır? -Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması
99-Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir? -Küçük Kaynarca Antlaşması
100-Karadeniz’in Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur? -Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması
101-Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir? -Grek Projesi
102-Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir? -Yaş Antlaşması
103-Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir? -Lale Devri
104-Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir? -İbrahim Müteferrika- Lale Devri
105-III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir? -Nizamı Cedid
106-III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir? -İrad-ı Cedid
107-Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir? -Fransızca-III.Selim Dönemi
OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir? -Sırplar
109-Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir? -Rumlar
110-Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Hünkar İskelesi Ant.
111-Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur? -Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması
112-Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır? -Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır
113-Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır? -Berlin Antlaşması
114-Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir? -Sened-i İttifak
114-Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir? -Vaka-i Hayriye
115-Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır? -II. Mahmut
116-Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur? -Asakir-i Mansure-i Muhammediye
118-Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir? -Müsadere Usulü
119-Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir? -II.Mahmut
120-Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir? -Takvim-i Vekayi
121-Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir? -Tanzimat Dönemi
122-Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir? *Abdülmecit
123-Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Tanzimat Fermanı
124-Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir? -1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)
125-II.Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir? -31 Mart Vakas
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir? -Cülus Bahşişi- Cülus Töreni
127-I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir? -Ekberiyet Sistemi 129**-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir? -Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
130-Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi unvanla sefere çıkardı? -Serdar-ı Ekrem Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı. Şeyhülislam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi
131-Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir? -Öşür(aşar)
132-Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi? -Cizye
133-Gayrimüslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir? -Haraç
134-Osmanlı Devletinin para birimi nedir? -Akçe
135-Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir? -Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881
136-Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir? -Ulufe
137-Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi? -Reaya *Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı *Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası
KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi
138-Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır? -Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
139-I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’ya sığınan Goben ve Brestlav gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır? -Yavuz-Midilli
140-Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir? -Nusret Mayın Gemisi 141-Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir? -1918 Brest Littowsk I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant. **Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.
142-Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir? -Mondros Ateşkes antlaşması
143-Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir? -Hasan Tahsin
144-Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir? -Kuva-yi Milliye 145-İzmir’in işgaline nerede karar verilmiştir? -Paris Barış Konferansı
146-M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve unvanla gönderilmiştir? -9.Ordu Müfettişi
147-Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir? -Amasya genelgesi
148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir? -Amasya Genelgesi
149-Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur? -Erzurum Kongresi
150-Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir? -Erzurum Kongresi
151-*Amaç, yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir? -Erzurum Kongresi
152-Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir? -Erzurum Kongresi
153-Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir? -Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
154-İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu? -Amasya görüşmeleri
155-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir? -Felah-ı Vatan
156-İtilaf Devletlerince İstanbul’un fethine yol açan olay nedir? -Misak-ı Millinin ilanı 157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır? -23 Nisan 1920
158-TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir? -Teşkilat-ı Esasiye
159-TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir? -Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
160-Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Ermenilerle-Gümrü Antlaşması
161-TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır? -Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması
162-Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir? -Gümrü Antlaşması
163-Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Fransa- Ankara Antlaşması
164-Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir? -Güney Cephesi
165-Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır? -Yunanistan
166-Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? -I.İnönü Zaferi ***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.
167-Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir? -Gümrü Antlaşması
168-Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile? -Rusya-Moskova Antlaşması
168-Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir? -Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)
169-İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir? -Londra Konferansı
170-Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir? -Kütahya-Eskişehir Savaşları
171-M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir? -Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce
172-Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir? -Tekalif-i Milliye Emirleri
173-1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu? -Sakarya Meydan Muharebesi
174-TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı hangi olayın ardından verilmiştir? -Sakarya Meydan Muharebesi
175-Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir? -Sakarya Meydan Savaşı
176-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır? -Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan’la imzalandı)
177-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir? -Fransa (Ankara Antlaşması ile)
178-İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM’ye bırakılmıştır? -Mudanya Ateşkes Antlaşması
179-Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması
180-Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir? -Başkomutanlık Meydan Muharebesi
181- Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması
182-Son Osmanlı Halifesi Kimdir? -Abdülmecit Efendi
183-Son Osmanlı Padişahı kimdir? -VI.Mehmet (Vahdettin)
184-Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır? -Lozan Barış Antlaşması
185-İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir? -Lozan Barış Antlaşması
186-Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur? -Montrö Boğazlar Sözleşmesi
187-Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir? -Saltanatın kaldırılması 188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? -M.Kemal Paşa
189-Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir? -İsmet (İnönü)Paşa
190-Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir? -Fethi (Okyar) bey
191-Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır? -İsmet İnönü
192-Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır? -Halifeliğin Kaldırılması
193-Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir? -Cumhuriyet Halk Partisi
194-Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır? -Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı
195-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir? -Serbest Cumhuriyet Fırkası
196-Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır? -Takrir-i Sükun Kanunu
197-17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır? -İsviçre
198-Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir? -Tevhid-i Tedrisat Kanunu
199-Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir? -Türk Dil Kurumu
200-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? -Milliyetçilik İlkesi
201-Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonomik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir? -İzmir İktisat Kongresi
202-Atatürk’ün Ekonomi siyasetini açıklayan ilkesi hangisidir? -Devletçilik
203-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işi hakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir? -Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)
204-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir? -1934
205-İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Balkan Antantı
206- İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Sadabat Paktı
207- Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir? -Cumhuriyetçilik-Laiklik
-OSMANLI TARIHI TARİHİ(1)
-İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu. II.Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi sona erdi.Yükselme dönemi başladı.
-.Fatih döneminde Balkanlarda fethedilen yerler ´:Sırbistan(1459), Mora yarımadası(1460), Eflak(1462), Boğdan(1476),Bosna(1463),Hersek(1465), Arnavutluk (1479)
-Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler :Fatih zamanında; Amasra’nın fethi(1459), Sinop’un alınması(1460), Trabzon’un alınması (1461), Kırım’ın alınması (1477) gerçekleşmiştir.II.Bayezıt zamanında ise Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Karadeniz tamamen Türk egemenliğine girdi.Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla Kırım ile karadan sınırımız oluşmuştur.
-Kırım’ın fethinin sonuçları nelerdir.? Karadeniz Türk gölü haline geldi. Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlıya geçti.
-Fatih döneminde Ege Denizinde fethedilen adalar:İmroz,Taşoz,Bozcaada,Limni,Midilli,Eğriboz,Gökçeada,Sisam,Semadirek adaları alınmıştır.
-Preveze Deniz Savaşı’nın önemi nedir.?(1538)
Haçlı donanması Osmanlı donanmasına yenilmiştir.Osmanlı devleti büyük zafer kazanmıştır. Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.Akdenizde Türk üstünlüğü kesinleşti.
-.Kıbrıs’ın fethinin önemi nedir.?(1571)
Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanmıştır.İnebahtı deniz savaşına neden olmuştur.
-.İnebahtı Deniz Savaşının önemi nedir.?(1571)
Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir .Preveze deniz zaferiyle elde edilen üstünlük gitmiştir.Ancak herhangi bir yeri kaybetmedik.Donanmamız yakıldı ama kısa zamanda yenisi yapılmıştır.
OSMANLI TARİHİ(2)
-.Mohaç Meydan Savaşının Önemi Nedir.?(1526)
Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.Kanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş’u getirdi.
-. Kanuni Dönemi Bazı Fetihleri
Belgrad’ın fethi(1521)
Rodos’un fethi(1522): Bu fetihle Anadolu,Mısır ve Suriye ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.
Sakız adasının fethi(1566)
-Otlukbeli Savaşının(1473) önemi nedir.?
Fatih ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılmıştır.Akkoyunlu devleti yenilerek çok zayıflamıştır.1501 yılında da yıkılmıştır.Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.
-Karamanoğullarına ne zaman kesin olarak son verilmiştir.?
II.Bayezıt zamanında
-.Çaldıran Savaşının(1514) önemi nedir.?
1. Doğuda en büyük tehlike olan Safevi devletini Osmanlı Devleti bu savaşla yenerek etkisiz hale getirmiştir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlıya geçmiştir.Sefer dönüşü Dulkadiroğulları Beyliği alınmıştır.Bu beyliğin alınmasıyla Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
-Mercidabık Savaşının (1516) önemi nedir?
Memlüklerle Osmanlılar arasında yapılmıştır.Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır.Böylece Suriye ve Filistin
Osmanlı Devletine katılmıştır.
-Ridaniye Savaşının (1517) önemi nedir.?
Memlüklerle Osmanlılar arasında olmuştur.
Memlük Devleti yıkıldı ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.
Hicaz Emirliği (Mekke ve Medine ) Osmanlı yönetimine katıldı.
Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
Halifelik Osmanlılara geçti.
Baharat yolu Osmanlıya geçti.
-.Amasya Antlaşmasının (1555) önemi nedir.?
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk siyasi antlaşmadır.
-.Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşmasının (1590) önemi nedir.?
Osmanlılarla İran arasında yapılmıştır.
Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
-.Nasuh Paşa Antlaşmasının (1611) önemi nedir?
Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran’a geri vermiştir .
OSMANLI TARİHİ(3)
-Kasr-ı Şirin Antlaşmasının (1639) önemi nedir?
Bu antlaşma ile Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiş ve günümüze kadar fazla değişmeden gelmiştir.
-Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir?
Osmanlı Devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya’ya karşı elde ettiği üstünlüğünü kaybetti.Böylece Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk oldu.Ayrıca Kanije,Estergon,Eğri kaleleri Osmanlılara geçti.
-.Hotin Antlaşmasının (1621) önemi nedir?
Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.Hotin kalesinin kuşatılması sırasında Yeniçeriler gevşek davranmışlar ve kale alınamamıştır.II.Osman(Genç) bu yüzden Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür ve Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
-.Bucaş Antlaşmasının (1672) önemi nedir?
Lehistanla Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.
Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır .
-Karlofça Antlaşmasının (1699) önemi nedir?
Osmanlı Devleti ile Lehistan,Venedik ve Avusturya arasında yapılmıştır.
Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetti.
Sakarya savaşına kadar sürecek geri çekilme başladı.
Osmanlı Devletinde Duraklama devri bitti.Gerileme dönemi başladı .
-İstanbul Antlaşmasının (1700) önemi nedir?
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.
Rusya’nın azak kalesini almasıyla tarihinde ilk kez Karadenizde kıyısı olmuştur.
Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek
28.Osmanlı Tarihinde İlk Defa Devlet Bütçesini Hazırlayarak Mali Düzenlemeler Yapan Sadrazam Kimdir?
Tarhuncu Ahmet Paşadır.
-17.Yüzyılda Bazı Şartlar İleri Sürerek İş Başına Gelen Ünlü Sadrazam Kimdir?
Köprülü Mehmet Paşadır .
-Koçi Bey Kimdir?
17.Yüzyılda 1V.Murat zamanında yaşamış ünlü bilgindir.1V.Murat tarafından duraklamanın nedenlerini ve çarelerini araştırması için görev verilmiştir.Koçi Bey duraklamanın nedenlerini anlatan risaleleriyle(raporlarıyla) ünlü bilim adamıdır.
-Prut Antlaşmasının(1711) önemi nedir?
Osmanlı Devleti 1700 Yılındaki İstanbul antlaşmasıyla kaybettiği yerleri Ruslardan geri aldı.
Ruslar İstanbulda sürekli elçi bulunduramayacaktı.
- Pasorofça Antlaşmasının(1718) önemi nedir?
Osmanlılarla-Venedik ve Avusturya arasında olan bir antlaşmadır.
Osmanlı Devleti Karlofça ile Venediklilere kaptırdığı yerleri geri almak için başladığı savaştan yenilgiyle ayrıldı ve yeni yerleride kaybetti.
Çelebi Mehmet zamanında başlayan Osmanlı-Venedik savaşları kesin olarak sona erdi.
Osmanlı Devletinde bu antlaşmayla Lale devri (1718-1730) başlamıştır.
OSMANLI TARİHİ(4)
- Belgrat Antlaşmasının (1739) önemi nedir?
Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur.
İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.
Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.
Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa’nın ordudaki reformları etkili olmuştur.
Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa’nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535′de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir
NOT: 1535 Kapitülasyonları sadece o dönemin iki hükümdarından birisi ölünceye kadar geçerliydi.Ama 1740 Kapitülasyonları sürekli hale getirilmiş ve Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştır.Kapitülasyonlar
dan ancak Lozan antlaşmasıyla kurtulabildik.
- Küçük Kaynarca Antlaşmasının(1774) önemi nedir?
Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.
Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı en ağır antlaşmadır.
Kırım bağımsız olmuştur. Not:Halkı müslüman olan bir ülke ilk defa devletten ayrılmıştır.
Karadeniz Türk gölü olmaktan kesin olarak çıkmıştır.İstanbul ve boğazlar Rus tehdidi altına girdi.
Rusya Osmanlı Devletindeki Ortadoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlının iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.
Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmaya başladılar.
Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı vermiştir.
- Ziştovi Antlaşmasının (1791) önemi nedir?
Osmanlı-Avusturya arasında olmuştur.
Bu antlaşma ile Kanuni devrinden beri devam eden Osmanlı -Avusturya savaşları kesin olarak sona erdi.
36. Yaş Antlaşmasının (1792) önemi nedir?
Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.
Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etti.
Yaş antlaşması ile Osmanlı Devletinin yıkılış dönemi başladı.
-İstanbul Antlaşması(1724) önemi nedir?
Ruslar’ın İran’daki taht kavgalarından faydalanarak Kafkasya’ya girmesi , Osmanlı Devletini harekete geçirmiştir. Rusya’nın İran’ı işgal etmesini istemeyen Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Kafkasya’da iki ordu karşı karşıya gelmiştir..Fransa’nın araya girmesiyle İstanbul antlaşması imzalanmıştır.Böylece İran’ın Kuzeyi ve batısı Osmanlılarla Ruslar arasında paylaşılmıştır.
İran yapılan bu antlaşmayı tanımadığını bildirmiştir.Ve Osmanlı Devletine savaş açmıştır. Osmanlı -İran savaşları 1746 yılına kadar devam etmiştir. 1746 Yılındaki bu antlaşmayla Osmanlı -İran savaşları kesin olarak sona ermiş ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması şartları aynen kabul edilmiştir.Günümüze kadar sürecek barış dönemi başlamıştır.
18.Yüzyıl Islahat( Yenileşme) Hareketleri
OSMANL TARİHİ(5)
- Lale Devri Islahatları(1718-1730):
1718 Pasarofça antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona eren devire Lale Devri denir.
Padişah III.Ahmet , sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
Bu dönemde Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir.
İlk kez matbaa kuruldu.(1727). İlmi eserlerin basımına izin verildi.Ancak dini eserler elle yazılmaya devam etti.
İlk kez Yalova’da kağıt fabrikası açıldı.
İlk kez itfaiye bölüğü kuruldu.
İlk kez İstanbul’da kumaş fabrikası ve çini atölyesi açıldı.
Sivil mimari gelişmiştir. Bir çok saray, köşk,kasır, çeşme , kütüphane yaptırılmıştır.
Pek çok doğu klasiği Türkçe’ye çevrilmiştir.
Resim ve minyatür de gelişmiştir.
NOT : Lale Devri Osmanlı Devleti’nde Batı’nın üstünlüğünün kabul edildiği ve Batı’nın örnek alınarak ıslahat yapıldığı ilk dönemdir.
I.Mahmut Devri Islahatları(1730-1754)
Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı ve Topçu ocaklarını modern usullere göre yeniden düzenledi.
Humbaracı Ahmet Paşa orduda bölük , alay, tabur sistemini kurdu.
Avrupai tarzda subay yetiştirmek için Kara Mühendishanesi açıldı.
Bu ıslahatlar 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya savaşlarında başarılı olmamızı sağlamıştır.
III.Mustafa Devri Islahatları(1757-1774 )
Baron dö Tott Avrupa’dan getirtilerek yeni bir topçu ocağı kuruldu. Sürat topçuları adı verilen ocak kuruldu.
Deniz Mühendishanesi açıldı.
Hendesehane açıldı.Denizcilik ve topçuluk dersleri verildi.
I.Abdülhamit Devri Islahatları (1774-1789)
Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açıldı.
İngiltere ve Fransa’dan gemi yapım ustaları getirildi.
Haliç, Karadeniz ve Ege Denizinde tersaneler yapıldı.
III.Selim Dönemi Islahatları(1789-1807)
Nizam-ı Cedit adıyla bir ordu kuruldu.
Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla bir hazine kuruldu.
Avrupa’nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu.
Fransızca ilk kez okullarda yabancı dil olarak okutulmaya başladı.
Yeniliklere karşı olan Yeniçeriler ile bazı halk kitlesi Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandı.(1807) III.Selim tahttan indirildi. Yerine IV.Mustafa getirildi. Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.