29

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Tecvit Soru Bankası

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  2.306 Kez Okundu

1. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmele
c) İstihaze d) Hamdele
e) Salvele
2. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2
3. İzhar harfleri kaç tanedir?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 5
4. Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?
a) Rahman b) İnsan
c) Ğâfir d) Nûn e) Nûr
5. Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?
a) – أ Hemze b) – غ Ğayn
c) – س Sîn d) – ر Ra e) – ح Ha
6. İdğam-ı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Cim-Şîn b) Kaf – Kâf
c) Mim – Nun d) Lam – Ra e) Lam – Mim
7. Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze kat’ı hemzesidir?
a) Fâtiha b) Tekâsür
c) Kâri’a d) Rahmân e) Târık
8. Aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?
a) Meryem b) Yâ-sîn
c) Mutaffifîn d) Kehf e) Kıyâme
9. İzhar ne demektir?
a) Harfi ince okumaktır b) Harfi uzatmadan okumak
c) Harfi gizleyerek okumaktır d) Harfi kalın okumak
e) Harfi tüm özellikleriye okumak
10. Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
a) Medleri orta uzunlukta okumak
b) Medleri en uzun ölçü ile okumak
c) Medleri en kısa ölçüde okumak
d) Medleri kişinin istediği gibi okuması
e) Medleri terk ederek okumak
11. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?
a) İbn-i Kesîr b) İbn-i Âmir
c) Asım d) Nâfi e) Ebu Amr
12. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?
a) Uzatarak okumayı b) Uzatmadan okumayı
c) Kalın okumayı d) İnce okumayı
e) Durmadan geçmeyi
13. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kâidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir ?
a) Tahkîk b) Tertîl
c) Tedvîr d) Hadr e) Vücûh
14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?
a) Vasıl b) Vakıf
c) Sekte d) Kitâbet e) İmâle
15. Kıraat imamlarının Berâe suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?
a) İstiâze b) İstiğfâr
c) Tevbe d) Hamdele e) Besmele
16. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
a) Tefsir İlmi b) Fıkıh
c) Hadis İlmi d) Tecvid İlmi e) Kelam İlmi
17. Harflerin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklerine ne denir?
a) Mahreç b) Sıfat
c) Lahn d) Gunne e) Rihvet
18. Med harflerinin adedi kaçtır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 5
19. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
a) Hems b) Safir
c) Kalkale d) Rihvet e) Med
20. Sebeb-i Med kaç tanedir?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
21. Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med
c) Aslî Med d) Teshîl hemzesi
e) Kat’ı Hemzesi
22. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Meddi Tabii d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
23. Medd-i Muttasılda aslî med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
a) Vacib b) Sünnet
c) Caiz d) Mendup e) Farz
24. Kur’an-ı Kerimi okuma sırasında harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
a) Revm b) İşmam
c) İmale d) Teshîl e) Hıfz
25. Kıraaatı Asım’a göre Fussilet Sûresi 44. âyette ( ءَ ا عْـجَمـيّ ) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşmâm b) İmâle
c) Teshîl d) İbdâl e) Sekte
26. Hûd suresi 44. âyette ( يَا بُـنَـيَّ ارْكـَبْ مَـعَتنـَا ) ‘da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
a) İdğâm b) İzhar
c) İklâb d) İhfâ e) Sekte
27. Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr Usûlü ile okuyuşta Medd-i Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?
a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) Hiç uzatılmaz
28. لِمَنِ ارْتَـرْضَى – اِرْجِعِى kelimelerindeki Ra ( ر) harfi nasıl okunur?
a) İnce okunur b) Kalın Okunur
c) İmale yapılarak okunur
d) Hem ince hem kalın okumak caizdir
e) Sekte ile okunur
29. Aşağıdaki harflerden hangisi “Huruf-u İsti’lâ” ‘dan değildir?
a) ض harfi b) ق harfi
c) غ harfi d) ظ harfi e) ع harfi
30. Kırâat-ı Âsım’a göre ( لَا تَأْمَنَّا ) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır? (2011)
a) İmale b) Teshil
c) Sekte d) İşmam e) Revm
31. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
32. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
33. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
34. Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir? (2011)
a) غ b) ق
c) ح d) خ
e) أ
35. Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
36. ( ع ) Harfi Secavend olarak neye işaret etmektedir? (2011)
a) Vakf-ı Mutlak b) Vakf-ı Lazım
c) Vakf-ı Murahhas d) Ruku’ alâmeti
e) Vakf-ı Caiz
37. Hurûf-u Mukatta’alardan ( المص ) ‘nın mim harfinde hangi med vardır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
38. ” عَلَيْهِ ” kelimesinde vakf halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
39. Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur? (2011)
a) ت b) ج
c) ف d) ش
e) س
40. Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s.) ile karşılıklı okumalarına ne ad verilir? (2011)
a) Arz b) Tilavet
c) Kıraât d) Hıfs
e) Sema
41. Aşağıdakilerden yerlerden hangisinde, Kur’an-ı Kerim tilaveti esnasında “hafd-ı savt” (sesi alçaltmak) uygun olmaz? (2011)
a) Dua ve niyazların geçtiği yerlerde b) Bâtıla mensup sözlerin geçtiği yerlerde
c) Allah Teâla’nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde d) İnanmayanların âhiretteki âkıbetlerini ifade eden yerlerde
e) Tehdit ve ibret ifade eden yerlerde
42. Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikinci harfte idğam edilmesine ne denir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
43. Medd-i munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? (2011)
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) 5
44. Ğunne sıfatı olan iki harf aşağıdakilerden hangileridir? (2011)
a) م ل b) م ن c) ن ل d) ل ر e) م ر

45. ( فَغَوَى – فَهَدَى – اِلَى النَّجَوةِ – اَلصَّلَوةُ ) kelimelerindeki sakin (و) ve (ى) harfleri hangi med harflerinin yerine kullanılmıştır?
a) Lîn harflerinden (ى) b) Lîn harflerinden (و)
c) Med harflerinden (ا) d) Med harflerinden (و)
e) Med harflerinden (ى)
46. Nun-u Sakin aynı kelimede (و) ve (ى) harflerine uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır? (2011)
a) İhfa. b) İzhar. c) İklab.
d) İdğam-ı bilâ ğunne. e) İdğam-ı meal ğunne.
47. Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) İdğam-ı meal-ğunne. b) İdğam-ı Mütecaniseyn.
c) İdğam-ı bilâ ğunne. d) İdğam-ı Şemsiyye.
e) İklab.
48. Aşağıdakilerden hangisi Vakf-ı Lazımın işaretidir? (2011)
a) ق b) ج c) ص d) م e) ط
49. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? (2011)
a) Hemze b) Sükûn-u Lazım
c) Sükûn-u Arız d) Elif e) Cezm
50. Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? (2011)
a) Meşhur b) Mütevatir
c) Şâz d) Müdrec e) İnfirâd

51. Aşağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte verilmiştir? (2012)
a) ا – ج b) ع – ن c) ع – ح d) ز – و
e) غ – ض
52. Kelimelerin başındaki ( ال ) takısında yer alan ” lâm” harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad verilir? (2012)
a) İdğamı-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı bilâgunne d) İdğam-ı mütecaniseyn
e) İzhar-ı Kameriye
53. ” اَلْكِبِرِيَآءُ ” kelimesinde bulunmayan tecvid kuralı hangisidir? (2012)
a) Medd-i muttasıl b) İzhar-ı kameriye
c) Kalkale d) Medd-i lazım
e) Hükmü’r-râ
54. Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli olduğunu ifade eden herf hangisidir? (2012)
a) ق b) ط c) ج d) ك e) ص
55. “Sakin nûn” dan sonra “vav” veya “ya” harflerinden birisi aynı kelimede bulunursa hangi tecvid kuralı uygulanır? (2012)
a) İdğam Meal Ğunne. b) İzhâr. c) İhfâ.
d) İdğam Bilâ Ğunne. e) İdğam Mütecaniseyn.
56. Hurûf-u Mukatta’alardan olan ( كهيعص ) ‘daki ( ع ) harfinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i Lîn b) Medd-i Lâzım
c) Medd-i Ârız d) Medd-i Muttasıl
e) Medd-i Muttasıl
57. ( اِذْ ظَلَمُوا ) kelimeleri arasında aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır? (2012)
a) İzhâr-ı Kameriye b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecâniseyn d) İdğam-ı Mütekâribeyn
e) İdğam-ı bilâ ğunne
58. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “İzhâr-ı Kameriyye” vardır? (2012)
a) اَلْهَيكُمُ b) اَلْقَوْلُ c) اَلْقَيـهَا
d) اَلْسِنَتُكُمْ e) اَلْهَمَـهَا
59. . اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ âyetindeki ( رَبِّ) kelimesi üzerinde vakıf yapılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur? (2012)
a) Vakf-ı kâfî b) Vakfı-ı hasen
c) Vakf-ı kabîh d) Vakf-ı ızdırârî
e) Vakf-ı murahhas
60. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır? (2012)
a) (م) Şeddeli olursa b) Sâkin (م), “bâ” ya uğrarsa
c) Sâkin (م), “mim” e uğrarsa d) Sâkin (م), “bâ” dan ve “mim” den başka bir harfe uğrarsa
e) Sâkin (ن), “mim” e uğrarsa
61. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır? (2012)
a) İdğâm : Ğunne yapmak b) İhfâ : Örtmek ve gizlemek
c) İzhâr : Açığa Çıkarmak d) İklâb : Çevirmek
e) Kalkale : Sarsmak
62. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır? (2012)
a) رِزْقًا وَاسِعًا b) مَنْ يَعْمَلْ
c) عَبَدْتُمْ d) مَنْ وَعَدَّ e) مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
63. ” سَوَاءَ ” kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır? (2012)
a) Hemzeyi cezimli okuyarak
b) Hemzeyi tenvinli okuyarak
c) hemzeyi dört elif miktarı uzatarak.
d) Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak.
e) Hemzeyi harekesi ile okuyarak.
64. Kur’an tilâveti esnasında zamir olan ( اَنَا ) üzerinde nasıl durulur? (2012)
a) Teshîl yapılarak. b) Medd-i tabiî yapılarak.
c) Sekte yapılarak. d) İmâle yapılarak.
e) Kasr yaparak.
65. Kırâat-ı Âsım’a göre ( مَجْرَيهَا ) lafzında uygulanan okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) İşmâm b) Teshîl
c) İmâle d) Kasr e) Medd-i Tabiî
66. ( ال ) takısından sonra aşağıdaki harflerden hangileri gelirse ( ال ) harfi idğam edilerek okunur? (2012)
a) ش – ص – ض – ط – ظ b) ب – خ – ف – ع – ح
c) ا – ح – غ – ق – ك d) و – هـ – ى – ك – ج
e) ج – م – ف – ي
67. Sonraki cümle ile mana yönünden bağlantısı bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakf, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) İhtiyârî. b) Kabîh. c) İztırârî.
d) Tam. e) Vakf-ı Mücevvez.
68. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Câiz b) Vacip c) Caiz değil
d) İttifakla vacip e) Farz-ı kifaye
69. . وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ âyetinde “sâkin râ” dan sonraki harf, Âsım kıraatine göre nasıl okunur? (2012)
a) İdğam-ı nâkıs ile. b) İdğam uygulanmaz.
c) İdğam meal gunne ile. d) İdğam bilâ gunne ile.
e) İdğamı mütekaribeyn ile.
70. Hurûf-u mukattaalar ile ilgili hangisi yanlıştır? (2012)
a) Harekesiz yazılırlar. b) Hepsi uzatılarak okunurlar.
c) İsimleriyle okunurlar.
d) Yirmi dokuz sûrenin başında bulunurlar.
e) Murûf-u mukatta’aların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir.
71. ” اَلْحَاقَّةُ” kelimesinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i tabii b) Medd-i Lîn
c) Medd-i Muttasıl. d) Medd-i Lazım.
e) Medd-i Muttasıl.
72. Bir elif miktarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? (2012)
a) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman.
b) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman.
c) Bir nefes alıp verecek kadar zaman.
d) Bir nefes alacak kadar zaman.
e) Üç saniye kadar uzatmak.
73. Dilin sağ veya sol yanının üst azı dişlere yaklaştırılması ile çıkarılan harf hangisidir? (2012)
a) ظ b) ض c) ط d) ر e) ص
74. ( قُطْبُ جَدٍ ) harflerinden birisi sakin olarak kelimenin ortasında veya sonunda bulunursa hangi tecvid kuralı uygulanır? (2012)
a) Kalkale. b) İhfâ.
c) İklâb. d) İzhâr. e) İdğam.
75. Kur’an-ı Keim’de hem vakıf hem de vasıl yapmanın caiz, ancak vakıf yapmanın evlâ olduğu secâvend aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) ز b) ج c) ط d) م e) ص
76. Aşağıdakilerden hangisi lahn-ı celî (büyük hata) kısmına girer? (2012)
a) İdğamı terk etmek. b) Ğunneyi terk etmek.
c) Harekeyi yanlış okumak. d) Hareke ile vakıf yapmak.
e) Fer’î medleri uzatmamak.
77. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Hemze-i kat’. b) Hemze-i vasl.
c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.
e) Teshîl hemzesi.
78. Aşağıfakilerden hangisi ihfâ harflerinden birisi değildir? (2012)
a) ل b) ق c) ذ d) د e) ف
79. Aşağıdakilerin hangisinde idğâm-ı misleyn mealğunne uygulanır? (2012)
a) Sâkin mim , ر ‘ya uğradığında.
b) Sâkin mim, ب ‘ya uğradığında.
c) Sâkim mim, م ‘ e uğradığında.
d) Sâkin mim, ى ‘ya uğradığında.
e) Sâkin mim, ن ‘ na uğradığında.
80. İgğâm-ı bilâğunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir? (2012)
a) ش – ج b) ك – ق c) ن – م d) ر – ل
e) ب – م
81. Tenvinden veya “nûnu sâkin” den sonra ( ب ) harfi gelmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2012)
a) Tenvin veya nûnu sakin dönüştürülmeden olduğu gibi okunur.
b) Tenvin veya nûnu sâkin sâkin ( و ) harfine dönüştürülüp okunur.
c) Tenvin veya nûnu sâkin ( م ) harfine dönüştürlüp okunur.
d) Tenvin veya nûnu sâkin ( ى ) harfine dönüştürülüp okunur.
e) Tenvin veya sâkin nûnu sâkin ( ب ) harfinde idğam ile okunur.
82. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir? (2010)
a) İbn-i Kesir. b) İbn-i Amir.
c) Asım. d) Ebu Amr. e) İbn-i Mace.
83. Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir? (2009)
a) Uzatarak okumayı. b) Uzatmadan okumayı.
c) Kalın okumayı. d) İnce okumayı.
e) Durmayı.
84. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? (2009)
a) Kitap. b) Furkan.
c) Kelamullah. d) Kelamı Kibar. e) Mubin.
85. Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009)
a) İstiaze. b) Besmele
c) İstihaze. d) Hamdele. e) Salvele
86. Kur’an-ı_Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir? (2009)
a) Tahkik b) Hadr
c) Tertil d) Tedvir. e) Hiçbiri
87. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir? (2009)
a) Vasıl. b) Vakıf.
c) Kitabet. d) İmale. e) Teshil.
88. Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir? (2009)
a) Alak. b) İnşirah.
c) Kadir. d) Yasin. e) Bakara.
89. Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir? (2009)
a) Nüzul Tarihi. b) Nüzul Sebebi.
c) Arz. d) Sema. e) Nüzul Yeri.
90. Sureler, inişyerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009)
a) Basri – Şami. b) Medeni – Şami.
c) Mekki – Basri. d) Mekki – Medeni.
e) Mekki – Şami
91. Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir? (2009)
a) Murakabe. b) Müdahele.
c) Mukabele d) Münazara. e) Müşahede.
92. Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir? (2009)
a) Bakara. b) Ali İmran. c) İsra. d) Necm.
e) Haşr.
93. Kur’an-ı_Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir? (2009)
a) Tahmis. b) Taşir.
c) Rubu’. d) Hizb. e) Cüz.
94. Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir? (2009)
a) Besmele. b) İstiaze.
c) İstiğfar. d) Tevbe. e) Tekbir.
95. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir? (2009)
a) Tefsir İlmi. b) Fıkıh İlmi.
c) Hadis İlmi. d) Tecvid İlmi. e) Akaid İlmi.
96. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir? (2009)
a) Mahreç. b) Lahn.
c) Gunne. d) Sıfat. e) Tertil.
97. Kur’an-ı tecvit kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?
a) Fem-i Muhsin. b) Yed-i Muhsin.
c) Hafız. d) Kurra. e) İmam.
98. Tecvid ilminde harflerin uzatılarak okunmasına ne denir?
a) Kasr b) Med.
c) Revm d) Kiraat. e) Vakıf.
99. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ne denir?
a) Arap Harfleri. b) İhfa Harfleri
c) Med Harfleri. d) Cer Harfleri.
e) Hareke.
100. Aşağıdakilerden hangisi tecvid ilminde med harfi olarak adlandırılan ve bitiştikleri harfi iki hareke uzunluğunda veya bir parmak kaldırp indirinceye kadar uzatarak okumayı sağlayan harflerden biri değildir?
a) ” ا ” b) ” و “
c) ” لا ” d) ” ي ” e) Hepsi.
101. Elif harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde (ـــّـ) olması.

102. Vav harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde ( ــَّـ ) olması.

103. Ya harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde ( ــّـ ) olması.

104. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasını gerektiren bazı işaretler vardır. Ferii med de denilen bu işaretlere ne denir?
a) Arızı Med. b) Lazımı Med.
c) Sebebi Med. d) Cezimli Med. e) Hiçbiri.
105. Sözlükte “gizlemek” anlamına gelen tenvin veya sakin nundan sonra gelen, nun sesinin asıl mahrecinin gizlenerekokunmasına ne denir?
a) İhfa. b) İdğam.
c) Mahrec. d) İzhar. e) Ğunne.
106. ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Yukarıdaki harfler hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
a) İklab Harfleri. b) İzhar Harfleri.
c) İhfa Harfleri. d) İdğam Harfleri.
e) İşmam Harfleri.
107. صِفْ ذاَ ثَناَ جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَماَ كَرَماَ ضَعْ ظاَلِماً زِدْ تُقاَ دُمْ طاَلِباً فَتَرا
Yukarıdaki Arapça beytin ilk harfleri bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğam. d) İhfa. e) Liyn.
108. “سَلاَمٌ قَوْلاً ” Örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğam. d) İhfa. e) Liyn.
109. لَنْ تُغْنِي، اِنْ كُنـُمْ، Örneklerinde hangi tecvid kuralı mevcuttur?
a) İzhar b) İhfa.
c) İdğam. d) İklab. e) Sekte.
110. Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harlerinden biri gelince ihfa yaparak okumanın hükmu nedir?
a) Vaciptir. b) Sünnettir.
c) Caizdir. d) Bir şey gerekmez.
e) Mustehap.
111. Sesin genizden (burun boşluğundan) getirilerek okumaya ne denir?
a) İdğam b) Revm.
c) Ğunne. d) İşmam. e) Tul.
112. İki çeşit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. İkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?
a) Damak İhfası. b) Dil İhfası
c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası. e) Hiçbiri.
113. İki çeşit ihfa vadır. Biri sakin mim den sonra ba harfinin gelmesiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle Dudak İhfası (İhfai Şefevi) diye isimlendirilir. Diğeri ise: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse nun harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?
a) Damak İhfası. b) Dil İhfası
c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası. e) İşmam.
114. Tenvin veya nunu sakinden sonra altı tane olan boğaz harflerinden biri gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi olur?
a) İklab. b) İdgamı Mağalğunne.
c) İzhar. d) İhfa. e) İdğamı Bila Ğunne.
115. ا، ح، خ، ع، غ، هـ، Tenvin veya nunu sakin bu harflerden birine uğrarsa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekir?
a) İzhar. b) İhfa.
c) İklab. d) İdğam. e) Sekte.
116. نَبَاتًاحَسَنًا، مِنْ خَيْرٍ، فَاِنْ اَسْلَمُوا، Kelimelerde geçen tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İklab. b) İdğam.
c) İhfa. d) İzhar. e) Kalkale.
117. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği şekilde okunmasına amaç ve gaye edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecvid İlmi. b) Tefsir İlmi.
c) Fıkıh İlmi. d) Hadis İlmi. e) Akaid İlmi.
118. Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi Aşağıdakilerden hangisi hakkında hüküm içermektedir?
a) Kur’an-ı Kerimin abdestsiz okunmaması.
b) Kur’an-ı Kerimin Tertil Üzere Okunması.
c) Kur’an-ı Kerime saygı duyulması.
d) Hatim İndirilmesi.
e) Kuranı Kerimin sevilmesi.
119. Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
a) Müfessir. b) Muhaddis.
c) Femi Muhsin. d) Hafız. e) Husnü Ahlak.
120. Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
e) İbtida.
121. Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
e) İbtida.
122. Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi olmaz?
a) İhfa. b) İzhar.
c) İdğam. d) İklab. e) Sekte.
123. اَللَّهُ، حَيٌّ، خَالِقٌ، عَدْلٌ، غَنِيٌّ، هَادِيًا bu kelimelerin ilk harfleri hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
a) İhfa harfleri. b) İklab harfleri.
c) İzhar harfleri. d) İdğam harfleri.
e) Şemsi harfler.
124. Sözlükte “çevirmek, dönüştürmek” gibi anlamlara gelen ve tenvin veya sakin nundan sonra “be” harfinin gelmesiyle “nun” sesinin “mim” sesine çevrilerek okunmasına ne denir?
a) İklab. b) İhfa.
c) İzhar. d) Kalkale. e) İdğam.
125. بَصِيرٌ بِالعِبَادِ، مِنْ بَيْنِهِمْ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ Kelimelerdeki altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralı vardır?
a) İhfa. b) Meddi Tabii.
c) İklab. d) İzhar e) İdğam.
126. سَمِعُ بَصِيرٌ. Altı çizili yerde hangi tecvid kuralının uygulanması gerekmektedir?
a) Meddi Arız. b) İhfa.
c) İzhar. d) İklab. e) İdğam.
127. Tenvin veya nunu sakinden sonra “be” harfi gelirse hangi tecvid kuralını uygulamak gerekir?
a) İdğamı Şemsiyye. b) İzhar.
c) İklab. d) İzharı Kameriyye.
e) Kalkale.
128. Sözlükte “bir şeyi diğerine katmak” anlamına gelen, sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli harfe katarak şeddeli bir şekilde okumaya ne denir?
a) Kalkale. b) İhfa.
c) İzhar. d) İklab. e) İdğam.
129. Aşağıdakilerden hangisi idğam çeşitlerinden biri değildir?
a) Maal Ğunne b) Bila Gunne
c) Misleyn. d) Mütecaniseyn.
e) Kameriyye.
130. Elif Lam takısı ( ا ل ) ile ilgili olan idğam aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdğamı Şemsiyye. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütekaribeyn. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Maal Ğunne.
131. Sakin nun ile يَمْنُو harflerinden birisi ayni kelimede olursa nasıl okunur?
a) İzharlı okunur.
b) İdğamı maal ğunne yapılarak okunur.
c) İdğamı Misleyn yapılır. d) İhfalı Okunur.
e) İdğamı Bila ğunneli okunur.
132. Tenvin veya sakin nundan sonra يَمْنُو harflerinden birisi gelirse hangi tecvid kuralına göre okunması gerekir?
a) İzharlı okunur.
b) İdğamı Maal Ğunne yapılarak okunur.
c) İdğamı Misleyn yapılır. d) İhfalı Okunur.
e) İdğamı Bila ğunneli okunur.
133. Aşağıdakilerden hangisi İdğamı maal Ğunne ile ilgili uygulama ve şartlardan biri değildir?
a) يَمْنُو harflerinden biri olacak.
b) Tenvin veya nunu sakin olacak.
c) يَمْنُو harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve aynı kelimelerde olacak.
d) يَمْنُو harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve ayrı kelimelerde olacak.
e) Ğunneli okuyuş birbuçuk elif miktarı tutulur.
134. مَنْ يَشَاءُ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mutecaniseyn.
e) İdğamı Bila ğunne.
135. نَصْرٌ مِنَ اللّهِ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila ğunne.
136. حَسَنٌ وَاَنْبَتَهَا Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Maal Ğunne. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Bila Ğunne.
137. مَنْ يَعْمَلْ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Bila Ğunne.
e) İdğamı Maal Ğunne.
138. Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harflerinden biri gelirse hangi tecvid kuralı olur?
a) İdğamı Bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
139. Aşağıdakilerden hangisi İdğamı Bila Ğunne ile ilgili kurallardan biri değildir?
a) Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harfi gelir.
b) Ğunne Yapılarak okunur.
c) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak şeddeli okunur.
d) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak şeddeli okunur.
e) Şeddelenen idğam harfi (Lam veya Ra) Ğunnesiz olarak okunur.
140. مِنْ لَدُنْكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İhfa. c) İdğamı Bila Ğunne.
d) İzhar. e) İdğamı Maal Ğunne.
141. مُصَدِّقًا لِمَا، مِنْ رَبِّكُمْ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İhfa. c) İdğamı Misleyn.
d) İdğamı Bila Ğunne. e) İdğamı Maal Ğunne.
142. اِضْرِبْ بِعَصَاكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Bila Ğunne. d) İzhar.
e) İdğamı Maal Ğunne.
143. مَدَادًا لِكَلِمَاتِهِ، عَفُرٌ رَحِيمٌ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn.
b) İdğamı Mütekaribeyn. c) İdğamı Misleyn.
d) İdğamı Maal Ğunne. e) İdğamı Bila Ğunne.
144. يَلْهَثْ ذَالِكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Bila Ğunne. d) İzhar.
e) İdğamı Maal Ğunne.
145. مِنْ نَارٍ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Misleyn Maal Ğunne. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Ğunne.
146. اِذْ ذَهَبَ، رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Ğunne.
147. ادخال احد الحرفين المتماثلين او المتجانسين او المتقاربين فى الآخر Birbirine mütemasil (Birbirinin aynı), veya Mütecanis (Mahreçleri bir, sıfatları başka), veya Mütekarib (Mahrecinde veya sıfatında birbirine yakınlığı olan) iki harften birincisini ikincisine katarak okumaya ne denir?
a) İşmam. b) İklab.
c) İhfa. d) İzhar. e) İdğam.
148. Ayni harfin birincisi sakin (cezimli) ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse ve birinci harfin ikinci harfe katılarak şeddeli okunmasına ne denir?
a) İdğamı Misleyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Maal Ğunne. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Bila Ğunne.
149. İlki sakin (cezimli) ve ikincisi harekeli olmak üzere mim veya nun harflerinden biri peşpeşe (iki mim harfi veya iki nun harfi, şeddelide olabilir) gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) İhfa. b) İzhar. c) idğamı Mütekaribeyn.
d) İdğamı Misleyn Maal Ğunne. e) İdğamı Mütecaniseyn.
150. 1 (ط د ت) 2 (ظ ذ ث) 3(ب م) Bu harf grupları Aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
a) İdğamı bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
151. 1 (ل ر) 2 (ق ك) Bu harf grupları Aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
a) İdğamı bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
152. Sözlükte “benzer veya ayni türden iki şey” anlamına gelen ve Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerin birbirine katılarak okunmasına ne denir?
a) İdğamı Misleyn b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Gunne.
153. يَلهَثْ ذَالِكَ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
154. اِرْكَبْ مَعَنَا Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İzhar.
c) İdğamı Misleyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
155. عَبَدْتُمْ ، بَسَطْتَ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Mütecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
156. اِذْظَلَمُوا، اَحَطْتُ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
157. قٌلْ رَبِّ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
158. اَلْمْ نَخْلُقْكٌمْ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
159. Sözlükte “Birbirine yakın iki şey anlamına gelen mahreçleri veya sıffatları yakın harflerin birbirine katılarak okunmasına ne denir?
a) İdğam-ı misleyn b) İdğam-ı mütecaniseyn
c) İdğam-ı meal ğunne d) İdğam-ı bila ğunne
e) İdğam-ı mütekaribeyn
160. اَلْـ (Elif lam) takısından sonra aşağıdaki onbeş harften biri gelirse lam harfi yazıldığı halde okunmadan sonraki gelen harfe katılarak şeddeli okunmasına ne denir?
( ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن )
a) İzhâr-ı kameriye b) idğam-ı misleyn
c) İdğam-ı şemsiyye d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) idğam-ı bilâ ğunne
161. ( تُبْ ، ثَمَّ ، دَعْ ، ذَنْبًا ، رَمَى ، زِدْ ، سُمْعَةَ ، شِمْ ، صَدْرَ ، ضَيْفٍ ، طَابَ ، ظَنٌّ ، لَهُ ، نَعَمْ ) Bu beytin ilk harfleri bize hangi tecvid kuralını hatırlatır?
a) İdğam-ı şemsiyye b) izharı-ı kameriyye
c) İdğam-ı mürtecaniseyn d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) İdğam-ı meal ğunne
162. Aşağıdakilerden hangisi İdğam-ı Şemsiyye ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?
a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir.
b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
163. Aşağıdakilerden hangisi İzhâr-ı Kameriyye ile ilgili olarak doğru bilgi vermektedir?
a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir. b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
164. (اَلْ) Elif lam takısından sonra aşağıdaki ondört harften biri gelince lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek cezimli bir şekilde okunmasına ne denir?
( ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ى)
a) İzhâr-ı Kameriyye b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı meal gunne d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) İdğam-ı mütecaniseyn
165. ( اَبْغِ ، حَاجَّكَ ، وَ خَفْ ، عَقِيمَهُ ) Beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı mutekaribeyn
c) İdğam-ı misleyn d) İzhâr-ı kameriye
e) İdğam-ı mütecaniseyn
166. İzhâr-ı kameriyye kuralı uygulanarak okunan bir kelimede aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) kelimenin başında Elif lam takısı vardır.
b) Elif lam takısından sonra Kamerî harflerden biri gelmiştir.
c) Elif lam takısının lâmı cezimli ve açık bir şekilde okunur.
d) İdğam yapılmaz
e) Elif lam takısından önce Kamerî harflerinden biri gelir.
167. اَلذّكْرُ ، اَلسَّيِّئَةُ ، اَلنَّاسُ kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı misleyn
c) İzhar-ı kameriyye d) İhfâ
e) İdğam-ı mütekaribeyn
168. اَلخَيرُ ، اَلغَيبُ ، اَلمُلْكَ kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı misleyn
c) İzhar-ı kameriyye d) İhfâ
e) İdğam-ı mütekaribeyn
169. Sözlükte sarsmak anlamına gelen ve ق ط ب ج د harflerinden biri kelimenin ortasında veya ortasında cezimli ollarak geldiğinde bu harflerin mahrecinin kuvvetli bir şekilde sarsılmasına yani vurgulu bir tonla okunmmasına ne denir?
a) İdğam b) Kalkale
c) İzhâr d) İhfâ e) İşmâm
170. قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ âyetini durarak (vakfen) okumada hangi tecvid kuralının uygalanması gerekir.
a) İmâle b) Revm
c) İhfâ d) Kalkale e) iklâb
171. اِرْكَبْ مَعَنَا âyetinde altı çizili bölümü vasl (geçerek) ile okuduğumuzda hangi tecvid kuralı uygalanır?
a) İdğam b) Revm
c) İhfâ d) Kalkale e) iklâb
172. ( قُطْبُ جَدٍ ) beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İhfâ b) Kalkale
c) izhâr d) İklâb e) İşmâm
173. Sâkin mim ( مْ ) okunuşu ile ilgili kaç tecvid kuralı bulunmaktadır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
174. Sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi daha gelirse aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) İki mim harfi birbirine katılarak şeddelenir
b) Şeddi mim harfi ğunneli okunur
c) Ğunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutularak yapılır.
d) İdğâm-ı misleyn meal ğunne yapılarak okunur.
e) Mim izhâr ile okunur.
175. Aşağıdakilerden hangisi mim-i sakinin okunuşu ile ilgili tecvid kurallarından biri değildir?
a) Sakin mimden sonra harekeli mim gelirse idğam-ı misleyn meal ğunne olur.
b) Sakin mimden sonra be (ب) harfi gelirse dudak ihfası (ihfâ-i şefevî) olur.
c) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden başka bir harf gelirse sakin mim izhar ile okunur.
d) Tenvin veya nun-u sakinden sonra be harfi gelirse iklab olur
e) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden başka bir harf gelirse sakin mim idğam ile okunur.
176. Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi (Kadir Gecesi) Bize aşağıdakilerden neyi hatırlatmaktadır?
a) kuranı Kerimin indirilmeye başladığı tarihi.
b) Kuranı kerimin indirilmresinin tamamlandığı tarihi.
c) Kuranı Kerimin yazıldığı tarihi. d) Hz. Muhammedin (sav) doğum Tarihini.
e) Hicret Tarihini.
177. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkş yeri vardır. Harflerin bu çıkış yerlerine ne denir?
a) Makam. b) Mahreç
c) Mertebe. d) Misal. e) Hiçbiri.
178. Kuran Harflerinin (arapça harflerin) çıkış yerleri kaç ana bölgede toplanmıştır?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
179. ا، ح، خ، ع، غ، ه ) ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
180. ) ب، م، و ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
181. ) ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك، ل، ن، ي ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
182. Harekesizlik durumu denilen sakin harf denilen ve cezim işareti olan ( ــْـ ) ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Hareke. d) Sukun. e) Tenvin.
183. Hem durulduğunda, hem geçildiğinde var olan ve okunan sükuna ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Harfi Med. d) Sükunu arız.
e) Sükunu Lazım.
184. Durulduğunda ortaya çıkan ve okunan, geçildiğinde ortadan kalkan ve okunmayan sükuna ne denir?
a) Sükunu Arız. b) Sükunu Lazım.
c) Sükunu Caiz. d) Hemze. e) Hiçbiri
185. Kaç Çeşit sükun vardır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
186. Med harfleri ve med sebeblerinin durumuna göre medler kaç çeşittir?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
187. Med harfinden sonra sebebi med (Hemze veya Sukun) gelmezse ne olur?
a) Meddi Tabii. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi munfasıl. d) Meddi Lin.
e) Meddi Arız.
188. Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii olur.
a) Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse.
b) Harfi medden sonra sebebi medden hemze veya sukun gelirse.
c) Harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse.
d) Harfi medden sonra sebebi med gelmezse.
e) Harfi medden sonra tenvin veya nunu sakin gelirse.
189. Meddi tabii de uzatma miktarı / süresi ne kadardır?
a) Dört elif mikatarı. b) Üç elif miktarı.
c) Bir elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
190. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Tabii vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

191. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
192. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Munfasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
193. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Lazım vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
194. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Lin vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
195. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Arız vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( اَلْمُرْسَلِينَ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
196. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
قِيلَ، يَقُولُونَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
197. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
طَاءِرُكُمْ، اُولآءِكَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
198. Med harflerinden sonra hemze ( ءَ، ءِ، ءُ ) gelir ve hemze ile med harfi ayni kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
199. Meddi munfasılın meddinin uzatılma miktarı ne kadardır?
a) Uzatılarak okunmaz. b) iki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı d) Dört elif miktarı.
e) Bir elif miktarı
200. Meddi muttasıl meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Caizdir.
e) Vaciptir.
201. Hızlı okuyuşta (Hadr usulu) Meddi Muttasılın meddini en az kaç elif miktarı uzatılması gerekir?
a) 2 b) 1 c) 4 d) 3
e) Uzatılmadan okunur.
202. Med Harfinden sonra hemze gelir ( اَ، اِ، اُ ) ve hemze ile med harfi farklı (ayrı) kelimelerde bulunursa bir başka ifadeyle; bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa burada hangi tecvid kuralı olur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Liyn.
c) Meddi Arız. d) Meddi Tabii
e) Meddi Munfasıl.
203. Meddi Munfasıl Kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
204. Meddi Munfasılın dört elif miktarı uzatılarak ounmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Veciptir. e) Caizdir
205. Meddi Munfasıl hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az ne kadar uzatılması gerekmektedir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
206. وَمَآ اُنْزِلَ، يَا بَنِي اَدَمَ، وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ Kelimelerdeki altı çizili yerleri okurken hangi tecvid kuralını uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Munfasıl. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi Arız. d) Meddi Lazım.
e) Meddi Liyn.
207. Med harfinden sonra arızi sükün (geçici, durulduğunda okunan, geçildiğinde okunmayan sukün) gelirse aşağıdaki kurallardan hangisi olur?
a) Meddi Arız. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Munfasıl.
e) Meddi Liyn.
208. Meddi arız kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Uzatılmadan okunur.
209. Meddi Arızın medinin uzatılmasının hükmü nedir?
a) Caizdir. b) Vaciptir.
c) Sünnettir. d) Mübahtır. e) Mekruhtur.
210. Meddi arız hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uzatılmadan okunur. b) Bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) Dört elif miktarı.
211. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
اَلْمُرْسَلِينَ، اَلْعَالَمِينَ، يَعْلَمُونَ، مِنَ النَّارِ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
212. Med harfinden sonra lazimi sukun (durulduğundada geçildiğindede okunan sukün, cezimli harf, şeddeli harfin ilk harfi) gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisine göre okumamız gerekir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
213. Meddi Lazım kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Uzatılmadan okunur. b) Dört elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Bir elif miktarı.
214. Meddi Lazım hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uztılmadan okunur. b) bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) dört elif miktarı.
215. Aşağıdaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnektir?
وَلاَ الضَّالِّينَ، اَلْحَاقَّةُ، آلْءَنَ،
a) Meddi tabii. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Arız.
e) Meddi Lazım.
216. Harekesi üstün ( ــَـ ) olan herhangi bir harften sonra cezimli vav ( وْ ) veya cezimli ya ( يْ ) harfi gelirse bu harflere ne denir?
a) Harfi Liyn. b) Harfi Med.
c) Sebebi Med. d) Hemze. e) Harfi Mukatta.
217. Bir kelimede liyn harfinden sonra sükün gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Tabii.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Liyn
e) Meddi Arız.
218. Meddi Liynde Liyn harfi kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.

219. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
220. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun Arızi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
221. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda aşağıdaki tecvit kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
نَوْمٌ، وَالصَّيْفِ، حَذَرَالْمَوْتِ
a) Meddi Tabii. b) Meddi Arız.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
222. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde Meddi Liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) عٓسٓقٓ۠﴿الشورى/2﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
223. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde meddi liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) كٓهٰيٰعٓصٓۜ﴿الْمَريَمُ/1﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
224. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
a) Bu harflerin cezimli olması.
b) Bu harflerin harekesiz (sakin) olması.
c) Bu harflerin harekeli olması.
d) bu harflerden önceki harfin cezimli olması.
e) Bu harfklerden sonra hemze gelmesi.
225. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
a) Sakin harf. b) Lazimi Sükün.
c) Arızi Sükün. d) kalıcı sükün.
e) Daimi sükün.
226. Üstün harekeli bir harfden sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
a) Lazimi Sükün. b) Arizi Sükün.
c) Meddi Lazım. d) Harfi Liyn.
e) Meddi Liyn.
227. 1. Meddi Tabii, 2. Meddi Muttasıl, 3. Meddi Munfasıl, 4. Meddi Lazım, 5. Meddi Arız, 6. Meddi Liyn.
Uzun med işareti ( ~ ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
a) 1, 2 ve 3 b) 1, 3 ve 4
c) 2, 3 ve 4 d) 4, 5 ve 6 e) 3, 5 ve 6
228. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Meddi lazımın meddi vaciptir.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Lazimi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
229. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Arızi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi Lazım olur.
230. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Harfi medden sonra harfi liyn geirse meddi liyn olur.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna lazımi sükün denir.
c) Meddi lazım normal okuyuşlarda dört elif hızlı okuyuşlarda üç elif miktarı uzatılır.
d) Meddi liyn deki uzatma harekeli harf üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.(Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Web)

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?




© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.