31

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Tecvit ve Kuran Testleri:147

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  1.625 Kez Okundu

Hareketli GüllerHareketli Güller

1: Hem ince hem kalın okunabilen harf aşağıdakilerden hangisidir?
a:)Gaf: ق‎
b:) Ra: ر‎‎
c:)Lam: ل‎‎‎
d:) Dal: ﺩ‎
2: Aşağıdaki durumlardan hangisi Izhar-ı Kameriyye olur?
a: Elif Lam ( ال )okunduğu zaman
b:) Elif Lam ( ال )okunmadığı zaman
c:)Elif Lam’dan ( ال )öncekii harf esre olduğu zaman
d:)Elif Lam’dan( ال ) sonra lafzatullah geldiği zaman
3: Aşağıdaki duraklardan hangisinde mutlaka durmamız gerekir?
a:)Lam Elif (Vakfı La) ال
b:)Tı (Vakfı Mutlak)ط‎‎
c:)Cim(Vakfı Caiz)ج
d:)Min (Vakfı Lazım)م
4: Aşağıdakilerden hangisi Meddi Lazım çeşitlerinden değildir?
a:)Kelime-i Muhaffefe
b:)Harfi Musakkale
c:)Kelime-i Musakkale
d:)Tul-Tavassut-Kasr
5:) Meddi arız ne demektir?
a:)Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
b:)Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir.
c:)Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan meddir.
d:)Uzatma harflerinden önce sebebi med olarak sükûnu lazımın gelmesi ile oluşan meddir.
6: Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?
a:) ( م ) Vakfı Lâzım: Geçildiğinde mana bozulabilir gerekçesiyle, durulması önemle istenen durak işaretidir.
b:) ( ج ) Vakfı Câiz: Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durmanın daha evla olduğu durak.
c:)( ط ) Durma manasına gelen bir işarettir. Kesin geçilmesi gerekir
d:)( ق‎ ) Durulduğunda, uygun olan bir ayetten başlanması
7:)Kur’anı Hangi kıraat ve rivayetle okuyoruz?
a:)İmam Asım kıraati, Hafs Rivayeti
b:)İmam Nafi kıraati, Kalun rivayeti
c:)İmam Asım kıraati, Şu’be rivayeti
d:)Hiçbiri
8:)Verilen örnekte sırasıyla “ر‎‎” harfinin durumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? (Sağdan sola doğru)

a:)Kalın, İnce, Kalın
b:)İnce, İnce, Kalın
c:)Kalın, Kalın, İnce
d:)İnce, Kalın, Kalın
9:) Tecvid İlminin hüküm nedir?

a:)Farzı ayn’dır.
b:)Farzı Kifaye’dir
c:)Vacip’tir
d:)Müstahap’tır
10:)Asli medden fazla uzatmayı gerekli kılan sebeplere ne denir?
a:)Sukün
b:)Şedde
c:)Sebebi med
d:)Harfi med
11:)Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir?
a:)Sakin nun
b:)Sakin mim
c:)Hükmür-ra
d:)Med harfi
12: Meddi Tabii’nin Hükmü Nedir?
a:)Farz
b:)Vacip
c:)Farzı ayn
d:)Sünnet
13:) Bir şeyi güzel yapmak,süslemek anlamındaki kelime hangisidir?
a:)Tecvid
b:)Sadaka
c:)Hediye
d:)Sünnet
14:Boğaz harfleri kaç tanedir?
a:)4
b:)5
c:)6
d:)7
15:)Dil kısmından kaç harf çıkar?
a:)10
b:)21
c:)15
d:)18
16:)Mahreçleri aynı sıfatları farklı olan iki harften ,sakin olan birincisinin,harekeli olan ikincisine idğam edilerek okunmasına ne denir?
a:) İdğamı Mütecaniseyn
b:)İdğamı Misleyn
c:)İdğam
d:)İdğamı Mütekaribeyn
17:)Nun ve Mim dışındaki harflerin birbirine idgam edilmesine ne denir?
a:)İdğam Mealğunne
b:)İdğamı Şemsiyye
c:)İdğamı Misleyn Mealğunne
d:)İdğamı Misleyn Bilağunne
18:)Sakin nun veya tenvinden sonra”ن‎‎‎‎”harfi gelirse ne olur?
a:)Dudak İhvası
b:)İzhar
c:)İhfa
d:)İdğamı Mealğunne
19:)Sakin nun veya tenvinden sonra “ر‎”harfi gelirse ne olur?
a:)İdğamı bilağunne
b:)İdğamı Mealğunne
c:)İdğamı Misleyn Mealğunne
d:)İdğamı Misleyn Bilağunne
20: Harflerin kendisinden ayrılması mümkün olmayan lazımî sıfatlarında ve zatlarında yapılan hatalara ne denir?
a:Lahn’i Hafî
b:)Lahn’i Celî
c:)Lahn’i Şart
d:)Lahn’i Mucip
21:Tenvinin mânası ne demektir?
a:)Gizlemek
b:)Açığa çıkarmak
c:)Durmak
d:)Nunlamak
22:)İhfâ ne demektir?
a:)Gizlemek
b:)Açığa çıkarmak
c:)Durmak
d:)Nunlamak
23:) Allah diridir, yaratıcıdır, âdildir, zengindir ve hidayet vericidir. Bu beyt hangi tecvid harfinin kaidesine aittir?
a:)Meddi tabiî
b:)Meddi Munfasıl
c:)İzhar
d:)Lahn’i Mucip
24:)Birinci harfin zat ve sıfat olarak tamamen ikinci harfe dönüşmesine ne denir?
a:)Lahn
b:)Gunne
c:)Tam idğam
d:)Yarım idğam
25:)Kasr ne demektir?
a:)Uzatmak
b:)Kısaltmak
c:)Gunnelemek
d:)Okumadan geçmek

Hareketli Güller

26:)Hemze Kaç gruba ayrılır?
a:)Üç
b:)Bir
c:)Dört
d:)İki
27:)Med harfleri kaç tanedir?
a:)Üç
b:)İki
c:)Altı
d:)Bir
28:Aşağıdaki beyt hangi tecvid kelimelerinin kaidesini ifade eder?
Medh ve senaya muktedir olan kimse, sen kiram ve ihsanı yüksek olanların sehâvetini, muktedir olduğun derece vasfeyle. Ve zalîm olan kimseye itibar etme. Takvayı ziyade et.Ölünceye kadar ilmi ve ilâhî rızatı istemeye devam eyle….
a:)Kalkale
b:)İdğamı Mütecaniseyn
c:)İdğamı Mütekaribeyn
d:)İhfâ
29:)Harflerin arızî sıfatlarında yapılan hatalara nedenir?
a:Lahn’i Hafî
b:)Lahn’i Celî
c:)Lahn’i Şart
d:)Lahn’i Mucip
30:)Mahreçleri veya sıfatları birbirine yakın olan iki harften,sakin olan birincisinin,harekeli olan ikincisine katılarak okunmasına ne denir?
a:)İdğamı Mütekaribeyn
b:)İdğamı Mütecaniseyn
c:)İdğam
d:)Hiçbiri
31) Cezm’li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
a)İdğamı Meal gunne
b)İzhar
c)İdğamı Mütecaniseyn
d)İdğamı Mütegaribeyn
32) هـ‎‎ (He) Harfinin harekesi esre, he den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
a)Uzatılmadan okunur
b)Uzatılarak okunur
c)Her iki şekilde okunur
d)Hiç biri
33)Aşağıdaki secenekelerden hangisi İşmam’ın tarifi arasına girer?
a)İki kelime arasında az bir süre nefes almadan durarak okumak
b)Son harfin harekesini belli edecek şekilde okumak
c) Harekesi ötre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğrıu büzerek okumak
d) Harekesi esre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğru büzerek okumak
34) Ârizi sükun nedir?
a)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
b)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur
c)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
d)Hiçbiri
35)Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
a)İdğamı Meal gunne
b)İdğamı Bila gunne
c)İdğamı Şemsiyye
d)İdğamı Mütegaribeyn
36) Kur’an-ı Kerimde İmâle okunuşu Hangi sürede geçmektedir?
a)Hûd
b)Nuh
c)Lut
d)Ankebut
37)Muâneka Vakfı ne demektir?
a)Nefes yetmezse durulabilir
b)Mutlak durulması gereken yerdir
c)Durulabilir veya geçilebilir
d)Birinde durulursa diğerinde geçilmesi gereken vakıftır
38)Meddi Lin’in sükunu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sükunu Caiz
b)Sükunu Lâzım
c)Sükunu Ârız
d)Sükunu Vacip
39) Kat’ı hemze ile Vasıl hemzesi arasındaki fark nedir?
a)Her ikiside mutlaka okunması gerekir
b)Vasıl hemzesi mutlaka okunur Kat’ı hemzesi ise okunmaz
c)Her ikiside okunmaz
d)Kat’ı hemzesi mutlaka okunur, Vasıl hemzesi ise okunmaz
40)Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
a) Cim ج
b) Sâd ص
c) Kef ك
d) Ze ز
41) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sekte olan süreler doğru olarak verilmiştir?
a) Yasin, Mutaffifin, Secde, Fussilet
b) Fussilet, kıyame,Yasin, Mücadele
c) Ankebut, Fussilet, Kehf, Ahzap
d)Yasin, Kıyame, Mutaffifin, Kehf
42 Harekeler kaç tanedir ve nelerdir?
a)5, Üstün, Esre, Ötre, Cezim, Şedde
b)4, Üstün, Esre, Ötre, Cezim
c)3, Üstün, Esre, Ötre
d)6, Üstün, Esre, Ötre, Cezim, Şedde,Tenvin
43)Kur’an-ı Kerimde Teshil ile okuyuş Hangi sürede geçmektedir?
a)Nûh
b)Lût
c)Yusuf
d)Fussilet
44)Lâzımî sükun hükmü nedir?
a)Farz
b)Sünnet
c)Vacip
d)Caiz
45)هـ ‎‎ (He) Harfinin harekesi ötre, هـ‎‎ (he)’den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
a)Uzaltılmadan okunur
b)Uzatılarak okunur
c)Her iki şekilde okunur
d)Hiç biri

46:Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
a: Tenasüb
b: Tevafuk
c: Teradüf
d: Tenasüd
47:Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
a: Muin
b: Mesani
c: Mufassal
d:Tıval
48:Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isimlerinden değildir?
a: el-Kitap
b: el- Furkan
c: ez-Zikir
d: el-Kırtas
49:Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını yazan sahabilerden değildir?
a: Übeyy b. Ka’b
b: Abdullah b. Revaha
c: Abdullah b. Mes’ud
d: Muaz b. Cebel
50:Kur’anı Kerim’in noktalamasını hangi alimler icra etmişlerdir?
a: Ebu’l Esvad ed-Düeli
b: Ma’mer b. Raşid
c: Nasr b. Asım ve Yahya b. Yamer
d: Ebu’l Esvad ed-Düeli ve Nasr b. Asım

Hareketli Güller

51:Kur’an’ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?
a: Tehakküm
b: Tehaddi
c: Tesaddi
d: Nezair
52:Camiu’l Kur’an unvan’ı ile anılan halife kimdir?
a: Harun Reşit
b: Hz. Ömer
c: Hz. Osman
d:Hz. Ebubekir
53:Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?
a: Hz. Zeyt b. Sabit
b: Hz. Ömer
c: Hz. Osman
d: Hz. Ali
54:Kur’anı Kerim’i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
a: Tahkik
b: Hadr
c: Tedvir
d: Tesri’
55:Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak meydana gelen sebebe ne denir?
a: İlave Med
b: Medd-i Mezidi
c: Fer’i Med
d: Asl-i Med
56:Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmelec) İstihaze d) Hamdelee) Salvele
57: Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2
58:Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Meşhur b) Mütevatir c) Şâz d) Müdrec e) İnfirâd
59:Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak, bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
60-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
61. “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun
D-Zammı sure
62.Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
63 “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
64-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16 B-20 C-14 D-50
65-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe B-Hud C-Yunus D-Neml
66-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae B-Bakara C-Duha D-Kehf
67-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk B-Haşr C-Hacc D-Fatiha
68-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur B-Bakara-FatihaC-Al-i İmran-Nisa D-Bakara-Al-i İmran
69-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma B-A’raf-Necm-AlakC-Nisa-Kehf-Yasin D-Nebe-Naziat-Fecr
70-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd B-Seb’ul MesaniC-Ümmül –Kur’an D-Fatihatul Kur’an
71-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser B-Bakara-KevserC-Mücadele-Nur D-Yasin-Hucurat
72-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları D-Kur’an’ın her sayfası
73-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları C-Kur’an’ın her 5 sayfası D-Kur’an’ın her 2o sayfası
74-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95 B-86-28 C-100-150 D-87-29
75-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak B-Ukubat ve Cihad C-Ehli Kitap ve Toplum D-Hukuk ve muamelat

Hareketli Güller

76-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder B-Cihada izin verir C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
77-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20 D-Kehf 19-Al-i İmran 154
78-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali B-Hz.Osman C-Hz.Ebu BekirD-Hz.Ömer
78-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
79-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
80-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
81-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar B-Hurma dallarıC-Kürek kemikleri D-Kûşe kâğıdı
82-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
83-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
84-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas B-Mikatil b.Süleyman C-Abdullah b.Zübeyr D-Zeyd b.Sabit
85-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
86-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
87-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
88-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
89-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml B-Kehf C-Hacc D-Mücadele
90-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6 B-Muhammed,1 C-Abese,2D-Nur,30

Hareketli Güller

91-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
92-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
93- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arz D-Tedvir
94- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
95- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
96-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
97- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
98. Hz. Osman’ın zamanında
Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali b. Ebî Talib b) Abdurrahman b. Avf
c) Zeyd b. Sabit d) Abdullah b. Ömer
99. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ınisimlerinden biri değildir?
a) Ümmü’l-kitap b) Mesânî
c) Kitap d) Ümmü’l-kurrâ
100. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene b) Cabir b. Abdullah
c) Abdullah b. Revâha d) Muaviye b. Ebî Süfyân
101. Aşağıdakilerden hangisi en sonnazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) الْكَلَالَة فِي يُفْت۪يكُمْ اللّٰهُ لِ قُيَسْتَفْتُونَكَۜ (Nisa, 4/176)
b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)
c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)
d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)
102. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerdenhangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,En’âm, Mâide, Enfâl b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,Mâide, Enfâl d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,Enfâl, A’râf
103. Aşağıdakilerden hangisi Mekkîsurelerden değildir?
a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis
kıssasını anlatan sureler
d) Cihad hükümleri içeren sureler
104. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinintanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan
ayetleri demektir.
b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu
zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu
zannedilen ayetlere denir.
d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
105. Aşağıdaki kelimelerden hangisi“Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
a) Müteşabih b) Vücuh c) Nezâir d) Müteradif
106. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
a) İşârî tefsir b) Hermonatik
c) İlhâdî tefsir d) Semantik
107. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirinözgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
d) Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
108. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu’ b) Burhân-ı innî c) Burhân-ı limmî d) Burhân-ı fıtrî
109. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
a) Tevrat b) İncil c) Zebur d) Matta
110. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mûr b) Beytü’l-izze c) Levh-ı mahfuz d) Beytü’l-kelâ
111. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması
aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz b) Îcâz c) Veciz d) Mu’ciz
112. Aşağıdaki şıklardan hangisindeMekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
113. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi d) Nasr suresi
114. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
115. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeğiyansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve    haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin d) Kitabü’n-ma’lûm

Hareketli Güller

116. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap, b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm,Azîm d) Azîz, Hakîm, Muhît
117. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip,
delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı
hangisidir?
a) Ayet b) Sure c) Mucize d) Burhan
118. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs d) Bakara, Kevser
119. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe
göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet
sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
tanedir?
a) 6666 b) 6616 c) 6316 d) 6236
120. Yemâme savaşında pek çok Kur’anhafızı şehit düştüğünde Hz. Ömer’in Halife
Ebû Bekir’e önerisi ile başlayan faaliyete
ne ad verilir?
a-Kur’an’ın hıfzı b-Kur’an’ın istinsahı
c-Kur’an’ın cem’i d-Kur’an’ın teksiri
121. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki
ayetlerin tertibine ilişkin bir terimdir?
a-Tesbitî b-Tenzilî c-Tevkifî d-Temsilî
122. Kur’ân-ı Kerim’in besmele ile başlamayan
suresi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tevbe b-Enfal c-Buruc d-Zümer
123. Kur’an’ın taklit edilemez dil ve üslup
özelliklerini ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?
a-İtnâb c-İcâz b-İsar d-Secî
124. Muavvizeteyn olarak anılan sureler
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Bakara-Nisa b-Enfal-Tevbe
c-Yusuf-Yunus d-Felak-Nas
125. Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini
ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere ne ad verilir?
a- Tahaddi ayetleri b-Hadari ayetler
c-Medeni ayetler d- Muhkem ayetler
126. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın
Mekke döneminde inen surelerinin genel
özelliklerinden biri değildir?
a-Mekke döneminde inen sureler daha çok
vezinlidir. b-Tartışma, hikâye, vaat, tehdit gibi hususlar üslûbu belirler c-Kasemle başlayanları vardır. d-Miras hükümlerinden bahseder
127. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın tanımı
içinde yer alan anahtar kavramlardan
biri değildir?
a-Tilâvetiyle teabbüd olunması
b-Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş
olması c-Cebrâil vasıtasıyla inmiş olması
d- İ‘câz özelliği
128. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraatleri
arasındaki farklardan değildir?
a-Harflerin mahreçleri b-Noktalama ve hareke farkları c- Surelerin uzunluk ve kısalığı
d- Med, kasr, vasl gibi hususlar
129. Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatin
doğru kabul edilmesi için ileri sürülen şartlardan biri değildir?
a-Arapçaya uygun olma b-Tevatür
c-Osman mushafının hattına uygun olma
d-Buhari’nin Sahih’inde zikredilmesi
130. “Kur’an’ın zahirine, şer’a ve akla aykırı
olmaması gerekir” sözüyle anlatılmak
istenen tefsir tarzı hangisi olabilir?
a-Fıkhî tefsir b-İşâri tefsir
c-Ahkâm tefsiri d-Kelamî tefsir

Hareketli Güller

131. Aşağıdaki surelerden hangisi
Kur’andaki tertibe göre daha öndedir?
a-Hicr b-Meryem c-Tevbe d-Sâd
132. Birden fazla manaya gelen, manası
açık olmayıp manasında kapalılık bulunan,
açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad
verilir?
a-Muhkem b-Nâsih c-Zâhir d-Müteşâbih
133. Aşağıda bazı tefsirler ve yazarları verilmiştir.Buna göre hangisi doğru bir eşleştirme değildir?
a-“Câmiü’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân”-
Taberî b-“ Medârikü’t-Tenzîl”- Zemahşerî
c-“Mefâtihü’l-Gayb”-Fahreddîn Râzî
d-“Rûhu’l-Beyân”-Alûsî
134. İslâm tarihinde mihne olayları olarak
anılan Kur’anla ilgili tartışmaların odak
noktasındaki sorun nedir?
a-Hangi surelerin Mekkî ve Medenî olduğu
b-Surelerin tertibi meselesi
c-Kur’an’ın yazıya geçirilip geçirilemeyeceği
d-Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı
135. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin son ilahi kitap olarak vahyediliş sebeplerinden biridir?
a) Önceki kitapların anlaşılmasındaki güçlükler
b) Önceki kitaplara inananların sayıca yeterli olmayışı
c) Önceki kitaplara ulaşılması ve okunmasındaki güçlükler
d) Önceki kitapların taşıdığı mesajın yeterince yayılamamış olması
e) Önceki peygamberlerine vahyettiği mesaja ulaşmanın imkânının kalmamış olması
136-Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ile çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir.
a) Zilzal Suresi b) Beyyine Suresi c) İnşirah Suresi d) Tekasür Suresi e) Karia Suresi
137. Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nusayrî b) İsevî c) Keşiş d) Nasranî
e) Ruhu’l-Kudüs
138. Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dini yalanlar b) Yetimi itip kakar
c) Savurganlıktan kaçınmaz
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
e) Namazlarında gösteriş yapar
139. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbabu’n-nüzul b) Kur’an’ın Müteşabihleri
c) Cerh ve Ta’dil d) Huruf-u Mukatta
e) Garibu’l-Kur’an
140. Kur’an-ı Kerim’in toplanmasının ve bir kitap haline getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) İslam’ın sınırlarının genişlemesi
b) Farklı milletlerden olanların İslam’a girmeleri
c) Yemame savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
d) Sıffın savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
e) Yazı bilenlerin çoğalması
141. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mü’min Suresi b) Mü’minün Suresi
c) Furkan Suresi d) Araf Suresi e) Enbiya Suresi
142. Mekke döneminde nazil olmuştur ve
9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Hümeze Suresi b) Adiyat Suresi
c) Tin Suresi d) Karia Suresi e) Münafikun Suresi
143. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların
indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil
c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat-Zebur-İncil
e) Zebur-İncil-Tevrat
144.“Mahreçleri bir sıfatları ayrı olan
harfler birbirine uğrarsa ……… denilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme
aşağıdaki terimlerden hangisi yazılmalıdır?
a-İdğam-ı mütekaribeyn
b-İdğamı-ı mütecaniseyn
c-İdğamı-ı misleyn
d-İdğamı-ı bilağunne
145. لِمَنِ ارْتَضٰى , اِرْجِع۪يٓ
Âyetlerinde (Ra) harfi nasıl okunur?
a-Kalın b-İnce c-Hem ince hem kalın
d-İnce okumak evladır
146. Âyetlerde durulması veya geçilmesi
gerektiğini belirten işaretlere ne ad verilir?
a-Vakıf b-Secâvend c-İmâle d-Kati

Hareketli Güller

146. “Ğunnenin bekasıyla birlikte izhar ile
idğam arasında şiddetten uzak bir hal ve
keyfiyettir”. Bu tarif aşağıdakilerden hangi
tecvid kuralını ifade etmektedir?
a- İşmâm b- İdğam c- İhfa d- İklâb
147. Âdiyât Sûresi’nin “لَخَب۪يرٌ يَوْمَئِذٍ بِهِمْ رَبَّهُمْ اِنَّ
” âyetinde altı çizili olan kısma tecvitte
ne ad verilir?
a-İdğam-ı mealğunne b-İdğam-ı bilağunne
c-İdğam-ı mütekaribeyn d-İhfa-i şefevi
CEVAPLAR:1:B 2:A 3:D 4:D 5:C 6:C 7:A 8:C 9:B 10:C11:D 12:B 13:A 14:C 15:D 16:A 17:D 18:D 19:A 20:B21:D 22:A 23:C 24:C 25:B 26:D 27:A 28:D 29:A 30:A
31)C 32)A 33)C 34)B 35)D 36)A 37)D38)C 39)D 40)C 41)D 42)C 43)D 44)C 45)B46:A47:C48:D49:B50:C51:B52:D53:A54:B55:C 56:A57:B58:B

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.