31

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık İtikat Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  1.624 Kez Okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 Yılı Muhtemel Sınav Takvimini Yayımladı

MBSTS-YETERLİLİK SINAVI-MART AYINDA

1) Mezhep :Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.

2) Ameli Mezhep imamları:İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri:Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları :İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye :D inimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma :P eygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas :Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat Müctehit :İctihad; Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnet:Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri:Kavli, Fiili ,Takriri sünnet
11) Takriri sünnet :Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir
12)Sünneti zevaid :P eygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir
13)Sünneti hüda :P eygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14)İcmali iman ve tafsili iman :İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
15)İmanın rüknü :Kalb ile tasdikdir
16) Zati ve subuti sıfatlar :
ZATİ: Vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ: Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin
17) İlk inen ayetler:Alak suresi ilk 5 ayet
18) Mekki ve Medeni sürelerin sayıları :87 tanesi mekki, 27 taneside medenidir
19) Kur’an ın vahiy katipleri :4 halife , Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Ka’b, Halid bin Ebu Sufyan
20) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi:Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında
21) Kur’an-ı kerimin çoğaltılmaya başlanması:Hz. Osman(r.a.) zamanında
22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi:Uzeyr, Lokman ,Zülkarneyn
23) Kuran’da Adı geçen peygamberler 25 tanedir
24) Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler
25) Kader ve kaza :Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir
27) Kur’an-ı Krim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması:Tevrat-Zebur-İncil

28) “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır? Maturidiye Ekolü
29. Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Vahdaniyet
30) “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? Eşariyye ekolü
31. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir? Cüzi İrade
32. “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması”anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?Vahdaniyet
33. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?Mukarrebun
34. Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine benzememesi” sıfatı hangi kavramla ifade edilir?Muhalefetün-li’l havadis
35. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?Zarûrât-ı diniyye
36. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Berzah
37. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?Matüridiyye
38. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir? Matüridiyye
39. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?
Eş’ariyye
40. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?
41. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
42. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?Ehl-i Kıble
43. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
44. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?Tekfir
45. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
46. Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir? İcma denir.
47. Elfaz-ı Küfür ne demektir? İnsanı küfre götüren sözler demektir.
48. Ehl-i Sünnet kime denir?Peygamber Efendimizin (a.s) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyene denir
49. Rü’yetullah ne demektir? Müminlerin Ahirette Allahı görmeleridir.
50. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?Mu’tezile.


yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.