31

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Ders Notları-2

Yazar: arafat  |  Kategori: iTiKAT  |  Yorum: Yok   |  1.552 Kez Okundu

1-Akaid ilminin tanımı:Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
2- Din kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
3-Vahdâniyyet” sıfatının tanımı:Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
4- Tabiat olaylarını düzenleyen melek,Mikail Aleyhisselam.
5-Kiramen Katibin:İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
6-Vahiy:Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere denir.
7-Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren Hz. Ebû Bekir
8-Din Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçiminedir.
9-İmanın sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
10-Suhuf birkaç sayfadan oluşan kitaplara verilen isimdir.
11- Malik Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismidir.
12- Fetanet:Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” diye tarif edilen sıfata verilen isimdir.
13-Allah (c.c) insanlara 25 tane peygamber göndermiştir
14- Şefaat:Âhiret günü, günahı sevâbından fazla olduğu için cehenneme girme durumundaki günahkâr müslümanlar için Allah’ın râzı olduğu ve izin verdiği kimseler tarafından ve yine Allah’ın izin verdiği kişilere yönelik Allah’a yalvarmak ve onların affedilip Allah’ın izniyle cennete girmelerini sağlamaya denir.
15- Allah emrettiği zaman kıyâmetin kopması ve ikinci olarak da ölülerin dirilmesi için “Sûr”a üfürecek olan melektir.
16-İlmi Kelâm: İslam kanunu üzerine Cenabı Hakkın zat ve sıfatından, risalet ve nübüvvetten, mebde’ ve meâd itibariyle kâinatın hallerinden bahseden ilimdir.
İlmi Kelâm Zat-ı İlahi ve Sıfât-ı İlâhiden bahseder.
Gaye ve maksadı: Dünya ve Ahiret saadetine ulaşmaktır.
17-İslam’da Kelâm ilmi akıl yolu ile ve İslâmî deliller ile İslam itikadını ortaya koymaya çalışan ilim dalıdır.Önceleri İlm-i Tevhid ve İlm-i Sıfat olarak adlandırılmıştır.
18-İmam-ı A’zam ebu Hanife (r.h) Fıkh-ı Ekber isimli eserinde Ehl-i Sünnet görüşlerini savunmuştur.
19-Mutezile mezhebinin kurucusu Vasıl bin Ata; İbrahim Nazzam, Ebu Huzeyl gibi mezhebin ileri gelenleri Kelâm sahasından ilk eserleri verdiler. Bu devirde Ehl-i Sünnet görüşlerini Tevhid ilmi, Ehl-i Sünnet dışındakilerde görüşlerini Kelâm ilmi adı altında açıklamışlardır. Bu devir 10.yy.a kadar sürmüştür.
20-İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi tarafından Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinin ikinci itikad mezhebi olan Maturidiyye kuruldu. Maturidiyye, Rafıza ve Karamıta gibi bozuk mezheplerle mücadele etti.
21-İlmi Akaid’de telif edilen eserlerden en meşhurları ise Necmüddin Ömer un-Nesefi in eseridir. Bu esere birçokları tarafından şerh ve haşiyeler yazılmıştır. Bilhassa Sa’deddin Mes’ûd Bin Ömer (Allâme-i Teftâzânî) tarafından yazılan Şerh-i Akaid meşhurdur.
22-Ömer un-Nesefî: İsmi; Necmüddin Ebu Hafs Ömer bin Muhammed’dir.İlminin çokluğu ve cinlere de fetva vermesinden dolayı “Müftiyüs Sekaleyn” unvanı verildi.
23-Doğru haber iki çeşittir.
1. Mütevatir haber: Yalan üzerine ittifak etmeleri (birleşmeleri) mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haberdir
2. Mucize göstererek peygamber olduğunu ispat etmiş Resullerin vermiş olduğu haberdir. Bu haber, delili ile bilgiyi gerektirir. (yani bu şekilde elde edilen bir bilgi delile dayanmalıdır.)
24-Mucize: Kendisinin Allah tarafından gönderilen bir resul olduğunu iddia eden kişinin doğruluğunu göstermek maksadı ile alışılagelmiş olan şeylere zıt bir hâli göstermesidir.
25-Kelam ilminin, ilahiyat, nübüvvat ve sem’iyyat olmak üzere üç ana eksen etrafında şekillendiği görülmektedir. Bu ana eksenlerden hareketle, Kelam ilmi şu şekilde tanımlamaktadır: “Kelam ilmi, Allah’ın zatından ve sıfatlarından, peygamberlik ve risalete ilişkin konulardan, başlangıç ve son itibariyle yaratılmışların hallerinden İslam ilkeleri üzere söz eden bir ilimdir” Bu tanımda yer alan “İslam ilkeleri üzere” ifadesi, herhangi bir kelami faaliyetin Kur’an’a dayanmasının gerekliliğine işaret eder.
26-Kelam ilminin temel amacı,İslam’ın ilke ve inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüphe ve tereddütleri akıl ve vahiyden hareketle gidermektir. Bu bağlamda Kelam, Kur’an’da ifade edilsin veya edilmesin akli kanıtlara dayanarak İslam’ın temel inanç ve ilkelerini tespit edip savunmaya çalışan bir ilimdir.
27-Kelam Biliminin sorunları tartışılırken dayandığı kaynaklar, kapsam, amaç ve yöntem dikkate alındığında Kelamı şu şekilde tanımlamak mümkündür: İslam dininin iman ve eyleme ilişkin esaslarını, Kur’an’dan hareketle belirleyen, bunları aklen temellendiren ve karşıt fikirlere karşı savunan bir disiplindir.
28-Akaid ilmi, dinin pratik hükümlerini değil de, teorik hükümlerini içermektedir.Akaid ilmi, iman esaslarını konu edinirken hem nakli hem de akli yöntemi kullanmıştır.
29-Kelime olarak kader, bir şeyin ölçüsü ve miktarını bildirir. Bu bağlamda o, bir şeyi belli bir ölçüye göre belirleyip yapmak, yaratmak anlamına gelir.Terim olarak kader ise, evrende meydana gelen varlık ve olayların, sebepleri ve şartları ile varlık âlemine gelecekleri zaman ve mekânlarıyla birlikte, her şeyin Allah tarafından belirlenmesi ve bir düzen içinde tertip edilmesi diye tanımlanır. Bu tanıma göre kader, kâinatın belli bir düzene göre yaratıldığını ifade etmektedir.
30-Allah’ın kelâm sıfatına ilişkin tartışmalar, büyük günah ve kader konularında olduğu gibi, İslâm’ın erken dönemlerinde başlamıştır.
31-Önemli Bazı Şiî Fırkalar: Keysâniyye, Zeydiyye, İmamiyye, Gulât, İsmâiliyye (Bâtıniyye)
32Mu’tezile’nin Beş Temel İlkesi
a- Tevhid
b- Adalet
c- Va’d ve Vaîd
d- el-Menzile beyne’l-Menzileteyn
e- Emr-i bi’l-Ma’rûf ve’n- Nehy-i ‘ani’l-Münker
33-Ehl-i Sünnet, Hz. Peygamber ve ashabının İslam yorumlarını kabul edenlere nisbetle, onları ifade etmek üzere oluşturulmuş bir kavramdır.
34-İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle “milel”, bâtıl dinler için “nihal” kelimeleri de kullanılır.
35-Mecûsîlik: En eski dinlerden biriydi ve Zerdüşt’ün getirdiği dinin bozulmuş şekline verilen addır.
36-Reenkarnasyon: “Eskiyen elbiselerimizi değiştirmemiz gibi eskiyen bedeni değiştiren” bir ruhun yani “ruh göçü” inancı.
37-Tenâsüh: Ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancı, ruh göçü de denilir. Musevi; Mû sâ’ya inanan, Mûsâ’nın izinden giden anlamındadır.
38-Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”,Mâtürîdiyye ve Eş’ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” de denilir.
39- Zeydiyye: Mest üzerine meshi, gayr-i müslimin kestiğini yemeyi ve Ehl-i kitap’tan bir kadınla evlenmeyi câiz görmezler.
40-Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), â lemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.
41-Zâtî Sıfatlar: Bu sıfatlara tenzîhî sıfatlar ve selbî sıfatlar da denilmiştir
42-Tekvînî İrâde: Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütü n yaratıkları kapsamaktadır.
43-Teşrîî İrâde: Tekvînî irâde hayra da şerre de, iyiliğe de kötülü ğe de yönelik olarak gerçekleştiği halde teşrîî irâde, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşir.
44- Cebrâîl: er-Rûhu’l-emîn. Rûhu’l-kuds. Meleklerin efendisi” anlamında seyyidü’l-melâike denilmiştir.
45-Azrâîl: Melekül-mevt.
46-Kirâmen Kâtibîn: Hafaza melekleri.
47-Münker ve Nekir: Kabirde sorgu ile görevli iki melektir.
48-Hamele-i Arş: Arşı taşıyan melekler.
49-Mukarrebûn ve İlliyyûn: Allah’a çok yakın ve O ’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
50-Rıdvân: Cennet bekçisi.
51-Mâlik: Cehennem bekçi
52-İlâhî kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle “kütü b-i münzele” veya “semâvî kitaplar” da denilir.
53-Suhuf: Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhim’e 10 sayfa gönderilmiştir.
54-Tevrat: Kanun, şeriat ve öğreti. Tevrat’a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de(Eski Ahit) denilir.
55-Zebur: Yazılı şey ve kitap. Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir.
56-İncil: Müjde, tâlim ve öğretici. İncil’e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.
57- Kur’ân: Toplamak, okumak, bir araya getirmek.
58-Peygamberlerin küçük hatalarına “zelle” denilir.
59-Ulü’l-Azm: Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed(a.s) ulü’l-azm peygamberlerdir, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren peygamberler demektir.
60-İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlardır. Hz. Îsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.
61-Kerâmet: Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağanüstü hallerdir.
62-Meûnet: Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.
63-İstidrâc: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaydır.
64-İhânet: Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Meselâ, peygamberlik taslayan inkârcılardan Mü seylime,tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye duâ etmiş, bunun ü zerine adamın öbür gözüde kör olmuştur.
65-Haşir ve Mahşer: Haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmekü zere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denilir.
66-Şefâat: Allah’a duâ ederek hesap ve sorgunun bir an önce yapılmasını ister.Buna “şefâat-i uzmâ” (en büyük şefâat) denilir.
67-A’râf: Cennetle cehennemin arasında bulunan surun ve yüksek kısmın adıdır.
68-Allah’ın Âhirette Görülmesi: Rü ’yetullah.
69-Kader: Allah’ın ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, evreni,evrendeki tü m varlık ve olayları belli bir nizâm ve ölçü ye göre düzenleyen ilâhîkânunu ifâde eder.
70-Kazâ: Cenâb-ı Hakk’ın ezelde irâde ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezelî ilim, irâde ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır.
71-Küllî irâde, Allah tarafından kula verilmiş olan, yapma veya yapmamayı tercihte aracı kabul edilen seçme yeteneğidir.
72-Cüz’î irâde ise küllî irâdenin, iki taraftan birine aktif biçimde yönelmesinden ibârettir. Mâtürîdiler bu sebeple cüz’îirâdeye, azm-i musammem (kesinleşmiş karar), ihtiyâr (seçim) ve kasıt
(yönelme) adını da verirler.
73-Ecel: Ehl-i sü nnet bilginlerine göre, öldürülen şahıs da (maktûl) bütün insanlar
gibi eceliyle ölmüştür.
74-Resul: “Kendisine yeni bir kitap veya degisik bir hüküm vahyedilen zat,”
75-Nebi ise: “Kendinden evvelki Peygamberin Seriatına uymakla emrolunan kimsedir.”
76-Kur’an-ı Kerim’de isimleriyle anılan peygamberler yirmi bes tanedir. Bunlar:
1- Adem (Aleyhisselam), 2- Nuh (Aleyhisselam), 3- Hud (Aleyhisselam) 4- _dris
(Aleyhisselam), 5 – Salih (Aleyhisselam), 6- _brahim (Aleyhisselam), 7- _smail
(Aleyhisselam), 8- _shak (Aleyhisselam), 9- Yakup (Aleyhisselam), 10- Yusuf
(Aleyhisselam), 11 – Musa (Aleyhisselam), 12- Harun (Aleyhisselam), 13 – Suayb
(Aleyhisselam), 14- Zekeriya (Aleyhisselam), 15 – Yahya (Aleyhisselam), 16-Isa
(Aleyhisselam), 17- Davud (Aleyhisselam), 18- Süleyman (Aleyhisselam), 19-_lyas
(Aleyhisselam), 20- Elyesa’ (Aleyhisselam), 21 – Zülkifl (Aleyhisselam), 22- Eyyüb
(Aleyhisselam), 23- Yunus (Aleyhisselam), 24 – Lut (Aleyhisselam). 76-Resullerden bes tanesi, “Ülü’l-Azm” olup bunlar da Nuh, _brahim, Musa, _sa ve Muhammed
Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dir.
Bunların en üstünü, kainatın efendisi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’dır.
77-İtikadi mezhepler kaç kısımdır?iki kısımdır. “Ehl-i Sünnet”, “Ehl-i Bid’at
78-Ehl-i Sünnet ne demektir?Peygamber
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve ashabının gittigi yoldan gidenlerdir.
79- Ehl-i Sünnet kaç kısımdır?Üç kısımdır.
80-Selefiyye kimlerdir?Ashab-ı Kiram ve tabiin’in mezhebini kendilerine mezheb edinmis fakihler (fıkıh alimleri) ve mahaddisler (hadis alimleri) dir.
81-Ebû Mansur-u Matüridi kimdir?İmam Ebü Mansur-u Matüridinin adı Muhammed’dir. Hicretin 280. yılında, Buhara ilçelerinden bir ilçe olan Maturid’de dogmustur. Ve bu köye nisbet edilerek kendi sine:“Matüridi” denilmistir.
82-İmam-ı Es’ari kimdir?İmam-ı Es’ari’nin ismi Ali, baba sının adı da _smail’dir. Hicretin 260. Yılında Basra’da dogmus, 324. yılında Bagdat’da ansızın vefat etmistir.
83-Es’ariler kimlerdir?Ebu’l-Hasen El-Es’ari’yi itikat hususunda imam kabul eden kisilerdir.
85-Ehl-i Bid’at kimlerdir?Asr-ı saadetten sonra ortaya çıkmıs, Ser’i bir delile dayanmayan bazı inanç ve davranısları benimseyen gruplardır.Diger bir ifade ile Sünni kelamcılara göre:
86-Allah-u Teala’nın sıfatları kaç kısımdır?
Tenzihi (Selbi), Subûti ve Fiili olmak üzere üç kısımdır.
87-Tenzihi (Selbi), sıfatlar ne demektir?Allah-u Teala’ya nelerin isnad edilemeyecegini anlatan sıfatlardır.
88-Tenzihi (Selbi) sıfatlar nelerdir?Tenzihi (Selbi) sıfatlar altı tanedir;
1- Vücut,
2- Kıdem,
3- Bekâ,
4- Vahdaniyet,
5- Muhalefetün Li’l-Havadis,
6- Kıyam bi nefsihi.
89-Vücut ne demektir?Yoklugu düsürtülmemektir. Bazı itikat kitaplarında vücut sıfatını tenzihi (selbi)sıfatlardan saymayıp, ona “Sıfatı Nefsiyye” denilmistir. (Muvazzah ilm-i Kelam, Osmanlıca shf. 118)
90- Kıdem ne demektir?Varlıgının baslangıcı olmamak.
91-Bekâ ne demektir?Varlıgının sonu olmamak.
92-Vahdaniyet ne demektir?Ortagı bulunmamak.
93-Muhalefetün Li’l-Havadis ne demektir?
Yaratılmıslara hiç bir yönden benzememek.
94-Kıyam bi nefsihi ne demektir?Varlıgı için baskasına muhtaç olmamak.
95- Sübûti sıfatlar ne demektir?Allah-u Teala’nın zatına nisbet edilen ve O’nun ne oldugunu ifade eden sıfatlar demektir. Bu sıfatlara “Zatiye, Vücûdiye” sıfatları da denilir.
96- Sübûti sıfatlar nelerdir?
1- Hayat: Diri olmak,
2-İlim: Bilmek,
3- Sem’:İsitmek,
4- Basar Görmek,
5- Kudret: Güç yetirmek,
6-İrade: Dilemek,
7- Kelam: Konusmak,
8- Tekvin: Olusturmak.
97- Fiili sıfatlar ne demektir?Allah-u Teala’nın kainatla olan münasebetini en açık bir sekilde ifade eden ve O’nun kainatı yaratıs ve idare edisini oldukça ayrıntılı bir biçimde anlatan sıfatlardır.Allah-u Teala’nın: Tahlik (icat etmek, yoktan yaratmak), Terzik (rızık vermek), _hya
(diriltmek), _mate (öldürmek), Ten’im (nimet vermek), Te’zib (azap etmek) gibi bütün
filleri, Allah-u Teala’nın subuti sıfatı olan: “Tekvin” sıfatına raci (dönücü) dür.
98-İnanç bakımından insanlar kaç kısımdır?
İnanç bakımından insanlar üç kısımdır ;
1- Mü’min,
2- Kâfir,
3- Münafık.
99-Mü’min kime denir?İslam dininde kesin delillerle sabit olup “Zaruriyat-ı diniye” diye isimlenen esasları ve hükümleri kalp ile tasdik edip kabullenen kisiye denir.
100-Kafir kime denir ?İslam dininde kesin delillerle sabit olan hükümlerin hepsini veya birini kabul etmeyip inkar eden kisiye denir.
101-Münafık kime denir?İslam dininde kesin delillerle sabit olan hükümleri kalben tasdik etmedigi hal de diliyle “tasdik ettim” diyen kisidir.
102-DÖRT BÜYÜK KİTAP
a-TEVRAT:
İsminin Anlamı: Kanun,öğreti
Vahyedilen Peygamber: Hz Musa(as)
Diğer İsimleri: Ahd-i Atik,Ahd-i Kadim(her ikiside eski ahit,eski anlaşma anlamlarına gelir)
Gönderilen Toplum: İsrailoğulları(yahudiler)
Günümüzdeki Durumu: Tahrif edilmiş bir kitap olarak bulunuyor
b-ZEBUR:
İsminin Anlamı: Yazılı şey,kitap
Vahyedilen Peygamber: Hz Davud(as)
Diğer İsimleri: Mezmurlar(Melodik bir şekilde okunan söz anlamına gelir)
Göderilen Toplum: İsarailoğulları(yahudiler)
Günümüzdeki Durumu: “Mezmurlar” adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer almaktadırTahrif edilmiştir
c-İNCİL:
İsminin Anlamı: Müjde,öğreti,öğretici
Vahyedilen Peygamber:Hz İsa(as)
Diğer İsimleri: Ahd-i Cedid(yeni ahit,yeni anlaşma anlamına gelir)
Gönderilen Toplum: İsarailoğulları
Günümüzdeki Durumu: Tahrif edilmiş bir kitap olarak bulunuyor

d-KUR’AN-I KERİM:
İsminin Anlamı:Okumak, toplamak, bir araya getirmek
Vahyedilen Peygamber: Hz Muhammed(sav)
Diğer isimleri: Kitap, Zikir(hatırlatma), Furkan(hakkı batıldan ayıran ölçü), Hüda(hidayet)
103-Kur`an-i Kerim ayet sayısı:6666 ayettir.Kufe ekolune göre 6236 ayettir.
104-Kur`an- i Kerim` de ilk inen ayetler:Alak suresinin ilk bes ayetidir.
105-Kur`an- Kerim`in en uzun suresinin ismi nedir?-Bakara suresi.286 ayettir.
106-Hurf u seaba :Kur`an- Kerim`in yedi harf üzere inmesidir.
107-20 Ekim.1961 tarihinde Diyanet Isleri Baskanligi 3 ciltlik bir Kur`an-i Kerim meali yayınladı.
108-Diyanet Isleri Baskanligiilk defa bir Kur`an (Mushaf) basimini 20.Nisan.1960 gerçekleştirdi.
109-Diyanet Isleri baskanliginca 1.Uluslararasi Kur`an-i Kerim yarismasi
20.Ekim.1997 tarihinde Ankara`da yapildi.Yarismaya 20 ülkeden 37 yarismaci katildi.
110-Kur`an- i Kerim okumaya„Euzü Besmele“ ile baslanir.Bir Kur`an-i Kerim ele alinarak okunacagi zaman abdestli bulunmak gerekir.
111-Dört büyük kitaba ve sahifelere,“Ilahi kitaplar“ denildigi gibi tasidiklari yüksek vasiftan dolayi“Semavi Kitaplar“ ve Cibril-i Emin araciligi ile indirilmis olduklarindan „Münzel Kitaplar“ denir.
112-İMANIN ŞARTLARI:6
ALLAH’A İMAN:İslamda inanılması gereken esasların birincisi Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah inancı olmadan O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve diğer iman esaslarına inanmak mümkün olmaz. Bunların hepsi Allah inancına bağlıdır.Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk görev, yaratıcısı olan Allah Teala’yı tanımak, O’na iman edip kullukta bulunmaktır. “O göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin rabbidir. O’na kulluk et ve O’na kullukta sabret. Hiç O’nun adıyla anılan birini biliyor musun?” (Meryem, 65)
Mükellef olan herkese ilk önce farz olan Allah’a iman etmektir. Bu iman Allah’ın varlığına ve birliğine, O’ndan başka ilah olmadığına imandır.
113-ALLAH TEÂLÂ’NIN SIFATLARI
A- ZATİ SIFATLAR (SIFAT-I SELBİYYE)
Allahü Teala’nın zati sıfatları 6 tanedir.
A) Vücut: Var olmak demektir.
B) Kıdem: Allah’ın varlığının öncesinin olmamasıdır.
C) Beka: Allah’ın varlığının sonu olmaması demekıir
D) Vahdaniyyet: Bir olmak demektir
E) Muhalefetün lil-havadis: Sonradan var olanlara benzememek demektir.
F) Kıyam bi nefsihi: Allah’ın varlığı ve varlığının devamlı olması kendindendir.
B- SUBUTİ SIFATLAR
Allahü Teala’nın subuti sıfatları 8 tanedir.
A)Hayat: Allah’ın canlı, diri, yani hayat sahibi olması demektir
B)İlim: Allah’ın, geçmiş ve gelecekteki her şeyi en küçük ayrıntısına kadar bilmesidir.
C)Semi: Allah’ın her şeyi iştmesidir. Allah kulağa ihtiyaç duymadan herşeyi işitir.
D)İrade: Dilemek demektir. Allah dilediğini yaratır, O’nun iradesi (dilemesi) dışında hiç bir şey olmaz.
E- Kudret: Gücü yetmek demektir.
F- Kelam: Söylemek, konuşmak demektir.
G- Tekvin: Allah’ın yoktan var etmesi, yaratması. Her şeyi Allah yaratmıştır.
114-MELEKLERE İMAN:Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemek yeme, uyuma, yorulma gibi insani hallerden uzaktırlar. Güzel kokulardan, güzel sözlerden, Kur’an dinlemekten, ilimle uğraşılan yerlerde bulunmaktan hoşlanırlar. Melekler Allah’a hiç isyan etmeyecek şekilde yaratılmışlardır. Her zaman Allah’a itaat ve ibadet ederler.
Melekler görülmezler. Allah onları göremeyeceğimiz şekilde yaratmıştır. Melekler çok hızlı hareket edebilirler. Verilen vazife ne kadar ağır olursa olsun, o vazifeyi yapabile-cek güçtedirler.Melekler mutlak gaybı bilmezler. Sadece Allah’ın kendilerine bildirdiği kadarını bilirler. Gaybı yalnızca Allah bilir.
115-Dört Büyük Melek
1) C ebrail (a.s.); Vazifesi, Allah ile Peygamberler arasında elçiliktir.
2) .Mikail (a.s.); Vazifesi, tabiat olaylarını idare etmektir.
3) İsrafil (a.s.); Vazifesi, Allah emrettiği zaman “Sur”a üfürecektir. Birinci üfürüşte kıyamet kopacaktır. İkinci üfürüşte ise, bütün ölüler dirilecektir.
4) Azrail (a.s.); Vazifesi, canlıların ruhunu almaktır.
116-Diğer Bazı Melekler ve Vazifeleri
1) Kiramen Katibin: İnsanların yaptığı amelleri yazarlar
2) Hafaza Melekleri: Allahü Teala hafaza melekleri hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “O’nun ve her insanın önünde ve arkasında kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek takipçi melekler vardır.” (Ra’d, 11)
3) Münker ve Nekir: Bu iki melek, ölen her insana kabirde sual sormakla görevlidir.
4) Hazene-i Cennet ve Cehennem: Bu melekler cennet ve cehennemin bekçileri durumundadır. Cennet meleklerinin başındaki meleğin adı “Rıdvan” dır. Cehennem melek-lerine “Zebani” denir. Başındakine ise “Malik” adı verilir.
117-KİTAPLARA İMAN:Suhuf (Sayfalar -Küçük Kitaplar-Allah tarafından gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sahifeler (sayfalar) anlamına gelen “suhuf” denilir. Bu suhuflar
şu peygamberlere gönderilmiştir:
1) Adem (a.s.)’e 10 sayfa,
2) Şit (a.s.)’e 50 sayfa,
3) İdris (a.s.)’e 30 sayfa,
4) İbrahim (a.s.)’e 10 sayfa olmak üzere toplam 100 sayfa nazil olmuştur.
Büyük kitaplar dört tanedir. Bu kitaplar şu peygamberlere gönderilmiştir:
1) Tevrat, Hz. Musa’ya,
2) Zebur, Hz. Davud’a,
3) İncil, Hz. İsa’ya,
4) Kur’an-ı Kerim, Hz.Muhammed’e indirilmiştir.
Zebur, Tevrat ve İncil’in aslı bozulmuş, insanlar tarafından tahrif edilmiş (değiştirilmiş) lerdir. Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki kitapların hükmünü nesh etmiş, yani ortadan kaldırmıştır.
118-Vahy ve VahyinÇeşitleri
“Vahy”in sözlük anlamı: Bir şeyi gizli ve çabuk bildirmek demektir.
Vahyin terim anlamı: Allahü Teala tarafından doğrudan doğruya, ya da elçi melek vasıtası ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgilere vahiy denir.
119-Vahyin Çeşitleri:
1) Sadık Rüya: Allah dilediği bilgileri doğru bir bilgi ile peygamberlerine bildirmiştir. Peygamberlerin rüyalarında gördükleri şeyler aynen gerçek çıkmıştır. Peygamber efendimize de zaman zaman vahiy böyle gelmişti.
2) İlham Yoluyla Vahiy: Allah’ın dilediği şeyleri peygamberin kalbine koyması şeklindeki vahiy çeşididir.
3) Perde Arkasından Vahiy: Allah ile peygamber arasında bir vasıta olmadan ve söyleyeni görmeden Allah kelamının işitilmesidir.
4) Melek Aracılığı İle Gelen Vahiy: Allah Teala’nın, bildirmek istediği bilgileri bir melek ile peygamberine bildirmesi şeklidir. Bu melek Cebrail (a.s.)’ dir.
120-PEYGAMBERLERE İMAN eygamber kelimesi, Farsça bir bir kelime olup, Sözlükte, haber getiren kimse demektir. Rasul ve nebi kelimesinin karşılığıdır. Peygamber: Allah’ın, kullarına dinini bildirmek için görevlendirdiği seçkin kimselerdir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde peygamber kavramı olarak “Nebi” ve “Rasul” kavramları geçer.
Mütenebbî: Son peygamber olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gelmesi ve O’ndan sonra başka peygamberin gelmeyecek olmasına rağmen, peygamberlik iddiasında olan kimselere verilen isimdir. Bunlara yalancı peygamber de denir. Bu kişiler 3’e ayrılır:
a) Deliler,
b) Şöhret düşkünü olanlar,
c) Menfaatçiler.
İlk mütenebbi, Peygamberimiz zamanında ortaya çıkan Müseylimetü’l-Kezzab’tır. Bu yalancı peygamber, Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında yapılan savaşta öldürülmüştür.
121-Peygamberlerin Sıfatları
1-) Sıdk; Doğruluk
2-) Emanet; Güvenilir olmak demektir
3-) Fetanet; Peygamberler, insanların en zekileri ve en akıllılarıdır.
4-) İsmet; Günah işlememek demektir
5-) Tebliğ; Bildirmek demektir
Bütün peygamberler, tebliğ görevini yapmak için büyük meşakkat ve çilelere göğüs
122-Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyasa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed Mustafa (s.a.v.).
123-Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de ismi geçtiği halde peygamber olup olmadıkları hakkında bilgi bulunmayanlar vardır. Bunlar: Uzeyir, Lokman ve Zülkarneyn’dir.
124- İMAN:
Mizan: Ahirette, amellerin tartılması için Allah’ın kıyamet günü ortaya koyacağı terazilerdir
Şefaat:Günahı sevabından çok olduğu için cehenneme girecek günahkar müslümanlara, Allah’ın izin ve yetki vermesiyle öncelikle Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şefaat edecektir. Bu şefaat müslümanlara Allah’ın lütfudur. Müslümanlar bu şefaate nail olabilmek için Peygamberimizin sünnetine uymalıdırlar.
Kıyamet gününde 3 sınıf insan Allah’ın izniyle şefaat edecektir. Bunlar; peygamberler, âlimler ve şehitlerdir.
125-Sırat:Cehennem üzerine kurulmuş olan bir köprüdür.
126-Havz-ı Kevser:Allah Teala kıyamet günü peygamberlerine havzlar verecektir. Her peygamber, ümmetinin cenneti kazananlarına bu havzdan içirecektir.
Havz-ı Kevser, peygamber efendimize verilen havzın ismidir. “(Ey habibim!) Biz sana Kevseri verdik.” (Kevser,1) Bu havz baldan tatlı ve sütten daha beyazdır. Bu havzdan içenler bir daha susamayacaktır. Peygamber Efendimiz’in şefaatını kazanama-yanlar bu havzdan içemeyeceklerdir.
127-KADER VE KAZAYA İMAN
Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatı ile ilgilidir. Allah ilim sıfatı ile olmuş ve olacak şeyleri bilir. İrade sıfatı ile şöyle veya böyle olmasını tercih ve takdir eder.
Kaza: Ezelde Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeylerin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından ortaya çıkarılmasıdır.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.