30

Temmuz
2012

Diyanet Mbst Sınavlarına Hazırlık Kılavuz Ders Notları-11

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  1.076 Kez Okundu

HADİS BİLGİLERİ
1-Hz.Peygamber adına uydurulmuş sözlere Mevzu Hadis denir.
2-Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya bir kaçını taşımamakla birlikte,uydurma(mevzu) olduğu da söylenemeyen hadislere genel olarak Zayıf hadis denir.
3-Kudsi Hadis:manası Allaha , lafzı Pygambere ait olan hadis.
4-Merfu Hadis:söz, fiil veya takririn doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis:
5-Mevkuf Hadis:Söz, fiil veya takririn sahabeye dayandırıldığı, kaynağı sahabe tabakası olan hadis.
6-Şazz Hadis:sıhhat açısından sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer almasına karşın sahihe daha yakın olan hadis.
7-Sahih Hadis:Resulullaha ait olduğunda usul bakımından herhangi bir tereddüt bulunmayan, sıhhatına hükmedilmiş olan hadis.
8-Muharref Hadis:Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadis muharref hadis denir.
9-Garib Hadis:Hadis terimi olarak, senedinde herhangi bir yerinde bir tek ravisi olan Ahad hadis çeşididir.
10-Meşhur Hadis:Bir çok kişi tarafından rivayet edilen, delil alınan ve herkes tarafından bilinen halk arasında şöhret bulan Ahad hadis çeşidi.
11-Tedvindaha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine tedvin denir.
12-Tasnif:Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi.
13-Şeyh:Kendisinden hadis rivayet edilen ravinin hadis aldığı hocasını ifade eden hadis terimi.
14-Kütüb-ü Sitte:Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi,İbn Mace, Nesai.
15-el-Camius-Sahih (Buhari):Üzerinde en fazla şerh faaliyeti yapılan ve İslam dünyasında en fazla ilgi gören hadis eseri .
16-Tergib ve Terhib Hadisleri:Hz.Peygamberin kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere Tergib ve Terhib denir.
17-Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri Ahmed b.Hanbele aittir.
FIKIH BİLGİLERİ
1-Ebu Hanifenin öğrencisi olan, hükmü hadisten çıkaran ve müsned sahibi olan imam Ahmed bin Hanbel.
2-İmam Şafinin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk fıkıh usulu kitabı el- Risale.
3-İslam hukukuna göre , kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine Vücup ehliyeti denir.
4-Dört mezhep imamı vefat tarihlerine göre kronolojik sıralaması;İmam Ebu Hanife-İmam Malik-İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel.
5-Kuran-ı Kerim, İslam Hukukunun nassa dayalı kaynaklarındandır.
6-Kamu yetkisini kullanan devlet görevlilerinin kendilerine ihtiyaç duyacak kimselerden hediye kabul etmeleri dini delillerden Sedd-i Zeraiye göre hoş karşılanamaz.
7-Hanefi mezhebine göre delalet ve sübutu, Kuran ve mütevatir sünnetle kesin olan delillere Farz adı verilir.
8-İslam fıkhına göre15 yaşına ulaşan çocuklar, erginlik belirtileri göstermezse bile ergen sayılırlar.
9-Hanefi mezhebine göre, seferi olan bir kimsenin 4 rekat farz olan namazları 2 rekat olarak kılmaları Azimet kavramına örnek olarak verilebilir.
10-İslam fıkhında kötüye giden yolun kapatılaması Sedd-i Zerai kavramı ile ifade edilir.
11-Kuran da şarap haram kılınmıştır.Şarabın haram kılınma nedeni sarhoşluk vermesidir.O halde adı ne olursa olsun bütün sarhoşluk veren şeyler haramdır. Verilen bu hüküm dini delillerden Kıyas örneğidir.
12-Hz.Ömer, fethedilen toprakları mücahidler arasında ganimet olarak dağıtmayıp eski sahiplerinin elinde bırakmış ve haraç vergisi koymuştur.Bu durum dini delillerden Mesalih-i Mürsele örnektir.
13-Geçerli bir nikahla evlenen çiftlerin nikahlarının ortdan kalktığına dair bir delilin bulunmaması halinde nikah geçerlidir. Verilen bu hüküm dini delillerden İstishab a örnektir.
14-Suçlanan suçu ispat edilmedikçe suçlanan kişi suçsuzdur.Bu durum dini delillerden İstishab a örnektir.
15-Murisi öldüren varis mirastan hak alamaz hükmü dini delillerden Kıyasa
örnektir.
16-Ahvâl-i Şahsiyye: Şahsın hukûku.
17-Hidâyet-i Mürşîde: Yol gösterici hidâyet.
18-İcmâ: İcmâ müctehidlerin şer’îbir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelebileceği
gibi (sarîh icmâ), şer’îbir mesele hakkında bir veya birkaç mü ctehid görüş belirttikten sonra, bu görüşten haberdâr olan o devirdeki diğer müctehidlerin açıkça aynı yönde kanaât belirtmemekle birlikte îtirâz beyânında da bulunmayıp sükût etmeleri sûretiyle de (sükûtî icmâ) oluşabilir.
19-Istıslâh (Mesâlih-i Mürsele)
20-İslâm Öncesi Şerîatler: Hz. Muhammed’den ö nceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer’ü men kablenâ)
21-İmâmeyn: İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed için kullanılır.
22-Tarafeyn. İmâm-ı A’zam ile İmam Muhammed için kullanılır.
23-Şeyhayn: İki şeyh, iki reis, iki büyük imâm demektir. İmâm-ı A’zam ile İmam Ebû Yusuf için kullanılır. En büyük iki halîfe anlamında Hazret-i EbûBekr ile Hazret-i ö mer için de kullanılır.
24-Sekaleyn: İnsanlar ve cinler için kullanılır. Bu iki topluluğa da peygamber olarak gönderildiği için Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Rasûlü’s-Sekaleyn denir. Cin ve insanlara fetvâ verene de, Mü ftiyü ’s-sekaleyn denir. (Şeyhü ’lİslâm İbni Kemalpaşa).
25-Temizlik: Görünür kir ve pisliklerin giderilmesi “necâsetten tahâret”, abdestsizlik
durumunun kaldırılması ise “hadesten tahâret” olarak adlandırılır.
26-Mâsivâ: Allah’ın gayrısından temizlenme.
27-Hades: Hükmî kirlilik.
28-Necîs: Dînen kir ve pis.
28-Ağız ve burun temizliği (mazmaza ve istinşâk).Suile iyice ovmak (delk).
Allah’ın farz kıldığ ı (mektûbe) namazlar,
30-Hz. Peygamber’in sünnetiyle sâbit olan (mesnûn) namazlar,
31-Sünnet Namazlar; Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetleri (revâtib) ifâde etmekte,
32-Nâfile Namazlarise düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazları (reğaib) ifâde etmektedir.
33-Namazın Farzları (Şurûtü’s-salât)
34-Erkânü’s-Salât: (Rükunları)
35-Kişininkendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da(hurûc bi sun’ih)
36-İsfâr: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
37-Taglîs: İkinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken sabah namazını kılmak.
38-Fey-i zevâl: Güneşin tam tepe noktada iken cismin yere düşen gölge uzunluğu.
39-Şürûk zamanı: Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman(40-45 dakika).
40-Vakt-i istivâ: Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman.
41-Tahmîd: Semia’llahülimen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’lhamd”demek.
42-Müfsidât-ı salât: Namazı bozan şeyler.
43-Ezân okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir.
44-Teheccüt namazı, kuşluk namazı, evvâbîn namazı, tahiyyetü ’l-mescid, küsûf
ve hüsûf namazları (Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz) gibi.
45-Kasr: Namazın kısaltılması,
46-Cem’: İki namazın bir vakitte kılınması.
47-Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir.
48-Vitir Arapça’da çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır
49-Her Ay Üç Gün O ruç. “eyyâm-ı bîd” Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde olmak üzere her ay üç gün oruç tutmak.
50-Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbî olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi (havl)
51-Rikâz: Rikaz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifâde eder.
52-Mevât (işlenmemiş, sahipsiz) topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklar.
53-Yemle beslenen hayvanlara “ma’lûfe”, ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan
hayvanlara da “âmile” adı verilmektedir.
54-Bedel: Hac için bedel (nâib) tutmaya “ihcâc”; bedel tutan kimseye “âmir”,
“menûb” veya “mahcûcun anh” denir. Ayrıca bedel gönderilen kimseye
“me’mûr”, yol masrafı olarak verilen mal veya paraya “nafaka” ve haccı ifsâd etmesi hâlinde nafakayı geri ödemesine “tazmîn” adı verilmektedir.
55-İhrâma giren kişiye “muhrim” (ihrâmlı) denir.
56-Füsûk: Tâatten ayrılıp mâsiyet sayılan şeyleri yapmak.
57-Cidâl: Başkalarıyla tartışmak, hakâret ve kavga etmek.
58-Kâbe’nin etrafında tavâf yapılan yere “metâf” (tavâf alanı) denir.
59-Sa’y yerine “Mes’a” denir.
60-“Eyyâm-ı nahr” ve “eyyâm-ı Mina” denilen Zilhiccenin 10-11 ve 12. günleridir.
61-İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrâma girdikten sonra, herhangi bir
62-Akîka Kurbanı: Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğ un başındaki saçın adıdır.
63-Keffâret kelimesi sö zlü kte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dînî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve gü nahtan dolayı Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, cezâ özelliği de bulunan bir tür mâlî ve bedenî ibâdet”tir.
64-ADAK:Arapça’da nezir (nezr) diye ifâde edilen adak fıkıh dilinde, “bir kimsenin
dînen yükümlü olmadığ ı ibâdet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması”nı ifâde eder
65-Behîmetü ’l-en’âm: En çok yenmesi mutat olan koyun, deve ve sığır gibi türlerdir.
66-Dövme (veşm) yaptırma, başta
67-Dişlerin güzellik için törpülenerek seyrekleştirilmesi (teflîc) de hadîste yasaklanmıştır.
68-Muharremât: Evlenilmesi haram olan kadınlar
69-Hürmet-i Musâhere: Fâsid nikâhla bir araya gelen eşler arasında sıhrî hısımlıktan doğan evlilik engelinin teşekkülü dür.
70-Nikâh anında belirlenmişse buna mehr-i
müsemmâ, belirlenmemişse
buna da mehr-i misil denir.
71-Ric’î Talâk: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme
imkânı veren boşama türüne, dö nülebilir boşama anlamında “ric’î talâk”denir.
72-Bâîn Talâk: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma
73-Sünnî Talâk: Boşama, Kur’ân’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu
yö ndeki açıklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre
74-Sü nnî talâk, bid’î talâk şeklinde de tasnîf edilmektedir.
75-Bid’î Talâk: Bid’at tâbiri, Sünnet’in mukâbili ve zıddı olarak da kullanılmakta olduğundan burada bid’î talâk, Sü nnet’e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamayı ifâde etmektedir.
76-Îlâ: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dâir yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına îlâ denilir.
77-Hidâne: İslâm hukûkunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine denilir.
78-Ferâiz İlmi: Mîrâs hukû kunun klâsik İslâm hukû k literatüründeki adıdır.
79-Ecîr-i Hâs: Yapılan iş sözleşmesi;işçinin belli bir süre zarfında işveren içinçalışmasını konu alıyorsa, yani işçinin belli bir zaman biriminde hâsıl edeceği emeğini işverenin emrine tahsîs etmesi gerekiyorsa, bu işçi ecîr-i hâs olarak adlandırılır.
80-Ecr-i Misl; tarafsız bilirkişilerin, işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir.
81-Tağrir ise, akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı
kasten aldatmasını ifâde eder.
82-Gabn-i Fâhiş: Aldanmanın aşırı ve belirgin olması.
83-Gabn-i Yesîr: Aldanmanın basit ve önemsiz olması.
84-Rehin verene râhin, rehin alana mürtehin, teslim alınan mala da merhûn
veya rehin denilir. İ
85-İstiâze: Sözlükte, sığ ınmak, korunmak anlamındadır
KURAN BİLGİLERİ
1-Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
2-Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
3-Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
4-Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
5-Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
6-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden â yetlere mücmel,
mücmel â yetleri açıklayan â yetlere de mübeyyen â yet denir.
7-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
8-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
9-Garîbu’l-Kur’ân: Farklı lehçelerde kullanılan kelimeler.
10-Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
11-İ’câzu’l-Kur’ân: Â ciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çü rütmek.
12-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
13-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
14-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
15-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
16-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet; Nur suresinin 11,12 ve 13. ayetleridir.
17-Neml suresinde Besmele iki defa zikredilmiştir.
18-Kuran-ı Kerim de zikredilen kadın Hz.İsanın annesi Hz.meryem.
19-İcazın sözlük anlamı bir düşünmeyi çok az bir szöcükle özlü bir şekilde anlatmak.
20-Besmele Kuran-ı Kerim de 114 defa zikredilmiştir.
21-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
22-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
23-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
24-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
25-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
26-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
27-Hak Dini Kuran Dili adlı eserin müellifi Elmalılı Ahmet Hamdi yazır.
28-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet.
29-Siyak/Sibak :Kuran ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması.
30-Her ayetinde Allah yazılı sure Mücadele sueresidir.
31-Tilavet secdesi ile biten sureelr;Araf,Necm ve Alak sureleri.
32-Zehveran:Bakara, Al-i İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehveran adını vermiştir.
33-Mekke surelerinin sayısı 86, Medeni surelerin sayısı 28 suredir.
34-Kuran-ı Kerimin harekeleme ve noktalamasını icra eden alimler:Ebul Esved ed –Düveli ve Nasr b. Asım.
35-Miun:Yaklaşık 100 ayetten oluşan surelere verilen isim.
36-Meviza:Kuranın isimlerinden biri olup, mevizanın anlamı; Kuranın nasihat ve öğüt vermesi.
37-Vücuh:lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimeler.
38-Müşk,lül Kuran:Kuranın aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetler.
39-Sebul-Tıval.Bakara, araf, Nisa, al-i İmran, Enam, Maide ve Enfal sureleri.
40-Fatiha suresini diğer isimleri;el-hamd,Sebul Mesani, Ümmül Kitap.
41-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe Hz. Zeyd bin Sabit.
42-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan sahabe Abdullah bin Mesut (r.a.).
43-Kur’an’ı Kerim’de “Cennet” kelimesi 66 defa“cehennem” kelimesi kaç 126 defa zikredilmiştir.
44-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
45-Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti Maide suresinin 3. Ayetidir.
46-Hurf’u Seb’a ; Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
47-İlk inen ayetler, alak sürenin ilk beş ayetleridir.
48-Kuran-ı Kerim 610 yılında nazil olmaya başlandı.
49-Kuran-ı Kerim, Nur Dağında(Mekke de) nazil olmaya başladı.
50-Kuran-ıKerim.hz.Ebubekir zamanında bir araya getirildi.
51-Kuran-ı Kerim,Hz.Osman zamanında çoğaltıldı.
52-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat ,İmamı Asım kıraatı.
53-Kıraat İlmi:Bütün kıraat imamlarının Kuran-ı Kerim tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme Kıraat İlmi denir.
54-Başında Besmele bulunmayan süre Tevbe süresidir.
55-Kuranın kalbi diye anılan süre, Yasin süresidir.
56-Kuran-ı Kerim ,Ramazan ayında inmeye başlandı.
57-Kuran-ı Kerim , takriben 23 yılda nazil oldu.
58-Kuran-ı Kerim, harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir.
59-Ayet:Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden küçük büyük hebir bölümüne ayet denir.
60-İstiaze:Kuran okumaya başlarken;Euzubillahimineşşeytanırracim demektir.
61-Ref-i Savt:Kuran okumada sesi yükseltmeye Ref-i Savt denir.
62-Tertil:Kuran-ı Kerimi yavaş yavaş, anlamını düşünerek okumaktır.
63-Lahn-ı Celi:Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan, açık ve belirgin hatalı okuyuşlara denir.
64-Es -Sebut-Tıval:Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi süreye denir.
65-Ayetel Kürsi, Kuran- Kerim de bakara süresindedir.
66-Ayet sözlükte Rütbe anlamındadır.
İTİKAD BİLGİLERİ
1-İslami kaynaklarda batıl dinler için genellikle Nihal terimi kullanılır.
2-Kıyamet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma anlamına gelen terim Haşr.
3-Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay İstidrac.
4-İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş şekilde , ayrıntılı olarak inanmaya Tafsili iman denir.
5-Allahın , sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi Teşrii irade.
6-İnsan öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi inancına Reenkarnasyon denir.
8-Akıl ve naklın ifade ettiği gerçeği yansıtan , içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber , Ku Aynel yakın Kuran kavramı ile ifade edilir.
9-Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen Mutezile- Hariciyye mezhepleridir.
10-Kainatın birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil Burhan-ı temanu.
11-Ehli sünnet mezhepleri:Maturidiyye, Eşariyye ve Selefiyye mezhepleri.
12-Hasan Basrının ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Ata tarafından kurulan Mutezile mezhebi.
13-İyi ve kötü akıl ile bilinemez diyen İslam alimi İmam Hanbeli
14-Abbasilerde devletin resmi mezhebi olarak Mutezile mezhebi kabul edilmiştir.
15-Abbasiler döneminde Hanefi mezhebinin devletin başlıca mezhebi olmasında etkisi olan ve Kadıl –kudat lakabıyla bilinen ünlü müctehid Ebu Yusuf.
16-Kendilerine din tebliği edilmemiş insanlar Allahın varlığını ve birliğini bulmakla yükümlüdür diyen mezhep Maturidilik.
17-Hüsün ve kubuh;İyi ve hayırlı olanlarlai kötü ve şerli olanlar.
18-Kuran-ı Kerimde de geçen , Mugayyebat-ı hamse; beş bilinmeyen şey demektir.
Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmelere Zelle denir.
19-Usul-u hamse; Mutezilenin esas görüşler.
20-Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle ehl-i sünnete en yakın olan tek harici kolu ;İbadiyye.
21-İlk Tasavvufi kurum ;Suriye-Remle de Hankah adıyla kuruldu.
22-Allahın eli(yedullah) ifadesi Maturidi ve Eşarı alimlere göre;Allahın kudreti anlama gelir.
23-İnanç konularındaki ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı Selefiyyedir.

KARMA MBST BİLGİLERİ
1-Peygamber Efendimizin hicret esnasında Sevr Dağına sığındı.
2-İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
3-İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
4-İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
5-İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
6-Habeşiştan hicreti esnasında krala muhatap olan, müslümanların sözcüsü Cafer b.Ebitalib.
7-Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Hatice den olmayan çocuğu İbrahim.
8-Oruca başlama vakti ;İmsak.
9-Dört büyük kitap:Tevrat, zebur, incil,Kuran-ı Kerim.
10-Dört büyük melek:Cebrail, mikail, israfil , azrail.
11-Ameli Mezhepler:hanefi, şafii, hanbeli ve maliki.
12-Mekke 630 tarihinde fethedildi.
13-Sikaye:Tarihde Kabedeki vazifelerden sikayenin anlamı;Kabeyi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.
14-Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
15-Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
16-Hicret esnasında Hz.peygamberi yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi Süraka adında birisi.
17-Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
18-İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
19-Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
20-Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
21-Hiful-Fudul deygamberimizin de katıldığı erdemliler Cemiyetinin adı.
22-İmam-ı Hafs ,Asım kıraat imamının raviidir.
23-Kuran-ı Kerimde yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere Hizb denir.
24-Zeyd bin Sabit,Kuran- Kerimin belgeye dayalı olark toplanması için kurulan komisyonun başkanı
25-İmam Şafinin bizzat kaleme aldığıusule dair yazdığı eser Er-Risale.
26-Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak saba makamında okunmaktadır.
27-Sahb-i tertib:Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazların toplam syısı beş vakit geçmeyen kişiye sahib-i tertib denir.
28-Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatanilk sahabe Abdullah b Zeyd el- Ensari.
29-Kamet gerirmenin hükmü sünnettir.
30-Münadi:İmamın tekbirlerini geri saflaradaki cemaata duyuran kimseye münadı denir.
31-Kefen-i Zaruret:İzar ve lifafe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze kefen-i zaruret denir.
32-Cenazenin arkasında mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramına teşyi denir.
33-Şerefe:Şerefe , müezzinlerin minare de ezan okuduğu yerin adıdır.
34-Menasikül- Hac:Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden menasikül – hac denir.
35-İstitaat:Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan birisi istitaattır.İstitaat;Sağlık ve mali imkanların yeterli olması demektir.
36-Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
37-Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
38-Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
39-İtikaf:Bir mescidde ibadet niyetiyle be belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye itikaf denir.
40-Fidye ruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa fidye denir.
41-Bir oruç fidyesinin miktarı;Bir fakiri bir gün doyurmaktır.
42-Savm-ı Davud:Gün aşırı tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmmaya savm-ı davud denir.
43-Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır.
44-Zekat:Hiretten bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda farz kılınmıştır.
45-Allaha ortak koşan kişiye müşrik denir.
46-Sura üflemekle görevli melek ;İsrafil Aleyhisselamdır.
47-İncil;Hz.İsa Aleyhisselama verilmiştir.
48-Zelle eygamberlerde sadır olan küçük hata ve sürçlere zelle denir.
49-Rüyatullah:Müminlerin ahirette Allahı görmeleridir.
50-Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
51-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
52-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler anlamına gelir.
53-Mugayyebat-ı hamse:Beş bilinmeyen şey.
54-Taklidi iman:Araştırma ev akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen imana taklidi iman denir.
55-Kebire:Büyük günah işleyenlere denir.
56-Nüzul Sebebi:herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara denir.
AKAİD İLMİ
1-AKAİD İLMİ: Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
2-AKAİD İLMİNİN AMAÇLARI: Müslümanların İmanlarını yanlış ve bâtıl inançlardan korumak.
3-DİN “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
4-VAHDANİYYET: Allah Teâlâ’nın bir olması demektir.
5-MİKAİL ALEYHİSSELAM: Tabiat olaylarını düzenleyen melektir.
6-KİRAMEN KATİBİN MELEKLER:: İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
7-VAHİY: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilerevahiy denir.
8- DİN:Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçimine din denir.
9-İSLAM: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sözlük karşılığı olarak; “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek” anlamlarına gelir.
10-İMAN: Aşağıdakilerden hangisi, sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
11-MÜNKER NEKİR: Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
12-SUHUF:Aşağıdakilerden hangisi birkaç sahifeden oluşan kitaplara verilen isimdir.
13-İRHAS: Peygamber olan kimselerin peygamber olmadan önce ellerinden ortaya çıkan hârikulâde şeylerdir.
14-MİZAN: Âhirette amellerin tartılması için kurulacak olan teraziye m,zan denir.
15-BEKA: Allah’ın varlığının sonu olmaması demektir.
16-ZEBANİ:Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismine Zebani denir.
17-FETANET: Peygamberlerin “zeki ve akıllı olmaları” demektir.
18-SIRAT: Cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüye sırad denir.
19-KIYAM BİNEFSİHİ: “Varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç olmaması” demektir.
20-CEBRAİL: Cebrâil (a.s.) Allah’ın emir ve yasaklarını Peygamberlere ulaştırmaktır.
21-KUDRET: Allah Teâlâ’nın dilediğini yapma gücüne sahip olması demektir.
22-İSRAFİL:Allah emrettiği zaman kıyâmetin kopması ve ikinci olarak da ölülerin dirilmesi için “Sûr”a üfürecek olan melek.
23-İLİM: Bir şeyin hakikatini idrâk etmeye ve mâlum olanın, olduğu hal üzere bilinmesine ilim denir.
24-AKIL: İnsanın düşünme, bilme ve davranışlarını belirlemesi, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt etmesiyle ilgili kabiliyetine akıl denir? (Kendisinde bu yetenek olduğu için insan, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumludur. Ona sahip olmayanın dini de yoktur.)
25-BİLGİ YOLLARI:İslâm inancına göre insan, gerçeğin bilgisini üç yoldan elde eder. Yani bilginin kaynağı üçtür.Bu bilgi kaynakları:a) Doğru haber (vahy ve mütevâtir haber) – Selim hisler – Akıl
26-DÖRT KİTAP:Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerim; Bu dört büyük kitap, sırasıyla: Hz. Mûsâ, Hz. Dâvud, Hz. İsa, Hz. Muhammed
27-DİNLER ÜÇE AYRILIR inler üçe ayrılır: Hak din – Muharref dinler – Bâtıl dinler
KARMA MBST BİLGİLERİ
1-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime -İşaret etme, imada bulunma
2-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
3-Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
4-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi Maslahat .
5-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?-Usulcüler
6-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef isim verilir.
7-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere Müsned
8-Uydurma hadisleri anlatan eserlere Mevduat ad verilir.
9-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise Merfu denir.
10-Hadisleri kaynaklarda bulma işine -İlmu Tahricil Hadis denir.
11-Siyak-Sibak -Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü demektir.
12-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” İstishâb ad verilir.
13-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır-İctihad
14-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiî ilim adamına aittir
15-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup,Hariciler dir.
16-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil ,Hudûs delili
17-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi Yunanca dilde kaleme alınmıştır
18-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavrama Mushaf
verilmiştir.
19-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan Barna İncili
20-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine Ahd-i Atik denir.
21-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen vahiy, Vahy-i metlüv ismi verilmiştir.
22-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına Kıyamet denir
23-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı Mahşer.
24-Kesb,Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavramdır.
25-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı Mâturidyye
26-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü Eş’ariler
27-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol,Cebriye
28-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara Mâ-i müsta’mel denir.
29-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler Revatip Sünnet sünnet grubuna girer
30-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halife Hz.Osman
31-Cenaze namazının rüknü Tekbirler ve kıyamdır.
32-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya Cem’i Sûrî denir.
33-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” Visal orucu adı verilir
34-İtikafın hükmü ,Sünnet-i kifayedir.
35-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı Havli havelân
36-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere Mikât denir.
37-Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı Arafat ve Müzdelife
38-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya İhsar denir
39-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye remel denir.
40-Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya Gıpta etmek denir. 41-Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir :Hîre
42-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha Nikah-ı şıgar denir.
43-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
44-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı :Muâhât
45-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir? E-Beni Mustalik Gazvesi
46-Hicri 9.yıl(630-631) :Heyetler yılı
47-Hayber’in fethi 7/628 yılı gerçekleşmiştir.
48-Ridde hareketleri Hz.Ebu Bekir halife döneminde gerçekleşmiştir
49-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine Mahv denir.
50-Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf İbnül Arabi
51-Kur’an’ın mahluk olduğu fikri Mutezile kelâm akımının bir düşüncesidir
52-Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?-Vaaz
53-Din işleri yüksek kurulu 1 Başkan 15 üyeen oluşur
54-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi Lozan
55-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke İngiltere
MBST SİYER BİLGİLERİ
1-Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
2- Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
3-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
4-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
5-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
6-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
7-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
8-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
9- İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
10-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
11- Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
12-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
13-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
14-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
15-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
16-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
17-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
18- Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
19-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
20-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
21-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
22-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
23-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
24-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
25-Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denir.
26-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
27-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
28- Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
29-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
30- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.
MBST SİYER BİLGİLERİ
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygamber efendimiz, 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3- Peygamber efendimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice : Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. Peygamber Efendimize ilk iman edendir. Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice Büyüklerden Hz. Ebubekir Çocuklardan Hz. Ali Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar :Ebû Leheb ,Ebû Cehil,Velid b. Muğire Ümeyye b. Halef ,Utbe b. Rebia ,As b. Vail
13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı: Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz, Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü), Ümmetinden Allah’a şirk oşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe: Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
Hz.Ebubekir’in kızıdır. İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18-Hicret eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.
19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanların hicret sebebi; Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ınizin vermesiyle Mekke’deki Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.
20- Peygamber Efendimiz Medine’de , Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan Eyüp semtin de bulunmaktadır.
21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid : Kuba Mescidi
22- İlk cuma namazı: Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.
24- Sahabe: Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu eygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.
26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar: Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:
1) Bedir Savaşı (624)
2) Uhud Savaşı (625)
3) Hendek Savaşı (626)
27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı
Allah’ın adını yüceltmek, Düşman saldırılarını önlemek, Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır
28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi), Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.
30- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.
31- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
32- Aşere-i Mübeşşere ünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir. İsimleri:
1) Hz. Ebu Bekir 2) Hz. Ömer 3) Hz. Osman
4) Hz. Ali 5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf 7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd 9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah
33- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife:
1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl 2) Hz. Ömer : 10 yıl
34-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medineye hicret etmek zorunda kaldı.
35-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
36-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
37-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
38-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
39-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
40-Ganîmet beşte biri Allahâ ve Resulüne , beşte dördü ise mücahitler aitti. Fakat bu beşte biri de beşe ayrılıyor; Peygamberin akrabası, yetimler, kafirler ve aciz yolcularda hisse alıyorlardı.
41-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
42-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
43-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
44-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
45-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
46-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
47-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
48-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
49-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
50-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde ,Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.3) Hz. Osman : 12 yıl a4) Hz. Ali : 5
51-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nesli Hz. Ali ve Hz. Fatımadan doğan çocuklar, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nes-lini devam ettirmişlerdir.
52-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
53-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
54-İlk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
55-Rıdvan Biatı:Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekkeye sokulma-yıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman (Radiyallahu Anh)ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekkeye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de, netice müslümanlara zafer hazırlayan anlaşmanın adı .56-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
57-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
58-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
59-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
60-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
61-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
62-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
63-İslâmda ilk tayin edilen vali Yemende vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra San aya vali olarak atanmıştır.
64-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
65-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
66-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
67-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
68-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
69-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
70-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
71-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
72-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
73-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
74-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
75-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
76-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
77-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
78-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
79-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
80-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
81-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
82-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
83-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
84-İlk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
85-Reci Vakıası ;Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
86-Biri Maûne faciası;Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
87-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
88-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
89-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
90-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
91-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
92-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
93-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
94-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
95-Hicri 5, miladi 626 yılında Medinede bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
96-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
97-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
98-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
99-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
100-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
101-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
102-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
103-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
104-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
105-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashamenin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
106-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
107-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
108-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
109-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
110-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
111-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
112-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
113-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
114-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
114-Hulefa-i Raşidin ört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
116-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
117-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
118-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
119- Aşere-i Mübeşşere ünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
120-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
121-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
121-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
122-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
123-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
124-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
125-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
126-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
127-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
127-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
128-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
129- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
130- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
131-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
132-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
133-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.