1-Hz. Muhammed (s.a.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir?622
2-Hangi peygamber, Allah’a inandığı için kafir Nemrut tarafından ateşe atılmıştır?Hz.İbrahim
3-Aşağıdakilerden hangisi hem ilk insan hem ilk peygamberdir?Hz.Adem
4-Dört büyük kitaptan Zebur hangi peygambere indirilmiştir?Hz.Davud
5-Tufan hangi peygamber zamanında zuhur etti?Hz.Nuh
6-Kur’an-ı Kerim hangi mübarek gecede nazil olmaya başladı? Kadir Gecesi
7-Kur’an-ı Kerim kaç ayetten oluşmuştur?6236
8-Peygamberimizin ilk zevcesinin adı nedir?Hz.Hatice
9-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
10-Peygamberimizin müezzini olan ve ilk ezanı okuyan kimdir? Bilal-i Habeşi
11- Peygamberimizin babasının adı nedir?Abdullah’tır.
12-Peygamberimizin Annesinin adı nedir?Amine’dir.
13-Süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
14- Dedesinin adı nedir?Abdülmüttaliptir.
15- Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?.40 yaşında.
16- Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?23 sene peygamberlik yaptı.
17- Fani (Ölümü) hayatı kaç yaşında sona erdi?63 yaşında sona erdi.
18- Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
19-Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
20- Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımları:
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz.
21- Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?Hz. Aişe (r.a)’dır.
22- Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
23- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?25
24-Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?571-632
25- Dört büyük melek hangileridir?Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

26- Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.s)49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
27-İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.
28-Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
29- Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
30-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?Vahy denir.
31-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?Sure ismi verilir.
32-Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6236 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?Ayet denir.
33- Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir? Mushaf adı verilir.
34- Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi. İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
35- Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?Tefsir denir.
36-Tefsir yapan alime ne ad verilir?Müfessir adı verilir.
37-Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?Tefsir çeşitleri ikidir;
– Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
– Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir
38- Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
39-Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?İhlas suresi
40- Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.
41-Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.
42- Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?Fatiha Suresi
43- Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?Nas Suresi
44-Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?Yasin Suresi
45-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir? Bakara Suresi
46- Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir? Kevser suresidir.
47- Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?114 defa.
48-Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir? Hz. Zeyd (r.a.).
49- Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?Hz. Meryem.
50- Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?Tevbe suresi

51- Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?Neml suresi.
52- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?İhlas suresi.
53- Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?Tecvit.
54- Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini söyleyiniz. Asr suresi.
55-Ayet el Kürsi hangi surededir? Bakara suresinde.
56- Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?Hz. Aişe (r.anh.).
57- Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?Medine’de.
58- Kur’an’ı Kerim´de kaç cüz vardır?30 cüz.
59- Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?Bakara ,282.Ayet
60- Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?Al-i İmran suresi.
61- Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
62- Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı Hz. Ebu Bekir (r.a.).
63- Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
64- Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?Hz. Zeyd bin Sabit.
65-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.
66- Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Muhammed suresi.
67-Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide suresi 5 ve 6.
68-Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. Fizilali Kur’an
69-Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz. Hak Dini Kur’an Dili.
70-Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir? Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.
71- Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adı:Bakara/Al-i İmran
72- Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?,Tebbet Suresi
73- Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?Gafir
74- Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?Felak-Nas
75-Hacılar, Kabe’nin etrafını yedi kere dönerler. Bu dönüşe ne ad verilir? Tavaf
 

76-İhram neye denir? Hacıların giydiği beyaz elbise
77-Bir adı da “Kıble” olan Kabe, Hangi peygamber tarafından yapılmıştır? İbrahim ve İsmail (a.s)
78-Hacılar, çadırlar kullanarak “Vakfe” adı verilen ibadeti topluca nerede yaparlar Arafat’ta
79-Tek tanrıcılık (Monoteizm) : Tanrının varlığı ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığı inanma biçimidir.
80-Çok Tanrıcılık (Politeizm) : Birçok tanrının varlığına inanma biçimidir.
81-Gizemcilik (Gnostisizm) : Bilgi kaynağının keşif ve ilham olduğunu savunur.
82-Bilinemezcilik (Agnostisizm) : Tanrının varlığının bilinemez olduğunu ileri süren bir akımdır. Tanrının varlığı, insan aklının ötesinde bir konudur ve insan aklı bunu kavrayamaz.
83-Tanrıtanımazlık (Ateizm) : Tanrının varlığını reddetmek ve Tanrı yokmuş gibi davranmaktır.
84- Yardımsever kişilerin yaptırmış olduğu Cami, okul, Çeşme, Hastane vb. kişiye öldükten sonra da sevap kazandıran hayır işlerine ne denir?Sadaka – i Câriye
85- Allahu Teâlâ tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir?İlahi Dinler
86- İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği, ilahi olmayan din hangi dindir? Hinduizm
87- İnsanları toplum içinde çeşitli sınıflara ayıran Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisindedir? Hinduizm
13- “Asli günah, Aforoz, Kutsal Ruh, Vaftiz…”gibi kavramlar hangi dine aittir?Hıristiyanlık
88- Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?Cumartesi – Pazar
89- Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı tarafı ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua ettikleri yer neresidir? Mescid-i Aksa
90- Yahudilerde erkeklerin ibadet ederken başını örttükleri şeye verilen isim nedir?Kippa
91- Yahudilik inancına göre Hz. Musa’nın Filistin’e girene kadar dolaşmış olduğu toprakların bir gün Yahudi milletinin kontrolüne gireceği inancı vardır. Bu topraklara ne isim verilir?) Arz-ı Mev’ud
92- Mensupları tarafından milli bir din haline getirilen hak din aşağıdakilerden hangisidir. Musevilik
93- Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir. Aşağıdakilerden hangisi teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?Brahma
94- İsrail lakabıyla da bilinen Peygamber hangisidir?Hz.Yakup
“Yahudi inancına göre Cuma akşamı yıldızların çıkışından Cumartesi akşamüstü tekrar yıldızların çıkışına kadarki güne denir. Tanrı’nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmesini hatırlamak ve o günü kutsamak içindir. Yahudiler için dinlenme günü olduğundan ateş yakmak, paraya dokunmak, arabaya binmek gibi işler o gün yasaktır.”
95-Yukarıda anlatılan Yahudi Bayramı aşağıdakilerden hangisidir?d)Şabat
96- İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?Budizm
97-Aşağıdaki dinlerden hangisi, ilahi dinlerden değildir?Budizm

98-Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığı inancına ne ad verilir? Reenkarnasyon
99- Hinduizm dininde toplumu meslek ve görevleri sebebiyle sınıflara bölen sisteme ne ad verilir?Kast
100- Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların kutsal kitaplarından birisi değildir?) Vedalar
101- Günümüzde dünyada en kalabalık nüfusa sahip din aşağıdakilerden hangisidir?Hıristiyanlık
102 İslam tarihindeki ilk öğretmen kimdir?Musab b. Umeyr

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.