31

Mart
2012

İLMİHAL BİLGİLERİ KARTLARI(14-39)

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  593 Kez Okundu

KART 14
S.1-Teyemmümün farzı kaçtır?
1)Niyet,(2) İki darp (vurmak) ve mesh.C.1- Teyemmümün farzı ikidir
S.2-İnsanda vazifeli kaç melek vardır? Kiramen Katibin ve Hafaza meleklerinin vazifelerini sayınız?
C.2- Ayrıca her insanda, vazifeli 384 melâike vardır. Bunlardan, Kirâmen Kâtibîn ve Hafaza melekleri insan ne yaparsa onu yazmakla vazifelidirler.
S.3-İslam nedir? Şartlarını sayınız?
C.3- İslâm: Resûlullah Efendimiz’in tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Cenâb-ı Hakk’a itâat etmektir.slâm’ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur.Kelime-i şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, Haccetmek.
S.4-Namazın vaciplerinden 10 tanesini sayınız?
C.4- Namaza “Allâhü ekber” lafzı ile başlamak,Fâtiha-i şerîfe okumak,Fâtiha’dan sonra bir sûre veya kısa bir sûreye muâdil olacak kadar âyet okumak, Kırâeti evvelki iki rek’ata tahsis etmek,İki secdeyi birbiri ardınca yapmak, Tâdil-i erkâna riâyet etmek.,Ka’delerde et-Tehıyyâtü okumak, Namazın sonunda selâm vermek, Fâtiha’yı, zamm-ı sûre veya âyetten evvel okumak, Namazda sehven terk edilen vâciplerden dolayı sehiv secdesi etmek, Vitir namazında kunut okumak.
Secdeye alın ile birlikte burnunu da yere koymak.
S.5-Orucun kaza ve keffareti ne demektir?
C.5-Günü gününe tütülan oruça kaza, iki ay tutulan oruç’a keffaret oruçu denir.
KART 15
S.1-Sevih secdesi kaç yerde yapılır?
C.1- Sehiv secdesi namaz içindeki bir vâcibin terk veyâ tehir edilmesinden, Farzın ise sâdece geciktirilmesinden dolayı lâzım gelir. Farzın terk edilmesinde ise, sehiv secdesi kâfi gelmez; namazın yeniden kılınması gerekir.
S.2-İlahi kitaplar ne demektir?
C.2- Cenâb-ı Hakk, kendi irâdelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Bu kitapların tamamına ilâhî kitaplar denir.
S.3-Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır?
C.3- Peygamberimiz hayatta iken müslümanlar her türlü meselelerini Efendimizden, ondan sonra ise Sahâbe-i Kirâmın büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Mezheb İmamları diye bilinen bu mübârek zatlar dînî meseleleri Sahâbe-i Kirâmdan öğrenmişler ve bunları bir araya toplamışlardır. Âyet, hadis ve sahâbede bulunmayan hususlarda da kendi görüşlerini yani ictihadlarını bildirmişler, böylece mezhebler meydana gelmiştir.
S.4-Namazın sünnetlerinden 10 tanesini sayınız?
C.4- Ezan okumak, Sübhâneke okumak, Eûzü ve besmele okumak, Her rek’atta Fâtiha’dan önce besmele okumak, Fâtiha’dan sonra “Âmîn” demek, Rükû’a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak, Rükû’da üç kere tesbih okumak, İmam, rükû’dan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” demek, Cemâat, rükû’dan kalkarken “Rabbenâ leke’l-hamd” demek, Yalnız kılanın her ikisini de söylemesi, Secdede üç kere tesbih okumak.
S.5-Teravih namazının hükmü nedir? Kaç rekattir? Nasıl kılınır?
C.5-Terâvih namazı ramazan ayının sünnetidir.Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek’attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.İki veya dört rek’atte bir selâm verilir. Her selâmdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevât-ı şerîfe, salât-ı ümmiye, âyet veya duâlar okunur
KART 16
S.1-32 Farzı taksim ediniz?
C.1- 6 İmanın şartı, 5 İslâm’ın şartı, 12 Namazın farzı, 4 Abdestin farzı, 3 Guslün farzı, 2 Teyemmümün farzı, cem’an 32 eder.
S.2-Peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar nelerdir? İzah ediniz?
C.2- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.) Tebliğ: Hz. Allâh’ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. Fetânet: Son derece zekîdirler. Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
S.3-İmamı Maturidi Hz.leri kimdir?
C.3- Biz Müslüman Türkler’in umûmiyetle İ’tikatta mezheb imamıdır.
S.4-Ezan hükmü nedir? Vaktin mi yoksa namazın mı sünnetidir?
C.4 Namaz için ezan okumak vâcip kuvvetinde bir sünnet-i müekkededir. Bir namaz vaktinin girdiği ezanla ilân edilir. Bir günde 5 vakit namaz vardır ve 5 defa ezan okunur.
S.5-Geceden niyet icap eden oruçları sayınız? Geceden niyet icap etmeyen oruçları sayınız?
C.5- Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanın kazâsı, nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.
Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.
KART 17
S.1-İslamın şartı kaçtır? Nelerdir?
C.1- İslâm’ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur.Kelime-i şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, Haccetmek.
S.2-Peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar nelerdir? İzah ediniz?
C.2- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.Tebliğ: Hz. Allâh’ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.Fetânet: Son derece zekîdirler.
Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
S.3-Hasen-il Eş’ari Hz.leri kimdir?
C.3-Şafi, maliki, hanbel,i mezhebine mensup olanların imamıdır.
S.4-Namazın rukünlerini sayıp iftitah tekbiri, kıyam, kıraat demektir, tarif ediniz?
C.4-İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden birincisi iftitah tekbiri yâni namaza “Allâhü Ekber” diyerek başlamaktır Namazın rükünlerinden ikincisi kıyam yâni ayakta durmaktır. Kıyam, farz ve vâcip namazlarda şarttır Namazın rükünlerinden üçüncüsü kırâattır. Bu da namaz kılanın kendisi işitecek derecede Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinden bir mikdar okumasıdır.
S.5-Orucu bozup hem kaza hem keffaret icap ettiren şeyleri sayınız?
S.5- Bilerek yemek-içmek Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,Bilerek sigara içmek, Ermeni kili denilen toprağı veya çamurunu yahut yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek, Gıybet ettikten sonra (orucu bozuldu diye) bilerek orucu bozmak, Hanımının veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak.
KART 18
S.1-Guslün farzı kaçtır? nelerdir?
C.1- Ağıza su vermek, Burna su vermek, Bütün bedeni yıkamak.
S.2-Bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı vasıfları nelerdir?
C.2-Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür). Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Peygamberler silsilesinin son halkası (Hâtemü’l-Enbiyâ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.
S.3-İmam-ı Şafii kimdir?
C.3- Şafi mezhebinin kurucusudur. İmamı, İmam Muhammedü’bnü İdrîs-i Şâfiî’dir. Hicri 150 (M.767) tarihinde Gazze’de doğmuş, hicri 204 (M.819) tarihinde Mısır’da vefat etmiştir.
S.4-Kade-i Ahire erkek kadınların oturuş şekli nasıl olmalıdır?
C.4- Kaadede erkekler, sağ ayaklarının parmakları kıbleye gelecek şekilde çevirir ve sol ayağını yatırarak iki ayağı üzerine oturur. Kadınlar ise iki ayaklarını sağa çıkararak uylukları üzerine oturur. Kadınların bu oturma şekline teverrük denir. Kaadede eller dizlerin üzerine kıbleye doğru serbest olarak konur.
S.5-Orucu bozmayan şeyleri sayınız?
C.5- Uyurken ihtilam olmak, Meni gelmeksizin öpmek, Delirmiş olarak sabahlamak, Ağza gelen balgamı yutmak, Burnuna inen akıntıyı yutmak, Kulağına su kaçmak, Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek, Elinde olmayarak çok dahi olsa kusmak. Sürme çekmek, Gıybet etmek, Göze ilaç damlatmak.
KART 19
S.1-Namazın farzları kaçtır?Şartları nelerdir?
C.1-On ikidir. Şartları:1. Hadesten tahâret, 2. Necâsetten tahâret, 3. Setr-i avret, 4. İstikbâli-i Kıble, 5. Vakit, 6. Niyet.
S.2Kuran-ı Kerim dışındaki kitap ve sahifelerin hükmü geçerli midiri?
C.2- Kur’anın gelmesiyle diğer kitap ve sahifelerin hükmü kaldırılmıştır.
S.3-Amelde hak mezheplerin dayanağı nedir?
C.3- Amelde hak mezhepler, Kitap, Sünnet, İcmâ-i ümmet ve Kıyas-ı Fukahâ üzerine kurulmuştur.
S.4-Tadili erkan ne demektir?
C.4- Rükû ve secdeden doğrulunca ve diğer rükünler arasında mafsallar mutmain (her âzâ kendi mahallinde müstekar) oluncaya kadar beklemektir.
S.5-Sadaka-i fıtır nedir? Kime vaciptir?
C.5- Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir.
KART 20
S.1-Namazın farzları kaçtır? Rukünlerini sayınız?
C.1- İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre.
S.2-K.Kerim’de kaç sure ve ayet vardır?
C.2- Kur’an-ı kerim 114 sûre, 6666 âyettir.
S.3-Teklif edir? Mükellef kime denir?
C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir.
S.4-Namazın adabından 10 tanesini sayınız?
C.4- Müezzin kaamet getirirken: “Hayye-ale’l-felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmak. İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek, Kıyâmda secde yerine bakmak, Rükû’da ayağının uçlarına bakmak, Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak, Alnından evvel burnunu yere koymak, Secdede burnunun iki tarafına bakmak, Selâmda omuzlarına bakmak, Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa, sağ elin dışı ile kapamak, İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak.
S.5-Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir? Tek başına kılınabilir mi? Teravih namazının vakti ne zamandır?
C.5- Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.
KART 21
S.1-Peygamberimizin babası, annesi, dedesi, ebesi ve süt annesini adı nedir?
C.1-Peygamberimizin babası: Abdullah’tır. Annesinin adı: Âmine’dir. Süt annesinin adı:Halîme Hâtun’dur. Ebesinin adı: Şifâ Hatun’dur. Dedesinin adı: Abdülmuttalip’dir.
S.2-Eshab kime denir? Kaç kısımdır? Ensar kime denir?
C.2- Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Muhacirîn, Ensâr. Ensâr ise, Medîne’nin yerlisi olan müslümanlardır. Medîne’ye hicret eden müslüman kardeşlerine, Allâh rızâsı için bütün varlıklarıyla yardımda bulunmuşlardır.
S.3-Ef-ali mükellefin nedir? Kaçtır? Müstehap, mübah nedir?
C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Sekizdir. Müstehab: Peygamberimizin bazen işledikleri şeylerdir. Sadaka vermek ve nâfile oruç tutmak gibi. Mübah: İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan şeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi.
S.4-Bayram namazındaki zevait tekbirleri sayınız?
C.4- Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâtiha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. İftitah tekbiri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbirler sünnettir.
S.5-Kurban nasıl kesilir?
C.5- Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye karşı yatırılır. Ayakta iken duâsı okunur. Üç defa “Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:- “Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata, o kadar isyân etti ki, affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle Yâ Rabbi, bismillâhi Allâhü ekber.” deyip kurban kesilir.
KART 22
S.1Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu? Kaç sene peygamberlik yaptı?
C.1- 40 yaşında peygamber oldu. 23 sene peygamberlik yaptı.
S.2-Peygamberlerden sonra insanların en büyükleri kimlerdir? Eshabın en büyüklerini sayınız?
C.2- Peygamberlerden sonra insanların en büyüğü Ashâb-ı Kirâm’dır. Ashâbın da en büyüğü sırasıyla Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali’dir. (Radıyallâhü anhüm).
S.3-Sünnet nedir? Kaça ayrılır? Kısımlarını tarif ediniz?
C.3- Sünnet: Peygamberimizin sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır:
a) Sünnet-i müekkede: Peygamberimizin devamlı olarak yapıp,
pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi.
b) Sünnet-i gayri müekkede: Peygamberimizin arasıra yaptığı sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi
S.4-Kerahet vakitlerinde kaza namazı kılınır mı? Namazını kılamayan kimse kaza etmek yerine sadaka verse olur mu?
C.4- Bu üç vakitte; kazaya kalmış farz namazlar, vâcip namazlar, kerâhet vaktinden önce hazırlanmış cenazenin namazı kılınmaz. Namazını kılamayan kimse kaza etmek yerine sadaka verse olmaz.
S.5-Tevbenin kabul olmasını şartlarını sayınız?
C.5- İnsan, işlediği günâhın zararını bilmelidir. Çünkü günah insanı dünya ve ahiret saadetinden uzaklaştırır. İnsan, işlediği günahlardan kalben elem ve pişmanlık duymalıdır. Bir daha günah yapmamağa kararlı olmalıdır. Bir günah işleyince hemen akabinde iyilik yapmalı, namaz kılıp istiğfar etmelidir. En büyük istiğfar tesbih namazıdır.
KART 23
S.1-Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu Kaç tarihinde hicret etti? Kaç tarihinde vefat etti?
C.1-Peygamberimiz miladi 571 yılında doğdu, 622 yılında hicret etti, 632 yılında vefat etti.
S.2-Ecel nedir? Şehitler eceli ile mi ölür?
C.2- Ecel, İnsanın mukadder (Allâh tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihâyetine denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnsan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.
S.3-Efal-i mükellefin nedir? Mekruh ve haram nedir? Tarif ediniz?
C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Mekruh: işlenmesi hoş görülmeyen ve amelin sevâbını eksilten şeylerdir. Namaz içinde etrafa bakmak gibi.Haram: İşlenmesi kat’i delille yasak edilen şeylerdir. Alkollü içki içmek, anaya-babaya âsi olmak gibi.
S.4-Devamında büyük fayda olan nafile namazları sayınız? Tesbih namazını tarif ediniz?
C.4- nâfile olan evvâbin, teheccüd , duhâ ve tesbih namazlarıdır. namazı 4 rek’attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur: “Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym.” Bu tesbih namaz içinde şöyle okunur:15 Kere Sübhâneke’den sonra (Fâtiha’dan önce),10 Zamm-ı sûreden sonra, 10 Rükûda, 10 Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede), 10 Birinci secdede,10 İki secde arasındaki oturmada (celsede), 10 İkinci secdede,Bu birinci rek’atte okunan tesbihlerin adedi 75′tir. İkinci rek’atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek’atler de böyle kılınır.
S.5-Cihat nedir? Mücahit kime denir?
C.5- Cihad, sırf Allâhü Teâlânın dinini yaymak için yapılan gayretlerdir. Bu işi yapanada mücahid denir.
KART 24
S.1-Peygamberimizin kaç çocuğu vardır? Kızlarını ve oğullarının isimlerini sayınız?
C.1-Peygamberimiz (sav) in 7 çocuğu vardır.
Dört kızı: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsûm, Fâtıma (radıyallâhü anhünne)’dir. Üç oğlu doğdu: Kâsım, Abdullah (diğer adı Tayyip), İbrahim (Radıyallâhü anhüm) Hazretleridir.
S.2-İrade-i cüz’iyye ne demektir?
C.2- İrâde-i cüz’iyye: Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zira insan, irâdesini hayra sarf ederse
Mevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır.
S.3-Hades kaç kısımdır? Nelerdir? Hades nedir?
C.3- Hades iki kısımdır:
Küçük hades: Abdesti olmamaktır.
Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hâli) olmasıdır.
S.4-Peygamberimize vacip olan nafile namaz hangisidir? Teheccüd namazının vakti ne zamandır?
C.4-teheccüd namazıdır. Teheccüd vakti, gece, öğlenin girdiği vakitte başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Meselâ: gündüz öğle vakti saat 12’00′de ise gece saat 12’00 de teheccüd vakti giriyor demektir.
S.5-Cihat kaç şekillidir ve nelerdir?
C.5-, ilâ-i kelimetillah için yapılan cihad(Top tüfek kılıçla yapılan) zahiri cihaddır.Batıni cihad, bu da insanın kendi vücudundaki nefse karşı yaptığı cihattır.
Bu ise cihatların en büyüğüdür.
KART 25
S.1-Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinden bazılarını söyleyiniz?
C.1- Peygamberimiz, kabîlelerin İslâmiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefâletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve nâmuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gâye kadınlar vasıtasiyle İslâm’ı yaymaktır.
S.2-İrade-i cüz’iyye niçin verilmiştir? Hikmeti nedir?
C.2-İnsanın iyiyle kötüyü ayırt etmesi için verilmiştir.
S.3-Abdessiz olduğunu bilerek namaz kılmanın hükmü nedir?
C.3-Bilerek abdessiz namaz kılmak insanı dinden çıkarır.
S.4-Kefen nedir? Neden ibarettir? Cenaze nasıl kefenlenir?
C.4- Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir.Kâfi miktarda bez bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifâfe, kadınlar için de izar, lifâfe ve baş örtüsü kafi görülür. Bu kadar da bulanamazsa, cenâze bir beze sarılıp gömülür. Kefenin beyaz ve pamuk kumaştan olması efdaldir. Cenâze, kamis ile boynundan ayağına kadar, izar ile de başından ayağına kadar kefenlenir. Lifâfe ile de baştan ayağına kadar sarılıp dürülür ve iki ucu bağlanır. Kefende, sol taraf sağ taraf üzerine dürülür. Cep ve yaka yapılmaz ve kenarları dikilmez. Kadınlarda; baş örtüsü kamisin üzerine, lifâfenin altına gelecek şekilde örtülür.
S.5-54 farzdan 15 tanesini sayınız?
C.5- Allâhü Teâlâ’yı bir bilip zikretmek.Helâl kazanılmış temiz elbise giymek, Abdest almak,Beş vakit namaz kılmak, Cünüplükten gusletmek,Rızık için Allâh’a tevekkül (itimad) etmek,Helâlinden yeyip, içmek,Allâh’ın taksîmine kanaat etmek,Tevekkül etmek,Kazâya (yâni Allâh’ın hükmüne) râzı olmak,Nîmete karşılık şükretmek, Belâya sebretmek,Günahlara tevbe etmek,İbâdetleri ihlâs ile yapmak,Şeytânı düşman bilmek,Kur’ânı delil tanımak,Ölüme hazırlıklı olmak,İyiliği emredip kötülükten alıkoymak,Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek,Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek,
KART 26
S.1-Peygamberimizin en son vefat eden eşi ve cocuğu kimdir?
C.1-Hanımı Hz. AİŞE validemiz Kerimeleri Hz. FATIMA radıyAllâhü anhümadır.
S.2-Peygameberimizin ilk evliliğini kimle ve kaç yaşında yapmıştır?
C.2- Hz. Hadîce (radıyallâhü anhâ) vâlidemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
S.3-Farz nedir? Kaç kısımdır? Tarif ediniz?
C.3-Farz: Kat’î delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır:
a) Farz-ı ayın: Mükellef her müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen amellerdir. Beş vakit namaz ve oruç gibi.
b) Farz-ı kifâye: Bazı müslümanların yapmaları ile diğer müslümanlardan mesûliyet kalkan farzlardır. Cenâze namazı ve selâm almak gibi. Eğer böyle bir farzı müslümanlardan hiçbirisi yapmazsa hepsi mes’ûl olurlar.
S.4-Teşrik tekbiri nedir ne zaman getirilir?
C.4-Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbiri okumak vâciptir.Teşrik tekbiri şöyledir:”Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.”
S.5-Günah nedir kaç kısımdır? Büyük günahları sayınız?
C.5-Günah: Allâh’ın haram kıldığı herhangi bir şeyi yapmaktır. Günahlar İki Kısımdır: Büyük günahlar, Küçük günahlar. Başlıca Büyük Günahlar:Allâh’a ortak koşmak, Adam öldürmek, Nâmuslu kimseye iftira etmek, Zina etmek,Harpten kaçmak, Sihir yapmak ve yaptırmak, Yetim malı yemek, Ana ve babanın, meşrû isteklerine karşı gelmek.Harem-i şerifte günah işlemek. Fâizcilik yapmak, Hırsızlık yapmak, İçki içmek.
KART 27
S.1-Peygamberimizin kaç torunu vardır? Bunlar kimin çocuklarıdır?
C.1- Peygamber Efendimizin iki torunu vardır: Hasan, Hüseyin (radıyallâhü anhümâ) hazretleridir. Hz. Ali ve Hz. Fâtıma (radıyallâhü anhümâ) çocuklarıdır.
S.2-Ahiret gününe iman ne demektir?
C.2- Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.
S.3-Efal-i mükellefin nedir? Vacip ve müfsit ne demektir?
C.3- Mükellef olan müslümanların yapmaları veya yapmamaları gereken fiillerdir. Vâcip: Farz derecesinde kat’î olmayan delille sabit hükümlerdir. Vitir ve bayram namazları gibi. Müfsid: Başlanmış bulunan bir ibâdeti bozan şeylerdir. Abdestli iken bir yerinden kan veya irin çıkmak, namazda gülmek ve oruçlu iken bir şey yemek gibi.
S.4-Üzerinde kaza borcu olan kimse, nafile namaz kılabilir mi?
C.4-Kılabilir.
S.5-İnsanda kaç ruh vardır? Bunların veziri ve zevki nedir?
C.5- İnsanda iki ruh vardır: ruh-i hayvânî, ruh-i sultânî. Ruh-i hayvanînin veziri aklı maâş ve mercii (danışmanı), Şeytan’dır. Ruh-i hayvanînin zevki, yiyip içmek, giyip kuşanmaktır. Ruh-i sultanînin de veziri aklı maâd ve şeyhulislâmı melektir. Ruh-i sultanînin zevki, zikir, fikir , ibâdet ve Allâh’ın emirlerine itâat ve yasaklarından kaçınmaktır.
KART 28
S.1-Peygamber kime denir?
C.1- Ahkâm-ı ilâhiye’yi insanlara tebliğ için Allâh’ın vazifelendirdiği zâta denir.
S.2-K.Kerim kaç senede ve nerelerde nazil oldu?
C.2- 13 sene Mekke’de, 10 sene Medine’de olmak üzere toplam 23 senede nazil olmuştur.
S.3-Şart ve rukun nedir tarif ediniz.
C.3-Şart, namazın dışındaki farzları, rükun ise içindeki farzlarıdır.
S.4-Hangi namazlar vaktinde kılınmadığı zaman kazaya kalır?
C.4- Farz namazlar, yani beş vakit namaz.
S.5-İlahi kelimetullah ne demektir?
C.5- Kelime-i tevhidin nurunu yaymak, bu nurla müşerref olanların imânını küfürden korumak, bu nurla müşerref olmayanlara da bu nuru aşılamak anlamına gelir.
KART 29
S.1-Allâh tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
C.1- PeygamberEfendiizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivayete göre iki yüz yirmi dört bin’dir.
S.2-Hz. Üstazımız (K.S.) Hidayet ve Dalaletle ilgili aeti nasıl izah etmiştir?
C.2-“Allâh, hidâyeti isteyip, hidâyeti dileyenlere hidâyeti; dalâleti isteyip, dalâleti dileyenlere de dalâleti halkeder” diye tefsir ve izah ederlerdi.
S.3-Abdest nedir? Abdessiz yapılamayacak ibadetler nelerdir?
C.3- Abdest, belli organları usûlüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibâret dinî bir temizliktir. Pek çok ibâdet abdestsiz yapılamaz. Meselâ: Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, Kur’ân-ı Kerîme el sûremez. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılan dinden çıkar.
S.4-Vefat etmek üzere olan müslümana ve vefat eden müslümana ne yapılır?
C.4- Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur. Vefat edince, bir bez ile çenesi başı üzerinden bağlanır. Gözleri kapatılıp elleri iki tarafına uzatılır. Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçası konulur. Yıkanıncaya kadar yanında Kur’ân okunmaz.Yıkanılacağı zaman, ayakları kıbleye gelecek şekilde teneşir üzerine yatırılır. Avret yeri açılmadan elbisesi çıkarılır ve ısıtılmış su ile yıkanır.
S.5-Müslümanın camiyet içindeki vazifelerini sayınız?
C.5- Komşu Hakkına Riâyet, Müsâfire Karşı Vazifelerimiz, Başkalarının haklarını tanımak ve hiç kimseye zarar vermemek, nâmus ve mülk haklarına riâyet etmek, İyilik yapmak, kimseye haset etmemek, Başkaları ile istihzâ ve alay etmemek, Başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmamak.
KART 30
S.1-K.Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? Sayınız?
C.1- Yirmisekizdir:Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, Lût, İsmâil, İshak, Yâkup, Yûsuf, Eyyûp, Şuayp, Musâ, Hârun, Dâvûd, Süleyman, Yûnus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekeriyya, Yahyâ, İsâ, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salevâtullâhi alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecmâiyn hazerâtıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselâm) hazretlerine bazıları velîdir, demişlerdir.
S.2-Peygamberimizin anne cihetinden dedelerini sayınız?
C.2- Peygamberimizin anne cihetinden sülâlesi:Hz. Muhammed, Amine, Vehb, Abdimenaf, Zühre, Kilâb.
S.3-Abdestin sünnetlerini sayınız?
C.3-Niyet etmek, Eûzü ve Besmele ile başlamak, Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak, Misvak kullanmak, Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak, Ağzına ve burnuna üç kere su vermek, Kulağını meshetmek, Parmaklarını hilâllemek; yâni bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek, Âzâları üçer kere yıkamak, Başını kaplama meshetmek, Abdesti tertip üzere almak; yâni abdest âzâlarını sırasıyla yıkamak, El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak
S.4-Cenaze namazının hükmü nedir? Kılınması için aranan şartlar nelerdir?
C.4- Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir. Cenâze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır: Ölenin müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin cenâze namazı kılınmaz. Ölenin müslüman olduğuna muteber şâhid ve delil lâzımdır. Ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması. Ölünün, imam ve cemaatin önünde olması. Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.
S.5-S.Münciye ve S.Naciye hatimleri keç adetten yapılır?
C.5- Salât-ı Münciye’nin hatmi 1000 , salât-ı nâriye’nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.
KART 31
S.1-Allâhın zatı hakkında düşünce caiz midir? Niçin?
C.1-Câiz değildir. Çünkü akıl Allâh’ın zâtını anlamaktan âcizdir. Allâh’ın, ancak sıfatı hakkında düşünülür.
S.2-Kaza nedir? Tarif ediniz?
C.2- Kazâ, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.
S.3-Misvak kullanmanın hükmü nedir? Yoksa ne yapılmalıdır?
C.3- Sünnet’tir. Misvak yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır.
S.4-Namazın mekruhlarından 10 tenesini sayınız?
C.4- Özürsüz, parmağını çıtlatmak, Secde yerindeki taşları temizlemek, Elini böğrüne koymak, Bir yerini bir veya iki defa kaşımak, (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.) Özürsüz bağdaş kurmak, İnsan yüzüne karşı kılmak, Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak, Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak, Gerinmek, Esnemek.
S.5-Zekat nedir? Farz olmasının şartı nedir?
C.5- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.Zekâtın farz olmasının şartı: Bâliğ, (ergen) akıllı ve hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, aslî ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisap miktarı mala mâlik olmasıdır.
KART 32
S.1-İmanı yeis nedir, bu iman müteber midir?
C.1- Firavun gibi ölürken iman etmektir. Muteber değildir.
S.2-Rızk nedir? Kime aittir? Haram rızk mıdır?
C.2- Rızık, Allâhü Teâlâ’nın, hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onların da yediği şeylerdir. İnsanın kendisine aittir. kendi öz irâdesi ile rızkını helâl veya haram yollardan kendisi seçer ve Allâhü Teâlâ da o yoldan verir.
S.3-Abdest azalarını yıkarken ne okunur?
C.3- Besmele çekilir, kelime-i şahadet getirilir. Aslında her azanın kendine has duası vardır. Abdestten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir. 1, 2 veya 3 defa “Kadr sûresi” okumak menduptur.
S.4-Beş vakit namazın rekatlerini taksim ediniz?
C.4- Sabah namazı 4 rek’attir; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır. Öğle namazı on rek’attir. Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce sünnet kılınır, sonra farz, daha sonra son sünnet kılınır. İkindi namazı 8 rek’attir. 4′ü sünnet 4′ü farz, Önce sünnet kılınır, sonra farz. Akşam namazı 5 rek’attır; üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kılınır. Yatsı namazı 13 rek’attir; 4′ü sünnet, 4′ü farz, ikisi son sünnet, 3′ü vitir vâciptir. Önce sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vâcip kılınır. Cem’an günde 40 rek’at namaz kılınır.
S.5-Öşür ne demektir? Zekat ile öşür arasındaki farkları söyleyiniz?
C.5- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.
Öşür; arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir.
Zekât kırkta bir, öşür ise onda bir oranında verilir. (Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir.)
Zekat senede bir defa, öşür ise topraktan her mahsûl alınışında verilir.
Zekât için malın üzerinden bir yıl geçmesi gerektiği halde, öşür için böyle bir bekleme yoktur. Hasattan hemen sonra verilir.
Zekat için malın nisâp miktarına ulaşması gerekirken, öşürde nisap yoktur. Yerden çıkan mahsûlün, azından da çoğundan da öşür vermek gerekir; zenginlik de şart değildir.
KART 33
S.1-Tevbe-i yeis nedir? Müteber midir?
C.1- İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Muteberdir.
S.2-Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin rızk hakkındaki şiirini okuyunuz?
C.2- Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlik, kerem bâbın kapatmaz ya.
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya.
S.3-Abdesti bozan şeyleri söyleyiniz.
C.3-Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gaita gibi necasetler; Vücuttan kan, irin ve sarı su akmak, Ağız dolusu kusmak, Delirmek, Sarhoş olmak, Bayılmak, Arkadan yel çıkmak, Yan yatarak veya iki ayağını yana çıkarıp oturağı boşta kalacak şekilde veya bağdaş kurarak oturup uyumak. (Oturağı yere tamamen yerleştirmek suretiyle uyumak abdesti bozmaz) Namaz içinde başkası işitecek derecede gülmek, Dişlerin arasından çıkan kan, tükürükle müsâvi veya tükürükten fazla olmak.
S.4-Namaz içinde 3 vacibi terk veya tehir eden kaç defa secde yapar?
C.4- Bir defa yapar.
S.5-Haccı tarif ediniz?
C.5- Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe’yi tavaf etmekten ibarettir.
KART 34
S.1-Kimin zürriyetindensin? Kimin milletindensin? Kimin ümmetindensin?
C.1- Âdem Aleyhisselâm’ın zürriyetindenim. İbrahim Aleyhisselâm’ın milletindenim. Muhammed Aleyhisselâm’ın ümmetindenim.
S.2-Yukarıda Allâh var demek doğru mudur?
C.2- İmanı zayıflatan ve imansız gitmeye sebep olan hallerdendir.
S.3-Gusül ne demektir? Ne zaman icap eder?
C.3- Gusül, cünüplük, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla birlikte yıkamaktır.Gusül, cinsi münâsebet, ihtilâm sebebiyle, hayız ve nifasın bitmesiyle icap eder.ihtilâm, uyku halinde meninin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır.
S.4-Cuma namazının vucubunun şartlarını sayınız?
C.4- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâ olmamak.) Hür olmak, (Esir veya hapis olmamak.) Mukim olmak, (Seferî olmamak.) Sıhhatli olmak, ( Namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak.) Gözleri sağlam olmak, (Âmâ olmamak.) Ayakları sağlam olmak, (Kötürüm olmamak.) Namaza gitmeye mâni ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni hallerdir.)
S.5-Haccın edasının farz olmasının farz olmasının şartlarını saynız?
C.5- Vücudun sıhatte olması, Yol emniyetinin bulunması, Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması, Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.
KART 35
S.1-Peygamberimiz nerede doğdu ne şimdi nerede bulunuyor?
C.1- Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütahhara” sındadır.
S.2-Müslümanın dikkatle kaçınması gereken hususlardan 10 tanesini sayınız?
C.2- Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i’tikatlar, Ameli terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günahta israr etmek, İslâm ni’metine şükrü terk etmek, Îmansız gitmekten korkmamak, Başkalarına zulmetmek, Sünnet üzere okunan ezana icâbet etmemek, Dine aykırı olmayan yerlerde, Anne ve babasına âsi olmak, Çok yemin etmek. Namazı hafife almak, tadîl-i erkânı terk etmek, Haram olan içkileri içmek, Müslümanlara eziyet vermek, Velî olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak, Günahını unutmak.
S.3-Meshin hükmü nedir? Şartları söyleyiniz?
C.3- Erkek ve kadın müslümanlar için, mestler üzerine meshetmek câizdir.Bunun için şu şartlar gereklidir:Mestler, abdestli iken giyilmiş olmalıdır. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli ve en az 12 bin adım yürünebilecek vasıfta olmalıdır. Mestlerin hiç birinde, (ayak parmağının en küçüğü ile) üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalıdır. İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamak-sızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır. Mest giyilecek ayağın ön kısmından, en az üç el parmağı genişliğinde bir yer bulunmalıdır. (Bir ayağı kesilmiş ve sadece topuğu kalmış bir kimse, diğer ayağına da meshedemez).
S.4-Cuma namazı misafir ve kadına farz mıdır?
C.4- Cuma namazı misafir ve kadına farz değildir.
S.5-Kurban ne demektir? Kimlere vaciptir?
C.5- Kurban, Allâhü Teâlâ’ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir.Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere kurban da vâciptir. Yâni nisaba mâlik olan hür, mukîm, her müslümana vâciptir.
KART 36
S.1-Peygamberimizin kaç adı vardır? En çok kullanılan ismi hangisidir?
C.1- Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lâzımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem’dir.
S.2-Kader nedir? Tarif ediniz?
C.2- Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.
S.3-Kaplama meshin hükmü nedir? Nasıl yapılır?
C.3- Kaplama mesh şöyle yapılır:
Evvelâ, iki el ıslatılır, baş ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içi havada olup, başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.
S.4-Namazı bozan şeylerden 10 tanesini sayınız?
C.4- Ağlamak (Eğer ağlamak Allâh korkusundan olursa namaza zarar vermez), İsteği ile ve özürsüz öksürüp boğazını ayıklamak, Sakız çiğnemek, Bir rükünde üç kere kıl koparmak, Bir rükünde, herhangi bir yerini elini kaldırmak sûretiyle üç kere kaşımak, Bir rek’atta iki saf miktarı yürümek, Saç veya sakalını taramakAralarında bir adam sığacak kadar açık yer bulunmaksızın bir kadınla beraber durarak, aynı imamla, aynı namazı bir hizada kılmak, Özürsüz, yüzünü ve göğsünü kıbleden çevirmek, Namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylemek, Kur’ân’ı mânâ bozulacak kadar yanlış okumak.
S.5-Nisab ne demektir? Altının ve paranın nisabını söyleyiniz?
C.5- Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.
KART 37
S.1-Ne zamandan beri müslümansın? Bela zamanı neye derler?
C.1- “Belâ” dediğimiz zamandan beri müslümanım. Belâ zamanı: Misâk’a derler. Yâni Cenâb-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü birabbiküm” yâni (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da “Belâ” (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri müslümanım demektir.
S.2-Tevekkül nedir?
C.2- Tevekkül, maksada erişmek için, maddî ve mânevî sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allâh’dan beklemektir.
S.3-Abdestin mekruhlarını sayınız?
C.3- Sağ el ile sümkürmek, Abdest âzâlarından birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak, Suyu yüzüne çarpmak, Güneşte ısınmış su ile abdest almak. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek, Abdest alırken konuşmak, Sünnetlerini terk etmek,
S.4-Sehiv secdesi nedir? Nasıl yapılır?
C.4- Sehiv secdesi, namazda unutma veya gafletle yapılan bir noksanlık veya fazlalıktan meydana gelen hatâyı düzeltmek için yapılması vâcip olan secdedir. Sehiv secdesi icabettiği zaman, “Ettehıyyatü”yü okuduktan sonra iki tarafa selâm verilir, “Allâhü Ekber” diye tekbir getirerek arka arkaya iki secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulup, “Ettehıyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ve Rabbenâ âtinâ…” duaları okunarak selâm verilir.
S.5-Zekatın verileceği yerleri sayınız? En faziletlilerini söyleyiniz?
C.5- Zekâtın Verileceği Yerler:(Nisaba sahip olmayan) Fakirler, (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler, Zekât toplama memurları, Müellefe-i kulûb, Kölelikten kurtulacak kimseler, (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular, (Fi sebîlillah) Allâh yolunda, (Harçlıksız) Yolda kalmışlar. Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en faziletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yoludur.
KART 38
S.1-Müslümanım demenin manası nedir?
C.1- Allâh’ı bir bilmek, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Muhammed Aleyhisselâm’ı tasdik etmektir.
S.2-İmanın devamının şartlarını sayınız?
C.2- Gaybe inanmak. Gayb, beş duyu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi. Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yâni helâl şeylere haram dememek. Haramın haram olduğuna inanmak. Yâni haram olan şeylere helâl dememek. Meselâ: Bira dahil alkollü içkilere, faize ve diğer haram olan şeylere helâl dememek. Dâima Allâh’dan korkmak. Mukaddesâta (İslam’ın mukaddes saydığı şeylere) hürmetkâr olup hafife almaktan kaçınmak. Allâh’ın rahmetinden ümidini kesmemek. Kâfiri kâfir bilmek, mü’mini mü’min bilmek. Meselâ: Bir kimse, sözle, yazıyla veya fiilen din düşmanlığı yapan birine müslüman dese dinden çıkar. Ayrıca, dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çıkmış olur. Allâh’a mekân izâfe etmemek. Meselâ, Allâh göktedir demek insanı dinden çıkarır. Kur’ân’a şüphesiz inanmak. Meselâ, Kur’anın eksik veya fazla olduğunu söylemek, Cebrâil hata etti demek, insanı dinden çıkarır.
S.3-Sünnet üzere abdest nasıl alınır?
C.3- Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur, Eûzü ve Besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir. Parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır. Besmele çekilerek ağıza su alınır. Varsa misvak kullanıp, yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır. Ağız üç defa çalkalanır. Besmele çekilir, burna su verilir. Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. Bu iş iki kere daha yapılır. Abdeste kalb ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp yüz saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır. Besmele çekerek sağ kol dirsekle beraber ovalanarak yıkanır. Bu iş iki kere daha yapılır. Sağ kolda olduğu gibi, sol kol da üç kere yıkanır. Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir. Sonra şehâdet parmaklarıyla sağ ve sol kulaklar, başparmakla da kulağın arkası meshedilir. Elin baş ve işâret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir.Başın tamamını mesh sünnettir. Buna kaplama mesh denir. Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır. Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir. Hilâllemeye sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise baş parmaktan başlanır ve alttan üste doğru çekilerek yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da, besmele ile yıkanır. Abdestten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir. 1, 2 veya 3 defa “Kadr sûresi” okumak menduptur.
S.4-Cuma namazı kaç rekattir? Taksim ediniz?
C.4- On altı rek’attir: İlk dört rek’at cuma’nın ilk sünneti; iki rek’at Cuma’nın farzı, sonraki dört rek’at cumanın son sünnetidir, daha sonra kılınan dört rek’at ise “zuhr-i ahîr” dir, Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek’ata vaktin sünnetidir.
S.5-Haccın farz olmasının şartlarını sayınız?
C.5- Müslüman olmak, Ergenlik çağına ulaşmış olmak, Akıllı olmak, Hür olmak, Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak. İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.
KART 39
S.1-Allâhın bir olduğuna delilin denir? Bunun manası nedir?
C.1- Sure-i ihlasın ilk âyeti kerimesidir. Bunun manası: Sen söyleki ey Habibim Allâh birdir, demektir.
S.2-İmanın koruyucu kalelerini sayınız?
C.2- Farzlar, vâcibler, sünnetler, müstehablar, mendublar ve nâfilelerdir.
S.3-Teyemmüm nedir, nasıl yapılır?
C.3- Teyemmüm, Abdest almak veya gusletmek için suyun bulunmaması veya kullanılamaması hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceğine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir şeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ikincide dirseklerine kadar ellerini meshetmektir.
Şöyle ki; Niyet edip Eûzü -Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup ileri-geri sürter. Onunla yüzünü mesheder. İkinci defa ellerini aynı şekilde vurup, ileri – geri sürter. Evvelâ sağ, sonra sol kolunu mesheder.
S.4-Cuma namazının sıhhatinin şartlarını sayınız?
C.4- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak, (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir), Emir veya vekilinin kıldırması, Öğle namazı vaktinde kılınması, Cemaatin huzurunda hutbe okumak, İmamdan başka üç kişi bulunmak, Cuma kılınan yer herkese açık olmak.
S.5-Haccın sıhhatinin şartlarını sayınız?
C.5- İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek), Zaman (Zilhicce ayı), Mekân (Kâbe ve Arafat), İslâm. (Yani müslüman olmak)

31

Mart
2012

DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  605 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abaza Pasa:Genc Osman`in kanini dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
3-Abbas:Hz.Peygamberin amcasi.
4-ABD:Hür veya köle olan kul.
5-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
6-Abdesthane:Idrar ve sindirim artiklarini cikarmak icin özel olarak yaüilmis yer.
7-Abdullah:Hz.Peygamberin babasi(ö-570)
8-Abdullah:Hz.Peygamberimizin esi Hz.hatice`den olan cocugu.
9-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
10-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
11-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
12-Abdullah b.EbuEvfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
13-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
14-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
15-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
16-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
17-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
18-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
19-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi.
20-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meshur olan sahabi.
21-Abdullah Zühdi Efendi(ö.1879):Mescid-i Nebi`nin yazilarini yazan Osmanli hattati.
22-Abdülahad Davud(1866-1930): Rahib iken müslüman olan ve Hiristiyanliga reddiye yazan ilahiyci.Iran`da Urmiye`de dogdu.
23-Abdulhamid b.Vasi b.Türk:Cebir ilminin kurucularindan kabul edilen Islam matematikcisi.
24-Abdulkadir-i Geylani:Kadiriyye tarikatinin kurucusu(ö.561/1165-66).
24-Abdulmuttalib(ö.577):Peygamberimizin dedesi.
25-Abide-i Hürriyet:Istanbul`da Sisli semtinde 24-Mesrutiyetin hatirasi olarak yapilmis anit.
25-Ad koymak:Yeni dogan cocuga veya ihtida eden kimseye Islami geleneklere göreisim verme.
26-Adak:Dinen mükellef tutulmadi halde kisinin kendi vaadiyle üzerine vacip kildigi ibadet.
27-Abese süresi:Peygamberimiz Kureys reislerinden bazilarina dini telkin ediyordu. Ümmü Mektum geldi. Peygamberimiz onunla ilgilenmeyence bu süre nazil oldu.
28-Abdül Kadri Ceylani(H.470-560):Yillari arasinda yasamis Kadiri tarikatinin müessisi.
29-Abdulazizhan:32.ci Osmanli padisahidir.Hilafeti (m.1861-1876) seneleri arasindadir.Mithat Pasa ve arkadaslari tarfindan bilekleri kesilerek sehit edildi.
30-Ad kavmi:Ad kavmine Hud Alleyhisselam peygamber gömderildi.Ad kavmi 7 gece 8 gün devam eden siddetli bir kasirga ile helak olup insanlar agac gövdeleri gibi yerlere yikilip kaldilar.(K.kerim Meali,Sh.275(TDV)
31-Adab-i Muaseret:Toplum icerisinde insan olarak yasamak icin gerekli oldugu herkesce kabul edilmis kurallar; görgü kurallari.
32-Adak:Mü`min ve mükellef kisilerin cesitli sekillerde, Allah`a ibadet maksadiyla söz verdikleri mesru ve muteber islerdir.Kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
33-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
34-Ad kavmi :Hz.Hud Aleyhisselamin , peygamber olarak gönderildigi kavim.
35-Adak:Mü`min ve mükellef kisilerin cesitli sekillerde, Allah`a ibadet maksadiyla söz verdikleri mesru ve muteber islerdir.Kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
36-Adem :Ilk insan ve ilk peygamber.Bütün insanlarin atasi oldugu icin « Ebu`l beser »(beserin babasi ) diye anilir.Yüce Allah, Ademi yeryüzünün her tarfindan alinan toprak örneklerinin birlesiminden yaratmistir.(Dini Kavramlar Sözlügü(Diyanet) Sh.7)
37-Ademi-i Merkeziyet:Mahalli idarelere genis yetkiler taniyan ve 2. Mesrutiyet`ten sonra Prens Sabahattin tarafindan Türk yönetim sistemi icin teklif edilen temel ilkke.
38-Aden:Yemen Demokratik halk cumhuriyetinin bassehri ve tarihi limani.
39-Adivar,halide edip(1884-1964): 2.Mesrutiyet ve cumhiriyet dönemi Türk kadin yazari ve romanci.
40-Adile Sultan Sarayi:Istanbul Kandill de sultan sarayi.
41-Adn:Cennetin en yüksek mevkiine veya degisik yerlerinin tamamina verilen ad.
42-Afaroz:Hristiyanlik ve Yahudilikte , dinden ve cemaattan uzaklastirma cezasi.Galile,Kopernik ve Newton dünyanin döndügünü Islam alimlerinin kitaplarindan ögrenip aciklayinc, papa tarafindan aforoz edilmistir.Kilise hukukuna göre, yetkili dini sahsiyetler veya meclisler tarafindan suclu görülen bir hiristiyanin cemaattan cikarilmasi.
43-Afrika :D ünyanin ücüncü büyük kitasi.Bütün karalarin beste biri büyüklügündedir. Kuzeyde Akdeniz, batida Atlas okuyanusu, güneyde ve doguda Hint Okyanusu, kuzeydoguda Kizilden ile cevrilidir.Avrupa`dan cebelitarik bogazi ile ayrilir.46 ülke bu kitada bulunmakdadir.
44-Afyon :Islam`da keyif verici olarak kullanmasi yasaklanan madde.
45-Agik :avrupa güvenligi ve is birligi konferansi.
46-Agit :Ölen kisinin ardindan nagme ile terennüm edilen sözler ; yas töreninde söylenen siir, sarki ve türküler.
47-Aglama Duvari :YahudilerinBeit ha-mkdas(Beytü`l-Makdis) : dedikleri mabed`den günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar.
48-Agnostisizm :Allah`in varliginin bilinemeyecegi ileri süren felsefi görüs.(temel büyük türkce sözlükDr.Mehmet Dogan)
49-Ahd-i Atik :Tevrat.
50-Ahi-Ahilik:Bir tür esnaf, ciftci yardimlasma dernegi.13. yüzyilda Anadolu`da görülmeye baslayan bir sure sonra Osmanli devletinin kurulmasinda önemli rol oynayan dini-ictimai teskilat.
51-Ahidname:Hükümdarlarin emriyle bazi devlet, zümre ve sahislara özel haklar tanimak üzere düzenlenen belge.
52-Ahi Baba :Ahilik teskilatinin bir sehirdeki en büyük reisi.
53-Ahi Evran:Ahilik teskilatinin Anadolu`daki kurucularindan ve debbag esnafinin piri.
54-Ahid Sandigi :Allah ile Israilogullari arasindaki ahd´in sembolü olan on emir`in yazili bulundugu levhalarin muhafaza edildigi sandik.
55-Ahkamü`l-Kur`an :Ibadat, muamelat ve ukubatla ilgili aytlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
56-Ahval-i sahsiye:Dar anlamda aile hukuku, genis anlamda kisiler, aile ve miras hukuku iliskilerini ifade eder.
57-Ahdar :Hz,.Peygamberin Tebük seferi sirasinda konakladigi bir yer.
58-Ahd-i Cedid :Incil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi.
59-Ahiska :Gürcistan`da bir sehir.
60-Ahmet hamdi Akseki(1887-1951) :D in alimi, Türkiye Cumhuriyetinin ücüncü Diyanet Isleri Baskani.
61-Ahkamu`l-Kur`an :Imam-i safinin(ö.204/819) Kur`an`daki bazi ahkam ayetlerinin tefsirine ve onlardan hüküm cikarma metoduna dair görüslerini toplayan eser.Hanefi alimlerinden Cessas`in (ö.370/980) ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri.Tahavi`nin (ö.321/933) ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri.Safii fakihi ve müfessir Kiya el-Herrasi`nin(ö.504/1110) ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri.Ahkamu`l-Kur`an;ibadet, muamelet ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alam ilim dali ve bu dalda yazilan eserlerin ortak adi.

31

Mart
2012

DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  628 Kez Okundu

62-Ahlak :Ruhumuza yerlesip aliskanlik haline gelen davranislrimiza ahlak denir.
63-Ahmed b. Hanbel :Hanbeli mezhebinin imami, muhaddis, fakih.
64-Ahmet Yesevi :Orta Asya Türklerinin dini, tasavvufi hayatinda genis tesirler icra eden ve « pir-i Türkistan » diye anilan mutasavvif- sair,Yeseviyye tarikatinin kurucusu.
65-Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
66-Ahsenü`l-Kasaa :hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
67-Ahund :Iran ve Türkistan`da din alimlerine verilen ve mensei tam olarak bilinmeyen bir sifat.
68-Aile :Ana-baba ile cocuklar ve diger yakin akrabalardan meydana gelen sosyal kurum.
69-Aise :Hz.Ebubekir`in kizi ve Hz.Peygamberin hanimi(ö.58/678)
70-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
71-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
1.Akabe biati(M.621):12 kisi.
2.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
72-Akabe meselesi:Osmanli devleti ile ingiltere arasinda 1906`da meydana gelen siyasi olay.
73-Akika :Yeni dogan cocugun basindaki tüye akika denir.Bir cocugun dogmasi üzerine,Cenab-i Hakk`a sükür niyeti ile Allah rizasi icin kesilen kurbanada,”NESIKE” veya”Akika” kurbani denir.Bir sükran ifadesi olarak kesilen kurbandir.
74-Akaid:Islam dininin inanc esaslarindan inancla ilgili bölümlerinden bahsedilen bir ilim dalidir.Islam dininde inanilmasi gereken esaslarin bütünü ve bunlari konu edinen ilmin dali.
75-Akce :Gümüs sikke demektir.Akcenin altindan olaninan sikke-i hasene denir.Osmanlilarin ilk gümüs para birimi v ilk sikkesi.
76-Akdeniz:Kuzeyde Avrupa, güneyde Afrika ve dogu`da Asya ile cevrilmis büyük ic deniz.
77-Akdes:Bahaullah diye bilinen Mirza Hüseyin Ali`nin yazdigi Bahailigin kutsal kitabi.
78-Akkam:Surre alaylarinda görevli olan kisilere verilen unvan.
79-Akil:Insanim diger canlilardan ayiran ve onu sorumlu kilan temyiz gücü, düsünme ve anlama melekesi.
80-Akl-i selim:Hüküm ve kararlarinda dogruyu yanlistan , iyiyi kötüden ayiran, sag duyu.
81-Aksirma:Islam muaseret adabinda karsilikli duaya vesile olan fizyolojik bir olay.
82-Aksemseddin(ö.863/1459):Fatih`in hocasi, mutasavvuf, alim, tabip ve sair.
83-Aksemseddin Türbesi:Bolu`nun Göynük kazasinda Aksemseddin`in defnedildigi kabir.
84-Alayli:Harbiye mektebin`de okumadan erlikten terfi ederek yetisen subaylara verilen ad.
85-Alecso:Arap birligi Egitim kültür ve bilim teskilati.
86-Alem:Tug,bayrak ve sancak gönderileriyle kubbe, külay ve catilarin tepesine takilan sembol;sinirtasi.
87-Allah ismi anilinca:Allah ismi anilinca , Celle Celalühü,Allah`u Teala, Hak Celleve Ala,Rabbimiz Cella Celaluhu hazretleri deriz.Peygamber (sas)`in ismi anilinca;Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deriz.Diger peygamberlerin ismi anilinca;bir peygamber ise Aleyhisselam, iki peygamber ismi anilinca Aleyhimesselam, ikiden cokpeygamberlerin ismi anilinca Aleyhimüsselam deriz.Ashabi kiramin ismi anilinca radiyallahu anhu, alimlerin ismi anilinca rahmetullahi aleyh,evliyayi kiramin ismi anilinca, kaddesallahu Sirrahu deriz.
88-Aleyhisselam:Selam üzerine olsun anlamina gelen bir dua ve dilek cümlesidir.Bu dua , peygamberlerin adi anilinca saygi ifadesi olarak kullanilir.Peygamberlerden biri anildiginda söylebnmesi gereken”Allah`in selami üzerine olsun” anlaminda bir tazim ifadesi.
89-Agustik:Ses bilimi ve teknolojisi.Akustik konusunda calismalar, Islam mimarisinde oldugu gibi selcuklu ve Osmanli mimarisinde de cok rastlanir.Akustigin en mükemmel örnegi Mimar Sinan`in eseri mutesem Süleymaniye camiinde görülmektedir.Imamin sesinin dört bir köse den duyulmasi icin bütün tedbirler alinmistir. Avrupalilar ise akustik konusunda 1900 yillarda fark edilmistir.
90-Ahiret :D ünya hayatindan sonra baslayip baslayip ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
91-Ahkamü`s-Sultaniye:Klasik Islam hukuk literatüründedevlet idaresiyle ilgili hükümler” manasinda kullanilan bir terim.Devlet baskani, devletin esas teskilati, idari, mali, kazai yapisi ve isleyisiyle ilgili hükümlere ahkamü`s-Sultaniyye dendigi gibi, bu terim, adi gecen konulari ele alan hukuk dalina ve ilgili bazi eserlere de unvan olmustur.
92-Al-i Nebevi :P eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.

93-Amasya Antlasmasi:Osmanli devleti ile Iran arasinda yapilan ilk antlasma(1 Haziran 1555)
94-Amel:Amelin imandan bir cüz oldugunu söyleyen , mutezile-hariciyye mezhepleridir.
95-Amel:Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan her türlü is ve davranisi ifade eden bir terim.
96-Ameli Kalil:Namaz kilarken bir rükünde bir uzuvla yapilan ve namazdan sayilmayan bir veya iki hareket.Namazda ameli kalil mekruh mekruhtur.Zarali haserat-i namazda iken amel-i kalil ile öldürmek caiz, isirmayani tutmak veya öldürmek mekruhtur.(Ibn-i Abidin)
97-Amenerrasulü:Peygamber iman etti anlamina gelir.Bütün buyruklara ve Yüce Allah`dan gelen her vahye, Hz.Peygamberve mü`minlerin iman ettikleri bildirilir.Bakar suresinin son iki ayetini olusturan ve Amenerresulu diye anilan , mirac gecesinde peygamberimize vasitasiz sekilde vahyolunan bu ayetler, resulullahin hadislerinde övülmüs, her zaman ve özelllikle yatmadan önce okunmasi tavsiye edilmistir.Bir hadisde.”Bu ayetlerin gece yatmadan önce okunmasi kisiye yeter” denilmistir.(K.Kerim meali, sh.49 T.Diyanet Vakfi)
98-Amentü:Islam dininde inanilmasi lazim olan alti temel esas. Imanin sartlari.Arapca da inandim anlamina gelir .Iman esaslarini kisa ve özet olarak ihtiva eden metin.
99-Amentü serhi:Numan Kurtulus`un (ö.1952) esaslarini aciklamak üzere kaleme aldigi akaid kitabi.
100-ABD:Kuzey Amerika`da 50 eyaletten olusan birlesik devlet.
101-Amin alayi:Osmanlilar döneminde okula yeni baslayan cocuklar icin düzenlenen tören.
102-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
103-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
104-Amre bint Mes`ud:Vefatindan bir ay sonra kabri basinda Hz.Peygamber tarafindan cenaze namazi kilinan kadin sahabi.
105-Anadolu Hisari:Istanbul Bogazi`nin Anadolu yakasinda 14. yüzyilda yapilmis hisar.
106-Aneze:Hz.Peygamberin kullandigi bir nevi asa-
107-Anglikan Kilisesi:Protestanligin Anglosakson ülkesindeki kolu.
108-A`la Süresi:Allah`in kudretinden örnekler verilir,Allah`a itaat eden kullari ile nasipsizlerden bahseder.
109-Ampirizm:bilginin kaynagi olarak yalniz tecrübeyi kabul eden görüs.
110-Ali:hz.Peygamber`in damadi. Hulefa-i Rasidin`in dördüncüsü.
111-Ali el-Ekber(ö.61/680):Hz.Hüseyin`in Kerbela`da sehid edilen büyük oglu.
112-Ali Evladi:Hz.Ali`nin cocuklari ve torunlari.
113-Ali Sir Nevai(ö.906/1501):Klasik Cagatay edebiyatinin , Osmanli edebiyati sahasinda da tesirleri devam etmis eb büyük sairi; devlet adami.
114-Alim ve`l –Müteallim:Imam-i Azam Ebu Hanife`nin akaid dair risalelerinden biri.
115-Alp Tekin(ö.352/963):Gazneliler Devletinin kurucusu.
116-Alparslan(ö.465/1072):Büyük Selcuklu Devletinin ikinci hükümdari(1064-1072).
117-Alin yazisi :Türkce bir ifadedir.Kaza ve kader teriminin bir karsiligi olarak kullanilmaktadir.
118-Anglikanizm:Ingiliz kilisesisnin itikadi görüsü.
119-Antropoloji:Insani irk ve kültür yönünden inceleyen ilim.
120- Ana Konulari ile Kur`an:Kur`an,melek Cebrail vasitasiyla Hz.Peygambere vahiy yoluyla indirilmis, mushaflarda yazilmis, tevatür yoluyla nakledilmis, okunmasi ile ibadet olunan ve kendisine has özellikleri iceren Allah`in kelemidir.Kur`an-i Kerim`in pek cok ismi vardir:Kur`an, kitap,furkan, mesani, zikir.
Kur`an`in temel gayesi ; insanlari Allah`a ve ahiret gnüne inanmaya ve salih amel islemeye cagirmaktir.”Biz onu Arapca bir okuma olarak indirdik ki, düsünüp anlayasasiniz.” (Yusuf suresi:12/2).Meshur sahabi Ibn Mesud`un söyle dedigi nakledilir:”Bizden bir kisi , 10 ayet okundugu zaman , onlarin anlamlarini ögrenip , onlarla amel etmedikce baska ayetlere gecmezdi.”Kur`an, insanlari karanliklardan aydnliga cikarir.Müslümanklar cevrenin korunmasina dikkat eder.Müslüman topragi kirletmez.Cünkü toprak yasamanin vazgecilmez vesitesi olan” Temiz ve helal rizik(Teyyibat)”`in aynasidir.Su kirletilmez.Cünkü Allah , her seyi sudan yaratmistir.(Enbiya suresi:30) ve her sey suya bagimlidir. Kur`an, insan ahlaki bozulmasiyla dogal cevrenin bozulmasi arasinda siki bir iliski kurar.
Salih bir amelde dört seyin bulunmasi gerekir:Ilim; kisinin yapacagi isi bilmesi, Niyet;Istege bagli olarak yapmasini, sabir;Bir isi yaprken her türlü engellere, bela ve musibetlere karsi tahammüllü olamayi, Samimiyet(Ihlas); Gösteris , riya v.b uzak durmasi.
-Vaftiz:Hiristiyanlarin kücük cocuklara ve dinlerine girenlere uyguladuklari suya sokma veya su serpme merasimi.
-Ibadet-i Mersume:Vakte ve sekle baglanmis ibadetler.
-Bünyan-i Mersus:Kur`an`da müminleri nitelemek icin yapilmis bir benzetme.
-Ilim:Insan ilimleri; sosyoloji, tarih ve psikoloji.Insani ve toplumu Antropoloji, dünyayi inceleyen ilimler;fizik, kimya, astronomi fizik dünyayi inceleyen ilimlerdir.Biyoloji canlilari, botanik bitkileri inceler.Kronolojo; zaman dilimidir.
-Imanin esaslari:Imanin 5 ilkesi; Allah`a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret gününe iman Kur`an`da acikca ifade edilmektedir.
Nisa:4/136,Bakara:2/285; bunlarin arasinda kader inanci yer almamaktadir.Bu inanc ilkesi, ayet ve hadislerden yorum yoluyla cikarilmistir; muhtevasida mezheplere göre yine yorumlarla belirlenmistir.
-Sekülerim:Dinin toplumdan ve bireylerden sökülüp atilmasi; dinin unutulmasi, dine itibar edilmememsidir.Türkcesi”dünyevilesme” demktir.yani; ahireti, Allah`i ve dini unutma. Bu anlamda dünyevilesme.
-Tasavvufun olumsuz ve olumlu yönleri; Tasavvufun yol actigi olumsuzluklar aklin ve bilimin gerilemesine sebebiyet vermistir.Sebeplilik fikrinin zayiflamasina yol acmistir.Yanlis tevekkül ile tembellige tesvik edilmistir.Baglarinin dünya ile olan baglarini gevsetmistir.olumlu yönleri;tekke ve zaviyelerde insanlar egitilmistir.Ibadet ederek temizlenmeye calismislardir. Yoksul insanlar icin sicak bir siginak olmustur.Tasavvuf Selcuklulardan itibaren”Lonca” teskilatiyla esnaflar arasinda ahlaki bir kontrol müessesesi olmustur.Osmanli toplumunda vakif müessesesinin gelismesine önemli katkisi olmustur.
-Tekke-Zaviye:Tekke, tarikat mensuplarinin ayin ve zikir yeri.Zaviye ise, köylerde bulunan kücük tekke.
121-Anayasa:bir devletin rejimini tesbit eden esas kanun, kanun-i esasi, teskilat-i esasiye.
122-Arabistan :Asya ile Afrika arasinda yer alan dünyanin en büyük yarimadasindan biri.
123-A`raf:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi.
124-Arafat:Mekke`nin dogusunda, haccin en önemli rüknü olan vakfenin yapildigi yer.
125-Aramiler:Eski bir yari göcebe Bati sami kavmi.
126-Arasat :Kiyamette bütün ölülerin dirildikten sonra toplanacaklari meydan.Kiyamet gününde insanlarin toplanacagi yerin bir adi.
127-Arefe:Kurban bayraminda bir önceki güne verilen ad.
128-Arim:Kur`an-i Kerim`de Sebe halkinin cezalandirildigi bildirilen büyük sel baskini sirasinda yikilan set,baraj.
129-Aristo:Islam felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ilkcag Yunan filozofu.
130-Ariyet:Bir kimseye bir süre kullanilmak üzere karsiliksiz verilen mal.
131-Arslan Baba:Yeseviye tarikatinin kurucusu Ahmet Yesevi`nin(ö.562/1166) ilk mürsidi oldugu söylenen kisi.
132-Artuklular:Diyarbakir ve Mardin cevresinde 1102-14 tarihleri arasinda hüküm süren bir Türkmen hanedani.
133-Aruz resmi:Osmanlilarda dügün veya gerdek icin alinan bir vergi.
134-Arz:Osmanlilarda genellikle devlet isiyle ilgili bir mesele hakkinda padisaha sözlü veya yazili olarak bilgi sunma.
135-Ashabu`l-Feraiz:Islam miras hukukunda belirli pay sahibi mirascilar icin kullanilan terim.
136-Ashabu`l-Eyke:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
137-Arz-i mukaddes:Kutsal ülke.Kudüs, Filistin.
138-Asere-i Mübessere:Hz.Peygamber tarafindan dünyada müjdelenen on kisi. Bu sahabilerin tamami ilk müslümanlardan olup,Kureyislidirler.
139-Ashab:Mümin olarak Hz.Peygamber(sas)`i görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.En son vefat eden sahabe, Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi`dir.
140-Ashab-i Kehf: Ashab-i Kehf; magara arkadaslari. Keyf; dag da bulunan genisce magara demektir.Ashab-i kehf`in isimleri;Yemliha, mislina, mekselina, mernus, debernus, sazernus ve kefestetayyis.Reisler;Mekselina, haber ve erzak islerini Yemliha yapiyordu.Imanli hükümdar.Tendosis, zalim hükümdar Dakyanus, sehir ise Efsun idi.Ashab-i kehf`, magaraya girince söyle dia etmistir:” Ey Rabbimiz!Bize tarafindan bir rahmet ver ve isimizden bizim icin muaffakiyet hazirla” demislerdi.(Kehf süresi, 101)
141-Ashab- Suffe:Peygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
142-Ashabü`s-Secere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
143-Ashabü`l-Uhdud:Islammiyetten önceki bir devirde müminleri dinlerinden döndürmek ici ates dolu hendeklerde yakarak iskence eden kimseler hakkinda Kur`an-i Kerim`de kullanilan tabir.
144-Ashabü`l-Yemin:Amel defteri sag tarafindan cerilenler, cennetlikler anlaminda bir Kur`an terimi.
145-Asim b. Adi:hz.Peygamberin Mescid-i Dirar`i ortadan kaldirmak icin görevlendirdigi sahabe.
146-Asiye:Islam`a göre Fravun`un Hz.Musa`ya iman etmis olan esi.
147-Asli Günah :hiristiyanlikta Hz.Adem ile Havva`nin cennette »yasak meyve » ibaret yemek suretiyle islediklerine ve nesilden nesile bütün insanliga intikal ettigine inanilan suc.
148-Atabeg:Selcuklularda ve daha sonraki Türk devletleinde kullanilan unvan.
149-Atabetü`l-Hakayik :12 .Yüzyil sairlerinden Edip Ahmed Yükneki`nin Dogu Türkcesiyle yazdigi ahlak ve nasihata dair eseri.
150-Atik :Kabe ve Hz.Ebu Bekir hakkinda kullanilan bir sifat.
151-Atike bint Abdulmattalib :Hz.Peygamberin halasi.
152-Atire :Araplarin Cahiliye devrinde putlara kestikleri kurban.
153-Ateizm:Allah`in varligini inkar etme, tanimama.
154-Asimilasyon:Kendine benzetme, temsil etme, temessül etme, özümseme.
155-Asitane,Astane:Esik,saltanat merkezi.Osmanli devleti döneminde Istanbul, büyük tekke, merkez tekke.
156-Askere Gitmek:Askerlik; mali,cani,namusu, dini, nesli ve bütün bunlarin icinde barindirdigi yurdu korumak icin yapilir.Bu görev dini bir vazifedir.Hakiki sehitlik mertebesine sadece devletin organizesindeki savaslarda ulasilablir.Dini olmayanin vatanin degerini kavrayamadigi gibi vatani olmayanin da esaret altinda dinini yasamasi mümkün olamaz.Bundan dolayi vatani düsman saldirisindan korumak dimizin en önemli emirleri arasindadir.
157-Asr-asir :Asir, 10 sayisini ifade eder.Kur`an- Kerim`den 10 ayet civarindaki bölümlere verilen isim
158-Asr-i Evvel:Imameyn´e (imam-i ebu yusuf ve imami muhammed) `e göre ikindi vaktinin basladigi zaman.
159-Asr-i Saadet:Peygamberimizin, peygamber olarak gönderildigi tarih ile vefat ettigi tarih arasinda gecen zaman icin kullanilir.Hz.Peygamber ve dönemi hakkinda yazilan bazi eserlerin ortak adi.
160-Asr-i Sani:Imam-i azama göre ikindi namazinin baslama zamani.Islam memeleketlerinde ikindi ezanlari, asr-i evvele göre okunmaktadir.Ikindi namazi 161-Asr-i sanide yani yani bu ezandan kisin 36 dakika, yazin ise 72 dakika sonra kilinirsa, imamai azama göre uyulmus olur.
162-Asr süresi:Felaket ve hüsran icinde insanlarin kurtulus olarini ve prensiplrini beyan buyurulmaktadir.
163-Asure günü:Muharremin 10.günü.Adem`in tevbesinin kabul edildigi,Ibrahim (as)`in dogdugu, Musa(as) `in Kizil denizi gecip kurtuldigu, Fravunun boguldugu, Isa(as) `in dogdugu, Nuh(as)`in gemisinin Cudi dagina oturdugu gün.
164-Asya.Dünyanin en büyük kitasi.
165-Asya, Arif Nihat(1904-1975):Sair ve yazar.Asil adi Mehmet Arif`tir.catalca`nin Incegiz köyünde dogdu.Ankara`da vefat etti.
166-Asere-i Mübessere:Hz.Peygamber tarafindan cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabi.
167-Asik Mehmed(ö.1006/1598`den sonra):Osmanli cografya ve komografya alimi.
168-Ayasofya Camii:Istanbul`un fethine kadar hiristiyan aleminin en büyük kilisesi, bu tarihten itibaren 1934`e kadar Islam aleminin en büyük camilerinden biri idi. 1935`den itibaren müze olarak kullanilmaktadir.29.Mayis 1453 (H.857)`de Istanbul fethedilince F.Sultan Mehmet han Ayasofya`nin camiye cevrilmesini emretmis ve fethi takip eden ilk Cuma namazi burada Aksemseddin hazretleri tarafindan kildirilmistir.Fatih Sultan Mehmet`ten , Ayasofya`yi hayratinin ilk eseri olarak , kiyamete kadar cami kalmasini yazili vasiyet ve vakfetti.cam inin yaninda bir medrese yapti.(yeni rehber ansiklopedisi, cilt.3, sh.65-66)
169-Ayasofya Kürsü Seyhligi:Ayasofya`da alim seyhlerin Cuma namazindan sonra vaaz etmeleri icin tahsis edilmis bir görev.
170-Ayastefanos Antlasmasi:Osmanli devleti ile Rusya arasinda 31 mart 1878 tarihinde Ayastefanos`ta (Yesilköy) yapilan antlasma.
171-Ayazma:Rum Ortodokslarinin kutsallastiripbir kült yeri haline getirdikleri su kaynaklarina verilen ad.
172-Aydinogullari:14.Yüzyil basinda büyük menderes`den itibaren Tire, Ayasuluk ve birgi bölgesinde kurulan bir Türk beyligi.
173-Avarlar:Dagistan ve Azerbaycan`da yasayan müslüman bir kavim.
174-Averroes:Ibn Rüsd adinin Bati dillerinde kullanilan sekli.
175-Avicenna:Ibn Sina adinin Bati dillerinde kullanilan sekli.
176-Avni:Fatih Sultan Mehmed`in siirlerinde kullanilan mahlasi.
177-Avret:Vücutta dinen örtülmesi gereken ve baskasinin bakmasi haram olan yerleri ifade eden bir fikih terimi.
178-Avsarlar:Iran`da hüküm süren bir Türk hanedani.
179-Avrasya:Avrupa ve Asya kitasina birlikte verilen ad.Avrupa ve asyayi kitalarini teskil eden kara kütlesi.
180-Ayak:Halk siirlerinde kafiye karsiligi olarak kullanilan bir terim.
181-Ayet:Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.
182-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüve Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
Peygamberimiz bir hadisinde söyle buyurmustur:Kur`an da en büyük ayet Ayetü`l Kürsidir.Onu okuyana Allah bir melek gönderir, onun hasenatini yazar.Icinde okundugu evi,, seytan 30 gün terkeder.O eve 40 gün sihir ve sihirbaz gioremez.Ya Ali! Bunu evladina, ailene ve komsularina ögret. Baska bir hadisde:Günesin önemlisi Cuma, süözlerin en üstünü Kur`an , Kur`an`in en önemli süresi el-Bakara, bakara`nin en büyük ayeti de Ayetü`l- kürsidir, denilmistir.(Kur`an-i Kerim Meali, Sh.41, Diyanet)
183-Ayin:Dinler tarihi, tasavvuf ve Türk dini musikisinde kullanilan bir terim.
184-Ayise :Adetten kesilme(menopoz) yasina ulasan kadin icin kullanilan bir terim.
185-Ayne`l –Yakin:Gözlem yoluyla elde edilen ve dogrulugu apacik olan bilgi manasinda bir terim.
186-Ayneyn:Hz.Peygamberin uhud savasinda okculari yerlestirdigi tepe.
187-Ayniyye:Hz.Ali`nin ilahligini iddia eden asiri sii firkalara verlen ad.
188-Aynülverde savasi:Hz.Hüseyin`in intikaamini almak icin harekete gecen Tevvabin zümresiyle Emevi kuvvetleri arasinda meydana gelen savas.
189-Ayrilik cesmesi:Istanbul Kadiköy`de eski Bagdat sefer ve kervan yolunun baslangici olan menzil yeri ve cesmesi.
190-Ayrilik Cesmesi Mezarligi:Istanbul Kadiköy de bir mezarlik.
191-Ayyildiz:Türk Bayraginin baslica unsurlari ce Türkiye Cumhuriyetinin resmi alameti.
192-Azaim:Cinleri ve seytanlari itaat altina almayi ögrettigi ileri sürülen bir ilim.
193-Azamiye külliyesi:Bagdat`ta Imam-i Azam`in kabri etrafinda tesekkül eden külliye.
194-Azazil:Islam literatüründe seytan veya iblisin bir diger adi.
195-Azeb:Osmanli askeri teskilatinda kara ve deniz hafif piyadeleri icin kullanilan bir tabir.
196-Azebler Namazgahi:Gelibolu`da donanmasiyal sefere cikan azeblerin denize acilmadan önce ibadet ve dua etmeleri icin insa edilmis namazgah.
197-Azer:Hz.Ibrahim`in amcasi veya üvey babasi veya babasi.Kur`an-i Kerim`e göre Hz.Ibrahim`in babasinin adi.
198-Azil :gebeligi önlemek icin basvurulan bir tedbir.
199-Aziz Ahmet:Pakistanli tarihcive romanci(1913-1978)
200-Aziz Dede:Neyzen ve bestekar(ö.1905)
201-Aziz Istanbul:Yahya Kemal Beyatli`nin 1913-1954 yillari arasinda Istanbul üzerine kaleme aldigi arastirma, konferans, makale ve sohbet türündki yazilarini bir araya getiren eser.
202-Aziz Mahmud Hüdayi:Celvetiye tarikatinin kurucusu, mutasavvuf, sair(ö.1038/1628)
203-Azrail:Azrail, ibranice bir kelimedir.Ayet ve hadislerde “Melekü`l-mevt(Ölüm melegi)“ gecmektedir
Dört büyük melekten can almakla görevli olani.
204-Bahailik:Babillikten dogan sapik din.
205-Bab:Sia firkasinin kendi mezhep büyükleri icin kullandiklari unvan.
206- Babek:Abbasi idaresine isyan edenAzerbaycan taraflarindaki Hurremilerin reisi ,Azerbaycan `da domus olup Mecusi bir ailenin cocugudur. 816 yilinda Bizansin kistirtmasi sonucu Abbasi devletine isyan etti.Ermenileride toplayarak Azerbaycan`a hakim oldu. Abbasilerin en önemli meselesi oldu. Sonounda idam edildi.
207-Bab-i Mesihat:Osmanli devletind özellikle Yeniceri Ocaginin kaldirilmasindan sonra seyhülislamlarin resmi dairelerine verilen ad.
208-Babiali Baskini:Balkan harbi sirasinda ittihatcilar tarafindan gerceklestirilen kanli hükümet darbesi.(23 Ocak 1913)
209-Babürlüler:1526-1858 yillari arasinda Hindistan`da hüküm süren bir Türk devleti.
210-Babürname:Babür`ün kendi hayatini anlattigi dünya capinda ilgiye kavusmus hatirat kitabi.
211-Bagdat:Islam dünyasinin önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bu günkü Irak`in bassehri.
212-Bagdat Pakti:1955 yilinda Türkiye, Iran, Pakistan ve Ingiltere arasinda kurulan bölgesel savunma isbirligi ittifaki.
213-Bahadir:Altay dillerinde“yigit, kahraman, cengaver” anlaminda kullanilan bir isim ve unvan.
214-Bahaeddin Veled(ö.628/1231):Mevlana Celaleddin-i Rum-i`nin babasi, mutasavvuf.
215-Bahailik:Iran`da Mirza Hüseyin Ali Nuri(ö.1309/1872) tarafindan kurulan ve görüsleri itibariyle Islam kültürüne dayanmakla beraber Islam dairesinden cikmis bulunan bir mezhep.
216-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
217-Bahran Gazvesi:Hz.Peygamber`in Süleyman ogullarina yaptigi gazve.
218-Bahreyn:Basra körfezinde 35 adadan olusan ülke.BassehriMename.
219-Bahrü`l-Hakaik:Haci Bektasi Veli`nin Makalat adli eserinin 17. yüzyil sairi Hatipoglu tarafindan yapilan manzum tercümesi.
220-Bahti:Osmanli padisahlarindan Sultan 1. Ahmed`in siirlerinde kullandigi mahlas.
80-Baki:Söhret ve tesiri asirlarca devam eden , klasik Osmanli siirine söyleyis gücü kazandiran ve “Sultanü`s-Suara” diye anilmis büyük divan sairi.
221-Balikesir Kongreleri:Istiklal savasi baslangicinda Yunan isgal kuvvetlerine karsi halkin baslattigi direnis hareketlerini teskilatlandirmak üzere Balikesir`de yapilan kongreler.
222-Balkan savasi:Osmanli devleti ile Balkan devletleri arasinda iki safhada yapilan (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913)
223-Bamako:Mali cumhuriyetinin bassehri
224-Barbaros Hayrettin Pasa(M.1466-1546):Tarihin büyük denizcisi Hayrettin pasadir.Müstakil devlet ile Osmanli devletine iltihak etti.Kaplan-i Derya olarak Akdeniz`i bir göl halinde devlete kazandirdi.Preveze`de havli donanmasini perisan etti.Besiktas`daki evinde vefat etti ve orada evine defnedildi.
225-Barnana Incili:Ilk dönem Hiristiyanlarindan Aziz Barnaba`nin yazdigi, kanonik inciller`in aksine teslis ve enkarnasyonu reddeden ve Hz.Muhammed`in risaletini müjdeleyen incil.
226-Ba`s:Kiyametin kopmasindan sonra Allah tarafindan ölülerin diriltilmesi hadisesi.
227-Basra:Güney Irak`ta Hz.Ömer tarafindan kurulan bir sehir.
228-Baslik:Evlenecek erkegin kiz tarafina ödedigi para veya mal.
229-Batn-i Nahle Seriyyesi:Müslümanlarin Kureyisliler`e güclerini hissettirdikleri ilk seriyye.
230-Batuhan:Altin ordu Hanligi`nin kurucusu ve ilk hükümdari(1227-1256).
231-Bayram:Dini ve milli acidan özel önemi olan ve topluca kutlanan gün.
232-Beddua ve Lanet:Bir kimsenin basina kötü seyler gelmesi icin yapilan duaya beddua denir.Allah belani versin, tepe tepe üstüne gidesin, gidisin olur, dönüsün olmaz gibi sözler söylemek.Resulullah(sas) Efendimiz:“ben lanetci gönderilmedim“(Müslim, Birr,87)Yapilan bir lanetin(bedduanin) yerine vardiginda haksiz yere yapildigini görünce sahibine dönecegini haber verir.(Tirmizi, Birr,48;Ebu Davud, Edeb,45)
233-Bedevi:Cöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göcer olarak yasayan Araplar`a verilen ad.
234-Bedir-Uhud-Hendek savaslari:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.Islam`da ilk savas burada yapilmistir.Bedir savasinda(624) 14 sehit,70 düsman kayip 70 de esir alinmistir.Uhut savasinda 70 sehit, 22 düsman ölmüstür. Hendek savasinda 6 sehit, 8 düsman ölmüstür.Uhut sehitlerinin cenaze namazlari kilinamamisti.Veda haccindan döndükten sonra Uhud sehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarini kildi.(Tecrid Tercemesi, c.11,sh.4)
235-Bektas Veli:Asi adi Seyyid Muhammed bin Ibrahim Ata`dir.Hicri 680 senesinde Horasan`in Nisabur sehrinde tevellüd,773`de Anadolu`da Kirsehir`de vefat etti. Haci Bektas denilen yerdedir.Seyh Lokman-i Horasan`inin halifesi idi.Bu da seyh Ahmet Yesevi`nin halifesi idi.Bu da Yusuf Hamedan`inin halifesi idi.Haci Bektasi veli, sultan Orhan ile sohbet etti.Yeniceri askeri alanlara“Bektasi“denildi.Bu mübarek, iyi Bektasilar zamanla azaldi, 1300`den sonra hic kalmadi.Günümüzdeki Bektasi tarikati, asliyetini kaybedip, dogru yoldan ayrilmis durumdalar.
236-Bektasilik:13.Yüzyilda Kalenderilik icin tesekküle baslayip 15. yüzyilin sonlarinda Haci bektas-i Veli an`aneleri etrafinda Anadolu`da ortaya cikan bir tarikat.
237-Beled süresi:Insanin dünya hayatinda mesakkat icinde bulundugu, inanan ve inanmayan insanlarin durumlari beyan edilmistir.
238-Belkis: Kur`an`da tevhid dinini kabul ettigi bildirilen Sebe meliki.Sebe hükümdarindan olan bir kadindir.Süleyman aleyhisselam zamaninda yasamis, onunla mektuplasmis, Hz.Süleyman aleyhisselamin davetini kabul edip putperestligi(günese tapmayi terketmis ve tek Allah inancina kavusmustur.
239-Bedir:Mekke ve Medine arasinda es-Safra vadisinin tarafinda bir subasi.Islam`da ilk savas burada cereyan etmistir.Bedir medine`ye 60 km. mesafededir.Hz.Peygamber ile Mekkeli müsrikler arasindaki ilk savas.
240-Behcetü`l-Fetava:Seyhülislam Yenisehirli Abdullah Efendi`nin(2/624) fetvalarini toplayan eser.(ö.1156/1743)
241-Behcetü`l-Hadaik:Eski Anadolu Türkce`sinin ilk dönemine ait bir vaaz kitabi.
242-Ben ve ötesi:Necip Fatil Kisa Kürek`in(ö.1983) ücüncü siir kitabi.
243-Berlin Antlasmasi:Osmanli devleti ile Ingiltere, Fransa,Rusya, Almanya, avusturya ve Italya devletleri arasinda 13 Temmuz 1878`de imzalanan antlasma.
244-Berzah:Sözlükte“engel“ anlamina gelen „Berzah“, ölüm ile baslayip, yeniden dirilmeye kadar gecen sureyi ifade eden dini bir terimdir.Insanlarin ölüm anindan itibaren ruhlarin gittigi ve kiyamete kadar gecici olarak bulundugu yer.
245-Besmele:Rahman ve rahim olan Allah`in adiyla anlamina gelen „Bismillahirrahmanirrahim“ cümlesinin adidir.Besmeleye „Allah`in adini anmak“ anlamina gelen „tesmiye“ de denir.Besmelede yüce yaraticinin üc ismi gecmektedir.Allah,Rahman ve Rahim.Besmele ceken Kur`an okumus ve Allah`i anmis olur.Yahudilikte besmele karsiligi“ba-sem Yahve“(yahve`nin adiyla)“ ifadesi, tanri adi olan Yahve kelimesinin gelisi güzel agiza alinmasi yasak oldugu icin ba-sem seklinde kisaltilarak kullanilir.Hiristiyanlar Hz.Isa`yi tanri saydiklari icin sadece“Rab Isa`nin adiyla“ ibaresini kullanirlar.Kur`an `da besmele;Hz.Nuh`un Tufan baslarken gemiye binenlerin“Allah`in adi ile binmelerini istedigi“(Hud:11/41).Hz.Süleyman`in Sebe melikesine(kiraliceye) gönderdigi mektuba“rRahman ve Rahim olan Allah`in adiyal baslanmis oldugu“ 8Neml:27/30) bildirilerek, mesru ve önemli islere ortak besmele ile baslamanin tüm ilahi dinlerin ortak özelliklerin oldugu ima edilmistir.
246-Besir:Hz.Peygamber icin kullanilan isim veya sifatlardan biri.
247-Betul:Hz.Meryem vr Hz.Fatima icin kullanilan“iffet ve namauslu kadin“ anlaminda bir sifat.
248-Bey`atürridvan:hicretin 6. yilinda ashabin Hudeybiye´de Hz.Peygamber`e yaptiklari biat.
249-Beyazid-i Bestami(h.188-161):Ehl-i sünnet ve cemaatin büyük alimlerinden büyük bir evliyadandir. Iran`in Bestam sehrinde dogmustur.Künyesi, Ebu Yezid Fayfur bin Isa El-Bistami`dir.Cafer-i Sadik`tan .. sene sonra dünyaya gelmis ve ondan üveysi olarak feyz almistir.Bekar olarak yasamistir.
250-Beyin Göcü:Yetistirilmesi icin büyük kaynak gerektiren veya yetistigi halde istihdam edilemeyen bilim adami, hekim,mühendis v.b. gibi vasifli insan gücünün daha gelismis bir ülkeye göc etmesi.
251-Beylerbeyi:Osmanli tasra teskilatinda en büyük idari birim olan eyaletin askeri ve idari amiri.
252-Beytullah:Allah`in evi demektir.Kabe icin kullanilmaktadir.Kabe`ye Beytullah(allah`in evi9 denilmesi, onun sirf Allah´a ibadet icin yapilmasindan , orada sadece Allah´a ibadet edilmesinden dolayidir.
253-Beytü`l-haram:Mekke`de Kabe`nin bulundugu sahadaki caminin adidir.Bu haram denilmesini o sahaya saygi ve tazim göstermek vacip oldugu icindir.Kendisine karsi saygisizlik caiz olmadigindan dolayi Mekke`de Belde-i haram denilmistir.
254-Beytülizze:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.
255-Beytül-Mamur:ssemada, icinde meleklerin ibadette bulundugu rivayet edilen mabed.Peygamberimizin , mirac hdisesinde 7.kat semada, mescid-i haram ve mescid-i Aksa`dan sonra ugradigi, meleklerin kiyamete kadar hayatlarinda bir defa sira gelerek tavaf ettikleri 7.kattaki mescidin adi.Yer yüzünde müslümanlarin kiblesi ;Kabe-i Muazzama`dir.
256-Beyti- Makdis :Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa.
257-Beytülmal:devlet hazinesi, devlete ait mal varliginin bütününü ve bununla ilgili idari-mali kurum.
258-Beytülmidras:Yahudilerin dini egitim ve ögretim yaptiklari yer.
259-Bezm-i Elest:Allah`la yaratilislari sirasinda insanlar arasinda yapildigi kabul edilen sözlesme icin kullanilan bir tabir.Cenab-i Hak, ruhlari yarattigi zaman „Ben sizin Rabbiniz degilmiyim?“ diye sormustur.Bu soruya ruhlar, “Evet, sen bizim Rabbimizsin” diye cevap vermistir.Iste bu sahit tutma olayina”Bezm-i Elest” adi verilmistir.
260-Bi`dat:Resulullah`in sünnetine, dini hükümlerine, sahabe ve tabiinin hepsinin görüslerine muhalif olarak sonradan meydana gelen görüs ve amel anlamina gelinr.
261-Bilal-i Habes:Ibn-i Rebah.Künyesi Ebi Abdullah veya Ebu Abdilkerim`dir.Peygamberimizin ilk müezzini olan sahabe.Medine de ilk defa sabah ezanini, Mekke`nin fethinde Kabe`de ögle ezanini okudu.
262-Bilmen, Ömer Nasuhi(1883-1971):Besinci diyanet isleri baskani, fikih ve tefsir alimi.
263-Bina-i Salat:Namazi bina etmek.
264-Birgivi(8ö.981/1573):cesitli sahalarda eser veren büyük Türk alimi.
265-Bi`rieris:Medine`de Kuba mescidi yaninda Hz.Peygamber´in mührünün düsüp kayboldugu kuyu.
266-Birinci Dünya Savasi:1914-1918 yillari arasinda dünyanin cesitli kitalarinda bir cok devletin iki gruba ayrilarak yaptigi o zamana kadar benzeri görülmemis büyük savas.
267-Bi`set:Muhammediye:Peygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
268-Börekci, Rifat(1860-1941):Ilk diyanet isleri baskani.
269-Budizm:Buda`nin milattan önce 6. yüzyilda Hindistan`da kurdugu din ve felsefe sistemi.
270-Buharinin serhleri:Askalani-fethul bari, Kastallani-irsadüs-sari,ayni-umdetü`l Kari.
271-Buhtunnasr:Milattan önce 605-5622 yillari arasinda hüküm süren, Yahuda devletini ortadan kaldirarak Kudüs´ü ve süleyman mabedi´ni yakip yikan Babil krali.
272-Burak: Mi`rac gecesinde Hz.peygamber`i tasidigi icin rivayet edilen binek.Peygamberimizi mirac gecesinde tasiyan binek.Sevgili Peygamberimizin (sas)Mirac gecesinde binmesi icin tahsis edilen bir binek atidir.Buna Burak isminin verilmesi y renginin son derece parlak oldugu ya da hizli gidisi berk(simsek`i) andirdigi icindir.
273-Buruc suresi:Allah`in kuvvet ve azameti ile sifatlari aciklanmis müminlerin nimetleri, kafirlerin akibetinden bahsedilmektedir.
274-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
275-Caiz:Zatina nisbetle varligi ve yoklugu esit olan anlamindaki akli hüküm.
276-Cakarta:Endonezya cumhuriyetinin baskenti.
277-Cami:Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, fitneler, menakib konularindaki hadisleri toplayan eserlere denir.Mesela;Buhari`nin sahihi.
278-Cami:Toplayici, toplayan, kaplayan, müslümamlain ibadet gayesiyle toplandiklari yer, ma´bet.Kur`an`da, hadislerde ve ilk tarihi kaynaklarda cami yerine mescid kelimesi gecmektedir.Mescid, secde edilen yer anlaminda bir mekan ismidir.Bati dillerinde kullanilmakta olan “mosguee” ve benzeri terimler mescidin degisik telaffuzundan dogmustur.Ilk camiler;Hz.Adem(as)`in yeryüzüne ilk geldigi yer olarakkabul edilen Serendip(seylan) adasinda kendisine ait bir mescid oldugu rivayet edilir.(Ibn Haldun, Mukaddime, Beyrut 1967,635).Kur`an`in bildirdigine göre insanlarin tümü icin yapilan ilk ma`bet Kabe`dir.Kabe`yi icine alan genis sahaya”Mescid-i Haram” denilir.Kabe`den sonra Mescid-i Aksa yapilmistir.Bu iki mescid, ilk banileri olarak bilinen Hz.Ibrahim (as) ve Süleyman (as) `dan cok öncelere dayanmaktadir.(Buhari,Enbiya,40;Ibn Mace, Mesacid,7;Ahmed bin Hanbel,5,150-157). Islam`in ilk yillarinda müslümanlar Kabe`de namaz kilamadiklarindan Erkam b.Ebi`l-Erkam`in evinden sonra ilk mescid, Ammar b.Yasir`in gizlice namaz kilmak maksadiyla evinin bir bölümümde bir yer ayirmasiyla gerceklestirilmisti.Ikinci mescid ise hicretten evvel Hz.Ebubekir(r.a)`in kendi evinde insa ettirdigi mescid.Hz.Ebubekir(ra),Habesistana`a hicret etmek istemisti.Onun Mekke`den ayrilmasi ve bir coklarini endiselendirdi.Zengindive Mekke`nin ekonomisine büyük bir katgisi vardi.Bunun üzerine Ibn Dagunna adinda bir Mekkeli, onu himayesine aldi.Mekkeden ayrilmasina engel oldu.Ibn Dagunna`nin bir sarti vardi.Namaz ve ibadetlerini harem-i Serifte yapmayacak Hz.Ebubekir , gizlice yapacakti.Iste bu anlasma üzerine o, evinin avlusunu mescid edinmisti.Islam`da Hz.Peygamberin umuma acik olarak ashabi ile birlikte namaz kildigi ilk mescid hicret esnasinda insa edilen Kuba Mesciddidir.Hicretten sonra Hz,peygamber Medine`de Mescid-i Nebevi`yi insa etti.Sonralari Medine de dokuz mescid daha yaptirilmistir.Mescid-i Nebevi`den sonra icinde Cuma namazi kilinan ilk mescidin Abdi Kaysogullari ülkesindeki Cuvasa Mescididir.Cunasa, mekke ve Medine yöresinde olmayip, bu günkü Riyad ve Zahran arasindadir.
279-Caiz:Yapilmasindan dini bakimdan bir sakinca olmayan seydir.
280-Calut:Hz.Davud tarafindan öldürülen ünlü bir savasci.
281-Cebrail: Ilahi emirleri meleklere ve peygamberlere ulastiran vahiy melegi.Dört büyük melekten birinin ismi olup,Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.Kur`an`da bu melegin ismi Cibril,Ruhu`l-Kudüs, Ruhu`l-Emin, Ruh ve Rasul seklinde gecmektedir.cebrail, Peygamberimize asli seklinde iki kere görünmüstür.Biri Hira magarasinda ilk vahyi getirdigi zaman, digeri de Mirac`da“Sidretü`l-Münteha“ da gercejklesmistir. Bazen de Rasulullah`a insan sekilinde ashabtan yüzü nurlu olan Dihye el-Kelbi suresinde görünmüstür.(Dini Kavramlar Söz.DiB.Sh.85)
282-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
283-Cebel-i Tur(Tur-i Sina):Hz.Musa`nin Allah ile bir nevi mulakatta bulundugu mahaldir.
284-Cebriyye: Insanlara ait ihtiyari fiillerin ilahi irade ve kudretin zorlayici tesiriyle meydana geldigini savunan gruplarin ortak adi.Cüz`i iradeyi inkar eden mezhep.Kaderiyye ve Mutezile mezhebine bir tepki olarak dogmustur.Hadiseler, insanlarin iradesine tabi degildir.Kul istedigi seyleri yapamaz, ona iyilik ve kötülügü yaptiran Allah`tir.Kaderiyye ise kulun elindedir.Dileyen kendini hidayete götürür, dileyen sapikliga gider.Ehl-i sünnet inancina göre ise, kulun istegine bagli olan ve olmayan bütün fiilerini yaratan Allah`tir.Kullara cuzi irade verilmistir.
285-Cehennem:Inkarcilarin ve günahkarlarin ahirette cezalandirilacaklari yer.
286-Celali isyanlari:16.ci ve 17.ci yüzyillarda Osmanli idaresine karsi Anadolu da meydana gelen isyanlarin genel adi.
287-Celali takvimi:Büyük selcuklu sultani Meliksah tarafindan hazirlatilan günes takvime verilen ad.
288-Celle celalühü:O`nun sani yücedir.Allah Teala hakkinda kullanilan bir saygi ifadesi.
289-Celle sanuh:”Sani yüce olsun.” Manasinda Allah fafzinin gectigi yerde zikredilen bir saygi ifadesi.
300-Celse:Iki secde arasi oturmaktir.Namazda iki secde arasinda bir defa „sübhane rabbiyel-azim“ diyecek kadar oturmaya denir.Bu oturus, namazin tadil erkenindandir.
301-Celuha savasi:Hz.Ömer devrinde Irak`ta müslümanlarla Sasaniler arasinda cerayan eden meydan muharebesi.
302-Cemel Savasi:Hz.Ali ile Hz.Aise arasinda cerayan eden savas(36/656).Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Hz.Talha ve Hz.Zübeyr`in 30.000 bin,Hz.ali`nin 20.000 .netice de her iki taraftan 10.000 sehid ediliyor.
303-Cenaze namazi:Cenaze namazi farz-i kifayedir.Rükünleri;4 tekbir, kiyamdir.Vacipleri; Namazin sonunda iki tarafa selam vermekten ibarettir.Cenaze namazinin sünnetleri;Cenaze namazi kildiracak imamin cenazenin gügsü hizasinda durmasi, sübhane duasini okumasi,Allahümme salli ve barik dualarini okumasi,ölü icin dua etmesi.Cenaze ve tilavet secdesinde gülmekle abdest bozulmaz, cenaze namazi ve tilavet secdesi bozulur.Cenaze namazinda cemaat sart degildir.YALNIZ BIR KADIN BILE KILSA NAMAZ SAHIHTIR:
304-Cehennem:Kelime olarak“ derin kuyu“ anlamina gelir.Ahirette kafirlerin sürekli olarak, günahkar mü`minlerinde günahlari ölcüsünde gecici olarak cezalandirilacagi azap yeridir.
305-Cennet:Bütün dini inanilara göre müminlerin ölümden veya kiyametin kopmasindan sonra sonsuz mutluluk icinde yasayacaklari yer.Kelime olarak „bahce, bitki ve sik agaclarla örtülü yer“ anlamina gelir.Cesitli nemetlerle bezenmis olan mü`minlerin icinde ebedi kalabilecekleri ahiret yurdudur.

306-Cerh ve Ta`dil;Hadis ravilerinin dini ve ilmi yönden tenkidini konu edinen ilim.
307-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
308-Cevsen:Ehl-i beyt tarikiyle Hz.Peygambere nisbet edilen iki duanin adi.
309-Cilbab:Bastan asagi örten carsaf,ferace,car gibi dis görünüsün adidir.(Elmali,Hak dini Kur`an Dili,6,3027)
310-Cihar-i Yar-i Güzin:Farsca 4 anlamina gelen cihar,dost dost anlamina gelen güzin kelimelerinin birlesmesinden meydana gelmistir.4 seckin dost, 4 halife, Hülefa-i Rasidin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali (radiyallahu anhum).
311-Ci`rane:Huneyn Gazvesinde elde edilen ganimetlerin dagitildigi yer.
312-Circis:Müslümanlar tarafindan salih bir kimse veya nebi olarak kabul edilen kisi,hiristiyanlara göre ise St.George diye bilinen aziz.
313-Civitler:Katolik Hiristiyanligin Isa Cemiyeti d denilen ikinci büyük tarikati.
314-Cizye.Islam devletindeki gayri müslim tebaanin erkeklerinden alinan bas vergi.
315-Cudi dagi:Kur`an-i Kerim`e göre Hz.Nuh`un gemisinin tufandan sonra üzerine oturdugu dag.
316-Cüneydi Bagdadi:Ilk devir sufiligin en güclü temsilcilerinden olan meshur sufi.
317-Cüveyriye bint Ebu Süfyan:Hz.Peygamber`in baldizi, kadin sahabi.
318-Cüz:Kur`an-i Kerim`in yirmi sayfadan olusan otuz bölümünden her biri.
319-Cüneyd-i Bagdadi;Kücük asker anlamina gelen Cüneyd(H.207-2989.Safi hazretlerinin talebelerinden ders almis,otuz defa hacca gitmistir.
320-Cüzi irade:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
321-Cuma hutbesinin farzlari:Vakit,Allah`i zikretmek.
322-Cuma selamligi:Cuma namazi dolayisiyla padisahlar icin yapilan törene verilen ad.
323-Cizye :Vergi.Gayr-i müslim vatandaslardan alinan bas vergisi.
324-Cagri Bey:Büyük Selcuklu devletinin kurucularindan.
325-Cah-i Yusuf:Hz.Yusuf`un kardesleri tarafindan icine atildigi kuyu.
326-Cakmak ,Fevzi(1876-1950):Taninmis Türk askeri ve devlet adami.
327-Caldiran Savasi:yavuz Sultan selim ile safevi hükümdari sah Ismail arasinda caldiran ovasinda 23 Agustos 1514`de yapilan meydan savasi.
328-Canakkale Muharebeleri: 1.Dünya savasi icinde 3 Kasim 1914-9 Ocak tarihleri arasinda canakkale bogazinda cereyan eden savaslara verilen ad.
329-Cantay, Hasan Basri(1887-1964):Kur`an-i hakim ve Meali Kerim Kur`an tercümesiyle taninan son devir din alimi.
330-Can:Hiritiyanlikta ayin vaktini haber vermek üzere kullanilan alet.8. yüzyilda piskopaslar tarafindan kullanilan ca „ mukaddes su „ ile yikanan can kilisenin asli unsurlarindan sayilmaya baslanmistir.Hadislerde“ceres“ kelimesi gecmektedir.
331-carmih:Hiristiyanlarin Hz.Isa icin söz konusu ettikleri, tarihin cesitli dönemlerinde uygulanan bir idam sekli..
332-Carsaf:Tesettür amaciyla giyilen kadin sokak kiyafeti.
333-Caryar:Hz.Peygamber`den sonra halifelik görevini üstlenen Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz,Osman ve Hz.li icin özellikle sünni müslümanlar tarafindan kullanilan bir tabir.
334-Celebi:Asil, zarif, okumus, bilgili kimseler icin kullanilan bir unvan.
335-Cerkez them(ö.1949):Milli mücadele`de önce hizmetleriyle daha sonra muhalefetiyle taninan kuvayi seyyare kumandani.
336-Cesme Vaka`asi:Akdenizde faaliyet gösteren Rus donanmasinin 1770`de Cesme Limani önlerinde Osmanli donanmasini yaktigi deniz savasi.
337-Ceyrek:Mecidiyenin dörtte birine verilen ad.
338-Cinar Vak`asi:4. Mehmet devrinde 1656`da yenicerilerle sipahilerin Istanbul`da cikardiklari isyana verilen ad.
339-Ciragan Vak`asi:Ciragan vak`asinda göz hapsinde tutulan 5.Murad`i kacirma tesebbüsü.
340-Cile:Necip Fazil Kisakürek`in (ö.1983) siirlerini topladigi kitap.
341-Cöle Inen nur:Necip Fazil Kisakürek`in(ö.1983) Hz.Muhammed(sav)`in hayatina dair eseri.

342-Cilehane:Tekkkelerde cile doldurulan yer, cile cekilen yer.
343-Dabbetü`l-arz:Kiyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen yaratik.
344-Dandanakan Savasi:Selcuklular ile Gazneliler arasinda 431`de(1040) cereyan eden ve Selcuklu Devletinin kurulusunu saglayan savas.
345.-Danyal:Kitab-i Mukaddese göre beni Israil Peygamberlerinden olan kutsal kitap yazarlarindan biri.

346-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
347-darüleytam:Balkan ve 1. Dünya savaslarinda kimsesiz olan cocuklari barindirmak ve bir meslek edindirmek amaciyla kurulan müesseselrin adi.
348-Darülhadis :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
349-Darül harb.islam hukukunun yürürlüte olmadigi yer.
350-Darülhikme:Fatimilerin propaganda amaciyla Kahire´de kurdugu kütüphane.
351-Daru`n –Nedve:Mekke sehri meclisi.
352-Darü`l Islam:Islami hükümlerin acikca icra edildigi veya müslümanlarin islami hükümleri icra imkanlarina sahip oldugu ülkelere „ darü`l-Islam“; bunun aksi olan ülkelerde“darü`l-harb“ denir.Nüfusun ekserisi müslüman olan ülkelerde „Darü`l-Harb“ sayilmaz.Bu itibarla, Türkiye“Darü`l-Islam“ `dir.
353-Dehriyye:Alemin ezeli oldugunu ve bir yaraticinin bulunmadigini savunan materyalist felsefe akimi.Dehri;Dünyanin sonsuzluguna inanip, ahireti inkar eden kimse.Materyalist.
354-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
355-Delailu`n-Nübüvve:Peygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
356-Darülaceze:Kimsesiz cocuklari, yasli ve muhtaclari barindirmak amaciyla 1896`da istanbul`da acilan bir hayir kurumu.
357-Darülelhan:Osmanli devletinde kurulan ilk resmi musiki mektebi.
358-Darussafaka:Öksüz ve yetim müslüman cocuklari okutmak icin ce`miyyet-i Tedrisiye-i Islamiyye tarafindan 1873 yilinda Istanbul`da acilan mektep.
359-Darüttibaa:osmanli topraklarinda ve Islam aleminde kurulan ilk matbaaya verilen ad.
360-Davud:Israilogullarina gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamber.
361-Deccal:Ilahi dinlerde kiyamet alametlerinden sayilan ve insanlari dogru yoldan saptirmaya calisacagi olagan üstü güclere sahip kisi.
362-Dede Korkut:Türk edebiyatinda kendi adiyla anilan hikayelerin anlaticisi yari efsanevi bilge kisi.
363-Dersiam:Medreselerde ögrencilere,camilerde halka acik ders verme yetkisine sahip müderris icin kullanilan unvan.
364-Deplasyon:Bir ekonomi de toplam arzin, toplam talepten cok olmasidir.(Eflasyonun tam tersi.)
365-Dersaadet:Istanbul`a verilen adlardan biri.
366-Determinizm:Kainatta olup biten her hadisenin maddi veya manevi sebeplerin zorunlu sonucu oldugunu ileri süren felsefi doktrin.
367-Devsirme:Osmanli devletinde cesitli hizmetlerde kullanilmak üzere Osmanli tebaasi bazi hiristiyan cocuklarin bir kanun dahilinde tiplanmasi isi(Pencik Kanunu ile)
368-Dicle:Türkiye topraklarindan dogup Irak`ta denize ulasan akarsu.
369-Dimyat:Asagi Misir`da sehir ve bu sehrin merkezi oldugu il.
370-Dinler Tarihi:
-Sihizm:M.S. 6. yüzyilda Hindistan`da kurulmus, kurucusu Guru Nanak`tir.Sihizm, Islam`in ve Hinduizm`in bir takim prensiplerini birlestirerek olusturulan inanc sitemidir.
-Budizm :M.Ö 6. yüzyilda Hindistan`da ortaya cikmistir.
-Teoizm:Cin dinleridir.M.Ö . 6. yüzyilda ortaya cikmis, kurucusu Lao Tacu.Kutsal kitabi Tao-Te-King
-Zerdüstlük:M.ö. 6.yüzyilda Iran`da ortaya cikmis, kurucusu, Zerdüsti`dir.Tanrisinin adi Ahura Mazdah`tir.Bu dine Mahehizm`de denir.
-Yahudilik:Yahudi dinine mensup Israil`de 5, Amerika`da 6, toplam nüfusu 25 milyondur.% 90“ni Sefarad (Ispanya) gigerleri Askenaz`dir.Yahudiler icin;Ibrani, Israili,musevi,yahudi isimleri kullanilir.Yahudilerin ibadet yerlerine Sinagog denir.Museviler Tora adi verilen Tevrat`a inanirlar.Diger önem verdikleri kitap da Talmud`dur.Tevrat`in bölümleri;Tekvin,cikis, leviler, sayilar, tesniye, yesum`un kitabi ile 6 bölüm.Musevilerin önemli sembolleri ise; 7 kollu sam`dan, ve 6 köseli yildiz.yahudi erkekler, sinagog`larda baslarina örttükleritakke´ye Kipa denir.Yahudiler, cocuk dogumdan 8 gün sonra sünnet ettirilir.Türkiye`deki Yahudilerin ysal temsilcilerine Hahambasi denir.Yahudilikte ibadet merkezidir.Toplu ibadet 13 yasina girmis en az 13 kisi ile yapilir.Askenaz;Orta ve dogu yahudileri ile bunlarin soyundan gelenlere verilen addir.Osmanli döneminde Yahudiler arasinda meydana gelen önemli olay Sabatay Selvi`dir.
-Hiristiyanlik:Mektuplari yeni ahid icinde yer alan ve kutsal kabul edilen kisi aziz paul`dur.Hiristiyanlik inancina göre Hz.Isa´nin insanlik icin bir”Kurtulus Fidyesi” olmustur.Dört incil;Matta, nmarkos, luka ve yuhanna`dir.Bu dört incil`in ilk ücüne sinoptik denir.Katolik kilisesinin merkezi, Roma yakininda bir devlet olan Vatikan`dir.Ortadoks`un merkezi, Istanbul Fener Patrikhanesidir.11 yüzyilda kesin olarak Katolik kilisesinden ayrildi.Kur`an.-i Kerim`de Hiristiyanlar icin Nasran(Nasara) kelimesini kullanir.Reform hareketini Alman papazi Martin Luther baslatti.Hiristiyanligin temel ilkeleri;Asli günah, kurtulus,ahit, mesihcilik, teslis.Hiristiyanlarin yillik ibadetleri;Noel, paskalya.Katolik din mezhep din adamlarina papa, kardinal,piskoposlar,rahipler denir.Ortodokslarin ruhani lideri patriktir.Bu günkü Hiristiyanligin kurucusu Pavlos sayilir.Ökümenizm; Kiliselerin evrensel birligini saglar.Bu gün toplam hiristiyan nüfusu 1.750.000.000 dolaylarindadir.Türkiye `de misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlar;Hiristiyanlar, yahova sahitleri, bahailer, hinduler, budistler. Günümüzde,Türkiye`de misyonerlik faaliyetlerinde öne cikan Hiristiyan guruplar; Adventistler, Babdistler, Presbiterler, Mesih inanlilar.Türkiye`de faaliyet gösteren diger dini guruplar; Mormonlar, Maonlar, Yehova sahitleri, Bahailer.Dünyada dinlerin nüfus durumu:Müslümanlar 1.250.000.000, hiristiyanlar 1.750.000.000, yahudiler 26.000.000, konfücyüscülük 350.000.000, taoizm 50.000.000, hinduiz 750.000.000, sihizm 15.000, zerdüstlük 500.000.000.
371-Din:Din, akil sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiyye, en dogruya ve en güzele ulastiran ilahi bir kanundur.
372-Diplomatik:Belgelerin özelligini inceleyen bilim dali.
373-Dirhem :Osmanli zamaninda kullanilan 4.8 gram olan agirlik.Bir agirlik ölcüsü ve gümüs para birimi.
374-Divan:Islam devletlerinde resmi islerin görüsülüp karara baglandigi meclis ve buna bagli devlet daireleri.
375-Divan edebiyati:Türk edebiyatinin islam medeniyeti dairesinde Arap ve fars edebiyatlari yaninda meydana getirdigi büyük edebiyat kolu.
376-Düldül : Hz.Peygamber`e Muvakkis tarafindan hediye edilen katir.Peygamberimizin Hz.Ali`ye verdigi beyaz at.
377-Dünyanin Yedi Büyük Harikasi:Mzusolo`un mezari, artemis tapinagi,rodos heykeli,zeus keykeli, iskenderiye feneri,gize tapinagi, babil`in asma bahceleri.(Büyük Kültür Ansik. C.4,sh.1590).Avrupa kaynaklarina göre meshur olmus yedi büyük eser sunlardir.Misir pramitleri,babil`de semiramis`in asma bahceleri,zeus`un heykeli,rodos heykeli, efes`de artemis-Diane mabedi,Bodrum(Halikarnas) da mosokusun türbesi, Iskenderiye deniz feneri.
378-Duha süresi:Fetreti vahiyden sonra peygamberimizin mahzuniyetini gideren ve ona müjdeler veren mübarek bir süredir.
379-Dursun Fakih(ö.726/1326`den sonra):Osman Gazi adina ilk hutbeyi okuyan kadi,alim ve sair.
380-Dürzilik:Fatimi halifelerinden Hakim Biemrillah döneminde(996-1021) Vezir Hamza b.Ali tarafindan kurulan asiri bir firka.
381-Düyun-i Umumiyye:Osmanli genel borclarina ve bunlarin ödenmesi icin kurulan teskilat.
382-Ebabil:Kur`an-i Kerim`de Ebrehe`nin ordusunu helak eden kuslar hakkinda kullanilan bir tabir.
383-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayin kahramni, Yemen valisi.
384-Ebtah:Mekke ile Mina arasinda bir yer.
385-Ebu Bekir:Ilk müslümanlardan Hülafa-iRasidi`nin birincisi.
386-Ebucehil:Hz.Muhammed`in ve Islam`in azili düsmanlarindan biri.
387-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
388-Ebu Hanife:Hanefi mezhebinin imami, büyük müctehid.
389-Ebu Kebse(ö13/634):Hz.Peygamber`in azatli kölesi.
390-Ebu Eyub el-Ensari:Peygamberimiz, Medine de Neccar ogullarindan Ebu Eyub el- Ensari`ye Hz.Ebubekir`le misafir oldugu sahabe.
391-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(Islam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
392-Ebu Leheb:Peygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
394-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Hram`in müezzini.
395-Ebu Musa el-Es`ari(ö.42/662-63):Hakem vak`asinda Hz.Ali`yi temsil eden fakih sahabi.
396-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
397-Ebu Türab:Hz.ali`nin lakabi.
398-Ebu Yusuf(ö.182/798):Ebu Hanife`nin önde gelen talebesi, müctehid , hukukcu ve ilk kadilkudat.
399-Ebubekir Efendi:Osmanlilar tarafindan dini egitim vermek üzere Güney Afrika`ya gönderilen Hanefi alimi.
400-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
401-Ebü`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair.
402-Ebü`l –Vefa el-Buzcani(ö.388/998):Trigonometri ilminin kurucusu.
403-Ebüssud Efendi8ö.982/1574):Osmanli Seyhülislam`i, hukukcu ve müfessir.
404-Ebu Rudeyha:Peygamber Efendimizin Mekke`den Medine`ye göc ettiginde orada yapmis oldugu ensar- muhacir kardesligi antlasmasinda Hz.Bilal-i Habesi`ye kardes olarak yazilan sahabidir.
405-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
406-Ecnadeyn Savasi:Müslümanlarin Suriye ve Filistin`i fethi sirasinda Bizanslilar`la yaptiklari ilk savas(13/634)
407-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
408-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
409-Eda:Bir namazi vaktinde kilmaya eda denir.
Huda Rabbim nebim Hakka Muhammeddir Resulüllah, Hem Isalm dinidir dinim, kitabimdir kelamullah,Akaidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, Amelde, Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah.(I.Hakki Erzurumi)
410-Edebali(ö.72671326):Ilk Osmanli kadisi ve musavvuf.
411-Edebiyat-i Cedide:Türk edebiyatinda 1896-1901 yillari arasinda faaliyet gösteren edebi topluluk.
412-Edeb:Edeb, güzel ahlak ve terbiyedir.
413-Ed-Din ve`d- devle:Hiristiyan iken ihtida eden Ali b.Rabben et-Taberi`nin (ö.247/861`den sonra)Hz.Muhammed`in Peygamberligini ispat icin yazdigi eser.
414-Edebu`d-Dünya ve`d-Din:Bu eserin yazari Maver`di.
415-EdirneAntlasmasi:1828-1829 Osmanli-Rus savasi sonunda 14 eylül 1829 tarihinde imzalanan antlasma.
416-Efendi:Osmanlilar`da cesitli mevkilerdeki kisilere verilen bir unvan.
417-Efendi daimiz:Padisahlar tarafindan Seyhülislamlar icin kullanilan bir tabir.
418-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
419-Ehl-i Kitap:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.
420-Ehl-i Sünnet:Hz.peygamber ile ashabin dinin temel konularinda takip ettikleri yolu benimseyenler anlaminda bir tabir.
421-Efalatun(platon):M.Ö.427-347/Aristonun üstadi,sokratin talebesi, eski yunan filozofudur.
422-Egoizm:Bencillik, kendi menfatini ön plana alma.
423-Egzotizm: Baska ülkelerin sanatlarina olan hayranlik.
424-Ehl-i kible:Kabe`ye dogru yönelerek namaz kilmanin farz olusunu kabul eden kimseler icin kullanilan bir kavramdir.
425-Ehl-i sünnet:Peygamberimizin yolunda gidenler.
426-Eimme-i sitte:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir.
427-Elfiyye:Bazi bilgilerin kolay ögretilmesi ve hatirda tutulmasi icin manzum olarak yazilan 1000 beyitlik eselere verilen ortak ad.
428-Elhamdülillah:Allah`a hamd olsun.
429-Elmalili Muhammed Hamdi(1878-1942):Hak Dini Kur“ an Dili adli tefsiriyla taninan son devir din adamlarindan.
430-El-Hamra sarayi:Ispanya `da Girnata(Granada) sehrine hakim bir tepede insa edilmis olan El Hamra sarayi, kirmizi kil hullanilarak yapildugi icin bu kaleye “El-Hamra “ denilmistir.Islam mimarisininIspanya`daki en önemli ypilarindan biri.
431-Emeviler:Hulefa-i Rasidin`den sonra 661-750 yillari arasinda hüküm suren ilk Islam hanedani.
432-Emin:Islamiyetten önce Hz.Peygambere verilen sifatlardan biri
433.Emir Buhara(ö.922/1516):Islam`da ilk naksibendi tekkesini kuran mutasavvauf.
434-Emir Sultan(ö.833/1429):Bursali meshur sufi,Yildirim Beyazid`in damadi.
435-Emirü`l-Müminin:Islam tarihinde Hz.Ömer`den itibaren devlet baskanlarina verilen unvan..
436-Emperyalizm:bir devletin sinirlarini genisletme politikasi.Gaye, basta memleketlerin zenginlik kaynaklarini ele gecirmek ve insanlari kendi hesabina calistirmaktir.
437-Emsalü`l-hadis:Icerisinde darbi mesel yada mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara”emsalü´l-hadis” denir.
438-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
439-Enbiya:”Nebi” kelimesinin coguludur.Nebi ise Peygamber demektir.
440-Enderun:Osmanlilar`da idari ve askeri kadronun yetistirilmesi icin teskiledilen saray egitim kurumu.Osmanli sarayinin teskilati.sarayda devlet adami yetistiren okul
441-Endülüjans:Günahlardan kurtulmak amaciyla kiliseden satin alinan belge.
442-Endülüs:Islam hakimiyetindeki Ispanya.
443-Endülüs Emevi Devleti:Endülüs müslümanlari 711-1492 tarihleri 780 yil boyunca Iberik yarimadasinda hüküm sürmüs; bu dönemde bütün Avrupa`yi ilim ve medeniyet ile tanistirarak, onlarin Rönesans hareketine öncülük etmislerdir,
444-Endülüs:Endülüs, Ispanya`nin güneyinde 8.yüzyil yasamis bir medeniyet, cografya ve imparatorlugun adidir. Önceleri bu devletin adiyla, sonralari bir davanin adi oldu. Fetihlerin yikilisina kadar her safhasinda binbir ibret levhasi tasiyan bir sembldür Endülüs..711 yilinda Tarik bin Ziyad tarafindan fethedildi. 1492 yilina kadar devam etti.
445-Enfal: Genel olarak ganimet, fey veya selep anlamina gelen terim.Kur`an.-Kerim, surelerinden birinin ismidir.Enfal suresinin ilk ayetinde Enfal; Allah`in ihsanlari, lutuflari anlaminda savas ganimetleri demektir.
446-Engizisyon mahkemeleri:Hiristiyanlik`tan uzaklasan veya dini esaslara aykiri davranan kimselri cezalandirmak icin kurulan Katolik kilise mahkemeleri.Kilisenin baskanliginda toplanir, genellikle kilisenin ögretilerine karsi cikanlara ölüm cezasi verirdi.
447-Ensab:Hadis ravilerinin ve muhaddislerin kimliklerini aciklayan ilim dalina ensab” denir.
448-Ensar:Peygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
449-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
450-Erbaun:Hadis literatüründe kirk hadis toplayan eserlere denir.
451-Eshab-i Hicr:Salih peygamberin gönderildigi kavim.
452-Esmaü-Hüsna:Allah`in güzel isimleri ve sifatlari.
453-Eshuru`l_hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
454-Ertugrul Gazi:Osmanli Devleti`nin kurucusu olan Osman beyin babasi.
455-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
456-Esma-i Hüsna:Allah`in isimleri icin kullanilan bir tabir.
457-Etiyopya:Dogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
458-Etnografya :Toplumlarin öz kültürlerini inceleyen bilim dalidir.
459-Evvabin namazi:Aksam namazindan sonra veya kusluk vaktinde kilinan nafile namaz.
460-Eyke halki:Hz.Suayb`in kavmi idi.Eyke, birbirine girmis sik agaclar demktir.Suayb kavmi agaclik bir bölgede yasadigi icin onlara eyke halki denilmistir.
147-Ezan-Kamet:Vakitlerin degil, namazlarin sünnetidir.
148-Ezlam:Cahiliye Araplari`nin fal oklarina verilen ad.
148-Ezvac-i Tahirat:Peygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep, Hz.Zeynep, Hz.Reyhane ve Hz.Cüveyriye.
149-Fahr-i Kainat:Kainatin övgüsü, serefi;Hz.Muhammed (sas)
150-Fahr:Arap siirlerinde kasidenin bir bölümü.
151-Fahriyye:Klasik sark edebiyatlarinda bir edebi serde sanatkarin kendini övdügü kisim.
150-Faite(Fevait):Vaktinde kilinmamis bir namaza da faite.
151-Faiz:Ödünc islemlerinde ve alisveriste karsiligi bulunmayan hakiki veya hükmi fazlilik.
103-Fakih:Fikih ilminde uzman olan kimselere fakih , cogulu fukahadir.Din bilgini, fikih alimi.
104-Fakirullah:erzurumlu Ismail Hakki`ninmürsidi.
105-Falname:Türk ve Fars kültürlerinde falla ilgili eserlerin genel adi.
106-Farabi(ö.339/950):Islam felsefesini metot, termonoloji ve problemler acisindan temellendiren ünlü Türk filozofi.
107-Faratlit:Incil`de Hz.Isa`nin kendisinden sonra gelecegini müjdeledi kimseye verilen ad.
108-Faruk:Hz.Ömer`in lakabi.
109-
103-Fasik:Allah`a itaat cizgisinin disina cikan kimse demektir. Kelime, Kur`an-i Kerimde“Kafir“, günahkar, yalanci ve kötülük yapan anlamlarinda kullanilmistir.(Diyanet Meali, Sh.4)Ilahi emirlere itaatten ayrilip asi olan mümin ve kafir anlaminda kelam veya fikhi terim.(Islam Ansiklopedisi,Cilt:12)
103-Fatiha suresi:Kur`an- i Kerim`in mukaddimesi durumunda, diger surelerin asli, kökü , tohumu ve Kur`an`in özü durumunda. Allah`i tanimak, haklarin , vazifelerin ve müeyyidelerin kaynagi olarak yalniz O`nun dinini bilmek,yarisindan sonra gelen ayetleri özlü bir duadir.Allah`in verdigi nimetlere hamdediyor, sükrediyor.
104-Fatih:Istanbul`u fetheden yedinci Osmanli padisahi Sultan Mehmet Han`a bu fethinden ötürü verilen ünvan.
104-Fatima(ö.11/632):Hz.Peygamber`in soyunu devam ettiren kizi.
105-Fatima bint Esed:Hz.Ali`nin annesi, sahabi.
106-Fatima bint Hüseyin:Hz.Hüseyin`in kizi.
107-Fatih Tetimmelleri:Sahn-i seman medreselerine talebe yetistirmek üzere kurulan orta ögretim seviyesindeki sekiz maddeye verilen ad.
107-Fecr-i Ati:2.Mesrutiyet`ten sonra tesekkül eden, sanatta ferdiyetciligi ve estetik degerleri benimseyen edebiyatcilar toplulugu.
105-Fecr süresi:Azginlik yapan gecmis ümmetlerin akibetleri ile , on geceye isaret edilmektedir.
106-Fedek:hayber`in fethinden sonra baris yoluyla alinan ve yarisi Hz.Peygamber`e tahsis edilen köy.
107-Feraiz:Islam miras hukukunu inceleyen ilim dali.
108-fetih:Cemaatla kilinan namazlarda imamin yanlis okuyusunu düzeltme veya unuttugu ayeti hatirlatma anlaminda fikih terimi.
109-Fetih:Müslümanlarin ülke veya ehirleri i`la-yi kelimetullah amaciyla Islamiyet`e acmalari, Islam devleti idaresine almalari.
105-Fersah :Bir uzunluk ölcü birimi.5685 metre uzunluk.
106-Fetret:Peygamberimize gelen vahyin bir süre kesilmesi ile ilgili olarak fetret denilmistir.
107-Fetret Devri:Ankara Savasi`ndan sonra Yildirim Beyazid`in ogullarinin birbiriyle saltanat mücadelesi yaptiklaridönem(1402-1413)
108-Fetva:Fikhi bir meselenin dini-hukuki hükmümü aciklayan cevap.
109-Fetvahane:Osmanli devletin`de mesihat makami icerinde fetva islemlerini yürütmekle görevli birim.
110-Fey:Islam devletinin gayri müslim tebaadan aldigi cizye, harac, ve ticaret mallari vergilerinin ortak adi.
106-Ficar savaslari:Islam`dan önce cahiliye devrinde bazi arap kabileleri arasinda haram aylarda meydana gelen ic savas, 4 defa yapilmistir.Peygamberimiz, amcasi Zübeyr ile katildi.Utbe b. Rebia`nin girisimi ile taraflar arasinda baris gerceklestirildi.Bu savas Fil olayindan 25 yil sonra(591) meydana geldi.
107-Figano(ö.938/1532):Divan sairi.
108-Fihi Ma Fih(ö.672/1273):Mevlana`nin sohbetlerinden derlenen eseri.
107-Fil olayi:Kabe`yi yikmak amaciyla Mekke üzerine yürüyen Habes ordusunun Allah tarafindan gönderilen kuslar vasitasiyla imha edilmesi olayi. Ebrehe`nin ilahi bir ceza ile perisan hale düsürülmesi.
108-Filistin Kurtulus Örgütü:Israil isgaline karsi mücadele veren Filistinli direnis grup toplulugu.
109-Firdevsi(ö.411/1020):Iran`in milli destani Sahname`nin müellifi.
110-Fitre:Ramazan ayinin sonunda gücü yeten müslümanin ödemekle yükümlü oldugu sadaka.
108-Filoloji:Dil bilimi.Toplumlarin dillerini inceler.
108-Fitne :Iyi veya kötü seylerle deneme, manevi cöküntü, soyal kargasa ve kaos demektir.
109-Firak-i Dalle:Dogru yoldan ayrilmis, hak yoldan sapmis guruplar, topluluklar demektir.Hariciye,Mutezile,Cebriyye, Murcie, Müsebbihe,Sia.
110-Fikhu`l Ekber:Ebu Hanife`ye nisbet edilen risalesi.
111-Fihu`l-hadis:Hadislerin anlasilmasini ve onlardan hüküm cikartilmasina konu edinen ilim dali.
110-Fikih:Islam ibadet ve hukuk ilmi.
111-Firat:Türkiye topraklarinda dogup Irak`ta Dicle ile birlestikten sonra denize ulasan akarsu.
111-Fizilali`l-Kur`an:Seyyid Kutub`un(ö.1966):Kur`an-i Kerim tefsiri.
110-Fukaha-i Seb`a:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
111-Franklar:Islam dünyasinda Katolik ve protestan mezheplerine ve mensup hiristiyan Avrupalilara verilen.
112.Frenk:Osmanlilarin Bati Avrupalilar hakkinda kullandiklari bir terim.
109-Fravun:Eski Misir hükümdarlarina verilen bir ünvandir.
110-Fuhus:Evlilik disi cinsel iliskiler; dinve ahlak ölcülerine uymayan her türlü asirilik.Medineli yedi tabiin fakihi.
111-Füru:Islam hukukunun ameli-tatbiki bölümünü ve miras hakkinda alt soy hisimlari ifade eden fikih terimi.
110-Gabe Gazvesi(6/627):Hz.Peygamberin Gatafan kabilesi üzerine yaptigi gazve.
111-Ganimet:Gayri müslimlerden savas yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
110-Garanik olayi:Garanik, arapca da kugu anlamina gelir.Hz.Peygamberin, Mekke döneminin sikintili günlerinden birinde Kabe`de Kur`an okurken , lat, uzza, menat isimli putlardan “Onlar yüce kugulardir, sefaatlari umulur “ diye övgü ile secdeye kapandigi yönündeki carpitilmis bir rivayet oryantalistler tarafindan üzerinde önemle durularak meshur edildiginden , bu olay Garanik olayi diye anilmaktadir.
111-Garibü`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
112-Gasiye süresi:Kiyametin dehsetinden , inanan ve inanmayanlarin niteliklerinden , ahiretteki halleri.
111-Gaye-i hilkat:Yaratilis gayesi.
111-Gazel:Eski siirin en cok kullanilan ve sevilen nazim sekli.
111-Gazi Osman Pasa(1833/1900):Plenve müdafasiyla söhret kazanan Osmanli kumandani ve müsiri.
111-Gazneliler:963-1186 yillari arasinda Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan`da hüküm süren bir müslüman-Türk hanedani.
111-Gazve ve seriyye:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaslara„gazve“ denir.Peygamberimizin gazvelerinin sayisi 27`dir.Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatin kumandasi altinda savasa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir. Seryyelerin sayisi 44 veya 104`dir.
113-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
114-Gazzali:Esari kelamcisi, safii fakihi, mutasavvuf, filozoflara yönelttigi elestirilerle taninan Islam düsünürü.
112-Gazze:Peygamberimizin bizzat kumandan olarak bulundugu, askeri harekata ve savaslara gazve denilmistir.Bedir ve Uhud gazvekeri gibi.Bilginlerin cogunlugu gazvelerin sayisini 27 seklinde tesbit etmislerdir.Bunlardan 9 tanesinde bilfiil savasilmis, digerlerinde ise carpisma olmustur. Savas vuku bulan gazveler sunlardir:Bedir, Uhut,Müreysi, Huneyn, Hendek, Kureyza, Hayber, Mekke, Taif, ilk gazvesi(623) Ebva veya Veddan, en son ve en fazla askerle(30 bin) ciktigi Tebük gazvesidir.
113-Gelibolu:Canakkale iline bagli oce merkezi.
114-Hayrü`l- Beser:Insanlarin en hayirlisi Hz.muhammed.
114-Hil`at:Halife hükümdarlar tarafindan verilen seref elbise.
115-Hilye:Bilhassa Hz.Peygamber`in fiziki özellikleri, bunlari anlatan edebi eserler ve ayni konuda hüs-i hatla yazilmis levhalar icin kullanilan terim.
116-Himyerler:Milattan önce 115-milattan sonra 525 yillari arasinda Yemen`de hüküm süren Arap hanedani.
117-Hinduizm:Hindistan`in geleneksel dini.
118-Hipokrat:Tibbin babasi sayilan ilkcagin en ünlü hekimi.
119-Hira:Hz.Muhammed`e ilk vahyin geldigi magaranin bulundugu dag.
Hisbe:Islam devletlerinde genel ahlaki, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teskilat.
Hittin savasi:Selahaddin-i Eyyubi`nin Haclilar`i bozguna ugrattigi ünlü meydan savasi(583/1187)

31

Mart
2012

DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ-3

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  430 Kez Okundu

120-Hu:Sufilere göre Allah zatina isaret eden ismi.122-Hubbu`n Nebi:Peygamber sevgisi demektir.
121-Hucr b.Adi(ö.51/671):Hz.Ali taraftarligi sebebiyle Muaviye döneminde öldürülen sahabi.
122-Huda:Farsca`da Allah hakkinda kullanilan isimlerden biri.
123-Hulasatü`l-Beyan:mehmet Vehbi Efendinin(ö.1949)Türkce Kur`an tefsiri.
124-Hulefa-i Rasidin(632-661):Hz.Peygamber`den sonra ilk dört halife.
125-GENEL KÜLTÜR(Türkiye –Baskanlik yayinlari)
-Cografi Bölgeler:Türkiye 1941 yilinda 7 cografi bölgeye ayrilmistir.Maramara bölgesi ülke yüzeyinin % 8,5`ini, ege bölgesi % 11`ini, Akdeniz bölgesi% 15`ini, ic anadolu bölgesi % 19`unu,Karadeniz bölgesi % 18`ini, Dogu Anadolu bölgesi ülkenin %21 `ini kaplar.Güneydogu Anadolu bölgesi %9,7`sini kaplar.
-Genel kültür:Sultan Ahmet camii 17.yüzyilda Sultan 1.Ahmet tarafindan 6 minareli olarak yaptirilmis,Istanbul`un semboludur.Anitkabir`in yapimina 1944 yilinda baslanmis(Rasattepe üzerinde) 1953 yilinda tamamlanmistir. 2. Mura ve yavuz Sultan Selim Amasya`da dogdu.Trabzon 1204 yilinda Pontos devletinin baskenti oldu.1471`de Trabzon Fatih Sultan Mehmet tarafindan fethedildi.Kanuni Trabzon`da dogdu.Dogu Anadolunun kalesi Erzurum Dogu Anadulunun kültürel merkezidir. 22 Temmuz 1919 `da Erzurum kongresi yapildi.Kars, Kafkasya kapisi olarak bilinir.KARS ; Ruslar tarafindan 1828,1855,1877 de 3 kez Ruslarca isgal edildi.yaklasik 40 yil Rus egemenligi altinda kalmistir. Ishak Pasa sarayi Agri`nin Dogu Beyazit ilcesinde bulunmaktadir.Van, tarihte Urarti devletinin baskenti Tusba idi. Van gölünde bulunan adalar arasinda en güzeli Akdamar adasi`dir.Cin seddinden sonra dünyanin ikinci uzun surlari “Diyarbakir surlari” dir.
-Tarih Bilgisi:
- Otlukbeli savasi(1473):Fatih ile Akkoyunlu devleti Uzun Hasan arasinda oldu. Fakat osmanli hükümdari fatih Sultan mehmet ilk yaptigi Otlukbeli savasini kaybetti.
-Ulusal Kurtulus Savasi:1919-1923
-Sevr Antlasmasi :22 Agustos.1920
-Mudanya Mütarekesi :11 Ekim .1922
-Lozan Baris Görüsmesi:21 Kasim .1922
-Lozan baris antlasmasi :24 Temmuz .1923
-Cumhuriyeti ilani :29 Ekim .1923
-1928 yilinda devletin dininin Islam oldugu hükmü anayasadan cikarildi.
-1937 yilinda Türkiye´nin laik bir devlet oldugu ilkesi Anayasaya konuldu.
-1931 yyilinda Türk tarih Kurumu kuruldu.
-1932 yilinda Türk dil kurumu kuruldu.
-1936 yilinda Motreux antlasmasi.
-1934 yilinda balkan, 1937 yilinda sadabad pakti kuruldu.
-Anayasa:Ilk anayasa 1876,(Kanuni esasi),1921 anayasasi, 1924 , 1961 ve 1982 anayasasi.
-Devletin temel organlari:yasama, yürütme, yargi.
-Cumhurbaskanlari:M.Kemal Atatürk 1923-1938, Ismet Inönü1938-1950,Celal Bayar 1950-1960,Cemal Gürsel 1961-1966,Cevdet Sunay 1966-1973,Fahri S.Korutürk 1973-1980,Kenan Evren 1982-1989,Turgut Özal 1989-1993, Süleyman Demirel 1993-2000,A.Necdet Sezer 2000-2007,…
-Polis Teskilati:1845 yilinda kuruldu.Polis koleji ve devami polis akademileri.
-Jandarma teskilati:81 il jandarma komutanligi,896 ilce jandarma komutanligi,2581 jandarma ic güvenlik karakolu.
-Kibris: 300 yil Türk hakimiyetinde kaldi. 1878 de ingiltere yönetimine girdi.
-D-8 ülkeleri:Bangledes,misir,endonezya, iran, malezya, nizerya ve pakistan Disisleri bakanlari 18 ocak 1997`de Istanbul`da bir arayagelerek, ülkelerin ekonomik büyüme ve sosyal gelismesiyle ilgili D-8 adli yeni bir isbirligi projesi baslatmistir.
-Türk Isci Sendikalari:Türkis:1952`de kuruldu.35 bagli sendika 2091.891 üyesi var.
-Disk:1967 `de kuruldu. 26 bagli sendikasi 347 bin üyesi var.
-Hakis: 1976 da kuruldu.7 bagli sendikasi, 345 bin üyesi var.
-Tisk(Türkiye Isveren Sendikalari9: 1962 de kuruldu.18 isveren sendikasi var.
-Dini Hayat:Türkiye nüfusunun % 99`u müslümandir. Geri kalan % 1 `lik kisim Ortodoks, yahudi, Katolik, protestan ve hiristiyan mezheplerinden olanlar olusturmaktadir.Islam dini hosgörüye önem vermektedir.Ispanya`da Engizisyon mahkemeleri zulmüne ugrayan Yahudiler 15.yüzyilda Türkiye`ye siginmistir.
-Matbaa:Ilk matba 1464 yilinda Yahudiler tarafindan kurulmus ve Tevrat tefsiri sanilan ilk kitapta ayni tarihte basilmistir.Ilk Türk Matbaasi 1779 yilinda yayin hayatina baslamis, ilk basilan eser“lugat-i Vankulu“ denilen Türk-Arapca bir sözlük olusmustur.
-Edebiyat:
-Destanlar:Alp Eren Destani,Bozkurt Destani,Ergenokon Destani.
-Orhun yazitlari:Tonyokuk, Kül Tigin ve Bilge Kagan adina.
-Kutadgu Bilik:Yusuf Has Hacib
-Divan-i lügat-i Türk:Kasgarli Mahmut
-Divan Edebiyati:Dehhani,Kadi Burhanettin,Nesimi,Ahmedi,Fuzuli,Baki,Bagdatli Ruhi,Nedimi.
-Halk Edebiyati:Karagöz oyunlari,Orta oyunu,Dede Korkut
-Alevi-Bektasi Edebiyati:Pir Sultan Aptal
-Tasavvuf Edebiyati:Ahmet Yesevi,Yunus Emre, Nasrettin Hoca.
-Asik edebiyati:Köroglu,Karacaoglan, Emrah, Seyrani,Dadaloglu, Gevheri.
-Tanzimat Edebiyati:Namik Kemal, Ziya Pasa,Semsettin sami,Recaizade Ekrem.
-Edebiyati Cedide:Halit Ziya Usakligil, Mehmet Rauf.
-Milli edebiyat akimi:Ali canip Yöntem, Ömer seyfettin,Ziya Gökalp,yakup Kadri Karaosmanoglu, Halide edip Adivar, resat Nuri Güntekin, Refik halit karay,mehmet Akif, yahya Kemal Beyatli.
-Milli Edebiyatcilar(Cumhuriyet dönemi):Resat Nuri Güntekin,Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosman, Nazim Hikmet,Ziya Osman saba, Ahmet Hamdi tanpinar, Kemalettin kamu,Fazil Hüsnü daglarca,Ilhan Berk,N.Fazil Kisakürek,Tarik Bugra,Oktay Akbal,Haldun Taner, Orhan Veli Kanik,Oktay Rifat,Orhan Seyfi Orhan,Necati Cumali,Bedri rahmi eyyüpoglu,Yasar Kemal,Kemal Tahir,Arif Nihat asya,Ilhan Selcuk, Cetin altan, Ayla Kutlu,Adalet Aloglu.
114-Goldziher ignaz(1850-1921):Yahudi asilli Macat asilli sarkiyatci.
115-Gömen, Mehmet Fatih(1877-1955):Kandilli rsathanesinin ilk kurucusu, ve ilk müdürü.
116-Gönenli Mehemet Efendi(1903-1991):Vaiz, reisulkurra.
117-Gülbahar Hatun(ö.988/1492):2.Beyazid`in annesi.
118-Gülbank:Tarikat toplantilarinda, bazi dini ve resmi törenlerinde belli bir eda ile veya makamda okunan dua.
119-Gümilcine:Yunanistan`in Trakya kesiminde eski bir Osmanli kasabasi.
120-Günah:Ilahi emir ve yasaklara aykiri fiil ve davranislari io´fade eden bir terim.
121-Gültekin Resat Nuri(1889-1956):Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikaye ve tiyatro yazarlarindan.
122-Gürsel, Cemal(1895-1966):Türkiye Cumhuriyetinin dürdüncü cumhurbaskani.
123-haber-i Vahid:Mütevatir derecesine ulasmayan haber.
124-Habib en-Neccar:Islami kaynaklara göreYasin suresinde anlatilan kisi.
125-Habil ve kabil:Hz.Adem ileHz.havva`nin ilk iki oglu.
126-Hacamat:Sagligi koruma veya tedavi amaciyla kan alma.
127-Hacer:Hz.Ibrahim`in esi ve Hz.Ismail`in annesi.
128-Haci Bayram-i Veli(ö.833/1430):Bayramiyye tarikatinin kurucusu .
129-Haci Bektas-i Veli(ö.669/1271):Bektasilik tarikatinin kurucusu olarak kabul edilen Türkmen seyhi.
129-Hac:Hiristiyanlikta büyük önem tasiyan dini figürü.
130-Haclilar:11.Yüzyilin sonlarinda Avrupa dünyasinin“Kudüs`ü kurtarma „ slogani ile, Türkleri Anadolu`dan atmak ve bütün Ortadogu`yu ele gecirmek icin baslattigi siyasi amacli askeri harekata katilanlara verilen ad.
113-Habil ve Kabil:Adem Aleyhisselamin iki oglu Habil ve Kabil idi.Habil`in kurbani kabul edilmis , kabil`in ki kabul edilmemis, bunun üzerine Kabil, Habil`i öldürmüstü.
114-Haham.Yahudilerin , musevilerin din adami.
115-Hahambasi:Yahudi cemaatinin dini lideri.
116-Habesistan:Müslümanlarin ilk kez hicret ettikleri ve iyi karsinlandiklari, halki Hristiyan olan ülke(Etopya).Habesistan`a 1.ci hicret de 11 erkek, 4 kadin toplam 15 , 2.hicrette 77 erkek , 13 kadin toplam 117 kisi. Peygamberligin 5.yilinda ilk kafile yla ciktilar.
118-Hacer`ül Esved`in öpülmesi:Peygamberimiz, Mekke`yi fethedip Kabe`deki putlari kirdiktan sonra tavaf ederken hacer-i esved`e ellerini sürmüs ve onu öpmüstür ki, buna bir tazim olarak istilam denir.(Ilahiyat Ans.c:2, Sh.120)
119-Hacli seferlerine karsi koyan devletler:Anadolu selcuklu devleti,Musul atabeyligi,Eyyübiler,Memlukler,Suriye selcuklulari, Sam atabeyligi, Danismendler, Fatimiler, Saltuklar, Artukklar.
120-Hacli seferlerini baslatan devletler:Bizans imparatorlugu.Papalik, Almanya, Fransa, Ingiltere, Napolik kralligi.
121-Hacli seferlerinin nedeni:Batili hiristiyanlarin, papalarin tesvikiyle Kudüs`ü müslümanlarin elinden kurtarmak Anadolu ile Avrupa`da bulunan müslümanlari buralardan atmak amaciyla gerceklestirdikleri seferlerin genel adi.
123-Hadim:genellikle harem hizmetlerinde calistirilan erkekligi giderilmis erkek.
124-Hadikatü-s Suada:Fuzuli`nin Kerbela vak`asini isledigi meshur eseri.
Hafiz Osman(ö.111=/1698):Aklam-i sitte de devir acan Türk hattati.
122-Hafsa(ö.45/665):hz.Ömer`in kizi ve Hz.Peygamber`in hanimi.
123-Hafsa hatun(ö.940/1534):Kanuni Sultan Süleymanin annesi.
124-Haham:Yahudi dini teskilatinda unvan.
125-Hak Dini Kur`an Dini:Elmalili Muhammed Hamd`nin(ö.1942)Türkce Kur`an tefsiri.
126-Hakem b.Ebü`l-As(ö.31/651):Hz.Peygamberin Taife sürgüne gönderdigi sahabi.
127- Hala Sultan Tekkesi:Kibris`ta Hz.Peygamberin süt halasi Ümmü Haram`in türbesini barindiran tekke.
128-Halid b. Velid(ö.21/642):Hz.Peygamberin seyfullah unvani verdigi kumandan sahabi.
129-Halime:Hz.Peygamberin süt annesi.
122-Hamdele:el-Hamdülillahi Rabil alemin cümlesinin kisaltilmisidir.Anlami, hamd alemlerin Rabbine mahsustur.Hz.Peygambere , O`nun ashabina ve ehl-i beytine salat ve selam okumaya ise salvele denilir ve hamdele – salvele birlikte kullanilir.
123-Hanbeli mezhebi: Dört büyük sünni fikik mezhepten biri.
121-Hanefi Mezhebi:Hanefi mezhebi su yedi esas üzere kurulmustur:Kitap, sünnet, sahabenin sözleri, kiyas, istihsan, icma ve örf.
Hanefi Mezhebine dair imam Muhammed`in yazdigi meshur 6 kitabi sunlardir:Mebsut, ziyadat, cami-us Sagir, cami-ul kebir, siyer-i sagir, siye-i kebir.
122-Hanim Sultan:Osmanlilarda padisah ve sehzade kiz cocuklari icin kullanilan unvan.
123-Hanif:Islam öncesi dönemde Hz.Ibrahim`in teblig ettigi dine tabi olanlara verilen ad.
124-Hanzale b.Ebu Amir(ö.3/625):Uhud savasinda sehit oldu. Boy abdesti almaya firsat bulamadan Islam ordusuna katildi.Hanzale`nin nasini meleklerin yikadigini Hz.Peygamber`den ögrenen müslümanlar, meleklerin yikadigi kimse lakabini verdiler.
125-Haram:Din tarafindan yasaklanan fiil.
126-Haram aylar:Islami literatürde savasin haram kabul edildigi 4 kutsal ay.Zilkade,zilhicce,muharrem, recep.
127-Harbi:Gayri müslim devletin vatandasi anlaminda fikhi terimi.
128-Harbiye:2.Mahmud zamaninda 1835`de subay yetistirmek üzere acilan askeri mektep.
129-Hareket ordusu:31 Mart Vak`asini bastirmak üzereSelanik`ten Istanbul`a gelen ordu.
130-Harem:Mekke ve Medine sehirleriyle cevrelerindeki belirli bölgeler icin kullanilan terim.
131-Haremeyn:Mekke ve Medine sehirleri birlikte ifade eden tabir.
132-Hariciye nezareti:Osmanli devletinde 1836`da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Disisleri Bakanligi adini alan teskilat.
133-Harran:Sanli Urfa iline bagli bir ilce merkezi.
134-Hartum:Sudan cumhuriyetinin bassehri.
135-Harura:Siffin savasinda Hz.Ali`nin saflarindan ayrilan Haricilerin toplandigi yer.
136-Harut ve Marut:Kur`an-i Kerim`de adlari gecen ve insanlara sihir ögrettiklerine inanilan iki melek.
136-Hasan:Hz.Peygamberin torunu.Hz.Fatima ile Hz.Ali`nin büyük oglu.
137-Hasan el –Benna(1906/1949):Ihvan-i müslimin teskilatinin kurucusu, Misirli fikir ve mücadele adami.
128-Haset:Baskalarinin sahip oldugu imkanlari kiskanma anlaminda bir terim.
129-Hassan b.Sabit(ö.60/680):Hz.Peygamberin sairi olarak taninan sahabi.
130-Hasiye:Kitaplarin sayfa bosluklarina yazilan cogu kisa aciklamalar icin kullanilan terim.
131-Hatice:Hz.Peygamberin ilk hanimi.
132-Hatun:Türkler de ve Mogallarda hükümdar ailesine mensup kadinlar icin kullanilan bir unvan.
121-Havaic-i Asliye:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.Zekat matrahi disinda tutulan temel ihtiyac mallari disinda tutulan temel ihtiyac mallari anlaminda fikih terim.
122-Hariciler:Hz.ali ile Hz.Muaviye arasinda meydana gelenen Siffin savasindaki hakem olayindan sonra meydana cikmistir.”Hüküm Allah`indir diyerek hakem olayina karsi ciktilar.Hakem olayini küfür, taraflarini da kafir ilan ettiler.
121-Havariler:Hz.Isa`ya herkesten önce inanan ve yardimci olan , onun Allah`in kulu ve peygamberi oldugunu tasdik edenlerdir.
123-Havelan-i havl:Senenin devretmesi, gecmesi demektir.
122-Havkale:La havle ve la kuvvete illa bi`llahil-aliyyi`l –azim cümlesini söylemeye denir.
122-Hayber:Hicaz`da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
123-Haydar:Hz.Ali`nin lakabi.
124-Haremeyn:Iki mukadde sey demektir. Mekke medine sehirleri icin kullanilir.
125-Hasan(r.a):H.3(624) Ramazan ayinda Medine` de dogdu.H.50(670) tarihinde vefat etti. Baki mezarligina defnedildi.
126-Hasan-i Basri(ö.110/728):Tabiinden, Medine `de dogdu.Hadis ve fikihta büyük alimlerdendir.Alim ve zahid.
1126-Harun (as):Hz.Musa Aleyhisselamin kardesi.
125-Hatemü´l-Enbiya:Peygamberlerin sonuncusu;Hz.Muhammed(sas).
126-Hatem-i Nübüvvet:Hz.Muhammed(sas)` in Peygamberligine denir.
126-Havariler:Hz.Isa`ya herkesten önce inanan yardimci olan ,O`nun Allah`in kulu ve peygamberi oldugunu tasdik edenlerdir.Hz.Isa`nin kendisine yardimci olamak üzere sectigi on iki kisiden herbiri icin kullanilan tabir.
127-Havva:Ilk kadin, Hz.Adem`in zevcesi, ve insan neslinin annesi.
128-Havz-i Kevser:Ahirette Hz.Muhammed`in ümmetiyle yaninda bulusacagi bildirilen havuz ve nehir.
126-Hayrü`l-beser:Insanlarin en hayirlisi Hz.Muhammed.
127-Hedy:Hac ve umre yapan kimselerin harem sinirlari icinde kestikleri kurban.
128-Helal:Yapilmasi dinen serbest olan fiil.
129-Helenizm:yunan medeniyet, yunan medeniyetine has.
130-Hendek gazvesi:Müslümanlarla Mekkeli müsrikler ve müttefikleri arasinda yapilan savas(5/627)
131-Heraldik:Mühür bilimi.Eski mühürleri inceler.
131-Hicret:Peygamberimizin Mekke`den Medine`ye göcü. Hicret, 12 Rebiulevvel/23 Eylül 622`de olmustur.Bu tarih Peygamberimizin 53`üncü dogum yil dönümüdür.
132-Hicr:Kayalik böge demek olup Medine`in Kuzeyeinde bir yerin adidir.Salih peygamberin kavmi semud burada yasardi.
133-Hilye-i Seaadet:Hz.Peygamber(sas)Efendimizin yüce sifatlarini anlatan manzum veya nesir halindeki yazilara hilye-i seaadet veya hilye-i serif denir.
134-Hira:Cebel- Nur(Nur Dagi):Mekke`nin Kuzey dogusunda Kabe`ye yaklasik 5 km. Mesafe de bulunan ve zirvenin 20 km. Altindaki magara.Hz.Peygambere ilk vahyin geldigi dagdir.
135-Hitabet Türleri:Asker, siyasi, dini hitabet, panel.
135-Hiristiyan mezhepler arasinda catisma:Katolik ve protestanlar arasinda din ve mezhep kavgalarinda hesapsiz kanlar akti.Engizisyon mahkemeler masum canlara kiydi.Iskence altinda ölenlerin deftere kaydolanlarin 390 bin kisidir.Bunlarin: 200 bini ateste yakilmistir. Islamiyette böyle bir vahset görülmüs müdür?
136-Hiristiyanlik:Hz.Isa`nin peygamberi oldugu Ilahi 136-Hiritiyan mezhepler:Katolik mezhebi(Roma kilisesi),Ortodoks mezhebi,Protestan mezhebi.Temelde ayni inanclari paylasmakla beraber, ayrintilara ait konularda katolik mezhebinden ayrilarak ortaya cikan bazi kücük mezhepler vardir.Bunlar;Keldani mezhebi, ermeni mezhebi, süryani mezhebi, maruni mezhebi ve kipti mezhebi.Kurulus döneminde bütün dogu Ortodoks kiliseleri Istanbul Ortodoks Kilise`sinin idare ve kontrolu altinda iken, daha sonralari parcalanmalar olmus su kiliselere ayrilmis; Süryani ortodoks kilisesi,, rum ortodoks kilisesi, ermeni ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi.Protestan mezhebi öncelikle kendi bünyesinde su 3 ana kola ayrildi:Lutheryanizm, kalvanizm, anlikanizm.
137:Hidane:Kücük cocuklarin bakimi, gözetimi ve terbiyesi anlaminda bir fikih terimi.
138-Hilafet:Islam tarihinde devlet baskanligi kurumu.
139-Hirka-i Saadet:Peygamberimizin Topkapi Sarayinda mukaddes emanetler dairesinde korunan hirka.
140-Hitan:Sünnet, sünnet ameliyesi.Sünnet olmak , erkekler icin sünnettir.Ilk sünnet olan Ibrahim Aleyhisselam`dir,Sünnet olmak hem dinin ve hem dindarligin siaridir.Usaym b. Kelb`in babasindan naklettigine göre, dedesi demiski;“Peygamberimize geldim ve Islamiyeti kabul ettim Bunun üzerine Efendimiz(sas) söyle buyurdular:“Kendinden küfrün killari temizle, tiras et ve sünnet ol.“(Ahmet b. Hanbel,3,41;Ebu davud, Taharet,129)141-Hizir:Hz.Musa döneminde yasayan , kendisine ilahi bilgi ve hikmet ögretilen kisi.
142-Hizirbe(ö.86371459):Osmanli alimi, Istanbul`un ilk kadisi.
143-Hüdhüd:Cavuskusu veya ibibik denilen ve Hz.Süleyman ile Sebe meliki Belkis arasinda haberlesmeyi saglayan kus.Kur`an- Kerim`de Hz.Süleyman kissasiyla ilgili olarak zikredilen bir kus.
144-Hülafa-i rasidin:Dört halife.Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
145-Hülagü(ö.663/1265):Ilhanli Devletinin kurucusu ve ilk hükümdari(1256-1265)
145-Hümanizm:Insancilik, Avrupa`da ortaya cikan ve mücerred bir insan sevgisini esas alan görüs.
146-Hümeze süresi:Sapitan bazi insanlarin vasiflarinin beyan edildigi, mal varliginin insani ilahi azbtan kurtaramayacaginin haber verildigi.
147-Hüsn ü ask(ö.1213/1799):Seyh Galib`in kaleme aldigi divan edebiyatinin son büyük tasavvufi mesnevi
148-Hüvelbaki:Allah`in edediligini ifade eden ve Osmanlilarda mezar taslarina yazilmasi adet olan Arapca ifade.
146-Hüsn-i Hatime:Son nefeste, ruhunu iman ile teslim etme.Su-i hatime ise imansiz gitme demektir-
146-Hüsuf Namazi:Ay tutuldugu zaman iki rekat kendi basina kilinan namaza da Hüsuf namazi denir.
147-Hüseyin(r.a):Peygamberimizin torunu,hicretten 5 yil sonra saban ayinin besinde Medine´de dünyaya geldi.Hz.Peygamber`in torunu,Hz.Fatima ile Hz.Ali`nin kücük oglu, Kerbela sehidi.
147-Hüzün yili:Hz.Peygamberimizin amcasi ile zevcesi Hz.Hatice`nin (Bisetin 10.yili) vefat ettigi yila denir.(Bi`setin 10.yili)
148-Hudeybiye:Mekke`nin kuzey batisinda bir yer adi.
148-Hud(as):Ad kavmine gönderilen peygamberin adidir.Ad kavmi Ahkaf denilen yerde yasarlardi.Ad kavmi irem adinda meshur bir sehir insa etmislerdi.Ad kavmi putlara tapardi.Inanmayanlari Allah(c.c), Hud Aleyhisselam ile beraber iman edenleri kurtulusa erdirip kafirleri helak etti.
149-Hukuku`l-ibad:Kul haklari anlamina gelen “hukuku`l –ibad“ kavrami; temel insan haklari ifadesinin karsiligidir.Kur`an`in inmesi ile kemale eren hak din Islam`in amaci;malin,canin, aklin, irzin ve dinin korunmasidir. Bu bse esas, kul haklarini korumaya yöneliktir.
149-Hulül:Tanrinin insanda bedenlesmesi inancina hulül denir.
149-Humeyra:Peygamber Efendimizin, Hz.Aise validemize verdigi lakab.
149-Huneyn:Taif yakinlarinda Mekke`ye 10 mil bir yer.
150-Hurafe:Mantiki temeli olmayan telakki ve uygulamalari, din adina sürülüp benimsenen batil inanc ve davranislariifade eden bir terim.
151-Hutbe:Cuma ve bayram namazlari basta olmak üzere bazi ibadet ve merasimlerin icrasi esnasinda topluluga hitaben yapilan konusma.Hutbenin vacipleri:Hatibin taharet üzere bulunmasi, avret sayilan yerlerini örtülü olmasi ve hutbeyi ayakta okumasi.
151-Huzeyfe:sahabeyi kiramdan olup cumadan önce vaz ve nasihat eder. Ya Huzeyfe ! Fitneden nasil kurtulalim?Dua eden kurtulur der. Ne zaman dua edelim? Namazdan sonra cevabini verir. 656 senesinde sirlari ile beraber Hz.Peygambere kavustu.Huzeyfe bin Yeman (r.a), babasi ile Medine`ye gelip müslüman oldu.Huzeyfe , peygamberimizin sirdasi.Peygamberimi ona, ashab-i kiram arasina karisarak kendilerini gizleyen münafiklarin kim oldugunu tek tek bildirmisti.Hz.Huzeyfe, Hz.Ömer döneminde Nusaybin halkina vali gönderilir.Hz.Ömer mektubu yazar. Valiye itaat edilmesini ister.Huzeyfe varir , halk karsilar. Hayvan üstünde bir kuru etle ekmek yiyordu.Halk bizden istediklerin ne diye sorar. Yeni vali, tebessüm ederek sizlerden; sadece, kendimin ve hayvanlarimin yiyecegini istiyorum dedi.
153-Huzeyme b. Sabit(ö.37/657):Züssehateyn (sehadeti iki sahit yerine gecen) diye taninan sahabi.
154-Huzur Dersleri:Osmanlilarda 1759`dan itibaren 1924 yilinda hilafetin kaldirilmasina kadar ramazan ayinda padisahin huzurunda yapilan tefsir dersleri.
152-Ibadet:Ibadet, Allah`a kulluk etmek, saygi göstermek ve O `nun bize verdigi nimetlere sükretmektir.Dini mana da ise, namaz, oruc, zekat ve hac gibi dini görevlerimizi kapsamakla beraber Allah`in bizden yapmamaizi istedigi her türlü güzel is ve davranis, bütün dini ve ahlaki görevleri yerine getirmektir.
153-ibn Batutta(ö.770/1368-69):Ortacagin en büyük müslüman seyyahi.
154-Ibn Haldun(ö.808/1406):Meshur tarihci, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adami.
155-ibn Irak(ö.427/1036`dan önce):Biruni`nin hocasi, matematik ve astronomi alimi.
156-Ibn Ishak(ö.151/768):Siyer, megazi müellifi, muhaddis.
157-Ibn Mülcem(Abdurrahman b. Amr b.Mülcem ö.40/661):Hz.Ali`nin katili.
158-Ibn Rüst(ö.595/1198):Messai okulunun son temsilcisi, filozof, fakih, hekim.
159-Ibn Sina(ö.595/1037):islam messai okulunun en büyük temsilcisi, filozofu, Ortacag tibbinin önde gelen temsilcisi.
160-Ibn Teymiye Takiyyüddin(ö.728/1328):Görüs ve elestirileriyle Islam düsüncesinin geleismesine tesir eden Selefi alimi, müctehid.
161-Ibn Ümmü Mektum(ö.89/708):Hz.Peygamberin müezzini, ama sahabi.
154-Ibrahim bin Ethem (ö.161/778): Zahid , sufi ve muhaddis.Babasi Belh sehrinin hükümdari idi.Hicri 3. asirda yetismis büyük bir evliyullahtir.Bir cok kerematleri görülmüs, Allah rizasi yolunda dünya saltanatini terkederek fakirligi kabul etmis ve bütün ömrünü ibadet ve itaat ile gecirmistir.Kerametleri dillere destandir.
155-Ibrahim Hakki Erzurumi(ö.161/1780):18 Mayis 1702 de Erzurum`un Hasankale ilcesindem dogdu. Ma`rifetname adli eseriyle taninan alim, sufi ve sair.Babasi dervis Osman Efendi, annaesi Serife hanife hanim`dir.
156-Ibrahim Müteferrika(ö.1160/1747):Ilk Türk matbaasinin kurucusu, yayimci , Osmanli devlet adami ve aydini.
154-Ibn Ya`mer(ö.89/1240):Tasavvuf ve Islam düsünce tarihinde büyük etkileri bulunan sufi müellif.
155-Ibnü`l-Cezeri(ö.833/1429):Kitaat ve hadis alimi.
156-Ibnü`l-Hadrami(ö.38/658):Hz.Osman`in Mekke valisi, Muaviye taraftari.
157-Ibnü`l-Heysem(ö.432/1040):Optigin gelismesine yaptigi önemli katkilarla taninan Ortacag`in en büyük fizikcisi;Matematikci-astronom, filozof.Bati dünyasinda Alhazen , Alhacen veya Avenetan, Avennathan adlariyla bilinir.
153-Iblis:Allah`in emrine karsi gelip Adem`e secde etmeyince, Allah Teala onu cennetten veya meleklerin icindeki yüksek makamindan kovdu
154-Ibnü`l –Kuf(ö.685/1286):Filistin`de 21 Agustos 1233 de dogdu.Islam dünyasinda bilinen ilk operatör doktor ve ilk müstakil cerrahi kitabinin yazari.
155-Ibrahim:yahudilik, Hiristiyanlik ve Islam`in müstereken kabul ettigi büyük peygamber.
156-Ibrahim(ö.10/632):Hz.Peygamber in kücük yasta ölen oglu.
157-Ibranice:Yahudilerin ve yahudi kutsal kitabinin dili.
152-Icma:Ashab-i Kiram`in ittifaklari üzere akaid hükmüne gecmis dini emirlerin tamami.?
153-Icma-i ümmet:Ayni asirda yasamis olan Islam alimlerinden müctehid olanlarin , Islam`in bir konusu hakkinda verilen hüküm üzerinde birlesmesidir.
154-Ictihad:Ictihad; dini hükümleri delillerden cikarmak icin müctehidin bütün gücünü sarfedebilmesidir.Ictihad yapabilecek bir yetenege sahip olan zata müctehid denir.
156-Ic oglani:Devsirme olarak saraya alinip cesitli devlet hizmetleri icin yetistirilen kimse.
157-Idadi:Rüstiye mezunlarini yüksek okullara hazirlamak icin acilan, günümüzde liseye denk orta ögretim kurumu.
152-Iddet:Islam hukukunda kocasindan bosanan bir kadinin 100 gün,kocasi ölen kadinin 130 gün bekleme müddeti.Henüz adet görmeyenlerin iddet müddeti ise 3 aydir.Hamile kadinlarin bekleme sureleri, dogum yapincaya kadar, yaslilik sebebiyle hayizdan kesilen kadinlarin bekleme suresi 3 ay iddet beklemek.(Islami Bilgiler Ansiklopedisi,c.2,sh.22)
153-Idris(as):Adem Aleyhisselamdan sonra, kalem ile ilk kez yazi yazan, ilk kez yildizlar ve hesap ilmini gözden geciren bir zatti.gecmis devirlerin büzü ilimleri kendisinde toplamisti. Bütün ilimler kendisine ögretilmisti. Kendisi terzi idi.. Ilk defa igne ile dikis diken, ilk defa elbise dikip giyen de Idris Aleyhisselamdir. Halbuki ondan önce insanlar hayvanlarin derilerini giyerdi.
153-Ihsan:Allah`a onu görür gibi ibadet etmesidir.
152-Ihtikar:Ihtiyac maddelerini toplayarak, darlik aninda pahali satma, vurgunculuk.
153-Iffet:Insanin bedeni ve maddi hazlara asiri düskünlükten korunmasini saglayan erdem icin kullanilan ahlak terimi.
154-Ifk hadisesi:Hz.Aise´ye zina isnadi atilmasi olayi.
155-Ifrit:cinlerin reisi veya en güclü, zeki; kurnaz ve karli olani.
157-Iftar:Orucu acmak anlaminda fikhi terimi.
158-Iftira:bir kimseye islemdigi bir sucu isnat etme anlaminda ahlak terimi.
159-Ihdad:Kocasi ölen veya kesin bosanmasiyla evliligi sona eren kadinin belli bir süre bazi davranislardan kacinmasi anlaminda fikhi terimi.
160-Ihlas:Kulun bütün davranislari ve sözlerinde sade ve Allah`in rizasini gözetmesi anlaminda ve tasavvuf terimi.
161-Ihtida:Diger dinlerden veya dinsiz iken Islam`a girme anlaminda bir terim.
152-Ihvan-i Safa:Ansiklopedik risalesiyle taninan felsefe toplulugu.
153-Ikbal, Muhammed(1877-1938):Hindistanli müslüman düsünür, sair.
154-Iktida:Namazda imama uyma anlaminda fihih terim.
153-Ila:Islam hukukunda bir erkegin bir müddet hanimina yaklasmayacagina dair yemin etmesi demektir. Ila süresi 4 aydir.Bu süreden önce karisi ile birlesen erkek yemini bozmus olur ve bunun keffaretini ödemek durumdadir. 4 ay gecerde karisina yaklasmazsa, karisi bain talak ile bosanmis olur.Bu durumda ancak kadinin rizasi ile yeniden nikahlanarak kendisiyle evlenebilir.
154-Ilham:feyiz yoluyla insanin kalbine ulasan bildi.
155-Ilhanlilar(1256-1353):Iran`da kurulan bi mogol devleti.
156-Illiyyin:Iyilerin amel defterinin bulundugu yer anlaminda Kur`an terimi.
153-Ilk Cuma namazi:Hicret esnasinda Salim ogullari yurdunda Ranuna mevkiine geldiginde Cuma vakti olmustu.Bura da ilk Cuma namazi kilindi.Peygamberimiz(sas9:“Günesin dogdugu günlerin en hayirlisi Cuma günüdür.“(Sünen-i Tirmizi Terc.c.1,sh.487)
154-Ilk sehitler:Kuresy kafirleri, Ammar ile babasi Yasir ve anasi Sümeyye`yi , zorla dinlerinden döndürmeye kalkistilar.Onlar bunu kabullenmeyince, Sümeyye`nin iki ayagini iki deveye baglayip ters istikamette cekerek parcaladilar.Yasir`i de sehit ettiler.
154-Ilk Türkce Ezan:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
155-Ilk Türkce Hutbe:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
156-Ilham:Allah`in, kulun kalbine feyz yoluyla ilka ettigi(koydugu) bilgi veya özel mana demektir.Insanin kalbine Allah tarafindan ilka edilen manaya“ilham“; seytan tarafindan ilka edilen manaya da „vesvese“ denir.
156-Ilmihal:Namaz, abdest ve temel akaid bilgilerinin yer aldigi ögretici kitap.temel dini bilgileri iceren el kitabinin genel adi.
157-Imam-i Azam ebu Hanife:Imam-i azam(büyük imam) lakabiyla bilinen, Ebu Hanife künyesi ile meshur Numan b. sabit b.zevta(Zuta), mutlak müctehid ve fikihta hanefi mezhebinin imami.hicri 80 yilinda Kufe`de dogdu.Babasi Kufe`de ipek ve yün kumas ticaretiyle ugrasti.Kücük yasta Kur`an`i hifzetti.Gencliginde ashab-i kiram`dan enes b. Malik`i,Abdullah b.Ebi Evfa`yi, Vasile b. Eska`i, Sehl b.Saide`yi ve hicri 102 de en son vefat Mekke`de vefat eden Ebu`t-Tufeyl Amr b.Vasile`yi görmüs, bunlardan hadis dinlemistir.Imam-i azam`in eserleri;Fikhu`l aekber,alim ve muteallim, fikh-i ebsat, vasiyetler.
159-Imameyn:Imam-i Ebu Yusuf ile imam-i Muhammed` e birden verilen bir isimdir.Bazende imam-i azam ile imami safi icin kullanilir.
160-Imam-i Rabbani(ö.1034/1624):Naksibendiyye tarikatinin Müceddidiyye kolunun kurucusu.
158-Imran:Hz.Meryem`in babasi ve Hz.Isa`nin dedesi.Allah (c.c)Hz.Meryem`in yetistirilmesiyle ilgili olarak Hz.zekeriya`yi görevlendirilmistir.Zekeriya Aleyhisselam, Hz.Meryem`in teyzesinin kocasi.
159-Imaret:Osmanli döneminde fakirlere ve medrese talebesine sicak yiyecek dagitmak amaciyla kurulmus hayir müessesesi.
159-Imza:Hz.peygamberin bazi belgeleri ve mektuplari sag eliyle bizzat imzaladigi veya mühürledigi bilinmektedir.
160-Inayet:Allah`in kainat hakkindaki külli bilgisi ve takdiri anlaminda felsefe terimi.
161-Incil:Hz.Isa`ya verilen ilahi kitabin Kur`an`daki adi.
162-Incili Cavus:Fikra ve nükteleriyle taninan saray muhasibi.Asil adinin Mehmet veya Mustafa oldugu.
163-Inebahti Deniz Savasi:Osmanli donanmasi ile müttefik Hacli donanmalri arasinda meydana gelen deniz savasi(7 Ekim 1571)
164-Infak:Allah`in hosnutlugunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.
159-Infitar süresi:Kiyamet gününde meydana gelecek olaylar hakkinda kisaca bilgiler verilip, insanin yaptiklarini meleklerin tesbit ettigini bu sebeple imanli iyi bir kul olmasi gerektigi.
159-Insikak süresi:Kiyametin hallerini, kiyametin gününü haber vermektedir
160-Ingiliz Kerim Efendi(ö.1303/1886):Ingiliz diline ve kültürüne vakif ilk osmanli alimlerinden biri.
161-Inguslar:Kuzey Kafkasya`da yasayan müslüman halk.
162-Insaallah:Yapilacak her seyin ilahi irade ve izne bagli olarak gerceklesebilecegini belirtmek amaciyla isin öncesinde söylenmesi gereken bir söz.
163-Insikakau`l-Kamer:Ayin yarilmasini ifade eden bir Kur`an terimi.
164-Ipek Yolu:Ilkcag ve ortacag`da Cin ile Ortadogu ve Bati ülkeleri arasinda kullanilan ana ticaret yolu.
164-Isbat-i –vacib:Allah`in varligini kanitlama anlaminda kelam ve felsefe terimi.
165-Iskender Mirza(1899-1969):Pakistan`in ilk cumhurbaskani.
159-Irem:Ad kavmi zamaninda, Seddat tarafindan cennete karsilik olarak yapildigina inanilan sutünleriyle, bah ve bahceleriyle ünlü sehir.
160-Iskat:Bir hak veya mükellefiyeti düsürme anlaminda fikhi bir terimi.
161-Iskilipli Mehmet Atif Efendi(1875-1926):Türk din alimi ve yazari.
158-Islam: Son ilahi din.Allah `a yönelmek, O`na teslim olmak. Peygamberimiz(s.a.s)`in bildirdiklerinin hepsini kalp ile kabul etmek, dil ile söylemek ve onlari uygulamaktir.
159-Islam Arastirmalar Merkezi:Türkiye Diyanet Vakfi tarafindan kurulan ilmi arastirmalar merkezi(1983)
160-Islam Düsünce tarihi:Islam düsüncesi, müslüman bilginlerin tarihi icerisinde ortaya koyduklari düsüncenin ortak adi.Islam düsüncesinin temelinde islam vardir.Batililarin kendi tarihleri icin ,“karanlik devir ve ortacag“ dedikleri bir devirde, Islam dünyasi, Islam düsüncesiyle“Aydinlik Devrini“ yasamistir.Hz.Peygamber,ilk müslümanlarin saglik ihtiyaclarini bilimsel olarak cözmek icin, müslüman olmamis yakinlarindan teyzesinin kocasi, Harise adli kisiyi, Iran`daki Cündisapur medresesine Tipp ögrenmesi icin göndermistir.Cündisapur mektebi, Iran`in Hazistan bölgesinde sasani hükümdari 1.Sapur tarafindan kuruldu.Tasavvuf; Kafanda ne varsa birakman, elinde olani vermen ve basina gelenden sizlanmamandir.Mutasavvuflara göre tasavvuf düsüncesinin mensei dogrudan dogruya Kur`an ve Peygamberin sünnetidir.Hz.Peygamber“Ölmedn önce ölünüz, Allah`in ahlaki ile ahlaklaniniz“.Islam düsüncesi birinci yüzyilda ortaya cikan ilk kareket tasavvuf hareketidir. Bu hareketi baslatan , ashaptan, Ebu Derda, ebu Zerr el-Gifari, Huzeyfe ibn Huzeyl el- Yeman ve Imran Huzai gibi ileri gelen kimselerdir.Hz.Osman, el-Gifari`yi Sam`a sürmüs, zamanin valisi olan Muaviye`de onu hapsetmistir.Tasavvufun gercek kurucusu Hasan el-Basri(ö.728).Tasavvufun ikinci gelisim evresi Hasan el-basr-i ile gazali`ye kadar gelen devredir. Tasavvufi düsünce iki ana kola ayrilmistir:
1-Melamiyye:Ibrahim b.Ethem, Belhi, Davut Tai, abdullah b. Mübarek, Fudayl b. Iyaz ve Besir gibi kimseler bu yolu baslatanlardir.Asil kurucusu , Beyazit Bistami(ö.874).
2-Isbatiyye:Isbatiyye`nin kurucusu Cüneyd el-bagdadi(ö.909) gösterildigi icin, buna ayni zamanda Cüneydiyye(Güneydilik) de denir. Bu anlayisi benimseyen mutasavvuflara göre ayni zamanda“Ehl-i Ma´rifet“ de denir.Mutasavvufun tarikat olarak müesselesmesi, ortaya cikmasi 14. yüzyilda görülmeye baslar. Tariketlesmeler, genel olarak iki tiptir. Birincisi, Üveysi tipidir.Ikincisi yasayan bir sufi önderin etrafinda olusan tariketlesmedir.
Kelami Ekoller:Mutezile, Esarilik, Maturidilik, Sia.
Muztezilenin Inanc esaslari(el-usulu`l-Hamse):Tevhid, adalet, va`d ve va`id, el-menzile Beyne`l-menziletynel-emru bi`l-ma`ruf ve`n-Nehyu anil –münker.
Ehl-i Sünnet Mezhepleri:Selefiyye, Es`ariyye, Maturidiyye. Maturidiyye`nin kurucusu Ebu Mensur Muhammed b.Muhammed el – maturi(ö.333/944)`nin kurdugu mezhebe Maturidiyye mezhebi denir. Imamu`l-Huda, alemü`l –Hüda, Imamu`l Mütekellimin, reissu`s-Sünne gibi ünvanlarla anilir. Esariyye Mezhebinin kurucusu Ebu`l-hasan Ali b.Ismail el Esari el Basri(D.875/ ö.936).
-Gazali, kendisinden öncekileri felsefecileri üc kisma ayirir; Dehriler(materyalist), Tabiiyyun(Naturalistler)Ilahiyyun gibi üc zümreye ayirmistir.
-Ilkler; ilk müslüman astronomisi Ibrahim el-Fezari, ilk Islam kimyacisi, ikinci Ümeyye hükümdari, Yezid`in oglu Halit(ö.704 veya 708), sol anahtari ve 5 cizgili notayi ilk müslümanlar bulmustur.
-Ilmi Matlablar:Kendileri ile ilim elde edilen sorulara “ilmi matlablar” denir(mi, ne, icin, nasil, kac, nerede , ne zaman, hangi).
-Ontoloji: Varlik bilimi.
-Tabib-Hekim:Ibn Sina`ya göre; tip ilminde iki cesit doktor vardir.Tabib-Hekim.Tabib; Ögrendigi bilgileri, hastalarinda uygulayan doktordur, yani tibbin teknisyenidir.Hekim ise hastalarla ilgilenmek yerine dogrudean tip ilminin kendisiyle ugrasan , tipta hikmet sahibi olan kimsedir.
-Issizlik:Issizlik ahlaken kötü davranislar yapmasina sebep olmaktadir.Hirsizlik, cinayet, aile ici kavga, gecimsizlik, srhosluk ve uyusturuculuk vb. Batililar devlet bütcesine büyük bir kismini issizlere, issizlik ücreti olarak vermektedir.
160-Islam Konferansi Teskilati:Islam ülkelerini bir cati altinda toplayan milletlerarasi kurulsu(l969)
161-Islamabad:Pakistan Islam Cumhuriyetinin baskenti.
162-Ism-i A` zam:Allah`in en büyük ismi anlaminda bir tabir.
163-Ismail El-Ezheri(1900-l969):Sudan`in bagimsizligini kazandiktan sonraki ilk baskani.
164-Ismail Hakki Bursevi(ö.1137/1725):Celceti seyhi, müfessir, sair.
164-Israil:Akdeniz`in güneydogu kiyilarinda bulunan Yahudi devleti.Nüfusu 1.180.400(1998)
165-Istiklal Harbi:1919`dan 1922 yilina kadar devam eden ve Bati Anadolu`yu isgal eden Yunan ordusunun inhasiyla sonuclanan , Mustafa Kemal Atatürk`ün önderliginde Türk Milletinin kurulus mücadelesi.
166-Istiklal Mahkemeleri:Milli mücadele döneminde ve Cumhuriyet`in ilk yillarinda faaliyet gösteren özel mahkemelerdir.
167-Istiklal marsi:Mehmet Akif Ersoy`un Büyük millet Meclisi tarafindan 1921`de resmi mili mars olarak kabul edilen siiri.Istiklal marsinin günümüzde bestesini yapan Osman Zeki Üngör`dür.
158-Islam`in ilk emri ve son emri:Islam`in ilk emri oku, ikinci emri temizliktir.
159-Islam`da ilk cemaat:Islam`da ilk cemaat, peygamberimizinCebrail(as) `e iktidaen kildigi namazdir.Daha sonra Peygamberimizin Hz.Hatice ile kildigi namazdir.
160-Islambol:Istanbul`a verilen adlardan biri.
161-Israil:hz.Yakub(as)`un lakabi olup sonradan bütün o soydan gelenlere”Beni Israil” denilmistir.
162-Istidrac:Bir kul günahini yeniledikce Allah`´n , onun sagligini, mevkiini, sanini, söhretini, nimetini artirmasi, ona sükrünü, tevbesini, istigfarini unutturmasi, böylece onu asama asama azabina yaklastirmasi ve sonunda kendisini ansizin yakalamasi anlamina gelir.(Hasan Basri Cantay Meali, 3,1078)
161-Istigfar:yapilan günahlarin Allah tarafindan örtülmesini ve bagislanmasini istemek demektir.Kur`an da 114 surenin bir adi da tevbe dir.Kur`an `da 80´den fazla yerde tevbe kelimesi gecer.Gufran ismi de 90`dan ziyade yerde gecer.
162-Istibra:Kücük abdesten sonra temizlenme.
164-Istihlaf:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
163-Istinaf:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
163-Istinca:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
165-Iznik Konsili:Hiristiyanlik tarihindeki ilk genel konsil(325)
166-Jön Türkler:Daha cok 2.Abdul hamid dönemindeki siyasi muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katilan ksi ve guruplar icin kullanilan bir tabir.
164-Kabe:Allah`a kulluk amaciyla yeryüzünde ilk defa bina edilen ma`beddir.Mü`minlerin kiblesidir.Arap yarim adasinin merkezi ve en büyük sehri olan Mekke`de insa edilmistir.Kabe ve civarina Kur`an.i Kerim dilinde “Mescid-i Haram” denilmistir.Islam inanisina göre yeryüzünde yapilan ilk mabed, müslümanlarin ilk kiblesi.
165-Ka`b b.Esref(ö.3/624):Islam`a düsmanligi ile taninan yahudi sairi
166-Ka`b b.Malik(ö.50/670):Hz.Peygamberin meshur üc sairinden biri.
167-Kabakci isyanINizam-i Cedid ve 3.Selm devrini sona erdiren isyan.
165-Kabil:Afganistan`in bassehri.
164-Kabir azabi:Kabir azabi vardir ve haktir.(Al-i Imran 169)Peygamberimiz(sas);“Kabir ya cennet bahcelerinden bir bahce veya cehennem cukurlarindan bir cukurdur“ buyurmustur.Kabir namazi adiyla bir namaz yoktur.
165-Kabire gömme gelenegi:Hz.Adem`in oglu Kabil`in, öldürdügü kardesi habil`in yerieseliyerek kargadan ilham alarak gömmesiyle baslayan bir gelenek(Maide:20/55) ve bütün Peygamberlerin ümmetlerine emrettigi bir görevdir.
166-Kaderiyye:Sorumlluluk doguran fiillerin sadece insan iradesiyle gerceklestirdigini ileri süren itikadi mezhep.
166-Kadil-Kudat:islam devletlerinde yargi sisteminin basinda bulunan görevliye verilen unvan.Sözlükte „Kadilar kadisi“ anlamina gelen bir terkiptir.;baskadi olarak gecer.(Islam Ansk.c:24,Sh.77 Diyanet )
167-Kadiefendi:18. yüzyilin baslarindan itibaren Osmanli padisah naimlerine verilen unvan.
168-Kadi Iyaz(ö.544/1149):Maliki kadisi, hadis, fikih ve dil alimi.
169-Kadi Sureyh(ö.80/699):Tabiin devrinin ileri gelen fakihlerinden Kufe kadisi.
170-Kadir Gecesi:Kur`an-i Kerim`in indirildigi gece.
171-Kadriyye:Abdulkadir-i Geylaniye(ö.561/1165-66) nisbet edilen Islam dünyasinin ilk ve en yaygin tarikati.
172-Kadiyanlik:Mirza Gulam Ahmet Kadiyani(ö.1908) tarafindan kurulan dini hareket.
173-Kafiye(el-Kafiye:Ibnü`l-hacib`in (ö.646/1249) Arap nahvine dair muhtasari.
174-Kafkasya:Karadeniz ile Hazar denizi arasindaki daglik bölge.
175-Kahin:izli ilimler; bildigini ve gaibten haber verdigini ileri süren kisi.
175-Kahire:Misir`in bassehri.
176-Kaime:Osmanli maliyesinde kagit para icin kullanilan tabir.
177-Kalem:Uluhiyyet aleminde bütün nesne ve olaylarin kaydedilmesinisaglayan arac.Kalem suresi, Kur`an-i Kerim`in 80.ci suresi.
167-Kameri aylar:Hicri senenin 12 ayi(arabi aylar) hicri takvim de kullanilan kameri aylarin adlari sirasiyla sunlardir:Muharrem,safer, rebiulevvel, rebiul ahir,cemaziyel evvel , cemaziyel ahir,recep, saban ,ramazan,sevval, zilkade, zilhicce.
168-Kameri yil:Ayin hareketlerine göre belirlenen takvim yili.
169-Kameriyye:Hz.Ali`yi tanrilastirarak ayda bulundugunu iddia eden Nusayri firkasi.
170-Kanaat:Elindekine razi olma, azla yetinme ahlak terimi.
172-Kandil:Müslümanlarca mübarek sayilip kutlanan özel geceler.
173-kandilli rasashanesi:Osmanli döneminde kurulup calismlarina halen Bogazici Üniversitesi bünyesinde devam eden rasathane.
174-Kanun-i Esasi:1876 yilinda kabul edilen Osmanli Devleti Anayasasi.
175-Kanun-i Fi`t-Tib:Ibn Sinan`in(ö.428/1037) ansiklopedik ve sistematik tibbi eseri.
176-Kapikulu:Osmanli devletinin merkez kuvvetlerini teskil eden maasli askerlerin genel adi.
177-Kapitülasyon:Bir müslüman devlette güven icinde faaliyetlerde bulunmak üzere hiristiyan devletlere verilen imtiyaz.
178-Karabag:Azerbaycan`da tarihi öneme sahip bir idari bölde.
179-Karaca Ahmet:Abdalan-i Rum zümresine mensup Türkmen dervisi ve halk hekimi.
180-Karacaoglan:Ünlü saz sairi.
181-Karahanlilar:Maveraünnehir ve Dogu Türkistan`da hüküm süren Türk_Islam hanedani(840-1212)
182-Karahitaylilar:Dogu ve Bati Türkistan`in büyük bir kisminda hüküm süren Mogal devleti(1130-1211)
183-Karakoyunlular:Dogu Anadolu, Azerbaycan, Iran ve Irak`ta hüküm süren Türkmen hanedani(1351)
184-KaramanliOsmanli Devletinin Trablusgarp eyaletini 1711-1815 yillari arasinda idarelri altinda bulunduran Türk asilli aile.
185-Karamanogullari:1256-1474 yillari arasinda Nigde, Karaman, Konya, Ic il, Tasili ve Alanya yöresinde hüküm süren hanedan ve beylik.
186-Karluklular:Orta Asya tarihinde önemli roller oynayan bir Türk boyu.
168-Karia Süresi:Tamamiyla kiyametin dehset ve ahvalini beyan eden bu sürede bundan önceki süreler gibi peygamberimizin faziletine isaret buyurdugu mufassal grubunu olusturdugu sürelerden bir tanesidir.
167-Karun: Zenginligiyle taninan, Hz.Musa ve Harun`un sahsinda Allah`in emirlerine karsi ciktigi icin cezalandirilan kisi.Musa(as) zamaninda yasamis olan azgin bir zengin.Allah`in kendisine vermis oldugu nimetlerin coklugundan sarhosluga kapilmis, magrur olmus, insanlari hor ve hakir görmüs, fakirlere tepeden bakmis ve bu yüzden de ilahi azaba ducar olmus bir zengin.Gururlandigi servetiyle birlikte helak olmustur.(Kur`an- Kerim, Kasas suresi:76-84)
169-Kasidiye Savasi:Müslümanlara Kuzey Irak ve Iran`in kapilarini acan meydan savasi(15/636)
170-Kasim:Hz.Peygamber Efendimizin oglu.
171-Kasim Hanligi:Altin Ordu Devletinin parcalanmasindan sonra Moskova yakinlarinda kurulan Türk hanliklarindan biri(1445/1681)
172-Kasidetü`l-Bürde:Ka`b b.Züheyr`in(ö.24/645):Hz.Peygamber`e sundugu ünlü kasidesi.
172-Kasidetü`lBürde:Busiri`nin(ö.695/1296):Hz.Peygamber icin yazdigi ünlü kasidesi.
168-Kasva:Hz.Peygamberin devesi.
168-Kasr-i Salat(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir.
169-Kasgarli Mahmud:11. yüuyilda yasamis, Türk dilinin ilk sözlügü Divanü Lugati`t-Türk`ün müellifi ve en eski Türk dili arastiricisi.
170-Kasrisirin Antlasmasi:Osmanlilarla safeviler arasinda 1639`da imzalanan ve bu günkü Türkiye-Iran dogu sinirini belirleyen antlasma.
169-Katan seferi:Hz.Peygamberin Esedogullarina karsi gönderdigi seriyye(3./625)
169-Katip Celebiö.1067/1657):17. yüzyil Türk ilim dünyasinin müsbet düsünceyi temsileden büyük simasi ve cestli konulara dair cok eserin müellifi.
169-Katolikler :Basindaki kisiye Papa denir.Dinsel merkezi Roma`dir.Inanc ve ahlak alaninda papanin otorite kabul edildigi, Hiristiyanligin en kalabalik cemaatini teskil eden hiristiyan kilisesi/merkezi.
170-Kavame:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
171-Kader:Cenab-i Hakk`in kainatta mevcut her seyin bütün özelliklerini ezelden bilip takdir etmesidir.
172-Kasva:Peygamberimizin devesi.
173-Kavim:Topluluk, halk ve irk.
173-Kavmiyet:ayni soy, dil, ülke, kültür ve tarihe mensup olmaktan, ayni ülküleri paylasmaktan dogan birlik ve dayanisma duygusu icin kullanilan terim.
173-Kaygusuz Abdal(ö.488/1444):Alevi-Bektasi edebiyatinin kurucusu olarak kabul edilen mutasavvuf sair.
174-Kaynuka(beni Kaynuka):Hz.Peygamberin Medine`den sürdügü yahudi kabilesi.
173-Kaza namazlari:Kaza namazlarinin belli vakitleri yoktur.3 kerahat vakti disinda istenilen her vakitte kaza namazi kilinabilir.
174-Kaza:Ilahi takdirin zamani gelince gerceklestirilmesi anlaminda bir terim.
175-Kazaklar:Orta Asya`da Hazar denizinden Cin sinirina kadar uzanan topraklarda yasayan bir Türk toplulugu.
176-Kazan Hanligi:1437-1556 yillari arasinda Karadeniz`in kuzeyinde Idil-Ural bölgesinde hükum suren bir Türk devleti.
177-Kazf:Iffetli bir kimseye zina iftirasinda bulunma anlaminda fikih terimi.
178-Kazim Karabekir(1882-1948):Istanbul`da dogdu.Asil adi Musa Kazim`dir.Babasi Mehmet Emin Pasa, annesi Havva hanimdir.Türk kumandani ve devlet adamidir.
178-Kelam ekolleri:Mu`tezile, Esaeiyye, Maturidiyye ve Sia.
179-Kepikec:El yazma kitaplari güveden korumak icin üzerlerine yazilan ve tilsimli olduguna inanilan kelime.
173-Kebire:Büyük günahlar.
174-Keffaret ve cesitleri: Dinin belirli yasaklarinin ihlali durumunda yapilmasi istenen mali veya bedeni ibadet.Keffaret cesitleri;Oruc,zihar,tiras olma,adam öldürme ve yemin keffareti.
175-Kefen:Cenazenin yikanip kurulandiktan sonra gömülmek üzere sarildigi bez.
176-Kelam:Allah`in isimleri, ahiret ahvali, kissalari; Kur`an `da bir tasnif yapilirsa kelam ilminin konusuna girer.Islam dininin ana ilkelerini konu edinen ilim.
175-Kelile ve Dimne:Ögüt vermek amacini tasiyan Hind kökenli masal kitabi.
176-Kelime-i tevhid:Iman esaslarinin özünü ifade eden cümle icin kullanilan bir tabir.
177-Kemal Reis(ö.916/1510):2.Beyazid döneminin Türk denizcisi.
176-Keramet:Velilerden zuhur eden olaganüstü hal.
177-Kerbela:Irak`in Bagdat sehrine 100 km. Mesafede bulunan Kerbela,Hz.Hüseyin`in türbesinin bulunmasindan dolayi Siilerce kutsal sayilan sehir.
178-Kerremallahu Vecheh:Hz.ali icin kullanilan“Allah yüzünü ak etsin“ anlaminda bir dua ve saygi sözü.
178-Kervan:Uzak yerler arasinda ticaret esyasi ve yolcuyolcu tasiyan yük hayvani katari.
179-Kervan saray.Kervanlarin güvenligi ve konaklamasi icin ana yol kenarinda tesis edilen vakif yapi.
180-Kessaf:el-Kessaf, Mutezile alimlerinde Zemahserinin (ö.538/1144) agirlikli olarak dirayet metoduyla yazdigi tefsiri.
181-Ketebe:Bir hattatin yazdigi yaziya koydugu imza.
182-Kible:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve davranislarda yönelinen taraf,Kabe.
182-Kiblenin degismesi:Hz.Peygamber,Hicri ikinci yilin ortalarina kadar namazlarda Kudüs cihetine yöneliyor, fakat hep Kabe`ye emrinin gelmesini beliyordu.Bir ikindi namazi sirsinda Allah Teala Kabe`ye dogru yünelmesini emretti.Kudüs`e dogru yönelerek baslanan bu namaz Kabe`ye yönelerek tamamlandi.Bu olayin gectigi yerde yapilan mescid, bu gün „Mescid-i Kibleteyn“ , yani iki kibleli mescid diye anilmaktadir.(Diyanet Meali, Sh.21)
183-Kilise:Hiristiyanlik inancini benimseyenlerin olusturdigi topluluk, mezhep:hiritiyanlik mabedi.
182-Kiramen Katibin:Insanlarin söz ve davranislarini kaydeden melekler.
183-Kirazlioglu, Ömer(19l6-1989):yüksek mimar-mühendis, sanat tarihi hocasi.
183-Kirve:Sünnet töreninin masraflarini karsilayan ve sünnetci önünde cocugu tutan kimse.
183-Kitab-i Mukaddes:Ahd-i Atik ile Ahd-i Cedid`den olusan hiristiyan kutsal kitabi.
184-Kitab-i Mukaddes:Ahd-i atik ile ahd-i cedid`den olusan hiristiyan kutsal kitabi.
185-Kitabü`l-harac:Ebu Yusuf`un(ö.182/798):Mali konular yaninda, muamelat, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamina giren cesitli meseleleri ele alan eseri.
186_Kitabü`lMegazi:vakidi`nin(ö.207/823):Hz.Peygamberin gazve ve seriyyelerine dair eseri.
187-Kitabü`t-Tevhid:Ebu Mansur el Maturidi`nin(ö.333/944) Kelama dair eseri-
182-Kilic Alayi:Osmanli padisahlarinin tahta cikmalarindan sonra kilic kusanmalri münasebetiyle yapilan tören.
183-Kiptilar:Misir`in yerli ve hiristiyan halki icin kullanilan isim.
184-Kirim:Karadenizin kuzeyinde tarihi bir yarimada ve Ukranya`ya bagli özerk cumhuriyet.
182-Kirk Cesme Sulari:Belgrad ormanlarindan toplanarak Istanbul`a su getiren tesislerin genel adi.1554-1563 baslanip bitirilir.
184-Kisas-i Enbiya:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan eselerin genel adi.
187-Kisakürek, Necip Fazil(1905_1983):Türk sairi, tiyatro yazari ve fikir adami.
185-Kiyam: Namazda ayakta durmaktir.
186-Kisra:Eski Iran hükümdarlarinin lakabi.Araplarin Sasani hükümdarlari icin kullandiklari unvan.
187-Kisas-i Enbiya:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan kitaplara verilen ad.
188-Kitmir:Ashab-i Kehf`in yanlarinda bulundurduklari köpegin adi.
189-Kizilay:Milli ve milletlerarasi yardim kurumu.
188-Kizil elma:Eski Türlerde varilmasi gereken yüce hedef.Bütün Türklerin bir araya toplanmasi ülkü.Eski caglardan beri Türk cihan hakimiyeti idealini sembolik olarak ifade eden bir kavram.
188-Kiyamet ne demektir:Sözlükte“Kalkmak, dirilmek“ anlamlarina gelir.Dini anlamai ise;
a-Evrenin düzeninin bozulmasi,
b-Her seyin alt üst edilerek yok olmasi,
c-Yok olan ve ölen seylerin yeniden yaaratilip diriltilerek ayaga kalkmasi,
d-Mahsere dogru yönelme.
189-Köy Enstitüleri:Türkiye`de köy okullarina ögretmen yetistirmek ve yörenin kalkinmasina öncülük etmek icin kurulan orta ögretim kurumu.1942 de acildi, 1954 de kapatildi.
189-Kocabasi:Osmanlilar`da gayri müslim cemaatlerin ileri gelenlerine verilen isim.
190-Koci bey:4.Murat ve Sultan Ibrahim`e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldigi risalelerle ün salmis osmanli müellif ve müteferriki.
191-Konfücyüscülük:Konfücyüs`e nisbet edilen dini, ahlaki, sosyal, politik, ekonomik konularla ilgili inanc ve uygulamalarin bütünü.
191-Konrapa, Mehmet zekai(1888-1969):Istanbul Yüksek Islam Enstitüsü ögretmenlerinden.
189-Kronoloji:Takvim bilimidir.Tarihi olaylarin olus sirasini verir.
189-Komsuluk hakki:Peygamberimiz(sas9:“Cebrail(as) durmadan bana komsuya iyilik etmeyi tavsiye ederdi.Bu siki tavsiyen komsuyu komsuya mirasci kilacagini zannettim.“ (Buhari, Edeb 28)
„Komsusu ac iken tok yatan kimse bizden degildir.“
(Müslim,Iman;74)
190-Konsil:Katolik hiristiyan litaratüründe dini meseleleri tartisip cözmek üzere bir araya gelen yüksek düzeydeki din adamlari kuruluna verilen ad.
191-Korutürk,Fahri Sabit(1903/1987):Türkiye Cumhuriyeti`nin 6.ci cumhurbaskani.
192-Kosava Savaslari:Türklerin Balkanlar`da hakimiyetini saglayan ilk 791(1389), digeri 852`de(1448) yapilan iki savas.
193-Kotku,Mehmet Zahit(1897-1980):Naksibendi-Halidi seyhi.
194-Köksal, Mustafa Asim(1013-1998): Siyer calismalriyla bilinen tarihci.
195-Köroglu:balkanlar`dan Dogu Türkistan`a, Güneybati Anadolu`dan Sibirya`ya kadar uzanan Türk dünyasinda hikayeleri anlatilan ve okunan tarihi sahsiyet.
195-Kösedag Savasi:Anadolu Selcuklular`inin Mogal karsisinda agir yenilgiye ugradiklari, kaderlerini belli eden savas.(641/1243)
196-Kösem Sultan(ö.1061/ 1651):4.Murat ve Sultan Ibrahim`in annesi, valide sultan.
197-Köy Enstitüleri:Türkiye`de köy okullarina ögretmen yetistirmek ve yörenin kalkinmasina öncülük etmek icin kurulan ortaögretim kurumu.
191-Külli irade:Kul da bi`l-kuvve mevcut olan iradegücüne „külli irade“ denir.Bu irade kullanilmaya hazir olan, ancak henüz kullanilmayan 2potansiyel irade“ demektir.
190-Küsuf namazi:Günes tutuldugunda iki rekat cemala kilinan, cemaat yoksa kendi basina kilinan namaza küsuf namazi denir.
191-Kütüb-ü Ehadis.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
192-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
193-Kütüb-ü sitte:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
194-Kuba Mescidi:Islam tarihindeki ilk mescid.Peygamberimiz hicret esnasinda konakladigi, Medine`ye alti mil uzakliktaki Kuba köyünde yapilmistir.
195-Kutbetü`s-Sahre:Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevi halifesi Abdulmelik b.Merva`nin yaptirdigi ortasi kubbeli sekizgen yapi.
196-Kuddise Sirruh:Vefat eden velilerin ismi anilirken kullanilan bit dua cümlesi.
196-Kudsi Hadis:Hz.Peygamberin Kur`an disinda Allah`a dayandirarak söyledigi hadisler.
197-Kufe:Güney Irak`ta Hz.Ömer emriyle Sa`d Ebu vakkas tarafindan kurulan sehir.Hz.Ali(ra) döneminin bassehri.
198-Kuleli Vak`asi:1859`da Sultan abdülmecid yönetimine karsi düzenlenen isyan ve bir suikast girisimi.
199-Kur`an :Islam dininin kutsal kitabi.
200-Kurayza(Beni Kureyza).Hz.Peygamber ile savasan Medineli yahudi kabilesi.
201-Kurban:Ibadet maksadiyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.Kurban kesmek:Ebu Hanife disindaki alimler;Safii, maliki, hanbeli ile Hanefilerden Imam Ebu Yusuf ve imam Muhammed`e göre kurban vacip degil, sünneti müekkededir.
194-Kurtubi:Ebu Abdullah Muhammed Ibn Ahmet Ibn Ebi bekr ibn Farh el- Kurtubi.Endülüsün yetistirdigi büyük alimlardendir.Kutrubi bir cok Endülüs alim gibi fikihta malikidir.(Samil Islam Ansk.)
197-Kureys(Beni Kureys):Hz.Peygamberin mensup oldugu Arap kabilesi.
199-Kurtuba:Endülüs Emevi devletinin bassehri.
200-Kurucu,Ali Ulvi(1922-2002):Sair ve yazar.
201-Kuseyri,Abdülkerim b.Hevazin(ö.465/1072):Mutasavvuf, kelam, tefsir ve hadisis alimi.
201-Kusluk namazi:Kusluk vaktinde kilinan nafile namaz.
291-Küttab:bazi Islam ülkelerinde dini okullara verilen ad.
201-Kutub Minar:Hindistan`n Delhi sehrinde bulunan kuvvetü`l-Islam camisinin ayni zamanda zafer abidesi olarak yapilan minaresi.
201-Kuzah:Müzdelife`de vakfe yapilmasi müstehap olan bir tepe.
202-Kücük Kaynarca Antlasmasi:Osmanli Devleti ile Rusya arasinda 26 Temmuz.1774 `de yapilan baris antlasmasi.
203-Küfür:din adina teblig ettigi konularda peygamberi tasdik etmemek , onaylamamak anlaminda bir terim.
204-Kürsü:Türk ve Islam mimarisinin ögelerinden biri.
195-Kutsal kitaplarin kronolojik siralanisi:Tevrat, zebur, incil, Kur`an.
195-Kutsal mescidler:Islam`da kutsal sayilan 3 mescid;Mescid-i Haram,Mescid-i Nebi,Mescid-i Aksa.
196-Kuvvetler ayriligi:devleti yönlendiren“yasama“,“yürütme“ ve „ yargi“ yetkisinin ayri ayri kisi veya kurumlara verilmesi.Daha cok demokrasilerde kullanilan, sistemin kendisini koruma amaci.
197-Lafzi Celal:Allah ismi icin kullanilan bir tabir.
197-Laiklik:Dinle devlet islerinin ayriligini esas alan siyasi-hukuki ilke.
197-Lahik:Namaza imam ile basladigi halde belirli mazeretler sebebiyle ara vermek zorunda kalarak namazin bir kismini imamla birlikte kilamayan kimse.
197-Lakap:bir kimseye asil adindan ayri olarak sonradan takilan ikinci ad; seref payesi,halife ve sultanlarin hakimiyet alameti.
198-Lakit:Fikihta”terkedilmis ya da kaybolmus olup baskasi tarafindan bulunan ve anne babasi da bilinmeyen cocuk demektir.Sahipsiz, buluntu cocuk anlaminda fikih terimi.
199-Lala.Osmanlilardasehzadelerin yetistirilmesinden sorumlu görevli.
200-Lale devri :Osmanli tarihinin 1718-1730 yillari arasina sonradan verilen ad.
199-LamartineAlphonse de (1790-1869):Fransiz sairi, yazar ve devlet adami.
200-Leyh süresi :Allah`in lütfettigi serveti yine Allah yolunda sarfa tesvik, cimrilikten de nehiy vardir.
201-Leyla ve Mecnun :D ogu Edebiyatlarinda cok islenmis bir ask hikayesinin kahramanlari ve bu hikayeyi konu alan eserlerin ortak adi.
200-Lian :Karsilikli lanetlesme demektir.Fikih terimi olarak lian, karisinin zina ettigine veya dogan/ dogacak cocugun zina ürünü oldugunu iddia eden kocasinin hakim huzurunda bunu yeminle teyid etmesi, kadininda kocasinin yalan söyledigine ve kendisinin masum olduguna ayni tarz da yemin etmesi.Bir kimseyi zina sucuyla itham eden kisi iddiasini 4 sahitle tesbit etmek mecburiyetindedir.Bunu yapmadigi takdirde zina iftirasi(Kazf) sucunu islemis olur.Kadinin kendisini zina itham eden kocasiyla yeminlesmesini ifade eden bir dihik terimi.
201-Lihye-i serif :Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
201-Livata:Erkekler arasinda escinsel iliski.
202-Loti,Pierre(1850-1923):Türk dostu olmasiyala ünlü Fransiz roman ve oyun yazari.
202-Livaü´l-Hamd:Peygamberimizin ahiretteki sancagi.
203-Logos:Hiristiyanlikta,Hz.Isa`nin Tanri`nin kendisine hulul etmis ezeli ve ebedi kelami oldugu
inancini ifade eden terim.
204-Lozan Antlasmasi:Türk kurtulus savasi sonunda 24 temmuz 1923`de imzalanan antlasma.
203-Lukata:Bir yerde bulunan ve sahibi bilimeyen yitik bir mala lukata denir.Buluntu esya
204-Lut(as):Ibrahim Aleyhisselamin yegeni, Harran oglu, Kur`an`da ismi gecen peygamberlerden biri.
204-Lut Gölü:Günümüzde
203-Muhammediye:Endonezya`da yenilikci bir dini teskilat.
203-Magfiret:Günahlarin Allah tarafindan bagislanmasi anlaminda bir terim.
204-Mahlas:Divan sairlerinin siirlerinde kullandiklari takma ad.
205-Mahmud-i Gaznevi:Gazneli hükümdari (998-1030)
204-Mahrem:Kisinin kendisiyle evlenmeleri dinen yasaklanmis bulunan belli derece hisimlarini ifade eden bir terimdir.Birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmis akraba anlamindaki fikhi terim.
206-Mahfil:islam mimarisinin dini yapilarinda özel kullanimlari olan mekan birimlerine verilen ad.
207-Mahtum Kulu(ö.1197/1783`ten sonra):Türmen sairi.
205-Mahya:Özellikle ramazan aylarinda birden fazla minareli camilerin iki minaresi arasina kurulan isikli yazi veya resim panosu.
206-Mahya:Hz.Peygambere salatü selam getirilen meclis;zikir meclisi.
205-Makamat-i Erbaa:Mescid-i Haram`da dört büyük sünni mezhebin mensuplarina ayri cemaatlar halinde namaz kildiran imamlara ait yerleri ifade eden tabirdir.
205-Makam-i Ibrahim:Kabe`de bulunan ve Hz.Ibrahim`in ayak izi oldugu söylenen tas.Ibrahim Aleyhisselamin Kabe`yi yaparken veya insanlari hacca cagirirken üzerine ciktigi tasin bulundugu yerdir.
206-Makale:Belli bir konuda incele, aciklama ve yorumlama niteligi tasiyan gazete ve dergi yazisi.
206-Makber:Abdulhak Hamid Tarhan`in (ö.1937) karisinin ölümü üzerine yazdigi manzum eser.
206-Makam-i Mahmud:Peygamberimizin cennetteki makami., sefaat makami
207-Makalat:Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin ilham kaynagi olan Sems-i Tebrizi`nin(ö.645/1247) konusmalarindan derlenen tasavvufi bir eser.
208-Makam-i Mahmud:Hz.Peygamberin kiyamet gününde sahip olacagi manevi konumu ifade eden bir terim.
209-Makber:Abdulhak Hamid Tarhan`in(ö.1937): karisinin ölümü üzerine yazdigi manzum eser.Hanimi Fatma Hanim.
207-Malazgirt Muharebesi:1071`de Bizansla yapilan ve Türkler`e Anadolu`nun kapilarini acan meydan savasi.
207-Malcom X(1925-1965):Amerikali zenci müslüman lider.
208-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.
207-Malkocogullari:Osmanli devletinde özellikleri 15 ve 16. yüzyillarda faaliyet gösteren bir akinci ailesi.
208-Maksud:El-Maksid, Osmanli medreselerinde okutulan arapca sarf kitabi.
208-Manas destani:Kirgiz`larin milli destani.
209-Manastir:Hiristiyanlikta yaygin olarak bulunan rahip ve rahibelerin dünyadan el etek cekerek yasayip dini egitimlerini yaptiklari yer.
209-Mangir:Osmanlilarda bakir para.
210-Maniheizm:3.yüzyilda Mani tarafindan eski Iran`da kurulan ve günümüzde müntesibi bulunmayan gnostik bir din.
211-Mantik:Düsünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan dogru düsünmesin ölcülerini ve yöntemlerini gösteren ilim yahut sanat.
212-Masonluk: Dünyanin en yaygin ve kismn gizli loca örgütlenmesi, hür ve kabul edilmis masomlar Toplulugu`nun ögreti ve uygulamalari.Masonlar, insanlari aldatip cemiyetlerine baglayabilmek icin;hürriyet, adalet, terakki, medeniyet, kardeslik ve müsavat gibi sureta parlak kelamlarla ilericilik iddia ederler.Ic faaliyetleri ve hususu toplantilari daima gizlidir. Masomluk cereyani mensuplari, masonlugu tarif ederken:”Din ve irk farki gözetmeden insanlar arasinda sevgiyi gelistirmek gayesini güden.” seklinde ifade ederler.Hakikatte dine ve Kur`an` aykiridir.
211-Marco Polo(ö.1324):Bati dünyasina Asya ve Uzakdogu`yu tanitan Venedikli seyyah.
213-Ma`rifet-i Nefs:Kisinin kendini bilmesi anlaminda bir tasavvuf, ahlak ve felsefe terimi.
214-Marifetnama:Ibrahim Hakki Erzurumi`nin(ö.1194/1780) basta ahlak ve tasavvuf konularina yer veren cok yönlü eseri.
215-Mariye(ö.16/637):Peygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
211-Materyalizm:Maddi alemin ötesinde herhangi bir varlik alani tanimayan dünya görüsü.
212-Maturidi(ö.333/1058):Siyaset ve ahlak nazariyeleriyle taninan safii fakihi.
211-Mazmaza:Fikihta mazmaza, abdest ve gusülde agiza su alip calkalamayi ifade eder.
213-Mecelle-i Ahkam-i Adliyye:Osmanli devletinde 1868-1876 yillari arasinda hazirlanan ve daha cok borclar, esya ve yargilama hukuku esaslarini iceren kanun.
212-Mecelle:Islam hukukunun muamelet kisminin tedvininden meydana gelen kanun kitabi.Tanzimat döneminde hazirlanan medeni kanunun adi.
213-Mecidiye:Osmanlilarda bir tür altin ve gümüs para.
213-Mecusilik:Atese tapanlara verilen ad.Islami kayanaklarda zerdüstlige verilen ad.Zerdüstiligin eski Iran inanc ve gelenekleriyle karismasindan olusan din.
214-Mehrican:Iran`in sonbahar ekinoksu günlerinde kutlanan büyük bayrami.
214-Mes`ar-i-Haram:Müzdelide de simdi üzerinde mescid bulunan yer.
215-Mezahib-i Erbaa(Dört mezhep):Hanefi, safii, maliki, hanbeli.
216-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, Islam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Rasidin döneminin bassehri.Eski adi Yesrib .
217-Medrese:Islam tarihinde egitim ve ögretim kurumlarinin genel adi.
217-Medyen:Hz.Suayb(as) Peygamberin yasayip halkini tevhid inancina davet ettigi sehrin adi.Inanmayanlar korkunc bir sesle birlikte gelen zelzele ile evleri yurtlari yerle bir oldu.
217- Mehmet Nuri Efendi(1859-1927):Osmanli devletinin son Seyhülislami.
218-Mehmet Vehbi Efendi(1862-1949):Hulasatü`l-Beyan adli tefsiriyle taninan son devir din alimi ve siyaset adami.
219-Mehmet Zihni Efendi(1846-1913):Son devir Osmanli alimi, müderris.
218-Mehir: Nikah akdinin sonucu olarak kocanin karisina ödemek zorunlu oldugu para veya mal.Islam hukukuna göre evlenme sirasinda erkek tarafindan kadina duyulan sayginin ifadesi olarak verilen bir hediyedir.Islam alimlerine göre mehir vaciptir.Imami azama göre mehrin en az miktari 10 dirhem gümüs veya bunun karsiligi olan miktardir.Alimler 10 dirhem gümüsün yaklasik bir dinar altin paraya , bunundaPeygamberimiz devrinde yaklasik iki kurbanlik koyuna karsilik geldigini bildirmislerdir.
218-Mekke:Kabe`nin bulundugu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal sehir.
219-Mektep:Islam ülkelerinde ve özellikle Osmanlilar`da cocuklra temel egitimin verildigi yer.
220-Mektubat:Imam-i Rabbani`nin(ö.1034/1624) mektuplarindan derlenen eser.
221-Melek:Allah`in emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varliklara verilen ad.Allah`in nurdan y arattigi nurani varliklardir.
219-Meliksah:Büyük Selcuklu hükümdari(1072-1092)
219-Memlükler:Misir, suriye ve hicaz`da hüküm süren müslüman Türk devleti(1250-1517)
220-Me`mun:Abbasi halifesi.813-833.(ö.218/833)
221-Men ve Selva:Israilogullarina cölde mucizevi bir sekilde verilen iki temel yiyecegin adi.
221-Menakibname:Velilerin daha cok kerametlerinin anlatildigi eserlerin genel adi.
222-Menasik:Hac ve umre sirasinda yerine getirilen belirli davranislar anlaminda fikih terimi.
223-Menat:Islam öncesi Arap toplumundaki putlardan biri.
224-Menderes,Adnan(1899-1961):Türk siyaset ve devlet adami.
225-Menhuan:Cin`de tarikatlar icin kullanilan ortak ad.
226-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
227-Mercidabik Muharebesi:Osmanlilar ile Memlükler arasinda 922(1516) yilinda yapilan savas.
228-Merhaba:Bolluk, rahatlik, huzur ve afiyet temennisi iceren bir selamlasma sözü.
229-Meric, Cemil(1916-1987):Fikir adamive edebiyatci.
230-Merkez Efendi(ö.959/1552:Halveti –SünbüliSeyhi, alim.
219-Meryem:Büyük peygamberlerden Hz.Isa`nin annesi.Davud(as) peygamberin soyundan gelen Imran`in kizidir.Islamiyet onu, Hz.Asiye, Hz.Hatice ve Hz.fatma ile birlikte 4 büyük kadindan biri olarak tanir.
220-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
221-Mesacid-i Seb`a:Medine`nin kuzeyindeki 7 mescide verilen isim.
222-Mescid-i Aksa:Müslümanlarin ilk kiblesi, en kutsak sayilan üc mescid`den biri.
223-Mescid-i Cin:Cinlerin Hz.Peygamber`den Kur`an dinledikleri yere 18.ci yüzyilin baslarinda yapilan cami.

31

Mart
2012

DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ-4

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  477 Kez Okundu

224-Mescid-i Haram:Kabe`yi kusatan mescid.
224-Mescid-i Hayf:Mina`da Hz.Peygamberin Veda haccinda cadir kurdugu ve cemaatle namaz kildigi yere yapilan mescid.
225-Mescid-i Ibrahim:Filistin`in Halil sehrinde bulunan icinde Hz.Ibrahim ve Ishak ile hanimlarinin kabirlerinin yer aldigi magara etrafinda zamanla sekillenen ziyaret ve ibadet yeri.
226-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.
227-Meshet Türkleri:Kafkaslar`da yasayan bir Türk Toplulugu.
228-Mes`ar-i Haram:Hac menasikinin ifa edildigi yerlerden biri.
229-Mesrutiyet:Osmanlilarda anayasal saltanat dönemi.(1876-1922)
230-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
221- Mesih:Ibranice bir kelime olup asli Mesih`tir(s).Hz.Isa`nin bir lakabadir ve “mübarek” anlamina gelir.
223-Minare:Ezan okunan yere minare denir.
222-Müezzin:Ezan okuyan kimseye müezzin denir.
221-MESLEKI SINAVA HAZIRLIK(Imam- Hatip)
-Emr-i bi`l –ma`ruf, Nehy-i ani`l-müker:Iyiligi emretmek, kötülükten alikoymaktir.
-Teblig:Peygamberlein , Allah`tan aldigi vahyi insanlara ulastirmaktir.
-Irsad:Akli ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi dogru yola iletmektir.
-Sosyal hizmet:bireylerin ve toplumun ihtiyaci olan ve yararli olacak bir isin yapilmasina sosyal hizmet denir.
-Yardim:Bir kimsenin ihtiyac duydugu bir hususu, herhangi bir maddi karsilik beklemeden yapmaktir.
-Kur`an-i Kerim`de, teblig(dinin diger insanlara ulastirilmasi),inanan bütün insanlara dini bir sorumluluk olarak yüklemistir.
-Askeri konusmalar dini hitabet türü degildir.
-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
-Islamiyet`in ilk yillarda Araplarin özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanati ve üslubu dogmustur.Bu kültürel gelismeyi saglayan baslica etken, fethedilen ülkelerin kültürleri.
-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
-Islam`in en önemli savaslarindan biri olan Uhud savasinin tam olarak kazanilmamasinin sebebi;Hz.Peygamber Efendimiz(sas) `in emrinin ihlali.
-Ridde hareketleri Hz.Ebubekir`in halife oldugu dönemde meydana geldi.
-Seriyye:Peygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
-Sev Magarasi:Peygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
-Fitir Sadakasi verebilmenin sartlari:Müslüman olmak, nisap miktarina ulasmak, vakit.
-Niyet, tavafin sahih olmasinin sartlarindandir.
-Adak orucu, vacip oruclardandir.
-Cuma namazinin farz olmasinin sartlari:Erkek olmak, hür olmak, mukim olmak, saglikli olmak, kör olmamak, ayaklari saglam olmak.
-Muktedi:Namazda imama uyan kimseye muktedi denir.
-Istiva vakti:Günesin tam tepe noktasinda oldugu va namaz kilmanin mekruh oldugu vakte istiva vakti denir.
-Imamda Aranan Sartlar:Müslüman olmak, erginlik cagina girmis olmak,akilli olmak, erkek olmak, Namaz sahih olacak kadar Kur`an ezberlemis olmak, kendisinde bir özür olmamak,namazin sartlarindan birinin ortadan kalkmamasi.
-Namazda esnemek, gerinmek; namazin mekruhlarindan biridir.
-Allah`in zati sifatlari;Vücud, kidem,beka ,vahdaniyet, muhalefetü`n li`l-havadis,kiyam binefsihi.
-Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartildigi ilahi adalet ölcüsüne Mizan denir.
-Yüce Allah`in insanlari hesaba cekmek üzere tekrar dirilisten sonra bir araya toplamasina Hasir denir.
-Keramet:Peygamberine gönülden bagli olan ve ona titizlikle uyan veli kullarin gösterdikleri olaganüstü olaylara keramet denir.
-Istidrac:Kafir ve günahkar kisilerin arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
-Peygamberlerin sifatlari;Sidk , emanet ,fetanet, ismet , teblig.
-Suhuf verilen peygamberler;Hz.Adem(10 suhuf),Hz.Ibrahim(10 suhuf),Hz.Idris(30 suhuf) ve Hz.Sit(50 suhuf`)`e verilmistir.
-Vahdaniyyet:Allah Teala`nin zatinda, siftlarinda ve fiillerinde bir ve tek olmasi, esi, benzeri ve ortaginin bulunmamasidir.
-Kidem:Allah Teala`nin ezeli oldugu, baslangicinin olmadigi anlamina gelmektedir.
-Savas ganimetleri anlamina gelen sur; Enfal suresidir.
-En son nazil olan sure ;Nasr suresidir.
-Sirk :Tövbe etmelmedikce Allah`in asla bagislamayacagini bildirdigi günahtir.
-Orucun farz oldugunu beyan eden Bakara suresi , 183. ayeti.
-Kur`an-i Kerim`in noktalanmasini,Nasr b. Asim ve Yahya b. Yamer icra etmistir.
-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
-Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Tenasüb denir.
-Kur`an`in Isimleri;el-Kitab,el-Furkan, ez-Zikr……
223-Mevdudi(1913-1979):Pakistanli alim ve düsünür.Cemaat-i islami teskilatinin lideri.
224-Mevlana Celaleddin-i Rumi(ö.672/1273):Mevleviyye teskilatini kurucusu, mutasavvuf, alim ve sair.
225-Mevlid:Süleyman Celebi`nin(ö.825/1422):Asil adi “Vesiletü`n- necat” olan meshur eseri.
221-Meymune(r.a) (ö.51/671):Hz.Peygamberin son olarak evlendigi hanimi.Hz.Meymune, Hz.Abbas`in esi Ümmü`l Fadl`in kiz kardesidir.Peygamberimizle evlendiginde 26 yasinda idi.Kabri, Hudeybiye`de.Mekke`den Medine`ye dönerken Hudeybiye(Mekke`ye 16 km. mesafede de) nikahlari kiyildi. Resulullah vefat edince Meymune vasiyet etti.Ölürsem nikahiminin bulundugu Hudeybiye`ye beni defnedin. Vasiyeti yerine getirildi.(Kabe-i Muazzama,Gaffar Tetik, Sh.130)
223-Meyyit:Ölü demektir.Gasl-i meyyit; ölüyü yikamak.
223-Meysir:Cahiliye araplari arasinda yaygin olan bir kumar cesidi.
223-Meyte(Ölü hayvan):K.Kerim`de meyte haram kilinmistir.Dini usullere göre bogazlanmis ölü(murdar) gerek kendiliginden ölenler,bogulmus, bir yerine vurulup sürülüp ölmüs, yirtici hayvan artigi.
222-Mezhep:Mezhep; Gidilecek yol demektir.Terim olarak ; bir dinin, bilginleri arasindaki yorum farklarindan meydana gelen görüsleri demektir.Dinin inanc veya ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklasimlara sahip düsünce sistemi, bu yaklasimlar etrafinda meydana gelen ekollesmenin ürünü olan ilmi ve fikri birikim.Iki kisimda incelenir:
a-Itikadi mezhepler:Dini inanisla ilgili farkli yorumlar,
b-Ameli mezhepler:Dini uygulam ve davranislrla ilgili farkli yorumlar.Ameli mezhepler; Hanefi mezhebi,maliki mezhebi,safii mezhebi, hanbeli mezhebi.
Mezhepler arasinda farkliligin amaci;hz.Peygamberin sünnetinin farkli sekillerde uygulanmasidir.Uygulamalar arasinda farklilik durumlarinda, bazi Müslümnlarin Peygamberimizin bir sünnetini diger bazilarinin ise bask bir sünneti devam ettirme ihtiyacindan baska bir sey degildir.O halde mezhepler arasinda karsilikli saygi ve hosgörü sahibi olmak gerekir.Amac,Islam`da ayrilik degil zenginlik ve kolayligin olamasidir.
223-Mezalim:Islam devletlerinde en yüksek idri-adli yargi ve denetleme kurulu.
222-Misra:Arap, fars ve Türk edebiyatlarinda beyti olusturan bir satirlik nazim parcasi.
223-Mizrakli Ilmihal:Osmanli ilmihal geleneginin ilk örnekleri arasinda yer alan anomin eser.
224-Midhat Pasa(1822-1884):Osmanli sadrazami.
225-Mihal Ogullari:Osmanli devletinin kurulus devrinde ve Rumelinin fethinde yararlilik gösteren akinci ailesi.
226-Mihrab:Islam sanatinda cami, mescid ve namazgahlarda kibleyi ve imamin namaz kildirirken duracagi yeri gösteren mimari eleman.
223-Mihriman Sultan(ö.985/1578):Kanuni Sultan Süleyman`in kizi.
224-Mikail:Kur`an`da adi gecen 4 büyük melekten biri.
225-Milat:Hz.Isa´nin dogum tarihini ve bu tarihi esas alan takvimin baslangicini belirten terim.
226-Milel ve Nihal:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
227-Milli Edebiyat Akimi: 2.Mesrutiyet ile Cumhuriyetin ilk yillari arasinda faaliyet gösteren edebiyat akimi.
228-Milli Kütüphane:Ankara`da 1948 yilinda acilan devlet kütüphanesi.
229-Milli Mücadele:Mondros Mütarekesinden sonra isgal devletlerine karsi yapilan savaslarin genel adi(1918-1923)
230-Mina:Mekke yakininda bazi hac menasikinin icra edildigi yer.
231-Minber:Camilerde Cuma ve bayram namazlarinda hatibin üzerine cikarak hutbe okudugu basamakli mimari unsur.
232-Minyatür:genellikle el yazmasi kitaplarda yer alan kücük boyutlu renkli resim.
222-Minare:Ilk defa Emeviler zamaninda yapilan minare, ilk defa bir sahabe olan Surahbil b.Amr ezan okumustur.
223-Minber:Camilerde hatiplerin Cuma ve bayram hutbesi okuduklari yüksekce merdiven kürsü.
224-Mi`rac:Hz.Peygamberin mescid-i haram`dan Mesci-i Aksa`ya , oradan da göge yaptigi yolculugu ifade eden terim. Mirac hediyeleri: Bes vakit namaz,Bakara suresinin son ayetleri(Amenerresulü).Allah`a sirk kosmayanlarin cennete girecegi vaadi.
225-Miraciyye.Islam edebiyat ve sanatlarinda Hz.peygamberin mir`acini konu alan eselerin genel adi.
226-Miras, Kamil(1875-1997):Tecrid-i Sarih Tercemesi ile taninan son dönem Türk alimi ve siyaset alimi.
227-Miri Arazi:Osmanli devletinde mülkiyeti devlete ait olup tasarruf hakki kullananlara devredilmis arazi.
228-Miryokefalon Savasi:Anadolu Selcuklu Sultani2. Kilicarslan ile Bizans imparatoru 1.Manuel Kommenos arasinda 1176 `da meydana gelen ve Bizans`in Anadolu`yu Türklerden geri alma ümidini tamamen yok eden savas.
229-Misak-i Mili:Osmanli Mebusan meclisi tarafindan ilan edilen ve baris sartlarini aciklayan bildiri.
230-Misk:Misk geyiginden elde edilen güzel kokulu madde.
231-Misyonerlik:Evrensel dinler ve özellikle Hiristiyanlik baglaminda dinin yayilmasi amaciyla yapilan sistematik faaliyetler.
232-Mi`yarü`l-Ilm:gazali`nin(ö.505/1111):Mantiga dair eseri.
233-Mizanü`l- Hak:Katip Celebi`nin(ö.1067/1657);döneminde fikri ve dini tartismalrina dair Türkce eseri.
233-Mizah:Edebiyatta düsünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazi cesidi.
225-Misna:Tevrat`in dini ve ahlaki kurallarinin aciklanmasindan ibarettir.
226-Mohac Muharebesi:Osmanlilarla Macarlar arasinda 932(1526) yilinda yapilan meydan savasi.
225-Molla Fenari(ö.834/1431):Osmanli alimi.Osmanli Yildirim Beyazit dönemi seyhül islamlarindandir.Yildirim Beyazit`in sahit olarak geldigi bir mahkeme de onun sahitligini” siz namazlarinizi cemaatla kilmiyorsunuz” diyerek kabul etmemistir.1430 yilinda vefat etti.
226-Molla Gürani(ö.893/1488):Osmanli alimi ve müftüsü. Misir`da ilmini kesfeden Molla yegan tarafindan getirilip padisahla tanistirilmis, padisah 2.murat ise oglu Fatih`in yetistirilmesi icin ona hoca olarak tayi etmis ve bu sayede Istanbul`u fetheden komutan yetistirmistir.Icazetini büyük hadis alimi Ibn-i Hacer-il Askalani` den almis sonunda Osmanlinin kadilik ve seyhülislamligini yapmis bu alim.
227-Molla Hüsrev(ö.885/1480):Osmalnli alimi ve müftüsü.Fatih Mehmet`in zamaninda”ebu Hanife “ diye tarif ettigi, Osmanli medreselerinin müderrisi ve ömrünün sonuna kadar Seyhüloslamlik gibi ulvi görevi yürütmüsm olan , büyük fikih kitaplarindan”Gürer ve Dürer” isimli kitaplarin sahibi ve alimi.
228-Mondros Mütarekesi:Birinci dünya savasi sonunda Osmanli Devleti ile itilaf devletleri arasinda 30 Ekim 1918`de yapilan ateskes antlasmasi.
229-Montrö Bogazlar Sözlesmesi:Bogazlarin statüsünü düzenleyen ve Türkiyenin egemenlik haklarini yeniden taniyan 20 Temmuz 1936 tarihli antlasma.
230-Moonculuk:Dpgu din ve felsefelerine uyarlamasi sonucunda ortaya cikan mesihi din akimi.
228-Müslümanlarin Mezheplere göre dagilimi:Dünyadaki müslümanlarin %53`i hanefi mezhebi,%33`i safi mezhebi,% 13 `i maliki,% 1`i hanbeli mezhebi.Türkiye de % 90`ni hanefi mezhebi,% 10`nu safi mezhebine mensuptur.(Genclik ve Namaz, Yusuf Özcan ,Sh.96,Türdav yayinlari)
229-Müsned:Hadislerin onlari rivayet eden sahabe adlari altinda gruplandigi kitaplar.
230-Mütesabih:Kur`an-i Kerim de mana ve lafiz bakimindan tevile elvirisli olan ayetler.Birbirine benzeyen cesitli manalara alinabileck, yoruma acik benzesik ayetlerdir.
231-Müzdelife:Arafat ile Mina arasinda bulunan yer.
232-Muallakat-i Seb`a: 7 aski..Islam`dan önce Kabe duvarina asilmis olan yedi kaside.Cahiliye döneminde yedi ( veya on) saire ait seckin kaside kolleksiyonuna verilen ad.
233-Mu`cemler:Aler-Rical üzerine tasnif edilen kitaplardir.Ravilerin adlarina göre alfebetik olarak düzenlenen eserlerin genel adi.
233-Mucize:Allah`in izniyle peygamberler tarafindan gösterilen olaganüstü sey.
234-Mudanya Mütarekesi:Istiklal Harbi`ni sona erdiren ateskes antlasmasi(11Ekim 1922)
235-Mudara:Kar paylasimi esasina dayanan emek-sermaye ortakligi anlaminda Islam hukuku terimi.
234-Muhaddis:Hadis alimi, hadis nakil ve rivayet eden.Hadisleri ögrenip rivayet etmekle mesgul olan kimse.
235-Muhadramun:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.Cahiliye döneminde ve Islam döneminde yasadigi halde Hz.Peygamberi müslüman olarak göremeyen kimselere verilen ad.
236-Muhammed Abduh(1849-1905):Misirli Islam düsünürü, yenilik hareketinin öncülerinde.
237-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
238-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
239-Muhammed hamidullah(1908-2002):20.Yüzyilin önde gelen Islam alimlerinden.Hindistan`da dünyaya geldi.
236-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan ayetler.
237-Muhammed Ikbal(1873-1938):Pakistan`in sair ve mütefekkir, siyaset, iman ,mücadele adami.Pencap eyaletinin Siyalküt sehrinde dogdu.Dindar bir aileye mensuptur.Lahor`da Ingiliz edebiyazi ve felsefe profesörlügü görevinde bulunmustur.Ikbal`a göre kurtulus, garbin akli ve verimliligi ile sarkin ruhi verimliligini sentez yapmakla mümkün olabilecektir.
237-Muhazati Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinannamazda ekegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
238-Muhammediye:Yazicioglu Mehmed`in(ö.855/1451) Osmanli tasavvufu kültürünün olusumuna katkida bulunan manzum eseri.
238-Muharremat:evlenmesi haram olan kadinlar anlaminda fikih terimi.
239-Müktedi: 3 cesittir,Müdrik, lahik, mesbuk.
240-Muhtasar:Bir eserin özet halinde kaleme alinmasindan meydana gelen telif türü.
241-Musa:Israilogullarina gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen Peygamber.Hz.Musa`ya verilen dokuz mucize;yilana dönüsen asa, elinin bembeyaz kesilmesi, cekirge, ekin biti, kurbaga, kann, tastan su giskirmasi, denizin yarilmasi ve Tur daginin israilogullarini korkutmasi oldugu rivayet edilmistir.
242-Musa Carullah(1875-19499): Tatar alimi ve düsünürü.
243-Mus`ab b.Umeyr(ö.3/625):Peygamberimiz tarafindan Birinci Akabe biatindan sonra Islam`i teblig etmek icin Medine`ye gönderilen sahabi.
244-Musevilik:Allahu teala`nin MusaAleyhisselam vasitasiyla Israilogullarina gönderildigi din.Mukaddes kizabi Tevrat`tir.Isa Aleyhisselamin gelmesiyle Musevilik dininin hükmü devam etti.Davud Aleyhisselama gönderilen Zebur kitabi Musevilik dininin hükmünü kaldirmadi, onu kuvvetlendirdi.Isa Aleyhisselamin dini, Museviligi neshetti yani hükmünü kaldirdi.Musa ve Harun Aleyhisselamdan sonra gelen Davud, Süleyman, zekeriya ve yahya Aleyhisselamda Israilogullarina peygamber gönderildiler.
245-Musevi:Musa Aleyhisselamin bildirdigi hak dine inanan ve bu dine tabi olan kimse.Musevilik dini, israilogullarina ve Misir`in yerli halki olan kiptilara gönderildi.Kiptilar, Musevilik dinini kabul etmediler.
244-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
245-Mustafa Celebi(ö.960/1553):Kanuni Sultan Süleyman´in oglu.
246-Mustafa Kemal Atatürk81881-1938):Türk kurtulus savasi`nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu, ve ilk Cumhurbaskani.
247-Mut`a Nikahi:Bir kadin ile belirli sure icerinde , bu kadina muayyen bir ücret vermek suretiyle kari koca hayati yasamak icin akdedilen muvakkat nikah.Hayber savasina kadar mubah olan muvakkat nikah, Resulullah`in sünnetiyle yasaklanip haram kilinmistir.
248-Mutasavvuf:Tasavvuf bilgisine , ilmine sahip olan, vakif bulunan kimse;tasavvuf görüsünü, yolunu benimseyen kimse,ve yolla Hakk`in yakinligini kazanmaya calisan kisi.
249-Mut`e Savasi: Müslümanlarin Suriyeli hiristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptigi ilk savas(8/629)Peygamberin sagiliginda, Islam elcilerinin dokunulmazligi oldugu halde öldüren ve Medine`ye saldirmayi tasarlayan hiristiyanlara karsi da Mute ve tebük (630) seferleri düzenlendi.
250-Mu`tezile:Akli ön plana alan ve “kul kendi fiilerinin yaraticisidir diyerek, ehl-i sünnetten ayrilan firka.Bunlara Kaderiyeciler de denir.Önderleri Vasil b. Ata`dir.
251-Musevi:hz.Musa`nin mensub olan , Yahudi.
252-Muvatta:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseri.
253-Müderris:Medrese de ders veren yüksek rütbeli hoca.
254-Müezzin:Ezen okuyan, kamet getiren kimseye müezzin denir.
255-Mühr-i Süleyman:Hz.Süleyman`a isnad edilen mucizevi yüzük, bu yüzügün üzerine hakkedilmis 6 köseli yildiz.Yahudi ve Hiristiyanlarca“davud Yildizi“ diye anilir.Müslümanklar arasinda ise“hatem-i süleyman“ diye anilir.#
256-Mülukü`t-Tavaif: Endülüs`te 1031-1090 yillari arasinda hüküm süren emirlikler.
258-Nahr:Bogazlama, kesme , keserek öldürme, Allah adiyla kurban kesme.
259-Narh:Her türlü esya ve hizmette fiyatlarin basibos yükselmesini önlemek icin yetkililer tarafindan konulan sinirlama.
257-Namahrem:Aralarinda evlenme yasagi bulunmayan kisiler icin ise farsca bir terkip olan namahrem terimi kullanilir.
258-Namazi Bina Etmek:Namazi kendi istegi olmayarak abdesti bozulan kimse , hic konusmadan hemen en yakin bit yerde abdest alir ve biraktigi yerden namazini istedigi yerde tamamlar. Buna namazi bina etmek denir.
259-Na`t:Hz.Peygamberin sefaatina kavusmayi ümit ederek O`nu övmek , yüce özelliklerini anlamak amaciyla yazilan siirlere na`t denir.
260-Nakibül-Esraf:Osmanlida Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayitlarini tutan kisilere“Nakibül-Esraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Esraflik deniliyordu.Bu amacla osmanli devletinde ilk tayin edilen Emir Buharinin talabelerinden olan Seyyid Ali bin Muhammed`dir.Yildirim Beyazit zamaninda tayin edilmistir.(Islami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
261-Nass:Dini bir terim olarak – genis anlamiyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
263-Naziat Süresi:Kiyamet gününü , ahiret alemini, öldükten sonra tekrar dirilmeyi, inkar edenlerin akibetini;Hz:Musa(as)`yi yalanlayan Firavunun acikli akibeti ile ahirette ugrayacagi mücazati haber verilmektedir.
262-Nebe süresi:Insanlari ahiret ahvalini düsünmeye tesvik eder.
262-Nebi:Kendine kitap indirilmeyen ve kendilerinden önce gönderilen peygamberlerin yolundan giden peygamberlere nebi denir.
262-Nene Hatun:Erzurum `un Pasinler ilcesine bagli Ceperli köyünde (1853-1854) dünyaya gelen Nene hatun`un asil ismi Nene Kirgöz`dür.22 Mayis 1953 `de 100 yasinda iken vefat etmistir.Cenazesi aziziye tabyasindaki sehitlige defnedilmistir. 8/9 Kasim 1877`de Türk Rus harbi sirasinda Aziziye tabyasinin geri alinmasi icin verilen mücadele de büyük yararliklar göstermistir.
262-Nesih:Dini bir hükmün , daha sonra gelen dini bir hükümle kaldirilmasi.
263-Nevruz:Iski Iaran kültüründe baharin gelisini kutlamak üzere yapilan tabiat bayrami.
264-Nesturilik:Hz.Isa`nin insan ve ilah olarak iki ayri unsurdan meydana geldigini iddia eden bir Hiristiyan mezhebi.
265-Nihal:Islami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler icin genel olarak Nihal terimi kullalir.
265-Nikahin rüknu:Nikahin rüknu icab ve kabuldur.
265-Nümizmatik:Eski paralari inceleyerek, toplumlarin ekonomik yapisi hakkinda bilgi verir.
266-Nüzul-i Kur`an:Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
267-Nuh`un ogullari:Hz.Nuh`un oglu babasina iman etmemisti.Nitekim babasi insanlari gemiye bindirirken o ayrilarak bir kenara cekilmisti.Diger ogullari Ham, Sam ve Yafes babalarina inanmis ve onunla beraber gemiye binmislerdi.Nuh Aleyhisselamin kavminin taptigi putlar;Vedd, süva, yegus, ye`ük, nesr.
265-Nusayrilik:Hz.Ali`nin ilah oldugunu ileri süren asiri Sii bir mezhep.
266-Ortodokslar :Basindaki kisiye Patrik enir.Merkezi Istanbul`dur.
267-Paganizm:Cok tanricilik, putperestlik.
268-Panel:Hitabet türlerinden panelde en az 4 konusmaci bulunur.
268-Panislamizm:Bütün müslümanlari tek bir siyasi teskilat ,tek bir devlet haline getirmek ülküsü, Islam birligi.
269-Panslavizm(Slavcilik):Ruslarin Balkanlardaki slavlari bir bayrak altinda toplama cabasi.
270-Paskalya:Hiristiyanlarin, Hz.Isa`nin dirileceklerine inandiklari gün yaptiklari bayram.
271-Patrik:Ortadokslarin ruhani lideri.
272-Peygamberimiz(sas):Peygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice ile evlendi.Nihak akdi Hz.Hatice`nin evide kiyildi.Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd bin Harise.
272-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
273-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
274-Peygamberlerin sifatlari:Sidk, emanet, fetanet, ismet, teblig.
275-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
275-Peygamberlerin teblig ettigi dinlerin ruhu:Dini,nefsi,akli, nesli ve mali korumaktir.
276-Prens Bismark(1815-1898):Meshur alman siyasilerinden ve anlam birligi icin calisanlardan birisidir. Islamiyeti ve Hz.Peygamber(sas) medhü sena ederek haranligini bildiren bir bir müttefiktir.
276-Pozitivizm:Hakikatin deneme ve gözlemle elde edilebilecegi görüsünde olan felsefi görüs.
277-Rabiatü`l-Adeviye:Basrali büyük bir veliyyedir.Hicri 95 yilinda dogmus ,185 yilinda vefat etmistir. Fakir bir ailenin dördüncü cocugudur. Buna izafeten”rabia” adi verilmistir.Manevi yüksek mertebesinden dolayi”Tacü`r-rical” ünvani ile anilmaktadir. Uzun yillar münzevi bir hayat yasamis, riyazet ve ibadettetle mesgul olmustur.Bazi kerametlerinden dolayi nami kisa zamanda cevreye yayildi.”Allah`in emri, peygamberin kavli… diyerek kendisine evlilik teklifinde bulunanlara su cevabi vermistir:”Allah`a karsi bagliligim beni o kadar istila etmistir ki, bende ondan baskasina yer kalmamistir.”
277-Rada:Cocugun süt emmesi. Süt emme.
277-Rahman:Iyi olsun kötü olsun, mümin olsun kafir olsun, ayirim yapmadan dünyada nimetini herkese veren Allah demektir.
278-Rahim:Rahim ise ahirette sadece müminlere veren manasinadir.
279-Rahim:Distan ice dogru parametrium, miometrium, endometrium denilen isik, isi ve su gecirmez zarlarla sarili bulunan üc dokulu ile yapilmistir.Kur`an isik gecirmez bu perdelere zulmet diyor ve insanin üc zulmet(karanlik) icinde yaratildigini söylüyor.(Prof.Dr.Süleyman Ates Meali, sh.458)
279-Ravza-i mudahhara:Hz.Peygamberin kabri ile minberi arasindaki bosluga verilen isimdir.
279-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
280-Resulullahin cenaze namazi:Peygamberimizin cenaze namazini önce melekler, sonra erkekler, sonra kadinlar, sonra da cocuklar kildilar.cenaze namazi kilinan mekan dar idi.
281-Resulu-i sekaleyn:Insanlarin ve cinlerin peygamberi Hz.Muhammed(sas).
282-Revalüasyon:Bir ülkede paranin altin ve döviz karsisinda deger kazanmasidir.(devalüasyonun tam tersi)
283-Risaletpenah:Peygamberimiz.
284-Ridvan biati:Hudeybiye` de 1400 civarinda müslümanin Hz.Peygambere verdigi and(8/628)
285-Ruhbanlik:Insanlardan uzaklasip riyazata cekilerek dünya zevklerini terketmek ve kendini asiri bir sekilde ibadete vermek demektir.Ruhbanligi Hiristiyanlar ihdas etmislerdir.Zamanla , bir yasayis bicimi olarak, Hiristiyanligin bünyesinde yerlesen bu uygulamaya“ruhbanlik“, uygulayanlara da“ruhban“ adi verilir.
284-Safiyullah:Allah`in seckin kildigi, sectigi, temiz kildigi Hz.Adem(as) peygamber hakkinda kullanilir.
284-Sahabe:Hz.peygamber görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.
285-Sahib-i Tertib:Bir kimsenin tertip sahibi olabilmsi icin, en az 6 vakit namazi kazaya kalmamis olmalidir.
285-Sala :Ezandan önce Hz.Peygambere dua olarak minarede okunan na`ta denir.
286-Salat:Tebrik, tezkiye,saygi,dua, istigfar ve rahmet manalarina gelir.
287-Salih amel:Iyi amel, yararli is.Allahü Teala`nin razi oldugu, begendigi is,ibadet.
288-Salvele:Hz.peygamber(sas)`e, O`nun ev halkina, ashabina salat ve selam cümlelerini ifade etmek üzere kullanilan bir tabirdir.
289-Sebt:Sebt`in asil anlami kesmektir.Cenab-i Hak, gökleri ve yeri yaratmaya pazar günü baslamis, bunu alti günde yani Cuma günü tamamlamis, ertesi gün ise bu isini kesmis oldugu icin cumartesiye de „sebt günü“ denilmistir.(Hasan Basri Cantay Meali,2.cilt,506)
289-Secavend:Mushaflarda görülen gecici durak isaretleri.Bu isaretleri ortaya koyan ise Muhammed b.Tayfür es-Secavendi(560/1165) isimli ünlü bir kiraat bilginidir.
290-Sedd-i Zerayi:Vesileleri kaldirmak, sebebi tikamaktir.Bu durum da harama vesile olan sey haram,vacibe vesile olan sey vaciptir.Cuma namazi farz, Cuma namazina gitmek icin alis-verisi birakmak farzdir.Fuhus, haramdir.Fuhusa yol actigi icin yabanci kadinin avret yerine bakmak da ayni haramliktadir.
289-Sekaleyn:Cinler ve insanlar toplulugu.
290-Sehiv Secdesini Terk:Bir imam, sehiv secdesini terk edecek olursa, cemaatta terk eder.Cuma ve bayram namazlarinda da fazla kalabaliktan dolayi bir karisikliga meydan vermemek icin terk edilir.
290-Sekine:Sükun bulmak, itminana kavusmak,telaslanmamak, kalbin huzura ermesi, yüregin oturmasi, gönlün rahata kavusmasi, anlamlarini icerir.(Elmali, Hak Dini Kur`an Dili,4,4408)
290-Selef-i Salihin:Ashab-i güzin tabiine denir.
291-Selef:a)Ashab-i Kiram, tabiin ve tebe-i tabiin icin kullanilan bir tabirdir.b)Sahabe ve tabiin söz ve davranislarini benimseyenler.c)Hicri 4.asra kadar yasamis olan ilim adamlari” selef” adiyla anilmaktadir.
291-Sami:Hz.Nuh`un oglu Sam`in soyundan gelen kavimler.Asurlular, Fenikeliler, Filistinliler, Araplar, Israiller ve habesliler sami kavmindendirler.
291-Semadaki Peygamberler:Hz.adem,Hz.Yahya-Hz.Isa,Hz.Zekeriya,Hz.Yusuf,Hz.Idris,Hz.Harun,Hz.Musa,Hz.ibrahim.
292-Seyyid-serif:hz.Hüseyin`in neslinden gelenlere seyyid, Hz.Hasan`in neslinden gelenlere serif denir.
293-Seyyidü`l-istigfar duasi:tevbe ve istigfar dualarini basi ve en faziletlisi Peygamber Efendimizin bildirdigi“seyyidü`l –istigfar“ dir.“Her kim sevap ve fatiletine inanarak bu dayi gündüz okurda o gün aksam olmadan önce ölürse o kimse cennet ehlindendir.“
(Sahih-i Buhari, Tecrrid-i sarih Ter.C:12,Sh.332)
294-Sidre-i Münteha:Peygamberin ulastigi en son makam.
295-Sika:Hadis rivayetine göre tam ehil kisi.
296-Sikke :Osmanli devletinde genel kullanimdaki madeni paraya denir.
297-Sifatu`s-salat:Namazin farz ve vaciplerine, sünnet ve adabina uygun sekilde kilinisina ilmihal dilinde “sifatu`s-salar” denir.(Diyanet ilmühali sh.262)
298-Siyer:Peygamberimizin hayatini, yasayis tarzini, niteliklerini anlatan eserler.
299-Sirat ne demektir:Cehennemin üzerine uzatilmis manevi bir köprüdür.Herkes bu köprünün üzerinden gececektir.Mü`minler bu köprüden gecip cennete girecekler,kafirler gecemeyip cehenneme gidecektir.
298-Süleha:Günah islemeyen kimseler.Salih kelimesinin cogulu.Iyi, salih.
299-Sünen:Yalniz namaz , oruc, taharet v.b ahkam hadislerini havi kitaplar.
300-Sünnilik:Itikat ile ilgili konularda ehli sünnet ve`l cemaat methebine bagli olan kimselerdir.
300-Suudi Arabistanin büyük kentleri:mekke, Medine, Taif, Riyad ve Cidde.
301-Sabat:yahudilerde haftalik ibadet gününe sabat denir.
301-Sef:Cift manasinda olup namazlarin her rekaatina sef denir.Dört rekaatli bir namazin önceki iki rekaatina birinci sef son rekaatina da ikinci sef denir. 3 rekaatli bir namazin ücüncü rekaati da , ikinci sef.
302-Semail-i serif:Hz.Peygamberin, bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabirdir.
303-Sehid:Din ugrunda savasarak ölen müslüman.
304-Sems süresi:Dünya hayatinda iyi kullarin kurtulacagi, dogru yoldan sapanlarin ise kaybedeklri büyük felaketlere ducar olacaklari beyan edilmistir.
304-Ser`i Men Kablena:Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
304-Seyyidü`l-Beser:InsanlarinEfendis Hz.Muhammed (sav).
304-Seyh Edebali(1205-1325):Osmanli devletinin kurulus yillarinda yasamis büyük bir alim ve Osman Gazi`nin kayinpederi ve hocasidir.1326 yilinda 125 yasinda vefat etmistir.Edebali, damadi Osman bey tarafindan kurulan ve 600 sene cihan imparatorlugunu elinde tutan , Osmanli Imparatorrlugunun kurulusunda manevi harci olan önemli bir zattir.
304-Seyh:Ravinin hadis aldigi kisi.
305
305-Sosyal Tarih:Toplumlarin her türlü faaliyetlerini inceler.
305-Sosyoloji:Toplum bilimidir.Tarihi olaylari sosyoloji konularini hesaba katarak inceler.
306-Sultan:Reis.Islam hükümdarlari.Hakimiyet sahibi padisah.Hükümdar ailesinden olan anne, kiz gibi kadinlardan herbiri.
307-Sit(as):Hz.Adem Aleyhisselamin oglu.Sit Aleyhisselam 912 yil yasamistir.
308-
308-Suayb Aleyhisselam:Suayb Aleyhisselamin peygamber gönderildigi kavmi 7 gün siddetli bir sicaga maruz kalmis, evlerinde nefes alamaz hale gelmislerdi.Iste böyle bir durumda gökte siyah bir bulut belirmis, onlarda biraz rahatlamak icin bu bulutun gölgesinde toplanmislardi.Sonra bu bulut ates olup üzerlerine inmis ve onlari yok etmisti.(Diyanet Meali, sh.374)
305-Tabiun:Peygamberimizi görmüs olanlara yetismis olanlar, sahabeden sonraki nesil.En faziletli tabiiler Üveysü´l-Karani, Sa`d b. Müseyyeb, Hasan Basr-i, Ata b. Ebu Cerrah. Ayrica Imam-i Azam Ebu hanife de tabiundandir.
306-Tahiyya öpmesi, Diyanet öpmesi:Kur`an-i Kerim`i öpmek, Haceru`l Esved`i öpmek, Kabe esigini hürmet icin öpmek caizdir.Buna diyanet öpmesi denir.Mübarek bir adamin elini öpmeye de“Tahiyya öpmesi“ denir.
307-Tagut:Hakki tanimayip azan ve sapan her kisi ve güce verilen addir.Seytana da bu yüzden tagut denmistir.
308-Tahallül:Ihramdan cikmak demektir.
1.Tahallül:Kücük tahallül de denir.Cinsi iliski haric ihram yasaklarinin kalkmasi.
2.Tahallül:Bütün ihram yasaklarinin kalkmasi.
307-Tahrime:Namaza baslama tekbirine(iftitah tekbiri), tahrime denir.Bu tekbirle namaza girilip, namazi bozan seyler yasaklanmis oldugundan bu isim verilmistir.
308-Talak-i Bayin:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
309-Talak-i Rici:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
310-Talmud:yahudi inancina göre Tevratin biri yazili digeri sözlü olmak üzere iki sekli vardir. Iste bu sözlü Tevrat`in yaziya gecirilmis sekli daha sonra Misna olarak ifade edilmis, onun üzerine yapilan tefsir ve yorumlara da Talmud denilmistir.
311-Tebük Seferi:Tebük seferine istirak etmedikleri icin pismanlik duyan ve dünya kendilerine zindan olan Kab b. Malik, Mürare b. Rabi,ve Halid b.Ümeyye`dir.Bunlar Tebük seferine katilmayip geride kalmislardi.Hz.Peygambder Tebük`en dönünce bunlRL konusmamis, ashab da onlardan yüz cevirmisti.Bunlarin tövbelerinin kabul edildigi hükmü 50 gün sonra gerceklesmisti.(Diyanet Meali, sh.203.)
311-Tecvid:Kur`an- Kerim`i okuma kaidelerini(kurallarini) ögreten bilim.
312-Tefrit:ifrat kelimesinin ziddi olup, gevsek ve ihmalkar davranmak demektir.
313-Tefsir:Kur`an-i Kerim`in anlamini aciklayan bilim.Dirayet tefsirlerinin meshurlar;Beyzavi, razi, zemahserinin tefsiri, son cagda dafizilalil-i Kur`an ile tefhimü`l-Kur`an.
314-Tehlil:Lailahe illallah demek.
315-Tekasür Süresi:Bu sürede mal evlat cokluguyla övünüp ömrü bu tutumla gecirmek siddetle kinanmakta ve insanin kendisine verilen nimetlerden mutlaka sorguya cekilecegi bildirilmektedir.
315-Tekbir:Allahü Ekber demek.
316-Tekvin:Kaza, Allah`in tekvin sifatiyla ilgili bir kavramdir.
316-telbiye:Lebbeyk Allahümme lebbeyk demek.
317-Telfiku`l-Mezahib:Islam hukukunda, bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farkli görüslerini birlestirerek ayni anda tatbik etmek anlamindadir ki b, Islam kukukculari tarafindan kabul edilmistir.
317-Tenasuh:Bir ruhun bedenden bedene gecmedi, reankarnasyon.
318-Teravih namazi:Hz.Aise,Peygamberimin teravih namazini 2 veya 3 gün Mescidde cemaata kildirdigi, daha sonra farz olur endisesiyle, sahabilere evlerinde kilmalarini tavsiye ettigini rivayet der.Teravih namazi, Hz.Ömer devrinden itibaren camilerde cemaatla kilinmaya baslandi.Erkekler icin tayin edilen imam Übeyy Ibn Ka`b, kadinlar icin tayin edilen imam da Süleyman b. Ebi Hasme idi.Hz.Osman , erkeklerle kadinlarin ayni imam arkasinda teravih kilmalarini uygun görüp, hem erkekler hem de kadinlara teravih kildirmak üzere, Süleyman b.Ebi Hasme`yi görevlendirildi.Teravi namazi müekket sünnettir.Teravih namazi vaktin sünnetidir.Teravih namazi vaktin sünnetidir.Teravih namazinin vakti, yatsi namazindan sonra ve vitir namazindan öncedir.(Mar. Ilahiyat Fak. Ansk. C.4, sh.338)
319-Tesehhüd miktari:farz olan( namazda) oturusun miktari“Ettehiyyatüyü“ okuyacak kadar gecen bir müddettir.Buna tesehhüd miktari da denir.
320-Tesehhüd:Namazlarda oturuslarda „Ettehiyyatü“ duasinin okunmasina tesehhüd denir.
320-Teslis:Ücleme,ekanim-i selase, Allah`i üc olarak kabul eden ve sonradan uydurulan hiristiyan inanci.
321-Tesrik:Hz.Ibrahim`e nisbet edilen ve yüksek sesle alinan tekbir.
322-Test (Imam-Hatip) 1:Iyiligi emretmek , kötülükten alikoymak(Emr-i Bi`l-ma`ruf , Neyh-i ani`l –münker),Peygamberlerin,Allah`tan aldiklari vahyi insanlara ulastirmalarina(teblig),Akli vekalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi dogru yola iletmek(irsad),Bireylerin ve toplumun ihtiyaci olan ve onlara yararli olacak bir isin yapilmasina(Sosyal hizmet),Bir kimsenin ihtiyac duydugu bir hususu, herhangi bir karsilik beklemeden yapmaya(yardim),Kur`an-i Kerim`de, teblig-dinin diger insanlara ulastirilmasi-kimlere bir sorululuk olarak yükler(Inanan bütün insanlara),Askeri konusmalar , dini hitabet türü olarak sayilmaz,Hz.Osman Peygamberimizin iki kizi ile evlendiginden dolayi“Zinnureyn“ lakabini alan sahabidir,
322-Tevbe :Günahlara pismanlik, Allah`a dönüstür.Halis tevbe; Allah ile bulusmadir.
324-Te`vil:Bir lavzin anlami gayesine uygun sekilde yorumlamak, muhtemel manalarindan en uygun olani görmektir.
325-Tevekkül:Yaptigimiz herhangi bir is icin gücümüzle calisip elimizden geleni yaptiktan sonra sonucu Allah`a birakmaktir.
325-Tevhid:Allah`in bir oldugunu, O`ndan baska bir ilah olmadigini kabul etmektir.
325-Tevrat:Allah tarafindanHz.Musa`ya indirilen ilahi kitap.Yahudilerin kutsal kitabi.Bes bölümden olusur.Bunlar;Tekvin,cikis,levililer,sayilar ve tesniye`dir.Tevrat ismi Kur`an`da pek cok yerde gecmektedir(Maide:44).Fakat Yahudiler,Tevrat`in emirlerini yerine getirmekten kacinmis;üstelik bir kismi,Tevrat`taki kelimelerin yerini ve anlamini degistirmistir.Dolayisiyla Tevrat bozukmus,tahrif edilmistir.Kuràn-i Kerim(Nisa süresi, ayet:46) bizzat bu konuya isaret eder.Bu sebeeple Tevrat`in hükmü kalkmistir.
326-Tevvab :Et-tevvab;Allah`in 99 güzel isimlerinden birisidir.Anlami:Kullarini tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul eden.
327-Teyemmüm:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savasinda sabah namazi teyemmum ile ilk defa namaz kilindi.(Nisa 43,Maide 6)
328-Türbe:Islamülkelerinde hükümdarlar, hanedan üyeleri, din ve devlet büyükleri icin yapilmis anitsal mezar yapisidir.
329-Türkcülük:19. yüzyilin ikinci yarisinda bir grup Osmanli aydininin temelini attigi,2. mesrutiyet döneminde ise hem düsünsel, hemde siyasal alanda etkili olmus bir akimdir.Türkcülük düsüncesinin olgunlasmis bicimi olan Türk milliyetciligi Cumhuriyet döneminin egemen ideolojisi olmustur.
330-Türk Cumhuriyetlerinin baskentleri:Kazakistan(Astana),Kigizistan(Biskek),Tacikistan(Düsanbe),Türkmenistan(Askabad), Özbekistan(Taskent).
331-Türklerin kullandiklari alfabeler:Göktürk,Uygur,Arap ve latin alfabesi.
331-Türk Medeniyet Tarihi:
-Medeniyet: Hayat tarzidir.Türk milletinin Islam`dan önce girdigi medeniyet dairesi“Bozkir Medeniyeti“(Atli göcebe) kültürü. Dünyada 3 medeniyet zümresi vardir;Buda-Brahma, Bati ve Avrupa ve Islam medeniyeti. Islam medeniyeti; Afrika, asya ve avrupa`nin önemli bir kismini icine alir.
-Göktürkler:Tarihte ilk olarak Türk adi ile anilan Göktürler merkezi ÖTÜKEN olan bir devlet kurmuslardir.
-Ilk Müslüman Türk devletleri:Selcuklu devleti, Karahanlilar, Gazneliler, hazar denizinin kuzeyinde yerlesmis olan ITIL(volga) Bulgar Hanligi ise bunlardan önce Islamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.Islam tarihinde ilk Türk devleti IDIL(Volga)`dir.Orta asya`da kurulmus ilk müslüman Türk devleti Karahanlilardir(840-1212).
-Umran:Bedeviyetten dogmus olup, tarihi ve insani seviyeye ulasmaya denir.
-Kültür:Bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muakalevi(entellektül), bedii(estetik), lisani, iktisadi, fenni(teknik) hayatlarinin ahenkli mecmuasidir.
-Dandanakan savasi.selcuklularla gazneliler arasinda 1040`da oldu.Selcuklular kazandi.Selcuklular devletlerini resmen kurup bagimsizliklarini ilan etmislerdir.
-gazneliler(963-1186):Baskentleri Gazne.Bu devletin asil kurucusu Sebuk Tekin(Sevük tekin).En önemli Sultani Sultan Mahmud.Abbasi halifesi el-Kadir Billah kendisine“Yeminu`d-Devle Eminü`l-Mille“ adiyla anilmistir.Gazneli Mahmut , Hindistan seferlerini Islamiyeti yaymak , ve bölgenin zenginliklerinden faydalanmak amaciyla yapilmistir.Devletin resmi dili farsca, arapca egitim , dili kullaniliyordu.Saray, ordu ve halk arasinda Türkce konusuluyordu.
-Selcuklular:Selcuklular , 11. asrin baslarinda tarih sahnesine cikip devletlerini kurmus.Selcuklular Türk-Islam devleti,Islam döneminde kurulmus olan Türk Imparatorluklaridir.Devletin kurucusu Selcuk bey.Türkler 20`ye yakin bagimsiz devlet kurmus, ancak bunlardan dördünün büyük imparatorluk seviyesine ulasmis oldugu Islam öncesi iki , Islam sonrasi iki.Selcuklular kuruldugu sirada Islam dünyasi dini otorite bakimindan ikiye bölünmüs vaziyetteydi.Abbasiler, Fatimiler.Fatimiler, Abbasileri yikip tüm müslümanlarin ve Islam dünyasinin dini ve siyasi lideri olmak istiyorlardi.Srlcuklular, Nizamiye medresesini kurdular.Selcukli sultani Alp arslan ve selcuklu ordusu 1071 yilinda Malazgirt`te Bizansi maglup ederek Anadolu`nun kapisini Türklere acti.Selcuk beyin ogullari; Mikail, Arslan, Yusuf,ve Musa.Mikail`in ogullari ise Tugrul ve cagri`dir.
-Atabey:Sultan ve hükümdarlari yetistiren, Osmanlilarda bu kurum Lala ismiyle devam etmistir.
-Malazgirt Zaferi:malazgirt savasi 1071 de kazanildi.Selcuklularla Bizanslilar arasinda oldu.Zaferi kazanan Selcuklu Sultani Alparslan .Islam tarihinde bir bizans imparatorlugunun esir alinmasi ile sonuclanan bu muhtesem zafer, önemine uygun olarak kutlanmistir.Malazgirt, Hz.Ömer zamaninda Bizanslilara ve Sasanilere karsi kazanilan Yermük ve kasidiye gibi büyük zaferle kiyaslanmistir.Bu sebeple; devrin sairleri Alp Arslan`i tebrik ederek, onu öven kasideler yazmislardir.
-Ev-Bark-Ocak:Evlenmek ev –bark sahibi olamaktir.Bark, Orhun kitabelerinde mabet anlaminda kullanilmistir.Ev kutsal bir mabed sayildigindan“ Bark“ adini alirdi.Bu yüzden ev-bark sahibi olanlar kutsal bir cati altinda, hayatlarini birlestirmis sayilirdi.Ocak, Türklerde ev ve yuvanin tek sembolüdür.Evlilik, sönmez bir ates yakmaktir.Gelin ise evi aydinlatan bir atestir.Evde pisen yemegi komsularla paylasma gelenegine ÜLÜS, misafir olanin akrabalarina hediye getirmesine Belek,Ana-babaya Aluca, eski Türklerde anneye ÖG, soylu iyi oglana ATAC, iyi kiza ANAC, Kaskarli Mahmut divaninda kadin er sahibi oldu veya bey sahibi oldu, denirdi.Eski türkcesi avratin(kadinin) URAGUT, dügünde oglan tarafindan dagitilan paraya SACi, dügün yemegine KÜDEN veya KENCLIYÜ denir, evlenecek kizin cehizine Sep, oglan tarafindan verilecegi cehize Kasgarli Mahmud eserinde“Kalin“ denildigi, güveyin yardimcisina Sagdic, kocaya karisi beg(bey) diye hitap ederdi.
-Beytü`l-Hikme:Bagdat`ta Abbasiler tarafindan kurulan ve tercüme faaliyetleri yürütülen ilim müessessesi.
-Es-Sakaiku`n-Numaniye:Osmanli müelliflerini tanitan biyografi eseridir.
-Hadislerin Tedvini:Hadislerin ilk tedvin eden sahis Sihabu`z-Zühri(701-702).Emeviler devri Ömer b. Abdulaziz zamaninda hadislerden ser`i hükümlere dair olanlari fikih bablariona göre ilk olarak tertip eden Medineli Imam Malik(765).
-Nizamiye Medreseleri:Mizamiye medreselerinin kurulmasi ve yayginlasmasi Selcuklu Sultani Alp Arslan zamanida olmustur.
-Enderun-i Hümayin:Saray icinde Sehzadelerin yetistirilmelerine gösterilen itina ile birlikte; mülki, idari ve diger bazi elemanlarin yetistirildigi yer.
-Danismend-Softa:Sahn medreselerinin talebelerine danismend, Tetimme medreselerinin talebelerine Sohta(Softa) deniyordu.
-Bed-i Besmele cemiyeti(Amin alayi):Osmanli toplumunda egitim- ögretimin ilk kademesini olusturan (sibyan) bu kurumlarin cok önemli yerleri vardi.Bu okullara Yüksek tabaka“Bed-i Besmele cemiyeti“ halk arasinda amin denilen, dikkat cekici bir törenle baslanirdi.Amin alayinda, ilahiye baslayana Amincibasi, bu merasimlerde Yunus Emre , Niyazi Misri´nin ilahileri okunurdu. Amin alayinda en son okunan „Mektepliler“ Gülbank`i“ söylenirdi.
-Vakif: Bir mali veya mülkü satilmamak kaydiyla, Allah rizasi icin bir hayir isine bagislamaya vakif denir.Vakif yapan , vakif kuran kisiye Vakif denir. Vakif tabirinin cogulu evkaf, ve vukuf olarak gelir.
-Sebil:Sehir ve kasabalarda, bilhassa sicak mevsimlerde, insanlarin su ihtiyacini karsilamak icin kurulmus olan tesislere Sebil denir.
-Mescid:Anadolu`da mescid kelimesi minberi olmayan icinde Cuma ve bayram namazlari kilinmayan mahalle camileri icin kullanilmistir.
-Kervansaray:Sehirler arasindaki mesafeler ve issiz yerlerde bulunan konaklama yerlerine Kervansaray ayni görevi yerine getiren ama meskun yerlere veya sehirlere yapilan binalara da han denilmektedir.
-Mimar Sinan:Mimar Sinan`in ilk ve önemli eseri 1548`de tamamladigi Sehzade camii, 1557 de Süleymaniye, 1575 `de Selimiye camileri yapildi.
332-Ümmet-i Kaime:Kiyam duran bir topluluk yani hakblir, dogru, dogrulan , Allah icin kalkan, müstakim, istikamet üzere bulunan , adil ümmet anlamina gelir.(Hak Dini Kur`an Dili,2,1159)
333-Ümmül-Kura:Ümmül –Kura, karyelerin yerlesim biriminin anasi, merkezi, demek olup Mekke`nin özel adlarindan biridir.Bu isme , bagrinda cihanin kiblegahin barindirmasi olamsi sebebiyle layik görülmüs olmalidir.
334-Ulu peygamberler:Hz.Nuh.Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).Kur`an-i Kerim, peygamberlerin bazisini, sabir ve tahammüllerin coklugu ve buna devam etmesleri sebebiyle, onlari“Ülü`l azm-karar sahibi“ diye vasiflandirmistir.
335-Umman:Arabistan yarimadasinin güney dogusunda yer alan bir ülkedir.Umman`da yazili bir anayasa, siyasi partiler ve yasama meclisi bulunmamaktadir.Yönetim; Mutlak krallik, atama yoluyla olsuturulmus bir danisma mecliside vardir. Baskenti Masket,Baslica ürünleri;petrol, muz,balik,hurma, bakir.1970`te yalnizca üc olan ilkokul sayisi l989`da 300`e cikti.1986`da ilk üniversite acildi.Umman`in siyasak ve hukuksal sisteminin temel kaynagi Islam hukuku olan seriattir.Umman`da resmi dil arapca`dadir.
336-Umre:Hac günleri disinda yapilan Kabe ve diger mukaddes yerlerin ziyareti.
337-Urfa`da yasamis peygamberler:Hz.Ibrahim,Hz.Eyüb, Hz.Elyesa,Hz.Suayb,Hz.Lut(as).
338-Vaftiz:Hiristiyanliga yeni girenin ve cocugunun dine girmesi icin gerekli sayilan , suy sokma töreni.
339-Vahdettin :Asli,Vahidüddin, 36.ci Osmanli padisahi.Italya`da vefat ettikten sonra Sam`da Sultan Selim Camii kabristanina defnedildi.Sevr muahedesini imzaladi.
340-Vatan:Bir kavmin veya milletin yasadigi, kültürünü, olusturup gelistirdigi , üzerinde hakimiyet kurarak idare ve imar ettigi toprak parcasinin adi.Vatan idealine vatanperverlik denir.
339-Valide sultan:Padisahlarin annelerine verilen unvan.
340-Veda hacci:Hz.Peygamberin hicretin 10.yilinda veda haccinda yaptigi meshur konusma.
341-Veda yokusu:Medine`y einen dik bir yolun tepesidir.Eskiden itibarli kimseler bu tepeye kadar ugurlanirdi.
342-Verbalizm:Söz veya yazi da fikirden cok kelimelere agirlik verme, cok büyük seyler söylüyormus hissi uyandirma egilimi, bossözcülük, lafazanlik.
343-Yavuz sultan selim:Osmanli imparatorlugunun en ihtisamli padisahlarindan birisi var ki, halifelik gibi o yüce makami Abbasilerden alip Osman ogullarina gectigini Halep sehrinde bir Cuma namazinda ilan etmistir.Bu padisah Fatih`in torunu, Kanuni sultan süleymanin babasidir.24 Nisan 1512 de ezeli rakibi olan sah Ismail`i ortadan kaldirmis, sirtinda cikan bir cibandan dolayi vefat eden, Caldiran zaferinin kahramani bir büyük padisah.
344-Yemin-i Gamus:yalan yere bile bile yapilan yemin.
345-Yemin-i Münakide:Akit yemini, and icme.
346-yakin cag:1789 Fransiz ihtilali ile baslayip, günümüze kadar sürer.
346-Yeni cag:Istanbul`un fethinden, 1453 tarihinde baslayip, 1789 tarihli Fransiz ihtilaline kadar sürer.
347-Yeni Ilmi Kelam:Yeni ilmi kelam, Izmirli Ismail Hakki `nin kelama dair eseri.
346-Yesrib:Peygamberimiz, Medine´ye Yesrib denilmemesini hos görmemeis“O , Medine`dir“ demistir.Medine`nin eski adi.
347-Yusuf(as):Hz.Yakub`un oglu.Kur`an`in adi gecen Ibrani peygamberlerdendir.
348-Yusa(as):Hz.Musa`dan sonra peygamber olmus ve Beni Israil`i cöllerden kurtarmistir.
347-Yunus Emre:Hicri 638 yilinda dogdugu, 720 yilinda vefat ettigi söylenir.Orta Anadolunun bir cok yerinde ona nisbet edilen yatirlar mevcuttur.Azerbaycan, Iran, Suriye ve Anadolu`yu dolasti.Yunus Emre`in yasadigi 13.asir, Selcuklu devletinin cöküs devresidir.
347-Zaviye:Tekkenin kücügüdür.Daha cok sehir ve kasabalarin ücra köselerinde bulunur.Taviye;hücre,kücük oda manalarina da gelir.
348-Zebur:Sözlüte, kitap manasina gelir.zebur , Davud Aleyhisselama gönderilmistir.zebura, Mizmarlar da denir.Zebur, Ibranucedir.Tamami 150 suredir. Bu surelerin ellisi kral Bühtü Nasr`dan bahseder.Geri kalan ellisi de va`z,nasihat ve hikmetlerden ibarettir.
349-Zelletü`l-Kari:Manasi degisecek sekilde Kur`an- yanlis okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlami“Okuyanin sürcmesi,“ yani yanlis okumasi demektir.
350-Zemzem:Kabe´nin yaninda bulunan kuyu ve bu kuyunun mukaddes suyunun adi.Ibrahim(as)`in duasi, Hacer`in teslimiyeti ve henüz kücük bir bebek olanIsmail (as) `in hatiri icin, Yüce Allah zemzemi ortaya cikardi.
350-Zerdüstlük:Iran Zerdüst tarafindan kurulan tek tanrili inanc sistemi.Inanilan tanriya verdikleri Ahura Mazda adiyla baglantili olarak Mandeizm de denir.Sonraki dönemler de ise daha sonra cok Musevilik adiyla anilmaya baslamistir.Zerdüstcülük`pün kutsal kitabi, hikmet ve bilgi anlamina gelen Avesta`dir.Günümüzde terdüstlük, Parisilik olarak adlandirilmaktadir.
350-Zünnun:Kur`an`da adi gecen Yunus Peygamberin lakabi. Kelime olarak anlami balik sahibi demektir.Asil ismi Yunus Ibn Matta`dir.Hz.Yunus Aleyhisselam, peygamber gönderildigi kavminin yola gelmemesi üzerine Allahu Teala`nin henüz bir izni olmadan kavmini birakarak ayrilip gitti ve bir gemiye bindi.Geminin Geminin yürümemesi veya batma tehlikesi gecirmesi gibi bir nedenle, yolculardan birisinin denize atilmasi gerekti.Kur`a cektiler. Yunus`a cikti ve denize atildi.Denizde kendisini balik yuttu.Bir sure baligin karninda Allah`a dua etti.Yunus Aleyhisselami, balik sahile atti.(Diyanet Meali,Sh.328)
350-Yahova sahitleri(yehovacilik):19. asrin ikinci yarisinda Amerika`da ortaya cikti.Yehova sahitlerinin baska bir adi da”Yeni Dünya Cemiyeti” dir.Bu isimle 1931 yilindan itibaren taninmistir.Hiristiyan olduklarini ileri sürmekteyseler de Yahudi nüfusu altinda bulunmakta ve onlarin hesabina calismaktadirlar.B cereyan museviligin tesiri altinda bulunan bir Hiristiyanlik teskilatidir.Pavlus`u kendilerine rehber edinirler.Diyanet Isleri baskanliginin 2.5. 1966 ve 54 sayili karari ile Yehova sahitligi hakkinda yazisi aynen söyledir:”….Yehova`nin sahidi müstakil bir din olmayip Yahudiligin tesiri altinda kalan ve hiristiyanlik teskilati veya bilinen mezheplerden ayri ve yeni ihdas edilmis bir mezhep” tir.
351-Yahudi:Yahudi kelimesi buzagiya tapmaktan tevne ettikleri vakit israilogullarina takilmis bir addir.Bir rivayete göre d Hz.yakub`un en büyük oglu Yahuza`ya nisbet edilmistir.
352-Yemen:Yemen Araop Cumhuriyeti yada Kuzey Yeme.Arabistan Yarimadasi`nin güneybatisinda yer alan ve 1918`de Kuzey Yemen olarak bagimsizligini kazanan ülke, 1962`de Yemen Arap Cumhuriye adini aldi.1990 `da Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ile birleserek Yemen Cumhuriyeti`nin bir parcasi oldu.Baskenti Sana`dir. Öteki önemli kentler Hudeyde,Adenve Taiz`dir.Ilk ve orta ögrenim parasizdir.Baslica ürünleri:Patates, arpa, bugday, hurma, pamuk, kahve ve tütün.
353-Vahiy-i Gayri Metlüv:Okunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
354-Vahy-i Metlüv:Okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
355-Velime:Her türlü mululuk veren hadise sebebiyle verilen ziyafet anlamina gelen velime, terim olarak, dügün yemeginin özel ismi haline gelmistir.
356-Veysel Karani:Yemen`in Karen köyünde 556-560 yillarinda dogmustur.Siffin savasinda 657 yilinda sehit oldu. Türbesi üc yerde;Yemen , Sam ve Siirt`in Baykal ilcesinde tabiindendir. Siffin savasi 657 yilinda Hz.Ali ile Suriye valisi Muaviye bin Ebu Süfyan arasinda Firat`in sag kiyisina yakin Rakka`nin dogusunda bulunan Siffin`da yapilan savas.
357-Zimmi:Islam Devletinde yasayan gayr-i müslim(Hak Dini Kur`an Dili, cilt:10)
358-Zooloji: Zooloji yada hayvanbilim, biyolojinin hayvanlari inceleyen dalidir ve bu alanda calisan bilim adamlarina zoolog denir.
359-Zülfikar:Peygamber Efendimizin Uhud harbi günü, Hz.ali efendimize hediye ettigi ünlü kilic.ucu iki catalli ve ortasi da akan kanin daha kolay akmasi icin oluklu oldugindan bu adla anilmistir.
360-Zünnar:Hiristiyan kesislerin,papazlarin, nefsi kirma veya perhizle yasama vasitalarindan olamak üzere ciplak bedene kusandiklari uclari sarkik ipten örme, kaba ve sert kusak,Islam dininde Peygamberimiz(sas) zünnar baglamayi münafiklik alameti olarak saymistir ve küfürdür.

31

Mart
2012

İTİKAT İBADET KONULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  558 Kez Okundu

1. Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulştıran ilahi bir kanundur.
2. Dinler 2 kısma ayrılır.
3. İslam dininin özellikleri:İslam dini son dindir.İslam dininin değişmeyen esasları vardır.İslam dini evrensel bir dindir.
4. Genel olarak mezhepler 2 kısma ayrılır.
5. Maturidiyye itikadi mezheplerden biridir.
6.Ehl-i sünnet, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” denildiği de olur.
7. Hanefi Mezhebi ameli mezheplerden biridir.
8. Maturidiyye mezhebinin kurucusu ;Ebu Mansur Maturidi (Muhammed)
9.Dinin asıl kaynakları:Kitap Sünnet .
10. Sünnetin bölümleri:Kavli Sünnet, Fiili Sünnet ,Takriri Sünnet
11. İman, ümitsizlik halinde olmmalı,imanın sahih ve makbul olmasının şartlarından birisidir.
12. İman yönünden insanlar kaça ayrılır ? 3 kısma ayrılır.
13.Amentü: “Ben Allah’a Allah’ın Meleklerine, Allah’ın Kitaplarına, Allah’ın Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere inandım”.
14. Allah’ın zati sıfatları:Vücud,Kidem,Beka,Vahdaniyet, Muhalefün Lil Havadis, Kıyam Binefsihi.
15.Allah’ın subuti sıfatları:Hayat,ilim,semi,basar ,irade,kudret,kelam ,tekvin.
16. Muhalefetün Lil Havadis “Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesi”
17. Dört büyük melek:Cebrail,mikail,israfil,azrail.
18. Mikail:Tabiat olayları ile ilgili görevleri bulunan melek
19. Kur’anı Kerimde ismi geçen 25 Peygamber bulunmaktadır.
20. Münkereyn:Öldükten sonra insanlara soru soran melekler
21.Rıdvan:Cennette görevli olan melek.
22. Malik:cehennemde görevli olan melek.
23. Dört büyük kitap: Tevrat,zebur, incil, Kuran.
24.Sahifelerinin verildiği Peygamberler:10 sahife adem aleyhisselama, 10 sahife İbrahim Aleyhisselama,30 sahife İdris aleyhisselama,50 sahife Şit Aleyhisselama.
25. Kur’anı Kerim miladi ,Hira Mağarasında, 610 Ramazan ayında indirilmiştir.
26. Kur’anı Kerim ,Hz.Ebubekir zamanında bir kitap haline getirilmiştir.
27. Kur’anı Kerim , Hz.Osmanın Halifeliği zamanında ve Zeyd bin Sabid’in Başkanlığında çoğaltılmıştır.
28. Kur’anı Kerim,22 yıl 2 ay 22 günde tamamlanmıştır
ÖZET İLMİHAL BİLGİLERİ
29. Resul:Kendisine kitap indirilen Peygambere denir.
30.Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlar:Sıdk,emanet, fetanet, ismet ,tebliğ.
31. Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri olağan üstü olaylar, keramet ise velilerin istenmeden gösterdikleri harikulade olaylar.
32. Kıyamet ne zaman kopacağını,Allah’tan başka kimse bilemez
33. Mahşer :Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir
34. Sırat nedir :Cehennem üzerine kurulmuş kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür.
35. Tevekkül: İnsanın Allah’a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır.
36. İbadet çeşitleri;Bedeni ibadet, malı ibadet,hem bedeni ve mali ibadet.
37. Aşağıdakilerden hangisi islam’ın esaslarından biri değildir.?Ahirete inanmak
38. Necaset 2 ayrılır .
39. FarzDinen yapılması kesin delillerle emredilen şeyler
40. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir ? Ağzı ve burnu bir yıkamak
41. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerindendir.?Hiçbiri
42. İbadet : Allaha saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek
43. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerinden biridir?Hiçbiri
44. İstinşak : Buruna üç kez su çekmeye
45. Meshin müddeti misafirler için 72 saattır.
46. Mukimler için meshin müddeti 24 saattır.
47. Adet halinin en azı 72sattır.
48. kadınlar en erken 9yaşında adet görmeye başlar ve en geç 55yaşında adetten kesilebilir
49. Nifas:Doğumdan sonra kadının rahminden gelen kandır
50. Lohusalığın en çoğu 40gündür .
51. Sehiv secdesi :Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
53. Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz ?Tesbih namazı
54. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ? Sübhanekeyi okumayı terketmek
55. Müdrik :namazın her rekatında imam ile kılana denir
56.Lâhik:İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik denir.
57.Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
58.Hanefî mezhebi eserlerinde rükûda “tuma’nîne”nin, rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta beklemenin (kavme) ve iki secde arasında bir süre (“sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar) oturarak beklemenin (celse) sünnet olduğu kaydedilmekle beraber kuvvetli görüşe göre bunlar ta`dîl-i erkânın birer boyutu olmak bakımından vâciptir.
İLMİHAL BİLGİLERİ ÖZET
59.İstibrâ ve İstincâ:Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde “istibrâ” denilir.literatürde “istincâ” terimiyle ifade edilen temizlik yani büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği de müslümanın hayatında ayrı bir önem taşır.
60.Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder.
61.Necâset, hakiki ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye “necis” tabir edilir.
62.Fıkıh literatüründe “tahâret” her iki tür temizliği de içine alan geniş bir kapsama sahipken maddî kirlilik genelde “necâset”, hükmî kirlilik de “hades” terimleriyle ifade edilir. Beden, elbise ve namaz kılınacak yerde bulunan, namaz ve benzeri ibadetlerin sıhhatine de engel olan hakiki yani maddî pisliklerden temizlenmeye “necâsetten tahâret”, abdestsizlik ve cünüplük gibi hükmî kirlilikten temizlenmeye de “hadesten tahâret” denilir. Her iki tür temizlik de namaz ve benzeri ibadetlerin ön şartı konumundadır.
63. Kur’anı kerimde 14 surede secde ayeti vardır .
64. Mesbuk:İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir .
65. Cuma namazının hükmü Farz
66. Her iki hutbeyide fazla uzatmamanın hükmü Sünnet
67. Bayram namazında okunan hutbenin hükmü Sünnet
68. Her iki hutbeyi fazla uzatmamanın hükmü Sünnet
69. Kurban bayramındaki farz namazların arkasından getirilen teşrik tekbirlerinin hükmü Vaciptir
70. Sehiv secdesi nedir?Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
72. İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü Mekruhtur
73. Kur’anı kerimde kaç surede secde ayeti vardır ?14
74. Secde ayetinden sonra kaç defa secde yapılır?1
75. Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması :Vatan-ı asli,Vatan-ı İkame
Vatan-ı sükna
76.Vatani Sükna: İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere denir .
77. Teravih namazının kadınlar açısından hükmü Sünnet
78. Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekat kaç rekat kılmış sayılır.
İLMİHAL BİLGİLERİ ÖZET(5)
79. İma ile namaz kılmak demek,namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
80. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?Böyle namaz namaz olmaz
81. Kaza Namazı:Vaktinde kılınmayıp vakit dışında kılınan namaza ne namazı denir.
82. Seferde kazaya kalmış namazlar daha sonra mukim iken Dört rekatli farzlar iki rekat olarak kaza edilir.
83. Teheccüd namazının hükmü Menduptur
84. Tahıyyatül Mescid namazı Her cami ve mescidlere girildiğinde Allah’ı ta’zim için kılınır
85. Tesbih namazının bir rekatında 75 tesbih vardır.
86. İstihare namazının hükmü Mendup
87. Iskat-ı Salatın hükmü; Hiçbir geçerliliği yoktur
88. Husüf namazı :Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
89. Şehit :Allah yolunda öldürülen müslümana
90. Kabir ziyaretinin hükmü kadınlar Menduptur
91.Rikâz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eder.
92.Zekât usul (baba, anne, dede, nine) ve fürûa (çocuk ve torun) verilemez.
93.”el-emvâlü’l-bâtına” (gizli mallar),”el-emvâlü’z-zâhire” (açık mallar)
94.Mescid:Camiden küçük, içinde Allah’a edilen kutsal mekan
95.Kuba Mescidi,Peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir
96. Aşağıdakilerden hangisi mescidlerin en faziletlilerinden değildir? Mescid-i Dirar
97. Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü Vaciptir
99. Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Fidye verirler
100.Iskat-ı savm, birinin sağlığında iken yerine getirmediği oruç borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesi, düşürülmesi anlamına gelmektedir.
101.Fıkıh terimi olarak itikâf, bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir.
102. Rü’yet-i hilâl (hilâlin görülmesi):Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesi mümkündür. Buna “ihtilâf-ı metâli`” yani ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi denilir.
103.REVÂTİB SÜNNETLER:Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler (Farzlara Tâbi Olan Nâfile
104.Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vâciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir.
İLMİHAL BİLGİLERİ ÖZET(6)
105.Revâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar ise sünen-i regaib adını alır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır
105.Keffaret: Kasten bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya 60 gün peş peşine tutulan oruca denir.
106. Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan 1460 gr
107. Altının nisap miktarı 80,18 gr.
108. Altın, gümüş ve ticaret mallarındaki zekat %(yüzde) kaçtır? % 2,5
109. Miskin:Hiçbir şeyi olmayan kimseye denir .
110. Arafatta vakfeye durmanın hükmü Farz
111.Telbiye; “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni`mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek” sözlerini söylemekten ibarettir (Anlamı: Davetine sözüm ve özümle geldim ım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın).
112.Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; a) Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, b) Özel vakit, c) Özel mekândır.
113. Say etmenin hükmü Vacip
114. Say’ı dört şafttan sonra yediye tamamlamanın hükmü Vacip
115. Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
116. Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü Sünnet
117. Mikat-ı ihramsız geçmein cezası :Bir koyun kurban etmek
118. Hedy :Hac ve umrede kesilen kurban
119. İhsar :Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına ihsar denir.
120.Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır.
121. Kurban kesmenin hükmü Vacip
122. Akika kurbanı Doğan çocuk için kesilen kurban.
123.Yemini amus:Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek .
124. Bir şeyin helal veya haram olduğunu tespit eden Allah’u Teala
125. Leş :Kendiğinden ölmüş hayvana denir.
126. Lukata : Buluntu eşyaya denir.
127. Kulun hatasından dönüp Allaha yalvarmasına tevbe denir.
S.1-Zekât ne zaman, nerede farz kılındı?
Cevap.1: Hicretin 2.yılında, Medine de farz kılındı.(ilmihal 1.cilt. Sf:422)
S.2-Zekâtın kelime anlamı nedir?
Cevap.2: Artma, çoğalma, arıtma ve berekettir. .(ilmihal 1.cilt. Sf:422)
S.3-Zekât kimlere farzdır?
Cevap.3: Müslüman, hür, akıllı, baliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle malik olan ve bu malik oluşunun üzerinden bir senesi geçen kimselere farzdır. Fakihlerin çoğunluğuna göre akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tabidir. .(ilmihal 1.cilt. Sf:426)
S.4-Nisab nedir?
Cevap.4: zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra denir. Dinimizin koyduğu bir ölçüdür. Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka bu kadar malı veya parası olan kimse dinen zengin sayılır. (ilmihal 1.cilt. Sf:426)
S.5-Hangi mallar zekâta tabidir?
Cevap.5: Beş sınıf mal zekâta tabidir. Para(altın, gümüş vb),ticaret malları, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler. (ilmihal 1.cilt. Sf:438)
S.6-Nisap miktarları ne kadardır?
Cevap.6: Gümüşte 200 dirhem, altında 20 miskal, hayvanlarda 5 deve,30 sığır, 40 koyun, toprak ürünlerinde 5 vesk (buğdayda 653 kg) (ilmihal 1.cilt. Sf:440)
S.7-Havelanü’l-havl ne demektir?
Cevap.7: Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biridir. O malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması şartıdır. Para, ticaret malları ve hayvanlarda bu şart aranır. Toprak mahsulleri, maden ve definelerde aranmaz.
S.8- Zekâtın kimlere verileceği hangi ayette bildirilir?
Cevap.8: Tevbe suresi 60. Ayetinde ayrı ayrı sayılmıştır. (ilmihal 1.cilt. Sf:476)
S.9- Zekâtın sarf yerleri nelerdir?
Cevap.9: Fakirler ve miskinler, amiller, müellefe-i kulub, rikaab, borçlular, fi sebilillah, ibnüssebil (ilmihal 1.cilt. Sf:477)
S.10- Zekâtın sekizinci sarf yeri olan ibnüssebil tabiri ne demektir?
Cevap.10: Yolcu, yola çıkmış, memleketinde malı olmakla birlikte bulunduğu yerde malı parası olmayan muhtaç duruma düşen kişidir. (ilmihal 1.cilt. Sf:487)
S.11- Hanefi’lere göre zekât alabilen fakir ve miskinler kimdir?
Cevap.11: Hiç malı olmayan yoksul kişiler, zaruri ihtiyaçları dışında nisap miktarının altında malı olan kişiler(ilmihal 1.cilt. Sf:477)
S.12-Zekât kimlere verilmez?
Cevap.12: 1-Ana, baba, eş ve çocuklar
2-Müslüman olmayanlar
3-Zenginler
4-Hz. Peygamberin yakınları(ilmihal 1.cilt. Sf:491)
S.13- Fıtır sadakasının dini bir terim olarak tarifi nedir?
Cevap.13: Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. (ilmihal 1.cilt. Sf:501)
S.14- Fıtır sadakası ne zaman farz kılındı?
Cevap.14: Hicri 2.yılın Şaban ayında zekâttan önce farz kılınmıştır. (ilmihal 1.cilt. Sf:501)
S.15- Fıtır sadakasının yükümlülük şartları nedir?
Cevap.15: Müslüman olmak, mal varlığı olmak (nisap miktarı mala sahip olmak), velayeti altında bulunan küçüklerin, akıl hastalarının fitresini vermek, vakit (Ramazan bayramının 1.günü fecrin doğuşu) (ilmihal 1.cilt. Sf:503
S.16- Fıtır sadakasını vakti ne zamandır?
Cevap.16: Hanefilerde fıtır sadakası Ramazan bayramını 1. Günü fecrin doğuşu ile (tan yeri ağarınca) vacip olur. (ilmihal 1.cilt. Sf:505)
S.17- Fıtır sadakası hangi cins yiyecek maddelerinden verilir?
Cevap.17: Buğday, arpa, kuru üzüm, hurma. Bu gıda maddelerinin kendisi verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:506)
S.18-Havaici asliye nedir?
Cevap.18: Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir. (ilmihal 1.cilt.sf.431)
S.19-Zekât verilecek yedinci grup fi sebilillah kime denir?
Cevap.19: Allah yolunda demek olan bu tabir Allah rızasına uygun her türlü hayırlı işte çalışan, İslam’ı yüceltmek uğruna bilfiil cihada bulunan(ilmihal 1.cilt. Sf:487)
S.20- Zekâtın sekizinci sarf yeri olan ibnüssebil tabiri ne demektir?
Cevap.20: Yolcu, yola çıkmış, memleketinde malı olmakla birlikte bulunduğu yerde malı parası olmayan muhtaç duruma düşen kişidir. (ilmihal 1.cilt. Sf:487)
S.21- Hanefi’lere göre zekât borçları aynen mi yoksa kıymeti mi verilir?
Cevap.21: Zekât borçları o malların kendilerinden verilebileceği gibi kıymetleri de verilebilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:472)
S.22-Koyunların zekât nispetleri ve zekât miktarı ne kadar?
Cevap.22: 1’den 39’a kadar zekâttan muaf
40’dan 120!ye kadar 1 koyun
121’den 200’e kadar 2 koyun
200’den 399’a kadar 3 koyun
400’den 500’e kadar 4 koyun(ilmihal 1.cilt. Sf:454)
S.23-Zekâtta mal ile ilgili şartlar nelerdir?
Cevap.23: 1- Tam mülkiyet
2- Nema (malın sahibine gelir, kar, fayda temin etmesi)
3- İhtiyaç fazlası olma
4- Nisap
5- Yıllanma
6- Borç karşılığı olmama(ilmihal 1.cilt. Sf:428)
S.24-Zekâtın geçerlilik şartları nelerdir?
Cevap.24: niyet ve temlik.(ilmihal 1.cilt. Sf:436)
S.25- Toprak ürünlerinde zekât nispeti ne kadardır?
Cevap.25: Toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere ve bunların kanalları ile sulanıyorsa mahsulün 1/10 u, kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20 si verilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:444)
S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?
C 1 – Abdest almaya Hades-i asgar , gusletmeye de hades-i ekber denir.
S 2 – Guslü gerektiren sebepler nelerdir?
C 2 – Cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir.
S 3 – Ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesi cünüplük sebebi sayılır mı?
C 3 – Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğu, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden cünüplük sebebi sayılmaz.
S 4 – Gusulde örgülü saçın çözülmeden sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur mu?
C 4 – Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur.
S 5 – Boy abdesti alan kimsenin vücudunda iğnenin deliği kadar kuru yer kalmaması gerekir Diş dolgusu ve kaplama, ayrıca deri üzerinde olup suyun deriyle temasını önleyen ve izâlesinde de güçlük bulunan boya ve benzeri maddelerin hükmü nedir?
C 5 – Boya, hamur gibi maddeler guslün sıhhatine engel olmaz. Diş dolgu ve kaplaması da böyledir.
S 6 – Teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur mu?
C 6 – Hastalık, tehlike, şiddetli soğuk, suyu elde edecek araç ve gerecin yokluğu gibi teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur.
S 7 – Vakit çıkmamışsa kılınan namazın iadesi gerekir mi?
C 7 – Vakit çıkmamış bile olsa kılınan namazın iadesi gerekmez. Şâfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise iadenin gerekmediğinde görüş birliği vardır.
S 8 – Hayız, nifas ve istihâze ne demektir?
C 8 – Yetişkin bir kadının cinsel organından üç türlü kan gelir. Birincisi yaratılışları gereği belirli yaşlar arasında ve belirli periyotlarla gelen hayız kanıdır. İkincisi doğumdan sonra belirli bir süre gelen nifas (loğusalık) kanıdır. Üçüncüsü ise bu ikisi dışında kalan ve genelde bir hastalıktan kaynaklanan istihâze (özür) kanıdır.
S 9 – Adetin süresi ne kadardır?
C 9 – Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür.
S10 – Nifas süresi ne kadardır?
C11 – Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Hanbelîler ise 60 gün olduğu görüşündedir. Bu süreler tamamlanmadan da nifas kanı kesilebilir. O zaman fiilî durum esas alınır ve kanın kesilmesiyle nifas hali dinen sona ermiş sayılır.
S12 – li-aynihî vâcip ve li-gayrihî vâcip namazlar hangileridir?
C12 – Vitir namazı, Ramazan ve Kurban bayramı namazları, her ne kadar namaz olmayıp bir secdeden ibaret olsa da Tilâvet secdesi Ayrıca çoğunluk tarafından sünnet kabul edilmekle birlikte, bazı Hanefîler’in vâcip saydıkları küsûf namazı da (güneş tutulduğunda kılınan namaz) li-aynihî vâcip namazlardır.
Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı li-gayrihî vâcip namazlardır.
S13 – Revâtib ve Regaib sünnetler nelerdir
C13 – Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetleri (revâtib) ifade etmekte, nâfile namazlar ise düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazları (regaib) ifade etmektedir.
S14 – Şurûtü’s-salât Erkânü’s-salât nedir?
C14 – Namazın şartlarına Şurûtü’s-salât , namazın rükünlerine de Erkânü’s-salât denir
S15 – Hurûc bi sun‘ih ne demektir?
C15 – Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasıdır Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür.
S16 – Erkek ve kadının avret mahalli neresidir?
C16 – Erkek için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağının arasıdır. Bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranan Hanefîler diz kapaklarını da avret olarak kabul ederken, diğer üç mezhep, diz kapaklarını avret saymazlar. Kadın için avret, yüz, el ve ayak dışındaki bütün vücuttur. Onlar, yüzlerini namazda örtmedikleri gibi, ellerini ve ayaklarını da açık bulundurabilirler. Saçlarıyla beraber başları, bacakları ve kolları örtülü bulunur.
S17 – Kıbleden sapmanın azami ölçüsü ne kadardır?
C17 – Kâbe’nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola sapmalar kıbleden sapma sayılmaz. Sapma derecesi daha fazla olursa “kıbleye yönelme” şartı aksamış olur.
S18 – Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, soracak birini bulamadığı takdirde kanaat getirdiği tarafa yönelerek namazını kılar. Namazı kıldıktan sonra kıblenin kendi yöneldiği tarafta olmadığı ortaya çıkarsa ne yapar?
C18 – Namazı kıldıktan sonra kıblenin kendi yöneldiği tarafta olmadığı ortaya çıksa bile, kendisi bu yöne ictihad ederek, yani birtakım alâmetlere dayanarak bu sonuca ulaştığı için, namazı yeniden kılması gerekmez. Fakat namaz esnasında kıble yönünü anlaması halinde, namazını bozmadan o tarafa yönelir ve namazını tamamlar.
S19 – İki kişi kıble cihetini araştırsa ve her biri ayrı bir yönün kıble olduğuna kanaat getirse, ne yaparlar?
C19 – Bu durumda bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kılamazlar. Her biri kendi tesbit ettiği kıbleye dönerek ayrı ayrı namazlarını kılarlar.
S20 – Beyâz-ı müsta‘razî nedir?
C20 – Sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlık oluşur Bu ikinci fecre fıkıh literatüründe “enlemesine beyazlık” anlamında “beyâz-ı müsta‘razî”(Fecri sadık) denilir.
S21 – Fecr-i kâzib nedir?
C21 – Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır. (birinci fecir)
S22 – İsfâr, Taglis ve İbrâd ne demektir?
C22 – Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfâr denir müstehaptır. Sadece kurban bayramının ilk günü Müzdelife’de bulunan hacıların o günün sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılmaları daha faziletlidir buna taglis denir. Diğer üç mezhebe göre ise, sabah namazını her zaman bu şekilde erken kılmak daha faziletlidir.
Sıcak bölgelerde, yazın öğle namazını geciktirip serinlikte kılmak efdaldir buna da ibrâd denir
S23 – Fey-i zevâl neye denir?
C23 – Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir.
S24 – Zeval vakti, Asr-ı evvel ve asr-ı sânî ne demektir?
C24 – Güneşin tepe noktasındaki anına zeval vakti denir., Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana “asr-ı evvel” denir. Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir
S25 – Örfî gündüz ve şer‘î gündüz nedir?
C25 – Normalde gündüz denilince, güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır ki buna örfi gündüz denir. fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süreye ise şer‘î gündüz denir.
S26 – İstivâ vakti ne zamandır?
C26 – Tam zeval vaktine, gündüzün bu ana kadar geçen süresi ile geri kalan süresinin birbirine eşitliği anlamına gelmek üzere “istivâ vakti” denir ki, güneş sanki herkesin başının üzerindeymiş gibi görünür. İşte namaz kılmanın câiz olmadığı vakit bu andır. Diğer görüşe göre ise, bu hususta şer‘î gündüz esas alınır. Şer‘î gündüzde ise, gündüz güneşin doğması ile değil, fecr-i sâdıkın doğması ile başladığı için istivâ vakti, zeval vaktinden biraz önceye denk gelir. Bu bakışa göre kerahet vakti, istivâ vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.
S27 – İkindi namazının vakti ne zamandır?
C27 – Ebû Hanîfe’ye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan asr-ı sânî) itibaren, diğerlerine göre ise bir katına çaktığı andan (asr-ı evvel) itibaren başlar. Güneşin batmasına kadar devam eder.
S28 – Hiçbir namazın kılınamayacağı mekruh vakitler hangileridir?
C28 -1. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman şürûk zamanıdır ki bu da yaklaşık 40-45 dakikadır.
2. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman (vakt-i istivâ).
3. Güneşin batma zamanı (gurûb). Gurup vakti, güneşin sararıp veya kızarıp artık gözleri kırpıştırmadan rahatlıkla bakılacak hale geldiği vakittir. Bu vakitte sadece, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.
S29 – Nâfile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?
C29 -
1. Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti dışında nâfile namaz kılınmaz.
2. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar,
3. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar,
4. Akşam namazının farzından önce,
5. Bayram namazlarından önce, ne evde ne camide,
6. Bayram namazlarından sonra, camide,
7. Arafat ve Müzdelife cem‘leri arasında,
8. Farz namazın vaktinin daralması durumunda,
9. Farza durulmak üzere kamet getirilirken (Sabah namazının sünneti bundan müstesnadır).
10. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından cuma namazı bitene kadar nâfile namaz kılınmaz.
S30 – İftitah tekbiri cümlesinde “Allah” kelimesinin ilk harfi olan A harfini uzatarak “Âllah” yahut “Aallah” veya “Eallah” diye tekrarlayarak okunursa ne olur?
C30 – Bu şekilde okumak mânayı bozacağı için, farz yerine getirilmemiştir ve namaz geçersiz olur.
S31 – İmama uymak üzere alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde alınmasının hükmü nedir?
C31 – Buna göre, rükû halinde bulunan imama uyacak olan kimse, kıyam halinde Allah deyip, ekber lafzını rükûa vardıktan sonra diyecek olsa, imama uyması sahih olmaz.
S32 – Ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak da namaz kılınabilir mi?
C32 – Nâfile namazlarda kişi, ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak da namaz kılabilir. Çünkü Kıyam; Farz ve vâcip namazlarda ve Hanefî mezhebinde benimsenen görüşe göre sabah namazının sünnetinde bir rükündür.
S33 – Namazlarda kıratın hükmü nedir?
C33 – Kıraat nâfile namazların, vitir namazının ve iki rek‘atlı namazların bütün rek‘atlarında, dört veya üç rek‘atlı farz namazların ise herhangi iki rek‘atında olması farzdır. Kıraatin ilk iki rek‘atta olması ise vâciptir. İkinci rek‘attan sonraki rek‘at veya rek‘atlarda Fâtiha sûresini okumak Hanefî imamlardan yapılan bir rivayete göre vâcip, diğer bir rivayete göre ise sünnettir.
S34 – Gizli ve Açık Okumanın Ölçüsü nedir?
C34 – Açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak şeklinde, gizli okumanın üst sınırı ise en fazla kendi işiteceği şekilde okumaktır.
S35 – tuma’nîne, kavme, celse ne demektir hükmü nedir?
C35 – Rükû duruşunda ve secde duruşunda bir müddet beklemek (tuma’nîne). rükûdan doğrulup, secdeye varmadan önce uzuvları sakin oluncaya değin bir süre kıyam vaziyetinde beklemek (kavme). iki secde arasındaki oturuşa celse denir. Bunlar ta‘dîl-i erkânın birer parçası olduğundan, Ebû Yûsuf’a ve Hanefî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre farzdır. Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre ise vâciptir. Kavme ve celse namazın sünnetlerinde yer alır. Bu tume’nîne, kavme ve celse süresinin asgari ölçüsü “sübhânellâhi’l-azîm” diyecek kadar durmaktır.
S36 – Namazın vâcipleri nelerdir?
C36 – Ta‘dîl-i Erkân ve Namazdan Kendi Fiili ile Çıkmak çoğunluğa göre rükündur Hanefi de vaciptir.
1. Namaza “Allahüekber” sözüyle başlamak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.
2. Nafile ve vacip namazların her rek‘atında, farz namazların ilk iki rek’atında Fâtiha sûresini okumak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.
3. Farz namazların ilk iki rek‘atında, vâcip ve nâfile namazların her rek‘atında Fâtiha’dan sonra, zamm-ı sûre okumak. Çoğunluğa göre sünnettir.
4. Farz olan kıraati ilk iki rek‘atta yerine getirmek.
5. Fâtiha’yı, eklenecek sûreden önce okumak.
6. kıraati gizli okumak gerektiğinde gizli açık okumak gerektiğinde açık okumak
8. Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak.
9. Üç ve dört rek‘atlı namazlarda ikinci rek‘atın sonunda oturmak (ka‘de-i ûlâ = ilk oturuş).
10. Namazların gerek ilk, gerekse son oturuşunda teşehhütte bulunmak, yani Tahiyyât’ı okumak.
11. Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selâm vermek (“es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah”
cümlesinin “es-Selâm” kısmını söylemek vâcip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir).
12. Farzların sırasına riayet etmek (kıyamdan sonra rükû ve iki secdeyi peş peşe yapmak gibi).
13. Farz olan fiili geciktirmemek. Meselâ, birinci oturuşta Tahiyyât’ı okuduktan sonra, “Allahümme salli alâ Muhammed” diyecek kadar bir süre bekledikten sonra üçüncü rek‘ata kalkılacak olursa farz geciktirilmiş sayılır ve sehiv secdesi gerekir.
14. Vitir namazında Kunut duası okumak Ebû Hanîfe’ye göre vâcip, İmâmeyn’e (Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed) göre sünnettir.
15. Ramazan ve kurban bayramı namazlarının her iki rek‘atında ilâve (zâit) üçer tekbir almak (bayram namazının ikinci rek‘atında rükûa giderken tekbir almak da vâciptir. İkinci rek‘atta getirilen ilâve tekbirler rükûdan hemen önce olduğu için bu rek‘atta rükûa giderken alınan tekbir de vâcip sayılmıştır).
16. Sehiv secdesi yapılmasını gerektiren bir fiilde bulunulmuşsa sehiv secdesi yapmak
18. Namazdayken secde âyeti okunmuşsa tilâvet secdesi yapmak
S37 – İtimat, irsâl, tesmî, tahmîd, teavvüz, ne demektir?
C37 – İftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamak (itimat). Bayram tekbirlerinin arasında elleri yana salıvermek (irsâl). Rükûdan doğrulurken “Semiallahü limen hamideh” demek (tesmî‘).”Semiallahü limen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’l-hamd” veya “Allahümme rabbenâ leke’l-hamd” demek (tahmîd). Denir. ilk rek‘atta ve Sübhâneke’den sonra Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm demek (teavvüz).
S38 – Tıvâl-i mufassal nedir?
C38 – Uzun sûreler, tıvâl-i mufassal olarak anılır. Hucurât sûresi ile Bürûc sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır.
S39 – Evsât-ı mufassal nedir?
C39- Orta uzunluktaki sûrelere de evsât-ı mufassal denir. Bürûc sûresi ile Beyyine sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır.
S40 – Kısâr-ı mufassal nedir
C40 – Kısa sûreler ise, kısâr-ı mufassal diye anılır. Bunlar Beyyine sûresinden Nâs sûresine kadar olan sûrelerdir.
S41 – Yanılarak veya yanlışlıkla namazda konuşmak namazı bozarmı?
C41 – Namazda gerek bilerek gerekse yanılarak veya yanlışlıkla konuşmak namazı bozar. Hz. Peygamber’in ismi anıldığında salavat getiren kimsenin de namazı bozulur. cevap kastıyla Kur’an’dan bir âyeti okumak da insanlarla konuşma kapsamına gireceği için namazı bozar.
S42 – Tenahnuh nedemektir hükmü nedir?
C42 – Boğazı hırıldatmaktır. Özürsüz olarak tenahnuh etmek namazı bozar. Ancak sesindeki hırıltıyı giderip sesi güzelleştirmek, namazı bozmaz.
S43 – Namazda öksürmenin hükmü nedir?
C43 – Özürsüz olarak öksürmek veya öksürmeye çalışmak namazı bozar. Ancak herhangi bir zorlama olmaksızın doğal olarak öksürmek veya namazda olduğunu anlatmak ve yanlış okuyan imamı uyarmak için öksürmek namazı bozmaz.
S44 – Birinci oturuşu, son oturuş zannederek selâm veren ne yapar
C44 – Birinci oturuşu, son oturuş zannederek selâm vermek namazı ifsat etmeyip sadece sehiv secdesi yapmayı gerektirir ise de, kıldığı öğle namazını cuma namazı veya yatsı namazını teravih zannederek (veya kendisini seferî zannederek) selâm vermek, namazı kesmek kastı taşıdığı için namazı bozar.
S45 -Teressül veya irtisâl ve hadır neye denir?
C45 – Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
S46 – Muhâzâtü’n-nisâ ne demektir?
C46 – Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
S47 – Cemaat kaç kişiden oluşur?
C47 – Cemaatin en az sayısı imam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir. Hatta uyan kişi çocuk da olabilir.
S48 – Cemaatte saf düzeni nasıldır?
C48 – İmama uyacak kişi sadece bir erkek ise imamın sağına durur. Birden çok iseler imamın arkasına dururlar. Tek kadın ise imamın arkasına durur. Cemaat çoksa önce erkekler safı, onun arkasında çocuklar safı ve onun arkasında kadınlar safı olacak şekilde yapılır.
S49 – Muktedî, müdrik, lâhik, mesbûk nedir?
C49 – İmama uyan kişiye muktedî, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik, İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik, İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Son rek‘atın rükûundan sonra imama uyan kimse bütün rek‘atları kaçırmış olur.
S50 – Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller nelerdir?
C50 – Hastalık, Korku, Olumsuz hava şartları, Abdestin sıkışık durumda olması, Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet, Bedenî ârızalar.
S51 – Müdrik, Lahik, Mesbuk ne demektir?
C51 – Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik denir. İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir.
S52 – Cuma Namazının Vücûb Şartları nelerdir?
C52 – Erkek olmak, mazeretsiz olmak (Hastalık, kör veya kötürüm, uygun olmayan hava ve yol şartları,Korku). Hürriyet. İkamet
S53 – Cuma Namazının Sıhhat Şartları nelerdir?
C53 – Vakit, Cemaat, şehir, cami, izin, hutbe
S54 – Hutbenin şartları nelerdir?
C54 – 1. Vakit içinde okunması. 2. Namazdan önce olması. 3. Hutbe niyetiyle okunması. 4. Cemaatin huzurunda irad edilmesi. 5. Hutbe ile namaz arasının, yiyip içmek gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilip ayrılmaması.
1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?
Haccı İfrat
2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?
Süneni Hüda, Süneni Zevaid
3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?
Muhammed B. İshak
4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?
Haccı İfrad
5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?
Füsuk, Cidal
6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir?
İcma
7.İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?
1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK
8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?
Füsuk, Cidal
9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?
Kıyas
10.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?
Şemail
12.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
13.Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?
Berat Kandili
14.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
15-Zilhisabahı ccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?
Cezası yoktur. Sünnettir.
16.Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?
Sünnet
17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir?
Hüda Sünneti
18-Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?
Cezası yoktur.Sünnettir.
19-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
20-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
Vücud
21- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir?
İrhas
22-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
23.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?
Vacip
24-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
25-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?
Peygamberliğin 5.yılında
26.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
27-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?
Adab-ı Müaşeret
28.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
29-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?
Peygamberliğin 5.yılında
30.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?
Hicri 7 Miladi 628
33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?
Vacip
35-Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Teyamün
36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?
Yazılı şey ve kitap
37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?
ezan
38. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Teyamün
39. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Teyamün
40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?
Addas
41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vaciplerinden
42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?
Müjde, talim, öğretici
43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vacipleri
44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?
Berre
45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?
Neml
46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vacipleri
47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?
Muvâlat
48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik ifade eden sıfatları hangisidir?
Sübuti sıfatlar
49- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakıfetü beni saide
50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?
Muvalat
51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?
Sigar nikahı
52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?
muvalat
53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?
Teşrii irade
54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?
iztıba
55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?
Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz
56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Birincisi vacip, ikincisi farz
57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?
Birincisi vacip, ikincisi farz
58.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?
Kerramiyye
60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
Hicri 3/ miladi 625
61.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
62-Abdestin vacipleri nelerdir?
yoktur
63.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?
Harici
66- Hazreti Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi
67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?
Eyyamı bid
69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
70.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?
İlk şavt olmaz
71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?
meunet
72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
şeyma
73.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?
İlk şavt olmaz
74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?
Mün’akit
75.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?
İlk şavt olmaz
76.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?
Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?
Va’d, Vaid
78.Revatib nedir?
Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler
79.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?
Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?
Tekvin
82- Mekke kaç yılında fethedildi?
630
83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?
Huruc bi sunihi
85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?
tabiiyyun
87.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?
sünnet
88.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?
sünnet
89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
Harem i şerif
90.Galiz avret neyi ifade eder?
Cinsel organ , makat
94.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?
sünnet
92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
Haber götüren
93. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?
Umum u belva
95. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
96. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile adlandırılmıştır?
Katolik
98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?
İfrad
99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
Kerramiyye
100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?
Farz
101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?
ifrad
102- Vahy-i hafi ne demektir?
Gizli vahiy
103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?
ifrad
104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
Temettu
105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur nedir?
bidat
106- Ahd-i atik hangi kitaptır?
Tevrat
107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
Temettu
108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?
Sıfatussalat,tadili erkan
109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
temettu
110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?
Kıran
111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
istidrac
112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil
113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?
Kıran
114.Bedene nedir?
Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir
115- Havkale ne demektir?
La havle vela kuvvete illa billah demektir
116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?m.632
117.Bedene nedir?
sığır ve deve cinsi kurbana
118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?
iktida
119.Bedene nedir?
Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir
120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
121-Dem ne demektir?
Sığır ve deve cinsi olan kurbanlara
122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?
Hicabet
123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
124.Müfteriz nedir?
Farz namaz kılan
125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
126.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?
Dem
127- Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?
Mu’tezile
128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilir*
Rıfada
129.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?
Dem
130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad verilir?
Regaib
131.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?
Dem
132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Dem
133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi hangisidir?
telfık
134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane
135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Dem
136.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?
Dem gerekir
137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?
Eş’ariyye
138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir?
tebuk
139.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?
Dem gerekir
140.İbrad neyi ifade eder?
Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma
141.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?
Dem gerekir
142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?
Dem
143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
Maturidiyye
144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?
Dem
145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi?
Osman b. Talha
146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?
İstinca
147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?
Dem
148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem
149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?
Maturidiyye
150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?
Nat-ı şerif
151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem
152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?
Teressül
153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem
154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
Bir şey gerekmez
155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?
Azimet
156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?
İlhadi tefsir
158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?
Amr b. As
159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
160- itikafin hükmü nedir?
Sünnet-i kifaye
161.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
162.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamün
163- Fıkhul ekber kimin eseridir?
Numan b. Sabit
164- Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?
ayıdır
165.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamun
166- Hanefiler ahad hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
Tahrimen mekruh
167.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamun
168.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?
ihsar
169-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
Kerramiyye
170- Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?
9.ayı
171.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?
İhsar
172- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?
Abdullah b.Ebubekir
173. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?
fevât
174- Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep hangisidir?
Hanefiler
175. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?
Fevât
176.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
178- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü hangisidir?
Cebriye
179-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Ka’b b. Malik
180.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
181.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
182- Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı ayrı abdest amanın hükmü nedir?
Müstehap
183. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi
184- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü hangisidir?
Selefiyye
185. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi
186- Peygamberimizin a.s bizzat orduya komutan olarak katıldığı ilk savaşın, başka bir ifade ile gazvenin adı nedir?
El ebva ( veddan)
187. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi
188- Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?
Hanefi, Hanbeli
189.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verilir?
Izdıba
190-Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
İ’caz
191-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş hangisidir?
Tebük
192.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?
Izdıba
193-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ ne ad verilir?
Saime
194.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?
Izdıba
195.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
196- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?
Tam eda ehliyeti
197.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
198- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane
199- Medine’de son inen sure hangisidir?
Nasr
200.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
201.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Remel
202-’’Fakihin şer’i-ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi’’neyi ifade eder?
İctihad
203- Mektube ne demektir?
Allahın farz kıldığı namazlar
204.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Remel
205.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
206- Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiile ne denir?
Haram li gayrihi
207- Mesnun ne demektir?
Peygamber sünnetiyle sabit olan
208.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
209.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
210-Peygamberimiz’e a.s Rasulüs-sekaleyn denmesinin sebebi nedir?
İnsanlara ve cinlere gönderildiğinden
211- Resulullahın a.s şairinin adı nedir?
Hassan b. Sabit
212.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül
213-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?
Endonezya
214.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül
215- Resulullah’ın dayısı kimdir?
Sa’d .bn ebi Vakkas
216.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
ihsar
217-Tahrime neyi ifade eder?
İftitah tekbiri
218.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
ihsar
219- Riyazus salihin kitabının yazarı kimdir?
İmam Muhyiddin en Nevevi
220. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?
Kudum tavafı
221- Kadınların namazda ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp oturmalarına ne ad verilir?
Teverrük
222. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?
Kudum tavafı
223- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?
senet
224. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
225- Cenaze, namazı kılınıp, kabre konup, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa ne yapılmalıdır?
haramdır
226. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
227.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
228- Meşakket, zaruret ve ihtiyaç gibi ârizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme ne denir?
Azimet
229- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Ka’b b. Eşref
230.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
231-Para ve altın-gümüş değerlerini cinsleriyle değiştirmeye ne denir?
Sarf
232.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
233. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
Bir şey gerekmez
234- Peygamberimiz a.s hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştır?
Mutim b. Adiyy
235. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
Bir şey gerekmez
236–Kadının bir bedel vererek evliliği bitirmesine ne ad verilir?
muhalaa
237- Yeni bir mehre ihtiyaç olmadan kocaya iddet içinde tekrar dönme imkanı veren boşamaya ne ad verilir?
Ric’i Talak
238. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?
Ravza-ı Mutahhara
239. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?
Ravza-ı Mutahhara
240- Hülasatü’l Beyan fi Tefsiru’l Kuran adlı eserin müellifi kimdir?
Mehmet Vehbi Efendi
241. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
242- Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil edebiyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan tefsir türüne ne ad verilir?
Dirayet tefsiri
243. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
244- Habeşistan’a yapılan ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?
Peygamberliğin 5. Yılı/ m. 615
245- Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?
îlâ
246. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
247. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?
Vacip
248- yüce Allahın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?
Meunet
249- H.8.M.629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
Bizanslılara
250. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?
Vacip
251. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
Vacip
252- Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan ortay çıkan bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?
Fesih
253- Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?
Endonezya
254. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
Vacip
255. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?
Hanbeli
256- İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?
Piri Reis
257- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakifetü beni saide
258. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?
Hanbeli
259. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?
Hanbeli
260- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birinin uygulanmasını ifade eden fıkıh terimi hangisidir?
telfik
261- Başkent Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?
Ankara Esenboğa
262. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?
Hanbeli
263-Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir?
Hilye
264. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
Vacip-Sünnet
265- Bulunduğumuz çağda İslam dini en fazla hangi kıtalarda daha fazla yaygındır?
Asya ve Afrika
266. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
Vacip Sünnet
267. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
Bir ceza gerekmez
268-İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
İstidrac
269. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
Bir ceza gerekmez
270- Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir?
Hüda sünneti
271. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?
Dem
272- Havkale ne demektir?
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
273- Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir
h.7/m.628
274. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?
Dem
275. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
3 gün oruç tutmak
276- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?
Eşariyye
277- Endonezya devleti hangi kıtadadır?
Asya
278. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
3 gün oruç tutmak
279- Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir?
Nil
280. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Sünnet- vacip
281. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Sünnet–Vacip
282. Kaza Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?
Tekvin
283- Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
Özbekistan
284. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Sünnet- vacip
285- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir?
Süveyş
286.İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
Dem
287. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
Vacip-sünnet
288- Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
icaz
289- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
Yıldırım Beyazıt
290. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
Vacip-sünnet
291. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir?
Vacip- Sünnet
292- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?
Tam eda ehliyeti
293- Dünyanın en büyük havaalanı nerededir?
cidde
294. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir?
Vacip-sünnet
295-Hz. Muhammed’in a.s hayatı söz ve davranışlarıyla, savaşlarını konu alan eserlere ne ad verilir?
siyer ve meğazi
296. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
Şart- şart değil
297-Herhangi bir dinin inanç, ibadet ve gündelik yaşamla ilgili hükümlerini ve bilgilerini içeren kitaplara ne ad verilir?
ilmihal
298. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
Şart-şart değil
299-’’Hac aylarından önce ihram girilebilir’’görüşü kime aittir?
Ebu Hanife , imameyn
300- Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte çıkmıştır?
3 mart 1924
301-Peygamberimizin a.s Yahudi asıllı olan eşinin adı nedir?
Hz. Safiyye
302-’’Hac aylarından önce ihram girilebilir’’görüşü kime aittir?
Ebu Hanife , imameyn
303-Hanbeli Mezhebine göre bayram namazının hükmü nedir?
Farzı Kifaye
304-’’Hac aylarından önce ihram girilebilir’’görüşü kime aittir?
Ebu Hanife , imameyn
305- Vaktinde atılamayan taşların taş atma süresi içerisinde kaza edilmesinin hükmü nedir?
Vacip
306-Kur’an’da insanların aralarında borçlandıklarında şahitler huzurunda bunu yazıya geçirmelerini emreden ayet hangi surededir?
Bakara
307-Mü’min Suresinin diğer adı nedir?
Ğafir
308- Vaktinde atılamayan taşların taş atma süresi içerisinde kaza edilmesinin hükmü nedir?
Vacip
309-Ğazvetül Usre diye bilinen savaş hangisidir?
Tebük
310- Vaktinde atılamayan taşların taş atma süresi içerisinde kaza edilmesinin hükmü nedir?
Vacip
311-Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere ne ad verilir?
Afâk
312-Hz. Peygamberin a.s Yahudilerle yaptığı en son savaş hangisidir?
Hayber
313-Peygamberimizin a.s eşlerinden hangisi Yahudi liderlerinden Hubeyb b. Ahtab’ın kızıdır?
Hz. Safiye
314-Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere ne ad verilir?
Afak
315-Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü hangisidir?
yeseviyye
316-Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere ne ad verilir?
Afak
317- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?
Vacip
318-Hz. Peygamberin a.s peygamberlik döneminde yaşadığı halde onu görmemiş olan müslümanlara ne denir?
Muhadram
319-Hicri hangi ayda iki kandil vardır?
Recep
320- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?
Vacip
320- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?
Vacip
321-Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?
Hz. Musa
322- Hac ve umre yapacak kişi için Mikat sınırını ihramla geçmenin hükmü nedir?
Vacip
323-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?
Vacip
324-Hangi dinde misyonerlik karakteri görülmez?
Yahudilik
325-Hz. Peygamberin a.s yanına izinsiz girebilme müsaadesi olan tek sahâbidir. Irak tefsir ekolünün temelini atmıştır. Bu sahabi kimdir?
Abdullah ibn Mesud
326-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?
Vacip
327-Bir kimsenin üstünlüklerini, güzelliklerini çekememek, bunların yok olmasını istemeğe ne denir?
Haset
328-Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem_i te’hir kılmalarının hükmü nedir?
Vacip
329-Her ayetinde Allah c.c lafzı olan sure hangisidir?
Mücadele
330- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
2006 İstanbul
331-Bedir gazvesini anlatan sure hangisidir?
Enfal
332- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
2006 İstanbul
333-Uhud Gazvesini anlatan sure hangisidir?
Al-i İmran
334- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?
ızdıba
335-Malik adlı meleğin görevi nedir?
Cehennem bekçiliği
336- İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaya ne denir?
ızdıba
337- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?
İstilam
338-Hendek Gazvesini anlatan sure hangisidir?
Ahzab
339-Vasıl b. Ata hangi mezhebin kurucusudur?
Mutezile
340- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?
İstilam
341- Hacerül esvedi karşıdan selamlamaya ne ad verilir?
İstilam
342-Habeşistan’a yapılan birinci hicret, hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Peygamberliğin 5 yılında
343-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
344-Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?
Tevbe
345-Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
346- Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir?
Hilye
346-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
ihsar
347- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türünün adı nedir??
Şemail
348- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?
Abdullah b. Ebubekir
349-Hac ve umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
İhsar
350-İlk tehallülden sonra henüz ziyeret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
351- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu dücane
352- Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan duruma ne denir?
Umumu belva
353-İlk tehallülden sonra henüz ziyeret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
354-Peygamberimizin hicretini anlatan sure hangisidir?
Tevbe
355-İlk tehallülden sonra henüz ziyeret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
356-‘’Teşrik tekbirleri’’ndeki ‘’teşrik’’ kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Et kurutmak
357-Kıblenin Kudüs’ten Ka’be’ye çevrildiğini anlatan sure hangisidir?
Bakara
358-Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?
Farz
359-‘’Teşrik tekbirleri’’ndeki ‘’teşrik’’ kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Et kurutmak
360- Saçların tıraş edilmesi ve kısaltılması hangi kelimelerle ile ifade edilir?
Halk ve taksir
361- Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?
Sıfatussalat- tadili erkan
361-Bir maden ismi olan sure hangisidir?
Hadid suresi
362- Saçların tıraş edilmesi ve kısaltılması hangi kelimelerle ile ifade edilir?
Halk ve taksir
363-Hac yapmak için bedeni ve mali imkan bulunmasına ne ad verilir?
istitaat
364- Riyazussalihin kitabının yazarı kimdir?
İmam Muhyiddin En Nevevi
365-Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?
Teressül
366-Hac yapmak için bedeni ve mali imkan bulunmasına ne ad verilir?
İstitaat
367- Hangi mezheplere göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır?
Şafii ve Hanbeli
368- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?
Senet
369- Hangi mezheplere göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır?
Şafii ve Hanbeli
370- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Ka’b b. Eşref
1- Kocanın sahip olduğu boşama yetkisini karısına vermesine ne denir.? ….
a- Telfizi talak b- Bain talak c- Tefvizi talak d- Lian
2- Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından feragat etmesi suretiyle tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine ne denir.?…..
a- Boşanma b- Talak c- Muhalea d- Fesih
3- Mükrehin boşaması aşağıdakilerden hangilerine göre geçerli değildir.?…
a- Hanefi Mezhebi b- İbrahim en Nehai c- İmam Malik d- Şa’bi
4- Kocanın boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönmesine imkan veren boşama şekli aşağıdakilerden hangisidir?…
a- Sunni Talak b- Bain Talak c- Ric’i talak d- Bid’i talak
5- Kocanın nafakayı temin edememesini ağağıdaki mezheplerden hangisi boşanma sebebi olarak görmemektedir.?….
a- Şafi Mezhebi b-Hanefi Mezhebi c- Maliki Mezhebi d- Hanbeli Mezhebi
6- Kocanın dört ay veya daha fazla sureyle karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir.?…..
a- İla b- Lian c- Hul d-Tefrik
7- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar. 5/59
a- Kanvermek b- Merhem ve ilaçlı bantı kullanmak c- Biyopsi yaptırmak d- Gıda ve keyif verici enjeksiyonlar
8- Ebu Hanife’ye göre Hz. Peygamber Cuma namazından sonra kaç rekat nafile namaz kılmıştır.? 5/60
a- Altı rekat b- İki selamla dört rekat c- İki rekat d- Bir selamla dört rekat
9- Hz. Peygamberin Cuma namazının farzından önce tahiyyatül mescid dışında nafile namaz kılmadığını söyleyen mezhep hangisidir.? 5/60
a- Maliki b- Hanbeli c-Hanefi d- Şafi
10- Cuma namazı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir.? 5/60-61
a- Hür ve mukimolmak cumanın sıhhat şartlarındandır.
b- Ebu hanife’ye göre Cuma namazının kılınabilmesi için imamın dışında en az üç cemaat bulunmalıdır.
c- Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Ranuna adı verilen bir vadide kıldırmıştır
d- Cumadan önce ve sonra kılınan nafile namazlar Hz. Peygamber’in uygulamasına dayanmaktadır.
11- Dinimizde kadınların iş hayatında ve yönetimde yer almaları konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.? 5/65-66
a- Dinimizde erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler aynı derecede kadına da tanınmıştır.
b- Dinimzde kadının kamu görevi yapmasını yasaklayan açık, kesin ve bağlayıcı bir nas yoktur.
c- İslamda kayıtsız şartsız kadın erkek herkesin çalışma, ticaret yapma ve iş hayatına katılma hakkı vardır.
d- Hz. Peygamber devrinden itibaren kadınlar, öğretmenlik, memurluk, doktorluk, hemşirelik, zabıta memurluğu gibi çeşitli özel ve kamu işlerinde çalışmışlardır.
12- Aşağıdakilerden hangisi cumanın sıhhat (geçerlilik) şartlarından biri değildir.? 5/61
a- Darul İslam b- Hutbe c- Şehir d- Cemaat
13- Din İşleri Yüksek Kurlu Kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.? 5/51
a- Sorulara cevap hazırlanırken Kuran ve Sahih sünnet esas alınmaktadır.
b- Kurul, mezhepleri ve görüş farklılıkları alternatif çözüm önerileri olarak kabul etmektedir.
c- Kurul, aklı selimi ve akıl yürütme yoluyla ortaya çıkarılan hükümleri önemli bir mesnet kabul etmektedir.
d- Kurul Kararları, belli bir mezhebin görüşleri esas alınarak hazırlanmaktadır.
14- Din İşleri Yüksek Kurulu fetavaları aşağıdaki hangi amaç ve niteliklere sahip değildir.? 5/51
a- Sorulara sadece teorik bilgi ve cevap verme b- Kimlik bütünlüğünü koruma
c- Problem çözme d- insanın anlam arayışına cevap verme
15- Din İşleri Yüksek Kurulu’nun gündemine alıp, henüz karar vermediği dini hukuki sorulara ne ad verilir.
a- Kurul Kararları b- Kurul Mutaalaları c- Kurul Gerekçeleri d- Şura Kararları

31

Mart
2012

FIKIH SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  559 Kez Okundu

S-1-Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatüründe fer-i veya tali deliller gurubunda yer almaz.
a-kıyas b-istihsan c-istislah d-istishab e-seddi zerayi
S-2-Müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir?
a-mesalih-i mürsele b-istishab c-istihsan d-seddi zerayi
S-3-Nasların kapsamına girmeyen yada illet bağı kurularak nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine …………………bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlarada …………………………..denir. boşluklara hangileri getirilmelidir?
a-istishab/beraet-i zimme b-istislah/mesalih-i mürsele c-rey/ictihat d-istihsan/örf ve adet
S-4-Daha önce varlığı bilinen bir durumun varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine ne denir.
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-5-Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması kötülüğe giden yoların kapatılmasına ne denir?
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-6- Kişinin iyiyi kötüden faydalıyı zararlıdan ana hatları ile olsun ayıra bilmesine ne denir.
a-vücub ehliyeti b-eda ehliyeti c-temyiz d-buluğ çağı
S-7-İbadetlerle ilgili dini hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vasi hükümler d-teklifi hükümler
S-8-Ayet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-9-İki durum arasında şariin kurduğu bağı ifade eden hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-10-Allah katından bir tebliğ veya Allah ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle peygamberimizin yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir.
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-11-Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlara ne ad verilir?
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-12-Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar,sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi,akşam namazında acele edilmesinin hükmü nedir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap
S13-Mükellefin yapması veya terk etmesi halinde herhangi bir övgü yahut kınamayı gerektirmeyen davranışlarına ne denir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap
CEVAPLAR:
1-A 2-C 3-B 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-D 12-D 13-B
s-1-Fıkhın delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalına……………………denir.
s-2- Fıkhın kaynakları arasında üçüncü sırayı ………………. alır.
s-3-Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşuna ………………………….denir.
s-4- Hanefi mezhebine göre kati delille sabit olan hükme ……….zanni delille sabit olan hükme ise………….denir.
s-5- Hz Peygamberin devamlı yaptığı sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere …….sünnet denir.
CEVAPLAR:
1-usuli fıkıh 2-icma 3-eda ehliyet 4-farz –vacip 5-müekked
s-1-( ) Fıkhın,şeri delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda ele alan dalına usül’i fıkıh denir.
s-2-( ) İslam dininin kuranı kerimden sonra ikinci kaynağı sünnet tir.
s-3-( )Kıyas naslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselelerin hükmünü vermeye denir.
s-4-( )İstihsan metoduna Hanefi fakihleri sıklıkla başvurmuşlardır.
s-5-( )Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine eda ehiyeti denir.
s-6-( ) Harama yakın olup vacibin karşıtına tenzihen mekruh helale yakın olup,mendubun karşıtınada tahrimen mekruh denir.
s-7-( )Aslında meşru ve serbest olduğu halde,haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili olan fiile haramı li gayrihi denir.
CEVAPLAR:
1-y (fürü-i fıkıh) 2-d 3-d 4-d 5-y (vücub ehliyeti) 6-y (tahrimen-tenzihen) 7-d
teavvuz ( euzu besmele)
tumanine( rukuda sırtın düzgünlüğü)
kavme(rukudan sonra bekleme)
tahrime(iftidah tekbiri)
itimad( tekbirden sonra elleri hemen bağlamak)
numan b. sabit( fıkhul ekber)
HAC FIKHI -1
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc
b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı
d) Temettu haccı
3. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
a) Farz hac
b) Vacip hac
c) Nafile hac
d) Temettu haccı
4. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
5. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
6. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a) Niyet etmek
b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak
d) Mikattan önce ihrama girmek
7. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı
b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı
d) Hacc-ı ekber
8. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
9. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk
10. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) Şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
12. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf
b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı
d) Adak tavafı
13. Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
14. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
15. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
16. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün
17. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
19. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak
21. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
22. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
23. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
24. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
26. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
a) Koku sürünme yasağı
b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı
d) Tırnak kesme yasağı
27. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
28. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
29. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez
30. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez
31. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
32. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez
33. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
34. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
35. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf
d) Mescid-i Nebevî
36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
38. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
39. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
41. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
42. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
43. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
a) Rükn-ü Yemânî
b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî
d)Rükn-ü İbrahim
44. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
45. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
Cevap anahtarı
1c 2.b 3.d 4.c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16.b 17.d 18.c 19.b 20a 21.d 22.a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b

31

Mart
2012

İSLÂMDA İLKLER

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  539 Kez Okundu

- İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.
- Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza’dır. Sancağın rengi beyazdı.
- Kur’ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir’dir.
- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.
- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.
- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm’dır.
- İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.
- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.
- Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır.
- İlk nahv kitabını Hazret-i Ali’nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.
- Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ’dır.
- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle’dir.
- İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir.
- İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir.
- İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.
- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.
- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.
- Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.
- İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
- İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)
- İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.
- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.
- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
- İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye’dir.
- İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.
- İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.
- İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.
- Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.
- İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.
- İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.
- İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.
- İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
- İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
- Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir.
- İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.
- Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.
- İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
- İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
- İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti. – Mekke-i Mükerreme’de ilk ezânı Habib bin Abdürrahman okudu.
- İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.
- İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
- Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
- İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.
- İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
- Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.
- Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.
- İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.
- Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.
- İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.
- Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed’e Resûlullah Efendimiz tarafından verildi.
- Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî Radıyallahü anha verildi.
- Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
- İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.
- Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
- Hazret-i Ebû Bekir’e ilk biat eden, Hazret-i Ömer’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir
Yaradılış
İbadet
***Hesaplayarak on iki saatlik zaman ölçüsünü ilk koyan Nuh aleyhisselamdır. Gemide iken namaz vakitlerini bilmek için bunu yapmıştır.”
***Rasûlullah’ın cemaatle ilk kıldığı namaz öğle namazıdır.”
***Mescid-i Haram’da cemaati ilk defa daire şekline getiren Haccac’dır. Ondan önce düz saflar halinde duruyorlardı.”
***Mescidde ilk kandil yakan Temim-i Dari’dir. Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında mescidi aydınlatmıştır.
***Rasûlullah ilk cuma namazını Benî Salim mescidinde kıldı. (Bugünkü Mescid-i Cum’a'da) Bu, Medine’ye geldikten sonra ilk kıldığı Cumadır.
***Minberde ilk hutbe okuyan İbrahim aleyhisselamdır.
***Rasûlullah’a ilk minber yapan Temîm-i Dari’dir.”
***Ölümü ilk temenni eden Yusuf aleyhisselamdır.
***İlk oruç tutan Adem aleyhisselamdır. Her aydan üç gün oruç tutardı.
***İlk telbiye getirenler meleklerdir. Beytullah’ı ilk tavaf edenler de meleklerdir.
***Safa ve Merve arasında ilk sa’yeden Hazret-i Hacer’dir..

31

Mart
2012

İMAM HATİPLİK YETERLİLİK TESTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  674 Kez Okundu

1.Kur’an-ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini
istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okumasına
ne ad verilir?
A) Tahakküm B) Tehaddi
C) Tesaddi D) Nezair
2.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerin den değildir?
A) el-Kitab B) el-Furkan
C) ez- Zikr D) el- Kırtas
Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
A) Tenasüb B) Tevafuk
C) Teradüf D) Tesanüd
Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad 4. verilir?
A) Miun B) Mesani
C) Mufassal D) Tıval
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını 5. yazan sahabilerden değildir?
Übeyy b. Ka’bA)
Abdullah b. RevahaB)
Abdullah b. Mes’udC)
Muaz b. CebelD)
Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler 6. icra etmişlerdir?
Ebu’l-Esved ed-DüeliA)
Ma’mer b. RaşidB)
Nasr b. Asım ve Yahya b. YamerC)
Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Nasr b. AsımD)
Orucun farz olduğunu beyan eden ayet hangi 7. surede geçmektedir?
A) Maide B) İsra
C) Ankebut D) Bakara
Tövbe edilmedikçe Allah’ın 8. asla bağışlamayacağını
bildirdiği günah hangisidir?
A) Şirk B) Ana-babaya isyan
C) Zina D) Faiz
En son9. nazil olan sure hangisidir?
A) Kevser B) İhlas
C) Nas D) Nasr
Savaş ganimetleri anlamına gelen sure hangi10.
sidir?
A) Ra’d B) Kehf
C) Enfal D) En’am
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın 11. ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
Muhâlefetün li’l-havâdisA)
KıdemB)
Kıyâm bi-nefsihîC)
BekaD)
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın 12. zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelmektedir?
A) Kıdem B) Beka
C) Vahdâniyyet D) Kıyâm bi-nefsihî
Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indi13.
rilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Âdem B) Hz. Mûsâ
C) Hz. Îsâ D) Hz. Muhammed
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi14.
si peygamberlerin günah işlemedikleri, günahtan
korunmuş oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) İsmet D) Emanet
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi15.
si peygamberlerin güvenilir oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) Tebliğ D) Emanet
Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve istekle16.
rine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Mucize D) İhanet
İMAM HATİP
Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona 17. titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan-üstü hâllere ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Keramet D) İhanet
Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere 18. tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Arasât D) A’raf
Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin 19. tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Mizan D) Sırat
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın Subûti 20. sıfatlarından biridir?
A) Beka B) Vahdâniyyet
C) Basar D) Kıdem
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeyler 21. arasında yer almaz?
BayılmakA)
Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumakB)
Ağız dolusu kusmakC)
YellenmekD)
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerin22.
den değildir?
Namazdan sonra selam vermekA)
İki secdeyi birbiri ardınca yapmakB)
Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmakC)
Rükûa varırken “Allahü Ekber” demekD)
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler 23. arasında yer almaz?
Namazda bir şey içmekA)
Kıbleden göğsünü çevirmekB)
Verilen selamı almaC)
Namazda esnemek, gerinmekD)
Aşağıdakilerden hangisi namaz kıldıran kişiler24.
de aranan şartlar arasında yer almaz?
Akıllı olmakA)
Âmâ olmamakB)
Erkek olmakC)
Ergenlik çağına gelmiş olmakD)
Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve na25.
maz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?
A) Gurûb B) İstivâ vakti
C) Fecr-i sadık D) İmsak
Muktedî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisi26.
dir?
Namazda imama uyan kimseA)
Namazda kendisine uyulan kimseB)
Namazda seferî olan kimseC)
Namazı yalnız kılan kimse D)
Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının 27. vücûbunun şartlarından değildir?
A) İkamet B) Hürriyet
C) Vakit D) Erkek olmak
Aşağıdakilerden hangisi vacip oruçlardandır?28.
Aşure orucuA)
Adak orucuB)
Pazartesi-Perşembe günleri tutulan oruçC)
Zilhicce ayının ilk sekiz gününde tutulan oruçD)
Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih olması29.
nın şartlarındandır?
Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmakA)
Tavaf namazı kılmakB)
Tavafa Hacer-i Esved vaya hizasından başlaC)
mak
NiyetD)
Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası verebil
30.
menin şartlarından değildir?
Müslüman olmakA)
Nisab miktarına ulaşmakB)
VakitC)
Erkek olmakD)
İMAM HATİP
İslam tarihinde, içinde yaşadığı memlekette 31. maruz kaldığı zulüm ve haksızlıktan kurtulmak ve dini daha güzel yaşamak için huzur ve barış ortamlarına yapılan göçe ne ad verilir?
A) Hicret B) Hac
C) Namaz D) Bursâ
Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede 32. Mekke’den Kudüs’e oradan da Sidretü’l-Münteha’ya kadar gitmesine ne ad verilir?
A) Hac B) Gezi
C) Vahiy D) İsra ve Mirac
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicret es33.
nasında Mekke’nin güney kısmında üç gün içerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettiği mağaranın ismi nedir?
A) Hira B) Sevr
C) Huneyn D) Dârunnedve
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle sa34.
vaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
A) Hicret B) Hac
C) Seriyye D) Vahiy
“Ridde” hareketleri hangi halife zamanında 35. meydana gelmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Harun Reşid
İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan 36. Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
Mekkelilerin modern silahlara sahip olmasıA)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlaliB)
Savaşın öğleden sonra yapılmış olmasıC)
Havanın çok sıcak olmasıD)
İslam’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabile37.
ye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Bi’r-i Maûne
C) Batn-ı Rabiğ D) Batn-ı Nahle
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret38.
ten sonra Medine’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
Kervan ticaretini sürdürmeleriA)
Medinelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmalarıB)
Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeC)
ye çalışmaları
Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı D) imzalamaları
İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir 39. mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur. Bu kültürel
gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden
hangisidir?
Eski Arap uygarlığıA)
Arap-Çin ilişkileriB)
Fethedilen ülkelerin kültürleriC)
Hellen uygarlığıD)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile 40. evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Osman
C) Hz. Ali D) Hz. Hamza
Aşağıdakilerden hangisi bir dinî hitabet türü 41. olarak sayılamaz?
Mevlid programında konuşmaA)
Camilerde hutbeB)
Camilerde vaazC)
Askerî konuşmalarD)
Kur’an-ı Kerim’de, tebliğ (dinin diğer insanla42.
ra ulaştırılması), kimlere dinî bir sorumluluk olarak yüklenmiştir?
İmamlaraA)
Din görevlisi olan herkeseB)
İnanan bütün insanlaraC)
İnanan bütün erkeklereD)
Bir kimsenin ihtiyaç duyduğu bir hususu, her43.
hangi bir maddi karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?
A) İşini görme B) Hizmet
C) Bağış D) Yardım
İMAM HATİP
Bireylerin ve toplumun ihtiyacı olan ve on44.
lara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
Askerlik hizmetiA)
Eğitim hizmetiB)
Sosyal hizmetC)
Din hizmetiD)
Bir İmam-hatibin 45. birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?
Görev yaptığı yerdeki müftülükA)
Cami DerneğiB)
Din Görevlileri SendikasıC)
Diyanet İşleri BaşkanlığıD)
Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liseleri46.
nin görevlerini tam olarak açıklar?
Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yüksek A) öğrenime hazırlar.
Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye B) çalışır.
Mübarek gün ve gecelerde camilerde programC)
lar yapar.
İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.D)
“Aklı ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir 47. kimseyi doğru yola iletmektir.” Bu kavrama en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davet B) Tebliğ
C) İrşad D) Vaaz
Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları vahyi in48.
sanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
A) Tebliğ B) İrşad
C) Davet D) Selam
“Emr-i bi’l-ma’rûf, Nehy-i ani’l-münker” tabiri49.
nin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakA)
İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamakB)
İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmekC)
İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla uzakD)
laştırmak
Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevle50.
rinden biri değildir?
Ezan okumakA)
İmamları denetlemekB)
Kamet getirmek, namaz sonrası tesbihatı C) yaptırmak
İmamın olmadığı hâllerde cemaate imamlık D) yapmak
CEVAPLAR
B1.
D2.
A3.
C4.
B5.
C6.
D7.
A8.
D9.
C10.
B11.
C12.
A13.
C14.
D15.
A16.
C17.
A18.
C19.
C20.
B21.
D22.
D23.
B24.
B25.
A26.
C27.
B28.
D29.
D30.
A31.
D32.
B33.
C34.
A35.
B36.
B37.
A38.
C39.
B40.
D41.
C42.
D43.
C44.
A45.
A46.
C47.
A48.
A49.
B50.

31

Mart
2012

MBST SINAVINA HAZIRLIK NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  441 Kez Okundu

itikad testi:
Soru 1 : İman nedir?
Cevap : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
edip dil ile tasdik etmektir.
Soru 2 : İmanın şarları nelerdir?
Cevap : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
dirilmeye iman etmektir.
Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
Cevap : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Cevap : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
Cevap : İcma-i Ümmet denir.
Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap : Kıyası Fukaha.
Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
Cevap : Mezhep adı verilir.
Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.
Soru 9 : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Vücut (Var olması)
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
d- Vahdaniyet (Bir olması)
e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)
Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
Cevap : a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak
Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Cevap : Esmaül Hüsna
Soru 12: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
ne denir?
Cevap : Tevhit denir.
Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Cevap : Beytül-Mamur.
Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Hayat (Diri olması)
b- İlim (Her şeyi bilmesi)
c- Semi (İşitmesi)
d- Basar (Görmesi)
e- İrade (Dilemesi)
f- Kudret (Gücünün yetmesi)
g- Kelam (Konuşması)
h- Tekvin (Yaratması)
Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.
Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler
hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
Cevap : a- Musa(a.s.); Tevrat
b- Davut(a.s.); Zebur
c- İsa(a.s.); İncil
d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an
Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
sahife verildiğini yazınız.
Cevap : a- Adem(a.s.) 10 sahife
b- Şit(a.s.) 50 sahife
c- İdris(a.s.) 30 sahife
d- İbrahim(a.s.) 10 sahife
Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin
kaynakları nelerdir?
Cevap : a- Sağlam duyu organları b- Doğru haber c- Akıl
Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
Cevap : İtikat denir.
Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?
Cevap : İslam.
Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla
bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
Cevap : Din denir.
Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
prensiplere ne ad verilir?
Cevap : Şeriat.
Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
Cevap : a- Mü’min b- Münafık c- Kafir.
Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
Cevap : Mü’min.
Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Cevap : Kafir.
Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
Cevap : Münafık.
Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı
olan sistemlere ne ad verilir?
Cevap : Tağut.
Soru 28: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müşrik.
Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Kiramen Katibin.
Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Münker ve Nekir.
Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Cevap : Rıdvan
Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Cevap : Malik.
Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
Cevap : İlliyyun melekleri.
Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
b- Emanet; Güvenilir olmak
c- Tebliğ; Tebliğ etmek
d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
e- İsmet; Günah işlememek.
Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiği
b- Gençliğini nasıl geçirdiği
c- Malını nereden kazandığı
d- Malını nereye harcadığını
e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.
Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
Cevap : Mizan
Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Cevap : Sırat Köprüsü.
Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
Cevap : Ecel.
Soru 39: İslam’ın şartları nelerdir?
Cevap : 1- Kelime-i Şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Hacca gitmek
5- Zekat vermek.
Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Cevap : Mucize.
Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Keramet.
Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
Cevap : Cennet.
Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü’minlerinde ceza
göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cevap : Cehennem.
Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi,
dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Cevap : Kader.
Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Kaza.
Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
Cevap : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.
Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
kimseye ne denir?
Cevap : Fasık.
Soru 48: Günahı olan mü’minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere
erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?
Cevap : Şefaat.
Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptıktan
sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?
Cevap : Tevekkül.
Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
Cevap : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.
Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
Cevap : Ümmet.
Soru 52: Hasenat ne demektir?
Cevap : İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.
Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.
Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi
hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
Cevap : Bidat.
Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak
amele ne denir?
Cevap : İhlas denir.
Soru 56: Seyyiat ne demektir?
Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardır.
Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?
Cevap : Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
Soru 58: En güçlü insan kimdir?
Cevap : Öfkesini yenen insandır.
Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?
Cevap : Kabe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.
Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.
Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız
Cevap : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir.
b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı
c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır
d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalıdır
e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır
f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur’an’a göre ayarlamalı ve onunla
terbiye etmelidir.
Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında
cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : Zımmi.
Soru 63: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen,
insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?
Cevap : Cinler.
Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)’ın
gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
Cevap : a- Adil yöneticiler.
b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım”
diyerek reddedenler.
f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.
Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
Cevap : Ümmeti Muhammed
Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima
kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu
yaratığı tanıdınız mı?
Cevap : Şeytan.
Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
Cevap : a- İlim; Allah (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek
b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.
d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak
Soru 68: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
Cevap : Rasül
Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?
Cevap : İnsanlar için.
Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir.
Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?
Cevap : Cuma günü.
Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra
bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur.
Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
Cevap : Ahiret
Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
Cevap : a- Akıl b- Kalp
Soru 74: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
Cevap : Tağut
Soru 75: “Rab” kelimesinin manası nedir?
Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
Soru 76: “İlah” kelimesinin manası nedir?
Cevap : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.
Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.
Cevap : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
c- Nam ve şöhret için cihat
d- Mevki ve makam için ilim.
Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.
Cevap : a- Maturidi b- Eşari
Soru 79: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?
Cevap : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.
Soru 80: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
Cevap : Sosyalizm
Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe
varmalarına ne denir?
Cevap : İcma denir.
Soru 82: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş
bildirmelerine ne denir?
Cevap : İçtihat
Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
Cevap : Kemal sıfatı gereği.
Soru 84: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
Cevap : Takva.
Soru 85: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek
ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
Cevap : Belam denir.
Soru 86: Küfrün çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Cehli küfür b- İnadi küfür c- Hükmi küfür
Soru 87: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
Cevap : a- Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek
b- Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
c- Din ile alay etmek
d- Allah’tan ümidi kesmek
e- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.
Soru 88: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?
Cevap : a- Adn b-Meva cenneti
c- Firdevs cenneti
d- Mukame cenneti
e- Naim cenneti
f- Darul Huld
g- Darus-Selam
i- Makamul Emin
Soru 89: Elfaz-ı Küfür ne demektir?
Cevap : İnsanı küfre götüren sözler demektir.
Soru 90: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü
için toplanmasına ne ad verilir?
Cevap : Mahşer.
Soru 91: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
ad verilir?
Cevap : Berzah alemi.
Soru 92: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a
iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Cevap : Galü Bela
Soru 93: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Cevap : Haiye, Münafıklar girecek.
Soru 94: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Rızk verme b- İhsan etme c- İkramda bulunma
d- Rıza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme
g- Öldürme h- Diriltme.
Soru 95: Tevhidin kısımları nelerdir?
Cevap : a- Rububiyet tevhidi
b- Uluhiyet tevhidi
c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.
Soru 96: Allah’tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini
düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Rububiyet tevhidi
Soru 97 : Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde
Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı
gereğidir?
Cevap : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit
Soru 98 : “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım
Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
Cevap : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.
Soru 99: İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah
olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Uluhiyet tevhidi
Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela:
Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha
çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi
harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : İrhasat
Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki
cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği
olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara
benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur.
Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına
gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
Cevap : El-Melik
Soru 102: İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında
ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”,
inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için
“Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet
bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından
kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
Cevap : Büşra
Soru 103: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
Cevap : Fıkhi Ekber.
Soru 104: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in
tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.
Bunlar:
a- Nefsi Emmare
b- Nefsi Levvame
c- Nefsi Mutmainne
d- Nefsi Safiyye (Kamile)
e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?
Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye
Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?
Cevap : 4 merhale vardır:
a- Şeriat
b- Tarikat
c- Marifet
d- Hakikat

31

Mart
2012

2009 YILI DİYANET AYLIK DERGİ KONU FİHRİSTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  944 Kez Okundu

1-OCAK
-Kapak konusu: Dindarlığımızı güzelleştirelim
-Kur’an ve Sünnet Eksenli Dindarlık (Gündem) /Prof.Dr.Enbiya Yıldırım
-Dindarlık ve İslam Ahlakı (Gündem) /Doç.Dr.Adnan Aslan
-Dindarlık,Bilgi ve Güzellik (Gündem) /Doç.Dr.Ejder Okumuş
-Dindarlığın Tezahürleri (Gündem) /Dr.Aliye Çınar
-Kendi Dindarlığını oluşturma ve Bireysel Yetkinlik (Din-Düşümce-Yorum) /M.Şevki Aydın
-Duygusal Zekâ Üzerine (Din ve Sosyal Hayat) /Doç.Dr.Gaye Özdemir
-Hakikati Aklın ve Kalbin Saf Aynasında Bulmak (Din ve Sosyal Hayat) /Mustafa Efe
-Aile İçi Şiddet ve İstismar (Aile) /Lamia Levent
-Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü ve Önemi (Bir Konu Bir Ayet) /Doç.Dr.İsmail Karagöz
-Barış Peygamberi (Bir Hadis Bir Yorum) /Prof.Dr.İ.Hakkı Ünal
2-ŞUBAT
-Kapak konusu:Toplumsal emanet yetimlerimiz
-Müslümanları Ateş Çukuruna Yuvarlanmaktan Koruyan En Güçlü Bağ (Gündem) /Ekrem Keleş
-Ortak Bir Vatan Oluşturma ve Bunu Sürdürme (Gündem) /Prof.Şefaettin Severcan
-Kardeşlik Yolu:İslâm (Gündem) /Dr.Ahmet Akın
-Dinin ve Din Hizmetlerinin Bütünleştirici Rolü (Gündem) /Ali Melek
-Din Eğitimine Bilimsel Yaklaşım (Din-düşünce-yorum) /M.Şevki Aydın
-İnsan Onuru ve İftira (Din ve Sosyal Hayat) /Doç.Fikret Karaman
-Ötekini Hatırlamak (Din ve Sosyal Hayat) /Yaşar Yiğit
-Gelinliğe Küsenler (Aile) /Sacid Ekerim
-Aile Ortamının Ders Ortamı: Sofra (Aile) /Mustafa Suna
-Farklı Diller ve Farklı Renkler de Allah’ın Ayetlerindendir (Bir Konu Bir Ayet) /Doç.İbrahim Hilmi Karslı
-Yaratılanı Hoş Görmek (Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal
3-MART
-Kapak konusu: Aydın kimliği
-Aydınlanmanın ve Pozitivizmin İslam’a Bakışımıza Etkisi (Gündem) /Mehmet Bayraktar
-Toplumsal Bir Figür Olarak Aydın Kimliği (Gündem) /Hatice K.Arpaguş
-Aydınlar ve Din İlişkisinin Tarihî Seyri üzerine (Gündem) /Naci Bostancı
-Aydın kimliği ve Aydın sorumluluğu (Gündem) / M.Ali Kirman
-Prof.Kenan Gürsoy ile Aydın Kimliği Üzerine (Söyleşi) /Kâmil Büyüker
-Günümüz Din Eğitiminin Önceleyeceği Hususlardan Empati (Din-Düşünce-Yorum) /M.Şevki Aydın
-İnsanın Kendini Unutması: Dünyevileşme ((Din-Düşünce-Yorum) /Özcan Gökçebay
-Din Hizmetinin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi (Din ve Sosyal Hayat) /Fikret Karaman
-Stratejik Amaçlar İçin Kurumsal Kimlik ve Önemi ((Din ve Sosyal Hayat) /Alaaddin Yanardağ
-Evlilikte Eş Seçiminin Önemi ve Medya (Aile) / Fatma Özdoğan
-İstişare ve İstihare (Bir Konu Bir Ayet) /İsmail karagöz
-Şükür ve Teşekkür (Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal
4-NİSAN
-Kapak konusu: Rahmet peygamberi ve aile
-Aile İlişkilerinde Hz.Peygamber’in Örnekliği (Gündem) /Prof.Ali Akpınar
-Hz.Peygamber’in Hanımlarına karşı sergilediği İncelik ve Zerafet Anlayışı (Gündem) /Doç.Saffet Sancaklı
-Hz.Peygamber Devrinde İslam Ailesinden Bazı Kesitler (Gündem) /Prof.Rıza Savaş
-Allah Resulunun Ailesi ve Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair (Gündem) /Doç.Soner Gündüzöz
-Rahmet Peygamberinin Dünyasında Çocuk Olmak (Gündem) /Yaşar Yiğit
-Din Eğitiminin Niteliği ve Önemi (Din-Düşünce-Yorum) /M.Şevki Aydın
-3 Mart 1924 Kanunlarına Yeniden Bakmak (Din ve Sosyal Hayat) /Prof.Ali Bardakoğlu
-Din Hizmetinde İmam-Hatiplik Görevi ve Önemi (Din ve Sosyal Hayat) /Fikret Karaman
-Ahlâk Şuuru (Din ve Sosyal Hayat) /Ali Metin
-Evlilik Problemlerinde Boşanma Bir Çözüm mü? (Aile) /Dr.Mustafa Koç
-Kur’an Peygamberimizi Nasıl Tanıtıyor? (Bir Konu Bir Ayet) /Doç.İsmail Karagöz
-Hayatı Paylaşan Arkadaşlık (Bir Hadis Bir Yorum) /Prof.İ.Hakkı Ünal
5-MAYIS
-Kapak konusu: Din görüntülü yeni akımlar
-Doğu Kökenli Batılı Akımlar (Gündem) /Ali İhsan Yiğit
-Yoga ve Düşündürdükleri (Gündem) /Selim Özarslan
-Gençlik ve Uzak Doğu Dinleri (Gündem) /Hüseyin Yılmaz
-Allah’ı Anarak Huzur Bulur Kalpler (Gündem) /Bünyamin Urul
-Beden Ülkesinin Sultanı (Gündem) /Mehmet Görmez
-Bireyin Anlam Arayışı ve Din Eğitimi (Din-Düşünce-Yorum) /M.Şevki Aydın
-Osmanlı Devrinde İmam-Hatiplik Görevi (Din ve Sosyal Hayat) /Fikret Karaman
-Geceyi Zayi Eden Gündüzü Kaybede (Din ve Sosyal Hayat) /Ekrem Keleş
-İnternet ve Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve gençler üzerindeki etkiler (Aile) /Rahime Beder Şen –Semra Demirkan
-Bir Bilinç Uyanıklığına sahip miyiz? (Bir konu Bir Ayet) /İbrahim Hilmi Karslı
-İnsan iradesine saygı (Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal
6-HAZİRAN
-Kapak konusu: Kur’anı kaplere yazmak hafızlık
-Kalbi Mushaflaştırma (Gündem) /Abdurrahman Akbaş
-Hafızlık ve Eğitimi (Gündem) /Ulvi Ata
-Kur’an Kursu ve Hafızlık Eğitimi (Gündem) /Bünyamin Albayrak
-Hafızlık eğitiminde nitelik sorunu (Gündem) /Mustafa Kemal Önder
-Satırlardan Sadırlara Hafızlık (Gündem) /Ömer Menekşe
-Kur’an’ı öğrenme Bağlamında Hafızlık (Din-Düşünce-Yorum) /M.Şevki Aydın
-İmam Hatipler,Toplum Hayatına Can Suyu Veren Görevlilerdir (Din ve Sosyal Hayat) /Fikret Karaman
-Evlilikte Aile İçi Sağlıklı İletişim (Aile) /Mustafa Koç
-Sevmek Ama Nasıl? (Bir Konu Bir Ayet) /İbrahim Hilmi Karslı
-İnsanın Değeri (Bir Hadis Bir Yorum) /İ.Hakkı Ünal
7-TEMMUZ
-Kapak Konusu: İslam’da yenilenme
-Yenilenme: yeniden iman etmenin adı (Gündem) /Ejder Okumuş
-Kuranla hayata dönmek (Gündem) / Soner Gündüzöz
-Dini Bilgiyi Tecdit (Gündem) / M.şevki Aydın
-İşgal altındaki kalpler ve merhamet eğitimi (Kalbin erbaini) /Mehmet Görmez
-İnsanın anlam kaynağı Tekasüre karşı kevser (Din-Düşünce-yorum) /Şaban Ali Düzgün
-Sivil hizmet anlayışında din görevlilerinin yeri ve önemi (Din ve sosyal hayat) /Fikret karaman
-Yeter ki zihin ve gönüllerimiz engelli olmasın (Din ve sosyal hayat) /Yaşar Yiğit
-Şiddetten keyif almak (Aile) / Enbiya Yıldırım
-Dünya malını kapışanlar kimler (Bir konu bir ayet) / İbrahim Hilmi Karslı
-Malı sırtta taşımak (Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal
8-AĞUSTOS
-Kapak Konusu: Paylaşma Mevsimi Ramazan
-Birliğimizin çimentosu : Yaşan ramazan kültürü (Gündem) /Ramazan Altıntaş
-Ramazan ayında yeniden var olmak (Gündem) / Ejder Okumuş
-Ramazan ayı ve toplumsal hayat (Gündem) /Ali Akdoğan
-Hz.Peygamber’den Ramazan Müjdeleri (Gündem) /Hüseyin Algül
-Tarihimizde ramazan,biz ve gayrı Müslimler (Gündem) /Nesimi Yazıcı
-İslam ve Müslüman (Din-düşünce-yorum) /M.Şevki Aydın
Dinî değerler ile insani değerlerin örtüşmesi (Din-düşünce-yorum) /Ömer Yılmaz
-Din görevlilerinin en büyük sermayesi cemaat (Din ve sosyal hayat) /Fikret Karaman
-İletişimde haberciliğin objektif değerleri üzerine (Din ve sosyal hayat) /Alev Fatoş Farsa
-Çocuklarımız ve sorumluluklarımız (Aile) /Mustafa Özçelik
-Merhamet Ekseninde Allah, aile ve toplum (Bir konu bir ayet) /Hilmi Karslı
-Bizi tutan oruç (Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal
9-EYLÜL
-Kapak Konusu : Hayatın Nevbaharı Gençlik ve Sorunları
-Sorunlar yumağında gençlik (Gündem) /Ali Çiftçi
-Ailede ergenle yaşamak ve ergenle iletişim (Gündem) /Rahime Beder Şen
-Gençliğin toplumsallaşmasında ailenin rolü (Gündem) /Semra Demirkan
-Örnek Alma,Örnek Olma (Gündem) /Ahmet Çekin
-Gençlerde İntihar Eğilimleri (Gündem) /Ercan Şen
-Yeni Hal İçin Din Eğitimi (Din-düşünce-yorum) /M.Şevki Aydın
-Nasuh Tövbesi (Din –düşünce-yorum) /M.Selim Arık
-Din Hizmetini taçlandıran Müezzinlik ve Ezan (Din ve sosyal hayat) /Fikret Karaman
-Kadir Gecesi (Din ve sosyal hayat) /Bahattin Akbaş
-İslam ve Kadın (Aile) /Ejder Okumuş
-Yeni roller ve yeni sorumluluklarıyla kadın (Aile) /Halide Yenen
-Şimdi O’na sığınma zamanı (Bir konu bir ayet) / Hilmi Karslı
-Korunması greken bir değer: ırz(Bir hadis bir yorum) /İ.Hakkı Ünal

31

Mart
2012

KUR’AN BİLGİLERİ TESTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  415 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
Yanıtlar:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

31

Mart
2012

SİYER NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  413 Kez Okundu

1-siyer-i nebî ne demektir? :siyer-i nebî, hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatini konu edinen bilim dalidir.
2- peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir? : 20 nisan 571 tarihinde rebiul evvel ayinin pazartesi günü tan yeri ağarirken mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3- peygamber efendimiz hangi kabiledendir? : Kureyş kabilesinin haşimoğullari kolundandir.
4- peygamber efendimizin annesi, babasi, dedesi ve süt annesinin adlari nelerdir? : Annesi: Amine babasi: Abdullah dedesi: Abdülmuttalip süt annesi: Halime
5- peygamber efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz? :en çok bilinen 4 ismi şunlardir: Muhammed ,mustafa ,ahmet, mahmud
6- peygamber efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür? : Peygamber efendimizin doğumundan iki ay önce babasi vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşina kadar süt annesi hz. Halime’nin yaninda kaldi. 6 yaşindayken annesi de vefat edince 8 yaşina kadar dedesi abdulmuttalib’in yaninda, dedesinin vefatindan sonra amcasi ebutalib’in himayesinde büyümüştür.
7- hz.muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşinda ve kiminle yapmiştir ? : Peygamber efendimiz ilk evliliğini 25 yaşinda iken hz.hatice ile yapmiştir.
8- hz. Hatice kimdir ? : Peygamber efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. Peygamber efendimize ilk iman edendir. Peygamber efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. Peygamber efendimizin oğlu ibrahim hariç bütün çocuklarinin annesidir.
9- hz. Peygamber’in çocuklarinin isimleri nelerdir? : Erkekler: Kasim, abdullah, ibrahim; kizlari: ümmü gülsüm, rukiye, zeynep ve fatima
10- hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşinda ve nerede gelmiştir?: M.610 tarihinde, 40 yaşinda , hira nur dağinda peygamberlik gelmiştir.
11- ilk müslümanlar kimlerdir? : Hanimlardan hz. Hatice ; büyüklerden hz. Ebubekir; çocuklardan hz. Ali ; kölelerden hz. Zeyd bin harise
12- peygamber efendimize en çok düşmanlik yapanlar kimlerdir? : Ebû leheb ,ebû cehil,
velid b. Muğire,ümeyye b. Halef , utbe b. Rebia ,as b. Vail
13- islamin yayilmasi kimlerin müslüman olmasiyla hiz kazanmiştir ? :hz.hamza ve hz.ömer’in müslüman olmasiyla
14- ne zamana senetül hüzün ( hüzün yili) nedir ? : Peygamberliğin 10. Yilinda hz. Peygamberin eşi hz.hatice ve amcasi ebû talib’in vefat ettiği yila hüzün yili denir.
15-isra ve miraç olayi nedir ve ne zaman olmuştur ? : Hicretten bir buçuk yil önce recep ayinin 27. Gecesi peygamber efendimizin cebrail (a.s) vasitasiyla mescid-i haram’dan alinip mescid-i aksa’ya götürülmesine isra; yüce allah’in katina yükseltilmesine de miraç denir.
16- peygamber efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir? : Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki ayeti, ( âmenerrasûlü ) , ümmetinden allah’a şirk koşmayanlarin cennete gireceği müjdesi,
17-hz. Aişe kimdir ? : Peygamber efendimizin eşlerindendir. Hz.ebubekir’in kizidir.
Ilmiyle, zekasiyla ve bizlere bir çok hadis ulaştirmasiyla taninmiştir.
18- hicret nedir? Ne zaman yapilmiştir? : Peygamber efendimizin ve ilk müslümanlarin 622 yilinda mekke’den medine’ye göç etmesine denir.
19- peygamber efendimiz ve ilk müslümanlar neden hicret etmişlerdir? : Mekke’nin ileri gelen müşrikleri peygamber efendimize ve ona inanan ilk müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmişlardi. Mekke’de artik islâm’i yaşatma ve yayma imkani kalmadiğindan medineli müslümanlarin daveti ve allah’in izin vermesiyle mekke’deki müslümanlar ve peygamberimiz medine’ye göç etmek zorunda kalmişlardi.
20- peygamber efendimiz medine’de kimin evinde kalmiştir? : Ebû eyyüb el-ensârî’nin evinde kalmiştir. Bu sahabenin kabri istanbul’da kendi adiyla anilan eyüp semtin de bulunmaktadir.
21- islam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir? : Kuba mescidi
22- ilk cuma namazi ne zaman ve nerede kilinmiştir? eygamber efendimizin mekke’den medine’ye hicreti esnasinda “ranuna” denilen yerde kilinmiştir.
23- muhacir ve ensar kime denir? : Muhacir: Mekke’den medine’ye göç eden müslümana denir. Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardim eden medineli müslümanlara denir.
24- sahabe kime denir? : Hz. Peygamber’i sağliğinda müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
25- islâm tarihinde ilk açilan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir? : Peygamber efendimizin bizzat inşasinda çaliştiği ve öğretmenliğini yaptiği ilk yatili okul olan suffe’dir. Burada eğitim görenlere ashab-i suffe denir.
26- peygamber efendimizin yaptiği en önemli savaşlar hangileridir? : Peygamberimiz ve müslümanlar medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onlari yine rahat birakmamişlar, bu yüzden peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmiştir. En önemlileri şunlardir:
Bedir savaşi (624) ,uhud savaşi (625) ,hendek savaşi (626) . Peygamber efendimizin yaptiği savaşlarin amaci ; allah’in adini yüceltmek, düşman saldirilarini önlemek,
müslümanlarin inançlarini, irz ve namuslarini, can ve mallarini korumaktir.
28- mekke kaç yilinda fethedildi? Peygamberimizin müşriklere karşi davranişi ne oldu?
Mekke m.630’da fethedildi. Fetihten sonra peygamber efendimiz müşriklere karşi
“bugün sizi kinamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
29- mescid-i nebevî (peygamber efendimizin camisi) nerededir? : Medine’dedir. Hicretten sonra peygamberimizin yapmiş olduğu ilk mescittir. Peygamberimizin kabri (ravza-i mutahhera) mescid-i nebevî’nin içinde bulunmaktadir.
30- veda hacci ve veda hutbesi hakkinda bilgi veriniz ? : Peygamber efendimizin 632 yilinda yapmiş olduğu tek hacdir. Bu hac esnasinda peygamber efendimiz 100.000’den fazla müslümana meşhur veda hutbesini okumuşlardir. Veda hutbesinde yer alan bazi hükümler: Islâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldirilmiştir. Bütün insanlar eşittir. Insanlarin can, mal ve namuslari dokunulmazdir. Emanetler sahibine verilmelidir. Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdir. Kan davalari kaldirilmiştir.
Erkekler kadinlarin, kadinlar da erkeklerin haklarina riâyet edecektir. Hem erkek hem kadin zinadan kaçinacaktir. Bütün müslümanlar kardeştir. Hizmetçilere iyi davranilacaktir.
31- peygamber efendimiz kaç yilinda, nerede ve kaç yaşinda vefat etti? : Peygamber efendimiz hicretin 11. Senesi ,rebiülevvel ayinin on ikisi,pazartesi günü miladi, 632 yilinda, medine’de ve 63 yaşinda vefat etti.
32- peygamber efendimizin nesli kiminle devam etmiştir? : Peygamber efendimizin nesli, kizi hz. Fatma ve amcasinin oğlu hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğullari hz. Hasan ve hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
33- aşere-i mübeşşere kime denir ? Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.
34- aşere-i mübeşşere kimlerden oluşmaktadir. ? : Hz. Ebu bekir ,hz. ömer , hz. Osman ,hz. Ali ,hz. Zübeyr b. Avvam , hz. Abdurahman b. Avf , hz. Sa’d b. Ebi vakkas
hz.said b. Zeyd ,hz.ebû übeyde b. Cerrah , hz.talha b. übeydullah .
35- peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sirayla söyler misiniz? : Hz. Ebu bekir : 2 yil ; hz. ömer : 10 yil ; hz. Osman : 12 yil ; hz. Ali : 5 yil

31

Mart
2012

İSLAM TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  534 Kez Okundu

-Kuzey arabistanda kurulan devletler ; nebatiler, tedürler, hireliiler
-güney arabistanda kurulan devletler; sebatiler, ainler, himyeriler
-araplarin kullandiği müsned adi verilen yazinin arap yarimadasinda ilk defa gelişip yayildiği bölge hire’ dir.
-mekkeye ilk yerleşen kavim amelika kavmidir.
-hz. Ibrahim cümhürlüler döneminde kabe’yi inşa etmiştir.
-kabeyi putalari diktiren ve puta tapiciliği başlatan huzaa kabilesidir.
-kabenin yanibaşina kueryş’in önemli meselelerinin görüşüldüğü darun_nedve’ yi kusayb. Kittab inşa etmiştir.
-kusayb. Kittab riva denilen kureyş’ in bayrağini taşima görevinide üstlendi.
-islamiyetin kabulunden sonra evs ve hazrec kabileleri ensar adini aldilar ve aralarindaki muhalefette sona erdi.
-kureyş kervanlarinin düzenini sağlayan hz. Muhammed(s.a.v)’ in dedesi haşim b. Abdülmenaf idi.
-araplarda bedeviler hayvancilikla, hadariler ise tarim ve ticaretle uğraşirlardi.
-para birimi olarak bizans’a ait olan dinar ve iran’ a ait olan dirhem kullaniliyordu.
-araplarda panayir geleneği mevcuttu. Bu sayede araplar kabilelerin örf ve adetleri hakkinda bu sayede bilgi edinilirdi.
-tarihi açidan üslüma iki gruba ayrilirlar. Bunlar, arab_i baide ve arab-i bakiye ‘ dir.
-konar göçer hayat süren üslüman bedevi , yerleşik hayat süren üslüman ise hadari denilir.
-islam öncesi arap toplumunda kabilekler ,hürler, mevlalar, ve kölelerden oluşuyordu.
-azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba mevlalar denir.
-araplarda kabiledeki dayanişma ruhuna asabiyet denilirdi.
-islam öncesi arap toplumunda ; sürekli nakah (nikah_ i mut) ‘a , bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşini ona sunma ( nikah_i istibda) , eşleri karşilikli değiştirme (nikah_i bedel) ,büyük oğlun babasinin ölümünden sonra üvey annesini almasi (nikah_i makt) , başlik ve mehir vermemek için kizlarin değiştirilmesi (nikah_i şigar) gibi nikah çeşitleri mevcuttu.
-araplar yildizlarla yol bulurlardi.
-islam öncesi arap toplumunda zat_ü envat adi verilen bayram kutlanilirdi. Bu büyük ve yeşil bir ağaçti.
-islam öncesi arap toplumunda güneşe tapanlar vardi. Lat menat ve uzza putlari güneşi temsil eden tanrilar kabul edilirdi.
-kabedeki en önemli put hubel dir, bu put amr b.lufan tarafindan suriye’den getirilmiştir.
Hz.muhammed(s.a.v)’in annesi amine b.vhb kureyş kabilesinin üslü oğullarina mensuptur.
-hz.muhammed(s.a.v) kureyş kabelesinin haşimoğullari koluna mensuptur
-hz.hatie kureyşin esed oğullari koluna mensuptur.
-hz.muhammed(s.a.v) amcalarindan hars ve zübeyr islamdan önce vefat etmiş, ebu lehep ve ebu talip islamiyeti kabul etmeliş, üslü ve üslü ise islamiyeti kabul etmiş amca laridir.
-bahira olayi bir rahibin ebu talibin ebu talibe yeğeninin yani hz.muhammed(s.a.v)’in incilde gönderileceği vaad etilen peygamber olduğunu bildirmesi olayidir.
-kötülük yapmanin ve kan dökmenin yasak olduğu aylarda ki bunlar zilkad, zilhice, muharrem ve recep aylaridir . Bu aylarda yapilan savaşlara ficar savaşlari denir.
-hz.muhammed(s.a.v)’e emin mert güvenilir vefali ve sözünde duran anlaminda muhammed(s.a.v)’ül-emin denmiştir.
-hicaz savaşlarinda kureyş ve kinane kabilelerinin komutani harb bin ümeyye’ dir.
-hz.muhammed(s.a.v)’e ilk vahiy 610 yilinda recep ayinin 27’nci gecesi hira mağarasinda gelmiştir.
-vahiyden etkilenen hz.muhammed(s.a.v)’i hanimi hz.hatice amcasinin oğlu varaka bin nevsel e götürmüştür.
-hz.muhammed(s.a.v) ilk davetini eşi hz.haticeye daha sonra ebu talip ile azatlisi zeyt bin haris’e yapmiştir.
-hz.muhammed(s.a.v) ibadetlerini gizli davet döneminde harami şerifte yapabiyor idi.
-hz.muhammed(s.a.v) tebliğ için safa tepesinin eteğindeki ebul erkan’in evini (darul erkan)’ i seçti birçok kişi bu evde islamiyeti kabuletti. Bu evde islamiyeti kabul eden en son hz.ömerdir .
-ilk vahiyle ikinci vahiy gelene kadar geçen bekleme süresi fetret’ ül vahiy denir.
-ilk hicret nübüvetin 5.yilinda habeşistan’ a yapilmiştir. Ikinci hicret birinciden bir yil sonra cafer bin ebu talip başkanliğinda yine habeşistana yapilmiştir.
-hz.muhammed(s.a.v)in ayni yil amcasi ebu talip’i hemde eşi hz.hatice’ yi kaybetmesi üzerine bu yila ( amül_hüzn ) yani hüzün yili denmiştir.
-hz.muhammed(s.a.v)’in geceleyin mekkeden mescidi aksa’ ya götürülmesine isra ; göklere çikarilmasina miraç denmiştir.
-birinci akabe biati hz.peygamberin mübüvetinin 10ncu yilinda mekkede mina sinirlarindaki akabe vadisinde gerçekleştirilmiştir . 1nci akabe biatindan sonra hz..muhammed(s.a.v) yesrib halkinin kurani öğrenebilmeleri için kusad b. ümir’ i yesrib’ e göndermiştir.
-ikinci akabe biatindan sonra hz.muhammed(s.a.v) ashabinin medine’ ye hicretine izin vermiş ve kendiside 3 ay sonra hz ebu üslü ile birlikte medine’ ye hicret etmiştir.
-açik davet döneminde hz.muhammed(s.a.v)’i en fazla düşmanlik gösteren ebu lehep olmuştur.
-hz.muhammed(s.a.v)’i medineye hicret için harekete geçiren esas unsur islamiyetin oradaki parlak geleceğidir.
-hz.muhammed(s.a.v) medineye hicretinde abdullah bin ureykut kilavuzluk yapmiştir.
-hicret öneminden dolayi hz..ömer zamaninda hicri takvim başlangici olarak kabul edilmiştir
-mescid-i nebevi bir eğitim öğretim yeri olduğu gibi askeri işlerin görüşüldüğü bir mekan da olmuştur.
-mescid-i nebevinin bitişiğinde fakir kimsesiz ve barinacak yeri olmayan üslümanliğ için yapilmiş olan yere suffe denir. Burada kalanlari suffe ehli denir. Suffede eğitim görmüş yetişmiş kimselerede üsl adi verilir.
-hz.muhammed(s.a.v) hicretten sonra medinedeki şehir topluluklarini şehir devleti halinde teşkilatlanmaya davet etmiştir. Bu davet sonucunda medine vesikasi imzalanmiştir.ayni zamanda bu anlaşma dünyanin ilk anayasasi olarak kabul edilir.
-medine vesikasi sözleşmesi ile üslüma ve üslümanl üslümanliği dini siyasi ve sosyal açidan tanidiklarini ilan etmiş oluyorlardi.
-hicretin 1. Yilinda cuma namazi farz kilinmiş, ilk nüfus sayimi yapilmiş, ilk ezan meşru kilinmiştir.
-hicretten bir ay sonra ikişer rekat olarak kilinan öğle, ikindi ve yatsi namazlarinin farzlari dört rekat’a çikartilmiştir.
-hicretin 2. Yili şaban ayinda ramazan orucu farz kilinmiş , ramazan ayindan sonrada zekat farz kilinmiştir.
-hz. Muhammed(s.a.v)’in bizzat kendisinin katildiği savaşlara gazve, kendisinin katilmadiği bir sahabinin komutanliği altinda gönderdiği askeri birliğe ise üslüm adi verilir.
-bedir gazvesi hz.. Peygamberin müşriklerle yaptiği ilk savaştir.bu savaş sonucunda ebu cehil başta olmak üzere 70 kadar müşrik öldürülmüştür.yine bu savaşta sağ olarak esir alinan iki müşrik ki bunlar ukbe b.ebu muayt ve nadrb. Haris müslümanlara yaptiklari zulüm ve işkencelerden dolayi idam edilmişlerdir.
-bedir gazvesi başta medine olmak üzere tüm arap yarimadasinda müslümanlarin itibarinin artmasina vesile olmuştur.
-bedir gazvesi sonucu öldürülen ebu cehil’in yerine müşrikler ebu süfyan’ i seçtiler.
-uhud savaşinda hz. Hamza’ yi şehit eden vahşib. Harb’ tir.
- hz muhammed(s.a.v) 630 yilinda hiç savaşmadan ve kan dökmeden mekkeyi fethetmiştir.bu arada ebu süfyan’ da uzun terddütler sonucunda müslüman olmuştur.
-hz. Muhammed(s.a.v) mekke’ nin fethinden sonra orada hiç asker birakmadan buranin idaresini yeni üslüman olmuş olan attab b. Esid’ e birakti ve huneyn’ e gitti.
-tebük seferinden sonra 631 yilinda hz muhammed(s.a.v) hz.ebu bekir’ i hac emiri tayin etti.hac da bu yil farz kilindi.
-hz. Ayşe’ nin ifk olayi beni müstalik gazvesi esnasinda meydana gelmiştir.
-putperestliğin kökü tevbe suresinin ilk 8 ayetinin inmesiyle tamamen kazinmiştir.
-arap adetlerine göre savaşin başinda yapilan teke tek vuruşlara mübareze adi verilir.
-hz. Muhammed(s.a.v) yahudilerle iyi geçinilmesini istemiş ve kendide başlangiçta namazlarinda yahudilerin kiblesi olan beytül_makdis’ e yönelmiştir.
-müslümanlar ile yaptiklari antlaşmayi bozan ilk üslüm kabilesi kaynuka oğullari’ dir.
-kaynukaoğullarinin hem okul hem mahkeme salonu olarak kullandiklari yer beytül_midras’ tir.
-yahudilerin arap yarimadasindaki siyasi güçleri hayber’ in fethi ile sona ermiş, ayni zamanda bu savaş sonrasinda yahudiler islam devletine vergi veren bir tebaa durumuna düşmüşlerdir.
-hz.muhammed(s.a.v) mute savaşinda halid b. Velid’ e allahin kilici seyfullah lakabini vermiştir.
-hz. Muhammed(s.a.v)’ e inandiği halde halkinin hiristiyanliği birakmayacaği için müslüman olmayan bizans imparatoru heraklius’ tur. Habeşistan krali necaşi’ nin ise üslümanliği kabul ettiği ravayet edilir.
-kureyş müşriklerini hz. Muhammed(s.a.v)’ e karşi şiirleriyle tahrik eden şair ka’b b. Eşref ‘ tir.
*peygamber efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamli olarak şehirden uzaklaşip, putlara tapmamanin zevkini çikardiği yer ve sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği yer nur dağindaki hira mağarasidir.
*peygamber efendimiz (s.a.v.)’e hira mağarasinda iken gelen ilk vahyin şekli rüyayi sadika dir.(gerçek rüya şeklinde)
* ebu süfyan, ebu cehil ve el-ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden habersiz allah resulü (s.a.v.)’in kur’an okumasini dinlemeye giderlerdi. Sabaha kadar evin yakininda kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya başlayinca da kimseler görmesin diye gizlice ayrilmak istediklerinde birbirleriyle karşilaşirlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene gelirler kur’an’i kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim olmuyorlardi. Işte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu insanlar ve onlar gibi onlarin bulunduğu konuma inadi küfür denir.
* islam’i yaşamak için yerel iktidarin zulüm rejimlerinden kaçip daha müreffeh bir hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, allah (c.c.)’in kanunlarini ikame etmek, ruhun allah (c.c.)’in kanunlariyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygisini allah (c.c.)’in arzinda değişik yerlerde vermek sebebiyle yapilan göçe hicret denir.
*suçlari yalniz allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarina göre yaşamayi istemek olan insanlara mekke müşrik devleti tarafindan alinan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kiz alinmayacak, kiz verilmeyecek, hiç bir şey satin alinmayacak ve satilmayacak gibi kararlarin alinip halka duyurulmasi için bir afişle kabe’nin duvarina asilmasi olayina islam tarihinde verilen ismi o günkü ve bugünkü adina haber-üs sahife, ambargo denir.
*peygamber efendimiz (s.a.v.)’in medine’ye gelişinin yedinci ayinda rabbimiz savaşa izin verdi. Bu izin hac suresi 39 ve 40.ci ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra allah resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk islam ordusu ve ayni zamanda islam’in ilk seriyyesi olan seriyyenin komutani hz. Hamza (r.a.) dir.
* peygamber efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra medine’de yaptiği ilk üç iş şunlardir:
Islam devletinin merkezi olan caminin inşaati, müslümanlarin ekonomik sorunlarini gidermek, müslümanlarin can emniyetini sağlamak.
* işkence yillarinda ebu lehep ve karisi ümmü cemil müşriklerin iki azili kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu lehebin emriyle ümmü cemil dikenleri topluyor ve allah’in resulü (s.a.v.)’in geçeceği yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptiklari zulümlerden dolayi kur’an’i kerim’de adlarina sure inmiş ve bu surede kendilerine rabbimizin kelamiyla beddua edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabina zulmeden bu iki azili müşrikin tebbet suresinde geçen ahiretteki isimleri hammaletel hatap tir.
*rasulüllah efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede mekke’den kudüs’e oradan da allah (c.c.)’a en yakin makam olan sidret-ül müntehaya gitmesine isra ve miraç denir.
*beş vakit namaz miraçta farz kilinmiştir.
*mekke’de tebliğ imkani kalmayinca allah resulü (s.a.v.) tebliği mekke dişina taşimayi düşündü. Ilk sefer olarak taife gitmeyi planladi. çünkü orada akrabalari vardi ve bundan dolayi tebliğin rahat olacağina inaniyordu. Ama orada da ebu lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce peygamber efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkinda mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu. Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz şudur: “küfrün hepsi tek millettir.”
*peygamber efendimiz (s.a.v.) hicret esnasinda medine yolunda değil mekke’nin güney kismina doğru yola çikip ve üç gün mekke yakinlarinda bir mağarada kalip sonra hicretlerine (yollarina) devam ettiler. Ebu bekir (r.a.) ile kaldiklari bu mağaranin ismi sevr mağarasidir.
*peygamber efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) seriye denir.
*peygamber efendimiz (s.a.v.)’in bizzat hazir bulunduğu muharebelere gaza ve gazve denir. 27 defa katilmiştir.
* mekke’de yaşanan ambargo olayindan sonra her an saldiri olur diyerek silahli olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “ya rasulüllah, hayatimizdan emin olup silahlarimizi birakacağimiz gün gelmeyecek mi?” bu soruya peygamber efendimiz (s.a.v.)’in kiyamete kadar da ümmeti muhammede bir ölçü olacak şekilde verdiği cevap;
“müslümanlarin silahlarini birakip rahat edecekleri günler az olacaktir” şeklinde oldu .
* hz. ömer (r.a.)’in ifadesi ile rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programinin özeti;iman, hicret, cihat tir.
*allah (c.c.)’in istediği gibi islam’i top yekün yaşanmasi , islam’i tebliğ uğruna verilen mücadeleye, allah (c.c.)’in hükümlerinin her tarafta uygulanmasini temin için mü’minin cani ve maliyla, mücadeleye, söz, yazi, sohbet ve savaşla olan harekete cihat denir.
* peygamber efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katildiği
savaşin, başka bir ifade ile ilk gazvenin adi el-ebva (veddan) gazvesidir.
* peygamber efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardir ki bunlar: Ilk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alindi, ilk defa ganimet alindi, peygamber efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yaziyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutani abdullah bin cahştir.
*uhut harbinde peygamber efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kasti ile atini onun üzerine süren ama peygamber efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, mekke döneminde rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü efendimizin elinden olan kafir ubey bin haleftir.
*mekke devletinin, islam devletine yenildiği savaşlarin en büyüklerindendir. Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden ebu cehil, utbe bin rabia, ümeyye bin halef, nadir bin haris gibi azililarini kaybetmişlerdir. Bu savaşa bedir savaşi denir.
*bedir savaşinda esir alinmiş müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve islam dini aleyhine şiirler yazmamak şartiyla serbest birakilmişti. Ama uhut savaşi öncesinde basinin, medyanin, şairlerin önemini bilen mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağli olduğu için dili ve kalemi satin alinarak devlet rejimini müdafaa nutuklari attirdi. Mekke müşrik devletinin zorlamasi ile yine islam’in aleyhine şiirler yazdirtilan bu şair ebu izzettir.
Soru 25: Islam’in en önemli savaşlarindan biri olan uhut savaşi galibiyetle sona ermedi. Kiyamete kadar ümmeti muhammede ders ve tecrübe olacak bir olaydi. Işte uhut gibi bir savaşin kazanilamamasinin sebebi nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (keyfi hareket etmek)
soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akilli, tarihten ders almasini bilen bir insanin (ümmeti muhammed’in) uhut savaşindan alacaği tek ders vardir. Uhut savaşinin ümmete verdiği ders nedir
cevap : Emre itaat etmek.
Soru 27: Ebu bera adinda bir münafik müslüman olduğunu ve kur’an’i kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, peygamber efendimiz (s.a.v.)’den bulunduklari mevkide kendilerine kur’an öğretmeleri için kur’an okutabilecek sahabeler, hafizlar istedi. Peygamberimizin izni ile islam’i
kabul eden bu yeni insanlara allah (c.c.)’in dinini ve kitabini öğretmek için 70 tane hafiz sahabe, ebu bera ismindeki münafik ile yola çikti. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayin haberi allah resulü (s.a.v.)’e ulaşinca çok üzüldü, dayanamadi hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise islam tarihinde 70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anilir. Bu hadisenin adi nedir?
Cevap : Bir-i mauna hadisesi.
Soru 28: Hendek savaşinin diğerlerinden farki bir savunma niteliğinde olmasidir. Bu savunma medine’nin düşman gelecek olan tarafina hendek kazilmasidir. Hendek kazilmasi yönündeki fikir ise yapilan istişarenin sonucudur. Bu istişarede hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
cevap : Selman-i farisi.
Soru 29: Umre maksadiyla mekke’ye gelip kendilerine kabe’nin olduğu yere sokulmayacaklari haberini alan allah resulü (s.a.v.), hz. Osman’i elçi olarak mekke’ye gönderdi. Daha sonra hz. Osman’in öldürüldüğü haberi (yanliş) gelince efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafindaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarina dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
Cevap : Ridvan biati.
Soru 30: Hicretin 6.ci yilinda hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafindan mekke’ye okulmayip hatta elçi olarak gönderilen hz. Osman’in şehit olduğu (yanliş) haberinden sonra yapilan ridvan biatini duyan müşrikler o yil mekke’ye girilmemesi şartiyla aralarinda bir bariş anlaşmasi yapilmasini teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanin tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanlarin aleyhine gibi görüldü ise de netice müslümanlarin yararina sonuçlar çikan anlaşmanin adi nedir?
Cevap : Hudeybiye anlaşmasi.
Soru 31: Hudeybiye anlaşmasindan sonra müslüman olup medine devletine siğindiğinda anlaşma gereği mekke polisine rasulüllah (s.a.v.) tarafindan teslim edilen biri vardi. Yolda mekke polislerini öldürerek peygamberimiz (s.a.v.)’e “siz sözünüzü tuttunuz ya rasulüllah, ben ise işkenceden kurtulmak istedim” diyerek medine’den çikar ama mekke’ye de teslim olmadan medine dişinda el-iss denen yere yerleşip mekke’nin ticaret kervanlarini vurarak mekke devletini yildirdi. Aldiği
işaretle bu hareketine mekke’den müslüman olarak çikan yeni müslümanlari yanina alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapilan hudeybiye anlaşmasini bu şahsin hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalir. Bu sayede islam’in ve müslümanlarin aleyhine olan anlaşmayi lehe çeviren sahabe kimdir ve islam tarihinde bu yapilan harekete ne denir
cevap : Ebu basir – vur kac taktigi
soru 32: Ebu basir’in vur kac hareketini başlatip hudeybiye anlaşmasini müslümanlarin lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykiri davranmayip usulüne uygun anlaşmaya sadik kalarak hareket etmesi allah resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. çünkü anlaşmanin maddesi “mekke’den bir müşrik müslüman olup medine’ye iltica ederse, medine devleti bu müslümani
medine’ye almayacakti.” bu madde de geçen ifadeye göre allah resulü (s.a.v.) ebu basir’i medine’ye almamiş ama medine dişindaki gerilla hareketini duyunca da ona müdahale etmediği gibi “keşke basir yalniz olmasaydi” diyerek onun yaptiğini ima ile kabul etmişti. Allah resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği siyasetin bize verdiği anlam nedir?
Cevap : Beşer hukukunu müslümanlarin lehine kullanma siyaseti.
Soru 33: Müşriklerin önceden mekke’ye diktikleri putlari allah resulü (s.a.v.) mekke fethinde teker teker işaret ederek putlari yiktirdi. Her putu işaret edip kirdirirken bir ayet okuyordu. Işte allah resulü (s.a.v.)’in putlari kirarken okuduğu ayet meali nedir?
Cevap : Hak geldi batil zail oldu. Batil yok olmaya mahkumdur. (isra 81)
soru 34: Huneyn savaşinda allah resulü (s.a.v.), ebu hadrat’i casus olarak havazin ahalisi için gönderdi. Havazin halkinin savaş için hazirlik yaptiğini duyan peygamberimiz (s.a.v.) hazirliklara başladi. Bu savaş için henüz müslüman olmamiş olan saffan bin ümeyye isimli bir kafirden 100 zirh ve silah geri verilmek üzere alip havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle allah resulü (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?
Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alinabileceği hususu.
Soru 35: Münafiklarin küba’da yaptiklari ve peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz kildirmasini isteyerek yaptiklari yerin meşrulaşmasini istedikleri ama efendimizin hz. Cebrail (a.s.)’in bildirmesiyle kabul etmediği gibi yiktirdiği ve hakkinda ayet inen mescidin adi nedir?
Cevap : Mescidi dirar.
Soru 36: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanimlarinin isimlerini söyleyiniz.
Cevap : A- hz. Hatice b- hz. Sevde c- hz. Aişe d- hz. Zeynep e- hz. ümmü seleme f- hz. Hafsa g- hz. Zeynep (cahşin kizi) h- hz. ümmü habibe i- hz.cüveyriyye j- hz. Safiyye k- hz. Mariyye l- hz. Meymune (r. Anhüma).
Soru 37: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in incil ve tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
Cevap : Incil’de; baraklit, tevrat’ta; münhemenna.
Soru 38: Hz. Hacer validemiz mekke topraklarinda oğlu ismail’e su aramak için safa ve merve tepelerinde koşup dururken, biraktiği yerde kendi kendine ayaklarini yere vurarak eşinen hz. Ismail’in ayaklari altindan allah (c.c.)’in izni ile çikan ve bugün dahi müslümanlarin faydalanip içtiği, tüm hacilari doyuran, şifali, bereketli, bu gün yer itibariyle kabe’nin altindan çikan suyun adi nedir?
Cevap : Zemzem.
Soru 39: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandir?
Cevap : Miladi 571 yili (fil vakasinin olduğu yil), rebülevvel ayinin 12.ci gecesine
tesadüf eden pazartesi günü dünyaya geldi.
Soru 40: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
Cevap : Vehb’in kizi amine.
Soru 41: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adi nedir?
Cevap : Hz. Halime.
Soru 42: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
Cevap : Hz. şeyma.
Soru 43: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adi nedir?
Cevap : Abdulmuttalip.
Soru 44: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in babalarinin ismi nedir?
Cevap : Abdullah.
Soru 45: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatindan sonra büyüten
amcasi kimdir?
Cevap : Ebu talip.
Soru 46: Peygamber efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde mekke’den medine’ye hicret etti?
Cevap : 622 yilinda.
Soru 47: Ganimet ne demektir?
Cevap : Harpte düşmanlardan alinan mal demektir.
Soru 48: Islam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alindi?
Cevap : Abdullah bin cahş komutasinda yapilan seriyyede alindi.
Soru 49: Ilahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasil yapilirdi?
Cevap : Ganimetlerin beşte biri allah’a ve resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrilarak peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabasi, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi.
Soru 50: Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in: “eğer zeyd bin harise şehit olursa yerine cafer bin ebu talip, oda şehit olursa komutanliğa abdullah bin revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
Cevap : Mute savaşi.
Soru 51: Ehli beyt kimdir?
Cevap : Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunlarin soyundan gelenlere denir.
Soru 52: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in kaç adi vardir söyleyiniz.
Cevap : Dört adi vardir: A-ahmet b-muhammed c-mustafa d-mahmut.
Soru 53: Yaşi yirmiyi geçmediği halde, aralarinda büyük sahabelerin de bulunduğu, bizanslilara karşi savaşan islam ordusuna rasulüllah (s.a.v.) tarafindan atanan sahabedir. Bu atamayi dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve azrail (a.s.)’in yaninda iken son sözleri nedir?
Cevap : üsame bin zeyd (r.a.) (“üsame’nin ordusu cihada gitsin”)
soru 54: Islam medine devletini efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazinda islam’i tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap : Habeşistan, misir, doğu roma imparatorluğu ve iran.
Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in refikül ala’ya (büyük dosta-cenabi allah’a) kavuşma olarak tarif ettiği vefati kaç yaşinda olmuştur.
Cevap : 63 yil olmuştur.
Soru 56: Tebuk seferine katilmadiği için peygamber efendimiz (s.a.v.) ve ashabinin kendisiyle (hakkinda ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadiği sahabe kimdir?
Cevap : Kab bin malik.
Soru 57: Medine’de münafiklarin başi olan hainin ismi nedir?
Cevap : Abdullah bin ubeyy bin selul.
Soru 58: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in vefatindan sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra yemame’de vahşi tarafindan öldürülen sahtekar kimdir?
Cevap : Müseylemetül kezzap
soru 59: Peygamber efendimiz (s.a.v.) kaç yaşinda peygamber oldu ve ne kadar süre peygamberlik yapti?
Cevap : 40 yaşinda peygamber oldu, 23 yil peygamberlik yapti.
Soru 60: Habeşistan’a yapilan hicret hakkinda bilgi veriniz?
Cevap : Ilki 615 yilinin recep ayinda aralarinda hz. Osman ve ailesi rukiye’nin de bulunduğu 12 erkek ve 4 kadin olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir. Ikincisi ise 616 yilinda 82 erkek, 21 kadin cafer bin ebu talip başkanliğinda yapilmiştir.
Soru 61: Islam’in ilk düşmanlarindan bir kafir vardi ki bu her zaman işkence eder, alay eder ve müslümanlari rahat birakmazdi. Abdullah ibni mesud’u yere ellerini ve ayaklarini bağlayip ona işkence yapmiş hatta dini ile alay dahi etmişti. Sonunda bedir savaşinda efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile savaş meydaninda bulup elleri ve ayaklarinin eklem yerlerinden ayri ayri dört kiliç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce islam’i son bir kez daha tebliğine şiddetli cevap almasi üzerine kafasini keserek sonra onun kulaklarini delip ip takip sürükleyerek eygamberimizin yanina getirdiği allah düşmani kafir kimdir?
Cevap : Ebu cehil (cehaletin babasi)
soru 62: Mescidi nebevinin bir tarafinda, evsiz ve yurtsuz olanlarin ve fakir müslümanlarin barinmasi için bir gölgelik yapilmişti. Buranin üstü kapali ise de etrafi açikti ve burasi bir ilim yuvasi idi. Hatta en çok hadis rivayet eden ebu hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasinin ismi nedir?
Cevap : Ashabi suffa
soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi amine hatunun sadik hizmetçisidir. Hz. Amine hatunun vefatindan sonra peygamberimizi dedesi abdulmuttalib’e teslim eden ve efendimiz (s.a.v.)’in “annemden sonra annem sensin” dediği bu sadik hizmetçi kimdir?
Cevap : ümmü eymen
soru 64: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardi isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kiz, üçü erkektir. Kizlari: Zeynep, rukiye,
ümmü gülsüm ve fatima’dir. Erkek çocuklari: Ibrahim, kasim ve abdullah’tir.
Soru 65: Hz. ömer (r.a.)’in müslüman olmasi kiz kardeşi ve eniştesinin müslüman olduklarini öğrenip onlari ve rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakininda duyduğu kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
Hatta onlari dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu surenin, kiz kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
Cevap : Taha suresi, kiz kardeşi; fatima, eniştesi; said
soru 66: Bedir savaşinda kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
Cevap : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
Soru 67: Uhut savaşinda şehit olan müslümanlarin sayisi kaçtir?
Cevap : 72 müslüman şehit olmuştur.
Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasinda yakalayip darun nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atinin ayaklari çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Cevap : Süreka
soru 69: Ezani muhammedi’yi rüyasinda gören sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah bin zeyd
soru 70: Uzza isimli putu kiran sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit bin velid
soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
Cevap : Hassan bin sabit.
Soru 72: Peygamber efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açikça ilan ettiği yer neresidir ve ilk olarak ona karşi çikan kimdir?
Cevap : Safa tepesinde ve ona ilk karşi çikan amcasi ebu leheb’tir.
Soru 73: Peygamber efendimiz(s.a.v.)’in son katildiği savaş hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşi.
Soru 74: Uhut savaşinda peygamber efendimiz (s.a.v.)’in kiliciyla savaşan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu dücane
soru 75: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tebliği mekke dişina çikarmayi düşündüğünde aklina ilk gelen yer taif olmuştu. çünkü orada tanidik kapisina varabileceği akrabalari vardi. Ama taif ona beklediği gibi değilde ebu leheb’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamişlardi. Işte bu yolculukta efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardi. Bu insan atilan tüm taşlara göğüs
germişti. Bu yiğit insan kimdir?
Cevap : Zeyd bin harise.
Soru 76: Hendek savaşina adi verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardir?
Cevap : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. Dir.
Soru 77: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in iştika (yağmur isteme) namazi kilarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladiği bir bölge vardi. Mescidi nebevinin karşisinda olan bu yere efendimiz (s.a.v.) sicak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. çünkü bir bulut orayi devamli ferah tutardi. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adi nedir?
Cevap : Gamame mescidi (bulut mescidi)
soru 78: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
geldi?
Cevap : Kisra sarayinda 14 sütun yikildi, mecusilerin ateşleri söndü , sava gölü
kurudu.
Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği
mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
Cevap : Kuba mescidi.
Soru 80: Peygamber efendimiz (s.a.v.) mekke hayatinda öyle bir yil yaşadi ki o yil amcasi ebu talip vefat etmiş, amcasinin vefatindan üç gün sonra zevceleri hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Ayni yil müslümanlara ambargo uygulanmiş ve zor durumda birakilmişti. Bu yil efendimiz (s.a.v.) için sikintili olmuştu. Islam tarihinde bu yila verilen isim nedir?
Cevap : Hüzün yili.
Soru 81: Siyeri nebi yada sireti nebi ne demektir?
Cevap : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatini konu alan kitaba verilen isimdir.
Soru 82: Müslümanlardan bazilari sayica fazla olduklarini düşünüp gurura kapildiklari için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir savaş yaşadilar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için dağildilar, hatta allah resulü (s.a.v.)’i yalniz biraktilar ve büyük bir panik yaşadilar. Hz. Abbas (r.a.)’in daveti, hatirlatmasi ve bağirmasi üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandilar. Hakkinda inen ayetle müslümanlara ders olan bu savaş hangisidir?
Cevap : Huneyn savaşi.
Soru 83: Ilk cuma namazi nerede kilinmiştir?
Cevap : Ranuna vadisinde.
Soru 84: Peygamber efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlatti?
Cevap : Hanimi hz. Hatice’ye.
Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene islam’i gizli olarak anlatti?
Cevap : 3 sene.
Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandi?
Cevap : Mekke’de darun nedve’de toplandilar.
Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasinda saklandiği mağaranin ismi nedir?
Cevap : Sevr mağarasi.
Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
Cevap : Hicretin 8. Yili ramazan ayinin 17.sinde.
Soru 89: Hudeybiye savaşi ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 6. Yilinda. (628)
soru 90: Hayber savaşi ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 7. Yilinda. (629)
soru 91: Hendek savaşi ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 5. Yilinda. (627)
soru 92: Peygamberimizin son savaşi hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşidir.
Soru 93: Akabe biati nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) ile medinelilerin hicretten önce yaptiklari anlaşmadir.
Soru 94 : Ravza-i mudahhara neresidir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasina denir.
Soru 95 : Asr-i saadet ne demektir?
Cevap : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadiği çağa asr-i saadet (mutluluk yillari) denir.
Soru 96 : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayisi kimdi?
Cevap : Sad bin ebi vakkas.
Soru 97 : Ismet, emanet, fetanet, sidk ve tebliğ tüm peygamberlerin ortak sifatlaridir. Bu sifatlarin dişinda peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sifatlar nelerdir?
Cevap : Son peygamber olmasi , tüm insan ve cinlerin peygamberi olmasi , şefaat etme yetkisinin olmasi
soru 98 : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “fakirleri
koruma ve kalkindirma” adi verilen bir anlaşma imzalandi. Bu anlaşmanin adi nedir?
Cevap : Hif-ul fudul
soru 99: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’i vefatindan sonra kim yikadi?
Cevap : Hz. Ali yikadi.
Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) ebu eyyup el-ensari’nin evinde ne kadar kalmiştir?
Cevap : Yedi aya yakin kalmiştir.
Soru 101: Haram aylar adi verilen aylar hangileridir?
Cevap : Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylaridir.
Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarişmalari yapilirdi. Birinci gelen yedi meşhur şiir kabe’nin duvarina asilirdi. Bu yedi şiire ne denirdi?
Cevap : Muallakat-i seba denir.
Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adi nedir?
Cevap : Darud-tebabia
soru 104: Her müslümanin iman etmesi gereken akidelerden birisi de peygamberimiz (s.a.v.)’in miraca çikma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çikma ve merdiven manalarina gelir. Miraç hicretten bir buçuk yil evvel vuku bulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in miraç hadisesinde yedinci kat semada, mescidi haram ve mescidi aksa’dan sonra uğradiği, meleklerin kiyametekadar hayatlarinda bir defa sira gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adi nedir?
Cevap : Beytül mamur.
Soru 105: Uhut savaşinda peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağir olmasina rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazilari: “niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarinda “miraç gecesi onu hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 8.yilinda mekke fethedildiğinde peygamberimiz (s.a.v.) tarafindan öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, peygamberimiz (s.a.v.)’e gelerek af dilemiş ve böylece mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, peygamberimiz (s.a.v.) tarafindan yemame tarafina gitmesi emrolunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çikan yalanci peygamberi daha önce hayatinin en büyük hatasini yaptiği kiliçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalanci peygamber kimdir?
Cevap : Vahşi (r.a.), müseylemetül-kezzap
soru 106: Peygamber efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açikça nerede ilan etmiştir?
Cevap : Safa tepesinde
soru 107: Hicretin dördüncü yili olaylarindandir. Kilap kabilesinden ebu bera, hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasinda irşatta bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunlarin hepsi ashabi suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanlarin hepsi şehit edildiler. Bu olaya islam tarihinde ne ad verilir?
Cevap : Bir-i maune.
Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanlari islam’a davet ettiği gibi, devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarini ve tebaasini islam’a davet etti. Bunlardan bir kismi bu davete sicak bakti, bir kismi da reddetti. Bu mektuplardan birinin gittiği ülke krali çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini göstermek için bazi hediyeler yaninda hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadin köle göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi. Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adini söyleyiniz.
Cevap : Hz. Mariye, misir.
Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)’e rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap : Insanlara ve cinlere gönderildiği için
soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt
haksizlik kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklinin yaninda haksizlara, zalimlere karşi tavir koyuyordu. Bu örgütün adi nedir?
Cevap : Hilful fudul (fazilet örgütü)
soru 111: Islamiyet’ten önce arap kabileleri arasinda iç harpler ve kan gütmeler yaygin halde idi. Islam’in gelişiyle kan davalari ve kabileler arasi harpler son buldu. Ve insanlar allah (c.c.)’in gönderdiği islam nimeti ile kardeşler oldular. Bu kabileler yalniz dört ay harp etmeyi haram sayarlardi. şayet bu dört ay içinde harp yapilirsa bu harbe ne ad verilirdi?
Cevap : Ficar harbi.
Soru 112: Allah (c.c.)’in gönderdiği en son ve en mükemmel din olan islam’in kaynaği
kur’an’i kerim’i allah’ü teala “onu biz indirdik, biz koruyacağiz” buyuruyor. Ve bu arada insanlarin bazilarina cennette daha fazla mükafat vermek için de onlari ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanlarin ise çilelere katlanmiş olan bu müslümanlara minnet borcumuz vardir. Işte o insanlarda kur’an’in zamanimiza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmişlardir. Onlardan biri de hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kizgin taşla işkence eden kimdir?
Cevap : ümeyye bin halef
soru 113: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’i beni sad kabilesinden haris adinda bir adamin
karisi halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yaninda kaç yaşina kadar kaldi?
Cevap : Beş yaşina kadar
soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kizi olmuştur. Onlardan birisi cariyesi mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in mariye’den olan çocuğunun adi nedir?
Cevap : Ibrahim

31

Mart
2012

MBST HAZIRLIK DERS NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  467 Kez Okundu

S.1-Allâhın varlığına akli delilin nedir?
C.1- Bu âlemin varlığı ve âlemdeki nizâm ve intizâmın devamıdır.
S.2-Dine hizmet eden iman sahiplerine kafir diyen ne olur?
C.2- Dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çıkmış olur.
S.3-Meshi bozan şeyleri söyleyiniz?
C.3- Mestin ayaktan çıkması, Mestler ayakta iken, ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması, Mesh müddetinin dolması. (Mest giyen kimse seferî değilse, mestini giydiği andaki abdestinin bozulmasından itibaren 24 saat, seferî ise 72 saat mesheder.)
S.4-Bayram namazı kime vaciptir? Nasıl kılınır?
C.4- Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir. İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır. sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbir vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâtiha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. İftitah tekbiri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbirler sünnettir. Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur.
S.5-Kurban ne zaman kesilir? Eti kaça taksim edilir? Kimlere verilir?
C.5- Kurbanın kesilecek vakti, Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Ancak, günlerin tesbitindeki hesap hataları göz önünde bulundurulmalı ve imkân nisbetinde üçüncü güne bırakmamaya gayret etmelidir. Zaten efdal olan da birinci günü kesmektir. Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası dost ve ahbaba ziyafet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir.
1. Kur’ân-ı Kerîm:Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir tarzda son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, Mushaflarda yazılı olan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha suresinden başlayıp Nâs suresinde son bulan Arapça mu’ciz bir kelamdır
2.Kur’ân-ı Kerîm’i Okuma Şekilleri:Kur’ân-ı Kerîm’i okuma şekilleri hızlarına göre Tahkîk, Tedvir ve Hadr olmak üzere üç gruba ayrılır:
3-Tahkîk:Hakkını tam olarak vermek, araştırmak, gerçekleştirmek gibi anlamlara gelir. Artırma ve eksiltme yapmaksızın bir şeyde mübalağa yapmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i ağır ağır okumanın adıdır. Medlere hakkını vermek, hemzeyi hakkıyla okumak, harekeyi tam yapmak, harfleri birbirine katıp karıştırmadan tane tane çıkarmak ve dura dura okumaktır. Bu okuyuşta medler son hadlerine kadar yani 4-5 elif miktarı çekilir, hemzeler belirtilir, tecvid kuralları bütün yönleriyle ve hakkıyla uygulanır. Kur’ân’da işaret edilen tertil ile okumanın bu olduğu da ifade edilir.
4-Tedvîr:Döndürme ve çevirme anlamına gelir. Tahkîk ile hadr arasında orta bir okuyuştur. Tahkike göre medler ve diğer kurallardaki ölçüler biraz azaltılır. Medler 3 elif miktarı çekilir. Harfler yine tane tane ve açık bir biçimde telaffuz edilir.
5-Hadr:Dolmak, şişmek ve hızlı söylemek anlamına gelir. Kıraat ilminde Kur’ân-ı Kerim’in tecvîd kaidelerine uygun olarak okunduğu üç tarzdan hızlı olanına denir. Hadr, Kur’an’ı hızlı okumak için kullanılır. Med harflerini ve ğunne sesini yutmadan, harekeleri birbirine karıştırmadan, sahih olmayan bir kıraatteki aşırılıklara kaçmadan, medleri ve idğamları kısa tutarak biraz süratli bir okuyuşla okumaktır. Bu okuyuşta kıraatlerde yer alan bütün kaideler asgari hadlerinde uygulanır. Ancak gerek harflerin mahreçleri gerekse sıfatları konusunda taviz verilmez.
6-Tertîl:Bir şeyin düzgün, düzenli, güzel ve muntazam olması anlamındaki “r-t-l” kökünden türeyen tertil, sözü güzel, düzgün, yerinde ve itinalı söylemek, bir şeyi düzenlemek ve sıralamak demektir. Kur’ân’ı yavaş yavaş, anlamını düşünerek, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına dikkat ederek, anlama göre sesini yükseltip alçaltarak ve itina ile okumak anlamına gelir. Bu kelime Kur’ân’da iki âyette geçer: Furkân 32; Müzzemmil 4.
7-Kur’ân okumada tertil, acele etmeden aheste aheste, manalarını düşüne düşüne okumaktır. Hz. Ali, tertili şöyle tanımlar: “Tertil, harfleri iyice çıkarmak ve okurken durulacak yerleri bilmektir.”
8-Tahkîk ile tertîl arasındaki farkı Kastallânî şöyle açıklar: “Tahkîk, eğitim, alıştırma ve üzerinde durmakla olur. Tertîl ise, inceliklerin üzerinde durmak ve onları düşünmekle olur. Buna göre, her tahkîk, aynı zamanda tertîldir; ama her tertîl, tahkîk değildir.”
9-Medi Tabii:Bir elif miktarı çekilir. Bir eliften eksik veya fazla çekmek lahn-ı celi olur. Bir elif miktarı, iki hareke miktarına eşittir. Bu da bir parmak kaldıracak kadar zaman miktarı olarak kabul edilir.
10-Medd-i Lâzım: Bir kelimede, harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûnu lâzım bulunursa, o kelime medd-i lâzım olur. Bu şekilde meydana gelen meddi, bütün kıraat imamları medd ile okudukları için, bu isim verilmiştir. Medd-i Lâzım 4 çeşittir:
a) Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime).
Örnek: (اَلْحَاقَّةُ ). Burada sükûn, şeddenin içinde bulunan harftir.
b) Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime).
Örnek: (آلْآنَ ). Burada sükûn, cezmin içinde bulunan harftir. (أَاَلْأَانَ)
c) Harf-i Musakkal (şeddeli harf).
Örnek: (الم ) deki lâm gibi. (لاَمْ مِيمْ) Burada sükûn, şeddenin içinde bulunan harftir.
d) Harf-i Muhaffef (cezimli harf).
Örnek: (الم ) deki mim gibi. (مِيمْ)
11=Medd-i Lâzım’ın hükmü vaciptir.
12-Tefsir Çeşitleri: Rivayet Tefsiri: Kur’ân’a, Hz. Peygamber’in sünnetine, seleften nakledilen haberlere, Arap dili ve câhiliye Arap şiirine dayanan tefsirdir.
Bazı Rivayet Tefsirleri:
1. İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/922), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân. (Bu tefsir her ne kadar rivayet tefsirinin özelliklerini taşıdığı için söz konusu tefsirler arasında sayılıyorsa da, şunu kabul etmek lazım ki Câmi’u'l-Beyân ayrıca dirayet tarafı da ağır basan birkaç önemli tefsirden biridir.)
2. Ebu’l-Leys es-Semerkandî (ö. 383/993), Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm.
3. Ebû İshâk es-Sa’lebî (ö. 427/1036), el-Keşf ve’l-Beyân.
4. el-Bağavî (ö. 516/1122), Me’âlimu’t-Tenzîl.
5. İbn Atiyye el-Endülüsî (ö. 546/1151), el-Muharreru’l-Vecîz fi Tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz.
6. İbn Kesîr (ö. 774/1372), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm.
7. es-Se’âlibî (ö. 875/1470), el-Cevâhiru’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân.
8. es-Suyûtî (ö. 911/1505), ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr.
9. el-Kâsımî (ö. 1332/1914), Mehâsinu’t-Te’vîl. (Tefsîru’l-Kâsımî).
13-Hadis: Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelir. Çoğulu ehâdis’tir. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine denir. Hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Haber ve eser anlamın da gelir. Sahabe ve tabiûn sözlerine de hadis denilmektedir. Delil değeri açısından: Sahih, Hasen ve Zayıf; Kaynağı açısından: Merfû, Mevkuf ve Maktû; Senedi açısından: Mütevâtir, Meşhûr ve Âhâd; Senedinin muttasıl olup olmaması açısından: Müsned, Muttasıl, Munkatı, Mu’dal, Mürsel, Muallak, Muanan, Müdelles kısımlarına ayrılır.
14-Mevkuf Hadis: Sahabelerden rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. Mevkuf hadislerde isnad Rasûlullah’a ulaşmaz, sahabede son bulur.
15-Münker Hadis: Adalet ve zabt yönünden zayıf bir ravinin güvenilir raviye aykırı olarak rivayet ettiği ve bu rivayetinde tek kaldığı hadistir.
16-Mürsel Hadis: Tabiînin Sahabeyi atlayarak Hz. Peygamber’den direkt söylediği hadislerdir.
17- Hz. İbrahim’in ilk hanımı Hz. Sâre’dir. O, yaşlılık döneminde Hz. İshak’ı doğurmuştur. Hz. İbrahim, ondan sonra Hâcer validemizle evlenmiştir. Hz. Hâcer, Hz. İsmail’in annesidir
18- Hz. Asiye, Fir’avun’un hanımıdır.
19- Hz. Nuh ve Hz. Lut’un hanımları kendilerine iman etmemiştir.
20-Peygamberimiz (a.s.) “Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır” buyurmuştur. Bu kadınlar: Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma’dır.
21-İslâm’da ilk hicret …615/ Habeşistana ………… yapılmıştır”.
22-Cuma Namazı: Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında, Kubâ köyündeki Rânûna vadisinden geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılınmıştır. Peygamberimiz de ilk Cuma namazını Rânûna vadisinde kıldırmıştır.
23-Cuma’nın Şartları:
a) Vücûb Şartları:1. Erkek Olmak,2. Mazeretsiz olmak yani bedeni özrü olmamak,
3. Hürriyet,4. İkamet,5. Âkil-bâliğ olmak.
b) Sıhhat Şartları:1. Vakit,2. Cemaat,3. Şehir,4. Cami,5. İzin,6. Hutbe.
24-Hac: Hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır: 1. İfrat haccı, 2. Kıran haccı, 3. Temettu’ haccı.
25*İfrat Haccı: İçinde umre olmadan yapılan hactır.
26-Kıran Haccı: Bir ihramla hem umre hem de hac yapmaktır.
27-Temettu’haccı: Bir yıl içinde iki ihramla umre ve haccı birlikte yapmaktır.
28-Akâid İlmi: Akâid “akîde” kelimesinin çoğuludur. Sözlükte düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle inanılan şey anlamlarına gelir. “İslâm akâidi” İslâm dininde inanılan hususlar mânâsına gelir. Bunlara “îmân esasları” denir. Îmân esaslarını ihtiva eden ilme de “akâid ilmi” denir. Akâid ilmi, Allah’ın varlığından, sıfatlarından, fiillerinden bahseden bir ilimdir.
29-Dünya dinleri arasında nüfus bakımından en fazla müntesibi olan din Hıristiyanlık
30. Bazı Yazarlar ve Eserleri:
Evliya Çelebi: Seyahatname.
İmam-ı Rabbani: Mektubat.
Serrâc: el-Luma.
Sülemî: Hakâiku’’t-Tefsîr.
İmam-ı Şafii: er-Risale.
İmam Malik: el-Muvatta.
İmam Âzam: el-Fıkhu’l-Ekber.
Şatıbî: el-Muvafakât fî Usûli’Şerî’a.
Serahsi (II. Şemsü’l-Eimme): el-Mebsût (30 cilttir)
Ferra: Ma’ani’l-Kur’an.
İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an.
Zemahşeri: Keşşâf.
Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb.
Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an.
İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan.
Seyyid Kutup: Fî Zilali’l-Kur’an.
ez-Zerkânî: Menâhilu’l-İrfân fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
Subhi es-Sâlih: Mebâhis fî-Ulûmi’l-Kur’ân.
Zebîdî: Tâcu’l-‘Arûs.
İbn Fâris: Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa.
el-Fîrûzâbâdî: el-Kâmûsu’l-Muhît.
er-Râğıb el-Esfahânî: el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân.
İbn Manzûr: Lisânu’l-‘Arab.
Abdulkahir el-Cürcânî: Esrâru’l-Belağa.
İbn Kesîr: el-Bidâye ve’n-Nihâye.
Muhammed Hüseyin ez-Zehebî: et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn.
Kâtip Çelebi: Keşfü’z-Zunûn.
Ömer Nasuhi Bilmen: Büyük Tefsîr Tarihi.
Süleyman Ateş: İşârî Tefsir Okulu.
31-Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB):Türkiye’de İslâm diniyle ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kamu kuruluşunun adıdır.
32-3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şer’iyye ve Evkaf ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun ile Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü kuruldu.
Not: Genel Kurmay Başkanlığı da aynı tarihte yani 3 Mart 1924’te kuruldu.
Mehmet Rıfat Efendi, 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine getirildi.
33-Başkanlık, kuruluşundan 11 yıl sonra, 14 Haziran 1935’de Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ilk teşkilât kanununa kavuştu.
34-5 Temmuz 1939 da ilk defa bir reis muavinliği kadrosu ihdas edildi.
35-1950 genel seçimlerinden önce DİB yeniden düzenlendi.
36-2 Temmuz 1951de Dinî Yayınlar Döner Sermayesi kuruldu.
37-1961 Anayasası, 154. Maddesiyle DİB’nı bir Anayasa kurumu olarak düzenledi.
38-Ankara Antlaşması: Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan anlaşma olup 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
39-Avrupa Birliği (AB): 27 üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Romanya, 2007 yılında Avrupa Birliği ne üye olmuştur.
40- Âmile: Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara denir.
41- *Zekâtın vücûb sebebi zenginliktir.
42-*Zekât; müslüman, hür, akıllı, bâliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik oluşunun üzerinden bir senesi geçen kimselere farzdır.
43- Zekâtın Yükümlülük Şartları
a. Mükellef ile İlgili Şartlar: Namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, zekâtta da aranır.Ebû Hanîfe akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir.
b. Mal ile İlgili Şartlar
1. Tam Mülkiyet
2. Nemâ: Artmak, çoğalmak, gelişmek anlamlarına gelir. Bu iki kısma ayrılır:
a. Hakikî (gerçek) nemâ: Bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir.
b. Takdirî (hükmî) nemâ: Bir malın kendisinde nemâ imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve parada olduğu gibi.
3. İhtiyaç Fazlası Olma
4. Nisab: Sınır, işaret, asıl ve kök anlamlarına gelir. Zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tespit edilen belirli bir miktardır.
5. Yıllanma: Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartıdır ki buna “havelânü’l-havl” denir.
6. Borç Karşılığı Olmama
44- Zekâtın Geçerlilik Şartları
1. Niyet
2. Temlik
45-* Zekâta tâbi hayvanların
1. Senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmaları, besi hayvanı
46-Mezhep :Sözlükte mezhep gidilen yol demektir. Terim olarak; bir dinin, bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri demektir.
47-İslam’da mezhepler:slam’daki mezhepler itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır.
48–Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri : Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri şunlardır: Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye.
49-Dini hükümlerin kaynakları (edille-i şer’iyye) : Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür.
50- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimleri: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müddet beklemeye tuma’ni-ne, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.
51-Müdrik; Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimse,
52- Lahik;Namaza imamla birlikte başlamasına rağmen başına gelen bir durum sebebiyle ara vermek zorunda kalan kimse,
53-Mesbuk; İmama namazın başında değil bi-rinci rekatın rükuundan sonra uyan kimseye denir.
54-Mezheplere göre hutbenin rükünleri :Ebu hanifeye göre rüknü yani temel unsur Allah’ı zikretmektir. İmam malike göre müminlere hitaben müj-deli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. İmam şafiye göre;Her iki hutbede Allah’ı zikretmek, Peygamberimize salavat getirmek, takvayı tavsiye etmek, hutbelerin birinde ayet okumak, ikinci hutbede müminlere dua etmek. Hanbelilere göre sonuncu hariç Şafiler’deki ile aynı.
55- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs Ka’b b. Eşref
56- Fıkhul ekber Numan b. Sabit eseridir.
57.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya Teyamun denir.
58-haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına fevât denir.
59- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü Cebriye
60-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe Ka’b b. Malik
61- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü Selefiyye
62-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş Tebük
63-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ Saime denir.
64- Teklif ehliyetinin diğer adı Tam eda ehliyeti
65-Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane
66- Medine’de son inen sure Nasr suresi.
67- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi telfık
68-İSTİNCA:.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği ifade eder.
69-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü Maturidiyye mezhebe aittir.
70- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye Teressül denir.
71- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü Azimet
72-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere İlhadi tefsir denir.
73-itikafin hükmü ,Sünnet-i kifaye
74- Vahy-i hafi ,Gizli vahiy
75- Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler İFRAD hacca niyet etmişlerdir.
76-Papa,Hıristiyan Katolik kilisesinin başkanına verilen isim.
77-Papaz,Hıristiyan din adamına verilen isimdir.
78-Patrik,Hıristiyan din büyükleri için kullanılan bir kelimedir.
79-Protestanlık, Hıristiyanlığın üç büyük mezhebinden biridir.
80-Risalet,Peygamberlik ve elçilik demektir.
81-Rufailik,Sünni bir tarikatın adıdır.
82-Sahib-i tertib,üzerindekaza namazı bulunmayan veya en çok altı vakit namazı kazaya kalmamış olan kimse demektir.
83-Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
84-Seyyidül Mürselin, Peygamberlerin efendisi, önderi,peygamber Efendimizin mübarek isimlerinden biridir.
85-Sikaye, Kabe hizmetlerinden hacılara su içirme vazifesi.
86-Seyyid, Hz. Hüseyin soyundan gelenler, Şerif:hz.Hasan soyundan gelenler.
87-Tefrik,İslam hukukunda ayrılma sebepleri meydana gelince mahkemenin karı kocayı ayırmasına denir.
88-Tekfin, kefenleme –ölünün kfenlenmesi demektir.
89-Temettu, hac ve umreyi ayrı ayrı ihramla bir araya getirmek demektir.
90-Terike, ölünün geride bıraktığı ve mirasçılarına kalan menkul, gayr-i menkul şeyler.
91-Tevrat, Yahudilerin kutsal kitabı,ahd-i Atik(Eski atik).
92-Ticani tarıkatı,H.1200/M.1785 yıllarında Afrikanın kuzey batısında ortaya çıkan bir tarikattır.
93-Türbedar, Türbe bekçisi demektir.
94-Usul-i Tefsir,Tefsir usulü demektir.
95-Üç Aylar:Recep, Şaban ve Ranmazan .
96-Ümmül Kura, kasabaların anası demektir.Mekke.
97-Zahiri Mezhebi, İslamdaki ameli mezheplerden birisidir.Zamanımızda mensubu yoktur.
98-Zaviye, Tekkenin küçüğüne zaviye denir.
99-Zeydiyye,Şia mezhebinin kollarından biridir.
100-Zünnun, Kuranda adı geçen Yunus peygamberin lakabı.
Kaynak:
-Davut Kaya, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
-Hamdi Döndüren, İlmihal, Erkam Yayınevi.
-Heyet, Dini Kavramlar Sözlüğü, Ed. İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
-Heyet, İslam’a Giriş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (Sadeleştiren: A. Fikri Yavuz).
-TDV, İslam Ansiklopedisi, İSAM.

Toplam 8 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.