29

Temmuz
2012

Mesleki Bilgiler Seviye Tesbit Sınavına Hazırlık Siyer Bilgileri-14

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  528 Kez Okundu

1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri:Mekke,Medine ve taif
2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin 13 yılını Mekke’de 10 yılını Medine’de geçirmiştir.
3) Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerleştirilmesinin öncülüğünü yapan Amr bin Luhay
4) Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nınevinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma Hilfül Fudül Antlaşması
5)Savaşılması yasak olan haram aylar:Recep,Zilkade ,Muharrem ayları
6) Hz.Muhammed (sav)’e peygamberlik 40 yaşında,nerede ve Hira da verilmiştir.
7-Fetretü’l Vahy :Vahyin kesilmesi demektir.
8- Peygamberimiz:Mekke’de 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. Gecesi dünyaya gelmiştir
O’na Muhammed ismini veren dedesi Abdulmuttalip’tirHz.Peygamber’in Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlı Süt kardeşleri vardır
9- Suffe Ashabının katıldığı işlerden diplomatik faaliyetler,İlim tahsili.Medine dışına irşad ve İslam’ı anlatmak
10- “Kurra” tabiri Suffe ehli için kullanılmıştır.
11- İki kıbleli mescid Medine de bulunmaktadır.
12- Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) zamanında
Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanla Muhacir
onlara yardım eden Müslümanlara da Ensar denir.
13- Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra ilk iş
olarak Bir mescid inşa etmiştir yapmıştır.
14-Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
15-Hz Peygamber insanları öncelikle Öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur’an’laİslam’a davet etmiştir.
16- İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?Habeşistan-Peygamberliğin 5.yılı
17- Hz .Muhammed (sav)’e peygamberlik geldikten sonra bu durumu kendisine anlattıklarında, “Bu
gördüğün Allah’ın Musa’ya indirdiği Cebrail’dir.Keşke davet günlerinde genç olsaydım,keşke kabşlenin
seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta bulunsaydım” diyen ve Hz. Hatice’nin amcasının oğlu
olan kişi Varaka bin Nevfe
18- Aşağıdaki şıklardan hangisinde İslam’ı ilk kabul edenler doğru olarak verilmiştir?Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Zeyd-Hz.Ebubekir
19-Sahiplerine büyük miktarda ücretler ödeyerek birçok müslüman köleyi hürriyetine kavuşturan
sahabe Hz.Ebubekir
20-İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanların güç kazandığı iki sahabe kimdir?a) Hz.Hamza-Hz.Ömer
21-Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi vehıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri
temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kur’an-ı Kerim’den hangi sureyi okumuştur?
d) Cafer bin Ebi Talip-Meryem Suresi
22-Peygamberimizin bizzat kendisinin de çalışarak yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi hangisidir ve
Peygamberimizi Medine’de 7 ay evinde misafir eden
sahabe kimdir?a) Kuba Mescidi – Halit bin Zeyd
23-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandır.Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
24-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçekleşti?27
25- Peygamberimiz ve müslümanlar, Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan Ka’b bin Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye isimli sahabilere nasıl bir muamelede bulunmuşlardır?
b) 50 gün süreyle irtibatlarını kestiler
26-Hz. Peygamber ömrünün son günlerinde rahatsızlığının arttığı zamanlarda imamlık için yerine
kimi geçirmiştir?Hz. Ebu Bekir
27-Hz. Peygamber oğlu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasıl mükafatlandırmıştır? Azat etmiştir
28-Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir? 12 Cemaziyelevvel 630 Cuma
29-Arazi vergilerinden alınan zekata ne ad verilir?b) Öşür
30-İslam devletinde Gayr-i Müslimlerden alınan baş vergisine ne ad verilir?d) Cizye
31- İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların çoğunluğunu hangi kesim oluşturmaktadır ?c) Gençler
32-Hadis- i şeriflere göre en faziletli müslümanlar
kimlerdir?b) Ashab-ı Bedir
33-Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler Tedmürlüler Gassaniler Hireliler
34-Güney Arabistanda kurulan devletler;Mainliler Sebeliler Himyeriler
35-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir
36-Kabeye putları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan huza kablesidir
37-Hz. Peygamber Kureyşin Haşimoğullar koluna mensuptur
38-Hz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensuptur
39-Tarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar;Arabı-ı Baide ve Arab-ı Bakiyedir.
40-Hz. Muhammed Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.
41-Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara hadari denir.
42-Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.
43-Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.
44-Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
45-Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı.
46-Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.
47-Hz. Peygamber Medineye hicretinden önce 617 yılında Evs ve Hacrec arasında meydana gelen savaşın adı Buas dır.
48-İslamiyet öncesi dönemde Huzaalılar Mekkeden Cürhüm kabilesini sürerek idareyi ele geçirmişlerdir.
49-Hz.Peygamber tebliğ için Erkam b. Ebu Erkamın evini merkez olarak seçmiştir.
50-Ebna adı verilen etkin grup Sasanilerri Yemen hakimiyeti döneminde İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleriyle ortaya çıkmıştırlar.
51-Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktır.
52-Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
53-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir.
54-Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.
55-Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.
56-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.
57-Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.
58-Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.
59-Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.
60-Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.
61-Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.
62-Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.
63-Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
64-Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
65-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
66-Tuleyha b. Huveylid Esved kabilesine mensuptur.
67-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında Raunada kılmıştır.
68-Hz.Peygamberin valisi Şehr Bazan Esved el-Ansi tarafından öldürülmüştür.
68-Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
69-Hz.Peygamber zamanında Necran valisi Amr b. Hazmdı.
69-Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
70-Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
71-Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
72-Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
73-Kusay b. Kilab Kureyş kabilesini bir araya getirdiğinden dolayı mücemmi ünvanını almıştır.
74-Muhammed b. Bekir Muaviyenin adamı Amr bin As tarafından öldürülmeden önce Mısırda valilik yapıyordu.
75-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
76-Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanı Rüstemdir.
77-Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Osman suikast yoluyla öldürülmüştür.
78-Cemel Savaşı Hz. Peygamberi ölümünden sonra iki müslüman grup arasında ortaya çıkan ilk içi savaştır.
79-Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların Bedir
Savaşında meleklerin yardımıyla desteklendiği ve
Allah’ın kendilerine yardım ettiği açıkça
belirtilmektedir.
“Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah
Bedir’de size yardım etmişti. Öyle ise Allah’tan sakının ki O’na şükretmiş olasınız. O zaman sen mü’minlere şöyle diyordun: “İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir” mealindeki ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?
a) Ali imran 123- 124
b) Enfal, 9-12
c) Bakara 178
d) Tevbe 58-60
80- Peygamberimizin Bedir Savaşı sonunda ele
geçirilen esirlere yaptığı muamele ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tüm esirler idam edildi
b) Bir kısmı fidye karşılığı serbest bırakıldı
c) Bazısı 10 müslümana okuma –yazma öğretmesi
karşılığında serbest bırakıldı
d) Bazı esirler karşılıksız olarak serbest bırakıldı
81- Peygamberimiz ve müslümanlar, Tebuk seferinemazeretsiz olarak katılmayan Ka’b bin Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye isimli sahabilere nasıl bir
muamelede bulunmuşlardır?
a) Önemli değil, bir dahaki sefere katılırsınız dediler
b) 50 gün süreyle irtibatlarını kestiler
c) Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun dediler
d) Onlarla hiçbir zaman konuşmadılar
82- Hz Peygamber, evrensel İslam davetini her tarafa duyurmak amacıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına İslam’a davet mektuplarını elçiler vasıtası ile gönderiyordu.
Bu konu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Herşeyden önce elçileri, gidecekleri ülkeleri çok iyi bilen, daha önce o bölgelere gitmiş kişilerden seçiyordu
b) Elçilerde ikna gücü, ahlak güzelliği, dürüstlük, güzel konuşma, anlama ve kavrama yeteneği arıyordu
c) Bazen mektuplarda karşı tarafı tehdit eden ifadeler kullanılıyordu
d) Mektupların içeriği her hükümdarın özelliği dikkate alınarak belirleniyor, hükümdarlara ünvanları ile hitap ediliyordu
83-Hz. Peygamber ömrünün son günlerinde
rahatsızlığının arttığı zamanlarda imamlık için yerine kimi geçirmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c) Hz. Muaviye
d) Hz. Ebu Bekir
53) Hz Peygamber’e göre İslam’a davetin başarıya ulaşması neye bağlıdır?
a) Davetçinin otoriter olmasına bağlıdır
b) Davet ettiği insanları ikna edebilmek için onlar gibi yaşamaya çalışmasına bağlıdır
c) Davetçinin muhatabının kültürel ve psikolojik yapısını gözönünde bulundurarak yaklaşmasına bağlıdır
d) Daha etkili olmak için tanımadığı çevrelerden
insanları İslam’a davet etmesine bağlıdır
84-Hz Peygamber, Medine’den ayrılışlarında heyetlere hangi talimatları vermiştir?
a) Kendisini ayda bir ziyaret etmelerini
b) Her kabilenin kendi bölgesinde yeterli miktarda
hurmalık yetiştirmesini
c) İhtiyatlı davranmalarını, barışla elde edilecek
başarılara öncelik vermelerini, gereksiz sürtüşmelere
yol açacak faaliyetlerden sakınmalarını
d) Toprak mahsullerinin üçte birini Medine’ye
getirmelerini istemiştir
85- Hz Peygamber’in davetinin başarıya ulaşmasınınçeşitli etkenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dininprensiplerini kendi hayatında uygulamış olması
b) Ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmadan çalışmalarınıdaima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla sürdürüp, her ortamda tebliğ yapmış olması
c) Müslüman olan çevre ile ilgisini ısrarla sürdürüp
müslüman olmayanlardan uzak olması
d) Çalışmalarında şahsi menfaat arzusu gözetmemesi
86- Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin ahlaki
özelliklerinden değildir?
a) Doğruluk
b) Lüzumsuz davranışları olan ve kabalık yapan
insanlara karşı sert tavrı
c) Hayata sürekli olarak iyimser bakışı
d) İslam’a söz getirecek, insanları usandıracak,
İslam’dan nefret ettirecek davranışları ve İslam’ın
temel prensiplerini zedeleyen hareketleri hiç hoş
karşılamayışı
87-Hz Peygamberin, İslam dini hakkında bilgi almak üzere Medine’ye gelen heyetleri kabul ettiği özel direğin günümüzdeki adı nedir ve nerededir?
a) Mescid-i Haramda , “Bu Hey’etler sutunudur” yazılı sutun
b) Mescid-i Aksada, “Bu Hey’etler sutunudur” yazılısutun
c) Mescid-i Nebevide, “Bu Hey’etler sutunudur yazılısutun
d) Kuba Mescidinde, “Bu Hey’etler sutunudur” yazılı sutun
88- İslama davet mektupları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz Peygamberin mektuplarının herbirinin gönderildiği şartlar ve muhataplar farklıydı. Buna bağlı olarak da herbirinin uslubu ve içeriği farklıydı
b) Herkesin o yıl Hac görevini yapması isteniyordu
c) Kabileler müslüman olduğu taktirde kendi arazilerinde kalabilecekti
d) Ehl-i Kitab İslam’a davet ediliyordu
89- Hz. Peygamber oğlu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasıl mükafatlandırmıştır?
a) Azat etmiştir
b) Gerdanlık almıştır
c) Hurmalık vermiştir
d) Yüzük hediye etmiştir
90- Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir?
a) 12 Cemaziyelevvel 630 Cuma
b) 14 Rabiülevvel 632 Pazartesi
c) 12 Cemaziyelevvel 632 Pazartesi
d) 14 Cemaziyelahir 630 Cuma
91-Arazi vergilerinden alınan zekata ne ad verilir?
a) Cizye
b) Öşür
c) Riba
d) Akçe
92- Aşağıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
……… Savaşı’nda Müslümanların eline düşen müşrik
askerlerden okur-yazar olup da kurtuluş fidyesi
verecek parası bulunmayanlar, on Müslüman
çocuğuna yazı öğretmek suretiyle serbest
bırakılmışlardır.
a) Bedir
b) Hendek
c) Uhud
d) Huneyn
93-Aşağıda bahsi geçen olayda, Hz. Peygamber ile
diyaloğu geçen sahabe kimdir?
Sahabe arasında Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe,
İbranice ve Süryanice bilenler vardır. Hz. Peygamber
bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun?
Bana mektuplar geliyor.” buyurmuştur. O sahabenin
ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu
öğren” buyurmuştur. Bunun üzerine o sahabe İbranice
ve Süryanice öğrenmiştir
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ali
c) Zeyd b. Sabit
d) Enes b. Malik
94- Aşağıda bahsi geçen Cahiliye adetine ne ad verilir?
Aile müessesesi sevgi, şefkat ve merhamet üzerine
kurulmuştur. İslamiyet’in gelişiyle çeşitli sebeplerle
çocukların öldürülmeleri yasaklanmıştır. Kız
çocuklarına aile içinde itibar kazandırılmış ve onları
diri diri toprağa gömme adeti şiddetle yasaklanmıştır.
a) V’ed
b) Katl
c) İdam
d) İntikam
7
95-İslam devletinde Gayr-i Müslimlerden alınan baş
vergisine ne ad verilir?
a) Haraç
b) Zekat
c) Ganimet
d) Cizye
96- Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yada
hangileri gelmelidir?
Dini ve sosyal olmak üzere iki yönü bulunan Ramazan
ve Kurban Bayramı kutlamaları Asr-ı Saadet’de
……………adı verilen geniş bir alanda kadınların ve
genç kızların da katıldıkları bayram namazı ile
başlardı
I-Musalla II-Panayır III-Namazgah
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I ve II
97-İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların
çoğunluğunu hangi kesim oluşturmaktadır ?
a) Yaşlılar
b) Köleler
c) Gençler
d) Kadınlar
98- Aşağıda örnekleri verilen, Hz. Peygamber’in tıp ile
ilgili hadislerin yer aldığı müstakil eserlere ne ad
verilir?
“Allah, verdiği derdin şifasını da verir.”
“Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz.
Bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan
ayrılmayınız.”
“Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış olduğu halde
yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız.”
a) Kitabü’t Taharet
b) Tıbb-ı Nebevi
c) İlm-i Şifa
d) Ahkam-ı Nebevi
99-Aşağıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
Hz. Peygamber az sözle çok anlam ifade etme
yeteneğine sahipti. Onun veciz sözlerini ve veciz
konuşma özelliğini ifade eden “…………” tabiri bizzat
kendi tarafından, kendi özelliği olarak kullanılmıştır
a) Cevamiu’l-Kelim b) Kelam-ı Kibar
c) Hüsn-ü Kelam d) Kelam-ı Kebir
0) Aşağıda bahsedilen sözlü saldırıları
gerçekleştirenler bilhassa hangi zümredendirler?
Hz. Peygamber ve Müslümanlar hem Mekke ve hem de
Medine döneminde müşriklerin hem fiili hem de sözlü
saldırılarına maruz kalıyorlardı
a) Zenginler
b) Yöneticiler
c) Din adamları
d) Şairler
100-Sahabe, Hz. Peygamber’in tavsiyesine uyarak
esirlere iyi davrandı. Sözgelimi onlar yanlarında
bulunan az miktardaki ekmeği esirlere yediriyor,
yaralı ve yürüyemeyecek derecede halsiz olanları
develerine bindiriyor, kendileri de yaya yürüyorlardı.
Vaktiyle müslümanlara çok acı çektiren müşriklere
aynı şekilde işkence çektirmek yerine yapılan bu iyi
muamelenin sebebi ne idi?
a) Onları köle olarak yüksek fiyata satma düşünceleri.
b) Akraba olmaları.
c) Müşriklerden korkuyor olmaları.
d) İslam’ın hoşgörü ve merhamet anlayışından hareketle
onları da İslam’a kazandırma gayesinde olmaları
101- Hadis- i şeriflere göre en faziletli müslümanlar
kimlerdir?
a) Ashab-ı Suffe
b) Ashab-ı Bedir
c) Ashab-ı Kehf
d) Ashab-ı Uhud
102-Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşından
çıkarılması gereken derslerden biri değildir?
a) İstişarenin önemi
b) Emre itaatin önemi
c) Ganimet ve dünyalığı Allah ve Rasulü’nün rızasına
değişmeme
d) Savaş için sayı çokluğunun önemi
103- Uhud Savaşında yaralıların tedavisi ile ilgilenen,
savaş alanına su ve yiyecek getiren 14 hanım sahabi
arasında, Hz Peygamber (sav)’in hangi yakınları da
vardı?
a) Hz Hatice ve Hz Fatıma
b) Hz Aişe ve Hz Sevde
c) Hz Fatıma ve Hz Sevde
d) Hz Aişe ve Hz Fatıma
104-Amir b Sa’ saa kabilesine İslamiyeti tanıtmak üzere
davet edilen 70 kurra tuzağa düşürülerek ikisi hariç
hepsi şehid edildi. Hz Peygamberi çok üzen ve 40 güne
yakın sabah namazlarında beddua etmesine sebep olan
olay nerede vuku bulmuştur?
a) Bi’ ri Maune kuyusunun bulunduğu yerde
b) Uhud dağının eteğinde
c) Taif ovasında
d) Okçular tepesinde
105- Müstalikoğulları Gazvesi sonunda Hz Aişe’ye
yapılan iftira Nur Suresi 11-21 inci ayeti kerimeler ile
aydınlığa kavuştu. Hz Aişe’nin ve onu getiren
sahabinin masumiyeti ve temizliği anlaşıldı. İftiranın
ağır bir gühah olduğu, şüphe ve tahmin üzerine kimse
hakkında hüküm verilemeyeceği, böyle yapanların ağır
cezalara çarptırılacağı konuları esasa bağlandı. İslam
tarihinde bu olaya ne ad verilmektedir?
a) Rıfk olayı
b) Rıdvan beyatı
c) İfk hadisesi
d) Cuhfe beyatı
106-Mekke’deki ailesini korumak amacıyla müşrikleri
memnun etmek için, Mekke’nin fethinin hazırlıklarını
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) ın
haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir?
a) S ‘ad bin Ubade
b) Ebu Süfyan
c) Hatib bin Ebu Beltea
d) Halid bin Velid
107-Hz Peygamber (sav) Mekke’yi fethedip şehre
girince ne yapmıştır?
a) Hemen Kabe’nin örtüsünü değiştirmiştir
b) Kabe ile ilgili tüm görevleri devam ettir
108-Hz Peygamber Mekke’nin fethi esnasında çeşitli
konulara açıklık getirdi. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan değildir?
a) Bütün insanların Adem (as)’in nesli olduğu ve onun
da topraktan yaratıldığı, Allah katında üstünlüğün
sadece takva ile olacağı
b) Mekke’nin haram ve dokunulmaz bölge kılındığı
c) Hac ibadetinin farz kılındığı
d) Kadının halası ve teyzesinin üzerine
nikahlanamayacağı ve değiş tokuş yoluyla mehirsiz
evlenmenin olamayacağı
109-Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildiği üzere ,
hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi
sayısal çokluğuna güvendi ve bu kibrinin cezasını
çekti?
a) Hendek
b) Uhud
c) Huneyn
d) Taif
110- Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da
sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları,
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını
öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini,
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih
ve tavsiye etti.
Bu kararlar hangi savaş esnasında alındı?
a) Mute
b) Hayber
c) Tebuk
d) Uhud
111-Hz. Peygamber’in babasından kendisine intikal
eden ve çocukluğunda O’nun hizmetini gören,
anneciğim diye hitap ettiği ve bu benim ailemin
bakiyesidir dediği hanım efendi kimdir?
a) Halime
b) Ümmü Eymen
c) Ümmü Seleme
d) Amine
112- Aşağıda anlatılan Hz. Peygamberin hangi eşidir?
Hz. Peygamber Ramazan ve Kurban Bayramı
merasimlerine hanımlarını ve kızlarını da götürürdü.
Hatta bir bayramda hanımlarından birine,
Habeşlilerin sergiledikleri gösterileri seyretmesine izin
vermiş ve bu konuda ona yardımcı olmuştur. Aynı
hanımıyla Hz. Peygamberin koşu yaptığı da
bilinmektedir
a) Hz. Hatice
b) Hz. Safiyye
c) Hz. Hafsa
d) Hz. Aişe
113-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
döneminde devletin başlıca gelirlerinden biri değildir?
a) Humus
b) Cizye
c) Zekat
d) İhtikar
114-Hz. Peygamberin azatlı kölesi olan, babası onu
almaya geldiğinde onunla gitmeyi reddetip ,Hz.
Peygamberle kalmayı tercih eden sahabe kimdir?
a) Bilal-i Habeşi
b) Hakim Bin Hizam
c) Enes Bin Malik
d) Zeyd Bin Harise
115-Hz. Hatice’nin ve amcası Ebu Talib’in vefat ettiği
yıla ne ad verilmektedir ve Hz. Peygamber bunun
üzerine ne kadar süre bekar kalmıştır?
a) Hüzün yılı-10 ay
b) Gözyaşı yılı – 2,5 yıl
c) Keder yılı-10 ay
d) Hüzün yılı – 2,5 yıl
116-Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine
kavuşturduğu hanımı kimdir’?
a) Hz. Reyhane
b) Hz. Cüveyriye
c) Hz.Ümmü Habibe
d) Hz. Safiyye
117-İslamiyet Medine dışına yayılmaya başladığında
Hz. Peygamber Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine,
şehirlere ve bazı kabilelere valiler tayin etmiştir. Bu
valilere verilen ünvan nedir ?
a) Emir
b) Şeyh
c) Sahabe
d) Kadı
118- Aşağıda meali verilen ayet hangi surede
bulunmaktadır?
“Ey iman edenler kat kat artırılmış olarak faiz
yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa
eresiniz.” Hicri 5. yılda inen bu ayetle riba
yasaklanmıştır
a) Ali İmran
b) Bakara
c) Maide
d) Nisa
119-Hz. Peygamberin 5 yaşındayken yanına aldığı ve
ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?
a) Zeyd Bin Harise
b) Hz. Enes
c) Hz. Ali
d) Ebu Talib
120-Aşağıda sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?
Ünlü bir şair, Medine’de Hz. Peygamber’in önüne
gelerek Müslüman olmuş ve “Banet Suad” veya diğer
adıyla “Kaside-i Bürde” yi okumuştur. Hz.
Peygamberin yüksek meziyetlerini anlatan bu kaside
de şair Ondan özür diler ve bağışlanmasını ister. Hz.
Peyagmber ise son derece duygulanır, sırtındaki
hırkayı çıkarır ve o şaire hediye eder. Mukaddes
emanetler arasında yer alan ve bugün İstanbul’da
Topkapı Sarayı müzesinde muhafaza edilmekte olan
“Hırka-i Saadet” budur
a) Abdullah b. Ziba’ra
b) Enes b. Züneym
c) Ka’b b. Züheyr
d) Hassan b. Sabit
121-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin tercih
ettiği mimari tarza uygun değildir?
a) Geniş ve çok odalı evler
b) Geniş avlulu ve bahçeli evler
c) Çok katlı ve küçük evler
d) Çevresi ağaçlı evler
122-Hz. Peygamber namaz kılarken çocuk ağlaması
duyunca, ağlayan çocuğun üzülmemesi ve annesinin
huzursuz olamaması için kısa sureler okuyarak namazı
çabuk bitirirdi. Hatta zaman zaman namaza dururken
uzun sureler okumayı düşünse bile ağlama sesi
duyunca bundan vazgeçerdi.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Hz. Peygamber çocuklara ve annelerine
merhametlidir.
b) Hz. Peygamber döneminde kadınlarda küçük
çocuklarıyla camiye geliyorlardı.
c) Hz. Peygamber vakit dar olunca namazı hızlı kılardı.
d) Hz. Peygamber içinde bulunulan şartlara göre hareket
ederdi.
123-Hz. Peygamber’in sünneti dikkate alındığında
çocuğun anne baba üzerindeki hakları açısından
aşağıdakilerden hangi şık daha doğrudur ?
I- Güzel bir isim koyma
II-İyi bir eğitim ve öğretimden geçirme
III- Evlendirme
IV- Çocukları arasında eşit muamelede bulunma
a) Yalnız I
b) II ve IV
c) I, II ve III
d) I, II , III , IV
124- İslamın ilk yıllarında tebliğ evi olarak kullanılan,
Hz. Peygamber’in bir yanda sahabeye dini bilgiler
öğretirken diğer yandan İslam’a davet görevini yerine
getirdiği bu ev kimin evidir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Erkam bin Ebi’l-Erkam
c) Talha bin Ubeydullah
d) Zübeyr bin Avvam
125-Darü’l Erkam’da iken Müslüman olan, I. Akabe
Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber tarafından
Medine’ye öğretmen olarak gönderilirken henüz 25
yaşında olan ve gayretli çalışmaları sonucu Medine’de
birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olan sahabe
kimdir?
a) Mus’ab bin Umeyr
b) Cafer bin Ebu Talib
c) Zeyd bin Sabit
d) Muaz bin Cebel
126-İşkence sonucu şehit edilen ilk Müslüman kimdir?
a) Ammar bin Yasir
b) Sümeyye
c) Fatıma bint Esed
d) Hz. Hamza
127- Hz. Peygamber döneminde, kadınlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Hem Habeşistan’a hem de Medine’ye hicrette yer
almışlardır.
b) Savaşlara katılmışlardır
c) Cemaatle beş vakit namaza, Cuma ve bayram
namazlarına katılmışlardır.
d) Siyasi haklarını sonraki yıllarda kazanmışlardır.
128-Aşağıda bahsi geçen sahabe kimdir?
Hz. Peygamber’e Medine’ye hicret ettiğinde, henüz on
yaşında, okur-yazar ve zeki olan bir çocuk annesi
tarafından hizmetine verildi. Hz. Peygamber’in
vefatına kadar on yıl onun hizmetinde bulundu. Hz.
Peygamber’in eğitim –öğretin tarzına, insanlara ve
özellikle çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki
davranışlarına dair bir çok bilgi onun vasıtasıyla
intikal etti. Onca yıl hizmetinde bulunmasına rağmen
Hz. Peygamber’den bir kere bile azar işitmedi
a) Hz. Ali
b) Enes b. Malik
c) Ebu Hureyre
d) Zeyd b. Sabit
129-Aşağıda verilen örnek hangi mescidin inşasında
gerçekleşmiştir?
Hz. Peygamber yetimleri asla istismar etmemiştir.
Amme hizmetinde kullanılacak olsa dahi yetimlerin
mallarına el koymamıştır. Hatta onların, mallarını bu
iş için bağışlamalarına bile gönlü razı olmamıştır. İki
yetim kardeşin bağışladığı araziyi, parasını vererek
alması bunun en güzel örneğidir
a) Kuba Mescidi
b) Mescid-i Aksa
c) Mescid-i Nebevi

29

Temmuz
2012

Mesleki Seviye Tesbit Sınavına Hazırlık Siyer Terimleri-15

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  392 Kez Okundu

1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
4.Akabe biati(M.621):12 kisi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
7-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
8-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
9-Aneze:Hz.Peygamberin kullandigi bir nevi asa.
10-A`raf:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi.
11-Ashab- Suffe
Peygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
12-Ashabü`s-Secere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
13-Atik :Kabe ve Hz.Ebu Bekir hakkinda kullanilan bir sifat.
14-Atike bint Abdulmattalib :Hz.Peygamberin halasi.
15-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
16-Bahran Gazvesi:Hz.Peygamber`in Süleyman ogullarina yaptigi gazve.
17-Bazan:Islam`da ilk tayin edilen vali.Yemen`de vali olan Bazan Müslüman olduktan sonra Sana`ya vali olarak atanmistir.247-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
18-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.276-Besir:Hz.Peygamber icin kullanilan isim veya sifatlardan biri.
19-Betul:Hz.Meryem ve Hz.Fatima icin kullanilan“iffet ve namauslu kadin“ anlaminda bir sifat.
20-Bilal-i Habes:Ibn-i Rebah.Künyesi Ebi Abdullah veya Ebu Abdilkerim`dir.Peygamberimizin ilk müezzini olan sahabe.Medine de ilk defa sabah ezanini, Mekke`nin fethinde Kabe`de ögle ezanini okudu.Islami iilk kabul edenlerden, büyük sahabi,Islam`in ilk müezzini.Aslen habesli olup annesi hamame, babasi iseRebah`tir.Ümeyye b. halef`in kölesi iken gördügü bütün baskilara ragmen islam`a girmis ve cektigi bir cok eziyet karsilik dininden vazgecmemistir
21-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
22-Bi`set-i Muhammediye
Peygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
23-Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
24-Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
25-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.
26-Cahiliye:Islam`dan önce Arap yarimadasindaki döneme verilen isimdir.
27-Cemel olayi:Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Talha ve Zübeyr 30 bin , Hz.Ali 20 bin kisi.Netice de her iki taraftan 10 bin sehit ediliyor.
28-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
29-Cebel-i Rahme:Arafat ovasinin ortasindaki tepe.Rahmet dagi demektir.
30-Cebel-iSevr
Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
31-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
32-Cin Mescidi(Mescid-i Cin):cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
33-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
34-Cihat: Hicretin 2.ci yilda cihada izin verilmisti.
35-CESSAME:Hz.Hatice (R.Anha) nin arkadaşı.Cessame adlı yaşlı bir kadın idi.Peygamberimizin yanına geldi tanıdığı halde ismini sordu.Cessame dedi.Cessame, çirkin şey anlamına geliyordu.Peygamberimizde ; sen Cessame değil Hassene(Güzel şey) sin, dedi.Bir anda kadın güzelleşti.Bu yaşlı kadına oldukça iltifat etti.Ayrılıp gittikten sonra Hz.Aişe bu ilginin sebebini sordu.Peygamber Efendimiz de, Haticenin arkadaşı idi.Onunla evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi.
36-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
38-Cevsen:Ehl-i beyt tarikiyle Hz.Peygambere nisbet edilen iki duanin adi.
39-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
40-Daru`l Erkam
Peygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
41-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
42-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
43-Dendan-i seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
44-Düldül:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.

45-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
46-Delailu`n-Nübüvve
Peygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
47-Ebabil:Kur`an-i Kerim`de Ebrehe`nin ordusunu helak eden kuslar hakkinda kullanilan bir tabir
48-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayin kahramni, Yemen valisi.
49-Ebtah:Mekke ile Mina arasinda bir yer.
50-Ebu Bekir:Ilk müslümanlardan Hülafa-iRasidi`nin birincisi.
51-Ebucehil:Hz.Muhammed`in ve Islam`in azili düsmanlarindan biri.
52-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
53-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(Islam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
54-Ebu Leheb
Peygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
55-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Hram`in müezzini.
56-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
57-Ebu Türab:Hz.ali`nin lakabi.
58-Ebubekir Efendi
Osmanlilar tarafindan dini egitim vermek üzere Güney Afrika`ya gönderilen Hanefi alimi.
59-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
60-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
61-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
62-Ebu Zeri –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
63-Ebutalib`in ogullari
Peygamberimizin amcasi Ebu Talib`in ogullari:Hz.Ali, Hz.Cafer,Akil,Talib.
64-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
65-Ensar:Mekke`den Medine`ye göc etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardim eden Medineli müslümanlara denir. Ensar`in üc büyük sairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.Ensar `dan ilk sehiz olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
66-Elciler:Arap yari adasinin cesitli yörelerinden gelen elciler( 70`i asiyordu).Peygamberimiz, bu heyetlere karsi son derece misafirperver davranmis ve onlarla bizzat ilgilenmisti.Kalacak yer olarak da sahabenin evleri, Suffe ve mescidin yaninda bir cadir misafirhane olarak kullaniyordu.
67-Ene:Hz.Enes sahabe.Enes(r.a) diyorki:10 yil peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacik olsun(Of) dedigini isitmedim.(H.enbiya Sh.436-437)
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.

68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
69-Esed kizi Fatima:Hz.Ali`nin annesidir.Vefat ettiginde, Peygamberimiz kendi gömlegini cikarip ona kefen yapmistir.
70-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
71-Ecnadeyn Savasi:Müslümanlarin Suriye ve Filistin`i fethi sirasinda Bizanslilar`la yaptiklari ilk savas(13/634)
72-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
73-Ensar
Peygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
74-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
75-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
76-ERİS KUYUSU(Bi’r-i Erîs)/MEDİNE
Medine’ye üç kilometre uzaklıkta ve Kuba Mescidi’nin batı tarafında,kıblenin sol tarafı yol kenerında kuyu üzerinde büyük taş olan bir parkın içinde bulunmaktadır. Bu kuyu Erîs adlı bir yahudiye ait bahçede bulunduğu için Eris Kuyusu diye anılmıştır. Resûl-i Ekrem Efendimiz Kuba Mescid’ine giderken Eris Kuyusu’ndan abdest alırdı.
Hz. Osman, Resûlullah ve iki dostuyla birlikte bu kuyu başında yaşadığı o erişilmez güzelim günleri yeniden yâd etmek için hicrî 30 (650) tarihinde Eris Kuyusu’nu ziyarete geldiği bir gün, parmağındaki yüzüğü kuyuya düşürdü. Kuyunun bütün suyunu boşaltarak üç gün boyunca aradıkları halde yüzüğü bulamadılar. O günden sonra bu kuyu, Yüzük Kuyusu anlamında Bi’rü’l-hâtem diye de anıldı.
77-ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
78-Etiyopya
                        ogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
79-Ezvac-i Tahirat
Peygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep, Hz.Zeynep, Hz.Reyhane ve Hz.Cüveyriye.
80-Fahr-i Kainat:Kainatin övgüsü, serefi;Hz.Muhammed (sas)
81-Faruk:Hz.Ömer`in lakabi.
82-Fatima(ö.11/632):Hz.Peygamber`in soyunu devam ettiren kizi.
83-Fatima bint Esed:Hz.Ali`nin annesi, sahabi.

94-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
95-Sünnet: Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul
96-Siret: Muhammed’in hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)
97-Hadis
Peygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
98-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe
99-Halime:Hz.Halime peygamberimizin süt annesi.Cocuklari, Abdullah ve Seyma.Peygamberimiz süt annesi Sa`d kabilesinden Halime´nin yaninda 4 yil kaldi. Peygamberimiz oraya bereketin girmesine sebep olmustu.
100-Hamza:Uhut`ta , Hz.Hamza Peygamberimizin amcasi Ebu Sufyan`nin esi Hind`in tuttugu Vahsi tarafindan Hz.Hamza seyyidüsüheda sehit oldu.Vahsi, Cübeyr b. Mutin`in kölesi. Hz.Hamza 55 yasinda idi.Hz.Hamza kabre abdullah bin Cahs ile defnedildi.Musab b.Umeyr ve Enes b. malik´in amcasi, Enes b. Nadir bunlar arasindadir.
101-Hane-i saadet
Peygamberimizin hanimlarina ait bu odalar mescide bitisik oldugundan peygamberimiz itikaf zamaninda basini Mescid`den iceri uzatir, zevcelerinden biri de saclarini tarardi, yikardi.Her odanin hacmi dört bes arsin eninde ve boyunda idi, yüksekligi ancak bir adam boyu kadardi , kapilarina kilim, kece , battaniye gibi bir örtü gerilirdi.Cok defalar geceleri kandil bile yakilmazdi.Iste Hane-i saadet budur.Bu odalar uzun zaman durmustur.Emevi halifelerinden pek dindar bir zat olan Ömer Ibn-i Abdülaziz bunlari görünce,Halk su odlara baksa da Peygamberin ne kadar sade ve mütevazi bir hayat sürdügünü anlasa , demistir.
102-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
103-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
104-Hatice
Peygamberimizin ilk hanimi ve Peygamberimize ilk inanan kadin. Peygamberimiz 25 yasindan 53 yasina kadar 28 sene Hz.Hatice vefat edene kadar tek esle yasamisti.Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendiginde ;Hatice tarafindan Varaka b .nevfel nikah aktinde vekil idi.Hz.peygamber tarafindan da, amcasi Ebu Talib akid isini idare ediyordu.Hz.Hatice;Kureys´in esed ogullari kolundan Huveylid b. esed´in kizidir.Hz.Hatice Peygamberimizle evlenmeden önce iki defa evlenmisti.
1.Tevm kabilesinden Ebu Hala`dir.Bundan hale, Tahire,Hind adli üc oglu oldu.
2-Mahzun kabilesinden Atik b.A`iz`dir.Ondanda Hind adli bir kizi oldu.Hz.Hatice`nin babasi Hüveylid, annesi Fatma, 65 yasinda iken vefat etti. Ebu Talib`in ölümünden 3 gün sonra vefat etti.
105-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
106-Haris Ibn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
107-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.

190-Muallakat-i seb`a. 7aski, 7 meshur kaside.İslamdan önce Arap şairlerinin Kabe duvarına asılan meşhur kasideleri.
191-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
192-Muhammed-ül Emin
ogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
193-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
194-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
195-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
196-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
197-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.
198-Mariye(ö.16/637)
Peygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
199-Meryem:Büyük peygamberlerden Hz.Isa`nin annesi.Davud(as) peygamberin soyundan gelen Imran`in kizidir.Islamiyet onu, Hz.Asiye, Hz.Hatice ve Hz.fatma ile birlikte 4 büyük kadindan biri olarak tanir.
200-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
- 201-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
202-Medine Sözleşmesi:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.

227-Mescid-i Haram:Kabe`yi kusatan mescid.Mekke`ye belde-i Haram denir.Mescid-i Haram `da kilinan bir namaz diger mescidlerde kilinan yüzbin namazdan efdaldir.
228-Mescid-i Hayf:Mina`da Hz.Peygamberin Veda haccinda cadir kurdugu ve cemaatle namaz kildigi yere yapilan mescid.
229-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
230-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
231-Meune Kuyusu olayi:Hicretin 4. yilinda Amirogullarindan CaferogluMalik oglu Ebu Bera Medine`ye geldi.Resulullah ile görüstü.Dedi ki, eger Necid halkina ashabindan bir kismini gönderirsen, umarim ki Islam olurlar. 70 Kur`an okuyuculari Necid halkina gönderildi.Meune kuyusunda ansizinKur`an okuyucularini sehit ettiler. Sadece Kab binZeyd sag kaldi.Peygamberimiz beddua etti.Kisa bir süre sonra bu kabileler(R`il ve Zekvan) veba, humma ve kitlik yüzünden telef olup gittiler.
232-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
233-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
234-Seriyye
Peygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
235-Sev Magarasi
Peygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
236-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
237-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
238-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
239-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
240-Ilk müslümanlarin, maruz kaldiklari sikintilardan kurtulmak icin hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya´dir.
241-Mi`rac:Hz.Peygamberin mescid-i haram`dan Mesci-i Aksa`ya , oradan da göge yaptigi yolculugu ifade eden terim. Mirac hediyeleri: Bes vakit namaz,Bakara suresinin son ayetleri(Amenerresulü)Allah`a sirk kosmayanlarin cennete girecegi vaadi.

246-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
247-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
248-Hz. Peygamber in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke den kışın Yemen e, yazın Şam a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.
249-Resulullah ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.
250-Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma dır.Efendimiz in (sas) anneannesinin adı Berre dir.
251-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
252-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
253-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
254- Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendi.Nihak akdi Hz.Hatice`nin evide kiyildi.
255-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas)
P eygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
257-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
258-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
259-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
260-Peygamberimizin cocuklari
Peygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
261-Panayirlarin en önemlileri: Hicaz bögesindeki panayirlarin en önemlileri;Ukaz,Mecenne, Zülmecaz.

29

Temmuz
2012

Mesleki Seviye Tesbit Sınavına Hazırlık Siyer Bilgileri-16

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  379 Kez Okundu

1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.
2-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
3-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
4-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
5-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
6-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh) ın evinde misafir oldu.
7-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
8-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
9-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
10-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
11-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
12-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
13-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
14-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
15-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
16-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
17-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.

18-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
19-Delailu`n-Nübüvve peygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
20-Ebabil:Kur`an-i Kerim`de Ebrehe`nin ordusunu helak eden kuslar hakkinda kullanilan bir tabir
21-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayin kahramni, Yemen valisi.
22-Ebtah:Mekke ile Mina arasinda bir yer.
23-Ebu Bekir:Ilk müslümanlardan Hülafa-iRasidi`nin birincisi.
24-Ebucehil:Hz.Muhammed`in ve Islam`in azili düsmanlarindan biri.
25-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
26-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(Islam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
27-Ebu Leheb peygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
28-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Hram`in müezzini.
29-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
30-Ebu Türab:Hz.ali`nin lakabi.
31-Ebubekir Efendi smanlilar tarafindan dini egitim vermek üzere Güney Afrika`ya gönderilen Hanefi alimi.
32-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
33-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
34-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
35-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
36-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
37-Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
38-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
39-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
40-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
41-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
42-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
43-Gazve:Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
44-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
45-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
(-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91)
46-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yazmayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
47-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğu açıklandı.
48-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
49-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
50-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan ok a elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
52-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh) ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
53-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
54-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
55-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur an-ı Kerim de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
56-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
57-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame nin gıyabı cenaze namazını kılmıştır.
58-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
59-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
60-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti kerimeleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
61-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
62-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
64-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
65-Hulefa-i Raşidin Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
66-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
67-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
67-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
68- Aşere-i Mübeşşere dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
69Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
70-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
71-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
72-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice oldu.
73-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul
74-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza.
75-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
76-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
77-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
78-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
79- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
80-Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
81- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
82-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
83-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
85-Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
86-Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
87-Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
88-İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
89-Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
90-Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
91-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
92-Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
93-Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
94-Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA’D
95-Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
96-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
97-Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
98-Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
99-En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
100-Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

29

Temmuz
2012

Mesleki Seviye Tesbit Sınavına Yönelik Siyer Bilgileri-17

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  492 Kez Okundu

1- Habeşistan Hicret ne zaman oldu ?(M. 615 İslamın 6. Yılı)Habeş hicretine ilk katılan muhacirler 12 erkek ve 4 kadından ibaretti. Bunların içinde Hazreti Osman b. Affan ve zevcesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın kızı Hazreti Rukayye, Hazreti Zübeyr b. Avvam, Hazreti Abdurrahman b. Avf ve Hazreti Abdullah b. Mesud gibi sahabiler bulunuyordu
2-Habeşistan Hicreti ne zaman oldu?İslâm’ın altıncı yılı, Mîlâdî 616 senesinde Ebû Tâlib’in oğlu Hazreti Cafer Tayyar başkanlığında 83 erkek, 21 kadından meydana gelen 104 kişilik bir mümin topluluğu daha Habeşistan’a hicret etmişlerdi
3-Hüzün yılı ne demektir?Hüzün Yılı (M.619):80 yaşında ölen Ebû Talib’den üç gün sonra da, müminlerin validesi, Peygamberimiz Aleyhisselâmın en büyük ve yakın desteği Hazreti Hatice, 65 yaşında vefat etti. Peygamberimizin ve sahabilerinrin acısı bir kat daha arttı. Onların üstüste uğradığı bu acı sebebiyle, miladın 620′nci, İslâm’ın ise 11. senesine rastlayan bu yıla “Hüzün Yılı” adı verildi.
4-Birinci Akabe Biati ne zaman oldu? (M.620 5- İslamın 11. Yılı)Peygamberimiz Aleyhisselâm İslâm’ın 11′inci yılı hac mevsiminde, etraftan gelen ziyaretçileri hak yola çağırmaya çıkmıştı. Mekke ile Mina arasında, Akabe denilen tepede Medine’li altı kişiye rastladı.Böylece geleceğini duydukları peygambere îman ederek Medine’den islâm kervanına katılan ilk müslümanlar ve Ensâr oldular.Hazreti Esad b. Zürâre, Hazreti Rafi’ b. Mâlik, Hazreti Avf b. Haris, Hazreti Kutbe b. Amir, Hazreti Utbe b. Amir ve Hazreti Haris b. Abdullah’dan meydana gelen bu ilk Ensâr topluluğu, Medine’ye dönünce, duyduklarını anlattılar. Böylece hak din orada da yayılmaya, kuvvet bulmaya başladı.
6-İkinci Akabe Biati ne zaman oldu? Peygamberliğin 13′üncü, milâdın 622′nci yılında yine hac mevsiminde Peygamberimiz Aleyhisseiâm ile buluşan ve bîat eden Medine’li müslümanların sayısı 75′e ulaşmıştı. Bu müminler içerisinde Hazreti Halid b. Zeyd Ebû Eyyub Ensarî ve iki de kadın bulunuyordu. Bu üçüncü buluşmaya “İkinci Akabe Bîatı” adı verildi.
7-Hicret nedir? Muhacir ve Ensar kimlerdir?Müslümanların dinleri uğruna her şeylerini bırakıp vatanları olan Mekke’den ayrılmalarına “Hicret”, kendilerine “Muhacirler”, onları Medine’de karşılayıp Allah için her türlü maddî ve manevî yardımda bulunan müminlere de “Ensâr” adı verildi.
8-İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede farz kılındı?Rânûna vadisindeki Salim Oğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm bu emri bildirerek ilk Cuma namazını kıldırdı ve güzel bir hutbe okudu.
9-Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir
10- Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam
11- Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer
12- Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk
13- Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma
14-Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel
15-Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır? Hz. Maria
16-Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun
17-Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9
18- Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer
19- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu? Abdullah b. EbuBekir
19-Süveybe,Annesi Âmine, Hz. Muhammed’i bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden birisi Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir.
20-Hz.Halime,Mekkeliler, çocuklarını; çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve Arapça’yı güzel konuşabilmeleri için sütanneye verirlerdi. Abdulmuttalib, torunu Hz. Muhammed’i, Hevazin kabilesinin Sa’d b. Bekiroğulları kolundan bir kadına vermiştir. Peygamberimizin yıllarca yanında kaldığı, evine bolluk ve neşe kattığı Peygamber efendimizin süt annesidir.
21-Kaynuka savaşının sebebi Tesettür.
22-Peygamber Efendimiz bir defa Hicri10. yılda hac yapmıştır.
23-Peygamberimizin annesi Ebva köyünde vefat etti.
24-İslam Tarihinde ilk şehit;Yasir ve eşi Sümeyye Hatun.
25- Muhadramun,Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görmeşerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
26-Hz.Hüseyin(r.a),Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu
27-Hz.Ebu Bekir(ra.), İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in”Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine”Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve”Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
28-Gasilül Melaike, Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan,
sahabedir.
29-Hz.Hasaan(r.a) Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip buzamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır.
30-Ebu Ze Gifari(r.a),Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabedir.
31-Erkam Bin Erkam(r.a), İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe
32- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler. Resulullah (s.a.a) 63 yaşında iken vefat etti.Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s) yaptı.
33- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi;Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.
Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl). Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).
34- Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm
35-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire ne ad verilir? Cevap : Natı Şerif
36- Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir ? ) Hz. Osman (r.a)
37- Hendek Savaşında, hendek kazılarak savunma savaşı yapılması fikri hangi sahabiye aittir? Selman-ı Farisi
38- Peygamber Efendimiz, Medineye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldığı ve kabrinin şu anda İstanbul da bulunduğu sahabi kimdir? Ebu Eyyüb el-Ensari
39- Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ in son savaşı hangisidir ? Tebük Savaşı
40- Peygamber Efendimiz’in Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir İbrahim
41- Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir? Fatıma
41. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? Ranuna Vadisi
42- Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine İlk gıyabi cenaze namazı kıdırılan şahıs kimdir? Necaşi
43- Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden kimlerdir?
A) Ka’b b. Malik
B) Mürare b. Rebi
C) Hilal b. Ümeyye
44- Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? Ebu Hureyre
45- Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? Ebu Leheb
46. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberler kimlerdir?
Müseylimetül Kezzab, Esved el-Ensi, Tuleyha b. Huveylid
46. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ? Abdullah bin Mesud (r.a.)
47-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir? Ümeyye b. Halef
48. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? Süveybe Hatun
49. Hz. Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanmaktadır? Hz.İbrahim
50. Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?Süraka
51. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?
Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
52. Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı? Ümmü Eymen
53-SEVR MAĞARASI ,Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
kaldıkları mağaradır.
54-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
55-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:
a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).
56-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı Hz. Halime.
57-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabenin adı Kab Bin Malik.
58-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
59-Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
60-Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
61-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin adı Hassan Bin Sabit.
62-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır.
63- Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
64-Haram aylar adı verilen aylar ,Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
65-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
66-Uhud Savaşından birkaç ay sonra Adal ve Kare Kabilelerinden bir grup Hz. Peygamber’e gelerek kendilerine İslamı öğretecek muallimler göndermesini istediler. Peygamberimiz’in gönderdiği on kişilik heyet yolda Lihyanoğullarından yüz kişilik bir birlik tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında sekiz sahabi şehit düşerken iki tanesi de esir alındı. Bu olaya Reci’ Hadisesi denir.
67-Hz. Hubeyb b. Adiyy,Reci’ Hadisesi sırasında esir alınan Müslümanlar, Mekke’ye götürülerek Kureyş kabilesine satıldı. Bunlardan bir tanesi, öldürülmek üzere Tenim Vadisine götürülmüş ve kendisi için bir darağacı hazırlanmıştı. Şehit edilmeden önce iki rekât namaz kılan sahabi darağacında asılmış ve yüzlerce müşrik tarafından atılan taşlar ve mızraklarla şehit edilmiştir
68-Zeyd b. Desine,Reci’ Hadisesinde esir alınan sahabilerden bir tanesine Kureyş lideri Ebu Sufyan şu Soruyu sordu: “Şu an senin yerinde Muhammed’in olmasını, buna karşılık senin de ailenin yanında güven içinde olmayı istemez miydin?” Sahabi şu cevabı verdi: “Benim ailemin yanında sağ salim oturmam karşılığında, Muhammed(sav)’in ayağına bir diken dahi batmasına razı olamam.” Müşrikler tarafından birçok işkenceye maruz kaldıktan sonra şehit edilen sahabi.
69-Amine binti Vehb,Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan olup, Haşimoğullarından Abdullah b. Abdulmuttalib’le evlenen, kocasının vefatından sonra yetim doğan çocuğuna Muhammed ismini veren, oğluyla birlikte kocasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla gittiği Medine’den dönüşünde Ebva kasabasında vefat eden, Allah Rasûlünün sevgili annesidir.

70-Zeyd Bin Sabit(r.a), Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başkanı olan sahabi.
71-Hz.Huzeyfe(r.a), Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe.
72-Peygamber Efendimiz(sav); Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf sahabelerin arkasında cemaat olarak namaz kılmıştır.
73- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
74- Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.
75- Medine’ye ilk hicret eden Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.) isimli sahabedir.
76-Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
77- Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
Mekke’ye döndüğünde Peygamberimizi Mutim Bin Adiyy himayesine aldı.
78-Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)
79-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe Muaz Bin Cebel (r.a.)
80- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı Esad Bin Zürare (r.a.) kıldırdı.
81-Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
82-Hz.Ebu Bekir(ra),Efendimizin vefatından sonra halife olan ünlü sahabi
83- Hz.Osman(r.a),Sevgili Peygamberimizin damadı, yumuşak huylu ve cömertliği ile tanınan üçüncü halife
84- Mekke’den Medine’ye hicret edeceği zaman Sevgili Peygamberimizin yatağına yatarak Efendimizin ko¬laylıkla evden ayrılmasını sağlayan sahabi Hz. Ali
85-Siyer-i Nebi Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hayatını konu alan ilim dalıdır.
86-Resülullahın anlamı:Allahın elçisi demektir.
87-Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yaşadığı çağa Asr-ı Saâdet (mutluluk çağı) denir.
88-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in baba tarafından soyu :Baba tarafı, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesindendir.
89-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in anne tarafından soyu ; Kureyş kabilesinin Zühre Oğulları sülalesindendir.
90-Peygamberimizin soyu ,Hz. İbrahim (A.S) ve oğlu ismail (Aleyhisselâm)a dayanır.
91-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in,Dedesinin adı Abdülmuttaliptir.
92-Resûlullahin babasının adı Abdullah,Annesinin adı Âminedir.
93-Resûlullah,Rebiülevvel ayının 12. gecesi, miladi 20 Nisan 571 tarihinde Mekke de dünyaya geldi.
94-Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin ,Dört adı vardır: a-Ahmet, b-Muhammed, c-Mustafa, d-Mahmut.
95-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Doğmadan iki ay önce babasını kaybederek yetim, 6 yaşında iken annesini kaybederek öksüz kalmıştır.
96-Hz. Muhammede, peygamberlik gelmeden önce, Ukaz Panayırında, Peygamber ve Ebu Bekirın de bulunduğu bir topluluk içinde, yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs Kuss b.Saide
97-Muallakat-ı Seba,Cahiliye döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiîr, Kabenin duvarına asılırdı. Bu yedi şiîre verilen ad .
98-Resûlullah,25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi.Hz. Haticenin vefatına kadar 25 yıl evli kaldılar.
99-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in üçü erkek, dördü kız çocuk olmak üzere toplam yedi çocuk ; Zeynep, Rukiye, Ümmu Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim.
100-Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma (Radiyallahu Anha)dır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Hz. Fatıma Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti.
101-İlk vahy ,Nur dağındaki Hira mağarasında.Ramazan ayının 27si, Miladi 610 tarihinde, peygamberimiz kırk yaşındayken geldi.
102-İlk müslümanlar ,Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara 103-Sabikuni İslâm (İlk Müslümanlar) denir
104-İlk vahiy geldikten sonra vahiy bir müddet kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra Müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. İşte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme Vahiy de Fetret devri denir.
105-Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
106-Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
107-Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
108-Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
109-Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslümanlar ;Ammar bin Yâsirin annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)dır.
110-Habeşistana yapılan birinci hicret ,Bisetin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
111-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
112-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
113-Hulefa-i Raşidin : Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
114-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ;Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran, ve Benim Sünnetim.buyurmuştur.
115- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.
116- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.
117-Resulullah (s.a.a)’in Tebük Gazvesine katıldığı en son gazvedir.
118- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.
119- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ; Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim”
120- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı
121- Resulullah (s.a.a)’in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:
a) Haccet’ul- Veda. b) Haccet’ul- Kemal.
c) Haccet’ut- Temam. d) Haccet’ul- Belağ.
122- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.
123- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber’e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam’ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam’ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.
125- Dırar Mescidi, Ebu Amir’in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.
125- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu’l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:
a) Hz. Nuh. b) Hz. İbrahim.c) Hz. Musa Hz. İsa.d) Hz. Muhammed. Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.
126-Habeşistana ilk hicret eden Hz. Osman ve hanımıdır.
127-Habeşistana yapılan 2 inci hicrette kafile ,Bisetin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Alinin abisi Cafer-i Tayyardır.
128-Habeşistana hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler , Habeş kralına Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebiayı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
129-Habeşistan kralı,Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
130-Hz Ömer (Radiyallahu Anh) Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
131-Bu durum, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin hangi buyruklarını teyid etmek-tedir?
132-Medinelilere İslâmı öğretmek için Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ,Musab bin Umeyr (Radiyallahu Anh)ı gönderdi.
133-Hicret ,Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekkeden Medineye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
134-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
135-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)beraber hicret etti.
136-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
137-KUBA mescidi;Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid
138-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
139-Kameri ayları ,Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
140-Hicri takvimi ,Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
141-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medinede Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
142-Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in Medinelilere ilk tavsiyeleri,Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız!Yemek yediriniz,Akrabalık haklarını gözetiniz,Halk uyurken, siz namaz kılınız.Selâmetle Cennete girersiniz!
143-Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi ,Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
144-Muhacir ,Mekkeden göç ederek Medineye gelen müslümanlara muhacir denir.
145-Ensar,İlk defa Medinenin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında Ensar denildi.
146-Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere Suffa, burada bulunanlara da Ashab-ı Suffa denir.
147-Medine Vesikası ;İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
148-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ;Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
149-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)�ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
150-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
151-Gazve,.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir..Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
152-Hz. Fatıma ile Hz. Ali ,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
153-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
154-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
155-Reci Vakıası ,Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldü-rülmesi olayına denir.
156-Biri Maûne faciası,Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
157-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
158-Yağmur duası ilk defa,Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
159-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
160-İlk Çevre koruması ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekkeyi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
161-Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ,Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullaha hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
162-Veda Haccı ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; Veda Haccı denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk ve son haccıdır.
163-Veda Haccı,Hicri 10, Miladi 632 yılında oldu.
164-Sahabe ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
165- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları:Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.
166- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.
167- Hz. Resulullah (s.a.a) Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17′sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.
168- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi: İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”
169- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da ,Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
170- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, bakıcılığını Halime-i Sa’diyye üstlendi.
171- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.
172- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Altı yaşında. Annesi vefat etti.
173-Hz. Resulullah (s.a.a), 8 yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti.
174- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini , Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.
175- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı,Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.
176- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.
177- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce hlk arasında , Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu.
178- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Kırk yaşında Peygamber oldu.
179- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi, Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)
180- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini şöyle beyan etmiştir:Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.
181- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru,İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.
182- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), 3 yıl gizli olarak tebliğ etti.
183- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.
184- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine ,Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.
185- Resulullah (s.a.a)’e, “Ümmi” denilmesini sebebi; İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”
186- Hz. Peygamber’in amcaları; Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris. Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.
187- Hz. Peygamber’in amcalarından, Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.
188- Peygamber-i Ekrem’in şairi , Hasan bin Sabit.
189- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark ;“Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
190-İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.
191- Resulullah (s.a.a)’in, Medine’ye ulaştıktan sonra Resulullah (s.a.a)’in ilk işi, cami yaptırmak idi.
192- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra , Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.
193- Hz. Resulullah (s.a.a)’in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı ; Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.
194- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark ; Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.
195- Resulullah (s.a.a) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri ;
1- Bedir. 2- Uhud. 3- Hendek.4- Beni Kureyza. 5- Hayber.
6- Feth-i Mekke. 7- Huneyn. 8- Beni Mustalak. 9- Taif.
196- Medine etrafında Handek kazmak BİR AY sürdü. Resulullah (s.a.a)’in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.
197- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.
198- Bedir savaşı Hicretin ikinci yılda vuku buldu.
199- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.
200-Resulullah(s.av) Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
201-Sahâbînin Tanımı:Bazı alimler sahabi olmak için Hz. Peygamber’den bir iki hadis rivayet etmeyi, diğer bazıları Hz. Peygamber’le bir iki sene beraber bulunmayı veya bir iki savaşa katılmayı gerekli görmüşlerdir. Alimlerin cumhuruna göre ise sahabilik için Hz. Peygamber’i mümin olarak görmek veya onunla mümin olarak karşılaşmak yeterlidir.
202- Sahabenin Sayısı:Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir. Hicretten sonraki ilk yıllarda yapıldığı tahmin edilen bir nüfus sayımında, kadın-erkek, büyük-küçük 1500 müslümanın varlığı tespit edilmişti. Hz. Ömer’in halifeliği zamanında hazırlanan ordu ve maaş defterlerinde ise 12 bin civarında sahabinin isminin kaydedildiği bildirilmektedir.İmam Şafii 30 bin Medine’de 30 bin Medine dışında olmak üzere 60 bin,Ebû Mûsa el-Medînî 100 binden fazla, Ebu Zur’a er-Râzî 114 bin sahabi bulunduğunu söylemişlerdir.Mevcut kitaplara ismi geçen sahabilerin sayısı bu kadar fazla değildir. Bu konudaki en kapsamlı kitap olan el-İsâbe’de 12 bin kadar sahabiden bahsedilmektedir.
203-Mekke’de müslümanlığı ilk önce kabul edenler. Bu ilk müslümanlardan on tanesi Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenmişlerdir.Aşere-i mubeşşere denilen bu sahabiler şunlardır:Hz. Ebû Bekr , Hz. Ömer , Hz. Osman , Hz. Ali , Hz. Ebû Ubeyde, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Talha b. Ubeydillah , Hz. ez-Zübeyr ibnu’l-Avvâm , Hz. Saîd b. Zeyd , Hz. Sa’d b. Ebî Vakkâs
204-Tabiun dönemi Hz. Peygamber’in vefatından (h. 11), h. 180 yılına kadar devam eder. Bu nesilden ilk vefat eden Ma’mer b. Yezid (ö. 30/651), son vefat eden Halef b. Halife’dir (ö. 180/796).Tabiun neslinin en faziletlisi genelde Said b. el-Müseyyeb kabul edilmekle birlikte Üveys el- Karani olduğunu söyleyenler de vardır.
205-Etbau’t-tabiin tabakası, en son vefat eden sahabinin vefat tarihi olan h. 110 yılından başlayıp h. 220 yılında sona ermektedir.

29

Temmuz
2012

Din Görevlileri Mesleki Seviye Tesbit Sınavlarına Yönelik Siyer Bilgileri -18

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  2.382 Kez Okundu

1)Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize il vahiy 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmiştiri
2)Hz. Peygamber’e süt emzirenler,Amine binti Vehb,
Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe,Halime binti Ebi Züeyb
3)Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
4.) “Hz. Peygamber’in hicreti Birinci Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşti”
5. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatı Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında yapmıştır.
6) Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine Abdullah ibn Ümmi Mektum vekil bıraktı.
7.) Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadiroğulları
8. H. 8, M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmıştır.
9) Sa’d b. Muâz (r.a),Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı, ihanet ederek bozan Kureyza Yahudileri hakkında bir sahabi şu şekilde karar vermiştir: “Savaşacak gücü bulunanların tamamı öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, malları da ganimet sayılacak” Bu isabetli kararı sebebiyle Peygamberimiz de bu sahabiyi şu ifadeleriyle tebrik etmiştir: “Onlar hakkında Allah ve Rasûlü’nün vereceği hükmün aynısını verdin”
10. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etiyopya
11. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşmiştir?
12. İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisinde kılındı.
13 Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
14) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır.
15. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs Necaşi
16. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi İbrahim
17 .Peygamber Efendimizin soyu Hz.Fatıma evladı ile devam etmiştir?
18. “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” iHz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplardır.
19. Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur
20. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbe Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
21. Asker sayısı az olsun çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamberin bizzat katıldığı seferlere Gazve adı verilir.
22. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi Kâsım-Abdullah
23) İslâm’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ; Hz. Ebu Bekir-Hz. Hatice-Hz. Ali-Hz. Zeyd
24- Hz İbrahim (as)’in ilk hanımı Hz Sâre
25-Hz Hâcer , Hz İsmail’in annesidir.
26- Hz Nuh veHz Lüt’un peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir.
27-Hz.Meryem, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın
28- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın Hz Meryem
29-Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir
30-Hz Peygamber (sav) 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
31-Hz Peygamber (sav)’in Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
32-Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları, Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
33-Hz Ali (ra)’nin annesidir(Esed kızı Fatıma (ranha) Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
34-Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha) ,Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım
35-Enes b Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)’nın diğer adı, Ümmü Süleym (ranha)
36-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır” diye cevap vermişti.
37-Zeynep, Peygamberimiz (sav)’in en büyük kızı idi.
38-Peygamberimiz (sav)’in kızı Zeyneb ,Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As Bin Rebi ile evliydi.
39-Hz Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb Mekke de Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü bekliyordu.
40-Ebu’l-As, müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın Zeyneb’i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
41-Ebu’l-As, Hicretin 7 yılında Müslüman oldu.Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti
42- Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi : Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi
43-Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman“Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem” karşılık almıştı
44- İsmi Hind olan kadın , Ebu Süfyan’ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
45-Hz Ebubekir (ra)’in hanımının adı ,Ümmü Rumman (ranha)
46-Peygamberimiz Aleyhisselâm Medineye hicretinde 53 yaşında bulunuyordu.Peygamberimiz Aleyhisselâmın gelişiyle o zamana kadar Yesrib diye anılan bu şehir, Medine (Medinetünnebî = Peygamberin Şehri) olarak isim değiştirdi.
47-Müslümanlar Arasında Kardeşlik Kurulması Peygamberimiz Aleyhisselâm düşmanlara karşı iyice kuvvetlendirmek ve aralarında daha çok kaynaştırmak için müminleri, bir muhacir ve bir ensâr mümin, ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece vatanlarını bırakıp mallarını, mülklerini Allah yolunda terkedenlere, yine Allah için diğer kardeşleri ellerini uzatıyor, malını paylaşıyor, derdine ortak oluyordu.
48-Mescid-i Nebevî’nin Yapılması – Suffa EshâbıPeygamberimiz Aleyhisselâm Medine’ye gelince, Medineye girişinde devesinin çöktüğü arsa satın alındı. Peygamberimiz Aleyhisselâm ve bütün sahabiler canla başla çalışarak büyük bir Mescid yapıldı. Bu mescide,”Mescid-i Nebevî = Peygamber Mescidi” .adı verildi. O zaman kıble, Mescid-i Aksa üzere olduğu için, mihrabı Kudüs’e doğru yapıldı.
49-Peygamberimiz Aleyhisselâm mescidinin hemen yanıbaşına Suffa denilen gölgelik bir yer yaptırdı. Kimsesiz, ilim öğrenen ve öğreten müminleri yerleştirdi. Böylece bugünkü Kur’ân mekteblerinin temeli atılmış, ilim tahsili başlamış oldu. Suffa Ashâbı adıyla anılan bu müminler, devamlı olarak Peygamberimiz Aleyhisselâmın yanında bulunurlar, ilim öğrenirlerdi. Sahabilerin zenginleri ise, onların geçimini sağlarlardı. Islama yeni girenlere öğretici olarak burada yetişen âlimler gönderilirdi.
50-İlk Ezan, Namaz Rekatleri Ve Aşûrâ Orucu (H.-2)Mescid’in bitmesinden sonra, müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için bir alâmete ihtiyaç oldu. Peygamberimiz Aleyhisselâm sahabileriyle çeşitli çareler konuştu. Çan çalmak, boru çalmak, ateş yakmak gibi fikirler, başka dinlerin alâmetlerine benzediği için kabul edilmedi. Sonra, görülen bir rüya üzerine bugünkü şekliyle Ezan sünnet kılındı. Aynı zamanda ilahî vahiy ile de bildirilen Ezan, çok kuvvetli bir sünnet oldu. Hazreti Bilal i Habeşî, gür sesiyle ezan okumaya başladı.
51-Seriyye ve Gazalar Peygamberimiz Aleyhisselâmın hazır bulunduğu savaşlara “Gazâ” veya “Gazve”, bulunmadıklarına ise “Seriyye” adı verilir.
52-Kıble’nin Kudüs’den Kabe’ye Çevrilmesi (M. 623- H.2):Hicretin ikinci senesine kadar müminler Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlardı. Bu senede ise kıble Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a, Kabe’ye çevrildi. Bu husustaki vahiy geldiği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselâm Seleme Oğulları yurdundaki mescidde öğle namazını kıldırıyordu. Farzın ikinci rekatinin rükûsunda vahyin gelmesiyle, Kudüs’den Kabe’ye doğru döndüler. Namazlarını bu halde tamamladılar. Onun için bu mescid, “İki Kıbleli Mescid” adını aldı.
53-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
54-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
55-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
56-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
57-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596) P eygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
58-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
59-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
60-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
61-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye
62-Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
63- Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
64- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
65- Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
66- Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
67- Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
68- Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
69- Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
70- Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
71-Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
72- Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
73- Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
74- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
75- Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
76- Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
77-Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
78- Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
79- Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
80- Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
81- Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd
82- Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
83- Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
84- Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
85- Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
86- Annesinin adı nedir? Amine’dir.
87- Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
88- Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
89- Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
90- Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
91- Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
92-Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
93- Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
94- Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir
95- Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
96-Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
97-Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
98- Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
99- İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde 1
100- Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka

17

Temmuz
2012

Peygamber Efendimizin Şemali

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  530 Kez Okundu

Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.
• Yaratılış ve ahlâk itibariyle insanların en üstünü idi.
• Bütün Peygamberlerin en güzeli o idi.
• Boynu uzun ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları kalın, parmakları uzundu.
• Kendisi şişman değildi.
• Uzuna yakın orta boylu, güçlü ve kuvvetli idi.
• Mübarek cildi ipekten yumuşaktı.
• Yüzü hafifçe yuvarlak, kaşları hilâl gibi idi.
• Kirpikleri uzun, gözleri kara, büyük ve son derece güzeldi.
• Saçları ne pek kıvırcık, ne de pek düz idi.
• Sakalı sık ve tamdı. Uzun değildi.
• Cismi güzel, kokusu hoş idi.
• Sünnetli olarak ve göbeği kesik vaziyette doğmuştu.
• Yüzü gül gibi kırmızıya benzeyen beyaz ve nuranî, berrak ve ışıklı idi.
• Dişleri inciler gibi beyazdı.
• Konuşurken ön dişlerinden nurlar saçılır, gülerken ağzında ışıkların bile aydınlandığı sanılırdı.
• Koku sürünsün veya sürünmesin teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı.
• Mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk diğerleri arasından hemen seçilir, belli olurdu.
• Pek uzaktan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü.
• Bir yere giderken sağına soluna bakıp yürümez, vakar ve süratle ilerlerdi.
• Yüzünde nur, sözünde kuvvet, lisanında bir güzellik vardı.

.Herkesin aklına göre söz söyler, herkese güler yüz gösterirdi.
• Kimsenin sözünü yarıda kesmez, haşin davranmaz, mütevazi yaşardı.
• O’nu ansızın görenler heyecan ve sevgiyle ürperir, konuşunca hayran olurdu.
• Bütün insanları hoş tutar, hizmetçilerine şefkatle muamele ederdi.
• Kendisi ne yer, ne giyerse, hizmetçilerine de onları yedirir, onları giydirirdi.
• Çocukları çok sever, saçlarını okşar, onlarla konuşurdu.
• Son derece cömert, sözüne sâdık ve merhametli idi.
• Güzel ahlâk bakımından insanların en üstünü idi.
• Hülasa kâinatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, mü’minlerin baş tacı, hasta gönüllerin ilâcı, çaresizlerin yardımcısı, mazlumların koruyucusu, düşünülebilen her türlü üstünlüğün sahibi idi.
• Allah’ın salât ve selamı O’nun ve O’na yakın olanların üzerine olsun.

2

Temmuz
2012

SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V)

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  382 Kez Okundu

 

S. 1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları nedir?
C. 1- Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.

S. 2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir?
C. 2- Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.

S. 3- Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?
C. 3- Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17′sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.

S. 4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi nedir?
C. 4- İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”

S. 5- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da kaç defa zikredilmiştir?
C. 5- Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
a) “Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir.”
b) “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ancak o Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
c) “İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed’e indirilene (Kur’ân’a) -ki o Rablerinden olan bir haktır- iman edenlerin, (Allah), kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir.”
d) “Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.”
e) “Hani Meryem oğlu İsa: r16;Ey İsrail oğulları, gerçekten ben, sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir peygamberin de müjdeleyicisiyim demişti.”
Hz. Peygamber’in ismi, sıraladığımız ilk dört surede “Muhammed”, beşinci surede ise “Ahmed” olarak geçmiştir.

S. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in şekli, siması ve ahlaki sıfatları nasıldı?
C. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in siması dolunay gibi nurluydu, gözleri de azametli görünüyordu, boyu çok uzun değildi, saçları ne çok kıvırcık ve ne de çok yatıktı, yüzü beyaz ve nurlu idi, uzun ve keman kaşlı idi, alnının arasında bir damar vardı ki gazaplandığında kabarıp şişiyordu, burnu sivri idi, mehasini (sakalı) gürdü, dişleri parlak ve inci gibiydi, bedenindeki azaların hepsi normaldı, göğsü ve karnı aynı hizada idi, iki omzunun arası genişti, bedeninin eklemlerindeki kemiklerin başı iri idi, (bunlar şecaat ve kuvvet nişanesidir ve Araplar arasında methedilen bir şeydir), teni beyaz ve nurlu idi, parmakları uzundu, kol ve bacakları uzun ve düz idi, ayakları düz taban olmadığından yerle temas etmiyordu.
Vakarla yürüyordu, karşılaştığına selam verirdi, gerek görmeden konuşmazdı, konuştuğunda da az ve öz konuşurdu, kimseyi tahkir etmezdi, az nimeti çok sayardı, hiçbir nimeti kötülemezdi, gülmelerinin çoğu gülümsemekti, ashabından birini görmediğinde onu araştırıp sorardı, onların durumlarından haberdar olurdu, ashabından gafil olmazdı (batıla yönelmemeleri için onları gözetiyordu), temizliğe çok önem verirdi, daima dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alırdı, hastaların ziyaretine giderdi, Müslümanların cenazesini teşyi ederdi, misafirleri ağırlardı.

S. 7- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, O’nun bakıcılığını hangi kadın üstlendi?
C. 7- Halime-i Sa’diyye üstlendi.

S. 8- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında kaldı?
C. 8- Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.

S. 9- Halime, dört yıl boyunca kaç kez hz. Peygamber’i annesinin yanına götürdü?
C. 9- İki veya üç defa.

S. 10- Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında iken annesi vefat etti?
C. 10- Altı yaşında.

S. 11- Hz. Resulullah (s.a.a), kaç yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti?
C. 11- Sekiz yaşında.

S. 12- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini müjdelemiş ve hangi surede buna değinilmiştir?
C. 12- Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.

S. 13- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı), hangi yıldı?
C. 13- Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.

S. 14- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), hangi yıldır ve bu yıla bu ismi veren kimdir?
C. 14- Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.

S. 15- Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce halk arasında hangi lâkapla meşhurdu?
C. 15- Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-il Emin lakabıyla meşhur olmuştu.

S. 16- Hz. Resulullah (s.a.a), peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu?
C. 16- Hz. Peygamber’in, peygamber olmadan önce hangi dine mensup olduğu hakkında üç görüş vardır:
a)Hz. İsa’nın vasilerindendi (Onun dinine mensuptu)
b) Hz. İbrahim’in dinine mensuptu.
c) İlham ve vahiy yoluyla elde ettiği özel bir şeriata sahipti. Bir çok rivayetler üçüncü görüşü teyit etmektedir. Örneğin Hz. Ali’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Hz Peygamber süt emmekten kesildiğinde Allah-u Teala, en büyük meleğini gece-gündüz daima doğru ve güzel yollara sevk etmek için ona eşlik ettirdi.”

S. 17- Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında peygamberliğe seçildi?
C. 17- Kırk yaşında.

S. 18- Hz. Peygamber (s.a.a) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri ne idi?
C. 18- İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.

S. 19- Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi neydi?
C. 19- Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)

S. 20- Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini nasıl beyan etmiştir?
C. 20- Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.

S. 21- Hz. Peygamber (s.a.a)’in zamanında İslam dininin ilerlemesine mani olan en büyük engel ne idi?
C. 21- En büyük engel, cahil Arapların beynini dolduran efsane ve hurafelerdi. Hz. Peygamber (s.a.a) bundan dolayı, cahiliye eserlerini yok etmek için var gücüyle çalışıyordu. Bu hedefle Muaz bin Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde ona şöyle buyurmuştur: “Ey Muaz! Cahiliye eserlerini, batıl fikir ve inançları yok et, düşünmek ve akıl etmekle ilgili İslami ilkeleri ihya etmeye çalış.”

S. 22- Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru, hangi padişahın dönemine rastlamıştır?
C. 22- İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.

S. 23- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kaç yıl gizli olarak tebliğ etti?
C. 23- Üç yıl.

S. 24- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), ne zamandan itibaren açıkça tebliğ yapmakla görevlendirildi, bu mesele ile ilgili olan ayet hangisidir ve hangi surededir?
C. 24- Bisetin 3. Yılında Allah-u Teala tarafından davetini açıkça tebliğ etmekle görevlendirildi. O görevle ilgili şu ayet nazil oldu:
“En yakın akrabalarını (aşiretini) uyarıp korkut.”

S. 25- Hz. Peygamber (s.a.a)’e, ilk iman eden şahıs kimdir?
C. 25- Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s)’dır.

S. 26- Hz. Peygamber’e, ilk iman kadın ve kişinin isimleri nelerdir?
C. 26- Kadınlardan ilk iman eden Hz. Hatice, erkeklerden ilk iman eden ise Hz. Ali’dir.

S. 27- Kureyş’in ileri gelenleri, Hz. Peygamber’in dininin yayılmasını önlemek ve ona karşı savaşmak için ne gibi yollara baş vurdular?
C. 27- Kureyş’in ileri gelenleri, İslam dininin yayılmasını önlemek için çeşitli hilelere başvurdular. Onlardan bazıları şunlardır:
a) Hz. Peygamber’e mal ve makam vaadinde bulunmak.
b) Hz. Peygamber’e iman edenleri tahkir, tehdit ve işkence etmek.
c) Hz. Peygamber’e çirkin iftiralarda bulunmak.
d) Kur’ân’a karşı koymak.
e) Kur’ân’ı dinlemeyi yasaklamak.
f) Bireylerin iman etmelerini engellemek.

S. 28- Kur’ân’ın ilk ayeti, nerede Hz. Peygamber’e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?
C. 28- Kur’ân’ın ilk ayeti, Hira Mağarasında Hz. Peygamber’e nazil oldu. Onunla ilgili ayet “Alak” suresindedir.

S. 29- Hz. Peygamber (s.a.a), bisetinin ilk yılında, hangi ülkelerin padişahlarıyla mektuplaşıp onları tevhit ve İslam’a davet ettiler?
C. 29- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.

S. 30- Hangi etkenler İslam’ın çok çabuk ilerlemesine sebep oldu?
C. 30- İslam tarihini incelediğimizde on nedenin, İslam’ın ilerlemesinde çok etkili olduğunu görmekteyiz:
1) Kur’ân’ın çekiciliği ve İslam’ın hakkaniyeti.
2) Hz. Peygamber ve Müslümanların direniş ve şecaati.
3) İslam’ın mahrum ve mustaz’aflara teveccüh etmesi.
4) Hz. Peygamber (s.a.a)’in mantıklı davranış ve taktikleri.
5) Hz. Peygamber’in güzel ahlakı ve şahsiyetinin güçlü çekiciliği.
6) Hz. Peygamber’in Allah Teala’ya derin imanı ve tevekkülü.
7) Müslümanların şahadete ve ibadete aşık olmaları.
8] Hz. Ali (a.s)’ın kahramanca savaş ve fedakarlıkları.
9) Hz. Peygamber’in mucizeleri ve gaybi yardımlar.
10) Hz. Peygamber’in akrabalarının yardımı ve Beni Haşim’in seferberliği.

S. 31- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine kaç mektup yazdılar?
C. 31- Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.

S. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar kaç kişiydi?
C. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar 23 kişiden fazla idi (26, 42 kişi olduğunu yazanlar da vardır); onlardan biri de Hz. Ali (a.s) idi.

S. 33- Resulullah (s.a.a)’e, neden “Ümmi” diyorlar?
C. 33- İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”

S. 34- Hz. Peygamber’e neden “Dai”, “Beşir” ve “Nezir” diyorlar?
C. 34- Dai, yani davet eden; Hz. Peygamber (s.a.a.), halkı İslam dinine davet ettiğinden dolayı kendisine bu lâkap verilmiştir. Beşir, yani müjde veren; Resulullah (s.a.a), kendisine uyanları cennetle müjdelediğinden dolayı bu lâkapla anılmıştır.
Nezir, yani uyarıp korkutan; Hz. Peygamber (s.a.a), Allah’a ve kendisine uymayan fertleri cehennemin azabından korkuttuğundan dolayı bu lâkapla adlanmıştır.

S. 35- Hz. Peygamber (s.a.a)’in kaç çocuğu vardı?
C. 35- Resulullah (s.a.a)’in Hatice’den; Tahir, Kasım, Fatime isminde üç çocuğu, Mariye’den de; İbrahim adında bir oğlu vardı.Ümmü Gülüsüm, Rukayye ve Zeyneb; Hz. Peygamber’in kendi kızları değil üvey kızlarıydı.

S. 36- Hz. Peygamber’in kaç amcası vardı ve isimleri nelerdi?
C. 36- Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris.
Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.

S. 37- Hz. Peygamber (s.a.a)’in amcalarından hangisi Hazretin en katı düşmanı idi?
C. 37- Ebu Leheb.

S. 38- Hz. Peygamber’in amcalarından hangisinin lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi ve hangi savaşta şehit edildi?
C. 38- Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.

S. 39- Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzininin ismi ne idi?
C. 39- Bilal-i Habeşi.

S. 40- Peygamber-i Ekrem’in şairi kimdi?
C. 40- Hasan bin Sabit.

S. 41- Yeryüzünde Peygamber ve İmamların olması neden gereklidir?
C. 41- İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:
“Nebi veya İmam yeryüzünde olduğunda, Allah-u Teala azabı yeryüzünden kaldırır.”
Resulullah (s.a.a) de şöyle buyurmuştur:
“Yıldızlar gök ehlinin emniyet vesileleridir; Ehl-i Beyt’im de yeryüzü ehlinin emniyet vesileleridir.”
Peygamber ve İmamların yeryüzünde olmalarının gerekliğinden maksat, biz insanların hidayeti ve mutluluğu içindir. Masum İmamlar her çeşit günahtan tertemiz olduklarından ve Allah’a isyan etmediklerinden dolayı, onların vücudunun bereketiyle göklerin bereketleri bizlere yağmaktadır.

S. 42- “Güzel örnek” lakabı, Kur’ân’ın hangi sure ve ayetinde Peygamber-i Ekrem’e isnat edilmiştir?
C. 42- Ahzab suresinin 21. ayetinde buna değinilmiştir. Ayetin meali şudur:
“Ant olsun, sizin için, Allah ve ahret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulünde güzel örnekler vardır.”

S. 43- Kur’ân’da “Güzel örnek” tabiri kaç kişi hakkında söylenmiştir?
C. 43- Kur’ân’da sadece iki büyük şahsiyet hakkında bu tabir kullanılmıştır: Hz. İbrahim ve Hz. Peygamber (s.a.a)

S. 44- Neden Peygamber-i Ekrem (s.a.a), bütün peygamberlerin en üstünü olarak tanıtılmış, oysa ki onların hepsinden sonra peygamberliğe seçilmiştir?
C. 44- Bunun sebebi şudur ki, Hz. Peygamber (s.a.a) Allah’ın vahdaniyetine ikrar eden ilk şahıstır. Zira Allah-u Teala, Peygamberlerden ahit alıp; “Elestu bi rabbikum” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurduğu gün, Resulullah (s.a.a) Allah’ın birliğini tasdik etmiştir; bu meselede herkesten öne geçtiğinden dolayı bütün peygamberlerden üstün olarak tanıtılmıştır.

S. 45- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark nedir?
C. 45- “Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.

S. 46- İslam’ın başlangıç tarihi nedir?
C. 46- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.

S. 47- Neden Hz. Peygamber’in hicreti İslam tarihinin başlangıç yılı olarak belirlendi?
C. 47- İslam Tarihinden önce “Amm’ul- Fil” (Peygamber’in doğduğu yıl) Arapların tarihinin başlangıç noktası idi. Ama Müslümanlar onu, İslam tarihinin ilk sayfası olarak kabul etmediler. Çünkü o gün, İslam ve imandan bir eser yoktu; hatta bi’set yılını da İslam’ın başlangıç tarihi saymadılar. Zira o gün Müslümanların sayısı üç kişiyi aşmıyordu. Ama hicretin ilk yılında, İslam ve Müslümanlara büyük zaferler nasip oldu. Medine’de bağımsız bir hükümet kuruldu, Müslümanlar avarelikten kurtulup bir noktada toplandılar. Hz. Peygamber’in hicreti ile yeni bir tarih sayfası açılmış oldu, Peygamber ve Müslümanlar çok baskılı olan bir muhitten, özgür ve müsait olan bir muhite ayak basmış oldular. Bu hicretin bereketiyle, İslam kendisi için siyasi ve askeri bir teşkilat kurup güçlü bir hükümet oldu. Eğer hicret olmasaydı, İslam Mekke muhitinde defnedilir, insanlık dünyası bu çok büyük feyizden mahrum kalmış olurdu. Bu zaferden dolayı hicret yılı İslam tarihinin başlangıç yılı olarak kabul edildi.

S. 48- Peygamber-i Ekrem’in hicretinden önce Müslümanların tarihsel referansı ne idi?
C. 48- Hicretten önce Müslümanların tarih referansı, “Amm’ul- Fil” idi. Bunun sebebi şudur: Ebrehe’nin ordusu fillere binerek Ka’beyi yıkmak için Mekke’ye gelmişlerdi. Allah Teala Ebrehe ve ordusunu helak etti. Hicaz Arapları o yılı mübarek bildiklerinden dolayı, ismini “Amm’ul- Fil” yani “Fil Yılı” olarak koydular. Peygamber (s.a.a)’in doğumu da o yıla rastlamıştı. O olaydan 71 yıl, yani hicretin 18. Yılına kadar, “Amm’ul- Fil” Müslümanların tarihsel referansı idi. Ama dediğimiz tarihte Hz. Ali (a.s)’ınkılavuzluğuyla, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicreti Müslümanların tarihsel referansı olarak kabul edildi.

S. 49- Resulullah (s.a.a)’in, Medine’ye ulaştıktan sonra ilk işi ne idi?
C. 49- Resulullah (s.a.a)’in ilk işi, cami yaptırmak idi.

S. 50- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra kimin evine gitti?
C. 50- Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.

S. 51- Hz. Resulullah (s.a.a), neden onca davet edenler arasında sadece Ebu Eyyub-i Ensari’nin evini seçti?
C. 51- Bunun iki sebebi olabilir:
1) Ebu Eyyub-i Ensari salih ve dürüst bir müslümandı, halkın açısından onun şahsiyetinde olumsuz bir nokta yoktu.
2) Medine’de ondan daha fakir bir kimse yoktu, bundan dolayı onun evini seçmek şu mesajı veriyordu:
a) Hz. Peygamber (s.a.a) bu işiyle, fakir ve muhtaçları himaye ediyordu.
b) Bu işiyle, Müslümanlara mütevazı olmalarını, fakirleri fakir olduklarından dolayı tahkir, zenginlere de zenginliklerinden dolayı ihtiram edilmemesini öğretiyordu.
c) Bu işiyle, zenginlerin kendisiylez yakın olmakla yoksulları O’nun çevresinden uzaklaştırma ümitlerini suya düşürmüş oluyordu.
d) bu işiyle, servetin Allah katında üstünlük nişanesi olmadığını vurguluyordu.
e) Bu işiyle, Müslümanlara zahitlik dersi veriyordu.
f) O zamanda fakir birinin evine gitmek, bir çeşit alçak gönüllülük ve gururdan uzaklaşmaktı.

S. 52- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Medine’deki ilk mucizesi ne idi?
C. 52- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Medine-i Münevvere’ye hicret ettikten sonra, o şehre girdiğinde Müslümanlar devenin yularını tutup yalvararak O Hazreti evlerine davet ediyorlardı. Resululah (s.a.a) onlara cevaben şöyle buyurdu: “Devenin yularını bırakın, o kimin evinin önünde yatarsa, ben onun konuğu olurum.”
Bunun üzerine deveyi bıraktılar, deve hareket edip Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine ulaştığında, onun kapısının önünde yattı. Ebu Eyyub, bunu görünce yüksek sesle: “Ey anne! Kapıyı aç. Zira kalplerin en değerli şahsı olan Hz. Muhammed (s.a.a) geldi” dedi.
Ebu Eyyub’un, gözleri kör olan annesi kapıyı açıp şöyle dedi: “Esef, yüz esef! Keşke gözüm olsaydı da Resulullah (s.a.a)’in nurlu yüzünü görseydim.”
Resulullah (s.a.a) bunu duyunca, lütfedip rahmet elini onun gözlerine çekti. O anda gözleri iyileşerek Hz. Peygamberin nurlu yüzünü gördü. Bu Resulullah (s.a.a)’in Medine’deki ilk mucizesi idi.

S. 53- Hz. Resulullah (s.a.a), ashap ve ailesiyle birlikte kaç yıl ve nerede iktisadi ambargoya tabi tutuldu?
C. 53- Üç yıl, Şi’bi Ebu Talib’de.

S. 54- Hz. Peygamber-in, Medine’ye hicret ettikten sonra ilk teşebbüsleri ne idi?
C. 54- Hz. Peygamber (s.a.a) cami yaptırdıktan sonra, yıllarca birbirleriyle savaşan “Evs” ve “Hazreç” kabilelerini barıştırdı; Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik akdi yaptı, İslami tevhidi, itikadi bağlılığı ve kardeşliği, kabilevi ilişkiler yerine geçirdi; verdiği bu emirle gerçekte İslami toplumun anayasasını Medine’de tedvin etti; her şeyden yoksun cahilce sapık insanlardan; fedakar, cömert ve kardeş bir toplum oluşturdu. İkinci yıldan itibaren, İslam düşmanlarının saldırıları karşısında kendilerini savunup onlara karşı koyabilmek için teşkilatlı bir güç kurdu.

S. 55- Hz. Resulullah (s.a.a)’in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı kaçtır?
C. 55- Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.

S. 56- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark nedir?
C. 56- Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.

S. 57- Resulullah (s.a.a) kaç gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri nedir?
C. 57- Dokuz gazvede düşmanla savaştı; o gazveler isimleri şunlardır:
1- Bedir.
2- Uhud.
3- Hendek.
4- Beni Kureyza.
5- Hayber.
6- Feth-i Mekke.
7- Huneyn.
8- Beni Mustalak.
9- Taif.

S. 58- Müslümanların, İslam’ın ilk yıllarındaki savaşlarda sloganları ne idi?
C. 58- Müslümanların Bedir ve Uhud savaşındaki sloganları; “Ya nasrellah! İkterib!” (Ey İlahi yardım! Yaklaş). Beni Nazir savaşındaki sloganları; “Ya Ruh’ul- Kudüs! Erih” (Ey Ruh’ul Kudüs! Rahatlık ver). Beni Mustalak savaşındaki sloganları; “Ela İlellah’il- Emir!” (Bilin ki bütün işler Allah’a doğrudur!). Tebuk savaşındaki sloganları; “Ya Ehad! Ya Samed!” (Ey tek olan! Ey ihtiyacı olmayan!) Mekke Fethi’ndeki sloganları ise; “Nehnu İbadullahi hâkken” (Biz Allah’ın gerçek kuluyuz) idi.

S. 59- Handek savaşı hangi yılda vuku buldu ve Hz. Peygamber, düşmanın ordusunun saldırısını önlemek için ne gibi bir plan uyguladı?
C. 59- Handek savaşı, Hicretin beşinci yılında, Ebu Süfyan’ın komutanlığında düşmanın saldırısıyla vuku buldu. Müslümanlar, Selman-i Farisi’nin önerisi ve Resulullah (s.a.a)’in kabul etmesiyle, kafirlerin karşısında doğal bir engel oluşturmak için Medine’nin etrafında bir Handek (kanal) kazdılar.

S. 60- Medine etrafında Handek kazmak ne kadar sürdü?
C. 60- Handek kazmak bir ay sürdü, Resulullah (s.a.a)’in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.

S. 61- Handek savaşının diğer ismi nedir ve neden o isimle meşhur oldu?
C. 61- Handek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.

S. 62- Hz. Peygamber (s.a.a), hangi savaşta, “Ali (a.s)’ındarbesi, insan ve cinlerin ibadetinden daha üstündür” buyurdular?
C. 62- Handek savaşında Hz. Ali (a.s. ) Amr bin Abduved’e galip gelince, Hz. Resulullah (s.a.a) o sözü buyurdular.

S. 63- Resulullah (s.a.a): “Bugün İslam’ın tümü. küfrün tümüyle karşı karşıyadır” sözünü nerede ve hangi şahsiyeti kastederek buyurdular?
C. 63- Handek savaşında Hz. Ali (a.s. ) düşman ordusunun kahramanı olan Amr bin Abduved’le karşı karşıya geldiğinde, Hz. Peygamber (s.a.a) mezkur sözü buyurdular.

S. 64- Bedir savaşı hangi yılda vuku buldu?
C. 64- Hicret’in ikinci yılında.

S. 65- Bedir savaşında Hz. Peygamber’in ashabı ve düşmanın ordusu kaç kişi idi?
C. 65- Bedir savaşında düşmanın ordusunun sayısı 950, Müslümanların sayısı ise 313 kişi idi. Bununla birlikte Müslümanlar iman gücü ve tam bir fedakarlıkla savaşıp düşmanları yenilgiye uğrattılar.

S. 66- Uhud savaşı hangi yılda ve nerede vuku buldu?
C. 66- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.

S. 67- Uhud savaşında Müslümanların yenilgisine sebep olan en önemli etkenler nelerdi?
C. 67- Uhud savaşında Müslümanların yenilgisine sebep olan en önemli etkenlerden dördü şunlardır:
1) Münafık bir şahıs olan Abdullah bin Ubey’in, en hassas bir zamanda İslam ordusunun takriben üçte birini oluşturan adamlarıyla Medine’ye geri dönmesi.
2) Askeri disipline riayet etmemek ve işlerde kargaşalık.
3) Müslümanların kaçmasında etkili olan Peygamber’in öldürülme haberinin yayılması.
4) Müslümanların direnişinin kırılması.

S. 68- Müslümanların “Bedir” savaşında galip, “Uhud” savaşında ise yenilgiye uğramalarının sebebi ne idi?
C. 68- Müslümanların Bedir savaşında galip gelmesinin nedeni, onların Allah yolunda cihat etmek, O’nun rızasına erişmek ve tevhit dinini yaymak dışında bir gayelerinin olmamasıydı. Ama Uhud savaşında ilk zaferden sonra bir çok müslümanın hedef ve niyeti değişti. Kureyş’in geride bıraktığı ganimetler, bir çok müslümanın ihlasını bozdu ve Peygamber’in emirlerini unutturdu.

S. 69- Meleklerin kendisine gusül verdiği gencin ismi ne idi ve bu vakıa hangi savaşta vuku buldu?
C. 69- Bu gencin ismi Hanzala idi, meleklerin ona gusül verme vakıası Uhud savaşında vuku buldu. Olay şöyledir: Hanzala’nın evlenme gecesi geldiğinde Resulullah (s.a.a), geceyi evlenmek töreniyle geçirmesi için ona izin verdi. Hanzala o gecenin sabahı güsul etmeden önce savaş meydanına koştu, Ebu Süfyan’ı yere serdikten sonra Kuryş ordusundan mızraklı bir kişi vasıtasıyla şahadete erişti. Resulullah (s.a.a): “Ben meleklerin Hanzala’ya gusül verdiğini gördüm” buyurdular. Bundan olayı ona “Gasil’ul- Melaike” dediler.

S. 70- Uhud savaşında Resulullah (s.a.a)’i savunan fedakar kadınlardan birinin ismi ne idi?
C. 70- Onun ismi “Nesibe”, Künyesi ise “Ümmü Amr” idi. O, İslam askerlerine su ulaştırmak için Uhud savaşına katıldı. Ama Resulullah (s.a.a)’in tehlikede olduğunu görür görmez, su kırbasını yere koydu, elindeki olan kılıçla o hazreti savunmaya başladı.

S. 71- Hicretin kaçıncı yılında ay tutulmasından dolayı Resulullah (s.a.a) ayet namazı kıldılar?
C. 71- Hicretin beşinci yılında.

S .72- Hac hangi yılda farz kılındı ve onunla ilgili ayet hangisidir?
C. 72- Bu konu hakkında iki görüş vardır: Bazılar, hicretin altıncı yılında hac emrinin nazil olduğu, bazıları da hicretin dokuzuncu yılında şu ayetin: “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman tarafından) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin.” nazil olmasıyla haccın farz kılındığını söylüyorlar.

S. 73- Resulullah (s.a.a) hangi yıl ve hangi savaşta havf (korku) namazı kıldılar?
C. 73- Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.

S. 74- Hz. Resulullah’ın ağzının mübarek suyuyla Hz. Ali (a.s)’ın gözünün ağrısının iyileşme meselesi, nerede ve ne zaman vuku buldu?
C. 74- Heyber savaşı ve Hayber’i feth ettikleri zamanda vuku buldu. Resulullah (s.a.a)’ın ashabından bazıları Hayber’i fethetmeye muvaffak olamayınca hazret şöyle buyurdular: “Bu bayrağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki, o Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever; Allah, Hayber’i onun eliyle fethedecektir.” Sonra; “Ali nerededir?” diye sordu. “Gözleri ağrıyor, hareket etmeye gücü yoktur.” dediler. Resulullah (s.a.a); “O’nu getirin” buyurdular. Hz. Ali’yi Resulullah (s.a.a)’in yanına getirdiklerinde onun başını dizlerinin üzerine koyup mübarek ağzının suyunu gözlerine sürdüler, o anda ağrısı iyileşti… Nihayet Hayber kalesini fethetti.

S. 75- Fetih suresi ne zaman nazil oldu ve verdiği müjde ne idi?
C. 75- Fetih suresi, hicretin yedinci yılında, Hz. Resulullah (s.a.a) Hudeybiye’den döndüklerinde o hazrete nazil oldu ve Hayber fethini müjdeledi.

S. 76- Mute savaşı ne zaman vuku buldu ve o savaşın çıkmasına sebep ne idi?
C. 76- Mute savaşı, Hicretin sekizinci yılında vaki oldu; sebebi de şu idi: Resulullah (s.a.a) Haris bin Umeyr-i Ezdi’yi bir mektupla Şam’ın etrafında yeralan “Busr’a” kasabasının hakimine doğru gönderdi; Mute bölgesine yetiştiğinde, Kayser dergahının büyüklerinden biri onunla karşılaştı ve onu öldürdü. Bu haber Hz. Peygamber (s.a.a)’e ulaştığında ordunun savaş için hazırlanmasını emretti…

S. 77- Hz. Peygamber (s.a.a), savaş zamanları ashabıyla istişare ediyor muydu?
C. 77- Evet, istişare ediyordu. Örneğin: Bedir savaşında, Kureyş’in kervanı Müslümanların elinden kurtulup kaçtığı ve düşmanının da yeterli bir teçhizatla Mekke’den savaş için hareket ettiği bir sırada, Resulullah (s.a.a) savaşmak için ashabının görüşünü aldı, onlarla istişareden sonra savaşmaya karar verdi.

S. 78- “Amm’ul- Vufud” hangi yıldır, bunun manası nedir ve hangi surede buna değinilmiştir?
C. 78- Hicretin dokuzuncu yılında, İslam’ın askeri gücü, Arabistan’ın çoğu yerlerine hakim olduğunda, Arab’ın azgın kabileleri yavaş- yavaş Müslümanlara yakınlaşmayı ve onların dinini kabullenmeyi düşündüler. Bundan dolayı Arab’ın çeşitli kabilelerinin önderleri ve bazı gruplar kendi önderleriyle birlikte Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek İslam’ı kabul ettiklerini açıkladılar. Kabilelerin vekilleri Medine’ye o kadar gelip gittiler ki o yıla “Amm’ul- Vufud” adını koydular. Vufud, “heyetler”demektir; “Amm’ul- Vufud”, yani “heyet ve elçilerin geldiği yıl”. Kur’ân-ı Kerim Nasr suresinde, bu heyetlerin gelişi ve İslam’ın zaferinden söz etmiştir.

S. 79- “Tebuk” nedir ve Tebuk gazvesi hangi yılda vuku bulmuştur?
C. 79- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.

S. 80- “Ceyş’ul- Usre” neyin ismidir ve neden bu isimle meşhur olmuştur?
C. 80- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.

S. 81- Resulullah (s.a.a)’in en son katıldığı gazvenin ismi ne idi?
C. 81- Tebuk Gazvesi’dir

S. 82- Cihad-ı Esğer ve Cihad-ı Ekber’den maksat nedir?
C. 82- Resulullah (s.a.a)’in buyurduğuna göre, “Cihat-ı Esğer” (küçük cihad) yani savaş meydanında düşmanla savaşmak; ama Cihad-ı Ekber (büyük cihad) yani nefsi isteklerle mücadele etmek, demektir.

S. 83- İslam’da yapılan ilk tabut ne zaman ve kimin için yapıldı?
C. 83- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın üvey kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.

S. 84- Resulullah’ın miraç kıssası Kur’ân’ın hangi sure ve ayetinde zikredilmiştir?
C. 84- Bu kıssa, “İsra” suresinin ilk ayetinde zikredilmiştir, “Necm” suresinin ayetlerinde de ona değinilmiştir. Allah Teala İsra Suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O Allah münezzeh (ve yücedir). Gerçekten O, işiten ve görendir.”

S. 85- Resulullah’ın miraçı ne zaman vuku bulmuştur?
C. 85- Hicretten altı ay önce, diğer bir nakle göre bi’setin ikinci yılında vuku bulmuştur. Ama İbn-i İshak ve İbn-i Hişam Hz. Peygamber (s.a.a)’in miraçının bi’setin onuncu yılında vuku bulduğunu söylüyorlar. Beyhaki de miraçın, bi’setin on ikinci yılında vuku bulduğunu vurgulamaktadır.

S. 86- Resulullah (s.a.a) kaç defa miraça gitti?
C. 86- İmam Sadık (a.s)’ın rivayetine göre 120 defa miraça gitti.

S. 87- Miraç’ta hz. Resulullah’a ne gibi şeyler tavsiye edildi?
C. 87- Bütün miraçlarda Allah Teala, Hz. Ali ve ondan sonraki İmamların velayet ve imametini, diğer farzlardan daha çok tavsiye etti.

S. 88- Resulullah (s.a.a)’in miracı, ne şekilde idi?
C. 88- Pek çok rivayetler, Hz. Peygamber’in miracının ruhani değil cismani olduğunu bildirmekteler.

S. 89- Resulullah (s.a.a)’in miracının sebebi ne idi?
C. 89- İmam Seccad (a.s. ) bu hususta şöyle buyuruyor: “Allah Teala’nın Hz. Peygamber’i miraaa götürmesi; hakikatleri, cennet ve cehennemi, ilginç ve harika yaratıklarını, onların sır ve remizlerini, hilkat aleminin genişliğini ve sonsuz kudretinin eserlerini O Hazret’e göstermek ve O’nu bunlardan haberdar kılmak içindi.”

S. 90- Miraç gecesinde Resulullah (s.a.a)’in kendisiyle miraca gittiği bineğin ismi ne idi?
C. 90- Burak idi.

S. 91- Resulullah (s.a.a) miraç yolculuğuna nereden başladı?
C. 91- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) miraç yokluğuna bacısı Ümmü Hani’nin evinden başladı, Filistin’de vaki olan Beyt’ul- Mukaddes’e doğru hareket etti, Beyt’ul- Lehm’i (Hz. İsa’nın doğum yerini), peygamberlerin ev ve eserlerini gördükten kısa bir süre sonra o noktadan göklere doğru üruç etti (yükseldi).

S. 92- “Menzilet” hadisini kim buyurmuş ve kimin hakkında buyrulmuştur?
C. 92- Menzilet hadisini Resulullah (s.a.a) Hz. Ali hakkında buyurmuştur. Hadis şöyledir: “Ya Ali, sen bana nispet, (menzilet-makam açısından) Harun’un Musa’ya olan nispeti gibisin; şu farkla ki, benden sonra bir peygamber olmayacaktır.”
Bu hadiste “menzilet” lafzı geçtiğinden dolayı menzilet hadisiyle meşhur olmuştur.

S. 93- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ne idi?
C. 93- Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim”

S. 94- Ramazan ayının orucu ne zaman farz kılındı?
C. 95- Ramazan ayının orucu, hicretin ikinci yılı Şaban ayının sonunda farz kılındı. Bakara Suresinin 183. ayeti orucun farz kılınması, 184 ve 185. ayetleri de orucun zaman ve süresi hakkındadır.

S. 95- Neden Allah Teala, Hz. Peygamberin ümmetine otuz gün, diğer ümmetlere ise otuz günden fazla oruç farz kıldı?
C. 95- Resulullah (s.a.a) bir Yahudi’nin sorusunun cevabında şöyle buyurdular: “Hz. Adem cennette nehy edildiği ağaçtan bir miktar yediğinde, o yediği şey otuz gün onun karnında baki kaldı. Bundan dolayı Allah Teala onun nesline otuz gün aç ve susuz kalmayı farz kıldı. Daha sonra o otuz günü, “Oruç” adıyla benim ümmetime farz kıldı.”
Resulullah (s.a.a) sözünün devamında şu ayeti okudu: “Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki, sakınırsınız”

S. 96- Fıtra zekatı, ne zaman farz kılındı?
C. 96- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı.

S. 97- İlk fıtır ve kurban bayramı namazı, ne zaman ve kimin vasıtasıyla kıldırıldı?
C. 97- Hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla kıldırıldı.

S. 98- Resulullah (s.a.a) neden erkek evlat sahibi olamadı (erkek evlatları yaşamadı)?
C. 98- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sebebi şudur ki, Resulullah (s.a.a) nebi ve resul olarak yaratıldı, Ali (a.s) da O’nun vasisi ve halefisi (yerinde oturanı) olarak yaratıldı. Eğer Resulullah (s.a.a)’in erkek çocuğu olsaydı, O hazretten sonra O’nun halifesi olup, Hz. Ali’den öne geçmiş olurdu; neticede Hz. Ali (a.s)’ınvasilik ve halifeliği gerçekleşmiş olmazdı.”

S. 99- Hz. Peygamber (s.a.a)’in en büyük kızının ismi ne idi ve hangi yılda vefat etti?
C. 99- Hz. Peygamber (s.a.a)’in en büyük kızı Zeyneb idi (üvey), bi’setten önce teyzesi oğlu Ebu’l As’la evlenmişti, hicretin sekizinci yılının sonlarında vefat etti.

S. 100- Hz. Peygamber (s.a.a)’in yakın ashabından bir kaç kişinin ismi ne idi?
1. C. 100- Hz. Peygamber (s.a.a)’in yakın ashabının isimleri şunlardır:
Selman-ı Farisi. (Hz. Ali onu Lokman-ı Hekim’den üstün biliyordu.)
a) Ebuzer-i Gifari. (Hz. Peygamber (s.a.a) onu ümmetin sıddıkı ve zühtte de İsa bin Meryem’in bir benzeri kabul ediyordu.)
b) Ebu Ma’bed Mikdad bin Esved.
c) Bilal bin Riyah-i Habeşi. (Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzini.)
d) Cabir bin Abdullah-i Ensari. (Bedir savaşına katılan ve “Er’bain günü” İmam Hüseyin’in kabrini ilk ziyaret eden şanı yüce sahabedir.)
e) Huzeyfe bin Yemani.
f) Ebu Eyyub-i Ensari. (Resulullah (s.a.a) Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde onun evine misafir oldular.)
g) Halid bin Said bin As. (İlk iman edenlerdendir. Onun Müslüman olmasının sebebi şudur: Uykuda bir ateşin alevlendiğini görüyor, babası onu o ateşe atmak istiyor, fakat Resulullah onu kendisine doğru çekip ateşten kurtarıyor. Bundan dolayı uykudan uyanınca gidip Müslüman oluyor.)
h) Huzeyme bin Sabit-i Ensari.
i) Zeyd bin Harise.
j) Ebu Ducane.
k) Abdullah bin Mes’ud-i Hüzeli.
l) Ammar bin Yasir.
m) Kays bin Asım-i Minkari.

S. 101- “Beni Selim” kabilesinden bin kişilik bir grubun imanına sebep olan kertenkele meselesi ne idi?
C. 101- Bir gün göçebe bir Arap kertenkeleyi elbisesinin kolunda saklayıp Hz. Peygamber (s.a.a)’in yanına gelerek yüksek bir sesle: ” Bu kertenkele sana iman etmedikçe ben iman etmem.” deyip kertenkeleyi yere attı. Resulullah (s.a.a); “Ey kertenkele!” diye buyurdu. Kertenkele herkesin işiteceği açık bir dille; “Buyurun, emredin” dedi. Resulullah (s.a.a); “Kime tapıyorsun?” diye sordu. Kertenkele, “Arşı gökte, rahmeti cennette, azabı da cehennemde olan Allah’a” dedi. Resulullah (s.a.a); “Ben kimim?”diye buyurdular. Kertenkele; “Sen alemlerin rabbinin resulü ve Peygamberlerin sonuncususun. Seni tasdik eden kurtuluşa erer, seni tekzip eden ziyana uğrar.” dedi.
Göçebe Arap bunları duyunca çok etkilenip Hz. Peygambere dönerek şöyle dedi:
“Şehadet ederim ki, Allah birdir, eşi yoktur, sen ise O’nun Resulüsün.”
Göçebe Arap bunları dedikten sonra kamil bir imanla kabilesine doğru döndü, onları İslam’a davet etti, neticede onun kabilesinden bin kişi Müslüman oldu.

S. 102- “Tebliğ” ayeti nerede ve hangi münasebetten dolayı Resulullah’a nazil oldu?
C. 102- Tebliğ ayeti, Hz. Peygamber’in son haccı olan Haccet’ul- Veda’da Hz. Ali (a.s)’ınvelayet ve hilafetiyle ilgili nazil oldu. Ayetin Meali şöyledir:
“Ey Peygamber, Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun, Allah seni insanlardan koruyacaktır.”

S. 103- Hz. Peygamber’in Hz. Ali’yi halife seçmesiyle ilgili ayet ne zaman nazil oldu?
C. 103- Resulullah (s.a.a) Veda Haccından dönerken “Gadir-i Hum” denilen yerde nazil oldu.

S. 104- Resulullah (s.a.a), Hz. Ali’yi halife seçerken ne buyurdular?
C. 104- Resulullah (s.a.a) öğle namazını Gadir-i Hum’da kıldırdıktan sonra halk devenin eğerleriyle Resulullah (s.a.a) için bir minber yaptılar. Resulullah (s.a.a) Allah’a hamt ve senadan sonra Hz. Ali (a.s)’ınelini tutup şöyle buyurdular:
“Ben kimin mevlası isem, Ali de onu mevlasıdır; Allah’ım’ Ali’yi seveni sev, ona düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et, yardımını ondan esirgeyene yardımını esirge.”

S. 105- Kur’ân’ın en son ayeti nerede Resulullah (s.a.a) ‘e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?
C. 105- Kur’ân’ın en son ayeti, Hz. Peygamber (s.a.a) Haccet’ul- Veda’da Hz. Ali’yi kendisine vasi ve halife tayin ettikten sonra nazil oldu. Bu ayet, Maide suresinin üçüncü ayetidir. Ayetin meali şöyledir:
“Bugün küfre sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkamaktan) umut kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi size tamamladım ve bir din olarak İslam’ı seçip, beğendim.“

S. 106- Hz. Peygamber’in en son haccının ismi nedir?
C. 106- Resulullah (s.a.a)’in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:
a) Haccet’ul- Veda.
b) Haccet’ul- Kemal.
c) Haccet’ut Temam.
d) Haccet’ul- Belağ.

S. 107- Gadir-i Hum vakasının, ebedileşmesinin sebebi nedir?
C. 107- Gadir-i Hum vakıasının edebileşmesinin sebeplerinden biri, iki ayetin bu önemli vakıa hakkında nazil olmasıdır. Kur’ân var oldukça, bu tarihi vakıa da var olacaktır. O iki ayet, Maide Suresinin 67. ayetiyle 3. ayetidir.

S. 108- Hicretin onuncu yılında Medine’ye gelerek iman eden, fakat doğum yerine döndükten sonra peygamberlik iddiasında bulunan şahsın ismi nedir?
C. 108- Bu şahsın ismi Museyleme’dir. Vatanına döndükten sonra peygamberlik iddiasında bulundu, bazı saf veya mutaassıp insanları çevresine topladıktan az müddet sonra, bir grup ashabıyla birlikte öldürülerek bu batıl davası da temizlenmiş oldu.

S. 109- Resulullah (s.a.a), ömrünün son anlarında usul-u dinden hangi aslı savundu?
C. 109- Resulullah (s.a.a) mübarek ömrünün son anlarına kadar, halifenin asıl ekseninden sapmaması için imamet esasını savundu. Hz. Ali (a.s)’ınhilafetini yazılı olarak sağlamlaştırmak ve kendisinden sonra canlı bir senet bırakmak için şöyle buyurdular: “Önemli bir şeyi yazmam için bana kâğıt ve mürekkep getirin”
Ama risalet ve imamet makamına saygısızlık yapan bir grup kimseler, Ömer başta olmak üzere “Peygamber sayıklıyor” diyerek o mektubun yazılmasına mani oldular.

S. 110- Acaba Hz. Peygamber’den sonra imamet ve önderlik makamı, nasla olan bir makam mı, yoksa seçimle olan bir makam mıdır?
C. 110- Bu konuda Müslümanlar arasında iki görüş vardır; Şiiler, imamet ve yöneticilik makamının tensibi bir makam (yani Allah’ın emriyle) olduğuna inanmaktalar. Ama Sünniler, bu makamın intihabi bir makam olduğunu (yani Hz. Peygamber’den sonra ümmetin önderini halkın seçmesi gerektiği) kanaatindeler. Elbette bu iki grup, kendi görüşleri için, çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir.

S. 111- Hz. Peygamber (s.a.a)’i öldürmek komplosunda rolü olan Ebu Leheb’in hanımının ismi ne idi?
C. 111- Ümmü Cemil idi.

S. 112- Küfrün ele başlarından olup atını Hz. Peygamber (s.a.a)’i öldürmek için besleyen ve sonunda Hz. Peygamber’in eliyle öldürülen şahsın ismi nedir?
C. 112- Ubey bin Halef’tir.

S. 113- Vahyin katipleri kaç kişiydi ve isimleri nedir?
C. 113- Onların meşhurları şunlardır:
1) Hz. Ali bin Ebi Talib.
2) Abdullah bin Mes’ud.
3) Zeyd bin Sabit.
4) Muaz bin Cebel.
5) Ubey bin Ka’b.

S. 114- Resulullah (s.a.a)’in bize emanet bıraktığı iki değerli şey nedir?
C. 114- İki değerli emanetin biri Kur’ân, diğeri ise Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyti’dir.

S. 115- Kur’ân’ın içeriği kaç mevzudan ibarettir?
C. 115- Kur’ân’ın içeriği dört mevzudan ibarettir:
1) Akaid.
2) Şeriat ve kanunlar (ibadat ve muamelat).
3) Ahlaki sözler.
4) Eğitici öyküler.

S. 116- Kur’ân’ın tahriften korunmasına sebep olan etken nedir?
C. 116- Resulullah (s.a.a)’in ileri görüşlüğü (tedbiri), Müslümanların Kur’ân’ı ezberlemeleri, onu yazma ve yayınlamadaki çaba ve gayretleri.

S. 117- Resulullah (s.a.a)’in mucizeleri kaç kısımdır?
C. 117- Resulullah (s.a.a)’in mucizeleri yedi kısma ayrılır:
1) Semavi cisimlere ait olan mucizeler: Ayın ikiye bölünmesi, güneşin geri çevrilmesi; yağmur, mâide (sofra), yemek ve meyvelerin gökten inmesi.
2) Cansız ve canlı varlıklardan görülen mucizeler: Taş ve ağacın Hazrete selam vermesi, O’nun emriyle ağacın hareket etmesi; elinde kumların tesbih ve zikir etmesi ve hurma yaprağının Ebu Ducane’ye kılıç olması gibi.
3) Hayvanlarda görülen mucizeler: Âl-i Zuheyr’in buzağısının konuşup halkı o Hazretin peygamberliğine davet etmesi; kurdun, devenin, kertenkelenin ve zehirlenmiş koyunun konuşmaları gibi.
4) Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek hakkındaki mucizeler: Hz. Ali (a.s)’ıngözünün ağrısının O Hazretin mübarek ağzının suyuyla iyileşmesi; bir kaç hurmayla kaç bin kişiyi doyurması; parmaklarının arasından çıkan suyla bir grup insanların at ve develerinin suya kanması; etini yediği ceylanı diriltmesi, Muaz bin Afra’nın elini iyileştirmesi gibi.
5) Düşmanların şerrinin etkili olmaması hakkındaki mucizeler: Alay edenlerin helak olması, Utbe bin Ebi Leheb’in aslan vesilesiyle parçalanması gibi.
6) O Hazretin şeytan ve cinlere musallat olması ve onlardan bazılarının iman etmesi hususundaki mucizeleri.
7) Gayptan haber vermekle ilgili mucizeler.

S. 118- Hz. Peygamber (s.a.a)’in daima diri ve ebedi olan mucizesi nedir?
C. 118- Hz. Peygamber (s.a.a)’in ebedi olan mucizesi, Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’ân sadece lafız, fesahat ve belağat açısından mucize değildir, belki mana, ahkam ve kanunlara sahip olma açısından da mucizedir. İlim ilerledikçe, İslam ve Kuran’ın ebedileşme sırrı daha da aydınlanıyor.

S. 119- Mucize nedir?
C. 119- Mucize, diğer kimselerin yapmasından aciz olduğu olağan üstü bir iştir. Mucize şu özelliklere sahip olmalıdır:
1) İnsanların, hatta yeteneklilerin gücünün üzerindeki bir iş olmalıdır.
2) Tehaddiyle (meydan okumakla) birlikte olmamalıdır.
3) Nübuvvet iddiasıyla birlikte olmalıdır. (Bu özellik Peygamberlere mahsus).

S. 120- Acaba Hz. Peygamber (s.a.a) kendisinden istenilen bütün mucizeleri yapıyor muydu?
C. 120- Hz. Peygamber (s.a.a)’den mucize istemeleri, eğer gerçekten doğru ve hakikati tanımak için olsaydı, Hazret Allah’ın izniyle mucize yapardı. Ama mucize istemeleri bahane veya alay için olsaydı, Hz. Peygamber (s.a.a) o isteği kabul etmezdi.

S. 121- Acaba peygamberler, mucize göstermekte Allah’ın iznine muhtaç mıydılar?
C. 121- Evet Allah’ın iznine muhtaçtılar.

S. 122- Mucize, sihir ve büyü arasındaki fark nedir?
C. 122- Sihirbazlar, bazı eğitim ve öğretimlerle sihir ve büyücülük yapıyorlar. Ama peygamberlerin mucizesi Allah’ın onlara verdiği kudretle olmaktadır; hiçbir eğitim ve öğretime ihtiyaçları yoktur. Sihirbazlar ancak birkaç şeyde sihir yapabilirler, ama peygamberler her çeşit olağan üstü işler yapıyorlar.

S. 123- Peygamberlerin özelliklerinden biri olan masumiyetten maksat nedir?
C123- Peygamberlerin masumiyetinden maksat, onların kendi risalet (görev)lerinde yanılıp hata yapmamalarıdır. Onlar sahip oldukları ilim ve yakinden dolayı, günah yapmaz ve günah yapmayı akıllarından bile geçirmezlerdi.

S. 124- Kur’ân’da zikredilen “Hatem’un- Nebiyyin”den maksat nedir?
C. 124- Hatem’un- Nebiyyin’den maksat, peygamberlik döneminin sona ermesi, artık vahiy yoluyla yeni bir dinin gelmeyeceği ve İslam dininin İlahi dinlerin en sonuncusu olmasıdır.

S. 125- Neden peygamberler insan türünden idiler?
C. 125- Peygamberlerin insan türünden olmasının sebebi, yapatıklarının, biz insanlar için örnek olması içindir. Eğer insan cinsinden olmayıp biz insanlar gibi yaşamasaydılar, usve ve örnek olarak tanıtılmazlardı. Bundan dolayı peygamberler bizim gibi yiyip içiyor, evleniyor, hayatlarını sürdürmek etmek için çalışıyor ve bir süre sonra bu dünyadan göçüyorlardı. Vahiy yoluyla Allah Teala ile ilişkileri sayesinde, hakikat peşinde olan insanlar için yaşam örneği idiler.

S. 126- İlk İslami antlaşmanın ismi nedir bu antlaşma nerde yapıldı ve onun içeriği ne idi?
C. 126- İlk İslami antlaşmanın ismi, Akabe antlaşması’dır. Bi’setin on ikinci yılında Medine halkından bir grup insanlar müslüman olduktan sonra, on iki kişiden oluşan bir grupla Medine’den hareket edip Akabe’de Resulullah (s.a.a) ile görüştüler. İlk İslami antlaşma orada yapılmış oldu. Antlaşmanın içeriği şöyle idi:
Aşağıdaki vazifelerle amel etmemiz için Resulullah (s.a.a)’le antlaştık:
1) Allah’a ortak koşmayacağız.
2) Hırsızlık ve zina yapmayacağız.
3) Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz.
4) Birbirimize iftira etmeyeceğiz.
5) Kötü işler yapmayacağız, iyi işlerde itaat edeceğiz.

S. 127- “Dar’ün- Nedve” nedir?
C. 127- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.

S. 128- Alkollü ve genel olarak sarhoş edici meşrubatın haram kılınmasıyla ilgili ayet hangi yılda inmiştir?
C. 128- Alkollü meşrubat ve sarhoş edici şeylerin haram kılınma emri, hicretin dördüncü yılında Hz. Peygamber (s.a.a)’e nazil oldu.

S. 129- Resulullah (s.a.a) kadınlardan nasıl bey’at aldı ve bey’atin sebebi ne idi?
C. 129- Bey’atin alınma şekli şöyle idi: Resulullah (s.a.a) suyla dolu bir kab getirmelerini istedi, kabı getirdiklerinde hazret içine biraz esans döktüler, sonra elini onun içine daldırıp Mümtehine suresinin şu on ikinci ayetini okudular:
“Ey Peygamber, mümin kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarnı öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (Gayr-i meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak), maruf (iyi ve yararlı bir iş) konusunda sana isyan etmemek üzere, sana bey’at etmek amacıyla geldikleri zaman, onların bey’atlerini iste. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”
Sonra yerinden kalktı ve kadınlara şöyle buyurdu: “Kur’ân’dan okuduğum şartlarla bana bey’at etmek isteyenler kabın içerisindeki suya elini dokundurarak mezkur şartlara vefalı kalacağını bildirsinler.”
Bu bey’atin sebebi, Mekkeli kadınlar arasında iffetli olmayan kadınların olması idi. Onlardan bey’at alınmadığı takdirde iğrenç işlerine, gizlide de olsa devam etmeleri ihtimali vardı.

S. 130- Kıblenin Beyt’ul- Mukaddes’ten Ka’be’ye doğru değişmesinin emri hangi yılda Hz. Peygamber’e nazil oldu ve bunun sebebi ne idi?
C. 130- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber’e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam’ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam’ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.

S. 131- Arapların Hz. Peygamber (s.a.a)’in önderliğinde yaptığı ilk hac merasimi ne zaman ve hangi yılda yapıldı?
C. 131- Hicretin 8. Yılı zilkade ayının yarısında yapıldı. Yani Hz. Peygamber (s.a.a) Huneyn ganimetlerini bölüp bitirdikten sonra, haccın manevi merasimine hazırlandılar.

S. 132- Hz. Peygamber (s.a.a) hicretin 8.yılında Mekke’yi terk edince, Mekke’ye kimi vali tayin etti ve bunun sebebi ne idi?
C. 132- Hz. Peygamber (s.a.a), hicretin 8. Yılında Mekke’yi terk ettiklerinde, sabırlı ve akıllı bir genç olan Attab bin Esid’i Mekke’ye vali tayin etti. Bu bölgenin siyasi ve dini işlerini doğru bir şekilde idare etmek ve gıyabında bir kargaşalık çıkmaması için bazılarının o bölgede görevlendirilmesi gerekiyordu.

S. 133- Neden Hz. Peygamber (s.a.a) onca yaşlı kişilerin olmasına rağmen yirmi yaşındaki bir genci Mekke’ye vali tayin etti?
C. 133- Hz. Peygamber (s.a.a) yeni Müslüman olmuş 23 yaşındaki bir genci (Attab bin Esid’i), Mekke’ye vali tayin ederek onu bir çok yaşlılara tercih etmekle vehimler seddini kırdı. Hz. Peygamber (s.a.a) bu ameliyle, yüksek makamlara erişmenin liyakate bağlı olduğunu ve yaş küçüklüğünün layık olduğu takdirde buna mani olmadığını ispatlamış oldu.

S. 134- “Dırar” mescidi, kimin emriyle, nerede ve ne hedef için yapıldı?
C. 134- Dırar Mescidi, Ebu Amir’in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.

S. 135- Resulullah (s.a.a)’in, yerle bir edilmesi, direklerinin yakılması, yerinin de bir müddete kadar çöplük olarak kullanılmasını emrettiği caminin ismi nedir ve onun yıkılması ne gibi sonuçlar doğurdu?
C. 135- O caminin ismi Dırar idi. Onun yıkılması, nifak grubunun gövdesine çok ağır darbe indirdi. Artık o günden sonra, bu nifak grubunun bağları çözülmüş oldu. Onların tek himayecisi olan “Abdullah bin Ubey” de Tebuk savaşından iki ay sonra öldü, onun ölmesiyle bu nifak ordusu daha bir bozguna uğradı.

S. 136- Resulullah (s.a.a)’in, Hz. Ali’yi Yemen’e gönderirken ona yaptığı dört önemli tavsiye ne idi?
C. 136- Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye şöyle buyurdu:
a) Dua ve münacatı kendine meslek edin, zira dua genellikle icabetle beraberdir.
b) Tüm hallerinde şükredici ol. Çünkü şükretmek nimetin çoğalmasına sebep olur.
c) Bir kimse veya bir grupla anlaşma yaptığında, o anlaşmayı saygılı say.
d) Halka hile yapmaktan, onları aldatmaktan sakın. Zira kötü adamların hileleri kendilerine döner.

S. 137- “Ulu’l- Azm” ne demektir ve kaç peygamber Ulu’l- Azm olarak tanıtılmıştır?
C. 137- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu’l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:

a) Hz. Nuh.
b) Hz. İbrahim.
c) Hz. Musa
d)Hz. İsa.
e) Hz. Muhammed (saa)

S. 138- “Ulu’l azm” olan pegamberlerin isimleri hangi surede geçmiştir?
C. 138- Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.

S. 139- Hz. Peygamber’in neseb-i şerifini beyan edin?
C.139- Hz. Peygamber’in nesebi (babaları) şöyledir:
1) Abdullah.
2) Abdulmuttalib.
3) Haşim.
4) Abdumenaf.
5) Kusay.
6) Kelab.
7) Murre.
8] Ka’b.
9) Luvey.
10) Galiba.
11) Fihr.
12) Malik.
13) Nizar.
14) Mead.
15) Adnan.
Adnan’a kadar Hz. Peygamber (s.a.a)’in nesep silsilesi hakkında, nesep uzmanları arasında görüş ittifakı vardır. Ama Adnan’dan Hz. Adem’e dek bir çok görüş ihtilafı vardır. Bundan dolayı bir rivayete göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
“Benim nesebim Adnan’a yetiştiğinde oroda durun”

S. 140- Hz. Peygamber (s.a.a)’in nesep silsilesi kaç vasıtayla Hz. Adem’e ulaşıyor?
C. 140- Kırk sekiz vasıtayla Hz. Adem’e ulaşıyor. Bu silsile içerisinde Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Nuh, Hz. İdris gibi peygamberler de bulunmaktadır.

S. 141- Cahiliye asrında Hz. Peygamber’in birinci ceddi olan Abdulmuttalib’in sünnet edindiği ve Allah Teala’nın da İslam kanununda onu kabul ettiği beş şey nedir?
C. 141- Sünnet olan o beş şey şunlardır
1) Üvey annenin üvey evlâtlarına haram olması.
2) Hazinenin humusunun farz olması.
3) Zemzem kuyusundan hacılara su vermenin gerekliği.
4) Öldüren insanın diyetinin 100 deve olarak kararlaştırılması.
5) Ka’be’nin etrafında yedi defa tavaf etmek.

S. 142- Hangi zamanda, Arabistan yarım adasında puta tapma sünnetinin kökü kazıldı?
C. 142- Hicretin dokuzuncu yılında Mekke’de Hz. Ali vasıtasıyla Bereat suresi ve Resulullah (s.a.a)’in bildirisi okunduktan dört ay geçmişken müşrikler grup-grup tevhit dinine yöneldiler. Böylece hicretin onuncu yılının yarılarında, Arabistan yarım adasında puta tapmanın kökü kesilmiş oldu.

S. 143- Hangi tarihte öğle, ikindi ve yatsı namazları dört, akşam namazı ise üç rek’at olarak farz kılındı?
C. 143- Hicretten önce beş vakit namazlar, ikişer rekat olarak kılınıyordu. Ama hicretin ilk yılında Allah’ın emriyle misafir olmayanların namazlarına yedi rekat daha artırıldı; yani öğle, ikindi ve yatsı namazları dörder rekat, akşam namazı ise üç rekat olarak kılındı.

S. 144- Ezan ve ikamet ne zaman, ibadi müstahap vazifelerden sayıldı?
C. 144- Hicretin ilk yılında.

S. 145- Allah Teala’nın, Enfal suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerinde Müslümanlara tavsiye ettiği zafer ve galibiyetin remzi (sırrı) nedir?
C. 145- Allah Teala’nın Müslümanlara açıkladığı altı zafer ve galibiyet remzi şunlardır.
1) Dayanıklı olmak.
2) Allah’ı çokça zikretmek.
3) Allah ve Resulüne itaat etmek.
4) Çekişmemek ve birliği korumak.
5) Sabretmek (direnmek).
6) Azgınlık ve gösteriş yapmamak.

S. 146- Hicap (örtünme) emri ne zaman nazil oldu?
C. 146- Hicretin beşinci yılında Nur suresinin 31. ayetinin nazil olmasıyla kadınlar için örtünme farz kılındı.

S. 147- Özel ibadetgahlarında Allah Teala ile münacat eden peygamberler kimlerdi?
C. 147- Üç Peygamber özel ibadethaglarında Allah Teala’yla münacat etmişlerdir:
Hz. Musa Tur dağında, Hz. Yunus denizde balığın karnında, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) de Beyt’ul- Mamur’da.

S. 148- “Hilf’ul- Fudul” antlaşması ne idi ve niçin bu isimle meşhur oldu?
C. 148- Nakl edilğine göre cahiliye döneminde Fuzeyl bin Hars, Fuzeyl bin Vidaa, ve Mufazzal isminde üç kişi, Mekke’de mazlumları savunacaklarına dair yemin ettiler. Bu üç kişinin ismi “Fadl” maddesinde ortak olduğundan dolayı onların antlaşması “Hilf’ul- Fudul” olarak meşhur oldu. İlginç şu ki Resulullah (s.a.a) de bu antlaşmaya katılmıştı.

S. 149- Allah’ın yarattığı ilk şey ne idi?
C. 149- Bir hadiste şöyle geçmiştir:
“Allah’ın yaratığı ilk şey, Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Ali (a.s)’ın nurlarıydı.”

S. 150- Hz. Peygamber’in söz ve amellerinin tümüne ne diyorlar?
C. 150- Sünnet ve siret diyorlar.

S. 151- Peygamberler vasıtası ile halka iletilen teklifler (ahkam), onların kendilerini de kapsıyor muydu?
C. 151- Evet, onların kendilerini de kapsıyordu; bazen onların vazifeleri daha ağır oluyordu da diyebiliriz.

S. 152- Hz. Peygamber (s.a.a), halkı hidayet ve irşat etmesine ve onca çektiği zahmetlere karşılık, halktan ücret istiyor muydu?
C. 152- Hayır, istemiyordu; hiçbir peygamber de istememiştir.

S. 153- Acaba sadece peygamberler mi adaleti hakim kılmakla mükelleftirler?
C. 153- Hayır, halkın kendisi de kıyam edip onu hakim kılmakla mükelleftirler. Nitekim Kur’ân şöyle buyuruyor:
“Ant olsun, biz peygamberimizi apaçık olan belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye…”

S. 154- “Velime” nedir? Resulullah (s.a.a) kaç şey hakkında onu tavsiye etmiştir?
C. 154- Velime, ziyafet manasına gelmektedir. Resulullah (s.a.a) beş şey için velime verilmesini tavsiye etmiştir: Evlenmek, yeni doğan çocuk, çocuğun sünnet edilmesi, yeni ev almak, hac seferinden dönmek.

S. 155- Resulullah (s.a.a) açısından komşuluk haddi ne kadardır?
C. 155- Dört taraftan kırk ev komşu sayılmaktadır.

S. 156- İslam’da hangi kanun ve kuralların uygulanması farz kılınmıştır?
C. 156- Allah, Resulullah, masum İmam veya O’nlar tarafından toplumda vekil tayin edilen şahısların koydukları kanunların uygulanması farzdır.

S. 157- Hz. Peygamber (s.a.a) açısından, bütün bereketler ne zaman İslam ümmetinden kaldırılmış olur?
C. 157- İslam ümmeti (Müslümanlar) iyiliğe emr, kötülükten nehiy etmedikleri zaman.

S. 158- Hz. Peygamber (s.a.a) açısından, ne zaman yer ve gökten İslam ümmetinin yardımına koşan bulunmaz?
C. 158- Emr-i bil’maruf ve nehy-i an’il münkerden yüz çevirdikleri zaman.

S. 159- Hangi yollarla, gerçek peygamberi gerçek olmayan sahte peygamberlerden ayırt edip tanımak mümkündür?
C. 159- Üç yolla peygamberleri tanımak mümkündür:
1) Mucizesinin olması.
2) Önceki Peygamberin onun gelmesini müjdelemesi .
3) Onun peygamberlik iddiasının doğruluğuna delalet eden nişanelerini (güvenilir ve yalancı olmaması gibi) araştırmak.

S. 160- Resulullah (s.a.a) ne günü ve nerede vefat ettiler?
C. 160- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler.

S. 161- Resulullah (s.a.a) kaç yaşında iken vefat ettiler?
C. 161- 63 yaşında.

S. 162- Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini kim yaptı?
C. 162- Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s).

S. 163- Resulullah’ın nübüvvet suresi kaç yıl sürdü?
C. 163- Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.

S. 164- Hz. Peygamber’in hayatı kaç döneme ayrılır?
C. 164- Üç döneme ayrılır:
1) Peygamberlikten önceki dönem (kırk yıl).
2) Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl).
3) Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).

20

Haziran
2012

HZ.MUHAMMED RASUL (s.a.v.) DÖNEMİ:ASR-I SAADET KRONOLOJİSİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  592 Kez Okundu

Hz. Muhammed Dönemi Asri saadet Kronolojisi
571 20 Nisan-12 R.Evvel Rasûlullah’in Dogumu
575 5 yil Beni Sa’d da süt annesi Halime’nin Yanında kaldıktan sonra Mekke’ye döndü.
576 Annesi Amine, hizmetcileri Ümmü E ymen ile birlikte Medine’ye gelip babasinin mezarini ziyaret etti ve dönüste Ebva köyünde Amine’nin vefat etti.
576 Rasûlullah dedesi Abdulmuttalib’in himayesine alindi.
578 Rasulullah Fil Vak’asinin 8.yilinda Abdulmuttalib’in vefati üzerine amcasi Ebu Talib’in himayesine alinmasi.
583 Amcasi Ebu Talib ile Suriye’ye ticaret kervaniyla gitti ve Busra’da Bahira’nin bu genç çocugun beklenen Son Peygamber olacagini sezdigi rivayeti.
588 Amcasi Züheyr ile Yemen Seyahati.
Kureys ile Kays arasinda 4 yil süren Ficar Harbi’nde bitaraf kalmasi ve Hilfu’l-Fudul anlasmasina katilmasi ve bununla iftihar duymasi.
595 Sam’a 2.seyahati, Meysere’nin Peygamberimize hayranligi
596 Hatice ile izdivaci, Ebu Talib’in nikah töreninde hitabesi
603 Bu izdivaçdan Zeyneb dogdu.
604 Rukayye dogdu.
607 Ümmü Külsüm Amine dogdu.
608 Kabe’nin tamirinde Haceri Esved’i yerine koyma vazifesini Kureys’in Muhammedu’l- Emin dedikleri Peygamberimiz’e ifa ettirmesi
610-1 (Ramazan)
* Hira’da ilk vahyin gelisi.
* Hatice, Ali, Zeyd, Ebu Bekri Islam’a daveti
613-3 3 yil gizli davetten sonra Safa tepesine çikip aleni davete baslamasi
615-5
* Müsriklerin baskisi karsisinda bazi Müslümanlarin Habesistan’a ilk hicretleri
* Iskenceler, Daru’l-Erkam toplantilari.
* Garanik Olayi (Necm Suresinin inisi)

616-6 Hamza, Ömer’in Müslüman Olmalari
617-7
* II. Kafile’nin Habesistan’a hicreti
* Müsriklerin, muhacirleri geri çevirmesi için Habesistan Hükümdarina müracatlari, Cafer’in okudugu ayetlerin tesiriyle bunun sonuçsuz kalmasi
* Kureys’in Hasim Ogullari’yla iliskiyi keserek boykot ilani
619-9
* Kureys’in 3 senelik muhasarayi kaldirmasi
* Iki büyük keder: Hatice ve Ebu Talib’in vefati.
619-10
* Taiflileri Islam’a davet için Taif’e gitmesi, orada maruz kaldigi güçlükler
* Isra Ayet, (Hicretten 1,5 veya 3 yil önce)
Allah’tan baska hiç bir seye ve kimseye ibâdet etmeyin.
Anaya, babaya iyilik edin.
Akrabanin, yoksulun, yolcunun hakkini verin, saçip savurmayin, bozgunculuk yapmayin, seytana uymayin.
Yüz çevirecegin insanlara da güzel söz söyle.
Açlik korkusuyla çocuklarinizi öldürmeyin, rizki veren Alllah’tir.
Zinaya yaklasmayin.
Cinayet islemeyin.
Yetimin malini koruyun
Sözünüze sahip çikin.
Teraziyi dogru tutun, dogru ölçün.
Bilmedigin isin ardina düsme. Böylece Müslümanlarin miraci yâni yücelmesi baslatilmistir.
* I. Akabe Biati: 12 Yesribli’nin müslüman olusu
Bi’set’in onbirinci yilinda hacca gelen Medineliler’e Resûlullah tebligini yapti, alti kisi Islâmiyetle sereflendi: Ebû Ümâme Esad, Rafi bin Mâlik, Avf bin Haris, Kutbe bin Âmir, Ukbe bin Âmir ve Câbir.

621-11 II. Akabe Bey’ati: Hazrec’ten 9, Evs’den 3 kisinin Nakib olusu
Medineli müslümanlar bir sene sonra , bi’set’in on ikinci senesinde on iki kisi olarak hacca geldiler, Akabe Vâdisi’nde, gece karanliginda, gizlice toplandilar; Resûlullah’a biat ettiler:
Putlarin inkâri ve Allah’tan baska ilâh olmadigina inanmak.
Hirsizlik yapmamak.
Zina etmemek.
Çocuklari öldürmemek.
Iftira etmemek.
Hayirli ise karsi çikmamak üzere anlastilar.
622-1 Temmuz
* Yesrib’e hicret
* Beni Salim Yurdunda kildirdigi ilk cuma namazi
* Neccar Ogullari’nin Rasûlullah’i Yesrib’e götürmeleri
* Ebu Eyyub Ensari’nin evinde misafir kalmalari
* Mescid ve Rasûlullah’in Evinin insaati
* Ezan’in va’zi
* Kardeslik Anlasmasi
* Yoksullar için Mescid’in Yanina Suffa Insasi
* Yahudilerle Siyasal Iliskiler
* Aise binti Ebubekr ile evlilik
623-2 Kible’nin Kabe’ olarak tayini
623-2 Medine Etrafindaki Kabilelerle Baris Anlasmalari
Medine Anlasmasi
Hicretin birinci yili, o bölgede Müslümanlar, Yahudiler, müsrikler ve Hiristiyanlar vardi. Iki Yahudi kabilesi birbiriyle anlasmazliga düserken, müsrik kabileler arasindaki saldiri bitmiyor, Hiristiyan nüfus çok azdi.
Elli iki maddelik anlasma daha çok Yahudilerle Müslümanlari ilgilendiriyordu. Bunlar birbirine saldirmayacak, dis düsmanlara karsi müsterek savunma yapacak. Suç isleyen fertler kendi dinlerine göre muhakeme edilecek…
Yirminci Asir kültürü alan Müslümanlar bu anlasmaya “Anayasa” Medine sehir devletine de “Islâm Devleti” diyorlar. Halbuki âyet ve hadislerde anayasa ve Islâm Devleti tâbiri yok, amma her zaman Müslümanlarin devleti olmustur, o devlet de Müslümanlara göredir.
3-28 ve 4-144 âyetlerde belirtildigi gibi kâfirleri dost edinmek baska, onlarla anlasma yapmak baska. Islâm Tarihi boyunca ecnebi devletlerle anlasmalar yapildigi gibi, zimmîlerle de bir arada yasanmistir.
Âyet ve hadislerde “Islâm Devleti” tâbiri yok. Resûlullah, hayati boyunca hiçbir zaman: “Ben Islâm devleti kuracagim” dememistir. Fakat her zaman Müslümanlarin devleti olmustur, onlarin devleti de onlara göredir:
“Bulundugunuz hal üzere idare edilirsiniz.”
Sahabenin herbiri mükemmel müslümandi; bu mükemmel müslümanlardan mükemmel bir millet meydana çikti, o milletin de devleti mükemmeldi. O devletin ismi olmadigindan “Asr-i Saadet” diyoruz.
Seriyyeler
Kur’an-i Kerim’in nüzûlüyle Müslüman olanlarla, Müslümanlara düsman olanlar karsi karsiya geldi, Islâm’da malin, canin, neslin, aklin ve dînin korunmasi farzdir.
Hicretin ilk yilindan baslayarak sehir içinde devriyeler dolastirilmis ve kontrol için etrafa kesif kollari gönderilmistir ki bunlara seriyye denir. Seriyye birlikleri bes kisiden dört yüz kisiye kadardir, adedi elliye yakindir.
Seriyye kumandanlarindan bazilari:
Hazreti Hamza,
Saad bin Ebi Vakkas,
Ubeyde bin Haris,
Abdullah bin Revâha,
Zeyd bin Sabit,
Ebû Ubeyde bin Cerrah,
Amr bin As,
Hâlid bin Velid.
624-2
* Bedir Zaferi
* Ramazan Orucunun Tutulmasi
* Zekat ve Fitrin Farz kilinmasi
* Ilk Bayram Namazinin kilinmasi
* Kizi Rukiye’nin vafati Hazreti Osman ile evliydi.
* Ali ve Fatima’nin evlilikleri
624-3
* Yahudilerin Müslümanlara karsi düsmanca harekete baslamasi, münafiklarin türemesi
* Kaab bin Esref Olayi
Bu sahis siirleriyle Müslümanlari hicvedip, müsrikleri kiskirtiyordu. Yahudiydi. Yahudilerle yapilan anlasmaya uymuyordu. Peygamberimiz, bu sahis için îdam karari verdi, ashabtan Muhammed bin Mesleme, bu karari uyguladi.
Müslümanlarla Yahudiler’in Savaslari
Medine Yahudileri tüccardi, ekonomik üstünlük onlardaydi. Müsrikler Müslüman olunca, ekonomik üstünlük Müslümanlara geçti. Bu sebeble münafiklarla is birligi yapmaya basladilar. Musevîligin üstünlügünü anlatip, Yahudi âlimleri bu yolda çalistirdilar. Bâzi Yahudiler sabah müslüman olup, aksam dönerek Müslümanlarla alay ettiler. Bedir Savasindaki zaferi aleyhlerinde buldular.
Müslüman bir kadin, sarraf dükkânina girince oradaki Yahudiler kadinin açilmasini istedi. Kadin buna îtiraz edince bir Yahudi kadinin etegini beline ilistirdi. Kadin ayaga kalkinca bacaklari açildi ve imdat istedi. Bunu duyan bir müslüman dükkâna girip, kadina yardimci oldu, Yahudi sarrafla da kavgaya tutustular ve sarraf ölünce, diger Yahudiler de onu öldürdü. Böylece elli iki maddelik Medine Anlasmasi bozuldu, taraflar birbirine savas ilân etti. Islâm ordusu, Medine içinde yasayan Yahudi Kaynuka Ogullarini kusatti, onbes gün sonra Yahudiler teslim oldu, ganimet alindi, yedi yüz Yahudi sürüldü.
Mescid-i Dirar
Meshur münafik Abdullah bin Ubey’in akrabasi Ebû Âmir daha evvel papazdi, ilim sahibi bir insandi, müslümanligi kabul etmisti. “Yaslilar, hastalar, isi olanlar Kuba Mescidi’ne de, Mescid-i Nebevi’ye de gidemiyorlar” diyerek, bu iki mescidin arasinda bir mescid daha yaptilar. Mescide cemaat gelecek, Ebû Âmir gibi münafiklar da âyetleri ve Peygamberimizin sözlerini tevil ederek, Müslümanlari bozacaklardi.
Tebük Seferi’nden döndüklerinde “Iyilik yapacagiz, diyerek mü’minlerin arasini açmak, zarar vermek isteyen münafiklar Mescid-i Dirar’i yaptilar” seklinde Tevbe Sûresi’nin 107′nci âyeti nazil olunca, Peygamberimiz bu mescidi yiktirdi.
* Sevik Gazvesi: Müslümanlarin Ebu Sufyan’i bozguna ugratmasi
625-3
* Uhud Harbi
* Hamza’nin Sahadeti

Ramazan
* Hasan’in dogumu
* Hafsa binti Ömer ile evlilik
625-4
* Raci Vakasi: Dine davet için kabilelere gönderilen mürsidlerin pusuya düsürülüp sehid edilmesi
Iki kabilenin elçileri, Hazreti Peygamber’e gelip, müslüman olacaklarini, Islamiyet’i ögretecek ögretmen istediklerini belirttiler. Bu, bir tuzakti; ögretmenleri alip, Mekkeli müsriklere satacaklardi. Âsim (r)’in baskanliginda on sahabe Raci’ye geldiklerinde Huzeyl Kabîlesi’nden iki yüz kisi baskin yapti, sekiz sahabe savasarak sehid düstü, iki sahabeyi esir alip, Mekke’ye götürdüler, dinlerinden dönmesi istendi, dönmeyince Ebû Süfyan tarafindan idam edildiler.
* Biri Maune Faciasi: Islam tebligcilerinin sehadeti “Maune Kuyusu Faciasi”
Necid bölgesinden gelen Ebû Berâ Islâmiyet’i ögrenmek için sahabe istedi, teminat verdi. Ashâb-i Suffe’den yetmis sahabe Münzir bin Amir baskanliginda yola çikti, Maune Kuyusuna geldiklerinde Ebû Berâ’nin yegeni topladigi adamlariyla baskin yapip, Müslümanlari sehid etti, bir kisi kurtulup, durumu Peygamberimize bildirdi. Bu duruma çok üzülen Ebû Berâ’nin oglu da amcazadesini öldürdü.
* Beni Nadir Gazvesi: Yahudilerin Sürgünü
Bi’ri Maune katliâmindan kurtulan Amr bin Umeyye, Medine’ye gelirken (arkadaslarinin intikamini almak için) yolda uyuyan iki kisiyi öldürdü. Medine anlasmasi geregi bunlarin diyetini Müslümanlarla Yahudiler ödeyecekti, Yahudiler vaz geçti. Bir Yahudi de evinin gölgesinde oturan Resûlullah’in basina tas atarak öldürmek istedi…
Yaptiklari bu düsmanca hareketlere karsilik Medine’yi terk etmeleri için kendilerine on gün müddet verildi, onlar da münafiklarin basi Abdullah bin Ubey ile anlastilar, savasacaklardi. Medine’de yasayan üç önemli Yahudi kabilesinden Nadirogullari kusatildi, onbes gün sonra götürebilecekleri her seyi alarak, alti yüz deveyle göç etmek zorunda kaldilar.
* Zeyd ibnu Sabit’in Ibranice ögrenme direktifi alisi
626-5
* Dumetu’l-Cendel Gazvesi: Suriye de toplanan eskiyanin dagitilmasi
* Beni Mustalik Gazvesi: Saldirgan Kabilenin Tasviyesi
* Ifk Olayi
Müstalik Ogullan’nin Medine’yi istilâ edecegi ögrenilince bin kisilik ordu yola çikti, baskin yaparak on müsriki öldürdü, gerisini teslim aldi, Müslümanlar tek sehid verdi.
Ordu geri dönerken geceleyin konakladi. Hazreti Âise ihtiyaç için uzaklasti. Dönerken gerdanligini düsürdügünü anlayip, onu ararken epeyce vakit geçti, döndügünde ordu hareket etmisti. “Gelip beni alirlar” diye bekledi.
Hazreti Âise’yi tahterevanda zannedenler yola devam ettiler.
Safak attiginda konaklama yerini kontrol eden, unutulan esyalari toplayan Safvan (r). Hazreti Âise’yi gördü, onu devesine bindirdi, kendi de devenin yularindan tutarak ilerleyip, orduya yetistiler.
Münafiklar Hazreti Âise’ye iftira attilar: “Muhammed’in esine iftira edenler bir gürûhtur…” diye Nur Sûresi’nin onbirinci âyeti ve devami inince bu mesele kapandi.
627-5
* Hendek Harbi: Müsriklerin medineyi kusatmalari
* Hain Beni Kurayza’nin Cezalandirilmasi
Benî Kaynuka ve Benî Nadir Yahudileri ihanetlerinin cezalarini çektiler. Benî Kureyza Yahudileri ise anlasmayi yenilemelerine ragmen Hendek Muharebesinde müsriklerle, Hayber Yahudileriyle ve münafiklarla ittifak yaptilar, Müslümanlara silâh çektiler. Hendek Savasi bitince, zirhlar çikarilmadan Kureyza ogullarinin üzerine yüründü. Kusatmanin yirmi besinci gününde Sa’d bin Muaz hakem seçildi. O da anlasmayi bozup Müslümanlara silâh çekenlerin idam edilmesi yönünde karar verdi. Hukuki islerin yürütülmesi için tâyin edilen kadilar:
Hz.Ali
Hz. Ala bin Hadramî
Hz. Amr bin As
Hz. Ömer
Hz. Zeyd bin Sabit
Hz. Ebu Musa el Es’arî
Hz. Abdullah bin Mes’ud
Hz. Ubey bin Kâ’b.
628-6-7
* Hudeybiye Andlasmasi: Bazi Sartlari Agir Görülen bu Andlasmanin Feth Olusu
“Haram aylar” denilen dört ayda Müslümanlar da, müsrikler de savasmazdi. Peygamberimiz kurbanlik için yetmis deve aldi, bin dört yüz’den fazla sahabeyle umre için yola çikti. Niyetleri sâdece ziyaretti.
Mekke’ye yakin Hudeybiye’de konakladilar. Müsrikler zirhlarini giyinip, silahlarini alip, savasmak üzere Hudeybiye’ye geldiler, bir anlasma imzaladilar. “Müslümanlar Mekke’ye girmeden geri dönecek, gelecek yil üç günlük bir ziyaret yapacaklar. Mekke’den ayrilip, Medine’ye siginmak istiyenler Müslümanlarca kabul edilmeyecek.” Böylece bir baris yili basladi, yirmi yilda Müslüman olanlardan daha çok kisi Islâmiyet’i kabul etti. Peygamberimiz krallara, kabile reislerine mektuplar yazdi.
* Islama Davet Mektublari: Heraclius, Kisra Hüsrev Perviz, Mukavvis, Necasi, Uman, Yemame, Bahreyn, Yemen Emirlerine)
* Hayber’in Fethi
Sellam bin Ebil Hukayk
Hayberli olan bu Yahudi çok zengindi, parali askerlerini Medine’ye gönderdi, Hendek savasinda müsriklere yardim etti. Islâm’in amansiz düsmaniydi.
Resûlullah bes kisiyi Haybere gönderdi, bunlar Sellam’i konaginda öldürüp, geri döndüler.
* Fedek Yahudilerinin Vergiye Baglanmasi
* Bir Yahudi’nin Rasûlu zehirleme tesebbüsü
* Safiyye ile Evlilik
* Muta’ Izni ve Yasaklanisi
* Habes Muhacirlerinin Dönüsü (Cafer son Kafile’de idi)
629-7
* Hudeybiye Hükümlerine göre Kabe’yi ziyaret
Iki bin Müslüman Mekke’ye girdiginde halk sehri bosaltip, daglara çekilmisti. Kabe’de ezan okundu, tavaf ettiler, namaz kildilar, sa’y ettiler, kurban kestiler. Mescid-ül Haram’da 360 put vardi, onlara dokunmadilar. Hiç kimseye en ufak zarar vermediler. Peygamberimiz, Meymûne (r) ile nikahlandi, Medine’ye döndüler.
* Halid ibnu Velid ve Amr ibnu’l As’in Müslüman Olmalari
* Iran’in Yemen Valisi Bazan’in Müslüman Olusu
629-8
* Mute Savasi: Suriye’de Bizans ile ilk karsilasma. Halid ibnu Velid’in 3000 kisilik ordusu 100.ooo lik Bizansla bas etti.
* Zatu’s-Selasil gazvesinde Amr b. As’in kumandanligi
630-8
* Mekke’nin fethi. Kabe putlardan temizlendi.Genel Af. 1 Ocak
* Huneyn, Evtas, Havazin harbi
* Taif’in Muhasarasi, putlarinin Ebu Sufyan ve Mugire’nin eliyle yikilmasi
* Harb Esirleri Arasinda Süt kardesi Seyma’yi görünce serbest birakmasi, ve Hevazin heyetine bütün esirlerin azad oldugunu bildirmesi
* Ganimetlerden Müellefei Qulub’a pay verilmesi
* Ka’b ibnu Züheyr’in Rasûle gelerek “Banet Suad’i okumasi, Rasûl’un hirkasini sunmasi.
* Zeyneb binti Muhammed’in vefati
* Mariye Anne’nin Ibrahim’i dogurmasi
630-9
* Tebuk Harbi, Suriye’de Bizans’a verilen ders
* Savasa katilmayan Münafiklarin Dirar Mescidini Insasi
* Senetü’l-Vüfud, Heyetler halinde islamlasma
* Ibrahim’in Vefati
* Necasi için Giyabinda namaz
* Ümmü Gülsüm Amine vefat etti. Ablasi vefat edince Hazreti Osman’la evlendi, bu sebeble Osman’a (r) “Zinnureyn” iki nurlu da derler.
631-9
* Ebu Bekr’in Hac Emirligi
* Bütün Yarimada’nin Islamlasmasi
632-10 Veda Hacci. 140.000 haciya hitabe.
Veda Hacci
Peygamberimiz, Hazreti Ebû Bekir’le üç yüz müslümani Mekke’ye gönderdi. Bunlar câhiliye âdetlerini yasaklayacak, Islâmî usûlle nasil hac yapilacagini halka ögreteceklerdi.
Tevbe Sûresinin bas tarafindaki kirk âyeti okumak üzere Hazreti Ali’yi de gönderdi. Artik Mekke mübarek bir beldeydi, mîkat bölgesinin içine gayrimüslimler girmemeliydi. Bunun için Mekke-i Mükerreme’deki gayrimüslimler ya müslüman olmaliydi veya göç etmeliydi. Islâm topraklarindaki Hiristiyanlar, Yahudiler, mecûsiler zimmî sayildi, onlarin mali, cani, dîni korundu.
Subat 632′de Medine’den hareket edildi. Mîkat mevkiinde ihrama girildi. Ucu bucagi görülmeyen insan seli telbiyelerle Mekke ‘ye dogru ilerledi. Mekke’ye varinca hac ibâdeti ifâ edildi. 8 Mart 632′de Rasûlullah, Arafat’ta hutbe okudu. O’nun sözlerini vazifeli kimseler tekrarlayarak, sahabenin bütününe duyurdu, buna “Veda Hutbesi” denir, özetle:
– Can, mal, namus mukaddestir.
– Eski sapikliklara dönmeyin.
– Emâneti sahibine verin, borcunuzu ödeyin, faiz haramdir. Cahiliyetin çirkin adetleri ayaklarimin altindadir.
– Kan dâvalari haramdir.
– Haramlardan kaçin, dîninizi korumak için mekruhlardan da kaçinin, seytana uymayin.
– Kadinlarin haklarini koruyun, Allah’tan korkun.
– Allah’in Kitabi Kur’ân’a sarilirsaniz hiç bir zaman sapitmazsiniz.
– Müslüman, müslümanin kardesidir, birbirinizin hakkina tecâvüz etmeyin.
– Harama girip kendinize de zulmetmeyin.
– Zînâda mahrumiyet vardir.
– Rabbimiz Allah’tir, babamiz Adem aleyhisselâm, hepimiz topraktan yaratildik, bir kavmin digerine üstünlügü yoktur.
-Yârin sizden beni soracaklar, ne diyeceksiniz?
-Resul olarak vazifeni yaptin, bize dogru yolu gösterdin…
Sahabe agliyordu.
– Ya Rab, sahid ol!
632-11
* Safer ayinda Baki mezarliginda Esrarengiz bir ziyaret yapmasi
* Ölümünden 3 gün önce Ali ile Fadl’a dayanarak cemaata namaz kildirmasi, son tavsiyelerde bulunmasi
Vahy Katipleri
Kur’ân’i Kerim, kâgida, beze, deriye yazilirdi. Hurma dalina, kürek
kemigine, yassi taslara, agaç kabuguna yazanlar da vardi.
Ayetleri, sûreleri yazanlar:
Hz. Ali
Muâviye
Übey ibni Ka’b
Zeyd ibni Sabit
Muaz ibni Cebel
Abdullah ibni Mesud
Sahabeden Kur’ân’i ezberleyen çoktu.
Kur’ân’in bütününe sâhib olanlar da sunlardi:
Abdullah ibni Mesud
Muaz
Übey ibni Ka’b
Zeyd ibni Sabit
Ebû Zeyd
Ebû Derdâ
Abdullah ibni Ömer (Ulûm-ul Kur’ân, 1997 Timas, sh. 168)

11

Haziran
2012

SİYER VE HADİS BİLGİSİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  680 Kez Okundu

HZ. PEYGAMBERİN HAYATI (KRONOLOJİK)
Aşağıda Allah Rasulü’nün hayatında önemli yer tutan hadiselerden hareketle, yılları esas alarak bir kronoloji sunulmuştur.
571- Rebiülevvel ayının 12′nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.
575- (4 Yaşında) Süt annesi Halime Hatun, Allah Rasulü’nü annesi Hz. Amine’ye teslim etti.
577- (6 Yaşında)Efendimiz, Mekke ile Medine arasındaki Ebvâ Köyü’nde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.
579- (8 Yaşında) Abdülmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı.
583- (12 Yaşında) Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Burada Rahip Bahîra Allah Rasulü’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti. İncil’de yer alan bu müjde, Barnaba İncilinde hala yer almaktadır.
590- Hılfu’l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti.
591- Ticarete başladı.
596- (25 Yaşında)İkinci kez ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz’le evlendi. Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.
605- Kâbe’nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi.
610- (40 Yaşında) Hira’da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi. Aslında 35 yaşından itibaren inzivaya çekiliyordu. Beşinci inzivasında vahiy geldi.
613- Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı. Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.
615- Habeşistan’a (Günümüzdeki Etiyopya) ilk hicret yapıldı. Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz’in damadı Hz. Osman vardı. Aynı yıl, Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.
616- Habeşistan’a 2. hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz. Cafer b. Ebi Talib önderliğinde Habeşistan’a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr İbn As’ın, Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşa çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı. Necaşi’nin Müslüman olduğu ve Peygamberimizin gıyabi cenaze namazı kıldırdığı nakledilir.
617- Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahitname şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dair yemin ederek karar hükümlerini, müsamahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.
619- Boykot sona erdi. Efendimiz’in oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib öldü. Ardından da Hz. Hatice validemiz irtihal etti. (Hüzün Yılı)
620-Allah Resulü, Taif’e gitti. Orada kötü karşılandı.
621- İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı. Bu bir nevi hüzün yılından sonra kulu ve Nebisi Muhammed (sav)’e verdiği bir mükafat idi.Aynı yıl Birinci Akabe Biatı gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman Allah Resul’üne biat etti. Akabe Tepesi’nde Hz. Peygamber (sas)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10′u Hazrec, 2′si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es’ad’dı. Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâir Peygamberimiz’in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz. Mus’ab b. Umeyr’i görevlendirdi. O Efendimizden sonra ilk öğretmendi.
622- İkinci Akabe Biatı yapıldı. Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Efendimiz altı ay kadar Ebu Eyyub el-Ensarî’nin evinde misafir kaldı. Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk ezan okundu. Sadık rüya şeklinde ezan teşri kılındı.
623-Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi.(Tahvîlu’l-Kıble)
624-Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta meleklerin Müslümanlara yardımı da söz konusudur. Yüce Allah murat etti mi zaman zaman Müslümanlara melekleri ile yardım eder. Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı. Ramazan orucu farz kılındı. İlk bayram namazı kılındı. Zekât farz oldu. Allah Resul’ünün kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma evlendi. Efendimizin soyu bu aileden devam etti. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere seyyid, Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerif denilir. İlk kurban bayram namazı kılındı.
625-Uhud muharebesi yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke’den katılanlarla, 700′ü zırhlı, 200′ü atlı olmak üzere, Ebû Süfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700′ü zırhlı, 200′ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı’nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimizin yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimizin etrafında toplanıp, karşı hücuma geçerek, düşman hücumunu durdurdular.
627-Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır.(Hendek kazma fikri Selman el-Farisî’den geldi) Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz’le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Savaş sonrası Allah Resulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.
628-Kâbe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke’ye elçi olarak Hz. Osman gönderildi. Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biate Rıdvan biati denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz. Osman’ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimize bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Resulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Barışı imzalandı. Maddelerin detayı şöyleydi: Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler. Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe’ye gelebilecekler. Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz’le, isteyen de Kureyş’le birleşmekte serbest olacak. Gerçekten zahirde Müslümanların aleyhine gibi görünen bu antlaşma, neticede Müslümanların lehine olmuştur. Öncelikli olarak bir devlet olarak masaya oturulmuş ve hemen sonra diğer devlet başkanlarına (Necaşi, Herakliyus, Mukavkıs…) mektuplar gönderilmiştir. Efendimizin mühür edinmesi de bu zamana denk gelir. En sonunda Mekke’nin fethi gerçekleşinceye kadar iş, Müslümanların lehine neticelenmiştir.
629-Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için mektup gönderildi. Dihyetü’l-Kelbi’yi Rum Kayseri Heraklius’a, Amr b. Ümeyye ed-Demri’yi Necaşi’ye, Abdullah b. Huzafe’yi İran Kisra’sı Hüsrev Perviz’e, Hatıb b. Ebi Beltaa’yı Mısır Firavun’u Mukavkıs’a gönderdi. Aynı yıl Hayber savaşı yapıldı. Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu. Ayrıca Bizans’la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı.
630-Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı (Gazvetu’l-Usre). Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından vazgeçti ve İslam ordusu karşısına çıkamadı.
632-Efendimiz veda haccını yaptı. Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran’da vefat etti.

HADİS İLMİ KAVRAM VE KAYNAKLARI

1.Hadis ve Sünnet kavramları
Hadis Kavramı:Hadis kelimesi, sözlükte “eskinin zıddı, yeni anlamına geldiği gibi, söz, haber, sözlü ifade” gibi anlamlara gelir.

Hadis: Söz, fiil, takrir/onay, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygambere izafe edilen her şeydir.
Hadis, Hz. Peygamber’den bizzat sadır olan söz yahut fiil, tavır ve davranışlara ait başkaları tarafından rivayet edilen sözlü ifadelerdir. Bir sözün hadis adını alabilmesi için ya bizzat Hz. Peygamber’den sadır olması yahut onun fiil ve tavırlarına dair sözlü bir rivayet olması lazımdır.

Sünnet Kavramı:Sünnet; lügatte form/suret, âdet, gidişat, tabiat, usül, yöntem gibi anlamlara gelir. Kelimenin kökünün fiil olduğunu kabul eden dil okuluna göre, Arapça “سَنَّ” fiilinden türemiştir. Kılıç ve mızrağı bilemek, çamura şekil vermek anlamına gelir. Buradaki anlamında da orijinallik olduğu görülmektedir. Yine süreklilik anlamı da bulunmaktadır. Sünnet, kural koyma belli bir düzene koyma anlamında kullanıldığı da olmuştur. Kelimenin kökünün “سَنا, سُنا veya سِنا” masdarından türediğini belirtenlere göre ise “yol ve çığır açmak” anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak Sünnet; Hz. Peygamber’in kendi döneminde İslam toplumunu inanç, ibadet, tebliğ, siyaset, ekonomi, ahlak, hukuk gibi çeşitli alanlarda kısaca bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatın her alanında Müslüman insanları yönlendirip yönetmede Kur’an başta olmak üzere esas aldığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir zihniyet ya da dünya görüşüdür.”
Bu kapsamlı tanımı tek bir cümle ile özetleyecek olursak “Hz. Peygamberin yaşadığı ve öğrettiği Müslümanlık” olarak ifade edebiliriz.

Ravi Sayısı Bakımından
Mütevatir Haber: Yalan üzerinde kasıtlı veya kasıtsız, ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun yine kendisi gibi bir topluluktan rivayet ettiği görme veya işitmeğe dayalı haberdir. Örnek: Men kezebe, ref’ul-yedeyn fi’d-duâ vb. Hükmü: Zaruri ilim ifade eder, inanmayı ve amel etmeyi gerektirir.
Ahad Haber: Mütevatir olmayan haberlere verilen genel isim. Hükmü: Zannî ilim bildirir, isnad ve metin yönünden incelenmesi ve araştırılması gerekir.
Meşhur Haber: Her bir ravi tabakasında en az üç isnadı bulunan hadis.
Aziz Haber: Her tabakada ravi sayısı en az iki olan hadis.
Garib(Ferd) Haber: Herhangi bir tabakada ravi sayısı teke düşen hadis.

Senedin Müntehası Bakımından
Kudsi Hadis: Hz Peygamber’den Allah’a (c.c) izafe edilerek rivayet olunan hadislerdir. Yani manası Allah’tan, sözleri Hz Peygamber’den olan hadislerdir.
Merfu Hadis: Açık bir ifade ile Hz Peygamber’e izafe edilen söz, fiil ve takrirlere denilir.
Örnek: “Hz Peygamber’i işittim şöyle dedi” veya “Hz Peygamber bize şöyle buyurdu”
Mevkuf Hadis: Sahabeye izafe edilen söz fiil ve takrirlere denir.
Maktu Hadis: Tabiuna izafe edilen söz fiil ve takrirlere denir.
Sıhhat Değeri Bakımından
Makbul Hadis
Sahih hadis: Adalet ve zabt sıfatlarını haiz ravilerin, muttasıl senedle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislerdir.
Hasen Hadis: Adalet şartını haiz olmakla birlikte zabt yönünden sahih hadis ravileri derecesine çıkamayan ravinin muttasıl bir senedle şaz ve illetli olmayan rivayetidir.
Merdud Hadis: Sıhhat şartlarına haiz olmadığından amel edilemeyecek nitelikteki zayıf haber.
Merdud Hadis Çeşitleri:
a-Seneddeki İnkıta Sebebiyle Merdud Olanlar.
Mürsel Hadis: İsnadında sahabesi düşmüş olan hadistir. Yani tabiinin hadisi işitmiş olduğu sahabeyi atlayarak direk Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadise mürsel denilir.
Muallâk Hadis: İsnadın başından bir veya Peygamber’e kadar bütün ravilerin hazfedildiği hadislere denilir
Munkatı Hadis: Senedin ortasından bir ravinin düşürüldüğü hadislere denilir.
Mu’dal Hadis: İsnadda birbirini takip eden iki veya daha fazla ravinin düştüğü hadis.
b.Ravisi Adalet Yönünden Ta’n Edilmiş Merdud Olanlar
Mevzu Hadis:
Metruk Hadis:
Münker Hadis
c-Ravisi Zabt Yönünden Ta’n Edilmiş Merdud Olanlar
Müdrec Hadis:
Maklub Hadis:
Muztarib Hadis:
Musahhaf Hadis
Hz. Peygamber hayatta iken yazılanlar
1.Medine sözleşmesi
2.Nüfus sayımı tutanağı
3.Yahudilerle yapılan yazışmalar
4. Dine davet mektupları
5. Görevlilere verilen talimatnameler
Hz. Peygamber’in vefatından sonra sahabe döneminde yazılan hadisler
1.Hz. Ebubekir’in 500 kadar hadis yazdığı fakat sonra imha ettiği
2.Hz.Ali’nin hadis sahifesi
3. Ebu Hureyre’nin hadis sahifesi (sahifetü’s-sahiha)
4. Abdullah b. Amr’ın hadis sahifesi (sahifetü’s-sadıka)
5.Abdullah b. Abbas’ın kendisinin yazdığı ve de Sait b. Cubeyr, Mücahit, İkrime gibi talebelerine yazdırdığı hadis sahifesi
6.Semure b. Cundeb’in hadis sahifesi. Bu sahife Semure’nin çocukları tarafından rivayet edilmiştir.
7. Cabir b. Abdullah’ın Mescid-i Nebi’de okuttuğu hacla ilgili kitabı.
Câmî:
İçinde her konudan hadis bulunan hadis kitabı demektir. Dini konuların hemen tamamını kapsayan;
•İman,
•Ahkâm ve Sünen
•Rikak veya Zühd,
•Et’ime ve Eşribe veya Adab,
•Tefsir,
•Tarih–Siyer–Cihad,
•Menakib,
•Fiten ve Melahim
diye adlandırılan sekiz ana bölümü ihtiva etme özelliğine sahiptir. Camiler bu sekiz bölümden herhangi birini ihtiva etmezler veya noksan olarak ihtiva ederlerse cami olmaktan çıkarlar.
Sünen:Taharetten vasiyete kadar bütün fıkhi konulara dair hadisleri ihtiva eden eserlere denilmektedir. Bir başka tarifle: Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş merfu ahkâm hadislerini muhtevi kitaplara sünen denir.
Ebu Davud es-Sicistani(202–275), Nesâi (214-303) ve İbn Mâce’nin (209-273) Sünen çalışmaları vardır.
Musannef:Sünenlerdeki merfu hadislere ilaveten mevkuf ve maktu hadisleri de ihtiva eden eserlerdir. İmam Malik’in el-Muvatta’sı ve Abdurrezzak b. Hemmam’ın el-Musannef’i bu türdendir.
Ravilerine göre (ale’r-rical) tasnif:
Bu tür eserlere örnek olarak müsned, mu’cem ve etraf kitaplarını gösterebiliriz.
Müsned:
Hadislerin ilk ravileri olan sahabe isimlerine göre tertip edilmiş eserlerdir. Ebu Davud et-Tayalisi’nin Müsned’i, Ahmed b.Hanbel’in Müsned’i bu usulde yazılmıştır.
Mu’cem:
Hadis âliminin hadisleri, rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertipleyerek tasnif ettiği kitaplara denilir . Ebu’l-Kasım et-Taberani’nin el-Mu’cemu’s-Selase’si ve İbn Hıbban’ın Kitabu’l –Mu’cem ale’l-Mudun gibi.
KÜTÜB-Ü SİTTE
Kaleme alınmış yüzlerce hadis kitabı içerisinde “asıl” diye nitelendirebileceğimiz kaynak eserler şüphesiz “Kütüb-ü Sitte” dir. Kütüb-ü Sitte denilince şu eserler akla gelmektedir:
1.Camiu’s-Sahih: Buhari
2.Camiu’s-Sahih: Müslim
3.Sünen: Ebu Davud
4.Sünen (Cami):Tirmizi
5.Sünen: Nesai
6.Sünen: İbn Mace,
Buhari ve Müslim’in eserlerine birlikte “Sahihayn”, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace’nin eserlerine ise “Sünen-i Erbaa” denilir.
MUSANNEFLER VE MÜSNEDLER
Bir üst başlıktaki Kütüb-ü Sitte üzerine 3 kitap daha eklenerek “Kütüb-ü Tis’a” ismi kullanılır. Bu 3 kitap şunlardır: Musannef türünde olup İmam Malik’e ait olan “Muvatta”, Müsned türünde Ahmed b. Hanbel’in aynı isimli eseri ve Darimi’ye ait olan “Sünen”.

DERLEME HADİS KAYNAKLARI
Camiu’l-Usul: (İbnü’l-Esir el-Cezeri) Müellif, eserini merfu ve mevkuf hadislerden oluşturmuş ve senedleri sahabe dışında ki tüm ravileri hazfederek vermiştir. Eserde bölüm isimleri alfabetik olarak dizilmiştir. Bu eserin şerhi olan Teysiru’l-Vusül İbrahim Canan tarafından İbn-i Mace’nin Sünen’i eklenerek Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Dolayısıyla Hadis Ansiklopedisi/Kütüb-ü Sitte ismiyle yayımlanan eser İmam Malik’in Muvatta’sı ile birlikte yedi kitabı kapsamaktadır.
Camiu’s-Sağir: (Suyuti) Yüzlerce eserin müellifi olan Suyuti (911) bu eserinde kısa ve özlü hadisleri alfabetik olarak bir araya getirmiştir. Kitapta 10031 hadis vardır
Kenzu’l-Ummal: (Ali el-Muttaki) Müellif, İmam Suyuti’nin Cemu’l-Cevami ve Camiu’s-Sağir isimli eserlerini ale’l-ebvab sisteme aktarmıştır. Kenzu’l-Ummal bu haliyle yaklaşık 40.000 hadis (tekrarlarıyla beraber) içermektedir.
et-Tacu’l-Cami: (Mansur Ali Nasıf) Müellif eserini K.Sitte, Muvatta, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i ve Hâkim’in Müstedrek’inden derlemiştir
et-Terğib ve’t-Terhib: (Münziri) Eserde, her konunun terğib (teşvik) ve terhib (uyarı) yönlerini dile getiren hadisler iki grupta toplanmış önce terğib sonra terhib hadisleri verilmiştir.
Riyazü’s-Salihin: (Nevevi) Eser 18 kitap ve bunların alt başlıkları olan 372 bab içerisinde 1894 hadisten oluşur. Nevevi kitabında temel dini bilgileri muhtevi hadisleri bir araya getirmiştir. Riyazu’s-Salihin’de kullanılamayacak derecede zayıf-merdud rivayetler yoktur. Türkçe’ye birkaç kez tercüme edilen eser son olarak M.Y. Kandemir, İ.L. Çakan ve R. Küçük tarafından şerh edilerek VIII cilt olarak yayımlanmıştır.
Ramuze’l-Ehadis: (Gümüşhanevi) Eser, mutasavvıf ve hadisçi olan Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi tarafından 33 kaynaktan seçilen 7101 hadisten müteşekkildir. Eserde zayıf hadislerin yanı sıra azda olsa uydurma hadisler vardır. Kitabın yayımlanmış birkaç tercümesi mevcuttur.
el-Lü’lüü ve’l-Mercan: (M. Fuad Abdulbaki) Eserde Buhari ve Müslim’in ittifak ettiği 2006 hadis yer almaktadır. Kitabı İsmail Kaya ve İsmail Hakkı Uca tercüme etmiştir.
Keşfu’l-Hafa: (Acluni) Müellif, dillerde dolaşan 3281 sözü bu eserinde incelemiş ve hadis olup olmadığını veya hadis ise sıhhat durumunu tespit etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla bazı çalışmalarda hadislere kaynak olarak verilmesine itibar edilmeyip; eserdeki açıklamalara dikkat edilmelidir. Kitap alfabetik olarak düzenlenmiştir.
M’ucemu’l-Müfehres (concordance)
Müsteşriklerin öncülüğünde Kütüb-ü Tis’a esas alınarak hazırlanmış bir fihrist çalışmasıdır. Eser metni bilinen bir hadisin kaynağını bulabilmek için fevkalade önemli bir çalışmadır.
MEVZU HADİSLERLE İLGİLİ KAYNAKLAR
Mevzu (uydurma) hadisler üzerine yazılan pek çok eser vardır. Bunların en meşhurlarından bir kaçı şunlardır:
1- İbnu’l-Cevzi: “Kitabü’l-Mevzuat mine’l-Ehadisi’l-Merfuat”
2- Mecdüd-Din el-Firuz-Âbadi: “Hatimetü Sifri’s-Saade”
3- Celalüd-Din es-Suyuti: “el-Lealai-Masnua fi’l-Ehadisi’l-Mevzua”
4- İbnu Arrak el-Hicazi: “Tenzihü’ş Şeriati’l-Merfüani’l-Ahbari’ş Şeriati’l-Mevzua”
5- Ali b. Sultan el-Kari: “el-Mevzuat”
6- Muhammed b. Ali eş-Şevkani: “el-Fevaidü’l-Mecmua fi’l-Ehadisi’l Mevzua”
7- Ebü’l-Hasenat Abdu’l-Hayy el-Leknevi: “el-Asaru’l-Merfua fi’l-Abbari’l-Mevzua”

10

Haziran
2012

BAZI SİYER TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  717 Kez Okundu

1-Abdullah bin Amr:Uhut savasindaki ilk sehittir.
2-Abdullah bin Ubeyy bin Seul:Medine` de münafiklarin basi
3-Abdullah b. Cübeyr:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
4-Abdullah bin Zübeyr:Hicretin 1.ci senesinde Medine`de ilk dogan cocuk Abdullah bin Zübeyr`dir.Abdullah`in annesi Hz.Ebubekir`in kizi Esma`dir.Medine`de muhacirlerden ilk dogan cocuk oldugundan dogumu sevincle karsilanmistir.Abdullah , Islam tarihinde söhret almis bir zatti.
5-Abdullah b. Zeyd:Ezani rüyasinda gören sahabe.
6-Asere-i Mübessere:cennetle müjdelenen 10 sahabeye“Aser-i Mübessere“ denir.El-Aseret`ül-mübessere, el Mübesserunbi`l Cenne, El-Aseret`ül-meshudü lehum bi`l –cenne.
7-Ashabin Fukahasi:Hz.Ömer, Hz.Ali,Hz.Aise,Abdullah Ibni Mesud, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Ömer, Zeyd bin Sabit.
8-Ashab-i Suffe:Mescid-i Nebi`nin etrafinda fakir sahabelerin barinacaklari sofalar yapildi.Bu sofalarda kalan ve Hz.peygamber`den ilim tahsil eden bu zatlara “Ashab-i Suffa” denmistir.
9-Asr-i Saadet:Mutluluk cagi demektir.Istilah olarak iki anlami vardir:1)Hz.Peygamberin yasadigi devir hakkinda kullanilan bir terim.2)Hz.Peygamber ve dönemi hakkinda yazilan bazi eserlerin ortak adidir.
10-Bi`set:Allah tarafindan Peygamber gönderilmesi.
11-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
12-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
13-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
14-Daru`l Erkam:Peygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
15-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
16-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
17-Dendan-i seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
18-Ebu Zerr –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
19-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
20-Emanat-i Mukaddese:Islam dini ve tarihi bakimindan büyük önem tasiyan, Peygamber Efendimize ve diger din büyüklerine ait bazi mübarek sahsi esya ve hatiralar.
21-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
22-Ilk ezan:Ilk ezan 623 yilinda Medine`de sabah namazinda okundu.Bilal-i Habes okudu.
23-Ilk sehit:Ensardan ilk sehit;Haris bin Süraka`dir.
24-Fetret-i vahiyh:Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra vahyin kesilmesi dönemine denir.Bu durum 3 yil sürmüstü.
25-Ficar Savaslari: Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna 26Ficar Harbi” denir.Ficar savaslari 4 defa yapilmis,Utbe b.Rabia`in girisimi ile baris gerceklestirildi.Fil olayindan 25 yil sonra(591) meydana geldi.
27-Fil Olayi:Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
28-Gasvetulurs:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
29-Habesistana hicret:habesistana ilk hicret;11 erkek 4 kadin, ikinci hicrette 77 erkek 13 kadin olmak üzere 90 kisi.
30-Hicret:Peygamberimizin 622 yilinda Hz.Ebubekir(r.a) ile Mekke`den Medine`ye hicret etmesi olayi.Peygamber (sas)Efendimiz:“Sizin hicret edeceginiz yerin iki kara taslik arasinda bir yer oldugu bana bildirildi.“(Buhari)Abdullah b.Ureykit, yol kilavuzu tutuldu.Peygamberimiz, yasin suresinin ilk 8 ayetini okudu, yerden toprak alarak müsriklerin üzerine atti ve cikti.Müsrikler eve girdiler,Muhammed`i yakaladik dediler, yatakta Hz.Ali yatiyordu.Peygamberimizi sordular Hz.Ali , bilmiyorum dedi.Sevr magarasinda Cuma, Cumartesi ve Pazar günü orada kaldilar.Hz.Ebuker`in oglu gündüzleri müsrikler arasina geliyor,gelip Sevr`e haber getiriyordu.Hz.Ebubekir`in kizi Esma yol yiyecek ve sularini getirdi.Peygamberimiz Esma icin cennette iki kusak var.Bu sebeple „Zatü`n-nitaleyn“(Iki kusak sahibi) denilmistir.
31-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
32-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
33-Haris Ibn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
34-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.
35-Hendek savasi:Hendek savasi, hicretin 5.yilinda oldu.Hendek savasina adi verilen hendeklerin uzunligu; 5,5 km, drinligi 5 m., eni 9 m.dir.v82-Hicaz:mekke ile Medine`nin bulundugu bölgeye Hicaz denir.
36-Hicret:Peygamberimiz Mekke`den Medine´ye 622 yilinda hicret etti.hicret gecesi müsrikler, Mekke de darun Nedve de toplandi.Rasulullah`i hicret sirasinda yakalamak icin isterken ati cöle batan Suraka`dir.
37-Hicri Takvim:Hicri Takvim , 639 yilinda Hz.Ömer döneminde kullanilmaya baslandi.
38-Hudeybiye:Mekke`nin kuzey batisinda bir yer adi.Müslümanlarin yaptigi ilk sulh antlasmasi Hudeybiye antlasmasi.
39-Kabe Hakimligi:Kabe Hakimliginde Peygamberimiz 35 yasinda idi.
40-Kabe`deki vazifeler:Rifade,hicabet,sikaye, nedve,liva,kiyade.
41-Hilfu`l Fudul:Hasim,Muttalib b.Esed, Zühre ve Teym ogullarinin ittifakiyla Abdullah b. Cuda`nin evinde toplanarak karar alindi.Peygamberimiz 20 yasinda idi.
42-Hücre-i saadet:Hz.Peygamberimizin medfun oldugu yer.
43-Hülafa-i Rasid`in:Dört büyük halife; Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
44-Kütüb-ü Sitte:Buhari,Müslim,Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
45-Ila ve Tahyir Olayi:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
46-Ibn Kamie:Uhut`ta Ibn Kamie adli kisi Hz.peygamberin yüzünü kilicla yaraladi, bir dini kirdi, Musab bin Ümeyr`i bu kisi sehit etti.
47-Ifk Olayi:Beni Mustalik savasi dönüsünde Hz.Aise`nin iftiraya ugramasi.Ifk hadisesini aciga cikaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
48-Ilk bayram bamazi:Hz.Peygamber ilk bayram namazini hicretin 2.yili Sevval`in birinci gününde kilmis ve cemaata kildirmistir.
49-Ilk Cuma namazi(622):Hicret esnasinda Ranuna vadisi denen yerde,Beni Salim ogullari yurdunda farz oldu.Ilk Cuma namazi burada kilindi.Bura da arka arkaya iki hutbe okudu.
50-Ilk davet:Peygamber Efendimiz(sas) peygamberligini Safa tepesinde ilan etti.peygamberimiz peygamberligini ilan ettiginde ilk ona karsi cikan amcasi Ebu Leheb oldu.
51-Ilk hicret:Müslümanlarin ilk kez hicret ettikleri ve iyi karsilandiklari, halki Hiristiyan olan ülke; Habesistan`dir.
52-Ilk hicret:Medine`ye ilk hicret eden Ebu Seleme b.Abdül- Esad, son hicret eden Peygamberimizin amcasi Hz.Abbas idi.
53-Ilk ganimet:Islam tarihinde ilk ganimet Batn-i Nahle vakasinda elde edilmistir.batn-i Nahle vak`asi 623 yilinda vuku bulmustur.
54-Ilk kible:Müslümanlarin ilk kiblesi Mescid-i Aksa.
55-Ilk sabah ezani:Ilk ezani sabah vaktinde okuyan ,Bilal- Habes.
56-Islam öncesi evlilik sekilleri:Islam öncesi araplarda, evlenme farkli sekillerde gerceklesirdi;Müta nikahi,Nikahi bedel,Nikahi sigar.
57-Islam`in üc nesli:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
58-Ilk Cuma dis ezani:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.d109-Ilk Kur`an`in cogaltilmasi:Kur`an Hz.Osman zamaninda cogaltilmisti.
59-Ilk Kur`an`in toplanmasi:Ilk Kur`an`in toplanasi :Kur`an, Hz.Ebubekir döneminde toplanmistir.
60-Ilk minber:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
61-Ilk Müslüman olanlar:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.Hz.Hatice, Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.
62-Ilk müslüman olanlar:Medinelilerden ilk müslüman olanlar;Süveyd b. Samit, Iyaz b.Muaz.
63-Ilk müslümanlardan iskenceye maruz kalanlar:Bilal-i habes,Ammar b. Yasir,Suheyb-i Rumi, habbab b.Eret, Ebu Füheyke ,Lübayne,Zinnire, Nehdiyye ve Ümmü Abis.
64-Ilk namaz:Ilk namaz sabah vaktinde Cebrail ile beraber kilinmistir.Aksam Hz.Hatice , ertesi gün Hz.Ali, daha sonara da Ebubekir ve Zeyd b.Harise katildi.
65-Ilk nüfus sayimi:Medine`de hicretin 1 . yilinda yapilan nüfus sayiminda müslümanlarin sayisi 1500 oldugu tesbit edildi.
66-Ilk mescid:Peygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
-Ilk mescid:Yeryüzünde ilk mescid; Kabe-i Muazzama, Hz.Ibrahim ve oglu Ismail Aleyhisselam tarafinda insa edildi.
67-Ilk seriyye:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
68-Ilk sehit:Islam tarihinde ilk sehit olan Hz.Sümeyye ve esi Hz.Ammar`dir.
69-Irhas:Hz,Peygamberin Peygamberliginden önce, ondan sadir olan olaganüstü durumlardir.
71-Islam`in ilk emri:Islam`in ilk emri „Oku“ emridir.
72-Islam öncesi Arabistan da inanclar:Putperestlik,Yahudilik,Hiristiyanlik,Haniflik ve Sabiilik
73-Islamiyet öncesi Arabistan`da sosyal siniflar:Hürler,köleler, mevlalar..
74-Islam`in üstünlügü:Bir Hiristiyan olan müstesrik M.G. Demombynes, Muhammed(S.599-600) isimli önemli eserinde, Islamiyetin Hiristiyanliga üstünlügünü ve Hz.Peygamberin basarisinin sebeplerini söyle anlatiyor:“Isa`nin vaazinda öbür dünya icin hazirlik, bu dünyanin nimetlerinden vazgecmekle baslar.Islam`da ise kesinlikle böyle bir sey yoktur…Islam`a göre, iyi bir sekilde kullanmak sartiyla hic bir nimet kötü degildir.(ilmihal , 2.cilt ,Diyanet, Sh.546)
75-Kabe örtüsü:Kabe`yi bir örtü ile ilk defa Yemen Melik`i Tubba Ebu Kerd Esad`dir. Hicretten 220 yil önce.Hz.peygamber zamaninda Kabe, Misir´da imal edilen beyaz bir kumasla örtülüyordu.
76-Kaside-i Bürde:Imam-i Busayri meshur Kaside-i Bürde`sinde peygamberimiz icin;onu koklayip öpenlere ne mutlu, diyor.
77-Kasr-i salat:Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
78-Kisas-i Enbiya:Peygamberlerin hayat hikayelerini ve teblig faaliyetlerini anlatan kitaplara verilen ad.
79-Kuba Mescidi:Kuba mescidi 32×32 metre seklinde Rasulullah yaptirdi.Kuba mescidinin Kur`an`daki adi Takva mescididir.Tevbe suresinde bahsedilir.
80-Kur`an-i Kerim`in Toplanmasi:Kur`an-i Kerim`in toplama komisyonu;Zeyd b. Sabit,Said b Abdurahman b. Haris,Abdullah b. Zübeyr-Kureys kabilesi:Peygamberimizin de mensub oldugu ünlü Arap kabilesinin adi.Kureys kabilesi Hz.Ismail`in soyundan gelmektedir.Kureys kabileleri, Hz.ismail´in soyundan gelmekteydi.Kureys kabileleri 10 kol temsil ediliyordu; Nevfel, Zühre, Mahzun, Esed,cumah, sehm, Ümeyye, hasim, teym, Adiy ogullari.
81-Kureysin Reisleri:Ebu Leheb, Ebu Cehil,Ebu Süfyan, Velid b. Mugire, As b. Vail, Utbe Ibn-i Rebia.
82-Kutsal üc mescid:Islam`da kutsal sayilan üc mescid;Mescid-i haram Mekke`de, Mescid-i Nebevi Medine `de,Mescid-i Aksa Küdus`de.
83-Lihye-i Serif:Peygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim..
84-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.
85-Medine Sözlesmesi:islam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anilmaktadir.
86-Mekke Fethi:Mekke , hicri8; miladi 630 yilinda fethedildi.Mekke`nin fethinden sonra Kureys´in elebaslari Ebu Süfyan, Ebu Cehil`in oglu Ikrime ve daha sonra pek coklari müslüman oldular.Mekke fethedilince Rasulullah Kabe`nin anahtarlarini Osman bin Talha`ya verdi.
87-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid
88-Mescid-i Nebi:Mescid-i Nebi`nin yeri Muaz bin Afra`nin himayesindeki Sehl ve Süheyl adindaki iki öksüze aitti.Mescid-i Nebi`de Peygamberimizin girip ciktigi kapiya“Bab-i Akika“ denir.Mescid-i Nebi`ye ilk defa minbere Hz.Osman perde asti.mescid-i Nebi`ye ilk defa 4 kösesine birer minareyi Ömer bin Abdulaziz yaptirmisti.1908 de 2. Abdulhamit Mescid-i Nebi`yi elektrikle aydinlatti
89-Mevali:Araplarca, arap olamayan müslümanlara verilen isim.
90-Mihca:Bedir savasindaki ilk sehittir.
91-Mina.Hz.Peygamber ile Medineliler arasinda gerceklesen 1. ve 2.ci Akabe biatlarina sahne oldu
92-Müellefe-i Kulub:Müslüman olmayip, kalpleri Islam`a isindirmak istenen kimselerdir
93-Müseylemetü`l Kezzab:Yalanci Peygamberlerden biri olup Uhut`ta Hz.Hamza`yi sehit eden Vahsi öldürdü.
94-Muallakat-i seb`a.: 7 aski, 7 meshur kaside.
95-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
96-Muhammed-ül Emin:Dogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
97-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
98-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
99-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
100-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.
101-Na`t:Hz.Peygamberin sefaatina kavusmayi ümit ederek O`nu övmek, yüce özelliklerini anlamak amaciyla yazilan siirlere na´t denir.
102-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
103-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin ahabe.160-Hz.Osman:Hz.Peygamber(sas)`in sir katibi olarak bilinen Hz.Osman`dir.Hz.Osman peygamberimizin iki kizi Rukiyye ve Ümmü Gülsüm ile evlendi.Peygamberimizin iki kizi ile evlendiginde “Zinnureyn(iki nur sahibi)” lakabini aldi.Mescid-i Nebi`ye minbere perde asti. Kibris`i Hz.Osman fethetti.Hz.Osman`a, 6 kisilik sura tarafindan halife secildiginde (H.23)O `na ilk biat eden kisilerAbdurahman b.Avf ve Hz.Ali olmustur.
Peygamberimiz arkasinda namaz kildigi sahabeler:Hz.Ebubekir ile Hz.Abdurrahman Ibn Avf(ra)`in arkasinda namaz kilinmistir.
104-Peygamberimizin cocuklari:Peygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
105-Panayirlarin en önemlileri: Hicaz bögesindeki panayirlarin en önemlileri;Ukaz,Mecenne, Zülmecaz
106-Peygamberimizin halalari:beyda,Burre, Atike,Safiye, Erva, Ümeyye, Ümmül Hakim:
107-Peygamerimizin Kuba`da misafir kaldigi ev:Hicret esnasinda Peygamberimiz Kuba `da Külsüm b.Hidmi`nin misafiri oldu.Peygamberimiz Medine`ye hicret edince;Halid b. Zeyd`e misafir oldu.
108-Peygamberimizin komsulari:Peygamberimizin Medine`de Ensar`dan komsulari;Sa`d b. Ubade,Sa´d b.Muaz, Ebu Eyup El-Ensari zengince idiler.Bunlar, Peygamberimize ekseriya süt gönderirlerdi.Peygamberimizin yasayisi cok sadeydi.Bazen yiyeceksiz kalip ac yattiklari olurdu.(Hatemul Enbiya, sh.204, Diyanet
109-Peygamberimizin en meshur isimleri:Ahmet, Mahmud, Mustafa, Muhammed.
110-Peygamberimizin soyu:Peygamberimizin soyu Hz.Ismail`in torunlarindan Adnan`a kadar uzanir
111-Peygamberimizin egitim ve ögretimde kullandigi yöntemler;Anlatim yöntemi, soru-cevap yöntemi,Örnek olay yöntemi, tartisma yöntemi,yaparak, yasayark ögrenme-ögretme metodu.
112-Peygamberimizin Harpleri:Rasul-i Ekrem devrinde Islam harplerini 3 bölümde mütaala edelir:
a)Müsriklerle yapilan Islam harpleri.
b)Yahudilerle yapilan Islam harpleri.
c)Hiristiyanlarla yapilan Islam harpleri(Mute, Tebük)180-Peygamberimizin müezzinleri:Bilal-i Habes,Ibn-i Ümmü Mektum,Ebu Mahzure,, Sa`dul-Kurazi.
113-Peygamberimizin örnek ahlaki:Hz.peygamberin ahlaki ve sahsiyeti hakkinda en önemli kaynak K.Kerim`dir.Cünkü Hz.Aise`nin belirttigine gibi“O`nun ahlaki, Kur`an`dir.“Endülüslü ünlü alim Ibn Hazm(ö.456/1064), her cümlesi bir hikmet degeri tasiyan el –Ahlak ve s- siyer adli ahlak kitabinda söyle der:“Ahiret iyiligini, dünya bilgeligini, düzgü yasayisi, bütün ahlak güzelliklerini , bütün faaliyetlerini kazanmak isteyen kisi örnek alsin.(s.19-20).CünküRasulullah bütün hayirlarda en ileridir.Allah onun ahlakini övmüs, faziletleri en mükemmel sekliyle onda toplamis ve onu her türlü kusurlardan arinmistir(Diyanet ilmihali, c,2, sh.550)
114-Peygamberimizin Zevceleri(Ezvac-i Tahirat=Peygamberimizin mübarek hanimlari demektir):Hz.Hatice, Hz.Sevde,Hz.Aise,Hz.Zeynep binti Hüzeyme,Hz.Ümmü Seleme,Hz.Hafsa,Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Cüveyriye binti Haris, Hz.Safiyye binti Hüyey,Hz.Mariyye, Hz.Meymune).Peygamberimizin hanimlari ile evlenmesinin sebebi;siyaset ve sefkattir.Peygamerimiz , kiz olarak yalniz Hz.aise ile evlenmistir.Hicretin 59. senesinde vefat etti.Son evlendigi hanimi Meymune`dir.En son vefat eden esi Hz.Aise`dir.Hz.Peygamberimizin hayatinda Hz.Hatice ile Zeyneb`ten baska zevcesi vefat etmemisti.Peygamberimizin esi Hz.Zeynep ile diger esi Hz.Meymune bir anneden dogma kiz kardes idi.
115-Peygamberimiz(sas)`in peygamberliginin ispati :Hz.Peygamberin , peygamberligini ispat eden mucizeler genellikle üc baslik altinda incelenir:
a)Manevi(Akli) mucizesi olan Kur`an mucizesi,
b)Hissi mucizeler,
c)Haber seklindeki mucizeler:Bedir savasinda, düsman ordusundan kimlerin nerede öldürüleceklerini önceden haber vermis ve dedigi gibi cikmistir.
116-Peygamberimizin tesvik ettigi bazi sportif faaliyetler:Atletizm(kosu), güres, okculuk, binicili
117-Rakika:Müsrilerin toplantida alinan suikast karari, Hz.peygamberin halalarindan Rakika tarafindan duyulmus ce durum ona haber verilmisti.Peyganberimiz hic vakit kayip etmeden Hz.Ebubekir`e durumu bildirerek hicrete basladi.
118-Ravza-i Mudahhara:Peygamberimizin kabri ile minberi arasina Ravza-i Mudahhara denir.Peygamberimizin kabri; Medine de , mescidi`nin yanindaki Ravza-i Mudahhara`dir189-Ridde Savaslari:Ridde savaslari,Hz.Ebubekir zamanida meydana gelmisti
119-Sabikun- Islam:Islamiyeti kabul eden ilk sekiz kisi.
120-Sa`d bin Ebi Vakkas:Peygamberimizin dayisi.Allah yolunda ilk kan akitan kisi.
121-Sahabe:Peygamberimizi sagliginda görüp, O`nunla sohbet eden müslümanlara denir.
122-Salvele:Hz.Muhammed(sas) icin belirli bir ifade kalibi kullanarak hayir duada bulunmak ya da bu sekilde yapilan dua.Peygamberimizin adi anilinca”Sallallahu aleyhi ve sellem” deriz.Bu, Peygamberimize bir saygi ve sevgi ifadesidir.”Ona selam olsun“ demektir.Yazilirken genellikle(SAS) biciminde kisaltilir.
123-Sancaktar-i Nebi:Hicret esnasinda Resulullah`i yakalamak icin takibe cikan Süraka b.Cü`sum idi.Hicret esnasinda Resulullah ile beraber olan ve Kuba`ya yaklasinca Peygamberimizin izni ile sarigini cözüp mizraginin ucuna bagladi ve sancak yapti. Kuba´ya girinceye kadar Resulullah`in yaninda yürüdü ve „Sancaktar-i Nebi ünvanini aldi.
124-Selefi salih`in:Ashab-i Güzin ileTabiine denir.
125-Senetü`l-Ibtihace:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l İbtihace“ denir.
126-Senetu`l Hüzün(620):Peygamberimizin amcasi Ebu Talib ve esi Hz.hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yil.
127-Senetü`l vüfud:Senetü`l vufud; heyetler yili demektir.
128-Sakk-i Kamer:Sakk-i kamer ahdisesi iki saat müddet sürdü.
129-Şebeke-i Seadet:Peygamber Efendimizin mübarek kabrinin bulundugu Hücre-i Seadet denilen yerin dis duvari etrafinfa yerden Mescid-i Nebi`nin tavanina kadar yükselen demir parmaklik.
130-Secere-i Pak-i Muhammedi:Peygamber Efendimizin mübarek ,temiz soy kütügü, soy agaci.
131-Semail-i Serif:Hz.Peygamberin bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindaki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabir.
132-Seyyid:hz.Hüseyin soyundan gelenlere de seyyid denir.
133-Serif:Hz.Hasan`in soyundan gelenlere serif denir.
134-Sifa Hatun:Peygamberimizin ebesinin adi.
135-Talha b. Ubeydullah:Uhut`ta Peygamberimize atilan oku elini siper edip colak kalan sahabedir.
136-Taif yolculugu:Peygamberimiz Taif yolculugunda yaninda Zeyd b. Harise vardi.
137-Tebük seferi:Tebük seferi, hicri 9, miladi 630 yilinda yapilmistir.Tebük seferi,Bizanlilara karsi tertiplendi.Bizanslilarin tehdidine karsi Peygamberimiz kitlik olmasina ragmen 30.000 kisilik Islam ordusunu hatirladi.Tebük`de 20 gün kaldigi halde düsman karsilarina cikmadi.Oradakileri bazi belde ahalisi cizyeye baglandi.Islam ordusu bayram sevinci icinde Medine`ye döndü.Tebük seferine katilmadigi icin Peygamber Efendimiz ve ashabinin kendisiyle hakkinda ayet nazil oluncaya kadar 50 gün konusmadigi sahabe, Kab bin Malik.Peygamberimizin son katildigi savas Tebük savasidir.Hz.Osman(r.a), Tebük seferine cikacak olan ordunun ücte birini Hz.Osman donatmistir.
138-Tabiin:Sahabeyi görenlere tabiin denir.
139-Teyemmüm:Hicretin 5.ci yilinda tesri kilinmistir.Havf –korku namazi bu sene yani hicretin 5.yili vuku bulmustur.
140-Umretü`l Kaza:Hudeybiye antlasmasi geregi Hz.Peygamberin ashabi ile yerine getirdigi umre.7 Zilkade/629 mart.
141-Ümmü Eymen:Ümmü Eymen Üsame`nin annesidir.
142-Üstüvanetü`l-vufud:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
143-Vahiyh:Vahyin yakin cevreye iletimi;Müddesir suresi :1-5 ayetleri,vahyin toplumun bütününe iletimi Hicr suresi, 94-99 ayetleri ile.
144-Vahsi:Hz.Hamza`yi uhut savasinda sehit eden .
145-Varaka b. Nevfel:Hz.Hatice`nin amcasi.
146-Veda hacci:Peygamberimizin ilk ve tek haccidir.Islam`in prensipleri burada tamamlanmistir.
147-Yalanci Peygamberler: Tuleyha b.Huveylid, Malik b. Nüveyre,Seccah(bir kadin müslüman oldu),Müseylimetü`l-Kezzab.
148-Zekatin Farz Kilinisi:Zekat hicretin kinci yilinda farz kilindi.
149-Zeyd bin sabit:Buas günü babasi öldürülmüstü.O zaman Zeyd , 6 yasinda idi. Bedirde esir edilenlerden okuma yazmayi ögrendi. Peygamberimizin istegi üzerine Yahudi yazisi, Süryanica` yi ögrendi.
150-Zeyneb bint-i Cahs:Peygamberimizin hanimi Zeynep bint-i Cahs, vefat edince cenazesi tabutla tasinan ilk müslünan kadindi. Baki Kabristanina defnedildi.Zeyneb`in asil ismi Berre idi. Peygamberimiz, onu Zeyneb`e çevirmisti.

24

Mayıs
2012

Medine Çarşısının Yolunu Göster:Abdurrahman İbni Avf(590?-32/652)

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  485 Kez Okundu

Rasûlullah’in hayatta iken Cennetle müjdeledigi on sahâbîden ve Ilk müslümanlardan biri.
Abdurrahman b. Avf (r.a.) Ilk müslümanlardan olmasindan dolayi Kureys’in zâlim tutumuna dayanamayan ashâb ile birlikte Habesistan’a yapilan Iki hicrete de katıIlmisti. Nihayet Rasûlullah, ashâbi Medine’ye hicret etmeye tesvik edince, o da diger ashâb ile birlikte hicret etmisti. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’de Ensâr ile Muhâcirler arasinda kardeslikler ilân edince Abdurrahman b. Avf ile Ensâr’dan Sa’d b. Rabî’i kardes ilân etmisti
Ensâr’in ileri gelenlerinden Sa’d b. Rabî’ ‘Din kardesi’ Abdurrahman’a sunlari söylemisti:
“Benim bir hayli malim vardir. Bunun yarisini sana veriyorum. Ayrica Iki esim vardir. Bunlardan birini bosayacagim, iddeti bitince onu nikâhlarsin.” Bu büyük âlicenaplik karsisinda Abdurrahman b. Avf kardesine sunlari söylüyordu:
“Cenâb-i Allah malini ve aileni sana mübarek eylesin. Senin bu davranisina karsi Allah ecrini versin. Sen yalniz bana çarsinin yolunu göster, benim için yeterlidir.”
Abdurrahman b. Avf (r.a.) ticaret hayatini çok iyi bilen Kureys içinde büyüdügü için bu isin tam bir uzmani olarak Medine çarsisinda alisverise baslamis ve Allah ona büyük servet vermisti. Abdurrahman bu ticârî hayatini söyle anlatir:
“Cenâb-i Allah bana öyle bir nimet verdi ki, bir tasi bile bir yerden kaldirip baska yere koydugumda sanki altin oluveriyordu.”
Abdurrahman b. Avf (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bütün gazvelerine katıIlmis ve Ilk Islâm cihad hareketinden en güzel sekilde nasibini almisti.
Ashâbtan Mugîre b. Su’be (r.a.)’ den rivâyet edildigine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) çiktigi gazvelerin birinde yolda konaklamisken Ashâb’in bulundugu yerden biraz uzak bir noktaya çekilip hâcetini defederek abdest alip döndü. Rasûlullah ashâbinin yanina vardiginda ashâb Abdurrahman b. Avf’in arkasinda namaza durmustu. Mugîre hemen gidip Abdurrahman’a Rasûlullah’in geldigini haber vermek Istediyse de Rasûlullah buna engel olmus ve Abdurrahman’in arkasinda namazini kIlmisti. Böylece Hz. Peygamber’in Ilk defa arkasinda namaz kildigi kisi Abdurrahman b. Avf olmustur. Daha sonra da bilindigi gibi Rasûlullah hastaligi sirasinda Hz. Ebu Bekr’in arkasinda namaz kIlmisti.
Ibn Sa’d Tabakâtu’l-Kübrâ adli eserinde bu seferin Tebük seferi oldugunu kaydetmektedir (Ibn Sa’d Tabakât, 111, 129).
Yine Ibn Sa’d'in ifâdesine göre Hz. Peygamber ashâb içinde ipek giymeyi yalniz Abdurrahman’a müsaade etmisti. Zira Abdurrahman b. Avf’in vücudunda bir kasinti (cüzzam olma ihtimali) vardi.
Hz. Peygamber’in vefatindan sonra bir gün Medine’de bir heyecan ve kalabalik meydana gelmisti. Bunun sebebini soran Hz. Âise (r.an)’ya Abdurrahman b. Avf’in kervaninin sehre yaklastigi söylenince Hz. Âise söyle demisti:
“Rasûlullah (s.a.s.) söyle buyurmustu: “Abdurrahman sirattan geçerken düser gibi oldu ama düsmedi.” Hz. Âise’nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman besyüz deve oldugu söylenen bu kervanini sirtindaki yüklerle birlikte tamamen Allah rizasi için bagıslâmisti. Develerin sirtindaki mallarin develerden çok daha degerli oldugu kaydedIlmektedir. Ashâbin en cömertlerinden biri oldugu bilinen Abdurrahman b. Avf’in birçok gazvede ve özellikle Tebük gazvesinde Allah yolunda büyük infâklarda bulundugu bilinmektedir.
Hz. Ebû Bekir vefatindan önce hilâfete Ömer b. el-Hattab’in geçmesi hususunda Abdurrahman’in görüsünü sormus o da söyle demisti: “Ömer senin düsündügünden daha iyidir. Fakat otoriterligi fazladir.” Hz. Ebû Bekir de söyle karsilik vermisti: “Ömer’in sertligi benim yumusakligimdan kaynaklaniyor. Isleri üzerine alirsa bu sertligi kaybolur. Bir gün ben adamin birine çok kizmistim. Ömer ise çok yumusak davranmisti. Ben yumusak davransam o çok sertlesiyor.”
Hz. Ömer sehid edildiginde yarim kalan namazin tamamlanmasi için Abdurrahman görevlendirIlmisti. Nihayet Hz. Ömer’in tedâvî ediIlmesinin zor oldugu ve ecelinin yaklastigi anlasilinca yeni seçilecek halîfenin belirlenmesi için kurulan ‘sûrâ’da Abdurrahman b. Avf da yer almisti. Sûrâda bulunanlardan Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Sa’d b. Ebi Vakkas haklarindan ferâgât edince Sûrâda halîfe adayi olarak üç kisi kalmisti. Hz. Ali, Hz. Osman ve Abdurrahman b. Avf. Abdurrahman da bu husustaki hakkindan ferâgât edince adaylar Ikiye düsmüstü. Abdurrahman bu hususta ashâbin ileri gelenleriyle uzun görüsmeler yapmis ve Hz. Ali ve Hz. Osman’dan karara uyacaklarina dair kesin söz aldiktan sonra bu konudaki kanaat ve karan Hz. Osman’a bey’atin yararli olacagi hususunda toplaninca, hilâfete Hz. Osman getiriIlmisti.
Abdurrahman b. Avf (r.a.) artik bir hayli yaslaninca Hz. Osman devrinde çok sâkin bir hayat yasamis ve nihayet hicretin 32. yilinda Medine’de vefat etmisti.
Cenaze namazini Hz. Osman kildirmis, onu kabrine götürürken Hz. Ali söyle demisti: “Ey Avf’in oglu! Güle güle ebedî hayata git. Sen bu fânî hayatin en güzel günlerini gördün. Bu revnakli hayat bulanmadan Âhirete göçüyorsun” Sa’d b. Ebi Vakkâs da onun cenazesini tasirken: “Ey koca dag” diyerek Abdurrahman’in seciyesindeki saglamlik ve metâneti ifâde etmisti. Abdurrahman, el-Bakî’de medfundur.

22

Mayıs
2012

Peygamber Efendimizin Vefatı

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, SiYER  |  Yorum: Yok   |  536 Kez Okundu

Hayber’de yediğim yemeğin acısını hâlâ duyuyorum. Şu anda, kalbimin damarının koptuğunu hissediyorum.”
Musannif (Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî): Onu zehirleyen kadının adı: Sellâm İbn Mişkem’in hanımı Zeyneb Bintu’l-Haris’tir, dedi.
Nasr suresi inince, Rasulullah (s.a.v.) Fatıma’yı çağırıp:
“Bana ecelimin yaklaştığı haber verilmiştir” dedi. Bunun üzerine Fatıma ağladı. Rasulullah (s.a.v.):
“Ağlama! Ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin” deyince Fatı­ma güldü.
“Rasulullah (s.a.v.), her Ramazan’da, Cebrail’e Kur’an’ı arzederdi. Öldüğü ayda, Kur’an’ı ona iki defa arzetmişti.”
Rasulullah’ın (s.a.v.) rahatsızlığı, Meymune’nin evinde başladı. O gün çıkıp benim yanıma geldi. Ben:
– Başım ağrıyor, dedim. Rasulullah (s.a.v.):
– “Benim de başım ağrıyor” dedi.
Daha sonra Meymune’nin evine döndü ve ağrısı şiddetlendi. O, hanımlarından, hastayken Aişe’nin odasında kalmasına izin vermelerini  istedi Ona izin verdiler. Rasulullah (s.a.v.) ayakları yerde sürünür
Ebu Bekrin Hastalığı Esnasında Rasulullah’a Bakmak İstemesi
“Peygamber (s.a.v.), hastalığı sırasında hanımları arasında taksi­mat yapılarak örtüsünün içinde sırasıyla onların odasına götürülüyor­du.”
Rasulullah’ı (s.a.v.) ölürken gördüm. Yanında içi su dolu bir bardak vardı. Elini bardağın içine sokup suyu yüzüne sürüyor, sonra da şöyle diyordu:
“Allah’ım! Ölümün sekeratına (sıkıntılarına) karşı bana yardım et.”
Enes şöyle anlattı:
Rasulullah (s.a.v.), ölüm ızdırabını çekerken Hz, Fatıma: -Vay çektiğin ızdıraba babacığım! dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
– “Bugünden sonra, babanın üzerinde hiç ızdırap kalmayacak. Her kimin ondan bir alacağı varsa Allah kıyamete kadar alacaklılarına onun borçlarını ödemiştir.”
Rasulullah’m (s.a.v.) hastalığı on iki gün sürdü. Ondört gün de denilmiştir. Namaza çıkıyordu. Sadece üç gün çıkamadı. O:
– “Ebu Bekr’e emredin, cemaate namazı o kıldırsın” dedi.
Rasulullah (s.a.v.) gelip Ebu Bekr’in solunda oturdu. Rasulullah (s.a.v.) oturuyor, Ebu Bekir ise ayaktaydı. Ebu Bekr, Rasulullah’m (s.a.v.) namazına uydu. Cemaat de Ebu Bekr’in namazına uydu.
Ebu Bekr, Rasulullah’ın (s.a.v.) vefatından önceki hastalığında, cemaate namaz kıldırıyordu. Pazartesi günü, Müslümanlar saflar halinde namaz kılarlarken Peygamber (s.a.v.), odanın perdesini açıp bize baktı. Kendisi ayaktaydı ve yüzü mushaf yaprağı gibiydi. Rasulullah (s.a.v.) gülümsedi. Rasulullah’ı (s.a.v.) gördüğümüzde sevindiğimiz için namazdan çıkmayı düşündük. Ebu Bekr, Rasulullah’ın (s.a.v.) namaz için çıktığını zannederek, safa gelmesi için ökçesinin üzerinde geri dön­dü. Rasulullah (s.a.v.): “Namazınızı tamamlayın” manasında cemaata i-şaret etti. Perdeyi indirdi. O gün vefat etti.
Abdullah îbn Abbas şunu anlattı: Rasulullah’ın (s.a.v.) vefatı yaklaştığında şöyle buyurdu:
– “Getirin, size bir yazı yazayım da, bundan sonra yolunuzu şaşırmayasınız.”
Sehl îbn Sa’d şunu anlattı:
Rasulullah’ın (s.a.v.) yanında yedi dinar vardı. Onları Hz. Aişe’nin yanma koymuştu. Hastalığı esnasında:
– “Aişe! Yanındaki altını (parayı) Ali’ye gönder” dedi.
Sonra bayıldı. Aişe, O’nun hastalığıyla meşgul oldu, Hz. Aişe onu Ali’ye gönderdi. Ali’de fakirlere dağıttı. Rasulullah da pazartesi gecesi vefat etti. Aişe, lambasıyla kadınlardan birine gitti ve:
-Tulumundan, benim lambama yağ damlat. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) vefat etti, dedi.

Hz. Aişe şunu anlattı:
Fatıma (r.a.), Rasulullah (s.a.v.) gibi yürüyerek babasının yanma geldi. Rasulullah (s.a.v.):
– “Hoş geldin kızım!” dedi. Yanına oturttuktan sonra ona gizlice birşey söyledi. Bunun üzerine Fatıma ağladı. Fatıma’ya:
-Rasulullah (s.a.v.) özel olarak seninle konuştu ama sen ağlıyor­sun, dedim.
Sonra Rasulullah (s.a.v.) ona gizlice bir söz daha söyledi. Fatıma bu defa da güldü. Ben şöyle dedim:
-Ben, bugünkü gibi sevincin üzüntüye bu derece yakın olduğunu görmedim.
Ona, Rasulullah’ın (s.a.v.) ne dediğini sordum. Fatıma;
-Rasulullah’m (s.a.v.) sırrını asla ifşa edemem, dedi. Rasulullah (s.a.v.) vefat edince, ona tekrar sordum. Şöyle cevap verdi:

-Bana gizlice şunu söylemişti: “Cebrail bana Kur’an’ı her yıl bir defa arzediyordu. Bana (bu yıl) iki defa arzetti. Ecelimin gelmiş oldu­ğunu zannediyorum. Ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin. Ben se­nin için ne iyi selefim.” İşte bunun için ağladım. Daha sonra da şöyle dedi: “Bu ümmetin kadınlarının veya mü’minlerin kadınlarının hanı­mefendisi olmaya razı olmaz mısın?” Buna da güldüm.
Hz. Aişe şöyle anlattı:
Allah’ın bana ihsan ettiği nimetlerden birisi, Rasulullah’m (s.a.v.) benim evimde, benim günümde ve başı benim göğsümde olarak vefat etmesidir. Yine Allah vefatı esnasında benim tükrüğümle O’nun tükrü-ğünü feiraraya getirmiştir. Rasulullah’ı (s.a.v.) göğsüme yasladığım sı­rada, Abdurrahman elinde bir misvakla yanıma geldi. Rasulullah’m ona baktığını gördüm. Misvak! istediğini anladım. Onu senin için alayım mı? diye sordum. Başıyla: Svet diye işaret etti. Misvağı yumuşattım. Alıp dişlerine sürdü. Önünde içinde su bulunan bir kap vardı. Ellerini suya sokup yüzüne sürmeğe ve şöyle demğe başladı:
“Lâ ilahe illallah. Ölümün de ızdırap ve şiddetleri var.” Sonra elini kaldırdı ve: “Rafîk-i â’lâ zümresine kat” demeğe başladı. Mübarek ruhu alındı ve eli düştü.
Daha sonra şöyle buyurdu:
“Kibirlenenler için Cehennemde barınacak bir yer mi yoktur?”. Biz:
– Ya Rasulellah! Ecelin ne zaman? dedik. Rasulullah (s.a.v.):
– “Ayrılık, Allah Cennetu’l-me’va, Sidretu’l-munteha’, Rafik-i a’la, en yeterli nimet ve pay ve en mutlu hayata dönüş yaklaştı” dedi.
– Ya Rasulellah! Seni kim yıkasın? dedik.
– “Ehl-i beytimin erkekleri ve en yakın olanlar” diye cevap verdi. Biz:
-Ya Rasulellah! Seni, ne ile kefenleyelim? dedik, Rasulullah:
– “isterseniz şu elbiselerimle, isterseniz Mısır işi örtülerle, isterse­niz Yemen işi bir hırkayla” dedi. Biz:
– Ya Rasulellah! Senin namazını kimler kılsın? dedik. Bunun üzerine ağladı. Biz de ağladık. Sonra şöyle dedi:
– ‘Yavaş olun! Allah size merhamet etsin ve size pygamberinizden dolayı iyilikle karşılık versin. Beni yıkayıp kefenlediğinizde, şu evimdeki kabrimin kenarındaki şu şeririmin (divanımın) üzerine koyun. Sonra bir süre yanımdan çıkın. Benim namazımı ilk kılacaklar, habibim ve halilim Cebrail, sonra Mikail, sonra israfil, sonra da bir melek ordusu içinde ölüm meleğidir. Sonra grup grup benim yanıma girin ve bana salat u selam getirin. Kadınların ağlamaları ve yas tutmalarıyla bana eziyet etmeyin. Benim namazımı önce Ehl-i Beyt’imin erkekleri sonra da onla­rın kadınları kılsın. Sonra da sizler ashabımdan burada olmayanlara ve Kıyamet gününe kadar dinim üzere bana tabi olanlara selam söyleyin.” Biz de:
-Ya Rasulellah! Seni kabrine kim koyacak? dedik.

 Ebu Muhammed ed-Darimî, bize onun şöyle dediğini haber verdi: Onun (Ebu Bekr’in) okuduklarını duyar duymaz dizlerimin bağı çözüldü ve yere düştüm.
îbn Abbas şunu anlattı:
Rasulullah (s.a.v.) pazartesi günü vefat etti. O gün ve o geceyle, ertesi gün durduruldu. Çarşamba gecesi defnedildi. Bazıları: Rasulullah ölmedi. Fakat Musa’nın ruhunun semaya kaldırıldığı gibi onun ruhu da semaya kaldırıldı, dediler.
Ömer kalkıp şöyle dedi:
– Rasulullah (s.a.v.) ölmedi. Fakat Musa’nın ruhunun semaya kal­dırıldığı gibi, onun duhu da semaya kaldırıldı. Vallahi, Allah’ın Rasulü bazı kimselerin ellerini ve dillerini kesmedikçe ölmez. Ömer devamlı konuştu. Sonunda konuşmaktan ağzı köpürdü.
  Ummu Eymen ağalamağa başladı ve şöyle dedi:
– Rasulullah’m (s.a.v.) öldüğüne ağlamıyorum. Çünkü O’nun, dün­yadan daha hayırlı olana gittiğini bilmiyor değilim. Ben, artık semadan gelen haberin kesileceğine ağlıyorum.
Enes şunu anlattı:Rasulullah (s.a.v.) pazartesi günü öldü. Ömer kalkıp şöyle dedi: Rasulullah(s.a.v.) ölmedi. Musa’nın kırk gece kavminden ayrılıp Rabb’ine gittiği gibi, Rabb’ine gitmiştir. Ben Rasulullah’m (s.a.v.) vefat ettiğini söyleyen münafıkların ellerini ve dillerini kesinceye kadar ya­şayacağını umuyorum.
Enes şöyle anlattı:
Rasulullah’m (s.a.v ) Medine’ye girdiği gün, Medine’nin her şeyi aydınlanmış, vefat ettiği fc’ün de her şeyi kapkaranlık olmuştur, Rasu­lullah’m (s.a.v.) kabrinin toprağından ellerimizi çeker çekmez duygula­rımızı bastırdık.
Rasulullah’ı (s.a.v.) yıkadıklarında kuruladılar ve ona, ölüye yapı­lan şeyler yapıldı. Sonra o, iki parça beyaz bezle Hıbere denilen beze sarıldı.
İbn Ömer şöyle anlattı:
Rasulullah (s.a.v.) üç parça bezle kefenlendi. İkisi suhuliye denilen Yemen bezi, biri de Hıbere denilen Yemen beziydi.
el-Hasen şöyle dedi: Rasuiullahi (s.a.v.) yıkayıp kefenlediler ve kokular sürdüler. Sonra şeririne konuldu. Onun için cenaze namazı kılmak üzere Müslümanlar grup grup içeri girdiler. Bir grup kılıp çıkı­yor, diğer grup içeri giriyordu. Böylece hepsi O’nun cenaze namazını  kılmış oldular.
Ebu Bekr es-Siddik şöyle dedi: Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu duydum:
“Her peygamber, ruhunun alındığı yerde defnedilir.”
Müslümanlar, Rasulullah’ı fs.a.v) jıkamak için toplanınca, el-Abbas iki kişiyi çağırdı. Biriniz Ebu Ubeyde Îbnu’l-Cerıah’a gitsin, dedi. Ebu Ubeyde, Mekke halkı için kabir kazardı. Biriniz de Ebu Talha’ya gitsin, dedi. Ebu Talha da Medine halkı için kabir kazardı.
el-Abbas, o ikisini gönderdikten sonra:
Allah’ım! Peygamber’in için hayırlısını tercih et, dedi. Ebu Ubey-de’yi arayacak olan onu bulamadı. Ebu Tallıa’nın adamı ise onu buldu ve Ebu Talha, Rasulullah’ın (s.a.v.) lahdini kazdı.
“Lahd yapın. Şakk yapmayın. Çünkü lahd bizim içindir. Şakk ise başkaları içindir.”
“Kim hacceder ve öldükten sonra benim kabrimi ziyaret ederse, beni sağken ziyaret etmiş gibi olur.”
“Kim kabrimi ziyaret ederse, şefaatim ona vacip olmuştur.”
“Kim Allah’tan sevap umarak, Medine’deki kabrimi ziyaret ederse, kıyamet gününde, onun için şefaatçi ve şahit olurum.”
Fatımanın Rasulullah’a Ağıt Yakması
Rasulullah’ın (s.a.v.) hastalığı ağırlaşmca, onu sıkıntı basmağa başladı. Fatma:
-Vay, babamın çektiği sıkıntıya! dedi. Rasulullah da (s.a.v.) ona:
– “Bugünden sonra, babanın sıkıntısı olmayacak” dedi. Rasulullah
(s.a v )-vefat edince Fatıma:
-Babacıgım! Rabb’inin davetine icabet eden babacığım! Mekanı Firdevs Cenneti olan babacığım! Ey Cebrail’in ölüm haberini getirdiği
babacığını!
Rasulullah fs.a.v.) defnedilince:
-Enes! Rasulullah’m (s.a.v.) üzerine toprak saçmanıza gönlünüz nasıl razı olabildi? dedi.:
Rasulullah (s.a.v.) vefat edince, Fatıma gelip kabrinin toprağından aldı”ve gözlemine sürdü. Ağlayarak şöyle dedi:
Ahmed’in toprağını koklayanın hali ne mi olur? Ömür boyu, güzel koku koklamamak.
Benim üzerime Öyle musibetler döküldü ki, onlar, gündüzlerin üzerine dökülseydi, gece olurlardı belki.
Ebu Hureyre şöyle dedi: Rasulullah şöyle buyurdu: “Kim bana bir saîât getirirse, Allah ona, on saîât getirir.”
Enes lbn Malik şöyle anlattı: Rasulullah (s.a.v,):
“Kim bana bir salât getirirse, Allah rona] on salât getirir ve onun on günahını indirir” buyurdu.
Ubeyy îbn Ka’b şöyle dedi: Bir adam şöyle dedi:
-Ya Rasuîellab! Ben bütün salatlarımı sana verdim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
– “Öyleyse dünya ve ahiretinle ilgili şeylerde Allah sana kefildir” dedi.
Abdullah îbn Ebi Talha nın babası şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.), bir gün, sevinçli olarak geldi ve şöyle dedi:
“Bana melek geldi ve şöyle söyledi: Muhanımed! Aziz ve Celil olan Rabb’m sana: Ümmetinden birisinin sana salât getirdiğinde, benim ona on saîât getirmem, seni memnun etmez mi? diyor. Ben de. Elbette, memmun eder, dedim.”
Amir îbn Rabia şunu söyledi: Rasulullah m (s.a.v.) şöyle dediğini duydum:
“Kim bana salât getirirse, salât getirdiği sürece melekler de ona devamlı salât getirirler. Öyleyse kişi salâtı ister azaltsın ister çoğaltsın.”
Abdurrahman îbn Avf şöyle anlattı:
Rasulullah (s.a.v.) dışarı çıktı ve mescidine doğru yöneldi içeri girdi. Kıbleye yönelip secdeye kapandı. Uzun süre secdede kaldı. Oyleki biz Allah Tealâ’nın onun ruhuna aldığını zannettik. O’na yaklaştım. Sonra Rasulullah (s.a.v.) oturdu. Başım kaldırıp:
– “Kim o?” dedi. Ben:
– Abdurrahman, dedim.
– “Neyin var? N’oluyor?” dedi.
– Ya Rasulellah! Secde yaptın. Ben de, secdedeyken, Allah’ın ru­hunu almış olmasından endişe ettim, dedim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
– “Cebrail gelip bana şöyle bir müjde verdi: Allah Taâlâ sana şöyle diyor: Kim sana salât getirirse, ben de sana salât getiririm Kim sana selam ederse, ben da sana selam ederim, onun için Allah’a secde ettim” cevabım verdi.
Ebu Talha el-Ensarî anlattı:
Rasulullah, bir sabah, gülümseyerek ve neşeli bir halde geldi.
-Ya Rasulellah! Bu sabah, neşelisin ve gülümsüyorsun, dediler. Rasulullah (s.a.v.):
– “Evet. Bana, Rabb’imden gelen (Cebrail) geldi ve şöyle dedi: Kim sana salât getirirse, Allah, o kişiye, getirdiği salât sebebiyle on iyilik (sevap) yazar ve ondan on kötülüğü (günahı) siler. Onu, on derece yük­seltir ve ona, onun gibisini iade eder.”
Ebu Talha şöyle anlattı:
Rasulullah f«.a.v.) benim yanıma geldi. O’nu, o güne kadar görme­diğim bir şekilde neşeli ve sevinçli olarak gördüm. Şöyle dedim:
-Ya Rasuîellah! Seni böyle bir halde görmemiştim. Rasulullah:
– “Ebu Talha! Nasıl böyle olmayayım? Biraz önce Cebrail yanımdan ayrıldı. Bana yüce Rabb’imden bir müjde getirdi: Allah, beni sana şunu müjdelemek üzere gönderdi dedi: Ümmetinden birisi sana salat getirsin de Allah ve melekler ona on defa salat getirmesinler” cevabım verdi.
Sehl îbn Sa’d es-Sa’ıdı şöyle anlattı:
Rasulullah (s.a.v.) dışarı çıktı ve Ebu Talha’yı gördü. Ebu Talha kalkıp onun yanma geldi ve:
-Babam anam sana feda olsun, ya RasuleUah! Yüzünde bir sevinç ve memnuniyet ifadesi görüyorum, dedi. Rasulullah şöyle buyurdu:
– “Evet. Biraz Önce bana Cebrail geldi ve şöyle dedi: Muhamed! Kim sana bir defa salât getirirse, Allah ona, on sevap yazar ve onun on gü­nahını siler. Onu on derece de yükseltir.”
Muhammed îbn Habib de şöyle demiştir: Onun ancak şöyle dediğini biliyorum: Melekler de ona on defa salat getirirler.
Ebu Talha şöyle anlattı:
Bir gün, Rasulullah’ın (s.a.v.) yanına girdim. O gün onu, o güne kadar görmediğim bir neşe ve sevinç içinde gördüm. Ben:
-Ya Rasuîellah! Allah sana salat etsin. Babam ananı sana feda ol­sun. Seni bugün şimdiye kadar görmediğim bir neşe ve sevinç içinde görüyorum, dedim. Rasulullah (s.a.v.):
– “Ebu Talha! Niye böyle olmamayım? Cebrail, benim yanımdan biraz önce ayrıldı-. O şöyle dedi: Muhammedi Rabb’im, beni sana gön­derdi. O şöyle buyuruyor: Ümmetinden birisi sana salat getirsin de Allah sana onun salatmm aynısını iade etmesin ve Allah salatı sebebiyle ona, on sevap yazmasın ve onun on günattmı indirmesin ve onu on derece yükseltmesin. Onun salatı arşa kadar yükselmesin. O salat bir meleğe rastlar rastlamaz melek: Onun Muhammed’e salat getirdiği gibi siz de ona salat getirin, der.”
Ebu Talha şöyle anlattı:
Peygamberin (s.a.v.) yanma girdim. Neşeliydi. Ben:
-Ya Rasulellah! Seni bugünkünden daha neşeli ve sevinçli görme­dim, dedim. Rasuiullah (s.a.v.):
Niye neşeli ve sevinçli olmayayım? Şimdi, Cebrail benim yanım­dan ayrıldı. O şöyle dedi; Muhammedi Ümmetinden kim sana salat ge­tirirse, Allah o salat sebebiyle ona on sevap yazar ve onun on günahım siler. Onu on derece yükseltir. Melek ona onun söylediğininin aynısını söyler. Ben: Cebrail! Peki o melek nedir? dedim. O da şöyle söyledi: Şüphesiz Allah Teala, seni yarattığı andan tekrar diriltinceye kadar bir meleği senin için görevlendirdi. Birisi sana salat getirince o: Allah sana da salat etsin, der” dedi.
Ebu Bekr es-Sıddîk şöyle dedi:
Peygambere (s.a.v.) salat getirmek köle azat etmekten daha üs­tündür. Rasuiullah’ı (s.a.v.) sevmek, Allah yolunda
kılıç sallamaktan daha üstündür. (Ya da bu anlamda birşey söyledi)
Rasulullah (s.a.v.): Kim bana salât getirirse o salât sebebiyle, Allah da o kimseye on salât getirir ve o kimsenin selamım ruhuma tebliğ etmek üzere iki melek yarışa girerler.
“Ey iman edenler! Siz de O na salât getirin ve selam verin ,ayeti indiğinde:
– “Ya Rasulallah! Sana selamı anladık. Sana salât nasıldır? dedik. RasuluJlah (s.a.v.):
– Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ Ibrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamidün mecîd.
“Günlerinizin en üstünü, cuma günüdür. Adem (a.s.) c gun yara­tılmış ve o gün vefat etmiştir. Sûr o gün ufürülecek ve bütün canlılar o gün ölecektir. Cuma gününde, bana çok salât getirin. Çünkü salâtmız bana sunulur.”
– Ya Rasulallah! Kabrinizde çürümüş bir kemik haline gelmişken, bizim salatanız sana nasıl sunulur? dediler. Bunun üzerine Rasulullah:
– “Allah, peygamberlerin cesetlerini yeyip çürütmeyi, yere haram kılmıştır” buyurdu.
Bekr İbn Abdillah anlattı: Rasulullah şöyle buyurdu:’Sağlığım, sizin için hayırlıdır. Siz benimle konuşursunuz, ben de sizinle konuşurum. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arzolunur. Hayırlı amellerinizi görürsem, Allah’a hamdederim. Kötü a-mellerinizi görürsem, sizin için Allah’tan mağfiret dilerim.”

“Kim rüyada beni görürse, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şey­tan benim suretime giremez.”

 

 

 

 

22

Mayıs
2012

Peygamber Efendimizin Hastalığı,Vefatı,Yıkanması,Kabrin Kazılması,Cenaze Namazı,Defni

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  3.408 Kez Okundu

Pazartesi sabahı, odanın Mescid’e açılan kapı perdesini açtı. Ashab-ı Kirâm, saf saf, Hz. Ebû Bekir’in arkasında sabah namazını kılıyorlardı. Onların bu hâline sevindi, tebessüm ederek seyretti. Hz. Ebû Bekir, Rasûlüllah (s.a.s.)’ın namaza çıktığını sanarak, ilk safa çekilmek istedi. Ashâb, Hz. Peygamber (s.a.s.)’i ayağa kalkmış görünce sevinçlerinden namazlarını bozayazdılar. Rasûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz mübârek eliyle, namazı tamamlamalarını işâret buyurdu. Sonra perdeyi kapatıp odasına çekildi.Ashâb-ı Kirâmın, Rasûlüllah (s.a.s.) ‘in mübârek yüzünü son görüşleri bu oldu.
Benzi kansız, yüzü bembeyazdı. Öğleye doğru tekrar ağırlaştı. Sık sık bayılmalar başladı. sevgili kızı Hz. Fâtıma, başucunda:
-Vay babamın ızdırâbına, diyerek çâresizlik içinde ağlıyordu. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz:
-Üzülme kızım, bu günden sonra baban, hiç ızdırâp çekmeyecek, diye O’nu teselli etti.(448) Izdırâbı çoktu, fakat hâlinden şikâyet etmiyordu. Ara sıra ellerini yanındaki su kabına batırıp yüzünü ıslatıyordu.
-Lâilâhe illâllâh. Ölümün de şiddetleri var. Allâh’ım, ölüm sıkıntılarına dayanmak için bana yardım et. Beni bağışla. Bana merhamet et, diye duâ ediyordu. Sonra elini kaldırdı, üç defa:
-”Allah’ım, beni Rafîk-i A’lâ’ya (en yüce dosta) ulaştır.” dedi. Başı, eşi Hz. Aişe’nin kucağındaydı. Bu duâ ile, Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimizin mübârek eli düştü. Hz. Âişe Yüce Peygamber (s.a.s.)’in başını şefkatle kaldırıp yastığına koydu. Pazartesi günü öğleden sonra âlemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in aziz rûhu uçmuş, Rabbına kavuşmuştu. (1 Rebiül-evvel 11 H./27 Mayıs 632 M.)
Hz. Âişenin kolları arasında, yerine hiç kimseyi bırakmadan,14 Rebîülevvel 11/8 Haziran 632 Pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etmiştir.Hz. Peygamber?in vefatı Müslümanları derinden üzdü ve mateme boğdu.
Vefat esnasında Medine nin Sünh mevkiindeki evinde bulunan Hz. Ebû Bekir derhal gelerek doğruca Hz. Peygamberin bulunduğu odaya girdi. Yüzünü açıp vefat etmiş olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşandı ve dudaklarından şu sözler döküldü: ?Sana her şey feda olsun! Allaha andolsun ki, ölüme iki kere uğramayacaksın. Mukadder olan ölümü işte tattın, hayatta iken güzeldin, ölümünde de güzelsin.
Hz. Peygamberin cenazesini Hz. Ali yıkadı. Yıkama işini Hz. Ali yaptı. Zirâ, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz sağlığında ona, “Vefât ettiğim zaman beni, sen yıka” diye vasiyyet etmişlerdi
Evs bin Havlî testi ile su taşıyor, Hz. Abbas ile Üsâme ve Şükrân, Peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de eline sarmış olduğu bez ile gömlek üzerinden oğuşturarak Peygamberimizi yıkıyordu.
Hz. Ali, cenazeyi yıkarken: “Babam, anam sana kurban olsun; sağlığında da, ölü iken de ne güzel kokuyorsun.” diyordu. (es-Siretu’n-Nebeviyye, c.4, s.518)
Hz. Abbas, onun oğulları Fazl ve Kusem ile Üsâme b. Zeyd(“Resûlullahın sevgilisi” diye meşhûrdur. Babası,Peygamber Efendimizin azâdlılarından Zeyd bin Hârise, anası, Ümm-i Eymen (r.anha) dır. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Nesebi, Üsame bin Zeyd bin Hârise bin Şerahbil’dir.)
Resul-i Ekremin azatlılarından Şükran Hz. Aliye yardımcı oldular.Ensardan ve Bedir Savaşına katılanlardan Evs b.Havli de onlara yardımcı olmuştu. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenleme işi tamamlandıktan sonra Hz. Peygamberin cenazesi evinde bulunan serîrin üzerine konuldu. Hz. Ali (a.s) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.a) ölü veya diri olsun imamımızdır. Bu yüzden gruplar hâlinde arka arkaya yanına girsinler ve cenaze namazını imamsız olarak kılıp gitsinler.” Onun cenaze namazını ilk kılanlar, Hz. Ali ile Haşimoğulları oldu. Sonra bunların arkasından ensar Müslümanları cenaze namazı kıldılar.( el-İrşad, c.1, s.187; Âyanu’ş-Şia, c.1, s.295)
Müslümanlar grup grup odanın alabileceği kadar sayıda, önce erkekler, sonra hanımlar ve daha sonra da çocuklar içeriye girerek imamsız olarak cenaze namazı kıldılar.Bu arada Hz. Peygamberin defnedileceği yer hususunda ihtilaf çıktı. Kimisi onun Mescid-i Nebevîye, kimisi Bakî Kabristanı’na defnedilmesini söyledi. Hz. Ebû Bekir, Bir defasında Peygamberin `Ruhu kabzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir? buyurduğunu işitmiştim?diyerek meseleyi halletti ve onun, vefat ettiği yer olan Hz. Âişenin odasına defnedilmesine karar verildi.Mezarı Ebû Talha el-Ensârî (Zeyd b. Sehl) kazdı. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz henüz defnedilmemişti. Bu sırada Hz. Bilâl, hüzün ve hasret akıtan yanık sesiyle ezan okudu. “Eşhedü Enne Muhammede’r-Resûlullah” dediği zaman, Ashab-ı Kiram hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mescid-i Nebevî, ağlama sesleriyle çalkalandı.Bu, Hz. Bilâl’in son ezânı oldu. Resûl-i Kibriyâ Hazretleri defnedildikten sonra artık ezan okumadı.
Hz. Peygamber vefat ettiği günün ertesi, yani Salı günü defnedildi. Kabrin içine girenler Hz. Ali, Fazl b. Abbas, Kusem b. Abbas ve Üsâme b. Zeyd, Şükran idi.Fakat Evs Radiyallallahu Anhu :Allah aşkına ya Ali,bizim Resulullahtan nasibimizi esirgeme, deyince ,Hz.Ali, O nunda kabri şerife inmesini emretti.O dahi kabri şerife inerek ,Efendimize hizmetle şereflendi. Hz Âişe, “Biz Rasûlullah (sas)’in defnedildiğini, çarşamba gecesi gece yarısı duyduğumuz kürek seslerinden anladık ” demiştir Çarşamba gecesinin geç vakitleri idi. Nihâyet, gönül ve göz yaşları arasında Server-i Kâinatın mübarek na’şını kabrine tevdi ettiler
Kaynak:
1-Hz.Muhammed ve Evrensel Mesaji,DİB,Sh.18
2-Peygamberimiz Hz.Muhammedin Hayatı,A.Cevdet Paşa, sh.349-350
3- el- Buhârî, 5/141; Tecrid Tercemesi, 11/22-24 (Hadis No: 1667)
4-el-Buhârî, 1/165-166 ve 5/141; Tecrid Tercemesi, 2/528 (Hadis No: 395) ve 11/24
5- el-Buhârî, 5/144; Tecrid Tercemesi, 11/27 (Hadis No: 1669)
6-el-Buhârî, 5/139-144; Tecrid Tercemesi, 11/10-30 (Hadis No: 1663, 1665, 1668)
7-Tecrid Tercemesi, 9/298 (Hadis No: 1442)
8-Peygamberimizin Hayatı,Salih SURUÇ
9- el-İrşad, c.1, s.187; Âyanu’ş-Şia, c.1, s.295
10- es-Siretu’n-Nebeviyye, c.4, s.518

21

Mayıs
2012

Peygamber Efendimizin İsmi anıldığında salavat getirilir

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  570 Kez Okundu

-Peygamber Efendimiz  571  yılında Mekke  de  doğdu.Annesi Amine Hatun ,babası  Abdullah , dedesi Abdulmuttalib.

-Peygamberimiz Kureyş kabilesinden olup babası  doğmadan 2 ay önce  annesi 6 yaşında  dedesi 8 yaşında iken vefat etti.

-Peygamber Efendimiz  25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.6 çocuğu Hz.Haticeden  1 çocuğu da Mariyeden.

Hz.Haticeden 4 kız 2 erkek :Kızları Zeynep,Rukiye,Ümmü Gülsüm,Fatma.Erkek Çocukları:Kasım,Abdullah.İbrahim de Mısırlı Mariyeden.

40 yaşında iken  Peygaamber oldu(610). 622 yılında Mekke den Medineye hicret etti.Yol arkadaşı Hz.Ebubekir idi.

63 yaşında iken  Medine  de vefat  etti(632).Peygamber Efendimizi Hz.Ali yıkadı.Peygamber Efendimizin ismi duyulduğunda   salavat-i Şerife  getirilir.Ravza, bahçe ve cennet anlamlarına gelir. Ravza-i Mutahhara geniş anlamıyla, âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.s)’in medfün bulunduğu yer ve Mescid-i Nebi demek ise de, özel manasıyla Mescid-i Nebi’nin içinde Hz. Peygamber (s.a.s)’in kabr-i saadetleriyle minber-i şerif arasında kalan kısım demektir.

 

 

17

Mayıs
2012

KASVA(KUSVA) ON YIL GÜL NEBİ İLE KUTSAL YOLCULUKLARDA BİNEK OLDU

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.497 Kez Okundu

Hz. Ebu Bekir (ra) Kasva isimli deveyi dört yüz dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize (asm) devir etmişti. Hz. Ebubekir (ra)’in bu deveyi hediye ettiği de rivayet edilir. Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatındaki önemli hadiselerde Kasva’nın adı geçmiştir. Bunlardan bazıları: Maide Suresi Rasulüllah (asm)’a bu devenin üzerindeyken nazil olmustur. Peygamber Efendimiz (asm), Medine’ye onun sırtında hicret etmiştir. Mescid-i Nebevi onun çöktüğü yere yapılmıştır. Peygamber Efendimiz (asm), Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sefere yine Kasva ile çıkmıştır. Veda hutbesini de onun sırtında irad etmiştir. Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye Zeyd bin Harise onunla götürmüştü. Kasva Bedir Şehitliğine girebilen tek hayvandır.Bedir Kabristanlığı yapıldıktan sonra hiçbir hayvan oraya girememişken sadece Kasva’nın oraya girilmesine izin verilmiştir
.Kasva, Hz. Ebu Bekir (ra)’in halifeliği zamanında otlağa bırakıldı ve orada kendi halinde yayıla yayıla öldü.
-Peygamberi Zişan efendimizin hicret sırasında Hz. Ebubekir’den (ra) satın aldığı devenin ismi Kasva(Kusva) (diğer ismi Adba’dır. Kasva” diye de ifade edilir. Peygamber Efendimiz (sav)’in devesinin adı “Adbâ” . Bundan başka “Kasvâ” (Kusva olduğunu söyleyenler de vardır) adlı devesi ile “Cedâ” isminde başka bir devesi vardır. (1).KASVA: Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.4 Rebîulevvel pazartesi günü Rasûlüllah ve Hz.Ebû Bekir (R.A.) mağaradan çıkarak mağaranın yanında bekleyen kılavuz Abdullah ibn-i Üreykıt’ın yanına geldiler. Hz.Ebû Bekir, iki devesini de Rasûlü Ekrem’in yanına getirdi ve üstün olanını Rasûlüllah’a arz ederek; “Anam babam sana fedâ olsun! Buyur ya Rasulallah!” dedi. Peygamber Efendimiz; “Ben, bana âit olmayan bir deveye binemem!” deyince, Hz.Ebû Bekir; “O, senindir! Babam anam sana fedâ olsun! Bin!” dedi. Peygamberimiz; “Hayır! Satın aldığın bedeli ne ise bana bildirmedikçe ona binemem!” dedi. (Hz.Ebû Bekir, onu, Harisoğullarının hayvanları arasından seçip başka bir deve ile birlikte 800 dirheme satın almıştı.) Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Onu şu kadara fîlâncalardan satın aldım!” dedi. Peygamber Efendimiz Kusvâ’yı Hz.Ebû Bekr’in satın aldığı 400 dirhem ile kabul edince, Hz.Ebû Bekir (R.A.); “Yâ Rasûlellah! Artık bu sizindir! Binebilirsiniz!” dedi. Rasûlüllah da, Hz.Ebû Bekir de develerine bindiler. Hz.Ebû Bekir (R.A.), yolda kendilerine hizmet etmek üzere azadlı kölesi Amir ibn-i Füheyre’yi yanına aldı. Yol göstermesinde çok maharetli olan Abdullah ibn-i Üreykıt önlerine düştü. Sevir dağından ayrıldılar.
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret etmek istediği sırada Kusvâ adlı devesine bindi. Allahü teâlânın medhettiği beldelerin en kıymetlisi olan Mekke-i mükerremeden ayrılırken, Kusvâ’yı, harem-i şerîfe (Kâbe-i Muazzama nın etrafındaki mescid) doğru döndürüp, mahzûn bir hâlde; “Vallâhi! Sen Allahü Teâlâ nın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Rabbim katında en sevgili olanısın. Senden çıkarılmamış olsaydım, çıkmazdım. Bana senden daha güzel daha sevgili yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsalardı, çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım” buyurdu.
Peygamber efendimiz Medîne-i münevvereye hicret edip gelince, Medîne’nin ileri gelenleri Kusvâ’nın yularını tutup, Peygamber efendimizin kendi evlerine misâfir olmasını istediler. Onlara; “Devemin (Kusvânın) yularını bırakınız. O me’mûrdur. Kimin evinin önünde çökerse, orada misâfir olurum” buyurdular. Kusvâ Medîne sokaklarından geçerek ilerledi ve bugünkü Mescid-i Nebî’nin (Peygamber efendimizin mescidi) kapısının bulunduğu yere çöktü. Resûlullah efendimiz Kusvâ’nın üzerinden inmedi. Hayvan tekrar ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Eski yere dönüp çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, Kusvâ’nın üzerinden inip; “İnşâallah menzilimiz (ineceğimiz yer) burasıdır?” buyurdu.
Peygamberimiz (sav) devesi Kasvâ’nın üzerindeydi. Mübarek başında yemen işi siyah bir sarık vardı. Sarığın bir ucunu iki omuzu arasına salmıştı. Arkasında dört koldan ve Mekke’nin dört tarafından ordusu ile Mekke’ye doğru yaklaşıyordu. Yanında güzide sahabelerden bir atlı bölüğü vardı. Günlerden mübarek Cuma günü kuşluk vaktiydi. Bir taraftan Fetih Suresini okuyor, diğer taraftan Allah’a hamt ederek şehre yaklaşıyordu. Başarısını ancak Allah’tan biliyor ve kendisine hiçbir pay ayırmadığı için tevazusundan başını önüne eğmişti. Muzaffer bir kumandan gibi değil, Allah’ın nimetlerine layıkıyla hamt ve şükür edememenin verdiği eziklik içinde bir kul gibi Mekke’ye giriyordu. Tevazusundan omuzlarını eğdiği için neredeyse mübarek sakalı devesinin semerine değiverecek gibiydi.Yuları boynuna dolanmış Kasvâ, ilerleyerek Mâlik b. Neccaroğullarına âit evlerin yanına kadar gitti ve oradaki boş bir arsaya çöktü.Peygamber Efendimiz, üzerinden hemen inmedi. Deve, az sonra ayağa kalktı, biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye döndü ve ilk çöktüğü yere geldi. Oraya tekrar çöktü ve artık kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola deprenmeye başladı.Dikkatler Kasvâ’nın üzerine çevrilmişti: Resûl-i Ekrem, onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı, yoksa başka bir yere mi? Henüz kimsenin bu hususta bilgisi yoktu.O sırada Neccaroğullarının mini mini masum kız çocukları, defler çalarak ,“Biz, Neccaroğulları kızlarıyız..Muhammed’in akrabalığı, komşuluğu ne hoştur(2)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kusvâ adındeki devesinin üzerinde bulunduğu ve devenin yulalı Hazret-i Abdullah bin Revâha (r.a.) nın elinde olduğu halde ve sadık arkadaşları da çevrelerinde, kılıçlarını kuşanmış bir şekilde, yürüyerek Mekke’ye girdiler.
Müşriklerin ileri gelenleri; kin, hınç ve kıskançlıkla dolu olarak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) i gözetlemek için Handeme, Kuaykıan dağına çıkmışlardı.
Mekke’li erkek, kadın, çoluk çocuklar da, Peygamber efendimiz (s.a.v.) le Eshabını seyretmek için Darünnedve’de sıralanmıştı.
Abdullah nin Revâha (r.a.), Kusva’nın yularlını çekerek Peygamberimiz (s.a.v.) in önlerinde yürümekte ve;
-“Ey Kafirler çekilin, Peygamber yolundan,
Ki Allah-u Teâlâ, O’NA GÖNDERDİ Kur’an.
Her hayır ve iyilik vardır O’nun dininde,
Bu din için ölmektir, en hayırlı ölüm de.
Gerçek Resulullah’dır, kabul ettim yürekten,
Her sözüne inandım, kabul ettim şimdi ben.
Ey Kafirler! Kur’anın, Allah-u Teâlâ’dan,
İndiğini siz inkar eyleniğiniz zaman.
Nasıl indirdik ise, darbeleri aniden,
Ve nasıl ayırdıksa, başınızı gövdeden.
O’nun mânâsına da, inanmazsanız eğer,
İner aynı şekilde başınıza darbeler.”
Diyerek Kafirleri kötüleyici şiirler söylemekte
Ve devamla;
-“Başlarım O Allah’ın, mübarek ismiyle ki,
Yoktur O’nun dininden, başka din-i hakiki.
Ve yine başlarım ki, ismiyle O Allah’ın,
Muhammed hem kulu ve hem Resulüdür O’nun.”(3)
Kasvâ´nın Çöküşündeki Hikmet

İlerlemeye devam edilip Mekke´ye zorla girilseydi, muhakkak, Müslümanlarla müşrikler arasında çarpışmalar olacak, kanlar dökülecek, mallar yağmalanacaktı.(4)
Bundan başka, Mekke´de, Müslümanların henüz tanımadıkları, Müslümanlıklarını gizli tutan, erkek kadın birçok Müslüman da vardı. Onlardan birçokları, çarpışma sırasında, bilinmeden öldürülelecekler di.(5)Bunun için, Yüce ALLAH, vaktiyle Fil´i çöktürüp Kabe üzerine yürütmediği gibi, Kasvâyı da Mekke´ye girmekten alıkoymuştu.(6)
PEYGAMBERİMİZ, KÂBEİ MUAZZAMA’DA
On bini aşkın İslâm Ordusu, Mekke’ye girmişti. Fakat, Mekke sakin ve âsûde bir gün yaşıyordu. Herkes bir emniyet içinde idi.
Resûli Ekrem Efendimiz, Kasva’nın üzerinde, terkisinde Üsame b. Zeyd, sağında Hz. Ebû Bekir, etrafında Muhacir ve Ensâr topluluğu olduğu hâlde Kâbei Muazzama’ya doğru ilerliyordu. Dâvasını ilâna başladığı ilk günden bu güne kadar ve muzafferiyet sonunda hiçbir değişiklik yoktu. Tek başına İslâm ve îmanı tebliğ ederken de mütevazi, mahviyetkâr, affedici ve merhametli idi, o gün de… Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken nasıl âlicenab, şefkatli, mütevazi ve afüvkâr idiyse, şimdi on binlerin gönlünde taht kurmuşken de yine bu vasıflarından zerre kaybetmemişti.
İşte, Efendimiz, bu tevazu, mahviyet ve Allah’a minnet ve şükran hisleriyle dolu bir manzara içinde Haremi Şerife girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mabede doğru akıyorlardı. Resûli Kibriya tekbir getirince, Müslümanlar da hep bir ağızdan “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek Mekke ufuklarını bu kutsî sadâ ile çınlattılar. Bu ulvî sadâya, bu mübarek beldenin dağı, taşı “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek karşılık veriyordu.
Kabe ‘yi Tavaf
Resûli Kibriya, binlerce sahabî arasında devesi Kasva’nın üzerinde Kabe’yi tavafa başladı. Peşini Ashabı Kiram takib etti. Tavafın her devresinde ellerindeki değnekle Hacerü’lEsved’e işaret ederek onu istîlâm ediyordu. (7)Tavafın yedinci devresinden sonra Kasva’dan indi. Makamı İbrahim’e varıp orada iki rekât namaz kıldı. Sonra da Zemzem Kuyusuna vararak ondan hem su içti, hem de abdest aldı. Bunu Safa Tepesine çıkışları takib etti. Oradan etrafa baktı ve kendisine bu muazzam günü gösteren Yüce Allah’a bir kere daha minnet ve şükranlarını takdim etti.
Bu sırada Medineli Mlüslümanlardan bazılarının iç âleminde bir endişe uyandı. Bu endişeyi, “Cenâbı Hakk, Resulüne yurdunun fethini nasîb etti. Artık burada oturur kalırlar mı dersiniz?” diyerek izhar ettiler.
-Veda haccını ifa eylemişti zaten. Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vadisi’nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz Zilka’de ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kâfile ile öğle namazından sonra Medîne’den hareket etti. 100 kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra Zilhicce ayının 4. günü Mekke’ye vardılar. Yemen’den ve diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla Müslümanların sayısı 124 bine ulaştı. Peygamberimiz zilhiccenin 8. günü Mina’ya, 9. günü (arefe günü) Arafat’a gitti. Arafat Vâdisinin ortasında öğleden sonra Kusvâ adlı devesinin üstünde Vedâ Hutbesi’ni okudu.
-Kasva,Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sıra¬sında Baki’ Mezarlığı’na veya daha kuv¬vetli bir ihtimalle Medine yakınlarında Hz. Peygamber’in atları için otlak olarak ayrılan Nakî” çayırlığına salıverilmiş ve orada kendi halinde otlayarak ölmüştür. Rasûlü Ekrem’in «Kusvâ» diye anılan bu devesi Hz.Ebû Bekr’in hâlifeliği zamanına kadar yaşadı. Medîne’nin Bakî Kabristanlığı’na salınmıştı. Kendisine hiç dokunulmazdı. Orada kendi hâlinde yayıla yayılarak öldü.
Kaynak:
1- Tabakat-i İbni Sa’d, c. 1, s. 402)
2-( İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 612.)
3- İslam âlimleri ansiklopedisi
4- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.)
5-.Feth: 25.
6- Zürkânf, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 184.((M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 5/271-272.)
7-(İbn-i Hişam, A.g.e., c. 4, s. 54.)

Toplam 16 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...5678910...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.