1

Nisan
2012

Yeni…YETERLİLİK-MBSTS SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-100

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  602 Kez Okundu

1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.
2-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
3-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
4-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
5-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
6-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh) ın evinde misafir oldu.
7-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
8-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
9-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
10-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
11-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
12-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
13-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
14-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
15-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
16-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
17-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
18-Rıdvan Biatı:Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekkeye sokulma-yıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman (Radiyallahu Anh)ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekkeye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de, netice müslümanlara zafer hazırlayan anlaşmanın adı .
19-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
20-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
21-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
22-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
23-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
24-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
25-Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
26-Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
27-Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
28-İslâmda ilk tayin edilen vali Yemende vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra San aya vali olarak atanmıştır.
29–Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
30–Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
31-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri anlamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
32-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
33-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, Kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
34-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
35-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
36-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
37-Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
38-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
39-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
40-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
41-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
42-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
43-Gazve:Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
44-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
45-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
(-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91)
46-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yazmayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
47-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğu açıklandı.
48-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
49-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
50-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan ok a elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
52-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh) ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
53-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
54-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
55-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur an-ı Kerim de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
56-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
57-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame nin gıyabı cenaze namazını kılmıştır.
58-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
59-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
60-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti kerimeleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
61-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
62-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
64-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
65-Hulefa-i Raşidin ört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
66-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
67-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
67-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
68- Aşere-i Mübeşşere ünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
69Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
70-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
71-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
72-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice oldu.
73-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul
74-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza.
75-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
76-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
77-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
78-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
79- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
80-Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
81- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
82-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
83-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
85-Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
86-Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
87-Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
88-İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
89-Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
90-Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
91-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
92-Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
93-Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
94-Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA’D
95-Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
96-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
97-Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
98-Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
99-En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
100-Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE
KRONOLOJİK OLARAK EFENDİMİZİN HAYATI
M.S. 571- Fil Olayı. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.
20 Nisan 571- İnsanlığın iftihar tablosu Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.
575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
576 – Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı.
578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.
583 – Amcası Ebû Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.
588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.
595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı.
596 – Hz. Hatice RA ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.
598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).
599 – Hz. Ali’nin RA çocuk iken Hane-i Saadete misafir olarak katılması.
600 – Kızı Zeyneb RA doğdu,
604 – Kızı Rukiye RA doğdu,
608 – Kızı Ümmügülsüm RA doğdu.
608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in SAV Kâbe hakemliği.
610 – Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir,Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in RA ecmain müslüman olmaları. Kızı Hz. Fatıma’nın RA doğumu.
613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.
615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine 14 müslümanın Habeşistan’a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.
616 – Hz. Hamza ve Hz.Ömer’in RA müslüman olmaları. İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.
617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar RA liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi. Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in RA okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi. Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’yla münâsebeti keserek boykot ilanı.
619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice RA ve hemen peşinden Ebû Talib’in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
620 – Peygamberimizin SAV İslâm’a davet için Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke’ye dönmesi.
- İsrâ ve Mi’rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
- Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
- 1.Akabe Biatı. Medineli (Yesribli) 12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.
621 – 2. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medine’lilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i RA göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medine’ye davet etti.
622 – Hz. Muhammed’in SAV dostu Hz. Ebû Bekir’le RA Mekke’den Medine’ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
- Rasûlullah’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
- Ebû Eyyûb el Ensârî’nin RA evinde 7 ay misafir kalması.
- Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
- Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe RA ile evlenmesi.
- Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.
623 – Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
- Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
- Mescidin önünde ashabı ilim için Suffa yapılması.
- Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi. (16 ay sonra)
- Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
- Medine İslam Şehir Devleti’ nin ilk anayasasının hazırlanması.
- Medine Şehir (site) Devleti’nin kurulması. Yönetimin başına Allah Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed SAV Mekke’de yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
- Cihada izin verilmesi.
624 – İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil’in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).
- Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
- Peygamberimizin kızı ve Hz Osman’ın hanımı Rukiye’nin RA vefatı.
- Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib’in oğlu Hz. Ali’nin evlenmesi.
- Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.
625 – Uhud harbi, Hz. Hamza’nın RA şehid olması.
- Hz. Hasan’ın RA doğumu (Ramazan ayında)
- Peygamber Efendimizin SAV Hz. Ömer’in kızı Hafsa RA ile evlenmesi.
- Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in RA Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.
- Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
- Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
- Hz. Hüseyin’in RA doğumu. (Şaban ayında)
- Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit’e RA İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
626 – Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
- Peygamberimizin SAV Ümmü Seleme RA ile evlenmesi.
- İçki ve kumarın haram kılınması.
627 – Hendek (Ahzab) Harbi: Medine’yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
- Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
- Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le RA evlenmesi.
- Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye RA iftira) dedikodusu yayıldı.
- Teyemmüm meşrû kılındı.
628 – Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz SAV Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
- Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin RA dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.
- Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
- Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed’i SAV (zehirli etle) zehirleme girişimi.
- Peygamberimizin SAV Hz. Safiyye RA ile evlenmesi.
- Mut’a nikâhının yasaklanması.
- Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar RA başkanlığında Medine’ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe RA vâlidemiz de bu kafiledeydi.
- Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.
629 – Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
- Halid bin Velid RA ve Amr bin As’ın RA müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması.
- İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
- Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın RA ecmain peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in RA askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların Bizans’la ilk karşılaşması
- Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın RA kumandanlık etmesi.
630 – Mekke’nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi.
- Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
- Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
- Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
- Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
- Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
- Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
- Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in RA Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini söyleyince Efendimizin SAV çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
- Kızı Hz. Zeyneb’in RA vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in RA doğumu.
- Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
- Tebük Seferi. Peygamberimizin SAV son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
- Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar’ın yıktırılması.
- Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
- Sevgili oğlu İbrahim’in RA vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.
631 – Hz. Ebubekir’in RA hac emirliği.
632 – Peygamberimizin SAV Vedâ (ilk ve son) Haccı ve yüz bini aşkın Huccâc’a verdiği “Vedâ Hutbesi”.
- Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
- Peygamberimizin Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.
- Vefâtından üç gün önce Hz. Ali RA ile Fahd’a RA dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîleri ve son tavsiyelerde bulunması.
8 Haziran 632 Rasulullah’ın vefatı ; Fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.
TEBÜK SEFERİNE İMKAN BULAMAYANLARIN AĞLAMASI/SELAMI ALINMAYAN SAHABİLER
TEBÜK SEFERİNE İMKAN BULAMAYANLARIN AĞLAMASI
Varlıklı sahabelerin yardımı ile ihtiyaçlı gaziler techız ediliyor, fakat sayı çok fazla olduğu için bu yardım da yetismıyordu. İslam Tarihi Ansiklopedisinde “aglayanlar” diye anılan yedi kisi Resulullah (s.a.s)’a gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini, fakat bınıt ve yıyeceklerinin bulunmadığını bildirdiler. Hz. Peygamber’ın kendilerine bınıt kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kahraman ağlayarak geri dönmüslerdi.
Bunlar Salım b. Umeyr, Ulbe b. Zeyd, Ebu Leyla el-Mazıni, Seleme b. Sahr, Irbad b. Sarıye; bır rıvayete Abdullah b. Mugaffel ve Ma’kıl b. Yesar veya Amr b. Gunme (r. anhüm)’dür. Onların bu halı Kur’an-ı Kerim’de söyle haber verilır: “Cihada çıkabilmek için binek vermen için sana geldikleri vakit: “Sıze verecek bır bınıt bulamıyorum” dediğinde, savaş araç ve gereçleri bulamadıklarını üzülüp gözleri yasla dolu olarak geri dönenlere de bır sorumluluk yoktur” (et-Tevbe, 9/92).
Bunun üzerine bu yedi mücahıdden ikisine Ibn Yamın, ikisine Hz. Abbas b. Abdılmuttalıb, üçüne de Hz. Osman bınıt sağlamıştır (Ibn Ishak, Ibn Elısam, Sire, IV, 161, 162; Vakidi, Megazı, III, 994; Taberi, Tarıh, III, 143).
SELAMI ALINMAYAN SAHABİLER
Hz. Kâ’b bin Mâlik, Hz. Mürâre bin Rebi’ ve Hz. Hilâl bin Ümeyye, üçü de samimi, sağlam birer Müslümandı. Fakat üçü de, meşru bir özürleri olmaksızın, sırf ihmâlkârlıklarının eseri olarak Tebük Seferine çıkan orduya katılmayıp Medine’de kalmışlardı.
Bu üç kişiden biri olan Kâ’b bin Mâlik (r.a.) seferden geri kalışını şöyle anlatır:
“Resûlullah (a.s.m.), bu savaşı (Tebük Savaşını) meyvelerin olgunlaştığı ve ağaç gölgelerinin altında serinleme arzusunun şiddetlendiği bir zamanda yaptı. Resûlullahla beraber bütün Müslümanlar harbe hazırlandılar.
“Ben de onlarla birlikte sefere hazırlanmak için sabahleyin evden çıkıp dolaşırdım. Fakat hiç bir iş görmeden akşam üzeri döner geri gelirdim.
“Kendi kendime; ‘Hazırlanmağa imkânım, kudretim ve henüz zamanım da var’ derdim. Bu ihmalcilik bende durmayıp devam etmişti. Nihâyet herkes gerçekten hazırlandı. Ve bir sabah Resûlullah (a.s.m.) ile Müslümanlar sefere çıktılar. Halbuki ben, o âna kadar, savaş teçhizatımdan hiç birini hazırlamamıştım. Yine kendi kendime; ‘Bir iki gün sonra hazırlanır, onlara yetişirim’ diyordum.
“Ordu, Medine’den ayrılıp gittikten sonra hazırlanmak için sabah erkenden kalktım. Fakat yine eskisi gibi bir türlü hazırlık yapamadım. Bu durumum Müslümanlar gidinceye ve savaş bitinceye kadar böyle devam etti. Binip gitmeyi, onlara yetişmeyi düşündüm, keşke bunu olsun yapsaydım. Fakat bir türlü muvaffak olamadım.”
Geri kalan diğer iki Sahabînin de durumları bundan farksızdı. Hiç biri kötü niyetle geri kalmış değildi. Ancak, ihmalkâr davranmışlar ve ordudan geri kalmışlardı. Bu durum da onların acı bir imtihan ve sıkıntı geçirmelerine sebep oluyordu.
Resûl-i Ekrem Efendimiz, henüz Mescid-i Saâdetlerinde iken bu üç Sahabî af dilemeye geldiler. Ne için geri kaldıklarını açık açık anlattılar.
Hz. Kâ’b bin Mâlik af dilemeye gittikleri o ânı şöyle anlatır:
“Resûlullah (a.s.m.) sabahleyin geldi. Herhangi bir seferden döndüklerinde önce mescide gider, orada iki rekât namaz kılar, ondan sonra da Müslümanlarla otururdu.
“Yine aynı şekilde iki rekât namaz kılıp Müslümanlarla oturduğunda, harbe iştirak etmemiş olanlar ona gelerek yemin ettiler ve özür beyânında bulundular. Bunlar seksen kadardı. Resûlullah (a.s.m.), onların sözlerine ve zahire bakarak beyân ettikleri özürlerini yerinde görüp, onlar için Allah’tan af diledi ve işin iç yüzünü ve hakikatını Allahu Taâlaya havale etti.
“O sırada ben de huzura geldim. Resûlullah Aleyhiselâma selâm verince acı bir tebessümle gülümsedi. Sonra bana, ‘Gel bakalım’ diye buyurdu.
“Yürüdüm, önüne oturdum. Bana, ‘Seni harpten alıkoyan sebep neydi? Sen Akabe’de bîat etmiş değil miydin?’ buyurdu.
“‘Evet, vallahi, yâ Resûlallah! Size her hal ü kârda yardım etmeye söz verdim. Yâ Resûlallah! Allah’a yemin ederim ki, sizden başka şu dünyada insanlardan herhangi birisinin karşısında otursaydım, alelâde bir özür ileri sürerek onun gazabından kendimi kurtarmayı başarırdım. Çünkü, ben Allah’ın inayeti ile kuvvetli bir hitabete sahibim. Bugün sana yalan söylesem şu anda beni mâzur görürsün. Fakat birgün Allah sana işin hakikatini bildirirse yine bana kızarsın. Eğer huzurunuzda doğruyu söylersem, yine kızacaksınız. Ama ben bu hususta Allah’ın affını diliyorum. Hayır, hiç bir mazeretim yoktu. Şunu da belirteyim ki, hiçbir zaman sefere çkıldığı andaki kadar kuvvetli ve varlıklı da olmamıştım.”
Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Kâ’b Hazretlerinin bu konuşmasından sonra, “İşte bu doğruyu söyledi. Kalk git; Allah senin hakkında bir hüküm verinceye kadar bekle”buyurdu.
Diğer iki Sahabî de Kâb Hazretleri gibi konuştular. Peygamber Efendimiz (a.s.m.), onlara da gidip Allah’ın haklarında indireceği hükme kadar beklemelerini söyledi.
Elçiler Yılı,Hüzün Yılı, Sevinç Yılı
-ELÇILER YILI (Senetü’l-vüfûd)
“Allah’in yardimi ve zafer günü gelip,insanlarin akin akin Allah’in dînine girdiklerini görünce; Rabbini överek tesbih et; O’ndan bagislanma dile. Çünkü O, tevbeleri dâima kabûl edendir”.
(en-Nasr Sûresi, 1-3)
-SENETÜL HÜZÜN „ Boykut`un kalkmasıyla peygamberimiz (sav.) ve müslümanlar rahat bir nefes aldılar fakat çok geçmeden peygamberimizin amcası Ebu Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki vefat peygamberimzi ve müslümanları çok üzdüğü için bu yıla üzüntülü yıl anlamına gelen „ SENTÜL HÜZÜN „ adı verilmiştir.
-Mus’ab, Medine’deki bu memnûniyet verici gelişmeleri Hz. Peygamber (s.a.s.)’e bildirdi. Rasûlullah (s.a.s.) ve Müslümanlar bu duruma çok sevindiler. Bundan dolayı bu seneye “Senetü’l İbtihâc” (Sevinç yılı) denildi.(Târih-i Din-i İslâm, 2/313)P
-Efendimizin ana karnına düştüğü yıl Cenab-ı Hak Mekke’ye öyle büyük bir bereket ve feyiz verdi ki, Kureyşliler bu yıla Senetü’l-Fethi ve’l-İbtihac (Fetih ve sevinç yılı) adını vermişlerdir.(Hayati ÜLKÜ-İslâm Tarihi-60)
Senetü’l İbtihâc” (Sevinç yılı)
Birinci Akabe Bîatı (Zilhicce 621 M.)
Akabe Tepesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’le görüşüp Müslüman olan bu 6 kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymağa başladılar.
Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (s.a.s.) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10′u Hazrec, 2′si Evs kabîlesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Bunlardan 5′i, bir yıl önceki ilk Akabe görüşmesinde bulunanlardandı. Başkanları yine, birinci görüşmede olduğu gibi “Zürâre oğlu Es’ad”tı. Mekke Devri’nin 11′inci yılı Zilhicce ayında Rasûlullah (s.a.s.) ile buluştular. Bu ikinci buluşmada Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamberine itâatten ayrılmayacaklarına” dâir Rasûlullah (s.a.s.)’e taahhütte bulundular; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in elini tutarak bîat ettiler.
Medine’li Müslümanlar, bu görüşme ve bîattan sonra, Müslümanlığın yayılmasına gayret etmek üzere, memleketlerine döndüler. Rasûlullah (s.a.s.)’in Medine’de Müslümanlığı ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmek üzere öğretmen olarak görevlendirdiği “Umeyr oğlu Mus’ab”ı da berâberlerinde götürdüler.
Mus’ab, Akabe’de bîat edenlerin reisi Hazrec kabîlesinden Es’ad b. Zürâre’nin evinde misâfir olmuştu. Evs ve Hazrec kabîlesi’nden Müslümanlığı kabûl edenlerin evlerine birer birer giderek, onlara Kur’ân-ı Kerîm ve din bilgileri öğretiyor, güzel ahlâkı, nezâketi ve kibarlığı ile herkesi İslâm’a bağlıyordu.
Es’ad b. Zürâre ve Mus’ab b. Umeyr’in gayretleriyle Medine’de Müslümanların sayısı hızla artıyordu. Yalnız Evs kabîlesi reislerinden Sa’d b. Muâz ile Üseyd b. Hudayr Müslümanlığı henüz kabûl etmemişlerdi. Bir gün Esâd ile Mus’ab çevrelerine toplananlara Müslümanlığı anlatırken Üseyd yanlarına geldi, maksadı onlara mâni olmaktı.
- Siz ne yapmak istiyorsunuz? Halkı atalarının yolundan saptırıyorsunuz… diye söylendi. Mus’ab O’na çok nâzik davrandı. Kurân-ı Kerîm okudu. Kısaca Müslümanlığı anlattı. Üseyd, Kur’ân-ı Kerîm ‘in tesirinde kaldı, “Bu ne güzel şey…” diyerek Müslüman oldu ve şöyle dedi:
- Ben gidip Sa’d b. Muâz’ı göndereyim. Eğer o da Müslümanlığı kabûl ederse, bu memlekette Müslüman olmayan hiç kimse kalmaz.
Sa’d, Medine’de Müslümanlığın yayılmasından memnûn değildi. Es’ad ve Mus’ab’ın yanlarına öfke ile gitti.
Ey Es’ad, seninle aramızda akrabalık bağları olmasaydı, kabilemiz arasına bu ayrılık tohumlarını sokmana katlanmazdım… diyerek çıkıştı. Mus’ab ona da son derece yumuşak ve kibar davrandı. Kısaca Müslümanlığı anlattı. Kur’ân-ı Kerîm okudu. Neticede Sa’d b. Muâz da Müslüman olarak oradan ayrıldı. Bu iki reisin tesiriyle Evs ve Hazrec kabîleleri içinde hemen hemen Müslüman olmayan kimse kalmadı.
Mus’ab, Medine’deki bu memnûniyet verici gelişmeleri Hz. Peygamber (s.a.s.)’e bildirdi. Rasûlullah (s.a.s.) ve Müslümanlar bu duruma çok sevindiler. Bundan dolayı bu seneye “Senetü’l İbtihâc” (Sevinç yılı) denildi.(Târih-i Din-i İslâm, 2/313)P
Efendimizin ana karnına düştüğü yıl Cenab-ı Hak Mekke’ye öyle büyük bir bereket ve feyiz verdi ki, Kureyşliler bu yıla Senetü’l-Fethi ve’l-İbtihac
(Fetih ve sevinç yılı) adını vermişlerdir.(Hayati ÜLKÜ-İslâm Tarihi-60)

1

Nisan
2012

İslamda ilkler-Hicret ve siyer bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  656 Kez Okundu

İSLAM DA BAZI İLKLER
Ilk yaratilan insan Hz. Âdem’dir.
Ilk kurban kesen Hz. Ibrahim’dir.
Kadinlardan ilk Müslüman olan Hz. Hatice’dir.
Erkeklerden ilk Müslüman olan Hz. Ebu Bekir.
Çocuklardan ilk Müslüman olan Hz. Ali’dir.
Ilk sehid kadin Hz.Sümeyye’dir
İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.
Müsriklere açiktan ilk Kur’ân okuyan Abdullah bin Mesud’tur.
Ilk Kur’ân ayeti Hira Dagi’nda nazil olmustur.
Ilk inen âyet “OKU” ile baslamistir
– Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza’dır. Sancağın rengi beyazdı.
-Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ’dır
– Kur’ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir’dir.
– İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.
– İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.
— İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.
– Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
– İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
– Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
– İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.
– Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
– İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.
– Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.
– İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.
– İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
– İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
– Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
– Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
– Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
– İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.
– İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir.
– Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.
– Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.
– İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.
– İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.
– İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.
– İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
– İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
– Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.
– İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
– İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
– İlk devletler hukuku kitabı,İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti.
– İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.
– İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
– Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
– İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.
– İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
– Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.
– Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.
– İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.
– Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.
– İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.
– Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî Radıyallahü anha verildi.
– Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
– Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
İLAHİ DİNLERDE HİCRET VE MEDİNE HİCRETİ
A)KUR’AN’A GÖRE HZ.MUSA’DAN ÖNCEKİ HİCRETLER
1.Hz. İbrahim’in Hicreti
2. Hz Lut’un Hicreti
3. Hz. Hud’un Hicreti
4. Hz. Salih’in Hicreti
5. Hz. Şuayb’ın Hicreti
B)YAHUDİLİK’TE HİCRET: HZ. MUSA ve İSRAİLOĞULLARININ MISIRDAN ÇIKIŞLARI(Peygamber Kontrolünde Ümmet hicreti )
C)HIRİSTİYANLIK’TA HİCRET: HZ.İSA’NIN PEYGAMBERLİGİ VE DAVETİ:
D) İSLAMDA HİCRET VE MEDİNE
İslam’da hicret çok tabi, çok fıtri, ilahi inayet yüklü safhalarla dolu çok mübarek bir harekettir. İslam’da üç çeşit hicret şekli vardır:
1- Peygambersiz ümmet hicretleri (Habeşistan’a hicretler)
2- Ümmetsiz Peygamber hicreti (Efendimizin Taife hicret girişimi)
3- Peygamber kontrolünde hicret. (Medine’ye hicret )
Müslümanlar gizli ve küçük gruplar halinde Medine’ye hicret etmeye başladılar. Bütün Müslümanlar gizlice Mekke’yi terk edip hicret ediyorlardı. Sadece Hz. Ömer, alenen müşriklere meydan okuyarak ve hicretini ilan ederek hicret etti.
Bir gün Hz Ebu Bekir yeni bir durum olduğunu fark ederek Rasulullahtan yeni bir haber olup olmadığını sordu. O’da ” Yüce Allah Bana Mekke’den Medine’ye hicrete izin verdi.”buyurdu. Hz. Ali’yi çağırdı. O’na kendi yatağına yatmasını, korkmamasını, ayrıca Mekkelilerin kimseye güvenmeyip kendisine teslim ettiği emanetleri O’na tek tek vererek sabah kalktığında bu emanetleri sahiplerine vermesini istedi. Daha sonra Medine’ye dönmesïni söyledi.
Gizlice Çıkış ve Takip Peygamberimizin evi, çeşitli kabilelerden seçilen kiralık katiller tarafından kuşatılmıştı O, evde Hz.A1i ile konuştuktan sonra çıktı. Kaynaklar,0′ nun gece evinin kapısından çıkarak katiller arasından geçip gittiğini bildirmektedir. Evden çıktı. Yerden bir avuç toprak a1arak evi kuşatanların üzerine saçtı. Rasulullah evden ayrıldıktan sonra Hz Ebu Bekir’in evine gitti ve beraber yola çıktılar. Fakat müşrikler peşlerine takılarak onları takip etmeye başladılar. Efendimiz mağarada konakladılar. Onlar içeride saklanırken mağaranın ağzına örümcek ağ germişti. Böylesine zayıf bir engel bu kadar azgın bir düşmanı durdurmaya yetmişti.
Rasulullah’ın hicreti sekiz gün sürdü Rasulullah bir müddet Kuba`da kalmaya karar verdi. Kuran’da “Takva Mescidi” olarak geçen mescidi inşa ettiler Rasulullah on üç gün kadar Kuba’da ka1dıktan sonra Medine’ye hareket etti. Medine’ye vardığında herkes O’nu bekliyordu. Bütün halk kendi evlerinde misafir olmasını arzu ediyorlardı. Lakin devesi Kusva’nın çöktüğü yerde evinin yapılmasına karar verildi. Rasulullah Medine’ye ilk geldiği gün1erde O’nu evinde misafir eden Ebu Eyyub (ra) da şunları söylemekte idi.”Evim iki katlı idi. Üst katını Rasulullah’a vermek istedim fakat O “Ya Eyyub! Evin alt katında bulunmanız bize daha uygun olur” dedi. Alt katta oturdu. Biz üst katta bulunuyorduk. 0 sırada içinden su bulunan testimiz kırıldı. Rasulullah’ın üzerine damlayıp O’nu rahatsız etmesinden korkarak eşimle tek örtüneceğimiz yorganımızı suyun üzerine bastırdık.
MEDİNE’DE YAPILANLAR
A. Muhacir ve Ensar Arasında Kardeşlik Tesisi: Muhacirler, her şeylerini bırakıp geldikleri Medine’nin havasına da, adetlerine de, çalışma şartlarına da alışkın değillerdi.
Rasulullah, kırk beş muhacirle, kırk beş ensarı Malik b. Enes’in evinde topladı. Bunları birbirleriyle kardeş ilan etti. Bu kardeşlikle muhacirler, Medineli kardeşlerinin varlıklarına ortak oldukları gibi birbirlerine mirasçı da oluyorlardı. Miras hukuku Bedir Savaşı sonrasına kadar bu özelliğini korudu. Daha sonra bu hüküm Kur’an ayetleriyle değiştirildi.
B. Peygamber Mescidi’nin İnşası • Medine’de önceleri müminlerin topluca ibadet edecekleri bir mescitleri yoktu. Temeller kazıldı, kerpiçler hazırlandı ve yedi ay içinde taş temel üzerine kerpiç duvarlar örülerek üzeri hurma ağaçlarıyla örtüldü. Tabanı çakıl taşlarıyla doldurulduktan sonra kumla düzeltildi. Efendimiz bu mescidin inşasında bizzat kerpiç taşıyarak işçi gibi çalışmıştı.
Müslümalar için bir oda yapıldı. Burada kalan müslümanlara “Ashab-ı Suffa” adı verildi, Medine Mescidi, Kuba’da yapılan mescitten sonra yapılan ikinci mescittir.
C.Medine Sözleşmesi: Hicretin nihayetiyle birlikte de sosyal şartlar, onu hızla devletleşmeye yöneltiyordu. Müslamanlar tam anlamıyla birbiriyle kaynaşmış, sosyal hayat tam istikrara kavuşmamıştı. Evs ve Hazreç kabileleri topluca müslüman olmuşlardı, ancak bu topluca Müslümanlık yeni sorunları da beraberinde getirmişti.
PEYGAMBERLERİN ÇOCUKLUK HİCRETLERİ
-Hz. İbrahim’in çocukluk Hicreti: Hz. İbrahim Nemrut b.Kenan zamanında doğdu. Nemrutun birçok kâhinleri, müneccimleri vardı. Onlar Nemrud’a bir çocuk doğacak ve senin dinini değiştirecek. Mülkün son bulacak. O sene doğan çocukların öldürülmesi emredildi. Anası Hz. İbrahim’i doğurdu ve babası O’nu bir mağaraya gizledi.
-Hz. İsmail’in Çocukluk Hicreti: Hz. İbrahim Hacer’le evlenip Hz. İsmail doğduktan sonra, emzirmekte olduğu bu oğlu ile beraber Sara’nın taarruzundan korunmak için Şam’dan çıkıp Mekke’ye geldi. Hacer’le Hz. İsmail’i Mescid-i Haram’ın bulunduğu yerin ve mescidin yüksek bir mahallindeki Zemzem kuyusunun yukarısında büyük bir ağacın yanına bıraktı.
-Hz. Yusuf’un Çocukluk Hicreti• Hz. Yusuf’un çocukluk hicreti Kur’an-ı Kerim’de anlatılır. Kardeşleri Hz. Yusuf’u ve Bünyamin’i kıskanmaktadırlar. Yusuf’u uzak bir yere götürüp öldürmeye karar verirler. Babalarından zorla izin aldıktan sonra uzak bir yere gittiler. Hz. Yusuf’u bir kuyuya attılar. Bir kervan Yusuf’u kuyudan çıkarıp satmak üzere Mısır’a götürdüler.0rada Mısır Emiri’ne satıldı.
-Hz. Musa’nın Çocukluk Hicreti: Hz. Musa’nın doğumu Hz. İbrahim’e benzer. Doğacağı kâhinler tarafından Firavun’a bildirilir. Hz. Musa ölümden kurtulur. Annesi O’nu bir sepete koyarak Nil’e bırakır ve Hz. Musa Firavunun sarayına gider. Firavun tarafından büyütülür.
-Hz. Muhammed sav ‘in çocukluk Hicreti: Mekke’de bir adet vardı. Doğan çocuklar başka bir anneye emzirilmek üzere veriliyordu. Peygamber Efendimizi emziren Halime anamız ise o yıl kıtlık olduğu için emzirecek çocuk arıyordu. Bir kervanla Mekke’ye geldi. Yeni doğan oğlu Abdullah, zayıf merkebi ve süt vermeyen devesiyle diğerlerinden geride kalmıştı. Mekke’ye geç girmişlerdi. Herkes iyi, varlıklı ailelerin çocuklarını almış; Efendimizi, yetimdir bize birey veremezler diye kimse almaya yanaşmamıştı.Halime almayı kabul etti. Efendimizi yanlarına aldıktan sonra evleri bereketlenmişti. Hz. Muhammed (sav)’i alarak Mekke’den ayrıldı. Böylelikle Efendimiz hicret etmiş oluyordu.(Kaynak:İlahi Dinler de Hicret)
DİYANET YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK SİYER
-Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber Efendimizin Peygamber olacağını haber veren papaz Bahire
-Peygamberimiz 17 yaşında iken amcası Zübeyr ile birlikte Yemene gitti.
-Peygamberimize en büyük düşmanlık eden Ebu Leheb.
-Ebu Cehil, Bedir savaşında öldürüldü.
-Müşriklerin Müslümanlara boykotu 3 yıl sürdü.
-Mekkden Medine ye hicret 622 yılında oldu.
-İslam da ilk inşa edilen mescidi Kuba Mescidi.
-Uhut savaşında müşriklerin komutanı Ebu süfyan.
-Hendek savaşında müşriklerin komutanı Ebu Sufyan.
-Peygamberimiz;İran,Mısır, Habeşistan,Umman ve Bahreyn devlet başkanlarına elçi gönderdi.
-Kaza umresi esnasında, Halid bin Velid ile Amr bin as Müslüman oldular.
-Mekke ,Hicretin 8.yılında.Miladi 630 fethedildi.
-Huneyn savaşında müşriklerin başkanı Malik Bin Avf idi.
-Hz.Ömer, 33 yaşında iken Müslüman oldu.
-Peygamberimiz ,umre kazasına 2000 kişi ile katıldı.

1

Nisan
2012

EYGAMBERİMİZİN HAYATIYLA İLGİLİ OLAYLARIN OLUŞ SIRASI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  450 Kez Okundu

S-1 Peygamberimiz ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?
*Peygamberimiz 20 nisan 571’de ( 12 Rebiül Evvel ) pazartesi sabaha karşı Mekke’de dünyaya gelmiştir.
S-2 Peygamberimiz kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye göç etmiştir?
*Peygamberimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmiştir.
S-3 Bedir savaşı kaç yılında oldu?
*Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )
S-4 Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
*Hicretin 3. yılında milâdi 625
S-5 Hendek savaşı ne zaman yapıldı?
*Hicri 5 Miladi 626
S-6 Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?
*Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
S-7 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-8 Kaza umresi ne zaman yapılmıştır?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S- 9Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8, yılında. Miladi 630.
S-10Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
*Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
S-11Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
*Hicri 8 .Miladi 630 yılında
S-12 Tebük seferi ne zaman oldu?
*Hicri 9 miladi 630 yılında.
S-13 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
S-14 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. Miladi 632.
S-15 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-16 Peygamberimiz hangi gün nereye defnedildi?
* Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.

YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA NOTLARI(İTİKAT-İBADET-SİYER)
1-Dirayet Tefsir: Müfessirin kendi görüşlerine yer vererek yapılan tefsir çeşididir, -îşarî Tefsir, Tasavvufi anlamda yapılan tefsirdir.
2-Lügavi Tefsir. Kelimelerin manaları üzerinden hareket edilerek yapılan tefsirdir.
3-İsrailiyet:İslam’a diğer kültürlerden giren rivayetlere İsrailiyyat denir.
4-Garibu’l-Kur’an; Kur”an’da bulunan ve anlamı zor bilinen kelimelerdir. Emsâlu’l-Kur’an; Kur’an’da bulunan misal yani örneklerdir. Kıssa ise daha önce yaşamış kavimler hakkında Kur’an’da yer alan bilgilerdir.
5-El-Mebsud:Hanefî fıkıhçılarınm en büyüklerinden olan Serahsi, ikinci Şemsü’l-Eimme unvanı ile tanınır. İmam Serahsî’nin en hacimli ve en meşhur eseri olan el-Mebsût, 30 cilt, iki cilt bir arada olmak üzere 15 mücelled halinde matbudur.
6-Telfîk: İslâm hukukçuları Telfik kelimesini farklı şeyleri birleştirmek anlamında kullanırlarken, Usul bilginleri kelimeyi ictihad ve taklit alanlarında ayrı anlamlarda kullanırlar. Buna göre taklidde telfık, taklit yoluyla bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farklı hükümlerini birleştirerek tatbik etmektir. İctihad da telfık ise, bir mesele üzerinde birbirine muhalif iki görüş varken, daha sonra gelen bir müçtehidin bu ikisine uymayan üçüncü bir görüş onaya atmasıdır.
7-Telkin; Cenaze kabre konduktan ve başında Kur’an okuma tamamlandıktan sonra, kalabalığın orayı terkedip geride kalan bir kimsenin kahirin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatması işlemine denir.
8-Teşyi’. Cenazeye karşı yapılan görevlerden birisi olan teşyi’, cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden sonra, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasına denir.
9-Muhtazar Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye denir.
10-Ebû Talib’in vefatından 3 gün sonra, Efendimiz’in zevcesi Hz. Hatice de 65 yaşında iken bi’setîn 10. yılında, Ramazan ayında vefat etmiştir. Bu yıla hüzün senesi anlamında “Senetü’l Hüzün” adı verilmiştir.
11-Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm, anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olmuşlardır.
12- Bütün bunların tamamının içerisinde olduğu hadis mecmualarına Cami denir. Cami, akaid, ibadet, muamelat, siyer, menâkıb, rikâk ve flten gibi bütün alanlarla ilgili hadisleri içeren hadis mecmualarıdır. Buharı ve Müslim’in Sahih’leri birer cami’dir.
13-Cami’ türü hadis kitaplarının yalnızca ahkâm hadislerine ayrılmış olanlarına ise musannef denir.
14-Beraat Gecesi; Kur’an-ı Kerim*in dünya semasına indirildiği gecedir. Regaib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
15-Miraç Kandili: Efendimizin miraca çıktığı gecedir.
Mevlid Kandili: Efendimizin dünyaya teşrif ettiği yani doğduğu gecedir.
16-Hz Peygamber Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında, O ve beraberindekiler Cuma günü Küba köyündeki Rânûna vadisinde Salimoğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılınmıştır. Peygamberimiz de bu emri oradakilere bildirerek ilk Cuma namazını Rânûna vadisinde kıidırmıştır.
17-İslam’ı ilk kabul eden erkeklerden Hz. Ebu Bekir, kadınlardan Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden ise Hz. Zeyd’dir.
18-Recep, Muharrem ve Zilkade aylan haram aylardandır.
19-Müstedrek; bir hadis terimidir, önceki bir muhaddis musannifin şartlarına uygun
20-Tertil Kur’ân-ı Kerim’i tecvitle yani usu! ve kaidelerine uyarak, açık açık, tane tane, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırarak okumadır. Yani Kur’an’ın tecvid usullerini tam uygulayarak onu ağır ağır okunmasıdır. Aşır okumasında “tertil” denilen usul uygulanır. Kur’an’ı diğer okuma usulleri şunlardır: Tedvir. Hatim ve namazda “tedvir” -hızlı okuma- yapılır. Hadr: Çok hızlı okumaya “hadr” denir. Fakat hızlı okuma veya yavaş okuma, tecvid kurallarını kusursuz yerine getirmekle yapılır. Hızlı okunduğunda tecvid kurallarında eksiklik olmamalıdır.
21-Vahiy kâtibi Kur’an ayetlerini yazan kişilere denir.
22- Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri :Bakara ve Kevser
23-Sebeb-i Vürûd, bir hadis terimidir. Hadîs-i şeriflerin söylenme sebebi anlamına gelir. Âyetleri tefsir etmek için nüzul sebeblerini bilmek gerektiği gibi bunun da bilinmesi gerekir.
24-Başında Besmele bulunmayan sure Tevbe süresidir.
25-Te vkifi, Peygamber Efendimiz tarafından yapılan sıralamadır
26-”Beytü’l-izze”: Kur’an’ı Kerim’ in Levh-i Mahfuz’dan alınıp dünya semasına indirildiği yerdir.
27-Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden kimselere Ehl-i Kıble yani Kabe’ye yönelen kişiler denir
28-Bayramın İlk günü fecr-i sadıktan sonra tıraş olmakla ilk tahallül gerçekleşir. İkinci tahallül ise ilk tahallülden sonra ziyaret tavafının da yapılmasıyla gerçekleşir.
29-Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememeğine denir. Çoğulu fevâit’tir.
30-Kıyasın rükünleri dörttür; Asıl, fer, hüküm ve illet.
31-Teşrik Tekbiri: Kurban Bayramında arefe günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü, ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirdir. Hükmü vaciptir. Teşrik kelimesinin anlamlan içerisinde et kurutmak yoktur
32-Ay tutulması halinde kılınan namaz Husuf, güneş tutulmasında kılınan namaz ise Küsuftur. Evvabin, akşam namazından sonra kılınan nafile namazdır. -Teheccüd ise gece kılınan nafile namazdır.
33-Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca Eyyam-ı Bîd denir
34-Nifas (loğusalık) kanı, hamile kadının çocuğunun doğumu sonrası gelen kandır.–Adet-hayız kanı, buluğ çağına erdikten sonra gelen kandır. Özür kanı ise rahatsızlıktan dolayı damardan gelen kanın tenasül uzvu yoluyla bedenden atılmasıdır.
35-Hz. Peygamber’in hicreti 2. Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşmiştir.
36-Hayber, Hz. Peygamber’in hicretinin 7. yılında fethettiği bir yerdir. Şam-Medine yolu üzerindedir. Medine’nin 150 km. ku-zeyindedir, Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezidir. Hayber aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Burası 628′de fethedilmiştir.
37-M. 624 yılında Bedir savaşı, M. 625 yılında da Unut Savaşı yapılmıştır.
38-Dünya haritasını ilk defa Piri Reis çizmiştir.
39-Merkezi Cidde’de bulunan İslam Konferansı Org ütü’nün Başkanı, Ekmeleddin İhsanoğlu’dur.
40-Seyahat acenteleri 1988 yıldan itibaren Diyanet işleri Başkanlığının gözetim ve denetim altında hac organizasyo nu düzenlemektedir.
41-İnanılacak şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaya “Tafsili İman”
denir.
42-Tekfir. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir.
43-Cehennemin bekçiliğini yapmak Mâlik adlı meleğin görevidir.
44-Mukarrebûn Melekleri: Her an Cenâb-ı Hakk’ı zikirle, O’nu noksan .sıfatlardan tenzihle ve her türlü kemâl vasıflarıyla takdisle meşguldürler. Allah’ın marifeti ve muhabbeti içinde kendilerinden geçmiş haldedirler.
45-Harem ile Mikat arasındaki bölgeye Hıll denir.
46-Mesbuk. cemaatle namaz kılınırken imama birinci rek’atte yetişe-pıeyen yani ilk rek’atin rükûundan sonra imama uyan kimsedir.
47-Erkekler için kefen: Kamis, izar, tifafe; kadınlar için ise: Kamis izar, lifafe, başörtüsü ve göğüslerin üzerine bağlanan bezden ibarettir. Yeteri kadar be/, bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifafe, kadınlar için de izar, lifafe ve başörtüsü kâfi görülür. Bu kadar da bulunamazsa, cenaze bir beze sarılıp gömülür. Buna göre hımar adında bir kefen çeşidi yoktur.
48-Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdim denir.
49-İşar, Senin kardeşini kendi nefsine tercih etmendir. Birr: İyilik demektir. Fütüvvet: Gençlik anlamına gelir, îhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
50- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları:
Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’db. Muaz
51-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakifetü Beni Saide de biat etmiştir.
52-Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dinlenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi ü/erine Müslüman olan kişi Addas.
53-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykotu 3 yıl sürmüştür.
54-Tecessüs: Herhangi bir şeyin iç yüzünü ve gizli tarafını, birinin
kusurunu araştırmaktır. Bu, ahlâkî bir kavramdır.
55-Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler :Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
56-S ebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adidir.
57-Rasulullah’m vefaından sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin baskani Zeyd’b. Sabit
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alman tefsirin tam adı:Hak Dini Kur’an Dili
58-ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, -Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
59-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime -İşaret etme, imada bulunma
60-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
61-Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
62-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi Maslahat .
63-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?-Usulcüler
64-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef isim verilir.
65-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere Müsned
66-Uydurma hadisleri anlatan eserlere Mevduat ad verilir.
67-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise Merfu denir.
68-Hadisleri kaynaklarda bulma işine -İlmu Tahricil Hadis denir.
69-Siyak-Sibak -Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü demektir.
70-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” İstishâb ad verilir.
71-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır-İctihad
71-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiî ilim adamına aittir
72-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup,Hariciler dir.
73-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil ,Hudûs delili
74-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi Yunanca dilde kaleme alınmıştır
75-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavrama Mushaf
verilmiştir.
76-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan Barna İncili
77-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine Ahd-i Atik denir.
78-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen vahiy, Vahy-i metlüv ismi verilmiştir.
79-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına Kıyamet denir
80-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı Mahşer.
81-Kesb,Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavramdır.
82-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı Mâturidyye
83-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü Eş’ariler
83-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol,Cebriye
84-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara Mâ-i müsta’mel denir.
85-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler Revatip Sünnet sünnet grubuna girer
86-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halife Hz.Osman
87-Cenaze namazının rüknü Tekbirler ve kıyamdır.
88- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanların hicret sebebi; Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ınizin vermesiyle Mekke’deki Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.
89- Peygamber Efendimiz Medine’de , Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan Eyüp semtin de bulunmaktadır.
90- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid : Kuba Mescidi
91- İlk cuma namazı: Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
92- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.
93- Sahabe: Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
94- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar: Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:
1) Bedir Savaşı (624)
2) Uhud Savaşı (625)
3) Hendek Savaşı (626)
27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı
Allah’ın adını yüceltmek, Düşman saldırılarını önlemek, Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır
95- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
96- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi), Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir. Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.
97- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.
98- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
99- Aşere-i Mübeşşere Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir. İsimleri:
1) Hz. Ebu Bekir 2) Hz. Ömer 3) Hz. Osman
4) Hz. Ali 5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf 7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd 9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah
33- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife:
1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl 2) Hz. Ömer : 10 yıl
3) Hz. Osman : 12 yıl a4) Hz. Ali : 5
100- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar :Ebû Leheb ,Ebû Cehil,Velid b. Muğire Ümeyye b. Halef ,Utbe b. Rebia ,As b. Vail
101- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla
102- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
103-İsra ve Miraç olayı: Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
104- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz, Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü), Ümmetinden Allah’a şirk oşmayanların cennete gireceği müjdesi. olmasına rağmen, herhangi bir sebeple eserinde yer alamamış olan hadislerin bir başkası tarafından toplanması neticesinde meydana gelen yeni esere denir.
105- Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen Nûr Sûresi, 11-14. ayetleri
106-Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de Mescid-i Dırâr isimle anılmaktadır.
107-Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
108- Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
109-Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
110- Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.
111-Yer yüzündeki ilk Mescid ,Kabe’dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah’ın emri ile yapmışlardır.
112-Ulu’l –Azmdenilen Peygamberler ;Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.], Hz. Muhammed [a.s.]’dır.
113-Rasululah [s.a.] Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.
114-Asrı Saadet ,Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .
115-Yahudilerle yapılan en büyük savaş ,Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.
116-Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir
117-Hz Peygamber (sav) 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
118-Hz Peygamber (sav)’in Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
119-Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha) ,Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım
120-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır” diye cevap vermişti.
121-Zeynep, Peygamberimiz (sav)’in en büyük kızı idi.
122-Peygamberimiz (sav)’in kızı Zeyneb ,Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As Bin Rebi ile evliydi.
123-Kıble’nin Kudüs’den Kabe’ye Çevrilmesi (M. 623- H.2):Hicretin ikinci senesine kadar müminler Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlardı. Bu senede ise kıble Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a, Kabe’ye çevrildi. Bu husustaki vahiy geldiği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselâm Seleme Oğulları yurdundaki mescidde öğle namazını kıldırıyordu. Farzın ikinci rekatinin rükûsunda vahyin gelmesiyle, Kudüs’den Kabe’ye doğru döndüler. Namazlarını bu halde tamamladılar. Onun için bu mescid, “İki Kıbleli Mescid” adını aldı.
124-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
125-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
126-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
126-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh) ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
128-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
129-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
130-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
131-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
132-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
133-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
134- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in
135-”el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı) :Tâif’le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe’nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kâbe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye “el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı) denilmiştir.
136-Dört büyük melek : Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (a.s.)
137-Dört büyük kitap : Tevrat; Mûsa aleyhisselâm’a, Zebur; Dâvud aleyhisselâm’a, İncil; İsa aleyhisselâm’a, Kur’ân-ı Kerîm; Peygamberimiz Hz. MUHAMMED Aleyhisselâm’a.
138-Edille-i şer’iyye, dînî ve şer’î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:Kitap, Sünnet, İcmâ-ı ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ
139-İtikatta mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebidir.
140-Amelde mezhep : Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli’dir.
141-Ehli Sünnet vel cemaat mezhebinin imamları: İkidir. İmam Ebû Muhammed Mâtüridî ve İmam Ebü’l-Haseni’l-Eş’ârî Hazretleri’dir.
142-İrâde-i cüz’iyye: Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır.
143-İstinca:İstinca, bir kimsenin def-i hâcetten sonra pisliğin çıktığı yeri temizlemesidir.
144-İstinka, istincada mubâlağa yapmaktır ki, bu da önce münasip kuru bir şeyle silmek, sonra su ile yıkamak sonra da kurulamakla olur.
145-İstibra, erkeklerin idrar yaptıktan sonra erkeklik uzvundaki akıntıyı tamamen kesip gidermeleridir. Bunun da en güzel şekli sıvazlamadan sonra, öksürmek, bir miktar yürümek, bir yana eğilmek sûretiyle olur.
146-Peygamberimizin en son vefat eden eşi Hz. Âişe (radıyallâhü anhâ)’dir.
147-Suhuf :Cenâb-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrâil Aleyhisselâm vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir ki, yüz tanedir. Âdem Aleyhisselâma 10, Şit Aleyhisselâma 50, İdris Aleyhisselâma 30, İbrâhim Aleyhisselâma ise 10 suhuf verilmiştir.
148-Peygamberimiz 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
149-Kur’an-ı Kerim 23 senede, Mekke ve Medine’de nazil oldu.
150-Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir
151-Vatan :Vatan-ı aslî, Vatan-ı ikâmet, Vatan-ı süknâ
152- Haccın sıhhatinin şartları: İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek), Zaman (Zilhicce ayı), Mekân (Kâbe ve Arafat), İslâm. (Yani müslüman olmak)
153-Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.
154-Öşür; arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir.
155-Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.
156-Muhazat -ı Nisa :Ergenlik çağında olan bir kız veya kadının cemaatle kılınan namazda erkeğin yanında ve önünde durmasına “Muhazat-ı nisa” denir.
157-Zelletü’l -Kari:Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya zelletü’l kari denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demektir.
158- İstihlaf :Namazda abdesti bozulan imamın yerine, cemaatten birini geçirmesine İstihlaf denir.
159-YEMİN-İ GAMUS: Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmektir. Bu yemin, sahibini günaha daldırdığı için bu adı almıştır. Böyle bir yemin büyük günahtır. Bu çeşit yemin için keffaret yoktur.
160-YEMİN-İ MÜN’AKİDE: Geleceğe ait bir şeyi veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Vallahi şu işi yapmayacağım veya vallahi şu işi yapacağım gibi. Bu çeşit yemin, yerine getirilmezse keffaret gerekir.
161-YEMİN-İ LAĞV: Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir. Ahmet ile konuştuğu halde konuşmadığını zannederek vallahi Ahmed ile konuşmadım diye yapılan yemin gibi. 101.Fıkıh terimi olarak itikâf, bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir.
162- Rü’yet-i hilâl (hilâlin görülmesi):Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesi mümkündür. Buna “ihtilâf-ı metâli`” yani ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi denilir.
163-REVÂTİB SÜNNETLER:Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler (Farzlara Tâbi Olan Nâfile
164-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan 1460 gr
165-Altının nisap miktarı 80,18 gr.
166-Telbiye; “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni`mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek” sözlerini söylemekten ibarettir (Anlamı: Davetine sözüm ve özümle geldim ım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın).
167-Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; a) Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, b) Özel vakit, c) Özel mekândır.
168-Hedy :Hac ve umrede kesilen kurban
119. İhsar :Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına ihsar denir.
169-Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır.
170- Akika kurbanı Doğan çocuk için kesilen kurban.

1

Nisan
2012

YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN HAZIRLANMIŞ SİYER HAZIRLIK NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  341 Kez Okundu

S-1 Kabe’yi kimler inşa etmiştir?
*Hz İbrahim ve oğlu İsmail.
S-2 Hz Muhammed’in babası hangi kabilenin hangi kolundandır?
*Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
S-3 Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?
* Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
S-4 Hz Aminenin babasının ismi nedir ?
*Vehb
S-5 Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?
*Hz İbrahim
S-6 Hz Muhammed’in babası ne zaman vefat etti?
*O’nun doğumundan iki ay önce.
S-7 Hz Muhammed doğduğunda neler oldu?
*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.
*Sava gölü kurudu
*Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
S-8 Peygamberimizi Hz Amine kaç gün emzirdi?
* 3 gün.
S-9 Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?
*Süt annesidir. 2 gün emzirdi.
S-10 Halime kimdir?
*Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.
S-11 Şeyma kimdir?
*Peygamberimizin süt kardeşidir.
S-12 Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı?
* 5 yıl.
S-13 Hz Muhammedin dadısının adı nedir?
*Ümmü eymen
S-14 Hz Muhammed’in annesi nerede vefat etti?
*Ebva köyünde.
S-15 Peygamberimizin annesi öldüğünde peygamberimiz kaç yaşında idi?
*6 yaşında
S-16 Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?
*Ümmü Eymen.
S-17 Peygamberimiz 6 yaşından 8 yaşına kadar kimin evinde kaldı?
*Abulmuttalip
S-18 Ebu talibin karısının adı nedir?
*Fatıma
S-19 Kabe’yi yıkmak için gelen yemen valisi kimdi?
*Ebrehe
S-20 Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?
*50 gün önce
S-21 Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber olacağını haber veren papaz kimdi?
* Bahira
S-22 Peygamberimiz 17 yaşında iken hangi amcası ile birlikte yemene gitti?
* Zübeyr
S-23 Peygamberimizin İbrahim adlı çocuğu hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
*Mariye
S-24 Peygamberimizin soyu hangi kızı ile devam etmiştir?
*Fatıma
S-25 Kabe duvarında bulunan siyah taş ne diye isimlendirilir?
*Hacerül esved
S-26 Peygamberimiz Hacerü’l Esved yerleştirilirken kaç yaşında idi?
*35 yaşında.
S-27 Peygamberimiz güvenilir olmasından dolayı halk arasında ne diye isimlendirilirdi?
*Muhammedül Emin
S-28 Peygamberimize ilk gelen ayetler hangi surenin ayetleridir?
*Alak suresi ilk beş ayet.
S-29 İlk vahyin gelmesinden sonra belli bir süre vahiy gelmedi. Bu dönem ne ile isimlendirilir?
* Vahyin fetreti dönemi.
S-30 Fetret döneminden sonra gelen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?
* Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
S-31 İlk Müslümanlar kimlerdir?
*Kadınlardan Hz Hatice
*Çocuklardan Hz Ali
*Yetikinlerden Hz Ebu Bekir
*Kölelerden Zeyd bin Harise
S-32 Müslümanlar Peygamberimizin izni ile ilk önce hangi ülkeye hicret ettiler?
*Habeşistan.
S-33 İlk kafile kaç kişiden oluşuyordu?
* 11 erkek 4 kadın
S-34 İlk kafilede Peygamberimizin hangi akrabaları vardı? Ne zaman gerçekleşti?
*Damadı Hz Osman ve kızı Rukiyye vardı. Peygamberliğin 5. yılında.
S-35 İkinci kafile kaç kişiden oluşuyordu ve başkanları kimdi? Ne zaman gerçekleşti?
*80 kişi. Başkanları Hz Alinin kardeşi Caferi Tayyar’dı. Peygamberliğin 6. yılında.
S-36 Peygamberimiz Müslümanları kaç yıl gizli olarak İslam’a davet etti?
*3 Yıl.
S-37 Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?
*Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.
S-38 Peygamberimiz insanları İslam’a davet etmek için evinde bir davet verdiğinde ona kim karşı çıktı?
*Ebu Leheb.( Safa tepesinde de karşı çıkan Ebu Leheb’dir)
S-39 Hz ebu Bekir’in satın aldığı köle kimdir?
* Bilali Habeşi.
S-40 İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?
* Yasir ve eşi Sümeyye’dir.
S-41 Ayağına ip bağlanarak sürüklenen sahabi kimdir?
*Ebu Fukayha.(Habbab bin Eret’e yanmakta olan kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırılarak işkence edildi)
S-42 Peygamberimize en büyük düşmanı kimdir?
* Ebu Leheb
S-43 Ebu Leheb hakkında hangi sure indirilmiştir?
*Tebbet suresi.
S-44 Ebu Leheb hangi savaştan sonra Müslümanların zafer kazandığını duyduğunda kahrından ölmüştür?
* Bedir.
S-45 Peygamberimizin “Ya Rab!……………………..üzerine canavarlardan birini musallat et dediği “ kişi kimdir? (Peygamberimizin yakasından yapışarak gömleğini yırtmıştı)
*Ebu Uteybe.( Ebu Leheb’in oğlu)
S-46 Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür??
*Ebu cehil.
S-46 Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
* Bedir.
S-47 Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammedin soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?
*As bin Vail
S-48 “Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin ve düşmanlık eden kimsedir” ayeti hangi surededir?
*Kevser suresi. ( Bu ayet As bin Vail için indirilmiştir)
S-49 İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’ e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?
*Hz Hamza.
S-50 Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?
*Darunnedve.
S-51 Darunnedve’de alınan karar üzere peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirildi?
*Hz Ömer
S-52 Hz Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kimse kimdir?
*Ebu cehil.
S-53 Hz Ömer’n kız kardeşinin ismi nedir?
*Fatma
S-54 Hz Ömer, eniştesini ve kız kardeşini İslam’dan vaz geçirmek için kız kardeşinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?
*Tâhâ suresi
S-55 Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?
*Mansur bin ikrime.
S-56 Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürdü?
*3 yıl
S-57 İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?
*Bismikeallahümme.
S-58 Boykot Peygamberliğin kaçıncı yılından kaçıncı yılına kadar sürdü?
*7’inci yılından 10’uncu yılına kadar.
S-59 Hz Hatice ile Ebu Talibin öldüğü yıla ne denir?
*Hüzün yılı
S-60 Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?
*Zeyd bin Harise
S-61 Peygamberimiz hayatının en büyük eziyetini hangi yolculuk esnasında yaşamıştır?
*Taif yolculuğu
S-62 I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?
*Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
S-63 I. Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?
*Esad bin Zürare
S-64 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Peygambere karşı gelmekten kaçınmak konularında”söz verdiler?
* I. Akabe biatı
S-65 II. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir?
* Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi biat etmiştir.
S-66 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Kadınlarını , kızlarını, nasıl koruyorlarsa Hz peygamberi de öyle koruyacaklarına dair” söz verdiler?
*II. Akabe biatında
S-67 Miraç ne anlama gelir?
*Yükseğe çıkmak.
S-68 İsra ne demektir?
* Gece yürüyüşü.
S-69 Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir?
* Hicretten 1,5 yıl önce.
S-70 Miraç olayını duyduğunda bunu “Hz Muhammed diyorsa doğrudur” şeklinde tepki veren sahabi kimdir?
*Hz Ebu Bekir.
S-71 Hz ebu Bekir’i ünvanı nedir?
*Sıddîk
S-72-Miraç hediyeleri nelerdir?
*Bakara suresinin son iki ayeti.,( Amenarrasulü)
*Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi. *Beş vakit namaz.
S-73 Mekke’den Medine’ye hicret ne zaman gerçekleşti?
*622 yılında.
S-74 Peygamberliğin kaç yılı Mekke’de gerçekleşti?
*13 yılı.
S-75 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yatağına kimi bıraktı?
*Hz Ali
S-76 Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir ilk olarak hangi mağaraya gittiler?
*Sevr
S-77 Sevr’den ayrılan Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’in izini bulan kimdi?
*Süraka
S-78 Peygamberimiz kaç gün Kuba’da kaldı?
*10 Günden fazla.
S-79 İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?
*Kuba mescidi.
S-80 Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e nerede yetişti?
*Kuba’da
S-81 Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı?
*Salim oğulları yurdunda. (622 yılında ilk Cuma namazı kılındı)
S-82 Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?
*Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
S-83 Mekke’den Medine’ye göç edenlere ne denir?
*Muhacir.
S-85 Muhacirlere yardım edenlere ne denir?
*Ensar.
S-86 Mesci-i Nebinin yanında üstü kapalı olarak yapılan yere ne denir?
*Suffa.
S-87 Peygamberimiz Medine’ye ulaştığında hangi mescidi inşa etti?
*Mescid-i Nebi.
S-88 Suffada barınanlara ne denir?
*Ashab-ı Suffa.
S-89 Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden kişi kimdir?
*Ebu Hureyre.
S-90 Ebu Hureyre hangi okuldan yetişmiştir?
*Suffa.
S-91 İslam tarihinde kurulan ilk okul hangisidir?
*Suffa.
S-92 Müşrikler Medine’den kime haber göndererek Peygamberimizi öldürmesini ve Medine’den çıkarmasını istediler?
*Abdullah ibni Ubeyy.
S-93 Bedir savaşı kaç yılında oldu?
*Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )
S-94 Peygamberimiz“Ya Rabbi! Bana vadettiğin yardımı bugün ver ve Ya Rabbi! Bir avuç Müslüman bugün telef olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak” diye dua ettiği savaş hangisidir?
*Bedir savaşı
S-95 –Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
*Bedir savaşında.
S-96 Bedir savaşında Müslümanlardan kaç kişi şehit oldu?
*14 kişi.
S-97 Peygamberimiz hangi savaştan sonra, müşrik esirleri 10 fakir Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır?
*Bedir savaşı
S-98 Uhut savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
*Ebu süfyan
S-99 Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?
*Hz Abbas.
S-100 Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
*Hicretin 3. yılında milâdi 625
S-101 Hz Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?
*Uhut savaşında
S-102 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?
*Uhut
S103- Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı?yaralayan kimdir:
*Uhut şavaşı, ibn-i kamia
S-104 Uhutta Müslümanlar kaç kişi şehit verdi?
*70 kişi.
S-105 Hangi savaşta Müslüman kadınlar ilk defa aktif rol aldılar? (Su dağıtmak, yaraları sarmak gibi)
*Uhut
S-106 Peygamberimiz hangi savaşın yapıldığı yerden geçerken o acı günü hatırlayarak yanındakilere: “Müslümanlar! Bundan sonra putlara tapmanıza imkan yoktur.Bundan zerre kadar endişe etmem.Korktuğum şey dünyaya tapmanızdır.”demiştir?
* Uhut.
S-107 Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir?
* Nadir oğulları.
S-108 Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
* Ebu Süfyan
S-109 Hendek savaşı ne zaman yapıldı?Kur’an da hendek savaşının diğer adı nasıl geçer?
*Hicri 5 yıl ,Miladi 626 de Kur’an da AHZAB harbi diye geçer
S-110 Peygamberimizin görevlendirdiği okçular hangi savaşta bulundukları yeri terk etmişlerdir?
*Uhut
S-111 Peygamberimiz hangi savaş için Allah’a “Allah’ım!Ey Kur’an gönderen Rabbim!Ey düşmanlarla hesabı tez gören Rabbim !Şu düşman topluluğunu kır… Onları hezimete uğrat… İradelerini sars Allah’ım…” şeklinde dua etmiştir?
*Hendek.
S-112 Hangi savaştan sonra müşrikler İslam’ın nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve Müslümanlar üzerine bir daha saldırmadılar?
*Hendek
S-113 Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?
*Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
S-114 Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?
*Hz Osman.
S-115 Hudeybiye anlaşması imzalanıp geri dönerken hangi sure nazil oldu?
*Fetih suresi
S-116 Mekkeli müşrikler hangi anlaşma ile Müslümanların varlığını tanımışlardır?
*Hudeybiye anlaşması.
S-117 Peygamberimiz hangi anlaşmadan sonra İslamı dünyaya tebliğ etmeye başlamıştır?
* Hudeybiye anlaşması.
S-118 Peygamberimiz hangi devlet başkanlarına elçi gönderdi?
*İran, Mısır, Habeşistan,Umman, Bahreyn.
S-119 Peygamberimiz mührünün üzerine ne yazdırdı?
*Muhammedürrasulüllah.
S-120 Hangi devlet başkanı İslamı kabul etti?
*Habeş Necaşisi.
S-122 Peygamberimizin gönderdiği mektubu büyük bir öfke ile yırtan ve aradan çok geçmeden oğlu tarafından öldürülen hükümdar kimdir?
*İran hükümdarı.
S-123 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-124 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya rab!Biz senden bu ülkenin , bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız”duasını ne zaman yapmıştır.
*Hayberin fethinde.
S-125 Hayberin fethinde en büyük yaralılığı kim gösterdi?
*Hz Ali
S-126 Hangi savaşta Yahudiler topraklarında kalıp, ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler?
*Hayberin fethi
S-127 628 (Hicretin 6. yılı) yılında Peygamberimiz ve Müslümanlar Kabeyi ziyaret için 1400 kişiyle Mekke’ye gitmişler ve sonrasında Hudeybiye barışını imzalayarak geri dönmüşlerdir.Müslümanlar, Kabe’yi ziyaretlerini bir yıl ertelemişlerdir. Bir yıl sonra yapılan bu ziyarete ne denir?
*Kaza Umresi (Kabeyi ziyaret)
S- 128 Kaza umresi ne zaman yapılmıştır?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S-129 Kaza umresi esnasında kim Müslüman oldu?
*Halid bin Velid
*Amr Bin As
S-130 Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8, yılında. Miladi 630.
S-131 Peygamberimiz hangi fetih esnasında “kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin” demiştir?
*Mekke’nin fethi.
S-132 Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
*Bilal-i Habeşi
S-133 Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
*Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
S-134 Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
*Hicri 8 .Miladi 630 yılında
S-135 Huneyn savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
*Malik Bin Avf
S-136 Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
*Taif Kalesi
S-137 Peygamberimiz Taif kuşatmasından sonra kimi K.kerimi ve İslam dinini öğretmek maksadıyla Mekke’de bırakarak Medine’ye döndü?
*Muaz bin Cebel( Peygamberimiz I.Akabe Biatından sonra Medine’ye Musab bin Umeyr’i ilk öğretmen olarak gönderdi.)
S-138 Tebük seferi ne zaman oldu?
*Hicri 9 miladi 630 yılında.
S-139 Hangi savaşta Hıristiyan Araplarla Bizanslılar birlikte oldular?
*Tebük seferinde.
S-140 Münafıkların yapmış olduğu mescide ne denir?
*Mescid-i Dırar.
S-141 Peygamberimiz, hicretin 8. yılında hac mevsimi gelince hacca gitmek için toplanan 300 kişilik topluluğa kimi hac emiri olarak görevlendirdi? Arkasından kimi gönderdi?
*Hz Ebu Bekir. Hz Ali’yi gönderdi. (Hz Ali Hac vazifesinin nasıl yapılacağını açıklayarak şunları tebliğ etti: *Puta tapanların hac etmesi ve Kabe’nin çıplak olarak tavaf edilmesi yasaklanmıştır.)
S-142 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
S-143 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. Miladi 632.
S-144 Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
*Arafatta.
S-145 Peygamberimizin yaptığı bu son hacca ne denir?
*Veda haccı.
S-146 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-147 Peygamberimizin hastalanması üzerine kim cemaate imamlık yaptı?
*Hz Ebu Bekir
S-148 Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek ne dedi?
*Refik-i Âlaya (yüce dosta)
S-149 Peygamberimizin kabrine “tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi”anlamına gelen ne denir?
*Ravza-i Mutahhara.
S- 150 Peygamberimiz kaç yıl Mekke’de kaç yıl Medinede tebliğ görevi yaptı?
*13 Mekke’de 10 yıl Medine’de.
S-151 İlk Halife kimdir?
*Hz Ebu Bekir
S-152 Peygamberimizin çocukları kimlerdir?
*Kasım, Abdullah, İbrahim
*Zeynep, Rukiye,Ümmügülsüm, Fatıma
S-153 Peygamberimizin künyesi nedir?
*Ebul Kâsım
S-154 Peygamberimizin hangi çocuğu Medine’de doğmuştur?
*İbrahim
S-155 Peygamberimiz hangi çocuğunun ölümü üzerine “Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka söz söyleyemeyiz Ey……………….seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz demiştir?
*İbrahim
S-156 Peygamberimizin hangi kızları O’nun ölümünden önce vefat etmiştir?
*Zeynep, Rukiye,Ümmügülsüm.
S-157 Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
*Hz Fatıma
S-158 Peygamberimiz sahabeden 10 kişinin cennete gireceğini müjdelemiştir? Bunlara ne denir?
*Aşere-i Mübeşşere.
S-159 Hz Muhammed “Güvenilir olmasından” ne diye isimlendirilir?
*Muhammedül Emin
S-160 Mekke’den Medine’ye göç edenler ne diye, onlara Medine’de yardım edenler ne diye isimlendirilir?
*Muhacir=Ensar
SİYER İLE İLGİLİ İLAVE SORULAR
S-1 Peygamberimiz Hz Amine’nin yanında kaç yıl kaldı?
*1 yıl( 5 yaşından 6 yaşına kadar)
S-2 Hz Muhammed annesi öldüğünde kaç yaşında idi?
*6 yaşında.
S-3 Ebrehe nerede kilise yaptırmıştı?
*San’a şehrinde.
S-4 Peygamberimiz ilk ticari seyahatini kiminle nereye yaptı?
*Ebu Taliple Şam’a
S-5 Bahira denilen papaz Peygamberimizin Peygamber olacağını nereden öğrenmişti?
*Tevrat ve İncil’den
S-6 Hz Muhammed Hz Hatice ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
*25 yaşında idi.
S-7 Hz Hatice Hz Muhammed ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
*40 yaşında idi.
S-8 Hz Muhammed’in ilk doğan çocuğu kimdir?
*Kasım.
S-9 Peygamberimizin Peygamberlik gelmeden önce ölen çocukları kimlerdir?
*Kasım ve Abdullah.
S-10 Peygamberimize ilk vahiy ne zaman geldi?
*610 Yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde.Peygamberimiz 40 yaşında idi.
S-11 Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
*Ümeyye Bin Halef
S-12 Müşrikler Hz Muhammedi İslam davasından vazgeçirmek için kime başvurdular?
*Ebu Talip
S-13 Hz Ömer kaç yaşında Müslüman oldu?
*33 yaşında.
S-14 Müslümanlar ilk defa ne zaman Kabe’de toplu olarak ve açıkça namaz kıldılar?
*Hz Ömer Müslüman olunca.
S-15 Müşrikler, kimlerin “Müslüman olmasıyla” Müslümanları boykot kararı aldılar?
*Hz Ömer ve Hz Hamza Müslüman olunca.
S-16 Mansur Bin İkrime tarafından yazılan ve Kabe duvarına asılan boykot metnindeki hangi kelime güve tarafından yenilmedi?
*Allah lafzı.
S-17 Suffada ders veren ve İslam’da ilk öğretmen kimdir?
*Hz Muhammed.
S-18 Bedir savaşında Müslümanların ve müşriklerin sayısı ne kadardır?
*Müslümanlar 305, Müşrikler 1000’dir.
S-19 Bedir savaşında Müslümanlar kaç şehit verdiler?
*14 Şehit.
S-20 Bedir savaşında müşriklerin kaç ölü ve esir verdiler?
*70 Ölü ve 70 esir verdiler.
S-21 Uhut savaşında Müslümanlar kaç şehit verdiler?
*70 Şehit.
S-22 Uhut savaşında müşriklerin kaç ölü verdiler?
*22 Ölü.
S-23 Uhut savaşında, müşriklerin birinci aşamada Müslümanları bozguna uğratmalarının sebebi nedir?
*Peygamberimiz tarafından görevlendirilen 50 okçunun yerlerini terk etmesi.
S-24 Hayber Yahudileri, Peygamberimiz anlaşma teklifine karşı kimlerle anlaştılar?
* Gatafan Arapları ile.
S-25 Peygamberimiz “kaza umresine” kaç kişi ile katıldı?
*2000 kişi.
S-26 Kaza umresi neye dayanılarak yapıldı?
*Hudybiye anlaşmasına.
S-27 Mekke’nin fethinde Hz Muhammed müşriklere nasıl davrandı?
*Onları serbest bıraktı.( Hz Muhammed müşriklere: “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz”dedi
S-28 Huneyn savaşında Müslümanlara saldırmak üzere 20.000 (Yirmi bin) kişilik bir ordu kuran kabile kimdi?
*Havazin kabilesi.
S-29 Huneyn savaşında Müslümanların bozguna uğramalarının sebebi nedir?
*Çokluklarına güvenmeleri.
S-30 Huneyn de şiddetli düşman saldırılarına karşı cesaretle karşı koyan ve savaş alanında dimdik ayakta duran tek kahraman kimdi?
*Hz Muhammed.
S-31 Huneyn savaşında, bozgundan sonra Müslümanları derleyip toparlayan kimdi?
*Hz Muhammed.
S-32 Tebük seferinde hangi iki büyük sahabi ordunun donanımı için büyük yardımda bulundular?
*Hz Osman ve Hz Ebu Bekir.
S-33 Hangi savaşta düşman kalelerine kapanıp savaş yapmaktan kaçınması üzerine Müslümanlar savaş yapmaya gerek kalmaksızın geri döndüler?
*Tebük seferi
S-34 Münafıklar, kimin kışkırtması ile Mescid-i Dırar’ı yapmaya karar verdiler?
*Ebu Amir.
S-35 Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
*Tebük seferi.
S-36 Yüce Allah Müslümanlara hicretin kaçıncı yılında savaş izni verdi?
*Hicretin II. yılında. (İkinci)
S-37 Peygamberimizin savaşlarının ortak özelliği nedir?
*Savunma savaşları.
S-39 Peygamberimiz ölüm döşeğinde hangi kızına nasihatte bulundu?
*Hz Fatıma.
S-40 Peygamberimiz hangi gün nereye defnedildi?
* Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.
S-41 Peygamberimiz neyi miras bıraktı?
*İslamın nurunu , ahlak ve fazilet ilkelerini.
S-42 Peygamberimizin hangi çocuğunun öldüğü gün güneş tutuldu?
*İbrahim
S-43 Peygamberimiz Veda hutbesinde kaç kişiye hitap etti?
*124000 (Yüz yimidört bin)
S-44 Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?
*Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.
S-45 Allahü Teâlâ, Mescid- i Dırar’ın Müslümanları parçalamak için yapıldığını Peygamberimize kimin vasıtasıyla bildirdi?
*Cebrail.
S-46 Peygamberimiz veda hutbesini okuduktan sonra hangi surenin hangi ayeti nazil oldu?
*Mâide suresi. 3.Ayet
S-47 Mâide suresinin 3. ayeti ne anlama geliyordu?
*”Bugün sizin dininizi kemale erdirdim.Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.Ve size din olarak İslam’ı seçtim.”
S-48 Mâide suresinin 3. ayetiyle Peygamberimiz neyi anladı?
*Ahiret yolculuğunun yaklaştığını, bundan sonra hac edemeyeceğini.
S-49 Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
*”İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.
S-50 Peygamberimizin en büyük emaneti nedir?
*Kur’an.
S-51 Peygamberimiz hastalandığında yanında ne kadar parası vardı?
*Yedi dirhem.
S-52 Peygamberimizi gören ve Müslüman olarak ölenlere ne denir?
*Ashab.
S-53 Peygamberimizin torunlarının ismi ne idi?
*Hz Hasan ve Hz Hüseyin.
S-54 Peygamberimiz, Veda hutbesinde ashabına: “Dininizi size tebliğ etti mi ? dediğinde, Ashabın: “Evet tebliğ ettin” demesi üzerine şahadet parmağını göğe kaldırarak ne buyurdu?
*Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab ,Şahid ol yâ Rab.(Üç defa)
S-55 Müşrikler Peygamberimizi öldürmek için karar aldıklarında Müslümanlar kimin evinde toplanmışlardı?
*Erkamın evi ( Daru’l erkam)
S-56 Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Kabe’yi ziyaretlerini bir yıl erteleyeceklerdi. Bir sonraki yıl ziyaretlerinde ne kadar süreden fazla Kabe’de kalamayacaklardı?
*3 Gün den fazla.
S-57-Hendek savaşında Peygamberimiz ve Müslümanlar hendeği ne kadar sürede kazdı?
*Altı gün.
S-58-Hendek kuşatması kaç gün sürmüştü?
*27 Gün.
S-59 Hendek savaşında mevsim ne idi?
*Kış.
S-60 Hangi Yahudi kabilesi Peygamberimizi zehirlemek istemişti?
*Hayber Yahudileri.
S-61 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında Kureyşlilere: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz” ? diye sorduğunda Kureyşliler ne dedi?
*Sen, asil ve şerefli kardeşsin, dediler.
S-62 Peygamberimiz döneminde kabile reisliği rekabeti vardı. Peygamberimiz Kureyşin Haşimi kolumdan olduğu için kendisine düşmanlık edenlerin çoğu kimlerdendi?
*Emevilerden.
S-63 Peygamber efendimizin ismini kim koymuştur?
*Dedesi Abdulmuttalip.
S-64 Muhammed ne anlama gelir?
*Yer ve gök ehli tarafından övülmüş.
S-65 Peygamberliğin 11 yılında kaç kişi peygamberimize gelerek biat ettiler?
* 6-Kişi.
S-66 Ebu Cehil, Peygamberimize safa tepesinde hakaret ettiğinde peygamberliğin kaçıncı yılı idi?
*6. Yılı
S-67 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Ensar ile Muhacir arasında ne yaptı?
*Onları kardeş ilan etti.
S-68 Mekkeli müşrikler, Bedir savaşı öncesinde, Müslümanlara karşı yapılacak bu savaşa hazırlık için nereye bir ticaret kervanı gönderdiler?
*Şam’a
S-69 Hangi savaşta, 300 kişilik bir Münafık gurubu, Müslümanların tarafında iken ayrılarak Medine’ye geri dönmüşlerdir?
*Uhut
S-70 Peygamberimiz hangi savaş esnasında, yaptığı duasının kabul edilmesi üzerine “yüzünde sevinç belirtileri göründü”ve Allah’ın yardım edeceğini müjdeliyordu?
*Hendek.
S-71 Hz Ali hangi savaşta büyük yaralılıklar göstermiştir?
*Hayberin fethi.
S-72 Hangi savaşta Müslüman kadınlar, örgü örerek, kazandıkları ile askerlere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, savaş alanında askerlere su dağıtmak üzere savaşa katılmışlardır?
*Hayberin fethi.
S-73 Ne zaman peygamberimiz ve Müslümanlar Kabe’yi görünce hep bir ağızdan tekbir getirdiler?
*Kaza umresi esnasında.
S-74 Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
*Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.
S-75 Mekke’nin fethi, Huneyn savaşı, Evtas savaşı, ve Taif kuşatması hicretin kaçıncı yılında olmuştur?
*Hicretin 8. yılında.
S-76 Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni nedir?
*İslam’ın yayılmasını önlemek.
S-77 Müslümanlar Müşriklerin dayanılmaz insanlık dışı muamelelerine ne kadar sabrettiler?
*13 Yıl.
S-78 Faizin haram kılınması, kan davalarının kaldırılması, zinanın haram kılınması ne zaman olmuştur?
*Veda hutbesinde. ( Hicri 10. Yıl, Miladi, 632)
S-79 Peygamberimiz bütün Müslümanları ne zaman kardeş ilan etmiştir?
*Veda hutbesinde. ( Hicri 10. Yıl, Miladi, 632)
S-80 Peygamberimiz 8 Haziran 632’de Pazartesi sabahı hastalığı hafiflediğinde Mescid-i Nebiye gitti. Oturduğu yerde kime uyarak sabah namazı kıldı?
*Hz Ebu Bekir.
S-81 Hz Muhammed vefat ettiğinde hangi vakitti?
*Öğle üzeri.
S-82 Peygamberimiz vefat ettiğinde ne kadar parası vardı?
*Hiç parası yoktu.
S-83 Hangi savaş Müslümanlar için bir uyarıdır?
*Uhut savaşı
S-84 Hangi surenin ayetlerinin gelişi ile vahyin gelişi aralıksız devam etmiş ve Kur’an-ı kerim 23 senede tamamlanmıştır?
*Müddessir suresinin ilk ayetleri.
S-85 Araplarda başkan olabilmek için liyakat, fazilet, yetenek aranmazdı. Sadece iki şart aranırdı. Bunlardan biri zengin olmaktı. Diğeri ne idi?
*Çok çocuk sahibi olmaktı.
S-86 Peygamberimizin amcalarının ismi ne idi?
*Hz Hamza,Hz Abbas, Ebu Talip, Zübeyr,Ebu Leheb.
S-87 Hz. Hatice Peygamberimize sermaye vererek nereye gönderdi(Ticaret için)?
*Suriye’ye
S-88 Peygamber efendimiz 40 yaşına geldiğinde rüyada ne görürse çıkıyor, kimsenin görmediği ve
bilmediği birçok gerçeği apaçık görüyordu. Bu durum ne kadar devam etti.?
*6 ay

1

Nisan
2012

UHUD SAVAŞI VE UHUD ŞEHİTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  472 Kez Okundu

Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Bunlar arasın da Efendimizin amcası Hz. Hamzâ , ve medine-i münevvereye ilk kur’an muallimi olarak gönderilen Mus’ab bin umeyr R.A. de vardı. Peygamber efendimiz (S.A.V) uhud şehitlerinin başı ucunda ^^ben sizin Allâh katında diriler olduğunuza şâhidim. Eshâb-ı kirâma dönerek bunları ziyâret edin ve selamlayın. Allâh’a yemîn ederim ki bunlar kıyamete kadar selamlayana karşılık verir.^^ buyurdular. (Mirâtü-l harameyn c.2 s. 1026 ) Rasûlullâh efendimiz zaman zaman uhud şehidlerini ziyâret etmiştir. Hz. Fâtıma validemiz iki, üç günde bir uhud’a gider amcası Hz. Hamza’nın kabrini ziyaret eder , ağlar ,duA eder ve kabrini düzeltirdi.
Hz. Enes r.a. buyurdular ki : Rasûlullah S.A.V yanın da hz. ebu bekir , Hz. Ömer ve Hz. osmandan oldukları haldeuhuda çıktılar. Uhud dağı sevincinden sallandı. Rasûlullah ayağı ile uhud’a vurarak şöyle seslendi. Sâbit ol ey uhud. Çünkü senin üzerinde bir nebî , bir sıddîk , iki şehid var. buyurdu. Sanki Efendimiz bir mucize gösterdi. Mucize ise Hz. Ebu Bekr R.a. sıddık oluşu ve Hz. Ömer ve Osman R:anhuma nın şehid edileceği idi.
Diğer bir hadisi şerifte ise : Uhud bir dağdır. o bizi sever biz de onu severiz ( etterğib vet terhib c.2 s. 230 )
ve yine bir hadis de : Uhud cennet köşelerinden bir köşedir ( etterğib vetterhib c.2 s. 223) buyurulmuşdur.
70 Kişi şehid oldu ve uhuda defn olunmuşlardı. Uhud savaşından 14 yıl sonra Medineyi sel bastı uhud tarafından. Ve uhudda ki şehitlerin üzerleri açıldı. O zamanda yaşayanlar baktılar ki Sanki savaş yeni olmuş ve şehidler yeni gömülmüşler gibi kan akıyor. O zaman da ki insanlar 70 kişiyi cennetül bakiye nakıl etmek istediler ve 4 kişi kaldı. nakıl edilmeyen. Onları alacakları sırada uhud sanki deprem olurcasına sallandı ve dile geldi. dedi ki : Siz benden hepsini aldınız ama bu dördünü yani Hz. Hamza Hz. musab bin umeyr Hz. Abdullah bin cahş ve Hz. Şemmase bin osman R.A. ecmein i uhud dağı vermedi.

1

Nisan
2012

YETERLİLİK SİYER TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  461 Kez Okundu

1:Aşağidakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından degildir?
A)Kasım
B)Ümmü Rukiye
C)İbrahim
D)Fatıma
2:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Peygamberimizin soyu hangi çocuğuyla devam etmiştir?
A)Kasım
B)Abdullah
C)Zeynep
D)Fatıma
3:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?
A)610 Sevr mağarası
B)610 Hira mağarası
C)615 Hira mağarası
D)615 Sevr mağarası
4:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
İlk vahyedilen ayetler hangi sürede bulunmaktadır?
A)Fatiha
B)Bakara
C)Alak
D)Müddesir
5:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan kimdir?
A)Bahira
B)Ebu Bekir
C)Ebu Talip
C)Varaka
6:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan degildir?
A)Hz. Ebu Bekir
B)Hz. Hatice
C)Hz. Ömer
D)Hz.Zeyd
7:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Müşrikler Peygamberimize inanmadıkalrı için bir takım ithamlarda bulunuşlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan degildir?
A)Mecnun
B)Falcı
C)Yalancı
D)Şair
8:Müşriklerin eziyetine dayanamayan Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
A)Medine
B)Habeşistan
C)Taif
D)Mısır
9:Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Peygambeimizin Medinelilerle birlikte gönderdigi ilk Kur’an öğretmeni kimdir?
A)Musab b. Umeyr
B)Hz. Ali
C)Hz. Abdullah
D)Hz.Osman
10:Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?
A)Hicret’te
B)Mekkenin Fethinde
C)Bedir savaşında
D)Mi’raç’ta

1

Nisan
2012

UHUD ŞEHİTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  261 Kez Okundu

1. Vebi Seyyidinâ Hamza İbni Abdulmuttalib el-Muhâcirîyy (R.A.)
2. Vebi Seyyidinâ Ebî Eymen Mevlâ Amr el-Ensariyy (R.A.)
3. Vebi Seyyidinâ Ebî Hanne el-Ensariyy (R.A.)
4. Vebi Seyyidinâ Ebî Suryan İbni el-Haria el-Ensariyy (R.A.)
5. Vebi Seyyidinâ Ebî Hubeyre ibn-i el-Hâris el-Ensariyy (R.A.)
6. Vebi Seyyidinâ Enes ibn-i Nadr el-Ensariyy (R.A.)
7. Vebi Seyyidinâ Uyens ibn-i Katade el-Ensariyy (R.A.)
8. Vebi Seyyidinâ Evs ibn-i el-Erkam el-Ensariyy (R.A.)
9. Vebi Seyyidinâ Evs ibn-i Sabit el-Ensariyy (R.A.)
10. Vebi Seyyidinâ İyas ibn-i Evs el-Ensariyy (R.A.)
11. Vebi Seyyidinâ İyas ibn-i Adiyy el-Ensariyy (R.A.)
12. Vebi Seyyidinâ Sabit ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
13. Vebi Seyyidinâ Sabit ibn-i Vakş el-Ensariyy (R.A.)
14. Vebi Seyyidinâ Sa’lebe ibn-i Sa’d el-Ensariyy (R.A.)
15. Vebi Seyyidinâ Sakf ibn-i Ferve el-Ensariyy (R.A.)
16. Vebi Seyyidınâ El-Hâris ibn-i Encs el-Ensariyy (R.A.)
17. Vebi Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Evs el-Ensariyy (R.A.)
18. Vebi Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Adiyy el-Ensariyy (R.A.)
19. Vebi Seyyidinâ Hubab ibn-i Kayzıyy el-Ensariyy (R.A.)
20. Vebi Seyyidinâ Hubeyb ibn-i Yezîd el-Ensariyy (R.A.)
21. Vebi Seyyidinâ Huseyl ibn-i Cabir el-Ensarıyy (R.A.)
22. Vebi Seyyidinâ Hanzala ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
23. Vebi Seyyidinâ Harice ibn-i Zeyd el-Ensariyy (R.A.)
24. Vebi Seyyidinâ Hallâd ibn-i Amrel-Cumuh el-Ensariyy (R.A.)
25. Vebi Seyyidinâ Hayşemle ibn-i Abi Sa’d el-Ensariyy (R.A.)
26. Vebi Seyyidinâ Zekvan ibn-i abdi Gayş el-Ensariyy (R.A.)
27. Vebi Seyyidinâ Rifâa ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
28. Vebi Seyyidinâ Rifâa ibn-i Vakş el-Ensariyy (R.A.)
29. Vebi Seyyidinâ Subey’ ibn-i Hâtıb el-Ensariyy (R.A.)
30. Vebi Seyyidinâ Sa’d ibn-i er-Rabi’ el-Ensariyy (R.A.)
31. Vebi Seyyidinâ Said ibni Süveyd el-Ensariyy (R.A.)
32. Vebi Seyyidinâ Seleme ibn-i Sabit el-Ensariyy (R.A.)
33. Vebi Seyyidinâ Sehl ibn-i Kaya el-Ensariyy (R.A.)
34. Vebi Seyyidinâ Süleym ibn-i el-Hâris el-Ensariyy (R.A.)
35. Vebi Seyyidinâ Süleym ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
36. Vebi Seyyidinâ Şemmas ibn-i Osman el-Ensariyy (R.A.)
37. Vebi Seyyidinâ Safiyy ibn-i Kayzıyy el-Ensariyy (R.A.)
38. Vebi Seyyidinâ Damra el-Cüheyniyy el-Ensariyy (R.A.)
39. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Mahlid el-Ensariyy (R.A.)
40. Vebi Seyyidinâ Ubâde ibn-i el-Hashas el-Ensariyy (R.A.)
41. Vebi Seyyidinâ Abbâd ibn-i Ubâde el-Ensariyy (R.A.)
42. Vebi Seyyidinâ Abbas ibn-i Ubâde el-Ensariyy (R.A.)
43. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Ensariyy ‘ (R.A.)
44. Vebi Seyyidinâ Abdullah İbn-i Cahş el-Ensariyy (R.A.)
45. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Selem el-Ensariyy (R.A.)
46. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr Haram el-Ensariyy (R.A.)
47. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Vehb el-Ensariyy (R.A.)
48. Vebi Seyyidinâ Ubeyd ibn-i et-Teyyihân el-Ensariyy (R.A.)
49. Vebi Seyyidinâ Ubeyd ibn-i el-Muallâ el-Ensariyy (R.A.)
50. Vebi Seyyidinâ Utbe ibn-i Rebî el-Ensariyy (R.A.)
51. Vebi Seyyidinâ Umâre ibn-i Ziyad el-Ensariyy (R.A.)
52. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Iyas el-Ensariyy (R.A.)
53. Vebi Seyyidinâ Amr ibn Sabit el-Ensariyy (R.A.)
54. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i el Cemuh el-Ensariyy (R.A.)
55. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Kays el-Ensariyy (R.A.)
56. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Mutarrif el-Ensariyy (R.A.)
57. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Muâz el-Ensariyy (R.A.)
58. Vebi Seyyidinâ Antere Mevlâ Süleym el-Ensariyy (R.A.)
59. Vebi Seyyidinâ Kaya ibn-i Amr el-Ensarıyy (R.A.)
60. Vebi Seyyidinâ Kays ibn-i Muhallid el-Ensariyy (R.A.)
61. Vebi Seyyidinâ aaaman ibn-i Elmaziniyyin el-Ensariyy (R.A.)
62. Vebi Seyyidinâ Mâlik ibn-i İyas el-Ensariyy (R.A.)
63. Vebi Seyyidinâ Mâlik ibn-i Sinan el-Ensariyy (R.A.)
64. Vebi Seyyidinâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Ensariyy (RA.)
65. Vebi Seyyidinâ Mücezzin ibn-i Ziyad el-Ensariyy (RA.)
66. Vebi Seyyidinâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Ensariyy (R.A.)
67. Vebi Seyyidinâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Ensariyy (RA.)
68. Vebi Seyyidinâ Nu’man ibn-i Abdillah el-Ensariyy (RA.)
69. Vebi Seyyidinâ Nevfel ibn-i Abdillah el-Ensarıyy (R.A.)
70. Vebi Seyyidinâ Yezîd ibn-i Hâtib el-Ensariyy (R.A.)

1

Nisan
2012

PEYGAMBERİMİZ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖDERİLDİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  303 Kez Okundu

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:”Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.
Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.
“Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Yeryüzünde bulunuş maksadını, “güzel ahlâkı tamamlamak” olarak ifade ediyordu.Onu en son elçisi olarak insanlığa gönderen Yüce Allah da, Peygamberimizde bizim için “en güzel” örneğin bulunduğunu haber veriyor.İslâm toprakları, güneyde Yemen’e kuzeyde İran ve Suriye sınırına dayandığı sırada Peygamberimiz, Arapların sultanı, Arabistan’ın hakimi idi. Savaş sonrası düşmanın bırakıp gittiği mallar ve ganimetler mescidin içini doldururken, en kıymetli mallar Müslümanların eline geçtiği halde, yine o kuru bir hasır üzerinde yatacak kadar engin ruhlu; içi ot dolu bir yastığa yaslanacak kadar mütevazı; her türlü imkân mevcutken, açlık sıkıntısı çekecek kadar kanaatkar ve tok gönüllü idi.
Hz. Ömer’in “Bizans kralı ve İran şahı dünya nimetleri içinde yüzerken, Resulullah kuru hasır üstünde yaşıyor” diyerek ağlaması üzerine, Sahabîsinin gönlünü hoş tutan yüce Peygamberimiz:
Yâ Ömer, varsın, Kisra ve Kayser dünya nimetlerinden zevklerini alsınlar, keyif sürsünler. Âhiret nimeti bize yeter” diyerek tevekkül ve rızasını dile getiriyordu.
Toplumsal problemlerin çözümü Peygamberimizin yolunda gitmektir.Peygamberimiz ümmetine düşkündü.Hep ümmetini düşünür,Fakir fukarayı düşünür ve gözetirdi.Vefat edenleri de düşünür ve onları ziyaret ederek selam verirdi.Ümmetine kardeşlerim dediği Peygamberdir.Bizler de peygamberimizi seviyoruz, onu sevmekte imandandır.Onun ismini ecdadımız çocuklarına , torunlarına koydular.
Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel kendi güzel Muhammed,
Gel şefaat eyle kemter kuluna ,
Adı güzel kendi güzel Muhammed.
Onu sevenler,yoluna kurban oldular.Anne ve babalarından hatta sevdiklerinden daha çok sevdiler.Nesibe Hatun , Uhutta su taşıyor, aynı zaman da Peygamberimizin etrafında pervana misali dönüyordu.Uhut savaşı sonrası Peygamberimiz Nesibe Hatunun fedakarlığından bahsederken, Uhutta sağıma baktım Nesibe Hatun solama baktım Nesibe Hatun .Onu seven kişi cennette beraber olacaktır.
Gözler ondan daha güzelini görmedi.Ondan daha hayırlısı Cihana gelmedi.O bizim için en güzel örnektir.Allah,Ona itaat edilsin diye gönderdi.Ona itaat Allaha itaattır.Şeyh Sadi Gülistanında:
Dünya su olsa ne gamdır,Hz.Nuh kaptan olduktan sonra,
Biz ümmete ne düşünce ne gamdır , senin gibi bir şefaatcımız var.
Allah,Peygamberimize itaat edenleri cennete koyar.Peygamberimize karşı görevlerimiz var.Ona itaat etmek,getirdiklerine uymak,bol bol selatü selam getirmektir.Uhutta Peygamberimiz Abdullah b.Cübeyri,Ayneyn geçidine 50 kişi ile yerleştirdi.Benden emir gelmedikçe yerinizden ayrılmayın talimatını verdi.Ama ayneyn geçidinde Abdulllab b. Cübeyr ve 8 arkadaşı kaldı.Diğerleri görev yerlerini terkettiler.Sonda Abdullah b.Cübeyr ve 8 arkadaşı şehit oldular.Hz.Bilali Habeş ,Resulullahın vefatından dolayı , Şama gitti.Peygamberimizin yolunda kardeşlik ruhu yatmaktadır.Onun dünyaya gelişiyle ağlayan annelerin yüzü güldü.Kardeşinin derdi ile dertlenmeyi ön plana çıkardı.Mekke nin fethinde Mekkelileri affetti.Bugün geçmişten sual etmek yok Yusuf Aleyhisselamın kardeşlerine dediği gibi.
Geçen zamana rağmen ona ihtiyaç gittikçe artıyor.Sevgisi gittikçe artıyor.Alman devlet adamını Peygamberimize sevgi ve muhabbetini dile getiriyor.Çünkü insanlık ona hayran.Peygamberimizi sadece anmak değil onu anlatmak ve yaşatmak gerekiyor.Mekke döneminde sıkıntılı günlerde ashab-ı Kiramı etrafına topluyor,Darul Rerkam da beraber oluyor, sıkıntı verenlere de dua ediyordu.Çünkü o rahmet Peygamberiydi.
Ona gönül verenler,onun yolunda şehit oldular.Varlıklarını onun yolunda akıttılar.Medine hicretten önce yapılan Akabe görüşme ve biatları neticesinde Medineye davet eden hicret edenleri misafir eden ve onlara her türlü insanı yardımı esirgemeyen Ensar, maddi bütün varlıklarını bu uğurda tükettiler. Uhut savaşında şehit olan 70 sahabiden 69 sahabi Ensardan idi.Uhudu ziyaret eder, o bizi seviyor, biz de onu seviyoruz diyerek duygularını dile getirirdi.Çünkü orada İslam uğruna canlarını feda eden defin esnasında kefenleri bile yeterli olmayan İslam kahramlarını bağrında barındırmaktadır.Seyyidüşşehade Hz.Hamza orada.Allah cümlesinden razı olsun.Peygamberimizin mübarek dişi bu savaşta kırıldıi yanağı yaralandı.
O ,Muhammedül Emin idi.
O,Ümmetini düşünürdü.
O,Hayrul beşerdir, insanların en hayırlısıdır.
O,Hatemül enbiyadır, Peygamberlerin sonuncusudur.
O,Hatemül Mürselindir,son Peygamberdir.
Onun ahlakı ,Kuran ahlakı idi.
O,Müjdeleyen korkutmayan, sevindiren ve nefret ettirmeyen Peygamberdir.
Onun yolunda gidenler cenneti dünya tattı.
O, rahmet peygamberi idi.Düşmanlarına beddua ve lanet etmesini isteyenlere, ben lanetçi değil,rahmet peygamberi gönderildim.O,Her yönüyle örnektir.Ben güzel ahlakı tamamlamak için için gönderildim diye buyuran peygamber.
İmam Busr-i:Meşhur kaside-i Bürdesinde peygamberimiz için;Onun kemilklerini örten toprağın kokusu, en nefis kokulardan üstündür. Onu koklayıp öpenlere ne mutlu diyor.
Bir gün Medine sokaklarında gezerken Neccar oğullarının çocuklarına :Beni seviyormusunuz diye sormuştu.Onlarda seni seviyoruz Ya Resulallah dediklerinde :allah şahittir ki bende sizi çok seviyorum demişti.
Ahmet Yesevi Hazretleri:
Çıplakla açlığa kanatlı Muhammed,
Ası , canı ümmete şefaatlı Muhammed,
Gece yatıp uyumaz tilavetli Muhammed,
Yoldan şaşan azgına hidayetli Muhammed.
Peygamber Efendimiz;Her işe besmele ile başlar, herkese selam verir, ilim öğrenenlere destek verir, komşu ilişkilerinde hassastı.Ayıpları asla yüze vurmaz,insanlar arasında hiç bir ayrım yapmaz, çocuklarla şakalaşır,hep ahyrı ve iyiliği tavsiye ederdi.Hasta ziyaretini ihmal etmezdi.Misafire ikram etmeyi sever, yüler yüzlü idi.Yoksullara yardım eder,merhametli ve affetmeyi severdi.Peygamber Efendimiz, son derece cömert ve mükrim idi. Hiç bir dilenciye “Yok” diyerek cevab vermezdi. Eğer yanlarında verilecek bir şey bulunmazsa, ya ashabından ödünç alarak verir yahut yarın gel, gibi bir şey söylerdi.
Huneyn savaşında ganimet mallanndan bir vadide toplanmış olan develer için, Safvan ibni Umeyye: “Ne iyi develer!” demekle, Peygamber Efendimiz: öyle ise, onlar senin olsun,” deyip bu yüz deveyi Safvan’a bağışlamıştı. Saffan bu ikramı görünce: “Bu kadar cömertlik ancak peygamberlerde bulunur,”diyerek hemen müslüman olmuştur. Oysa ki, müslüman olmak için evvelce dört ay süre almış bulunuyordu.
Ruhum sana varlık sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil alem sana kurbandır Efendim.
SALAT,SELAM SEVGİLİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA(S.A.V)NIN , AİLESİNİN,ASHABININ,O’NA TABİ OLAN, GÖNÜL VEREN,YOLUNDAN AYRILMAYANLARIN,CÜMLEMİZİN ÜZERİNE OLSUN, AMİN.

1

Nisan
2012

BEDİR SAVAŞINDA ŞEHİT OLAN ENSAR VE MUHACİRLER

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  555 Kez Okundu

Muhacirlerden Şehid olanlar:
1- Ubeyde b. Haris
2- Umeyr b. Ebi Vakkas
3- Züşşimaleyn b. Abdi Amr
4- Akıl b. Bükeyr
5- Mihca’ (Hz. Ömerin azadlısı)
6- Safvan b. Beyza
Ensardan Şehit Olanlar
1- Sad b. Hayseme
2- Mübeşşir b. Abdül Münzir
3- Yezid b. Haris
4- Umeyr b. Humam
5- Rafi b. Mualla
6- Harise b. Süraka
7- Avf b. Haris
8- Muavviz b. Haris

31

Mart
2012

SİYER NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  415 Kez Okundu

1-siyer-i nebî ne demektir? :siyer-i nebî, hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatini konu edinen bilim dalidir.
2- peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir? : 20 nisan 571 tarihinde rebiul evvel ayinin pazartesi günü tan yeri ağarirken mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3- peygamber efendimiz hangi kabiledendir? : Kureyş kabilesinin haşimoğullari kolundandir.
4- peygamber efendimizin annesi, babasi, dedesi ve süt annesinin adlari nelerdir? : Annesi: Amine babasi: Abdullah dedesi: Abdülmuttalip süt annesi: Halime
5- peygamber efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz? :en çok bilinen 4 ismi şunlardir: Muhammed ,mustafa ,ahmet, mahmud
6- peygamber efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür? : Peygamber efendimizin doğumundan iki ay önce babasi vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşina kadar süt annesi hz. Halime’nin yaninda kaldi. 6 yaşindayken annesi de vefat edince 8 yaşina kadar dedesi abdulmuttalib’in yaninda, dedesinin vefatindan sonra amcasi ebutalib’in himayesinde büyümüştür.
7- hz.muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşinda ve kiminle yapmiştir ? : Peygamber efendimiz ilk evliliğini 25 yaşinda iken hz.hatice ile yapmiştir.
8- hz. Hatice kimdir ? : Peygamber efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. Peygamber efendimize ilk iman edendir. Peygamber efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. Peygamber efendimizin oğlu ibrahim hariç bütün çocuklarinin annesidir.
9- hz. Peygamber’in çocuklarinin isimleri nelerdir? : Erkekler: Kasim, abdullah, ibrahim; kizlari: ümmü gülsüm, rukiye, zeynep ve fatima
10- hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşinda ve nerede gelmiştir?: M.610 tarihinde, 40 yaşinda , hira nur dağinda peygamberlik gelmiştir.
11- ilk müslümanlar kimlerdir? : Hanimlardan hz. Hatice ; büyüklerden hz. Ebubekir; çocuklardan hz. Ali ; kölelerden hz. Zeyd bin harise
12- peygamber efendimize en çok düşmanlik yapanlar kimlerdir? : Ebû leheb ,ebû cehil,
velid b. Muğire,ümeyye b. Halef , utbe b. Rebia ,as b. Vail
13- islamin yayilmasi kimlerin müslüman olmasiyla hiz kazanmiştir ? :hz.hamza ve hz.ömer’in müslüman olmasiyla
14- ne zamana senetül hüzün ( hüzün yili) nedir ? : Peygamberliğin 10. Yilinda hz. Peygamberin eşi hz.hatice ve amcasi ebû talib’in vefat ettiği yila hüzün yili denir.
15-isra ve miraç olayi nedir ve ne zaman olmuştur ? : Hicretten bir buçuk yil önce recep ayinin 27. Gecesi peygamber efendimizin cebrail (a.s) vasitasiyla mescid-i haram’dan alinip mescid-i aksa’ya götürülmesine isra; yüce allah’in katina yükseltilmesine de miraç denir.
16- peygamber efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir? : Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki ayeti, ( âmenerrasûlü ) , ümmetinden allah’a şirk koşmayanlarin cennete gireceği müjdesi,
17-hz. Aişe kimdir ? : Peygamber efendimizin eşlerindendir. Hz.ebubekir’in kizidir.
Ilmiyle, zekasiyla ve bizlere bir çok hadis ulaştirmasiyla taninmiştir.
18- hicret nedir? Ne zaman yapilmiştir? : Peygamber efendimizin ve ilk müslümanlarin 622 yilinda mekke’den medine’ye göç etmesine denir.
19- peygamber efendimiz ve ilk müslümanlar neden hicret etmişlerdir? : Mekke’nin ileri gelen müşrikleri peygamber efendimize ve ona inanan ilk müslümanlara pek çok zulüm ve işkenceler yapmişlardi. Mekke’de artik islâm’i yaşatma ve yayma imkani kalmadiğindan medineli müslümanlarin daveti ve allah’in izin vermesiyle mekke’deki müslümanlar ve peygamberimiz medine’ye göç etmek zorunda kalmişlardi.
20- peygamber efendimiz medine’de kimin evinde kalmiştir? : Ebû eyyüb el-ensârî’nin evinde kalmiştir. Bu sahabenin kabri istanbul’da kendi adiyla anilan eyüp semtin de bulunmaktadir.
21- islam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir? : Kuba mescidi
22- ilk cuma namazi ne zaman ve nerede kilinmiştir? eygamber efendimizin mekke’den medine’ye hicreti esnasinda “ranuna” denilen yerde kilinmiştir.
23- muhacir ve ensar kime denir? : Muhacir: Mekke’den medine’ye göç eden müslümana denir. Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardim eden medineli müslümanlara denir.
24- sahabe kime denir? : Hz. Peygamber’i sağliğinda müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
25- islâm tarihinde ilk açilan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir? : Peygamber efendimizin bizzat inşasinda çaliştiği ve öğretmenliğini yaptiği ilk yatili okul olan suffe’dir. Burada eğitim görenlere ashab-i suffe denir.
26- peygamber efendimizin yaptiği en önemli savaşlar hangileridir? : Peygamberimiz ve müslümanlar medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onlari yine rahat birakmamişlar, bu yüzden peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmiştir. En önemlileri şunlardir:
Bedir savaşi (624) ,uhud savaşi (625) ,hendek savaşi (626) . Peygamber efendimizin yaptiği savaşlarin amaci ; allah’in adini yüceltmek, düşman saldirilarini önlemek,
müslümanlarin inançlarini, irz ve namuslarini, can ve mallarini korumaktir.
28- mekke kaç yilinda fethedildi? Peygamberimizin müşriklere karşi davranişi ne oldu?
Mekke m.630’da fethedildi. Fetihten sonra peygamber efendimiz müşriklere karşi
“bugün sizi kinamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
29- mescid-i nebevî (peygamber efendimizin camisi) nerededir? : Medine’dedir. Hicretten sonra peygamberimizin yapmiş olduğu ilk mescittir. Peygamberimizin kabri (ravza-i mutahhera) mescid-i nebevî’nin içinde bulunmaktadir.
30- veda hacci ve veda hutbesi hakkinda bilgi veriniz ? : Peygamber efendimizin 632 yilinda yapmiş olduğu tek hacdir. Bu hac esnasinda peygamber efendimiz 100.000’den fazla müslümana meşhur veda hutbesini okumuşlardir. Veda hutbesinde yer alan bazi hükümler: Islâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldirilmiştir. Bütün insanlar eşittir. Insanlarin can, mal ve namuslari dokunulmazdir. Emanetler sahibine verilmelidir. Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdir. Kan davalari kaldirilmiştir.
Erkekler kadinlarin, kadinlar da erkeklerin haklarina riâyet edecektir. Hem erkek hem kadin zinadan kaçinacaktir. Bütün müslümanlar kardeştir. Hizmetçilere iyi davranilacaktir.
31- peygamber efendimiz kaç yilinda, nerede ve kaç yaşinda vefat etti? : Peygamber efendimiz hicretin 11. Senesi ,rebiülevvel ayinin on ikisi,pazartesi günü miladi, 632 yilinda, medine’de ve 63 yaşinda vefat etti.
32- peygamber efendimizin nesli kiminle devam etmiştir? : Peygamber efendimizin nesli, kizi hz. Fatma ve amcasinin oğlu hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğullari hz. Hasan ve hz. Hüseyin ile devam etmiştir.
33- aşere-i mübeşşere kime denir ? Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.
34- aşere-i mübeşşere kimlerden oluşmaktadir. ? : Hz. Ebu bekir ,hz. ömer , hz. Osman ,hz. Ali ,hz. Zübeyr b. Avvam , hz. Abdurahman b. Avf , hz. Sa’d b. Ebi vakkas
hz.said b. Zeyd ,hz.ebû übeyde b. Cerrah , hz.talha b. übeydullah .
35- peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sirayla söyler misiniz? : Hz. Ebu bekir : 2 yil ; hz. ömer : 10 yil ; hz. Osman : 12 yil ; hz. Ali : 5 yil

31

Mart
2012

SİYER-İ NEBİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  406 Kez Okundu

S-1 Kabe’yi kimler inşa etmiştir?
*Hz İbrahim ve oğlu İsmail.
S-2 Hz Muhammed’in babası hangi kabilenin hangi kolundandır?
*Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
S-3 Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?
* Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
S-4 Hz Aminenin babasının ismi nedir ?
*Vehb
S-5 Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?
*Hz İbrahim
S-6 Hz Muhammed’in babası ne zaman vefat etti?
*O’nun doğumundan iki ay önce.
S-7 Hz Muhammed doğduğunda neler oldu?
*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.
*Sava gölü kurudu
*Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
S-8 Peygamberimizi Hz Amine kaç gün emzirdi?
* 3 gün.
S-9 Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?
*Süt annesidir. 2 gün emzirdi.
S-10 Halime kimdir?
*Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.
S-11 Şeyma kimdir?
*Peygamberimizin süt kardeşidir.
S-12 Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı?
* 5 yıl.
S-13 Hz Muhammedin dadısının adı nedir?
*Ümmü eymen
S-14 Hz Muhammed’in annesi nerede vefat etti?
*Ebva köyünde.
S-15 Peygamberimizin annesi öldüğünde peygamberimiz kaç yaşında idi?
*6 yaşında
S-16 Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?
*Ümmü Eymen.
S-17 Peygamberimiz 6 yaşından 8 yaşına kadar kimin evinde kaldı?
*Abulmuttalip
S-18 Ebu talibin karısının adı nedir?
*Fatıma
S-19 Kabe’yi yıkmak için gelen yemen valisi kimdi?
*Ebrehe
S-20 Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?
*50 gün önce
S-21 Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber olacağını haber veren papaz kimdi?
* Bahira
S-22 Peygamberimiz 17 yaşında iken hangi amcası ile birlikte yemene gitti?
* Zübeyr
S-23 Peygamberimizin İbrahim adlı çocuğu hangi hanımından dünyaya gelmiştir?
*Mariye
S-24 Peygamberimizin soyu hangi kızı ile devam etmiştir?
*Fatıma
S-25 Kabe duvarında bulunan siyah taş ne diye isimlendirilir?
*Hacerül esved
S-26 Peygamberimiz Hacerü’l Esved yerleştirilirken kaç yaşında idi?
*35 yaşında.
S-27 Peygamberimiz güvenilir olmasından dolayı halk arasında ne diye isimlendirilirdi?
*Muhammedül Emin
S-28 Peygamberimize ilk gelen ayetler hangi surenin ayetleridir?
*Alak suresi ilk beş ayet.
S-29 İlk vahyin gelmesinden sonra belli bir süre vahiy gelmedi. Bu dönem ne ile isimlendirilir?
* Vahyin fetreti dönemi.
S-30 Fetret döneminden sonra gelen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?
* Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
S-31 İlk Müslümanlar kimlerdir?
*Kadınlardan Hz Hatice
*Çocuklardan Hz Ali
*Yetikinlerden Hz Ebu Bekir
*Kölelerden Zeyd bin Harise
S-32 Müslümanlar Peygamberimizin izni ile ilk önce hangi ülkeye hicret ettiler?
*Habeşistan.
S-33 İlk kafile kaç kişiden oluşuyordu?
* 11 erkek 4 kadın
S-34 İlk kafilede Peygamberimizin hangi akrabaları vardı? Ne zaman gerçekleşti?
*Damadı Hz Osman ve kızı Rukiyye vardı. Peygamberliğin 5. yılında.
S-35 İkinci kafile kaç kişiden oluşuyordu ve başkanları kimdi? Ne zaman gerçekleşti?
*80 kişi. Başkanları Hz Alinin kardeşi Caferi Tayyar’dı. Peygamberliğin 6. yılında.
S-36 Peygamberimiz Müslümanları kaç yıl gizli olarak İslam’a davet etti?
*3 Yıl.
S-37 Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?
*Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.
S-38 Peygamberimiz insanları İslam’a davet etmek için evinde bir davet verdiğinde ona kim karşı çıktı?
*Ebu Leheb.( Safa tepesinde de karşı çıkan Ebu Leheb’dir)
S-39 Hz ebu Bekir’in satın aldığı köle kimdir?
* Bilali Habeşi.
S-40 İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?
* Yasir ve eşi Sümeyye’dir.
S-41 Ayağına ip bağlanarak sürüklenen sahabi kimdir?
*Ebu Fukayha.(Habbab bin Eret’e yanmakta olan kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırılarak işkence edildi)
S-42 Peygamberimize en büyük düşmanı kimdir?
* Ebu Leheb
S-43 Ebu Leheb hakkında hangi sure indirilmiştir?
*Tebbet suresi.
S-44 Ebu Leheb hangi savaştan sonra Müslümanların zafer kazandığını duyduğunda kahrından ölmüştür?
* Bedir.
S-45 Peygamberimizin “Ya Rab!……………………..üzerine canavarlardan birini musallat et dediği “ kişi kimdir? (Peygamberimizin yakasından yapışarak gömleğini yırtmıştı)
*Ebu Uteybe.( Ebu Leheb’in oğlu)
S-46 Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür??
*Ebu cehil.
S-46 Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
* Bedir.
S-47 Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammedin soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?
*As bin Vail
S-48 “Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin ve düşmanlık eden kimsedir” ayeti hangi surededir?
*Kevser suresi. ( Bu ayet As bin Vail için indirilmiştir)
S-49 İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’ e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?
*Hz Hamza.
S-50 Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?
*Darunnedve.
S-51 Darunnedve’de alınan karar üzere peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirildi?
*Hz Ömer
S-52 Hz Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kimse kimdir?
*Ebu cehil.
S-53 Hz Ömer’n kız kardeşinin ismi nedir?
*Fatma
S-54 Hz Ömer, eniştesini ve kız kardeşini İslam’dan vaz geçirmek için kız kardeşinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?
*Tâhâ suresi
S-55 Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?
*Mansur bin ikrime.
S-56 Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürdü?
*3 yıl
S-57 İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?
*Bismikeallahümme.
S-58 Boykot Peygamberliğin kaçıncı yılından kaçıncı yılına kadar sürdü?
*7’inci yılından 10’uncu yılına kadar.
S-59 Hz Hatice ile Ebu Talibin öldüğü yıla ne denir?
*Hüzün yılı
S-60 Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?
*Zeyd bin Harise
S-61 Peygamberimiz hayatının en büyük eziyetini hangi yolculuk esnasında yaşamıştır?
*Taif yolculuğu
S-62 I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?
*Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
S-63 I. Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?
*Esad bin Zürare
S-64 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Peygambere karşı gelmekten kaçınmak konularında”söz verdiler?
* I. Akabe biatı
S-65 II. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir?
* Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi biat etmiştir.
S-66 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Kadınlarını , kızlarını, nasıl koruyorlarsa Hz peygamberi de öyle koruyacaklarına dair” söz verdiler?
*II. Akabe biatında
S-67 Miraç ne anlama gelir?
*Yükseğe çıkmak.
S-68 İsra ne demektir?
* Gece yürüyüşü.
S-69 Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir?
* Hicretten 1,5 yıl önce.
S-70 Miraç olayını duyduğunda bunu “Hz Muhammed diyorsa doğrudur” şeklinde tepki veren sahabi kimdir?
*Hz Ebu Bekir.
S-71 Hz ebu Bekir’i ünvanı nedir?
*Sıddîk
S-72-Miraç hediyeleri nelerdir?
*Bakara suresinin son iki ayeti.,( Amenarrasulü)
*Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi. *Beş vakit namaz.
S-73 Mekke’den Medine’ye hicret ne zaman gerçekleşti?
*622 yılında.
S-74 Peygamberliğin kaç yılı Mekke’de gerçekleşti?
*13 yılı.
S-75 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yatağına kimi bıraktı?
*Hz Ali
S-76 Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir ilk olarak hangi mağaraya gittiler?
*Sevr
S-77 Sevr’den ayrılan Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’in izini bulan kimdi?
*Süraka
S-78 Peygamberimiz kaç gün Kuba’da kaldı?
*10 Günden fazla.
S-79 İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?
*Kuba mescidi.
S-80 Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e nerede yetişti?
*Kuba’da
S-81 Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı?
*Salim oğulları yurdunda. (622 yılında ilk Cuma namazı kılındı)
S-82 Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?
*Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
S-83 Mekke’den Medine’ye göç edenlere ne denir?
*Muhacir.
S-85 Muhacirlere yardım edenlere ne denir?
*Ensar.
S-86 Mesci-i Nebinin yanında üstü kapalı olarak yapılan yere ne denir?
*Suffa.
S-87 Peygamberimiz Medine’ye ulaştığında hangi mescidi inşa etti?
*Mescid-i Nebi.
S-88 Suffada barınanlara ne denir?
*Ashab-ı Suffa.
S-89 Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden kişi kimdir?
*Ebu Hureyre.
S-90 Ebu Hureyre hangi okuldan yetişmiştir?
*Suffa.
S-91 İslam tarihinde kurulan ilk okul hangisidir?
*Suffa.
S-92 Müşrikler Medine’den kime haber göndererek Peygamberimizi öldürmesini ve Medine’den çıkarmasını istediler?
*Abdullah ibni Ubeyy.
S-93 Bedir savaşı kaç yılında oldu?
*Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )
S-94 Peygamberimiz“Ya Rabbi! Bana vadettiğin yardımı bugün ver ve Ya Rabbi! Bir avuç Müslüman bugün telef olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak” diye dua ettiği savaş hangisidir?
*Bedir savaşı
S-95 –Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
*Bedir savaşında.
S-96 Bedir savaşında Müslümanlardan kaç kişi şehit oldu?
*14 kişi.
S-97 Peygamberimiz hangi savaştan sonra, müşrik esirleri 10 fakir Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır?
*Bedir savaşı
S-98 Uhut savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
*Ebu süfyan
S-99 Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?
*Hz Abbas.
S-100 Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
*Hicretin 3. yılında milâdi 625
S-101 Hz Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?
*Uhut savaşında
S-102 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?
*Uhut
S103- Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı?yaralayan kimdir:
*Uhut şavaşı, ibn-i kamia
S-104 Uhutta Müslümanlar kaç kişi şehit verdi?
*70 kişi.
S-105 Hangi savaşta Müslüman kadınlar ilk defa aktif rol aldılar? (Su dağıtmak, yaraları sarmak gibi)
*Uhut
S-106 Peygamberimiz hangi savaşın yapıldığı yerden geçerken o acı günü hatırlayarak yanındakilere: “Müslümanlar! Bundan sonra putlara tapmanıza imkan yoktur.Bundan zerre kadar endişe etmem.Korktuğum şey dünyaya tapmanızdır.”demiştir?
* Uhut.
S-107 Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir?
* Nadir oğulları.
S-108 Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
* Ebu Süfyan
S-109 Hendek savaşı ne zaman yapıldı?Kur’an da hendek savaşının diğer adı nasıl geçer?
*Hicri 5 yıl ,Miladi 626 de Kur’an da AHZAB harbi diye geçer
S-110 Peygamberimizin görevlendirdiği okçular hangi savaşta bulundukları yeri terk etmişlerdir?
*Uhut
S-111 Peygamberimiz hangi savaş için Allah’a “Allah’ım!Ey Kur’an gönderen Rabbim!Ey düşmanlarla hesabı tez gören Rabbim !Şu düşman topluluğunu kır… Onları hezimete uğrat… İradelerini sars Allah’ım…” şeklinde dua etmiştir?
*Hendek.
S-112 Hangi savaştan sonra müşrikler İslam’ın nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve Müslümanlar üzerine bir daha saldırmadılar?
*Hendek
S-113 Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?
*Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
S-114 Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?
*Hz Osman.
S-115 Hudeybiye anlaşması imzalanıp geri dönerken hangi sure nazil oldu?
*Fetih suresi
S-116 Mekkeli müşrikler hangi anlaşma ile Müslümanların varlığını tanımışlardır?
*Hudeybiye anlaşması.
S-117 Peygamberimiz hangi anlaşmadan sonra İslamı dünyaya tebliğ etmeye başlamıştır?
* Hudeybiye anlaşması.
S-118 Peygamberimiz hangi devlet başkanlarına elçi gönderdi?
*İran, Mısır, Habeşistan,Umman, Bahreyn.
S-119 Peygamberimiz mührünün üzerine ne yazdırdı?
*Muhammedürrasulüllah.
S-120 Hangi devlet başkanı İslamı kabul etti?
*Habeş Necaşisi.
S-122 Peygamberimizin gönderdiği mektubu büyük bir öfke ile yırtan ve aradan çok geçmeden oğlu tarafından öldürülen hükümdar kimdir?
*İran hükümdarı.
S-123 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-124 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya rab!Biz senden bu ülkenin , bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız”duasını ne zaman yapmıştır.
*Hayberin fethinde.
S-125 Hayberin fethinde en büyük yaralılığı kim gösterdi?
*Hz Ali
S-126 Hangi savaşta Yahudiler topraklarında kalıp, ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler?
*Hayberin fethi
S-127 628 (Hicretin 6. yılı) yılında Peygamberimiz ve Müslümanlar Kabeyi ziyaret için 1400 kişiyle Mekke’ye gitmişler ve sonrasında Hudeybiye barışını imzalayarak geri dönmüşlerdir.Müslümanlar, Kabe’yi ziyaretlerini bir yıl ertelemişlerdir. Bir yıl sonra yapılan bu ziyarete ne denir?
*Kaza Umresi (Kabeyi ziyaret)
S- 128 Kaza umresi ne zaman yapılmıştır?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S-129 Kaza umresi esnasında kim Müslüman oldu?
*Halid bin Velid
*Amr Bin As
S-130 Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8, yılında. Miladi 630.
S-131 Peygamberimiz hangi fetih esnasında “kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin” demiştir?
*Mekke’nin fethi.
S-132 Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
*Bilal-i Habeşi
S-133 Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
*Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
S-134 Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
*Hicri 8 .Miladi 630 yılında
S-135 Huneyn savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
*Malik Bin Avf
S-136 Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
*Taif Kalesi
S-137 Peygamberimiz Taif kuşatmasından sonra kimi K.kerimi ve İslam dinini öğretmek maksadıyla Mekke’de bırakarak Medine’ye döndü?
*Muaz bin Cebel( Peygamberimiz I.Akabe Biatından sonra Medine’ye Musab bin Umeyr’i ilk öğretmen olarak gönderdi.)
S-138 Tebük seferi ne zaman oldu?
*Hicri 9 miladi 630 yılında.
S-139 Hangi savaşta Hıristiyan Araplarla Bizanslılar birlikte oldular?
*Tebük seferinde.
S-140 Münafıkların yapmış olduğu mescide ne denir?
*Mescid-i Dırar.
S-141 Peygamberimiz, hicretin 8. yılında hac mevsimi gelince hacca gitmek için toplanan 300 kişilik topluluğa kimi hac emiri olarak görevlendirdi? Arkasından kimi gönderdi?
*Hz Ebu Bekir. Hz Ali’yi gönderdi. (Hz Ali Hac vazifesinin nasıl yapılacağını açıklayarak şunları tebliğ etti: *Puta tapanların hac etmesi ve Kabe’nin çıplak olarak tavaf edilmesi yasaklanmıştır.)
S-142 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
S-143 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. Miladi 632.
S-144 Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
*Arafatta.
S-145 Peygamberimizin yaptığı bu son hacca ne denir?
*Veda haccı.
S-146 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-147 Peygamberimizin hastalanması üzerine kim cemaate imamlık yaptı?
*Hz Ebu Bekir
S-148 Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek ne dedi?
*Refik-i Âlaya (yüce dosta)
S-149 Peygamberimizin kabrine “tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi”anlamına gelen ne denir?
*Ravza-i Mutahhara.
S- 150 Peygamberimiz kaç yıl Mekke’de kaç yıl Medinede tebliğ görevi yaptı?
*13 Mekke’de 10 yıl Medine’de.
S-151 İlk Halife kimdir?
*Hz Ebu Bekir
S-152 Peygamberimizin çocukları kimlerdir?
*Kasım, Abdullah, İbrahim
*Zeynep, Rukiye,Ümmügülsüm, Fatıma
S-153 Peygamberimizin künyesi nedir?
*Ebul Kâsım
S-154 Peygamberimizin hangi çocuğu Medine’de doğmuştur?
*İbrahim
S-155 Peygamberimiz hangi çocuğunun ölümü üzerine “Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka söz söyleyemeyiz Ey……………….seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz demiştir?
*İbrahim
S-156 Peygamberimizin hangi kızları O’nun ölümünden önce vefat etmiştir?
*Zeynep, Rukiye,Ümmügülsüm.
S-157 Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
*Hz Fatıma
S-158 Peygamberimiz sahabeden 10 kişinin cennete gireceğini müjdelemiştir? Bunlara ne denir?
*Aşere-i Mübeşşere.
S-159 Hz Muhammed “Güvenilir olmasından” ne diye isimlendirilir?
*Muhammedül Emin
S-160 Mekke’den Medine’ye göç edenler ne diye, onlara Medine’de yardım edenler ne diye isimlendirilir?
*Muhacir=Ensar
SİYER İLE İLGİLİ İLAVE SORULAR
S-1 Peygamberimiz Hz Amine’nin yanında kaç yıl kaldı?
*1 yıl( 5 yaşından 6 yaşına kadar)
S-2 Hz Muhammed annesi öldüğünde kaç yaşında idi?
*6 yaşında.
S-3 Ebrehe nerede kilise yaptırmıştı?
*San’a şehrinde.
S-4 Peygamberimiz ilk ticari seyahatini kiminle nereye yaptı?
*Ebu Taliple Şam’a
S-5 Bahira denilen papaz Peygamberimizin Peygamber olacağını nereden öğrenmişti?
*Tevrat ve İncil’den
S-6 Hz Muhammed Hz Hatice ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
*25 yaşında idi.
S-7 Hz Hatice Hz Muhammed ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
*40 yaşında idi.
S-8 Hz Muhammed’in ilk doğan çocuğu kimdir?
*Kasım.
S-9 Peygamberimizin Peygamberlik gelmeden önce ölen çocukları kimlerdir?
*Kasım ve Abdullah.
S-10 Peygamberimize ilk vahiy ne zaman geldi?
*610 Yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde.Peygamberimiz 40 yaşında idi.
S-11 Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
*Ümeyye Bin Halef
S-12 Müşrikler Hz Muhammedi İslam davasından vazgeçirmek için kime başvurdular?
*Ebu Talip
S-13 Hz Ömer kaç yaşında Müslüman oldu?
*33 yaşında.
S-14 Müslümanlar ilk defa ne zaman Kabe’de toplu olarak ve açıkça namaz kıldılar?
*Hz Ömer Müslüman olunca.
S-15 Müşrikler, kimlerin “Müslüman olmasıyla” Müslümanları boykot kararı aldılar?
*Hz Ömer ve Hz Hamza Müslüman olunca.
S-16 Mansur Bin İkrime tarafından yazılan ve Kabe duvarına asılan boykot metnindeki hangi kelime güve tarafından yenilmedi?
*Allah lafzı.
S-17 Suffada ders veren ve İslam’da ilk öğretmen kimdir?
*Hz Muhammed.
S-18 Bedir savaşında Müslümanların ve müşriklerin sayısı ne kadardır?
*Müslümanlar 305, Müşrikler 1000’dir.
S-19 Bedir savaşında Müslümanlar kaç şehit verdiler?
*14 Şehit.
S-20 Bedir savaşında müşriklerin kaç ölü ve esir verdiler?
*70 Ölü ve 70 esir verdiler.
S-21 Uhut savaşında Müslümanlar kaç şehit verdiler?
*70 Şehit.
S-22 Uhut savaşında müşriklerin kaç ölü verdiler?
*22 Ölü.
S-23 Uhut savaşında, müşriklerin birinci aşamada Müslümanları bozguna uğratmalarının sebebi nedir?
*Peygamberimiz tarafından görevlendirilen 50 okçunun yerlerini terk etmesi.
S-24 Hayber Yahudileri, Peygamberimiz anlaşma teklifine karşı kimlerle anlaştılar?
* Gatafan Arapları ile.
S-25 Peygamberimiz “kaza umresine” kaç kişi ile katıldı?
*2000 kişi.
S-26 Kaza umresi neye dayanılarak yapıldı?
*Hudybiye anlaşmasına.
S-27 Mekke’nin fethinde Hz Muhammed müşriklere nasıl davrandı?
*Onları serbest bıraktı.( Hz Muhammed müşriklere: “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz”dedi
S-28 Huneyn savaşında Müslümanlara saldırmak üzere 20.000 (Yirmi bin) kişilik bir ordu kuran kabile kimdi?
*Havazin kabilesi.
S-29 Huneyn savaşında Müslümanların bozguna uğramalarının sebebi nedir?
*Çokluklarına güvenmeleri.
S-30 Huneyn de şiddetli düşman saldırılarına karşı cesaretle karşı koyan ve savaş alanında dimdik ayakta duran tek kahraman kimdi?
*Hz Muhammed.
S-31 Huneyn savaşında, bozgundan sonra Müslümanları derleyip toparlayan kimdi?
*Hz Muhammed.
S-32 Tebük seferinde hangi iki büyük sahabi ordunun donanımı için büyük yardımda bulundular?
*Hz Osman ve Hz Ebu Bekir.
S-33 Hangi savaşta düşman kalelerine kapanıp savaş yapmaktan kaçınması üzerine Müslümanlar savaş yapmaya gerek kalmaksızın geri döndüler?
*Tebük seferi
S-34 Münafıklar, kimin kışkırtması ile Mescid-i Dırar’ı yapmaya karar verdiler?
*Ebu Amir.
S-35 Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
*Tebük seferi.
S-36 Yüce Allah Müslümanlara hicretin kaçıncı yılında savaş izni verdi?
*Hicretin II. yılında. (İkinci)
S-37 Peygamberimizin savaşlarının ortak özelliği nedir?
*Savunma savaşları.
S-39 Peygamberimiz ölüm döşeğinde hangi kızına nasihatte bulundu?
*Hz Fatıma.
S-40 Peygamberimiz hangi gün nereye defnedildi?
* Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.
S-41 Peygamberimiz neyi miras bıraktı?
*İslamın nurunu , ahlak ve fazilet ilkelerini.
S-42 Peygamberimizin hangi çocuğunun öldüğü gün güneş tutuldu?
*İbrahim
S-43 Peygamberimiz Veda hutbesinde kaç kişiye hitap etti?
*124000 (Yüz yimidört bin)
S-44 Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?
*Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.
S-45 Allahü Teâlâ, Mescid- i Dırar’ın Müslümanları parçalamak için yapıldığını Peygamberimize kimin vasıtasıyla bildirdi?
*Cebrail.
S-46 Peygamberimiz veda hutbesini okuduktan sonra hangi surenin hangi ayeti nazil oldu?
*Mâide suresi. 3.Ayet
S-47 Mâide suresinin 3. ayeti ne anlama geliyordu?
*”Bugün sizin dininizi kemale erdirdim.Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.Ve size din olarak İslam’ı seçtim.”
S-48 Mâide suresinin 3. ayetiyle Peygamberimiz neyi anladı?
*Ahiret yolculuğunun yaklaştığını, bundan sonra hac edemeyeceğini.
S-49 Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
*”İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.
S-50 Peygamberimizin en büyük emaneti nedir?
*Kur’an.
S-51 Peygamberimiz hastalandığında yanında ne kadar parası vardı?
*Yedi dirhem.
S-52 Peygamberimizi gören ve Müslüman olarak ölenlere ne denir?
*Ashab.
S-53 Peygamberimizin torunlarının ismi ne idi?
*Hz Hasan ve Hz Hüseyin.
S-54 Peygamberimiz, Veda hutbesinde ashabına: “Dininizi size tebliğ etti mi ? dediğinde, Ashabın: “Evet tebliğ ettin” demesi üzerine şahadet parmağını göğe kaldırarak ne buyurdu?
*Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab ,Şahid ol yâ Rab.(Üç defa)
S-55 Müşrikler Peygamberimizi öldürmek için karar aldıklarında Müslümanlar kimin evinde toplanmışlardı?
*Erkamın evi ( Daru’l erkam)
S-56 Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Kabe’yi ziyaretlerini bir yıl erteleyeceklerdi. Bir sonraki yıl ziyaretlerinde ne kadar süreden fazla Kabe’de kalamayacaklardı?
*3 Gün den fazla.
S-57-Hendek savaşında Peygamberimiz ve Müslümanlar hendeği ne kadar sürede kazdı?
*Altı gün.
S-58-Hendek kuşatması kaç gün sürmüştü?
*27 Gün.
S-59 Hendek savaşında mevsim ne idi?
*Kış.
S-60 Hangi Yahudi kabilesi Peygamberimizi zehirlemek istemişti?
*Hayber Yahudileri.
S-61 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında Kureyşlilere: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz” ? diye sorduğunda Kureyşliler ne dedi?
*Sen, asil ve şerefli kardeşsin, dediler.
S-62 Peygamberimiz döneminde kabile reisliği rekabeti vardı. Peygamberimiz Kureyşin Haşimi kolumdan olduğu için kendisine düşmanlık edenlerin çoğu kimlerdendi?
*Emevilerden.
S-63 Peygamber efendimizin ismini kim koymuştur?
*Dedesi Abdulmuttalip.
S-64 Muhammed ne anlama gelir?
*Yer ve gök ehli tarafından övülmüş.
S-65 Peygamberliğin 11 yılında kaç kişi peygamberimize gelerek biat ettiler?
* 6-Kişi.
S-66 Ebu Cehil, Peygamberimize safa tepesinde hakaret ettiğinde peygamberliğin kaçıncı yılı idi?
*6. Yılı
S-67 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Ensar ile Muhacir arasında ne yaptı?
*Onları kardeş ilan etti.
S-68 Mekkeli müşrikler, Bedir savaşı öncesinde, Müslümanlara karşı yapılacak bu savaşa hazırlık için nereye bir ticaret kervanı gönderdiler?
*Şam’a
S-69 Hangi savaşta, 300 kişilik bir Münafık gurubu, Müslümanların tarafında iken ayrılarak Medine’ye geri dönmüşlerdir?
*Uhut
S-70 Peygamberimiz hangi savaş esnasında, yaptığı duasının kabul edilmesi üzerine “yüzünde sevinç belirtileri göründü”ve Allah’ın yardım edeceğini müjdeliyordu?
*Hendek.
S-71 Hz Ali hangi savaşta büyük yaralılıklar göstermiştir?
*Hayberin fethi.
S-72 Hangi savaşta Müslüman kadınlar, örgü örerek, kazandıkları ile askerlere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, savaş alanında askerlere su dağıtmak üzere savaşa katılmışlardır?
*Hayberin fethi.
S-73 Ne zaman peygamberimiz ve Müslümanlar Kabe’yi görünce hep bir ağızdan tekbir getirdiler?
*Kaza umresi esnasında.
S-74 Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
*Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.
S-75 Mekke’nin fethi, Huneyn savaşı, Evtas savaşı, ve Taif kuşatması hicretin kaçıncı yılında olmuştur?
*Hicretin 8. yılında.
S-76 Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni nedir?
*İslam’ın yayılmasını önlemek.
S-77 Müslümanlar Müşriklerin dayanılmaz insanlık dışı muamelelerine ne kadar sabrettiler?
*13 Yıl.
S-78 Faizin haram kılınması, kan davalarının kaldırılması, zinanın haram kılınması ne zaman olmuştur?
*Veda hutbesinde. ( Hicri 10. Yıl, Miladi, 632)
S-79 Peygamberimiz bütün Müslümanları ne zaman kardeş ilan etmiştir?
*Veda hutbesinde. ( Hicri 10. Yıl, Miladi, 632)
S-80 Peygamberimiz 8 Haziran 632’de Pazartesi sabahı hastalığı hafiflediğinde Mescid-i Nebiye gitti. Oturduğu yerde kime uyarak sabah namazı kıldı?
*Hz Ebu Bekir.
S-81 Hz Muhammed vefat ettiğinde hangi vakitti?
*Öğle üzeri.
S-82 Peygamberimiz vefat ettiğinde ne kadar parası vardı?
*Hiç parası yoktu.
S-83 Hangi savaş Müslümanlar için bir uyarıdır?
*Uhut savaşı
S-84 Hangi surenin ayetlerinin gelişi ile vahyin gelişi aralıksız devam etmiş ve Kur’an-ı kerim 23 senede tamamlanmıştır?
*Müddessir suresinin ilk ayetleri.
S-85 Araplarda başkan olabilmek için liyakat, fazilet, yetenek aranmazdı. Sadece iki şart aranırdı. Bunlardan biri zengin olmaktı. Diğeri ne idi?
*Çok çocuk sahibi olmaktı.
S-86 Peygamberimizin amcalarının ismi ne idi?
*Hz Hamza,Hz Abbas, Ebu Talip, Zübeyr,Ebu Leheb.
S-87 Hz. Hatice Peygamberimize sermaye vererek nereye gönderdi(Ticaret için)?
*Suriye’ye
S-88 Peygamber efendimiz 40 yaşına geldiğinde rüyada ne görürse çıkıyor, kimsenin görmediği ve
bilmediği birçok gerçeği apaçık görüyordu. Bu durum ne kadar devam etti.?
*6 ay
PEYGAMBERİMİZİN HAYATIYLA İLGİLİ OLAYLARIN OLUŞ SIRASI
S-1 Peygamberimiz ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?
*Peygamberimiz 20 nisan 571’de ( 12 Rebiül Evvel ) pazartesi sabaha karşı Mekke’de dünyaya gelmiştir.
S-2 Peygamberimiz kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye göç etmiştir?
*Peygamberimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmiştir.
S-3 Bedir savaşı kaç yılında oldu?
*Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )
S-4 Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
*Hicretin 3. yılında milâdi 625
S-5 Hendek savaşı ne zaman yapıldı?
*Hicri 5 Miladi 626
S-6 Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?
*Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
S-7 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-8 Kaza umresi ne zaman yapılmıştır?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S- 9Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8, yılında. Miladi 630.
S-10Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
*Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
S-11Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
*Hicri 8 .Miladi 630 yılında
S-12 Tebük seferi ne zaman oldu?
*Hicri 9 miladi 630 yılında.
S-13 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
S-14 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. Miladi 632.
S-15 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-16 Peygamberimiz hangi gün nereye defnedildi?
* Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.

28

Mart
2012

KUTLU DOĞUM TARİHÇESİ VE GIYABI CENAZE NAMAZI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  468 Kez Okundu

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Asırlardır Müslümanlar, Yüce Yaratıcının son mesajını insanlara duyurmak, öğretmek ve mesajın içerdiği konularda insanlara örneklik etmekle görevlendirilen Hz. Peygamber’in hayatını araştırmaya ve öğrenmeye büyük önem vermişler, bu amaçla O’nun doğumunu, miracını ve irtihalini anlatan şiirler, naatlar, mersiyeler kaleme almışlar ve ciltler dolusu kitaplar yazmışlardır.
1989 yılına kadar ülkemizde Hz. Peygamber’in doğumu, Kameri Takvime göre Rebi’ül Evvel ayının 12. gecesinde camilerde mevlit, Cuma günü de hutbe okunarak ve vaazlarda konu halkımıza anlatılarak Mevlid Kandili adı altında kutlanmıştır.
Yüce dinimiz İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak prensipleri konusunda halkımızı doğru/sahih bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılığı arttırmayı amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlnlığı, Kutlu Doğum haftası kutlamalarında; bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi gaye edinerek; Hz. Peygamber’i bütün yönleriyle daha iyi tanımayı, tanıtmayı, anlayıp anlatmayı, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıyı güncelleştirilerek hayatımıza yansıtmayı, güzel ahlakını davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapmayı, toplumda peygamber sevgisini yaymayı, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi, bu vesile ile toplumu din konusunda aydınlatmayı, İslam’ın mesajını, Peygamber’imizi merkeze alarak, yediden yetmişe toplumun her kesimine bilimsel ve anlaşılabilir bir üslup ile ulaştırmayı hedef olarak belirlemiştir
Hazret-i Peygamber’i ve O’nun insanlığa takdim ettiği değerleri, İslam’ın aydınlık bilgisini/mesajını doğru ve sahih bilgiler ışığında, seçkin, güvenilir ve alanında ehil şahsiyetlerin katkılarıyla vatandaşlarımıza daha etkili ve yaygın bir şekilde anlatmak/tanıtmak amacıyla, ilk defa Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında Kameri Takvim, 1994 yılından itibaren de, Peygamberimizin Miladi doğum günü olan 20 Nisan tarihi esas alınarak Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede bütün il ve ilçelerde değişik konularda panel ve konferanslar düzenlenmiş, 1994 yılından itibaren de hafta içerisinde sempozyum düzenlenmeye başlamıştır.(Diyanet Web)
-GIYABI CENAZE NAMAZI
Medine’de Ümmü Mihcen isimli siyahî bir cariye vardı. Bu hanım sahabî, her gece yatsı namazından sonra Mescid-i Nebeviye gelir, bu kıymetli mekânın temizlik işleri ile uğraşırdı. Bir gece ansızın hastalandı ve vefat etti. Sahabe gece geç vakitte olduğu için, Efendimiz’i rahatsız etmeme adına, O’na haber vermeden bu hanımı defnederler. Sabah namazı vaktinde mescidin imamı olan, sultanlar sultanı Efendimiz teşrif edip, mihraba geçip; o kutlu cemaate namaz kıldırırlar. Namaz sonrası Efendimiz (s.a.v.) cemaatine döner ve onlara Ümmü Mihcen’i sorar. Çünkü Allah Resulü hemen fark etmiştir; o gün mescid her zamanki gibi değildir; o gün mescidde tütsüler yakılmamıştır. Eğer mescid tütsülerden mahrum kalmışsa, bu işte bir iş vardır. Efendimiz (s.a.v.) büyük bir merak ile sahabeye soruyor: “Ümmü Mihcen’e bir şeyler mi oldu, bugün mescidimiz yetim kaldı?” Sahabe: “Ya Resulullah! Gece hastalanıp vefat etti; bizde sizi rahatsız etmek istemedik ve onu defnettik.” Allah Resulü bu sözü duyunca öyle bir gadaplanır ki; “Demek, yıllar yılı benim mescidimi temizleyen hanım vefat edecek, siz ise beni haberdar etmeyeceksiniz öyle mi? Çabuk beni onun kabrinin başına götürün.” Sahabe bu emir gereği Efendimiz’i o kabire doğru götürürler. Efendimiz (s.a.v.) bir anne şefkati ile bu kabir başında oturur, dakikalarca Ümmü Mihcen’e dua ve istiğfarda bulunur, sonra ayağa kalkar sahabeyi de arkasında saf tutturarak o bahtiyar hanım için gıyabî cenaze namazı kıldırır. Allah Resulü’nün (s.a.v.) hayatı boyunca sadece iki kez kıldığı gıyabî cenaze namazlarının biri Ümmü Mihcen’e, diğeri ise Habeş’in Müslüman kralı Necaşiye’dir
Bedir Savaşı’nda kalib kuyusuna atılan müşriklere hitaben, Efendimiz (a.s.m) “Allah’ın bize vâd ettiği şeylerin hak olduğunu gördük; siz de size vâd edilenlerin hak olduğunu gördünüz mü?”-ayetten iktibas ederek- sorar. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) “Yâ Resûlullah nasıl ruhsuz cesetlerle konuşuyorsunuz?” diye sorar. Bunun üzerine “Siz onlardan daha fazla -bu sözlerimi- işitiyor değilsiniz. Yalnız onlar bu gün cevap veremezler.” diye buyurur. (Mecmau’z-zevaid’de bu hadisin sahih olduğu ifade edilmiştir
Ebû Şeyh mürsel olarak Abid bin Merzûk (Radıyallahû anh) ‘dân rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Medine’de, Camiye bakan bir kadın vardı; öldü. Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ‘in haberi olmadı. Kabri yanından geçerken “Bu kabir nedir (kimindir)?” diye sordu.Ona «Ümmü Mihcen’in kabridir» dediler.Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) : “Camiye bakan kadın mı?” dedi.
” Evet,” dediler.
Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) hemen milleti saflaştırdı, cenaze namazını kıldı. Sonra ölen kadına seslenerek: “Hangi ameli daha hayırlı buldun?” deyince, sahabeler: “O işitir mi yâ Resûlullah?» dediler. Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) : “Siz ondan daha fazla işitir değilsiniz.” buyurdu. (Suyuti, Kabir Alemi)
Ebû Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç Mescid-i Nebevî’yi süpürürdü. Bir ara Rasûlullah onu göremeyince nerede olduğunu sordu.
-“Öldü”, dediler. Hz. Peygamber :
-“Bana haber verseydiniz ya!” buyurdu. Sahabîler o kadını –veya genci- önemsememişlerdi. Rasûl-i Ekrem sözüne devamla “Bana mezarını gösterin” buyurdu. Mezarını gösterdiler. Rasûlullah onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu:
-“Bu kabirler orada yatanlar için zifirî karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allahu Teâlâ onların kabirlerini aydınlatır.”
(Buharî, Cenaiz 67; Müslim, Cenaiz 71)
Peygamberimizin mescidi, kuru hurma yapraklarının yakılmasıyla
aydınlatılırdı. Fakat bazen mescid duman içinde kalırdı. Bunu bilen
Temim Dârî, Şam’a gittiği sırada Hritiyan yapımı bir kandil satın aldı
ve onu Peygamber mescidinin tavanına astı. Bunu gören bazı sahabiler
itiraz ettiler:
-Sen nasıl oluyor da Hristiyanların kiliselerinde kullandıkları bir
aleti getirip mescide asıyorsun? diyerek ona kızdılar.
Akşam namazında mescide gelip bir çanak içindeki yanan fitilin külsüz,
dumansız etrafı aydınlattığını gören Sevgili Peygamberimiz tebessüm
ederek sordu:
-Kim getirdi bunu mescidimize?
Temim Dâri, biraz da çekinerek:
-Ben Şam’dan getirdim Efendim, deyince Allah Rasulü:
Ey Temim Dâri! Sen bizim mescidimizi aydınlattın, Allah da senin
kabrini böyle aydınlatsın, buyurdu. (İbn Hacer, el-İsabe, II, 18)
Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Mescid, Resulullah
Aleyhissalâtu vesselâm zamanında kerpiçten yapılmıştı. Tavanı hurma
dallarıyla örtülmüştü. Direklerini hurma kütükleri teşkil ediyordu.
Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) buna (gerek tezyin ve gerekse tevsi
yönüyle) hiçbir ilave getirmedi. Hz. Ömer (radıyallahu anh), (enini
boyunu) artırarak mescidi, Resulullah devrindeki tarz üzere [kerpiç ve
hurma dallarıyla] yeniden inşa etti. Onu esaslı şekilde Hz. Osman
(radıyallahu anh) (hem tezyin hem tevsi yönleriyle) değiştirdi ve pek
çok ilavelerde bulundu. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle inşa
etti. Direklerini de nakışlanmış taşlardan yaptı. Tavanını da (pek
kıymetli olan) sac ağacından yaptı.” [Buhârî, Salat 62; Ebu Davud,
Salat 12, (451).]
Peygamber efendimiz de mescide süpürme, çöp ve ağaç kırıntılarını
toplama gibi hizmet eden (kadın veya erkek) Ümmü Mihcen isimli bir
zencinin defnedildikten sonra kabri başına gelerek cenaze namazı
kılmıştır. İbn Abbas’tan gelen rivayette şu ziyade vardır: “Ben onu
cennette mescidden çer-çöp toplarken gördüm” Taberânî, el-Mu’cemü’t-
kebîr, XI/238, H.no:11607; el-Mu’cemii’l-evsat, VIÜ7143, H.no: 8220;
Heysemî, senedinde mechûl bir râvinin bulunduğunu söyler.
Büreyde-den nakledilen rivayette ise bunun Ümmü Mihcen isimli
bîr hanım olduğu, mezarlıkta Hz. Ebû Bekir ve bazı sahabe ile birlikte
dolaşırken yeni bir mezar gördüğü, o mezarın kime âit olduğunu sorup
öğrenince de cemaatle kabre doğru cenaze namazı kıldırdığı nakledilir.
Rûyânî, Müsned, 1/80, H.no:43; Beyhakî, es-Sünenü’t-kübrâ, IV/48.

27

Mart
2012

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.549 Kez Okundu

S-1 Peygamberimiz :
*Kureyş kabilesinin Haşimioğulları kolundandır.
S-2 Kabe’de hacılara su dağıtmak ne diye isimlendirilir?
*Sikaye.
S-3 Kabe’de hacılara yiyecek dağıtmak ne diye isimlendirilir?
*Rifade.
S-4 Abdulmuttalibin asıl adı ne idi?
*Şeybe.
S-5 Zemzem kuyusunun yerini bularak kazan kimdir?
*Abdulmuttalip.
S-6 Peygamberimizin dedesi zemzem kuyusunu kazarken kureyşin ileri gelenleri tarafından rahatsız edilmesi üzerine 10 oğul sahibi olursam birini kurban edeceğim diye söz verip, kura çektiğinde kura kime çıktı?
*Abdullah.
S-7 Kabeyi yıkmaya gelen Yemen hükümdarı kimdi?
*Ebrehe.
S- Kabeyi yıkma girişiminin yenilgi ile sonuçlanmasından bahseden sürenin adı nedir?
* Fil Süresi
S-8 Muhammend’in kelime anlamı nedir? Peygamberimzie Muhammed adını kim koymuştur?
*Övülmüş. /// Dedesi abdulmuttalip
S-9 Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?
*Halime.
S-9 Peygamberimizin dadısının adı nedir?
*Ümmü Eymen.( Ebvada annesinin vefatından sonra peygamberimizi ümmü eymen mekkeye getirmiştir )
S-10 Peygamberimiz annesi ile birlikte Medine’den dönerken annesi nerede vefat etti?
*Ebva’da
S-11 Haram aylar hangileridir?
*Muharrem ,recep Zilkade, Zilhicce
S-12 Savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ne denir?
*Ficar savaşları.
S-14 Peygamberimizin de üye olduğu, amcası Zübeyr’in önderliğinde kurulmuş olan “Erdemlilerin Birliği” adlı derneğin adı nedir?
*Hılfulfudul.
S-15 Hılfulfudul teşkilatına üye olan kişiler kimin evinde toplandı?
*Abdullah bin Cud’an.
S-16 Hacerül Esved’in yerleştirilmesi konusunda kimin önerisi kabul gördü?
*Ebu Umeyye bin Muğire.
S-17 Peygamberimiz, Suriye’ye Hz Hatice’nin ticaret kervanına vekalet ederken yanında kim vardı?
*Hz Hatice’nin kölesi “Meysere”.
S-18 Hz Hatice Kureyşin hangi kolundan idi ve babasının adı ne idi?
*Esedoğullarından. / Babasının adı “Huveylid b. Esed”
S-19 Araplar Hz Muhammed’i doğan ilk çocuğunun adına nispeten ne diye isimlendirirlerdi?
*Ebu’l Kasım.
S-20 Hz Peygamber hangi peygamberin Tevhid-i esas alan dini üzere idi?
*Hz İbrahim.
S-21 Yüce Allah’ın bir buyruk veya düşünceyi peygamber aracılığıyla insanlara bildirmesine ne denir?
*Vahiy.
S-22 Hz Hatice’nin amcasının oğlu olan, Yahudilik ve Hristiyanlığı bilen ve Peygamberimizin peygamber olacağını bilen kişi kimdi?
*Varaka bin Nevfel
S-23 Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?
*Alak suresinin 1-5 ayetleri.
S-24 Peygamberimize Alak suresinin 1-5 ayetlerinin inmesinden sonra belli bir süre vahiy gelmedi. Bu dönem ne diye isimlendirilir?
*Fetret-i Vahiy= Vahyin kesilmesi.
S-25 Fetret-i vahiy yaklaşık kaç yıl sürmüştür?
*Yaklaşık 3 Yıl .
S-26 Hz Peygamberi İslam’ı tebliğ etmekle görevli kılan ilk buyruklar hangi surenin ayetleridir?
*Müddessir suresinin 1-5 ayetleridir.
S-27 Hz Peygambere ilk inananlar kimlerdir?
*Hz Ali, Hz Ebu Bekir, Hz Zeyd, Hz Hatice
S-28 Hz Peygamber İslamı tebliğ etmek için kimin evini ikametgah seçti?
*Erkam’ın evini.
S-29 Müşriklerin, Hz Muhammed’i İslam’ı yaymaktan caydırmak önerileriyle peygamberimize gönderdiği kimse kimdir?
*Utbe Bin Rebia.
S-30 İlk hicret nereye ne zaman gerçekleşmiştir?
*Habeşistan’a Recep ayında 615 yılında gerçekleşmiştir.
S- 33 Habeş kralı kimdir?
*Necaşi.
S-34 Mekkeli müşrikler kimleri Habeşistan’a hicret eden Müslümanları kendilerine teslim etmesi için Necaşi’ye gönderdiler?
*Amr Bin As, Abdullah Bin Ebi Rebia.
S-35 Hz Peygamber Müşriklerin baskılarından emin olmak için kimin mahallesine taşındı?
*Ebu Talip Mahallesine.
S-36 Müşriklerin, Haşimi oğullarına baskıları neticesinde kim hariç diğerleri Ebu Talip Mah. toplandı?
*Ebu Lehep ve ailesi.
S-38 Müşriklerin Müslümanlara karşı boykotu kaç yıl sürdü?
*616-619 Yılları arasında 3 yıl sürdü.
S-39 Hz Hatice’nin ve Hz Ebu Bekir’in ölümü İslam tarihi literatürüne ne olarak geçmiştir?
*Hüzün yılı.
S-40 Peygamberimiz Peygamberliğin onuncu yılında “Koruyucu aramak ve taraftar kazanmak amacıyla” evlatlığı Zeyt Bin Harise ile birlikte nereye gitti?
*Taif’e.
S-41 Peygamberimiz, Taiflilerin şiddetinden kurtulmak için bir bağ evine sığınmıştı. Burada kim Müslüman oldu?
Addas adlı bir köle.
S-42 Peygamberimiz Taif dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girdi?
*Mut’ım Bin Adiy.
S- 43 “İsra”ne anlama gelir?
*Gece yolculuğu anlamına gelir.
S-45 İslam Tarihinde Medine’ye gönderilen ilk öğretmen kimdir?
*Mus’ab Bin Umeyr.
S-48 Medine’ye hicret hangi anlaşmayla kararlaştırılmıştır?
*İkinci akabe biatı ile.
S-49 Peygamberimiz hangi yılda, hangi ayda Mekke’den Medine’ye hicret etti?
*622 yılı zilhicce ayında.
S-50 Mekkeli müşriklerin Hz Peygamberi öldürmek için plan yaptıklarında kimin önerisi kabul edildi?
*Ebu Cehil.
S-52 Hz Peygamber’e ve Ebu Bekir’e hangi müşrik rehber-deveci hicret esnasında eşlik etti?
*Abdullah Bin Uraykıt.
S-53 Hz muhammed hicret ederken yatağına kimi bıraktı?
*Hz Ali.
S-54 Peygamberimiz kimlerle birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etti?
*Hz Ebu Bekir, Abdullah Bin Uraykıt, Âmir Bin Füheyre.
S-56 İslam Tarihinde ilk müstakil mescid nerede inşa edilmiştir?
*Kuba’da , kuba mescidi.
S-57 Peygamber efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı?
*Ranuna vadisinde.( namaz kıldığı yere Cuma Mescidi yapıldı)
S-58 Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde kimin evinde misafir oldu?
*Ebu Eyyüb El Ensari.
S-59 Peygamberimizin Medine’de inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
*Mescid-i Nebi.
S-60 Peygamberimizin devesinin çöktüğü arsa iki yetim kardeşe aitti. Bu arsanın parasını kim ödedi?
*Hz Ebu Bekir.
S-61 Mescid-i Nebinin kıblesi başlangıçta nereye yönelikti?
*Kudüs’e.
S-62 Peygamber efendimizin mescidinin yanında, güney duvarı boyunca bulunan odalara ve burada kalan kimselere ne denilirdi?
Odalara “Suffe”, burada kalan kimselere de Ashab-ı suffe (Ehli suffe) denilirdi.
S-63 Günümüzdeki şekliyle ezanı rüyasında görüp, peygamber efendimize anlatan kişi kimdir?
*Abdullah Bin Zeyd.
S-64 İslam tarihinde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?
*Hicretin birinci yılında, 1500 kişi vardı.
S-65 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicretinden 5 ay sonra Ensar ve Muhacir arasında ne yaptı?
*Kardeşlik anlaşması yaptı. Ensar ve muhaciri kardeş ilan etti.
S-66 Peygamber efendimiz döneminde Medine’de hangi kabileler vardı?
*Ensar yani: Evs, Hazrec kabileleri.
*Yahudiler=Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza.
S-68 Bedir savaşı ne zaman meydana gelmiştir?
*Hicretin ikinci yılı 14 mart 624 yılı Ramazan ayında meydana gelmiştir.
S-69 Peygamberimiz Bedir savaşı için hareket ettiğinde yerine vekil olarak kimi bıraktı?
*Abdullah B. Ümmü Mektum’u bıraktı.
S-70 Bedir savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
*Ebu Cehil.
S-71 Arap geleneğine göre savaşlarda teke tek vuruşma ne diye isimlendirilir?
*Mübareze denir.
S-72 Müslümanların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zafer hangisidir?
*Bedir savaşı.
S-73 Hangi savaşta bazı müşrikler fidye karşılığında, fidye veremeyipte okuma yazma bilenler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır?
*Bedir savaşında.
S-74 Uhut savaşında müşriklerin komutanı kindi?
*Ebu Süfyan.
S-76 Peygamberimiz Uhut savaşı için hareket ettiğinde yerine vekil olarak kimi bıraktı?
*Abdullah B. Mektum’u bıraktı.
S-77 Uhut savaşı kaç yılında gerçekleşmiştir?
*25 Ocak 625.
S-78 Uhutta Peygamberimiz sancağı kime vermişti?
*Mus’ab bin Umeyr.
S-79 Uhutta zırhlı kuvvetlerin komutanı kimdi?
*Zübeyr Bin Avvam.
S-80 Uhutta ayneyn geçidine yerleştirilen okçuların komutanı kimdi?
*Abdullah Bin Cübeyr.
S-81 Okçuların yerlerinden ayrılmasını fırsat bilerek Müslümanlara saldıran müşrik komutan kimdi?
Halit Bin Velid.
S-82 Hz Hamza kim tarafından kim tarafından şehit edildi?
*Vahşi.
S-84 Hangi savaşta Peygamberimizin mübarek dişleri kırıldı?
*Uhut savaşında.
S-88 Komutanın emrine uymanın öneminin ortaya çıktığı savaş hangisidir?
*Uhut savaşı.
S-89 Hendek savaşına, çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırmaları nedeniyle ne isim verilir?
*Ahzab savaşı.
S-90 Hendek savaşında hendek kazma fikri kimden çıkmıştır?
*Selman-ı Farisi.
S-92 Hendek savaşında müşrik saflarında bulunduğu sırada peygamberimize gelerek Müslüman olan ve Müslümanlara yardım edebileceğini söyleyen Eşca kabilesinin başkanı kimdi?
*Nuaym Bin Mes’ud .
S-93 Hendek savaşı ne aman gerçekleşmiştir?
*- Ocak 627 de başlayarak 23 gün sürmüştür.
S-94 Hicri 6. yılın zilkade ayında Peygamberimiz yerine kimi vekil bırakarak Mekke’ye umre yapmak için yola çıktı?
*Abdullah Bin Mektum.
S-97 Peygamberimiz, Müşriklere, sadece Kabe’yi tavaf edip geri döneceklerini bildirmek için kimi ikinci kez elçi olarak gönderdi?
*Hz Osman.
S-98 Peygamberimizin gönderdiği elçi olan Hz Osman’ın şehit edildiğini duyması üzerine, Müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacağına dair arkadaşlarından beyat aldı.Bir ağacın altında yapılan bu beyata ne denir?
*Beyâturrıdvan adı verilir.
S-99 Yapılan Hudeybiye anlaşmasının süresi ne kadar olacaktı?
*10 yıl.
S-100 Hudeybiye anlaşmasının metni kim tarafından yazılmıştır?
*Hz Ali.
S-101 Hudeybiye anlaşmasından sonra ilk kim Müslüman oldu?
*Ebu Cendel.
S-103 Peygamber efendimiz Mekke’yi fethetmek için geldiğinde Mekke’de ilk olarak ne yaptı?
*Genel af ilan etti.
S-105 Hz Peygambere Suikast girişiminde bulunan Yahudi kabilesi hangisidir?
*Beni Nadir.
S-114 Mısır hükümdarı Muvakkıs, Hatıp b. Ebi Beltea,kimi Medine’ye cariye olarak gönderdi ve neticede Peygamberimiz onunla evlendi?
*Mariye.
S-115 Peygamberimizin İbrahim adlı oğlu kimden olmuştur?
*Mariye.
S-116 Peygamber efendimiz hicretin kaçıncı yılında hac yaptı?
*Hicretin 10. yılında.
S-118 Peygamberimizin hicret esnasında ve sonra devesinin adı nedir?
*Kusva.
S-119 Peygamberimiz veda hutbesini nerede okudu?
*Arafat’ta.
S-121 Peygamber efendimiz hangi ayda hastalandı?
*Safer ayında (27 Mayıs 632)
S-122 Peygamber efendimiz hastalanınca yerine namaz kıldırması için kimi görevlendirdi?
*Hz Ebu bekir.
S-123 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*8 Haziran 632.
S-124 “Ey inananlar! Muhammed’e tapınan kimse bilsin ki gerçekten o ölmüştür. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse, bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez” sözünü kim söylemiştir?
*Hz Ebu Bekir.
S-125 Hz Peygamberin vefat haberi üzerine “…Vallahi O ölmedi, tıpkı Musa’nın gitmesi gibi tekrar ümmeti arasına dönüp gelmek ve kıyamet gününe kadar bu insanların başında bulunmak üzere Allah’ın katına vardı.” Cümlesini kim söylemiştir?
*Hz Ömer.
S-126 Hz Peygamberi kim yıkadı?
*Hz Ali.
S-127 Peygamber efendimizin ilk müezzini kimdir?
*Bilal-i Habeşi.
S-128 “Hz Peygamber insanların konumuna bakmaz, akraba-yabancı; zengin fakir ayırımı yapmaksızın insanlara iyi davranırdı.” Bu O’nun hangi özelliğini gösterir?
*Adaletli oluşu.
S-129 Hz Hamza’yı kim öldürtmüştür?
* Öldurten Hint. Ölduren Vahşi dir
S-130 Peygamberimiz “Seni görünce amcam Hamza’yı hatırlıyorum, içim sızlıyor. Bari gözüme gözükme de ne yaparsan yap” ifadesini kimin için kullanmıştır?
*Vahşi için.

27

Mart
2012

SİYER VE GENEL KÜLTÜR

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  549 Kez Okundu

S-1: Siyer neye denir ?
C-1: Peygamberimiz Hz:Muhammed (a.s.) ın hayatını konu alan kitaplara “Siyer” denir.
S-2: Peygamberimiz nerede ve ne zaman doğmuştur ? C-2: Peygamberimiz, Mekke’de 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
S-3: Peygamberimizin babası, annesi, süt annesi ve dedesinin adları nelerdir ?
C-3: Peygamberimizin babası Abdullah, annesi Âmine, süt annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalip’tir.
S-4: Peygamberimiz hangi soydandır ve soyu kime dayanır ?
C-4: Peygamberimiz (a.s.) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundandır.Ve zincirleme olarak Hz. İbrahim (a.s.) a dayanır.
S-5: Peygamberimizin Babası, Annesi ve Dedesi ne zaman vefat etmişlerdir ?
C-5: Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
S-6: Dedesinin vefatından sonra, Peygamberimizin koruyuculuğunu kim üstlenmiştir ?
C-6: Amcası Ebu Talip üstlenmiştir.
S-7: Peygamberimizin meşhur isimleri hangileridir ?
C-7: 1- Ahmed 2- Mahmud 3- Mustafa 4- Muhammed 5- El-Emin
S-8: Peygamberimize El-Emin ismi neden verilmiştir ? C-8:Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na Doğru sözlü, güvenilir anlamına Muhammed-ül Emin ismi verilmiştir.
S-9: Peygamberimiz ilk olarak kaç yaşında kiminle evlenmiştir ?
C-9:Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşında iken, Hz.Hatice validemizle olmuştur.
S-10: Cahiliye çağı ne demektir ?
C-10: Peygamberimize vahiy gelmeden önceki çağa “Cahiliye Çağı” denir. (Bu çağa cahiliye çağı denmesinin sebebi, insanlar çok kötülük yapıyor ve elleri ile yaptıkları resim heykel gibi putlara tapıyorlardı.)
S-11: Kur’an da ismi geçen en büyük üç put hangileridir ?
C-11: 1- Lat : Taifte bulunurdu ve Sakif Kabilesi buna tapardı.
2- Menat : Medinelilerin putu idi. Evs, Hazrec ve Gassan kabileleri bu puta tapardı.
3- Uzza : Mekke’de bulunurdu. Kureyş ve Kinane kabileleri bu puta taparlardı.
S-12: İlk vahiy ne zaman, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi ?
C-12: Peygamberimize İlk vahiy, Mekke yakinlarindaki Hira daginda, Miladi 610 yılında gelmistir.
S-13: Hz. Muhammed (a.s.) kaç yaşında iken peygamberlikle görevlendirildi ?
C-13: 40 Yaşında iken.
S-14: İslamın ilk emri nedir ?
C-14:İslamın ilk emri “Oku” dur.
S-15: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C-15: İlk Müslümanlar;
1- Hanımlardan Peygamberimizin eşi Hz. Hatice
2- Büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
3- Çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali,
4- Kölelerden Hz. Zeyd b. Harise (Radıyallâhü anhüm)
S-16: En çok işkence gören ilk Müslümanlar kimlerdir ? C-16: 1- Bilal-ı Habeşi 2- Ammar bin Yasir
3- Habbab bin Erer 4- Hz.Sümeyye
S-17: Peygamberimize ve ilk Müslümanlara en çok eziyet eden müşriklerin ele başıları kimlerdir ?
C-17: 1- Ebu Leheb 2- Ebu Cehil 3- Velid bin Muğire
4- As bin Vail 5- Ümeyye bin Halef
S-18: Habeşistana göçler neden ve ne zaman olmuştur ?
C-18: Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, peygamberliğinin 5. yılında 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere, toplam 15 kişilik ilk grup Habeşistana göç etmiştir. Bu grup; adaleti ile ünlü “Necaşi” isimli kralın yönettiği Habeşistan’da iyi karşılanıp, huzura kavuşunca, bir yıl sonra 80 kişilik 2. grup da aynı ülkeye göç etmiştir.
S-19: Hz.Ömer ne zaman,kaç yaşında Müslüman olmuştur ?
C-19: Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında, 33 yaşında Müslüman olmuştur.
S-20: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip ne zaman vefat etmişlerdir.
C-20: Peygamberimizin peygamberliğinin 10. yılında, önce, Müslüman olmadığı halde O’nun en büyük koruyucusu ve destekçisi olan amcası
Ebu Talip 80 yaşında iken vefat etti. Bundan birkaç gün sonra da hayat arkadaşı, en büyük teselli kaynağı Hz. Hatice validemiz ebedi âleme göç etti.Peygamberimiz çok üzüldüğü için bu yıla senetül hüzün (hüzün yılı) denmiştir.
S-21: Peygamberimizin Tâif yolculuğu ne zaman olmuş ve nasıl sonuçlanmıştır ?
C-21: Tâif yolculuğu İslâm Tarihi’nin en acıklı olaylarından biridir.
Peygamberimiz amcası vefat edince, Kureyşlilerin çok âdi saldırılarına
uğramaya başlamıştı. Bunun üzerine Mekke yakınındaki Tâif’e gitmeye karar verdi.Amacı; Tâiflileri Hak Dine davet etmek ve onların desteğini sağlamak idi. Fakat Tâifliler İslam’ı kabul etmek şöyle dursun, ayak takımını toplayarakPeygamberimizi ve yanındaki Zeyd bin Harise’yi taşa tutmuşlar ve çok iğrenç bir eylem sergilemişlerdir.
S-22: “Akabe Görüşmeleri” nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-22: Hz. Peygamber 13 sene Mekke’de Arapları İslâm’a davet etti.
Fakat müşriklerin engellemeleri sebebiyle, arzu edildiği ölçüde başarılı olunamadı. Bunun üzerine Peygamberimiz, çeşitli yollarla Medinelilerle ilişki kurmaya ve onlara yeni dini anlatmaya başladı. Medinelilerden ilk Müslüman olan Sâmit oğlu Süveyd’dir. Milâdi 621 yılında, Hac mevsiminde Mekke’ye giden Medinelilerden 12 kiŞilik bir gurup, Mekke yakınlarında “Akabe” denilen yerde Hz. Peygamber ile gizlice görüştüler ve O’na destek olma sözü verdiler.
İşte bu olaya “1. Akabe Biatı” (söleşmesi) denir.
Bundan bir yıl sonra yine aynı yerde, bu defa 75 kişilik bir gurup Müslüman olarak,
Peygamberimizi ziyaret etmişler, yeni bir anlaşma yaparak O’na destek
sözü vermişler ve Peygamberimizi Medine’ye davet etmişlerdir.
İşte bu olaya da “2. Akabe Biatı” denilmektedir.
S-23: Mirac olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-23: Hicretten 1,5 yıl önce, Peygamberimiz Yüce Allah’ın katına yükselmiştir.
Bu olaya Mi’rac denir.
S-24: Hicret nedir ve ne zaman olmuştur ?
C-24: Hicret; Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.
Mîlâdi 622 yılında olmuştur.
S-25: Peygamberimizin ve ilk Müslümanlar Mekke’den Medine’ye
neden göç etmişlerdir ?
C-25: Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; Peygamberimize ve İslâm’a giren ilk Müslümanlara
Pek çok zulüm ve işkence yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı anlatma ve yayma
İmkânı kalmadığından, Medineli ilk Müslümanların davet etmesi
ve Yüce Allah’ın izin vermesiyle, Peygamberimiz ve Mekke’deki müslümanlar
Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.
S-26: İlk mescit ne zaman ve nerede yapılmıştır ?
C-26: Peygamberimiz Hicret esnasında Medine yakınlarında Kuba köyünde 10 gün
konaklamışlar ve burada kendisi de bizzat çalışarak
İslâm’ın ilk mescidi olan (Kuba Mescidi) ni yapmışlardır.
S-27: İlk Cuma namazı ne zaman ve nerede farz kılınmıştır ?
C-27: Peygamberimiz, Kuba köyünden Medine’ye büyük bir kalabalıkla hareket etmişler ve
“Beni Salim” yurduna vardıklarında,öğle namazı vakti olmuştu.
Öğle namazını kılmak üzere mola verdikleri bu yerde, Cuma namazının farz
kılındığına dair âyetler nâzil olmuş ve burada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
S-28: Peygamberimiz medine’ye vardığında ilk yaptığı en önemli işler neler olmuştur ?
C-28: 1- Yeri belirlenerek Mescid-i Nebevi’nin yapımına başlanılmıştır.
2- Mekke’li “Muhacir” (göç eden) diye adlandırılan Müslümanlarla
Medine’li “Ensâr” (yardım edenler) diye isimlendirilen Müslümanlar arasında
“Kardeşlik Anlaşması” yapılmıştır.
3- Yahûdilerle anlaşma imzalanmıştır.
S-29: Kıblenin değişmesi nasıl ve ne zaman olmuştur ?
C-29: Önceleri Müslümanlar namazlarını Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelerek
kılıyorlardı. Yahudiler bu konuyu Müslümanlara karşı kullanıyor, dedi kodu yapıyor
ve kendileri için gurur kaynağı kabul ediyorlardı. Bu duruma hem Peygamberimiz
hemde ilk Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Sonunda Medine’de, hicretin 2. yılında,
Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiğini
emreden âyetler nazil oldu. Bundan sonra Müslümanlar namazlarını
Mescid-i Haram’a , dolayısıyla O’nun içinde bulunan Kâbe’ye yönelerek kılmışlardır.
S-30: Hicretin 1. yılının önemli olayları hangileridir ?
C-30: Hicretin 1. yılının önemli olayları şunlardır:
1- Cuma Namazının farz kılınması,
2- Mescid-i Nebevi’nin inşâ edilmesi,
3- Ezan’ın sünnet kılınması,
4- Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik anlaşması yapılması,
5- Yahudilerle anlaşma imzalanması,
6- Peygamberimizin Hz. Aişe ile evlenmesi.
S-31: Hicretin 2. yılında meydana gelen bazı önemli olaylar nelerdir ?
C-31:
1- Müşrikler tarafından saldırılara uğrayan Müslümanlara savaş izni verilmiştir,
2- Oruç farz kılınmıştır.
3- Zekât farz kılınmıştır.
4- Fıtır Sadakası vâcip kılınmıştır.
5- Bayram namazları vâcip kılınmıştır.
6- Hz. Fâtıma ile Hz. Ali evlenmişlerdir.
7- Bedir savaşı yapılmıştır.
S-32: Sahâbe kime denir ?
C-32: Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.
S-33: Ensar kime denir ?
C-33: Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara
yardım eden Medine’li Müslümanlara denir.
S-34: Muhacir kime denir ?
C-34: Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
S-35: Peygamberimiz (s.a.v.) in yaptığı en önemli savaşlar hangileridir ?
C-35: 1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı 3- Hendek Savaşı 4- Mekke’nin Fethi
S-36: Bedir savaşı kaç tarihinde,kimlerle yapılmıştır ?
C-36: Bedir savaşı 824 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır.
S-37: Bedir savaşının sonuçları nelerdir ?
C-37:
1- Bin kişilik müşrik ordusunu, 300 kişilik Müslüman ordusu yenmişlerdir.
2- Başta Ebu Cehil olmak üzere müşrikler toplam 70 ölü vermişlerdir.
3- Müslümanlar 14 şehid vermişlerdir.
4- Bu galibiyet Müslümanların moralini yükseltmiş,İslam’ın yayılmasını hızlandırmıştır.
5- Mekke’li müşrikler ümitsizliğe düşmüşlerdir.
S-38: Uhud savaşı kaç tarihinde, kimlerle yapılmıştır ?
C-38: Uhud savaşı 625 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır
S-39: Uhud savaşının sonuçları nelerdir ?
C-39: 1- Okçuların Peygamberimizin emrine uymadıkları için,
Müslümanlar sıkıntılı anlar yaşamışlardır.
2- Peygamberimiz yaralanmış, dişi kırılmıştır.
3- Müslümanlar 70 şehid vermişlerdir.
4- Peygamberimizin amcası Hz.Hamza şehid olmuştur
S-40: Hendek savaşı kaç tarihinde, kimlerle yapılmıştır ?
C-40: Hendek savaşı 627 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında
yapılmıştır.Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmişlerdir.
S-41: Hudeybiye Barış Antlaşması ne zaman ve nerede yapılmıştır ?
C-41: Hicretin 6. yılında (m. 628) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe gurubu ile
Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu
duyunca telaşa düştüler ve Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar.
Buna karşılık Müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan”
adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere
karşı koymak üzere Hz. Peygambere söz verdiler.Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir.
Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve
pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihi bir antlaşma yapılmıştır.
Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.
S-42: Hayber Kalesi ne zaman fethedilmiştir ?
C-42: Hicretin 6. yılında (m.628 yılı), Medine –Suriye yolu üzerinde bulunan,
Yahudilere ait, ama Müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan
Hayber Kalesi, 1600 kişilik Müslüman ordusu ile fethedilmiştir.
Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.
S-43: Mekke ne zaman fethedilmiştir ?
C-43: Milâdi takvime göre 11 Ocak 630 (Hicri 20 Ramazan 8) tarihinde
Mekke Şehri fethedilmiştir.
S-44: Peygamberimizin peygamberliği kaç yıl sürmüştür ?
C-44: Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür.
Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.
S-45: Peygamberimiz kaç yaşında iken ve hangi yılda vefat etmiştir ?
C-45: Peygamberimiz 63 yaşında iken, 632 yılında, Medini Münevver’de vefat etmiştir.
Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kbrinin bulunduğu yere “Cennet Bahçesi”
veya “Tertemiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.
S-46: Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur ?
S-46: Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.
Kız çocukları : Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatımadır.
İbrahim dışında kalan diğer çocukları, Hz. Hatice validemizden olmuştur.
S-47: Peygamberimizin ev halkına ne denir ?
C-47: Peygamberimizin ev halkına “Ehl-i Beyt” denir.
S-48: Peygamberimiz (a.s.) in Veda Haccı ve Veda Hutbesi hakkında ne biliyorsunuz ?
C-48: Peygamberimiz (a.s.) milâdi 632 yılında, Mekke’ye giderek,
ilk ve son Haccını yapmış
Ve Arafat’ta yaklaşık 124 bin müslümana hitaben meşhur Veda Hutbesini okumuştur.
Veda Hutbesinde yer alan bazı hükümler, ana başlıkları halinde şunlardır.
1- İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliyet gelenekleri kaldırılmıştır.
2- Bütün insanlar eşittir.
3- Can, mal ve namus dokunulmazdır.
4- Emanetler sahiplerine verilmelidir.
5- Tefeciliğin her türlüsü haramdır.
6- Kan davaları kaldırılmıştır.
7- Erkekler kadınların haklarını gözetecekler, kadınlarda erkeklerin haklarına
riayet edeceklerdir.
8- Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.
9- Bütün Müslümanlar kardeştir.
10- Hizmetçilere iyi davranılacaktır.
S-49: Peygamberimizden sonra gelen 4 Halife sırasıyla kimlerdir ?
C-49: Dört halife şunlardır:
1- Hz.Ebu Bekir 2- Hz.Ömer 3- Hz.Osman 4- Hz.Ali (r.anhüm)
S-50: “Aşere-i Mübeşşere” neye denir ?
C-50: Peygamberimizin dünyada iken Cennete gireceklerini müjdelediği 10 sahabeye
“Aşere-i Mübeşşere” “müjdelenen 10 kişi” denir.
S-51: ”Kimler Aşere-i Mübeşşere” dendir ?
C-51: Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabe şunlardır.
1- Hz.Ebu Bekir
2- Hz.Ömer
3- Hz.Osman
4- Hz.Ali
5- Hz.Talha bin Ubeydullah
6- Hz.Zübeyr bin Avam
7- Hz.Abdurrahman bin Avf
8- Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas
9- Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah
10- Hz.Said bin Zeyd (r.anhüm)
14 ASIR EVVEL
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lakin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!
Neden görecekler, göremezlerdi tabii;
Bir kere, zuhur ettiği çöl en sapa yerdi,
Bir kerede, mamure-I dünya, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin.
Salgındı, bugün şarkı yıkan, tefrika derdi.
Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı o ma’sum,
Bir hamlede kayserleri, kisraları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı dirildi;
Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi geberdi!
Alemlere rahmetti evet şer-i mübini,
Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;
Medyun ona cemiyyet-i, medyun O’na ferdi.
Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
Mehmet Âkif ERSOY
Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Müslümsn müslümanın kardeşidir.
Ona zulmetmez, hakaret etmez ve küçük görmez.”
“Her müslümanın diğer müslümana kanı,
malı ve ırzi(namusu) haramdır.”
S-1: Ahlâk neye denir ve kaç kısma ayrılır ?
C-1: Ahlâk; İnsanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
İki kısma ayrılır: 1- İyi ahlâk 2- Kötü ahlâk
S-2: İyi ahlâk neye denir ?
C-2: Dini tanım olarak iyi ahlâk; Allah’ın ve Hz. Peygamber’in emir ve tavsiye ettiği,
yapılmasından diğer insanların da hoşnut olduğu iyi, güzel hareket ve sözlere denir.
(Büyüklere saygı göstermek, canlılara merhamet etmek, güler yüzlü
ve tatlı sözlü olmak gibi…)
S-3: Kötü ahlâk neye denir ?
C-3: Allah’ın yasak ettiği, Peygamberimizin razı olmadığı, yapıldığında insanların ve
toplumun rahatsız olup zarar gördüğü kötü işlere, kötü söz ve davranışlara
“kötü ahlâk” denir. (Yalan sölemek, hırsızlık yapmak gibi….)
S-4: Ahlâki görevlerimiz kaç guruba ayrılır ?
C-4: 1- Allah’a, Peygambere ve Kur’an’a karşı görevlerimiz.
2- Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz.
3- Ailemize karşı görevlerimiz.
4- Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz.
5- Devletimize karşı görevleimiz olmak üzere 5 guruba ayrılır.
S-5: Allah’a karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-5: 1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak ve O’nu daima zikretmek.
2- İbadet vazifelerini yerine getirmek.
3- Emirlerine uygun hareket edip, yasak ettiği şeylerden sakınmak.
4- Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak.
5- O’nun adını saygı ile anmak.
6- Verdiği nimetlere şükretmek.
S-6: Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-6: 1- O’nun en son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak.
2- O’nu çok sevmek, ismi anıldığı zaman salâvât-ı şerife okumak.
(“Sallallâhü aleyhi ve selem”, “Aleyhissalâtü vesselâm”)
(“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed” demek.)
S-7: Bütün sevgilerin kaynağı olan en yüce sevgi hangisidir ?
C-7: Allah sevgisidir.
S-8: Kur’an’a karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-8: 1- Kur’an-ı Kerim’in son ilâhi kitap olduğuna inanmak.
2- O’nu usûlüne göre güzelce okumak.
3- Manasını anlamaya çalışmak.
4- Kur’an-ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
5- Kur’an’ın getirdiği emir, yasak ve tavsiyelere uymak.
S-9: Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-9: 1- Maddi varlığımıza karşı görevlerimiz.
2- Manevi varlığımıza karşı görevlerimiz olmak üzere ikiye ayrılır.
S-10: Maddi varlığımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-10: 1- Dengeli beslenmek.
2- Sağlığımızı korumak.
3- Temizliğe dikkat etmek.
S-11: Manevi varlığımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-11: 1- Kalbimizi yanlış inançlardan kin, haset ve benzeri kötü duygulardan temizlemek.
2- Faydalı bilgiler edindirmek.
3- Kötü düşünce ve çirkin huylardan arındırmak.
4- Güzel huylarla süslemek.
S-12: Nikah nedir ?
C-12: Erkekle kadın arasında yapılan evlenme sözleşmesidir.
Bu sözleşme ile aile kurulmuş olur.
S-13: Ana ve babamıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-13: 1- Onlara iyilikte bulunmak.
2- Onları söz ve davranışlarımızla incitmemek.
3- Geçim sıkıntısı içinde iseler yardımda bulunmak.
4- Onların sözlerini dinlemek.
5- Bir yere giderken onlardan izin almak.
6- Onlara güler yüz ve tatlı sözle muamele etmek.
7- Yaşlandıklarında bakımlarını üstlenmek.
8- Öldüklerinde onları dua ve rahmetle anmak.
S-14: “Anne ve babaya öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.”
Öğüdü nerede geçmektedir?
C-14: Kur’an-ı Kerim’de
S-15: Peygamberimizin bildirdiğine göre, cennet kimlerin ayaklarının altındadır ?
C-15: Annelerin.
S-16: Anne-babaya saygı ve itaat, aynı zamanda kime saygı ve itaattır ?
C-16: Allah’a
S-17: Ana ve babanın çocuklarına karşı görevleri nelerdir ?
C-17: 1- Doğduklarında güzel bir isim koymak.
2- Çocuklarını ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek.
3- Çocuklarına haram yedirmemek.
4- Çocuklarına güzel örnek olmak ve onları sevmek.
5- Çocuklarını güzel terbiye etmek.
6- Dini ve ahlâki kuralları öğretmek ve bu kurallara göre yaşamlarını sağlamak.
7- İyi bir meslek kazandırıp , evlenme çağına gelince evlendirmek
S-18: Eşlerin birbirlerine karşı görevleri nelerdir ?
C-18: 1- Birbirlerine karşı saygı ve sevgi ölçüleri içinde, nazik ve yumuşak davranmak.
2- Çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamada birbirlerine
yardımcı ve destek olmak.
3- Dini ve ahlaki ölçüler içinde yaşamaları konusunda birbirlerini uyarmak.
4- Birbirlerinin namus ve iffetlerini korumak, bunlara zarar verici
davranışlardan kaçınmak.
5- Birbirlerinin kazançlarını tutumlu kullanmak, israf etmemek,
çocuklara iyi bir maddi gelecek ve meslek kazandırmak için el ele vermek.
6- Çocuklarının terbiyeleri ve eğitimleri ile birlikte ilgilenmek.
S-19: Hısım ve akrabalarımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C-19: 1- Onlara sevgi ve saygı göstermek.
2- Zaman zaman ziyaretlerine gitmek.
3- Uzakta olanları mektup ve telefonla arayıp, hatırlarını sormak.
4- Yardıma muhtaç olanlarına yardım etmek.
5- Proplemli ve sıkıntılı anlarında yardımlarına koşmak.
S: Komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Onlarla iyi geçinmek
2- İyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak.
3- Onları rahatsız etmemek.
4- Hastalandıklarında ziyaret etmek.
S: Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Vatanımızı sevmek.
2- Vatanımızı iç ve dış düşmanlara karşı korumak.
3- Vatanımızın gelişmesi için çok çalışmak.
4- Yıkıcı ve bölücü davranışlardan uzak durmak, böyle davrananları uyarmak ve
Kötülüklerine engel olmak.
S: Milletimize karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Milletimizi sevmek
2- Milli değerlerimize sahip çıkmak ve milli bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere
İtibar etmemek.
3- Milletimizin yükselmesi ve kalkınması için çalışmak.
S: Devletimize karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Vergi vermek.
2- Kanunlara, halkın huzur ve güvenliği için konulan kurallara uymak.
3- Askerlik yapmak.
S: Bütün insanlara karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Hiç kimseye zarar vermemek.
2- Başkalarına yardım etmek.
3- Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.
4- Selamlaşmak.
5- Dargın durmamak.
6- Dargınları barıştırmak
7- Dostları ziyaret etmek.
8- Misafirleri ağırlamak.
9- Davetlere icabet etmek.
10- İnsanların kusurlarını araştırmamak.
11- Kötülük yapanları bağışlamak.
12- Hastaları ziyaret etmek.
13- Cenazelere katılmak.
14- Başkalarının malı, canı, ırz ve namusunu kutsal bilip, korumak.
15- Kendisi için istediğini başkaları için de istemek,
istemediğini başkaları için de istememek.
S: Müslüman olmayanlara karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: 1- Onlarla medenî ilişkiler içinde bulunmak.
2- Mallarına, canlarına, ırz ve namuslarına dokunmamak.
3- Onlara dinimizi ve kültürümüzü iyi tanıtmak,
ama onların inanç ve değerlerine saygılı ve hoşgörülü olmak.
S: Hayvanlara, bitkilere ve doğal çevreye karşı görevlerimiz nelerdir ?
C: Sevgi, şefkat ve merhamet dini olan İslâm; hiçbir canlıya zarar vermememizi emreder.
Bu nedenle;
1- Hayvanlara eziyet ve işkence yapmamalı, onları korumalıyız.
2- Doğal güzellikleri, yeşillikleri ve ormanları korumalı, onları yok edici ve zarar
verici davranışlardan sakınmalı,zarar verenleri uyarmalı, engel olmalıyız.
3- Denizleri, ırmakları, gölleri, su kaynaklarını temiz ve bakımlı tutmalı,
Doğal çevremizi kirletmemeliyiz.
4- Orman, doğa ve çevre sevgisi ile onları koruma bilincini,
çocuklarımıza ve insanlara aşılamalıyız.
5- Yolda ve çevrede insanlara zarar ve eziyet veren,
kötü görünüm arzeden şeyleri ortadan kaldırmalıyız
6- Pislik ve atıkları sokaklara, yollara, rastgele yerlere atmamalıyız.
S: Suyu, havayı ve toprağı kirlettiğimizde neye zarar vermiş oluruz ?
C: Doğaya ve bütün canlılara.
S: İslâm ahlâkına uygun bir şekilde yaşayan Müslümanlarda hangi özellikler bulunur ?
C: 1- Müslüman Allah’a ve peygamberlerine inanır.
Allah’ın emirlerine ve peygamberi’nin sünnetine sarılır.
2- Anne ve babasına saygı gösterir.
3- Kendi haklarını ve görevlerini bilir ve ona göre hareket eder.
4- Başkalarının haklarına saygı gösterir.
5- Haramlardan uzak durur.
6- İbâdetlerini devamlı yapar.
7- Dinimizin yasakladığı her türlü kötülükten kaçınır.
8- Yalan söylemez, yalancı şahitlik yapmaz, yalan yere yemin etmez.
9- Eli ve dili ile kimseyi incitmez.
10- Verdiği sözde durur, emanete hıyanet etmez.
11- Üzerine aldığı görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışır.
12- İnsanları birbirine düşürecek her türlü söz ve davranıştan kaçınır.
13- Kimseyle dargın durmaz, dargınları barıştırır.
14- İki yüzlülükten sakınır, özü sözüne uygun ve dosdoğru olur.
15- İyi ve güzel ahlaklı insanlarla arkadaşlık yapar, kötü kimselerle oturup kalkmaz.
16- Küçüklere sevgi ve merhâmet, büyüklere saygı gösterir.
17- Komşularını incitmez, elinden geldiğince onlara iyilik ve yardımda bulunur.
18- Birisine haksızlık ettiği zaman özür diler.
19- Hak sahibine hakkını teslim eder ve Allah’tan af diler.
20- Kendine kötülük yapanlardan öç almaya kalkmaz, onları bağışlamanın yollarını arar.
21- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışır.
22- Herkesin iyilik ve mutluluğu için çaba gösterir, özellikle fakirlere,
düşkün kimselere yardımda bulunur.
23- Gerektiğinde Allah yolunda, vatan ve millet için elinden gelen
hiçbir fedakârlıktan çekinmez.
24- Kimse ile alay etmez, kimseyi küçük görmez, herkesle iyi geçinir,
alçak gönüllü yaşamaya dikkat eder.
25- Bütün Müslümanları kardeş bilir, bütün insanları Allah yarattığı için sever
ve haklarını görüp, gözetir.
26- Karşılaştığı zorluklar karşısında ümitsizliğe düşmez, sabırlı olur.
S: Bir müslümanın diğer bir müslümana haram olan üç şeyi nedir ?
C: 1- Malı, 2- Canı, 3- Irzı (Namus ve şerefi).
S: “Kim zerre kadar iyilik yaparsa, onu görür.
Kim de zerre kadar kötülük yaparsa, onu görür.” Sözü nerede geçmektedir ?
C: Kur’an-ı Kerim’de Ez-Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetlerinde geçmektedir.
S: “Sizlerden kıyamet gününde bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır”
Diyen kimdir.
C: Hz. Muhammed (a.s.) dır.
S: İyi huylara beş tane örnek veriniz.
C: 1- Doğru sözlülük. 4- Güler yüzlülük.
2- Alçak gönüllülük. 5- Cömertlik
3- Yardım severlik.
S: Kötü huylara birkaç örnek veriniz.
C: 1- Yalancılık, 5- İki yüzlülük,
2- Kibirlilik, 6- Kumar oynamak,
3- Cimrilik, 7- Zina etmek.
4- Emanete ihanet etmek,
S: Kumar oynamak ve Zina etmek ne ile haram kılınmıştır ?
C: Kur’an âyetleri ile haram kılınmıştır.
S: Peygamberimizin en belirgin özellikleri nelerdir ?
C: 1- Yalan söylemezdi.
2- Çok cömertti.
3- Merhametli idi.
4- Alçak gönüllü idi.
5- İnsanları, özellikle çocukları çok severdi.
S: Hoşgörü nedir ?
C: Başkalarının düşünce ve davranışlarına saygı göstermektir.
S: “Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol” öğüdünü veren kimdir ?
C: Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’dir.
S: İnsanın gözünü karartan, doğruyu öğrenmesini engelleyen, insanlar arasında kin
ve neftret duygularının yayılmasına neden olan tutucu ve katı davranışlara ne denir ?
C: “Taassup” denir.
S: Kendi düşüncelerimizi başkalarına kabul ettirebilmenin yolu nedir ?
C: Onların düşüncelerine de saygı duymaktır.^
S: “Gelin tanış olalım, “Elif koydum ötürü,
İşi kolay kılalım, Pazar yaptım götürü,
Sevelim, sevilelim, Yaradılanı hoş gör,
Dünya kimseye kalmaz” Yaratandan ötürü”
Dizeleri kime aittir ?
C: Yûnus Emre’ye aittir.
S: Yılanı deliğinden çıkaran şey nedir ?
C: Tatlı dil (Güzel söz)
S: Başkalarından saygı görmek istiyorsak ne yapmalıyız?
C: Onlara saygı göstermeliyiz.
S: Biri konuşurken ne yapmalıyız ?
C: Onu dikkatle dinlemeliyiz.
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle,
Ama kin besleme !
S: İslâm’ın büyük günahlardan saydığı, başkasına ait bir malı,
onun izni ve rızası olmadan habersiz alıp, kendine mal edinmeğe ne denir ?
C: “Hırsızlık” denir.
S: Bir insandan başka bir insana söz götürüp getirme şeklindeki kötü davranışın adı nedir ?
C: “Koğuculuk yapmak” tır.
S: Bir müslümanı arkasından çekiştirmeğe, onu kendisinin razı olmayacağı şekilde
başkalarının yanında anmaya ne denir ?
C: “Gıybet” (dedi kodu) denir ve dinimiz bu hareketi,
insan eti yemeğe denk bir günah saymıştır.
S: Dinimizce yasaklanan, kendini büyük görme ve etrafındakileri küçük görme
hastalığının adı nedir ?
C: Kibir.
S: İslâm’ın münafıklık özelliği saydığı, başkalarını aldatmak amacıyla söylenen
gerçek dışı söze ne denir ?
C: “Yalan” denir.
S: Birisine yağmadığı bir işi “yaptı” , söylemediği bir sözü “söyledi”
diye kara atmaya ne denir ?
C: “İftira” ve “bühtan” denir.
S: Dinimizin hoş görmediği, başkalarındaki üstünlükleri kıskanmaya
ve çekememeğe ne denir ?
C: “Haset” (kıskançlık” denir.
S: Verildikten sonra tutulması gereken şey nedir ?
C: Söz (vaad).
Kitapsız büyüyen çocuk,
Susuz yetişen ağaca benzer
S: “Aslan yattığı yerden belli olur” sözü, bize neyi anlatır ?
C: Düzenli, tertipli ve temiz olmayı.
S: Öksürürken, esnerken veya hapşırırken ne yapmalıyız ?
C: Elimizle ağzımızı kapatmalıyız.
S: Sabahleyin kalkınca ne yapmalıyız ?
C: Ellerimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız, abdest almalıyız.
S: Yemeklerden önce ve sonra ne yapmalıyız ?
C: Ellerimizi bol sabunlu su ile yıkamalıyız.
S: Dişlerimizi ne zaman fırçalamalıyız ?
C: Yemeklerden sonra ve yatarken.
S: Günahlardan arınmak için ne yapmalıyız ?
C: 1- İşlediğimiz günaha pişmanlık duymalı,
Allah’a tevbe etmeli ve aynı günahı bir daha işlememeliyiz.
2- Eğer kul hakkı ile ilgili günah işlemişsek,
ayrıca hak sahibine hakkını vermeli yada helalleşmeliyiz.
S: Tövbe ne demektir ?
C: İşlenen bir günahtan dolayı ğişman olup, bir daha işlenmeyeceğine dair
Allah’a söz vermeğe “tövbe” denir.
S: İnsanları dinlendiren güzel alışkanlıklardan bir kaç tanesini söyleyiniz ?
C: 1- Spor yapmak, 4- Güzel sanatlarla ilgilenmek,
2- Kitap okumak, 5- Dostlarla sohbet etmek,
3- Gezinti yapmak, 6- Gök yüzünü, tabiattaki güzellikleri temâşâ etmek.
Emek ver, kulak ver, bilgi ver,
ama hiçbir zaman boş verme
S: Hangi kötü alışkanlıklar beyne, sinir sistemine zarar verir,
kansere ve bir kısım psikolojik rahatsızlıklara sebeb olur ?
C: 1- Uyuşturucu maddeleri kullanmak,
2- Alkollü içkileri kullanmak,
3- Sigara içmek.
S: Kişiye üzüntü, belâ, huzursuzluk ve sefâlet getiren en kötü alışkanlık hangisidir ?
C: Kumar oynamaktır.
S: En çok sevmemiz ve önem vermemiz gereken
dini değerlerimizin bazılarını sayabilir misiniz ?
C: 1- Allah, 6- Cami
2- Peygamber 7- İman esasları,
3- Kur’an, 8- İslâm’ın temel esasları (şartları)
4- Ezân, 9- Farz görevler,
5- Kâbe, 10- Haramlar.
S: En çok sevmemiz ve önem vermemiz gereken
milli değerlerimizin bazılarını sayabilir misiniz ?
C: 1- Vatanımız, 5- Milli Marşımız,
2- Devletimiz, 6- Özgürlüğümüz,
3- Bayrağımız, 7- Bağımsızlığımız,
4- Ordumuz, 8- Milli Birliğimiz.
Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol,
Ama bölücü olma
“Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.”
“Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker.”
Sevmediklerinizin bilesevilecek bir tarafını bulmalısınız..
Aksi halde dünya birbirine düşman olan insanlar için tahammül edilemez bir cehennem olur.”
DUA
Ulu Tanrım şu karanlık yolları,
Bizi sana ulaştıran yollar et !
İhtirasla kilitlenmiş kolları,
Birbirini kucaklayan kollar et !
Muhabbetin gönlümüze hız olsun,
Güttüğümüz Hakk’a varan iz olsun,
Önümüzde uçurumlar düz olsun,
Yolumuzda dikenleri güller et !
Dalâlette bırakıpta insanı,
Yapma arzın en korkulu hayvanı,
Unutturma doğruluğu vicdanı,
Bizi sana layık kullar et !
Beşinci Bölüm
S-1: Vatan neye denir ?
C-1: Vatan; üzerinde bağımsız olarak yaşanılan, toprak parçasıdır.
S-2: Millet neye denir ?
C-2: Aralarında dil, din, kültür ve tarih birliği olan insan topluluğuna “millet” (ulus) denir.
S-3: Bayrak nedir ?
C-3: Bayrak; bie ülkenin, bir milletin özgürlük ve bağımsızlığının sembolüdür.
Bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü;
canımızdan daha çok sevmemiz gereken şanlı ayyıldızlı bayrağımızdır.
S-4: Dünya üzerinde Türkiye’nin coğrafi konumu nedir ?
C-4: Türkiye; Asya ile Avrupa’yı bir birine bağlayan bir köprü konumunda olup,
Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaştığı bir merkez durumundadır.
Yurdumuz, kuzey yarım kürede 36º-42º kuzey paralelleri ile
26º-45º doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.
S-5: Türkiye hangi kıtalar üzerindedir ?
C-5: Asya ve Avrupa kıtaları üzerindedir.
S-6: Türkiye’nin komşularını söyleyiniz.
C-6: 1- Bulgaristan 5- İran
2- Yunanistan 6- Azerbaycan
3- Suriye 7- Ermenistan
4- Irak 8- Gürcistan
S-7: Türkiye’nin başkenti neresidir ?
C-7: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
S-8: Türkiyenin kaç ili vardır ?
C-8: Türkiye’nin 81 ili vardır.
S-9: Türkiye’nin nüfus bakımından beş büyük şehrini söyleyiniz.
C-9: 1- İstanbul 2- Ankara 3- İzmir 4- Bursa 5- Adana
S-10: Türkiye’nin en uzun üç akarsuyunu söyleyiniz.
C-10: 1- Fırat 2- Dicle 3- Kızılırmak
S-11: Türkiye’nin en büyük üç gölünü söyleyiniz.
C-11: 1- Van Gölü 2- Tuz Gölü 3- Beyşehir Gölü. En büyüğü Van Gölü’dür.
S-12: Türkiyenin en büyük üç dağını söyleyiniz.
C-12: 1- Ağrı Dağı 2- Erciyes Dağı 3- Nemrut Dağı
Bunlardan Ağrı Dağı, 5137m. Yüksekliği ile en yüksek dağımızdır.
S-13: Toros Dağları hangi bölgededir ?
C-13: Akdeniz Bölgesinde’dir.
S-14: Yurdumuz kaç coğrafi bölgeye ayrılır ve bu bölgeler hangileridir ?
C-14: Yurdumuz 7 coğrafi bölgeye ayrılır.
1-Akdeniz Bölgesi
2-Karadeniz Bölgesi
3-Ege Bölgesi
4-Marmara Bölgesi
5-İç Anadolu Bölgesi
6-Doğu Anadolu Bölgesi
7-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
S-15: Türkiyenin denizleri hangileridir ?
C-15: 1-Akdeniz
2-Karadeniz
3-Ege Denizi
4-Marmara Denizi
S-16: Ege Denizi ile Marmara Denizi’ni birleştiren boğaz hangisidir ?
C-16: Çanakkale Boğazı.
S-17: İstanbul Boğazı hangi denizleri birbirine bağlar ?
C-17: Karadeniz ve Marmara Denizi’ni.
S-18: Ege Denizine kıyısı olan illerimiz hangileridir ?
C-18: 1- Çanakkale
2- Edirne
3- İzmir
4- Muğla
5- Balıkesir
6- Aydın
S-19: Ege Bölgesinin en büyük liman şehri hangisidir ?
C-19: İzmir’dir.
S-20: Karadeniz’e kıyısı olan illerimiz hangileridir ?
C-20: 1- Artvin 9- Bartın
2- Rize 10- Zonguldak
3- Trabzon 11- Düzce
4- Giresun 12- Sakarya
5- Ordu 13- Kocaeli
6- Samsun 14- İstanbul
7- Sinop 15- Kırklareli
8- Kastamonu
S-21: Akdeniz’e kıyısı olan illerimiz hangileridir ?
C-21: 1- Antalya 2- İçel (Mersin) 3- Adana 4- Hatay
S-22: Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimiz hangileridir ?
C-22: 1- Kocaeli 5- Balıkesir
2- İstanbul 6- Bursa
3- Tekirdağ 7- Yalova
4- Çanakkale
S-23: Doğu Anadolu Bölgemizin bazı illerini sayabilir misiniz ?
C-23: 1- Erzurum 4- Erzincan 7- Kars 10- Malatya
2- Ağrı 5- Muş 8- Bingöl 11- Van
3- Ardahan 6- Iğdır 9- Tunceli
S-24: Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bazı illerini sayabilir misiniz ?
C-24: 1- Diyarbakır 5- Şanlıurfa
2- Adıyaman 6- Gaziantep
3- Mardin 7- Batman
4- Siirt 8- Şırnak
S-25: Ülkemizin Trakya Bölgesi neresidir ?
C-25: İstanbul Boğazı’nın batısında (Avrupa yakasında) yer alan bölgeye “Trakya” denir.
Trakya Bölgesi’nde; İstanbulun bir kısmı, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerimiz
ve Çanakkale’nin bir bölümü bulunmaktadır.
S-26: Türkiye’nin Asya Kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir ?
C-26: Anadolu
S-27: Bağımsız küçük bir devlet iken, 1939 yılında Anavatan Türkiye’ye katılan,
İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Kırıkhan gibi büyük ilçelerden oluşan
şehrimizin adı nedir ?
C-27: Hatay (Antakya)
S-28: Tortum Şelalesi, Palandöken Dağı ve Çifte Minereli Medresesi bulunan
ve Nene Hatun ile ünlü doğu ilimizin adı nedir ?
C-28: Erzurum.
S-29: Uludağ, Emir Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, Ulu Camii ile ünlü olan
ve Osmanlı’ya Başkentlik yapmış olan ilimizin adı nedir ?
C-29: Bursa
S-30: Antalya, Burdur ve Isparta’da bir çok göl vardır.
Bu göller hangileridir ve bu yöreye ne ad verilir ?
C-30: Bu bölgede bulunan göllerimiz şunlardır;
1- Beyşehir Gölü 2- Eğirdir Gölü 3- Burdur Gölü
Bu göllerden dolayı, bölgeye “Göller Bölgesi” denilmektedir.
S-31: Türkiye’de kış sporlarının yapıldığı dört bölgeyi söyleyiniz.
C-31: 1- Uludağ (Bursa) 2- Palandöken (Erzurum)
3- Erciyes (Kayseri) 4- Sarıkamış (Kars)
S-32: Türkiyede’deki petrol işleme ve dağıtım merkezleri (rafinerileri) hangileridir ?
C-32: 1- Batman 3- Mersin (Ataş) 5- Kırıkkale
2- İzmir (İpraş) 4- İzmir (Aliağa)
S-33: Türkiye’nin deniz turizmi bakımından en önemli yerlerinden bazılarını söyleyiniz ?
C-33: 1- Antalya
2- Kemer
3- Kuşadası
4- Alanya
5- Bodrum
6- Marmaris
S-34: Türkiye’de halıları ile ünlü şehirlerimiz hangileridir ?
C-34: Isparta, Kayseri, Hereke (Kocaeli) , Milas (Muğla) , Kars, Balıkesir.
S-35: Ünlü peri bacaları hangi illerimizin sınırları içerisindedir ?
C-35: Nevşehir ve Niğde.
S-36: Türkiye’de çay hangi bölgede, hangi ilimizde yetişmektedir ?
C-36: Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ilimizde yetişmektedir.
S-37: İstanbulun en önemli tarihî eserlerinden bazılarını söyleyiniz.
C-37: 1- Süleymaniye Camii
2- Sultan Ahmet Camii
3- Ayasofya Camii
4- Eyüp Sultan Camii ve Türbesi
5- Topkapı Sarayı
6- Dolmabahçe Sarayı.
S-38: Selçuklu Türkleri tarafından yaptırılan çifte minareli medreseler
hangi illerimizdedir ?
C-38: Erzurum, Sivas.
S-39: Dünya’da Türkçe konuşulan ülke ve toplulukların adlarını sayınız.
C-39: 1- Türkiye 4- Rusya 7- Kırgızistan 10- İran
2- Özbekistan 5- Çin 8- Kazakistan 11- Afganistan
3- Türkmenistan 6- Pakistan 9- Azerbaycan 12- Almanya
S-40: Bir mimarî şaheser olan Selimiye Camii, kim tarafından yaptırılmıştır,
Ve hangi ilimizde bulunmaktadır ?
C-40: Mimar Sinan tarafından 1569- 1575 yılları arasında yaptırılmıştır. Edirne’dedir.
S-41: Türkiye’nin en büyük beş barajını sayınız.
C-41: 1- Atatürk Barajı, 4- Hirfanlı Barajı
2- Karakaya Barajı 5- Seyhan Barajı
3- Keban Barajı
S-42: Ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı hangi nehir üzerindedir ?
C-42: Fırat nehri üzerindedir.
S-43: Kocatepe Camii Türkiye’nin hangi ilindedir ?
C-43: Ankara’dadır.
S-44: Ayasofya Camii nerededir ?
C-44: İstanbul’dadır.
S-45: Hz. İbrahim’in, tanrılık iddiasında bulunan Nemrut tarafından
ateşe atıldığı yer Anadolu’dadır. Burası hangi ilimizdir ?
C-45. Şanlıurfa’dır
S-46: Yüzyıllardan beri Türkiye başpehlivanlarının belirlendiği
geleneksel yağlı güreşler nerede yapılmaktadır ?
C-46: Edirne Kırkpınar’da yapılmaktadır.
S-47: İzmir’in en büyük tarihi camii hangisidir ?
C-47. Hisar Camii.
S-48: Tarih boyunca günümüze kadar kaç Türk devleti kurulmuştur ?
C-48: Tarihten günümüze kadar 16 Türk devleti kurulmuştur.
Ancak, yeni kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile, Orta asya’da kurulan
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı da
dahir edersek, bu sayı 22 ye ulaşır.
S-49: Tarihte kurulmuş Türk devletlerinden beş tanesinin adını söyleyiniz.
C-49: 1- Büyük Hun Devleti 4- Büyük Selçuklu Devleti
2- Göktürk Devleti 5- Osmanlı Devleti
3- Uygur Devleti
S-50: Türklerin ilk anayurdu neresidir ?
C-50: Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır.
S-51: Türkler Orta Asya’dan niçin göç etmişlerdir ?
C-51: Orta Asya’da baş gösteren kuraklık yüzünden.
S-52: “Anavatan” ve “Yavruvatan” sözleri size neyi hatırlatıyor ?
C-52: “Anavatan” deyince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan aziz vatanımızı,
“Yavruvatan” deyince de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuruyeti’ni hatırlarız.
S-53: Türkler hangi yüzyılda Müslüman olmuşlardır ?
C-53: Türkler, milâdi 9. yüzyılda Müslüman olmuşlardır.
S-54: Tarihteki ilk Türk-İslam Devleti hangisidir ?
C-54: Karahanlılar Devleti’dir.
S-55: Türklere Anadolu’nun kapılarını kim, hangi tarihte açmıştır?
C-55: Türklere Anadolu’nun kapılarını Selçuklu Sultanı Alparslan 26 Ağustos 1071
tarihinde yapılan Malazgirt Zaferi’yle açmıştır.
S-56: 1071 den sonra Anadolu’da Türklerin kurduğu devlet hangisidir ?
C-56: Anadolu Selçuklu Devleti’dir.
S-57: Bu devletin başkenti neresidir ?
C-57: Konya.
S-58: Osmanlı Devleti kim tarafından, hangi tarihte ve nerede kurulmuştur ?
C-58: Osmanlı Devleti, Osman Gazi tarafından, 1299 yılında,
Söğüt ve Domaniç’te kurulmuştur.
S-59: Osmanlı Devleti’ne sırasıyla başkentlik yapmış illerimizi söyleyebilir misiniz ?
C-59: 1- Bursa 2- Edirne 3- İstanbul
S-60: İstanbul kim tarafından, hangi tarihte fethedilmiştir ?
C-60: İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından, 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilmiştir.
S-61: Türkler Viyana’yı ilk kez hangi padişah döneminde kuşatmışlardır ?
C-61: Kanunî Sultan Süleyman zamanında,
27 Eylül-14 Ekim 1529 tarihleri arasında kuşatmışlardır.
S-62: Osmanlı Devleti’nde adını bir çiçekten alan dönemin adı nedir
ve bu dönem hangi tarihler arasındadır ?
C-62: Lâle Devri’dir. 1718-1730 yılları arasındadır.
S-63: Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti’nde kaç padişah görev yapmıştır ?
C-63: 36 Padişah.
S-64: Milletimizin tarih sayfalarına kayıtlı şanlı zaferlerinden 10 tanesini söyleyiniz.
C-64: 1- Malazgirt Zaferi (26 Ağustos 1071)
2- Niğbolu Zaferi (1396)
3- Kosova Zaferi (1448)
4- İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)
5- Çaldıran Zaferi (1514)
6- Preveze Deniz Zaferi (1538)
7- Çanakkale Zaferi (18 Mart 1915)
8- Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağutos 1921)
9- Başkomutanlık Meydan Savaşı (30 Ağustos 1922)
10- Birinci Kıbrıs Barış Harekâtı (20 Temmuz 1974)
S-65: Birinci Dünya Savaşı, ne zaman başlamış ve ne zaman bitmiştir ?
C-65: 1914 yılında başlamış ve 1918 yılında sona ermiştir.
S-66: Birinci Dünya Savaşı kimler arasında yapılmıştır ?
C-66: Birinci Dünya Savaşı;”İtilaf Devletleri” adını alan İngiltere, İtalya,
Fransa, Yunanistan ve Rusya ile,
“Müttefik Devletler” diye adlandırılan Osmanlı Devleti,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya arasında olmuştur.
S-67: Kurtuluş Savaşı nedir ve niçin yapılmıştır ?
C-67: Kurtuluş Savaşı; Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti’nin çökmesi ile,
İşgale uğrayan yurdumuzun var olm a savaşıdır. Elimizde kalan son vatan parçasını,
Atatürk’ün “Ya istiklâl, ya ölüm” parolası ile kurtarmak için yapılmıştır.
S-68: Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamış ve ne zaman bitmiştir ?
C-68: Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlamış,
9 Eylül 1922 de Yunanlıların İzmir’den denize dökülmesiyle sona ermiştir.
Binbir tehlikeden bizi korur,
Yurdun dört bir yanında nöbet durur.
(Mehmetçik)
BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sakit yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu´nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed´in yattığı yerdir
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan cüz’ü de geçerken ele
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir
Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir
Necmettin Hali ONAN
S-69: Kurtuluş Savaşımızın en önemli muharebeleri hangileridir ?
C-69: 1- Birinci İnçnü Savaşı (10 Ocak 1921)
2- İkinci İnönü Savaşı (11 Nisan 1921)
3- Kütahya Savaşı (14 Temmuz 1921)
4- Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
5- Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922)
6- Başkomutanlık Meydan Savaşı (30 Ağustos 1922)
7- İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu (9 Eylül 1922)
S-70: Çanakkale Zaferi ne zaman kazanılmıştır ?
C-70: Çanakkale Zaferi; 18 Mart 1915 tarihinde kazanılmış ve kahraman Mehmetçiğimiz,
“Çanakkale geçilmez” sözünü tarihin altın sayfalarına kanlarıyla yazmıştır.
S-71: “Kuvây-ı Milliye” nedir ?
C-71: 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizin paylaşılmasına karşı koyan
gönüllü direniş örgütlerine “Kuvây-ı Milliye” (Ulusal Güçler) denilmiştir.
S-72: (T.B.M.M.) Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır ?
C-72: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır.
S-73: Türkiye Cumhuriyeti kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur ?
C-73: Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk tarafından,
29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur.
S-74: Ankara, hangi tarihte resmen başkentimiz olmuştur ?
C-74: 13 Ekim 1923 tarihinde.
S-75: Atatürk, kaç tarihinde nerede doğdu ve nerede vefat etti ?
C-75: Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.
10 Kasım 1938’de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.
Bugün kabri Ankara’da Anıtkabirde bulunmaktadır.
S-76: Atatürk’ün babasının ve annesinin adı nedir ?
C-76: Babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı Zübeyde Hanım’dır.
DUA
Biz Kısık Sesleriz… Minareleri,
Sen Ezansız Bırakma Allah’ım
Ya Çağır Şurada Bal Yapanlarını
Ya Kovansız Bırakma Allah’ım
Bize Güç Ver… Cihad Meydanını,
Pehlivansız Bırakma Allah’ım
Kahraman Bekleyen Yığınlarını
Kahramansız Bırakma Allah’ım
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız,
Ve Vatansız bırakma Allah’ım
Müslümanlıkla Yoğrulan Yurdu
Müslümansız Bırakma Allah’ım…
Arif Nihat Asya
S-77: İstiklâl Marşımızı kim yazmıştır ?
C-77: İstiklâl Marşımızı Milli Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY yazmıştır.
S-78: İstiklâl Marşımız,Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
Hangi tarihte milli marşımız olarak kabul edilmiştir ?
C-78: 12 Mart 1921 tarihinde.
S-79: Tarihe altın harflerle adını yazdıran büyük Türk Devlet adamlarımızdan
en önemlilerini, yaşadıkları tarih sırasına göre sayınız.
C-79: 1- Oğuzhan (Mete) 8- Sultan Kılıçarslan
2- Bilge Kaan 9- Osman Bey
3- Atilla 10- Fatih Sultan Mehmet
4- Selçuk Bey 11- Yavuz Sultan Selim
5- Tuğrul Bey 12- Kanıni Sultan Süleyman
6- Sultan Alparslan 13- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
7- Sultan Melikşah
S-80: Tarihteki en büyük Türk denizcileri kimlerdir ?
C-80: 1- Barbaros Hayrettin Paşa 3- Turgut Reis
2- Oruç Bey 4- Piri Reis
S-81: Türkçe’yi ilk defa devletin resmi dili olarak ilan eden devlet adamımız kimdir ?
C-81: Karamanoğlu Mehmet Bey (15 Mayıs 1277).
S-82: Türkçe dünya dilleri arasında hangi dil gurubuna dahildir ?
C-82: Ural-Altay Dil Gurubuna.
S-83: Türk Dili’nin en eski örnekleri nerede bulunmaktadır ?
C-83: Orhun Anıtları’nda.
S-84: Orhun Anıtları nerededir ve kim tarafından yapılmıştır ?
C-84: Orta Asya’da Orhun ve Yenisey ırmakları arasındadır.
Göltürk Hükümdarı Bilge Kaan (633-734) tarafından yaptırılmış ve dikilmiştir.
S-85: İlk Türkçe sözlük kim tarafınadan, kaç yılında hazırlanmıştır.
Ve bu sözlüğün adı nedir ?
C-85: Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında hazırlanmıştır.
Adı: “Divanü Lügatti’t-Türk” tür.
S-86: Çok önemli tarihî ve kültürel mirasımızın bulunduğu şehirlerden
bazılarını söyleyebilir misiniz ?
C-86: a) Türkiye içerisinde;
1- İstnbul 5- Antalya 9- Sivas
2- Edirne 6- Malatya 10- Diyarbakır
3- Kayseri 7- Ankara 11- Bursa
4- Erzurum 8- Şanlıurfa 12- Konya
b) Türkiye dışında;
1- Semerkant 5- Üsküp 9- Yanya
2- Taşkent 6- Kahire 10- Bosna
3- Bakü 7- Niş 11- Nişabur
4- Buhâra 8- Budapeşte 12- Yesi
S-87: Hak, adalet, çocuk sevgisi, halk terbiyesi, misafirperverlik, aile,
giyim-kuşam, atasözleri, savaşlar ve kahramanlıklar,
daha çok hangi hikayelerimizde yer almaktadır ?
C-87: Dede Korkut Hikayeleri’nde.
S-88: Ekonomik hayatımızda çok önemli bir yeri olan,
bugünkü esnaf birliklerine ve ticaret odalarına eskiden ne denilirdi ?
C-88: Ahîlik Teşkilatı.
S-89: Bizim tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli yeri olan
ve yolcuların yanlarındaki hayvan ve eşyalarıyla birlikte
konakladıkları ve dinlendikleri yerlere eskiden ne denilirdi ?
C-89: Kervansaray.
S-90: Geçmişte Türk mimarları en çok hangi tür mimari eserler yapmışlardır ?
C-90: 1- Camile 9- Çeşmeler
2- Hanlar 10- Köprüler
3- Kervansaraylar 11- Hamamlar
4- Köşkler-Saraylar 12- Kümbetler
5- Aşhâneler 13- Medreseler (Eğitim yuvaları)
6- Hastaneler 14- Bakımevleri (Kimsesizler için)
7- Çarşılar 15- Kaleler
8- Evler
S-91: Tarihte Türk Milletine başkentlik yapmış dört şehrimizin adını söyleyiniz.
C-91: 1- Konya (Selçuklular Döneminde)
2- Bursa (Osmanlılar Döneminde)
3- Edirne (Osmanlılar Döneminde)
4- İstanbul (Osmanlılar Döneminde)
S-92: Bir mimari şaheser olan, Babür-Türk İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi için
Hindistan’ın Agra şehrinde yaptırılan eserin adı nedir ?
C-92: Tac Mahal.
S-93: Kurtuluş Savaşı’ında ve sonrasında yaptıkları hizmetleriyle anılan
beş komutan ve devlet adamımızın ismini söyleyiniz.
C-93: 1- Mustafa Kemal ATATÜRK
2- Fevzi ÇAKMAK
3- Kazım KARABEKİR
4- İsmet İNÖNÜ
5- Rauf ORBAY
S-94: Ridaniye, Mercidabık, Çaldıran meydan savaşlarını kazanan
ve Fati Sultan Mehmet’in torunu olan büyük Türk padişahının adı nedir ?
C-94: Yavuz Sultan Selim.
S-95: İslâmiyet’ten önceki en ünlü Türk destanları hangileridir ?
C-95: 1- Alp-Er Tunga Destanı
2- Oğuz Kaan Destanı (Bozkurt Destanı)
3- Ergenekon Destanı
4- Göç Destanı
5- Türeyiş Destanı
S-96: İslâmiyet’ten sonraki en ünlü Türk Destanları hangileridir ?
C-96: 1- Battal Gazi Destanı 4- Köroğlu Destanı
2- Dede Korkut Destanı 5- Danışment Gazi Destanı
3- Genç Osman Destanı 6- Çanakkale Destanı
S-97: Büyük şâir, düşünür ve gönül adamlarımızdan bildiğiniz
bazılarının isimleini söyleyiniz.
C-97: 1- Mevlânâ Celaleddin-i Rumî
2- Yunus Emre
3- Hacı Bektaş-ı Veli
4- Hacı Bayram-ı Veli
5- Ahmet Yesevî
6- Şeyh Edebalî
7- Ak Şemsettin
S-98: Bilge kişiliği ile insanlara öğüt veren ve hikayeleri ile meşhur olan
Türk büyüğü kimdir ?
C-98: Dede Korkut
S-99: Cumhuriyet öncesi ünlü Türk bestecilerinden bazılarının isimlerini söyleyiniz.
C-99: 1- Dede Efendi 3- Hacı Arif Bey
2- Itrî 4- Şevki Bey
S-100: Dünyaca tanınan ve üç kıtada 50 yıl dolaşarak gördüklerini meşhur
“SEYAHATNAME” adlı kitabında anlatan, gezginci (seyyah) Türk’ün adı nedir
ve hangi tarihler arasında yaşamıştır ?
C-100: Evliyâ Çelebi’dir. 1611-1682 yılları arasında yaşamıştır.
S-101: 17. yüzyılda kendine kanat takıp İstanbul üzerinde uçan ilk Türk kimdir ?
C-101: Hazarfen Ahmet Çelebi’dir.
S-102: Türk dili – edebiyatı ve kültür tarihi bakımından çok önemli bir eser olan
ve Yusuf Has Hacip tarafından 1069’da yazılan Türk klasiğinin adı nedir ?
C-102: Kutadgu Bilig.
S-103: Kutadgu Bilig adlı eserin ana konusu nedir ?
C-103: Mahalli yöneticilere ve devlet idarecilerine öğütler vermektedir.
S-104: Türk kültüründe “külliye” neye denir ?
C-104: Külliye; han, hamam, kütüphane, şifâhane (hastane) , imâret (aşevi) ,
kervansaray, cami ve çarşı gibi birimlerin beraber bulunduğu yerlere denir.
S-105: Eskiden hayır amacıyla, ücretsiz su dağıtmak için yapılmış olan
özel yapılara ne denirdi ?
C-105: “Sebil” denirdi.
S-106: İstanbul’un fethi ile ilgili olan “Fetih Marşı” hangi şâirimizindir ?
C-106: Arif Nihat ASYA.
FETİH MARŞI
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek
Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın
Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden
Senin de destanını okuyalım ezberden
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini
Göster : kabaran sular nasıl yıkar bendini
Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini
şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın
Fatihin istanbulu fethettiði yaştasın
Bu kitaplar fatihtir, selimdir, süleymandır
şu mihrap sinanüddin, şu minare sinandır
Haydi artık uyuyan destanını uyandır
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın
Delikanlım, iþaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim ulubatlı hasandan
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın
Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın
Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın
Arif Nihat ASYA
S-107: 980 yılında Buhârâ’da 10 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen, tıp, felsefe,
astronomi dalında100’den fazla kitap yazan ve tıp konusunda yazdığı eserleri
Batı’da 600 yıl etkili olan büyük Türk âliminin adı nedir ?
C-107: İbn-i Sina.
S-108: Sivrihisar’da 1208 yılında doğmuş, 1284 yılında Akşehir’de vefat etmiş, fıkralarıyla
insanlığa öğütler vermiş, ak sakallı, sevimli, nüktedan Türk büyüğünün adı nedir ?
C-108: Nasrettin Hoca.
S-109: 1368 yılında Buhârâ’da doğmuş,Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa’ya gelip
yerleşmiş, türbesi Bursa’da bulunan tasavvuf ehli Türk velisinin adı nedir ?
C-109: Emir Sultan.
S-110: Türkiye’de ilk matbaayı kuran Türk aydını kimdir ve ne zaman kurmuştur ?
C-110: İbrahim Müteferrika’dır. 1729 yılında kurmuştur.
S-111: Birleşmiş Milletler Teşkilatı, hangi tarihte kurulmuşur ?
C-111: 24 Ekim 1945 tarihinde.
S-112: Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye 48 devletin oyu ile onaylanan,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, hangi tarihte kabul edilmiştir ?
C-112: 10 Aralık 1948’de
S-113: Aşağıda isimleri geçen büyük zatların kabirleri nerededir ?
C-113: 1- Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da
2- Hz. Ömer’in Medine’de
3- Hz. Ebu Bekir’in Medine’de
4- Hz. Osman’ın Medine’de
5- Hz. Ali’nin Irak-Kûfe’de
6- Hz. Ebu Eyüp El-Ensari’nin İstanbul’da
7- Hz. Ebu Hanife’nin Irak-Bağdat’ta
8- Hz. Mevlânâ’nın Konya’da
S-114: Milli Bayramlarımız hangileridir ?
C-114: 1- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan 1920)
2- Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs 1919)
3- Zafer Bayramı (30 Ağustos 1922)
4- Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 1923)
S-115: Türküye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir ?
C-115: Türküye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal ATATÜRK’ tür
S-116: Sırasıyla cumhurbaşkanlarımızın adlarını sayabilir misiniz ?
C-116: 1- Mustafa Kemal ATATÜRK 6- Fahri KORUTÜRK
2- İsmet İNÖNÜ 7- Kenan EVREN
3- Celal BAYAR 8- Turgut ÖZAL
4- Cemal GÜRSEL 9- Süleyman DEMİREL
5- Cevdet SUNAY 10- Ahmet Necdet SEZER
S-117: Türkiye’de cumhurbaşkanı kim tarafından kaç yılda bir seçilir ?
C-117: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 yılda bir seçilir.
S-118: Devletimizin yönetim şekli nedir ?
C-118: Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
S-119: Devletimizin yasama yetkisi hangi kuruma aittir ?
C-119: Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.
S-120: Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) seçimleri kaç yılda bir yapılır
ve milletvekillerini kim seçer ?
C-120: 5 yılda bir yapılır. Milletvekillerini seçme hakkı olan Türk vatandaşları seçer.
S-121: Türküye Büyük Millet Meclisi, kaç milletvekilinden oluşmaktadır ?
C-121: Türküye Büyük Millet Meclisi, 550 milletvekilinden oluşmaktadır.
S-122: Ülkemizde yürütme görevi hangi makamlarca yerine getirilir ?
C-122: Yürütme görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu (Hükümet)
tarafından yerine getirilir.
S-123: Bakanlar Kurulunun başkanı kimdir ?
C-123: Başbakan’dır.
S-124: Başbakan kim tarafından atanır ?
C-124: Başbakan, Cumhurbaşkanı’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üyeleri arasından atanır.
S-125: Ülkemizde yargı yetkisi, hangi makamlara aittir ?
C-125: Yargı yetkisi, Türk milleti adına, bağımsız mahkemelere aittir.
S-126: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başkanı limdir ?
C-126: Genel Kurmay Başkanı’dır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı’nı Cumhurbaşkanı temsil eder.
S-127: Türk Silahlı Kuvvetleri, hangi kuvvet komutanlıklarından oluşmaktadır ?
C-127: Türk Silahlı Kuvvetleri, 4 kuvvet komutanlığı’ndan oluşmaktadır.
Bunlar;
1- Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
2- Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
3- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
4- Jandarma Genel Komutanlığı,
S-128: Asker ocağına, milletimizce ne denilmektedir ?
C-128: “Peygamber Ocağı” denilmektedir.
S-129: Türk askerine, milletimiz tarafından hangi ad verilmiştir ?
C-129: Milletimiz, askerimize Peygamberimizin ismi ile bağlantı kurarak,
“Mehmetçik” adını vermiştir.
S-130: Vatan, millet ve din savunması için yapılan savaşlarda ölenlere
ve yaralananlarane denir ?
C-130: Ölenlere “Şehid”, yaralananlara da “Gazi” denir.
S-131: Ülkemizin en yüksek yargı organı hangisidir ?
C-131: Ülkemizin en yüksek yargı organı, Anayasa Mahkemesi’dir.
S-132: Diğer yüksek yargı organları hangileridir ?
C-132: 1-Yargıtay, 4- Uyuşmazlık Mahkemesi,
2- Danıştay, 5- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
3- Askeri Yargıtay, 6- Sayıştay.
S-133: Ülkemizde din hizmetlerini yürütmekle hangi kurum yetkilidir ?
C-133: Ülkemizde din hizmetlerini yürütmekle yetkili olan kurum,
Diyanet İşleri Başkanlığı’dır.
S-134: Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur ?
C-134: Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde, Mustafa Kemal ATATÜR
Ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.
S-135: İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir ?
C-135: İlk Diyanet İşleri Başkanı, M. Rifat BÖREKÇİ’dir.
S-136: İslâmiyet’te fetva vermeğe yetkili olan din adamlarına ne denir ?
C-136: “Müftü” denir.
S-137: Yurtdışında devletimizi kimler temsil eder ?
C-137: Büyükelçiler ve Başkonsoloslar temsil eder.
S-138: İl ve ilçelerde en büyük mülkî amirler kimlerdir *
C-138: İllerde valiler, ilçelerde de kaymakamlardır.
S-139: Ülkemizde bulunan önemli camilerden beş tanesinin adını söyleyebilir misiniz ?
C-139: 1- Edirne Selimiye Camii,
2- İstanbul Süleymaniye Camii,
3- İstanbul Sultan Ahmet Camii
4- Bursa Ulu Camii
5- Ankara Kocatepe Camii.
S-140: Yeryüzünde en kutsal sayılan üç mescit hangileridir ?
C-140: 1- Mescid-i Haram (Mekke’de)
2- Mescid-i Nebevi (Medine’de)
3- Mescid-i Aksa (Kudüs’te)
S-141: Osmanlı Devleti zamöanında pek çok cami, medrese, han, hamam ve kervansaray
yaparak, milletimizin gönlünde taht kuran, en büyük ve en ünlü mimar kimdir ?
C-141: Mimar Sinan’dır.
S-142: İstanbul’da yatan en meşhûr sahâbe kimdir ?
C-142: İstanbul’da yatan en meşhûr sahâbe, Medine’ye hicretlerinde
Peygamberimizi 7 ay misafit etme şerefine sahip olan Ebû Eyyûb El-Ensârî’dir.
Kabri kendi adıyla anılan Eyüb Sultan Camii’nin avlusundadır.
S-143: İstanbul’da altı minaresi ile dikkat çeken, bir mimari şaheser olan ve
1609-1617 yılları arasında yapılan caminin adı nedir ve mimarı kimdir ?
C-143: Sultan Ahmet Camii’dir. Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır.
S-144: Olimpiyatlarda altın madalya kazanmış şampiyonlarımızdan
aklınıza gelen bazılarının adlarını söyleyiniz.
C-144: 1- Ahmet Ayık (Güreş)
2- Mahmut Atalay ( Güreş)
3- Hamit Kaplan (Güreş)
4- Hamza Yerlikaya (Güreş)
5- Naim Süleymaoğlu (Halter)
6- Halil Mutlu (Halter)

27

Mart
2012

2012 ÇAYELİ MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM YARIŞMA SORULARI:113

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  579 Kez Okundu

1. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
2. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep C) Fatıma D) Rukiye
3. Peygamber Efendimiz (sas) İslâm’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra Peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dâru’l-Erkam’da B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde
4. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbi kimdir?
A) Bilâl-i Habeşi B) Hz. Ömer
C) Hz. Peygamber D) Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
5. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi nedir?
A) Kâsım-Abdullah B) Rukiye-Ümmü Gülsüm
C) Zeynep-Fatıma D) Abdullah-Fatıma
6. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şânı yücedir.”
İsrâ sûresinin birinci ayetinde ifade edilen bu olay, günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Berat Kandili B) Mirac Kandili
C) Kadir gecesi D) Mevlid Kandili

7. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
A) Alçakgönüllülüğünün B) Hoşgörüsünün
C) Güvenilirliğinin D) Adaletinin

8. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı ile ilgilidir?
A) Alçakgönüllülük B) Cömertlik
C) Adalet D) Sabır
9. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
A) Doğruluk B) Sabır
C) Hoşgörü D) Cömertlik
10. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
A) Ocak B) Muharrem C) Ramazan D) Nisan
11. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A) Adaletini B) Alçakgönüllülüğünü
C) Sabrını D) Cesaretini
12. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir:
A) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
B) “Korkma! Ben bir peygamberim”
C) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
D) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
13. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ali
C) Hz. Enes D) Hz. Hüseyin
14. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz” sözü niçin söylenmiştir?
A) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
B) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
C) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
D) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için

15. “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü hangi olay üzerine söylenmiştir?
A) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
B) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
C) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
D) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
16. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
A) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
B) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
C) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
D) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
17. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
A) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin B) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
C) Torunları : Ümame ve Üsame D) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
18. “….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
A) Komşusu B) Arkadaşı C) Annesi D) Kardeşi
19. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
A) En sevdiğin arkadaşına B) En yakın akrabana
C) En yakın komşuna D) En sevdiğin komşuna
20. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve “neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
A) Komşular B) Arkadaşlar
C) Dostlar D) Akrabalar
21. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatır?
A) Cömertlik B) Merhamet
C) Vefa ve yardımseverlik D) Sabır ve tevekkül
22. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
A) Amcası Abbas’ın kan davası
B) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
C) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
D) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
23. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
A) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
B) Amcası Abbas’ın faizi
C) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
D) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
24. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay hangisidir?
A) Veda Hutbesi B) Medine Vesikası
C) Akabe Biatları D) Veda Haccı
25. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi özelliğini en iyi anlatır?
A) Sabır ve Hoşgörüsünü B) Tevekkülünü
C) Adaletini D) Güvenilirliğini
26- Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A)Abdulmuttalip B)Abbas
C)Abdullah D)Hamza
27- Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma B-Ümmü Gülsüm
C-Aişe D-Hatice
28- Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah B-Amcası Abbas
C-Annesi Amine D-Dedesi Abdulmuttalip
29- Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime B-Aişe
C-Amine D-Hatice
30- Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime B-Şeyma
C-Aişe D-Rukiyye
31- Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Osman

32- İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz B-Oruc C-Hac D-Oku
33- İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610 B- 623
C- 571 D- 632
34- Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?

A-Fatiha Suresi B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Yasin Suresi
35.Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
A) 3 yıl
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
36. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
A) Hicri 3/ miladi 625
B) Hicri 4/ miladi 627
C)Hicri 3/ miladi 626
D)Hicri 3/ miladi 624
37.İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisisdir?
A) Mescid-i Nevebi
B) Mescid-i Haram
C)Mescid-i Kuba
D)Mescid-i Kıbleteyn
38.Mekke ne zaman fethedildi?
A) Hicri 7 Yıl, Miladi 629
B) Hicri 9 Yıl, Miladi 631
C)Hicri 8 Yıl, Miladi 630
D)Hicri 10 Yıl, Miladi 632
39.Rumlarla yapılan savaş hangisidir?
A) Tebük
B)Mute savaşı
C)Huneyn
D)Şam

40.Aşağıdakilerden hangisinin İslam Tarihi üzerine eseri yoktur?
A) İbn İshak
B)İbn Hişam
C)İbni Buhari
D)İbni Esir

41 Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
A) Ebu Süfyan
B) Ebu Cehil
C)Ümeyye Bin Halef
D)Ebu Leheb
42. En son vefat eden sahabenin ismi nedir?
A) Sa’d bin Ebi Vakkas
B) Muaz bin Cebel
C) Amr bin el As
D) Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el Leysi
43. Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
A) Mina
B) Safa
C)Ebu Kübeys Dağında
D) Arafat’ta
44. İlk seriyye komutanı kimdir?
A)Hz Hamza
B)Hz Halit bin Velid
C) Hz Ali
D) Hz Ebubekir
45.Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
B) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
C) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
D) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali

46. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
A) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
B) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
C) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.
D) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.
47. 50. Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
48. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) Hicri 7 / Miladi 628 B) Hicrî 7 / Miladî 630
C) Hicrî 8 / Miladi 627 D) Hicri 8 / Miladi 628
49. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da
50.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Darb-ı meseller
c) Tergib ve terhib hadisleri
d) Ahkam hadisleri

51. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme
b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki
c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî
d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai

52. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zühre
b) Berre
c) Atike
d) Ümeyme
53. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
54. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abbas
b) Attas
c) Addas
d) Vakkas
55. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
a) Hicrî 3/ miladî 625
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 626
d) Hicrî 3/ miladî 624
56. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Aişe
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ümmü Seleme
57. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
58. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
a) Cihad
b) Seriye
c) Gazve
d) Kıta
59. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı
60.Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Musa d) Hz. Muhammed
61. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed d) Değerli Muhammed
62. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Musa d) Hz. Adem
63. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
64. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Enes d) Hz. Hüseyin
65. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep b) Hz. Ümmü Gülsüm c) Hz. İbrahim d) Hz. Fatıma
66. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet c) Ayşe – Fatma
b) Hasan – Hüseyin d) Zeynep – Hatice
67. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
68. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed b) Hatice – Muhammed
c) Fatıma – Hüseyin d) Fatıma – Ali
69. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
70. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c) Veda Hutbesi d) Veda Haccı
71. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet b) Sünnet – İcma
c) Kitap – İcma d) Kur’an-ı Kerim – Siyer
72-Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine B-Kudüs C-Cidde D-Mekke

73. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
A) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
B) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
C) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
D) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
74. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
A) Amine binti Vehb
B) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
C) Halime binti Ebi Züeyb
D) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Ese

75. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
B) Zeynep, Fatıma ve Rukiye
C) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
D) Rukiye, Kasım ve Ümmü Gülsüm
76. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
A) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
B) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
C) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
D) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
77. Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
A) Abdullah b. Zeyd
B) Abdullah ibn Ümmi Mektum
C) Abdullah b. Zübeyr
D) Abdullah b. Ziyad
78. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sudan B) Mısır C) Etiyopya D) Somali
79. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in nübüvvetinden önce meydana gelen olaylardan değildir?
A) Ebû Tâlib’in ölümü
B) Fil olayı
C) Ficar savaşları
D) Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Cemiyetine katılması

80. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
81. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed! De ki: Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptığınıza tapmam”
82. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A) Ammar b. Yasir B) Abdurrahman b. Avf
C) Necaşi D) Ebu Ubeyde b. Cerrah
83. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb C) Abbas D) Hamza

84. İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Batn-ı Rabiğ
C) Bi’r-i Maûne D) Batn-ı Nahle
85. İslâm’ın en önemli savaşlarından olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
A) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması
B) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması
C) Havanın çok sıcak olması
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali
86. Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
87. Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
88. “İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.
89. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.

90. Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
91. Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.
92. Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
93. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.

94. Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
95. Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.

96. Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
97. Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
98. Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.

99- Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
100- “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Muhammed

101- Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret ettiler?
A-Medine B-Taife
C-Habeşistan D-Şam
102- Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd B-Hz. Ali C-Hz Ömer D-Hz. Hasan
103- Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay kadar misafir kaldi?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
104- Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
105- Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah, müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Tebük

106- Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir B-Hendek C-Uhud D-Hudeybiye
107- Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
108- Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
109- Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622 B-631 C-623 D-632
110- Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63 B-60 C-53 D-61
111- Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap

112- Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb b) Tebei Tabiin C) Sahabi d) Tabiin

113- Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?

a) Ehl-i Kitap b) Ehl-i Sünnet c) Ehl-i Beyt d) Ehl-i Kabe

SİYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI
1 )D
2) C
3) D
4) D
5) A
6) B
7) C
8) A
9) D
10) C
11) A
12) A
13) C
14) D
15) A
16) A
17) A
18) A
19) C
20) A
21) C
22) D
23) B
24) C
25) A
26) C
27) D
28) D
29) A
30) B
31) A
32) D
33) A
34) C
35) A
36) A
37) B
38) C
39) B
40) C
41) C
42) D
43) D
44) A
45) A
46) D
47) B
48) A
49) A
50) C
51) D
52) B
53) D
54) C
55) A
56) B
57) C
58) C
59) C
60) D
61) C
62) B
63) B
64) C
65) D
66) B
67) A
68) D
69) B
70) C
71) A
72) D
73) A
74) D
75) A
76) C
77) B
78) C
79) B
80) D
81) A
82) C
83) B
84) C
85) D
86) D
87) C
88) B
89) C
90) B
91) C
92) C
93) D
94) C
95) D
96) A
97) A
98) B
99) B

100) D
101)C
102)B
103)C
104)C
105)A
106)C
107)C
108)C
109)A
110)A
111)B
112)C
113)C

Toplam 16 sayfa, 14. sayfa gösteriliyor.« İlk...101213141516© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.