1

Nisan
2012

YETERLİLİK SINAVI İÇİN KISA İTİKAT -İBADET NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  558 Kez Okundu

1. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulştıran ilahi bir kanundur.
2. Dinler kaça ayrılır?2 kısma ayrılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özellikleri ?İslam dini son dindir.İslam dininin değişmeyen esasları vardır.İslam dini evrensel bir dindir.
4. Genel olarak mezhepler kaça ayrılır?2 kısma ayrılır.
5. Maturidiyye mezhebinin kurucusu kimdir?Ebu Mansur Maturidi (Muhammed)
6. “Ben Allah’a Allah’ın Meleklerine, Allah’ın Kitaplarına, Allah’ın Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere inandım”. -Yukarıda yazılan mana aşağıdakilerden hangisinin manasıdır.?Amentü’nün
7. “Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesi” ni ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir.? Muhalefetün Lil Havadis
8. Kur’anı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır ? 25 Peygamber
9. Öldükten sonra insanlara soru soran melekler ?Münkereyn
10. Kur’anı Kerim miladi kaç yılında nerede, ne zaman peygamberimize indirilmiştir.?Hira Mağarasında, 610 Ramazan ayında.
11. Kur’anı Kerim hangi halife zamanında bir kitap haline getirilmiştir.?Hz.Ebubekir
12. Kur’anı Kerim hangi halife zamanında ve kimin başkanlığında kurulan bir komisyonda yedi nüsha kadar çoğaltılmıştır.? Hz.Osmanın Halifeliği zamanında ve Zeyd bin Sabid’in Başkanlığında
13. Resul kime denir ? Kendisine kitap indirilen Peygambere denir.
14. Mahşer neresidir ? Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir
15. Sırat nedir ? Cehennem üzerine kurulmuş kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür.
16. Tevekkül nedir ? İnsanın Allah’a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır.
17.FARZ:Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeyler
18. İbadet nedir ? Allaha saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek
19. İstinşak neye denir ? Buruna üç kez su çekmeye
20. Meshin mütteti misafirler için kaç saattir ? 72
21. Mukimler için meshin mütteti ne kadardır.? 24
22. Adet halinin en azı kaç saattir ? 72
23. Nifas nedir ? Doğumdan sonra kadının rahminden gelen kandır
24. Lohusalığın en çoğu kaç gündür ? 40
25. Bir günde (24 Saatte) kaç rekat namaz vardır ?40
26. Müdrik kime denir ?namazın her rekatında imam ile kılana denir
27. Kur’anı kerimde kaç surede secde ayeti vardır ?14
28. İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?Mesbuk
29. Cuma namazının hükmü nedir ?Farz
30. Her iki hutbeyide fazla uzatmamanın hükmü nedir ?Sünnet
31. Sehiv secdesi nedir?Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
32. İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?Vatan-ı sükna
33. Vaktinde kılınmayıp vakit dışında kılınan namaza ne namazı denir?kaza Namaz
34. Teheccüd namazının hükmü nedir?Menduptur
35. Tesbih namazının bir rekatında kaç tesbih vardır?75
36. İstihare namazının hükmü nedir?Mendup
37. Cenaze namazının hükmü nedir ? Farzı kifaye
38. Kabir ziyaretinin hükmü kadınlar için nedir?Menduptur
39. Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?1460 gr
40. Altının nisap miktarı kaç gramdır?80,18 gr.
41. Altın, gümüş ve ticaret mallarındaki zekat %(yüzde) kaçtır? % 2,5
42. Arafatta vakfeye durmanın hükmü nedir?Farz
43. Say etmenin hükmü ,Vacip
44. Say’ı dört şafttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir? Vacip
45. Hedy ne demektir ?Hac ve umrede kesilen kurban
46. İhsar neye denir?Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına
47. Kurban kesmenin hükmü nedir?Vacip
48. Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki çeşitlerden hangisine girer?Yemini Gamus
49. Lukata neye denir? Buluntu eşyaya
50. Kulun hatasından dönüp Allaha yalvarmasına ne denir?Tevbe
Kaynak:Diyanet İlmihali.
100 DİNİ SORU VE CEVAP
1) Ameli Mezhep imamları?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, Ahmed İbni Hanbel
2) İtikadi mezhep imamları?
İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
3) Mezhep İmamlarının isimleri?
Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) Mezhep ne demektir?
İslam âlimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
5) Edille-i şer’iyye nedir sayınız? Edille-i Erbaa’yı sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas
6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimizden sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, âlimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Ör: mut’a nikâhının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Âlimlerin hepsinin katıldığı) B:Sükutî icma(bir âlim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü buna da vermektir. Örnek: Şarap hükmünden kıyasla votka, eroinde haram hükmündedir
içtihat nedir, müçtehit kimdir?
Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlâslı âlimlerin şer’î delillerden, şer’î hükümler çıkarmasıdır. Bu şartlara haiz olan kişiye de Müctehid denir
9) Sünnetin tarifi.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.)Kuran’dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10) Sünnetin bölümleri nelerdir?
Kavli, Fiili, Takriri sünnet
11) Takriri sünnet nedir?
Hz. Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükût etmesidir
12) Sünneti zevaid nedir?
Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yeme içme gibi sünnetleridir
13) Sünneti hüda nedir?
Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14) Hangi iman üstündür?
Tafsili iman
15) İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman; iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır, tafsili iman: iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
16) İmanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir
17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?
ZATİ): vucüd, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. SUBUTİ: hayat ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin
18)İlk inen ayetler? Hangi surededir?
Alak suresi ilk 5 ayet
19) Mekki ve medeni sürelerin sayıları kaçtır?
87 tanesi Mekki, 27 tanesi de medenidir
20) Kuran’ın vahiy kâtipleri kimlerdir?
4 halife, Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Kab, Halid bin Ebî Sufyan
21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu?
Hz. Ebu Bekir(r.a.)
22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
23) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir
24) Rasül ve nebi ne demektir?
Rasül kendisine Kitap indirilenler, Nebi kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederlerdir.
25)Kader ve kaza nedir?
Kader; ALLAH’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman, yer ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir. Kaza; kaderin zamanı gelince ALLAH Teâlâ tarafından tahakkuk ettirilmesidir
26) İbadetin çeşitleri nelerdir?
1-bedenî. 2-Malî. 3-Hem bedeni hem mali
27) Mükellef kimdir?
İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman, Âkil ve Bâliğ kimselerdir
28) Ef’al-i mükellefini sayınız?
Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mubah, haram, mekruh, müfsid
29) Hades nedir? Tahareti suğra ve Tahareti Kübra nedir?
Hades; bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir. Tahareti suğra: abdestsizlik halinden temizlenmektir. Tahareti Kübra: cünüplükten temizlenmektir.
30 Necaseti galiza ve hafife nedir.
Necaseti galiza; ağır necasetler: idrar, kan, dışkı, irin, kusuntu, leşler, şarap… Necaseti hafife: atın dışkı ve idrarı, ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.
31) Mutlak ve mukayyet sular nedir.
Mutlak su: tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su: kavun karpuz vb. gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır
32- Fer’i deliller nelerdir?İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir. Bunlar: İstihsan, Mesalihi Mürsele, Şer’u men Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, İstishab
33) Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir?Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havz-ı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olana da havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,
41) Temizlik nelerle yapılır?Su ile silerek, ateşte yakarak, kaynatarak, kazıyarak, yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.
42) Vila nedir?Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
43) İrhas nedirPeygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz. İsa’nın konuşması buna örnektir.
44) Meunet nedirSalih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.
45) istidrac nedirKüfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. ALLAH Teâlâ böylece onları daha fazla küfre duçar kılar.
46) ihanet nedir?Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir. Buna Hızlan da denir. Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir.
47) Berzah hayatı nedir?Kabir hayatı demektir.
48) Haşr nedir?Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
49) Ba’s nedir?Öldükten sonra dirilmektir.
50) Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
51) Mest müddeti:Mukim olanlarda 24 saat, seferilerde 72 saattir. Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
52) Abdestsiz Kuran’a el değmek nedir?Haramdır.
53) Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?
Olmaz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.
54) Fecr-i Sadık?Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
55) Fecr-i Kazib?Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
56) Fey-i Zeval?Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
57) Teharri nedir?Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
58) Mesbuk nedir?Namaza sonradan yetişen kişidir.
59) Tesmi nedir?Semiallahülimenhamideh demektir.
60) Tahmid nedir?Rabbena lekel hamd demektir.
61) Teverruk nedir?Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
62) Mazmaza ve istinşak nedir?
Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir. Guslün farzlarıdır.
63)Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?
Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
64) Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır?
1 mil(1660 metre)
65) Cenaze namazının rükünleri nelerdir?4 tekbir ve kıyamdır.
66) Cenaze namazının vacipleri?Selamdır.
67) Ezanın hükmü nedir?Sünnet-i müekkededir.
68) Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.
69) Tadil-i erkân nedir?
Namazda rükû, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükûnet bulmasıdır. Vaciptir.
70) İtikâf nedir?Ramazanın son 10 gününde ALLAH rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır. Sünneti müekkededir
71) Fıtır sadakası nedir?Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.
72) Zekât kimlere farzdır?Müslüman, âkil baliğ, hür ve zengin olanlara farzdır.
73) Nisap miktarı ne demektir?Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır. Servetin zekâtı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.
74) Havaic-i Asliye nedir?Kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri, ev, araba, giyim eşyası, ticaret için olmayan ev aletleri, bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekât düşmez.
75) Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?Hicri 9.yıl da
76) Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.
77) Hac kimlere farzdır?Müslüman, akil baliğ, hür, zengin ve hac zamanının idrak eden kişilere farzdır.
78) Mikat mahali ne demektir?İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.
79) Haccın farzları nelerdir?Haccın farzları birisi şart ikisi rükün olmak üzere 3tür.İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kebeyi tavafta rüknüdür.
80) Umrenin hükmü nedir?Sünnet-i Müekkededir.
81) Afakî ne demektir?Mekke dışından hac için gelenlerdir.
82) Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır?
Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.
83) Vakfe nedir?
Haccın rükünlerinden olup Arafat’ta belli vakitte kısa biz zaman bulunmaktır.
84) Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz?
Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir.
85)Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer.
86)Kürsü: Camilerde vaaz edilirken yüksekçe oturma yeri.
87) Minare, Şerefe ve Âlem nedir?
Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı.
88)Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.
89)Âlem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.
91) Oruç kimlere farzdır? Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farzdır.
92) Zekât kimlere verilir?
Zekât;
a) Fakirlere,
b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara)
c) Borçlulara, d) Yolculara,
e) ALLAH yolunda olanlara verilir.
93) Fıtır sadakası nedir? Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının fitrelerini vermelidirler.
94) Kimler Kurban keser? Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam’a göre zengin olan kimseler kurban keser.
95) Hak dinlerin gayesi nelerdir? Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
96) İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
97) İtikadde mezhep imamları kimlerdir?
İmam Ebû Muhammed Maturidi ve İmam Ebû’l-Hasenîl-Eş’âri Hazretleridir.
98) ALLAH’ın zati sıfatları:
a- Vücut (Var olması)
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
d- Vahdaniyet (Bir olması)
e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)
99) Büyük günahlar nelerdir?
a- ALLAH (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak
100) ALLAH’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya Tevhit denir.

1

Nisan
2012

MBST SINAVINA HAZIRLIK MÜHİM NOTLAR:

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  624 Kez Okundu

MBST SINAVINA HAZIRLIK MÜHİM NOTLAR:1
1.Dinin asıl kaynakları:Kitap Sünnet .
2. Sünnetin bölümleri:Kavli Sünnet, Fiili Sünnet ,Takriri Sünnet
3. Müdrik :namazın her rekatında imam ile kılana denir
4.Lâhik:İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik denir.
5. Mesbuk:İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir .
6. Allah’ın zati sıfatları:Vücud,Kidem,Beka,Vahdaniyet, Muhalefün Lil Havadis, Kıyam Binefsihi.
7.Allah’ın subuti sıfatları:Hayat,ilim,semi,basar ,irade,kudret,kelam ,tekvin.
8.Rikâz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade eder.
9.”el-emvâlü’l-bâtına” (gizli mallar),”el-emvâlü’z-zâhire” (açık mallar)
10. Rü’yet-i hilâl (hilâlin görülmesi):Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesi mümkündür. Buna “ihtilâf-ı metâli`” yani ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi denilir.
11. Hedy :Hac ve umrede kesilen kurban
12. İhsar :Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına ihsar denir.
14.Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır.
15-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” Visal orucu adı verilir
16-İtikafın hükmü ,Sünnet-i kifayedir.
17-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı Havli havelân
18-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere Mikât denir.
19-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya İhsar denir
20-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye remel denir
21-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha Nikah-ı şıgar denir.
22-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
23-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı :Muâhât
24-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir? E-Beni Mustalik Gazvesi
25-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine Ahd-i Atik denir.
26-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen vahiy, Vahy-i metlüv ismi verilmiştir.
27-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef isim verilir.
28-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere Müsned
29-Uydurma hadisleri anlatan eserlere Mevduat ad verilir.
30-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise Merfu denir.
31-Hadisleri kaynaklarda bulma işine -İlmu Tahricil Hadis denir.
32-Siyak-Sibak -Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü demektir.
33-BİLGİ YOLLARI:İslâm inancına göre insan, gerçeğin bilgisini üç yoldan elde eder. Yani bilginin kaynağı üçtür.Bu bilgi kaynakları:a) Doğru haber (vahy ve mütevâtir haber) – Selim hisler – Akıl
34-HAK DİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ:Aklı , dini, malı, canı, nesli ve nefsi muhafaza etmek.
35-BURHAN-I LİMMİ:Müessirden eser yada da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhan-ı limmi denir.
36-TEŞRİİ İRADE: Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesine Teşrii irade denir.
37-BERZAH:Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayat
38-“Kurra” tabiri Suffe ehli için kullanılmıştır.
39-TELFİK:Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir
40-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarındandır.Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
41-Hz Peygamber’in emir ve komutasında 27 gazve gerçekleşti.
42-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
43-Ric’î Talâk: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme
imkânı veren boşama türüne, dö nülebilir boşama anlamında “ric’î talâk”denir.
44-Bâîn Talâk: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma
45-Sünnî Talâk: Boşama, Kur’ân’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu
yö ndeki açıklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre
46-Sü nnî talâk, bid’î talâk şeklinde de tasnîf edilmektedir.
47-Bid’î Talâk: Bid’at tâbiri, Sünnet’in mukâbili ve zıddı olarak da kullanılmakta olduğundan burada bid’î talâk, Sü nnet’e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamayı ifâde etmektedir.
48-Îlâ: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dâir yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına îlâ denilir.
49- “Sebu’t-Tıvâl” olarak isimlendirilen sureler; Bakara, A’râf, Nisa, ÂI-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfal
50-Taberî’nin yazdığı tefsirin tam adı ; Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’I-Kur’ân.Taberi ,hicri 310 yılında vefat etmiştir.
51-Fatiha suresinin diğer adı “Sebu’l-Mesâni” dir.
52-Rasulullah’ın vefatından sonra Kur’an-ı Kerim’i cem eden heyetin başkanı ; Zeyd b. Sabit
53-el-Keşşaf, dirayet tefsiridir.
54-Elmahlı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı ; Hak Dini Kur’an Dili.
55. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk vahiy M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
56-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapıl¬mıştır.
57- Müşriklerin Hâşimoğuilanna uyguladıkları boykot 3 yıl sürmüştür?
58.İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
59.İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
60-İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
61-İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
62.Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
63.Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
64.Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
65.İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
66.EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
67.EİMME-İ ERBAAört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
68.EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
69.EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
70.EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
71.EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
72.FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
73.FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
74.GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
75.GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
76.GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
77.İSLAM`IN ÜÇ NESLİ:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
78.İLK CUMA DIŞ EZANI:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.
79.İLK MİNBER:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
80.İLK MÜSLÜMANLAR:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.
81.Hz.Hatice,Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.
82.İLK MESCİDeygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
83.İLK SERİYYE:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
84.İLK TÜRKÇE EZAN:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
85.İLK TÜRKÇE HUTBE:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
86.İRTİSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
87.İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
88.KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
89.KAVAME:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
90-KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
91.KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
92.KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üç
93.KÜTÜB-İ SİTTEeygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
94.KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
95.MUKİLLUN: Sözlük manasıyle azaltan, azaltıcı demektir. Hadis tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’den nisbeten az sayıda hadis rivayet etmiş olan sahabiler için kullanılan bir tabirdir.
95.MUKSİRUN:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir.
96.MUTUN-İ ERBAA:Hanefî mezhebinin VIII. Asırdan sonra gelen âlimleri metin kitaplardan dört tanesine çokça itibar etmişler ve bunları “Mutûn-i Erbaa” diye isimlendirmişlerdir. Bu metinler, Muhtar, Kenz, Vikaye ve Mecmau’l-Bahreyn isimli eserlerdir.
97.MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
98.ŞER`İ MEN KABLENA :Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
99.TAĞLİS:hanefi mezhebine göre, müzdelifede sabah namazını fecirden hemen sonra kılınmasına denir.
100.TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettir.Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır
YETERLİLİK TESTİ
1. Aşagidakilerden hangisi en son nazil olduguayetlerden hiridir?
A-Nisa, 4/176 B) Bakara, 2/219
C) Bakara, 2/222 D) Bakara, 2/217
2. “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler asagidakiler.den hangisidir?
A-Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
B)Bakara, A’raf, Kehf, Al-i imnm, En’am, M^ide, Enfal
C)Bakara, Nisa, Meryem, A’raf, En’am, Maide, Enfal
D)Bakara, Nisa, Al-i imran, tsra, Maide, Enfal, A’raf
3. Asagidakilerden hangisi Mekki surenin özelliklerinden değidir?
A)İçinde secde ayeti bulunan sureler
B)İçinde “kella” kelimesi bulunan sureler
C)Adem ve iblis kissasmi anlatan sureler (Bakara suresi hari?)
D-Cihad hükumleri içeren sureler
4.”Lafizları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” ne denir-
A) Muteşabih B- Vucuh
C) Nezair D) Muteradif
5 Kur’an ve Sunnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
A) iŞari Tefsir B) Hermonatik
C- ilhadi lefsir D) Semantik
6. Taberi’nin yazdigi tefsirin tarn adi aşagidakilerden hangidir?
A)Camiu’l-Beyan fiTe’vili’l-Kur’an
B-Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
C)el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an,
D) Medariku’t-Tenztl ve Hakaiku’t-Te’vTl
7. “Sebu’l-Mesani” a^agidaki surclerden hangisinin diger adidir?
A)Felak B) İhlas
C) Al-i fmran D-Fatiha
8. Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin baskani kimdir?
A) Zeyd’b. Sabit B) Abdullah b. Mes’ud
C) Hassan h. Sabit D)HzAli
10. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alman tefsirin tam adı nedirA)Hülasatü’l-Beyan fi Tefsiri’I-Kur’an
B-Hak Dini Kur’an Dili
C)Tanrı Buyruğu Tefsiri
D)Kur’an-ı Hâkim ve Meali Kerim Tefsiri
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
A)M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
B-M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
C)M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
D)M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
12. Aşağıdakilerden hangisinde Mekkî bir sure vardır?
A-Nasr, Tahrım, Talak, Necm
B)Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne
C)Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
D)Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
13. Kur’an okurken, “nefes almadan sesi kesmeye” ne denir?
A) İmale B) İşmam
C- Sekte D) Kalkale
14. Hangisi ahlâk ilmi ile ilgili bir kavramdır?
A)Teşebbüh (Benzetmek demektir)
B)Teşe’üm (Bir şeyi uğursuz saymak ve kötüye yormak de¬
mektir)
C-Tecessüs
D)Tefe’ül (Bir şeyi uğurlu saymak ve hayra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet ve işaret olarak görmek demektir)
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki insanî ilişkilerin
kopmasına neden olur?
A- Mütecessis olmak B) Sabırlı olmak
C) Esprili olmak D) Samimi olmak
16. Aşağıdakilerden hangisi insanî münasebetlerle ilgili fiildir?
A)Davete icabet etmek
B-Çok okumak
C)Tebriklere karşılık vermek
D)Sevinç ve kederleri paylaşmak
17. 629′da gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmistir?
A) İranlılara karşı B- Bizanslılara karşı
C) Yahudilere karşı D) Müşriklere karşı
18. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç
yıl sürmüştür?
A- Üç yıl B) Bir yıl
C) İki yol D) Dört yıl
19. Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda din¬
lenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin
teklifi ü/erine Müslüman olan kişi kimdir?
A)Abbas B)Attas
C-Addas D) Vakkas
20. Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Be¬
kir’e nerede biat etmiştir?
A) Sakîfetü Beni Selime B- Sakîfetü Beni Sâide
C) Sakîfetü Beni Adiy D) Sakîfetü Beni Züreyk
21. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
A)Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
B-Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
C)Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer
D)Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit

HAC SINAVLARINA HAZIRLIK
1.Ayet ve hadisleri yorumsuz olarak olduğu gibi kabul edenlere ne denir
CEVAP :SELEFİYYE
2. Küfrü ve günahı açık olan kimselerin gösterdiği olağanüstü hallere
CEVAP :İSTİDRAC
3. Aşagıdaki Durumlardan hangisi orucu bozmaz?
CEVAP: MAZMAZA DAN SONRA AĞIZDA KALAN YAŞLIĞI YUTMAK
4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından değildir
5. Soru:Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar süren zamana ne denir:
CEVAP.:Kıyamet Günü
6. Soru eygamberimizin mühründe olan kelimeler
CEVAP :ALLAH RASUL MUHAMMED
7. Soru: Hacer-i esved ile kabe kapısı arasındaki yere ne denir
CEVAP: Mültezem
8. Soru Besmele ile başlamayan sure
CEVAP: Tevbe suresi
9. Soru Bayramın 3 günü minadan ayrılmaya
CEVAP : Nefr-i evvel denir
10.Soru Zaman ve maddenin ebediliğini savunan fikir akımı:
CEVAP: Dehriyyun
11. Soru:Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerdendir?
Cevap: Hasta bakıcılığı
12. Soru: Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarındandır
Cevap: Mukim olmak
13. Soru Ziyaret tavafının son iki şavtını adetli olarak yapan kimsenin durumu
Cevap: İki sadakayı fıtır
14. Soru: Ay tutulması halinde kılınan namazın ismi
Cevap: Husuf namazı
15. Soru : Mekkiler kudum tavafını ne zaman yaparlar
Cevap: Yapmazlar (Yani hiçbiri diye bir cevap şıkkı vardı)
16. Soru: Tavaf namazını terkedenin cezası aşağıdakilerden hangisi diye bir soru vardı
Cevap : Cezası yoktur
17. Soru :Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir
Cevap:Tezkiye
18. Soru :Zelletül kari ne demektir
Cevap: Kıraat hataları
19. Soru : Aşağıdakilerden hangisi umre sa’yinin vaciplerindendir:
Cevap: Bu sorunun cevabını yanlış verdim
20 Soru : Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartlarındandır:
Cevap: Taşları belirli vakitte atmak
21. Soru Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil
cevap: Burhan-ı temanu
22. Soru : Sebu’l mesani
Cevap: Fatiha suresi
23. Soru :Aşağıdakilerden hangisi dem cezasını gerektiren bir fiildir
Cevap: Bunun cevabını ben yanlış verdim diğer şıkları yazamadım
24. Soru Cemrelerin sırası
Cevap: Cemre-i ula , cemre-i vüsta, cemre-i akabe
25. Soru:Sefer müddeti Hanefi ve şafii sırası
Cevap: 15- 3 yazdım ama galiba 15-4 olacak
26. Soru : Kavme nedir
Cevap : Rükudan doğrulma halidir
27. Soru :Cem-i tehirin hanefi ve şafiye göre hükmü
Cevap : Vacip– sünnet
28. Soru: İhramlı olan kimse aşağıdaki lerden hangisini yaparsa ceza gerekmez
Cevap : Tavuk– koyun kesip yerse
29. Soru :Aşağıdakilerden hangisi hiçbir mezhebe göre haccın farzlarından değildir
Cevap : Şeytan taşlamak
31. Soru Peygamberimizin hicretinde Kılavuzluk yapan kişi
Cevap Abdullah bin Ureykit
32. Soru Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir
Cevap: Muvalaat
33. Soru : Haccı kırana niyet etmiş bir hanefi Muhsar olursa cezası ne olur
Cevap 2 kurban keser (biri umre biri de hac için )
35. soru Ruhul kudus
Cevap : Cebrail as.
36. Soru : Tecrübeyi dışlayan düşünceyi sınırlayan düşünce akımı
Cevap . Doğmatizm
37. Soru : Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerindendir
Cevap : Kudüm tavafı yapmak
38. Soru : Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerindendir
Cevap : İhram yasaklarına uymak
39. Soru : Zulhuleyfe karn, Yelemlem…..çevreleyen yerleşim yerlerine ne denir
Cevap : HILL bölgesi denir
40. Soru Kur’an-ı Kerim Hangi halife döneminde toplanıp mushaf haline getirildi
Cevap: Hz. Ebubekir
41. Soru : Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip…..
Cevap : Iztıba
42: Soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır :
Cevap :Sadaka ve kurban etleri harem bölgesindeki fakirlere verilir
43. Soru : Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir
Cevap : Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek
44. Soru: K.Kerimi cem eden sahabi
Cevap : Zeyd bin sabit
45 .Soru : Muhammed Hamdi Yazırın Tefsirinin adı
Cevap: Hak dini kur’an dili
46. Soru: Kabenin dört rüknü
Cevap: Rüknü hacer-i esved, rüknü yemani, riknü İraki, Rükn-ü Şami
47. soru :Aşağıdakilerden hangisi hac ile ilgili kavram değildir
Cevap: Mis’ad
48. Soru : Afakiler nerede ihrama girerler
Cevap: Kendilerine en yakın Mikad mahallinde
49.Soru :Ziyaret tavafının son vakti:
Cevap Ömrün sonuna kadar
50. Soru:Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurum başkanlık eder
Cevap: Diyanet İşl. Bşk. lığı

1

Nisan
2012

yeterlilik ve mbst sınavına hazırlık notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  498 Kez Okundu

11 Mart 2012 Yeterlik
-Peygamberimizi Hz.Ali yıkadı.
-Cenazenin rükünleri:Kıyam-Tekbir.
-160 koyuna kadar 2 koyun zekat.
-Kefenle ilgili olmayan terim telfik
-Üsve-i Hasene:Güzel Örnwk
-Hacda kesilen kurbana Hedy denir.Edebül Müfred:imam Buhari
-Zekatın geçerlilik şartı: Niyet temlik.
-Şeytan taşlamaya: Remyicimar denir
-Namazi Vaktinde Kılmaya: Eda denir.
-Musab b.ümeyri medineye Kuran Öğretmeni gönderdi.
-Seriyye : Peygamberimizin katılmadığı savaşlar.
-Orucun Farziyeti: Bakara süresi Ayet 183-185.
-Tebük Savaşı: Ceyşül usra denir.
YETERLİLİK -MBSTS SINAVLARI VE ÖNEMİ
Yeterlik kelime olarak; bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, yeterli olma durumudur. Her hangi bir meslek alanında ilgili kurumun açmış olduğu sınavlarda başarılı olanlar yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Günümüzde yeterlik Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada olmaktadır.
Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar daha sonra sözlü uygulamalı sınava çağrılır.
Sınava katılmak isteyen adaylarda şu şartlar aranır
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde sayılan genel şartlar ile birlikte;
a) Stajyer Vaizlik için;
1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.
2-Bayan olmak
3- Stajyer vaizlik yapmaya mani bir özrü bulunmamak
b) Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği için;
1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.
2- Bayan olmak.
3- Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
c) İmam-Hatiplik için;
1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.
2- Erkek olmak,
3- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
d) Müezzin-Kayyımlık için;
1- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak. (Hafızlık belgesine sahip olup lise/dengi okul mezunu olanlar da müracaat edebilir.)
2- Erkek olmak.
3- Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;
1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,
2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.
MBSTS Sınavlarında Soru Dağılımı:
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) soru kitapçığı üç bölümden oluşur.
I- Nakil sınavlarına başvuracaklar için (Genel) sorular toplam 80 adet soru,
II- Hac ve Umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular (ek olarak) 20 adet, toplam da 100 adet soru,
III- Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular (ek olarak) 20 adet olmak üzere toplam da 120 soru sorulur
Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel dahil) I. Bölümün (Genel) sorularını (80 soru);
Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve II. Bölümün sorularını birlikte; (100 soru)
Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve III. Bölümün sorularını birlikte; Nakil ile Hac ve Yurtdışı görevlendirmelerinin tamamından yararlanmak isteyenler I. II. ve III. bölümün sorularını (120 soru) birlikte cevaplandırırlar.
Diyanet İlmihali Test
1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi
B-Maturidiyye
C-Şafii
D-Caferi
2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki
B-Hanefi
C-Şafii
D-Eş’ari
3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi
B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi
D-Muhammed Raşit El Maturidi
4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud
B-Beka
C-İrade
D-Vahdaniyet
5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka
B-Selkisolf
C-Markas
D-Matta
7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere
8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk
B-Koku
C-Mavi
D-Tat
9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye
B-Buruna üç kez su çkmeye
C-Kulakları meshetmeye
D-Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest
B-Vacip olan abdest
C-Mendup olan abdest
D-Sünnet olan abdest
11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması
12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır
13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak
14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak
B) Niyet etmek
C) Banyoda yıkanmak
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak
16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar
17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble
18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek
20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek
21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi
23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar
24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek
25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması
26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek
27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2
B) 1
C) 3
D) Hiçbiri
28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır
B) sünnettir
C) Müstehaptır
D) Mekruhtur
29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir
30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat
B) Müdrik
C) Mesbuk
D) Lahık
31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri
32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde
33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması
36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri
37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli
B) Anavatan
C) Vatan-ı İkame
D) Vatan-ı sükna
38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli
B) Vatan-ı İkame
C) Vatan-ı sükna
D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi
B) Sehiv secdesi
C) Tilavet Secdesi
D) Bir şey gerekmez
40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır
B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır
43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır
44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis
B) izar
C) lifafe
D) Etek örtüsü
45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması
46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram
47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır
B) Vaciptir
C) Sünnettir
D) Hiçbiri
49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek
50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr
B) 1460 gr
C) 2800 gr
D) 2700 gr
51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Yol güvenliği olmak
D) İhrama girmek
52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak
B) Haccı belirli zamanda yapmak
C) Akıllı olmak
D) Yol Güvenliği olmak
53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) Arafatta vakfeye durmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek (şarttır)
54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe
B) Mina
C) Cuhfe
D) Cidde
55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak
56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde
57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Kadim tavafı
C) Veda tavafı
D) Ziyaret tavafı
58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)
B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak
60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Mendup
61-Say’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Mendup
C) Müstehap
D) Vacip
62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü
63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak
64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup
B) farz
C) Vacip
D) Sünnet
65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma
B) Pazartesi
C) Kurban kesme günü
D) Arefe günü
66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek
67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad
B) Haccı Kıran
C) Haccı Temettu
D) Umre Haccı
68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek
B) Bir sığır kurban etmek
C) Bir deve Kurban etmek
D) İki koyun kurban etmek
69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene
B) Beden
C) Cemre
D) Dem
70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana
71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Lağv
D) Yemini Kefaret
72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Keffaret
D) Yemini Lağv
73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya
B) Buluntu eşyaya
C) Cepteki paraya
D) Kaybolan eşyaya
Cevaplar:
1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73

1

Nisan
2012

YETERLİLİK NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  370 Kez Okundu

itikad testi:
Soru 1 : İman nedir?
Cevap : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
edip dil ile tasdik etmektir.
Soru 2 : İmanın şarları nelerdir?
Cevap : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
dirilmeye iman etmektir.
Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
Cevap : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Cevap : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
Cevap : İcma-i Ümmet denir.
Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap : Kıyası Fukaha.
Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
Cevap : Mezhep adı verilir.
Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.
Soru 9 : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Vücut (Var olması)
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
d- Vahdaniyet (Bir olması)
e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)
Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
Cevap : a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak
Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Cevap : Esmaül Hüsna
Soru 12: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
ne denir?
Cevap : Tevhit denir.
Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Cevap : Beytül-Mamur.
Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Hayat (Diri olması)
b- İlim (Her şeyi bilmesi)
c- Semi (İşitmesi)
d- Basar (Görmesi)
e- İrade (Dilemesi)
f- Kudret (Gücünün yetmesi)
g- Kelam (Konuşması)
h- Tekvin (Yaratması)
Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.
Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler
hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
Cevap : a- Musa(a.s.); Tevrat
b- Davut(a.s.); Zebur
c- İsa(a.s.); İncil
d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an
Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
sahife verildiğini yazınız.
Cevap : a- Adem(a.s.) 10 sahife
b- Şit(a.s.) 50 sahife
c- İdris(a.s.) 30 sahife
d- İbrahim(a.s.) 10 sahife
Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin
kaynakları nelerdir?
Cevap : a- Sağlam duyu organları b- Doğru haber c- Akıl
Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
Cevap : İtikat denir.
Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?
Cevap : İslam.
Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla
bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
Cevap : Din denir.
Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
prensiplere ne ad verilir?
Cevap : Şeriat.
Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
Cevap : a- Mü’min b- Münafık c- Kafir.
Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
Cevap : Mü’min.
Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Cevap : Kafir.
Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
Cevap : Münafık.
Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı
olan sistemlere ne ad verilir?
Cevap : Tağut.
Soru 28: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müşrik.
Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Kiramen Katibin.
Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Münker ve Nekir.
Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Cevap : Rıdvan
Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Cevap : Malik.
Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
Cevap : İlliyyun melekleri.
Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
b- Emanet; Güvenilir olmak
c- Tebliğ; Tebliğ etmek
d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
e- İsmet; Günah işlememek.
Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiği
b- Gençliğini nasıl geçirdiği
c- Malını nereden kazandığı
d- Malını nereye harcadığını
e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.
Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
Cevap : Mizan
Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Cevap : Sırat Köprüsü.
Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
Cevap : Ecel.
Soru 39: İslam’ın şartları nelerdir?
Cevap : 1- Kelime-i Şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Hacca gitmek
5- Zekat vermek.
Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Cevap : Mucize.
Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Keramet.
Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
Cevap : Cennet.
Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü’minlerinde ceza
göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cevap : Cehennem.
Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi,
dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Cevap : Kader.
Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Kaza.
Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
Cevap : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.
Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
kimseye ne denir?
Cevap : Fasık.
Soru 48: Günahı olan mü’minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere
erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?
Cevap : Şefaat.
Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptıktan
sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?
Cevap : Tevekkül.
Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
Cevap : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.
Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
Cevap : Ümmet.
Soru 52: Hasenat ne demektir?
Cevap : İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.
Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.
Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi
hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
Cevap : Bidat.
Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak
amele ne denir?
Cevap : İhlas denir.
Soru 56: Seyyiat ne demektir?
Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardır.
Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?
Cevap : Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
Soru 58: En güçlü insan kimdir?
Cevap : Öfkesini yenen insandır.
Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?
Cevap : Kabe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.
Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.
Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız
Cevap : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir.
b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı
c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır
d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalıdır
e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır
f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur’an’a göre ayarlamalı ve onunla
terbiye etmelidir.
Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında
cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : Zımmi.
Soru 63: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen,
insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?
Cevap : Cinler.
Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)’ın
gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
Cevap : a- Adil yöneticiler.
b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım”
diyerek reddedenler.
f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.
Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
Cevap : Ümmeti Muhammed
Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima
kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu
yaratığı tanıdınız mı?
Cevap : Şeytan.
Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
Cevap : a- İlim; Allah (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek
b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.
d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak
Soru 68: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
Cevap : Rasül
Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?
Cevap : İnsanlar için.
Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir.
Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?
Cevap : Cuma günü.
Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra
bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur.
Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
Cevap : Ahiret
Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
Cevap : a- Akıl b- Kalp
Soru 74: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
Cevap : Tağut
Soru 75: “Rab” kelimesinin manası nedir?
Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
Soru 76: “İlah” kelimesinin manası nedir?
Cevap : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.
Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.
Cevap : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
c- Nam ve şöhret için cihat
d- Mevki ve makam için ilim.
Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.
Cevap : a- Maturidi b- Eşari
Soru 79: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?
Cevap : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.
Soru 80: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
Cevap : Sosyalizm
Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe
varmalarına ne denir?
Cevap : İcma denir.
Soru 82: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş
bildirmelerine ne denir?
Cevap : İçtihat
Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
Cevap : Kemal sıfatı gereği.
Soru 84: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
Cevap : Takva.
Soru 85: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek
ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
Cevap : Belam denir.
Soru 86: Küfrün çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Cehli küfür b- İnadi küfür c- Hükmi küfür
Soru 87: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
Cevap : a- Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek
b- Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
c- Din ile alay etmek
d- Allah’tan ümidi kesmek
e- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.
Soru 88: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?
Cevap : a- Adn b-Meva cenneti
c- Firdevs cenneti
d- Mukame cenneti
e- Naim cenneti
f- Darul Huld
g- Darus-Selam
i- Makamul Emin
Soru 89: Elfaz-ı Küfür ne demektir?
Cevap : İnsanı küfre götüren sözler demektir.
Soru 90: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü
için toplanmasına ne ad verilir?
Cevap : Mahşer.
Soru 91: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
ad verilir?
Cevap : Berzah alemi.
Soru 92: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a
iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Cevap : Galü Bela
Soru 93: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Cevap : Haiye, Münafıklar girecek.
Soru 94: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Rızk verme b- İhsan etme c- İkramda bulunma
d- Rıza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme
g- Öldürme h- Diriltme.
Soru 95: Tevhidin kısımları nelerdir?
Cevap : a- Rububiyet tevhidi
b- Uluhiyet tevhidi
c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.
Soru 96: Allah’tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini
düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Rububiyet tevhidi
Soru 97 : Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde
Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı
gereğidir?
Cevap : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit
Soru 98 : “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım
Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
Cevap : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.
Soru 99: İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah
olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Uluhiyet tevhidi
Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela:
Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha
çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi
harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : İrhasat
Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki
cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği
olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara
benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur.
Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına
gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
Cevap : El-Melik
Soru 102: İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında
ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”,
inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için
“Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet
bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından
kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
Cevap : Büşra
Soru 103: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
Cevap : Fıkhi Ekber.
Soru 104: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in
tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.
Bunlar:
a- Nefsi Emmare
b- Nefsi Levvame
c- Nefsi Mutmainne
d- Nefsi Safiyye (Kamile)
e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?
Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye
Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?
Cevap : 4 merhale vardır:
a- Şeriat
b- Tarikat
c- Marifet
d- Hakikat
İMAM HATİPLİK YETERLİLİK TESTİ
Kur’an-ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor 1. ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini
istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okumasına
ne ad verilir?
A) Tahakküm B) Tehaddi
C) Tesaddi D) Nezair
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerin2.
den değildir?
A) el-Kitab B) el-Furkan
C) ez- Zikr D) el- Kırtas
Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge 3. ne denir?
A) Tenasüb B) Tevafuk
C) Teradüf D) Tesanüd
Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad 4. verilir?
A) Miun B) Mesani
C) Mufassal D) Tıval
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını 5. yazan sahabilerden değildir?
Übeyy b. Ka’bA)
Abdullah b. RevahaB)
Abdullah b. Mes’udC)
Muaz b. CebelD)
Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler 6. icra etmişlerdir?
Ebu’l-Esved ed-DüeliA)
Ma’mer b. RaşidB)
Nasr b. Asım ve Yahya b. YamerC)
Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Nasr b. AsımD)
Orucun farz olduğunu beyan eden ayet hangi 7. surede geçmektedir?
A) Maide B) İsra
C) Ankebut D) Bakara
Tövbe edilmedikçe Allah’ın 8. asla bağışlamayacağını
bildirdiği günah hangisidir?
A) Şirk B) Ana-babaya isyan
C) Zina D) Faiz
En son9. nazil olan sure hangisidir?
A) Kevser B) İhlas
C) Nas D) Nasr
Savaş ganimetleri anlamına gelen sure hangi10.
sidir?
A) Ra’d B) Kehf
C) Enfal D) En’am
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın 11. ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
Muhâlefetün li’l-havâdisA)
KıdemB)
Kıyâm bi-nefsihîC)
BekaD)
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın 12. zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelmektedir?
A) Kıdem B) Beka
C) Vahdâniyyet D) Kıyâm bi-nefsihî
Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indi13.
rilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Âdem B) Hz. Mûsâ
C) Hz. Îsâ D) Hz. Muhammed
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi14.
si peygamberlerin günah işlemedikleri, günahtan
korunmuş oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) İsmet D) Emanet
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi15.
si peygamberlerin güvenilir oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) Tebliğ D) Emanet
Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve istekle16.
rine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Mucize D) İhanet
İMAM HATİP
A
3
Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona 17. titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan-üstü hâllere ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Keramet D) İhanet
Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere 18. tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Arasât D) A’raf
Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin 19. tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Mizan D) Sırat
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın Subûti 20. sıfatlarından biridir?
A) Beka B) Vahdâniyyet
C) Basar D) Kıdem
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeyler 21. arasında yer almaz?
BayılmakA)
Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumakB)
Ağız dolusu kusmakC)
YellenmekD)
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerin22.
den değildir?
Namazdan sonra selam vermekA)
İki secdeyi birbiri ardınca yapmakB)
Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmakC)
Rükûa varırken “Allahü Ekber” demekD)
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler 23. arasında yer almaz?
Namazda bir şey içmekA)
Kıbleden göğsünü çevirmekB)
Verilen selamı almaC)
Namazda esnemek, gerinmekD)
Aşağıdakilerden hangisi namaz kıldıran kişiler24.
de aranan şartlar arasında yer almaz?
Akıllı olmakA)
Âmâ olmamakB)
Erkek olmakC)
Ergenlik çağına gelmiş olmakD)
Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve na25.
maz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?
A) Gurûb B) İstivâ vakti
C) Fecr-i sadık D) İmsak
Muktedî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisi26.
dir?
Namazda imama uyan kimseA)
Namazda kendisine uyulan kimseB)
Namazda seferî olan kimseC)
Namazı yalnız kılan kimse D)
Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının 27. vücûbunun şartlarından değildir?
A) İkamet B) Hürriyet
C) Vakit D) Erkek olmak
Aşağıdakilerden hangisi vacip oruçlardandır?28.
Aşure orucuA)
Adak orucuB)
Pazartesi-Perşembe günleri tutulan oruçC)
Zilhicce ayının ilk sekiz gününde tutulan oruçD)
Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih olması29.
nın şartlarındandır?
Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmakA)
Tavaf namazı kılmakB)
Tavafa Hacer-i Esved vaya hizasından başlaC)
mak
NiyetD)
Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası verebil30.
menin şartlarından değildir?
Müslüman olmakA)
Nisab miktarına ulaşmakB)
VakitC)
Erkek olmakD)
İMAM HATİP A
4
İslam tarihinde, içinde yaşadığı memlekette 31. maruz kaldığı zulüm ve haksızlıktan kurtulmak ve dini daha güzel yaşamak için huzur ve barış ortamlarına yapılan göçe ne ad verilir?
A) Hicret B) Hac
C) Namaz D) Bursâ
Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede 32. Mekke’den Kudüs’e oradan da Sidretü’l-Münteha’ya kadar gitmesine ne ad verilir?
A) Hac B) Gezi
C) Vahiy D) İsra ve Mirac
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicret es33.
nasında Mekke’nin güney kısmında üç gün içerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettiği mağaranın ismi nedir?
A) Hira B) Sevr
C) Huneyn D) Dârunnedve
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle sa34.
vaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
A) Hicret B) Hac
C) Seriyye D) Vahiy
“Ridde” hareketleri hangi halife zamanında 35. meydana gelmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Harun Reşid
İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan 36. Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
Mekkelilerin modern silahlara sahip olmasıA)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlaliB)
Savaşın öğleden sonra yapılmış olmasıC)
Havanın çok sıcak olmasıD)
İslam’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabile37.
ye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Bi’r-i Maûne
C) Batn-ı Rabiğ D) Batn-ı Nahle
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret38.
ten sonra Medine’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
Kervan ticaretini sürdürmeleriA)
Medinelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmalarıB)
Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeC)
ye çalışmaları
Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı D) imzalamaları
İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir 39. mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur. Bu kültürel
gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden
hangisidir?
Eski Arap uygarlığıA)
Arap-Çin ilişkileriB)
Fethedilen ülkelerin kültürleriC)
Hellen uygarlığıD)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile 40. evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Osman
C) Hz. Ali D) Hz. Hamza
Aşağıdakilerden hangisi bir dinî hitabet türü 41. olarak sayılamaz?
Mevlid programında konuşmaA)
Camilerde hutbeB)
Camilerde vaazC)
Askerî konuşmalarD)
Kur’an-ı Kerim’de, tebliğ (dinin diğer insanla42.
ra ulaştırılması), kimlere dinî bir sorumluluk olarak yüklenmiştir?
İmamlaraA)
Din görevlisi olan herkeseB)
İnanan bütün insanlaraC)
İnanan bütün erkeklereD)
Bir kimsenin ihtiyaç duyduğu bir hususu, her43.
hangi bir maddi karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?
A) İşini görme B) Hizmet
C) Bağış D) Yardım
İMAM HATİP A
5
Bireylerin ve toplumun ihtiyacı olan ve on44.
lara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
Askerlik hizmetiA)
Eğitim hizmetiB)
Sosyal hizmetC)
Din hizmetiD)
Bir İmam-hatibin 45. birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?
Görev yaptığı yerdeki müftülükA)
Cami DerneğiB)
Din Görevlileri SendikasıC)
Diyanet İşleri BaşkanlığıD)
Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liseleri46.
nin görevlerini tam olarak açıklar?
Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yüksek A) öğrenime hazırlar.
Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye B) çalışır.
Mübarek gün ve gecelerde camilerde programC)
lar yapar.
İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.D)
“Aklı ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir 47. kimseyi doğru yola iletmektir.” Bu kavrama en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davet B) Tebliğ
C) İrşad D) Vaaz
Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları vahyi in48.
sanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
A) Tebliğ B) İrşad
C) Davet D) Selam
“Emr-i bi’l-ma’rûf, Nehy-i ani’l-münker” tabiri49.
nin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakA)
İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamakB)
İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmekC)
İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla uzakD)
laştırmak
Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevle50.
rinden biri değildir?
Ezan okumakA)
İmamları denetlemekB)
Kamet getirmek, namaz sonrası tesbihatı C) yaptırmak
İmamın olmadığı hâllerde cemaate imamlık D) yapmak
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
B1.
D2.
A3.
C4.
B5.
C6.
D7.
A8.
D9.
C10.
B11.
C12.
A13.
C14.
D15.
A16.
C17.
A18.
C19.
C20.
B21.
D22.
D23.
B24.
B25.
A26.
C27.
B28.
D29.
D30.
A31.
D32.
B33.
C34.
A35.
B36.
B37.
A38.
C39.
B40.
D41.
C42.
D43.
C44.
A45.
A46.
C47.
A48.
A49.
B50.
TEMİZLİK İLE İLGİLİ SORULAR
S-1-tavuk gibi eti yenen,kedi gibi eti yenmeyen evcil hayvanların çaylak doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan sular nasıl sulardır?
a-temiz olmayan sular b-hem temiz hem de temizleyici olmakla beraber kullanılması mekruh olan sular. c-şüpheli sular d-kendisi temiz olduğu halde hükmi necaseti temizlemeyen sular
S-2-gül suyu,maden suyu,üzüm suyu vb sular nasıl sulardır?
a-mutlak sular b-mukayyed sular c-ma-i musta’mel sular d-şüpheli sular
S-3-abdest ve gusulde kullanılmış suların artığına ne denir?
a-mutlak sular b-mukayyed sular c-ma-i musta’mel sular d-temiz olmayan sular
S-4-hanefilere göre durgun suyun büyük havuz mu küçük havuz mu olduğuna karar vermek için hangisine bakılır?
a-yüzey genişliği b- hacmi c-derinliği d-hepsi
S-5-hacminin iki kulle (yaklaşık 206 lt)ve daha fazla miktarda olması halinde büyük havuz hükmündedir görüşü hangi mezheplere göredir?
a-hanefi-maliki b-şafi-maliki c-maliki-hanbeli d-şafi-hanbeli
S-6-eti yenen hayvanların idrar ve dışkılarını …………………………..necis saymazken …………..necis sayar.
a-maliki ve hanbeliler—şafiiler b-hanefi ve maliki—hanbeliler c-şafi ve hanbeliler—hanefiler d-hanbeli ve Hanefiler –malikiler
S-7-Büyük abdest bozduktan sonra yapılacak temizliğe…………… kücük abdest bozduktan sonra yapılacak temizliğe ve bir süre beklemeye de…………………………….. denir.
a-hükmi temizlik- istinca b-istibra ve istinca c-istinca ve istibra d-hükmi temizlik-istibra
S-8-abdestte tertip yani dört farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması hangi mesheplere göre farzdır.
a-maliki-hanbeli b-şafi-hanbeli c-şafi-hanefi d-hanefi-maliki
S-9-bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilsede abdesttinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse hangi meshebe göre abdest bozulmuş sayılır?
a-hanefi b-maliki c-şafii d-hanbeli
S-10-seferi için 72 saatlik mestin müddeti ne zaman başlar
a-abdest alınca b-ayağa mesti giyince c-abdest bozulunca d-sefere çıkınca
S-11-gusulde ağız ve burunun içini yıkamak(naznaza,istinşak) hangi mesheplere göre sünnettir?
a-hanefi-maliki b-şafi-maliki c-maliki-hanbeli d-şafi-hanbeli
S-12-özür kanına ne denir?
a-nifas b-hayız c-lahusa d-istihaze
CEVAPLAR:
1-B 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-C 8-B 9-B 10-C 11-B 12-D
TEST
s-1-( ) insanın,at ,deve,sığır,koyun ve keçi gibi eti yenen hayvanların ve kuşların artığı sular hem temiz hem de temizleyici olan sulardır.
s-2-( ) cünüp olan kimsenin suyu almak amacıyla tasla elini suyun içine sokması veya sıcaklığına bakmak amacıyla elini suya sokmasıyla bu su kullanılmış sayılır bu su ile gusul veya abdest alamaz.
s-3- ( )mukayyed sularla abdest alınıp gusul yapılabilir.
s-4-( )Malikilere göre normal abdest ve gusul suyu kabının alacağı su az su hükmündedir.
s-5-( )bir kuyuda şişmiş bir hayvan ölüsü bulunsa 3gün 3geceden itibaren kuyu kirlenmiş sayılır.o müddet zarfında böyle bir sudan abdest alanlar abdestlerini,gusul yapmış olanlar da gusullerini ve kıldıkları namazlarını iade etmeleri gerekir.yıkanmış elbiselerinde tekrar yıkanması gerekir.
s-6-( )Hanefilere göre at,eşek ve katırın idrar ve dışkısı ile havada pislemeleri sebebiyle sakınılması zor olduğu için atmaca kartal güvercin gibi kuşların dışkıları hafif slik gurubundadır.
s-7-( )abdest almaya niyet şafi,maliki,hanbeliye göre farzdır.
S-8-( )ayakları yıkamak suretiyle abdestti olan kimsenin bu abdesti devam ettiği müddetçe mestleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz.
s-9-( )namazı teyemmümle kıldıktan sonra su bulunursa vakit çıkmamışsa namazı tekrar iade etmek gerekir,vakit çıkmışsa iade etmek gerekmez.
s-1-maddi kirlilik genellikle……………..hükmi kirlilikte ………..terimleriyle ifade edilir.
s-2-hanefilere göre tavuk kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları………………………..
sığır,koyun geyik gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise……………………………..olarak nitelendirilir.
CEVAPLAR:
1-D 2-Y 3-Y 4-D 5-D 6-D 7-D 8-D 9-Y
1-necaset-hades 2-necaseti galize-necaseti hafife
SLÂMDA İLKLER
- İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.
- Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza’dır. Sancağın rengi beyazdı.
- Kur’ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir’dir.
- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.
- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.
- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm’dır.
- İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.
- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.
- Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır.
- İlk nahv kitabını Hazret-i Ali’nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.
- Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ’dır.
- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle’dir.
- İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir.
- İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir.
- İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.
- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.
- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.
- Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.
- İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
- İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)
- İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.
- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.
- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
- İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye’dir.
- İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.
- İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.
- İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.
- Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.
- İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.
- İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.
- İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.
- İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
- İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
- Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir.
- İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.
- Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.
- İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
- İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
- İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti. – Mekke-i Mükerreme’de ilk ezânı Habib bin Abdürrahman okudu.
- İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.
- İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
- Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
- İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.
- İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
- Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.
- Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.
- İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.
- Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.
- İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.
- Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed’e Resûlullah Efendimiz tarafından verildi.
- Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî Radıyallahü anha verildi.
- Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
- İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.
- Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
- Hazret-i Ebû Bekir’e ilk biat eden, Hazret-i Ömer’dir.
- Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir
Yaradılış
***”Allah’ın ilk yarattığı kalem’dir. Yarattı ve “kıyamete kadar olacakları yaz!” buyurdu.”
***”Allah’ın ilk bina ettiği semadır.”
***”Yeryüzünde ilk bina edilen ev Kabe’dir.”
***”Yeryüzüne ilk konulan yer Kabe’nin yeridir. Yeryüzü oradan uzatılmıştır.”
İbadet
***Allah’ın bu ümmete ilk farz kıldığı ibadet namazdır, Allah’a arz olunan amellerin ilki de namazdır.
***Rasûlullah’ın ilk kıldığı namaz öğle namazıdır.”
***Semada ilk ezan okuyan Cibril aleyhisselam’dır.”
***İslam’da ilk ezan okuyan Bilal’dir.”
***Hesaplayarak on iki saatlik zaman ölçüsünü ilk koyan Nuh aleyhisselamdır. Gemide iken namaz vakitlerini bilmek için bunu yapmıştır.”
***Rasûlullah’ın cemaatle ilk kıldığı namaz öğle namazıdır.”
***Mescid-i Haram’da cemaati ilk defa daire şekline getiren Haccac’dır. Ondan önce düz saflar halinde duruyorlardı.”
***Mescidde ilk kandil yakan Temim-i Dari’dir. Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında mescidi aydınlatmıştır.
***Rasûlullah ilk cuma namazını Benî Salim mescidinde kıldı. (Bugünkü Mescid-i Cum’a'da) Bu, Medine’ye geldikten sonra ilk kıldığı Cumadır.
***Minberde ilk hutbe okuyan İbrahim aleyhisselamdır.
***Rasûlullah’a ilk minber yapan Temîm-i Dari’dir.”
***Ölümü ilk temenni eden Yusuf aleyhisselamdır.
***İlk oruç tutan Adem aleyhisselamdır. Her aydan üç gün oruç tutardı.
***İlk telbiye getirenler meleklerdir. Beytullah’ı ilk tavaf edenler de meleklerdir.
***Safa ve Merve arasında ilk sa’yeden Hazret-i Hacer’dir..
mikat mahalleri:
Mikat, belirli zaman ve belirli mekan anlamındadır. Yani Hac için zaman ve mekan mikatları söz konusudur. Zaman mikatı, hac ayları dediğimiz Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının ilk on günüdür. Zilhiccenin dokuzuncu günü Arafa, onuncu günü de Kurban bayramı günüdür.
Mekan mikatı ise, insanların yerleşim farklılıklarına göre o da farklılık arzeder. Bu manada Kabenin etrafında daireler çizildiği farkedilirse, içden dışa doğru üç daire çizmek gerekir. Birinci daire Kabenin etrafındaki haram bölge, ikinci daire, haram sınırından başlayan Hill sınırı, sonuncu daire ise bu Hill çizgisinden başlayarak bütün dünyayı kaplayan afakiler=yabancılar dairesi. Afakiler, mikat sınırının dışında yaşıyan bütün insanlardır. Hill bölgesinde yaşıyanlar ise, mikatla haram arasında yaşıyan insanlardır. Haram ise, Mekkelilerden ve Mekke havalisinde oturan insanlardır. Afakiler için beş adet mikat mahalli vardır. Medine ve yolu Medine’ye uğrayacaklar için Zülhuleyfe, Mısır, Şam, Filistin ve diğer kuzey afrika ülkelerinden gelenler için Cuhfe, Necd-i Yemen, Necd-i hicaz ve Necd-i Tihame tarafından gelenler için Karn, Yemenin diğer bölgeleri ve Tihame için Yelemlem, doğudan (Irak vs.) gelecekler için Zat-u Irk mikat olarak kabul edilmişlerdir. Bu mikat mahallerinin hizaları da mikat olarak kabul edilmiştir. Bu mikat yerlerinin dışından gelenler umre veya hac yapacaklarsa ihrama girmeden buradan ileri geçmeyeceklerdir. Geçmiş bile olsalar imkan varsa geriye dönüp ihrama girecekler; öylece Mekke’ye ulaşacaklar. Hill bölgesinde yani yukarda sayılan mikat noktalarından içerde olanların hac ve umrede mikatları bulundukları ve yaşadıkları yerlerdir. Haram mıntıkasında oturanların mikat yerleri ise, Mekke ve çevresidir. Ka’benin içi haramın son noktasıdır.
FIKIH SORULARI
S-1-Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatüründe fer-i veya tali deliller gurubunda yer almaz.
a-kıyas b-istihsan c-istislah d-istishab e-seddi zerayi
S-2-Müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir?
a-mesalih-i mürsele b-istishab c-istihsan d-seddi zerayi
S-3-Nasların kapsamına girmeyen yada illet bağı kurularak nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine …………………bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlarada …………………………..denir. boşluklara hangileri getirilmelidir?
a-istishab/beraet-i zimme b-istislah/mesalih-i mürsele c-rey/ictihat d-istihsan/örf ve adet
S-4-Daha önce varlığı bilinen bir durumun varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine ne denir.
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-5-Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması kötülüğe giden yoların kapatılmasına ne denir?
a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi
S-6- Kişinin iyiyi kötüden faydalıyı zararlıdan ana hatları ile olsun ayıra bilmesine ne denir.
a-vücub ehliyeti b-eda ehliyeti c-temyiz d-buluğ çağı
S-7-İbadetlerle ilgili dini hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vasi hükümler d-teklifi hükümler
S-8-Ayet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-9-İki durum arasında şariin kurduğu bağı ifade eden hükümlere ne denir.
a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler
S-10-Allah katından bir tebliğ veya Allah ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle peygamberimizin yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir.
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-11-Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlara ne ad verilir?
a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet
S-12-Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar,sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi,akşam namazında acele edilmesinin hükmü nedir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap
S13-Mükellefin yapması veya terk etmesi halinde herhangi bir övgü yahut kınamayı gerektirmeyen davranışlarına ne denir?
a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap
CEVAPLAR:
1-A 2-C 3-B 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-D 12-D 13-B
s-1-Fıkhın delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalına……………………denir.
s-2- Fıkhın kaynakları arasında üçüncü sırayı ………………. alır.
s-3-Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşuna ………………………….denir.
s-4- Hanefi mezhebine göre kati delille sabit olan hükme ……….zanni delille sabit olan hükme ise………….denir.
s-5- Hz Peygamberin devamlı yaptığı sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere …….sünnet denir.

1

Nisan
2012

İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  332 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Hak
b) Ehl-i Kıble
c) Ehl-i Hibre
d) Ehl-i Takva
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşşâiyyun
b) İşrâkıyyun
c) Dehriyyûn
d) Muattıla
3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Münafık
b) Fasık
c) Müşrik
d) Tekfir
4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
a) Hayat
b) Kıdem
c) İlim
d) Tekvin
5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
a) Hamel-i arş
b) Mukarrebun ve İlliyyûn
c) Münker ve Nekir
d) Kiramen Katibîn
6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut
b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
a) Vücud
b) Basar
c) Beka
d) Kıdem
8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Tarikat
b) İhtilaf
c) Mezheb
d) İcma
9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a) Ebedi hayat
b) Berzah
c) Beyt-i Mamur
d) A’raf
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
a) İsmet
b) Metanet
c) Fetanet
d) Tebliğ
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz
b) Îcâz
c) Veciz
d) Mu’ciz
13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
14. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi
b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi
d) Nasr suresi
15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn
b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin
d) Kitabü’n-ma’lûm
17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap,
b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm, Azîm
d) Azîz, Hakîm, Muhît
18. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
a) Ayet
b) Sure
c) Mucize
d) Burhan
19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser
b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs
d) Bakara, Kevser
20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
tanedir?
a) 6666
b) 6616
c) 6316
d) 6236
21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?
a) Bir koyun
b) İki koyun
c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu
22. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
a) Habis
b) Hades
c) Necis
d) Habes
23. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?
a) Kıyam
b) Setr-i avret
c) Rükû
d) Kıraat
24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
a) Regaib
b) Zevaid
c) Revatip
d) Fevait
25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip denir.
a) beş
b) altı
c) on
d) on iki
26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Vatan-ı asli
b) Vatan-ı ikame
c) Vatan-ı sükna
d) Vatan-ı sefer
27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir.
d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.
28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
a) Üç kişi
b) On beş kişi
c) Bir kişi
d) İki kişi
29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?
a) Namaz
b) Hac
c) Abdest
d) Sadaka
30. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
a) Az miktarda tuz yemek
b) Çok miktarda kil yemek
c) Vitamin iğnesi yaptırmak
d) Buruna ilaç çekmek
31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.
a) Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Malik
d) İmam Ahmed b. Hanbel
32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âşûrâ
b) Eyyam-ı bîd
c) Reyyan
d) Visal
33. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
a) Hastalık ve yolculuk
b) Hamilelik ve emzikli olmak
c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?
a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf
35. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucun
kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf
36. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
a) Manihaizm
b) Hıristiyanlık
c) Putperestlik
d) Haniflik
37. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
a) Amine binti Vehb
b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
c) Halime binti Ebi Züeyb
d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken
b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.
39. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm
40. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
41. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
42. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad
verilir?
a) Cihad
b) Seriye
c) Gazve
d) Kıta
43. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
a) Abdullah b. Zeyd
b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
c) Abdullah b. Zübeyr
d) Abullah b. Ziyad
44. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nadîroğulları
b) Kaynukaoğulları
c) Kureyzaoğulları
d) Evs Kabilesi
45. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı
46. Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğruluk
b) Vefa
c) Cömertlik
d) Hüsn-ü zan
47. Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nifak
b) Haset
c) Kin
d) Dedikodu
48. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade
etmektedir?
a) Vakar
b) Barış
c) Şükür
d) Emanet
49. Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?
a) Hırs
b) Haset
c) Nifak
d) Husumet
50. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?
a) Savaş
b) barış
c) Fesat
d) Zulüm
51. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde… yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul, 1979
b) Mekke, 1984
c) Amman, 1987
d) Kahire, 1994
52. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Maliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
53. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
54. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında
müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente
c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente
d) Hiç biri
55. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini
aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı
b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi
c) Hac Dairesi Başkanı
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
56. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
57. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
a) 7 yıl
b) 5 yıl
c) Ömür boyu
d) Emeklilik yaşına kadar
58. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
a) Van gölü – Eğirdir gölü – Beyşehir gölü
b) Tuz gölü – Van gölü – Beyşehir gölü
c) İznik gölü – Beyşehir gölü -Van gölü
d) Van gölü – Eğirdir gölü – Akşehir gölü
59. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?
a) Sadrazam
b) Vezir-i azam
c) Kazasker
d) Kâdî’l-kudat
60. Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?
a) 25
b) 24
c) 22
d) 23
61. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır?
a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararı ile
b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve başbakanın imzası ile
c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile
d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan ve başbakanın imzası ile
62. Milli mücadelenin çekirdeğini oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuvay-ı Milliye
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Heyet-i Temsiliye
63. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangisidir?
a) Bozkır/Step
b) İğne yapraklı ormanlar
c) Yayvan yapraklı ormanlar
d) Maki
64. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?
a) Karabük ilindedir.
b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir.
c) Sivas ili Divriği ilçesindedir.
d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.
65. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?
a) Yaz Poyrazı – Samyeli
b) Keşişleme – Kıble
c) Lodos – Samyeli
d) Poyraz – Karayel
66. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı almalıdır?
a) Makam ve mevki
b) Saygı ve güler yüz
c) Uzaklık ve yakınlık
d) Zenginlik ve fakirlik
67. Öfke ve problemle gelen bir hacıya karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?
a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı olunmalı
b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli
c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli
d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı
68. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun olur?
a) Kutsal mekânlarda oldukları hatırlatılarak araları düzeltilmeli
b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar etmemesi söylenmeli
c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde ikaz edilmeli
d) Müdahale edilmemeli
69.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşmalı
b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etmeli
c) Muhatabı ikna etmek için örnekler vererek uzun uzun konuşmalı
d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı
70. Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli
b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli
c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı
d) Kimsenin işine karışmamalı.
CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. B 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D
38.B 39.A 40. C 41. C 42. C 43. B 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. B 50. C 51. C 52. C 53 A 54 D 55. C 56. B 57. D 58. B 59. C 60. B 61. A 62. D 63. A 64. C 65. D 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B

1

Nisan
2012

İMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -2

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  345 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir?
a-kıdem
b-muhalefetün lil havadis
c-tekvin
d-beka
2-Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirinin zıddı değildir?
a-Kadim-hadis
b-beka-zeval
c-vahiy-ilham
d-hayat-memat
3- Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden değildir?
a-din konusunda bilgisizliğin yaygunlaşması
b-güneşin batıdan doğması
c-yemen tarafında büyük bir selin meydana gelmesi
d-dabbetül arzın çıkması
4- Aşağıdakilerden hangisi “Halkul Kur’an” teriminin karşılığıdır?
a-kuran ahlakı
b-kuran ile amel edenler
c-kuranın mahluk olup olmadığı meselesi
d-kuranın tertibi
5- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
a-sadık rüyalar
b-kalbe ilka
c-cebrailin asli suretiyle gelip emri duyurması
d-yazılı levhalar şeklinde bildirmesi
6- Aşağıdakilerden tefsirlerden hangisi rivayet metoduna göre yazılmıştır?
a-suyutinin kaleme aldığı ed-dürrül mensur fit-tefsiri bil me’sur
b-fahruddin er-razinin kaleme aldığı mefatihul ğayb
c-mehmet vehbinin kalame aldığı hulasatül beyan fi tefsirül kur’an
d-kadı beydavinin kaleme aldığı envarut-tenzil ve esrarüt-te’vil
7- Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
a-Emanet
b-Adalet
c-fetanet
d-ismet
8- Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından değildir?
a-Tekvin
b-hayat
c-Kıdem
d-İlim
9- Aşağıdakilerden hangisinin diğerleriyle anlam bağlantısı yoktur?
a-İhsan
b-İslam
c-İkram
d-İman
10-“Malik” adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Amel defterlerini tevzi etmek
b-Cehennem bekçiliği yapmak
c-Arşı taşımak
d-Cennet bekçiliği yapmak
11-Vasıl b.Ata,aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
a-Zeydiyye
b-Zahiriye
c-Mutezile
d-Selefiye
12-“İnsan,fiillerinde hür değildir” cümlesi aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne uygundur?
a- Cebriye
b-Havaric
c-Zeydiyye
d-Zahiriyye
13-“Akli delillerle sabit olmayan,sadece Allah’ın peygamber vasıtasıyla bildirdiği nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere …………… denir.” Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
a-Makasıd
b-Sem’ıyyat
c-Mesmuat
d-Ma’kulat
14-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi dinin değişmeyen esaslarındandır?
a-Muamelat
b-Furuat
c-İbadet
d-İtikad
15-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğerleriyle anlam ilişkisi yoktur?
a-İtaat
b-İbadet
c-Niyet
d-Kurbet
16-Kendi başına sahih ve meşru iken, gayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey, aşağıdakilerden hangisidir?
a-fasit
b-batıl
c-haram
d-Mekruh
17-“El ve ayak gibi organları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana…….denir” cümlesindeki boşluğu,aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak doldurabilirsiniz?
a-Hayız kanı
b-Adet kanı
c-Nifas kanı
d-Özür kanı
18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi hüküm itibariyle yanlıştır?
a-Mestler, abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmelidir
b- Mestler, üst topuklar dahil, ayakların her tarafını örtmüş olmalıdır
c-Mestlerdeki delikler,dört küçük el parmağı kalınlığından fazla olmamalıdır
d-Mestlerle 5km. kadar yol yürünebilmelidir
19-Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazların birleştirilerek kılınmasıyla ilgili değildir?
a-cem-i fevait
b-cem-i takdim
c-cem-i tehir
d-cem-i salateyn
20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
a-Su bulunmaması
b-seferi durumda olunması
c-teyemmümün toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılması
d-suyun kullanma imkanının olmaması
21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
a-zekat vermeye niyet etmek
b-dinen zengin olmak
c-malın nami olması
d-malın nisap miktarına ulaşması
22-Namaza “Allahu Kebir” diye tekbir alarak başlayan kişinin namazı için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
a-fasittir
b-batıldır
c-haramdır
d-sahihtir
23- Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
a-Kade-i ula
b-tadil-i erkan
c-intikal tekbirleri
d-namazdan selam vererek ayrılmak
24- Aşağıdaki Cümlelerden hangisi Ravza-i mutahharayı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c-Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrap ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
25-Habeşistana yapılan birinci hicret, hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a-Peygamberliğin 5.yılında
b-Hicretin 5.yılında
c-Miladın 617.yılında
d-Hicretin 4.yılında
26-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Senetül Hüzün” ifadesinin tanımıdır?
a-Peygamberimizin eşi Hz.Hatice ile oğlu İbrahimin öldüğü yıldır
b- Peygamberimizin eşi Hz.Hatice ile amcası Ebu Talibin öldüğü yıldır
c- Peygamberimizin eşi Hz.Hatice ile amcası Hz.Hamzanın öldüğü yıldır
d- Peygamberimizin eşi Hz.Hatice’nin öldüğü yıldır
27-İkinci akabe biatı hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a- İkinci akabe biatından sonra peygamberimiz,zeyd b.sabiti kuran öğreticisi olarak medineye gönderdi
b-İkinci akabe biatı sırasında peygamberimiz hz.ömer ile hz.osmanı gözcü olarak görevlendirdi
c-Miladi 621 yılında Medineli altı Müslüman mina hudutları içinde peygamberimize biat etti
d-miladi 622 yılında Akabe’de ikisi kadın olmak üzere Medineli 75 müslüman peygamberimize biat etti
28-Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin maddelerinden değildir?
a-Hıristiyanlar,Müslümanlarla harp ettikleri müddetçe harcamalara katılacaklardır
b-Üzerinde ihtilaf edilen konular Allah ve Resulunün hakemliğine arz edileceklerdir
c-Kureyşli muhacirler kendi aralarında adet olduğu üzere kan diyetlerini ödemeğe devam edeceklerdir
d-Müslümanlarla Yahudiler arasında yesribe hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır
29-Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a-Hicrî 8 / Miladi 628
b-Hicri 9/Miladi 630
c-Hicri 7 / Miladi 628
d- Hicrî 8 / Miladi 629
30- Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
a-Kuba mescidinde
b- Mescid-i Nebevîde
c-Beni kaynuka vadisinde
d-Ranuna vadisinde beni avf yurdunda
31- İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kuba mescidi
b-Mescidi nebevi
c-Mescidi hayf
d-Mescidi Cuma
32-Ahlaki yaptırımların en güçlü kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Din
b-Örf ve adet
c-Sosyal çevre
d-Aile çevresi
33-Aşağıdakilerden hangisi ahlak ilmi ile ilgilidir?
a-Teeşebbüh
b-Teşe’üm
c-Tefe’ül
d-Tecessüs
34- Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında insani ilişkilerin kopmasına sebep olur?
a-Sabırlı olmak
b-Mütecessis olmak
c-Esprili olmak
d-samimi olmak
35-Sağlığı bozacak şekilde nafile ibadetlerle meşgul olan hacı adaylarına karşı nasıl bir tutum sergilersiniz?
a-Bu tutum içinde olan kişiyi kendi haline bırakırım
b-daha fazla ibadete teşvik ederim
c-farz ibadetleri yapabilmek için sağlığına dikkat etmesi gerektiğini anlatırım
d-Sağlığını bozacak kadar nafile ibadetlerle meşgul olması nedeniyle onu kınarım
36-. Aşağıdakilerden hangisi beşeri ilişkilerle ilgili değildir?
a-Davete icabet etmek
b-Sevinç ve kederleri paylaşmak
c-Tebriklere karşılık vermek
d-Çok okumak
37-Cumhuriyet döneminde ilk diyanet işleri başkanı kimdi?
a-Kamil Miras
b-Elmalılı Hamdi yazır
c-Şerafettin Yaltkaya
d-Rifat Börekçi
38-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
a-7
b-5
c-4
d-8
39-“el-Kanun Fi’t-Tıb” adlı eseri kim kaleme almıştır?
a-farabi
b-Razi
c-Kindi
d-İbni Sina
40-“el-Hıkhul Ekber” adlı esri kim kaleme almıştır?
a-Numan b.sabit
b-Muhammed b.Hasan eş-Şeybani
c-Muhammed b.İdris
d-Abdullah b.Cerir
41-Diyanet İşleri başkanlığı ilk defa hangi yıl hac organizasyonu düzenlemiştir?
a-1980
b-1979
c-1981
d-1989
42- Diyanet İşleri başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a-1966
b-1982
c-1965
d-1924
43- Diyanet İşleri başkanlığı bünyesinde birim olarak kaç kurul vardır?
a-2
b-3
c-4
d-1
44-“Taşkent” aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir?
a-Türkmenistan
b-Kazakistan
c-Özbekistan
d-Kırgızistan
45-Unesco nedir?
a-Kuzey Atlantik paktı askeri kanadıdır
b-BM insani yardım teşkilatıdır
c-BM güvenlik konseyidir
d-BM eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır
46- Aşağıdakilerden hangisi birleşmiş milletlerin simgesidir?
a-EU
b-İLO
c-UN
d-NL
cevap anahtarı
1c 2c 3c 4c 5d 6a 7b 8c 9c 10b 11c 12a 13b 14d 15c 16a 17c 18c 19a 20b 21a 22d 23c 24a 25a 26b 27d 28a 29c 30d 31a 32a 33d 34b 35c 36d 37d 38a 39d 40a 41b 42c 43b 44c 45d 46c
2005 hac soru ve cevapları:
I. KUR’ÂN BİLGİLERİ
1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
karşılığıdır?
a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları ara-
sında yoktur?
a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler
3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna”
göre yazılmıştır?
a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl”
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
II. İTİKAD
4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şart-
larından değildir?
a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi
6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip
haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
lere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?
a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye
7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için
aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin
9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlan-
tısı yoktur?
a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp
10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii
11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında va-
cip olan sıfatlardan değildir?
a) Emanet b) Fetanet
c) Adalet
d) İsmet
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçların-
dan biri değildir?
a) Nefsi koruma b) Nesli koruma
c) Aklı koruma d) Ahlakı koruma
III. İBADET
14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartla-
rından biri değildir?
a) İman
b) Mükellef olmak
c) Niyet
d) İhlas
15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
arasında zıtlık ilişkisi vardır?
a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir
16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının
şartlarından değildir?
a) Su bulunmaması
b) Suyu kullanma imkanının olmaması
c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
d) Seferî olunması
17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı
vakittir?
a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
c) Yatsı vakti
d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılı-
nabilir?
a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
c) Vacip namazlar d) Adak namazlar
19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı
20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olma-
sının şartlarından biri değildir?
a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması
21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının
şartlarındadır?
a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
c) Mukim olmak d) Seferî olmamak
22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şart-
larından değildir?
a) Havelan-i havl
b) Malın nâmi olması
c) Malın nisap miktarına ulaşması
d) Zekat vermeye niyet edilmesi
23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden
biridir?
a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek
IV. HAC
24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının
şartlarından değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşit-
lerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı d) Temettu haccı
26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşit-
lerindendir?
a) Farz hac b) Vacip hac
c) Nafile hac d) Temettu haccı
27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden
biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerin-
den değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartların-
dandır?
a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek
ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıda-
kilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değil-
dir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk
33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat
mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanı-
mıdır?
a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.
37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımı-
dır?
a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
a) Kabe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün
40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden
yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli ol-
masının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli
olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak
44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sün-
netlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer
taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam
21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik
şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruh-
larından biri değildir?
a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona er-
mez?
a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin
şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdaki-
lerden hangisidir?
a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez
53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez
54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın
cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez
56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bu-
lunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene ce-
zası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası
gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bede-
ne cezası gerekir
57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne za-
man îfa edilir?
a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çı-
kılmaz?
a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kı-
sımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli
elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre
giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi ge-
rekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının ta-
nımıdır?
a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden de-
ğildir?
a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişeme-
mesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
V. SİYER VE AHLAK
69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Ham-
za’nın öldüğü yıldır
c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü
yıldır
d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cüm-
lelerden hangisi doğrudur?
a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz
(a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden
değildir?
a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu
sulhu tanıyacak
d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşması-
nın maddelerinden değildir?
a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayele-
rine alabilecekler
c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa ge-
ri istenmeyecek
73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628
74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn
75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kıl-
mıştır?
a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da
76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamla-
rından değildir?
a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül gös-
termek
77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamla-
mak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır
78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis”
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alkollü içkiler b) Faiz
c) Zina
d) Namuslu kadınlara zina isnadı
VI. BEŞERİ İLİŞKİLER
79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi
sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davra-
nışlardan biri değildir?
a) Temkinli ve ölçülü olmak b) Güven telkin etmek
c) Kul haklarına riayet etmek d) Sigara içmemek
80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin
hac görevisırasında duygu ve düşüncelerini
iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
a) Az ve öz konuşmak
b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
d) Anlaşılır ve sade konuşmak
81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde
yüklenilen sorumluluklardan değildir?
a) Mâlî sorumluluk b) Vicdani sorumluluk
c) Dini sorumluluk d) Hukukî sorumluluk
82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
a) Yakın çevre b) Doğal çevre
c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri
83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen
kurallar değildir?
a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar
VII. GENEL KÜLTÜR
84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerin-
dendir?
a) EU
b) İLO
c) UN
d) NL
85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci
hangi tarihte başlayacaktır?
a) 3 Ekim 2006 b) 3 Ekim 2005
c) 13 Ekim 2005 d) 13 Ekim 2006
86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke
b) Medine
c) Cidde
d) Riyad
87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924
c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924
88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
a) 450
b) 550
c) 500
d) 400
90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı
c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı
CEVAP ANAHTARI (A)
1. c
2. a
3. b
4. c
5. d
6. b
7. d
8. a
9. d
10. b
11. c
12. a
13. d
14. b
15. a
16. d
17. b
18. a
19. b
20. d
21. a
22. d
23. d
24. c
25. b
26. d
27. c
28. d
29. a
30. b
31. c
32. a
33. d
34. b
35. c
36. a
37. c
38. c
39. b
40. d
41. c
42. b
43. a
44. d
45. a
46. d
47. c
48. b
49. c
50. b
51. d
52. c
53. b
54. c
55. b
56. a
57. d
58. c
59. b
60. a
61. b
62. a
63. b
64. a
65. c
66. d
67. a
68. b
69. c
70. a
71. d
72. c
73. a
74. c
75. a
76. d
77. c
78. a
79. d
80. c
81. a
82. b
83. d
84. a
85. b
86. d
87. b
88. c
89. b
90. c
91. a
92. b
93. c
94. a
95. d
96. c
97. b
98. a
99. c
100.b

1

Nisan
2012

İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  261 Kez Okundu

1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a) Kur’ân’ın kıssaları
b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler
d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur?
a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler
3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t- Te’vîl”
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t- Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
a) Evzaî Mezhebî
b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi
d) Selefiyye Mezhebi
6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
lere…denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) şeâir-i diniye
b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye
d) Mebâdi-i fıkhıyye
7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar
b) Selbî sıfatlar
c) Tekvîni sıfatlar
d) Haberî sıfatlar
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin
9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp
10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cehennem bekçiliği
b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak
d) Amel defterlerinin tevzii
11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
a) Emanet
b) Fetanet
c) Adalet
d) İsmet
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçlarından biri değildir?
a) Nefsi koruma
b) Nesli koruma
c) Aklı koruma
d) Ahlakı koruma
14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir?
a) İman
b) Mükellef olmak
c) Niyet
d) İhlas
15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
a) Sihhat-butlan
b) Habis-Necis
c) İman-İtikad
d) İsraf-Tebzir
16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
a) Su bulunmaması
b) Suyu kullanma imkanının olmaması
c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
d) Seferî olunması
17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı vakittir?
a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
c) Yatsı vakti
d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?
a) Nafile namazlar
b) Farz namazlar
c) Vacip namazlar
d) Adak namazlar
19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı
20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Mukim olmak
b) Sağlıklı olmak
c) Erkek olmak
d) Yeterli cemaatin bulması
21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındadır?
a) Akıllı olmak
b) Sağlıklı olmak
c) Mukim olmak
d) Seferî olmamak
22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
a) Havelan-i havl
b) Malın nâmi olması
c) Malın nisap miktarına ulaşması
d) Zekat vermeye niyet edilmesi
23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir?
a) Üç fakiri giydirmek
b) On gün oruç tutmak
c) 61 gün oruç tutmak
d) On fakiri giydirmek
24. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır
c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
25. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
26. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak
d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
27. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek
28. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a) Hicri 7 / Miladi 628
b) Hicrî 7 / Miladî 630
c) Hicrî 8 / Miladi 627
d) Hicri 8 / Miladi 628
29. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescid-i Nebevî
b) Mescid-i Haram
c) Mescid-i Kuba
d) Mescid-i Kıbleteyn
30. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da
31. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamlarından değildir?
a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül göstermek
32. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır
33. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alkollü içkiler
b) Faiz
c) Zina
d) Namuslu kadınlara zina isnadı
34. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davranışlardan biri değildir?
a) Temkinli ve ölçülü olmak
b) Güven telkin etmek
c) Kul haklarına riayet etmek
d) Sigara içmemek
35. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında duygu ve düşüncelerini iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
a) Az ve öz konuşmak
b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
d) Anlaşılır ve sade konuşmak
36. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde yüklenilen sorumluluklardan değildir?
a) Mâlî sorumluluk
b) Vicdani sorumluluk
c) Dini sorumluluk
d) Hukukî sorumluluk
37. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
a) Yakın çevre
b) Doğal çevre
c)Aile çevresi
d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri
38. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?
a) Adâb-ı muaşeret
b) Gelenek ve görenekler
c) Din, ahlak ve hukuk
d) Bilimsel ve felsefî kurallar
39. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerindendir?
a) EU
b) İLO
c) UN
d) NL
40. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci hangi tarihte başlayacaktır?
a) 3 Ekim 2006
b) 3 Ekim 2005
c) 13 Ekim 2005
d) 13 Ekim 2006
41. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke
b) Medine
c) Cidde
d) Riyad
42. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
a) 3 Mart 1925
b) 3 Mart 1924
c) 3 Nisan 1920
d) 30 Mart 1924
43. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
44. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
a) 450
b) 550
c) 500
d) 400
45. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
a) Sivas kongresi yapıldı
b) Erzurum Kongresi yapıldı
c) Atatürk Samsun’a çıktı
d) Mondros mütarekesi yapıldı
cevap anahtarı
1c 2a 3b 4 c 5d 6b 7d 8a 9d 10b 11.c 12a 13d 14b 15a 16d 17b 18a 19b 20d 21a 22d 23d 24.c 25.a 26.d 27.c 28a 29.c 30.a 31d 32c 33a 34d 35c 36a 37b 38d 39 a 40b 41d 42b 43c 44b 45c

1

Nisan
2012

MBST HAC BÖLÜMÜ-İLMİHAL-SİYER VE TESTLER-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  290 Kez Okundu

HAC BÖLÜMÜ
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
CEVAP ANAHTARI
1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a
HAC HAC BÖLÜMÜ-2
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac
görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
cevap anahtarı
1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d
HAC BÖLÜMÜ-3
1. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……”
cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Farzdır
b) Müstehaptır
c) Sünnettir
d) Vaciptir
2. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?
a) Mâlikî
b) Şafiî
c) Hanefi
d) Hanbelî
3. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller
için söz konusudur?
a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek
c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek
d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek
4. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
a) Ebu Hanife
b) Ebu Yusuf
c) İmam Züfer
d) İbn Nüceym
5. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma
(istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Zahirî
c) Mâlikî ve Zahirî
d) Hanefî
6. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü
hangi mezhebe aittir?
a) Mâlikî
b) Hanefî
c) Hanbelî
d) Hiçbiri
7. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir
durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
a) Hanefî
b) Malikî
c) Hanbelî
d) Zahirî
8. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden
hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir
b) Dem kesmelidir
c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır
d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır
9. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?
a) Kudum-u evvel
b) Tahallül-ü evvel
c) Nefr-i evvel
d) Tahallül-ü sânî
10. “…… mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Şafiî ve Mâlikî
b) Mâlikî ve Hanbelî
c) Şafiî ve Hanbelî
d) Hanefî ve Mâlikî
11. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı
tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….” Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan
hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Farzdır
b) Farz değildir
c) Maddî gücü varsa farzdır
d) Şarttır
12. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?
a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur.
b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.
13. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Hanefî
c) Malikî
d) Zahirî
14. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ebu Yusuf
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) Ebu Hanife
15. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) Ebu Hanife
c) İmam Malik
d) İmameyn
16. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) İmam Malik
c) İmam Ahmed b. Hanbel
d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn
17. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?
a) Kokusuz sabun kullanmak
b) Tavşan avı yapmak
c) Balık tutmak
d) Kümes hayvanlarını kesmek
18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar
b) Mevat
c) Fevat
d) Taksir
19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
a) Mizab
b) Mikat
c) Mis’ât
d) Metaf
20. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) İmam Ahmed ibn Hanbel
c) Ebu Hanife ve İmameyn d) Davud ez-Zahirî
cevap anahtarı
1D 2A 3C 4D 5A 6D 7C 8D 9C 10C 11B 12B 13 A 14D 15A 16 D 17B 18C 19C 20C
HAC BÖLÜMÜ-4
1-“Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer
b-Hacın vaciplerinden
c-Haccın sünnetlerinden
d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer
2-“Bayramın 3.günü Mina’dan ayrılmaya ……. Denir? Cümlesinde boşluğa uygun düşen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a-tehallül-ü evvel
b-tehallül-ü sani
c-nefr-i evvel
d-nefr-i sani
3-Ziyaret tavafının son iki şavtını adetli olarak yapan kimseye ne ceza gerekir?
a-Dem
b-Bedene
c-Son üç şavtın kazası ve üç gün oruç
d-İki sadaka-i fıtır
4-mekkiler kudüm tavafını ne zaman yaparlar?
a-İhrama girdiklerinde
b-Arafat vakfesinden önce
c-Hiçbiri
d-Hac sa’yinden önce
5-Tavaf namazını terk etmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Dem
b-Bir sadaka-i fıtır
c-İki sadaka-i fıtır
d-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi umre sa’yinin vaciplerindendir?
a-Sa’yi abdestli olarak yapmak
b-İhramlı olarak yapmak
c-Hervele yapmak
d-Sa’yin şavtlarını peşi peşine yapmak
7- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerli şartlarındandır?
a-Atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması
b-Atılan taşların temiz olması
c-Taşların belirlenen vakitte atılması
d-Muvalat
8- Aşağıdakilerden hangisi dem cezası gerektirir?
a-Üç parmağının tırnağını kesmek
b-Altı saat elbise giymek
c-Kudüm tavafının üç şavtını adetli veya cünüp olarak yapmak
d-Kudüm tavafının yarıdan fazlasını cünüp veya adetli olarak yapmak
9-Cemrelerin mina’dan Mekke-i mükerreme istikametine doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a-Cemre-i akabe, cemre-i ula, cemre-i vusta
b- cemre-i ula, cemre-i vusta, Cemre-i akabe
c- cemre-i ula, Cemre-i akabe, cemre-i vusta
d- cemre-i vusta, Cemre-i akabe, cemre-i ula
10-Hanefi ve Şafii mezheplerine göre müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a-Vacip-sünnet
b-Sünnet-vacip
c-Sünnet-sünnet
d-Vacip-vacip
11-İhramlı kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a-Av hayvanlarını avlayabilir
b-Tavuk ve koyun gibi ehli hayvanları kesip etinden yiyebilir
c-Avladığı hayvanların etinden yiyebilir
d-Deniz kuşlarını avlayabilir.Bundan dolayı ceza gerekmez
12-Aşağıdakilerden hangisi hiçbir mezhebe göre haccın farzlarından değildir?
a-arafatta vakfe yapmak
b-kabeyi tavaf etmek
c-Şeytan taşlamak
d-Sa’y yapmak
13-“En faziletli hac….. dur” Cümlesindeki boşluğa gelebilecek uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a-Şafii,maliki ve Hanbelilere göre kıran,Hanefilere göre temettu
b-şafii ve Malikilere kıran,Hanefilere göre temettu,Hanbelilere göre temettu
c-Hanefilere göre ifrad,Hanbelilere göre temettu,Şafii ve Malikilere göre temettu
d-şafii ve Malikilere göre ifrad,Hanefilere göre kıran,Hanbelilere göre temettu
14- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir?
a-Muvalat
b-tavafı hatimin dışında yapmak
c-tavafı abdestli yapmak
d-tavafa hacerül evsedin hizasından başlamak
15-“Hanefi mezhebine göre haccı kırana niyet etmiş muhrim hacdan engellenmiş olduğu takdirde ihramdan çıkabilmesi için….” Cümlesi aşağıdaki hangi cümleyle doğru bir şekilde tamamlanabilir?
a-Harem sınırları içinde bir bedene keser
b-mekke-i mükerremenin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir
c-Hill bölgesinde 3 gün bayramdan önce 7 gün bayramdan sonra oruç tutar
d-Bir kurban bedeli sadaka verir
16-“Bilmeyerek,yanılarak veya unutarak güzel koku sürünmek,elbise giymek gibi istimta’ türü ihram yasaklarının ihlalinden dolayı ceza gerekmez.” görüşü aşağıdaki mezheplerden hangilerine aittir?
a-Zahiri-hanefi
b-hanefi-Şafii
c-Şafii-Hanbeli
d-hanbeli-hanefi
17-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerindendir?
a-İhram yasaklarına uymak
b-İhram namazı kılmak
c-telbiye getirmek
d-Gusül abdesti almak
18-“Zu’l-Huleyfe,karn,yelemlem ve zat-ı ırk bölgesini çevreleyen yerleşim yerlerine…. Bölgesi denir.” Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar*
a-Hill
b-Afak
c-Harem
d-hatim
19-“Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuz ve sağ kolu açık bırakmaya…” denir. Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a-Izdırap
b-Hervele
c-ızdıba
d-Remel
20-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-hac ve umrede ihlal edilen bir kuralın cezasını ödemek için belli bir zaman yoktur
b-İhrama girerken gusletmek sünnettir
c-sadakalrın ve kurban etlerinin sadece harem bölgesindeki yoksullara verilmesi gerekir
d-Ceza kurbanları ancak harem bölgesinde kesilir
21- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Cemerata taş atmak
b-Müzdelifede vakfe yapmak
c-saçları traş etmek veya kısaltmak
d-Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek
22- Aşağıdakilerden hangisi kabe’nin dört rüknünü doğru olarak ifade etmektedir?
a-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü İbrahim, Rükn-ü Iraki
b-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü suri, Rükn-ü ıraki
c-Rükn-ü İsmail, Rükn-ü ıraki, -Rükn-ü hacer-i esved, , Rükn-ü yemani
d- Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü ıraki, Rükn-ü şami
23-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
a-Mikat
b-Mes’a
c-Mis’ad
d-Metaf
24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Temettu haccı yapanlar ihlal ettikleri her ihram yasağı için iki ceza öderler
b-Afakiler hac ve umre için kendilerine en yakın mikat mahallinde ihrama girerler
c-Sa’yin son üç şavtını adetli olarak yapanlar üç sadaka-i fıtır öderler
d-Arafat vakfesi güneşin gurubuyla sona erer.
25-Ziyaret tavafının son vakti ne zamana kadar devam eder?
a-bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar
b-11 zilhiccenin fecri sadıkına kadar
c-Ömrün sonuna kadar
d-Zihiccenin sonuna kadar
26-Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a-İçişleri bakanlığı
b-Dışişleri bakanlığı
c-Diyanet işleri başkanlığı
d-Kültür ve turizm bakanlığı
27-Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bakanlıklar arası hac ve umre kurulu üyesi değildir?
a-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
b- Kültür ve turizm bakanlığı
c- İçişleri bakanlığı
d-maliye bakanlığı
28-seyahat acenteleri hangi yıldan itibaren diyanet işleri başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a-1981
b-1985
c-1988
d-1990
29-Hac organizasyonunun hangi yolla yapılacağına hangi merci karar verir?
a-Ulaştırma bakanlığı
b-bakanlar kurulu
c-hav ve umre komisyonu
d-bakanlıklar arası hac ve umre kurulu
30-Hac idare merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a-hac dairesi başkanı
b-Diyanet işleri başkanı
c-Hacdan sorumlu dib.bşk.yrd.
d-T.C. Cidde başkons.din Hiz.ataş.
31-Hacda temettu ve kıran heydi için parası olmayanlar “Kurban bayramından önce….. gün memleketine dönünce de ……… gün oruç tutarlar.” Cümlesinde boş yerlere sırasıyla uygun gelen rakamlar hangileridir?
a-7-3
b-3-3
c-3-7
d-6-3
32-Temettu haccı yapmak isteyenlerin mekkeye vardıklarında yaptıkları ilk tavaf aş.hang.?
a-Kudüm tavafı
b-Sader tavafı
c-Ziyaret tavafı
d-Umre tavafı
33-“Afaki hacıların mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavafa …….. denir?
a-Ziyaret tavafı
b- Kudüm tavafı
c- Sader tavafı
d-tavaf-ı terk
34-tavaf yapılan alan aş.kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a-Mes’a
b-Mutaf
c-Metaf
d-hatim
35-Kurban bayramının ilk üç günü minada gecelemenin hükmü sırasıyla Şafii ve Hanefi mezheplerine göre nedir?
a-Sünnet-Vacip
b-vacip-Sünnet
c-farz-vacip
d-Vacip-vacip
36-Aşağıdakilerden hangi durumda hiçbir mezhebe göre müzdelife vakfesi yapılması sayılmaz?
a-Arefe günü gece yarısından sonra
b-Fecri sadıktan sonra
c-Zilhiccenin 10.günü güneş doğduktan sonra
d-yatsı vaktinin girmesinden sonra
37-hac sa’yinin sahih olması için aş.hang.şart değildir?
a-hac ayları girdikten sonra yapmak
b-tavaf namazını kıldıktan sonra yapmak
c-safa ve Merve arasında yapmak
d-geçerli bir tavaftan sonra yapmak
38-Şeytan taşlama,kurban kesme ve traş olma arasındaki tertibe uymama ile doğru hüküm aş.hang.?
a-Ebu hanifeye göre dem gerekir.Diğer müctehidlere göre ise bir şey gerekmez
b-6 Fıtr sadakası vermek gerekir
c- Ebu hanifeye göre dem,imam malike göre 3 gün oruç tutmak gerekir
d-Hiçbiri
39-Hav veya umre için ihrama girdikten sonra,ihramdan çıkmak için gerekli farzları eda edemeden tutuklanan kimsenin durumuna ne denir?
a-muhsar
b-ihsar
c-Fevat
d-mahsur
40-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
a-Hür olmak
b-Ergen olmak
c-istitaat
d-İhramlı olmak
41- Aşağıdakilerden hangisi hacda farz olan tavaftır?
a-Sader tavafı
b-Veda tavafı
c-İfaza tavafı
d-Kudüm tavafı
42-Hanefilere göre tehallül-ü evvel ne zaman başlar?
a-Arafat vakfesinden sonra fecri sadıka kadar olan zaman diliminde
b-Bayramın 1.günü fecri sadıktan sonra zeval vaktine kadar olan zaman diliminde
c-Müzdelife vakfesini yapıp traş olduktan sonra
d-Kurban kestikten sonra henüz cemerata taş atmadan önce
43-Harem ile mikat sınırları arasında ikamet edenler hac ve umre için nerede ihrama girerler?
a-Kendilerine en yakın mikat mahallinde
b-Afak bölgesinde
c-Bulundukları yerde
d-harem bölgesinde
44-“Hac için bedel tutmaya…… denir” cümlesinde boşluğa gelebilecek uygun kelime hangisidir?
a-İhcac
b-Teşrik
c-Mübeddel
d-Naip
Cevap anahtarı
1a 2c 3d 4c 5d 6b 7c 8d 9b 10a 11b 12c 13d 14a 15b 16c 17a 18b 19c 20c 21d 22d 23c 24b 25c 26a 27a 28c 29d 30a 31c 32d 33c 34b 35b 36c 37b 38a 39b 40d 41c 42c 43c 44a

1

Nisan
2012

2012 Yeterlilik notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  311 Kez Okundu

-Gazvetül usr, Saatül usr, Ceyşül usr ? “Tebül Seferi”
-Zekatın verildiği yolda kalanlar ne demektir İbnus-sebil
- Edebül müfred’in yazarı kimdir? Müellifi Buhari
-Peygamber s.a.v katılmadığı savaşlara ne denir? Seriyye
-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cenaze bahsi ile ilgili değildir? TELFİK
-Ölü kişinin vücudunu örten kefenin hükmü nedir?- Farz
=Maturidi mezhebinde iradenin tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? İnsan kesb, Allah halk eder/
-Hac ve umrede kesilen kurbanlara ne denir? Hedy
-Efendimizi vefatından sonra kendisini kim yıkadı=Hz. Ali
-Mevtayı kefenlemenin hükmü nedir? Farzı Kifaye
-الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ de رَبِّ kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?Vakfı kabih
-Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’de mucize terimiyle aynı anlamda kullanılmamıştır?Rikak
-Hicretten önce İslam’a davet için hangi sahabi gönderilmiştir? Mus’ab b. Umeyr
-Uhut savaşı sonrasında müşriklerin peşinden düzenlenen takibe ne ad verilirHamreül Esed
-Şafiye mezhebine göre Kunut okumak nerede vaciptir? Sabah namazı farzında
-“Allahın yatarmış olduğu varlıklara benzememesi……..” tanımlaması aşağıdakilerden açıklamasıdır?Muhalefetün lilhavadis
-İnsani ilişkilerde akıl, kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs. özellikler aşağıdaki hangi terim ile tanımlanabilir? İrfan
-Allahın canları alır, manasındaki isim hangisidir?El Kabiz
-Zekata Tabi Malların Üzerinden bir Kameri Yılın Geçmesi – Havelenu’l-havl

1

Nisan
2012

YETERLİLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  279 Kez Okundu

-Koyunların Zekâtı:Hz Peygamber’in hadislerinde koyun nisbetleri ve bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Buhârî, Zekât?, 38):
1?den 39 a kadar (zekâttan muaf)
40 tan 120 ye ” 1 koyun
121den 200 e ” 2 “
200 den 399 a ” 3 “
400 den 500 e ” 4 “
-PEYGAMBERİMİZİN YIKANMASI VE DEFNİ:Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.Bu arada Ensarı Kiram da bu ulvî hizmette bulunmak istiyordu. Bu husustaki arzularını izhar ettiler. Onları temsilen de Hz. Ali, Evs bin Havlî’yi içeri aldı.Yıkama işini Hz. Ali yaptı. Zirâ, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz sağlığında ona, “Vefât ettiğim zaman beni, sen yıka” diye vasiyyet etmişlerdi.Evs bin Havlî testi ile su taşıyor, Hz. Abbas ile Üsâme ve Şükrân, Peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de eline sarmış olduğu bez ile gömlek üzerinden oğuşturarak Peygamberimizi yıkıyordu. Mübarek cesedleri son derece temizdi, mis gibi kokuyordu. Hücre-i Saadetin içini, o âna kadar görülmemiş bir güzel koku kaplamıştı. Peygamber Efendimizde, ölülerde görüle gelen şeylerden hiç birinden eser yoktu. Hz. Ali yıkarken, “Anam babam sana fedâ olsun! Hayatında da, vefâtında da temizsin, güzelsin, yâ Resûlallah!” diyordu.Yıkama işi bittikten sonra Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz, yine Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas ve Şükran tarafından kefene sarıldı.
-Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve bir kabre gömmek müslümanlar için farz-ı kifâyedir
-Orucun farz kılındığını bildiren âyetler de şunlardır:
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır” (el-Bakara 2/183-184).
-Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir ki, vakti içinde yakalanamamış namaz anlamındadır. Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” anlamındaki fâite kelimesinin kullanılmış olması, bir müslümanın namazı kasten terketmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma ve unutma gibi elde olmayan nedenlerle namazın “kaçmış” olabileceğini hissettirmesi bakımından manidar bir seçimdir.
-ÜSVE-İ HASENE / EN GÜZEL ÖRNEK:Allâh -celle celâlühû-, O mübârek varlığı -Kur’ânî tâbiriyle- “üsve-i hasene”, yani en mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa takdîm etmiştir.
Âyet-i kerîmede buyrulur:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً
“Andolsun ki, sizden Allâh’a ve âhiret gününe kavuşacağını uman ve Allâh’ı çok zikreden (mü’min)ler için Rasûlullâh’ta üsve-i hasene (en mükemmel bir örnek) vardır.” (el-Ahzâb, 21)

1

Nisan
2012

GENEL HAC TESTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  459 Kez Okundu

HAC FIKHI -1
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc
b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı
d) Temettu haccı
3. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
a) Farz hac
b) Vacip hac
c) Nafile hac
d) Temettu haccı
4. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
5. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
6. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a) Niyet etmek
b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak
d) Mikattan önce ihrama girmek
7. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı
b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı
d) Hacc-ı ekber
8. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
9. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk
10. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) Şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
12. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf
b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı
d) Adak tavafı
13. Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
14. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
15. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
16. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün
17. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
19. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak
21. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
22. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
23. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
24. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
26. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
a) Koku sürünme yasağı
b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı
d) Tırnak kesme yasağı
27. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
28. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
29. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez
30. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez
31. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
32. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez
33. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
34. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
35. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf
d) Mescid-i Nebevî
36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
38. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
39. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
41. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
42. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
43. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
a) Rükn-ü Yemânî
b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî
d)Rükn-ü İbrahim
44. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
45. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
Cevap anahtarı
1c 2.b 3.d 4.c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16.b 17.d 18.c 19.b 20a 21.d 22.a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b
HAC FIKHI -2
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
CEVAP ANAHTARI
1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a
HAC FIKHI -3
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac
görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip

1-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk
2-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt
3-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz
4-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim
5-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail’in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.
6-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler
7-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.
8-En eski Matbu tefsir aşağıdakilerden kime aittir?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani
9-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Menar B)Kur’an Yolu C)Kurtubi D)Celaleyn
10- Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl Adlı tefsir kimindir?
A)Alusi B)Merağı C)Hazin D)Begavi
11-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat
12-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:7
13-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel
14- Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Müstedrek D)Mücmel
15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A) Siyak-sibak B) Hakîkat-mecaz C) Ta’n ve Şaz D) Umum-husus
16- Müdevven hadis malzemesini belli usullere göre bab ve bölümlerde toplama faaliyetine ne denir?
A)Tasnif B)Tedvin C)Camii D)Tenkit
17-Aşağıdakilerin hangisi Sahih-i Buharinin şerhlerindendir?
A)Riyazü’s Salihin B)El Mücteba C)Umdetu’l-Kari D)El Camiu’s Sahih
18-“Er-Rihle fi talebil hadis” kelimesi ne anlama gelmektedir?
A) Sahabe’nin Fetihlerle yeryüzüne dağılımı
B) Kendi bölgesindeki sahabinin yanı sıra başka diyarlara giden tabiun
C) Hadis uğruna yapılan kutlu seyahatler
D) Medine, Mekke, Mısır, Şam, Kufe ve Horasan’da yetişen genç tabiun alimleri
19-Hadislerin sahabi ravilerine göre tasnifine ne ad verilir?
A)Ale’r-Rical B)Ale’l Ebvab C)Ale’l Ahruf D) Ehadis’ür-Rasûl
20- Hadis râvisinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla tenkid edilip reddedilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’dil C)Su-i Hıfz D)Sika
21- Kâfirler iman etmekle mükellef oldukları gibi, ibadet etmekle de mükelleftirler. İbadet etmedikleri için ayrıca ceza göreceklerdir görüşü Eş’arinin hangi temel görüşünü yansıtmaktadır?
A)İbadet ve Mükellefiyet B)Tekvin C)İrtidat D)Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif
22-Selefiyyenin “Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak” görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aczini itiraf B)Takdis C)Keff D)İmsak
23-Şafii mezhebinin yeni görüşleri hangi eserinde toplanmıştır?
A)Risale B)Ümm C)Hucce D) Kitâbü’l-Bürhân
24-Zahiriyye mezhebini sistemleştirerek geliştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evaz-i B)İbni Haldun C)İbni Hazm D)Kindi
25-Maturidiyye mezhebi ilk doğduğu yıllarda hangi bölgede gelişmiştir?
A)Mezapotamya B)Endülüs C)Hicaz D)Mavera ünnehir
26- Fıkhî terminolojinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit Dönemi B) Dört Halife Dönemi
C) Tâbiîn Dönemi D) Müctehid İmamlar Dönemi
27-Hanefi ler âhâd hadislerle sabit veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
A) Haram B) Mekruh C) Tenzihen Mekruh D) Tahrimen Mekruh
28-İslam müctehidlerinin, şer‘î bir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere
tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelen icma türüne ne ad verilir?
A) Sarih B) Sükuti C) Kat’i D) Zanni
29-Eda ehliyetinin aşağıdakilerden hangisi ile alakası yoktur?
A)Akıl B)Rüşd C)Sağ olma D)Müslümanlık
30-Mübah kelimesinin yerine hangi kelime kullanılamaz?
A)Mutlak B)Helal C)Halel D)Caiz
31- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi
32- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
A)Kab b.malik B)Abdullah b.cahş C)Muaz b. Cebel D)Zeyd
33-Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak bırakıp vücudunun bir
parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
A)Sad b. Ebi vakkas B)Sad b. Ubade C)Talha b Ubeydullah D)Musab
34- Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesine ad verilir?
A)Maslahat B)Vedud C)Muahat D)İhvan
35-Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70
36-Aşağıdakilerden hangisi Kufe de yetişen Kıraat alimidir?
A)Abdullah b.Âmir B)Asım C)Nafi D)Ebu Amr
37-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazıme dendir?
A)Vakıf B)Sükun C)İklab D)Kalkale
38-Aşağdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Bir harfi , başka bir harfle değiştirdiğimizde B) Medd-i tabiîleri terk ettiğimizde
C) İhfayı izhar yaptığımızda D) Üstün yerine ötre okuduğumuzda
39-( لا ) durağı ayet sonunda olduğunda hangi anlama gelmez?
A)Okuyuşu bitir B)Durabilirsin,geçebilirsin
C)Geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et D)Mananın tamam olduğu bir yere kadar git
40- Kur’ân okurken, terennüm ve tegannîde bulunarak, med gerekmiyen yerde med yapmak, med yapılacak yerde fazlaca uzatmaya ne denir?
A) Telhîn B) Tatrîb C) Tahzîn D) Terkîs
41-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uzlaşma anlamına gelir?
A)Medeniyet B)Ülfet C)Islahat D)Asabiyet
42-A’raf suresinin 26.ayetindeki “takva elbisesi” nde aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir?
A)Cömertlik B)Terbiye C)Hilm D)Haya
43-Kur’an ve hadislerde İslâm ahlâkını kesin ve çarpıcı biçimde yansıtan en geniş anlamdaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarikat B)Tebliğ C)Takva D)Tedebbür
44-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesi anlamında kullanılmaktadır?
A)Kardeşlik sevgisi B)Ahlak sevgisi C)Hikmet sevgisi D)Din sevgisi
45-”O Kitab ‘dan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allah ‘ı anmak, en büyük ibadettir. “(Ankebut 29/45) ayetnde hangi ilişkiden bahseder?
A)Kur’an-İbadet B)İman-Amel C)İbadet -Ahlak D)İman-Namaz
46-Aşağıdakilerin hangisi Sinoptik İncillerden değildir?
A)Yuhanna B)Luka C)Markos D)Matta
47- Yahudiler’ce Tanah de¬nilen kutsal kitap, tahminen kaçıncı Yüzyılda Yavne’de (Jamnia) topla¬nan bir meclis tarafından nihaî hale kavuşturulmuştur
A)M.Ö:1000 B)M.Ö:800 C)M.S:2YY D)MS:4YY
48-Derlenişi milattan sonra ikinci yüz¬yılda olan en eski toplu Budist dini metinlerine ne ad verilir?
A)Aranyakalar B)Mahayana C)Vipassana D)Dharma-Chakra-Pravattana
49-Hinduizm’in en eski en temel yazılı kaynağının adı nedir?
A)Mezmurlar B)Tanah C)Vedalar D)Neviim
50-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden değildir?
A)Nikah B)Epifani C)Paskalya D)Meryemana günü
51-Hanefiler de durgu sular büyük havuz,küçük havuz diye ikiye ayrılmıştır.Buna göre büyük
havuzlarda en az ölçü ne kdardır?
A)206 Litre B)Abdest için yeterli su C)İki külle D)50 metre kare
52-Namaz abdestinde tertibi farz görenler aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmameyn B)Maliki-Hanefi C)Şafii-Hanefi D)Hanbeli-Şafii
53-Gusül abdestinde Niyetin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Farz D)Hanbeli:Farz
54-Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm abdesti konusunda doğru değildir?
A)Hanefilerde Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi caizdir
B)Şafii,Maliki,Hanbeli ye göre teyemmümün geçerliliği için namaz vaktinin girmiş olması gerekir.
C)Hanbelîler birden fazla kaza namazı kılınabileceği görüşündedir.
D)Cünüp olan kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, abdesti bozulmuş olur, cünüplük hali geri gelir.
55-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn
56-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde
57-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için
58-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.
59-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı
60-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik
61-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet
62-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer’î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır
63-On yaşından itibaren Namaz,Oruçla mükellef olduğunu savunan kimdir?
A)Ebu hanife B)Ahmet b.Hanbel C)İmamı şafii D)Mutezile
64-Ramazan ayında orucun kasden bozulmasında kefaret gerektiği halde diğer oruçların kasden bozulmasında kefaret gerekmediğinin sebebi nedir?
A)Ramazanın bütünlüğünü bozması B)Kur’an da sadece Ramazan orucundan bahsetmesi
C)Ramazan ayına saygısızlık yapması. D)Sünnet de tek delilin bu olması
65-Yaygın görüşe göre “ve ale’llezîne yutikünehû” (oruca güç yetiremeyenler) ifadesi kimleri kapsar?
A)Miskinleri B)Delirmişleri C)Hastaları D)Şeyh-i fanileri
66-Rikaz için hangisi söylenemez?
A)Rikazın vergilendirilmesi için cumhura göre nisab da aranır.
B)Rikazda bulun¬duktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart değildir.
C)Rikaz Mevât topraklarda veya sahibi bilinmeyen top¬raklarda bulunmuş ise 4/5′i bulanındır
D)Rikaz,sahipli arazide bulunmuş ise Hanefîler’e göre 4/5′i mülk sahibi veya vârisleri¬ne aittir.
67-Aşağıdakilerden hangisi hakiki nemaya girer?
A)Toprak ürünü B)Altın C)Gümüş D)Para
68-Aşağıdakilerden hangisi zekat için malda aranan şartlardan değildir?
A)El-milkü’t-tâm B)Mâlü’d-dımâr C)Havelânü’1-havl D)Namilik
69- Aşağıdakilerden hangisi Sayin farzlarından değildir?
A)Muteber bir tavaftan sonra yapmak B)Abdestli yapmak
C)Sayin dört şavtını bitirmek D)Hacc sayini hacc aylarında yapmak
70- Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Hacc tehari üzere farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
71-Aşağdakilerden hangisi tavafın vacibi değildir?
A)Teyamün B)İsti’lam C)Abdest D)Hatmin dışından yapmak
72-Aşağıdakilerin hangisi Ebu Hanfeye ait bir kitap değildir?
A) Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B) El-Haşiyye C) Kitâbü’r-Risâle D) Kitabü’l-Harâc
73-Hanefii fıkhına göre hazırlanmış 1851 maddelik Mecelle kimin başkanlığında hazırlanmıştır?
A)Ebu’s suud B)Ahmet Cevdet paşa C)İbni Abidin D)Mesud efendi
74-Hanefi lerin en eski kitalarından Zahiru’r-Rivaye eserlerinin müellifi kimdir?
A)Şerahsi B)İmamı Muhammed C)Ebu Yusuf D) El-Mervezî
75- Yakköp’ün yapısı ve temel yaklaşımında hangisi birlikte değerlendirilen konu değildir?
A)Mekan B)Hedef C)Öğrenci D)Konu
76-Ders planlamada sürecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Amaçların belirlenmesi B)İçeriğin seçimi
C)Konuyu tekrarlama D)Öğretim sürecine ilişkin kararlar
77-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A)Rehberlik ilkesi B)Toplumsallık ilkesi C)Bireysellik ilkesi D)Görsellik ilkesi
78-“Allah hiç bir insana bir şey indirmedi diyerek Allah ‘ı gereği gibi değerlendiremediler”(En’am, 6/91).ayeti vahiy-rehberlik ilişkisinde hangi ilkeyi ortaya koymaktadır?
A)Vahyin insana dönük olmasını B)Vahyin yardım oluşudur
C)Vahyin süreç içinde oluşunu D)Vahyin uzman oluşunu
79-Dini hizmetlerde oluşan bir sorunu çözerken hangisi kendimizden kaynaklanan engellerden değildir?
A)Algılama B)İfade etme C)Duygular D)Zaman
80-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Temel Değerlerinden değildir?
A)Tutarlılık B)Yetkinlik C)Eşitlik D)Etkililik
81-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının görevleri arasında yer almaz?
A) İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
B) Din konusunda toplumu aydınlatmak
C) İbadet yerlerini yönetmek
D)Eğitimdeki dini aksaklıkları düzeltmek.
82-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerin hangisinin temsilcisi yoktur?
A)İmamlar B)Müezzinler C)Vaizler D)İlahiyatlar
83-T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir?
A) Başbakanlar kurulu B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı D) Millî İsthbarat Genel Sekreteri
84-Anayasa ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi çekilir?
A) Bayındırlık ve İskân Bakanı B) Ulaştırma Bakanı
C) Sağlık bakanı D) Kültür Bakanı
85- -Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez.
-Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Verilen özellikler Cumhuriyetin hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik
86-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden değildir?
A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Rusya
87- Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kırgızistan C)Tacikistan D)Kazakistan
88-BM Güvenlik konseyinde kaç asıl kaç yedek üye vardır?
A)5/8 B)5/9 C)5/10 D)5/12
89-Aşağıdakilerden hangisi Akdenize dökülmez?
A)Seyhan B)Asi C)Gediz D)Göksu
90-Türkiyede kaç ilçe vardır?
A)892 B)898 C)912 D)976
91-Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?
A) Vekâlet B) Velayet C) Vesayet D) Kefalet
92-Vasiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vasiyet, yapan açısından bağlayıcı olduğu için, kişi sağlığında yaptığı vasiyetini değiştiremez veya bundan vazgeçemez.
B)Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından öncedir.
C)Terekeden ölenin borçları, cenaze ve defin masrafları karşılandıktan sonra kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir.
D)Vasiyet, terekenin üçte birini aşıyorsa, İslam Hukukçularının çoğunluğuna göre vasiyet muteberdir, ancak bu fazla kısmın yerine getirilmesi mirasçıların onaylamasına bağlıdır
93- Tasavvufta nefsin yedi tavırın dan en yüksek olanı hangisidir?
A)Mutmainne B)Râziye C)Marziyye D)Kâmile
94- Gabn-i yesîr ne demektir?
A) Zorluğa karşı kolaylığın gözetilmesi B) Borcunu ödemede zorluk çekmeyen kimse
C) Zorluğun kolaylaştırılması D) Şaşılmayan, muhtemel bir aldanma
95- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
A) Açlık B) Zaruret C) Zorlama D) Sarhoşluk
96- Hayvanın kesilmesi esnasında Allah’ın adının anılmasına ne ad verilir?
A) Telbiye B) Tesmiye C) Tahrime D) Tezkiye
97- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
A) Akıl sahibi olması B) Erkek olması
C) Müslüman veya ehl-i kitap olması D) Allah adına kesmesi
98- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
A) Neceş B) Garar C) Gabn-ı Yesir D) Tağrir
99- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
A) Murabaha B) Tevliye C) Müsaveme D) Vedia
100- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mufâvada B) Müsâkat C) Mudârebe D) Müzâraa
1-C 11-D 21-A 31-C 41-B 51-D 61-C 71-B 81-D 91-B
2-B 12-D 22-C 32-A 42-D 52-D 62-A 72-D 82-B 92-A
3-A 13-A 23-B 33-C 43-C 53-B 63-B 73-B 83-B 93-D
4-A 14-B 24-C 34-C 44-C 54-D 64-C 74-B 84-B 94-D
5-B 15-C 25-D 35-D 45-C 55-A 65-D 75-A 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-B 46-A 56-D 66-A 76-C 86-D 96-B
7-B 17-C 27-D 37-D 47-C 57-C 67-A 77-D 87-C 97-B
8-A 18-C 28-A 38-C 48-D 58-C 68-B 78-A 88-C 98-A
9-D 19-A 29-C 39-A 49-C 59-B 69-B 79-D 89-C 99-C
10-C 20-A 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-A 100-D

1

Nisan
2012

CAMİ DERSLERİ(itikat-ibadet-siyer –ahlak-Tecvid)

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  727 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM D İ N
Din, akıl sahibi insanları, kendi istekleri ile,dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran
ilâhi bir kanundur.
İlk Peygamber Hz.Adem’den itibaren bütün
peygamberler, insanlara Allah’ın varlığını ve
birliğini, O’na nasıl ibâdet edileceğini
öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin anlatmış
olduğu dinlerin kuralları, zamanla insanlar
tarafından değiştirilmiştir. Bozulan bu dinler,
insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu
sağlayamadıkları için yeni bir ‘din’e ihtiyaç
duyulmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber
olarak Hz. Muhammed’le birlikte İslâm dinini
göndermiştir. Bugün dünyada bozulmamış olan
tek din İslâm dinidir.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan
dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık gibi.
İslâm’ın kuralları üç kısımdır: İman (İnanç),
amel (ibâdetler) ve ahlâk ile ilgili kurallar.
Bu kurallara uygun hareket edenler; hem bu
dünyada hem de âhirette mutlu bir hayat
süreceklerdir.
***********************************************************
İ M A N
İman ‘herhangi bir şeye inanmak’ demektir.
Daha geniş bir ifadeyle; ‘Peygamberimiz’in
Allah’tan getirdiği şeylerin doğru olduğuna; ‘kalp’
ile inanmak ve bu inancı ‘dil’ ile söylemektir.’
► Kelime-i Tevhîd:
Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür Rasülullâh.
“Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi’dir.”
► Kelime-i Şehâdet:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed
Allah’ın kulu ve Peygamberi’dir.”
► İman Esasları
Dinimizde inanılması gereken şeyler vardır.
En azından Allah’a ve Hz. Muhammed’in
Allah’ın Peygamberi olduğuna inanan bir kimse
‘topluca iman’ (icmâli iman) etmiş olur.
Ancak bir müslüman bu kadarla yetinmemeli
ve inanılması gereken şeylere ‘ayrıntılı olarak
iman’ (tafsîlî iman) etmelidir.
İman esasları ayrıntılı olarak ‘Âmentü’de
geçmektedir. Bunlara ‘İmanın Şartları’ denir.
1- Allah’a inanmak,
2- Meleklere inanmak,
3- Kitaplara inanmak,
4- Peygamberlere inanmak,
5- Âhiret gününe inanmak,
6- Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah’ın
yaratması ile olduğuna inanmak.
► İnsanlar inanç (inanma) bakımından üç kısma
ayrılır:
Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz.
Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna:
● Kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile
söyleyen kimselere ‘mü’min’,
● Kalbi ile inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimselere ‘münâfık’,
● Kalbi ile inanmayan ve inanmadığını açıkça
dili ile söyleyen kimselere ‘kâfir’ denir.
► İman insana ne kazandırır?
● Allah’a inanan insan kendisini huzurlu ve
güvenli hisseder.
● İnanmak insanı yalnızlıktan ve boşlukta
kalmaktan kurtarır.
● Allah’a inanan bir insan sıkıntılarla
karşılaştığı zaman ümitsizliğe düşmez.
►İmanın makbul (geçerli) olmasının şartları:
● İman ümitsizlik anında olmamalıdır.
Önceden inanmamış olan bir insanın, tam öleceği
sırada; ‘Ben şimdi inandım’ demesinin bir faydası
olmayacaktır.
● Müslüman, dini kuralları inkar edici söz ve
davranışlarda bulunmamalıdır.
● Müslüman, dini kuralların hepsinin güzel
olduğunu kabul etmelidir.
1- ALLAH’A İMAN
Çevremize baktığımız zaman
hiç bir şeyin kendiliğinden
olmadığını görürüz. Her şeyi bir
yaratan vardır, O da Allah’tır.
Kâinat Allah’ın varlığını,
kâinattaki mükemmel düzen de Allah’ın birliğini
gösterir.
İlk görevimiz, bizi yoktan var eden Allah’a
inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır.
Allah’a doğru olarak inanmak ve varlığını
yakından tanımak; O’nun sıfatlarını bilmeye
bağlıdır.
► Allah’ın Sıfatları
a. Zâtî Sıfatları (Allah’ın zâtının ne olduğu)
1- Vücûd: Var olmak.
2- Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı
yoktur.
3- Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4- Vahdâniyet: Allah’ın bir olması.
5-Muhâlefetün lil havâdîs: Allah’ın
sonradan olan şeylere benzememesi.
6-Kıyam binefsihî: Allah’ın varlığı
kendindendir.
b. Sübûtî Sıfatları (Allah’ın neler yaptığı)
1- Hayat: Diri olmak
2- İlim: Bilmek
3- Semi’: İşitmek
4- Basar: Görmek
5 – İrâde: Dilemek
6- Kudret: Gücü yetmek
7- Kelâm: Söylemek
8- Tekvin: Yaratmak
► Allah Sevgisi
Allah bize göz, kulak, dil, el ve ayak gibi
organlar vermiş, akıl ve zekâ ile bizi varlıklar
arasında üstünbir duruma getirmiştir. Yine Allah
yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatmış, havadan
suya kadar her türlü ihtiyacımızı karşılamıştır.
“Allah’ın nimetini sayacak olsanız
bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, 34)
Bu sebeplerden dolayı Rabbimizi çok
sevmeliyiz. Allah sevgisi; O’nun mübârek adını
saygı ile anmak, emrettiği ibâdet görevlerini seve
seve yapmak ve yasak ettiği şeylerden kaçmakla
olur.
2- MELEKLERE İMAN
► Melekler;
• Nurdan yaratılmış,
• Yemeyen-içmeyen,
• Erkeklik ve dişilikleri
olmayan,
• Allah’ın emirlerini kusursuz yerine
getiren,
• Hiç günah işlemeyen,
• Allah’ın sevgili kullarıdır.
• Nurdan yaratıldıkları için melekleri
göremeyiz.
Allah Kur’an’da meleklerin varlığını haber
vermiş, Peygamberimiz de hem görmüş hem bize
bildirmiştir. Bu sebeple meleklerin varlığına
inanıyoruz.
Melekler yerde, göklerde, çevremizde ve her
yerde bulunurlar.Onların sayılarını ancak Allah
bilir.
► Dört büyük melek şunlardır:
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında
elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını
almakla görevlidir..
3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile
görevlidir.Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların
öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
► Meleklere inanmanın faydaları
● Meleklere inanmak, kötülüklerden
uzaklaşmamızı sağlar. ‘Kirâmen Kâtibîn’ isimli
melekler yaptığımız iyilik ve kötülükleri
yazmaktadır. Dolayısıyla ‘Beni kimse görmüyor,
istediğimi yaparım’ diyemeyiz.
● Meleklere inanmak, ahlâkımızı
güzelleştirir. Melek insanı iyiliğe; şeytan ise
kötülüğe çağırır.İnsan, iyiliğe çağıran sese uyduğu
sürece iyi işler yapar ve sevap kazanır.
***********************************************************
3- KİTAPLARA İMAN
Allah, insanlara peygamberleri aracılığı ile
kitaplar ve sayfalar göndermiştir. Bu kitaplarda ve
sayfalarda; Allah’ın emir ve yasakları bildirilmiş,
dünya ve âhirette mutlu olmanın yolları
gösterilmiştir.
► Dört büyük kitap şunlardır:
1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e
indirilmiştir.
Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise
Hıristiyanlar’ın kitabıdır. Günümüzde üçü bir
arada; ‘Kitâb-ı Mukaddes’ (Kutsal Kitap) adıyla
toplanmıştır.
► Suhuf (sayfalar) ise şu peygamberlere
gönderilmiştir :
Hz.Âdem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa,
Hz.İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
► Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim;
● 610 yılının Ramazan
ayında, bir Pazartesi gecesi,
● Peygamberimiz Hira Mağarası’nda
düşüncelere dalmışken,
● Cebrâîl (AS) tarafından indirilmeye
başlanmıştır.
Âyet ve sûreler çoğu zaman bir soru ya da olay
üzerine inerdi. İşte Kur’an-ı Kerim bu şekilde âyet
âyet, sûre sûre 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an
âyetleri indikçe ‘vahiy kâtipleri’ bunları yazardı.
Âyetleri ezberleyenler de olurdu.
Peygamberimiz hayatta iken âyetler inmeye
devam ettiği için, bu âyetler bir araya toplanarak
‘mushaf’ (kitap) haline getirilemedi.
Peygamberimiz vefat ettikten sonra
Hz.Ebubekir zamanında Kur’an âyetleri bir araya
toplanarak mushaf haline getirilmiş, Hz.Osman
zamanında ise çoğaltılarak çeşitli islâm ülkelerine
gönderilmiştir.
Kur’an hem yazılarak, hem de ezberlenerek
değiştirilmeden günümüze kadar gelmiştir.
Kıyâmete kadar da bozulmadan devam edecektir.
“ Kur’an’ı Biz indirdik, onun koruyucusu da
biziz.” (Hicr Sûresi, 9)
Kur’an’da 114 sure vardır. Her 20 sayfaya bir
‘cüz’ denir, toplam 30 cüz vardır. Kur’an ayetleri 6
binden fazladır.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar
ezberleyenlere ‘hâfız’ denir. Özellikle Ramazan
aylarında Kur’an’ın bir kişi tarafından okunup
diğerleri tarafından takip edilmesine ise ‘mukâbele’
denir.
4- PEYGAMBERLERE İMAN
Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçilik
yapan ve insanlara doğru gösteren kimselere
denir.
İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve
birliğini anlayabilse de Allah’ın sıfatlarını, O’na
nasıl ibâdet edileceğini, âhiret hayatını, dünya ve
âhiret mutluluğunun nasıl kazanılacağını
bilemezler. Bu sebeplerden dolayı bir ‘yol
gösterici’ye yani peygambere ihtiyaçları vardır.
►Peygamberlerde bulunması vâcip olan
(gereken) sıfatlar:
1- Sıdk: Doğruluk,
2- Emânet: Güvenilir olmak,
3- Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak,
4- İsmet: Günah işlememek,
5- Tebliğ: Bildirmek.
► Peygamberler
İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber ise
Hz.Muhammed’dir. Bu ikisi arasında bir çok
peygamber gelip geçmiştir. Kur’an’da sadece 25
peygamberin adı geçmektedir:
Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm,
İsmâîl, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ,
Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs,
Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed
(SAV).
İman esasları, ibâdetler ve ahlâk kuralları
peygamberlerin anlattığı dinlerde
aynı olan esaslardır.
►Mûcize ve Kerâmet
Peygamberler, peygamber
olduklarını ispat etmek ve insanları
inandırmak için bazen Allah’ın yardımı ile
‘mûcize’ler (olağanüstü şeyler) göstermiştir.
Peygamberimiz’in en büyük ve dâimi
mûcizesi Kur’an-ı Kerim’dir.
Allah’ın yardımı ile O’nun veli (sevgili)
kulları tarafından gösterilen olağanüstü olaylara
ise ‘kerâmet’ denir.
5- AHİRET GÜNÜNE İMAN
İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu
gibi üzerinde yaşadığımız kainatın da bir gün sonu
gelecektir. Zamanı gelince ‘İsrafil’ isimli melek
‘sur’ denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak
sesin etkisi ile ‘kıyâmet’ kopacak;
Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsılacak, dağlar
yerinden koparılıp pamuk gibi atılacak, denizler
kaynayacak, gökler yarılacak, güneş dürülüp ışığını
kaybecek, ay tutulacak ve güneşle birleşecek,
yıldızlar sönecek ve dökülecek, bütün canlılar
ölecek, kısaca yer ve göklerin düzeni bozularak
kâinat yeni bir şekil alacaktır.
Bir süre geçtikten sonra Allah’ın emriyle İsrafil,
sur’a ikinci defa üfürecek ve bütün insanlar yeniden
dirilerek ‘mahşer’ denilen toplanma yerine
çağrılacaktır.
Burada herkes Allah’ın huzuruna çıkarılarak
dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
‘Kirâmen Kâtibîn’ melekleri tarafından iyilik ve
kötülüklerin yazılmış olduğu ‘Amel Defteri’
insanların eline verilecek ve herkes dünyada iken
yaptıklarını amel defterinde görüp okuyacaktır.
► Ahirete imanın faydaları
Ahirete inanan bir insan, sorumluluk hissederek
davranışlarına dikkat eder. Geçici olan bu dünyada
daha ‘sonsuz bir hayat’ için hazırlanır. Ahiret
gününe inanmak insanı teselli eder, üzüntüsünü
azaltır.
► Ölüm
İnsan beden ve ruhun birleşmesinden meydana
gelen bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket
veren ‘ruh’tur. Allah’ın takdir ettiği zaman gelince
ruh bedenden ayrılır. Ruhun bedenden ayrılması
olayına ‘ölüm’ denir. “Her canlı ölümü tadacaktır.”
(Al-i İmran Sûresi, 185)
► Kabir
İnsanın ölümünden
kıyâmet günü yeniden
dirilmesine kadar geçen
zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı
yere de ‘kabir’ denir.
“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)
► Cennet
Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
yeridir. Cennette ne arzu edilirse, hemen yanında
hazır bulunacaktır. Orada insan hep genç yaşta
kalacak, ihtiyarlamayacaktır.Orada hastalık, korku
ve üzüntü yoktur. Orada hayat sonsuzdur, ölüm
yoktur.
► Cehennem
İnanmayanlar ve inandığı halde günah
işleyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacakları
yerdir.
Kâfirler ve münâfıklar burada sonsuza kadar
kalacaklardır. İnandığı halde günah işleyenler ise,
burada cezasını çektikten sonra cennete girecektir.
***********************************************************
6- KADER ve KAZAYA İMAN
Kâinatta olacak şeylerin,
yerini, zamanını, özelliklerini
ve nasıl olacaklarını Allah’ın
ezelde bilmesi ve takdir
etmesi (karar vermesi)’ne
‘kader’, bu şeylerin zamanı
gelince gerçekleşmesine de ‘kaza’ denir.
Hayır, iyilik; şer ise kötülük demektir. Hayır ve
şerden hangisini yapmayı istersek, Allah onu bizim
için yaratır. Fakat Allah bizim iyilik yapmamızı
ister, kötülük yapmamızı istemez.
Kader inancı bize kâinatta her şeyin bir plana
göre ve bir gâye için varedildiğini, her şeyin bir
sebebi olduğunu öğretir.
► Rızık
Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere
‘rızık’ denir. Allah herkesin rızkını belirlemiştir.
İnsanın görevi rızkını helâl yollardan kazanmaktır.
► Ecel
Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar
yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın
doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana
‘ömür’ denir. Ecel ise ömrün bittiği dünya hayatının
sona erdiği vakittir.
Bize düşen görev; sağlığımızı korumak,
hayatımızı tehlikeye düşürecek şeylerden sakınmak,
sınırlı olan dünyadaki zamanımızı boşa geçirmemek,
hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş
gibi de ahiret için çalışmaktır.
► Tevekkül
Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün
gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,
sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.
GERÇEK İMAN
Hazreti Ömer, halifeliği zamanında kontrol
maksadıyla bir gece Medîne’de dolaşırken yoruldu
ve dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Bu
esnada, evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu
konuşmayı duydu:
Anne:
– Haydi kızım, kalk da süte
biraz su katıver!
Kız:
– Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını
bilmiyor musun?
Anne:
– Evet biliyorum.
Kız:
– Öyle ise halifenin yasakladığı işi nasıl
yapabilirim?
Anne:
– Kalk da su koy şu süte, Ömer seni nereden
görecek?
Kız:
– Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben
onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği
yerde de yapmam.
Hz. Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra
oradan ayrıldı. Daha sonra, iyi bir din terbiyesi
görmüş bu yüksek ahlâklı fakir kızı oğlu Âsım ile
evlendirdi.
Bu hikayeden şunu öğreniyoruz.
“Allah inancının, insanın davranışlarına
olumlu yönde çok büyük tesiri vardır.”
DÖRT BÜYÜK MELEK
Allah’tan aldığı emri
Ulaştırır peygambere
İşte o vahiy meleği
Selam onun üzerine
(Cevap: Cebrâil)
Ömrümüz sona erince
Ruhu bedenden ayırır
Mü’min olan korkmaz ondan
Çünkü hep hazırlıklıdır
(Cevap: Azrâil)
Vakti saati gelince
İki kere üfler Sûr’a
İlkinde ölür her canlı
Ardından gelir huzura
(Cevap: İsrâfil)
Kar ve yağmuru yağdırır
O estirir rüzgarları
Allah’ın izniyle yapar
Elbette bütün bunları
(Cevap: Mikâil)
İki güzel melek vardır
Yaptıklarımızı yazar
Sağdaki iyilikleri
Soldaki kötülükleri
(Cevap: Kirâmen Kâtibîn)
Onlar sorular sorar
İnsan kabre girdiğinde
“Rabbin kimdir, dinin nedir?”
Bilemezsen vay haline!
(Cevap: Münker ve Nekir)
Ne de güzel bir yer cennet
Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak
O da cennet arkadaşı
(Cevap: Rıdvan)
Rabbim korusun bizleri
Azâbından, gazâbından
Sığınırız o Rahîm’e
Cehennemin başkanından
(Cevap: Mâlik)

DEVLETİN MUMU
Hilâfet makamında iken, Mekkeli bir dostu Hz.
Ömer’in ziyaretine gelir. Vakit akşam vaktidir.
Hz. Ömer evinde, gündüzden arta kalan devlet
işlerini toparlamakla meşguldür.
Dostuna ikramda bulunduktan sonra, biraz
beklemesini söyler ve işinin başına döner.
Resmî işler bitince, evde yanmakta olan mumu
söndürüp yerine başka bir mum yakar.
Arkadaşı Hz. Ömer’in bu davranışına şaşar ve
sebebini sorar.
Hz. Ömer ona şu cevabı verir:
– Söndürdüğüm mum, hazineye ait olup devletin
malıdır. Devletin malı bana ancak devletin ve milletin
işleri ile ilgilendiğim sürece helâl olur. Sen bana özel
bir ziyaret maksadıyla geldin. Bu ziyaret kişisel bir iş
olduğu için, görüşmemizi devletin malı olan mumun
ışığında yapmamız doğru değildir. Bu görüşmenin,
kendime ait mumun ışığında yapılması gerekir.
Yaktığım ikinci mum, benim şahsî paramla aldığım bir
mumdur. Bu değişikliği onun için yaptım.
Bu hikayeden şunu anlıyoruz.
“Devlet malı bütün toplumun ortak malıdır. Bundan
dolayı, görevliler tarafından özel işlerde kullanılması
doğru değildir. Devlet malını özel işlerinde kullanan
görevliler, başkalarının hakkına el uzatmış, dolayısıyla
harama bulaşmış olurlar.”
İKİNCİ BÖLÜM İBADET________________________________ __
İbâdet, Allah’a saygı göstermek ve O’nun bize
verdiği sayısız nimetlere karşı ‘teşekkür’ borcunu
yerine getirmektir.
Namaz, oruç gibi ibâdetler ‘beden’ ile, zekat ve
kurban gibi ibâdetler ‘mal’ (para) ile, hac ibâdeti ise
‘hem mal hem de beden’ ile yapılır.
İbâdetler hiç bir karşılık beklemeden, yalnız
‘Allah rızası için’ yapılmalı, gösteriş için
yapılmamalıdır.
Bu duygularla yapılan ibâdetler;
• İmanımızı korur.
• Ahlâkımızı güzelleştirir.
• Kötülüklerden uzaklaştırır.
• Bunalımdan kurtarır.
• Allah’a yaklaştırır.
• Ahirette cennete gitmemizi sağlar.
*********************OOO********************
İslâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Allah’tan getirdiği şeyleri kabul etmek ve bunları
hayatta uygulamaktır. Kısaca İslâm, ‘inandığını
yaşamak’ demektir.
İslâm’ın Şartları beştir:
1. Kelime-i şehâdet getirmek:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz.
Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir.)
2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz
kılmaktır.
3. Oruç tutmak: Her yıl Ramazan ayının
tamamını oruç tutmaktır.
4. Zekat vermek: Zenginlerin, mal ya da
parasının ‘kırkta biri’ni her yıl fakirlere
vermesidir.
5. Hacca Gitmek: Gücü yetenlerin ömründe
bir defa hacca gitmesidir.
Kimler Allah’ın emir ve yasakları ile
mükellef (sorumludur) tir?
‘Akıllı olan’ ve ‘erginlik çağına gelen’ her
‘müslüman’, Allah’ın emir ve yasakları ile
sorumludur.
(Erkekler 12 ile 15, kızlar ise 9 ile 15 yaşları
arasında erginlik çağına girmiş olurlar.)
Sorumlu kimseler:
• Allah’ın farzlarını (emirlerini) yapmalıdır:
Namaz, oruç, hac, zekat…
• Allah’ın haramlarından (yasaklarından)
kaçmalıdır: İçki, kumar, adam öldürmek…
• Peygamberimiz’in sünnetine (yaşantısına)
uymalıdır.
• Dinin mekruhlarından (hoş görmediği
şeylerden) sakınmalıdır
*********************OOO********************
İslâm dini, temizlik üzerine
kurulmuştur. Müslüman demek, temiz
insan demektir. Temiz olanları, hem
Allah hem de insanlar sever.
“Ş üphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve
iyice temizlenenleri sever.” (Bakara Suresi, 222)
“Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis)
ABDEST
Abdest; belirli organları, usulüne uygun
olarak, yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan
temizliktir.
Abdestsiz yapılmayan şeyler:
• Namaz kılınmaz,
• Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez
• Tilâvet (okuma) secdesi yapılmaz,
• Kâbe tavaf edilmez.
Abdestin farzları dörttür:
1. Yüzü bir kere yıkamak,
2. Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,
3. Başın dörtte birini bir kere meshetmek,
4. Ayakları topuklarla beraber
bir kere yıkamak.
Bu farzlardan biri eksik olursa
abdest geçerli olmaz.
Abdestin alınışı:
• Mümkünse kıbleye
dönülür.
• Niyet edilir: ‘Niyet
ettim Allah rızası için
abdest almaya’ ve
Eûzü-Besmele çekilir.
• Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.
• Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınır
ve her defasında boşaltılır.
• Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su
çekilir ve sol el ile temizlenir.
• Yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
• Önce sağ sonra sol kol, üç defa dirseklerle
beraber yıkanır.
• Baş ıslak elle meshedilir.
• Her iki elin küçük parmakları ile
kulakların içi, baş parmaklar ile de dışı
meshedilir.
• Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı
ile de boynun arkası meshedilir.
• Önce sağ sonra da sol ayak, ‘sol el’ ile
topuklarla beraber yıkanır.
Abdest bittikten sonra da kıbleye karşı
‘Kelime-i Şehâdet’ okunur.
Abdesti bozan şeyler:
• Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve
sarı su çıkması.
• Ağız dolusu kusmak.
• Tükürdüğü zaman, tükürüğünün yarısının
veya daha fazlasının kan olması.
• Tuvaletle ilgili her şey.
• Bayılmak, sarhoş olmak, uyumak.
• Namazda gülmek. (Kendi duyarsa namazı,
yanındaki duyarsa abdesti bozulur)
GUSÜL (Boy Abdesti)
Vücudun her tarafını, kuru yer
bırakmadan yıkamaya ‘gusül’ denir.
Guslün farzları üçtür:
1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer
bırakmayarak) yıkamak.
Guslün alınışı:
• Besmele çekilir.
• Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için gusül abdesti almaya’.
• Ağza üç defa su alınıp boğaza kadar
çalkalanır.
• Buruna üç defa su çekip iyice temizlenir.
• Bundan sonra abdeste kaldığı yerden
devam edilir.
• Üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa
da sol omuza su dökerek yıkanılır. Her su
döküşte vücut iyice ovulur ve kuru bir yer
bırakılmaz.
TEYEMMÜM (Toprakla Abdest )
Niyet ederek, elleri temiz bir
toprağa (veya toprak cinsi bir
şeye) vurup yüzünü ve kollarını
meshetmeye ‘teyemmüm’ denir.
Abdest ve gusül için su
bulunmadığı zaman teyemmüm
yapılır.
Teyemmümün farzları ikidir:
1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz bir toprağa (veya toprak cinsi
bir şeye) iki defa vurup, birincisinde yüzü
ikincisinde kolları meshetmek.
*********************OOO********************
Namazın Önemi
Allah’a imandan sonra farzların en
önemlisi namazdır. Akıllı olan ve erginlik
çağına gelen her müslümana namaz kılmak
‘farz’dır.
Çünkü namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan,
insanı Allah’ın huzuruna yükselten bir ibadettir.
Namazını doğru kılan bir kimse; günah işlemekten
kurtulur, imanını kuvvetlendirir, Allah’ın rızasını
(memnuniyetini) kazanır ve cennetin aydınlık yolu
kendisine açılır.
“Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl.
Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve fenâlıktan
alıkoyar.” (Ankebut Suresi, 45)
“Namaz dinin direğidir.”
“Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namaz
kılmasını emredin.” (Hadis)
Beş Vakit Namaz ve Kılınışları
1- Sabah ►4 rekat ( 2 sünnet, 2 farz)
2- Öğle ►10 rekat (4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet)
3- İkindi ► 8 rekat (4 sünnet, 4 farz )
4- Akşam ►5 rekat ( 3 farz, 2 sünnet )
5- Yatsı ►13 rekat (4 ilk sün. 4 farz, 2 son sün. 3 vitir)
13
1. Sabah Namazı (4 Rekat)
►Sabah namazının sünnetinin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, sabah
namazının sünnetini kılmaya.” (Allâhü Ekber)
1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besm, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)
2. Rekat:
Besmele,FÂTİHA,SÛRE. (Rüku, Secde)
Oturuş:
Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik, R. Âtinâ, R.
Firlî. (Selâm)
►Sabah namazının farzı’nın kılınışı ile
sabah namazı’nın sünnetinin kılınışı aynıdır.
2. Öğle Namazı (10 Rekat)
►Öğle namazının ilk sünneti’nin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, öğle namazının
ilk sünnetini kılmaya.”(Allâhü Ekber)
1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besmele, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)
2. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
İlk oturuş: Ettehıyyâtü.
3. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
4. Rekat:
Besmele, FATİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
Son oturuş: Ettehıyyatü, A. Salli – A. Bârik,
R. Âtinâ, R. Firlî (Selâm)
►Öğle namazının farzının kılınışı, öğlenin
ilk sünnetinin kılınışına benzer. Yalnız tüm
farzların 3. ve 4. rekatlarında sûre okunmaz.
►Öğle namazının son sünnetinin kılınışı,
sabah namazının sünnetinin kılınışı ile aynıdır.
3. İkindi Namazı (8 Rekat)
►İkindi namazının sünnetinin kılınışı:
Öğlenin ilk sünnetinin kılınışına benzer.
Yalnız ilk oturuşta Ettehıyyâtü’den sonra A. Salli
ve A. Bârik duâları, 3. rekatta da Sübhâneke duası
okunur ve devam edilir.
►İkindi namazının farzının kılınışı ile
öğlenin farzının kılınışı aynıdır.
4. Akşam Namazı (5 Rekat)
►Akşam namazının farzının kılınışı:
İlk iki rekat normal şekilde kılınarak oturulur.
Sadece Ettehıyyâtü okunarak 3. rekata kalkılır,
Besmele ve FÂTİHA’dan sonra, rüku ve secdeye
varılır.
Son oturuşta okunması gereken tüm duâlar
okunur ve selâm verilir.
►Akşam namazının sünnetinin kılınışı ile
sabahın sünnetinin kılınışı aynıdır.
5. Yatsı Namazı (10 + 3 Rekat)
►İlk sünnetini kılınışı ile ikindinin
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Farzının kılınışı ile ikindinin farzının
kılınışı aynıdır.
►Son sünnetinin kılınışı ile sabahın
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Vitir namazının kılınışı ile akşamın
farzının kılınışı birbirine benzer.
(Farklı olarak 3. Rekatta Besmele, FÂTİHA
ve SÛRE’den sonra tekbir getirilip ‘Kunut
Duâları’ okunur ve devam edilir.)
NAMAZIN FARZLARI
Namazın farzları, altısı namazın dışında, altısı
da namazın içinde olmak üzere toplam 12 tanedir.
►Namazın (Dışındaki) Şartları:
1. Hades’ten Tahâret: ‘Gözle görülmeyen’
pisliklerden temizlenmek için abdest veya
gusül almaktır.
2. Necâset’ten Tahâret: Namaz kılacak
kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz
kılacağı yerde ‘gözle görülen’ pislik varsa
onları temizlemektir.
3. Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin
vücudunda örtünmesi gereken yerleri
örtmektir.
(Erkekler diz kapağı ile göbek arasını,
kadınlar el, yüz ve ayak hariç vücudun her
tarafını örterler.)
4. İstikbâl-i Kıble: Namazı kıbleye
(Mekke’deki Kabe’ye) dönerek kılmaktır.
5. Vakit: Her namazı kendi vaktinde
kılmaktır.
6. Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve
kalbinde hatırlamaktır.
►Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1. İftitah Tekbiri: Namaza başlarken Allâhü
Ekber diyerek ‘tekbir’ almaktır.
2. Kıyam: Namazda ‘ayakta durmak’
demektir.
3. Kıraat: Namazda ayakta iken biraz
‘Kur’an okumak’tır.
4. Rüku’: Namazda eller diz kapağına
erişecek şekilde ‘eğilmek’tir.
5. Secde: Rükudan sonra ayaklar, dizler ve
ellerle beraber ‘alnı yere koymak’tır.
6. Kâde-i âhire: Namazın sonunda
‘Ettehıyyâtü’yü okuyacak kadar
‘oturmak’tır.
NAMAZI BOZAN ŞEYLER
• Namazda konuşmak, yemek, içmek.
• Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındaki
işitirse abdesti de bozulur).
• Göğsünü kıbleden çevirmek.
• Namazda bir iş yapmaya çalışmak.
• Bir şeye üflemek.
• Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak.
• Kur’an’ı manası bozulacak şekilde
okumak.
NAMAZIN VACİPLERİ
• Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak.
• Her rekatta “Fatiha Suresi”ni okumak.
• Farzların ilk iki rekatında, vitir ve
nafilelerin her rekatında Fatiha’dan sonra
bir sure yada ayet okumak.
• Secdede alın ve burnu beraber yere
koymak.
• Üç ve dört rekatlı namazlarda ilk oturuş.
• Namazların sonunda selam vermek.
NAMAZIN SÜNNETLERİ
• İftitah tekbirini alırken elleri yukarı
kaldırmak.
• Namazın başında sessizce Sübhaneke ve
Euzü-Besmele ile diğer rekatlarda
Fatiha’dan önce besmele çekilmesi ve
Fatiha’dan sonra “Amin” denilmesi.
• Namaz içerisindeki bütün tekbirler ve
tesbihatlar.
• Son oturuşlarda salavatlardan sonra dua
okunması.
Not: Namaz kılarken namaza yoğunlaşmamızı
engelleyen hareketler de mekruh kabul edilir.
SEHİV (YANILMA) SECDESİ
Bir kimse namaz kılarken;
● Namazın farzlarından birini unutarak
geciktirirse veya,
● Namazın vaciplerinden birini unutarak
geciktirir veya unutarak yapmazsa, namaz
sonunda ‘Sehiv Secdesi’ yapar.
(Namaz sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup sağa
selam verir. İki defa secde yapar ve oturur.
Sırasıyla ‘Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik,
R. Âtinâ, R. Firli’ duâlarını okur ve selâm verir.)
CUMA NAMAZI
Cuma günü müslümanlar için
önemli bir gündür. Bu sebeple
mümkünse guslederek (yıkanarak)
ve iyi elbiseler giyerek camiye
gidilmelidir.
Cuma Namazı öğle vaktinde
kılınır ve o günün öğle namazı yerine geçer.
Cuma’nın farzı tek başına kılınmaz, mutlaka
cemaatle kılınır.
Cuma Namazı toplam 10 rekat’tir:
Cuma’nın İlk Sünneti:……………4 rekat
(Öğlenin sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın Farzı:………………….2 rekat
(Sabahın sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın son sünneti: …………..4 rekat
(Cuma’nın ilk sünneti gibi kılınır.)
Bundan sonra isteyen şu namazları da
kılabilir:
Zuhr-i âhir = Son Öğle Namazı: 4 rek’at
(Öğlenin sünneti ya da farzı gibi kılınır.)
Vaktin Sünneti:…………………2 rek’at
(Sabahın sünneti gibi kılınır.)
BAYRAM NAMAZLARI
Müslümanların yılda iki
tane ‘Dini Bayram’ı vardır;
Ramazan ve Kurban Bayramı.
Bayramlar;
• Müslümanları
birbirine yaklaştırır,
• Dargınlıkları ortadan kaldırır,
• Kardeşlik duygularını kuvvetlendirir.
Ayrıca topluca kılınan bayram namazları birlik
ve beraberliğin en güzel göstergesidir.
Bayram Namazlarının kılınışı:
Niyet ettim Allah rızası için (Ramazan,
Kurban) Bayramı Namazı’nı kılmaya”,
Allâhü Ekber
1. Rekat___________________________
Sübhâneke, 3 defa Allahü Ekber, Euzü-
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
2. Rekat___________________________
Besmele, FÂTİHA, SÛRE, 3 defa Allahü
Ekber (Rüku, Secde)
Oturuş____________________________
Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik, R. Âtinâ,
R. Firlî. (Selâm)
Bayram Namazlarında ezan okumak ve
ikâmet getirmek yoktur. Bayram Hutbesi
namazdan sonra okunur.
Teşrik Tekbirleri:
Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan
‘Arefe’ günü sabah namazından itibaren,
bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,
23 vakit, farz namazların peşinde, selâmdan sonra
birer defa:
“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe
illallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil
hamd” diye tekbir almak vâcip (gerekli)’tir.
TERÂVİH NAMAZI
Ramazan ayında kılınan, 20 rekatlık sünnet
bir namazdır. Evde tek başına kılınabildiği gibi
cemaatle de kılınabilir. Terâvih Namazı yatsı
namazından sonra, vitirden de önce kılınır.
Şöyle ki, Terâvih Namazı:
2’şer rekat olarak kılınırsa, sabahın sünneti
gibi kılınır. (10 defa)
4’er rekat olarak kılınırsa, ikindinin
sünneti gibi kılınır. (5 defa)
CENAZE NAMAZI
Cenaze Namazı;
• Farz-ı kifâye’dir. (Bazı
müslümanlar kılarsa
diğerlerinin kılmasına gerek yoktur.)
• Ölen kimse için duâdır. Allah’tan din
kardeşinin günah ve kusurlarını
affetmesini dilemek ve ona son vazifeyi
yapmaktır.
Cenaze Namazının kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, hazır olan
cenaze namazını kılmaya, şu (erkek, kadın,
erkek çocuğu, kız çocuğu) için duâya.”
1. tekbirden sonra: Sübhâneke,
2. tekbirden sonra: A. Salli, A. Bârik,
3.tekbirden sonra: Cenaze Duâsı,
(Bilmeyenler Kunut Duâları ya da R. Âtinâ
duasını okur)
4. tekbirden sonra: Sağa ve sola selam
verilir.
YOLCULARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
Orta yürüyüşle 18 saatlik (yaklaşık 90
kilometrelik) bir yere gitmek için evinden çıkan
kimseler, varacağı yere gidinceye kadar misafir
(yolcu) olduğu gibi, gittiği yerde de 15 günden az
kalmaya karar vermişse yine misafir sayılır.
Yolcular;
Dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar.
Akşamın farzını ve vitir namazını üç rekat
olarak aynen kılar. Vakti varsa sünnetleri
kısaltmadan tam olarak kılar.
Cuma ve bayram namazlarını kılmayabilir.
Ramazan oruçlarını isterse tutar, istemezse
sonradan kaza eder.
Abdest ile giydiği mestler üzerine, üç gün
üç gece (72 saat) süreyle meshedebilir.
GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI
Bir namazı vaktinde kılmaya ‘eda’, vakti
çıktıktan sonra kılmaya da ‘kaza’ denir. Namazı
özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak büyük
günahtır. Kaza ettikten sonra ayrıca Allah’tan ‘af’
dilenmelidir.
Beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza
edilir. (Yalnız sabah namazını vaktinde kılamayan
bir kimse, güneş doğduktan sonra öğlene kadar kaza
ederse; önce sünnetini sonra da farzını kaza eder.)
Şöyle niyet edilir: “Niyet ettim, Allah rızası
için, kazaya kalan, ilk sabah (öğle, ikindi, akşam,
yatsı, vitir) namazının farzını kılmaya.”
ÎMÂ İLE NAMAZ
İslâm dininde zorluk yoktur.
Namazlarını ayakta kılamayanlar
oturarak (ya da yatarak) kılarlar,
rüku ve secdesini yaparlar.
Eğer rüku ve secde yapmaya gücü yetmiyorsa,
baş işareti (îmâ) ile kılarlar. (Yani rükuda başını
eğer, secdede biraz daha fazla eğer.)
TİLÂVET (OKUMA) SECDESİ
Kur’an-ı Kerim’in 14
sûresinde ‘secde âyeti’ vardır.
Bunlardan birini okuyan veya
işitene secde yapmak ‘vâcip’
tir. Şöyle ki;
• Secde âyeti namazda
okunursa, ‘tilâvet secdesi’ namazın içinde
yapılır.
• Secde ayeti namaz dışında okunursa;
Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için, okuduğum (veya duyduğum)
tilâvet secdesini yapmaya’
Eller kaldırılmadan ‘Allâhü Ekber’
denilerek rükuya varılır. Üç defa,
‘Sübhâne rabbiyel ağlâ’ denilir ve
kalkılır. Kalkarken; ‘Gufrâneke
rabbenâ ve ileykel mesıyr’ denilir.
CÂMİ ve CEMAATLE NAMAZ
Müslümanların toplu
olarak ibadet ettiği yere
‘câmi’, küçüklerine ise
‘mescid’ denir.
Namaz kıldıran kişiye
‘imam’, ezan okuyan kişiye de ‘müezzin’ denir.
Türk milleti, tarih boyunca câmi yapımına çok
önem vermiş ve görkemli câmiler inşâ etmişlerdir.
Sultan Ahmet Câmii (İstanbul) Süleymaniye Câmii (İstanbul)
Ayasofya Câmii (İstanbul)
Ulu Câmi (Bursa)
Selimiye Câmii (Edirne)
Kocatepe Câmii (Ankara)
Câminin Bölümleri:
• Mihrab: Camide imamın namaz kıldırdığı yer.
• Minber: Camilerde imamın Cuma ve bayram
hutbelerini okuduğu merdivenli yer.
• Kürsü: Camilerde vaaz (konuşma) yapılan
yüksekçe oturma yeri.
• Mahfel: Camilerde müezzinin durduğu biraz
yüksekçe yer.
• Minâre: Camilere bitişik ezan okuma yeri.
• Şerefe: Minârelerin çevresindeki balkona
benzer ezan okuma yeri.
• Alem: Minârelerin ucundaki hilâl (ay)
şeklindeki tepelik.
Namazın cemaatle kılınışı:
Farz namazlar cemaatle kılınır. Şöyle ki;
Niyet eder: “Niyet ettim, Allah rızası için, öğle
namazının farzını kılmaya, uydum imama”
İmama uyan kimse FÂTİHA ve SÛRE hariç
okunması gereken bütün duâları okur.
İmama sonradan uyanlar, yetişemediği rekatları
imam selâm verdikten sonra kılar. Şöyle ki ;
Namazın sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup,
imamın selâm vermesini bekler.
Sonra ayağa kalkar ve yetişemediği rekatları
kendi başına kılar.
*********************OOO********************
Niyet ederek, yeryüzünün ağarmaya
başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar
yeme-içme gibi şeylerden uzak durmaktır.
Oruç, akıllı olan ve erginlik çağına gelen her
müslümana farzdır.
Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da 30
gün olur.
“Ey iman edenler. Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı. Olur ki, korunup
sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 183)
“Kim inanarak ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu
tuıtarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”
(Hadis)
Geceleyin uykudan kalkıp yemek yemeye ‘sahur’,
akşam olup ta orucu açmaya ‘iftar’ denir.

Orucun faydaları şunlardır:
• Ahlâkımızı güzelleştirir.
• İnsanın merhamet ve yardım duygularını
geliştirir.
• İnsana nimetlerin kıymetini öğretir.
• İnsanı sağlıklı yapar.
• İnsana sabırlı olmayı öğretir.
*********************OOO********************
Dini ölçülere göre, zengin olan
Müslümanların; her sene malının
ve parasının ‘kırkta biri’ni, fakir
olan müslümanlara vermesidir.
“Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz”
(Bakara Suresi, 43)
“Mallarınızı zekat ile koruyunuz.” (Hadis)
Zekatın Faydaları:
• Zekat, malın artmasını ve bereketlenmesini
sağlar.
• Zekat, zenginleri cimrilikten kurtarıp
şefkat ve merhamet sahibi yapar.
• Fakirleri de zenginlere karşı kıskançlıktan
kurtararak onlara sevgi ve saygı duymasını
sağlar.
• Malının zekatını veren zengin Allah’a
karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş
olur.
Ramazan ayında fakirlere verilen para ve
yardımlara ‘fitre’ ya da ‘fıtır sadakası’ denir.
*********************OOO********************
Hac yılın belli bir zamanında,
belirli yerleri, özel bir şekilde
ziyaret etmektir. Hac yapmak için
Mekke’ye giden kimseler;
1. İhram’a girer,
2. Arafat’ta vakfe yapar (durur),
3. Kabe’yi tavaf (ziyaret) eder ve ‘hacı’
olurlar.
“Gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi
Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.”
(Al-i İmran Suresi, 97)
“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, annesinin onu
doğurduğu günkü gibi günahlarından
temizlenmiş olarak döner.” (Hadis)
Kurban ibâdet düşüncesiyle,
belirli vakitte kurbanlık hayvanı
kesmektir.
Kurban, Allah yolunda gösterilen bir
fedakârlık ve O’nun verdiği nimetlere karşı bir
teşekkürdür.
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
(Kevser Suresi, 2)
“Kim mal genişliği bulur (parası olur) da
kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”
(Hadis)
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,
manda ve deve kurban edilir. (Koyun ve keçi bir
kişi için, diğerleri de birden yedi kişiye kadar
kurban edilir.)
Kurban edilecek hayvan sol yanı üzerine ve
kıbleye karşı yatırılır, “Bismillâhi Allâhü Ekber”
denilerek çene altından kesilir.
Kurbanın eti üçe bölünür:
• Fakirlere,
• Akraba ve dostlara,
• Kendi ailesine.
*********************OOO********************
• Cuma Günü: Müslümanlar için haftalık
‘bayram günü’ dür.
• Bayram Günleri: Ramazan Bayramı ve
Kurban Bayramı.
• Mevlid Kandili: Peygamberimiz’in
doğduğu gece. (12 Rebîül-evvel)
• Regaib Gecesi: Allah’ın affetmesinin bol
olduğu gece. (Recep ayının ilk Cuma
gecesi)
• Mirac Gecesi: Peygamberimiz’in
Mekke’den Kudüs’e, oradan da Allah’ın
katına yükseldiği gece. (27 Recep )
• Berat Gecesi: Suç ve cezadan kurtulma
gecesi. (15 Şaban )
• Kadir Gecesi: Kur’an’ın
Peygamberimiz’e indirilmeye başlandığı
gece. (27 Ramazan)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜK AHLAK
Ahlâk, insanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
● Ruhumuza iyi alışkanlıklar
(doğruluk, çalışkanlık, sabır…)
yerleşirse davranışlarımız iyi olur.
Bunlara ‘güzel ahlâk’ denir.
● Ruhumuza kötü alışkanlıklar (yalancılık,
tembellik, öfke…) yerleşirse davranışlarımız kötü
olur. Bunlara da ‘kötü ahlâk’ denir.
Güzel ahlâka sahip olabilmemiz için ruhumuzu
kötü huylardan temizleyip onların yerine iyi huylar
yerleştirmemiz gereklidir.
“Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gerekli
‘güzel örnek’ vardır.” (Ahzâb Suresi, 21)
“Sizin bana en sevimliniz ve kıyâmet gününde
bana en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
(Hadis)
Kalbinde sağlam bir
inanç taşıyan her müslüman
bütün davranışlarına dikkat
eder. Kimseye kötülük
yapmaz, elinden geldiği
kadar herkese iyilik etmeye
çalışır.
İbâdetler; hem kalbimizdeki îmanı güçlendirir,
hem de güzel ahlâklı olmamızı sağlar.
Peygamberimiz, “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” diyerek
kötü ahlâkın da düzeltilebileceğini belirtmiştir.
ALLAH’A, PEYGAMBER’E ve KUR’ÂN’A KARŞI
GÖREVLERİMİZ
■ Allah’a karşı görevlerimiz:
Allah’ın varlığına ve
birliğine inanmak.
İbâdet vazifelerini seve
seve yapmak, emirlerine
uyup yasaklarından
kaçmak.
O’nun adını saygı ile anmak: Allâh-ü Teâlâ,
Yüce Allah, Cenâb-ı Hak…
Verdiği nimetlere şükretmek, O’nun
sevgisini her şeyden üstün tutmak.
■ Peygamber’e karşı görevlerimiz:
O’nun son Peygamber olduğuna
inanmak.
O’nu çok sevmek, adı anıldığı
zaman ‘salevât-ı şerîfe’ okumak:
“Aleyhis selâm” ya da “Allâhümme salli alâ
Muhammediv ve alâ âli Muhammed”
O’nu her açıdan kendimize örnek almak.
■ Kur’ân’a karşı görevlerimiz:
Onun Allah’ın gönderdiği
‘son kitap’ olduğuna inanmak.
Onu kurallarına göre güzelce
okumak.
Manasını anlamaya çalışmak,
okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
KENDİ ŞAHSIMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZ
■ Bedenimize karşı görevlerimiz:
Sağlıklı ve dengeli beslenmek.
Temizliğe dikkat etmek.
Sağlığımızı korumak.
“Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helâl
olan şeylerden yeyiniz” (Bakara Suresi, 168)
“Size ne oluyor da dişleriniz sararmış
olarak yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız”
(Hadis)
■ Ruhumuza karşı görevlerimiz:
Ruhumuzu hurâfeler (asılsız
ve yanlış inançlar)’den
temizlemek.
Ruhumuzu kötü huylardan
temizlemek:
Düşmanlık, öfke, başkalarını kıskanmak, sözünde
durmamak, iki yüzlülük, hayâsızlık, saygısızlık,
terbiyesizlik, merhametsizlik, korkaklık, tembellik,
cimrilik, büyüklük taslamak, zulüm ve haksızlık,
emânete hıyânet, sabırsızlık, katı kalpli olmak…
Ruhumuzu güzel huylarla süslemek:
Dostluk, merhamet, doğruluk, cömertlik, cesaret,
çalışkanlık, sabır, hayâ, büyüklere saygı, insan sevgisi,
sözünde durmak, kibar ve nazik davranmak, yumuşak
huylu olmak, adalet, edep ve terbiye, bağışlayıcı olmak,
alçak gönüllü olmak, öfkesini
yenmek, diline sahip olmak, insanlara
ve bütün canlılara (bitkilere,
hayvanlara) acıma duygusu taşımak.
■ Yeme ve içmedeki ahlâk kuralları:
Yiyecek ve içeceklerin
helâl olması.
Yemekten önce ve
sonra elleri yıkamak.
Başlarken;
“Bismillâhir rahmânir rahıym”,
bitince de “Elhamdü lillâh” demek.
Yemeği kendi önünden almak ve sağ eli ile
yemek.
Lokmayı ağzına göre almak ve iyice
çiğnedikten sonra yutmak.
Ağzında lokma varken konuşmamak.
Yemeği soğutmak için yemeğin içine
üflememek.
Su içerken bardağın içine nefesini
vermemek.
Başkalarını tiksindirecek söz ve
davranışlarda bulunmamak.
Yemeğe önce büyüklerin başlamasını
beklemek.
Toplu yemek yerken herkes
yemeği bitirmeden sofradan
kalkmamak.
Sokaklarda ve ayakta
yememek-içmemek, oturarak
yemek-içmek.
■ Konuşurken uymamız gereken ahlâk
kuralları:
Söyleyeceği sözün sonunu düşünerek ona
göre konuşmak.
Faydasız sözler söylememek, gevezelik
etmemek, bilgiçlik taslamamak.
Sözleri ile kimsenin kalbini kırmamak,
başkasının sözünü kesmemek.
Büyüklerin yanında yüksek sesle
konuşmamak.
Yalan konuşmamak, yalan yere yemin
etmemek ve başkalarının aleyhinde
konuşmamak.
Başkalarıyla alay etmemek, kimseye lâkâb
(kötü bir ad) takmamak.
Birinin sırrını başkalarına söylememek.
Karşısındaki insanın durumuna ve
seviyesine göre konuşmak.
“Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse ya
hayırlı söz söylesin ya da sussun.” (Hadis)
AİLEMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
■ Eşlerin birbirlerine karşı
görevleri:
Eşler arasında karşılıklı sevgi
ve saygı olmalı.
Eşler birbirlerine daima nazik
ve yumuşak davranmalı, kaba
ve kırıcı olmamalı.
Eşler, âilenin geçimini helâl yollardan
sağlamaya çalışmalı.
Eşler, dini ve ahlâkî vazifelerin
öğrenilmesinde ve çocuklara öğretilmesinde
birbirine yardımcı olmalıdır.
“Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde,
onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
(Hadis)
■ Anne ve babanın çocuklarına karşı
görevleri:
Çocuğuna güzel bir ad
koymak.
Onları sağlıklı olarak büyütmek, haram
lokma yedirmemek.
Çocuğuna dini ve ahlâkî görevleri (namaz,
oruç…) öğretmek.
Çocukları okutmak ve geçimlerini
sağlayabilecekleri bir meslek sahibi
yapmak.
Çocukları sevmek ve aralarında ayrım
yapmamak.
Zamanı gelince çocukları evlendirmek.
“Hiç bir baba çocuğuna ‘güzel terbiye’den
daha üstün bir mîras bırakamaz.” (Hadis)
■ Çocukların ana ve babalarına karşı
görevleri:
Ana ve babaya iyilik yapmak, geçim
sıkıntısı içindeyseler yardım yapmak.
Onlara güler yüzlü, tatlı sözlü olmak,
yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak, ‘öf’ bile
dememek.
Çağırdıkları zaman hemen koşmak.
Yanlarında yüksek sesle konuşmamak.
Yolda giderken önlerine geçmemek.
Onlardan izinsiz bir yere gitmemek.
Yaşlandıklarında seve seve hizmet yapmak,
Öldükleri zaman onlara duâ etmek, ruhları
için hayır yapmak, varsa vasiyetlerini
yerine getirmek.
“Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan
namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.” (Hadis)
■ Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri:
Kardeşler arasında sevgi ve birlik olmalı.
Mîras, para ve mal gibi şeyler kardeşlerin
arasını bozmamalı.
Büyük kardeşler küçüklerini korumalı,
küçükler de büyüklerine saygı
göstermelidir.
■ Hısım, akraba ve komşulara karşı
görevlerimiz:
Onlara sevgi ve saygı göstermek.
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
Onları unutmamak, zaman zaman
ziyaretlerine gitmek, hediye vermek.
Ses ve gürültü ile hiç kimseyi rahatsız
etmemek.
Hastalandıklarında ziyaret etmek, ölenin
cenazesine katılmak, geride kalanlara
‘başsağlığı’ dilemek.
Özetle, kendimiz için istediğimiz şeyleri
onlar için de istemek, kendimize yapılmasını
istemediğimiz şeyleri onlara yapmamak.
“Akrabaları ile ilgisini kesen kimse cennete
giremez.” (Hadis)
VATAN ve MİLLETİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
Vatanını, milletini ve bayrağını sevmek.
Devletinin kalkınması ve ilerlemesi için
çalışmak.
Vergi vermek.
Askerlik görevini
yapmak.
Kanunlara saygılı
olmak, halkın huzuru ve
güvenliği için konulan
kurallara uymak.
Birlik ve beraberlik içinde olmak, ayrılığa
yol açacak her türlü davranıştan sakınmak.
Geçmiş tarihini öğrenmek, vatan ve
milletini yakından tanımak ve tanıtmak.
Tarihinde yaşamış önemli kişilerin
hayatlarını öğrenmek ve onlar gibi olmaya
çalışmak.
BÜTÜN İNSANLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ
Hiç kimseye zarar vermemek.
“Müslüman diğer müslümanların dilinden ve
elinden zarar görmediği kimsedir.” (Hadis)
Başkalarına yardım etmek.
Büyüklere saygı, küçüklere merhamet
göstermek.
“Büyüklerimize saygı göstermeyen,
küçüklerimize merhamet etmeyen bizden
değildir.” (Hadis)
Selâmlaşmak: Selâmün aleyküm, Aleyküm
selâm.
Dargın durmamak, dargınları barıştırmak.
“Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden
fazla dargın durması helâl olmaz.” (Hadis)
Dostları ziyarete gitmek:
Önceden haber verilmeli,
temiz kıyafetle gidilmeli,
ziyaretler çok sık
olmamalı.
Misafir geldiğinde güler
yüzle karşılamak, bir şeyler ikrâm etmek.
Bir yere dâvet edildiğinde sakıncası yoksa
gitmek.
Başkalarının kusurlarını araştırmamak.
Kötülük yapanları bağışlamak.
Hastaları ziyaret etmek.
Din kardeşinin iyiliğini istemek.
Cenâzelerine katılmak.
Yeri ve zamanı geldikçe şu duâ cümlelerini
söylemek:
Allah râzı olsun
Allah’a ısmarladık
Allah’a emânet ol
Allah rahatlık versin
Allah kabul etsin
Allah mübârek etsin
Allah mes’ut etsin
Allah sağlık ve âfiyet versin
Geçmiş olsun
Gözünüz aydın
Hayırlı yolculuklar
(Hayırlı) sabahlar, akşamlar, geceler,
günler
Allah rahmet eylesin,
Başınız sağolsun.
CAMİ ADABI
Yüce Yaratıcımız mübârek kitabında şöyle
buyuruyor;
“Ev Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde
temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin”
Bir hadîs-i kudsî’de de yüce Rabbimiz şöyle
buyurmuştur: “Yeryüzünde benim evlerim
(mesabesinde olan yerler) mescidlerdir. Orada
beni ziyaret edenler, o mescidleri imar ve ihyâ
edenlerdir.”
Bu kadar önemli ve kudsi bir yere girilmesinin
ve ibadet edilmesinin de kendine mahsus âdâbı,
kuralları olması da kaçınılmazdır. Bu adaplara
saygılı, hürmetli olmak aynı zamanda mescidin
sahibine hürmet manasına geleceği de pek
tabiidir. Bunun için her Müslüman’ın bunları
bilmesi ve bunlara uyması şarttır. Bunun için
câmilere girerken, yeryüzünün en mukaddes
mekânlarına, Cenab-ı Hakkın evine girildiği
unutulmamalıdır. Sıradan bir mekâna girer gibi
girme gafletine düşülmemelidir.
Cami adabının bazıları şunlardır:
1- Camiye sağ ayakla girilir, önce Resulullah
(s.a.s)’a salâtü selâmdan sonra, “Allahümme’ftah
aleynâ ebvâbe rahmetike (Allahım, bizlere rahmet
kapılarını aç)” diye dua edilir. Çıkarken de önce sol
ayağı dışarıya atarak çıkılır.
2- Camiye girenin orada namazı bekleyenlere selâm
verilir. Fakat camide sünneti kılıp, farzı
beklerken, dışarıdan gelenin selâmını almak,
sünnet ile farz arasında bir şey okumak,
konuşmak ve nafile namaz kılmak sünnetin
sevabını yok eder.
3- Camiye girince ön safa durmalıdır. Yaşlılar var
diye geride durmamalıdır! Birinci safta yer
varken, ikinci safta durmak mekruhtur
Efendimiz buyurdu ki: En hayırlı saf, ilk saftır.
Sevabı en az olan da geri saflardır. İlk safin fazileti
bilinseydi, oraya geçmek için kura çekilirdi. Namaz
kılarken ilk safta durmak iyi kimselere nasip olur. Allah
ve melekler ilk safta namaz kılanlara, salât ve selâm
eder. Cennete girmek için ne yapacağını soran bir
zata, Peygamber efendimiz: müezzin veya imam ol
buyurdu. O da (yapamam) dedi. (Öyle ise namazını ilk
safta kıl) buyurdu.
4- Peygamber efendimiz mescidin sağ tarafında
bulunmanın daha sevap olduğunu söyleyince, Eshab-ı
kiram, mescidin sağ tarafını doldurmaya başladı. Sol
tarafta açıklık kaldı. Bunu gören Peygamber
efendimiz: Mescidin solundaki açıklığı dolduran, iki
misli sevap kazanır.) buyurdu.
Demek ki, önce sağ tarafa durmak sol tarafa
durmaktan daha sevaptır. Solda boşluk kalırsa
burayı doldurmak sağ taraftan daha sevaptır.
5- Cemaatle namaz kılındığında saflar sık tutulmalıdır.
Efendimiz buyurdu ki: Namazda omuz omuza sık
durun! Açıklıkları kapatın ki, şeytan aranıza girmesin!
Eshab-i kiram safta çok sık durduğundan
elbiselerinin omuzları eskirdi. Allah safı
sıklaştırana rahmet eder, safta boşluk bırakana gazap
eder. Saftaki boşluğu dolduranın günahları affolunur.
6- Namaz kılanların önünden geçilmemelidir.
Efendimiz: Bir kimse, namaz kılanın önünden
geçmenin, ne kadar çok günah olduğunu bilseydi,
geçmeyip, yüz yıl beklemeyi tercih ederdi. Namaza
dururken sütre koyun! Geçmek isteyene mani olun!
Ancak mescitte ön saflarda boş yer varken arka safa
namaza duranın önünden geçip ileri safa gidilebilir.
Burada önünden geçilen kimse cami adabına
uymayarak kendi saygınlığını kendisi yitirmiştir.
7- Cuma günü imam minbere çıkınca ve
cemaatle namaz kılınırken, sünnete başlamak
mekruhtur. Camide, edebi muhafaza etmeli, evde
kahvehanede oturur gibi oturmamalıdır.
8- Cemaatle namaz kılınırken, sünnete
başlamak mekruhtur. Sabah sünnetini kılmamış
olan, sünneti kılarsa, cemaat ile namazda oturmayı da
kaçıracağını anlarsa, sünneti kılmaz, hemen imama
uyar. Efendimiz buyurdu ki: Sabahın sünnetini
evde kılmak, rızkın bereketine, ev halkı ile iyi
geçime ve imanla ölmeye sebep olur.
9- Kötü kokularla kimse rahatsız
edilmemelidir. Efendimiz buyurdu ki: Sarımsak
yiyen, kokusu gitmeden mescidimize
yaklaşmasın, insanın rahatsız olduğu şeylerden
melekler de rahatsız olur. Yağlı, kirli ve pis
kokan iş elbisesiyle, kirli ayakla camiye gelip
halkı rahatsız etmemelidir! Bazıları sigara
kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında
ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip,
kokuyu giderdikten sonra camiye gelmelidir.
Çorabı kirli olan ve temiz çorap da bulamayan
kimse, halkı rahatsız etmemek, yani haram
islememek için çorapsız namaz kılabilirse de,
mekruh islememek için daha önceden tedbir
alıp, eski de olsa, temiz çorapla camiye
gelmelidir.
Müslümanların vücutları, elbiseleri, çamaşırları,
yemekleri temiz olur. Temiz olunca da mikrop
ve hastalık bulunmaz. Kur’an-ı Kerimde, (Temiz
olanları severim) buyruluyor. Efendimiz de
buyurdu ki: Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz
olun! Cennete ancak temiz olanlar girer.
10. Mescitlere girildiğinde iki rekât “tahiyyetü’lmescid”
(câmiye hürmet) namazı kılmak Hz.
Peygamber’in sünnetidir. Ezan okunmamış ve mekruh
vakit de girmemiş ise kılınır.
11. Cemaate yetişilemeyecek bile olsa, camiye
giderken koşmamalı. Peygamber efendimiz,
(Namaza giderken koşmayın!) buyurmuştur.
Cemaate yetişebilmek için koşmak mekruhtur.
Peygamberimiz bir gün namaz kılarken ayak patırtıları
duydu. Namaz bitince: Gürültünüz neydi? Diye sordu.
Namaza yetişmek için acele ettik, dediler. Bunun
üzerine Peygamberimiz: Bir daha böyle yapmayın.
Namaza yavaş ve vakarlı geliniz. Yetiştiğinizi
kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız, buyurdu.
12. Camiye giren kimse, ikamet okunup farza
başlandığını görünce, hemen imama uymalıdır.
Çünkü cemaatle namaz kılınırken sünnet kılmak
mekruhtur.
13. Camide herkes eşittir Allh’ın huzurunda hiç
kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur Kimse
diğerine göre imtiyazlı değildir Ancak imamın
arkasında namaza duranların Kur’an’ın tamamını veya
bir kısmını ezberlemiş, dini bilgileri iyi olan kimseler
olması yine cami adabındandır Bunun sebebi imam
yanıldığında hatasını düzeltmek veya herhangi bir
sebeple imam namaza devam edemezse namazın
kalan kısmını kıldırmaktır
14. Camiden Allahın huzurundan kaçıyormuş
gibi itişip kakışarak dışarı çıkmak, ayakkabıları
başkalarının üstüne-başına sürmek hiç de hoş
olmayan davranışlardır Burada da İslami nezaket bize
rehber olmalıdır.
15. Cami’den dışarı çıkarken, “İlâhî bana
fazlınla rahmet kapısını aç!” deyip sol ayakla
dışarı çıkılmalıdır. Çıkarken inşallah bundan
sonraki namaza da geleceğim diye niyyet
edilmelidir!
Yolumuzdaki Engeller (Öykü)
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine
kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye
oturmuştu.
Bakalım neler olacaktı?
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları,
saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene
kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya
girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi.
Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz
tutamıyordu.
Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze
getiriyordu.
Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve
ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde
kaldı ama, kayayı da yolun kenarına çekti.
Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki,
kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı
.. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde ..
“Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir” diyordu
kral.
Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı
bir ders almıştı.
“Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek
bir fırsattır ..”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI
Müslümanların her konuda örnek alacakları insan Peygamberimiz’dir. Çünkü Allâh-ü
Teâlâ Kur’an’da “Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gereken ‘güzel örnek’ vardır.”
(Ahzab Sûresi, 21) buyuruyor.
Peygamberimiz ahlâkını (alışkanlığını, huyunu, yaşantısını) Kur’an’dan almış, bütün güzel
davranışları kendisinde toplamıştır. Hz. Aişe “O’nun ahlâkı Kur’an idi” demiştir.
Peygamberimiz’in ahlâkından bazı örnekler:
1. Peygamberimiz, her işini düzenli yapardı. Dinlenmek için vakit ayırdığı gibi, ibadet için de vakit
ayırırdı. Peygamberimiz Allah’ı çok sever, her an O’nu hatırlar ve ibadet etmekten büyük
mutluluk duyardı. Peygamberimiz, Allah’a son derece güvenir, kendisini başarıya ulaştıracağına
inanır ve bunun için Allah’a duâ ederdi.
2. Peygamberimiz her işini kendisi yapar, başkalarına yük olmaktan çekinirdi. Herkes gibi yaşamayı
sever, ayrıcalıklı olmayı istemezdi.
3. Peygamberimiz her şeyin sadesini ve temizini severdi. Üstünü başını, elbiselerini, çevresini temiz
tutar, herkese temiz olmalarını tavsiye ederdi. Her zaman dişlerini fırçalardı. Güzel kokular
kullanmayı severdi. Kendisi az yer, az içer ve az uyurdu.
4. Peygamberimiz çocukluktan itibaren doğruluktan ayrılmamış ve hiç yalan söylememiştir.
Gereksiz yere konuşmaktan da hoşlanmazdı. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirirdi. Gençlik
döneminde bile ‘Muhammed-ül Emîn’ (Güvenilir Muhammed) diye çağrılırdı.
5. Peygamberimiz’in kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile doluydu. Özellikle kimsesizlere ve
fakirlere yakınlık gösterir, onların dertlerini dinler ve elinden geldiği kadar onlara yardım ederdi.
Hastaları ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorardı.
6. Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, eline ne
geçerse ihtiyacı olanlara dağıtır; “Ben dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi. Bununla beraber
dilenciliği sevmez, dilenenlere bundan kurtulmaları için çalışma yollarını gösterirdi.
7. Peygamberimiz; güleryüzlü, hoşgörülü, yumuşak huylu ve son derece nazik idi. Kaba ve kırıcı
değildi. O, hayatı boyunca kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış,
kimseyi azarlamamış ve dövmemiştir. Dargın durmayı da yasaklamıştır.
8. Peygamberimiz çok alçak gönüllü idi. Asla büyüklük taslamaz, bir yere gittiği zaman kendisi için
ayağa kalkılmasını ve elinin öpülmesini istemezdi. Ayrıca insanların aşırı derecede kendisini
övmesine izin vermezdi.
9. Peygamberimiz, ‘misavirperver’ idi. O, misafirlerini en iyi şekilde ağırlar, onlara bizzat kendisi
hizmet ederdi. Müslüman olmayan misafirlere de aynı şekilde davranırdı.
10. Peygamberimiz, çok cesaretli idi. İnsanları İslam’a çağırırken tek kişiydi. Bu esnada büyük
tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar O’nu öldürmek ve İslam’ın yayılmasını önlemek için çok
planlar yaptılar. Ama O, ümitsizliğe kapılmadı ve sabırla görevine devam etti.
11. Peygamberimiz, örnek bir ‘aile reisi’ idi. Hanımlarına karşı çok nazik, çocuklarına karşı da çok
şefkatli idi. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, elbiselerini kendi eliyle yamar, ayakkabılarını
tamir eder ve evini süpürürdü.
12. Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkâtle
öperdi. Onları nerede görürse selâm verir, onlarla konuşur ve şakalaşırdı.
13. Yaşlılara ve büyüklere her zaman saygı duyar, onlardan yardımını esirgemezdi. Onlara
selam verirdi. Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da iyi davranılmasını isterdi.
N e m u t l u O ’ n u n y o l u n d a n g i d e n l e r e !
AMİ DERSLERİ SİYERİSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN
Bir zamanlar dünya, inanç ve
ahlâk bakımından çok kötü bir
duruma gelmişti. Özellikle
Arabistan yarımadasında
‘câhiliye âdetleri’ geçerliydi.
Okuma-yazma bilenler çok azdı.
Güçlü olanlar zayıfları eziyordu.
İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık
yayılmıştı.
Kadınlar bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız
çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Allah’ın birliği unutulmuş, insanlar kendi
elleriyle yaptığı ‘put’lara tapmaya (heykellere
ibâdete) ve onlardan yardım beklemeye
başlamışlardı.
Sayıları az da olsa putlara tapmayan ve
kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlar da vardı.
İşte insanlığı bu kötü durumdan kurtaracak,
dünyada ve âhirette mutlu olmanın yollarını
gösterecek ‘son peygamber’ in gelmesine büyük
ihtiyaç vardı.
HZ. MUHAMMED’İN ÇOCUKLUĞU
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in;
Babası, Abdullah
(Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundan
Abdülmüttalib’in oğlu),
Annesi, Âmine
(Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan
Vehb’in kızı).
Peygamberimiz, 20 Nisan 571’de
(Rebîülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi)
sabaha karşı Mekke’de dünyaya geldi.
Babası Abdullah, Peygamberimiz
doğmadan iki ay kadar önce vefat etmişti.
Peygamberimiz’e Muhammed adını
“gökte Hak, yerde halk övsün” diye dedesi
Abdülmüttalib takmıştı.
► Peygamberimiz doğduğu gece;
İran’daki hükümdar sarayının sütunları
yıkılmış,
Mecusilerin taptıkları ateş sönmüş,
Sava Gölü kurumuştur.
Mekke’nin havası ağır ve sıcak olduğu için
çocuklar, çevre kabilelerdeki sütannelere verilirdi.
Peygamberimiz de Sa’d kabilesinden Halîme’ye
verilmiş ve onun yanında beş yıl kalmıştır.
► Medine Ziyareti
Hz. Âmine, yanına Peygamberimiz’i ve
hizmetçisini de alarak Medine’ye gitti. Oradaki
akrabalarını ve eşi Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek
istiyordu. Orada bir ay kaldılar. Hz.Âmine, Mekke’ye
dönerken Ebva Köyü’nde hastalandı ve orada vefat
etti.
Peygamberimiz o sırada altı yaşındaydı.
Hizmetçileri Peygamberimiz’i alarak dedesi
Abdülmüttalib’e teslim etti. İki sene dedesinin yanında
kaldı. Dedesi ölmeden önce O’nu amcası Ebu Talib’e
teslim etti.
Peygamberimiz’in amcaları ticaretle uğraşırdı.
Peygamberimiz de onlarla beraber Şam ve Yemen gibi
yerlere giderek ticarete iyice alışmıştır.
HZ. MUHAMMED’İN EVLİLİĞİ
Peygamberimiz, Hz.Hatice’nin
kervanını da Suriye’ye götürüp
getirerek büyük kârla dönmüştü.
Araya başkalarının da girmesiyle
Peygamberimiz, bu hanımla
evlenmiş ve mutlu bir yuva
kurmuştur.
O sırada Peygamberimiz 25, Hz. Hatice ise 40
yaşındaydı. Bu evlilikten altı çocukları oldu:
Kızlar: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve
Fâtıma.
Erkekler: Kâsım ve Abdullah.
(İbrahim ise Peygamberimiz’in Mısır’lı eşi
Mâriye’dendir.)
Peygamberimiz’in bütün çocukları kendisinden
önce vefat etmiştir. Sadece Hz. Fâtıma O’ndan altı ay
sonra vefat etmiştir.
(Peygamberimiz’in soyu Hz.Ali ile evlenen
Hz.Fâtıma ile devam etmiş ve onlardan da Hasan ve
Hüseyin dünyaya gelmiştir.)
►Kâbe Hakemliği
Peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe’nin tamiratı
esnasında; sıra Hacer’ül Esved (Siyah Taş)’in yerine
koyulmasına gelince çıkan tartışmada ‘hakem’lik
yapmış ve orada bulunanların
kavgasını yatıştırmıştır.
Zaten Mekkeliler O’na çok
güvendiği için ‘Muhammed’ül
Emîn’ (Güvenilir Muhammed)
lakâbını takmışlardı.
PEYGAMBER OLUŞU
Peygamberimiz, 40
yaşına gelince Mekke
yakınlarında, Nur Dağı’ndaki
‘Hira Mağarası’ na çekilerek,
sessizlik içerisinde Allah’ı
düşünmeye başlamıştı.
Rüyada ne görürse aynen
çıkmaya başlamıştı.
610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi,
Peygamberimiz yine Allah’ı düşünürken Cebrail
(vahiy meleği) kendisine göründü. Ve ‘Alâk Suresi’
nin ilk beş âyetini getirdi. Allah şöyle buyurmuştu:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı kan
pıhtısından yarattı. Oku, Rabb’in nihayetsiz kerem
sahibidir (çok cömerttir). Kalemle yazmayı öğreten
O’dur.”
Böylece Peygamberimiz’e
Allah’tan ilk vahiy gelmiş ve
Kur’an âyetleri inmeye başlamıştı.
Peygamberimiz heyecanla evine
döndü, titriyordu. Olanları eşine
anlattı.
Hz. Hatice O’nu teselli etti: “Müjdeler olsun.
Sen bu ümmetin (topluluğun) Peygamberi
olacaksın. Allah seni asla bırakmaz”
Vahiy bir müddet kesildikten sonra Cebrâil tekrar
göründü ve Müddessir Suresi’nin ilk beş âyetini
getirdi. Allâh-ü Teâlâ şöyle diyordu:
“Ey örtüsüne bürünen (Muhammed). Kalk da
uyar. Rabbini yücelt.Giydiklerini temiz tut. Kötü
şeyleri terketmeye devam et.”
► İslâm’a Gizli Dâvet
Hz.Muhammed, Peygamberliğini öncelikle
güvendiği kişilere söylüyor ve onları İslâm’a dâvet
ediyordu. İlk müslümanlar da ibadetlerini gizli
yapıyorlardı. Üç yılda müslümanların sayısı otuzu
geçti.
İlk müslümanlar, kadınlardan Hz. Hatice,
çocuklardan Hz. Ali, köle iken hürriyetine kavuşmuş
olan Zeyd bin Hârise, büyüklerden Hz. Ebubekir.
► İslâm’a Açıktan Dâvet
Peygamberimiz İslâm’a üç
yıl gizlice davet yaptıktan sonra,
Allah’ın emriyle açıktan dâvete
başladı. Önce akrabalarını evine
çağırarak, daha sonra da Safâ
tepesine çıkarak insanlara İslâm dinini anlattı.
Her ikisinde de amcası ‘Ebu Leheb’ karşı
çıkarak kırıcı sözler söyledi ve toplananları dağıttı.
►Habeşistan’a Hicret
Müşrikler (putlara ibadet ederek
Allah’a eş koşanlar)’in müslümanlara
yaptığı eziyet her geçen gün artıyordu.
Müslümanlar ibâdetlerini serbestçe
yapamıyor, açıktan Kur’ân-ı Kerim
okuyamıyorlardı.
Bu sebeple Peygamberimiz, müslümanların daha
güvenilir bir yer olan Habeşistan’a hicret (göç)
etmelerine izin verdi. Peygamberliğin beşinci ve
altıncı yılında 15’er ve 80’er kişilik iki grup göç etti.
Müşrikler, müslümanları geri döndürebilmek için
Habeşistan Kralı ‘Necâşi’ ye çeşitli hediyeler
gönderdiler fakat başarılı olamadılar.
► Müslümanlara Yapılan Zulümler
Mekkeli müşrikler, İslâm dininin yayılmasını
önlemek ve yeni müslüman olanları dinlerinden geri
döndürebilmek için çeşitli işkence ve zulümlere
başladılar.
Bilâl-i Habeşi, Yâsir, hanımı Sümeyye, oğlu
Ammar, Habbab ve Ebu Fukayha en çok eziyet
gören müslümanlardandır.
Ebu Leheb, Ebu Cehil, As bin Vâil, Velid,
Ümeyye, Utbe ise en çok işkence yapanlardandır.
► Müşriklerin Ebu Talib’e Başvurmaları
Müşrikler Peygamberimiz’in amcası Ebu Talib’e
giderek “Ya yeğenini İslâm davasından vazgeçir, ya
da O’nu korumaktan vazgeç” dediler. Bunu duyan
Peygamberimiz amcasına şunları söyledi:
“Ey amcacığım. Bu işten vazgeçmem için, güneşi
sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu
vazifeyi bırakmam.” Amcası da bu sözlerden sonra
O’nu koruyacağına söz verdi.
►Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olması
Ebu Cehil bir gün Peygamberimiz’e kötü sözlerle
hakâret etti. O sırada Peygamberimiz’in amcası
Hz.Hamza da avdan dönüyordu. Bunu duyunca, Ebu
Cehil’in yanına giderek ona haddini bildirdi. Sonra da
müslüman oldu.
Müşrikler, İslâmiyet’in yayılmasını önleyebilmek
için Peygamberimiz’i öldürmeye karar verdiler. Ve
bunun için Hz.Ömer’i görevlendirdiler.
Hz. Ömer, yolda giderken, kendi kızkardeşi ve
eniştesinin de müslüman olduğunu duyunca ‘önce
onların işini bitireyim’ diyerek kızkardeşinin evine
gitti. Orada Kur’an’dan bazı âyetleri okudu ve çok
etkilendi. Hemen Peygamberimiz’in yanına giderek
Kelime-i Şehâdet’i söyledi ve müslüman oldu.
Hz. Ömer’in İslam’ı kabul etmesiyle
müslümanlar kuvvetlendi ve topluca Kâbe’ye giderek
ilk defa ‘açıktan namaz’ kıldılar.
► Müslümanlara Karşı Boykot Kararları
Müşrikler müslümanların
çoğalmasından korktular ve
toplanarak onların aleyhine bazı
kararlar aldılar:
“Müslümanlarla ve onları
koruyanlarla kimse
görüşmeyecek, alış-veriş etmeyecek ve onlardan
kız alıp vermeyecek.”
Bu durum üç yıl devam etti. Müslümanlar bu süre
içinde çok sıkıntı çektiler.
►Hüzün Yılı
Peygamberliğin onuncu yılında önce Ebu Talib,
bir kaç gün sonra da Hz.Hatice vefat etmiştir.
Peygamberimiz en büyük destekçilerini kaybettiği için
çok üzüldü ve bu yıla ‘Hüzün Yılı’ dendi.
Bu olaylar üzerine müşriklerin
eziyetleri daha da arttı. Peygamberimiz
yanına ‘Zeyd bin Hârise’ yi de alarak
‘Taif’ e gitti ve oranın halkını İslâm’a
davet etti. Fakat Taifliler hem İslâm’ı kabul etmediler,
hem de onları taşladılar.
► Akabe Biatları
Hac zamanı Mekke ve
Kâbe’ye diğer bölgelerden çok
kimse gelirdi. Peygamberimiz,
herkese olduğu gibi onlara da
İslâm’ı anlatmaya çalışırdı.
Peygamberliğin 11.yılında
Medine’den gelen 6 kişilik bir grup Peygamber
Efendimiz’i dinledi ve müslüman oldu.
Bunlar Medine’ye döndüler ve bir yıl sonra
sayılarını 12’ye, ertesi yıl da 75’e çıkararak ‘Akabe’
denilen yerde Peygamberimiz’e biat etti (söz verdi)
ler. Artık İslâm Medine’de de yayılmaya başlamıştı.
► Mi’rac Mucizesi
Peygamberimiz, Mekke’den
Medine’ye hicret (göç) etmeden
bir buçuk yıl kadar önce, bir gece
Mekke’den Kudüs’e götürülmüş
(isrâ), oradan göklere çıkartılmış
(mi’rac) ve Allah ile
görüşmüştür.
Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu
olayı duyan müşrikler inanmasa da Hz.Ebubekir
hemen inanmış ve kendisine ‘Sıddîk’ (doğrulayan)
lakâbı verilmiştir.
HİCRET (MEDİNE’YE GÖÇ) 622
Müşriklerin baskı ve zulümlerinin devam etmesi
üzerine Peygamberimiz Müslümanların
Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi.
Çünkü orada daha önce Akabe’de müslüman olmuş
kimseler vardı.
Müslümanlar gruplar halinde göç etmeye
başladılar. Geride sadece
Peygamberimiz, Hz.Ebubekir,
Hz.Ali ve bir kaç müslüman
kalmıştı.
Müşrikler Peygamberimiz’i
öldürmek istediler fakat O
çoktan evinden ayrılmıştı.
Peygamberimiz’i öldürene
ödül olarak ‘yüz deve’
verilecekti. Bunu duyanlar
yoldaki izleri takip ederek
Peygamberimiz ve
Hz.Ebubekir’in saklandıkları
‘Sevr Dağı’ ndaki mağaraya
geldiler.
Mağaranın önündeki
örümcek ağını ve kuş yuvasını
görünce ‘burada yoktur’ diye
geri döndüler.
Mağarada üç gün kaldıktan sonra yola çıktılar.
‘Sürâkâ’ da onları yakalayarak ödülü almak
istiyordu. Fakat atının ayakları kuma batınca gerçeği
anlayarak müslüman oldu.
Bir hafta süren yolculuk sonunda, Medine
yakınlarında bulunan ‘Kuba Köyü’ ne ulaşıldı. Orada
10 gün kalındı ve ‘Kuba Mescidi’ yapıldı.Kuba’dan
ayrılınca yolda ilk defa ‘Cum’a Namazı’ kılındı.
Medineliler sevinçle Peygamberimiz’i
karşıladılar.Peygamberimiz kendi evi yapılana kadar
yedi ay ‘Ebu Eyyüb’ ün evinde misafir kaldı.
MEDİNE DÖNEMİ
► Medine’de Yapılan İlk İşler
Mekkeli ve Medineli
müslümanlar (muhâcir
ve ensar) kardeş ilan
edildi.
Bir arsa satın alınarak
Peygamber Câmisi
(Mescid-i Nebevi)
yapıldı.
Mescid’in etrafına Peygamberimiz için
odalar yapıldı.
Mescid’e bitişik olarak İslâm Tarihi’nde ilk
defa bir okul (Ashâb-ı Suffe) yapıldı.
►Bedir Savaşı (624)
Mekkeli müşrikler, ileri
de müslümanlarla yapacakları
bir savaşa hazırlık olması için,
bir ticaret kervanını Şam’a
gönderdiler. Müslümanlar bu
kervanı ele geçirmek isteyince
savaş çıktı.
Müslümanlar 305, müşrikler ise 1000 kişiydi.
Savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlardan 14 kişi
şehit olurken, müşriklerden 70 kişi öldürüldü.
► Uhud Savaşı (625)
Mekkeli müşrikler Bedir’de yenilmişlerdi. Bunun
intikamını almak için
Medine’ye saldırdılar.
Müslümanların sayısı 700,
müşriklerin ise 1000
kişiydi.
Müslümanlar savaşı
kazanıyordu. Fakat
Peygamberimiz’in yerleştirdiği okçular ‘savaşı
kazandık’ diye yerlerinden ayrılınca, kaçan
Mekkeliler tekrar toparlanıp galip geldiler.Savaş
sonunda müslümanlar 70 şehit, müşrikler ise 22 ölü
verdi. Peygamberimiz’in amcası ‘Hz.Hamza’ da
şehitler arasındaydı.
►Hendek Savaşı (626)
Peygamberimiz hicret
sonrası Medine’de bulunan
yahudilerle bir anlaşma
yapmıştı. Bu anlaşmayı bozan
bazı yahudileri de Medine’den
çıkarmıştı. Onlar da Mekkeli
müşriklerle anlaştılar ve 10 bin kişi ile Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar da şehrin etrafına hendek
kazmışlardı. Müşrikler bir ay kadar saldırıda
bulundular fakat başarılı olamadılar. Savaş sonunda
Peygamberimiz duâ etti ve düşman tarafında bir
fırtına çıktı. Müşrikler dayanamayıp herşeylerini
bırakıp kaçtılar.
► İslâm’a Dâvet Mektupları
Peygamberimiz, İslâm dinini
herkese ulaştırabilmek için,
Arabistan’a komşu olan devletlerin
başkanlarına da elçilerle ‘mektup’lar
gönderdi.
Bunlardan sadece ‘Habeşistan kralı’ müslüman
oldu. Bizans, İran, Mısır, Umman ve Bahreyn devlet
başkanları ise müslüman olmadılar.
► Hayber Kalesi’nin Fethi (628)
Suriye yolu üzerinde
yaşayan Hayber Yahudileri,
Medine’ye saldırmayı
düşünüyorlardı. Bunu haber alan
müslümanlar Hayber’i kuşattı.
On gün süren kuşatma
sonunda, savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlar
10 şehit, yahudiler ise 93 ölü verdi. ‘Hz.Ali’ bu
savaşta çok kahramanlıklar göstermiştir.
► Mekke’nin Fethi (630)
Mekkeliler daha önce müslümanlarla
yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine
Peygamberimiz, 10 bin kişi ile Mekke
üzerine yürüdü. Hiç savaş olmadan Mekke
alındı. Kabe’deki putlar kırıldı ve topluca
namaz kılındı.
Peygamberimiz, eskiden beri
kendisine her türlü eziyeti yapmış olan Mekkeliler’i
affetti. Onlar da hep beraber müslüman oldular.
► Vedâ Haccı (632)
Medine’ye göç edeli on yıl
olmuştu. Peygamberimiz
müslümanlarla beraber hac
yapmak için Mekke’ye gitti.
Yaklaşık 124 bin müslüman
‘Arafat Dağı’nda O’nun son
konuşmasını (Vedâ Hutbesi)
dinledi. Peygamberimiz, ölümünün yaklaştığını
anladığı için burada herkese vedâ etti.
PEYGAMBERİMİZ’İN VEFÂTI
Peygamberimiz Medine’ye dönünce
hastalandı. Ölümüne üç gün kala hastalığı
iyice arttı. Namazları Hz.Ebubekir’in
kıldırmasını söyledi. Bir öğle vakti, şehâdet parmağını
yukarı kaldırarak ‘Yüce Dosta’ dedi. Son sözleri bu
oldu. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. (8 Haziran 632)
Vefat ettiği yere defnedildi.O’nun kabrinin
bulunduğu yere ‘Ravza-i Mütahhara’ denilmektedir
ve Mescid-i Nebevi’nin içindedir.Peygamberimiz’in
23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke’de,
10 yılı ise Medine’de geçmiştir.
Peygamberimiz’den sonra sırasıyla;
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
‘halîfe’ (devlet başkanı)olmuşlardır.
AHİRET HAVA YOLLARI
• Hareket Yeri . . . . . . . : Dünya
• Varış Yeri . . . . . . . . . : Ahiret
• Uçuş Saati. . . . . . . . . : Her an kalkabilir
• Müracatlar. . . . . . . . . : Azrail(as) adresten teslim alır
• Not. . . . . . . . . . . . . . . : Biletler sadece gidiş içindir
* * Müsaade Edilen Eşyalar * *
• On Metre Kefen (Patiska)
• Salih Amel
• Hayırlı Evlat
• Faydalı İlim
Yolcunun beraberinde başka eşya getirmesine
kesinlikle müsaade edilmez. Huzurlu ve rahat bir yolculuk
için sayın yolcularımızın Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i
Şerif’lerdeki talimatlara uymaları önemle rica olunur. . . .
* * Önemli Not * *
Görevlilerce verilecek formları doğru ve noksansız olarak
doldurunuz.
1.Ömrünü Nerede Tükettin ?
2.Gençliğini Nerede Geçirdin ?
3.Malını Nereden Kazandın ?
4.Kazancını Nerelerde Harcadın ?
5.Allah için Ne yaptın?
Güngör Çakan
BEŞİNCİ BÖLÜM
PEYGAMBERiMiZ HZ. MUHAMMED (SAV)’iN HAYATI (SiYER)
• Peygamberimizin isimleri
Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa
• Peygamberimizin Lakabı
Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed)
• Babası (Doğmadan altı aylıkken kaybetti)
Abdullah
• Annesi (Altı yaşında kaybetti)
Âmine
• Babadan Dedesi(8 yaşında kaybetti)
Abdulmuttalip
• Süt Annesi
Halîme
• Süt Kardeşleri
Şeyma, Abdullah
• Amcaları
Ebu Talip, Hz.Hamza, Zübeyir
• İlk Hanımı
Hz.Hatice
• Erkek Çocukları
Kasım, Abdullah, İbrahim
• Kız Çocukları
Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma
• Torunları
Hz.Hasan, Hz.Hüseyin
• Torunlarının Annesi
Hz.Fâtıma
• En Yakın Dostu
Hz. Ebûbekir
• Doğum Yeri – Tarihi
Mekke – 20 Nisan 571
• Kabilesi
Kureyş
• Kaç Yaşında Evlendi?
25
• Kaç Yaşında Peygamber Oldu?
40
• İlk Vahiy (Kur’an Ayetleri) nerede geldi?
Hira Mağarasında
• İlk Vahyi Hangi Melek Getirdi?
Cebrail
• İlk Vahiy Hangi Yıl Geldi?
610
• İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
• Kaç Yılında Hicret Etti?
622
• Nereden Nereye Hicret Etmiştir?
Mekke’den Medine’ye
• Kaç Yıl Peygamberlik Yaptı?
23
• Kaç Yıl Yaşadı?
63
• Ne Zaman- Nerede Vefat Etti?
8 Haziran 632 – Medine
• Kabri (mezarı) Nerededir?
Medine
• Onu Görüp İnananlara Ne Ad Verilir?
Sahabe veya Ashab
• Allah’ın Sözlerine Ne Ad Verilir?
Ayet
Peygamberimizin Sözlerine Ne Ad Verilir?
Hadis
“Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır”
Hz. Muhammed
ALTINCI BÖLÜM TECVİD BİLGİSİ
Kur’an okurken; harflerin ‘mahrec’lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her
harfin hakkını verme, durma-geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara uyarak güzel
Kur’an okumayı öğreten ilme ‘tecvîd’ denir.
Tecvid öğrenmenin amacı, Allah-ü Teâlâ’nın kitabındaki “Kur’an’ı ‘tertil’ üzere (açık açık, tane tane) oku!”
(Müzzemmil Sûresi, 4) emrine uymaktır.
MEDD (UZATMA)’YLA İLGİLİ
TECVİD KURALLARI
1-Medd-i Tabiî (Normal uzatma)
Medd (uzatma) harfleri üçtür: ى – و – أ
Bunlardan biri harekesiz olarak bir harfin önüne
gelirse “Medd-i Tabiî” olur.
Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı = bir parmak
kaldıracak kadar’ uzattırır.
و ) ) ötreli bir harfi, ( ى ) esreli bir harfi, ( أ ) ise
üstünlü bir harfi uzattırır.
2- Medd-i Muttasıl (Bitişik uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, yine
aynı kelimede hemze ( ء ) gelirse “Medd-i Muttasıl”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 2
elif miktarı uzatmak gerekir.)
3- Medd-i Munfasıl (Ayrı uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, diğer
kelimede ise ( ا ) gelirse “Medd-i Munfasıl” olur. 4 elif
miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı
uzatmak gerekir.)
4- Medd-i Lâzım (Gerekli uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, sonra
cezimli ya da şeddeli bir harf gelirse “Medd-i Lâzım”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 3
elif miktarı uzatmak gerekir.)
5- Medd-i Ârız (Geçici uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, ondan
sonraki harfe geçici olarak cezim verirsek “Medd-i Ârız”
olur. En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır.
6- Medd-i Lîn (Yumuşak Uzatma)____________
Bir kelimede lin harfleri olan ( و ) ile ( ى )’den
birisi cezimli olarak bulunur, ondan sonra cezimli bir
harf gelirse “Medd-i Lîn” olur. 4 elif miktarı uzatılır.
(Hızlı okuyuşlarda en az 2-3 elif miktarı uzatmak
gerekir.)
SAKİN NUN ve TENVİN’LE İLGİLİ
TECVİD KURALLARI
1- İklâb (Dönüştürme)_______________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, ( ب ) harfi gelirse
“İklâb” olur. Nun sesi ( مْ ) sesine dönüşür, dudaklar
bastırmadan hafifçe tutma yapılır.
2- İdgâm-ı Bilâ Gunne_______________________
(Gunnesiz -sesi genizden getirmeden- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ( ل ر ) harflerinden
biri gelirse “İdgam-ı Bilâ Gunne” olur. Tenvin ya da sakin
nun bu harflere dönüşür fakat gunne yapılmaz.
3- İdgâm-ı Maal Gunne______________________
(Gunneli -sesi genizden getirerek- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ى م ن و
harflerinden biri gelirse “İdgâm-ı Maal Gunne” olur.
Nun sesi bu harflere katılır ve 1-1,5 elif miktarı tutularak
gunneli okunur.
4- İzhâr (Belli ederek okuma)___________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra altı tane ‘boğaz
harfi’nden ( ١ ح خ ع غ ھ ) biri gelirse “İzhâr” olur. Nun
sesi açık ve net bir şekilde okunur.
5- İhfâ (Gizleyerek okuma)_________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, (yukarıda
sayılan harflerin dışında bulunan) 15 tane harften biri
gelirse “İhfâ” olur. İhfâ harfleri şunlardır:
ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Ses genizden getirilerek 1-1,5 elif miktarı tutularak
okunur.
SAKİN MİM’LE İLGİLİ TECVİD
KURALLARI
1- İdgâm-ı Misleyn Maal Gunne______________
(Aynı harflerin gunneli olarak birbirine dönüştürülmesi)
Sâkin mim’den sonra harekeli bir mim harfi gelirse
bu iki mim birbirine katılarak gunneli (ses genizden
getirilerek) okunur.
2- Şefevî İhfâ (Dudak İhfâsı)_________________
Sâkin mim’den sonra ( ب ) harfi gelirse; dudaklar
hafifçe bastırılarak gunneli bir şekilde okunur.
3- İzhâr (Belli ederek okuma)_________________
Sâkin mim’den sonra; mim ile be’nin dışındaki
harflerden biri gelirse; mim harfi tutulmadan belli
edilerek okunur.
İDGAM (Bir Harfi Diğerine Katma)
1- İdgâm-ı Misleyn (Aynı harflerin şeddeli okunuşu)
Bir harf önce cezimli, sonra harekeli olarak ard arda
gelirse “İdgâm-ı Misleyn” olur ve sanki tek harfmiş gibi
şeddeli okunur.
Eğer bu harfler ( م ) ve ( ن ) ise 1-1,5 elif miktarı
tutularak gunneli okunur.
2- İdgâm-ı Mütecâniseyn____________________
(Aynı cinsten olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri aynı fakat sesleri farklı olan harflerin
birbirine dönüşmesine “İdgâm-ı Mütecâniseyn” denir.
Üç grupta incelenir:
a- ( ..……… :( ط – د – ت
b- ( …………… :( ظ – ذ – ث
c- ( ب – م ) grubu: …………………..
3- İdgâm-ı Mütekarribeyn___________________
(Çıkış yerleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri ve sesleri yakın olan harflerin birbirine
dönüşmesidir. İki grupta incelenir:
a- ( ..…………… :( ل – ر
b- ( …..……………………… :( ق – ك
ELİF LAM ( ال ) TAKISI’YLA
İLGİLİ TECVİD KURALLARI
1- İdgâm-ı Şemsiye (Lâm harfinin okunmaması)___
١ ل) ) takısından sonra okunuşları ( ل )’a yakın olan 14
harften biri gelirse “İdgâm-ı Şemsiye” olur. ( ل) harfi
okunmaz, sonraki harf şeddeli okunur.
Bu harfler:
ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص- ض- ط – ظ – ل – ن
2- İzhâr-ı Kameriye (Lâm harfinin okunması)_____
١ ل) ) takısından sonra okunuşları ( ل )’a uzak olan 14
harften biri gelirse “İzhâr-ı Kameriye” olur. ( ل) harfi
okunur.
Bu harfler:
أ- ب- ج- ح- خ- ع- غ- ف- ق- ك- م- و- ه- ى
DİĞER TECVİD KURALLARI
1- Kalkale (Sarsarak okuma)___________
( () *+, ) harflerinden biri, kelimenin ortasında
ya da sonunda cezimli olarak gelirse “Kalkale” olur. Bu
harfler çıkış yerinden sarsılarak kuvvetlice söylenir.
2- Hükmür Râ (Râ harfinin kalın ve ince okunuşu)
ر ) ) harfi üstün ya da ötreli ise kalın okunur.
(Sâkin –cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir
önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır;
bunlar üstün ya da ötreli ise yine kalın okunur.)
ر ) ) harfi esreli ise ince okunur. (Sâkin -cezimli
ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da
sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar esreli ise yine
ince okunur.)
3- Lafzatullâh____________________________
(Allah kelimesindeki ‘lam’ın kalın ve ince okunuşu)
Söze ( لله ) kelimesi ile başlandığında, ya da bir
önceki harfin harekesi üstün ya da ötre olduğunda ‘kalın’
okunur.
Önceki harf esreli ise ince okunur.
4- Zamîr_________________________________
(Kelime sonundaki ( ) harfinin uzatılıp uzatılmaması)
Zamir’den önceki harf harekeli ise uzatılır:
Zamir’den önceki harf sâkin (cezimli ya da
harekesiz) ise uzatılmaz.
5- Sekte (Nefes almadan bir müddet durma)_______
Kur’an okurken sesi kesip bir miktar durduktan
sonra aynı nefesle devam etmeye “sekte” denir.
Kur’an’da dört yerde sekte yapılarak okunur:
1- Kehf Sûresi (1):
2-Yâsîn Sûresi (52):
3- Kıyâme Sûresi (27):
4- Mutaffifîn Sûresi (14):
VAKIF ve VAKIF KURALLARI
(Kur’an’daki Durak İşaretleri ve Durma Kuralları)
Kur’an’da âyet sonlarında duraklar olduğu gibi âyet
içerisinde de virgül mahiyetinde duraklar vardır.
Bunlar;
- ع – (.. ..) . , – م – ط – ج – ص – ز – ق – /
Özet olarak bu duraklardan (/ ) işaretinde durulmamalı,
) . , م – ط – ) işaretlerinde ise durulmalıdır. Diğer işaretlerde
ise; durulmasına da geçilmesine de izin verilmiştir.
Vakıf (Durma) Kuralları______________________
1- Durak işaretlerinde durulurken genellikle kelimelerin
son harflerine ‘cezim’ verilir.
(Durak olmayan yerlerde nefes yetmemesi sebebiyle
durulmuşsa; bir kaç kelime geriden alınarak okumaya devam
edilir.)
2- Üzerinde iki üstün bulunan bir kelimede durulurken;
üstünlerin biri atılır ve  şeklinde bir elif miktarı uzatılarak
durulur.
3- Üzerinde iki ötre ve iki esre bulunan bir kelimede
durulurken; yine cezim verilerek durulur.
4- Üzerinde durulan kelimenin son harfi ‘yuvarlak
te’ ( ة ) ise noktaları atılarak ‘he’ olarak durulur.
5- Üzerinde durduğumuz kelimenin son harfi
uzatılıyor ise; aynı şekilde uzatarak durulur.
أ ) ) Elif : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.
ب ) ) Be : İki dudağı birbirine vurup kuvvetlice söylenmesiyle çıkar.
ت ) ) Te : Dil ucunun üst dişlerin ortasına vurulmasıyla çıkarılır.
ث ) ) Se : Dil ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarak ‘peltek’ olarak söylenir.
ج ) ) Cim : Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkartılır.
ح ) ) Ha : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
خ ) ) Hı : Boğazın girişinden boğaz hırıldatılarak çıkarılır.
د ) ) Dal : Dil ucu üst ön dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.
ذ ) ) Zel : Dil ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ‘peltek’ çıkar.
ر ) ) Rı : Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurularak
ز ) ) Ze : Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır.
س ) ) Sin : Dil ucu iki alt ön dişlerin başlarına yakın yere vurularak çıkarılır.
ش ) ) Şın : Dil ortasını üst damağa yapıştırarak çıkar.
ص ) ) Sad : Dil ucunu ön dişlerin yarısına dokundurarak çıkar.
ض ) ) Dad : Dilin yan tarafını sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır.
ط ) ) Tı : Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır.
ظ ) ) Zı : Dil ucu üst ön dişlerin başlarından dışarı çıkarılarak söylenir.
ع ) ) Ayın : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
غ ) ) Gayın : Boğazın girişindan yumuşak bir şekilde çıkarılır.
ف ) ) Fe : Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır.
ق ) ) Kaf : Dil kökünü damağa vurarak çıkarılır.
ك ) ) Kef : Dilin üst damağa değmesiyle Kaf’ın çıktığı yerin az aşağısından çıkarılır.
ل ) ) Lam : Dilin ucunu damağa vurarak çıkarılır.
م ) ) Mim : Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır.
ن ) ) Nun : Dilin ucu ile üst ön dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.
و ) ) Vav : Dudakların öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır.
ھ ) ) He : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır.
ى ) ) Ye : Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.
YEDİNCİ BÖLÜM Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:
1- “Ümmetimden her kim ki, dininin emirlerini öğrenmek için
‘kırk hadis’ ezberlerse; Allah onu, kıyamet günü fâkihlerden
eder. Ben de ona şefaatçi ve şâhit olurum.”
2- “Kim ilim aramak için yola koyulursa, Allah onun cennete
giden yolunu kolaylaştırır.”
3- “Sabahleyin evden çıkıp Allah’ın kitabı Kur’an’dan bir âyet
öğrenmen, senin için yüz rekat (nâfile) namazdan daha hayırlıdır.”
4- “İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
5- “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi
yedi derece daha faziletlidir.”
6- “Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır,
cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da
bağlanır.”
7- ”Şüphesiz ki Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz.
Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”
8- ”Sizden biriniz acele edip de ‘ben dua ettim ama kabul
edilmedi’ demedikçe duâsı kabul olunur.”
9- “Allah’ın en sevdiği amel; vaktinde kılınan namaz ile anaya
ve babaya iyilik etmektir.”
10- “Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca; elleri ile
yaptığı günahları, yüzünü yıkayınca; gözleri ile işlediği günahları,
başını meshedince; kulakları ile dinleyerek işlediği günahları,
ayaklarını yıkayınca da; ayakları ile yürüyerek işlediği günahları
bağışlanır.”
11- “Münafık kimsenin alâmeti üçtür: Konuştu mu yalan söyler,
söz verirse sözünden döner, kendisine bir şey emanet edilirse
hıyanet eder.”
12- “Her kim rızkının bol, ömrünün de uzun olmasını isterse
akrabasına iyilik etsin, ihsanda bulunsun.”
13- “Bir müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla
dargın kalması helal olmaz.”
14- “Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal
etmesi, ona günah olarak yeter.”
15- “Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hîle yapan
bizden değildir.”
16- “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olarak yanıma
geliyorsunuz? Misvak kullanınız.”
17- “İnsan öldüğü vakit bütün amelleri kesilir. Yalnız üç
şeyden; Sadaka-i câriye’den, faydalanılan ilimden, kendisine duâ
eden sâlih evlattan kesilmez.”
18- “Kıyamet günü insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe
Allah’ın huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden,
vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından, bildiği ile ne amel ettiğinden.”
19- “Akıllı kimse nefsini terbiye eden ve ölümden sonraki hayat
için çalışan kimsedir. Âciz (ahmak) kimse de nefsinin arzularına
uyan ve Allah’tan af temenni eden kimsedir.”
20- “Zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. Hakiki zenginlik
gönül zenginliğidir.”
21- “Kim Kur’an’ı okur ve onu ezberlerse; helâlini helâl bilir,
haramını da haram sayarsa, bu sayede Allah onu cennete koyar ve
akrabasından hepsi de cehennemlik olan on kişiye kendisini
şefaatçi kılar.”
22- “Muhakkak ki Allah, haramdan kaçınan, gönlü zengin ve
gizli ibadet eden kulu sever.”
23- “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa; ya hayır
konuşsun ya da sussun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman
ediyorsa; komşusuna ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe
iman ediyorsa; misafirine ikram etsin.”
24- “Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir
bağışta bulunmamıştır.”
25- “Hiç biriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de
istemedikçe tam iman etmiş olmaz.”
26- “Dikkat ediniz! Sizin kadınlarınız üzerinde, onların da sizin
üzerinizde hakları vardır.”
27- “Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse,
Allah da yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseleri yaratır.”
28- “Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en
yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
29- “Sizden biriniz yemek yediği vakit sağ eliyle yesin, su içtiği
zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle
içer.”
30- “Binen gidene, yürüyen oturana ve az olan çok olana
selam verir.”
31- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.”
32- “Müslüman, diğer müslümanların onun elinden ve dilinden
zarar görmediği kimsedir.”
33- “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunlarda aldanmıştır
(yani bunların değerini bilmez): Biri sağlık, diğeri boş vakit.”
34- “Sakın iyilikten hiç bir şeyi hakir görme. Velev din kardeşini
güler yüzle karşılaman olsun.”
35- “Mü’min uysaldır. Başkaları ile iyi geçinir, kendisi ile iyi
geçinilir. İyi geçinmeyen kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimse de
hayır yoktur.”
36- “Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi
daha isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başka bir şey
dolduramaz.”
37- “Burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere
sürünsün.’ Kimin Ya Rasülallah? denildi. ‘İhtiyarlığı anında annesi ile
babasından birine yahut her ikisine yetişip de sonra Cennete
girmeyenin”
38- “Sizden kim bir kötülük görürse onu hemen eliyle
değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü
yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin (kalben nefret duysun). İmanın en
zayıfı da budur.”
39- “Kişinin yediği en hayırlı yemek elinin emeği ile kazandığı
yemektir. Allah’ın Peygamberi Davut (AS) da elinin emeği ile
geçinirdi”
40- “Bir müslüman bir ağaç diker veya bir şey eker de ondan
bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse bu, kendisi için sadaka olur.”
1- KÂBE’NİN YOLLARI
Kâbe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helâl etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)
——————————————–
2- DURMAZ YANAR VÜCUDUM
Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Halâs eyle nârından Allah
Ayırma dîdârından Allah
Cennette cemâlinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Son nefeste îmandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
——————————————–
3- YAN YÜREĞİM YAN
Yan yüreğim yan
Gör ki neler var cânım
(Gör ki neler var Allah)
Bu halk içinde cânım
Bize gülen var
(Bize gülen var Allah)
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin cânım
(Hak bizi bilsin Allah)
Gâfiller bilsin bilsin
Hakk’ı seven var
(Hakk’ı seven var Allah)
Yunus sen burda
Meydan isteme cânım
(Meydan isteme Allah)
Bu meydan içinde cânım
Merdâneler var
(Merdâneler var Allah)
Tekbir ve Tehlil
Allâhü Ekber Allâhü Ekber,
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber,
Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.
Salât-i Ümmiye
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nin Nebiyyil ümmiyyi ve
Alâ Âlihî ve sahbihî ve sellim.
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nillezî câe bil hakkıl mübîn.
Ve erseltehû rahmetel lil âlemîn
————————————————-
4- BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Bizim için hâyır duâ
Kılanlara selâm olsun
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selâm olsun
Derviş Yunus söyler sözü
Yaş dolmuştur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selâm olsun
5- SENİ BEN SEVERİM
Seni ben severim candan îçeru
Yolum vardır bu erkândan îçeru
Beni benden sorma ben ben değilem
Bir başka ben vardır benden îçeru
Süleyman kuş dili bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan îçeru
Yunus’un sözleri hundur ateştir
Kapında kul var sultandan îçeru
6- MUHAMMED ANADAN
DOĞDU
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebliğe geldi
Cihan muradına erdi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
Abdülmüttalib dedesi
Oğlu Abdullah babası
Âmine Hâtun annesi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
Kırk yaşına girdi Ahmed
Peygamber oldu Muhammed
Dolandı hem sekiz cennet
Cân Muhammed nurdan Ahmed
——————————————-
7- GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Rasülallâh
Gül bahçene dünyamızda
Girelim yâ Rasülallâh
Âşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübarek Ravzâ’na yüzler
Sürelim yâ Rasülallâh
Sensin gönüller sultânı
Getiren Yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Rasülallâh
Veda edip mâsîvâya
Yalvarıp Yüce Mevlâ’ya
Şefâât-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Rasülallâh
——————————————-
8- ALLAH-U ALLAH
Ömrün bitirmiş
viranemiyem
Aklın yitirmiş
divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum
döner dururum
Yanar kurururm
pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Yaşlı gözlerim
tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
43
9- SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER
Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah
Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eden bülbüller
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah
Sen Allah’ı seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hakk ecrini vermez mi?
10- MUHAMMEDE
MUHAMMEDE
Canı dilden aşık oldum
Muhammede muhammede
Mevlam layık eyle bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
11- SEVDİM SENİ MABUDUMA
Sevdim seni Mabuduma,
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim
Evladı ıyalden geçerek
Ravzana geldim
Ahlakını methetmede
Kur’an diye sevdim
Kurbanın olam şahı resul,
kovma kapından
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim
Mahşerde nebiler bile
senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim…
————————————————
12- YEMEK DUASI
Yemekten önce Bismillah,
Sonrası Elhamdülillah,
Dün yemeğe başlarken
babam Bismillah dedi,
Yemeğini yedikten sonra
Elhamdülillah dedi,
Sonra sordum Babama
Bismillah ne demektir?
Sonra sordum Anneme
Elhamdülillah nedir?
Babam dedi Yavrucuğum,
yemeği bize Allah verir,
Onun içinde başlarken,
O’nun adı hep söylenir,
Yemeği bitirdikten sonra
O’na Teşekkür edilir,
Yemeği bitirdikten sonra
Elhamdülillah denir.
YEMEK DUASI
Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren ALLAH
Peygamberimiz RASÜLULLAH
Her yemekte derim BİSMİLLAH
Artsın eksilmesin
Taşsın dökülmesin
Gerisi kesilmesin
Hep afiyetle yensin
Geçmişlerimizin ruhu için
Sağlara selamet için
Dertlere derman için
birde ALLAH RIZASI için
EL FATİHA
——————————————-
14- CANIM KURBAN OLSUN
Canım Kurban Olsun Senin Yoluna
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed.
Şefaat Eyle Bu Kemter Kuluna
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Mü’min Olanların Çoktur Cefası
Ahirette Olur Zevk U Sefası
On Sekiz Bin Alemin Mustafa’sı
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Yedi Kat Gökleri Seyran Eyleyen
Kürsün Üstünde Cevlan Eyleye,
Mi’racda Ümmetinin Affın Dileyen
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Aşık (Yunus) Neyler İki Cihanı Sensiz
Sen Hak Peygambersin Şeksiz, Gümansız
Sana Uymayanlar Gider İmansız
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed.
15- 571 BİR DE BİR GÜNEŞ DOĞDU
Beş Yüz Yetmiş Bir’de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed’di
İlk sözü ümmet.
——-
Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Amine,
Süt annesi Halime,
Doğdu Cennet evine.
——-
Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler boşuna.
——-
Hak dindirdi her yaşı,
Dedesiyle amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.
——-
Kırk yaşına gelince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi.
——————————————–
16- SEVGİLİ PEYGAMBERİM
Öğretmenim dedi ki,
O çok zorluklar çekmiş
İnsanlara Allah’ı
tanıtmak için çalışmış
İnsanları cennete
götürmek için çalışmış
Bir ismin Ahmet efendim
Bir ismin de Muhammed
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem
O’nu seven çocukların,
rüyasına gelirmiş
Saçlarını okşayıp,
yanaklarından öpermiş
Bir ismin Ahmet efendim
Bir ismin de Muhammed
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve selem
17- NELER VERMEZDİM
Peygamberi görmek için,
Peygamberi görmek için,
Neler, neler, neler,
Neler vermezdim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
En sevdiğim oyuncağım,
En sevdiğim oyuncağım,
Uçurtmam, yarış arabam,
Güzel bebeğim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
Sana canım feda olsun,
Sana canım feda olsun,
Gönlümün sultanı,
Canım Peygamberimsin.
18- MEDİNEYE VARAMADIM
Medineye varamadım
Gül kokuşu alamadım
Ben Rasüle doyamadım
Yaralıyım yaralı yaralı
Kabenin örtüsü kara
Açtı yüreğime yara
Bulunmaz derdime çare
Yaralıyım yaralıyım yaralı
Hacerül Esvedin taşı
Akıttın gözümden yaşı
Bulunmaz Rasülün eşi
Yaralıyım yaralıyım yaralı 45
19- NE ZAMAN ANARSAM …
Ne zaman anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden gayrı gözüm yaşım
Kimseler silmez Allah’ım
Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım
Aşık Yunus seni ister
Lûtfeyle cemalin göster
Cemalini gören aşıklar
Ebedi ölmez Allah’ım
20- EY ENBİYALAR SERVERİ
Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucin peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba
Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba
Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammet Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba
Derviş yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Severler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba

1

Nisan
2012

İSLAMİ BİLGİLER SORU CEVAP

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  465 Kez Okundu

S-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.

a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran e) Enfal

S-2-Allahı tanıma ve bilmeye ne denir?

a) marifetullah b) mahabbetullah c) ihlas d) ihsan

S-3-Kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı?

a) 22 b) 23 c) 24 d) 25

S-4-Aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir.

A) doktrin b) akım c) kurtuluş d) yol e) yer

S-5-Akaid mezhepleri için hangisi kullanılmaz?

a) grup b) fırka c) tebliğci d) nıhle

S-6-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?

a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye

S-7-Hangi mezhebe ehli sünneti hassa denir?

a) selefiyye b) maturidiyye c) eşariyye

S-8-Görüşleri itibariyle İslam ve iman çerçevesinin dışında kalan ehli bidat mezhebi hangisidir?

A) hariciye b) yezidiyye c) mutezile d) şia

S-9-ehli bidat aşağıdakilerden hangisiyle anılmamıştır?

a) ehli ehva b) fırakı dalle c)ehli dalal d) ehli amme

S-10-Akıl karşısında kesin tavır takınıp nakli tek hakim kabul eden mezhep hangisidir.

A) muteziler b) cebriye c) selefiyye d) eşariyye

S-11-Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?

a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye

S-12-Kadından da peygamber olur diyen mezhep hangisidir?

A) mutezi b) şia c) hariciler d) eşari

S-13-Abbasiler devrinde kadılkudat (baş kadı)ünvanını alan imam kimdir.

a)imamı azam b)ebu Yusuf c)ebu Muhammed d)imam malik

S-14-Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri akla öncelik vererek yorumlayan ve akılcı bir mezhep olan mezhep hangisidir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

S-15-Kelamda yenilikler ve değişiklikler yaparak bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturan mezhep hangisidir.

A) Mutezile b) maturidi c) selefi d) eşari

S-16-Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah ı bulabilir,iyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir,görüşleri hangi mezhebindir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

S-17-farsça ilk tasavvuf kitabının adı nedir?

a) tabakatüs sufiyye b) hücviri c) keşfül mahcup

S-18-Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir.

A) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel

S-19-Üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası ebu ali el cübbaiye üstün gelmiş,hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ayrılıp yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhep hangisidir.

a) Haricilik b) Eş’arilik c) Şia d) Cebriye

S-20-Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek ehli sünnet bilginlerinden hasan ı basrinin dersini terk edip yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhebin adı nedir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

S-21-Hangi mezhep imamının Türk olması kuvvetle muhtemeldir.

a)Ebu mansur Mahmut el maturidi b)İsmail el eşari c) malik bin Enes d) Ahmet bin hambel

S-22-Görüşlerini beş prensip etrafında sistemleştiren bunlar ise 1-tevhid2-adl 3-vaad ve vaid 4-el menzile beynel menzileteyn 5-emir bil maruf nehiy anil münker. olan mezhep hangisidir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

S-23-Peygamberimiz yemene kadı olarak kimi göndermiştir.Göndermeden önce Allah’ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamadığın bir konu hakkında karşılaşırsan ne yaparsın sorusuna kendim içtihat ederim cevabını vermiş Resulullah ziyadesiyle memnun olmuştur.

A)muaz bin cebel b)musap bin umeyr c)Abdullah bin cubeyr d)musa bin ali

S-24-Muvatta hangi meshebin kaynak kitabıdır?

A)Hanefi b)maliki c)şafi d)hanbeli

S-25-Suudi Arabistanın resmi meshebi nedir?

A)Hanefi b)Maliki c)Şafi d)Hanbeli

S-26-Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade eden Ahmet yesevi nin kitabının adı nedir?

A) divanı hikmet b) divanı lugatüt türk b) mesnevi

S-27-Genellikle fıkıhta hanbeli olanlar akaidde hangi mezhebtendirler?

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mu’tezile

S-28-Gazzali , Fahrettin er razi , kadı beyzavi ,teftezani ,cüveyni gibi hepimizin bildiği kelam bilginleri hangi mezheb kelam bilginleridir.

a) Selefi b) eşari c) maturidi d) Hanefi

S-1-( ) Zeydiyye fırkasına Hz Alinin torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin e nisbet edildiği için bu ad verilmiştir.

S-2-( ) islami literatürde Tanrının kendini göstermesi genellikle rahman ve rahim terimleriyle ifade edilir.

S-3-( )İnanç konularını sistematik bir yapıya kavuşturmaya çalışmaya tefsir ilmi denir.

S-4-( ) Allahın zati,fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz,nasılsa öyle kabul ettiği için selefiyyeye ‘’sıfatiyye’ mezhebide denir.

S-5-( ) Tabiun mezhep imamları,büyük müctehitler ve hadisçiler selefiyyedendir.

S-1-Hz Ali ile Hz Muaviye arasında geçen sıffın savaşından sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkan mezhebe …………………………………..denir.

S-2-Sözlükte taraftar yardımcı anlamına gelen mezhep …………………………………dır.

S-3-Şianın günümüze ulaşan üç büyük fırkası1-……………………..2-……………………3-………………………….dir.

S-4-itikadi konularda mutezile mezhebine fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahip olan şianın …………………………….. fırkasıdır.

S-5-Halen İranın resmi mezhebi olan Irakta ve Azerbeycanda yaşayan Müslümanların %60 ınında inandığı şia mezhebinin fırkasının ismi………………………………………..dir.

S-6-fıkıh ilminde uzman olan kişilere ……………………………..denir.

S-7-imamı azam efendimizin vefat ettiği yıl imamı…………………. dünyaya gelmiştir.

S-8-medine imamı diye meşhur olan ve orada doğan imam…………………………..dır

S-9-Değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmaya veya farklı hükümlerinbir araya getirilmesine………………………………..denir.

S-10-Tanrıyı görüyormuşçasına ibadet etmeye………………… denir

S-11-Dinin birinci unsuru………………….ikinci unsuru…………….üçüncü unsuru ise……………..tır.

CEVAPLAR:

1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-C 28-B

1-D 2-Y (yaratma(halk)buyurma(emir)) 3-Y (kelam) 4-D 5-D

1-haricilik 2-şia 3-zeydiyye,ismailiyye

1

Nisan
2012

İslam da ilk tabut,ilk şehit komutan,

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  727 Kez Okundu

-İslâm’da İlk Tabut Uygulaması
Esma bint-i Umeys’ten rivayet edilir ki, Fatımatü’z-Zehra (a.s) Esma’ya şöyle dedi: “Ben ölen kadınların görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum. Üzerine bir giysi atıyorlar ve bu giysi onun bütün vücudunu gören herkese gösteriyor.” Esma, “Ey Resulullah’ın (s.a.a) kızı! Habeşistan’da iken gördüğüm bir şeyi sana göstereyim.” dedi ve yaprakları soyulmuş yaş hurma çubuklarının getirilmesini istedi. Sonra getirilen bu çubukları düzeltti ve bunların üzerine bir örtü serdi. Fatıma (a.s) dedi ki: “Ne güzel bir şey bu. Bunun içindeki ölünün kadın mı, erkek mi olduğu belli olmaz.[.
– İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
-İLK ŞEHİT KOMUTAN: ZEYD BİN HARİSE
Zeyd bin Harise 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk Müslüman olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla Allah Resulü arasında “Kimi tercih ediyorsun?” sorusuna “Ya Rasûlüllah, sizin üzerinize hiçbir kimseyi tercih edemem. Benim annem de, babam da sensin.” diyerek peygamber sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında vücudunu taşlara karşı tutarak O’nu korumaya çalışmıştır. Kuran’ı Kerim’de ismi geçen yegâne sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir.
Peygamber Efendimiz birçok defa gazvelere çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Peygamberimizin “Zeyd şehit olursa Cafer, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, o da şehit düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın.” dediği, Bedir Savaşı’ndan itibaren, şehit düştüğü Mute Savaşı’na kadar yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Mute savaşında 3000 kişilik ordunun başına geçen komutandır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli ve becerikliydi. Mute’de şehit olduğunu duyduğunda gözleri yaşaran peygamber Efendimizin “Bu gözyaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı.” dediği sahabedir.
Zeyd bin Harise Kuran’da adı geçen tek sahabedir.
Hz. Ali’den sonra küçük yaşta İslamiyet’i kabul eden ikinci sahabedir.
Künyesi: Ebu Muhammed’dir.
Zeyd bin Harise’nin hanımı Ümmü Eymen (asıl adı Bereke), oğlu Usame’dir.
-İLK BEDİR VE İLK UHUD ŞEHİTLERİ
Bedir Savaşı’nda (624) ilk şehit olan sahabe, Hz. Ömer’in kölesi Mihca, Uhud Savaşı’nda (625) ilk şehit olan sahabe ise Abdullah bin Amr’dır.

1

Nisan
2012

YETERLİLİK SINAVI İLE İLGİLİ BAZI SORU ÇEŞİTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  387 Kez Okundu

-Camiul- Kuran
-Zeyd bin Sabit,
-Kuran okuyuş şekilleri
-En uzun sure
-En uzun ayet
-Zebur
-Kiramen katibin
-Kefen çeşitleri
-Mikat yerleri
-Necaşi ve gıyabı cenaze
-Peygamberimizin çocukları
-Ezanı rüyasında gören sahabi
-Ehl-i Beyt
-İlk cuma namazı
-Oruç ne zaman farz kılındı.

-Zekat kimlere verilmez
-İLK inen ayetler,
-Kuranın iniş tarihi
-Hira Dağı,
-Besmele bulunmayan sure
-Kuranın kalbi olan sure
-İstiaze
-Ayet
-Mekki /Medeni
-K.Kerimin çoğaltılması
-Tertil
-Huruf-u Halk
-Hilful Fudul
-Mute savaşı/Halid bin Velid
-Musab bin Umeyr:İlk davetçi
-İlk Müslümanlar
-Hendek savaşını diğer adı
-Mekkenin fethi
-Süraka
-Allahın sıfatları,
-Peygamberlerin sıfatları
-Arasat
-Mizan,
-Tahkiki iman
-İstidrac
-Haşr
-İman bakımından insanlar
-Zelle
-Cenaze terimleri
-Fidye
-Aşure orucu
-Yemin çeşitleri

-Tecvid kuralları

Toplam 23 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...101819202122...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.