22

Nisan
2014

Dikab Dhbt Mbsts Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  81 Kez Okundu

İTİKAT BİLGİLERİ
1-İMAN : Dil ile ikrar kalb ile tasdiktır.İmam iki kısma ayrılır:1)İcmali iman,2-Tafsılı iman.
2 – İMANIN ŞARTLARI : Allah (c.c.)�a, Meleklerine,Kitaplarına,Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allahtan geldiğine, öldükten sonra tekra dirilmeye iman etmektir.
3- DİN:Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi kanundur.

22

Nisan
2014

Dikab Dhbt Mbsts Genel Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  107 Kez Okundu

GENEL KONULAR KONULAR
-Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)
-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
-Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı.
-Genel kabule göre Kuranda 6236 ayet vardır.
-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.

22

Nisan
2014

Dikab-Dhbt-Mbsts Sınavı Tüm Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  76 Kez Okundu

ÂB-I HAYÂT:İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî su.

22

Nisan
2014

Dikab-Dhbt-Mbsts Sınavı Tüm Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  85 Kez Okundu

KUR’AN VE TEFSİR TERİMLERİ
AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN:İbâdat, muâmelât ve ukübatla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
AHKÂM TEFSİRİ: Kur’ân-ı Kerim’deki amel, yani ibâdet, muâmelât ve ukûbâtla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan ilim dalıdır. Gayesi; İslam’ın ilk temel kaynağı olan Kur’ân’ın ihtiva ettiği amelî hükümleri, kâide ve prensipleri ortaya çıkarıp açıklamak, bunların uygulamalarını göstermektir.
AHRUFÜ’s-SEB‘A:Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları ve kıraati ile ilgili yedi vecih veya lehçe.
AHSENÜ’l-KASAS:Hz. Yûsuf’un Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan hayat hikâyesi.

22

Nisan
2014

Dikab-Dhbt-Mbsts Sınavı Tüm Bilgiler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  89 Kez Okundu

TECVİD TERİMLERİ
1-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.
2-ASLI MED: Harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde “aslî med”denir.
3-BAZI TERİMLER: Medd:Uzatmak demektir.
Kasr:Kısaltmak demektir.
İdğam:Şeddelemekdemektir.
İzhar:Ayırmak demektir.
Vakf:Durmak demektir.
Ğunne:Sesin genizden gelmesi demektir.
TUL : Dört elif miktarı uzatmaktır.
TEVASSUT :İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.

22

Nisan
2014

Dikap-Dhbt-Mbsts Sınavı Tüm Bilgiler-5

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  64 Kez Okundu

MEZHEPLER TARİHİ
1 – İSLAM DİNİNİN MAHİYETİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Din, ister hakikatin doğrudan yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin ister insan yaratılışının bir gereği olarak değerlendirilsin, sonuçta insanın özünde, fıtratında yerleşik bulunan ve oradan kaynaklanan “kutsala saygı, ona bağlanma ve onunla bütünleşme” ihtiyacını karşılar ve onu kâinat içindeki yalnızlığından kurtaran bir can simidi görevini yerine getirir.
Din, en yalın biçimiyle Tanrı’ya inanma ve ona ibadet etme olduğuna göre, onun bir inanç sistemini ve bir ibadet sistemini içermesi zorunludur. Bu iki temel unsur yanında, dinin ahlâkî hükümleri de içermesi gerekir.
Dinin ikinci unsuru olan ibadetler (ritüel), Tanrı’ya itaatin biçimsel göstergeleri sayılır. Yalın ve teorik bir Tanrı inancı yeterli olmayıp bu inancın pratik olarak eylemle gösterilmesi ve sergilenmesi gerekir. Tapma, tapınma eylemi olan ibadetin öz ve genel yapı itibariyle kaynağı da vahiy olduğu için belirli ibadetler, Tanrı’ya itaat çerçevesinde ve bir inanç ve kanaat gereği olarak yapılırlar.
Dinin üçüncü unsuru “ahlâk”tır. Dinin ilk iki unsuru olan inanç ve ibadet, kişinin doğrudan Tanrı ile teorik ve pratik bağlantı ve iletişimini sağlaması yönüyle insan-Tanrı ilişkisinin dikey-metafizik boyutuna ilişkin iken ahlâk, inanç ve ibadet yoluyla tesis edilmiş bulunan insan-Tanrı ilişkisinin, dünyevî planda her türlü tutum ve davranışa yansıması olarak değerlendirilir. İnsanın başkalarına iyi davranması, onlarla iyi geçinmesi, kötülük etmemesi ahlâkî birer davranış olması yanında, aynı zamanda biçimsel ibadetler dışında Tanrı’nın hoşuna gidecek davranışlardır. Ahlâkın diğer bir boyutu ise Tanrı’ya olan inancın ve ona yapılan ibadetin içtenlik derecesine ilişkindir ki bu husus İslâmî terminolojide ihlâs ve ihsan diye anılır.

22

Nisan
2014

Dikap-Dhbt-Mbsts Sınavı Tüm Bilgiler-6

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  73 Kez Okundu

İTİKAT BİLGİSİ-1
1-Ehl-i Sünnet:Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş’ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır. Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş’ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” de denilir.
2-Ehl-i Bid’at: Ehl-i sünnet’e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamında kullanılır. Buna göre ehl-i bid’at terimi, ehl-i sünnet teriminin karşıtıdır.
3-Selefiyye’ye “Sıfâtiyye” de denilmiştir.
4-Mu’tezile: Ehl-i sünnet bilginlerinden Hasan-ı Basrî’nin (ö. 728) dersini terkeden Vâsıl b. Atâ (ö. 148) ile ona uyanların oluşturduğu mezhep bu isimle anılır. Mu’tezile ise kendini “ehlü’l-adl ve’t-tevhîd” diye adlandırır.
5-Şia: Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm dünyasında da önemli sayıda taraftarı bulunan en önemli itikadî, fıkhî ve siyasî mezheptir
6-Tafsîlî İman: İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman denilir.
7-Taklîdî ve Tahkîkî İman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir.
8-İslâm: İtaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak” anlamlarına gelir. Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik değildir.

22

Nisan
2014

Dikap-Dhbt-Mbsts Sınav Tüm Bilgiler-7

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  66 Kez Okundu

GENEL KONULAR
1-Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)
2-Kab b.Malik,Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye mazeretsiz Tebük savaşına katılmadılar.müslümanlar Allahın emriyle bunlarla 50 gün küstü. tevbe suresi 118. ayetle allah bunları affetti.
3-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
4-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
5-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
6-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.

22

Nisan
2014

Dhbt Sınavı Tüm Dersler :1/1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  63 Kez Okundu

Kelam-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Kur’an-Siyer-Mezhepler  Tarihi-Genel Bilgiler

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık -2
1) Hanefi mezhebi; İmam-ı Azam Ebu Hanefi tarafından kurulmuştur.
2) Şafii mezhebi; İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.
3) Hanbeli mezhebi; İmam-ı Hanbeli tarafından kurulmuştur.
4) Maliki mezhebi; İmam-ı Malik tarafından kurulmuştur.
5-İmam-ı Azam’ın günümüze ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır:
Risale-i Reddi Havariç, Reddi Kaderiyye, El Fıkıhu’l Ekber, El Fıkıhu’l Ebsat.
6-Eşarilik;Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ’ira” gelir.
7-Mürcie ;İslamiyet’te, eyleme pek önem vermeyen, inancın her bakımdan yeterli olduğunu savunan görüş. Mürcie mezhebi ilk olarak üçüncü halife Osman zamanındaki kargaşalı dönemde ortaya çıkmıştır

22

Nisan
2014

Dhbt Sınavı Tüm Dersler:1/2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  63 Kez Okundu

İTİKAT BİLGİLERİ
1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.

22

Nisan
2014

Dhbt Sınavı Tüm dersler Dökümanı:1/3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  61 Kez Okundu

KELAM BİLGİLERİ
1-Akaid ilminin tanımı:Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
2- Din kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
3-Vahdâniyyet” sıfatının tanımı:Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
4- Tabiat olaylarını düzenleyen melek,Mikail Aleyhisselam.
5-Kiramen Katibin:İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
6-Vahiy:Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere denir.
7-Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren Hz. Ebû Bekir
8-Din Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçiminedir.
9-İmanın sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
10-Suhuf birkaç sayfadan oluşan kitaplara verilen isimdir.

22

Nisan
2014

Dhbt Sınavı Dersleri Çalışma Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  58 Kez Okundu

1-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savaşında ilk şehit düsşen sahabi.
2-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasşında Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanligini yapan sahabi.
3-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
4-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meshur olan sahabi.
4-Ad kavmi:Ad kavmine Hud Alleyhisselam peygamber gömderildi.Ad kavmi 7 gece 8 gün devam eden siddetli bir kasirga ile helak olup insanlar agac gövdeleri gibi yerlere yikilip kaldilar.(K.kerim Meali,Sh.275(TDV)
5-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
6-Aglama Duvari :Yahudilerin Beit ha-mkdas(Beytü`l-Makdis) : dedikleri mabed`den günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar.
7-Agnostisizm :Allah`in varliginin bilinemeyecegi ileri süren felsefi görüs.(temel büyük türkce sözlükDr.Mehmet Dogan)
8-Ahmed b. Hanbel :Hanbeli mezhebinin imami, muhaddis, fakih.
9-Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
10-Ahsenü`l-Kasaa :hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.

22

Nisan
2014

KPSS İSLÂM TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  50 Kez Okundu

İSLÂM TARİHİ
İslâmiyet Öncesi Arabistan: Arabistan’da kabile yaşantısı ve Bedevîlik vardı. Sosyal adaletsizlik vardı. Kan davası yaygındı. Siyasî birlik yoktu. Kadının hiçbir sosyal hakkı yoktu. Kölelik vardı. Puta tapıcılık yaygın olmasına rağmen Musevî, Hristiyan ve Hz. ibrahim inancını devam ettirenler de vardı (Hanefî). Kabe kutsal sayılırdı. Mekke’de özellikle edebiyat gelişmiştir.

İslâmiyetin doğuşu: Hz. Muhammed Hicaz bölgesinde Mekke’de doğdu. Hz. Hatice ile evlendi ve 40 yaşında peygamber oldu. İlk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve azatlı kölesi Hz. Zeyd’dir. İslâmiyetin putları reddedip insanları eşit görmesi kan davasını yasaklaması, ekonomik çıkarlarını kaybetmek istemeyenlerin Müslümanlara baskı yapmasına neden oldu. Medinelilerin daveti üzerine Hicret gerçekleşti (622). Göç edenlere Muhacir Medineli müslümanlara Ensar denirdi.

22

Nisan
2014

AKAİD BİLGİLERİ SORU CEVAP

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  58 Kez Okundu

AKAİD BİLGİLERİ SORU CEVAP
1- Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin tanımıdır?
a) İnsanın yararına ve zararına olan şeyleri bilmesine Akaid denir.
b) İnsanın nasıl namaz kılacağını açıklayan ilim dalına Akaid denir.
c) Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
d) Peygamber Efendimizin hayatını anlatan ilim dalına Akaid denir.

2- Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?
a) Akaid b) Din c) İman d) Vahiy

3- İnsanların kendi kafalarından uydurmuş oldukları dinlere ne ad verilir?
a) Hak din b) Muharref dinler
c) Bâtıl dinler d) Dinsizlik dini

4- Seçeneklerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarındandır?
a) Kıdem b) Basar c) İlim d) Tekvin

5- Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın “vahdâniyyet” sıfatının tanımıdır?
a) Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
b) Allah Teâlâ’nın bilmesi demektir.
c) Allah Teâlâ’nın dile ihtiyaç duymadan konuşması demektir.
d) Allah Teâlâ’nın bir olması demektir.

22

Nisan
2014

İtikat-Fıkıh-Kur’an-Siyer Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  78 Kez Okundu

SİYER BİLGİSİ
1.Cebrail (a.s.) Peygamberimize vahiy getirdiginde bazen yüzünün güzelligi ile meşgur bir sahabinin suretinde geldigi olurdu. Bu sahabenin ismi aşagıdakiledren hangisidir?
A)Ebu Zer Gıfari B)Dıhye-i Kelbix C)Ebu Ducane D)Hubeybe b.Adiyy
2.İlk yazılan siyer kitabı kime aittir?
A)İbn İshakx B)İbni Hişam C)İbn Sa’d D)Vakıd’i
3.Hendek savaşının diğer adı nedir?
A)Ahzapx B)Uhud C)Dolunay D)Gavze
4.Peygamber efendimizin son seferi nereye olmuştur?
A)Tebükx B)Taif C)İran D)Mısır
5.Allah’a inandığı için ilk şehit edilen müslüman kimdir?
A)Bilal B)Habbap C)Ammer D)Yasirx
6.Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası olan aşagıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Hamza x B)Hz.Haris C)Hz. Abbas D)Hz.Kusem
7.Hendek savaşında savas stratejisi olarak hendek kazma fikrini hangi sahabi önermiştir?

Toplam 49 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...56789102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.