20

Aralık
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  120 Kez Okundu

1- Kur’an’i Kerim Peygamberlerin sonuncusu HZ. Muhammed (sav) indirilmiş evrensel bir kitaptır. İn-sanların hidayete erişmeleri noktasında müracaat edecekleri kaynakların başında ge-lir.Aşağıdakilerden hangisi Kuranın bahsettiği temel konulardan biri değildir?
a)Aile ve toplum düzenine dair konular b) Pozitif Bilimin Konuları
c) Toplumsal düzende işbirliğinin önemi d)Allah’ı anma ve dua

2- Peygamberler arasında görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirme açısından herhangi bir fark söz konusu değildir. Bununla beraber Allah katında dereceleri bakımından kimileri daha ileri bir konumda olabilir bunlara Ulû’l-azm peygamberler denir. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi bunlar-dan değildir?
a)HZ Nuh (as) b)HZ Yusuf (as)
c)HZ İbrahim (as) d)HZ İsa (as)

3- Allah’ın insanlara gönderdiği vahiy olgusunun son halkası olan Kur’an-i Kerim Miladı 610 yılında ramazan ayında kadir gecesinde varlık sahnesine çıkmıştır. İlk vahiy İlimden bahseden alak süresinin ilk beş ayetidir. Bundan sonra inen ve temizlikten de bahseden süre hangisidir?
a) Fussılet süresi b) Kamer süresi
c) Müddessir suresi d) Müzzemmil süresi

4- Kur’an’ın bir veya birkaç defada toplu olarak indirilmeyip 23 yıl içerisinde toplumun durumuna ve gelişen olaylara göre indirilmesi Kur’an’a has bir durumdur. Bunun peygamberimize insanlara sağladı-ğı faydalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalarda birisi değildir?
a) Gelen vahyin yazılacağı malzeme az olduğu için uzun zaman içerisinde indirilmesi iyi olmuştur.
b)Toplumun vahye olan ilgisinin canlı tutulması sağlanmıştır.
c)HZ. Peygambere olan bağlılığın vefatına kadar sürmesi sağlanmıştır.
d)Vahye karşı düşmanlık besleyenlere zaman tanıyarak gönüllerinin hoş tutulması sağlanmıştır.

5- Kur’an-i Kerim Hz. Ebubekir zamanında toplatılmış ve Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır an-cak yapılan bu işlemler harekesiz ve noktasız olan Kur’an-i Kerimin doğru okunması için yeterli değildi. Ciddi manada yanlış okuyuşların olması üzerine Abbasi halifesi ………. Harekete geçerek ……… ye Kuranı noktalama ve harekeleme işini vermiştir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri geti-rilmelidir?
a) Muaviye – Zeyd b. Sabit b) Yezit – Said b. As
c) A. Melik b. Mervan- Ebulesvededdueli d) Harun-u Reşit – EbulEsvedEddueli

6- Türklerin İslamiyet’le tanışmaları Hz. Osman zamanında Hazarlarla olmuştur. Ancak bu genel an-lamda tam bir kabullenmenin olmadığı bir durumdur. Türklerin Müslümanlıkla İlk tanışmaları aşağıdaki olaylardan hangisinin neticesinde olmuştur?
a) 711 Kadisiye savaşı b) 751 Talas savaşı
c) 1071 Mlazgır savaşı d) 1517 Ridaniye savaşı

7- Peygamberimiz Taif’ten dönüşte Mekke’ye aşağıdakilerden hangisinin himayesinde girmiştir?
a) Ebu Talib’in himayesinde b) Ebu Leheb’in himayesinde
c) Mut’im b. Adiyye’nin d) Ebu Bekir’in himayesinde

8- Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?
a) Ahzap süresi 21. ayet b) Ali İmran 31. ayet
c) Kalem süresi 4. ayet d) Tevbe süresi 128. ayet

9- 628 Yılında Mekkeli Müşriklerle yapılan antlaşma hangisidir?
a) Hilfu’lfudül b) Medine sözleşmesi
c) Hudeybiyemusalahası d) Hiçbiri

10- İslam’ın Allah tasavvurunun en belirleyici niteliği nedir?
a) İbadet b) Ahlak
c)Tevhit d) Amentü

19

Aralık
2013

TECVİD VE KIRAAT TEST 1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  148 Kez Okundu

TECVİD VE KIRAAT TEST 1

1- Sözlükte; “Bir şeyi süslemek”, “güzel ve hoşça yapmak” anlamlarına gelen kavrama ne ad verilir?
A)Talim B)Tecvid C)Maharic-i Huruf D)Tertil

2-Tecvidi iyi bilen, kuran ve kıraat ilmi konusunda ehil olan kimselerin fark edebileceği okuyuş hatalarına ne ad verilir?
A)Masiva B)Lahn-ı Celi C)Kerahat D)Lahn-ı Hafi

3-Aşağıdakilerden hangisi asli med değildir?
A)Elif,vav,ya lı med B)Hemzeli med C)Zamirli med D)Asarlı med
4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Harekelerde yapılan hatalar
İklabı, izharı yerine getirmemek
C) Kelimede bir harf ziyade etmek veya eksiltmek.
D) Harekeyi sukûna, sukûnu harekeye çevirmek.

5-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)Mazmum:Ötre B)Meddi tabi:Fer’i med
C)Sebebi med:Hemze ve Sükun D)Med:Kasr

6-Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii anlamına gelmez?
A)Asli med B)Zatı med C)Tali med D)Tabii med

7-Aşağıdaki zamirlerden hangisinde sıla yapılmaz?
A) مَا لَهُ لِوَلِيِّهِ C) صَاحِبُهُ D) خُذُوهُ

8-Aşağıdakilerden hangisinde sıla yapılır?
A) فَوَاكِهُ لَمْ يَنْتَهِ C) وَ مَا نَفْقَهُ D) رَبِّهِ

9-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarı değildir?
A)Elif diyecek kadar B)İki saniye miktarı
C)Elif yazacak kadar zaman D)Bir parmak kaldırıp indirecek kadar zaman miktarı

10-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarından daha fazla çekmeyi gerektiren harf ve alamet değildir?
A)Lazımi sükun B)Elif C)Kırık hemze D)Cezim

11-Aşağıdakilerin hangisi vasl hemzesidir?

19

Aralık
2013

Genel Kültür:1935 yılının önemli olayları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  138 Kez Okundu

1935 yılının önemli olayları
2 Ocak 1935 Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.
6 Şubat 1935 İki kadın, Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldular.
14 Mart 1935 İstanbul Belediye Meclisi Darülaceze’nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.
2 Haziran 1935 İlk kez pazar günü hafta sonu tatil ilan edildi.
22 Haziran 1935 Türkiye’de azınlık cemaatlerinden sekiz ruhani lidere geçici olarak ayin ve mabetler dışında dini giysilerle dolaşma izni verildi.
2 Ekim 1935 İtalyan ordusu Habeşistan’a girdi.

19

Aralık
2013

Önemli Bazı Tarihi Kronoloji

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  102 Kez Okundu

622:Kuba Mescidinin inşası
622:İlk ezanın Bilal-i Habeş tarafından okunması
625: Uhud Savaşı, Hz. Hamza’nın Şehid edilmesi.
626: Raci Olayı. Beni Nadir Gazası. Bi’r-i Maüne Faciası.
628: Hudeybiye Barışı, İslam’a Davet için Elçiler Göndermek.
629: Hayber Kalesi’nin Fethi. Mute Harbi.
630: Mekke’nin Fethi.
630: Tebük Savaşı.
632: Hz. Muhammed ( s.a.v.) in vefatı. Dört Halife Döneminin başlaması.
632: Veda Haccı, Veda Hutbesi.
634: Ebu Bekr’in (r.anh) vefatı. Hz. Ömer’in (r.anh) halife olması.
636: Kadisiye Savaşı.
637: Kudüs’ün Hz. Ömer (r.anh) tarafından teslim alınması.
642: Nihavend Savaşı.İran ve Mısır’ın Müslümanlar tarafından Fethi.
644: Hz.Ömer’in (r.anh) vefatı. Hz. Osman’ın Halife olması.
656: Hz. Osman’ın vefatı. Hz.Ali’nin (r.anh) halife olması.
657: Sıffın Savaşı.
661: Hz.Ali’nin vefatı. Dört Halife Döneminin sona ermesi. Emeviler Döneminin başlaması.
669:Ebu Eyyüp El Ensarı vefat etti.
673:İlk minarenin yapımı: Camiye ilk minareyi ekleyen kişi Emevî Halifesi I. Muâviye’nin Mısır valisi Mesleme b. Muhalled’dir. Mesleme, Mısır fâtihi Amr b. Âs’ın Fustat ta yaptırmaya başladığı, fakat bitiremediği Amr b. As Camii’ni tamamlatırken binanın köşelerine birer minare koydurmuştur (Hicri 53/ Miladi 673). Minare kapıları güney istikametine bakar.
Müslüman mezar taşları batı istikametine bakar

678:Hz.Aişenin vefatı
680: Kerbela olayı.Hz.Hüseyinin şehadeti
709: 709:İmam Malikin Adı, Malik bin Enes’dir. 90 (m. 709) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yine Medine’de vefat etti. Eshab-ı kiramdan olan dedesi Ebu Amr’dır.
711: Tarık bin Ziyad’ın İspanya’ya çıkması.
750: Emevi Devleti’nin yıkılışı. Abbasi Devleti’nin kuruluşu.
756: Endülüs Emevi Devleti’nin kuruluşu.
767:İmam Azamın vefatı
795: İmam Malikin vefatı
805: İmam Muhammedin vefatı
810:İmam Buharının doğumu
820:İmam Şafinin Mısır da vefat.Asıl adı Muhammed b. İdris
855:Ahmed b. Hanbelin vefatı
868: Tolunoğulları Devleti’nin kuruluşu.
870:İmam Buharinin vefatı
82:Hadis alimi Tirmizinin vefatı
875: Samanoğulları Devleti’nin kuruluşu.
905: Tolunoğulları Devleti’nin yıkılışı.
910: Fatımiler Devleti’nin kuruluşu.
935: Ihşidiler Devleti’nin kuruluşu.
963: Gazneliler Devleti’nin kuruluşu.
969: Ihşidiler Devleti’nin yıkılışı.
999: Samanoğulları Devleti’nin yıkılışı.
1031: Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılışı.
1040:Selçuklu Devletinin Kuruluşu
1111:İmam Gazalinin vefatı
1166:Abdul Kadir Geylanının vefatı
1171: Fatımiler Devleti’nin yıkılışı.
1174: Eyyubiler Devleti’nin kurulması.
1187: Gazneliler Devleti’nin yıkılışı. Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması.
1250: Eyyubiler Devleti’nin yıkılışı. Memlük Devleti’nin kuruluşu.
1258: Abbasi Devleti’nin yıkılışı.
1273:Mevlana Celaleddin-i Ruminin vefatı
1299: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu,
1326: Bursa’nın Fethi.
1327: Orhan Bey zamanında ilk Osmanlı Akçesini bastırması.
1330: İznik’te ilk Osmanlı medresesinin açılması.
1336: İlhanlı Devleti’nin yıkılması.
1422:Süleyman Çelebinin Vefatı:Meshûr Türkçe “Mevlid” kasîdesinin yazari. Bursa’da dogdu. Kaynaklarda Süleymân Sultan Birinci Murâd Hanin vezîrlerinden AhmedPasanin oglu, Seyh Mahmûd Efendinin torunudur. Resûlullah efendimize olan muhabbeti, Vesîlet-ün-Necât isimli mevlid kasîdesini yazmasina vesîle oldu.
Süleymân Çelebi’nin vefâti için düsürülen târih, “Râhat-i ervâh”tir. Mezari, Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir.
1453: İstanbul’un fethi.
1453:Ayasofya camiinde ilk Cuma namazı
1459: Akşemddinin vefatı
1481: Fatih Sultan Mehmedin vefatı
1550: Süleymaniye camiinin 1550 yılında yapımına başlanmış 7 yılda tamamlanmıştır.
1574:Ebusuud Efendinin vefatı
1588:Mimar Sinanın vefatı
1609-1616: Sultan Ahmed camiinin inşası
1624:İmam Rabbaninin vefatı
1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1517:Mukaddes Emanetlerin Yavuz Sultan Selim tarafaından İstanbula getirilmesi.
1703: 1703:Erzurumlu İsmail Hakkı Hazretlerinin vefatı. Babası Osman Efendi de veli bir zattı. İbrahim Hakkı 1703 (H.1115) senesinde Erzurum´un Hasankale kasabasında doğdu. Divanının adı İlâhînâme´ dir. Bu ismi boşuna koymamıştır. Hakikaten hepsi ilâhîdir. Mârifetnâme ise arifin kitabı demektir.

1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739: Belgrad Antlaşması.
1853: Osmanlı – Rus Savaşı.
1870: Mecelle’nin hazırlanması.
1871:Şeyh Şamilin vefat
1908:Haydarpaşa-Medine demiryolunun açılışı
1908:Bosna-Hersekin Osmanlıdan ayrılışı
1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi.
1913: Balkan Savaşı’nın sona ermesi.
1914: Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması.
1915: Çanakkale Cephesi’nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması’nın imzalanması.
1921:Antep’ e Gazi unvanı ismi verilmesi
1921:İstiklal Marşının kabulu
1922: Saltanatın kaldırılması.
1935:Ayasofyanın müzeye çevrilmesi
1935:Hilal-i Ahmer adının Kızılaya çevrilmesi
1936:Mehmet Akif Ersoyun vefatı
1942:elmalili Hamdi Yazırın vefatı
1969:Yahudilerin Mescid-i Aksayı yakması
1971:Ömer Nasuhi Bilmenin vefatı
1983:Necip Fazılın vefatı

17

Aralık
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Örnek Sorular

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  136 Kez Okundu

1- Riyazu’s-Salihin adlı eserin tam adı: Riyazu’s-Salihin min kelami seyyidil mürselin

2- Muhalea (Kadının Boşaması)
3-Sünnet-i zevaid:Peygamber efendimizin, ibadet olarak değil de âdet olarak devamlı yaptığı şeylere denir.
4-Udhiyye, Kurban bayramı günlerinde, Cenab-ı Hakk’a yaklaşmak (tekarrub) için kurban niyetiyle kesilen belirli vasıflara sahip hayvana denir.

5-Bid’at ehli, hevâ ehli, dalâlet ehli, şüpheler (şubûhât) ehli, tefrika ehli. İlim ehline göre bunlar aynı şeyin değişik isimleridir. Bunlar Kitap ve Sünnet’e ve Ümmetin, ashabın yolunu ve metodunu izleyen selefinin anlayışına aykırı görüşler ortaya koyan kimselerdir.
6-İmam-ı A’zam’ın Beş Eseri:(El-Alim ve’l-Müteallim / El-Fıkhu’l-Ebsat / El-Fıkhu’l-Ekber / Risaletü Ebi Hanife / El-Vasiyye)
7-Kitâbü’t-Tevhîd / Ebû Mansûr el-Mâtürîdî
8-Ehl-i Sünnet alimlerine göre :Maktul, bütün insanlar gibi eceliyle ölmüştür.
9-Muâhât:Muhacirle Ensarın kardeşleştirilmesi .
10-Mukarrebun Melekleri:İlliyyün ve kerebiyyün olarak da adlandırılan bu melekler,Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.(Bakınız:Nisa Süresi’172)
11-Hz.Muhammed ve Evrensel Mesaj/İbrahim Sarıçam 12-Hendek Savaşı’nın diğer adı/Ahzab 13-Birinci Akabe biatından sonra Medineye Kur’ an muallimi olarak Hz. PeygamMus’ab b. Umeyr gönderildi. 14-Emsalü’l-Kur’an” :Kur’an’daki darb-ı meseller ve örneklemeler


15-Sedd-i zerai’: Zerâi kelimesinin müfredi olan zeria ” yol, vasıta, vesile ” demektir. Sedd ise tıkama, kapama mânasına gelmektedir. Terkip halinde bu terimin mânası – haram, yasak ve zararlı olana vasıta olan davranışı menetmek, harama giden yolu tıkamak demektir.
16-Kur’an-ı Kerim’de borçlanma ile ilgili hususları ele alan ve Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti olan Bakara Suresinin 282. ayeti Müdâyene ayeti
17- Kur’an’da geçen ve bir sûrenin de adı olan “teğâbün” kelimesi hangi anlama gelmektedir? Aldanma
18- Cahiliye döneminde, baskın ve yağma yapabilmek amacıyla haram ayların yerlerini değiştirme uygulamasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Nesî

16

Aralık
2013

İslam Tarihi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  85 Kez Okundu

1-Hz.Cuveyriye, Mustalikoğulları kabilesinin başkanı Harris b. Ebi Dirar’ın kızıdır. İlk ismi kendini beğenmek manasında “Berre” idi. Resulullah tarafından kadıncık, kızcağız manasına gelen “Cüveyriye” ismini aldı.
2-Hz.Ebubekirin Künye ve Lakabları :Künyesi Ebu Kuhafe,Hz. Ebu Bekir’in lakablarında en meşhur iki tanesi ” Sıddık” ve “Atik “tir. Nebiler Serveri “Kimi İslam’a çağırdımsa onda bir duraklama, bir tereddüt olmuştu, ama Ebu Bekir’i İslam’a davet ettiğimde, ne durakladı ne de tereddüt etti. ” buyurur.(El-Bidaye, 3:30, Sire 1:265)Hz. Ebu Bekir’in diğer lakapları şunlardır: Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı ” Evvah”, Kur’an-ı Kerim’i ilk toplayan kişi olması sebebiyle ” Camiul Kur’an”, malını yolunda infak edip eski elbise giymesinden dolayı ” Zül hilal” Peygamber efendimiz (s.a.v)den sonra halifelik makamına geçtiği için ” Halifetül Resulullah”. Hz. Ebu Bekir’in annesi Ümmül Hayr Selma bint-i Sahr’dan doğan oğlan çocukları yaşamıyordu. Bu yüzden ilk doğacak oğlan çocuğuna Abdülkabe ismini vermeyi ve Kâbe hizmetine vakfetmeyi adamıştı. Hz. Ebu Bekir’in babasının adı Ebû Kuhafe Osman’dır. Künyesi Abdullah b. Osman b. Amir b. Amir, b. Murra,et-Teymî’dir. Bedir savasina kadar müsrik kalan oglu Abdurrahman disinda bütün ailesi müslüman olmustur.
Babasi Ebû Kuhafe, Ebû Bekir’in halifeligini ve ölümünü görmüstür. Hz. Ebû Bekir’in Rasûlullah (s.a.s.)’den bir veya üç yas küçük oldugu zikredilmistir.
3-Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ilk halifesi Hz. Ebu Bekir’in kızı olan Esma binti Ebi Bekir (r.anha), hicretten 27 yıl önce Mekke’de doğdu. Mü’minlerin annesi Hz. Aişe’den on yaş büyük olup baba bir kardeştirler. Esma’nın annesi Kuteyle binti Abdüluzza’dır. İslam’a ilk girenlerden olan Esma, (r.anha) Mekke devrinde adını ilk olarak hicret sırasında İslam tarihine yazdırmıştır.Peygamber tarafından “zatünni-tâkeyn” (iki kuşaklı) lakabını almıştır.Hz. Esma (r.anha) Zübeyr bin Avvam (r.a) ile evlenmiş ve ondan Abdullah, Urve. Munzîr, Asım ve Muhacir adlarında beş erkek; Haticet’ül-kübrâ, Ümmü’l-hasen ve Aişe adlarında üç kız çocuğu dünyaya getirmiştir.
4-Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra:Hazret-i Fatıma (radıyallahü teâlâ anha), Peygamber efendimizin, Hazret-i Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Hazret-i Ali’nin zevcesi ve Hazret-i Ömer’in kayınvalidesidir.Aklı, zekası, güzelliği, zühdü ve takvası pek fazla idi. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğundan Zehra denildi. Zühd ve dünyadan kesilmekte en ileri olduğu için, Betül yani çok temiz demişlerdir.
Hazret-i Fatıma’nın; Hasan, Hüseyin, Muhsin adında üç oğlu ile Ümmi Gülsüm ve Zeyneb adında iki kızı oldu. Muhsin küçük yaşta vefat etti. Ümmi Gülsüm, Hazret-i Ömer ile evlendi.
5-Peygamber Efendimizin hanımlarından Hazret-i Hafsa radiyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)’in Kızı. O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan. Babasi, Islâm tarihinde adâletiyle ün salan, ikinci halife Hz. Ömer (r.a)dir. Annesi Zeynep, Osman ibni Maz’ûn (r.a)’in kız kardeşidir. Ashab’tan Huneys ibni Huzâfe (r.a) ile evlendi. ilk müslümanlarin safinda yer alan bu bahtiyar kari-koca birlikte önce Habesistan’a, daha sonra Medine’ye hicret etti.
7-Hz. Hasan (ra) (625-669):Mübarek ve yüce Ehli Beyt silsilesinin iki büyüğünden birincisi ve seyyidlerin ceddi olan Hz. Hasan’ın künyesi, Ebu Muhammed el-Hasan b. Ali b. Ebi Talib el-Kureyşi el-Haşimi şeklinde geçmektedir. Hicretin 3. yılında Medine’de doğdu. Hz. Ali (ra) oğluna Harb ismini vermek istemişse de Peygamber Efendimiz (sav) daha önceleri bilinmeyen ve cahiliye döneminde kullanılmayan “Hasan” ismini bizzat kendisi vermiş ve kulağına ezan okumuştur. Yine, Ebu Muhammed (Muhammed’in oğlu) künyesi de kendisi tarafından verilmiştir. Doğumunu takip eden yedinci günde Hz. Peygamber akika kurbanını kestirmiş ve Hz. Fatima’dan (ra) saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir.
Muâviye, Mervan aracılığı ile Hz.İmâm Hasan’ın zevcesi olan Câde’ye bir haber göndererek, Hz.İmâm’ı zehirleyip şehit ettiği takdirde, kendisini oğlu Yezîd’e alacağını ve bin dirhem para vereceğini vaat etti.
Vefâsız Câde; bu sözler üzerine Hz.İmâm Hasan’a kastetmek için, Mervan tarafından gönderilen zehirli balı karıştırarak, o gün Hz.İmâm’a sundu. Hz.İmâm o zehirli balı yedikten sonra zehirlendi.Bakî mezarlığına defnedildi.
8-İMAM HÜSEYİN EBÛ ABDİLLÂH EL-HÜSEYN B. ALÎ B. EBÎ TÂLİB EL-KUREŞÎ EL-HÂŞİMÎ EŞ-ŞEHÎD (Ö. 61/680) HZ, PEYGAMBER’İN TORUNU,HZ. FÂTIMA İLE HZ. ALİ’NİN KÜÇÜK OĞLU,KERBELÂ ŞEHİDİ.
5 Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medi¬ne’de doğdu. “Şehîd” lakabıyla meşhur¬dur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir.Hz. Hüseyin, ağabeyi Hasan ile birlikte tabiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den kıraat öğrendi (Zehebî, III, 280; IV, 268.Kerbela da Hz. Hüseyin’e Şemir b. Zülcevşen’in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan b. Enes en-Nehaî önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü, sonra da atından inerek saçlarını ve daha son¬ra başını kesti; oradakiler de cesedini so¬yup her şeyini, ardından da çadırları yağ¬maladılar. Bu arada Hz. Hüseyin’in hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynelâbidîn öldü¬rülmek istendiyse de Ömer b. Sa’d buna engel oldu (10 Muharrem 61/10 Ekim 680) Şehidlerin cesetleri ertesi gün Benî Esed mensuplarının ikamet ettiği Gâdiriye köylülerince toprağa verildi.
Kaynak:Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi “Hüseyin” Maddesi Yazar: İlyas Üzüm C:XVIII s:518-524
9-Halid Bin Velid:Eshâb-ı kirâmın veİslâm kumandanlarının büyüklerinden. İsmi Hâlid, künyesi Ebü’l-Velîd ve Ebû Süleymân’dır. Nesebi Hâlid bin Velîd bin Mugîre bin Abdullah bin Amr bin Mahzûn’dur. Annesi Lübâbe, Resûlullah efendimizin hanımı Meymûne’nin kız kardeşidir.
10-Hz Ömer, 645 yılının son ayında Ebû Lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehid edildi. Hz Ömer’in bu sözüne razı olmayıp, düşmanlık gösteren Firuz, Hz Ömer’e kastetmeyi plânladı Görünüşteki sebep böyle görünmekle beraber işin esası böyle değildi İran casusu olarak aldığı emri yerine getiriyordu Hz Ömer bir gün esnaf teftişinde iken, Firuz’a, “ Duydum ki, senin değirmen yapmanda üzerine yokmuş” deyince, “ Şayet sağ kalırsam,sana öğle bir değirmen yapacağım ki, doğda ve batıda herkeks ondan bahsedecek” demişti. Hz Ömer ‘de, “ Vallahi bu beni tehdit etti” buyurmuştu Buna rağmen açıkca suç teşekkül etmediği için cezalandırmamıştı. Sabah namazında tam safları düzeltip tekbir aldığı sırada Mugîre bin Şûbe’nin mecûsî olan kölesi Ebû Lü’lü’ onu bıçağı ile yaraladı. Hz. Ömer, Abdurrahman bin Avf’ı imamlığa geçirdi.
11-Hz. Dıhye, Medineliydi. Asıl ismi “Dıhye bin Halife” idi. Fakat o, “Dıhyetü’l-Kel¬bî” ismiyle meşhur olmuştu. Sima olarak Ashâbın en güzel olanıydı. Cebrail birkaç defa Peygamberimize onun suretinde geldi. Sahabiler onu gördükleri zaman Dıhye mi, yoksa Cebrail mi olduğunu ayırt edemezlerdi.
12- Ümmü Eymen:Peygamber Efendimize dadılık yapmış ve “Annemden sonra annemdir” iltifatına mazhar olmuş mübarek kadın Sahabedir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek Sahabe olan Zeyd bin Harise’ye eş, Üsame gibi kahraman bir İslam kumandanına anne olmuştur.Asıl adı Bereke’dir. Oğlunun ismine izafeten Ümmü Eymen lakabıyla anılmıştır.Hz. Osman’ın (ra) da halifelik zamanına yetişen Ümmü Eymen, bereketli bir ömür yaşadı.

13

Aralık
2013

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  123 Kez Okundu

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ
• EBUL ABBAS 749 YILINDA HALİFE İLAN EDİLDİ
• 750 YILINDA AMCASI ABDULLAH II. MERVAN ORDUSUNU (EMEV.)ZAP SUYU YAKINLARINDA YENDİ.
• EBUL ABBAS DÖNEMİNDE 751’ DE TALAS TA TÜRKLER DESTEK VERDİ VE DOSTLUK BAŞLADI
• ABBASİLER MERKEZİ SURİYEDEN IRAK’ A TAŞIDILAR.
• RAVENDİLER: EBU CAFER MANSURU İLAH EBU MÜSLİMİ PEYGAMBER OLARAK KABUL EDEN GRUP
• KURUCU EBUL ABBAS SEFFAH 754 TE ÖLDÜ YERİNE EBU CAFER MANSUR HALİFE OLDU. 766 DA CAFER BAĞDATI KURDU.
• CAFER SANKRİTÇE,SÜRYANİCE VE YUNANCADAN ESERLERİ ÇEVİRDİ. İLMİ ESERLERİ KALEME ALDI.
• 775 TE MUHAMMED MEHDİ BAŞA GEÇTİ ZINDIKLARLA SAVAŞTI. ALİ EVLADI VE TARAFTARLARINA ILIMAN DAVRANDI.
• MAHDİ 777 DE KABENİN ÖRTÜSÜNÜ YENİLEDİ
• MEHDİ HARAMEYN İLE YAMEN RASINDA İLK POSTA TEŞKİLATINI (BERİD) KURDU.
• DİVANÜZ ZİZAM- DEVLETİN GELİR-GİDER KAYITLARINI TUTAN KURUM
• FAH SAVAŞI: MÜSA HADİ DÖNEMİNDE OLDU. HZ HASANIN TORUNU HÜSEYİN B. ALİ YENİLDİ 786 KERBELADAN SONRA 2. ACI OLAY
• HARUN REŞİD İLE ABBASİLER YÜKSELİŞE GEÇTİLER 786 AVASIM: H. REŞİDİN BİZANS SINIRINDA OLUŞT. İDARİ YAPIDIR.

13

Aralık
2013

İslam Düşüncesi ve Kaynakları(özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  143 Kez Okundu

 

 

1.Ünite- İslam Düşüncesi ve Kaynakları

1-İslam düşüncesinin kapsamı:Kuramsal felsefe(mantık ve metafizik); Pratik (ameli) Felsefe (hukuk , siyaset, ahlak ve iktisat felsefeleri) ; Kelam ; Tasavvuf ; Bilim Felsefesi ; Din felsefesi ; Dil felsefesi ve Tarih felsefesi
2- İslam Düşüncesinin kaynakları :İslami kaynaklar – Yabancı kaynaklar – Müslüman milletlerin eski kültürleri – Yabancı eserlerin tercümesi – Hermes geleneği – Yunan Helenistik düşüncesi – Sasani düşüncesi –Hint düşüncesi.
3-Yabancı eserlerin Arapçaya ilk tercüme girişimi ne zaman olmuştur ?
Hz. Ömer zamanında İran da bulunan Pehlevice eski İran krallarının tarihine ait Hudayıname adlı eseri Hz.Ömer e gönderirler. Hz Ömer eserin Arapçaya tercümesini emreder. Ancak, Hz Ömer tercümenin ilk bölümünü okuyunca; hoşuna gitmez ve eserin tercümesini durdurur.
4-Genelde yabancı eserlerin Arapça ya tercümesi ne zaman kabul edilir ? Emevilerin son döneminde Halid b. Yezid ile.
5-İlk sistematik tercüme faaliyetleri ne zaman başlamıştır ?
Cevap- memun un Bağdatta 830 yılında Beytul hikme okulunu açmasıyla.
6-İlk dönem Arapça tercüme faaliyetlerinde kimler kullanılmıştır ?
Cevap- Sabiilik, Süryanilik gibi Hıristiyan mezheplerine dahil Arap asıllı veya olmayan Sabi veSüryani Mütercimler.
7- Bu dönemin meşhur mütercimleri ?
Cevap – Sabit ibn Kurra (sabidir,bir rivayete öre sonra Müslüman olmuştur); Oğlu Kura ibn sabit (Müslüman) ; oğlu Sinan ibn sabit (Müslüman); İbn Mukaffa (İranlı zerdüşlükten sonra İslam a geçmiştir); Oğlu Muhammed; Osman el dımişki (Müslüman )
8-Aristonun hermenötik kitabı, Arapçaya hangi isimlerle çevrilmiştir ?
Kitabül-ibare veya Kitabüt tefsir
9-İslam düşüncesinin en önemli yabancı kaynağı ?
Antik yunan Helenistik düşüncesi
10- İslam düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir ?
Eflatın (platon) , Aristo (aristotales) , Plotinus , proclus , galen , alexandre d’afrodise.
11- Hint hikmetlerine ait Kelile ve Dinme adlı meşhur eser nasıl Arapçaya tercüme edilmiştir?
Sanskritçe den değil, onun Farsça çevirisinden Arapçaya tercime edilmiştir.
12- Hint incelemeri (Tahkik ma li l hind) eseri kimindir?Biruni
13-Felsefe kelimesinin sözlük anlamı:Orjinali Yunanca Filosofia dır .İlk defa fisagor kullanmıştır. Filo : sevgi , Sofia : hikmet. Filosofia:Hikmet sevgisi.
14- Felsefenin Istılahi tanımı:Kindi : Felsefe insanın kapasitesi ölçüsünde sahip olduğu ve ebedi külli şeylerin hakikatlerinin mahiyetlerinin ve sebeplerinin bilgisidir.
Farabi :Felsefe (hikmet) , Bizatihi vacibi vücud olan Hakk ın vücudunun, Vücud olarak bilinmesidir.
İbn Rüşd: Flsefe ‘’ Sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-sani)yı tanımaktır.
İbn Hindu : Felsefe ruhun ilim ve amelle terbiye edilmesidir.

10

Aralık
2013

Hitabet Terimleri-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  115 Kez Okundu

 

CAMİİ:Toplayici, toplayan, kaplayan, müslümamlain  ibadet  gayesiyle toplandiklari yer, ma´bet.Kur`an`da, hadislerde ve ilk tarihi kaynaklarda cami yerine mescid kelimesi gecmektedir.

Caminin Bölümleri :
Mihrab : Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yerdir.
Minber : Mihrabın sağında, merdivenle çıkılan yüksekçe yerdir. Cuma ve bayramlarda imam buraya çıkarak cemaate hutbe okur.
Kürsü : Mihrabın solunda ve yerden yüksekte bulunan, Cuma ve bayram günleri cemaate dinî konularda öğütlerin verildiği yerdir.
Müezzin Mahfili : Müezzinler için ayrılmış yüksek ve özel yere denir.
Hünkâr Mahfili : Tarihî camilerde padişahlar için ayrılmış yere denir.
Son Cemaat Yeri : Cemaatle namaza geç kalanların namaz kılmaları için, camilerin arka duvarlarına bitişik olarak yapılan bölümdür.
Şadırvan : Cami avlularında, abdest almak için yapılan yerlere denir.
Minare : Müezzinlerin çıkıp ezan okuduğu yüksek yapılara denir.
Şerefe : Minarede müezzinlerin ezan okumaları için, yuvarlak balkon tarzında yapılmış olan çıkıntılı yere denir.
Alem : Minarenin tepesine yerleştirilen hilâl (ay) şeklindeki tepeliktir.
Mahya : Kandillerde iki minare arasına gerilen ışıklı yazılara denir.
Hazire:Camii yaptıranın, ailesinin, devlet erkenının lahitlerinin  bulunduğu yer.

İmam odası:Cami görevlilerinin odası.

10

Aralık
2013

Dinler Tarihi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  73 Kez Okundu

Günümüz Hristiyan Mezhepleri
Günümüzde varlığını sürdüren belli başlı üç Hristiyan mezhebinden (Katolik, Ortodoks Protestan) anahatlarıyla söz edilecektir
1- Katolik Mezhebi:Bir diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan Katolik Mezhebi, Hristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İnançlarına göre bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur. Bundan dolayı Katolik Kilisesi’ne Petrus’un Kilisesi de denir. O aynı zamanda Hz. İsa’nın vekilidir. Petrus’tan sonra gelen papalar da Petrus’un vekili sayılırlar. Böylece Papa ruhanî reis sıfatıyla Hz. İsa’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Papa aynı zamanda Vatikan Devleti’nin başkanıdır. Resmi adı Stato Citta Vaticana olan, dünyanın bu küçük, fakat nüfuzlu devleti Roma şehrinin ortasındadır. Yüzölçümü 39 Km2′dir. Devlet başkanı olan Papanın seçtiği vali, şehrin idaresini üstlenmiştir. Devletin gelirini, dünyanın her yerinden katoliklerin yaptıkları yardımlar teşkil eder.
Katolik Mezhebi’nde ruhban sınıfı aşağıdan yukarıya rahip, piskopos , kardinal ve papa şeklinde hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Ayin dili Latince’dir. 1965′deki II. Vatikan Konsili’nde değişik dillerde de ayin yapılmasına izin verilmiştir.
Katolik Mezhebi’nde papazların başlıca görevleri, vaftiz, tövbe, çile, günah çıkartma, ahilere yağ sürme, evlenme vb. takdis törenlerini yönetmektir. Temelde aynı inançları paylaşmakla beraber, ayrıntılara ait konularda Katolik Mezhebi’nden ayrılarak ortaya çıkan bazı küçük mezhepler vardır:
1- Keldani Mezhebi, 2- Ermeni Mezhebi, 3- Süryani Mezhebi, 4-Maruni Mezhebi, 5- Kıpti Mezhebi.
2- Ortodoks Mezhebi
Yunanca’da Ortodoks ” Doğru görüş, inanç ve doğru itiraf” anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır:
Doğunun Ortodoks, Katolik ve Apostolik Kilisesi, Ortodoks Doğu Kilisesi, Doğu Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi. Monofîzit kiliselerle birlikte bu kiliselere İstanbul Patrikliği veya Rum Ortodoks Patrikliği de denir. Ortodoks Kilisesi’nin Katolik Kilisesi’nden 1054 yılında kesin olarak ayrılmasında dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:
Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri, İstanbul Ortodoks Kilisesi’nin idare ve kontrolü altında iken, daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:
1- Süryani Ortodoks Kilisesi, 2- Rum Ortodoks Kilisesi, 3- Ermeni Ortodoks Kilisesi, 4- Rus Ortodoks Kilisesi.
3- Protestan Mezhebi

6

Aralık
2013

Hülafa-i Raşidin(Çıhâr-Yâr-ı Güzîn= 4 Halife

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  113 Kez Okundu

 

 

Hülafa-i Raşidin(Çıhâr-Yâr-ı Güzîn= 4 Halife

Ebubekr (ra) = Sıddik, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Siddîk, el-Atik lakaplariyla bilinen büyük sahabi.

Ömer (ra) = Faruk, Künyesi Ebû Hafs, lâkabı Fâruk’tur. “Fâruk” denmesi; hak ile bâtılı en iyi şekilde fark etmesinden veyâ Müslümanlar dinlerini gizlerken onun Müslüman olduğunu açıklamasındandır.

Bu Hristiyan köle, Ebû Lü’İü tafafından  şehit  edildi.

Hz. Ömer (ra), sabah namazını Abdurrahman b. Avf’ın kıldırmasını istedi ve sonra evine götürüldü.

O gece (H. 23. yılı Zihhicce sonu) vefat etti. Hz. Ebû Be¬kir (r.a.)’ın yanına defnedildi. Borçlu olarak vefat etti¬ğinden mülkleri satılıp, defninden sonra borçları ödenmiştir.

3

Aralık
2013

Sınav Notları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  94 Kez Okundu

-el-Umm: Şâfiînin Mısırlı talebelerinden er-Rabî’ b. Süleymân el-Murâdî’ye (ö.270/884) fürû-i fıkha dair yazdırdığı derslerin bir mecmuasından ibarettir.
Kitâbü’l-Harâc. Ebû Yûsuf’un (ö. 182/798) malî konular yanında, muamelât, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamına giren çeşitli meseleleri ele alan eseri.
-Teşrik tekbiri Hanefi mezhebine göre vacip; Şafii ve diğer mezheplere göre ise sünnet hükmündedir.
- Makbul hadis: Ravisinin doğruluğu kabul edilen ve kendisiyle amel edilmesi gereken hadistir.
-Kur’an-ı Kerîm’de Ztilkarneyn, Lokman ve Uzeyr isimleri de yer al¬makla beraber bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır.
-Akaid’in konusu İslâm’da inanılması ve reddedilmesi gereken esaslardır. İslâm akîdesini oluşturan konular, Kur’ân-ı Kerim’de ve mütevâtir hadislerde farklı yorumlara gerek bırakmayacak şekilde açık ve kesin olarak yer alan hükümlerdir. Meselâ, Allah’ın varlığı ve birliği, melekler, kitaplar, peygamberler, âhiret, küfür, şirk, münâfıklık vs. ile ilgili, Kur’an’da anlamı açık ve kesin hüküm ifâde eden âyetler akaid ilminin konusudur.
-KEŞFU’Z-ZUNUN:Kâtib Çelebi’nin (Ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
-Sasaniler, İran’da 226’da kuruldular. İslam ordularının saldırıları sonucu yıkıldılar.Sasanilerin dini Zerdüştlüktür. Kutsal kitaplarının ismi Avesta’dır. Avesta, Zerdüşt’ün Gotha adı verilen vecizelerinden oluşur. Zerdüştlükte iyilik tanrısı Ahuramazda (Hürmüz), kötülük tanrısı Ehrimen
-Cahilî dönemdeki haniflik hakkında farklı görüşler ileri sürülmüşse de , yukarıda ifade edilen rivayet ve izahlar ışığında, bunların Cahiliye toplumu içinde yaşayan muvahhid, Yahudilik ve Hıristiyanlıktan değil de, Hz. İbrahim (a.s.) dininden geriye kalan bazı güzellikleri, kendi çapında yaşamaya çalışanlara verilmiş genel bir isim ,
-Haccın rükünleri ikidir:
1 – Arafatta bir müddet beklemek. Buna vakfe denir.
2 – Ziyaret tavafı yapmak.
-Zekâtın farz olması için; hem mükellefle, hem de malla ilgili, bazı şartların tahakkuku gerekir.
- İrhas :P eygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa’nın konuşması buna örnektir.
- Ganimet :Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

- Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı Akika
-Celse :Namazda iki secde arası kısa oturuştur.
-İstidrac, Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır

3

Aralık
2013

Sınav Notları-5

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  78 Kez Okundu

-DİB,Dini Soruları Cevaplandırma Hattı Alo 190

-Kelile ve Dimne isimli eseri Pehlevîceden Arapçaya çevirerek yeni bir şekil veren ünlü mütercim İbnü’l-Mukaffa’

-Yahudiliğin yazılı kutsal metinlerine verilen ad Gemara

22

Kasım
2013

Dini Bilgiler Notları-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  123 Kez Okundu

-Ayet:Lügat olarak ayet: açık alâmet, işaret, nişane, delil, olağanüstü bir olay ve topluluk gibi mânâlara gelir.
Istılahta âyet: Kur’ân-ı Kerim’deki surelerin içinde bulunan, başı ve sonu belli olan, bir veya daha fazla cümleden oluşan kelâm demektir.
-Ayetin çoğulu ây veya âyât’tır.
- Ayetin son kelimesine, iki ayeti birbirinden ayırdığı için fasıla (ayıran), bu fasıla kelimesinin son harfine de harfu’lfâsıla (ayıran harf) denir.
- Âyetlerin Tertibi:Kur’ân-ı Kerim’in günümüzde olduğu şekliyle âyetlerinin dizilişi, ictihâdî veya kıyas yoluyla değil, Cenâb-ı Hakk’ın tespit ettiği şekilde olmuştur. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir.
- Peygamberimiz inen vahyi yılda bir kez Cebrail ile mukabele ediyordu. Bu mukabele Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefat edeceği sene iki kez meydana gelmişti ki, buna el-ardatu’l ahire denilmiştir.
-Âyetlerin Sayısı: Kur’ân âyetlerinin tamamının 6.200 küsur olduğunda ittifak varsa da, küsurun kaç olduğunda farklı görüşler mevcuttur.
Küfe’lilerin kıraatine göre 6.236.
Mekkelilerin kıraatine göre 6.220.
Şam’lıların kıraatine göre 6.216.
Medinelilerin kıraatine göre 6.210 veya 6.214 veya 6.217.
Basralıların kıraatine göre 6.204 veya 6.205 veya 6.219
-İlk Nazil Olan Âyetler:Hz. Peygamber’e (s.a.s.) inen ilk Kur’ân âyet veya âyetlerinin hangisi olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar:
1- En meşhur ve kabul göreni, Alak suresinin ilk beş ayetidir.
2-Müddessir suresinin başındaki ilk beş âyettir.
3-Fatiha suresidir.
4-Besmeledir.
-Son Nazil Olan Âyetler:Kur’ân-ı Kerim’den en son nazil olan ayetin hangisi olduğu konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Belli başlı olanlar şunlardır:
Bakara 2/281. Bakara 2/278. Nisa 4/176. Tevbe 9/128–129. Nasr 110/1–3. Mâide 5/3.
Bunlardan en çok kabul edilen birinci görüş olan, Bakara 2/281. ayetidir.
-Sure: Lügatte süre: rütbe, yüksek mevki, şeref, güzel ve yüksek bina, sûr, binanın üst kısmı veya katları anlamlarına gelir.
Istılah olarak ise, âyetlerden meydana gelen, başı ve sonu bulunan müstakil Kur’ân parçalarına denir.
-Surenin çoğulu suverdir. Kur’ân-ı Kerim, biri diğeri tarafından kesilmiş 114 sureye ayrılmıştır. Bunların en kısa olanı üç âyetten meydana gelen Kevser suresi, en uzun olanı ise 286 âyetten müteşekkil olan Bakara suresidir.
-Surelerin İsimleri: Kuran’daki sureler isimlerini:
Ya kıssasını ihtiva ettikleri şahsiyetlerden (Nuh, Hud, Yusuf, Ali-i İmran gibi),
Ya bahsi geçen topluluklardan (Beni İsrail, Cin, Melâike gibi)
Ya surenin ilk kelimesinden (Necm, Asr, Kevser gibi)
Ya hurûf-u mukattaalardan (Ta Ha, Sad gibi)
Ya surede geçen garip bir kelimeden (Râd, Nahl gibi)
Bazen bir surenin birden fazla isminin olduğu görülür.
İnsan – Dehr
Fatır – Melaike
İsra – beni İsrail
Bazen iki veya daha fazla sureye bir isim verilmiştir.
Zehrevân: Bakara ve Ali-i İmran surelerine denilmektedir ki, iki parlak sure anlamına gelmektedir.
Muavvizetân: Felak ve Nass surelerine denmektedir.
Muavvizât: İhlâs, Felak ve Nass surelerine denmektedir.
Müsebbihât: Hadîd, Saff, Cum’a, Teğâbûn ve Âlâ surelerine denmektedir.-

22

Kasım
2013

Dini Bilgiler Notlar1-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  142 Kez Okundu

-İMAN : Dil ile ikrar kalb ile tasdiktır.İmam iki kısma ayrılır:1)İcmali iman,2-Tafsılı iman.
- DİN:Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi kanundur.
-İSLAM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ:İslam dini son dindir,İslam dininin değişmeyen esasları vardır,Evrensel bir dindir.
– HAK DİNLERİN GAYESİ: Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
-İSLAM DİNİNİN KAYNAKLARI: (Edille-i Şeriyye) :Kitap,Sünnet,İcma,Kıyas.
-MEZHEP:Terim olarak, bir dininin bilginleri arasımdaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri demektir.
-İTİKADI MEZHEPLER: 1-Ehl-i Bidat, 2-Ehl-i Sünnet.
-EHL-İ SÜNNET MEZHEPLER:1)Selefiyye,2-Maturidi Mezhebi,3-Eşari Mezhebi.
- İTİKADI MEZHEP İMAMLARIMIZ:
a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.
-AMELİ MEZHEPLER(FIKIH MEYHEPLER):Hanefi mezhebi,Maliki Mezhebi,Şafii Mezhebi,Hanbeli Mezhebi:
-Hanefi Mezhebinin İmamı:İmamı Azam.Adı Numan , babasının adı Sabit.(H.80-150)
-Malikı Mezhebinin İmamı:İmam Malık b. Enes.Belli başlı eseri: el- Muvatta. Fıkıh tertibine göre yazılmış ilk hadis kitabı.
-Şafii Mezhebi:İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii.(H.150-204)
-Hanbeli Mezhebinin imamı:Ahmed ibn Hanbel.(H.164-241). Kırk binden fazla hadis ihtiva eden Müsned-i meşhurdur.
- Cebrail; Vahiy getiren melektir
- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
- Azrail; Ölüm meleğidir, can al

Toplam 42 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...56789102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.