25

Nisan
2014

Diyanet Mbsts Sınavı Teknik Terimler:283

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  133 Kez Okundu

1-ABÂDILE:Hadiste ve tasavvufta farklı anlamlarda kullanılan terim.
2-A B D U L L A H b. CÜBEYR:Ebü’l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî.
3-ABDULLAH b. C Ü D ‘ Â N :Ebû Zübeyr Abdullah b. Cüd’ân b. Amr el-Kureşî (ö. 600 m. [?]) Câhiliye devrinde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Kureyşli.
4-ABDULLAH b. ERKAM:Abdullah b. el-Erkam b. Ebi’l-Erkam (Abdi Yeğus) el-Kureşi ez-Zuhri Hz. Peygamber’in hârici yazışmalarını idare eden sahâbî.
5-ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSİM:Ebû Muhammed Abdullâh b. Zeyd b. Âsim el-Ensârî (ö. 63/683) Sahte peygamber Müseylime’yi Vahşî ile birlikte öldüren sahâbî.
6-ABDULLAH b. ZEYD b. S A LEBE :Ebû Muhammed Abdullah b. Zeyd b. Salebe el-Ensârî (ö. 32/653) “Sâhibü’l-ezân” diye meşhur olan sahâbî.
7-ADAK:Dinen mükellef tutulmadığı halde kişinin kendi vaadiyle üzerine vacip kıldığı ibadet.
8-A D D Â S:Mekke döneminde Hz. Peygamber’in Tâif’e yaptığı yolculuk sırasında müslüman olan köle.
9-AHD-İ ATÎK:Yahudilerin kutsal kitabına hıristiyanlarca verilen ad.
AHDAR:Hz. Peygamber’in Tebük seferi sırasında konakladığı bir yer.
10-AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN:İbâdat, muâmelât ve ukübatla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.

25

Nisan
2014

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:479

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  127 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM
1-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
2- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
3-Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
4-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
5- En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Suresinin 282. Ayetidir.
6-“Tertil”: Kur’an dura dura acele etmeden anlaya anlaya okumaya denir
7- Hadr:Tecvidli hızlı okuma.
8- Tedvir:Tahkik ile hadr arasındaki okuma tarzı.
9-Kur’an’ın çoğaltılması(istinsahı) hicretin 25.yılında başladığı istinsah işi 5 yılda bitmiştir.
10-114 sure vardır.Ubey b.Kab’a göre 87 ‘si Mekki 27’si ise Meddenidir.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise “Kevser Suresidir”.
11-Ahzâb kelimesinin anlamını Müttefik güçler.

25

Nisan
2014

Diyanet Mbsts Sınavına Hazırlık Notlar:217

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  118 Kez Okundu

MBSTS  SINAVI HAZIRLIK NOTLAR
1-Gazve:peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlk mescid Kuba mescididir.
3-Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
4-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
9-Tevrat: Kanun,Öğreti demek; İ
10-İncil : Müjde demek

24

Nisan
2014

Dikab Dhbt Mbsts Sınav Notları:335

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  174 Kez Okundu

Dikab Dhbt Mbsts Çalışma Notları
1-Habeşistana ilk hicret peygamberliğin beşinci yılında m.615 recep ayında gerçekleşti,4 kadın 11 erkek toplam 15 veya (16) kişi vardı. Bir yıl sobra Cafer b. ebi Talib başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından oluşan bir grup daha hicret etti.
2-Haşimoğulları, 3 yıl boyunca peygamberliğin 7. yılından 10. yılına kadar (616-619 arası) boykot edildi.
3-Boykottan kısa bir süre sonra ebi talip ve hatice vefat etti, bu yıla senetül hüzün denildi.
4-Hz. hatice peygamberliğin 10. yılı 10 ramazan/ 19 nisan 620 de öldü.
5-haticenin vefatında 1 ay kadar sonra şevval ayında yanında zeyd b. harise ile taife gitti ve kanlar içinde döndü. (620)
Dönüşte Utbe ve Şeybe’nin bağında Addas isimli köle müslüman oldu.
Taif dönüşü Ahnes b. Şerik ve Sühey b. amrdan himaye istedi kabul etmediler. Nevfeloğullarının lideri Mutim b. Adiy himayesinde Mekkeye girebildi.
6-Akabede medinelilerle 620,621,622 yıllarında 3 defa görüştü.ilki sadece mülakat, ikinci ve üçüncü biat şeklinde oldu.
Peygamberliğin 11. yılında (620) Hazreç kabilesinden 6 kişiyle karşılaştı. bunlar: 1.Esad b. zürare, 2.Avf b.Haris, 3.Rafi b. malik, 4.Kutbe b. Amr, 5.Ukbe b. amir, 6. Cabir b. Abdillah’tır. Bu altı kişiye islamı anlattı müslüman oldular. Buna 1.akabe görüşmesi denir.(Görüşme)

24

Nisan
2014

Kur’ an Bilileri:305

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  151 Kez Okundu

1-Kur’an-ı Kerim hatmedildikten sonra, Fatiha suresiyle Bakara suresinin ilk beş ayeti okumıp, kıraat tamamlanırBöylece yeni bir hatme daha başlanmış olunur. Übeyy b. Ka’b'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) böyle yapardı. Ayrıca onun, yukarıda kaydettiğİrniz “konup göçen” hadisiyle ifade ettiği tavsiyesine de uyulmuş olunur.
2-Mukabele: Bir veya birkaç kişinin, camide veya başka bir yerde, yüzünü cemaate (dinleyenlere) dönerek Kur’an’ı hatmctmck üzere okumasına denir.
3- Kur ân-ı Kerîm, elimizdeki şekle ulaşıncaya kadar birkaç safhadan geçtiğini söyleyebiliriz.
1. Resûlullah Dönemi: Bu, vahiy ve zabt dönemidir.
2. Hz. Ebû Bekir Dönemi: Suhuf hâlinde cem dönemi.
3. Hz. Osman Dönemi: Mushaflar hâlinde çoğaltma (istinsah) dönemi (Kastallani, 7: 446).
4. Daha sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar: Noktalama, harekeleme, tezhib vs.
4- Kur ân-ı Kerîm, başlangıçtan itibaren üçlü bir metodla korunma altına alınmıştır: Yazı, ezber ve kontrol.

23

Nisan
2014

2014 Kutlu Doğum Haftası Yarışması

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  140 Kez Okundu

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI
1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O’nun hangi ahlaki davranışına örnektir?“ Güvenilirliği”
2- Hz. Peygamber’in “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırım” Sözü onun hangi ahlâkî özelliğini ifade etmektedir “Adalete”
3-“Peygamberimiz (s.a.v.)……………………….. tamamlamak üzere gönderilmiştir.” cümlesinde boşluğu doldurunuz…“ Güzel Ahlakı”
4- Hangi kral, Peygamberimizin gönderdiği elçiye kötü muamelede bulunmuş, mektubu yırtmış sonra da oğlu tarafından öldürülmüştür?“ Sasani Kisrası”
5- Hz. Peygamberi Medine’de evinde 6-7 ay misafir eden, İstanbul’da defin edilen ve defin edildiği semte de ismi verilen sahabe kimdir?“Ebû Eyyûb el-Ensari”
6- Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’den gelenlere İslam’ı gizlice anlatmaya başlamış ve onlar dan bazı sözler almıştı. Hz Peygamberin Medine’den gelen Müslümanlarla yaptığı bu biat(sözleşme)lere verilen ad nedir?“ Akabe Biatları”
7- Peygamberimiz (s.a.v..)‘in mal ve para ile geceyi geçirmez, mutlaka infak ederdi. Bu durum Efendimizin hangi ahlak ilkesini ifade etmektedir? “Cömertliği”
8- Hz. Peygamber’in devrine yetişmiş, onu görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş kimseye ne ad verilir? “Sahabe”
9- “Herhangi bir iş veya ameli; güzel bir niyet, saf bir kalple yaparak o işe başka Allah’tan başka hiç bir şeyi karıştırmamaya ne ad verilir?“İhlas”
10- Bir işi gösteriş için veya bir maddi yarar maksadıyla yapmaya ne denir.“ Riya”

23

Nisan
2014

Ezan ve Tarihçesi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  164 Kez Okundu

Ezan, İslâm ve İman esaslarını içine alıyor ve bu esasların her yere ilan
edilmesini sağlıyor.Ezanın sözlük anlamı, bir şeyi ilan etmek, yani duyurmaktır . Terim anlamı ise, belirli vakitlerde, özel kelimelerle namaz vaktinin geldiğini bildirmek, Müslümanlarıcamiye ve cemaata davet etmektir.(1) Bildiğimiz şekilde Ezan meşru olmadan önce, Müslümanlardan bazıları Medine sokaklarında dolaşarak “Essalâte, Essalâte- Buyurun namaza, haydin namaza…” diye seslenirlerdi.(2) Sonra Ezan okumak meşru kılındı. Ashab-ı
Kiramdan Zeyd oğlu Abdullah Ezan şeklini rüyasında gördü. Hz. Ömer de böyle bir rüya görmüştü.Rüyada görülen Ezan Resulullah’a anlatılınca, Hz.Peygamber bu Ezanın Hz. Bilâl’e öğretilmesini ve Bilâl’in Ezan okumasını emretti. Böylece namaz vakitlerinde Ezan okunmaya başlanılmış oldu. Bilâl’ın sesi güzeldi. Namaz vakitleri gelince Mescid’in yanındaki yüksek evin damına çıkarak Ezan okurdu.(3)

22

Nisan
2014

SİYER SORU-CEVAPLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  197 Kez Okundu


Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabının Soru ve cevapları

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.): CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).

22

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Ders Notları:Fıkıh-Hadis-Tefsir

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  372 Kez Okundu


KUR’AN’I KERİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1- Kur’ân,Okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir.ilk inen âyetleri (el-Alâk, 96/1-5) Son inen âyeti(el-Mâide, 5/3), ilk nazil olan süre “MÜDDESİR” veya “FATİHA” süresi. 23 yılda indirilmiştir. Bunun 12 yıl 5 ay 13 günü Mekke’de, 9 yıl 9 ay 9 günü ise Medine’dedir.

2-Vahiy işaret etmek yazı yazmak, ilham etmek gibi manalara gelir.-İlk vahiy Hira…

3-Hz. Peygamberin (sav) vahiy alış yani vahyin mertebeleri altı şekilde olmuştur:

1- Altı ay süren sadık rüyalar şeklinde,

2- Uyanıkken melek görünmeksizin vahyi Peygamberin kalbine ilka buyurması ile,

3- Melek insan suretinde temessül etmesi ile (Sahabeden Hz.Dıhye suretinde geldi.)

22

Nisan
2014

DİNLER TARİHİ GENEL NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  242 Kez Okundu

DİNLER TARİHİ GENEL NOTLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
1-AKDES:Bahaullah diye bilinen Mirza Hüseyin Ali`nin yazdigi Bahailigin kutsal kitabi
2-AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
3-AHURA MAZDA : Zerdüşt Dini’nin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır. Bu nedenle Zerdüşt Dini’ne Mazdaizm de denilmektedir. Bu dinin ilkeleri ve kuralları Avesta denilen bir kitapta toplanmıştır.
4-ANGLİKANİZM:İngiltere kralı Sekizinci Henry’nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.
5-AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
6-BAPTİSTERİUM (VAFTİZHANE):Vaftiz töreni için yapılmış küçük kilise (şapel) Büyük kilisenin içindeki vaftiz bölümü.

22

Nisan
2014

Dikab Dhbt mbsts Sınavı Temel Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  163 Kez Okundu

KELAM BİLGİLERİ
1-Akaid ilminin tanımı:Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.
2- Din kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
3-Vahdâniyyet” sıfatının tanımı:Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
4- Tabiat olaylarını düzenleyen melek,Mikail Aleyhisselam.
5-Kiramen Katibin:İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
6-Vahiy:Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere denir.
7-Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren Hz. Ebû Bekir
8-Din Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçiminedir.
9-İmanın sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
10-Suhuf birkaç sayfadan oluşan kitaplara verilen isimdir.

22

Nisan
2014

Dikab Dhbt Mbsts Sınavı Temel bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  189 Kez Okundu

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ
1. Meâl :Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
2.Tefsir :Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
3.Mushaf :Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.
4. Mukâbele :Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
5. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

22

Nisan
2014

Dikb Dhbt Mbsts Sınavı Temel Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  173 Kez Okundu

1-Vahiy Katipleri:Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka’b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtipliğini yapan diğer bazı kişiler de şunlardır: Ebu Bekir, Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebi Talib, Osman b. Affan, Amr b. el-As, Muaviye, Şurahbil b. Hasene, Muğire b. Şu’be, Muaz b. Cebel, Hanzele b. er-Rebi’, Cehm b. es-Salt, Huseyn en-Nemerî, Zubeyr b. el-Avvâm, Amir b. Fuheyre, Ebân b. Said, Abdulah b. Erkâm, Said b. Kays, Abdullah b. Zeyd, Halid b. Velid, Alâ b. el-Hadremî, Abdullah b. Revâha, Huzeyfe b. el-Yemân, Muhammed b. el-Mesmele vs. (1).
2- Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması üç merhalede tamamlanmıştır.
Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu’l-Esved’i görevlendirmiş, O da Kur’an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur’an’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf’u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur’a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde i’rab alametleri olan Fetha, Damme, Kesre ve Sükûn konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî’nin yolu izlenmiştir. (2)
3- Kıraat İmamları:

22

Nisan
2014

Dikab Dhbt Mbsts İtikat ve Siyer Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  163 Kez Okundu

İTİKAT BİLGİSİ TEST

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

22

Nisan
2014

İSLAM İNANÇ ESASLARI DERS NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  257 Kez Okundu

İSLAM İNANÇ ESASLARI DERS NOTLARI
1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.

Toplam 50 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...56789102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.