27

Mart
2013

Din Görevlilerinin Okunması Gereken Kitaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  275 Kez Okundu

KAYNAK ESERLER

1.Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
2.İlmihal 1. ve 2. Ciltler TDV Yayınları
3.İslam’a Giriş (1-4)
4.Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı
5.Yaşayan Dünya Dilleri Komisyon
6.Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
7.Allah,Din,Ahlak,Diyanet,Hutbe,İmam Hatip Maddeleri İslam Ansiklopedisi(DİA)
8.Diyanet Aylık Dergi Son On iki Sayı(2009 Yılı Dahil)

27

Mart
2013

Tarih Sırasına Göre Hazreti Muhammed’in (sas.)Hayatı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  293 Kez Okundu


570 Ebrehe’nin ordusunun fillerle Kâbe’yi yıkmaya gelmesi.
570 Peygamberimizin babasının ölümü.
571 Peygamberimizin kutlu doğumu (20 Nisan).
571-576 Sütannesi Halime ile birlikte kalması.
577 Annesi Âmine’nin ölümü.
579 Dedesi Abdulmuttalib’in ölümü.
591 Erdemliler Topluluğuna üye olması.
596 Hatice ile evlenmesi.

27

Mart
2013

Dikab Mesleki Alan Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  317 Kez Okundu

TEFSİR BİLGİLERİ
1-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve dalda yazılan eserlerin ortak adı.
2-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
3- AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
4-Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir
5-Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
6- Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın olan surelere “el-Mi’ün”,Ayetleri yüzden az olan surelere “el-Mesânî”Daha sonra kısa ve besmeleli fasılalar çok olan sureler vardır ki bunlara “el-Mufassal” denir.“el-Mufassal da, et-Tıval(uzun), el-Avsat(orta), el-kısar (kısa) diye üç bölüme ayrılır.

27

Mart
2013

İLİTAM TEFSİR ÖZETLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  351 Kez Okundu

 

KURAN İLMİYLE İLGİLİ TANIMLAR

HARF, lügatte uç, keskin kıyı, işaret gibi anlamlara gelir. Ayrıca vecih, üslup, kırâat, lehçe gibi anlamlara da gelir. Harf kelimesinin lugatte hangi anlamlara geldiği önemlidir. Ahrafu Seb’a ise:

“ Kur’ân yedi harf üzerine indi, onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyun.” Bu hadisten anlaşılacağı üzere yedi harf, Kur’ân’ın inmiş olduğu dönemde değişik lehçelere sahip olan Arapların alışkanlıklarını gözetmek üzere bir kolaylıktır

AKSÂMU’L-KUR’ÂN : Kur’ân’ın bazı âyetlerinde dikkat çekmek, âyetlerin taşıdığı hakikatleri teyit, üzerine yemin edilen şeyin önemine işaret vb. hikmetler sebebiyle Allah’ın kendi ismi, Kur’ân, peygamberler, melekler ve bazı özel varlıklar üzerine edilen yeminleri ifade eder. Aksamul kuran ibaresi kuranın kısımları gibi algılanmamalıdır. Zira belirtilmek istenen aksêmul kurandır. Kur’ân’da 17 sûrenin başında yemin bulunmaktadır. Bu yeminlerin, şu üç alana ait olduğu görülür:

26

Mart
2013

Kutlu Doğum Siyer-i Nebi Örnek Sorular

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  846 Kez Okundu

Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed,Çağlar ne çağlardı:

Daha dünyaya gelmeden Mü’minlerin vardı…

1. Hicretten önce Medine’ye gönderilen veİslam’ın ilk öğretmeni olarak da kabul edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ali
C) Musap b. Umeyr -
D) Sad b. Muaz
2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile beraber Medine’ye hicret eden sahabe hangisidir?
A) Hz. Ebubekir-
B) Hz. Ali
C) Hz. Osman
D) Hz. Omer

25

Mart
2013

Hz. Muhammed ve Evensel Mesaji(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.579 Kez Okundu

Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI-SORU ve CEVAP
CAHİLİYE DÖNEMİ YAŞANAN OLAYLAR VE UYGULAMAR
Kuzey Arabistan
Nabatîler : M. ö. IV. yüzyıldan m. 106 yılına kadar Filistin’in güneyinde, Akabe körfezi ile Lût gölü arasındaki Edom bölgesinde Nabatî Krallığı hüküm sürmüştür. Krallığın merkezi önceleri, bugün bile harabeleri meşhur olan Petra şehriydi.

25

Mart
2013

Siyer Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  243 Kez Okundu

İSLÂMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN VE DÜNYA
Arabistan; Asya’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Kuzeyinde Sûriye, doğusunda Basra Körfezi, batısında Kızıldeniz, güneyinde Umman Denizi ile çevrilidir. Arabistan’ın üç önemli bölgesi vardır: Hicâz, Yemen, Necd.
Arabistan’da Kurulmuş Devletler: Main, Sebe, Himyeri, Gassânîler, Nebâtîler, Hire Krallığı, Tedmürlüler, Kindeliler.
Hicâz Bölgesi: İklim, toprak yapısı ve madenler bakımından Arabistan’ın en fakir bölgesidir. Ancak İslâm’ın iki kutsal şehri Mekke ve Medîne, Hicâz Bölgesindedir.
Mekke: Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşaası, oğlu Hz. İsmâil ile ilgili kurbân hâdisesi, zemzem kuyusu, Hacerü’l-esved taşı Mekke’nin kutsallarıdır. Hz. İsmâil soyundan gelen Adnânîler, Mekke’de uzun süre yönetime hâkim olmuşlardır. Kureyş kabîlesi, Adnânîlerin bir koludur. Mekke’yi idâre eden Kureyş kabîlesi 10 aileden oluşuyordu. Bunlardan Hâşimoğulları dînî ve sosyal meselelerle, Ümeyyeoğulları askerî ve ticârî konularda hak sahibiydiler. Araplarda kabîlelerin başında şeyh ya da emir denilen başkanlar bulunurdu. Arap toplumu göçebe (bedevî) ve yerleşik (medenî-hadarî) olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Medîne: Medîne’nin en önemli özelliği Peygamberimizin mezarının orada olmasıdır.
Arabistan’da İslâmiyet Öncesi Dinler:

25

Mart
2013

KUR’ÂN-I KERÎM -TECVÎD

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  359 Kez Okundu

KUR’ÂN-I KERÎM

İstiâze: Sözlükte, sığınmak, korunmak anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’e istiâzede bulunması (Allah’a sığınması) emredilmiştir, Hz. Peygamber de Allah’a sığınmış, bu amaçla daha çok ihlâs, felak ve nâs sûrelerini okumuş, bunu sahâbe-i kirâm’a da tavsiye etmiştir.
Âlimlerin çoğunluğu istiâzenin müstehâb olduğu ve Kur’ân okumaya başlamadan önce istiâzede bulunulmasının daha uygun olacağı görüşünü benimsemişlerdir. Namazda istiâze, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek’atta, Şâfiîlere göre her rek’atta sünnettir. Namaz dışında Kur’ân okurken dinleyicinin bulunması hâlinde istiâzenin âşikâre yapılması gerekir. Çünkü kıraatin sesli olacağının îlânı için buna ihtiyaç vardır.

25

Mart
2013

Fıkıh Bilgileri-2 (Zekat,hac,aile hukuku)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  357 Kez Okundu

-Bir malın zekâta tâbi olabilmesi için “tam mülk olma”, “artıcı özelliğe sahip olma”, “nisâba ulaşmış olma”, “tabii ihtiyaçlardan fazla olma”, “üzerinden bir yıl geçmiş olma” gibi şartların arandığı görülür.
-İhtiyaç Fazlası Olma: Havâic-i asliye.
-Nisâb: Gümüşte nisâb miktarı 200 dirhem, altında 20 miskâl, hayvanlarda 5 deve, 30 sığır, 40 koyun, toprak ürünlerinde ise (cumhûra göre) 5 vesktir (=buğdayda 653 kg.). Ebû Hanîfe’ye göre ise toprak ürünlerinin azı da çoğu da zekâta tâbidir. Toprak ürünlerinin zekâtında nisâb aranmaz.
-Mâl-i müstefâd: Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır.

25

Mart
2013

Fıkıh Bilgileri-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  149 Kez Okundu

-Ahvâl-i Şahsiyye: Şahsın hukûku.
-Hidâyet-i Mürşîde: Yol gösterici hidâyet.
-Genellikle fıkıh mezhepleri, kurucularının isimleri ile anılır. Hanefî mezhebi, Mâlikî mezhebi gibi.
-Istıslâh (Mesâlih-i Mürsele): İslâm hukuk terminolojisinde maslaha terimi geniş anlamda kullanıldığında, hem “yarar sağlama”yı hem “zararı savma”yı ifâde eder.
-Istıshâb: Daha önce varlığı bilinen bir durumun -aksine delil bulunmadıkça- varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir. “Şekk ile yakîn zâil olmaz.”
-Sedd-i Zerâî’: Harama, kötü ve zararlı bir sonuca vâsıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir.
Vücûb Ehliyeti: Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Vücûb ehliyetinin temelini zimmet ve hukûkî kişilik teşkil eder; bu ehliyetin yaş, akıl, temyiz ve rüşd ile alâkası yoktur.
-Edâ Ehliyeti: Kişinin dînen ve hukûken mûteber olacak tarzda davranmaya ve hukûkî işlem yapmaya elverişli oluşu demektir.

25

Mart
2013

Kelam-Mezhepler Tarihi-Dinler Tarihi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  208 Kez Okundu

KELAM BİLGİLERİ
-İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir
-Tafsîlî İman: İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman denilir.
-Taklîdî ve Tahkîkî İman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir.
-Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.


Mekke’de ilk müslüman cemaatin, özel bir ibadet yeri yoktu.Hz. Peygamber (s.a.s), erkeklerden ilk müslüman olan Hz. Ali (r.a) ve diğer arkadaşları ile Mekke’nin dar sokaklarında, gizlice namaz kılmıştı. Hz. Peygamber genellikle namazlarını, Kâbe civarında veya kendi evinde tek başına kılardı. Bununla birlikte müslümanlar, cemaat halinde namaz kılabilmek için bir evde toplandıkları da olurdu. Bu ev, çoğu zaman ashabdan Erkam’ın evi idi. Hz. Ömer (r.a), islâmiyeti kabul ettikten sonra, müminlerin rahatsız edilmeden Kabe’nin yanında namaz kılmalarını temin etmişti.

24

Mart
2013

Dinler Tarihi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  207 Kez Okundu

Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere goturen ilahi bir kanundur.

24

Mart
2013

İslam Mezhepler Tarihi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  365 Kez Okundu


1-’Mezhep’sözcüğünün  anlamı?
-Bir dinin görüş , yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından herbiridir.

2-Mezhep sözcüğünün kapsama alanı?
-Kolların mensuplarını hep birden belirterek sosyolojik bir oluşumu betimler,hemde çevresinde söz konusu mensubiyetin oluştuğu fikri ve fiili bir sisteme işaret eder.

3-’Mezhep’ sözcüğünün dilimizdeki anlam alanı?
-Hanefilik,Şafilik gibi fıkhi-hukuki , Sünnilik Şiilik gibi İtikadi-Siyasi oluşumları kapsar

24

Mart
2013

Din Felsefesi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  206 Kez Okundu


1-”ölümü düşüncenden sil ve gözlerini hayata çevir.”diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a- spinoza x
b-kindi
c-protogoras
d-hegel
e-kant
2-”insan yaptığından başkasını yapamaz”o halde “başka türlüde hareket edebilirim” inancı bir yanılmadan ibarettir diyen birisi aşıdakilerden hangisini savunmuş olur.?
a-nihilizm
b-patalizm
c-panteizm
d-sıkı determinizm x
e-ılımlı determinizm

Toplam 42 sayfa, 22. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020212223243040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.