21

Temmuz
2013

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  217 Kez Okundu

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.): CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).

5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir? CEVAP:Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak…..’ dır

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?
CEVAP:Rifade.’dir.

7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir?
CEVAP: Sikaye’ dir.

8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?
CEVAP:sidane ve hicabe……’ dir.

9.-Kureyş’in bayrağının adı liva….’dır. Kureyş’in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir

10.-Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı sifaret…….’dir.

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Temel Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  191 Kez Okundu

1-Ümmül Kura:Kasabaların anası demektir. Mekke kast edilir. Kâbe’den dolayı Mekke’nin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
2-İ’cazül Kur’an:Kur’an’ın dil bakımından üstünlüğü de-mektir. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması demektir. I’caz, zaâ’f manasına gelen a’cz kökünden
3-Hareke noktaları ikinci asrın ortalarında bugünkü şekilde harekelere çevrilmiştir. Ebü’l-Esved’in koyduğu hareke noktaları yerine 751 yılında bugünkü harekeleri koyan kimdir?Halil ibni Ahmet (H. 100-170/M. 718-786) olmuştur.
4-Tasavvufî tefsirler hangileridir?
Tusterî (283/896)Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azûn
Sülemî (412/1021) Hakâiku’t'Tefsîr
5-İşari tefsirin kurumsallaştığı dönemde (2. dönem) yazı-lan eserler nelerdir?
Sehl et-Tüsteri : (Tefsiru’l-Kur’ani’l Azim)
Sülemi : (Hakaikü’t-Tefsir)
Kuşeyri : (Letaifü’l-İşarat)
6-Kur’an’da kesik yani mukataa harflerle ile başlayan kaç sure vardır?29
7-Kur’ân’ın sûrelerinde bulunan Hurûf-u Mukattaalarda kaç ayrı harf kullanılmıştır?14
8-Beğavi tefsiri ‘Mealimü’t-Tenzil’in önemli özellikleri nelerdir?Müteşabih ayetlerden olan huruf-ı mukatta hakkında tercihte bulunmamış sadece konuyla ilgili görüşleri aktar-mış.
9-Cuma namazında hutbe verilirken okunan ayet hangi-sidir?”Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım et-meyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl Sûresi, 90. Ayet) “Allah Katında Din İslam’dır(Ali İmran 19 )
10-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?Muhammed İzzet Derveze’nin ‘’Et-Tefsiru’l Hadis’’ adlı eseridir. Nüzûl sırasına göre hazırlanmış tefsirdir.

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  216 Kez Okundu

1-Kur’an’da bugün kullanılmakta olan hareke ve noktaları aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?B) Halil b. Ahmed
2-Hurûf-u Mukattaa için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu harflerin hepsi de başında bulundukları surenin ilk ayetini oluştururlar.
3- Usulu fıkıhta Mütekellimîn metoduna göre te’lif edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mustasfâ – Gazali

4- Hükmî kirliliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?Hades

5-Hanefi mezhebine göre özürlü sayılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.
6-Hanefilere göre ağır necasette namaza engel olan sıvı ve katı necaset miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Bir avuç içi – 1 dirhem
7-Hanefi mezhebine göre “bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yer” için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı süknâ
8-Bayram namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?Hanbeliler’e göre farz-ı ayındır.
8- Namazın sonunda kişinin kendi istek ve iradesiyle yapacağı bir fiil ile namazdan çıkması işlemi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade olunur? Hurûc bi sun’ıhî
9-Kırk iki sığırı olan bir mükellef, aşağıdakilerden hangisini zekât olarak vermelidir? Üç yaşına girmiş bir sığır
10- Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası” ile yükümlü olmanın şartlarından biri değildir?Malın nâmî olması

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Önemli Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  234 Kez Okundu

(2012 Yılından Notlar)Akaid, “Muhalefetün Lil-Havadis” ,“Fıtrat delili” ,Ba’s,A’raf ,-İrade-Kesb- sunulmuştur.Necaset-i hafife ,4 mezhebe göre abdestte niyet etmenin hükmü,kefenlemenin hükmü ,Şafii mezhebinde kunut okunan yerler ,cenaze terimleri,teflik, orucun farziyetini bildiren sure ve ayet sorulmuştur,Ramazan orucunda niyetin başlama ve bitiş vakti, (zekatla ilgili) “yolda kalmış kimseler”in Tevbe suresinin 60. Ayetinde geçen zekatın verileceği yerler olarak: Yolcular (İbnüssebîl) 160 koyuna 2 koyun zekat düşeceği sorulmuştur.havaic-i asliye ,zekatın geçerlilik şartları Niyet ve temlik ,zekata tabi olan malın üzerinden 1 yılın geçmiş olması (Havelânü‘l-havl) Şâfiî mezhebinde umrenin rükünleri ,sader tavafı ,ihramın tanımı , Hedy,Remy-i cimar,Seriyye,Hicri 9. Yıl Elçiler (heyetler) yılı (Senetü’l-vüfûd) ,Peygamberimizin Yesrib’e Mus’ab b. Umeyri gönderdi.Peygamberimizi vefatından sonra Hz.Ali (r.a.) nin yıkadı, “saatü‘l-usre”, “Gazvetü‘l- Usre””ceyş’ul-usre” ifadeleri sorulmuştur.(Tebük seferi) ”Hamrâü‘l-Esed” seferi, “Üsve-i hasene” ,Edebü‟l-Müfred “ isimli eserin müellifi sorulmuştur. “Hilm” kavramı ,
(2013 Yılından Notlar)

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  266 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İsti-la yeditanedir : خ غ ص ض ط ظ ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin, Mutaffifin, Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.
15-Harflerin sıfatları:”Hems,Safir ve Kalkale” dir.
16-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere “Kat’ hemzesi” denir.
17-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
18-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.
19-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
20-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
21-Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye “Es-Seb’u’t-tıval” denir.
22-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır.

20

Temmuz
2013

Yeterlilik Kuran Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  173 Kez Okundu

1-Kur’ân,Okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir.

2-ilk inen âyetleri (el-Alâk, 96/1-5) Son inen âyeti(el-Mâide, 5/3),

3-ilk nazil olan süre “MÜDDESİR” veya “FATİHA” süresi.

23 yılda indirilmiştir. Bunun 12 yıl 5 ay 13 günü Mekke’de, 9 yıl 9 ay 9 günü ise Medine’dedir.
4-Vahiy işaret etmek yazı yazmak, ilham etmek gibi manalara gelir.-İlk vahiy Hira…
5-Hz. Peygamberin (sav) vahiy alış yani vahyin mertebeleri altı şekilde olmuştur:
1- Altı ay süren sadık rüyalar şeklinde,
2- Uyanıkken melek görünmeksizin vahyi Peygamberin kalbine ilka buyurması ile,
3- Melek insan suretinde temessül etmesi ile (Sahabeden Hz.Dıhye suretinde geldi.)
4- Melek çan sesine benzer bir surette hitap ederdi ki en zor olanı buydu.
5- Cebrail asli suretinde görülmüştür.
6- Miraçta olduğu, gibi Allah’tan vahiy vasıtasız olarak almıştır.

20

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  148 Kez Okundu

1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.

20

Temmuz
2013

Kuran ve Tecvit Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  218 Kez Okundu

Bayram tekbiri, 17. yüzyılın ünlü bestekârlarından Mustafa Itrî tarafından bestelenmiştir.
1-Asım Kıraatı: Kûfe’de kıraat imamı olarak meşhur olan İmam Asım’ın okuyuş tarzı.
2-Ayet: Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.
3-Besmele: ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmânirrahîm sözü, bismillah.
4-Cebrail: Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri.
5-Cezim: Harekesiz harfi gösteren işaret.
6-Cüz: Kur’an’ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri, Kur’an’ın yirmi sayfası.
7-Esmâ-i Hüsna: Allah’ın en güzel, en şerefli isimleri.
8-Gunne: Genizden gelen ses.
9-Hadr: Süratli ve çabuk olmak.
10-Hatim: Kur’an’ın tamamını okuma.
11-ibtida: Başlamak, bir işe girişmek.
12-idgam: Bir şeyi diğerine katmak.
13-ihfa: Gizlemek.
14-iklab: Çevirmek, dönüştürmek.
15-imâle: Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvitte, üstün harekeyi esreye veya elif harfini ya harfine meylederek söylemek.
16-işmam: Ötre harekeye işaret etmek için dudakları öne
doğru büzerek toplamak.
17-kasr: Harfleri uzatmadan kısa okumak.
18-kıraat ilmi: Kur’an kelimelerinin farklı okunuşlarını inceleyen bilim dalı.
19-kıraat: Okuma. Kur’an’ı belli kural ve işaretlere göre okuma.
20-kurra: Kur’an-ı Kerim’i sahih rivayetlere göre okuyan uzman okuyucu.
21-lîn: Yumuşak olmak.
22-mahreç: Çıkış yeri, çıkak.
23-muhkem: Sağlamlaştırılmış, kuvvetli.
24-mukabele: Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur’an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur’an’ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi.
25-mushaf: Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına alınmış hâline verilen ad.
26-muttasıl: Bitişik, ayrı olmayan.
27-sure: Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her biri.
28-tedvir: Çevirme, döndürme.
29-tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.tilavet: Kur’an’ı güzel ve sesli olarak usulünce okuma.
30-vahiy katipleri: Kur’an’ın indiği dönemde Hz. Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.
31-vahiy: Gizli konuşmak, fısıldamak, seslenmek, ilham etmek, işaret etmek. Allah’ın buyruk, yasak ve öğütlerini insanlara ulaştırmak üzere peygamberlerine özel bir yolla iletmesidir.
32-vakf: Durmak, durdurmak.
33-vasıl: Birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, bağlamak.

19

Temmuz
2013

YETERLİLİK SINAVI DİNİ TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  236 Kez Okundu


Berzah hayatı Kabir hayatı demektir.
Ba’s ,Öldükten sonra dirilmektir.
Teharri Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
Teverruk Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
İhsan:“Bağışlama, iyilik etme, hayır olarak yapılması uygun olan bir şeyi yapma”
İncil’in kelime anlamı Müjde
Tezkir:Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen ve vaaz ile ilgili olan kavram
Nasranî :Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme almış olduğu tefsirin adı Hakk Dini Kur’an Dili
Mesalih-i Mürsele:“ Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar”
Câmi :İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına cami denilmektedir.
Mültezem:Kabe kapısı ile haceri esved arasında kalan kısıma MÜLTEZEM denir.
IZTIBA:Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak.

19

Temmuz
2013

KUR’AN-I KERİM ve TECVİD BİLGİLERİ:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  295 Kez Okundu


1- Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure Mü’minün Suresi
2-Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi Hümeze Suresi
3-Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire Tefsir bi’r-rivaye deni
4- “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
5- “Seb’u’t-tıvâl” Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
6-Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
7- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhân-ı limmî denir.
8- Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade Îcâz
9-Medine’de son inen sure Nâs suresi
10-“Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı Ayet

19

Temmuz
2013

Güncel Diyanet Yeterlilik Siyer Bilgileri:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  207 Kez Okundu

1-“Senetü’l-hüzün”
Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
2- Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
3. Hayber’in fethi Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630 gerçekleşmiştir.
4. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kılmıştır.
5.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere Tergib ve terhib hadisleri denir.
6. Kütüb-ü Sitte :Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
7. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot 3 yıl sürdü.
8. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı Sakîfetü beni Sâide
9. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
10. Uhut savaşı Hicrî 3/ miladî 625 tarihte yapıldı.

19

Temmuz
2013

Güncel Yeterlilik Akaid Bilgileri:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  182 Kez Okundu

1) Mezhep :Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları :İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri :Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları :İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye :  Dinimizinhükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma  :Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas :Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat – Müctehit :İctihad; Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnet:Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri:Kavli, Fiili ,Takriri sünnet

19

Temmuz
2013

Güncel Diyanet Yeterlilik Fıkıh Bilgileri:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

1-Vila :Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
2-Cemi takdim ve cemi te’hir :Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
3-Tahrime tekbiri :İftitah tekbiridir. (başlangıç tekbiridir)
4- Mest müddeti:Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
5- Fecr-i Sadık:Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
6-Fecr-i Kazib:Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
7- Fey-i Zeval:Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
8-Cenaze yıkamak ,Farz-ı Kifayedir.
9- Mesbuk ,Namaza sonradan yetişen kişidir.
10- Mazmaza ve istinşak :Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır.

18

Temmuz
2013

Güncel Diyanet Yeterlilik Testleri:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  237 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna
12. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?Bir kişi
13. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?) Eyyam-ı bîd
14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?Fevat
15. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir? Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
16. Hz. Peygamber Hicretin 6. Yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?Abdullah ibn Ümmi Mektum
17- Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?Zeyd Bin Sabit
18. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir? Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
19. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder? Vücuh

17

Temmuz
2013

Medreseler ve Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  228 Kez Okundu

1-İlk zamanlarda camilerde Kur’an’ın kıraat ve tefsiri öğretilirdi. Kur’an’ın kıraati için “Dârül-Huffaz ve Dârül-Kurrâ” lar meydana getirilmiş, tefsiri ile uğraşan müesseselere ise “Darül-Hadîs” ünvanı verilmiştir.
2- Selçukluların (H. 4Ş6′dan 485 yılına kadar) şanlı veziri olan Nizamül-Mülk ilk medrese kurandır
3-”Hicretin 310. senesi 12 Hadis ilmini ilk tedvine başlıyan Zührî (H. 124/M.741) olmuştur.
4-Hadisleri tesbit, nakil ve anlamaya yönelik ilim dalına da hadis ismi verilmektedir.
5-Dâr kelimesi, “yer, mekân,ev, yurd” gibi anlamlara gelmektedir. Dârü’l-hadis, “Hadis okutulan yer” demektir. İslâm dünyasında medreselerden ayrı olarak “Dârülhâdis” adıyla ilk öğretim kurumu, 1170’de Şam’da kurulmuştur. Kurucusu Selçuklu atabeglerinden Nûreddin Mahmûd Zengî(ö.1174) dir.
6-Anadolu’da kurulan ilk dârülhadis, ötedenberi iddia edildiği şekliyle Konya İnce Minare Darülhadisi olmayıp ondan 35 yıl önce kurulan”Çankırı Dârülhadisi”dir.
7-Osmanlı Devletinde ilk Dârülhadîs Bursada, ikincisi ise 1447de Sultan İkinci Murad tarafından Edirne Üçşerefeli Câmii Külliyesi içinde öğretime açılmıştır. İstanbulda ilk Dârülhadîs, Süleymâniye Câmii Külliyesi dâhilinde faaliyete başladı. Daha sonra gittikçe fazlalaşan Dârülhadîslerin sayısı 17. asırda 135e kadar çıkmıştır.
8- Türkçe’yi ilk defa Karahanlılar resmi dil olarak kabul etmişlerdir.
9-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
10- Abbasi halifesini Şii baskısından kurtaran ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
11-Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
12-Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletleri Tolunoğlu ve İhşitlerdir.
13-Anadolu’da ilk medrese Danişmentliler tarafından kurulmuştur.(12.yy ilk yarısı )
14-Nizamiye Medresesi ilk kez Alparslan zamanında Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
15-Anadolu’da Türkçe yi resmi dil olarak kabul eden ilk hükümdar Karamanoğlu Mehmet Bey (1277)
16-Türk tarihindeki ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişapur’da kurulmuştur.
17-Umûmî medreselerden ayrı olarak, ihtisas eğitimi yapan medreseler dekuruldu. Bu ihtisas medreseleri, hizmet ve gayeleri bakımından, dârülhadîs, dârülkurrâ ve dârüttıb olmak üzere üçe ayrıldı.
18-Medreselerde müderrisin derslerini tekrarlayıp îzâh eden yardımcılara muîd denirdi.
19-Osmanlı dârülhadîslerinde Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim ve Meşârık gibi eserlerle bunların şerhleri ve usûl-i hadîse dâir eserler okutulurdu. Öğretim üyelerine de hadîsle meşgul olduklarından dolayı muhaddis denirdi.
20-Ferraş: Medreselerde görevli bir başka personel ise ferraştır.
Hemen bütün medrese vakfiyelerinde bahsedilen ferraş Arapça yayıcı,
döşeyici anlamına gelmektedir Ferraşlar vakıf sergilerini yaymak,
kaldırmak ve temizlemekle görevlidirler.

kAYNAK:

1- TÜRDAV, Osmanlıca-Türkçe Büyük Lügat, İstanbul 1985, s. 273.
2-Bahaddin Yediyıldız, “Vakıf Istılahları Lügatçesi”, Vakıflar Dergisi, S. XVII, Ankara
3-Osmanlı Devleti İlmiye Teşkilâtı
4-Osmanlı Medreseleri (Cahit Baltacı)
5-Türkiye Târihi (Y. Öztuna)
6-İslâm Târihi Ansiklopedisi; cild-7

Toplam 49 sayfa, 22. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020212223243040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.