23

Temmuz
2013

Yeterlilik Kuran-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  413 Kez Okundu

1-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
2-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
3-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet; Nur suresinin 11,12 ve 13. ayetleridir.
4-Neml suresinde Besmele iki defa zikredilmiştir.
5-Kuran-ı Kerim de zikredilen kadın Hz.İsanın annesi Hz.Meryem.
6-İcazın sözlük anlamı bir düşünmeyi çok az bir szöcükle özlü bir şekilde anlatmak.
7-Besmele Kuran-ı Kerim de 114 defa zikredilmiştir.
8-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
9-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
10-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
11-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
12-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
13-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
14-Hak Dini Kuran Dili adlı eserin müellifi Elmalılı Ahmet Hamdi yazır.
15-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet.

22

Temmuz
2013

Güncel Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  250 Kez Okundu

1-Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.
2-Ahlâk-ı Zemîme:Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
3-Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.
4-Akika-Nesike Kurbanı : Yeni doğan çocuk sebebiyle Allah’a bir şükür ifadesi olarak kesilen kurban
5-Âraf : Cennetle cehennem arasındaki bölge
6-Aşereyi Mübeşşere : Peygamber (sav) Efendimizin kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği on sahabe, Hz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr b. Avvam, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah, Sad b. Ebi Vakkas, Said b. Zeyd
Aşûre Günü : Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Nuh (as)’ın
6-Burhân-ı İnnî:İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san’attan san’atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.
7-Burhân-ı Limmî:Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.
8-Burhân-ı Tatbîk:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri.
9-Burhân-ı Temânü:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl.

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Kelam Bilgileri Özet (İM)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  234 Kez Okundu

1-Kelamın doğmasına zemin hazırlayan bu dönemin inançla ilgili konuları ele alan en önemli eseri İmam-ı Azam Ebu Hanife (öl. 150/767)’ye nispet edilen ‘‘Fıkh-ı Ekber’’ adlı risaledir
2-Hicri dördüncü asırda Ehl-i Sünnet düşüncesi Ebu’l-Hasan el-Eşarî (öl. 324/935) ve İmam Maturidî (öl. 333/944) tarafından sistemleştirilmiştir
3- el-Mustasfa, Gazalînin eseridir.
4-Hikmet (felsefe), şeriatın (dinin) yoldaşı ve sütkardeşidir. Bunlar tabiatları itibariyle yoldaş, cevher ve karakterleri itibariyle candan dostturlar.”İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, s. 115.
5- İnsanlar için bilgi edinme yolları (esbab-ı ilim) üçtür: Sağlam du¬yular, doğru haber ve aklın tefekkürü.
6- İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
a) Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
B) İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler(Sosyal sebepler,Kültürel SebeplerCoğrafî Sebepler)
7-Mezhep:Kolaylıktır,Din değil dinin yorumlarıdır,,sorumlara çözüm arayışıdır,değişime açıktır,insan ürünüdür,düşünce zenginliğidir.
8- Havariç:Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk itikadî fırka haricîliktir. Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup savaşın sonlarında gündeme gelen Hakem Olayı ile birlikte desteğini çekerek ayrılmıştır. Haricîler, “Lâ hükme illâ lillah” (Hüküm yalnızca Allah’a aittir.) sloganıyla ortaya çıkmış, Hakem Olayını kabul ettiği için Hz. Ali’yi de reddetmiş ve belli bir süre sonra da itikadî boyut kazanmış bir gruptur Haricîlere göre İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde gerçekleşmiştir. Hz. Osman hilafetinin son altı yılındaki uygulamalarıyla, Hz. Ali de Muaviye karşısındaki haklı davasını hakeme götürmeyi kabul ettiği için küfre düşmüşlerdir

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  280 Kez Okundu

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?
a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)
c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?
A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?
a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?
a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?
a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?
a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?
a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?
a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?
a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade
c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade

21

Temmuz
2013

İmkan,Fıtrat,Hudus ve Temanu Delili

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.242 Kez Okundu

1)Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil hangisidir?İmkan
2)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
3)Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil hangisidir?Hudus
4)Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan delile ne denir?Temanu

21

Temmuz
2013

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  247 Kez Okundu

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.): CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).

5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir? CEVAP:Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak…..’ dır

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?
CEVAP:Rifade.’dir.

7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir?
CEVAP: Sikaye’ dir.

8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?
CEVAP:sidane ve hicabe……’ dir.

9.-Kureyş’in bayrağının adı liva….’dır. Kureyş’in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir

10.-Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı sifaret…….’dir.

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Temel Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  209 Kez Okundu

1-Ümmül Kura:Kasabaların anası demektir. Mekke kast edilir. Kâbe’den dolayı Mekke’nin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
2-İ’cazül Kur’an:Kur’an’ın dil bakımından üstünlüğü de-mektir. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması demektir. I’caz, zaâ’f manasına gelen a’cz kökünden
3-Hareke noktaları ikinci asrın ortalarında bugünkü şekilde harekelere çevrilmiştir. Ebü’l-Esved’in koyduğu hareke noktaları yerine 751 yılında bugünkü harekeleri koyan kimdir?Halil ibni Ahmet (H. 100-170/M. 718-786) olmuştur.
4-Tasavvufî tefsirler hangileridir?
Tusterî (283/896)Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azûn
Sülemî (412/1021) Hakâiku’t'Tefsîr
5-İşari tefsirin kurumsallaştığı dönemde (2. dönem) yazı-lan eserler nelerdir?
Sehl et-Tüsteri : (Tefsiru’l-Kur’ani’l Azim)
Sülemi : (Hakaikü’t-Tefsir)
Kuşeyri : (Letaifü’l-İşarat)
6-Kur’an’da kesik yani mukataa harflerle ile başlayan kaç sure vardır?29
7-Kur’ân’ın sûrelerinde bulunan Hurûf-u Mukattaalarda kaç ayrı harf kullanılmıştır?14
8-Beğavi tefsiri ‘Mealimü’t-Tenzil’in önemli özellikleri nelerdir?Müteşabih ayetlerden olan huruf-ı mukatta hakkında tercihte bulunmamış sadece konuyla ilgili görüşleri aktar-mış.
9-Cuma namazında hutbe verilirken okunan ayet hangi-sidir?”Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım et-meyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl Sûresi, 90. Ayet) “Allah Katında Din İslam’dır(Ali İmran 19 )
10-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?Muhammed İzzet Derveze’nin ‘’Et-Tefsiru’l Hadis’’ adlı eseridir. Nüzûl sırasına göre hazırlanmış tefsirdir.

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

1-Kur’an’da bugün kullanılmakta olan hareke ve noktaları aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?B) Halil b. Ahmed
2-Hurûf-u Mukattaa için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu harflerin hepsi de başında bulundukları surenin ilk ayetini oluştururlar.
3- Usulu fıkıhta Mütekellimîn metoduna göre te’lif edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mustasfâ – Gazali

4- Hükmî kirliliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?Hades

5-Hanefi mezhebine göre özürlü sayılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Özürlü kimse aldığı abdest ile vakit içinde dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.
6-Hanefilere göre ağır necasette namaza engel olan sıvı ve katı necaset miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Bir avuç içi – 1 dirhem
7-Hanefi mezhebine göre “bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yer” için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı süknâ
8-Bayram namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?Hanbeliler’e göre farz-ı ayındır.
8- Namazın sonunda kişinin kendi istek ve iradesiyle yapacağı bir fiil ile namazdan çıkması işlemi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade olunur? Hurûc bi sun’ıhî
9-Kırk iki sığırı olan bir mükellef, aşağıdakilerden hangisini zekât olarak vermelidir? Üç yaşına girmiş bir sığır
10- Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası” ile yükümlü olmanın şartlarından biri değildir?Malın nâmî olması

21

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Önemli Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  259 Kez Okundu

(2012 Yılından Notlar)Akaid, “Muhalefetün Lil-Havadis” ,“Fıtrat delili” ,Ba’s,A’raf ,-İrade-Kesb- sunulmuştur.Necaset-i hafife ,4 mezhebe göre abdestte niyet etmenin hükmü,kefenlemenin hükmü ,Şafii mezhebinde kunut okunan yerler ,cenaze terimleri,teflik, orucun farziyetini bildiren sure ve ayet sorulmuştur,Ramazan orucunda niyetin başlama ve bitiş vakti, (zekatla ilgili) “yolda kalmış kimseler”in Tevbe suresinin 60. Ayetinde geçen zekatın verileceği yerler olarak: Yolcular (İbnüssebîl) 160 koyuna 2 koyun zekat düşeceği sorulmuştur.havaic-i asliye ,zekatın geçerlilik şartları Niyet ve temlik ,zekata tabi olan malın üzerinden 1 yılın geçmiş olması (Havelânü‘l-havl) Şâfiî mezhebinde umrenin rükünleri ,sader tavafı ,ihramın tanımı , Hedy,Remy-i cimar,Seriyye,Hicri 9. Yıl Elçiler (heyetler) yılı (Senetü’l-vüfûd) ,Peygamberimizin Yesrib’e Mus’ab b. Umeyri gönderdi.Peygamberimizi vefatından sonra Hz.Ali (r.a.) nin yıkadı, “saatü‘l-usre”, “Gazvetü‘l- Usre””ceyş’ul-usre” ifadeleri sorulmuştur.(Tebük seferi) ”Hamrâü‘l-Esed” seferi, “Üsve-i hasene” ,Edebü‟l-Müfred “ isimli eserin müellifi sorulmuştur. “Hilm” kavramı ,
(2013 Yılından Notlar)

21

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  305 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İsti-la yeditanedir : خ غ ص ض ط ظ ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin, Mutaffifin, Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.
15-Harflerin sıfatları:”Hems,Safir ve Kalkale” dir.
16-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere “Kat’ hemzesi” denir.
17-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
18-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.
19-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
20-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
21-Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye “Es-Seb’u’t-tıval” denir.
22-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır.

20

Temmuz
2013

Yeterlilik Kuran Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  192 Kez Okundu

1-Kur’ân,Okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir.

2-ilk inen âyetleri (el-Alâk, 96/1-5) Son inen âyeti(el-Mâide, 5/3),

3-ilk nazil olan süre “MÜDDESİR” veya “FATİHA” süresi.

23 yılda indirilmiştir. Bunun 12 yıl 5 ay 13 günü Mekke’de, 9 yıl 9 ay 9 günü ise Medine’dedir.
4-Vahiy işaret etmek yazı yazmak, ilham etmek gibi manalara gelir.-İlk vahiy Hira…
5-Hz. Peygamberin (sav) vahiy alış yani vahyin mertebeleri altı şekilde olmuştur:
1- Altı ay süren sadık rüyalar şeklinde,
2- Uyanıkken melek görünmeksizin vahyi Peygamberin kalbine ilka buyurması ile,
3- Melek insan suretinde temessül etmesi ile (Sahabeden Hz.Dıhye suretinde geldi.)
4- Melek çan sesine benzer bir surette hitap ederdi ki en zor olanı buydu.
5- Cebrail asli suretinde görülmüştür.
6- Miraçta olduğu, gibi Allah’tan vahiy vasıtasız olarak almıştır.

20

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  165 Kez Okundu

1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.

20

Temmuz
2013

Kuran ve Tecvit Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  238 Kez Okundu

Bayram tekbiri, 17. yüzyılın ünlü bestekârlarından Mustafa Itrî tarafından bestelenmiştir.
1-Asım Kıraatı: Kûfe’de kıraat imamı olarak meşhur olan İmam Asım’ın okuyuş tarzı.
2-Ayet: Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.
3-Besmele: ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmânirrahîm sözü, bismillah.
4-Cebrail: Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri.
5-Cezim: Harekesiz harfi gösteren işaret.
6-Cüz: Kur’an’ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri, Kur’an’ın yirmi sayfası.
7-Esmâ-i Hüsna: Allah’ın en güzel, en şerefli isimleri.
8-Gunne: Genizden gelen ses.
9-Hadr: Süratli ve çabuk olmak.
10-Hatim: Kur’an’ın tamamını okuma.
11-ibtida: Başlamak, bir işe girişmek.
12-idgam: Bir şeyi diğerine katmak.
13-ihfa: Gizlemek.
14-iklab: Çevirmek, dönüştürmek.
15-imâle: Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvitte, üstün harekeyi esreye veya elif harfini ya harfine meylederek söylemek.
16-işmam: Ötre harekeye işaret etmek için dudakları öne
doğru büzerek toplamak.
17-kasr: Harfleri uzatmadan kısa okumak.
18-kıraat ilmi: Kur’an kelimelerinin farklı okunuşlarını inceleyen bilim dalı.
19-kıraat: Okuma. Kur’an’ı belli kural ve işaretlere göre okuma.
20-kurra: Kur’an-ı Kerim’i sahih rivayetlere göre okuyan uzman okuyucu.
21-lîn: Yumuşak olmak.
22-mahreç: Çıkış yeri, çıkak.
23-muhkem: Sağlamlaştırılmış, kuvvetli.
24-mukabele: Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur’an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur’an’ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi.
25-mushaf: Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına alınmış hâline verilen ad.
26-muttasıl: Bitişik, ayrı olmayan.
27-sure: Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her biri.
28-tedvir: Çevirme, döndürme.
29-tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.tilavet: Kur’an’ı güzel ve sesli olarak usulünce okuma.
30-vahiy katipleri: Kur’an’ın indiği dönemde Hz. Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.
31-vahiy: Gizli konuşmak, fısıldamak, seslenmek, ilham etmek, işaret etmek. Allah’ın buyruk, yasak ve öğütlerini insanlara ulaştırmak üzere peygamberlerine özel bir yolla iletmesidir.
32-vakf: Durmak, durdurmak.
33-vasıl: Birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, bağlamak.

19

Temmuz
2013

YETERLİLİK SINAVI DİNİ TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  263 Kez Okundu


Berzah hayatı Kabir hayatı demektir.
Ba’s ,Öldükten sonra dirilmektir.
Teharri Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
Teverruk Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
İhsan:“Bağışlama, iyilik etme, hayır olarak yapılması uygun olan bir şeyi yapma”
İncil’in kelime anlamı Müjde
Tezkir:Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen ve vaaz ile ilgili olan kavram
Nasranî :Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme almış olduğu tefsirin adı Hakk Dini Kur’an Dili
Mesalih-i Mürsele:“ Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar”
Câmi :İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına cami denilmektedir.
Mültezem:Kabe kapısı ile haceri esved arasında kalan kısıma MÜLTEZEM denir.
IZTIBA:Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak.

19

Temmuz
2013

KUR’AN-I KERİM ve TECVİD BİLGİLERİ:100

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  324 Kez Okundu


1- Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure Mü’minün Suresi
2-Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi Hümeze Suresi
3-Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire Tefsir bi’r-rivaye deni
4- “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
5- “Seb’u’t-tıvâl” Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
6-Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
7- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhân-ı limmî denir.
8- Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade Îcâz
9-Medine’de son inen sure Nâs suresi
10-“Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı Ayet

Toplam 50 sayfa, 22. sayfa gösteriliyor.« İlk...102021222324304050...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.