25

Temmuz
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık İtikat Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  274 Kez Okundu

1-Allahın sıfatları:allahın sıfatları 14 tanedir. İki kısma ayrılır;
a)Allahın Zatı Sıfatları:6
Vücud,Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetün Lil Havadis,Kıyam Binefsihi.
b)Allahın Subuti Sıfatları:8
Hayat,İlim,semi,Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.
2-Allaha şirk koşan kimseye müşrik denir.
3-Hidayet kelimesinin zıddı dalalet.
4-Rüyetullah:Müminlerin ahirette Allahı görmesisine denir.
5-Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ.
6-İslamda bilginin kaynakları:
1-Doğru haber a)Vahiy, b)Mütevatir haber.
2-Selim hisler dediğimiz 5 duyu
3-Akıl.
7-Büyük günah işleyenlere Mürtekibi Kebire denir.
8-Zelle eygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmesine zelle denir.
9-İstidrac:İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olaganüstü olaylara istidrac denir.
10-Mizan:Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüne mizan denir.
11-İrhas:P eygamber olacak kimslerin Peygamber olmadan önce göterdikleri olağnüstü durumlara irhas denir.
12-Elfaz-ı küfür:Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlerdir.
13-İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır:Mümin, münafık, kafir.
14-Dört büyük melek:cebrail, mikail, israfil ve azrail.
15-Dört büyük kitap:Tevrat(Hz.Musa),Zebur(Hz.Davud), İncil(Hz.İsa), Kuranı Kerim Peygamberimize gönderildi.
15-Rıdvan:Cennetteki meleklerin başknı.
16-Malik:Cehennemdeki meleklerin başkanı.
17-Kiramen katibin:Sevap ve günahlarımızı yazan melekler.
18-Hak Dinlerin gayesi:Aklı muhafaza, dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza ve malı muhafaza.
19-İslam Dininin kaynakları(Edille-i Şeriyye):Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
20-Ehl-i Kıble:Kabeye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimselerdir.
21-Dehriyyun:zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenler.
22-Mukarrebun ve İlliyyun Melekler daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve Onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
23-Mezhep:Bir din bilginleri arasındaki yorum farkından meydana gelen görüşlri brnimseme.
24-Berzah Alemi:Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayat.
25-İtikatı Mezhepler:Ehl-i sünnet, Ehl-i bidat.
26-Ehl-i Sünnet mezhepler:Selefiyye,maturidi mezhebi, Eşari Mezhebi.
27-Ameli mezhepler:Hanefi mezhebi,maliki mezhebi, şafii mezhebi, hanbeli mezhebi.
28-İman iki kısma ayrılır:İcmali iman, tafsılı iman.
29-Zahirurrivaye kitaplar:Hanafi mezhebi imamı azamın talebesi İmamı Muhammedin 6 kitabıdır.Bunlar; Mebsud Ziyadet,camiussağır,siyerrussağır, camiulkebir, siyerulkebir.
30-Mutezile: “Kul kendi fiilinin yaraticisidir.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu
yapan itikadî mezhep.
31-Ilk fikih usûlü kitabi olarak bilinen Imam Safiî’ye ait eser,er-Risale.
32-Kur’an’in cem’i ile görevlendirilen sahâbi : Zeyd b.Sabit.
33-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu
savunan Hariciler mezhebidir
34-İRHAS eygamber olacak şahsın, henüz peygamber
olmadan önce gösterdiği olağan üstü fi illere
irhas denir.
35-Tevhid:İmamı maturidinin eseri.
36-Dört büyük melek:Cebrail , Mikail,İsrafil, Azral.
37-Kiramen Katibin:İnsanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adı.
38-Münker ve Nekir:Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melek.
38-Hamele-i Arş:Arşı taşıyan meleklerin adıdır.
39-Mucize dışında diğer olağan üstü haller:İrhas,Keramet,Meunet,İstidrac, İhanet.
40-Cüzi irade:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
41-Ecel:her canlinin hayatinin sona erecegi zaman.
42-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
43-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel. 44–Kebire:Büyük günahlar
45-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
46-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
47-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
48-Vahiy-i Gayri Metlüv kunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
49-Vahy-i hafi(Gizli vahiy):Bir insanin kalbine bir anlamin ansizin telkin edilmesine denir.Buna vahy-i deruni de denir.
50-Vahy-i Metlüv kunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
51- el-Vikaye,Hanefî fikhinda “mütûn-i erba’a” ismiyle meshur olan eserlerdendir.
52-Vahy-i münzel:Kur`an.
53-Tahaddi ayetleri: Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini ifade eden ve müşriklere meydan
okuyan ayetlere denir.
54-İncil’in kelime anlamı Müjde

25

Temmuz
2013

Yeterlilik ve Mbsts Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  211 Kez Okundu

1- Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

2- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

4-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

5- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

6-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

7-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

8- “El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Maslahat D)Kanun

9-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A) Mefâtîhu’l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B) Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl: Kâdî Beydâvî
C) El-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz : Alusi
D) Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl: Hâzin

10-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Şam Ekolü

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavları Siyer-i Nebi Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  294 Kez Okundu

1-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza

25

Temmuz
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  267 Kez Okundu

MÜTÛNU ERBA’A :Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır

1. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

A. Evzaî Mezhebi
B. Hanefî Mezhebi
C. Selefiyye Mezhebi
D. Zâhiriyye Mezhebi
2. Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya da birkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hasen Hadis
B. Zayıf Hadis
C. Maklub Hadis
D. Aziz Hadis
3. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz.
A. Kur’an
B. Sünnet
C. Akıl
D. Lügat
4. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Tis’a eserlerinden değildir?
A. Sünen-i Tirmizi
B. Sünen-i Dârekutnî
C. Muvattâ
D. Sünen-i Darimî A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
5. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
A. Rical
B. Etrâf
C. Fevâid
D. Şemâil

24

Temmuz
2013

ALLAH’IN DELİL VE SIFATLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  875 Kez Okundu

1-Âyet ve hadislerde geçmekle birlikte hakikî manalarının idrak edilmesi mümkün olmayan “yed, vech, istivâ” gibi sıfatlara ne denir?Sıfat-ı Haberiyye
2-Sıfatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlim, Allah’ın selbî sıfatlarındandır.
3-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiyâ, 21/22) âyeti, Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delilin temelini oluşturur? Burhânu Temânu’

4-Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir? İmkân
5- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir? Mu’tezile – Matüridiyye

6- Allah’ın isimleri, ahiret ahvali, kıssalar;Kuran’da bir tasnif yapılırsa aşağıdakilerden hangisine girer? Tebliğ

7- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?Burhân-ı limmî

8-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden nangisidir?Burhan-ı temanü

9-Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlaryla doğrudan ilgilidir?) Vucûd-ilim-Basar
10-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delile işaret etmektedir?Burhân-ı temânu’
ALLAH’IN VARLIĞININ DELİLLERİ
FITRAT DELİLİ :Allah’ın varlığını ispat¬lamak için fıtraten Allah inancına sahip oluşudur.
TEMANU DELİLİ: Allah’ın birliğini isbatlamaya yönelik delilidir.
İBDA DELİLİ: Âlemin sonradan yaratılmış olması
HUDÛS DELİLİ: Alemin ve âlemdeki varlıkların bir yaratıcıya muhtaç olduğu delilidir.
İMKÂN DELİLİ:Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delilidir.
GAYE VE NİZAM DELİLİ: Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği delilidir.
BURHAN-İ İNNİ: Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi
BURHAN-I LİMNİ: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir.
BURHAN-I TECRÜBÎ:Tecrübî verilere dayanan burhanlara denir
BURHAN-I MAHLUT :Hem akıl hem tecrübî verilere dayanan burhana denir
BURHAN-I VİCDÂNİ :Zarûrî ve bedihî öncüllere dayanan burhana denir.
BURHAN-I NAZARÎ:Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan burhana denir.
KEMAL DELİLİ:Her cemal ve kemal sahibi, kendi güzelliğini ve kemalini göstermek istediği gibi, kendisi de bizzat görmek ister. Bir ressamın resmine bakması, bir âlimin kitabını okuması ve sanatkârın sanatını seyretmesi hep bu sırdandır. O hâlde elbette Allah-u Teâlâ da kendi cemal ve kemalini görmek isteyecektir. Madem cemali ve kemali bakidir, elbette onları baki bir şekilde görmek isteyecektir. Bunun için de baki bir memleket lazımdır. Orası da ancak ahirettir.
ADALET DELİLİ:Hiç mümkün müdür ki, her işinde nihayet derecede adalet ile iş gören bir Âdil-i Hakîm, mahlukatının hukukunu muhafaza etmeyerek, mazlumun hakkını zalimden almasın ve adaletini hiçe indirsin? Bu adalet burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mahkeme-i kübra ve adalet diyarı vardır ve olmalıdır.
MERHAMET DELİLİ: Hiç mümkün müdür ki, şu göz önündeki icraatının şehadetiyle, nihayetsiz bir merhametin ve nihayetsiz bir şefkatin sahibi olan şu âlemin Rabbi, kendi merhametine ve şefkatine layık bir tarzda mükâfatta bulunmasın ve has kullarına ihsan etmesin? Burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mükâfat yeri vardır ve olmalıdır. Ta ki o rahmet orada hakkıyla tecelli edebilsin.
Tanrı’nın varlığını kanıtlayan ve ateistlerin iddialarını boşa çıkaran deliller sırasıyla şunlardır:
a. Varlık Delili (Ontolojik Kanıt)
b. Âlem Delili (Kozmolojik Kanıt)
c. Nizam ve Gâye Delili (Teleolojik Kanıt)
d. Psikolojik Delil (Dinî Tecrübe Kanıtı)
e. Ahlâk Delili

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  950 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?2005 HAC
A) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
B) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
C) Ergenlik çağına ulaşmak
D) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

2-Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 2005 HAC
A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır? 2005 HAC
A) Kıdem B) Kudret C) Hayat D) Tekvin

4-Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2005 HAC
A)Cehennem bekçiliği B)Cennet bekçiliği C)Arşı taşımak D)Amel defterlerinin tevzii

5- Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur? 2005 HAC
A) Mekke’den bahseden sûreler B) Mekke’de inen sûreler
C) Hicretten önce inen sureler D) Mekkelilere hitap eden sûreler

6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir? 2005 HAC
A) Emanet B) Fetanet C) Adalet D) İsmet

7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2005 HAC
A)Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir B)Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
C)İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir D)İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?2006 HACC
A)Kıdem B)Muhalefetün lil havadis C)Tekvin D)Beka

9-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından değildir? 2006 HACC
A)Tekvin B)Hayat C)Kıdem D)İlim

10-Malik adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2006 HACC
A)Amel defterlerini tevzi etmek B)Cehennem bekçiliğini yapmak
C)Arşı taşımak D)Cennet bekçiliğini yapmak

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru ve Cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  380 Kez Okundu


1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

24

Temmuz
2013

Yeterlilik Akaid Soru Ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  329 Kez Okundu

1) Mezhep ne demektir?Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.Kavli, Fiili ,Takriri sünnet

23

Temmuz
2013

Kuran-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  408 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İstila : ض , ظ, ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin,Mutaffifin,Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.

23

Temmuz
2013

KURAN-I KERİM BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  390 Kez Okundu


-Kur’anı Hangi kıraat ve rivayetle okuyoruz?İmam Asım kıraati, Hafs Rivayeti.Kur’an da114 Sure, 6236 Ayet vardır. -Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlere Sure ismi verilir.
-Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır.K.Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme Mushaf adı verilir.
-Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi Fatiha suresi. Kur’an’ı Kerim’deki son Nas suresi.-
-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun Bakara suresi.
-Kur’an’ı Kerim’deki en kısa Kevser suresidir.
-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.

23

Temmuz
2013

Yeterlilik Kuran-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  428 Kez Okundu

1-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
2-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
3-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet; Nur suresinin 11,12 ve 13. ayetleridir.
4-Neml suresinde Besmele iki defa zikredilmiştir.
5-Kuran-ı Kerim de zikredilen kadın Hz.İsanın annesi Hz.Meryem.
6-İcazın sözlük anlamı bir düşünmeyi çok az bir szöcükle özlü bir şekilde anlatmak.
7-Besmele Kuran-ı Kerim de 114 defa zikredilmiştir.
8-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
9-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
10-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
11-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
12-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
13-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
14-Hak Dini Kuran Dili adlı eserin müellifi Elmalılı Ahmet Hamdi yazır.
15-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet.

22

Temmuz
2013

Güncel Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  262 Kez Okundu

1-Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.
2-Ahlâk-ı Zemîme:Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
3-Akabe biatları 621-622de Mina hududları içinde gerçekleşti.
4-Akika-Nesike Kurbanı : Yeni doğan çocuk sebebiyle Allah’a bir şükür ifadesi olarak kesilen kurban
5-Âraf : Cennetle cehennem arasındaki bölge
6-Aşereyi Mübeşşere : Peygamber (sav) Efendimizin kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği on sahabe, Hz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr b. Avvam, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah, Sad b. Ebi Vakkas, Said b. Zeyd
Aşûre Günü : Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Nuh (as)’ın
6-Burhân-ı İnnî:İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san’attan san’atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.
7-Burhân-ı Limmî:Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.
8-Burhân-ı Tatbîk:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri.
9-Burhân-ı Temânü:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl.

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Kelam Bilgileri Özet (İM)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  257 Kez Okundu

1-Kelamın doğmasına zemin hazırlayan bu dönemin inançla ilgili konuları ele alan en önemli eseri İmam-ı Azam Ebu Hanife (öl. 150/767)’ye nispet edilen ‘‘Fıkh-ı Ekber’’ adlı risaledir
2-Hicri dördüncü asırda Ehl-i Sünnet düşüncesi Ebu’l-Hasan el-Eşarî (öl. 324/935) ve İmam Maturidî (öl. 333/944) tarafından sistemleştirilmiştir
3- el-Mustasfa, Gazalînin eseridir.
4-Hikmet (felsefe), şeriatın (dinin) yoldaşı ve sütkardeşidir. Bunlar tabiatları itibariyle yoldaş, cevher ve karakterleri itibariyle candan dostturlar.”İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl, s. 115.
5- İnsanlar için bilgi edinme yolları (esbab-ı ilim) üçtür: Sağlam du¬yular, doğru haber ve aklın tefekkürü.
6- İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
a) Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
B) İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler(Sosyal sebepler,Kültürel SebeplerCoğrafî Sebepler)
7-Mezhep:Kolaylıktır,Din değil dinin yorumlarıdır,,sorumlara çözüm arayışıdır,değişime açıktır,insan ürünüdür,düşünce zenginliğidir.
8- Havariç:Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk itikadî fırka haricîliktir. Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup savaşın sonlarında gündeme gelen Hakem Olayı ile birlikte desteğini çekerek ayrılmıştır. Haricîler, “Lâ hükme illâ lillah” (Hüküm yalnızca Allah’a aittir.) sloganıyla ortaya çıkmış, Hakem Olayını kabul ettiği için Hz. Ali’yi de reddetmiş ve belli bir süre sonra da itikadî boyut kazanmış bir gruptur Haricîlere göre İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde gerçekleşmiştir. Hz. Osman hilafetinin son altı yılındaki uygulamalarıyla, Hz. Ali de Muaviye karşısındaki haklı davasını hakeme götürmeyi kabul ettiği için küfre düşmüşlerdir

22

Temmuz
2013

Yeterlilik Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  292 Kez Okundu

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?
a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)
c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?
A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?
a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?
a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?
a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?
a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?
a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?
a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?
a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade
c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade

21

Temmuz
2013

İmkan,Fıtrat,Hudus ve Temanu Delili

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.288 Kez Okundu

1)Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil hangisidir?İmkan
2)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
3)Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil hangisidir?Hudus
4)Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan delile ne denir?Temanu

Toplam 50 sayfa, 22. sayfa gösteriliyor.« İlk...102021222324304050...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.