6

Ağustos
2013

SİYER-İ NEBİ BAZI ALFABETİK TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  225 Kez Okundu

                                  

1-Abdulmuttalib, insanların en zarifi ve en yakışıklısı, konum bakımından da en büyüğü idi.Onun zamanında hiç kimse onun makam ve şerefine ulaşamadı.O, Kureyş kabilesinin efendisi,  Mekke ticaret kervanın sahibi, Mekke’nin en şereflisi, sözüne itaat  edileni ve en cömerdi idi.Cömertliğinden dolayı da kendisine  cömert,eli açık anlamına gelen, “Feyyaz” denilmiştir. Sofrasından  yoksullara, vahşi hayvanlara ve kuşlara yemek ayırırdı.Bu sebeple  ovalarda insanları, dağ başlarında ise vahşi hayvanları ve kuşları  doyuran kimse lakabını almıştır.

2-Abdulmuttalib’in devrinde Fîl Olayı vuku bulmuştur. Yemen valisi Habeşistanlı Ebrehe el-Eşram, Habeşistanlı atmış bin asker ve beraberindeki fillerle birlikte Kâbe’yi yıkmak için yola çıktı.Mina ile Müzdelife arasındaki Muhassir vadisine gelince, Mekke’ye hücum  etmek için hazırlık yapmaya başlayınca, Allah Teâlâ, Ebrehe’nin  askerlerinin üzerine “Ebabil Kuşları”nı gönderdi.Kuşlar, askerlerin üzerine pişmiş tuğladan taşlar atmış ve onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirmişti.

3-ABDULLAH BİN SELAM:Yahudi âlim Abdullah bin Selam Hz. Muhammed’in Medine’ye  hicret etmesinden kısa süre sonra  Müslüman oldu.

4-AKABE  SÖZLEŞMELERİ: Sözleşmeleri, Mekke’de ezilen ve bunalan Müslümanların sığınacakları yeni ve güvenli bir yurdun kapısını açtı. Akabe’de Medinelilerle yapılan görüşmeler ve onların İslam’ı kabul etmeleri hicretin zeminini hazırladı. Böylece İslam, Mekke dışına çıkarak Arap Yarımadası’nda yayılmaya başladı.

5-ANNECİĞİM: Hz. Peygamber (s.a.) annesi Âmine’ye, sütannesi Halime’ye ve kendisine annelik yapan Ümmü  Eymen ile yengesi Fatma’ya “Annem! Anneciğim!”  diye sesleniyordu.

6-BABA  HAKKI: Bir adam Peygamber Hz. Peygamber’in  (s.a.) yanına gelerek, “Ey Allah’ın Resulü! ‘Benim malım var ama bakmam gereken çocuğum da var. Babam ise malımı yiyip bitirecek” diye yakındı. Hz. Peygamber (s.a.) de ona, “Sen ve malın babana aitsiniz.” dedi Sonra da oradakilere, “Şüphesiz çocuklarınız, kazancınızın en temizlerindendir. Çocuklarınızın kazancından yiyiniz” buyurdu. (Ebu Davud, Büyu’ (icare), 77) Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu  cennet olsun! Aziz ve celil olan Allah onun  ömrünü artırsın!”   (Buhari, Edebü’l-Müfred, 22)

Mekke fethedildiğinde, Hz. Ebu Bekir, yaşlı ve görme engelli olan babası Ebû Kuhafe’yi  sırtına alarak Hz. Peygamber’in huzuruna  getirmişti. Bu durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, “Bu ihtiyarı evde koysaydın da onun yanına biz gitseydik ya!” buyurmuştur.(İbn Hanbel, III. 160, VI. 349-350

7-BOYKOT YILLARI: 616-619) yılları arasında Müslümanlara uygulanan boykot, onların açlık ve hastalık gibi sıkıntılara düşmesine sebep oldu.

-Müslümanlar boykot sebebiyle dinlerinden dönmediler, aksine dinlerine daha  sıkı sarıldılar.

-Boykot, kabilecilik sebebiyle müşrikler arasında görüş ayrılığının ortaya çıkmasına sebep oldu.

-Müslümanlar, Hz. Peygamberin etrafında birleştiler.

-Müşrikler, boykot kararı ile istedikleri hedefe ulaşamadılar.

-Boykot, müşrikler açısından başarısızlıkla sonuçlandı.

8-DARUL ERKAM:Peygamberimiz İslam’a  davetin ilk yıllarında tebliğ için genç bir Müslüman olan  Erkam’ın evini kullandı. Bu  evde Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatıyor, Mekke dışından gelenlerle burada görüşüyor ve Müslümanlara dinlerini öğretiyordu. Ayrıca Müslümanlar burada topluca ibadet yapıyorlardı. Burası, İslam tarihinde “Darü’l  Erkam” (Erkam’ın evi) diye meşhur olmuş-tur.(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 8, s. 520.)

9-EBU LEHEB: Ebu Lehep, her fırsatta Peygamberimizin İslam’ı tebliğine engel olmaya  çalışmıştı. O, eşi Ümmü Cemil ile birlikte Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler, pislikler atıyordu. Peygamberimize karşı bu amansız düşmanlıkları sebebiyle onlar hakkında Leheb suresi nazil olmuştur:“Ebu Lehep’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu hâlde karısı da (ateşe girecek).”( Leheb suresi, 1-5. Ayetler)

10-EBU  TALİB: Hz. Peygamber (s.a.), amcası Ebu Talip’in yanında kaldığı yıllarda, sofrada büyüklerinden önce yemeğe başlamaz, büyüklerini ve yemeğin yenme zamanını beklerdi. Bu yüzden amcası Ebu Talip’in ona ayrı sofra kurdurduğu da olurdu.(İbn Sa’d, I, 75; İbn Kesir, el-Bidaye, II, 283) Hz. Peygamber’in (s.a.) amcası Ebu Talip  kalaba lık bir aileye sahipti. Hz. Peygamber  (s.a.) de bu kalabalık ailenin bir üyesi idi. Ebu Talip, maddi sıkıntılar çekiyor, bu yüzden de ailesine bakmakta zorlanıyordu. Bu zor dönemlerinde, çocuk olmasına rağmen Hz. Peygamber’in (s.a.), ücretli çobanlık yaparak amcasına destek olmaya çalışıyordu.

6

Ağustos
2013

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK DERS NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  436 Kez Okundu

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK DERS NOTLARI
1-Asr-ı sânî :Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir
2-Berzah hayatı :Kabir hayatı demektir.
3-Ba’s :Öldükten sonra dirilmektir.
4-Haşr :Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
5-İncil’in kelime anlamı :Müjde
6-Kade-i ûlâ ne :Namazda ilk oturuştur. (vaciptir)
7-Kade-i ahire :Namazda son oturuştur (Farzdır)
8-Kavme :Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.
9-Teharri :Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
10-Teverruk :Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
11-Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir:Nasranî
12-Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmanın tanımı:Müvalat
13-Hurûc-i Bi sun’ıhi :Namazdan kişinin kendi iradesiyle ayrılması demektir.
14-Muhtazar kelimesinin anlamını :Ölmek üzere olan kimsedir.
15-Sahib-i tertip:6 vakit veya daha fazla namazı kalmamış kimsedir.
16- Eyyam-ı Bîd :Her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutmaktır.
17- İstiska namazı :Yağmur duası namazıdır
18- Zelletü’l Kari nin anlamını ,Okuyucunun yanılması
19-İstiaze” :“Euzübesmele” okuyarak Allah’a sığınmaktır.
20-Tehallül” :İhram yasaklarının sona ermesidir
21- Metaf :Kabe’de tavaf yapılan mekandır.
22-İstidrac, Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır
23-İsfar :Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
24-Taglis :Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasıdır.
25- Muhâzâtü’n-nisâ” :Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.
26- Havaici asliye :Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir
27-Fey-i zeval :Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir.
28- Zeval vakti :Güneşin tam tepe noktasındaki anına zeval vakti denir
29-Asr-ı evvel :Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana “asr-ı evvel” denir.
30-İstinca :Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği yapmaktır
31-Rakk : Kur’ân’ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.
32-Sikâye .Kâbe’yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
33- Hicâbe :Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
34-Rifâde: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
35-Sidâne :Kâbe’nin muhafızlığını yapma görevidir.
36- Ferâiz İlmi:Mîrâs hukûkunun klâsik İslâm hukûk literatüründeki adıdır.
37-Lukata :Buluntu maldır
38-Şakkul kamer :Ayın ikiye ayrılma mucizesidir
39-Selem:Peşin para ile veresiye mal satın almaya denir.
40-Musahere :Evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalığa denir.
41-Hürmet-i musahere :Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına denir.
42-Öşür :Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.
43-Ru’yet-i Hilâl :Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir.
44-Esbab-ı Nüzul :Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler
45- Kasr-ı Salat :Seferde, yolculuk hâlinde dört rek’atli farzları iki rek’at kılmak
46- Hitan:Erkek çocukların sünnet ettirilmesidir.
47- Meâl :Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
48-Tefsir :Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
49-Mushaf :Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir..
50-Tefsir çeşitleri:Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
51-Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
52– Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.

5

Ağustos
2013

Yeterlilik-mbst- Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  232 Kez Okundu

1- Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.
2- Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri şunlardır: Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye.
3- Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür
4-Sünnet üç kısımdır. Bunlar:
1-Kavli Sünnet: Peygamberimizin sözleri demektir.
2-Fiili Sünnet: Peygamberimizin davranışları demektir.
3-Takriri Sünnet: Peygamberimizin, bir müslümanın yapmış olduğu bir iş veya söylemiş olduğu bir sözden haberdar olduğu halde buna karşı çıkmaması ve onu sükûtla karşılamasıdır.
4- Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle ikiye ayırmışlardır:
a)Sünen-i Hüda (Sünnet-i Hüda)
b)Sünen-i Zevaid(Sünnet-i Zavaid
5-İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır.
6- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:1-Mümin 2- Kafir 3-Münafık S.22-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
7-Vücud sıfatı ,sıfat-ı nefsiyyedir.
8-Sıfat-ı Selbiyye: “Vahdaniyet, Bekâ, Kıyam bi nefsihi, Kıdem ve Muhalefetü’n li’l havadis” olmak üzere beştir.
9-Zebur: Kelime olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir. Hz. Davud’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır.
10- İncil kelime olarak müjde, tâlim ve öğretici anlamına gelir. Hz. İsa’ya indirilmiştir.
11-Kur’an: Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir:Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır.
12-Resül :Terim olarak resul , yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir.
13- İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır. Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.
14- Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.
15- İstidrac: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır.
16- Haşir ve mahşer :Sözlükte ?toplanmak, bir araya gelmek demek olan haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denir.
17- A’râf ne :D ağ ve tepenin yüksek kısımları? anlamına gelen a’râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır.
18-Hamele-i arş :Sözlükte “arşın taşıyıcıları” anlamına gelen “hamele-i arş”, Allah’ın arşını taşıyan meleklerin adıdır
19-Husun ve Kubuh :Sözlükte “güzel ve çirkin, iyi ve kötü” anlamlarına gelen, husun ve kubuh tabiri, dünyada övgü ve yergiyi, âhirette de mükafaat ve cezayı gerektiren şey demektir.
20-İstitâat:Sözlükte “güç, kudret, gücü yetmek ve yapabilmek” anlamlarına gelen istitâat, bir kelâm terimi olarak, kulun irâdî fiillerini gerçekleştirmesini sağlayan yetenek ve güç anlamında kullanılır.

5

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst-Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  214 Kez Okundu

1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrat
2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?Süneni Hüda, Süneni Zevaid
3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?Muhammed B. İshak
4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?Haccı İfrad
5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir? İcma
7-İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK
8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?Füsuk, Cidal
9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?Kıyas
10-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?Şemail
12-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
13-Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?Berat Kandili
14-Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
15-Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?Sünnet
16-Revatib nedir?Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler
17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? Hüda Sünneti
18-Sıfatı Nefsiyye Nedir?Vücud
19- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir? İrhas
20.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?Vacip

4

Ağustos
2013

Din Görevlisinin Güncel Sınav Terimleri ( Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  246 Kez Okundu

ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULLAH B.AMR HARAM:Uhut savaşında ilk şehit düşen sahabi.
ABDULLLAH B. EBU EVFA:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
ABDULLLAH B. ERKAM:Hz.Peygamberin harici yazısmalarını idare eden sahabi.
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
ABDULLAH B. ZÜBEYR:Hicretin 1.ci senesinde Medine`de ilk doğan çocuk Abdullah
ÂD KAVMİ:Hûd aleyhisselâmın kavmi. Ad kavmine Hud Aleyhisselam peygamber gönderildi.Ad kavmı 7 gece 8 gün devam eden şiddetli bir kasırga ile helak olup insanlar ağaç gövdeleri gibi yerlere yıkılıp kaldılar.(K.Kerim Meali,Sh.275(TDV).
ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.

4

Ağustos
2013

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Alfabetik Anahtar Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  201 Kez Okundu


A-Abdeste niyetin hükmü,Abdullah b.Zeyd el-Ensari,Ahlak terimleri,Ahmed ismi geçen sure,Amile,A’raf,Arasat,Arafat,Asım Kıraatı/İmam-i Asım,Arz/Arza,Ayetel kürsi,Ariyet,Azimet,Aziz Hadis, Amile,Saime,sarime,daribe,Akabe biatları
B-Bas,Bedir Savaşı,Besmele/Berae suresi,Berzah,Bilgi Kaynakları,boykot,Beni saide sakife,
C-Camii,Cebrail,Cebr-i Mutavassıd,Celse,Cem-i Takdim,Cem-i Tehir,Cenazenin Rükünleri,Cuma namazının şartları,cuma namazında cemaat.
D-Darul Erkam,Darun Nedve,Dış Ezan,Dört Büyük Kitaplar, Dinin Sözlük anlanı.,Dinlerin taksimi
E-Eski tefsir,Eyyam-ı Bıyd,Ezan ve Kametin Hükmü,Evvabın namazı,Ebva.
F-Faite,Fetretül Vahiy,Fevat,Fıkhul Ekber,Fıtır Sadakası,Fidye,Fıtrat delilik,Fatiha suresi.
G-Gaye delili,Gurre,Huneyn,Hudeybiye,Gazve/Seriyye
H-Habeşistana Hicret,Hades,Hac Çeşitleri,Haciyyat,Hanifler,Hasen Hadis,Haşr,Haram Aylar,HavalenulHavl,Hervele,Hicri Takvim,Hitabet terimleri,Hizb,Hucurat suresi,Hudus delili,Hükmür Ra,Hulfulfudul,Huruf-i Halk,Hutbe sonu ayet:Nahl.90,Hüzün Yılı,hutbenin sıhhat şartları.Hac ayları,Haccın vacipleri.
İ-İbdal,İbrad,İfk Olayı,İhtilaf-i Metali,İla,İlk Türkçe Kur’ an Meali,İmale,İmanın çeşitleri,İnayet delili,İrade-i Külliye/Cüziyye,İrhas,İskat- ı savm/Salat,İrsal,İsra,İstibra,İstilam,İstinca,İsfar,İsar,İstihaze,İstihsan,İstitaat,İşmam ,İtikaf,Kabede aşikere ibadet,İhram yasakları,
K-Kaside-i Bürde,Kasr-i Salat,Kur’an-ı Kerimin Çoğaltılması ve İstinsahı,Kur’anda ilk inen ayetler,Kur’anın isimleri,K.Kerimin Nuzülü,Kur’anın,Kalbi,Kavme,Kebire,Kebair,Kurra,Kur’an Okuyuş şekilleri,Kütüb-i Sitte,Kabdeki görevler,Kab b.Malik,Kaside-i Bürde(Kaside-i Benat),Kefen çeşitleri,Kesb,Kuba Mescidi,Koyunların Zekatı,Kur’an-ı Kerimin Noktalanması,Kur’an-ı Kerimin gönderildiği şehirler,Kaplamamesh,Kronolojik siyer,kıraat imamları, ,Kurban çeşitleri,Kurban Bilgileri,Keffaret çeşitleri,Kuran Bilgileri
L-Lahik,Leyyunu’l Hadis,Lian,Lahn ve çeşitleri,lohusalık
M-Mahşer,Mekasidüşşeria,Maktu Hadis,Malufe,Maturidinin eserleri,Mehasinul Ahlak,Mekkenin Fethi,Mekki-Medeni Sureler,Melek Çeşitleri,Mesalih-i Mürsele,Mesa/Metaf,Mesbuk,Meşhur Hadis,Mevkuf hadis,Mikat mahalleri,Milel,Mucize,Müdrik,Mudayene ayeti//Mubahale ayeti,Mugayyibatı Hamse,Muksirun ,Mukillun,Muğcemül Müfehres,Muhalea,Muhazatün Nisa,Murtekib-i Kebire,Münadi,Mübelliğ,Musannef,Musab b.Umeyr,Mushaf,Müsle,Müsned,Mute Savaşı,Mütevatir,Muvalat,muhadramun,Fıkhı ve itikatı mezhepler,mest üzerinemest müddeti.,müzdelife vakfesi.
N- Nasr suresi,Necaset,Necaset-i Galize,Nihal,namaz kılınmayacak vakitler,Namazın sünnetleri
R-Ranuna Vadisi,Rü’yetihilal
0-Oruç Çeşitleri,oruca niyet,mekruk oruç,orucu bozan hususlar
Ö-Öşür,özür
P-Peltek harfler,Peygamberimizin süt kardeşleri,Peygamberlerin Sıfatları,Peygamber Hatibi
R-Ravinin Tenkit Noktaları,Remel,Rıhlet,Ruhsat
S-Sahib-i Tertib,Safiyy,Saime,Sebeb-i Nüzul,Secavend,Secde ayetleri,Sekte,Selman-i Farisi,Siyak-Sibak,Suraka,Sümeyye Hatun,Sünen,Sünen-i Erbaa,Surelerin Tasnifi,Sehiv secdesi
T-Tahsiniyyet,Tağliz,Talak çeşitleri,Tasavvufi/İşari tefsir,Tebük Seferi,Tefeşşi,Telfik,Teshil,Teşyi,Tevil,Tumanine,Tilavet secdesi,tecvid bilgileri
U-Usul-ü Hamse,
V-Vahiy katipleri,Veda haccı ve veda hutbesi.
Y-Yahudi Kabileleri,Yedi İmamın Kıraatı,Yemin Keffareti,Yağmur duası.

Z-Zelletül Kari,Zaruriyyet ,Zekatta malda aranan şartlar,Zekatın sarf yerleri,Zeyd b.Sabit
Zülkarneyn,Zayıf alacakların zekatı

4

Ağustos
2013

Senetleri Açısından Kırâat Çeşitleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  302 Kez Okundu

a-) Mütevâtir Kırâat :Bu kırâat çeşidi, yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri, Hazreti Peygamber’e muttasıl/kesintisiz bir senetle ulaşan, bir yönden de olsa İmam Mushaf’ın hattına ve Arap dil kurallarına uyan kırâat anlamına gelir. (1 )Bu kırâat şekli, Hadis’in mütevatir şekline benzer.

3

Ağustos
2013

Güncel Yeterlilik Sınavı Genel Bilgleri

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  223 Kez Okundu

1.BÖLÜM
1-Hanefi Mezhebi:Kurucusu, İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. En yaygın olan mezheptir.
2-Şafi Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Şafidir.
3- Maliki Mezhebi:Kurucusu İmam-ı Maliktir.
4-Hanbeli Mezhebi:Kurucusu, Ahmet b. Hanbel’dir.
5-Maturidi Mezhebi:Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir.
6-Eş’ari Mezhebi:Kurucusu Ali b. İsmail Eş’ari’dir.
7-İbaziyyenin kurucusu kimdir? Abdullah b. İbaz el-mürri et-temimi
8-Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?Nafi b.el-ezrak
9-Kadıyaniliğin kurucusu kimdir? Mirza gulam Ahmet kadıyani
10- Babilik-bahailik nedir? 19 asrın başlarında iranda ortaya çıkmış dini hareket

3

Ağustos
2013

Yeterlilik-Vaizlik Sınavları Terimler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  439 Kez Okundu


-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meşhur olan sahabi.
-Abdullah b. Cübeyr:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
-Ashab-i Suffe:Mescid-i Nebi`nin etrafinda fakir sahabelerin barinacaklari sofalar yapildi.Bu sofalarda kalan ve Hz.peygamber`den ilim tahsil eden bu zatlara “Ashab-i Suffa” denmistir.
-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
-Ahi-Ahilik:Bir tür esnaf, ciftci yardimlasma dernegi.13. yüzyilda Anadolu`da görülmeye baslayan bir sure sonra Osmanli devletinin kurulmasinda önemli rol oynayan dini-ictimai teskilat.
-Ahmet Yesevi :1993 yilinda hükümetimiz tarafindan Yesevi yili ilan edildi.Divan-i Hikmet, ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak hece vezniyle ve halkın anlayacağı seviyede yazılan eser.
-Ahlak :Ruhumuza yerlesip aliskanlik haline gelen davranislarimiza ahlak denir.
-Akika :Yeni dogan cocugun basindaki tüye akika denir.Bir cocugun dogmasi üzerine,Cenab-i Hakk`a sükür niyeti ile Allah rizasi icin kesilen kurbanada,”NESIKE” veya”Akika” kurbani denir.Bir sükran ifadesi olarak kesilen kurbandir.
-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi
-Boykot yillari:Müşrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.

2

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst-Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  137 Kez Okundu

ABADİLE:Abdullahlar anlamına gelir.Dini bir terim olarak fıkıh ve hadis ilminde şöhret bulmuş olan Abdullah b.Abbas, Abdullah b.Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. Zübeyr anlaşılır.
ABDULLAH B.AMR B.AS:Hz.Peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe.
ABDULLAH B.CÜBEYR:Uhud`da Ayneyn gecidinde görevli komutan Abdullah b. Cübeyr idi.Uhud savasinda Ayneyn gecidine 50 okcu ile yerlestirilen Abdullah b. Cübeyr ve 10 arkadasi ile sehit oldular.
AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
AFAKİ:Mikat sinirlari disinda gelen hacilar.
ÂFAK BÖLGESİ:Harem ve Hil Bölgeleri dışında kalan yerlere Âfâk, bu bölgede yaşayanlara “Âfâki” denir.
AKÎKA:Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça’da akîka denir. Istılahta ise, yeni doğan çocuk için
AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
AL-İ NEBEVİeygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
ÂLÎ İSNÂD: Herhangi bir hadîsin râvîsi ile kaynağı olan Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya o hadîsi rivâyet etmiş bulunan meşhur hadîs imamlarından birisi arasında en az sayıda râvînin bulunduğu veyahut da tanınmış hadîs kitaplarından birinin musannefine arada en az râvî ile ulaşabilen isnaddır.
ALİM VE`L –MÜTEALLİM:Imam-i Azam Ebu Hanife`nin akaid dair risalelerinden biri.

2

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst-Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  152 Kez Okundu

-Adak: Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.
-Ayet: Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan bölümler
-Esmâ-i Hüsnâ: Yüce Allah’ın en güzel isimleri
-Fidye: Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya eksik yapılması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.
-Fitre: Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.
-Haşr: Canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap için toplanması
-Hicret: Hz. Muhammed’in m. 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçü
-Kirâmen Kâtibîn: Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.
-Mushaf : Kur’anın iki kapak arasında toplanmış hali.
-Müfsid: Başlanmış bir ibadeti bozan davranıştır.
-Nisap miktarı: Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.
-Sûre: Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
-Sünnet: Peygamber Efendimiz’in söz fiil ve onayları. Onun yaptığı ve müslümanlara da yapmayı tavsiye ettiği dinî görevlerdir.
-Takvâ: Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.
-Tavaf: Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.
- Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara Zelle ad verilir.
-Kuba Mescidi ,İslam da ilk yapılan mescid .
-K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
-Kasr: Namazın kısaltılması,

2

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst ve Vaizlik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  218 Kez Okundu

1- Başkanlığın ilk teşkilat kanunu 1935 yılında çıkmıştır.

2- Din İşleri Yüksek Kurulu, en yüksek karar ve danışma organı olup, 16 üyeden oluşur .
3-İlk Diyanet işleri Başkanı Börekçizâde Mehmet Rıfat Efendi’dir.
4-Ülkemizde Kutlu Doğum Haftası 1989 yılından beri kutlanmaktadır.
5- Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 de kuruldu.
6-Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı 1 Temmuz 2010’da kabul edildi.
7- Diyanet İşleri Başkanlığında 7 tane müdürlük mevcuttur.
8- Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi 5 yıldır.
9-Üç tane Başkan yardımcısı bulunur?3 tane
10-Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevlerinde işliklerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı kaç 67
11- Ülkemizde “Camiler ve Din görevlileri haftası” Ekim ay kutlanmaktadır.
12- Ülkemizde “Kutlu Doğum Haftası ” Nisan ayında kutlanmaktadır.
13- Diyanet işleri başkanlığı ilk defa 1979 yılında Hac organizasyonunu düzenlemiştir.
14-Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir kurum olması ilk olarak 1961 Anayasası ile belirlenmiştir.
15- Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı Teşkilat Kanunu 1965 tarihte yürürlüğe girmiştir.
16-Yeni teşkilat yasası ile Diyanet İşleri Başkanı Başbakanlık Müsteşarına eşitlenmiştir.

1

Ağustos
2013

Yeterlilik-Mbst- Vaizlik Sınavına Hazırlık-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  198 Kez Okundu

1-Hadis İlmi, geçmişte Şer’î İlimler veya Naklî İlimler diye isimlendirilen, günümüzde ise İslamî İlimler denilen ilim grubunun bir alt dalıdır. İslâm Dini’ni konu edinen Naklî/Şer’î İlimler, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf’tur.

2- Sünnet, Hz. Peygamber’den gelmesi bakımından üçe ayrılır:
a- Kavlî Sünnet ( اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ): Hz. Peygamber’in sözleridir.
b- Fiilî Sünnet (اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ): Hz. Peygamber’in filleri ve davranışlarıdır.
c- Takrîrî Sünnet (اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ): Hz. Peygamber’in huzurunda veya bilgisi dâhilinde olmak şartıyla, sahâbe tarafından söylenen sözleri ve yapılan davranışları onaylaması veya karşı çıkmamasıdır
3- Peygamberimizin eşi Hz. Âişe’ye, “Hz. Peygamber’in ahlâkı nasıldı?” diye sorduklarında, onu en yakından tanıyan kişi olarak “Onun ahlâkı Kur’an’dı” diye cevap vermiştir. Peygamberimiz için yapılan “Yaşayan Kur’an ve Yürüyen Kur’an” gibi nitelemeler bu anlama gelmektedir.
4- Kur’an’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber’in temel görevleri şunlardır:
a- Tebliğ: Allah’tan almış oldukları vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmek anlamına gelir.
b- Beyân/Tebyîn: Peygamber’in kendisine indirilen kitabı, ümmetine açıklaması, onları ihtilaf ettikleri konularda aydınlatmasıdır.
c- Tezkiye (اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ): İnsanların kötü huylardan, günahlardan, kötülüklerden temizlenmesi, arındırılması demektir.

1

Ağustos
2013

Yeterlilik -Mbst-Vaizlik Sınavına Hazırlık -5

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  209 Kez Okundu

1-Kur’an’ı ilk defa harekeleme yoluna giden Ebu’l-Esved ed-Düeli (69/688)’dir. Bu zat başlangıçta Basra valisi Ziyad b. Ebih’den gelen teklifi kabul etmemiş, daha sonra bir şahsın Tevbe suresinin 3. ayetinde yer alan “Ve rasuluhu” kelimesini “Ve rasulihi” şeklinde okuduğunu duymuş, hemen vali Ziyad’a başvurarak harekeleme işine girişmiştir. Çünkü geçen ayetin “Allah ve Rasulü müşriklerden beridir.” şeklindeki anlamı, duyduğu okuyuşa göre “Allah müşriklerden de Rasulünden de beridir.” şekline dönüşmüştü. Bu yüzden Mushaf yazısındaki renkten farklı bir mürekkeple fetha hareke için harfin üstüne bir nokta, kesre için altına bir nokta, zamme için önüne bir nokta koymak suretiyle bu işi tamamladı. Tenvin için de iki nokta kullanılmıştı.

2-Harekeleme işinden hemen sonra da harflerin noktalanması işi gerçekleştirilmiştir. Bu işi de Irak valisi Haccac b. Yusuf (95/713)’un emriyle Düeli’nin talebesi Nasr b. Asım (89/708) yapmıştır. Bazı rivayetlerde de bu noktalama işini Yahya b. Ya’mer (129/746)’in gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Şu var ki Basra’da bu iki zatın başlattıkları noktalama hareketi, daha sonra Medine’ye ve diğer İslam beldelerine yayılmıştır.
3-İlk dönemlerde uygulanan ve noktalarla gösterilen hareketlerle, benzer harfler için uygulanan noktalar Mushaflarda farklı renklerle işaretlenmiştir. Bir süre devam eden bu uygulama Halil b. Ahmed (175/791)’in bildiğimiz hemz, teşdid, sıla, revm ve işmam gibi diğer noktalama işaretlerini tamamlamasıyla son şeklini almıştır.
4-Kıraat Çeşitleri:Kırâatları, senedleri açısından sahih ve gayr-i sahih (şazz) olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Sahih olarak kabul edilenler “mütevâtir” ve “meşhur”,gayr-i sahihler (şazz) ise “âhâd”, “müdrec” ve “mevzu” gibi başlıklar altında ele alınabilir.
5-Kur’an’ın istinsah ve çoğaltılmasında görevlendirilen heyet : Zeyd b. Sabit başkanlığında Abdullah b. Zübeyr, Said b. el-As ve Haris b. Hişam

30

Temmuz
2013

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ /TEST-1,TEST-2,TEST-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  331 Kez Okundu

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST-1

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül
2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl
3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ
4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

5- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
A) El-Mesâni B) El-Miun C)El-Mufassal D) Es-Seb’u’t-Tıvâl.

6-Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
A) Es-Seb’u’t-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal, El-Mesâni
B) El-Mesâni, Es-Seb’u’t-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal
C) El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb’u’t-Tıvâl
D) El-Miun, El-Mesâni, El-Mufassal, Es-Seb’u’t-Tıvâl

7-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

8-Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
A)Fısıltılar B)Zaman C)Aylar D)Bölümler

9-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

10-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

Toplam 42 sayfa, 11. sayfa gösteriliyor.« İlk...910111213203040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.