10

Ekim
2013

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı Siyer Kronolojisi Özet

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  379 Kez Okundu

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı Siyer Kronolojisi Özet

569
Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi).
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
574
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575
Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati. 589
Ficâr Savaşı’na katılması.
Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
594
Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hz. Hatice ile evlenmesi.
605
Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü (27. Ramazan).
613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
614
Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
615
Habeşistan’a ilk hicret.

616
Habeşistan’a ikinci hicret.
Hz. Hamza’nın müslüman olması.
Hz. Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
619
Boykotun sona ermesi.

10

Ekim
2013

HZ PEYGAMBERİN HAYATI İLE İLGİLİ SORULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  754 Kez Okundu

HZ PEYGAMBERİN HAYATI İLE İLGİLİ SORULAR

İSLAMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN
S-1 Peygamberimiz kureyş kabilesinin hangi kolundandır?Haşimioğulları.
S-2 Kabeye bakma vazifesi kimin sülalesine aitti?Hz İsmail.
S-3 Hicabet, sikaye, rifade, nedve,liva, kıyade vazifelerinin hepsi bir şeref sayılırdı. Bu vazifeler kimin soyunda toplanmıştı?Hz Muhammed.
S-4 Kabe de hacılara su dağıtmak ne diye isimlendirilir?Sikaye.
S-5Kabe de hacılara yiyecek dağıtmak ne diye isimlendirilir?Rifade.
S-6 Kabenin anahtarlarını elinde bulundurma görevine ne denir?Hicabet.
S-7-Toplantılara başkanlık etmek görevine ne denir?Nedve.
S-8 Savaş zamanında bayrağı taşıma görevine ne denir? liva
S-9 Kumandanlık görevi ne diye isimlendiriliyordu?Kıyade.
S-10 Daru Nedve adlı derneği kim kurmuştu?Kilâp oğlu kusay.
S-11 Hacıları sulama ve konuklayıp ağırlama işlerine Muttalip bakıyordu. Onunölümünden sonra bu görevi kim üstlendi?Abdulmuttalip
S-12 Mekkeye düşman saldırınca kıymetli eşyayı zemzem kuyusuna atıp, üzerine de taş toprak dolduran mutat hangi kabiledendi?Cürhüm.
S-13 Zemzem kuyusunu Abdulmuttalip hangi oğluyla temizledi? Haris.
S-14 Abdulmuttalib?in 13 oğlu vardı. Bunların en meşhurları hangileri idi?
*Ebu Talip, Abdullah, Hamza, Abbas, Ebu Leheb.
S-15- Yemen valisi Ebrehe nerede bir tapınak inşa etmiştir?Sana da
S-16 Ebrehe Kabeyi yıkmak için geldiğinde kim Kabe ve Mekkenin yönetiminde kim bulunuyordu?Abdulmuttalip
S-17 Fil vakası Hz Muhammedin doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?50 gün önce
S-18 Kabenin yıkılması teşebbüsü hangi surede anlatılır?Fil suresinde.

9

Ekim
2013

657 saylı Devlet Memurları Kanunu

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  434 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangi disiplin cezası müracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?

a) Aylıktan kesme b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Memuriyetten çıkarma d) Kınama

2-10 yılını doldurmuş bir devlet memuruna isteği halinde ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?
a) 8 ay b) 12 ay c) 6 ay (D) d) 18 ay

3-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden biri değildir?
a) Sınıflandırma b) Kariyer c ) Liyakat d) Değerlendirme

4-Devlet memurlarından çocuk sahibi olanlara en fazla kaç çocuğu için yardım verilir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5-Aşağıdakilerden hangi disiplin cezasımüracaat halinde 5 yıl içerisinde silinir?
a) Aylıktan kesme b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Memuriyetten çıkarma d) Kınama

6-Devlet memurluğundan 2 defa çekilen memur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 6 ay süreyle devlet memuru olamaz
b) 1 yıl süreyle devlet memuru olamaz
c) 3 yıl süreyle devlet memuru olamaz
d) Bir daha devlet memurluğuna alınmaz

7)On yıldan az hizmeti bulunan ve önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan devlet memuru o yıl için en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?
A)20 gün B)30 gün C)60 gün D)40 gün

8)Devlet memurlarına yıllık izinlerinde gidiş ve dönüş için en fazla ne kadar yol izni verilir?
Gidiş-Dönüş
A) 2- 1 B) 1- 1 C) 2- 2 D) 1- 2

9) l)Sınıflandırma ll)Liyakat lll)Kariyer lV)Derece yükselmesi
657 sayılı kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III B) I-IV-II C) I-II-IV D) I-II-III

10) 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?
A) Avukatlık hizmetleri B) Genel idare hizmetleri
C) Hakimlik- savcılık hizmetleri D) Teknik hizmetler

27

Eylül
2013

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  194 Kez Okundu

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

Savaşın Sona Ermesi

KURTULUŞ SAVAŞI

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Lozan Barış Anlaşması

TÜRK İNKILÂBI

T.C. İNKILÂP TARİHİ

I. DÜNYA SAVAŞI

1914 yılı ortalarına doğru Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Saray- Bosna’yı ziyareti sırasında Sırp bir milliyetçi tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu katillerin teslim edilmesi için Sırbistan’ a ültimatom verdi. Cevap alamayınca savaş ilan etti, Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı. Fransa Rusya’yı destekledi. Almanya Avusturya-Macaristan’ın yanında Rusya ve Fransa’ya savaş açtı. Bir süre sonra İngiltere Fransa’nın yanında savaşa katıldı. Böylece İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan guruba Anlaşma (İtilaf) Devletleri, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya’nın oluşturduğu guruba (İttifak) Bağlaşma Devletleri adı verildi. Bir süre sonra İtalya taraf değiştirerek İtilaf Devletleri tarafına geçecek ondan boşalan yere de Osmanlı İmparatorluğu girecektir.

Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

26

Eylül
2013

İL İDARESİ KANUNU (1) (2) (3)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  210 Kez Okundu

İL İDARESİ KANUNU (1) (2) (3)

Kanun Numarası : 5442
Kabul Tarihi : 10/6/1949
Resmî Gazete : 18.6.1949 / 7236

Ek ve Değişiklikler:
1) K. No. 25/9.7.1953 (15.7.1953/8458 RG)
2) K. No. 6738/22.6.1956 (29.6.1956/9345 RG)
3) K. No. 7267/11.5.1959 (21.5.1959/10210 RG)
4) K. No. 469/12.5.1964 (22.5.1964/11709 RG)
5) K. No. 2261/19.2.1980 (23.2.1980/16909 RG)
6) K. No. 4178/29.8.1996 (4.9.1996/22747 RG)
7) K. No. 4748/26.3.2002 (9.4.2002/24721 RG)
8) K. No. 4897/17.6.2003 (24.6.2003/25148 RG)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
BÖLÜM : I
Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları
Madde 1 – (Değişik: 12/5/1964 – 469/1 md.)
Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.
Madde 2 – İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır:
A) İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il’e bağlanması kanun ile;
B) Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile;
C) Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle;

26

Eylül
2013

ANAYASA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  280 Kez Okundu

ANAYASA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?Bütçe Kanunu

26

Eylül
2013

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  269 Kez Okundu

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Temel Eğitim Programı
Temel eğitim programı aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.
1) Atatürk ilkeleri,
2) T.C. Anayasası,
3) Genel olarak Devlet teşkilatı,
4) Devlet Memurları Kanunu,
5) Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri,
6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
7) Halkla ilişkiler,
8) Gizlilik ve gizliliğin önemi,
9) İnkılap Tarihi,
10) Millî güvenlik bilgileri.
11) Türkçe Dil bilgisi kuralları.

5

Eylül
2013

Siyer-i Nebi Soru cevap

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  353 Kez Okundu

1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?
a- Hadis b-Siyer c- Fıkıh d- Tefsir

2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit

3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye

4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?
a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe
5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?
a- Ebu Fükeyhe b- Habbab b. Eret c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi

6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?
a- İsra Gecesi b- Mirac Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi

7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?
a- Muhadram b-Hanif c- Sabii d- Müşrik

8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?
a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet

9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?
a- Haris b-Ebu Talip c- Zübeyr d- Ebu Lehep
10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?
a-Daru’l-Erkam b- Daru’n-Nedve c- Kubbe d- Suffe

2

Eylül
2013

Peygamberlerin Yaşları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  173 Kez Okundu

Hz Adem:Rivayetlere göre toplam ömrü 1000 yıl civarında olan Hz. Adem 930-936 yıl kadar yaşamış Ömründen bir kısmı (60 yıl kadar)ise Kendi isteği üzere Hz. Davud’a verilmiştir
“Âdem Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cuma günü idi. Ömrü de, bin yıldı
Hz. Şit:“Şis Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, dokuz yüz on iki yaşında idi. idris Aleyhisselâm da, o zaman yirmi yaşında bulunuyordu.”
Hz. İdris:“Yüce Allah, İdris Aleyhisselâmı, pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. O zaman, kendisi, yüz altmış beş yaşında idi”
Hz. Nuh:Kuranda:“Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.
Hz. Hud:“Hud Aleyhisselâmın Hadramevt’te vefat ettiği ve kabrinin, orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatında dört yüz altmış dört yaşında olduğu da, rivayet edilir.”
Hz. Salih:“Rivayete göre: Salih Aleyhisselâm vefat ettiği zaman iki yüz elli sekiz veya iki yüz seksen yaşında idi. “
Hz.İbrahim :Rivayetlere göre Hz.İbrahim 175-200 yaşlarına kadar yaşadı.
“İbrahim Aleyhisselâm, Ken’an ilinde hastalanıp yüzyetmişbeş veya ikiyüz yaşında bulunduğu sırada vefat etti.”
“Hz. İbrahim (A.s.) iki yüz (200)yaşında iken vefat etti.
Hz. İsmail:“Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra, İsmail Aleyhisselâm da, vefat etti. Hicr’de gömülü bulunan annesi Hz.Hâcer’in yanına gömüldü. İsmail Aleyhisselâmvefat ettiği zaman, yüz otuz yedi yaşındaidi.” “İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunuverdi. Ölüp halkına kavuştu.”
Hz.İshak: Hz. İshak’ın yaşı hakkında bir kaç rivayetin geneline göre 160 ile 185 yıl yaşadığı anlaşılıyor. “İshak Aleyhisselâm; Ken’an ilinde , yüz seksen beş veya yüz seksen veya yüz yetmiş’, ya da, yüz altmış yaşında vefat etti.”“Hz, İshâk yüz altmış (160)yaşında iken Şam’da vefat etti ve babası İbrahim (A.s.)’in yanına defnedildi.”
Hz. Yakub:“Yâkub Aleyhisselâm, yüz kırk yedi yaşında vefat etti. “
Hz. Yusuf:“Yûsuf Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”
“Hz. Yûsuf’un vaktiyle gördüğü rüya ile babası Yâkub (A.s.)’un Mısır’a gelmesi arasından kırk yıl, bir rivayette göre ise seksen yıl geçmiştir. Hz. Yûsuf kuyuya atıldığı zaman on yedi yaşındaydı ve babası Yâkub (A.s.) ile buluştuğunda doksan yedi yaşında bulunuyordu. Hz. Yûsuf ailesini Mısır’a getirdikten sonra yirmi üç yıl daha yaşadı ve yüz yirmi (120)yaşında iken vefat etti. Vefatından sonra ise yerine kardeşi Yahûda’yi vasî tayin etti.”
Hz.Eyyub:“Eyyûb Aleyhisselâm; ibtilâdan kurtulduktan sonra, yetmiş yıl daha, İbrahim Aleyhisselâmın Hanîf olan Tevhid dini üzere yaşayıp vefat etti.
İbrahim Aleyhisselâmın Tevhid dinini, Eyyûb Aleyhisselâmdan sonra değiştirdiler.
Eyyûb Aleyhisselâmın, vefat ettiği zaman, doksan üç yaşında bulunduğu’ bildirilmekte ise de; kendilerinin, karı koca olarak, yetmiş veya seksen yıl’, nimet bolluğu içinde ibtilâsız yaşadıklarını, ibtilâya uğradıklarının yedinci yılında ifâde ettikleri’, ve ibtilânın on sekiz yıl sürdüğü”, Eyyûb Aleyhisselâmın da, ibtilâdan kurtulduktan sonra yetmiş yıl daha yaşadığı’, gözönünde tutulacak olursa, yaşının, doksan üç değil, hattâ, yüzelliden de, bir hayli yukarılarda bulunduğunu kabul etmek gerekir.Nitekim, yaşının, iki yüz’, ikiyüz on yıl olduğu da, söylenmiştir.’
Hz. Zülkifl :“Zülkifl Aleyhisselâm, Şam’da vefat etti. Vefat ettiği zaman, yetmiş beş yaşında idi. “
Hz.Musa:“Mûsâ Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”
Hz, Musa (A.s.) yüz yirmi yıl (120)yaşamış, bunun yirmi yılını hükümdar Efridûn’un zamanında, geri kalan yüz yılını ise hükümdar Minûçihr’in döneminde geçirmiştir. Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderilmesinden ruhunun kabzedilmesine kadar geçen süre ise Minûçihr’in dönemine rastlamaktadır.
Hz. Davud:“Dâvûd Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cumartesi günü idi. Dâvûd Aleyhisselâm, o zaman, yüz yaşında idi.”
“Vefat ettiği zaman Dâvûd (A.s.) yüz(100) yaşındaydı. Bu hususta Hz. Peygamber (A.s.)’den rivayet edilen sahih bir hadîs vardır(29). Hz. Davud’un hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”
Hz. Süleyman:Rivayetlere göre Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı “Ölüm Meleği; Süleyman Aleyhisselâmın ruhunu, kendisi ayakta, Asasına dayanmış olduğu halde, kabz etti. O zaman,Süleyman Aleyhisselâm, elli küsur yaşında, elli iki yaşında veya elli üç yaşında idi.”“O, vefat ettiğinde elli üç (53)yaşında bulunuyordu. Hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”
Hz. Yahya:Rivayete göre: Yahya Aleyhisselâm Şehid edilişi, İsâ Aleyhisselâmın otuz üç yaşında semâya kaldırılışından bir buçuk bir yıl önce olduğuna, o zaman, İsâ Aleyhisselâm, otuz bir bucuk yaşında olup Yahya Aleyhisselâm da, ondan, altı ay büyük olduğuna göre otuz iki yaşında şehid edilmişti.
Hz. İsa:Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.
“İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”
“Hristiyanların iddialarına göre, Hz. îsâ göğe kaldırılıncaya kadar otuz iki (32)yıl birkaç gün yaşamış, Hz. İsa’dan sonra annesi Hz. Meryem de altı yıl daha hayatta kalmıştır. Böylece Hz. Meryem toplam olarak elli bir yıl yaşamış oluyor. Onlara göre, Hz. Yahya, îsâ (A.s.)’mın göğe kaldırılmasından önce öldürülmüş, Hz. îsâ’ ya peygamberlik ve risalet otuz yaşında iken gelmiştir.”
Hz. Muhammed:“Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, altmışüç yaşında idi.”
Kaynak:
1.M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
2.İbnü’l Esir, El Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, Bahar Yayınları

2

Eylül
2013

Öğretmen Atamalarında İstenen Belgeler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  144 Kez Okundu

1- Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği
2- Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği,
3- Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
4- İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
5- Askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
6- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
7- Mal bildirimi,
8- Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
9- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir.

Kaynak:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Madde:23

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  204 Kez Okundu

1-Fıkıh literatüründe “tahâret” her iki tür temizliği de içine alan geniş bir kapsama sahipken maddî kirlilik genelde “necâset”, hükmî kirlilik de “hades” terimleriyle ifade edilir.
2-Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Hades, büyük hades ve küçük hades şeklinde ikiye ayrılır
3-ABDEST :Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen “vudû”durAbdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (el-Mâide 5/6) buyurulur
4-GUSÜL :Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder.
5-TEYEMMÜM :Sözlükte “bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek” anlamına gelen teyemmüm dinî literatürde, suyu temin etme veya kullanma imkânının bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir
6-HAYIZ :Fıkıh ilminde hayız, ergenlik çağına giren sağlıklı kadının rahminden dü- zenli aralıklarla akan kanı ifade eder. Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür
7- NİFAS :Fıkıh dilinde nifas yani loğusalık, doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebep olduğu hükmî kirlilik (hades) halinin adıdır. Böyle kadına da loğusa (nüfesâ) tabir edilir. Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Şafiîler ise 60 gün olduğu görüşündedir.
8-İSTİHÂZE :Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana istihâze (özür kanı) denilir.

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  230 Kez Okundu

1-Abdest almayı gerktiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.
2- Mezheplere göre guslün farzları:Hanefi mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak. Hanbelilere göre; bunlara- ilaveten
niyet. Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak. Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu o-valamak ve gusül
işlemlerinin arasını açmamaktır.
3-Mezhepler göre namaz çeşitleri:Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar.Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.
4- Nafile namazlar :Sünen-i revatip ve sünen-i regaip olmak üzere ikiye ayrılır.Revatip, belli bir düzen ve tertip içinde ,beş vakit-farz
namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılınan sünnetlerdir. Revatip sünnetler dışındaki nafile namazlar-ise regaip
sünnetlerdir.
5- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimleri: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz
karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müd-det beklemeye
tuma’nine, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.
6- Evsat-ı mufassal : Orta uzunlukluktaki surelere denir.Büruc suresi ile beyyine suresi arasındaki sureler bu gurupta yer alır.
7- Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü :Hanbelilere göre cemaatla namaz kılmak, erkekler için farzı ayn, Şafiler için farzı kifaye. Hanefi ve Malikile-lere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.
8- Farz namaz kılana müfteriz, nafile namaz kılana müteneffil, namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye muktedi denir.
9- Namazın şartlarına Şurûtü’s-salât , namazın rükünlerine de Erkânü’s-salât denir
10 – Hurûc bi sun‘ih : Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasıdır Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür.

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  234 Kez Okundu


1- Vila nedir? Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
2-Fecr-i Sadık? Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
3- Fecr-i Kazib? Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
4-Fey-i Zeval? Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
5-Cenaze yıkamak nedir? Farz-ı Kifayedir.
6-Mesbuk nedir? Namaza sonradan yetişen kişidir.
7-Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir.
8-Cenaze namazının rükünleri? 4 tekbir ve kıyamdır.
9- Cenaze namazının vacipleri? Selamdır.
10- Cenaze namazının sünnetleri? Okunan dualar sünnettir.

28

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  346 Kez Okundu


1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?Maturudiyye
2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?Maturudiyye
3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?)Eşariyye
4)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?)Cebriyye
5)Mutezilenin kurucusu kimdir?Vasıl b.Ata
6)Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adıdır?Azrail
7)Münker-Nekir meleklerinin görevi nedir?Sorgu melekleri
8)Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?İrhas
9)Allah(c.c)nun kıyamet günü hesaba çekmek üzere insanları toplayacağı yere ne denir?Mahşer
10)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
11)15 günden az kalmak için gidilen yere ne denir?Vatanı sükna
12)Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca ne denir?Eyyamı bid
13)Yemini lağv=Yanlışlıkla yapılan yemin
14)Yemini gamus=Yalan yere yapılan yemin
15)Yemini munakıd=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin
16)Güneşin tam tepede olduğu zamana ne denir?İstiva vakti

26

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  220 Kez Okundu

1. Vaizin halkı aydınlatma görevi  633  sayılı Kanuna dayalı.

2. En uzun ayet Bakara   suresi 182. Ayet(Müdayene  Ayeti)

3. Muğeyyabat-ı hamse: Kıyametin kopması, yağmurun inişi, rahimlerde olan ceninin durumu, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin nerede öleceği. (Lokman, 34)

4. İstiaze ile Kur’ana başlamanın hükmü : İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu

(16/98) ayetinde geçen emrin vücûb değil, nedb ifade ettiğini söylerler. Buna göre Kur’an okumaya başlamadan önce istiâze okumak sünnettir. Namazda istiâzenin okunmasına gelince, bu konuda ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre vacib olup her rekâtta Besmele ve Fatiha suresinden önce istiâze de okunur. Ebû Hanife ve Şafiî’ye görüşe okunması sünnet olup sadece birinci rekâtte Besmele ve Fatiha suresinden önce okunur. Çünkü onlara göre namazdaki kıraatin hepsi bir tek kıraat sayılır.(Kurtubî, el-Câmi’li Ahkâmi’l  Kur’ân, Beyrut, ty., I, 86; M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/212.

5.  Strateji Geliştirme Başkanlığı,Başkanlık   birimlerindendir.

6. Yurtdışı Teşkilat  Birimleri : Din Hizmetleri  Müşavirliği,Din Hizmetleri  Ataşeliği.

7. Velicetun kelimesinin manası :Sırdaş

8. Elem yecidke yetimen fe ava, ve vecedeke ailen fe ağna, …fe la tekhar… ayetindeki koyu yazılan kelimelerin manası :Barındırdı – Fakir – Ezme

9. Le in besatte ayetindeki idğam Nakıs idgam

10. Velleyli iza Yesr kelimesindeki ‘R’ harfinin okunuşu :Hem ince, Hem kalın

11.Edille-i Şeriyye:Kitap,Sünnet,İcma,Kıyas

12. Alerrical türü hadis kitabı Ahmet b. Hanbel’in Müsned’i

13.Adalet Sıfatıyla ilgili kusurlar:1) Yalancılık (Kızbu’r-râvi,2) Yalancılıkla itham (İttihamu’r-râvi bi’l-kızb,3) Fisk (Fisku’r-râvi,4) Bid’at (Bidatu’r-raâi,5) Cehalet (Cehaletu’r-râvi

14. Hanefi Mezhebinde abdest  adak olarak adanmaz.

15.Kelam İlmi: İslam’ın inanç esaslarını inceleyen ilim. Tarih boyunca hem adı, hem de muhtevası çeşitli değişikliklere uğradı. Sözgelimi iman temellerini (akide) incelediği için Akaid ve Usuli’d-Din; konularının ağırlığımı Allah’a iman, Allah’ın birlenmesi (tevhid) ve sıfatları oluşturduğu için İlm-i Tevhid ve Sıfât; fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için Fıkhu’l-Ekber (Büyük Fıkıh); temel yöntem olarak düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için İlm-i İstidlal ve Nazar gibi adlarla anıldı.

16.Kelami konularda ön plana çıkan mezhepler:Selefiyye – Eşariye – Mürcie

17. HALKU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın yaratılmış olması meselesi.Halk sözlükte; Allah’ın mümkini yaratması, aslı ve modeli olmadan ve bir âlet kullanmadan var etmesi demektir. Halku’l- Kur’ân; Kur’ân’ın yaratılmış olması anlamında bir terkip olup, terim olarak, Kur’ân-ı Kerîm’in Cenâb-ı Hakk’ın ezelî ilmine mi dayandığı, yoksa sonradan mı yaratıldığı konusunda Hicrî 1. asırda çıkan fikir cereyanını ifade eder. Konu Allah’ın kelâm sıfatıyla yakından ilgilidir.

18. Kur’an’ın oldukça kapalı olan ve yalnız şarinin açıklaması ile bilinen ayetlerine  Mücmel denir.

19. Kariyer basamaklarına göre vaizlerin sıralaması :Vaiz – Uzman Vaiz – Baş Vaiz

20. MÜRCİE  İSMİ:İrca kelimesinden türemiş olup te’hir etmek ve geriye bırakmak anlamına gelen mürcie, mezhepler tarihinde, büyük günah işleyen müminlerin azaba maruz kalmayacağını, onların durumlarının olduğu şekliyle, Allah’a irca edilmesi gerektiği yolundaki düşünceyi savunan ekolün adıdır. Bunlar Haricilerden sonra ortaya çıkmıştır. Mürcie’ye göre, bir kişi mümin olduktan sonra işlediği günahlar ona zarar vermez. Zira imanın bulunduğu yerde günahın bir değeri yoktur. Günah işlemekle iman eksilmez. Böylece Mürcie, günah işleyenler için daha toleranslı bir tavır sergilemekte ve âhirette de onların bağışlanacağı hususunda ümitli bulunmaktadır. Mürcie’ye göre iman kalp ile Allah’ı ve Hz. Peygamber’in haber verdiklerini bilmekten ibarettir. Ebû Hanife, mürcie’nin bu görüşünü kabul etmemiştir. Ona göre iman sadece bilme değil, dil ile de ikrar edilmesi gerekir. Mürcie kendi içinde beş fırkaya ayrılmıştır. Bunlar, Yûnusiyye, Gassâniyye, Tûmaniyye Sevbâniyye ve Merîsiyye’dir.

21.VÜCÛH VE NEZÂİR :Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.

22. Hadr :En hızlı okunuş

23.ENFAL: Mallar, ganimetler manasına gelen sure 42. Sure adlarından hangisi doğrudur?

24.Tekasür: Mal çokluğu ile övünen

25. Hutbeden sonra okunan ayet Emevi  halifelerinden  Ömer b. Abdülaziz  ile başladı.

26. Süt akrabalığı mirascılık nedeni olmaz.

27. Hanefi Mezhebinde  Yemin’i Gamus için keffaret yoktur.

28-İhtilaflı hadisler. Te’vîl-i muhtelefil-hadîs.

29.Kelâmi tartışlara sebep olmamıştır. Yemâme Savaşı,Kelâmi tartışmalara sebep olmamıştır

30.Revatib:Farz namazlarla birlikte kılınan.

31. Nimet-i İslâm:Vaaz hazırlamak için baş vurulmaz.

Toplam 44 sayfa, 11. sayfa gösteriliyor.« İlk...910111213203040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.