8

Mart
2014

Diyanet Dhbt Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  393 Kez Okundu

1-Ezanı rüyasında gören sahabe Abdullah b. Zeyd
2-Kur’an-ı ilk defa harekeleme yoluna giden Ebu’l-Esved ed-Düeli (69/688)’dir
3-Uhutta meleklerşin yıkadığı sahabe Hanzala Bin Ebû Âmir(r.a.)
4- Kur’an imlasında son düzenleme Halil ibnu Ahmed (175/791) tarafından gerçekleştirildi.
5- Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.
38-Garibul-Kuran terimi,Kuranda herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.
6- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.
7- Araştırma ve inceleme sonucu oluşan imana Tahkiki iman denir.
8-Peygamber aaaefendimizin annesi aaaaaaaebva da vefat etti.
9-A`raf:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi.
10-Cami:Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, fitneler, menakib konularindaki hadisleri toplayan eserlere denir.Mesela;Buhari`nin sahihi.
11-Eimme-i sitte:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir.
12-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
12- Kasidetü`l-Bürde:Ka`b b.Züheyr`in(ö.24/645):Hz.Peygamber`e sundugu ünlü kasidesi.
13-Kitabü`t-Tevhid:Ebu Mansur el Maturidi`nin(ö.333/944) Kelama dair eseri-
14-Kütüb-ü Ehadis.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
15-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.

6

Mart
2014

Kırım Türk Şehitliği

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  272 Kez Okundu

1475’te Osmanlı hâkimiyetine giren Kırım 300 yıl sonra 1772’te kaybedilmişti. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca ile bağımsızlık verdiği Kırım’ın Rusya tarafından işgalini kabullenmemiş çıkan savaşı ise kaybetmişti. Savaş sonunda imzalanan Yaş Antlaşması ile Osmanlı devleti Kırım’ın Rus toprağı olduğunu kabul etti. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devletine bağlanmış olan Kırım Hanlığı kaybedildi.
Osmanlı Devleti ve Rusya arasında başlayan, daha sonra İngiltere, Fransa ve Piyemote-Sardinya’nın Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla katıldığı Kırım Savaşı’nda (1853 -1856) şehit düşen Osmanlı askerlerinin sayısının 175 bin 300 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Kırım savaşının en kanlı muharebelerinden olan Sivastopol kuşatması sırasında yaklaşık 35 bin Türk askeri şehit olmuştu.

6

Mart
2014

Osmanlı Tarihi Önemli Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  259 Kez Okundu

Agâh Efendi:İlk Türk gazetecisi.
Akabe Meselesi:İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı çıkardığı siyâsî bir anlaşmazlık.
Ali Kuşçu:Fâtih Sultan Mehmed Han zamanında yetişen büyük astronomi ve kelâm âlimi.
Amasya Andlaşması:Osmanlı Devleti ile İran Safevî Devleti arasında yapılan ilk yazılı andlaşma.
Anadolu Hisarı:İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde Anadolu sahilindeki hisar.
Ankara Savaşı:Osmanlı sultânı Yıldırım Bâyezîd ile Tîmûr Han’ın 1402 senesinde Ankara’da yaptıkları muhârebe.
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye:Sultan İkinci Mahmûd’un yeniçeri ocağını 1826 senesinde ortadan kaldırması üzerine bu teşkilâtın yerine te’sis edilen ordunun adı.
Bâb-ı Âlî:Osmanlı Devleti’nde sadrâzamlık makamının ve bâzı idâri kuruluşların bulunduğu devlet idâresinin merkezi sayılan yer.
Bâb-ı Âlî Baskını:İttihâd ve Terakkî cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’de tertiplediği kanlı baskın.
Balkan Harbleri:Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Balkanlardaki dört devlete karşı yaptığı savaşlar.

2

Mart
2014

Dikap İslam Tarihi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  303 Kez Okundu

İSLAM SANATLARI TARİHİ

1- Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?Zanaatkâr
2- Allahın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?- Hz. Davud
3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?Enderun mektebi
4- Sanatın doğuşunda ve estetik kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?Estetik zevk ve inançlar
5- Plan tasarımıyla Şam Emeviye camiine dayanan ve aynı zamanda cephe düzenlemesiyle Osmanlı camilerine uzanan bir köprü oluşturan, Aydınoğlu beyliği yapısı aşağıdakilerden hangisidir?Selçuk İsa bey camii
6- Aşağıdakilerden hangisi açık avlulu Anadolu Selçuklu medreselerinden biridir? Kayseri çifte medrese
7- Kayseri Huand hatun Külliyesinin inşa edildiği dönemde Anadolu Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?- Alâeddin Keykubat
8- Sivas ulu camii yapan, erken dönem Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?danişmendliler
9- Osmanlı mimarisinde Barok döneminin en önemli camii aşağıdakilerden hangisidir?
- ist. Nuriosmaniye külliyesi
10- Sultanahmet camisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?Mimar sedefkâr Mehmet ağa

25

Şubat
2014

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) TÜM NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  315 Kez Okundu

DHBT-1’de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1.    İslam İnanç Esasları

2.    İslam İbadet Esasları

3.    Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

4.    Siyer

5.    İslam Ahlakı

DHBT-2’de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1.    Tefsir

2.    Fıkıh

3.    Hadis

4.    Akaid & Kelam

5.    İslam Tarihi

6.    Dinler ve Mezhepler Tarihi

7.    Dini Hitabet

 

 

 

25

Şubat
2014

Diyanet Hizmetleri Alan Sınavı (DHBT)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  224 Kez Okundu

1-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
2-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
3-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
4-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.
5– Kuran-ı Kerimde 114 tane sure vardır.
6-Kuran-ı Kerimde 14 tane tilavet secdesi vardır:
Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19
7-Tilavet secdesi ile biten sureler : Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi
8-Nebilerin ismiyle isimlenen sureler : Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri
9-Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü :Şuara suresi 227 ayet
10-Sure kelimesiyle başlayan sure Nur Süresi
11-Besmele iki defa zikredilen sure Neml Suresi
12-Besmele ile başlamayan sure Tevbe (Berae) suresi
13-İki nebinin ismi ile biten sure Alâ Suresi
14-Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sure Rahman Suresi
15-Peygamber efendimizin kadınlara öğretilmesi emir buyurduğu sure Nur suresi
16-Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure Hacc suresi
17-Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure Saff suresi 6. ayet
18-”Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sure Ahzab suresi
19– Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler Bakara ve Ali imran sureleri
20-Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe Abdullah b. Mesut

23

Şubat
2014

İslam Mezhepler Tarihi(Ameli ve İtikati)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  257 Kez Okundu

Mezhepler tarihi

HANEFİ MEZHEBİ
İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife’nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise Zûta’dır. Zûta, Irak ve İran’ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman olmuş ve Kûfe’ye yerleşmiştir. O ve oğlu Sâbit Kûfe’de Hz. Ali ile görüşmüştür
Ebû Hanîfe H. 80 yılında Kûfe’de doğdu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak orada yetişti. Irak ve Hicaz Ebû Hanife’nin yetiştiği dönemde önemli iki ilim merkezi hâlindeydi. Çünkü Hz. Ömer (ö.23/643) devrinde Fustat (eski Mısır), Kûfe ve Basra gibi büyük İslâm şehirleri kurulmuş ve bu merkezlere aralarında birçok sahâbenin de bulunduğu binlerce müslüman yerleşmişti. Hz. Ömer Kûfe’ye fasih Arapça konuşan kabîleleri yerleştirmiş ve Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32/652)’a onlara ilim öğretmesi için göndermiş, “kendisine ihtiyacım olduğu halde Abdullah’ı size göndermeyi tercih ettim” demiştir (İbnü’l-Kayyim, İ’lâmü’l-Muvakkin, I, 16, 17, 20).

19

Şubat
2014

Diyanet Yeterlilik Tarihi Açıklandı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  170 Kez Okundu

Diyanet Yeterlilik Tarihi Açıklandı(19.02.2014)
Din Hizmetleri Kadrolarına Atanacaklarda Aranan Yeterlik ve KPSS Puanıyla İlgili Duyuru

YETERLİLİK   SINAVI  YERİNE  KPSS ve DİNHİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT)

BAŞKANLIK D U Y U R U

Bilindiği üzere Başkanlığımız Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Başkanlığımızca yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.
Açıktan atamalar ve sözleşmeli alımlar, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olanlardan KPSS puanı başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar adayın çağrıldığı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılmaktadır.

18

Şubat
2014

Kpss Genel Yetenek Konuları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  263 Kez Okundu

1) Sözel Bölüm %50
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini,
dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye
yönelik sorulardan oluşacaktır.
2) Sayısal Bölüm %50
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini ölçmeye
yönelik sorulardan oluşacaktır.

 

 

18

Şubat
2014

Kpss Genel Kültür Ders Konuları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  207 Kez Okundu

Kpss Genel Kültür Dersleri:100
1-Tarih
a) Anadolu Selçuklu Devleti ve %5
Öncesindeki Türk Devletleri
b) Osmanlı Devleti %15
c) Atatürk İlke ve İnkılapları %20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5
2-Temel Yurttaşlık Bilgisi
a) Hukuk başlangıcı ve %5
genel kamu hukuku
b) Anayasa %5
c) İdare %5
3-Türkiye Coğrafyası
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %12
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13
4-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

18

Şubat
2014

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konuları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  356 Kez Okundu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff (51), bugün Alman Meclisinde (Bundestag) yapılan seçim sonucunda, 5 yıllık bir süre içinAlmanya’nın 10. Cumhurbaşkanı oldu.

Avrupa Birliği (AB), 6. Çerçeve Programı (ÇP) programı kapsamında Türk araştırmacıların koordinatörlüğünde yürütülen ve dünya genelinde adından söz ettiren “üç boyutlu televizyon” projesini devam ettirecek “holografik televizyon” projesine 4,5 milyon euro kaynak ayrıldı.

Erken genel seçimlerin ardından koalisyon pazarlıklarının sürdüğü Belçika,AB dönem başkanlığını İspanya’dan devraldı.

18

Şubat
2014

Kpss Türkiye Coğrafya Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  470 Kez Okundu

KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %12
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13
TÜRKİYE’NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU
Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi:
İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü,
Karadeniz – Doğu Karadeniz kıyıları,
Ege-Kıyı ovaları,
Marmara – Çatalca – Kocaeli bölümü

18

Şubat
2014

Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  667 Kez Okundu

Diyanet İşleri  Başkanlığımızca 2014 Kutlu Doğum Haftası ana temasının “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet” olarak belirlendi.

18

Şubat
2014

KPSS Vatandaşlık Bilgisi Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  170 Kez Okundu

KPSS Vatandaşlık Bilgisi Ders Notları

OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ANAYASAL GELİŞMELER
1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “Sened-i İttifak”tır. 2. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.
2-Osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır. Abdülmecit döneminde yapılmıştır.
3-Anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “Islahat Fermanı”dır. Abdülaziz döneminde yapılmıştır.
Bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.

15

Şubat
2014

Ebüssuud Efendi (Sultan’ul- Müfessirîn”)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  409 Kez Okundu

Şeyhülislam Ebüssuud Efendi Şehzade Mustafa’nın İdam Fetvasını Verdi
Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebüssuud Efendi’den Şehzade Mustafa’nın devlete isyan ettiğinden dolayı idam edilmesi için fetva istemiştir. Şeyhülislam Ebüssuud Efendi Şehzade Mustafa’nın idam edilmesi için fetva vermiştir. 1553 yılının Şevval ayında Şehzade Mustafa babası ile görüşmek üzere geldiği çadırda boğdurularak öldürülmüştür. Şehzade Mustafa Padişah’ın huzuruna çağrıldı.Mustafa,babasının otağına girdi.Babasını selamlamak üzere eğildiği sırada Hırvat asıllı bir yeniçeri üzerine atılıp boğarak öldürdü.Başka bir rivayete göre ise Mustafa’nın,babasının çadırı diye başka bir çadıra sokulduğu,üzerine çullanan dilsiz cellatları tepelediği,bu sırada pehlivanlığından ötürü “Zal” lakabıyla anılan Mahmud adlı bir Ağanın ellerini tutup kendisini yere indirmesiyle boğulabildiği anlatılır. Şehzade Mustafa halk ve asker arasında çok sevilen bir kimseydi.Saltanata layık kıymetli bir zat olduğunu ispatlamış,Kanuni’den sonraki en büyük hükümdar adayı olmuştu.Ölümü büyük üzüntüye ve galeyana yol açtı.

Toplam 50 sayfa, 11. sayfa gösteriliyor.« İlk...910111213203040...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.