24

Eylül
2014

MÜFTÜLÜK SINAVLARINA HAZIRLIK ANAYASA BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  62 Kez Okundu

 

ANAYASA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?15 gün

28

Nisan
2014

Dhbt Mbsts Fıkıh Terimler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  249 Kez Okundu

1-Hâciyyât: Zaruri ve hayatî şeyler.
2-Hacr: Delilik, çocukluk ve benzeri sebeblerden ötürü kişinin akid ve sözleşme gibi kavli tasarruflarından mahrum edilmesi.
3-Hades: Manevi pislik.
4-Hadis-i munkatı’: Senedi kesik hadis.
5-Havelân-ı havl: Zekât konusu malın/gelirin üzerinden bir yıl geçmesi.
6-Hedy: Hicaz’da Hac mevsiminde Allah için kesilen kurban.
Hervele: Safa ile Merve arasında yapılan sa’y’de «Meyleyn Ahdarayn» denilen iki yeşil direk arasını sür’atle geçmek.
Hıll: Harem dışında kalan bölge,
7-Hıyar satışı: Seçme hakkı bulunan satış.
8-Hibe: Bağış, bir malı karşılıksız olarak başkasına temlik etme, verme, bağışlama.
9-Hülle nikahı: Üç boşamadan sonraki nikah.

MADDE 1 – 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

“r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,”

8

Şubat
2014

DİYANET, SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  239 Kez Okundu

DİYANET, SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 1 – 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurullarının” ibaresi “sınav komisyonlarının/kurullarının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile yeniden atanacaklar” ibaresi ile “, yeterlik belgesi alacaklar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

8

Şubat
2014

Diyanet açıktan açıktan vekil alımı

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  165 Kez Okundu

Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan veren düzenlemeyi değiştirdi. Yeni düzenleme gereğince asıldaki şartları taşımayan adaylar hiçbir surette açıktan vekil olarak alınamayacaktır. Düzenleme, 6 Şubat 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

27

Eylül
2013

ATATÜRK İKLERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI(ilk-Orta-Yüksek Öğrenim )

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  820 Kez Okundu

 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim soruları

ATATÜRK İKLERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

(İLKÖĞRETİM)

1. Osmanlı İmparatorluğu I.Dünya Savaşı’na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiştir?
a) Fransa.
b) Rusya.
c) Almanya
d) İngiltere

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir?
a) Saltanatın kaldırılması.
b) Misakımilli’nin ilanı.
c) TBMM’nin açılması
d) Halifeliğin kaldırılması

3. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde kurulan ve başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı kurulun adı nedir?
a) Temsil Komisyonu.
b) Kongre Temsilcileri.
c) Heyetitemsiliye
d) Milli Meclis

4. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaşta Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi.
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi.

5. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’yi temsil eden heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rauf Bey.
b) Kazım Bey.
c) İsmet Bey
d) Celal Bey

6. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması.
d) Londra Konferansı.

27

Eylül
2013

Türkçe Dil Bilgisi

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  429 Kez Okundu

DİL NEDİR ?

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır.

İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest), ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma dili, yazı dili, hareket dili, insan dilinin üç ayrı görüntüsüdür.

LEHÇE NEDİR ?

Lehçe ya da Diyalekt, bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

Bir dilin tarihi, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Kırgız Lehçesi, Kazak Lehçesi vb.

Lehçe kendi kelime dağarcığı ve grameri olan sözel (sözlü veya işaretli olan ama mutlaka yazılı olmayabilen) bir iletişim sistemidir; ağız da denmektedir. Diyalektle uğraşan ilim kolu isediyalektoloji olarak adlandırılır. Lehçeyi konuşan kişilerin sayısı ve bölgenin büyüklüğü değişir. Bu yüzden geniş bir bölgede pek çok lehçe olabileceği gibi o lehçelerin konuşulduğu daha küçük bölgelerde de başka lehçeler olabilir.

ŞİVE NEDİR ?

Şive: Konuşma tarzı. Aksan. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzı.

27

Eylül
2013

HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  489 Kez Okundu

HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI

I.Halkla İlişkiler Kavramı

Halkla ilişkiler nedir? Sorusuna somut yanıt vermek mümkün değildir. Tanımlamadaki güçlüğün sebebi uygulama alanının geniş ve yaygın olması, reklamcılık, propaganda ve pazarlama kavramlarına yakın olmasından kaynaklandığı kuşkusudur.

Çağımızın mesleği olarak kabul edilen halkla ilişkiler, kamu ve özel sektör kuruluşları için zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde, her şey artık kamuoyu önünde geçmekte, kapalı kapılar ardında alınan kararlar dönemi kapanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan halkla ilişkiler, kuruluşların, birincil işlevi konumuna gelmiştir.

Halkla ilişkileri, bilgi verme gibi dar bir çerçevede algılamak da doğru değildir. Halkla İlişkiler yalnız kuruluşların çalışma ve işlemlerini halka onaylatma mekanizması değil, hedef kitlelerle etkileşerek onların bu eylem ve işlemleri benimsemelerini kolaylaştıran bir uygulama biçimi olarak da değerlendirilmelidir.

Halkla ilişkilerin temelinde iletişim olgusu vardır. Bu olgu kitle iletişim araçlarıyla sağlandığı gibi, yüz yüze aracısız da gerçekleştirebilmektedir. Halkla ilişkiler uygulamaları her şeyden önce genel anlamda bir iletişim çalışmasını öngörmektedir.

Yukarıda genel hatları ile çerçevesi çizilen halkla ilişkiler kavramını çeşitli tanımlar vererek ortak bir tanıma ulaşmaya çalışalım.
-Halkla ilişkiler, bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çabadır.
-Halkla ilişkiler, bir işletmenin yada özel ve kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayışı sempati ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür.
-Halkla ilişkiler, kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatıdır.

Gerçekten halkla ilişkiler etkinliği, bir çok ögenin uyumlu bir biçimde düzenlenmesiyle hayata geçirilebilir. Her şeyden önce planlı bir biçimde en uygun zaman ve yerde yapılmalıdır. Halkla ilişkiler etkinlikleri iki yönlü ve karşılıklı olmalıdır. Reklam ve propaganda gibi ayrı amaç ve yöntemlerle yapılan iletişimden ayrılmalı, doğruluk, inandırıcılık ve karşılıklı yarar ilkelerine dayandırılmalıdır.

II.Halkla İlişkilerin Amacı

27

Eylül
2013

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  415 Kez Okundu

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararı : 29/6/2009-2009/15169
Resmî Gazete : 31.7.2009/27305

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması
MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir.

27

Eylül
2013

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  358 Kez Okundu

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel veya güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve resmî bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik Devlet Teşkilatı Veri Tabanında belirtilen idareleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından üretilmiş; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek mülkiyet zincirini muhafaza eden, ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanmış ve kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya belgeyi,
b) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından üretilen ya da toplanan ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgiyi,
c) DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı): Başbakanlık tarafından hazırlanan ve idarelerin haberleşme kodlarını ve iletişim bilgilerini gösteren elektronik veri tabanını,
ç) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi,
d) Elektronik mühür: Elektronik belgeye eklenen ve idare için düzenlenmiş elektronik mühür sertifikasına dayanılarak oluşturulmuş ve fiziksel olarak basılan resmî mühür özelliğini haiz kurumsal elektronik imzayı,
e) Elektronik Mühür Sertifikası: İmza sahibi idarenin imza doğrulama verisini ve tüzel kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
f) Elektronik onay: Güvenli elektronik imzası bulunmayan görevlinin elektronik ortamda parafının alınmasını,
g) Elektronik ortam: Resmî bilgi, belge veya dokümanların üretildiği ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını,
ğ) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları (idareler) ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,
h) Fiziksel ortam: Kâğıda çıktı alınmasını,
ı) Form: Biçimli belgeyi,
i) Format: Elektronik dosya türlerini,
j) Günlük rapor: EBYS’de yapılan kayıt ekleme, değiştirme, arama ve benzeri işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği ile işlemin gerçekleştirildiği tarih ve saat bilgilerini ihtiva eden kayıtları,
k) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı veya mobil elektronik imzayı,
l) İdare: DTVT’de belirtilen uluslararası kuruluşların Türkiye’deki büro ve temsilcilikleri hariç kurum ve kuruluşları,
m) Mobil elektronik imza: 06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde yer aldığı şekilde bir mobil imza servis sağlayıcısı üzerinden taşınabilir elektronik cihaza gönderilen elektronik verinin imzalanmasıyla oluşturulan elektronik imzayı,

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 4483
Kabul Tarihi : 2/12/1999
Resmî Gazete : 4.12.1999/23896

Ek ve Değişiklikler:
1) K.No: 4778/2.1.2003 11.1.2003/24990 RG
2) K.No: 5232/17.7.2004 31.7.2004/25539 RG

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikeri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun,Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.
Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
Disiplin hükümleri saklıdır.
(Ek: 2/1/2003-4778/33 md.) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
İzin vermeye yetkili merciler
Madde 3 – Soruşturma izni yetkisi
a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali,
c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,
e) (Değişik : 17/7/2004-5232/1 md.) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,
f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı,
h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir , il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,

26

Eylül
2013

YARDIM TOPLAMA KANUNU

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  367 Kez Okundu

YARDIM TOPLAMA KANUNU

Kanun Numarası : 2860
Kabul Tarihi : 23/6/1983
Resmî Gazete : 25.6.1983 / 18088

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların,amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarına,spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Yardım toplayabilecek olanlar:
Madde 3 – Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.
Yardımın isteğe bağlı olması:
Madde 4 – Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz.
Yardım toplama şekilleri:
Madde 5 – Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir. (1)
____________________

26

Eylül
2013

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  280 Kez Okundu

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 3071
Kabul Tarihi : 1/11/1984
Resmî Gazete : 10.11.1984/18571

Ek ve Değişiklikler:
1) K.No: 4778/2.1.2003 11.1.2003/24990 RG

Amaç:
Madde 1 – (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.)
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/24 md.)
Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar.
Dilekçe hakkı:
Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
(Ek: 2/1/2003-4778/25 md.) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.
Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:
Madde 4 – (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
Gönderilen makamda hata:
Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.
İncelenemeyecek dilekçeler:
Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
İncelenemezler.
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.)
Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:
Madde 8 – (Değişik: 2/1/2003-4778/28 md.)

26

Eylül
2013

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  966 Kez Okundu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6245 sayılı Kanunun Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliğini düzenleyen 39uncu
maddesinde; “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik
verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini
geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”hükmü,Seyyar olarak vazife
gören memur ve hizmetlileri düzenleyen 49uncu maddesinde ise; “Asli görevleri gereği memuriyet
mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge
şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve
hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu
Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta
oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük
tazminat olarak verilir. Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru,
koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev
niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol
masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.”hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun Muvakkat (geçici) vazife harcırahını (Yol masrafı ve yevmiye) düzenleyen 14üncü
maddesinde ise; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat (geçici) vazife harcırahı
olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle)
bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası
masrafları da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya
dışında başka bir yere gönderilenlere;
2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir
dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere
gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;
3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;
4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri
için);
5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.”hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde; 6245 sayılı Kanunun 14üncü maddesi gereğince geçici görev harcırahı
almanız gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda yer verilen diğer maddelere sizin durumunuz uymamaktadır
HARCIRAH KANUNU (1)

26

Eylül
2013

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  1.417 Kez Okundu

657 sayılı devlet memurları kanunundan müdür yardımcılığı sınavında çıkabilecek sorular. 657 sayılı devlet memurları kanunu konusundan eğitim denetmenliğinde, müdürlük sınavında ve idarecilik sınavlarında çıkabilecek sorular.657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kapsamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi özel kanunlara tabi olanlardandır?
A) Öğretmenler
B) Okul Müdürleri
C) Emniyet Teşkilatı Mensupları
D) Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
SORU 2- Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
A) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri
B) Spor-Toto Teşkilatında çalışan memurlar
C) Subaylar
D) Öğretmenler
SORU 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?
A) Cumhurbaşkanlık
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) İlgili Bakanlık
SORU 4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel ilkeler arasında yer almaz?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme
SORU 5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu hizmetleri,
1- Memurlar 2- Sözleşmeli Personel 3- Geçici Personel 4- İşçiler
Yukarıdakilerden hangileri eliyle yürütülür?
A) 1,2
B) 1,3
C) 1,2,3
D) 1,2,3,4
SORU 6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne denir?
A) Memur
B) İşçi
C) Geçici Personel
D) Sözleşmeli Personel
SORU 7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?
A) İçişleri Bakanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakan
D) Devlet Personel Başkanlığı
SORU 8- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?
A) Memur
B) İşçi
C) Geçici Personel
D) Sözleşmeli Personel
SORU 9- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme
SORU 10- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Sınıflandırma
B) Kariyer
C) Liyakat
D) Derecelendirme

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.