22

Ocak
2013

Diyanet Mbsts Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  492 Kez Okundu

İLK D.İSLAM TARİHİ DERS NOTLARI
-Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler Tedmürlüler Gassaniler Hireliler
-Güney Arabistanda kurulan devletler;Mainliler Sebeliler Himyeriler
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir
-Kabeye putları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan huza kablesidir
-Hz. Peygamber Kureyşin Haşimoğullar koluna mensuptur
-Hz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensuptur
-Tarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar;Arabı-ı Baide ve Arab-ı Bakiyedir.
-Hz. Muhammed Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara hadari denir.
-Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.
-Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.
-Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
-Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı.
-Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.
-Hz. Peygamber Medineye hicretinden önce 617 yılında Evs ve Hacrec arasında meydana gelen savaşın adı Buas dır.
-İslamiyet öncesi dönemde Huzaalılar Mekkeden Cürhüm kabilesini sürerek idareyi ele geçirmişlerdir.
-Hz.Peygamber tebliğ için Erkam b. Ebu Erkamın evini merkez olarak seçmiştir.
-Ebna adı verilen etkin grup Sasanilerri Yemen hakimiyeti döneminde İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleriyle ortaya çıkmıştırlar.
-Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktır.
-Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir.
-Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.
-Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.
-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.
-Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.
-Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.
-Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.
-Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.
-Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.
-Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.
-Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
-Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
-Tuleyha b. Huveylid Esved kabilesine mensuptur.
-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında Raunada kılmıştır.
-Hz.Peygamberin valisi Şehr Bazan Esved el-Ansi tarafından öldürülmüştür.
-Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
-Hz.Peygamber zamanında Necran valisi Amr b. Hazmdı.
-Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
-Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
-Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
-Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
-Kusay b. Kilab Kureyş kabilesini bir araya getirdiğinden dolayı mücemmi ünvanını almıştır.
-Muhammed b. Bekir Muaviyenin adamı Amr bç As tarafından öldürülmeden önce Mısırda valilik yapıyordu.
-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
-Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanı Rüstemdir.
-Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Osman suikast yoluyla öldürülmüştür.
-Cemel Savaşı Hz. Peygamberi ölümünden sonra iki müslüman grup arasında ortaya çıkan ilk içi savaştır.

22

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  258 Kez Okundu

MST SINAVINA HAZIRLIK DİNİ KONULAR
l- Nisa,4/176 ;en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir.
2. “Sebu’t-Tıvâl” olarak isimlendirilen sureler; Bakara, A’râf, Nisa, ÂI-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfal
3. “Lafızları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” Vücuh denir
4. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapı­lan tefsir ,İlhadi tefsir denir.
5-îşari Tefsir: Bir nevi Tasavvufi tefsirdir. Hermonatik ve Seman­tik Tefsir: Kelime anlamlarının taşıdığı manalar üzerine yapılan tefsirdir, îlhadi Tefsir: Kur’an’ın hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirdir.
6. Taberî’nin yazdığı tefsirin tam adı ; Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’I-Kur’ân.Taberi ,hicri 310 yılında vefat etmiştir.
7. Fatiha suresinin diğer adı “Sebu’l-Mesâni” dir.
8. Rasulullah’ın vefatından sonra Kur’an-ı Kerim’i cem eden heyetin başkanı ; Zeyd b. Sabit
9-el-Keşşaf, dirayet tefsiridir.
10. Elmahlı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı ; Hak Dini Kur’an Dili.
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk vahiy M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
12-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapıl­mıştır.
13- Müşriklerin Hâşimoğuilanna uyguladıkları boykot 3 yıl sürmüştür?
14-Addas Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dilenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişi kimdir.
15-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir.
16. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları ;Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
17-İşar: Senin kardeşini kendi nefsine tercih etmendir. Birr. İyilikdemektir. Fütüvveî: Gençlik anlamına gelir. İhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
18. Cem-i Takdim:Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken Öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasıdır.Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdîm denir
19.”Mesbuk”:Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye mesbuk denir.
20. Yemin ettikten sonra yeminini bozan kimseye kefaret olarak ayetteki sırasına göre ilk önce On fakiri doyururması gerekir.
21.İslam Hukuku’nun temel eserlerinden olan, “el-Muvafakaf İmam-i Şatibi(ö.790/1388), ye aittir.
22.Kutsal metinlerin en Önemli üç mesajı vardır; Tevhid, Nübüvvet ve Ahiret. Muamelat ise, ibadetin dışında kalan hukuki tasarruf­lar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar, ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle olan ilişkileri­ni düzenleyen kaidelerdir.
23.Başlanmış bir ibadeti veya yapılan bir akdi bozan şeye fâsid denir. Bunlar kendi başına sahih iken bozuldukları için fâsid olmuşlardır. Bâtıl ise; Rükünleri ve şartları tamamen veya kıs­men eksik olan ibadetler ile gerekli şartları taşımayan akitlerdir.
24-Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatleri imamla beraber kılan kimsedir.
25.İmam Şafinin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk fıkıh usulu kitabı el- Risale.
26-İslam hukukuna göre , kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine Vücup ehliyeti denir.
27.Dört mezhep imamı vefat tarihlerine göre kronolojik sıralaması;İmam Ebu Hanife-İmam Malik-İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel.
28.İslami kaynaklarda batıl dinler için genellikle Nihal terimi kullanılır.
29.Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen Mutezile- Hariciyye mezhepleridir.
30.Kainatın birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil Burhan-ı temanu. 31.Ehli sünnet mezhepleri:Maturidiyye, Eşariyye ve Selefiyye mezhepleri.
32.Hüsün ve kubuh;İyi ve hayırlı olanlarlai kötü ve şerli olanlar.
33.Kuran-ı Kerimde de geçen , Mugayyebat-ı hamse; beş bilinmeyen şey demektir.
Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmelere Zelle denir.
34.İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
35.İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
36.İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
37.İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
38.Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
39.Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
40.Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
41.İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
42.Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
43.Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
44.Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
45.Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
46.Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
47.Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
48.Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
49. Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
50.Hz Peygamber’in emir ve komutasında 27 gazve gerçekleşti
51.BURHAN-I LİMMİ:Müessirden eser yada da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhan-ı limmi denir.
52.TEŞRİİ İRADE: Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesine Teşrii irade denir.
53.MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işkeyenlere mürtekib-i kebire denir.
54.ECEL:Her canlının hayatının sona ereceği zaman.
55.ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
56.ECEL-İ KAZA:Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.
57. Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
58.Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
59.Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir.
60.AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
61.ASHABU`L- EYKE:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
62.ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
63.Arabi ayların adları sırasıyla şunlardır: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî’ul-evvel, 4. Rebî’ul-âhir, 5. Cemâzil-evvel, 6. Cemâzil-âhir, 7. Receb, 8. Şa’bân, 9. Ramazan, 10. Şevvâl , 11. Zilka’de, 12. Zilhicce.
64.KUTSAL KİTAPLARIN KRONOLOJİK SIRALANIŞI:Tevrat, Zebur, İncil,Kuran
65..Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
66.Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir
67.CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
68.CÜZİ İRADE:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
69.DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
70.DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
71.DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
72.DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
73.DELAİLÜ’N-NÜBÜVVEelâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
75.EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
76.EİMME-İ ERBAAört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
77.EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
78.EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
79.EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
80.EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
81.FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
82.FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
83.GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
84.GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
85.GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
86.GARÎB HADİS:Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir. Hadis çeşitlerinden garîb hadis, herhangi bir tabakada, bir râvînin yalnız başına rivâyet ettiği ve başka râvîler tarafından rivâyet edilmeyen hadise verilen isimdir
87.GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
88.GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
89.GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
90.67.BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
91.BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
92.BEYTÜLİZZE:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.Beytülizze, İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
93.BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis
İslâm’da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescid.
94.HİSBE:Islam devletlerin

MSTS SINAVI(8)
100.İSLAM`IN ÜÇ NESLİ:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
101.İLK CUMA DIŞ EZANI:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.
102.İLK MİNBER:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
103.İLK MÜSLÜMANLAR:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.
Hz.Hatice,Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.
104.İLK MESCİDeygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
105.İLK SERİYYE:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
106.LK ŞEHİD:Islam tarihinde ilk sehit olan Hz.Sümeyye ve esi Hz.Ammar`dir.
107.İLK TÜRKÇE EZAN:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
108.İLK TÜRKÇE HUTBE:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
109.İRTİSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
110.İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
111.İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
112.İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
113.İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”
114.İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
115.İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
116.İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
117.İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
118.İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
119.İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
120.KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
121.KAVAME:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
122.KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
123.KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
124.KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üç
MSTS SINAVI HAZIRLIK DİNİ KONULAR(9)
125.KÜTÜB-İ SİTTEeygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
126.KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
127.LİHYE-İ ŞERİFeygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim. Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
128.LİVAÜ`L HAMD:Insanlarin kiyamet günü altinda toplayacaklari Hz.Peygamber`e ait sancaginin adi
129.MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
130.MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
131.MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.
132.MUKİLLUN: Sözlük manasıyle azaltan, azaltıcı demektir. Hadis tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’den nisbeten az sayıda hadis rivayet etmiş olan sahabiler için kullanılan bir tabirdir.
133.MUKSİRUN:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir.
134.MUTUN-İ ERBAA:Hanefî mezhebinin VIII. Asırdan sonra gelen âlimleri metin kitaplardan dört tanesine çokça itibar etmişler ve bunları “Mutûn-i Erbaa” diye isimlendirmişlerdir. Bu metinler, Muhtar, Kenz, Vikaye ve Mecmau’l-Bahreyn isimli eserlerdir.
135.MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
136.MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
137.MÜFSİD:Bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan fiil ve eksikliğe Müfsid denir.
138.MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
139.MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
140.NAKİBÜL EŞRAFsmanlı da Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayıtlarini tutan kisilere“Nakibül-Eşraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Eşraflık deniliyordu.(İslami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
141.NİZAMİYE MEDRESESİ:Nizamülmül tarafindan basta Bagdat olmak üzere Büyük Selcuklu hakimiyetindeki cesitli sehirlerde kurulan medreseler.
142.RA`Cİ VE BİR-İ MAUNA VAKASI: Hicri 4/ M.626 yilinda müslümanlari cok üzen 2 olay, Islam mürsidlerinin pusuya düsürülerek öldürülmesiyle sonuclanan Ra`ci ve Bi`r-i Mauna facialaridir. Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine İslam`i ögretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast(4/625)
143.SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
144.SENETÜ`LHÜZÜN (620)eygamberimizin amcasi Ebu Talib ve Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yıl.
145.SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
146.ŞEMAİL-İ ŞERİF:Hz.Peygamberin, bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabirdir.
146.ŞER`İ MEN KABLENA :Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
147.TAĞLİS:hanefi mezhebine göre, müfdelifede sabah namazını fecirden hemen sonra kılınmasına denir.
148.TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettirKıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
149.VEDA HUTBESİ :Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe.
150.ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
151.ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
152.ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
153.KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır
154.Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-1

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  179 Kez Okundu

RESULULLAHIN HAYATI
1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları:Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.
2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.
3- Hz. Resulullah (s.a.a) Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17′sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.
4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi: İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”
5- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da ,Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
6- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, bakıcılığını Halime-i Sa’diyye üstlendi.
7- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.
8- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Altı yaşında. Annesi vefat etti.
9-Hz. Resulullah (s.a.a), 8 yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti.
10- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini , Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.
11- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı,Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.
12- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.
13- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce hlk arasında , Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu.
14- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Kırk yaşında Peygamber oldu.
15- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri,İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.
16- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi, Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)
17- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini şöyle beyan etmiştir:Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.
18- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru,İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.
19- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), 3 yıl gizli olarak tebliğ etti.
20- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.
21- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine ,Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.
22- Resulullah (s.a.a)’e, “Ümmi” denilmesini sebebi; İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”
23- Hz. Peygamber’in amcaları; Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris. Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.
24- Hz. Peygamber’in amcalarından, Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.
25- Peygamber-i Ekrem’in şairi , Hasan bin Sabit.
26- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark ;“Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
27- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.
28- Resulullah (s.a.a)’in, Medine’ye ulaştıktan sonra Resulullah (s.a.a)’in ilk işi, cami yaptırmak idi.
29- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra , Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.
30- Hz. Resulullah (s.a.a)’in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı ; Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.
31- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark ; Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.
32- Resulullah (s.a.a) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri ;
1- Bedir. 2- Uhud. 3- Hendek.4- Beni Kureyza. 5- Hayber.
6- Feth-i Mekke. 7- Huneyn. 8- Beni Mustalak. 9- Taif.
33- Medine etrafında Handek kazmak BİR AY sürdü. Resulullah (s.a.a)’in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.
34- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.
35- Bedir savaşı Hicretin ikinci yılda vuku buldu.
36- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.
37-Resulullah(s.av) Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
38- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.
39- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.
40- Resulullah (s.a.a)’in Tebük Gazvesine katıldığı en son gazvedir.
41- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.
42- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ; Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim”
43- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı
44- Resulullah (s.a.a)’in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:
a) Haccet’ul- Veda. b) Haccet’ul- Kemal.
c) Haccet’ut- Temam. d) Haccet’ul- Belağ.
45- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.
46- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber’e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam’ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam’ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.
47- Dırar Mescidi, Ebu Amir’in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.
48- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu’l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:
a) Hz. Nuh. b) Hz. İbrahim.c) Hz. Musa Hz. İsa.d) Hz. Muhammed. Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.
49- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler. Resulullah (s.a.a) 63 yaşında iken vefat etti.Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s) yaptı.
50- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi;Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.
Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl). Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-2

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  244 Kez Okundu

Siyer Bilgiler
-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Medinede, hicretin 17. ayında, Bakara Sûresinin 144. Ayetiyle, Ben-i Seleme M
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-lk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
-Reci Vakıası ;Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
-Biri Maûne faciası;Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler verg
-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
-Hicri 5, miladi 626 yılında Medinede bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashamenin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
-Hulefa-i Raşidin ört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
– Aşere-i Mübeşşere ünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında — -Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
– Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
– Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
-Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
– Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
– İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
– Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
– Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denie.
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
– Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
– Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-3

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  185 Kez Okundu

1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygaamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3-Peygamberimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları : Annesi: AMİNE,Babası: ABDULLAH,Dedesi: ABDÜLMUTTALİP,Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini
1) Muhammed 2) Mustafa
3) Ahmet 4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri:
Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik ,M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir,Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12-Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Ebû Leheh,Ebû Cehil,Velid b. Muğire,Ümeyye b. Halef,Utbe b. Rebia,As b. Vail
13- İslamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır .
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı :Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin
Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine
İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz.Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü ), Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe:1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’yegöç etmesine denir.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  165 Kez Okundu

SİYER TERİMLERİ
1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
4.Akabe biati(M.621):12 kisi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
7-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
8-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
9-Aneze:Hz.Peygamberin kullandigi bir nevi asa.
10-A`raf:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi.
11-Ashab- Suffeeygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
12-Ashabü`s-Secere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
13-Atik :Kabe ve Hz.Ebu Bekir hakkinda kullanilan bir sifat.
14-Atike bint Abdulmattalib :Hz.Peygamberin halasi.
15-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
16-Bahran Gazvesi:Hz.Peygamber`in Süleyman ogullarina yaptigi gazve.
17-Bazan:Islam`da ilk tayin edilen vali.Yemen`de vali olan Bazan Müslüman olduktan sonra Sana`ya vali olarak atanmistir.247-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
18-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.276-Besir:Hz.Peygamber icin kullanilan isim veya sifatlardan biri.
19-Betul:Hz.Meryem ve Hz.Fatima icin kullanilan“iffet ve namauslu kadin“ anlaminda bir sifat.
20-Bilal-i Habes:Ibn-i Rebah.Künyesi Ebi Abdullah veya Ebu Abdilkerim`dir.Peygamberimizin ilk müezzini olan sahabe.Medine de ilk defa sabah ezanini, Mekke`nin fethinde Kabe`de ögle ezanini okudu.Islami iilk kabul edenlerden, büyük sahabi,Islam`in ilk müezzini.Aslen habesli olup annesi hamame, babasi iseRebah`tir.Ümeyye b. halef`in kölesi iken gördügü bütün baskilara ragmen islam`a girmis ve cektigi bir cok eziyet karsilik dininden vazgecmemistir
21-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
22-Bi`set-i Muhammediyeeygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
23-Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
24-Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
25-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.
26-Cahiliye:Islam`dan önce Arap yarimadasindaki döneme verilen isimdir.
27-Cemel olayi:Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Talha ve Zübeyr 30 bin , Hz.Ali 20 bin kisi.Netice de her iki taraftan 10 bin sehit ediliyor.
28-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
29-Cebel-i Rahme:Arafat ovasinin ortasindaki tepe.Rahmet dagi demektir.
30-Cebel-iSevreygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
31-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
32-Cin Mescidi(Mescid-i Cin):cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
33-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
34-Cihat: Hicretin 2.ci yilda cihada izin verilmisti.
35-CESSAME:Hz.Hatice (R.Anha) nin arkadaşı.Cessame adlı yaşlı bir kadın idi.Peygamberimizin yanına geldi tanıdığı halde ismini sordu.Cessame dedi.Cessame, çirkin şey anlamına geliyordu.Peygamberimizde ; sen Cessame değil Hassene(Güzel şey) sin, dedi.Bir anda kadın güzelleşti.Bu yaşlı kadına oldukça iltifat etti.Ayrılıp gittikten sonra Hz.Aişe bu ilginin sebebini sordu.Peygamber Efendimiz de, Haticenin arkadaşı idi.Onunla evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi.
36-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
38-Cevsen:Ehl-i beyt tarikiyle Hz.Peygambere nisbet edilen iki duanin adi.
39-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
40-Daru`l Erkameygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
41-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
42-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
43-Dendan-i seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
44-Düldül:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.
45-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
46-Delailu`n-Nübüvveeygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
47-Ebabil:Kur`an-i Kerim`de Ebrehe`nin ordusunu helak eden kuslar hakkinda kullanilan bir tabir
48-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayin kahramni, Yemen valisi.
49-Ebtah:Mekke ile Mina arasinda bir yer.
50-Ebu Bekir:Ilk müslümanlardan Hülafa-iRasidi`nin birincisi.
51-Ebucehil:Hz.Muhammed`in ve Islam`in azili düsmanlarindan biri.
52-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
53-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(Islam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
54-Ebu Lehebeygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
55-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Hram`in müezzini.
56-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
57-Ebu Türab:Hz.ali`nin lakabi.
58-Ebubekir Efendismanlilar tarafindan dini egitim vermek üzere Güney Afrika`ya gönderilen Hanefi alimi.
59-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
60-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
61-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
62-Ebu Zeri –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
63-Ebutalib`in ogullarieygamberimizin amcasi Ebu Talib`in ogullari:Hz.Ali, Hz.Cafer,Akil,Talib.
64-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
65-Ensar:Mekke`den Medine`ye göc etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardim eden Medineli müslümanlara denir. Ensar`in üc büyük sairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.Ensar `dan ilk sehiz olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
66-Elciler:Arap yari adasinin cesitli yörelerinden gelen elciler( 70`i asiyordu).Peygamberimiz, bu heyetlere karsi son derece misafirperver davranmis ve onlarla bizzat ilgilenmisti.Kalacak yer olarak da sahabenin evleri, Suffe ve mescidin yaninda bir cadir misafirhane olarak kullaniyordu.
67-Ene:Hz.Enes sahabe.Enes(r.a) diyorki:10 yil peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacik olsun(Of) dedigini isitmedim.(H.enbiya Sh.436-437)
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
69-Esed kizi Fatima:Hz.Ali`nin annesidir.Vefat ettiginde, Peygamberimiz kendi gömlegini cikarip ona kefen yapmistir.
70-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
71-Ecnadeyn Savasi:Müslümanlarin Suriye ve Filistin`i fethi sirasinda Bizanslilar`la yaptiklari ilk savas(13/634)
72-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
73-Ensareygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
74-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
75-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
76-ERİS KUYUSU(Bi’r-i Erîs)/MEDİNE
Medine’ye üç kilometre uzaklıkta ve Kuba Mescidi’nin batı tarafında,kıblenin sol tarafı yol kenerında kuyu üzerinde büyük taş olan bir parkın içinde bulunmaktadır. Bu kuyu Erîs adlı bir yahudiye ait bahçede bulunduğu için Eris Kuyusu diye anılmıştır. Resûl-i Ekrem Efendimiz Kuba Mescid’ine giderken Eris Kuyusu’ndan abdest alırdı.
Hz. Osman, Resûlullah ve iki dostuyla birlikte bu kuyu başında yaşadığı o erişilmez güzelim günleri yeniden yâd etmek için hicrî 30 (650) tarihinde Eris Kuyusu’nu ziyarete geldiği bir gün, parmağındaki yüzüğü kuyuya düşürdü. Kuyunun bütün suyunu boşaltarak üç gün boyunca aradıkları halde yüzüğü bulamadılar. O günden sonra bu kuyu, Yüzük Kuyusu anlamında Bi’rü’l-hâtem diye de anıldı.
77-ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
78-Etiyopyaogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
79-Ezvac-i Tahirateygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep, Hz.Zeynep, Hz.Reyhane ve Hz.Cüveyriye.
80-Fahr-i Kainat:Kainatin övgüsü, serefi;Hz.Muhammed (sas)
81-Faruk:Hz.Ömer`in lakabi.
82-Fatima(ö.11/632):Hz.Peygamber`in soyunu devam ettiren kizi.
83-Fatima bint Esed:Hz.Ali`nin annesi, sahabi.
94-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
95-Sünnet: Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul
96-Siret: Muhammed’in hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)
97-Hadiseygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
98-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe
99-Halime:Hz.Halime peygamberimizin süt annesi.Cocuklari, Abdullah ve Seyma.Peygamberimiz süt annesi Sa`d kabilesinden Halime´nin yaninda 4 yil kaldi. Peygamberimiz oraya bereketin girmesine sebep olmustu.
100-Hamza:Uhut`ta , Hz.Hamza Peygamberimizin amcasi Ebu Sufyan`nin esi Hind`in tuttugu Vahsi tarafindan Hz.Hamza seyyidüsüheda sehit oldu.Vahsi, Cübeyr b. Mutin`in kölesi. Hz.Hamza 55 yasinda idi.Hz.Hamza kabre abdullah bin Cahs ile defnedildi.Musab b.Umeyr ve Enes b. malik´in amcasi, Enes b. Nadir bunlar arasindadir.
101-Hane-i saadeteygamberimizin hanimlarina ait bu odalar mescide bitisik oldugundan peygamberimiz itikaf zamaninda basini Mescid`den iceri uzatir, zevcelerinden biri de saclarini tarardi, yikardi.Her odanin hacmi dört bes arsin eninde ve boyunda idi, yüksekligi ancak bir adam boyu kadardi , kapilarina kilim, kece , battaniye gibi bir örtü gerilirdi.Cok defalar geceleri kandil bile yakilmazdi.Iste Hane-i saadet budur.Bu odalar uzun zaman durmustur.Emevi halifelerinden pek dindar bir zat olan Ömer Ibn-i Abdülaziz bunlari görünce,Halk su odlara baksa da Peygamberin ne kadar sade ve mütevazi bir hayat sürdügünü anlasa , demistir.
102-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
103-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
104-Haticeeygamberimizin ilk hanimi ve Peygamberimize ilk inanan kadin. Peygamberimiz 25 yasindan 53 yasina kadar 28 sene Hz.Hatice vefat edene kadar tek esle yasamisti.Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendiginde ;Hatice tarafindan Varaka b .nevfel nikah aktinde vekil idi.Hz.peygamber tarafindan da, amcasi Ebu Talib akid isini idare ediyordu.Hz.Hatice;Kureys´in esed ogullari kolundan Huveylid b. esed´in kizidir.Hz.Hatice Peygamberimizle evlenmeden önce iki defa evlenmisti.
1.Tevm kabilesinden Ebu Hala`dir.Bundan hale, Tahire,Hind adli üc oglu oldu.
2-Mahzun kabilesinden Atik b.A`iz`dir.Ondanda Hind adli bir kizi oldu.Hz.Hatice`nin babasi Hüveylid, annesi Fatma, 65 yasinda iken vefat etti. Ebu Talib`in ölümünden 3 gün sonra vefat etti.
105-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
106-Haris Ibn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
107-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.
190-Muallakat-i seb`a. 7aski, 7 meshur kaside.İslamdan önce Arap şairlerinin Kabe duvarına asılan meşhur kasideleri.
191-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
192-Muhammed-ül Eminogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
193-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
194-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
195-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
196-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
197-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.
198-Mariye(ö.16/637)eygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
199-Meryem:Büyük peygamberlerden Hz.Isa`nin annesi.Davud(as) peygamberin soyundan gelen Imran`in kizidir.Islamiyet onu, Hz.Asiye, Hz.Hatice ve Hz.fatma ile birlikte 4 büyük kadindan biri olarak tanir.
200-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
201-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
202-Medine Sözleşmesi:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
227-Mescid-i Haram:Kabe`yi kusatan mescid.Mekke`ye belde-i Haram denir.Mescid-i Haram `da kilinan bir namaz diger mescidlerde kilinan yüzbin namazdan efdaldir.
228-Mescid-i Hayf:Mina`da Hz.Peygamberin Veda haccinda cadir kurdugu ve cemaatle namaz kildigi yere yapilan mescid.
229-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
230-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
231-Meune Kuyusu olayi:Hicretin 4. yilinda Amirogullarindan CaferogluMalik oglu Ebu Bera Medine`ye geldi.Resulullah ile görüstü.Dedi ki, eger Necid halkina ashabindan bir kismini gönderirsen, umarim ki Islam olurlar. 70 Kur`an okuyuculari Necid halkina gönderildi.Meune kuyusunda ansizinKur`an okuyucularini sehit ettiler. Sadece Kab binZeyd sag kaldi.Peygamberimiz beddua etti.Kisa bir süre sonra bu kabileler(R`il ve Zekvan) veba, humma ve kitlik yüzünden telef olup gittiler.
232-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
233-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
234-Seriyyeeygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
235-Sev Magarasieygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
236-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
237-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
238-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
239-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
240-Ilk müslümanlarin, maruz kaldiklari sikintilardan kurtulmak icin hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya´dir.
241-Mi`rac:Hz.Peygamberin mescid-i haram`dan Mesci-i Aksa`ya , oradan da göge yaptigi yolculugu ifade eden terim. Mirac hediyeleri: Bes vakit namaz,Bakara suresinin son
ayetleri(Amenerresulü).Allah`a sirk kosmayanlarin cennete girecegi vaadi.
246-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
247-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
248-Hz. Peygamber in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke den kışın Yemen e, yazın Şam a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.
249-Resulullah ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.
250-Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma dır.Efendimiz in (sas) anneannesinin adı Berre dir.
251-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
252-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
253-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
254- Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendi.Nihak akdi Hz.Hatice`nin evide kiyildi.
255-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas)eygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
257-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
258-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
259-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
260-Peygamberimizin cocuklarieygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
261-Panayirlarin en önemlileri: Hicaz bögesindeki panayirlarin en önemlileri;Ukaz,Mecenne, Zülmecaz.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-5

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  243 Kez Okundu

SİYER TERİMLERİ
1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.
2-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
3-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
4-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
5-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
6-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh) ın evinde misafir oldu.
7-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
8-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
9-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
10-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
11-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
12-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
13-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
14-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
15-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
16-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
17-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
35-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
36-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
37-Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
38-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
39-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
40-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
41-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
42-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
43-Gazve:Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
44-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
45-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
(-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91)
46-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yazmayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
47-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğu açıklandı.
48-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
49-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
50-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan ok a elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikl
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
52-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh) ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
53-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
54-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
55-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur an-ı Kerim de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
56-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
57-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame nin gıyabı cenaze namazını kılmıştır.
58-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
59-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
60-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti kerimeleriyle farz kılındı.
61-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
62-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
64-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
65-Hulefa-i Raşidin Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
66-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
67-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
67-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
69Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
70-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
71-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
72-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice oldu.
73-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul
74-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza.
75-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
76-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
77-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
78-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
79- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
80-Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
81- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
82-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
83-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
85-Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
86-Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
87-Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
88-İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
89-Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
90-Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
91-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
92-Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
93-Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
94-Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA’D
95-Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
96-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
97-Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
98-Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
99-En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
100-Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

Hazırlayan:Nizamettin YILDIZ

DİB  Görevlisi

22

Ocak
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Genel Kültür Bilgileri(1,2,3,4,5)

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  248 Kez Okundu

 

GENEL KÜLTÜR-1
1. Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan Babailik Tarikatidir.
2. Ay yılı esaslı tek takvim Hicri takvimdir.
3. Babası,dedesi,büyük dedesi peygamber olan peygamber,Hz.Yusuf’tur.
4. Baş tarafında besmele olmayan tek sure Tevbe Suresi’dir.
5. Baş tarafında iki tane besmele olan tek sure, Neml Suresidir.
6. Bedir Savaşı müslüman olanlarla olmayanlar arasında yapılan ilk savaştır.
7. Beş vakit namaz müminlere Mirac Gecesi’nde farz kılındı.
8. Dünyada bilinen ilk kilise Hatay’daki Sen Piyer Kilisesi’dir.
9. En çok hadis rivayet eden sahabi,Ebu Hureyre(R.a)’dir.
10. En fazla tekke ve cami Üsküp’te bulunmaktadır.
11. Ezanı okuyan ilk kişi Bilal-i Habeşi’dir.
12. Güzel konuştuğu için Hz.Şuayip,peygamberlerin hatibi olarak ilan edilmiştir.
13. Hrıstiyanlık dini Roma Devleti sınırları içinde doğmuştur.
14. Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi Gürcüler’dir.
15. Hz.Muhammed’in peygamberliğine ilk inanan kişi Hz.Hatice’dir.
16. Hz.Muhammed’in(S.A.V)Allah’tan ilk emir aldığı yer,Hira Mağarası’dır.
17. Hz.Muhammed’in(S.A.V)son katıldığı olay Tebük Seferi’dir.
18. Hz.Musa Nil Nehrin’de firavunun eşi Asiye tarafından bulunmuştur.
19. İlk cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
20. İlk edebiyat ödülünü peygamberimiz,şiir okuyan Ka’b Bin Züheyr’ye vermişitir.(hırkasını vermiştir.)
21. İlk kalemi yapan peygamber Hz.İdris’idr,
22. İlk kutsal kitap Tevrat’tır.
23. İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mustafa Fakih’dir.
24. İlk peygamber Hz.Adem’dir.
25. İlk resul peygamber Hz.Nuh’tur.
26. İlk saati yapan peygamber ise Hz.Yusuf’tur.
27. İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk savaş Sıffin Savaşı’dır.
28. İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi’idir.
29. İstanbul Topkapı Sarayı’nda 405 yıl aralıksız Kur’an okunmuştur.
30. Kur-an-ı Kerim 30 cüzden oluşmaktadır.
31. Kur-an-ı Kerim 6666 ayetten oluşmaktadır.
32. Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Ebubekir zamanında kitap haline getirildi.
33. Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Osman zamanında çoğaltıldı.
34. Kur-an-ı Kerim’de besmele 114 defa zikredilmiştir.
35. Kur-an-ı Kerim’de ismi geçen tek sahbi Hz.Zeyd’dir.
36. Kur-an-ı Kerim’de ismi zikredilen tek kadın Hz.Meryem’dir.
37. Kur-an-ı Kerim’i ilk kez açıktan ouyan kişi Abdullah Bin Mesud’tur.
38. Kur-an-ı Kerim’in en kısa suresi,Kevser Suresi’dir.
39. Kur-an-ı Kerim’in en son suresi,Nas Suresi’dir.
40. Kur-an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresi’dir.
41. Kur-an-ı Kerim’in ilk inen ayeti,Alak’tır.
42. Kur-an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha,en kısa suresi ise,Kevser Suresi’idir.
43. Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakası’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
44. Müslüman dünyasında kurulan ilk musevi kültür merkezi Zülfaris Sinegogu’dur.(İst.)
45. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’dır.
46. Müslümanlar’ın müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş,Bedir Savaşı’dır.
GENEL KÜLTÜR-2
1. Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası’dır.
2. Alp Sıra Dağlar’ı,Ege Denizi üçüncü zamanda oluşmuştur.
3. Avrupa’nın en uzun Volga’dır.
4. Balkanların en büyük gölü İşkodra’dır.
5. Ç.kale ve istanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.
6. Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı’dır.
7. Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü’dür.
8. Doğada en çok bulunan element silisyumdur.
9. Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.
10. Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır.
11. Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla oldupu yer Ekvator’dur.
12. Dünya’da ilk baraj Sebe Devleti tarfından yaptırılmıştır.(Yemen)
13. Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü’dür.
14. Dünyamıza en yakın gezegen Mars’tır.(en yakın gök cismi ise aydır)
15. Dünyamıza en yakın gök cismi Ay’dır.
16. Dünya’nın en az yağış alan kıtası Avusturalya’dır.
17. Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.
18. Dünya’nın en büyük göldenizi Hazar Gölü’dür.
19. Dünyanın en büyük karater gölü, Issık Gölü’dür.(Kırgızistan)
20. Dünya’nın en derin gölü Baykal Gölü’dür.
21. Dünya’nın en küçük adası Antartika’dır.
22. Dünya’nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl’ünde ölçülmüştür.
23. Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz’dir.
24. Dünya’nın en tuzlu denizi Lut Gölü’dür.
25. Dünyanın en uzun akarsuyu,Missisippi’dir.
26. Dünya’nın en yüksek gölü ise Titicaca Gölü’dür.
27. Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.
28. Dünyanın yüzölçümü 510milyon kio metre karedir. 361milyon kilometre karesi,denizlerden 149milyon kio metre karesi karalarla kaplıdır.
29. Dürbünü ilk yapan Galile’dir.
30. Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.
31. Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.
32. En büyük gezegen Jüpiter’dir.
33. En derin okyanus çukuru Guam Çukuru’dur.
34. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs’tür.
35. Güneşe en uzak gezegen Pluton’tur.
36. İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.
37. İkinci zamanda kıtalar biribirilerinden ayrılmıştır.
38. İlk petrol üreten kuyu ABD’nin Pennsylyania eyaletinde 1859 yılkında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.
39. İlkel yaşam palezoik zamanda başlamıştır.
40. Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.
41. Karalar üzerindeki en derin yer,Filistin’deki Gor Çukuru’dur.
42. Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.
43. Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: Asya,Afrika,K.Amerika,G.Amerika,Antartika Avrupa Avusturalya
44. Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.
45. Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.
46. Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir’dir.
47. Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus’u,Hint Okyanusu…
48. Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Antartika’dır.
49. Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.
50. Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekiastan’tır.
51. Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir.
52. Türkiye’de en fazla elma İç Anadolu’da üretilir.
53. Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.
54. Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.
55. Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.
56. Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.
57. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
58. Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.
59. Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.
60. Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.
61. Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)
62. Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.
63. Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.
64. Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.
65. Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.
66. Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000′de köy mevcuttur.
67. Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’de açılmıştır.
68. Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli’de açılmıştır.
69. Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.
70. Ülkemizde ipek böcekciliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.
71. Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
72. Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları’nın üstündeki Everest Tepesi’dir.
73. Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antartika’dır.
74. Yeryüzünün %71′i deniz,%29′u kara(K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz)ile kaplıdır.
75. Yüksek dağlar üçüncü zamanda oluşmuştur.
76. Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştır.
GENEL KÜLTÜR-3
1. 31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
2. Ağrı Dağı’nın eski adı Ararat’tır. Yüksekliği ise 5135km’dir.
3. Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
4. Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan “Babailik”tarikatıdır.
5. Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
6. Aşıkzade Tarihi’ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
7. Atatürk’e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
8. Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
9. Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
10. Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.
11. Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı’dır.
12. Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
13. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
14. Gümrü Ant. TBMM’nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
15. Halifelik Osmanlı’ya ilk kez Ridaniye Savaşı’ndan sonra geçmiştir.
16. Hz.Muhammed’in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması’dır.
17. III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
18. İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
19. İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
20. İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
21. İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
22. İlk bireysel zeka testi 1905′te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
23. İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
24. İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
25. İlk İslam devletinin temelleri Mekke’de atılmıştır.
26. İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
27. İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
28. İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
29. İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
30. İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
31. İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
32. İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
33. İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
34. İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
35. İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
36. İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
37. İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
38. İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
39. İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
40. İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği’nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu’dur.
41. İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
42. İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
43. İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
44. İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
45. İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir.
46. Karikatürün doğmasını “Daumier” sağlamıştır.
47. Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
48. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk başarısı Ermeniler’e karşı kazanıldı.
49. Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
50. Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
51. Mısırlı’lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
52. Miladi takvimi Mısırlı’lar oluşturtu,Romalı’lar geliştirdi.
53. Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler’in anavatanı olmuştur.
54. Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
55. Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
56. Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
57. Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
58. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır.
59. Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
60. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
61. Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir.
62. Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat’tır.
63. Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
64. Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
65. Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
66. Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
67. Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
68. Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
69. Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
70. Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan millet Arnavutlar’dır.
71. Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul’dur.
72. Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
73. Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
74. Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
75. Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
76. Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır.
77. Osmanlı Devleti’nin Trakya’da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul’dur.
78. Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
79. Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak’tır.(1808)
80. Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid’dir.
81. Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya “Cülüs” denir.
82. Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
83. Parayı ilk kez Lidyalı’lar bulmuştur.
84. Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
85. Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
86. Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
87. Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
88. Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
89. T.C.’de ilk general Fevzi Çakmak’tır.
90. Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
91. Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
92. Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı’lar uygulamıştır.
93. Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
94. Tarihte ilk yazıyı Sümer’ler kullanmıştır.
95. Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk’lerdir.
96. Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
97. TBMM’nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya’dır.
98. TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
99. Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
100. Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
101. Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
102. Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
103. Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar’dır.
104. Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
GENEL KÜLTÜR-4
1. Amerikan Kız Koleji’nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar’dır.
2. Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
3. Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
4. Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
5. Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
6. Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
7. Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu’dur.
8. Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
9. Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
10. Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
11. Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
12. Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili’dir.
13. Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
14. Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
15. Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
16. Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren,konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
17. Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
18. Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
19. Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir(Afrahat)
20. Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
21. Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
22. Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
23. Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal’in “İntibah”adlı eseridir.
24. Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
25. Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım’ın “Karabibik”adlı eseridir.
26. Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
27. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)
28. Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
29. Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal’in “Cezmi”adlı eseridir.
30. Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi ‘Şair Evlenmesi’nde kullanmıştır.
31. Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
32. Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır.(Z.Paşa)
33. Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir.(Şinasi)
34. Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah’tır.(Halit Ziya)
35. Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
36. Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
37. Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet’tir.(A.Mithat)
38. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
39. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir
40. Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
41. Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
42. En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
43. Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
44. Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
45. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
46. İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur.(K.Çelebi)
47. İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
48. İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
49. İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
50. İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
51. İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
52. İlk hatıra kitabı Babürname’dir.(Babürşah)
53. İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati’dir.
54. İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
55. İlk mizah dergisi Diyojen’dir.(Teodor Kasap)
56. İlk mizah gazetemiz Diyojen’dir.(N.Kemal)
57. İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz’dur.(Kayra)
58. İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
59. İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir. (Ziya Gökalp (1876-1924) öncelikle Türkiye’yi Sosyoloji ile tanıştıran kişiydi ve ateşli bir Türk Milliyetçisi olarak sosyolojiyi entellektüel bir temel oluşturmada esas aldı.)
60. İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür.(K.Mahmut)
61. İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir.(A.Şir Nevai’dir)
62. İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
63. İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.
64. İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
65. İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
66. İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
67. Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
68. Milli Mücadele’de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
69. Nobel edebiyat ödülünü il kez İsviçre kazandı.
70. Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
71. Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
72. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.
73. Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
74. Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
75. Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
76. Türk Edebiyatı’nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
77. Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
78. Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
79. Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
80. Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur
81. Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
82. Türk masalları ilk defa yurt dışnda 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
83. Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
84. Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
85. Türkçe’nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
86. Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
87. Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım’dır.(M.Doğan)
88. Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
89. Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
90. Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
91. Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
92. Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
GENEL KÜLTÜR-5
Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed’in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla patişah ismi Mehmet’tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat’tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke’de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
Atatürk’e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
Parayı ilk kez Lidyalı’lar bulmuştur.
Mısırlı’lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
Miladi takvimi Mısırlı’lar oluşturtu,Romalı’lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı’lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı’nın eski adı Ararat’tır. Yüksekliği ise 5135km’dir.
T.C.’de ilk general Fevzi Çakmak’tır.
Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar’dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya “Cülüs” denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını “Daumier” sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan millet Arnavutlar’dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk’lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler’in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
Halifelik Osmanlı’ya ilk kez Ridaniye Savaşı’ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
İlk bireysel zeka testi 1905′te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan “Babailik”tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey’dir.(13Mayıs1277)
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin Trakya’da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul’dur.
İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır.
Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid’dir.
İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer’ler kullanmıştır.
Aşıkzade Tarihi’ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği’nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu’dur.
İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul’dur.
Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak’tır.(1808)
Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk başarısı Ermeniler’e karşı kazanıldı.
Gümrü Ant. TBMM’nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı’dır.
TBMM’nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya’dır.
İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir

21

Ocak
2013

Kutlu Doğum Siyer Yarışma

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  395 Kez Okundu

 1. Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı nedir?

a) Kâbe

b) Yesrib

c) Kuba

d) Medine

e) Ranuna

 2. Müslümanların ilk kıblesi neresidir?

a) Mescid-i Haram

b) Ravza-i Mutahhara

c)  Mescid-i Nebi

d)  Mescid-i Takva

e)  Mescid-i Aksa

 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer neresidir?

a) Kuba

b)  Ukaz

c)  Taif

d) Ebva

e) Hudeybiye

 4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Zemzem

b)   Sa’y

c)  Arafat

d)  Müzdelife

e)   Tavaf

5. Kur’an’ın ilk ayetleri …………  Mağarasında ………… tarihinde  ………… yoluyla ………… aracılığıyla indirilmiştir.

Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Sevr – 610 – rüya – Cebrail

b)    Hira – 610 – rüya – Cebrail

c)    Sevr – 620  - vahiy – Cebrail

d)    Hira – 610 – vahiy – Cebrail

e)    Hira – 620 – vahiy – Cebrail

 6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla kimi görevlendirmiştir?

a)   Hz. İbni Ümmü Mektum

b)    Hz. Zeyd Bin Harise

c)     Hz. Ömer

d)      Hz. Ali

e)      Hz. Ebubekir

 7. İslam öncesi dönemde Mekke’nin yöneticiliği görevini üstlenmiş olmalarına rağmen, her türlü adaletsizliği uygulamaları yüzünden Mekke’den kovulan bu kabile, ayrılmadan önce intikam amacıyla Zemzem kuyusunu doldurup üstünü örttüler, bu zalim kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cumah

b)Kureyş

c)Cürhümi

d) Huzaa

e)  Hevazin

8. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdu-Menaf

b)  Haşim

c) Abdullah

d)   Şeybe

e)    Kusay

 9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ebubekir

b)  Hz. Talha

c)   Hz. Cafer

d)   Hz. Erkam

e)     Hz. Osman

 10. Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  peygamberliğini kabul etmemelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)  Allah’ın, Yahudi olan bir peygamber göndereceğine inanmaları

b)  Kendilerini Araplardan daha bilgili görmeleri

c)   Putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

d)  Kendilerinin seçilmiş bir topluluk olduklarına inanmaları

e)   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ait bilgilere sahip olmamaları

 11. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı nedir?

a)  Abduddar

b)   Vahab

c)  Şeybe

d)   Vehb

e)  Mürre

 12. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini kaç defa yapmıştır?

a)  8

b)   3

c)   5

d)   1

e)    7

 13. Hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Peygamberimizin (s.a.v.) yanında Hz. Ebubekir vardı

b)  Hicret, 610 yılında gerçekleşti

c)  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken Sevr mağarasında saklandı

d) İlk Cuma namazı Hicretten sonra kılındı

e) İlk mescid, Hicret sırasında Kuba’da yapıldı.

 14. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına verilen isim nedir?

a)  Fetret savaşları

b)  Buas savaşları

c)   Ficar savaşları

d)   Yüzyıl savaşları

e)   Haram savaşları

 15. Aşağıdakilerden hangisi, birinci Akabe biatinde alınan kararlardan biri değildir?

a)  Allah’a eş ve ortak koşmamak

b)   Hırsızlık yapmamak

c)   Çocukları öldürmemek

d)    Kimseye iftira etmemek

e)   Müşriklere karşı savaşmak

 16. Hz. Zeyneb’in kocasına ‘Neden İslama girip bu malları kendine almıyorsun? Bunlar putperestlerin mallarıdır’ denmesi üzerine, Hz. Zeyneb’in kocası şu cevabı verir. ‘Bana duyulan güveni sarsarak İslama girmem kötü bir başlangıç olur’ diyen ve emanet malları Mekke ye götürüp sahiplerine veren, daha sonra Medine’ye dönüp biat ederek Müslüman olan, Peygamber Efendimizin hangi damadıdır?

a) Hz. Ebu’l- As

b) Hz. Ali

c) Hz. Amr bin As

d) Hz. Zübeyr

e)  Hz. Osman

17. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Beni Kaynuka

b)  Beni Nadir

c)   Beni Esed

d)   Beni Kureyza

e)   Beni İsrail

 18. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

a) On yıl boyunca savaşılmayacak, insanlar güvenlikte olacak

b)  Velisinin izni olmadan Kureyş’ten gelen kişileri, Hz. Muhammed (s.a.v.) geri gönderecek

c)   Hz. Muhammed (s.a.v.)le birlikte olanlardan biri Kureyş’e sığınırsa geri gönderilmeyecek

d)   Müslümanlar, Mekke ‘ye her türlü silahlarıyla beraber girebilecekler

e)  Bu yıl Müslümanlar Mekke’ye giremeyecek, fakat gelecek yıl girebilecekler

 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?

a)  Abdu Menaf

b)  Haşim

c)   Kusay

d)   Abdulmuttalib

e)  Zuhre

 20. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe kimdir?

a)  Bilal-i Habeşi

b)  Abdullah Bin Mes’ud

c)  Zeyd Bin Harise

d)  Abdullah bin Zeyd

e)   Usame Bin Zeyd

 21. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber (s.a.v.): ‘Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu’ dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fatiha

b)    Yasin

c)   Bakara

d)   Fetih

e)    Mülk

 

22.

I- Bedir Savaşı

II- Mute Savaşı

III- Kuba Mescidinin Yapımı

IV- Birinci Akabe Biati

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıraladığımızda, doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1-11-111-1V

b)  1V-111-1-11

c)   11-111-1-1V

d)   1V-111-11-1

e)   111-1V-1-11

 23. İslam öncesi dönemde bir araya gelen erdemli insanlar, zulme uğrayanların yanında, zalimlerin karşısında, haksızlıklarla mücadele etmek amacıyla oluşturdukları dernek ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.): ‘Ben bir evde öyle bir anlaşmaya dahil oldum ki, Onu en güzel kızıl develerle dahi değişmem. İslam çağında dahi böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden kabul ederim.’ Dediği anlaşma ve bu anlaşmanın yapıldığı evin sahibi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

a) Darul – Erkam         =        Erkam Bin Erkam

b) Hılfü’l – Fudul        =        Abullah Bin Cud’an

c) Muallaka-i-seb’a     =        Ömer Bin Hattab

d) Dar’un Nedve         =        Ebu Talib

e) Hılfü’l Fudul           =        Abdullah Bin Cübeyr

24. Hendek savaşında müşrik ordusunun başkomutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halid Bin Velid

b) Saffan

c) İkrime

d) Ebu Leheb

e) Ebu Sufyan

25. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

a)    Hz. Ali

b)    Hz. Cafer

c)    Hz. Mus’ab Bin Umeyr

d)    Hz.Ammar Bin Yasir

e)   Hz. Osman

 26. Kurumuş bir kemiği alıp Peygambere (s.a.v.)  ’Allah’ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?’ diyerek kemiği elleri arasında ezip tozlarını Peygamberin (s.a.v) yüzüne doğru savuran kafire, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘ Evet iddia ediyorum ki; Allah Onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek daha sonra seni cehenneme atacak.’ Der. Bunun üzerine şu ayet iner. ‘Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki: Onları ilk defa yaratıp, inşa eden diriltecek, o her yaratmayı bilir.‘(Yasin-78-79)

Paragrafta bahsedilen ve yukarıdaki ayetin kendisi hakkında indiği müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Ebu Leheb

b)  Übeyy

c)   Ebu Cehil

d) Ebu Sufyan

e)  Velid

27. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin çocuklarından biri değildir?

a) Kasım

b)  İbrahim

c)  Ümmü Gülsüm

d) Rukiyye

e)  Zeyneb

 28. İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında, putperestler dışında Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar vardı.

Allah’ın Birliği (Tevhid) inancına sahip, bu kişilere ne ad verilirdi?

a) Haşimiler

b) İsmaililer

c)  Hanifler

d)   Hanefiler

e)   Kureyşiler

 29. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ne ad verilir?

a) Ehl-i Kıble

b) Ehl-i Sünnet

c) Ehl-i Kitap

d)  Ehl-i Beyt

e) Ehl-i İbrahim

 30. Yahudi olan Ka’b Bin Eşref’in Müslümanlar tarafından öldürülmesinin asıl sebebi nedir?

a)  Mekke müşriklerine casusluk yapması

b)   Yahudilerin Müslüman olmasına engel olması

c)  Müslümanlara karşı gizli ordu oluşturması

d)  Mekkeli müşrikleri cesaretlendirici şiirler yazması

e)   Şiirleri ile Müslümanlara hakaret etmesi

 31. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı nedir?

a)  Hacerü’l – Esved

b)   Sabır Taşı

c)   Cemerat

d)   Baki taşı

e)   Musalla taşı

 32- Aşağıdakilerden hangisi, Hicret olayının sonuçlarından değildir?

a) Müslümanlar müşriklerin zulmünden kurtuldular

b)  İslam’ın yayılması hızlandı

c)   Müşriklerin bir kısmı Müslüman oldu

d)   Hicret; Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı oldu.

e)    Müşrikler saldırılarını durdurdular.

 

33.

I- Tebük Savaşı

II- Hz. Muhammed’in (sav) Medine ‘ye Hicreti

III- Hz. Muhammed’ e (sav) ilk vahyin gelmesi

IV- Hz. Muhammed’in (sav) Veda Hutbesini okuması

V- Hendek Savaşı

Yukarıdaki olayların oluş sırası (kronoloji) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)   II-I-IV-V-III

b)   III-II-V-I-IV

c)    III-V-II-I-IV

d)    III-I-V-II-IV

e)   IV-II-I-V-III

 34. Aşağıdakilerden hangisi, Hicretten önce meydana gelmiştir?

a)   Komşu devlet adamlarının İslama davet edilmesi

b)    Mescid-i Nebi’nin inşası

c)  Hz. Hamza’nın şehid edilmesi

d)   Miraç olayı

e)   İlk mescidin yapılması

35. Uhud savaşında Peygamberimizin (s.a.v) kılıcını başarıyla kullanan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hz. Ebu Zer

b)   Hz. Hamza

c)     Hz. Musab Bin Umeyr

d)   Hz. Ebu Dücane

e)    Hz. Ali

 36. Kâbe’nin önünde tüm zorluklara rağmen ilk defa sesli olarak Kur’an okuyan, ayrıca bedir savaşında islamın en azılı düşmanı Ebu Cehili öldüren sahabe kimdir?

a) Hz. Abdullah Bin Mesu’ud

b)   Hz. Abdurrahman Bin Avf

c)   Hz. Ömer Bin Hattab

d)   Hz. Zubeyr Bin Avvam

e)    Hz. Talha Bin Ubeydullah

 37. Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere ne ad verilirdi?

a)   Ashab-ı Bedir

b)   Ashab-ı Rıdvan

c) Ashab-ı Kehf

d) Ashab-ı Suffe

e) Ashab-ı Güzin

 38. Müşrikler Müslümanları Medine’ye hicret ettikten hemen sonra yok etmek istediler ve bu düşüncelerini çevreye yaymaya başladılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu duruma karşı nasıl bir tedbir almıştır?

a) Mekke’ye savaş ilan etti.

b)   Çevreye küçük askeri birlikler gönderdi

c)   Necaşi’den yardım istedi

d)   Bizans İmparatorundan yardım istedi

e)   Medine’nin etrafına hendek kazdırdı

 39. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Medine’ye hicretinden sonra, Medineli Yahudiler ile yaptığı anlaşmanın sebeplerinden biri olamaz?

a) Medine’de barış ortamı oluşturmak

b)   İslamın yayılışı için zemin hazırlamak

c)  Yahudiler ile bir yıl içinde savaşmak

d)  Şehirde güvenliği sağlamak

e)  Medine’ye yapılacak saldırılarda yardımlaşmak

 40. Aşağıdakilerden hangisi, Bedir savaşının sebepleri arasında yer almaz?

a)  Mekke – Şam ticaret yolunu güven altına almak

b) Müslümanları yok etmek

c) Medine’nin verimli topraklarına sahip olmak

d) Hz. Muhammed’i (s.a.v) öldürmek

e) İslam’ın yayılmasını engellemek

 41. Peygamberimiz (s.av), İslamı anlatmaktan kendisini vazgeçirmek için gelen amcasına: ‘Ey amca! Güneşi sağ elime, ay’ı da sol elime verseler yinede davamdan vazgeçmem!’ demiştir.

Peygamberimizin bu cevabı O’nun hangi özelliğine daha çok uymaktadır?

a)  Dürüst olmasını

b)  Cesur olmasını

c) Sabırlı olmasını

d) Güvenilir olmasını

e) Azimli olmasını

 42. Ebu Sufyan, Yahudilere şu soruyu sorar: ‘ Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed’e (s.a.v) karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin; bizim dinimiz (putperestlik) mi? Yoksa O’nun ki mi?’ bunun üzerine Yahudiler: ‘Sizin dininiz Muhammed’in (s.a.v.) dininden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız.’ Diye cevap verirler.

 Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?

a)  Yahudilerle müşrikler arasında bir diyalogun olması

b)   Yahudilerin, putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

c)   Yahudilerin gerçeği bile bile inkâr etmeleri

d)   Yahudilerin doğru sözlü ve tarafsız olmaları

e)  Müşriklerle Yahudilerin, Müslümanlara karşı ittifak halinde olmaları

 43. ‘Ey Allah’ın Resulü! Biz sana güveniyoruz, bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin Hak olduğuna Şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne istiyorsan Onu yap, biz seninle birlikteyiz. Seni Hak’la gönderene yemin olsun ki, Eğer bize şu ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, bizde seninle birlikte dalarız. Hiç birimiz geride kalmayız, yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. O halde Allah’ın yardımıyla bize önderlik et’ diyerek Bedir Savaşı öncesi peygamberimize moral veren ashabı kiram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Sa’d Bin Muaz

b) Hz. Zeyd Bin Sabit

c) Hz. Asım bin Sabit

d) Hz. Es’ad Bin Zürare

e) Hz. Ubade Bin Samit

 44. Aşağıdaki olaylar tarihi sıraya göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

a)  Hayber’in fethi

b) Mekke’nin fethi

c) Huneyn savaşı

d)  Mute savaşı

e) Hudeybiye

 45. Peygamberimizin (s.a.v) İslamı tebliğ için gittiği Taif dönüşünde dinlenmek için bir müddet kaldığı üzüm bahçesinde, duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimizin telkiniyle Müslüman olan Ninovalı şahıs kimdir?

a)   Addas

b)  Şeybe

c)   Varaka

d)  Abbas

e)  Selman

46. Ebu Sufyan’ın kızı olmasına rağmen, kendi evinde Ebu Sufyan’ın üzerine oturduğu kilimi O’nun altından çekerek ‘ Bu peygamberin kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin.’ diyen Peygamber Efendimizin (s.av) hangi eşidir?

a)   Hz Ümmü Seleme

b)   Hz. Mariye

c)     Hz. Ümmü Habibe

d)     Hz. Zeyneb

e)     Hz. Hafsa

 47. Uhud savaşına hiçbir Müslüman kadının gelmesine izin verilmemesine rağmen, asıl yerinin ordunun yanında olduğunu hissederek savaşa katılan, aynı zamanda ikinci Akabe biatında da bulunan hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ümmü Ruman

b)  Hz. Nuseybe

c)   Hz. Ümmü Eymen

d)   Hz. Safiye

e)   Hz. Ümmü Hani

 48. Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız‘ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem‘ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?‘ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem‘ diyerek şehadeti kazanan sahabe kimdir?

a)  Hz. Habbab

b)  Hz. Asım

c)  Hz. Hubeyb

d) Hz. Ammar

e) Hz. Usame

 49. Evs’li Müslümanlar Uhud savaşında kendi şehidlerini ararken, ağır yaralı olarak gördükleri ve bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları şahsa ‘Seni buraya getiren ne? halkını korumak mı? Yoksa İslâmı korumak mı?’ sorusu üzerine O şahıs ‘İslam için geldim, Allah ve Resulüne inandım.‘ der. Durumu peygamberimize anlatılan ve Peygamberimizin cennetliklerden olduğunu söylediği, sonraki yıllarda beş vakit namazdan hiç birini kılamadan cennete giden şahıs olarak tanınan sahabe kimdir?

a)Hz. Hanzele

b)Hz. Usayrim

c) Hz. Usame

d)  Hz. Huzeyfe

e)  Hz. Abbas

 50. Sa’d Bin Muaz’ın ‘ Ey Allah’ın Resulü O’na nazik davran; çünkü Allah seni bize gönderene dek, biz O’na Taç giydirip, O’nu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi O kendi krallığını senin çaldığını sanıyor’. Kendisinden bahsedilen ve Medine’li münafıkların lideri olan şahıs kimdir?

a)   Ebu Amir

b)   Hatib

c)   Abdullah bin Ubeyy

d)   İkrime Bin Ebu Cehil

e)   Huyay

 

21

Ocak
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık İtikat Ders Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  302 Kez Okundu

1) Mezhep :Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları:İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel
3) Mezhep İmamlarının isimleri :Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları :İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
5) Edille-i şeriyye:Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,
6) İcma :P eygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas :Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) İctihat -Müctehit :İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnet:Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.Kavli, Fiili ,Takriri sünnet
11) Takriri sünnet :Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir
12)Sünneti zevaid :P eygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir
13)Sünneti hüda :P eygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14)İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
15)İmanın rüknü ,Kalb ile tasdikdir
16) Zati ve subuti sıfatları:
ZATİ: Vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ: Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin
17) İlk inen ayetler:Alak suresi ilk 5 ayet
18) Mekki ve Medeni sürelerin sayıları :86 tanesi mekki, 28 taneside medenidir
19) Kur’an ın vahiy katipleri :4 halife , Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Ka’b, Halid bin Ebu Sufyan
20) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında.
21) Kur’an-ı Kerim Hz. Osman(r.a.) zamanında
çoğaltılmaya başlandı.
22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi:Uzeyr, Lokman ,Zülkarneyn
23) Kuran’da Adı geçen peygamberler 25 tanedir.
24) Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler
26) Kur’an-ı Kerim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması Tevrat-Zebur-İncil
27)Maturidiye: “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.”
28) Vahdaniyet:Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması”
29)Eşariye: “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır
30)Cüzi İrade: Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade
31) Mukarrebun:Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
32) Muhalefetün-li’l havadis:Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine benzememesi”
33)İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
34)Beytü’l-izze:Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı
35) Berzah :Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayat
36) “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep Matüridiyye
37) “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü Eş’ariyye mezhebe aittir.
38) “Kerrûbiyyûn” : Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
68. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram Ehl-i Kıble
39)Dehriyyûn,Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad.
40)Münker-Nekir: Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi
41) Elfaz-ı Küfür :İnsanı küfre götüren sözler demektir.
42)Ehl-i Sünnet :P eygamber Efendimizin (a.s) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyene denir
43)Seyyid, Şerif :Hz. Peygamber Efendimiz’in (a.s) soyundan gelenlere hem seyyid hem şerif denildiği gibi, özellikle Hz.Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere “seyyid” Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlere “şerif” denir.
44) İman :İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır
45)İcmali iman :İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.
46)Tafsili iman :İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.
47)Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir
48) İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü Maturidiyye itikadi mezhebe aittir.
49)Rü’yetullah :Müminlerin Ahirette Allahı görmeleridir.
50) El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü Mu’tezile
mezhebe aittir.
51)Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep Mu’tezile.
52)Mutezile mezhebi Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir.
53)Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere Mevzû hadis denir.
54)Haşir ve mahşer :Toplanmak demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve hesap için Allah’ın huzurunda toplanmaya haşir denir.
Mahşer ise haşir olayının olacağı geniş mekandır. Yani toplanma yeridir.
55-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine)Acbüz zenep denir.
56- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına Maunet denir.
57-Cebrail (a.s) peygamberimize Dihye sahabi suretinde gelirdi.
58- Tevrata Ahd-i Kadîm denir.

20

Ocak
2013

SINAVLARA HAZIRLIK SİYER DERSİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  1.454 Kez Okundu

1- Rasulullah Efendimiz zamanında münafıkların fitne,fesad yuvası ve silah deposu olarak Küba’da yaptırdıkları Mescid hangisidir? Mescid-i Dırar
2- Müslümanlar ilk kez hangi olaydan sonra Kabe’de açık ve toplu ibadet yapmaya başlamışlardır?
Hz.Ömer ve Hz.Hamza’nın Müslüman olmasıyla
3- Medine’li Müslümanların Hz Muhammed’den istedikleri öğretmen kimdir? Mus’ab Bin Umeyr
4- Uhud Savaş’ında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Hanzala
d) Hz.Hamza
5- Ezanı ilk rüyasında gören ve rüyasını Peygamber Efendimize anlatan sahabe kimdir? Abdullah B. Zeyd El Ensari
6- Peygamberimizin bakire olan tek hanımı kimdir?
Aişe
7- Peygamberimiz’in iki kızıyla evlendiğinden dolayı “Zinnureyn” lakabını alan sahabe kimdir? Hz.Osman
8- Peygamberimiz’in Hz.Hatice dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur? Hz.Mariye
9- Efendimiz’in,Hz.İbrahim’in hanif dinine uygun olarak Hira Mağarası’nda yaptığı tefekkür-i ibadete ne denir? Tehannüs
10- Habeşistan’a ilk hicret eden aile kimdir? Hz.Osman ve eşi Rukiye
11- Mute Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehit olmasından sonra,ordu komutasını ele alıp Müslümanları zafere götürdüğü zaman,Peygamberimiz’in kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvanını verdiği sahabe kimdir?
Halid Bin Velid
12- Hendek Savaşı’nda hendek kazma fikrini hangi sahabe vermiştir? Selman-ı Farisi
13- Hz. Peygamber hangi yılda ve kaç defa hac yapmıştır?
Hicri 10. Yılda 1 hac yapmıştır
14- Hatemün Nebiyyin ne demektir? Peygamberlerin sonuncusu
15- Peygamberimizin son katıldığı savaş hangisidir? Tebük Savaşı
16- Peygamberimizin aile çevresine ne denir? Ehl-i Beyt
17- Peygamberimizin insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan veda hutbesi hicri kaçıncı yılda irad edilmiştir?10
18- Hz. Peygambere peygamberlik görevinin verildiğini açıkca gösteren sure hangisidir? Alak
19- Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür? Bedir
20- Hz. Muhammed’in hem insanlar hemde cinler için olduğunu ifade eden özel kavram hangisidir?
Rasulüs-sekaleyn
21- Hz. Peygamber Efendimizi vefatınsan sonra hangi sahabe yıkamıştır? Hz. Ali
22- Hicret sırasında Hz. Peygambere ve Hz. Ebubekir’e klavuzluk yapan kişi kimdir? Abdullah Bin Ureykıt
23- Safiye annemizin ırk olarak hangi millettendir Yahudi
24- Peygamberimizin kızlarının en büyüğü hangisidir? Zeynep
25- Hz Peygamber’i ilk himayesine alan kimdir? Dedesi
26- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad denir? Ficar savaşları
27- Veda haccı Hicret’in kaçıncı yılında gerçekleşti? 10
28- Hz Peygamber hangi kabiledendir? Haşimoğulları
29- Mekkede Cahiliye döneminde düzenlenen panayırlarda dereceye giren yedi şiir Kebenin duvarına asılıdır Bu yedi şiire ne denir? Muallakat-ı seb’a
30- Müşriklerin parlamentosu niteliğindeki Darun- Nedve kimin evidir?
Ebu Cehil
31- Medineye ilk hicret eden sahabi kimdir? Ebu Seleme bin Abdülesad
32- Kur’anda geçen ve peygamberimizin(sav) Hz Ebubekir’e söylemiş olduğu ‘’ Üzülme, Allah bizimle beraber’’ sözü nerede söylemiştir? Sevr Mağrasında
33- Medine’de Hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı nedir? Medine Vesikası
34- Sevgili efendimizin(sav), “ insanın yolculuk için bineğini ancak şu üç mescide gitmesi için hazırlaması gerekir” dediği hadis aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır? Mescidi Haram-Mescidi Aksa-Mescidi Nebevi
35- Sevgili Efendimiz(sav), Yemene halka dini öğretmek için hangi sahabeyi göndermiştir? Muaz Bin Cebel(ra)
36- Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? 571- 632
37- Peygamberimizin süt kız kardeşi kimdir? Şeyma
38- Peygamberimizin sürekli süt annesi kim olmuştur? Halime
39- Peygamberimizin süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakkı Sadr olayı nedir? Göğsünün yarılması
40- Hz Muhammed’in peygamberlik işaretini ilk tespit eden kişi kim olmuştur? Varaka
41- Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlenmiştir? 25 yaşında Hatice
42- Peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Fatma
43- Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
Zeyd b. Harise
44- Efendimiz’e ve Hz.Ebubekir’e hicret esnasında yetişen ancak atının ayakları kuma gömülen kişi kimdir? Süraka
45- Benî Mustalik esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen ayetler hangileridir? Nûr Sûresi, 11-14. Ayetler
46- Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapilirken bulundum ki bu antlasmayi güzel ve kizil develere degismem Islam’da böyle bir antlasmaya çagrilsam derhal kabul ederim” dedigi antlasma hangisidir? Hilfül Fudül Antlasmasi
47- Peygamber efendimize vahiy gelmeden önce kendisine hangi lakab verilmiştir? Emin
48- Fetretül vahy ne demektir? vahyin kesilmesi
49- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? Habeşistan
50- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur? Adiyy oğlu Mutim
51- Hangi olaydan sonra hz.ebu bekir’e sıddık lakabı verilmiştir ?
miraç hadisesinden sonra
52- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı? Ebu Eyyüb’el Ensari
53- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir? Ashabı suffe
54- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?
55- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? Uhut
56- Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır? Bir i Maune
57- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize hangisidir? Kuran-ı Kerim
58- Mekke’nin fethi hangi tarihte olmuştur? ) M. 630
59- Peygamberimize (SAV) ilk iman eden çocuk sahabe kimdir? Hz. Ali
60- Hz.Hatice kim aracılığıyla peygambere evlenme teklif etmiştir? Meysere
61- İslam Davetinin açığa vurulmasıyla gizli tutulması arasındaki zaman dilimi nekadardır? 3yıl
62- Peygamber efendimizin “burası cennet bahçesinden bir bahçedir” dediği yer aşağıdakilerden hangisidir? evi ile minberi arasındaki yerdir
63- ”UZAK MESCİT” anlamına gelen ve efendimizin isra olayında ziyaret ettiği ve oradan miraca yükseldiği Müslümanların ilk kıblesi olan mescit aşağıdakilerden hangisidir? Mescidi Aksa
64- Efendimiz ve arkadaşlarının istişare merkezi olarak kullandıkları islamın ilk tebliğ dönemlerinde stratejik önem arzeden Mekke yakınlarındaki safa tepesinin eteklerinde bulunan şura ve eğitim merkezi İslam tarihinde ne şekilde anılmaktadır? ) Daru’l Erkam
65- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin ilk Cuma hutbesini okuduğu yerdir? Ranuna Vadisi
66- Peygamberimizin babaannesinin adı hangisidir? Fatıma
67- Savaşta İki kolunu kaybettiği halde sancağı düşürmeden tutmaya çalışan ve sonunda şehit olan sahabe kimdir? Caferi tayyar
68- İslamın ilk şehidi kimdir? yasir ailesi
69- Hüzün yılı denilen yıla bu ismin verilmesi hangi sebeple olmuştur?
ebu talib ve hz Haticenin vefat etmesi
70- Kabe’yi yıkmaya gelen Yemen hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Ebrehe
71- Mekke’ye ilk putu getiren kimdir? Amr b. Luhay
72- Peygamberimizin emriyle gidilen fakat peygamberimizin katılmadığı savaşlara ne denir ? Seriyye
73- Ridde hareketleri hangi halife zamanında ortaya çıktı Ebubekir
74- Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürmüştür? 3
75- Hz aişeye iftira olayına ne denir ? ifk hadisesi
76- Diğer adı Ahzap olan savaşın adı nedir? Hendek
77- Peygamberin eşlerinden olup İslamiyet’ten önce,kendisine ‘’Tahire’’ denilen hanımının ismi nedir? Hatice
78- Hz. Peygamber Taif’ten Mekke’ye dönerken bir grup cinle karşılaşmış, onlara Kur’an okumuş, onlar da müslüman olmuştur. Bu olayın cereyan ettiği yer neresidir? Nahle
79- Peygamberimz mekkenin fethinden sonra kabenin anahtarını kime teslim etti? Osman b Talha
80- Hicretin 9. yılında hac farz olunca peygamberimiz kendisi hacca gitmeyip yerine kimi vekaleten göndermiştir? Hz. Ebu Bekir
81- Peygamberimiz, Uhud günü, Ayneyn Tepesine elli okçu yerleştirdi. Bu okçuların lideri olup, okçular tepeyi terk ettiğinde bile 7 sahabiyle birlikte yerinde kalıp savaşarak şehit düşen sahabinin adı nedir? Abdullah b cübeyr
82- Hz. Peygamberin azatli kölesi olan, babasi onu almaya geldiginde onunla gitmeyi reddetip ,Hz. Peygamberle kalmayi tercih eden sahabe kimdir?
Zeyd Bin Harise
83- Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? Hz Ebu Dücane’ye
84- Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir? Bedir
85- Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?
Fatma
86- Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
Hz. Ömer
87- Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler? Sevr
88- Allahu Teala’nın Tevbe surasinde “ilk günde temelleri takva üzere kurulan mescit, içerisinde kıyama durmana daha layıktır” ayetinin vasvettiği mescit hangisidir. Kuba mesciti
89- Peygamber efendimizn katıldığı ilk savaş hangisidir Bedir
90- Beni mustalık savaşında Hz aişe ile birlikte iftiraya uğrayan sahabe kimdir. Saffan bin muattal
91- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Miraç’ta
92- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir? Uhut
93- Peygamberimiz’in ilk ticaret yolculuğuna çıktığında Rahib Bahira ile karşılaştığı yer hangisidir? Busra
94- Hz. Muhammet 35 yaşındayken hangi olayda hakemlik yapmıştır? Hacerülesved’in yerine konması
95- Hz. Hatice ilk kez kervanını Hz. Muhammed’e teslim ettiğinde hangi kölesini de yanına vermiştir? Meysere

96- Uhud savaşında, şehid edilen ve Hz.Peygamber (S.A.V.) ’e çok benzediğinden müşrikler arasında “Muhammed öldürüldü” yaygarasının kopmasına sebep olan sahabe kimdir? Musab b Umeyr
97-Peygamberimiz, Mekke’den hicret ederken, korunması için kendisine bırakılmış emanetleri neden Hz. Ali’ye teslim etmiştir?Malları sahiplerine geri vermesi için
98-“Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?Hz. Fatıma
99-Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir? Fatıma – Ali
100-1Mekke’den Medine’ye bütün mallarını bırakarak göç eden müslümanlara ne denir?Muhacir

ÖZET

Cami İslam toplumunun simgesi ve temel taşıdır. Cami İslam dininin müdavimlerinin Allah ile irtibat kurmasına, kulluk vazifelerini yerine getirmesine, insanlarla bir arada bulunup sohbet etmesine imkan sağlayan bir kurumdur . Hz.Peygamber’den günümüze dek cami İslam dininin en önemli mimari yapısıdır. Cami İslam’ın dirilişi ile birlikte toplumun her bir parçasını ilgilendiren meselelerin görüşüldüğü yer haline gelmiştir.Cami ibadet,hukuk,barınak vs. pek çok konuda merkezde yerini almıştır.Hz.Peygamberin öncelikli olarak kalp ve zihnin dirilişini esas alması ve tebliği bunların ardından gerçekleştirmesi O’nun anlamaya, düşünmeye ve gönülden inanmaya ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. Tebliğ emirinin mükellefi olan insan şuurun uyandırılması ve gönülden Allah ve Rasulüne bağlanması ancak eğitimle mümkündür.Bu nedenle mescidde en önemli faaliyet eğitim ve öğretim faaliyeti olmuştur.Makalemizde de caminin eğitim ve öğretim açısından fonksiyonunu ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kavramlar: Cami , Mescid , Suffe , Ashabı Suffe , Mescid-i Nebi , Hz.Peygamber Dönemi Eğitim-Öğretim Fonksiyonu Açısından Cami

Hz.Ömer’in yanına iki kişi gelir, biri diğerini şikâyet eder.
– Ya Ömer! Bu adam benim arazime benden izin almadan cami yaptırıyor. Bu nasıl adalet? – Sinirlenme kardeşim haklısın sen der ,Hz.Ömer ve adama
– Evet, cami yapmak sevap ama bu şahıstan izin almadan bir cami yaptırıyorsun.
Der ve ilave eder.
– Camiyi yık. Adaleti yıkma!

1.KAVRAMSAL OLARAK CAMİ
Dağınık şeyi toplamak, biriktirmek, birleştirmek, elbise giymek anlamındaki “c-m-`a” kökünden türeyen câmi’, toplayan, bir araya getiren, birleştiren, müellif, mürettip demektir.
Dinî terim olarak, toplu ibâdet edilen yerlere denir. Kur’ân ve sünnette câmi, mescid kavramı ile ifade edilmiştir. Mescid; secde edilen yer demektir. Mescid bu anlamıyla camiye kıyasla daha dar bir anlam ihtiva etmektedir. Çünkü cami yalnızca secde edilen yer demek değil, fertlerin ibadetlerini yapıp sosyalleşmesine katkı sağlaması açısından daha geniş bir kavramdır.
Bir başka tanımda ise cami; Allah’ın isimlerinden biri olup Yüce Allah’ın bu ismi, birbirine zıt, benzer ve farklı şeyleri bir araya getiren , hesap günü yaratıkları toplayan , ölülerin mahvolmuş parçalarını bir araya getiren ,her türlü fazilet ve şerefi kendinde toplayan anlamlarına gelir.
Bu tanımlar doğrultusunda cami kavramı en genel anlamıyla toplayan ve bir araya getiren demektir. Sosyolojik anlamda ise cami; insanların Allah’ı anmak, inançlarının gereğini yerine getirmek gibi çeşitli maksatlarla toplanıp bir araya geldikleri, insanların iletişim kurmalarını sağlayan bir yapıdır. Bu açıdan bakıldığında cami bütünleştirici bir fonksiyona sahiptir.

2-PEYGAMBER DÖNEMİNDE CAMİ VE CAMİLERİN FONKSİYONU
Peygamber döneminde cami kavramını ve caminin fonksiyonu izah etmeden önce o dönemde kavram olarak caminin kullanılıp kullanılmadığını açıklamakta fayda görüyorum. Peygamber döneminde cami literatürde olmamakla birlikte mescid, bugün ibadet edilen yer anlamında kullanılan cami kavramının yerine kullanılmaktaydı. İşlevsellik açısından da mukayese ettiğimizde elbette cami ve mescid birbirinden farklı değildi.“Daha sonraki asırlarda, içinde Cuma namazı kılınan ve hutbe irad edilen mescidlere cami, içinde sadece vakit namazları kılınan ve fakat Cuma kılınmayan, hutbe irad edilmeyenlere mescid denilmiştir.”

“Mescid inşası, toplumun İslâm ile irşadı ve ihyâsı demektir.” İslam tarihinde bir beldenin şehirleşmesi cami/mescid yapılandırması ile başlar. Çünkü cami bireylerin önce kalp , ardından zihin dünyasından başlayarak aşkın olanla irtibat kurmasında ve sosyal yaşamlarında onları dine ve dine topluma kazandırmaya çalışır. Tek tek bireylerin kazandırılması demek toplumun şuurunu uyandırmak demektir. Elbette bunun için öncelikle camilerin gerçek anlamda işlevlerinin yürümesi ve yürütülmesine gerekmektedir.
Cami Peygamber döneminde toplumun “ana bünyesi”demektir. Çünkü kelama erdirilmiş bir dinin Yaratıcısı ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen ve ilahi mesajı taşıyan Hz.Muhammed(s.a.v) toplumda bir kimlik oluşturabilmek için elbette Allah’ın evi olan camiyi seçmiştir. Orası bir merhamet yuvası, günahlardan arınma, kalbi ve zihni canlandırıp deyim yerindeyse Allah’a varma yeridir. Sezai Karakoç’un deyimiyle “Camiler bir emme-basma tulumba gibi halkın içinden müminleri toplar, onlara maneviyat ve huzur ikliminde maneviyat aşısı yaparak yine toplumun içerisine dağıtır.” Ve Peygamber de bunu çok iyi biliyordu.Bir su damlasından denize ulaşırmışcasına Hz.Peygamber insanların gönüllerinden fethe başlayıp dini bir ümmete hatta nice ümmetlere ulaştırma gayretindeydi. Nitekim bunu başarmıştı da…

Cami İslâm’ın ilk dönemlerinde toplumun merkezinde yer almaktadır ve bu nedenle caminin görevi çok geniş tutulmuştur.” Müslümanlar bu anlayışın sonucu olarak camiyi ibadet edilen, ilim öğrenilen, siyasî ve sosyal işlerin görüşülüp karara bağlandığı, ordu karargâhı, kaza dairesi, elçilerin kabul edilip diplomatik görüşmelerin yapıldığı bir makam ve bazen de hapishane olarak kullanmışlardır.”
Buna ilave olarak Peygamber döneminde cami millet meclisi, milletlerarası siyâsî görüşme salonu, kimsesizler yurdu, geçici barınak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezi,geçici hastane, devlet misâfirhanesi, kültür ve san’at merkezi olarakta kullanılmıştır. Cami namaz kılmak isteyen için mescid, yurtsuzlar için yurt, ilim öğrenmek için okul, hakkını aramak isteyenler için mahkeme salonu vb. sosyal hayatın beraberinde getirdiği daha nicesi bu mescidde vuku bulmaktaydı.Tüm bu fonksiyonların yanında cami en çokta eğitim ve öğretim yeri olarak hizmet etmiştir. Nitekim bu sebeple makalede eğitim ve öğretim açısından camiyi ele alacağız.
“İslâm’ın yayılmasıyla camilerin sayısında da bir artış yaşanmıştır. Adeta camiler yerleşim merkezlerinin teşekkülünde belirleyici bir rol oynamışlardır. Yeni kurulacak olan yerleşim merkezlerinde önce cami yeri belirlenmiş,” sonra şehrin diğer kısımları onun çevresine kurulmuştur.
Ancak fetihlerin artması, coğrafî sınırların genişlemesi, ülke olarak çeşitli toplulukların İslâm’a girmesi ve değişen şartlar, cami ve mescitlerin başlangıçtan beri üstlendikleri bazı fonksiyonlarını tamamen veya kısmen diğer kurumlara bırakmasını gerektirmiştir.

3.PEYGAMBER DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM AÇISINDAN CAMİNİN FONKSİYONU

Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiydi…”Oku!”…Yaratan Rabbi’nin adıyla oku…Şüphesiz Allah inen ilk ayetlerden itibaren insanı düşünmeye, araştırmaya,bilgi edinmesini sağlayacak yolları aramaya sevk ediyordu. Elbette öğrenme ve insanları eğitme vazifesi ilk olarak Allah’ın elçisine düşüyordu. Hz.Peygamber cahiliye toplumunun ihyası için insanlara dini emirleri,yasakları,adab-ı muaşereti öğreterek işe vahyin tebliğ emriyle başlıyordu.
İnsan , doğduğu andan itibaren toplumla iç içe olan bir varlıktır. Ailesi, yakınları ile başlayan bu süreç yaşı ve edindiği çevreyle orantılı olarak değişiklik arz etmekte ve buna bağlı olarak gelişmektedir. Elbette edinmiş olduğu çevreye bağlı olarak olumsuz yönde değişimler de söz konusu olabilmektedir.İnsanın ilk eğitim aldığı yer ailesidir çünkü etkileşim ilk onlarla başlar ve bu yüzdendir ki eğitim aileyle başlar.
Peygamber Efendimiz(s.a.v) İslam’ın emirlerini tebliğle yükümlü kılınmıştır. Dinin ilk emri olan “oku emriyle” bütünleşmiş olan Hz.Peygamber insanlara dini hükümleri öğretmeye başlarken cahiliye toplumu olarak nitelendirilen insanların ahlaki algı ve anlayışlarını düzeltmek ve değiştirmekle işe başlamıştır. Çünkü Allah Teala’ya giden yol ahlaklı bir insan olmaktan geçiyordu. Merhametten, hoşgörüden, başkasının hakkını gözetmekten…Ve elbette Hz.Peygamber, akletmez misiniz diye defalarca insanı düşünmeye çağıran Cenabı Hakk ‘ın bu çağrısına kulak vermek için insanı düşündürmeye davet ediyordu. Olgun bir mümin olma yolunda atılan adımlar eğitimle başlanarak gerçekleştiriyordu. İlahi mesajın muhatabı olan insanların onu kavraması için de bizzat kendilerini terbiye etmeleri gerekiyordu. Mescidde ki faaliyetlerde dinin emirlerini tatbik edip kulluk vazifelerini yerine getirmelerine fayda sağlarken, suffe ehlinin ve katılan diğer cemaatinin kendini yetiştirmesine yardımcı oluyordu. Bizzat Peygamber’den bilmediklerini öğrenip hem dini konularda hem diğer ilimlerde birbirlerinden istifade edebiliyorlardı. Dolasıyla bugün ki eğitim sisteminde nasıl bir düzen içerisinde eğitim-öğretim faliyetleri okullarda gerçekleştirilmeye çalışılıyorsa , o dönemde de bu görevi Mescidi Nebevi de eğitim için ayrılan “Suffe” karşılıyordu.

Caminin asr-ı saadet döneminde pek çok fonksiyonu olmakla birlikte caminin birincil fonksiyonu, eğitim ve öğretim yeri oluşu ve buna verdiği değerdir. Peygamber döneminde okul işlevi gören ve konumuz olan mescid ilk mescid olan Kuba Mescidi’nden sonra hicretin ardından Medine’de inşa edilen “Mescid-i Nebi”’ diğer bir adıyla “”Mescid-i Nebevi”dir. Bu mescid inşa edilirken pek çok fonksiyonu olduğu göz önünde bulundurularak üç kısımdan oluşmuştur. Bunlardan ilki ibadete ayrılmış bölüm, ikincisi suffe denen eğitim ve öğretimin yapıldığı bölüm,üçüncü bölüm ise Hz.Peygamber ve hanımlarına tahsis edilmiş bölümdür.
Eği¬tim-öğretim faaliyetleri bu mescidin Suffa denilen bölümünde icra ediyordu.”Suffa talebeler için bir yurt, misafirler için misafirhane mesabesindeydi.” Mescidin Suffa adı verilen bölümünde, planlı ve programlı bir eğitim faaliyeti yürütülüyordu. Suffa aynı zamanda İslâm tarihinin ilk parasız yatılı okulu hatta üniversitesi niteliği taşır. Burada suffa kavramından sonra tanımlanması gereken bir diğer kavram ise ashab-ı suffe’dir.”Ashabı suffe ,sözlükte”eski evlerdeki seki,sed gibi yüksekçe yer” gibi anlamlara gelir. İslam tarihinde suffe denilince, peygamberimiz(s.a.v)’in Medine’deki mescidinde tesis ettiği,bu isimle anılan yer anlaşılır. Burada barındırılan sahabilere de “Ashab-ı Suffe veya Ehl-i Suffe” adı verilmektedir.”
“Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitâb’ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik.” (Bakara,2/151)ayetinde Allah Teala Hz.Peygamber’in tebliğ ile sorumlu olduğunu ifade etmiş , bu ayetten eğitim-öğretime verilen önemin tebliğ ile bütünlük arz ettiği açıkça beyan edilmiştir.
Peygamber döneminde mescidin en önemli görevi eğitim ve öğretim faaliyetini yürütmesidir. Bu faaliyette belirttiğimiz gibi Mescidi Nebevi’nin Suffa bölümünde ve orada yetişen Ehl-i Suffe’den oluşmaktaydı. Suffe ashabının bir kısmı iş sahibi değilken içlerinden bir kısmı sırf eğitim almak adına ticaret, zanaat ve tarım gibi işlerden çekilmiştir, ilimle meşgul olmuşlardı. Mescidde barınan ve sayıları zaman zaman 400’e kadar çıkan ashâb-ı suffe, vakitlerinin büyük bir kısmını öğrenimle geçiriyordu . Mescidde ki faaliyetlerde dinin emirlerini tatbik edip kulluk vazifelerini yerine getirmelerine fayda sağlarken cemaatinin kendini yetiştirmesine yardımcı oluyordu. Bizzat Peygamber’den bilmediklerini öğrenip hem dini konularda hem diğer ilimlerde birbirlerinden istifade edebiliyorlardı. Dolasıyla bugün ki eğitim sisteminde nasıl bir düzen içerisinde eğitim-öğretim faliyetleri okullarda gerçekleştirilmeye çalışılıyorsa , o dönemde de bu görevi Mescidi Nebevi de eğitim için ayrılan “Suffe” karşılıyordu.
Elbette yalnızca Ashabı Suffe yararlanmıyordu bu eğitimden , mescidde eğitim görmek isteyen sahabiler en iyi şekilde istifade ediyorlardı Peygamberin öğretmenliğinden.Mescidde eğitim halka oluşturularak devam ettiriliyordu. Günümüz eğitim sisteminde verimli ders işleme ortamının oluşturulmasında herkesin görebileceği şekilde oluşturulması ön görülürken Hz.Peygamber döneminde bu en güzel şekliyle uygulanıyordu.Mazeret sebebiyle Mescid-i Nebevî’ye gelemeyip sohbet halkasında bulunamayanlardan bir kısmı, Hz. Ömer ile Ensar’dan bir arkadaşının yaptıkları gibi,münavebe yöntemini kullanır veya bir şekilde mazereti bulunanlar gelemedikleri vakitlerde Hz. Peygamberin neler söylediğini daha sonra öğrenme çabası içerisinde olurlardı.

Peygamber’in ilme verdiği değer konusunda Abdullah b. Amr şöyle rivayet ediyor:” Hz. Peygamber bir gün Mescid’e girdiğinde cemaatin bir kısmının dua ve zikirle, diğer bir kısmının ise ilimle meşgul olduklarını görmüş, her iki grubun da hayır üzere olduklarını ifade ettikten sonra; “Ben ancak birmuallim olarak gönderildim” diyerek ilimle uğraşanların yanında yer almıştı. (İbn Hanbel, c. III, s. 328; İbn Mâce,Mukaddime, 17.) Bütün bu nedenlerle de o, İslâm’da ilk muallim olarak kabul edilmiş, Mescid-i Nebevî de Hz. Peygamberin erkek-kadın ayırımı olmaksızın bütün sahabesi için gerçek bir okul görevini yerine getirmiştir.” İslam’ın farklı coğrafyalara yayılmasının ardından İslam’ı ve kuran-ı kerim-i öğrenme ihtiyacı olan diğer kabilelere Peygamber Efendimiz’in neticesi üzücü olsa da suffede yetişen öğretmenlerden göndermesi , Bedir savaşı sonucu esir alınan müşriklerin her birinin on müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaklarını söylemesi müşrik dahi olsa ilim konusunda istifade edilmesi gerektiğini ve eğitime verdiği önemi en güzel şekilde ortaya koymaktadır.
Tüm bunların yanında mescidler sadece dinî eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler değildi. Kur’an ve hadis,edebiyat, bilhassa eski Arap şiiri de bu derslerin konuları arasına girmiştir. Camilerde nazarî tıp dersleri dahi verilmiştir.
Peygamber Efendimiz haftanın belirli günlerinde ashabın sorularını cevaplandırmak, onları bilgilendirmek amacıyla sohbet ediyordu. Bu durumdan istifade etmek isteyen hanımlara da bir gün tahsis etmişti ve hanımlarda böylece Peygamber meclisinden uzak kalmamış oluyordu. Peygamberin bu uygulaması kadını toplum dışı unsur görenlere de örnek niteliği taşıyordu . Peygamberi görerek sohbet etmeyi , dini şuuru anlayabilmeyi, O’nun ardında saf tutabilmeyi Mescid-i Nebi’de tatmışlardı. Onun tebliği, cinsiyet gözetmeksizin toplumun bütün bireylerini muhatap alıyor, dolayısıyla tebliğin vazgeçilmez mekânı olan mescid herkesi kucaklıyordu. Medine’de İki Kıbleli mescidin değişmesi hususunda vahiy geldiğinde öğle namazın da cemaatın sayısı 19 kişi idi. 13 erkek 6 kadın cemaat bulunmaktaydı. Tüm bunlar kadının mescidde ki yerini destekler ve kanıtlar niteliktedir.
Camilerde eğitim öğretim çalışmaları sonraki asırlarda da devam etmiştir. Bu çalışmaları devam ettirip ün kazananlar arasında ; Basra’da Hasan el-Basrî, Bağdat’ta İbn Hanbel ve Ebû Hanife, Medine’de Malik b. Enes, Şam’da İbn Teymiye, Kahire’de Şâfiî, Kayravan’da Sahnûn, Kurtuba’da İbn Rüşd’ü söyleyebiliriz.
Camilerin Hz.Peygamber döneminde eğitim faaliyeti sınıf, cinsiyet, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesi kapsayacak şekilde olmuştur. Bu kapsayıcı faaliyet insanların şuurunu uyandırmada ve diri tutmada oldukça önemlidir. Çünkü dini ve gayri dini ilim ve konular bu mecliste konuşulup tartışılabiliyordu. En önemliside bu faaliyet Peygamber tarafından yürütülüyordu. Eğitim için oluşturulan sohbet halkalarına katılamayanlar bir başkasından öğrenmek için eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlardı.Peygamber ile yürütülen eğitim sahabe tarafından da titizlik gösterilerek yürütülmüş oluyordu.

SONUÇ
İnsanın eğitimi ve çevreyle etkileşimi anne karnında başlar. Doğumdan ölüme kadar da bu süreç devam eder. İnsan toplumsal yani toplumdan soyutlanamaz ve toplumla iç içeliği olan bir varlıktır.Tek tek fertlerin oluşturduğu toplum yapısı fertlerin durumuna göre değişime tabi olur ve gelişmişliği de toplumda ki bireyler belirler. Bu nedenle eğer bir yer değiştirmek isteniyorsa insanların zihinlerinden başlanarak kalbe tesir edecek şekilde bunun gerçekleştirilmesi gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz de dinin emirlerini insanlara anlatırken bunu tedricen gerçekleştirmiştir. Önce insani ve dini şuur oluşturmaya çalışmış ardından hükümlerin anlaşılması ve uygulanması emrine geçilmiştir.Eğitimle gerçekleştirilecek olan bu süreç mescidde ırk ,cinsiyet, statü farkı olmaksızın isteyen herkese esit bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Erkeklerin yanı sıra Peygamberin sonhbetinden yararlanmak isteyen kadınlara ayrıca ders tahsil edilmiş ve onlarda görüşlerini rahatlıkla beyan edebilmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz buna imkan vermiştir.
Cami asrı saadette toplumun bel kemiğidir. Görüşülecek her konu, dava, eğlence vs. toplumu oluşturan unsurların tümü camide icra edilmekte,neticelendirilmektedir. Cami toplumun merkezi ve bu merkezin etrafında şekillenmiş bir toplum yapısı mevcuttur. Peygamber döneminde ülkemizde ve pek çok dünya ülkesinde old.gibi her kurum ayrı ayrı işlev görmemekte tek çatı altında”cami” de tüm meseleler yürütülmektedir. O dönemin şartları belki bunu zorunlu kılmaktaydı ama dikkat edilmesi gereken nokta her işin camide yürütülmesinden ziyade deyim yerindeyse adaletli ve doğru dürüst yürütülmesiydi.
Tüm bunlar açısından ele aldığımızda cami yalnızca cuma günleri ve mübarek gecelerde uğranan ve genelde genç neslin uzak durduğu bir yapıdan ziyade, herkesin istifade edebildiği , yalnızca ibadet değil şiir,edebiyat,dinvs. konularda yararlanabildiği aktif bir mekan olma özelliği taşımaktadır. İnsanın gıpta ederek baktığı bir cemaat ve cami örneği… Günümüzde ki cami algısı ve faaliyetleri açısından mukayese ettiğimizde birbirinden apayrı iki cami örneği…Herkesin istediği kaynaklardan yaralanabileceği geniş bir kütüphanesi olan, kitapların okunup konuların tartışıldığı , namaz vakitlerinde birlikte namazın kılındığı vb.çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir mekan olarak cami tahayyülü beliriyor zihnimde…Günümüzdeki yapıdan ve cami algısından uzakta olsa mutlu kılıyor insanı..Necip Fazıl Kısakürek’in deyimiyle sadece “dirsek teması” ile değil “fikir teması” ile gönüllerin bağlandığı cami ve cemaatin oluşturulması temennisiyle…

Hazırlayan:Sümeyye YILDIZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İlahiyat Fakultesi Yüksek Lisans Öğrencisi

KAYNAKÇA

D.İ.B Kavramlar Sözlüğü, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/dinikavramlar

Sönmez ,İbrahim Kafi , Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, “İslam’da

İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi”, İstanbul 1997

KÜÇÜK, Raşit, “Saadet Asrında Cami”, D.İ.B Cami Yazıları, D.İ.B Yayınları 2012

ÖZDEMİR ,Şuayip, “Toplumsal Dayanışmanın Sağlanmasında Camilerin Fonksiyonu” , http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/aylik_ekim2000/toplum

KAYAOĞLU, İsmet, “İslâm Kurumları Tarihi”, Ankara 1980, s.117.

BAYRAKTAR, M. Faruk, “Yaygın Eğitimde Din Öğretimi”, “Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi”, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 1999
TDV İslam Ansiklopedisi, Mescid-i Kıbleteyn mad., http://www.diyanet.gov.tr/turkish/diniyayinlar
AĞIRMAN, Mustafa, “Hz.Muhammed(s.a.v.)Devrinde Mescid ve Fonksiyonları”, Ravza Yayınları , İstanbul 2010

Hikmet Neşriyat, İslami Bilgiler Ansiklopedisi, İstanbul 1993

YAZICI ,Nesimi, “Bir Eğitim-Öğretim Kurumu Olarak Cami “ , D.İ.B Cami Yazıları, D.İ.B Yayınları 2012

Bilindiği gibi bu sahabîler Bi’r-i Maûne mevkiinde pusuya düşürülerek şehit edilmişler ve bu durum Hz. Peygambere hayatının en büyük üzüntüsünü yaşatmıştı (Ahmet Önkal, “Bi’r-i Maûne”, DİA, c. VI
MARTI, Huriye, “Peygamber Mescidinde Kadınlar”,D.İ.B Cami Yazıları, D.İ.B Yayınları 2012

20

Ocak
2013

CENNETÜL BAKİ NUR KABRİSTANI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  326 Kez Okundu

Nurlar kabristanı Cennetül-baki,
Orda yatanlara dökülür göz yaşı,
Hazreti Hüseyinin kesilmiş başı,
O Nurlu mekanda yatar sahabe.
Cennet bahçesinin hepsi gülleri,
Peygamber kızı Rukiyesi,Zeynebi,
Halası Safiyesi, sevdiği yengesi,
O Nurlu kabristanda yatar sahabe.
Hazreti Abbas Peygamber amcası,
Orada Hazreti Halime süt annesi,
Çok sevdiği kızı sevgili Fatıması,
O Nurlu kabristanda yatar sahabe.
Ezvac-ı Tahirattan Hazreti Aişe,
Ümmü Seleme,Hafsa,Reyhane,
Çift Zeynep var,Safiye-Mariyesi,
O Nurlu Kabristanda yatar sahabe.
On bin sahabe yatar cennet yolcusu,
Üzerlerinde var Peygamber duası,
Onları ziyaret etti bir gece yarısı,
O Nurlu Kabristanda yatar sahabe.
Daha nicesi var 10 bin sahabeden,
Abdullah b. Mesud, Hz.Ebu Hureyre,
Suhay b.Sinan sevgili oğlu İbrahim.
O Nurlu Kabristanda yatar sahabe.
Selam size olsun Ey Nur Kabristan.

Nizamettin YILDIZ Stolberg/Almanya

20

Ocak
2013

İslam kahramanları yatar Uhutta

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  264 Kez Okundu

İslam kahramanları yatar Uhutta,
Bir kısmı yatar Bedir ve hendekte,
Doğan çocuklar bekliyordu beşikte
İslam için kabre giren şehitler.
Yavruları bekliyordu savaş sonrası,
Şehit oldu baba ,ağlıyordu yavrusu,
Yetişti onlara Peygamber şefkatı,
Allah yolunda can veren şehitler.
Kefen nerde bulamazsın onlara,
Onların ruhları kavuşmuştu Allaha,
Defnedildi şehitler ikişer yanyana,
İnançları uğruna can veren şehitler.
Resulullah ziyaret eder çok ağlardı,
Uhut dağlar içinde sevilen bir dağdı,
Savaş sonrası manzara yürek dağladı,
Uhutta yatar kahraman şehitler.
Hz.Hamza olmuştu şehitler efendisi,
Kalmadı dünyada ne Ebucehil çilesi,
O idi mücahid kahramanlar incisi,
İslam uğruna yatar Uhutta şehitler

Nizamettin YILDIZ/Solberg-Almanya

18

Ocak
2013

DİYANET MBST DİNLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  308 Kez Okundu

1. Şabat:Yahûdîlerde haftalık ibâdet günü
2.ROŞAŞANA: Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları en önemli yılbaşı bayramı
3.YOM KİPPUR: Mûsevîlerde Roşaşana sonrasındaki on gün boyunca o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışların gözden geçirildiği insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenip helalleşildiği keffâret günü anlamına gelen oruç günü.
4. ŞAVUOT:Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahûdîlere verilişini (emirin alınışı) kutlama bayramı
5-SUKKOT(ÇARDAKLAR):Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayram.
6. Tevrat’ta yılda üç defa hac ibâdeti emredilmektedir. Yahûdîlikteki hac zamanları:Sukkot, Şavuot, Fısıh.
7-i Yahûdî mezhepleri:Karailik,İshakiyeler,Ferisiler.
8. Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan günümüzde klasik Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi Ortodoks.*
9.Vertabetlik: Ermeni Kilisesi hiyerarşisinde bulunan makamlardan gerekli eğitimi almış evlenmemiş papazlara verilen rütbe .
10. Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hristiyan grup Katolik.*
11. Hz. Îsâ dönemi Yahûdîliğinin üç önemli mezhebiri: Sadukîlik.Ferisîlik.Essenîlik.
12.Sihizm: Hinduizm ve İslâm’dan etkilenerek Hindistan’da ortaya çıkan dînî inanç
13.BARNABA: Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili müjde içeren İncil
14. TENASÜH:Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen Hinduizm kaynaklı inanış.
15.HİNDUİZM:İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din.
16. Hac yortusu Noel Katedral gibi kavramlar Hrıstiyanlık dinine aittir.
17. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte ,Havra (Sinagog).*
18. Haham Sinagog Ağlama duvarı gibi kavramlar Mûsevîlik. *dinine aittir.
d) Budizm.
19.İsevilik dininde insanlar günahkâr olarak doğarlar.
20.Günümüzde en büyük Yahudi nüfusunun yaşadığı ülke İSRAİL.
21.Yahudilerin ibadet yerlerine Havra/ Sinagog denir.
22.Dört incil:Matta, Yuhanna, Markos ve Luka.
23.Hristiyanlık Dininde Mezhepler:Katoliklik,Ortodoks ve Protestanlık Mezhebi.
24.Hristiyanlığın en büyük konsili:vatikan 2. konsili(1962-1965)
25.YAHUDİLİK VE MUSEVİLİK:Musevîlik, kurucusu Musa’ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir.
26.Hıristiyanlık öncesi dönemde başlıca üç mezhep vardır:1-Ferisiler, 2-Sadukiler, 3- Esseniler.
27.İslâm’dan sonraki Yahudi mezhepleri de üçtür:1- İshakiyye, 2- Yudganiyye, 3- Karaim.
28.Halen yaşamakta olan Yahudi mezhepleri şunlardır1- Muhafazakâr Yahudiler,2- Ortadoks Yahudiler ,3- Reformist Yahudiler. 4-Yeniden Yapılanmacılar.
29.Yahudilerin Mukaddes Kitapları: Yahudilerin mukaddes kitapları iki ana başlık altında incelenebilir: 1- Tanah, 2-Talmud,Hristiyanların Eski Ahit adını verdikleri Tanah da üç bölümden oluşur:1-Tora, (Tevrat) 2- Neviim, 3- Ketuvim. Çoğu zaman Yahudilerin mukaddes kitabının tamamı “Tora” kelimesiyle ifade edilir. İbranice bir kelime olan Tora, Arapça Tevrat’ın karşılığıdır.
30.Tevrat “Kanun, şeriat, emir, ders, önder” vb. manalara gelir.
31.AŞKENAZ:Daha ziyade Filistin geleneği üzerine temellenen ve Roma yoluyla Orta Avrupa’ya (Almanya ve Fransa), oradan da Doğu Avrupa’ya (Polonya ve Rusya) geçen Yahudiler.
32-AHD-İ CEDİD:Yeni ahid, yeni sözleşme. Hristiyanlara göre, putperestliğe sapan yahudîlerin bu durumlarına acıyan Cenâb-ı Allah, İsrâiloğulları ile yeni bir sözleşme yapmıştır.
33.Ortodokslar : Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul’dur.
34.Katolikler : Başındaki kişiye Papa denir. Dinsel merkezi Roma’dır.
35.Endülüjans : Günahlardan kurtulmak amacıyla kiliseden satın alınan belgedir.
36.Engizisyon Mahkemeleri : Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi.
37.AFOROZ:Hristiyanlık ve Yahudilikte öngörülen bir dinî ceza türü olup, Kilise hukukuna göre yetkili dinî şahsiyetler tarafından suçlu görülen bir Hristiyanın kendi topluluklarından uzaklaştırılmasıdır.
38.ADVENTİZM:Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.
39.HAVÂRÎ:Sözlükte “seçilmiş, kusursuz, taraftar, özverili arkadaş, dost, bir kimseye ileri derecede yardım eden ve kendisini bir davaya adayan kimse” anlamına gelen havarî, din literatüründe, genelde peygamberlere îmân edip, onlara yardımcı olanlar demektir. Özel olarak havârî, özellikle Hz. İsa tarafından seçilmiş, tebliğ ve irşad görevinde ona yardımcı olan on iki kişilik grubu ifâde eder.
40.Hz. İsa’ya bağlılığını kanıtlayan ve on iki havarî olarak kabul edilen bu yardımcıların isimleri şöyledir: Matta, Tomas, Petrus, Yuhanna, Yahya, Büyük Yakup, Küçük Yakup, Andreas, Bartholomeus, Mattias, Filipus ve Yahuda’dır. Bunlardan dördünün incil yazarlarından olduğu söylenmektedir.
41.MİŞNA:İbranice kökenli bir kelime olup, tekrar yoluyla öğretme anlamına gelmektedir. Yahûdîlik inancına göre Tur dağında Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat önce Hz. Harun’a sonra kavmin diğer ileri gelenlerine öğretilmiştir. İşte Mişna, Tevrat’ın hükümlerini açıklayan şifahî beyanların yazıya geçirilmiş şeklini belirtmek için kullanılan bir kavramdır
42.SİNAGOG:Yahûdîlikte, toplu olarak ibadet ve dinî merâsimlerin icrâ edilmesi için tesis edilen dinî mekân / ibadet mahalli demektir. Ülkemizde ve Türk kültüründe sinagog yerine (havra) kelimesi daha çok bilinir ve yaygın olarak kullanılı
43.NASRANÎ:Hz. İsâ’nın doğduğu yer olan Nasira’ya mensubiyet veya yardım anlamındaki nusret kelimesinden türemiş bir kavramdır. Hristiyan veya yardımcı demektir. Çoğulu “Nasârâ”dır. Bu kavram Kur’ân’da tekil olarak bir yerde geçmektedir. “İbrahim, ne Yahûdî, ne de nasrani (Hristiyan) idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.” (Âl-i İmrân, 3/67) Çoğulu olan “Nasâra”ise Hz. İsâ’ya inananların adı olarak on dört ayrı yerde geçmektedir.
44.HİNDUİZM (Brahmanizm):Hindistan ‘ın en belirgin dinlerinden biri Hinduizm’dir. Hint dinlerindeki gelişmeler sonucu Hinduizm adını alan din, Brahmanların hakimiyet sağladıkları dönemde ise Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir.
45.SİHİZM:Sihizm, Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539) tarafından kurulmuştur. İslam ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir. Sihler Kuzeybatı Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşamaktadırlar.
46.Günümüz Hinduizm’i içinde de varlığını devam ettiren ancak ortaya çıkışları çok eskilere giden üç ana mezhep vardır: Şivacılık, Vişnuculuk ve Şaktizm.
47.Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara Senkretizm adı verilir.
48.Hunduizm kutsal kitaplarının tamamını içeren metinlere Vedalar denir.
49.Budizm de mezhepler:İkiye ayrılır a)Hinayana,b)Mahayana
50.Yahudilerin kronolojik yerleşim yerleri;Harran,Filistin,Mısır
54-Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe Şabat. denir.
56.Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları, en önemli yılbaşı bayramı Roşaşana.
57.Mûsevîlerde, Roşaşana sonrasındaki on gün boyunca, o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışların gözden geçirildiği, insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenip helalleşildiği, keffâret günü anlamına gelen oruç gününe Yom Kippur.
58.Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahûdîlere verilişini (emirin alınışı) kutlama bayramı Şavuot.
58- Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın adı Sukkot (Çardaklar).
59- Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan, günümüzde klasik Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi Ortodoks.
60.Batıda yaygın olan Protestanlık çerçevesindeki mezhepler:
Evanjelizm – Anglikan. Baptistler – Adventistler. Presbiteryenler – Pentekostalistler.
61.Yahûdîliğin sembolü, Yedi kollu şamdan ve Altı köşeli Yıldız’dır
62.Yahûdî:İshâk oğlu Ya’kûb’un on iki oğlu vardı. Dördüncü oğlunun adı Yuda veyâ Yahuda idi. Dolayısıyla onun adına izâfeten İsrâîloğulları’na Yahûdî denilmiştir.
63.Tevrât:Yahûdîlerin kutsal kitap külliyâtı: Tanah ve Talmut şeklinde ikiye ayrılır.
64.Tanah üç böyümden oluşur:Tora, Neviim ve Retuvim
65.Talmut:Talmut, öğrenim mânâsına gelir. Yazılı olmayan ikinci Metine denir.
66.Taoizm:Bu dîn, “Tao” kavramı üzerinde durmuştur. Büyücüleri, râhipleri râhibeleri ve dînî şefleri vardır. İlkbahar bayramında ateş yakılır Taoist râhipler yarı çıplak durumda, ateşe Pirinç ve Tuz atıp koşarak üzerinden geçerler. Taoizmin kurucusu, Lao Tse’dir. M.Ö. 604 veyâ 570
67.Cayinizm:Hindistan’daki dinlerdendir. Kökü M.Ö. VIII. yüzyıla dayanır. Brahmanizm’deki şiddetli sınıf ayrılıklarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu dîne inananlar genellikle sebze ve meyve yerler. Öldürme, yalan, hırsızlık, Şehvete ve dünyâ nimetlerine düşkünlük kötülenir. Tanrı anlayışı yoktur.
68.Kabala: Musevi tasavvufu ve mistisizmi. Tora’yı mistik bir şekilde yorumlayan öğreti.
69.Kipa: Yahudi erkeğin, sinagogda, dışarda ve dua esnasında başını örttüğü küçük takke.
70.AKDES:Bahaullah diye bilinen Mirza Hüseyin Ali`nin yazdigi Bahailigin kutsal kitabi.Kitab-ı Akdes, Bahailik´in en önemli kutsal kitabı. Dinin kurucusu Bahaullah tarafından kaleme alınmıştır. Arapça el-Kitab el-Akdes adıyla, Arapça yazılmıştır.
71.ADDAS :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
72.AHD-İ CEDİD:İncil.Kitab-i mukaddes`in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kisminin adi. İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir.
73.AHİD SANDIĞI:Allah ile Israilogullari arasindaki ahd´in sembolü olan on emir`in yazili bulundugu levhalarin muhafaza edildigi sandik.
74.AHURA MAZDA : Zerdüşt Dini’nin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır. Bu nedenle Zerdüşt Dini’ne Mazdaizm de denilmektedir. Bu dinin ilkeleri ve kuralları Avesta denilen bir kitapta toplanmıştır. Bu gün de İran ve Hindistan’da son inanlarına rastlanan bir dindir.
75.ANGLİKANİZM:İngiltere kralı Sekizinci Henry’nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.
76.ASLI GÜNAH :Hristiyanlikta Hz.Adem ile Havva`nin cennette »yasak meyve » ibaret yemek suretiyle islediklerine ve nesilden nesile bütün insanliga intikal ettigine inanilan suc.
77.BAHİRE:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.Resulullah (s.a.s.)’ın amcası Ebû Talib ile birlikte gittiği Suriye seyahati sırasında Busra şehri civarında karşılaştığı hristiyan din adamı.
78.BAPTİSTERİUM (VAFTİZHANE):Vaftiz töreni için yapılmış küçük kilise (şapel) – Büyük kilisenin içindeki vaftiz bölümü.Vaftiz töreni için yapılmış küçük kilise (şapel)/Büyük kilisenin içindaki vaftiz bölümü . Hıristiyanlığın manevi kirlenme “Asli günah”tan arınma ibadeti formu haline gelen vaftizin temel prensibi Hz. Adem ve Havva ile başlayan ilk günah’a dayandırılmaktadır. Hz. Adem ile Havva’nın ebedi yaşamı bulmak için şeytan’ın iğvasıyla yasak ağaca yaklaşmaları ile başlayan olayları “Asli günah” nazariyesi içine alarak tüm doğan insanların günah ile doğduğunu temel kabul etmişlerdir.
79.BARNANA İNCİLİ:Ilk dönem Hiristiyanlarindan Aziz Barnaba`nin yazdigi, kanonik inciller`in aksine teslis ve enkarnasyonu reddeden ve Hz.Muhammed`in risaletini müjdeleyen incil.
80.BEYTÜLMİDRAS:Yahudilerin dini egitim ve ögretim yaptiklari yer.
81.CİVİTLER:Katolik Hiristiyanligin Isa Cemiyeti d denilen ikinci büyük tarikati.
82.ÇARMIH:Hiristiyanlarin Hz.Isa icin söz konusu ettikleri, tarihin cesitli dönemlerinde uygulanan bir idam sekli..
83.DİNLER TARİHİ :D inler tarihi; tarih ve dil metodlarini kullanarak, dinleri, dogus, ve gelismesinden , inanc, ibadet ve ahlak konularina kadar, tarihi seyir icinde inceleyen bir disiplindir.
84.EHL-İ SALÎB:On birinci yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudus’ü Kurtarma” sloganı ile Türkleri Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekata katılanlara verilen ortak bir isimdir.
85.BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa.
86.EHL-İ KİTAP:Kur`an-i Kerim`de genellikle yahudiler ve hiristiyanlar icin kullanilan tabir.ccel-Kutubu’s-Sitte sahiplerini ifade eden ayn bir tabirdir.
87.EKÂNİM-İ SELÂSE :Uknum kelimesinin çoğulu olup sözlükte “asıl esas ve temel” anlamına gelmektedir. Dînî ıstılahta ise Hristiyanlarca Allah anlayışının teşekkül ettiği üç sıfatın birbiriyle olan ilişkisini sağlayan baba oğul ve Ruhu’l-Kudüs demektir. Bu üç esas (ekânîm-i selâse) şöyle açıklanmaktadır; Allah Teala’dan ibaret olan zat (baba) İsa’dan ibaret olan ilim (oğul) ve Meryem’den ibaret bulunan hayat (zevce) dir.
88.ESFAR-İ HAMSE:Esas itibarı ile Tavrat 39 fasıldan neydana gelmiştir. Bunlardan ilk 5 itaba “esfâr-i hamse” (beş büyük kitap) denir. Bazı kaynaklara nazaran da esas Tevrat bu beş kitaptan ibarettir. (el-Müncid 337)Tevrat’ın içine aldığı beş bölüm şunlardır:
1- Tekvin:
2- Çıkış:
3- Levîliler:
4- Sayılar:
5- Tesniye:
89.HARAÇ: Karşılık. Ücret. Vergi. Terim olarak hukuken mülkiyeti devlete ait olmakla birlikte, kullanım hakları üzerinde yaşayanlara verilmiş toprak, bu toprak için ödenen vergi.
90.HANÎF DİNÎ :Hz. İbrahim tarafından temsil edilen tevhid esasına dayalı hak din.
91.HAVARİYYUN:Havâriyyûn, İsa (a.s.)’nın peşinden giden saf ve has mü’minler.
92.İBRANİCE:Yahudilerin ve yahudi kutsal kitabinin dili.
93.İSTAVROZ:Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.
94.İBRÂNÎ:Eski yahûdî sülâlesi veya o soydan olan. Yahûdî topluluklarından birine mensûb kimse.
95. Eski şark kiliseleri: A)Monofizitler B) Nasturiler .2-Rum Ortodoks kilisesi: Batı katoliğinden 1054 yılında kesin olarak ayrılmıştır.
96.İZNİK KONSİLİ:Hiristiyanlik tarihindeki ilk genel konsil(325)
97.KARNAVAL:Kötü ruhları kaçırmak için korkunç maskeler takma töreni.
98.KİTAB-I MUKADDES:Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.
99.KONFÜÇYÜSCÜLÜK:Konfücyüs`e nisbet edilen dini, ahlaki, sosyal, politik, ekonomik konularla ilgili inanc ve uygulamalarin bütünü.
100.MANASTIR:Hiristiyanlikta yaygin olarak bulunan rahip ve rahibelerin dünyadan el etek cekerek yasayip dini egitimlerini yaptiklari yer.
101.MANİHEİZM:3.yüzyilda Mani tarafindan eski Iran`da kurulan ve günümüzde
102.MARKOS İNCİLİ:Hz.Isa`nin dünyadan ayrilisindan yirmiüc yil sonra Markos tarafindan Yunanca olarak yazilmis incil.
102.MATTA İNCİLİ:Hz.Isa`nin on iki ögrencilerinden biri olan Matta tarafindan,Hz.Isa`nin dünyadan ayrilisindan dört yil sonra Ibranice yazilmis olan incil. Bu incil Hiristiyanlarin elinde en eski Incillerin en eskisidir.
103.MECUSİLİK:Atese tapanlara verilen ad.Islami kayanaklarda zerdüstlige verilen ad.Zerdüstiligin eski Iran inanc ve gelenekleriyle karismasindan olusan din.
104.MİŞNÂ:Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabûl ettikleri Talmûd kitâbının iki kısımdan biri. Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.
105.MİSYONERLİK:Evrensel dinler ve özellikle Hiristiyanlik baglaminda dinin yayilmasi amaciyla yapilan sistematik faaliyetler.
106.MOONCULUK:Dogu din ve felsefelerine uyarlamasi sonucunda ortaya cikan mesihi din akimi.
107.MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
108.SAMSKARA:Hinduizm`de günlük ibadetlerin disinda dogum, evlenme ve ölüm gibi insan hayatinin gecis dönemlerinde gerceklestirilen dinsel törenlere samskara denir.
109.SİNOPTİK İNCİLLER: Matta, Markos ve Luka İncilleri, birbirlerine çok benzediğinden ve aynı terimlerle yazıldıklarından sinoptikler denilir. Yuhanna İncili ise, hem konuları ve hem üslûbu/anlatım biçimi yönüyle diğerlerinden ayrılır.
110.SÜRYÂNÎLER:Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.
111.TESLİS(EKÂNİM-İ SELÂSE ):Uknum kelimesinin çoğulu olup, sözlükte “asıl, esas ve temel” anlamına gelmektedir. Dînî ıstılahta ise, Hristiyanlarca Allah anlayışının teşekkül ettiği üç sıfatın birbiriyle olan ilişkisini sağlayan baba, oğul ve Ruhu’l-Kudüs demektir.
112.YAHOVA ŞÂHİDLERİ:Amerika Birleşik Devletleri’nde Ch. Şarl Russel tarafından 1872′de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan mezheb ve misyoner teşkîlâtına verilen ad.
113.YAHUDİLİK VE MUSEVİLİK:Musevîlik, kurucusu Musa’ya izafetle bu adı almıştır.
114.AHD-İ ATİK: İki kelimeden meydana gelen bir terimdir. Ahd, “sözleşme”, Atik ise, “eski” anlamına gelmektedir. Ahd-i Atik, “eski sözleşme” demektir. Ahd-i Atik kelimesiyle Yahudilerin mukaddes kitabı olan “Tevrat” kastedilir.
115.CİZYE: Cizye,Islam devletindeki gayri müslim tebaanin erkeklerinden alinan bas vergi.
116.GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
117.ORTADOĞU:En eski uygarliklarin ve üc semavi dinin dogdugu, Asya, Afrika ve Avrupa kitalarini birbirine baglayan stratejik bölge.
118.ZİMMİ:İslam Devletinde yaşayan gayr-i müslimlere zimmi denir.(H. i.Kur`an Dili,c.10)
119.KUTSAL KABİR: Kudüs’te bulunan Hz. İsa’ya ait olduğuna inanılan mezar. Kur’an’a göre, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediği ve öldürülmediği (4/Nisâ, 157) için bu mezar kesinlikle Hz. İsa’ya ait olamaz.
120.NOEL: Noel, hıristiyanların Hz. İsa’nın doğduğu geceyi kutlamak için yaptıkları bayramdır.
121.NOEL BABA:Hıristiyanların noel gecesi hediye getirdiğine inandıkları, inanmasalar da çocuklarını kandırdıkları mitolojik ve hayâlî kişidir.
122.PAPA:Katolik kilisesinin en büyük ruhanî reisi, Roma piskoposu.
123.PAPALIK: Papa yönetimi, papanın başında bulunduğu devlet, İtalya topraklarında bulunmasına rağmen, ayrı devlet kabul edilen dünyanın en küçük devleti Vatikan, papa tarafından yönetilen teokratik bir papalıktır.
124.PAPAZ: Hıristiyan ruhanî reisi, din adamı, râhip, keşiş.
125.PETRUS:Hz. İsa’nın baş havârisidir.
126.RAHİP:Hıristiyan din adamı. Kadın din adamlarına da râhibe denir
127.UKNUM-AKANİM:Uknum, Arapça unsur, esas, temel demektir. Akanim de onun çoğuludur. Akanim-i selâse: üç uknum, yani teslisin üç temel unsuru demektir ki, bunlar baba-oğul-ruhu’l kudüstür.
128.VAFTİZ: Hıristiyanların küçük çocuklara ve dinlerine girenlere uyguladıkları suya sokma veya su serpme töreni demektir. Hıristiyanlara göre, doğuştan, babası Âdem’in suçuna ortak olarak dünyaya gelen insan, ancak kutsal kabul edilen kilisedeki su ile yıkanarak günahlarından arınabilir.
129.YAHUDA:Hz. İsa’yı yakalatan havâri. İsa’nın on iki havârisinden biridir. İskaryot da denilir. Otuz gümüş dinar karşılığında İsa’yı ihbar ederek yakalattırmıştır.
130.Haham: Yahûdi din adamı. İbrânice bilgin, bilge anlamındadır. Bu yahûdi din adamlarının başlarına da hahambaşı denir.
131.Kral Salonu: Yahova şahitlerinin kilise yerine oluşturdukları toplantı ve ibadet salonu.
132.Kutsal Perşembe:Hıristiyanlar, 13 nisan Perşembe gününü kutsal Perşembe olarak nitelerler. Çünkü Hz. İsa, son akşam yemeğini o gün yemiştir. Ayrıca, her yıl nisan ayının 14. günü akşamı toplanıp topluca yemek yemek, eski bir İbrânî geleneğidir.
133.Kutsal Cumartesi: Katolik hıristiyanlar, paskalya arefesinde kutsal haftanın son günü olan Cumartesiyi kutsal Cumartesi sayarlar.
134.Kardinal: Yüksek rütbeli katolik râhibi.
135.Keşiş: Dünyayla ilişkisini kesip manastırda yaşayan hıristiyan din adamı.
136.ilise: Yunanca topluluk anlamına gelen ekklesia deyiminden türetilmiştir. Hıristiyan mâbedi/ibâdethanesine, hıristiyanların ibâdet ettiği binaya kilise denilir.
137.Konsil: Hıristiyan ruhanîler ve râhipler meclisi. Özellikle katolik kilisesi dogmaları ve kilise disiplinini düzenleyen kurallar 2. y.y. dan itibaren toplanmaya başlanan bu konsillerce tespit edilmiştir. 1869 yılına kadar değişik aralıklarla toplanan konsillerin sayısı yirmidir. Hıristiyanların temel inançları bu konsillerde kararlaştırılmıştır.

Toplam 21 sayfa, 6. sayfa gösteriliyor.« İlk...456781020...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.