23

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik-Mbst Sınavlarına Hazırlık Siyer Döküman Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  480 Kez Okundu

YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK SİYER NOTLARI-1
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde
dünyaya gelmiştir.
3- Peygamber efendimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. Peygamber Efendimize ilk iman edendir. Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri:Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar
Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir
Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar : Ebû Leheb
Ebû Cehil
Velid b. Muğire
Ümeyye b. Halef
Utbe b. Rebia
As b. Vail
13- İslamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır .14- Senetül Hüzün ( Hüzün yılı)Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı:Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler :
1) Beş vakit namaz.
2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )
3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe ,Peygamber Efendimizin eşlerindendir. Hz.Ebubekir’in kızıdır.
İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret ,Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.
19- Peygamber Efendimiz Medine’de Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan Eyüp semtin de bulunmaktadır.
20- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid Kuba Mescidi
21- İlk cuma namazını Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
22- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
23-Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.
24- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.
25- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar :
26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat
bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:
-Bedir Savaşı (624)
– Uhud Savaşı (625)
-Hendek Savaşı (626)
27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı Allah’ın adını yüceltmek,
Düşman saldırılarını önlemek,
Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır
28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.
29-Mescid-i Nebevi, Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir. Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.
30- Veda haccı ve Veda hutbesi Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır. Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini
okumuşlardır.
31-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek
insanlara Sahabe denir.
32-Tabiin , Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.
33-Tebeut Tabiin,Tabiini gören kimselerdir.
34-Muhadramun:Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlardır.(Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
35-Hulefai Raşidin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Ömer, c- Hz. Osman, d- Hz. Ali (r.a.)
36-Aşerei mübeşşire Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Öme,r c- Hz. Osman, d- Hz. Ali, e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas,
f- Hz. Zeyd Bin Sabit, g- Hz. Talha Bin Ubeydullah, h-Hz. Zübeyr Bin Avvam,
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah, j- Hz. Abdurrahman B. Avf.
37-İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden Mekkeli müslümanlara Muhacir denir.
38-Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara Ensar denir.
39-Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe Ebu Seleme (Abdullah).
40-Yasir ve eşi Sümeyye hatun.İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.
41- Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe Ebu Zer Gifari (r.a.).
42- Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu.
Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren
43-İslâmiyet’ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde
yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle reislerine Şeyh deniyordu.
44-İslâmiyet’ten önce Hicaz bölgesindeki en önemli şehirler:Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif’ti.
45- Mekke, Medine ve Taifde bulunan kabileler , Mekke’de Kureyş Kabîlesi, Tâifte Sakîf Kabîlesi, Yesrib (Medine) de Evs ve Hazreç adlı Arap kabîleleri ile Kaynukaoğulları, Nadîroğulları ve Kurayzaoğulları olmak üzere üç yahûdi kabîlesi bulunuyordu. Diğer kabîleler genellikle göçebe idiler.
46″eşhür-i hurum ,savaşılması, kan dökülmesi haram olan hürmetli aylar.Muharrem, Recep, Zilka’de ve Zilhicce.
47-Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı.
48-el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı):Tâif’le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe’nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kâbe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye “el-Muallekatü’s-seb’a” (Yedi Askı) denilmiştir.
49- Kâbe’nin güney-doğu köşesi (Rükn-i Hacer-i Esved) nde bulunur.
50-Mekke şehri, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in büyük dedelerinden Kusayy tarafından, Kâbe’nin inşâsından çok sonra kurulmuştur.
51- Hz. İbrâhim, Milâttan yaklaşık 2000 yıl kadar önce, Irak’ta Sümer şehirlerinden “Ur” sitesinde dünyaya geldi.
52-Mekkeye ilk yerleşen kavim Curhumiler dir.
53-Curhumilerden sonra Yemen’de “Seylü’l-arim”denilen sel felâketinden sonra bu bölgeye gelen Huzâa Kabîlesi, İsmâiloğullarının da yardımı ile, Cürhümîleri Mekke’den sürüp çıkardılar.
54-Hicâbe: Kâbe’nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevidir.
55-Sikâye: Kâbeyi ziyârete gelenlerin suyunu temin etme ve Zemzem kuyusuna bakma görevidir.
56-Rifâde: Kâbeyi ziyâret için Mekke’ye gelenleri ağırlama, barındırma ve muhtaçlara yardımcı olma hizmetidir.
57-Nedve: Kusayy tarafından yapılan “Dâru’n-Nedve” adlı istişâre meclisi binâsında yapılan toplantılara başkanlık etme görevidir. Savaş, sulh ve memleketin diğer bütün önemli işlerinin kararı, burada yapılan toplantılarda verilirdi. Kırk yaşından küçük olanlar, bu meclise alınmazlardı.
58-Livâ: Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşıma görevidir.
59-Kıyâde: Savaşta askere komuta etme görevidir.
60-Sefâre: Aynı toplum içindeki fertler veya kabîleler arasında meydana gelen çekişmelerde hakem olarak arabulma hizmetidir.
61-Hazine-i emvâl: Savaş için hazırlanan silâh, mal ve âletleri muhâfaza etme görevidir.
62-Ezlâm: Oklar ile fal bakma işidir.
63-Nezâre: Bir yerden başka bir yere nakledilecek eşyayı kontrol ve muâyene ettikten sonra “taşıma ruhsatı” verme görevidir.
64-müsta’rabe :Hz. İsmâil, daha sonra bu bölgeye yerleşen “Cürhümîler” den bir kızla evlendi. Kendisi İbrânî, Cürhümîler Yemenli Âribe (halis) Arablarındandı. Bu sebeple İsmâiloğullarına “müsta’rabe (arablaşmış) arabları” denilir.
65- Şeybe kimdir?Hâşim, Medine’de Hazrec kabîlesinin Neccâr oğulları kolundan Amr kızı Selmâ ile evlenmiş, “Şeybe” adında bir oğlu olmuştu. Selmâ Medine’den ayrılmadığından, Şeybe de Medine’de dayılarının yanında büyümüştü. Hâşim’in vefâtından sonra, amcası Muttalib O’nu Mekke’ye getirdi. Mekkeliler Muttalibin yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybeyi Muttalib’in kölesi sanarak, Ona “Abdülmuttalib” dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı.
66-Muttalib’in ölümünden sonra, kabîle başkanlığı ile Rifâde ve Sikâye hizmetleri Abdülmuttalib’e verilmişti
67- Ebrehe nin valisi olduğu Yemen ,Habeşistan Kırallığına bağlı idi
68- Rasûlullah (s.a.s.)’in hicreti
Rasûlullah (s.a.s.)’in hicreti Peygamberliğin 13′üncü yılında, 12 Rebiulevvel / 23 Eylül 622′de olmuştur. Bu tarih aynı zamanda Peygamber Efendimizin 53′üncü doğum yıldönümüdür.
69-Muhammed adını dedesi Abdulmuttalip vermiştir.
70-”Ahmed” adını da annesi koydu.
71-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.
72-Peygamberimizi Halimeden başka Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi
73-Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti
74-Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı,
75-Peygamberimize annesi öldükten sonra
Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı
76- Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)
77-Muhammed (s.a.s.) ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde (Âl-i İmrân Sûresi 144, Ahzâb Sûresi 40, Muhammed Sûresi 2 ve Fetih Sûresi 19);
78-Ahmed ismi ise 1 yerde (Saf Sûresi, 6) geçmektedir.
79-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Adnân’a kadar kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla şöyledir: Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdümenâf, Kusayy, Kilâb, Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre… Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir
80-Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebu Talibin yanında kaldı.
81- Peygamberimiz ilk seyehatini Amcası Eu Taliple 12 yaşında Şama yaptı:
82-Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir
83-Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb)
84-Müslumanların Mekkeli müşriklerin zulümlerine dayanamayarak Peygamberimizin de isteği doğrultusunda ilk hicret ettikleri yer Habeşistan
85- Mekkede iken müslümanlar işkence gördükleri yetmiyormuş gibi müşrikler tarafından 3 yıl süreyle aç ve susuz bırakılmışlardır. Bu sürede Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve cok sevdiği eşi Hz.Hatice peygamberimizin ve müslümanların en büyük destekçileri olmuşlardır. Bu acı dolu yıllardan sonra Ebu Talip ve Hz.Hatice vefat etmişlerdir. Peygamberimizi ve tüm müslümanları çok üzen bu iki olayın olduğu seneye Senetül Hüzün denir.
86- Peygamberimiz Medineden bazı kişilerle hac mevsimlerinde görüşüyor ve onlara islamı anlatıyordu. Müslüman olan Medineliler peygamberimize Mekkeye 1-2km uzaklıktakı bir yerde bazı konularda söz vermişlerdir. Bu önemli söz verme olayının adı Akabe Biatları
87- Hicretten sonra Mekkeli ve Medineli müslümanları peygamberimiz kardeş ilan etmiştir. Mekkeli müslümanlara hicret ettikleri için muhacir denmiştir. Medineli müslümanlara da hicret edenlere yardım edenler manasında Ensar ismi verilmiştir.
88- Hicretin 2.inci yılında Allah-u Teala ayet göndererek namaz kılarken Kabe’ye dönmemizi istedi. Müslümanlar bu ayet gelmeden önce namazlarını Mescidi Aksaya dönerek kılıyorlardı.
89- Peygamberimizin başında bulunduğu savaşlara GAZVE denir. Başında bulunmadığı savaşlara Seriyye
90- Müslümanların cok kayıp verdikleri, Hz.Hamza’nın şehit olduğu, Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı, müslümanların ikinci savaşının adı Uhud Savaşı
91- Peygamberimiz hayatında kaç kez hac yapmıştır?Bir defa
92- Kur’an-i Kerim’in indirilmeye başlandığı, 1000 aydan daha hayırlı olan, Ramazan ayının 27. inci gecesi idrak ettiğimiz mübarek gecenin adı nedir?Kadir Gecesi
93- Kuranı Kerim kaç senede tamamlanmıştır?- 23 sene
94 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı Hz. Halime.
95-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi Hz. Şeyma.
96- Ganimet Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
97 Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek
orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş Mute savaşı.
98- Ehli Beyt : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
99-İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ için Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.
ülkelere elçi ve mektup göndermiştir
100-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab Bin Malik.
101- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.
102-Habeşistan’a yapılan hicret , İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin debulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır.
103- Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi Ümmü Eymen
104-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çocukları:Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.
105- Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 müşrik öldürüldü.
106- Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 70 şehit olmuştur.
107- Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan Süreka
108- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
109-Uzza isimli putu kıran sahabe Hz. Halit Bin Velid
110- Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi Hassan Bin Sabit.
111-Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabeEbu Dücane
112-Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri: Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.
113-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı Gamame mescidi (Bulut mescidi)
114-Hicret gecesi müşrikler Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.
115-Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası.
116- Mekke ,Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde fethedildi.
117-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır.
118- Akabe biati,Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
119- Ravza-i Mudahhara ,Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.
120-Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
121-Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
122- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz. Ali yıkadı.
123-Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde Yedi aya yakın kalmıştır.
124-Haram aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
125-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi
Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı Beytül Mamur.
126-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça Safa Tepesinde ilan etmiştir.
127-Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz.
Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta
bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti.
Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit
edildiler. Bu olaya İslam tarihinde Bir-i Maune olayı diye anılır.
128-Hılful Fudul (Fazilet örgütü) :P eygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu.
129-Ficar Harbi:İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeleryaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşle roldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu dört ay içinde harb yapılırsa Ficar harbi ismini alırdı.
130-Kabeyi kim inşa etti?Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail
131-Kâbede Mübarek Vazifeler nelerdir?Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.
132-Peygamberimizin Yüce Soyu Peygamberimiz Aleyhisselâmın yüce soyu kime dayanır? İbrahim Aleyhisselâmın oğlu Hazreti İsmail’e dayanır
133-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
134-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
135-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
136-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
8-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596)Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
137-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
138-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
139-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
140-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye
141-Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
142- Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
143- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
144-Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
145- Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
146- Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
147-Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
148- Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
149- Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
150-Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
151- Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
152- Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
153-Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
154- Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
155- Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
156- Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
157- Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
158- Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
159- Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
160- Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd
161-Hz. Peygamber’e süt emzirenler,Amine binti Vehb,
Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe,Halime binti Ebi Züeyb
162-Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
163-“Hz. Peygamber’in hicreti Birinci Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşti”
164- Hz. Peygamber ikinci Akabe biatı Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında yapmıştır.
165-Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine Abdullah ibn Ümmi Mektum vekil bıraktı.
166- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadiroğulları
167- H. 8, M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmıştır.
168- Sa’d b. Muâz (r.a),Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı, ihanet ederek bozan Kureyza Yahudileri hakkında bir sahabi şu şekilde karar vermiştir: “Savaşacak gücü bulunanların tamamı öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, malları da ganimet sayılacak” Bu isabetli kararı sebebiyle Peygamberimiz de bu sahabiyi şu ifadeleriyle tebrik etmiştir: “Onlar hakkında Allah ve Rasûlü’nün vereceği hükmün aynısını verdin”
169-İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etiyopya
170- Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşmiştir?
171-İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisinde kılındı.
172- Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
173- Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır.
174- Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs Necaşi
175- Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi İbrahim
176-Peygamber Efendimizin soyu Hz.Fatıma evladı ile devam etmiştir?
177- “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” iHz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplardır.
178- Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur
179- Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbe Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
180- Asker sayısı az olsun çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamberin bizzat katıldığı seferlere Gazve adı verilir.
181-Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi Kâsım-Abdullah
182- İslâm’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ; Hz. Ebu Bekir-Hz. Hatice-Hz. Ali-Hz. Zeyd
183- Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
184- Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
185- Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
186-Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
187-Annesinin adı nedir? Amine’dir.
188-Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
189-Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
190- Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
191- Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
192-Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
193- Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
194- Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
195-Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 196-Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir
197- Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
198- Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
199-Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
200- Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
YETERLİLİK SİYER NOTLARI-2
1-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresi.
2-Bizans ile Müslümanlar arasındaki mücadele Mute savaşı ile başlamıştır.
3-Peygamberimiz Mute savaşına katılmamıştır.
4-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef denir.
5-Hadisleri kaynaklarda bulma işine İlmu Tahricil Hadis denir.
6-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya Cem’i Sûrî denir.
7-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
8-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı Muâhât
9-İfk olayı Beni Mustalik Gazvesi gesnasında gerçekleşmiştir.
10-Hicri 9.yıl(630-631) Heyetler yılı isimle meşhurdur?
11- Mekke 630 yılında fethedildi.
12-Üsve-i Hasene ,Güzel örnek .
13- Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Hira gelmiştir?
14-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan Varaka
15-Müşriklerin eziyetine dayanamayan Müslümanlar ilk olarak Habeşistana hicret etmişlerdir.
16-Peygambeimizin Medinelilerle birlikte gönderdigi ilk Kur’an öğretmeni Musab b. Umeyr
17-Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye Meryem sureyi okutmuştur.
18-Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası Hz. Hamza
19-Uhud savaşı hicretin 3. yılında olmuştur.
20-Ridde hareketleri halife Hz.Ebubekir döneminde ortaya çıkmıştır.
21-Peygamberimizin aile çevresine Ehl-i Bety denir.
22-Hz. Peygamber’in katıldığı seferlere Seriyye ad verilir.
23-Haram aylarda yapılan Ficar savaşları ad denir?
24-Veda haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşti?
25-Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot 3 yıl sürdü.
26-İslam tarihinde ilk yapılan mescid ,Mescid-i Kuba
27-Yaptıkları anlaşmayı bozarak, Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medine’ den çıkartılarak sürülen Yahudi kabilesi Beni Kaynuka
28–Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi Hanzale b. Ebu Amir
29-Ezanı rüyasında ilk gören sahabi Abdullah b.Zeyd
30-Mekkede Cahiliye döneminde düzenleyen panayırlarda dereceye giren yedi şiir Kebenin duvarına asılıdır. Bu yedi şiire Muallakatı seb’a
31-Müşriklerin parlementosu niteligindeki Darun Nedve Kusay bin Kilab eviydi.
32-Medineye ilk hicret eden sahabi Ebi Seleme bin Abdülesad
33-Hz. Peygamber efendimizi (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali yıkadı.
34-Medinede hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve anlatlaşmada sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı Medine Vesikası
35-İslamda ilk tayin edilen vali Bazen
35–Resulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad bin Ebi Vakkas
36- . “Senetü’l-hüzün” Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
37-Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
38-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kılındı.
39-Peygamberimizin anneannesinin adı Berre
40-Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı Addas
41- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı
Sakîfetü beni Sâide
42- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
43- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadîroğulları
44-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle
hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab b. Malik.
45- Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)
46-Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe Kab Bin Züheyr (r.a.)
47- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.
Bu iki sahabe Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)
48- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
49- Medine’ye ilk hicret eden sahabe Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)
50- Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali sahabe yıkadı.
51- Habeşistan’a ilk hicret edenler 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
52-Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
53-Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)
54-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
55- İslam’da ilk ganimet ve esir Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
56-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab Bin Malik (r.a.)
57-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 müşrik öldürüldü.
58- Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
59-Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan Suraka
60- Uzza isimli putu kıran sahabe Hz. Halit Bin Velid (r.a)
61- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş Tebuk savaşı
62- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane (r.a)
63-İlk Cuma namazı Ranuna vadisinde kılındı.
64-Akabe biati ,Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
65-Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
66- Kaynuka savaşının sebebi Tesettür
67-Halime Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.
68-Şeyma ,Peygamberimizin süt kardeşidir.
69-Hz Muhammedin dadısının adı Ümmü eymen
70- Hz Muhammed’in annesi Ebva köyünde vefat etti.
71-İslam tarihinde ilk şehitler ,Yasir ve eşi Sümeyye’dir
72-Peygamberimiz Taif’e Zeyd bin Harise gitti
73-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit Kuba mescidi.
74-Hicrette Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e Kuba da yetişti?
75-Uhud savaşında müşriklerin komutanı Ebu süfyan
76-Hendek savaşında müşriklerin komutanı Ebu Süfyan
77-Uhud savasında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren Hz Abbas. (r.a)
78-Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı? Yaralayan kimdir:Uhut şavaşı, ibn-i kamia
79-Huneyn savaşı Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
80- Huneyn savaşında müşriklerin başkanı Malik Bin Avf
81- Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik Ümeyye Bin Halef
82- Peygamberimiz Tebük seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı.
83-Peygamberimizin elçi gönderdiği iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler.Bu iki devlet Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.
84-Veda hutbesinin en önemli özelliği ,İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.
85-Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni ,İslam’ın yayılmasını önlemek.
86-Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.
87- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar Ebû Leheb , Ebû Cehil , Velid b. Muğire , Ümeyye b. Halef , Utbe b. Rebia , As b. Vail
88-Uhut savasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane
89- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları ,Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz
90- Bi’ât-ı Rıdvân,Hudeybiye’de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.
91-Dendân-ı Saâdet,Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçasıdır.
92-Kusvâ ,Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adıdır.
93-Cafer b.Ebi Talip, Zeyd b.Harise ve Abdullah b. Revaha (r.anhüm) Mute Savaşında şehit edildiler.
94-Bedir savaşında ilk şehit edilen Hz.Mihca (r.a)
95-Peygamberimizin hastalanması üzerine Hz.Ebubekir cemaate imamlık yaptı.
96- Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek Refik-i Âlaya (Yüce dosta)dedi.
97-Peygamberimiz Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
98- Peygamberimiz Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.
99-Kur’an’ı Kerim ‘iCebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devamden karşılıklı okuma geleneğinin adı Mukabele
100-Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara Nüzul sebebi denir.
YETERLİLİK SİYER NOTLARI-3
1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.
2-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
3-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
4-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
5-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
6-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
7-Bedir Savaşında Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
8-Bedir Savaşı Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
9-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
10-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
11-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
12-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
13-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
12-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
13-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
14-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
15-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
16-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması. Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını vermiştir.
17-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame nin gıyabı cenaze namazını kılmıştır.
18-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
19-Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti kerimeleriyle farz kılındı.
20-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
21-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
22-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
23-Hulefa-i Raşidin Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
24-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
25-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
26-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
27-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
28-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
29-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice oldu.
30-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul
31-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza.
32-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
33-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
34-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
35-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
36-Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
37-Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
38-İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
39-Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
40-Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
91-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
41-Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
42-Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
43-Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA’D
44-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
45-Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
46-Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
47-En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
48-Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE
49-Hayber Savaşı:Hayber savaşı ile Şam ticaret yolunun güvenligi sağlanmıştır. Hicretin 7.ci yılında yapılmıştır.
50-Haris İbn-i Ebi Hale:Kanları Harem-i Şerife dökülen ilk İslam şehidi.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  414 Kez Okundu

SİYER-İ NEBİ NOTLARI(1)
SAHABE: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında müslüman olarak görüp ve
müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir.
TABİİN: Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.
TEBEUT TABİİN:: Tabiini gören kimselerdir.
MUHADRAMUN: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
şerefine nail olmayan insanlardır. (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
HÜLAFAİ RAŞİDİN : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali (r.a.)
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE: Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali
e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas f- Hz. Zeyd Bin Sabit
g- Hz. Talha Bin Ubeydullah h-Hz. Zübeyr Bin Avvam
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah j- Hz. Abdurrahman B. Avf
MUHACİR:İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden
Mekkeli müslümanlara muhacir denir.
ENSAR : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden ellerindeki mallarının yarısını veren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlardır.
MEDİNEYE İLK HİCRET EDEN SAHABE: Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe
Ebu Seleme (Abdullah)
İSLAMIN İLK ŞEHİTLERİ: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek, Yasir ve eşi Sümeyye hatun.
KERBELA ŞEHİDİ:Hz.Hüseyin(r.a), Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu .
EBU HUREYRE: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe .
ABDULLAH BİN MESUD: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı,Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe
SİYER-İ NEBİ NOTLAR(2)
EBUBEKİR: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in“Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin” denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine“Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve“Kabre hazırlıksız giden denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
Hz. Ebu Bekir ;Iki sene üç ay sekiz gün halifelik yaptı.
Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek
istediğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe .
Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: “Bugün sizden
kim oruçlu olarak sabahladı? Sizden kim bugün bir hastayı sordu?
Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir yoksulu
doyurdu?” sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi “Ben ya Rasulüllah”
diye cevap veriyordu
MELEKLERİN YIKADIĞI SAHABE HANZALA: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit
EBU EYYÜB EL-ENSARİ: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette
onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm
savaşlarına katılmış Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almış
93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş seneler sonra mezarı Akşemseddin
tarafından bulunmuş adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi
ile anılan bu büyük sahabe
HZ.HAMZA: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli
bir kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe
HZ:HATİCE: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım Tahir Tayyip
Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesi.
İLK KAN DÖKEN SAHABE: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına
ibadet etmek için giden ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve
kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe
olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını taşıyan ve
cennetle müjdelenen Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).
SİYER- İ NEBİ NOTLAR(3)
HZ SMAN: Kureyş’in en asil ailesine mensup haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu gibi yaşarken cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı
zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı
verilmiş Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş İslam’ın üçüncü halifesi olmuş
vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen
kendisinden meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe
HZ:ÖMER: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş halifelik döneminde dünyada bir daha
benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi
bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”
yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi
“Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu
uyarıları güzel karşılamadıkça biz de hayır yoktur”
HZ:ALİ: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi
sordu ki ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden
Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu İslam’a ilk giren çocuk cennetle
müjdelenenlerden dört halifenin dördüncüsü Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası
Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe
EBU ZER GİFARİ(R.A): Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe
İFTA MAHKEMELERİ: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz
olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu
halka hizmet fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın
tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere İfta Mahkemeleri denir.
TALHA BİN UBEYDULLAH: Cömertliği ile tanınan elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe .
a MUSAB BİN ÜMEYR: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.)
tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı
o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir
ailenin çocuğu iken müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek
kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe
Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kıldırdı
ERKAM BİNERKAM(R.A): İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya tebliğ
edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle
anılan bu misafirperver sahabe
ABDURAHMAN BİN AVF: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri cennetle müjdelenen on kişiden biri
Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri
cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday un ve yiyecek yüklü 700 deveden
oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe
AMİR BİN FÜHEYRE(R.A): Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardım ediyordu. Bu sahabe
HZ:SELMAN-I FARİSİ(R.A): Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu
olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup
yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu.
İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir
Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini
hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu
müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye
vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o
kölelikten yahudi dininden hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan
büyük sahabe.
HZ.ZEYD BİN SABİT(R:A): Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy
katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir
döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan
bu sahabe
ABDULLAH BİN CÜBEYR(R.A): İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe
SİYER-İ NEBİ NOTLARI(5)
ÜSAME BİN ZEYD(R.A): Yaşı yirmiyi geçmediği halde aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
komutan atanan sahabe
HZ:NESİBE: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe . Hz. Nesibe lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)
SÜFYAN İBNİ AVF(R.A): Hicretin 49. Senesinde içlerinde İbni Abbas İbni Ömer İbni Zübeyr ve Ebu
Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı.
Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe
SAVAŞA KATILMADIKLARI İÇİN HAKLARINDA AYET İNEN SAHABELER: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış selamlarını almamış ve
selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul
ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.
Haklarında ayet inen bu üç sahabe : Kab Bin Malik Murare Bin Nebi Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)
BİLAL-İ HABEŞ: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu.Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.
HABİB İBNİ ZEYD(R.A): Annesi Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın babası akabede
biat eden yetmiş kişiden biri kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda
edenlerden Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit
edilen sahabe
KAB BİN ZÜHEYR(R.A): Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul
etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan sahabe
EBU BASİR(R.A): İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe
EBU HUZAYFE (R.A): Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye bir sır olarak münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım” diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe
ABDULLAH BİN UBEY BİN SELUL: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs
PEYGAMBERİMİZİN ARKALARINDA NAMAZ KILDIĞI SAHABELER: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.Bu iki sahabe : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)
SİYER-İ NEBİ NOTLARI(2)
SAFİYYE BİNTİ ABDULMUTTALİB: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır.Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’isavunan kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında “Vallahi sabredeceğim bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe .
DIHYETÜL KELBİ: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe . Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
KASİDİYE SAVAŞI: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la Rüstem’i öldürerek kazanılan
CERCE(CORCİ): Bizans ordu komutanı olarak Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduyav karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül şahadet iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan
ŞURA HEYETİ: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti”
a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
c- Hz. Ali (r.a.)
d- Hz. Osman (r.a.)
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.) ibaretti.
SIFFIN OLAYI: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise
Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi
HAKİM İBNİ HAZAM: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içindedoğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş uzun süre ağlamış Darun Nedve adı verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslam’a yönelmiş bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe
HZ.ALİNİN OĞLU HZ.HASANA NASİHATI: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek
sekiz tane tavsiyede bulundu.
a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır
b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır
c- Vahşetin en büyüğü kibirdir
d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır
e- Ahmaklarla arkadaş olma
f- Yalancılarla dost olma
g- Cimrilerle arkadaşlık kurma
h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.
HZ:BİLAL-İ HABEŞİN ÖZGÜRLÜĞÜ: Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.

SİYER-İ NEBİ NOTLAR(3)
HİCRET: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda
kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin isimleri: Habeşistan ve Medine.
PEYGAMBERİMİZİ YIKAYAN SAHABE: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali(r.a) yıkadı.
HABEŞİSTANA HİCRET: Habeşistan’a ilk hicret edenler; 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
KUS BİN SAİDE: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu
bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs
ÖMER BİN ABDUAZİZ: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi olan Emevi halifesi
OSMAN BİN TALHA: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını verdiği sahabe.
MEDİNE DE İLK CEMAATLA NAMAZ: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
KUDÜS FETHİ: Kudüs Hz.Ömer (r.a) zamanında fethedildi.
EBU UBEYDE BİN CERRAH: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine dişleriyle halkaları çıkartan bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe
ABDULLAH İBNİ ABBAS: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi.
Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında
Afrika fütuhatına 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan sahabe
UMEYR BİN EL HUMAM: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet”sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar”
diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi.
Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi bir an önce oraya kavuşmalıyım dedi.
Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip yediği her hurma bir
öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır bu çok uzun bir
süre dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri
söylüyordu: “Cihatta sabırla Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık
tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.” Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün
duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan yürüyün ince beton yoldan.
İşte küçük boş bir havuz hayır havuz değil vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden
biridir.
SİYER-İ NEBİ NOTLARI(4)
MUTİM BİN ADİYY: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu himayesine almıştı.
RÜMEYSA: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan işte o benim mehrim olsun evlenelim başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe
HUBEYB BİN ADİYY: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu:
“Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla
birlikte rahat olmak istemem” sahabe
OSMAN İBNİ MAZUN: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir.
Bedir savaşında yararlıklar göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde
Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş ağlamış ve tabuta
konulduğu sırada: “Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir.
Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi ne de sen dünyaya bir kıymet verdin.
” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen sahabe .
ABDULLAH İBNİ SELAM: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)’ın soyundandır. Kur’an ile Tevrat arasındaki benzeyişliğe dikkat çekerek kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı inkar etmek zulümdür”
diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
olan sahabe
HİCRİ TAKVİM: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç
olarak alan hicri takvimi Hz.Ömer (r.a) başlatmıştır.
İKİNCİ MÜSLÜMAN KADIN SAHABE: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan
Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha) kadın sahabe.
ENDÜLÜS FETHİ: Tarık Bin Ziyad , Endülüsü fethetti.
SAAD BİN MUAZ: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe
MUAZ BİN CEBEL: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe
KAB BİN EŞREF: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs .
İLK CUMA NAMAZI: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe ,Esad Bin Zürare (r.a.)
HENDEK SAVAŞINDA DÜŞMANI GÖZETLEYEN SAHABE: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği sahabe
ABDULLAH BİN ÖMER: “Ömrüm boyunca oruç tutsam hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem fakat gönlümde
Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi isyan edenlere karşı da bir nefret
duygusu taşımazsam bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem” diyen sahabe

22

Ocak
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Hadis Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  336 Kez Okundu

MSTS HADİS NOTLARI
1-Kütübü Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı yazarlarıyla birlikte sırasıyla;
a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari,
b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim,
c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut,
d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace,
e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi,
f- Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei.
2-Riyazü-s Salihin adlı hadis kitabının yazarı ;İmam Muhyiddin en-Nevevidir.
3-En çok hadis rivayet eden sahabe ;Ebu Hureyre (r.a.)Gerçek adı:Abdurahman Bin Sahr.
4-Müttefekun Aleyh ;Buhari ve Müslimin bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).
5-Mevzu hadis eygamber Efendimiz(s.a.v.)’in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.
6-Sahih-i MüslimTekrarlar dışında 4.000 hadis vardır.
7-Hadis ilminde molla ;2.000 den fazla hadis ezberleyene denir.
8-Muhaddis:Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime muhaddis denir.
9-Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden ;Hz Aişe (ranha)’dır
10-Hz. Peygamber’e ait olan hadislere merfu; sahabeye ait olanlara mevkuf, tabiine ait olanlara da maktu adını vermişlerdir.
11-Sünnet; lügatte form/suret, âdet, gidişat, tabiat, usül, yöntem gibi anlamlara gelir. 12-Hadis İlminin Bölümleri
a)Rivâyetü’l-hadis ilmi:Hz. Peygamber’in sözü, fiili, takriri, halleri ve bunların rivayet ve zabt edilişi ile alâkalı bir bilim dalıdır. Hadis metinlerini ihtiva eden kitaplar, bu dala ait kaynaklardır.
b.Dirâyetü’l-hadis ilmi: Hadis ıstılahları diye de adlandırılır. Hadisin yapısını meydana getiren sened ve metni anlamaya imkan veren bir takım kaideler ilmidir. 13-Kütüb-i Tis’a:Buhâri, 2. Müslim, 3. Ebû Dâvud, 4. Tirmizî, 5. Nesâî, 6. İbn Mâce, 7. Dârimî, 8. Muvattâ, 9. Ahmed b. Hanbel. Bu dokuz meşhur kitaba “ Kütüb-i Tis’a” denir
MSTS HADİS NOTLARI
1-Hadis: Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) nisbet edilen söz, fiil ve takrirler (onay) dir.
2-Eş anlamlı olarak hadis ve sünnet Üçe ayrılır:
a-Kavli Sünnet (sözlü)
b-Fiili Sünnet (eylemsel)
c-Takriri Sünnet (onaysal
3-Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde yazılan ilk yazılı hadis metinlerden bazıları şunlardır.
1-Medine vesikası
2-Nüfus sayımı
3-Dine davet mektupları
4-Yahudilerle mektuplaşma
5-Vergi ile ilgili hükümler:
6-Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve selem) devrinde, bazı sahabiler Hz. Peygamberden (Sallallahu aleyhi ve sellem) duyduklarını yazmışlar ve böylece ilk hadis belgeleri olarak bilinen hadis sahifeleri oluşmuştur. Ancak bu dönemde sistematik ve düzenli bir hadis yazımı görülmediği için hadislerin büyük çoğunluğu ezber yoluyla ve sözlü olarak bir sonraki nesle aktarılmıştır.
4-Hadisleri yazma işi :Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hayatında onun izniyle başlayan hadis yazma işi Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ölümünden sonra daha da çoğaldı.
5- Elmuksirun: Çok sayıda (1000 den fazla) hadis rivayet eden sahabilere denir.Elmukillun: Az sayıda (1000 den az) hadis rivayet eden sahabilere denir.
6-Tabiin :Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı devrinde yetişmiş, ashabtan herhangi birine kavuşmuş ve onunla görüşüp konuşarak sohbet etmiş olan her müslümana tabii (çoğulu: Tabiun) denir.
7-Tedvin ve Tasnif :Tedvin: Sözlü ve yazılı olarak nakledilen hadisleri bir araya toplama çabasıdır. Tasnif (Sınıflandırma) ise; Daha önce karışık olarak bir araya getirilen hadislerin konularına veya ravilerine göre ayrılarak kitaplarda toplanmasıdır.
8-Hadisleri konularına göre ihtiva eden musannaf eserler
a-Camiler; Bütün dini konularla ilgili hadisleri toplayan en kapsamlı eserlerdir.
b-Sünenler; Bütün fıkhi konulara ait merfu hadisleri ihtiva eden fıkıh kitapları tertibindeki hadis kitaplarıdır. Sünenlerde genellikle Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan ve merfu denilen hadislerine yer verilmiştir. Bu sebeple sahabe ve tabiun’un mevkuf ve maktu sözlerine bu kitaplarda rastlanmaz.
c-Musannefler; Sünenlerdeki merfu hadislere ilaveten mevkuf ve maktu hadisleri de ihtiva eden eserlerdir.
9-Sahabe, Tabiin ve Etbau’t-tabiin dönemleri hangi hicri yıllarda sona ermiştir?
a-Sahabe dönemi hicri 110 yılında,
b-Tabiin dönemi hicri 181 yılında, .
c-Etbau’t-Tabiin dönemi hicri 220 yılında sona ermiştir.
10-Şerh; bir şeyi açmak, açıklamak, genişletmek ve yorumlamak anlamlarına gelir. İslam kültüründe başta Kur’an olmak üzere hadis kaynakları ve diğer dini kitaplar gerek duyuldukça şerh edilip yorumlanmıştır. Kur’an-ı açıklayan kitaplara tefsir denildiği gibi hadisleri açıklayan kitaplara da hadis Şerhleri denilmiştir
11-Hadis usulü; metin ve senedin durumlarıyla ilgili kaideleri bildiren ilimdir.
12- Hadis ilmi 2 kısma ayrılır: Alimler hadis ilmini ikiye ayırmışlardır.
a-Rivayet yönünden hadis ilmi; Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) atfedilen söz, eylem ve davranışların bilinmesini, kaydedilmesini ve rivayetini konu edinir.
b-Dirayet (yetkinlik) yönünden hadis ilmi; Rivayetlerin şartlarını, çeşitlerini, hükümlerini, ravilerin hal ve durumlarını, rivayetlerin sınıflarını ve bunları içeren eser çeşitlerini araştıran bir ilim dalıdır. Bu ilim dalına hadis usulü denir.
13-Senet; Hadisi ilk kaynağına götüren ravi zincirine verilen isimdir. (Senede, tarik veya isnatta denir.)
14- İsnat; Hadisi nakleden ravi dediğimiz kimselerin isimlerini, birbirlerinden naklettiklerini gösteren bazı lafızlar kullanarak sıralamaktır.
15-Ali ve nazil isnat :Eğer bir hadis, senedinde kopukluk olmadan Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) daha az ravi aracılığı ile ulaşıyorsa buna ‘ali isnat’ denir.Şayet az ravi ile aktarma imkanı varken, daha çok ravi ile rivayet edilmişse bu hadisin senedine de ‘nazil isnat’ denir. (Bir isnadın nazil oluşu her devirde birden fazla ravi olmasıyla anlaşılır.)
16-Metin; isnadın, yani raviler zincirinin kendisinde son bulduğu kısımdır. Hadisin aslını oluşturan bu kısım, Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) söylediği, yaptığı, onayladığı ya da onaylamadığı şeylerin yer aldığı bölümdür.
17-Ravi: Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ya da sahabe veya tabiinin söz ve uygulamalarını rivayet eden, yani başkalarına aktaran kişidir.
18-Şeyh ; İslami ilimlerde bütün alimler için kullanılan genel bir isim olmakla beraber, özel olarak hadis ilminde, kendisinden hadis rivayet edilen şahıslara verilen bir addır.
19-Rivayet; hadis veya diğer haberlerin nakli ile, bunları haber verenlere isnat etmek (dayandırmak) tır.
20- Tabaka: Birbirine yaşça yakın olan ve rivayeti bakımından aynı dönemi paylaşan kimseler gurubuna verilen isimdir. Sahabe tabakası, tabiin tabakası gibi. 21-Cerh ve Ta’dil :Arapça ‘’yaralamak’’ anlamına gelen CERH, hadis terimi olarak, bir ravinin güvenilir olmadığını, yani adalet ve zabt sıfatlarını tam olarak taşımadığını tesbit etme işidir.Adalet kelimesinden gelen TA’DİL ise, bir ravinin güvenilir olduğunu, yani adalet ve zabt sıfatlarını tam olarak taşıdığını tesbit etme işidir. Ta’dil edilen raviye sika (güvenilir) denilir.
22-Metain-i Aşere :Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren on kusura metain-i aşere (on suçlama noktası) denir.
23-Hadis türleri:
a-Kutsi hadis: Manası ALLAH’a (Celle celalühü), sözleri Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) ait olan hadistir. Kutsi hadisle nebevi hadis arasında sadece şekle dayalı bir fark vardır. Kutsi hadiste hitap, Kur’an ayetlerinde olduğu gibi ALLAH’ındır (Celle celalühü). Nebevi hadislerdeki hitap ise Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) aittir.
b-Merfu hadis: Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) dayandırılan bütün söz, fiil ve takrirlere denir.
c-Mevkuf hadis: Sahabilerden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberlere denir.
d-Maktu hadis: Tabiilerden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberlere denir.
14- İsnat; Hadisi nakleden ravi dediğimiz kimselerin isimlerini, birbirlerinden naklettiklerini gösteren bazı lafızlar kullanarak sıralamaktır.
15-Ali ve nazil isnat :Eğer bir hadis, senedinde kopukluk olmadan Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) daha az r
24-Ahad hadis: Mütevatir hadislerin dışında kalan bütün rivayet çeşitlerine verilen genel bir isimdir. Bu tür rivayetlere haberi vahid de denilir.
Ahad hadisler de, her tabakada onları rivayet eden ravilerin sayısına göre, 1-Meşhur 2-Aziz ve 3-Garib olmak üzere üç kısma ayrılır.
25-Meşhur Hadis: Önceleri, kelimenin sözlük anlamına uygun olarak bir çok kişi tarafından rivayet edilip, delil sayılan ve herkes tarafından tanınıp bilinen rivayet anlamında kullanılan meşhur hadis terimi, hadis usulünün gelişmesiyle birlikte her tabakada en az üç kişinin rivayet etmiş olduğu hadise isim olarak verilmiştir.
26-Aziz Hadis: Senedin başından sonuna kadar her tabakada ravileri ikiden az olmayan hadislere denilir.
27-Garip Hadis: Tek kişi tarafından rivayet olunan veya senedin herhangi bir yerinde ravisi tek kalan hadislere denir. Garip hadislere fert hadis de denilir.
28- Sahih Hadis: Adalet ve zabt niteliklerine sahip ravilerin muttasıl (kopuksuz) bir isnatla rivayet ettikleri, şaz ve muallel (illetli) olmayan hadistir.
29-Hasen Hadis: sahih ile zayıf hadis arasında yer alan, fakat sahihe daha yakın olan bir hadis türüdür.
30-Zayıf Hadis: Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya birkaçını taşımamakla beraber, uydurma (mevzu) olduğu da söylenemeyen hadisler genel olarak zayıf adıyla anılır.
31-Fıkhu’l-hadis, hadis ve sünneti doğru anlamak, Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) amacını iyi kavramaktır. Daha dar anlamda ise fıkhu’l-hadis, hadislerden fıkhi hüküm çıkarmayı konu edinir.
32-Dinin anlaşılmasında ve yorumlanmasında hadis ve sünnetin değeri :
1-Kur’an doğrultusunda hüküm getirir ve onun hükümlerini pekiştirir.
2-Kur’an-ı açıklar ve yorumlar
3-Yeni hükümler getirir
33-Sünnet ve hadisin Kur’an’ın anlaşılmasındaki degeri :Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hadis ve sünnetinin önemli bir bölümü, Kur’an-ı Kerimi açıklama ve yorumlama şeklindedir.
Sahabiler, inen ayetlerden anlayamadıkları yerleri Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) sorarlar, o da bu ayetlerden ne kasdedildiğini açıklardı. Örneğin: Kur’an’da namazın farz olduğu bildirilmiş ancak, kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı açıklanmamıştır. Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) bu konuda soru soran ashabına buyurmuştur.

22

Ocak
2013

Siyer Döküman Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  282 Kez Okundu

SİYER-İ NEBİ NOTLARI
1-SEVR MAĞARASI ,Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları mağaradır.
2-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
3-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:
a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).
4-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı Hz. Halime.
5-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabenin adı Kab Bin Malik.
6-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
7-Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
8-Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
9-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin adı Hassan Bin Sabit.
10-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır.
11- Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
12-Haram aylar adı verilen aylar ,Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
13-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
14-Uhud Savaşından birkaç ay sonra Adal ve Kare Kabilelerinden bir grup Hz. Peygamber’e gelerek kendilerine İslamı öğretecek muallimler göndermesini istediler. Peygamberimiz’in gönderdiği on kişilik heyet yolda Lihyanoğullarından yüz kişilik bir birlik tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında sekiz sahabi şehit düşerken iki tanesi de esir alındı. Bu olaya Reci’ Hadisesi denir.
15-Hz. Hubeyb b. Adiyy,Reci’ Hadisesi sırasında esir alınan Müslümanlar, Mekke’ye götürülerek Kureyş kabilesine satıldı. Bunlardan bir tanesi, öldürülmek üzere Tenim Vadisine götürülmüş ve kendisi için bir darağacı hazırlanmıştı. Şehit edilmeden önce iki rekât namaz kılan sahabi darağacında asılmış ve yüzlerce müşrik tarafından atılan taşlar ve mızraklarla şehit edilmiştir
17-Zeyd b. Desine,Reci’ Hadisesinde esir alınan sahabilerden bir tanesine Kureyş lideri Ebu Sufyan şu Soruyu sordu: “Şu an senin yerinde Muhammed’in olmasını, buna karşılık senin de ailenin yanında güven içinde olmayı istemez miydin?” Sahabi şu cevabı verdi: “Benim ailemin yanında sağ salim oturmam karşılığında, Muhammed(sav)’in ayağına bir diken dahi batmasına razı olamam.” Müşrikler tarafından birçok işkenceye maruz kaldıktan sonra şehit edilen sahabi.
18-Amine binti Vehb,Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan olup, Haşimoğullarından Abdullah b. Abdulmuttalib’le evlenen, kocasının vefatından sonra yetim doğan çocuğuna Muhammed ismini veren, oğluyla birlikte kocasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla gittiği Medine’den dönüşünde Ebva kasabasında vefat eden, Allah Rasûlünün sevgili annesidir.
19-Süveybe,Annesi Âmine, Hz. Muhammed’i bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden birisi Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir.
20-Hz.Halime,Mekkeliler, çocuklarını; çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve Arapça’yı güzel konuşabilmeleri için sütanneye verirlerdi. Abdulmuttalib, torunu Hz. Muhammed’i, Hevazin kabilesinin Sa’d b. Bekiroğulları kolundan bir kadına vermiştir. Peygamberimizin yıllarca yanında kaldığı, evine bolluk ve neşe kattığı Peygamber efendimizin süt annesidir.
21-Kaynuka savaşının sebebi Tesettür.
22-Peygamber Efendimiz bir defa Hicri10. yılda hac yapmıştır.
23-Peygamberimizin annesi Ebva köyünde vefat etti.
24-İslam Tarihinde ilk şehit;Yasir ve eşi Sümeyye Hatun.
25- Muhadramun,Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görmeşerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
26-Hz.Hüseyin(r.a),Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu
27-Hz.Ebu Bekir(ra.), İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in”Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine”Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve”Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
28-Gasilül Melaike, Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, sahabedir.
29-Hz.Hasaan(r.a) Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip buzamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır.
30-Ebu Ze Gifari(r.a),Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabedir.
31-Erkam Bin Erkam(r.a), İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe
31-Zeyd Bin Sabit(r.a), Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başkanı olan sahabi.
32-Hz.Huzeyfe(r.a), Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe.
33-Peygamber Efendimiz(sav); Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf sahabelerin arkasında cemaat olarak namaz kılmıştır.
34- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
35-: Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.
36- Medine’ye ilk hicret eden Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.) isimli sahabedir.
37-Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
38- Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
Mekke’ye döndüğünde Peygamberimizi Mutim Bin Adiyy himayesine aldı.
39-Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)
40-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe Muaz Bin Cebel (r.a.)
41- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı Esad Bin Zürare (r.a.) kıldırdı.
42-Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
42-Hz.Ebu Bekir(ra),Efendimizin vefatından sonra halife olan ünlü sahabi
43- Hz.Osman(r.a),Sevgili Peygamberimizin damadı, yumuşak huylu ve cömertliği ile tanınan üçüncü halife
44- Mekke’den Medine’ye hicret edeceği zaman Sevgili Peygamberimizin yatağına yatarak Efendimizin ko¬laylıkla evden ayrılmasını sağlayan sahabi Hz. Ali
SİYER ÇALIŞMA SORULARI
1.Siyer-i Nebieygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hayatını konu alan ilim dalıdır.
2.Resülullahın anlamı:Allahın elçisi demektir.
3.Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yaşadığı çağa Asr-ı Saâdet (mutluluk çağı) denir.
4.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in baba tarafından soyu :Baba tarafı, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesindendir.
5.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in anne tarafından soyu ; Kureyş kabilesinin Zühre Oğulları sülalesindendir.
6.Peygamberimizin soyu ,Hz. İbrahim (A.S) ve oğlu ismail (Aleyhisselâm)a dayanır.
7.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in,Dedesinin adı Abdülmuttaliptir.
8.Resûlullahin babasının adı Abdullah,Annesinin adı Âminedir.
9.Resûlullah,Rebiülevvel ayının 12. gecesi, miladi 20 Nisan 571 tarihinde Mekke de dünyaya geldi.
10.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin ,Dört adı vardır: a-Ahmet, b-Muhammed, c-Mustafa, d-Mahmut.
11.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Doğmadan iki ay önce babasını kaybederek yetim, 6 yaşında iken annesini kaybederek öksüz kalmıştır.
12.Hz. Muhammede, peygamberlik gelmeden önce, Ukaz Panayırında, Peygamber ve Ebu Bekirın de bulunduğu bir topluluk içinde, yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs Kuss b.Saide
13.Muallakat-ı Seba,Cahiliye döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiîr, Kabenin duvarına asılırdı. Bu yedi şiîre verilen ad .
14.Resûlullah,25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi.Hz. Haticenin vefatına kadar 25 yıl evli kaldılar.
15.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in üçü erkek, dördü kız çocuk olmak üzere toplam yedi çocuk ; Zeynep, Rukiye, Ümmu Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim.
16.Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma (Radiyallahu Anha)dır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Hz. Fatıma Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti.
17.İlk vahy ,Nur dağındaki Hira mağarasında.Ramazan ayının 27si, Miladi 610 tarihinde, peygamberimiz kırk yaşındayken geldi.
18.İlk müslümanlar ,Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara 19.Sabikuni İslâm (İlk Müslümanlar) denir
20.İlk vahiy geldikten sonra vahiy bir müddet kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra Müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. İşte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme Vahiy de Fetret devri denir.
21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
23.Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslümanlar ;Ammar bin Yâsirin annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)dır.
24.Habeşistana yapılan birinci hicret ,Bisetin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
25-Habeşistana ilk hicret eden Hz. Osman ve hanımıdır.
16.Habeşistana yapılan 2 inci hicrette kafile ,Bisetin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Alinin abisi Cafer-i Tayyardır.
17.Habeşistana hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler , Habeş kralına Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebiayı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
18.Habeşistan kralı,Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
19.Hz Ömer (Radiyallahu Anh) Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
20.Bu durum, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin hangi buyruklarını teyid etmek-tedir?
21.Medinelilere İslâmı öğretmek için Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ,Musab bin Umeyr (Radiyallahu Anh)ı gönderdi.
22.Hicret ,Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekkeden Medineye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
23.Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
24.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)beraber hicret etti.
25.İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
26.KUBA mescidi;Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid
27.Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
28.Kameri ayları ,Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
29.Hicri takvimi ,Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
30.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medinede Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
31.Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in Medinelilere ilk tavsiyeleri,Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız!Yemek yediriniz,Akrabalık haklarını gözetiniz,Halk uyurken, siz namaz kılınız.Selâmetle Cennete girersiniz!
32.Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi ,Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
33.Muhacir ,Mekkeden göç ederek Medineye gelen müslümanlara muhacir denir.
34..Ensar,İlk defa Medinenin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında Ensar denildi.
35.Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere Suffa, burada bulunanlara da Ashab-ı Suffa denir.
36.Medine Vesikası ;İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
37.İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ;Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
38.Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
39.Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
40.Gazve,.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir..Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
41.Hz. Fatıma ile Hz. Ali ,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
42..Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
43.İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
44.Reci Vakıası ,Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldü-rülmesi olayına denir.
45.Biri Maûne faciası,Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
46.İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
47.Yağmur duası ilk defa,Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
48.Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
49.İlk Çevre koruması ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekkeyi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
50.Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ,Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullaha hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
51.Veda Haccı ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; Veda Haccı denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk ve son haccıdır.
52.Veda Haccı,Hicri 10, Miladi 632 yılında oldu.
53.Sahabe ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
54.Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
55.Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
56..Hulefa-i Raşidin : Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
57..Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ;Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran, ve Benim Sünnetim.buyurmuştur.
SAHABE-TABİUN-ETBAUTTABİUN
1. Sahâbînin Tanımı:Bazı alimler sahabi olmak için Hz. Peygamber’den bir iki hadis rivayet etmeyi, diğer bazıları Hz. Peygamber’le bir iki sene beraber bulunmayı veya bir iki savaşa katılmayı gerekli görmüşlerdir. Alimlerin cumhuruna göre ise sahabilik için Hz. Peygamber’i mümin olarak görmek veya onunla mümin olarak karşılaşmak yeterlidir.
2. Sahabenin Sayısı:Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir. Hicretten sonraki ilk yıllarda yapıldığı tahmin edilen bir nüfus sayımında, kadın-erkek, büyük-küçük 1500 müslümanın varlığı tespit edilmişti. Hz. Ömer’in halifeliği zamanında hazırlanan ordu ve maaş defterlerinde ise 12 bin civarında sahabinin isminin kaydedildiği bildirilmektedir.İmam Şafii 30 bin Medine’de 30 bin Medine dışında olmak üzere 60 bin,Ebû Mûsa el-Medînî 100 binden fazla, Ebu Zur’a er-Râzî 114 bin sahabi bulunduğunu söylemişlerdir.Mevcut kitaplara ismi geçen sahabilerin sayısı bu kadar fazla değildir. Bu konudaki en kapsamlı kitap olan el-İsâbe’de 12 bin kadar sahabiden bahsedilmektedir.
3.Mekke’de müslümanlığı ilk önce kabul edenler. Bu ilk müslümanlardan on tanesi Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenmişlerdir.Aşere-i mubeşşere denilen bu sahabiler şunlardır:Hz. Ebû Bekr , Hz. Ömer , Hz. Osman , Hz. Ali , Hz. Ebû Ubeyde, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Talha b. Ubeydillah , Hz. ez-Zübeyr ibnu’l-Avvâm , Hz. Saîd b. Zeyd , Hz. Sa’d b. Ebî Vakkâs
4.Tabiun dönemi Hz. Peygamber’in vefatından (h. 11), h. 180 yılına kadar devam eder. Bu nesilden ilk vefat eden Ma’mer b. Yezid (ö. 30/651), son vefat eden Halef b. Halife’dir (ö. 180/796).Tabiun neslinin en faziletlisi genelde Said b. el-Müseyyeb kabul edilmekle birlikte Üveys el- Karani olduğunu söyleyenler de vardır.
5.Etbau’t-tabiin tabakası, en son vefat eden sahabinin vefat tarihi olan h. 110 yılından başlayıp h. 220 yılında sona ermektedir.

22

Ocak
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Terimleri

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  245 Kez Okundu

ADN CENNETİ:Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.
Ahd-i Atik:Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab.
Ahd-i Cedîd:Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes’in ikinci bölümü.
Ahkâm-ı Şer’iyye:İslâm dîninde bir işin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bildiren hükümler.
Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.
Ahlâk-ı Zemîme:Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
Akâid İlmi:Îmân esaslarını anlatan ilim dalı.
AKÎKA:Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.
BEHÂÎLİK:Müslüman görünüp İslâmiyet’i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah’ın, kurduğu bozuk yol.
BENÎ HÂŞİM (Hâşimoğulları),Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf’ın soyundan gelenler.
BERZÂH ÂLEMİ,Dünyâ ile âhiret arasındaki âlem; kabir âlemi.
BESMELE:Bismillâhirrahmânirrahîm sözü. Kur’ân-ı kerîme saygı göstermek, E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’ân-ı kerîmin anahtarı Besmeledir.
BETÛL,Peygamber efendimizin mübârek kızı hazret-i Fâtımâ’nın lakabı.
BEYT-İ MA’MÛR:Meleklerin kıblesi. Göklerde meleklerin devâmlı tavâf ettikleri yer, makam.
BEYTÜ’L-MUKADDES (Beyt-ül-Makdis):Kudüs’deki Mescid-i Aksâ.
BEYTULLAH: Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; BEYTÜLMÂL:İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
Bİ’SET:Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
Burhân-ı İnnî:İnneli (elbetteli) delîl. Eserden müessire (o eseri yapana), san’attan san’atkâra ve netîceden sebebe götüren delîl. Kelâm (akâid) ilminde daha çok bu delîl kullanılır.
Burhân-ı Limmî:Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.
Burhân-ı Tatbîk:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri. Burhân-ı Temânü:Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl.
CÂHİLİYE DEVRİ:İslâmiyet’ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.
CEBEL-İ RAHMET:”Rahmet dağı” mânâsına, Arafat ovasındaki tepe.
CEBRÂİL ALEYHİSSELÂMört büyük melekten biri.
CEBRİYYE:Hicrî birinci asrın sonlarında ve ikinci asrın başlarında Cehm bin Safvân tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol.
CEHMİYYE:Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.
CENNET:Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
CERH VE TA’DÎL:Hadîs ilmine âit iki ıstılah Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta’dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açı klaması.
DENDÂN-I SEÂDETeygamber efendimizin Uhud muhârebesinde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası.
DİN:Allahü teâlânın insanları dünyâ ve âhirette râhat, huzûr ve seâdete (mutluluğa) kavuşturmak için peygamberleri vâsıtasıyla bildirdiği yol, emirler ve yasaklar.
Dirâyet Tefsîri:Resûlullah’tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kul, re’y tefsîri ve te’vîl de denir.
EHL-İ BİD’AT:Bid’at sâhipleri. Peygamber efendimizin ve eshâbının bildirdiği doğru îtikâddan (inanıştan) ayrılanlar.
EHL-İ KIBLE:Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler.
EHL-İ SUFFA:Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm
EHL-İ SÜNNET:Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O’nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan müslümanlar, sünnîler.
ELHAMDÜLİLLAH:”Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur, bütün nîmetler O’ndandır” mânâsına mübârek, kıymetli bir söz. Buna hamdele de denir.
EMÂNÂT-I MUKADDESE:İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf, Teyemmüm taşı.
FÂİTE:Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.
FÂRÛK:”Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran” mânâsına hazret-i Ömer’in lakabı.
FARZ:Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde yapılmasını açıkca bildirdiği emirler.
FÂTIMÎLER:Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah’ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa’îd’in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma’nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye’de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, E shâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân Ubeydîler.
Fukahâ-i Seb’a:Medîne’de yetişen yedi büyük fakîh
FUKARÂ-YI SÂBİRÎNilenmeyip sabreden ve şerî’ate (İslâmiyet’e) uyan fakirler.
GAMÂRÂ:Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd’un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.
GASÎL-ÜL MELÂİKE:Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
GUSL:Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (âdet) ve nifası (lohusalık hâli) sona eren kadınların ağzı ve burnu ile birlikte, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.
Haber-i Meşhûr:Başlangıçta râvîsi (rivâyet edeni, bildireni) sınırlı iken, sonraki devirlerde, daha çok kimse tarafından nakledilen haber,
Haber-i Mütevâtir:Yalan üzerinde ittifâk etmeleri (birleşmeleri) mümkün olmayan bir cemâat (topluluk) tarafından nakledilen, bildirilen haber, hadîs-i şerîf.
“Delîl getirmek dâvâcıya, yemîn etmek dâvâlıya düşer” hadîs-i şerîfi haber-i mütevâtirdir. (Teftâzânî)
HADES:Abdestsizlik veyâ cünüblük hâli.
HADÎSeygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mani olmadıkları şeyler.
Hadîs-i Maktû’:Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâmakadar bilinip, Tâbiîn’den rivâyet olunan hadîs-i şerîfler.
HAMDELE:Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O’ndan memnûnum demektir.
İBÂDET:Kulluk, kulluk vazîfelerini İslâmiyetin bildirdiği şekilde yerine getirmek. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak.
İBÂDİYYE:Bozuk fırkalardan olan Hâriciyyenin kollarından biriİ
İHTİKÂR:İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halka satılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.
İHVÂN-ÜS-SAFÂn birinci asrın ikinci yarısında Basra’da ortaya çıkan; “İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir” diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.
KÂBE-İ MUAZZAMA,Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi. Arabistan’ın Mekke-i mükerreme şehrindeki Mescid-i Harâm’ın ortasında bulunan taştan yapılmış dört köşeli binâ.
KÂBE KAVSEYN,Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâya yakınlığından kinâye olan bir tâbir.
Kabr-i Seâdet,Peygamber efendimizin mübârek kabr-i şerîfleri. Hücre-i seâdet de denir.
KADERİYYE:Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve “Kul kendi fiillerini kendi yaratır” diyerek kaderi yâni işlerin, Allahü teâlânın takdîri ile olduğunu inkâr eden bozuk fırka. Bu fırkaya Mu’tezile adı da verilir.
KÂDİYÂNÎLİK,On dokuzuncu yüzyılda, Hindistan’da Mirzâ Gulâm Ahmed tarafından kurulan bozuk yol. Kurucusunun doğum yeri olan Kâdiyan kasabasına nisbetle bu adla anılmaktadır. İsmine nisbetle, Ahmediyye de denilmektedir.
KAPLAMA MESH:Abdestte başın her tarafının mesh edilmesi.
KARÂMİTA:Milâdî dokuzuncu asırda Hamdan Karmat tarafından kurulan bozuk fırka. İsmâiliyye ve Bâtıniyye de denir
KARZ-I HASEN:Ödünç verme, çarşıda benzeri bulunan herşeyi, belirsiz bir zaman sonra, aynısı geri verilmek üzere verme.
KASÎDE-İ BÜRDE:İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi.
KASR-ISALÂT:Seferde, yolculuk hâlinde dört rek’atli farzları iki rek’at kılmak.
LAĞV YEMİNİ:Geçmiş birşey için zan ile boş yere yapılan yemîn.
LEVH-ÜL-MAHFÛZ:Korunmuş levha; Allahü teâlânın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te’sirden korunmuş levha.
LÂHİK:Namaza imâm ile berâber başladığı hâlde, kendisine uyku, gaflet veya benzeri bir sebebden dolayı abdest bozulması hâli ârız olup da (meydana gelip de) namazın tamâmını veya bir kısmını imâm ile kılamayan kimse.
LUKATA:Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal.
MAHREM: Dînen evlenilmesi ebedî haram (yasak) olan, soy, süt veya evlenme sebebiyle nikâhı haram olan kimse.
MAHŞER:Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.
MAHYA:Ramazan-ı şerîf ayında, geceleri çift minâre bulunan câmilerde iki minâre arasına gerilen ve halata (kalın ipe) asılarak kandillerle (lambalarla) yazılan yazı ve şekiller.
MEDENÎ:Topluluk hâlinde yardımlaşarak yaşayan, kibâr, nâzik, terbiyeli, görgülü kimse. NÂ-MAHREM:Yabancı, kendisiyle evlenilmesi haram olmayan kimse.
NAHR:Kurbanlık deveyi göğsü üstünden (evdâcını yâni iki büyük damarını) kesmek.
NARH:Çarşıda pazarda satılan her türlü mal için hükûmet tarafından konulan fiyat.
NA’T-I ŞERÎF,Peygamberleri ve din büyüklerini öven şiirler. Daha çok Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm için söylenir.
NECEŞ:Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.
ÖLÜM:Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.
ÖŞR (Öşür, Uşur),Onda bir. Topraktan alınan mahsûlün zekâtı.
Özür Sâhibi:Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. PAPA:Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.
PASKALYA:Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.
PATRİK,Ortodoks mezhebine mensûb hıristiyanların, en büyük rûhânî (dînî) lideri.
SÂHİB-İ TERTÎB:Tertîb sâhibi. Üzerinde kazâya kalmış namaz borcu bulunmayan veya kazâya kalmış namazların toplamı beş vakti geçmemiş bulunan ve namazda sırayı gözetmesi gereken kimse.
SAHÎFE,Peygamberimizden sallallahü aleyhi ve sellem önce gelen peygamberlere gönderilen küçük kitablardan herbiri. Çoğulu suhuftur.
SAHÎHAYN:Kur’ân-ı kerîmden sonra, doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan altı hadîs kitâbından Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim’in ikisine birden verilen isim.
SALVELE:Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâ.
TA’DÎL-İ ERKÂN:Namazda rükûda, secdelerde, kavmede (rükûdan kalktıktan sonra ayakta durmada) ve celsede (iki secde arasında oturmada) her âzâ hareketsiz olduktan sonra bir miktar durmak.
TAHMÎD:”Elhamdülillah” demek. “Hamd, şükür Allahü teâlâya mahsûstur” mânâsına “Elhamdülillah” sözü ve benzerleri.
TALÂK:Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek.
TALMÛD:Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap
ÜLÜ’L-AZM:Şerîat sâhibi, yeni din getiren peygamberlerden altı tânesine ve en büyüklerine verilen ad. Bunlar; Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır.
VAHDÂNİYYET:Allahü teâlânın zâtî sıfatlarından. Allahü teâlânın zâtında, sıfatlarında ve işlerinde tek olup, ortağı olmaması.
VAHY (Vahiy):Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi.
Vahy-i Gayri Metlûv:Allahü teâlâ tarafından peygamberlerin kalblerine bildirilen vahyi, peygamberlerin kendilerine âit kelimelerle yanındakilere bildirmesi. Hadîs-i kudsî.
Vahy-i Metlûv:Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.
Vahy-i metlûvun kelimeleri de, mânâları da Allahü teâlâdan gelmiştir. Kur’ân-ı kerîm vahy-i metlûvdur.
VEDÂ HUTBESİ ,Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem hicretin onuncu senesinde yaptığı Vedâ haccı sırasında îrâd buyurduğu (okuduğu) hutbe.
YE’CÛC VE ME’CÛC:Kur’ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.
Yed-i Beydâ ,Parlak el. Mûsâ aleyhisselâmın mûcize olarak gösterdiği ve koynundan çıkardığında gözleri kamaştıran ve güneş ziyâsı saçan eli.
Yed-i Emîn:Kânûnen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.Mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse; güvenilir, emin el.
YEHOVA ŞÂHİDLERİ:Amerika Birleşik Devletleri’nde Ch. Şarl Russel tarafından 1872′de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan mezheb ve misyoner teşkîlâtına verilen ad.
Yemîn-i Gâmûs:Günâha ve Cehennem’e sokan yemin. Geçmişteki bir şey için, bile bile yalan söyleyerek, yemin etmek.
Yemîn-i Lağv:Boş yere yemîn. Geçmiş bir şey için zan ile yanlış yemîn etmek. Bunda günah ve keffâret yoktur.
Yemîn-i Mün’akıde:Geleceğe âit bir iş hakkında meselâ ilerde yapacağım veya yapmayacağım diyerek yapılan yemîn.
ZÂHİRİYYE:Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerin zâhir, görünen mânâlarından başka hiçbir delîl ve kıyâsı kabûl etmeyen Dâvûd-i Zâhirî’nin kurduğu mezheb
ZARÛRİYYÂT-I DİN:İnanılacak ve yapılacak işlerle ilgili, âlim ve câhil herkesin bilmesi lâzım olan din bilgileri.
ZEBÛR ,Dört büyük kitabdan biri. Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.
ZELLET-ÜL KÂRÎ:Kırâat hatâsı. Namazın içindeki farzlardan kırâati yerine getirirken (Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma.
Zevâid Tekbirleriİkişer rek’at olan Ramazân ve Kurban bayramı namazlarının her rek’atinde alınan üçer tekbir. Zevâid tekbirleri vâcibdir. Kâbe-i muazzamanın Hacer-ül-esved köşesi karşısındaki kuyudan çıkan mübârek su.
ZİNNÛREYN:İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab.

22

Ocak
2013

Siyer Döküman Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  460 Kez Okundu

SİYER-İ NEBİ NOTLARI
KUTLU DOĞUM,Peygamberimiz Fil vakasindan 50 gün sonra ,Rebiullevvel ayının 12.Pazartesi günü,Mekke’de dogdu.
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E :Muhammed (A.S), 40yaşına gelince, Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangici,uykuda Sadik rü`yalar görmekle olmustur.
MİRAÇ HADİSESİ: Islam’da Hz. Peygamber (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’in huzuruna kabul edilmesi olayi. Mirac olayi hicretten bir yil ya da onyedi ay önce Receb ayinin yirmi yedinci gecesi gerçeklesir.
AY’IN YARILMA MUCİZESİ ,Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizelerinden biri, Sâkk-i Kamer adiyla bilinen “Ay’in ikiye ayrilmasi”‘dir.
HABEŞİSTAN’A HİCRET :Müslümanlarin Mekke müsriklerinin zulmünden kurtularak Islâm’in öngördügü biçimde özgürce yasayabilmek amaciyla Habesistan’a yaptiklari göç
HİCRET :Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabinin Islâm devletini kurmak üzere Mekke’den Medine’ye göç etmeleri.
BEDİR GAZVESİ :Islâm devletinin Medine’de kurulmasindan sonra müslümanlarla müsrikler arasinda meydana gelen ilk savas.
HZ. AİŞE’YE İFTİRA (İfk Hadisesi) :fk olayi; Islâm tarihinde Resulullah (s.a.s)’in zevcesi ve müminlerin annesi (el-Ahzâb, 33/6). Hz. Âîse hakkinda münâfiklar tarafindan uydurulan Iftira olayinin adi.
UHUT SAVAŞI (H. 3/M. 625):Hicret’in üçüncü yilinda Uhud dagi civarinda müsriklerle yapilan savas.
RECÎ OLAYI ,On kisilik bir müslüman ögretici grubunun müsrikler tarafindan hile ile pusuya düsürülerek sehit edildikleri olay.
HENDEK SAVAŞI :Hz. Peygamber (s.a.s)’in müsriklerle yaptigi büyük ve en önemli savaslarindan birisi. Uhud savasindan iki yil sonra, Hicret’in besinci yilinin sevval ayinda (23 subat 627) Medine’nin kuzeyinde cereyan etmistir.
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI :Hz. Peygamber ve ashabinin Kabe’yi ziyaret maksadiyla Mekke’ye gitmek istemeleri ve bunun müsrikler tarafinda engellenmesi üzerine çikan olaylardan sonra müslümanlarla müsrikler arasinda yapilan anlasma.
MUTE SAVAŞI :Mute, Kudüs’e yakin bir mahal’dir. Efendimiz (sav)’in Busra (simdiki Havran) emirine gönderdigi elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareket etmek zarureti dogmustur.
MEKKENİN FETHİ :Hudeybiye andlasmasina göre Huzaa kabilesi, Resulullaha,Bekirogullari kabileside Kureys kabilesi himayesine girmisdi.
HUNEYN SAVAŞI (Sevval, 8. H/630 M.):Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla Havazin Müsrikleri arasinda meydana gelen savas.
EVTAS OLAYI :Hicretin 8.yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay.
CİRÂNE OLAYI ,Peygamber Efendimiz’in Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri dagitimi sirasinda ortaya çikan hâdise.
TEBÜK SEFERİ :Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yilinda, Sam’da toplanan kirkbin kisilik Bizans ordusuna karsi çarpismak üzere Medine’den Tebük’e kadar sevkettigi en son ve en güçlü askerî hareket.
VEDÂ HUTBESİ Hz. Peygamber’in, hicri 10. yilda yaptigi Veda Hacci’nda sayilari yüz on dört bini bulan haciya hitaben irad ettigi hutbe.

RESULULLAHIN HAYATI (571-632):
1-Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.
2- Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı, “Peygamberlikten (Bi’setten) öncesi” ve “Peygamberlik devri” diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.
3-Peygamber olduktan sonra, “Mekke Devri”nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; “Medine devri” olaylarında ise,-Hicretin, 1. 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)’in Hicret olayını esâs almışlardır.
4- Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.
5-Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.
6-Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.
6-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.
7-Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi. Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.
8-Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.
9-Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.
10-Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.
11-Kureyşin Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyşin ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve âli-cenâblığı sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce “Tâhire” denildiği gibi, sonra da “Haticetü’l-Kübra” denilmiştir. Hz. Hatice bir ticâret kafilesiyle Peygamberimiz (s.a.s.)’i Şam’a gönderdi. Kölesi Meysere’yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam’a kadar gitmedi; malları Busra’da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra’nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Şam’a gitmesini uygun bulmamıştı.Üç ay kadar sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) beklenilenin çok üzerinde kazanç elde ederek döndü. Hz. Hatice, bu büyük insanın emniyet, dürüstlük ve gayretine hayran oldu. Daha sonra araya vasıtalar girdi; evlenmeleri kararlaştırıldı. Bu esnâda Hz.Muhammed (s.a.s.) 25, Hz Hatice ise 40 yaşlarındaydı.
12-Peygamberimizle Hz.Haticenin Nikâhı, Hatice’nin amcazâdesi, Varaka oğlu Nevfel tarafından Hz. Hatice’nin evinde kıyıldı. Ebû Tâlib ile Varaka birer hitâbede bulunarak, her iki âilenin üstünlük ve meziyetlerini dile getirdiler. Esâsen, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Hatice’nin nesebleri Kusayy’da birleşir.
13-Hz.Haticenin Mehiri:Hz. Hatice’ye 20 dişi deve mehir verildi. Nikâhtan sonra develer kesilerek dâvetlilere ziyâfet çekildi.
14-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Arablarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet olduğundan Hz.Peygamber (s.a.s.)’e de “Ebü’l-Kasım” denildi. Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler. Kızları büyüdüler. Fakat Fâtıma’dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler. Yalnız Fâtıma, Peygamber (s.a.s.)’in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı.
15-Hz. Ali ile evlendirdi. Hasan ve Hüseyin, Hz. Fâtıma’nın çocuklarıdır. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in nesli, Hz. Fâtıma ile devâm etmiştir.
16-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mısırlı eşi Mâriye’den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10′uncu yılında henüz iki yaşına girmeden ölmüştür.
16-Hz. Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin:
a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (610- 622);
b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de “Medine Devri” (622-632) denir.
17-Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke’nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Hira (Nûr) dağında bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı.
18-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra;Hatice daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’i amcazâdesi Nevfel oğlu Varaka’ya götürdü. Varaka hanîflerdendi. Tevrât ve İncil’i okumuş, İbrânî dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Peygamberimiz (s.a.s.)i dinledikten sonra: -”Müjde sana yâ Muhammed, Allah’a yemin ederim ki sen Hz. İsâ’nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Cenâb-ı Hakk’ın Musâ’ya göndermiş olduğu Cibril’dir. Keşki genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim… Hiç bir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin…” dedi. Aradan çok geçmeden Varaka öldü.
19-İslamda ilk İbadet:İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cibril’den gördüğü şekilde Rasûlullah (s.a.s.) de abdest almıştır. Sonra Cibril (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir.Eve dönünce Rasûlullah (s.a.s.) abdest almayı ve namaz kılmayı eşi Hz. Hatice’ye öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi birlikte cemâatle namaz kılmışlardır.
20-İlk Müslümanlar:”İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.” (Vâkıa Sûresi, 10) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd. ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.
21-Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.
22-İlk vahiy ile ikinci vahiy arasında geçen “fetret-i vahy” süresinin ne kadar devâm ettiğine dâir rivâyetler 15 gün ile 3 yıl arasında değişmektedir.
Olayların seyrine göre, 1-2 aydan daha çok olmaması gerekir. 2-3 yıl gibi uzun süre olduğunu söyleyenler, “gizli dâvet” süresi ile “fetret-i vahy”i ayıramamış olmalıdırlar.
23-Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı. Bu üç yıl içinde Müslümanların sayısı ancak 30′a çıkabildi. Bunlar ibâdetlerini evlerinde gizlice yapıyorlardı.
Peygamberliğin dördüncü yılında (614 M.) inen: “Sana emrolunan şeyi açıkca ortaya koy, müşriklere aldırma”. (el-Hicr Sûresi, 94) anlamındaki âyet-i celile ile İslâm’ı açıktan tebliğ etmesi emrolundu. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) halkı açıktan İslâm’a dâvete başladı.
Açık dâvetin başlamasından sonra, halkla daha kolay temas edebilmek için Rasûlullah (s.a.s.), kendi evinden, Safâ ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan “Erkam”ın evine taşındı. Bir çok kimse bu evde İslâm’la şereflendiği için bu eve “Dâr-ı İslâm” denildi.
24-Alay ve hakaret Dönemi :Kureyşliler başlangıçta Hz. Muhammed (s.a.s)’in Peygamberliğini önemsememiş göründüler. İmân etmemekle beraber, putlar aleyhine söz söylemedikçe, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dâvetine ses çıkarmadılar. Yalnızca, Rasûlullah (s.a.s.)’i gördüklerinde, “İşte gökten kendisine haber geldiğini iddia eden…” diyerek eğlendiler. Müslümanları alaya alıp küçümsediler. Böylece “alay devri” başlamış oldu.
25- İşkence Dönemi Başladı:
a) Kureyş’in Ebû Tâlib’e Başvurması:
b) Kureyş’in Hz.Peygamber (s.a.s)’e Başvurması
c) İlk Müslümanların Gördükleri Eza ve Cefalar
26-HABEŞİSTANA HİCRET :”Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41)
a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.)
b) İkinci Habeşistan Hicreti (616 M.)
27- Hz. Hamza’nın Müslüman Olması :Hamza, Peygamberimizin amcalarındandır. Süveybe’den O da emdiği için, Rasûlullah (s.a.s.) ile süt kardeştir. Mekke Devri’nin 6′ıncı (616 M.) yılında Müslüman olmuştur.
28-Hz. Ömer’in Müslüman Olması :Hz. Peygamber (s.a.s.) Safâ semtinde Erkâm’ın evindeydi.
Ömer’in silahlı olarak geldiğini gören Müslümanlar telaşlandılar. Yalnızca, Hz. Hamza:
-İyilik için gelirse ne âlâ, aksi halde geleceği varsa, göreceği de var, telâşa gerek yok… dedi. Sağından ve solundan iki kişi tutarak Rasûlullah (s.a.s.)’in huzuruna götürdüler. Ömer, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in önünde diz çökerek şehâdet getirdi. Orada bulunanlar sevinçlerinden hep birden tekbir getirdiler. Safâ tepesinde yükselen “Allâhü Ekber” sadâsı ile Mekke ufuklarını çınlattılar.
Ömer:
-”Kaç kişiyiz”? diye sordu.
-”Seninle 40 olduk,” dediler. Ömer:
-”O halde ne duruyoruz”? Hemen çıkalım, Harem-i Şerîf’e gidelim, dedi. Bütün Müslümanlar toplu halde Kâbe’ye gittiler.
29-Hz.Hamze ve Hz.Ömerin Müslüman Olmalarının Önemi:Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.
30-Mekke Devri’nin 7′nci yılı (616 M.) Muharrem ayında Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Hâşim oğullarıyla alış-veriş yapmamağa, kız alıp-vermemeğe, görüşüp buluşmamağa, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeğe karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamberin kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiç bir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamağa başladılar. Bu karardan sonra, şurada-burada dağınık halde olan bütün Müslümanlar Ebû Tâlib mahallesi’nde Hâşimî’lerle birleştiler. Ebû Leheb, Hâşimî’lerden olduğu halde, müşriklerle beraber oldu ve mahalleden çıktı. Ebû Tâlib, Müslüman olmadığı halde, Müslümanların başına geçti. Hz. Peygamber de üç yıldan beri ikamet etmekte olduğu Erkâm’ın evinden, Ebû Tâlib Mahallesine taşındı. Müslümanlar burada üç yıl (616-619 M.) abluka altında kaldılar.
31- Acıklı Günler :Müslümanlar abluka altında kaldıkları bu üç yıl içinde çok sıkıntı çektiler. Yeteri kadar erzâk temin edemedikleri için, açlıktan ağaç yapraklarını yediler. Bazı küçük çocuklar, gıdasızlıktan öldü. Ebû Cehil gece-gündüz Ebû Tâlib Mahallesi’ne girip çıkanları kontrol ediyor, mahalleye gizlice yiyecek maddesi sokulmasına imkân vermiyordu. Hamza ve Ömer gibi cesûr olanların dışında kimse çarşıya çıkıp alış-veriş yapamıyordu. Sa’d İbn Ebî Vakkas, bir defa bulduğu bir deri parçasını ıslatmış, ateşte kavurarak yemişti. Kadınların ve çocukların açlıktan feryatları mahalle dışından duyuluyordu. Müslümanlar yıllık yiyecek ve diğer ihtiyâçlarını ancak “eşhür-i hurum” denilen kan dökülmesi yasak dört ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) temin etmeğe çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz de dâvet ve tebliğ vazifesini, özellikle Mekke’ye dışarıdan gelenlere ancak bu aylarda yapabiliyordu.
32-Müslümanlar üç yıl süren bu boykot esnâsında dayanılmaz sıkıntılara katlandılar. Fakat Kureyş bundan da hiç bir netice alamadı.
33-Ebu Talib ve Hz.Haticenin vefatları:Müslümanlar ablukadan kurtuldukları için sevindiler. Çektikleri sıkıntıları unutmağa başladılar. Fakat sevinçleri uzun sürmedi. Boykotun kalkmasından 8 ay kadar sonra, iki büyük acı ile karşılaştılar. Mekke Devri’nin 10′uncu yılı Şevvâl ayında önce Ebû Tâlib, üç gün sonra da Hz. Hatice vefât etti. En büyük desteği olan, sevdiği iki insanı peşpeşe kaybettiği için Rasûlullah (s.a.s.) çok üzüldü. Bu sebeple Mekke Devri’nin 10′uncu yılına “Senetü’l-huzn” (Hüzün yılı ) denildi.
34- İkinci Akabe görüşmesinden sonra, Mekke Devri’nin 11′inci yılı Recep ayının 27′inci gecesi (Hicretten 19 ay önce) Peygamber Efendimizin “İsrâ ve Mîrâc” mûcizesi gerçekleşti. İsrâ, gece yolculuğu ve gece yürüyüşü; Mîrâc ise, yükseğe çıkmak ve yükselme âleti demektir. Bu büyük mûcize, gecenin bir bölümünde cereyân ettiği ve Rasûlullah (s.a.s.) bu gece semâlara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mûcizeye “İsrâ ve Mîrâc” denilmiştir.
35-Hicrî yılbaşı Muharrem ayı ile başlar.
36-Halk arasında üç aylar olarak bilinen aylar ,Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır.
37-Hicrî takvim, Peygamber Efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ay hesabına dayanan takvimdir. Hz.Ömer tarafından başlatılmıştır. Milâdî takvim ise Hz. İsa’nın doğumuyla başlar ve güneş yılı esa¬sına göre düzenlenmiştir.
38-Hicret,Peygamberimizin Mekke’den Medineye göç etmesidir. (622)
39-Peygamberimiz Mekke’de emanetleri dağıtmak için kimi yerine Hz.aliyi bırakmıştı
40–Peygamberimiz Hz.Ebubekirle beraber hicret etmiştir.
41- Peygamberimiz Medine’de Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin evinde misafir oldu.
42- Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen müslümanlara “Muhacir” denir.
43- Medine’nin yerli halkına da, muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı “Ensar” denildi
44-Bedir Savaşında,14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
45- Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur.
46- Ezanı rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
47- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
48-Ebu Dücane,Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in kılıcıyla savaşan sahabe
49-Mekke ,Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde. fethedildi.
50-Hudeybiye savaşı Hicretin 6. Yılında oldu.
51-Hayber savaşı Hicretin 7. Yılında oldu.
52Hendek savaşı Hicretin 5. Yılında oldu.
53- Ravza-i Mudahhara ,Peygamberimiz (s.a.v.)in kabri ile minberi arasına denir.
54-Rasulüllah (s.a.v.)in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
55- Hz. Muhammed (s.a.v.)e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle Fakirleri
koruma ve kalkındırma adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya Hif-ul Fudul
56- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)i vefatından sonra Hz. Ali yıkadı.
RESULULLAHIN (sav) HAYATI
1-Peygamberimiz Hz:Muhammed (a.s.) ın hayatını konu alan kitaplara “Siyer” denir.
2-Peygamberimiz, Mekke’de 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
3- Peygamberimizin babası Abdullah, annesi Âmine, süt annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalip’tir.
4-Peygamberimiz (a.s.) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundandır. Ve zincirleme olarak Hz. İbrahim (a.s.) a dayanır.
5- Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
6-Dedesinin vefatından sonra, Peygamberimizin koruyuculuğunu Amcası Ebu Talip üstlenmiştir.
7-Peygamberimizin meşhur isimleri: 1- Ahmed 2- Mahmud 3- Mustafa 4- Muhammed 5- El-Emin
8- Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na doğru sözlü, güvenilir anlamına Muhammed-ül Emin ismi verilmiştir.
9- Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşında iken, Hz.Hatice validemizle olmuştur.
10-Peygamberimize vahiy gelmeden önceki çağa “Cahiliye Çağı” denir.
(Bu çağa cahiliye çağı denmesinin sebebi, insanlar çok kötülük yapıyor ve elleri ile yaptıkları resim heykel gibi putlara tapıyorlardı”)
11 Kur’an da ismi geçen en büyük üç put .
1-Lat : Taifte bulunurdu ve Sakif Kabilesi buna tapardı.
2-Menat : Medinelilerin putu idi. Evs, Hazrec ve Gassan kabileleri bu puta tapardı.
3- Uzza : Mekke’de bulunurdu. Kureyş ve Kinane kabileleri bu puta taparlardı.
12-Peygamberimize İlk vahiy, Mekke yakınlarındaki Hira daginda, Miladi 610 yılında gelmiştir.
13-Hz. Muhammed (a.s.) 40 Yaşında iken Peygamber gönderildi.
14- İslamın ilk emri “Oku” dur.
15- İlk Müslümanlar;
1- Hanımlardan Peygamberimizin eşi Hz. Hatice
2- Büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
3- Çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali,
4- Kölelerden Hz. Zeyd b. Harise (Radıyallâhü anhüm)
16: En çok işkence gören ilk Müslümanlar . 1- Bilal-ı Habeşi ,2- Ammar bin Yasir ,3- Habbab bin Erer, 4- Hz.Sümeyye
17: Peygamberimize ve ilk Müslümanlara en çok eziyet eden müşriklerin ele başıları
1- Ebu Leheb 2- Ebucehil 3- Velid bin Muğire 4- As bin Vail 5- Ümeyye bin Halef
18- Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, peygamberliğinin 5. yılında 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere, toplam 15 kişilik ilk grup Habeşistana göç etmiştir. Bu grup; adaleti ile ünlü “Necaşi” isimli kralın yönettiği Habeşistan’da iyi karşılanıp, huzura kavuşunca, bir yıl sonra 80 kişilik 2. grup da aynı ülkeye göç etmişti
19-Hz.Ömer, Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında, 33 yaşında Müslüman olmuştur.
20- Peygamberliğinin 10. yılında, önce, Müslüman olmadığı halde O’nun en büyük koruyucusu ve destekçisi olan amcası Ebu Talip 80 yaşında iken vefat etti. Bundan birkaç gün sonra da hayat arkadaşı, en büyük teselli kaynağı Hz. Hatice validemiz ebedi âleme göç etti.
Peygamberimiz çok üzüldüğü için bu yıla senetül hüzün (hüzün yılı) denmiştir.
21- Tâif yolculuğu İslâm Tarihi’nin en acıklı olaylarından biridir. Peygamberimiz amcası vefat edince, Kureyşlilerin çok âdi saldırılarına uğramaya başlamıştı. Bunun üzerine Mekke yakınındaki Tâif’e gitmeye karar verdi. Amacı; Tâiflileri Hak Dine davet etmek ve onların desteğini sağlamak idi. Fakat Tâifliler İslam’ı kabul etmek şöyle dursun, ayak takımını toplayarak Peygamberimizi ve yanındaki Zeyd bin Harise’yi taşa tutmuşlar ve çok iğrenç bir eylem sergilemişlerdir.
22-“Akabe Görüşmeleri” : Hz. Peygamber 13 sene Mekke’de Arapları İslâm’a davet etti.
Fakat müşriklerin engellemeleri sebebiyle, arzu edildiği ölçüde başarılı olunamadı. Bunun üzerine Peygamberimiz, çeşitli yollarla Medinelilerle ilişki kurmaya ve onlara yeni dini anlatmaya başladı. Medinelilerden ilk Müslüman olan Sâmit oğlu Süveyd’dir. Milâdi 621 yılında, Hac mevsiminde Mekke’ye giden Medinelilerden 12 kiŞilik bir gurup, Mekke yakınlarında “Akabe” denilen yerde Hz. Peygamber ile gizlice görüştüler ve O’na destek olma sözü verdiler. İşte bu olaya “1. Akabe Biatı” (sözleşmesi) denir. Bundan bir yıl sonra yine aynı yerde, bu defa 75 kişilik bir gurup Müslüman olarak, Peygamberimizi ziyaret etmişler, yeni bir anlaşma yaparak O’na destek sözü vermişler ve Peygamberimizi Medine’ye davet etmişlerdir. İşte bu olaya da “2. Akabe Biatı” denilmektedir.
23- Hicretten 1,5 yıl önce, Peygamberimiz Yüce Allah’ın katına yükselmiştir. Bu olaya Mi’rac denir.
24-Hicret; Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Mîlâdi 622 yılında olmuştur.
25- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; Peygamberimize ve İslâm’a giren ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkence yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı anlatma ve yayma İmkânı kalmadığından, Medineli ilk Müslümanların davet etmesi ve Yüce Allah’ın izin vermesiyle, Peygamberimiz ve Mekke’deki müslümanlar Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.
26- Peygamberimiz Hicret esnasında Medine yakınlarında Kuba köyünde 10 gün konaklamışlar ve burada kendisi de bizzat çalışarak İslâm’ın ilk mescidi olan (Kuba Mescidi) ni yapmışlardır.
27- Peygamberimiz, Kuba köyünden Medine’ye büyük bir kalabalıkla hareket etmişler ve “Beni Salim” yurduna vardıklarında, öğle namazı vakti olmuştu. Öğle namazını kılmak üzere mola verdikleri bu yerde, Cuma namazının farz kılındığına dair âyetler nâzil olmuş ve burada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
28-Peygamberimiz medine’ye vardığında ilk yaptığı en önemli işler şunlardır:
C-28: 1- Yeri belirlenerek Mescid-i Nebevi’nin yapımına başlanılmıştır.
2- Mekke’li “Muhacir” (göç eden) diye adlandırılan Müslümanlarla Medine’li “Ensâr” (yardım edenler) diye isimlendirilen Müslümanlar arasında “Kardeşlik Anlaşması” yapılmıştır.
3- Yahûdilerle anlaşma imzalanmıştır.
31- Kıblenin değişmesi :Önceleri Müslümanlar namazlarını Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılıyorlardı. Yahudiler bu konuyu Müslümanlara karşı kullanıyor, dedi kodu yapıyor ve kendileri için gurur kaynağı kabul ediyorlardı. Bu duruma hem Peygamberimiz hemde ilk Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Sonunda Medine’de, hicretin 2. yılında, Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiğini emreden âyetler nazil oldu. Bundan sonra Müslümanlar namazlarını Mescid-i Haram’a, dolayısıyla O’nun içinde bulunan Kâbe’ye yönelerek kılmışlardır.
32-Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.
33-Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara denir.
34-Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
35-Peygamberimiz (s.a.v.) in yaptığı en önemli savaşlar:
1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı
3- Hendek Savaşı 4- Mekke’nin Fethi
35- Bedir savaşı 824 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır.
36- Uhud savaşı 625 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır
37-Hendek savaşı 627 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır. Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmişlerdir.
38- Hicretin 6. yılında (m. 628) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe gurubu ile Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu duyunca telaşa düştüler ve Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Buna karşılık Müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan” adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere karşı koymak üzere Hz. Peygambere söz verdiler.Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir. Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihi bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.
38-Hicretin 6. yılında (m.628 yılı), Medine –Suriye yolu üzerinde bulunan, Yahudilere ait, ama Müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan Hayber Kalesi, 1600 kişilik Müslüman ordusu ile fethedilmiştir. Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.
39-Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.
40-Peygamberimiz 63 yaşında iken, 632 yılında, Medine-i Münevver’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kbrinin bulunduğu yere “Cennet Bahçesi” veya “Tertemiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.
41-Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.Kız çocukları : Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatımadır.İbrahim dışında kalan diğer çocukları, Hz. Hatice validemizden olmuştur.
42-Peygamberimizin ev halkına “Ehl-i Beyt” denir.
43-Peygamberimizin dünyada iken Cennete gireceklerini müjdelediği 10 sahabeye “Aşere-i Mübeşşere” “müjdelenen 10 kişi” denir. Aşere-i Mübeşşere” (Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabe )şunlardır.
1- Hz.Ebu Bekir
2- Hz.Ömer
3- Hz.Osman
4- Hz.Ali
5- Hz.Talha bin Ubeydullah
6- Hz.Zübeyr bin Avam
7- Hz.Abdurrahman bin Avf
8- Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas
9- Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah
10- Hz.Said bin Zeyd (r.anhüm)
-Mekke deVaraka b. Nevfel,Ubeydullah b. Cahş,Ümeyye b. Ebu Salt, Kuss b. Saide Hanif dinine mensuptu.
-Arab-ı Müsta’ribe, Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder.
-Ficar Savaşları’na Rasullullah’ın amcalarından Zübeyr komuta etmiştir.
-Açıktan davet Bakara Sûresi, 88. ayet ile başlamıştır.
-Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafile: Abdurrahman b. Avf, Zübeyr b. Avam, Hz.Osman, Mus’ab b. Umeyr
-Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber Zeyd b. Harise gitmiştir.
-Hamrâü’l-esed Gazvesieygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvesi.
-Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi Hz. Nuaym b. Mesud
– Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen Nûr Sûresi, 11-14. ayetleri
-Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de Mescid-i Dırâr isimle anılmaktadır.
-Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
– Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
-Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
– Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.
-Hz.Osman,Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlenendi.
-Suraka ,Rasulullah’ı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle battı.
-Mirac; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, bineği ise Buraktır.
-Ezanı ruyasında öğrenen sahabi ,Abdullah bin Zeyd’dir.
-Bedir savaşında müslümanların ,Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.
-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?
-İlk Cuma Namazı ,Raruna vadisinde kılınmıştır.
-Peygamberlerin vasıfları ;Sıdk [doğruluk], Emanet [güvenirlik], Fetanet [zeka ve yüksek anlayış], İsmet [masumiyyet], Tebliğ.
-Yer yüzündeki ilk Mescid ,Kabe’dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah’ın emri ile yapmışlardır.
-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid ,Mescidi Aksad’ır,Yakup [a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.
-Ulu’l –Azmdenilen Peygamberler ;Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.], Hz. Muhammed [a.s.]’dır.
-Rasululah [s.a.] Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl‘dir.
-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi ,Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.
-Medinede ilk inşa edilen mescid Kuba Mescidi.
-Mekkede Kur’án-ı Kerim’i ilk kez açıkça okuyan sahabi, Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.
-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede ,Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu
-Peygamberimizin son savaşı ,Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.
-Peygamberimizin ,Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.
-Ravza-i Mutahhara ,Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.
-Asrı Saadet ,Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .
-Yahudilerle yapılan en büyük savaş ,Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.
-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid;Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.
– Hz İbrahim (as)’in ilk hanımı Hz Sâre
-Hz Hâcer , Hz İsmail’in annesidir.
– Hz Nuh veHz Lüt’un peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir.
-Hz.Meryem, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın
– Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın Hz Meryem
-Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir
-Hz Peygamber (sav) 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
-Hz Peygamber (sav)’in Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
-Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları, Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
-Hz Ali (ra)’nin annesidir(Esed kızı Fatıma (ranha) Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
-Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha) ,Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım
-Enes b Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)’nın diğer adı, Ümmü Süleym (ranha)
-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır” diye cevap vermişti.
-Zeynep, Peygamberimiz (sav)’in en büyük kızı idi.
-Peygamberimiz (sav)’in kızı Zeyneb ,Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As Bin Rebi ile evliydi.
-Hz Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb Mekke de Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü bekliyordu.
-Ebu’l-As, müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın Zeyneb’i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
-Ebu’l-As, Hicretin 7 yılında Müslüman oldu.Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti
– Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi : Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi
-Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman“Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem” karşılık almıştı
-93 İsmi Hind olan kadın , Ebu Süfyan’ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
-Hz Ebubekir (ra)’in hanımının adı ,Ümmü Rumman (ranha)
KUTLU DOĞUM HAFTASI SİYER YARIŞMASI
1-Kabeyi kim inşa etti?Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail
2-Kâbede Mübarek Vazifeler nelerdir?Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.
3-Peygamberimizin Yüce Soyueygamberimiz Aleyhisselâmın yüce soyu kime dayanır? İbrahim Aleyhisselâmın oğlu Hazreti İsmail’e dayanır
4-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
5-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
6-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
7-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
8-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596)eygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
9-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
10-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
11-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
12-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye
KUTLU DOĞUM SİYER YARIŞMASI
1.Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
2. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
5. Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
7. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
10. Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
8. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
9. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
10. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
11. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
12. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
13. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
14. Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
15 Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
16. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
17. Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
18. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd
19. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber (s.a.v.): ‘Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli ola
KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI
1)Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize il vahiy 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmiştir.
2)Hz. Peygamber’e süt emzirenler,Amine binti Vehb,
Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe,Halime binti Ebi Züeyb
3)Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
4.) “Hz. Peygamber’in hicreti Birinci Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşti”
5. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatı Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında yapmıştır.
6) Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine Abdullah ibn Ümmi Mektum vekil bıraktı.
7.) Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadiroğulları
8. H. 8, M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmıştır.
9) Sa’d b. Muâz (r.a),Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı, ihanet ederek bozan Kureyza Yahudileri hakkında bir sahabi şu şekilde karar vermiştir: “Savaşacak gücü bulunanların tamamı öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, malları da ganimet sayılacak” Bu isabetli kararı sebebiyle Peygamberimiz de bu sahabiyi şu ifadeleriyle tebrik etmiştir: “Onlar hakkında Allah ve Rasûlü’nün vereceği hükmün aynısını verdin”
10. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etiyopya
11. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşmiştir?
12. İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisinde kılındı.
13 Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
14) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır.
15. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs Necaşi
16. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi İbrahim
17 .Peygamber Efendimizin soyu Hz.Fatıma evladı ile devam etmiştir?
18. “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” iHz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplardır.
19. Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur
20. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbe Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
21. Asker sayısı az olsun çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamberin bizzat katıldığı seferlere Gazve adı verilir.
22. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi Kâsım-Abdullah
23) İslâm’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ; Hz. Ebu Bekir-Hz. Hatice-Hz. Ali-Hz. Zeyd
SİYER NOTLARI
1. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
2. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
3. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
4. Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
5. Annesinin adı nedir? Amine’dir.
6. Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
7. Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
8. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
9. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
10. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
11. Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
15. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
16. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir
17. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
18. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
19. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
20. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
21. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde 1
22. Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka
23. Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir
24. Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam
25. Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer
26. Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk
27. Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma
28. Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel
29. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır? Hz. Maria
30. Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun
31. Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9
32. Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer
33. Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu? Abdullah b. EbuBekir
34. Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm
35-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire ne ad verilir? Cevap : Natı Şerif
36. Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir ? ) Hz. Osman (r.a)
37. Hendek Savaşında, hendek kazılarak savunma savaşı yapılması fikri hangi sahabiye aittir? Selman-ı Farisi
38. Peygamber Efendimiz, Medineye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldığı ve kabrinin şu anda İstanbul da bulunduğu sahabi kimdir? Ebu Eyyüb el-Ensari
39. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ in son savaşı hangisidir ? Tebük Savaşı
40. Peygamber Efendimiz’in Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir İbrahim
41. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir? Fatıma
41. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? Ranuna Vadisi
42. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine İlk gıyabi cenaze namazı kıdırılan şahıs kimdir? Necaşi
43. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden kimlerdir?
A) Ka’b b. Malik
B) Mürare b. Rebi
C) Hilal b. Ümeyye
44. Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? Ebu Hureyre
45. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? Ebu Leheb
46. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberler kimlerdir?
Müseylimetül Kezzab, Esved el-Ensi, Tuleyha b. Huveylid
46. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ? Abdullah bin Mesud (r.a.)
47-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir? Ümeyye b. Halef
48. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? Süveybe Hatun
49. Hz. Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanmaktadır? Hz.İbrahim
50. Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?Süraka
51. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?
Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
52. Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı? Ümmü Eymen

22

Ocak
2013

Diyanet Mbsts Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  571 Kez Okundu

İLK D.İSLAM TARİHİ DERS NOTLARI
-Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler Tedmürlüler Gassaniler Hireliler
-Güney Arabistanda kurulan devletler;Mainliler Sebeliler Himyeriler
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir
-Kabeye putları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan huza kablesidir
-Hz. Peygamber Kureyşin Haşimoğullar koluna mensuptur
-Hz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensuptur
-Tarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar;Arabı-ı Baide ve Arab-ı Bakiyedir.
-Hz. Muhammed Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara hadari denir.
-Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.
-Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.
-Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
-Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı.
-Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.
-Hz. Peygamber Medineye hicretinden önce 617 yılında Evs ve Hacrec arasında meydana gelen savaşın adı Buas dır.
-İslamiyet öncesi dönemde Huzaalılar Mekkeden Cürhüm kabilesini sürerek idareyi ele geçirmişlerdir.
-Hz.Peygamber tebliğ için Erkam b. Ebu Erkamın evini merkez olarak seçmiştir.
-Ebna adı verilen etkin grup Sasanilerri Yemen hakimiyeti döneminde İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleriyle ortaya çıkmıştırlar.
-Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktır.
-Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir.
-Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.
-Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.
-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.
-Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.
-Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.
-Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.
-Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.
-Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.
-Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.
-Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
-Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
-Tuleyha b. Huveylid Esved kabilesine mensuptur.
-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında Raunada kılmıştır.
-Hz.Peygamberin valisi Şehr Bazan Esved el-Ansi tarafından öldürülmüştür.
-Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
-Hz.Peygamber zamanında Necran valisi Amr b. Hazmdı.
-Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
-Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
-Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
-Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
-Kusay b. Kilab Kureyş kabilesini bir araya getirdiğinden dolayı mücemmi ünvanını almıştır.
-Muhammed b. Bekir Muaviyenin adamı Amr bç As tarafından öldürülmeden önce Mısırda valilik yapıyordu.
-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
-Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanı Rüstemdir.
-Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Osman suikast yoluyla öldürülmüştür.
-Cemel Savaşı Hz. Peygamberi ölümünden sonra iki müslüman grup arasında ortaya çıkan ilk içi savaştır.

22

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik Dökümanları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  293 Kez Okundu

MST SINAVINA HAZIRLIK DİNİ KONULAR
l- Nisa,4/176 ;en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir.
2. “Sebu’t-Tıvâl” olarak isimlendirilen sureler; Bakara, A’râf, Nisa, ÂI-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfal
3. “Lafızları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” Vücuh denir
4. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapı­lan tefsir ,İlhadi tefsir denir.
5-îşari Tefsir: Bir nevi Tasavvufi tefsirdir. Hermonatik ve Seman­tik Tefsir: Kelime anlamlarının taşıdığı manalar üzerine yapılan tefsirdir, îlhadi Tefsir: Kur’an’ın hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirdir.
6. Taberî’nin yazdığı tefsirin tam adı ; Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’I-Kur’ân.Taberi ,hicri 310 yılında vefat etmiştir.
7. Fatiha suresinin diğer adı “Sebu’l-Mesâni” dir.
8. Rasulullah’ın vefatından sonra Kur’an-ı Kerim’i cem eden heyetin başkanı ; Zeyd b. Sabit
9-el-Keşşaf, dirayet tefsiridir.
10. Elmahlı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı ; Hak Dini Kur’an Dili.
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk vahiy M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
12-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapıl­mıştır.
13- Müşriklerin Hâşimoğuilanna uyguladıkları boykot 3 yıl sürmüştür?
14-Addas Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dilenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişi kimdir.
15-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir.
16. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları ;Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
17-İşar: Senin kardeşini kendi nefsine tercih etmendir. Birr. İyilikdemektir. Fütüvveî: Gençlik anlamına gelir. İhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
18. Cem-i Takdim:Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken Öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasıdır.Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının Öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdîm denir
19.”Mesbuk”:Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye mesbuk denir.
20. Yemin ettikten sonra yeminini bozan kimseye kefaret olarak ayetteki sırasına göre ilk önce On fakiri doyururması gerekir.
21.İslam Hukuku’nun temel eserlerinden olan, “el-Muvafakaf İmam-i Şatibi(ö.790/1388), ye aittir.
22.Kutsal metinlerin en Önemli üç mesajı vardır; Tevhid, Nübüvvet ve Ahiret. Muamelat ise, ibadetin dışında kalan hukuki tasarruf­lar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar, ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle olan ilişkileri­ni düzenleyen kaidelerdir.
23.Başlanmış bir ibadeti veya yapılan bir akdi bozan şeye fâsid denir. Bunlar kendi başına sahih iken bozuldukları için fâsid olmuşlardır. Bâtıl ise; Rükünleri ve şartları tamamen veya kıs­men eksik olan ibadetler ile gerekli şartları taşımayan akitlerdir.
24-Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatleri imamla beraber kılan kimsedir.
25.İmam Şafinin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk fıkıh usulu kitabı el- Risale.
26-İslam hukukuna göre , kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine Vücup ehliyeti denir.
27.Dört mezhep imamı vefat tarihlerine göre kronolojik sıralaması;İmam Ebu Hanife-İmam Malik-İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel.
28.İslami kaynaklarda batıl dinler için genellikle Nihal terimi kullanılır.
29.Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen Mutezile- Hariciyye mezhepleridir.
30.Kainatın birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil Burhan-ı temanu. 31.Ehli sünnet mezhepleri:Maturidiyye, Eşariyye ve Selefiyye mezhepleri.
32.Hüsün ve kubuh;İyi ve hayırlı olanlarlai kötü ve şerli olanlar.
33.Kuran-ı Kerimde de geçen , Mugayyebat-ı hamse; beş bilinmeyen şey demektir.
Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmelere Zelle denir.
34.İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
35.İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
36.İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
37.İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
38.Diğer adı Ahzap Savaşı olan Hendek Savaşıdır.
39.Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
40.Hz.Peygamber tarafından Medineye gönderilen ilk islam davetçisi Musab b. Umeyr.
41.İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
42.Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
43.Hüzün yılı:İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Ebutalibin(620) ve Hz.haticenin vefata ettiği yıl.
44.Yemin-i Lağv:Yanlışlıkla doğru sanılarak yapılan yemine yemin-i lağv denir.
45.Yemin-i Münakit:Bozulduğu takdirde keffaret gereken yemine Yemin-i münakit denir.
46.Yemin-i Gamus:Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine Yemin-i Gamus denir.
47.Bilgi Kaynakları:akıl,görme, haber-i sahih.
48.Peygamberlerin sıfatları:Sıdk, emanet, fetanet , ismet, tebliğ.
49. Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
50.Hz Peygamber’in emir ve komutasında 27 gazve gerçekleşti
51.BURHAN-I LİMMİ:Müessirden eser yada da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhan-ı limmi denir.
52.TEŞRİİ İRADE: Allah Teâlâ’nın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesine Teşrii irade denir.
53.MÜRTEKİB-İ KEBİRE:Büyük günah işkeyenlere mürtekib-i kebire denir.
54.ECEL:Her canlının hayatının sona ereceği zaman.
55.ECEL-İ MÜSEMMA:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
56.ECEL-İ KAZA:Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.
57. Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
58.Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
59.Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir.
60.AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
61.ASHABU`L- EYKE:K.Kerim`de Hz.Suayb`in peygamber olarak gönderildigi bildirilen ve ashab-i Medyen olarak anilan kavim
62.ASHÂBU’S-SUFFE:Hz. Peygamber (s.a.s.)’in mescidine bitişik sofada barınan ve islâmî tedrisatla meşgul olan sahabiler.
63.Arabi ayların adları sırasıyla şunlardır: 1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebî’ul-evvel, 4. Rebî’ul-âhir, 5. Cemâzil-evvel, 6. Cemâzil-âhir, 7. Receb, 8. Şa’bân, 9. Ramazan, 10. Şevvâl , 11. Zilka’de, 12. Zilhicce.
64.KUTSAL KİTAPLARIN KRONOLOJİK SIRALANIŞI:Tevrat, Zebur, İncil,Kuran
65..Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
66.Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir
67.CERH VE TA’DİL:Cerh ve Ta`dil:Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehilolup olmadiklarini arastiran ilim dali(Nakd-i Rical de denir).
68.CÜZİ İRADE:Külli iradenin, baska bir ifade ile irade gücünün kullanilmasidir, yani herhangi bie seyin yapilmasi veya yapilmamasi siklarindan birinin tercidir.
69.DARÜLHADİS :Hadis evi,hadis ve hadis ilimlerinin ögretildigi yer.Hadis ögrenimi icin kurulan müessese.
70.DARU`L-ERKAM:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.
71.DÂRU’N-NEDVE: Darun Nedve,İslam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
72.DELAİLU`L HAYRAT:Hz.peygamber için kullaniln salavat-i şerifeleri toplayan kitaplarin adidir.
73.DELAİLÜ’N-NÜBÜVVEelâilü’n-Nübüvve,Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı
75.EİMME-İ SELÂSE :Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â’zam Ebû Hanife Nu’man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî* (113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî * (132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.
76.EİMME-İ ERBAAört imam anlamına gelen bu tamlama, dört büyük fıkıh mezhebinin kurucuları olan İmam-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmam Malik b. Enes, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel için kullanılmaktadır.
77.EMSALÜ`L-HADİS: İçerisinde darbı mesel ya da mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara “emsâlü’l-hadis” denir.
78.EMSALU`L-KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
79.EMVÂL-İ BÂTINA:Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları
80.EMVÂL-İ ZÂHİRE:Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar
81.FİCAR SAVAŞLARI:Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna „Ficar Harbi” denir.
82.FİL OLAYI:Fil :Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
83.GAZVETÜ`L-USRE(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
84.GARÎBU’L-HADÎS İLMİ: Hadîs metinlerinde geçen, az kullanıldığından dolayı anlaşılması zor kelimelerin açıklanmasıyla uğraşan hadîs ilmi branşı.
85.GANİMET:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
86.GARÎB HADİS:Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir. Hadis çeşitlerinden garîb hadis, herhangi bir tabakada, bir râvînin yalnız başına rivâyet ettiği ve başka râvîler tarafından rivâyet edilmeyen hadise verilen isimdir
87.GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
88.GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
89.GASİLÜ-L MELAİKE:Melekler tarafından yıkanan; Ashâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Ashâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri.
90.67.BOYKOT YILLARI:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Şib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
91.BUAS SAVAŞLARI:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
92.BEYTÜLİZZE:Kur`an-Kerim`in bir bütün halinde indirildigi ve dünya semasinda bulundugu rivayet edilen yerin adi.Beytülizze, İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.
93.BEYTİ-MAKDİS:Mukaddes ev, Küdus`deki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis
İslâm’da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescid.
94.HİSBE:Islam devletlerin

MSTS SINAVI(8)
100.İSLAM`IN ÜÇ NESLİ:Sahabe,Tabiin ve tebe-i Tabiin dönemi.
101.İLK CUMA DIŞ EZANI:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.
102.İLK MİNBER:Hz.Peygamber tarafindan yapilmistir.
103.İLK MÜSLÜMANLAR:Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Hz.Ali,Zeyd b. Harise.
Hz.Hatice,Hz.Ali,Zeyd hane-i saadette bulunuyordu.
104.İLK MESCİDeygamberimizin insa ettigi ilk mescid olarak bilinen ; Kuba Mescidí`dir.
105.İLK SERİYYE:Ilk seriyye,Hz.Hamza`nin seriyyesidir.
106.LK ŞEHİD:Islam tarihinde ilk sehit olan Hz.Sümeyye ve esi Hz.Ammar`dir.
107.İLK TÜRKÇE EZAN:Ilk Türkce ezan 29 Ocak 1932 yilinda Istanbul`da okundu.
108.İLK TÜRKÇE HUTBE:Ilk Türkce hutbe,06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.
109.İRTİSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.
110.İSFÂR:Sözlükte “sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması” anlamlarına gelen isfâr, bir fıkıh terimi olarak, sabah namazının ortalığın aydınlanmasına kadar geciktirilmesi demektir
111.İSTİBRA:Kücük abdesten sonra temizlenme.
112.İSTİLAF:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
113.İSTİHSAN : Bir şeyi güzel ve iyi görme; fıkıh terimi olarak: Zahir kıyasın hükmünü bırakıp illetindeki tesiri gözönüne alarak daha kuvvetli olan gizli (hafî) kıyası kabul etme prensibi.”
114.İSTİNAF:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
115.İSKAT-I SAVMI:Farz veya vacip olan oruclarini tutmadan ölen kimseninbu oruclari icin verilen fidye.
116.İSTİNCA:Büyük abdesten sonra temizlenmek.
117.İLA VE TAHYİR OLAYI:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalmasi ve zevcelerinin nikahlarini alip ayrilma ya da Resulullah´in esleri olarak kalma hususunda muayyen birakilmalari olayi(630)
118.İSTİBRA:Bu kelime, küçük abdestten sonra, idrar yolundaki son sızıntıdan halas olma ma’nâsına da kullanılır.(
119.İSTİNKÂ:İstincâdan sonra, hiçbir pislik kalmadığına kalbde kuvvetli bir kanâat hâsıl olması.Erkeklerin, idrârını yaptıktan sonra istinkâ etmedikçe abdeste başlaması câiz olmaz.
120.KASR-İ SALAT(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir. Hicretin 4. yilinda mesru kilinmistir.Mesru olusu kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
121.KAVAME:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
122.KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
123.KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
124.KUTUBU’S-SELASE: Üç kitap demek olan bu tamlama bazı alimlere göre es-sahîhân ile İmâm Mâlik’in el-Muvatta’ına; bazılarına göre ise Sunen-i Erba’anın İbn Mâce’nin kitabı hariç diğer üç
MSTS SINAVI HAZIRLIK DİNİ KONULAR(9)
125.KÜTÜB-İ SİTTEeygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.
126.KÜTÜB-İ TİS’A: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.
127.LİHYE-İ ŞERİFeygamberimizin mübarek sakali icin kullanilan bir terim. Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.
128.LİVAÜ`L HAMD:Insanlarin kiyamet günü altinda toplayacaklari Hz.Peygamber`e ait sancaginin adi
129.MU’CEM: Sözlükte i’camdan ismi mef’ul olup harf sırasına göre tertib edilmiş manasına kullanılan bir kelimedir. Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.
130.MEDİNE SÖZLEŞMESİ:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
131.MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.
132.MUKİLLUN: Sözlük manasıyle azaltan, azaltıcı demektir. Hadis tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’den nisbeten az sayıda hadis rivayet etmiş olan sahabiler için kullanılan bir tabirdir.
133.MUKSİRUN:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir.
134.MUTUN-İ ERBAA:Hanefî mezhebinin VIII. Asırdan sonra gelen âlimleri metin kitaplardan dört tanesine çokça itibar etmişler ve bunları “Mutûn-i Erbaa” diye isimlendirmişlerdir. Bu metinler, Muhtar, Kenz, Vikaye ve Mecmau’l-Bahreyn isimli eserlerdir.
135.MİLEL VE NİHAL:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.
136.MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
137.MÜFSİD:Bir ibadeti bozan veya bir hukuki işlemi sakatlayan fiil ve eksikliğe Müfsid denir.
138.MUHADRAMUN:Cahiliye Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi göremeyen kimse.
139.MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
140.NAKİBÜL EŞRAFsmanlı da Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayıtlarini tutan kisilere“Nakibül-Eşraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Eşraflık deniliyordu.(İslami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
141.NİZAMİYE MEDRESESİ:Nizamülmül tarafindan basta Bagdat olmak üzere Büyük Selcuklu hakimiyetindeki cesitli sehirlerde kurulan medreseler.
142.RA`Cİ VE BİR-İ MAUNA VAKASI: Hicri 4/ M.626 yilinda müslümanlari cok üzen 2 olay, Islam mürsidlerinin pusuya düsürülerek öldürülmesiyle sonuclanan Ra`ci ve Bi`r-i Mauna facialaridir. Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine İslam`i ögretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast(4/625)
143.SENETÜ`L-İBTİHACE:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
144.SENETÜ`LHÜZÜN (620)eygamberimizin amcasi Ebu Talib ve Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yıl.
145.SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
146.ŞEMAİL-İ ŞERİF:Hz.Peygamberin, bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabirdir.
146.ŞER`İ MEN KABLENA :Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
147.TAĞLİS:hanefi mezhebine göre, müfdelifede sabah namazını fecirden hemen sonra kılınmasına denir.
148.TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettirKıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
149.VEDA HUTBESİ :Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe.
150.ZARURAT-I HAMSE( BEŞ ZARURİ ŞEY):Bütün dinlerin, korunması üzerine ittifak ettikleri şu beş hususun, aynı zamanda İslâm dininde de, korunması amaçlanmıştır. Bunlar: 1- Canın korunması,2. Malın korunması,3.Aklın korunması,4. Dinin Korunması,5. Neslin korunması.
151.ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
152.ZEVAİD SÜNNET:Hz.Peygamber(s.a.v) in bir insan olması itibariyle yaptığı, Allahü Tealadan bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine Zevaid Sünnet denir.
153.KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır
154.Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-1

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  199 Kez Okundu

RESULULLAHIN HAYATI
1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları:Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.
2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.
3- Hz. Resulullah (s.a.a) Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17′sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.
4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi: İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”
5- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da ,Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
6- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, bakıcılığını Halime-i Sa’diyye üstlendi.
7- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.
8- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Altı yaşında. Annesi vefat etti.
9-Hz. Resulullah (s.a.a), 8 yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti.
10- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini , Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.
11- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı,Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.
12- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.
13- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce hlk arasında , Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu.
14- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Kırk yaşında Peygamber oldu.
15- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri,İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.
16- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi, Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)
17- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini şöyle beyan etmiştir:Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.
18- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru,İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.
19- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), 3 yıl gizli olarak tebliğ etti.
20- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.
21- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine ,Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.
22- Resulullah (s.a.a)’e, “Ümmi” denilmesini sebebi; İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”
23- Hz. Peygamber’in amcaları; Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris. Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.
24- Hz. Peygamber’in amcalarından, Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.
25- Peygamber-i Ekrem’in şairi , Hasan bin Sabit.
26- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark ;“Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
27- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.
28- Resulullah (s.a.a)’in, Medine’ye ulaştıktan sonra Resulullah (s.a.a)’in ilk işi, cami yaptırmak idi.
29- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra , Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.
30- Hz. Resulullah (s.a.a)’in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı ; Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.
31- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark ; Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.
32- Resulullah (s.a.a) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri ;
1- Bedir. 2- Uhud. 3- Hendek.4- Beni Kureyza. 5- Hayber.
6- Feth-i Mekke. 7- Huneyn. 8- Beni Mustalak. 9- Taif.
33- Medine etrafında Handek kazmak BİR AY sürdü. Resulullah (s.a.a)’in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.
34- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.
35- Bedir savaşı Hicretin ikinci yılda vuku buldu.
36- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.
37-Resulullah(s.av) Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
38- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.
39- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.
40- Resulullah (s.a.a)’in Tebük Gazvesine katıldığı en son gazvedir.
41- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.
42- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ; Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim”
43- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı
44- Resulullah (s.a.a)’in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:
a) Haccet’ul- Veda. b) Haccet’ul- Kemal.
c) Haccet’ut- Temam. d) Haccet’ul- Belağ.
45- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.
46- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber’e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam’ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam’ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.
47- Dırar Mescidi, Ebu Amir’in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.
48- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu’l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:
a) Hz. Nuh. b) Hz. İbrahim.c) Hz. Musa Hz. İsa.d) Hz. Muhammed. Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.
49- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler. Resulullah (s.a.a) 63 yaşında iken vefat etti.Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s) yaptı.
50- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi;Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.
Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl). Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-2

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  283 Kez Okundu

Siyer Bilgiler
-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Medinede, hicretin 17. ayında, Bakara Sûresinin 144. Ayetiyle, Ben-i Seleme M
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-lk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
-Reci Vakıası ;Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
-Biri Maûne faciası;Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler verg
-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
-Hicri 5, miladi 626 yılında Medinede bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashamenin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
-Hulefa-i Raşidin ört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
– Aşere-i Mübeşşere ünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında — -Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
– Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
– Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
-Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
– Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
– İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
– Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
– Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denie.
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
– Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
– Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-3

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  212 Kez Okundu

1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygaamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3-Peygamberimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları : Annesi: AMİNE,Babası: ABDULLAH,Dedesi: ABDÜLMUTTALİP,Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini
1) Muhammed 2) Mustafa
3) Ahmet 4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri:
Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik ,M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir,Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12-Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Ebû Leheh,Ebû Cehil,Velid b. Muğire,Ümeyye b. Halef,Utbe b. Rebia,As b. Vail
13- İslamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır .
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı :Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin
Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine
İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz.Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü ), Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe:1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’yegöç etmesine denir.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  207 Kez Okundu

SİYER TERİMLERİ
1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
4.Akabe biati(M.621):12 kisi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
7-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
8-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
9-Aneze:Hz.Peygamberin kullandigi bir nevi asa.
10-A`raf:Cennetle cehennemi birbirinden ayiran bölgedeki surun yüksek kisminin adi.
11-Ashab- Suffeeygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
12-Ashabü`s-Secere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
13-Atik :Kabe ve Hz.Ebu Bekir hakkinda kullanilan bir sifat.
14-Atike bint Abdulmattalib :Hz.Peygamberin halasi.
15-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
16-Bahran Gazvesi:Hz.Peygamber`in Süleyman ogullarina yaptigi gazve.
17-Bazan:Islam`da ilk tayin edilen vali.Yemen`de vali olan Bazan Müslüman olduktan sonra Sana`ya vali olarak atanmistir.247-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
18-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.276-Besir:Hz.Peygamber icin kullanilan isim veya sifatlardan biri.
19-Betul:Hz.Meryem ve Hz.Fatima icin kullanilan“iffet ve namauslu kadin“ anlaminda bir sifat.
20-Bilal-i Habes:Ibn-i Rebah.Künyesi Ebi Abdullah veya Ebu Abdilkerim`dir.Peygamberimizin ilk müezzini olan sahabe.Medine de ilk defa sabah ezanini, Mekke`nin fethinde Kabe`de ögle ezanini okudu.Islami iilk kabul edenlerden, büyük sahabi,Islam`in ilk müezzini.Aslen habesli olup annesi hamame, babasi iseRebah`tir.Ümeyye b. halef`in kölesi iken gördügü bütün baskilara ragmen islam`a girmis ve cektigi bir cok eziyet karsilik dininden vazgecmemistir
21-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
22-Bi`set-i Muhammediyeeygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
23-Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
24-Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
25-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.
26-Cahiliye:Islam`dan önce Arap yarimadasindaki döneme verilen isimdir.
27-Cemel olayi:Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Talha ve Zübeyr 30 bin , Hz.Ali 20 bin kisi.Netice de her iki taraftan 10 bin sehit ediliyor.
28-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
29-Cebel-i Rahme:Arafat ovasinin ortasindaki tepe.Rahmet dagi demektir.
30-Cebel-iSevreygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
31-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
32-Cin Mescidi(Mescid-i Cin):cinlerin Hz.Muhammed(sas)`e iman ettikleri yeri simgeleyen mescid.
33-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
34-Cihat: Hicretin 2.ci yilda cihada izin verilmisti.
35-CESSAME:Hz.Hatice (R.Anha) nin arkadaşı.Cessame adlı yaşlı bir kadın idi.Peygamberimizin yanına geldi tanıdığı halde ismini sordu.Cessame dedi.Cessame, çirkin şey anlamına geliyordu.Peygamberimizde ; sen Cessame değil Hassene(Güzel şey) sin, dedi.Bir anda kadın güzelleşti.Bu yaşlı kadına oldukça iltifat etti.Ayrılıp gittikten sonra Hz.Aişe bu ilginin sebebini sordu.Peygamber Efendimiz de, Haticenin arkadaşı idi.Onunla evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi.
36-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
38-Cevsen:Ehl-i beyt tarikiyle Hz.Peygambere nisbet edilen iki duanin adi.
39-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
40-Daru`l Erkameygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
41-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
42-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
43-Dendan-i seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
44-Düldül:Hz.Peygamber Efendimizin Hz.Ali`ye bagisladigi beyaz dis bir katirin adi.
45-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
46-Delailu`n-Nübüvveeygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
47-Ebabil:Kur`an-i Kerim`de Ebrehe`nin ordusunu helak eden kuslar hakkinda kullanilan bir tabir
48-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayin kahramni, Yemen valisi.
49-Ebtah:Mekke ile Mina arasinda bir yer.
50-Ebu Bekir:Ilk müslümanlardan Hülafa-iRasidi`nin birincisi.
51-Ebucehil:Hz.Muhammed`in ve Islam`in azili düsmanlarindan biri.
52-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
53-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(Islam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
54-Ebu Lehebeygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
55-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Hram`in müezzini.
56-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
57-Ebu Türab:Hz.ali`nin lakabi.
58-Ebubekir Efendismanlilar tarafindan dini egitim vermek üzere Güney Afrika`ya gönderilen Hanefi alimi.
59-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
60-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
61-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
62-Ebu Zeri –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
63-Ebutalib`in ogullarieygamberimizin amcasi Ebu Talib`in ogullari:Hz.Ali, Hz.Cafer,Akil,Talib.
64-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
65-Ensar:Mekke`den Medine`ye göc etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardim eden Medineli müslümanlara denir. Ensar`in üc büyük sairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.Ensar `dan ilk sehiz olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
66-Elciler:Arap yari adasinin cesitli yörelerinden gelen elciler( 70`i asiyordu).Peygamberimiz, bu heyetlere karsi son derece misafirperver davranmis ve onlarla bizzat ilgilenmisti.Kalacak yer olarak da sahabenin evleri, Suffe ve mescidin yaninda bir cadir misafirhane olarak kullaniyordu.
67-Ene:Hz.Enes sahabe.Enes(r.a) diyorki:10 yil peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacik olsun(Of) dedigini isitmedim.(H.enbiya Sh.436-437)
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
69-Esed kizi Fatima:Hz.Ali`nin annesidir.Vefat ettiginde, Peygamberimiz kendi gömlegini cikarip ona kefen yapmistir.
70-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
71-Ecnadeyn Savasi:Müslümanlarin Suriye ve Filistin`i fethi sirasinda Bizanslilar`la yaptiklari ilk savas(13/634)
72-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri icin kullanilan bir tabir.
73-Ensareygamber`e ve muhacirlere yardimci olan Medineli müslümanlar.Peygamberimizi Medineli arkadaslarindan olan ve muhacirlere yardim eden sahabi.
74-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
75-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
76-ERİS KUYUSU(Bi’r-i Erîs)/MEDİNE
Medine’ye üç kilometre uzaklıkta ve Kuba Mescidi’nin batı tarafında,kıblenin sol tarafı yol kenerında kuyu üzerinde büyük taş olan bir parkın içinde bulunmaktadır. Bu kuyu Erîs adlı bir yahudiye ait bahçede bulunduğu için Eris Kuyusu diye anılmıştır. Resûl-i Ekrem Efendimiz Kuba Mescid’ine giderken Eris Kuyusu’ndan abdest alırdı.
Hz. Osman, Resûlullah ve iki dostuyla birlikte bu kuyu başında yaşadığı o erişilmez güzelim günleri yeniden yâd etmek için hicrî 30 (650) tarihinde Eris Kuyusu’nu ziyarete geldiği bir gün, parmağındaki yüzüğü kuyuya düşürdü. Kuyunun bütün suyunu boşaltarak üç gün boyunca aradıkları halde yüzüğü bulamadılar. O günden sonra bu kuyu, Yüzük Kuyusu anlamında Bi’rü’l-hâtem diye de anıldı.
77-ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
78-Etiyopyaogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
79-Ezvac-i Tahirateygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep, Hz.Zeynep, Hz.Reyhane ve Hz.Cüveyriye.
80-Fahr-i Kainat:Kainatin övgüsü, serefi;Hz.Muhammed (sas)
81-Faruk:Hz.Ömer`in lakabi.
82-Fatima(ö.11/632):Hz.Peygamber`in soyunu devam ettiren kizi.
83-Fatima bint Esed:Hz.Ali`nin annesi, sahabi.
94-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
95-Sünnet: Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul
96-Siret: Muhammed’in hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)
97-Hadiseygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
98-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe
99-Halime:Hz.Halime peygamberimizin süt annesi.Cocuklari, Abdullah ve Seyma.Peygamberimiz süt annesi Sa`d kabilesinden Halime´nin yaninda 4 yil kaldi. Peygamberimiz oraya bereketin girmesine sebep olmustu.
100-Hamza:Uhut`ta , Hz.Hamza Peygamberimizin amcasi Ebu Sufyan`nin esi Hind`in tuttugu Vahsi tarafindan Hz.Hamza seyyidüsüheda sehit oldu.Vahsi, Cübeyr b. Mutin`in kölesi. Hz.Hamza 55 yasinda idi.Hz.Hamza kabre abdullah bin Cahs ile defnedildi.Musab b.Umeyr ve Enes b. malik´in amcasi, Enes b. Nadir bunlar arasindadir.
101-Hane-i saadeteygamberimizin hanimlarina ait bu odalar mescide bitisik oldugundan peygamberimiz itikaf zamaninda basini Mescid`den iceri uzatir, zevcelerinden biri de saclarini tarardi, yikardi.Her odanin hacmi dört bes arsin eninde ve boyunda idi, yüksekligi ancak bir adam boyu kadardi , kapilarina kilim, kece , battaniye gibi bir örtü gerilirdi.Cok defalar geceleri kandil bile yakilmazdi.Iste Hane-i saadet budur.Bu odalar uzun zaman durmustur.Emevi halifelerinden pek dindar bir zat olan Ömer Ibn-i Abdülaziz bunlari görünce,Halk su odlara baksa da Peygamberin ne kadar sade ve mütevazi bir hayat sürdügünü anlasa , demistir.
102-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
103-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
104-Haticeeygamberimizin ilk hanimi ve Peygamberimize ilk inanan kadin. Peygamberimiz 25 yasindan 53 yasina kadar 28 sene Hz.Hatice vefat edene kadar tek esle yasamisti.Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendiginde ;Hatice tarafindan Varaka b .nevfel nikah aktinde vekil idi.Hz.peygamber tarafindan da, amcasi Ebu Talib akid isini idare ediyordu.Hz.Hatice;Kureys´in esed ogullari kolundan Huveylid b. esed´in kizidir.Hz.Hatice Peygamberimizle evlenmeden önce iki defa evlenmisti.
1.Tevm kabilesinden Ebu Hala`dir.Bundan hale, Tahire,Hind adli üc oglu oldu.
2-Mahzun kabilesinden Atik b.A`iz`dir.Ondanda Hind adli bir kizi oldu.Hz.Hatice`nin babasi Hüveylid, annesi Fatma, 65 yasinda iken vefat etti. Ebu Talib`in ölümünden 3 gün sonra vefat etti.
105-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
106-Haris Ibn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
107-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.
190-Muallakat-i seb`a. 7aski, 7 meshur kaside.İslamdan önce Arap şairlerinin Kabe duvarına asılan meşhur kasideleri.
191-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
192-Muhammed-ül Eminogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
193-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
194-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
195-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
196-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
197-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.
198-Mariye(ö.16/637)eygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
199-Meryem:Büyük peygamberlerden Hz.Isa`nin annesi.Davud(as) peygamberin soyundan gelen Imran`in kizidir.Islamiyet onu, Hz.Asiye, Hz.Hatice ve Hz.fatma ile birlikte 4 büyük kadindan biri olarak tanir.
200-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
201-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
202-Medine Sözleşmesi:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
227-Mescid-i Haram:Kabe`yi kusatan mescid.Mekke`ye belde-i Haram denir.Mescid-i Haram `da kilinan bir namaz diger mescidlerde kilinan yüzbin namazdan efdaldir.
228-Mescid-i Hayf:Mina`da Hz.Peygamberin Veda haccinda cadir kurdugu ve cemaatle namaz kildigi yere yapilan mescid.
229-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
230-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
231-Meune Kuyusu olayi:Hicretin 4. yilinda Amirogullarindan CaferogluMalik oglu Ebu Bera Medine`ye geldi.Resulullah ile görüstü.Dedi ki, eger Necid halkina ashabindan bir kismini gönderirsen, umarim ki Islam olurlar. 70 Kur`an okuyuculari Necid halkina gönderildi.Meune kuyusunda ansizinKur`an okuyucularini sehit ettiler. Sadece Kab binZeyd sag kaldi.Peygamberimiz beddua etti.Kisa bir süre sonra bu kabileler(R`il ve Zekvan) veba, humma ve kitlik yüzünden telef olup gittiler.
232-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
233-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
234-Seriyyeeygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
235-Sev Magarasieygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
236-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
237-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
238-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
239-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
240-Ilk müslümanlarin, maruz kaldiklari sikintilardan kurtulmak icin hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya´dir.
241-Mi`rac:Hz.Peygamberin mescid-i haram`dan Mesci-i Aksa`ya , oradan da göge yaptigi yolculugu ifade eden terim. Mirac hediyeleri: Bes vakit namaz,Bakara suresinin son
ayetleri(Amenerresulü).Allah`a sirk kosmayanlarin cennete girecegi vaadi.
246-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
247-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
248-Hz. Peygamber in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke den kışın Yemen e, yazın Şam a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.
249-Resulullah ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.
250-Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma dır.Efendimiz in (sas) anneannesinin adı Berre dir.
251-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
252-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
253-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
254- Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendi.Nihak akdi Hz.Hatice`nin evide kiyildi.
255-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas)eygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
257-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
258-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
259-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
260-Peygamberimizin cocuklarieygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
261-Panayirlarin en önemlileri: Hicaz bögesindeki panayirlarin en önemlileri;Ukaz,Mecenne, Zülmecaz.

22

Ocak
2013

Siyer Dökümanları-5

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  278 Kez Okundu

SİYER TERİMLERİ
1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.
2-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
3-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
4-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
5-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
6-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh) ın evinde misafir oldu.
7-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
8-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
9-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
10-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
11-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
12-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
13-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
14-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
15-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
16-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
17-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sa d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
35-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
36-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
37-Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
38-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
39-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
40-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
41-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
42-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
43-Gazve:Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
44-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
45-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
(-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91)
46-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yazmayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
47-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğu açıklandı.
48-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
49-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
50-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan ok a elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikl
51-Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
52-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh) ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
53-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
54-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
55-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur an-ı Kerim de Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En am Suresi:92)
56-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
57-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame nin gıyabı cenaze namazını kılmıştır.
58-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
59-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
60-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti kerimeleriyle farz kılındı.
61-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
62-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
64-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
65-Hulefa-i Raşidin Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dir. (Allah onlardan razı olsun)
66-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
67-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
67-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
69Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.
70-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
71-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
72-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice oldu.
73-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı Hılful Fudul
74-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza.
75-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
76-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
77-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
78-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
79- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
80-Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
81- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
82-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
83-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
84-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
85-Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
86-Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
87-Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
88-İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
89-Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
90-Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
91-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
92-Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
93-Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
94-Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA’D
95-Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
96-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
97-Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
98-Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
99-En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
100-Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

Hazırlayan:Nizamettin YILDIZ

DİB  Görevlisi

22

Ocak
2013

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Genel Kültür Bilgileri(1,2,3,4,5)

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  270 Kez Okundu

 

GENEL KÜLTÜR-1
1. Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan Babailik Tarikatidir.
2. Ay yılı esaslı tek takvim Hicri takvimdir.
3. Babası,dedesi,büyük dedesi peygamber olan peygamber,Hz.Yusuf’tur.
4. Baş tarafında besmele olmayan tek sure Tevbe Suresi’dir.
5. Baş tarafında iki tane besmele olan tek sure, Neml Suresidir.
6. Bedir Savaşı müslüman olanlarla olmayanlar arasında yapılan ilk savaştır.
7. Beş vakit namaz müminlere Mirac Gecesi’nde farz kılındı.
8. Dünyada bilinen ilk kilise Hatay’daki Sen Piyer Kilisesi’dir.
9. En çok hadis rivayet eden sahabi,Ebu Hureyre(R.a)’dir.
10. En fazla tekke ve cami Üsküp’te bulunmaktadır.
11. Ezanı okuyan ilk kişi Bilal-i Habeşi’dir.
12. Güzel konuştuğu için Hz.Şuayip,peygamberlerin hatibi olarak ilan edilmiştir.
13. Hrıstiyanlık dini Roma Devleti sınırları içinde doğmuştur.
14. Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi Gürcüler’dir.
15. Hz.Muhammed’in peygamberliğine ilk inanan kişi Hz.Hatice’dir.
16. Hz.Muhammed’in(S.A.V)Allah’tan ilk emir aldığı yer,Hira Mağarası’dır.
17. Hz.Muhammed’in(S.A.V)son katıldığı olay Tebük Seferi’dir.
18. Hz.Musa Nil Nehrin’de firavunun eşi Asiye tarafından bulunmuştur.
19. İlk cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
20. İlk edebiyat ödülünü peygamberimiz,şiir okuyan Ka’b Bin Züheyr’ye vermişitir.(hırkasını vermiştir.)
21. İlk kalemi yapan peygamber Hz.İdris’idr,
22. İlk kutsal kitap Tevrat’tır.
23. İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mustafa Fakih’dir.
24. İlk peygamber Hz.Adem’dir.
25. İlk resul peygamber Hz.Nuh’tur.
26. İlk saati yapan peygamber ise Hz.Yusuf’tur.
27. İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk savaş Sıffin Savaşı’dır.
28. İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi’idir.
29. İstanbul Topkapı Sarayı’nda 405 yıl aralıksız Kur’an okunmuştur.
30. Kur-an-ı Kerim 30 cüzden oluşmaktadır.
31. Kur-an-ı Kerim 6666 ayetten oluşmaktadır.
32. Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Ebubekir zamanında kitap haline getirildi.
33. Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Osman zamanında çoğaltıldı.
34. Kur-an-ı Kerim’de besmele 114 defa zikredilmiştir.
35. Kur-an-ı Kerim’de ismi geçen tek sahbi Hz.Zeyd’dir.
36. Kur-an-ı Kerim’de ismi zikredilen tek kadın Hz.Meryem’dir.
37. Kur-an-ı Kerim’i ilk kez açıktan ouyan kişi Abdullah Bin Mesud’tur.
38. Kur-an-ı Kerim’in en kısa suresi,Kevser Suresi’dir.
39. Kur-an-ı Kerim’in en son suresi,Nas Suresi’dir.
40. Kur-an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresi’dir.
41. Kur-an-ı Kerim’in ilk inen ayeti,Alak’tır.
42. Kur-an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha,en kısa suresi ise,Kevser Suresi’idir.
43. Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakası’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
44. Müslüman dünyasında kurulan ilk musevi kültür merkezi Zülfaris Sinegogu’dur.(İst.)
45. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’dır.
46. Müslümanlar’ın müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş,Bedir Savaşı’dır.
GENEL KÜLTÜR-2
1. Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası’dır.
2. Alp Sıra Dağlar’ı,Ege Denizi üçüncü zamanda oluşmuştur.
3. Avrupa’nın en uzun Volga’dır.
4. Balkanların en büyük gölü İşkodra’dır.
5. Ç.kale ve istanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.
6. Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı’dır.
7. Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü’dür.
8. Doğada en çok bulunan element silisyumdur.
9. Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.
10. Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır.
11. Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla oldupu yer Ekvator’dur.
12. Dünya’da ilk baraj Sebe Devleti tarfından yaptırılmıştır.(Yemen)
13. Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü’dür.
14. Dünyamıza en yakın gezegen Mars’tır.(en yakın gök cismi ise aydır)
15. Dünyamıza en yakın gök cismi Ay’dır.
16. Dünya’nın en az yağış alan kıtası Avusturalya’dır.
17. Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.
18. Dünya’nın en büyük göldenizi Hazar Gölü’dür.
19. Dünyanın en büyük karater gölü, Issık Gölü’dür.(Kırgızistan)
20. Dünya’nın en derin gölü Baykal Gölü’dür.
21. Dünya’nın en küçük adası Antartika’dır.
22. Dünya’nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl’ünde ölçülmüştür.
23. Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz’dir.
24. Dünya’nın en tuzlu denizi Lut Gölü’dür.
25. Dünyanın en uzun akarsuyu,Missisippi’dir.
26. Dünya’nın en yüksek gölü ise Titicaca Gölü’dür.
27. Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.
28. Dünyanın yüzölçümü 510milyon kio metre karedir. 361milyon kilometre karesi,denizlerden 149milyon kio metre karesi karalarla kaplıdır.
29. Dürbünü ilk yapan Galile’dir.
30. Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.
31. Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.
32. En büyük gezegen Jüpiter’dir.
33. En derin okyanus çukuru Guam Çukuru’dur.
34. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs’tür.
35. Güneşe en uzak gezegen Pluton’tur.
36. İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.
37. İkinci zamanda kıtalar biribirilerinden ayrılmıştır.
38. İlk petrol üreten kuyu ABD’nin Pennsylyania eyaletinde 1859 yılkında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.
39. İlkel yaşam palezoik zamanda başlamıştır.
40. Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.
41. Karalar üzerindeki en derin yer,Filistin’deki Gor Çukuru’dur.
42. Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.
43. Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: Asya,Afrika,K.Amerika,G.Amerika,Antartika Avrupa Avusturalya
44. Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.
45. Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.
46. Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir’dir.
47. Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus’u,Hint Okyanusu…
48. Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Antartika’dır.
49. Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.
50. Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekiastan’tır.
51. Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir.
52. Türkiye’de en fazla elma İç Anadolu’da üretilir.
53. Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.
54. Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.
55. Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.
56. Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.
57. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
58. Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.
59. Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.
60. Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.
61. Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)
62. Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.
63. Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.
64. Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.
65. Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.
66. Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000′de köy mevcuttur.
67. Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’de açılmıştır.
68. Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli’de açılmıştır.
69. Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.
70. Ülkemizde ipek böcekciliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.
71. Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
72. Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları’nın üstündeki Everest Tepesi’dir.
73. Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antartika’dır.
74. Yeryüzünün %71′i deniz,%29′u kara(K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz)ile kaplıdır.
75. Yüksek dağlar üçüncü zamanda oluşmuştur.
76. Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştır.
GENEL KÜLTÜR-3
1. 31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
2. Ağrı Dağı’nın eski adı Ararat’tır. Yüksekliği ise 5135km’dir.
3. Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
4. Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan “Babailik”tarikatıdır.
5. Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
6. Aşıkzade Tarihi’ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
7. Atatürk’e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
8. Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
9. Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
10. Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.
11. Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı’dır.
12. Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
13. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
14. Gümrü Ant. TBMM’nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
15. Halifelik Osmanlı’ya ilk kez Ridaniye Savaşı’ndan sonra geçmiştir.
16. Hz.Muhammed’in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması’dır.
17. III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
18. İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
19. İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
20. İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
21. İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
22. İlk bireysel zeka testi 1905′te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
23. İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
24. İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
25. İlk İslam devletinin temelleri Mekke’de atılmıştır.
26. İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
27. İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
28. İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
29. İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
30. İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
31. İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
32. İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
33. İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
34. İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
35. İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
36. İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
37. İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
38. İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
39. İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
40. İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği’nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu’dur.
41. İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
42. İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
43. İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
44. İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
45. İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir.
46. Karikatürün doğmasını “Daumier” sağlamıştır.
47. Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
48. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk başarısı Ermeniler’e karşı kazanıldı.
49. Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
50. Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
51. Mısırlı’lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
52. Miladi takvimi Mısırlı’lar oluşturtu,Romalı’lar geliştirdi.
53. Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler’in anavatanı olmuştur.
54. Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
55. Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
56. Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
57. Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
58. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır.
59. Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
60. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
61. Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir.
62. Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat’tır.
63. Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
64. Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
65. Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
66. Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
67. Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
68. Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
69. Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
70. Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan millet Arnavutlar’dır.
71. Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul’dur.
72. Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
73. Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
74. Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
75. Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
76. Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır.
77. Osmanlı Devleti’nin Trakya’da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul’dur.
78. Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
79. Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak’tır.(1808)
80. Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid’dir.
81. Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya “Cülüs” denir.
82. Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
83. Parayı ilk kez Lidyalı’lar bulmuştur.
84. Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
85. Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
86. Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
87. Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
88. Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
89. T.C.’de ilk general Fevzi Çakmak’tır.
90. Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
91. Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
92. Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı’lar uygulamıştır.
93. Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
94. Tarihte ilk yazıyı Sümer’ler kullanmıştır.
95. Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk’lerdir.
96. Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
97. TBMM’nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya’dır.
98. TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
99. Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
100. Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
101. Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
102. Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
103. Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar’dır.
104. Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
GENEL KÜLTÜR-4
1. Amerikan Kız Koleji’nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar’dır.
2. Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
3. Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
4. Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
5. Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
6. Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
7. Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu’dur.
8. Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
9. Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
10. Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
11. Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
12. Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili’dir.
13. Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
14. Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
15. Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
16. Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren,konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
17. Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
18. Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
19. Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir(Afrahat)
20. Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
21. Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
22. Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
23. Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal’in “İntibah”adlı eseridir.
24. Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
25. Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım’ın “Karabibik”adlı eseridir.
26. Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
27. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)
28. Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
29. Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal’in “Cezmi”adlı eseridir.
30. Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi ‘Şair Evlenmesi’nde kullanmıştır.
31. Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
32. Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır.(Z.Paşa)
33. Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir.(Şinasi)
34. Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah’tır.(Halit Ziya)
35. Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
36. Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
37. Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet’tir.(A.Mithat)
38. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
39. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir
40. Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
41. Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
42. En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
43. Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
44. Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
45. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
46. İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur.(K.Çelebi)
47. İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
48. İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
49. İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
50. İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
51. İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
52. İlk hatıra kitabı Babürname’dir.(Babürşah)
53. İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati’dir.
54. İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
55. İlk mizah dergisi Diyojen’dir.(Teodor Kasap)
56. İlk mizah gazetemiz Diyojen’dir.(N.Kemal)
57. İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz’dur.(Kayra)
58. İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
59. İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir. (Ziya Gökalp (1876-1924) öncelikle Türkiye’yi Sosyoloji ile tanıştıran kişiydi ve ateşli bir Türk Milliyetçisi olarak sosyolojiyi entellektüel bir temel oluşturmada esas aldı.)
60. İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür.(K.Mahmut)
61. İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir.(A.Şir Nevai’dir)
62. İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
63. İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.
64. İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
65. İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
66. İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
67. Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
68. Milli Mücadele’de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
69. Nobel edebiyat ödülünü il kez İsviçre kazandı.
70. Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
71. Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
72. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.
73. Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
74. Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
75. Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
76. Türk Edebiyatı’nda iç monolok tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
77. Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
78. Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
79. Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
80. Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur
81. Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
82. Türk masalları ilk defa yurt dışnda 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
83. Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
84. Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
85. Türkçe’nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
86. Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
87. Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım’dır.(M.Doğan)
88. Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
89. Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
90. Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
91. Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
92. Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
GENEL KÜLTÜR-5
Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed’in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla patişah ismi Mehmet’tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat’tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail’dir.
Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu’ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey’dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke’de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876′daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler’le yapmıştır.
Atatürk’e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
Parayı ilk kez Lidyalı’lar bulmuştur.
Mısırlı’lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
Miladi takvimi Mısırlı’lar oluşturtu,Romalı’lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı’lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı’nın eski adı Ararat’tır. Yüksekliği ise 5135km’dir.
T.C.’de ilk general Fevzi Çakmak’tır.
Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar’dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya “Cülüs” denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman’dır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını “Daumier” sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan millet Arnavutlar’dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk’lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler’in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.
Halifelik Osmanlı’ya ilk kez Ridaniye Savaşı’ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
İlk medrese,1327′de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
Türk Edebiyatı’nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları’dır.
İlk bireysel zeka testi 1905′te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu’da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan “Babailik”tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı’lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe’yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey’dir.(13Mayıs1277)
Osmanlı Devleti’nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.
Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin Trakya’da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul’dur.
İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır.
Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid’dir.
İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer’ler kullanmıştır.
Aşıkzade Tarihi’ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar’da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
Osmanlılar’da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği’nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu’dur.
İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul’dur.
Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak’tır.(1808)
Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk başarısı Ermeniler’e karşı kazanıldı.
Gümrü Ant. TBMM’nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı’dır.
TBMM’nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya’dır.
İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir

21

Ocak
2013

Kutlu Doğum Siyer Yarışma

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  461 Kez Okundu

 1. Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı nedir?

a) Kâbe

b) Yesrib

c) Kuba

d) Medine

e) Ranuna

 2. Müslümanların ilk kıblesi neresidir?

a) Mescid-i Haram

b) Ravza-i Mutahhara

c)  Mescid-i Nebi

d)  Mescid-i Takva

e)  Mescid-i Aksa

 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer neresidir?

a) Kuba

b)  Ukaz

c)  Taif

d) Ebva

e) Hudeybiye

 4. Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Zemzem

b)   Sa’y

c)  Arafat

d)  Müzdelife

e)   Tavaf

5. Kur’an’ın ilk ayetleri …………  Mağarasında ………… tarihinde  ………… yoluyla ………… aracılığıyla indirilmiştir.

Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Sevr – 610 – rüya – Cebrail

b)    Hira – 610 – rüya – Cebrail

c)    Sevr – 620  - vahiy – Cebrail

d)    Hira – 610 – vahiy – Cebrail

e)    Hira – 620 – vahiy – Cebrail

 6. Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla kimi görevlendirmiştir?

a)   Hz. İbni Ümmü Mektum

b)    Hz. Zeyd Bin Harise

c)     Hz. Ömer

d)      Hz. Ali

e)      Hz. Ebubekir

 7. İslam öncesi dönemde Mekke’nin yöneticiliği görevini üstlenmiş olmalarına rağmen, her türlü adaletsizliği uygulamaları yüzünden Mekke’den kovulan bu kabile, ayrılmadan önce intikam amacıyla Zemzem kuyusunu doldurup üstünü örttüler, bu zalim kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cumah

b)Kureyş

c)Cürhümi

d) Huzaa

e)  Hevazin

8. Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdu-Menaf

b)  Haşim

c) Abdullah

d)   Şeybe

e)    Kusay

 9. Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ebubekir

b)  Hz. Talha

c)   Hz. Cafer

d)   Hz. Erkam

e)     Hz. Osman

 10. Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  peygamberliğini kabul etmemelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)  Allah’ın, Yahudi olan bir peygamber göndereceğine inanmaları

b)  Kendilerini Araplardan daha bilgili görmeleri

c)   Putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

d)  Kendilerinin seçilmiş bir topluluk olduklarına inanmaları

e)   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ait bilgilere sahip olmamaları

 11. Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı nedir?

a)  Abduddar

b)   Vahab

c)  Şeybe

d)   Vehb

e)  Mürre

 12. Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini kaç defa yapmıştır?

a)  8

b)   3

c)   5

d)   1

e)    7

 13. Hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Peygamberimizin (s.a.v.) yanında Hz. Ebubekir vardı

b)  Hicret, 610 yılında gerçekleşti

c)  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken Sevr mağarasında saklandı

d) İlk Cuma namazı Hicretten sonra kılındı

e) İlk mescid, Hicret sırasında Kuba’da yapıldı.

 14. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına verilen isim nedir?

a)  Fetret savaşları

b)  Buas savaşları

c)   Ficar savaşları

d)   Yüzyıl savaşları

e)   Haram savaşları

 15. Aşağıdakilerden hangisi, birinci Akabe biatinde alınan kararlardan biri değildir?

a)  Allah’a eş ve ortak koşmamak

b)   Hırsızlık yapmamak

c)   Çocukları öldürmemek

d)    Kimseye iftira etmemek

e)   Müşriklere karşı savaşmak

 16. Hz. Zeyneb’in kocasına ‘Neden İslama girip bu malları kendine almıyorsun? Bunlar putperestlerin mallarıdır’ denmesi üzerine, Hz. Zeyneb’in kocası şu cevabı verir. ‘Bana duyulan güveni sarsarak İslama girmem kötü bir başlangıç olur’ diyen ve emanet malları Mekke ye götürüp sahiplerine veren, daha sonra Medine’ye dönüp biat ederek Müslüman olan, Peygamber Efendimizin hangi damadıdır?

a) Hz. Ebu’l- As

b) Hz. Ali

c) Hz. Amr bin As

d) Hz. Zübeyr

e)  Hz. Osman

17. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Beni Kaynuka

b)  Beni Nadir

c)   Beni Esed

d)   Beni Kureyza

e)   Beni İsrail

 18. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

a) On yıl boyunca savaşılmayacak, insanlar güvenlikte olacak

b)  Velisinin izni olmadan Kureyş’ten gelen kişileri, Hz. Muhammed (s.a.v.) geri gönderecek

c)   Hz. Muhammed (s.a.v.)le birlikte olanlardan biri Kureyş’e sığınırsa geri gönderilmeyecek

d)   Müslümanlar, Mekke ‘ye her türlü silahlarıyla beraber girebilecekler

e)  Bu yıl Müslümanlar Mekke’ye giremeyecek, fakat gelecek yıl girebilecekler

 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?

a)  Abdu Menaf

b)  Haşim

c)   Kusay

d)   Abdulmuttalib

e)  Zuhre

 20. Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe kimdir?

a)  Bilal-i Habeşi

b)  Abdullah Bin Mes’ud

c)  Zeyd Bin Harise

d)  Abdullah bin Zeyd

e)   Usame Bin Zeyd

 21. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber (s.a.v.): ‘Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu’ dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fatiha

b)    Yasin

c)   Bakara

d)   Fetih

e)    Mülk

 

22.

I- Bedir Savaşı

II- Mute Savaşı

III- Kuba Mescidinin Yapımı

IV- Birinci Akabe Biati

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıraladığımızda, doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1-11-111-1V

b)  1V-111-1-11

c)   11-111-1-1V

d)   1V-111-11-1

e)   111-1V-1-11

 23. İslam öncesi dönemde bir araya gelen erdemli insanlar, zulme uğrayanların yanında, zalimlerin karşısında, haksızlıklarla mücadele etmek amacıyla oluşturdukları dernek ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.): ‘Ben bir evde öyle bir anlaşmaya dahil oldum ki, Onu en güzel kızıl develerle dahi değişmem. İslam çağında dahi böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden kabul ederim.’ Dediği anlaşma ve bu anlaşmanın yapıldığı evin sahibi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

a) Darul – Erkam         =        Erkam Bin Erkam

b) Hılfü’l – Fudul        =        Abullah Bin Cud’an

c) Muallaka-i-seb’a     =        Ömer Bin Hattab

d) Dar’un Nedve         =        Ebu Talib

e) Hılfü’l Fudul           =        Abdullah Bin Cübeyr

24. Hendek savaşında müşrik ordusunun başkomutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halid Bin Velid

b) Saffan

c) İkrime

d) Ebu Leheb

e) Ebu Sufyan

25. Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

a)    Hz. Ali

b)    Hz. Cafer

c)    Hz. Mus’ab Bin Umeyr

d)    Hz.Ammar Bin Yasir

e)   Hz. Osman

 26. Kurumuş bir kemiği alıp Peygambere (s.a.v.)  ’Allah’ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?’ diyerek kemiği elleri arasında ezip tozlarını Peygamberin (s.a.v) yüzüne doğru savuran kafire, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘ Evet iddia ediyorum ki; Allah Onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek daha sonra seni cehenneme atacak.’ Der. Bunun üzerine şu ayet iner. ‘Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki: Onları ilk defa yaratıp, inşa eden diriltecek, o her yaratmayı bilir.‘(Yasin-78-79)

Paragrafta bahsedilen ve yukarıdaki ayetin kendisi hakkında indiği müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Ebu Leheb

b)  Übeyy

c)   Ebu Cehil

d) Ebu Sufyan

e)  Velid

27. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin çocuklarından biri değildir?

a) Kasım

b)  İbrahim

c)  Ümmü Gülsüm

d) Rukiyye

e)  Zeyneb

 28. İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında, putperestler dışında Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar vardı.

Allah’ın Birliği (Tevhid) inancına sahip, bu kişilere ne ad verilirdi?

a) Haşimiler

b) İsmaililer

c)  Hanifler

d)   Hanefiler

e)   Kureyşiler

 29. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ne ad verilir?

a) Ehl-i Kıble

b) Ehl-i Sünnet

c) Ehl-i Kitap

d)  Ehl-i Beyt

e) Ehl-i İbrahim

 30. Yahudi olan Ka’b Bin Eşref’in Müslümanlar tarafından öldürülmesinin asıl sebebi nedir?

a)  Mekke müşriklerine casusluk yapması

b)   Yahudilerin Müslüman olmasına engel olması

c)  Müslümanlara karşı gizli ordu oluşturması

d)  Mekkeli müşrikleri cesaretlendirici şiirler yazması

e)   Şiirleri ile Müslümanlara hakaret etmesi

 31. Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı nedir?

a)  Hacerü’l – Esved

b)   Sabır Taşı

c)   Cemerat

d)   Baki taşı

e)   Musalla taşı

 32- Aşağıdakilerden hangisi, Hicret olayının sonuçlarından değildir?

a) Müslümanlar müşriklerin zulmünden kurtuldular

b)  İslam’ın yayılması hızlandı

c)   Müşriklerin bir kısmı Müslüman oldu

d)   Hicret; Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı oldu.

e)    Müşrikler saldırılarını durdurdular.

 

33.

I- Tebük Savaşı

II- Hz. Muhammed’in (sav) Medine ‘ye Hicreti

III- Hz. Muhammed’ e (sav) ilk vahyin gelmesi

IV- Hz. Muhammed’in (sav) Veda Hutbesini okuması

V- Hendek Savaşı

Yukarıdaki olayların oluş sırası (kronoloji) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)   II-I-IV-V-III

b)   III-II-V-I-IV

c)    III-V-II-I-IV

d)    III-I-V-II-IV

e)   IV-II-I-V-III

 34. Aşağıdakilerden hangisi, Hicretten önce meydana gelmiştir?

a)   Komşu devlet adamlarının İslama davet edilmesi

b)    Mescid-i Nebi’nin inşası

c)  Hz. Hamza’nın şehid edilmesi

d)   Miraç olayı

e)   İlk mescidin yapılması

35. Uhud savaşında Peygamberimizin (s.a.v) kılıcını başarıyla kullanan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hz. Ebu Zer

b)   Hz. Hamza

c)     Hz. Musab Bin Umeyr

d)   Hz. Ebu Dücane

e)    Hz. Ali

 36. Kâbe’nin önünde tüm zorluklara rağmen ilk defa sesli olarak Kur’an okuyan, ayrıca bedir savaşında islamın en azılı düşmanı Ebu Cehili öldüren sahabe kimdir?

a) Hz. Abdullah Bin Mesu’ud

b)   Hz. Abdurrahman Bin Avf

c)   Hz. Ömer Bin Hattab

d)   Hz. Zubeyr Bin Avvam

e)    Hz. Talha Bin Ubeydullah

 37. Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere ne ad verilirdi?

a)   Ashab-ı Bedir

b)   Ashab-ı Rıdvan

c) Ashab-ı Kehf

d) Ashab-ı Suffe

e) Ashab-ı Güzin

 38. Müşrikler Müslümanları Medine’ye hicret ettikten hemen sonra yok etmek istediler ve bu düşüncelerini çevreye yaymaya başladılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu duruma karşı nasıl bir tedbir almıştır?

a) Mekke’ye savaş ilan etti.

b)   Çevreye küçük askeri birlikler gönderdi

c)   Necaşi’den yardım istedi

d)   Bizans İmparatorundan yardım istedi

e)   Medine’nin etrafına hendek kazdırdı

 39. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Medine’ye hicretinden sonra, Medineli Yahudiler ile yaptığı anlaşmanın sebeplerinden biri olamaz?

a) Medine’de barış ortamı oluşturmak

b)   İslamın yayılışı için zemin hazırlamak

c)  Yahudiler ile bir yıl içinde savaşmak

d)  Şehirde güvenliği sağlamak

e)  Medine’ye yapılacak saldırılarda yardımlaşmak

 40. Aşağıdakilerden hangisi, Bedir savaşının sebepleri arasında yer almaz?

a)  Mekke – Şam ticaret yolunu güven altına almak

b) Müslümanları yok etmek

c) Medine’nin verimli topraklarına sahip olmak

d) Hz. Muhammed’i (s.a.v) öldürmek

e) İslam’ın yayılmasını engellemek

 41. Peygamberimiz (s.av), İslamı anlatmaktan kendisini vazgeçirmek için gelen amcasına: ‘Ey amca! Güneşi sağ elime, ay’ı da sol elime verseler yinede davamdan vazgeçmem!’ demiştir.

Peygamberimizin bu cevabı O’nun hangi özelliğine daha çok uymaktadır?

a)  Dürüst olmasını

b)  Cesur olmasını

c) Sabırlı olmasını

d) Güvenilir olmasını

e) Azimli olmasını

 42. Ebu Sufyan, Yahudilere şu soruyu sorar: ‘ Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed’e (s.a.v) karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin; bizim dinimiz (putperestlik) mi? Yoksa O’nun ki mi?’ bunun üzerine Yahudiler: ‘Sizin dininiz Muhammed’in (s.a.v.) dininden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız.’ Diye cevap verirler.

 Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?

a)  Yahudilerle müşrikler arasında bir diyalogun olması

b)   Yahudilerin, putperestleri Müslümanlara tercih etmeleri

c)   Yahudilerin gerçeği bile bile inkâr etmeleri

d)   Yahudilerin doğru sözlü ve tarafsız olmaları

e)  Müşriklerle Yahudilerin, Müslümanlara karşı ittifak halinde olmaları

 43. ‘Ey Allah’ın Resulü! Biz sana güveniyoruz, bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin Hak olduğuna Şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne istiyorsan Onu yap, biz seninle birlikteyiz. Seni Hak’la gönderene yemin olsun ki, Eğer bize şu ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, bizde seninle birlikte dalarız. Hiç birimiz geride kalmayız, yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. O halde Allah’ın yardımıyla bize önderlik et’ diyerek Bedir Savaşı öncesi peygamberimize moral veren ashabı kiram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Sa’d Bin Muaz

b) Hz. Zeyd Bin Sabit

c) Hz. Asım bin Sabit

d) Hz. Es’ad Bin Zürare

e) Hz. Ubade Bin Samit

 44. Aşağıdaki olaylar tarihi sıraya göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır?

a)  Hayber’in fethi

b) Mekke’nin fethi

c) Huneyn savaşı

d)  Mute savaşı

e) Hudeybiye

 45. Peygamberimizin (s.a.v) İslamı tebliğ için gittiği Taif dönüşünde dinlenmek için bir müddet kaldığı üzüm bahçesinde, duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimizin telkiniyle Müslüman olan Ninovalı şahıs kimdir?

a)   Addas

b)  Şeybe

c)   Varaka

d)  Abbas

e)  Selman

46. Ebu Sufyan’ın kızı olmasına rağmen, kendi evinde Ebu Sufyan’ın üzerine oturduğu kilimi O’nun altından çekerek ‘ Bu peygamberin kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin.’ diyen Peygamber Efendimizin (s.av) hangi eşidir?

a)   Hz Ümmü Seleme

b)   Hz. Mariye

c)     Hz. Ümmü Habibe

d)     Hz. Zeyneb

e)     Hz. Hafsa

 47. Uhud savaşına hiçbir Müslüman kadının gelmesine izin verilmemesine rağmen, asıl yerinin ordunun yanında olduğunu hissederek savaşa katılan, aynı zamanda ikinci Akabe biatında da bulunan hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hz. Ümmü Ruman

b)  Hz. Nuseybe

c)   Hz. Ümmü Eymen

d)   Hz. Safiye

e)   Hz. Ümmü Hani

 48. Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız‘ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem‘ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?‘ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem‘ diyerek şehadeti kazanan sahabe kimdir?

a)  Hz. Habbab

b)  Hz. Asım

c)  Hz. Hubeyb

d) Hz. Ammar

e) Hz. Usame

 49. Evs’li Müslümanlar Uhud savaşında kendi şehidlerini ararken, ağır yaralı olarak gördükleri ve bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları şahsa ‘Seni buraya getiren ne? halkını korumak mı? Yoksa İslâmı korumak mı?’ sorusu üzerine O şahıs ‘İslam için geldim, Allah ve Resulüne inandım.‘ der. Durumu peygamberimize anlatılan ve Peygamberimizin cennetliklerden olduğunu söylediği, sonraki yıllarda beş vakit namazdan hiç birini kılamadan cennete giden şahıs olarak tanınan sahabe kimdir?

a)Hz. Hanzele

b)Hz. Usayrim

c) Hz. Usame

d)  Hz. Huzeyfe

e)  Hz. Abbas

 50. Sa’d Bin Muaz’ın ‘ Ey Allah’ın Resulü O’na nazik davran; çünkü Allah seni bize gönderene dek, biz O’na Taç giydirip, O’nu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi O kendi krallığını senin çaldığını sanıyor’. Kendisinden bahsedilen ve Medine’li münafıkların lideri olan şahıs kimdir?

a)   Ebu Amir

b)   Hatib

c)   Abdullah bin Ubeyy

d)   İkrime Bin Ebu Cehil

e)   Huyay

 

Toplam 22 sayfa, 6. sayfa gösteriliyor.« İlk...456781020...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.