4

Aralık
2012

aöf Avrupa Birliği Dersi (1-4 Ünite) Özet

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  5.199 Kez Okundu

1.ÜNİTE

-Federalizm bir siyasibütünleşme ve örgütlenme modelidir.
-Marshall Planı 1953 yılında resmen sona ermiştir.
-4 Nisan 1949 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaflmas› Örgütünün (NATO) kuruldu.
-Uluslarüstü (Supranasyonal) kavramı, ulusal hükûmetlerin üzerindeki seviyeye işaret eder ve kendisini oluşturan üye devletlerin AB kurumlarına devrettiği yetkileri ile alınan kararlar ve uygulamaların düzeyini gösterir.
-Derinleşme; (deepening) AB’nin gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda daha fazla bütünleşmesi ve politika alanları ve uygulamaların genişletilmesi anlamına gelir. Resmî ve akademik çevrelerde derinleflme ile genişlemenin (widening) (AB’nin yeni üyeler kabul ederek sınırlarını genişletmesi) birbirine paralel giden süreçler olduğu kabul edilmektedir.
Avrupa Bütünleşmesinde Önemli Tarihler (1945-1957)
19 Eylül 1946: Winston Churchill, Zürih Konuflması’nı yaptı.
17 Aralık 1946: Avrupa Federalistler Birliği Paris’te kuruldu.
Mart 1947: Dunkirk Antlaşması imzalandı.
Mart 1947: Truman Doktrini açıklandı.
Haziran 1947: Marshall Planı açıklandı.
14 Mayıs 1947: Winston Churchill’in öncülüğünde Birleşik Avrupa Hareketi oluşturuldu.
1 Ocak 1948: Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında Gümrük Antlaşması imzalandı.
17 Mart 1948: Brüksel Antlaşması imzalandı.
7-11 Maı›s 1948: Lahey’de Avrupa Kongresi toplandı.
4 Nisan 1949: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruldu.
5 Mayıs 1949: Avrupa Konseyi kuruldu.
9 Mayıs 1950: Schuman Bildirisi açıklandı.
18 Nisan 1951: Paris Antlaşması imzalandı. AKÇT kuruldu.
27 Mayıs1952: Avrupa Savunma Topluluğu (AST) Antlaşması imzalandı.
30 Ağustos 1954: AST Fransız Parlamentosu tarafından reddedildi.
1-2 Haziran1955: Messina Konferans› düzenlendi.
25 Mart 1957: Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşmaları imzalandı.
-Yeni işlevselcilik- Neofonksiyonalizm adını 1958 yılında Ernst B. Haas tarafından yayımlanan “Avrupa’nın Birleştirilmesi: Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Güçler 1950-1957” adlı kitap ile duyurmuştur ve Avrupa bütünleşme sürecini açıklamayı amaçlayan bir teoridir.
– Neofonksiyonalizmin en temel kavram› “yayılma”dır (spill-over).
-1947 yılında ABD’nin komünist tehlikesi altında bulunan Türkiye ve Yunanistan’a 400 milyon dolarlık askerî yard›m yapacağını açıkladığını Truman Doktrini’dir. Truman Doktrini’nden sonra, ABD’nin Avrupa’yı güçlendirme çabalarının ekonomik ayağı Marshall Planı ile sağlanmıştır.
-1965 yılında imzalanan ve 1967 yılında yürürlüğe giren Füzyon Antlaşması ile AKÇT, AET ve AAET’nin asli organlar› (Konsey ve Komisyon) birleştirilmiştir. Bu gelişme ile bu üç topluluk “Avrupa Toplulukları” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
-Fransa’n›n Almanya’yı denetleyebilmek ve ileride yeniden kendisi için bir tehdit olmasını engellemek için geliştirdiği ve ABD’nin çok kritik bir rol oynadığı olay ve tarihi : Schuman Bildirisi- 9 Mayıs 1950
-Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarındaki gelişimini açıklamakta kullanılan ve bir sektördeki bütünleşmenin, diğer sektörlere yayılma etkisi göstereceğini öne süren teorik yaklaşım ve kurucusu Ernst Haas -Neofonksiyonalizm (Yeni İşlevselcilik): Rene Pleven- Pleven Planı.
-Avrupa bütünleşmesi gelişmeleri ve ilgili bilgilerden :
-Zürih Konuşması-Winston Churchill
-Lahey Avrupa Kongresi- Hükûmet dışı kuruluşların delegeleri
– Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması-Rene Pleven
– Pan Avrupa Birliği-Kont Richard Coudenhove Kalergi
2.ÜNİTE
-Sui Generis: Kendine özgü.
-Depréambul: Antlaşma veya anlaşmaların başında, maddelerinden önce yer alan ve yapılan bu antlaşmanın anlam ve önemini vurgulayan kısım.
-Hukuk Düzeni: AB’de ya da bir devlette yürürlükte bulunan tüm hukuk normlarının oluşturduğu düzen anlamına gelir.
-Hukuk Düzeninin Süjeleri: Ulusal hukukta bu süjeler gerçek ve tüzel kifşilerdir. Uluslararası hukukun süjeleri ise devletler ve
uluslararası örgütlerdir. AB’de ise gerçek ve tüzel kişiler yanında devletler de bu hukuk düzeninin süjeleridir.
-Monist Görüş: Uluslar arası hukuk normlarının, herhangi bir ulusal hukuk normuna dönüştürülmesine gerek olmaksızın, iç hukukun parçası olduğunu kabul eden görüş.
Düalist Görüş: Uluslar arası hukuk normları ile ulusal hukuk normlarının birbirlerinden ayrı ve bağımsız olduğu fakat bu iki hukuk normunun eş düzeyde olduğunu kabul eden görüş.
-Kurucu Antlaşmalar: AB’yi kuran ve artık yürürlükte olmayan üç antlaflmadır. Bunlar; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma”, Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma. Günümüzde bu Antlaşmaların yerini “Avrupa Birliği Antlaşması” ile “Avrupa Birlik’inin İşleyişi Antlaşması” almıştır.
-Pacta sund servanda: Ahde vefa anlamına gelen bir deyimdir. Bir başka anlatımla, yaptığın anlaşmalara saygı göster demektir.
-Uluslarüstülük (supranationalité): AB’de örgütün üye devletlerden kısmen devraldığı egemenlik yetkileriyle kurduğu ve üye devletlerin ulusal yetkilerinin örgüt içinde kısıtlandığı “siyasal ve hukuksal yapı”.
-Uluslarüstü örgüt; bir antlaşmayla kurulan, üyelerinin kendisine egemenlik yetkilerinin kullanımının bir bölümünü devrettikleri, oy çokluğu ile doğrudan ya da dolalı biçimde bağlayıcı hukuk normları belirleyebilen, belirlenen hukuk normları örgüte üye devletlerin ulusal hukuklarında doğrudan ya da dolaylı biçimde uygulanan ve hukuksal sonuçlar doğuran bir kuruluştur.
-Üniter Devlet: Tekçi devlet. Bir başka anlatımla federal ya da konfederal yapıda
olmayan ve bütünlük gösteren devlet şekli (örne¤in; Türkiye Cumhuriyeti, Fransa
Cumhuriyeti).
-Doğrudan uygulanma; bir AB hukuku normunun üye devlet iç hukukuna dahil olması ve bu hukuk düzeninde uygulanabilmek bakımından herhangi bir tamamlayıcı ulusal norma gereksinme duymaması anlamına gelmektedir.
Doğrudan etki doğurma ise ulusal hukuka dahil olan bir AB hukuku normunun, özel ve tüzel kişiler lehine haklar doğurması ve bu hakların ulusal yargı organları önünde, hak sahipleri tarafından doğrudan ileri sürülebilmesi anlamına gelmektedir.
-Birincil hukuk normları niteliğindeki AT Antlaflması’nın “doğrudan uygulanan” hükümleri bir şey yapmama yükümlülüğü ile bir şey yapma yükümlülüğü şeklinde ikiye ayrılabilir.
-İkincil hukuk yani türev hukuk normları, Birlik yetkili organlarının Antlaşmalardan aldığı yetkilere dayanarak belirlediği hukuk normlarıdır. Bunlar “tüzükler, yönergeler ve kararlardır.
-ikincil Yetki (Subsidiarite):Birlik’in amaçlarına ulaşması için alınacak önlemlerin, ulusal düzeye oranla “Birlik düzeyinde daha etkin biçimde uygulanabilecek ya da alınacak önlemler bir üye devletin sınırlı hareket alanın› aşacak boyutta olması hâlinde, antlaşmada o girişim için gerekli yetki öngörülmemiş olsa bile Birlik bu girişim için yetki kullanır. Bu durumda üye devletlerin ulusal planda kullandıkları yetkiler, Birlik’e devredilmektedir. Bu yetki “ikincil yetki“dir
-İkincil Yetki Kavramı: İkincil yetki kavramı ile uluslarüstülük (supranationalite) kavramı arasında yakın bir ilişki vardır. Uluslarüstülük kavramı Toplulukların temel ögelerinden birini oluşturmaktadır. Uluslarüstü bir örgüt oluşturmak amacıyla, örgüte taraf olan ülkelerin “ulusal egemenlik yetkilerinin bir bölümünü örgüte devretmeleri” gereklidir. İkincil yetki de “ulusal yetkilerin kullanımının Topluluğa
devrini” zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan, her iki kavramın da “ortak paydası”, yetki devridir.
-Birlik’in kurumları şunlardır:
Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Konseyi,
Konsey,
Avrupa Komisyonu,
Avrupa Birliği Adalet Divanı,
Avrupa Merkez Bankası,
Sayıştay.
-Oransallık (Proporsiyonalite): Avrupa Birliği’nin karar organlarının, Birlik
Antlaşmalarının ve bu antlaşmaların verdiği yetkilere dayanarak çıkardıkları hukuk
belgelerinin uygulamasında, kullanacakları yetkiler, sonuç almak için gerekli
“minimum düzeyi” aşmamalı ve üye devletlerin ulusal yetki alanlarına tecavüz etmemelidir. Buna “oransallık ilkesi” denir.
-Tüzük: Genel bir kapsamasahip ve tüm yönleriyle bağlayıcı olan ve de her üye devlette doğrudan uygulanan türev hukuk
kurallarıdır.
Yönerge: şekil ve yöntemler bakımından yetkiyi ulusal kurumlara bırakan ve yöneldiği devleti varılacak sonuçlar bakımından bağlayan hukuk kurallarıdır.
Karar: Yöneldiği gerçek ve tüzel kişilerle, devletleri tüm yönleriyle bağlayan genel kapsama sahip hukuk kurallarıdır.
• Tüzük, genel bir kapsama sahiptir. Tüm yönleriyle bağlayıcıdır ve her üye
devlette doğrudan uygulanır.
• Yönerge, şekil ve yöntemler bakımından yetkiyi ulusal kurumlara bırakarak, yöneldiği devleti varılacak sonuçlar bakımından bağlar.
• Karar, tüm yönleriyle bağlayıcıdır. Kararlar belli kişilere yönelmişse onları
bağlar.
• Öneriler ve görüşler bağlayıcı değildir.
3.ÜNİTE
-Avrupa Parlamentosu: 1962 yılında genel kurul yerine Avrupa perlementosu benimsenmiş 1986 tarihli Avrupa Tek senedinin kabulu ile resmen gerçekleşmiştir.
– 2009 Yılında Haziran ayında gerçekleşen Avrupa Perlomentosu 736 üyeden oluşmaktadır.2014 yılında gerçekleşecek olan PERLOMENTO SEÇİMLERİ uygulanacaktır.
-2009 yılında gerçekleşen son seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlomentosu çatısı altında7 siyasi grup bulunmaktadır.Parlamento, bugün için Avrupa Birliği’ne üye 27 devletin toplamda 736 temsilcisinden oluşuyor. Bu rakam, 2014 seçimleri sonrası 750 üye ve bir Başkanı içerecek şekilde 751 olarak belirlendi. Avrupa Perlomentosu:
-Toplam Üye:736
-Üye devletlerinin seçimi ile iş başına gelir.
-Yeri:Srtrazburg,Brüksel,Lüksemburg
-Yetkileri:Bakanlar konseyi ile birlikte yasama görevini yerine getirir.Demokratik denetim işlerini yerine getiririr.Avrupa Komisyonunun başkanını seçme.
Parlamento Genel Kurulu kural olarak Strazburg’da toplanır. Parlamento’nun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel’de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg’dadır. Avrupa Parlamentosu, Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır.
2-Avrupa Hükümet ve Devlet Başkanları Konseyi(ZİRVE):1974 yılında Pariste gerçekleştirilen zirve sonucunda yapılan bildiriye istinaden Zirve ye resmiyet kazandırılmıştır.Zirvenin tanımı,ilk defa resmi Mastricht antlaşması ileyapılmış. Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı’nın katılımı ile meydana gelir. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa’nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve temel politikaları belirleyen kararlar alır. Avrupa Birliği Zirvesi’nin herhangi bir yasama yetkisi yoktur. Avrupa Merkez Bankasının yönetim Kurulu atama yetkileri bulunmaktadır.
3-Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi(KONSEY):AB nin en byük üye devletleri olan Almanya,Fransa,Birleşik Krallık,İtalya,İspanya,Polonya beraberce ,Konsey içerisinde üye 27 devlete dağıtılan toplam oyun nerdeyse yanı sıra sahip olmaktadır. Almanya,Fransa,Birleşik Krallık ve İtalya ayrı ayrı 29 oy hakkına,İspanya vePolonya ise 27 oy hakkına sahiptirler.Böylece bu altı devlete dağıtılan toplam oyun 170 ine sahip bulunmaktadır.Konsey,üye devletlerin bakan seviyesindeki temsilcilerinden oluşmaktadır.
Konsey,Avrupa Birliğine üye devletlerinin başkan seviyesindeki temsilcilerinden oluşmaktadır.Konseye her ayda bir başka bir üye devletin başkanlık etmesi kabul edilmiş konseye çalışmalarında yardımcı olmak üzere 1958 yılında daimi temsilciler komitesi (corepur) konsey içerisinde bir organ oluşturulmuştur.
4-Avrupa Komisyonu: Yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 27 üyeden oluşur. Bu kişilere “komiser” adı verilir. Komisyon başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenir ve ataması Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile yapılır. Komisyon başkan yardımcılarından biri de AB’nin dış politikasını yürütmekten sorumlu Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisidir.
Komiserlerin görev süresi 5 yıldır ve bu süre yenilenebilir.Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir. Avrupa Birliği üyesi devletlerden bağımsız bir niteliğe sahip olan Komisyon, Birliğin yürütme organı konumundadır. Bu doğrultuda Birliğin bütçesini ve politikalarını uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının idari bakımdan gözetilmesi görevini de üstlenmiştir. AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla üye devletleri Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde dava edebilir. Komisyon’un bir diğer önemli görevi ise yasama organını oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunduğu yasama ya da karar önerileri ile yasama sürecini başlatmasıdır.
.Yasa tasarısı sunar.
.Bütçeyi hazırlar.
.Yürütmeyi denetler.
. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 27 üyeden oluşur. Bu kişilere “komiser” adı verilir.
.Günümüzde üye sayısı 27 olmakla berber bu sayı 1 Kasım 2014 tarihinde üye devlet sayısının üçte ikisine indirilecektir.2007 yılında Bulgaristan ve Romanya katılmıştır.1 Kasım 2014 tarihinde komisyon (27×3)x2 Formülune uygun 18 komiserden meydana geklecektir.
. Komiserlerin görev süresi 5 yıldır ve bu süre yenilenebilir.Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir.
. Yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur.
.Avrupa Birliği içerisinde yasama sürecini başlatabilme yetkisine sahip tek kurumdur.
.Komiserler ,AB parlementosundan onay aldıktan sonra zirve tarafından alınacaklardır.
Görev süreleri 5yıldır.
.Tercüme genel müdürlüğü Birlikin yazılı dökümanlarının resmi 23 dile ve gerektiğinde diğer dillere tercüme etmesini yapmaktan sorumludur.
Komisyonun sahip olduğu en önemli yetki hukuki bir tasarrufun çıkartılmasını Konsey ve Parlementoya önerebilmesidir. Yönerge tüzükleri tek başına çıkarabilmektedir. Yönerge ve Tüzükleri AB hukukunun ikincil nitelikteki kaynakları arasında yer almaktadır. Yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri de bulunmaktadır. Anlaşmaların ve onlara uygun Birlik’in kurulumları tarafından belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.
Öğretide komisyon için sıklıkla Birlik hukukunun bekçisi tanımlamasının kullanıldığı görülmektedir.
5-Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getirir.
Divan, her üye devletten bir yargıçtan, Genel Mahkeme ise yine her üye devletten en az bir yargıç olmak üzere 27 yargıçtan oluşur. Divana ve Genel Mahkeme ye 8 adet Hukuk Sözcüsü, davalar hakkında görüş hazırlayarak yardımcı olur. Yargıçlar, üye devlet hükümetlerinin mutabakatı ile altı yıl için atanırlar ve yeniden atanmaları mümkündür. Avrupa Birliği Adalet Divanı Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.
Avrupa Adalet Divanı
.27 Yargıç
.Görev süresi:6 yıl.
.Yeri:Lüksemburg
.AB Mevzuaatını yorumlar ve tüm üye devletlerde uygulanmasını gözetir.
.Anlaşmazlıkları çözümler.
. Avrupa Birliği’nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahk eme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur.
.Günümüzde adalet Divanında Birlik üyesi devletlerden gelen 27 yargıç görev almaktadır.Avrupa Birliği Adalet Divanı statüsü,genel mahkemenin yargıç sayısını 27 olarak belirlemiştir.
.Adalet divanı 3 yıllık süre için seçilir.Davalar 3-5 yargıç tarafından oluşan daireler tarafından bazı istinai davalar 13 yargıçtan oluşan büyük daireler tarafından alınmaktadır.
.Hukuk sözcülerinin sayısı 8 olarak belirlenmiş.
.Yargıçların görev süresi 6 yıldır.
.Uzmanlık Mahkesi sadece AB ile çalışanları arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları karara bağlamak yetkisine sahiptir.
-Genel Mahkemeler:ön karar davaları,iptal davaları,hareketsizlik davaları,iç Pazar uyumlaştırma ofisi tarafından verilen kararlara karşı açılan davalar,İhlal davalarına bakar.
-İÇ PAZAR UYUMLAŞTIRMA OFİSİ:Birlik marka ve tasarımların AB üyesi 27 devlette geçerli olacak şekilde tescil edilmesinden sorumlu ajanstır.
-Lizbon Antlaşması 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle girmesiyle birlikte Genel Mahkeme olarak değişmiştir.
6-Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder.Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak üzere 27 üyeden oluşmaktadır. Üyeler, Konsey tarafından Parlamento’ya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir süre için tayin edilir
7-Avrupa Merkez Bankası tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır.Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde olan Banka’nın karar alma organları, Yürütme Kurulu, Yönetim Konseyi ve Genel Kurul’dur.
4.ÜNİTE
-AB’nin Başkent: Brüksel
-Üyeler: Almanya, Avusturya,Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,Estonya, Finlandiya, Fransa,Hollanda, İngiltere, Irlanda,İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs,Letonya, Litvanya,Lüksemburg, Macaristan,Malta, Polonya, Portekiz,Romanya, Slovakya,Slovenya, Yunanistan.
-Aday ülkeler: Hırvatistan,Makedonya, Izlanda,Karadağ, Türkiye.
-Nüfus: 502.489 (2010) Yüzölçümü: 4.324.782 km2 ResmîBayram: 9 Mayıs
-Avrupa Marşı: Ludwing vanBeethoven, 9. Senfoni.4.Bölüm (Neşeye Çağrı).
Avrupa bayrağı: Mavi zemin üzerine on iki sarı yıldız
-1948’de kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) Avrupa’nın kalkınma ayağını, 1949’da kurulan iki örgütten biri olan NATO Avrupa’nın güvenlik ayağını, Avrupa Konseyi ise siyasal istikrar ile demokratikleşmeayağını oluşturmuştur.
-AB’nin temelleri Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile atılmıştır.
-Ecu: Ön yüzünde kraliyet armas bulunan flövalye kalkanlarına verilen addır. ECU, daha sonra Avrupa Para Sistemi’nde (1979) kullanılan Avrupa Hesap Birimi’nin İngilizce baş harflerinin kısaltması olarak benimsenmiştir.
-Dönemin ünlü düşünürü Hugo Grotius (1583-1645).Hugo Grotius’un uluslararası kurumlar için öngördüğü üç koşul :Bu noktada,üzerinde durulan üç temel ilke söz konusudur: Karşılıklılık, egemen eşitlik ve içişlerine karışmama.
-Feodus pacificum: Barış federasyonu.
-Zollverein: Alman Birliği, 38 Alman Prensliği’nin Oluşturduğu konfederasyondur. İleride Federal Almanya’ya dönüşen Birlik’in merkezî kararorganı Diet, temeli de ortak Pazar olan Zolleverein’dır.
-Pan hareketleri ne demektir?
1922’de Belçika ile Lüksemburg arasında BLU adı verilen bir ekonomik birlik kurulmuş, daha sonra Hollanda’nın katılımıyla kuruluş BENELUX adın almıştır.
1924’de kurulan Pan-Avrupa Birliği, önce 6 devlette teşkilatlanmış ve ekonomi ile siyaset çevrelerinin yoğun desteğiyle 1932’ye kadar faaliyet sürdürmüştür.
1941’de italya’da kurulan Unita Europa (Avrupa Birli¤i), 1942’de italya, Belçika ve Hollanda’da faaliyet gösteren Avrupa Federalist Hareketi, 1944’de Fransa’da kurulan Avrupa Federasyon Komitesi bunlardan bazılarıdır. AB’nin ‘kurucu babaları’ olarak kabul edilen Jean Monnet,1940’da Fransa ile ingiltere’nin egemenliklerini birleştirmelerini, Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henri Spaak da 1944’de Fransa, Belçika ve Hollanda arasında ekonomik, siyasal ve askerî bir birlik kurulmasını önermişleridir.
Savaş sonrasındaki iki girişimin mimarı ise Winston Churchill olarak bilinmektedir. Churchill’in 19 Eylül 1946’da Zürih Üniversitesinde yaptğı konuşma, Avrupa ailesinin olabildiğince geniş tutularak bir barış, güvenlik ve özgürlük alanına dönüştürülmesini ve Avrupa Devletleri Birliği oluşturulmasını içermektedir.
Bu çağrının ardından önce 1947’de Fransa ile ingiltere arasında Dunkurque Antlaşması imzalanmış, bu anlaşma bir yıl sonra Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve ingiltere arasında imzalanan Brüksel Antlaşması’nın yolunu açmıştır. Batı Birliği yada Brüksel Antlaşması Örgütü olarak bilinen Batı Avrupa Savunma Topluluğu,1954 yılında kurulan Batı Avrupa Birliği’ne (BAB) dönüşmüştür. Avrupa’nin güvenlik örgütlenmesi olan BAB, Maastricht Antlaşması (1992) ile AB’nin askerî kanadı hâline gelmiş, Amsterdam Antlaşması’nda (1997) AB’nin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilmiş ve Lizbon Antlaşması (2009) ile de tüm yetkileri AB’ye devredilmiştir. Churchill’in önerileri doğrultusunda hayata geçen ikinci kuruluş ise Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Örgütü olmuştur.
İşlevselci Yaklaşım Klasik işlevselcilik (functionalism)
yaklaşımının temsilcisi olan Quincy Wright,David Mitrany ve Inis L.Claude gibi bilim adamlarına göre bütünleşmenin amacı,karmaşık ve karşıt çıkarları bulunan ulusal oyuncular arasında bir ağ örmek ve bu yolla savaşları olanaksız hâle getirmektir.
Yeni işlevselcilik (neo-functionalism)
Yeni işlevselcilik, esas olarak Ernest Haas’ın çalışmalarıyla kimlik bulmuştur. “yukarı taşınma” (spill over) yaratacak ve başka alanlarda da bütünleşme sağlanacaktır. Yeni işlevselci anlayışın da teknokratik temaların üzerinde durduğu ve klasik işlevselcilikten türediği unutulmamalıdır. Yeni işlevselcilik, ‘yeterlilik’ ve ‘gereklilik’ vurgularının fazlasıyla yapıldığı bir yaklaşım biçimidir.
İletişim Yaklaşımı ve Haberleşme Kuramı(Ya da Etkileflimci İşlemselcilik,Transactionalism):Karl W Deutsch’un 1957 tarihli çalışması ile geliştirilmiş olan kuram, uluslar arası yapının sistemli bir biçimde ele alındığı ilk çalışmalardan birisidir.
Federalizm:Federalizm, bir bütünleşme sürecinde iki ayrı, ancak koordineli yönetim düzeyi öngörmektedir; bunlardan biri federal yönetim düzeyidir, ikincisi ise katılımcı devletler düzeyi. Birinci düzey, devletin tümüyle tasfiye edildiği ve yerine yeni bir üst egemenliğin oluşturuldu¤u düzeyi ifade eder.
Çağdaş dönemdeki yaklaşımlardan biri ise Kurumsal Federalizm (institutional federalism) dir.Çağdaş dönemdeki yaklaşımlardan bir diğeri de Anayasal Federalizm’ dir.
-9 Mayıs 1950’de Fransa Dışiflleri Bakanı Robert Schuman, Jean Monnet ve Batı Almanya şansölyesi Konrad Adenauer, birlikte hazırladıkları bir projeyi, yaptıkları
basın toplantısnda dünyaya duyurmuş ve bu deklarasyonla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun oluşum süreci başlamıştır.
18 Nisan 1951’de Fransa, F. Almanya, italya ve BENELUX ülkeleri arasında imzalanan ve 25 Temmuz 1952’de yürürlüğe giren Paris Antlaflması’yla AKÇT kurulmuştur.
AKÇT üyeleri 1955 Mesina ve 1956 Venedik toplantılarını gerçekleştirmiş ve sonuçta ortaya çıkan
anlaşmazlıkların yeni kurulacak örgütlerle düzenlenmesine karar verilmiştir. Alınan kararlarla, 25 Mart 1957’de imzalanan Roma Antlaflmaları ile AET ve EURATOM ( Avrupa Atom Enerjisi Toplululuğu) kurulmuştur. Böylece, 1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren antlaşmalarla altılar, üç temel konu olan enerji, tarım ve ulaşırma alanlarında ortak pazar kurma girişimi başlatmışlardır.
1969-1992 arası topluluk olma dönemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu çerçevede, üç aşamalı bir yol haritası çizilmiştir. Birinci aşama, 1971’de döviz kuru birliği (Avrupa Para Yılanı); ikinci aşama 1972’de kredi mekanizmaları (Avrupa Para Sistemi) ve üçüncü aşama da 1973’de tam konvertibilite ve tek para olarak saptanmıştır.
Bu çerçevede önce isteyen devletlerin taraf olabileceği sınır, gümrük ve polis formalitelerinin kaldırılmasını öngören Schengen Deklarasyonu yayınlanmış, 1992’ye kadar tek pazar›n gerçekleştirilmesi kararı alınmış, siyasal ifl birliği konusunda önemli taahhütler öngören ve kuruluşun adının Avrupa Topluluğu olarak anılmasına yol açan Tek Senet 1987’de yürürlü¤e girmiştir.
1992’de imzalan›p 1993’de yürürlüğe giren Avrupa Birliği’ni Kuran Antlaşma(Maastricht Antlaflmas›) ise Avrupa bütünleşmesi açısından dönüm noktası olmuştur. 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaflmas› ile ortak dış ve güvenlik politikasına ortak güvenlik ve savunma politikası eklenmiştir.
1 Ocak 2004’de on aday ülkenin AB üyesi olmasıyla Avrupa bütünleşmesi en kapsamlı genişleme sürecini Yaşamış, ardından Bulgaristan ve Romanya’nın da 2007’de üye olmasıyla AB’nin üye sayısı 27’ye ulaşmıştır.
Bu ülkeler; Kıbrıs, Estonya,Macaristan, Letonya,Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’dır.
1 Aralık 2009’da yürürlü¤e giren Lizbon Antlaş ması, Anayasal Antlaşma’nin yerini almıştır.
Bütünleşmenin Modeli
27 üyeli AB’nin bugün 17 üyesi Euro bölgesinde, 26 üyesi (ingiltere hariç) Schengen bölgesindedir.

COREPER: Daimi Temsilciler Komitesi için kullanılan bir terimdir
Derinleşme: AB’nin gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda
daha fazla bütünleşmesi ve politika alanlar› ve uygulamaların genişletilmesi anlamına gelir.
-Ecu: Ön yüzünde kraliyet arması bulunan şövalye kalkanlarına verilen addır.
-Maastricht Kriterleri: Ekonomik ve Parasal Birlik sürecinde
üye ülkelerin sağlamas› gereken ekonomik kriterlerdir.
-Pacta Sund Servanda: Ahde vefa anlamına gelen bir deyimdir.
-Sui Generis: Kendine özgü demektir
-Üniter Devlet: Tekçi devlet.
-Zollverein: Alman Birliği, 38 Alman prensliğinin oluşturduğu Konfederasyondur
-AB, ‘Halklar Birliği’ adı verilen bir federasyon da değildir. Hem halkların hem de devletlerin karar alma sisteminde yer aldığını anlatan ifade ‘Vatandaşlar Birliği’dir ve AB’nin benimsediği yarı-federasyon (quazi) modeli de bu tanıma yakındır.
-Churchill’in konuşması ardı ndan önce 1947’de Fransa ile ingiltere arasında Dunkurque Antlaşması imzalanmış, bu anlaşma bir yıl sonra Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve ingiltere arasında imzalanan Brüksel Antlaşması’nın yolunu açmıştır. Batı Birliği ya da Brüksel Antlaşması Örgütü olarak bilinen Batı Avrupa Savunma Topluluğu, 1954 yılında kurulan Batı Avrupa Birliği’ne (BAB) dönüşmüştür. Churchill’in önerileri doğrultusunda hayata geçen ikinci kuruluş ise Avrupa Konseyi Örgütü olmuştur.
-Alman Birliği’nin kurulmasında b. Friedrich Listetkili olmuştur.
– Dünya Savaşı sonrasında Zürih Üniversitesinde
yaptığı konuşmayla Avrupa’daki örgütlenme sürecini
teşvik eden siyasetçi Winston Churchill
-Yeni işlevselciliğin öngördüğü örgütlenme modeli,Uluslar-üstü örgütlenme
. Spill over ne demektir? Yukarı taşınma
– Karl Deusch’un temsilcisi olduğu yaklaşım, Güvenlik toplulu¤u
. Ekonomik bütünleşme aşamaları
-Gümrük birliği-Ortak pazar-Ekonomik parasal birlik-Tam ekonomik birlik
. Fransa hükûmetinin bakanlarından Rene Pleven,
Avrupa bütünleşmesinin savunma alandan başlamasını
Önermiştir.
. İngiltere, Danimarka ve Irlanda’nın AET üyeliği, Fransa tarafından veto edilmiştir.
10. Euro ne 1 Ocak 2002 tedavüle girmiştir.

AVRUPA   BİRLİĞİ  TESTLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ DERSİ SORU-CEVAPLAR
1)Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne en son katılan ülkelerden biridir?Romanya
2 ) Aşağıdakilerden hangisi AB Müktesebatı kapsamında yer almaz?(Ulusal önlemler )
3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk genişleme sürecinde Birliğe katılan ülkelerden biridir?İngiltere
4 ) Aşağıdakilerden hangisi AB’nin yardımcı kurumları arasında yer almaz?Konsey
5) 2003 yılında yürürlüğe giren Nice Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Birliğin yeni üyelerle genişlemesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmıştır.
6) Kopenhag Kriterleri aşağıdaki zirve toplantılarından hangisinde kararlaştırılmıştır?Kopenhag Haziran 1993
7) Mayıs 1950’de açıklanan Schuman Bildirgesi’nin hazırlanmasına yol açan en temel faktör hangisidir?
Avrupa’da mevcut olan Fransız-Alman çekişmesine bir son verme düşüncesi
8) Avrupa Birliğine üye ülkelerin sayısı 2011 yılı itibariyle kaçtır?27
9) Aşağıdakilerden hangisi 1957 yılında imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu ortaya çıkaran Roma Antlaşması’nın nihai hedefini ifade eder?Avrupa’nın siyasal bütünlüğe ulaşması
10 ) 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi’nin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?Ortak Pazarın önündeki tüm engelleri kaldırmak
11) Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir?1993
12)1960’lı yıllarda İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğini uzun süre engelleyen Fransız siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?General De Gaulle
13) Avrupa Savunma Topluluğu hangi üye ülke tarafından önerilmiştir?Fransa
14) “Acquis communautaire” olarak adlandırılan Avrupa Birliğinin tüm yasalarını, kurallarını ifade eden kavramın dilimizdeki kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?Avrupa Birliği Müktesebatı
15) Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülkedir?Türkiye
16) II. Dünya Savası sonrası Avrupa’da meydana gelen oluşumlar içinde aşağıdakilerden hangisi güvenlik amaçlı kurulan bir örgüttür?Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı
17) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Savunma Topluluğu’nu ulusal parlamentosunda kabul etmeyerek akim kalmasına neden olan ülkedir Fransa
18) AET ve AAET antlaşmalarının imzalanması ile sonuçlanan sürecin başlangıç noktası olarak ele alınması gereken Konferans aşağıdakilerden hangisidir? Messina Konfeansıx
19) Avrupa bütünleşmesinin fikir babası olarak bilinen Fransız siyaset adamı kimdir?Jean Monnetx
20) Avrupa’nın bütünleşmesi yönünde atılan adımlardan olan ve AKÇT, AET, AAET’nin oluşmasına imkan hazırlayan en önemli belge hangisidir?Schuman bildirgesi
21) Başlıca amacı birliği yeni üyeler alarak genişlemeye hazırlamak olan ve birliğin o zamana kadar hiç yaşamadığı en büyük genişlemeye kapı aralamasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Nice Antlaşması
22)Subsidarite İlkesi hangi antlaşmayla anayasal anlamda açıkça Avrupa Birliği hukuku içinde kendisine yer bulmuştur? Maastrich Antlaşması
23) Nice Antlaşmasının temel amacı nedir? Birliğe yeni üyeler alarak genişlemeyi hazırlamakx
24)Avrupa Birliğine üye olmanın ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?Avrupa  Devleti olmak.
25) Avrupa topluluklarının kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda kaç genişleme süreci yaşanmıştır? 5
26) Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB’ye adaylık süreci içinde olan ülkelerden değildir?
27) Aday ülkeler içinde AB’ye en ilk üye olması muhtemel ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hırvatistan.
28)Sermaye piyasasına ve kendi öz kaynaklarına başvurmak suretiyle, Ortak Pazar’ın dengeli ve sürekli kalkınmasına yardımcı olmak üzere ATA çerçevesinde kurulan kuruluş hangisidir? Avrupa Yatırım Bankası
29) Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklar arasında yer almaz? Teamül
30)Avrupa toplulukları adalet divanı ne ile kurulmuştur?Avrupa birliği kömür çelik topluluğu antlaşması 1952
31. Avrupa Birliği’nin Kurucu Anlaşmalarının ve Organlarının almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığını izlemekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Birliği Komisyonu x
32. Avrupa Birliği’ne katılmak için ilk başvuruda bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?İngiltere x
33. Avrupa Birliği’nin destekleme programlarının finansmanı ve tarım sektörü-
nün modernizasyonu için kaynak sağlayan fonu aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu x
34. Avrupa Birliği’nin bir ekonomik ve siyasal birlik olması yolunda yapılmışanlaşma aşağıdakilerden hangisidir?Maastricht Anlaşması .

AVRUPA BİRLİĞİ  BAZI  TERİMLER

Acquis communautaire :1950’lerden bu yana, Avrupa Birliği Fransızcadan “ortak kazançlar” olarak tercüme edilebilen “Topluluk Müktesebatı” olarak adlandırılan yaklaşık 90,000 sayfalık bir yasal belge oluşturmuştur. Avrupa Birliği Müktesabatı (Acquis Communautaire), temel Avrupa Birliği Antlaşmaları’nda ve diğer  yardımcı hukuk kaynaklarında bulunan kural ve kurumların tamamıdır. Tüm üye devletler, AB Müktesebatı’nı benimsemekte ve egemenlik yetkilerinin bir kısmını AB kurumlarına devretmektedir.

Aday Ülkeler: Avrupa Birliğine girmek için başvurmuş ve başvurusu resmen kabul edilmiş olan ülke demektir. Halen üç aday ülke bulunmaktadır: Hırvatistan, Türkiye ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti .

Avrupa Birliği Müktesabatı:Avrupa Birliği tüm mevzuatı.

Avrupa  Birliği Komisyonu:Avrupa Birliğinin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eden ve savunan siyaseten bağımsız kurumdur. Yasaları, politikaları ve eylem programlarını önerir ve Parlamento ve Konseyin kararlarını uygulamaktan sorumludur.

Avrupa  Birliği Konseyi:Üye ülke hükümet başkanları veya eyaletlerin devlet başkanları tarafından oluşturulan organ. AB’nin gelecekteki gelişiminde başlıca politikaları belirlemek için yılda iki kez toplanır. Strazburg merkezl

Kopenhak Kriterleri: Haziran 1993’te Kopenhag’da bir araya gelen AB liderleri herhangi bir aday ülkenin Avrupa Birliğine katılmadan önce yerine getirmesi gereken üç kriter belirledi. Birincisi aday ülke demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı konularını güvence altına alan istikrarlı kurumlara sahip olmalıdır. İkincisi çalışan bir pazar ekonomisine sahip olunmalıdır. Üçüncüsü tüm Müktesebatı (bkz. Topluluk Müktesebatı) kabul etmeli ve Avrupa Birliği’nin çeşitli hedeflerini desteklemelidir. Ayrıca pratikte AB kanunlarını uygulama ve yönetme becerisine sahip bir kamu idaresine sahip olmalıdır. AB bir aday ülkenin bu kriterleri ne zaman karşıladığına ve AB’nin yeni üyeyi kabul etmeye ne zaman hazır olduğuna karar verme hakkını saklı tutar.

Avrupa Toplulukları

1950’lerde altı Avrupa ülkesi ekonomik kaynaklarını bir araya getirme ve ekonomik konularda ortak karar alma sistemi kurma kararı verdiler. Bunu yapmak için üç organizasyon oluşturdular: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET). ‘Avrupa Toplulukları’ olarak bilinen bu üç topluluk, bugünkü Avrupa Birliği’nin dayanağını teşkil eder. AET kısa süre sonra en önemli topluluk haline geldi ve sonra ‘Avrupa Topluluğu’ (AT) ismini aldı.

Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu’na bilgi verir ve bütün kanun tekliflerini gözden geçirir. Üye eyaletlerin vatandaşları tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.

Üye devlet:Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden biri.

Zirve:Avrupa Konseyi’nin toplantılarına bazen Avrupa (veya AB) ‘zirve’ toplantıları denir, zira bu toplantılar AB’nin devlet veya hükümet başkanlarını bir araya getirmektedir. Bazı ülkeler Başbakan tarafından, bazıları Cumhurbaşkanı tarafından, bazıları da her ikisiyle temsil edilir. Bu o ülkelerin Anayasasına bağlıdır

 

 

 

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.