27

Mart
2014

2014 Kutlu Doğum Haftası Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  504 Kez Okundu

SİYER BİLGİSİ-

1.Cebrail (a.s.) Peygamberimize vahiy getirdiginde bazen yüzünün güzelligi ile meşgur bir sahabinin suretinde geldigi olurdu. Bu sahabenin ismi aşagıdakiledren hangisidir?
A)Ebu Zer Gıfari B)Dıhye-i Kelbix C)Ebu Ducane D)Hubeybe b.Adiyy
2.İlk yazılan siyer kitabı kime aittir?
A)İbn İshakx B)İbni Hişam C)İbn Sa’d D)Vakıd’i
3.Hendek savaşının diğer adı nedir?
A)Ahzapx B)Uhud C)Dolunay D)Gavze
4.Peygamber efendimizin son seferi nereye olmuştur?
A)Tebükx B)Taif C)İran D)Mısır
5.Allah’a inandığı için ilk şehit edilen müslüman kimdir?
A)Bilal B)Habbap C)Ammer D)Yasirx
6.Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası olan aşagıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Hamza x B)Hz.Haris C)Hz. Abbas D)Hz.Kusem
7.Hendek savaşında savas stratejisi olarak hendek kazma fikrini hangi sahabi önermiştir?
A) Hz Ömer B) Hz. Selman-i Farisi x C) Hz. Ebubekir D)Hz. Bilal
8.İslamda ilk tayin edilen vali kimdir?
A) Muaz bin Cebel B) Bazen x C) Mus’ab bin Umyr D) Muaviye
9. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı
10. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
11. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
12. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c) Veda Hutbesi d) Veda Haccı
13. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sudan B) Mısır C) Etiyopya D) Somali
14. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Medine dönemindeki hadiselerinden birisi değildir?
a) Hudeybiye anlaşmasş b) Bedir savaşı c) Mekke’ nin fethi
d) Hz. Hamza’ nın şehit edilmesi e) Hz. Hatice’ nin vefat etmesi
15. Medine’ye hicret ederken Hz. Muhammet (S.A.V) ve Hz. Ebu Bekir aşağıdakilerden hangi şahsı kılavuz olarak seçmiştir?
A)Surâka B)Mut’im b. Adiyy C)Zeyd b.Harise D)Abdullah b.Uraykıt E)Ebu Seleme
16.Medine’de bugün de hala okunan ezanı rüyasında görüp öğrenen ve Peygamberimize anlatan sahabinin adı nedir?
A) Abdullah b. Zeyd B) Abdullah b. Ömer C)Abdullah b. Mesut
D) Abdullah b. Zübeyr E)Abdullah b. Amr
17. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde yaklaşık yedi ay hangi sahabenin evinde misafir olmuştur?
a) Halid b. Zeyd b) Süheyl-i Rumi c) Ebu Süfyan d) Cafer Tayyar
18. Erdemliler Encümeni olarak ta bilinen, Kureyşten bazı erdemli kimselerin bir araya gelerek kurdukları ve genç yaşına rağmen Peygamberimizin de katıldığı birliğin adı nedir?
a) Cemiyeti Adl b) Cemiyeti Akvam c) Hilfu’l Fudul d) Cüdan Birliği
19. 615 yılında aralarında Hz. Osman’ın da bulunduğu 11 erkek ve 4 kadınla yola çıkılan ilk hicret nereye yapılmıştır ?
a) Medine b) Yemen c) Habeşistan d) Taif
20. Peygamberimizin hicretine kadar Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri arasında sık sık gerçekleşen savaşlara ne ad verilir?
a) Eyyâmü’l Arap b) Buâs c) Ficar c) Muallakât
21. Birinci Akabe Biatından sonra Medine’ye tebliğ görevi yapması için gönderilen sahabenin ve onu misafir eden Esad b. Zürare’nin gayretleriyle bir hayli kişi Müslüman oldu. Medine’deki gelişmeler Mekke’de duyulunca Müslümanlar sevindiler.Müslümanları sevince gark eden bu yıla ne ad verildi?
a) Senetü’l-Hüzün b) Senet’ül-İbtihaç b) Senetü’l-Vuslat d) Senetü’l-Mesrur
22. Veda Haccı Hicret?in kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?
a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
23.Davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Sasaniler C)Hindistan D)Mısır
24. Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?
A)Tebük B)Uhut C)Hayber D)Huneyn
25.Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit
26.Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye
27.Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?
a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe
28.Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?
a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet
29.Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?
a- Amir b. Füheyre b- Ebu Zerr c- Mikdad b. Esved d-Zeyd b. Harise
30.Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?
a- Hicran yılı b-Hüzün Yılı c- Zorluk Yılı d- Ayrılık Yılı
31.Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir?
a- Kevser Suresi b-Bakara Suresi son iki ayet c- Hicr Suresi 94-95 d- Kalem Suresi
32.Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir?
a- I. Leon b- Konstantin c- Herakliyus d- Sezar
33.Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?
a- Yemame b- Kadisiye c- Mute x d- Yermük
34.Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir?
a- Perviz x b- Nuşirevan c- Yezdücerd d- Rüstem
35.Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir?
a- Hadari b- Mevali c- Tüleka d- Müellefe-i Kulub
36.Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir?
a- Mute b- Huneyn c-Tebük d- Hayber
37.Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır?
a- Saatü’l-Usra b- Saatü’l-Fitne c- Saatü’l-Felah d- Saatü’z-Zahme
38.Müslümanlar sırasıyle Bedir,Uhud ve Hendek de kaç şehit vermişlerdir?
A)14,70,12 B)14,22,6 C)70,14,3 D)14,70,6 x
39.Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
40. Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
41.Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
42. Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret ettiler?
A-Medine B-Taife
C-Habeşistan D-Şam
43.Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay kadar misafir kaldi?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
44.Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
45.Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir B-Hendek C-Uhud D-Hudeybiye
46. Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
47. Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
48.Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap

İTİKAT BİLGİSİ
50-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?
a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup
51-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?
a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf
52- İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müjde b) Öğüt c) Ahit d) Kutsal Bilgi
53- İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Er-Risale b) El-Muvatta c) El-Müsned d) El-Fıkhu?l-Ekber
54-Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar xD)Tenzihi sıfatlar
55-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti xC)Selbi D)Haberi
56-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
A)Ayet B)Güç x C)Beyyine D)Burhan
57. Bu ekole göre, büyük günah işleyen dinden çıkar ise de kâfir olmaz, iman ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne kâfir sayılır. Ölünceye kadar tevbe etmesi beklenir. Tevbe etmeden ölürse ebedî olarak Cehennem’de kalır, fakat azabı inkârcılarınkinden hafif olur.
Yukarıda anlatılan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ehl-i sünnet B) Havârıc C) Mutezile x D) Şîa E) Cebriye
58. Büyük günah işleyen kimsenin küfre girdiğini ve ona Müslüman muamelesi yapılamayacağını iddia eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murcie B) Şia C) Mutezile D) Ehl-i sünnet E) Haricî
59. Allah’ın geçmişe doğru başlangıcının bulunmaması sıfatına ne ad verilir?
A) Kıdemx B) Muhalefetü’n li’l-havâdis C) Vücud D) Bekâ E) Vahdaniyet
60.Doğu dünyasındaki ‘Dehriyyun’ akımını Batı dünyasında hangi düşünce ekolü temsil eder?
A)Materyalizm B)Hümanizm C)Sosyalizm D)Düalizm
61.Allah’ın Sıfat-ı Nefsiyye olarak nitelendirilen sıfatı hangisidir?
A)Vücud B)Tekfin C)Vahdaniyyet D)Kıyam bi nefsihi
62.İhlas suresinin ilk ayeti Allah’ın hangi sıfatını onaylar?
A)Tekvin B)Kıyam bi nefsihi C)Vahdaniyet D)Kelam
FIKIH BİLGİSİ
63-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli B) Vatan-ı İkame C) Vatan-ı sükna xD) hiçbiri
64- Hangisi yemin çeşitlerinden değildir?
A)Lağv B)Gamûs C)Mün’akid D)Nezir
65-Bal ve diğer hayvan ürünlerinde nisab ne kadardır?
A)1/40 B)1/20 C)1/10 D)1/5
66-Aşağıdakilerden hangisi hac ile alakalı bir kavram değildir?
A)Nüsuk B)Udhiyye C)Taksir D)İhcac
67-Aşağıdakilerden hangisi zekatla alaklı bir kavram değildir?
A)Rikaz B)Ribat C)Ma’lufe D)Vesk
68-Zekatı verilmesi gereken deniz ürünlerine ne ad verilir?
A)Mali’d dımar B)Mevat C)Anber D)Mâlü’l-müstefâd
69-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?
a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet
70-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?
a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90
71-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?
a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü?l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar
72-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?
a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib
73-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?
a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat
74-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?
a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45
75.Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?
a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre
76-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?
a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur
77-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle
78- “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesix b) Harem bölgesi c) Arafat bölgesi d) Afak bölgesi
KUR’AN BİLGİSİ
79- Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?
a- İnfitar Suresi b- Maide Suresi c-Kevser Suresi d- İhlas Suresi
80-Kıraat-ı Aşere? kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur?an?dan on sure ezberlemek
81-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.? Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arzx D-Tedvir
82-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur B-Bakara-Fatiha C-Al-i İmran-Nisa D-Bakara-Al-i İmran
83-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr D-Seb?ul Mesâni
84- Sure kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
85-Peygamberimizin Zehveran diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarakverilmiştir?
A-Enam-Nur B-Bakara-Fatiha C-Al-i İmran-Nisa D-Bakara-Al-i İmran
86-AHMED ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6 B-Muhammed,1 C-Abese,2 D-Nur,30
87- Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?
a- Leyl b- Kevser c- Tin d-Kureyş
88- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?
a- Müddessir Suresi 1-5 b- Kalem Suresi 1-4 c-Alak Suresi 1-5 d- Fatiha Suresi
89..Camiu’l Kur’an unvan’ı ile anılan halife kimdir?
a) Harun Reşit b)Hz. Ömer c: Hz. Osman d:Hz. Ebubekirx)
90.Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?
a: Hz. Zeyt b. Sabitx b: Hz. Ömer c: Hz. Osman d: Hz. Ali
91.Kur’anı Kerim’i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
a: Tahkik b: Hadrx c: Tedvir d: Tesri’
92.Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
a: Muin b: Mesani c: Mufassal x d:Tıval
93.Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak meydana gelen sebebe ne denir?
a: İlave Med b: Medd-i Mezidi c: Fer’i Medx d: Asl-i Med
94. Kur’an’ın özlü oluşu kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
95. Kur’an ilimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Esbabu’n-nüzul B) Kur’an’ın Müteşabihleri C) Cerh ve Ta’dil D) Huruf-u Mukatta
96.Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95 B-86-28 C-100-150 D-87-29
97- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an B-Emsalu’l-Kur’anx C-Garibu’l-Kur’an D-Mubhemetu’l-Kur’an

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.