27

Mart
2012

100 TECVİD SORU VE CEVAPLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  6.424 Kez Okundu

100 SORU VE CEVAPLARI
S.1- مخارج الحروف سبعة عشر
C.1- Risale-i Cezeri’nin metninin tamamı
S.2- Tashih-i Huruf ne demektir?
C.2- Harfleri doğru telaffuz etmektir. Kur’an harflerini okurken Maharic-i Huruf ve Sıfat-ı Huruf’a uygun olarak doğru telaffuz etmeye Tashih-i Huruf denir.
S.3- Tecvidin Arapça tanımı nedir?
التجو يد : هواعطاءالحروف حقها من كل صفة ومستحقهاC.3-
Tecvid: harflerin sıfat yönüyle hakkını ve müstahakkını vermektir.
S.4- İŞMAM – REVM – İDĞAM – İHFA – İZHAR – KALKALE – İKLAB
Bu kelimelerin Arapça tanımlarını yapınız?
C.4-
الا شمام: انضمام الشفتين بعد السكون اشارةً الي الضمِّ
İşmam: Sükûndan sonra, zammeye işaret etmek üzere, dudakları öne doğru toplamak demektir.
الروم: طلب الحركة بصوت خفي
Ravm: Hafif bir sesle harekeyi belirtmektir.
الادغام: ادخال احد الحرفين المتما ثلين اوالمتجا نسين اوالمتقاربين في الاخر
İdğam: Birbirinin aynı, birbirinin mütecanisi(mahreçleri bir sıfatları farklı harfler) birbirinin mütekaribi (mahreç ve sıfatlarında yakınlığı olan harflerin) her birinin diğerine bazı şartlar dâhilinde katılmasına ve şeddeli bir harf gibi okunmasına İdğam denir.
الاخفاء: حالة بين الاظهار والادغام عارية عن التشد يد مع بقاء الغنة
İhfa: Ğunnesini belirtmek suretiyle şeddeden arınmış olarak İdğam ile izhar arasında uygulanan bir haldir.
الاظهار: هوالانفصال تباعدابين الحرفين
İzhar: İki harfin arasını birbirinden uzaklaştırarak ayırmaktır.
القلقلة : تقلقل المخرج حتى يسمع له نبرةً قو يةٌ
Kalkale: Kuvvetli bir ses işitilecek şekilde mahrecin sarsılmasıdır.
الا قلاب: هوقلب النون السا كنة اوالتنوين ميماً خا لصةً
واخفا ؤها عند البا ء بغنة
İklab: Tenvin veya nuni sakineyi tam bir mîm’e çevirmek ve onu (bu mimi) ba’dan önce, ğunne ile ihfa etmektir.
S.5- Sıfatı Arızalar ve Sıfatı Lâzime’ler nelerdir?
C.5- Sıfatı Lâzime: Harflerde var olan ve onlardan ayrılmayan sıfatlardır ve şunlardır.
1. Mahreç: Harflerin çıkış yeri,
2. Cerh: Sesi aşıkar etmek,
3. Hems: Sesi gizlemek,
4- Şiddet: Sesin akmaması, ve kavi okunması.
5- Rihvet: Sesin akması ve yumuşak olması,
6- Beyniyye: Sesin akıp akmaması arası,
7- İst’la: Dilin kökü ile birlikte damağa yükselmesi,
8- İstifale: Dilin damağa yükselmemesi, aşağı kalması,
9- İtbak: Dilin üst damağa yapışması, veya yakın olması.
10- İnfitah: Dil ile damağın ayrılması,
11- Kalkale: Mahrecin kımıldaması,
12- Safir: Islık veya kuş sesi ص س ز
13- Ğünne: Genizden gelen ses, ن م
14- Teffeşşi: ش harfi, sesin dil damak ortasında yayılması,
15-Tekrir: ر harf’ okunurken dil ucunun titremesi,
16- İstitale: ض h.okunurken dil kenarına azı diş…
17- Hafa: izlemek, harfleri; ه ا ي و
18- Lin: Yumuşak; و ي
19- İnhiraf: Meyletmek; ل ر
20- Buhha: Sesin ağırlığı; ح
21- Harura: Sesin tutulmasıdır; خ
22- İzlak: Kolaylık ve surat demektir,
23- Ismat: Men etmek demektir.
SIFATI ARIZALAR:
Sıfatı Arıza; Harften ayrılması mümkün olan, ayrıldıkları zaman harfin zatını değiştirmeyen sıfatlardır.
1- Tefhim: Harfin kalın okunması,
2- Terkik: Harfin ince okunması,
3- İdğam: Birbirine katıp okuma,
4- İhfa: İzhar ile İdğam arası okuyuş,
5- İzhar: harflerin arasını ayılması ve açık okuma,
6- İklab: Bir harfin başka bir harfe dönmesi,
7- Med: Bir elif miktarından fazla çekilmemesi,
8- Vakıf: Ses ve nefesin birlikte kesilmesi,
9- Sekte: Nefes almadan sesin kesilmesi,
10- Hareke: Harfin harekeli olması
11- Sükûn: Harfin harekesiz olması,
S.6- Itbak Sıfatlı Harfler Nelerdir?
C.6-Harfleri; ص ض ط ظ
S.7- Kalın Harfler nelerdir?
C.7- Harfleri; (خص ضغط قظ ) خ ص ض ط ظ غ ق
S.8-Beyniyye Sıfatlı Harfler nelerdir?
C.8- ( لن عمر ) ل ن ع م ر Harfleridir.
S.9- Müttefekun Aleyh ne demektir?
C.9- Tüm kıraat âlimleri bir eliften fazla okunmasında birleşmelerine denir.
S.10- Muhtelefün Fih ne demektir?
C.10- Kıraat Âlim’leri, meddin kaç elif miktarı çekileceği konusunda ihtilafa düşmelerine denir.
S.11- Lahn-ı Celi ve Lahni Hafi nedir?
C.11- Lahn-ı Celi: Açık Hata demektir; harflerin zat ve sıfat-ı lazımelerinde meydana gelen açık hata demektir
Üç yerde meydana gelir: a) Harfte د – ط b) Harekede; Ötreyi, esre okumak gibi c) Sükûnda hata; sakin bir harfe, hareke vermek gibi,
Lahn-ı Hafi: Gizli Hata: Harflerin Sıfatı arızalarında meydana gelen hatadır. İki kısma ayrılır. a) İhfa, İzhar, İklab ve İdğamlarda yapılan hatalar. b) Ra harfindeki tekrir sıfatında, nun ve mim deki ğunne sıfatında yapılan hatalardır.
S.12- Muhkem Ayetler nelerdir?
C.12- Manası beyan edilmeye muhtaç olmayan yahut yalnız bir türlü mana verilebilecek açık ve muhkem manalı ayetler demektir.
S.13- Müteşabih ayetler ne demektir?
C.13- Surelerin başında bulunan mukattaat gibi manası anlaşılmayan veyahut türlü izah ve tefsirlerle müsait bulunan ayetlerdir.
S.14- Son İnen ayet hangi ayettir?
C.14- اليوم اكملت لكم دينكم (Maide s. ayet 3)
واتقوا يوما ترجعون فيه ال الله (bakara s.281)
İki ayrı rivayettir.
S.15- Son İnen sure hangi suredir?
C.15- “NASR” Suresidir.
S.16- Hz. Peygamberin(sav) 4 müezzini kimlerdir?
C.16- 1. Bilal el-Habeşi.- 2. İbn Ümmi Mektum,
3. Ebu Mahzura – 4. Sa’d b. Aiz (sadul Karaz)
S.17- Kütüb-i Sitte hangi hadis kitaplarıdır?
C.17- 1. Müslim – 2. Buhari – 3. Nese-i
4. Ebu Davud Süneni – 5- İbni Mace Sünen
6- Süneni Tirmizi.
S.18- Kütüb-i Tisa hadis kitapları nelerdir?
C.18-Kütüb-ü Sitte ’ye ilave hadis kitapları olarak
1. İmam Malik “MUVATTA”
2. Ahmed b. Hambel “MÜSNED”
3. Darimi’nin”SÜNENİ”
S.19- Sünneti Huda ve Zevaid nedir?
C.19- “Sünneti Huda” Peygamberimizin sürekli yaptığı, arasıra terk ettiği farz ve vacip olmayan sünnetlere denir. Sabah, öğlen ve akşam namazlarının sünnetler bu tür sünnetlerdir
.
“ZEVAİD” Hz. Peygamberin bir insan olarak yaptığı, Allahın bir tebliğ veya Allahın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine denir. Yeme, içme, beyaz giysiyi tercih etmesi vb.
S.20- Neşirul Kur’an – Cami-ul Kur’an nedir?
C.20- Kur’an-ı kerimin cem-i ile ilgili olarak Hz. Ebu Bekir’e Cami-ul Kur’an,
İstinsahı (Çoğaltılması) ile ilgili olarak Hz. Osman’a Naşiru’l Kur’an denmiştir.
S.21- Kur’an’ın kalbi Hangi Suredir?
C.21- “Yasin Suresi” dir.
S.22- Kur’an-ı Kerimin Arapça tanımı nedir?
C.22- Kelamı Mucize’dir, لكلام المعجز ا
Hz. Muhammed’e indirilmiştir, المنزل على النبى
المكتوب فى المصا حفيMushaflarda yazılmıştır
المنقول عنه باالتواترTevatür yoluyla nakledilmiştir,
المتعبد بتلاوتهTilavetiyle (okunmasıyla) İbadet olunur,
S. 23-Hangi İmamın Kıratını okuyoruz?
C.23- Hafs rivayetiyle gelen Asım Kıratını okuyoruz.
S.24- Tahkik–Tedvir–Hadr ne demektir?
C.24- Tahkik: Harflerin hakkını tam vererek, mahreçlerinden çıkartarak, sıfatlarına riayet ederek, medleri gereği kadar uzatarak, tutulacak yerleri tutarak; ihfa, izhar, iklab, ğunne vb. tecvid kurallarını yerine getirmektir. Bu okuyuşa Tahkik denir.
Tedvir: Tahkik ile Hadr arası bir okuyuştur,
Hadr: Süratli okuyuştur, Kur’an-ı Kerimi Tecvid kaidelerine uymak kaydıyla, en hızlı okuyuş şekline Hadr denir.
S.25- İşmam – İmale – Teshil Uygulamalı oku.
C.25- a) İmale: مَجْرَيهَا Meylettirmek anlamında olup, fethadan kesreye yapılan meyil kesreye daha yakınsa buna imale-i Kübra denir. Hud suresi 41. Ayet.
b) Teshil:ءَاَعْجَمِيٌّ Kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, hemze ile elif veya (he) arası bir esle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. (Femi Muhsin öğrenmek gerek)
c) İşmam: لَا تَاْ مَنَّا Yusuf suresi 11. Ayet. Bu kelimenin aslı;مَنُناَ لاَتَاْ idi, Kıraat gereği idğam edildi ve şedde verildi لَا تَاْ مَنَّا oldu. Bu kelimede işmam şöyle yapılır, مَنْ hecesinde zamme okuyor gibi dudaklar ileri sürülür. Ğunne esnasında biraz önde tutulur, ناَ demeden önce dudaklar geri çekilir ve dudaklar geri çekilince ناَ okunur.
S.26- Qari – Mukri – İmam – Tarık – Ravi nedir?
C.26 QARİ: Kur’an okuyan, kıraat bilgisini bilip uygulayabilen kişiye denir.
MUKRİ: Kıratları bilen ve bunları sözlü yolu ile nakleden, başkasına okutan kıraat alimi demektir
İMAM: Kıraat sahasında otorite ve güvenilir kimseye denir.
TARIK: Yol manasınadır. kıraattaki hilaf, ya imam ya da ravisine yahut da ravilerin ravilerine ait olur. Hilaf, rivayet ve tarikler imamda nihayet buluyorsa bu kırattır. Eğer hilaf imamın ravisine ait olursa buna da rivayet denir. Şayet ravilerden sonra aşağıya doğru daha sonrakilerden birine ait olursa bu hilafa da “TARIK” denir.
RAVİ: Doğrudan veya vasıtalı olarak kıraat imamlarından kıraat vecihlerini alıp daha sonraki nesillere aktaran kişiye denir.
S.27-Hz. Peygamberimizin (sav) en son ramazan ayında kur’an-ı kerimi kaç defa hatmetmiştir. Hz. Cebrail (as)’ ma arz etmiştir?
C.27- İki kez hatmetmiştir. Mukabele okumuştur.
S.28- Kur’an-ı kerimin toplanmasında görevli heyet başkanı hangi sahabedir?
C.28- Hz. Zeyd bin Sabit
S.29- Asli Med ve fer-i Med nedir?
C.29- Asli Med: Med harfinden ayrılmayan, med harfinin zatı ile kaim olup, başka bir sebebe dayanmayan medde asli, zati, tabii med denir.
Fer-i Med: Asli Med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak gelen medde denir. Harfi medden sonra gelen hemze ve sükûndur.
S.30- Asli Harf ve Fer-i Harf nelerdir?
C.30- Asli Harf: 28 hece harfleridir, yazıda resimleri, Elif, Ba, Ta, Sa…. Okunuşları isimleridir.
Fer-i Harfler: Kur’an da 5 çeşittir. 1. Hemze-i Müsehhele. 2.Elif-i Mumale. 3. Sad-ı Müşemme.
4. Lam-ı Muğallaza. 5. Nun-i Muhfat
S.31- Kıratı Seb’a nedir?
C.31- Meşhur yedi imama nisbet edilen mütevatir kırata “kıratı Seb’a “ denir.
S.32- Şaz Kıraat nedir?
C.32- Senedi Sahih olmayan kıratlardır.
S.33- Kıraat-ı Aşere nedemektir?
C.33- On imamın kıraatinin ikişer ravisiyle birlikte okunmasıdır.
S.34- Takrib nedemektir?
c.34- On imamın kıraatinin ikişer ravisinden her birine ikişer ravi(Tarık) ilave ederek okunmasıdır.
S.35- Nesih ile ilgili ayet hangi surededir?
C.35- Fetih, Haşir, Münafikun, Tegabun, Talak, A’la
Bakara suresinin 234. Ayeti 240. ayeti nesh etmiştir.
S.36- İlk Yedi sureyi Sayınız?
C.36- Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, (Enfal, Tevbe, Yunus, Hud, Yusuf, Ra’d…)
S.37- Yasin’den sonraki beş sureyi sayınız?
C.37- Saffat, Sad, Zümer, Mü’min, Fussılet.
S.38- “HAFS” hangi imamın ravisi dir?
C.38- Asım’ın ravisi dir.
S.39- Safir sıfatlı harfler hangileridir?
C.39- ص س ز harfleridir.
S.40- Ra’nın hem kalın hem ince okunduğu yerleri göster?
C.40- Üç durumda kalın ve ince okunur.
a) Ra ر sakin, makablinde sakin Sad ص ve sakin tıط bulunur; bunların da makabli meksur olursa ـ عَيْنَ الْقِطْرٍ ـ مِصْرٍ bu kelimeler kalın ve ince okunur.
a) Vakıf sebebiyle bulunduğu duruma göre kalın; aslına lafzen işaret etmek için ince okunabilen ra’lar ( ى)
اٍذايَسْرْ ـ فاَسْرْ ـ انْ اَسْرْ Bu kelimeler makablinin makabli fetha olduğu için ر lar kalın okunabilir. Bu kelimelerin aslı; اٍذايَسْري فاَسْري ـ انْ اَسْر ي dir. Ancak sonlarındaki ya’lar hafzedilmiştir. İşte hafzedilen bu ya’lara işaret olmak üzere, bu ra’ları ince okuyarak durmak da caiz görülmüştür.
c) كُلُّ فِرْقِ Ra sakin, makabli meksur, mabadinde meksur bir isti’la harfi varsa. Kesreden sonra gelen kesreli Ra’yı takip eden kesreli bir isti’la harfi gelirse كُلُّ فِرْقِ burada قٍ kesreli gelmiştir. İşte bu üç durumdaki ra’ları kalın ve ince okuyabiliriz.
S.41- كَبْ مَعنا يابنى ار da hangi Tecvid kuralı vardır?
C.41- İdğam-ı Mütecaniseyn ba – mim mahreci,
S.42- اٍرْجٍعٍي ـ لٍمَنٍ ارْتَضَى Ra’lar nasıl okunur?
C.42- Kalın okunur. Ra sakin Ra’dan önceki harf kesreli vasıl hemzesi olursa veya bir önceki harfin kesresi kesre-i arızi olursa; اٍرْجٍعٍي ـ لٍمَنٍ ارْتَضَى kalın okunurlar.
S.43- Sebebi Med nedir?
C.43- Sebebi Med, asli Med üzerine ziyadeyi gerektiren sebebe denir.
S.44- Kaç çeşit sükûn vardır?
C.44- İki çeşit vardır; Lazım sükûn ve Arız sükûn.
a) Lazım sükûn: Vakfen (durulduğunda) ve vaslen (geçildiğinde) sabit olan (ortadan kalkmayan) sükûna denir.
b) Arız sükûn: Vakfen sabit (durulduğunda kalan) ve vaslen sakıt (geçildiğinde düşen) sükûna denir.
S.45- Mekkȋ ve Medeni Ayetler nedemektir?
C.45- Hicrete kadar nazil olan ayetlere Mekkȋ,
Medeni ise; Hicretten başlayarak hicretin onuncu yılına Peygamberimizin vefatına kadar nazil olan ayetlerdir.
S.46- Kur’an-ı kerim kaç ayet, kaç sure ve kaç yılda indirilmiştir?
C.46- 114 sure, 6236 ayet ve 22 sene, 2 ay, 22 günde nazil olmuştur. Yani 22.2.22 hoş bir rakam değil mi?
S.47- Hurufu Halk (boğaz Harfleri) hangileridir?
C.47- ا ح خ ع غ ه harfleridir.
S.48-Şefe- dudak harfleri hangi harflerdir?
C.48- İki mahreç. 4 harftir. ب م و – ف
S.49- Lisan harfleri nelerdir?
C.49- Dil. On mahreç 18 harftir.
1- Küçük dil harfleri: ق ـ ك
2- Çene ortası harfler: ي ش ج
3- Dil ucu harfleri: (safir h.) ز س ص
4- Üst damak harfleri: ت د ط
5- Diş eti harfleri: (peltek h.)ث ذ ظ
6- Dil ucu harfleri: ن ل ر
7- Adras, üst azı dişlerden: ض
S.50- Cevf ne demektir?
C.50- Boğaz ve ağız içindeki boşluğa denir. Buradan med harfi olan elif, vav ve ya harfleri çıkar. و ى ا
S.51- Kur’an-ı kerim Hz. Osman döneminde çoğaltılıp hangi merkezlere gönderildi?
C.51- Mekke, Medine, Şam, Küfe, Yemen, Basra, Bahreyn’e gönderildi.
S.52- İlmi Kıraat nedir?
C.52- Kur’an kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını, nakledenlere nisbet edilerek bilmektir .
S.53- İlmi Tecvid nedir?
C.53- Lügat: bir şeyi güzel yapmak, hoş yapmak demektir. KONUSU; Kur ’anın kelimeleri ve harfleridir. Hece Harfleridir. Harflerin sıfatı lazıme ve arızalarını ve mahreçlerini bilmektir.
S.54-Kur’an-ı tecvitle okumak ne kadar farz dır?
C.54- Tecvidi ilim olarak öğrenmek ve bilmek Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir.
Kur’an okuyan bir Müslümanın, kıraatını lahn-ı celiden
(açık hatadan) kurtaracak kadar tecvide riayet etmesi Farz-ı ayındır. (11. Soruya baka)
Lahn-ı Hafi’den kurtaracak kadar tecvide riayet etmesi Farz-ı kifayedir.
S.55- Başında besmele bulunmaya sure hangisidir?
C.55- Tevbe (berae) suresidir.
S.56- Evveli sure vecihleri kaçtır?
C.56- Surelerin evvellerinden اعوذ – بسمله ile başlandığında dört vecih ile okunur.
قطع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطع
قطع اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل ثاني
وصل اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطع ثاني
وصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل
S.57- İki sure arası geçişlerde ki vecihler nasıldır?
C.57- Enfal ve Tevbe hariç bir surenin sonundan başka bir surenin evveline geçişler üç vecih vardır.
قطع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطع
قطع اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل ثاني
وصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصل
S.58- Enfal ve Tevbe arası geçişler nasıldır?
C.58- burada üç vecih vardır. Şunlardır.
قطع
سكت
وصل
S.59- İstiaze ne demektir?
C.59- İstiaze, Allah’a sığınmak demektir. Maddi- manevi her türlü kötülükten zarar ve sıkıntıdan Allaha sığınmak, ondan yardım dilemektir. Kur’an –ı kerim’de: “Kur’an okuyacağınız zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığının” buyrulmuştur.
S.60- Kur’an okumaya başlarken اعوذ – بسمله (euzu-beslele) çekmenin hükmü nedir?
C.60- Bir kısım âlimler vacib, sünnet müstehab derken cumhura göre ise mustehabdır. Nahl s.98 ayeti delil getirerek mustehabdır diyenler فا ستعذ emrini, mendup bir emir olarak kabul etmişlerdir.
S.61- Vakfı lazımda hangi secavet işareti vardır?
C.61- Vakfı lazımın alameti م mim dir.
S.62-Hz. Peygamber döneminde Medine’ye ilk giden kur’an öğretmeni kimdir?
C.62- Mus’ab bin Umeyr’dir
S.63-Vahiy kâtiplerinden 5 isim kimlerdir?
C.63- Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr,
S.64- Sahabî hafızlardan 5 isim, kimlerdir?
C.64-Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, İbni Ömer, İbni Abbas, İbni Mes’ud, Muaz, Übey bin Kaab. Kadınlardan: Hz. A’işe, Hafsa, Ümmü Selem
S.65- Sektenin Tanımı nedir?
C.65- Lügatte: Susmak ve iki name arasını soluk almadan ayırmak demektir. Tecvid ’de nefes almadan sesi kesmeye denir.
السكة قطع الصوت من غير تنفس
“Nefes almadan sesi kesmeye denir”
S.66- Vakıf Nedir? Sekte ile vakıf arasındaki fark.
C.66- Vakıf, durmak, durdurmak demektir. Okumaya tekrar başlamak niyetiyle, nefes alacak zaman kadar, sesi kesmeye denir. Ses kesilir kısa bir zaman durulur ve okumaya devam edilir.
Vakıf, nefeslidir, sekte nefessizdir. Vakıflarda sure daha uzundur, sektede daha kısadır. Vakıflarda Tecvid kuralı neyse o uygulanır, sektede ise başka Tecvid kuralları değil yalnız sekte uygulanır. İdğam söz konusu olmaz.
S.67- Hz. Peygamber( s.a.v) her yıl kur’an-ı ramazan ayında nazil olduğu kadar, kısmını Hz. Cebrail’e arz etmesine okumasına ne ad verilir?
C.67- Mukabele denir.
S.68- Kur’an ayetlerinin tertip sırası;
Tevkifi mi? İçtihadimi? Dir?
C.68- Ayetlerin tertibi, ittifaken ve icmaen Tevkifidir.
S.69- Surelerin tertibi, Tevkifimi? İçtihadımı?
C.69- Sahih olan rivayete göre, Tevkifidir.
S.70- Seb-ut-Tival el-Mi‘ün, el-Mesânî, nedir?
C.70- Fatiha’dan sonra gelen ilk yedi sureye “es-Seb’ut Tıval” denir.
Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın olan surelere “el-Mi’ün”,
Ayetleri yüzden az olan surelere “el-Mesânî”
Daha sonra kısa ve besmeleli fasılalar çok olan sureler vardır ki bunlara “el-Mufassal” denir.
“el-Mufassal da, et-Tıval(uzun), el-Avsat(orta), el-kısar (kısa) diye üç bölüme ayrılır.
S.71- Ahrufu s-Seb’a nedir?
C.71- Yedi harf, Kur’an’ın yedi harf üzerine nazil olmasıdır Bu konuda ders kitabı 72–74.sayfa bak
S.72-Meddi muttasılda asli Med üzerine 1 elif miktarı Med yapmanın hükmü nedir?
C.72-Hükmü: Vacib dir.
S.73-“Tayyibet’un neşr fi’l-kıraati’l-aşr” isimli kitap kime aittir?
C.73- “Cezeri” nın eseridir. Kur’an-ın on türlü kıraatı hakkında tanzim ve ikmal edilmiş olan 1000 beyitten manzumedir ve 1307 de kahire de neşredilmiştir
S.74-Kur’an-ı kerimin isimler nelerdir?
C.74- Ummul Kitap, Furkan, Kitap, Mesânî.
…وانه في اُمِّ الكتا بZuhruf suresi:4 …
… هُنَّ امُّ الْكٍتَابْAli İmran Suresi: 7 …
….نَزَّلَ الْفُرْ قَانْ.Furkan suresi: 1 ..
..ذلك لكتاب … Bakara suresi: 2
….كتا باً متشا بهاً مَثاَ نِي….Zümer suresi: 23
Hıcr suresi: 87 . ولقداتيناك سبعاًمنالْمَثَانِئ وَاْلقُرْاَنِالْعَظِيم
S.75- Kur’an Mahlukmu dur?
C.75- Mahlûk değildir.
S.76- Nikâhta Aslolan şart nedir?
C.76- Nikâhta Aslolan şart İcap ve Kabul dür, Sıhhat şartları ise; eşler arasında bir evlenme engelinin bulunmamasıdır, icap ve kabulün süreklilik bildiren bir üslupla ifade edilmesi ve akitte iki şahidin hazır bulunmasıdır.
S.77- Secavent de ” ع “ işareti neyin alametidir?
C.77- “Rükû’ Alametidir. Namaz kılarken rükûa gitmenin güzel ve münasip olacağını bildirir.
S.78- Hutbe Okumak (Cuma) nedir?
C.78- Cumada hutbe okumak; Fakihler Cuma namazında hutbenin şart olduğu ve hutbesiz cumanın sahih olmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Allah Teâlâ: “Allah’ı zikr etmeye koşun”. Buyuruyor. Zikir hutbedir. Hz. Peygamber (sav) hutbesiz namaz kıldırmamıştır.
Hutbesiz Cuma asla caiz olmaz. Hutbenin iki farzı vardır: vakit ve Allah’ı zikir.
Ancak hutbenin okunması sünnettir. Hanefilere göre, hutbenin sahih olabilmesi için şu şartları bulunması gerekir:
1- Vakit içinde okunması,
2- Namazdan önce olması,
3- Hutbe niyetiyle okunması,
4- Cemaatin huzurunda okunması,
S.79- Hafdu savt ve Raf’u Savt nedir?
C.79- Raf’u Savt: Kur’an okurken, bazı kelime, cümle ve ayette ses tonu yükseltilerek okumak demektir. Kelimelerde, bazen bütün bir ayet veya ayetlerde, ses tonu yükseltilmekle gerçekleştirilir. Ses yükseltmeyi gerektiren sebepler:
a) Okunan Yerin hak ve Hakikati Açıklaması:
b) Hakkın, haklının sözleri:
c) Allah’ın Emir ve Yasakları:
Hafdu Savt: Kur’an okurken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonunu düşürerek okumak demektir. Tilavette yerme ve kötülemeyi adabı ve niyazı, istiğfarı ses ile ortaya çıkarmaktır. Hafdu Savt’ı gerektiren sebeplerden bazıları:
a) Dua ve istiğfar ayetleri: b) Batıla mensup sözler:
c) Tehdit ve Tarız ayetlerde.
S.80- Lahik, Müdrik, Mesbuk, İstihlaf, nedir?
C.80- Müdrik; Namazı bütünü ile İmamla birlikte kılan kimseye “müdrik” denir.
LAHİK: İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namazın bütün rekâtlarını veya bir bölümünü imamla birlikte kılamayan kimseye “lahik” denir.
MESBUK: İmama namazın başında değil, birinci rekâtın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rekâtlarda uyan kimseye ”Mesbuk” denir.
İstihlaf; Namaz kıldırırken İmamın namazı bozulunca cemaatten birisini yerine alarak namazın devam edilmesi,
S.81- Kur’an-ı kerimin harekelenmesi ve noktalanmasında görev alan Âlimler kimlerdir?
C.81- Kur’an-a ilk harekeyi; Ebu’l-Esved ed Düveli’nin koyduğu, Noktanın ise; Nasr b.Asım ve Yahya b.Yamer’in koyduğu, Bugünkü harekeleme sistemini getiren, Halil b. Ahmed koymuştur.
S.82- Seb’ul Mesânî nedir?
C.82- Yedi ayet olan Fatiha suresi,
S.83- İtikattaki İmamlar kimlerdir?
C.83- Hasan el-Eş’ari (eş’ariyye), Ebu Mansur Muhammed (Maturidiyye)
S.84- Secavendi ne demektir? Niçin bu isimler verilmiştir?
C.84-Kur’an’da manaya göre kuvvetli ve zayıf derecesine göre kur’an kelimelerinin üzerine harfler koymak suretiyle vakıf yerlerinin işaretlenmesine secavend denir.
Bu işaretleri koyan âlim; Türkistanlı Muhammed b. Tayfur es-Secavendi dir. İşaretlere de onun ismi verilmiştir.
S.85-Sekte Hangi surelerde bulunur?
C.85- 1. Kehf suresi 1 ve 2. ayetler.
2. Yasin suresi 52. Ayet.
3. Kıyamet suresi 27. ayet.
4. Mutaffifin s.14.ayet.
S.86- Kur’an ilminde: Sema-Arz-İstima-Eda nedir?
C.86- Sema: Öğretmenin okuyup talebenin dinlemesi,
Arz: Talebenin okuyup hocanın dinlemesi,
Eda: kıratı hocanın ağzından almaktır ve tekrar hocanın huzurunda okumaktır. Bu şekilde kıraat öğrenmeye eda denir
İstima: Sema ile aynı manadadır
S.87-Zelletül Kari nedir?
C.87- Okuyucu hataları,
Kıraate Altı Türlü Hata Vardır: Ayette, Kelimede, Harflerde, İ’rab da Kelimenin Kat’ın da, Vakf ve İbtida da.
S.88- On kıraat İmamın isimleri nelerdir?
C.88- 1.Nafi, 2.İbni Kesi,3.Ebu Amr,4.İbnu Amir, 5. Asım, 6.Hemze, 7.Kisai, 8. Cafer, 9.Yakub, 10.Haleful Aşir. Dir .
S.89- Hılful Fudul ne demektir?
C.89- peygamberimizin 20 yaşlarındayken Mekke’nin ileri gelenleri tarafından kurulan ve zulme uğrayan insanlara yardım amaçlı, zalimler karşısında durabilecek bir cemiyet, Abdulmuttalib, Haşim, Zühre, Esed, Harız ve Teymuroğulları tarafından bir araya gelinerek Abdullah bin Cüdanın evinde toplanıldı ve cemiyet kuruldu.
S.90- Darul Erkam?
C.90- Erkam bin. Ebu Erkam’ın evi; davetlerin gizli yapıldığı İslam’ın ilk yıllarında gelen ayetlerin tebliğ edildiği, topluca ibadetlerin yapıldığı, nöbetçilerin etrafı gözetledikleri, nice büyük sahabilerin İslam ile müşerref oldukları Abdullah bin Ekram diye bilinen Ekram bin Ebi-l Ekram (r.a) a ait olan ev için kullanılan bir tabirdir. Veya o yerin adıdır. “İslam’ın ilk parlamenter cemiyeti”
S.91- Darunnedve?
C.91- Sözlükte, bir iş hakkında görüşme, konuşma meşveret etme yeri, anlamına gelir. Terim olarak. Müşriklerin, Peygamber (sav) efendimizi öldürmek için planlar kurma konusunu görüşmek üzere toplandıkları ve tartışıp karar aldıkları yerdir. Burası, Kusey bin Kilab tarafından yaptırılmıştır.
S.92- Peltek Harfler ve Hurufi İsti’la harfleri nelerdir?
C.92- Zel, Zı ve Se harfleri peltek. ظ ث ذ
İsti’la: 7 harftir. خ ص ض ط ظ غ ق dır.
خص ضغط قظ harfleridir.
S.93- Hutbenin Rüknü nedir?
C.93- Hanefi’ye göre hutbenin rüknü Allah’u Teâlâ’yı zikretmekten ibarettir.
S.94- Kur’an-ı Kerim için üç önemli özellik nedir?
C.94- 1- Hattı Osmani olması, 2. Tevatürle rivayet edilmesi, 3. Nahiv ilmine uygun olması.
S.95- Fem-i Muhsin nedir?
C.95- Fem-i Muhsin: Kur-an-ı Kerimi emredilene uygun olarak en güzel tarzda icra eden üstad demektir. Fem-i Muhsin, Kur-an-ı mükemmel bir üslup ve eda ile okur ve okutur.
S.96- Müşafehe nedir?
C.96- Müşafehe: Kur-an-ı Kerimi, hocanın öğrencisine, öğrencinin de hocasına okumasına denir. Kur-an öğrenmede en sağlıklı yol Müşafehe (arz) yoludur. Kıraatler semaan ve müşafeheten sabit olurlar.
S.97- Vecih nedir?
C.97- İmam, ravi ve ravinin ravisi dışında karının tahyirine (okuyucunun tercihine) vecih denir. Örneğin: meddi arızda bütün kıraat imamları için tul, tavassut, kasır olmak üzere üç türlü okuyuş caizdir. İşte bu üç türlü okuyuştan birini tercih etmeye vecih denir.
S.98- Mütevatir Kıraat ne demektir?
C.98- Yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluğun, diğer bir topluluktan rivayet ettiği kırattalardır. Örneğin: yedi kıraatin naklindeki tariklerin birleşmesi bu tür kıraatı teşkil eder. Mütevatir kıraate inanmak vacib, inkâr caiz değildir.
S.99- Meşhur Kıraat ne demektir?
C.99- Senedi sahih, Arapça ’ya ve Hz. Osman Mushaflarının hattına uygun, kurra arasında meşhur ve fakat tevatür derecesine ulaşamayan kıraatlerdir. Bu çeşit kıraatler on imam arasında muteber sayılmışlardır.
S.100- Hayşum Ne demektir?
C.100- Geniz kovuğudur: Buradan ğunne çıkar,

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.