15

Ekim
2014

DHBT SINAVI İTİKAT BİLGİSİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  70 Kez Okundu

1-Akaid ilminin tanımı:Dinde inanılması ve reddedilmesi gereken esasları konu alan ilim dalına Akaid denir.

2- Din kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir.
3-Vahdâniyyet” sıfatının tanımı:Allah Teâlâ, sonradan varolmuş hiçbir şeye benzemez.
4- Tabiat olaylarını düzenleyen melek,Mikail Aleyhisselam.
5-Kiramen Katibin:İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunup onların sevaplarını ve günahlarını yazan meleklerdir.
6-Vahiy:Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi aracılığı ile peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifâde eden bilgilere denir.
7-Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp kitap haline getiren Hz. Ebû Bekir
8-Din Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçiminedir.
9-İmanın sözlük mânâsı olarak; “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir.
10-Suhuf birkaç sayfadan oluşan kitaplara verilen isimdir.
11- Malik Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismidir. Devamını Oku »

12

Ekim
2014

DHBT SINAVLARINA HAZIRLIK KARMA TESTLER

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  3.927 Kez Okundu

1: Tul ne demektir?

a: Med harflerin en uzun ölçü ile okumak
b: Medleri en kısa ölçüde okumak
c: Medleri orta uzunlukta okumak
d: Medleri kişinin istedi gibi okuması

2: İzhar ne demek?

a: Harfi ince okumak
b: Harfi uzatmadan okumak
c: Harfi gizleyerek okumak
d: Harfi tüm özellikleriyle okumak

3: Aşağıdakilerden hangisinde sekte yoktur?

a: Meryem
b: Yasin
c: Mutaffifin
d: Kehf

4: Aşağıdaki surelerden hangisinin başında hemze kat’ı hemzesidir? Devamını Oku »

11

Ekim
2014

DHBT SINAVLARI 228 TECVİD TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  135 Kez Okundu


1. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmele
c) İstihaze d) Hamdele
e) Salvele
2. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2
3. İzhar harfleri kaç tanedir?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 5
4. Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?
a) Rahman b) İnsan
c) Ğâfir d) Nûn e) Nûr
5. Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?
a) – أ Hemze b) – غ Ğayn
c) – س Sîn d) – ر Ra e) – ح Ha
6. İdğam-ı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Cim-Şîn b) Kaf – Kâf
c) Mim – Nun d) Lam – Ra e) Lam – Mim Devamını Oku »

11

Ekim
2014

DHBT SINAVLARI 179 TECVİD TESTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  114 Kez Okundu

DHBT SINAVLARINA HAZIRLIK TECVİD TESTLERİ
1 -Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an’ın kelime anlamlarından biri değildir?
A) Okumak B) Yazmak C) Toplamak D) Bir araya getirmek
2 – Kur’an’in iniş sürecine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kur’an M. 610 yılı Mekke’de sevr mağarasında
B) Kur’an M. 610 yılı Medine’de Ramazanın27.gecesi
C) Kur’an M. 610 yılı Mekke’de Hira mağarasında pazartesi günü
D) Kur’an M. 610 yılı Mekke’de Hira mağarasında Cuma günü
3 – Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?
A) Fatiha B) Müddessir C) Müzzemmil D) Alak
4 – Aşağıdaki sure eşleştirmelerinden hangileri sure olarak nazil olan ilk ve son surelerdir?
A) Fatiha-Nasr B) Alak-Müddessir C) Alak- Nasr D) Fatiha-Nas
5 -Kur’an’ın esası (Ümmü’l-Kur’an) diye meşhur olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakara B) Aliimran C) Fatiha D) Yasin Devamını Oku »

28

Eylül
2014

DHBT Dinler Tarihi Özeti

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  187 Kez Okundu


Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere goturen ilahi bir kanundur.
Dinlerin Tasnifi
1. Tek tanrılı (ilahi) dinler. 2. Dualist (iki tanrılı) dinler (Mecusilik). 3. Cok tanrılı dinler (Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi). 4. Tanrı konusunda acık ve net olmayanlar (Budizm, Şintoizm gibi). Sosyolojik-tarihi acıdan yapılan din tasniflerinden birisi şu şekildedir: a) Kurucusu olan dinler (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm gibi). b) Geleneksel dinler (kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dini gibi . İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler icin genellikle “milel“, batıl dinler icin ” nihal” kelimeleri de kullanılır. Nihle ( coğulu nihal) kelimesi, din icinde oluşan fırka anlamında da kullanılır. Bir diğer tasnif ise şoyledir: Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  170 Kez Okundu


ABDULLAH b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB:Ebu’l-Abbas Abdullah b. el-Abbas b. Abdilmuttalib el-Kureşi (o. 68/687-88)Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
A B D U L L A H b. C AHŞ : Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya’mer el-Esedî(ö. 3/624) Hz. Peygamber’in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı.
A B D U L L A H b. CÜBEYR:Ebü’l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî.
ABDULLAH b. C Ü D ‘ Â N :Ebû Zübeyr Abdullah b. Cüd’ân b. Amr el-Kureşî (ö. 600 m. [?]) Câhiliye devrinde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Kureyşli.
ABDULLAH b. ERKAM:Abdullah b. el-Erkam b. Ebi’l-Erkam (Abdi Yeğus) el-Kureşi ez-Zuhri Hz. Peygamber’in hârici yazışmalarını idare eden sahâbî.
AB D U L L A H b. REVÂHA:Ebu Muhammed Abdullah b. Revaha (o. 8/629) Şair sahâbî, Mûte Savaşı’nda şehid düşen üçüncü kumandan.
ABDULLAH b. SEBE:İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse.
ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSİM:Ebû Muhammed Abdullâh b. Zeyd b. Âsim el-Ensârî (ö. 63/683) Sahte peygamber Müseylime’yi Vahşî ile birlikte öldüren sahâbî. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  140 Kez Okundu

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-2
1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
4.Akabe biati(M.621):12 kisi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI İSLÂM AHLÂKI TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  121 Kez Okundu

Ahlâk-ı hamîde, Ahlâk-ı hasene : İyi huy, iyi Ahlâk.
Ahlâk-ı zemîme, Ahlâk-ı seyyie : Kötü huy, kötü Ahlâk.
Rezîlet : Erdemsizlik
Nazarî : Teorik, kuramsal ahlâk
Amelî : Pratik, uygulamalı ahlâk Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI HADİS TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  141 Kez Okundu

DHBT SINAVI HADİS TERİMLERİ
ÂLÎ HADİS: Ali isnadla rivayet edilen hadise denir.
ÂLÎ İSNÂD: Bir hadisin ravisi ile kaynağı olan Hz.Peygamber (s.a.s) veya o hadisi rivayet etmiş bulunan meşhur hadis imamlarından birisi arasında en az sayıda ravinin bulunduğu, veyahutta tanınmış hadis kitaplarının birinin musannıfına arada en az ravi ile ulaşabilen isnaddır.
ÂBÂDİLE: “Abdullahlar” manasına gelen bu deyim, fıkıh ilmine hakkıyla vakıf, (Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr Abdullah b. Amr b. âs olmak üzere) dört sahabeyi ifade eder.
AHKÂM: Câmî ya da musannef denilen ve belli konulardaki hadisleri ihtiva eden kitaplardaki ana konulardan birinin adıdır. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI TECVİD TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  91 Kez Okundu

DHBT SINAVI TECVİD TERİMLERİ
1-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

MÜFTÜLÜK SINAVLARINA HAZIRLIK ANAYASA BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  60 Kez Okundu

 

ANAYASA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?15 gün Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI DİNLER TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  75 Kez Okundu

DHBT SINAVI DİNLER TARİHİ NOTLARI
1-Ortodokslar : Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul’dur.
2-Katolikler : Başındaki kişiye Papa denir. Dinsel merkezi Roma’dır.
3-ADVENTİZM:Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.
4-SİHİZM:Sihizm, Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539) tarafından kurulmuştur. İslam ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir. Sihler Kuzeybatı Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşamaktadırlar.
5- Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar:Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.Yahudilerin başında İstanbul’daki Hahambaşılık , Hıristiyanların başında da İstanbul da ki Fener Rum Ortodoks Patrik hanesi bulunmaktadır.
6-Hıristiyanlıktaki sakramentler:Hz. İsa’nın Filistin’deki yaşamı boyunca yaptıklarını simgeler.
7- Hinduizmdeki kastlar:Brahmanlar kastı -Kşatriya kastı -Vaisya kastı -Sudra kastı
8-Yahûdî Mezhepleri: Hristiyanlık öncesindeki mezhepler: Ferisiler, Sadukiler,Esseniler. Devamını Oku »

20

Eylül
2014

Diyanet İslam Ansiklopedisini İnternetten Okuyabilirsiniz

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  103 Kez Okundu

TDV  İslam Ansiklopesisi  44.cildin  maddelerine    bakmak  için

www.tdvia.org  adresinden okuyabilirsiniz. Hazırlayanlardan Allah  razı olsun

Fotoğraf

1

Eylül
2014

CAMİ VE GENÇLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  337 Kez Okundu

GENÇ PEYGAMBERLER,İLK İMAN EDEN GENÇLER,GENÇ  KOMUTANLAR
Yüce Allahın en değerli nimetlerinden biri olan gençlik, bir kişinin Allahın rızasını kazanmak ve Kur’an ahlakına hizmet etmek için çaba göstermeye başlayabileceği en verimli dönemlerden biridir. Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)in hadisleri incelendiğinde, Kur’an ahlakının yayılmasında gençlerin öneminin büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca Kuranda adı geçen peygamberlerin ve onlarla birlikte iman edenlerin büyük çoğunluğunun da gençlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Devamını Oku »

1

Eylül
2014

DHBT SINAVI İÇİN ANAHTAR TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  247 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
3-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
4-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
5-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
6-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
7-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
8-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
9-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
10-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
11-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
12-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
13-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi. Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »



© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.