28

Eylül
2014

DHBT Dinler Tarihi Özeti

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  32 Kez Okundu


Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere goturen ilahi bir kanundur.
Dinlerin Tasnifi
1. Tek tanrılı (ilahi) dinler. 2. Dualist (iki tanrılı) dinler (Mecusilik). 3. Cok tanrılı dinler (Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi). 4. Tanrı konusunda acık ve net olmayanlar (Budizm, Şintoizm gibi). Sosyolojik-tarihi acıdan yapılan din tasniflerinden birisi şu şekildedir: a) Kurucusu olan dinler (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm gibi). b) Geleneksel dinler (kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dini gibi . İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler icin genellikle “milel“, batıl dinler icin ” nihal” kelimeleri de kullanılır. Nihle ( coğulu nihal) kelimesi, din icinde oluşan fırka anlamında da kullanılır. Bir diğer tasnif ise şoyledir: Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  57 Kez Okundu


ABDULLAH b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB:Ebu’l-Abbas Abdullah b. el-Abbas b. Abdilmuttalib el-Kureşi (o. 68/687-88)Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
A B D U L L A H b. C AHŞ : Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya’mer el-Esedî(ö. 3/624) Hz. Peygamber’in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı.
A B D U L L A H b. CÜBEYR:Ebü’l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî.
ABDULLAH b. C Ü D ‘ Â N :Ebû Zübeyr Abdullah b. Cüd’ân b. Amr el-Kureşî (ö. 600 m. [?]) Câhiliye devrinde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Kureyşli.
ABDULLAH b. ERKAM:Abdullah b. el-Erkam b. Ebi’l-Erkam (Abdi Yeğus) el-Kureşi ez-Zuhri Hz. Peygamber’in hârici yazışmalarını idare eden sahâbî.
AB D U L L A H b. REVÂHA:Ebu Muhammed Abdullah b. Revaha (o. 8/629) Şair sahâbî, Mûte Savaşı’nda şehid düşen üçüncü kumandan.
ABDULLAH b. SEBE:İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse.
ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSİM:Ebû Muhammed Abdullâh b. Zeyd b. Âsim el-Ensârî (ö. 63/683) Sahte peygamber Müseylime’yi Vahşî ile birlikte öldüren sahâbî. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  57 Kez Okundu

DHBT İSLAM TARİHİ TERİMLERİ-2
1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptigi sirasinda müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlasmalarinin yapildigi yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmis olduklari iki anlasma ve sözlesmelere”Akabe Biatlari” adi verilmistir.
4.Akabe biati(M.621):12 kisi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kisi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI İSLÂM AHLÂKI TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  53 Kez Okundu

Ahlâk-ı hamîde, Ahlâk-ı hasene : İyi huy, iyi Ahlâk.
Ahlâk-ı zemîme, Ahlâk-ı seyyie : Kötü huy, kötü Ahlâk.
Rezîlet : Erdemsizlik
Nazarî : Teorik, kuramsal ahlâk
Amelî : Pratik, uygulamalı ahlâk Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI HADİS TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  61 Kez Okundu

DHBT SINAVI HADİS TERİMLERİ
ÂLÎ HADİS: Ali isnadla rivayet edilen hadise denir.
ÂLÎ İSNÂD: Bir hadisin ravisi ile kaynağı olan Hz.Peygamber (s.a.s) veya o hadisi rivayet etmiş bulunan meşhur hadis imamlarından birisi arasında en az sayıda ravinin bulunduğu, veyahutta tanınmış hadis kitaplarının birinin musannıfına arada en az ravi ile ulaşabilen isnaddır.
ÂBÂDİLE: “Abdullahlar” manasına gelen bu deyim, fıkıh ilmine hakkıyla vakıf, (Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr Abdullah b. Amr b. âs olmak üzere) dört sahabeyi ifade eder.
AHKÂM: Câmî ya da musannef denilen ve belli konulardaki hadisleri ihtiva eden kitaplardaki ana konulardan birinin adıdır. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI TECVİD TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  49 Kez Okundu

DHBT SINAVI TECVİD TERİMLERİ
1-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir. Devamını Oku »

24

Eylül
2014

MÜFTÜLÜK SINAVLARINA HAZIRLIK ANAYASA BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: DİYANET MEVZUATI  |  Yorum: Yok   |  27 Kez Okundu

 

ANAYASA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?15 gün Devamını Oku »

24

Eylül
2014

DHBT SINAVI DİNLER TARİHİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  25 Kez Okundu

DHBT SINAVI DİNLER TARİHİ NOTLARI
1-Ortodokslar : Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul’dur.
2-Katolikler : Başındaki kişiye Papa denir. Dinsel merkezi Roma’dır.
3-ADVENTİZM:Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.
4-SİHİZM:Sihizm, Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539) tarafından kurulmuştur. İslam ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir. Sihler Kuzeybatı Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşamaktadırlar.
5- Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar:Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.Yahudilerin başında İstanbul’daki Hahambaşılık , Hıristiyanların başında da İstanbul da ki Fener Rum Ortodoks Patrik hanesi bulunmaktadır.
6-Hıristiyanlıktaki sakramentler:Hz. İsa’nın Filistin’deki yaşamı boyunca yaptıklarını simgeler.
7- Hinduizmdeki kastlar:Brahmanlar kastı -Kşatriya kastı -Vaisya kastı -Sudra kastı
8-Yahûdî Mezhepleri: Hristiyanlık öncesindeki mezhepler: Ferisiler, Sadukiler,Esseniler. Devamını Oku »

20

Eylül
2014

Diyanet İslam Ansiklopedisini İnternetten Okuyabilirsiniz

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  51 Kez Okundu

TDV  İslam Ansiklopesisi  44.cildin  maddelerine    bakmak  için

www.tdvia.org  adresinden okuyabilirsiniz. Hazırlayanlardan Allah  razı olsun

Fotoğraf

1

Eylül
2014

CAMİ VE GENÇLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  208 Kez Okundu

GENÇ PEYGAMBERLER,İLK İMAN EDEN GENÇLER,GENÇ  KOMUTANLAR
Yüce Allahın en değerli nimetlerinden biri olan gençlik, bir kişinin Allahın rızasını kazanmak ve Kur’an ahlakına hizmet etmek için çaba göstermeye başlayabileceği en verimli dönemlerden biridir. Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)in hadisleri incelendiğinde, Kur’an ahlakının yayılmasında gençlerin öneminin büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca Kuranda adı geçen peygamberlerin ve onlarla birlikte iman edenlerin büyük çoğunluğunun da gençlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Devamını Oku »

1

Eylül
2014

DHBT SINAVI İÇİN ANAHTAR TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  196 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
3-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
4-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
5-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
6-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
7-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
8-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
9-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
10-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
11-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
12-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
13-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi. Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT SINAVINA HAZIRLIK NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  219 Kez Okundu

Fıkıh nedir : Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak demektir.
Füru-i fıkıh : Şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda elde alan dalına denir
Usul-i fıkıh : Delillerden hüküm elde metodunu inceleyen dalına denir.

İstihsan : Müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsememesi, yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası (kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesidir.

İstishab :D aha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığına koruduğuna hükmetmek demektir.

İstislah (Mesalihi Mürsele) : Yorum yoluyla da olsa nasların kapsamına girmeyen yada “illet” bağı kurarak (kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine istislah, bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlara da mesalihi mürsele denir.

Sedd-i Zera-i: Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir. Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT DİYANET İLMİHAL(1.2. CİLD) TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  236 Kez Okundu

Milel: Vahye dayanan dinler
Nihal: Bâtıl dinler
Religion: Batı dillerinde din kelimesinin karşılığı. Bir şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak anlamına gelir.
Dharma: Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de din kelimesinin karşılığı.
Dhamma: Budizm’in kutsal metinlerinin yazıldığı Pali dilinde din kelimesinin karşılığı.
Din Kelimesi: Kur’ân-ı Kerîm’de 92 yerde geçmektedir.
Fıtratullah: Allah’ın dini demektir ki o da İslâm ve tevhiddir.
Tek tanrı inancını savunanlar: Andrew Lang, Wilhelm Schmidt
Monoteizm: Tek tanrı inancı
İlâhî dinler: Tek tanrılı dinler
Mecûsîlik : Düalist (iki tanrılı) dinler( düalizm=seneviyye)iyilik ve kötülük tanrısı ateş kültü.
Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri : Çok tanrılı dinler.
Budizm, Şintoizm : Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar.
Kurucusu olan dinler : Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm.
Geleneksel dinler : Kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dinleri.
Millî dinler : Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi).
Hindistan’da yaygın dinler : Hinduizm, Budizm, Jainizm),
Çin ve Japonyada yaygın dinler: Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm.
Marifetullah: Allah’ı tanıma ve bilme Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT ALAN SINAVI ÖNEMLİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  208 Kez Okundu

 


1-Gazve ve Seriyye:peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlk mescid Kuba mescididir.
3-Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
4-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
9-Tevrat: Kanun,Öğreti demek
10-İncil : Müjde demek
11-Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.
12-Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı
13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde Hz. Ebu bekire biat etti.
14-Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
15-Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
16-Medinede inen son sure Nasr suresidir. Devamını Oku »

22

Ağustos
2014

Yaz Kur’ an Kursları Yarışma Örnek Sorular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  145 Kez Okundu

YAZ KUR’ AN KURSLARI SONUNDA YAPILAN DİNİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 18.08.2014 (İLKOKUL) 
1.Aşadakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah’ a iman b)Zekat vermek c)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i tevhidin anlamıdır?
a)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
b))Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
c))Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
d)Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
3.”Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”sözü aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
a)Salavat b)Kelime-i Şehadet c)Kelime-i Tevhid d)Besmele
4.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birdir?
a)Bütün vücudu yıkmak b)Niyet etmek c)Ayakları yıkamak d)Ağza su vermek
5. Medineli müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa c) Ensar d) Ashabı Kehf
6.Namazın farzları kaçtır?
a)5 b)6 c)2 d)12
7.Kur’an-ı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır?
a)24 b)25 c)34 d)35
8.Mükellefin görevleri kaç tanedir?
a)6 b) c)8 d)4
9.Öğle namazı kaç rekâttır?
a) 5 b) 4 c) 8 d) 10
10.Allah’ ın güzel isimleri (esmaül Hüsna) kaç tanedir? Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.